4 2 1.

Một hình thang cân có đáy lớn dài 3,2 cm, cạnh bên dài 5 cm, góc giữa cạnh bên và đáy lớn bằng 45o. Tính độ dài đáy nhỏ.

2. Hình thang cân ABCD (AB // CD). Biết AB = AD, DB = DC. Tính các góc của hình thang. 3. Chứng minh khẳng định sau : "Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân". 4. Cho tam giác ABC, I là tâm đường tròn nội tiếp. Trên tia BC lấy điểm M sao cho BM = BA. Trên tia CB lấy điểm N sao cho CN = CA. Chứng minh rằng IM = IN. 5. Cho tam giác ABC và một đường thẳng d không cắt bất kỳ cạnh nào của tam giác. Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ ba đỉnh của tam giác đến d bằng ba lần khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác đến d.

1

hungnp.tk