Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

2 2 Thí dụ 1 : Phân tích đa thức 5 x + 10 xy + 5 y thành nhân tử. 2 2 2 2 2 Giải : 5 x + 10 xy + 5 y = 5( x + 2 xy + y ) = 5( x + y ) .
4 2 Thí dụ 2 : Phân tích đa thức x − x + 2 x + 2 thành nhân tử.

4 2 4 2 Giải : x − x + 2 x + 2= ( x − x ) + (2 x + 2

)

= x 2 ( x 2 − 1) + 2( x + 1) x 2 ( x − 1)( x + 1) + 2( x + 1) = = ( x + 1)[ x 2 ( x − 1) + 2] = ( x + 1)( x 3 − x 2 + 2) .
2 2 Thí dụ 3 : Phân tích đa thức x + 2 x + 1 − y − 2 y − 1 thành nhân tử.

Giải : x + 2 x + 1 − y − 2 y − 1 = ( x + 2 x + 1) − ( y + 2 y + 1)
2 2 2 2

= ( x + 1) 2 − ( y + 1) 2 = [ ( x + 1) + ( x + 1) ][ ( x + 1) − ( y + 1) ]

= ( x + y + 2)( x − y ).

Bài tập 1. Phân tích đa thức thành nhân tử :
2 a) 25 x ( x − y ) − x + y; 3 2 2 c) x + x y − x z − xyz; 2 2 2 2 2 b) 16 x ( z − y ) − z + y ; 5 4 2 3 3 d) 12 x y + 24 x y + 12 x y .

2. Phân tích đa thức thành nhân tử :

1 2 ( x + y 2 ) 2 − mx 2 y 2 ; m 1 c) 4 x 3 y + y 3 ; 2
a)

b)

1 2 ( x + y 2 )2 − 2 x 2 y 2 ; 2
9 8

d) x + x − x − 1.

Đố vui Bốn bạn An, Bình, Chính, Dũng có tất cả 10 con cá, nhưng không hai bạn nào có số cá bằng nhau. Bạn An có nhiều cá nhất, còn bạn bình có ít cá nhất. Hai bạn An, Bình nhốt chung cá vào một bể, hai bạn Chính, Dũng nhốt chung cá vào một bể. Bể nào nhiều cá hơn?

1

hungnp.tk