Cu!c "#i c$a m%i ng&#i c'ng nh& m!

t dòng ch(y b)t t*n, có "i qua gh+nh thác thì m,i th)y
mình m-nh m., có xuôi v+ "/ng b0ng êm ( thì m,i toát lên "&1c v2 m+m m-i, hi+n hòa. Con ng&#i
c'ng v*y, ph(i tr(i qua th3 thách, gian nan thì m,i hi4u rõ chính mình, m,i nh*n ra giá tr5 c$a
cu!c s6ng. Nh&ng m%i chúng ta ch7 là m!t thành viên nh8 bé trong xã h!i, làm sao chúng ta có
th4 v9ng b&,c vào t&:ng lai n;u nh& sau l&ng không có tình thân ru!t th5t c$a gia "ình, tình c(m
cao quý c$a th<y cô, b-n bè. Và ngôi tr&#ng chính là gia "ình th= hai, n:i ">t ra cho ta nh9ng th3
thách "<u tiên "4 h?c t*p và rèn luy@n, nh&ng "/ng th#i c'ng là "i4m tAa giúp ta "=ng v9ng tr&,c
dòng "#i xuôi ng&1c.
Ng&#i ta th&#ng ví th#i gian là th&,c "o lòng ng&#i. Qu( th*t là v*y, th#i gian trôi qua làm
m# "i nhi+u th=, nh&ng "/ng th#i c'ng làm cho nhi+u th= trB nên thiêng liêng và khi;n ta trân
tr?ng h:n bao gi# h;t. R/i "ây ai c'ng ph(i l,n lên, các em h?c trò bé nh8 r/i c'ng ph(i r#i xa
mái tr&#ng thân yêu "4 theo "uCi nh9ng &,c m:, hoài bão c$a mình. Mái tr&#ng thân quen ngày
nào r/i c'ng ch7 là k7 ni@m, là m!t m(ng kí =c "Dp trong tâm h/n c$a m%i ng&#i, nh&ng có l. cái
kí =c )y vEn mãi mãi t/n t-i v,i nh9ng hình (nh "Dp nh)t c$a tuCi h?c trò - cái tuCi ngây th:, h/n
nhiên bên th<y cô, bè b-n.
Nhân d5p k7 ni@m 20 nFm thành l*p tr&#ng Trung h?c C: sB NghGa Trung (1993-2013), ban
biên t*p , h!i "/ng s& ph-m nhà tr&#ng cho ra mHt t*p “KI y;u” nh0m ghi l-i nh9ng d)u )n "áng
nh, v+ m!t th#i, nh9ng k7 ni@m c<n chia s2 trong 20 nFm phát tri4n và tr&Bng thành, nh9ng tình
c(m d)u yêu c$a m!t th#i v,i bao bu/n vui,.... J/ng th#i, "ây còn là d5p "4 ôn l-i truy+n th6ng
ngày Nhà Giáo Vi@t Nam 20-11 và t-o "à phát huy nh9ng thành qu( "ã "-t "&1c, vinh danh các
th; h@ cán b!, giáo viên và h?c sinh "ã thành "-t trên m?i lGnh vAc , nh0m "!ng viên khích l@ cho
th; h@ h?c sinh k; ti;p. M%i trang “KI y;u” mB ra có th4 khi;n chúng ta c(m th)y ng-c nhiên,
ho>c c'ng có th4 b)t ng# tr&,c vô s6 nh9ng "Ci m,i mà th<y và trò tr&#ng THCS NghGa Trung "ã
làm "&1c. Nh&ng h:n h;t, "ây còn là n:i ghi l-i nh9ng tâm t&, tình c(m c$a h?c trò "6i v,i nh9ng
“ng&#i cha”, “ng&#i mD” th= hai qua nh9ng l#i th:, l#i vFn non n,t nh&ng ch=a "Ang bi;t bao ý
nghGa…
Hòa v,i ni+m vui h-nh ng! sau 20 nFm c$a th<y và trò tr&#ng THCS NghGa Trung, chúng tôi
tin r0ng “KI y;u” là món quà tinh th<n vô cùng quí giá, g1i nhHc nh9ng k7 ni@m d)u yêu nh)t c$a
m%i chúng ta…
Do th#i gian chuKn b5 còn h-n ch;, bài vi;t là n%i lòng c$a nh9ng cây bút không chuyên, vì
th; “KI y;u” không th4 không tránh kh8i nh9ng thi;u sót, h-n ch;. R)t mong quý "!c gi( mB lòng
l&1ng th=. Xin chân thành cám :n!
L!i Ng"
BAN BIÊN T!P
1
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
r!"ng c#p II Ngh$a
Trung %!&c thành
l'p n(m 1993 , t)o
l)c trên m*nh %#t còn r#t hoang
s+, n,m trên %!"ng qu-c l. 14
thu.c xã Ngh$a Trung - huy/n Bù
0(ng - t1nh Sông Bé . Theo quy2t
%3nh s- 1301/Q0-UB c4a 5y Ban
nhân dân huy/n Bù 0(ng ngày
10/8/1994 tr!"ng %6i tên tr!"ng
c#p II Ngh$a Trung thành tr!"ng
THCS Ngh$a Trung . Tính %2n
nay , tr!"ng %ã tròn 20 tu6i .
Khi m7i thành l'p, n(m h8c
%9u tiên 1993-1994, nhà tr!"ng
ch1 có 04 l7p v7i h+n 100 h8c
sinh. 0.i ng: CB,GV,NV g;m
7 ng!"i . Th"i k< %9u, C+ s= v't
ch#t ch1 v>n v?n có m.t dãy v7i 5
phòng h8c , phòng làm vi/c ch!a
có , trang thi2t b3 d)y h8c c:ng
không . Ngoài ra , giáo viên thi2u
r#t nhi@u , giáo viên ph*i d)y chéo
ban , có khi m.t giáo viên ph*i
%*m nhi/m tA ba %2n b-n b. môn
. T#t c* nhBng thi2u th-n #y , ch!a
%áp Cng %!&c nhu c9u t-i thiDu
cho vi/c d)y và h8c . Tr!7c mEt
còn bi2t bao nhiêu nhBng b.n b@
gian khó , nh!ng các th9y cô %@u
c- gEng nF lGc v!&t qua nhi@u v#t
v* %D gEn bó v7i các h8c trò thân
yêu c4a mình, nhi@u th9y cô giáo
TR!"NG THCS NGH#A TRUNG ( 1993 - 2013)
N!M
M"T CH#NG $%&NG
c4a tr!"ng n-i ti2p nhau hoàn
thành t-t nhi/m vH tr;ng ng!"i ,
c:ng nh! khIng %3nh b*n l$nh s!
ph)m c4a mình.
Nhìn l)i chJng %!"ng %ã qua
, mJt dù c+ s= v't ch#t còn nghèo
nàn , nh!ng %!&c sG ch1 %)o c4a
Phòng GD & 0T huy/n Bù 0(ng,
c4a 0*ng 4y , UBND xã Ngh$a
Trung, H.i phH huynh c4a tr!"ng
, các ban ngành %oàn thD trên %3a
bàn , cùng v7i sG c- gEng ph#n %#u
c4a %.i ng: cán b., giáo viên, cha
m? h8c sinh và h8c sinh, tr!"ng
THCS Ngh$a Trung %ã tAng b!7c
nâng cao ch#t l!&ng giáo dHc, c*i
thi/n c+ s= v't ch#t %áp Cng yêu
c9u d)y và h8c.
Trong nhBng n(m qua , tuy
là tr!"ng = nông thôn nh!ng
tr!"ng THCS Ngh$a Trung c:ng
%ã tAng b!7c khIng %3nh %!&c
uy tín, ch#t l!&ng c4a tr!"ng so
v7i các tr!"ng trong huy/n . Nhà
tr!"ng %ã xây dGng %!&c %.i ng:
giáo viên t!+ng %-i %;ng %@u v@
chuyên môn, nghi/p vH. H,ng
n(m, tr!"ng %@u có giáo viên
tham gia H.i thi giáo viên gi>i c#p
huy/n, c#p t1nh %)t thành tích cao.
0ã có 02 cán b., giáo viên %!&c
công nh'n danh hi/u chi2n s$ thi
%ua c#p t1nh và nhi@u giáo viên
%!&c công nh'n danh hi/u chi2n
sK thi %ua c#p c+ s= , có 02 cán
b. %!&c nh'n b,ng khen c4a th4
2
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
t!7ng chính Ph4. 0Jc bi/t, trong
nhi@u n(m qua, nhà tr!"ng %@u có
nhi@u h8c sinh %)t gi*i h8c sinh
gi>i các c#p ; TL l/ %F t-t nghi/p
THCS luôn %)t tA 98- 100%; tL l/
%F vào các tr!"ng THPT luôn %)t
trên 95% ; ch#t l!&ng giáo dHc %)i
trà luôn 6n %3nh và giB vBng . 0.i
thi2u niên ti@n phong luôn %!&c
công nh'n là liên %.i xu#t sEc .
N(m h8c 2013-2014, tr!"ng
có 55 CBGV-CNV , trong %ó có
100% CB giáo viên có trình %. %)t
chuMn , có 32 %;ng chí có trình %.
0)i h8c, 08 %;ng chí %ang h8c 0)i
h8c t)i chCc. S- h8c sinh là 805
em chia thành 21 l7p. Tr!"ng có
t6 chCc chi b. 0*ng g;m 13 0*ng
viên, chi b. liên tHc %)t c+ s= 0*ng
trong s)ch vBng m)nh, giB vai trò
h)t nhân lãnh %)o trong toàn b.
ho)t %.ng c4a nhà tr!"ng. Các t6
chCc: Công %oàn, 0oàn thanh niên,
0.i thi2u niên, Ban %)i di/n cha m?
h8c sinh %@u ho)t %.ng tích cGc,
góp ph9n cùng nhà tr!"ng hoàn
thành xu#t sEc nhi/m vH.
ThGc hi/n cu.c v'n %.ng
“Hai không” v7i b-n n.i dung,
cu.c v'n %.ng “H8c t'p và làm
theo t#m g!+ng %)o %Cc H; Chí
Minh”, “MFi th9y, cô giáo là m.t
t#m g!+ng %)o %Cc, tG h8c và sáng
t)o” và phong trào thi %ua“Xây
dGng tr!"ng h8c thân thi/n, h8c
sinh tích cGc”, %Jc bi/t thGc hi/n
ch4 %@ n(m h8c “06i m7i qu*n lý
và nâng cao ch#t l!&ng giáo dHc
”, tr!"ng THCS Ngh$a Trung %ã
quan tâm %2n công tác nâng cao
ch#t l!&ng %.i ng: cán b. qu*n lý
và giáo viên, tích cGc t(ng c!"ng
Cng dHng công ngh/ thông tin
nh,m %6i m7i ph!+ng pháp d)y
h8c, %6i m7i kiDm tra %ánh giá
%-i v7i h8c sinh. 09u t! sNa chBa
c+ s= v't ch#t, trang b3 các thi2t
b3 d)y h8c nh,m nâng cao hi/u
qu* gi" d)y. ThGc hi/n nghiêm
túc ch!+ng trình, k2 ho)ch gi*ng
d)y, các ho)t %.ng ngoài gi" lên
l7p, ho)t %.ng h!7ng nghi/p, d)y
ngh@, các phong trào v(n ngh/, thD
dHc thD thao nh,m nâng cao ch#t
l!&ng giáo dHc toàn di/n. 02n nay,
tr!"ng %ã có 100% giáo viên so)n
gi*ng b,ng vi tính và có 100%
giáo viên bi2t Cng dHng công ngh/
thông tin vào gi*ng d)y.
Các phong trào ho)t %.ng
c4a nhà tr!"ng luôn diOn ra sôi
n6i, thu hút th9y và trò cùng tham
gia. 0oàn thanh niên và 0.i thi2u
niên c4a nhà tr!"ng luôn t6 chCc
thành công các ho)t %.ng v(n
hóa, v(n ngh/, thD dHc thD thao,
các trò ch+i dân gian nhân d3p các
ngày lO l7n trong n(m. H8c sinh
nhà tr!"ng %ã tham gia tìm hiDu,
ch(m sóc và phát huy giá tr3 các
di tích l3ch sN v(n hóa cách m)ng
= %3a ph!+ng. 0.i thi2u niên c4a
nhà tr!"ng %!&c giáo dHc truy@n
th-ng l3ch sN, v(n hóa cách m)ng,
truy@n th-ng nhà tr!"ng thông
qua các bài vi2t, s!u t9m tranh
*nh, các v= k3ch, trang th+, tiDu
phMm... trong các bu6i sinh ho)t
t'p thD vào sáng thC 2 hàng tu9n.
V7i sG c- gEng c4a t'p thD
cán b., giáo viên và h8c sinh
nhà tr!"ng, tr!"ng THCS Ngh$a
Trung %ã %!&c %ón nh'n các danh
hi/u: danh hi/u tr!"ng Tiên ti2n
và t'p thD lao %.ng tiên ti2n xu#t
sEc trong nhi@u n(m, TA n(m
2009 %2n n(m 2013 %ã có 258
gi*i HSG tA c#p huy/n tr= lên và
%Jc bi/t có hai gi*i qu-c gia ( 1
huy ch!ng vàng và 1 huy ch!+ng
%;ng ) b. môn gi*i toán qua m)ng
Internet c4a n(m hoc 2012-2013.
Ch#t l!&ng m:i nh8n %!&c %ánh
giá là m.t trong nhBng %+n v3 dPn
%9u c#p Trung h8c c+ s= huy/n
nhà . Công %oàn nhà tr!"ng %!&c
tJng b,ng khen c4a liên %oàn lao
%.ng t1nh ; 0oàn Thanh niên và
Liên %.i TNTP H; Chí Minh
c4a nhà tr!"ng nhi@u n(m liên
tHc %!&c Trung !+ng 0oàn, t1nh
0oàn tJng B,ng khen, c" thi %ua
cho t'p thD và cá nhân.
0!&c sG quan tâm c4a các
ngành , các c#p , Th9y và trò háo
hCc %ón nh'n ngôi tr!"ng m7i v7i
10 phòng h8c . Các b)n hãy %2n
v7i tr!"ng THCS Ngh$a Trung
nhé! Th9y - trò c4a tr!"ng chúng
tôi sQ %ón ti2p các b)n v7i nH c!"i
thân thi/n và m2n khách!
V7i nhBng k2t qu* %ã %)t %!&c,
Tr!"ng THCS Ngh$a Trung xCng
%áng v7i nhBng danh hi/u và ph9n
th!=ng trong sG nghi/p giáo dHc
%ào t)o , t)o %!&c ni@m tin %-i v7i
ng!"i dân Ngh$a Trung. 0.i ng:
cán b., giáo viên nhà tr!"ng luôn
ghi nh7, thGc hi/n l"i Bác H; d)y:
“Dù khó kh(n %2n %âu c:ng ph*i
ti2p tHc thi %ua h8c t-t, d)y t-t”.
Hai m!+i n(m qua, Chúng tôi
r#t tG hào v7i nhBng thành tGu mà
nhà tr!"ng %)t %!&c , trân tr8ng sG
nF lGc h2t mình c4a các th9y cô
giáo . Chúng tôi hy v8ng th2 h/
trR h8c sinh c4a nhà tr!"ng hi/n
nay luôn k2 tHc xCng %áng truy@n
th-ng c4a các anh ch3 l7p tr!7c,
quy2t tâm h8c gi>i và ch(m ngoan
h+n %D thành tích c4a tr!"ng ngày
càng vR vang , ra sCc xây dGng
tr!"ng vBng m)nh dài lâu . /.
Hi"u Tr#$ng
%& L' H(NG

3
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Th)y : Nguy*n Tu+n Anh
Phó tr#$ng phòng GD & %T Bù %,ng
Quý th9y cô và các em h8c
sinh tr!"ng THCS Ngh$a Trung
thân m2n!
Nhân d3p k1 ni/m 20 n(m
thành l'p tr!"ng, tôi xin gNi %2n
toàn thD cán b. giáo viên, nhân
viên và h8c sinh tr!"ng THCS
Ngh$a Trung l"i chúc t-t %?p
nh#t.
20 n(m m.t con s- tròn
tr3a %D nhìn l)i chJng %!"ng không
kém ph9n g'p gh@nh c4a THCS
Ngh$a Trung. ChJng %!"ng #y %ã
in d#u c* nhBng v#t v* và vinh
quang c4a th9y và trò tr!"ng
THCS Ngh$a Trung. TA m.t ngôi
tr!"ng nh> bé, thi2u th-n c* v@ c+
s= v't ch#t lPn %.i ng:; gi" %ây
THCS Ngh$a Trung %ã tAng b!7c
tr!=ng thành h+n v@ m8i mJt. V7i
CHÚC M!NG K" NI#M 20 N$M
TR%&NG THCS NGH'A TRUNG
nhBng nF lGc không ngAng trong
công tác qu*n lí c:ng nh! trong
gi*ng d)y, ch#t l!&ng giáo dHc
c4a tr!"ng %!&c nâng lên rõ r/t
và %)t %!&c nhBng thành tích nh#t
%3nh. 0Jc bi/t nhBng n(m g9n
%ây, THCS Ngh$a Trung luôn là
cái tên %!&c nhEc %2n v7i nhBng
gi*i cao trong các kì thi h8c sinh
gi>i các c#p, trong các phong
trào thi %ua d)y t-t h8c t-t. 0.i
ng: cán b. giáo viên c:ng không
ngAng trau d;i tri thCc, b;i d!Sng
n(ng lGc, %6i m7i ph!+ng pháp
gi*ng d)y. MFi th9y cô, mFi h8c
sinh luôn ph#n %#u, rèn luy/n
nghiêm túc %D hoàn thành xu#t
sEc nhi/m vH %@ ra và xCng %áng
là lá c" %9u c4a ngành giáo dHc
huy/n Bù 0(ng. NhBng c- gEng
#y c4a c* th9y và trò tr!"ng THCS
Ngh$a Trung %ã %em l)i ni@m tG
hào cho nhà tr!"ng, %em l)i ni@m
tin vBng chEc cho các b'c cha m?
h8c sinh. 0D %2n hôm nay, khi
tròn hai m!+i tu6i, nhà tr!"ng l)i
có thD nhEc t7i nhBng thành tích
#y nh!ng không ph*i %D say s!a
nhâm nhi cái vinh quang trong
quá khC; mà là %D khIng %3nh
chính xác h!7ng %i c4a nhà tr!"ng
trong t!+ng lai, %D tìm n@n móng
vBng chEc, %iDm tGa tinh th9n và
bài h8c quý giá %!&c %úc k2t tA
nhBng tr*i nghi/m thGc tiOn c4a
các th2 h/ th9y trò. Trong nhBng
n(m t7i %ây, %#t n!7c sQ có nhBng
bi2n chuyDn %D hoà mình v7i sG
phát triDn c4a th2 gi7i, nhi/m vH
giáo dHc sQ có nhBng thách thCc
m7i. Nh!ng tôi tin r,ng, v7i nhBng
ng!"i th9y, ng!"i cô giàu nhi/t
huy2t, %4 tâm-trí-lGc, v7i nhBng
h8c sinh n(ng %.ng và sáng t)o,
con thuy@n THCS Ngh$a Trung
sQ d!+ng cánh bu;m no gió vBng
vàng giBa biDn kh+i tri thCc.
Xin gNi l"i chúc mAng
n;ng nhi/t nh#t %2n tr!"ng THCS
Ngh$a Trung, ngôi tr!"ng 20 n(m
6n %3nh và phát triDn . Chúc cho
th9y và trò tr!"ng THCS Ngh$a
Trung luôn %oàn k2t, quy2t tâm
thGc hi/n thEng l&i nhi/m vH giáo
dHc; ti2p tHc khIng %3nh m.t
“th!+ng hi/u” - “th!+ng hi/u”
THCS Ngh$a Trung. /.
Nguy*n Tu+n Anh
4
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
L!i Tâm Huy"t
Sinh th!i , Ch" t#ch H$ Chí Minh th%!ng c&n
d'n :
“ Vì l(i ích m%)i n&m tr$ng cây
Vì l(i ích tr&m n&m tr$ng ng%!i” .
Phát huy t*t l!i d+y c"a Bác và th,c hi-n .úng
ch" tr%)ng , chính sách c"a /0ng , tr%!ng THCS
Ngh1a Trung trong su*t 20 n&m qua luôn luôn c*
g2ng hoàn thành t*t nhi-m v3 .4 ra .
Ngay t5 nh6ng ngày .7u m8i thành l9p , m'c
dù .i4u ki-n còn nhi4u khó kh&n , nh%ng t9p th:
giáo viên v;n không ng+i gian khó , bám tr%!ng
, bám l8p .em c0 tâm huy<t và s=c tr> .: c"ng c*
nâng cao ch?t l%(ng c"a tr%!ng . T?t c0 nh6ng c*
g2ng ?y .ã .%(c ch=ng minh b@ng nh6ng thành
tích v> vang mà nhà tr%!ng .ã .+t .%(c . Tr%!ng
vinh d, và t, hào .ón nh9n danh hi-u t9p th: lao
.Ang tiên ti<n xu?t s2c trong su*t ba n&m li4n . /:
có .%(c nh6ng thành công .ó là nh! s, lãnh .+o
c"a /0ng "y – UBND xã Ngh1a Trung , c"a phòng
giáo d3c và .ào t+o huy-n Bù /&ng , s, hB tr( nhi-t
tình c"a các ban ngành .oàn th: , ph3 huynh hCc
sinh , .'c bi-t là s, quy<t tâm , nD l,c c"a t?t c0
cán bA , giáo viên , công nhân viên và hCc sinh c"a
nhà tr%!ng .
Chào m5ng kE ni-m 20 n&m thành l9p tr%!ng
, nhìn l+i ch'ng .%!ng .ã qua v8i nh6ng khó kh&n
và c0 nh6ng thành tích mà t9p th: s% ph+m nhà
tr%!ng làm .%(c , ch2c ch2n chúng tôi sF ti<p t3c
g't hái .%(c nhi4u thành công h)n n6a , góp ph7n
xây d,ng truy4n th*ng t*t .Gp c"a nhà tr%!ng b@ng
c0 trái tim , tâm huy<t và trí tu- t9p th: , x=ng .áng
ni4m tin và t, hào v8i nh6ng danh hi-u cao quý .ã
và .ang chào .ón ./.
T!p th" tr#$ng THCS Ngh%a Trung
5
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
BAN GIÁM HI$U
CÁC NHI'M K- QUA
Ngô Xuân !"t
Hi#u tr$%ng t& n'm 1993 ()n 2004
Hi#n nay là HT tr$*ng THCS !+c Li,u
Nguy,n Hoàng Bách
Hi#u tr$%ng t& n'm 2004 ()n 2009
Hi#n nay (ã ngh- h$u
Võ Minh Hi)u
Phó Hi#u tr$%ng t& n'm 2005 ()n 2011
Hi#n nay là HT tr$*ng THCS Ngh.a Bình
6
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
BAN GIÁM HI$U %!&NG NHI$M
!/ L# H0ng
Hi#u tr$%ng t& n'm 2009 ()n nay
Nguy,n Lê Thanh Th1o
Phó Hi#u tr$%ng t& n'm 2010 ()n nay
!oàn V'n Nam
Phó Hi#u tr$%ng T2 2013 ()n nay
7
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
CHI B' TR!"NG THCS NGH#A TRUNG
!/ L# H0ng
Bí th$ chi b3 tr$*ng THCS Ngh.a Trung
1- 0F L/ H,ng Bí th!
2- 0oàn V(n Nam Phó bí th!
3- NguyOn Th3 H&i
4- Ph)m Th3 H)nh
5- NguyOn Xuân ThEng
6- L!u Th3 cài
7- Tr9n 0(ng D!+ng
CHI B! TR"#NG THCS NGH$A TRUNG NHI%M K&
8- Hu<nh Th3 Thanh Hoa
9- NguyOn Th3 Kim Bông
10- Lê Quang C!"ng
11- Tr9n Ph)m Vi/t D:ng
12- NguyOn Nh! Vinh
13- NguyOn Th3 Thùy D!+ng
8
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
!"ng chí Hu#nh V$n Thanh - Bí th% !&ng
'y xã Ngh(a Trung phát bi)u ch* +,o t,i
!,i h-i chi b-
Các +"ng chí lãnh +,o !&ng, Chính quy.n xã Ngh(a
Trung d/ l0 k1t n,p +&ng viên Chi b- Tr%2ng THCS
Ngh(a Trung
T
ruong THCS Nghia
Trung duoc thành
lâp tu nám 1993
theo quyêt dinh cua Uy ban nhân
dân huyên Bù Dáng. Trong nhung
nám dâu nhà truong gáp rât nhiêu
khó khán vê dôi ngu giáo viên, vê
CSVC,… Do sô luong dang viên
còn ít, nên các dang viên cua chi
bô phai sinh hoat ghép voi Chi bô
Truong tiêu hoc và y tê.
Dên nám 2000, chi bô Truong
THCS Nghia Trung duoc tách ra
và thành lâp chi bô riêng, Dông
chí Nguyên Trong Nhân duoc
BTV Dang uy xã quyêt dinh làm
Bí thu chi bô. Vua moi thành lâp
chi bô chi có 4 dang viên (trong
dó có 2 dông chí táng cuong và 2
dông chí dang viên cua truong).
Hoat dông cua Chi bô lúc ây gáp
rât nhiêu khó khán, nhung voi
su lãnh dao tài tình cua dông chí
bí thu chi bô, tâp thê chi bô luôn
hoàn thành xuât sác nhiêm vu, và
quyêt tâm phân dâu xây dung tô
chuc Dang cua truong trong sach
vung manh, làm nên tang cho su
phát triên cua truong sau này.
Thoi gian khó khán nhât rôi
cung dân trôi qua, sau hon bôn
nám thuc hiên nhiêm vu chính
tri,dông chí Nguyên Trong Nhân
cung duoc rút vê Dang uy xã. Kê
tu dó dên nay, chi bô dã trai qua 4
lân dai hôi và duoc su tín nhiêm
cao, dông chí Dô Lê Háng duoc
giu chuc vu bí thu chi bô.
Nhìn lai cháng duong dã qua,
chúng ta hêt suc vui mung voi
nhung thành công nhât dinh cua
chi bô . Hiên nay chi bô gôm có
13 dông chí . Chi bô nhà truong
dã thuc hiên tôt nhiêm vu lãnh
dao toàn diên, tung buoc cung cô
và hoàn thiên các diêu kiên vê co
so vât chât và con nguoi, phuc vu
tôt cho su nghiêp giáo duc, góp
phân tháng loi vào nghi quyêt
cua Dang. Dang viên trong chi bô
ngày càng nhân thuc sâu sác và
có tinh thân trách nhiêm cao. Chi
bô luôn thông suôt vê tu tuong,
vê duong lôi lãnh dao, có tính
thông nhât cao trong tâp thê Dang
viên. Các tô chuc Doàn thê chính
tri xã hôi dã xây dung tâp hop,
doàn kêt duoc quân chúng và có
nhiêu chuong trình hành dông cu
thê, thiêt thuc, càng tao cho vai
trò cua chi bô có thêm suc manh
trong công tác lãnh dao. Voi
nhung kêt qua dã dat duoc, hàng
nám chi bô dêu dat danh hiêu “
Chi bô trong sach vung manh”.
Trong cháng duong tiêp
theo, nhân thuc rõ vai trò, trách
nhiêm lãnh dao cua mình, chi
bô truong THCS Nghia Trung
quyêt tâm phân dâu dat duoc các
muc tiêu co ban dê ra, lãnh dao
nhà truong giu vung và phát huy
tôt truyên thông 20 nám cua nhà
truong, xung dáng voi su tin yêu
và su mong doi cua các thê hê
thây, trò, cua Dang bô và Chính
quyên dia phuong.
Chi b& Tr#$ng THCS Ngh%a Trung
9
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
CÔNG 'OÀN C( S)
Ph"m Th4 H"nh
CT công (oàn
1. Pham Thi Hanh Chu tich công doàn co so
2. Doàn Ván Nam Phó chu tich công doàn co so
3. Pham Dình Biên Uy viên
4. Nguyên Thi Kim Bông Uy viên
5. Huynh Thi Thanh Hoa Uy viên
BCH CÔNG 'OÀN NHI%M K& 2012-2015
Ð L
T
10
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
!
!&c hình
thành tA bu6i
%9u s+ khai
v7i bi2t bao th(ng tr9m khi toàn
tr!"ng ch1 có kho*ng m!"i công
%oàn viên. Trong bu6i %9u %9y
khó kh(n gian kh6 #y , d!7i sG
lãnh %)o , ch1 %)o c4a chi b. ,
sG quan tâm hF tr& c4a các c#p
, các ban ngành %oàn thD , cùng
v7i sG %oàn k2t , c-ng hi2n c4a
các %;ng chí trong Ban ch#p
hành công %oàn ti@n nhi/m nh!
: Cô 0F L/ H,ng , Cô NguyOn
Th3 Ân, th9y 0F Thanh D:ng,
th9y Võ Minh Hi2u, cô NguyOn
Th3 H&i, cô NguyOn Lê Thanh
Th*o…... H8 %ã %em l)i sG vBng
m)nh cho ban ch#p hành công
%oàn, %ã t6 chCc bi2t bao cu.c du
kh*o, tham quan du l3ch %D h8c
h>i kinh nghi/m nh,m nâng cao
tinh th9n t'p thD, thD hi/n tinh
th9n %oàn k2t, t!+ng ái giBa các
%;ng nghi/p trong nhà tr!"ng ,
tAng b!7c %!a công %oàn ngày
'OÀN K*T LÀ
TH!"C #O C$A CU%C S&NG
m.t %i lên .
02n n(m 2010 ,%!&c sG tín
nhi/m cao c4a t'p thD công %oàn
viên , chúng tôi Ban ch#p hành
m7i g;m 5 thành viên : Ph)m
Th3 H)nh , 0oàn V(n Nam ,
Ph)m 0ình Biên , NguyOn Th3
Kim Bông , Hu<nh Th3 Thanh
Hoa , V7i m.t %.i ng: trR kh>e,
%9y lòng nhi/t huy2t %ã %!a công
%oàn tr!"ng THCS Ngh$a Trung
luôn tr= thành lá c" %9u trong
m8i ho)t %.ng công %oàn ngành
giáo dHc Bù 0(ng. 0;ng th"i
%)t %!&c nhi@u thành tích %áng
tG hào nh! : n(m h8c 2010-2011
%!&c liên %oàn lao %.ng huy/n
khen , hai n(m li@n n(m 2011-
2012; 2012-2013 %!&c liên %oàn
lao %.ng t1nh khen .
Trong hai nhi/m k< vAa
qua ban ch#p hành công %oàn %ã
giúp %S cho nhi@u công %oàn
viên có khó kh(n v@ kinh t2 nh!
ban ch#p hành công %oàn b*o
lãnh cho công %oàn viên vay
v-n nhân hàng, hF tr& giáo viên
có hoàn c*nh khó kh(n, t!+ng
tr& giúp %S nhBng giáo viên
không may b3 -m %au, b/nh t't,
m#t mát tài s*n nh! xe c., máy
móc …..nhBng %óng góp 4ng h.
các quK tA thi/n nhân %)o ; bão
lHt vì mi@n Trung thân yêu…..
T6 chCc nhBng chuy2n du kh*o
tham quan h8c h>i và thD hi/n
tinh th9n %oàn k2t cao trong n.i
b. …..
Có %!&c thành qu* nh!
ngày hôm nay , là nh" sG lãnh
%)o , ch1 %)o c4a chi b. , sG dìu
dEt c4a th2 h/ tr!7c, nh" sG %oàn
k2t c4a t'p thD công %oàn viên
trong nhà tr!"ng và %Jc bi/t là
sG %i@u hành linh ho)t tài tình
c4a ban ch#p hành công %oàn .
V'y nên chúng ta hãy ti2p tHc
phát huy , gEn giB %oàn k2t, vì
có %oàn k2t thì sQ có sCc m)nh .
0ó là th!7c %o c4a cu.c s-ng !
Ph.m %ình Biên
Ð L
T
11
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
'OÀN TNCS
Lê Quang C$*ng
Bí th$ chi (oàn THCS Ngh.a Trung
1. Lê Quang C!"ng Bí ThG
2. Tr9n Ph)m Vi/t D:ng Phó bí th!
3. Lê 0oàn Ph!+ng Khanh UVBCH
4. Tr9n Th3 Ph!+ng Nga UVBCH
5. NguyOn Công Sáng UVBCH
DANH SÁCH BCH CÔNG 'OÀN TR"#NG N+M H,C 2013-2014
12
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
C
hi Doàn truong THCS
Nghia Trung duoc
thành lâp vào nám 1993
trên co so chia tách tu Chi Doàn
Truong phô thông co so câp 1-2
Nghia Trung .
Nhung nám dâu thành lâp
Chi Doàn gáp nhiêu khó khán do
sô luong doàn viên rât ít, ki náng
sinh hoat doàn cua cán bô doàn còn
nhiêu han chê, co so vât chât còn
nhiêu thiêu thôn.
Duoi su lãnh dao cua Chi bô
Dang nhà truong cùng voi su lãnh
dao truc tiêp cua Doàn xã Nghia
Trung ,su hô tro nhiêt tình cua Hôi
cha me hoc sinh nhà truong, voi
nhiêt huyêt cua tuôi tre Chi doàn
dã không nhung lon manh vê sô
luong mà còn lon manh vê chât
luong .
Chi Doàn thuong tô chuc các
hoat dông tuyên truyên duong lôi,
chính sách cua dang , pháp luât cua
nhà nuoc thông qua các hoat dông
nhu : dai hôi, chào co dâu tuân,
sinh hoat dinh kì, sinh hoat chuyên
dê….. Chi doàn thuong xuyên tô
chuc các hoat dông ván hóa ván
nghê, thê duc thê thao nhám thu
hút luc luong thanh niên hoc sinh
tham gia sinh hoat Doàn, hôi,
Hàng nám Chi Doàn tham
muu voi Doàn xã Nghia Trung tô
chuc các lop cam tình doàn cho
thanh niên hoc sinh khôi 9, dên nay
chi doàn dã gioi thiêu cho doàn câp
trên kêt nap hon 1000 thanh niên uu
S!C TR"
NGH!A TRUNG
tú dung vào hàng ngu cua Doàn.
Chi Doàn còn là noi rèn luyên,
thu thách và công hiên cua nhiêu
Dang viên tre. Dên nay Chi Doàn
dã gioi thiêu cho Chi Bô nhà truong
kêt nap duoc 8 dông chí. Gioi thiêu
nhiêu doàn viên tham gia hoc các
lop cam tình Dang.
Chi Doàn thuong xuyên tham
muu voi lãnh dao nhà truong
thuong xuyên tô chuc các chuyên
du khao , vê nguôn cho doàn viên
và hoc sinh toàn truong, dây là dip
dê các em hoc hoi thuc tê, táng
cuong giao luu voi các ban trong
truong, các dia chi thuong duoc
các em thích thú tham gia nhu ,
Dinh Thông Nhât, Bao tàng chung
tích chiên tranh, công viên ván hóa
Suôi Tiên……….
Chi Doàn tô chuc các ngay chu
nhât xanh, ngày thu 7 tình nguyên
xây dung truong lop xanh sach , tao
môi truong giáo duc trong lành.
Voi nhung nô luc cua tâp
thê Chi Doàn trong nhung nám
gân dây hoat dông phong trào nói
chung, hoat dông Doàn nói riêng
dã gát hái duoc nhiêu thành công
dáng khích lê : Ba nám liên tiêp dat
giai nhât toàn doàn dai hôi thê duc
thê thao câp huyên, dat nhiêu giai
thuong o các hôi thi hoa phuong
do, cán bô chi doàn tham gia ban
châp hành doàn xã tham gia nhiêu
hoat dông câp huyên và dat nhiêu
giai cao . Nám hoc 2012-2013 chi
doàn vinh du duoc UBND huyên
táng giây khen.
Bí th# : Lê Quang C#$ng
13
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
'!I TNTP
Tr5n Ph"m Vi#t D6ng
T7ng ph8 trách (3i
1. NguyOn Hoàng Thanh Nhi - Liên %.i Tr!=ng
2. Ngô Xuân Trung - Liên %.i phó
3. Ph)m Th3 Th*o - Liên %.i phó
4. Ph)m Kim Ngân - 5y viên
5. Thi@u Ng8c Thành - 5y viên
6. NguyOn Ph!7c H'u - 5y viên
7. NguyOn Qu-c Duy - 5y viên
8. Lê H; Th*o Vy - 5y viên
9. Phan Th3 Kim Tiên - 5y viên
DANH SÁCH BAN CH- HUY LIÊN '!I
14
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
!
ôi Thiêu niên
Tiên phong
Hô Chí Minh
là tô chuc cua thiêu nhi Viêt Nam
, do Chu tich Hô Chí Minh cùng
Dang Công san Viêt Nam sáng
lâp và duoc Doàn Thanh niên
công san Hô Chí Minh phu trách.
Dôi là tô chuc nòng côt trong các
phong trào thiêu nhi, là luc luong
giáo duc trong và ngoài nhà
truong. Liên dôi Truong THCS
Nghia Trung là môt trong nhung
liên dôi thuôc Huyên Doàn – Hôi
Dông Dôi Bù Dáng .
Buôi dâu thành lâp, duoi su
huong dân cua cô Dô Lê Háng_
tông phu trách dôi, liên dôi có 04
chi dôi voi hon 100 dôi viên. Trãi
qua hon 20 nám xây dung và phát
triên, toàn thê liên dôi dã cùng
nhau vuot qua nhung giai doan
khó khán, tung buoc khác phuc
nhung han chê, vuon lên trong các
hoat dông dôi và phong trào cua
huyên nhà. Luc luong dôi viên
cung ngày càng lon manh. Dây là
luc luong máng non cua xã nhà
Nghia Trung nói riêng, thiêu nhi
Bù Dáng nói chung. Song song
voi su lon manh cua luc luong
dôi viên thì luc luong giáo viên,
tông phu trách dôi cung có su thay
M#ng Non
dôi theo tung thoi ky. Lòng nhiêt
huyêt hêt mình trong các phong
trào hoat dông cua các thê hê tông
phu trách nhu: thâyTân Dat, cô
Phuong Nga, cô Thùy Duong,
thây Viêt Dung,… dã góp phân
làm cho liên dôi tro thành môt
liên dôi xuât sác và vinh du duoc
dón nhân danh hiêu “Don vi nhân
lá co dâu vê phong trào Công
Tác Dôi và thiêu nhi khôi THCS
nám hoc 2012-2013” . Dây vua là
niêm tu hào cua truong, vua góp
phân kháng dinh vi thê cua liên
dôi trong huyên nhà. Dê có duoc
nhung thành tích dó, trong nhung
nám qua liên dôi luôn có su phôi
hop nhip nhàng voi các doàn thê
trong và ngoài nhà truong, dác
biêt là su chi dao cua Ban Chi
Bô, su dìu dát cua Doàn TNCS
Hô Chí Minh. Trong các hoat
dông vui choi, thi dua, Liên dôi
thuong xuyên tham muu voi Chi
Bô voi nhà truong dê có thê xây
dung nhung kê hoach tô chuc tôt
nhât, thu hút dông dao dôi viên
tham gia, góp phân chuyên biên
trong viêc giáo duc dao duc cho
hoc sinh. Bên canh viêc tô chuc
tôt các hoat dông o don vi , liên
dôi còn tích cuc tham gia các
hoat dông thi dua do Huyên Doàn
– Hôi Dông Dôi Bù Dáng phát
dông và thu duoc nhiêu kêt qua
dáng khích lê, dat nhiêu giai cao
trong các hôi thi Nghi Thuc Dôi,
Em yêu lich su Viêt Nam, hôi thi
vë tranh vê môi truong,…
Cùng voi su thay dôi và
phát triên không ngung cua dât
nuoc, toàn thê Liên dôi truong
THCS Nghia Trung quyêt tâm
vuon lên, vuot qua tình hình khó
khán cua don vi, cô gáng hêt suc
dê giu vung danh hiêu lá co dâu,
dó chính là su kính dâng hêt suc
ý nghia cua thê hê máng non
truong THCS Nghia Trung, thiêt
thuc chào mung ngày lê lon cua
don vi .
Tr'n Ph(m Vi)t D*ng – TPT
15
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
H'i cha me h(c sinh
Ông Tr5n V'n Thu9n
H3i tr$%ng h3i cha m: h;c sinh
DANH SÁCH BCH H!I CHA M. H,C SINH
N+M H,C 2013-2014
T
hoát qua nhìn lai,
dã muoi nám gán
bó voi mái truong
Trung hoc co so Nghia Trung
– môt ngôi truong nông thôn,
bình di – chúng tôi, nhung nguoi
làm công tác hôi cha me hoc sinh,
dông hành cùng voi các thây cô
giáo trong su nghiêp giáo duc.
Cung tu ngôi truong này, hai
muoi nám qua, dã có nhiêu thây
cô là hiêu truong, là giáo viên
nay dã vê huu, hoác chuyên công
tác, có nhiêu thê hê hoc sinh dã
duoc khai toi o truong này, nay
dã truong thành là giáo viên cua
truong, là cán bô công nhân viên
chuc công tác o nhiêu noi và hiên
tai các thây cô, các em hoc sinh
dang nô luc phân dâu trong giang
day và hoc tâp nhám giu vung và
1. Ông Trân Ván Thuân - Hôi truong
2. Ông Nguyên Dình Huu - Hôi phó
3. Ông Trân Xuân Trung - Uy viên
Dòng Th!i Gian
phát huy don vi lá co dâu trong
toàn huyên vê thi hoc sinh gioi,
phong trào ván thê mi, hôi khoe
phù dông…..
Cung có các dác diêm cua
nhung truong o nông thôn nhu:
co so truong lop dã xuông câp,
dô dùng day hoc thì thiêu thôn,
thô so, công tác giang day phai
khác phuc, vuot khó. Dung vê
góc dô cua hôi cha me hoc sinh.
Chúng tôi có su dông cam voi
các thây cô giáo, nhung nguoi dã
công hiên doi mình dê dìu dát,
day dô con em chúng tôi báng
ca tâm lòng, tâm huyêt, công on
này chúng tôi ghi nhân và chân
thành tri ân. Không lây gì dên dáp
duoc.
Voi tinh thân “Tôn su trong
dao”, bên canh hôi cha me hoc
sinh chúng tôi, còn có nhung tâm
lòng vàng rông mo, nhung bâc phu
huynh hoc sinh cùng thâu hiêu: “
Vì tuong lai con em chúng ta” dã
có nhung ý kiên xây dung hay,
nhung dóng góp thiêt thuc, huu
ích cho truong lop nhât là nhung
loi góp ý chân tình trong các ky
dai hôi cha me hoc sinh chúng
tôi bát gáp nhung ánh mát chân
thuc, tình cam nhung loi dông
viên khích lê cua các dai biêu cha
me hoc sinh, cua ban giám hiêu
và các thây cô dã hô tro tinh thân
cho chúng tôi – nhung thành viên
làm công tác hôi có nhung phân
khích xây dung vung chác nhip
câu nôi giua gia dình phu huynh
hoc sinh và nhà truong góp phân
16
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
tao diêu kiên tôt cho nhà truong
và hoc sinh thi dua “Day tôt, hoc
tôt ”
Theo dòng thoi gian, duoc
su dông tình ung hô và công tác
cua phu huynh hoc sinh, qua vân
dông cua hôi cha me hoc sinh,
truong dã duoc su dóng góp nhiêt
tình cua gia dình hoc sinh duoi
hình thuc tu nguyên, xã hôi hóa,
góp phân giam bot nhung khó
khán trang trai nhung thiêu thôn,
xây dung nhung công trình nho
phuc vu cho truong hoat dông tôt
trong công tác giang day
Trong tung nám, hôi dã vân
dông gia dình phu huynh hoc sinh
dóng góp xã hôi hóa xây dung co
so vât chât, nhìn lai trong muoi
nám qua phu huynh hoc sinh dã
ung hô cho truong kêt qua nhu
sau: (Tính tu nám hoc 2004 –
2005)
1. Quÿ xã hôi hóa :
985.868.000 d + du kiên kê
hoach nám hoc 2013 – 2014 là
165.000.000 d
2. Quÿ hôi cha me hoc
sinh : 465.391.000 d + du kiên nám
hoc 2013-2014 là 110.000.000 d
3. Quÿ lao dông vê sinh
: 276.718.000 d + du kiên nám
hoc 2013 – 2014 là 53.750.000 d
4. Quÿ khuyên hoc :
13.679.000 d
Voi sô kinh phí trên, dôi voi
các truong o thi xã, thi trân so ra
còn quá khiêm tôn nhung dôi voi
môt truong o nông thôn thì rât
dáng trân trong.
Háng nám hôi dã trích tu quÿ
hôi cha me hoc sinh 30.000.000
d dê khen thuong hoc sinh trong
hai hoc kì; dông thoi tu quÿ xã
hôi hóa, cán cu theo nghi quyêt
cua dai hôi cha me hoc sinh dê
mua sám, xây dung môt sô công
trình nho nhu :
1. Mua s+m :
- Dô dùng day hoc 5 bô môn
- Trang thiêt bi máy móc : 4
máy chiêu, 1 máy fax, 3 máy tính
dê bàn, 2 láp tôp, bô catset, âm
li, loa
- Bàn ghê : 44 bô bàn ghê, 4
ghê dá, 8 bô cua sô lop hoc
2. Công trình :
- Nâng câp thu viên : dóng
tu, kê, trang bi thêm sách
- Nâng câp, noi rông phòng
hôi dông, trang bi máng thoát
nuoc ván phòng
- Bê tông hóa sân truong
thôn 1
- Sua chua nhà tâp thê giáo
viên
- Quét vôi 2 diêm truong (2
lân)
- Xây moi nhà vê sinh cho
giáo viên và hoc sinh
- Xây 50 m tuong rào (thôn
1), rào coc gô, B40
- Xây dung mô hình truong
hoc thân thiên, hoc sinh tích cuc
- Khoan giêng nuoc sinh
hoat cho hai diêm truong + bôn
nuoc và 3 lân phuc hôi giêng +
mua máy bom
- Xây bo kè mát báng (thôn
1)…
Dông thoi trong nám hoc
2013-2014 theo nghi quyêt dai hôi
cha me hoc sinh ngày 14/9/2013
së tiêp tuc xây tuong rào (thôn 1)
tu 100m – 150m
Trong muoi nám qua, hôi dã
làm duoc nhung công viêc nhu
trên là nho có su công tác nhiêt
tình cua tâp thê cha me hoc sinh
dã có nhung dóng góp thiêt thuc
tao diêu kiên cho ban châp hành
hôi chúng tôi thuc hiên tôt nhiêm
vu dông hành cùng voi nhà truong
trong su nghiêp giáo duc. Chúng
tôi trân trong ghi nhân và tri ân
các phu huynh hoc sinh trong
nhung nám qua dã trãi lòng giúp
cho công tác xã hôi hóa cua công
dông giáo duc.
Kính chúc ban giám hiêu,
các thây cô nhà truong nhiêu suc
khoe, luôn tháng tiên trong su
nghiêp giáo duc, giu vung phát
huy thành tích cua ngày hôm
nay và truyên thông ve vang cua
truong trong tuong lai.
H&i cha m, h-c sinh
17
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T/ V+N - GDCD
L$u Th4 Cài
T< TR=>NG t7 v'n -GDCD
Bùi Th4 H?ng
T< phó t7 v'n -GDCD
1. L!u Th3 cài T6 tr!=ng
2. Bùi Th3 H;ng T6 phó
3. NguyOn Th3 Cúc
4. NguyOn Th3 Thành
5. 0ào Th3 Thu'n
6. Lê Th3 Bích Nhi
7. Ph)m Th3 Huy@n
8. Tr9n Th3 0ông
9. Bùi Th3 NhH
DANH SÁCH T/
18
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
S
ong hành cùng cháng
duong phát triên cua
truong THCS Nghia
Trung – Qua hai muoi nám xây
dung và truong thành - Dôi ngu
giáo viên tô Ván – Công dân
cung không ngung cung cô và
nâng cao vê moi mát. Tách ra tu
tô xã hôi ( vào nám 1999) . Tô
ván duoi su dìu dát cua thây Võ
Minh Hiêu. Báng tât ca lòng yêu
nghê, dù cuôc sông có khó khán
trong nhung nám dâu moi thành
lâp, nhung dôi ngu giáo viên
cung luôn phân dâu hêt mình
trong công tác. Tô Ván – Công
dân vô cùng vinh du chúc mung
giáo viên gioi huyên dâu tiên cua
tô: cô Truong Thi Thanh Huong,
thây Võ Minh Hiêu, cô Pham Thi
Minh . Sau nhiêu nám phân dâu
T! V"N - GDCD:
Con "#!ng tr#$ng thành
thây Võ Minh Hiêu vinh du duoc
nhân nhiêm vu moi - chuc danh
là phó hiêu truong nhà truong.
Nhu duoc châp thêm dôi cánh tô
ván tiêp tuc phát triên vung manh
hon.
Nám hoc 2013 – 2014 . Nhân
ky niêm hai muoi nám ngày thành
lâp truong nhìn lai nhung cháng
duong gian khó vua qua tô ván vô
cùng tu hào voi nhung thành tích
mà tô dã dat duoc: tu giáo viên
gioi, dên hoc sinh gioi. Ban dâu
chi có ba giáo viên gioi câp huyên
nhung con sô này không dung lai
voi niêm tâm huyêt cua nhung
giáo viên tre nhu: cô Luu Thi
Cài, cô Bùi Thi Hông, cô Pham
Thi Huyên …..song song dó: hoc
sinh gioi cung không kém, tu câp
huyên, rôi dên câp tinh.
Phong trào viêt sáng kiên
kinh nghiêm cung duoc giáo
viên tô nhiêt tình tham gia, trong
các nám gân dây, khi phong trào
này duoc dây manh thì nám nào
tô cung có giáo viên dat duoc
sáng kiên kinh nghiêm loai B câp
huyên.
Voi chuc náng chính dam
nhân bô môn ván cua nhà truong,
chúng tôi Dù không dên voi nhau
cùng môt vùng miên, nhung tât
ca; tâp thê tô ván- chín thành
viên chúng tôi quyêt tâm huong
vê môt tuong lai tuoi sáng. Báng
ca lòng nhiêt huyêt và tình yêu
thuong, chúng tôi së làm nguoi
lái dò vung chác dua các thê hê
hoc trò câp bên tuong lai.
GV: BÙI TH. H/NG
19
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T/ S0 '1A
Nguy,n Th4 Kim Bông
T< TR=>NG t7 S@ - !4a
1.NguyOn Th3 Kim Bông T6 tr!=ng
2. Hu<nh Th3 Thanh Hoa
3. Lê Quang C!"ng
4. Tr9n Th3 Thanh
5. NguyOn Th3 Thùy D!+ng
6. M)c Th3 Thanh Th4y
7. Ph)m Thanh H!+ng
8. Tr9n Th3 Ph!+ng Nga
9. Hu<nh Th3 Kim Chung
10. Ph)m Th3 Di/u
11. NguyOn Th3 Thanh Huy@n
DANH SÁCH T/
20
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
ô Su- Dia là
môt trong
nám tô
chuyên môn cua truong
THCS Nghia Trung . Hòa
chung vào su phát triên
cua nhà truong, Tô luôn có
nhung dóng góp dáng tu
hào cho su thành công cua
truong.
Kê tu khi moi thành lâp
truong (nám 1993), Truong
chi có duy nhât 1 giáo viên
Su-Dia, còn lai là giáo viên
không chuyên trách dam
nhân day chéo ban, 5 nám
sau truong moi có thêm môt
giáo viên chuyên môn Su,
Dia nua. Vân biêt ráng dây
là khó khán chung cua toàn
bô các truong trong huyên
lúc bây gio, nhung thât khó
có thê hình dung nhung hat
giông ban dâu ây, ngày nay
Tô Su - Dia dã thuc tro thành
môt tô chuyên môn vung
vàng cua nhà truong, phát
triên ca vê chât và luong.
Hiên nay tô su dia có 12
T! - S" - #$A
Ph!n "!u vì
m$t t%&ng lai t%&i '(p
giáo viên giang day trong
các bô môn Su, Dia, Nhac,
Công Dân, Mi Thuât, Công
Nghê. Báng su doàn kêt
cua toàn tô , su say mê trong
công viêc và trên hêt là tình
yêu nghê, mên tre, tô dã 5
nám liên dat tô tiên tiên.
Phong trào thi dua cua
toàn tô luôn duoc chú trong
và dát lên hàng dâu. Trong
nhung nám qua, tô luôn gát
hái duoc nhung thành tích
kha quan nhu: giáo viên gioi,
hoc sinh gioi, cùng voi phong
trào thi dua viêt SKKN tu
câp huyên dên câp tinh.
Cùng voi su vuon lên
cua nhà truong , Truong
THCS Nghia Trung 4 nám
liên luôn là môt trong
nhung truong dung dâu vê
phong trào hoc sinh gioi các
câp cua huyên Bù Dáng ,
có duoc thành tích dó môt
phân dêu có su chung tay,
góp suc cua tô Su- Dia .
Tuy nhiên, dê có duoc
danh hiêu dã khó, giu duoc
danh hiêu còn khó hon. Dên
nay tô tiêp tuc phát dông
phong trào thi dua toàn
diên, vân dông các thành
viên ra suc hoc tâp, ôn dinh
doi sông voi phuong châm
“ An cu moi lâp nghiêp ”.
Hâu hêt các giáo viên cua
tô dã ôn dinh tu tuong, yên
tâm công tác, gán bó voi
truong, lop. Voi tinh thân
“ Lây truyên thông làm nên
tang, doàn kêt là chô dua,
dôi moi là muc tiêu ”. Biên
pháp dát ra cho môi nám
hoc phai mang tính dông
bô, phát huy ca suc manh cá
nhân voi suc manh cua tâp
thê, và không ngung ung
dung công nghê thông tin
trong giang day…Tô phân
dâu giu vung danh hiêu
Tô tiên tiên và dát chi tiêu
nám sau phai cao hon nám
truoc. Báng ý chí ây chúng
tôi luôn tin tuong vào ngày
mai tuoi sáng.
T/M T0 S1 2.A
TT
21
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T/ ANH -TD
Nguy,n Th4 Ân
T< TR=>ng
Th<y NguyLn Xuân ThHng
TC phó
1. NguyOn Th3 Ân T6 tr!=ng
2. NguyOn Xuân ThEng T6 phó
3. NguyOn Nh! Vinh
4. Lê Th3 Thanh Loan
5. H; Lê Ph!+ng H)nh
6. Lê Hu<nh Thanh Xuân
DANH SÁCH T/
22
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
r u o n g
T H C S
N g h i a
Trung duoc thành lâp tu nám
1993 . Ngày ây truong chi
có 5 phòng hoc , 3 phòng
o cho giáo viên. Tông sô
giáo viên cua truong chi có
8 nguoi. Sinh hoat chuyên
môn chi chung 1 tô - goi là
tô “ chuyên môn” . Dên nám
1997 sô luong GV táng lên
duoc 12 nguoi . Lúc dó tô
chuyên môn duoc chia làm
2 tô : tô tô nhiên và tô xã
hôi . Sau 6 nám hình thành
và phát triên , vào nám 1999
tô chuyên môn cua truong
duoc tách làm 5 tô. Và cung
tu dó tô Anh ván – Thê duc
duoc hình thành .
Nhung ngày dâu moi
hình thành , tô có 4 giáo viên
tiêng anh và 2 giáo viên thê
duc. Thoi gian trôi qua, sô
hoc sinh cua truong ngày môt
táng lên . Tuy nhiên sô luong
GV Anh ván và Thê duc thì
vân nhu thê . Diêu này làm
cho giáo viên tô anh – thê
duc gáp rât nhiêu khó khán
. Thê nhung vì tình thuong
, trách nhiêm , giáo viên tô
luôn cô gáng hoàn thành tôt
công tác duoc giao .
Ngay tu nhung nám
dâu truong moi thành lâp ,
cô Dô Lê Háng - giáo viên
V!ng B"#c
tiêng Anh dat danh hiêu giáo
viên gioi câp tinh . Dó là
dâu ân quan trong dâu tiên ,
là nguôn dông viên , khích lê
cho phong trào “ Giáo viên
gioi” cua tô . Nho su giúp
dõ vê chuyên môn cung nhu
kinh nghiêm giang day cua
cô , nhung nám sau dó nhiêu
giáo viên tô anh – thê duc
tham gia thi giáo viên gioi và
cung dat duoc giáo viên gioi
các câp nhu : thây Nguyên
Xuân Tháng , thây Nguyên
Nhu Vinh , cô Nguyên Thi Ân
, cô Hô Lê Phuong Hanh….
. Phong trào viêt và áp dung
Sáng kiên kinh nghiêm cua
tô cung dat nhung kêt qua
cao o câp huyên , câp tinh .
Bên canh dó , nhiêu nám liên
, tô Anh – thê duc luôn dat
danh hiêu : tô lao dông tiên
tiên . Ba nám liên , truong
dân dâu giai nhât toàn doàn
vê phong trào “ TDTT” câp
huyên .
Song song voi phong
trào Giáo viên gioi , sô
luong hoc sinh dat hoc sinh
gioi môn tiêng Anh ngày
môt táng. Trong nhung nám
gân dây , tô có rât nhiêu hoc
sinh o các khôi lop tham gia
thi “ tiêng anh qua mang” và
và thi hoc sinh gioi dat nhiêu
kêt qua cao nhu em : Lai Thi
Phuong , Nguyên Dô Mi Mi
, HôThi Mÿ Dung , Nguyên
Thi Mÿ Linh , Pham Thi Thu
Vân , Nguyên Thi Kim Ngân
, Dô Nguyên Dat , Lê Tuyêt
Ngân , Pham Kim Ngân , Lê
Xuân Thinh , Phan Hoàng
Phuoc , Võ Thi Thùy Dung ,
Thiêu Ngoc Thành , Nguyên
Hoàng Thánh Thiên . Dác
biêt nám hoc 2012-2013,
em Bùi Thi Anh Thu – Hoc
sinh lop 8
1
- dat hai giai nhât
thi tiêng Anh qua mang câp
huyên ( môt giai nhât o khôi
lop 8 và môt giai nhât o khôi
lop 9 ) và dat hai giai ba thi
tiêng Anh qua mang câp tinh
( môt giai ba o khôi lop 8 và
môt giai ba o khôi lop 9) .
Cùng voi viêc thi tiêng Anh
qua mang , em Bùi Thi Anh
Thu còn tham gia thi hoc
sinh gioi môn tiêng anh câp
huyên khôi lop 9 dat giai ba.
Nám hoc 2013-2014 , GV
tô Anh – Thê duc gáp nhiêu
khó khán hon , giáo viên
tiêng Anh phai tham gia bôi
duõng tiêng Anh theo dê án
ngoai ngu quôc gia .Nhung
voi su quyêt tâm , nô luc cua
các thành viên cua tô , chúng
tôi ra suc phân dâu giu vung
danh hiêu tô Lao dông tiên
tiên , dê lâp thành tích chào
mung ki niêm 20 nám thành
lâp truong .
GV: Nguy3n Th4 Ân
( t5 tr#6ng )
23
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
TOÁN LÝ
Th3y Ph,m !ình Biên
T4 Tr%5ng
Th3y Tr3n !$ng D%6ng
T4 phó
1. Pham Dình Biên Tô truong
2. Trân Dáng Duong Tô phó
3. Nguyên Thi Hà
4. Nguyên Thi Dung
5. Lê Doàn Phuong Khanh
6. Nguyên Hoàng
7. Nguyên Công Sáng
8. Hô Thi Viêt
DANH SÁCH T/
24
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
H
òa chung voi su
phát triên cua nhà
truong, tâp thê giáo
viên tô Toán – lý báng nôi luc cua
mình cùng voi su doàn kêt cua
các tô viên. Duoi su lãnh dao, chi
dao cua BGH, su quan tâm, hô
tro cua các ban ngành, doàn thê
là dòn bây thúc dây phong trào thi
dua “ hai tôt” cua tô ngày càng
vuon cao.
Tu ngày thành lâp truong (
1993 ) voi buôi dâu so khai, toàn
truong chi có môt tô chuyên môn
duy nhât voi hon 7 thây cô. Dên
nám hoc 1996- 1997 tô Tu Nhiên
moi duoc thành lâp do thây Dàm
Duc Hiêp làm tô truong. Quá trình
phát triên cua tô Toán – Lý có su
dóng góp rât lon cua các Thây, Cô
sau : thây Nguyên Quang Hiên,
Thây Nguyên Ván Dung, , Cô Dô
Thi Hao, Thây Pham Dình Biên
làm tô truong.
Dê có su tiên bô nhu vây,
nguoi dung dâu tô Toán – Lý luôn
tìm kiêm nhung diêm sáng dê dua
tô Toán – Lý ngày càng di lên hon
T% Toán- Lý
N!I L2C LÀ
L%c "&y "' thành công
nua. Nhiêu giáo viên và hoc sinh
dã dat duoc thành tích cao trong
các hôi thi các câp và sô luong
hoc sinh dâu vào truong chuyên
ngày càng táng. Nhiêu thây cô dat
giáo viên gioi câp huyên nhu cô
Nguyên Thi Dung, Thây Nguyên
Công Sáng và có nhiêu thành viên
trong tô dat CSTD CS nhu cô
Nguyên Thi Dung, thây Nguyên
Công Sáng, cô Lê Doàn Phuong
Khanh; nhiêu em hoc sinh dã làm
rang danh tô Toán – Lý nhu em
Pham Anh Dung giai nhât tinh
môn Lý 9 nám hoc 2009- 2010,
Nguyên Thi Mÿ Linh nhât Tinh
môn Lý 9 nám hoc 2010- 2011,
em Nguyên Anh Thu giai ba môn
lý câp Tinh nám hoc 2011- 2012.
Dác biêt nám hoc 2012-2013 có
hai em dat giai quôc gia môn
toán qua mang internet dó là em
Nguyên Duc Huy dat huy chuong
vàng em Dàm Quôc Dat dat huy
chuong dông, em Hô Bao Nam
giai nhât môn lý vòng Huyên, em
Nguyên Ván Thuong giai khuyên
khích vòng Huyên…
Tô Toán – Lý luôn dat
thành tích cao trong công viêc,
nhiêu nám liên tô dat danh hiêu
lao dông tiên tiên, duoc UBND
Huyên giây khen
Có duoc thành tích nhu vây
dó là su dông thuân tinh thân
doàn kêt nôi bô chính ban thân
các thành viên trong tô dã dem
lai niêm kiêu hãnh cho tâp thê
giáo viên trong tô cung nhu trong
toàn truong. Hiên nay voi dôi ngu
gôm 8 giáo viên cua tô nguyên
dem hêt suc mình công hiên cho
su nghiêp giáo duc cua xã nhà
và dua danh tiêng truong THCS
NGhia Trung ngày càng vang xa;
luôn duoc cha, me hoc sinh tin
yêu và ngày càng di dên dinh cao
vinh quang

“ T, nhiên Toán – Lý ta )i !
V%)n cao lên mãi .<n n)i b<n b!
L,c .Hy t+o thêm %8c m)
/: cho Toán- Lý sáng ng!i t%)ng lai”
Ph(m 2ình Biên
25
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T/ HÓA SINH
cô Nguy0n Th7 Kim Ph8ng
T4 Tr%5ng
1. Nguyên Thi Kim Phung Tô truong
2. Nguyên Công Thuong
3. Nguyên Thái Hung
4. Pham Thi Hanh
DANH SÁCH T/
26
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
H
óa Sinh là môn
khoa hoc thuc
nghiêm , vua hoc
lí thuyêt vua kêt hop vân dung dê
thuc hành .
Trong tô sô giáo viên rât ít ,
nhung tô luôn phân dâu dê nâng
cao chât luong chuyên môn , cùng
thuc hiên guong mâu dao duc cua
nguoi thây giáo. Các thành viên
trong tô luôn ý thuc duoc trách
nhiêm và tâm quan trong cua bô
môn mình giang day. Tô luôn
thuong xuyên tô chuc các hoat
dông chuyên môn , nhám nâng
Ni(m
Tin
cao chât luong day và hoc nhu :
Thao giang , du gio , tô chuc các
chuyên dê , các buôi hôi thao ,
táng cuong viêt và áp dung Sáng
kiên kinh nghiêm môt cách có
hiêu qua .
Trong nhung nám gân dây
, tô dat duoc nhiêu thành tích
cao vê giáo viên gioi và hoc
sinh gioi . Bên canh su nô luc
cua các thành viên trong tô còn
có su quan tâm giúp dõ vê moi
mát cua nhà truong , su doàn kêt
, giúp nhau cùng tiên bô . Tâp thê
tô Hóa – Sinh chúng tôi quyêt
tâm giu vung , phát huy hon nua
các thành tích dã dat duoc trong
nhung nám qua và luôn tin tuong
vào su nhiêt huyêt cua tâp thê cán
bô - giáo viên – công nhân viên
nhà truong . Chúng tôi ( tô hóa
– sinh) chác chán së hoàn thành
xuât sác nhiêm vu .
Hóa – sinh là tô ít nguoi
Hanh , Hung, Thuong, Phung
cuoi tuoi nhât nhà
Cháng ai dám tu lo là
Cùng nhau phân dâu nhà nhà
thêm vui
Chi duoc tiên, cho dê lùi
Niêm tin vung buoc ngot bùi
có nhau
GV: Nguy3n Th4 Kim Ph7ng
( t5 tr#6ng)
27
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T/ HÀNH CHÍNH
cô Nguy0n Th7 l9
T4 Tr%5ng
1. Nguyên Thi Lê Tô truong
2. Trân Pham Viêt Dung TPT Dôi
3. Huynh Ngoc Lôc Chuyên trách PCTHCS
4. Truong Công Truong Thu Kí TTHTCD
5. Lê Hai My Phu trách thu viên
6. Ngô Thi Lê Huyên Ván Thu –Thu Quÿ
7. Doàn Ván Hoàng Phu trách thiêt bi
8. Lê Thi Yên Phu trách phòng thí nghiêm
9. Lê Thanh Hiên Phu trách thiêt bi
10. Hà Thi Mai Phu trách thiêt bi
11. Hoàng Thi Thu Háng Phu trách y tê hoc duong
12. Lê Quôc Hùng Bao vê
13. Nguyên Duy Tu Bao vê
14. Nguyên Thi Tuyên Phuc vu
DANH SÁCH T3
28
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
ùng voi su phát
triên cua nhà
truong , dôi ngu
tô ván phòng ngày càng phát
triên ca vê sô luong và chât
luong , hiên nay tô chúng tôi
gôm có 14 thành viên . Trong
công viêc , moi thành viên dêu
nhiêt tình say sua , hoàn thành
tôt moi nhiêm vu duoc giao ,
góp phân không nho vào thành
tích chung cua nhà truong ,
nhiêu dông chí dat duoc chiên
si thi dua câp co so , UBND
huyên khen ….
Hòa chung trong
không khí vui tuoi chào mung
20 nám ngày thành lâp truong
THCS Nghia Trung, tô hành
chính chúng tôi luôn thi dua
dê hoàn thành tôt nhiêm vu
duoc giao, góp phân xây dung
truong ngày càng vung manh,
dáp ung duoc nguyên vong
cua phu huynh hoc sinh.
Tâp thê tô hành chính
luôn hành dông voi phuong
châm : “ doàn kêt, giúp dõ, hêt
lòng vì công viêc”.!!!
T! HÀNH CHÍNH
)*ng hành cùng
S! PHÁT TRI"N C#A NHÀ TR$%NG
T5 hành chính
29
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
HÌNH 4NH C2U GIÁO VIÊN
CÔ Tr%6ng T Thanh H%6ng
C/u GV V$n
CÔ Nguy0n Th7 H:i
C/u GV V$n
30
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
31
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
THÀNH TÍCH TR"#NG
32
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
33
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
GIÁO VIÊN GI5I C6P T-NH
Cô : !; L9 H<ng
Môn Ti1ng Anh
Cô : Nguy0n Lê Thanh Th&o
Môn Hóa h=c
Th3y : Nguy0n Xuân Th>ng
Môn Th) D8c
Th3y : Tr3n Ph,m Vi9t D?ng
Công Tác !-i
34
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
CHÂN DUNG '7I DI%N GIÁO VIÊN GI5I C6P HUY%N
Cô : Nguy0n Th7 Ân
Môn Ti1ng Anh
Th3y : Võ Minh Hi1u
Môn V$n
Th3y: !àm !@c Hi9p
Môn VAt Lý
Cô : Nguy0n Th7 K Bông
Môn L7ch sB
Cô : Nguy0n Th7 Hão
Môn Toán
Cô : Ph,m Th7 Minh
Môn V$n
Cô : Nguy0n Th7 H,nh
Môn Sinh
Cô : H" Lê P H,nh
Môn Ti1ng Anh
Cô : L%u Th7 Cài
Môn V$n
35
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Th3y : Tr7nh Ng=c TuCn
Môn Toán
Th3y:Nguy0n Công Th%:ng
Môn : Hóa H=c
Th3y :Nguy0n Công Sáng
Môn Toán
Th3y : Nguy0n Nh% Vinh
Môn Th) D8c
Cô : Nguy0n Th7 Dung
Môn Toán
Cô : Hu#nh .T.K. Chung
Môn MD ThuAt
Cô : Bùi Th7 H"ng
Môn V$n
Cô : M,c T. Thanh Th'y
Môn GDCD
Cô : Ph,m Th7 Huy.n
Môn V$n
36
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
CHÂN DUNG '7I DI%N H,C SINH GI5I CÁC C6P
L,i Th7 Ph%:ng
Môn Ti1ng Anh
Nguy0n !; Mi Mi
Môn Ti1ng Anh
Nguy0n Th7 H&i
Nguyên
Môn Toán
Ph,m Anh D?ng
Môn VAt Lý
Tr3n Xuân Long
Môn Hóa H=c
Nguy0n Th7 Thu
H%6ng
Môn MD ThuAt
H" Th7 MD Dung
Môn Ti1ng Anh
Nguy0n Anh Th%
Môn VAt Lý
Nguy0n Th7 Ng=c Xuân
Môn Toán
37
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Nguy0n Th7 MD Linh
Môn VAt lý
Nguy0n Th7 Ng=c Trâm
Môn hóa h=c
Nguy0n Th8y Thanh
Hi.n
Môn V$n
Ph,m Hoàng Phúc Môn
toán
Võ Th7 Thùy Linh Môn
!7a
Võ Th7 Y1n
Môn Hóa
!àm QuEc !,t
Môn toán
!Fng th7 T%2ng Vy
-Môn v$n
H" B&o Nam
Môn VAt Lý
38
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Hoàng v$n Tú
Môn sinh
Nguy0n !@c Huy
Môn toán
Nguy0n Thanh Lon g
Môn toán
Nguy0n V$n Th%2ng môn VAt

Ph,m V$n TCn
môn Hóa
Phan Th7 Tâm
Môn !7a
Tr3n Duy Linh
môn hóa
Võ Th7 Thùy Dung
môn toán
Bùi Th7 Anh Th%
Môn Tin h=c
39
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
!; V$n Minh
môn Toán
Hu#nh Quy1t Ti1n
môn Toán
Lê !oàn Ph%6ng Uyên
môn Toán
Lê Xuân Th7nh
môn Hóa
Nguy0n Anh Tài
môn Toán
Nguy0n Chí Thi9n
môn Hóa
Nguy0n QuEc Vi9t
môn Toán
Nguy0n Th7 Tri9u Vy
môn L7ch SB
Nguy0n Hoàng Thánh
Thi9n
môn Ti1ng Anh
40
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Nguy0n Th7 Y1n Nhi
môn GDCD
Nguy0n V$n
Tr%2ng Giang
môn !7a Lý
Ph,m Hoàng Ph%Gc
môn Tin H=c
Tr3n Th7 y1n Vy
môn Toán
Nguy0n Th7 Mai H%6ng
Môn !7a Lý
41
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Tr!"ng
N
hu nguoi ta vân
thuong nói “ dât lành
chim dâu” và nám ây
tôi là cánh chim lac dàn dang tìm
noi dât lành dê dung dôi cánh
nho. Rôi noi dây, mái truong
THCS Nghia Trung dã là noi tôi
ha cánh.
Tám nám rôi trôi qua,
khoang thoi gian không dài dê
kháng dinh là mình gán bó lâu dài
nhung cung không phai là ngán dê
kê vê nhung cam nhân cua mình
trong nhung nám tháng dâu doi
moi buoc chân vào su nghiêp.
Mác dù cách noi tôi sinh
ra ca ngàn cây sô nhung ngày
dâu tiên tôi vê nhân công tác tai
truong THCS Nghia Trung , tôi
vân không cam thây xa la tí nào,
boi o dây tôi duoc sông, duoc
làm viêc voi nhung con nguoi rât
dôi bình di, gân gui, môt tâp thê
doàn kêt và duoi su lãnh dao cua
môt tâp thê nu nhiêu hon nhung
lai vô cùng hiêu qua. Ngay ngày
dâu tiên vê truong tôi, dã nhân
duoc loi dông viên rât chân thành
cua các anh chi, ban bè cùng voi
niêm yêu mên cua các em hoc
sinh . Dó chính là dông luc dê tôi
vung tin hon trên con duong su
nghiêp giáo duc cua mình.
Ban biêt không ? O dây
dông nghiêp cua tôi tu nhiêu
miên quê khác nhau tu hôi lai,
môi nguoi môt dác diêm, môt
tính cách, nhung vì cùng chung lí
tuong, muc dích mà dã tro thành
môt dai gia dình. Trong dai gia
dình dó, nhung dua em nho nhu
chúng tôi thuc su có nhung anh
chi ca thât dáng nguõng mô, dáng
dê chúng tôi hoc hoi và noi theo:
Cô hiêu truong- Dô Lê
Háng voi tài náng lãnh dao cung
coi, manh më, quyêt doán luôn tìm
cách dôi moi phuong pháp giang
day, dây manh công nghê thông
tin mà tât ca chúng tôi ai cung
duoc truyên lua và nguõng mô.
Môt Phó hiêu truong chuyên môn
- Nguyên Lê Thanh Thao nhiêt
huyêt và rât diu dàng gân gui ,
luôn tao moi diêu kiên cho chúng
tôi duoc công tác thuân loi. Môt
chi ca Kim Bông luôn làm cho
tung trang lich su sông lai, nhung
anh hùng dân tôc trong tung trang
sách nhu dang mim cuoi và nhác
nho thê hê sau dung quên lãng
quá khu hào hùng cua dân tôc ta.
Môt thây Pham Dình Biên luôn
thu hút hoc sinh boi nhung thí
nhiêm thuc tê, nhung trò choi bô
ích qua nhung bài hoc. Voi môt
tô chuyên môn toàn là nhung cô
giáo day ván còn rât tre, ai cung
mang trong mình hoài bão dem
tât ca niêm say mê ván hoc cua
mình dê truyên cho các em voi
mong muôn các em cam nhân
duoc cái hay, cái dep, cam nhân
duoc tình yêu thuong giua nhung
con nguoi , dê nuôi duõng và bôi
dáp tâm hôn cho các em nhung
tình cam cao dep qua môi bài
tho, môi trang ván. Môt tô Anh -
Thê duc manh më dây nhiêt huyêt
luôn dem dên cho hoc sinh nhung
hoat dông thê thao lí thú, bô ích,
luôn dua thành tích thê thao cua
truong dung dâu trong toàn huyên
và nhung cuôc thi tiêng anh qua
mang o các câp dêu dat giai cao
. . .. Và còn nua rât nhiêu nhung
Tôi
42
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
con nguoi dang ngày dêm thâm
láng miêt mài bên trang giáo án
dê công hiên cho truong, cho hoc
sinh thân yêu…
Dê có duoc thành công
cua ngày hôm nay không thê
không nhác dên su dóng góp cua
nhung thây cô thê hê dâu tiên
cua truong , ho dã ngày dêm âm
thâm công hiên dê xây dung môt
ngôi truong chât luong, có uy tín
voi phu huynh và hoc sinh: dó là
thây Dat, cô Háng, cô Hoi, cô
Huong… nho ho truyên lua mà
thê hê tre nhu chúng tôi lai thêm
yêu truong, yêu nghê , yêu hoc
sinh cua mình hon , công hiên
hêt mình hon và riêng tôi cam
nhân duoc ráng mình dã tìm duoc
noi dung chân lí tuong.
Không phai chi trong su
nghiêp trông nguoi mà o môt khía
canh khác cua cuôc sông, truong
Lê Th7 Bích Nhi
dã là noi cho bon tre chúng tôi
gáp nhau dê rôi cùng nhau huong
vê tuong lai bên vung . Cung tu
môi truong công tác này rât nhiêu
nhung thây cô giáo tre dã xem
dây là “miên dât hua”, tình yêu
cua ho dom hoa kêt trái dê rôi ho
tình nguyên o lai và gán bó lâu
dài voi mái truong hon , yên tâm
hon trong su nghiêp dê luôn tìm
ra nhung phuong pháp moi, hay,
phù hop làm sao cho các em thây
duoc “Môi ngày dên truong là
môt niêm vui”. Luôn vun dáp cho
muc tiêu “ Tât ca vì hoc sinh
thân yêu”.
Rôi môi nám là môt lop
hoc trò ra truong, nguoi o lai là
chúng tôi vân âm thâm làm công
viêc dua dò sang sông. Chúng
tôi tu hào mình là nhung nguoi
thây cô rât bình di dung trên buc
giang tháp lên ngon lua tri thuc,
tháp lên tình yêu con nguoi và
nhu thê bên dò là truong THCS
Nghia Trung luôn là miên kí uc
dep trong trái tim cua bao thê hê
hoc sinh .Yêu lám truong cua tôi
oi!
43
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Tôi v4 th&m l+i tr%!ng x%a
Th9t lòng m<n nh8 ngôi tr%!ng ngày nao
Kính cô giáo cI n&m nào
TrCng th7y giáo cI khi vào c?p hai
Cô th7y tr%8c d+y J .ây
/B bao nhiêu l8p trò hay qua r$i
L- tràn %8t .;m m$ hôi
H@ng .êm th=c tr2ng th7y ng$i ch?m v&n
Ng%!i lên l8p hCc b0o r@ng
Hi-u su?t hCc giKi th9t c&ng vô cùng
Tr%Jng thành ta ph0i t9p trung
Tuy-t không có ý t, tung mAt mình
Nh?t là hCp nhóm hCc chung
Tr%!ng ta v6ng m+nh ph0i cùng góp tay
Trung, Nam hay B2c .4u hay
HCc ch&m ngoan giKi lòng th7y m8i vui
Ngh1a tình dù J ng%(c xuôi
Trung, /ông, Tây, B2c ta vui mAt tr%!ng
Ngày ngày ra s=c c* v%)n
Nay mai sF có tr&m .%!ng em .i.
!n Th"y
!"ng chí Hu#nh T3n S6n
Phó Ch' t7ch UBND xã Ngh(a Trung
Sáng tác: 28/10/2013
44
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Th7y tôi J t9n Bình D%)ng
V4 Bù /&ng d+y J tr%òng vùng sâu.
Nh8 khi gi0ng d+y n&m .7u
Tr%òng tranh tre lá .èn d7u trong .êm,
Th7y tôi .=ng gi0ng trên th4m
mCt tre r)i xu*ng chLng thèm ph"i bay
/%!ng .i thì quá sình l7y
N2ng lên thì b3i ph" b7y tr> th)
Hôm nay th9t quá b?t ng!
V4 tr%!ng th&m l+i có ng! .%(c .âu
Sân tr%!ng cDng tr%8c .%!ng sau
/%(c bê tông hoá .%!ng d7u, ngói t%)i
G'p bao em bé mMm c%!i
Hát vui .ùa dNn g?p m%!i ngày x%a
Hôm nay tr!i n2ng hay m%a
Cô th7y .=ng gi0ng say x%a h<t lòng
Ngày nay tr!i n2ng xanh trong
V4 tr%!ng th&m l+i ch+nh lòng nh8 th%)ng
Bao th7y, cô giáo Bình D%!ng
vì ngành giáo d3c lên .%!ng xa quê
Hôm nay có d#p trJ v4
TK lòng kính m<n h%8ng v4 th7y cô
Nh+ Th,y
Sáng tác, ngày 28 tháng 10 n8m 2013
45
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
rong cuôc sông có
nhiêu thu khiên nguoi
ta không chú ý dên su
trôi chay cua thoi gian . Sáng
nay bông rùng mình vì tiêt troi se
lanh. Tháng 11 lai vê. Tháng 11
yêu thuong, nhung nho goi nhác
cho bao thê hê hoc trò nhung ki
niêm cua môt thoi không thê nào
quên.
Tháng 11 nám 2013 có ý
nghia dác biêt quan trong voi
thây trò truong THCS Nghia
Trung. Ngôi truong mang tên
môt xã anh hùng cua quê huong
Bình Phuoc ki niêm 20 nám ngày
thành lâp. Moi dó mà dã 20 nám
trôi qua. 20 mùa tuu truong. 20
mùa phuong thám. Thoi gian trôi
nhanh quá! Khoang thoi gian
voi biêt bao tháng trâm, thay
dôi. Bao nhiêu thê hê hoc sinh
dã ra truong. Thây cô, có nhung
nguoi dã chuyên công tác di noi
khác nhung cung có nhung thây
cô vân miêt mài gán bó voi ngôi
truong này.
Tuôi tho chúng ta gán liên
voi nhung tháng ngày cáp sách
dên truong. Trong tôi lúc này
dâng lên môt niêm cam xúc. Là
môt trong nhung hoc sinh cua
truong THCS Nghia Trung trong
nhung nám dâu moi thành lâp,
tôi bôi hôi nho lai nhung tháng
ngày còn là môt hoc sinh câp 2,
C(M XÚC
Tr!"ng X!a
duoc di hoc noi mái truong này.
Ngày dó, truong moi thành lâp
còn nhiêu khó khán, thiêu thôn.
Thây cô, môi nguoi môt noi vê
dây tu hop vì môt nhiêm vu,
nhung dó cung là môt su hi sinh
vì muc dích chung. Noi dây tôi
dã có biêt bao nhiêu ki niêm voi
thây cô, ban bè. Kí uc ngày tho
gio dây chot ùa vê trong tâm trí.
Tung hình anh vê thây cô, ban
bè, chô ngôi, lop hoc ... lân luot
chay qua nhu môt cuôn phim
quay châm. Vân còn dó, rõ ràng
môn môt nhung ngày thi, nhung
ngày cám trai, nhung dêm hôi
diên ván nghê... Vân còn dó loi
giang bài âm áp, loi chi day ân
cân cua thây cô.
Tôi cam thây tu hào vì là
nguoi duoc hoc, duoc truong
thành tu mái truong này. Là môt
hoc sinh có hoàn canh dác biêt,
tôi dã duoc thây cô yêu thuong,
dông viên, giúp dõ; ban bè cam
thông, chia se . Biêt làm gì dây,
nói gì dây dê tri ân nhung tình
cam ây.
Khi tro thành nguoi dung
trên buc giang, duoc nôi tiêp su
nghiêp “cao quý” cua bao thây
cô – su nghiêp trông nguoi, tôi
moi cam nhân hêt nhung khó
khán vât va cung nhu niêm vui,
niêm hanh phúc cua nguoi làm
công viêc “chèo dò”.Trán tro lám
truoc môt hoàn canh hoc trò. Uu
tu nhiêu truoc môt diêu chua giai
quyêt.Vui mung khi bài hoc biên
thành kiên thuc và nhân cách cua
hoc sinh và cung thât hanh phúc
truoc nhung thành công cua các
em.
Nhân dip ki niêm 20 nám
ngày thành lâp truong, tôi xin gui
dên quý thây cô truong THCS
Nghia Trung loi tri ân chân thành,
sâu sác nhât. Xin cam on tât ca
nhung nguoi thây, nguoi cô dã
day dô tôi nên nguoi. Mong tât
ca duoc hanh phúc, thành công
trong cuôc sông cung nhu trong
su nghiêp cua mình.
Nguy0n Th7 Nh% H,nh – c/u h=c
sinh tr%2ng THCS Ngh(a Trung
Hi9n là giáo viên tr%2ng
THPT Lê Qúy !ôn – !@c Li0u
– Bù !$ng – Bình Ph%Gc
46
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
rong môi chúng
ta, ai cung dêu trai
qua nhung khoanh
khác cua thoi hoc sinh, thoi gian ây
ôi thât dep làm sao. Nhám mát lai và
cam nhân vê thoi gian ây thât tuyêt
voi voi nhung ky niêm tho ngây và
trong sáng thoi hoc sinh…Dã bao
nám rôi tôi vân luôn giu bên mình
hình anh cua nhung con nguoi mà
không thê quên duoc dó là: Thây
cô và ban bè thân thuong cua tôi
thoi còn hoc Truong Trung Hoc Co
So Nghia Trung.
Thoát dó mà ngót dã 20 nám
rôi u?! Sao mà nhanh thê nhi, thoi
gian ây làm truong thành biêt bao
nhiêu con nguoi tu mái truong
này…thê mà tôi cu ngõ là moi dây,
ky niêm vê ngôi truong, khung
canh lop hoc cua chúng tôi thoi ây
nay hiên vê, cho tôi duoc tha lòng
mình vê voi nhung ky niêm cua
ngày xua…’’ lua tuôi mà án chua
no, lo chua toi”…
Nhân duoc tin truong mình
sáp ki niêm 20 nám, trong tôi dâng
lên niêm cam xúc khó ta giua
bao nhiêu bôn bê cua mình. Tôi
ghé vào quán cà phê via hè canh
duong, goi môt côc cà phê và suy
nghi môt lúc lâu, ký uc hiên vê
trong tôi…
Ngôi truong cua tôi nám o vi
trí mát tiên duong Quôc lô 14
dây ban a, gân Cho Bù Na…Tu
nhà tôi di dên truong khoang 8 ki lô
mét, có gân không nhi…tôi duoc di
bô nên nho hêt tung ô gà, ô voi trên
con duong dât do này. Hôi ây, kinh
tê kinh tê cua gia dình còn khó khán
D#+i mái tr#!ng ngày x#a
(hâu hêt gia dình cua lop hoc tôi dêu
hao hao giông nhau ca), duong thì
chua duoc trai nhua nhu bây gio,
con duong dât do bám lây nhung
bàn chân và bánh xe dap cua dám
hoc sinh chúng tôi, tuy nhiên, duoc
cái là qua doa duong này chúng tôi
có con Suôi chay qua Cho, nuoc rât
trong và mát ruoi, dám hoc sinh cua
tui tôi xà xuông con Suôi ây thì ca
doan suôi do ruc lên, nhung tiêng
nô dùa, cuoi gion cua dám hoc trò
này, nêu còn thoi gian chua vào lop
bon tôi còn té nuoc dùa nghich uot
hêt ca dô thì moi chiu.
Ngày xua lên truong và vào
lop hoc là diêu thú vi dôi voi tôi
lám, vì nhà tôi ngày xua lên dây
lâp nghiêp nên không có nhiêu
nguoi thân, do dó, Thây cô và
ban bè trong lop là nhung nguoi
thân cân cua tôi nhu là nguoi Cha,
nguoi Me và anh em cua tôi khi
o truong. Khóa hoc cua tôi tai
Truong THCS Nghia Trung bát
dâu vào nám 1994 – 1995, là khóa
hoc thu 2 sau khi Truong thành
lâp, hôi dó hoc sinh cua Truong ít
lám nên hâu nhu các ban biêt vê
nhau và thân thiêt voi nhau lám.
Lop tôi hôi ây có nhung Cô giáo
chu nhiêm, day các môn hoc và
các ban khá thân nhau nhu: Cô
giáo Háng (day môn anh Ván và là
giáo viên chu nhiêm), Cô giáo Lan
(day môn Ván hoc), Cô giáo Bông
(day môn Lich su và là giáo viên
chu nhiêm). Hôi dó, Cô Háng giao
cho tôi làm Lop truong, lúc dó tôi
vua nho con và chiêu cao han chê
nên dê bi dám con trai trong lop
bát nat lám…có môt lân, lop tôi
hay có tât là choc gheo bon con gái
trong lop báng cách lây phân tráng
choi lên các ban ây, phân tráng roi
kháp các ngõ ngách cua lop hoc,
do thoi gian ngán quá nên bon con
trai trong lop chua kip “tâu tán và
thu don hiên truong” và Cô Háng
xuât hiên o lop vào thoi diêm
ây…Cô hoi “ai trong lop bày dâu
vu này”? Lop tôi im pháng phác…
mây ông ngôi o cuôi dãy lop bát
dâu úp mát xuông mát bàn, mát
to ra ngây tho, ngo ngác…môt
sô dua cuoi khúc khích, Cô quay
sang hoi ngung nguoi hiên hiên
ngôi phía trên, nhung gân nhu Cô
không nhân duoc câu tra loi và Cô
biêt chác là lop bao che…(Lop tui
nôi tiêng doàn kêt mà…). Cô quay
sang voi guong mát nghiêm nghi
nhìn tôi nói “Lop truong o dâu mà
không quan lý lop”, tôi lí nhí trong
miêng “do tui nó không nghe chu
bô” và nhu thâm “không lë nói ra
môt vài ông trong vu này vì mình
cung buc mây ông này lám rôi”,
nhung tôi không nói. Lop tôi có
mây ông phá kinh lám, dân dâu
là ông Ke (tên thân mât lop tôi
ban cho ban Nguyên Hoàng Thi),
ngoài ra còn có Câu Sang, Câu
Viên...03 ông này mà hop lai thì ác
chiên lám. Cuôi tuân hôm dó, có
tiêt Cô Háng hop chu nhiêm, tôi
phát biêu tu chuc lop truong, thât
ra lop phá quá tôi thây bât luc, lúc
này tôi khóc, Cô Háng bao “Em
làm gì vây Phong, ai nói em trong
lop này không làm duoc Lop
Truong”? nhìn Cô tôi suy nghi hay
47
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
là mình dã sai diêu gì, tôi không
dám nhìn nua và ngôi xuông. Bây
gio nghi lai tôi thây làm Lãnh dao
thât khó, vua phai làm guong cho
nguoi khác và phai thât ban linh.
