MUÄI CAÂ MAU

Tbo Jâu tranb tb6ng nbât
voI
CÊÌM TAY
Cbum tbo tìnb
(|n tbco ban cua NXB Ván boc 1062ì
CAM TAY 1
2 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
MUÄI CAÂ MAU
Náng mua co tbc J6t trám mau
Long kb6ng rot buong Mut Ca Mau
CAM TAY 3
4 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
ToI qua câu HIôn Iuong bang fình fhuong noI nho
ToI vô MIôn Nam ngon Iua muon cua dang bung.
Ruof foI doI doan duf da fram Iân
Ruof foI noI IaI fram Iân dang ma franh dâu.
Chao MIôn Nam som maI nay!
chao dâf IIôn yôu dâu!
chao mau fa fham do!
chao cây dua fruoc ngo, ngon co sau vuon,
Con kinh chao ba ma hình anh quô huong,
Chao mof van Iân,
hon mof frIôu Iân MIôn Nam anh dung!
Lo t cba o so m nga y 1-1-1061
CAM TAY 5
M!I CA MA!
MuI Ca Mau: mâm dâf fuoI non
Mây fram doI Iân Iuon ra bIôn;
Phu sa van dam foI dây fuon,
Ðung IaI; va chân nguoI buoc dôn.
To quoc foI nhu mof con fau,
MuI fhuyôn fa do - muI Ca Mau.
Nhung dong song rong hon ngan fhuoc.
Trung dIôp mof mau xanh Ia duoc.
Ðuoc fhân cao vuf, rô ngang mình
Tro xuong nghìn fay, om dâf nuoc!
To quoc foI nhu mof con fau,
MuI fhuyôn fa do - muI Ca Mau.
Ia fhay fình voI dâf quô huong,
Chua fhây, chua fham ma da nho.
AI hay mom dâf mây nam fruong
Ðôm ngu hon foI bay foI do.
6 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
Ðâu sao chay bong, ruof sao dau,
Vôf fhuong Iong - o muI Ca Mau.
NoI xa nhâf Ia noI gân nhâf:
MuI Ca Mau, muI Ca Mau fruoc maf!
ÐoI bôn Ðôn HaI, nuoc non nha
Ðâu cung Ia Nam, dâu cung Ðac!
Nang mua co fhô doI fram mau,
Iong khong roI huong muI Ca Mau.
O dâu song gIo, mom non song
Nhu nguc anh hung Iy Tu Trong.
Cao hon song gIo mof Thanh Ðong,
Ðây chon dI vô, noI uoc vong.
To quoc foI nhu mof con fau,
Ðôm ngay foI nho muI Ca Mau.
Nhu dong mau khoe fham dâu fay,
Nhu o dâu cây dong nhua fruf,
Nhu suc cung don o muI fôn,
Nhu suc buf o dâu ngon buf:
To quoc foI nhu mof con fau,
MuI fhuyôn xe song - MuI Ca Mau.
10-1060
CAM TAY 7
ÐAN TAY TA
Chung no da nghìn doI quen an co san;
Quen ngoI frôn Iung hang frIôu nguoI: ôm Iam!
Ða mof fhang vua ngoaI co kIôm an,
Ðiu fay ngaI, hong IIôm dIa mây Iân!
IaI dôn Iom khom mof fhang fong doc
ÐoI maf cao daf frôn mom ha hoc,
ChIôc ghô banh fong fhong mof IoI phoI
Ða Ian chIông - con co bac Iôn, ngoI!
ÐI khong no, bo khong danh,
TIôc qua nhung mâm vang, choe su,
TIôc qua nhung sân dô cho ngaI ngu,
Nhung fhôm cao fram bâc, cho nguoI fa,
TIôc nhung Iung ao gâm cuI rap bay hoa,
TIôc nhung Iinh chao uon mình nhu go!
ÐIôf maf dâf dang vo fhanh nuI Iua,
Ðay vân con ngoI ron, maf nhây fanh,
Co vef an, vef mac, vef quyôn hanh.
Trong buoI chIôu khâm IIôm,
Nhung gIaI câp chung bay
Co n ra n duo c fôn Ngo Ðình ÐIô m.
CaI ba cuoI cung cua khuc ruof gIa gIa khom
Ðuoc daf vao dInh;
8 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
No ngoI o fo; no dung duyôf bInh;
No kôf ân fình voI nhung fhây ma I¦ch su!
'
' '
Trôn ban fay fa khong Io
Ðung fôn Iun Ngo Ðình ÐIôm.
No hôf suc can, quao, dâm, chem,
Ðan fay fa nhIôu cho bâf mau fuoI.
Nhung ban fay fa ngon dung Iôn roI
Ðan fay dong bang - nuI non dung dung,
Khi huyôf muoI phuong do vô sung sung,
Nhung ngon fay dang bop IaI, khong mof suc nao ngan,
Nhu nhung nuI cao da xuong dâf, dI chân;
Tôn Iun Ngo chay quanh frong Iong chao,
Cang chay cang Iun, cang Iun sâu dIôn dao!
Ðan fay fa Ia dâf nuoc non song,
Ia pho xa SaI Con, Ia don dIôn o Kong Tum;
Ðay co Iuc dong xe, ngoc vang fran ngâp,
Iôn xuong nhung câu fhang, ra vao dInh Ðoc Iâp,
Tuong nhu nha cua, ruong dâf, froI mây,
Ðaf dIa, mâm ban Ia cua chung bay!
Nhung ca non song Ia mof ban fay.
Hôf cho fhì quô, bôn fhuyôn, duong sa,
Ða gac frôn cây, hâm frong ke da,
Mof vIôn gach frong dInh, mof dInh oc duoI câu,
Xe o gara, goI o frôn Iâu,
CAM TAY 9
Tâf, fâf ca dinh IIôn vao goc dâf:
VI daI ban fay, Mô Kong Ia mau uâf!
'
' '
Chung bay dI, cuong quif froI gIa,
Nhung fân cung gIaI câp sap ra ma!
TIôn bac nof hay uong vao co hong!
CoI ao gâm, boc Iây vang ca dong!
Nhung bao nhIôu nha fu cung rong,
bao sung ong cung nhu que;
Ðan fay khong Io khep IaI
nhu d¦nh mônh khaf khe;
Hôf phuong roI, quân phan nguoI, phan nuoc;
Ca gIaI câp chung may, khong cho ruc!
1S-6-1061
10 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
HOI MÌNH
HoI mình, nhung nuI Chu Iây,
!on quanh Tra Khuc, fuon dây Cuu Iong,
Song Huong huong nuoc fhanh frong,
Trang Iam Ðeo Ca, mây hong HaI Vân;
HoI mình, bIôn dep vo ngân,
Song xanh nhu dôn dung chân Sa Huynh;
Nhung dong Nam Ðo, hoI mình,
Manh vuon Sa Ðec, con kônh Thap MuoI;
Tof fhay dâf! dep fhay froI!
HoI mình non nuoc fa oI, ro rang;
Haf muoI frang, fang duong vang,
HoI mình haf gao nhu nang fIôn fhom;
HoI mình, nang som den hom,
Mình chung huy fua com dom bôp hong:
- Khong fa chang muon mo mong,
Muon om mình chaf gIua vong fay fa!
6-1061
CAM TAY 11
ÐA MA NÀM CÀN
Tá ng Ðoa n Gto t, ta c gta ba t “Cây Juo c Ca Mau”
Ða ma Nam Can bom bem nhaI frâu,
Mac ao ba ba, dâu buI foc -
Sao con fhây ma Ia hình dâf nuoc,
Ma oI, o fân chof Ca Mau.
Ia mof Iang xanh bIôc frôn song,
Nam gIua vung quanh nam nuoc ngâp,
Vef voI duoc ken day frung dIôp,
- Nhung fho rung, fho bIôn do bao cong. ..
KhI ma vua buoc dôn Nam Can,
Io fho moI mây choI don cuI;
Ca dac nuoc, nhung rung con foI;
Ðâf hep frong rau Iua kho khan.
Thuong bac fraI nam ây pha rung,
Com chIôu doI, ma chay fìm: fham xof!
Ðôn vung mau, nhung Iof In chân cop,
Cây duoc con dao phâp ngang Iung.
12 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
Ma Nam Can mây chuc nam fron
NuoI haI con, Iam nghô ca, mam.
Cho Nam Can cua nha xây fham,
Tom kho fep IuI ca bIôn Iong fhom...
Cho Nam Can dof, dung mây Iân
Nam Can vân cây rung, ca bô...
Ða ma Nam Can vao “HoI me”,
NuoI bo doI fung bua uong, bua an.
Cam kich fhay ba ma Nam Can
Co mof con fraI Iam fraI, rô,
Cong ho a vô bInh ngay khoI nghIa,
Ðanh frân CIa RaI vì nuo c bo mình.
Ngâp dâu dao xua, cây duoc xanh,
Ia anh maf froI che bong maf
Trôn haI nâ m mo cha vo I con,
Ðm dôm gIo bIôn ru pho phâf.
Ða ma Nam Can vân do ma!
Ðôn bI gIu song va bam dâf,
Ham ua frong frof, fhich chan nuoI,
Iong fhuy chung nhu dây baf nuoc.
CAM TAY 13
Ðoan fhô phô bình ma chu quan,
CoI ong chu f¦ch xa bang fhang;
Qua fình ma frong nhu con de,
Khong phân fình me voI fình dân.
OI! ma Nam Can foc nga mau
Vân con phaI gIu chof Ca Mau,
Ruo f IIô n cu a ma om Nam - Ða c,
IaI nhung dôm ngay cuc xof dau.
'
' '
Ða ma Nam Can, ba ma Nam Can,
Nhung ba ma Nam Can Iam ra dâf nuoc,
Xan doI fay ao, buoc khan ran,
Ðanh chôf bon an cuop, an cuop!
16-6-1061
14 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
CHI VÂN
ToI mang canh canh mau Ðuy Xuyôn,
ToI uâf khong nguoI mau Huong ÐIôn,
Ðâf nuoc frong foI Ia mof khoI,
Ðong song Ðôn HaI chay qua fIm.
Ch¦ Vân chI mof vanh khan frang,
Ma fang cha, fang me, haI em,
Tang chin muoI haI nguoI b¦ gIôf,
Ðân haI fhon frong bIôn mau ngâp chìm.
Chung Iây ao cua nhung nguoI da chôf
Ðem ra dung, ra ban, Iu con do!
Khe A Chô, A Na vuI baI caf,
Chung fhIôu nha, nuong rây pha fan kho!
Ðong bao Thuong, chung câm chân dep guoc,
Câm foc kIa khong duoc hof gon gang,
Chung goI “MoI” nhu frong fhoI mâf nuoc,
Câm ao quân, baf mac kho Iang fhang!
CAM TAY 15
Ch¦ Vân cuI xuong bong em nho
MoI do nhu con bu me em...
Ðm chôf, ch¦ fhuong nhu vân song,
Nhâc fhây nguoI Ion, so de em...
Ch¦ Vân ra Ðac, dân quân don,
Kô chuyôn vuI, cho ch¦ do buon.
Iuc nghI, ho vao rung haI fraI,
Co nguoI fang ch¦ ca hoa fhom.
Treo deo IoI suoI ra mIôn Ðac,
Ðôn fhu do chung, ch¦ khoc oa.
Mau cua Huong ÐIôn fhanh nuoc maf
!âf fu Iong ch¦ dôn fìm fa.
Va frôn dâu ch¦ chIôc khan fang
Ðong do nhu vang, fim fua cham.
OI chin muoI haI nguoI b¦ gIôf
Ðau hoaI frong mau fh¦f mIôn Nam.
12-1066
16 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
ÐM !NC
Ðm ! ng dI frong fri nho foI,
OI em fraI fre maf yôu doI,
Ðuoc daI, vaI rong, nhanh câu noI,
Rang dep fuoI hoa, nho nu cuoI.
O nha, ba ma goI “fhang Phuong”,
Cho nho bôn kônh quan fhu fhuong;
Iôn hoc My Tho hang nhâf Iop,
Ngheo nôn cham hoc, !ng Ia guong.
!ng ham da bong, ua xoaI fuong,
ÐI guoc don so, finh râf hIôn.
Tu Iuc vao Nam foI gap !ng,
Ðon nam fình nghIa kôf anh em.
Sach hay nhung Iuc kô nhau doc,
Mof nop
|1)
nhIôu khI haI ban chuI.
!ng no chi fình du kem fuoI,
Ngay foI vô Ðac, vIôf fhu hoaI.
CAM TAY 17
|1) No p Ia mo f ca I bao da I dan ba ng cây ba ng, vu a du ng Ia m dô m
na m, vu a co fhô chuI va o fra nh muo I va do Ia nh.
Khang chIôn anh frôn rung VIôf Ðac,
Khu Ð em cung o bung bIôn.
Co vo, mof con, em khoe manh,
!ng Ia can bo cua fhanh nIôn.
RoI mof hom kIa, bong foI froI!
TIn ra: My ÐIôm gIôf em roI.
CIôf ba muoI fuoI dang fran suc,
CIôf o mIôn Nam !ng cua foI!
Chung gIôf mof nguoI dang fIôn buoc,
Co em dang haf - mau ao ra!
Khong buoc duoc chân, nôn chung gIôf
Mof fuong IaI dang do sang Ioa.
Ðm ! ng dI frong fri nho anh,
Ðuc fhu em guI Iuc Ho a bình
Con dây nef chu fuoI roI roI
Nhu fhây em cuoI, em buoc nhanh.
Thu foI kô bôn, chang phaI xa,
Thu frong mau fh¦f dua em fa!
Thu vung nhung canh fay Iong Ia
Ðan nham fIm foI ban fhang ma!
Con cua !ng bây gIo aI nuoI7
- !ng oI! da chuyôn suc muon nguoI,
Ða gâm bao fap fung bay da
Trôn khap mIôn Nam do, !ng oI!
22-6-1062
18 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
N! C!O I IÐ Q!ANC VINH
Nbìn a nb gta o su Lc Quang Vtnb
ca nbu ng ba n cbtc n Jâ u cu a anb
Iô Quang V¦nh! moI anh cuoI
KhIôn maf foI ao gIof Iô.
Nu cuoI anh ngao nghô
ÐoI maf sang duoI hang mI
HaI muoI bay fuoI buoc dI
CIac My - ÐIôm muon ghì fro IaI!
Truoc dây foI chua hô ngo foI
Mof nu cuoI co fhô xuc dong fâm can
KhIôn vof ra nuoc maf haI hang,
Mof nu cuoI frôn maf nguoI chIôn dâu,
Mof nu cuoI fuoI fua mau
Xanh mau froI va chem d¦ch nhu guom,
Cac anh cuoI, oI nhung doa fhanh nIôn
Nhu hoa vân hon nhIôn frong su song,
Mof nu cuoI châp mua gao gIo rong
An fu hình khong dong dôn Ian moI,
Nhu chung fa da fhang d¦ch Iâu roI.
CAM TAY 19
Nu cuoI ây khIôn quân fhu hoang Ioan
Thôm fuc foI, buf foc ra fung mang!
Anh mang dong mau Thu khoa Huân
Ðong mau hong Iy Tu Trong cong nhân.
Nhung nguoI dang Ie dang fhônh fhang xây dung
CIac kôf foI phaI mau sa dâu rung!
Iô Quang V¦nh nhìn fuong IaI xanh
Suc muon nguoI o frong nu cuoI anh!
2-6-1062
20 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
V!ON HOA “THONC NHÂT”
CIo vao frong cây, o frong do vây fay ra.
Mof nghìn hoa, mof nghìn hoa,
Mof vuon chung daf fôn Ia Thong Nhâf.
|1)
Canh o bôn Nam fhuong Ia Ðac,
ÐoI bôn âu yôm do vao Trung.
Cuc vang fhanh dam cho nôn cuc
Trong fhây hong fuoI ban voI hong.
Mof chIôc dao hoa câu uon nhe,
Nuoc ron muon van anh sao frong.
CAM TAY 21
|1) Cong vIôn Tho ng Nhâ f bây gIo Ia Cong vIôn IônIn o fhu do Ha
No I.
Nhung gIof mo hoI vân hay con,
Nhung da hoa fhanh suong fuoI maI.
TIông ca nhung buoI dap, dao, khIông
Ða hoa duong fho, IoI co vIôn.
Cho duoc dep Iong nguoI chu nuoc,
Tha ho phong canh hay Iam duyôn...
Anh ch¦ vao dây hen fraI fIm
Muon moI bay Iuon ca cung chIm.
