Vũ Thị Ngọc Hà Lớp báo Phát thanh- Truyền hình K33B Bài tập môn Ngôn ngữ báo

chí

Bài 1: 20 Tít và sapo sưu tầm 1. Xà bông sát khuẩn có thể gây hại? Sau nhiều năm rộ lên nhữn !uan n "i về #$# ho$ #h%t &h$n &hu'n( )ưa vào *à +,n và &-m )$nh răn ( )an an toàn ho<# lo"i ra &h=i s:n ph'm. 2. Thí sinh gây s c !"### $u% g i &in &' giám kh(o >3.n trí5 ? @oàn 67 thí sinh vAi +iBt Canh DEu.n FunG )ầ/ tai tiHn trên m"n )9 #I một hành )ộn +%t n J t"i vKn thL iMn TN @O6 &hi... !uP Qi *in +an i$m &h:o h$t thêm một +ài nữa &hi anh +R #$# i$m &h:o t8 #hQi trao vS vàn . T# )Thành tích *+ ,-. c/0 1oàn Thể th0o .i2t N0m 3à ch40 c0o5 3U )9 hoàn thành #hV tiêu W0 @OX( nhưn th-o ,n Thành( thành tí#h hu/ #hư0n #Ya )oàn TTXZ t"i S[4 \am-s 2W )9 &h,n #ao như &P vMn . ]un !uanh thành #,n ( th%t +"i #Ya S[4 \am-s năm na/ vAi )oàn TTXZ( ,n Thành #I #uộ# trao )^i vAi +$o #hí #hiều !ua. _# Bóng 1á .i2t N0m6 Th7c t8 3à th7c t8 nào? Th%t +"i ` S[4 \am-s 2W )ưa +In )$ XiBt Zam tr` về tha# t"i( rbn #hcn ta )an thdt lUi n a/ ` Dao làn G e,n Zam f. Th%t +"i %/ #Kn #hV ./ h"i h0n là l1i( 2345 67 v8a !ua )9 /êu #ầu #$# nhà s:n *u%t *à +,n #h;n minh #$# ho$ #h%t nêu trên là

Zhiều n ưJi )<t #. tron hành lh #Ya &h$#h.. Tuần t8 1js12 )Hn 21s12 #Kn một sQ #lip nhiều n ưJi *-m như ta/ &h. ...n +Q #ho th%/ nh.n tham ia thR trưJn #hu/nn như1n tron mUa e.#: D4i &iBn #. o# -0o BCng 3ạnh kD 3:c mEc FG-> cu.trên )ưJn Nhan etnh NhUn ( phưJn Trun 3un ( TN Biên @Ka( tVnh egn Zai.n tAi.n viên s. &iBnG.# th%p &q ld#. T9: c.ra tha# tH rbn +In )$ nội hiBn !u$ thiHu n ưJi i=i( t8 n ugn #ầu thY #ho )Hn n ưJi !u:n lhi j.n +a/ Z-z {or& >675 ld# lMi và ăn #|p iNhon-( iNaC( tiền m<t.n 3o :nh hư`n t8 )1t rSt )pm rSt h"i &So Cài( nhiBt )ộ t"i một sQ n0i ` Oao Bbn )9 *uQn m. -3ip Pnhân !iKn sân b0y t9..c s ng 1(o 3. .u h=i liBu ). Biển 3H0 b0o t9Im ti2m bJc yKn &@> L ng4Mi ch8t j n ưJi )9 thiBt m"n tron vd #h$/ lAn *:/ ra vào tQi 22s12( t"i một tiBm +M# /ên *. OI thJi )inm( nhiBt )ộ hi nhpn )ư1# t"i hu/Bn TrUn Fh$nh là 0 )ộ Or ia sc# và hoa màu #Ya +à #on +R thiBt h"i n<n .N nB h0y giO chiKu? Sau &hi tu/ên +Q vw n1 200 tV )gn ( #hY tiBm vàn lAn nh%t tVnh egn Zai th$#h th. v.t ch<n th4=ng> ?oy@s !An không mu n )1i chB5 B%t #h%p viB# 6k )an tr` thành +Bnh viBn vAi &h$ nhiều +Bnh +inh nhưn hu%n lu/Bn viên 3aviC 6o/-s vln tính tAi &h: năn sm &h.m 1Q c/0 kháchP hot nh<t Rnt@9n@t tuSn $u0 6ột viC-o mAi )ư1# #./ là vd vw n1 thpt ha/ l8a ):o #hiHm )o"t tài s:nx y.n tưA# scn &} #ưAp( tai n"n &hi )i than #uQn. W.

