1.

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta luôn có :

1+

2. Cho A =

1
1
1
+
+ ... +
> 2( n + 1 − 1)
2
3
n
1
1
1
1
+
+
+ ... +
.
1.1999
2.1998
3.1997
1999.1

Hãy so sánh A và 1,999.
3. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta luôn có :

1
1
1
1
+
+
+ ... +
< 2.
2 3 2 4 3
(n + 1) n
4. Giải phương trình :

x2 + 2x − 9 =

6 + 4x + 2x2

5. Giải bất phương trình :

(

)

2 x + x2 + a2 ≤

1

hungnp.tk

5a 2
x2 + a2

(a ≠ 0)