Hôi ây tôi thích hoc môt sô
môn mà mây ban khác có thê goi
là áp luc, tôi thì không dám nói ra
vào thoi diêm ây do tôi thích môn
Ván hoc và môn Anh Ván…mây
dua con trai thoi dó nghi ráng nêu
thích môn ván mà lai là con trai
thì nó choc tôi chêt…nên thích thì
dê trong bung vây, dên tiêt Ván
ai nây cung mêt nhoc nhung dôi
voi tôi là “món án tráng miêng”,
có thê tôi có tâm hôn dó, nói vây
chu sau này tôi vân hoc tôt môn
Ván hoc, nó day tôi nhiêu diêu,
kinh nghiêm cuôc sông dút kêt tu
ván chuong ra…thi dai hoc tôi vân
chon môn Ván hoc. Ki niêm môt
lân hoc môn Ván hoc, Cô Lan ít nói
nhung dã giân thì tôi so lám, mác
dù tôi thì nghiêm túc rôi (khoe môt
tí ây mà)…có lân, môt câu trong
lop o cuôi góc lop bên phai nhìn
tu trên xuông nói chuyên và nhác
nho nhiêu lân Cô Lan be nua viên
phân vèo môt phát trúng ngay dinh
dâu cua anh ây…lop im nhu to, tôi
thì thâm trong bung “chác dau dây
nha”…xong Cô không day tiêp
nua, bon mát không nhìn xuông
lop, tôi biêt cô rât giân, mát cô
hoe do, mác cho lop tôi nán ni Cô
không nói gì hêt…tôi thì run hon vì
chác chác chán Sô dâu bài së bi phê
Tiêt C, khô nôi cho tôi cuôi tuân lai
phai giai thích và lai bi la…dúng
ngay phóc, cuôi gio vua xong tôi
chay ngay lên coi thì môt tên dã
duoc Cô viêt rât dep và rõ trong Sô
dâu bài…thê là hiêu rôi dó, tôi lai
vât va…dúng là “nhât quy nhì ma,
thu ba hoc trò”. Cô Bông là nguoi
mang dên cho Lop khoanh khác vui
tuoi và bài hoc sôi dông, Cô day
cho chúng tôi cách dôi nhân xu thê
sao cho phai lë, Cô nói “Ngày mai
các em ra duong doi, không ai chi
day, la máng gì dâu”, gio nghi lai
tôi thây dúng quá troi. Ngày chúng
tôi hoc có mây Thây tôi rât nê và so
dó là Thây Ngô Xuân Dat – Hiêu
truong, Thây Nguyên Hoàng Son
– day môn Toán hoc…môt lân no,
dám con trai phá phách trong lop
thây Dat kêu môt nguoi trong nhóm
dó lên phòng Thây, lop tôi lo lám
vì chác chán së bi báo lai Cô chu
nhiêm và ngay ca ông hoc trò này
cung vât va…Ngày dó, gio ra choi
là vui nhât, bon con gái thì tum nám
tum bay nói chuyên án vát, con trai
thì dùa gion…bây gio trong tâm trí
tôi vân còn hình anh ây.
Toi gian trôi qua, mây cây
phuong gân Truong cung no hoa
rô, mày do thám cua nhung cánh
phuong làm lòng ai cung xao
xuyên, bôi hôi, tiêng ve râm ran
báo hiêu mùa hè sáp dên…nám
dó là nám lop 9. Duong nhu dên
lúc này trong ai cung có nhung suy
nghi dân truong thành, hon nua,
nghi dên ngày chia tay ban bè, thây
cô thât xúc dông. Nhung tôi nghi
cuôc sông thì phai luôn tiêp diên và
tiên lên phía truoc. Nám dó, tôi và
môt sô ban bè nhà xa o lai truong
hoc nhóm, tình cam lúc này không
còn là ban bè mà nhu là anh em,
nhung tiêt hoc ôn cuôi cùng biêt
bao xúc dông, dó là lúc tôi nghi
dên ngày phai xa mái truong thân
thuong bao nám gán bó.
Kêt qua thi tôt nghiêp nám ây
Truong tôi thuôc hang cao nhât nhì
cua Huyên, tôi vui lám và tu hào
khi vê gáp lai các Thây, các Cô. Cô
Lan bao “Lop này coi quây vây mà
hoc cung gioi ghê, hay là câp bê bài
cua ai”…Cô nói vây thôi, chu Cô
biêt là lop tôi hoc khá.
Nám sau dó, chúng tôi môi
nguoi môi noi, da sô moi nguoi
vê Truong Huyên dê hoc, tôi may
mán hon duoc vê Truong PTTH
Marie Curie - TP.HCM, nhung
buôn ghê lám. Sáng nào tôi cung
nghi là mình còn hoc chung voi
nhau, nhung con duong Thành
Phô nguoi tâp nâp, nhung tôi
nho cái mùi bui duong tâp vào
mát, nho nhung ngon co còn dây
suong quât vào trong bô dô hoc
sinh, nho lám cái màu do cua quê
huong dính vào quân vào áo…tôi
cu uoc mãi là chúng tôi lai hoc
chung cùng nhau voi ban bè và
Thây cô cu. Nhung thoi gian cung
së qua di, ai cung có nhung muc
tiêu riêng trong cuôc doi, gio dây
nhìn lai khoang thoi gian ây thât
thiêng liêng và dep dë biêt bao,
cho tôi luu lai tât ca nhung ki
niêm vê ngôi truong này, cái nôi
cho chúng tôi buoc vào doi, cho
tôi giu lai ánh mát nghiêm nghi
cua các Thây các Cô và cam on
các Thây Cô dã chi day chúng em,
cho tôi ôm nhung cái ôm thât chát
nhung nguoi ban qua tung nám
tháng dã cùng sát cánh bên nhau
thoi hoc tâp tai ngôi truong này:
Truong PTCS Nghia Trung!
Bài vi9t c:a em Lý Hoài Phong
C;u h-c sinh c:a Tr#$ng PTCS Ngh%a Trung
Xã Ngh%a Trung, Huy)n Bù 28ng, T<nh Bình Ph#=c.
N>i công tác hi)n nay: Ngân hàng 2'u t# và Phát tri"n Vi)t Nam
– Chi nhánh Sài Gòn
Ch?c v7: Tr#6ng Phòng Quan H) Khách Hàng Doanh Nghi)p.
48
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
C
hán chác ráng trong
cuôc doi cua môi con
nguoi, không ai mà
không có môt ngôi truong dê nho,
dê kính yêu, trân trong. Boi lë, dó
chính là con sông chua dây nguôn
nuoc và phù sa vun dáp cho doi
mãi mãi xanh tuoi.
Kê tu lúc buoc chân vào
manh dât Bình Phuoc,manh dât anh
hùng voi nhiêu chiên tích lich su .
Có lë môi nguoi së có môt cam xúc
khác nhau vê noi này ,tuy theo thoi
gian công tác, tuy theo suy nghi và
cam nhân cua môi con nguoi cu
thê, voi tôi dó co duyên cua cuôc
doi mình. Nám nay - 2013, truong
THCS Nghia Trung tô chuc ky
niêm 20 nám ngày thành lâp. Môt
dâu môc rât quan trong dôi voi thây
cô cua truong , ban thân tôi cung
tôi cung tràn ngâp niêm cam xúc .
Boi lë, dó có thê së là noi mà tôi së
gán bó dên tron cuôc doi làm nghê
giáo cua mình. Tám nám công tác,
hon môt phân ba cháng duong so
voi chiêu dài cu a li ch su mô t ngôi
truo ng không dáng là bao, nhung
so voi cuôc doi môt con nguoi
thì không phai là môt thoi gian
ít oi.Gio dây, nhung ki niêm vê
truong THCS Nghia Trung dây
áp trong tôi, thê nhung viêt cái gì
dây dê nói vê truong thì duong
nhu tôi không du ngôn tu dê biêu
lô hêt tình cam cua mình. Truong
THCS Nghia Trung là ngôi nhà
thu hai cua mình. Noi ây, tôi bát
dâu su nghiêp trông nguoi cho dât
nuoc. Bôn nám làm công tác giang
NGH&A TRUNG
Sáng Mãi Ni!m Tin Trong Tôi
day bô môn Thê Duc, dó là niêm
dam mê tu thuo nho , voi nhiêu
yêu thuong và hanh phúc , khoang
thoi gian mà tôi cùng voi nhung
giáo viên tô Thê tao nên su chuyên
biên trong công tác bôi duõng HS ,
dê rôi tu dó truong chúng tôi duoc
dung lên buc vinh quang cua huyên
nhà .Cho dên nay tuy dã chuyên
sang công tác phu trách thiêu nhi ,
dat duoc nhung thành tích hêt suc
vang dôi nhung trong tôi niêm dam
mê và ngon lua dó vân còn cháy
mãi . Vât va, gian lao nhiêu nhung
niêm vui và hanh phúc còn lon hon
bôi lân. Boi vì chi có môt diêu don
gian ráng day hoc là dem lai hanh
phúc cho nhiêu nguoi, dác biêt là
nhung con nguoi vôn dã chiu nhiêu
mât mát, dau thuong trong chiên
tranh, hoà bình lâp lai vân bi cái
dói, cái nghèo deo duôi…...Truong
hoc bao gio cung là manh dât uom
mâm tài náng cho dât nuoc. Nhung
mâm tài náng ây có dom hoa kêt
trái hay không phân lon là o công
chám bón cua thây cô. Diêu quan
trong bâc nhât là tao cho các em
niêm say mê hoc tâp, say mê voi
viêc tiêp thu tri thuc, thây duoc viêc
chiêm linh các dinh cao tri thuc la
muc tiêu lon nhât cân phai dat duoc
trong cuôc doi cua môi con nguoi,
là hanh phúc, là vinh du cua môi
cá nhân, môi gia dình. Vâ n dê cân
thiêt o dây là môi giáo viên cô gá ng
la m sao dê la tâ m guong sa ng cho
ho c sinh noi theo, mô i thâ y gia o,
cô gia o pha i toa n tâm toa n y vi ho c
sinh thân yêu. Mô i chu ng tôi dê u
quan niê m rá ng: lao dô ng cu a thâ y
gia o không gi co thê so sa nh nô i.
Nguo i gia o viên phai lao dô ng nám
na y qua nám kha c mo i co thê nhi n
thâ y kê t qua lao dô ng cu a mi nh.
Truo c xa hô i, truo c nhân dân, thâ y
gia o pha i co tra ch nhiê m lao dô ng
thâ t tô t. Mô i mô t ha t nho trong ve
de p con nguo i cu a ho c sinh la kê t
qua cu a nhu ng dêm không ngu la
nhu ng khoa nh khá c ha nh phu c ca
nhân cu a thâ y cô giáo pha i mâ t di.
Thâ y cô la vâ y, ho không co tho i
gian dê nghi cho riêng mi nh ma
luôn luôn nghi dê n ho c tro .Truo ng
ho c duo c ve vang la nho ho c sinh
cu a mi nh. Bô má t cu a nha truo ng
la do ho c sinh cu a mi nh ta o nên.
Nhung thê hê hoc THCS Nghia
Trung thành dat tro thành nhung
nguoi lao dông chân chính trên
kháp moi miên dât nuoc là niêm
vui, là hanh phúc cua tâp thê thây
cô giáo Nghia Trung.
Hai muoi nám qua, cùng
voi su chuyên mình cua dât nuoc,
truong THCS Nghia Trung cung
lon lên tung buoc vê moi phuong
diên, da ta o duo c thuong hiê u cu a
riêng mi nh, ti lê ho c sinh dô vào
truong chuyên , co ho c sinh gio i da t
gia i quô c gia – diê u ma truo c dây
truong chu ng tôi chua bao gio nghi
dê n ….tao duoc niêm tin và su trân
trong dô i vo i nhân dân xã nhà . Vo i
chúng tôi, diê u do la niê m vui, la
ha nh phu c rât dáng trân trong .
GV: Tr'n Ph(m Vi)t D*ng
49
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
rong doi hoc sinh
cua môi con nguoi,
ai cung duoc gán bó
voi ít nhât môt mái truong thân
yêu. Nhung mái truong thân yêu
ây dêu tro thành ki niêm khó phai.
Nhung vinh du hon bao nguoi
khác, nhung nguoi giáo viên
chúng tôi lai môt lân nua duoc
sông và làm viêc tai nhung ngôi
truong này. Ngôi truong mà tôi
nói dên là truong THCS Nghia
Trung - noi dào tao biêt bao thê
hê hoc sinh uu tú.
Hai muoi nám dã trôi qua
- môt cháng duong dài voi bao
tháng trâm, hai muoi nám chung
suc cung dã tao nên môt trang su.
Nho ngày dâu tiên buoc chân toi
truong còn biêt bao bõ ngõ mang
trong mình niêm nhiêt huyêt cua
cô giáo, bao gian lao vât va, khó
khán vê vât chât lân tinh thân,
tuong chung nhu không thê vuot
qua. Thê nhung môi ngày dên
lop nhìn dàn em thân yêu lai
tiêp thêm suc manh cho tôi trên
con duong truyên thu tri thuc
cua mình. Trong quá trình giang
day cung không ít lân cam thây
buôn , thây nan chí khi gáp nhung
hoc sinh không di dúng huong ,
không thiêu gì nhung canh hoc
Mái Nhà
sinh xúc pham thây cô giáo, hoc
sinh không hoc bài , không làm
bài…Nhung voi tâm lòng yêu
nghê tôi cung dã vuot qua và
báng tình yêu thuong bao la dã
giúp các em vuon lên dê chám
ngoan, hoc gioi hon. Ngôi truong
ngày ây tôi toi, sau nám nám tu
khi thành lâp còn o quy mô nho
hep, co so vât chât còn nghèo nàn
tam bo, nhung vân âm tình thây
trò, âm tình dông nghiêp. Cung
chính o noi dây chúng tôi dã cùng
nhau chung tay xây dung nên môt
“ Mái nhà chung” mái nhà THCS
Nghia Trung có chiêu sâu vê cách
mang cung nhu bê dày vê thành
tích. Kho tàng truyên thông môi
ngày lai duoc vun dáp thêm lên
báng bàn tay và trí óc cua thây và
trò.
Cùng voi su phát triên cua
xã hôi, ngôi truong gio dây dã
khang trang hon to dep hon voi
diêu kiên tôt hon dê phuc vu cho
viêc day và hoc. Và theo tung nám
tháng bao thê hê truong thành,
hòa nhâp vào xã hôi dê công hiên
cho xã nhà. Gio dây gáp lai các
em thây biêt bao tu hào vì các
em là hoc sinh cua truong. Hai
muoi nám có thê chua phai là dài
nhung cung du dê chúng ta nhìn
lai nhung thành qua cua mình.
Ngày nay, bao thê hê hoc sinh
dã truong thành trong dó có ca
các em hiên là dông nghiêp cua
truong. Dó chính là thành qua
cua ngôi truong dã uom mâm uoc
mo cho các em. Thây cô cùng các
em vun dáp thành công mo uoc
cua mình. Dê gio dây các em tro
vê gieo tiêp nhung mâm uoc mo
tuoi dep lên manh dât thân yêu
này cho các thê hê tiêp theo.
Chúng tôi - thê hê nhung
nguoi di truoc có thê yên tâm và
tu hào vì dã có duoc thê hê tre tài
náng và nhiêt huyêt nhu bây gio,
tiêp tuc hành trình dê xây dung
nên ngôi truong ngày môt tuoi
dep và phát triên hon. và tung
ngày tung ngày bao nhân tài lai
nay no noi dây. Hon bao gio hêt
xin gui loi tri ân chân thành dên
các dông nghiêp, xin dát niêm hy
vong vào các em hoc sinh thân
yêu và trên tât ca xin giành tron
trái tim yêu thuong cho ‘ mái nhà
chung” âm áp này, mái nhà THCS
Nghia Trung.!!!
GV: Nguy3n Th4 Kim Ph7ng
Chung
50
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Bù /&ng Bình Ph%8c quê tôi
Ngh1a Trung tr%!ng l8p r+ng ng!i n%8c non
X%a kia là c0nh .?t hoang
Hôm nay xây d,ng .àng hoàng .Gp t%)i
N)i .ây thành ch*n tr$ng ng%!i
Rèn trò h6u ích giúp .!i mai sau
Tháng ngày ngh1a n'ng tình sâu
Th7y cô ch&m chM thi nhau luy-n rèn
G%)ng th7y nghìn m?y tr&m em
Ngày .êm ch&m chM sách .èn g2ng công
N&m qua r+ng rN cánh h$ng
/+t vào c?p tMnh mà lòng vui thay
/+t – Huy em ch?p cánh bay
V4 môn toán m+ng , hAi ngày qu*c gia
CuAc thi sáng t+o tr%!ng ta
TR!"NG THCS NGH#A TRUNG
M#ng Thành Tích
C;u GV : Nguy3n Th4 H@i
Sáng ki<n kinh nghi-m A B l;y l5ng
Thành tích trò giKi t%ng b5ng
Có em m%!i gi0i vui chung phong trào
Tinh th7n th: d3c th: thao
Bòng chuy4n, bóng .á cao trào h&ng say
HCc trò sung s%8ng g%)ng th7y
Ngày .êm g2ng s=c, h&ng say dùi mài
T?t c0 m3c .ích t%)ng lai
Th7y trò cùng g2ng r+ng ng!i vang danh
/%(c .i báo cáo c?p ngành
Là tr%!ng xu?t s2c vang l5ng tMnh ta
Th" t%8ng chính ph" t'ng quà
B@ng khen t%)i sáng, bông hoa r+ng ng!i
Hi-u Tr%Jng cô n6 tr%!ng tôi
Hi-u phó cIng n6 r+ng ng!i chi<n công
T9p th: tr%!ng l8p .$ng lòng
/0ng bA chM l*i mAt lòng s2t son
Phát huy truy4n th*ng quê h%)ng
Quy<t tâm g2ng s=c v%(t .%!ng ti<n công.
51
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
“ Khi ta J chM là n)i .?t J
Khi ta .i .?t bBng hóa tâm h$n”
M%(n v7n th) .: bày tK nBi lòng
Cô giáo nhK l7n .7u tiên xa x=
T8i .?t ng%!i tìm vi-c - n*i t%)ng lai.
B%8c chân .i mà lòng .7y ái ng+i
GJi l+i làng quê mG già, con d+i
Ôm hành trang phiêu b+c b%8c .%!ng .!i
Làm cuAc hành trình nh% thuy4n nhD ra kh)i
Ch%a b<n .B, không neo thuy4n, b<n m8i
V;n v6ng lòng không mAt chút b9n tâm
Không ngh1 ra .i là vi-c chCn sai l7m
N)i .?t khách 2t .?t lành chim .9u
Và qu0 th9t: không ng&n sông cách gi9u
/ã sOn lòng, mJ rAng .ón chào ta
Tr%!ng Ngh1a Trung thành l9p n&m chín ba
Nay ta .<n .ã v5a tròn hai tuDi
Phòng chM n&m, d+y – hCc ngày hai buDi
Phòng hAi .$ng t+m b( vách ván ng&n
CIng là n)i t*i l+i .2p chung ch&n
Xem bài vJ hay so+n vài giáo án
Hôm nào nghM thì r" nhau bàn tán
C7n làm gì .: tr%!ng hCc khang trang
Trang trí phòng, tr$ng hoa hay vét gi<ng
Chín thành viên cùng .$ng lòng lên ti<ng
Góp s=c mình .: tô .Gp giang s)n
L!i nguy-n x%a v;n nh8 mãi không s!n
Con thuy4n nhK .ã neo thuy4n b<n m8i
Theo tháng ngày cùng chuy:n n'ng phù xa
Mái tr%!ng x%a nay mJ rAng s)n hà
Làm hai .i:m cùng hòa chung nh#p .9p
Khuyên nh" các em cùng nhau hCc t9p
/: ván t%!ng thay .Di l8p t%!ng s)n
Gió m%a hay bão táp v;n không s!n
Quy<t .Di m8i n)i hCc hành làm vi-c
Ph?n tr2ng, b0ng .en nay cùng máy chi<u
Công ngh- thông tin n&ng khi<u ." .i4u
HCc trò ngoan, giáo viên giKi th%)ng yêu
Cùng chung tay, góp s=c tr> d-t thêu
/: mãi mãi s)n tên vàng chói lCi….
Ngh1a Trung )i! Ta xin chào mi nhé!
Lui v4 sau .: l8p tr> xông pha
Hai m%)i n&m, .âu có ph0i là già
L%u kí =c nh6ng tháng ngày hoài ni-m.
Hoài Ni#m!
C;u GV : Tr#>ng Th4 Thanh H#>ng
52
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Nh8 ngày thành l9p tr%!ng ta
B%8c .7u gian khD .ã qua .i r$i
Th!i gian n&m tháng c= trôi
Hai m%)i n&m ?y xây .!i hoa th)m
Qu0n chi .i gió v4 s%)ng
Th"y chung vun .2p mái tr%!ng thân yêu
Nh6ng khi n2ng sáng m%a chi4u
/%!ng xa không qu0n nh6ng .i4u gian nan
Qua bao n2ng núi m%a ngàn
D,ng xây trang sP v> vang sáng ng!i
/i qua mAt ch'ng .%!ng .!i
Tr%!ng ta nay .Gp h)n m%!i n&m x%a
CIng vì th< h- tuDi th)
C0nh tr%!ng mát .Gp say s%a tình ng%!i
Cô là cô giáo hi4n t%)i
Bàn tay ch&m chút nh% ng%!i mG yêu
Qu0n chi n2ng s8m m%a chi4u
Tay cô dìu d2t r?t nhi4u tay em
Tr%!ng ta trong ?m ngoài êm
R?t nhi4u trò giKi móng n4n t%)ng lai
Còn nhi4u n&m tháng rAng dài
Th7y cho em nh6ng ngày mai cuAc .!i
Th7y )i! Em bi<t ra r$i
Hi sinh là .: cho .!i .Gp h)n
Ngh1a tình nh% bi:n nh% non
K: sao cho h<t vuông tròn ngh1a x%a
HCc trò l=a tuDi ngây th)
Th7y cô d+y dB .2p tô nên ng%!i
Mai sau là ch" cuAc .!i
Xây d,ng .?t n%8c xanh t%)i .Gp giàu
Nh8 v4 kM ni-m nông sâu
Th7y cô n*i nh#p b2c c7u em .i
Gian nan em chLng qu0n gì
Trái tim em v;n còn ghi bóng th7y
Hai m%)i n&m kM ni-m hôm nay
Bao nhiêu tình ngh1a n'ng .7y yêu th%)ng
Mái tr%!ng sáng .Gp quê h%)ng
Ghi trang sP m8i m*c son muôn .!i .
MÁI TR!"NG
K! ni"m
GV: L#u Th4 Cài
53
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Ngôi tr%!ng tôi hCc ngày x%a
B+n bè chung l8p s8m tr%a có cùng.
Cô th7y có c0 mi4n Trung
Bình D%)ng, mi4n B2c chung cùng v4 .ây.
Có .4u nh6ng buDi hCc hay
Cho nhi4u th< h- hôm nay thành ng%!i
Cô th7y t?t c0 vui t%)i
Hoà cùng v8i l8p ch*ng l%!i, hCc ch&m.
Ngày x%a cô .ã %)m m7m
Ngày nay .ã có hàng tr&m ng%!i tài.
TR%&NG X%A
Chung s!c
Riêng tôi c* g2ng v%)n vai
Vào tr%!ng S% ph+m, mAt mai d+y ng%!i.
Hôm nay tôi l+i b$i h$i
V4 tr%!ng .: d+y, n)i ng$i- giáo viên
G'p bao th7y giáo thâm niên
Chúc m5ng tôi .%(c thành viên c"a tr%!ng
Riêng tôi có chút v?n v%)ng
Vào ngành giáo d3c tr&m .%!ng khó kh&n
Nh%ng r$i tôi chLng b&n kho&n
Con .%!ng tôi chCn khó kh&n , cam lòng
/: cho trCn %8c, thKa mong
Bao th7y cô giáo mi4n trong, mi4n ngoài
Góp công , góp s=c mAt tay
Cùng th7y cô giáo d,ng xây tr%!ng mình
Quy<t tâm t+o d,ng ni4m tin
Ngh1a Trung, Trung hCc c"a mình v%)n cao.
GV: Ph(m Th4 HuyAn
54
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
N@m trên .%!ng qu*c lA
Tr%!ng trung hCc Ngh1a Trung
Hai m%)i n&m thành l9p
/ã r+ng danh huy-n nhà.
/ã m?y n&m liên ti<p
Tr%!ng luôn luôn d;n .7u
MCi phong trào trong huy-n
Tr%!ng b+n .4u ng(i khen.
HCc sinh giKi các c?p
D;n .7u là Anh Th%
HCc sinh l8p 9/1
Ai n?y .4u yêu th%)ng.
Khi b%8c vào l8p sáu
Th% khLng .#nh tên mình
B@ng anh v&n qua m+ng
Toán cIng không kém ph7n.
TR"#NG NGH$A TRUNG
Là hCc sinh l8p tám
Em m+nh d+n .i thi
HCc sinh giKi l8p chín
/+t luôn m%!i gi0i vàng.
HCc hành thì thLng ti<n
Tính tình l+i hi4n ngoan
Hòa .$ng cùng bè b+n
LQ .A v8i th7y cô.
N&m nay vào l8p chín
Th% càng quy<t tâm h)n
V# trí .=ng .7u b0ng
Mang vinh v4 cho tr%!ng.
M3c tiêu luôn h%8ng t8i
Là tr%!ng chuyên Quang Trung
Em ra s=c hCc t9p
X=ng cháu ngoan Bác H$.
Cô trò nh! c"a
Giáo viên : Bùi Th4 HBng
55
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Tr%!ng hCc tôi yêu t, thuJ nào
Ngh1a tình n$ng ?m .Gp bi<t bao
Th7y cô .$ng nghi-p cùng thao th=c
Bên ngCn .èn d7u vì .àn con
HCc trò nh% búp m&ng non
Vui .ùa, tinh ngh#ch véo von nói c%!i
Tr%!ng yêu tình ngh1a vGn m%!i
Th7y cô yêu quí nh% ng%!i mG – cha
Hai m%)i n&m .ã trôi qua
Gi! .ã .Di th#t thay da r?t nhi4u
Tr%!ng x%a l8p cI chB ng$i
Gi! .ã .Di m8i lòng tôi vui m5ng
Hai m%)i n&m l- r%ng r%ng
Lòng vui khôn xi<t bi<t ch5ng nào nguôi
Ngh1a Trung tr%!ng cI xa xôi
Gi! l+i g7n gIi, ?m tình tr%!ng x%a
Hai m%)i n&m d;u n2ng m%a
G2n tình .$ng nghi-p .: .%a tr%!ng mình
Ngày càng .<n .Mnh vinh quang
Ngh1a Trung tr%!ng m8i- tình thân càng tình
Ngh1a Trung ngày l+i thêm xinh
Vinh quang .ang .(i – Hi:n vinh .ang ch!.
TR!)NG H*C
GV: Ph+m /ình Biên
Tôi yêu
56
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Ngày nào còn bN ngN
Loay hoay tr%8c cDng tr%!ng
Ch%a mAt chút bâng khuâng
V8i ngôi tr%!ng m8i ?y
M?y hàng cây xà c5
Dãy nhà ngói .)n s)
Hình nh% mu*n th7m thì
B+n )i ,vào .i nhé!
V9y mà gi! th?m thoát
/ã bao n&m hCc r$i
Ngôi tr%!ng ngày nào ?y
Là mAt ph7n trong tôi
CIng hàng cây xà c5
CIng dãy ngói .)n s)
Gi! là b+n tri kE
NGÔI TR!"NG K# NI$M
Ngày nào cùng có nhau
MBi khi lá xào x+c
Lá mùa thu .<n g7n
Lòng tôi l+i xôn xao
/ón bi<t bao trò m8i
L+i ph?n tr2ng b0ng .en
Mi-t mài bên giáo án
Ngày .êm không ng5ng nghM
/%a các em qua .ò
/<n khi hoa ph%(ng nJ
/K r,c c0 sân tr%!ng
Là tôi l+i chia tay
Bao l8p trò bé nhK
R$i t5 .ây các em
/%(c ch2p thêm .ôi cánh
Bay cao trên .%!ng .!i
Tô sáng ng!i .?t n%8c
GV: M(c Th4 Thu Th:y
57
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
N<u ai hKi tôi yêu n)i nào nh?t
Tôi b0o r@ng yêu m0nh .?t Ngh1a Trung
M0nh .?t này n)i tôi gieo m7m s*ng
/: cho .!i nh6ng h+t ngCc yêu th%)ng.
Tôi yêu l2m nh6ng th7y cô, .$ng nghi-p
Yêu nh6ng ngày lên l8p có trò ngoan
Yêu ph?n tr2ng b0ng .en khi vào l8p
Yêu hàng cây, l*i nhK khi tan tr%!ng
Yêu ti<ng ve mBi khi mùa hè .<n
/: mai này còn l%u mãi v?n v%)ng !
GV: 2ào Th4 Thu!n
Th7y cô lam lI không ng)i
/: em bút ngCc d, .!i thanh cao
TuDi th) nh% n%8c sóng gào
Gi6a dòng chìm nBi bi<t bao ngN ngàng
Còn nhi4u nh6ng b%8c gian nan
Gi?c m) ?p " .á vàng t%)ng lai
/i qua mAt ch'ng d%!ng dài
Nh%ng còn mAt b%8c chông gai sau này
Th7y .%a cô .ón hôm nay
G2ng công em có nh6ng ngày mai sau
Nhà nghèo nh%ng chí l+i giàu
T+o cho con nh6ng nh#p c7u t%)ng lai
/%!ng công danh v;n còn dài
Tr%!ng thi sáng .Gp ngày mai huy hoàng
B0ng vàng hai ch6 vinh quang
R+ng danh .?t n%8c gian nan cIng .ành
Tr!i cao gió mát tr&ng thanh
/áp .4n )n ngh1a sinh thành d%Nng nuôi
Bông hoa sáng .Gp tuy-t v!i
Hai tay ôm c0 .?t tr!i tròn vuông.
C;u HS: Nguy3n xuân th+ng
NGH!A TRUNG YÊU TH"#NG
NH# $N TH%Y CÔ
58
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
MBi mùa hoa s6a nJ
R3ng tr%8c sân nhà tôi
Tim tôi th7m nh2c nhJ
Tô h%)ng ph?n cho .!i.
* *
*
R$i ngày tháng d7n trôi
Chuy<n .ò x%a c9p b<n
Bao %8c vCng mong ch!
Nay .ã thành v7n th)
Tô h$ng trang sách m8i.
* *
*
Chào các em thân yêu
Trò x%a, gi! .$ng nghi-p
Ti<p lái chuy<n .ò ngang
V;n v6ng vàng tay ch*ng
S*ng trCn vGn ngh1a tình.
* *
*
Mùa hoa s6a tr2ng tinh
Rung rinh v%)n trong n2ng
Tà áo tr2ng hCc .%!ng
Nay .ã thành chi<n s1.
Ti!p b"#c
C;u GV: Tr#>ng T Thanh H#>ng
59
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Hai m%)i n&m nh% mAt gi?c m)
TuDi th) ngày ?y bây gi! là .ây
Nh8 n&m x%a ngôi tr%!ng v5a thành l9p
C2p sách .<n tr%!ng trong áo tr2ng ngây th)
B*n n&m ròng ngôi tr%!ng thành thân thuAc
Bóng dáng cô th7y ghi kh2c mãi trong tim
Nung n?u %8c m), tôi trJ thành cô giáo
H+nh phúc tràn .7y khi trJ l+i tr%!ng x%a
Hai m%)i n&m mái tr%!ng không thay .Di
/ón tôi v4 trang giáo án tinh khôi
Lên b3c gi0ng tôi mMm c%!i h+nh phúc
Ti<p b%8c cô th7y .: dìu d2t em th)
Ng%!i lái .ò luôn l'ng th7m n&m tháng
B3i ph?n r)i .7y, in d?u b%8c chân .i .
GV: Bùi Th4 HBng
Hôm nay kE ni-m tr%!ng x%a
T%!ng s)n mái ngói n2ng m%a nh+t màu
Th!i gian hoài bão qua mau
Bao nhiêu m) %8c mai sau .ã v4
Nh8 gì b@ng nh8 tr%!ng quê
Th7y cô n&m ?y v;n k4 bên em
Bao nhiêu kE ni-m êm .4m
Hai m%)i n&m ?y, con em hCc trò
Công )n không có th%8c .o
Bao .i4u hoàn thi-n th7y trò không quên
Bao nhiêu thành t,u v6ng b4n
Nhân ngày kE ni-m hoan nghênh vô cùng
Hôm nay con .%(c cùng chung
Cùng làm trách nhi-m vô cùng l8n lao
GV: Lê HCi My
TR% L&I TR!"NG X!A
K! ni"m tr#$ng x#a
60
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Th%J s) khai tôi .i làm ngh1a v3
Ba n&m li4n J .?t b+n Campuchia
Su*t ba n&m tôi hoàn thành ngh1a v3
/: s8m trJ v4 quê cI làm &n
Ngày lính v4, tôi xin làm b0o v-
Xin vào làm tr%!ng c) sJ Ngh1a Trung
Lúc vào làm, tôi còn nhi4u bN ngN
Làm quen d7n, tôi c0m th?y là vui
Ngày lính v4, tôi xin làm b0o v-
Cho .<n nay là m%!i m?y n&m r$i
Th7y cô tôi m<n, các trò tôi th%)ng
Dù cho v9t .Di sao d!i
Tôi .ây v;n quy<t mAt lòng không thay.
Lê QuDc Hùng
Hàng ngày em .<n l8p,
/%(c hCc b+n hCc th7y
/%(c hCc nhi4u .i4u hay
Bi<t .%(c nhi4u vi-c t*t
V8i b+n bè cùng l8p
Hãy g2ng s=c hCc t9p
Luy-n cho mình thói quen
Tính t, giác siêng n&ng
Tính th9t thà dIng c0m
Bi<t kính trCng th7y cô
Bi<t th%)ng yêu b* mG
Bi<t lao .Ang v?t v0
Bi<t quý trCng th!i gian
Tranh th" hCc và hành
Không ng+i khó gian nan
Th< m8i là trò giKi
GV: Nguy3n Th4 Cúc
NGÀY TR" V#
L)i khuyên
61
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Ngày lên l8p v8i b0ng .en ph?n tr2ng,
Trang giáo án v8i ni4m yêu tha thi<t
Mái .7u xanh bao dòng ch6 nhCc nh@n.
Yêu l2m em )i, ng%!i .%a .ò th7m l'ng
Quên c0 mình khi .=ng trên b3c gi0ng
B3i ph?n bay v%)ng .7y trên mái tóc.
Mong em th) c0m nh9n .%(c .i4u hay
/: mai này có hành trang b%8c t8i
CPa t%)ng lai v;n .ang mJ rAng
Chào .ón em v8i ni4m tin hy vCng,
G2ng lên em m) %8c .ang .<n g7n
R n)i .ây ngày .êm cô v;n .(i.
GV: Lê Th4 Bích Nhi
Nghe v> nghe ve nghe vè Sinh Hóa
/=ng .7u tD hóa là cô Ph3ng “Kim”(Kim Ph3ng)
D+y c0 l8p chim d+y qua l8p thú
R trong l8p thú có chú lim dim
Cái chú lim dim là loài mK v#t
MD ra toàn th#t là l8p l%Nng c%
Hay b8i phá h% là loài gà gáy
/ôi m2t .en nháy là th7y Công Th%)ng
D;n l*i .%a .%!ng vào môn Hóa hCc
Bao ngày khó nhCc v8i kFm , s2t , .$ng
I *t mAt dòng mong trò thành .+t
T?m lòng dào d+t xin .%(c kh2c ghi
Luôn nh8 câu ni thì gi! .5ng phí
Nói chuy-n có lí là cô H+nh .ây
Xo2n cuAn hai dây song song mAt tr3c
/<n .ây mà l3c c?u trúc c"a gen
/: hCc Menden di truy4n , bi<n d#
Liên k<t hóa tr# ,liên k<t hidro
Vào .<n các ô di truy4n liên k<t
Nói mãi không m-t là th7y Thái H%ng
Cái nBi vui m5ng hai m%)i n&m chOn
Bao ngày phLng l'ng nay l+i g(i kh)i
Này các b+n )i tD tôi Sinh Hóa
Hôm nay m5ng quá vi<t v> vè ve
Nghe v> nghe ve nghe vè Sinh Hóa.
GV:Nguy3n Thái H#ng
Tình cô
VÈ SINH HÓA
62
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
u lâu mái
truong dã
là môt phân
không thê thiêu trong cuôc doi
cua môi con nguoi, Ngôi truong -
noi dã uom mâm nhung uoc mo,
noi dê lai nhung vui buôn cua
tuôi hoc trò, và có lë, thoi gian có
trôi di, tuôi tho trôi dâp dênh theo
con sóng ra khoi không quay lai
mà tôi cung không bao gio quên
nhung ky niêm dep dë vê mái
truong câp hai yêu dâu.
Truong Trung Hoc Co So
Nghia Trung là cái tên quá dôi gân
gui, quen thuôc và thân thuong
dôi voi tôi. Noi dây dã luu giu
biêt bao cam xúc thiêng liêng, là
noi tôi dã cùng nhung nguoi cha,
nguoi me thu hai cua mình và anh
em thân thiêt trai qua rât nhiêu ki
niêm, duoc sông cùng nhau trong
môt dai gia dình, là noi tôi duoc
hoc tâp, rèn luyên và hoàn thiên
thêm ban thân dê vung buoc thêm
vào doi.
Nho ngày nào còn man mác
cái nôi so hãi, rut rè cua môt hoc
sinh lop sáu. Nhìn quanh cháng
TR"#NG THCS NGH$A TRUNG
gì quen thuôc, moi thu khác hán,
ban bè, thây cô dêu xa la trong
mát tôi. Moi thu tôi phai tâp làm
quen, thích nghi dân voi chúng dê
hoc tâp có hiêu qua. Ay mà, thoi
gian trôi qua thât mau, thoáng ây
dã qua ba nám và gio dây, tôi dã
tro thành môt hoc sinh lop chín
và chi còn môt thoi gian ngán nua
thôi thì tôi phai nói loi chia tay
voi ngôi truong này. Bây gio, tôi
không còn cam giác nhu la lâm
truoc kia mà thay vào dó cái cam
giác bâng khuâng, xao xuyên
khi biêt ráng mình sáp phai xa
truong, xa lop. Thoi gian oi! Xin
hãy ngung trôi dê tôi mãi sông
duoi mái truong này voi bao ban
bè và thây cô thân thuong, dê tôi
khác sâu trong ký uc nhung hình
anh thân quen : tu hàng cây, ghê
dá, thây cô, bè ban dên nhung
ky niêm trong suôt bôn nám hoc
tâp… và ký uc ây së luôn hiên
huu trong tôi, dê môi khi buôn bã
hay guc ngã thì tôi chi còn nho
lai cung dã âm áp và có du nghi
luc dê buoc tiêp trên con duong
tuong lai cua mình.
Tôi thât may mán khi trong
nám cuôi câp này còn duoc chung
kiên môt côt môc quan trong cua
truong mình hai muoi nám xây
dung và truong thành . Hai muoi
nám, thât su là môt quang thoi
gian dài, dã có biêt bao nhiêu su
dôi thay và ngày càng làm cho cái
tên “ Nghia Trung” nôi bât hon.
Trong hai muoi nám, ngôi truong
dã gát hái duoc nhiêu thành công
vuot bât, duoc Huyên dánh giá
cao là don vi dân dâu trong moi
phong trào. sáp toi dây, truong
THCS Nghia Trung së ki niêm hai
muoi nám ngày thành lâp truong.
dó së là môt ban lê gán kêt cháng
duong hai muoi nám dâu tiên voi
con duong phát triên trong tuong
lai cua truong.
Rôi mai dây, dù có di dâu
tôi së mang bên mình nhung tình
cam, ki niêm, nhung bài hoc quý
giá: dó là suc manh tiêp buoc cho
tôi trong hành trang cuôc sông
– mãi không quên THCS Nghia
Trung thân yêu!
HS : Kim ngân – l=p 9/1
- Mái Tr!"ng Tôi Yêu
63
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
N
oi tôi dang hoc là ngôi truong THCS Nghia Trung. Trong hai nám vua
qua, noi dây cho tôi bao ki niêm vui, buôn. Nhung trong tât ca các ki
niêm ây, ki niêm vê môt nguoi cô có thê tôi së không thê nào quên
duoc.
Tôi duoc vào lop chon, cái lop mà tôi háng mong uoc bây lâu nay dã thành hiên
thuc. Tôi duoc cô Nguyên Thi Ân chu nhiêm - môt nguoi cô có thân hình thât là cân
dôi, tính tình hoi nghiêm khác. Moi buoc vào nám hoc dâu tiên cua lop 6, tôi dã nghi
sao cô khó thê, cô cháng tha long trong viêc hoc mà còn lai khát khe toi nhung viêc
khác mà liên quan toi lop. Nhung lên lop 7 tôi lai nghi khác , cô khó nhu thê là muôn tôt
cho chúng ta , nêu cô dung khát khe vê môt phân nào dó vê các môn hoc thì dõ biêt mây
nhi. Lai lên lop 8 , tôi thây hai nám hoc truoc mình nghi vê cô nhu thê thì không dúng
. Cô muôn tôt cho chúng tôi nên cô moi khát khe nhu vây và chúng tôi lai là nhung hoc
sinh trong lop chon , phai làm guong cho các dàn em sau này nua. Môt nguoi cô nhu
vây ta nên trân trong và không nên làm cho cô thât vong , vì cô dã dát nhiêu hi vong lên
chúng ta. Tôi thì nghi nhu vây còn các ban khác thì nghi ra sao? Có ban së nghi giông
nhu tôi và cung có thê së có nhung ban nghi trái nguoc voi diêu tôi nghi thì sao dây?
Nhung nhung diêu dó thì cháng còn quan trong nua rôi, tôi së làm nhung gì mình nghi
và giai thích cho moi nguoi hiêu ráng có môt nguoi cô nhu vây là rât dáng tu hào và ta
nên trân trong cô. Có môt loi mà tôi rât muôn nói ráng : “Cô oi, nêu sau này có xa nhau
thì em cung së nho dên cô và em cung cam on cô dã day bao em trong nhung nám hoc
vua qua, em yêu cô rât nhiêu’.
Nêu sau này có xa cái lop này, xa ca cô Ân nua, tôi cung së mang tât ca kí uc vê
lop, vê truong và vê cô di theo dê tao thành môt kí uc thât dep, tro thành hành trang dê
tôi buoc vào tuong lai. HS: D#>ng Duy Uyên – 8/1
GIÁO VIÊN CH$ NHI%M C$A TÔI
64
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
D
uoi cái náng vàng
cua chiêu tà , nhìn
nhung chiêc lá thu
roi nhe truoc sân truong Dai hoc ,
bâng khuâng xao xuyên hôi tuong
lai môt thoi dã qua , dó là khoang
thoi gian dep nhât cua tuôi hoc
trò , có biêt bao ky niêm duoi
nhung mái truong dây áp tình yêu
thuong cua thây cô , bè ban dôi
voi tôi . Có lë môt trong nhung ki
niêm tôi cháng bao gio quên duoc
chính là nhung nám tháng hoc tâp
o truong THCS Nghia Trung .
Tìm lai nhung ký uc trong
suôt 4 nám duoi mái truong này
, môt trong nhung ky niêm tôi
cháng bao gio quên duoc chính là
khoang thoi gian ôn thi hoc sinh
gioi nám lop 9. Còn nho lúc dó
có dên 2/3 các ban lop tôi nám
trong dôi tuyên hoc sinh gioi cua
Tìm l-i ký .c
truong. Chúng tôi khi ây duoc
xem nhu nhung “dua con dâu
lòng” cua các thây cô vê môt
phuong pháp dôi moi nhám nâng
cao chât luong hoc sinh gioi cua
nhà truong. Dã có nhung giot mô
hôi, lân nhung giot nuoc mát roi
xuông nhám mang lai môt kêt qua
cao nhât có thê... Ngày công bô
kêt qua hoc sinh gioi vòng huyên
nám dó, ca thây và trò nhu võ oà
boi lë dây là lân dâu tiên truong
THCS Nghia Trung dat duoc môt
kêt qua cao nhu thê, xen lân dó
là niêm tu hào. Khoá 2006-2009
nám dó duoc xem nhu phát súng
dâu tiên cho nhung kêt qua ruc rõ
hon sau này. Nhung diêu tôi muôn
nói hán không phai là thành tích
dã dat duoc mà là su cam nhân
cua tôi vê các thây cô truc tiêp
giang day. Thây cô làm viêc báng
tâm huyêt, làm viêc báng khôi óc
lân trái tim mà không toan vu loi.
Dó thuc su là môt trong nhung
phâm chât cao quý cua nghê giáo
dáng duoc ca xã hôi xem trong!
Nhân ky niêm 20 nám thành
lâp truong, em xin goi dên quý
thây cô giáo dang công tác tai
truong, dác biêt là nhung thây
cô dã dìu dát chúng em vào nám
dó, loi chúc suc khoe và loi cam
on chân thành nhât. Em hy vong
nhung thê hê sau së tiêp tuc nhân
duoc su day dô tu nhung tâm
huyêt cua các thây, các cô nhám
dua chât luong day và hoc truong
ta ngày môt di lên.
C;u h-c sinh : Nguy3n 2E Mi Mi
– khóa 2006-2009
Hi)n là sinh viên n8m nhFt tr#$ng
2(i h-c Khoa h-c xã h&i và nhân
v8n – 2H QuDc gia TP HCM
Thâm thoát dã 4 nám trôi qua, kê tu ngày em roi khoi truong THCS Nghia
Trung. Dó là môt khoang thoi gian dài nhung em vân nho nhung ngày mình còn
hoc o truong, nhung ngày tháng không thê nào quên duoc. Thây cô dã day dô
chúng em báng tât ca tâm huyêt cua mình, giúp em có duoc không chi là kiên thuc
mà ca cách sông dê tro thành môt con nguoi tôt và có ích. Nhung diêu dó giúp em
thi dâu vào truong chuyên Quang Trung , không chi nhu vây mà còn hô tro cho em
hoc rât tôt o nám câp 3. Hiên nay, em là sinh viên nám nhât cua truong DH Bách
Khoa TP. HCM, em së cô gáng hoc thât tôt dê không phu lòng thây cô và em së
nho mãi ngôi truong THCS Nghia Trung thân yêu!
C;u HS: Ph(m Anh D*ng khóa 2005-2010
L)I TÂM S+ C$A H*C SINH
65
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
V
oi cuôc doi môi
con nguoi, quãng
doi hoc sinh dêu
tuyêt voi, trong sáng và dep dë
nhât. Khi ban vua hoàn thành bâc
tiêu hoc thì các ban cung nhu tôi
dêu dã vuon dên môt thê gioi moi.
Là ngôi truong câp hai, dó chính
là truong THCS Nghia Trung.
Chia tay nhung ki niêm tho
âu còn o tiêu hoc dê dên môt ngôi
truong câp hai khác. Môt cam
giác bôi hôi, moi la tràn ngâp vê
trong tôi “Tôi ngõ nhu mình duoc
tro vê voi nhung ngày buoc vào
lop môt”. Cái cam giác ây vân
khó ta nhu ngày nào!
Tháng tám, tháng giao nhau
giua cuôi mùa hè và dâu mùa
thu. Tháng mà nhung chùm hoa
phuong vi chi còn nhung chiêc
hoa thua thot no muôn và cung
là tháng tôi buoc vào môt kì thi
rât quan trong dó chính là kì thi
vào lop chon cua truong câp hai.
Sau hai tháng hoc hè tai truong
voi bao nhiêu cô gáng nô luc cua
ban thân, gio dây tôi dã là tân hoc
sinh cua truong này nói chung
và cua lop chon nói riêng. Dó
là kêt qua mà ai cung muôn dat
duoc. Tôi dã dát môt buoc chân
vào truong mà tôi cu ngõ là trong
mo, ban bè thân thiên và thây cô
gân gui yêu thuong. Tôi phai së
thích nghi dân, làm quen dân vì
bôn nám o dây gân nhu së quyêt
dinh cuôc doi cung nhu là su
nghiêp nho cua tôi. Dây thuc su
së là quãng duong thuc su gian
nan thu thách.
Ngày "#u tiên "$n tr%&ng
Ngày dâu tiên dên truong
, dó là môt ngày mát me . Theo
su thông báo cua nhà truong là
các hoc sinh hôm nay lên truong
dê nhân lop. Trong lòng tôi vân
cu xôn xao môt cam xúc khó ta.
Boi vì truoc mát tôi dây là môt
thê gioi moi. Trong các nám hoc
truoc, chúng tôi dêu tro vê mái
truong thân yêu. In dâm bao ki
niêm nô dùa cùng ban bè. Nhung
nám nay, tôi buoc chân vào cua
truong câp hai moi nhu môt chân
treo vì hoàn toàn noi la . Ngôi
truong nám nay là môt ngôi
truong dã xây cách dây gân hai
muoi nám rôi. Tôi uoc sao các
ban cu cua tôi có thê dâu vào lop
chon. Nhung uoc nguyên cua tôi
dã không duoc thuc hiên. Trong
lop tôi hoàn toàn là nhung ban
hoc sinh xa la và chi có vài ban là
tôi quen. Tôi rât buôn, bõ ngõ khi
có rât ít ban tôi quen. Tôi tu an
ui mình ráng “Dân dân cung quen
duoc voi các ban ây thôi”. Sau
mây phút bõ ngõ, giáo viên chu
nhiêm buoc vào lop tôi. Nhung
loi day dô, chi tân noi cho tôi làm
cho tôi có trách nhiêm voi ban
thân, voi truong, voi lop trong
hoc tâp cung nhu rèn luyên dao
duc.
Tât ca các hoat dông diên ra
o truong hôm nay tôi cu ngõ chi
có trong nhung ngôi truong tôi
thây trên ti vi. Môt nám hoc dã
thuc su bát dâu, chúng tôi là duoc
gáp lai thây cô môi ngày dê duoc
thây cô dùi dát tung buoc trên con
duong hoc tâp. Dó chi là nhung
ngày dâu o truong câp hai, môi
thây cô dêu dem dên cho phuong
pháp hoc tâp moi dành cho mình.
Khi hoc tâp o dây, tât ca các hoc
trò ngây tho chúng em không còn
cam giác xa la, bõ ngõ mà còn
thây gân gui voi cô hon. Duoi
mái truong này, chúng tôi nhân
duoc su day bao tân tình và lòng
yêu thuong cua thây cô. Bô me
dã cho chúng tôi môt cuôc sông
sung suong. Thây cô cho chúng
tôi nhung kiên thuc hoc tâp, niêm
tin dê biên nhung uoc mo thành
su thât.
Tôi së trân trong tung khoanh
khác duoi mái truong THCS này,
là noi mà tôi dã thuc su nhân duoc
cam thây cô giáo nhu me hiên và
dây là ngôi nhà thu hai cua mình.
Chúng tôi së hoc tâp tôt dê mãi
là con ngoan, trò gioi không phu
lòng mong doi cua ông, bà, bô
,me và dác biêt là thây cô dê tro
thành nguoi có ích cho xã hôi.
Ngôi truong này là noi dung chân
lai bôn nám hoc. Bôn nám tuy là
môt khoang thoi gian không dài
nhung cung du dê luu lai nhung
ki niêm dep và có lë tôi së không
bao gio quên nhung ki niêm ây.
Thoi gian trôi di và có bao
gio dung lai, nó së láng lë trôi,
trôi mãi mà không ngung. Thoi
gian không thê nào quay lai duoc,
và tôi së phai cô gáng dê tôi nám
giu tung giây, tung phút. Phai
biêt tân dung thoi gian bôn nám
rât quan trong ây dê phân dâu hoc
thât gioi.
HS: ThiAu Ng-c Thành
66
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
rong quãng
doi hoc sinh,
lúc ta ngôi
trong ghê nhà truong, së có
lúc ta phai khóc thét lên hay
bât cuoi vì nhung trò dùa voi
các ban trong ngôi truong
thân yêu này. Ngôi truong ây
dã cho tôi biêt bao là ki niêm
và nó là cái tên rât dôi quen
thuôc voi moi nguoi “ Truong
THCS Nghia Trung”.
Cái tên bình di ây duoc
dát tu tên xã. Truong em tuy
không khang trang và dây du
co so vât chât nhu các truong
khác nhung truong em dã
dung nhât toàn huyên trong
nhiêu nám liên. Tuy em moi
chi hoc o dây hai nám thôi
nhung tình cam cua em dôi
voi lop, thây cô, ban bè là rât
nhiêu. Khi em vân còn hoc
lop 5 thì em dã nghe nói vê
truong rât nhiêu. Ngôi truong
cua em hôi tu rât nhiêu thiên
tài thê thao, hôi hoa, âm nhac
và dác biêt hoc tâp. Vui mung
thay là nám ngoái truong em
vinh du có môt hoc sinh dat
giai câp quôc gia, diêu dó làm
truong rât tu hào.
Em yêu tât ca nhung gì
mà ngôi truong có: Hàng cây
cô thu, hoc sinh tung lop, cái
phân, cái bang, thây cô, ban
bè nhung nhung nguoi em
yêu quý, kính trong nhât là
giáo viên truong em. Thây cô
là nhung nguoi vui tính, môi
tiêt day cua thây cô dêu có
tiêng cuoi và thây cô day rât
dê hiêu.
Em rât yêu mái truong
thân yêu này, noi mà em có
nhiêu ki niêm, dã bao lân
ngôi duoi gôc phuong ôn bài,
trò chuyên. Dã bao lân duôi
nhau chay kháp ca sân truong
và rôi bi thây cô phat. Nho lai
thây lòng nghen ngào làm sao
ây, cu nhu cam giác muôn
hoc o truong này thôi, không
muôn di noi khác.
Thây cô nhu nguoi cha,
nguoi me nuôi nâng dân dát
chúng ta nên nguoi. Mái
truong thì nhu ngôi nhà thu
hai cua chúng ta, che cho ta
nhung ngày mua gió bão bùn.
Không có gì có thê thay thê
tình cam này duoc. Ôi sao!
Yêu truong quá. Ngôi truong
này dã cho em biêt bao là ki
niêm thây cô dã day dô chúng
em nên nguoi. dôi voi em thây
cô là tât ca. dó là mái truong
THCS Nghia Trung.
MÁI TR&'NG THÂN YÊU
HS: Tr#>ng Th4 BCo Ng-c - l=p 7/1
67
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Ai ai cung có trai qua nhiêu ngôi truong hoc khác nhau. Tôi cung vây, tôi dã trai qua ba ngôi
truong hoc khác nhau. Nhung trong dó, ngôi truong dã dê lai trong kí uc tôi nhung ân tuong dep
khó phai : dó là truong THCS Nghia Trung.
Voi tôi, ngôi truong này nhu chính ngôi nhà thu hai cua tôi. Nó dã nuôi tôi lon khôn hon
hai nám hoc. Mái nhà thân yêu này nám trang trong trên con duong quôc lô 14. Tôi luôn tu hào
khi mình duoc day dô, lon lên trên ngôi truong mênh danh là môt trong nhung “Con chim dâu
dàn vê phong trào hoc sinh gioi các câp cua huyên Bù Dáng”. Và càng hãnh diên hon khi nhiêu
nám liên truong luôn dat duoc danh hiêu truong “ Tiên tiên xuât sác”. Tung thành viên luôn có nê
nêp, ki luât tôt; luôn cô gáng phân dâu hàng ngày dê duoc hoàn thiên hon. Ngôi truong tôi yêu, tu
hoc sinh dên giáo viên luôn nghiêm túc và có trách nhiêm voi công viêc cua mình. Ngôi truong
tôi yêu tu tác phong trong hoc tâp cua môi cá nhân dên nhung phong trào tâp thê cua doàn, dôi,
tinh, huyên … luôn châp hành tôt và dat duoc nhiêu thành tích dáng nê. Ngôi truong tôi yêu, luôn
dào tao ra nhiêu nhân tài xuât sác và có ích cho xã hôi, góp phân xây dung dât nuoc tuoi dep hon.
Ngôi truong tôi yêu, luôn dân dâu toàn huyên Bù Dáng vê moi mát : phong trào hoc sinh gioi ,
phong trào TDTT, thi dua …
Nhu Bác Hô tung nói :
“ Vì loi ích muoi nám trông cây
Vì loi ích trám nám trông nguoi “
Báng viêc tô chuc day hoc chát chë, nhà truong luôn dát loi day cua Bác lên hàng dâu.
Su hop tác day và hoc giua thây cô và trò dã giúp truong ngày càng vuon lên thêm môt tâng cao
moi. Tung tiêt hoc váng im voi tiêng thây cô giang bài, tiêng lach cach cua phân trên bang, tiêng
giây bút sôt soat… dã cho tôi lon khôn tung ngày. Thây cô giáo cua tôi nhu nhung nguoi lái dò
gioi giang, dây kinh nghiêm và tràn dây nhiêt tình, không so náng mua, khó khán, mêt moi dua
tôi dên bên bo tri thuc – bên bo tuong lai. Qua tung tiêt hoc, thây cô cho tôi nhiêu kiên thuc bô
ích, nhiêu diêu chua biêt, cho tôi khôn lon tung ngày, cháp cho tôi dôi cánh vung chác dê bay vào
doi, dôi cánh dê theo duôi uoc mo.
Ngôi truong không nhung cho tôi tri thuc, tuong lai xán lan mà còn cho tôi tình yêu thuong
trong vòng tay bè ban. Truong cho tôi môi quan hê bè ban, cho tôi sông trong su âm áp cua thây
cô, ban bè. Truong dã cho tôi nhiêu nguoi ban thân , ban tôt. Là noi gán kêt tình ban bao la giua
nhung nguoi có lë chua tung quen biêt nhau.
Nghia Trung tôi yêu là thê. Cho tôi nhiêu diêu hay, lë phai, nuôi duõng tôi lon tung ngày.
Giúp tôi phát triên tung ngày, là hành trang tôi së mang theo suôt doi. Nhung ki niêm dep tai dây,
có lë tôi së mãi cháng thê nào quên.
HS: NGUYGN THÙY DHING
C/m nh0n v( ngôi tr#!ng
68
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T
hâm thoát trôi qua
dã hon hai nám
tôi duoc hoc o
ngôi truong THCS Nghia Trung
thân yêu này rôi.Môi ngày dên
truong dôi voi tôi là môt niêm vui
. Môi ngày dên lop dê lai trong tôi
nhung ky niêm vui buôn riêng.
Tôi dã luu tât ca vào nhung trang
nhât ký nhung có lë tôi cháng thê
nào quên nám lop sáu.
Dó là môt buôi sáng chom
dông,cái se se lanh cua sáng ây
làm tôi thèm thuông su âm áp
trong chiêc chán bông.Rõ thât,tôi
dã cài chuông báo thuc tu bôn gio
muoi lám vì hôm ây thây kiêm tra
bài cu mà . Nhung chiêc chán nhu
có môt suc hút mãnh liêt làm tôi
không thê nào thoát ra khoi nó.Tôi
thiêp di lúc nào không biêt.Cuôn
mình trong chiêc chán bông,tôi
dánh môt giâc dên sáng.
Giât mình tinh giâc,tôi vôi
xem dông hô dã trê lám rôi.Me
hôm qua phai truc xong bênh
viên không có o nhà nên tôi phai
tu dên truong.Tôi vôi vã chay thât
nhanh.Dên truong,tôi tho hông
hôc , mát do nhu chú gà tây.Mây
dua ban tôi cu hoi tôi có chuyên
gì mãi … thây buoc vào lop thây
nói câu quen thuôc :
- Tât ca gâp sách vo lai kiêm
BÀI H'C KHÔNG QUÊN
tra bài cu !
Thây nhe nhàng lât sô
diêm,goi tên :
- Thao ! Tra bài nào …
Tôi nhu thót tim ra ngoài.Tôi
lê buoc chân châm chap buoc ra
khoi ghê rôi lên bang.Tay tôi run
run,tim dâp thình thich,mong sao
ông but xuât hiên ra tuc khác giúp
tôi.Tôi rõ là môt hoc sinh khá gioi
cua lop mà không hoc bài thì së
thành chu dê cho mây dua trêu
troc cho xem .
Dung lên buc giang, thây dã
doc câu hoi rôi mà tôi vân dung
dinh ninh,tôi nho cái gì dây dê
cuu vãn nhung cháng thay dôi
duoc gì.thây có lë dã hiêu ý cua
tôi, hoi :
-Thao hôm nay em hoc bài
rôi chu !
Tôi rut rè :
- Da … Da … Em dã hoc rôi
mà quên.
Bông mây dua cuoi rôn lên.
tôi xâu hô quá.Tôi vè chô,ca buôi
tôi nói cháng lên loi,mát rung
rung nhung có hôi hân dã muôn
mât rôi.Thây nhìn tôi voi ánh nát
buôn sâu thám :
- Thây thât vong vê em
lám.Em duong duong là môt hoc
sinh khá gioi cua lop thì phai
làm guong cho các ban noi theo
…thây hy vong em së rút kinh
nghiêm,bài hoc cho mình.Cô
gáng hon em nhé!
Nuoc mát tôi tuôn roi.không
phai vì bi “zero” mà tôi thât vong
vê mình quá, thây mình vô dung
làm sao…Hêt gio hoc,tôi chay lên
xem sô dâu bài và thât dau lòng
khi tên tôi xuât hiên trong dó voi
con “zero” tròn xoay,do chói.
Hôm ây,tôi buôn lám.tôi uoc
gì có thê nào quay lai thoi gian
dê tôi cô gáng dây hoc bài thì có
lë lúc kiêm tra tôi dã có môt con
diêm khác vui hon chu không
phai la “zero”
Tôi dã khóc rât nhiêu và dó
chính là bài hoc giành cho tôi.
Dáng lë tôi duoc nhu thê chu.
Nuoc mát tôi dã roi và nhung
giot nuoc mát hôi hân ây dã cuôn
trôi cái so lanh ,cái luoi de tu ây
vê sau tôi luon hoc chám chi,som
nào cung dây som và tro thành
môt hoc sinh guong mâu cua
lop.
Dã qua lâu,chác moi nguoi
dã quên nhung tôi vân nho nhu in
ngày hôm ây.
HS: Nguy3n Th4 Kim ThCo
69
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
M
ôt hoc sinh lop
sáu nhu tôi,
vua buoc chân
vào ngôi truong Trung hoc co so
Nghia Trung chua dây ba tháng,
nhung ky niêm vê ngôi truong
, thây cô cùng ban bè không ta
xiêt. Dôi voi tôi, Trung hoc co so
Nghia Trung không chi don thuân
là môt ngôi truong mà nó còn là
ngôi nhà thu hai cua tôi.
Vua roi mái truong tiêu hoc
voi dây luu luyên, gio dây tôi
buoc vào ngôi truong Trung hoc
co so Nghia Trung voi bao nhiêu
diêu la. Ngày tuu truong tôi cùng
me dên nhâp hoc, tôi nhút nhát
nhìn xung quanh voi ánh mát la
lâm. Dây dâu phai lân dâu tiên tôi
buoc vào ngôi truong này, cung
cháng phai lân dâu tiên tôi di hoc
mà sao tôi lai bõ ngõ nhu thê!
Cung giông nhu tôi bao nhiêu
ban bè cùng trang lua cung rut rè
nhu vây. Tôi hanh phúc khi duoc
buoc vào lop 6/1. Duoc vào dây
tôi dã nô luc suôt ba tháng hè hoc
tâp miêt mài dê duoc ngôi o dây,
ngôi trên hàng ghê này và duoc là
thành viên lop 6/1 thân yêu. Tôi
rât cam on hôm ây, cam on me
dã cho tôi dên môt ngôi truong
mà tôi háng ao uoc! Tôi buoc vào
lop, còn la hon nua,, bao nhiêu
là ban bè, ho dùa giõn, vui dùa
cuoi khúc khích. Co sao tôi chi
biêt ngôi môt chô, chi biêt nhìn
NHÂN NGÀY THÀNH L$P TR"%NG.
mà thôi. Vì dêu là nhung nguoi
ban moi, nhung nguoi ban mà tôi
chua gáp bao gio. Ngày dâu voi
bao nhiêu diêu la, nhung tôi dã
quen dân mái truong noi dây, môt
phân nho thây cô dã ân cân chám
sóc, và cung nho ban bè giúp dõ
tôi. Chuong trình hoc lop sáu thât
khó, kiên thuc sâu và rông hon
nhiêu so voi hôi tiêu hoc. Môn
Sinh, Lý, Tin,… hôi tiêu hoc
tôi vân chua duoc hoc bao gio.
Boi vây, nó vô cùng khó dôi voi
nhung hoc sinh nhu chúng tôi.
Nhung càng khó tôi càng ham
hoc hoi hon, và trao dôi voi các
ban cùng lop. O mái truong này,
tôi duoc day bao nhiêu diêu la.
Nhà truong còn khuyên khích
chúng tôi thi tiêng và toán qua
mang Internet , áp dung nhung gì
dã hoc và nhung kiên thuc nâng
cao. Tôi rât yêu mái truong này,
yêu bao ban bè, thây cô, yêu mái
ngói do, yêu buc tuong vàng óng,
yêu hàng cây, ghê dá, sân truong,
và tôi yêu tât ca. Tôi luôn tac da,
ghi on nhung loi thây cô dã day
và luôn khác ghi câu tuc ngu:
“Uông nuoc nho nguôn”. Ngôi
truong Trung hoc co so Nghia
Trung dã thành lâp hai muoi nám
rôi. Môt khoang thoi gian không
phai là ngán, cung cháng dài là
bao, nhung dó là môt quá trình dài
và gian lao khô cuc cua các thây
cô dê có môt ngôi truong Trung
hoc co so Nghia Trung tuyêt voi
nhu hôm nay. Môt ngôi truong
luôn dung dâu vê thành tích hoc
tâp, môt ngôi truong nho, don so
nhung nó chua chan bao niêm mo
uoc cua nhung hoc sinh nhu tôi.
Tôi cung cháng biêt làm gì hon
ngoài viêt môt bài ván không dài,
không hay, không chan chua tình
cam, nhung dây là ca môt tâm
lòng cua tôi. Ngày 20 tháng 11 là
ngày Nhà giáo Viêt Nam cung là
ky niêm 20 nám ngày thành lâp
ngôi truong cua tôi. Nhà truong
dã tô chuc bao nhiêu hôi thi dê
ky niêm ngày này. Các hoc sinh
o diêm truong thôn cùng hôi tu
vê dây dê thi tài qua các hôi thi:
thê duc thê thao, ván nghê, âm
thuc,…
Tôi ao uoc thoi gian ngung
trôi dê tôi duoc hoc tai mái truong
này mãi mãi, nhung tôi nghi ráng
diêu dó là không thê. Tôi së cô
gáng hoc gioi dê không phu lòng
thây cô mong moi. Mai này tôi
lon lên tôi së ghi mãi trong tim
mái truong này và nhung loi thây
cô dã dành táng cho tôi.
HS: Nguy3n ThCo Ly
Bài c$m nh%n v& mái tr'!ng
70
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Ngày mai tôi xa tr%!ng
Bao kM ni-m thân th%)ng
B+n bè th7y cô giáo
Nghiêng nghiêng dáng hCc .%!ng .

Ngày mai tôi xa tr%!ng
Bao luy<n nh8 v?n v%)ng
Nói gì khi xa cách
ChM nh8 lòng yêu th%)ng .
Ngày mai tôi xa tr%!ng
Tr%!ng in d?u chân tôi
D?u chân ngày c2p sách
Nay nh8 th%)ng b$i h$i .
Ngày mai tôi xa tr%!ng
Tr%!ng l%u l+i trong tôi
Bi<t bao tình d?u ái
Khi mBi ng%!i mAt n)i.
Ngày mai tôi xa cách
Tình x%a v;n chan hòa
Cùng b+n bè cI , m8i
Xanh t%)i mãi ngàn n&m.
Bùi Anh Th# - LJP 9/1
NGÀY MAI TÔI XA TR!"NG
Tr%!ng này sao .Gp quá
Cô giáo nh% mG hi4n
Th7y nh% ng%!i cha t*t
Mang tên tr%!ng Ngh1a Trung
Ôi mái tr%!ng m<n yêu!
/em l+i tr&m l!i hát
/em l+i ngàn bài th)
/em l+i nghìn .i:m m%!i
GPi t'ng cô yêu d?u
Ôi mái tr%!ng Ngh1a Trung
/em l+i ng%!i ch6 .Gp
/em l+i ng%!i thông minh
/i thi hCc sinh giKi
GPi t'ng th7y b@ng khen
Th7y cô .ã d+y em
Nh6ng bài hCc bD ích
D+y chúng em nên ng%!i
Mai này sao quên .%(c
Ôi mái tr%!ng Ngh1a Trung
Tr'n TuFn Ki)t – 71
MÁI TR"#NG
NGH$A TRUNG
71
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Tôi r?t s( ngày mai tôi sF l8n
TuDi hCc trò c2p sách hãy còn .âu
Aó tr2ng nh%!ng cho nh6ng áo màu
NDi bu$n sF .,ng .7y khóe m2t .
Tôi r?t s( ngày mai bu$n hiu h2t
Tôi nhìn .!i b@ng c'p m2t .&m chiêu
TuDi th) ngây tôi .ã m?t .i nhi4u
Tìm .âu .%(c nh6ng ngày th) mAng ?y .
Tôi r?t s( ngày mai không tìm th?y
Nét h$n nhiên trên áo tr2ng hôm nay
TuDi th) ngây sF chìm .2m v8i tháng ngày
H$n l) l6ng trên bàn tay n'ng tr1u .
Tôi sF h<t bên mG hi4n nIng n#u
Ph3ng ph#u .òi xin mG .i ch)i
Ngày mai )i xin .5ng .<n v8i tôi
Vì tôi s( l8n lên r$i sF khD .
HS : Bùi Th4 Anh Th#- LJP 9/1
Viên ph?n nào trên tay
Th7y d+y em hCc ch6
B3i ph?n nào bay bay
V%)ng tóc th7y tr2ng xóa
T5ng l!i gi0ng yêu th%)ng
Bao l8p tr> xa tr%!ng
GPi tình th%)ng tr1u n'ng
Ngh1a tình th7y v?n v%)ng
Mai l8n khôn nên ng%!i
Khi nào em quên .%(c
Công )n ng%!i .i tr%8c
Dìu d2t chúng em theo.
HS : Nguy3n Th4 CKm Ly- L=p: 64
TÔI R!T S"
!N TH#Y
72
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
BuDi s8m mai th=c d9y
/%!ng ph* còn m! s%)ng
Th7y .ã .i t8i tr%!ng
V8i nh6ng trang giáo án
Th7y b%8c lên b3c gi0ng
NJ n3 c!i th9t t%)i
T?m lòng th7y cháy bKng
Yêu hCc sinh h<t lòng
Chúng em h=a hCc hành
Cho nên ng%!i trò t*t
KhKi ph3 lòng th7y cô
Em bi<t )n th7y l2m!
HS : Nguy3n Ph#=c H!u - L=p: 61
TH!Y EM!
Mái tr%!ng là ngôi nhà chung
N)i em hCc t9p và cùng vui ch)i
Mái tr%!ng nh% nh6ng chi<c nôi
D+y em nét ch6 và l!i th) hay
Mái tr%!ng che chJ cô th7y
N2ng m%a s%)ng gió v8i cây ph?n màu
Mái tr%!ng nh% nh6ng con tàu
TiQn .%a bao chuy<n em vào t%)ng lai
Mái tr%!ng x%a v;n còn .ây
L%u bao kE ni-m c"a th7y, trò, cô
Mái tr%!ng gieo nh6ng %8c m)
Qua bao n&m tháng không phai bao gi!.
HS : Ngô Th4 2oan H!u – 7/4
MÁI TR!"NG EM
73
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
B7u tr!i sao l?p lánh
Lung linh %8c vCng hCc trò
Mái tr%!ng long lanh m2t sáng
Ng!i ng!i %8c vCng th7y cô
Tr%!ng )i, là dòng sông mát
GiCt trong ki<n th=c loài ng%!i
Cho em t2m trong s, th9t
L8n d7n nhân ngh1a tinh khôi
Tr%!ng )i, mái nhà em .?y
TuDi th) gJi l+i n)i này
B0ng .en nJ dòng ch6 tr2ng
Tay th7y v;n %8c m) bay
TR$I SAO …..
Th7y ch%a t5ng dang tay .=ng
Búp hoa còn gi?u trong cành
TuDi th) c7n nhi4u cá tính
Cho .!i ." s2c t%)i xanh
Cô )i dang .ôi tay rAng
Ôm em si<t ch't vào lòng
/: .ôi m2t em ng?n l-
Long lanh h+t ngCc tình th%)ng
Cô )i ngCt ngào giCng nói
Bây gi! .!i thi<u ti<ng ru
Tình th%)ng ch0y trên trang gi?y
Vào .!i rPa s+ch nBi .au.
Th7y cô cùng nhau th2p sáng
Ni4m tin trong m2t hCc trò
Ngàn sao gi6a tr!i %8c vCng
Sáng ng!i ánh m2t nên th)
Võ Thành 2ô – 7/2
74
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
/ã .<n lúc .<n tr%!ng
C?t b%8c trên con .%!ng
Ti<n vào tr%!ng Ngh1a Trung
G'p bác ph%(ng v1 già
/ung .%a theo mùa gió
Nhà xe quen thuAc quá
Hàng gh< .á góc sân
Nh6ng hàng ch6 xinh xinh
Xu?t hi-n lên tr%8c cPa
T5ng l8p t5ng l8p mAt
R v# trí trung tâm
Là ngCn c! tD qu*c
V;n .=ng .ó uy nghiêm
Nhìn ngôi tr%!ng ti<n b%8c
/<n b3c vinh quang nh?t
C"a s, nghi-p tr$ng ng%!i .
NguyQn Th# B0o Ân – 71
Tr%!ng tôi .ang hCc
Là tr%!ng ngh1a trung
Tr%!ng tuy d)n s)
Nh%ng v4 ho+t .Ang
Luôn luôn tD ch=c
Nhi4u ho+t .Ang hay
Vui ch)i, gi0i trí
Giúp chúng em vui
V5a ch)i v5a hCc
Hai m%)i n&m qua
Ngày nào cIng v9y
V;n .=ng ngHn ng)
Dang tay rAng mJ
/ón em vào .!i
Tr%!ng )i em m<n
Cái nét .)n s)
Th7y cô t9n tình
T5ng trang giáo án
Th=c tr2ng nhi4u .êm
Ti<p thêm ki<n th=c
Cho em vào .!i
HS : Lê HBng Nhung – 7/2
TR$%NG EM
TR12NG TÔI
75
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
TuDi th) con gCi th7y cô
B+c .7u con v;n th%a cô l+y th7y
Tháng n&m d7u dãi n2ng m%a
Con .ò tri th=c th7y .%a bao ng%!i
Qua sông gPi l+i n3 c%!i
Tình yêu xin t'ng ng%!i th7y kính th%)ng
Con .ò mAc m+c v?n v%)ng
Mãi theo ta kh2p muôn ph%)ng v+n ngày
Nh?t t, vi s% , bán t, vi s%
Lê Xuân HBng Ng-c – 7/1

N2ng ban mai .ã lên r$i th7y )i
Trên con .%!ng em .ón chào ngày m8i
/7y ni4m tin và %8c m) v;y gCi
Nh6ng màu xanh em góp nh't cho .!i
N%8c t5 ngu$n d;u trãi ra muôn l*i
CIng gom v4 v8i bi:n c0 mà thôi
C0m )n th7y .ã ch2p em .ôi cánh
Bay gi6a .!i dù m%a v;n .ang r)i
Em bay xa nh%ng không bao gi! quên
Công )n th7y nh% núi non,bi:n c0
/i4u t*t .Gp mang .<n vùng .?t m8i
Th7y ngày x%a – t?m g%)ng mãi sang ng!i.
MLn Hoa L=p: 6/1
%N TH&Y
!n Th"y
76
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
T5 nhà .i .<n tr%!ng
H)n hai ba cây s*
Con .%!ng dài quanh co
Em v;n không t5 bK
Ngôi tr%!ng n@m ngay .ó
CDng vào th9t là nhK
Bên trong rAng bi<t bao
Nôn nao bao tâm h$n.
MBi ngày hCc mAt chút
Ki<n th=c là vô vàn
Ngày nào cIng ph0i hCc
/: trJ thành trò ngoan.
Ngh1a Trung chúng em .ây
Là mAt tr%!ng kM lu9t
Không .ánh nhau gây lAn
Không nói t3c chPi th4
Ngh1a Trung chúng em .ây
Là mAt tr%!ng g%)ng m;u
Nh8 n&m .i4u Bác d+y
HCc hành luôn .i .7u
Mai sau dù .<n .âu
Mãi nh8 v4 tr%!ng cI
Và không quên gia .ình
Ch2p cánh em bay xa.
2Mng 2ình Long – 81
NGÔI TR"#NG C$A EM
77
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Nghe v> nghe ve
Nghe vè l8p hCc
N&m nay chín mAt
B*n m*t thành viên
V> m't trung kiên
Th7y Th%)ng ch" nhi-m
Ng%!i có trách nhi-m
Là c9u Xuân Trung
Hay nói lung tung
Là Nam “ black”
Lanh chanh lách chách
Là Hoàng Di-u ta
Hay nói lân la
Th0o Huyên ta .ó
M't mày cau có
Là ch# Nguy-t Nga
Có tính hay la
Là anh Chí Thi-n
HCc t9p thLng ti<n
Là ch# Anh Th%
Tính n<t vô t%
Là ch# Th0o l8n
“ Ng2n” mà .@m th2m
Là ch# Th0o lùn
Hay .i la cà
Là anh Qu*c Vi-t
Sách sP .?t Vi-t
Là ch# Tri-u Vi
Cùng tên nh+c sS
Là c9u Ph+m Duy
Nói n&ng nhu mì
Kim Dung là .úng
Bi-t danh “Rùa sún”
Là em MAng Ki4u
VF .Gp m1 mi4u
Thanh Trâm hC NguyQn
Tr7m nh%ng mà ti<n
Là ch# NgCc Trâm
Tn nói .&m chiêu
Ph%8c “già” ng$i c+nh
Tính hay nhí nh0nh
Là ch# Th# Nhung
Cùng chung tên ?y
Là ch# H$ng Nhung
Hay nói “ lung tung”
Là ch# Ánh Nguy-t
Bài vJ dang dJ
Là “c9u” Tr%!ng Giang
Gan d+ trung can
Trung KU ng$i sát
Tuy lì mà nhát
Là “c9u” Chí Nhân
Tuy xa nh%ng g7n
Là anh “Công Chí”
Lung tung hay ký
Là b+n Hoàng Nga
Trong l8p hay ca
Kim Ngân v&n hCc
Con ng%!i hay khóc
Là “ch#” Y<n Nhi
Khuôn m't l7m lì
V&n Minh hC /B
Con ng%!i hay nD
Là nhóc Minh H%ng
Tn nói t%ng b5ng
Là “anh” Thanh H0i
Cao dài c0 s0i
/B NguyQn /+t ta
Ng$i J xa xa
“Ch#” Hoa ta .ó
H<t mèo .<n chó
Là “ch#” Ph%)ng Nhi
Tính hay ngh1 suy
Tuy<t Ngân tr7m l'ng
Mang ch?t lãng m+n
NguyQn Th# Thanh Huy4n
Th,c thi ch=c quy4n
Kim Liên sao .K
N%8c da .o dK
NguyQn Th# Th0o Nguyên
Nhi-t tình huyên thuyên
NgCc Thoa hC /'ng
Thi .ua hCc t9p
Xuân Th#nh nhK con
Tính hay lon ton
/=c .en cu*i l8p
Khi b%8c vào l8p
Câu cu*i thân quen
“ lKng l>o quá chú”
C"a “ Mic-t)” Th%)ng
Cùng v8i b*n m%)i
Thành viên c"a l8p
MBi ng%!i mAt v>
Vy th< mà ngoan
Ch&m hCc ch&m làm
Th7y cô yêu m<n
M3c tiêu ch! .ón
“ Tài .=c vGn toàn”
Hoàn thành cu*i c?p
/: lên l8p m%!i
T+m bi-t tr%!ng tôi
Ngh1a Trung thân m<n
Nghe v> nghe ve……


Minh,Huyên, Y9n Nhi,
V8n ThCo, Hoa, Vi, Nguyên.
(L=p 9/1)
BÀI
Vè L"p 9/1
78
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Nghe v> nghe ve
Nghe vè tr%!ng l8p
/àn anh .i tr%8c
/àn em .i sau
Ch&m chM hCc hành
Mai sau x=ng .áng
Th7y cô mong %8c
Chúng em tr%Jng thành
Trong n&m hCc này
Chúng em kính chúc
MAt l!i h+nh phúc
GPi .<n th7y cô.
HS : Nguy3n Th4 Hoài Nhi
/êm nay gió b?c v4 r$i
Ngoài tr!i l+nh giá th7y tôi v;n ng$i
/êm khuya .èn .ã xu*ng r$i
Ch2t chiu t5ng ch6 th7y tôi so+n bài
/: cho buDi hCc ngày mai
Có thêm cách gi0i nh6ng bài toán hay
HCc sinh nghe gi0ng mê say
Ng$i nghe th7y gi0ng bi<t ngay cách làm
Gi0 thi<t , .#nh ngh1a hình thang
Th7y trò th0o lu9n cùng làm ch=ng minh
C0 l8p h&ng hái nhi-t tình
Hoàn thành bài gi0ng chúng mình s%8ng vui
Ngày mai t%)i sáng t%)ng lai
Wn th7y em nh8 dùi mài hCc ch&m .
Tr'n CKm Tú -7/2
Vè: Chúc th*y cô
TH!Y TÔI
79
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
Nghe v> nghe ve
Nghe vè 71
Chi .Ai khá giKi
C"a tr%!ng Ngh1a Trung
Hay nói lung tung
B+n NguyQn Qu*c Nh9t
Gù gà gù g9t
Là Khánh và Nam
Ch&m hCc ch&m làm
Ban cán s, l8p
Mi-ng hay x)m x8p
Ki-t, Luân chLng thua
T, x%ng là vua
Minh “nD” .2c ý
Ng%!i khá n'ng kí
Là b+n Trung L%)ng
Khuôn m't dQ th%)ng
B+n H%)ng ca s1
/ôi m2t ti hí
Là b+n Ki4u Trinh
Dáng ng%!i xinh xinh
MS H@ng nhK nh2n
Làm vi-c ch2c ch2n
NgCc Huy4n ch= ai
Hi4n lành nh% nai
Thiên Dung ngoan ngoãn
R?t giKi tính toán
Là b+n Thánh Thi-n
Xinh .Gp nh% tiên
Kim Chi siêu m;u
Th: l,c .=ng .7u
Là b+n Minh Trung
Thích ho+t .Ang chung
Tâm “xù” cá tính
/eo c'p m2t kinh
Là b+n Minh Nguy-t
Làm th) hay tuy-t
Chính là Anh Thi
C'p m2t mAt mí
Là b+n Thu Th0o
Dáng ng%!i hao cao
B+n NguyQn Bích NgCc
Hay thích nói móc
Là b+n V&n Giang
Thích .i lang thang
Minh Th% nhí nh0nh
/=ng .7u ch+y nhanh
Là b+n .!i thành
Luôn ch&m hCc hành
Là b+n Qu*c Tu?n
R?t thích lí lu9n
Chính là Thanh Duy
Hay b# b2t quU
Là Nguyên nhi4u chuy-n
Thích ch)i bòng chuy4n
Là b+n Thu Th"y
Thích làm chM huy
/ó là V&n Hùng
Nói n&ng l"ng c"ng
Là b+n Di-u Linh
Khuôn m't xinh xinh
B+n tiên .Gp gái
Xung phong h&ng hái
Là b+n Ti<n Danh
/am mê .á banh
Là b+n Minh Thu9n
B*n m*t hCc sinh
C"a l8p 71
Luôn luôn .oàn k<t
C* g2ng hCc ch&m
/: th9t x=ng danh
“Cháu ngoan Bác H$ ”
Ph(m Th4 ThCo - 71
BÀI VÈ 71
80
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
B*n m%)i m*t hCc sinh .áng yêu
B*n m%)i m*t tính cách .Ac .áo
Hai m%)i ba b+n n6 d#u dàng
Và m%!i tám b+n nam tinh ngh#ch
Là mAt l8p khá, giKi c"a tr%!ng
Ph0i luôn ch&m ngoan .: làm g%)ng
/%a ra nh6ng ý ki<n táo b+o
/: ti<t hCc vui v>, h&ng say.
Yêu ! Yêu l2m c)! T9p th: 71…
C* g2ng ph?n .?u cùng hCc t9p
Giúp .N nhau dù l2m khó kh&n
Dâng t'ng th7y cô hoa .i:m m%!i
Nh8 nhé! Tình b+n .áng quý này
/ã hCc v8i nhau hai n&m nay
Ni4m vui nBi bu$n .4 tr0i qua
Hãy trân trCng và gi6 gìn nhé !...
71 NUMBER ONE
Love !!! Love !!! 71
2inh Th4 KiAu Trinh - 71
NUMBER ONE
71
81
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
HÌNH 4NH CHI B!
82
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
HÌNH 4NH CÔNG 'OÀN
83
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
84
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
HÌNH 4NH HO7T '!NG 'OÀN - '!I
85
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
86
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
HÌNH 4NH HO7T '!NG C8A NHÀ TR"#NG
87
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
HÌNH 4NH CÁC L9P N+M H,C 2013 - 2014
LJP 6/1 : GVCN : 2ÀO TH. THUNN
LJP 6/2 : GVCN : TRON TH. PHHING NGA
LJP 6/3 : GVCN : NGUYGN TH. CÚC
88
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
LHP 6/4 : GVCN : NGUYIN THJ KIM PHKNG
LHP 6/5 : GVCN : NGUYIN THJ KIM CHUNG
LHP 6/6: GVCN : PHLM THJ HUYMN
89
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
LHP 7/1 : GVCN : LNU THJ CÀI
LHP 7/2 : GVCN : HUONH THJ THANH HOA
LHP 7/3 : GVCN : NGUYIN THJ THANH HUYMN
90
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
LHP 7/4 : GVCN : NGUYIN THJ HÀ
LHP 7/5 : GVCN : PHLM THJ DIPU
91
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
LHP 8/1 : GVCN : NGUYIN THJ ÂN
LHP 8/2 : GVCN : PHLM THJ HLNH
LHP 8/3 : GVCN : LÊ THJ YQN
92
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
LHP 8/4 : GVCN : NGUYIN HOÀNG
LHP 8/5 : GVCN : BÙI THJ NHK
93
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
LHP 9/1 : GVCN : NGUYIN CÔNG THNRNG
LHP 9/2 : GVCN : NGUYIN THJ DUNG
LHP 9/3 : GVCN : BÙI THJ HSNG
94
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
LHP 9/4 : GVCN : NGUYIN THJ KIM BÔNG
LHP 9/5 : GVCN : NGUYIN CÔNG SÁNG
95
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m
L$i C%m &n
Ban biên t!p KP YQU 20 NRM THÀNH LNP TRHSNG THCS NGHTA TRUNG trân tr-ng cCm >n:
Ban giám hi)u, Chi b&, ban chFp hành công Uoàn c6 s6 và toàn th" giáo viên, cán b&, công
nhân viên nhà tr#$ng Uã ch< U(o, U&ng viên, cung cFp ph#>ng ti)n, Uóng góp bài v6 và công s?c
U" cuDn kV y9u U#@c hoàn thành tDt U,p và ra m+t Uúng d; ki9n.
Trong quá trình th;c hi)n, n9u có gì thi9u sót xin quí UBng nghi)p tha th? và ch< giáo.
THÀNH PHON BAN BIÊN TNP
KP YQU 20 NRM THÀNH LNP TRHSNG THCS NGHTA TRUNG
T5ng biên t!p : Dô Lê Háng - Hiêu Truong
Phó t5ng biên t!p: Nguyên Lê Thanh Thao - Phó Hiêu Truong
Pham Thi hanh - CTCD
Th# ký: Luu Thi cài
Ngô Thi Lê Huyên
2-c và sWa bài: Nguyên Thi Hoi , Truong Thi Thanh Huong , Bùi Thi Hông , Nguyên Thi Ân,
Doàn Ván Nam, Nguyên Thi Kim Bông, Nguyên Thi Kim Phung
Trình bày : Trân Pham Viêt Dung, Pham Dình Biên
Hình Cnh: Lê Quang Cuong
96
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
N#m