KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2

3
4 5 6 7

8

Ô chữ gồm 6 chữ cái.Những con sông làm nhiệm vụ tiêu nƣớc cho sông chính là ? là tên Ô chữ gồm đƣợc 7 chữgọi cái. Đây gọi khác của đƣờng vĩ tuyến O0 . Ô chữ gồm 6 chữ cái. Một hồ lớn ở miền bắc nƣớc ta có 3 hồ nhỏ hợp Ô chữ gồm 7 chữ cái. Nơi kết thúc thành? của 1 dòng sông gọi là ? Ô chữ này gồm H Ê T H 11 chữ cái. Sông Ô chữcùng gồm với 9 chữ cái. chính H Ô Khoảng nƣớc đọng các phụ lƣu, chi12 chữ Ô chữ này gồm tƣơng đối rộng sâu lƣu lại gọi và cái. hợp Lƣợng nƣớc chảy L Ƣqua U L Ƣ trong đất liền do con là ? cắt ngang lòng sông ở mặt ngƣời xây dựng lên một địa điểm nào đó Ô chữ gọi là ?gồm 7 chữ cái. Nhịp điệu trong một giây đồng hồcon sông thay đổi lƣu lƣợng của gọi là ? trong một năm gọi là ?
B I Ê N V A Đ

C X Í

H C

I H

L Đ

Ƣ A

U O

1 2

H
C Ô N Ơ T Ƣ N H N H

Ô
A G Â G U

B
S S N N Y

A
Ô Ô T Ƣ C

B
N N A Ơ H

Ê
G G O C Ê

3
4 5 6 7 8

A

I

D

Ư

Ơ

N

G

10 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Sự vận động của nước biển và đại dương. Độ muối của nước biển và đại dương. 2.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG ? Các em hãy nêu những vấn đề chính của bài học hôm nay ? Gồm có : 1. .Bài 24: 1.

Bài 24: 1. + Độ muối trung bình + Nguyên nhân tạo ra muối + Sự thay đổi độ muối . + Lượng mưa nhiều hay ít.Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ). .Các Nước biển biển và do đại đâu dương mà có?Vì trên thế saogiới nước có cùng biển độmặn muối ? không ? Vì sao ? Cho ví dụmuối ? . + Lượng nước sông ngòi đổ vào.Độ muối của các biển không giống nhau .Vì : + Phụ thuộc vào độ bốc hơi.Độ trung bình của nước biển -và Độ muối củalà các biển không đại dương bao nhiêu ? giống nhau . . .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .

150/00 BANTÍCH 410/ HỒNG HẢI 00 VIỆT NAM .10 .

Thuận) Độ mặn của biển có ý nghĩa gì đối với sự phát Cà Ná Sa Huỳnh triển kinh tế ?. (Quảng Ngãi) (Ninh .Ảnh về hoạt động sản xuất muối ở nƣớc ta.

.

2.Độ muối của các biển không giống nhau .SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều Nội dung thảo luận : .Thuỷ Triều .Dòng Biển Thảo luận nhóm: . .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Bài 24: 1.Nhóm 3 : Tìm hiểu về dòng biển .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Sóng .

gió Tây ôn đới Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng .Thuỷ Triều . 2. -c. Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển.Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ). Thuỷ Triều : Là hiện tƣợng nƣớc biển lên gió.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG . Do giótheo càng mạnh Các dòng biển :Là sự chuyển động sóng càngnhân: lớn Do sức hút của Mặt Trăng Nguyên thành dòng của nƣớc biển và đại và Mặt Trời. b.Dòng Biển Thảo luận nhóm: . dƣơng giống nhƣ dòng sông trong .Sóng .Nhóm 3 : Tìm hiểu về các dòng biển Nội dung thảo luận : .Bài 24: 1.Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều . Do động đất ngầm dƣới địa. thần.SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG a.Nguyên nhân : Do gió thổi thƣờng xuyên trên Trái đất nhƣ gió Tín phong. Nguyên nhân : . xuống chu kỳ.Độ muối của các biển không giống nhau . . đáy biểnlục =>sóng .

Trăng và Mặt Trời. Nơi dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau nhiều tôn cá . Thể thao… . .Giao thông biển.Tích cực : Đánh bắt .Do gió thổi thƣờng .Yêu cầu Vận động Khái niệm Nguyên nhân Ảnh hưởng .Tiêu cực: gây lũ lụt… Dòng Biển Là sự chuyển động thành dòng của nƣớc biển và đại dƣơng giống nhƣ dòng sông trong lục địa. . đánh giặc ngoại xâm. sản xuất muối… .Do sức hút của Mặt cá.Tích cực : Tạo năng lƣợng. .Do gió gió càng to thì sóng càng mạnh.Ảnh hƣởng đến khi xuyên trên Trái Đất nhƣ gió Tín phong. Thuỷ Triều Là hiện tƣợng nƣớc biển lên xuống theo chu kỳ.Tiêu cực: Sóng thần tàn phá làng mạc cuốn trôi nhà cửa Sóng Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển. do động đất ngầm dƣới đáy biển =>sóng thần. gió Tây ôn đới hậu vùng ven biển nơi chúng chảy qua.

.

.

.

.

nhận xét sự thay đổi lúc lùi xa để lộ bãi cát biển ven bờ làm biển thu hẹp lại gọi là gì? của ngấn nƣớc ven bờ? . H63 SGK. Quan sát H62.Nƣớc biển lúc dâng caoThuỷ làm triều biển rộng mênh mông.

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều .

Đánh bắt cá Làm muối Giao thông biển .

Hậu quả của triều cƣờng .

hãy xác định Dựa vào đâudòng chiabiển ra các dòng biển nóng.Dựa ? vào bản đồ các trên thế giới (H. dòngem biển hƣớng chảy một số dòng biển nóng và lạnh ? lạnh? Xích Đạo .64 – sgk).

-190C +20C A B C D -80C +30C ?Dòng biển có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? .

lạnh gặp nhau thƣờng tập trung nhiều tôm. Do nơi đó nƣớc biển ấm thuận lợi cho -Giao vận tải tôm thông cá phát triển -Du lịch. muối.? Tại sao nơi dòng biển nóng. thể thao -Năng lƣợng sạch… . cá? ? Biển có vai trò gì đối với đời sống con ngƣời? ? Vì sao con ngƣời phải bảo vệ biển? -Cung cấp thuỷ hải sản.

thích hợp vào các vùng biển. em có nhận xét gì về độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng trên thế giới ? .5 0/00 34 0/00 36. đại dƣơng tƣơng ứng trên hình vẽ sau ? 34. 8 0/00 b/ Qua hình vừa ghép trên. a/ Em hãy ghép các số liệu và độ muối trung bình.1.

.

k và bản đồ tự nhiên thế giới.g. em hãy so sánh nhiệt độ của các địa điểm A. D. K – trang 77 ) Bốn nhóm : So sánh vị trí và hƣớng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. từ đó rút ra nhận xét chung về hƣớng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dƣơng Thế giới .G. Dựa vào lƣợc đồ H. 65 – s. B.Hƣớng dẫn về nhà Bài sau : Thực hành ( S. C. cùng nằm trên vĩ độ 600 B ? .