KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2

3
4 5 6 7

8

Ô chữ gồm 6 chữ cái.Những con sông làm nhiệm vụ tiêu nƣớc cho sông chính là ? là tên Ô chữ gồm đƣợc 7 chữgọi cái. Đây gọi khác của đƣờng vĩ tuyến O0 . Ô chữ gồm 6 chữ cái. Một hồ lớn ở miền bắc nƣớc ta có 3 hồ nhỏ hợp Ô chữ gồm 7 chữ cái. Nơi kết thúc thành? của 1 dòng sông gọi là ? Ô chữ này gồm H Ê T H 11 chữ cái. Sông Ô chữcùng gồm với 9 chữ cái. chính H Ô Khoảng nƣớc đọng các phụ lƣu, chi12 chữ Ô chữ này gồm tƣơng đối rộng sâu lƣu lại gọi và cái. hợp Lƣợng nƣớc chảy L Ƣqua U L Ƣ trong đất liền do con là ? cắt ngang lòng sông ở mặt ngƣời xây dựng lên một địa điểm nào đó Ô chữ gọi là ?gồm 7 chữ cái. Nhịp điệu trong một giây đồng hồcon sông thay đổi lƣu lƣợng của gọi là ? trong một năm gọi là ?
B I Ê N V A Đ

C X Í

H C

I H

L Đ

Ƣ A

U O

1 2

H
C Ô N Ơ T Ƣ N H N H

Ô
A G Â G U

B
S S N N Y

A
Ô Ô T Ƣ C

B
N N A Ơ H

Ê
G G O C Ê

3
4 5 6 7 8

A

I

D

Ư

Ơ

N

G

10 2 3 4 5 6 7 8 9 1

2. Sự vận động của nước biển và đại dương.Bài 24: 1. Độ muối của nước biển và đại dương. .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG ? Các em hãy nêu những vấn đề chính của bài học hôm nay ? Gồm có : 1.

.Độ trung bình của nước biển -và Độ muối củalà các biển không đại dương bao nhiêu ? giống nhau .Bài 24: 1. .Độ muối của các biển không giống nhau .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG . . + Lượng nước sông ngòi đổ vào.Vì : + Phụ thuộc vào độ bốc hơi.Các Nước biển biển và do đại đâu dương mà có?Vì trên thế saogiới nước có cùng biển độmặn muối ? không ? Vì sao ? Cho ví dụmuối ? . + Lượng mưa nhiều hay ít. + Độ muối trung bình + Nguyên nhân tạo ra muối + Sự thay đổi độ muối .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).

150/00 BANTÍCH 410/ HỒNG HẢI 00 VIỆT NAM .10 .

Ảnh về hoạt động sản xuất muối ở nƣớc ta. (Quảng Ngãi) (Ninh . Thuận) Độ mặn của biển có ý nghĩa gì đối với sự phát Cà Ná Sa Huỳnh triển kinh tế ?.

.

Độ muối của các biển không giống nhau . 2. .Thuỷ Triều .SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều Nội dung thảo luận : .Dòng Biển Thảo luận nhóm: .Sóng .Bài 24: 1.Nhóm 3 : Tìm hiểu về dòng biển .

Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng . xuống chu kỳ.Sóng .Thuỷ Triều .Độ muối của các biển không giống nhau . Do giótheo càng mạnh Các dòng biển :Là sự chuyển động sóng càngnhân: lớn Do sức hút của Mặt Trăng Nguyên thành dòng của nƣớc biển và đại và Mặt Trời.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ). 2. dƣơng giống nhƣ dòng sông trong . Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển. Thuỷ Triều : Là hiện tƣợng nƣớc biển lên gió. thần. -c.Dòng Biển Thảo luận nhóm: . đáy biểnlục =>sóng .Bài 24: 1. Do động đất ngầm dƣới địa. gió Tây ôn đới Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .Nhóm 3 : Tìm hiểu về các dòng biển Nội dung thảo luận : . Nguyên nhân : .Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều .SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG a. b.Nguyên nhân : Do gió thổi thƣờng xuyên trên Trái đất nhƣ gió Tín phong. .

. Nơi dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau nhiều tôn cá . Trăng và Mặt Trời.Giao thông biển. gió Tây ôn đới hậu vùng ven biển nơi chúng chảy qua.Tiêu cực: gây lũ lụt… Dòng Biển Là sự chuyển động thành dòng của nƣớc biển và đại dƣơng giống nhƣ dòng sông trong lục địa.Yêu cầu Vận động Khái niệm Nguyên nhân Ảnh hưởng . đánh giặc ngoại xâm. Thể thao… . sản xuất muối… .Ảnh hƣởng đến khi xuyên trên Trái Đất nhƣ gió Tín phong.Tích cực : Đánh bắt . Thuỷ Triều Là hiện tƣợng nƣớc biển lên xuống theo chu kỳ.Tích cực : Tạo năng lƣợng. .Do gió gió càng to thì sóng càng mạnh.Tiêu cực: Sóng thần tàn phá làng mạc cuốn trôi nhà cửa Sóng Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển.Do gió thổi thƣờng .Do sức hút của Mặt cá. . do động đất ngầm dƣới đáy biển =>sóng thần.

.

.

.

.

nhận xét sự thay đổi lúc lùi xa để lộ bãi cát biển ven bờ làm biển thu hẹp lại gọi là gì? của ngấn nƣớc ven bờ? . H63 SGK. Quan sát H62.Nƣớc biển lúc dâng caoThuỷ làm triều biển rộng mênh mông.

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều .

Đánh bắt cá Làm muối Giao thông biển .

Hậu quả của triều cƣờng .

dòngem biển hƣớng chảy một số dòng biển nóng và lạnh ? lạnh? Xích Đạo .Dựa ? vào bản đồ các trên thế giới (H. hãy xác định Dựa vào đâudòng chiabiển ra các dòng biển nóng.64 – sgk).

-190C +20C A B C D -80C +30C ?Dòng biển có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? .

? Tại sao nơi dòng biển nóng. Do nơi đó nƣớc biển ấm thuận lợi cho -Giao vận tải tôm thông cá phát triển -Du lịch. lạnh gặp nhau thƣờng tập trung nhiều tôm. muối. thể thao -Năng lƣợng sạch… . cá? ? Biển có vai trò gì đối với đời sống con ngƣời? ? Vì sao con ngƣời phải bảo vệ biển? -Cung cấp thuỷ hải sản.

5 0/00 34 0/00 36. 8 0/00 b/ Qua hình vừa ghép trên. em có nhận xét gì về độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng trên thế giới ? . a/ Em hãy ghép các số liệu và độ muối trung bình. thích hợp vào các vùng biển. đại dƣơng tƣơng ứng trên hình vẽ sau ? 34.1.

.

B.G. em hãy so sánh nhiệt độ của các địa điểm A. Dựa vào lƣợc đồ H.Hƣớng dẫn về nhà Bài sau : Thực hành ( S.k và bản đồ tự nhiên thế giới. cùng nằm trên vĩ độ 600 B ? . K – trang 77 ) Bốn nhóm : So sánh vị trí và hƣớng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. D.g. 65 – s. C. từ đó rút ra nhận xét chung về hƣớng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dƣơng Thế giới .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful