Ngày 3 tháng 9 năm 2009 1. Cho a + b + c = 0. Ch ng minh a3 + b3 + c3 = 3abc. 2. Ch ng minh : a) A = (5n + 2)2 − 4 chia h t cho 5 ∀n ∈ Z. b) B = n3 − n chia h t cho 6 ∀n ∈ Z.

c) Bình phương c a m t s l chia 8 dư 1. d) Hi u các bình phương c a s l chia h t cho 8. 3. Phân tích các đa th c sau thành nhân t : a) A = ab(x2 + y 2 ) + xy(a2 + b2 ); b) B = ab(x2 + 1) + x(a2 + b2 ); c) C = 4a2 b2 − (a2 + b2 − 1)2 ; d) D = (xy + 4)2 − (2x + 2y)2 ; e) E = x4 + 2x3 − 6x − 9; f) F = (a2 + b2 + ab)2 − a2 b2 − b2 c2 − c2 a2 . 4. Phân tích các đa th c sau thành nhân t : a) A = x2 − 4xy + 3y 2 ; b) B = x2 + 3xy + 2y 2 ; c) C = x4 − 3x2 + 9; d) D = 2x4 − x2 − 1. 5. Phân tích các đa th c sau thành nhân t : a) A = x4 y 4 + 4; b) B = 4x4 y 4 + 1; c) C = a2 (b − c) + b2 (c − a) + c2 (a − b); d) D = x − y − x3 (1 − y) + y 3 (1 − x). 6. Tìm x, bi t : (x2 − 4)(x2 − 10) = 72. 7. Phân tích các đa th c sau thành nhân t : a) A = P (x).P (x + 2a) v i P (x) = x2 + 3ax + 2a2 . b) B = x3 (x2 − 7)2 − 36x. Ch ng minh r ng n u x là s nguyên thì B chia h t cho 7. c) C = a4 − 6a3 + 27a2 − 54a + 32. Ch ng minh r ng n u a là s nguyên thì C là m t s ch n. 1

d) D = (x + y)(y + z)(z + x) + xyz. Ch ng minh r ng, n u x, y, z là các s nguyên và x + y + z chia h t cho 6 thì E = D − 3xyz chia h t cho 6. Đ vui. Cô giáo l y 5 chi c mũ gi ng nhau cho b n h c sinh A, B, C, D xem và nói: "Trong này có 2 chi c màu tr ng, 1 chi c màu đ , 1 chi c màu vàng và 1 chi c màu xanh". Ti p đó cô giao cho b n b n l n lư t ng i trên b n b c thang, r i b o h nh m m t l i và đ i cho m i b n m t chi c mũ, cu i cùng b o h m m t ra và đoán xem mũ trên đ u mình đ i màu gì? K t qu th t b t ng , tuy b n ng i sau có th th y đư c màu c a chi c mũ b n ng i trư c, nhưng A, B, C đ u nói là không đoán ra. D ng i trư c t t c , tuy không nhìn đư c màu mũ c a ba b n nhưng nó l i đoán đư c chi c mũ mình đang đ i. H i D đã suy lu n như th nào?

2