KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2

3
4 5 6 7

8

Ô chữ gồm 6 chữ cái.Những con sông làm nhiệm vụ tiêu nƣớc cho sông chính là ? là tên Ô chữ gồm đƣợc 7 chữgọi cái. Đây gọi khác của đƣờng vĩ tuyến O0 . Ô chữ gồm 6 chữ cái. Một hồ lớn ở miền bắc nƣớc ta có 3 hồ nhỏ hợp Ô chữ gồm 7 chữ cái. Nơi kết thúc thành? của 1 dòng sông gọi là ? Ô chữ này gồm H Ê T H 11 chữ cái. Sông Ô chữcùng gồm với 9 chữ cái. chính H Ô Khoảng nƣớc đọng các phụ lƣu, chi12 chữ Ô chữ này gồm tƣơng đối rộng sâu lƣu lại gọi và cái. hợp Lƣợng nƣớc chảy L Ƣqua U L Ƣ trong đất liền do con là ? cắt ngang lòng sông ở mặt ngƣời xây dựng lên một địa điểm nào đó Ô chữ gọi là ?gồm 7 chữ cái. Nhịp điệu trong một giây đồng hồcon sông thay đổi lƣu lƣợng của gọi là ? trong một năm gọi là ?
B I Ê N V A Đ

C X Í

H C

I H

L Đ

Ƣ A

U O

1 2

H
C Ô N Ơ T Ƣ N H N H

Ô
A G Â G U

B
S S N N Y

A
Ô Ô T Ƣ C

B
N N A Ơ H

Ê
G G O C Ê

3
4 5 6 7 8

A

I

D

Ư

Ơ

N

G

10 2 3 4 5 6 7 8 9 1

.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG ? Các em hãy nêu những vấn đề chính của bài học hôm nay ? Gồm có : 1. Sự vận động của nước biển và đại dương. Độ muối của nước biển và đại dương.Bài 24: 1. 2.

. + Độ muối trung bình + Nguyên nhân tạo ra muối + Sự thay đổi độ muối .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ). .Các Nước biển biển và do đại đâu dương mà có?Vì trên thế saogiới nước có cùng biển độmặn muối ? không ? Vì sao ? Cho ví dụmuối ? . .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Vì : + Phụ thuộc vào độ bốc hơi. + Lượng nước sông ngòi đổ vào.Bài 24: 1.Độ trung bình của nước biển -và Độ muối củalà các biển không đại dương bao nhiêu ? giống nhau . + Lượng mưa nhiều hay ít.Độ muối của các biển không giống nhau .

10 .150/00 BANTÍCH 410/ HỒNG HẢI 00 VIỆT NAM .

Thuận) Độ mặn của biển có ý nghĩa gì đối với sự phát Cà Ná Sa Huỳnh triển kinh tế ?. (Quảng Ngãi) (Ninh .Ảnh về hoạt động sản xuất muối ở nƣớc ta.

.

Thuỷ Triều .Sóng .Độ muối của các biển không giống nhau .Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều Nội dung thảo luận : .Dòng Biển Thảo luận nhóm: .Bài 24: 1.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng .Nhóm 3 : Tìm hiểu về dòng biển .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : . 2. .

Dòng Biển Thảo luận nhóm: .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng . thần.Độ muối của các biển không giống nhau . dƣơng giống nhƣ dòng sông trong . Nguyên nhân : .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG . 2. gió Tây ôn đới Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .Bài 24: 1. .Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều .Nguyên nhân : Do gió thổi thƣờng xuyên trên Trái đất nhƣ gió Tín phong. Do giótheo càng mạnh Các dòng biển :Là sự chuyển động sóng càngnhân: lớn Do sức hút của Mặt Trăng Nguyên thành dòng của nƣớc biển và đại và Mặt Trời.Nhóm 3 : Tìm hiểu về các dòng biển Nội dung thảo luận : .SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG a. Thuỷ Triều : Là hiện tƣợng nƣớc biển lên gió. Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển.Thuỷ Triều .Sóng .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ). đáy biểnlục =>sóng . b. xuống chu kỳ. -c. Do động đất ngầm dƣới địa.

. gió Tây ôn đới hậu vùng ven biển nơi chúng chảy qua.Tích cực : Tạo năng lƣợng.Tiêu cực: Sóng thần tàn phá làng mạc cuốn trôi nhà cửa Sóng Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển. sản xuất muối… .Giao thông biển. do động đất ngầm dƣới đáy biển =>sóng thần. Thể thao… . . Thuỷ Triều Là hiện tƣợng nƣớc biển lên xuống theo chu kỳ.Ảnh hƣởng đến khi xuyên trên Trái Đất nhƣ gió Tín phong.Tiêu cực: gây lũ lụt… Dòng Biển Là sự chuyển động thành dòng của nƣớc biển và đại dƣơng giống nhƣ dòng sông trong lục địa. Nơi dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau nhiều tôn cá .Do sức hút của Mặt cá. đánh giặc ngoại xâm.Tích cực : Đánh bắt . Trăng và Mặt Trời.Yêu cầu Vận động Khái niệm Nguyên nhân Ảnh hưởng . .Do gió gió càng to thì sóng càng mạnh.Do gió thổi thƣờng .

.

.

.

.

H63 SGK. nhận xét sự thay đổi lúc lùi xa để lộ bãi cát biển ven bờ làm biển thu hẹp lại gọi là gì? của ngấn nƣớc ven bờ? .Nƣớc biển lúc dâng caoThuỷ làm triều biển rộng mênh mông. Quan sát H62.

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều .

Đánh bắt cá Làm muối Giao thông biển .

Hậu quả của triều cƣờng .

dòngem biển hƣớng chảy một số dòng biển nóng và lạnh ? lạnh? Xích Đạo . hãy xác định Dựa vào đâudòng chiabiển ra các dòng biển nóng.Dựa ? vào bản đồ các trên thế giới (H.64 – sgk).

-190C +20C A B C D -80C +30C ?Dòng biển có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? .

Do nơi đó nƣớc biển ấm thuận lợi cho -Giao vận tải tôm thông cá phát triển -Du lịch. lạnh gặp nhau thƣờng tập trung nhiều tôm. cá? ? Biển có vai trò gì đối với đời sống con ngƣời? ? Vì sao con ngƣời phải bảo vệ biển? -Cung cấp thuỷ hải sản. muối. thể thao -Năng lƣợng sạch… .? Tại sao nơi dòng biển nóng.

8 0/00 b/ Qua hình vừa ghép trên. đại dƣơng tƣơng ứng trên hình vẽ sau ? 34.5 0/00 34 0/00 36. a/ Em hãy ghép các số liệu và độ muối trung bình.1. thích hợp vào các vùng biển. em có nhận xét gì về độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng trên thế giới ? .

.

K – trang 77 ) Bốn nhóm : So sánh vị trí và hƣớng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam.g. Dựa vào lƣợc đồ H. em hãy so sánh nhiệt độ của các địa điểm A. 65 – s.Hƣớng dẫn về nhà Bài sau : Thực hành ( S.k và bản đồ tự nhiên thế giới.G. D. từ đó rút ra nhận xét chung về hƣớng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dƣơng Thế giới . B. C. cùng nằm trên vĩ độ 600 B ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful