ÐAN H!

ONC HÌNH 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC 20................................................................................................................................... 2
CH!ONC 21................................................................................................................................. 10
CH!ONC 22................................................................................................................................. 18
CH!ONC 23................................................................................................................................. 24
CH!ONC 24................................................................................................................................. 35
CH!ONC 25................................................................................................................................. 44
CH!ONC 26................................................................................................................................. 62
CH!ONC 27................................................................................................................................. 76
CH!ONC 28................................................................................................................................. 87
CH!ONC 29............................................................................................................................... 103
CH!ONC 30............................................................................................................................... 112
CH!ONC 31............................................................................................................................... 120
CH!ONC 32............................................................................................................................... 140
CH!ONC 33............................................................................................................................... 148
CH!ONC 34............................................................................................................................... 155
CH!ONC 35............................................................................................................................... 162
CH!ONC 36............................................................................................................................... 176

Maåc Ngön 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 20
Thoo cach goI cua nguoI frong nghô, mIông fhu nhâf fa froI.
Nhaf fhu haI bôn nguc fraI, vân nhanh gon nhu fhô, vân
chuân xac không saI sof nhu fhô. gIo dây frôn nguc Hung PhI xuâf
h¦ôn haI Iô fo bang dông xu, chay mau nhung râf if. Nguyôn do,
fruoc khI khaI dao, fraI fIm Hung PhI co ruf do bâf chof b¦ vô
manh, fôc dô fuân hoan cua mau châm han IaI. Ðây Ia kInh
nghIôm Ðô Hình mo mâm va fông kôf duoc qua môf fhoI gIan daI
cua râf nhIôu dao phu o Nguc Ap Tu, co fhô noI không Iân nao
ngoaI Iô.
TIôn Hung PhI fo ra không run so khI fhu hình, nhung fIông
rôn kho dôn nôI chI mình TrIôu CIap ngho fhây, hình nhu no fhoaf
ra fu Iô faI cua Hung Ph¦ TrIôu CIap chI cham cham nhìn vao maf
Hung PhI, Iao da qua quon voI fIông Ia hof cua pham khI b¦ xoo
fh¦f, frong bôI canh ây, Ia cang fo, Iao cang bình fInh. Nhung gap
fruong hop ran roI foI muc can rang không kôu môf fIông cua
Hung PhI, Iao dâm ra fâm fhân hoang hôf, do bôn faI Iao Im ang
qua, hình nhu sap co chuyôn dông froI xay ra. Tro fhu cua Iao
dung bôn, dôm:
- MIông fhu haI!
Thoo Iao phân fich, dao phu frình Iang fhu gì xoo fu frôn
nguoI pham, Ia duc frôn co so phap Iuâf va fâm Iy: Môf, bIôu fh¦ su
vô fu cua Iuâf phap va su cân frong cua dao phu. HaI, fao su chân
dông vô fâm Iy frong dân chung dôn xom hanh hình, do do ma IoaI
bof nhung y nghI dôc ac, bof pham fôI. Ðây Ia Iy do vì sao cac frIôu
daI dôu cho dân chung dôn xom. Ða, fhoa man nhu câu fâm Iy.
Không môf vo dIôn, môf fich haf, môf k¦ch nghô nao hay bang.
Ðây cung Ia Iy do co ban khIôn cac dao phu cao câp cua Ðô Hình
coI fhuong cac kop haf duoc sung aI frong cung. KhI gIo mIông fh¦f
fhu haI cho moI nguoI xom, TrIôu CIap nho IaI nhung ngay Iao
fhoo fhây hoc nghô. Ðô ron Iuyôn fuyôf ky frong hình phaf Iang
frì, cac dao phu o Nguc Ap Tu fhIôf Iâp quan hô mâf fhIôf voI Io
mô Ion o Sung Van Môn NgoaI. Nhung Iuc fhua Iôc, su phu dân ho
ÐAN H!ONC HÌNH 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôn Iam không công o dây. Ho da fhaI không bIôf bao nhIôu con
Ion boo dô Iam nhân banh bao, cuôI cung, frình dô cao sIôu foI muc
chinh xac nhu cân, bao caf môf cân Ia dung môf cân, không fhua
không fhIôu. ThoI ky CIa Ðu gIu ân Nguc Ap Tu, da fung cho mo
Io mô IIôn hoan o Tây Tu, bôn ngoaI ban fh¦f, phia sau Ia Io mô,
buôn ban cuc ky phaf daf. Vô sau, không bIôf aI dô Iô, nguoI fa
không dôn mua fh¦f da danh, IaI con maf fruoc maf sau môI khI dI
qua, chI so b¦ baf Iam fh¦f. Thô Ia sâp fIôm.
Iao nho frong chIôc frap o dâu gIuong su phu co môf quyôn
sach gIây da ô vang, râf ron, vo râf nhIôu dô hoa co chu gIaI bôn
canh. Tôn quyôn sach do Ia “Sach không phô bIôn cua fhu quan”,
ngho noI cua môf “CIa” doI MInh fruyôn IaI. Trong sach ghI IaI râf
nhIôu IoaI hình phaf, cach fhuc fhI hanh an va nhung dIôu cân chu
y. Qua Ia fru fac kInh dIôn vô nghô dao phu. Su phu cho xom dô
hoa va phân chu, gIaI fhich can ko cho anh om Iao vô hình phaf
Iang frì. Sach noI rang, Iang frì co ba câp dô. Câp môf, xoo ba
nghìn ba fram nam muoI bay mIông; câp haI, haI nghìn fam fram
chin muoI sau mIông; câp ba, môf nghìn nam fram fam muoI Iam
mIông. Iao nho su phu con noI, bâf kô xoo bao nhIôu mIông, nhung
mIông cuôI cung phaI Ia vua xoo xong, pham chôf IIôn. Ðo vây,
phaI baf dâu xoo fu chô nao, mIông fruoc mIông sau cach nhau bao
Iâu, dôu phaI fhIôf kô chinh xac can cu vao gIoI finh va fhô frang
cua pham. Nôu chua xoo du sô mIông ma pham da chôf hoac xoo
du sô mIông rôI ma pham vân chua chôf, fhì phaI coI do Ia IôI cua
dao phu. Su phu noI, fIôu chuân fôI fhIôu cua Iang frì Ia cac mIông
phaI san san nhu nhau, dua Iôn ban cân không duoc hon kom
nhIôu qua. ÐIôu nay doI hoI khI fhI hanh an, dao phu phaI bình
fâm fInh khi, fâm phaI chI II nhu soI foc, phaI quyôf doan khI ra
fay; vua nhu fhIôu nu fhôu hoa, vua nhu dô fô gIôf Iua. Ðâf cu su
nhu nhuoc chân chu nao, bâf cu su IoI Iong nong vôI nao, dôu anh
huong dôn fay dao, Iam cho dông fac b¦ bIôn dang. Iam duoc nhu
frôn fhâf không phaI dô. Vì rang co bap con nguoI, su IIôn kôf chaf
cho gIua cac bô phân va duong gân fho fh¦f không gIông nhau,
huong dao va dung suc nhIôu hay if dôu dua vao IInh cam. Su phu
noI, nhung dao phu fhIôn faI nhu Cao Ðao, nhu cu Truong Thang,
dôu dung fâm, dung maf xoo fh¦f, ma không dung dao, dung fay
Ðo vây fu xua foI nay, co hang ngan van an Iang frì, nhung fhI
hanh daf foI muc hoan my gân nhu không co. ÐaI dô chI Ia xoo cho
dôn chôf ma fhôI. vì fhô, cang vô cân daI, sô nhaf dao cang if dI,
cho dôn ban frIôu, nam fram nhaf Ia nang nhâf. Nhung fhuc hIôn
Maåc Ngön 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duoc nam fram nhaf fhì cung hIôm nhu Iông phuong sung Iân rôI.
Ðao phu o Ðô Hình hanh su cân frong fhoo dung uI cu cua nguoI
xua dô IaI, Ia xuâf phaf fu Iong fôn kinh môf chuc nghIôp fhIông
IIông Iâu doI. Con o cac fình, phu, châu, huyôn, rông fôm Iân Iôn,
hanh nghô dao phu da phân Ia bon Iuu manh, fhô phI. Ðon chung
bof xon, phaf xoo nam fram mIông, xoo duoc haI fram ba fram Ia
da gIoI, phân Ion chaf nguoI fa Iam fam, hoac dâm nhIôu nhaf cho
dôn chôf.
TrIôu CIap vây mIông fh¦f fhu haI vua xoo frôn nguoI Hung
PhI xuông dâf fhoo cach goI cua nghô, mIông fhu haI fa dâf.
Iao dung chIôc khan Iau Iam bang da bung con dô, dâp nuoc
muôI, Iau nguc Hung PhI, dô nhaf caf gIông vôf moI chom frôn vo
cây. Iao xoo mIông fh¦f fhu ba frôn nguc Hung PhI, mIông nay
cung fo bang dông fIôn, co hình vây ca, mop vôf caf moI IIôn kô vôf
cu ma vân phân mInh, vôf nao ra vôf ây. Su phu noI, hình phaf
Iang frì con goI Ia “xoo vây ca”, goI nhu vây râf hình fuong va xac
dang. TrIôu CIap cam fhây frong Iong fhu fhaI, công vIôc hôm nay,
xom ra da câm chac fhanh công môf nua.
Iao quang mIông fhu ba Iôn froI, mIông nay Ia fa quI fhân.
Ðô dô dung bôn dôm:
- MIông fhu ba!
Nom dI mIông fhu ba, Iao xoo mIông fhu fu.
KhI TrIôu CIap xoo mIông fhu nam muoI fhì co bap frôn nguc
Hung PhI da hôf. Ðôn dây, công vIôc cua Iao da hoan fhanh duoc
môf phân muoI. Ðô dô dôI cho Iao IuoI dao moI. Iao fho manh haI
hoI, dIôu chInh IaI hô hâp. Co môf dIôu khIôn Iao cam fhây chua
fron von, do Ia cho dôn phuf nay, chang fhanh nIôn vân không kôu
môf fIông, khIôn cho cuôc bIôu dIôn vôn dây mau sac, fhanh vo
k¦ch vung vô, fhIôu hâp dân. Iao nghI fhâm, fa da fro fhanh fôn
dô fô ban fh¦f frong con maf cua nhung nguoI kIa. Iao vô cung
khâm phuc chang fraI ho TIôn nay. NgoaI fIông rôn kho kho nhu
co nhu không o haI nhaf dao dâu, sau do, Im nhu fhoc. Iao ngâng
nhìn nguoI fhanh nIôn vu dung, chI fhây foc dung dung, maf fron
xoo, Iong don bIôn fhanh mau do, Iô muI no rông, ham rang nghIôn
chaf, co ma nôI Iôn nhu haI con chuôf. Khuôn maf du dan do khIôn
Iao hoI hoang, fay câm dao nhun ra. Su phu noI, kInh nghIôm Iâu
nam chI bIôf, nam gIoI không so roc da ruf gân, ma so caf mâf bao
bôI frong dung quân. Vì rang không chI dau kInh khung khI b¦ caf
ÐAN H!ONC HÌNH 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
caI do, ma con nôI khIôp haI vô maf fâm IInh, su nhuc nha vô maf
nhân cach. Tuyôf daI da sô dan ông fha ch¦u chaf dâu, quyôf
không ch¦u fhIôn dI con gIông. Su phu noI, nguoI dan ông du hung
hang dôn mây, chI cân caf bo caI frong dung quân Ia mâf sach oaI
phong, ga frông b¦ nhô sach Iông vu. TrIôu CIap không nhìn Iôn bô
maf bI frang khIôn Iao fhâp fhom không yôn. Iao cuI nhìn bô fam
su cua Hung Ph¦ Iao nghI fhâm: fhâf không phaI voI chu om! Iao
dung fay fraI IôI caI ây ra khoI ô, fay phaI nhanh nhu chop, “soaf”,
da caf duf. Ðô dô Iao cao gIong dôm:
- MIông fhu nam môf!
Iuc nay, Hung PhI fu dâu dôn gIo vân nghIôn rang không
noI câu gì, bông gao Iôn môf fIông dây fuyôf vong. TrIôu CIap fuy
da co su chuân b¦ vô fu fuong, vây ma vân gIâf mình. Iao không
hay maf Iao chop IIa I¦a, Iao chI cam fhây haI fay nong ran, fô daI
nhu co hang ngan van cây kIm nung do châm vao dâu ngon fay,
không fhô ch¦u dung, cung không fhô hình dung nôI su kho ch¦u.
TIông kôu cua Hung PhI không gIông Iua, không gIông ngua, cuc
ky fhô fham, khIôn dam sI quan fhuôc Huu quân vu vô b¦ kich
fhich va chân dông sâu sac. Cu Iy ma xof, VIôn Thô KhaI cung
không fhô ngoaI Iô. TrIôu CIap không con fhì gIo ngoanh IaI xom
fhaI dô VIôn daI nhân va cac sI quan cua ông fa, chI ngho fhây
fIông kh¦f muI hoang so cua Iu ngua, fIông Iach cach cua ham fhIôf
va fIông Ioong coong cua Iuc Iac dao duoI cô ngua. Iao fhây haI
chân b¦ froI chaf cua Hung PhI dang run rây không yôn. Hung PhI
gao IIôn fuc, nguoI van voo. Iao ngâng nhìn dô dô. Thang nho maf
sam nhu dâf, mIông frô xuông nhu caI dIa, mong no gIup Iao hoan
fhanh nhIôm vu Ia không ôn. Iao can rang Iam fIôp, xoo môf nhaf,
mIông fhu nam haI, Iao kho nhac chu hoc fro Iuc nay da mu dI. Ðô
dô gIong nhu khoc, dôm:
- MIông... fhu... nam haI!
Iao buôn nôn, môf frang fhaI fâm Iy ma bao nam nay Iao
không b¦.
- Ðô cho do!... - Ðung môf caI, Hung PhI câf fIông chuI — VIôn
Thô KhaI, fông Ian fac kIa, fa sông không gIôf duoc nguoI, chôf so
fhanh quy Iây mang nguoI!
TrIôu CIap không dam ngoanh IaI. Iao không ro sac maf VIôn
Thô KhaI ngôI phia sau Iao nhu fhô nao7 Iao chI muôn franh fhu
fhoI gIan Iam cho xong công vIôc cua Iao. Iao cuI xuông xoo duf
Maåc Ngön 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bôn con IaI. frong khI Iao dom dung dây, Hung PhI ha mIông
ngoam vao dâu Iao, may ma Iao dôI mu moI không b¦ can vo dâu.
Nhung du co mu cho, Hung PhI vân can rach da dâu Iao. Chuyôn
xay ra khIôn Iao không rof ma run. CIa du khI nay Hung PhI can
vao gay Iao, chac chan Iao so b¦ ngôn nhu fam an dâu; nôu can vao
faI, chac chan không con. Iao fhây buôf fân oc, frong Iuc nguy câp
Iao dung bâf dây, dâu Iao fông ngay vao gIua cam Hung PhI danh
“côp” môf fIông. Mau fuoI vof ra, IuoI dâp, nhung Hung PhI vân
Iuôn mIông chuI VIôn Thô KhaI. MIông fhu nam muoI ba Iao cam
fhây dâu vang maf hoa, châf d¦ch fom Iom cu frao frôn cô. Iao can
rang fu nhu, nôn Iuc nay Ia dao sâu chôn chaf fIông fam Iung Iây
cua dao phu Ðô Hình.
- Caf IuoI no dI!
Iao ngho fhây fIông noI gIân du va oaI vô cua VIôn Thô KhaI
phia sau, quay IaI, fhây VIôn daI nhân maf fim faI, dâp fay vao
gôI, nhac IaI mônh Iônh:
- Caf IuoI no dI!
TrIôu CIap d¦nh noI, caf IuoI Ia không hop voI quI d¦nh fô
fông, nhung fhây VIôn Thô KhaI Iua gIân bung bung, Iao danh
ngâm mIông. NoI ma Iam gì! Ngay duong kIm Hoang ThaI Hâu
cung phaI nhuong bô ba phân, IoI VIôn Ia khuôn phop! Ia4p quay
IaI dô dôI pho voI caI IuoI cua Hung PhI.
Maf Hung PhI da sung mong, mau mIông suI bof, phun phì
phì, không con chô nao dô Iach dao. Caf IuoI môf fu fu dang nôI
con dIôn Ia nhô rang frong mIông cop. Nhung Iao không co gan
chông Iônh VIôn Thô KhaI. Iao ra fhâf nhanh IoI day va kInh
nghIôm cua su phu frong nhung fruong hop nay, nhung không co.
Hung PhI vân chuI, VIôn Thô KhaI nhac Iân fhu ba:
- Caf IuoI no dI!
Trong gIo phuf nghIôm frong nay, bang IInh cam, Iao cam
fhây fhân IInh fô su phu hô Iao. TIôf muc nua chung fhôm vao nay
khIôn quân Iinh ôn ao nhu vo cho.
TrIôu CIap câm caI dâu IuoI frôn fay dô moI nguoI nhìn fhây.
Iao cam fhây caI IuoI bâf khuâf vân dang run rây. Con nhaI Iuc
nay gIây chôf cung nhu fhô. MIông fhu nam muoI fu, TrIôu CIap
noI không ra fIông:
- MIông fhu nam fu! — Ðô dô Iao dôm.
ÐAN H!ONC HÌNH 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Maf Hung PhI chuyôn sang mau vang kIm. Mau frao ra fu
mIông, hoa voI nuoc. Không con IuoI, nhung Hung PhI vân chuI,
du phaf âm cuc ky kho khan. Tuy bIôf anh fa dang chuI, nhung
chuI nhu fhô nao không ro.
HaI ban fay TrIôu CIap nong nhu chom Iua, Iao cam fhây
chung so chay nhu ngon duôc rôI bIôn fhanh fro Iao không fru nôI,
nhung Iong fôn vInh nghô nghIôp manh ma foI muc Iao không cho
phop mình bo do quI frình cua hình phaf. Vì rang VIôn Thô KhaI
ra Iônh caf IuoI, Iam rôI frình fu gIa hình. Io ra Iao co fhô cho
pham chôf râf nhanh môf cach fuy fIôn, nhung fInh fhân frach
nhIôm va dao duc nghô nghIôp không cho phop Iao xu su nhu fhô.
Iao fhây, nôu không xoo du sô da d¦nh, chang nhung vI pham
phap Iuâf frIôu Thanh, ma con co IôI voI chang hao han fruoc maf.
Ðâf kô ra sao, phaI xoo du nam fram nhaf Hung PhI moI chôf. Nôu
chua du sô da chôf, fhì dao phu Ðô Hình chI Ia fôn dô fô hang bof
cua fhang xa hôI!
TrIôu CIap dung khan fâm nuoc muôI, Iau sach mau va
nhung châf do bân frôn nguoI Hung Ph¦ KhI gIaf khan, Iao ngâm
fay môf Iuc vao fhung nuoc rôI Iau khô CaI mIông không con IuoI
cua Hung PhI vân khop mo IIôn fuc, nhung âm fhanh phaf ra fhì
yôu dân. TrIôu CIap hIôu, phaI gIa hình fhâf nhanh, phaI dIôu
chInh phuong an ban dâu can cu vao fình hình fhuc fô fruoc maf.
Ðung frach dao phu Ðô Hình bâf faI, chI frach VIôn Thô KhaI ra
Iông bua, pha quI fac. Iao Iam môf dông fac ma if aI dô y: chich
môf nhaf vao bap chân Iao dô caI dau fhof fIm dây IuI su môf moI
va finh Iy cua co fhô, dông fhoI dô phân fan su chu y cua Iao vao
haI ban fay nong nhu chom Iua cua Iao. Iao Iam ra vo phân chân,
không fhom dô y VIôn Thô KhaI va dam sI quan phia sau, cang
không fhom dô y nam nghình Iinh phia fruoc, Iao mua dao nhu
gIo, dôm nhu dôm nhung cuc mua da, nhung mIông fh¦f xoo ra fu
frôn nguoI Hung PhI bay nhu nhung con bo canh cung. TrIôu CIap,
dung fhang Iôn, khoan khoaI fho môf hoI. NguoI Iao uof dâm, dinh
nhom nhop gIua haI chân, không ro mau hay mô hôI. Iao da fra
gIa bang mau cua Iao cho fIông fhom môf doI cua TIôn Hung PhI,
cho vInh du cua dao phu Ðô Hình.
ChI con sau nhaf dao cuôI cung. Iuc nay bô dang cua TIôn
Hung PhI frông fhâf dang so. TrIôu CIap chuân b¦ xoo nhaf fhu
bôn fram chin muoI bay. Thoo quI d¦nh, vao fhoI dIôm nay co haI
cach Iua chon, môf Ia khoof dôI maf, haI Ia xoo dôI môI. Nhung dôI
Maåc Ngön 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môI Hung PhI da naf bof, qua fhuc không no xoo, xoo Ia nhân fâm.
TrIôu CIap quyôf d¦nh khoof haI maf. Iao bIôf Hung PhI chôf ma
mo maf, nhung chôf ma mo maf phong co ich gì7 NguoI anh om, fa
không fhô frung câu y kIôn o nguoI anh om duoc nua! Khoof dI haI
con maf, dô nguoI anh om fro fhanh con ma bIôf an phân, maf
không nhìn fhây fhì fâm không Ioan, xuông âm fao d¦a phu khoI
pha quây. Ðuong gIan không cho phop quây, âm gIan cung không
cho phop quây. Ðâf Iuân o dâu, quây Ia không cho phop.
TrIôu CIap chich muI dao nhon vao maf Hung PhI, dôf nhIôn
Hung PhI nham maf IaI, ngoaI du kIôn. Iao vô cung cam kich
Hung PhI vô su phôI hop nay, vì rang ngay ca dao phu gIôf nguoI
nhu ngoo, khoof dI dôI maf mo fhao Iao không phaI Ia chuyôn vuI
vo gì. Iao chôp Iây fhoI co co môf, khoang muI dao môf vong quanh
hôc maf... MIông fhu bôn fram chin muoI bay, Iao fhôu fhao nhu
huf hoI.
- MIông fhu bôn fram chin muoI bay!... Ðô dô con huf hoI hon
Iao.
Iuc Iao gIo dao, fhì con maf phaI cua Hung PhI IaI mo frung
frung, dông fhoI Hung PhI gao Iôn môf fIông cuôI cung, fIông gao
khIôn TrIôu CIap Ianh xuong sông frong hang quân, mây chuc
bInh sI nang nô dô rap xuông nhu fuong dô. TrIôu CIap cuc chang
da, phaI dông dao dôI voI con maf ruc Iua con IaI, ruc Iua chu
không phaI anh Iua, nhu môf qua câu chay do. Ðan fay TrIôu CIap
da chay khô, hâu nhu không câm nôI can dao fron fuôf nua. Iao
fhâp gIong, kho van: NguoI anh om, nham IaI dI... Nhung Hung
PhI không nham. TrIôu CIap bIôf không con fhoI gIan, danh can
rang ha fhu. Nhaf fhu bôn fram chin muoI fam, Iao noI.
Ðô dô cua Iao da ngâf I¦m.
Mây chuc bInh sI nua nga guc.
HaI con nguoI cua Hung PhI sang frôn maf dâf. Ðu Iâm Iomb
un dâf, nhung con maf vân phaf fIa Ianh cua chôf choc nhu dang
nhìn aI do. TrIôu CIap bIôf, no dang nhìn VIôn Thô KhaI. VIôn daI
nhân co fhuong xuyôn nho foI dôI maf phaf sang nay không nhI7 —
TrIôu CIap nghI fhâm
Thao fac dôn doan nay, TrIôu CIap da môf duf hoI. Cach dây
không Iâu xu fram “Iuc quân fu”, do Ia vu an chân dông foan
quôc, fhâm chi foan fhô gIoI. Ðô bao dap caI on frI ngô cua Iuu
ÐAN H!ONC HÌNH 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quan Ðô daI nhân, Iao cung cac dô dô dom cho fhanh dao “ÐaI
fuong” suf mo rang cua, Iom chom nhu ham rang soI, maI sac nhu
nuoc. ThôI duf Iông fo Nam v¦ quân fu kIa nho Iôc Iuu daI nhân
ma duoc huong dung fhanh dao chom ngof dôn muc không bIôf
dau. Iao dung fhanh “ÐaI Tuong” chom dâu ho nhanh nhu chop,
fIn rang ho chI cam fhây Ian gIo Ianh sau gay Ia dâu Iìa khoI cô.
Ðo fôc dô qua nhanh, caI fhân không dâu bo Iôm nhôm hoac nhay
dung Iôn. Nof maf fhì IaI cang nhu Iuc con sông. Iao fIn rang, sau
khI Iìa khoI cô, frong môf fhoI gIan nhâf d¦nh, caI dâu vân suy
nghI, vân nhay cam. Sau khI hanh hình sau v¦ quân fu, khap kInh
fhanh fruyôn fung ky fich cua dao phu Ðô Hình. Hanh frang cac
v¦ quân fu khI fhu hình, qua IoI dôn fro fhanh huyôn fhoaI, fI nhu
Ðam Tu Ðông khI chI con Ia caI xac không dâu, da chay dôn fruoc
maf gIam hình quan Cuong Ngh¦ daI nhân, gIan cho ông fa môf
baf faI. Con caI dâu cua daI nhân Quang Ðô fhôn Iuu ÐuI da
ngâm môf baI fho frong khI Ian Iông Iôc, gIong ngâm sang sang,
hang nghìn nguoI dôu ngho fhây.
Môf vu kInh fhIôn dông d¦a nhu vua kô, không quâf nôI
TrIôu CIap. Vây ma fhI hanh an Iang frì môf ÐôI fruong ÐôI canh
vô chua co phâm frâf gì, IaI khIôn môf dao phu uy danh Iung Iây
môf bo hoI faI, chân dung không vung, IaI mac fhôm chung bônh
quaI go: Tay nhu chom Iua.
Nhaf fhu bôn fram chin muoI chin xoo mâf muI Hung PhI.
CuôI cung, TrIôu CIap môf nhaf dao dâm frung fIm Hung
PhI, môf dong mau don, don nhu nuoc hang fhang fu duong mia,
chay fhoo IuoI dao. MuI mau xôc vao muI, khIôn TrIôu CIap IaI
cam fhây buôn nôn. Ðâu cuI gam, Iao nhìn xuông chân Iao, noI:
- Manh fhu nam fram, moI daI nhân xom xof!
Maåc Ngön 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 21
Ðôm mông Tam fhang Chap nam fhu 22 doI Quang Tu, fuyôf
Ion.
Sang ra, kInh fhanh khoac Iôn chIôc ao bac, frang fInh. Ðao
phu sô môf o Nguc Ap Tu Ðô Hình TrIôu CIap buoc xuông gIuong
frong fIông chuông chua rong ra. Iao fhay quân ao, mac fhuong
phuc, dom fhoo môf dô dô moI fuyôn, nach kop môf caI baf fo, dôn
chua IInh chao. Ra khoI phô Ðô Hình fhanh vang, Iao va dô dô
nhâp vao dong nguoI foan nhung hanh khâf va dân nghoo, hôI ha
fâf bâf. Sang som Ia fhoI dIôm fôf cua nhung ko an xIn va dân
nghoo. NIôm vuI frum Iôn nhung khuôn maf fim faI. Tuyôf kôu Iao
xao duoI chân. Nhung cây hoo bôn duong nhu no dây hoa frang,
fung chum fung cum fuyôf frIu canh. Maf froI do ruc Io ra fu
nhung fang mây chì, froI hông fuyôf frang, khung canh fuyôf dop.
Thây fro Iao nhâp vao dong nguoI, qua phô Tây Ðon, ro Iôn huong
bac, noI fâp frung phân Ion chua chIôn cua Ðac KInh. Cac quây
chao bô fhi, khoI dun Iôn cuôn cuôn. Cân dôn Iâu Tây Tu, noI co
I¦ch su dâm mau, fhây fro Iao frông fhây fu dam cây côI ngôn
ngang sau fông kho Tây Tu, fung dan qua va hac xam bay Iôn...
Iao cung chu hoc fro fhao vaf dung vao hang ngu nhung
nguoI IInh chao fruoc cua chua Quang Tô. O baI frông fruoc cua
chua, nguoI fa bac fam môf chIôc ghônh fo fuong, Iua chay dung
dung, nong ruc. Iao fhây bon an may ao quân rach ruoI dang
frong fình frang kho xu: dôn suoI bôn bôp fhì so mâf chô o hang
chao. Chônh chao bôc hoI ngun nguf, Iuông khi bôc cao mây fruong
co hình nâm, frông gIông chom sao Hoa CaI frong huyôn fhoaI.
HaI nha su maf muI nhom nhuôc dung haI bôn ghônh, khuây chao
bang xong saf fo fuong. TIông xong quof vao day ghônh côn côf,
ghô rang. MoI nguoI dung frong fuyôf, dâm IIôn fuc haI ban chân
fô cong. Tuyôf duoI chân ho mau chong fro fhanh bang cung nhac.
RôI fhì muI chao foa ra, frong bâu không khi fInh khIôf cua ban
maI, caI muI Iuong fhuc fhuân khIôf ây hâp dân Ia fhuong, khIôn
nhung con nguoI khôn khô râf phân kich, nguoI nao nguoI ây maf
sang ruc. Mây chu nhoc frong dam hanh khâf, so vaI ruf cô, bô
ÐAN H!ONC HÌNH 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dang nhu khI, fhI fhoang IaI chay u Iôn, gho muI vao ghônh chao
hif manh vaI hoI, rôI IaI vôI va chay vô chô xôp hang. MoI nguoI
dâm chân manh hon, nhanh hon, nguoI Iac Iu fhoo môI Iân dâm.
TrIôu CIap dI dôI fâf bang da cho, bôn ngoaI Ia gIay nhung,
không cam fhây Iannh chân. Iao không dâm chân, fâf nhIôn nguoI
không Iac Iu Ðung Iao không doI. Iao xôp hang xIn chao bô fhi
không phaI vì doI, ma vì fuân Iônh fhoo IoI dan cua nhung dao phu
fIôn nhIôm. Su phu Iao gIaI fhich rang, cu dôn ngay muoI haI
fhang Chap dôn chua an chao fhi, Ia dô cao bach voI Phâf fô, rang
hanh nghô dao phu cung gIông nhu hanh nghô an xIn, chang qua
Ia kIôm mIông an, không phaI fhich gIôf nguoI. Ðo vây, hanh dông
an chao fhi, fhuc fô Ia hoa dông fhân phân dao phu voI dân nghoo
Ia môf. Ðu o Nguc Ap Tu, dao phu ngay nao cung com fh¦f, nhung
chao fhi fhì nam nao cung phaI an.
TrIôu CIap fu nhân Iao Ia nguoI dung yôn nhâf frong hang
ngu, nhung Iao nhanh chong phaf hIôn phia fruoc Iao, chI cach co
mây nguoI, môf nguoI dung nhu buf moc, không nhuc nhich. NguoI
nay mac ao daI bông mau don, dâu dôI mu nI, kop nach môf goI
mau xanh. Ðây Ia hình anh fIôu bIôu cho IoaI quan nho, if bông Iôc
o Ðac KInh. CaI goI nho mau xanh, bôn frong co bô quan phuc, khI
nao vô nha môn moI fhay Nhung Iam quan o KInh bâf kô IIôm hay
fham, hang nam vân kIôm chac duoc fu cac quan ngoaI fInh vô
KInh co vIôc, chi if cung nhân duoc “phi frao dôI”, nôu cuc ky IIôm
khIôf, ngay “phi frao dôI” cung không Iây, fhì bông Iôc bình fhuong
cung du chI dung, không dôn nôI phaI xôp hang an chao fhi cung
dam an may va dân nghoo. Vây ông quan nay Ia nguoI nhu fhô
nao, Iao râf muôn xom maf, nhung IaI so kInh fhanh vôn Ia noI
ngoa hô fang Iong, aI dam bao caI quan quon không co cao nhân ky
sI7 Canh van fhan ban rong, râf co fhô Ia noI fru chân cua anh
hung hao kIôf. Chân nhân không Iô maf, Iô maf không phaI Ia
chân nhân. Vua Ðông Tr¦ ban frIôu, fam cung Iuc vIôn không xaI,
IaI mo dôn quan ho Han chôI ga dông! Son hao haI v¦ cua phong
ngu fhIôn fhì không an, IaI ra ThIôn KIôu hup sua dâu nanh!
NguoI xôp hang fruoc maf, Iam sao bIôf duoc vì sao ông fa xôp
hang xIn chao7 NghI vây, Iao fu bo y d¦nh Iôn xmo maf nguoI no.
MuI chao ngay cang dâm, moI nguoI vô fình cu Iân dân Iôn,
khoang cach gIua moI nguoI cang hop, gIua Iao va nguoI kIa IaI
cang ngan, chI cân ông fa nghIông dâu, Iao co fhô nhìn fhây nua
maf. Nhung Iung ông fa fhang duôn, maf không nhìn ngang nhìn
Maåc Ngön 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngua. Iao chI nhìn fhây chIôc duôI sam ngô nguoc cua ông fa fha
xuông sau Iung va chIôc cô ao bong Iôn do duôI sam co vao. Ong fa
co dôI faI vua fo vua day, vanh va daI faI nuf no vì Ianh, co chô con
mung mu, chay nuoc vang. CuôI cung, gIo phuf sung suong da foI.
Ðaf dâu fhi chao. Hang ngu nhich dân Iôn phia frôn. Iuc nay haI
bôn cua dong nguoI, fhInh fhoang IaI co nhung cô kIôu cho rom, do
ngua koo cung co, do Ia koo cung co, vuf qua co ca nhung bô hanh
fay khoac Ian, dI dua chao cho nguoI fhân hoac bang huu. Cang
gân, muI chao cang fhom. TrIôu CIap ngho fhây bung Iao sôI ung
uc. NguoI da duoc chao fhi dung hup ngay bôn vô duong, nguoI fhì
vao chân fuong, haI fay bô baf — ban fay don nhom, hup xoan xoaf.
HaI nha su dung haI bôn ghônh, câm muông saf can daI, muc
không bIôf môf dô vao cac baf dua foI. Chao rof fu mIông baf, fu
muông xuông dâf, mây con cho doI mac cho nguoI fa da râf dau, cô
xông vao IIôm Iap nhung haf chao roI vaI. RôI cung dôn Iuof nguoI
no. TrIôu CIap frông fhây ông fa IôI fu frong boc ra chIôc baf bo fi,
dua dôn fruoc maf nha su Nha su ngac nhIôn, vì rang nhung nguoI
dôn xIn chao fhi dôu dung baf râf fo, co baf fo bang caI châu, vây
ma baf cua nguoI nay chI môf ban fay Ia up kin mIông. Nha su
câm muông dây chao, fhân frong kho fruf vao baf cua ông fa, caI
muông fo gâp ba bôn Iân caI baf, chI fruf môf phân, baf da dây co
ngon. NguoI no kop chaf caI goI, haI fay bô baf chao, gâf dâu chao
râf Iô dô voI nha su, rôI ra von duong ngôI xôm, Iang Io hup. Chinh
frong Iuc ông fa bô baf chao quay dI, TrIôu CIap nhân ra con nguoI
muI cao mIông rông, maf xanh nhu fau Ia rau nay Ia quan chu Su
cua môf Tu frong Ðô Hình, TrIôu CIap chI bIôf maf chu không bIôf
fôn. Iao nghI ma buôn fhay cho ông fa Iam dôn chuc Chu Su frong
Iuc bô, fâf nhIôn phaI Ia fIôn sI xuâf fhân, vây ma phaI bô baf dôn
xIn chao fhi cung voI dam an may, fhì fhâf Ia fhIôn ha co môf.
TrIôu CIap mây chuc nam o nha môn, râf bIôf nhung cach kIôm
fIôn va con duong fhang quan cua cac quan o KInh. NguoI ngôI
xôm frôn fuyôf Io vô duong kIa, nôu không Ia môf anh dân fhôI, fhì
Ia môf ông fhanh.
TrIôu CIap va dô dô IInh duoc chao, cung dom sang bôn
duong, ngôI hup. MIông hup, nhung maf fhì fhoo doI nguoI kIa.
Ong fa bô caI baf su râf fInh xao môf cach cuc ky fhân frong, ro
rang Ia co y fruyôn suc nong cua baf chao cho haI ban fay Ðam an
may va nhung nguoI nghoo fhì hup xoan xoaf, con ông fa fhì kho
khang, không môf fIông dông. Hup xong, ông fa dung ông fay ao
cho baf va maf, không hIôu dô Iam gì. TrIôu CIap da doan ra, khI
ÐAN H!ONC HÌNH 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông fa bo fay ao xuông, Iao frông fhây caI baf sach nhu Iau nhu
chuI. Ong fa câf baf vao frong boc, rôI vôI va dI vô huong dông
nam.
TrIôu CIap va dô dô dI fhoo ông fa ÐI fhoo cung Ia dI vô
huong dông nam, Ðô Hình o huong ây. Ong fa co cap chân daI, saI
buoc rông, môI buoc chân dâu IaI gâf môf caI y nhu con ngua bâf
kham. TrIôu CIap va dô dô phaI chay gan moI k¦p. Sau nay, khI
nho IaI, TrIôu CIap cung không caf nghIa duoc Iao dI fhoo dô Iam
gì. Ong fa dI dôn xom dô gôm kô bôn duong fhì fruof chân nga bô
chung, caI goI vaI xanh vang dI kha xa TrIôu CIap gIâf mình, d¦nh
chay dôn do ông fa dây, nhung so mua vIôc vao fhân, nôn chI dung
xa ma ngo. Ong fa nam fhang cang môf Iuc rôI dung dây môf cach
kho nhoc, dI duoc mây buoc IaI guc xuông. TrIôu CIap hIôu rang
ông fa b¦ fhuong. Iao dua caI baf cho dô dô, mình Iao chay Iôn do
ông fa dây. Iao nhìn khuôn maf Iâm fâm mô hôI, ân cân hoI:
- ÐaI nhân b¦ fhuong phaI không7
Ong fa không noI gì, v¦n vaI TrIôu CIap dI duoc mây buoc,
maf rum IaI vì dau.
- Ðâm daI nhân, xom ra ngaI b¦ fhuong không nho dâu.
- Ong Ia aI7 — Ong fa hoI, gIong ngo vuc.
- Ðâm daI nhân, fIôu nhân Ia nha d¦ch frong daI duong Ðô
Hình.
- NguoI cua Ðô Hình7 — Ong hoI IaI — NguoI cua Ðô Hình ma
sao fa không bIôf ông7
- ÐaI nhân không bIôf fIôu nhân, nhung fIôu nhân bIôf daI
nhân - TrIôu CIap noI — Ð aI nhân cân gì o fIôu nhân, xIn cu noI.
Ong fa dI fhu vaI buoc, nguoI nhun ra, ông kIôm gIup fa cô xo
dua fa vô nha.
TrIôu CIap hô fông môf chIôc cho fhan do Iua koo, dua vIôn
quan vô ngôI mIôu cu naf, phia ngoaI Tây Truc Môn. Trong sân,
môf fhanh nIôn râf cao nhung hình nhu hoI yôu dang Iuyôn vo.
TroI Ianh kInh nguoI, vây ma chang fhanh nIôn mac phong phanh
chIôc ao Iof, mô hôI dâm dìa frôn khuôn maf frang nhof. TrIôu
CIap dìu daI nhân vao sân, chang fhanh nIôn chay foI, goI daI
nhân Ia phu fhân, goI rôI nuoc maf chan hoa. Trong mIôu không
dôf Iua, gIo gIâf gIây dan cua sô xoan xoaf, chô fuong nuf duoc
Maåc Ngön 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhof dây bông gon. Ðâu gIuong, môf phu nu dang co ro ngôI xo soI,
khuôn maf vang vo, foc dIôm suong, xom ra co vo Ia ba. Cung voI
nguoI fhanh nIôn dìu daI nhân Iôn gIuong xong, TrIôu CIap cuI
chao, chuân b¦ ra vô.
- Ta ho Iuu, fôn QuanguoI Ðô, fIôn sI khoa QuI MuI doI
Quang Tu, Iam Chu Su O Ðô Hình da nhIôu nam. Ðây Ia phu
nhân va con fraI fa, gIa canh bân han, mong “CIa” dung cuoI! - ÐaI
nhân noI nang hoa nha.
- Ðâm, daI nhân da nhân ra fIôu nhân - TrIôu CIap do maf
noI.
- Thuc ra, công vIôc cua cac ông cung nhu công vIôc cua bon
fa, dôu Ia Iam vIôc cho nha nuoc, phuc vu Hoang fhuong, nhung
cac ông quan frong hon bon fa — Iuu Quang Ðô fho daI - Ðô Hình
fhIôu dI vaI Chu Su, Ðô Hình vân Ia Ðô Hình; nhung Ðô Hình ma
fhIôu CIa TrIôu fhì Ðô Hình không con Ia Ðô Hình nua. Vì rang,
phop nuoc co hang nghìn dIôu khoan, fhì vân phaI nho fhanh dao
cua ông ma duoc fhuc fhI.
TrIôu CIap quì xuông, nuoc maf Iung frong:
- Ðâm Iuu daI nhân, fhuc fình fIôu nhân cam dông vô nhung
IoI cua daI nhân. Iam nghô nay, frong con maf cua nguoI khac,
chung fIôu nhân không bang dô cho Ion, nhung daI nhân fhì dang
gIa cao nhu fhô.
- Ðung dây dI, CIa TrIôu - Iuu Quang Ðô noI — Hôm nay fa
không moI ông o IaI uông ruou, dô hôm khac vây — NoI rôI, ông bao
chang fhanh nIôn — Phac con, fIôn CIa TrIôu ra vô!
TrIôu CIap hôf hoang:
- Ðâu dam phIôn công fu...
Chang fhanh nIôn mIm cuoI, vong fay Iam môf dông fac râf
dIôu, vo I¦ch su hoa nha cua câu da dô IaI ân fuong sâu sac frong
ky uc cua TrIôu CIap.
Ngay mông môf fhang CIông nam Quang Tu fhu haI muoI ba
Iuu Quang Ðô câm môf goI bac bang gIây dâu, buoc vao phong xop
phia dông, noI o cua canh dao phu. Canh dao phu dang mua quyôn
uông ruou, an Tôf frôn gIuong. Thây daI nhân buoc vao, moI nguoI
kInh hoang fhâf fhô. TrIôu CIap fuôn xuông gIuong, chân dâf quì
Iay: “Nam moI, xIn chuc mung daI nhân!”
ÐAN H!ONC HÌNH 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðon dao phu dôu fuf vôI khoI gIuong, quì fhoo TrIôu CIap,
dông fhanh chuc: “Nam moI, xIn chuc mung daI nhân!”
Iuu Quang Ðô noI:
- Ðung dây, dung ca dây! duoI dâ Ianh Iam, Iôn ca frôn
gIuong.
Canh dao phu nghIôm, haI fay buông xuôI, không dam froo
Iôn gIuong.
- Hôm nay fa fruc nhâf, dôn voI cac ông cho vuI - Iuu Quang
Ðô mo caI goI: môf if fh¦f muôI da nâu chin; ông IaI IôI fu frong boc
ra môf bình ruou hâm nong, noI — Th¦f Ia do nguoI nha Iam, ruou
fhì ban bo cho, cac ông nôm fhu.
- Chung fIôu nhân dâu dam ngôI cung daI nhân — TrIôu CIap
noI.
- Hôm nay Ia ngay Tôf, không kô Iô fIôf! — Iuu Quang Ðô noI.
- Ðâm daI nhân, chung fIôu nhân qua fhuc không dam... -
TrIôu CIap noI.
- Iao TrIôu, Iao Iam sao fhô7 — Iuu Quang Ðô bo mu ra, coI
quan phuc, noI — Chung fa Ia nhung nguoI cung o frong cung,
khach khi Iam gì!
Canh dao phu nhìn TrIôu CIap. TrIôu CIap noI:
- ÐaI nhân da co Iong nhu vây, chung fIôu nhân cung kinh
không bang vâng IoI! Kinh moI daI nhân Iôn fruoc.
Iuu Quang Ðô fuf gIây froo Iôn gIuong, haI chân xôp bang
fron, noI:
- CIuong cac ông hun nong ra nong!
Canh dao phu dung ngây ra ma cuoI. Iuu Quang Ðô noI:
- Cha Io fa phaI bô fung nguoI Iôn chac!
- Iôn gIuong, Iôn gIuong! Ðung dô daI nhân gIân!
Canh dao phu froo Iôn gIuong, nguoI nao nguoI nây co co rum
rum. TrIôu CIap rof môf chon ruou dây, haI fay nâng qua dâu, noI:
- Ðâm Iuu daI nhân, chung fIôu nhân xIn moI Iuu daI nhân
môf chon, chuc daI nhân fhang quan phaf faI!
Maåc Ngön 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iuu Quang Ðô don Iây chon ruou, uông can môf hoI, chuI
mop, noI:
- Ruou ngon, cac ông cung uông dI chu!
TrIôu CIap cung uông môf chon, Iao cam fhây frong Iong xôn
xang.
Iuu Quang Ðô nâng chon, noI:
- Iao TrIôu, may ma Iân fruoc ông dua fa vô nha, fa xIn no
Ong mon no nhân fình ây. Nao, rof dây fâf ca vao, fa xIn chuc cac
ông môf chon.
Canh dao phu cam dông uông hôf ruou frong chon. TrIôu
CIap maf mong nuoc, noI:
- Ðâm Iuu daI nhân, fu fhua Ðan Cô khaI fhIôn Iâp d¦a, Tam
Hoang Ngu Ðô dôn nay chua ngho noI co môf daI nhân uông ruou
an Tôf cung dao phu. Cac anh om, chung mình kinh Iuu daI nhân
môf chon!
Canh dao phu quì frôn gIuong, nâng cao chon ruoI moI Iuu
Quang Ðô.
Iuu Quang Ðô cung chon fung nguoI môf, maf Iong Ianh:
- Cac anh om, fa fhây anh om Ia nhung frang hao han dôI
froI dap dâf o doI. Nghô cua cac ông, không co gan không Iam
duoc! Can phaI dI IIôn voI ruou, can nao!
VaI chon ruou vaI bung, canh dao phu dân Iây IaI vo fu
nhIôn, chân fay IaI dac dung. Ho Iuân phIôn chuôc ruou Iuu
Quang Ðô. Iuu Quang Ðô cung fruf bo quan dang, fay câm mong
gIo, ngoam fung mIông fo, nhaI nhôm nhoam, mo nhon ca haI bôn
mop.
Ho an hôf fh¦f frong dIa, uông hôf ruou frong bâu, fhì da nga
nga say TrIôu CIap maf fuoI hon hon. Iuu Quang Ðô nuoc maf
rung rung. “Ðì Ca” noI nang Iam nham, “Ðì HaI” maf mo ma da
ngay kho kho, “Ðì Ða” riu IuoI, không hIôu noI gì.
Iuu Quang Ðô nhay xuông dâf, Iuôn mIông kôu:
- Ða qua, da qua!
TrIôu CIap gIup Iuu Quang Ðô dI gIay; “Chau NgoaI” gIup
mac ao bao, dôI mu. Iuu Quang Ðô duoc canh dao phu huong dân
ÐAN H!ONC HÌNH 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fham quan phong hình cu, khI frông fhây fhanh “ÐaI fuong” chuôI
co fua do, ông hoI:
- CIa TrIôu, fhanh dao nay da chom bao nhIôu chop do7
TrIôu CIap fra IoI:
- TIôu nhân chua fhông kô...
Iuu Quang Ðô gIo ngon fay fhu IuoI dao, noI:
- Thanh dao nay không sac.
TrIôu CIap noI:
- Ðâm, mau nguoI Iam nhuf dao râf nhanh, chung fIôu nhân
phaI maI fruoc môI Iân su dung.
Iuu Quang Ðô noI:
- CIa TrIôu, fa coI nhu ban cu cua nhau, môf ngay nao do fa
roI vao cac ông, cac ông phaI maI fhanh dao nay cho sac dây nho.
- Ðâm daI nhân... - TrIôu CIap Iung fung — NgaI chinh fruc
IIôm khIôf, fhanh nha, fIôf fhao...
- Chinh fruc IIôm khIôf moI dang chôf, fhanh nha fIôf fhao
chom nghìn Iân - Iuu Quang Ðô fho daI noI.
Trong fIông rôn bI fham cua muoI haI kon dông, sau v¦ quân
fu, co muoI haI công saI mac ao sô kom haI bôn, rôI chIôc xo fu
rach naf, fhoo fam câp, buoc Iôn buc hanh hình cao nua fhuoc.
Maåc Ngön 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 22
Ðuc hanh hình duoc phu môf Iop fham moI mau do.
Xung quanh buc, gIa cô môf Iop hoang fhô day. Nhìn nhung
fhay dôI nho nho ây, fay dao phu sô môf Ðô Hình TrIôu CIap cam
fhây duoc an uI dôI phân. Iao dân dô dô fhoo sau v¦ quân fu, Iôn
buc. TIông kon dông vân chua duf, cang koo daI cang fhô fham.
Cac Iinh kon, fran dâm mô hôI, ma phông nhu qua bong. TrIôu
CIap nhìn môf Iuof sau v¦ quân fu, fhây sac maf môI nguoI môf
khac. Ðam Tu Ðông cam dô, maf nhìn Iôn froI xanh, vo bI frang
phu Iôn khuôn maf gây guôc. Ðung kô bôn Ia Iâm Huc con fro,
khuôn maf nho nhan frang bôch không con sac mau, dôI môI mong
nhof nhaf run bân bâf. Ðuong Thâm Tu fo con, kho nghIông caI
dâu vuông vuc dô sô, mIông moo xôch, nuoc daI frong suôf. Khang
Quang Nhân maf muI fhanh fu, khoc vì qua xuc dông, chôc chôc
IaI Iây fay ao Iau nuoc maf nuoc muI. Ðuong Nhuô nho nguoI, fInh
fhân co vo vung, maf don, dung frôn buc nhìn khap Iuof nhu muôn
fìm ban cu frong dam nguoI o duoI. Iuu Quang Ðô fhân hình cao
Ion, fhaI dô nghIôm fuc, haI maf cup xuông, cô hong co fIông ong
oc.
Sap dôn chinh ngo. ChIôc dông hô maf froI, bong cây coc
bang gô sam sap frung khif fhân coc. Ðo Ia môf ngay fhu dop, bâu
froI frong vaf, nang nhu daf vang. Mau do cua fâm fham frôn buc
hanh hình, mau do cua ao choang frôn nguoI quan gIam hình, mau
do cua co, phuon, fan, Iong cua dôI nghI fruong, chop do frôn non
quan vIôn, daI do frôn non bInh sI, fua do frôn chuôI dao “ÐaI
fuong”... dôu ruc Iôn mau do Iua duoI anh maf froI. Môf dan râf
dông chIm bô câu frang Iuon frôn phap fruong, vong no nôI fIôp
vong kIa, canh vô nho nhang, fIông sao Ianh Ianh. Hang ngan van
nguoI xom b¦ Iinh dong can IaI cach buc khoang fram bô. Ho nghôn
cô nhìn cham cham Iôn buc hanh hình, sôf ruôf cho doI caI gIây
phuf khIôn ho hoac vuI suong, hoac dau xof, hoac so haI.
TrIôu CIap cung dang doI. Iao râf mong quan gIam hình som
ra Iônh, xong vIôc Ia Iao vô Iuôn. Ðung fruoc sau bô maf xuc dông
ÐAN H!ONC HÌNH 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
can fran nay, Iao cam fhây fhâp fhom không yôn. Ðu da bôI môf
Iop fIôf ga râf day Iôn maf nhu doo maf na, Iao vân fhây cang
fhang, fhâm chi hô fhon, cu nhu coI fruông fruoc dam dông. Mây
chuc nam fhI hanh an, dây Ia Iân dâu fIôn Iao mâf bình fInh, mâf
vo Ianh Iung. Trong nhung vu khac, chI cân ao do khoac Iôn nguoI,
fIôf ga bôI Iôn maf, Ia Iao cam fhây fraI fIm Iao Ianh nhu hon da
qua nam noI sâu nhâf, Ianh nhâf duoI dâm. Iao kInh hoang nhân
ra rang, frong khI fhI hanh an, IInh hôn Iao ngu yôn Ianh frong ko
nuf cua hon da qua; caI dang hoaf dông, chI Ia cô may gIôf nguoI,
không suc sông, không fình cam. Vây ma, môI khI fhuc hIôn xong
ban an, rua sach maf muI chân fay, Iao không hô cam fhây mình
vua gIôf nguoI. Tâf ca dôu mo mo mang mang, nua mô nua fInh.
Nhung hôm nay Iao fhây chIôc maf na dang ra ra fung mang nhu
gap mua rao, IInh hôn Iao ân sâu frong ko da dang frôI dây. Cac
sac fhaI fình cam, xof xa, hôf hoang, xuc dông... nhu nhung mach
nuoc dâu nguôn, fuôn ra fu cac ko nham fhach. Iao hIôu, môf dao
phu uu fu khI dung frôn buc hanh hình frang nghIôm, không nôn
co fình cam gì hôf. Nôu nhu Ianh Iung Ia môf IoaI fình cam, fhì
fình cam chI co fhô Ia Ianh Iung. Ðâf kô IoaI fình cam nao, fru
Ianh Iung, dôu huy hoaI fhanh dang cua dao phu. Iao không dam
nhìn fhang vao sau v¦ quân fu, nhâf Ia nguyôn Chu Su Ðô Hình
Iuu Quang Ðô daI nhân, nguoI co quan hô fhân huu Ia Iung va
chân fhanh voI Iao. Hô nhìn vao cap maf foo Iua vì gIân cua Iuu
daI nhân, Ia ban fay Iao nhom nhop mô hôI, mac du xua nay Iao
chua bao gIo ra mô hôI fay Iao nguoc nhìn dan bô câu frang Iuon
vong không nghI, canh frang Iâp Ioa, hoa ca maf. Hình bô Ta Th¦
Iang Cuong Ngh¦ daI nhân — quan gIam hình fhu nhâf, ngôI duoI.
Ong fa nhìn maf froI rôI IIôc sang cac v¦ quân fu, hô bang môf
gIong run rây:
- CIo da dIôm!... Cac pham quan fa fhIôn ân...
TrIôu CIap nhu duoc ân xa, vôI quay IaI don fhanh dao “ÐaI
fuong” nang fr¦ch, chI chom dâu cac quan fu fu phâm fro Iôn. Ðô
fo Iong kinh frong Iuu daI nhân, Iao fhuc frang môf dôm maI
fhanh dao sac nhu nuoc, fhôI duf Iông fo Iao Iây vaf ao Iau haI
ban fay, fay phaI nam chaf can dao dô fhân dao nam ngang nguc,
doc fhoo bap fay.
Sau v¦ quân fu, nguoI khoc, nguoI fho daI.
TrIôu CIap Iô phop gIuc:
Maåc Ngön 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- MoI cac daI nhân vao chô.
Ðam Tu Ðông gao fo:
- Co fâm fru gIac, Iuc bâf fong fâm, chôf Ia dung rôI, chom
mau, chom mau!
Cao xong, ông ho ru, maf fim faI, maf do ngâu. Ong quì
xuông dâu fIôn, haI fay chông dâf, cô vuon ra, foc xoa không con
bim ru xuông dâf.
Cac ông Huc, Thâm Tu, Quang Nhân, Nhuô Iân Iuof quì fhoo
Ðam Tu Ðông. Iâm Huc khoc hu hu nhu môf cô gaI b¦ ham oan.
Quang Nhân khoc râf fo, fay dâp dâp xuông buc hanh hình.
Ðuong Thâm Tu haI fay chông dâf, haI maf ngo quanh, không aI
hIôu ông nghI gì7 Ðuy chI Iuu Quang Ðô dâu ngâng cao, nguoI
dung fhang, không ch¦u quì. TrIôu CIap nhìn cham cham vao dôI
ung rach cua Iuu daI nhân, ngaI ngung gIuc:
- ÐaI nhân... xIn vao chô...
Iuu Quang Ðô fron maf nhìn quan gIam hình Cuong Ngh¦
phia duoI, hoI dôn:
- TaI sao chua vân cung da chom7
Cuong Ngh¦ không dam nhìn fhang vao maf Iuu Quang Ðô,
vôI ngoanh bô maf boo ph¦ don nhom sang bôn.
Iuu Quang Ðô fIôp fuc hoI dôn:
- TaI sao chua fra hoI da chom7 Phop nuoc co con không7
- Ðan quan chI bIôf phung mônh gIam fram, ngoaI ra không
bIôf gì hôf, mong ÐuI fhôn huynh fhông cam... - Cuong Ngh¦ Iung
fung ra maf.
Ðuong Nhuô quì bôn canh, fho fay koo gâu ao Iuu Quang
Ðô, noI:
- ÐuI fhôn huynh, su fình da nhu fhô nay, con gì dô noI nua.
QuI xuông dI, fuân chI dI!...
- OI nha ÐaI Thanh! — Iuu Quang Ðô fho daI, sua IaI quân
ao, quì xuông buc. Phia duoI, vIôn quan Tu Su dung sau Cuong
Ngh¦, cao gIong fuyôn fh¦:
- Ta On Iao Phâf gIa!
ÐAN H!ONC HÌNH 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong sau v¦ quân fu, chI bôn v¦ Iâm Phuc, Ðuong Thâm Tu,
Khang Quang Nhân, Ðuong Nhuô Iay du ba Iay chin khâu dâu,
con Ðam Tu Ðông va Iuu Quang Ðô fhì không.
VIôn Tu Su fuyôn fh¦ fIôp:
- Pham quan khâu dâu fa On Hoang fhuong!
Iân nay fhì ca sau v¦ dôu khâu dâu. Ðam Tu Ðông dâp dâu
IIa I¦a, kôu Ia fham fhIôf:
- Hoang fhuong ôI Hoang fhuong! Suyf nua công fhanh,
Hoang fhuong ôI!...
Iuu Quang Ðô dâp dâu kôu b¦ch b¦ch, haI hang nuoc maf
gIan gIua fhâm dâm khuôn maf gây guôc.
Quan gIam hình Cuong Ngh¦ gIân fim maf, quaf:
- ThI hanh an!
TrIôu CIap vaI daI xau v¦ quân fu, noI kho:
- TIôu nhân xIn fIôn cac v¦ vô noI cua mình.
Iao hif môf hoI, IoaI bo cac y nghI frong dâu, fâp frung suc
va fâm fri vao cô fay phaI. Iao cam fhây nguoI voI dao hoa Iam
môf. Iao buoc Iôn môf buoc, fay fraI nam Iây chof duôI sam Iuu
Quang Ðô, dung suc koo nguoc dô cô ông fa vuon daI ra. Ðang vao
kInh nghIôm Iâu nam, Iao fhoang caI da nhìn ra dôf xuong nao
frôn cô dao dI ngof. Iao van mình sang phaI, foan dô dao chuyôn
dông fhoo nguoI, nho nhang xon dâu Iuu Quang Ðô, bông co fIông
ru fhâf fhanh frong dam nguoI xom:
- Cha oI!...
Môf fhanh nIôn gây gom, foc faI ru ruoI, Ioang choang chay
Iôn. TrIôu CIap vôI fhu IuoI dao da kô cô Iuu Quang Ðô. Cô fay
cua Iao da cam nhân duoc suc nang cua fhanh “ÐaI fuong” dan
xuông dô uông mau nguoI. NguoI fhanh nIôn do Ia công fu Iuu
Phac, cach dây mây nam, Iao da fung gap frong môf ngôI mIôu gân
Tây Truc Môn. Môf fình cam fhuong xof ma bao nam nay, vì fình
cam nghô nghIôp frang nghIôm phaI cô non, nay ua ra nhu dong
nuoc. Ðam Iinh dong suc fInh sau phuf ngân nguoI, xach gIao chay
ua Iôn. Quan gIam hình Cuong Ngh¦ daI nhân hôf hoang dung bâf
dây, fhâf fhanh: “Ðaf Iây no! Ðaf Iây no!”. Cac vô sI sau Iung ông
fa, fuôf dao xông ra. KhI dao kIôm chua k¦p cham dôn nguoI, Iuu
Phac da quì sup fruoc maf Cuong Ngh¦, khân khoan:
Maåc Ngön 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐaI nhân mo Iong nhân duc... cho fIôu nhân duoc chôf fhay
cha...
Iuu Quang Ðô ngâng dâu Iôn, nghon ngao:
- Phac, con dung ngôc...
Iuu Phac Iôf bang gôI mây buoc, nguoc nhìn cha:
- Cha, cho con duoc chôf fhay cha...
- OI, con fôI... - Iuu Quang Ðô fhan fho, khuôn maf khô hoo,
nôI dau Iam ông rum nguoI IaI, dan con — Sau khI cha chôf, cho
nôn phung vIông IInh dình, aI phung fIôn fhì môf dông cung không
nhân, không cân dua IInh cuu vô quô, kIôm noI nao gân ma chôn.
MoI vIôc xong xuôI, con va mo phaI vô ngay Tu Xuyôn, không duoc
o IaI kInh fhanh. Con chau fa co fhô dI hoc dô hIôu dao Iy, duf
khoaf không fhI cu Iam quan. Ðây Ia IoI dan do cuôI cung cua fa,
con vô nha ngay, không duoc o IaI dây Iam fa rôI fri — NoI xong,
ông nham maf IaI, vuon cô, bao TrIôu CIap:
- CIa TrIôu, dông fhu fhôI, nghI fình gIao hao gIua ông voI fa,
ông Iam gon môf chuf.
TrIôu CIap maf mong nuoc, suyf frao ra ngoaI. Iao noI nho:
- XIn daI nhân yôn fâm.
Iuu Phac IaI Iôf dôn fruoc maf Cuong Ngh¦, khân khoan:
- ÐaI nhân... daI nhân... Cho fIôu nhân duoc ch¦u hình phaf
fhay cha...
Cuong Ngh¦ Iây ông fay ao cho maf:
- ÐuôI no ra!
Mây Iinh dong fIôn dôn, IôI Iuu Pha Iuc nay gân nhu ngâf
xIu ra ngoaI.
- ThI hanh an! — Cuong Ngh¦ dich fhân dIôu hanh.
TrIôu CIap IaI Iân nua fum Iây duôI sam Iuu Quang Ðô, noI
nho: “Ðâm, xIn dac fôI voI daI nhân!” — RôI, xoay nua nguoI nhanh
nhu chop, dâu Iuu Quang Ðô da frong fay Iao. Iao cam fhây dâu
ông râf nang, nang hon fâf ca nhung caI dâu ma Iao da chaf. Iao
cam fhây fhanh dao nang bang caI dâu. Iao gIo cao dâu Iuu
Quang Ðô, noI voI gIam hình quan phia duoI:
- MoI daI nhân nghIôm fhu.
ÐAN H!ONC HÌNH 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuong Ngh¦ dua maf nhìn môf caI rôI hôf hoang quay dI.
Thoo quI d¦nh, TrIôu CIap gIo cao caI dâu cho moI nguoI xom.
Phia duoI fIông hoan hô xon Iân fIông khoc. Iuu Phac ngâf dI.
TrIôu CIap fhây caI dâu haI maf fron xoo, Iông may dung nguoc,
ham rang danh vao nhau phaf fhanh fIông. Iao fIn chac rang, caI
dâu vân fIôp fuc suy nghI, maf Iuu Quang Ðô vân nhìn fhây Iao.
Canh fay phaI xach dâu vua moI vua fô, caI duôI sam fron nhu
môf con Iôch d¦nh fhoaf khoI fay Iao. Iao frông fhây maf Iuu
Quang Ðô ua ra haI gIof Iô, sau do fôI dân dI, nhu cuc fhan hông
gap nuoc.
TrIôu CIap daf caI dâu Iuu Quang Ðô xuông, fhây sac maf
nguoI chôf fhanh fhan, Iao cam fhây duoc an uI râf nhIôu. Iao Iâm
bâm, Iuu daI nhân, fIôu nhân Iam fuong dôI gon, không dô daI
nhân khô fhôm, vây Ia không uông caI fình fhân huu gIua haI fa.
TIôp fhoo, duoc dô dô gIup suc, vân voI dao phap chop
nhoang nhu fhô, Iao xon roI dâu cac v¦ Ðam, Iâm, Ðuong, Khuong,
Khang. Iao bIôu fh¦ nIôm fôn kinh voI cac v¦ bang công nghô chaf
dâu sIôu vIôf cua Iao.
Vu daI hình Iong froI Io dâf kôf fhuc, dân chung ban fan sôI
nôI. Ðu Iuân xoay quanh haI vân dô, môf Ia faI nghô cao cuong cua
dao phu TrIôu CIap; haI Ia, nhung bIôu hIôn khac nhau khI chôf
cua sau v¦ quân fu. NguoI fa dôn rang, caI dâu Iuu Quang Ðô sau
khI Iìa khoI fhân, da chay nuoc maf, mIông fhì cu goI Hoang
fhuong. Ðam Tu Ðông dâu da Iìa khoI cô, vân cao gIong ngâm môf
baI fho fhâf ngôn baf cu.
Nhung IoI dôn daI nua hu nua fhuc frong dân da dom IaI
vInh du fo Ion cho TrIôu CIap, khIôn nghô dao phu vua cô Iô vua fI
fIôn, Iân dâu fIôn Iof vao maf xanh nguoI doI, duoc doI v¦ nô.
Nhung IoI dôn fhôI nhu con gIo nho Iof vao cung dình, vao faI Tu
HI Hoang ThaI Hâu, fraI fham cho nIôm vInh du fo Ion cua TrIôu
CIap sau do.
Maåc Ngön 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 23
Sung vang.
Sang fInh mo, cac sI quan cao câp fhuôc Huu quân Ðô dôI
Canh vô TIôu Tram ThIôn Tân, dân dôI quân nhac va fIôu doan ky
bInh dôn cang Ðac HaI Ha don ÐInh Ðô Th¦ Iang, Truc Iô An Saf
Xu VIôn Thô KhaI daI nhân, dua Iô vâf Iôn Ðac KInh chuc mung
Tu HI Hoang ThaI Hâu fro IaI nhIôp chinh, fro vô.
Trong sô cac fuong IInh cho don o dây, co Tu Thô Xuong, sau
nay Ia Ðang ÐIôn Tham Muu Ðoanh Vu Xu fhuôc ÐaI Tông fhông
Ðân Quôc; co Truong Huân, sau nay Ia Truong CIang Tuân Ðuyôf
Xu, sI quan frong “ÐIôn soaI”cua Tuyôn fhông; co Ðoan ChI Qui,
sau nay Ia Thông IInh TIôu doan HaI bô bInh fhuôc Tông fruong
Iuc quân Ðân Quôc; co Ðoan Iy Thuy, sau nay Ia Thu fuong Quôc
Vu, fhông IInh fIôu doan Ða phao bInh fhoI Ðân Quôc châp chinh;
co Tu Ðang KIôf, sau nay Ia Thông IInh TIôu doan Ða bô bInh
fhuôc Tông chI huy phu Tông fhông; co Vuong SI Trân, sau nay Ia
Ðang ÐoI TIôu doan Ða bô bInh fhuôc Thu fuong Quôc Vu... KhI
do, ho Ia nhung sI quan co muu dô không Ion, ho co nam mo cung
không nghI rang, vaI chuc nam sau, vân mônh cua Trung Quôc IaI
nam frong fay nhung ông ban nôI khô nay.
Trong dôI quân cho don o cang, con co môf nhân vâf ma vô
nhân phâm, hoc fhuc nôI bâf frong dam Huu quân bô dôI canh vô.
Anh fa Ia TIôn Hung PhI, dôI fruong dôI canh vô ky bInh cua VIôn
Thô KhaI. Hung PhI fhuôc Iua Iuu hoc sInh Trung Quôc dâu fIôn
fôf nghIôp fruong sI quan Nhâf Ðan. Anh fa nguoI cao rao, maf fo
Iông may râm, rang dôu va frang bong. Anh fa không huf fhuôc,
không uông ruou, không co bac, không choI gaI, gIu mình râf
nghIôm. Anh nhanh nhon fhao vaf, faI ban sung fhì duoI gâm froI
co môf, râf duoc VIôn Thô KhaI nô frong. Hôm ây, anh fa cuoI con
ngua frang, quân Ia phang, ung dI ngua bong Ioang, fhaf Iung
Iung Iang haI khâu sung Iuc ma vang. Sau Iung anh fa Ia sau muoI
con ngua chIôn xôp fhanh hình canh on, cac vô bInh frôn mình
ngua dôu Ia nhung fhanh nIôn kIôf xuâf, fram nguoI chua chon
ÐAN H!ONC HÌNH 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duoc môf. VaI khoac fIôu IIôn muoI ba phaf do Ðuc san xuâf, nguoI
nao nguoI ây nguc no bung fhon, maf nhìn nghIôm chInh, fuy hoI
Iam bô môf fi, nhung qua fhâf oaI vô vô cung.
Cân frua, chIôc fau fhuy cho VIôn daI nhân vân chua fhây
bong dang dâu ca. maf bIôn mônh mông, không môf chIôc fhuyôn
danh ca, chI co nhung con haI âu frang, Iuc nhao Iôn frôn không,
Iuc Iônh dônh maf nuoc. Ða Ia fan fhu, Ia cây rung fro canh, chI
môf sô nhu cây phong, cây Iac con vuong IaI frôn môf sô Ia do hoac
vang chua rung hôf, fô dIôm haI bôn bo HaI Ha, râf dop frong canh
dIôu fan. Ðâu froI raI rac nhung cum mây rach buom, gIo mang
hoI nuoc fu huong dông bac fhôI foI, frong gIo co v¦ man cua bIôn
Ðôf HaI. Nhung con ngua baf dâu nôI nong. Chung dôI chân, quâf
duôI, kh¦f muI ro kôu. Con ngua frang nhu fuyôf cua Hung PhI
chôc chôc IaI quay dâu gam dâu gôI cua chu. Hung PhI IIôc frôm
cac sI quan bôn canh, fhây ho maf muI faI xanh, ro rang gIo Ianh
fhang MuoI da fhâm qua quân phuc, caI rof da chuI vao xuong fuy
ho. Anh frông fhây Tu Thô Xuong nuoc muI chay daI, Truong
Huân nuoc maf gIan gIua ngap vaf, Ðoan Ky Thuy ngâf nguong
frôn yôn, chua bIôf nga nguc Iuc nao. Con nhung nguoI khac fhì co
fhô dung caI fu “Iong ngong” dô hình dung. TIôn dI guôc frong
bung cac dông IIôu, anh fhon vì phaI o cung dôI ngu voI ho. Tuy
cung da râf môf, nhung anh fu nhân vân gIu duoc fac phong quân
nhân. Trong qua frình cho doI dôn fô daI, cach fôf nhâf dô gIôf fhoI
gIan Ia nghI Iung fung. Maf anh nhu dang ngam maf bIôn mônh
mông, nhung fruoc maf anh, nhung mâu hôI uc IaI dIôn ra sông
dông.
HI oI, HI! TIông goI fhân fhIôf bôn faI, Iuc xa Iuc gân nhu
choI fro u fIm. Thô Ia, nhung fro choI cuf baf cung nguoI anh frôn
dông ruông quô nha IaI dIôn ra fruoc maf. Trong fro choI cuf baf
vô fu do, co fhô anh Ca dân cao fo Iôn. Anh nhay Iôn, d¦nh fom Iây
duôI sam fo bu don nhanh cua anh Ca, nhung Iân nao cung fruof.
Co Iuc, ro rang Ia fom duoc chof duôI, vây ma no nhu con ô Iong,
quây caI, chay mâf. Anh sôf ruôf, va buôn nua, dâm chân khoc.
Anh Ca quay phaf IaI, chI môf caI xoay nguoI, fu môf câu choaI
choaI cam nhan fhin, anh Ca da fro fhanh mônh quan frIôu dình
co bô râu dop. TIôp do, anh IaI nho Iân franh caI voI anh Ca, fruoc
khI Ðông du Anh Ca không dông y anh fu bo con duong khoa cu.
Anh noI, khoa cu dao fao ra nhung ko vô fich su. anh Ca dâp ban,
nuoc fra frong chon ban fung foo. NoI bây! Con fh¦nh nô Iam fhay
Maåc Ngön 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôI bô maf oaI nghIôm cua anh Ca, nhung con gIân Iâp fuc bIôn
fhanh fu frao. Anh Ca bao, noI vây co nghIa Ia xua nay, cac bâc
fhanh nhân hao kIôf dôu vô fich su! Tang Van Chinh Công, Iy
Hông Chuong, Truong ChI Ðông cua ban frIôu cung vô fich su!
Con ngu daI nhu anh dây chI dang Ia môf xac chôf, cang vô fich
su7 Anh Ca, om không co y ây. Vây chu d¦nh noI gì7 Y om Ia,
Trung Quôc muôn fIôn bô fhì phaI bo khoa cu, mo fruong hoc kIôu
moI; phaI IoaI bo Ðaf cô, coI frong gIao duc khoa hoc, phaI dua
dong nuoc fuoI moI vao caI dâm Iây nay. Trung Quôc muôn caI
cach fhì phaI Iây Nhâf Ðan Iam fhây, y om da quyôf, anh dung
ngan fro. Anh Ca fho daI: môI nguoI môI y, không nôn khIông
cuong, nhung phu huynh vân cho rang, xuâf fhân fu khoa cu, moI
duong duong chinh chinh, con IaI dôu Ia bang môn fa dao, du co o
ngôI cao, cung b¦ nguoI doI coI fhuong... Anh oI, fhoI Ioan frong vo,
fhoI bình frong van, nha mình co môf ông fIôn sI Ia du rôI, dô om
dI hoc vo. Anh Ca fho daI, phan nan: TIôn sI gì ma fIôn sI, chI Ia hu
danh, sang cap ô dI fôI cap vô chu bau gì!... Anh oI, vây sao anh IaI
xuI om chuI vao caI ngo cuf ây7 Anh Ca cuoI buôn: KIôn gIaI cua
ông vô fich su ma!
CIo manh dân, HaI Ha nôI song mau chì. Anh nho IaI khI vô
nuoc frôn con fau OâkInaoa, nho canh gap VIôn Thô KhaI fhoo fhu
gIoI fhIôu cua Khang Huu VI fIôn sInh.
TIôu Tram vô mua fhu Canh dông Iua mônh mông frIu haf,
fhom ngaf. Truoc khI gap VIôn Thô KhaI, anh da bi mâf Iang
fhanh haI ngay o TIôu Tram, quan saf fình hình bang con maf nha
nghô. Anh fhây hang ngay cac fân bInh fâp huân frôn fhao fruong,
qua fhâf bInh nhung fô chInh, vu khi fIôn fIôn, huân Iuyôn co baI
ban, khi fhô phI pham, khac xa so voI dam cuu bInh Iac hâu. Nhìn
quân ma bIôf fuong, anh fhâf su khâm phuc VIôn Thô KhaI fruoc
khI gap ông fa.
ÐInh fhu VIôn daI nhân cach fhao fruong haI fâm fôn ban.
HaI bôn công dô sô, bôn vô bInh nguoI nao cung Iung fhung nhu
cây fhap, dung gac. Ho dI gIay da, chân quân xa cap, fhaf Iung da,
bao dan caI fhaf Iung, sung nong fhop, phân bang mau xanh Ia
cây, mau nhu canh chIm on. Anh dua fhu cua Khang Huu VI cho
fh¦ vô vao frình bao.
VIôn Thô KhaI dang dung bua. HaI fh¦ nu xInh dop dung haI
bôn hâu com.
ÐAN H!ONC HÌNH 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Van sInh xIn kinh chao daI nhân! — Anh không quì Iay,
cung không vaI, ma dung nghIôm, gIo fay phaI Iôn chao fhoo kIôu
Nhâf.
Anh fhoang fhây nhung fhay dôI frôn nof maf VIôn daI
nhân: ban dâu Ia không bang Iong ra maf, sau do Ia nhìn anh fu
dâu dôn chân bang anh maf Ianh Iung, rôI fhì, su fan fhuong no
bung frôn khuôn maf, voI caI gâf dâu kho.
- NgôI xuông! — VIôn daI nhân noI.
Anh hIôu, phuong fuc ra maf ma anh dung công fhIôf kô, da
gây cho VIôn Thô KhaI môf ân fuong fôf dop. Th¦ nu bô dôn môf
chIôc ghô. Chô qua nang, nguoI fh¦ nu râf vâf va, anh ngho fhây
hoI fho nang nhoc, nguI fhây muI huong fu gay cô fa anh dung
nghIôm, noI:
- Van sInh không dam ngôI fruoc maf daI nhân.
- Vây fhì anh cu dung!
Anh fhây VIôn daI nhân maf vuông chu dIôn, maf fo, Iông
may râm, mIông rông, muI gô, faI Ion, dung Ia qui fuong nhu sach
noI. Ong fa vân gIu gIong quô nha, nhua nhua nhu ruou ha fhô Iâu
ngay. VIôn daI nhân baf dâu an, hình nhu quôn bang co anh o dây.
Anh dung bâf dông nhu môf cây duong. VIôn daI nhân mac ao ngu,
dI dop Iô, foc xoa không bim. Trôn ban bay Ia IIôf: Môf dIa mong
gIo chIôn vang, môf dIa v¦f quay, môf dIa faI dô, môf dIa ca dIôc
hoa nuong vang, môf fhâu frung Iuôc, môf Ian man fhâu frang
boc. Ong fa an khoo, an ngon Ianh. Ong chI cham chu vao an, coI
nhu không co aI bôn canh. HaI fIôu fhIôp, môf nguoI boc frung,
môf nguoI go xuong ca. VIôn daI nhân an môf mach bôn qua frung
Iuôc, haI mong gIo, foan bô da cua con v¦f quay, hon chuc mIông faI
dô, nua con ca, haI caI man fhâu. Ong uông ba chon ruou. CuôI
cung, ông suc mIông nuoc fra, dung khan bông Iau fay Sau do, ông
nga nguoI frôn ghô o hoI, nham maf, xIa rang, Iam nhu không co aI
frong phong.
Anh hIôu, nhung nhân vâf quyôn cao chuc frong fhuong finh
nôf ky quac, co cach rIông dô xom xof va fuyôn dung nhân faI. Vì
vây, anh coI nhung hanh vI phI Iô fIôf cua ông fa Ia dô fhu fhach
mình. Anh dung nghIôm da duoc môf fIông nhung chân không
run, maf không hoa, faI không u, fu fhô không Iôch Iac, fo ro môf
quân nhân fhuc fhu, môf fhô châf dang nô.
Maåc Ngön 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VIôn daI nhân vân không mo maf. HaI mI nu, môf phia fruoc,
môf phia sau, phia fruoc bop nan chân, phia sau xoa bop vaI.
TIông ngay râf fo vang Iôn fu cô hong, haI nguoI fhIôp fhInh
fhoang IaI nhìn frôm anh, mIm cuoI dây fhIôn chi. CuôI cung VIôn
daI nhân không ngay nua, mo maf, anh maf sac xao, hoan foan
không co vo ngaI ngu, hoI dôf ngôf:
- Khang Nam HaI noI anh bung dây sach, vo nghô sIôu quân,
dung không7
- Khang daI nhân qua khon, van sInh râf xâu hô.
- Ðung anh dây sach hay dây rac ruoI fa không cân bIôf.
Nhung fa muôn bIôf anh hoc nhung gì7
- Huân Iuyôn bô bInh, gIao frình xa kich, fô chuc da ngoaI,
bInh khi hoc, fruc fhanh hoc, d¦a hình hoc...
- Anh bIôf su dung sung không7 — VIôn Thô KhaI ngaf IoI
anh, dung phaf dây hoI.
- Van sInh nam vung fâf ca cac IoaI vu khi bô bInh, gIoI nhâf
Ia sung ngan, ban ca haI fay, bach bô xuyôn duong fhì không dam
noI, nhung frong khoang nam muoI bô, không phaf nao chôch!
- Ko nao dam khoac Iac fruoc maf fa, ko do không gap may
rôI!
- Van sInh xIn phop duoc frình dIôn fruoc maf daI nhân.
- Ðuoc! — VIôn Thô KhaI vô fay môf caI, gIong hao sang — NoI
kIôu noI quô fa, “Iua hay ngua fhì cu cho chay Ia bIôf”. bay dâu7
Môf fh¦ vô fro da vang chay ra. VIôn daI nhân bao.
- Chuân b¦ sung ngan, dan, bIa.
TaI fruong baf daf san môf ghô fua bang mây, ban fra, du
cho nang. VIôn Thô KhaI Iây frong hôp gâm haI khâu sung Iuc ma
vang, noI:
- Ðây Ia cac ban Ðuc fang fa, chua ban pha frInh.
- MoI daI nhân ban pha frInh.
Vô bInh nap dan, chuyôn sung cho VIôn Thô KhaI. VIôn câm
sung, vua cuoI vua hoI:
- Ngho noI môf quân nhân dich fhuc coI sung nhu vo, fuyôf
dôI không cho aI so vao, dung fhô không7
ÐAN H!ONC HÌNH 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðung nhu IoI daI nhân, râf nhIôu quân nhân coI sung nhu
vo — Anh không chuf so sôf, noI — Nhung van sInh cho rang, coI
sung nhu vo fhuc ra Ia coI fhuong vo, Ia nô d¦ch sung. Van sInh
cho rang, môf quân nhân chinh phaI coI sung nhu mo do.
VIôn Thô KhaI cuoI chô gIôu:
- CoI sung nhu vo da Ia quaI d¦ rôI; coI sung nhu mo fhì Ia
hoang duong. Anh noI coI sung nhu vo Ia coI fhuong sung, nhung
anh coI sung nhu mo7 Sung co fhô fuy fIôn fhay khâu nay bang
khâu khac, nhung mo fhì fhay mo khac fhô nao duoc7 sung gIup
anh gIôf nguoI, nhung co ba mo nao gIup anhg Iôf, hoac gIôf nguoI
hô anh7
VIôn Thô KhaI noI dôn bang môf Iy Io sac bon, khIôn anh
Iung fung.
- Ðon fhanh nIôn cac anh hoc Ðông hay hoc Tây duoc if kIôn
fhuc da noI vang mang, foan nhung Iuân dIôu quaI go. — VIôn Thô
KhaI fhan nhIôn nô môf phaf vao dam dâf fruoc maf, khâu fhu haI
nô môf phaf Iôn froI, dan choo chiu chiu. Ðan xong, ông fa Ianh
Iung buông môf câu:
- Thuc ra sung Ia sung, không phaI vo, không phaI mo.
Anh fro IaI fu fhô dung nghIôm, dâu cuI xuông.
- Van sInh da fa daI nhân da day bao. Van sInh xIn chân
chInh IaI quan dIôm cua mình dung nhu daI nhân da day, sung Ia
sung, không phaI vo, cang không phaI mo.
- Anh cung không cân phaI ram rap fhoo y fa Ta không công
nhân Iuân dIôm coI sung nhu mo, nhung coI sung nhu vo fhì cung
co Iy dây — VIôn daI nhân nom sung cho anh, noI — Cho anh môf cô
vo! Anh gIo fay baf gon khâu sung nhu baf môf con anh vu, VIôn
daI nhân nom nôf khâu kIa, noI: cho fhôm môf vo nua, cho co ch¦
co om. Anh dung fay kIa baf gon nhu baf con anh vu fhu haI. Câm
haI khâu sung frong fay ma mau suc sôI frong huyôf quan! HaI
khâu sung ma vang, VIôn Thô KhaI ban pha frInh môf cach fhô
bao, chang khac môf cap ch¦ om fuôI hoa nIôn, b¦ môf fôn dan ông
fhô Iô Iam nhuc. Anh nghI ma dau, nhung không fhô Iam gì khac.
Tay câm sung, anh cam fhây sung run rây, ngho fhây sung rôn rI,
cam nhân duoc sung co fình voI mình. Anh fu bo y nghI coI sung
nhu mo. Vây fhì, anh coI sung nhu nguoI dop. Qua frIôf Iy vô sung,
Maåc Ngön 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
anh fhây VIôn Thô KhaI không chI co faI xây dung va chI huy
quân dôI, ma con co ca môf bung chu.
- Ðan fhu fa xom!
Anh fhôI fhôI dâu nong, sua IaI chô câm cho cân, ngam nghia
frong mây gIây, mau vang sang Ioo duoI anh sang maf froI, dung
Ia cua hIôm. Anh buoc Iôn mây buoc, không cân ngam, vây IIôn
sau phaf, ca fay fraI Iân phaI, fâf ca chua dôn ba muoI gIây. Vô
bInh chay Iôn dom bIa vô, frình fruoc maf VIôn Thô KhaI. Sau vIôn
dôn frung hông fâm, xôp fhanh môf doa hoa maI. Cac fuy fung
dung xung quanh vô fay fan fhuong.
- CIoI! — Nu cuoI chân fhuc bung sang frôn khuôn maf VIôn
daI nhân — Muôn Iam công vIôc gì7
- Van sInh muôn duoc Iam chu nhân cua haI khâu sung nay
— Anh dô ngh¦, duf khoac.
VIôn Thô KhaI ngac nhIôn nhìn dam dam vao maf anh, rôI
bâf cuoI ha ha. CuoI duf, bao:
- Anh hay Iam chông cua chung!
Nho dôn dây, anh gIo fay so haI khâu sung o fhaf Iung. CIo
rof, chung Ianh nhu bang. Anh vuôf vo chung. Anh cô vu chung:
Ðan dung so! Anh câu khân chung: Ðan oI, hay gIup fôI! Công vIôc
ma fhanh Ia fôI so chôf frong khI ban nhau Ioan xa, nhung câu
chuyôn vô haI khâu sung fhì Iuu fruyôn muôn fhuo. Anh cam fhây
chung âm dân Iôn. phaI vây chu, sung cua fôI, phaI kIôn frì ma
doI, doI daI nhân cua fa fro vô, ngay nay sang nam so gIô dâu ông
fa! ÐôI ky ma sau Iung anh IaI cang xao dông, cac ky sI frôn Iung
ngua vua doI vua rof, nhung con ngua cung vua doI vua rof. Anh
nhìn Iuof haI bôn, cac sI quan nguoI nao nguoI ây ngap ngan ngap
daI, fuong nhu nga Ian ra bâf cu Iuc nao. ngua nao cung sôf ruôf
không ch¦u dung yôn. Chung can nhau, dôI ky bInh Iôn xôn, chô
nay Iang xuông, chô kIa ôn ao. TroI gIup fa, khI moI nguoI da qua
môf, so sao nhang nhIôm vu, chinh Ia Iuc fa ra fay.
CuôI cung, fu phia fhuong Iuu da vang Iôn fIông dông co Anh
Ia nguoI ngho fhây dâu fIôn. TInh fhân phân chân, anh gIo fay so
bang sung, nhung IaI Iâp fuc bo fay ra. VIôn daI nhân da fro vô,
anh fo vô cung phân khoI, noI fo voI cac dông IIôu phia sau. Cac sI
quan cung phân chân, nguoI vôI hI muI, nguoI Iau nuoc maf. Tom
IaI, aI cung muôn chao don VIôn daI nhân frong fu fhô dop maf.
ÐAN H!ONC HÌNH 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ChIôc fau fhuy nho don sì xuâf hIôn o khuc ngoaf con sông,
ông khoI xa khoI don cuôn cuôn, fIông “ph¦ch ph¦ch” ngay cang fo,
vang ca faI. MuI fau ro nuoc fhanh haI day bof song daI. ÐuôI fau
xo nuoc fhanh ranh sâu, song dôn duôI nhau chay vao bo caf. Anh
hô fo:
- TIôu doan ky bInh chu y, fan sang haI bôn... fan!
ChIôc fau fhuy gIam fôc dô, chay hình chu chI, chuân b¦ câp
bôn.
Anh vuôf vo haI khâu sung o fhaf Iung, cam fhây chung run
ray nhu chIm non b¦ baf, không phaI chIm, ma Ia phu nu. Ch¦ om
oI, dung so, dung so gì ca!
Tau câp bôn, ru Iôn hoI coI daI. HaI fhuy fhu dung frôn muI
fau nom cuôn fhung cho nguoI frôn bo buôc vong noo. Tau faf may,
fu frong khoang chuI ra mây nguoI fuy fung, chIa nhau dung gac
haI bôn cua khoang. Sau do, caI dâu fron xoay cua VIôn daI nhân
Io ra.
Anh cam fhây haI khâu sung frong fay IaI run Iôn.
Cach dây muoI mây ngay, khI fIn fuc vô sau v¦ quân fu b¦
gIôf cung môf Iuc, anh dang Iau sung frong nha. Chu Iinh cân vu
hof haI chay vao, fhông bao.
- Ðâm Truong quan, VIôn daI nhân dôn.
Anh vôI vang Iap IaI sung nhung không k¦p, VIôn Thô KhaI
da buoc vao. Anh dung dây, haI ban fay Iâm Iom dâu mo, fIm dâp
fhình fh¦ch. Anh frông fhây sau Iung VIôn Thô KhaI, bôn fôn vô sI
dac bIôf fo cao, fay dô frôn bang sung. Anh fuy Ia ÐôI fruong ky
bInh nhung không co quyôn hanh gì dôI voI bôn fôn fhân bInh
nguoI cung quô voI cua ông fa anh kinh cân dung nghIôm, bao cao.
- TI chuc không bIôf daI nhân foI, không k¦p ra don, mong daI
nhân fhu IôI!
VIôn Thô KhaI nhìn môf fhoang cac chI fIôf sung Ian Ioc frôn
ban, cuoI kha kha, hoI:
- ÐôI fruong TIôn, anh dang bân gì dây7
- TI chuc dang Iau sung.
- Không dung — VIôn Thô KhaI cuoI hì hì — Nôn noI dang Iau
cho vo.
Maåc Ngön 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Anh nho co Iân noI coI sung nhu vo, cuoI nguong.
- Ngho noI anh co quan hô voI Ðam Tu Ðông7
- HôI fI chuc o chô Nam HaI fIôn sInh, co gap môf Iân.
- ChI môf Iân7
- TI chuc không dam noI man fruoc maf daI nhân.
- Anh danh gIa nhu fhô nao vô con nguoI nay7
- Ðâm daI nhân, fI chuc cho rang — anh qua quyôf noI — Ðam
Iuu Ðuong Ia con nguoI cuong fhuong, co fhô Ia ban nôI khô, cung
co fhô Ia ko fhu không dôI froI chung.
- Câu ây nôn hIôu nhu fhô nao7
- Ðam Iuu Ðuong Ia con rông gIua cuôc doI, Ia ban fhì co fhô
Ia con dao haI IuoI, Ia fhu fhì co fhô dam choI vô maf. CIôf Ðam
Iuu Ðuong, co fhô nôI fIông o doI; b¦ Ðam Iuu Ðuong gIôf, chôf
cung dich dang.
- Ðan quan fhich fhu vô su fhang fhan cua anh — VIôn Thô
KhaI fho daI nuôI fIôc — TIôc rang fa không duoc dung ông fa, ông
fa da b¦ chom dâu o ThaI Th¦ Khâu, anh bIôf chua7
- TI chuc da duoc bIôf.
- Ðung anh nghI fhô nao7
- TI chuc râf dau xof.
- Ðom vao dây — VIôn Thô KhaI vây fay, haI vIôn fuy fung
ngoaI cua bô vao caI hôp son son fhôp vang dung fhuc an. VIôn
Thô KhaI noI:
- Ta chuân b¦ cho anh haI suâf an, fuy anh chon Iây môf.
Tuy fung mo hôp, frong co haI hôp con, dom bay Iôn ban.
- XIn moI! — VIôn Thô KhaI cuoI fif maf.
Anh mo môf hôp: bôn frong co môf baf su hoa do, frong baf
co sau vIôn fh¦f bam chIôn vang.
Anh mo hôp fhu haI: môf khuc xuong, dâu xuong con dinh
dôI fi gân.
Anh ngâng dâu VIôn Thô KhaI, ông fa cung dang mIm cuoI
nhìn anh.
Anh cuI dâu nghI ngoI môf Iuc, câm Iây khuc xuong.
ÐAN H!ONC HÌNH 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VIôn Thô KhaI gâf dâu fo vo bang Iong, vô vaI anh, noI:
- Anh qua fhâf fhông mInh. Khuc xuong nay Ia Hoang ThaI
Hâu fhuong cho fa, fuy fh¦f chang co mây, nhung muI v¦ fhì ngon
fuyôf, anh dung dân nho!
Ðan fay so sung cua anh baf dâu run Iôn, Iua gIân dang
fhIôu dôf fraI fIm anh. Anh frông fhây VIôn Thô KhaI buoc frôn
caI câu dân nhun nhay, cac vô sI xum xif xung quanh. Cac sI quan
dôu xuông ngua, quì Iay frong fIông quân nhac. RIông anh không
xuông ngua. VIôn Thô KhaI vây chao bô ha, frôn khuôn maf dây
dan no môf nu cuoI dô Iuong. ÐôI maf VIôn dIôm fung nguoI, cuôI
cung, gap Iuông maf cua anh ngôI frôn mình ngua. Trong khoang
khac, anh hIôu VIôn da bIôf fâf ca. dây Ia chuyôn nam frong kô
hoach cua anh, anh không muôn VIôn không bIôf VIôn chôf frong
fay aI. Anh fhuc ngua vof Iôn, dông fhoI ruf sung ra. ChI môf gIây,
dâu ngua anh da cham ngua VIôn Thô KhaI. Anh quaf fo:
- VIôn daI nhân, fa bao fhu cho sau quân fu!
Anh vây khâu sung frong fay phaI, frong khI vây anh bop co,
nhung không co fIông ung choI faI, muI Iuu huynh va dâu VIôn
Thô KhaI vo foac, caI hình anh da nhIôu Iân hIôn ra frong dâu
anh.
Cac sI quân va bInh Iinh so dôn nôI dung duc ra, nôu không
vì nguyôn nhân Ia haI khâu sung, anh da k¦p ban chôf nhung fông
fhông, nhung Thu fuong sau nay — Nhu vây so phaI vIôf IaI I¦ch su
cân daI Trung Quôc — Nhung vao gIo fhon chôf ây, sung vang da
phan IaI anh. Anh gIo sung Iôn fân maf dô xom, rôI gIân du quang
xuông HaI Ha, chuI:
- Chung may Ia dô con dI!
Cac vô sI VIôn Thô KhaI fu phia sau xông Iôn, IôI anh fu frôn
ngua xuông. Cac sI quan quì bôn bo sông cung ao Iôn, franh nhau
xo xac anh.
VIôn Thô KhaI không hô fo ra hoang mang, chI gIo ung da
nho vao maf anh Iuc nay da b¦ dam vô sI do xuông dâf, Iac dâu:
- TIôc qua, fIôc qua!
Anh dau xof, noI:
- VIôn daI nhân, ông noI dung, sung không phaI Ia mo.
VIôn Thô KhaI mIm cuoI:
Maåc Ngön 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sung cung không phaI Ia vo.
ÐAN H!ONC HÌNH 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 24
Rap nôI.
Ngay fhu haI sau vu Ma Tang, quan huyôn ngôI frong phong
van fhu, dich fhân soan fhao công van, dô frình frI phu IaI Châu
Tao Quô, Ðao ÐaI dao IaI Thanh Ðam Ðung, Tuân phu Son Ðông
VIôn Thô KhaI, bao cao fôI ac fay froI cua Iinh Ðuc dôI voI nhân
dân vung Ðông Ðac Cao Mâf. Canh fuong bI fham ma ông muc
kich dôm qua, cu dIôn dI dIôn IaI nhIôu Iân fruoc maf ông. Ðôn faI
ông, Iuc IIôn fuc Iuc duf doan, fIông khoc, fIông chuI. Ong gIân
dIôn nguoI, buf vung nhu mua, câu chu duoI ngoI buf ông dây sac
fhaI bI frang.
VIôn IaI phu frach hình su ron ron buoc vao, frình quan
huyôn môf buc dIôn bao cua Tuân phu Son Ðông guI phu IaI Châu
chuyôn huyôn Cao Mâf, nôI dung fhuc gIuc huyôn Cao Mâf nhanh
chong baf bang duoc Tôn Ðinh, dông fhoI yôu câu huyôn Cao Mâf
Io du nam ngan Iuong bac bôI fhuong fôn fhâf cho nguoI Ðuc. ÐIôn
bao con yôu câu TrI huyôn Cao Mâf sam sua Iô vâf fhâf hâu, dI
bônh vIôn Thanh Ðao fham vIôn ky su Ðuc Sfôphan, qua do xoa
d¦u nguoI Ðuc, franh fhôm chuyôn không hay sau nay, vân vân...
Ðoc xong buc dIôn, quan huyôn vô an dung dây, chuI môf câu
râf fuc: “Ðô khôn nan!”, không hIôu chuI VIôn daI nhân hay chuI
nguoI Ðuc7 Ong nhìn fhây bô râu dô cua vIôn fho IaI rung rung,
anh maf ranh ma cua vIôn fho IaI nhâp nhay. Ong huyôn fhuc
fình không ua vIôn fho IaI nay, nhung không fhô dung han. Ðuf
han sac nhu dao, han Iam muu nhIôu kô, fhông fhao cac manh
khoo cua quan fruong, hon nua IaI Ia anh om ho voI vIôn fho IaI
phu frach hình su cua TrI phu. TrI huyôn muôn công van cua
mình không b¦ fra IaI fhì không fhô fhIôu vIôn fho IaI nay.
- Iao phu fu, bao chuân b¦ ngua!
- Ðam hoI ông Ion, chuân b¦ ngua dI dâu a7
- ÐI phu IaI Châu.
- Không ro ông Ion dI phu IaI Châu co vIôc gì7
Maåc Ngön 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta d¦nh gap Tao daI nhân, doI công Iy cho dân Cao Mâf.
VIôn fho IaI sô sang gIâf Iây buc dIôn moI khoI fhao, ngo qua,
hoI:
- ÐIôn van nay guI Tuân phu IaI Châu phaI không7
- Ðung, nho ông nhuân sac hô.
- Ðâm daI nhân, ko hon nay gân dây maf mo, faI nghônh
ngang, dâu oc Iân fhân, chI so hong vIôc cua daI nhân. XIn daI
nhân Iam on cho ko hon nay vô quô duong Iao — VIôn fho IaI cuoI
nguong ng¦u, Iây frong fay ao fo don daf Iôn ban, noI — Ðây Ia fo
frình xIn fhôI vIôc.
Quan huyôn IIôc qua fo don, cuoI nhaf:
- Iao phu fu, cây chua dô, chôn cao da bo chay!
VIôn fho IaI không gIân, chI cuoI mIm fo vo khIôm nhuong:
- Ða fa quan Ion ân chuân.
- ÐoI fa dI IaI Châu vô, so sua fIôc ruou fIôn bIôf ông.
- Cam on fh¦nh fình cua daI nhân.
- Vây chao ông! — Quan huyôn phây fay.
VIôn fho IaI dI ra dôn cua, quay IaI noI:
- ÐaI nhân, fhoo fIôu nhân fhì, daI nhân không nôn dI phu
IaI Châu, buc dIôn nay cung không nôn guI.
- Iao phu fu noI ro hon xom nao.
- Ðâm daI nhân, fIôu nhân xIn noI môf câu: daI nhân Iam
quan cho frôn, chu không phaI Iam quan cho dân. Muôn Iam quan
fhì không duoc co Iuong fâm, muôn co Iuong fâm fhì không nôn
Iam quan!
- Chi Iy dây, con gì nua, Iao phu fu noI nôf dI.
- Ðaf ngay Tôn Ðinh dô Iam an. Ðây Ia phuong fhuôc duy
nhâf dô daI nhân franh duoc faI va — VIôn fho IaI nhìn cham cham
vao maf quan huyôn, noI — Nhung fIôu nhân bIôf, quan Ion không
Iam duoc!
- Vì vây ông bo dI — Quan huyôn noI — Ong cao Iao vô quô Ia
gIa, cao chay xa bay Ia fhâf!
ÐAN H!ONC HÌNH 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐaI nhân fhâf sang suôf! — VIôn fho IaI noI — Thuc ra, nôu
daI nhân duf duoc nhI nu fhuong fình, fhì baf Tôn Ðinh dô nhu fro
ban fay! Nôu daI nhân không muôn Iô maf, fIôu nhân fình nguyôn
frô faI khuyôn ma!
- KhoI, khoI! — Quan huyôn Ianh nhaf, noI — MoI ông dI ngay
cho!
VIôn fho IaI chap fay:
- Vây xIn chao daI nhân, chuc daI nhân duoc nhu nguyôn!
- Iao phu fu cân fhân gIu mình — Quan huyôn ngoanh vao
frong sân, goI fo — Xuân SInh, bao chuân b¦ ngua!
CIua frua, quan huyôn cuoI con ngua frang khoo manh cua
ông, mac quan phuc dông bô, ra dI fhoo duong Cua Ðac, fhap fung
quan huyôn Ia fay chân fhân fin Xuân SInh va Truong ban dIôu
fra Iuu Phac. Xuân SInh cuoI con Iua don fo khoo, Iuu Phac cuoI
con ngua ô caI. Ц om frong chuông suôf mua dông, ba con vâf vuI
suong nhu dIôn fruoc dông ruông mônh mông va fIôf xuân maf
Ianh, vua chay vua nhay con, hi vang. Con ngua caI cua Iuu Phac
gam mông con ngua frang cua quan huyôn, con ngua frang vof
Iôn. con duong mon khuc khuyu dang fan bang, maf duong dây
bun nhao don sì. Ngua chay không vung buoc, maf duong dây bun
nhao don sì. Ngua chay không vung buoc, quan huyôn phaI nhôm
frôn yôn, haI fay nam chaf bom ngua.
Ho dI vô phia dông bac, nua fIông sau da qua sông Ma Tang
mua xuân nuoc Iu fran bo, fIôn vao bình nguyôn rông Ion vung
dông bac. Nang chIôu âm ap, daf vang Iôn nhung buI co khô va
nhung dam co non moI nhu. ThI fhoang, nhung con fho dông hoac
cao gIâf mình fruoc vo ngua, nhay dung Iôn, bo chay. Trôn duong
dI, ho da nhìn fhây nôn duong cao cao cua duong saf CIao — Tô va
nhung nguoI dang Iam vIôc o do. fâm frang fhanh fhan fruoc dông
ruông mônh mông va bâu froI xanh nhaf cua quan huyôn fan bIôn,
frong dâu ông Iân Iuof dIôn IaI canh fham saf faI frân Ma Tang.
Ong fhây con fIm dau nhoI va kho fho. Ong fhuc gof gIây vao bung
ngua, con ngua Iông Iôn, nguoI ông Iac Iu, nôI buôn cung d¦u dI
phân nao. Iuc maf froI gôI Iôn duong chân froI, ho fIôn vao d¦a
phân huyôn Ðình Ðô, chon môf nha kha gIa o môf fhôn nho co fôn
Ia fhôn Co Truoc, nghI ngoI môf Iuc va cho suc vâf an. chu nha Ia
môf ông fu faI cao fuôI, foc bac pho, cung kinh va Iô phop voI quan
huyôn, daI fra fhuôc va com ruou, fhuc an co cu caI do nâu voI fho
Maåc Ngön 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dông, canh rau caI dâu phu, co ca hoang fuu câf fu haf bo bo. Su
fhu fIôp chân fình cua cu Tu khIôn quan huyôn cam dông. Môf
fình cam cao fhuong dâng Iôn frong dâu ông, bâu mau nong chay
rân râf frong huyôf quan. Cu Tu cô Iuu quan huyôn nghI qua dôm,
nhung quan huyôn môf muc ra dI. Cu Tu nuoc maf rung rung,
câm fay quan huyôn noI:
- TIôn daI nhân, vì dân ma không ngaI gIan khô nhu daI
nhân, fhâf Ia hông phuoc cho dân Cao Mâf.
Quan huyôn khang khaI, noI:
- Thua Iao huong fhân, ha quan an Iôc cua frIôu dình, Ia chô
nho cây cua dân, dâu dam không cuc cung fân fuy7
ÐuoI rang chIôu do ruc, quan huyôn Iôn ngua, chao fam bIôf
cu Tu ra fIôn fân dâu fhôn, rôI ra roI. Con ngua frang hi vang,
chôm Iôn frong fu fhô hung dung rôI Iao dI nhu muI fôn roI khoI
cây cung. Quan huyôn không ngoaI IaI nhìn, nhung nhung câu chu
da fro fhanh kInh dIôn khI fông bIôf dây ap frong dâu ông: bong
f¦ch duong, rang chIôu, bình nguyôn hoang vang, con duong xua,
canh khô Ia hoo, fIông qua kôu suong... dây bI frang.
Ra khoI fhôn, ho fIôn vao vung dông bang rông Ion hon,
hoang vang hon vung Ðông Ðac Cao Mâf. NoI dây dâf frung, dân
cu fhua fhof. Con duong mon Iuon nhu ran, co khô cao ngang
bung, ngua ngâng cao dâu ma chay, cây co bôn duong quof Ioaf
xoaf vao chân nguoI cuoI. Man dôm da nang, frang non hình IuoI
IIôm, anh frang nhu bac. Sao nhâp nhay frôn bâu froI fim. Quan
huyôn ngâng nhìn froI, chom sao Ðac dâu sang ruc, dong sông
Ngân rang ro, sao bang rach bâu froI. TroI fôI han, Ianh kInh
nguoI, ngua chay châm dân, fu daI xuông kIôu, fu kIôu xuông gan,
fu chay gan xuông dI fhung fhang. Quan huyôn quâf con ngua môf
roI vao mông, no buc bôI ruon dâu Iôn, chay nhanh duoc vaI buoc
rôI IaI fhung fhang nhu cu. Su hang haI cua quan huyôn gIam
dân, nhIôf huyôf frong nguoI fhôI sôI suc. Không co gIo, hoI Ianh
cua vao da fh¦f nhu IuoI dao. Quan huyôn caI roI vao câu yôn, haI
fay Iuôn frong ông fay ao, cuong ngua Iông frong canh fay, fhu
nguoI IaI, mac cho con ngua dI fhô nao fhì dI. Trong man dôm sâu
fham cua dông bang, ngho ro môn môf fIông fho cua ngua, fIông
Ioaf xoaf cua cây co ca vao quân ao. ÐôI khI, fIông cho sua mo hô
vong IaI fu môf ban xa, cang fang vo huyôn bi cua dôm fhâu. Quan
huyôn râf buôn vì frong Iuc vôI va, ông dô quôn chIôc ao Iông cao
ÐAN H!ONC HÌNH 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
côc fay o nha. No Ia qua fang cua bô vo ông. Ong vân con nho,
nhac phu râf fr¦nh frong khI fang caI ao nay cho ông. No vôn Ia
qua fang cua Hoang ThaI Hâu cho daI soaI Tang Quôc PhIôn, bô vo
cua bô vo ông. No nay da cu, dôI chô fruI hôf Iông, không con dop
nua, nhung râf âm. Nhac dôn ao, ông IaI nho nhung chuyôn cu.
Ong nho IaI canh nghoo fung fhuo fhIôu fhoI, hoc hanh gIan
khô, vuI nhu dIôn khI Iôn duoc cao frung, nho canh cac ban dông
nIôn chuc mung ông kôf duyôn cung chau ngoaI nha ho Tang, canh
ban hoc Iuu Quang Ðô mung dôI câu dôI. NguoI Iam sao bao hao
Iam vây, Quang Ðô nof chu manh mo nhu con nguoI cua ông fa.
Câu dôI von von fam chu: Châu gan voI ngoc, faI fu gIaI nhân. KhI
ây, con duong fruoc maf gân nhu fhônh fhang rông mo. Nhung “frI
phu chôf không bang chuôf nhaf sông”, ông ngoI o bô công sau
nam, nghoo rof mông foI, danh phaI nho nha vo câu cuu môn sInh
nha ho Tang dô ra Iam quan fInh ngoaI, xoay xo mây nam nua,
moI duoc vô frI huyôn Cao Mâf, môf huyôn duoc coI Ia fru phu. Vô
Cao Mâf, quan huyôn nhung muôn frô faI kInh bang dô co fhanh
fich, duoc dô baf. Nhung ông som hIôu ra, o môf vung ma nguoI
Tây fhom ro daI fhì không fhô fhang quan, cang không fhô fân
fuoc, man nhIôm ma không co gì saI sof da Ia may! OI, vuong frIôu
da dôn hôI maf vân, vang fhau Iân Iôn, dang Iua gIo bo buôm, cô
gIu Iây caI fhân frong sach.
Con ngua frang bông haf hoI râf fo khIôn ông bung fInh. Ong
fhây frong buI râm không xa, co bôn dôm maf sang xanh. SoI!
Quan huyôn hof fo, dông fhoI, fhoo phan ung fu nhIôn, kop chaf
haI chân vao bung ngua, fay gIâf cuong. Con ngua hi Iôn môf
fIông, câf cao vo fruoc, hâf ông nga ngua ra sau.
Iuu Phac va Xuân SInh vân bam sau quan huyôn. HaI nguoI
rof dôn nôI frông fhây quan huyôn nga ngua ma không sao fIôp
cuu ngay duoc. MaI khI haI con soI duôI baf con ngua fhì ho moI
hof Iôn, vua hof vua ruf dao khoI vo, fhuc ngua va Iua xông Iôn.
haI con soI nhay vof vao dam co râm, chay bIôn.
- Ong Ion, ông Ion! - Iuu Phac va Xuân SInh goI fo, vôI nhay
xuông chay dôn cuu chu.
HaI ban chân quan huyôn kof frong ban dap, nguoI froo
nguoc sau mông ngua. Con ngua so Iuu Phac va Xuân SInh bo
chay, koo Iô quan huyôn phia sau, may ma co râf day, nôu không,
chac chan so vo dâu. Iuu Phac co kInh nghIôm, ngan không cho
Maåc Ngön 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Xuân SInh Ia. HaI nguoI chung IaI, chum mIông bâp bâp dô con
ngua: Ngoan nao, ngoan nao, ngua frang ngoan nao... Nho anh
sao, ho fIôp cân rôI nhanh nhu chop, Iuu Phac nhay vof foI, ôm
chaf dâu ngua. Xuân SInh dang ngân ra fhì Iuu Phac hof fo: Ngôc
oI Ia ngôc, mau cuu ông Ion!
Xuân SInh Iong ngong IôI dâu IôI chân không go duoc khIôn
quan huyôn kôu nhu chay dôI. Iuu Phac bao: Câu Ia dô vô fich su,
mau IaI ôm Iây cô ngua!
Iuu Phac ruf ban chân fô cung cua quan huyôn khoI ban
dap, rôI ôm ngang fhaf Iung gIup ông dung dây, nhung haI chân
vua cham dâf da nhun ra, ông huyôn ngôI bôf xuông dâf. Ong fhây
foan fhân fô daI, không sao dIôu khIôn nôI bâf cu bô phân nao.
Cay va cô fay dau không ch¦u nôI. Trong Iong ông gIân hon Iân
Iôn, không bIôf fruf vao dâu aI.
- Ðâm, ông Ion co sao không a7 - Xuân SInh va Iuu Phac hoI
kho, vo o do cua nguoI pham IôI.
Quan huyôn nhìn khuôn maf nhoa nhaf cua haI fhuôc ha,
fho daI, noI:
- KhI fhâf, Iam môf quan fôf qua không dô!
- Ðâm ông Ion, frôn dâu ba fhuoc co froI xanh — Iuu Phac noI
— Ong Ion vâf va co froI chung gIam.
- Ong froI so phu hô cho ông Ion fhang quan phaf faI — Xuân
SInh noI.
- Co froI fhâf không7 — Quan huyôn noI — Ta chua b¦ ngua
koo chôf, chung fo co froI fhâf! Cac nguoI fon không7 Nao, nguoI
anh om, xom hô duI fa co gay không7
Iuu Phac coI xa cap chân ông Ion, Iuôn fay vao so nan môf
Iuof, noI:
- Ong Ion yôn fâm, chân chua gay.
- Sao ông bIôf7
- TIôu nhân fu nho duoc fIôn phu day cho chua cac bônh vô
xuong.
- Cha, không ngo ông anh fhôn ÐuI cua fa IaI Ia Iang Trung
vô xuong kIa dây! — Quan huyôn fho daI — Vua rôI fa nho IaI fhoI
hoc cao frung cung voI fhân phu chau. KhI ây con xanh, fuôI con
ÐAN H!ONC HÌNH 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fro, hang haI vô cung, ôm mông Iam nôn daI su cho dân cho nuoc,
nhung gIo fhì... - Quan huyôn buôn râu noI — Chân chua gay
chung fo co froI! Hay nâng fa dây!
Xuân SInh va Iuu Phac, môf fraI môf phaI, do canh fay ông
dung dây, do dâm dI fhu. Quan huyôn không phaf hIôn duoc cu
fhô dau chô nao, chI fhây nhoI fu gof chân Iôn, buôf fân oc. Ong
noI:
- Cac nguoI kIôm co dôf Iua suoI. Cu nhu fhô nay, fa không
cuoI ngua duoc nua!
Quan huyôn ngôI bôf xuông dâf, haI ban fay xoa vao nhau,
nhìn Xuân SInh va Iuu Phac vo co dôf Iua suoI nhu IoI ông bao.
ÐuoI anh sao mo, haI nguoI nhu haI con fhu dang Iam ô, fIông fho
phì pho, fIông buf co roan roaf ngho ro môn môf. Môf frân mua
sao bang frôn daI Ngân ha. Trong khoanh khac bung sang ây, ông
nhìn ro nof maf fim faI cua haI nguoI gIup vIôc. Nhìn maf ho, ông
co fhô hình dung maf ông. Chac rang gIa Ianh da Iam bIôn mâf vo
hao hoa, fhay vao do, Ia nhung nof cau co.
Quan huyôn chof nho foI chIôc mu quan — fuong frung cho
d¦a v¦ cua ông, vôI ra Iônh:
- Xuân SInh, dung vo co vôI, chIôc mu cua fa dâu rôI7
- Iaf nua co Iua dô fìm hon.
Xuân SInh dam không fhI hanh Iônh cua ông, IaI con công
khaI dô xuâf kIôn gIaI cua han, phaI coI Ia chuyôn dông froI. Quan
huyôn suy nghI râf Iung. Trong môf dôm fôI froI frôn canh dông
hoang, moI chuân muc co fhô b¦ fhay dôI!
Xuân SInh va Iuu Phac dôn co fruoc maf quan huyôn, ngay
cang nhIôu, dân fhanh môf dông Ion. Quan huyôn so vao dam co
fhâm suong, hoI:
- Xuân SInh, co caI danh Iua không7
- Không co, hong rôI a.
- Co, frong fay naI cua fIôu nhân — Iuu Phac noI.
Quan huyôn fho ra môf hoI, nho ca nguoI:
- Iuu Phac, nguoI râf chu dao frong công vIôc. Ðanh Iua Iôn,
fa da dông cung IaI rôI!
Maåc Ngön 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iuu Phac Iân frong fay naI, Iây ra da Iua, buI nhuI, IIôm koo
Iua bang saf rôI ngôI koo sôn sôf. MôI khI IIôm ca vao da foo Iua,
Iuu Phac IaI kho fhôI vao buI nhuI, dôn Iuc nao do, buI nhuI bon
Iua, Iuu Phac phông mIông fhôI môf hoI daI va dôu, buI nhuI hông
Iôn, rôI “buc” môf fIông, ngon Iua frang frang bung Iôn. Quan
huyôn vô cung fhich fhu. Ong nhìn ngon Iua dam dam, fam fhoI
quôn ca môf. Môf muI fhom dang dang foa frong không khi, khIôn
quan huyôn frong Iong bôI hôI. KhoI frang ngay cang dâm dac, gân
nhu co fhô nam baf duoc, cuôI cung, “buc” môf fIông, ngon Iua mau
vang bung Iôn cung voI khoI frang nhaf dân. Ngon Iua rung ruc
chIôu sang ca môf vung. Ða con vâf kh¦f muI, vo vây duôI dôn bôn
dông Iua, khuôn maf daI ngoang nhu vuI cuoI, maf chung frong
nhu fhuy fInh, dâu hình nhu fo ra, nhìn không fhâf fi nao. quan
huyôn da nhìn fhây caI mu. No roI xuông môf chô frung co moc
day, frông gIông môf con chIm mo dang âp frung. Ong bao Xuân
SInh xuông Iây. Mu dinh dây dâf va co muc, caI chop fhuy fInh
fuong frung cho phâm frâf ngooo sang môf bôn, haI caI Iông ga
rung cung fuong frung cho câp bâc fhì gay mâf môf chIôc. Râf xuI,
ông nhu fhâm. Nhung nghI IaI, ông fhây nôu nhu hôI nay b¦ ngua
koo chôf fhì con dâu xuI voI hôn7 Ong dôI mu Iôn dâu, không phaI
vì frong caI mu, ma vì chông Ianh. Iua rung ruc suoI âm phia nguc
con sau Iung fhì Ianh. Nong dôf ngôf, khIôn da vua raf vua ngua.
Ong IuI xa dông Iua môf chuf, vân raf. Ong dung Iôn, quay IaI suoI
cho Iung, nhung Iung vua âm fhì ngua IaI Ianh, ông phaI vôI vang
xoay ngua IaI. Xoay dI xoay IaI nhIôu Iân, co fhô fro nôn IInh hoaf.
Cô chân vân con dau nhung không nang. Ong vuI Iôn, nhìn ba con
vâf buf co, ham fhIôf kôu Iach cach. Con ngua frang vo vây duôI,
Iông duôI nhu nhung soI bac. Ngon Iua fhâp dân, fIông nô Iop bop
cung fhua va yôu dân. Ngon Iua bo ra bôn bôn nhu nuoc chay vô
chô frung. Iua cang chay cang Ian xa, fôc dô Ian cang nhanh, hon
nua, fu Iuc co dông Iua, gIo nôI ngay frôn canh dông. Nhung con
vâf co Iông nhay vof frong anh Iua, co Io do Ia fho dông hoac cây
cao. Môf con chIm kôu fhâf fhanh bay vao man dôm fham fham, co
Io do Ia con son ca hoac so dông. Ðông Iua da fan, chI con IaI fro
hông bôn duoI, nhung Iua dông fhì dang Ian rông, dop Iông Iây.
Quan huyôn râf vuI, maf Ionh Ianh:
- Ðop qua, ca doI fa chua chac fhây môf Iân! Xuân SInh, Iuu
Phac, chuyôn dI nay không uông!
ÐAN H!ONC HÌNH 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho Iôn yôn, fIôp fuc dI vô huong IaI Châu. Iua dông da Ian
râf xa, frông nhu vIôn song cua fhuy frIôu. Ðôm Ianh, không khi
sac muI khoI.
Sang fInh mo, quan huyôn dôn phu IaI Châu. Công fhanh
dong, câu froo koo Iôn, không môf bong Iinh gac. Ca gay ran o cac
hô nông dân. HoI âm fhâp dâm cây co. Iông may Iông mI Xuân
SInh va Iuu Phac bam dây bang, maf may don nhom gIo buI
duong fruong. Ong nghI, chac maf muI ông cung vây. Ong muôn
dô nguyôn dang vo phong frân nay ma gap quan frI phu, mong Iuu
IaI môf ân fuong fôf dop o ông fa. Ong nho bôn ngoaI công fhanh
co cây câu da, nhung nay no da b¦ do bo, fhay vao do Ia chIôc câu
froo, chac dô dôI pho voI phong frao NghIa hoa doan dang sôI suc.
Quan huyôn cho rang không cân phaI dôn nhu vây, xua nay ông
không fIn nông dân dam fao phan, fru ngay hôm sau ho chôf doI
fhì không kô.
Iuc maf froI moc fhì công fhanh mo, câu froo kon kof ha
xuông. Ho fhông bao cho Iinh gac công, rôI cuoI ngua cuoI Ia vao
frong fhanh, ca saf nôn frôn maf duong da ron fan. Ðuong phô râf
vang, chI môf sô if nguoI dây som muc nuoc bôn gIuong. MIông
gIông dây hoI nuoc, Ian can bôn bo gIông bang bam frang fInh.
Anh nang mau hông, nhung chô da fh¦f b¦ ho ngua ngay. Ho ngho
fhây fIông Ioang xoang vuI faI cua moc saf don ganh cham vao
quaI fhung. Nhung nguoI Iây nuoc nhìn ho bang cap maf kInh
ngac.
Maåc Ngön 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 25
Phô nho dôI dIôn voI phu duong co môf quan an nho, chu yôu
Ia ban fhang cô.
Môf chao Ion kô ngay fruoc cua, nguoI phu nu frang froo, fay
câm gao co can daI dang khuâf fhang cô sôI sung suc, muI fh¦f bo,
muI fhao qua fhom dIôc muI. Ho dôn fruoc cua quan fhì xuông
ngua, xuông Ia. Quan huyôn vua cham dâf, chân da nhun ra.
Xuân SInh va Iuu Phac fhì Ioang choang. HaI nguoI dìu quan
huyôn ngôI xuông ghô dâu bôn bôp. Ðif fo ma ghô nho nôn quan
huyôn b¦ chông vo. ChIôc mu quan frôn dâu không ch¦u yôn, Ian ra
chô nuoc bân. Xuân SInh va Iuu Phac vôI chay foI do quan huyôn
dây, maf fhuôn ra vì không fron chuc frach. Quan huyôn Iung va
bim foc dôu vây bân. Sang ra da b¦ nga, roI mu frôn dâu, Ia dIôm
bâf fhuong nghIôm frong. Quan huyôn râf buôn, foan mang haI
fuy fung môf frân, nhung fhây vo so sôf cua ho, ông IaI fhôI.
Xuân SInh va Iuu Phac cô nhom dây bang cap chân fô daI vì
ngôI Iâu frôn yôn, do quan huyôn dung dây. nguoI dan ba vôI bo
gao xuông, chay ra chô mu roI, dung vaf ao Iau Iây Iau dô nhung
chô bân frôn mu rôI dua fra quan huyôn, ngo y xIn IôI:
- XIn IôI ông Ion.
CIong frong va âm, quan huyôn cam fhây maf da, don Iây
chIôc mu, dôI Iôn dâu. Thoang caI da nhìn fhây nguoI dan ba co caI
nôf ruôI duyôn bang haf dâu frôn mop. Iuu Phac dung fay naI
chuI bim foc cho quan huyôn, no bân nhu caI duôI con bo b¦ Ia
chay. Xuân SInh fron maf mang nguoI dan ba:
- Nha ch¦ mu hay sao ma fhây ông Ion IaI không bô chIôc ghô
fua dôn7
Quan huyôn châm duf ngay su vô Iy cua Xuân SInh, dông
fhoI xIn IôI nguoI dan ba. NguoI dan ba maf do bung, vôI vao frong
nha bô ra môf chIôc ghô fua dây dây dâu mo, daf phia sau quan
huyôn.
ÐAN H!ONC HÌNH 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quan huyôn ngôI Iôn ghô, cam fhây gân côf frôn nguoI,
không co chô nao không dau. CaI vâf gIua haI chân, vua Ianh vua
fô cung, bap chân nong nhu chom Iua. TraI fIm ông cam dông sâu
sac voI chinh ông da vì dân ma dâu daI phong suong fhâu dôm
suôf sang. Ong cam fhây, ông co môf fInh fhân cao fhuong bang
bac khap không gIan, y nhu muI fhom cua chao fhang cô fruoc
maf. Thân fhô ông nhu môf cu caI vI daI phoI duoI nang, vo da baf
dâu fhôI rua, chay nuoc vang. Ðo Ia môf qua frình cuc ky dau khô
va cung vô cung hanh phuc. Maf quan huyôn rI ra haI gIof Iô dac
quanh, canh vâf nhoo dI. Ong hình nhu nhìn fhây fruoc maf ông Ia
nhung nguoI dân Ðông Ðac Cao Mâf dông nhu kIôn. Ho ngâng maf
Iôn, cam on froI bIôn cua ông. Nhung IoI fhôf ra fu cua mIông ho,
fhâf fha châf phac nhung khIôn ông cam dông sâu sac:
Ong Ion Thanh ThIôn... ôI, ông Ion Thanh ThIôn...
NguoI dan ba daf fruoc maf môI nguoI môf caI baf mau don,
frong baf co môf nhum gIa v¦ cung mau don, rôI caf vao môI baf
môf caI banh frang, môf chuf rau fhom cac IoaI, chuf fuong of. Ch¦
fa cu fhoan fhoaf, không cân hoI caI gì nôn caI gì dung, cu nhu Ia
dôI voI khach quon cua nha hang. Quan huyôn nhìn khuôn maf
fron vanh vanh frang froo cua nguoI dan ba, chof nho foI quan hô
khang khif cua ông voI nguoI dan ba ban fh¦f cho, ma cam fhây
âm Iong. NguoI dan ba khuây dôu chao fhang cô, nhung fIm gan
mô phôI Iong ruôf nhao Iôn frong chao, foa muI fhom phuc, khIôn
quan huyôn fhom ro daI. Môf gao dây nhung caI dô vao baf ông
huyôn, fIôp fhoo Ia môf gao chI foan nuoc. NguoI dan ba cuI xuông
rac haf fIôu vao baf, noI kho: “NhIôu hô fIôu môf chuf dô fruc
phong han”, quan huyôn cam dông gâf dâu, câm môI khuây dôu
baf fhang cô, rôI gho mIông hup môf ngum fo. Iâp fuc frong mIông
ông nhu co con chuôf nong bong nhao Iôn, nhô dI fhì fhô fuc, ngâm
o mIông fhì so bong, danh can rang ma nuôf. Quan huyôn bung da
nong ran, nuoc maf nuoc muI chay gIan gIua.
Sau khI vaI chuc ngum fhang cô da vao bung, mô hôI mo mô
hôI con fhI nhau bo ra. CaI gao cua nguoI dan ba vân khuây dôu
frong chao, chôc chôc IaI fhôm, khI fhì caI khI fhì nuoc vao baf moI
nguoI. Aôn nhanh fhôm nhanh, am châm fhôm châm. CuôI cung,
quan huyôn vaI nguoI dan ba môf vaI, noI: “Ðu rôI, ba ch¦, dung
fhôm nua!”. NguoI dan ba mIm cuoI: “Ong Ion cu dung fhoaI maI!”.
Aôn xong baf fhang cô, ông cam fhây suc Iuc da hôI phuc, caI
chân hay con dau nhung da co cam gIac fhuc. Ong fhây o chân
Maåc Ngön 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fuong phia sau Iung ông, co hon chuc nguoI dang dom ngo, ho dôn
xom hay ho dôn an nhung so caI mu quan, nôn không dam vao.
Ong bao Xuân SInh fra fIôn, nguoI dan ba kIôn quyôf không nhân,
con noI, ông Ion không chô quan nghoo Ia vInh du cho fIôu nu rôI,
dâu dam fhu fIôn. Suy nghI môf fhoang, ông Iây mIông ngoc bôI fu
frong hâu bao, noI: “Ch¦ HaI, cam on fh¦nh fình cua ch¦, co mIông
ngoc bôI nay ch¦ câm cho anh HaI Iam ky nIôm.” NguoI dan ba maf
do bung, hình nhu vân không muôn nhân. Quan huyôn dua mIông
ngoc bôI cho Xuân SInh. Xuân SInh duI vao fay nguoI dan ba: Ong
Ion cho, ch¦ khach khi Iam gì! NguoI dan ba câm Iây mIông ngoc
bôI, sung so không noI duoc gì. Quan huyôn sua sang dôI chuf rôI
nham huong phu duong dI foI, ông bIôf sau Iung co râf nhIôu anh
maf doI fhoo. Thâm chi ông con nghI rang, sau nay, su fich ông
huyôn Cao Mâf an fhang cô so fro fhanh gIaI fhoaI, nguoI fa so
fhôm dâm fhôm of fruyôn fung cho nhau, chua fung so dua vao
M¦ou Xoang, fhô hô nay kô fIôp fhô hô kIa ma dIôn! Ong con nghI,
nôu nhung frong fay co gIây buf, ông so dô fôn caI quan an cua
nguoI dan ba da dom IaI nIôm vuI cho ông, hoac ông Iam môf baI
fho, va voI fhu phap phong fung cua ông, quan so dông khach.
Ðuoc frôn phô phu rông Ion, quan huyôn Cao Mâf ngâng cao dâu,
dang dI duong bô cua môf mônh quan frIôu dình, chân buoc ma
Iong ông fo fuong MI Nuong maf hoa da phân, fo fuong Iuôn ca
nguoI dan ba cao cao frang froo ban fhang cô, fâf nhIôn, fo fuong
ca vo ông. Ong cam fhây ba nguoI dan ba, môf Ianh nhu bang, môf
ruc Iua, môf âm ap nhu chan bông.
Quan huyôn duoc quan phu fIôp râf nhanh. NoI fIôp Ia fhu
phong cua quan phu, frôn fuong froo buc franh vo cây fruc bang
muc nho cua hoa sI co fôn fuôI Tr¦nh Ðan KIôu fang frI huyôn
Tang NhIôm Ðuy. Quan phu maf fhâm quâng, con nguoI do dong
doc, bô dIôu cuc ky môf moI, ngap saI ca quaI ham. Quan huyôn
fhuâf IaI can ko vu fham saf kInh hôn o Ðông Ðac Cao Mâf,
nguyôn nhân va hâu qua, fo y cam gIân nguoI Ðuc, dông fình voI
nhân dân Cao Mâf. Ngho xong, quan phu suy nghI râf Iâu, câu
dâu fIôn khI mo mIông Ia:
- Ong huyôn Cao Mâf, baf duoc Tôn Ðinh chua7
Quan huyôn sung nguoI, dap:
- Ðâm daI nhân, Tôn Ðinh bo frôn, chua baf duoc.
ÐAN H!ONC HÌNH 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quan phu nhìn cham cham vao maf quan huyôn, anh maf
nhu muI duI, khIôn quan huyôn cam fhây phâp phong. Quan phu
cuoI nhaf haI ba fIông, hoI kho:
- NIôn huynh, ngho noI ông voI con gaI Tôn Ðinh... ha ha
ha... nang co gì ma ông mô dôn nhu fhô7
Quan huyôn âp ung, foaf mô hôI Ianh.
- Sao không fra IoI7 — Quan phu dôI sac maf.
- Ðâm daI nhân, gIua fI chuc voI con gaI Tôn Ðinh không co
chuyôn bây ba... cha Ia fI chuc fhich an fh¦f cho cua cô ây...
- TIôn nIôn huynh — Nof maf quan phu fro IaI hoa nha fhân
fhIôn, ông fa Iôn gIong day doI — Ta va ông dôu an bông Iôc nha
nuoc, ch¦u Iong ân cua cua Hoang ThaI Hâu, Hoang fhuong, phaI
hôf Iong vì công vIôc, moI không phaI voI Iuong fâm. Nôu nhu vì
fình rIông ma bo qua Iuâf phap, dua voI chuc phân, fhì...
- TI chuc dâu dam...
- Chôf mây fhang uong buong fhì co gì dang kô — Quan phu
fhong fha noI fIôp — Nôu nguoI Ðuc cho qua chuyôn nay, không
gây kho dô, fhì chua han da Ia fôf!
- Nhung con haI muoI bay sInh mang, fhua daI nhân — Quan
huyôn noI — NoI voI dân fhô nao bây gIo7
- Con noI voI nang caI gì7 — Quan phu dâp ban — Chang Io baf
nguoI Ðuc bôI fhuong finh mang7
- PhaI Iam ro dung saI — Quan huyôn noI — Nôu không, fI
chuc không con maf muI nao frông fhây dân Cao Mâf!
Quan phu cuoI nhaf:
- Ta không co caI dung saI nao dua cho ông, ma du ông co dI
hoI Ðam Ðao ÐaI, dI ma hoI VIôn Tuân phu, dI ma hoI Hoang
fhuong Hoang ThaI Hâu, fhì cung chang co caI nao dung saI nao
dua cho ông.
- HaI muoI bay sInh mang kIa ma, fhua daI nhân!
- Nôu ông hôf Iong vì công vIôc, fhì ông da fom Iuôn Tôn Ðinh
gIao cho nguoI Ðuc, fhì nguoI Ðuc chang phaI dIôu quân, chang
xay ra chuyôn haI muoI bay nhân mang — Quan phu vô vô chông
gIây fo frôn ban, cuoI nhaf — TIôn nIôn huynh, co nguoI bao, ông
Maåc Ngön 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bao fruoc nôn Tôn Ðinh moI chay fhoaf, chuyôn nay ma dôn faI
VIôn daI nhân fhì râf bâf IoI cho nIôn huynh.
Quan huyôn mô hôI uof dâm.
- Ðo vây, công vIôc buc fhIôf hIôn nay dôI voI TIôn nIôn
huynh không phaI Ia khIôu kIôn hô dân, ma Ia câp fôc baf ngay
Tôn Ðinh quy an — Quan phu noI — Ðaf duoc Tôn Ðinh rôI, fhì dôI
frôn dôI duoI dôI nôI dôI ngoaI dôu dô, không baf duoc Tôn Ðinh fhì
noI voI aI cung kho!
- TI chuc hIôu...
- NIôn huynh — Quan phu mIm cuoI hoI — MI Nuong ngon
Ianh co nao ma fIm ông rung dông dôn fhô7 — Quan phu dua —
Không phaI cô fa co foI bôn bu haI dô choI chu7
- ÐaI nhân cu dua...
- Ngho noI frôn duong dI ông vua nga roI ca mu phaI không7
— Quan phu nhìn dInh dâu quan huyôn, hoI môf câu y fu sâu xa.
Không doI quan huyôn fra IoI, ông fa câm chon fra go frôn chon
vao canh dIa môf caI, dung dây bao quan huyôn — NIôn huynh
phaI hôf suc cân fhân, rof mu Ia chuyôn nho, roI dâu moI Ia
chuyôn Ion!
Sau khI vô Cao Mâf, quan huyôn b¦ ôm. Thoaf fIôn Ia dâu
vang maf hoa, fhuong fhô ha fa, sau do Ia sôf cao, mô sang. TrI
huyôn phu nhân môf maf frông bônh bôc fhuôc, môf maf bay
huong an, dôm dôm khân caI câu cho quan huyôn faI qua nan
khoI. Không hIôu do fhuôc hay do fhân IInh phu hô, quan huyôn xì
muI ra nua baf huyôf don fanh fuoI, sau do sôf IuI, fa cung dung.
Iuc nay da Ia frung fuân fhang HaI, dIôn bao fu fInh, dao, phu vô
vIôc froc na Tôn Ðinh nhu buom buom, cac fho IaI nhao nhac nhu
dô vo, con ông huyôn fhì mô mô fInh fInh, com chang buôn an, cu
nhu fhô nay fhì noI gì dôn chuyôn fhang duong ngh¦ su, ngay ca
finh mônh cung kho dam bao. Phu nhân dich fhân vao bôp, frô hôf
faI nâu nuong, cung không Iam sao cho quan huyôn fhây ngon
mIông.
Truoc fôf fhanh mInh muoI mây ngay, buôI chIôu, phu nhân
cho goI Xuân SInh vao Ðông Hoa sanh dô hoI.
Xuân SInh fhâp fhom buoc vao phong, fhoang fhây phu nhân
cau dôI may IIôu, sac maf hâm hâm, ngôI ngay ngan frôn ghô dua
nhu môf pho fuong, IIôn quì sup, noI:
ÐAN H!ONC HÌNH 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Phu nhân cho goI fIôu nhân, chang hay co dIôu gì saI bao7
- NguoI da Iam môf vIôc fôf dây! — Phu nhân Ianh Iung noI.
- TIôu nhân co Iam gì dâu a!
- Ong Ion da dI IaI voI con Tôn MI Nuong nhu fhô nao7 — Phu
nhân nghIôm gIong hoI — Co phaI caI dô khôn nan nha nguoI daf
môI không7
- Ðâm phu nhân, qua fhâf oan cho fIôu nhân — Xuân SInh vôI
phân frân - TIôu nhân chI nhu con cho bôn canh daI nhân, daI
nhân chI dâu can dây.
- Xuân SInh fo gan! IaI con chông chô - Phu nhân nôI gIân —
Ong Ion b¦ bon bay du dô Iam cho hu hong rôI!
- Qua fình oan cho fIôu nhân...
- Thang nhoc Xuân SInh, fhân danh Iam fay chân fhân fin
cua ông Ion, da không khuyôn gIaI ông Ion dop bo ham muôn, fân
fuy vIôc quan, fraI IaI, dân daf ông Ion fhông gIan voI dân nu, vây
Ia daI ac, Io ra phaI danh quo haI chân nguoI, nhung nIôm fình
nguoI hâu ha ông Ion da mây nam, nôn fa fha cho Iân nay. Tu nay
vô sau, chô ông Ion co chuyôn gì phaI bao ngay cho fa, nôu không,
fôI cu fôI moI fa so cho môf frân!
- Ta on phu nhân không danh, Xuân SInh không dam fhô
nua a. — Xuân SInh dâp dâu fa on, so bInh ca ra quân.
- NguoI dôn hIôu fh¦f cho goI con Tôn MI Nuong dôn dây cho
fa - Phu nhân Ianh Iung noI — Ta co chuyôn cân noI voI no.
- Ðâm phu nhân — Xuân SInh bao dan han Iôn — Thuc ra, Tôn
MI Nuong râf fôf bung...
- Iam môm! - Phu nhân do — Chuyôn nay không duoc cho
ông Ion bIôf. nôu nguoI dam rI faI ông Ion...
- TIôu nhân không dam a...
TIn quan huyôn ôm IIôf gIuong dôn faI MI Nuong. Ruôf gan
nhu Iua dôf, nang quôn an quôn ngu, fhâm chi con buôn hon khI
ngho fIn mo kô va haI om ngô nan. Ða mây Iân nang xach hoang
fuu, fh¦f cho dôn nha môn, nhung bon Iinh gac không cho vao.
Ngay fhuong vân dan dum, vây ma fôn nao cung fro maf, nhu
không hô quon bIôf, chang khac huyôn da fhay chu moI, câm nang
vao huyôn.
Maåc Ngön 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MI Nuong hôn via Iôn mây, fâm fhân bâf d¦nh, ngay nao
cung xach ruou va fh¦f cho Iuon fruoc công huyôn. Ðân phô chI fro
ban fan vô nang nhu ban vô môf con quaI vâf. Nang da dI Iô fâf ca
dình chua mIôu mao frong huyôn dô câu cho suc khoo cua ông Ion,
ngay mIôu Ðaf Iap chang IIôn quan gì dôn fâf bônh, nang cung
dôn fhap huong. Iuc nang fu mIôu Ðaf Iap ra vô, môf dam fro
xông foI haf baI ca dao ma nang doan chac rang do nguoI Ion sang
fac:
Cao Mâf Huyôn Iônh, fuong fu fhanh bônh, an uông không
ngon, kho foan finh mônh, mIông nôn ra huyôf, frôn fhao ra fIôf!
Cao Mâf Huyôn Iônh, râu daI khac fhuong, ngay dôm fuong
nho, cô nang MI Nuong! HaI con nguoI ây, fhanh dôI uyôn uong.
Môf dôI uyôn uong, không duoc doan fu, con duc u ru, con gaI
khoc rong. XIn duoc cung khoc, phu nhân noI không!
Hình nhu quan huyôn co y nhan fIn qua mIông bon fro,
khIôn frong Iong MI Nuong nôI con gIông bao. Nuoc maf fran mI
khIôn nang duoc fIn ông ôm nang qua IoI bon fro. Nang nhac ngan
Iân van Iân fôn ông, fuong fuong khuôn maf vang vo cua ông cho
ôm dau. NguoI oI, fraI fIm nang dang vây goI, nguoI vì om ma
mang bônh, nôu chang may co mônh hô nao, om con sông Iam
sao7... Ðm không danh Iong, du froI sâp om cung phaI uông voI
nguoI chung hoang fuu cuôI cung, an voI nguoI môf mIông fh¦f cho
cuôI cung. Ðu om bIôf nguoI không Ia nguoI cua om, nhung fraI
fIm om da coI nguoI Ia nguoI cua om, gan sô phân cua om voI sô
phân cua nguoI. Ðm cung bIôf nguoI va om không gIông nhau,
nhung gì nguoI nghI va nhung gì om nghI cach nhau muoI van fam
nghìn dam; om cung bIôf, chua chac nguoI da yôu om fhâf su, om
chang qua chI Ia nguoI dan ba xuâf hIôn fruoc maf nguoI khI nguoI
cân dan ba nhâf. Ðm bIôf nguoI yôu Ia yôu fâm fhân om, ua vo
phong fình cua om, khI om vô gIa, nguoI so quang om không
fhuong fIôc! Ðm cung bIôf, râu cha om chinh Ia nguoI vaf, du nguoI
chôI rang không. NguoI huy cuôc doI cha om, cung Ia huy k¦ch haf
MIôu Xoang! Ðm bIôf, nguoI dang do du frong vIôc baf hay không
cha om. Nôu VIôn daI nhân frôn fInh bao dam, rang baf Tôn Ðinh
nguoI so duoc phong quan fân fuoc, nguoI so baf Tôn Ðinh. Nôu
nha vua Iônh cho nguoI gIôf om, nguoI so gIôf; om cung bIôf rang,
fruoc khI gIôf om nguoI so xof xa, nhung nguoI vân gIôf bang dao...
Ðu rang om bIôf râf nhIôu vô nguoI nhu fhô, gân nhu om bIôf fâf
ca, om bIôf môI fình sI cua om kôf cuc so bI fham, nhung om vân
ÐAN H!ONC HÌNH 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
yôu nguoI, sI mô nguoI. Thuc ra, nguoI cung Ia nguoI dan ông khI
om cân dan ông nhâf. om yôu Ia yôu dung mao cua nguoI, hoc vân
cua nguoI, ma không phaI con fIm cua nguoI. Ðm không hIôu con
fIm cua nguoI. Ðm ha fâf phaI hIôu con fIm cua nguoI dô Iam gì7
Ðm chI Ia môf dân nu co nhung cuôc fình fhung frông Iong chIông
voI nguoI dan ông nhu nguoI Ia du. Yôu nguoI dôn nôI quôn ca cha
mo do dang frong con hoan nan nha fan cua naf; frong fIm frong
fh¦f frong xuong om dâu cung co nguoI. NguoI bIôf không, om cung
ôm dây, ôm fu hôm gap nguoI, ôm nang nhu nguoI, chang nho hon
chuf nao.
NguoI bao om Ia fhuôc bônh cua nguoI, om bao nguoI Ia fhuôc
phIôn cua om. NguoI sap chôf frong công duong, om sap chôf ngoaI
công duong. Trong công duong, nguoI do nhIôu nguyôn nhân ma
chôf, om chang qua chI Ia môf nguyôn nhân. NgoaI công duong, om
chI môf nguyôn nhân, vì nguoI ma chôf. Ðm chôf nguoI con sông,
nguoI chI khoc ba hôm; nguoI chôf om con sông, om khoc ca cuôc
doI. NguoI chôf, fhuc fình om cung chôf. Cuôc frao dôI mua ban
không công bang, vây ma om vân cu Iam. Ðm Ia con cho cun cua
nguoI, chI cân nguoI huyf môf sao fIông sao mIông Ia om chay foI,
ma vây duôI, ma nhay mua, ma IIôm gIây cua nguoI. Ðm bIôf
nguoI yôu om nhu con moo doI yôu con ca dIôc hoa; om yôu nguoI
nhu con chIm non yôu caI cây ma no fru ngu; om yôu nguoI dôn nôI
maf fro fran bong, vì nguoI ma IIôm sI không con; om không y chi,
không fIôn dô; om không kìm duoc buoc chân, cang không gIu duoc
con fIm. Vì nguoI ma om dam nhay vao rung dao bIôn Iua, bo ngoaI
faI mIông fhô xì xao. Tu mIông bon fro, om bIôf phu nhân không
cho om vao fham nguoI. Ðm bIôf phu nhân xuâf fhân noI quyôn
quy, dây oc muu Iuoc, dây bung kInh Iuân, nôu Ia fraI, af fu Iân
nôn bâc daI nhân cua hoang frIôu. Ðm bIôf, om Ia con gaI môf kop
haf, vo môf dô fô, không bao gIo Ia dôI fhu cua phu nhân, nhung
om Ia môf nguoI mu vao công. Công dong fhì om cung vo dâu, công
mo fhì om gap vân hôn. Ðm bâf cân ngan dIôu quy fac, van dIôu
câm ky, công chinh không cho vao fhì om dI công hâu, công hâu
không cho om vao fhì om dI công ngach, công ngach không cho om
vao fhì om Ioo cây froo fuong. Ðm quanh quân ca môf ngay o
fuong hâu nha môn, om so vao nha bang IôI ây...
Trang fhuong fuân soI fo fuong hâu nha môn, bôn frong Ia
vuon hoa, fhuong ngay quan huyôn va phu nhân dI dao, fhuong
hoa o do. Cây du cô fhu vuon môf canh fo ra ngoaI, vo cây Iâp Ianh
Maåc Ngön 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu vây rông, vây rông Iâp Ianh Ia canh cây fuoI. Nang kIông chân
voI foI canh cây, fay cham vo cây Ianh foaf, khIôn nang nghI foI
IoaI ran. Canh dI fìm ran phu nhau frong Iuc fhân hôn dIôn dao
dôn cach dây mây nam IaI fro vô frong dâu, khIôn fIm nang dau
nhoI va cam fhây nhuc nha. Ong Ion oI Ia ông Ion, om co khô vì yôu
ông, bao nôI dang cay ông nao co bIôf7 Phu nhân cua ông con nha
khuô cac, hâu duô danh fhân, Iam sao hIôu nôI fâm fình cua om7
Phu nhân, fôI không hô co y cuop chông phu nhân, fôI dung ra Ia
vâf fô fhân chôn mIôu duong, fình nguyôn hIôn fhân cho fhân
huong dung. Phu nhân, Io nao ba chang fhây, vì co fôI, phu quân
cua ba chang khac ma hoo gap mua xuân7 Phu nhân, nôu ba Ia
con nguoI khoan dung dô Iuong, fhì nôn ung hô fôI cung quan
huyôn; nôu ba fhâu fình daf Iy fhì không nôn ngan can fôI vao nha
môn. Phu nhân a, ba ngan cung bang fhua, ba co fhô ngan Ðuong
Tang, Sa Tang, Tôn Ngô Không dI Tây Truc Iây kInh, không ngan
nôI MI Nuong vao nha môn fham TIôn ÐInh! Ðanh fIông TIôn
ÐInh, fhân phân TIôn ÐInh, cua caI TIôn ÐInh do ba nam; fhân
fhô TIôn ÐInh, hoI fho TIôn ÐInh, mô hôI TIôn ÐInh Ia cua fôI. Phu
nhân, MI Nuong fôI fu nho fhoo cha mua may frôn sân khâu, dâu
chua nho nhang nhu canh on, cung chac chân manh fay; dâu chua
vuof maI bay fuong, Ioo cây bam canh da gIoI. Tuc ngu co câu, cho
cung duf gIâu, moo cung Ioo cây. MI Nuong fôI du không phaI cho
moo, cung co fhô Ioo cây vuof fuong. Chang qua Ia fôI fu khInh
mình, dô dôn nôI âm duong dIôn dao; không baf chuoc Oanh Oanh
doI frang duoI maI fây hIôn, IaI Iam nhu Truong Quân Thuy vuof
fuong dôm vang. Quân Thuy vuof fuong gap Oanh Oanh, MI
Nuong vuof fuong gap TIôn ÐInh, chang hIôu muoI muoI nam sau,
aI soan vo Phan Tây HIôn nay7 Nang IuI IaI haI buoc, fhaf chaf
dây Iung, fom gon vaf ao, fhu gIan chân fay vaI caI, hif vao môf
hoI daI, rôI nhay vof Iôn, haI fay bam chac vao canh cây. Canh cây
rung Iôn, con cu moo hoang so kôu Iôn môf fIông, rôI nho nhang
không môf fIông dông, bay vao bôn frong nha môn. Cu moo Ia
gIông chIm ông Ion râf fhich. Trong sân kho Iuong fhuc cua huyôn,
co dôn hang chuc con cu moo dâu frôn cây hoo, ông Ion bao chung
Ia fhân coI kho, Ia khac fInh cua Iu chuôf. Ong vuôf râu, ngâm:
Kho nha quan chuôf fo fay dâu, frông fhây nguoI gIuong maf dâu
dâu!... Ðung Ia môf bung chu, bac cô fhông kIm, ôI nguoI ma fôI
yôu! HaI fay bam chac cây, dung suc canh fay hâf nguoI Iôn, fhô Ia
nang vaf voo frôn chac cây.
ÐAN H!ONC HÌNH 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mo canh ba vua dIôm, bôn frong yôn fInh. Nang ngôI frôn
chac cây nhìn vao. Nang nhìn fhây maI dình, ngoI Iuu Iy Iâp Ianh,
chIôc hô nho bôn canh cung Iâp Ianh. Tây Hoa sanh hình nhu co
don, chac quan huyôn duong bônh o dây. Ong Ion oI, om bIôf ông
ngong cô cho om, ruôf gan ông nhu fhIôu nhu dôf; con nguoI fôf
bung, xIn nguoI dung sôf ruôf, dâu fuong nay so nhay xuông MI
Nuong! Mac kô phu nhân ngôI ngay bôn canh, frông nom ông nhu
hô du frông môI; mac cho roI da vuf rach da Iung fôI, fôI cung phaI
fham ông bang duoc.
MI Nuong bo fhoo canh cây mây buoc rôI nhay xuông dâu
fuong. RôI, suôf doI nang không quôn chuyôn xay ra sau do: nang
b¦ frof chân, roI xuông chân fuong phia frong, nga môf cu nhu froI
gIang, mông dau, fay sây saf, Iuc phu ngu fang dôu chân fhuong.
Nang v¦n cây fruc dung Iôn môf cach kho khan, maf nhìn Tây Hoa
sanh anh don haf ra ma frong Iong aI oan. Nang so mông, fhây
dinh nhom nhop7 CaI gì vây, nang hôf hoang nghI rang do Ia mau,
gIo fay Iôn fhì co muI fhôI. CaI fhu don sì chang phaI cuf cho fhì Ia
gì7 TroI a, không bIôf ko nao fang fân Iuong fâm nghI ra caI fro
dôc d¦a nay7 Iam cho Tôn MI Nuong do dang daI hình nhu fhô
nay7 Cha Io cuf cho dây dif quân nhu fhô nay ma dI gap ông Ion
sao7 Chang Io dô MI Nuong xâu hô xâu xa nhu fhô nay dI gap
quan Ion TIôn sao7 Nang nan qua, vua gIân vua buc. TIôn ÐInh,
ông ôm nua dI, ông chôf dI, ông chôf dô cho phu nhân cua ông goa
bua, không fhich o goa fhì uông fhuôc dôc, froo cô xa nha hoac
fuân fIôf dô fro fhanh IIôf phu, nhân dân Cao Mâf so gop fIôn mua
da dung bIa fIôf phu cho phu nhân!
Nang dI IaI chô cây du, ôm fhân cây d¦nh Ioo Iôn, nhung caI
nhanh nhon chac chan hôI nay da dI dâu ca, môI Iân duon Iôn Ia
môf Iân fuf xuông, chân fay dinh dây caI fhu don sì fhôI hoac ây.
Cam chua! Thân cây bôI dây phân cho. MI Nuong chuI haI ban fay
xuông dâf, fuc chay nuoc maf. Iuc nay, nang ngho co fIông cuoI
nhaf sau hon non bô, rôI co haI bong nguoI dI ra, môf nguoI câm
don Iông, anh don do quach nhu don Hô TIôn cuu nguoI frong
fruyôn fhuyôf. HaI nguoI dôu mac dô don, maf cho mang, không ro
fraI hay gaI, fâf nhIôn không fhô nhìn ro maf.
Tôn MI Nuong hôf hoang dung dây, fhây mình không con
maf muI nao ma nhìn nguoI khac, nôn gIo fay d¦nh bung maf,
nhung haI fay dây phân fhì bung maf Iam sao7 Nang cuI gâm,
nguoI gân nhu gâp IaI, IuI dân vô chân fuong. NguoI ao don gIo cao
Maåc Ngön 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
don Iông dôn fruoc maf MI Nuong, hình nhu dô nguoI ao don fhâp
xom ro maf nang. NguoI ao don fhâp Iây cây gây fruc nho nâng
cam dô maf nang ngâng Iôn. Nang vua fhon vua gIân, nhung
không con hoI suc dô chông IaI. Maf nang mo ho dô nhung gIof Iô
chay fran. Nang ngho fhây nguoI ao don câm gây fhôf Iôn môf
fIông fhan, qua Ia fIông nu. Nang doan nguoI fruoc maf nang Ia
phu nhân cua quan huyôn. NôI dau Iâp fuc chuyôn fhanh hanh
dông, nang ngâng dâu ro cao, mIm cuoI khIôu khich, Iuc fìm frong
dâu nhung câu chu co fhô saf fhuong ba fa. Nang dang d¦nh noI,
rang phu nhân cho mang phaI chang dô moI nguoI không nhìn
fhây nhung nôf rô frôn maf7 Chua k¦p noI gì fhì phu nhân da gIo
fay gIâf Iây mIông ngoc bôI nang doo o cô. MIông ngoc bôI nay,
TIôn daI nhân dang dôI cho nang dô Iây caI bao fay mau canh cha,
fuy không phaI Ia vâf frao duyôn, nhung cung Ia bua hô mônh.
Nang chôm Iôn nhu môf con dIôn, nhung b¦ nguoI ao don cao da
kho môf caI vao khooo chân, qu¦ xuông. Nang frông fhây fâm
mang cho maf phu nhân rung nho, fhân hình phu nhân hoI Iao
dao. Nang nghI, nguoI nang fhôI nhu dông phân cho fhì con co gì
dô noI nua. Phu nhân bay daf chuyôn nay dô ha nhuc fôI, fôI so saf
fhuong ba bang nhung IoI cay dôc. Nang noI: fôI bIôf ba Ia aI, fôI
bIôf maf ba rô chang rô ch¦f. NguoI fình fhân yôu cua fôI noI rang
nguoI ba bôc muI, mIông dây gIoI bo, ba nam nay chua hô ngu
chung. Nôu fôI Ia ba fhì fôI da fhaf cô chôf quach rôI, dan ba ma dô
cho nguoI dan ông ngan mình dôn muc ây fhì co khac gì cô quan
faI!
Tôn MI Nuong dang noI suong mIông fhì nguoI ao don fhâp
nghIôm gIong quaf:
- Con dan ba phong dang! Ðam dôn fân nha môn dô danh cap
nguoI! Quâf cho nam muoI roI da rôI fông no ra ngoaI fhoo Iô cho
chuI.
NguoI ao don cao ruf fu fhaf Iung môf cây roI, da nang nga
Ian, không doI nang chuI fIôp câu fhu haI quâf môf roI vao mông
nang. Không ch¦u nôI, nang kôu mo oI, roI fhu haI IaI vuf xuông.
Iuc nay, nang frông fhây nguoI ao don fhâp — chinh Ia nguoI vo
xâu xi cua quan huyôn, Ioang choang bo dI. RoI fhu ba, nguoI ao
don vân vuf râf manh, nhung roI fhu fu fhì không dau don gì, fu
roI fhu nam fro dI, roI sau nho hon roI fruoc, cuôI cung, duf khoaf
quâf vao fuong. Tôn MI Nuong hIôu rang mình gap duoc nguoI fôf
bung, nhung nang vân gIa vo dau, kôu foang Iôn, gIup nguoI ao
ÐAN H!ONC HÌNH 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
don dIôn cho chof. CuôI cung, nguoI ao don cao IôI nang ra chô
công xop bôn Ðông Hoa sanh, ruf fhon, dây nang ra ngoaI. Nang
da o frong ngo Ðông bôn canh nha môn, môf caI ngo duong raI da.
Tôn MI Nuong nam frôn gIuong, Iuc nghIôn rang nghIôn IoI,
Iuc fhuong cam xof xa. NghIôn rang nghIôn IoI vì hân nguoI dan ba
ra fay fan dôc, xof xa fhuong cam vì nho ông huyôn dang nam
duong bônh. Nang nguyôn rua mình fhâm fô vì fhIôu y chi, nang
can canh fay mau chay dâm dô, nhung vân không xua duôI duoc
hình anh TIôn ÐInh châp chon fruoc maf.
Ðang Iuc hoo ruôf hoo gan fhì Xuân SInh dôn. Nang nhu gap
duoc nguoI fhân, fum chaf canh fay Xuân SInh, nuoc maf rung
rung, hoI:
- Xuân SInh, Xuân SInh, ông Ion fhô nao rôI7
Xuân SInh fhây nang cuôn ca Iôn cung fhây cam dông. Han
nhay maf vô phia CIap Con dang Iôf da cho, noI kho:
- Ðônh phong han fhì khoI rôI, nhung fâm fhân bâf d¦nh,
frong Iong buôn buc, không fhIôf an uông, ngay môf gây mon, cu
fình hình nay som muôn so chôf!
- Ong oI! — MI Nuong xof xa kôu Iôn môf fIông, nuoc maf Ia
cha.
- Phu nhân saI fôI dôn moI ch¦ dom fh¦f cho, hoang fuu vao
huyôn dô ông Ion khaI fâm, khaI v¦... - Xuân SInh vua noI vua cuoI.
- Phu nhân7 ThôI dung nhac dôn phu nhân nha cac anh nua
— Nang rif Iôn — Ðôc nhâf frôn doI Ia noc rôf ma vân con Iuong
fhIôn hon phu nhân nha cac anh!
- Ch¦ HaI Tôn, phu nhân chung fôI Ia nguoI am hIôu Iô nghIa,
ch¦ nguyôn rua ba ây vì chuyôn gì vây7
- Xì, anh con noI ba ây Ia nguoI hIôu Iô nghIa7 TraI fIm ba ây
ngâm haI muoI nam frong fhuôc nhuôm don, mau ba ây chI môf
gIof du dâu dôc chôf môf con ngua.
- Phu nhân dac fôI voI ch¦ HaI vô chuyôn gì vây7 — Xuân SInh
vua cuoI vua hoI — Ðung Ia, nguoI mâf frôm không cau, ko frôm IaI
nôI khung; nguoI mâf ma không khoc, nguoI không mâf mo khoc
rung rung!
- Anh cuf dI cuf dI cho fôI nho — MI Nuong noI — Tu nay fro
dI, fôI va nha môn cac anh fuyôf duong dI IaI!
Maåc Ngön 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ch¦ HaI Tôn, chang Io ch¦ không nho ông Ion sao7 — Xuân
SInh cuoI fif maf — Ch¦ không nho con nguoI ông Ion, chang Io
không nho caI duôI sam ông Ion7 Không nho caI duôI sam ông Ion,
không nho ch¦ không nho bô râu ông Ion7 Không nho bô râu ông
Ion, chang nho ch¦ không nho caI... ông Ion7
- Cuf! Oâng Ion ông bo gì, ông ây chôf fhì co IIôn quan gì dôn
dân nu nay7 — Nang mIông fhì noI cung, nhung maf fhì mong
nuoc.
- Ch¦ HaI Tôn, ch¦ gIâu aI chu không gIâu duoc fôI — Xuân
SInh noI — Ch¦ voI ông Ion fuy haI ma môf, dâu Iìa ngo y con vuong
fo Iong. ThôI, dung Iam cang nua, fhu xôp dI voI fôI.
- ChI cân phu nhân nha cac anh con o dây Ia fôI không fhom
buoc vao foI công huyôn.
- Ch¦ HaI Tôn, fhì chinh phu nhân saI fôI dI moI ch¦ ma IaI.
- Xuân SInh, anh dung dua fôI nhu dua khI, b¦ nguoI fa hanh
ha dôn nông nôI nay, fôI con maf muI nao ma frông fhây nguoI fa!
- Ch¦ HaI Tôn, ngho ch¦ noI fhì hình nhu ch¦ b¦ ha nhuc
không bang.
- Anh không bIôf fhâf hay gIa vo — MI Nuong cam phân — Ða
cô dây b¦ danh faI huyôn nha cac nguoI.
- Ch¦ HaI co noI mô không dây7 — Xuân SInh ngac nhIôn — o
huyôn nha aI dam danh ch¦ HaI7 Tu Iâu, bon faI ha da coI ch¦ haI
Ia Ðô nh¦ phu nhân. Ðon fôI Iam fhân voI ch¦ chua xong, con aI
dam danh ch¦7
- Chinh Ia phu nhân cua cac anh saI nguoI danh fôI nam
muoI roI da.
- Ðô fôI xom co fhâf không7 — Xuân SInh vua noI vua Iâf ao
MI Nuong.
MI Nuong gaf fay Xuân SInh:
- Ðung fuong bo! Anh không so ông Ion chaf fay sao7
- Co fhô chu, ch¦ HaI, rôI fhì fhân nhâf vân Ia ông Ion! fIôu
nhân vua gIo fay ra, ch¦ da dom ông Ion ra hu doa rôI! — Xuân SInh
noI — Nhung phaI noI fhuc voI ch¦ haI dIôu nay, ông Ion ôm nang,
phu nhân baf dac dI moI phaI câu cuu Ðo faf sông Ia ch¦ vao
huyôn. Thu nghI coI, nôu con fIa hy vong nao khac fhì co dô fôI dI
ÐAN H!ONC HÌNH 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
moI ch¦ không7 Cho rang ba ây saI nguoI danh ch¦ fhì cung co fhô
hIôu duoc. CIo dây, ba ây saI fôI IaI moI ch¦, chung fo ba ây da ch¦u
su nhun, da ch¦u fhua, ch¦ không d¦p nay ma xôc foI, con doI don
bao gIo, ông Ion mau chong hôI phuc suc khoo, Ia ch¦ Iâp công, dôn
phu nhân cung phaI cam on ch¦, vây Ia, dang bong fôI ma fhanh
anh sang, fu dây ma fhanh công, Ch¦ HaI Tôn, phuc fo rôI, dI hay
không fuy ch¦ nghI.
Tôn MI Nuong fay khoac Ian fh¦f cho, dây cua Tây Hoa Sanh,
chI fhây môf phu nu maf rô, da ngam don, haI mop frô xuông, ngôI
ngay ngan frôn ghô ThaI su. NguoI dang nong bung bông Ianh
foaf, fIm dang rôn ra bông Iu xìu. Nang mo hô cam fhây rang,
nang IaI roI vao môf caI bây, ma nguoI caI daf Ia ba huyôn nay.
Nhung Ia con gaI môf kop haf, nang nhìn quon nhung canh ra vo
fa dây, Ia vo fôn dô fô, nang nhìn quon anh dao sac mau, Ia fình
nhân cua quan huyôn, nang da bIôf duc hanh cua quan vIôn. Râf
nhanh, nang fro IaI bình fInh, ôn d¦nh fInh fhân, cung phu nhân
quan huyôn dâu phop. HaI nguoI dan ba, bôn con maf nhìn nhau
không chop, không aI ch¦u nhuong aI. Ðôn maf gIao phong, frong
bung fu bach:
Ða huyôn: Nha nguoI da bIôf fa Ia con nha danh gIa.
Tôn MI Nuong: Ta maf da hoa phân, hIôn nhIôn!
Ða huyôn: Ta Ia chinh fhâf froo cuoI han hoI cua ông ây.
Tôn MI Nuong: TôI Iaa ban frI ky koo son gan bo cua ông ây.
Ða huyôn: NguoI chang qua nhu câu bao nguu hoang, môf v¦
fhuôc chua bônh cho phu quân fa.
Tôn MI Nuong: Ða fhâf ra chI Ia vâf frang fri buông frong
cho ông Ion, chang khac gì fuong gô.
Ða huyôn: NguoI co gIo fram nghìn manh khoo cung không
Iung Iay duoc d¦a v¦ cua fa.
Tôn MI Nuong: Ða fuy Ia phu nhân fôn qui, nhung không
duoc ông Ion yôu fhâf Iong, chinh ông noI voI fôI, môI fhang chI o
voI ba môf Iân, nhung voI fôI fhì...
Nho IaI chuyôn chan gôI voI quan huyôn, fraI fIm MI Nuong
IaI fung bung rôn ra. Trong dâu nang faI dIôn cuc ky sông dông
canh cuông hoan, anh maf nang vua sang vua fham fham. Ða
huyôn ngôI nghIôm fuc fruoc maf nang chI con Ia caI bong mo ao.
Maåc Ngön 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ða huyôn fhây nguoI phu nu fruoc maf ba ngon Ianh nhu
qua dao mâf moI haI, dôf nhIôn co nhung bIôu hIôn ro rôf nhu b¦
rôI fri: Maf do bung, hoI fho gâp, anh maf fhoang fhôf. Vây Ia ba
cam fhây mình da fhang vô fInh fhân. ÐôI may cau co baf dâu
gIan ra, môI son kho mo dô Iô ham rang frang Ioa. Ða nom ngoc Ðô
faf xâu bang soI chI do xuông chân MI Nuong, gIong dây vo ngao
man:
- Ðây Ia vâf fa doo fu hôI nho, sau do không hIôu con cho nao
an frôm nôn no nhIôm muI hôI cua cho. O dang nha nguoI ngay
nao cung gIôf cho co Io không cân kIông, nôn fhuong cho nguoI.
Tôn MI Nuong do maf. Trông fhây ngoc Ðô faf, nang IaI cam
fhây mông dau nhoI, canh fuong dôm hôm ây nhu dang o fruoc
maf. Iua gIân bung bung, chI muôn xông foI cao naf caI maf rô.
Nhung nang vân dung yôn. Tâf ca vì ông Ion, vì ông ma om dô cho
bafa Iôn nuoc. Nang hIôu, nom fruoc maf nang dâu chI Ia mIông
ngoc, ma daf coc vao do Ia fhân phân phu nhân, d¦a v¦ cua phu
nhân, su fhach dô va uy khuc cua phu nhân. Nang nhìn mIông
ngoc, fru fru chua quyôf. CuI xuông nhaf fhì fhoa man hu vInh
cua phu nhân. Không nhaf fhì gIu duoc caI gIa cua mình. Nhaf Iôn
fhì phu nhân so fhoa man, không nhaf phu nhân so nôI gIân. Phu
nhân fhoa man, cuôc fình cua nang voI quan huyôn so duoc câp
gIây fhông hanh. Phu nhân gIân fhì sao7 Cuôc fình so frac fro, so
dây chuong ngaI. Trong câu chuyôn hang ngay, co fhô nhân ra su
nô frong cua quan huyôn voI nguoI dan ba xâu xi nay, co fhô Ia do
ba fa xuâf fhân quyôn qui. Ho Tang fuy mac vân, nhung anh
huong vân con. Ong Ion da phaI quì fruoc maf phu nhân, fhì nang
so do Iam gì môf caI nghIông mình7 Tâf ca vì yôu ông Ion ma nhaf
mIông ngoc, IaI nghI, dap fuong fhì da Ia dông fhô, phaI dIôn cho
foI hôI chof vo k¦ch nay. Thô Ia MI Nuong quì sup, bIôu fh¦ môf
fhaI dô vua vuI vua so vì duoc sung aI:
- Ðân nu fa on phu nhân.
Phu nhân fho haf nhu câf duoc ganh nang, noI:
- Vao dI, ông Ion dang frong phong van fhu.
MI Nuong dung dây, xach Ian fh¦f cho, hoang fIu d¦nh dI vao
fhì phu nhân goI gIâf IaI. Không nhìn MI Nuong, phu nhân noI voI
cua sô:
- Ong Ion da co fuôI, nguoI con fro...
ÐAN H!ONC HÌNH 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MI Nuong maf do nhu gâc chin, hIôu ngay dIôu phu nhân
d¦nh noI, nhung không bIôf noI IaI fhô nao. Phu nhân dung dây roI
Tây Hoa sanh, dI vao hâu duong. MI Nuong frông fhây ban chân
phu nhân nho nhu caI banh if hình fam gIac, qua không hô con
nha khuô cac! Tâm frang MI Nuong Iuc nay ngôn ngang fram môI,
yôu ghof Iân Iôn, co nIôm fu hao cua ko fhang, co su fu fI cua nguoI
fhua.
Ðuoc MI Nuong fuoI nhuân mua moc, quan huyôn dân an
bIôf ngon, fInh fhân ngay môf kha Iôn. Ong doc fung fôp ban fâu,
cau may, nôI Io vuong frôn nof maf.
Quan huyôn xoa xoa cap mông fron Ian cua MI Nuong, noI:
- MI Nuong, nôu fa không baf cha nang fhì VIôn daI nhân so
baf fa!
MI Nuong Iâf nguoI ngôI dây, noI:
- Ong Ion, cha om da fhuong nguoI duc Ia co nguyôn do.
NguoI Ðuc da gIôf mo kô va haI om cua om, fhôm haI muoI fu
mang b¦ chôf Iây nua, vây Ia ho da hoa vôn, faI sao con baf cha
om7 Con co công Iy nua không7
Quan huyôn cuoI dau khô:
- Ðan ba fhì bIôf gì!
MI Nuong nung n¦u gIâf râu quan huyôn:
- Ðm không bIôf gì hôf, nhung om bIôf cha om vô fôI.
Quan huyôn fho daI:
- Sao fa không bIôf cha nang vô fôI7 Nhung Iônh quan không
cuong duoc.
- Ong Ion hay fha cho cha om - MI Nuong Iac Iac dâu gôI
quan huyôn — Ðuong fruong cua quan frI huyôn ma không bao vô
duoc môf nguoI dân vô fôI sao7
- ÐIôf noI fhô nao bây gIo7 Cung cua fa!
MI Nuong vong fay cô quan huyôn, du dua fâm fhân nga
ngoc, nung n¦u:
- Ðm hâu fa ông nhu fhô nay, ma vân không cuu duoc cha
om sao7
Maåc Ngön 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ThôI fhôI, co dôn fay aI nguoI ây phâf, dôn dâu hay do. MI
Nuong, sap dôn fôf fhanh mInh, fa muôn frông môf cây du nhu
moI nam dô nang vuI choI fhoa fhich. Ta phaI dI frông Ðao ky nIôn
cho dân. MI Nuong, fhanh mInh nan nay vân dIôn fro o dây.
Thanh mInh sang nam o dâu fhì fa cung không bIôf7
- Ong Ion, fhanh mInhsang nam ông fhang TrI phu, không
con fo hon TrI phu.
Ðuoc fIn Tôn Ðinh IoI dung fôf fhanh mInh fu fâp dân chung
pha duong saf, dôf Iôu fraI nguoI Ðuc, quan huyôn b¦ hâng. Ong
vuf xong, Iang Iang chuI vao kIôu. Ong hIôu, quan vân cua ông da
kôf fhuc.
Quan huyôn fro vô huyôn Iy, noI voI cac fho bIôn, fho IaI
dung vây xung quyanh:
- Cac ông, con duong quan hoan cua ban chuc coI nhu kôf
fhuc. Ong nao muôn fIôp fuc Iam vIôc fhì o IaI doI quan huyôn moI,
ông nao không muôn Iam nua fhì nhân Iuc nay fu Io cho mình.
MoI nguoI nhìn nhau, nhâf fhoI không aI noI gì.
Quan huyôn cuoI buôn, fro vô phong van fhu dong sâp cua,
khoa fraI.
MoI nguoI gIâf mình vì fIông khoa fraI, aI nây ngo ngac, fhân
fho nhu mâf hôn. VIôn fho IaI phu frach hâu cân ra chô cua sô, noI
vong sang:
- Ðâm ông Ion, fuc ngu co câu “CIac chan, nuoc ngan”,
chuyôn gì cung co cach gIaI quyôf, ông Ion nôn nghI fhoang môf
chuf.
Phong frong, quan huyôn không noI gì.
Tho IaI phu frach hâu cân noI nho voI Xuân SInh:
- Chay mau vao bao voI phu nhân, châm Ia hong vIôc.
Quan huyôn coI quan phuc vuf xuông dâf, Iôf mu quang vao
xo nha. Ong noI môf mình:
“Không Iam quan nho xac, không dôI mu nho dâu. Muôn fâu
Hoang fhuong, ThaI Hâu, fhân không fhô fân frung duoc nua,
VIôn daI nhân, Ðam daI nhân, Tao daI nhân, fI chuc không fhô fân
chuc duoc nua, MI Nuong, nguoI fhân fhIôf cua fa, fa không fhô
ÐAN H!ONC HÌNH 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vuI vo dôn cung voI nang, Tôn Ðinh, fôn maf rôp, ban quan không
con mac IôI voI nha nguoI!”.
Quan huyôn dung frôn ghô dâu, coI fhaf Iung Iua vaf Iôn xa
nha Iam fhanh caI fhong Iong rôI chuI dâu vao, gaf hôf râu ra phia
ngoaI cho ru xuông nguc. Tu nguong frôn cua sô, qua nhung Iô
fhung frôn gIây dan do chIm so gây ra, ông frông fhây froI mây u
am va nhung soI mua phun mau bac, frông fhây cac fhu bIôn, fho
IaI, cac dôI vIôn fruy baf... dung nhu froI frông không ch¦u gIaI
fan, frông fhây nhung con chIm on fha bun dap fô duoI maI hIôn
fây Hoa sanh. Mua phun rI ra, chIm on Iiu riu, fhâm dân huong
sac cua cuôc sông. CaI Ianh cua mua xuân khIôn ông cam fhây gaI
gaI frôn da fh¦f, co fhô âm ap cua MI Nuong fhoaf caI chIôm fron
fhân xac va fâm hôn ông. MôI fâc da fh¦f frôn nguoI ông dôu khaf
khao nang. OI, nguoI dan ba cua fa, nang sao ma ky Ia, sao ma my
mIôu, bIôf chac rang, fIôn dô cua fa so b¦ huy hoaI frôn fâm fhân
nang... Quan huyôn bIôf rang, nghI nua so mâf hôf dung khi fu
bIôf cuôc doI, fhô Ia ông nghIôn rang dap dô caI ghô. Trong con
hoang Ioan, ông ngho co fIông phu nu Ia fhâf fhanh, phu nhân dôn
rôI sao7 MI Nuong dôn rôI sao7 Ong fhoang ân hân, cô niu koo caI
gì do, nhung canh fay da môm nhun.
Maåc Ngön 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 26
Quan huyôn ngôI kIôu bôn nguoI khIông dI vô huong frân Ma
Tang.
Ðô fang fhanh fhô, ông dom fhoo haI muoI Iinh cua huyôn,
frong do co muoI cung fhu, muoI hoa maI. Ra khoI fhanh, kIôu cua
ông dI qua baI fâp cua Thông Ðuc fhu vIôn, frông fhây haI fram
bôn muoI Iinh Ðuc dang fâp o dây. Iinh Ðuc quân phuc fuoI roI,
fhân hình cao Ion, fhô frân hung dung, fIông hô vang froI dây dâf.
Quan huyôn gIâf mình. Ong gIâf mình không chI fhô frân, ma con
vì nhung khâu môdo frong fay bon Iinh, hon fhô nua, con vì môf
day muoI haI khâu son phao. Chung nhu nhung con ba ba không
Iô, cô ngan va fhô, nhung bô, nhung banh xich nang không fhô
fuong. Quan huyôn da fung cung voI mây chuc huyôn Iônh dôn
phu Tô Nam fham quan nam nghìn fân bInh duoc dua fu ThIôn
Tân dôn nhân d¦p VIôn Thô KhaI daI nhân nhâm chuc, khI do duoc
coI Ia Iuc Iuong quan su kha dI cân faI cân suc voI IIôf cuong.
Nhung, vô frang fhIôf b¦ so voI dam quân nay, quân dôI cua VIôn
duoc sI quan Ðuc huân Iuyôn chI Ia hang haI. NguoI Ðuc Iam sao
co fhô frang b¦ vu khi fIôn fIôn nhâf cho môf dôI fuong ma chung
d¦nh xâu xo7 VIôn daI nhân, ông fhâf Iâm câm!
Thuc ra, VIôn daI nhân không Iâm câm chuf nao, ma nguoI
Iâm câm chinh Ia quan huyôn. Vì rang, VIôn daI nhân không hô co
y dua fân quân cua ông fa dI danh nhau voI cac cuong quôc.
Hôm ây, faI fhao fruong Tô Nam, VIôn daI nhân cho ban fhu
ba phaf daI bac. Ðan phao bay qua sông, qua môf qua dôI, rof
xuông môf baI caf dây da cu dâu. Quan huyôn va cac dông IIôu
duoc fông chIu huy phao bInh dân dôn fham quan chô dan roI.
Quan huyôn frông fhây hô dan phân bô fhanh hình fam gIac, môI
hô sâu khoang haI fhuoc, da naf vun, nhung manh sac nhon bay
xa hang mây fruong, quâf gay môf sô cây fo bang bap fay, chô gay
nhua chay dâm dô. Cac huyôn Iônh fac IuoI, phuc saf dâf. Nhung
nhung khâu phao o Tô Nam hôm ây chI dang Ia con cua cac khâu
phao o Thông Ðuc hôm nay Quan huyôn hIôu ra, vì sao VIôn daI
ÐAN H!ONC HÌNH 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhân IIôn fIôp nhuong bô nhung yôu câu vô Iy cua nguoI Ðuc; hIôu
ra, vì sao frong vu Tôn Ðinh, VIôn daI nhân nhu môf ông bô nhu
nhuoc dung vô phia con caI nhung nguoI quyôn qui da ha nhuc con
mình. Con mình da b¦ khInh ro, ông bô IaI bôI fhôm môf caI faf!
Cha frach frong cao fh¦ hIôu du dân Cao Mâf, VIôn daI nhân noI:...
“Cac nguoI phaI hIôu rang, nguoI Ðuc fau fo sung Ion, danh dâu
fhang dây. Cac nguoI sInh su nhIôu fhì fhIôf nhIôu. Ha không
ngho fuc ngu co câu HIôn Ianh sông nhan, sac sao chôf Ian do sao7
Câu danh ngôn fhâf chi Ii, cac nguoI phaI nho ky...”
Quan huyôn so sanh dôI hoa maI, dôI cung fhu ma ông vân
fu hao, voI quân dôI Ðuc: xâu hô qua, không muôn ngâng maf Iôn.
ÐôI hoa maI va dôI cung fhu cung Iung fung nhu anh gIan phu b¦
baf dI dIôu phô, không manh vaI frôn nguoI. Quan huyôn dom fhoo
Iuc Iuong vu frang dI dam phan Ia nham khuyôch fruong fhanh
fhô cua fhIôn frIôu, bIôu fh¦ suc manh voI nguoI Ðuc, nhung gIo
fhì ông coI hanh dông do Ia ngu xuân, chang khac anh mu soI
guong. Cha frach khI ông Iônh cho quân Iinh xuâf phaf, cac fuy
fung anh nao anh ây cu fron frung fron frac. Ho khang d¦nh Ia da
dI Thông Ðuc xom bon Iinh Ðuc Iuyôn fâp, khI ây ông dang ôm.
Ong co ngho fuy fung bao cao Ia quân Ðuc da koo vao huyôn Iy,
chIôm fhu vIôn Thông Ðuc Iam doanh fraI. Iy do chIôm fhu vIôn
Thông Ðuc Ia o caI fu “Thông Ðuc”, nghIa Ia “VoI Ðuc Ia môf”, da
voI Ðuc Ia môf fhì dô Ðuc dong quân. KhI ây, ông chu fruong fìm
caI chôf, nôn bo ngoaI faI caI fIn dông froI nay. Sau khI fu vân
không fhanh, ông baf dâu xom xof, fhây vIôc quân Ðuc chIôn dong
fhu vIôn Thông Ðuc Ia hanh dông ko cuop, coI fhuong huyôn Cao
Mâf, duong nhIôn coI fhuong ca su fôn nghIôm cua nha ÐaI
Thanh. Ong soan fhao ca môf fhông dIôp IoI Io nghIôm khac, saI
Xuân SInh va Iuu Phac dua dôn chô Tu Iônh CacIôf, yôu câu
CacIôf xIn IôI dân Cao Mâf va Iâp fuc ruf quân vô d¦a dIôm quI
d¦nh frong ÐIôu uoc CIao —Ao gIua Trung Quôc va Ðuc. KhI fro vô,
Xuân SInh va Iuu Phac noI, CacIôf bao quân Ðuc dong quân faI
huyôn fhanh Cao Mâf Ia da duoc su dông y cua VIôn Thô KhaI daI
nhân va frIôu dình ÐaI Thanh. Quan huyôn dang ban fin ban nghI
fhì TrI phu IaI Châu saI ngua Iuu fInh chuyôn dôn van ban châp
fhuân cua VIôn daI nhân va Tao daI nhân; VIôn daI nhân Iônh cho
frI huyôn Cao Mâf phaI cung câp moI phuong fIôn cân fhIôf cho
quân Ðuc dong faI Cao Mâf, dông fhoI gIuc quan huyôn nhanh
chong gIaI cuu con fIn b¦ ko phan Ioan Tôn Ðinh gIam gIu. ÐIôn
van IoI Io y fu sâu xa:
Maåc Ngön 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
... Vu gIao phaI Cu Ða fruoc dây chI gây fhIôf haI cho fInh
Son Ðông qua 1nua chu quyôn, nay xay ra vu baf gIu con fIn nay,
hâu qua fhuc khôn Iuong! Vao gIo phuf nay, không chI quôc gIa co
fhô b¦ chIa nam xo bay, ma gIa dình, finh mang fa chua han da
con. Trong gIo phuf nguy nan nay, cac nguoI hay Iây gIang son xa
fac Iam frong, không nô gIan khô, phân dâu hy sInh, nôu ko nao
chI nghI dôn rIông fu ma coI fhuong quôc phap, frô naI Iung khung
fhì nghIôm fr¦ không fha! Ðan chuc sau khI dI Iô Ðac gIaI quyôf
vu quyôn phI, so Iâp fuc xu Iy vu Cao Mâf... ... Sau khI nô ra vu
mông haI fhang HaI, ban phu fung nhIôu Iân dIôn cho frI huyôn
Cao Mâf, yôu câu baf fôn dâu so Tôn Ðinh, phong faI dIôn su vu
fuong fu. Nhung frI huyôn Cao Mâf dIôn fra IoI go fôI cho Tôn
Ðinh, fhâf u mô qua dôI! Cu dô dang daI nhu vây, ruf cuôc so
fhanh daI Ioan. TrI huyôn TIôn ÐInh dua voI chuc vu, vôn d¦nh baI
chuc xu nghIôm, nhung nghI nay Ia Iuc dâf nuoc cân nguoI, TrI
huyôn TIôn IaI Ia chau ngoaI cua frong fhân ban frIôu, vì vây
không chIôu fhoo phap Iuâf ma xu Iy, chI ghI IaI môf fôI Ion, mong
rang so doI fôI Iâp công, câp fôc gIaI fhoaf con fIn, xoa d¦u fâm
frang nguoI Ðuc...
Ðoc xong buc dIôn, quan huyôn mo fo maf nhìn phu nhân Iuc
nay vo maf u dôf, noI:
- Phu nhân cuu fa Iam gì7
- Tình canh ông hIôn nay co gIan nan hon ông ngoaI fhIôp
sau frân fhua o T¦nh Cang không7 — Ða huyôn nhìn quan huyôn,
anh maf sac nhu dao cau.
- Ong ngoaI phu nhân chang da nhay xuông sông fu vân sao7
- Ðung, ông ngoaI fhIôp cung da fu frâm mình - Phu nhân
noI — Nhung sau khI duoc bô ha cuu sông, cu quyôf fâm phân dâu,
chInh dôn bInh ma, dung IaI co dô, kIôn frì bâf khuâf, ch¦u dung
muôn van gIan khô, cuôI cung danh chIôm Nam KInh, dIôf fân
hang ô quân foc daI, dung nôn daI nghIôp Iuu fruyôn dang fhân
fhoI frung hung, côf fru cua nha nuoc, phong hIôu cho vo, fâp fuoc
cho con, fIông fam Iung Iây, fho faI mIôu duong, Iuu danh muôn
fhuo.
- Ðan frIôu dung nuoc hon haI fram nam, moI co môf nguoI
nhu Tang Van Chinh Công! — Quan huyôn nguoc nhìn chân dung
Tang Van Chinh Công froo frôn fuong, noI nhu huf hoI — NgaI fuy
cao fuôI nhung vân không mâf dI vo duong bô. Ðan quan faI so hoc
ÐAN H!ONC HÌNH 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhIôn, y chi bac nhuoc, phu nhân con cuu sông fa cung chang Iam
nôn fro frông gì! Phu nhân, fIôc cho phu nhân con nha khuô cac,
Iây phaI dô gIa ao fuI com nhu fa.
- Phu quân, ha fâf phaI sI va mình nhu fhô7 — Phu nhân noI,
gIong nghIôm chInh — Ong chu nghIa dây bung, fhao Iuoc cung
mình, fhân fhô cuong frang, vo công hon nguoI. Thâp kom hon
nguoI bây Iâu chang qua Ia chua gap fhoI, chu không phaI ông bâf
faI.
- Vây bây gIo fhì sao7 — Quan huyôn cuoI mIa — ThoI co da
dôn chua7
- Ðuong nhIôn Ia dôn rôI. — Phu nhân noI — Nay bon quyôn
phI quây pha, cac cuong quôc Iam Io xâu xo; Tôn Ðinh fao phan,
nguoI Ðuc nôI khung, dâf nuoc nhu frung dô dâu dang. Phu quân
frô faI fhao Iuoc gIaI cuu con fIn, baf gIam Tôn Ðinh, fâf so duoc
VIôn daI nhân frong fh¦, vua hoa gIaI chuyôn du vua rôI, vua duoc
nguoI fa frong dung. Chang Io do không phaI Ia fhoI co dung nôn
nghIôp Ion do sao7
- IoI ban cua phu nhân khIôn fa sang maf — Quan huyôn noI
râf fhuc Iong, không hô co y mIa maI — Nhung chuyôn Tôn Ðinh co
nguyôn do cua no.
- Phu quân, ông fa vì vo b¦ Iam nhuc ma da fhuong nguoI
Ðuc, vô fình fhì dung. NguoI Ðuc doI fra fhu cung Ia chuyôn bình
fhuong. Io ra, Tôn Ðinh phaI bình fInh, cho ngay phan xu cua
quan frôn. Ðang nay ông fa IaI dI câu kôf voI bon quyôn phI, fu y
Iâp fhân dan, fu fâp hang ngan nguoI danh pha Iôu fraI duong saf,
baf gIu con fIn, không con ku cuong phop nuoc gì nua! Phu quân,
do không phaI gIac co Ia gì7 — Phu nhân nghIôm saf maf — Ong an
Iôc nha ÐaI Thanh, Iam quan frIôu ÐaI Thanh, gap Iuc nguy nan
không fân Iuc vì quôc gIa fhì cho, IaI fìm cach gIup do Tôn Ðinh,
fhoaf nhìn co vo dông fình, nghI sâu hoa ra dung fung; fhoang
qua, co vo yôu dân, fhuc fình fhông Iung voI phI. Phu nhân doc
sach hIôu Io fhanh hIôn, sao IaI Iâm Iân dôn nhu vây7 Chang Io vì
môf con ban fh¦f cho sao7
Anh maf phu nhân sac nhu dao, quan huyôn hô fhon cuI
maf.
- ThIôp không fhô sInh no, pham môf frong bay IôI phaI roI
khoI nha chông, may duoc phu quân ra on ma không duôI, fhIôp
Maåc Ngön 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xIn can co ngâm vanh — Phu nhân fhoang buôn — VIôc nay xong
xuôI, fhIôp so kIôm cho phu quân môf cô gaI nha Ianh, sInh con do
caI, huong khoI phung fho. Nôu nhu phu quân vân sI mô con bo ho
Tôn, không ngaI Iây vo fhua cua fôn dô fô, fhì co fhô Iây no Iam vo
bo, fhIôp so dôI xu fu fô. Nhung fâf ca nhung caI do Ia chuyôn sau
nay. Nôu nhu phu quân không gIaI cuu duoc con fIn, không baf
duoc Tôn Ðinh, fhì vo chông mình so chôf không co dâf chôn, con
bo ho Tôn du sac nuoc huong froI dôn mây, ông cung không duoc
huong.
TIôn ÐInh foaf mô hôI, âp ung noI không nôn IoI.
Quan huyôn ngôI frong kIôu, fình cam Iuc sôI suc, Iuc Ianh
fanh. Qua ko manh fruc, anh nang Iuc chIôu frôn fay, Iuc nhay
sang duI ông. Nhìn qua ko manh, ông fhây mô hôI dâm dìa frôn
gay phI kIôu. NguoI ông nhun nhây cung voI nh¦p Iac cua kIôu,
không dung IaI o chô nao. Khuôn maf don nhom nghIôm ngh¦ cua
phu nhân, khuôn maf kIôu m¦ cua MI Nuong, fIôp nôI frong dâu
ông. Phu nhân daI bIôu cho Iy fri, con duong cua ko sI va công
danh mu cao ao daI, MI Nuong daI dIôn cho fình nguoI, cuôc doI va
fình yôu nam nu. Ca haI dôu không fhô fhIôu dôI voI ông, nhung
nôu nhu phaI chon môf, fhì... fhì... chI môI cach Ia chon phu nhân.
Không cân ban caI gì nua, chau ngoaI Tang Van Chinh Công hoan
foan dung dan. Nôu không gIaI fhoaf con fIn, nôu nhu không baf
Tôn Ðinh quI an, fâf ca so hong bof. MI Nuong, cha nang Ia cha
nang, nang Ia nang, vì nang ma fa phaI baf cha nang, baf cha
nang cung Ia vì nang ma baf!
KIôu qua cây câu bang da frôn sông Ma Tang, mon fhoo con
duong dâf vao Cua Tây frân Ma Tang. Maf froI da Iôn cao ma cua
vân dong Im Im, frôn dâu fuong cao cao châf dây gach da, râf
nhIôu nguoI fay câm bInh khi dung frôn do. Trôn vong Iâu cua
công Ion cam môf Ia co daI mau vang hoa hIôn, chinh gIua fhôu
chu “Nhac” fo fuong, dung bôn bao vô co Ia mây fhanh nIôn dâu
dôI khan do, fhaf Iung do, maf bôI do.
KIôu dung IaI fruoc công, quan huyôn chuI ra. Tu frôn vong
Iâu co fIông hoI sang sang:
- AI dây7
- TIôn ÐInh, frI huyôn Cao Mâf.
- NgaI dôn co vIôc gì7
ÐAN H!ONC HÌNH 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cap Tôn Ðinh.
- Nguyôn soaI chung fôI dang Iuyôn công, không fIôp khach
Ia.
Quan huyôn cuoI nhaf, noI:
- Vu TIôu Thâf, dung co ra vo fhân fhân fhanh fhanh voI fa!
Nam ngoaI nguoI fu fâp co bac, ban quan fhây nguoI con mo gIa
fuôI da bay muoI, nôn fha cho nguoI bôn muoI Iuong chac nguoI
chua quôn7
TIôu Thâf dâu môI, noI:
- TôI nay dôI fôn fIôu fuong Ðuong TaI Hung.
- NguoI co dôI fôn Ngoc Hoang Thuong Ðô fhì cung vân Ia Vu
TIôu Thâf! Mau goI Tôn Ðinh ra dây, nôu không fa so baf nguoI vô
huyôn danh don.
- Vây quan Ion doI môf chuf — TIôu Thâf noI — Ðô fôI vao
fhông bao.
Quan huyôn nhìn fuy fung dung bôn canh han, kin dao mIm
cuoI, bung nghI, cha, fhì vân Ia dam dông phu hIôn nhu dâf!
Tôn Ðinh mac ao bao frang, dâu dôI ngân khôI, frôn mu cam
haI chIôc Iông chIm dung cho dIôn k¦ch, fay câm gây gô fao, dung
frôn vong Iâu.
- Tuong nao dôn duoI chân fhanh, mau xung fôn ho7
- Tôn Ðinh oI Ia Tôn Ðinh — Quan huyôn gIôu — Ong dIôn
xuâf hay dây!
- Ðan soaI không dâp chôf ko vô danh, mau xung ro ho fôn7
- Anh chang Tôn Ðinh ban froI không van fu ngho dây, fa Ia
TrI huyôn Cao Mâf nha ÐaI Thanh, ho TIôn fôn ÐInh, fu Nguyôn
CIap.
- Thì ra Ia Huyôn Iônh Cao Mâf nhoc! — Tôn Ðinh noI —
NguoI không ngoan ngoan Iam quan faI huyôn, dôn dây co vIôc
chI7
- Tôn Ðinh, nguoI co dô fa yôn dâu ma Iam quan7
- Ðan soaI chI quan fâm dôn daI su dIôf Tây, không rôI hoI
ngo vao môf fôn Huyôn nhoc!
Maåc Ngön 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðan quan dôn gap nguoI cung vì daI su dIôf Tây dây, mau
mo cua cho fa vao, nôu không, daI quân ma foI fhì ngoc naf vang
fan!
- Co chuyôn gì cu dung ngoaI dây ma noI, ban soaI ngho fhây
hôf.
- Chuyôn kin, ban quan muôn fruc fIôp ban voI nha nguoI.
Tôn Ðinh frâm ngâm môf Iuc, noI:
- ChI cho môf mình ông vao.
Quan huyôn chuI vao kIôu noI:
- KhIông vao dI!
- Phu kIôu không duoc vao!
Quan huyôn von rom, noI:
- Ta Ia mônh quan cua frIôu dình, ngôI kIôu moI phaI Io.
- Vây chI cho phu kIôu cung vao.
Quan huyôn bao cac dâu muc dung sau:
- Cac nguoI doI o dây.
- Ðâm daI nhân — Xuân SInh va Iuu Phac vôI gIu don kIôu
IaI — ÐaI nhân không nôn vao môf mình.
Quan huyôn cuoI:
- Yôn fâm, Nhac nguyôn soaI Ia con nguoI fhâu fình daf Iy,
không haI ban quan.
Canh công rif Iôn kIn kif, mo ra. KIôu quan huyôn ngâf
nguong dI vao. Iinh hoa mau va cung fhu d¦nh xông fhoo, nhung
gach da frôn fuong fhanh nom xuông nhu mua, d¦nh ban fra fhì
quan huyôn quaf IuI.
KIôu quan huyôn dIôu qua chIôc công gô fhông duoc gIa cô
bang môf Iop fôn, dâu fhông foa muI fhom gaf. Nhìn qua rom, ông
fhây haI bôn duong co dôn sau Io ron, bô fhôI phì pho, Iua Io rung
ruc, fIông do bua chan chaf, hoa Iua bay fu fung. Ðam phu nu va
fro con dI IaI frôn duong, nguoI bô banh moI ra Io, nguoI câm hanh
cu da boc vo, aI nây kho dam dam, maf Iâm Iof. Môf fhang bo dâu
dô fraI dao, bung fron xoay, fay câm caI vo dâf mau don bôc hoI
nghI nguf, câf gIong haf môf dIôu MIôu Xoang: Rof cam cam fuyôf
phu dây froI, gIo fây bac Iuôn frong fay ao... CaI gIong cao vuf non
ÐAN H!ONC HÌNH 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
choof khIôn quan huyôn fhich fhu, nhung ngay sau do Ia nôI buôn
fô faI. Quan huyôn nho IaI canh dIôn fâp ban dan fhâf cua Iinh
Ðuc o baI fâp Thông Ðuc, rôI nhìn IaI dam dân quô o Ma Tang b¦
yôu fhuâf cua Tôn Ðinh Iam cho mu dI. Y fhuc frach nhIôm fruoc
dân frao Iôn frong ông. Ong Iâm bâm nhu fuyôn fhô: phu nhân noI
co Iy, frong gIo phuf nguy nan nay, vì nuoc hay vì dân fhì cung
không duoc fu fìm dôn caI chôf. Iuc nay ma fu fìm dôn caI chôf Ia
hanh dông don hon, vô IIôm sI. ÐaI fruong phu fhoI Ioan nôn noI
guong Tang Van Chinh Công, không fu nguy hIôm, cuu muôn dân
fhoaf khoI Iâm fhan. Tôn Ðinh, nguoI Ia fôn fôI fô, vì fhu rIông ma
nguoI IôI koo hang nghìn dân Ma Tang vao canh nuoc sôI Iua bong!
Ðan quan phaI baf nguoI!
Tôn Ðinh cuoI con ngua mau fao chin, dI fruoc dân duong.
haI chân sau con ngua b¦ fruI môf vôf Iông vì dây koo mIôf vao, chô
da fruI co mau don. Cap mông gây gIo xuong bam nhoo nhoof phân
Iong. Nhìn fhoang qua, quan huyôn cung nhân ra dây Ia IoaI ngua
koo cay, cho phân ra dông, nay fro fhanh ngua chIôn cua Nhac
nguyôn soaI. Thuong fhay cho con ngua! ÐI fruoc ngua Ia môf
fhanh nIôn maf bôI do, fay câm cây gây fron bong gIông can cuôc.
ÐI sau ngua Ia môf fhanh nIôn maf bôI don, fay câm cây gây fron
bong gIông can xong. Quan huyôn doan haI nguoI nay Ia Truong
Ðao va Vuong Hoanh, haI nhân vâf frong “Chuyôn kô Nhac PhI”.
Tôn Ðinh ngôI fhang duôn frôn Iung ngua, môf fay câm cuong, môf
fay câm cây gây gô fao, dIôu bô râf khoa fruong. Tu fhô nay chI
hop voI khung canh frang Ianh bIôn fhuy hoac mônh mông bình
nguyôn... voI con fuân ma phI nhu gIo. Quan huyôn nghI, râf fIôc
Ia không co ngua chIôn, ma chI co môf con ngua gIa chôc chôc IaI Ia
phân Iong, chI co môf con duong châf hop buI mu, môf con ga maI
dang boI rac, môf con cho gây fro xuong chay frong ngo. Cô kIôu dI
fhoo Tôn Ðinh dôn bôn môf vung can râf rông o frung fâm fh¦
frân. Quan huyôn frông fhây frôn maf dâf khô no co vaI fram dan
ông, dôI khan do, fhaf Iung do, ngôI Im nhu buf. Trôn môf caI bô
xây bang gach vo, fruoc maf dam dông, mây nguoI an mac Ioo Ioof
dang gân cô haf MIôu Xoang, Ian dIôu bI fham ma IoI cua no fhì
haI bang fIôn sI nhu quan huyôn cung ch¦u không ro nghIa:
... Chinh nam fhôI foI Iuông gIo xoay, Hông ThaI uy da fha
bach mIôu fInh. Ðach mIôu fInh, Iông frang maf do bach mIôu
fInh! ChI huf mau fanh! ThaI Thuong Iao Quân da hIôn IInh...
Maåc Ngön 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iuyôn fhân quyôn bao vô ÐaI Thanh! CIôf sach bach mIôu fInh, Iôf
da moc maf, fhap fhIôn dang...
Tôn Ðinh dung ngua fruoc môf fup Iôu bang chIôu moI dung
bôn vung. Con ngua Iac Iac caI bom rôI nhu Ia ho, ho khan môf hôI
rôI khuyu haI chân saI Ia ra môf baI phân Iong. Ma fIôn Truong
Ðao buôc ngua vao gôc IIôu da chôf khô, Ma hâu Vuong Hoanh don
cây gây gô fao fu fay Tôn Ðinh. Tôn Ðinh ngo kIôu cua quan
huyôn, bIôu fh¦ môf fhaI dô vua kIôu ky vua ngu xuân. Phu kIôu
ha don khIông, von rom, quan huyôn von ao chuI ra. Tôn Ðinh
ngônh ngang buoc vao frong Iôu, quan huyôn fhoo sao.
Trong Iôu fhap haI cây nôn, anh nôn Ioo Iof, soI sang môf
franh fuong froo frôn vach. Thân fuong frong franh, dâu caI Iông
frI, mac mang bao, câm co bô râu dop, ba phân gIông Tôn Ðinh,
bay phân gIông quan huyôn. Quan huyôn nhIôu nam dan diu voI
Tôn MI Nuong, nôn hIôu râf sâu I¦ch su MIôu Xoang. Ong bIôf
nguoI frong franh Ia Thuong Mâu, ông fô MIôu Xoang, gIo dây Tôn
Ðinh fhInh vô Iam fhân hô mônh cho NghIa hoa quyôn. Quan
huyôn vua buoc vao frong Iôu fhì ngho co fIông fh¦ uy phaf ra fu
frong bong fôI, d¦nh fhân nhìn ky, fhây fam man dông dung haI
bôn, bôn maf do, bôn maf don, quân ao frôn nguoI cung bôn don
bôn do, cua môf caI Ia sôf soaf nhu bang gIây. Qua nhIôn Ia bang
gIây. Cac man dông dôu câm gây, va dôu Ia can cuôc. Quan huyôn
cang coI fhuong Tôn Ðinh, fuong nha nguoI co caI gì moI mo kIa, fo
ra vân mây caI fro Iang nhang quon fhuôc frôn sân khâu o nông
fhôn. Nhung ông bIôf, nguoI Ðuc không cho Ia Iang nhang, frIôu
dình va VIôn Thô KhaI không cho Ia Iang nhang, hon ba nghìn
frân Ma Tang không cho Ia Iang nhang, nhung fhanh nIôn fhuong
fruc frong Iôu không cho Ia Iang nhang, nguoI cam dâu Ia Tôn
Ðinh cang không cho Ia Iang nhang.
Cung voI fIông fhông bao, Tôn Ðinh khônh khang buoc foI
chIôc ghô co fay v¦n bang gô po mu, dIôu bô râf k¦ch, ngôI xuông va
daI gIong hoI:
- Tuong kIa hay fhông bao ho fôn!
Quan huyôn cuoI nhaf:
- Tôn Ðinh, noI fhoo kIôu Cao Mâf cac ông, ông dung co xo
chân Iô muI. Ðan quan dôn dây, môf không phaI dôn ngho haf,
không phaI dôn cung ông dIôn MIôu Xoang. Ta dôn bao ông dIôu
nay...
ÐAN H!ONC HÌNH 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NguoI Ia fhang dôch nao ma dam an noI nhu fhô voI nguyôn
soaI fa — Ma fIôn Truong Ðao câm gây chI vao muI quan huyôn —
Nguyôn soaI nha fa fhông IInh hang ngan bInh ma, Ion hon nhIôu
so voI caI huyôn bo fi cua nguoI.
- Ong dung quôn — Quan huyôn vuôf râu, nhìn cham cham
vao caI cam Iô chô nhu nguoI b¦ chôc dâu, hoI — Tôn Ðinh, vì sao
râu cua ông không con nua7
- ÐIôf ngay fôn gIan fac nay Iam chuyôn ây. Ta con bIôf,
fruoc khI do râu, nha ông da chaI râu bang koo nuoc frôn voI muôI
fhan, nôu bIôf, chac fa không fhua ông. Ta fhua fhì da dI môf nho,
fruoc maf moI nguoI, ông fuyôn bô fha cho fa rôI IaI saI nguoI vaf
râu fa.
- Ong muôn bIôf aI vaf râu ông không7
- Chang Io nha ông7
- Ong doan dung — Quan huyôn bình fInh noI — HIôn nhIôn Ia
râu ông dop hon râu cua fa, nôu fa không ra fay fruoc, chac chan
fa so fhua Truoc maf moI nguoI, fa fha ông dô cac huong hIôn fhây
fa Ia nguoI khoan hông dô Iuong; dôn dôm fa cho maf vaf rau ông
dô fr¦ caI fhoI ngông cua ông, dô ông Iam con nguoI bIôf dIôu.
- Tôn quan cho ma! — Tôn Ðinh dâp ban gIân du dung Iôn —
Cac con, baf fhang cho cho fa, vaf sach râu no dI cho fa nguoI bIôn
cam fa fhanh baI dâf phon, fa phaI bIôn cam nguoI fhanh sa mac
CôbI.
Truong Ðao, Vuong Hoanh vac côn Iam Io xông vao, fam fôn
man dông ho hof fro OaI.
- Ta dây mônh quan frIôu dình, duong duong môf frI huyôn,
xom fhang nao dam dung vao caI Iông chân cua fa — Quan huyôn
noI.
Mang TIôn ÐInh vô y vô fình... NguoI nhu con fhIôu fhân roI
frung fay fa... môI fhu nay hôm nay phaI bao...
Tôn Ðinh vua haf dIôu MIôu Xoang vua vac gây xông foI...
Ðo fôn gIac... nham dInh dâu quan huyôn bô môf gây.
Quan huyôn no sang bôn, bô huf, ông fIôn fay fom duoc gây
duI môf phaf, Tôn Ðinh nga bô chung.
Maåc Ngön 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Truong Ðao, Vuong Hoanh nhay xô vao ông huyôn. Ong
huyôn nho nhang nhay IuI môf buoc nhu môf con moo duc, rôI
fung mình nhay foI IInh hoaf nhu môf chu ga frông, Truong Ðao,
Vuong Hoanh dâp dâu vao nhau danh “côp” môf caI, haI cây gây
da Iof vao fay quan huyôn không bIôf fu Iuc nao! môI fay môf gây,
ông vuf Truong Ðao bôn fraI, ông vuf Vuong Hoanh bôn phaI,
chuI:
- Ðô khôn, cuf!
Truong Ðao va Vuong Hoanh ôm maf kôu rôI rif rôI chuôn ra
bôn ngoaI. Quan huyôn vuf bof môf cây gây, chI gIu IaI môf cây,
quaf:
- Ðon dôn maf cac nguoI, doI fa nôn cho cac nguoI môf frân
hay cuf dI cho khuâf maf!
Tam fôn man dông fhây fình fhô rac rôI, fôn fhì vuf, fôn koo
Iô gây chuôn sach. Quan huyôn fum cô ao Tôn Ðinh, nhac khoI
maf dâf, hoI:
- Tôn Ðinh, nguoI phaI noI fhâf, ba nguoI Ðuc gIam o dâu7
- Ho TIôn kIa, nguoI gIôf fa dI! — Haf:
Ta dây nha fan, nguoI mâf, cô quanh môf mình. Sông fhì
sông, chôf fhì chôf, fIm fa không son...
- NguoI Ðuc gIam o dâu7
- Chung ây a7 - Tôn Ðinh cuoI nhaf, IaI câf fIông haf:
HoI nhung fôn cho Ðuc o dâu, Iong fa IaI nôI con fh¦nh nô.
Chung dang ngu frôn froI, chung dang nâp duoI dâf, chung dang
frong ranh nuoc, chung da chuI vao bung cho, nâp duoI xuong sông
Iung...
- NguoI gIôf ho rôI ha7
- Chung dang sông nhan, nguoI co gIoI fhì dI ma fìm!
- Tôn Ðinh — Quan huyôn buông fay, fhaI dô chuyôn sang
fhân fhIôf — Ta noI fhuc voI ông, nguoI Ðuc da baf gIam con gaI
ông. Nôu ông không fra nguoI cho ho, fhì ho so froo MI Nuong frôn
công fhanh.
- Thich froo fhì cu froo! — Tôn Ðinh noI — Con gaI Ia con nha
nguoI, fa không fhô gIup gì con fa!
ÐAN H!ONC HÌNH 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tôn Ðinh, MI Nuong Ia con gaI dôc nhâf cua ông, dung quôn
ông no cô ây nhIôu Iam — Quan huyôn noI — Nôu ông không gIao
cho fa nhung nguoI Ðuc, fhì hôm nay fa buôc phaI baf ông! — Quan
huyôn fum fay Tôn Ðinh ra khoI Iôu.
Iuc nay, mây fram nguoI dôI khan do, fhaf Iung do duoI su
chI huy cua môf nguoI mac frang phuc sân khâu, un un chay Iôn,
vây Tôn Ðinh va quan huyôn vao gIua. NguoI kIa mac quân da hô,
vo maf khI, fay câm cây gâp saf, nhay vao gIua vong nguoI, fro gây
saf vao quan huyôn, noI gIong fInh ngoaI:
- To gan! Tôn yôu nghIôf o dâu dôn nhuc ma nguyôn soaI fa7
- Huyôn Iônh dâu ma huyôn Iônh! Ro rang Ia yôu nghIôf hoa
fhanh nguoI! Cac con, pha bua phop cua no cho fa!
Quan huyôn chua k¦p phan ung fhì da b¦ mau cho dô dây dây
maf fu phia sau, fIôp fhoo Ia phân dây nguoI. Ong vôn ua sach, ca
doI chua bao gIo b¦ bân nhu fhô nay, ruôf gan Iôn ca Iôn chI muôn
nôn oo, phaI buông Tôn Ðinh ra.
- Tôn Ðinh, chinh ngo frua maI frao dôI con fIn o bôn ngoaI
cua Ðac, nôu không, con gaI nguoI so b¦ hanh ha dôn chôf. — Quan
huyôn vuôf maf, mo maf ra, fuy bân kInh khung, nhung ông vân
fo ra cung ran — Ong không duoc coI IoI fa nhu gIo fhoang ngoaI
faI.
- Ðanh chôf no dI! Ðanh chôf fôn quan cho ma dI! — Ðam
dông hof fo.
- Ða con nông dân, fa chI muôn fôf cho cac v¦! — Quan huyôn
noI râf fhanh khân — Ngay maI fra con fIn dI, sau do muôn Iam gì
fhì Iam! Ðung fhoo Tôn Ðinh Iam bây nua — Quan huyôn noI voI v¦
su huynh NghIa hoa quyôn bang gIong châm bIôm — Con haI v¦ fhì
Tuân phu VIôn daI nhân co nghIôm Iônh gIôf sach NghIa hoa doan,
không dô sof môf mông, nhung haI v¦ fu xa dôn dây fhì Ia khach,
ban huyôn bao Ianh cho haI v¦, mo cho haI v¦ con duong sông. Vây
haI v¦ nôn mau roI khoI noI nay, bInh ma cua fInh ma vô dây fhì
muôn dI cung không k¦p.
HaI daI ca sam vaI Tôn Ngô Không va Tru Ðaf CIoI ngân
nguoI. Nhân da, quan huyôn bao Tôn Ðinh.
- Tôn Ðinh, chuyôn quan hô dôn mang sông cua con gaI ông,
ông không duoc bôI uoc. Trua maI, dung go ngo, faI dâu câu cach
cua Ðac huyôn fhanh ba dam, fa doI ông o dây. RôI quan huyôn ro
Maåc Ngön 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dam dông, buoc nhung buoc daI frôn duong phô chinh. Ðon phu
kIôu hôI ha khIông kIôu chay fhoo. Quan huyôn ngho fhây Tôn
Ngô Không haf dIôu MIôu Xoang:
NghIa hoa quyôn, fhân gIup quyôn, gIôf hôf duong quI gIu
Trung nguyôn, NghIa hoa quyôn, gIoI nhu fhân, dao fhuong kIôm
fhich không fhô dâm...
Ra khoI frân, quan huyôn chay nhu bay Cac phu kIôu, bon
Iinh huyôn chay fhoo nhu môf dan dô Ho nguI fhây muI fhôI frôn
nguoI quan huyôn, nhìn fhây cac mau do do vang vang frôn nguoI
ông, buôn cuoI ma không dam cuoI, muôn khoc ma không khoc nôI,
d¦nh hoI IaI không dam, danh ra suc ma chay fhoo. Ðôn câu bac
qua sông Ma Tang, quan huyôn nhay um xuông sông, nuoc ban
fung foo. Xuân SInh va Iuu Phac dông fhanh kôu fo:
- ÐaI nhân...
Ho nghI quan huyôn fu vân, nôn chay vôI dôn bo sông d¦nh
nhay xuông fhì da fhây dâu quan huyôn nôI Iôn. Thang Tu vân
con Ianh, nuoc sông mau xanh Iuu Iy, quan huyôn coI quan phuc
ra gIaf, rôI sau do gIaf mu.
Quan huyôn sau khI fam rua sach so, duoc cac fuy fung fro
gIup, Iop ngop Iôn bo, nguoI run câm câp, Iung cuI gâp. Ong mac ao
cua Xuân SInh, quân cua Iuu Phac rôI Iôn kIôu. Xuân SInh phoI
bô quan phuc Iôn noc kIôu, Iuu Phac phoI mu quan frôn fay don
kIôu. Cac phu kIôu vôI khIông kIôu vô huyôn, co dam Iinh rông ran
dI fhoo. Quan huyôn nghI:
- Mo kIôp, y nhu môf fôn gIan phu frong vo dIôn!
CaI fIn nguoI Ðuc baf gIam Tôn MI Nuong Ia do quan huyôn
b¦a ra, hoac cung do IInh cam, nôu Tôn Ðinh fIôp fuc gIam gIu con
fIn, fhì nguoI Ðuc so Iam nhu fhô. Ong dom fhoo vaI fuy fung fhân
fin, CacIôf cung dom fhoo chung ây nguoI dôn d¦a dIôm da hon:
dâu cau cach cua Ðac ba dam, doI Tôn Ðinh. Quan huyôn không
noI voI CacIôf chuyôn frao dôI con fIn, ma noI Tôn Ðinh da hôI caI,
dông y fra IaI con fIn. CacIôf ngho vây râf vuI, qua phIôn d¦ch, noI
rang nôu cac con fIn duoc fha, fhì so dôn gap VIôn daI nhân xon
cho quan huyôn. Quan huyôn cuoI buôn, frong Iong fhâp fhom
không yôn. Vì rang, qua nhung IoI om o cua Tôn Ðinh, ông dô
chung nhung nguoI Ðuc Ianh if du nhIôu. Ong câu may ma dôn, do
vây không hô noI chuyôn MI Nuong voI aI. VoI Xuân SInh va Iuu
ÐAN H!ONC HÌNH 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Phac, ông chI dan dom fhoo môf cô kIôu haI nguoI, frong kIôu dô
môf fang da.
Maf froI da Iôn cao, CacIôf râf sôf ruôf, chôc chôc IaI xom
dông hô va qua phIôn d¦ch, gang hoI xom IIôu Tôn Ðinh co gIo fro
gì không7 Quan huyôn âm u cho qua chuyôn, không fra IoI fhang
vao câu hoI. Iong nhu Iua dôf, nhung bôn ngoaI ông cô Iam ra vuI
vo fhoaI maI, nho anh chang phIôn d¦ch cam nhon:
- Ong gIup fôI ho fIôn sInh CacIôf môf câu, sao maf ông fa
xanh fhô7
Anh chang phIôn d¦ch ngo ra, không bIôf dôI pho ra sao. Thô
Ia quan huyôn cuoI khanh khach.
Môf dôI chIm khach Iiu riu frôn cây IIôu dâu sông, Iông canh
mau sac phân mInh, frang don ranh ro, fhâp fhoang gIua dam fo
IIôu buông manh, dop nhu franh fhuy mac. Ðôn kIa sông co mây
nguoI dân dây xo, gông ganh fu con duong nho Iôn maf dô, nhung
khI Iôn dôn noI, frông fhây con ngua cao Ion cua CacIôf va cô kIôu
bôn nguoI cua quan huyôn, ho hôf hoang quay IuI.
CIua frua, frôn con duong dâf man bac, môf doan rông ran dI
IaI. CacIôf vôI Iây ông nhom ra xom, quan huyôn cung dua fay Iôn
ngang may cho nang dô nhìn. Ong ngho fIông CacIôf kô bôn:
- TIôn, không co, faI sao không co7
Maåc Ngön 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 27
Quan huyôn don chIôc ông nhom fu fay CacIôf, doan nguoI
xa xa hIôn ra fruoc maf.
Ong fhây Tôn Ðinh vân mac frang phuc sân khâu rach fa foI,
vân cây gây gô fao, vân con ngua gIa, nu cuoI frôn maf không hIôu
Ia ngu sI hay ranh manh! ÐI fruoc ngua vân Ia Truong Ðao gây
nhu khI, dI sau ngua vân Ia Vuong Hoanh ngo ngo ngân ngân. Tôn
Ngô Không, Tru Ðaf CIoI cuoI ngua dI sau. Sau Iung ho co bôn fho
kon, haI fhôI SôIana, haI fhôI kon bâu. Sau nhom kon Ia cô xo
banh gô do Ia koo, frôn xo quây kin bang chIôu coI. Sau cô xo Ia
môf dam hon chuc nguoI dôI khan do, fay câm sung. chI nguoI Ðuc
Ia không fhây. Quan huyôn Ianh nguoI, maf nhoa dI, fuy dung nhu
da Iuong fruoc, nhung ông vân Io IoI fIa hy vong, rang frong xo co
ba nguoI Ðuc. Quan huyôn fra ông nhom cho CacIôf, franh caI
nhìn cua Iao fa Ong uoc Iuong suc chua cua cô xo dô xom IIôu co ba
nguoI Ðuc o frong do không7 Ong nghI dôn haI kôf qua, môf, frôn
xo co ba Iinh Ðuc; haI, frôn xo co ba caI xac Iinh Ðuc. Ong vôn
không mô fin froI dâf quI fhân, nhung Iuc nay ông fhâm xIn froI
dâf fhân IInh phu hô ba fôn Iinh Ðuc xuông xo yôn Ianh, hoac
khIông xuông cung duoc, chI cân con hoI fho, su vIôc so duoc gIaI
quyôf dâu vao dây. Nôu xuông xo Ia ba caI xac fhì hâu qua so ra
sao, quan huyôn không dam nghI fIôp. Râf co fhô Ia frong cuôc dô
mau, môf cuôc daI fan saf, Iuc ây fhì ca nhân fhang gIan ra sao co
dang kô gì!
Trong Iuc quan huyôn suy nghI mIôn man, fhì dôI ngu cua
Tôn Ðinh da kô cân dâu câu. CIo fhì không cân ông nhom, quan
huyôn cung nhìn ro fung chI fIôf. Ong quan fâm cô xo bi hIôm. Iac
Iu frôn con duong gô ghô, cô xo cho caI gì râf dang kô, nhung
không fhâf nang. HaI banh cao Iôu dôu châm raI Ian, phaf ra fIông
kIn kif. Ðoan nguoI dôn dâu câu fhì dung IaI, dôI kon cung dung
fhôI. Tôn Ðinh fhuc ngua Iôn maf dô, cao gIong fu bach:
- Ta, Nguyôn soaI ÐaI Tông Nhac Ph¦ fuong kIa mau xung ro
fôn ho7
ÐAN H!ONC HÌNH 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quan huyôn goI fo:
- Tôn Ðinh, mau fha con fIn ra.
- Ong bao bon cho Tây fha con gaI fa ra - Tôn Ðinh noI.
- Tôn Ðinh, bao fhâf ông, ho không baf con gaI ông - Quan
huyôn von rom kIôu — O frong nay chI co môf fang da.
- Ta bIôf ngay Ia ông noI dôI — Tôn Ðinh cuoI — Ðan soaI co
nhIôu faI maf frong huyôn, nhâf cu nhâf dông cua cac nguoI, dôu
bIôf hôf!
- Nôu ông không fra con fIn, finh mang cua MI Nuong kho
bao dam — Quan huyôn noI.
- Ðan soaI da doan fuyôf fình cha con voI MI Nuong, no chôf
hay sông Ia o ông! — Tôn Ðinh noI — Nhung ban soaI vôn dô Iuong,
bon cho Tây co fhô bâf nhân, con ban soaI fhì không bâf nghIa!
Ðan soaI da dom chung dôn dây, so fha chung ngay bây gIo.
Tôn Ðinh phây fay vô phia sau, cac dôI vIôn NghIa hoa
quyôn, IôI fu frôn xo xuông ba bao faI, koo dôn chô dâu câu. Quan
huyôn fhì fhây hình nhu frong bao faI co vâf cua quây va phaf ra
fIông kôu quaI go.
Cac dôI vIôn dôn gIua câu fhì ngung IaI, doI Iônh Tôn Ðinh.
Tôn Ðinh noI fo:
- Tha chung ra!
Cac dôI vIôn mo mIông bao faI, câm goc ru môf caI, fruf ra
haI con Ion mac ao Iinh Ðuc va môf con cho frang dôI mu Iinh Ðuc.
Con cho sua anh ach, vua bo vua Ian dôn chô CacIôf nhu con chay
dô chô bô.
Tôn Ðinh noI nghIôm fuc:
- Chung da fu bIôn fhanh cho Ion!
Ðô ha cua Tôn Ðinh dông fhanh roo:
- Chung da fu bIôn fhanh cho Ion!
Canh fuong fruoc maf khIôn quan huyôn khoc do cuoI do.
CacIôf ruf sung nham Tôn Ðinh na môf phaf, vIôn dan frung cây
gây gô fao Tôn Ðinh câm frôn fay, phaf ra môf fIông dông ky quac.
Nhìn bô dang Tôn Ðinh, nguoI fa không nghI rang dan ban frung
gây, ma Ia ông fa dung cây gây gaf dan ban dI noI khac. Trong Iuc
Maåc Ngön 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CacIôf nham ban Tôn Ðinh fhì môf fhanh nIôn câm sung hoa maI
cung nham CacIôf dây môf phaf. Ðan ghom ra khoI nong, xoo ra
nhu IuoI chôI, co dôn mây vIôn frung con ngua Ion cua CacIôf dang
cuoI. Con ngua b¦ fhuong Iông Iôn, hâf nga CacIôf, chay xuông
sông, CacIôf b¦ koo fhoo. Quan huyôn frong phuf nguy k¦ch ây vof
foI nhu môf con bao, ôm chaf cô con ngua da b¦ dan mu maf. Cac
fuy fung chay foI ruf chân CacIôf khoI ban dap. CacIôf b¦ frung
môf vIôn dan ghom, fhung faI. So faI, fhây chay mau, han kôu
fhâf fhanh.
- Tông dôc daI nhân noI gì vây7 — Quan huyôn hoI nguoI
phIôn d¦ch.
- Tông dôc daI nhân noI, ông fa so fô cao ông voI VIôn daI
nhân.
Iinh Ðuc va môf fIôu doan bô bInh fhuôc Huu quân Ðô dôI
Canh vô TIôu Tram ThIôn Tân dIôu dôn ngay frong dôm, bao vây
frân Ma Tang. Quân Thanh phia fruoc, quân Ðuc phia sau, vôI va
phaf dông fIôn công. Quan huyôn va Thông IInh fIôu doan bô bInh
Ma Iong TIôu, môf bôn fraI môf bôn phaI, dung kom CacIôf faI
quân bang, chang khac haI bao fIôu ap faI hang. Phia sau, frong
rung IIôu, phao bInh Ðuc da chuân b¦ xong xuôI, dung sau môI
khâu phao Ia bôn Iinh Ðuc, fhang duôn nhu cây côf vô frI vô gIac.
Quan huyôn không bIôf CacIôf da dIôn cho VIôn daI nhân hay
chua, chI bIôf rang, buôI frua co chuyôn frao dôI con fIn, fhì buôI
chIôu Ma Iong TIôu da dua quân doan vô foI noI.
Quan huyôn fhu xôp cho TIôu doan môf noI an chôn ngu, rôI
dac cach sua môf fIôc ruou fây frân fhôf daI Ma Iong TIôu. Ma Ia
con nguoI khIôm nhuong, hôf IoI ca ngoI, fo Iong khâm phuc Tang
Van Chinh Công, IaI noI fu Iâu da nguong mô hoc vân cua quan
huyôn. KhI cuôc ruou gân fan, Ma noI nho voI quan huyôn rang,
Ma voI TIôn Hung PhI, nguoI b¦ xu fôI Iang frì o ThIôn Tân, Ia ban
fhân. ChI môf chuyôn nay da khIôn quan huyôn coI môI quan hô
voI Ma Ia môI quan hô dac bIôf, coI Ma nhu ban fhâm gIao, chang
co dIôu gì cân gIâu.
Ðô hô fro Ma Iong TIôu Iâp công, quan huyôn dIôu dông fâf
ca nam muoI Iinh cua huyôn, Iam nhIôm vu dân duong cho Iinh
Thanh va Iinh Ðuc, franh fhu con Iuc con fôI dâf, hoan fhanh
nhIôm vu bao vây. Quan huyôn cung dôn cung bInh Iinh. Cuôc frao
dôI con fIn hôm qua dung Ia môf hanh dông ngu ngôc. Tôn Ðinh
ÐAN H!ONC HÌNH 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dung môf fro ranh ma dô ha nhuc ông va nguoI Ðuc. IoI fu bach
cua Tôn Ðinh va bon fhu ha cu fung dof vang bôn faI ông: chung
no da fu bIôn fhanh cho Ion! Chung no da fu bIôn fhanh cho Ion!
Quan huyôn nghI, Io ra phaI hIôu, bon Tôn Ðinh không cho ba fôn
Ðuc sông. Chinh ông da ngho kô, bon Tôn Ðinh froI ba fôn fu bInh
vao gôc cây, fuoI nuoc fIôu nong Iôn dâu, sau do da khang d¦nh bon
chung Iây fIm gan dô fô haI muoI bay vong hôn. Vây ma fa cu ngây
ngô cho rang ba fôn Ðuc vân con sông, buôn cuoI hon Ia con d¦nh
gIaI cuu ho, Iâp môf chIôn công vI daI dô VIôn daI nhân vì nô.
Ðung ra, fa b¦ phu nhân noI khich moI co nhung hanh dông cuc ky
ngu xuân nhu fhô. Thang khôn CacIôf cung không gap may Han
ban Tôn Ðinh, vây Ia co huyôn fhoaI vô Tôn Ðinh vo nghô cao
cuong, dung gây danh vang dan; con bô ha cua Tôn Ðinh fhì ban
choI môf phaf da gIôf môf con fuân ma va fhung faI CacIôf. Quan
huyôn bIôf, cao frang vô ông da co fhô danh dI, du chua danh fhì
som muôn so danh. VIôn daI nhân co fhô da roI Tô Nam fIôn vô
Cao Mâf. Nôu fruoc khI VIôn daI nhân vô dây ma da baf duoc Tôn
Ðinh, fhì may ra ông con gIu duoc caI dâu, nôu không, fâf ca so
châm hôf.
Quan huyôn frông fhây dam Iinh cua ông, câm dâu Ia Iuu
Phac, dang khom nguoI fIôn vô phia fuong vây. Nhung fhang cha
nay, voI dân fhì nhu hum soI, nhung danh gIac fhì nhaf nhu cay!
Iuc dâu, dôI hình hay con phân fan, cang gân fuong vây cang fum
fum IaI nhu môf dan ga so rof. Ong huyôn fuy chua co kInh
nghIôm chIôn frân, nhung ông doc râf nhIôu Iân bInh fhu cua Van
Tang Chinh Công, ông bIôf rang kon day fhô nay râf dô b¦ saf
fhuong. Ong hôI fIôc da không huân Iuyôn cho ho dôI chuf fruoc
khI dua dI fân công, nhung bây gIo fhì muôn rôI. Ho fIôn vô phia
fuong vây. Phia frôn vân yôn fInh, hình nhu không co nguoI.
Nhung quan huyôn bIôf frôn do co nguoI, vì ông frông fhây cu cach
vaI fruong IaI co môf dam khoI don, fhâm chi ông con nguI fhây
muI chao. ÐInh fhu cua Van Tang Chinh Công day rang, không
phaI nhung nguoI gIu fhanh nâu chao dô an, Iy do vì sao fhì ông da
bIôf, nhung không dam nghI fIôp. Iinh cua ông fIôn dôn cach
fuong vây vaI fruong fhì dung IaI, baf dâu ban, nguoI su dung hoa
maI fhì ban hoa maI, nguoI su dung cung fhì ban cung. TIông sung
roI rac, dì dof chua dây haI chuc phaf da câm baf. Tôn ban vof qua
fuong hoac dung fuong roI xuông. So voI hoa maI, fôn no cang vô
fich su, chang khac dô choI cua fro con. Hoa maI fhì sau khI ban,
xa fhu IaI quì xuông, dôc fhuôc sung fu bâu hô Iô doo Iung Iang
Maåc Ngön 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bôn suon, vao nong. Ðây Ia IoaI hô Iô fhaf day o gIua, bôn ngoaI
phu ba Iop son ngô dông bong Iôn, râf dop. Ða môf fhoI, quan
huyôn dân dôI Iinh vô fhôn xa baf bac, baf frôm, vân râf fu hao vô
haI chuc bâu hô Iô nay. CIo so voI Huu quân CAnh vô va Iinh Ðuc,
sung ông cua quan huyôn chI Ia fro fro con! Nap fhuôc rôI, dôI hoa
maI IaI ban môf Ioaf, rôI ho hof gIoI oI dâf hoI xông Iôn. Tuong vây
fuy không cao, chI khoang môf fruong, dâu fuong, co khô fu nam
ngoaI run rây. Ky fhuc, cô khô run hay quan huyôn run7 HaI phu
kIôu khônh môf caI fhang chay Iôn. quanh nam khIông kIôu da ron
cho ho buoc chay nhun nhay, dung ra Ia không bIôf chay, chI Ia rô
chân fhoo nh¦p. Trong gIo phuf khân fruong xung phong ham
frân, ma chung cu ung dung fhanh fhan nhu khIông quan huyôn
nhan du Ðôn chân fuong, chung dung fhang, phia frôn vân không
dông fInh, quan huyôn da hoI mung. Ðung xong, haI fôn dung haI
bôn gIu fhang, dôI hoa maI va cung no nôI duôI nhau froo Iôn. khI
frôn fhang da co ba nguoI, va nguoI frôn cung da fIôp cân maf
fhanh, fhì co râf nhIôu khan do nhô Iôn, rôI fhì fung chao chao
bong fruf Iôn dâu Iôn maf bon Iinh dang froo. TIông ru fhô fham
cua bon Iinh khIôn quan huyôn run ban. Ong co cam gIac sap bInh
ra quân, nôn nghIôn rang nghIôn IoI cô kìm IaI. Ong frông fhây
Iinh hoa maI bâf ngua fu frôn fhang xuông. Phia duoI, bon Iinh bo
Iô bo cang vô phia sau. Cac dôI vIôn NghIa hoa doan khoaI fri cuoI
ha ha. Iuc nay, môf hôI kon vang Iôn fu frong dam bInh, Iinh bô
bInh duoc huân Iuyôn fôf cua Huu quân xach sung chay Iôn, vua
chay vua ban.
Chung kIôn dof fân công cua quân frIôu dình b¦ cac dôI vIôn
NghIa hoa doan dung nuoc sôI, chao bong, fhuôc nô va gach da
danh IuI, quan huyôn moI fhây mình danh gIa fhâp Tôn Ðinh. Ong
cu fuong Tôn Ðinh chI gIoI sam vaI quI fhân, không do Tôn Ðinh
râf gIoI quân su. Quan huyôn fIôp nhân kIôn fhuc quân su qua
sach vo, Tôn Ðinh nam nghô fhuâf quân su qua k¦ch ban, không
nhung sang sua vô Iy Iuân ma con phong phu frong fhuc fIôn.
Nhìn quân dôI uu fu nhâf cua frIôu Thanh cung fhao chay cuông
cuông nhu Iinh dong cua ông, quan huyôn fhây duoc an uI phân
nao, fhâm chi cam fhây vuI Ia khac. Ðung khi va su fu fIn fro IaI
frong ông. CIo fhì dôn Iuof quân Ðuc. Ong IIôc sang CacIôf dang
dung ông nhom quan saf fình hình frôn fuong vây, không nhìn
duoc ca maf, chI nhìn duoc môf nua bôn ma gIâf gIâf cua han.
Quân Ðuc phuc phia sau quân frIôu dình, chua hô phaf Iônh xung
phong, fraI IaI, con ruf IuI dôn mây chuc fruong, xom ra da co finh
ÐAN H!ONC HÌNH 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
foan fu fruoc. CacIôf bo ông nhom xuông, frôn maf fhoang môf nof
cuoI khInh fhuong. Han noI râf fo câu gì do voI phao dôI phia sau,
nhung fôn Ðuc dung Im nhu phông bông nhôn nhao. ChI môf Iaf
sau, muoI haI phaf dan phao fif choI faI, bay vô phia fuong vây
nhu nhung con qua don, bung fung dam khoI frang phia fruoc
phia sau buc fuong, rôI môf Ioaf fIông nô xo mang nhI. Quan
huyôn frông fhây nhung mang fuong b¦ frung dan, frong dam gach
ngoI ban fung Iôn froI co ca nhung manh fh¦f nguoI. IaI môf Ioaf
dan phao fIôp fhoo, nhung manh fh¦f nguoI ban fung Iôn cang
nhIôu hon. Trôn fuong co fIông kôu gao, công Ion bang gô fhông
frung dan phao, vo foang. Iuc nay, CacIôf câm Iây ngon co do do
fuy fung dom foI, vây vô phia quân Ðuc. Iinh Ðuc ôm sung, vua
ho hof vua xông Iôn qua chô công vo. Iinh frIôu dình vôI chInh dôn
hang ngu, phaf dông xung phong Iân fhu haI. ChI rIông dam Iinh
dong cua ông Ia fhuong vong nang nô, nam Ia IIôf kôu cha khoc
mo. Quan huyôn rôI nhu fo vo, ông bIôf frân Ma Tang duf khoaf b¦
san bang, sau khI san bang, mây nghìn dân bIôf chay dI dâu7 Th¦
frân phôn hoa vao bâc nhâf cua vung Cao Mâf nay so không con
nua. ÐIôf Ia nhu vây, nhung ông bâf Iuc, ma ngay nha vua co dôn
dây fhì cung không ngan duoc bon Ðuc fIôn công môf khI da nam
chac phân fhang. Iâp fruong quan huyôn bây gIo IaI dung vô phia
dân. Ong hy vong nhung nguoI dân frong fh¦ frân, nhân Iuc quân
Ðuc chua vao foI noI, câp fôc chay vô huong Nam. Huong Nam fuy
co con sông Ma Tang, nhung dân frân da phân bIôf boI. Ong cung
bIôf o do co môf fIôu dôI Huu quân maI phuc, nhung cu boI xuôI
dong so fhoaf, voI IaI, ông fIn rang fIôu dôI nay so không gIôf dan
ba fro con, du sao cung Ia nguoI Trung Quôc voI nhau!
Tình hình phaf frIôn ngoaI du doan cua quan huyôn, quân
Ðuc dang un un koo qua chô cua mo bông bIôn mâf, phia sau công
bôc Iôn môf dam buI Ion, fIôp do vong IaI fIông kôu gao cua chung.
Quan huyôn Iâp fuc hIôu ra, Tôn Ðinh da muu fuc kô da cho dao
hô phia sau công, môf caI hô fhâf fo Quan huyôn fhâf CacIôf faI
maf, vôI phâf co ra hIôu cho quân Ðuc IuI IaI. Ong bIôf, Iinh Ðuc
fuong dôI co gIa, kô hoach pha fhanh ma không mâf môf fôn quân
cua CacIôf pha san, nhung ông khang d¦nh CacIôf so cho na phao
fIôp, fung hom dan phao châf dông nhu fhô kIa, chac chan so bIôn
frân Ma Tang fhanh dông gach vun. Ong cung du doan, rang
fhang IoI cuôI cung so vô fay quân Ðuc. Qua nhIôn CacIôf gâm Iôn
voI Ðâu muc dôI phao. Ðung Iuc ây, môf y nghI chof Ioo frong dâu,
Maåc Ngön 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
quan huyôn chof nay ra môf kô hoach fao bao. Ong bao nguoI
phIôn d¦ch dung sau CacIôf:
- NoI voI CacIôf khoan na phao, ban quan co dIôu quan frong
muôn noI voI ông fa.
NguoI phIôn d¦ch noI IaI, qua nhIôn CacIôf cho ngung ban.
Han nhìn quan huyôn bang cap maf xanh bIôc. Ngay ca Ma Iong
TIôu nof maf u dôf cung nguoc nhìn ông. Quan huyôn noI:
- Tông dôc fIôn sInh, Trung Quôc co câu “Muôn baf gIac fruoc
hôf baf fuong”, nhung nguoI dân frân nay b¦ Tôn Ðinh du dô mô
hoac, moI dam chông IaI quân dôI qui quôc. Tâf ca Ia do Tôn Ðinh
gây ra. ChI cân baf Tôn Ðinh xu fhâf nang nô Iam guong cho
nhung ko khac, fhì so không con aI pha duong saf, nhIôm vu cua
cac ha cung hoan fhanh. Ðan quan nghI, qui quôc dôn Trung Quôc,
caI chinh Ia dô duoc IoI Iôc, ma không phaI dôn dô danh nhau voI
dân chung fôI. Nôu nhu cac ha fhây IoI ban quan phân nao co Iy,
ban quan fu nguyôn môf mình vao fhanh khuyôn Tôn Ðinh ra
hang.
- Co phaI ông d¦nh vao dô bay muu finh kô cho Tôn Ðinh7 —
NguoI phIôn d¦ch d¦ch xong IoI ông, IaI d¦ch Iuôn IoI CacIôf.
- TôI Ia mônh quan cua nha Thanh, gIa dình fôI o ca dây —
Quan huyôn noI — TôI fu nguyôn vao noI nguy hIôm, fhuc ra Ia
không muôn dôI quân cua cac ha fhuong vong fhôm nua. Quân dôI
qui quôc vuof bIôn dôn Trung Quôc, môI quân môI Iinh dôu qui
nhu châu ngoc, nôu dô fhuong vong nhIôu qua, Hoang dô cua cac
ha IIôu co ban fhuong cho cac ha không7
- Ma Iong TIôu daI nhân phaI bao Ianh — PhIôn d¦ch noI IaI
IoI CacIôf.
- TIôn huynh, dô hIôu y fôn huynh — Ma Iong TIôu Io Iang —
Van nhâf caI dân cung dâu cung cô ây...
- Ma daI nhân, fa nam chac nam muoI phân fhang rôI — Ta
không muôn fh¦ frân fru phu nay b¦ san fhanh bình d¦a, cang
không muôn nhung nguoI dân vô fôI b¦ fan saf!
- Nôu daI nhân du duoc Tôn Ðinh ra hang, franh duoc
fhuong vong cho quan quân, IaI bao foan duoc finh mang cho dân
chung — Ma Iong TIôu fhaI dô râf fhanh khân — Ðô so dô ngh¦
VIôn daI nhân khon fhuong TIôn huynh.
ÐAN H!ONC HÌNH 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Su fình da nhu fhô nay, fa không cân fhuong công, chI cân
không fôI — Quan huyôn noI — Ma daI nhân, noI voI CacIôf, khI ban
quan du duoc Tôn Ðinh ra fhì ông fa ruf quân.
- Ðô xIn bao dam — Ma Iong TIôu ruf frong boc ra môf khâu
sung Iuc moI fInh dua cho quan huyôn, noI — TIôn huynh câm Iây,
phong khI...
Quan huyôn xua fay fo y không cân, noI:
- XIn Ma daI nhân nghI dôn dân ma fhuyôf phuc duoc CacIôf
dung na phao nua.
Quan huyôn cuoI ngua dI qua chô công vo, quaf fo:
- Ta Ia frI huyôn Cao Mâf, ban cua nguyôn soaI ca nguoI, co
vIôc quan frong cân ban voI nguyôn soaI — NoI rôI fhuc ngua xông
vao công, fâf nhIôn Ia không b¦ aI ngan fro. On b¦ aI ngan fro. Ong
dI vong quanh caI hô bây, frông fhây hon môf chuc Iinh Ðuc dang
gIây gIua, kôu gao fham fhIôf duoI do.
Hô sâu hon môf fruong, cam chông fro va fhop, rang cua day
dac. Iinh Ðuc co fôn da chôf, co fôn b¦ fhuong nang, frông nhu
nhung con ôch ôp mac ao co gaI daI. MuI fhôI xôc Iôn, chung fo Tôn
Ðinh không chI bô fri nhung vâf sac nhon, ma ca cuf daI duoI hô.
Quan huyôn chof nho IaI chuyôn cach dây mây chuc nam, môf v¦
daI su nao do da dâng kô Iôn Hoang fhuong, noI rang Iinh Tây ua
sach, so nhâf Ia cuf, nôu nhu quân cua fhIôn frIôu khI ra frân, môI
nguoI cong môf fhung phân, chI vIôc vung phân ra Ia Iinh Tây b¦f
muI bo chay, fhâm chi nôn mua dôn chôf. Ngho noI vua Ham
Phong râf fan fhuong kô sach nay, vua danh fhang d¦ch, vua fIôf
kIôm ngân sach. Chuyôn nay do phu nhân quan huyôn kô, no nhu
môf chuyôn fIôu Iâm. KhI ây ông cung cuoI rôI cho qua, aI ngo Tôn
Ðinh IaI gIa gIam dôI chuf rôI dom no ra su dung. CaI chIôn fhuâf
dâm mau sac Trung Quôc mang finh bon cof do, khoc cung do, cuoI
cung do. Thuc ra, fu chuyôn frao dôI con fIn hoang duong hôm
qua, quan huyôn da fìm hIôu so bô phong cach chIôn fhuâf cua
Tôn Ðinh. Ðung vây, ông fa râf âu frI, râf nhIôu cach fhuc mang
finh fro con, nhung IaI râf bâf ngo, hon nua, râf hIôu qua. Trong
khI dI vong bo hô, quan huyôn nhìn fhây haI bôn Iuy dâf, dân
NghIa hoa quyôn b¦ fhuong Ia IIôf, râf nhIôu chao ghônh b¦ vo fan
fanh, chao nong hoa frôn voI mau chay fhanh ranh. Nhung nguoI
chua chôf ngay vâf va rôn rI. Phu nu fro con chay nhao nhac nhu
nhung con nhang xanh b¦ ngaf dâu, frôn con duong cach dây
Maåc Ngön 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không Iâu ông dI qua Trôn fhuc fô, fh¦ frân da san bang, quân Ðuc
co fhô hanh fIôn ma chIôm IInh. NghI vây, quan huyôn fhây quyôf
d¦nh cua ông vô cung sang suôf, hI sInh môf Tôn Ðinh dô dôI Iây
finh mang cua hang ngan nguoI. Ðâf kô ra sao cung phaI baf bang
duoc Tôn Ðinh, van không duoc fhì phaI dung vo, fuy hôI nay ông
không dom fhoo khâu sung cua Ma Iong TIôu, nhung ông fIn rang
ông hoan foan co fhô không chô duoc Tôn Ðinh. Ong nhu dam
mình frong bâu không khi bI frang, bôn faI vang vang fIông frông
fhuc, fIông quân roo. Ong fhuc ngua phI fhang foI bôn bo vung,
ông bIôf Tôn Ðinh o do.
Quan huyôn frông fhây mây fram dôI vIôn NghIa hoa quyôn
o day vung dang uông nuoc bua, nguoI nao cung bô môf caI baf fo,
frong baf Ia nuoc fro Tôn Ðinh ma ông cân gap dang dung frôn bô
gach, haf râf fo môf câu fhân chu. Không fhây Tôn Ngô Không, v¦
daI su huynh fu Tao Châu dôn gIup, chI co v¦ nh¦ su huynh Tru
Ðaf CIoI dang bIôu dIôn duI dâf dô fro OaI. Quan huyôn xuông
ngua, buoc fhang Iôn bô gach da dô huong an, quaf:
- Tôn Ðinh, nguoI cua ông ngoaI fuong vây chôf nhu ra, ông
con o dây b¦p bom nôI gì7
Hô phap Tru Ðaf CIoI fu phia sau Tôn Ðinh xông Iôn. Quan
huyôn nhanh nhu caf, vof ra phia sau Tôn Ðinh, ruf dao gam sang
Ioang kô Iung Tôn Ðinh, phia sau fIm, quaf:
- Không duoc dông!
Tôn Ðinh gIân du, noI:
- Tôn quan cho ma, nguoI IaI dôn pha fhân quyôn cua fa! Ta
dây mình dông da saf, dao kIôm không duf, nuoc Iua không vao!
- Ða con hay ra chô fuong vây ma xom, fh¦f nguoI Iam sao
chan duoc dan phao7 — Quan huyôn dung chuyôn — Ngay daI su
cao cuong Tôn Ngô Không cung con b¦ xo fhanh fram manh nua Ia.
- NoI Iao! — Tôn Ðinh gâm Iôn.
- Tôn Ðinh — Quan huyôn Ianh Iung hoI — Co phaI ông da
Iuyôn duoc mình dông da saf, không fhô b¦ fhuong, dung không7
- Ta dây ran nhu kIm cuong, ngay ca dan cua bon Tây cung
ban không fhung.
ÐAN H!ONC HÌNH 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quan huyôn cuI nhaf vIôn gach vo, dâp môf phaf vao fran
Tôn Ðinh. Tôn Ðinh không franh k¦p, nga ngua. Quan huyôn nam
cô ao, xôc Tôn Ðinh dung dây, noI:
- Ðô moI nguoI chIôm nguong caI fhân fhô kIm cuong cua
nguoI ran dôn muc nao7
Mau don fu vôf fhuong frôn fran Tôn Ðinh chay xuông maf
nhu nhung con gIun. Nh¦ su huynh Tru Ðaf CIoI vung dInh ba
quâf ngang mông quan huyôn. Quan huyôn no sang bôn, dông fhoI
phong fay ra, IuoI dao da ngâp bung Tru Ðaf CIoI. Tru Ðaf CIoI
gao Iôn dau don, Ian xuông bô.
- Ða con fhây ro rôI chu7 — Quan huyôn noI — Ho Ia su huynh
va dan chu cac v¦, nhung gach vo va dao gam cua ban quan da
không chông nôI, fhì chông choI Iam sao voI dan phao7
Ðam dông dao dông, ban fan sôI nôI.
Quan huyôn noI:
- Tôn Ðinh, hao han nhu nguoI không nôn vì mình ma dô ba
con foI mang. Ðan quan da fhuyôf phuc duoc Tông dôc nguoI Ðuc,
chI cân nguoI dâu hang Ia ông fa ruf quân. Tôn Ðinh, nguoI da Iam
duoc môf công vIôc dông froI, fhô gIoI phaI kInh ngac. Nôu nguoI
dam hI sInh fhân mình dô bao foan sInh mang cho ba con, fhì nha
nguoI so Iuu danh fhIôn cô!
- OI, cung Ia y froI! — Tô n Ðinh fho daI, haf:
Caf duf nôp KIm, xung fhân fu, Nhân fâm khI bo chung Iô
dân. MuoI nam su nghIôp su nghIôp fan môf buôI, câu hoa nhuc,
fan dan hân, chI o nua gIang san cung không con! Cho nghI Nhac
PhI ngâm hon noI nguc fhâf, fhIôn ha aI nguoI quôn Tuong quân!
Quan huyôn fum chaf canh fay Tôn Ðinh, koo xuông bô,
nhân Iuc moI nguoI nhôn nhao, IôI fuôf ra công Ion, bo ca nguc o
IaI.
Quan huyôn baf Tôn Ðinh ra khoI frân Ma Tang, frong Iong
rôn Iôn nIôm cam khaI cua chu nghIa anh hung, nhung ngay sau
do ông b¦ gIang môf don chi mang, Ong IaI pham môf saI Iâm frao
dôI con fIn: CacIôf không vì Tôn Ðinh ra hang ma ruf quân. KhI
frông fhây quan huyôn va Tôn Ðinh dôn fruoc maf, han Iâp fuc
Iônh cho khâu dôI, muoI haI khâu phao, dông Ioaf na dan vao fh¦
frân. KhoI Iua mu froI, chop Iua sang ruc, dân chung kôu Ia fham
Maåc Ngön 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhIôf. Tôn Ðinh nôI dIôn bop cô quan huyôn. Quan huyôn không
phan ung, kô cho ông fa bop. Nhung Ma Iong TIôu ho dam vô bInh
go fay Tôn Ðinh ra, cuu fhoaf quan huyôn. Ong nham maf frong
fIông chuI boI nhuc ma cua Tôn Ðinh. Trong Iuc bang hoang, nguoI
mu dI nhu vây, ông ngho fhây fIông hô xung phong cua bon Iinh
Ðuc, ông hIôu, caI fh¦ frân fru phu Ma Tang không con nua. Xay
ra chuyôn nay Ia do Tôn Ðinh, cung co fhô noI Ia do nguoI Ðuc,
cung co fhô noI Ia do ông.
ÐAN H!ONC HÌNH 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 28
TrIôu CIap fu fhuâf.
Ta TrIôu CIap, dao phu sô môf Ðô Hình, hanh nghô chôn
kInh fhanh frôn bôn muoI nam. Ðâu nguoI rung duoI IuoI dao cua
fa phaI dung fhuyôn dô cho, không dôm xuô. Sau muoI fuôI, duong
kIm Hoang ThaI Hâu ân chuân cho fa vô quô duong Iao, ban
fhuong ham fhâf phâm cho fa fa vôn d¦nh gIâu fôn gIâu fuôI o môf
noI khI gay co ho, frong ngôI nha dô fô con fa, dô fu fhân duong
finh. ÐI duong fuôI gIa. Nao aI ngo suI gIa Tôn Ðinh, dung yôu
fhuâf mô hoac dân chung, dung co fao phan, vI pham quôc phap,
dân dôn franh châp IIôf cuong. Ðô frân ap IoaI dân bâf fr¦, bao vô
ky cuong, Tuân phu Son Ðông VIôn daI nhân yôu câu fa fro IaI voI
nghô, fhI hanh an phaf dan huong. Tuc ngu co câu: “Ko sI chôf vì
nguoI frI ky, chIm hof vì nguoI hIôu fIông chIm”. Ðô bao dap on frI
ngô cua VIôn daI nhân, fa IaI câm Iây fhanh dao gIôf nguoI. Ðung
Ia: Sang som maI, fay nong nhu Io fhan,
fa bIôf sap ganh nang ngan cân |aI cha cha).
TrI huyôn TIôn cao ngao khInh dân,
coI Iao TrIôu nhu dô vuf bo |aI cha cha).
Iao TIôn b¦ fuong dac sung frIôu dình Iam nhuc,
xâu hô ô chô fruoc maf fa |ha ha ha).
NguoI fa fhuong noI: NguoI gap nIôm vuI Iong fhu fhaI,
fuong quân fhang frân dô xuô xoa! |cha cha cha).
Ta mâf haI chIôc rang,
TIôn ÐInh fhì mu ô sa chac không con!
TrIôu CIap fa ngôI fruoc Nghônh phong dình,
xom Iu Iâu Ia, khônh vao nha fa ruong fo ruong nho,
cua dây!
MIôu Xoang “Ðan huong hình — Ðao bach. QuI dIôu”
Maåc Ngön 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ða Tông, fôn câm dâu bon saI nha cho cây gân nha, cao
muon oaI hum, moI nguoI phaI goI han Ia ông Ðam aI cung phaI so
han, hôm nay han dung fruoc maf fa cuoI nhan nho. Hôm qua,
Iung han fhang duôn, hôm nhu môm nhu bun. Ðon hâu sInh, fa
dây sông frôn bôn muoI nam chôn kInh fhanh, co IoaI nguoI nao
chua gap7 Co su vIôc nao chua fraI qua Nha d¦ch frong fhIôn ha
fhang nao chang nhu con c., nôu nha d¦ch huyôn Cao Mâf không Ia
con c., fhì Cao Mâf không phaI dâf nha Thanh! Tôn dâu muc nha
d¦ch vaI fa môf caI râf daI, mIông Ioo Ioo:
- Iao... Iao... Iao fIôn sInh, cho khônh nhung fhu ngaI cân vao
chu a7
Ta nhôch mop, gIâu nu cuoI mIa frong bung. Ta hIôu y nghIa
cua môf Ioaf fIông “Iao” o cua mIông han. Han d¦nh goI fa Ia “ông”,
nhung ro rang fa không phaI Ia ông; han d¦nh goI fa “Iao TrIôu”
nhung fa ngôI frôn ghô dua do Hoang fhuong ban fang. Han danh
goI Ia fIôn sInh vây! Ðung Ia môf fhang ranh manh! Ta kho gIo
fay:
- Khônh vao!
Tôn dâu muc daI gIong nhu haf:
- Khônh cac fhu cua Iao fIôn sInh vao!
Ðon nha d¦ch nhu môf Iu kIôn don, khuân nhung fhu ma
hôm fruoc fa dô xuâf voI VIôn daI nhân, vao sân, frình fung fhu
môf fruoc maf fa.
Môf fhanh gô dan huong daI chung nam fhuoc, rông nam fâc,
gIông fhanh fhIôf gIan ma Tân Thuc Ðao su dung. Vâf nay
khônguoI fhô fhIôu.
Môf con ga frông frang mao don, haI chân buôc dây do. Con
ga nam frong boc môf nha d¦ch maf frang, y hôf môf dua fro dang
nôI cau. Con ga fo Ion mao don nhu fhô nay Ia cua hIôm, không
hIôu kIôm o Cao Mâf hay o dâu7
Môf bo dây da frâu sông sac muI dIôm sInh frang, mau xanh
nhof nhu nhua co.
HaI chIôc duI duc mau do fia nhan bong, co fhô fu fhoI
Khang H¦ No duoc Iam bang gô fao Iâu nam, ngâm no dâu, nang
hon saf, nhung no không phaI saf, ma Ia gô, doo hon fhop. Ta cân
IoaI cung ma doo nhu fhô.
ÐAN H!ONC HÌNH 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cao frang haI fram cân, dung frong haI bao faI fo fuong. Cao
IoaI Môf, fhom phuc, frang xanh, ngo qua cung bIôf Ia dac san phu
Ðang Châu, huyôn Cao Mâf không co IoaI ngon nhu fhô.
Ðôf mì haI fram cân, dong frong bôn fuI, fuI nao cung co
nhân nhu cua nuoc ngoaI.
Trung ga môf Ian, qua nao cung nhuôm do. Co môf frung ga
so, vo dinh mau. Nhìn qua frung dinh mau, fa fuong fuong con ga
maf do gaf khI do Iân dâu.
Th¦f bo môf suc, châf dây châu, gân nhu cac gân con dang co
gIâf.
Môf chIôc ghônh co muoI fam fâc mIông. Chônh fo fhâf, Iuôc
ca con bo.
......
IaI con nua cân nhân sâm, Ða Tông fhu frong boc, fu fay dua
cho fa, qua Iân gIây goI ma da nguI fhây muI fhom dang. Ða Tông
hi hung khoo:
- Ðâm fIôn sInh, chô sâm nay Iây fu cô hIôu fhuôc Ðay Tân,
dô frong môf chIôc fhô su mon xanh, câf frong fu ruong ba Iân
khoa. Ðay Tân bao, nôu Ia gIa fhì dom dâu han ra ma chaf. Sâm
nay ro rang Ia cua hIôm, noI gì uông, fIôu nhân chI ôm frong boc
ma buoc dI cu nho fônh, dâu oc fInh fao, cu nhu dac dao fhanh
fIôn!
Ta mo goI gIây, dôm nhung cu sâm mau nâu, co chI do buôc o
cô fung cu, môf cu haI cu ba cu nam cu, fâf ca fam cu. Nhung cu
sâm nay, fo fhì bang chIôc dua, nho fhì bang daI dâu, fâf ca dôu co
râu, nho fônh, Iam sao du nua cân7 Ta IIôc xoo fôn dâu muc.
Thang khôn Iâp fuc gâp nguoI xuông, nan ra môf nu cuoI, noI nho:
- Không co gì qua duoc maf Iao fIôn sInh, fam cu sâm nay chI
duoc bôn Iuong. Nha Ðay Tân chI con co vây. Ðay Tân noI Ia, chô
sâm nay sac dô vao mIông fhì nguoI chôf dôI nap ao quan ma dây.
Iao fIôn sInh, hay Ia...
Ta phây fay, không noI gì. NoI gì bây gIo7 bon dâu muc Ia
IoaI ranh nhu ma, khôn nhu rân. Han khuyu môf chân Iô môf Iô.
Môf Iô cua han râf co gIa, rIông khoan sâm, vao fuI han phaI nam
muoI Iuong. Han IôI frong boc ra môf if bac Io, noI:
Maåc Ngön 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðâm vIôn ngoaI, dây Ia fIôn mua fh¦f Ion, fIôu nhân nghI,
bo boo không dôn nguoI ngoaI, nha fIôu nhân ban fh¦f Ion fhì cân
gì mua o dâu7 Vây nôn fIôu nhân fu quyôf d¦nh, chô fIôn nay Ia
fIôf kIom fu khoan fh¦f Ion.
Ta bIôf, so voI khoan nho fuI fu nhân sâm fhì khoan nay bo
bon gì. Tuy vây, fa vân bIôu duong:
- Cam on su chu dao cua ông, chIa cho anh om Iam fIôn fra
nuoc!
- Ta On ông Ion VIôn ngoaI! — Tôn dâu muc IaI vaI môf vaI,
nhung fôn nha d¦ch khac nhâf Ioaf quì xuông, dông fhanh cam on.
Mo kIôp, dông fIôn hay fhâf! Íf bac Io, ma bon khôn kIôp
nâng fa fu “Iao TIôn sInh” Iôn “Iao VIôn ngoaI”. Cho han môf dông
nguyôn bao, chac chan han so quì sup goI fa Ia bô. Ta phây fay,
bao bon han dung dây. Ta Iam ra vo phof doI, saI bao han nhu aI
cho: dI dI, khuân hôf cac fhu nay dôn phap fruong. Truoc buc fhI
hanh an, dap cho fa môf bôp Ion, dô dâu fhom vao ghônh, cho cuI
vao bôp, nhom Iua Iôn. RôI dap cho fa môf bôp nho, frong Iôu kô
cho fa môf caI chum, frong chum dô dây nuoc, nuoc ngof chu
không phaI nuoc Io. Con nua, chuân b¦ cho fa môf âm dâf dung dô
sac fhuôc, môf caI phôu bang sung frâu dô dô fhuôc cho suc vâf.
Ðap cho fa môf gIuong dâf frong Iôu, dôm rom moI fhu hoach nam
nay, fraI fhâf day. Con nua, nguoI phaI dich fhân vac caI ghô dua
nay dI, chac nguoI da bIôf IaI I¦ch chIôc ghô nay. Ong Ion nha nguoI
va VIôn daI nhân frôn fInh dôu da ba Iay chin khâu dâu chIôc ghô
nay. NguoI phaI râf cân fhân, chI xuoc môf fi son, Ia VIôn daI nhân
so Iôf da nguoI. Tâf ca nhung công vIôc frôn so phaI hoan fâf vao
frua maI, cân gì cu dI fìm ông Ion nha nguoI. VIôn dâu muc cuI saf
dâf:
- XIn fIôn sInh cu yôn fâm.
Tông fIôn bon saI nha dI rôI, fa dIôm IaI bang maf vâf con IaI
frong sân: fhanh gô dan huong. Ðây Ia vâf quan frong nhâf, phaI
gIa công cân fhân, nhung fa không muôn bon suc sInh ây xom qua
frình gIa công. Maf chung bân fhIu, chung xom fhì mâf fhIông.
Con ga frông cung không dô chung ôm, chung ôm fhì cung mâf
fhIông. Ta dong công, haI fôn nha d¦ch câm yôu dao dung gac haI
bôn, bao vô an foan cho fa Xom ra, frI huyôn TIôn nay Iam vIôc cuc
ky cân fhân. Ta bIôf, han Iam Ia dô cho VIôn daI nhân fhây. Han
cam ghof fa, IoI fa hIôn vân dang chay mau. Ðô day cho fôn quan
ÐAN H!ONC HÌNH 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cho ma nay môf baI hoc, fa cung phaI co baI ban, không duoc fu f¦
Không phaI fa dua fhô Hoang fhuong Hoang ThaI Hâu dô Iôn maf
ra vo fa dây, cang không phaI muon phop công dô bao fhu rIông.
Ðây Ia su fôn nghIôm cua quôc gIa! Ta Ia nguoI fhI hanh an, dôI
fuong IaI Ia môf frong pham nôI fIông, kInh dông ca fhô gIoI, fhì IaI
cang phaI oaI, không phaI Ia caI oaI cua ban fhân fa, ma Ia uy
danh cua frIôu ÐaI Thanh, không fhô dô bon ngoaI bang cuoI nhao
chung fa.
Ð. ba fhang CacIôf, fa bIôf fu Iâu, châu Aâu cac nguoI co
dong danh câu ruf. Chang qua Ia dong dInh nguoI frôn fhanh gô
cho chôf Ia cung chu gì. Ta so cho cac nguoI mo maf ma xom hình
phaf cua Trung Quôc fInh vI ao dIôu dôn muc nao, chI rIông caI
fôn: Ðan Huong Hình, da fao nha bIôf chung nao, vang vong bIôf
chung nao, ngoaI fhô frong dop, huong sac cô xua, châu Aâu cac
nguoI Iam sao nghI nôI hình phaf nay7 Ðam Iang gIông cua fa, caI
bon fâm maf không nhìn qua fInh muI ây, fhâp fho ngoaI duong
ngoaI phô, ngo vao nha fa, vo maf cua chung mach bao chung fa,
chung dang ghon f¦, dang ao uoc duoc nhu fa Maf chung chI nhìn
fhây cua caI, không nhìn fhây môI nguy hIôm dang sau cua caI.
Con fraI fa cung Iâm câm nhu nhung nguoI frôn phô, nhung con
fraI fa Iâm câm môf cach dang yôu. Râu fa không hIôu dung moc
fu khI nao7 fa nho IoI CIa: Cac con, nghô cua fa chang khac fhaI
gIam frong cung, fhân f¦nh rôI nhung fâm chua chôf; chung fa fuy
bô fam su vân con nguyôn, nhung fâm fhì da chôf. CIa noI, khI nao
dung fruoc phu nu ma fa nh¦n duoc, không nhung vây, ma con
không nghI dôn chuyôn ây, fhì khoang cach gIua fa va môf dao
phu xuâf sac không con bao xa Cach dây mây chuc nam fa vô nha
Iam qua quif chuyôn ây, ra dôI môf fhang con ngôc nghôch nhung
fa râf ung y. Râf fhuân maf. Không dô dâu! Chang khac môf cây
cao Iuong duoc do ra fu môf nôI cao Iuong dang dun frôn bôp. Ta
dung fram phuong nghìn kô dô duoc cao Iao vô quô, chinh Ia vì fa
nghI dôn con fraI fa Ta phaI dao fao no fhanh fôn dao phu uu fu
nhâf cua frIôu Thanh. Hoang ThaI Hâu da day: nghô nao cung co
Trang nguyôn cua nghô. Ta Ia Trang nguyôn, con fraI fa cung phaI
Ia Trang nguyôn. Con dâu fa Ia môf con yôu fInh. No fang f¦u voI
TIôn ÐInh khIôn fa ch¦u bao nhuc nha! Ðung Ia froI xanh co maf:
bô do no roI vao fay fa Ta cuoI bao no:
- Con dâu nay, Ia fhông gIa nôn if nhIôu phaI nghI dôn nhau.
Nhung fhu nay chuân b¦ cho cha con do.
Maåc Ngön 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Con dâu fron maf nhìn fa, mIông ha hôc, maf faI xanh, hôI
Iâu không noI duoc gì. Con fraI ngôI fruoc con ga frông, cuoI hI ha:
- Con ga nay cua nha mình, ho cha7
- !, cua nha mình.
- Cac fhu gao, bôf, fh¦f cung Ia cua nha mình, ho cha7
- !a, dôu Ia cua nha mình.
- Ha ha ha...
Con fraI cuoI râf fo Xom ra, no không hoan foan ngôc
nghôch, vân frong cua caI fhì không ngôc. Nhung fhu nay dung Ia
cua nha fa, nhung fa phaI cô gang hôf mình cho dâf nuoc. Ngay
maI vao gIo nay, fa da frình dIôn rôI.
- Ðô oI, bô fhI hanh bô con phaI không7 — Con dâu ruf ro hoI,
khuôn maf m¦n mang phu Iôn môf Iop rI.
- Ðo Ia sô phân cua bô do con.
- Ðô d¦nh gIôf bô con fhoo kIôu nao7
- XIôn nhu xIôn cha bang bô dan huong.
- Ðô suc sInh!... - MI Nuong gao Iôn fhâf fhanh — Ðô suc
sInh!...
RôI danh mông, mo công vof ra duong.
Ta dua maf nhìn fhoo con dâu chay nhu phaf rô, goI voI fhoo:
- Con dâu yôu qui, fa so Iam cho bô do cua con Iuu danh
muôn fhuo, so duoc dung fhanh môf vo k¦ch vI daI, hay doI dây!
Ta bao con fraI dong công, Iây cua saf xo fhanh gô Iam haI
manh ngay frôn caI phan Iam fh¦f Ion con nguyôn vôf mau. TIông
cua xo mang nhI, y nhu cua saf chu không phaI cua gô. TIa Iua
ban ra fu mach cua. IuoI cua nong bong fay, muI fhom ky Ia cua
gô xôc Iôn muI. Ta bao haI fhanh gô fhanh hình kIôm, co dâu
nhon, co haI maf IuoI nhung không sac, fu nhu Ia ho. Ðung gIây
rap fhô rôI gIây rap m¦n danh dI danh IaI nhIôu Iuof, cho dôn Iuc
co fhô soI guong. Ðuong nhIôn, fa chua Iân nao fhI hanh an dan
huong, nhung bIôf ro dây Ia frong an, dung cu fhì phaI fôf, chuân
b¦ chu dao. Ðây Ia fhoI quon fa hoc duoc fu CIa Ðu Công vIôc
chuôf, maI coc dan huong chIôm fron nua ngay, dung cu fôf fhì
công vIôc moI suôn so. Ta vua maI nhan xong haI fhanh bao bôI,
ÐAN H!ONC HÌNH 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhì môf fôn saI nha go cua bao, rang fhoo yôu câu cua fa, quan
huyôn TIôn ÐInh da cho dung Thang ThIôn ÐaI frôn baI fâp fruoc
Thu vIôn Thông Ðuc, frung fâm cua huyôn. ÐaI nay so duoc
fruyôn fung hang fram nam. CaI Iôu Iop coI do fa yôu câu cung da
xong, ghônh da bac Iôn bôp, dâu fhom dang sôI sung suc. Chao nho
hon cung dang nInh fh¦f bo.
Ta kh¦f muI, qua nhIôn nguI fhây muI fhom do gIo fhu dua
foI.
Con dâu chay dI fu sang som, gIo vân chua vô nha. Co fhô
hIôu duoc fâm frang cua no. Vân Ia chuyôn cha do b¦ hanh hình,
bung không dau fhì da dau! No dI dâu nhI7 Cap cha nuôI TIôn
ÐInh câu cuu chang7 Con dâu oI, cha nuôI cua con da nhu fuong
dâf qua sông, caI fhân ông fa chua chac da con7 Không phaI fa co
IoI nguyôn, nhung fa doan rang, caI ngay Tôn Ðinh fho hoI cuôI
cung, fhì cung Ia Iuc cha nuôI con xuI xoo!
Ta coI quân ao cu, fhay bô dông phuc moI. Ao frang fhaf Iung
do, mu nI do, fua mu mau hông, ung da mau don. Ðung Ia nguoI
fôf vì Iua, ngua dop vì yôn cuong, mac dông phuc vao, fa khac han.
Con fraI cuoI hì hì, hoI fa:
- Cha Iam gì vây7 ÐI xom haf MIôu Xoang, ho cha7
MIôu Xoang gì ma MIôu Xoang7 Haf caI ma mo may, con oI!
Ta rua fhâm fhang con, bao no fhay bô dô Iâm fâm dâu mo va vôf
mau. Thang con cu Ioo Ioo:
- Cha nham maf IaI dI, không duoc nhìn! Vo con fhay quân
ao vân baf con nha maf IaI.
Ta nhoo maf nhìn con fraI fhay quân ao, fhây fhuân Ia co
bap, nhung caI vâf gIua haI chân, nhìn qua cung bIôf Ia không
dung duoc.
Con fraI dI ung cô cao dô môm mau don, fhaf Iung nhIôu do,
dôI mu co daI do, cao fo Iung Iung, oaI phong Iâm IIôf, ra vo môf
anh hung hao kIôf, nhung dông môf fi Ia mIông moo xôch, maf
fron xoo, gaI dâu gaI faI nhu khI dôf.
Ta vac haI chIôc coc dan huong, bao con fraI ôm con ga frông
frang mao don, ra khoI nha, dI vô phia fhu vIôn Thông Ðuc. HaI
bôn duong da co râf nhIôu khach dôn xom fhI hanh an, nam co nu
co, gIa co fro co, fâf ca dôu fron maf ha hôc mIông nhu dan ca ngap
frôn maf nuoc. Ta ngâng dâu, uon nguc, maf nhìn fhang, nhung
Maåc Ngön 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fình hình haI bôn duong, fa bIôf hôf. Con fraI ngo fruoc ngo sau,
chôc chôc IaI cuoI ngây ngô voI haI bôn duong. Con ga frông Iuôn
cua quây frong fay con fraI, kôu cuc cuc. Ðây do foan nhung bô
maf ngây ngô Con fraI fa da ngô, nhung nhung nguoI haI bôn
duong cang ngô hon. Ða con, k¦ch hay chua công dIôn, cac nguoI
hôm nay xom ngan rôI, ngay maI dIôn fhâf fhì xom Iam sao7 Co
IoaI nguoI nhu fa, cac nguoI fhâf dIôm phuc. PhaI bIôf rang, không
môf vo k¦ch nao frong fhIôn ha hay bang dan huong hình — gIôf
nguoI bang coc gô dan huong. Ca nuoc Trung Quôc không aI fhI
hanh nôI an dan huong, fru TrIôu CIap. Vì rang, co IoaI nguoI nhu
fa, cac nguoI moI duoc xom môf vo dIôn ma fhô gIoI chua co hoac
không bao gIo co. Chang phaI dIôm phuc Ia gì7
Iao TrIôu CIap, ôm coc dan huong dI fhang buoc, phan môf
câu huong dang dong faI ngho. Ta ôm dây Ia ôm quôc phap, so voI
vang qui bau hon nhIôu. CoI con fraI nhanh chân môf chuf, doc
duong dung ngo ngo nghIông nghIông. Ngay maI dây fa cung frình
dIôn, nhu ca chop bIôn fhanh gIao Iong! Ða buoc gôp haI, haI gôp
môf, dI nhu chop gIâf, fa dôn cho nahnh. Ngâng nhìn Iôn, fruoc
maf fhu vIôn môf quang fruong, caf frang phu dây maf dâf bang.
Quang fruong môf goc fhanh sân khâu, con chau Iô vIôn dIôn fich
fro. Ðô vuong khang fuong, công fu vuong fôn, anh hung hao kIôf,
faI fu gIaI nhân... xoay xo nhu don koo quân.
ChI fhây, huyôn quan da dung daI Thang ThIôn, bôn daI
nghIôm chInh môf fôp bInh, nguoI côn fhuy hoa, nguoI dao sac,
fruoc daI Iôu co, chIôu fraI khap, bôn daI nghônh Ion dâu sôI suc!
Chu v¦ khan gIa, vo k¦ch sap baf dâu!
Ta buôc con ga vao côf Iôu. Con vâf ngooo dâu nhìn fa, maf
fron xoo, con nguoI mau vang ong anh. Ta bao con fraI Iây nuoc
sach frong chum nhao bôf. Con fraI ngooo dâu nhìn fa, caI nhìn y
hôf con ga.
- Nhao bôf Iam gì, cha7
Ðao con nhao fhì cu nhao, dung hoI nhIôu.
Trong khI doI con fraI nhao bôf, fa ngam nhìn xung quanh:
Iôu coI maf fruoc rông mo, maf sau b¦f kin, dôI dIôn voI sân khâu
phia xa Tôf, fa cân nhu fhô, ô rom fôf, chIôu coI vang huom raI
frôn rom fIôu mach. Rom moI, chIôu moI, muI fhom fac muI. Cô
dan huong dung dâu, chim foI day, chI doan duôI hình vuông Io
ÐAN H!ONC HÌNH 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iôn. NguoI fa bao, phaI dun ba ngay ba dôm, nhung không k¦p,
môf ngay môf dôm cung duoc rôI. HaI fhanh kIôm gô nay du không
dun frong dâu fhì chung cung không fhâm nhIôu mau. Ong suI
gIa, duoc dunng hình cu nay Ia phuc cho ông! Ta ngôI xuông ghô,
nhìn maf froI Ian do ruc frôn nôn froI nhâp nhoang fôI. ÐaI Thang
ThIôn dang kIôu hung, mây khoI von quanh môI môI fâng. TrI
huyôn TIôn, ông nôn Iam quan o bô Công, dIôu hanh gIam saf
nhung công frình phaI do bang kinh kInh vI moI xung, o caI xo Cao
Mâf nay huy hoaI ca môf fhIôn faI. Ong suI gIa Tôn Ðinh, ông
cung Ia nhân vâf kIôf xuâf vung Ðông Ðac Cao Mâf, fuy fa không
fhich ông, nhung fa bIôf ông Ia rông phuong frong nhân quân.
NguoI nhu ông ma chôf không fhang hoa fhì dâf froI dâu co ch¦u7
ChI dan huong hình, chI Thang ThIôn daI moI xung voI ông. Tôn
Ðinh, kIôp fruoc ông không vung duong fu, nôn kIôp nay ông duoc
dôn bu fhoa dang, fa so Iam cho ông Iuu danh fhIôn cô.
- Cha! — Con fraI bô môf qua bôf fo bang côI xay, dung sau fa
— Ðôf nhao xong rôI.
OI, con fa! Nhao han môf bao bôf! ThôI cung duoc, ngay maI
cha con mình Iam vIôc câf Iuc, bung rông fhì không ôn. Ta voo môf
cuc bô, koo daI fhanh caI quây, fhuân fay fha vao ghônh dâu dang
sôI. CaI quây Iâp fuc van voo rôI nhao Iôn frong dâu nhu môf con
Iuon dang gIây chôf. Con fraI vô fay nhây câng:
- Ðâu chao quây! Ðâu chao quây!
HaI cha con bo fung caI quây vao ghônh, fhoaf dâu chung
chìm xuông rôI nôI Iôn râf nhanh, Iôn quanh haI fhanh dan huong.
Ta ran quây frong ghônh Ia dô dan huong fhâm muI ngu côc. Ta
bIôf, fhanh dan huong nay so dI fu côc dao |hâu môn) rôI xuyôn
suôf Iôn frôn. Ðan huong nhIôm vu ngu côc co IoI cho co fhô Tôn
Ðinh. MuI dâu chao quây fhom Iung, vây Ia da chin. Ta dung kop
co can daI Iây ra fung chIôc. Aôn dI con! Con fraI Iung fua vach
Iôu, can quây nong bong, ma nôI fung cuc, nof maf hI ha.
Ta câm Iây môf caI quây, mân mô frong fay Ðây không phaI
Ia quây fhông fhuong, vì frong nay co muI v¦ dan huong, mang
mau sac nha Phâf. Tu khI fa duoc Iao Phâf gIa ban cho chuôI
frang haf bang gô dan huong, fa baf dâu an chay.
CuI gô fhông chay ruc frong bôp, dâu sôI phaf ra fIông buc
buc. Aôn xong môf caI quây, fa baf dâu xoo fung mIông fh¦f bo fo
bang nam fay, bo vao ghônh. Ðo fh¦f vao nghônh, fa cho haI fhanh
Maåc Ngön 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dan huong fhâm muI fh¦f sau khI fhâm muI gô côc. Thâm muI fh¦f
fhì gô dan huong moI doo. ThôI fhì fâf ca vì suI gIa! Con fraI dôn
fruoc maf dô môI:
- Cha, con muôn an fh¦f!
Ta nhìn con fraI bang anh maf fhuong cam, noI:
- Con oI, fh¦f nay không an duoc. Iaf nua con an fh¦f o chao.
KhI nao bô vo MIôu Xoang cua con fhu hình fhì con an fh¦f, ông ây
hup nuoc!
Tôn dâu muc gIan gIao fri fra Ða Tông chay foI, xIn y kIôn vô
công vIôc phaI Iam fIôp. Han khom Iung khuyu gôI, dung bô dang
nô faI, Iam nhu fa Ia quan Ion vây. duong nhIôn, fa cung Iam ra vo
quan dang, dang hang môf fIông, noI:
- Hôm nay không con vIôc gì nua. VIôc phaI Iam fIôp Ia dun
dan huong, nhung dây không phaI Ia vIôc cua cac nguoI. Cac nguoI
dI dI, cân Iam gì fhì Iam.
- TIôu nhân không fhô dI — Tôn dâu muc ngof xof, IoI noI nhu
con Iuon chuI ra fu caI mIông nhan fhin — chung fIôu nhân dôu
không duoc dI dâu hôf.
- PhaI chang dây Ia Iônh quan huyôn cac nguoI7
- Không phaI quan huyôn, ma Tuân phu Son Ðông VIôn daI
nhân Iônh cho Iu fIôu nhân phaI o dây dô bao vô Iao fIôn sInh.
Thua ông Ion, ngaI da fro fhanh bau vâf!
Tôn dâu muc fho fay nhon môf chIôc quây nhof vao mIông.
Ta nhìn caI mIông nhoo nhoof dâu mo cua han, bung nghI: bon dôn
maf, không phaI fa Ia bau vâf, ma Ia fa co vâf bau. Ta Iây chuôI
frang haf duong kIm fhanh mInh Tu HI Hoang ThaI Hâu ban
fang, Iân fung haf frôn fay Ta nham maf duong fhân, y nhu môf
nha su nhâp d¦nh. bon dôn maf Iam sao bIôf duoc fa nghI gì7
NghIôn chung naf fhanh fuong fhì chung cung doan không ra fa
nghI gì7
NgôI fruoc Iôu, TrIôu CIap fa ngôn ngang fram môI “Cha
dang nghI gì fhô7” Chuyôn cu nôI nhau dIôn frong dâu “Chuyôn gì
fhô ho cha” VIôn daI nhân không quôn nguoI cu, cha con mình moI
co hôm nay “Hôm nay Ia hôm nao7”.
Mâu Xoang “Ðan huong hình. Phu fu dôI dap”
ÐAN H!ONC HÌNH 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ThI hanh xong hình phaf Iang frì dôI voI hao han TIôn Hung
PhI, fa fhu fhâp dô nghô, d¦nh cung hoc fro ngay frong dôm fro vô
Ðac KInh. NguoI fa bao rang, noI âm I dung dôn, dâf fh¦ phI dung
o. CIua Iuc hanh Iy da frôn Iung, dô fu ruôf cua VIôn daI nhân
dung chan ngay fruoc maf, maf nhìn froI, bao fa:
- Ong gIôf nguoI, khoan dI vôI, VIôn daI nhân co IoI moI.
Ta bao dô dô doI o môf quan nho, con fa chay gan fhoo nguoI
kIa, qua râf nhIôu vong gac, quì sup fruoc VIôn daI nhân. Iuc nay,
fa mô hôI cung mình, fho hôn hôn. Ta dâp dâu ro kôu, va cung voI
ngâng Iôn cuI xuông, fa frông fhây phuc fuong cua VIôn daI nhân.
Ta bIôf, haI muoI ba nam nay, bIôf bao khuôn maf cao sang fuân
fu Iuof qua nhu don koo quân fruoc maf, chua chac daI nhân con
nho nhân vâf fop rIu nhu fa nhung daI nhân fhì fa nho nhu In.
VIôn daI nhân cua haI muoI ba nam fruoc Ia môf nIôn anh fuân,
mop chua co râu, fhuong fhoo chu ruof Ia Th¦ Iang Ðô Hình VIôn
Ðao Hoan ra vao nha môn. Nhung Iuc rôI, VIôn daI nhân IaI chay
dôn Ðông KhoaI VIôn Ia noI anh om dao phu o, fan chuyôn gâu.
ÐaI nhân a, nho khI ây ngaI râf fhich fhu nghô dao phu. NgaI bao
CIa Ðu khI ây con râf khoo “CIa fhu nhân fôI Iam dô dô dI!”. CIa
Ðu so qua, bao: “VIôn công fu, công fu IaI dIôu chung fIôu nhân
rôI!”. ÐaI nhân, khI do ngaI noI râf nghIôm fuc: “Không phaI noI
dua. ÐaI fruong phu fhoI Ioan, không nam ân fin fhì nam can
dao”.
- CIa TrIôu, công vIôc fôf dây! — IoI VIôn daI nhân caf dong
hôI uc cua fa fIông ngaI vang nhu chuông, ngho ma rung dông fâm
can!
Ta bIôf, công vIôc cua fa cung duoc, không dôn nôI dô Ðô
Hình mâf maf, chI môI fa o Ðô Hình fhuc hIôn duoc hình phaf
fung xoo o frình dô ây, nhung fa không dam khoo mo fruoc maf
VIôn daI nhân. Ta fuy Ia nhân vâf fop rIu nhung cung bIôf duoc
d¦a v¦ cua VIôn daI nhân frong frIôu dình, d¦a v¦ cua nguoI câm
dâu dôI quân fân fIôn nhâf, fInh nhuô nhâf cua nha ÐaI Thanh.
Ta noI, gIong khIôm fôn:
- Iam không fôf fhì phu Iong mong doI cua daI nhân, mong
daI nhân mo Iuong haI ha ma châm chuoc cho.
- CIa TrIôu, ngho CIa noI nhu nguoI co hoc.
- Ðâm daI nhân, fIôu nhân chu nhâf Ia môf cung không bIôf.
Maåc Ngön 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta hIôu — VIôn daI nhân mIm cuoI, dôf nhIôn ngaI dôI sang
IôI noI Ha Nam, y nhu nguoI fa coI bo quan phuc, mac quân ao dân
fhuong — “Quang môf con cho vao nha môn nuôI muoI nam, no
cung bIôf mo mIông Ia chI hô gIa da”.
Qua nhu IoI daI nhân, fIôu nhân Ia con cho cua Ðô Hình.
VIôn daI nhân cuoI fhoaI maI. CuoI xong, ngaI noI:
- Hay Iam! Ðam fu mIôf fh¦ Ia hao han! Ong Ia con cho cua
Ðô Hình, con ban quan Ia con cho cua frIôu dình.
- TIôu nhân dâu dam so bì voI daI nhân... ÐaI nhân Ia ngoc
KIm Nhuong, fIôu nhân Ia da cu dâu.
- TrIôu CIap, ông fa da gIup fa môf vIôc Ion, fa nôn cam on
ông fhô nao dây7
- TIôu nhân Ia con cho cua nha nuoc, daI nhân Ia Iuong dông
cua frIôu dình, fIôu nhân nôn vì daI nhân ma gang suc.
- NoI vây cung dung. Nhung fa vân phaI fang fhuong cho ông
— VIôn daI nhân nhìn fuy fung dung duoI, bao:
- Xuâf kho môf fram Iuong bac fang CIa TrIôu.
Ta quì sup, dâp dâu môf caI ro kôu, noI:
- Aân dIôn cua daI nhân, fIôu nhân dôn chôf không quôn,
nhung bac fhì fIôu nhân không dam nhân.
- Sao7 — VIôn daI nhân Ianh nhaf — Chô if ha7
Ta vôI dâp dâu IIa I¦a, noI:
- Ca doI fIôu nhân chua bao gIo môf Iân duoc môf fram
Iuong, fIôu nhân không dam nhân. ÐaI nhân cho fIôu nhân duoc
dôn ThIôn Tân fhI hanh an Iang frì, Ia dop maf cho fIôu nhân Iam
Iam o Ðô Hình. TIôu nhân nhân sô bac nay so b¦ gIam fho.
VIôn daI nhân frâm ngâm hôI Iâu, noI:
- CIa TrIôu, Iam công vIôc nay uông cho caI faI cua ông qua!
Ta vôI vang dâp dâu môf caI ro kôu, noI:
- Ðâm daI nhân, fIôu nhân yôu công vIôc nay. Ðuoc dom faI
mon dong gop cho frIôu dình, fIôu nhân cam fhây fhâf Ia fam sInh
huu hanh!
ÐAN H!ONC HÌNH 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TrIôu CIap, ban quan muôn Iuu ông o phong quân phap cua
fa, ông bang Iong không7
- ÐaI nhân da dô cu, fIôu nhân dâu dam không phu fung.
Nhung fIôu nhân Iam o Ðô Hình da hon bôn muoI nam, dich fhân
fram quyôf chin fram fam muoI bay pham, hô fro fhì không kô.
TIôu nhân ch¦u on sâu nha nuoc, vôn nôn cung cuc fân fuy, Iam
cho dôn gIa, dôn chôf moI phaI. Nhung fu sau khI hanh quyôf sau
nguoI frong vu Ðam Tu Ðông, fIôu nhân mac chung cô fay dau
buôf, khI bônh phaf, không câm nôI dua. fIôu nhân muôn duoc vô
quô duong Iao, xIn daI nhân noI hô Ðô Hình ân chuân.
VIôn daI nhân cuoI nhaf môf fIông, khIôn fa không hIôu ra
sao.
- ÐaI nhân, fIôu nhân fhâf dang chôf! TIôu nhân Ia IoaI fIôn
dân, chua duoc IIôf vao frong chin hang nguoI frong xa hôI, dI Ia
cho, o IaI cung Ia cho, hoan foan không dam phIôn dôn chu v¦ daI
nhân. Nhung fIôu nhân dam mao muôI cho rang, fIôu nhân Ia con
nguoI ha fIôn, nhung công vIôc ma fIôu nhân fhoo duôI không ha
fIôn, fIôu nhân fuong frung cho quyôn uy dâf nuoc. Nha nuoc co
hang nghìn Iuâf Iônh, nhung cuôI cung vân phaI dua vao fIôu
nhân ma fhuc fh¦ TIôu nhân va dô dô, nam không bông, fhang
không Iuong, dô duy frì cuôc sông, chu yôu ban nhung fhu fhu
nhaf fu nguoI chôf cho nguoI fa Iam fhuôc. TIôu nhân Iam o Ðô
Hình frôn bôn muoI nam, không xu dô danh. fIôu nhân hy vong Ðô
Hình câp cho phi bao hIôm, dô không roI vao canh dâu duong xo
cho. TIôu nhân manh dan fhay maf anh om xIn duoc dôI xu fhoo Io
công bang, nha nuoc nôn dua dao phu vao bIôn chô Ðô Hình, co
Iuong fhang. TIôu nhân fruoc hôf vì ban fhân, Ion hon Ia vì moI
nguoI. TIôu nhân cho rang, chI cân dâf nuoc con, fhì không fhô
fhIôu nghô dao phu. Nay dâf nuoc Ioan Iac, quan vIôn pham fôI
hang dan, gIac gIa nôI nhu ong, nha nuoc cân gâp nhung dao phu
gIoI. TIôu nhân IIôu chôf frân mình, mong daI nhân Iam on xom
xof.
NoI xong, fa dâp dâu danh côp môf caI, rôI vân quì, IIôc frôm
xom phan ung cua VIôn daI nhân. Ta fhây, VIôn daI nhân vô vô
hang rIa chu baf, nof maf bìnnh fhan, hình nhu dang suy nghI râf
Iung. Chof ngaI bâf cuoI, noI:
- CIa TrIôu, ông không nhung fay nghô gIoI, ma an noI cung
gIoI.
Maåc Ngön 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TIôu nhân dang chôf, fIôu nhân noI foan su fhâf. TIôu nhân
bIôf daI nhân nhìn xa frông rông, khi dô phI pham, do vây moI
dam mao muôI fâu Iôn.
- TrIôu CIap — Chof VIôn daI nhân ha fhâp gIong, vo fhân bi
— Ong co nhân ra fa không7
- ÐaI nhân phong dô OaI nghIôm, da gap Ia không fhô quôn.
- Ta không noI bây gIo, fa noI Ia cach dây haI muoI ba nam.
Cach dây haI muoI ba nam, chu ho fa Iam Ta Th¦ Iang Ðô Hình,
fa fhuong dôn nha môn choI, ngay ây, ông co gap fa không7
- TIôu nhân maf không fInh, fri nho kom, qua fhuc nho
không ra. Nhung VIôn Ðao Hoan daI nhân fhì nho. VIôn daI nhân
hôI nhâm chuc o Ðô Hình, fIôu nhân fung ch¦u on ngaI...
Thuc ra, Iam sao fa không nhân ra fôn dung cua ngaI7 KhI
do, VIôn daI nhân Ia môf fhIôu nIôn ngô nguoc. Ong chu ngaI râf
muôn ngaI hoc hanh dô daf fhanh danh. Nhung ngaI không fhich
hoc. RôI môf caI Ia ngaI mo dôn Ðông KhoaI VIôn choI voI bon fIôu
nhân. NgaI fhuôc Iong quI cu cua dao phu. NgaI da fung gIâu ông
chu fhuyôf phuc duoc CIa Ðu, Ion fhay quân ao dao phu, bôI mau
ga Iôn khuôn maf fron vanh vanh cua ngaI, fhoo bon fIôu nhân
dôn ThaI Th¦ Khâu fhI hanh an, chom dâu môf fôn pham dam san
fho o khu Iang mô Hoang gIa, kInh dông noI yôn nghI cua cac fIôn
dô. KhI fhI hanh an, fIôu nhân koo nguoc bim foc fôn pham dô cô
han vuon ra, con ngaI fhì gIo dao Iôn, maf không dôI sac, fay
không run, phâp môf nhaf, không cân nhaf fhu haI, ung dung
chom roI dâu fôn pham. Vô sau, chu ngaI bIôf chuyôn, danh ngaI
môf baf faI fhâf manh, khIôn bon fIôu nhân so qua Iay nhu bô cuI.
Chu ngaI mang: Ðô maf rôp! Ðam Iam caI chuyôn nhu fhô. NgaI
phân frân: “XIn chu bof gIân, vì frôm cuop ma gIôf nguoI fhì Io froI
không dung, vì châp phap ma gIôf nguoI, fhì do Ia vì nuoc fân
frung. Ngu dIôf chi faI noI bIôn cuong, hôm nay hoa frang dI fhI
hanh an, Ia dô ron Iuyôn Iong can dam vây fhôI.” Chu ngaI fuy vân
con quaf fhao, nhung fIôu nhân bIôf, ngaI da nhìn daI nhân bang
con maf vì nô...
- Iao TrIôu, ông Ia con nguoI fhông mInh — VIôn daI nhân
mIm cuoI — Ong không phaI Ia không nhân ra fa, ông so ban quan
frach cu ông, fhuc ra, fa không coI chuyôn ây Ia chuyôn do. KhI fa
o chô ông chu Ðô Hình, fa da nghIôn cuu râf sâu vô nghô dao phu,
co fhô noI râf bô ich. ÐI fhoo dao phu cac ông fhI hanh an gIôf
ÐAN H!ONC HÌNH 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguoI, fa co nhung fhô nghIômdac bIôf vô nhân sInh. Ðoan doI
ngay ây da anh huong sâu sac dôn fa Ta moI ông dôn, Ia dô cam on
ông.
Ta dâp dâu cam ôn maI không fhôI. VIôn daI nhân noI:
- Ðung dây! Vô KInh ông hay cho, co fhô Ia môf fIn daI hI.
Van frang nguyôn, vo frang nguyôn, van vo frang nguyôn.
Ðao rang ba fram sau muoI nghô dôu co frang nguyôn. Ta Ia daI
frang nguyôn cua nghô dao phu. Con a, phong frang nguyôn cho fa
Ia fu mIông ThaI hâu, mIông vang rang ngoc, chu không phaI fu
câu haf MIôu Xoang.
Mâu Xoang "Ðan huong hình. Phu fu dôI"
Nhu hon da nom xuông xuông ao, caI fIn VIôn Thô KhaI daI
nhân fhân mâf fIôp fa sau khI fhuc hIôn fhanh công vu hanh hình
o ThIôn Tân, chân dông Ðô Hình. Cac dông su frong bô nhìn fa
bang con maf khac fhuong, fa bIôf, frong caI nhìn co su ghon f¦ xon
Iân kinh nô. Ngay ca nhung vIôn quan goI quân ao cap nach, cung
gâf dâu chao fa, chung fo cac v¦ daI nhân nh¦ bang dô danh, da
nhìn fa khac fruoc. Trong fình hình nhu vây, nôu noI rang fa
không dac y fhì không không fhâf, nhung noI rang fa dac y fhì
cung không dung. Ca môf doI sông frong nha môn, fa bIôf bIôn sâu
hon hô, Iua nong hon fro Ta bIôf, cây co cao cung không cao qua
froI, nô faI co gIoI gIang dôn mây cung không duoc hon chu. Ngay
fhu haI sau khI vô Ðac KInh, Th¦ Iang Ðô Hình ThIôf daI nhân
fIôp fa frong phong duyôf an, co ÐIôn Nguc Tu Iang Trung Tôn
daI nhân bôI fIôp. ThIôf daI nhân hoI fa fình hình fhI hanh an o
ThIôn Tân, hoI râf kI, môf chI fIôf cung không bo qua Ta fra IoI
fung câu môf. ÐaI nhân con hoI fa fình hình frang b¦ cua quân dôI
ThIôn Tân, hoI an mac cua bInh Iinh va mau sac quân phuc, hoI
khi hâu o TIôu Tram va muc nuoc Iôn xuông o HaI Ha. CuôI cung,
không con gì dô hoI nua, fhì hoI khi sac cua VIôn daI nhân. Ta noI:
"Râf khoo, VIôn daI nhân maf hông hao, fIông noI nhu chuông.
Chinh maf fIôu nhân frông fhây ngaI an môf mach sau qua frung
Iuôc, môf man fhâu fo, môf baf chao kô fo". ThIôf daI nhân nhìn
Tôn daI nhân, fhan: "TuôI fro co suc khoo, fIôn dô xan Ian!". Tôn
daI nhân phu hoa: "VIôn Hang Thanh xuâf fhân con nha vo, fâf
nhIôn Ia an khoo". Ta fhây bô dang ThIôf daI nhân nhu vây bon
b¦a chuyôn, noI: "VIôn daI nhân nho fIôu nhân chuyôn IoI hoI fham
foI daI nhân!" ThIôf daI nhân phân khoI, hoI IaI: "Thâf fhô sao7"
Maåc Ngön 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ta gâf dâu, khang d¦nh dung Ia nhu fhô. ThIôf daI nhân noI: "Kô
ra, fa voI VIôn daI nhân co ho hang voI nhau. Chau gaI ba HaI cua
VIôn CIap Tam daI nhân — Ong fro cua VIôn Thô KhaI daI nhân, Ia
fhim cua ban quan. "Ta noI, hình nhu VIôn daI nhân co nhac foI
môI quan hô nay. "Ðây mo rô ma, kô gì!" ThIôf daI nhân noI. "Iao
TrIôu, ông fhay maf Ðô Hình fhuc hIôn râf fôf nhIôm vu fhI hanh
an o ThIôn Tân, Iam rang ro Ðô Hình fa Trung Ðuong Vuong daI
nhân râf bang Iong. Ðan quan hôm nay fIôp kIôn ông Ia nham bIôu
duong ông, mong rang ông franh duoc kIôu cang fu phu, dôc Iong
phuc vu dâf nuoc." Ta noI: "Ðâm daI nhân, fIôu nhân fu hôm
ThIôn Tân fro vô KInh, cô fay dau buôf, fIôu nhân... ThIôf daI
nhân caf ngang IoI fa, noI: "TrIôu dình da khoI dông caI cach bô
may fu phap, co kha nang bo cac hình phaf fung xoo, chom ngang
Iung... ÐôI voI ông, o rang anh hung không co dâf dung vo. Tôn daI
nhân — ThIôf daI nhân dung Iôn, noI — Iây fu ÐIôn Nguc Tu cua
ông muoI Iang bac fhuong cho TrIôu CIap, ghI vao sô chI fIôu cua
Ðô Hình. Ðây cung Ia fhoo y cua Vuong daI nhân." Ta vôI dâp dâu
Iay fa rôI khom Iung IuI ra. Ta fhoang nhìn fhây TrIôf daI nhân
dôf nhIôn sa sâm nof maf, khac hoan foan khI ho nhân hang voI
VIôn daI nhân. Nhung nhân vâf Ion vuI gIân fhâf fhuong, fa bIôf
ro finh nôf cua cac v¦ nôn không Iây Iam Ia.
ÐAN H!ONC HÌNH 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 29
CIông qua HaI foI.
Hang IIôu dôI bo con sông dao fruoc cua Ðô Hình da ho sac
xuân. Iu qua frôn cây hoo frong sân baf dâu Iam dIôu. NIôm vuI
Ion ma VIôn daI nhân du bao maI không fhây foI. Chang Io do chI
Ia muoI Iuong bac fhuong cua ThIôf daI nhân7 Không phaI, chac
chan Ia không phaI. VIôn daI nhân fhuong fa môf fram Iuong fa
con không Iây co ma! MuoI Iuong fhì co gì ghô gom ma bao daI hI!
Ta fIn chac daI nhân không noI choI, daI nhân voI fa Ia môI gIao
fình cu, ngaI không dô fa mung huf.
ÐuôI fôI mông haI fhang HaI, Tôn Iang Trung dich fhân
fruyôn daf, yôu câu fa ngay maI dây vao Iuc canh fu, dun nuoc
fam rua, không an no, chI an Iung da, không an gIa v¦ co muI hôI
nhu foI; quân ao hoan foan moI, không dom fhoo vâf nhon, canh
nam doI fruoc cua Nguc Ap Tu Ta râf muôn hoI ky, nhung nhìn
khuôn maf daI fhuof cua quan Iang Trung, fa IaI không dam. Ta
co cam gIac chuyôn mung ma VIôn daI nhân noI sap sua xay ra,
nhung khI ây co dom chom fhì cung không nghI rang duc Tu HI
Hoang ThaI Hâu sông Iâu muôn fuôI va duc Hoang fhuong muôn
nam muôn nam muôn muôn nam, fIôp kIôn fa râf frong fhô.
Vua sang canh ba, fa không fhô nam yôn duoc nua. Ðanh Iua
châm don, huf môf fâu fhuôc, saI Chau NgoaI dI dun nuoc. Cac
dông su phân khoI dây fhoo, maf sang ruc, noI chuyôn râm rì. Ðì
Ca gIup fa fam frong bôn Ion. dì HaI Iau khô foan fhân cho fa dì
!f gIup fa fhay quân ao. Thang nho khôI ngô fuân fu, nhanh nhon
IInh hoaf, vôn Ia fôn an may doI Ia, fa dom vô nuôI nâng bôn
nguoI. No hIôu fhuân voI fa nhu con voI cha NIôm vuI frong Iong
no chay qua ko maf. Sang hôm do, cac dô dô cua fa aI nây maf
may rang ro, fhây vo vang fro duoc fhom Iây. Ho vuI fu day Iong,
không gIa vo. Ta noI:
- Anh om, cho vôI mung! Không bIôf phuc hay hoa dây7
- Phuc a — Ðì !f cuop IoI — Con dam bao Ia phuc.
Maåc Ngön 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Su phu du sao cung da gIa — Ta fho daI — Cung cang gIa
cang cay! VoI IaI cach dây mây chuc nam, CIa da fung vao daI nôI
fhI hanh an.
Iuc nay, fa fuong IaI co môf fhaI gIam pham fôI, frIôu fa vao
fhI hanh an. Nhung nghI IaI fhây không phaI. Nam xua, khI duoc
frIôu vao dô fhI hanh an "ÐaI ÐIôm vuong", cac yôu câu daf ra râf
cu fhô, va không co chuyôn phaI fhay quân ao moI, an Iung da...
Nhung nôu không Ia fhI hanh an, fhì môf dao phu Iam duoc
chuyôn gì7 Cha Io fu chom dâu mình7 Chinh frong fâm frang fhâp
fhom ây, fa an nua caI banh kop nhân fh¦f, Iây muôI fInh co rang,
suc mIông bang nuoc Ia, ra ngam ngôI Tam TInh hoI gho huong
fây. Mo canh fu chua dIôm, fhuc ra hay con som. Ta chuyôn van
voI cac hoc fro môf Iuc. KhI ngho fIông ga gay Môf, fa noI voI cac
dô dô:
- Som con hon muôn, fa dI fhôI!
Cac dô dô xum xif quanh fa, dôn fruoc cua Nguc Ap Tu.
Ðâu fhang HaI o Ðac KInh vân râf Ianh. Ðô fo ra suc Iuc con
kha, fa chI mac môf caI ao bông côc fay bôn frong. Khi Ianh ban
maI ua foI, rang danh câm câp, cô fu nhIôn ruf IaI. Ðôf nhIôn, froI
fro IaI fôI don, sao nhâp nhay dây froI. ÐoI mâf nua gIo, frông
canh nam moI dIôm. Chân froI phia dông gIan ra mau frang bung
ca. TIông dông vang Iôn khap noI, canh công kôu kIn kif, xo cho
nuoc cof kof. Môf xo kIôu do ngua koo vôI va xôc foI công Ðô Hình,
fruoc xo co haI nguoI câm don Iông, frôn don co chu "ThIôf" mau
don, fa bIôf ThIôf daI nhân da foI. NguoI hâu von rom kIôu, ThIôf
daI nhân mac ao hô cuu, chuI ra. NguoI hâu danh xo IuI sang haI
bôn. ThIôf daI nhân Iac Iu dôn fruoc maf fa Ta hôf hoang vaI chao.
ÐaI nhân khac khô xong, nhìn fa fu dâu dôn chân, noI:
- Iao TrIôu, nha nguoI phuc fây dình!
- TIôu nhân suc mon faI hon, fâf ca dôu do daI nhân fac
fhanh cho.
- Vao frong ây IIôu ma ung dôI, caI gì dang noI hay noI,
không dang noI fhì... TIa maf daI nhân Ioo Iôn frong dôm.
- TIôu nhân xIn vâng.
- Ðon bay vô dI — ÐaI nhân bao dô dô fa — Su phu cac nguoI
gap vân rôI!
ÐAN H!ONC HÌNH 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cac dô dô vô rôI, fruoc cua Nguc Ap Tu chI con fa va ThIôf
daI nhân. NguoI hâu cua daI nhân dung râf xa, chô xo kIôu. Ðon
Iông da faf, frong bong fôI chI ngho fIông nhaI co rao rao va muI co
fhom. Ta nguI fhây fhuc an cua ngua gôm dâu don rang va rom
fIôu mach.
- Ðâm daI nhân, không ro fIôu nhân...
- Im caI môm! — ÐaI nhân Ianh Iung — Nôu fa Ia nguoI fhì fa
không noI gì hôf, fru phI Hoang ThaI Hâu va Hoang fhuong hoI.
- Cha Io...
KhI fa chuI ra khoI cô kIôu nho rom xanh, môf fhaI gIam
Iung hoI gu, quân ao mau Iông Iac da gâf dâu mIm cuoI voI fa, vo
bi hIôm. Ta dI fhoo ông fa qua Iop Iop hanh Iang dôn môf daI dIôn
cao hon ca froI. Iuc nay, vâng duong vua Io, ngan van fIa nang
mau hông xoo nhu nan quaf, bung Iôn môf mau fhIôn hoa gIua bôn
bô fuong vang vach ngoc. V¦ fhaI gIam Iung gu cong ngon fay fro
xuông dâf, fa fhây maf dâf Iaf gach vuông mau xanh nhaf, sach
nhu Iau nhu chuI. Ta không hIôu y cua nguoI fhaI gIam, d¦nh fìm
IoI gIaI frôn nof maf ông fa, nhung ông fa da quay maf dI. Ta frông
ông dung fhong fay, dIôu bô cuc ky cung kinh, chof hIôu, ông bao
fa dung doI o chô vua fro. Iuc nay, fa moI xac d¦nh duoc dIôu daI
hI nhu VIôn daI nhân da noI. Ta frông fhây chôc chôc IaI co môf
daI nhân non chop do dâu cuI, Iung khom, ron ron fu daI dIôn dI
ra. Cac daI nhân dôu nghIôm frang, hoI fho không dôu, co v¦ mô
hôI Iâp Ianh frôn maf. Thây cac v¦ nhu vây fIm fa dâp nhu frông
Iang, haI chân run Iây bây, nguoI Ianh foaf nhung Iong ban fay fhì
nhom nhop mô hôI. Không hIôu cho doI fa Ia phuc hay hoa, nôu
duoc Iua chon, fhì fa chay môf Ioo vô nha, chuI vao buông, dung
ruou af nôI so. Nhung gIo fhì không k¦p rôI.
Môf daI fhaI gIam maf hông hao, dôI mu chop do, Io ra fu chô
cua cao dôn nôI phaI nguoc nhìn Iôn, vây v¦ fhaI gIam dung fruoc
maf fa Khuôn maf rông ban cua v¦ fhaI gIam sang Iôn nhu co bua
phop. Ðôn nay vân chua aI cho fa bIôf fôn cua v¦ daI fhaI gIam
nay, nhung fa da doan ra. Ong fa chinh Ia Tông quan daI fhaI
gIam Iy IIôn Anh, anh om kôf nghIa voI VIôn daI nhân. Ta duoc
Hoang ThaI Hâu fIôp kIôn, chac Ia do ông fhu xôp. Ta không bIôf
phaI Iam gì, nôn dung nhu môf fôn ngô. VIôn fhaI gIam fruoc maf
kho koo ao fa, noI nho:
- ÐI mau, fruyôn gap ông dây!
Maåc Ngön 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iuc nay, fa moI ngho fhây fIông goI fho fho:
- Truyôn cho TrIôu CIap...
Ðôn nay fa vân không fa da vao daI dIôn bang cach nao. Ta
chI nho, hao quang sang ruc, nhu co rông vang phuong do xuâf
hIôn fruoc maf. Ta nho hôI con nho ngho mo fa noI, Hoang hâu Ia
phuong do chuyôn kIôp. Ta run so quì sup xuông, maf dâf nong
nhu maf bôp Io. Ta dâp dâu IIa I¦a, vô sau moI bIôf fran fa dâp naf,
mau bô bôf, nhoo nhoof nhu cu caI fhôI, chac Ia ThaI hâu va Hoang
fhuong kInh Iam. TIôu dân dang chôf van Iân! Io ra fa phaI noI
ngay, kinh chuc Hoang ThaI Hâu, Hoang fhuong sông Iâu muôn
fuôI, nhung fa Iâm câm qua, dâu oc ba dâu, fhanh ra cu dâp dâu
ma Iay maI.
Môf ban fay hô phap fum Iây duôI sam nho xiu cua fa, không
cho Iay fIôp. Ta cô cuong IaI, fhì co fIông noI phia sau:
- Ðung Iay nua, Iao phâf gIa hoI chuyôn nguoI.
Môf chuôI cuoI khanh khach ron fan vang Iôn phia fruoc. Ta
Iung fung nhìn Iôn, môf ba, chôf, fa noI nh¦u, duong kIm Hoang
ThaI Hâu, Iao phâf gIa chi fhanh sông Iâu muôn fuôI, ngôI frôn
bao foa fruoc maf, foan fhân sang Ioa. Ta ngho môf gIong vô cung
châm raI fu frôn ây Iuon xuông:
- Ta hoI fôn chom nguoI, nguoI fôn chI7
TIôu dân TrIôu CIap.
- NguoI quô o dâu7
TIôu dân quô Cao Mâf fInh Son Ðông.
- Iam nghô nay bao nhIôu nam rôI7
Ðôn muoI nam.
- NguoI da chom bao nhIôu nguoI rôI7
Chin fram fam muoI bay.
- Ðo, Ma vuong gIôf nguoI rôI con gì!
TIôu dân dang chôf.
- Ðang chôf gì ma dang chôf, nhung nguoI b¦ nguoI chom moI
dang chôf!
Ða.
ÐAN H!ONC HÌNH 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta hoI TrIôu CIap, Iuc chom nguoI, nguoI co so không7
KhI moI vao nghô fhì so, bây gIo fhì không so nua.
- NguoI dI ThIôn Tân Iam gì cho VIôn Thô KhaI7
TIôu dân dI ThIôn Tân fhuc hIôn môf caI an fung xoo.
- Ia Iây dao xoo fung mIông nguoI sông, không cho no chôf
ngay phaI không7
Ða phaI.
- Ta ban voI Hoang fhuong rôI, bo hình phaf fung xoo. Ðo
fung xoo fuc Ia caI cach phap Iuâf, fa noI dung không, Hoang
fhuong7
- Ðung — Môf gIong u uâf fu phia bôn vong IaI. fa manh dan
IIôc sang bôn, fhây môf nguoI ngôI phia fraI Hoang ThaI Hâu.
NguoI nay mac hoang bao, fruoc nguc fhôu môf con rông vang vây
Iâp Ianh, dâu dôI mu cao, frôn mu gan môf vIôn ngoc phaf sang fo
bang qua frung ga. Phia duoI mu Ia môf Iuôn maf fo ban, frang
nhu dô su. OâI, chinh Ia Hoang fhuong, Ia Ong TroI, Ia vua nha
ÐaI Thanh! Ta bIôf Hoang fhuong b¦ canh Khang Huu VI Iam cho
an không ngon ngu không yôn voI ThaI hâu, nhung Hoang fhuong
vân Ia Hoang fhuong, Hoang fhuong muôn nam! Hoang fhuong
noI:
- A Pa noI dung dây a.
- Ngho VIôn Thô KhaI noI, nguoI muôn cao Iao vô quô7
IoI ThaI hâu ro rang co y chô dIôu, fa so dôn nôI ba hôn bay
mâf haI hôn ruoI, dâp dâu IIa I¦a:
- TIôu dân fôI dang muôn chôf! TIôu dân nhu IoaI cho Ion,
không dang dô ThaI hâu bân fâm. TIôu nhân không nghI cho ban
fhân fIôu nhân. TIôu nhân cho rang, dao phu fuy Ia hang dôn maf,
nhung công vIôc ma dao phu dam nhIôm không dôn maf. Ðao phu
daI dIôn cho su fôn nghIôm cua dâf nuoc. Ðâf nuoc co nghìn van
phap quI, nhung fhuc fhI fhì phaI nho vao dao phu. TIôu nhân cho
rang, nôn dua dao phu vao chinh ngach cua Ðô Hình, co Iuong
fhang. TIôu nhân con hy vong frIôu dình co chô dô huu fri cho dao
phu, cho ho co chô dua khI vô gIa, không phaI Iang fhang dâu
duong xo cho. TIôu nhân con hy von co chô dô cha fruyôn con nôI
cho nghô dao phu, dô cho caI nghô cô Iô nay fro nôn vInh hIôn...
Maåc Ngön 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ThaI hâu oaI vô ho môf fIông. Ta so run Iôn, vôI ngâm mIông,
Iay nhu bô cuI, mIông Iam nham:
- TIôu dân dang chôf! TIôu dân dang chôf!
- Kô ra han noI co fình co Iy — ThaI hâu noI — Ða nghô chin
nghIôp, fhIôu môf nghô không duoc. nguoI fa bao, nghô nao cung
co Trang nguyôn. TrIôu CIap, fa phong nguoI Ia Trang nguyôn cua
nghô dao phu!
ThaI hâu phong cho fa Ia Trang nguyôn cua nghô dao phu!
VInh du bIôf mây! Ta dâp dâu Iay maI.
- TrIôu CIap, nguoI vì nha ÐaI Thanh na gIôf bây nhIôu
nguoI, không co công fhì cung Ia gop suc, IaI co VIôn Thô KhaI va
Iy IIôn Anh noI hô, fa pha Iô môf Iân: Ðan cho nguoI ham Thâf
phâm, cho nguoI vô quô duong Iao — ThaI hâu quang chuôI haf
bang gô dan huong cho fa, noI — RoI bo fay dao, Iâp fuc fhanh
Phâf!
Ta dâp dâu Iay maI.
- Thô con Hoang fhuong7 — ThaI hâu hoI — TrIôu CIap gIôf hô
NgaI bây nhIôu nguoI, gIôf sach ca fay chân fhân fin cua NgaI.
NgaI cung nôn fhuong cho han caI gì chu7
Ta fhây Hoang fhuong Iung fung dung dây, phân bua:
- Trâm chang co gì ca. Cho han caI gì bây gIo7
- Ta bao nay — ThaI hâu Ianh Iung — ngaI cho han caI ghô ma
ngaI không ngôI nua, duoc không7
Ngho cha kô I¦ch su, CIap Con cang hoan hI. Cha cha cha ghô
nhI! ThaI hâu, Hoang fhuong dâu gap du. To ho bô fo cho fôf, fo
fhich Iam dao phu.
MIôu Xoang "Ðan huong hình — Phu fu dôI".
Ðôm dân khuya, CIap Con ngôI frôn ô rom âm suc, Iung dua
côf Iôu, maf IIm dIm nhu maf fho. Iua frong Io haf Iôn khuôn maf
fro frung cua han, mIông han Iâm bâm nhung câu ngôc nghôch ma
chang ngôc ch1f nao, nhung câu cu xon vao dong hôI uc cua fa, kôf
nôI hôI uc voI su fhâf fruoc maf, "Cha, ban fuong cua Hoang
fhuong Ia con gì7", "Cha, ThaI hâu co vu không7"
Ta hôf hoang vì chof nguI fhây muI khof bôc Iôn fu day
ghônh, chof hIôu ra, fa Iuôc frong dâu chu không phaI Iuôc frong
ÐAN H!ONC HÌNH 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nuoc. Iuôc frong nuoc fhì du, Iuôc frong dâu fhì chay. Ta bâf dây
khoI ô, goI fo:
- CIap Con, IaI dây mau!
Ta chay foI bôn ghônh dâu, không k¦p Iây kop, nhon haI
fhanh kIôm dan huong ra khoI ghônh, dom dôn fruoc don Iông,
xom ky. Chung fhom phuc, Iâp Ianh mau don, co vo chua chay. Ta
Iây vaI Iof fay cho do nong, Iau sach dâu, nan fhu, on froI, chung
chua chay! Chay Ia nhung mIông fh¦f bo. Ta Iây muông vof nhung
mIông fh¦f ra, vuf sang bôn. Tôn dâu muc Ion vao, fhì fhao:
- Co sao không, ông7
- Không sao ca.
- Không sao fhì fôf.
- Iao Tông, bô fo nay Ia quan Thâf phâm, fo không so cac
ông nua — Con fraI noI xon vao — Sau nay ma con khInh fo fhì fo
cho ông an dan — Con fraI chI vao dâu Ða Tông, noI — Pang, vof oc
ra!
- CIap Con, fa co bao gIo khInh nguoI anh om7 — Ða Tông om
o — Ong dây quan Thâf phâm hay không Thâf phâm, fa không bao
gIo dam frôu câu, chI cân vo câu dô môI môf caI voI quan Ion TIôn
Ia fa mâf vIôc IIôn.
Ðao, fhang ngô, IaI b¦ Iom rôI!
Ta frông fhây co môf sô nha d¦ch dung frong bong fôI cua daI
Thang ThIôn va sân khâu. Ta bof Iua, fhôm dâu vao ghônh, rôI cân
fhân fha haI fhanh bao bôI vao, fu nhu: TrIôu CIap, phaI hôf suc
cân fhân! Trâu chôf dô da, nguoI fa chôf dô fIông, chI co fhuc hIôn
vIôn man an dan huong nay, nguoI moI Ia Trang nguyôn fhu fhIôf!
Nôu Iam hong vIôc, fhanh danh cua nguoI fhô Ia fong!
Ta doo vao cô chuôI haf dan huong cua ThaI hâu ban fang,
roI chIôc ghô dua ma nha vua da fung ngôI, ngua maf nhìn froI.
TroI sao fhua fhof, vâng frang fron nhu mâm bac nhô Iôn fu
phuong dông. Trang qua sang khIôn fa chof fhây frong Iong rôI
boI, hình nhu sap sua co chuyôn quan frong. Ta frân fInh IaI, chof
nho ra hôm nay Ia muoI bôn, ngay maI ram fhang Tam, ngay fôf
Trung fhu, ngay cho fhIôn ha doan vIôn. VIôn daI nhân chon ngay
nhu vây dô hanh hình! Tôn Ðinh, ông fhâf co phuc! Nho anh Iua
bôp va anh frang, fa nhìn fhây haI fhanh dan huong nhao Iôn
Maåc Ngön 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frong dâu nhu haI con ran don. fa dung mIông vaI frang Iof fay
câm môf fhanh Iôn — dung co âu ma chôf — fhanh gô bong Iôn,
fung chuôI gIof dâu nôI duôI nhau fu muI nhon chay vao ghônh.
Ðâu frong ghônh da quanh IaI râf ro, fhoang fhoang co muI khof.
Ta cam fhây dan huong da nang fhôm, fuc Ia dâu da fhâm frong
gIo, Iam fhay dôI fâp finh cua gô, gIo dây no da fro fhanh hình cu
fInh xao, dop maf, vua cung vua fron.
CIua Iuc fa dang môf mình chIôm nguong fhanh dan huong,
fôn dâu muc Ða Tông ron ron dôn sau Iung fa, hoI:
- Thua ông, cung Iam Ia dong dInh cho chôf, ha fâf phaI công
phu nhu fhô!
Ta IIôc xoo han, hu môf fIông frong muI. Han fhì bIôf gì
ngoaI nhung chuyôn cao muon oaI hum do nof dân chung, vo vof
fIôn bac cua dân!
- Thuc ra, fIôn sInh co fhô vô nha ngu môf gIâc, công vIôc con
con nay gIao cho fIôu nhân nay gIao cho fIôu nhân Ia duoc rôI —
Han dom bam sau fa, noI — CaI fhang Tôn Ðinh cho chôf ây, xom
ra cung Ia môf nhân vâf kIôf xuâf. Co faI, co gan, dam Iam dam
ch¦u, dang maf fhang dan ông. TIôc Ia fIôc cho caI sô cua han
chang ra gì, sInh ra o caI xo Cao Mâf, uông ca môf doI faI hoa! —
Ða Tông cu Iang nhang bam sau Iung nhu d¦nh franh fhu fình
cam cua fa — TIôn sInh xa quô da Iâu, không hIôu hôf ngon nguôn
cua suI gIa Tôn Ðinh, fIôu nhân choI voI han Iâu nam, chIm cua co
bao nhIôu nôf ruôI, fIôu nhân bIôf hôf.
IoaI nguoI nhu Ða Tông fa da gap nhIôu, cho cây gân nha,
cao muon oaI hum, dI voI buf mac ao ca sa, dI voI ma mac ao gIây.
Nhung fa cung không muôn Iâf fây han, kô cho han cu IaI nhaI
dang sau.
- Tôn Ðinh da faI, xuâf khâu fhanh chuong, ngho môf Iân Ia
fhuôc. ChI fIôc han không bIôf chu, nôu bIôf, han dô muoI bang
fIôn sI — Ða Tông noI — Nam ây, mo Iao Tân chôf, moI ganh haf cua
Tôn Ðinh khoc kon. Tôn Ðinh va Iao Tân Ia ban fhân, mo Ioo Tân
Ia mo nuôI cua Tôn Ðinh. Tôn Ðinh haf dIôu voI fình cam ây. Haf
râf fình cam Ia môf chuyôn, haf ma con chau nguoI chôf duf fung
khuc ruôf da danh, con nhu haf ma frong quan faI co fIông Iuc
duc, khIôn con chau so xanh maf fhì moI khIôp. Chang phaI chI Ia
caI xac sao7 ChI fhây Tôn Ðinh dôn bôn quan faI, dang hoang mo
ÐAN H!ONC HÌNH 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nap van fhIôn, ba Iao ngôI bâf dây, maf sang ruc nhu haI ngon don
frong dôm fôI. Tôn Ðinh haf rang:
Kôu môf fIông mo nuôI, mo Iang ngho con haf khuc Thuong
Mâu khoc hôn. Nôu sông chua du fhì nguoI sông fIôp, sông du rôI
fhì sau khuc haf, nguoI Iôn fhIôn dang.
ChI môf mình Tôn Ðinh, Iuc dong vaI nam, khI dong vaI nu,
gIong khoc gIong cuoI, gIua chung con dôm bao nhIôu fIông moo
kôu, bIôn buôI khoc kon fhanh môf cuôc frình dIôn sân khâu cuc
ky sông dông, con chau nguoI chôf quôn ca dau fhuong, nhung
nguoI dôn xom quôn ca co môf fhI haI dang ngôI ngho haf. MaI dôn
khI Tôn Ðinh haf xong câu cuôI cung, du âm cua no daI Iô fhô nhu
caI duôI dIôu gIây, ba Iao fu fu nham maf, fho daI môf fIông fo vo
fhoa man, rôI dô up xuông nhu fuong dô. Ðo Ia chuyôn Tôn Ðinh
haf ma nguoI chôf sông IaI, con chuyôn haf chôf nguoI dang sông
fhì nhIôu vô kô... - Ða Tông vua kô vua nghIông nguoI chôp Iây
môf mIông fh¦f o rìa ghônh, cuoI hì hì, không bIôf xâu hô — Cu bIôf
không, mIông fh¦f nay co môf muI fhom dac bIôf!...
Ða Tông noI chua duf câu, fa fhây han duon Iôn môf caI, dâu
han bôp cao no môf doa hoa, rôI han nhao vao frong ghônh dâu.
Cung voI nhung gì maf nhìn fhây, faI fa ngho fhây môf fIông nô
danh, va ngay sau do, fa nguI fhây muI Iuu huynh xon frong muI
gô dan huong. Ta hIôu ngay chuyôn gì da xay ra: Co ko ban Ion,
muc fIôu duong nhIôn Ia fa, Ða Tông hau an nôn da chôf fhay fa.
Maåc Ngön 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 30
Cha oI cha, TrIôu CIap bao so dung coc dan huong xIôn suôf
nguoI cha nhu xIôn cha, MI Nuong fôI bân Ioan fâm can.
TôI chay Iôn huyôn fìm TIôn ÐInh. Công huyôn dong kin,
Iinh gac vây quanh, bôn fraI Ia quân Vu Vô cua VIôn Thô KhaI,
bôn phaI Ia Iinh Ðuc cua CacIôf — fôn suc sInh. Tôn nao fôn ây maf
guom guom. TôI vua dân Iôn, chung fron fron maf nhu haI qua Iuc
Iac, da vây, con nghIôn rang kon kof dô fro OaI, mI-ao ~ ~. TIm fôI
dâp nhu frông Iang, danh ngôI xuông dâf, fru phI moc dôI canh,
nôu không, dung hong Iof vao frong! Xom ra, bon Iinh nay vo nghô
cao cuong, không nhu bon b¦ fh¦f cua huyôn. Ðon Iinh huyôn fôI
quon nhan maf, chI cân gIuI cho caI gì dây Ia xong. Con bon nay
fhì không dam coI fhuong, cu dân foI Ia an dan cua chung. Ngong
maI ngoI mau xanh cua phong duyôf an, nuoc maf fôI nguc ao uof
dâm: cha fôI dang b¦ gIam frong do. nghI foI cha day haf MIôu
Xoang, day vu dao nhu hanh vân Iuu fhuy, dI fhoo cha khap chôn
cung quô, banh bao fh¦f dô, banh pho fh¦f dô, banh pho fh¦f bo,
banh frang nong hôI moI ra Io... Quôn dI nhung caI xâu cua cha,
chI nho nhung caI fôf cua cha, fôI quyôf fhân IIôu fhân nhu chang
co. TôI IIôu chôf d¦nh xông Iôn, chof ngho sau Iung co fIông ôn ao...
MIôu Xoang. “Ðan huong hình. Truong dIôu”
Tu ngo son phân phia fây nam huyôn Iy, môf doan nguoI an
mac Ioo Ioof, sac maf xanh do fim vang, co nguoI cao fhâp boo gây,
dI ra. Ðân dâu Ia môf anh chang maf bu phân, môI son do chof,
frông gIông nguoI chôf froo. Han mac chIôc ao Iua do daI qua gôI
|Iôf cua nguoI chôf Ia caI chac) dô IôI haI cang chân don nhom, ban
chân fo bo không dI gIay, frôn vaI co môf con khI, fay câm fhanh Ia
bang dông, nhay nhof fIôn Iôn. Han không phaI aI khac, chinh Ia
Hâu TIôu Thâf frong dam an may. TIôu Thâf go ba fIông fhanh Ia:
phong, phong, phong... rôI cao gIong haf môf câu MIôu Xoang:
Aôn may an Tôf vuI nhu Tôf...
ÐAN H!ONC HÌNH 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIong han cao vuf, fron fuôf, râf dac bIôf, ngho rôI không
bIôf nôn khoc hay nôn cuoI. Ðon an may dôm fIông moo kôu vao
doan ngân cua cuôI câu:
M... oo, m... oo, m... oo!...
TIôp do, mây chu choaI choaI chum mIông baf chuoc fIông
MIôu câm, dôm cho MIôu Xoang haf fIôp.
To rung fr... ung, fo rung fr... ung, fo rung fr... ung... ...
Man gIao dâu da xong, fôI fhây ngua ngay, nhung hôm nay
không con bung da nao ma haf. TôI không muôn haf, nhung TIôu
Thâf fhì muôn. Trôn doI nay không kô Ia quan hay Ia dân, if nhIôu
dôu co môI Io, duy chI co an may không bIôf Io buôn Ia gì. TIôu
Thâf haf:
Ðâu dôI gIay, chân dI mu, aI ngho fôI haf nguoc doI cho
ngho... M... oo, m... oo, m... oo. Ta cuoI vo, mo mac ao fang. Quan
huyôn TIôn dI bô ngôI kIôu, m... oo m... oo. Chuôf nhaf duôI moo
chay khap phô, fhang Sau nong nuc fuyôf bay bay M... oo m... oo
TôI Iu Iân môf Iuc rôI nho ra ngay, ngay maI Ia ram fhang
Tam. Hang nam cu dôn ngay muoI bôn nhu hôm nay, Ia ngay Tôf
cua nhung nguoI an may o Cao Mâf. Ngay hôm nay, an may foan
huyôn phaI dI dIôu frôn phô Ion fruoc công huyôn ba Iuof. Iuof fhu
nhâf, cao gIong MIôu Xoang; Iuof fhu haI bIôu dIôn fro; Iuof fhu
ba, cac an may coI fuI vaI hoac ruôf fuong bôn nguoI ra, fruoc fIôn
Ia Phô Nam, rôI sau Iôn Phô Ðac, cac ba cac cô dung san o công,
fay bô dâu nôu Ia Iuong fhuc, baf nôu Ia bôf mì, phân IoaI ra rôI
fruf vao fuI. Ngay nay hang nam, fôI cu cho fIôn xu vao dây ông
fro quang dâu nhan bong, fruf Ioang xoang vao caI baf cua môf
chu an may. Chu fa nhâf d¦nh sung suong gao foang Iôn: cam on
mo nuôI da fhuong fIôn! MôI Iân nhu fhô, bon an may nhâf Ioaf
quay IaI nhìn. ÐIôf chung râf fhom fôI, fôI cô y cuoI duyôn voI
chung, cô y nom cho chung anh maf fình fu, dôn nôI chung nhao
Iôn nhu dIôn, nhung nguoI dI xom cung vuI Iây. Chông fôI Ia CIap
Con con vuI hon bon an may, dây fu fInh mo, Ion không fh¦f, cho
cung không mô, Iuc fhì haf, Iuc baf chuoc fIông moo kôu. CIap Con
haf fhì không ra gì, nhung baf chuoc fIông moo fhì fuyôf dIôu, Iuc
Ia fIông moo duc, Iuc Ia fIông moo caI, Iuc Ia fIông moo duc goI Ia
moo caI, Iuc Ia fIông moo con b¦ Iac goI moo mo, nguoI ngho muI
Iong chay nuoc maf, nhu fro mô côI nho mo.
Maåc Ngön 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mo OI, bâf hanh fay froI con mâf mo, mo mâf rôI con co khô
Iônh dônh. Cung may cho mo vô froI som, khoI kInh hoang fhâf
fhô vì cha... TôI frông fhây doan an may dang hoang dIôu qua chô
bon Iinh dong quân, haf Mâf Xoang, Hâu Thâf gIong không run,
hoc fIông moo, bon an may không Iac dIôu. Ngay muoI bôn fhang
Tam an may o Cao Mâf Ia chua fô, kIôu cua quan huyôn gap doan
dIôu hanh cung phaI nhuong duong. nhung nam fruoc an may
khônh ghô mây, ngôI frôn ghô Ia fôn khôn Tam Chu dâu dôI mu
gIây kIôu xung fhIôn, mình mac Iong bao mau vang choo...
Nôu Ia dân nghoo ma an mac nhu vây fhì b¦ coI Ia muu foan
Iam bây, foI mang Ia caI chac. Nhung voI Iao Chu Ðaf fhì không co
chuyôn gì xay ra. Aôn may fu Iâp fhanh vuong quôc. Cuôc dIôu
hanh nam nay fuong dôI nho nhang, bon an may xum quanh chIôc
ghô không, Chu Ðaf mâf fam không bIôf dI dâu7 Han vì sao không
vô ngôI kIôu fo ro oaI phong7 Quan nhâf phâm duong frIôu cung
chI oaI dôn fhô! NghI dôn dây MI Nuong fôI chof gIâf mình, fôI cam
fhây ngay hôm nay doan an may co dIôu ky quaI.
TôI sInh ra, Ion Iôn o Cao Mâf, muoI chin fuôI Iây chông o
huyôn. Truoc khI Iây chông, fôI dI haf MIôu Xoang khap chin fhôn
muoI fam dôn. Huyôn fhanh fuy Ia noI rông Ion, nhung fôI vân
fhuong qua IaI Iuôn. Vân mang mang nho rang, cha fhuong day
haf cho bon an may. KhI do fôI con nho, foc caf kIôu nôI dâf, moI
nguoI cu fuong fôI Ia con fraI. Cha fôI noI, con haf voI an may Ia
môf, vôn Ia môf phuong, kIôm com fhuc fô Ia bIôu dIôn, bIôu dIôn
fhuc fô dô kIôm com. Vây nôn, fôI co duyôn phân voI bon an may.
Ðo vây, cuôc dIôu hanh ngay muoI bôn fhang Tam cua an may, fôI
fhây Ia ma không Ia. Nhung voI bon Iinh Ðuc fu Thanh Ðao, Iinh
Vu Vô quân fu Tô Nam dôn, fhì chua Iân nao frông fhây canh nay.
Chung Iôn dan Iach cach, chung vô sung bôm bôp, maf fron frung
fron frac, nhìn doan nguoI ky quac, ôn ao koo dôn. KhI doan nguoI
dôn gân, chung moI buông sung, nhan muI nhiu may, bô dang ky
quac. Ðam Vu Vô quân fhì không dôn nôI buôn cuoI nhu Iinh Ðuc,
vì hIôu IoI MIôu Xoang qua gIong haf cua Hâu Thâf. Iinh Ðuc
không hIôu IoI nhung ngho duoc fIông moo kôu. TôI bIôf nhung
nguoI Ðuc cam fhây buc, vì sao co nhIôu nguoI nhaI fIông moo dôn
fhô7 Ho fâp frung vao doan dIôu hanh, quôn ca fôI dang co maf o
do, co fhô Ion vao frong bâf cu Iuc nao. fôI hang Iôn, danh baI IIôu
dung dô Io fhoI co faf nuoc fhoo mua, chao nong mo dâu, chao dâu
nôm muôI, rôI fInh Iôn dô MI Nuong Ion vao.
ÐAN H!ONC HÌNH 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nham cuu cha khoI chôn Iao fu, Tôn MI Nuong IIôu chôf vao
huyôn, du bIôf fhô Ia frung choI voI da, nhung không fhanh nhân
fhì cung fhanh danh! Yu da quyôf, chI cân chôp Iây fhoI co TIông
fhanh Ia cua Hâu TIôu Thâf cang Ianh IoI, chuyôn nguoc doI cang
haf cang fhô Iuong, dan dôm m... oo, m... oo, m... oo cua dam an
may không nghI không ngung, không bIôf môf. Môf sô an may con
nan du bô maf ky quaI fruoc maf bon Iinh. Ðoan nguoI foI gân fôI,
nhu co am hIôu, dông Ioaf Iây ra bô da moo dô nguyôn ca dâu duôI,
Ion fhì khoac Iôn vaI, nho fhì dôI Iôn dâu. Ðon Iinh ngac nhIôn dôn
sung so. Iuc nay không Ion vao fhì Iuc nao7 TôI Iach vao khoang
frông gIua Iinh Ðuc va Iinh Canh vô, xông fhang vao huyôn duong.
Ðon Iinh chof fInh, môf fhang chIa IuoI Iô vao nguc fôI. Môf IIôu ba
bay cung IIôu, cu xông vao, chôf bo. Chinh frong gIo phuf nguy câp
ây, co haI an may khoo mannh fach khoI doan, môf nguoI dung
sau gIu chaf haI fay fôI. TôI Iam nhu vung ra dô xông Iôn, nhung
fhuc fô fôI không d¦nh xông Iôn. fôI không so chôf nhung Iong fôI
chua muôn chôf. Chua gap TIôn ÐInh fhì fôI chôf không nham
maf. TôI chang qua d¦nh faf nuoc fhoo mua. Ðam an may vua kôu
Ia Inh oI, vua quây fron Iây fôI, rôI fhì fu nhIôn fôI fhây mình da
ngôI frôn ghô mây. TôI d¦nh nhay ra, nhung ho gIu IaI, rôI kIôu Iôn
vaI dua fôI dI. TôI ngôI ngâf nguong frôn cao, nguoI nhun nhay dâp
dình fhoo buoc kIôu, chof fhây sông muI cay xo, nuoc maf Ia cha.
Ðon an may vuI mung nhu dIôn, fIông fhanh Ia cua Hâu TIôu Thâf
cang vang dôI, gIong TIôu Thâf cang vuf cao:
Ðuong chay fhoo chân nguoI, cho fu nam bay dôn, nhaf cho
Iam gach nom, gach can fhung fay nguoI!... M... oo, m... oo, m... oo.
TôI ngôI Iac Iu fhoo nh¦p kIôu, bo IaI huyôn duong phia sau
Iung. ÐôI ngu dIôu hanh roI phô Ion, ro ngoaf, dI mây chuc buoc,
mIôu Ða Cô maI moc dây co duôI cho, da o fruoc maf. Sau khI roI
phô Ion, doan dIôu hanh Iâp fuc dung ca haf va gao fhof, dôn buoc
dI râf nhanh. TôI hIôu, cuôc dIôu hanh hôm nay không phaI dô
khâf fhuc, ma vì fôI. Không co ho, co Io fôI da b¦ bon Iinh Ðuc dâm
fhung nguc.
KIôu mây nho nhang ha xuông bâc fhôm mIôu Ða Cô Iâp fuc
co haI an may câm fay fôI, ua koo vua dây fôI vao gIan frong fôI
mo. Co fIông hoI vong ra:
- Ðua duoc Cô vô rôI ha7
- RôI a, fhua ông Tam — Tôn an may dap.
Maåc Ngön 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tam Chu ngôI frôn manh chIôu rach kô bôn fuong, Ða Cô,
fay câm môf caI boc sang nhâp nhay.
- Ðôf nôn Iôn! — Tam Chu ra Iônh.
Iâp fuc co haI an may danh Iua châm vao cây nôn frang chI
con môf nua. Anh sang fo khap gIan phong, khuôn maf Ða Cô dây
phân doI cung bung sang. Tam Chu fro môf manh chIôu, noI:
- MoI Cô ngôI.
Ðôn nuoc nay fhì con gì dô noI nua. TôI ngôI xuông Iuôn. Iuc
nay, fôI cam fhây hình nhu mình không con chân nua. Cap chân
dang fhuong cua fôI! Tu khI cha fôI b¦ gIam frong kham Ion, dôI
chân fôI chay dông chay fây, chay Iôn chay xuông, dô gIay da mon
vof. OâI, chân fraI fhân yôu, ôI, chân phaI fhân yôu, cac om khô
qua!
Tam Chu nhìn fôI không chop, hình nhu doI fôI noI fruoc. CaI
boc phaf sang cua ông fa, gIo anh sang yôu dI nhIôu, fhì ra do Ia
anh sang cua môf fram con dom dom. TôI dang rôI nhu fo vo, nhâf
fhoI không fhô doan ra ông choI dom dom dô Iam gì.
TôI ngôI xuông. Ðon an may cung ngôI xuông chIôu cua
chung. Co dua nam Ian ra. Nhung du nam hay ngôI, chung dôu
ngâm fam không noI nua IoI, ngay ca con khI cuc ky hIôu dông cua
TIôu Thâf cung ngôI yôn fruoc maf chu. Tam Chu nhìn fôI. Tâf ca
bon an may cung nhìn fôI. TôI khoI mao fruoc:
- Ong Tam nhân duc ôI, - Chua mo mIông nuoc maf da chay
fran, fIôu nu ham oan! Ong hay cuu cha chau! VIôn daI nhân frôn
fInh, fôn CacIôf nguoI Ðuc, frI huyôn nhoc TIôn ÐInh, ba fôn da
d¦nh xong hình phaf, ho baf cha chau ch¦u cuc hình! NguoI fhI
hanh an Ia bô chông chau TrIôu CIap va chông chau CIap Con. Ho
muôn cha chau không chôf nhanh, ho muôn cha chau chôf do sông
do. Ho d¦nh baf cha chau sông fhôm nam ngay sau khI fhu hình,
fuc Ia cho dôn ngay khaI fhông duong saf... Ong Tam hay cuu cha
chau, không cuu duoc fhì gIôf cha chau dI, môf dao Ia xong, dung
cho bon chung daf muc dich.
Ðô cho MI Nuong do doI Iong, banh bao nhân fh¦f mua cho
nang! — Tam Chu haf xong, noI — Ðanh bao nay không phaI cua an
xIn, ma Ia banh cua nha Tu CIa, mua vô.
Môf an may chay dôn sau Iung fuong, Iây xuông môf goI gIây
dâu. Tam Chu dua fay so fhu, noI:
ÐAN H!ONC HÌNH 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NguoI Ia fhop, com Ia gang, baf nh¦n maf doI vang! Aôn dI
Cô, con nong dây.
- Ong Tam, fình hình câp bach qua rôI, chau chang con bung
da nao ma an.
- Tôn MI Nuong dung vôI. VôI Ia fhoc Iua không fhu hoach,
vôI Ia chuyôn bo xo ra fo NguoI fa co câu, nuoc fhì ngan, gIac fhì
chông, hay an vaI caI cho chac bung, rôI hay ngho fôI noI fo
fuong...
Tam Chu gIo ban fay phaI co sau ngon khua khua fruoc maf
fôI, frong fay Ia con dao Ia IIôu. Ong rach nho môf nhaf, caI goI da
mo ra; môf Iô banh bao fo fuong, nong hôI hôI. Vung Cao Mâf co
bôn dac san: banh ngof Tu Ðong, fh¦f quay Ðô Côn, fh¦f cho MI
Nuong, banh bao Tu CIa. Th¦f cho o Cao Mâf râf nhIôu, nhung sao
chI cua nha fôI moI ngon7 Vì rang khI Iuôc fh¦f cho, fôI gIuI vao
dây môf chân Ion. KhI fh¦f cho, fh¦f Ion, gIa v¦ |gung fuoI, quô chI,
fIôu so) cung sôI, fôI rof vao môf Iy hoang fuu. Ðanh bao, ba caI o
duoI, môf caI o frôn, frông nhu daI nôn. Ðung Ia danh bâf hu
fruyôn: banh bao Tu CIa frang boc, nong hôI, num banh hình hoa
maI, môf châm nho nam o gIua — do Ia qua fao KIm TI nho xiu
frông ngô ngô ma duyôn dang. Tam Chu dua con dao nho dô fôI
xIôn banh ma an, chac so fôI bong fay, cung co fhô so fay fôI không
sach. TôI ra hIôu không cân dao. Ðanh âm ca fay, muI fhom dIôc
muI. Aôn qua fao do, v¦ ngof fhâm fân cô. TraI fao nho xiu vao da
day, Iâp fuc kich fhich cam gIac fhom an. mIông fhu haI can duf
num banh, dô Iô ra nhân fh¦f mau hông, cu caI ngof fh¦f cuu fhom,
hanh foI dIôu hoa v¦ gIac ngon. AI chua an banh nha Tu CIa, coI
nhu chua hô sông o doI! TôI không phaI fIôu fhu khuô cac, nhung
cung Ia con gaI nha Ianh, fôI không fhô buông fuông fruoc dam an
may, ma phaI an nho nho. Nhung caI mIông không ngho IoI fôI, chI
môf ngoam da can duf qua nua caI banh fo hon nam fay fôI. TôI
bIôf nguoI phu nu Ia phaI an nho nho, nhung frong hong fôI nhu co
ban fay chuc san, cuop Iuôn mIông banh vua can. Chua k¦p bIôf
muI v¦ fhì môf caI banh da bIôn mâf frong mIông. TôI dâm ra nghI
ngo, co dung Ia mình da an môf caI không7 Ngho noI, bon an may
co fa fhuâf, cach buc fuong ma baf duoc cho, dI chuyôn dô dac
bang y nghI. Nhìn bô ngoaI, caI banh chuI vao bung fôI, nhung
fhuc fô chuI vao bung Tam Chu fhì sao7 ChuI vao bung fôI fhì sao
fôI vân cam fhây bung vân rông, cam gIac doI con manh hon fruoc
khI an. Tay fôI không ngho fôI chI huy, nhanh nhu chop câm Iây
Maåc Ngön 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
caI banh fhu haI, rôI chI haI ba mIông da xoI gon chIôc banh. KhI
do moI cam fhây qua fhâf frong bung da co dôI chuf. IIôn sau do,
fôI an caI fhu ba, bung da cam fhây nang nang. ÐIôf mình da no,
fôI vân câm Iôn caI banh cuôI cung. caI banh fo ra fo, kha nang va
ngoaI hình fhì râf fhô NghI foI ba caI banh vua fo vua nang vua
fhô da vao bung, fôI bâf gIac o môf caI. Nhung maf fo hon bung, fôI
an fIôp. Co ba caI Iof da rôI, caI fhu fu an châm hon, maf co fhì gIo
nhìn ngang nhìn doc. TôI fhây Tam Chu nhìn fôI không chop. Sau
Iung ông fa, mây chuc dôm maf sang Iôn nhìn fôI. TôI bIôf, frong
con maf ho, fôI không con Ia môf fIôn nu gIang frân nua, ma chI Ia
môf mu fham an. Thô moI bIôf, nguoI fa sông dô fIông, không aI
sông vì mIông an. Phu qui sInh Iô nghIa Ia nhu vây.
ÐoI fôI an xong caI cuôI cung, Tam Chu hoI:
- No chua7
TôI nguong ng¦u gâf dâu.
- No rôI fhì hang ngho fôI noI dây — Tam Chu mân mô caI fuI
dom dom va con dao, maf sac Ianh, maf buôn buôn — TôI fhây bô cô
Ia môf anh hung. HôI ây cô con nho nhung co Io vân nho, fôI va bô
cô Ia ban bo. Ðô cô da day fôI haI muoI bôn Ian dIôu MIôu Xoang,
cho dam an may fhôm phuong fIôn kIôm sông. Ngay ca Tôf Aôn
May muoI bôn fhang Tam cung do bô cô dô xuâf ma co. Chua kô
nhung chuyôn khac, chI rIông môf bung dây MIôu Xoang cua ông,
chung fôI phaI cuu ông rôI. Ðon fôI da mua duoc fôn gac nguc Tô
Ian Thông, bIôf hIôu Maf NhaI Quaf, kô hoach danh frao nguoI,
froo dâu dô ban fh¦f cho. Ðon fôI da kIôm duoc fhang fhô mang
nay — Tam Chu nhìn môf an may dang fua Iung vao fuong ma
ngu, ngay râf fo — No sông du rôI, dIôn mao cung hao hao gIông bô
cô No fu nguyôn chôf fhay Tâf nhIôn Ia sau khI chôf, bon fôI so
dung bIa cho no, quanh nam huong khoI cho no!
TôI vôI quì sup, dâp dâu môf caI fhâf kôu dô cam on chu fa
TôI noI, nuoc maf Iung frong:
- Ong oI, nhân nghIa cua ông bao Ia froI dâf, ông quôn mình
Ia vIôc fhIôn, fIông fhom dô doI. Ong Ia môf anh hung dâu dôI froI
chân dap dâf. Ong chôf dô cho cha chau sông, khIôn chau vô cung
kho nghI. Nôu nhu cha chau fro IaI voI doI, chau so bao cha chau
dung fich haf MIôu Xoang vô ông, dô nguoI doI ca fung ông...
ÐAN H!ONC HÌNH 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong fa gIuong cap maf ngaI ngu nhìn fôI môf caI, rôI nghIông
nguoI ngu fIôp.
Maåc Ngön 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 31
Iuc chang vang fôI, fôI fInh gIâc sau môf con ac mông.
TôI mo fhây môf con Ion don dung frôn buc sân khâu o baI
fâp bôn canh fhu vIôn Thông Ðuc. Ðung sau con Ion don Ia cha
nuôI TIôn ÐInh, ngôI gIua sân khâu Ia môf nguoI nuoc ngoaI foc do
maf xanh, muI Io, faI rach. Han Ia CacIôf — Tôn da gIôf mo kô va
haI om fôI, dôf sach fhôn frân, fay nhuôm mau dân Ðông Ðac Cao
Mâf. Ðung Ia ko fhu gap nhau maf do doc! TôI nhung muôn xông
foI xo xac han, nhung fôI Ia dan ba con gaI frong fay không môf
fâc saf, xông Iôn chac foI mang. NgôI sanh vaI voI CacIôf Ia môf
daI quan faI fo maf Ion, dô rIa chu baf, dôI mu chop do. TôI doan
Iao Ia Tuân phu Son Ðông VIôn Thô KhaI, ko da gIôf sau quân fu
frong vu chinh bIôn Mâu Tuâf; Ia ko gIôf dôn nguoI cuôI cung
NghIa Hoa Ðoan fInh Son Ðông; Ia ko moI Iao bô chông suc sInh
cua fôI hanh hình cha do fôI. Iao vuôf râu cuoI fif, haf.
Ðop fhay hoa khôI Tôn MI Nuong, frach chI TIôn ÐInh yôu
dIôn cuông! Ðan quan cung ngua ran mình mây khI fhây nang!
TôI mung fhâm, d¦nh quì xuông xIn fha fôI cho cha, nhung
Iao VIôn Iâp fuc fro maf. Maf Iao nhu qua dua dông b¦ suong muôI
phu Iôn. Iao khoaf fay vô phia sau, bô chông fôI bô fhanh dan
huong ngâm no dâu fhom, CIap Con câm duI duc gô fao ngâm no
dâu Iac, môf cao môf fhâp, môf boo môf gây, môf âm môf duong,
môf khung môf ngô, dôn bôn Ion don. VIôn Thô KhaI IIôc xoo TIôn
ÐInh, gIong bon cof:
- Thô nao, TIôn daI nhân7
TIôn ÐInh phu phuc fruoc maf VIôn Thô KhaI va CacIôf, Iô
phop fhua:
- Ðô dam bao ngay maI fhI hanh an fôf dop, fI chuc cho goI bô
con TrIôu CIap fhuc fâp o con Ion, mong daI nhân chI bao.
VIôn nhìn CacIôf. CacIôf gâf dâu. TIôn ÐInh dung dây dôn
fruoc con Ion don, fay nam haI faI Ion, bao bô con TrIôu CIap:
- Ðaf dâu!
ÐAN H!ONC HÌNH 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðô chông fôI Iuôn fhanh dan huong dang nho dâu fong fong,
vao hâu môn con Ion, bao CIap Con:
- Nao con, fa baf dâu!
CIap Con xoay nguoI, gIang chân kIôu chu baf, nhô nuoc bof
vao Iong ban fay, vung duI duc go môf nhaf manh vao dôc kIôm
dan huong. ChI fhây suf môf fIông, fhanh kIôm gô da ngâp môf
nua. Con Ion don cong vông Iung, kôu môf fIông rach mang nhI,
Iao vô phia fruoc, huc TIôn ÐInh ban xuông phia duoI sân khâu,
roI dung maf môf caI frông daI. TIôn ÐInh kôu âm Iôn:
- Mo bay, chôf ban quan rôI!
TôI bâf man voI TIôn ÐInh, nhung du sao, fôI va ông fa da
fung co quan hô xac fh¦f. TôI xof xa, bâf kô âf gIap, nhay xuông do
TIôn ÐInh dây. ChI fhây ông fa sac maf fim faI, haI maf ngam
nghIôn, hình nhu da vô châu ông vaI. TôI can chay mau fay, day
huyôf nhân frung, cuôI cung, ông fa fho môf hoI daI, sac maf hông
fro IaI.Ong nam chaf fay fôI, nuoc maf vong quanh, noI:
- MI Nuong fhân yôu cua fa, fa con sông hay da chôf7 Ta fInh
hay mô Ta Ia nguoI hay ma7
TôI noI:
- Chang TIôn ÐInh oan gIa cua om, bao Ia chang da chôf
nhung chang vân dang sông, bao rang chang dang fInh fhuc ra
chang dang ngu mô, bao rang chang Ia nguoI nhung chang gIông
hôf môf con ma!
Iuc nay, sâu khâu rôI fInh rôI mu, fIông frông fIông fhanh Ia
dôn dâp, mIôu câm fr... ung fung fung. Ion don xoay fron, hâu
môn Iuf nua kIôm dan huong, cha con TrIôu CIap xoay fhoo nhu
môf con Iôc don. Tuân phu Son Ðông VIôn Thô KhaI b¦ Ion can gay
môf cang, mau chay dâm dô. Tu Iônh quân Ðuc CacIôf b¦ can mâf
nua mông, nam phu phuc ma Ia hof. Suong qua, maf ruôf maf
gan! Ða fru khu duoc haI fôn suc sInh! rôI âm môf fIông froI Iong
dâf Io, chân VIôn Thô KhaI IaI nguyôn von, mông CacIôf không co
chuyôn gì. Ho dang ngôI yôn v¦ frôn ghô gIua sân khâu. con Ion
don Iac mình bIôn fhanh cha fôI Tôn Ðinh, nam sâp frôn dâf ch¦u
fôI dong coc xuyôn hâu môn. ChI ngho fIông go bup bup bup, fIông
coc xuyôn qua fh¦f suf suf suf, cha fôI gao fhof xo mang nhI...
TIm fôI dâp fhình fh¦ch, foan fhân foaf mô hôI Ianh. Tam
Chu cuoI fum, hoI:
Maåc Ngön 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ngu du chua7
TôI ngo y xIn IôI:
- Ong Tam, chan qua, không hIôu sao Iuc nay ma chau ngu
duoc!
- Ngu duoc Ia fôf. Ou doI, chI nhung nguoI an ngu bình
fhuong fruoc khI hanh su, moI Iam nôI nhung chuyôn kInh fhIôn
dông d¦a — Tam Chu IaI dây goI banh bao Tu CIa vô phia MI
Nuong, noI — Cu an fu fu, vua an vua ngho fôI kô IaI fình hình
ngay hôm nay Sang nay, bô chông cô da chuôf xong haI chIôc coc
bang gô dan huong. Quan huyôn da cho dung daI Thang ThIôn
frôn baI fâp fruoc fhu vIôn Thông Ðuc dôI dIôn voI sân khâu.
Truoc ÐaI dung môf Iôu coI, bôn Iôu daf môf ghônh Ion dây dâu,
sôI sung suc. bô chông cô TrIôu CIap, chông cô CIap Con, haI cha
con vuI mung hi hung. Tha coc dan huong dun frong dâu, muI
fhom fhoang fhoang bay muoI dam. Ðâu fhom ghônh Ion, chao
nho fh¦f bo, cha con TrIôu CIap, mIông nho mIông fo an nhon mop.
ÐoI gIo Ngo frua maI, dong coc cha cô nhu xIôn cha. Truoc công
huyôn vân Iinh gac day dac. TIôn ÐInh ma cô râf fhân vân bIôf
fam cung VIôn Thô KhaI va CacIôf. TôI saI môf dua dong gIa Iam
nguoI dua fhuc phâm vao huyôn, IIôn b¦ Iinh Ðuc dâm môf Iô Xom
ra, công fruoc không vao duoc. Tam Chu dang noI, chof bôn ngoaI
co fIông rif choI faI. MoI nguoI gIâf mình fhì môf con khI Ion vao,
fhoo sau Ia Hâu TIôu Thâf maf sang ruc, IaI gân Tam Chu, noI:
- Ong Tam, vuI rôI! Con doI phia sau nha môn môf Iuc fhì
duoc fIn ông Tu, noI qua nua dôm fhì vao frong bang cach vuof
fuong hâu. Nhân Iuc bon Iinh moI môf, ma không bIôf quI không
hay, fa danh fraI nguoI. Con da franh fhu quan saf d¦a hình, phia
fuong hâu co môf cây du cô fhu moc nghIông, Ioo Iôn cây du ma
vao bôn frong.
Tam Chu mung ra maf, Iao hi hung:
- Ðây gIo aI ngu duoc fhì ngu, aI không ngu duoc fhì nam yôn
duong fhân. Ða dôn Iuc nay cân dôn suc khoo rôI. Ta ma fhanh
công chuyôn nay, chang khac quâf vao mông CacIôf — Tam Chu sôI
nôI noI voI nguoI dang nam frôn chIôu, chuân b¦ danh frao cho Tôn
Ðinh — Ðây dI chu Son, chu ngu da fuong dôI rôI, su phu da chuân
b¦ môf hô ruou, môf con ga da ruf xuong, fa uông chIa fay nhau.
Nôu chu co gì ban khoan fhì fa Iâp fuc fhay nguoI khac. Ky fhuc,
dây Ia chuyôn Iong froI Io dâf, fIông nôI nhu côn. Ta bIôf, chu fhich
ÐAN H!ONC HÌNH 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
haf, chu moI dung Ia chân fruyôn dô fu cua Tôn Ðinh, gIong cua
chu Ia phIôn ban cua gIong Tôn Ðinh, nof maf dang nguoI chu
gIông Tôn Ðinh dôn bay phân. Tôn MI Nuong nhìn ky chu Son,
xom co gIông bô cô hay không7
NguoI kIa uô oaI ngôI dây, ngap môf caI saI ca quaI ham, Iây
fay chuI nuoc mIông, rôI quay maf vô phia fôI, khuôn maf anh fa
fhô va daI nhu doo bang rìu. Maf anh fa qua nhIôn co dôn fam
phân gIông maf cha fôI, muI cung cao cao nhu muI cha fôI. MIông
anh fa fhì khac xa mIông cha fôI. Cha fôI co cap môI day, con môI
nguoI nay fhì hoI mong. TôI nghI gIa su Iam fhô nao dô môI anh fa
day Iôn môf chuf, fhì anh fa râf gIông cha fôI, nôu nhu cho mac
quân ao cua cha fôI, fhì fhâf kho ma phaf hIôn fhuc gIa.
- Ong Tam, con con quôn môf chuyôn — Hâu TIôu Thâf co
phân Iung fung — Ong Tu dan con phaI Iâp fuc noI cho ông Tam ro,
rang Tôn Ðinh khI fhâm vân da chuI mang râf du, CacIôf fhon qua
hoa gIân, dung bang sung Iuc danh gay haI rang cua cua ông ây...
MoI anh maf dôu dô dôn vô phia Son. MIông anh fa, gIua cap
môI ho mo Ia ham rang dôu dan. Aôn may nhaI saf nhaI fhop, nôn
noI chung rang phaI khoo. Tam Chu nhìn mIông !uf Son, noI:
- Chu ngho fhây rôI dây, hay suy nghI cho ky, dông y fhì Iam,
không dông y fhì fhôI, không op.
!uf Son nho rang, cô y phô ham rang fuy không fhâf frang
nhung dôu fam fap, mIm cuoI:
- Su phu, dô dô dôn fhân con chang fIôc, fIôc gì haI caI rang7
- CIoI, chu Son, không hô Ia dô dô cua fa — Tam Chu cam
dông noI, haI fay câm caI boc dom dom dua dI dua IaI fruoc nguc,
soI ro bô râu bac pho rôI bu.
- Su phu — !uf Son Iây fay go dan rang, noI — Chung baf dâu
ngua ngay rôI, su phu cho bô ruou fh¦f IaI dây!
Ðon fIôu yôu vôI vang bô goI fh¦f ga boc Ia son va vo ruou dô
sau Iung Tam Chu CoI Ia son chua mo, nhung fôI da nguI fhây
muI fhom cua fh¦f ga; nuf vo chua mo, nhung fôI da nguI fhây muI
fhom cua ruou. MuI fhom cua fh¦f ga quay va muI fhom cua ruou
râf khac nhau, nhung frôn haI muI ây Iam môf IaI mang dâm
không khi Tôf Trung fhu Môf Iuông anh frang roI qua kho cua,
duoI anh frang ây, con ga quay mau hông Iâp Ianh, duoI anh frang
ây, haI caI baf dan duoc bay haI bôn con ga. Tam Chu gIaf fuI dom
Maåc Ngön 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dom vao fhaf Iung, phuI phuI haI ban fay mau xanh. TôI frông
fhây nhung ngon fay fhon fha, khoo Ioo nhu nhung chu nho. Ong
fa chI nhich haI caI Ia da ngôI fruoc maf con nguoI fình nguyôn dôf
nhâp nha Iao chôf fhay cha fôI. Ong dua baf ruou cho !uf Son.
!uf Son phaf nguong, vôI vang do Iây baf ruou:
- Su phu, Iam sao dam dô su phu rof ruou cho dô dô7
Tam Chu bô baf ruou cua mình Iôn, cung baf cua !uf Son
môf caI ro kôu, ruou ban fung foo, rôI haI nguoI nhìn nhau không
chop, maf nhu nhung dôm sao Iâp Ianh, nhu fIa Iua ban ra fu caI
IIôm saf dung dô danh Iua; haI cap môI dôu run, hình nhu d¦nh noI
gì ma không noI, rôI cung ngua cô uông ung uc môf hoI hôf baf
ruou. Tam Chu daf baf xuông, fu fay xo môf duI ga dinh nguyôn
ca da, dua cho !uf Son. !uf Son don chIôc duI ga, d¦nh noI gì
nhung IaI fhôI, rôI nhof dây mIông. TôI frông fhây fh¦f ga Iôn haI
vong frong mIông !uf Son rôI chuI xuông bung, yôf hâu côm Iôn
nhu co con chuôf chay frong do. TôI râf muôn chay vô nha Iam
mon xao chân cho moI anh fa, nhung không k¦p nua rôI. Mon nay
phaI nInh môf ngay môf dôm. Ham rang !uf Son hoI vang nhung
cuc khoo. Cam hôf gân, anh chuyôn sang nhaI xuong rau rau, nuôf
hôf, không nha ra chuf gì. OI, con nguoI fhuong môn, nôu bIôf hôm
nay anh vì chu nhân ma chôf fhay cha fôI, fhì fôI da moI anh dôn
nha, bay ra mâm cô dây, moI anh fhuong fhuc mI v¦ cua frân gIan.
TIôc rang sông o frôn doI, không aI co maf sau gay! !uf Son vua
an xong caI duI ga, Tam Chu da dua fIôp caI duI con IaI. !uf Son
chap fay vo nghIôm frang, noI:
- Cam on su phu da cho dô dô hanh ngô nay.
RôI anh quaI fay ra sau Iung câm Iây vIôn gach vo dâp môf
phaf vao mIông danh “bôp”, môf chIôc rang roI xuông dâf, mau
mIông fua ra.
MoI nguoI ngo ra, không noI gì, Iuc nhìn mIông !uf Son mau
mo bô bôf, Iuc nhìn Tam Chu nof maf fôI sâm. Tam Chu dung
ngon fay fro gay gay caI rang duoI dâf, ngâng Iôn hoI TIôu Thâf:
- Tôn Ðinh gay fâf ca mây rang7
- Ong Tu noI Ia haI caI.
- Chu ngho ro dây chu7
- Râf ro, fhua ông Tam
ÐAN H!ONC HÌNH 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Su fình nhu fhô nay... - Tam Chu nhìn !uf Son fo vo bang
khoan — Su phu không no bao chu dâp nhaf nua.
- Su phu dung ban khoan gì hôf, dâp môf, dâp haI cung vây
fhôI - !uf Son nhô bof mau frong mIông rôI gIo vIôn gach Iôn.
Tam Chu nghIôm gIong quaf:
- Khoan hang...
Nhung !uf Son da dâp nhaf fhu haI.
!uf Son cuI xuông nhô ra haI chIôc rang cua.
Nhìn mIông !uf Son gIo Ia caI hôc don ngom, Tam Chu cau
fIôf quaf:
- Ðô khôn, bao guom IaI không guom, nhIôu hon môf caI rôI,
fhIôu fhì con dâp fIôp duoc, nhIôu hon fhì bIôf Iam fhô nao7
- Su phu dung Io, khI ây dô dô ngâm mIông IaI Ia ôn.
Nua dôm, fhoo IoI chI dân cua ông Tam, fôI mac ao chon
rach, dôI mu coI rach, Iang Io cung doan an may ra khoI cua.
Ðuong phô vang fanh không môf bong nguoI. Vâng frang vang
vac, anh frang mau nhu bac, khIôn muôn vâf gIua froI va dâf
fhông IInh duoc voI nhau, mô hoac nhau. TôI bâf gIac rung mình,
ham rang va vao nhau Iâp câp. TIông rang va vao nhau chI môI faI
fôI ngho fhây, vây ma fôI cu fuong no so danh fhuc ca huyôn dây.
Môf doan nguoI, co Hâu TIôu Thâf voI con khI frôn vaI, dân
duong. sau Iung TIôu Thâf Ia fhang Quây voI fhân hình hô phap,
fay câm xong saf, ngho noI anh Ia câp fIôn phong frong vIôc khoof
gach dao fuong. ÐI bôn canh Quây Ia !uf IIôn, bôn mình doo cuôn
da frâu, ngho noI anh Ia fô su cua nghô Ioo fuong vuof maI. RôI
dôn hIôn nhân !uf Son vI daI, môf anh hung vì daI nghIa ma fu
huy dung nhan, dân fhân vao chô chôf, fâm guong frung IIôf sang
maI muôn doI. ChI fhây anh: mình không run, buoc không Ioan,
dang hIôn ngang, khi ngâf froI, dôn chô chôf ma nhu dI du fIôc,
nguoI nhu fhô, mây fram nam chua chac da co môf nguoI! ÐI sau
!uf Son Ia Thu IInh Tam Chu, cung Ia môf frang hao han can saf
ngâm ngang, dôI froI dap dâf o doI. Ong Tam Chu daff fay fôI. TôI
Ia gaI fhuyôn quyôn maf hoa da phân. Môf doan gon nho, TrIôn Ðô
!uy, Ðao Thanh ThIôn, fa Vuong TrIôu, huu Ma Han, fIôn Цch
Iong, hâu Цch Hô, muon gIo dông, fuc khi Chu Ðu TaI mIôu cam
Iô kôf Iuong duyôn...
Maåc Ngön 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðon fôI dI fhoo TIôu Thâf qua phô Ion, ro sang ngo Io Ron, fu
ngo Io Ron ro sang cho CIây Co, sau cho Ia buc fuong fhâp. Khom
nguoI chay mon fhoo buc fuong, ro sang ngo nha ho Iô. Ra khoI
ngo nha ho Iô, Ia câu TIôu Khang bac qua sông TIôu Khang. ÐuoI
câu, nuoc frang nhu bac. Qua câu TIôu Khang, ro vao ngo Hang
Ðâu, ngâng nhìn Iôn; buc fuong cao fruoc maf, phia frong Ia hâu
vIôn cua huyôn nha.
TôI ngôI fho duoI bong cua buc fuong, fIm dâp nhu frông
Iang. Cac v¦ hanh khâf dôu fho dôc, maf Iong Ianh nhu co Iua, maf
con khI cung Iong Ianh. TôI ngho ông Tam noI:
- Ðaf dâu fhôI, dôn gIo rôI!
!uf IIôn fhao cuôn dây bôn mình, nom môf dâu Iôn cây du
SoI dây vaf qua canh ru xuông. !uf IIôn fay nao chân ây nhanh
hon vuon, fhoaf caI da ngôI frôn chac cây, fu do nhay xuông dâu
fuong, rôI fuf fhoo dây vao bôn frong. ChI Iaf sau, môf soI fhung
khac da nom qua fuong ra phia ngoaI. Tam Chu fum dâu dây fhaf
chaf, dông fac chuân xac dâu ra dây. Ong quang dâu dây cho TIôu
Thâf. TIôu Thâf fung con khI nho nhang bay Iôn cây, rôI fay ghìm
fhung, chân dap fuong, chang vâf va gì da Iôn dôn dâu fuong,
chuyôn sang soI dây kIa rôI bIôn mâf vao bôn frong. AI vao fIôp7
Ong Tam dây fôI Iôn. TôI Iuông cuông, foaf mô hôI, ban fay dinh
nhom nhop. SoI dây fhung frong fay fôI Ianh foaf, nhu môf con
ran. TôI co dây, buoc duoc haI buoc frôn maf fuong fhì fay da moI,
chân fô, foan fhân bun run. Cach dây không Iâu, fôI không cân
fhung ma vân Ioo duoc Iôn cây, hôm nay co fhung ma ch¦u. Truoc
kIa fôI nhanh nhon nhu moo, gIo fôI nang nô nhu Ion. Không phaI
cha do không sôf sang bang cha nuôI, cung không phaI fôI dang
mang fhaI. Ðung ra Ia o noI dây fôI da b¦ an don. Tuc ngu co câu:
ChIm phaI fôn so bong cây cong. Trông fhây caI chac cây, fôI IaI
fuong nhu mình dây cuf cho, mông dif dau ô âm. Iuc nay, ông
Tam Chu rI faI fôI:
- Nho Ia cuu cha cô, chu không phaI cha cua bon fôI dây nho!
Qua nhu IoI ông Tam, dam hanh khâf xa fhân dô cuu cha fôI.
Vây frong gIo phuf nghIôm frong nay, fôI không duoc hon nhaf.
NghI vây fôI manh dan Iôn, mình phaI nhu Hoa Môc Ian fong
quân fhay cha, fôI nghI foI Ðu ThaI Quân fram fuôI vân Iam
fuong. Phân cho mac phân cho, roI vof kô roI vof. Không ch¦u khô
fhì Iam sao duoc nguoI7 Không xông pha nguy hIôm fhì sao fhanh
ÐAN H!ONC HÌNH 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
su nghIôp, dô fIông fhom Iuu fruyôn muôn fhuo. TôI nghIôn rang,
dâm chân, nhô nuoc bof vao fay, fôI niu dây fhung buoc buoc froo,
vâng frang vanh vanh o frôn cao. Phia duoI, cac v¦ hanh khâf dun
fôI nhanh dôn nôI fôI nhu bay Iôn, Ioang caI fôI da dung dâu fuong,
nhìn vao huyôn nha maI ngoI Iô xô nhu vây ca. Phia duoI da co
Hâu TIôu Thâf dung doI. TôI bam soI fhung mac frôn canh cây,
nham maf fuf xuông, roI dung môf buI fruc.
Nho khI nao cung TIôn ÐInh frang hoa faI Tây Hoa sanh,
qua cua sô hâu, fôI fung nhìn fhây canh dop hâu vIôn, dâp vao
maf dâu fIôn Ia khom fruc xanh nay, rôI dôn mâu don nguyôf qui
fhuoc duoc, rôI fhì dInh huong muI fhom gaf. Trong vuon con co
hon non bô, frôn bay hoa cuc frông frong châu, da ThaI Hô bong
nuoc Iung IInh dung gIua hô son nho xiu, nhung bông son khoo sac
voI nguoI, cap buom hông huf mâf frôn hoa, dan ong vo vo bay
Iuon. Môf phu nhân maf don dI dao, vo nghIôm frang không kom
Ðao Công, co a hoan fhanh manh fhoo sau. TôI bIôf, phu nhân
không phaI IoaI sac nuoc huong froI, nhung Ia bac kôf foc xo fo cua
quan huyôn. TôI bIôf, ba xuâf fhân fhô gIa vong fôc, hoc cao faI
rông, Iam muu nhIôu kô, nha d¦ch aI aI cung nô ba, ngay quan
huyôn cung phaI nhuong dôI Iuc. TôI râf muôn ra hâu vIôn ngam
canh, nhung quan huyôn sôn chôf không ngho. Cu fhu mình frong
Tây Hoa sanh, ra hâu vIôn chuyôn so chang Ianh! Nao ngo hôm
nay fôI co d¦p dôn hâu vIôn, co dIôu không phaI dôn dao choI, ma Ia
cuu cha fôI.
MoI nguoI fâp hop faI chô rung fruc. TIôu Thâf vây con khI
frôn cây xuông. Ho ngôI xôm, ngho fIông fhanh Ia canh Ða câm
canh fu xa dôn gân rôI fu gân dôn xa Phia fruoc co fIông ôn ao, co
Io fhay gac. Sau do canh vâf yôn fInh không môf fIông dông, chI
con fIông khoc rI rI fhô fham cua nhung con frung mua fhu khoc
fhan cho sô phân ngan nguI. TIm fôI dâp fhình fh¦ch, d¦nh noI ma
không dam mo mIông. Ðon ông Tam Chu ngôI Im nhu phông va
cung không môf IoI frao dôI, y nhu nam hon da fang don sì. ChI
con khI dôI Iuc cua quây, IIôn b¦ Hâu TIôu Thâf gIu chaf.
Trang da nga vô fây, qua nua dôm, anh frang Ianh hon,
suong fhu uof dâm cây co, bong Ioang nhu quang dâu. Suong uof
mu fôI, uof ao fôI, ngay ca frong nach cung cam fhây âm uof.
Không hanh dông ngay fhì froI sang mâf, ông Tam! TôI sôf ruôf
qua. Iuc nay fôI IaI fhây phia fruoc co fIông ôn ao, fIông gao khoc,
Maåc Ngön 128
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fIông fhanh Ia phong phong. TIôp do, môf quân do bao frum huyôn
nha.
Môf nha d¦ch mac quân ao công saI fu con duong nho bôn
canh Tây Hoa sanh Iang Io chay foI, chI vây fay môf caI, không noI
câu gì. Ðon fôI chay fhoo ông fa, mon fhoo con duong nho bôn Tây
Hoa sanh, qua phong fhuô vu, phong chu ba, phong fhua phaI.
Truoc maf Ia Nguc Thân mIôu, fruoc mIôu Ia phong gIam fu fu.
TôI frông fhây fruoc co dam chay, ngon Iua cao dôn hon ba
fruong, nha bôp Ia noI phaf ra hoa hoan. Mây sInh mua, Iua sInh
gIo, khoI don cuôn cuôn bôc Iôn. nhôn nhao nhu kIôn chay Iuf, âm I
nhu qua b¦ pha fô. Iinh frang chay nhu mac cuI, fay fhung fay
gây. Nhân Iuc nhôn nhao, bon fôI vuof qua phong gIam nu, Iuof foI
phong fu hình nhanh nhu chop, nho nhang nhu gof gIây bôI fron
bang dâu. Phong gIan fhôI hoac, chuôf fhach fhuc moo, bo cho fo
bang haf dâu. ChI co cua ra vao, không cua sô, fhoaf vao không
fhô nhìn fhây gì.
Ong Tu mo khoa phong gIam fu fu, Iuôn mIông gIuc mau
mau Iôn. Tam Chu câm boc dom dom khua khua, Ioo Iôn môf vôf
sang xanh frong phong. TôI fhoang nhìn fhây cha fôI maf fim faI,
mau mo dây mIông, rang cua gay, không con ra hôn nguoI. Cha oI,
fôI vua câf fIông fhì môf ban fay hô phap da b¦f mIông fôI IaI.
Cha fôI b¦ xich ca chân Iân fay bang xich saf, xich duoc Iông
vao môf khôI da Ion gIua phong gIam, du co suc manh ngan cân
cung không fhoaf. Nho anh sang dom dom, ông Tu mo chIôc khoa
Ion o xich saf, go fay cha fôI ra. !uf Son bo quân ao mac ngoaI, dô
Iô bô quân ao dang mac bôn frong cung cu rach nhu bô cha fôI
dang mac. !uf Son ngôI vao v¦ fri cha fôI Iuc nay dô ông Tu xich
IaI. Mây nguoI dua bô quân ao cua !uf Son vua fhay ra cho cha fôI
mac vao. Cha fôI vung vô Iung fung, phôI hop chang ra sao, IaI con
hof foang Iôn:
- Cac nguoI Iam gì fhô nay7 Cac nguoI muôn gì7
Ong Tu vôI b¦f mIông cha fôI. TôI noI kho:
- Cha fInh IaI dI, con gaI MI Nuong dôn cuu cha dây.
Cha fôI IaI d¦nh hof nua fhì Tam Chu da fhoI môf qua gIua
huyôf fhaI duong, cha fôI Iang Io dô guc không kôu duoc môf fIông.
Thang Quây vaf haI fay cha fôI qua vaI, cong ông Iôn. Ong Tu gan
gIong quaf:
ÐAN H!ONC HÌNH 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chay mau!
Ðon fôI chuI ra khoI phong gIam, franh fhu Iuc nhôn nhao,
chay ra con duong hom phia sau ngôI mIôu. Truoc maf Ia dam nha
d¦ch xach fhung chay fu NghI môn foI. Quan huyôn TIôn ÐInh
dung frôn fam câp, hof fo:
- AI vao chô nguoI ây, không duoc Iôn xôn.
Ðon fôI ngôI frong bong fôI cua ngôI mIôu, Im nhu fhoc muc.
Mây chIôc don Iông dân duong cho môf daI quan xuâf hIôn
fruoc NghI môn, râf nhIôu vô sI xum xif xung quanh, chac chan Ia
Tuân phu VIôn Thô KhaI chu không phaI aI khac. Ðon fôI frông
fhây quan huyôn TIôn ÐInh rao buoc dI foI, khuyu chân chao,
gIong ranh ro:
- TI chuc quan gIao không cân fhân dô xay ra chay nha bôp,
kInh dông dôn da, fI chuc fôI dang muôn chôf!
Ðon fôI ngho fhây VIôn Thô KhaI Iônh cho quan huyôn:
- Mau cu nguoI kIôm fra nha gIam xom co phan nao frôn
không7
Ðon fôI fhây quan huyôn kInh hoang dung bâf dây, dân bon
nha d¦ch chay vô phia nha gIam. Ðon fôI nin fho, chI fIôc không
fhô dôn fhô. Ngho fhây fIông ông Tu ho hof o sân nha gIam, ngho
ro fIông rif cua canh cua. Ðon fôI cho d¦p fhuân fIôn Ia chay,
nhung VIôn Thô KhaI an ngu ngay frôn dung dao fruoc NghI môn,
không ch¦u dI. CuôI cung, bon fôI fhây quan huyôn chay foI fruoc
maf VIôn Thô KhaI, IaI khuyu môf chân, bâm bao:
- Ðâm daI nhân, gIam fh¦ da dIôm danh, không fhIôu pham
nao.
- Tôn Ðinh fhô nao rôI7
- Xich côf vao da, chac chan Iam a!
- Tôn Ðinh Ia frong pham cua frIôu dình, ngay maI hanh
quyôf, nôu dô saI sof, cac ông IIôu gIu Iây caI dâu!
VIôn Thô KhaI dI vô phia baI fâp. Quan huyôn vôI dung dây,
Iom khom vaI fhoo. Ðon fôI fho haf hoI, nhu câf duoc ganh nang.
Nhung dung Iuc do, cha fôI, nguoI cha chôf fIôf, fInh IaI. Ong Iao
dao dung Iôn, can nhan:
- Ðây Ia dâu7 Cac nguoI d¦nh dua fa dI dâu7
Maåc Ngön 130
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu Quây nam cô chân ông gIâf manh. Ong nga Ian mây
vong, rôI dung IaI ngay duoI anh frang. Quây va !uf IIôn môI
nguoI nam môf chân koo cha fôI vao chô fôI. Ong quây dap du dôI,
quaf fo:
- Ðo fa ra, dô dôn maf! Ta không dI dâu hôf, bo fa ra!
Ðon Iinh ngho fIông kôu, Iâp fuc âp dôn, sung ông Ioang
Ioang, cuc dông frôn ao foa hao quang. Tam Chu noI nho:
- Cac con, chay fhôI!...
Quây va !uf IIôn bo fay, fhân fho nhìn cha fôI môf fhoang,
rôI chay nguoc vô phia bon Iinh. Sung nô ran, co fIông fhof: Thich
khach!... Tam Chu nhu con dIôu hâu chôm Iôn nguoI cha fôI. Tu
fIông kôu vong IaI, fôI bIôf, ông dang bop cô cha fôI bang nhung
ngon fay nhu moc saf. TôI hIôu y ông, ông bop chôf cha fôI, dô pha
cuôc hanh hình ngay maI. Hâu TIôu Thâf daf fôI chay vao con
duong phia fây. Truoc maf bon fôI, dam fho IaI cua huyôn dang
chay foI. Hâu TIôu Thâf fung con khI Iôn. Con khI kôu môf fIông
choI faI, quap chaf gay môf fôn fho IaI, Iâp fuc vang Iôn fIông ru
fhâf fhanh. Hâu TIôu Thâf koo fôI qua phong fho IaI sang fruoc
cua daI duong, IaI frông fhây môf dam nha d¦ch fu sanh HaI chay
foI. TôI ngho fhây fIông sung, fIông Iua chay, fIông gao fhof quyôn
vao nhau frong sân Ion. MuI mau, muI khoI Iua xôc vao muI. Anh
frang mau nhu bac cung da bIôn fhanh mau mau.
Ðon fôI chay Iôn huong bac fhoo con duong nôI bô. TIông
chân phia sau ngay cang nhIôu, dan rif frôn dâu chiu chiu. KhI
chay dôn chô nha bôp o Ðông Hoa sanh, chof Hâu TIôu Thâf duon
IIôn mây caI, fay anh nhun ra, fuôf khoI fay fôI. Môf dong mau
xanh don chay ra fu sau Iung nhu nguoI fa op dâu.
CIua Iuc fôI dang không bIôf xoay so ra sao fhì môf ban fay
koo fôI faf ngang vao bôn frong. Ðon Iinh ao ao chay qua.
Thì ra phu nhân quan huyôn koo fôI vao fu fhâf cua ông
huyôn o Ðông Hoa sanh. Ða fu fay Iôf mu, coI ao daI cho fôI, cuôn
IaI rôI nom qua cua sô phia sau. RôI ba IôI fôI Iôn gIuong, koo chan
dap cho fôI, fha fâm rom xanh xuông, ngan ba nam phia ngoaI. TôI
nhu hu nuf, fôI chang nhìn fhây gì nua.
TôI ngho fhây bInh Iinh da suc vao hâu vIôn, ngho fhây frôn
duong dI dao, sân fruoc, sân sau, dâu dâu cung co Iinh. CuôI cung,
gIo phuf dang so nhâf da dôn: co fIông chân buoc frong Ðông Hoa
ÐAN H!ONC HÌNH 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sanh. TôI ngho co fIông noI: Ðâm Ðô fhông daI nhân, dây Ia fu
dInh cua quan huyôn. TIôp fhoo Ia fIông roI quâf vao fhân nguoI.
TôI fhây man von Iôn rôI fha xuông ngay, môf nguoI da chuI vao,
nguoI nay mac dô mong, nam saf fôI. TôI nhân ra dây Ia phu nhân,
nguoI ma quan huyôn fung ôm âp. IIôn do Ia fIông go cua, rôI fu
go chuyôn sang dâp cua. TôI va phu nhân ôm nhau fhâf chaf, fôI
cam fhây ba dang run, fôI bIôf, fôI con run hon ba. TôI ngho fhây
canh cua da bâf ra. Phu nhân vôI fom chan fhâf ky cho fôI, rôI ba
von môf goc man dô Iô nua nguoI, chac Ia khI do phu nhân dâu foc
ru ruoI, ao xông xôc xôch, Iam nhu vua fInh gIâc. Môf gIong fhô Iô:
- Phu nhân, fhoo Iônh VIôn daI nhân, fI chuc dôn fìm fhich
khach!
Phu nhân cuoI nhaf, noI:
- Ðô Thông daI nhân, ông ngoaI Tang Quôc PhIôn cua fa câm
quân danh gIac. Ðô gIu nghIôm quân ky, franh fhu nhân fâm, gIu
vung cuong fhuong, nôn da ban hanh ky Iuâf sac, do Ia quân dôI
không duoc xông vao nha rIông cua nguoI fa Nay dam fân bInh
cua VIôn Thô KhaI daI nhân da phô bo dIôu Iônh nay rôI!
- TI chuc không dam, fI chuc mao pham phu nhân, xIn phu
nhân fha fhu.
- Cì ma không dam7 Cì ma mao pham7 Chô cân suc fhì cac
ông da suc rôI, cân xom cac ông da xom rôI. Chang qua Ia cac ông
khInh ro nha ho Tang maf vân, không con nguoI frong frIôu, nôn
moI dam bây ba fhô nay!
- Phu nhân qua IoI, fI chuc Ia con nha Iinh, phaI fhoo Iônh
frôn.
- Ong dI goI VIôn Thô KhaI dôn dây cho fa, fa muôn hoI ông
ây cho ra nho7 Nua dôm ga gay saI Iinh xông vao nha rIông, Iam
nhuc gIa quyôn, huy hoaI danh fIôf con nguoI fa, vây ông ây con Ia
bô fôI cua nha ÐaI Thanh nua không7 Tuc ngu co câu: “Ko sI fha
chôf chu không ch¦u nhuc, nguoI dan ba fha chôf chu không ch¦u
faI fIông”, fa quyôf Iây caI chôf dô dôI maf voI VIôn Thô KhaI.
CIua khI do, bôn ngoaI co fIông chân gâp gap, nguoI nao do
noI nho:
- Quan huyôn da vô nha!
Phu nhân câf fIông khoc fo.
Maåc Ngön 132
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quan huyôn nhao vao frong phong, vo maf khô so:
- Phu nhân, ha quan bâf faI, dô phu nhân phaI so!
ÐuôI duoc Ðô fhông va dam quân Iinh cua ông fa dI rôI, cua
sô dong IaI, nôn faf dI, anh frang Iof qua cac ô phia frôn cua sô,
frong phong chô sang chô fôI. TôI fu frôn gIuong fuf xuông, noI
kho:
- Ta On phu nhân cuu mang, kIôp sau xIn Iam frâu ngua hâu
ha phu nhân.
NoI xong, fôI nghIông mình d¦nh bo dI. Phu nhân nam vaf ao
gIu fôI IaI. TôI nhìn fhây maf ba Iong Ianh frong dôm fôI, fôI nguI
fhây muI hoa quô foa ra fu co fhô ba. IaI nho frong sân sanh Ða co
môf cây quô cô fhu, gIo Ia Trung fhu, huong quô suc nuc, Io ra
quan huyôn va phu nhân co fhô uông ruou fhuong fhuc frang. TôI
không duoc cung y frung nhân ngam frang, qua nua dôm Ion vao
cung nguoI vuI vây frong dôm fôI. Cha fôI da Iam hong hôf ca.
NguoI Ðuc ngang nguoc, khInh nguoI nhu rac, nghI dôn cha Iong
da xof xa Cha oI, cha mô muôI qua froI! Ðô cuu cha, con chay rac
ca nguoI. Ðô cuu cha, con chay rac ca nguoI. Ðô cuu cha dam an
may ngay dôm hôI ha. Ðô cuu cha dam an may ngay dôm hôI ha.
Ðô cuu cha !uf Son mâf ba rang cua, mau fuoI ro gIof maI không
fhôI. Ðô cuu cha Tam Chu xuâf fuong. Ðô cuu cha dam an may
mâf bao sInh mang! Ðon fôI da bo bao công suc, kô sach frao nguoI
da sap xong, công Ion da sap fhanh, môf fIông kôu cua cha Iam
hong hôf!
- CIo chua dI duoc! — Phu nhân caf duf dong suy fuong cua
fôI. TôI nho IaI fình hình Iuc da fhoaf hIôm: Ðô fhông dân quân
Iinh bo dI. Phu nhân nhôm dây ra dong cua phong. ÐuoI anh sang
cua ngon Iap chuc, nof maf phu nhân do ung, không hIôu vì xuc
dông hay gIân du7 TôI ngho ba noI, gIong Ianh nhaf:
- ÐaI nhân, dây Ia chu fruong cua fhIôp, fhIô¦ gIâu nguoI dop
cho daI nhân!
Quan huyôn ngo ra bôn ngoaI môf fhoang rôI buoc nhanh
dôn bôn gIuong, Iâf chan frông fhây maf fôI. Ong dap chan IaI nhu
cu, fôI ngho ông frâm gIong noI:
- Phu nhân hIôu ro daI nghIa, xoa bo f¦ hIôm, dung Ia bâc
may râu frong nu Iuu, TIôn ÐInh vô cung cam kich!
- Vây dô cô ây dI hay gIu IaI7
ÐAN H!ONC HÌNH 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tuy phu nhân d¦nh IIôu.
Ðôn ngoaI co fIông quaf fhao, quan huyôn hôI ha ra dI. Ong
dang fhua hanh công vu, fhuc ra Ia chay frôn fình cam Iung fung.
Truong hop nay fhuong fhây frong k¦ch ban, fôI không Ia. Phu
nhân fhôI faf nôn, anh frang Iof vao nha.
TôI fhâp fhom ngôI frôn chIôc ghô dâu o xo nha, khaf khô cô,
hong dau raf. Phu nhân Ia fhân nhân hay sao ma bIôf fôI dang
khaf, ba rof cho fôI môf baf nuoc fra Ianh dua dôn fruoc maf. TôI
do du nhung vân chìa fay ra. TôI uông can, noI:
- Cam on phu nhân.
- không ngo cô con Ia môf nu hIôp faI nghô song foan — Phu
nhân gIong gIôu cof.
TôI không bIôf noI gì.
- Nam nay cô bao nhIôu fuôI7
- Ðâm phu nhân, dân nu nam nay haI muoI bôn fuôI.
- Ngho noI cô da co fhaI7
- Ðân nu fuôI fro ngu muôI, co gì không phaI xIn phu nhân
mo Iuong haI ha ma fha cho Tuc ngu co câu: “NguoI quân fu không
châp vaf, quan fo dô Iuong fo”.
- Không ngo cô IaI râf co faI an noI — Phu nhân hoI, vo maf
nghIôm fuc — Cô dam dam bao dua fro frong bung Ia cua ông Ion
không7
- Ðung fhô a, dân nu xIn dam bao.
- Vây... - Phu nhân noI — Cô o IaI hay dI7
- Ðân nu xIn dI! — TôI fra IoI ngay, không do du.
TôI dung bôn công huyôn nhìn vao bôn frong. Tình huông
fhâp fu nhâf sInh, kInh hôn fang dom ma fôI vua fraI qua frong
môf dôm frang fuy hIôn nay chua xong k¦ch ban, nhung chang bao
Iâu nua nguoI fa so dung vo, Iuu fruyôn maI maI vô sau. Ðôm qua
phu nhân khuyôn fôI nôn dI noI khac Ianh nan, con duI cho fôI
nam Iuong bac. TôI không dI dâu ca, không dI Ia không dI. TôI co
chôf fhì cung chôf faI Cao Mâf, sau khI khuây dao dâf Io froI Iong.
Ða con dôu bIôf fôI Ia con gaI Tôn Ðinh, vong frong vong
ngoaI bao vô fôI nhu dan ga maI bao vô con ga nhop. Mây ba Iao
Maåc Ngön 134
hffp://obooks.vdcmodIa.com
foc bac pho gIuI vao fay fôI nhung qua frung nong hôI hôI, fôI
không nhân fhì nhof vao fuI ao fôI, gIong nhu khoc:
- Aôn dI chau, ôm ra dây fhì khô7
Thuc ra, fôI bIôf fruoc khI xay ra vu cha fôI, fâf ca cac ba cac
cô o caI huyôn fhanh nay, con nha Ianh cung nhu bon gaI dIôm,
nhac dôn fôn fôI Ia ho ngua rang ngua IoI, chI muôn ngoam cho fôI
môf mIông. Ho ghof fôI co quan hô fôf voI quan huyôn, ghof fôI co
cuôc sông du da, ghof fôI co ban chân fo duoc quan huyôn ua fhich.
Cha oI, fu khI cha dung co fao phan, ho da nhìn con bang con maf
khac; khI hon; khI cha b¦ baf gIam frong nguc, ho dôI voI con cang
fôf hon; sau khI dung Thang ThIôn ÐaI o Thông Ðuc, cao fh¦ dan
khap noI, dung hình phaf dan huong xu cha, cha oI, con da fro
fhanh con cung cua ca vung.
OI cha, dôm qua bô fri cuu cha, fhIôu chuf nua fhanh công
mI man! Nôu không vì cha nôI con dIôn, vIôc Ion da xong! Cha oI
cha, con dIôn cua cha da haI bôn mang nguoI. Cha ra buc fuong
chu baf ma xom, maf ua mau, fIm nhoI dau. Ðôn fraI froo haI dâu
nguoI, bôn phaI froo haI dâu nguoI môf dâu khI. Ðôn fraI Ia dâu
Tam Chu va chu Quây, bôn phaI Ia dâu !T IIôn, TIôu Thâf va con
khI |Ngay ca con khI chung cung không fha, fan nhân qua!)
Maf froI da Iôn cao, huyôn nha vân Im Iìm, co Io dôn gIo ngo
moI dua cha fôI ra khoI phong gIam. Iuc nay, fu ngo Ðon dôI dIôn
hôI chôch voI công chinh cua huyôn, môf doan nguoI an mac fô
chunh, dI vô phia công huyôn. Ngo Ðon râf nôI fIông vì da fung
san sInh haI v¦ fIôn sI. TIôn sI Ia chuyôn vo vang frong qua khu,
duy frì co ngoI nha ho Ðon hIôn nay Ia môf cu nhân. Cu Cu, ho
Ðon fôn Van, hIôu ChIôu Cu, Ia môf nguoI duc cao vong frong. Tuy
cu chua fung dôn nha fôI mua ruou mua fh¦f cho, cu chua khI nao
ra khoI ngo, chI o nha doc sach, fhu hoa, vo franh, nhung cu không
xa Ia dôI voI fôI. Tôn cu duoc ông Ion TIôn nhac dôn không duoI
môf fram Iân. Ong Ion TIôn, maf sang Iôn, fay vuôf râu, ngam buc
fhu hoa cua cu, fâm fac: Cao fhu, cao fhu! Con nguoI nay ma
không dô kô cung Ia! Iuc khac ông IaI fho daI: “NguoI nay fhì dô
sao duoc7” Nhung IoI nhân xof fraI nguoc cua ông khIôn fôI không
hIôu ra Iam sao, fôI hoI, ông không fra IoI. Ong daf fay Iôn vaI fôI,
noI: “TaI hoa vung Cao Mâf do nguoI nay dôc chIôm, nhung frIôu
dình sap phô bo khoa cu, ông fa không con co hôI bo quô xom frang
nua”. TôI nhìn nhung day nuI gIông nhu nuI ma không phaI nuI,
nhìn nhung cây gIông cây ma không phaI cây, nguoI fhì mo mo ao
ÐAN H!ONC HÌNH 135
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ao, fhâf fình chang hIôu gì ca, vì fôI Ia môf dân fhuong, chI bIôf
haf vaI khuc MIôu Xoang, ngoaI ra fôI chang bIôf gì hôf. Nhung
ông Ion TIôn fIôn sI xuâf fân, môf daI fri fhuc nôI danh fhIôn ha
fhì ông hIôu, ông noI fôf fhì do Ia fôf, ông da phuc Ðon fIôn sInh,
fhì Ðon fIôn sInh phaI Ia nguoI nha froI. Cu Cu Ðon may râm maf
fo, maf fo faI Ion, muI cao mIông rông, râu fôf hon râu nguoI bình
fhuong, chI kom cha fôI va ông Ion TIôn. Tu khI râu cha fôI b¦ vaf
fruI, râu ông Ion TIôn xôp fhu nhâf, fhu hau Ia râu cu Cu. ChI
fhây cu dI dâu doan nguoI, dâu ngâng cao, nghIôm nhIôn Ia môf
Ianh fu. Cô cu hoI voo, không hIôu ngay fhuong vân fhô hay hôm
nay moI voo7 Ngay fhuong if khI gap cu, không aI dô y chI fIôf nay.
KhI cô voo, cu fro nôn ngang fang, không gIông môf van nhân, fraI
IaI, gIông môf fuong cuop, Iâu Ia hang dan. ÐI sau cu foan Ia
nhung nguoI co fôn fuôI o Cao Mâf. Ong boo dôI khan do Ia Iy
Thach Tang, chu hIôu. Ong gây nhom maf hâp hay Ia Tô Tu
Thanh, Chuong quI hIôu vaI. V¦ maf rô hoa kIa Ia Tân Nhân MI,
chu hIôu fhuôc... TaI fo maf Ion vung Cao Mâf fô fuu o dây ca.
fhân sac ho không gIông nhau, nguoI Im Iang maf nhìn fhang,
nguoI Io so cuông cuông, maf Ia may Iof, nhu dang fìm chô nho
cây; nguoI cuI gam, maf nhìn dong dInh vao ban chân, Iam nhu
không muôn cho aI nhìn fhây maf mình. Ho ra khoI ngo Ðon, IôI
cuôn foan bô anh maf frôn phô nhìn fhoo. NguoI fhì hIôu, co nguoI
fhì không hIôu. NguoI hIôu fhì noI:
- Tôf rôI, cu Cu don ma ha son, finh mang dua Tôn Ðinh duoc
bao Ianh rôI!
- NoI gì quan Ion TIôn, ngay ca VIôn daI nhân cung phaI nô
maf cu Cu, huông hô co ca foan bô huong fhân vung Cao Mâf.
- Hoang fhuong cung không phof Io y dân, chung fa cung dI
môf fhô.
Vây Ia môf dong nguoI dông dao fhoo sau cac huong fhân,
fâp frung frôn baI frông fruoc công huyôn. Ðon Iinh Ðuc va bon Vu
Vô quân nhu cho dang mô ngu b¦ gIôI nuoc Ianh, fInh ngay nhu
sao, sung dang chông nhu gây duoc bông Iôn. fôI frông fhây nhung
fôn Iinh Ðuc maf foo Iua xanh.
Tu khI gIac Ðuc dô bô Iôn Thanh Ðao, fôI duoc ngho râf
nhIôu chuyôn ky quac vô chung. Rang chân chung không co gôI,
fhang duôn nhu quo cuI, không gâp IaI duoc, da nga Ia không fhô
nao dây. Ro rang Ia huyôn fhuyôn! Nhung fôn Ðuc dung fruoc maf
Maåc Ngön 136
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI mac quân bo ông, dâu gôI Iô ro nhu caI chay gIa foI. Rang bon
chung Iam chuyôn ây chang khac Iua ngua, froo Iôn Ia xuâf IIôn.
Nhung fôI ngho bon dIôm o ngo Yôn Hoa kô: cac fhIôn fhân dâu
phaI froo Iôn Ia xuâf, ma nhu con Ion duc, sung suc ca fIông dông
hô không ch¦u xuông. Rang chung chon nhung dua fro khôI ngô,
IInh IoI dom gof IuoI dô hoc fIông chung. TôI dom chuyôn nay hoI
ông Ion. Ong cuoI ha ha, bao rang, chuyôn ây nôu dung Ia co fhâf
fhì ông cung không so, vì ông không co con fraI. Ong dua nhung
ngon fay môm maI xoa xoa bung fôI, maf sang ruc: “MI Nuong oI,
nang hay sInh cho fa môf con fraI!”. TôI noI, o rang không fhô sInh
no, Iâp CIap Con bây nhIôu nam, fôI không chua do gì. Ong bop
fay fôI, noI: “Nang chang noI CIap Con Ia fhang ngôc do sao7 NoI
rang no không Iam duoc chuyôn ây sao” Ong bop manh, khIôn fôI
chay nuoc maf. TôI noI, fu khI kôf voI ông, fôI không cho CIap Con
dung vao nguoI fôI, không fIn, ông hay hoI CIap Con. Ong noI:
“Nang hay nhI, xuI nguoI fôn qui nhâf huyôn dI hoI môf fhang
ngôc!”. TôI noI, fôn qui nhâf huyôn fhì caI chIm cung không doo
bang da, fôn qui nhâf huyôn fhì khI môm cung chang khac con
gIun, fôn qui nhâf huyôn fhì không ghon chac7 Ngho fôI noI vây,
ông cuoI hì hì, bo fay ra. Ong ôm fôI vao Iong, noI: “Cung cua fa,
nang Ia fhuôc an fhân cua fa, Ia IInh don ma Ngoc Hoang Thuong
Ðô Iuyôn cho fa...” TôI ruc maf vao Iong ông, nung n¦u, ông oI, ông
hay chuôc om ra, dô om môf nam ba fram sau muoI Iam ngay hâu
ha Ong, om không cân danh phân gì hôf, nguyôn Iam con o hâu ha
Ong. Ong Iac dâu: “Hoang duong, fa duong duong Ia môf frI
huyôn, mônh uan cua frIôu dình, sao dam cuop vo cua dân, chuyôn
nay ma xay ra, fhIôn ha chô cuoI Ia chuyôn nho, chI so không gIu
nôI caI mu ô sa frôn dâu!”. TôI bao, vây ông bo om dI, fu nay fro dI,
om không bao gIo daf chân dôn noI nay nua. Ong fhom fôI môf caI:
“Nhung fa không bo duoc nang”, rôI ông nhaI g¦ong MIôu Xoang
Chuyôn nay khIôn ban quan fruoc sau kho nghI... Ong cung bIôf
haf MIôu Xoang7 Ong hoc aI vây, ông fhân yôu! “Muôn hoc fhì ngu
voI cô gIao”, ông frôu choc fôI, ông vô mông fôI, baf chuoc gIong cha
fôI, dung phach dung nh¦p ma haf rang Vung hông gac nuI da
hoang hôn, hô vof rung sâu chIm vô ngan, rIông ban huyôn không
noI fa fuc, môf mình môf bong nâu ruôf gan... Con co gì ông nâu
ruôf gan7 Chang phaI om sông so so dang nam frong Iong ông, fIôu
sâu gIaI muôn cho ông dây sao7 Ong không fra IoI, coI mông fôI
nhu caI frông com ma vô, fIông fha fIông buông, fIôf fâu phân
mInh, haf fIôp Tu buôI baf quon nang Tôn nu, nhu han Iâu ngay
ÐAN H!ONC HÌNH 137
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gap mua xuân. Ong cu noI fhô, môf phu nu nông fhôn ban fh¦f cây
nhu om fì fôf o chô nao7 CaI fôf o nang không kô hôf, ngay nong
nhâf nang Ia khôI bang, ngay Ianh nhâf nang Ia Io Iua. Nhâf nhâf
nua Ia khI fình fu, nang khIôn fa uof dâm mô hôI, khop xuong fhu
gIan, Iong fa bôI hôI. Iam nguoI, ôm MI Nuong ma ngu, cuôc sông
fhân fIôn cung vây fhôI! Ong haf, haf maI rôI Iâf fôI xuông duoI,
ham râu nhu Iông duôI ngua cua ông phu kin maf fôI... OI cha
nuôI, nguoI fa co câu:
Co fâm frông hoa hoa không no, vô fâm frông IIôu IIôu sum
suô, hôm nao phuong Ioan nghIông ngua duoI vân daI, aI ngo om
da hoaI fhaI... Vôn d¦nh cho ông vuI bâf chof, aI do ông baf cha om
ch¦u cuc hình...
TôI frông fây cu Cu Ðon dân dâu cac huong fhân nham
damm bInh Iinh nhu hum nhu soI ma dI foI. Nhung fôn Iinh fron
fron maf, sung chIa ngang. NgoaI fru cu Cu Ðon, nhung nguoI
khac dI Iiu riu, nhu co dây nho vuong gIua haI chân, nhu co koo
dinh duoI gof gIay. Cu Cu Ðon dân buf Iôn fruoc môf khoang cach,
nhu con chIm dâu dan. Cu Cu Ðon dôn công gIao hoa fhì bon Iinh
Iôn dan rôm rôp, cac huong fhân phia sau co cum IaI, không dam
fIôn Iôn nua. Cu Cu cung dung IaI bôn Iâu gIao hoa. TôI fu frong
dam phu nu chay Iôn, quì sup khoang gIua sau Iung cu Cu va
fruoc cac v¦ huong fhân, câf fIông khoc Iam cac cu gIâf mình hôf
hoang. TôI kô nhu haf: Cac cu cac ông oI, chau Ia MI Nuong, con
gaI Tôn Ðinh, chau Iay ca v¦, xIn cac v¦ hay cuu cha chau. Cha
chau fao phan Ia co nguyôn do, fuc ngu co câu, cho cung buf gIâu,
huông hô cha chau fhông hIôu Iô nghIa, nam finh cuong cuong.
Cha chau nôI dây cung vì IoI ich moI nguoI! Cac cu cac bac cac chu,
cac v¦ huong fhân hay cuu cha chau!...
Trong fIông gao khoc cua fôI, cu cu Ðon hâf vaf ao quì xuông
dâf, ngay fruoc maf bon Iinh. TôI bIôf, cu không Iay bon Iinh, ma
cu Iay huyôn duong Cao Mâf, quì Iay quan huyôn TIôn ÐInh, cha
nuôI cua fôI.
OâI cha nuôI, frong bung MI Nuong dang quây dap, dua con
yôu qui cua fôI cung Ia haf gIông Iang soI nha ông, huong hoa fho
cung ông. Tuc ngu co câu: Ðanh cho ngo chua, xIn ông hay vì con
ma cuu cha!
Cu Cu Ðon quì xuông fruoc, cac huong fhân quì fhoo, môf
mang don fhuI nhung nguoI quì frôn duong phô. Cu Cu Ðon ruf fu
Maåc Ngön 138
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frong boc môf cuôn gIây, nâng Iôn ngang nguc mo ra. Chu vIôf
chân phuong, ngang bang sô ngay Cu cao gIong doc:
“... Tôn Ðinh sInh su, Ia co nguyôn do Vo con b¦ haI, không aI
Iam ngo! CIuong co fao phan, dô cho dân nho! TôI không dang
chôf, râf mong frôn fha Tha cho Tôn Ðinh, vô yôn moI nha...”.
Cu Cu haI fay nâng fo don cao qua dâu, cu quì không ch¦u
dung dây, co y doI nguoI ra nhân. Nhung huyôn duong da b¦ quân
Iinh bao vây chaf, vang nhu chua ba Ðanh. Can nha bôp hoa hoan
dôm qua, dâu xa vân con bôc khoI. Ðâu Iâu dam an may da nang
muI.
Ðôm qua, anh hung hao kIôf pha huyôn nha, Iua chay ngâf
froI, nguoI huyôn nao... Nôu fôI không fân maf frông fhây, du
danh chôf fôI cung không dam fIn chuyôn dông froI da xay ra.
NghI IaI ma so. IaI nghI không so gì hôf!
Nhung ko an may khang khaI dân fhân vao chô chôf, coI
rung dâu chI Ia caI soo bang mIông baf! Nho chuyôn dôm qua, can
bônh dIôn cua cha, nghI sao ma gIân! Ðô bô fan fanh môf kô sach
dIôu ky. Cha chôf con Ia chuyôn nho, IIôn Iuy bao nguoI chuyôn Ion
hon. Cac v¦ caI bang dôu chôf sach. Phu nhân không cuu, mang
cua con cung không con!... Sao cha IaI dIôn khung dôn fhô ho cha7
ThInh fhoang môf nha d¦ch hôI ha chay qua sân nhu con moo
hoang. ThoI gIan huf fann môf fâu fhuôc da frôI qua, cu Cu Ðon
vân nguyôn fu fhô cu, bâf dông nhu môf pho fuong dâf. Ðôn frong
huyôn duong vân k dông fInh gì. ThoI gIan huf fan môf fâu fhuôc
IaI da frôI qua, huyôn duong vân không dông fInh, fruoc cua nha
môn bon Iinh maf fron frung, sung Iam Iam nhu dang gap d¦ch.
Mô hôI chay rong rong frôn cô cu Cu. RôI fhoI gIan môf fâu fhuôc
nua IaI da frôI qua, fay cu Cu baf dâu run, mô hôI uof dâm Iung.
Trong huyôn vân Im ang.
Ðông ba cu Tôn câf fIông khoc:
- XIn ru Iong fhuong ma fha cho!
MoI nguoI khoc fhoo:
- XIn ru Iong fhuong ma fha cho!
Maf fôI nhoo dI. Qua man nuoc maf, fôI fhây cac huong fhân
dâp dâu Iay dây duong, fruoc fôI sau fôI nhâp nhô nhu song, bôn
ÐAN H!ONC HÌNH 139
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phaI bôn fraI fIông khoc nao Iong, fIông dâp dâu bôm bôp không
nghI không ngung.
MoI nguoI quì Iay frôn duong cho dôn gân frua, ba Iân fhay
gac, vân không co nguoI frong huyôn ra nhân don. HaI canh fay
gIo cao cua cu Cu fu fu ha xuông, caI Iung fhang dân dân gâp IaI,
cuôI cung, cu Cu nga Ian ra, ngâf xIu.
CIua Iuc ây, chIông frông vang froI, kon dông Ianh Ianh,
doang doang doang ba phaf sung fhân công, công chinh huyôn Ðao
Hông kon kof mo, fhô frân bay ra fruoc NghI môn. TôI không ngo
dam vô sI nhu boo nhu hô, cung không nghI fruong oaI phong. TôI
nhìn cô xo fu cham cham, haI chIôc Iông kô saf bôn nhau, môf
chIôc cha fôI Tôn Ðinh, chIôc fhu haI Tôn Ðinh gIa: !f Son. M... oo
m... oo m... oo! TôI dau!
Maåc Ngön 140
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 32
Hay hay hay..., man k¦ch baf dâu!
Tôn Ðinh nhôf frong Iông dI dIôu phô. TIôf frung fhu, nang
vang choI IoI.
Kìa, dân chung chon vaI dung kin haI bôn duong.
Kìa, dam nha d¦ch gIong frông khua chIông dI fruoc mo
duong.
Kìa dam quan quân hung hô chan duôI, guom fuôf frân, dan
da Iôn nong. Iinh Ðuc IaI cang cang fhang, vì Tam Chu dôm qua
cuop nguc, muu foan danh frao pham nhân. TôI môf muc không
ngho, san sang ch¦u hanh hình, nôu không, Iuc nay fôI da o môf
noI ma không bIôf quI không hay, chI con môI !uf Son frôn cô xo
nay. Tam Chu oI, Tôn Ðinh da phu Iong cac v¦, khIôn anh om hôn
xuông suôI vang, dâu froo gIua cho, chI môI fôn fuôI fhì frôn bang
Phong fhân cua MIôu Xoang.
MIôu Xoang. “Ðan huong hình. Tôn Ðinh du nhaI”
Ðan fay Tam Chu nhu chIôc gong kìm xIôf chaf hong fôI, maf
nay dom dom, faI u dac, con nguoI IôI ra, huyôf fhaI duong gIâf
gIâf... fôI hIôu, fhân nay sap dI fong! Không, không fhô chôf nhu
fhô nay, chôf frong fay Tam Chu fhì uông qua! TôI sông Ia anh
hung, chôf phaI cung coI. Anh Tam, Tôn Ðinh hIôu y anh. Anh so
fhI frIôn dan huong hình, anh so khI fhu hình fôI kôu cha khoc
mo, anh so fôI khI ây, chôf chang chôf cho, sông không sông dang!
Anh bop cô cho fôI chôf, dô âm muu cua nguoI Ðuc không fhanh.
Tam Chu, anh bo fay ra, bop chôf fôI câm bang bop chôf danh fIôf
fôI. Anh chang bIôf, fôI phâf co chông Ðuc moI fhanh công môf
nua, nôu nhu fôI nua duong bo do, chang hoa ra dâu voI duôI
chuôf, co fhuy vô chung! TôI uoc mong ruôI ngua haf MIôu Xoang,
phaI sông huy hoang, chôf phaI chôf bI frang! TôI nhung muôn oaI
phong frôn daI cao nam fruong, dô ba con huong fhân fhuc fInh,
dô gIac Tây baf via kInh hôn! Iuc nguy kho fôI Io caI khôn: haI fay
ÐAN H!ONC HÌNH 141
hffp://obooks.vdcmodIa.com
moc maf, dâu gôI fhuc bung Tam Chu TôI fhây co gì âm âm vuong
frôn maf. Tam Chu ra roI fay, cô fôI duoc gIaI phong!
ÐuoI anh frang, fôI fhây râf nhIôu quan bInh dung xung
quanh fôI va Tam Chu Maf chung nang fr¦ch y hôf bong bong Ion.
co mây caI maf — bong — bong Ion cuI xuông, fay fôI b¦ fom, nguoI
b¦ xach Iôn fhoo. Maf fôI da fro IaI bình fhuong, fôI frông fhây chu
CaI bang Tam Chu, ban nôI khô cua fôI, nguoI Iâf nghIông run nhu
caI sang dang sang gao. Trôn dâu anh chay ra môf châf mau Iam,
muI fanh nông. Iuc nay fôI moI hIôu vì sao anh buông fôI ra:
không phaI do fôI phan khang, ma anh b¦ ban môf phaf dan vao
dâu.
Môf fôp Iinh fIôn hô hâu ung kom fôI dI, qua NghI môn, qua
Iâu CIoI Thach, dung IaI o Nguyôf daI fruoc sanh duong. Ngâng
dâu Iôn, fôI fhây sang duong, mônh mông, don duôc sang frung.
Ðon Iông ghI ro chuc danh VIôn Thô KhaI, froo chinh gIua maI
hIôn, don Iông cua sang duong Cao Mâf daf sang haI bôn. Ðon Iinh
kom fôI vao frong sanh, baf fôI quì frôn phIôn da xung fôI. TôI Iôm
côm dung dây, chân run nguoI Iao dao. Môf fôn Iinh da khooo chân
fôI, fôI bâf chof nga Ian ra dâf, fôI cho haI chân ra phia fruoc, fôI
ngôI chu không ch¦u quì!
TôI ngôI yôn v¦ rôI, nguoc maf nhìn Iôn, fhây VIôn Thô KhaI
maf fron vanh vanh, bong nhu bôI mo, fhây CacIôf maf ngua vo
khac khô. TrI huyôn TIôn ÐInh dung môf bôn, khom Iung qu¦ gôI,
frông vua dang fhuong vua dang buôn. TôI ngho VIôn Thô KhaI
hoI:
- Ko xâu duoI kIa, khaI ro ho fôn.
- Ha ha ha ha ha — TôI cuoI ru, noI — VIôn daI nhân dung Ia
qui nhân maf Ion Iuôc, fôI dI không dôI ho, ngôI không dôI fôn, fôI
dây Ia daI dâu IInh ba quân chông Ðuc, vôn fôn Tôn Ðinh, gIo dôI
fôn daI fhanh Nhac Vu Muc, dang ch¦u cuc hình frong dình Phong
Ða.
- Ðon Iông fIôn IaI gân! — VIôn Thô KhaI quaf fo.
Mây chIôc don Iông gIo ra fruoc maf fôI.
- TrI huyôn TIôn, sao fhô nay7 — VIôn Thô KhaI Ianh Iung
hoI.
TIôn ÐInh vôI va fIôn Iôn, hâf vaf phuI fay ao, quì xuông
fhua:
Maåc Ngön 142
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðâm daI nhân, fI chuc vua dich fhân kIôm fra pham nhân,
Tôn Ðinh xIông fay chân o côf da danh cho phI.
- Vây fôn nay Ia aI7
Quan huyôn dung Iôn dI fôI fruoc maf fôI ngam nghia. TôI
fhây maf ông fa chop chop nhu Iua ma froI.
TôI vuon cam ra, noI:
- TIôn daI nhân hay nhìn cho ky, ông bIôf ro caI cam cua fôI.
Nam xua fôI co môf bô râu dop, nhung frong nuoc fhang nhu soI
fhop. Râu fôI da b¦ chinh fay ông vaf! Con rang cua cua fôI b¦
CacIôf dap gay bang bang sung, dung chua7
- NguoI Ia Tôn Ðinh, vây Tôn Ðinh frong nguc Ia nguoI nao7
Chang Io nguoI co phop nhân fhân7 — TIôn ÐInh hoI.
- TôI không co phop phân fhân, ma cac v¦ maf fhong manh!
- Cac fraI cac fram hôf suc canh gIac, dong chaf công chinh,
suc sao không sof cac xo xInh, bon gIac bâf kô con sông hay da
chôf, dua hôf vô dây cho fa! — VIôn Thô KhaI ra Iônh cho bô ha Iao,
bon dâu muc Ion nho da ran. — Con ông huyôn Cao Mâf, hay dôn
phong gIam fu fu dua caI fôn Tôn Ðinh vô dây, dô fa xom fhang
nao gIa fhang nao fhâf!
ChI Iaf sau, xac cua bôn nguoI hanh khâf va xac môf con khI,
da duoc koo vô sanh duong. NoI bôn caI xac Ia không dung han vì
Tam Chu vân chua chôf han, cô hong dang ong oc, bof mau dun
frôn mop. TôI ngôI cach Tam Chu chI ba fhuoc, maf Tam Chu vân
con nhìn duoc. anh maf Tam Chu xuyôn suôf fraI fIm fôI: anh Tam
oI anh Tam, chung fa da haI muoI nam bo ban! Nho nam xua ganh
haf fôI vô dIôn MIôu Xoang, anh koo fôI vô mIôu Ða Cô uông ba
chung ruou. Anh Ia nguoI mô haf MIôu Xoang, k¦ch ban daI dôn
mây cung fhuôc Iong. Anh co gIong v¦f duc, nhaI fIông moo kôu
fhâf fuyôf! Anh haf dIôu Ian fham, gIong ngân daI mônh mông.
OâI nguoI anh om, nho chuyôn xua ma Iong fhôn fhuc, IoI ca
không muôn ma frao Iuôn! TôI dang d¦nh câf IoI ca fhì bôn ngoaI
âm âm huyôn nao.
Cung voI fIông xich saf Ioang xoang koo frôn maf dâf, môf
doan nha d¦ch ap gIaI !uf Son vao sanh duong. fôI frông fhây !uf
Son, ao daI frang rach buom, chân xIông, fay xich, mau mo bô bôf,
môI rach, mIông khuyôf ba caI rang, anh maf du dan... Nhâf cu
nhâf dông, nhâf chIôu nhâf fhuc cua !uf Son dôu gIông fôI, chI
ÐAN H!ONC HÌNH 143
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môI rang Ia gay hon môf chIôc. TôI bâf gIac gIâf mình, fhâf Iong
khâm phuc Tam Chu fInh v¦ Nôu không dôI ra môf chIôc rang cua,
fhì ngay ca mo fôI cung nhân không ra.
- Ðâm daI nhân, fI chuc da gIaI Tôn Ðinh vô dây — Quan
huyôn noI.
TôI frông fhây VIôn Thô KhaI va CacIôf fron fron maf.
!uf Son dung ngao nghô, frôn môI no nu cuoI mô hôn.
- Tôn pham fo gan! Sao không quì xuông! — VIôn Thô KhaI
câm mIông “kInh duong môc” dâp danh chaf xuông ban, nghIôm
gIong quaf.
- Ta duong duong Nguyôn soaI ÐaI fông, frôn quì Iay froI dâf,
duoI quì Iay cha mo, sao fôI IaI quì fruoc bon phIôn bang, bon cho
hoang! — !uf Son nhaI gIong fôI, fra IoI dInh dac.
Chu om !uf Son co fhô coI nhu haf gIông k¦ch MIôu Xoang.
Nam xua, fhoo IoI Tam Chu, fôI dôn mIôu Ða Cô day haf cho dam
an may, da sô phaI bo cuôc, rIông !uf Son hoc môf bIôf muoI,
fhoang qua da hIôu. TôI day chu haf vo “Hông môn yôu”, vo “ÐuôI
baf Han Tin”, chu haf fron vanh ro chu, nhu co duyôn fhâm voI
MIôu Xoang! TôI d¦nh dua chu vô ganh haf, nhung Iao Tam Chu
gIu chu IaI Iam Chuong môn khI Tam Chu quI fIôn...
- Chu om, dung Iam chuyôn vô ich! — TôI chap fay chao chu.
- Chu om, dung Iam chuyôn vô ich! — Chu chap fay, xich kôu
Ioang xoang, nhac y xì IoI fôI, chao fôI
OâI hoang duong, sanh duong công dIôn MI hâu vuong!
- Tôn fu fu, quì xuông fra IoI! — VIôn Thô KhaI gIong oaI vô.
- TôI dây, fruc fruoc gIo, gay không Iuôn cuI; ngoc frong nuI,
da naf vang phaI!
- QuI xuông!
- Muôn gIôf cu vIôc gIôf, muôn quì fhì dung hong!
- Ðaf no quì! — VIôn Thô KhaI gIân fim maf.
Ðam saI nha nhu boo nhu soI ua foI, IôI IôI koo koo, ân !uf
Son quì xuông, nhung chung vua buông fay, !uf Son baf chuoc
fôI, chuyôn ngay sang fu fhô ngôI duôI chân, song song voI fôI. TôI
nghIôn rang, chu cung nghIôn rang. TôI fron maf, chu cung fron
Maåc Ngön 144
hffp://obooks.vdcmodIa.com
maf. TôI noI: !uf Son, fhang khôn! Chu cung chuI: !uf Son, fhang
khôn! HaI chung fôI nhâf cu nhâf dông nhu nhau, fu nhIôn VIôn
Thô KhaI cung phaI bâf cuoI. Ong fa cuoI hì hì, CacIôf ngôI bôn
canh cung nhôch mIông cuoI ngo ngân.
- Ðan phu Iam quan Iâu nam, chuyôn gì cung da fung fhây,
nhung chua bao gIo chung kIôn franh nhau Iam fu fu! - VIôn Thô
KhaI vua cuoI vua noI — Ong huyôn Cao Mâf, ông doc nhIôu hIôu
rông, hoc vân uyôn bac, ông gIaI fhich fa ngho xom nao7
- TI chuc hIôu bIôf nông can, mong daI nhân chI bao - TIôn
ÐInh cung kinh dap.
- Ong phân bIôf gIup ban quan, aI Ia Tôn Ðinh7
TIôn ÐInh dI dôn fruoc maf fôI, hôf nhìn fôI IaI nhìn !uf
Son, nof maf fo ra do du không duf fhoaf. TôI bIôf, vIôn frI huyôn
nay khôn nhu rân, fhoang qua da phân bIôf duoc fhâf gIa, vì sao
ông fa fru fru7 Chang Io ông fa muôn fhang an may ch¦u hình
phaf dan huong7
- Ðâm daI nhân, fI chuc không fInh, qua fhuc không phân
bIôf duoc.
- Ong nhìn ky IaI Iân nua.
Quan huyôn nhìn ky hôI Iâu, Iac dâu:
- Ðâm daI nhân, vân không sao phân bIôf duoc.
- Ong nhìn mIông chung.
- MIông chung dôu gay rang cua.
- Co khac gì nhau không7
- Môf khuyôf ba rang, môf khuyôf haI rang.
- Tôn Ðinh khuyôf mây rang7
- TI chuc không nho.
- Thang khôn CacIôf dung bang sung dâp gay ba rang cua
cua fa - !uf Son mau mIông noI fruoc.
- Không phaI, CacIôf dâp gay cua fa haI rang — TôI Ion fIông
caI chinh.
- Ong huyôn Cao Mâf, ông phaI nho CacIôf dâp gay mây rang
chu7
ÐAN H!ONC HÌNH 145
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðâm daI nhân, fI chuc fhuc fình không nho.
- NoI vây co nghIa Ia ông không phân bIôf duoc Tôn Ðinh
fhâf Tôn Ðinh gIa! Ong Ia quan d¦a ma con không phân bIôf duoc,
vây không cân phân bIôf nua — VIôn Thô KhaI xua fay — Ðua
chung vô phong gIam fu fu, ngay maI fhI hanh an cho ca haI. Ong
huyôn Cao Mâf, dôm nay ông dich fhân canh gac haI bôn fu fu
nay, nôu dô saI sof, fa cu ông ma hoI.
- TI chuc xIn fân fâm fân suc... - Quan huyôn cuI rap nhân
Iônh. TôI fhây ông fa mô hôI dâm dìa, vo fhu fhaI ung dung fruoc
dây mâf bIôn.
- CIo fro danh frao, chac chan co nôI ung fIôp fay — VIôn Thô
KhaI bIôf ro chân fo ko foc — Ðaf ngay ÐIôn Su gIam fraI, nguc fôf
canh gIu fu fu, doI sang maI fra hoI.
Không doI quân Iinh dôn baf, ÐIôn Su da froo cô fu vân. Ðon
saI nha koo xac ông nhu koo môf con cho chôf vô IôI dung dao bôn
ngoaI NghI môn, cung voI fhI fhô Tam Chu, TIôu Thâf. KhI bon
Iinh sâp ngua IôI fôI vô kham fu fu, fôI frông fhây bon dao phu
dang caf dâu ho fhoo Iônh cua aI do. Iong fôI quan dau, Iua gIân
suc sôI. TôI nghI co Io fôI saI khI không ngho IoI Tam Chu, fhay
hình dôI dang dô VIôn Thô KhaI va CacIôf vô huf. TôI nghI co Io fôI
saI khI không ngho IoI Tam Chu, fhay hình dôI dang dô VIôn Thô
KhaI va CacIôf vô huf. TôI da huy hoaI mây mang nguoI vì muôn
mình công duc vIôn man, fhIôn cô Iuu danh. ThôI fhôI fhôI, khoaf
fay gaf bo chuyôn phIôn nao, dôm fruong cô fhuc dôn ngay maI!
Quan huyôn chI huy bon saI nha xich fôI va !uf Son vao côf
xich phI.
Trong kham dôf ba cây nôn daI, ngoaI cua froo ngon don
Iông. TrI huyôn cho bô môf chIôc ghô dôn, ngôI canh bôn cua, qua
Iô cua sô bang mIông haf, fôI fhây sau Iung ông fa co dôn bay fam
saI nha, phia sau saI nha Ia môf dam Iinh dong. Nha bôp da buoc
dâp Iua, nhung muI khof vân con nông nac.
Thanh Ia bao canh fu go.
TIông ga gay Iac dac, anh don Iông da nhaf, nôn frong
kkham da chay qua nua. TôI fhây vIôn frI huyôn dâu guc xuông
nguc, ru ruoI nhu cây ma b¦ suong muôI, không ra sông cung
chang ra chôf. TôI bIôf fình canh ông nay không fôf dop gì! CIu
duoc dâu fhì mâf mu ô sa! TIôn ÐInh oI, con dâu vo fu hao hoa
Maåc Ngön 146
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhanh nha môI khI ông uông ruou ngâm fho Su dIôn khung cua
ông khI do râu voI fôI dI dâu ca rôI7 Ong huyôn oI ông huyôn, oan
gIa gap nhau, ngay maI fa cung chôf, coI nhu hôf oan cuu!
!uf Son, !uf Son, chu cung Ia dô dô cua fôI. Chu huy dung
nhan vì frung nghIa, su xnh so ghI fac ngan fhu! Con co gì chu
mim mIông hoaI, nhâf quyôf nhân mình Ia Tôn Ðinh7 TôI bIôf, chu
khaI fhâf fhì cung không fhoaf chôf, nhung chom dâu, chôf suong
hon xIôn ca bang coc dan huong!
- HIôn dô, sao om Iam vây7 — TôI hoI nho.
- Su phu — Chu kho fra IoI — Nôu nhu chôf môf vô danh fIôu
fôf, fhì chang hoa gho oan mây rang cua!
- Chu fuong xIôn cha fu frôn Iôn mIông fhu v¦ Iam sao7
- Su phu, dân an may fu nho da phaI fu hanh ha mình. ÐaI
hoc vo Iong ông Tam Chu day dô dô Ia nam frôn dao. Trôn doI chI
co chuyôn an may huong phuc không fron von, Iam gì co chuyôn
an may không ch¦u nôI hanh ha7 Ðô dô khuyôn su phu không nôn
nhân mình Ia Tôn Ðinh dô chung danh cho su phu caI chôf khoan
khoaI, con nhuc hình dô cho dô dô.
- Chu da quyôf fâm, anh om mình hay cung vuof aI. Chôf ra
chôf, cho chung mo maf ma nhìn, cho chung bIôf gan nguoI Cao
Mâf!
- Su phu, Iuc nua froI moI sang. Su phu franh fhu kô cho dô
dô ngho I¦ch su MIôu Xoang - !uf Son dô ngh¦.
- Ðuoc, dô dô fhân yôu cua fôI. Tuc ngu co câu: “Con nguoI
sap chôf fhuong huong fhIôn”, fôI kô ngon nguôn dô chu ngho.
Vao nhung nam !ng Chinh, môf quaI kIôf co fôn Thuong
Mâu dôn vung Ðông Ðac Cao Mâf fa Ong không vo con, môf mình
môf bong, chI môI con moo don Iam ban. Thuong Mâu Ia fho han
nôI, ganh dô nghô frôn vaI, ngay ngay dI khap hang cung ngo hom,
han va nôI nIôu xoong chao. Ong fay nghô kha, con nguoI dung
dan, duoc moI nguoI qui môn. Tình co môf bân du dam fang nguoI
ban. Ðung fruoc mô ban, nho IaI Iuc sInh fhoI ban dôI xu râf fôf
voI mình, fhuong xof ban nôn fâm fình phaf dông, ông vua kô vua
khoc, gIong kô muof ma, fIông khoc co fình, khIôn fhân nhân
nguoI chôf quôn ca khoc, nhung nguoI dua dam fhôI ôn ao. AI nây
Iang Iang ma ngho, xuc dông sâu sac. Không aI ngo môf ông fho
han nôI ma co gIong hay dôn fhô!
ÐAN H!ONC HÌNH 147
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðây Ia fhoI ky frang nghIôm frong I¦ch su MIôu Xoang.
Nhung IoI fhan van xuâf phaf fu fâm Iong frung fhuc, IoI haf fang
cua Thuong Mâu nhu cây fruc xanh moc frôn fâm cao, hon han
canh gao khoc, fI fô cua cac ba cac cô, hay fIông khoc ho cua canh
dan ông. No vô vô an uI nhung nguoI dang dau xof vì mâf nguoI
fhân. No dom IaI su fhuong fhuc cho nhung nguoI ngoaI cuôc. No
Ia su caI cach fang Iô fruyôn fhông chI kôu voI khoc, mo ra môf
nghI fhuc moI vô fang Iô frong con maf moI nguoI, chang khac cac
fin dô dao Phâf nhìn fhây quâng fhIôn hoa frôn dâu duc Phâf noI
cuc Iac; y nhu nguoI fa sau khI fam gôI ru sach buI frân, uông bìng
fra nong, mô hôI foaf ra fu Iô chân Iông. Vây Ia môf fruyôn muoI,
aI cung bIôf ông fho Thuong Mâu không nhung fay nghô cu phach,
ma gIong haf fhì hay nhu chuông dông, ma fri nho fhì fhây gì nho
nây, ma an noI fhì xuâf khâu fhanh chuong. Ðân da, nhung gIa
dình co nguoI chôf dôu moI ông dôn du dam fang, nho ông haf
fruoc mô an uI IInh hôn nguoI chôf, xoa d¦u nôI dau nguoI sông.
Thoaf dâu, ông fhoaI fhac, haf cho nguoI qua cô ma mình không
quon fhì chang ra Iam sao. nhung Iân môf Iân haI không dI con
duoc, Iân fhu ba fhì kho ma fu chôI. Iuu Huyôn Ðuc moI Không
MInh chang phaI ba Iân dôn Iôu co dây sao7 huông hô Ia nguoI
frong fhôn xom, faf Iua fôI don, Iân nguoc fram nam vân Ia fhân
fhich ho hang, không nô nguoI sông fhì nô nguoI da chôf. NguoI
chôf du nhu hô, hô chôf hIôn nhu cuu. NguoI da chôf cao sang,
nguoI con sông fI fIôn. Vây Ia dI, môf Iân haI Iân ba Iân, Iân nao
cung duoc coI nhu fhuong khach, don fIôp nông nhIôf. Cây so fuoI
nuoc fIôu vao rô caI, nguoI so fuoI ruou fh¦f vao fâm can. Môf anh
fho han ma duoc frong vong nhuong ây, cam kich vô cung, fâf
nhIôn phuc vu bâf kô sông chôf. Ðao cang maI cang sac, nghô cang
Iuyôn cang fInh. Nghô fhuâf cua ông duoc nâng cao dôn mây fâm.
Ðô co nhung khuc haf moI Ia, ông fôn Ma ÐaI Quan fIôn sInh duoc
coI Ia co hoc nhâf frong fhôn Iam fhây, fhuong xuyôn kô chuyôn
xua va nay cho ông ngho. Sang nao ông cung Iôn maf dô Iuyôn
gIong.
Iuc dâu, chI cac hô bình fhuong moI Thuong Mâu haf fang,
khI da fIông Ianh dôn xa, cac daI gIa baf dâu moI ông. Nhung nam
fhang ây, dam fang nao co ông du, câm bang ngay hôI o Cao Mâf.
NguoI fa dìu gIa daf fro, mây chuc dam duong cung dôn ngho.
Ðam nao không co ông, fhì du hao hoa dôn mây, sang frong dôn
mây, co phuon rop froI, ruou fh¦f Ia IIôf, nguoI du vân Ioo foo.
Maåc Ngön 148
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 33
RôI dôn môf ngay, Thuong Mâu quang ganh dô nghô, fro
fhanh daI su haf fang chuyôn nghIôp.
Ngho noI o phu Không co nguoI nguoI chuyôn khoc fang,
gIong fôf, dôu Ia nu. Nhung ho dong gIa Iam fhân nhân nguoI chôf
ma khoc, kôu froI kôu dâf, aI oan nao nung. KIôu khoc fang cua ho
khac hoan foan haf fang cua Thuong Mâu. Vì sao su phu phaI so
sanh haf fang cua mIôu Không vo haf fang cua fô su chung fa vì
rang, cach dây mây chuc nam co nguoI xuyôn fac, rang fô su cua
chung fa ngho fhoo IoI khuyôn cua môf v¦ khoc fang o mIôu Không,
chuyôn sang kIôm an bang nghô haf fang. Su phu da fung dôn
khao saf o mIôu Không, o do hIôn vân con môf sô phu nu Iam nghô
khoc fang. Ho chI fhuôc Iong môf sô câu chu, nao froI oI, nao dâf
hoI, hoan foan không gIông haf fang cua fô su fruoc IInh cuu cua
nguoI da khuâf. So sanh fô su voI ho, chang khac dom froI so voI
dâf, dom phuong hoang so voI ga rung!
Tô su chung fa hoan foan ngâu hung ma dIôn xuong fruoc
vong IInh nguoI chôf, câu chu Ia can cu vao hanh frang Iuc sInh
fhoI ma daf. NguoI co bIôf faI xuâf khâu fhanh chuong, daf câu
ghop vân, vua gIan d¦ dô hIôu, vua fao nha hao hoa. IoI haf fang
cua ông fhuc ra Ia IoI dIôu. Nâng fâm Iôn nham fhoa man fâm Iy
nguoI ngho, ông không chI fan duong hanh frang nguoI da khuâf,
ma con fhôm vao dây nôI dung vô fhô fhaI nhân fình. Ðo chinh Ia
MIôu Xoang cua chung fa.
Kô dôn dây, fôI fhây quan huyôn hình nhu nghIông dâu Iang
ngho voI môf fhaI dô frân frong. Thich ngho fhì ngho, ông ngho
cung fôf fhôI. anh không hIôu MIôu Xoang fhì không hIôu con
nguoI Cao Mâf. Anh không hIôu I¦ch su MIôu Xoang, fhì không Iy
gIaI nôI fâm IInh nguoI dân Cao Mâf! TôI cô y noI fo, du hong fôI
raf nhu chom Iua, dâu IuoI nhuc nhôI.
Nhu frôn da noI, fô su nuôI môf con moo. No Ia con IInh
mIôu, cung nhu con ngua cua Quan Công Ia ngua xich fhô. Tô su
râf yôu con moo, con moo cung râf yôu fô su Ong dI dôn dâu, con
ÐAN H!ONC HÌNH 149
hffp://obooks.vdcmodIa.com
moo dI fhoo foI do. KhI ông haf fruoc mô, con moo ngôI fruoc maf
ông Iang ngho. Haf dôn chô bI fham, con moo cung câf fIông kôu aI
oan phu hoa. CIong ông fhì gâm froI co môf, gIong con moo fhì
cung không fhô co haI. Quan hô gIua nguoI voI moo khang khif
dôn vây, nôn nguoI fa goI ông Ia Thuong — Moo. Cho dôn bây gIo,
vân co câu cua mIông: “Ngho ông Ion fhuyôf gIao, không bang
ngho moo cua Thuong Mâu kôu” - !uf Son fIôp IoI, y fu sâu xa.
Vô sau, con moo chôf, co mây cach gIaI fhich: co nguoI noI,
con moo chôf gIa; co nguoI noI, môf kop haf ghon f¦ faI hoa cua fô
su, dâu dôc chôf con moo; co nguoI noI, môf phu nu dâp chôf moo vì
ch¦ fa yôu fô su nhung fô su không Iây ch¦ fa Ðu sao fhì con moo
da chôf. Moo chôf, fô su duf fung khuc ruôf, ôm xac con moo khoc
ba ngay ba dôm, không chI co khoc, ma vua khoc vua haf, haf khoc
cho dôn khI maf dô mau fuoI!
NôI dau ghô gom rôI cung qua, fô su Iây Iông fhu Iam haI
chIôc ao. ChIôc nho Ia bô Iông con moo rung, ngay fhuong ông dôI
frôn dâu, haI faI bônh Iôn, caI duôI buông fhong cung voI bim foc
cua ông. ChIôc fo duoc may bang muoI mây bô da moo nhu daI Iô
phuc, duoI mông Ia chIôc duôI fo fuong. Sau nay ông mac chIôc ao
ây môI khI dI haf fang.
Sau khI con moo chôf, phong cach dIôn xuong cua ông fhay
dôI han. Truoc kIa nôI dung con co nhung doan vuI fuoI nhi nhanh,
sau kho moo chôf, foan bô Ia Ian fham, dau fhuong fu dâu chi cuôI.
Trình fhuc cung fhay dôI, xon vao IoI ca Ia fIông moo kôu voI du
IoaI gIong hoac uyôn chuyôn hoac dau fhuong hoac fhô fham dô
chuyôn Ian. Trình fhuc nay duoc bao Iuu cho dôn bây gIo, coI do Ia
dac frung nôI bâf cua MIôu Xoang.
“M... oo, m... oo, m... oo” !uf Son buôf mIông dôm fIông moo
kôu frong khI fôI kô, chan chua cam hoaI!
Sau khI moo chôf, fô su baf chuoc moo frong dang dI, gIong
noI, hình nhu hôn con moo da nhâp vao ông, ông voI moo Ia môf.
Ngay ca maf ông cung bIôn dôI: ban ngay IIm dIm, ban dôm Ioo
sang. Sau do fô su mâf, dôn rang fruoc khI mâf ông bIôn fhanh
môf con moo không Iô, haI vaI moc dôI canh, huc vo cua sô, roI frôn
ngon cây Ion frong sân, rôI fu ngon cây bay fhang Iôn cung frang.
Tô su chôf rôI, châm duf Iuôn cuôc muu sInh bang haf fang, nhung
Ian dIôu du duong cua no, fIông ca nao Iong cua no con vuong vân
maI frong Iong chung fa cho dôn fân bây gIo.
Maåc Ngön 150
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Khoang nhung nam gIua CIa Khanh va Ðao Quang, frôn d¦a
ban Cao Mâf co môf ganh haf nho cua môf gIa dình mô phong Ian
dIôu cua fô su, bIôu dIôn co finh fhuong xuyôn. Ðo Ia môf cap vo
chông, môf dua con. Chông haf vo dôm, dua con dôI Iôf moo, xon
vao fung fIông mI-ao khI bô mo haf. ÐôI khI ho cung haf fang —
chu y, fhoI ky nay không “khoc fang” ma “haf fang” — cho môf sô
nha gIau, nhung phân Ion Ia haf o cho. Vo chông vao vaI, vua haf
vua Iam dIôu bô, dua con câm ra dI vong quanh fhu fIôn. Cac fIôf
muc qua nua Ia frich doan, nao Ia “Ian Thuy IIôn ban nuoc”, nao
“Ma qua phu khoc mô”, nao “Ch¦ ba Vuong nho chông”... Thuc ra,
bIôu dIôn kIôu nay Ia dô kIôm com. MIôu Xoang fa voI nghô an
may co duyôn voI nhau, haf Ia dô kIôm com, nôu không, chung fa
da không fhanh fhây fro.
- Thây noI dung qua! — !uf Son noI.
Hình fhuc bIôu dIôn nhu da noI o frôn duy frì dôn mây chuc
nam. MIôu Xoang khI do chua co nhac dôm, chua co vo dIôn chinh
fhuc, Ia k¦ch ma chua phaI Ia k¦ch. NgaoI môf nha môf hô nhu frôn
da kô, con co môf sô con om nông dân Iuc nông nhan ngôI bôn gIay
co frong buông, hoac nam khônh frôn gIuong go phong Ia cua
nguoI ban koo, go sônh cua nguoI ban dâu phu, fu bIôn fu dIôn, haf
cho mình ngho, nham voI dI nôI cô don hoac dau khô. Phong Ia va
sônh Ia bô go dâu fIôn cua dan nhac MIôu Xoang.
HôI do, su phu con fro, nhanh nhon fhao vaf, không phaI fu
khoo, gIong su phu hay nhâf frong muoI fam fhôn vung Ðông Ðac
Cao Mâf. NguoI fa fu fâp faI môf noI dô haf, dân da co fôn co fuôI.
Iuc dâu nguoI frong fhôn dôn ngho, vô sau, ca nguoI fhôn khac
cung dôn ngho. NguoI dông, gIuong, buông chua không hôf, phaI
chuyôn ra sân hoac baI fruc Iua. Trôn gIuong va frong buông fhì
ngôI ma haf. Ra sân hoac frôn baI fruc Iua fhì không chI ngôI ma
con phaI dung Iam dIôu bô. Iam dIôu bô fhì quân ao fhuong không
hop, phaI co frang phuc. Mac frang phuc vao fhì maf không dô fu
nhIôn ma phaI hoa frang. Hoa frang rôI fhì môf phong Ia, môf
sônh go không du, ma phaI co dan nhac. KhI ây, sô ganh haf fu noI
khac dôn Cao Mâf bIôu dIôn, co “Iu hi” |ngôI frôn Iua ma haf) fu Iô
Nam dôn; “Iuu Xoang” |gIong fu cung bâc cao dô xuông fhâp, y
nhu nguoI fruof dôc) fu CIao Ðông foI; IaI con co ganh “Ca Trông”
|CuôI câu haf co fIông nâc cuf nhu ga frông gay) fu vung gIap gIoI
gIua Son Ðông va Ha Nam... Nhung ganh haf nay dôu co dan nhac
dôm, daI dô co hô câm, sao, sô na, kon bâu. Cung nghô nôn ho dua
ÐAN H!ONC HÌNH 151
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dan nhac dôn dôm cho fa haf MIôu Xoang, fang hIôu qua dIôn xuâf
Iôn râf nhIôu. Nhung su phu Ia con nguoI hIôu fhang, không fhich
dung nhung fhu co san. KhI ây, k¦ch cua fa da co fôn Ia MIôu
Xoang, muôn khac nguoI fhì phaI bam vao chu “mIôu” ma suy
ngâm. Ðo vây fa phaf mInh ra mIôu hô. Sau khI co mIôu hô, k¦ch
haf MIôu Xoang fru vung.
So sanh mIôu hô cua fa voI hô câm khac, môf Ia fo, haI Ia no
co bôn dây haI duong ma vI, khI koo fIông dôI Ian dIôu kop, ngho
I¦m nguoI! Ðâu cua hô câm b¦f bang da ran, mIôu câm cua fa b¦f
bang da moo fhuôc. Hô câm chI fâu duoc môf sô Ian dIôu fhông
fhuong, mIôu câm cua fa co fhô nhaI fIông moo kôu cho can, Iua
kôu ngua hi, fro con khoc cô gaI cuoI vuI, ga frông gay ga maI cuc
fac do frung... fhIôn ha co fIông gì, mIôu câm fa nhaI duoc fIông
ây. Co mIôu hô, MIôu Xoang Iâp fuc fhanh danh, fIông Ianh dôn
xa, cac ganh haf fInh ngoaI không con d¦a ban Cao Mâf dô bIôu
dIôn.
Sau mIôu hô, su phu IaI phaf mInh mIôu cô, IoaI frông com
b¦f bang da moo, vo frôn maf frông hon chuc khuôn maf cua moo,
co maf vuI, maf gIân, maf gIan, maf frung, maf fình, maf oan, maf
hân, maf xâu... Co fhô noI nhu fhô nay: không co Tôn Ðinh fhì
không co MIôu Xoang nhu bây gIo.
- Su phu noI phaI! — !uf Son noI.
Tâf nhIôn, fôI không phaI fô su MIôu Xoang. Tô su MIôu
Xoang vân Ia Thuong Mâu. Ðao rang MIôu Xoang Ia môf cây daI
fhu, fhì Thuong Mâu Ia rô caI cua cây.
- HIôn dô, hon chuc nam fruoc dây, fa day hIôn dô haI vo nao
nhI7
- “Hông môn yôn” - !uf Son noI kho — “Truy baf Han Tin”.
- Oa, mây vo do Ia fa danh cap frong k¦ch chung cua fhIôn
ha. Nhu hIôn dô da bIôf, dô hoc Iom, fa da fung dI fhoo hon môf
chuc ganh haf Iam fap d¦ch, sam vaI phu, fung xuông CIang Nam,
ra Son Tây, qua Truong CIang, vao Iuong Quang. Không co IoaI
k¦ch nghô nao ma su phu không bIôf haf, không co vaI dIôn nao
ma su phu không fhô dong. Nhu môf con ong, su phu Iây phân cua
fram hoa, Iuyôn fhanh mâf MIôu Xoang.
- Su phu, nguoI Ia bâc ky faI!
Maåc Ngön 152
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta ao uoc dôn chay bong, Ia môf ngay nao do, fa so frình
dIôn MIôu Xoang o Ðac KInh dô Hoang fhuong Hoang ThaI Hâu
xom. Ta so dua MIôu Xoang Iôn fâm quôc hi. MIôu Xoang fro
fhanh quôc hi fhì không so maI môf o nam bac Truong CIang. TIôc
Ia chi fa chua daf fhì co ko gIan ac vaf hôf râu cua fa Râu Ia caI uy
cua fa, Ia caI gan cua fa, Ia IInh hôn cua MIôu Xoang! Ta mâf râu
nhu moo mâf rIa, nhu ga sông mâf Iông duôI, nhu fuân ma b¦ caf
fruI Iông, bom. Ðô dô OI, su phu không con cach nao khac, danh
mo môf quan fra, rau chao qua ngay... Ro Ia frang chi chua fhanh,
fhân da baI! Anh hung dau Iam, Iô fran mI.
Kô dôn dây, fôI fhây frI huyôn Cao Mâf run bân bâf, fhây
!uf Son nuoc maf Iung frong.
- Ðô dô, vo MIôu Xoang ruôf cua fa Ia “Thuong MIôu khoc
fang”, dây Ia môf vo hoanh frang cua su phu. No cung Ia vo mo
man cho mua dIôn hang nam. Vo nay Ia dIôn fôf, dam bao fhuân
IoI cho ca mua; dIôn không fôf, chac chan so sInh chuyôn. Chu om
quô Ðông Ðac fa, da xom vo dIôn nay bao Iân rôu7
- Ðô dô không nho ro, cung phaI mây chuc Iân.
- Chu co fhây Iân bIôu dIôn nao gIông nhu Iân dIôn nao
không7
- Không a, môI Iân xom dôu fhây moI hoan foan — !uf Son
fhây nguoI Iâng Iâng — Ðô fu con nho co Iân xom “Thuong MIôu
khoc fang” cua su phu, khI ây dô fu con Ia môf dua fro, dôI frôn
dâu fâm da moo. Ngho su phu haf, chIm so rof fu frôn cây xuông
dâf. Hâp dân nhâf chua phaI Ia IoI ca cua su phu, ma Ia nhaI fIông
moo cua câu fhanh nIôn, không fIông nao gIông fIông nao. ÐIôn
dôn nua chung fhì nguoI Ion fro con phaf dIôn. TuI con Ion IoI gIua
dam dông, nhaI fIông moo kôu, mI-ao mI-ao mI-ao. Coc sân co ba
cây daI fhu, bon con franh nhau froo Iôn. con co bIôf froo cây dâu,
vây ma froo fhoan fhoaf dung Ia da hoa fhanh moo! Trôn cây co
râf nhIôu moo fhâf, không hIôu chung froo Iôn fu khI nao. Chung
gao fhI cung bon fro, mI-ao mI-ao mI-ao, frôn duoI sân khâu, frôn
froI duoI dâf, dâu dâu cung vang Iôn fIông moo. Ðan ông dan ba
nguoI gIa nguoI fro moo fhâf moo gIa quyôn vao nhau, cuôn Iây
nhau, fhân hình Ia cIu, co nhung dông fac ma Iuc bình fhuong
không fhô Iam nôI. CuôI cung, aI nây mô hôI uof dâm, nuoc maf
nuoc muI gIan gIua, chân fay moI roI nga Ian ra dâf, hôn bay dI chI
con caI xac. Moo fro con frôn cây fung dua rof xuông nhu hon da,
ÐAN H!ONC HÌNH 153
hffp://obooks.vdcmodIa.com
moo fhâf nhu co mang gIua haI chân, bay xuông nhu chôn bay Con
nho nhâf Ia âm “mI-ao” kôf fhuc câu haf cuôI cung cua su phu, vuf
Iôn cao, con moI nguoI fhì fha hôn fhoo fIông haf Iôn fân chin fâng
mây!
- Ðô dô, chu co fhô chu dIôn “Thuong MIôu khoc fang” duoc
rôI!
- Chua duoc dâu, su phu! Nôu nhu duoc dIôn cung su phu,
con xIn sam vaI moo!
TôI nhìn dam duôI con nguoI uu fu cua vung Ðông Ðac Cao
Mâf, noI:
- Con fhân yôu, chung fa dang dIôn vo ruôf fhu haI cua k¦ch
MIôu Xoang. Vo nay co fôn “Ðan huong hình”.
Can cu vao quI d¦nh cua cac frIôu daI dô IaI, ho dua bon fôI
Iôn sanh Ion, dom dôn cho bon fôI bôn dIa fhuc an, môf hô ruou,
môf xôp banh frang, môf dum hanh. Ðôn dIa fhuc an, môf dIa Ia
fh¦f Ion quay, môf dIa fh¦f ga ran, môf dIa ca, môf dIa fh¦f bo Iuôc
châm fuong. Ðanh frang fo hon nap vung, hanh mong nuoc, ruou
hâm nong hôI hôI. TôI cung dô dô !uf Son, dôI maf ca cuoI, môf
Tôn Ðinh fhâf, môf Tôn Ðinh rom, nâng baf ruou Iôn, cung baf
danh côp, ngua cô uông uc. Ruou hâm âm bung, nuoc maf uof
nhoo, gIang hô nghIa khi, khang khaI cuong cuong! Nhìn Iôn daI
fhuong, daf fay cung Iôn; hoa fhanh câu vông, bay Iôn froI xanh.
RôI fôI ngôI an ngôn ngâu, rang dau nuôf chung, sông guI fhac vô,
fâm fhân bình ôn. Môf vo k¦ch Ion, Iong frong mo man.
Xo fu ra duong phô Ion, haI bôn nguoI dông ngh¦f. ÐIôu ma
nguoI bIôu dIôn mong nhâf, Ia fInh fhân fhaI dô nguoI xom. Phuf
bI frang nhâf cua cuôc doI Ia Iuc Iôn xo fu ra phap fruong. Tôn
Ðinh fôI ba muoI nam dIôn fro, chI hôm nay moI co phuf gIây Iung
Iây.
TôI frông fhây IuoI Iô sang ngoI nhâp nhô phia fruoc, chop do
chop xanh Iâp Ioa dang sau, anh maf ba con dan haI bôn phô. TôI
frông fhây bao nhIôu huong fhân râu pho phâf, bao nhIôu phu nu
Iô chay fran, bao nhIôu om nho mIông ha hôc, nuoc bof frao ra
chay uof cam. Ðông fôI frông fhây MI Nuong Iân frong dam phu
nu, Iong dau nhu caf, nuoc maf rung rung. Nam nhI fha chôf
không roI Iô, anh hung bIôf gIâu nôI doan fruong.
Maåc Ngön 154
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Xo fu Ian banh frôn duong da, nang roI dâu fu chof ngua ran.
Thanh Ia dân duong phong phong, fhang Tam gIo fhu nho nho.
Ngâng nhìn fham fham froI xanh, nôI Iong fô faI. Nhìn mây frang
froI xanh, chof nho mây In dong Ma Tang. Chof nho nuoc sông
frong vaf, dom vô daI khach bôn phuong. Nho Ðao Hông, nho haI
con, bâm fim ruôf gan fhu gIac Ðuc. Chung Iam duong saf, pha
fan fanh vung Ðông Ðac! Cham nôI dau, bâf Iôn fIông haf:
TIôn hô hâu ung oaI phong khIôp! Ta mac Iong bao, dôI kIm
quan, daI ngoc ngang Iung, dang dI duong bô. Ðo phuong câu frô
dua nao dam can buoc chân fa...
IoI ca vua duf, hang van nguoI haI bôn duong ô Iôn fan
fhuong. Ðô dô !uf Son cua fôI chop fhoI co dôm cac IoaI fIông moo,
mI-ao mI-ao mI-ao, khIôn gIong ca cua fôI cang muof.
Ngam froI cao gIo fhu vang Iông Iông, nhìn dâf day cây co
xanh ron, fa dây vôn anh kIôf hoa fhân, dung co nghIa fhay froI
hanh dông, cuu Trung Hoa kIôp nan frâm Iuân.
Không cho gIac dung xong duong saf!
... Vua an xong gan rông oc phuong, vua uông xong ngoc d¦ch
quynh fuong...
mI-ao mI-ao mI-ao!
Ðô dô kha Iam, dôm dung nh¦p.
TôI nhìn fhây ba con nuoc maf chan hoa. Ðaf dâu fu fro con
cung !uf Son nhaI fIông moo kôu, rôI dôn nguoI Ion, hang van
fIông kôu quyôn Iam môf, nhu fâp frung o dây foan bô fhô gIoI cua
IoaI moo!
Trong fIông ca MIôu Xoang cao vuf fâng mây, frong fIông
moo ran ran maf dâf, fôI frông fhây VIôn Thô KhaI va CacIôf maf
vang bôch, Iu quan quân hoang Ioan nhu gap d¦ch! Ðuoc môf Iân
bIôu dIôn nhu fhô nay frong doI, fôI co chôf cung dang!
ThôI fhôI fhôI, ba con cho phIôn phIôn nao nao... Ðon gIan fac
mo maf ma frông, dô fu fa phâf co nôI dây, pha fan hoang duong
saf CIao Ðông! Ta chôf không ân hân, Iua chay Iôn rôI, fa nhung
cho mong!...
MI-ao mI-ao mI-ao!
Moo moo moo!
ÐAN H!ONC HÌNH 155
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 34
Khâu phao mac ao do gâm vang nhu sâm Iuc froI quang, gIo
quaf ngang.
To cung bô fo dI fhI hanh an, frong Iong hoa no do vang
frang xanh! Co bô fhâf Ia fuyôf! MI-ao, bô bao gIôf nguoI hay gIôf
Ion, fo fhich dôn nôI nhay câng Iôn. sang nay fo chon dây, chao
quây o ghônh fo, fh¦f bo o ghônh nho. Chao quây co muI mau, an
nhu chuôf nhaf. Th¦f bo cung co muI mau, an nhu an chuôf nhaf.
MI-ao ~~ Coc dan huong da Iuôc ky, da fhu Iam frôn Ion, bô fruyôn
nghô cho fo, fay nghô cua bô cao. To doI Tôn Ðinh dôn, xIôn coc
dan huong, xIôn xIôn xIôn fu dif dôn dâu. Kìa dam dông ôn ao koo
dôn, môf phaf phao ban Iôn froI cao. IôI fhôI fo rôI, chIôc râu hô
hIôn IInh fro IaI, fruoc maf fo, IoaI n maf fo, IoaI nguoI bIôn sach,
chI con Ia cho ngua bo dô, ran rua hô bao, IaI co ca môf con ba ba
kôch xu ngôI kIôu fam nguoI khônh. Ðo Ia fôn ôn d¦ch VIôn Thô
KhaI. Ðung nghIa rang han Ia quan fo, han con Iâu moI bang bô
fo.
MIôu Xoang. “Ðan huong hình. Oa oa dIôu.”
To mo maf foan mau do, chôf rôI, chay o dâu rôI! Hì hì,
không phaI chay, ma Ia maf froI moc. Trong rom ra. co râf nhIôu
bo, fo ngua ran khap nguoI; dâu chao quây chua chin da an, khIôn
fo dây bung suôf dôm, IIôn fuc danh ram. To fhây cha fo bây gIo
không phaI Ia con bao don, ma IaI Ia cha fo. Cha fo fay Iân frang
haf, ngôI frôn Iong y, oaI ra phôf! To fhom duoc ngôI ghô môf fi
nhung ca fo không cho, cha bao Iong y không phaI aI cung duoc
ngôI, nôu không phaI Ia dif rông, ngôI vao so b¦ IoI dom, b¦p, bô dif
rông fhì sao con không dif rông7 Cha không dif rông con không dif
rông, vây cha không phaI Ia cha, con cung không con Ia con nua.
Tu Iâu fo da ngho noI: “Rông do ra rông, phuong do ra phuong,
chuôf sInh ra dô dao hang”. Cha ngôI frôn ghô, nua maf do, nua
maf frang, maf nua mo nua nham, môI mâp may ma IaI không,
hình nhu dang frong gIâc mo dop.
Maåc Ngön 156
hffp://obooks.vdcmodIa.com
To bao, cha oI cha, nhân Iuc ho chua foI, cho con ngôI ghô
môf fi cho do nghIôn. Cha nghIôm nof maf:
- Chua duoc, bây gIo chua duoc!
Vây khI nao moI duoc7
- ÐoI Iam xong vIôc nay da! — Cha vân nghIôm nof maf, fo
bIôf, ông ây cô Iam nghIôm, fhuc ra ông râf fhich fo, fhich chôf dI
duoc. Môf fhang con fraI nhu fo aI gap cung fhich, sao cha IaI
không fhich7 To ap saf sau Iung, ôm Iây cô cha, dung cam kho go
vao gay cha, noI, cha không cho con ngôI ghô fhì nhân Iuc ho chua
foI, kô cho con ngho chuyôn Ðac KInh. Cha ngan ngâm, noI:
- Ngay nao cung kô, dâu ma Iam chuyôn fhô7
To bIôf ông ây gIa vo ngan ngâm fhô fhôI.Thuc ra, ông ây râf
fhich kô chuyôn Ðac KInh. To bao cha kô dI, nôu không co chuyôn
moI fhì kô IaI chuyôn cu. Cha bao:
- Chuyôn cu fhì con y nghIa gì nua7 Co bIôf câu “Chuyôn hay
kô maI, cho không fhom ngho” không7
To bao, cha, cho không ngho con ngho.
- CaI fhang! — Cha nhìn maf froI, noI — vân con fhoI gIan, cha
kô chuyôn Quach MIôu cho con ngho.
Nhung chuyôn cha da kô, fo không quôn chuyôn nao, fâf ca
môf fram bôn muoI môf chuyôn nhof frong dâu fo. Ðâu fo nhu caI
ruong cua fhây fhuôc, co râf nhIôu ngan, môI ngan Ia môf chuyôn.
Râf nhIôu ngan vân bo frông. To Iuof qua cac chuyôn frong cac
ngan, chua co chuyôn Quach MIôu. Mung qua mung qua mung
qua, chuyôn nay moI. To koo caI ngan fhu môf fram bôn muoI haI,
doI nap chuyôn Quach MIôu. Cha kô:
- Nhung nam fhoI Ham Phong, co haI cha con dôn ThIôn
KIôu Ðac KInh. Cha fôn Quach MIôu, con fôn MIôu Con, ca haI
dôu gIoI nhaI fIông. Con co bIôf nhaI fIông Ia gì không7 Ia bang
mIông, nhaI duoc fâf ca cac fhu fIông.
Ho nhaI duoc fIông moo không7
KhI nguoI Ion kô chuyôn không duoc noI Ioo. HaI cha con
hanh nghô o ThIôn KIôu, nôI fIông râf nhanh. KhI do, cha moI Ia
Chau NgoaI o chô CIa Ðu Ngho chuyôn, cha Ion dI ThIôn KIôu xom
fhuc hu Ðôn noI, cha fhây râf nhIôu nguoI vây fhanh vong fron
frôn baI dâf frông. KhI ây cha râf Iun, nguoI gây nhom, Iuôn duoI
ÐAN H!ONC HÌNH 157
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chân nguoI khac vao bôn frong. ChI fhây môf fhang nho ngôI frôn
chIôc ghô dâu, fruoc maf Ia môf caI mu dô ngua. Tu sau fâm man
bang vaI xanh vong ra fIông gay cua ga frông. Môf con gay, fIôp do
Ia mây chuc con ga frông khac chô gân chô xa gay fhoo, ngho ro ca
mây chu frông choaI chua du Iông canh dang fâp gay. Ngho ro
mây chu frông choaI vua dâp canh phanh phach vua gay. TIôp do
Ia môf ba gIa danh fhuc ông gIa va con fraI dây. TIông ông gIa ho,
nhô dom, danh Iua huf fhuôc, go fâu fhuôc vao mop gIuong. TIông
con fraI ngay, ba gIa gIuc dây, con fraI dây, can nhan, ngap, mo
mâm mac quân ao, fIông mo cua, dI fIôu sau nha, fIôp do, fIông
muc nuoc rua maf. TIông ba Iao nhom Iua dun nuoc, fIông bô fhôI
Iua. Sau do, fIông haI cha con ra chuông baf Ion. TIông Ion chay
quanh chuông, fIông Ion danh vo vaI nuoc fIôu. TIông Ion xôc vao
chuông ga, fIông ga so haI kôu cuc fac, fIông ga bay Iôn dâu fuong,
fIông chân sau cua Ion da b¦ nguoI con fom, fIông nguoI cha cung
con fraI IôI con Ion ra khoI chuông ga, fIông con Ion kôu fhof vì b¦
kof dâu o chuông ga, fIông dây fhung froI chân Ion, fIông nguoI
cha cung con fraI quang con Ion Iôn phan fh¦f, fIông Ion gIây frôn
phan, fIông nguoI con fraI dung chay dâp dâu Ion, fIông Ion sau
khI b¦ dâp dâu. RôI fIông nguoI con fraI maI dao frôn da maI.
TIông nguoI cha koo caI IIôn sanh chuân b¦ hung fIôf. TIông IuoI
dao cua nguoI con fhoc vao cô Ion. TIông Ion b¦ choc fIôf. TIông fIôf
Ion vof fhoo dao, Iuc dâu fIa xuông dâf sau moI chay vao IIôn. TIôp
fhoo Ia fIông ba Iao bô châu nuoc sôI dôn, ba nguoI hôI ha Iam Iông
Ion. Iam Iông xong, fIông nguoI con mô bung Ion, IôI nI fang ram
fIông con cho Iao foI dop khuc ruôf Ion rôI bo chay, fIông ba Iao
danh chuI con cho, fIông haI cha ông Iao moc fh¦f Ion Iôn quang
froo, fIông khach hang dôn mua fh¦f, co ba gIa, ông gIa, dan ba va
fro con. Ðan xong fh¦f, fIông dôm fIôn, dôm xong fIôn, fIông ca nha
hup chao. Ðôf nhIôn, fâm man duoc von Iôn, moI nguoI fhây phia
frong không co gì ca, chI môI ông gIa hom hom ngôI do. moI nguoI
vô fay Thang nho câm mu dI môf vong fhu fIôn, nhung dông xu roI
nhu mua vao frong mu, cung co dông roI xuông dâf. Cha muc kich
chuyôn nay, nua câu cung không b¦a, vân Ia câu muôn fhuo: nghô
nao cung co Trang nguyôn.
Kô xong, bô IaI fIôp fuc nham maf duong fhân, con fo chìm
frong câu chuyôn, không muôn ngoI Iôn. Chuyôn bô kô Ia chuyôn
haI bô con. To cam fhây fâf ca nhung câu chuyôn ma bô kô vô bô
con dâu Ia chuyôn cua bô con fo. Ðô chinh Ia ông Iao Quach MIôu
Maåc Ngön 158
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co faI nhaI fIông, con fo, chinh Ia fhang con fraI ngua mu dI môf
vong fhu fIôn, m... oo m... oo m... oo!
Ou Ðac KInh, bô fo da bIôu dIôn không bIôf bao nhIôu Iân ky
nghô gIôf nguoI, hâp dân hang ngan hang van nguoI xom. Ho mô
mân vô fuyôf ky cua bô fo, fo co fhô hình dung ho ua nuoc maf vì
xuc dông, nôu nhu Iuc do fo co maf o dây, fay câm ngua caI mu,
dâu dôI fâm da moo, dI môf vong ma fhu fIôn fhì hay bIôf dây! To
vua fhu fIôn, vua nhaI fIông moo, mI-ao mI-ao mI-ao, duoc bIôf bao
nhIôu fIôn nhI7 Ðung Ia... Sao bô không vô nhân fo som som môf
fi, cho fo dôn Ðac KInh. Nôu fo sông bôn bô fu nho, bây gIo fo da
fro fhanh Trang CIôf NguoI.
HôI bô fo moI vô, co nguoI kho bao fo, rang bô câu không phaI
Ia nguoI. Không Ia nguoI fhì Ia caI gì7 Ia quI nhâp frang! Ho bao,
CIap Con fhu nho IaI, khI mo câu chôf, mo câu co nhac foI bô câu
không7 không ha7 Chac chan Ia không. Mo câu khI chôf không noI
câu co bô, gIo bông nhIôn co môf ông bô nhu fu frôn froI roI xuông,
nhu fu duoI dâf chuI Iôn, nôu không phaI Ia ma quI fhì Ia caI gì7
- Ð. mo cac v¦, mI-ao mI-ao mI-ao, fo xach dao xôc foI bon noI
hof. To không co bô da hon haI muoI nam, maI moI co môf ông bô
cac nguoI IaI bao không phaI bô fo không nhung không phaI bô fo
ma Ia con quI! Cac nguoI dung Ia gân chua goI buf bang anh! To
mua dao xông foI, fo ma bô môf nhaf fhì xo doc fu dInh dâu xuông
fân gof chân. Ðô fo bao frong Hình dIôn goI cach chom nay Ia “xa”,
hôm nay fo xa nhung ko bao bô fo không phaI bô fo. Ho fhây fo nôI
cau, so vaI daI ra quân, bo chay fan Ioan. MI-ao mI-ao mI-ao, bon
chuôf daI duôI ro hôn! Ðô fo không phaI fay vua, fo cung không
phaI fay vua dâu nho! MI-ao mI-ao mI-ao, ko nao không fIn hay
fhu xom, bô fo Ia IoaI dao phu ngôI Iong y, Vua cho phop fIôn fram
hâu fâu, gap nguoI chom nguoI, gap cho chom cho, fo Ia fay dao
fay bua cua bô fo, chom nguoI nhu gIôf cho mô Ion.
To doI bô kô chuyôn nua, bô bao:
- Ðung quây, chuân b¦ dI, dung dô dôn Iuc do bân fInh Iôn.
To bIôf hôm nay Iam vIôc Ion — ngay co vIôc Ion cung Ia ngay
daI hI cua bô con fo — Sau nay con khôI d¦p kô chuyôn, mIông ngon
dung an hôf môf Iân. ChI cân fhI hanh xong an Ðan Huong Hình,
bô vuI Iôn, con Io gì bô không kô hôf chuyôn nay chuyôn khac. To
ra sau Iôu dI vô sInh, nhân fhô ngo bôn ngoaI môf chuf. Sân khâu,
daI Thang ThIôn, dan bô câu bay frong nang, fIông vô canh rao
ÐAN H!ONC HÌNH 159
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rao. Xung quanh sân baI co môf sô Iinh, coc gô, Iinh, coc gô. Rìa baI
co mây khâu phao nam bop, co nguoI bao do Ia phao ba ba, fo bao
do Ia phao cho. Phao ba ba, phao cho cung fhô, bong nhây, sua ông
ông, fâm IuoI rôu frum Iôn ba ba, fâm IuoI Iông frum Iôn mình cho,
mI-ao mI-ao mI-ao.
To vong ra fruoc Iôu, chân fay ngua ngay, muôn Iam môf vIôc
gì do. Ngay fhuong fhì vao gIo nay fo da mô xong cho Ion, moc fh¦f
Iôn gIa dâu vao dây, muI fh¦f fuoI fhoo chIm vanh khuyôn bay
khap noI, nguoI mua fh¦f xôp hang fruoc cua, fo câm dao rua dung
fruoc fhof, fom Iây fang fh¦f nong hôI hôI ha môf nhaf, cân chung
nao xa dung chung ây, không saI nua hoa. Khach hang gIo ngon
fay caI fruoc maf fo: CIap Con gIoI fhIôf! To bIôf fo gIoI, cân gì cac
nguoI noI ra! Nhung hôm nay fo cung voI bô Iam vIôc Ion, vIôc nay
quan frong hon gIôf Ion. Thô con khach mua fh¦f fhì sao7 Iam sao
bây gIo7 Ch¦u, cac v¦ an chay môf hôm vây.
Ðô không kô chuyôn cho ngho nua. Chan fhâf! To vong ra
chô bôp, Iua frong Io da faf, dâu frong ghônh phang Iì, bong Ioang.
Không phaI dâu, ma Ia môf fâm guong. Cuong bang dông fhau
sang frong, sang hon ca maf vo fo, Iôn nguoc fung caI Iông frôn
maf fo. Mau don fruoc cua bôp va frôn vach Io. Ðo Ia mau Ða
Tông. Mau Ða Tông không chI ban fruoc cua bôp va frôn fhanh
bôp, ma con ban vao frong ghônh dâu. PhaI chang co mau Ða Tông
nôn dâu moI ong anh nhu vây7 doI khI fhI hanh xong an Ðan
Huong, khônh chIôc ghônh dâu nay vô sân cho vo Iam guong soI.
Nôu vo dôI xu không fôf voI bô, fo không cho soI. TôI qua, Iuc fo
dang mo mo mang mang fhì ngho fhây “Pang” môf phaf, Ða Tông
da chuI dâu vao frong ghônh, IôI duoc ra fhì da chin qua nua, hay
fhâf, mI-ao mI-ao mI-ao! Thang cha ban gIoI! Ðô không bIôf aI ban,
bon quan quân ngho fIông sung chay foI cung không bIôf. ChI fo
bIôf. ban gIoI nhu vây o Cao Mâf chI co haI nguoI, môf Ia Nguu
Thanh chuyôn san fho, môf Ia quan huyôn TIôn ÐInh. Nguu
Thanh chI con maf fraI. Maf phaI mu do sung pha hâu. Sau khI
mu maf phaI, Nguu Thanh ban cuc chuân. Han chuyôn ban fho
dang chay, han ma nâng sung Iôn Ia con fho vô châu ÐIôm vuong.
Nguu Thanh Ia ban fhân cua fo, ban fhân cua fo Ia Nguu Thanh.
Con môf fay sung ban gIoI nhu fhân Ia quan huyôn TIôn ÐInh.
Ðao fo dI Ðac ÐaI Hoang haI fhuôc cho vo, fo fhây quan huyôn va
haI fuy fung Ia Xuân SInh va Iuu Phac san fho o dây. Xuân SInh
va Iuu Phac dôn cho fho chay, quan huyôn cuoI ngua vof Iôn, ruf
Maåc Ngön 160
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sung Iuc ban Iuôn không cân ngam, con fho nhay dung cao nua
fhuoc, chôf IIôn.
To nam bop frong dam co khô, ngho Xuân SInh ngof nhu mia
IuI, fan duong faI ban cua ông Ion. Iuu Phac fhì ngôI frôn ngua,
dâu nguc fruoc nguc, nof maf không bIôu Iô gì. Vo fo co Iân noI, fay
chân fhân fin cua quan huyôn fôn Ia Iuu Phac, Ia con nuôI cua
phu nhân quan huyôn. Anh fa Ia con fraI môf ông Ion, bung dây
chu, co ban IInh. To không fIn, co ban IInh fhì sao phaI dI Iam dây
fo7 Co ban IInh fhì phaI nhu bô fo, câm daI dao, maf bôI do. Sâf!
Sâf! Sâf! Sâf! Sâf! Sâf! Sau caI dâu roI xuông dâf!
To nghI bung: quan huyôn ban không gIoI, chang qua Ia gap
may, ngam frung môf con fho chôf. Con sau chua chac da frung.
Quan huyôn hình nhu bIôf duoc y nghI cua fo, gIo sung ban Iôn
môf phaf, con chIm nho dang bay roI xuông nhu hon da, ngay bôn
canh fo. Mo OI, ban gIoI fhIôf! MI-ao mI-ao. Con cho san cua quan
huyôn chay foI, fo câm vôI con chIm. Con chIm nong bong frong fay
fo. Con cho sua gâu gâu fruoc maf o. Cho fhì fo không so. Cho so
fo. Tâf ca cho o Cao Mâf frông fhây fo Ia cup duôI bo chay. Cho so
fo, chung fo ban fuong cua fo gIông bô fo, dôu Ia bao don. Con cho
cua quan huyôn râf hung hang, fhuc ra, qua fIông sua, no chang
qua cho cây gân nha, cao muon oaI hum fhô fhôI, frong bung no so
fo. To Ia ÐIôm vuong cua cho vung Cao Mâf. Thây cho sua, Xuân
SInh va Iuu Phac chay foI. Iuu Phac fhì không quon, nhung Xuân
SInh fhì Ia ban. Han fhuong xuyôn dôn nha fo chon fh¦f cho, uông
ruou, Iân nao fo cung ban ro cho han. Xuân SInh hoI, CIap Con
dôn dây Iam gì7 To bao fo dôn dao cây fhuôc, vo fo dau, fo phaI
kIôm cây duf ruôf fhân do Ia xanh, Iam fhuôc cho vo. Anh co bIôf
cây duf ruôf không7 ÐIôf fhì Iam on chI cho fo, bônh vo fo không
nho dâu. Quan huyôn dôn fruoc maf fo, nhoo maf nhìn fo fu dâu
dôn chân, hoI fo nguoI o dâu fôn ch¦ To không fra IoI, cu u o frong
mIông. HôI nho, mo fo day, hô gap quan hoI chuyôn fhì phaI gIa vo
câm. To ngho fhây Xuân SInh gho faI noI nho voI quan huyôn:
“Chông Tây ThI Th¦f Cây, hoI ngo ngân...”. To nghI bung, d. ba
fhang Xuân SInh, vua nay mI con noI mI Ia ban fhân cua fo! Thô
ma Ia ban fhân7 Ðan fhân ma noI ban fhân Ia hoI ngo ngân! MI-ao
mI-ao mI-ao, d. cu mI, mI bao aI hoI ngo ngân7 To ma hoI ngo ngân
fhì mI Ia ngo ngân hoan foan!
Nguu Thanh su dung cây sung fu fao, ban ra môf chum dan
ghom; quan huyôn su dung cây sung fây, ban ra dan chI co môf
ÐAN H!ONC HÌNH 161
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vIôn. Trôn dâu Ða Tông chI co môf Iô dan, anh bao không phaI Ia
quan huyôn ban fhì aI vao dây7 Nhung vì sao quan huyôn ban
chôf Ða Tông7 O, fo hIôu rôI, Ða Tông an cap fIôn cua quan huyôn,
chac Ia fhô. fIôn cua quan ma fhich Iây fhì Iây sao7 Anh an cap
fIôn cua quan, không ban chôf anh sao duoc7 Ðang kIôp, dang
kIôp! MI cây cua quan, gap fo không fhom chao môf fIông. MI con
no fo nam xâu fIôn, dôn nay vân chua fra, nguoI không fra, fo
cung chang dam doI, gIo fhì fo fIôn mâf, con mI fhì foI mang. Vây
mang sông quan frong hay fIôn quan frong7 Tâf nhIôn Ia mang
sông quan frong hon. MI câm sô fIôn qu¦f cua fo ma dI châu ÐIôm
vuong.
Maåc Ngön 162
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 35
Ðôm qua, sau fIông sung, quan quân Iâp fuc ua foI.
Ho hôI ha IôI Ða Tông ra khoI ghônh. Ðâu han fhom phuc,
mau va dâu cung ro gIof, chang khac banh hô Iô chIôn dâu. MI-ao
mI-ao! Quan quân daf han xuông dâf, han chua chôf han, haI chân
vân co gIâf nhu con ga b¦ caf fIôf. Quan quân gIuong maf nhìn
nhau, không bIôf nôn Iam gì. Môf dâu muc chay foI, ân bô fo va fo
vao frong Iôu, rôI huong vô phia vIôn dan ban foI, Iây môf phaf
dan. Iân dâu fIôn fo ngho sung nô ngay bôn faI, sung fây, ma IaI
Ia sung Ðuc, ban xa mây dam, dan xuyôn fhung fuong. Quan quân
baf chuoc vIôn dâu muc, chIa sung vô phia vIôn dan ban foI, môI
nguoI na môf phaf. Ðan xong, dâu nong co khoI frang, muI fhuôc
sung nông nac, chang khac fhuôc phao ngay Tôf nguyôn dan. TIôp
do, vIôn dâu muc quaf: “Truy kich!”. MI-ao mI-ao, quan quân ho Ia,
nham huong vua ban, xông Iôn. To d¦nh chay fhoo ho fhì b¦ bô fo
nam fay gIu IaI. To nghI bung, môf Iu ngôc! Truy fhì fruy huong
nao7 Chac chan quan huyôn cuoI ngua, frong Iuc cac nguoI Ioay
hoay IôI Ða Tông ra ngoaI, ông fa da fhuc ngua chay vô huyôn.
Ngua quan Ia ngua xich fhô, foan fhân mau hông không soI fap,
khI chay nhu môf qua câu Iua, cang chay dang cang fo, roo u u.
Con ngua cua quan huyôn vôn Ia cua Quan công, ngay chay ngan
dam, không an co, doI an dâf, khaf uông gIo — dây Ia bô fo bao fhô.
Ðô fo con bao, nôn goI ngua Ia xich fhô Ia ngua an dâf, ngua uông
gIo. Ngua ma an dâf uông gIo fhì Ia fInh cua IoaI ngua. KhI nao fo
co môf con ngua nhu fhô, fo nhuong bô fo cuoI fruoc, bô không no
cuoI fhì fo cuoI. CaI gì fôf fhì nôn nhuong cho bô, fo Ia dua con co
hIôu, co hIôu nhâf vung Cao Mâf, co hIôu nhâf phu IaI Châu, co
hIôu nhâf fInh Son Ðông! MI-ao mI-ao mI-ao!
Quan quân fruy kich môf hôI, rôI Iac dac fro IaI. vIôn dâu
muc bao bô fo:
- CIa TrIôu, dô dam bao an foan, CIa không nôn dI khoI Iôu,
dây Ia Iônh cu3a VIôn daI nhân.
ÐAN H!ONC HÌNH 163
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðô fo không fra IoI, chI cuoI nhaf. Mây chuc quân quan vây
chaf caI Iôu, mI-ao mI-ao mI-ao, bIôn bon fo fhanh buu bôI. VIôn
dâu muc fhôI faf ngon nôn, bô fri haI bô con fo o chô không co anh
frang roI vao. Ong fa con hoI bô fo, coc dan huong nInh ky chua, bô
fo bao co ban duoc rôI. VIôn dâu muc IôI cuI frong bâu Io ra, fuoI
nuoc cho faf, muI fro râf fhom. To kh¦f muI râf manh. Trong bong
fôI, fo ngho bô noI môf mình hoac co fhô Ia noI voI fo:
- Ðây Ia y froI! Han fô coc dan huong.
Ðô, bô noI gì fhô7
- Con ngu dI, ngay maI Iam vIôc Ion.
Ðô, con dâm Iung cho bô7
- KhoI.
Con gaI ngua cho bô nho7
- Ngu dI — Ðô hoI kho ch¦u, noI.
MI-ao mI-ao.
- Ngu dI!
Sau khI froI sang, dam quan quân bô fri xung quanh Iôu ruf
dI, fhay vao do Ia môf fôp Iinh Ðuc. Chung phân fan xung quanh
baI, maf quay ra, dif quay vao frong. Sau do IaI co môf fôp quân
quan, cung phân fan xung quanh baI, nhung khac bon Iinh Ðuc o
chô, maf quay vao dif quay ra. Sau do IaI co sau quân quan, sau
Iinh Ðuc, bôn dung quanh Iôu, bôn dung quanh sân khâu, bôn
dung quanh Than ThIôn daI. Ðôn dung quanh Iôu, haI Iinh cua
VIôn, haI Iinh Ðuc. Chung dôu ngoanh ra, Iung quay vao frong. Ca
bôn nhu fhI nhau dung nghIôm, fhang duôn.
Ðan fay Iân frang haf cua bô dung frong gIây Iaf, môf hoa
fhuong gIa dang nhâp d¦nh, A dI da Phâf. A dI da Phâf, vo fo
fhuong xuyôn noI vây. To dan maf vao fay bô. MI-ao mI-ao, không
phaI ban fay bình fhuong, dây Ia fay cua frIôu ÐaI Thanh, canh
fay cua dâf nuoc, Ia fay cua Tu HI Iao ThaI Hâu va Ðuc Van fuô.
Tu HI Iao ThaI hâu va Ðuc Van fuô d¦nh gIôf aI fhì gIôf bang fay
bô fo. Iao ThaI hâu bao bô fo: Ta bao fôn gIôf nguoI, gIôf hô fa
nguoI nay! Ðô fo noI: Tuân Iônh! Tay cua bô hay fhâf, dô yôn fhì
nhu con chIm nho, Iuc cu dông fhì nhu dôI canh. MI-ao mI-ao. To
nho vo co Iân bao, fay bô nho foI muc quao dan. Nhìn fay, cang
cam fhây ông không phaI nguoI fhuong, nôu không quI fhì Ia fIôn.
Maåc Ngön 164
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðanh chôf fhì anh cung không fIn dây Ia dôI fay da gIôf hang ngan
nguoI! ÐôI fay nay chI fhich hop voI nghô do do. Ou quô fo nguoI fa
goI ba do Ia CIa Ianh. CIa Ianh! Cha cha, fo chof hIôu vì sao o
kInh fhanh nguoI fa goI bô fo Ia CIa. Ong Ia ba do. Ða do fhuong Ia
nu, bô fo Ia na, Ia dan ông. Ðan ông u7 Ðung, dan ông. To ky co
cho bô khI fam, fung fhây caI chIm bo fi, xanh Iof nhu qua bâu
chua rung rôn. Hì hì... cuoI caI gì7 Qua bâu dIôc! Hì hì... dô ngôc!
Ðan ông ma do do7 Không so nguoI fa cuoI cho sao7 Ðan ông do do
fhì frông fhây caI ko nuf o dif phu nu, không so nguoI fa vac gây
nôn cho môf frân sao7 Không hIôu, cang nghI cang không hIôu,
fhôI không nghI nua, aI rôI hoI fhì nghI.
Ðô fo chof mo maf nhìn xung quanh rôI doo frang haf Iôn cô,
dI dôn fruoc ghônh. To frông fhây frong ghônh co bong cua fo va ca
bong cua bô fo. Ðâu frong ghônh con sang hon guong, soI ro fung
soI Iông frôn maf fo. Ðô câm Iôn môf coc dan huong, maf dâu nhan
IaI, vo ra. Maf bô fo cung bIôn dang, daI nhu maf dô To gIâf fhof,
ban fuong cua bô Ia bao don, ban fuong cua fo vôn Ia con son
duong, frôn dâu co haI caI sung. MI-ao mI-ao, bIôf ban fuong cua
mình rôI dâm nan. Ðan fuong cua bô Ia bao don, ban fuong cua
quan huyôn Ia hô frang, ban fuong cua vo Ia ran frang, con fo fhì
IaI Ia son duong râu daI. Son duong fhì Ia caI fha gì, fo không Ia
son duong. Ðô dua coc dan huong ra chô co nang, ngam nhu ông
fho ron ngam fhanh bao kIôm vua ron xong. Ðâu frôn coc manh
nhu fo chay fro IaI frong ghônh, fao fhanh Ium dông fIôn frôn maf
dâu. Ðô fhây dâu da chay hôf, IIôn ruf mIông Iua frang frong boc
ra Iau fhanh coc, dâu fhâm râf nhanh vao khan. Ðô dô khan xuông
maf Io, môf fay câm dôc, môf fay câm muI, dung suc uôn fhanh coc
môf caI. Thanh coc uôn cong rôI fro IaI nhu cu. Ðô fo ra râf man
nguyôn, râf if khI bô vuI vo nhu fhô. Ðô vuI fhì fo nhu mo co frong
bung. MI-ao mI-ao, dan huong hình hay fhâf, no Iam bô fo vuI! MI-
ao mI-ao.
Ðô dom haI cây coc dan huong vao frong Iôu, dô frôn chIôc
ban nho, rôI quì xuông cung kinh Iay mây Iay, Iam nhu frôn ban co
fhân IInh, nguoI frân maf fh¦f không fhô frông fhây. Iay xong, bô
fro IaI ngôI frôn ghô, cho fay ngang may xom maf froI. Maf froI da
Iôn cao môf con sao. Thuong fhì vao gIo nay, fo da ban hôf fh¦f Ion,
chuyôn sang mô cho. Sau khI ngo maf froI, bô ra Iônh, maf không
nhìn fo:
- CIôf ga dI, con!
ÐAN H!ONC HÌNH 165
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MI-ao mI-ao mI-ao!
Iônh bô ban ra, Iong fo no hoa! MI-ao mI-ao. Su cho doI dôn
nâu ruôf da kôf fhuc, gIo phuf fung bung da foI. To chon frong rô
dao Iây môf IuoI sang quac dua dôn fruoc maf bô. Ðô gâf dâu. To
dôn bôn con ga, no so kôu cung cuc, Ia môf baI cuf frang. Thuong
fhì vao gIo nay, no dung gay frôn dâu fuong, hôm nay b¦ xich chân
vao coc gô. To môf fay fum chaf canh ga, chân dâm Iôn chân ga.
Ðô da dan, hôm nay không gIôf ga Iây fh¦f, ma Iây fIôf. To daf caI
baf mau don duoI cô ga dô hung fIôf. Mình ga nong ruc, dâu ngo
ngoay IIôn fuc. May không ngoan con không ngoan nua hay fhôI,
chôf dôn noI ma vân quây pha, Ion khoo hon may nhIôu, cho du
hon may nhIôu fao con không so, chang Io fao so may7 To vaf Iông
cô, chô da b¦ vaf Iông co IaI, fo khua môf nhaf. Thoaf dâu, vôf khua
không co mau, fo hoI hoang vì ngho bô noI: hôm fhI hanh an nôu
caf fIôf ga không co mau fhì công vIôc sau do chac chan không
fhuân. To cua IaI môf nhaf, Iân nay fhì fôf rôI, dong mau mau do
fia vof ra, y nhu fhang con fraI daI Iuc ngu dây. MI-ao mI-ao, ga
frông frang nhIôu mau, chay dây môf baf fo, con fran ra ngoaI.
Xong. To quang con ga môm nhun xuông dâf, noI, caf fIôf xong rôI.
Ðô vây fo, nof maf cuc ky vuI vo, bao fo quì xuông. Ong dâm
ca haI ban fay frong baf nhu dô cho fay uông no fIôf. To nghI, ban
fay bô co mIông, bIôf uông fIôf. Ðô cuoI hì hì noI:
- Nham maf IaI, con!
Ðao nham maf fhì fo nham. To Ia dua con bIôf vâng IoI. To
ôm dâu gôI bô, dâp fran bôm bôp vao gôI bô, buôf mIông kôu: MI-ao
mI-ao mI-ao... bô bô bô... Ðô kop fo gIua haI gôI, bao:
- Ngâng maf Iôn, con!
To ngâng maf Iôn nhìn khuôn maf kInh hôn cua bô. To Ia
dua con ngoan, bIôf vâng IoI bô. Iuc chua co bô fhì fo vâng IoI vo,
khI co bô fo vâng IoI bô. To chof nho foI vo, hon môf ngay chua gap,
han dI dâu fhô nhI7 MI-ao mI-ao, bô xoa ca haI ban fay dây fIôf Iôn
maf fo, fo nguI fhây muI fanh hon fIôf Ion. Thuc fình, fo râf không
fhich bôI fIôf ga Iôn maf, nhung bô râf nghIôm, không ngho IoI so
b¦ IôI Iôn huyôn danh naf dif, nam muoI muoI Iam haI muoI gây
vao mông! MI-ao mI-ao, haI ban fay bô fo IaI nhung vao baf, bôI
nua Iôn maf fo, không chI bôI maf ma bôI ca haI faI. Trong khI bôI
maf, không hIôu vô fình hay cô y, Iam cho fIôf vao ca frong maf,
xof qua, mI-ao mI-ao, nhìn caI gì cung mo mo ao ao nhu nhìn qua
Maåc Ngön 166
hffp://obooks.vdcmodIa.com
man suong mau hông. To cu moo moo ma kôu bô, bô oI, bô Iam mu
maf con rôI! To Iây mu ban fay Iau maf, cang Iau cang sang, cang
Iau cang sang; rôI dôf nhIôn sang ruc. Cay rôI, gay rôI, râu hô
fhông IInh rôI, mI-ao mI-ao, không fhây bô dâu ca, fruoc maf fo Ia
môf con bao don. No dung frôn haI chân sau, haI chân fruoc fho
frong baf fIôf ga, mau fu fay ro fong fong nhu b¦ fhuong. Con bao
don bôI fIôf ga Iôn bô maf dây Iông Ia, bôI maI cho dôn khI maf do
nhu Iua, nhu hoa mao ga. To da bIôf ban fuong cua bô Ia bao don
nôn không so. To không fhich râu hô fhông IInh. Thông IInh môf
Iân da qua du. Iân nay Iâu qua, maI không fro IaI hình anh cu, râf
phIôn nhung không bIôf Iam fhô nao! Trong Iong fo vua buôn vua
vuI. Ðuôn vì chang nhìn fhây aI Ia nguoI, vuI vì không co nguoI fhu
haI nhìn fhây ban fuong con nguoI nhu fo. To nhìn quanh, fhây
Iinh cua VIôn va Iinh Ðuc dôu Ia soI daI duôI va cho côc duôI, vaI
dua Ia nhung con Iung; co môf bon vua gIông soI vua gIông cho
nha, nhìn quân ao, fo nhân ra do Ia cac dâu muc, co Io chung Ia
con do cua soI rung phôI gIông voI cho nha, fo goI chung Ia cho fap.
Chung mâf day hon soI, du hon cho nha, da b¦ chung cam hIôm khI
sông sof, mI-ao mI-ao.
Ong bô bao don cua fo sau khI bôI fIôf ga Iôn maf va chân
fruoc, IIôc nhìn fo bang cap maf don Iay, nho bô rang vang kho
mIm cuoI voI fo. Mac du ông fhay dôI râf dang kô, nhung nhìn
fhân fhaI va fac phong, fo vân nhân ra. To cung ngoac mIông ra
cuoI. MI-ao mI-ao. Ong khônh khang dôn bôn chIôc ghô mau do fia,
duôI dôI quân Iôn râf cao. Ong ngôI xuông ghô, IIm dIm maf, fo ra
vô cung fhanh fhan. To ngo Iao IIôn môf hôI, ngap môf caI rôI ngôI
xuông ghô dâu sau Iung ông, ngam caI bong daI Thang ThIôn nam
moo mo frôn maf dâf. To so duôI cua bô. Ong fho caI IuoI dây gaI
IIôm foc frôn dâu fo, fo rôn Iôn, ngu fhIôp.
Nhung fIông ôn Iam fo fInh gIâc, mI-ao mI-ao, fo ngho fIông
kon dông, fIông fu va, fIông frông ca rung quyôn vao nhau, IaI ca
fIông daI bac nang va khoo nôI bâf frôn caI mo âm fhanh hôn fap
do. To fhây caI bong cua daI Thang ThIôn da râf ngan. Trôn duong
phô, môf khôI sang ruc dI chuyôn vô huong baI fâp. Nhung khâu
phao o rìa baI da bo nguy frang fu Iuc nao, phô nhung chIôc nong
mau xanh don, fuy cach râf xa, nhung Iông frôn nguoI chung
không fhoaf khoI maf fo. Nhung khâu phao gIông nhu nhung con
ba ba, vuon cô nha ra môf qua câu Iua, sau khI nha qua câu Iua,
IaI fho ra môf bum khoI frang. Ðam Iang soI hoaf dông nhu nhung
ÐAN H!ONC HÌNH 167
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con rôI, frông fhâf fuc cuoI. Maf fo râf xof. NghI maI, chac Ia fo dô
mô hôI. Iây fay ao Iau maf, fay ao do Iom. Iau maf fhì không co gì
dang ban, caI dang ban Ia fruoc maf IaI co su fhay dôI. Ðâu fIôn,
maf bô không con Ia maf bao don nua nhung nguoI vân Ia bao,
phia sau dif vân dôI Iôn môf cuc, hIôn nhIôn Ia duôI vân con. Sau
do Ia bon Iinh gac da fro IaI dâu nguoI, con fhân vân Ia soI, cho cac
IoaI. Ðô ch¦u hon rôI, vì fo cam fhây con co chô bâu viu, bIôf rang
fo vân con sông gIua con nguoI. Nhung fhaI dô cua bô vân Ia Iam,
co phân không gIông con nguoI. Không gIông nguoI fhì vân Ia bô,
Iuc ông fho IuoI fo fuong IIôm dâu fo, fo sung suong rôn Iôn hu hu.
Trong dong nguoI fIôn vao phap fruong, co môf cô kIôu mau
xanh Ian, dI fruoc kIôu Ia môf Iu dâu nguoI mình fhu, fay câm fan
Iong co quaf, khIông kIôu Ia môf Iu dâu nguoI mình ngua hoac dâu
ngua mình nguoI, môf Iu nua dâu frâu mình nguoI. Phia sau cô
kIôu Ia môf con ngua fây cao Ion, frôn Iung Ia môf quaI vâf dâu soI
mình nguoI. Ðuong nhIôn, fo bIôf do Ia Tông dôc Ðuc faI Thanh
Ðao CacIôf. To ngho noI con ngua fây cua Iao da b¦ sung fu fao cua
bô vo fo ban chôf, con ngua nay chac Ia han cuop cua fhuôc ha.
Phia sau nua con co môf sô ngua, sau dam ngua Ia cô xo fu, frôn
xo co haI Iông nhôf fu. Ðao Ia chI môI bô vo foI ch¦u an dan huong,
sao bây gIo IaI nhung haI caI Iông7 Sau xo fu Ia dôI ngu daI dang
dac, dân chung kop haI bôn. Trong Iong fo dang âp u môf y nIôm,
fo dang fìm y nIôm cua fo frong dam nguoI dông nhu kIôn. chang
noI cung bIôf y nIôm do Ia gì7 Ia vo fo. Sang qua, han b¦ bô fo Iam
cho so bo chay, dôn gIo vân chua fhây han dâu, cung không ro han
an gì chua7 !ông gì chua7 Tuy Ia ran, nhung han cung nhu Ðach
Tô TrInh, Ia con ran Iuong fhIôn. Han Ia Ðach Tô TrInh, con fo Ia
Hua TIôn. AI Ia TIôu Thanh7 AI Ia Phap HaI7 Ðung rôI, VIôn Thô
KhaI Ia Phap HaI. Maf fo sang Iôn, fo da frông fhây vo frong dam
phu nu, caI dâu dof ngâng cao, caI IuoI do Iom fho ra fhuf vao,
dang nhich dân vô huong fo. MI-ao mI-ao, fo d¦nh goI fo, nhung bô
fo frung cap maf bao, bao fo:
- Nay con, không duoc nghIông nghIông ngo ngo!
Sau ba phaf daI bac, quan gIam hình bâm voI VIôn Thô KhaI
va CacIôf dang ngôI bô vô gIua sân khâu:
- TI chuc TrI huyôn Cao Mâf kinh bâm Tuân phu daI nhân,
da dôn gIo ngo, pham nhân Tôn Ðinh da soaf dung, dao phu da co
maf, xIn daI nhân xuông chI.
Maåc Ngön 168
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VIôn Thô KhaI frôn sân khâu ruon caI cô ba ba, co caI gì nhu
caI vung dôI Iung ao Iôn — Chinh Ia caI du ma Hua TIôn cho Ðach
xa va Thanh xa muon khI dao choI frôn hô. CaI du ây sao IaI roI
vao frong ao VIôn Thô KhaI nhI7 Oa, không phaI du, Ia caI maI ba
ba, ba ba ma Iam quan fo dôn nhuong ây fhì vuI fhâf! MI-ao mI-ao,
ba ba VIôn nghIông dâu saf mom soI xam CacIôf, Iiu riu noI câu gì
do bang fIông ba ba va fIông soI, rôI câm Iây ngon co Iônh mau do
frong fay môf fhuôc ha dung bôn canh, chom manh xuông! Nhaf
chom cuc ky IoI haI, manh mo duf khoaf, nhu dao sac chom dâu
phu, du hIôu dao hanh cua con ba ba không Iô nay ghô gom dôn
muc nao! Ðây không phaI con ba ba fhuong, ma Ia ba ba cao câp,
ba ba fhuong fhì không Iam quan fo dôn nhu fhô. Tâf nhIôn Iao
vân kom xa bô fo. Quan gIam hình fhây ngon co do da chom xuông
fhì sung nguoI, foan fhân duon cao dôn nua fâc, maf Ioo Iôn xanh
Iof, nhìn ma kIhôp! Râu hum rung Iôn, rang hum nho ra, dop ra
phôf! Iao daI gIong hô fo:
- Ðôn gIo... fhI hanh an!
Hô xong, nguoI Iao co rum IaI, râu xop fruoc nguc. Ðu Iao
không xung ho fôn, nhung fo bIôf Iao Ia TIôn ÐInh. Ðu mu ô sa cho
Iâp caI dâu hô, du caI ao bao do cho kin nguoI, gIâu kin duôI,
nhung ngho gIong noI, fo nhân ra ngay Iao frI huyôn. Hô xong, Iao
dung Iom khom bôn bô hanh hình, frông fhâf fôI nghIôp! Hon chuc
khâu phao, môI khâu na IIôn ba phaf, maf dâf run Iôn bân bâf.
Truoc khI vao cuôc cung voI bô, fo franh fhu nhìn Iuof môf vong.
To frông fhây bôn rìu phaf fruong, dân chung dung day dac, nam
co nu co, gIa co fro co, co nguoI vân gIu ban fuong, co nguoI da fro
vô hình nguoI, co nguoI dang frong qua frình bIôn hoa, nua nguoI
nua fhu. Vì kha xa không frông ro maf fung nguoI, hoac phân bIôf
ro frâu bo cho Ion, chI nhìn fhây fo nho foan dâu Ia dâu Iô nhô
duoI nang. To vônh maf Iôn, cam fhây vô cung vInh du, mI-ao mI-
ao. To ngam bô quân ao moI foanh cua fo: ao mo kich mau don,
fhaf Iung rông ban bo muI mau hông, quân rông ông mau don, ung
cao cô da huou, mu ông cao ngâf nguong frôn dâu, fo không fhô
nhìn fhây mu, nhung nguoI khac nhìn fhây. Maf, faI bôI môf Iop
day fIôf ga, nuf fung bôf, da maf cang ra, râf kho ch¦u. Kho ch¦u
cung vân phaI bôI. Ðây Ia quI d¦nh cua fô fông fruyôn IaI. Ðô fo
fhuong noI: không quI cu bâf fhanh khuôn vIôn. TIôf ga nuf fhanh
nhIôu vôf, nôn fruoc maf fo co nhIôu hình nguoI cua bô, Iuc nay, bô
dang nua nguoI nua bao. Tay bô da fro IaI fay nguoI, maf da fro IaI
ÐAN H!ONC HÌNH 169
hffp://obooks.vdcmodIa.com
maf nguoI, nhung faI fhì vân Ia faI bao, dong Iôn, Iông nhon nhu
gaI, vIôn quanh faI. Ðô gIup fo sua quân ao, noI kho:
- Con dung so, cu manh dan fhoo IoI cha day ma Iam. Ðây Ia
Iuc cha con mình xuâf dâu Iô dIôn rôI!
- Ðô, con không so.
Ðô âu yôm nhìn fo, noI kho:
- Con kha dây!
- Ðô bô bô... bIôf không7 NguoI fa bao con voI quan huyôn
franh nhau muc chao frong nôI dây!
To da frông fhây frôn xo co haI Iông nhôf fu, frong môI Iông
co môf Tôn Ðinh, frong haI Iông co haI Tôn Ðinh. Thoaf nhìn, haI
Tôn Ðinh râf gIông nhau, nhìn ky, haI Tôn Ðinh khac nhau râf xa
Ðan fuong cua haI Tôn Ðinh, môf Ia gâu don, môf Ia Ion don. bô vo
fo Ia môf daI anh hung, không fhô Ia Ion, chI co fhô Ia gâu. Câu
chuyôn fhu fam muoI ba ma bô kô cho fo ngho, Ia chuyôn môf con
gâu cho Ion danh nhau voI hô. Trong câu chuyôn, gâu cho bao gIo
cung ngang faI voI hô, vô sau gâu cho b¦ fhua. Câu cho b¦ fhua
không phaI vì kom ban IInh, ma vì gâu cho fhâf fha qua. danh
nhau môf dof xong, bô fo kô, hô dI baf ga rung, dô nuI, fho an do
doI, IaI con ra suôI uông nuoc. Câu cho fhì không an không uông,
gIân du nhô cây fhu don chIôn fruong vì cho rang baI dâu qua hop.
Hô an no uông du, quay IaI danh nhau voI gâu. CuôI cung, gâu
duôI suc, b¦ hô danh baI. Vì vây hô fro fhanh vua cua IoaI fhu.
NgoaI ra, qua anh maf cua haI nguoI, fo co fhô nhân ra bô vo fo,
anh maf bô vo fo co hôn, co fIa Iua ban ra. Tôn Ðinh gIa fhì maf fôI
râm, anh maf Iâm Iof nhu so nguoI. To cam fhây Tôn Ðinh gIa râf
quon, nho ra rôI! Anh fa chinh Ia !uf Son, dô fu ruôf cua Tam
Chu hanh khâf. Hang nam, cu dôn ngay muoI bôn fhang Tam —
ngay Tôf cua an may — !f Son IaI doo haI qua of do Iam khuyôn
faI, sam vaI ba môI. CIo fhì anh fa sam vaI bô vo fo, fhang cha
nhôn fhâf!
Ðô fo nhân ra fruoc ca fo Ia co haI pham nhân, nhung ông Ia
nguoI fung fraI, fhôm môf pham chu fhôm muoI pham ông cung
không coI ra gì. To ngho ông noI môf mình:
- May ma chuân b¦ dôI môf coc!
Ðô fo qua fhâf nhìn xa fhây rông, CIa Caf Iuong cung không
gIoI hon.
Maåc Ngön 170
hffp://obooks.vdcmodIa.com
XIôn aI fruoc7 XIôn Tôn Ðinh fhâf fruoc hay Tôn Ðinh gIa
fruoc7 To nhìn maf bô dô fìm câu fra IoI. Nhung anh maf bô da
chuyôn sang quan gIam hình TIôn ÐInh, haI nguoI maf dôI maf,
nhung anh maf maf TIôn ÐInh u ru nhu maf nguoI mu, anh maf
TIôn ÐInh bao bô fo rang, ông fa không nhìn fhây gì, xIôn aI fruoc
fhì xIôn, fuy! Ðô dua maf nhìn sang haI nguoI fu fu, anh maf Tôn
Ðinh gIa rôI fInh rôI mu, anh maf Tôn Ðinh fhâf fhì sang quac.
Ong kho gâf dâu voI bô fo, gIong nhu Iônh vo:
- Ong suI gIa, không co gì fro ngaI dâu!
Ðô fo nof maf fuoI fInh, haI fay chap fruoc nguc, vaI bô vo fo
môf vaI, noI:
- Ong suI gIa, fhô fhì vuI Ion rôI!
Ðô vo fo cung mung ra maf, noI:
- Cung vuI, cung vuI!
- Vây ông fruoc hay anh fa fruoc7
- VIôc gì phaI hoI7 — Ðô vo fo gIong sang sang — Tuc ngu co
câu “Thân vân hon” ma!
Ðô không noI gì nua, chI gâf dâu mIm cuoI. Sau do, nu cuoI
frôn maf bô b¦ Iôf dI nhu Iôf fo gIây frang, Iô ra bô maf kho dam
dam. Ong bao fay công saI ap gIaI pham nhân:
- Mo khoa!
Tay công saI do du nhìn quanh, hình nhu doI Iônh cua aI do.
Ðô fo sôf ruôf gIuc:
- Mo khoa ra!
Tôn công saI fIôn Iôn, Iây bây fhao xich saf frôn nguoI bô vo
fo. Ðô vo fo duôI fay cho do moI, ngam nghia cac hình cu fruoc
maf, rôI nhu da du IIôu, ông chu dông nam sâp xuông fâm van
bang gô fhông hop hon kich fhuoc nguoI ông.
Tâm gô fhông nhan bong. No vôn Ia fâm phan daf frôn buc
fh¦f Ion cua nha fo, dung da mây chuc nam, fhâm dâm mau Ion
mau cho, nang nhu saf, bô fô saI môf fho môc gIoI nhâf huyôn sua
sang fhâf ky. Ðôn công saI fo Ion nghI dôn muoI mây bân moI
khônh duoc dôn dây. Ðô vo nam sâp, quay maf IaI hoI, vo khIôm
fôn:
- PhaI vây không, ông suI gIa7
ÐAN H!ONC HÌNH 171
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðô fo không fra IoI, cuI xuông Iây cuôn dây da frâu dua cho
fo.
Cho doI da nâu ruôf, fo gIang Iây cuôn dây, baf dâu froI bô vo
fhoo cach fhuc da fâp Iuyôn. Ðô vo không vuI, hoI:
- Rô yôu, con coI fhuong bô rôI!
Ðô fo dung bôn canh, cham chu xom dông fac cua fo, nghIôm
khac baf sua nhung nuf fhung fo fhaf saI. Ðô vo can nhan, râf bâf
man vô chuyôn froI ông. Ong Iam hoI du, bô fo buôc phaI canh cao:
- Ong suI, chI so dôn Iuc do, ông không Iam chu duoc co fhô
ông!
Ðô vo vân IaI nhaI, fo da froI ông fhâf chaf vao fâm van. Ðô
Iuôn ngon fay duoI dây fhung, không Iuôn vao duoc! Ðung yôu câu.
Ðô gâf dâu bang Iong, kho bao:
- Ðaf dâu!
To buoc vôI dôn bôn rô dao, Iây IuoI dao da dung dô caf fIôf
ga, fum dif quân bô vo khoanh môf nhaf, Iô nua mông dif ra. Ðô
câm caI duI duc bang gô fao ngâm no dâu Iac, dô bôn canh fo. Ong
chon frong haI fhanh coc dan huong Iây chIôc bong nhâf, Iây vaI
dâu Iau môf Iân nua. Ong dung phia bôn fraI bô vo, haI fay câm
coc, Iua muI nhon fron nhan hình Ia dô, cam vao duoI xuong cuf.
Ðô vo vân noI cung, dôI Iuc xon vaI câu MIôu Xoang, fhaI dô bâf
cân nhu không fhom dô y nguoI fa hanh hình mình nhu fhô nao,
nhung qua gIong run run cua ông, haI chân Iây bây cua ông, fo
nhân ra ông cô non nôI so. Ðô fo không noI chuyôn voI bô vo nua,
haI fay gIu coc, maf do Iung, fhaI dô bình fInh, ngâng nhìn fo, anh
maf khich Iô va ky vong o fo. To fhây bô fo qua Ia fôf, frôn doI
không co ông bô nao fôf hon, mI-ao mI-ao, nôu mo fo không an
chay nIôm Phâf ca doI fhì không gap duoc môf nguoI fôf nhu bô.
Ðô hâf hâf cam, ra hIôu baf dâu. To nhô haI baI nuoc bof vao Iong
ban fay, ro chân froo, gof chân nhu cam frong dâf.
To gIo duI duc, dom môf nhaf râf nho vao dâu coc dô fìm cam
gIac. MI-ao mI-ao, fôf, fhâun Iam, rôI vân suc go nh¦p nhang, fo
fhây chIôc coc dan huong dI vao co fhô bô vo fung fâc sau môI nhaf
go. ÐuI duc gô fao go vao coc phaf ra fIông râf nho, cach cach
cach... nho dôn nôI không af duoc fIông fho nang nô cua bô vo.
Coc cang dI vao sâu bôn frong, co fhô bô vo run Iôn cang du.
Tuy da froI chaf, nhung fung mâu da mâu fh¦f frôn nguoI dôu run
Maåc Ngön 172
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iôn bân bâf, dôn nôI fâm van phia duoI nang Ia fhô cung rung
fhoo. To go dôu dôu, cach cach cach, fo nho IoI bô dan: suc co muoI
fhì chI dung nam, go moI chuân.
To frông fhây dâu bô vo ngo ngoay râf du. Cô ông fu daI ra
kha nhIôu. Nôu không chinh maf frông fhây, qua fhuc không fhô
nghI caI cô con nguoI fa IaI co fhô dôf nhIôn vuon daI ra, daI maI
cho dôn fân cung soI fhung bang da, dâu nhu muôn buf ra khoI
fhân ban dI noI khac. RôI, dung môf caI, cô ruf IaI, dôn nôI không
nhìn fhây nua, y nhu dâu gan IIôn voI vaI.
Cach cach cach...
MI-ao mI-ao mI-ao.
HoI nuoc ngun nguf frôn nguoI bô vo. Mô hôI uof dâm quân
ao. MôI khI dâu ông ngong Iôn, fo IaI fhây mô hôI chay fung dong,
dac quanh nhu chao vua muc ra khoI nôI.
Cach cach cach...
MI-ao mI-ao mI-ao.
Coc dan huong da vao frong co fhô non nua, mI-ao... muI dan
huong fhom fhom, mI-ao mI-ao... Cho dôn Iuc nay, bô vo vân không
kôu môf fIông. Qua sac maf bô do, fo bIôf ông phuc bô vo Iam.
Truoc khI hanh hình, bô fo da finh dôn cac fình huông co fhô xay
ra. Ðô ngaI nhâf Ia fIông gao fhof nhu ma kôu quI khoc cua ông
khIôn môf nguoI Iân dâu fIôn fham du hanh hình nhu fo so haI, bô
fhâm chi con chuân b¦ haI haf fao boc bông bôn ngoaI dô fo duf nuf
Iô faI. Nhung bô vo dôn gIo phuf nay vân không kôu môf fIông, fuy
fIông fho cua ông nang nô hon frâu koo cay. Ong không kôu, cang
không van xIn fha mang.
Cach cach cach...
MI-ao.
To frông fhây mô hôI cung chay fung dong frôn maf bô. Xua
nay bô fo không ra mô hôI, fay câm coc cua ông hoI run, frong con
maf bô fo fhoang vo fhang fhôf, fhây vây fo dâm cuông. MI-ao,
fhuc fình bon fo không mong bô vo không kôu. Ðô vo OI bô vo, bô
vo cu kôu Iôn dI, gao Iôn duI, mI-ao mI-ao, nhung ông vân Im baf.
Cô fay fo moI du, chân cung dung không vung, dâu phình ra, maf
nay dom dom, mô hôI chay vao maf cay xo, muI fIôf ga khIôn fo
buôn nôn, dâu bô bIôn fhanh dâu con bao don, haI an fay râf dop
ÐAN H!ONC HÌNH 173
hffp://obooks.vdcmodIa.com
moc dây Iông don, nguoI bô vo cung moc dây Iông don, caI dâu
nhâp nhôm cua ông bIôn fhanh caI dâu con gâu don fo kInh
khung, khIôn nhung soI dây da frâu fro nôn vua manh vua ron,
duf fung bâf cu Iuc nao. Ðông fhoI, fay fo không chuân nua. To go
môf nhaf chôch phaI fay bô, bô rôn rI, buông fay ra. To go fIôp môf
nhaf, manh hon, caI coc frong fay bô mâf fhang bang, chuôI vônh
Iôn, ro rang Ia no dI sâu vao chô không nôn vao, Iam fôn fhuong
nôI fang cua bô vo. To ngho môf fIông fhof rach mang nhI, kInh
khung hon fâf ca nhung con Ion ma fo da gIôf fh¦f. Maf bô foo Iua,
ông ha gIong noI:
- Cân fhân!
To Iây fay ao Iau maf, fho manh môf hoI. KhI Tôn Ðinh kôu
gao ngay cang fo, fo bình fâm fro IaI, fay không moI nua, chân
không run nua, dâu không phình ra nua, maf không hoa nua, maf
bô fro IaI maf cua bô. Ðâu bô vo cung không con Ia dâu gâu nua.
Cach cach cach...
MI-ao mI-ao mI-ao...
TIông gao cua Tôn Ðinh af fâf ca cac IoaI fIông dông khac.
AI... ôI...
MI-ao mI-ao
Trong co fhô bô vo cung phaf ra nhung fIông khIôn nguoI rôI
fri, hình nhu frong do co ca môf dan moo dang dông duc. TIông gao
Iam fo nâu ca ruôf, co Io fo ngho nhâm, ky fhâf, frong bung bô vo
co moo. To IaI cam fhây sap mô mân fhì frong gIo phuf quan frong
ây, su bình fInh cua bô fo da dông vIôn fo. Tôn Ðinh gao cang du,
nu cuoI frôn khuôn maf bô fo cang fo ra dô môn. Maf bô fo cung
dang cuoI, nhoo IaI nhu môf soI chI, Iam nhu không phaI dang fhI
hanh môf an phaf fan dôc nhâf frong fhIôn ha, ma nhu dang ngho
haf.
CuôI cung, coc dan huong fho ra o vaI, dôI ao Iôn. Trong
phuong an dâu fIôn, bô d¦nh cho coc xuyôn ra mIông, song, nghI foI
Tôn Ðinh fhich ca haf, coc xuyôn ra mIông fhì không fhô haf, vì
vây cho xuyôn ra vaI.
MI-ao.
ÐuoI su chI dân cua bô, bôn fôn công saI khIông fâm van co
bô vo b¦ froI frôn do, froo Iôn daI Thang ThIôn cao nhâf so voI cac
Maåc Ngön 174
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nha frong huyôn. ÐaI Thang ThIôn kô bôn Iôu chIôu, Iôn daI bang
môf duong dân ghop bang gô fron va van bap, không mâf nhIôu
suc Iam. Vây ma bôn fôn công saI mô hôI dâm dìa, dâu chân ro
môn môf frôn duong. Tôn Ðinh b¦ froI frôn fâm van vân fIôp fuc
gao fhof nhung fIông da khan, hoI da yôu dI nhIôu. To va bô fo
fhoo sau bôn fôn công saI, froo Iôn. ÐInh daI Ia môf maf bang ghop
bang gô fuoI rông ban, muI fhom phuc, chinh gIua dung cây côf fo
bang gô fhông, dinh ngang môf fâm gô daI ba fhuoc, gIông nhu cây
fhâp ac o nha fho Ðac Quan.
Ðon công saI fhân frong daf Tôn Ðinh xuông rôI dung sang
môf bôn cho Iônh. Ðô bao fo Iach dao caf duf dây froI. Ðô han chô
fIôu hao suc Iuc, dông fhoI franh duoc fôn fhuong nôI fang do gIay
gIua chân fay, bôn fôn công saI duoI su chI dân cua bô fo, dung
Tôn Ðinh dây, haI chân froI vao côf, haI fay froI vao xa ngang, chI
dâu Ia không froI buôc, duoc fu do Ðô vo chuI râf fo:
Ð. mo fhang CacIôf! Ð. mo fhang VIôn Thô KhaI! Ð. mo
fhang TIôn ÐInh! Ð. mo fhang TrIôu CIap! Ð. mo fâf ca chung
may! AI cha!...
TIôn ÐInh dung do, maf vân nhìn phia fruoc, nhung fo bIôf,
Iao chang nhìn fhây gì ca. VIôn quan gIam hình nay ra vo fhô fhôI,
Iao chang fhIôf gì nua, cho Iao ra Iônh, chang fha bô con fo fu IIôu
con hon. Ðô con da xu Iy ngon Ianh Tôn Ðinh fhâf, dua ông Iôn daI
Thang ThIôn rôI, nhìn maf ông, fo bIôf công vIôc co saI sof dôI
chuf, nhung co ban Ia da fhanh công. NguoI fhu nhâf da ma dao
fhanh công, nguoI fhu haI chac fhuân buôm xuôI gIo. HaI fôn công
saI khônh fâm phan bang gô fhông xuông, bô fo ung dung bao fôn
công saI canh gIu Tôn Ðinh gIa:
- Mo khoa!
Ðon nha d¦ch go bo xich saf frôn nguoI Tôn Ðinh gIa. To
frông fhây sau khI nhung soI xich saf nang nô roI xuông, Tôn Ðinh
gIa không vuon nguoI dung Iôn nhu Tôn Ðinh fhâf, fraI IaI, nhun
ra nhu môf cây sap b¦ ho nong, maf frang nhof, môI Iâp bâp nhu
gIây dan cua sô b¦ rach; maf fron nguoc nhu haI con fhIôu fhân
dang Ioay hoay do frung. HaI fôn nha d¦ch IôI Tôn Ðinh gIa dôn
fruoc fâm phan fh¦f, vua buông fay, ông fa da song soaI frôn maf
dâf.
Ðô fo bao nhung fôn công saI khônh Tôn Ðinh gIa daf nam
sâp frôn fâm gô fhông. Ong fa nam frôn do, foan fhân co gIâf. Ðô
ÐAN H!ONC HÌNH 175
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ra hIôu, fo froI ông fa vao fâm phan râf fhanh fhao, rôI không doI
bô fo ra Iônh, fo Iây con dao vân dung dô roc xuong, rach duf chI,
rôI khoanh môf nhaf caf duf môf mang dung quân. TroI a, muI
fhôI khan xôc Iôn muI: fhang cha nay da bInh ra quân!
Ðô nhan maf, cam dâu nhon cua coc dan huong vao chô duoI
xuong côf Tôn Ðinh gIa. To câm duI duc, fIôn Iôn môf buoc, chua
k¦p gIo duI duc Iôn fhì muI fhôI không ch¦u nôI IaI faf vao muI. To
quang duI duc, b¦f muI bo chay, chang khac cho fhây muI chuôf
chu. Ðô dan gIong goI gIâf IaI:
- CIap, quay IaI ngay!
TIông goI gay gaf cua bô fo nhac nho fo vô y fhuc frach
nhIôm. To Ion Ion dI vong ra phia sau bô fo fro IaI hIôn fruong.
Hình nhu Tôn Ðinh gIa da fhôI hôf Iuc phu ngu fang. Iam fhô nao
bây gIo7
May, ông froI co maf, dôn gIây phuf cuôI cung, VIôn Thô
KhaI ngôI phia sân khâu fruoc sau vân fuong nhu ngu gâf ây,
bông ra Iônh sua an dan huong fhanh an chom dâu dôI voI Tôn
Ðinh gIa. Nhân Iônh, bô fo quang coc dan huong, nhoo maf, ruf
phang fhanh yôu dao cua môf nha d¦ch dung gân do, nhanh nhon
dôn muc không fhô fIn o caI fuôI cua ông, môf Iuông bach quang
sang Ioa ha xuông frong nhay maf.
MI-ao.
Maåc Ngön 176
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 36
Ðan huong chI moc noI rung fham, hoa no vô fhu fua fuyôf
hông.
Sung sung fhân cao muoI fam fruong. Ðan anh cua IoaI cây,
nguoI hung cua rung! Sao bang gô dan huong, fIông oanh roo raf.
Ðang dan huong, dang vo anh hao. Phach dan huong, rôn rang sac
xao. Xo dan huong, chInh chIôn gIan Iao! Cây fì ba cua Vu hâu CIa
Caf, fhanh không nguoI ma d¦ch phaI IuI! Cô dan fac fuong, Iam
huong an. Tich fhIôn — âm công dô cho doI!
Nôu nhu, gô dan Iam coc xIôn fu pham, Ia Iuc cao chung môf
Vuong frIôu!
MIôu Xoang, “Ðan huong hình. Nha dIôu”
Ðâu !uf Son rung xuông, maf froI dang frang bIôn fhanh
mau do. TrIôu CIap xach caI dâu Iôn, cô y Iam ra vo nghIôm frang,
fhâf kInh fom, fhâf dang ghof! Tôn suc sInh không bang cho Ion ây
gIo caI dâu !uf Son mau ro fong fong vô phia fa, noI:
- An da fhI hanh, moI daI nhân xom xof!
Iong fa rôI boI, maf nhoo mau do, faI nhu co fIông daI bac nô
rôn, muI fanh cua mau vuong khap dâf froI nay, muI fhôI fac muI
Ian fran dây do nay, chung fo vuong frIôu ÐaI Thanh da dôn hôI
maf vân, fa bo NguoI hay fa chôf fhoo NguoI7 Ngôn ngang fram
môI, do du bang hoang; bo vo bôn coI, môf mau fhô Iuong. Thoo
nguôn fIn dang fIn cây, Hoang ThaI Hâu da op Hoang fhuong bo
chay ra ThaI Nguyôn. KInh fhanh Ðac KInh Iang soI hoanh hanh,
hoang cung daI nôI, fhân fhanh mIôu duong da fro fhanh noI hanh
Iac va doanh fraI cua IIôn quân fam nuoc. Môf frIôu daI ma da dô
fhâf fhu quôc dô, fhì chI con Ia fôn faI frôn danh nghIa! Vây ma
VIôn Thô KhaI daI nhân fIôu fôn hang chuc frIôu Iang bac dô xây
dung dôI quân fInh nhuô, caI dôI quân ây không bao vô fhu dô,
không gIôf gIac baf fuong, IaI quay sang fIôp fay cho gIac frân ap
con dân fa o Son Ðông. Ða soI Iong Iang cua Tu Ma ChIôu aI ma
chang bIôf7 Ngay dôn dam fro con noI hoo Ianh cung fruyôn mIông
ÐAN H!ONC HÌNH 177
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhau câu nay: “|TrIôu) Thanh ma không fhanh |frong sach), VIôn
|Thô KhaI) ma không phaI Ia VIôn Thô KhaI, Ia Tao A Man!”. OI
frIôu Thanh, NguoI nuôI ong fay ao; VIôn Thô KhaI, muu mô fhâm
hIôm! NguoI fan saf con dân cua fa, bao vô con duong cho Tây.
NguoI Iây mau cua fram ho dô vuI Iong IIôf cuong! NguoI nam
quân dôI nhung không hanh dông; nguoI nam quyôn chu dông nhu
fIôn fhoaI không Io Sô phân nha ÐaI Thanh frong fay nguoI. ThaI
hâu Hoang fhuong oI, NguoI da fInh ngô chua7 Nôu cac v¦ con coI
ông fa Ia cuu khôn pho nguy, fhì co dô ba fram nam cua nha ÐaI
Thanh chI con môf som môf chIôu! Tu vân Iong mình, fa cung
không phaI frung fhân môf Iong vì dân vì nuoc. Ta không co caI
frung dung cua ko xa fhân vì nghIa Ion, du rang fa van vo song
foan. Vô dung khi, fa không bang kop haf Tôn Ðinh. Vô nghIa khi,
fa không bang hanh khâf !uf Son. Ta Ia môf fôn hon chI bIôf vâng
da, môf fôn dân chI muôn yôn fhân. Cung co Iuc bung bung frang
khi, IaI Iam khI fhuI chôf Iong son. VoI dân chung, fa duong oaI
dIôu vo, voI bô frôn fa n¦nh bo Om chân, dô vô IIôm sI, so frôn
khInh duoI. Tôn frI huyôn TIôn ÐInh b¦ fh¦f kIa, nha nguoI fuy con
sông, nhung fhuc ra chI con Ia caI xac bIôf dI. Ngay !uf Son so
chôf vaI cuf ra quân, cung con hon nguoI ba ngan Iân! Ða không co
frang khi dôI froI dap dâf, fhì nguoI danh sông kIôp cho san. NguoI
fu bIôn mình fhanh cho ma dam nhIôm chuc CIam hình quan, anh
maf phân fan cua fa gIo fâp frung vao caI dâu Iâu frong fay TrIôu
CIap, hIôu ro kIôu bao cao nhu bao công cua CIap, ma hIôu rang fa
phaI Iam gì7 Ta rao buoc dôn fruoc daI, phâf fay ru ao, quì xuông
fâu Iôn fôn gIac va fôn ko cuop:
- An da fhI hanh, moI daI nhân xom xof!
VIôn Thô KhaI va CacIôf frao dôI dam câu, CacIôf ca cuoI.
HaI fôn dung dây buoc xuông daI:
- TrI huyôn Cao Mâf, dung Iôn dI!
Ta dung Iôn dI fhoo haI nguoI Iôn Thang ThIôn daI. VIôn Thô
KhaI Iung oo boo gâu, CacIôf cao nhu cây sao — môf cap co v¦f sanh
vaI nhau, châm raI buoc Iôn daI cao. Ta cuI dâu ma buoc, nhung
anh maf vân không roI haI fôn dI fruoc. Trong ông gIây cua fa co
gIaf môf con dao gam cuc sac, chI cân co duoc môf nua dung khi
cua om fraI fa, Ia fa dâm chôf chung frong nhay maf. KhI fa don
fhuong dôc ma vao sao huyôf baf sông Tôn Ðinh, fhì sao ma ung
dung, bình fInh. Con khI dung ngay sau bon nay ma sao fhâp
fhom không yôn7 Thô dây, fa Ia soI fruoc dam dân don, Ia cuu
Maåc Ngön 178
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruoc quân fây frang! Cuu fhì fa vân chua xung, vì cuu con dam
dâu sung, con fa fhì nhaf nhu fho dô! Ðung fruoc hao han Tôn
Ðinh, nguoc nhìn khuôn maf xung huyôf fo khung khIôp, mIông rI
mau, maf chI con Ia môf ko ho. Vì khuyôf rang nôn gIong a uôm,
nhung câu chuI vân ngho râf ro. Oâng chuI VIôn Thô KhaI, chuI
CacIôf, fhâm chi con d¦nh nhô bof vao maf chung, nhung suc ông
da yôu, mIông ông chI suI bof mau nhu mIông cua, nuoc bof chI
nhôu xuông cam nhu fro nho. VIôn Thô KhaI râf bang Iong bao:
- Ong huyôn Cao Mâf, xuâf kho fra bô con TrIôu CIap sô bac
nhu da d¦nh; dua haI bô con vao chinh ngach, fra Iuong cho ho.
TrIôu CIap quì mop frôn san van mâp mô cua Thang ThIôn
daI, dâp dâu râf kôu:
- Cam fa daI duc daI ân cua quan Ion!
- TrIôu CIap ngho bao dây, phaI hôf suc cân fhân — VIôn Thô
KhaI fo ra fhân mâf nhung nhIôm khac — Không duoc dô han chôf,
nhâf d¦nh phaI sông dôn ngay 20, fuc Ia ngay Iam Iô fhông xo.
Hôm ây co nhIôu phong vIôn ngoaI quôc dôn chup anh, nôu ông dô
han chôf Ia fa không co fình nghIa gì hôf voI ông dâu dây!
- XIn daI nhân yôn fâm — TrIôu CIap râf fu fIn — TIôu nhân
so hôf suc cô gang, dam bao ngay 20 han vân con sông.
- Ong huyôn Cao Mâf, vì Hoang ThaI Hâu, Hoang fhuong ma
vâf va môf chuf, ông cung ba ban nha d¦ch cua ông Iuân phIôn
canh gac o dây, fruoc maf không fro vô huyôn nua — VIôn Thô
KhaI mIm cuoI — Sau ngay fhông xo, huyôn Cao Mâf fro fhanh
manh dâf boo bo dâu fIôn cua nha ÐaI Thanh. KhI do, nôu ông
duoc fhang fIôn, fhì bông Iôc cung da du xaI, chang da co câu “CoI
fau vua nôI, Iây can chôI quof vang” do sao!... Nhân huynh, noI cho
cung, chinh fa moI Ia nguoI chan daf dân hô nhân huynh!
VIôn Thô KhaI cuoI Ion, fa vôI va quy xuông, IoI cua fa xon
Iân fIông rôn cua Tôn Ðinh:
- Ða fa daI nhân vun dap, fI chuc xIn hôf Iong hôf suc!
VIôn Thô KhaI cung anh ban nôI khô nguoI Ðuc CacIôf daf
fay nhau buoc xuông daI. Ðam Iinh cua VIôn va dam Iinh Tây xum
xif quanh cô kIôu khIông fam va con ngua fây cao fo, fIôn hô hâu
ung fIôn vô huyôn nha Phap fruong gIo buI m¦f mu, fIông vo ngua
nôn côm côp frôn maf duong Iaf da. Huyôn nha fam fhoI fro fhanh
phu dô cua VIôn va CacIôf, fhu vIôn Thông Ðuc fro fhanh fau ngua
ÐAN H!ONC HÌNH 179
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va doanh fraI cua quân Ðuc. Chung dI rôI, quân chung fu phia rìa
baI baf dâu nhich vô phia daI hanh hình. Ta dâm hoang, IoI VIôn
daI nhân hôI nay khIôn fa kInh hoang. Ong ây noI rang: “Nôu nhu
khI ây ông chua duoc fhang fIôn...”. Thang fIôn u, frong fa Io IoI
chuf hI vong. Câu do co nghIa, fa vân con Ia môf vIôn quan co nang
Iuc frong con maf cua VIôn daI nhân, ông ây không ghof bo fa Soaf
IaI, frong vu Tôn Ðinh, fa râf duoc vIôc. Ta môf mình vao fân sao
huyôf, baf sông Tôn Ðinh dom vô, franh duoc fhuong vong cho
quan quân va Iinh Ðuc. Trong qua frình fhI hanh an dan huong,
fa Iuôn dung muI ch¦u sao, som hôm vâf va, dung fhoI gIan ngan
nhâf, voI châf Iuong fôf nhâf, chuân b¦ dây du dung cu vâf IIôu cho
hình phaf kInh hoang ca fhô gIoI, không môf aI co fhô Iam fôf hon
fa Co Io VIôn daI nhân không dôn nôI fhâm dôc nhu nguoI fa nghI,
co Io ông Ia nguoI frung hâu nhìn xa fhây rông; frung qua hoa
gIan, fri qua hoa ngu, chân hung ÐaI Thanh, ông phaI Ia fru côf.
Hu, fa chI Ia môf anh frI huyôn, cu fhoo Iônh frôn ma Iam, bôn
phân cua fa Ia Iam fôf nhung công vIôc cua môf frI huyôn, con vIôc
Ion cua dâf nuoc da co Hoang ThaI Hâu, Hoang fhuong Io, IoaI fop
rIu nhu fa, ha fâf Io bo frang rang!
Châm duf duoc suy nghI vân vo, fa baf dâu xof doan moI
vIôc, phân công ba ban chIa nhau bao vô Tôn Ðinh frôn gIa chu
fhâp. Ðân chung fu bôn phuong fam huong ua foI, gân nhu fâf ca
cu dân frong fhanh, rang chIôu nhuôm mau mau Iôn cac khuôn
maf. Ðan qua kIôm an fro vô dâu frôn môf ngon cây o man dông
cua phap fruong. Ða con fhôn dân oI, vô dI fhôI, vô nha ma sông
nhung ngay fuI nhuc cua cac nguoI, ban quan co IoI khuyôn: fha
Iam con cuu non cho nguoI fa Iam fh¦f, con hon Ia vung dây dâu
franh. Tôn Ðinh, nguoI b¦ dong dInh frôn Thang ThIôn daI kIa, v¦
fô su MIôu Xoang cua cac nguoI, Ia fâm guong fây IIôp!
Nhung dân chung bo ngoaI faI nhung IoI câu khân cua fa
Nhu nhung con song dôn nhau frôn baI caf, ho rung rung fIôn dôn
bao vây xung quanh Thang ThIôn daI. Cac nha d¦ch cua fa fuôf
guom khoI vo nhu gap ko d¦ch. Ðam fhao dân frâm Iang, nof maf
Ia Iung, khIôn fIm fa gIâf fhof. Phia fây, maf froI do ruc da Ian.
Phia dông, vâng ngoc fho da Iôn. không khi frôn phap fruong, frôn
Thang ThIôn daI va frôn khuôn maf môI nguoI, Ia su hoa frôn gIua
nong âm cua maf froI va maf mo cua frang ram.
Ða con gIaI fan dI, vô nha dI!...
Ðân chung vân frâm Iang.
Maåc Ngön 180
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôf nhIôn Tôn Ðinh câf fIông haf. MIông ông không kin hoI,
va do fâm fình xuc dông, fIông haf cua ông ro nhu fIông dan gIo
cu, o v¦ fri cua ông, co fhô nhìn bao quaf fình hình xung quanh.
Tinh cach cua ông Ia nhu vây, frong fình huông nhu fhô nay, chI
cân con môf hoI fho, Ia ông câf fIông haf. Thâm chi co fhô noI, ông
cho doI nhung gIây phuf nhu fhô nay. Ta cung chof hIôu, dam dân
chung bao vây Thang ThIôn daI, không phaI dô cuop Tôn Ðinh, ma
Ia muôn ngho ông haf. Nhìn kìa, fâf ca nhung caI dâu dôu ngâng
Iôn, nhung caI mIông dôu ho mo, chI mô haf moI co fhuc su co hình
anh do.
Ram fhang Tam frang frong ~ ~ ~ ÐaI cao Iông Iông gIo
dông.
Tôn Ðinh mo mIông Ia haf dIôu ÐI cua MIôu Xoang. Vì chuI
rua nhIôu, gao fhof nhIôu, gIong ông khan dI. Nhung gIong khan
cung voI hình anh mo ao mau xuong foI fa khIôn IoI ca bI frang fhô
fham, chân dông fâm can. Ta phaI fhua nhân rang, vung Cao Mâf
xa xôI hoo Ianh da san sInh ra môf Tôn Ðinh fhIôn faI, môf Tôn
Ðinh anh hung, không kom bâf cu nhân vâf nao frong IIôf fruyôn
cua cac ThaI Su công. Ong so Iuu danh fhIôn cô qua fruyôn kô, qua
k¦ch ban MIôu Xoang. Ngho bon fay chân cua fa fâu IaI, sau khI
Tôn Ðinh b¦ baf, vung Ðông Ðac Cao Mâf xuâf hIôn môf ganh haf
MIôu Xoang do môf sô nguoI fâp hop IaI. Trong dIôn xuâf, ho kôf
hop voI nhung hoaf dông maI fang, cung baI nhung nguoI chôf
frong Ioan Iac, bao gIo cung mo dâu bang gao khoc va kôf fhuc
cung bang gao khoc. Hon nua, frong k¦ch ban da co nôI dung Tôn
Ðinh chông Ðuc.
Ta fhân ch¦u cuc hình ruôf gan fan naf ~ ~ ~ ngong quô nha,
Iô dâm maf!
Ðam dân phia duoI co fIông nuc no, frong do xon Iân fIông
“MI-ao”, du fhây frong fình hình dau xof dôn nhu fhô, ho vân
không quôn haf dôm cho nguoI IInh xuong!
Ngong quô cha Iua chay ngâf froI ~ ~ ~ OI vo fôI, con fuI ~ ~
~
Ðam dân chung hình nhu chof nho foI chuc frach cua mình,
không aI bao aI, ho dông fhanh câf fIông “MI-ao”. Trong dan âm
fhanh mI-ao ây, vof Iôn fIông khoc Ianh Ianh cao fân chin fâng
mây:
ÐAN H!ONC HÌNH 181
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cha oI ~ ~ ~ Cha cua con!
Ðo Ia fIông kôu foaf ra fu môf fâm fình xuc dông, nhung râf
an nhâp voI dIôu “ÐI” cua MIôu Xoang, cung voI gIong khan khan
cua Tôn Ðinh frôn daI, fIông “MI-ao” dôm phia duoI, câu fhanh
môf cao frao nho. Ta dau nhoI nhu b¦ danh môf chuong gIua nguc.
Oan gIa da dôn rôI! Tôn MI Nuong, nguoI dan ba fhân fhIôf cua fa,
con gaI Tôn Ðinh, da dôn rôI! Nhung ngay vua qua fa Io fhaf ruôf,
fâf fa nhu Ia danh ong, nhung không Iuc nao fa không nghI dôn
nang, không han chI vì nang dang mang frong mình gIof mau cua
fa Ta frông fhây MI Nuong ro dam dông, fruon Iôn nhu môf con
Iôch vuof dan ca qua don môc. Ðam nguoI ro ra cho nang môf IôI dI
Iôn daI cao. Ta fhây nang foc faI ru ruoI, quân ao xôc xôch, maf
muI nhom nhuôc, không con vo fhuof fha yôu dIôu fhuo nao. dung
Ia MI Nuong, chI co MI Nuong moI dam xông Iôn daI vao Iuc nay.
Ta dâm ra kho xu, không bIôf nôn hay không nôn cho nang Iôn
daI.
Ta fa fa dIôu fhIôn bInh fhIôn fuong ~ ~ ~
Môf con ho du dôI fac nghon IoI ca, khoang cach gIua haI con
ho Ia nhung fIông nâc cuf phaf ra fu Iông nguc, y nhu fIông nâc
cuf cua ga frông khI gay. Maf froI vua Ian, bâu froI con vuong dôI
chuf rang chIôu da nga sang mau do sâm, anh frang maf Ianh,
phu Iôn khuôn maf sung phu cua fbI sung phu cua Tôn Ðinh. CaI
dâu fo fuong cua ông Iac IIôn fuc, Iam rung chuyôn ca caI côf froI
ông. Ðôf nhIôn, môf bum mau don sì vof ra fu mIông ông, muI
fanh nông Iâp fuc Ian fhoo chIôu gIo. Ðâu ông fu fu guc xuông
nguc.
Ta dâm hoang, IInh cam co chuyôn chang Ianh. Chang Io ông
fa cu vây ma chôf7 Nôu ông chôf, VIôn Thô KhaI so nhay nhu con
choI choI, CacIôf so nôI frân IôI dình. TIôn fhuong cua cha con
TrIôu CIap so fan fhanh mây khoI, con duong fhang quan fIôn
chuc cua fa so nhu gIâc mông Hoang Iuong! Ta fho daI, chof nghI
IaI, fhây Tôn Ðinh chôf cung hay, ma chôf moI hay, chôf fhì âm
muu cua CacIôf so fan fhanh mây khoI, Iô fhông xo cua han so
chang co gì hâp dân. Tôn Ðinh, ông chôf Ia phaI, ông chôf moI
suong, chôf dô bao vô khi fIôf anh hung, nôu môf fâm guong soI
chung muôn fhuo. Nôu phaI sông fhôm bôn ngay nua, ông so dau
don bIôf chung nao! TIôn ÐInh, frong gIo phuf dâf nuoc baI vong,
frIôu dình Iuu Iac, dân fình doI khô, mau chay fhanh sông nay,
nha nguoI con foan finh chuyôn vInh fhân phì gIa fhì fhâf Ia bI ôI,
Maåc Ngön 182
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhâf Ia ngu xuân. Tôn Ðinh, ông chôf dI, ngan van Iân mong moI
ông dung sông nua, ông hay Iôn fhIôn quôc cua ông ma dang dan
baI fuong.
TrIôu CIap va CIap Con chuI ra khoI Iôu. ÐI fruoc Ia TrIôu
CIap fay câm don Iông phôf bang gIây bôI, dI sau Ia CIap Con haI
fay bô môf baf fo mau don. ca haI buoc kIôu dân ruou frôn duong
dân Iôn daI cao, nua duong gap MI Nuong. MI Nuong kôu âm Iôn:
“Cha oI, cha Iam sao rôI!” rôI dI fhoo cha con TrIôu CIap. Ta
nghIông nguoI, Ianh sang môf bôn cho ho dI qua fruoc maf. Ðon
nha d¦ch dôu nhìn fa fa Iam nhu không bIôf ho dang nhìn mình,
chI cham chu vao TrIôu CIap, CIap Con va MI Nuong. Ho vôn Ia
nguoI frong nha, cung nhau gap Tôn Ðinh frôn daI hanh hình
cung Ia phaI Io, chang co gì saI fraI. VIôn daI nhân co maf faI dây
cung không co Iy do gì dô ngan can.
Ðan huong hình |phân cuôI)
Mac Ngôn
TrIôu CIap gIo cao don Iông, anh sang mau vang kIm roI frôn
maI foc rôI bu cua Tôn Ðinh.
TrIôu CIap dung fay nâng cam Tôn Ðinh Iôn dô fa frông ro
maf. Ta fuong ông ây da chôf, nhung chua. Nguc ông vân phâp
phông du dôI, hoI fho nang nô fhoaf ra fu muI va mIông. Xom ra
suc sông cua ông cuc ky manh mo, khIôn fa vua fhâf vong vua
duoc an uI. Auo gIac danh Iua fa, rang Tôn Ðinh không phaI môf
frong pham dang fhu hình, ma Ia môf con bônh gân kô caI chôf vô
phuong cuu chua, fhô nhung nguoI nha vân cô cuu, ra suc ma
cuu... ThaI dô cua fa vô caI chôf cua Tôn Ðinh không duf khoaf
nôn nhu fhô nao.
- Ðô sâm cho ông fa!
Iuc nay fa moI nguI fhây muI dang dang cua IoaI sâm hao
hang bay ra fu caI baf frôn fay CIap Con. Ta fhâf su cam phuc su
fInh vI cua TrIôu CIap frong công vIôc. Trong canh nhôn nhao sau
khI hanh hình, Iao vân nho sac nuoc sâm. Co Io Iao da chuân b¦ fu
fruoc7 Iao finh foan dâu ra dây, Iuong fruoc ca nhung vIôc so xay
ra.
CIap Con nhich Iôn môf buoc, môf fay bô baf, fay kIa câm
fhìa muc fung fhìa nuoc sâm dô vao mIông Tôn Ðinh. KhI fhìa
cham môI, Tôn Ðinh da vôI ha mIông, y hôf cho con chua mo maf
ÐAN H!ONC HÌNH 183
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cham vao bu mo. CIap Con run fay, nuoc sâm rof ra cam — noI
fung co bô râu dop, TrIôu CIap không bang Iong:
- Cân fhân nao!
Nhung CIap Con Ia dân dô fô, vaI u fh¦f bap, không Iam buoc
nhung công vIôc doI hoI khoo chân khoo fay Thìa fhu haI da rof
qua nua xuông nguc.
- Con Iam sao fhô7 — TrIôu CIap fIôc chô nuoc sâm, chuyôn
don cho CIap Con, noI — Ðô fa!
Không doI CIap Con chuyôn baf nuoc sâm cho bô, MI Nuong
da buoc foI gIang Iây caI baf. Nang d¦u dang bao bô do:
- Cha oI, cha mac fôI fay dình nôn moI nông nôI nay! Cha
uông môf chuf Ia dô ch¦u ngay...
Ta fhây MI Nuong nuoc maf chay quanh.
TrIôu CIap gIo cao don Iông, CIap Con nâng cam Tôn Ðinh
Iôn, MI Nuong muc fung fhìa nho nuoc sâm dô vao mIông ông. Ong
uông hôf, không rof ra ngoaI chuf nao.
Ta quôn bang nh¦ôm vu canh chung fôI pham, fuong nhu
dang chung kIôn canh cham soc nguoI ôm frong môf gIa dình.
!ông hôf baf nuoc sâm, Tôn Ðinh kha Iôn ro rôf. TIông fho
không nang nua, cô da do nôI dâu, mIông không fIôp fuc fhô huyôf,
maf cung bof sung. MI Nuong dua fra caI baf cho CIap Con, fu fay
coI froI cho bô do, vua coI vua dô:
- Cha dung so, con so dua cha vô nha.
Ðâu fa frông rông, nhâf fhoI không bIôf xu fri ra sao. ChI
TrIôu CIap Ia fInh. Iao dua don cho CIap Con, dung an ngu fruoc
maf MI Nuong, cuoI khây, bao:
- Ðâu fhao cua fa, hay fInh mông! Ðây Ia frong pham cua
frIôu dình, fha Iao Ia b¦ gIôf ca chin ho!
MI Nuong huo fay fruoc maf TrIôu CIap, rôI IaI huo fay fruoc
maf fa, quì xuông Iay, buôf mIông kôu ma nhu ca dIôu ÐI cua MIôu
Xoang.
- Tha cho cha fôI... TôI van cac nguoI, hay fha cho cha fôI...
Maåc Ngön 184
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ta frông fhây, duoI anh frang Iông Iông, fâf ca dân chung
phia duoI nhâf Ioaf quì xuông, fIông gao fhì co fhô pha fap, nhung
câu chu fhì Ia môf:
- Tha cho ông ây... Tha cho ông ây...
Trong Iong fa nôI ba dao, fhuong cam qua! HoI dân chung,
cac nguoI không hIôu fình fhô fruoc maf, cac nguoI không hIôu
fâm frang cua Tôn Ðinh, cac nguoI chI frông fhây Tôn Ðinh khô so
vì cuc hình frôn daI ma không bIôf Tôn Ðinh uông Iây uông dô
nuoc sâm, chung fo ông ây không muôn chôf. Nhung ông ây cung
không muôn sông, nôu muôn, ông ây da xô Iông fu dôm qua, bIôf
fam bIôf fich rôI! Truoc fình hình ây, fa danh gIuong maf ma nhìn.
Ch¦u duoc hình phaf fan khôc dôn nhu fhô, ông ây Ia bâc chi
fhanh, fa không fhô cuong IaI y chi cua bâc fhanh. Ta vây mây fôn
nha d¦ch IaI gân, kho bao ho phaI kom bang duoc MI Nuong xuông
daI. MI Nuong vung vây không ch¦u, fhâm chi chuI râf fuc, nhung
không cuong nôI suc manh cua bôn fôn saI nha, ho vua dun vua
dây MI Nuong xuông phia duoI. Ta chIa bon saI nha Iam haI nhom,
môf nhom canh gac, môf nhom nghI, cu môf gIo IaI fhay phIôn môf
Iân. NoI nghI ngoI Ia caI phong frông kô saf bôn duong cua fhu
vIôn Thông Ðuc. Ta dan nhom canh gac: quan frong nhâf Ia canh
chung duong dân, không cho bâf cu aI Iôn, fru bô con TIôu CIap.
PhaI kIôm soaf chaf cho ca bôn phia, dô phong co ko froo Iôn. Nôu
Tôn Ðinh xay ra chuyôn gì — b¦ gIôf hay b¦ cuop, VIôn daI nhân so
chaf dâu fa Ta so chaf dâu fâf ca cac nguoI fruoc khI dâu fa b¦
chaf!
HaI ngay haI dôm dang dac da frôI qua.
Sang som ngay fhu ba, sau khI fuân fra Thang ThIôn daI fro
vô caI phong bo frông cua fhu vIôn Thông Ðuc, fa dô nguyôn quân
ao nam daI frôn chIôu fraI duoI dâf. Nhung fôn fhay gac fro vô
ngay nhu sâm hoac noI mô Iam nham. RuôI muôI fhang Tam râf
dôc, vôf can nao cung chay mau. Ta Iâf vaf ao frum kin dâu dô
muôI khoI dôf. Ðôn ngoaI vang IaI fIông Iac ham fhIôf, fIông go
mong cua con ngua Ðuc buôc o môf gôc cây frong sân fhu vIôn
Thông Ðuc, fIông côn frung rI ra frong dam co duoI chân fuong.
Hình nhu vang vang dâu dây fIông nuoc roo ao ao Iuc ân Iuc hIôn,
phaI chang dong sông Ma Tang dang buôn ba chay vô xuôI7 VoI
môf fâm frang chan chuong, fhân hôn bâf d¦nh fa dI vao coI mông.
ÐAN H!ONC HÌNH 185
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua ông Ion, gay go rôI! TIông goI buc xuc khIôn fa fInh
ngu, mô hôI uof dâm. Ta frông fhây khuôn maf dân dôn nhung
fIôm ân nof gIan ac cua CIap Con, ngho han Iap bap — Thua ông
Ion, gay rôI, Tôn Ðinh sap chôf rôI!
Ta không k¦p suy nghI, vung dây ra khoI nha. Maf froI choI
IoI cao cao frôn huong dông nam, dâf froI sang Ioa, maf dau nhuc
dôn nôI không frông fhây gì hôf. Ta bung maf chay fhoo CIap Con
dôn Thang ThIôn daI. TrIôu CIap, MI Nuong va cac nha d¦ch fruc
ban dung xung quanh Tôn Ðinh. Ta chua dôn noI da nguI fhây
môf muI fhôI khan, frông fhây hang dan ruôI nhang dang bay frôn
dâu Tôn Ðinh. TrIôu CIap mua cây phâf frân Iam bang Iông duôI
ngua, quâf chôf vô sô nhang xanh, nhung chI Iam cho chung dôn
cang nhIôu hon. Chung không so chôf, con fruoc nga, con sau xông
foI, không hIôu caI muI dac bIôf frôn co fhô Tôn Ðinh hâp dân
chung, hay co môf ma Iuc fhân bi nao xuI gIuc chung7
Ta frông fhây MI Nuong không ngaI bân, câm chIôc khan fay
frang Iau nhung ô frung ma nhung con nhang da sa xuông do chop
nhoang frôn mình Tôn Ðinh. Maf fa ngan ngâm nhìn fhoo fay MI
Nuong Iau fu maf xuông mIông, fu muI foI faI, fu vaI foI mIông vôf
fhuong cây coc xuyôn qua, va ca nhung vôf fhuong da dong vay
frôn bô nguc frân cua Tôn Ðinh. Nhung ô frung nhang ây chI chop
maf da no fhanh gIoI, ruc bua baI vao nhung noI âm uof frôn
nguoI. Nôu không co MI Nuong, chI frong khoang haI gIo, Tôn
Ðinh so b¦ gIoI duc ruông! Tu muI fhôI khan, fa danh hoI fhây muI
cua fu fhân.
Trôn nguoI Tôn Ðinh không nhung fan phaf muI fhôI kInh
khung, ma con foa ra môf nhIôf Iuong ron nguoI, y nhu môf bôp Io
dang chay, nôu nhu ông vân con Iuc phu ngu fang fhì chung cung
da b¦ fhIôu dôf chang con ra hình fhu gì. MôI ông khô quaf IaI nhu
vo cây hô fIôu, foc frôn dâu ông khô khôc nhu rom goc bôp, chI cân
môf fIa Iua Ia chay fruI, chI cân môf caI bung Ia gay vun. Nhung
ông vân chua chôf, ông vân fho, fIông fho vân râf fo, Iông xuong
nguc vân co gIan rông, frong nguc ông co fIông kho kho.
Thây fa dôn, TrIôu CIap va MI Nuong fam dung fay, maf
nhìn fa không chop, nhu cho doI o fa dIôu gì. Ta nin fho, cuI xuông
so fran, nong nhu fhan hông, bong ca fay!
- Thua ông Ion, Iam nhu fhô nao bây gIo7 — Qua anh maf, fa
fhây dây Ia Iân dâu fIôn han mâf fu chu, fhang khôn, fhì ra may
Maåc Ngön 186
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cung co Iuc khôn nan nhu fhô nay! Han cuông quif, gIong môm
mong — Nôu không co bIôn phap cuu van, chua chac sông duoc dôn
dôm...
- Ong Ion hay cuu cha fôI... - MI Nuong kôu khoc — XIn ông
hay nô fôI ma cuu cha fôI...
Ta Iang Im, frong Iong dau xof vì MI Nuong, vì nguoI dan ba
ngu dân nay! TrIôu CIap so Tôn Ðinh chôf Ia so cho ban fhân han;
MI Nuong so Tôn Ðinh chôf Ia vì không con Ii fri ma so. MI Nuong,
cha nang chôf chang phaI fhoaf vong bô khô, bay Iôn fhIôn gIoI dây
sao7 Ha fâf baf ông koo daI nôI dau xo ruôf fhôm mây ngay dô fô
son fraf phân cho ngay fhông xo cua nguoI Ðuc7 Ong sông fhôm
môf khac Ia ch¦u hanh ha fhôm môf khac, không phaI hanh ha
fhông fhuong, ma Ia gIay gIua frôn muI dao, Ia Ian Iôn frong vac
dâu. Nhung nghI IaI, ông sông fhôm môf ngay Ia fhôm môf ngay
huyôn fhoaI va bI frang, Ia dâu ân khac sâu fhôm frong Iong moI
nguoI, Ia fhôm môf frang dâm mau frong I¦ch su vung Cao Mâf va
frong I¦ch su nha ÐaI Thanh... NghI foI suy IuI, suy dI finh IaI,
frong Iong phân vân, không quyôf duoc bô nao. Cuu Tôn Ðinh Ia
faf nuoc fhoo mua, không cuu Tôn Ðinh Ia gIo fay ch¦u bang. Tôn
Ðinh, ông cam fhây fhô nao7 Tôn Ðinh kho nhoc ngâng dâu Iôn,
mIông Iap bap fIông duoc fIông mâf, fu ko maf phong ra nhung fIa
nong bong nhu xuyôn fhang vao fIm fa. Ta xuc dông ghô gom vì
suc sông ngoan cuong va vI daI cua ông. Thoaf caI, frong Iong fa
nay ra môf y fuong manh IIôf: không fhô dô ông chôf, không fhô dô
môf man k¦ch vI daI va bI frang cu nhu fhô ma kôf fhuc!
Ta saI haI nha d¦ch dI moI anh fho dan hô o cua hang hô dan,
co fôn Ia Trân Khoo Tay, bao anh fa Iâp fuc dom fâf ca dung cu dô
nghô foI, noI rang dây Ia mônh Iônh cua Tuân phu Son Ðông VIôn
Thô KhaI, dam chông Iônh hoac cô y frì hoan, chom dâu không
fha! Tôn nha d¦ch chay dI nhu bay.
Ta saI fôn nha d¦ch dI moI anh fho may o hIôu may Thanh Y
dIôm, bao dom fhoo dô nghô va haI fruong vaI xô Iâp fuc dôn ngay,
noI rang dây Ia mônh Iônh cua Tuân phu Son Ðông VIôn Thô
KhaI, dam chông Iônh hoac cô y frì hoan, chom dâu không fha!
Tôn nha d¦ch chay dI nhu bay.
Thanh Ao VaI gIoI ngoaI khoa va Tô Trung Hoa gIoI nôI khoa
Iân Iuof buoc Iôn Thang ThIôn daI duoI su huong dân cua cac nha
d¦ch. Thanh Ao VaI nguoI gây ma cao, maf don, mop nhan fhin,
ÐAN H!ONC HÌNH 187
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frôn nguoI không chô nao co fh¦f fhua, nhanh nhon ran chac. Tô
Trung Hoa co fuong gIau sang, fhân hình ngu doan, dâu hoI nhan,
bô râu râm bac pho duoI cam. Ho Ia nhung nguoI co fôn fuôI o Cao
Mâf. Nam fruoc, fa cung Tôn Ðinh do râu, ho Ia nhung quan
khach fich cuc nhâf, ngôI hang ghô dâu. Tô Trung Hoa doo môf caI
b¦ fo fuong. Thanh Ao VaI cap nach môf goI nho boc vaI frang. Ca
haI dôu cang fhang. Thanh Ao VaI maf xam fro frôn nôn don, xom
ra ông nay râf Ianh; Tô Trung Hoa, maf vang nghô frôn nôn frang,
xom ra ông nay râf nong. Ho quì frôn daI, chua k¦p noI gì, fa da IôI
ho dung dây. fa noI, chuyôn khân nôn moI phaI moI cac ông qua bô
foI dây. Truoc maf Ia aI, cac ông da bIôf. Ong fa vì sao IaI o dây,
cac ông cung da bIôf. VIôn daI nhân nghIôm Iônh: Ong fa phaI
sông dôn ngay 20 fhang Tam. Hôm nay Ia 18 fhang Tam, haI ngay
nua haI dôm nua moI dôn ngay quI d¦nh cua VIôn daI nhân. Nhìn
ông fa Ia bIôf vì sao moI haI ông foI. MoI haI ông cu vIôc fhI fhô faI
nang
HaI danh y nhuong Iân nhau, không aI ch¦u chân fr¦ fruoc.
Môf cao môf fhâp, môf boo môf gây cu vaI Iân nhau, nhôm Iôn cuI
xuông frông fhâf fuc cuoI. Trông fhì co vo nho nha phong Iuu, vây
ma frôn fhuc fô chI duoc caI doo môm, khIôn fa vô cung chan ngan.
Ta noI, gIog nghIôm khac: không nôn dun dây nhau nua, van nhâf
chua dôn ngay 20 ma ông fa da chôf fhì, ông — Ta chI Thanh Ao
VaI, ông — Ta chI Tô Trung Hoa; va cac nguoI — Ta khoanh môf
vong quanh daI, noI — Ðuong nhIôn co ca fa, dôu phaI chôn fhoo
ông fa — Ta chI Tôn Ðinh. Ta Iônh cho Thanh Ao VaI: Ong Ia ngoaI
khoa, ông Iôn fruoc.
Thanh Ao VaI ron ron dI Iôn, chang khac con cho gây d¦nh an
frôm fh¦f frôn mâm. Ong fa dôn gân Tôn Ðinh, gIo fay choc nho
vao dâu nhô ra cua cây coc dan huong, sau do vong ra phia sau,
cuI xom chuôI coc phia duoI. KhI fay ông fa cham vao, dâu va duôI
coc dôu chay nuoc vang, muI fhôI khan xôc Iôn muI, ruôI nhang
duoc fhô bay Iôn vu vu, vang ca faI. Thanh Ao VaI Ioang choang dI
foI quì fruoc maf fa, maf co gIâf, mIông moo xôch nhu sap khoc
dôn noI, Iap bap:
- Ðâm ông Ion, nôI fang fhôI rua hôf rôI, fIôu nhân không
dam dông fhu...
- NoI bây! — TrIôu CIap fron maf nhìn Thanh Ao VaI, noI —
TôI dam bao nôI fang ông fa không hô b¦ fôn fhuong — Iao quay IaI
Maåc Ngön 188
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhìn fa, phân frân — Nôu nôI fang b¦ fhuong fhì da chay mau ma
chôf rôI, không con sông dôn hôm nay, xIn daI nhân mInh xof.
Ta suy nghI môf fhoang, noI: TrIôu CIap noI co Iy, vôf fhuong
cua Tôn Ðinh không phaI nôI fang b¦ xuyôn fhung, ma Ia mIông
vôf fhuong Iam mu. Chuyôn nay fhuôc ngoaI khoa, ông không
chua, aI chua7
- Ðâm ông Ion... ông Ion... fIôu nhân... fIôu nhân...
Ong Ion voI fIôu nhân maI mâf hôf fhì gIo, fa noI duf khoaf:
- Ong cu manh dan Iôn, ông chua duoc!
Rôf cuôc, Thanh Ao VaI cung bao dan Iôn. Ong fa coI ao
ngoaI vaf frôn daI, quân duôI sam quanh dâu, xan fay ao Iôn râf
cao, rôI doI nuoc rua fay CIap Con chay nhu bay xuông daI, xach
Iôn môf fhung nuoc sach. Thanh Ao VaI rua fay, mo goI vaI frang:
haI con dao môf fo môf nho; haI caI koo môf daI môf ngan; haI caI
duI môf fhô môf manh; haI caI Io môf Ion môf bo; Ion dung ruou,
bo dung fhuôc. NgoaI ra, con co môf nam bông, môf cuôn vaI xô.
Ong fa câm koo mo phanh ao ngoaI cua Tôn Ðinh. Ðo koo
xuông, dô ruou vao bông, vua Iau chuI vua nan vôf fhuong o haI
dâu coc. Mau ra nhIôu, nuoc vang cung chay ra nhIôu. Tôn Ðinh
run Iôn bân bâf, fIông rôn khIôn nguoI ngho ron foc gay.
Trong khI Iau chuI cho Tôn Ðinh, Thanh Ao VaI da Iây IaI
duoc fu fIn va su can dam, danh du cua nghô af dI nôI so. Chof ông
fa dung fay dung Iôn, dôn fruoc maf fa, vo fu hao, noI chac nhu
dInh dong côf:
- Ðâm ông Ion, nôu co fhô ruf bo cây coc, fIôu nhân dam bao
sông dôn ngay kIa, fhâm chi co fhô Ianh Ian...
Ta caf ngang IoI ông fa bang môf gIong châm choc:
- Nôu ông bang Iong chuyôn no sang nguoI ông, fhì ông ruf
no ra!
Thanh Ao VaI Iâp fuc maf nhu cham dô, vôI va cuI gâp
xuông, maf nhay IIôn fuc. Ong fa Iau chuI râf ky cac vôf fhuong
frôn nguoI Tôn Ðinh, rôI dung môf caI Iom bang fro khôu fhuôc cao
frong môf Io mau fia, bôI Iôn vôf fhuong.
Xong vIôc, Thanh Ao VaI ruf IuI. Ta ra Iônh cho Tô Trung
Hoa fIôn Iôn. Tô Trung Hoa run rây fIôn dôn, gIo nhung ngon fay
dô mong daI daf frôn cô fay Tôn Ðinh o xa ngang dô baf mach. Tay
ÐAN H!ONC HÌNH 189
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIo cao, vaI Iôch sang môf bôn, dâu cuI fhâp nhu frâm fru mac
fuong, frông bô dang ông fa vua fuc cuoI vua dang fhuong.
Ðaf mach xong, Tô Trung Hoa noI:
- Ðâm, bônh nhân maf do mIông hôI, môI khô IuoI rap, nguoI
nong nhu Iua, fua chung daI nhIôf, nhung mach phu, ân vao nhu
ân Ia hanh, do chinh Ia fuong mâf mau. Ðo vây, daI hu ma fuong
fhuc, râf voI ma fuong dây, fhây ma không gIoI bIôn chung Iuân
fr¦, dung nhung v¦ công phaf manh fhì cuc ky nguy hIôm!
Tô Trung Hoa qua không hô danh fam daI danh y, kIôn fhuc
không gIông nguoI fhuong. Ta phuc saf dâf, vôI hoI: Ðung fhuôc
gì7
- ChI môf v¦ nhân sâm — Tô Trung Hoa ca quyôf — Nôu môI
ngay dô ba baf nuoc sâm, fIôu nhân fIn rang ông fa co fhô sông
dôn sang ngay kIa. Ðô bao dam hon, fIôu nhân bôc môf môf fhang
nho fu âm, Iam fa su dân fhuôc.
Tô Trung Hoa coI fuI fhuôc, không cân cân koo gì hôf, dung
ba ngon fay nhon môf sô rô co, goI fhanh ba goI, nhìn quanh không
bIôf dua cho aI. CuôI cung, ông fa fhân frong daf ba goI fhuôc
fruoc maf fa, noI nho:
- Sau khI uông nuoc sâm nua gIo fhì uông fhuôc nay.
Ta khoaf fay cho haI v¦ danh y xuông daI. Nhu câf duoc ganh
nang, haI v¦ danh y buoc fhâp buoc cao, chuôn fhang.
CIo fay chI dam ruôI nhang dang bay nhu dIôn, fa bao fho hô
gIây Trân Khoo Tay va fho may Chuong Rô: Cac ông bIôf râf ro
mình phaI Iam gì rôI!
CIua frua, Iuc anh nang gay gaf nhâf, Trân Khoo Tay va
Chuong Rô da dung duoc caI Iông, phia frôn cho nang bang chIôu
coI, ba bôn quây bang chIôu, phia fruoc Ia rom bang vaI xô, chup
Iôn Tôn Ðinh. CaI Iông vua co fac dung cho nang, vua chông ruôI
nhang. Ðô ha nhIôf, CIap Con con fraI Iôn noc Iông fâm vaI uof
fhâf Ion. Ðô khoI dân du ruôI nhang, cac nha d¦ch Iây nuoc ky co
fhâf sach maf san frôn daI. Ðuoc TrIôu CIap hô fro, MI Nuong dô
cho Tôn Ðinh hôf môf baf nuoc sâm, sau do nua gIo, IaI cho uông
fhuôc cua Tô Trung Hoa. Ta frông fhây Tôn Ðinh fich cuc phôI hop
khI uông fhuôc, hIôu rang ông fa không muôn chôf. Nôu muôn
chôf, ông fa chI cân ngâm mIông IaI.
Maåc Ngön 190
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau dof chua fr¦, fình frang suc khoo cua Tôn Ðinh kha hon
han. Cach Iop vaI xô, fa không nhìn ro maf ông, nhung fa fhây ông
da fho dôu, muI hôI fhôI cung không kInh khung nhu fruoc. Ta
môf ba nguoI, buoc xuông daI, frong Iong vân con dôI chuf Io âu.
Chang con gì dang Io nua. VIôn daI nhân gIao nhIôm vu cho fa
canh chung Tôn Ðinh, không cho ông fa chôf, gIo dây, ban fhân
ông fa không muôn chôf, cha con TrIôu CIap không dô ông fa chôf,
MI Nuong không muôn ông fa chôf, nuoc sâm duy frì suc sông cua
ông fa, không cho ông suy kIôf ma chôf. Vây fhì fa cu fIôp fuc
sông, khI vân don chua foI fhì fa cung chua muôn chôf.
Ta danh IIôu roI khoI phap fruong, ro vao môf caI phô không
quon, buoc vao môf quan ruou. Tuu bao vôn va chay foI, vua chay
vua goI vao frong:
- Co qui khach!...
Chu quan boo fron nhu qua fu câu Ian dôn fruoc maf fa,
khuôn maf bong nhây vua mung vua kInh ngac. Ta cuI nhìn bô
quan phuc dang mac frôn nguoI, hIôu rang không fhô gIâu mình Ia
aI. Hang nam, cu vao ngay kInh frâp, fa ra ngoaI ô dich fhân cay
ruông dô khuyôn khich nông nghIôp. Cu dôn Tôf fhanh mInh, fa ra
ngoaI ô frông dao frông dâu. Ngay mông Môf va ngay Ram hang
fhang, fa dôu gIang kInh o gIao hoa phuong, khuyôn nhu fram ho
gIu gìn frung hIôu fIôf nghIa... Ta Ia môf quan fôf, gân dân. Nôu
fa man nhIôm, chac chan so duoc fang môf chIôc du Van Ðân...
- Quan Ion ha cô dôn fIôu dIôm, vo vang cho fIôu dIôm qua!...
- Chu quan ran fung chu — XIn hoI quan Ion dung gì a7
Ta buôf mIông:
- HaI baf hoang fuu, môf chIôc duI cho.
- Thâf không phaI voI quan Ion — Chu quan Iung fung — Tô
quan không ban fh¦f cho, cung không co hoang fuu...
Sao vây7 Mon ngon fhô sao không ban7
- Mon nay... - Chu quan âp ung, rôI nhu y da quyôf, noI
fhang — Co Io ông Ion cung bIôf, hoang fuu fh¦f cây fhì huyôn nay
MI Nuong Ia nhâf, chung fIôu nhân d¦ch không IaI...
Hoang fuu âm âm, fh¦f cây fhom fhom, chuyôn cu rôI Iong fa
vân vuong...
Vây quan cua ông ban nhung gì7
ÐAN H!ONC HÌNH 191
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðâm ông Ion, fô quan co ruou nh¦ Oa dâu, banh frang, fh¦f
bo Iuôc châm fuong gung.
- Vây cho haI Iuong ruou, môf gIac fh¦f bo, haI banh frang.
Iong fa uu phIôn, nho nang MI Nuong da fình, fình sao Iuu
Iuyôn, Iong fa xao xuyôn...
Chu quan bô ruou fh¦f dôn fruoc maf. Ta khoaf fay bao ông
fa IuI ra. hôm nay fa fu rof dây ruou vao chung, môf chon ruou
nông Iong fhu fhaI, haI chon ruou nông dâu mông Iung, ba chon
ruou nông, Iô frao fuôn!
Ta uông ruou an fh¦f, fa an fh¦f uông ruou. Ta com no ruou
say Chu quan, ông ghI vao sô no, mây hôm nua co nguoI dôn fra.
Ðuoc ông Ion dôn Ia phuc cho fô quan.
Ta roI quan ruou, Iong Iâng Iâng, chân buoc nho fônh nhu
dang vân gIa vu.
Sang ngay fhu fu, nha d¦ch danh fhuc fa dây. Cuôc ruou dôm
qua chua hôf say, fa fhây dâu vang maf hoa. Nhung chuyôn xay ra
hôm qua fa chI con nho mang mang nhu da xa xua Iam. Ta chônh
choang dI vao phap fruong. Hôm nay IaI môf ngay dop froI.
Ta ngho fhây fIông rôn fron fru cua Tôn Ðinh, bIôf ông fa
vân con duoc. Iuu Phac, câm dâu quân fruy baf chay fu frôn daI
xuông, fhì fhao vo bi mâf:
- Ðâm ông Ion...
Thoo huong Iuu Phac ra hIôu bang mIông, fa nhìn fhây phia
khan daI fruoc maf co nguoI dam nguoI quân ao sac so, hình dung
cô quaI. NguoI maf frang môI son, nguoI maf do faI fo; nguoI fran
xanh maf vang, nguoI maf don nhu frôn chao. Ta gIâf mình, nho
IaI dôI quân cach dây không Iâu cua Tôn Ðinh, chang Io ho fu fâp
fro IaI, koo vô huyôn fhanh7 Mô hoI uof dâm, fInh han ruou, fa vôI
vang chInh dôn quân ao mu mang, buoc foI chô ho.
Ðam nguoI nay vây quanh môf caI hom fo fuong mau do,
ngôI frôn hom Ia môf nguoI dan ông dung mau frang va mau vang
kIm vo maf fuong frung cho môf NghIa mIôu daI frung daI dung.
Ong fa khoac chIôc ao Iông moo mau don rông fhung fhình, dôI mu
Iông moo haI faI dung dung, chô faI nhon co haI fum Iông frang.
Nhung nguoI khac, nguoI khoac ao Iông moo, nguoI dôI fâm da
Maåc Ngön 192
hffp://obooks.vdcmodIa.com
moo, aI mây Iang Im, vo maf nghIôm fuc, nhu sap dang dan bIôu
dIôn. Maf hom dô râf nhIôu dao fhuong kIôm kich,
Ngu do ruc ro, IIôc qua cung bIôf do Ia dô nghô cua ganh haf.
Thì ra dây Ia ganh haf MIôu Xoang cua vung Ðông Ðac Cao Mâf!
Chang Io ho dôn dây bIôu dIôn7 Ðân vung Ðông Ðac Cao Mâf vôn
cung dâu cung cô, fa râf fhâm fhia dIôu nay. K¦ch MIôu Xoang
fhân bi ma sâu Iang, khI bIôu dIôn co fhô khIôn hang van nguoI
phaf cuông, mâf hôf Ii fri... NghI foI dây, fa Ianh xuong sông,
fuong nhu fruoc maf guom gIao sang Ioa, ngo nhu bôn faI frông
chIôn dây dâf. Iuu Phac gho faI fa noI nho:
- Ðâm ông Ion, fIôu nhân co du cam...
- NoI.
- Ðan huong hình Ia caI môI nhu, ma cac dao kop vung Ðông
Ðac Cao Mâf Ia nhung con ca dôn can câu.
Ta gIu vo dIôm fInh, mIm cuoI, buoc dI chung chac ra vo môf
quan Ion dôn fruoc maf ho. Iuu Phac dI fhoo hô vô.
Toan fhô ganh haf không aI noI câu gì. Nhung nhìn maf ho,
fa bIôf ho co fhaI dô fhu d¦ch.
- Ðây Ia frI huyôn daI nhân — Iuu Phac noI — Cac nguoI co
chuyôn gì cu noI.
Im Iang.
- Cac nguoI fu dâu foI7 — Ta hoI.
- Tu Ðông Ðac foI — NguoI ngôI frôn nap hom fra IoI nhu haf,
gIong ôm ôm.
- Ðôn co vIôc gì7
- ÐIôn k¦ch.
- AI bao cac nguoI dôn dây dIôn k¦ch vao Iuc nay7
- MIôu chu.
- AI Ia MIôu chu cua cac nguoI7
- MIôu chu cua chung fôI Ia MIôu chu.
- Ong ây o dâu7
IInh mIôu gIo fay chI Tôn Ðinh frôn daI Thang ThIôn.
ÐAN H!ONC HÌNH 193
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tôn Ðinh Ia frong pham frIôu dình, b¦ cuc hình da ba ngay
nay, Iam sao co fhô frIôu cac nguoI dôn dây bIôu dIôn7
- TroI frôn daI cao chI Ia xac fh¦f, IInh hôn ông da vô Ðông
Ðac Cao Mâf fu Iâu. — IInh mIôu nhu xuâf fhân — NguoI bao gIo
cung o bôn chung fôI.
Ta fho daI, noI:
- Ðan quan râf hIôu fâm frang cac nguoI. Tôn Ðinh fuy pham
fôI daI ngh¦ch vô dao, nhung ông ây Ia ông fô MIôu Xoang cua cac
nguoI. Truoc Iuc Iâm chung dIôn MIôu Xoang cho ông ây xom Ia
hop fình hop Iy. Nhung dung vao Iuc nay, o chinh noI nay ma dIôn
Ia không fhich hop. Cac nguoI dôu Ia con dân cua huyôn fa, xua
nay fa yôu dân nhu con. Vì su sông con cua cac nguoI, fa khuyôn
cac nguoI hay mau chong roI xa noI nay fro vô Ðông bac, o do, cac
nguoI muôn dIôn gì fhì dIôn, ban chuc không can fhIôp.
NghIa mIôu Iac dâu, noI nho nhung kIôn quyôf:
- Không, MIôu chu da Iônh cho chung fôI bIôu dIôn o dây cho
nguoI xom.
- Vua nay nguoI da noI, froI frôn daI chI Ia caI xac cua MIôu
chu, con IInh hôn ông fhì da vô Ðông Ðac Cao Mâf fu Iâu. Cac
nguoI dIôn o dây, chang hoa ra dIôn cho caI xac xom hay sao7
- Chung fôI ngho Iônh cua MIôu chu — NghIa mIôu không Iay
chuyôn.
- Cac nguoI không so mâf dâu sao7 fa chI vô phia huyôn nha,
quan quân fInh nhuô cua VIôn daI nhân dang dong o huyôn; fa chI
vô phia fhu vIôn Thông Ðuc — Ðây Ia dôI ky ma cua nuoc Ðuc dang
nghI ngoI. Ngay maI Iam Iô fhông xo, quan quân frIôu dình hoac
quân Ðuc dôu nhu chuân b¦ ra frân. Cac nguoI Iuc nay dôn fruoc
maf bon Ðuc ma bIôu dIôn dIôu cho dIôu moo cua cac nguoI, fhì co
khac gì nôI Ioan7 Ta chI Tôn Ðinh frôn Thang ThIôn daI — Chang
Io cac nguoI muôn duoc nhu ông fa7
- Chung fôI không Iam chuyôn gì khac, chI dIôn fro — NghIa
mIôu buc doc, noI — Chung fôI không so gì hôf, chung fôI dIôn fro
fhì co gì ma so!
- Nhân dân vung Ðông Ðac Cao Mâf fhich dIôn fro, ban quan
co bIôf, ban quan cung râf fhich MIôu Xoang, co fhô haf duoc fâf
ca cac Ian dIôu cua MIôu Xoang. MIôu Xoang dô cao frung hIôu
Maåc Ngön 194
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhân nghIa, gIao hoa dân chung sông cho co Iy co fình, hoan foan
phu hop voI nhung dIôu ran day cua ban quan. Ðan quan xua nay
vân hôf suc ung hô hoaf dông bIôu dIôn cua cac nguoI, ban quan
hôf suc khon ngoI fInh fhân vì nghô fhuâf cua cac nguoI. Nhung
hIôn nay duf khoaf không duoc bIôu dIôn, ban quan Iônh cho cac
nguoI phaI quay vô chôn cu, doI su vIôc qua dI, nôu cac nguoI
muôn, ban quan so dich fhân kon frông co quaf dôn Ðông Ðac Cao
Mâf moI cac nguoI vô dây bIôu dIôn.
- Chung fôI phaI vâng Iônh MIôu chu — NghIa mIôu khang
khang không ngho IoI khuyôn gIaI.
- Ta Ia quan fo nhâf cua huyôn nay, fa bao không dIôn Ia
không dIôn.
- Ðuc Van fuô cung chua bao gIo câm dân dIôn fro!
- Chang Io cac nguoI chua chua ngho câu noI “Không so quan
chI so quan” sao7 Chang Io chua bIôf câu “Chom dâu Ia frI phu, an
du Ia frI huyôn sao7”
- Cac ông co roc fh¦f cho xuong, con caI dâu chung fôI vân cu
dIôn — NghIa mIôu gIân du dung dây, bao cac dô fu:
- Cac con, mo hom ra!
Cac dIôn vIôn MIôu du IoaI câm Iây dao fhuong kIôm kich,
nghIôm nhIôn fro fhanh môf dao quân fhoI cô daI. ChIôc hom do
cung duoc mo ra, frong hom châf dây nhung mang bao ngoc doI,
mu mao, dô frang suc, fhanh Ia nao baf...
Ta saI Iuu Phac chay vô fhu vIôn goI dam nha d¦ch dang
nghI ngoI o do.
- Ðan quan khuyôn gIaI hôf IoI Ia dô fôf cho bon nguoI, vây
ma bon nguoI khang khang môf muc, không coI ban quan ra gì —
Ta chI vao NghIa mIôu bao bon nha d¦ch — Ðaf fôn dâu so nay IaI,
con nhung fôn khac nôn cho môf frân, duôI khoI huyôn fhanh!
Ðon nha d¦ch ho hof âm âm, gây vung Ioang Ioang nhung Ia
dô ra oaI, không danh fhâf. NghIa mIôu Iâp fuc quì sup, câf fIông
khoc fhô fham, rôI chuyôn gIong baf dâu haf. KhI NghIa mIôu quì
xuông, fa fuong anh fa van xIn fa, nhung không phaI, anh fa quI
Iay MIôu chu Tôn Ðinh frôn daI cao. Ta fuong anh fa câf fIông
khoc vì fhuong xof Tôn Ðinh ch¦u cuc hình, nhung Iâp fuc fa hIôu
rang, do Ia khuc mo dâu cho IoI ca fran ra nhu fhac Iu:
ÐAN H!ONC HÌNH 195
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MIôu chu oI... NguoI dâu dôI kIm quan mình mac ao bao do
fay câm côn fhuy hoa cuoI su fu fruong mao, NguoI danh dôn noI
nao, noI ây NguoI vô d¦ch...
MI-ao ~ mI-ao ~
Tâf ca nhung moo maf don, moo maf do, moo fam fhô, moo fo
moo nho, moo caI moo duc, râf an y va k¦p fhoI dôm fIông “MIa- O”
vao IoaI ca cao vuf cua NghIa mIôu, va vua haf vua Iây frong hom
cac nhac cu, kô ca cây mIôu hô fo fuong, môI nguoI môf fhu, hình
fhanh dan nhac dôm, fIôf fâu phân mInh, dôm cho IoI ca MIôu
Xoang.
Cây fhu nhâf danh sâp nuI ThaI Hang, san bang CIao Châu
Ioan. Cây fhu haI danh sâp IaI Châu phu, khIôp via IoaI bach hô.
Cây fhu ba danh gay côf chông froI, Iônf ung phoo Io baf quaI cua
Iao quân ThaI fhuong! MI-ao ~ mI-ao ~
CaI IôI dIôn xuong cua MIôu Xoang co suc hâp dân ky Ia. Ðon
nha d¦ch dôu Ia nguoI ban huyôn, môf nua dôn fu vung Ðông Ðac
Cao Mâf, nguoI noI khac không hIôu ho sI mô va gân guI MIôu
Xoang dôn muc nao. Ta duoc MI Nuong day nôn bIôf haf râf nhIôu
Ian dIôu MIôu Xoang fuy cam dông nhung chua bao gIo vua ngho
vua khoc nhu ho. Ta cung nhân fhây buôI bIôu dIôn hôm nay
không bình fhuong, NghIa mIôu fhuôc hang daI su cua MIôu
Xoang. CIong anh fa nhu fIông chuông ro, gIong kInh dIôn cua
MIôu Xoang, ma con râf dIôu Iuyôn frong ky xao “phIôn hoa”: Ðua
gIong Iôn cao môf cung bâc nua frôn co so gIong da cao hôf co.
Trong cac bâc faI danh cua MIôu Xoang, chI co haI nguoI haf duoc
nhu fhô: Thuong Mâu va Tôn Ðinh. Sau khI Tôn Ðinh chuyôn
nghô, ngay MI Nuong cung phaI noI rang, fuyôf ky vô “phIôn hoa”
da fhâf fruyôn. Không ngo môf anh fu dâu foI bIôu dIôn duoc. Ta
cho rang, IôI dIôn xuong “phIôn hoa” cua NghIa mIôu hay fuyôf, co
fhô sanh vaI voI cac daI nha frong cung dình. Ta fhây cac nha
d¦ch, kô ca nhanh nhon fhao vaf nhu Iuu Phac, dôu nhu mô dI,
mIông ho mo, quôn han mình dang o dâu! Ta cung bIôf, chI Iaf nua
Ia fâf ca bon ho so gao fuong Iôn “MI-ao ~ mI-ao”, râf co fhô con
nhao Iôn duoI dâf, froo fhoan fhoaf frôn cây, bIôn phap fruong saf
khi dang dang nay fhanh fhIôn duong cua moo. Ta cam fhây bâf
Iuc, không bIôf nôn kôf fhuc nhu fhô nao7 Ta con fhây nhung fôn
nha d¦ch dung gac frôn daI cao da nhu nguoI mâf hôn, dung Im
nhu buf. Ou chô cua Iôu, MI Nuong da dô cho IoI ca bang fIông
khoc. CIap Con fhì cang nhu hoa rô. Han d¦nh chay dôn chô ganh
Maåc Ngön 196
hffp://obooks.vdcmodIa.com
haf, nhung bô han nam ao gIu IaI, xom ra TrIôu CIap xa quô da
Iâu, frung dôc MIôu Xoang không nang, con gIu duoc dâu oc fInh
fao, con nho ganh nang frôn vaI chua Iam fron. Con Tôn Ðinh, fa
không nhìn ro maf vì vuong Iop vaI xô, nhung ngho gIong không ro
khoc hay cuoI cua ông fa, du hIôu frang fhaI fInh fhân cua ông fa
nhu fhô nao!
NghIa mIôu vua haf vua mua, fa ao bay bay nhu haI vâng
mây frang, caI duôI quôf dâf nhu môf cây gây bang fh¦f. Anh fa cu
vua mua vua haf mô hoac moI nguoI, nhu ma nhu quI hop hôn
nguoI fa, fu nhIôn nhI nhIôn fung buoc froo Iôn sân khâu. Anh fa
Iôn fruoc, cac nghô sI moo Iôn fhoo, fhô Ia môf cuôc bIôu dIôn froI
Iong dâf Io baf dâu!
Tâf ca moI chuyôn dôu do fu con moo. Trôn sân khâu ao moo
phâf phoI, duoI sân khâu fIông moo Ianh Ianh, fa bâf gIac nho IaI
Iân dâu gap MI Nuong. Hôm ây, fa xuông xa baf bac fro vô, kIôu
cua fa dI frôn duong Iaf da. ÐuôI chIôu mua xuân co mua phun,
nôn froI fôI som. Hang quan haI bôn duong da Iôn don. Nuoc mua
dong frôn da Iaf duong, anh Iôn mau frang bac. Phô vang, fIông
chân phu kIôu Iam rôn Iôn bâu không khi fInh m¦ch. NgôI frong
kIôu fa cam fhây hoI Ianh, frong Iong vân vuong môf nôI buôn.
Ngho fIông ôch nhaI kôu râf fo frong dâm gân do, khIôn fa nho foI
song Iua frôn canh dông o quô va nhung con nong noc boI frong
nuoc, không nhung buôn ma con fhuong cam. Ta nhung muôn bon
phu kIôu vô cho nhanh, dô fa pha môf âm fra, doc mây baI fho cô,
chI fIôc nôI không co nguoI dop bôn mình. Phu nhân con nha danh
gIa, phâm hanh doan frang, nhung chuyôn phong fho fhì Ianh nhu
bang. Ta da fhô voI phu nhân, không nap fhIôp, nhung canh chan
don gôI chIôc fa không ch¦u dung nôI... CIua Iuc dang phIôn muôn,
fa ngho co fIông kof cua, nhìn ra fhây do Ia quan ruou, gIan hang
fôI mo bay ra muI fh¦f ruou fhom phuc. Ta frông fhây môf fhIôu
phu mac ao frang dung bôn cua, chuI râf fuc, nhung fIông fhì ron
fan. TIôp do, môf vâf don sì bay foI dâp vao kIôu. Ta ngho fIông
chuI:
- Ðâp chôf cha con moo an vung nay!
Ta frông fhây con moo don vof foI duoI maI hIôn dôI dIôn,
IIôm mop nhìn ra phô. Phu kIôu quaf:
- To gan! Mu hay sao ma dam quang vao kIôu ông Ion7
ÐAN H!ONC HÌNH 197
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI fhIôu phu vôI cuI chao, IoI xIn IôI ngof nhu mâf. Qua
fâm rom, fa fhây nang Ia con nguoI dây quyôn ru, vo yôu kIôu
bung sang buôI chIôu hôm. Ta fhây frong Iong Iâng Iâng, hoI fuy
fung:
- Quan nay ban gì7
- Ðâm ông Ion, quan nay nhâf huyôn vô fh¦f cho, hoang fuu.
NguoI dan ba nay Ia Tôn MI Nuong, bIôf danh Ia Tây ThI Th¦f
Cây!
- Ðung kIôu — Ta noI — Ta dang doI va Ianh, vao uông baf
ruou cho âm bung.
Iuu Phac kho khuyôn fa:
- Ðâm, nguoI fa bao qui nhân không nôn vao noI bân fIôn, fôf
nhâf Ia không nôn vao caI quan bôn duong nay. Thoo y fIôu nhân,
ông Ion nôn mau vô nha koo ba Ion mong.
- Ngay Ðuc kIm fhuong cung con vI hanh dô fh¦ saf dân fình,
chuc quan bo nho nhu fa dâu dan goI Ia qui nhân! Khaf fhì uông
baf ruou, do fhì an baf com co gì ma ghô gom7
KIôu dô xuông bôn cua, MI Nuong vôI quì xuông. Ta buoc ra,
ngho nang noI:
- Mong quan Ion fha fôI, dân phu fôI dang chôf! Vua nay con
moo an vung con ca, dân phu quang no frung kIôu ông Ion, xIn ông
Ion fha IôI.
Ta chìa ban fay ra, noI ch¦ HaI dung Iôn, không bIôf fhì
không baf fôI, fa không châp nhaf chuyôn vua rôI. Ta vao quan ch¦
HaI Ia muôn uông ruou an fh¦f cho, ch¦ HaI hay dân bon fa vao
frong.
MI Nuong dung Iôn vaI môf vaI:
- Ða fa Ong Ion rông Iuong! Sang nay co con chIm khach kôu
râf som, không ngo IaI ung vao quan Ion. XIn moI quan Ion vao
frong, cac v¦ công saI cung vao ca dI!
MI Nuong chay ra gIua duong nhaf con ca rôI không fhom
nhìn, quang môf phaf rof ngay fruoc maf con moo an vung, noI:
- Con moo an vung kIa, fa fhuong cho mI, vì mI ma daI qui
nhân dôn nha.
Maåc Ngön 198
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MI Nuong fhoan fhoaf châm don fhap nôn, Iau chuI ban ghô
sach bong. Nang rof môf bâu ruou ngon, môf dIa fo fh¦f cho daf Iôn
ban. ÐuoI anh don nguoI dop cang fhôm dop, song xuân IaI Iang
frong Iong fa Ðon nha d¦ch maf Ia may Iof, co y nhac fa dung quôn
dao duc. Ta cô kìm Iong no da kIa Iôn kIôu vô huyôn nha, nhung
hình anh MI Nuong da khac frong Iong fa...
TIông frông phach, fIông mIôu hô va fIông ca nhu dan chIm
frang bay khoI phap fruong, Iuc dâu chI co dam ba nguoI Ion Ion dI
vao, sau do fung nhom nho manh dan dôn fruoc sân dIôn, hình
nhu ho quôn vua xay ra o dây cuôc hanh hình fan khôc nhâf frong
fhIôn ha, quôn rang nguoI b¦ coc dan huong xIôn qua fh¦ chung
frôn Thang ThIôn daI. Trôn kIa dang dIôn môf fhIôn dIôm fình,
môf khach fro Ia chang Iinh frôu ghoo cô gaI xInh dop con chu
quan. Xom foI dây, fa nhu bof duoc ganh nang, vì nhung ca fu vô
Tôn Ðinh da haf xong, VIôn daI nhân co dôn xom cung không ngaI.
Ong Iinh, xIn hoI ông uông gì7
!ông Nu NhI Hông moI câf.
Nha fhIôp không co Nu NhI Hông.
Ch¦ HaI frôn nguoI fhom nhu mif.
Ong Iinh, xIn hoI ông an gì7
Àn fh¦f chIm phuong hoang.
Nha fhIôp không co fh¦f chIm phuong.
Ch¦ HaI chinh Ia chIm phuong hoang.
Cô gaI ban quan mI mIôu dua maf fông fình frôn sân dIôn,
khIôn nguoI xom rao ruc. Nhung câu haf dôI dap gIua cô va ông
Iinh cu nhu fhoaf y vu, coI dân fung chIôc quân ao ra. Ðây Ia man
dôm cua k¦ch MIôu Xoang, râf phong fình, râf fu nhIôn fhoaI maI,
fhanh nIôn nam nu dôu ua fhich. Ta sang fuôI frung nIôn, foc maI
da dIôm bac, chang Io không fhich phong fình nua sao7 Xom man
dôm phong fình, fa nho IaI nhung gì MI Nuong da cung fa o Tây
Hoa sanh huyôn nha:
MI Nuong, MI Nuong, nang cho fa nhung phuf mô hôn...
Nang Ioa Iô ngoc fhô, dâu dôI fâm da moo nho, Ian dI Ian IaI frôn
gIuong fa, Ian foI Ian IuI frôn nguoI fa. Nang vuôf môf caI, khuôn
maf Iâp fuc bIôn fhanh maf moo xInh xInh, hIôu dông. Qua co fhô
nang, fa nhân ra rang, frôn doI nay không dông vâf nao môm maI
ÐAN H!ONC HÌNH 199
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bang gIông moo... IuoI hông hông IIôm khap nguoI fa, cho fa Iôn
fIôn cho fa chôf ngôf... Ta chI muôn ngâm nang frong mIông...
NghIa mIôu mac ao mIôu rông fhung fhình, frong fIông
fhanh Ia fIông frông, chay ra sân khâu nhu môf frân cuông phong,
fhôI daf man dôm phong fình vô phia sau. Anh fa nhon chân Iuon
mây vong râf dop, rôI ngôI xôp gIua sân dIôn, câf gIong fu bach:
Mô dây MIôu chu Tôn Ðinh, fhuo fhIôu fhoI da hoc MIôu
Xoang, cung ganh haf dI khap bôn phuong. Mô haf daI hi bôn muoI
fam xuâf, sam du cac vaI khanh fuong dô vuong. Vao fuôI frung
nIôn, mô chof noI ngông, dac fôI quan huyôn Cao Mâf. Quan huyôn
caI frang dao fac, vaf râu mô môf soI không con, huy Iuôn ca
duyôn no voI MIôu Xoang! Mô ban gIao ganh haf cho nguoI khac,
fro IaI quô nha mo quan ban fra. Vo mô Ðao Hông ca Ian chIm sa
finh fình hIôn fhuc, sInh ha haI con nhu vang nhu ngoc. Ðang gIân
fhay, bon Tây xâm nhâp Trung Hoa, Iam duong saf pha fan phong
fhuy. Cang cam bon Han gIan cao muon oaI hum, gây faI hoa gIoo
hoa cho dân Iang. Vo mô b¦ gIac bom xom frôn cho, faI uong fu do
chup Iôn dâu. Mô dau dau dau fung khuc ruôf, mô hân hân hân vo
fIm gan..
NghIa mIôu gIong ca bI fham, cung bâc cao vuf, mônh mông
nhu song fran bo. Phia sau, dam dIôn vIôn mIôu, fay câm bInh khi,
dang dang saf khi. Phia duoI, dam dông baf dâu kich dông, fIông
dâm chân vang dôI phap fruong. Phap fruong chân dông, caf buI
bay fung! Ta cam fhây môI Iuc cang fhôm Io Iang, dIôm bâf fhuong
da dôn sau Iung. IoI canh bao bôn faI vang vang, fa rung mình
Iung ao uof dâm. Ta bâf Iuc fruoc dam nguoI fâu hoa nhâp ma, vì
môf fay không kìm nôI ngua phI nuoc daI, môf gao nuoc không fhô
dâp faf dam chay ngâf froI. Su fình da dôn nuoc nay, danh pho
mac cho froI dâf.
Ta IuI vô fruoc Iôu, bình fInh quan saf. Trôn daI Thang
ThIôn, TrIôu CIap Iang Io dung gac bôn Iông, fay câm coc dan
huong. TIông ôn phia duoI af han fIông rôn cua Tôn Ðinh, nhung
fa khang d¦nh ông fa vân sông, fInh fhân ông fa manh mo hon bao
gIo hôf. Chuyôn kô rang, môf nguoI Cao Mâf dI Iam an xa, Iuc Iâm
chung, bôn ngoaI co nguoI haf MIôu Xoang. Thô Ia nguoI bônh
nhôm dây, maf sang ruc. Tôn Ðinh, ông ch¦u cuc hình, sông không
bang chôf, nhung hôm nay ông frông fhây moI nguoI vì ông ma
bIôu dIôn, ông ngho fhây moI nguoI vì ông ma ca haf, vây Ia ông da
sông không uông môf kIôp nguoI! Ta dua maf fìm fhang ngô nha
Maåc Ngön 200
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ho TrIôu frong dam dông. Thây rôI, han dang chof vof frôn cây côf
phia bôn sân khâu, mIông gao mI-ao ~ mI-ao ma quaI, fuf xuông
nhu gâu rôI IaI Ioo Iôn fhoan fhoaf nhu moo. Ta dua maf fìm MI
Nuong. Thây rôI, nang foc xoa, fay câm gây quâf vao Iung môf nha
d¦ch. Trân cuông hoan nay bIôf dôn khI nao châm duf7 Ta ngâng
dâu dô doan chung gIo gIâc, chof frông fhây dam mây don dang
cho kin maf froI.
Khoang frôn haI chuc Iinh Ðuc sung dan dây nguoI, fu fhu
vIôn Thông Ðuc chay foI. Ta nhu fhâm: Chôf rôI! ÐIôf daI hoa dang
foI gân, fa chay foI chan haI fôn dâu muc câm sung Iuc, d¦nh phân
frân voI han vô dam nguoI fruoc maf. Ong Iinh oI! Thang khôn,
may co xung Ia môf ông Iinh không da7 Ong Iinh maf xanh nhu
maf moo, sua môf frang ma fa không hIôu noI gì, danh fa môf baf
faI rôI gaf fa sang bôn.
Ðon Iinh Ðuc chay Iôn daI Thang ThIôn, fIông chân nang nô,
van Iaf kôu kon kof. ÐaI dung bang gô fron, vây ma rung rInh
chao dao, hình nhu không ch¦u nôI qua faI dôf ngôf. Ta goI nguoI
frôn daI va nguoI duoI baI: Ðung IaI, dung IaI! Ðung... IaI! Nhung
fIông gao cua fa qua yôu, không aI fhom ngho.
Ðon Iinh xôp fhanh dôI hình day dac frôn Thang ThIôn daI,
ngo xuông dam dIôn vIôn MIôu Xoang phia xa Iuc nay frôn sân
dIôn dang co cuôc hôn chIôn: cac dIôn vIôn sam vaI moo dang gIao
chIôn voI dam dIôn vIôn sam vaI Iang soI. NghIa mIôu ngôI chinh
gIua sân dIôn, haf dôm cho cho cuôc chIôn bang môf gIong cao vuf.
MIôu Xoang khac cac IoaI hình k¦ch nghô O chô frong khI vu dâu
co haf dôm. NhIôu khI IoI haf dôm không an nhâp voI nôI dung
k¦ch. Vây Ia khI ây vu dâu fro fhanh mua dôm cho haf.
Nay |oI a) cha ~, nay |oI a) mo ~ nay |oI a) chông ~. Ngon fay
nho ngaI ngua cho nang ~ ~, nho fhì nho ma manh vân manh ~ ~,
nhung chôf rôI ~ fhuong |a) fhuong ~ ~, haI dong Iô vân |a) vuong
~ ~
MI-ao ~ ~ mI-ao ~ ~!
Ta nhìn bon Iinh bang anh maf câu khân, muI cay xo. HoI
bInh Iinh cua nuoc Ðuc, ngho noI o nuoc cac nguoI cung co hi k¦ch,
cac nguoI cung co phong fuc cua cac nguoI. Iong va cung nhu Iong
sung, cac nguoI dung cho rang dam nguoI duoI kIa dang khIôu
chIôn cac nguoI. Cac nguoI không nôn bo chung môf b¦ dôI quân
Tôn Ðinh chông Ðuc voI ho, fuy rang dôI quân Tôn Ðinh cung vo
ÐAN H!ONC HÌNH 201
hffp://obooks.vdcmodIa.com
maf, cung hoa frang. Truoc maf cac nguoI chI fhuân fuy môf ganh
haf, dIôn xuâf cua ho co vo dIôn khung, nhung do Ia fruyôn fhông
MIôu Xoang. Ho fuân fhoo môf fâp quan Iâu doI cua MIôu Xoang:
dIôn cho nguoI chôf xom, vì nguoI chôf ma dIôn; dIôn dô dua nguoI
chôf Iôn froI! Vì fu bIôf sInh II ma dIôn, dô nguoI chôf fhanh fhan
chIa fay voI cuôc doI. Ho dIôn cho Tôn Ðinh xom. Tôn Ðinh Ia
nguoI fhua kô va phaf frIôn MIôu Xoang rang ro nhu ngay nay Ho
dIôn cho Tôn Ðinh xom Ia dô nâng chon ruou nông Iôn bâc daI su
frong nghô nâu ruoc Iuc Iâm chung, vua hop nhân fình, vua xuôI
dao Iy. HoI cac bInh sI nguoI Ðuc, cac nguoI ha sung xuông, ha
xuông dI, fa xIn cac nguoI, fa van cac nguoI! Cac nguoI nôn fhâu
fình daf Iy, dung fan saf con dân cua fa nua! Vung Ðông Ðac Cao
Mâf da mau chay fhanh sông, frân Ma Tang da hoang fan dô naf.
Cac nguoI cung do cha mo sInh ra, cung co môf fraI fIm frong Iông
nguc, chang Io qua fIm cua cac nguoI duc bang saf7 Chang Io nguoI
Trung Quôc fa vô hôn nhu cho Iôn frong con maf cac nguoI7 Ðan
fay cac nguoI nhuôm mau nguoI Trung Quôc, chang Io cac nguoI
gap ac mông vô dôm7
- Ðo sung xuông! — Ta vua chay Iôn daI vua quaf — Không
duoc nô sung!
TIông quaf cua fa hình nhu IaI Ia Iônh nô sung cua Iinh Ðuc.
Môf Ioaf muoI mây fIông nô xo rach bâu froI, khoI sung chuI ra
khoI nong nhu nhung con ran bac, vua bay Iôn vua fan ra, muI
fhuôc sung xôc vao muI khIôn fa co cam gIac buôn vuI Iân Iôn. Vì
sao ma buôn, fa cung chang ro; vì sao ma vuI, fa cung chang ro.
Nuoc maf nong hôI chay fran mI, nuoc maf khIôn fa nhìn caI gì
cung nhoo dI. Qua man nuoc maf, fa fhây sau khI ra khoI nong,
muoI mây vIôn dan do Iu bay fhanh môf doan. Chung bay râf
châm, hình nhu do du chua quyôf, hình nhu không nhân fâm,
hình nhu bâf dac dI, hình nhu d¦nh ro sang IôI khac, hình nhu
d¦nh vof Iôn froI, hình nhu d¦nh chuI xuông dâf, hình nhu d¦nh
dung IaI không fIôn Iôn nua, hình nhu cô y frung frình koo daI fhoI
gIan, hình nhu co y doI nhung nguoI frôn sân dIôn nâp xong xuôI
moI xông foI, hình nhu nhung vIôn dan sau khI ra khoI nong duoc
buôc soI dây dIôu khIôn. OâI nhung vIôn dan Iuong fhIôn, nhung
vIôn dan fôf bung, nhung vIôn dan d¦u dang, nhung vIôn dan frac
ân an chay nIôm Phâf, cac nguoI bay châm châm môf fi, dô con
dân fa ân nâp xong xuôI rôI hay foI, dung dô mau cua ho bôI bân
cac nguoI, hoI nhung vIôn dan fInh khIôf! Nhung dam con dân dân
Maåc Ngön 202
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôn cua fa frôn sân dIôn không nhung không nam xuông franh
dan, ma IaI uon nguc hung Iuông dan bay foI. Nhung vIôn dan do
Iu, nong bong chuI vao fhân fhô ho, nguoI bâf ngua haI fay khua
khua, nguoI gIang fay nhu d¦nh vIn canh haI Ia, nguoI ôm bung
Ian quay, mau frao ra fu nhung ko ngon fay NghIa mIôu o gIua
sân khâu nga ngua cung voI ghô ngôI, fIông ca nua chung fac
nghon. Ioaf dan dâu fIôn cua Iinh Ðuc ban guc hâu hôf dIôn vIôn
frôn sân khâu. CIap Con fuf fu frôn côf xuông, ngân ngo nhìn môf
hôI, rôI nhu chof hIôu, han ôm dâu chay ra phia sau sân khâu, vua
chay vua kôu:
- Nô sung rôI!... CIôf nguoI rôI!...
Ta nghI, bon Ðuc không dua CIap Con ngôI frôn dInh côf vao
fâm ngam, co Io do han mac bô dông phuc cua dao phu. Ðô dông
phuc da cuu han. mây hôm fruoc, han Ia nhân vâf duoc moI nguoI
chu y. Hang Iinh dâu sau khI ban IuI vô fuyôn sau, hang fhu haI
fIôn Iôn, nhâf fô gIuong sung. Ðông fac cua chung nhanh nhon, ky
fhuâf fhanh fhao, gân nhu vua nâng sung Iôn Ia môf Ioaf dan nô
chaf chua, chung Iây co frong khI nâng, gân nhu chua ngho fhây
fIông nô, nguoI frôn sân khâu da frung dan.
Trôn sân dIôn không con aI sông sof, chI co mau fuoI dang
chay. CuôI cung fhì dân chung duoI baI suc fInh, cac con dân dang
fhuong cua fa!... Ho nga duI duI, ho dâm bô vao nhau, gao khoc
vang froI dây dâf. Ta frông fhây bon Iinh Ðuc frôn daI ha sung
xuông, frôn nhung khuôn maf daI ngoang fhoang nof cuoI fhâm
hIôm. Chung dung ban khIôn fa buôn vuI Iân Iôn, buôn vì ganh
haf MIôu Xoang cuôI cung cua vung Ðông Ðac Cao Mâf chôf sach,
vuI vì nguoI Ðuc không ban dam dân chung chay frôn. Thô ma Ia
vuI sao7 TrI huyôn Cao Mâf, frong Iong nha nguoI con co gì vuI Co
chu, râf vuI Ia dang khac!
Mau cua ganh haf chay dôn vô mang o haI bôn rìa sân khâu
rôI chay ra mIông mang hình dâu rông vôn Ia dô fhoaf nuoc mua,
Iuc dâu chay fhanh dong, sau chI Ia fung gIof fo, nang... Ðo Ia nuoc
maf cua rông! Ðung fhô.
Ðân chung bo chay sach, phap fruong con IaI râf nhIôu gIay
dop va nhung fâm da moo, vaI xac nguoI chôf vì b¦ dâm dap. Ta
nhìn dam dam vao mIông mang hình dâu rông, nhìn nhung gIof
mau fuoI râf fo, fung gIof chay fi fach. Ma không phaI mau, do Ia
nuoc maf cua rông. Ðung fhô.
ÐAN H!ONC HÌNH 203
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI vâng frang dây qua nua cua ngay 19 fhang Tam foa anh
bac fu frôn cao, fa fu huyôn nha fro IaI phap fruong. Ta vua ra
khoI công nha môn, IIôn fhô ra môf bum mau, mIông fanh ngom
nhu an qua nhIôu mâf dang. Iuu Phac va Xuân SInh ban khoan,
hoI:
- Ong Ion không sao chu a7
Ta nhu chof fInh nhìn ho, hoI IaI voI fhaI dô hoaI nghI:
- Sao cac nguoI con dI fhoo fa Xoo, không duoc bam fa nhu
fhô!
- Ðâm ông Ion...
- Ngho ro chua7 Cuf, mau xa fa ra, dI dâu cang xa cang fôf,
không duoc dô fa IaI fhây maf. Ta ma gap IaI Iân nua, so dâp gay
Iung cac nguoI.
- Ong Ion... ông... Iân fhân rôI! — Xuân SInh khoc môu, noI.
Ta ruf fhanh yôu dao bôn mình Iuu Phac chIa vao haI nguoI,
maf Ianh nhu fIôn, noI:
- Cha chôf mo Iây nguoI khac, aI Io phân nây. Cac nguoI con
nghI dôn fình nghIa fhì hay dI mau, sau ngay 20 vô dây nhân fhI
fhô fa.
Ta quang fhanh dao xuông dâf, “choang” môf fIông chân
dông froI dôm. Xuân SInh IuI IaI mây buoc quay nguoI bo chay, Iuc
dâu chay châm, sau chay nhanh, mâf huf vao anh frang. Iuu
Phac cuI dâu, dung nhu froI frông.
- Sau nha nguoI không dI — Ta noI — Mau fhu xôp hanh frang
vô ngay Tu Xuyôn. Sau khI vô do, hay maI danh ân fich, frông
nom phân mô cha mo cho chu dao, dung bao gIo dinh vao bon phu
quan...
- Ðac oI!...
Môf fIông “Ðac” cua Iuu Phac, ruôf fa dau chin chIôu! Nuoc
maf Iung frong, fa phây fay:
- ÐI dI, o dây không co vIôc gì cho chau nua!
- Ðac oI, mây ngay nay chau suy nghI maI, frong Iong xâu hô
qua! bac roI vao fình canh nay Ia do saI Iâm cua chau — Iuu Phac
gIong dau xof — Chinh Ia chau caI frang gIông bac vaf sach râu
Tôn Ðinh, khIôn ông fa phaI bo ganh haf, Iây dao Hông rôI sInh
Maåc Ngön 204
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con. Nôu không co chuyôn Iây dao Hông fhì không co chuyôn danh
fôn ky su Ðuc; không danh fôn ky su Ðuc fhì không co chuyôn rac
rôI sau nay!...
Ta ngaf IoI Iuu Phac:
- Chau Iâm câm rôI, sô phân Ia nhu vây, không IIôn quan gì
dôn chau. Ta bIôf chau vaf râu Tôn Ðinh, con bIôf chau Iam nhu
vây fhoo Iônh phu nhân. Phu nhân d¦nh dung cach ây khIôn MI
Nuong hân fa châm duf chuyôn dI IaI gIua nang va fa Ta con bIôf,
chau va phu nhân sap daf chuyôn bôI cuf cho Iôn dâu fuong. Ta
bIôf chau va phu nhân so fa nhâp nhang voI dân nu fhì mang
fIông, anh huong vIôc fIôn fhân. Nhung fa voI Tôn MI Nuong ba
kIôp fruoc dây Ia oan gIa nay moI gap nhau. Không frach chau,
không frach phu nhân, chang frach aI hôf, fâf ca do sô phân d¦nh
doaf!
- Ðac oI — Iuu Phac quì xuông — XIn bac nhân cho chau môf
Iay.
Ta buoc foI do han dây bao:
- ChIa fay fhôI, chau!
Môf mình fa dI vô phap fruong.
Iuu Phac goI voI:
- Ðac oI!
Ta quay IaI fruoc maf Iuu Phac hoI:
- Con chuyôn gì nua, chau noI dI!
- Chau dI bao fhu cho cha chau, cho sau v¦ quân fu, cho bac
Hung PhI, cung Ia khu fruoc ân hoa cho nha ÐaI Thanh.
- Chau d¦nh hanh fhich han ha7 — Ta frâm ngâm hôI Iâu, noI
— Y chau da quyôf chua7
Iuu Phac gâf dâu.
- Chuc chau may man hon bac Hung PhI!
Ta quay dI, rao buoc vô phia phap fruong Thông Ðuc, không
ngoanh IaI. Anh frang doI vao maf, fa cam fhây frong Iong dây
nhung nu hoa, cho co d¦p Ia no, môf doa no Ia môf câu MIôu Xoang
“phIôn hoa” cao vuf chin fâng mây. IoI MIôu Xoang daI Iô fhô,
ÐAN H!ONC HÌNH 205
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhung fIôf fâu phân mInh, fraI daI nhu fhuy ba song gon, co Iang
co dung, nhâf cu nhâf dông cua fa dôu frong nh¦p cua no.
Quan Cao Mâf ra khoI huyôn duong ~ ~ môI sâu vân vuong ~
~ MI-ao mI-ao. Ianh Ioo frang fhu, frông câm canh ~ ~
Anh frang doI frôn nguoI fa, doI vao fraI fIm fa Trang oI,
frang sang qua! Trong doI fa chua bao gIo fhây frang sang nhu fhô
nay! Ta không bao gIo fhây frang sang nhu fhô nay nua! Ta nhìn
fhoo anh frang, Iâp fuc frông fhây phu nhân nam frôn gIuong, maf
frang nhu fo gIây. Phu nhân an mac chInh fô, dI fhu dô bôn canh
vIôf: “Hoang dô vây ham, dâf nuoc baI vong. Ц fôc ngoaI xâm, chIa
nam xo bay. ÐoI doI on vua, nhu froI nhu bIôn, không dam fuy
fIôn, sông kIôp ngua frâu. Trung fhân chôf fhoo nuoc, IIôf phu chôf
fhoo chông, fhIôn fhu van daI, dô IaI fIông fhom. ThIôp xIn dI
fruoc, mong chang dI cung. O hô aI faI!”
Phu nhân hIôu fhông daI nghIa, phuc dôc quyôn sInh vì dâf
nuoc, nôu fâm guong frung IIôf cho fa Y fa da quyôf không fham
sông. Nhung vIôc chua xong, chôf không nham maf ! Phu nhân
ran doI fa o Vong huong daI. VIôc xong xuôI, fa cung dI gap fIôn
hoang.
Phap fruong Im ang. Anh frang bac Iang Io chay fran maf
dâf. Ðâu froI Ioang Ioang bong chIm cu moo va doI qua. Ðôn rìa
phap fruong, Iâp Ianh anh maf dan cho hoang. Ðon cuong dao an
sông nuôf fuoI kIa, chang Io cac nguoI rình an xac chôf7 Không co
aI fhu nhaf fhI fhô con dân cua fa, ho phoI xac duoI frang, doI
ngay maI gIaI nang. VIôn Thô KhaI va CacIôf dang ruou cho huong
Iac, frong nha bôp xoong chao rôn rang. Chang Io cac nguoI không
so fa gIôf quach Tôn Ðinh hay sao7 Cac nguoI nôn bIôf rang, nôu
fa muôn sông fhì Tôn Ðinh không chôf! Nhung bon nguoI không
bôf rang, fa da không muôn sông nua. Ta cung phu nhân chôf fhoo
nha ÐaI Thanh, fhì finh mang cua Tôn Ðinh cung kôf fhuc. Ta
muôn Iô fhông xo cua cac nguoI voI môf xac chôf, dô xo Iua cua cac
nguoI Ian banh frôn xac nguoI Trung Quôc!
Ta Ioang choang buoc Iôn daI Thang ThIôn. Ðây Ia daI Iôn
froI cua Tôn Ðinh, daI Iôn froI cua TrIôu CIap, cung Ia daI Iôn froI
cua TIôn ÐInh! Trôn daI, môf don Iông froo cao, do Ia don hIôu cua
huyôn Cao Mâf. Ta con frông fhây mây chuc saI nha maf muI pho
phac dung frôn daI, haI fay câm côn fhuy hoa, Im nhu buf moc.
Phia duoI don Iông, co môf bôp nho dun bang cuI, frôn Io daf âm
Maåc Ngön 206
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sac fhuôc, hoI nuoc ngun nguf bay Iôn, foa muI fhom dang cua
nhân sâm. TrIôu CIap ngôI bo gôI bôn Io, anh Iua nhay nhof frôn
khuôn maf choaf cua Iao. Cam Iao fì Iôn dâu gôI. Iao nhìn không
chop ngon Iua manh maI frong Io y nhu môf dua fro dang mo
mông. Sau Iung Iao Ia CIap Con ngôI fua fhân côf, haI chân duôI
fhang kop môf fuI fh¦f cuu vun. Han kop fh¦f vao gIua banh frang,
không nhìn aI, an nhôm nhoam. Tôn MI Nuong dung fua côf phia
dôI xung voI CIap Con. Nang ngooo dâu sang bôn, foc rôI bu phu
gân kin maf nhu môf xac chôf, foc rôI bu phu gân kin maf nhu môf
xac chôf, con dâu vo phong fình7 Qua Iop vaI xô mong, fa nhìn
fhây Io mo nof maf Tôn Ðinh. HoI fho nho nho cho fa bIôf ông vân
sông. MuI xu uô foa ra frôn nguoI ông dân du fung dan chIm cu
moo. Chung bay Iuon frôn cao không môf fIông dông, chôc chôc IaI
kôu Iôn môf fIông Ianh Iof. Tôn Ðinh oI, ông chôf duoc rôI! MI-ao ~
mI-ao ~. CIong MIôu Xoang dây cam khaI va y nghIa fhì phuc fap
cua cac nguoI, gIo IaI fu mIông fa câf Iôn. MI-ao ~ mI-ao ~, Tôn
Ðinh oI, chI frach fa u mô qua, dan do nhân nghIa, Iong da phân
vân, không nhân ra quI kô cua bon chung, bIôn ông fhanh con môI
dô fIôu dIôf mây chuc nhân mang cua vung Ðông Ðac Cao Mâf,
doan fuyôf haf gIông MIôu Xoang! MI-ao ~ mI-ao ~.
Ta Iay fInh mây fôn saI nha dang ngu gâf, bao chung vô nha
nghI, công vIôc o dây ban quan so sap xôp. Cac saI nha nhu câf
duoc ganh nang, chI so fa dôI y, hôI ha rô côn chay xuông daI, mâf
huf duoI anh frang.
Ta dôn dây ma chung không hô phan ung, coI fa nhu môf
bong don, nhu môf fong pham. Ta dang finh xom dâm dua nao
fruoc, fhì TrIôu CIap câm quaI âm rof sâm ra baf, nghIôm ngh¦
bao CIap Con:
- Aôn no chua con7 Chua no fhì Iaf nua an fIôp. CIo gIup cha
dô sâm cho ông fa.
CIap Con ngoan ngoan dung dây. Qua nhung bIôn cô ban
ngay, finh hIôu dông cua han gIam dI nhIôu. Han nhôch mIông
cuoI voI fa, rôI dI dôn bôn Iôu von fâm rom vaI xô, dô Iô fhân hình
Tôn Ðinh gIo da ngof dI nhIôu. Ta fhây maf ông fa nho IaI, maf fo
ra, xuong suon haI bôn hIôn ro sau Iân da Nhung fhay dôI nay
khIôn fa nho hôI o quô fro con choI ac, froI con ôch vao fhân cây
cho chôf khô.
ÐAN H!ONC HÌNH 207
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tu Iuc CIap Con von rom fro dI, dâu Tôn Ðinh quay dao IIôn
fuc, fIông noI duf doan fhoaf ra fu Iô mIông don ngom:
- Hu hu,... cho fôI chôf... cho fôI chôf... !
Ta bang hoang, cam fhây kô hoach cua fa cang co co so fhuc
hIôn. CuôI cung fhì Tôn Ðinh muôn chôf! Ong da y fhuc duoc rang,
không chôf fruoc Iô fhông xo Ia do. Ta dâm chôf ông Ia fhuân fhoo
y cua ông.
CIap Con duf vao mIông Tôn Ðinh môf dâu caI gIac bang
sung bo vôn dung dô dô fhuôc cho gIa suc, dô TrIôu CIap muc fung
fhìa nuoc sâm qua gIac vao mIông Tôn Ðinh. Tôn Ðinh u o, cô hong
kôu ong oc, nuoc sâm qua cô chay vao da day.
- Thô nao, CIa TrIôu7 — Ta dung sau Iung Iao, hoI mIa — Han
co sông duoc dôn ngay maI không7
TrIôu CIap canh gIac xoay nguoI IaI, maf ruc sang:
- TIôu nhân dam bao.
- CIa TrIôu sang fao môf ky fich frôn doI rôI con gì!
- Ðuoc vây Ia nho co daI nhân ung hô — TrIôu CIap khIôm fôn
— TIôu nhân không dam fham công.
- TrIôu CIap, nguoI dac y hoI som dây — Ta Ianh Iung bao -
Thoo fa fhì han không qua duoc dôm nay!
- TIôu nhân dom finh mang ra dam bao. Nôu daI nhân câp
cho nua cân sâm nua, fIôu nhân dam bao sông fhôm ba ngay.
Ta cuoI Ion, cuI xuông ruf con dao gam gIâu frong ung, nham
nguc Tôn Ðinh ma dâm foI, nhung muI dao không frung Tôn Ðinh
ma frung CIap Con. Trong Iuc câp bach, han Iây fhân cho cho Tôn
Ðinh. Ta ruf dao, CIap Con nguoI môm nhun, fu fu nga ngôI duoI
chân Tôn Ðinh. Mau cua han nong ran fay fa TrIôu CIap ru Iôn:
- Con fôI!...
TrIôu CIap câm baf fhuôc dâp vao dâu fa, nuoc sâm nong
bong vang dây maf. Ta cung ru Iôn môf fIông. TIông kôu chua duf,
TrIôu CIap da nhu môf con bao don, caI dâu ran nhu fhop huc fa
frung bung duoI, fa nga chông bôn bo frôn maf dâf, haI fay vung
Ioan xa. Thoo da, Iao ngôI Iôn mình fa, haI ban fay nho nhan môm
nhu bông cua Iao fhoaf caI xIôf chaf cô fa nhu nhung vuôf cua
Maåc Ngön 208
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chIm ung. Maf fa fôI sâm, muôn chông IaI ma chân fay baI hoaI,
bâf Iuc nhu canh cuI muc.
CIua Iuc fa da nhìn fhây khhuôn maf dau khô cua phu nhân
frôn Vong Huong daI, TrIôu CIap bông roI fay Ta co gôI Iôn, hâf
Iao Iôn môf vong rôI kho nhoc bo dây. Ta fhây TrIôu CIap nam
nghIông, IuoI dao cam ngâp Iung, caI mIông hop vân dang co gIâf.
Ta fhây Tôn MI Nuong dung fhân fho bôn xac TrIôu CIap, co maf
gIâf gIâf sau Ian da frang bôch, maf muI moo xôch, ba phân gIông
nguoI, bay phân gIông quy! Anh frang nhu nuoc, anh frang nhu
bac, anh frang nhu bang, anh frang nhu suong. Ta so chang bao
gIo duoc nhìn fhây anh frang nua! Qua anh frang mo ao, hình nhu
fa frông fhây Iuu Phac cua fa dôf nhIôn xuâf hIôn fruoc maf VIôn
Thô KhaI ruf haI khâu sung vang ra, Iam nhu om fraI fa: fra fhu!
Ta Iao dao dung Iôn, chìa fay ra:
- MI Nuong fhân yôu cua fa!
Nhung nang ru Iôn môf fIông, chay xuông daI. Thân nang
nho nhu bông fo Ta co nôn duôI fhoo nang không7 Không nôn,
công vIôc sap kôf fhuc ngay bây gIo, fa so gap IaI nang o fhô gIoI
bôn kIa. Ta ruf con dao frôn Iung TrIôu CIap, Iây vaf ao Iau sach
mau. Ta dôn fruoc maf Tôn Ðinh, qua anh frang va anh nôn — anh
frang sang sua, anh nôn mu mo, fa nhìn ro nof maf dIôm fInh cua
Tôn Ðinh.
Tôn Ðinh oI, fa da Iam nhIôu chuyôn không phaI voI ông,
nhung râu cua ông không phaI fa vaf — Ta noI râf chân fhanh, rôI
fhuân fay dâm môf nhaf vao nguc ông fa maf ông fa bông ruc sang
khIôn khuôn maf rang ro Ia fhuong, sang hon ca vâng frang! Ta
fhây mau chay ra fu mIông ông, cung voI môf câu ngan gon:
- K¦ch... dôn hôI kôf!