Cac de Thi Trac Nghiem Hay Va Kho

ThS.

Trần Văn Hòa :0989999888
Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,560.
Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.
Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO
(đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ
khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau
phản ứng là
A. 28 gam.
B. 26 gam.
C. 22 gam.
D. 24 gam.
Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 5,6
gam.
B. 6,72 gam.
C. 16,0 gam.
D. 8,0 gam.
Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam
chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al 2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn
(Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là
A. 5,60 lít.
B. 4,48 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 9. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất
rắn thu được sau phản ứng là:
A. 39g
B. 38g
C. 24g
D. 42g
DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN
Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là
A. 40 gam.
B. 0,4 gam.
C. 0,2 gam.
D. 4 gam.
Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao
nhiêu gam?
A. 1,6 gam.
B. 6,4 gam.
C. 8,0 gam.
D. 18,8 gam.
Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối
lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là
A. CuSO4.
B. NiSO4.
C. MgSO4.
D. ZnSO4.
Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay
đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là:
A. 0,54 gam.
B. 0,108 gam.
C. 1,08 gam.
D. 0,216 gam.
Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân
cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 1M.
B.0,5M.
C. 2M.
D. 1,125M.
Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết
ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO 3 ban
đầu là (Ag=108)
A. 0,429 A và 2,38 gam.
B. 0,492 A và 3,28 gam.
C. 0,429 A và 3,82 gam.
D. 0,249 A và 2,38 gam.
Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l
các chất có trong dung dịch sau điện phân là
A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.
B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.
C. AgNO3 0,1M
D. HNO3 0,3M
Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl 2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện
phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là
A. 1M.
B. 1,5M.
C. 1,2M.
D. 2M.
Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện
phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:
A. Zn.
B. Cu.
C. Ni.
D. Sn.

1

96 lít khí H 2 (đktc). 18 gam. Al C. 19. 14. B. Tính số mol của từng khí? A. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A.47%. B. 11. D.52 gam. 0. C. 5. C.53%.6 gam D. 69. M là : A.33 %. B.89 % Câu 10: Hoà tan hết 5. 2. Câu 6: Cho 12.5 gam.32 gam C. 1. Sau phản ứng thu được 12.77%.48 lít H 2 (đktc). Zn. B. Câu 8: Chia m gam hỗn hợp Al. Fe. Fe Câu 18: Cho 11. Tính m kết tủa phản ứng kết thúc hoàn toàn.55 gam. khối lượng chất rắn còn lại là: A.56 gam M tác dụng hết với khí Cl 2 . Zn tan hết trong dung dịch HCl dư. 18. B. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư.32 gam. 12. TỔNG HỢP Câu 1: Hòa tan hòan toàn 10 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4. Xác định kim loại R: A. % khối lượng của Mg trong hỗn hợp là: A. C. Mg Câu 5: Lấy m gam kim loại M hoà tan hết trong dung dịch Ba(OH) 2 thu được V lít H2(đktc).8 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Cr D. 38. Cu. 2. 22.2M. Tính khối lượng kết tủa sau khi kết thúc phản ứng? A. C.97 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 sinh ra hỗn hợp hai khí NO và N 2O có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 2.6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3.025 và 0. 1. 3. Sau một thời gian cân lại thấy khối lượng thanh Cu nặng 10 gam.4 gam muối bạc nitrat cho đến khối lượng không đổi.392lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO 2.28 gam. 0.2 mol Zn vào dung dịch chứa 0.4 mol. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 2.58 gam hh bột X gồm Zn. D. Câu 13: M là một kim loại. 0.2 gam. 12.64 gam.52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thấy có 3.Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO 4 0.32 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng. A.08 lít khí SO2 (đktc). 7.295 gam. D. 18. D.0 gam. C. 0.595 gam.05 D. 2.5 gam X tác dụng hết với khí clo dư thu được 6. 94 D.12 lít khí H 2 (đktc).376 lít H2(đktc). 0. 51. phản ứng xong thì có bao nhiêu gam kết tủa thu được? A. 22. Xác định V 2 . Cu Câu 14: Đem nung 3.864 gam. Fe làm 2 phần bằng nhau. 14 gam D. B.4 C. Phần 2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 10.28 % D. Câu 11: Cho 4. Mặt khác 2.2 Câu 2: Cho 0.02 và 0. Câu 12: Ngâm thanh Cu khối lượng 8. Zn D. C.2 D. 49. 14.53 gam hỗn hợp kim loại Mg. Fe. 50.16 gam.2 gam. 54. Hòa tan hoàn toàn kết tủa Y trong dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được Vlít khí SO2 (đktc). Zn C. 30. Cho 1.1 mol Cu(NO3)2.3125. 48.2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0. 1. Cu(NO3)2 0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A.0 gam.72 lít khí (đktc). D. Kim loại M là: A. Sau phản ứng có 48. 61. thu được 5.38 gam Câu 19: Cho 12.4 gam Câu 17: Cho 8. có tỉ khối so với H2 là 19.68 gam Câu 16: Cho 0.68 lít NO(sản phẩm khử duy nhất.thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn so với kim loại lúc đầu là 3. Mg vào HCl dư cho 6. B. Cu vào 300ml dd CuSO 4 nồng độ 0. 0. C. 0.08 gam D. C.5 gam hỗn hợp X gồm Mg. 30. Zn.8M khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. 11 D.6 gam D. Khối lượng muối trong dung dịch X là: A.6 gam Na vào 400 ml dung dịch FeSO4 1M. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. 24.32 gam kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được 7. Nếu 2m gam M tan trong dung dịch HCl dư.5V lít. 1. D.03 B.9 B. Tính giá trị m A. B. 13.1 mol AgNO3. B. thể tích H2(đktc) sẽ là: A. 12. 0. được 1.2 gam. 5. sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7 gam.2 gam B.1 B. Khối lượng kết tủa thu được là: A.46 Câu 3: Cho 2.24 gam.8M.5V lít.2 gam B.01 và 0. 20 gam B. B. 0.08 gam D. 0. Mn Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 7.195gam. Phần 1 hoà tan trong dung dịch HCl dư được 8.49 C.6 gam. C. 9.16 gam Câu 15: Hòa tan m gam Al.035 Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4. 2V lít.23%.36 lít khí thoát ra (đktc). Zn. B. Mg trên vào 400 ml dung dịch gồm AgNO 3 1M và Cu(NO3)2 0. 63. D. C. Phần trăm khối lượng Fe trong X là: A.2 mol Fe(NO 3)2.48 gam trong dung dịch AgNO 3.8 gam kết tủa Y. 5. 3.224 lít khí (đkc) ở anot.2 gam Fe vào 400ml dd AgNO3 1. 21. đktc) và dung dịch X.44 %. Cho m gam hh Al.84 gam C. 3.4 gam B. Fe.4 gam kim loại R vào 500ml dd AgNO 3 1M. 42.263 gam hỗn hợp muối. C. Câu 9: Cho 1. 19.04 C. có 672 ml khí H 2 (đktc). Mg B. Al. 43.66 gam Câu 9: Cho 2. 22. 54.6 gam kim loại kết tủa.03 và 0.8 gam C. 43. V lít. 3. 24. Fe. D. Kim loại M là: A. Khối lượng catot tăng là A. Mg B. 18 gam C. Al. Khối lượng Ag sinh ra là: A. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1.

cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dd HNO3.96 gam Câu 26: Khử hoàn toàn 2. ñoä noùng chaûy thaáp hôn Caâu 3/. 4. 10.8 gam B. Fe C. Giaù trò cuûa a laø A. B. Fe3O4 D. 1000 giây. thì saét A. laäp phöông taâm dieän B. vöøa coù theå hoøa tan Cu.Khối lượng của kết tủa là : A. daãn ñieän toát hôn C. Giaù trò m laø A.6g muoái khan. [Ar]3d44s2. Biết phản ứng của Cu với AgNO3 xảy ra hoàn toàn. Fe2O3 C. Xác định m A. chaát töï oxi hoùa khöû Caâu 7/. Bieát A vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch KMnO4. Cho X vào dd AgNO 3 dư thu được m gam kết tủa. [Ar]3d34s2 B. Cu vaø Fe(NO3)3 Caâu 11/. 0. 2000 giây. 30.6 gam hh X gầm FeO.05 mol CuO.A.8g C. Vậy oxit đó là: A. Cho toàn bộ hh Y vào dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc) A.928 lít D. [Ar]3d6. Cu B.72g kim loaïi M trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 0.18mol SO2. Tính thời gian cần để điện phân biết dung dịch sau phản ứng có pH=1? A. 1 mol B.1 mol Cu 2O. Oxi hoùa hoaøn toaøn 21g boät saét thu ñöôïc 30g moät oxit duy nhaát.2gam B. 1. coù tính nhieãm töø B. 0. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 10/. 400s Câu 29: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 0. Cho 100ml dd HCl 1. FeCl2 vaø AgNO3 B. chaát khöû B. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. hôïp chaát saét (III) laø A. Fe3O4 D. Coù theå ñieàu cheá Fe(NO3)2 töø phaûn öùng A. Kim loaïi M laø A. thời gian đã điện phân là A. 2500 giây Câu 30: Điện phân dung dịch chứa 0.6 lít C. 25. 300s C. 51. Fe3O4 D. 6.6g B.2 gam B. 25.064 lít Câu 28: Đện phân 100 ml dung dịch CuSO 4 0. CuO C. 56 gam Câu 24: Cho khí H2 dư đi qua một hỗn hợp gồm 0. 8.24 gam C. 5.08 mol D. m gam hoãn hôïp FeO vaø Fe3O4 hoøa tan vöøa ñuû trong dung dòch chöùa 1.84 gam C. Coâng thöùc phaân töû cuûa oxit laø A. 37. a mol Fe bò oxi hoùa trong khoâng khí ñöôïc 5.35g FexOy taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch chöùa 0.05 mol Fe 3O4 và 0. 200s D. PbO Câu 27: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được khí CO 2 và 9. đặc nóng dư. Fe2O3 C.8g 3 . 0. 224 ml. B.7 gam Al vào 100ml dd NaOH 1. Coâng thöùc oxit saét laø A. 36 gam C. FeO B. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 9/.04g oxit saét. 43. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A.075 mol Caâu 6/.2 M. 2 mol Câu 22: Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp gồm 0.016 gam kim loại R. 0. [Ar]3d6. 784 ml. Fe 3O4 và Fe2O3 trong dd HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 2. với I = 9.1 mol MgO ở nhiệt độ cao.92 gam C.07 mol B.65A.08 lít B. 32. Saét coù caáu taïo maïng tinh theå A.01 mol Cu(NO 3)2 (điện cực trơ) với I = 1. coâ caïn ñöôïc 70. 672 ml.784 gam 1 oxit của kim loại R bằng CO thu được 2. [Ar]3d5 C.152 lít D. 32. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 12/. Fe vaø Fe(NO3)3 D. 26.9 gam Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 37.184 lít C.92 gam hh Y gồm Cu và Fe. Đề cương ôn tập : Caâu 1/.48 lít B. 4.4 gam một oxit kim loại MO bằng khí CO thu được 0.24 lít khí NO thoát ra. 40 gam Câu 25: Khử hoàn toàn 14. Coâng thöùc phaân töû oxit laø A. 43. 32 gam D.8 lít D.8M vào dung dịch A. Al Caâu 8/.2 mol CO 2 và m gam kim loại.93A trong thời gian 50 phút thì dừng lại. FeO B.76 lít Câu 23: Dẫn khí CO qua 16 gam CuO nung nóng thu được 14.72 gam D.2 gam B.Cho m gam kim loại này vào 400ml dd AgNO3 1. laäp phöông taâm khoái D. 16.15 mol HCl. Zn D.4 mol D.1M với cường độ dòng điện 9. laäp phöông taâm dieän hoaëc taâm khoái Caâu 5/.36 gam D.5M(điện cực trơ).08 gam chất rắn X.07 mol NO2. Xeùt veà lí tính. [Ar]3d64s2 D. 12. D. so vôùi nhoâm. 34. C. thu được m gam kết tủa . FeO vaø HNO3 C. FeO B. 45.1 mol Al2O3. 0.72 lít Câu 20: Cho 2.32 gam D.035 mol C. Hãy tính thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc? A. 448 ml. 1500 giây. 7. Thể tích khí (đktc) thu được trong suốt quá trình là A.2 mol HCl. chaát oxi hoùa hoaëc khöû D.4g D. 0. 4. 1. 4. C. Moät oxit saét hoaøn tan trong dung dòch H2SO4 loaõng dö ñöôïc dung dòch A. 19. 100s B.32 lít C. FeO B. laêng truï luïc giaùc ñeàu hoaëc luïc phöông C. deã bò gæ hôn D. Hoøa tan 6.704 lít B. Fe3O4 D. 6. chaát oxi hoùa C. 5. Chất rắn sau phản ứng cho vào dung dịch CuSO4 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A.2M thu được bao nhiêu gam kết tủa? A.65A đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng.6 mol C. 5. Caáu hình e cuûa Fe2+ vaø Fe3+ (theo thöù töï) A. hoøa tan heát trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. [Ar]3d5 Caâu 2/. D. Fe2O3 C. 3. Sau phản ứng hoàn toàn. [Ar]3d5. 52. 9. Trong caùc phaûn öùng oxi hoùa – khöû. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 21 gam kết tủa.

Cho m gam boät FexOy hoaø tan baèng dung dòch HCl. 8x/3 < y < 4x C. Fe(HSO4)2 Caâu 33/. B. Trong A coù A.54g hh Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö.75m gam raén khoâng tan vaø coù 0. Hoøa tan A trong dung dòch H2SO4 loaõng taïo thaønh muoái A. FeO B.36g Caâu 19/. Fe3O4 D. 4. y < 4x B.94g D. 0. FeSO4 D. xiderit FeCO3 D. HNO3 Caâu 34/. D. dd A chöùa A. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 15/.045 mol H2. Choïn quaëng saét coù haøm löôïng Fe cao nhaát A. Deã bò nhieät phaân C. 4x/3 < y < 4x D. 0. 70g B. 6. Fe2+ khoâng bò khöû thaønh Fe 2+ 3+ C. Giaù trò b laø A. HNO3 D. Phaûn öùng naøo sau ñaây xaûy ra söï thay ñoåi soá oxi hoùa cuûa saét A. Taùch rieâng (khoâng thay ñoåi khoái löôïng) Fe2O3 khoûi hoãn hôïp Al2O3 vaø SiO2 baèng caùch duøng moät dung dòch chöùa moät hoùa chaát A. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 28/.72g Fe taùc duïng vôùi O2 taïo thaønh moät oxit saét duy nhaát coù khoái löôïng lôùn hôn 9. keát thuùc phaûn öùng. 56g D.38 mol hoãn hôïp khí NO. NaOH B. Keát thuùc phaûn öùng. tan ñöôïc trong axit. FeS2 B.52g B. Khöû hoaøn toaøn 4.045 mol H2. Cho boät Fe vaøo dung dòch chöùa 0. Khöû 5.04g Caâu 29/. Khoái löôïng Fe ban ñaàu laø A. Cho phaûn öùng FeS2 + HNO3 → muoái X + H2SO4 + NO2 + H2O.4g.92g D. H2SO4 loaõng Caâu 23/.08g hh 2oxit saét Fe2O3 vaø Fe3O4 caàn 0.58g C. coù keát tuûa Fe2(CO3)3 C. Dung dòch FeSO4 coù laãn taïp chaát laø CuSO4 vaø Fe2(SO4)3. Cho m gam Fe vaøo dung dòch chöùa 1. 9.01 mol Cu(NO3)2. 112g Caâu 21/.04 mol B. Fe2+ khoâng bò thuûy phaân taïo Fe(OH)2. khoâng xaûy ra phaûn öùng Caâu 26/. 0. Nung 6. 2. Maøu luïc nhaït B.18g B. Khoái löôïng m laø A.38 mol HNO3.06 mol Caâu 30/. Ñieàu naøo sau ñaây sai vôùi Fe3O4? A. B. hemantit Fe2O3 C. taùc duïng vôùi H2SO4 loaõng ñöôïc soá mol khí H2 laø A. Fe2(SO4)3 C. Lieân heä giöõa x vaø y laø A. Ag.09 mol CO. Fe3O4 D. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. Fe2O3 C.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. Fe2(SO4)3 C. Coâng thöùc oxit saét laø A. Fe(NO3)2 B. Phaûn öùng keát thuùc. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. ñun noùng ñeán khi keát thuùc phaûn öùng coøn laïi 0. MgO B. Fe3O4 D. Cho x mol Fe taùc duïng vôùi y mol HNO3 thu ñöôïc khí NO vaø dung dòch chöùa Fe(NO3)2. NaOH C. Taïo thaønh khi saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc < 570oC. Coâng thöùc cuûa oxit saét laø A. 2. Nung a gam hoãn hôïp Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. Coâng thöùc FexOy laø A.8g moät oxit kim loaïi caàn 2. 84g C. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà Fe(OH)3 A. 5.54g C. Cho 14g boät saét taùc duïng vôùi 1 lít dung dòch FeCl3 0. Cho boät Fe vaøo dung dòch HNO3.72g C. Khoái löôïng m laø A. 3.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa.Caâu 13/. 6. Fe(OH)3 Caâu 38/.32g B. Khoù tan trong axit D. NO2 thoaùt ra. oxit saét töø Fe3O4 Caâu 27/. Cu vaø Fe D. 5. Fe khoâng bò chuyeån thaønh Fe D. 7.02 mol AgNO3 vaø 0. Ñoát Fe trong khoâng khí thu ñöôïc raén A (oxit saét). Ñieàu cheá Fe töø hôïp chaát X theo sô ñoà sau: X  → Y → Fe . y ≤ 4x Caâu 32/. Fe(NO3)2. Fe(NO3)3 hoaëc Fe2(SO4)3 Caâu 18/.92g Fe. 5.36g C. Chaát raén maøu ñen. 0. khoâng phaûn öùng Caâu 17/. FeO vaø HCl B. 6. HCl C. Ag. Ñeå loaïi boû ñöôïc taïp chaát coù theå duøng A. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. taïo muoái FeI3 C. ñöôïc raén A khoái löôïng 3g. 0. 1. Fe3O4 B. FeO B.84g Caâu 20/. khoâng coù khí thoaùt ra D. Giaù trò c laø A.8g B.1M vaø CuCl2 0. Fe(NO3)3. 12. 3. Fe3O4 D. Ag.6g B.15M. Cu vaø Fe 4 . 0.84g D. taïo FeI2 vaø FeI3 D. Cu C. Löôïng Fe thu ñöôïc. sau ñoù theâm NaOH dö. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 24/. ñöôïc dung dòch A vaø coøn laïi phaàn raén khoâng tan. X laø hôïp chaát naøo sau ñaây: A.4g D. Fe(NO3)3 C. Ngöôøi ta thöôøng theâm ñinh saét vaøo dung dòch muoái Fe2+ ñeå A. FeSO4 B. taïo muoái FeI2 B. 5. NH3 D. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc m gam raén. Fe B. FeCl2 C. Fe(NO3)3 D. C. Fe2O3 C. pirit FeS2 B. Cho m gam hoãn hôïp FeO.2g C. Deã tan trong bazô O2 CO. Fe(NO3)3. Fe2O3. Fe2O3 C. CuO Caâu 22/. giaûm bôùt söï bay hôi cuûa muoái Caâu 31/. to Caâu 37/. thu ñöôïc raén A coù khoái löôïng A.24g Caâu 14/.016 lít H2 (ñktc).065 mol D. Caâu 36/. Taùc duïng vôùi dd HNO3 khoâng taïo khí. Saûn phaåm khí taïo thaønh cho qua dung dòch nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 7g keát tuûa. Fe Caâu 35/. Hoaø tan heát A trong dd HCl dö ñöôïc 0. Hoaø tan heát A trong dung dòch HCl dö ñöôïc 0. coù keát tuûa Fe(OH)3. FeSO4 vaø Ba(OH)2 C. Muoái X laø A.4g Caâu 25/. Thaønh phaàn chính trong quaëng manhetit. Cu B. Fe3O4 taùc duïng vôùi CO dö thu ñöôïc 3. 11. 2. FeCl2 vaø AgNO3 D.045 mol C. 4. Coâng thöùc cuûa oxit laø A. 0. 4. Troän 2 dung dòch FeCl3 vaø Na2CO3 vôùi nhau A. Fe(NO3)3 B. coù keát tuûa Fe(OH)3 vaø suûi boït khí B. FeO D.08g D. FeS2 vaø H2SO4 loaõng Caâu 16/. Fe2O3 C. Cho Fe3O4 vaøo dung dòch HI A.

036 mol D. Cho 0. FeS B. 108g Caâu 56/. P. 0. Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi.11g hoãn hôïp Fe. Cho FeS2 vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc muoái A. chaát naøo coøn dö ? A. 5% ñeán 6% Caâu 51/. Giaù trò x laø A.8g Caâu 59/. thu ñöôïc dd X chöùa A. Cu.12g FeSO4 vaø 9. S. trong ñoù cacbon chieám A. 2% ñeán 5% C.034 mol NO. S. 2% ñeán 5% C. nhieät luyeän B. Fe2S3 D. Nung a gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø CuO vôùi CO ñöôïc 57. C. Fe2O3. Fe. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. FeO. FeS B.Caâu 39/. S. Hoøa tan 0. coù phaûn öùng oxi hoùa . % khoái löôïng C trong theùp laø A. khí thoaùt ra coù tæ khoái so vôùi H2 laø 9. 72g Caâu 40/. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 Caâu 60/.58g KMnO4. 56. D. Coâng thöùc muoái saét laø A. KMnO4 vaø FeSO4 SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang là A. Cho FeS2 vaøo dung dòch HCl loaõng dö. 48g Caâu 43/. Suïc khí H2S qua dung dòch FeCl3 thì A. Câu 3: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại A. dd coù chöùa 9. 0. 64g B. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. saûn phaåm raén thu ñöôïc A. Fe3O4 D. 9. ñieän phaân noùng chaûy Caâu 47/.6g Fe vaøo 250ml dd AgNO3 1M. D. khí taïo thaønh daãn qua Ca(OH)2 dö ñöôïc 40g keát tuûa. Cho 28g Fe vaøo dung dòch chöùa 1.01% ñeán 1% Caâu 50/. H2SO4 vaø KMnO4 D. HNO3. S D. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. 5 .24 mol Fe vaø 0.97g D. ñieän phaân dung dòch D.024 mol B. Fe. 31.2g D. thuûy luyeän C. Cu(NO3)2. Câu 4: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. C. Fe(NO3)2. FeCl3 C. 56g D. 8.1 mol Fe3O4 vaøo dd HCl dö. Fe(NO3)3 vaø AgNO3 C. Cho A vaøo dung dòch HCl dö. thu được một chất rắn là A. H2SO4 B. 38. FeS. Cho 5.01% ñeán < 2% B. 21. 7. Ag. Fe2(SO4)3 D.67g C. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc A. Câu 5: Cho hỗn hợp Fe. 5. FeS Caâu 44/. 65. 96.32g C. 5.124g keát tuûa traéng khoâng tan trong axit. Khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc laø A.15% ñeán < 2% B. 0. Hoøa tan m gam A (FeO. D.52g D.34g B.8g B. 7. FeSO4 C.36g B. Fe. Giaù trò a laø A. Fe2(SO4)3 Caâu 45/.01 mol NO. vaø coøn laïi chaát raén B khoâng tan. Fe2S3 B. S.1 mol AgNO3. 8% ñeán 10% D. B.1 mol FeCO3 vôùi dd HNO3 loaõng vöøa ñuû. suïc khí Cl2 qua dd X. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc 4.4g C. Fe2O3 C.31g B.6g C. Trong coâng nghieäp. thu ñöôïc muoái A. 48. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. Giaù trò m laø A. Sau khi phaûn öùng xaûy ra xong. B.… trong gang để thu được thép. Cho 0. Al hoøa tan heát bôûi dung dòch HNO3 taïo thaønh 0. FeS. Nhieät phaân hoaøn toaøn muoái Fe(NO3)2. Hoøa tan heát Fe trong dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc dd X. khoâng xaûy ra phaûn öùng B. Fe(NO2)2 Caâu 42/. 32g D 60. 0. (CH3COO)2Fe Caâu 55/. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si.62g C.86g D. 3. Trong A coù A. 6.6g raén B. Keát thuùc phaûn öùng. Hoøa tan m gam A (FeO.khöû C. Cho dd BaCl2 dö vaøo dd coù chöùa 30. coù phaûn öùng trao ñoåi D. thu ñöôïc 53.04 mol Caâu 48/. FeO B. B.02 mol NO vaø 0. Fe(HSO4)2 Caâu 52/. 58.2 mol FeO vaø 0. Sau khi phản ứng hoàn toàn.4g C. 0. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc n gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0.034 mol NO. 7. Fe3O4. C. Fe(NO3)3 D. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. FeS vaø S C. Gang laø hôïp kim cuûa saét vôùi nhieàu nguyeân toá. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. H2SO4 vaø FeSO4 C.58g Caâu 49/. 2. 5. 8% ñeán 10% D. sau khi theâm tieáp NaOH dö. C. Giaù trò a laø A. Fe(NO3)3. Mn. Fe2(SO4)3 D.18g Caâu 46/. phaàn khoâng tan laø A. coù phaûn öùng thuûy phaân Caâu 54/. 118. Fe2S3. ñöôïc dd X.04 mol NO2. Khoái löôïng muoái trong dung dòch Y laø A. FeCl3 B.8g H2SO4 taùc duïng vôùi dd coù 1. Fe C. D. 0. saûn xuaát Fe baèng phöông phaùp A.36g kim loaïi dö. S Caâu 53/. P.… trong gang để thu được thép. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. 0.2g B. Theâm H2SO4 loaõng dö vaøo X thì dd thu ñöôïc coù theå hoøa tan toái ña x gam Cu.01 mol NO. Mg. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch Y vaø coøn 3. 40g D. Fe(NO3)2 vaø AgNO3 B.4g muoái saét.08g Caâu 41/. keát thuùc phaûn öùng ñöôïc chaát raén vaø dung dòch muoái maø sau khi coâ caïn thu ñöôïc A. 80g C.03 mol Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 loaõng. B. Cu. FeSO4 C. FeSO4 B. Mn. Ba.784 gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. Chất tan đó là A. Nung hoãn hôïp boät Fe vaø S ñöôïc hoãn hôïp raén A.03 mol C.6g B.

D.1M. V1 = 5V2. B. nóng.05 mol Fe2(SO4)3 và 0.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. FeO. Giá trị của V1 so với V2 là A. Fe3O4 và 0. 2. . 2. H2SO4 (đặc. Fe2O3.4 và 3.Câu 6: Trong các chất: FeCl2. 75%. 6. C. 0. 5. Fe3O4. Fe3O4 và 0. thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A chứa x gam FeCl2 và còn lại y gam chất rắn không tan B. Fe2O3. Fe3O4. 65%. B. 4.80. Fe2(SO4)3 và H2SO4.448. được dung dịch Y . Số chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. 4. Fe(NO3)2. Fe2O3 và 0. FeO và 0. nóng là A. thu được A. FeCl3. Câu 7: Cho dãy các chất: FeO. khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. V1 = V2.08. 8. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A. FeO . C. NaNO3. D.02 mol Fe dư. B. B. D. D. Câu 19: Cho 4. 3. B. C. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe(NO3)2.64. Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc. BaCl2. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. 8 gam.Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. B. Câu 20: Cho hỗn hợp chứa 0. 3. NaOH (dư).80. Z lần lượt là A. Câu 15: Cho 2. AgNO3 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2. Chỉ được sử dụng dung dịch chứa một chất nào trong các chất sau để nhận biết được các dd muối trên ? A. FeCl2.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Câu 22: Cho 0.06 mol FeSO4. 38. B. y lần lượt là A. Giá trị của m là A. 0. C. Fe. FeS. Al(NO3)3. Fe2(SO4)3 và FeSO4. V1 = 2V2. nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe 2O3. Fe(OH) 2. NaOH.84 gam Fe và 0. NH4NO3. Khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. B. Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): + dd X + dd Y + dd Z NaOH  → Fe(OH)2  → Fe2(SO4)3  → BaSO4 Các dung dịch X. Giá trị của x. B. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. HCl. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Câu 18: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). C. Ba(NO3)2. B.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. 6 . Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Ca(OH)2. 2.5M. B. Câu 12: Có các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4. FeSO4 và H2SO4. Fe2(SO4)3. D. C. Ba.02 mol khí CO2.75. B.7 gam.khử là A. NH3 (dư). C. C. H2SO4 (đặc. Fe3O4 .Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. C.3 mol H2SO4 đặc. FeSO4. H2SO4 (loãng). C. H2SO4 (đặc. Fe2O3 . thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. 0. D. Fe(OH)2. D. 12. 7.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. Câu 23: Cho Fe dư phản ứng với 200 ml dung dịch HNO3 0. C. Fe(NO3)3. D.2. D. MgSO4 và Fe2(SO4)3. BaCl2. Giá trị của m là A. Fe2(SO4)3. thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. C. FeSO4. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan.12 mol FeSO4.15 mol Cu và 0.08 mol FeSO4.1 mol Fe 3O4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M. Câu 21: Cho 6. C. FeSO4.68 gam.7 và 9. Câu 8: Cho từng chất: Fe. FeCl2.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C.75. cô cạn Y thu được 7. 0.6. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). 8. Fe(OH)3.7 và 6. B. Fe2O3 .2. FeSO4. V1 = 10V2. Chất tan có trong dung dịch Y là A. Ba(NO3)2. Zn. MgSO4. 25. 9. D. thoát ra 0. B. 75%.1 và 3. C.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. 0. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số dd của các chất sau để nhận biết các kim loại đó ? A.16.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0.224. nóng). C. Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: . 2. Câu 16: Cho 9. Ba(OH)2. Câu 10: Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. MgCl2 đựng trong lọ riêng biệt bị mất nhãn. Fe(NO3)3. Câu 14: Hỗn hợp rắn X gồm Al. C. D.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0. B. D. NaOH.50. Câu 11: Có 4 kim loại: Mg. 9. Fe2(SO4)3. nóng). Công thức của hợp chất sắt đó là A. Quỳ tím. D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 4. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 6. 12. MgSO4. FeCl2. FeCl3. sau phản ứng thu được 0. Fe2(SO4)3. HCl. HCl (dư). 6.12 gam hỗn hợp gồm FeO. D. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá .448. D. B. FeCO3. D. B. B. FeS2. nóng).4. 7. 75%. FeO. Y. 5.2M. H2SO4.42 gam. MgSO4 và FeSO4. D. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. C. FeCl3.1M và Cu(NO3)2 0. 5.224. D.

24.48.53 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe ( có tỉ lệ số mol là 1: 1. (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng. Giá trị của m là A. 134. 1 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3. 3.38 C. Giá trị của m là: A.45 gam 7 . Câu 25: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. 50. FeO.865 gam.024 lít H 2.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. B. Fe(OH)2.36 gam hỗn hợp gồm Fe. Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.98 B. sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là A. Cô cạn dung dịch X. 40. B. dung dịch Y và còn lại 2.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.32. C. 137.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. D. Câu 27: Cho 11.20. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. 50.536 lít H 2. Hòa tan hoàn toàn 12.750 gam.25M. Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo.112 lít và 3. thoát ra 0. C. sau phản ứng thu được m gam kim loại.8 gam một oxit của kim loại cần dùng 4. nóng thu được dung dịch X và 3. 38. 151. Fe2O3. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. ở đktc). 49. Giá trị của m là A. Fe 2O3. D.2. C. đun nóng và khuấy đều.1. 1.5. (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng.425 gam NaNO 3. (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.56 . NO2 (ở đktc). 50. dư) thu được kết tủa: A.24. B. Cô cạn dung dịch Y. C.0.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M.75m gam chất rắn. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). ở đktc).8 và 4.5. 87 gam C. tìm m? A.62.112 lít và 3. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. 0.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. 34. Câu 31: Đốt cháy m gam Fe trong không khí thu được (m + x) gam hỗn hợp A gồm FeO. thu được m gam muối sunfat khan. Cu(OH)2 và Zn(OH)2 C. B.4 gam kim loại.865 gam. 0. D. 97. Giá trị của m và công thức oxit của kim loại là A. 2 C.50.4. Giá trị của m là A.224 lít và 3. 2.34 D.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). 0. Câu 33 : Cho 0.Câu 24: Cho 6.36. 2. 17. Thể tích khí đều đo ở đktc. 136. 10. Fe3O4. D.6 lít khí Z gồm NO.0. C.48 gam D.22. 3.904. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 54. Giá trị của m là A.72.65% (khối lượng riêng d g/ml). d d d d Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).1M. 125 . D. 17. C. 7. 1. 35.48. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. C. B. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng. 108.64. Để hoà tan vừa đủ hỗn hợp A cần V ml dung dịch HCl nồng độ 3.87 gam hỗn hợp gồm Fe.5. Cô cạn dung dịch X. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là x m+ x m+ x m+ x A. 5. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. 12. D. 3 D. B. D. 135.73 gam B. Câu 29: Khử hoàn toàn 10.8 và 4. thu được m gam muối khan.5) bằng dung dịch HNO 3 loãng ( dư) được dung dịch X. C. Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H 2SO4 0. C. 97. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc. D. ở đktc) và dung dịch X.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Câu 26: Nung m gam bột sắt trong oxi. dung dịch Y và 5. B. D.56 . B.155 . thu được 0.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. dư). Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B.5 . FeO. Giá trị của m là A. ở đktc). thu được dung dịch X và 1.84. 2. Thêm tiếp vào bình 0. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 20.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. dư).4. C.92.224 lít và 3.52. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 1. 125 . 58. 7. 2. 34. Lấy m gam X cho phản ứng hoàn toàn với 44.9. Giá trị của m là A. B. 38. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là A. Cr2O3. thu được m gam chất rán khan. Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A. 52. thu được 0.2. 0.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. thu được 1. 106. 7. Câu 30: Cho 61. B.0.8 và 2.09.528 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí N 2O và N2 có tỉ khối hơi so với H 2 là 15.1 gam HNO 3 trong dung dịch thu được 0. Fe(OH)3 D. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. và 3.2 . Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. thu được 3. 4 B. Fe3O4. 10. Hoà tan hết m gam kim loại vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3. D.8 và 2.2M và H2SO4 0.25 . 48. 132.08 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 25. 0.750 gam.

9 gam hỗn hợp Al.2 mol NO vµ 0. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Zn. 53. trong đó có một khí hóa nâu trong không khí.28 gam chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0.52%. giá trị của m. Zn. NÕu trong dung dÞch cã chøa 110 gam hçn hîp muèi.48 B. 13.Câu 3: Hòa tan 36.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Zn phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0.7 gam.38. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A.5625 M D. D.08 và 2. 3 Câu 13: Hoà tan hoàn toàn m gam hh 3 kim loại X. 19.60 C.84 gam D. Zn.2 gam D. 0. 84. 1. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 25.18 gam. Cô cạn dung dịch X. tìm V và m? A.2 gam C. Cô cạn dung dịch E thu được m gam chất rắn. C.2 mol Al và 0. Tìm m và x? A. NO. Lọc bỏ chất rắn và cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. 8.26 B. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18.55g.368g hỗn hợp Al. B.6 M B.5.9 gam. 10. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam muối.4 gam Zn vào dung dịch HNO3 (loãng) dư.464 lít hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tỉ khối hơi so vơi He là 97 . không có khí mùi khai thoát ra. thu được dung dịch X và 3.725 D.5 D.35 C. 1. Giá trị của m là A. Ni tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO3 x (mol/l) thu được 2.Cu) có tỉ lệ mol là 1:1 bằng axit HNO3 thu được V lít (đktc) hh khí X(NO và NO2) và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư) .8 và 2.4 lít hỗn hợp 2 khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 16.4 gam B. Khối lượng của Y là 5. A.) muối khan. 4. thu được m gam chất rắn khan.71 gam hỗn hợp gồm Al.85 gam hỗn hợp 3 kim loại X. Al.5625M C.72.8) gam muối khan .1 mol mỗi khí SO2.4.92 gam. 24 gam Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 8.4M D.35 B. 2. Nung muối khan tới khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan.Tỉ khối của X so với H2 là 19.2M B.6 C.37 và 27.96 lít và 5.862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng.1mol N 2O.3 gam.9 C. 87. 82.52 gam.Y.6 gam và 0. và 2.5 và 27. 162.53%. 13.8 B.72 lít khí duy nhất hóa nâu trong không khí và còn lại 0.76 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). D.8 lít khí N2O ( đktc) và dung dịch X.Tìm a A. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A. 31. 106.36 D.6 gam và 0.2.25%. 82. 47.Cô cạn A thu được (m+55.4 và dung dịch B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A.Tìm V A.22M Câu 11: Cho 12.108 và 0. C. 51.65 và 30. 55.6 gam D. 15.6 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại Fe. D.625M B.25 và 15. 34.2 gam B.6 ga Câu 10: Hòa tan 10. và 2. H·y x¸c ®Þnh tæng khèi lîng kim lo¹i ban ®Çu. b. C.6 gam và 0. 23. 37. 98 gam C. A. a là: A. 106.22M C. 53.625M Câu 15: Cho 11.12 D.725 Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hh (Fe.26 Câu 8: Cho hỗn hợpX gồm 0. 34. Tìm m? 11 A.2 C. B.6) gam muối khan . 12. 105. 13.Y.Tìm b A 0.6 gam và 0. 156.48 lít và 5. 0.98. D.24 DẠNG TOÁN VỀ SẮT Câu 17: Cho 0. 107. thu được dung dịch E và 2. 8.35g.08. Mg.25 và 27. Cô cạn dd A thu được (m+18. B. Câu 5: Cho 2. 68.88 gam. Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 0.Z trong lượng vừa đủ 2 lít dd HNO3 nồng độ b mol/lthu được khí không màu . 6. hóa nâu trong kk và dd A chỉ chứa muối nitrat của 3 kim loại.2M D.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X.04 gam B.001M. 156. 1. NO2. 10.5 và 15. Xác định a. Tính V và m A. C.5 B .35g.80.2 mol Fe vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 6.9 và 25. 33.6 D.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. 10. B.5 gam.96 lít và 3. 4. Câu 12: Cho m gam Al tác dụng ht với 150 ml dd HNO3 đủ thu được khí N2O duy nhất (đktc) và dd muói A. Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1. và 0. 108. 55.136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu.48 lít và 3. 0.08 mol HNO 3 thấy thoát ra khí V lít NO (đktc).79 và 26.04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A.Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 2M thu được 1.6 gam 8 .344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.14 DANG TOÁN KHÔNG TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 9: Cho hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Mg. 51. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng. 119.3. 162. 8. 97. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0. 0.32 gam.5M Câu 14: Cho 20.4 gam C.108 cà 0. 89. thu được dung dịch X và 1.3M C.55g và 0. Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 lo·ng nãng d thu ®îc dung dÞch Y vµ hçn hîp Z gåm 0.

3.52 gam C. C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.68g kim loại không tan.2M.2 lít. 0. B.10.2M và H2SO4 0.8 và 2. 1.72 C. Giá trị của m và V lần lượt là A.8M vào nữa. 0. A.448 lít C. 2.48. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất).24 gam D.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0. 10. 137. 17. B.12 gam Fe và 1.04 gam B.8 và 4. 25. 400 ml D.4 gam bột kim loại Fe bằng dung dịch HNO 3.4 mol HCl thấy có khí NO bay ra.15 mol Fe và 0.0 lít. thu được 3. B.2M . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4.7 gam B. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn.896 lít D.04 gam hỗn hợp A : Fe .1. C. B. 108.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M. Trị số của m là: A. 10. Cho thêm H2SO4 loãng dư vào dung dịch sau phản ứng thấy tiếp tục có khí bay ra với thể tích V lít đo ở đktc. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0.8 và 2. thu được 0. Giá trị của m là A. dung dịch Y và còn lại 2. 24.92 gam C. V lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. 17.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO). Trị số của m là: A. 27.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.688 lít. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.5.4 B.792 lít D. 3.20. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). đồng thời cũng có khí NO thoát ra.448 lít khí NO(dktc). 0. 300 ml C. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. có 3. C.8 gam C.4.8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y .5M và NaNO3 0. Câu 20: Tính thể tích HNO3 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18.8 và 2. 12. 9 . Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch X và 1. B. 1. Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe . Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. ở đktc).376 lít Câu 25: . 2. 390 ml Câu 28: Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO 3 2M.9.48. 3.6 gam B. 10.8 lít D.24 lít Câu 32: Cho hỗn hợp 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tính m? A. thu được m gam muối khan.2M và H2SO4 0. B. 17.48. Giá trị của m là A.12 lít B. 500ml Câu 21: Cho 34. ở đktc). Cho 6. 0. 360.N02 .60 gam B. Cho thêm V (ml) dung dịch NaOH 0. 380 ml D.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.giá trị của V A. 151.24. 4. D.24. Để hòa tan vừa hết chất rắn. đun nóng và khuấy đều. thu được 4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan . 61. D. D. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0.6 gam Fe và 9. 5.81 gam Câu 22: Cho 61.72g Mg và 0.8.4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0. C. 0.56 lít B. ở đktc).Cu ( có tỉ lệ khối lượng tươn ứng là 3:7) phản ứng với 350ml dun dich HNO3 0. 9.8 và 4. 400 ml C.8 gam D.48 lít D.78(g) kim loại và thu được V lit (đktc) hỗn hợp g gồm NO .6 gam Cu. 1.6 lít.4 gam kim loại.25M.36 lít. Giá trị tối thiểu của V là A. 120. 56.136 lít khí NO thoát ra (đktc). 10. có khí NO thoát ra.8 và 2.Tính giá trị của m ? A.2 gam Câu 24: Hòa tan 8. khi phản ứng kết thúc thì còn 3.84. 0.5. còn lại m gam chất không tan. C.6 gam C. 5.56 gam D.54 gam Câu 29: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. D.Câu 18: . 62.5M vào dung dịch X.84 D. 10.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là: A.24 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 1. 55. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị V là A. 1. B.64. 11.28 lít Câu 34: Cho 6.92 g Cu vào 240 ml dung dịch HNO3 1M. 3.8 và 4.8 Câu 33: cho 5.36 lít C.84 g Fe và 1. 3. 22.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. thu được 0.15 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe có tỉ lệ số mol là 1: 1 ( biết sản phẩm thu được là khí NO) A. C. 2. 17. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.48 lít khí NO (đktc) dung dịch X và còn lại 16 gam kim loại không tan hết. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất).48. 370 ml B. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. 0. D.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. Câu 19: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ? A. đun nóng.25M. 1. Giá trị của m và V lần lượt là A. 240. 97.92. Tính V để thu được lượng kết tủa là lớn nhất? A.trong đó Fe chiếm 46. 400.7.1. C.6 gam D. Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3. 200 ml B. Cô cạn dung dịch Y.67 % theo khối lượng .9 gam Câu 31: Cho 16 gam Cu vào dung dịch X chứa 0.24.075 mol Cu(NO3)2 và 0. thu được. Câu 23: Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5.3 mol H2SO4 đặc.8 và 4.

thu được dung dịch X. 24 gam D. 3. 18 gam B. B. 22.12 mol FeSO4.08 và 5.16.3M và AgNO3 0.8 gam B. C.68 gam hỗn hợp gồm FeO. 32 gam C.2 mol Fe và 0. D.0. D. 5. m’? A.0. Fe có khối lượng 22 gam được chia thμnh 2 phần bằng nhau. Hỗn hợp Al. 24 gam Bài 5 : cho 7. Cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư. 12 gam C. rửa sạch.2. 16 gam D. B. 52. 54.43.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. 2. D. nóng thu được dung dịch X và 3.27 và 10. 57. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m’ gam hỗn kim loại X. Giá trị của m là A. 16 gam D.6 mol Fe(NO3)2 Câu 36: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0. Cho m’ gam X tác dụng với HCl dư thu được 2.2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M. 12. 24 gam D.2M thu được khí NO và dung dịch X. 4. C.08 và 5. lọc.64 và 10. 0.6 gam hỗn hợp gồm Fe vμ Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2. 0. 8 gam A. C. Giá trị của m là: A. m1 có giá trị là : b.43.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư). B.1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A.3M và AgNO3 0. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. Giá trị của m là A.6 mol Fe(NO3)2 D.2.6 lít D.06 mol FeSO4. m2 có giá trị là: A. Cho dung dịch A tác dụng dung dịch NaOH dư được kết tủa B. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A. Giá trị của m là A. 47. C. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn.21 D. 8 gam B.4 gam Bài 4: Cho tan hoμn toàn 13. Câu 35: Cho 47. 0. 0. 48.6 mol Fe(NO3)2 B. . . 12 gam C.88 B.88.10 và 5. D.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. 2. 16 gam C. Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 20. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.36 gam chất rắn.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. thu được m gam kết tủa. D.32 C. 8 gam B.4 gam Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư. 24 gam 10 . 0.8. thu được m gam muối sunfat khan.24 mol Fe(NO3)3 và 0. 0.6 gam D. 10. 68.54 và 5. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.336 lít khí (ở đktc). 8. 34.24 mol Fe(NO3)3 và 0.96.24 lít khí. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. 6. 10.12 mol FeCl3. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.84 Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0.96 lít H 2 (đktc). 20 gam C.2 gam Fe và 2. Giá trị của m là A.3M. 36 gam Bài 2.02 mol Fe dư.08 mol FeSO4.3M.A. 16 gam B. 10.7.2 mol Fe(NO3)3 và 0.04.64 và 10. B. 10.18.16. lọc kết tủa. giá trị của a là: A. 0. a.44.24 lít H 2 (đktc) và dung dịch D. C. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H 2 (ở đktc). Tính m. B. 28. 12.Phần 2 cho vào dung dịch CuSO4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam chất rắn không tan. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. 23 gam B. TÌM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT ĐẦU VÀ CHẤT CUỐI Bài1: Cho 11. m có giá trị là: A. C. 25.Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được dung dịch A vμ 8. lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn. 0. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0.36 lít b. 10. Dạng I : LẬP SƠ ĐỒ HỢP THỨC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA. Câu 40: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1. D. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24. 1. Cô cạn dung dịch X.4.24 lít B. Fe3O4 vàFe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. 1. 0. 2.4 mol Fe(NO3)2 C. 5. 30. Số mol của các chất trong X là? A.4. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư. giá trị của m lμ: A. ở đktc). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X.07 gam Fe vào 800 ml dung dịch HNO3 3. 24 gam D.16.72 lít C. 42 gam Bài 3. 58. 32 gam C. Câu 37: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.32. V có giá trị là: A.32 và 11. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X. B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (gam) chất rắn. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.4. Lọc lấy kết tủa. a.

24% B. Cho 0.giá trị m là a) 20 gam b) 40 gam c) 25 gam d) 30 gam Bài 7. Hòa tan hết Y cần dùng 240 gam dung dịch H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo một loại muối sắt (III)).cho NaOH dư vào dd B thu được kết tủa C. 75%.06 gam một oxit sắt bị khử hoàn toàn bởi CO/to thu được m gam sắt và khí tạo thành tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư được 7 gam kết tủa.84 gam Fe và 0.42% C. C. 98. Fe2O3 C.09 mol B. Fe2O3 C.4 lít khí (đkc) thoát ra và còn lại phần không tan Y. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là A.52% 02. Thêm từ từ dung dịch KMnO4 0.84 gam s¾t vµ 0.448 lÝt khÝ cacbonic(®ktc). D. 1. Cho 28. Bµi 10.Bài 6: hỗn hợp chất rắn A gồm 0. Fe2O3 C. 91. D. 96.28 tấn 03. C.8 gam một oxit kim loại cần 2. FeO B. 3. Fe2O3. 0. Fe3O4 D. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí hỗn hợp gồm Al và FexOy.24% D.6 gam C. sau phản ứng thu được 92. B. biết trong quá trình luyện gang. 2. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ưîc Bµi 2. lượng Fe hao hụt là 4%? A.82 tấn B.448. Cho 4.Lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô rồi đem nung trong khong khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D. §Ó hßa tan hoµn toµn 10. C«ng thøc ho¸ häc cña lo¹i oxit s¾t nãi trªn lµ A. Fe3O4 D. 0. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 3. . 4. B. . FeO B. C. 65%.35 gam một oxit sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0. TÌM CÔNG THỨC CỦA OXIT1 SẮT : Bµi 1.72 lít H2 (đktc). 96. Fe2O3 D. Phần trăm khối lượng Fe trong mẫu thép là A.11% 11 . người ta chuyển hết silic thành SiO2 với khối lượng 0. thoát ra 0.15 mol HCl. FeO B. FeO B.6 gam D. FeO B. Công thức của hợp chất sắt đó là A. Fe2O3. 75%. Fe2O3 C. CTPT của oxit là A. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). 1.Hòa tan A bằng dd HCl dư thu được dd B. FeS.224. NÕu khö oxit s¾t nµy b»ng cacbon oxit ë nhiÖt ®é cao ngưêi ta thu ®u8îc 0. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. FeO. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. Fe3O4 D. sau khi chế hoá thích hợp. . Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư.112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Hòa tan X trong dung dịch NaOH dư thấy có 8.0825 gam.8 gam oxit s¾t cÇn võa ®ñ 300 ml dung dÞch HCl 1M.02 mol khí CO2. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 4. Oxit s¾t lµ A. B.224.1 mo.14 gam trong dung dịch H2SO4 loãng dư. FeO B. 2.24 g Bµi 7. 150.35 tấn C.016 lít H2 (đktc). Hàm lượng % của silic trong loại gang trên là A. CuO C. được dung dịch B. Lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch X. Fe2O3 và 0. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 6. Công thức của oxit là A. FeO D. Fe3O4. 196.35% D. Cho m gam bột FexOy hoà tan bằng dung dịch HCl.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). FeS2. Fe2O3 C.6% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải là Fe. 97. Công thức của oxit sắt là A. Fe3O4 Bµi 8. 4. Cã mét lo¹i oxit s¾t dïng ®Ó luyÖn gang.27 tấn D. 0. Fe3O4 D. 170. Bµi 11. 1. CT của FexOy là A.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. §Ó hßa tan hoµn toµn 8. Công thức phân tử của oxit là A. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn. 2. 75%.851 gam một loại gang. Bµi 12.64 gam oxit s¾t trong dd HNO3 thu được 0. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 69.10 mol C. FeO và 0.8 g B. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26. Từ 2. Fe3O4 D. D. Fe3O4 D.1M vào dung dịch X cho đến khi dung dịch này xuất hiện màu hồng thì đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4.35 gam chất rắn X. 150. Oxi hoá hoàn toàn 21 gam bột Fe thu được 30 gam một oxit duy nhất. sau đó thêm NaOH dư. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 9. Fe2O3 B.896 lít khí NO duy nhất ( đktc) Oxit s¾t lµ A.94 g D.11 mol D.448. Giá trị của a là A. 27 gam B.12 mol Bài 8 Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. 69.1 mol Fe3O4. kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn.31% B. Khối lượng m là A. Fe3O4 và 0. sau phản ứng thu được 0.8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Fe3O4 và 0. MgO B. A. FeO hoặc Fe3O4 Dạng V : MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 01. 80.6 gam DẠNG II.88 lít H2 (đktc).36 g C. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 5. Fe2O3 C. 2. Fe3O4 C. . FeCO3. FeO. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Khử hoàn toàn 4. Fe2O3 và 0.24% C. 0.

Al. Cho bột Fe vào dung dịch chứa 0.18 g B. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 12. Giá trị của m là A.8M B. 28 gam 18 Hòa tan hết m gam Fe trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 0. NO và dung dịch X.20 D. Hematit.89 gam 15 Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8. Ag và Fe B. Cô cạn dung dịch X thu được 61. hematit . 11. 11.02 mol AgNO3 và 0. Fe(NO3)3 D. 69. 43.4 gam chất rắn B.44 gam C. 34. Hoàn tan 10 gam hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong nước. 10.5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO) A. 46. để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100ml dung dịch HCl 2M.72 lít H2 (đktc) thoát ra và còn một chất rắn không tan. H2SO4 B. lấy 20 cm3 dung dịch A làm mất màu vừa đủ 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. 22. 4. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng. Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. Giá trị V là A. manhetit. KMnO4 và FeSO4 08. hematit. 64 gam B.88 lít H2 (đktc).54 g C. Ag và Cu C.03M.04.36 g 14 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y.8 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch có 1. 96.8 gam B. Có hỗn hợp các chất Fe. Xiđerit . Fe 10.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l.68% B. Giá trị của x là A. Trong A có A. Cho 28 gam Fe vào dung dịch chứa 1. 11.2 gam C.2M D.05 gam 17 Cho 5.6 gam D. thu được b gam nước và c gam rắn A. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp là A. manhetit. 8. 16.19 lít D. Kết thúc phản ứng. Dung dịch có chứa 9.6 gam B. 1. xiđerit B. FeO + HCl B. Xiđerit. manhetit.08 gam bột Fe vào 150ml dung dịch AgNO3. 2%-5% D.20 C.1 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư. 2%-4% C.24 gam B.45% D.24% C. 0. được 200 cm3 dung dịch. 40. 18. Giá trị của m là A. thêm H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Cu và Fe D. Mg. 96. 60% 06. Lọc lấy chất rắn. Cho 3.72 lít H2 (đktc). FeSO4 và H2SO4 C. D.12 gam FeSO4 và 9. 0. m có giá trị là A. lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9.16 gam 16 Cho 200ml dung dịch AgNO3 2.6 gam C. cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 44. 40. Cho Fe hoà tan trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ).5 gam hỗn hợp bột Fe. C. 43. được rắn A có khối lượng 3 gam.6 gam 07. 27 gam B. Sau khi phản ứng xảy ra xong. 80. 57% B. Fe + Fe(NO3)3 3: Tên của các quặng chứa FeCO3. 8. 31. 14. Nếu ngâm 16. H2SO4 và KMnO4 D.84 gam D. 31. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17.045 mol H2.58 gam KMnO4. Al2O3. 0. hematit.6 gam tinh thể FeSO4.4 gam C. Ag.48 lít B.72 lít H2 (đkc). 6. 0. chất nào còn dư? A. <2% 2: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điểu chế các muối Fe(II)? A. 1. 0.2 gam D. FeS2 lần lượt là A.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng C. thấy có 6. manhetit . Fe(NO3)3 và AgNO3 C.0M C. Từ dung dịch thu được ta kết tinh được 55. 17.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ. xiđerit 4: Dung dịch FeSO4 không tác dụng với: A. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. dd K2Cr2O7 D. 59% D. dd KMnO4 C. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp là A.7M 19 Cho 5.28 gam chất rắn và dung dịch X.59 gam D. Fe3O4 . Hòa tan hết chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thu được 6. 14. FeCO3 + HNO3 loãng D. 16 gam MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CẦN LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT.11% 05. Cho 5. 48.96 13.96 lít 09. 108 gam 11.1 mol AgNO3. 31. Giá trị của m là A. Nung a gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 với H2 dư.20 gam C.92 gam chất rắn khan. kết thúc phản ứng được chất rắn và dung dịch muối. Pirit. 21. Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn.4 gam D. Giá trị của x là A. 58% C. 32. pirit. Fe2O3.72 lít C. dd H2SO4 đặc. Phản ứng kết thúc. 1: Thành phần % về khối lượng của cacbon có trong gang là: A.1 gam chất rắn Y. Giá trị của a là A. Cu.5M thu được dung dịc A và 40. thoát ra V lít H2 (đktc). Giá trị b là A. nguội B. thu được dung dịch X chứa A. 1.08 g D.18 gam D. lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam rắn. Fe(NO3)2 và AgNO3 B.10 gam C. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6.6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 1M.7H2O. pirit.28.4 gam D.04 gam B.88 B. 15. 18.8 gam C. 118. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26. dd I2 12 . pirit. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu.7 gam B.01 mol Cu(NO3)2. 1%-2% B. Hoà tan hết A trong dung dịch HCl dư 0.

Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH → Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 Các dd (dung dịch) X. Phát biểu đúng là A. NaCl B. Cu có số mol bằng nhau.84% B. BaCl2. Fe3O4. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ 18. Ba(NO3)2. Fe3O4.5. C.0448 lít khí CO2 (đkc). nguội). Fe3+< I2 < MnO4– B. FeCl2. HCl. Z lần lượt là: A. AgNO3 dư D. Trong dung dịch X có chứa: A. 0. Pirit 12: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl. Hỗn hợp X gồm Al. Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+. Hematit B. Zn. FeCl3 D. HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no. Fe2O3. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. đơn chức (CnH2nO2): -Ete đơn chức. MnO4–< Fe3+< I2 17 Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 . AgNO3 B. Fe2O3 C. Cl2 C. B. AgNO3. Y. 8: Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Fe(NO3)2. H2SO4 (đặc. D. AgNO3 C. NaOH dư B. C. 9: Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO 3 dư. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng kẽm dư. Cu.48% D. nóng). FeCl2. Kim loại M là: A. Fe3O4. Cl2 . 4. FeCl3. MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần A. D. Fe(OH)3 16 Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. Số chất tác dụng với HNO3 đặc nguội tạo sản phẩm khử (NO2) là: A. 5 B. Fe(NO3)2. 0. H2SO4 (đặc. 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O D. CO2 C. C. 1. người ta có thể: A. Fe(NO3)2.42% D. Fe2(CO3)3 D. 0. Thành % phần trăm về khối lượng của C có trong mẫu thép là: A. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng sắt dư. nóng). Tíng oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 C. 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2 KCl + I2 C. Fe(NO3)3 D.68% 14: Cho dãy các chất: Fe. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. +X +Y 10: Xét phương trình phản ứng : FeCl 2 ¬  Fe → FeCl3 . D. no (CnH2nO): 2n-2 2n-3 2n-3 2n-2 (1<n<6) (2<n<7) (2<n<7) (1<n<5) 1 (n-1)(n-2) (2<n<6) 2 1 (n-2)(n-3) (2<n<7) 2 -Amin đơn chức. I2 < MnO4–< Fe3+ D. NH3 dư CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I.FeCl3 . dung dịch HNO3 (đặc. B. Để bảo quản dung dịch FeCl 2 thu được không bị chuyển hó thành hợp chất sắt ba. nóng). Y lần lượt là: A. 6. đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức. Ba(NO3)2. Manhetit C. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 7. FeO và Fe2O3. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HCl dư. FeO. Hoà tan hỗn hợp gồm FeCO 3. 6 C. Cl2 B. Fe(NO3)3.mạnh hơn của Br – B. Fe(OH)3. 15: Cho Na2CO3 tác dụng với FeCl3 không tạo ra: A. D. H2SO4 (loãng). FeCl3. H2SO4 (đặc. Cr. AgNO3 dư. I2. 3. FeCl3. D. no (CnH2n+3N): 2n-1 (n<5) 13 . dung dịch NaOH. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi (không có không khí) được chất rắn Z. Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2O B. HCl dư C. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. no (CnH2n+2O): -Xeton đơn chức. Tính khử của Cl. nóng dư được dung dịch X. I2 < Fe3+< MnO4– C. FeCl2. Xiđerit D. Phản ứng nào dưới đây hợp chất sắt đóng vai trò oxi hoá : A. Hai chất X. no (CnH2nO) : -AxitCacboxylic đơn chức. Chất rắn Z là A. 11: Quặng sắt có hàm lượng % Fe nhiều nhất là A. no (CnH2nO2): -Este no. Fe(NO3)2. Fe2O3. B. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HNO3 dư. BaCl2. FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc. B. Al 13: Nung một mẫu thép có khối lượng 5g trong O2 dư thu được 0.

no: H% = 2 -2 MX MY II. sau pư tạo hh Y thì: H% = 2 -2 MX MY *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anđehit đơn chức. sau đó cho dd sau pư tác dụng vđủ với b mol NaOH: mA = MA b −a m 9) Tính số liên kết π theo số mol CO2 và H2O thu đc khi đốt cháy: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở.. mạch hở A (CnH2n+2Ox) cần k mol O2 thì: 2 k −1 + x 3 n= 4) Đốt cháy ancol đơn chức. sau khi cho đi qua bột Ni nung nóng tạo ra hh không làm mất màu dd Br 2 và có PTK là M2 thì: n= ( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) Chú ý: Dùng khi H2 dư hoặc M2<28 đvC *Đối với ankin: n = 2( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) 11) Tính % ankan A tham gia pư tách (gồm tách nước và cracking): tách ankan A. tri. VÔ CƠ: 1)Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thì: nkết tủa = nOH − − nCO2 (nkết tủa ≤ nCO2 ) Chú ý: Chỉ áp dụng khi biết được bazơ pư hết hoặc tạo 2 muối 2) Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd chứa hh gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba)OH)2 thì: nCa 2 + xem chất nào pư hết và tính kết tủa theo chất đó 3) Tính thể tích CO2 cần hấp thụ vào dd Ca(OH)2 để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu : 14 Tính nCO 2 − − nCO2 . tetra.n H 2O = k nA thì A có số π = (k+1) 10)* Cho hỗn hợp gồm anken CnH2n và H2 có PTK là M1. no (hoặc hh ancol đơn chức. n peptit tối đa tạo bởi hh gồm x amino axit khác nhau Số n peptitmax = xn 6) Tính số triglixerit tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic béo: Số trieste = n 2 ( n + 1) 2 7) Tính số ete tạo bởi hh n ancol đơn chức: Số ete = n( n +1) 2 8) Tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl.2) Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào pư cháy: nCO2 Số C = n H 2O − nCO2 3) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no. cháy cho n CO2 . tạo hh X thì: %Apư = MA −1 MX 12) Tách V(lít) ankan A  V’ (lít) hh X thì: MA = V' MX V 13) *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anken: tiến hành pư hiđro hoá hh X (C nH2n và H2 có tỉ lệ mol 1:1). sau đó so sánh với 3 .. no) tạo thành CO 2 và H2O thì: mancol = m H 2O - mCO2 11 5) Tính số đi. ….

( 3n NO + n NO2 + 8n N 2O + 10n N 2 ) Không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng 0 10)Tính số mol HNO3 cần dùng để hoà tan hỗn hợp các kim loại (HNO3 phải dư để nếu có Fe thì sẽ ko tạo muối Fe2+): n HNO3 = 4n NO + 2n NO2 + 12n N 2 + 10n N 2O + 10n NH 4 NO3 15 . nCO2 = n↓   nCO2 = nOH − − n↓ 4)Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuát hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 3n↓   nOH − = 4n Al3+ − n↓ 5) Tính thể tích dd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu  nH + = n↓   nH + = 4nAlO2− − 3n↓ 6) Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 2n↓   nOH − = 4nZn2+ − 2n↓ 7) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 tạo khí H2: mmuối sunfat = mhỗn hợp kim loại + 96 n H 2 * Dung dịch HCl tạo khí H2: mmuối clorua = mhỗn hợp kim loại + 71 n H 2 8) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 loãng: mmuối sunfat = mhỗn hợp oxit kim loại + 80 n H 2 SO4 * Dung dịch HCl : : mmuối clorua = mhỗn hợp oxit kim loại + 27.5 n HCl 9) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO 3 dư (không có sự tạo thành NH4NO3): mmuối nitrat = mkim loại + 62.

giải phóng khí SO2: mmuối = 400 (mhỗn hợp + 16 n SO2 ) 160 15) Tính khối lượng Fe đã dùng ban đầu khi oxi hoá lượng sắt này bằng oxi  hh rắn X.n dư. sau pư tạo hh Y H% = 2 -2 MX MY 21) Cho kim loại M (có hoá trị n) có hiđroxit lưỡng tính.11) Tính khối lượng muối sunfat thu được khi cho hỗn hợp các kim loại pư với H 2SO4đ. nóng. số mol nOH − = 4 n M n + OH − dùng để kết tủa hoàn toàn ion Mn+ sau đó tan hết kết tủa là: =4 n M 16 . nếu: * Hoà tan X bằng HNO3 loãng. Fe có thể pư với Fe3+ 13) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với HNO 3 dư: * Tạo khí NO: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 24nNO) 80 * Tạo khí NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 * Tạo cả NO và NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 + 24nNO) 80 14) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với H2SO4đ. dư  NO: * Hoà tan X bằng HNO3 đặc. dư  NO2: mFe = mFe = 56 ( mhỗn hợp + 24nNO) 80 56 ( mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 16) Tính thể tích NO hoặc NO2 thu được khí cho hh sản phẩm sau pư nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO 3: * * 1 [3nAl + (3x-2y) n Fe x O y ] 3 n NO2 = 3nAl + (3x-2y) n Fe x O y nNO = 17) Tính pH của dd axit yếu HA: pH = − 1 (log Kaxit + log Caxit = -log (α.Caxit) 2 18) Tính pH của dd bazơ yếu BOH: pH = 14+ 1 (log Kbazơ 2 + log Cbazơ ) 19) Tính pH của dd gồm axit yếu HA và muối NaA: pH = -(log Kaxit + log Ca Cm ) 20) *Tính hiệu suất tổng hợp NH3: Tiến hành tổng hợp từ hh X (N2 và H2) có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3.n tạo khí SO2: mmuối = mkim loại + 96 n SO2 12) Tính số mol H2SO4đ.n cần dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại tạo ra SO2: n H 2 SO4 = 2n SO2 Chú ý: Nếu có Fe dư.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful