KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2

3
4 5 6 7

8

Ô chữ gồm 6 chữ cái.Những con sông làm nhiệm vụ tiêu nƣớc cho sông chính là ? là tên Ô chữ gồm đƣợc 7 chữgọi cái. Đây gọi khác của đƣờng vĩ tuyến O0 . Ô chữ gồm 6 chữ cái. Một hồ lớn ở miền bắc nƣớc ta có 3 hồ nhỏ hợp Ô chữ gồm 7 chữ cái. Nơi kết thúc thành? của 1 dòng sông gọi là ? Ô chữ này gồm H Ê T H 11 chữ cái. Sông Ô chữcùng gồm với 9 chữ cái. chính H Ô Khoảng nƣớc đọng các phụ lƣu, chi12 chữ Ô chữ này gồm tƣơng đối rộng sâu lƣu lại gọi và cái. hợp Lƣợng nƣớc chảy L Ƣqua U L Ƣ trong đất liền do con là ? cắt ngang lòng sông ở mặt ngƣời xây dựng lên một địa điểm nào đó Ô chữ gọi là ?gồm 7 chữ cái. Nhịp điệu trong một giây đồng hồcon sông thay đổi lƣu lƣợng của gọi là ? trong một năm gọi là ?
B I Ê N V A Đ

C X Í

H C

I H

L Đ

Ƣ A

U O

1 2

H
C Ô N Ơ T Ƣ N H N H

Ô
A G Â G U

B
S S N N Y

A
Ô Ô T Ƣ C

B
N N A Ơ H

Ê
G G O C Ê

3
4 5 6 7 8

A

I

D

Ư

Ơ

N

G

10 2 3 4 5 6 7 8 9 1

. Độ muối của nước biển và đại dương.Bài 24: 1. Sự vận động của nước biển và đại dương. 2.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG ? Các em hãy nêu những vấn đề chính của bài học hôm nay ? Gồm có : 1.

ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG . + Độ muối trung bình + Nguyên nhân tạo ra muối + Sự thay đổi độ muối . .Độ muối của các biển không giống nhau . + Lượng mưa nhiều hay ít. + Lượng nước sông ngòi đổ vào.Vì : + Phụ thuộc vào độ bốc hơi. .Độ trung bình của nước biển -và Độ muối củalà các biển không đại dương bao nhiêu ? giống nhau .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Bài 24: 1.Các Nước biển biển và do đại đâu dương mà có?Vì trên thế saogiới nước có cùng biển độmặn muối ? không ? Vì sao ? Cho ví dụmuối ? . .

150/00 BANTÍCH 410/ HỒNG HẢI 00 VIỆT NAM .10 .

(Quảng Ngãi) (Ninh .Ảnh về hoạt động sản xuất muối ở nƣớc ta. Thuận) Độ mặn của biển có ý nghĩa gì đối với sự phát Cà Ná Sa Huỳnh triển kinh tế ?.

.

Nhóm 3 : Tìm hiểu về dòng biển .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Bài 24: 1.Dòng Biển Thảo luận nhóm: .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Sóng .SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều Nội dung thảo luận : .Thuỷ Triều .Độ muối của các biển không giống nhau .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng . 2. .

xuống chu kỳ.Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng .Nguyên nhân : Do gió thổi thƣờng xuyên trên Trái đất nhƣ gió Tín phong. dƣơng giống nhƣ dòng sông trong .Độ muối của các biển không giống nhau . Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển.Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều . gió Tây ôn đới Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : . . đáy biểnlục =>sóng . Nguyên nhân : .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Nhóm 3 : Tìm hiểu về các dòng biển Nội dung thảo luận : . Do giótheo càng mạnh Các dòng biển :Là sự chuyển động sóng càngnhân: lớn Do sức hút của Mặt Trăng Nguyên thành dòng của nƣớc biển và đại và Mặt Trời. -c.Bài 24: 1.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG . b.Thuỷ Triều . Thuỷ Triều : Là hiện tƣợng nƣớc biển lên gió.SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG a. Do động đất ngầm dƣới địa. thần.Dòng Biển Thảo luận nhóm: .Sóng . 2.

gió Tây ôn đới hậu vùng ven biển nơi chúng chảy qua.Do sức hút của Mặt cá. Thể thao… . .Giao thông biển. sản xuất muối… .Tích cực : Đánh bắt . do động đất ngầm dƣới đáy biển =>sóng thần. Thuỷ Triều Là hiện tƣợng nƣớc biển lên xuống theo chu kỳ. Trăng và Mặt Trời. . .Tiêu cực: Sóng thần tàn phá làng mạc cuốn trôi nhà cửa Sóng Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển. đánh giặc ngoại xâm.Yêu cầu Vận động Khái niệm Nguyên nhân Ảnh hưởng .Do gió thổi thƣờng .Ảnh hƣởng đến khi xuyên trên Trái Đất nhƣ gió Tín phong. Nơi dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau nhiều tôn cá .Tích cực : Tạo năng lƣợng.Do gió gió càng to thì sóng càng mạnh.Tiêu cực: gây lũ lụt… Dòng Biển Là sự chuyển động thành dòng của nƣớc biển và đại dƣơng giống nhƣ dòng sông trong lục địa.

.

.

.

.

Nƣớc biển lúc dâng caoThuỷ làm triều biển rộng mênh mông. Quan sát H62. H63 SGK. nhận xét sự thay đổi lúc lùi xa để lộ bãi cát biển ven bờ làm biển thu hẹp lại gọi là gì? của ngấn nƣớc ven bờ? .

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều .

Đánh bắt cá Làm muối Giao thông biển .

Hậu quả của triều cƣờng .

hãy xác định Dựa vào đâudòng chiabiển ra các dòng biển nóng. dòngem biển hƣớng chảy một số dòng biển nóng và lạnh ? lạnh? Xích Đạo .64 – sgk).Dựa ? vào bản đồ các trên thế giới (H.

-190C +20C A B C D -80C +30C ?Dòng biển có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? .

cá? ? Biển có vai trò gì đối với đời sống con ngƣời? ? Vì sao con ngƣời phải bảo vệ biển? -Cung cấp thuỷ hải sản. muối. thể thao -Năng lƣợng sạch… .? Tại sao nơi dòng biển nóng. lạnh gặp nhau thƣờng tập trung nhiều tôm. Do nơi đó nƣớc biển ấm thuận lợi cho -Giao vận tải tôm thông cá phát triển -Du lịch.

5 0/00 34 0/00 36. a/ Em hãy ghép các số liệu và độ muối trung bình. đại dƣơng tƣơng ứng trên hình vẽ sau ? 34. em có nhận xét gì về độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng trên thế giới ? . 8 0/00 b/ Qua hình vừa ghép trên.1. thích hợp vào các vùng biển.

.

cùng nằm trên vĩ độ 600 B ? . D.g. Dựa vào lƣợc đồ H.Hƣớng dẫn về nhà Bài sau : Thực hành ( S. từ đó rút ra nhận xét chung về hƣớng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dƣơng Thế giới . C. 65 – s. em hãy so sánh nhiệt độ của các địa điểm A. K – trang 77 ) Bốn nhóm : So sánh vị trí và hƣớng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam.k và bản đồ tự nhiên thế giới.G. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful