Thiếu tướng Nguyễn Hòa-Tư lệnh;

Thiếu tướng Hoàng Minh Thi-Chính
Ủy. Gồm: Sư đoàn bộ binh 312, 320B;
Lữ đoàn pháo binh 45; Lữ đoàn xe tăng
202; Sư đoàn pháo cao xạ 367; Lữ đoàn
Thiếubinh
tướng
Nguyễn
An-Tư
công
299;
TrungHữu
đoàn
thônglệnh;
tin
30-4
3
29-4
Thiếu
tướng

Chinh-Chính
Ủy.
Gồm:
40… Tổng quân số khoảng 30.000.
1
Sư đoàn 325, 304, 3, Quân 5; Lữ đoàn
Điện mật của
pháo
binh 164; Lữ đoàn xe tăng 203; Lữ
Đại tướng
4
30-4
Võ Nguyên
Giáp,
đoàn
công
binh 219; Sư đoàn cao xạ
30-4
29-4
07/ 04 / 1975
673;ngày
Trung
đoàn
đặc cônglệnh;
116…Tổng
Thiếu
tướng
Vũ Lăng-Tư
Đại tá
29-4
quân
số
khoảng
40.000.
Đặng Vũ Hiệp-Chính Ủy. Gồm: Sư đoàn
Vĩ tuyến 17
316, 320A, 10; Trung đoàn đặc công
21-4
198; Trung đoàn pháo 40, 675; Trung
2
232
đoàn
232,dịch
234;HCM
Trung
đoàn
công
Bộ Chỉcao
huyxạ
chiến
(ngồi
từ trái
qua phải) : Đại
30-4
binh
Trung
đoàn
tinThọ;
29…
tướng575;
Văn Tiến
Dũng;
Đ/cthông
Lê Đức
Đ/c Phạm Hùng
29-4
Thiếu
tướng
Hoàng46.000.
Cầm-Tư lệnh;
Tổng quân
số khoảng
Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện-Chính
29-4
01-5
Ủy. Gồm: các Sư đoàn7, 341, 6, Lữ đoàn
30-4
7, 52; 1 tiểu đoàn pháo 130mm; 1 tiểu
30-4
01-5
01-5
đoàn phòng không;1tiểu đoàn xe tăng…
Trung tướng Lê Đức Anh-Tư lệnh;
Thiếu tướng Lê Văn Tưởng- Chính Ủy.
Gồm: Sư đoàn 3, 5, 9, Trung đoàn độc
01-5
lập 16, 88, 24, 27B, Sư đoàn 8, Quân
khu 8; 1 tiểu đoàn xe tăng; 1 tiểu đoàn
pháo 130mm; 1 tiểu đoàn phòng
không… Tổng quân số khoảng 42.000.
LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH ( 26/4

17 giờ
11giờ 30
26-4-1975
30-4-1975

11giờ 30
30-4-1975

Ta tiến công địch

Ta tiến công vào Sài Gòn

Ta tiến công địch ( có xe tăng)

Bộ Tư lệnh chiến dịch HCM

1

11-3

A

30/4/1975 )

Quân đoàn của ta
Ngày giải phóng