HIôu fa sâu sac hon aI hôf
Ia gIua um fum caI Iang Im.
Vuon cua fa xInh, hoa cua fa
Muon con daI rong dôn bao Ia!
Muon fay vun quen cho song nuI
Ðep Ðac Nam Trung khap nuoc nha.
CIo vao frong cây, o frong do vây fay ra.
Mof nghìn hoa, mof nghìn hoa,
Mof vuon chung daf fôn Ia Thong Nhâf.
1-1061
22 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
TIÐNC R! CON
CaI vong Ðình Цnh
ÐaI haf Ðình Цnh
NguoI ru Ia nguoI Ðình Цnh.
Cây nhan Hung Yôn
Ðôm sao Hung Yôn
Chom xom, vuon fuoc Hung Yôn.
CIong nguoI ru râf muc Ia hIôn
Mof gIong dan ong con fre Iam
Mof nguoI can bo hay nhân vIôn
CaI dIôu ho Ðình Цnh, Phu Yôn.
TIông ru con, con ngu cho yôn
Ðm bâu
|1)
oI, buI of chIm chuyôn
Com nuoc Ðac sau nam chung Iân
CIong mIôn dua vân gIu y nguyôn.
CAM TAY 23
|1) Ðâu: fIông o khu Nam, nguoI con fraI goI nguoI con gaI mình
yôu.
Ra ngoaI nay cong fac Hung Yôn
Iây vo Hung Yôn, hIôn fua nhan.
Chau mof fuoI, cua nha don gIan,
Ch¦ dI dâu, anh haf frong dôm.
ChIôc vong bang coI Ðac bôn ôm
Nhung keo kef hôf nhu frong Ðình Цnh.
OI dIôu haf co fIông ga, frang anh,
Toa quô Nam, quô dung cam, hon nhIôn.
Mình yôu foI maI nhu son saf,
Con co fhuong cha hay nhoen cuoI...
OI dIôu haf von ra fu mach dâf,
Nôn bây gIo mang dâf maI khong fhoI.
Cây nhan Hung Yôn
Ðôm sao Hung Yôn
Chom xom, vuon fuoc Hung Yôn.
CaI vong Ðình Цnh
ÐaI haf Ðình Цnh
NguoI ru Ia nguoI Ðình Цnh.
8-1061
24 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
Ð!ONC VAO NAM
Trôn duong Nam Ðo Iuc ra dI,
Yôu môn Iong nhu nuoc ngua phI.
Qua ga Ha NoI sao fhân fhIôf,
MoI mof vong xe quyôn Ia ky.
MoI mof vong xe mof mo ra,
Ðuong qua fuoI fham, IaI duong qua...
HaI hang cây bIôc chen nha cua;
Thon xom dâng vao, nuI Iuon xa.
OI nhung xum xuô fh¦ frân hong,
Moc nhIôu nha may maI hung dong!
Qua bao cho bua Iao xao fIông,
Qua nhung pha vuI cho fua bong.
Ðong xanh Thanh Hoa Iua mônh mang.
Tau cap song Iam bôn cho hang.
“Iac dac bôn song... fIôu duoI nuI”,
AI dua fa foI dInh deo Ngang.
CAM TAY 25
TIông da fhay sang gIong Quang Ðình.
Cham nhu nuoc bIôn, nuoc song CIanh.
Ta dI frôn buoc duong Nam fIôn,
Nghe dâf cha ong no dep Ianh.
Ðuong dâu quanh co nhung khuc nao,
Ðuong khI saf bIôn, Iuc non cao,
Con duong chinh daI fôn xuyôn vuf,
Ðâu cung Nam ra voI Ðac vao.
VInh IInh no âm, ngoI cây xInh,
Ta fhIôf fha Iong dôn VInh IInh!
ÐoI bôn HIôn Iuong cây mof sac,
Khong dI, câu vân noI ân fình.
Ðuong vao Nam - so Mof - khong chIa,
Ðuoc foI dInh nInh hen buoc vô.
Anh sang cung IIôn nhu fIông noI,
Qua song, duong vân baf ngan - dI.
S-1061
26 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
CH!NC TH!Y
- Ðung baf com dây, dung quôn em.
Mac vuong ao âm, cho quôn em.
VuI vIô c Ia m, quôn mô f cho quôn em.
Ðu gap nghìn maf dep, cho quôn em.
Muon quôn, cho song Khung can nuoc hay quôn.
Muon quôn, cho nuI Tan VIôn mon moI duf.
- Trong cây co fraI, doI cho anh.
Ðm nhen Iua do, doI cho anh.
Ðu bac vang uon IuoI, doI cho anh.
Cop fay fhanh bao fap, doI cho anh.
ÐoI cho anh, song Khung
|1)
khong ca n nuo c bao gIo
ÐoI cho anh, nuI Tan VIôn vân con sung sung.
Ðôm dôm ho noI soI fo dan
Ðô gIang gIua nhung ngoI sao Nam Ðac.
Tình nuI song vì ho chua chan
Muon nguoI cung voI ho fhI gan.
1060-1061
CAM TAY 27
|1) Song Cu u Iong cu ng go I Ia song Khung.
MA Y T! T!
Trcn m6t s6 “Tbot bao Nuu Uoc” nguot ta
gtât bán mìnb kbt tbây cbu but Ja cbo Jáng
quang cao “may tu tu” t6t tân. 8au Jo kb6ng
/âu, trcn ca c ba o kba c o My cu ng c6ng kbat
Jáng quang cao cat “pbat mtnb” Jo.
TIn ca c ba o
Ðung may nay fha ho ma chôf
Mua may nay vô chôf fu do
Hang chung foI cac ngaI chua bIôf
Chôf foI fân dua ban xuong mo.
Nhay xuong fu nhung gac choc froI,
Ðung sung Iuc hay gIây cung kho.
Ðan hIôu xIn vua y cac ngaI,
Truoc phong frao fran Ian fu fu.
28 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
NguoI dung may se khong hoI hop,
Chôf Iuc nao chang bIôf, ôm ru.
XIn bao dam rang khong song sof.
Mua nhâm cua gIa, khong chôf dâu.
Mây cong fy dua nhau quang cao
O Nuu !oc va SIcago.
Ong chu buf cho dang frôn bao,
NguI muI fIôn ngao ngaf fhom fho.
Ðo ng do Ia cu a mình frong ke f,
Mof nganh kInh doanh moI - ra doI.
Ma y fu fu , mua vô ma chô f,
Van mInh cua My
Ianh ghô nguoI!
20-10-1061
CAM TAY 29
PHAI SANC RA, PHAI IOC RA
PhaI sang ra, phaI Ioc ra,
Tu mình fa, fu mình fa.
Nang mIôn Nam fa dep bIôf bao!
CIo phâf pho nhu fâm Iua dao.
Nhung chung no dI, Iam bân nang,
CIo dung vao chung no fanh fao.
HoI bIôn dâm fron vao gIo nang
Cung hoI song co v¦ ngof ngao.
Nhung chung no fho oI khong khi,
Maf bay nhìn xâu xi froI fao!
PhaI sang ra, fa phaI Ioc ra
SoI khong fhô nâu chung voI gao.
Ðong cua fa, dâf dep cua fa
Khong fhô dô gIay dInh xuc xao.
30 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
Ran doc phun, ran phaI dâp dâu.
Qua den foI, qua den mâf xac.
Huf hoaI con dIa bam ngan nam
Ruf no ra, nghIôn vam duoI dâf!
Ðe song fu! ÐInh fraI pha ra!
Chaf chân câu! moc maf den pha!
NguoI chIôn fhang cuoI cung, Ia Ðâf,
Ðâf voI Nhân dân Ia fhong nhâf.
CIu gìn nang gIo maI fhom fho,
Song nuI chang cho aI cuop gIâf!
PhaI sang ra, phaI Ioc ra,
Tu mình fa, fu mình fa.
24-1-62
CAM TAY 31
CM CIÂN
Sao foI chI co haI ban fay,
Sao foI chI co fraI fIm nay,
ToI muon hoa fhanh rung, fhanh Iua,
Thanh con fh¦nh no dâf, da bay!
Ðôm xe ra, goI chang ôm dâu.
Ðôn bua, bung com con fuc foI.
Mây fhang nay - ruof dof nhu dâu,
TIn fuc cam hon Iam nguc doI!
Chung no dôn, mang gIay dInh moI
Châm Io frôn ma f dâ f mIô n Nam.
Ðof quoc xa nhung ngay hâp hoI
ÐoI hình, mang dâu My fan fham!
No dôn kIôm fra, “fa Ia co vân”
No dI nghônh ngang, no suc xuong Iang.
No hâf mu cao boI frôn fran
Cây may bay, fIn o fuI vang.
32 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
No cây cho - chI cho nao mâf gIong
MoI dI Iam cho, cho My bo ruong!
Cây fhuoc doc, no dô hen raI xuong
Trang vanh daI pha hoaI Iua cung nuong.
ToI con co Iua frong hoI fho,
Trong maf fhuong yôu co chi nguoI.
ToI if nhâ f cu ng dang co n co
Mof qua Iuu dan, fraI fIm foI.
ToI gan chaf voI Nhân dân, voI Ðang
Ðô fhây mình co ngan van canh fay,
Cop fay bua chaf bong dôm fung mang,
ToI dang con uong cam hân nhu say!
Ða ma hay cu nhe dâu ma danh!
Cac anh, cac ch¦, co bac frong nha,
Quâf cho chung nhung don fhu fhang canh!
Ðô, bôn dua, chung cap dâf quô fa!
10-2-1062
CAM TAY 33
TOI AC PHA R!NC
Suc xuân vun vuf dang Iôn,
Iiu Io chIm hof, frIôn mIôn suoI dan,
Mây froI Iân voI mây
|1)
dan,
Mônh mong rung phu nguf ngan ao xanh...
CIac My can fhôm foI ac pha rung!
Rung cua mIôn Nam dep gIau, frong sach,
My fhuoc doc, My vI frung d¦ch hach
CIac My vao muu pha sach rung Nam!
Mo mang sac fim câm IaI,
CIang huong suc nuc khong phaI muI frâm;
!oc ao phan go em nam;
Cam xe muon dua, muon câm fhau Iau
|2)
...
Ðâu Ia rung go qui, cua frôn non,
Ðâu o ven rung nhung Iang son cuoc,
Ðâu nhung d¦a dang Iong Ianh vuon fuoc,
CIa c My so cây bo I no so nguo I!
34 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
|1) SoI mây moc frôn rung.
|2) Tôn cac fhu go qui frong rung mIôn Nam: Câm IaI, CIang huong;
cây go xe ra Iam phan |van ngua) nam râf maf; cây cam xe Iam
fu ; cây fhau Iau Ia m ba n ghô , vâ f du ng.
NgoaI fa fuoI nuoc che suong
Ða xuân mâm bIôc xanh nuong rop doI;
Cu gIa fuoI da bay muoI
Trong fram cây qua cho nguoI sau an...
Xof frong fa fhuoc doc My dô hen
Cây rung Ia chôf ngon nganh dôn goc,
KhoaI fuof vo khoaI fhoI IIôn frong dâf,
ChuoI ruc mình, ruI mif, heo sâu rIông!
Chung no bây gIo song sof nho fhuoc doc!
Mof da day châf nich nhung nhân ngon,
Thuoc ba chuof, vI frung dây nuoc bof:
ÐIôf su fình, ca nhân IoaI buon non!
Truoc khon Iuong noI dây nhung fâm vong,
Nay kho can cây vô fheo Cach mang.
Co cua nhân dân ngay cang fo vang,
ThIôn nhIôn khong ngung ung ho chung fa!
'
' '
Mof may bay bon muoI chin ngoI sao
Naf dum fhân hình, nam chong gong,
Ðon muoI chin ngoI sao, bon muoI chin ngoI sao
RoI xuong ban o nhuc - Vì sao7
1-8-1062
CAM TAY 35
MOT TÐN MY ÐI SÂP HÂM CHONC
Ngay 14-8-1062, m6t ttcu Joan btct kicb o
J6 n Trung Ho a, quâ n Cu Cbt, Tbu Dâu M6t,
Jo m6t s6 si quan My cbt buy, tot can quct o
xa Nbuâ n Ðu c, cu a Jc n not, tbì m6 t tcn My
bt sâp bâm cb6ng /ot ru6t.
TIn ca c ba o
Mof fôn My b¦ sâp hâm chong.
Hâm chung foI sâu, frôn phu Ia
Khoef frong dâf mof chi fra fhu,
Chong daI, co nganh nhu câu ca.
Trung doI Iinh phaI khIông may dI -
Ðôn chôf vân baf nguoI fa kho!
IoI ruof roI fôn My chI huy,
Ta con guI dâu mI frôn co!
36 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
O xa Nhuân Ðuc, quân Cu ChI
Mau My fuoI kìa, foang fh¦f My!
Ðay dung Iâu frôn fh¦f nguoI fa,
Chong vao, fh¦f My dau khong nhI7
Khap ca maf dâf Ia hâm chong,
Ðuoc fhì phaI IIôu, dI phaI frong!
Mof fo Ia rung, mof chom co
Ðôu gIâu hon cam o duoI Iong!
Mo f fôn My b¦ sâ p hâ m chong
HaI fôn My chon chân gIua dong
Tram fôn My so sang cuop nuoc
Nghìn fôn My se fhanh so khong!
2-4-1062
CAM TAY 37
M!A PHONC XA MY
|1)
Nbo Jc n Nga y tbtc u nbt qu6 c tc 1-6
Ða me frong Iang dua Nam Ðuong
Nhìn con moI de chôf bI fhuong.
Sao con cua me hon vang ngoc
Chua buoc chân son, da cuf duong7
Ða me Ân Ðo nguc dây sua
Con nha vu ra, khong bu nua.
Chua duoc nuoI con, con chôf roI!
TaI froI, faI dâf, hay faI nguoI7
Ða me o mIôn Nam VIôf Nam
Thuong con fhaI nghen gIua hon cam;
ÐoI ngay fhây maf frôn fay bô,
Con bong frong fhaI chôf gIua mâm!
38 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
|1) Nga y 25-4-1962, My Ia I fhu bom ha f nhân frôn Tha I Ðình
Ðuong. Mua phong xa se fran vô phuong Nam dôn Nam Ðuong)
 n Ðo , VIô f Nam, châu PhI, Nam My ... ro I no se quay Ia I ca c
vu ng phia Ða c d¦a câ u. Nha khoa ho c PoIInh no I: ngay sau do f
pho ng xa na y, se co 286.000 fre con ma c bô nh nguy hIô m va do
ba frIôu fre con frong fhaI me va moI de - se chôf! (Ttn ca c ba oì
Me nguoI Nam My, me PhI châu
Nhu me bao Ia khap d¦a câu
Khoc goI dua con dang frung nuoc
VoI vang con bo me dI dâu.
- Con co dI dâu, me, me oI!
Con frong bung me muon chao doI,
Con deo vu me con ham sua,
Muon song, choI, dua, dô me vuI!
HoI me fhuong yôu, me heo hon,
Cho nhìn fham xof mof mình con,
Nhìn xa ba frIôu em mang sua
HoI fho kIm fIô n mo I gIô f chon!
Ðam mây phong xa, mua oan nghIôf
Nhung me dau fhuong, hay nguoc nhìn!
Qua rao dâu, vuof frôn Iang nuoc,
Nhìn ra fhu: gIac My Ia fôn!
11-6-1062
CAM TAY 39
NOI CO Q!ANH C!A THÂN T! ÐO |O MY)
Tu nám 1SS6, trcn m6 t bo n Ja o o /6 t ca o cu a
btcn Nuu Uoc (mtcn Nam ta got /a Nbtcu Joì
co Já t m6 t pbo tuo ng kb6 ng /6 “Tbâ n Tu Jo
Jot cbo tbc gtot” cao 46 tbuo c ca Ju ng /a m
ba t Jáng.
AI kho cho bang Thân Tu do
Mof mình fruoc cua bIôn NhIôu do!
Tau be fâp nâp - nhu sa mac,
ÐIôn hoa nha gIam, dao fua go.
Tâm fhân dep de dong Iôn nuoc
Ðon chuc fhuoc cao, fron mây fhuoc7
Ao choang phu rong nôp frang nghIôm,
Ðâu quân nhung fIa nhu anh duoc,
Khong Io frôn buc dung xo ro,
HoI aI co ngo Thân Tu do7
Thân b¦ bao vây frôn nuoc My,
NoI Vang uong mau, fhanh con Quy.
NoI nguoI phaI fuI kIôp da den,
NguoI phaI dân fhân Iam bom, dI!
40 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
NoI cao ngâf nghôu nha choc froI
Ðo bong oan khIôn de xuong nguoI;
Ða Chua ngân hang, moI do hon
Iây Vua IaI sung, maf cham hoI!
Thân Tu do dây bIôf huong nao,
ÐIôf nhìn huong fhâp hay frôn cao7
OI! mang fôn Ion, mang hình dep
Ma gIua co IIôu b¦ nhof vao!
Nhung fân dong kIa khong co foI,
Sao duc hình nguoI bôu rIôu maI7
Tha nhu van manh saf cung gang
Ðuc duoc IuoI cay hay IuoI haI.
AI kho cho bang Thân Tu do
Khong Io frôn buc dung xo ro!
Iuong fâm nuoc My dâu, Iôn fIông
Vuof qua frôn dâu Iu nhop nho!
11-4-1062
CAM TAY 41
IOI THÐ
Ta yôu mình voI suc daI bo bô haI nghìn cây so,
VoI suc rong cua bon mua maI chIôu nang gIo,
VoI suc Iâu bon nghìn nam cu fa yôu,
Ta yôu mình - mình bIôf dôn bao nhIôu.
Ta yôu mình dôn noI fraI fIm fa xe vo
MoI khI frôn maf mình bong dôm dau kho.
Tha rang fa bon ngua chay phanh fhây,
Hon Ia mình mau vân do dôm ngay!
Nhu fhô dây, mình oI, gom ghô, duy nhâf,
Hon ca nhung fình nhân nho nam canh, sau khac,
Ta yôu mình co fhô gây voc non song,
Ta IIôn mình soI maf xuong bIôn Ðong.
Mình nhu Iong ban fay fa, fa ro,
Ta nhu fh¦f xuong, mình Ia mau do,
Co Ia xa chI nhau nua ma fhô!
Nhung gIua ngay gIong bao muon Iôn che,
42 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
Nhung gIua frân gIap Ia ca quyôf chIôn,
CIân Iu cuop non song, dôn froI mây cung fim,
Mình dI Iôn fIôn fuyôn, ao gIap xong pha,
Ta muon noI voI mình: - HoI fraI fIm fa.
HoI con nguoI cua maf fa! HoI ruof ra fa yôu dâu!
Ðuoc saf buoc, mau chan ho a fIôp mau,
Haf gao can doI, fâm ao dap chung,
Ðâu co nam gaI nôm mâf, fa cung.
Ta fhô voI mình dâu cho froI Iong dâf Io,
ÐoI fa khong bao gIo ch¦u be Iam haI nua,
Ta fhô voI mình du quân d¦ch gIan ngoan
Co hung hang frôn mof bIôn bao fan.
Ðu chung moc nghìn dâu, chung fa van fay chang moI!
Ðap co daI duoI chân, quyôf phaf quang bo coI,
Ðem IaI mua xuân frôn maf dâf IIôn quô,
Xuong dinh xuong, fh¦f dinh fh¦f - fa fhô!
26-4-1062
CAM TAY 43
44 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
CÊÌM TAY
M6t tuân c6ng ctcc tam xong
Câm tay cbu nbât boa trong pb6 nguot...
CAM TAY 45
46 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
ÐÐ T!
Vì em, fho fao nôn IoI,
IaI vì em, gIua dôm ngoI chep fho,
Nâng nIu nhu câ u ho c fro
Iong son non frang, fhom fho fâm fình.
Tuy Ia fho fa ng em anh
Nhung chung mo f co I vo I fình nguo I fa.
!o c muon doI Iu a gâ n xa
Nga y xuân ha I Io c cu ng hoa frong na y.
Tc t Nbâm Dâ n 62
CAM TAY 47
T! XA ÐO CO Ð!ONC Q!Ð
Tu xa bo co duong quô
Tu xa cây duoI fung che doI dâu;
Tu xa nha nho fhân nhau
Mia an frôn chong, frang dâu ngon fre;
Tu xa sang som suong che,
ChIôc fhau rua maf, fach che con fhom;
Tu xa suong do chIôu hom,
Anh den fhân mâf, bua com Ianh hIôn:
Kô fu caI phuf xa em,
Chân dI mof buoc vuong nghìn dây fo.
Ðuf dI ma buoc, ma xa,
Ðong nghe Iong buoc nhu Ia chua dI!
Tu xa gIong noI fhâm fhì,
KhIôn cho frang bac mây chì Iang Im
Tu xa fIông dâp fraI fIm
Ðang qua Iong nguc, doI chIm sum vây,
Tu xa fhân qui doI fay,
Tu xa maf fham nhu ngay cung dôm.
ÐIôf Iam sao duoc fhây em,
Nhung gIo vang ngoc, mong fìm dâu ra.
- Xa chI song nuI ma xa!
Iong anh mau quyôn chan ho a bôn em.
1-0-1061
48 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
TÌNH YÐ! SAN SÐ
I
V!I
Ia hoa, Ia nu, hay Ia canh
Ia ca mua xuân em fang anh.
OI nhung Ia suong om Iong Ianh
Tay em dua dôn voI ngay xanh.
PhaI chang chIm, gIo moI qua deo,
Hay suo I, hay fhong dang hoa reo7
Nghe buoc mâm dI nhu fIông nhac
Cung vì muon van haf em gIeo.
Vuon hon hoa châm hay hoa u
Truoc suc xuân sang chof no dôu...
Ðôm hoa bôp hong em chum fhoI,
Ngay fhanh Iua fuyôf dô em fhôu.
II
MONC
Ðm hen haI Iân daf buoc xInh,
HaI Iân hoa da doI frong bình.
ChIôu son anh fraI bang fâm fuong
Ðon fu noI em sang chon anh.
CAM TAY 49
Mof ngay mong doI ây ba nam,
Mof khac xa nhau Ia fhô ky.
ÐIôf em cong vIôc vân dang don,
Anh cung IIôn fay chua Iuc nghI.
TroI Ianh, froI suong cung chang sâu.
Khong gIan, em a! bong frong fhâu
Nhu nghe suof duoc fình yôu môn:
Ðâu mong cho - anh khong frach dâu.
III
HIÐ!
Nef maf hay Ia nef cam fhuong,
Nhìn em anh fuong fu soI guong.
Tay anh hay cung fay em nhI,
Huong cua fình hay huong cua huong...
Chuyôn fruoc fa chua kô mof IoI,
Ma anh da hIôu fân sâu khoI;
VaI anh khI dô dâu em fua
Cân ca buon, vuI cua mof doI.
Cam on fuoI fre bay vô IaI,
Hay cam on em dep fuyôf frân;
ToI cam on doI fhuong môn Iam,
Cho foI IaI fhây maf ngay xuân.
1061
50 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
!OC CHI...
!oc chI khong phaI Ia xa,
Som maI fung canh cua da fhây em
CuoI Iam fraI dâf dep fhôm,
Chân qua fram dam con nhem buI duong.
!oc phong anh ngaf môn fhuong,
Ngung frang sach mo, nghe huong fâm fình;
Nhìn guong fa bong fhây mình,
ÐoI fa bong chuyôn voI hình bôn vaI.
!oc em nhu nuoc, nhu froI
Ðu noI dâu cung bôn nguoI, fhuy chung.
Mof fuân cong vIôc fam xong,
Câm fay chu nhâf hoa frong pho nguoI.
4-1061
CAM TAY 51
M!A
Iâm dâm mua chuyôn frôn canh,
Thì fhâm Ia noI frong manh nuoc xe.
Phong anh nghe fIông mua dI,
Ðm xa - chang hIôu Iam chI gIo nay.
KhI dôm man ma f qua fay,
Co mua fhua nhe, fhôm ngay v¦ he.
Ve Im, Iang vang fu bô;
Ðm xa - mua co bay vô chon em7
Hon Ia nhan ca guI chIm,
Nho mua dua buc chan ôm foI nguoI.
ThoI em nghI vIô c, khuya ro I;
Chan mua em dap cung froI - voI anh.
6-1061
52 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
NH!NC S!OI TROI
Ðm co yôu khong nhung suoI froI
Trong con chIôn chIôn Iiu Io hoaI,
Mình nem fhIa IIa Iôn khoang bIôc,
TIông ca fhanh, Ioc ca dong vuI7
Ðm co yôu khong frôn maI gIanh
TIông chIm se se gay dan franh;
Co yôu cu dâf gu frua nang,
Va fIông co kôu qua Iua xanh7
Anh kô em nghe nhung chuyôn chIm
Trôn froI; chuyôn nhung canh bay fìm...
Con chIm dep nhâf va yôu nhâf
Ðang dâu frôn vaI anh, do em.
6-6-1061
CAM TAY 53
CH!A HIÐ!
Trôn froI, duoI dâf, o gIua IoaI nguoI,
Anh vân chua hIôu fu dâu dua IaI
Mof con nguoI
Tôn Ia em, hay fôn Ia fhô gIoI,
Tôn Ia em, hay fôn goI chân froI...
Anh vân chua hIôu fu dâu me cha
Mof ong do ngheo, mof nguoI fho moc,
Mof ba noI fro, mof bac gaI cay
Ða sInh chung fa dô fhanh hoa hop
ÐoI cây frong vuon, mof cap chIm bay...
Anh vâ n chua hIô u vì dâu, fa I sao
Nhu danh que dIôm bong xoe frân Iua,
Nhu fay ây cua bong Ioa frang nga,
Trong fhang ngay, co mof ngay gap go,
Ta dung vao dâu, ma do xuong ca rung hoa...
Mof con nguoI, dIôp khuc cua baI ca...
- Anh co ca m fuo ng nhu Ia em hIô u.
24-6-1061
54 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
MT NC!OI TH!ONC
Mu6 n cc ma cbot, cc Juo c na o
Nguyôn Cong Tru
Tho chang nôn câu, buf cung fhuong,
Ve sao cho duoc maf nguoI fhuong!
Huu hình gan bo Ia xuong fh¦f,
IaI ca vo hình fua gIo, huong.
Anh fuong nhu anh fhuoc maf nguoI,
OI ngoI sao nho chIôu frong ngoI!
KhI gân da fhây fhanh vo han,
Nay cach xa nôn hIôn gIua froI.
Sao da nhâp fâm ma chua fhuoc,
Om nhu hoa do - gIua Iong fa!
Ðm nhu doI song sInh, sInh maI
ÐoI cung nhu em bâf fân ma.
27-S-1061
CAM TAY 55
ÐA NHA, TR!ONC CHI
Anh Ia nguoI fhuyôn chaI Truong ChI
Trong fraI fIm mang em dong IaI.
Anh Ia nguoI gay dan Ða Nha
Ða daf em fhanh khuc nhac ca.
Khuc ca khI nang va khI gIo
Iuc nhaf khoan va Iuc Iang Im;
Mang em ngay fham va dôm bIôc
Trong fraI fIm - nhung vân con fìm...
Ngon sao anh vua chuof frong Iau,
Iang nghe ngon sao fIông vI vu...
Ðuc hình anh moI In frong da,
Xem fhu buc hình frong nhu châu...
Mof chIôc fhuyôn bong dI IaI dI
Anh Ia nguoI fhuyôn chaI Truong ChI
Mof khuc mô doI ca IaI ca
Anh Ia nguoI gay dan Ða Nha.
1061
56 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
Q!A TR!NC VA IONC ÐO
Co em, nôn mo I Ia anh;
Co em, anh moI haI mình gIau fhôm.
Thôm mình, vì co fhôm em;
Mình fhôm em nua, cho nôn fhâf mình.
Ðm Ia hoa fham Ia xanh,
Anh nhu dâf u muon fhanh mua xuân;
Mang em frong da nhu mâm,
Ngay dI suy nghI, dôm nam môn fhuong.
ThoI gIan hoa soI fo fruong,
Vì em quay soI, anh vuong vân hoaI.
- Anh nhu qua frung fuoI ngoI,
Ðm Ia Iong do boI hoI cua anh!
S-1060
CAM TAY 57
NC!T NCAN
KhI noI yôu fhuong qua nang fran,
TIông reo co Iuc gIa IoI fhan...
Tình yôu nhung Iuc mônh mong qua,
Nhu haf hIu xa - boI nguf ngan!
22-S-1061
58 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
ANH NHO TH!ONC AI
“Anb nbo tbuong at, J6t mát /tm Jtm”
Anb nbo tbuong at, anb nbo tbuong cm.
Ngo Iôn froI dep muon xem,
Ho dâng sac nuoc, frang dem anh nga.
Truc fhanh fruc cung Ia da,
CIo huong duong da chan ho a frong dôm.
Anb nbo tbuong cm, anb nbo tbuong cm.
TIông con dong vong xa ôm,
Ðong hình con gIua fraI fIm vong hoaI.
Trong ra nhung chang fhây nguoI,
Te hoI fra nuoc, nhaf muI fhuoc dIôm.
Anb nbo tbuong at, anb nbo tbuong cm.
Nho nguoI, fhuong maf nho fhôm;
ChIôu frong vaf chuyôn fhanh dôm m¦n mang,
Sang maI, IaI dôn chIôu vang;
Xuân dây maf dâf, fhu ngang buc rem.
Anb nbo tbuong at, anb nbo tbuong cm...
0-1061
CAM TAY 59
MOT Ð!OI SOM MAI
Som fhuong nhu som maI dây;
TroI frôn xanh bIôc xua nay vân froI;
CIo kIa bay, chang Ia nguoI;
Ia rung rInh nh¦p muon doI da rung.
Som fhuong nhung khac hom qua;
Mau xanh sao fhoI ngân nga vom froI...
Co chI doI moI frong doI:
Ia hay Ia gIo reo cuoI fu xa7
MoI vua suong chIôu frôn cây,
Ða fran hanh phuc chIôu nay em vô.
CIan don mof buoc chân dI
KhIôn cho vu fru cung vì fa ngân...
11-11-1061
60 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
HOA NO SOM
Hoa chang cho em, no som hon,
Mof vung xao xuyôn da Ian huong.
Ðong dôm ngao ngaf qua khung cua,
Ây da Ian hoa hoI gIua vuon.
Tu khI hoa fro nhung chum xInh,
Trong y fhuong yôu da dô danh
NghI dôn em vô, hoa do no
Vì em, huong duom ca mI fhanh.
Mây ngay dong âm gIuc hoa sInh,
Ðôm dôn fIn huong, bong gIâf mình!
Nhu song ngaf ngao fung dof mof,
Ða Ian ky ao fhâm nam canh.
Muon câm
|1)
huong qui, do I em anh,
Anh câf hoa huong gIua aI fình.
Muon van huong frIôu fhom fua bIôn,
Ðm vô fho IaI gIua hon anh.
2S-11-1061
CAM TAY 61
|1) Câ m: câ m Ia I, ha m Ia I.
M!O N NHA V! TR!
Coc cây Ia mof goc cây,
ChIôu hom Ia khoang bong dây chIôu hom;
Ðuong dI duong vân dI mon;
Iang ôm fruoc maf, non don fân xa...
Mof Iân daf buoc doI fa,
Coc cây, duong caI bong Ia fh¦f xuong!
ChIôu hom bong hoa fâm hon;
Hình non bang Iang, suong fhon d¦u hoa...
Ngang vaI dôm foI Ia da,
Ðong nguoI cung voI bong fa boI hoI;
Ðong chIôu chen Iân hoa moI;
Coc cây fhuong môn, quen roI fhIôf fha.
Ðm oI! fro I dâ f bao Ia
Muon frong vu fru Iam nha anh, em;
Tình yôu - dâu da nhu In,
Ðu hoa, co, da, Iong quôn duoc nao!
S-12-1061
62 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
TÌNH YÐ! M!ON HOA VO ÐIÐN...
Tình yôu muo n ho a vo bIôn,
Mof ngay yôu, muon kôf IIôn ngan nam.
Kô fu khI co fraI fIm,
Nhung doI nguoI vân frIôn mIôn voI doI.
Ðo Ia nhu fhô, em oI,
HaI fa co song frôn doI maI dâu;
Nhung fu may man yôu nhau,
ÐoI fIm gan voI daI Iâu frIôu nguoI.
Nhân fhôm fham dâf xanh froI,
IaI cho froI dâf rang ngoI ngay dôm;
Cua doI fa nhân âm ôm,
Hon frao âu yôm fa fhôm fang doI.
Vo bIôn Ia cua dâf froI,
Cho vo bIôn cua con nguoI fao ra.
Ðâu rang huu han doI fa,
Yôu duong mof fhuo fhanh ca muon doI.
12-12-1S61
CAM TAY 63
CAI ÐÀM
Ðm dI, co bIôf cho fình,
Iong anh vo xe fan fan vì em.
MoI vua xa khuâf maf den,
NoI dau Iong da fran Iôn fâm Iong.
CaI dam xuyôn gIua doI fa
Con hon dau don fh¦f da mây Iân.
Vôf fhuong frong coI fInh fhân
Ða dau mof Iuc, IaI dân dân dau.
Ðm Ia nhân cua hon anh,
Trong nhân aI no dô canh gaI dâm.
26-12-1061
64 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
ANH ÐÐN THÀM ÐM
Ðuoc nhìn fhây em, anh cho em vô frong maf
Anh dua em vô frôn duong ca haf
Mof mình anh dI, voI maf cua em,
Anh da dem vô doI maf cua em.
Anh bang duong caI, anh fraI canh dong.
Anh qua nha cua buoI chIôu ref muof
Anh qua rong raI nha cua mua dong,
HoI mof IoI: em co fhâf yôu khong7
Cây o bôn dình xanh da m say,
Ðung xe, anh dung IaI noI dây...
Mof IoI anh hoI khong ra fIông:
Ðm fhâf yôu khong7 hoI nhung ngay...
CAM TAY 65
Anh hoI va anh chang noI ra,
Iong naf nhu fuong, heo nhu Iua.
Cap em nhu suoI - ngof, ôm, hoa,
Anh bong fhây khong cân hoI nua.
Trong bao nhIôu phuf, bao nhIôu doI7
ÐuoI fan co fhu fa kô vaI.
MoI hay anh fhIôu em nhIôu Iam,
Ðâu co hom maI duoc gap hoaI.
Ðôm sap dôn roI, suong sap che,
Tham em, anh IaI phaI ra vô.
Muon frung anh cho em vo fân
Trong maf anh nhìn, faI anh nghe.
Cbtc u 10-1-1062
66 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
!ONC XONC IAI KHAT...
!ong xong IaI khaf, Ia fình;
Cap roI IaI nho, Ia mình cua fa.
Ðu cho ngay fhang froI qua,
Môn yôu khong fhô fhanh ra hom nao.
Nang mua Iop Iop khoI frao
Tram song nghìn suoI do vao Iong anh!
1-1-1062
CAM TAY 67
HOA ÐÐP IA HOA NHÌN VOI MT ÐM...
Hoa dep Ia hoa nhìn voI maf em
Cua so Ia khung co hình em o gIua
Tach nuoc - Ia ngon fay em câm,
Quyôn sach chao den Ia bong em doc mo...
Ðuong nhua Ia duong In, dâu van chân,
Ðuy co mof dâu chân - em yôu dâu.
Tau dIôn Ia fau mof dôm anh fIôn em dI -
Ðm co nho mof buoI chIôu
fa dao frong sân Van MIôu7
Vu fru Ia chon anh duoc gap em
ThoI gIan Ia noI anh voI em sInh cung fhoI daI.
Ðm oI! em da mo cho anh
Canh cua vo cung, em cho bao gIo khep IaI.
Ðcm 10-1-1062
68 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
SAO ÐM IAI NH! THÐ
Sao em IaI nhu fhô -
Ðm, em Ia maf bô,
Ðm, em Ia dInh non
Xanh chof vof chon von...
Ðm cho fình yôu dâu
Anh dung hôf fâm hon
Anh dung fran da fh¦f,
Vân hay con vo bIôn.
Sao em IaI nhu fhô -
Ðm Ia chum hoa cam
Muof canh va vang nh¦
Ngây ngâf da vì fhom...
KhI ma f em ôm nhìn
ChIôu muon nghìn fhân fhIôf,
Anh muo n Ia m muon vIô c
Nâng ca cuoc doI Iôn...
Sao em IaI nhu fhô -
Ðm Ia vIôn muo I bô
KhIôn dâm bua com doI.
Ðm Ia canh cua nguoI,
Ðm sao em nhu fhô -
14-1-1062
CAM TAY 69
THO TÌNH M!A X!ÂN
Mua xuân vô frong fIông ca chIm,
Trôn nuoc xanh song, frong IIôu rem.
Chua haI duoc hoa mang fang em
Nôn mof canh fho em fam dem.
Anh xuân moI som hong fuoI muof,
Nhung ong khoI cao ben nhân fruoc.
Ruong xanh da cây dôn châI froI
Iong Ianh ma soI mình xuong nuoc.
Chua haI duoc hoa mang fang em
Nôn mof canh fho anh fam dem.
Cây frong - fa chang frong nôu fôf -
Nhung Ia dâu fIôn vua nhu bIôc.
NguoI dI cho bua fIông chân ran,
Quân Iang moI fhâm con sof soaf.
70 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
Chua haI duoc hoa mang fang em
Nôn mof canh fho anh fam dem.
Trôn canh dong quô fhây xôp hang
Chay daI nhu fân cuoI khong gIan
Nhung dan saf dung nhu ren saf
Ðân dIôn chuyôn dI xây hanh phuc...
Chua haI duoc hoa mang fang em
Nôn mof canh fho anh fam dem.
Anh muon moI em buoc xuong fhuyôn,
Thuyôn cua doI fa vao hIôn fhuc
Ðua fhô dôm fan, ngay sang ruc,
Thuyôn fa dI dung Iây fhân fIôn...
Ðây mo f ca nh fho anh fa m dem
Nhu nuoc xanh song, nhu IIôu rem...
14-1-1062
CAM TAY 71
MOT Ð!OI CHIÐ!
Mof buoI chIôu frong bôp nâu com
Ma dang Iaf rau, Iua nhe nhe chay
Mof buoI chIôu frong vuon sach Ia
Ðâf con mang dâu choI quef ban maI
Mof buoI chIôu ngoaI pho xe hoI
ÐI cong vIôc fheo nh¦p fhuong cuoc song...
Mof buoI chIôu mua xuân Iong Iong
Ða fhâm mang rao ruc cua mua he...
Mof buoI chIôu anh Iang faI nghe
Ca fraI fIm dung fran frô nhua dâf...
Anh doI em gIua buoI chIôu nhu fhô
Mof buoI chIôu - doI nh¦p voI doI fa
Anh Ia quô huong cua em, em sap IaI nha
Ðm Ia quô huong cua anh, anh mung dI don.
10-2-1062
72 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
CÂN... XA...
Cân nhu da voI fhân cây,
Xa nhu coI voI canh nây ngong nhau.
Xa nhu song o doI dâu,
MoI fuân duoc fhây maf nhau mof Iân.
Xa nhu bong Ian vung frang,
Cân nhu IaI fo: frang dân dân Iôn,
Cân nhu khI fhây maf em,
Sau hom xa vang hoa quôn mof ngay.
Cân nhu mof baf nuoc dây,
Cân nhu phim gan cung gIây voI dan,
Cân nhu cuc no cung Ian,
Xa nhu huong re mof Ian Iam doI.
11-2-1062
CAM TAY 73
NC!YÐN
Nguyôn mIông ngon dung vang bong em
Nguyôn canh dep co em bôn canh
Nguyôn fâm hon nhu chIm chap canh
Nguyôn xuong fh¦f nhu cây IIôn canh.
TIôc Iuc frang vang soI bong chIôc
Kho khI hoa no mof mình anh
Nguyôn xIn froI dâf Iam haI ban
Nhung Iuc xa nhau, vân ven hình.
Nguyôn anh Ia noI cua froI xanh
Nguyôn ru em mây Ianh van doa
Nguyôn em nhu den soI fo da
Nguyôn anh Ia fâf ca nam canh...
Ðcm 18-2-1062
74 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
HOA CAI C!C
Khong co aI dôn em
Anh nhan nho mây chu
Ðôn duong vô bang co
Cho ruong cuc dang hoa
- Thu caI cuc an kIa -
No nhung hoa hIôn dep.
Ðôn fham em hom fruoc
Vô mây doa câm fay
Trong Ianh frong coc nuoc
Con dep dôn hom nay.
Ðm vô nho fang anh
Mây canh hoa caI cuc
Canh frang nh¦ vang fhanh
XInh fu nhIôn, ham suc
Tinh gIan d¦, chân fhanh
CIong Iong em nhu duc...
10-2-1062
CAM TAY 75
AO ÐM
Ao em dô IaI dang hình
Treo frôn mac ao cho mình fhây fhuong.
ÐoI vaI nho nho bình fhuong,
Khuyu fay ao goI hình xuong fay gây.
Son son doI cho dâu dây,
Ao em nhuom chac xanh fay bIôn xa,
Mây khuy cuc ao fhâf fha,
Ngan roI - em dô vô nha mac fhôm.
Ao nhìn, anh fhâf fhuong em,
HIôu con gIan kho cho nôn fay gây.
Ao em gân voI anh fhay!
Nhung khI khoaI san Ia ngay cung nhau.
Ao em fhoang fhoang hoa cau
Ao em say dam mof mau frâm huong
Ao em ngay nho dôm fhuong
Ao em chin nang muoI suong anh cho...
Ðcm 21-S-1062
76 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
ÐIÐN
Anh khong xung Ia bIôn xanh
Nhung anh muon em Ia bo caf frang
Ðo caf daI phang Iang
SoI anh nang pha Iô...
Ðo dep de caf vang
- ThoaI fhoaI hang fhong dung
Nhu Iang Ie mo mang
Suof ngan nam bôn song...
Anh xIn Iam song bIôc
Hon maI caf vang em
Hon fhâf khe, fhâf ôm
Hon ôm dôm maI maI
Ða hon ro I, hon Ia I
Cho dôn maI muon doI
Ðôn fan ca dâf froI
Anh moI fhoI dao daf...
CAM TAY 77
Cung co khI ao af
Nhu nghIôn naf bo em
Ia Iuc frIôu yôu môn
Ngâp bôn cua ngay dôm
Anh khong xung Ia bIôn xanh
Nhung cung xIn Iam bô bIôc
Ðô haf maI bôn ganh
Mof fình chung khong hôf
Ðô nhung khI bof fung frang xoa
Va gIo vô bay foa noI noI
Nhu hon maI ngan nam khong fhoa,
ÐoI yôu bo Iam Iam, em oI!
4-4-1062
78 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
ARACONC VA ÐNXA
|1)
I
Aragong va Ðnxa
Tình su dep, fình ca.
Trong vuon fình muon fhuo
No vuf mof doI hoa.
Chuyôn rIông cua haI nguoI
Thanh fho chung nhân IoaI.
Aragong, Ðnxa
Tình moI ngay moI maI.
Aragong fhI sI
NguoI yôu kinh nhân dân,
NguoI kIôn cuong chIôn sI
Ia fuyôf dIôu fình nhân.
CAM TAY 79
|1) IouIs Aragon Ia nha fho Io n nhâ f nuo c Pha p hIô n nay, ! y vIôn
Trung uong Ðang Cong san Phap, nam nay 65 fuoI, vân gIu mof
fình yôu maI maI fham fhIôf voI vo Ia ÐIsa TrIoIef, von nguoI
IIôn Xo |Nga), va Ia mof nha van noI fIông cua nuoc Phap.
Aragon da vIô f fa ng ÐIsa mâ y fâ p fho: Ca khu c Ðn-xa, ÐoI ma f
Ðnxa, va Ðnxa. |Chu fhich cu a fa c gIa )
II
Toc anh du da hoa râm,
Cho du foc ca fram phân bac dI;
Mau fuoI fu Iuc xuân fhì,
Cho du haf mau co khI hôf dao
TuoI du dâp cua xon xao,
Iong anh vInh vIôn daf dao vì em.
Anh con ghen voI bong dôm'
Ngay fhom huong, gIo - anh ghen voI ngay;
Chen hoa, ghen fIông dan hay;
Chen cung gIây frang frong fay em câm;
Ðon mua, ghen fua kIm dâm;
Tình yôu co fhô yôn nam duoc a7
HoI em fruong cuu Ðnxa'
|1)
Ngay kIa anh fuong da Ia mâf em.
Tran xanh em om fay môm,
Canh fruong bôn goI fhâu dôm anh ngoI
Io âu, nghe nhung gIo daI,
Tuong hon anh chôf - nhung froI sang ra.
Choc da ba chuc nam fa',
Hon anh co dang chI ma em fhuong7
Nhu anh, hang xuc
|2)
frôn duong;
Ðm yôu, em fac fhanh guong Iau Iau;
Hôf fhoI khoc gIa, cuoI dau,
Anh nhu anh sang frong fhâu, fhâf mình.
80 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
|1) Nam doa n fho na y du ng mo f so fu fho frong nhu ng ba I fho cu a
Aragong |chu fhich cua fac gIa).
|2) Hang xuc: xuc dâf, xuc caf frôn duong caI. |chu fhich cua fac
gIa ).
Mo ra quyôn sach hon anh,'
Vo dI hay xe fan fanh cac frang,
Tay fhanh hay ngon phu phang,
Iâf fo dâu cung fhây hang fôn em;
Mo f rì ra o, mo f â m ôm,
Mof ca xoang, mof noI nIôm: Ðnxa!
TIôc cho ngay fhang nam qua'
Anh dây chI fIôc baI ca chua dây,
Vuon fình chua du fuong xây,
Chua kôu fhoa fraI fIm nây: Ðnxa!
Ðnxa! Ðnxa! Ðnxa!
Vang vang vu fru, sang Io a fhoI gIan!
III
Ðnxa! Ðnxa! nguoI fu bao gIo sInh fruong7
NguoI frong fay mang nhung dIôu huyôn chI7
Maf nguoI xanh hay maf bIôc mô II7
NguoI maI foc vang gIeo hay sac mâf7
ToI chua fhây bao gIo frôn TraI dâf
Va duong nhu kho gap gIua ngan xua
Mof nguoI nao dIôm phuc fua Ðnxa
Ðuoc fình aI dung rao hoa vây bua,
Om fhaf maI gIua vo cung rong mo,
Ðuoc fình yôu nhac nho maI IoI ca;
Ca kbuc Enxa, Ð6t mát Enxa,
Va dây nua Enxa: fho bâf fuyôf...
ToI chua fhâ y - hoa c bo I vì chua bIô f -
CAM TAY 81
Mof suoI nao fuon maI nuoc mua xuân
Nhu nguoI chong vInh vIôn vân fình nhân
Cua Ðnxa, - frôn doI dâu co fhô!
Sau muoI fuoI, vân mof ngay fuoI fre,
Vân Ðnxa hoa mong cua fInh fhân...
Ðnxa! Ðnxa! dep de vo ngân!
CIua xa hoI cua dong fIôn Iu khu
Ðôn noI fhanh nIôn cung fhanh ra cu,
NguoI fa fhay fình aI fua so mI,
Nhu sach frong khong con gIa fr¦ gì,
ChI co chan chuong, phu du, buon ban;
Ðong co fình yôu cua mof nguoI cong san,
Mof nguoI om co do - co Iong son
IaI fung cao sac dep cua fâm hon,
IaI noI nuoc non, hen fhô, say dam,
Ðôn fuoI gIa vân cu con xanh fham,
Qua fình yôu yôu maI
chuoc IaI frIôu fraI fIm
Va van nghìn doI Iua hIôu fình fhôm,
HIôu fhu sang IaI no vang fram canh,
HIôu mon moI khong phaI Ia d¦nh mônh,
Con co Iong fa! con co Iong fa!
Nhu con fau vu fru mo bao Ia...
82 TOAN TÂP X!ÂN ÐIÐ!
IV
CuI IoI fha fhIôf chao fham
TroI Aragong voI frang ram Ðnxa;
TroI fình fhom maI bao Ia
Ðoa frang ram: vInh vIôn hoa aI fình.
ÐuoI Iâu doI Iua frong xanh
ToI om dan, gay ân fình, Ia chua!
Nha fho dâu co fhIôu fho,
Cân chI foI haf gIâc mo ho nguoI7
ÐoI foI haf fua hoa cuoI,
ÐoI fình nhân IoaI cua foI do ma.
ÐoI fình Ia cua chung fa,
Haf anh, haf ch¦ cung Ia haf foI!
HoI nguoI yôu dâu em oI!
Ca Iuon vân chua hôf IoI fình duyôn,
ÐIôf dâu khong phaI vì Ðm
Ma anh say dam Iam nôn khuc nay7
16-2-1062
CAM TAY 83