Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách tách một hạng tử thành nhiều hạng tử

2 Thí dụ 1 : Phân tích đa thức x + 9 x + 8 thành nhân tử.

2 2 2 Giải : x + 9 x + 8 = x + ( x + 8 x) + 8 = ( x + x) + (8 x + 8)

= x( x + 1) + 8( x + 1) = ( x + 1)( x + 8).
2 2 Thí dụ 2 : Phân tích đa thức x + 3 xy + 2 y thành nhân tử. 2 2 2 2 2 Giải : x + 3 xy + 2 y =x + (2 xy + xy ) + ( y + y )

= x 2 + 2 xy + y 2 ) + ( xy + y 2 ) = x + y ) 2 + y ( x + y ) = x + y )( x + 2 y ). ( ( (

Bài tập 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách tách hạng tử :
2 a) x − 25 x + 24; 2 b) ( x + y ) + 3( x + y ) − 10;

c) x − x − 30;
2

d) 2 x − y + xy;
2 2

2. Phân tích đa thức thành nhân tử : a) x 2 + 4 x − 12; c) x8 + 3 x 4 + 4; b) x 64 + x 32 + 1; d) x − 7 x + 10.
2

3. Chứng minh các đa thức sau đây luôn dương với mọi giá trị của biến :
2 a) 4 x − 20 x + 26; 2 2 b) 4 y + x + 4 y − 2 x + 7; 2 2 c) x + y − 2(2 x + y ) + 6.

Đố vui Có ba người lớn và hai chú bé muốn qua sông, nhưng chỉ có một chiếc đò rất nhỏ chỉ có thể chở nổi một người lớn hoặc hai chú bé. Họ đang loay hoay thì may quá, một chú bé có mang theo một cuốn sách toán vui (Lớp 5!), trong đó chỉ rõ cách qua sông. Hỏi họ đã qua sông bằng cách nào?

1

hungnp.tk