Zhưn &h. 12. Rnt@9n@t . Zhữn +.€a/5 ph.n th%/.n )o"n Xun Tàu ? @gn F.c 1<u t90nh !" m:c tiKu công bCng cho &X h. ZHu m~i nhà +$o> t7 &@m m"nh 3à ng4Mi 3ính t9ong công cu./ sm &n #hu/Bn về thH iAi năm 201T vAi sa +iHn )ộn &inh hoàn .n +R ). Ohiều tQi n à/ 20s12( một sa #Q )9 *:/ ra &hiHn tu/Hn #$p !uan 44\ >4sia 4m-ri#a \at.# :nh %n tư1n nh%t CưAi ).t khi> ng4Mi chi8n sZ <y th'0 hi2p !Yi cái &<u nhCm t9:c 3Bi cá nhân> tEc 3à hJ 1X 1i ch2ch h4Yng !Yi m:c 1ích c0o 1[p mà hJ 1X 1\t 90# Uhông thể gJi hJ khác h=n ngoài c:m ]0nh t^ )những ng4Mi 3ạc 3 i5# _ạc 3 i> !" không !4Bt $u0 14Bc những cám ]V ]o h0m mu n th: h4Ong cá nhân m0ng 3ại> 3à s7 3ạc 3 i !ô cIng nguy hiểm# 11# Uể chuy2n th8 giYi n`m aFb+ bCng những bEc (nh <n t4Bng nh<t ZhiHp :nh lu.n ph:i #h"/ ăn t8n +ữa. 1T.t( &hiHn #ho o0• lưu lư1n ‚nt-rn-t #Ya #$# nhà #un #%p CR#h vd XiBt Zam +R :nh hư`n .10# Xung $u0nh !: bTt giữ phóng !iKn Uim -4=ng6 Nhà báo !à nVi niWm 3ạc 3 i. _ i s ng khó tin c/0 giYi giàu T9iWu TiKn Triều Tiên tha# sa là một Q# ):o n h•o )Ii n h•o &hi )"i )a sQ n ưJi C.n thn hiBn )ư1# vai trK #Ya mtnh ` nhữn thJi )inm !uan trMn nh%t.i2t N0m bc (nh h4Ong !" s7 c cáp $u0ng biển.i> nói không !Yi tiKu c7c> !Yi s0i t9ái> !Yi cái &<u> hJ &Eng 1áng 14Bc &@m 3à những chi8n sZ# .à m. T c 1. .n thn phY nhpn rbn tron hai thpp &q !ua( #I một +ộ phpn )an iàu lên tr.

m.nh „ mail. 1W. 1o.# nhpn )ư1# sa hư`n . * ngày chạy t9 n c/0 _ong PgQng d'P Sau &hi t%n #.n trun t.1_# dQng hành cIng các )_:c . eiá &`ng t`ng sát T8t 3àm khf ]o0nh nghi2p ]ăn +%t n J tăn +Ht +$t.#om lpp t.n trí. 1v.n #ao t8 #$# )ộ# i: 3. i$ o00 )gn một lít #hV một th$n trưA# THt &hiHn Coanh n hiBp &h. 1j. aFb+6 -h 1<m mO màn t<n công th0m nhing B:n $n n hiêm &h|# nh%t tron vd *L Xinalin-s vào th$n #uQi #Un #Ya năm nbm tron sQ nhữn ƒ#c )%mƒ vào n"n tham nhun ( như lJi Trư`n Ban Zội #hính Tˆ Z u/‰n B$ Thanh.ân TiKn5 thMi n0y >3.n &Rp *oa/ s` và m%t #0 hội +U )|p Coanh thu sau một năm . eiá !àng tuSn này có thể gi(m Zhiều nhà )ầu tư nhpn *St *u thH i:m sm #Kn m"nh h0n tron tuần #uQi năm và i$ năm tAi #I thn #Kn *uQn 1.000 kS3 m~i oun#-.m )ưa #$i $# ra $nh s$n .n )$n vinh Canh( ai Yn hộ nàoxG ? +tnh lupn thăm CK Cư lupn #Ya 444: &hu. Z ưJi !ua/ #lip vd +:o mlu hành h" tr} -mƒ là n ưJi *.n trí5 ? DOhcn ta ph:i )gn t.m #ai n hiBn i:i tho$t #ho …on D†gn e=G lc# 1h s$n ys12( )$m )àn -m )9 )ưa …on và )gn +Mn lên một #hiH# ta*i W #h~ #hu'n +R s‡n trưA# #^n trun t.

n n hiBp Thăn …on : \i$ )8n #I tHt O. 2013: Cú đấm mở màn tấn công tham nhũng B:n $n n hiêm &h|# nh%t tron vd *L Xinalin-s vào th$n #uQi #Un #Ya năm nbm tron sQ nhữn ƒ#c )%mƒ vào n"n tham nhun ( như lJi Trư`n Ban Zội #hính Tˆ Z u/‰n B$ Thanh.n Eu:n Btnh )In tHt Dl"nhG 2. Bài 2: d\t 3ại tKn tít c/0 các bài báo s0u6 1.n n hiBp Thăn …on : Z Y T tiHn s 1 n à/ )n &iHm tiền tHt . Sapa DnhM# nhbnG vào tHt Sapa: Z ưJi m%t tHt vt i +ăn tu/Ht T.bj# Pdi không ]<u> n<u không khói> nói không ti8ngP )di không ]<u> n<u không khói> nói không ti8ng5 3uôn 14Bc các th8 h2 chi8n sk 1\c công nCm 3lng# _<y ít 1cch nhiWu> 1ánh hiểm### ?u n thTng 3Bi ph(i 1\t y8u t b<t ngM 3Kn hàng 1Su# 20. O. Fhc# ruột miền trun D gn mtnhG )In tHt 6ưa +9o: Z ưJi C.n &hu #.n &hu #. Bi hài s|p tHt onlin]u hưAn s|m tHt thJi )"i int-rn-t _.n nh.n nh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful