ThS.

Trần Văn Hòa :0989999888
Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,560.
Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.
Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO
(đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ
khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau
phản ứng là
A. 28 gam.
B. 26 gam.
C. 22 gam.
D. 24 gam.
Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 5,6
gam.
B. 6,72 gam.
C. 16,0 gam.
D. 8,0 gam.
Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam
chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al 2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn
(Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là
A. 5,60 lít.
B. 4,48 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 9. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất
rắn thu được sau phản ứng là:
A. 39g
B. 38g
C. 24g
D. 42g
DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN
Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là
A. 40 gam.
B. 0,4 gam.
C. 0,2 gam.
D. 4 gam.
Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao
nhiêu gam?
A. 1,6 gam.
B. 6,4 gam.
C. 8,0 gam.
D. 18,8 gam.
Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối
lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là
A. CuSO4.
B. NiSO4.
C. MgSO4.
D. ZnSO4.
Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay
đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là:
A. 0,54 gam.
B. 0,108 gam.
C. 1,08 gam.
D. 0,216 gam.
Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân
cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 1M.
B.0,5M.
C. 2M.
D. 1,125M.
Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết
ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO 3 ban
đầu là (Ag=108)
A. 0,429 A và 2,38 gam.
B. 0,492 A và 3,28 gam.
C. 0,429 A và 3,82 gam.
D. 0,249 A và 2,38 gam.
Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l
các chất có trong dung dịch sau điện phân là
A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.
B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.
C. AgNO3 0,1M
D. HNO3 0,3M
Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl 2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện
phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là
A. 1M.
B. 1,5M.
C. 1,2M.
D. 2M.
Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện
phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:
A. Zn.
B. Cu.
C. Ni.
D. Sn.

1

2.1 B.08 lít khí SO2 (đktc).263 gam hỗn hợp muối. sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7 gam. D.1 mol AgNO3. B. C.0 gam. 7.89 % Câu 10: Hoà tan hết 5.01 và 0. Câu 11: Cho 4. 43.24 gam. Kim loại M là: A. C.9 B. 1.52 gam.Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO 4 0. Tính số mol của từng khí? A. A. 38. 0. 24. 5. 11 D. 43.04 C. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư. C. Câu 8: Chia m gam hỗn hợp Al. 0. 54. C. Xác định kim loại R: A. 14. D. B. thu được 5.47%. 51. Al. 1.4 C. Câu 6: Cho 12.2 gam. 1. Sau phản ứng thu được 12. 14 gam D. Tính khối lượng kết tủa sau khi kết thúc phản ứng? A.8M khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. 18.05 D. Mg B.4 gam muối bạc nitrat cho đến khối lượng không đổi. Mg trên vào 400 ml dung dịch gồm AgNO 3 1M và Cu(NO3)2 0.36 lít khí thoát ra (đktc). 12. Cu.2 gam B. 42.6 gam D. 0.8 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch HCl dư. 22.66 gam Câu 9: Cho 2.1 mol Cu(NO3)2. B. 19. Phần 2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 10. Fe.025 và 0. 2. Sau một thời gian cân lại thấy khối lượng thanh Cu nặng 10 gam. V lít.2 gam.224 lít khí (đkc) ở anot.376 lít H2(đktc). 9. 61.6 gam kim loại kết tủa. % khối lượng của Mg trong hỗn hợp là: A. B.2 Câu 2: Cho 0.6 gam.32 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng. 3. Tính m kết tủa phản ứng kết thúc hoàn toàn.46 Câu 3: Cho 2.64 gam. 12.68 gam Câu 16: Cho 0. B. Kim loại M là: A. Câu 13: M là một kim loại. Cho 1. Câu 12: Ngâm thanh Cu khối lượng 8.5 gam. B.2 mol Zn vào dung dịch chứa 0. Cu Câu 14: Đem nung 3. Zn. B.5 gam X tác dụng hết với khí clo dư thu được 6.8M. C.12 lít khí H 2 (đktc). Zn.4 gam kim loại R vào 500ml dd AgNO 3 1M. B.58 gam hh bột X gồm Zn.96 lít khí H 2 (đktc). Xác định V 2 . được 1.2M. Zn D.38 gam Câu 19: Cho 12. TỔNG HỢP Câu 1: Hòa tan hòan toàn 10 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4. có tỉ khối so với H2 là 19.2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0. B. 22. 3.2 gam.48 gam trong dung dịch AgNO 3. M là : A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 0. đktc) và dung dịch X.55 gam.4 gam Câu 17: Cho 8.2 mol Fe(NO 3)2. Zn. 2. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A. Cr D.5V lít. 0. Fe Câu 18: Cho 11. 3.53%. Khối lượng muối trong dung dịch X là: A.2 D.2 gam Fe vào 400ml dd AgNO3 1. C. Phần 1 hoà tan trong dung dịch HCl dư được 8. Mặt khác 2.3125. C. Khối lượng kết tủa thu được là: A. D.32 gam kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được 7. 12.6 gam D. Zn tan hết trong dung dịch HCl dư. Cho m gam hh Al.32 gam C.48 lít H 2 (đktc). D. 0.16 gam. 11. C. Fe làm 2 phần bằng nhau.44 %. 94 D. 48. Cu(NO3)2 0.035 Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4. 22.28 % D. 5. C.03 và 0. D. 49. 1.53 gam hỗn hợp kim loại Mg.8 gam kết tủa Y. 24. khối lượng chất rắn còn lại là: A. 18. Fe. thể tích H2(đktc) sẽ là: A.thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn so với kim loại lúc đầu là 3.8 gam C.03 B. 2. Al. Cu vào 300ml dd CuSO 4 nồng độ 0. D.77%. 69.4 gam B.28 gam. 21. 2V lít. Câu 9: Cho 1.864 gam.08 gam D.56 gam M tác dụng hết với khí Cl 2 . Fe. B.23%. 18 gam C.195gam.02 và 0. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1. Hòa tan hoàn toàn kết tủa Y trong dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được Vlít khí SO2 (đktc). Zn C. Khối lượng Ag sinh ra là: A. 3. C. 0. Al C.84 gam C. 18 gam. B. phản ứng xong thì có bao nhiêu gam kết tủa thu được? A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Fe. C. 20 gam B. 0. Mg vào HCl dư cho 6. 50. Phần trăm khối lượng Fe trong X là: A. D.52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thấy có 3.5V lít.72 lít khí (đktc). D. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%.97 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 sinh ra hỗn hợp hai khí NO và N 2O có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 2. 0.4 mol.33 %. Nếu 2m gam M tan trong dung dịch HCl dư.392lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO 2.0 gam. 14.2 gam B. 13.08 gam D. Mg B.5 gam hỗn hợp X gồm Mg. Sau phản ứng có 48.32 gam. 63.16 gam Câu 15: Hòa tan m gam Al. có 672 ml khí H 2 (đktc).6 gam Na vào 400 ml dung dịch FeSO4 1M. Mn Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 7.68 lít NO(sản phẩm khử duy nhất. Mg Câu 5: Lấy m gam kim loại M hoà tan hết trong dung dịch Ba(OH) 2 thu được V lít H2(đktc). 5.295 gam. Tính giá trị m A.6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3.595 gam. 19. 54. Khối lượng catot tăng là A. 30. 30. 0.49 C.

1. Fe2O3 C. Caáu hình e cuûa Fe2+ vaø Fe3+ (theo thöù töï) A. Coâng thöùc oxit saét laø A. coâ caïn ñöôïc 70. chaát oxi hoùa hoaëc khöû D. Coâng thöùc phaân töû oxit laø A. Oxi hoùa hoaøn toaøn 21g boät saét thu ñöôïc 30g moät oxit duy nhaát.4g D. 25.72 lít Câu 20: Cho 2. Cu vaø Fe(NO3)3 Caâu 11/. 1000 giây. thu được m gam kết tủa .8g 3 . Moät oxit saét hoaøn tan trong dung dòch H2SO4 loaõng dö ñöôïc dung dòch A. Fe3O4 D. 9. 0. 2500 giây Câu 30: Điện phân dung dịch chứa 0. 19. 4. 4. Cho 100ml dd HCl 1.7 gam Al vào 100ml dd NaOH 1.92 gam hh Y gồm Cu và Fe.035 mol C.01 mol Cu(NO 3)2 (điện cực trơ) với I = 1. [Ar]3d5 Caâu 2/. [Ar]3d44s2. 32.48 lít B. FeO B. Xác định m A.6 gam hh X gầm FeO. CuO C.784 gam 1 oxit của kim loại R bằng CO thu được 2. [Ar]3d5 C.6 lít C. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 12/.36 gam D. [Ar]3d6.8 lít D. 7. FeCl2 vaø AgNO3 B.96 gam Câu 26: Khử hoàn toàn 2.2 gam B. deã bò gæ hôn D. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A.6g B. 784 ml. Cu B.93A trong thời gian 50 phút thì dừng lại.1 mol MgO ở nhiệt độ cao.4 mol D.72 gam D. coù tính nhieãm töø B.35g FexOy taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch chöùa 0.2 mol CO 2 và m gam kim loại. a mol Fe bò oxi hoùa trong khoâng khí ñöôïc 5. FeO B. [Ar]3d5. 26. m gam hoãn hôïp FeO vaø Fe3O4 hoøa tan vöøa ñuû trong dung dòch chöùa 1. 0. Fe2O3 C. laäp phöông taâm khoái D. đặc nóng dư.184 lít C. Giaù trò m laø A. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 21 gam kết tủa.6 mol C.928 lít D. 5. Kim loaïi M laø A. B. ñoä noùng chaûy thaáp hôn Caâu 3/. daãn ñieän toát hôn C. với I = 9.84 gam C.15 mol HCl. 200s D. D.8M vào dung dịch A.016 gam kim loại R. C. 300s C.07 mol NO2. 1. thì saét A. Giaù trò cuûa a laø A.07 mol B. hoøa tan heát trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. [Ar]3d64s2 D. Vậy oxit đó là: A. 8. Fe 3O4 và Fe2O3 trong dd HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 2. 4. Cho toàn bộ hh Y vào dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc) A. laêng truï luïc giaùc ñeàu hoaëc luïc phöông C.9 gam Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 37. Chất rắn sau phản ứng cho vào dung dịch CuSO4 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 2 mol Câu 22: Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp gồm 0. 0.76 lít Câu 23: Dẫn khí CO qua 16 gam CuO nung nóng thu được 14.65A.6g muoái khan.1 mol Al2O3. 40 gam Câu 25: Khử hoàn toàn 14. Saét coù caáu taïo maïng tinh theå A. Fe3O4 D. Thể tích khí (đktc) thu được trong suốt quá trình là A. 43. 43.24 lít khí NO thoát ra. 448 ml. so vôùi nhoâm. 6.32 lít C.8g C.65A đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng.2M thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 5. 32. Hoøa tan 6.2 M. 56 gam Câu 24: Cho khí H2 dư đi qua một hỗn hợp gồm 0. D. hôïp chaát saét (III) laø A.704 lít B.08 lít B. laäp phöông taâm dieän B. chaát oxi hoùa C. 3. thời gian đã điện phân là A. 32 gam D. 100s B. 2000 giây.5M(điện cực trơ). 12. Hãy tính thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc? A.2 gam B.24 gam C. 51. 1500 giây. Đề cương ôn tập : Caâu 1/. Fe C. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 9/. Zn D. 0.08 gam chất rắn X. Fe3O4 D.2gam B. 0.4 gam một oxit kim loại MO bằng khí CO thu được 0. Al Caâu 8/. Coâng thöùc phaân töû cuûa oxit laø A. 672 ml.05 mol Fe 3O4 và 0. 45. 5.8 gam B.152 lít D. C. 34. 224 ml.1 mol Cu 2O.075 mol Caâu 6/. cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dd HNO3.04g oxit saét. Xeùt veà lí tính. PbO Câu 27: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được khí CO 2 và 9. Trong caùc phaûn öùng oxi hoùa – khöû. chaát khöû B. 36 gam C. [Ar]3d6. Biết phản ứng của Cu với AgNO3 xảy ra hoàn toàn. vöøa coù theå hoøa tan Cu.32 gam D. FeO B.Khối lượng của kết tủa là : A.72g kim loaïi M trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 0. 0.2 mol HCl. FeO vaø HNO3 C. 1 mol B. 6. 52.Cho m gam kim loại này vào 400ml dd AgNO3 1. Cho X vào dd AgNO 3 dư thu được m gam kết tủa.A. 16.08 mol D. Coù theå ñieàu cheá Fe(NO3)2 töø phaûn öùng A. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 10/. 25. 37. 400s Câu 29: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 0. laäp phöông taâm dieän hoaëc taâm khoái Caâu 5/. [Ar]3d34s2 B. Tính thời gian cần để điện phân biết dung dịch sau phản ứng có pH=1? A. Bieát A vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch KMnO4. 4. Fe3O4 D.18mol SO2.064 lít Câu 28: Đện phân 100 ml dung dịch CuSO 4 0. 30.92 gam C. Fe vaø Fe(NO3)3 D. FeO B. B. Sau phản ứng hoàn toàn. chaát töï oxi hoùa khöû Caâu 7/. Fe2O3 C.1M với cường độ dòng điện 9. 10. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A.05 mol CuO.

NO2 thoaùt ra. 7. Cho Fe3O4 vaøo dung dòch HI A. Fe3O4 D. Fe(NO3)3. Giaù trò c laø A. Fe B. khoâng xaûy ra phaûn öùng Caâu 26/. pirit FeS2 B. y ≤ 4x Caâu 32/. MgO B. Saûn phaåm khí taïo thaønh cho qua dung dòch nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 7g keát tuûa.52g B.72g Fe taùc duïng vôùi O2 taïo thaønh moät oxit saét duy nhaát coù khoái löôïng lôùn hôn 9. 5. 1. 2. HCl C. Fe2(SO4)3 C.08g hh 2oxit saét Fe2O3 vaø Fe3O4 caàn 0.94g D. Cho x mol Fe taùc duïng vôùi y mol HNO3 thu ñöôïc khí NO vaø dung dòch chöùa Fe(NO3)2. taïo muoái FeI3 C. taùc duïng vôùi H2SO4 loaõng ñöôïc soá mol khí H2 laø A. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 15/. B. 4. dd A chöùa A. taïo FeI2 vaø FeI3 D. Lieân heä giöõa x vaø y laø A. keát thuùc phaûn öùng. Ag. ñöôïc dung dòch A vaø coøn laïi phaàn raén khoâng tan.75m gam raén khoâng tan vaø coù 0.065 mol D. 6. Taùch rieâng (khoâng thay ñoåi khoái löôïng) Fe2O3 khoûi hoãn hôïp Al2O3 vaø SiO2 baèng caùch duøng moät dung dòch chöùa moät hoùa chaát A.016 lít H2 (ñktc). giaûm bôùt söï bay hôi cuûa muoái Caâu 31/.8g moät oxit kim loaïi caàn 2. 70g B. 3. taïo muoái FeI2 B. 9.045 mol C. 6. 8x/3 < y < 4x C. Fe(NO3)2. Fe2+ khoâng bò khöû thaønh Fe 2+ 3+ C. Fe Caâu 35/.4g D. Fe2O3 C. Fe(NO3)3 hoaëc Fe2(SO4)3 Caâu 18/. ñöôïc raén A khoái löôïng 3g. Phaûn öùng keát thuùc. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. Cho 14g boät saét taùc duïng vôùi 1 lít dung dòch FeCl3 0. Cho phaûn öùng FeS2 + HNO3 → muoái X + H2SO4 + NO2 + H2O. Khöû 5. HNO3 D.04 mol B. FeCl2 vaø AgNO3 D.8g B. Fe2O3 C. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. Troän 2 dung dòch FeCl3 vaø Na2CO3 vôùi nhau A. 5. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 24/. 0. 2. Caâu 36/.01 mol Cu(NO3)2. coù keát tuûa Fe(OH)3. Fe3O4 D. khoâng coù khí thoaùt ra D. khoâng phaûn öùng Caâu 17/. H2SO4 loaõng Caâu 23/. to Caâu 37/.2g C. 0. Ñieàu cheá Fe töø hôïp chaát X theo sô ñoà sau: X  → Y → Fe . FeSO4 vaø Ba(OH)2 C.4g Caâu 25/. Ñeå loaïi boû ñöôïc taïp chaát coù theå duøng A. Fe2O3. Deã bò nhieät phaân C. Keát thuùc phaûn öùng.4g.36g Caâu 19/. NH3 D. Fe(NO3)3. coù keát tuûa Fe2(CO3)3 C. Cu C. Thaønh phaàn chính trong quaëng manhetit. Coâng thöùc FexOy laø A. X laø hôïp chaát naøo sau ñaây: A.58g C. FeCl2 C. hemantit Fe2O3 C.54g hh Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. xiderit FeCO3 D. Löôïng Fe thu ñöôïc. Maøu luïc nhaït B. ñun noùng ñeán khi keát thuùc phaûn öùng coøn laïi 0. tan ñöôïc trong axit.15M.02 mol AgNO3 vaø 0. 4.1M vaø CuCl2 0. thu ñöôïc raén A coù khoái löôïng A. Phaûn öùng naøo sau ñaây xaûy ra söï thay ñoåi soá oxi hoùa cuûa saét A. 6. Fe2(SO4)3 C. Trong A coù A. Khoù tan trong axit D.18g B. HNO3 Caâu 34/. oxit saét töø Fe3O4 Caâu 27/. FeS2 vaø H2SO4 loaõng Caâu 16/. Taùc duïng vôùi dd HNO3 khoâng taïo khí. B. 12. C. FeO B. Cu vaø Fe D. Coâng thöùc oxit saét laø A. Khoái löôïng m laø A. FeO vaø HCl B. Hoaø tan heát A trong dung dòch HCl dö ñöôïc 0. Fe(NO3)3 B. Hoøa tan A trong dung dòch H2SO4 loaõng taïo thaønh muoái A.84g D. 112g Caâu 21/. Nung 6.54g C. NaOH C.36g C. Hoaø tan heát A trong dd HCl dö ñöôïc 0. Coâng thöùc cuûa oxit saét laø A. 0. Coâng thöùc cuûa oxit laø A. Nung a gam hoãn hôïp Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. Cho m gam boät FexOy hoaø tan baèng dung dòch HCl. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà Fe(OH)3 A.72g C. Ngöôøi ta thöôøng theâm ñinh saét vaøo dung dòch muoái Fe2+ ñeå A.24g Caâu 14/.045 mol H2.38 mol HNO3. Ñieàu naøo sau ñaây sai vôùi Fe3O4? A. Fe(HSO4)2 Caâu 33/. Fe(OH)3 Caâu 38/. CuO Caâu 22/. Ag. 0.6g B. Khoái löôïng m laø A. Fe3O4 B. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. Fe2O3 C.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa.32g B. 56g D. FeO D. Chaát raén maøu ñen. 84g C. Fe3O4 taùc duïng vôùi CO dö thu ñöôïc 3. Khöû hoaøn toaøn 4. Fe2O3 C. D. 5. FeSO4 B.84g Caâu 20/. Cho boät Fe vaøo dung dòch HNO3. 0. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. Fe3O4 D. sau ñoù theâm NaOH dö. 0. Cu B. FeO B. Khoái löôïng Fe ban ñaàu laø A. 3. Deã tan trong bazô O2 CO. 4.04g Caâu 29/.09 mol CO. FeS2 B.06 mol Caâu 30/. Choïn quaëng saét coù haøm löôïng Fe cao nhaát A. Fe(NO3)3 D. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc m gam raén. Ag. 11. 4x/3 < y < 4x D. Cho m gam Fe vaøo dung dòch chöùa 1. FeSO4 D. 5.92g D.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. Muoái X laø A. NaOH B.92g Fe. Cho boät Fe vaøo dung dòch chöùa 0. Ñoát Fe trong khoâng khí thu ñöôïc raén A (oxit saét). coù keát tuûa Fe(OH)3 vaø suûi boït khí B. Fe3O4 D. Fe khoâng bò chuyeån thaønh Fe D.08g D. Cu vaø Fe 4 . 0.38 mol hoãn hôïp khí NO.Caâu 13/. y < 4x B. Giaù trò b laø A. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 28/. Cho m gam hoãn hôïp FeO. Dung dòch FeSO4 coù laãn taïp chaát laø CuSO4 vaø Fe2(SO4)3. Fe2+ khoâng bò thuûy phaân taïo Fe(OH)2.045 mol H2. Taïo thaønh khi saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc < 570oC. 2.

Hoøa tan 0.036 mol D. D. KMnO4 vaø FeSO4 SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang là A. Cho 5. Hoøa tan m gam A (FeO.034 mol NO. Cho A vaøo dung dòch HCl dö. chaát naøo coøn dö ? A. Fe2(SO4)3 D. B.4g C. Giaù trò a laø A. 2% ñeán 5% C. thu ñöôïc muoái A. S Caâu 53/. Sau khi phản ứng hoàn toàn. FeO. 58. Suïc khí H2S qua dung dòch FeCl3 thì A. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si.01 mol NO. Cho 0.2g D. 72g Caâu 40/. B. 7.1 mol FeCO3 vôùi dd HNO3 loaõng vöøa ñuû. 31. Fe2O3.8g Caâu 59/.… trong gang để thu được thép.32g C. Câu 3: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại A.Caâu 39/. Mn. 65.86g D. C. Cho FeS2 vaøo dung dòch HCl loaõng dö. Nhieät phaân hoaøn toaøn muoái Fe(NO3)2. Fe3O4 D.01 mol NO. Fe2O3 C. FeCl3 B. HNO3. Mg. Giaù trò m laø A. FeS Caâu 44/. trong ñoù cacbon chieám A. Cu(NO3)2. Cho FeS2 vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc muoái A. 0.2g B. Sau khi phaûn öùng xaûy ra xong.04 mol NO2. Fe3O4.8g H2SO4 taùc duïng vôùi dd coù 1. P. vaø coøn laïi chaát raén B khoâng tan. D. FeS vaø S C. % khoái löôïng C trong theùp laø A. B. Fe2(SO4)3 Caâu 45/. 8% ñeán 10% D. Giaù trò x laø A. 56g D.67g C.4g C.11g hoãn hôïp Fe. Ba. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch Y vaø coøn 3. Fe.6g B. thu ñöôïc dd X chöùa A. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. 0. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 Caâu 60/.124g keát tuûa traéng khoâng tan trong axit.58g KMnO4. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư.04 mol Caâu 48/.8g B. coù phaûn öùng oxi hoùa . Khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc laø A. Fe C.01% ñeán 1% Caâu 50/. 64g B.24 mol Fe vaø 0. Fe(NO3)3 vaø AgNO3 C. Fe(NO2)2 Caâu 42/.4g muoái saét. FeS B. keát thuùc phaûn öùng ñöôïc chaát raén vaø dung dòch muoái maø sau khi coâ caïn thu ñöôïc A. Mn. FeS B.03 mol C.58g Caâu 49/. dd coù chöùa 9. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc 4. Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. S.01% ñeán < 2% B. FeSO4 C. C. thuûy luyeän C. Gang laø hôïp kim cuûa saét vôùi nhieàu nguyeân toá. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.31g B. 5. Theâm H2SO4 loaõng dö vaøo X thì dd thu ñöôïc coù theå hoøa tan toái ña x gam Cu. B. 118. 108g Caâu 56/. ñieän phaân noùng chaûy Caâu 47/.02 mol NO vaø 0. sau khi theâm tieáp NaOH dö.34g B.36g kim loaïi dö. 5 . 38. 0. FeSO4 B. Chất tan đó là A. 0.1 mol Fe3O4 vaøo dd HCl dö. Fe(NO3)3 D. S.97g D. Cu.08g Caâu 41/. 6. S D. S.034 mol NO. 5. D. Hoøa tan heát Fe trong dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc dd X. 8. khí taïo thaønh daãn qua Ca(OH)2 dö ñöôïc 40g keát tuûa. C. Trong A coù A. 96. nhieät luyeän B. 0. Cu.1 mol AgNO3. 32g D 60. phaàn khoâng tan laø A. ñieän phaân dung dòch D.khöû C. Fe2S3 D. Fe2S3.784 gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. Hoøa tan m gam A (FeO. 8% ñeán 10% D.024 mol B. Nung hoãn hôïp boät Fe vaø S ñöôïc hoãn hôïp raén A. Trong coâng nghieäp. Khoái löôïng muoái trong dung dòch Y laø A.6g C. Giaù trò a laø A. 3. Fe(NO3)2. Fe. 40g D. S. 48. 2. P. Nung a gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø CuO vôùi CO ñöôïc 57. 0.12g FeSO4 vaø 9. FeS. FeSO4 C. thu ñöôïc 53. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc n gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. 5% ñeán 6% Caâu 51/.62g C. khí thoaùt ra coù tæ khoái so vôùi H2 laø 9. FeS. ñöôïc dd X.2 mol FeO vaø 0. H2SO4 vaø KMnO4 D. 21. Câu 4: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. Fe2(SO4)3 D. Cho 28g Fe vaøo dung dòch chöùa 1. 7. 80g C.36g B. coù phaûn öùng thuûy phaân Caâu 54/. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. Cho dd BaCl2 dö vaøo dd coù chöùa 30.6g raén B. thu được một chất rắn là A. Fe(HSO4)2 Caâu 52/.… trong gang để thu được thép. Cho 0. (CH3COO)2Fe Caâu 55/. Fe(NO3)2 vaø AgNO3 B. 48g Caâu 43/. H2SO4 vaø FeSO4 C. Fe2S3 B. 2% ñeán 5% C. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc A. FeCl3 C. 56.6g Fe vaøo 250ml dd AgNO3 1M. suïc khí Cl2 qua dd X.18g Caâu 46/. khoâng xaûy ra phaûn öùng B. Fe. Al hoøa tan heát bôûi dung dòch HNO3 taïo thaønh 0. Coâng thöùc muoái saét laø A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. C. Câu 5: Cho hỗn hợp Fe. 7. D. 9.15% ñeán < 2% B. 0. H2SO4 B. Fe(NO3)3. saûn xuaát Fe baèng phöông phaùp A. Keát thuùc phaûn öùng. Ag. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. coù phaûn öùng trao ñoåi D.52g D. saûn phaåm raén thu ñöôïc A. FeO B. 5. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.03 mol Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 loaõng.

C. D. 3. nóng là A. MgSO4. nóng. D. 5. nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. NH4NO3.4. thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. B. FeSO4. C. Quỳ tím.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Fe(OH) 2.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) bay ra.84 gam Fe và 0.448. FeCl2. B. Fe(OH)2. sau phản ứng thu được 0. Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Fe2O3. HCl.12 gam hỗn hợp gồm FeO. C. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.08 mol FeSO4. FeCl3. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất).64.3 mol H2SO4 đặc. cô cạn Y thu được 7.12 mol FeSO4. FeO và 0.15 mol Cu và 0. FeO. B. Giá trị của V1 so với V2 là A. H2SO4 (đặc. y lần lượt là A. Fe(NO3)2. Câu 10: Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1.75. Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. 12. NaNO3. Fe(OH)3. B.Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. 8 gam. B. D. B. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A chứa x gam FeCl2 và còn lại y gam chất rắn không tan B. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. 4. Câu 15: Cho 2. 2.75.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. thoát ra 0. Fe2(SO4)3. Fe3O4 và 0. Câu 8: Cho từng chất: Fe. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A.2. B. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. Câu 21: Cho 6. 0.Câu 6: Trong các chất: FeCl2.80. B. C. Câu 11: Có 4 kim loại: Mg. 9. 25. Fe2(SO4)3. FeSO4. 75%.68 gam. nóng). Z lần lượt là A. V1 = 2V2. NH3 (dư). 0. Ca(OH)2. Y. V1 = V2. D. Fe 2O3. B. D. B. Giá trị của x. nóng).02 mol khí CO2. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. Fe(NO3)2. H2SO4 (đặc. MgSO4 và FeSO4.06 mol FeSO4.224. 6 . HCl (dư). D.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). D. D. Chất tan có trong dung dịch Y là A. HCl. C.42 gam. 2. Zn. Fe2(SO4)3.7 và 9.1M và Cu(NO3)2 0. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . Câu 22: Cho 0. khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Fe2O3 và 0.6. Fe. C. 3.2M. Số chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. FeCl3. FeCO3. B. BaCl2. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số dd của các chất sau để nhận biết các kim loại đó ? A. 2. FeCl2.7 và 6. FeO . 12. Fe3O4 và 0. Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc.2. D.4 và 3. Câu 20: Cho hỗn hợp chứa 0. D. thu được A. Khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. Giá trị của m là A. Fe2O3 . 75%.1M.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. FeCl3. Fe2(SO4)3 và H2SO4. NaOH. NaOH (dư). C. BaCl2. 0. C. C. C.50. được dung dịch Y . FeSO4. Fe3O4. FeSO4 và H2SO4. B.224. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư).Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0. FeO. B. 4. 0. Fe2(SO4)3 và FeSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.02 mol Fe dư. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. C. thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. 4.5M. FeS2.16.08. 6. 6.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0. Fe2O3 . MgSO4 và Fe2(SO4)3. Fe3O4 . Giá trị của m là A. 2. 0. H2SO4 (loãng). Câu 12: Có các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4. C. Câu 14: Hỗn hợp rắn X gồm Al.7 gam. Ba(OH)2. Câu 7: Cho dãy các chất: FeO. H2SO4. FeSO4.1 mol Fe 3O4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M. D. 2.80. 7. D. 9. B. Fe(NO3)3. C. NaOH. 65%. nóng). . Fe3O4. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. Ba. Chỉ được sử dụng dung dịch chứa một chất nào trong các chất sau để nhận biết được các dd muối trên ? A. Công thức của hợp chất sắt đó là A. D. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. 5. Câu 19: Cho 4. Fe(NO3)3. 6. B. D. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Câu 23: Cho Fe dư phản ứng với 200 ml dung dịch HNO3 0. 38. 7. AgNO3 (dư). D. 8. V1 = 5V2. Fe2(SO4)3. MgCl2 đựng trong lọ riêng biệt bị mất nhãn. D. Câu 18: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). Ba(NO3)2. MgSO4. Fe2O3. D. Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): + dd X + dd Y + dd Z NaOH  → Fe(OH)2  → Fe2(SO4)3  → BaSO4 Các dung dịch X.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0.khử là A. C. C. V1 = 10V2. Al(NO3)3. 8.448. Câu 16: Cho 9. D. C. 5. C. C. H2SO4 (đặc. FeS.1 và 3. FeCl2.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. B. Ba(NO3)2. 75%.

73 gam B.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.0.8 gam một oxit của kim loại cần dùng 4. 0.024 lít H 2. 125 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe3O4. Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H 2SO4 0. Cr2O3. ở đktc) và dung dịch X. thu được 1. 135. 17.72.9. 0.87 gam hỗn hợp gồm Fe. thoát ra 0. d d d d Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe.98 B. B.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo.4 gam kim loại.5) bằng dung dịch HNO 3 loãng ( dư) được dung dịch X. C.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng. 1. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 1. 58.48. FeO. Giá trị của m là A.536 lít H 2. 12.09. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Giá trị của m là A.22.8 và 4. 134. 50. D. 0.4. 10. Câu 33 : Cho 0. 7. Câu 25: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. 0.62. D. 125 . B.Câu 24: Cho 6.50.425 gam NaNO 3. thu được 3. B.24.64. C. thu được m gam chất rán khan. (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. tìm m? A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B. 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được m gam muối sunfat khan. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan.20.56 . D. 17. khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc. sau phản ứng thu được m gam kim loại. Câu 30: Cho 61.224 lít và 3. 50. 38.2M và H2SO4 0. 3 D. 34. Hòa tan hoàn toàn 12.2 .65% (khối lượng riêng d g/ml).24. B. C. 3. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng. thu được dung dịch X và 1.528 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí N 2O và N2 có tỉ khối hơi so với H 2 là 15. D. D. Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A. Để hoà tan vừa đủ hỗn hợp A cần V ml dung dịch HCl nồng độ 3. 38. 49. Câu 29: Khử hoàn toàn 10. B. D. 40. D. 7. Cu(OH)2 và Zn(OH)2 C. Lấy m gam X cho phản ứng hoàn toàn với 44.34 D. Fe(OH)2. 48. C. Fe2O3.5.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Fe3O4. 2 C.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là A. Fe 2O3. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 20. 4 B.32.48.2. B.45 gam 7 . ở đktc). FeO.36 gam hỗn hợp gồm Fe. 2.08 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 25. C.4. Cô cạn dung dịch X. Câu 27: Cho 11. 108. 35.56 . D. Giá trị của m là A.6 lít khí Z gồm NO. NO2 (ở đktc). 54. 137. thu được 0. 87 gam C. Cô cạn dung dịch Y.0. 2. thu được m gam muối khan.36. Giá trị của m và V lần lượt là A. B. Câu 31: Đốt cháy m gam Fe trong không khí thu được (m + x) gam hỗn hợp A gồm FeO. dư) thu được kết tủa: A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 và 2. B. Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3. 1 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3. Giá trị của m là: A.48 gam D. C.52. đun nóng và khuấy đều. Giá trị của m là A.5. 50. C. dư).36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. 3.8 và 4.92. C.750 gam. 34. 132.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). B. dung dịch Y và còn lại 2. Cô cạn dung dịch X.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. 2. ở đktc).25M. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.112 lít và 3. B.865 gam.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Thêm tiếp vào bình 0. Fe(OH)3 D. 151. Giá trị của m là A. và 3. 7. (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng.750 gam.5 . Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư).1M.865 gam. Câu 26: Nung m gam bột sắt trong oxi.904. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. thu được 0. 97.38 C. Hoà tan hết m gam kim loại vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3. 52. 136. 106. nóng thu được dung dịch X và 3. 97. D. Giá trị của m và công thức oxit của kim loại là A.155 .25 . D. Giá trị của m là A.75m gam chất rắn. 5. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. dung dịch Y và 5.84.5.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là x m+ x m+ x m+ x A. 2. C. 10.0.53 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe ( có tỉ lệ số mol là 1: 1. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18.8 và 2. ở đktc). 1. Thể tích khí đều đo ở đktc.224 lít và 3.112 lít và 3. dư).1. C. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.1 gam HNO 3 trong dung dịch thu được 0.2.

68. H·y x¸c ®Þnh tæng khèi lîng kim lo¹i ban ®Çu. 51.48 lít và 5.3. C.6 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại Fe. Zn.Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 2M thu được 1. giá trị của m. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.48 B.Câu 3: Hòa tan 36. 19.8 lít khí N2O ( đktc) và dung dịch X. 162. 31. 8.18 gam. Cô cạn X thu được m gam muối khan.80. Zn.52%. 10. C. 0.60 C. Lọc bỏ chất rắn và cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan.8 và 2.35g.36 D. 156.862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng. 34. Tìm m? 11 A.48 lít và 3.26 B. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam muối. 37.08 và 2.25%.2M D.85 gam hỗn hợp 3 kim loại X. và 2.7 gam.725 D. 119.725 Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hh (Fe.96 lít và 5.Tìm V A. Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 lo·ng nãng d thu ®îc dung dÞch Y vµ hçn hîp Z gåm 0.5 D.6 M B.625M B.8 B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0. Câu 12: Cho m gam Al tác dụng ht với 150 ml dd HNO3 đủ thu được khí N2O duy nhất (đktc) và dd muói A.6 gam và 0. 13.6 gam và 0.6) gam muối khan . Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. 106. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0. 156.26 Câu 8: Cho hỗn hợpX gồm 0. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A.35g. Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 0. 4.4 và dung dịch B. 162.Z trong lượng vừa đủ 2 lít dd HNO3 nồng độ b mol/lthu được khí không màu . A.1 mol mỗi khí SO2.6 gam 8 . Tìm m và x? A.5 B . Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 25.5M Câu 14: Cho 20. 82. b.6 ga Câu 10: Hòa tan 10.9 và 25.5 gam. 47.5 và 15. Khối lượng của Y là 5. 8. B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A. thu được dung dịch X và 1. 6. 53.5. 82. 13.4 lít hỗn hợp 2 khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 16. và 0.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X.9 gam hỗn hợp Al.72.368g hỗn hợp Al.84 gam D. không có khí mùi khai thoát ra.9 C. 98 gam C.2M B. 1.6 gam và 0. D.92 gam.35 C. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A.2 gam D. Nung muối khan tới khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn.55g. C.32 gam. NO.4 gam B.6 gam D. A. Zn phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0.76 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). 15. Ni tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO3 x (mol/l) thu được 2. 8.625M Câu 15: Cho 11.Tìm b A 0. thu được dung dịch E và 2. thu được m gam chất rắn khan.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). D.001M.96 lít và 3.4 gam Zn vào dung dịch HNO3 (loãng) dư.Tìm a A.Tỉ khối của X so với H2 là 19.2 C.65 và 30.5 và 27.04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0. NO2.8) gam muối khan . 107.Y.5625M C.37 và 27.4 gam C. Tính V và m A.38. 4.25 và 27.08. 33.6 gam và 0.52 gam. 106.22M Câu 11: Cho 12. 10.2. Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Mg.12 D. 1.108 cà 0. 51. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A. Al.1mol N 2O.04 gam B. 24 gam Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 8.) muối khan.464 lít hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tỉ khối hơi so vơi He là 97 . Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng. 12.4M D. 10.28 gam chất rắn không tan.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dd A thu được (m+18.Y.6 C.108 và 0. 53. 89.6 D. 108.25 và 15. 1.08 mol HNO 3 thấy thoát ra khí V lít NO (đktc). B.71 gam hỗn hợp gồm Al. Xác định a.35 B. 13.3M C. 2.2 gam C.79 và 26.2 mol Fe vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 6. 55.3 gam.5625 M D. hóa nâu trong kk và dd A chỉ chứa muối nitrat của 3 kim loại. Cô cạn dung dịch E thu được m gam chất rắn. thu được dung dịch X và 3. C. D. 3 Câu 13: Hoà tan hoàn toàn m gam hh 3 kim loại X.4.Cô cạn A thu được (m+55.98.24 DẠNG TOÁN VỀ SẮT Câu 17: Cho 0.72 lít khí duy nhất hóa nâu trong không khí và còn lại 0. B.22M C. 87.9 gam. a là: A. 55.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. 34. 23.88 gam.2 mol NO vµ 0. và 2. Câu 5: Cho 2. tìm V và m? A.136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu. 84.14 DANG TOÁN KHÔNG TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 9: Cho hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Mg. B. Zn. NÕu trong dung dÞch cã chøa 110 gam hçn hîp muèi.53%. 105. 97. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam.Cu) có tỉ lệ mol là 1:1 bằng axit HNO3 thu được V lít (đktc) hh khí X(NO và NO2) và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư) .2 gam B. 0. 0. Cô cạn dung dịch X.55g và 0. trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. D. Giá trị của m là A.2 mol Al và 0. 0.

đun nóng. 380 ml D.5. C.giá trị của V A.2M. D. B. 62.24.8 và 4. thu được 0. D.376 lít Câu 25: . 400 ml C. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị của m và V lần lượt là A. 61. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn.0 lít.24 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 1. 10.28 lít Câu 34: Cho 6. 151. 9. 27.92 g Cu vào 240 ml dung dịch HNO3 1M. C. 400.4.2M và H2SO4 0. thu được.4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. thu được 0.36 lít C. 9 .8 Câu 33: cho 5. 3.15 mol Fe và 0. B. 2.36 lít.448 lít C. khi phản ứng kết thúc thì còn 3. có khí NO thoát ra. 4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0.8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.2M .7 gam B. D.84 g Fe và 1. Cô cạn dung dịch Y.8 gam D.4 mol HCl thấy có khí NO bay ra. Giá trị của m và V lần lượt là A. 56.92. 0.67 % theo khối lượng .12 lít B.8 và 2. B.15 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe có tỉ lệ số mol là 1: 1 ( biết sản phẩm thu được là khí NO) A. Giá trị tối thiểu của V là A. 0. Câu 19: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0. 2.8 và 2.56 gam D. Cho thêm H2SO4 loãng dư vào dung dịch sau phản ứng thấy tiếp tục có khí bay ra với thể tích V lít đo ở đktc. thu được m gam muối khan. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối.075 mol Cu(NO3)2 và 0.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO). 108.48.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.4 gam kim loại. còn lại m gam chất không tan. 17.48.24 lít Câu 32: Cho hỗn hợp 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0.8 và 2.1.84. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ? A. Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0. 120. 0.Cu ( có tỉ lệ khối lượng tươn ứng là 3:7) phản ứng với 350ml dun dich HNO3 0.60 gam B.688 lít.6 gam C.8.448 lít khí NO(dktc).1. 11. 17. 200 ml B.24.48. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.24. Giá trị của m là A. 1. ở đktc). B. Trị số của m là: A. Trị số của m là: A. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). 25. C. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất).92 gam C.04 gam B. C. 10.54 gam Câu 29: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. 0.6 lít. 137.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0. ở đktc). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.68g kim loại không tan.8 và 4. 17.2 gam Câu 24: Hòa tan 8. 5.896 lít D. 0.8 lít D.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. C. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Câu 23: Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5.8 gam C.10. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. D.81 gam Câu 22: Cho 61.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M. Để hòa tan vừa hết chất rắn. 12. 1. 10. 0. ở đktc). có 3. 5.12 gam Fe và 1.6 gam Cu. 22. 240. Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch X và 1. 97.64.3 mol H2SO4 đặc.48 lít khí NO (đktc) dung dịch X và còn lại 16 gam kim loại không tan hết.04 gam hỗn hợp A : Fe . 370 ml B.7.6 gam Fe và 9. 2.Câu 18: .48 lít D. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.56 lít B. thu được 4. Cho thêm V (ml) dung dịch NaOH 0.48. 300 ml C. A. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4. 1. đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3. Câu 20: Tính thể tích HNO3 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18. 3.2M và H2SO4 0.136 lít khí NO thoát ra (đktc).5M và NaNO3 0.trong đó Fe chiếm 46.5M vào dung dịch X. Cho 6. 55. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.20. dung dịch Y và còn lại 2.72g Mg và 0.8 và 2. 390 ml Câu 28: Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO 3 2M.4 gam bột kim loại Fe bằng dung dịch HNO 3.9 gam Câu 31: Cho 16 gam Cu vào dung dịch X chứa 0. V lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.2 lít. 360.8M vào nữa.792 lít D.25M.4 B. Tính V để thu được lượng kết tủa là lớn nhất? A. 500ml Câu 21: Cho 34.78(g) kim loại và thu được V lit (đktc) hỗn hợp g gồm NO . B.N02 .5. 0. Giá trị của V là: A. 10. Giá trị V là A. 400 ml D. 10.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.72 C. Tính m? A.Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan . cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0.6 gam D. B.84 D.8 và 4. Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe .Tính giá trị của m ? A. C. 3. 3.6 gam B.24 gam D.8 và 4. 24.52 gam C.9. 3. C.25M. D. thu được 3. 1. 17. đun nóng và khuấy đều. 1. Giá trị của m là A. B.

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 57. a. Lọc lấy kết tủa. 16 gam B. Cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư. Cho m’ gam X tác dụng với HCl dư thu được 2. thu được m gam muối sunfat khan.2. Cho dung dịch A tác dụng dung dịch NaOH dư được kết tủa B.Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được dung dịch A vμ 8.6 mol Fe(NO3)2 D. Giá trị của m là A. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (gam) chất rắn. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn.2. C. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa.2M thu được khí NO và dung dịch X. 34. thu được m gam kết tủa. 47. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. giá trị của a là: A. 32 gam C.64 và 10. C.24 mol Fe(NO3)3 và 0. Giá trị của m là A. 30. 1. V có giá trị là: A. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H 2 (ở đktc).88 B. TÌM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT ĐẦU VÀ CHẤT CUỐI Bài1: Cho 11. 8 gam B. 16 gam D. 28.10 và 5. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. 23 gam B.1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A.6 mol Fe(NO3)2 B. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A. giá trị của m lμ: A. 5.7.24 lít khí. thu được dung dịch X. 10. 68. Giá trị của m là A. 10.4. 0. 25. 0. 5.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc.A.06 mol FeSO4. 10.6 gam hỗn hợp gồm Fe vμ Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2.4 gam Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư. 24 gam D.96. 32 gam C.4 gam Bài 4: Cho tan hoμn toàn 13.336 lít khí (ở đktc). D.12 mol FeCl3.3M và AgNO3 0.36 gam chất rắn. 10. m’? A. 36 gam Bài 2.43.32 C.8. .3M và AgNO3 0.12 mol FeSO4. 0. 3.Phần 2 cho vào dung dịch CuSO4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam chất rắn không tan.4. 1. rửa sạch.44. Fe có khối lượng 22 gam được chia thμnh 2 phần bằng nhau. Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 20. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư. 24 gam D. 8 gam A.8 gam B. 58.36 lít b. 12. 54. 6. D.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. 24 gam D.16.0.07 gam Fe vào 800 ml dung dịch HNO3 3.08 và 5. Câu 35: Cho 47. 0. B.16. 22.32. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.02 mol Fe dư. B. 52.24 lít H 2 (đktc) và dung dịch D. 16 gam C. 8 gam B. 2.88. Giá trị của m là A. lọc. Hỗn hợp Al.16. 12 gam C.84 Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0. 2. Câu 37: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.6 lít D.6 gam D.2 gam Fe và 2. Câu 40: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1.04. 24 gam 10 . D. 16 gam D. C.2 mol Fe và 0.6 mol Fe(NO3)2 Câu 36: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0.3M. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0. B.2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M.3M. C. D. 0. 2. Tính m.18.24 mol Fe(NO3)3 và 0.4. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24. . nóng thu được dung dịch X và 3.72 lít C.08 mol FeSO4.4 mol Fe(NO3)2 C. 8. D. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.64 và 10. Dạng I : LẬP SƠ ĐỒ HỢP THỨC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA.21 D.03 mol Fe2(SO4)3 và 0.24 lít B.08 và 5. Giá trị của m là: A. m2 có giá trị là: A. a. D. lọc kết tủa. 18 gam B. 0.0. 24 gam Bài 5 : cho 7.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. Số mol của các chất trong X là? A. m có giá trị là: A.43. 10. B. 0. 0. 42 gam Bài 3. C. Cô cạn dung dịch X.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư). 4. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X. 12 gam C.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. C. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. m1 có giá trị là : b.2 mol Fe(NO3)3 và 0. B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m’ gam hỗn kim loại X. 12. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Fe3O4 vàFe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. 20 gam C. 48.54 và 5. ở đktc). B. lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn.68 gam hỗn hợp gồm FeO. 0.96 lít H 2 (đktc).32 và 11.27 và 10.

Phần trăm khối lượng Fe trong mẫu thép là A. Fe3O4 D. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. 2. 150. FeO hoặc Fe3O4 Dạng V : MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 01.35 gam một oxit sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0. Bµi 11. 98.15 mol HCl. 97. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng. Hòa tan X trong dung dịch NaOH dư thấy có 8.Hòa tan A bằng dd HCl dư thu được dd B.0825 gam.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư).02 mol khí CO2.84 gam s¾t vµ 0. Bµi 12. B.112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Fe2O3 C. CuO C. Công thức của oxit sắt là A.8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư.24% D. TÌM CÔNG THỨC CỦA OXIT1 SẮT : Bµi 1.11 mol D. 4. 69.24% C. sau phản ứng thu được 0. 0. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư. Oxit s¾t lµ A. . 65%. kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. Fe2O3 và 0. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 3. sau phản ứng thu được 92.31% B.896 lít khí NO duy nhất ( đktc) Oxit s¾t lµ A. C.8 g B. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 6.27 tấn D.1M vào dung dịch X cho đến khi dung dịch này xuất hiện màu hồng thì đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4. 80. 196.giá trị m là a) 20 gam b) 40 gam c) 25 gam d) 30 gam Bài 7. §Ó hßa tan hoµn toµn 10.35 tấn C. 2. Cã mét lo¹i oxit s¾t dïng ®Ó luyÖn gang. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn. Fe3O4 D. CT của FexOy là A. FeO và 0. 96. Fe2O3 C. 1.8 gam một oxit kim loại cần 2. . Công thức của X và giá trị V lần lượt là A.35 gam chất rắn X.448. Thêm từ từ dung dịch KMnO4 0. Fe2O3 và 0.09 mol B.Bài 6: hỗn hợp chất rắn A gồm 0. lượng Fe hao hụt là 4%? A. Cho m gam bột FexOy hoà tan bằng dung dịch HCl. 0. Fe3O4 D. D. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). C«ng thøc ho¸ häc cña lo¹i oxit s¾t nãi trªn lµ A. FeS. Fe2O3 C. FeO B. Fe2O3 D. Hòa tan hết Y cần dùng 240 gam dung dịch H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo một loại muối sắt (III)).Lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô rồi đem nung trong khong khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D.1 mol Fe3O4. 1.24 g Bµi 7. Công thức phân tử của oxit là A. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. Fe3O4 Bµi 8. C.12 mol Bài 8 Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. 91. C. Fe3O4 C. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí hỗn hợp gồm Al và FexOy.82 tấn B. FeO. CTPT của oxit là A.448 lÝt khÝ cacbonic(®ktc). 170. sau đó thêm NaOH dư. Khử hoàn toàn 4. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ưîc Bµi 2. Fe3O4. 75%. FeO B. Hàm lượng % của silic trong loại gang trên là A. 75%.24% B. .52% 02.cho NaOH dư vào dd B thu được kết tủa C.64 gam oxit s¾t trong dd HNO3 thu được 0. Fe3O4 và 0. Công thức của hợp chất sắt đó là A. Công thức của oxit là A. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 4. B. 3. D. 0. Fe2O3. người ta chuyển hết silic thành SiO2 với khối lượng 0.851 gam một loại gang. 150. D. thoát ra 0. sau khi chế hoá thích hợp. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 69.14 gam trong dung dịch H2SO4 loãng dư. FeCO3.6% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải là Fe.06 gam một oxit sắt bị khử hoàn toàn bởi CO/to thu được m gam sắt và khí tạo thành tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư được 7 gam kết tủa.8 gam oxit s¾t cÇn võa ®ñ 300 ml dung dÞch HCl 1M.224. Fe2O3 B.35% D. Cho 0.42% C. Cho 28.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.94 g D. Fe2O3 C. Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1.72 lít H2 (đktc). Fe3O4 D. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 5. A. 1. biết trong quá trình luyện gang. Oxi hoá hoàn toàn 21 gam bột Fe thu được 30 gam một oxit duy nhất. Khối lượng m là A.224. Fe3O4 D. Lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch X. Fe2O3 C.11% 11 . Cho 4. Từ 2.6 gam DẠNG II. FeO. FeO D. 2. được dung dịch B.28 tấn 03. §Ó hßa tan hoµn toµn 8.4 lít khí (đkc) thoát ra và còn lại phần không tan Y.84 gam Fe và 0. Fe2O3. Fe3O4 D. Fe2O3 C. 75%.6 gam C. FeO B.448.88 lít H2 (đktc).6 gam D. FeO B.10 mol C. MgO B. Bµi 10.016 lít H2 (đktc). 96. FeO B. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là A. NÕu khö oxit s¾t nµy b»ng cacbon oxit ë nhiÖt ®é cao ngưêi ta thu ®u8îc 0. FeS2. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 9. B. 27 gam B. Fe3O4 và 0. 0. 4.36 g C. . FeO B. 2.1 mo. Giá trị của a là A.

19 lít D.18 gam D. 10. 15. Kết thúc phản ứng. Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. được 200 cm3 dung dịch. 31. KMnO4 và FeSO4 08.08 gam bột Fe vào 150ml dung dịch AgNO3. Fe(NO3)3 D. lấy 20 cm3 dung dịch A làm mất màu vừa đủ 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. Cho 28 gam Fe vào dung dịch chứa 1. 4. hematit.04 gam B. Al2O3.84 gam D. thu được dung dịch X chứa A.04. pirit. manhetit. Lọc lấy chất rắn. C. 8.88 B. FeO + HCl B. 46.05 gam 17 Cho 5. được rắn A có khối lượng 3 gam.72 lít H2 (đktc) thoát ra và còn một chất rắn không tan. hematit.6 gam B.8 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch có 1. Giá trị của m là A. 69.6 gam D.45% D. 8. Pirit. Fe2O3. pirit. 11. Phản ứng kết thúc.6 gam tinh thể FeSO4. 108 gam 11. dd I2 12 . Trong A có A. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6.6 gam 07. để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100ml dung dịch HCl 2M. 80.28. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu. Fe(NO3)3 và AgNO3 C. 2%-5% D.11% 05.4 gam D. 43. Có hỗn hợp các chất Fe.20 gam C.89 gam 15 Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8. Nung a gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 với H2 dư. cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 16. 96.44 gam C. 34. dd KMnO4 C. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y.2M D. Fe3O4 . Giá trị của a là A.54 g C. xiđerit 4: Dung dịch FeSO4 không tác dụng với: A.68% B.5M thu được dung dịc A và 40. 43. 18. Fe(NO3)2 và AgNO3 B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 12. Hòa tan hết chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thu được 6. 40.1 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư. 96.18 g B. Ag và Cu C.96 13. Giá trị của x là A. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. 1%-2% B. 2%-4% C. 40. 58% C. Mg. 1. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp là A.20 D. 31. Xiđerit . nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26. chất nào còn dư? A. 0.2 gam D. FeSO4 và H2SO4 C.12 gam FeSO4 và 9. 0. 22. thấy có 6. Cu và Fe D.48 lít B. 0. manhetit.1 mol AgNO3. 11. manhetit. Ag và Fe B. NO và dung dịch X. Giá trị b là A.16 gam 16 Cho 200ml dung dịch AgNO3 2. Fe 10. Cho bột Fe vào dung dịch chứa 0. nguội B. Cho 3.8M B. 60% 06. Nếu ngâm 16. dd H2SO4 đặc. Cho Fe hoà tan trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ). 1.5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO) A.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ. Hoà tan hết A trong dung dịch HCl dư 0. Giá trị của m là A.92 gam chất rắn khan. Cho 5. lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9. pirit. H2SO4 B. Sau khi phản ứng xảy ra xong. 48.08 g D. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng C.8 gam B. Ag. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. m có giá trị là A.28 gam chất rắn và dung dịch X. Giá trị của m là A.96 lít 09. Giá trị của x là A.6 gam C.88 lít H2 (đktc).045 mol H2. xiđerit B.1 gam chất rắn Y. 32. kết thúc phản ứng được chất rắn và dung dịch muối. Hematit.02 mol AgNO3 và 0. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Dung dịch có chứa 9.24% C. 11. manhetit .72 lít C.01 mol Cu(NO3)2.72 lít H2 (đktc).7 gam B. hematit . 16 gam MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CẦN LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT. 64 gam B.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. 1: Thành phần % về khối lượng của cacbon có trong gang là: A. H2SO4 và KMnO4 D.20 C. 31. 59% D.2 gam C. 18.59 gam D. 44. 17.4 gam chất rắn B. Giá trị V là A. 14. 14.03M. 6. lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam rắn. Cô cạn dung dịch X thu được 61.4 gam C. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17. Từ dung dịch thu được ta kết tinh được 55.72 lít H2 (đkc). FeS2 lần lượt là A. 21. 118. thu được b gam nước và c gam rắn A.7M 19 Cho 5.7H2O. dd K2Cr2O7 D. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng. Hoàn tan 10 gam hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong nước. 57% B.4 gam D. 28 gam 18 Hòa tan hết m gam Fe trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 0.10 gam C.24 gam B. 0. Fe + Fe(NO3)3 3: Tên của các quặng chứa FeCO3.0M C. Al. Xiđerit.36 g 14 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0. thêm H2SO4 loãng dư được dung dịch A. D.58 gam KMnO4. 0.8 gam C. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp là A.5 gam hỗn hợp bột Fe. thoát ra V lít H2 (đktc). 1.6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 1M.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l. FeCO3 + HNO3 loãng D. <2% 2: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điểu chế các muối Fe(II)? A. Cu. 27 gam B.

Tính khử của Cl. Hematit B. D. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HCl dư. Cl2 B. 11: Quặng sắt có hàm lượng % Fe nhiều nhất là A. Fe3O4. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi (không có không khí) được chất rắn Z. Fe2O3 C. FeO. 6. MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần A. H2SO4 (loãng). no (CnH2nO2): -Este no. Hai chất X. 1.84% B. 4. 15: Cho Na2CO3 tác dụng với FeCl3 không tạo ra: A. Fe(NO3)3. C. FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc. FeCl2. người ta có thể: A. B. FeCl2. Chất rắn Z là A. B.5. Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+. no (CnH2n+2O): -Xeton đơn chức. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ 18. D. 3. Fe2O3. HCl. AgNO3 dư D. HCl dư C. Xiđerit D. C. Zn. Fe(NO3)2. Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2O B. Fe(OH)3. Fe3+< I2 < MnO4– B. H2SO4 (đặc. 0. no (CnH2n+3N): 2n-1 (n<5) 13 . Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. AgNO3 C. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng kẽm dư. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HNO3 dư. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. Số chất tác dụng với HNO3 đặc nguội tạo sản phẩm khử (NO2) là: A. nóng dư được dung dịch X. BaCl2. Fe(NO3)2. Tíng oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 C. D. nóng). MnO4–< Fe3+< I2 17 Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 . Cu. Hoà tan hỗn hợp gồm FeCO 3. Manhetit C. FeO và Fe2O3. 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2 KCl + I2 C. Fe3O4. Phản ứng nào dưới đây hợp chất sắt đóng vai trò oxi hoá : A. Ba(NO3)2. 0. đơn chức (CnH2nO2): -Ete đơn chức. I2 < MnO4–< Fe3+ D. FeCl2. nguội). Hỗn hợp X gồm Al. no (CnH2nO) : -AxitCacboxylic đơn chức. FeCl3. NH3 dư CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I. Cr. NaCl B. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng sắt dư. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. Cu có số mol bằng nhau. H2SO4 (đặc. Fe(NO3)3 D. nóng). Trong dung dịch X có chứa: A. B. Fe(OH)3 16 Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. Thành % phần trăm về khối lượng của C có trong mẫu thép là: A. 8: Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. 0. AgNO3. Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH → Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 Các dd (dung dịch) X. 6 C. Để bảo quản dung dịch FeCl 2 thu được không bị chuyển hó thành hợp chất sắt ba.68% 14: Cho dãy các chất: Fe. I2 < Fe3+< MnO4– C. +X +Y 10: Xét phương trình phản ứng : FeCl 2 ¬  Fe → FeCl3 . 5 B.48% D. Ba(NO3)2.mạnh hơn của Br – B. HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no. Fe(NO3)2. Fe2(CO3)3 D. FeCl3. nóng). đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. Z lần lượt là: A. D.FeCl3 . Fe(NO3)2. Phát biểu đúng là A. no (CnH2nO): 2n-2 2n-3 2n-3 2n-2 (1<n<6) (2<n<7) (2<n<7) (1<n<5) 1 (n-1)(n-2) (2<n<6) 2 1 (n-2)(n-3) (2<n<7) 2 -Amin đơn chức. Fe3O4. H2SO4 (đặc. NaOH dư B. Cl2 C. 9: Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO 3 dư. BaCl2. Fe2O3. dung dịch NaOH. Y. Pirit 12: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl. Al 13: Nung một mẫu thép có khối lượng 5g trong O2 dư thu được 0. dung dịch HNO3 (đặc.42% D. D. AgNO3 dư. AgNO3 B. CO2 C.0448 lít khí CO2 (đkc). Cl2 . C. FeCl3. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 7. B. Y lần lượt là: A. 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O D. I2. Kim loại M là: A. FeCl3 D.

n H 2O = k nA thì A có số π = (k+1) 10)* Cho hỗn hợp gồm anken CnH2n và H2 có PTK là M1. mạch hở A (CnH2n+2Ox) cần k mol O2 thì: 2 k −1 + x 3 n= 4) Đốt cháy ancol đơn chức. VÔ CƠ: 1)Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thì: nkết tủa = nOH − − nCO2 (nkết tủa ≤ nCO2 ) Chú ý: Chỉ áp dụng khi biết được bazơ pư hết hoặc tạo 2 muối 2) Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd chứa hh gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba)OH)2 thì: nCa 2 + xem chất nào pư hết và tính kết tủa theo chất đó 3) Tính thể tích CO2 cần hấp thụ vào dd Ca(OH)2 để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu : 14 Tính nCO 2 − − nCO2 . no) tạo thành CO 2 và H2O thì: mancol = m H 2O - mCO2 11 5) Tính số đi. sau pư tạo hh Y thì: H% = 2 -2 MX MY *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anđehit đơn chức. sau đó cho dd sau pư tác dụng vđủ với b mol NaOH: mA = MA b −a m 9) Tính số liên kết π theo số mol CO2 và H2O thu đc khi đốt cháy: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở. ….2) Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào pư cháy: nCO2 Số C = n H 2O − nCO2 3) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no. tri. sau đó so sánh với 3 . cháy cho n CO2 . no (hoặc hh ancol đơn chức. sau khi cho đi qua bột Ni nung nóng tạo ra hh không làm mất màu dd Br 2 và có PTK là M2 thì: n= ( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) Chú ý: Dùng khi H2 dư hoặc M2<28 đvC *Đối với ankin: n = 2( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) 11) Tính % ankan A tham gia pư tách (gồm tách nước và cracking): tách ankan A. tetra.. no: H% = 2 -2 MX MY II. n peptit tối đa tạo bởi hh gồm x amino axit khác nhau Số n peptitmax = xn 6) Tính số triglixerit tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic béo: Số trieste = n 2 ( n + 1) 2 7) Tính số ete tạo bởi hh n ancol đơn chức: Số ete = n( n +1) 2 8) Tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl.. tạo hh X thì: %Apư = MA −1 MX 12) Tách V(lít) ankan A  V’ (lít) hh X thì: MA = V' MX V 13) *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anken: tiến hành pư hiđro hoá hh X (C nH2n và H2 có tỉ lệ mol 1:1).

5 n HCl 9) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO 3 dư (không có sự tạo thành NH4NO3): mmuối nitrat = mkim loại + 62.( 3n NO + n NO2 + 8n N 2O + 10n N 2 ) Không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng 0 10)Tính số mol HNO3 cần dùng để hoà tan hỗn hợp các kim loại (HNO3 phải dư để nếu có Fe thì sẽ ko tạo muối Fe2+): n HNO3 = 4n NO + 2n NO2 + 12n N 2 + 10n N 2O + 10n NH 4 NO3 15 . nCO2 = n↓   nCO2 = nOH − − n↓ 4)Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuát hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 3n↓   nOH − = 4n Al3+ − n↓ 5) Tính thể tích dd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu  nH + = n↓   nH + = 4nAlO2− − 3n↓ 6) Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 2n↓   nOH − = 4nZn2+ − 2n↓ 7) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 tạo khí H2: mmuối sunfat = mhỗn hợp kim loại + 96 n H 2 * Dung dịch HCl tạo khí H2: mmuối clorua = mhỗn hợp kim loại + 71 n H 2 8) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 loãng: mmuối sunfat = mhỗn hợp oxit kim loại + 80 n H 2 SO4 * Dung dịch HCl : : mmuối clorua = mhỗn hợp oxit kim loại + 27.

nếu: * Hoà tan X bằng HNO3 loãng. dư  NO2: mFe = mFe = 56 ( mhỗn hợp + 24nNO) 80 56 ( mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 16) Tính thể tích NO hoặc NO2 thu được khí cho hh sản phẩm sau pư nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO 3: * * 1 [3nAl + (3x-2y) n Fe x O y ] 3 n NO2 = 3nAl + (3x-2y) n Fe x O y nNO = 17) Tính pH của dd axit yếu HA: pH = − 1 (log Kaxit + log Caxit = -log (α.11) Tính khối lượng muối sunfat thu được khi cho hỗn hợp các kim loại pư với H 2SO4đ. dư  NO: * Hoà tan X bằng HNO3 đặc. giải phóng khí SO2: mmuối = 400 (mhỗn hợp + 16 n SO2 ) 160 15) Tính khối lượng Fe đã dùng ban đầu khi oxi hoá lượng sắt này bằng oxi  hh rắn X.Caxit) 2 18) Tính pH của dd bazơ yếu BOH: pH = 14+ 1 (log Kbazơ 2 + log Cbazơ ) 19) Tính pH của dd gồm axit yếu HA và muối NaA: pH = -(log Kaxit + log Ca Cm ) 20) *Tính hiệu suất tổng hợp NH3: Tiến hành tổng hợp từ hh X (N2 và H2) có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3.n dư. số mol nOH − = 4 n M n + OH − dùng để kết tủa hoàn toàn ion Mn+ sau đó tan hết kết tủa là: =4 n M 16 .n cần dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại tạo ra SO2: n H 2 SO4 = 2n SO2 Chú ý: Nếu có Fe dư. sau pư tạo hh Y H% = 2 -2 MX MY 21) Cho kim loại M (có hoá trị n) có hiđroxit lưỡng tính. Fe có thể pư với Fe3+ 13) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với HNO 3 dư: * Tạo khí NO: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 24nNO) 80 * Tạo khí NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 * Tạo cả NO và NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 + 24nNO) 80 14) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với H2SO4đ. nóng.n tạo khí SO2: mmuối = mkim loại + 96 n SO2 12) Tính số mol H2SO4đ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful