ThS.

Trần Văn Hòa :0989999888
Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,560.
Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.
Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO
(đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ
khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau
phản ứng là
A. 28 gam.
B. 26 gam.
C. 22 gam.
D. 24 gam.
Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 5,6
gam.
B. 6,72 gam.
C. 16,0 gam.
D. 8,0 gam.
Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam
chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al 2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn
(Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là
A. 5,60 lít.
B. 4,48 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 9. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất
rắn thu được sau phản ứng là:
A. 39g
B. 38g
C. 24g
D. 42g
DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN
Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là
A. 40 gam.
B. 0,4 gam.
C. 0,2 gam.
D. 4 gam.
Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao
nhiêu gam?
A. 1,6 gam.
B. 6,4 gam.
C. 8,0 gam.
D. 18,8 gam.
Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối
lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là
A. CuSO4.
B. NiSO4.
C. MgSO4.
D. ZnSO4.
Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay
đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là:
A. 0,54 gam.
B. 0,108 gam.
C. 1,08 gam.
D. 0,216 gam.
Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân
cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 1M.
B.0,5M.
C. 2M.
D. 1,125M.
Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết
ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO 3 ban
đầu là (Ag=108)
A. 0,429 A và 2,38 gam.
B. 0,492 A và 3,28 gam.
C. 0,429 A và 3,82 gam.
D. 0,249 A và 2,38 gam.
Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l
các chất có trong dung dịch sau điện phân là
A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.
B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.
C. AgNO3 0,1M
D. HNO3 0,3M
Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl 2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện
phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là
A. 1M.
B. 1,5M.
C. 1,2M.
D. 2M.
Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện
phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:
A. Zn.
B. Cu.
C. Ni.
D. Sn.

1

Fe. 0.48 gam trong dung dịch AgNO 3. Mg trên vào 400 ml dung dịch gồm AgNO 3 1M và Cu(NO3)2 0. có tỉ khối so với H2 là 19.46 Câu 3: Cho 2. 21. Cu.32 gam kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được 7. TỔNG HỢP Câu 1: Hòa tan hòan toàn 10 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4.84 gam C.0 gam. D. 3. 2. có 672 ml khí H 2 (đktc). Mặt khác 2. B. 0. 2.28 % D.08 gam D. 3.97 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 sinh ra hỗn hợp hai khí NO và N 2O có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 2. D.77%. % khối lượng của Mg trong hỗn hợp là: A.595 gam. Zn tan hết trong dung dịch HCl dư.025 và 0. Zn C. Xác định V 2 . C. Khối lượng catot tăng là A.16 gam Câu 15: Hòa tan m gam Al. khối lượng chất rắn còn lại là: A. Câu 12: Ngâm thanh Cu khối lượng 8. 12.28 gam.12 lít khí H 2 (đktc). Câu 9: Cho 1.38 gam Câu 19: Cho 12. B. Al.9 B. Zn D.5V lít. 1.02 và 0. Zn.49 C. B. Mg vào HCl dư cho 6.23%.36 lít khí thoát ra (đktc).5 gam X tác dụng hết với khí clo dư thu được 6. Fe. Zn. Fe. 69. C.01 và 0.52 gam. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư.2 gam B. Câu 6: Cho 12. 30. D.2 gam. 18. Tính m kết tủa phản ứng kết thúc hoàn toàn. Hòa tan hoàn toàn kết tủa Y trong dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được Vlít khí SO2 (đktc).2 mol Fe(NO 3)2. thể tích H2(đktc) sẽ là: A.6 gam. 0. D. Xác định kim loại R: A.89 % Câu 10: Hoà tan hết 5. 0. 42.64 gam.4 C. Khối lượng muối trong dung dịch X là: A. 19. 24. Câu 11: Cho 4.55 gam. Câu 13: M là một kim loại. Kim loại M là: A.295 gam.035 Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4.2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0.6 gam D.6 gam Na vào 400 ml dung dịch FeSO4 1M. Cr D.2 gam B. 49.16 gam. 20 gam B.68 lít NO(sản phẩm khử duy nhất.2 gam Fe vào 400ml dd AgNO3 1. C.03 và 0. B. 54. phản ứng xong thì có bao nhiêu gam kết tủa thu được? A. M là : A. Cu(NO3)2 0. Mg Câu 5: Lấy m gam kim loại M hoà tan hết trong dung dịch Ba(OH) 2 thu được V lít H2(đktc). 43. Cho 1. 0.2 mol Zn vào dung dịch chứa 0. Fe. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 22. 7.8M khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.2 D.8 gam C. C. 5. 54.864 gam.3125.4 gam B. 94 D.4 gam muối bạc nitrat cho đến khối lượng không đổi.32 gam. 18 gam. A. 5. 63.53%.1 mol AgNO3. Fe Câu 18: Cho 11.04 C. C.6 gam D. V lít.48 lít H 2 (đktc). D.392lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO 2.6 gam kim loại kết tủa. Tính giá trị m A.32 gam C. C. Phần trăm khối lượng Fe trong X là: A. 22.8M.2M. 5.5V lít. Khối lượng kết tủa thu được là: A. Sau một thời gian cân lại thấy khối lượng thanh Cu nặng 10 gam. 13. 12. Tính số mol của từng khí? A. C. sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7 gam. 0. Al. 0.224 lít khí (đkc) ở anot. 50. Fe làm 2 phần bằng nhau.1 mol Cu(NO3)2. 14.52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thấy có 3. 48.2 Câu 2: Cho 0. 51. Kim loại M là: A. 1.96 lít khí H 2 (đktc). Phần 1 hoà tan trong dung dịch HCl dư được 8.72 lít khí (đktc). Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1. B. 14 gam D. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A. B.08 gam D.44 %. Tính khối lượng kết tủa sau khi kết thúc phản ứng? A. 9.4 gam Câu 17: Cho 8. Cu Câu 14: Đem nung 3.4 gam kim loại R vào 500ml dd AgNO 3 1M.6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3.5 gam hỗn hợp X gồm Mg. 3. 43.53 gam hỗn hợp kim loại Mg.thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn so với kim loại lúc đầu là 3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 14.2 gam. Zn.263 gam hỗn hợp muối.08 lít khí SO2 (đktc). Cu vào 300ml dd CuSO 4 nồng độ 0.195gam. B. 2. 11.05 D. 19. B. 18 gam C. D. 0. 1.03 B. Sau phản ứng có 48. C. Khối lượng Ag sinh ra là: A.24 gam. thu được 5. 38. 11 D.47%. 1.58 gam hh bột X gồm Zn. đktc) và dung dịch X.1 B. Câu 8: Chia m gam hỗn hợp Al. 0.376 lít H2(đktc).8 gam kết tủa Y. Nếu 2m gam M tan trong dung dịch HCl dư. 30.68 gam Câu 16: Cho 0. 12. 61. Mg B.8 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Mn Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 7.Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO 4 0. 22.2 gam. 2V lít. C.32 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng.4 mol. C.56 gam M tác dụng hết với khí Cl 2 . 24. Sau phản ứng thu được 12. 3. B. Mg B.0 gam. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. D.66 gam Câu 9: Cho 2. 2. B. Al C.5 gam.33 %. D. Phần 2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 10. C. 18. B. được 1. Cho m gam hh Al. 0.

a mol Fe bò oxi hoùa trong khoâng khí ñöôïc 5. 224 ml. FeO B. [Ar]3d6. Fe3O4 D. với I = 9. 6.6 gam hh X gầm FeO.76 lít Câu 23: Dẫn khí CO qua 16 gam CuO nung nóng thu được 14. 25. 0.2 gam B. 7.6 lít C.65A. 9. Xác định m A. 4. 34. Xeùt veà lí tính.4 mol D. Hãy tính thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc? A. FeCl2 vaø AgNO3 B. 1 mol B.8g 3 . 1500 giây. [Ar]3d6. PbO Câu 27: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được khí CO 2 và 9. hôïp chaát saét (III) laø A.6 mol C. 56 gam Câu 24: Cho khí H2 dư đi qua một hỗn hợp gồm 0. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 9/.05 mol Fe 3O4 và 0.36 gam D. Đề cương ôn tập : Caâu 1/. Zn D.1 mol MgO ở nhiệt độ cao.96 gam Câu 26: Khử hoàn toàn 2.92 gam C. 2500 giây Câu 30: Điện phân dung dịch chứa 0. thì saét A.08 gam chất rắn X. [Ar]3d5 C. 2000 giây.5M(điện cực trơ). 100s B. 26. Coù theå ñieàu cheá Fe(NO3)2 töø phaûn öùng A. 1000 giây. Trong caùc phaûn öùng oxi hoùa – khöû. Caáu hình e cuûa Fe2+ vaø Fe3+ (theo thöù töï) A. m gam hoãn hôïp FeO vaø Fe3O4 hoøa tan vöøa ñuû trong dung dòch chöùa 1. Bieát A vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch KMnO4. 784 ml. 36 gam C. coâ caïn ñöôïc 70.35g FexOy taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch chöùa 0. Fe3O4 D. 5.7 gam Al vào 100ml dd NaOH 1. so vôùi nhoâm. 37. chaát töï oxi hoùa khöû Caâu 7/. D.184 lít C. Giaù trò cuûa a laø A. FeO B.704 lít B. Cho X vào dd AgNO 3 dư thu được m gam kết tủa. FeO vaø HNO3 C. Kim loaïi M laø A.Khối lượng của kết tủa là : A. Fe2O3 C. 4. D. Cu B. 19.84 gam C.016 gam kim loại R.6g B. 52. chaát oxi hoùa C.152 lít D. Cho 100ml dd HCl 1. FeO B.07 mol B. Thể tích khí (đktc) thu được trong suốt quá trình là A. laäp phöông taâm dieän B. Chất rắn sau phản ứng cho vào dung dịch CuSO4 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A.72 lít Câu 20: Cho 2. Coâng thöùc oxit saét laø A. laäp phöông taâm dieän hoaëc taâm khoái Caâu 5/. 25.24 gam C.1M với cường độ dòng điện 9. 45.93A trong thời gian 50 phút thì dừng lại.24 lít khí NO thoát ra. 4. Fe vaø Fe(NO3)3 D. 1. C.15 mol HCl. Fe3O4 D. Vậy oxit đó là: A. 400s Câu 29: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 0. 16. 12.18mol SO2. 32.08 mol D. 43. Hoøa tan 6.92 gam hh Y gồm Cu và Fe. đặc nóng dư.2 mol HCl. Fe 3O4 và Fe2O3 trong dd HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 2.72g kim loaïi M trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 0.8 gam B.035 mol C.2 M. chaát khöû B. 1. coù tính nhieãm töø B. Cu vaø Fe(NO3)3 Caâu 11/. Sau phản ứng hoàn toàn. 5. deã bò gæ hôn D.01 mol Cu(NO 3)2 (điện cực trơ) với I = 1. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 10/. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Coâng thöùc phaân töû cuûa oxit laø A. [Ar]3d64s2 D. thời gian đã điện phân là A.04g oxit saét.2 gam B.07 mol NO2.Cho m gam kim loại này vào 400ml dd AgNO3 1.2M thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. FeO B. B.075 mol Caâu 6/. chaát oxi hoùa hoaëc khöû D. 672 ml. 8. 0.8g C. 32 gam D. vöøa coù theå hoøa tan Cu. B. [Ar]3d34s2 B. Moät oxit saét hoaøn tan trong dung dòch H2SO4 loaõng dö ñöôïc dung dòch A.4 gam một oxit kim loại MO bằng khí CO thu được 0. CuO C. [Ar]3d5 Caâu 2/.32 lít C.1 mol Cu 2O. Biết phản ứng của Cu với AgNO3 xảy ra hoàn toàn. 300s C. laêng truï luïc giaùc ñeàu hoaëc luïc phöông C. Saét coù caáu taïo maïng tinh theå A. ñoä noùng chaûy thaáp hôn Caâu 3/.05 mol CuO. Giaù trò m laø A.9 gam Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 37. 2 mol Câu 22: Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp gồm 0. 0. hoøa tan heát trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0.8M vào dung dịch A. 40 gam Câu 25: Khử hoàn toàn 14.08 lít B. Oxi hoùa hoaøn toaøn 21g boät saét thu ñöôïc 30g moät oxit duy nhaát. cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dd HNO3.65A đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng.4g D.8 lít D. Fe C. thu được m gam kết tủa . Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. 0. C. [Ar]3d5. 32. 0. 5. 43.784 gam 1 oxit của kim loại R bằng CO thu được 2. 0. 200s D.2gam B.72 gam D. Cho toàn bộ hh Y vào dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc) A.A. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 21 gam kết tủa.32 gam D. 6.064 lít Câu 28: Đện phân 100 ml dung dịch CuSO 4 0. Tính thời gian cần để điện phân biết dung dịch sau phản ứng có pH=1? A. Al Caâu 8/. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. Coâng thöùc phaân töû oxit laø A.928 lít D. 3. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 12/. daãn ñieän toát hôn C.1 mol Al2O3. Fe2O3 C. 10.48 lít B. [Ar]3d44s2. 30. 448 ml. 51. laäp phöông taâm khoái D.2 mol CO 2 và m gam kim loại. 4.6g muoái khan.

Fe(NO3)3 C.36g C. 12. 4. Giaù trò b laø A. NO2 thoaùt ra. Khoái löôïng Fe ban ñaàu laø A. Fe3O4 taùc duïng vôùi CO dö thu ñöôïc 3. Löôïng Fe thu ñöôïc. 5. khoâng phaûn öùng Caâu 17/. 84g C. taùc duïng vôùi H2SO4 loaõng ñöôïc soá mol khí H2 laø A. dd A chöùa A. 112g Caâu 21/. Coâng thöùc cuûa oxit saét laø A. khoâng coù khí thoaùt ra D. Cho x mol Fe taùc duïng vôùi y mol HNO3 thu ñöôïc khí NO vaø dung dòch chöùa Fe(NO3)2. to Caâu 37/. 7. Fe(NO3)2 B. FeSO4 vaø Ba(OH)2 C.02 mol AgNO3 vaø 0. Choïn quaëng saét coù haøm löôïng Fe cao nhaát A. NaOH C. Fe B. Khoái löôïng m laø A.4g. Deã bò nhieät phaân C. Fe(OH)3 Caâu 38/. 0. 6. Taïo thaønh khi saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc < 570oC. Khoù tan trong axit D. oxit saét töø Fe3O4 Caâu 27/.06 mol Caâu 30/. Giaù trò c laø A. Cu vaø Fe 4 . 5. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 15/. khoâng xaûy ra phaûn öùng Caâu 26/. Hoaø tan heát A trong dd HCl dö ñöôïc 0. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. 0. Cho boät Fe vaøo dung dòch HNO3. Maøu luïc nhaït B. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà Fe(OH)3 A.045 mol H2.92g D. Thaønh phaàn chính trong quaëng manhetit. Khoái löôïng m laø A. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. FeS2 B.09 mol CO. taïo muoái FeI3 C. Fe2O3 C. Ag.4g D. Coâng thöùc cuûa oxit laø A.08g hh 2oxit saét Fe2O3 vaø Fe3O4 caàn 0. 2. Fe2+ khoâng bò thuûy phaân taïo Fe(OH)2. Ñeå loaïi boû ñöôïc taïp chaát coù theå duøng A. Khöû 5. Cu vaø Fe D. FeO vaø HCl B. tan ñöôïc trong axit. Fe2O3 C. hemantit Fe2O3 C.8g moät oxit kim loaïi caàn 2.72g Fe taùc duïng vôùi O2 taïo thaønh moät oxit saét duy nhaát coù khoái löôïng lôùn hôn 9.32g B. Fe(NO3)3 B.72g C. 5. Cho Fe3O4 vaøo dung dòch HI A. Phaûn öùng keát thuùc. Cho phaûn öùng FeS2 + HNO3 → muoái X + H2SO4 + NO2 + H2O. Cho m gam hoãn hôïp FeO. FeO D. 0. Taùc duïng vôùi dd HNO3 khoâng taïo khí. Nung 6. 2. FeO B. 70g B. Ngöôøi ta thöôøng theâm ñinh saét vaøo dung dòch muoái Fe2+ ñeå A. coù keát tuûa Fe2(CO3)3 C. sau ñoù theâm NaOH dö. Fe3O4 D. FeCl2 C.2g C. Cu C. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 28/. HNO3 D. Fe(NO3)3 hoaëc Fe2(SO4)3 Caâu 18/.1M vaø CuCl2 0. B. Fe2O3 C. Fe2O3 C. Chaát raén maøu ñen. Cho m gam boät FexOy hoaø tan baèng dung dòch HCl. Fe(NO3)3. 9. Coâng thöùc FexOy laø A. X laø hôïp chaát naøo sau ñaây: A. FeS2 vaø H2SO4 loaõng Caâu 16/.38 mol hoãn hôïp khí NO. Fe3O4 D. ñöôïc raén A khoái löôïng 3g. y < 4x B. 0. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc m gam raén. giaûm bôùt söï bay hôi cuûa muoái Caâu 31/. 2. Fe2(SO4)3 C.54g C.24g Caâu 14/. FeSO4 D. 1. taïo muoái FeI2 B. MgO B. taïo FeI2 vaø FeI3 D. Fe3O4 D. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. Coâng thöùc oxit saét laø A. 4. 0. H2SO4 loaõng Caâu 23/. NaOH B. Fe khoâng bò chuyeån thaønh Fe D. Fe2O3.84g Caâu 20/.18g B. Troän 2 dung dòch FeCl3 vaø Na2CO3 vôùi nhau A. Cho 14g boät saét taùc duïng vôùi 1 lít dung dòch FeCl3 0. 3. coù keát tuûa Fe(OH)3.Caâu 13/. Cho boät Fe vaøo dung dòch chöùa 0. 8x/3 < y < 4x C.04 mol B.75m gam raén khoâng tan vaø coù 0.04g Caâu 29/.016 lít H2 (ñktc). Ñoát Fe trong khoâng khí thu ñöôïc raén A (oxit saét).84g D. FeSO4 B. Nung a gam hoãn hôïp Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. B.065 mol D. Deã tan trong bazô O2 CO. Keát thuùc phaûn öùng.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. Taùch rieâng (khoâng thay ñoåi khoái löôïng) Fe2O3 khoûi hoãn hôïp Al2O3 vaø SiO2 baèng caùch duøng moät dung dòch chöùa moät hoùa chaát A. 3.045 mol H2. Fe(NO3)3 D. Hoaø tan heát A trong dung dòch HCl dö ñöôïc 0.045 mol C. Caâu 36/. pirit FeS2 B.15M.36g Caâu 19/.08g D. keát thuùc phaûn öùng. Ag. Ñieàu naøo sau ñaây sai vôùi Fe3O4? A.6g B. CuO Caâu 22/. Fe3O4 D. Lieân heä giöõa x vaø y laø A. Phaûn öùng naøo sau ñaây xaûy ra söï thay ñoåi soá oxi hoùa cuûa saét A. 5. 6. Fe2+ khoâng bò khöû thaønh Fe 2+ 3+ C.38 mol HNO3. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 24/.92g Fe.4g Caâu 25/. Ñieàu cheá Fe töø hôïp chaát X theo sô ñoà sau: X  → Y → Fe . Cho m gam Fe vaøo dung dòch chöùa 1. Trong A coù A. thu ñöôïc raén A coù khoái löôïng A. Fe(NO3)3. 4x/3 < y < 4x D. HCl C. 56g D. Muoái X laø A. Saûn phaåm khí taïo thaønh cho qua dung dòch nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 7g keát tuûa. 4. ñöôïc dung dòch A vaø coøn laïi phaàn raén khoâng tan. Fe2(SO4)3 C. Fe(NO3)2. xiderit FeCO3 D. 0. C. HNO3 Caâu 34/.94g D.58g C. Fe(HSO4)2 Caâu 33/. y ≤ 4x Caâu 32/. Cu B.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa.52g B. Hoøa tan A trong dung dòch H2SO4 loaõng taïo thaønh muoái A. coù keát tuûa Fe(OH)3 vaø suûi boït khí B.54g hh Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. 0. Fe Caâu 35/. ñun noùng ñeán khi keát thuùc phaûn öùng coøn laïi 0. FeO B. Khöû hoaøn toaøn 4. Fe3O4 B. FeCl2 vaø AgNO3 D. NH3 D. D. Dung dòch FeSO4 coù laãn taïp chaát laø CuSO4 vaø Fe2(SO4)3.01 mol Cu(NO3)2. 6.8g B. Ag. 11.

62g C. Nung a gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø CuO vôùi CO ñöôïc 57. thu ñöôïc 53. 3. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc A.4g C. Sau khi phản ứng hoàn toàn. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. ñöôïc dd X. Trong coâng nghieäp. suïc khí Cl2 qua dd X. 9. Giaù trò m laø A. B.4g muoái saét. 40g D. Chất tan đó là A. Cho dd BaCl2 dö vaøo dd coù chöùa 30. Fe2(SO4)3 Caâu 45/. D. 2. trong ñoù cacbon chieám A.15% ñeán < 2% B. FeS. S.1 mol AgNO3. Mg.01 mol NO.36g B. Fe2S3. S.31g B. Fe(NO3)3 D. B. Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. Gang laø hôïp kim cuûa saét vôùi nhieàu nguyeân toá. Hoøa tan m gam A (FeO. 80g C.24 mol Fe vaø 0. Cu. Fe(NO2)2 Caâu 42/. P.32g C.… trong gang để thu được thép. Cho FeS2 vaøo dung dòch HCl loaõng dö. Fe2(SO4)3 D. Fe(NO3)2. Fe C. Fe(NO3)2 vaø AgNO3 B. FeSO4 B.58g Caâu 49/.036 mol D. 5.04 mol NO2. nhieät luyeän B. 0. C. FeO. Nung hoãn hôïp boät Fe vaø S ñöôïc hoãn hôïp raén A. Câu 3: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại A. Fe2S3 D. Fe(NO3)3 vaø AgNO3 C. 118. thuûy luyeän C.97g D.784 gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. Fe3O4 D.6g Fe vaøo 250ml dd AgNO3 1M. 8. FeS. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. ñieän phaân noùng chaûy Caâu 47/. saûn phaåm raén thu ñöôïc A. Nhieät phaân hoaøn toaøn muoái Fe(NO3)2. coù phaûn öùng oxi hoùa .Caâu 39/. H2SO4 vaø FeSO4 C. Giaù trò x laø A. Cu. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc 4. D. B. Cho 28g Fe vaøo dung dòch chöùa 1.8g H2SO4 taùc duïng vôùi dd coù 1. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. 8% ñeán 10% D. FeS B.2 mol FeO vaø 0.34g B.8g B.01 mol NO. 7.6g C. Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch Y vaø coøn 3. Fe2O3 C. 108g Caâu 56/.4g C. 48g Caâu 43/.034 mol NO. D. D. 56. 2% ñeán 5% C. Fe(NO3)3.034 mol NO. Cho A vaøo dung dòch HCl dö. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 Caâu 60/. FeS vaø S C. Fe(HSO4)2 Caâu 52/. Cho 0. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. 5. Trong A coù A. Câu 5: Cho hỗn hợp Fe. FeCl3 C. 21. Ag. P.36g kim loaïi dö. Al hoøa tan heát bôûi dung dòch HNO3 taïo thaønh 0. FeSO4 C. 65. ñieän phaân dung dòch D. coù phaûn öùng thuûy phaân Caâu 54/. 31. B. khí taïo thaønh daãn qua Ca(OH)2 dö ñöôïc 40g keát tuûa. 96.… trong gang để thu được thép. 5 .03 mol C. Cho FeS2 vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc muoái A. C. Sau khi phaûn öùng xaûy ra xong. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. 5% ñeán 6% Caâu 51/.6g B. S Caâu 53/.01% ñeán 1% Caâu 50/. Cho 0. S.124g keát tuûa traéng khoâng tan trong axit. keát thuùc phaûn öùng ñöôïc chaát raén vaø dung dòch muoái maø sau khi coâ caïn thu ñöôïc A. Keát thuùc phaûn öùng. H2SO4 B.khöû C. FeCl3 B. HNO3.2g D. S D. S. Fe3O4. FeS B.024 mol B.01% ñeán < 2% B. 0. 38.1 mol Fe3O4 vaøo dd HCl dö. 64g B. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.11g hoãn hôïp Fe.52g D. Mn. FeSO4 C. 32g D 60. vaø coøn laïi chaát raén B khoâng tan. 0. khoâng xaûy ra phaûn öùng B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. % khoái löôïng C trong theùp laø A. Cho 5.86g D. Coâng thöùc muoái saét laø A. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. Ba. Câu 4: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. C.12g FeSO4 vaø 9. Fe. Fe. 48. 5.02 mol NO vaø 0. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc n gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0.8g Caâu 59/. (CH3COO)2Fe Caâu 55/. Fe2S3 B. thu được một chất rắn là A. Giaù trò a laø A. coù phaûn öùng trao ñoåi D. Hoøa tan m gam A (FeO.1 mol FeCO3 vôùi dd HNO3 loaõng vöøa ñuû.58g KMnO4. saûn xuaát Fe baèng phöông phaùp A. C.2g B. Giaù trò a laø A. 8% ñeán 10% D.18g Caâu 46/. Fe. Cu(NO3)2. Theâm H2SO4 loaõng dö vaøo X thì dd thu ñöôïc coù theå hoøa tan toái ña x gam Cu. thu ñöôïc dd X chöùa A. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. 7. Khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc laø A. chaát naøo coøn dö ? A. 0. 0. 58.6g raén B. 0. 56g D. H2SO4 vaø KMnO4 D. FeS Caâu 44/. thu ñöôïc muoái A. Fe2(SO4)3 D. dd coù chöùa 9. khí thoaùt ra coù tæ khoái so vôùi H2 laø 9. Khoái löôïng muoái trong dung dòch Y laø A.08g Caâu 41/. KMnO4 vaø FeSO4 SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang là A. Mn. Hoøa tan heát Fe trong dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc dd X. Fe2O3. 7.04 mol Caâu 48/. 0. 2% ñeán 5% C.67g C. phaàn khoâng tan laø A.03 mol Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 loaõng. Hoøa tan 0. FeO B. 72g Caâu 40/. 6. Suïc khí H2S qua dung dòch FeCl3 thì A. sau khi theâm tieáp NaOH dö.

4. 3. MgSO4. B. D.68 gam. Ca(OH)2. thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) bay ra.Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0. Zn. D. V1 = 5V2. Fe(NO3)2. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). C. Z lần lượt là A. FeCl3. FeS2. Câu 19: Cho 4. D. Câu 20: Cho hỗn hợp chứa 0. B. 8 gam. V1 = 2V2. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Câu 16: Cho 9. C. C. 3. 12. HCl (dư). Câu 22: Cho 0. 0.224. H2SO4 (đặc. Câu 23: Cho Fe dư phản ứng với 200 ml dung dịch HNO3 0. HCl. Fe2(SO4)3 và H2SO4. Quỳ tím.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. Fe3O4. 6. B. B. FeO. 4. C. 38. 2.7 và 9. D. FeO và 0.75. Câu 15: Cho 2.80. cô cạn Y thu được 7. Fe(OH) 2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. FeSO4. B. B.08 mol FeSO4. 9.06 mol FeSO4. C. Fe(NO3)2. Chỉ được sử dụng dung dịch chứa một chất nào trong các chất sau để nhận biết được các dd muối trên ? A. B. C.7 và 6. FeSO4.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. 2. được dung dịch Y . Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). 6. Fe2O3 và 0. Fe2O3. 7. Câu 10: Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. B. D. 12. nóng). C. D. H2SO4.64. V1 = 10V2.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. C. C.448. D. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A. FeS. 2.1 và 3. Giá trị của m là A. Câu 7: Cho dãy các chất: FeO. C. NaOH (dư). NaOH. FeCl2.7 gam. Fe2(SO4)3. 25. Ba(OH)2. 6 .48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. BaCl2. Fe2(SO4)3. Ba(NO3)2. B. Ba. 6. FeCl3.khử là A. H2SO4 (loãng). y lần lượt là A. Fe2(SO4)3 và FeSO4. D. 5. B. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá .Câu 6: Trong các chất: FeCl2. Fe(OH)2. 0.12 gam hỗn hợp gồm FeO. D. Fe(OH)3.448.1 mol Fe 3O4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M.6. FeCl2.2. FeSO4 và H2SO4.42 gam. Fe2O3 . Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. B. NH3 (dư). FeO. NaOH. 8. Fe2(SO4)3. nóng.84 gam Fe và 0.75. Ba(NO3)2. C.15 mol Cu và 0.Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0. C. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A.4 và 3. D. HCl. NaNO3. Fe3O4 và 0. .3 mol H2SO4 đặc.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. Câu 11: Có 4 kim loại: Mg.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). MgSO4. Fe3O4 và 0. C. 9. V1 = V2. C. D.224. Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): + dd X + dd Y + dd Z NaOH  → Fe(OH)2  → Fe2(SO4)3  → BaSO4 Các dung dịch X. 0. 5. FeO . nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 7. nóng). 2. thu được A. D.08. Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: . B. Công thức của hợp chất sắt đó là A. Fe(NO3)3. Fe3O4. B. nóng).80. 8. D. Số chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. FeSO4.02 mol khí CO2. B. Giá trị của V1 so với V2 là A. FeCO3. Fe2O3.2M. thoát ra 0. Fe2O3 . D. B. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. 0. 75%. BaCl2.4. Giá trị của m là A. 5. C.16.05 mol Fe2(SO4)3 và 0.1M và Cu(NO3)2 0. Câu 21: Cho 6. thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. B. B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. FeSO4. D. Giá trị của x.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. 65%. Câu 12: Có các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4.02 mol Fe dư.5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A chứa x gam FeCl2 và còn lại y gam chất rắn không tan B. Câu 8: Cho từng chất: Fe. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Câu 18: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). MgCl2 đựng trong lọ riêng biệt bị mất nhãn. 75%. C. FeCl3. MgSO4 và FeSO4. 2. 0. D. Y. thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. FeCl2. Câu 14: Hỗn hợp rắn X gồm Al. H2SO4 (đặc. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số dd của các chất sau để nhận biết các kim loại đó ? A. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. Fe 2O3. Fe.50. 75%.12 mol FeSO4. Khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. Chất tan có trong dung dịch Y là A. Fe2(SO4)3. khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau.2. C. MgSO4 và Fe2(SO4)3. Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc. nóng là A. NH4NO3.1M. Fe3O4 . AgNO3 (dư). Al(NO3)3. B. 4. Fe(NO3)3. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. H2SO4 (đặc. sau phản ứng thu được 0. D.

1. D. ở đktc) và dung dịch X. 1. D. Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H 2SO4 0. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 1. 97. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu.73 gam B. Giá trị của m và công thức oxit của kim loại là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.48 gam D.865 gam. khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 151.34 D.5) bằng dung dịch HNO 3 loãng ( dư) được dung dịch X. thu được dung dịch X và 1.75m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn 12.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Thêm tiếp vào bình 0. C. C. 17. Fe3O4. C. Giá trị của m là A. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z.25 . thu được 0. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Câu 25: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. 4 B. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. nóng thu được dung dịch X và 3. 125 .0. 10. ở đktc).8 gam một oxit của kim loại cần dùng 4. B. (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng.84.4.36 gam hỗn hợp gồm Fe.750 gam. dung dịch Y và 5.24. thu được 0. B.36. ở đktc).62. 0.5.2 .5. Câu 26: Nung m gam bột sắt trong oxi. 3 D. D. ở đktc). (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.08 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 25. D. và 3. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Giá trị của m là A.09. Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B.1 gam HNO 3 trong dung dịch thu được 0. Giá trị của V là x m+ x m+ x m+ x A. Fe(OH)3 D. 38. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18.112 lít và 3.48. C. 2. C. B.6 lít khí Z gồm NO. thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. B. Thể tích khí đều đo ở đktc. 50.8 và 4.750 gam.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.20.4.024 lít H 2. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 20. D.8 và 2. 0. Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo. 0. dung dịch Y và còn lại 2. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 34. Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A. thoát ra 0. 7. 58. tìm m? A.904.9. NO2 (ở đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng. Để hoà tan vừa đủ hỗn hợp A cần V ml dung dịch HCl nồng độ 3.72.112 lít và 3. B. FeO. 3. Cr2O3.5 . 35.52.8 và 4. thu được 1. 10. Fe(OH)2.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M.2M và H2SO4 0.2. D. B. D.24. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). FeO. 17.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là A. Giá trị của m là A. Câu 27: Cho 11. Giá trị của m và V lần lượt là A.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. 97. 0.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. 50. Fe2O3. 7. 48. 49.5. thu được 3. 132. Hoà tan hết m gam kim loại vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3.92. 1 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). sau phản ứng thu được m gam kim loại. 2. Cô cạn dung dịch Y.1M. C. dư) thu được kết tủa: A. 12. dư).155 .87 gam hỗn hợp gồm Fe. 38. B. D.45 gam 7 . Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). Cô cạn dung dịch X.53 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe ( có tỉ lệ số mol là 1: 1.0. Lấy m gam X cho phản ứng hoàn toàn với 44.2. Cô cạn dung dịch X. D.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. C.536 lít H 2. 40. 2.50. B. Giá trị của m là A.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). B. Cu(OH)2 và Zn(OH)2 C. Câu 31: Đốt cháy m gam Fe trong không khí thu được (m + x) gam hỗn hợp A gồm FeO. 0. sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là A. 136.8 và 2.25M. 106.865 gam.48. 134.98 B. 2 C. Câu 33 : Cho 0. 52.Câu 24: Cho 6. Fe 2O3. 1. Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3. (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. Câu 29: Khử hoàn toàn 10. 108.528 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí N 2O và N2 có tỉ khối hơi so với H 2 là 15. 2.4 gam kim loại. d d d d Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe. 125 .22.0.224 lít và 3.32.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. C. 3. 54. 7.65% (khối lượng riêng d g/ml). Giá trị của m là: A. 50. 5.56 . 137. 34.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.224 lít và 3. Fe3O4. 87 gam C. C. 135. Câu 30: Cho 61.64. thu được m gam chất rán khan.425 gam NaNO 3. B. thu được m gam muối sunfat khan.38 C.56 . đun nóng và khuấy đều. dư). C. D.

Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1.6 gam và 0. thu được dung dịch X và 3. 0. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A. Cô cạn dd A thu được (m+18. 0. 23.3M C. 13. b.4. 108.96 lít và 5.6 C. 19.4 gam B.98.24 DẠNG TOÁN VỀ SẮT Câu 17: Cho 0.18 gam. 10. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18.2 C.55g.65 và 30. Zn phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0.80. 68. D.22M C.2 mol Al và 0. Cô cạn X thu được m gam muối khan. a là: A.368g hỗn hợp Al. 10. 105. thu được m gam chất rắn khan.48 lít và 5.84 gam D.725 Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hh (Fe.2.6 gam D. Zn.38.32 gam.6 ga Câu 10: Hòa tan 10. C. 87. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0.Y.37 và 27.Tỉ khối của X so với H2 là 19. 89.625M Câu 15: Cho 11.85 gam hỗn hợp 3 kim loại X. 53.96 lít và 3.08 mol HNO 3 thấy thoát ra khí V lít NO (đktc). 1.862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng.Z trong lượng vừa đủ 2 lít dd HNO3 nồng độ b mol/lthu được khí không màu .72 lít khí duy nhất hóa nâu trong không khí và còn lại 0.1mol N 2O.35 B. Ni tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO3 x (mol/l) thu được 2. 6. giá trị của m.25 và 27. Mg. 34.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. 13.08 và 2.3.9 gam.136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu.5 và 15. 51.6) gam muối khan .16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư).8 và 2.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A. 97. 12. NO.72. NÕu trong dung dÞch cã chøa 110 gam hçn hîp muèi. 47. và 2.Câu 3: Hòa tan 36.) muối khan. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0. Khối lượng của Y là 5.76 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư).53%.71 gam hỗn hợp gồm Al. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A.25 và 15.5625 M D.5. NO2. 55.35 C. 4. Cô cạn dung dịch E thu được m gam chất rắn.Y. 2. Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 0. 53.48 B. 162.Tìm V A.52%.4 lít hỗn hợp 2 khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 16.28 gam chất rắn không tan.26 Câu 8: Cho hỗn hợpX gồm 0.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2.52 gam. 119. B. C. tìm V và m? A.26 B.Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 2M thu được 1. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan.2 mol NO vµ 0. 8. 34.6 D. trong đó có một khí hóa nâu trong không khí.8 lít khí N2O ( đktc) và dung dịch X. 82. 10. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.8 B.108 cà 0.Cu) có tỉ lệ mol là 1:1 bằng axit HNO3 thu được V lít (đktc) hh khí X(NO và NO2) và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư) . thu được dung dịch X và 1. Tìm m? 11 A.2 gam B. A. 33.04 gam B. B. 8.5 B .Tìm b A 0.35g. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 25. Câu 12: Cho m gam Al tác dụng ht với 150 ml dd HNO3 đủ thu được khí N2O duy nhất (đktc) và dd muói A. 107. 37. B.1 mol mỗi khí SO2. Câu 5: Cho 2. và 0.6 gam và 0.9 C. Cô cạn dung dịch X. 51.4 và dung dịch B. 106.08.6 gam và 0. Tính V và m A.88 gam. thu được dung dịch E và 2.6 gam 8 .108 và 0.8) gam muối khan .Cô cạn A thu được (m+55. 156.3 gam. D.5 gam.60 C. Xác định a. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. D. B.4 gam C. 98 gam C. 156.4M D.2 mol Fe vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 6.79 và 26. và 2.22M Câu 11: Cho 12. 106. Zn. C. Giá trị của m là A.9 gam hỗn hợp Al. 0. 31.2M D.9 và 25.12 D.36 D. Al. 24 gam Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 8.5 D. Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 lo·ng nãng d thu ®îc dung dÞch Y vµ hçn hîp Z gåm 0.48 lít và 3. Lọc bỏ chất rắn và cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. 4. 55.625M B. C. Nung muối khan tới khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn. 162.7 gam. 82.6 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại Fe.001M. không có khí mùi khai thoát ra.6 gam và 0.14 DANG TOÁN KHÔNG TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 9: Cho hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Mg.725 D. 0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A.35g. 3 Câu 13: Hoà tan hoàn toàn m gam hh 3 kim loại X. hóa nâu trong kk và dd A chỉ chứa muối nitrat của 3 kim loại.55g và 0.2 gam C.04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0. D. Tìm m và x? A. 1. Zn. A. 13.464 lít hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tỉ khối hơi so vơi He là 97 . 8.2 gam D.6 M B.5M Câu 14: Cho 20. 1.Tìm a A. 84.5 và 27.25%.92 gam. H·y x¸c ®Þnh tæng khèi lîng kim lo¹i ban ®Çu.5625M C.2M B. 15.4 gam Zn vào dung dịch HNO3 (loãng) dư.

C.24 lít Câu 32: Cho hỗn hợp 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0.8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y . B. đun nóng. Giá trị của m là A. 3.67 % theo khối lượng . thu được 0.N02 . Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối.54 gam Câu 29: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. 56. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.4. Cho thêm V (ml) dung dịch NaOH 0.72g Mg và 0. đun nóng và khuấy đều. 3. Giá trị của m và V lần lượt là A. 27. D. khi phản ứng kết thúc thì còn 3.5M vào dung dịch X. ở đktc).1. B.5. Cô cạn dung dịch Y.78(g) kim loại và thu được V lit (đktc) hỗn hợp g gồm NO .24 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 1.8 Câu 33: cho 5. 10.60 gam B. Cho 6.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0.84.81 gam Câu 22: Cho 61. 380 ml D. 10.6 lít.10. 1. 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được m gam muối khan. Giá trị tối thiểu của V là A.8 và 2.04 gam hỗn hợp A : Fe . D. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất).2 lít.075 mol Cu(NO3)2 và 0.792 lít D.8 và 2. Giá trị của V là: A. 360. Câu 19: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0.9 gam Câu 31: Cho 16 gam Cu vào dung dịch X chứa 0.48 lít khí NO (đktc) dung dịch X và còn lại 16 gam kim loại không tan hết.6 gam Fe và 9. 2.84 D. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu.64.8 và 4.Tính giá trị của m ? A. C.688 lít. 151. có khí NO thoát ra. thu được 4.24 gam D. 1. 24. C. 137.20. 500ml Câu 21: Cho 34.Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan . 400 ml D.24. 62.1. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 1. 3. 200 ml B.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.84 g Fe và 1.5.448 lít khí NO(dktc). 120. ở đktc).2 gam Câu 24: Hòa tan 8. 400. 0. 9. C. có 3.48.2M .48 lít D. 5. thu được 3. 22. 390 ml Câu 28: Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO 3 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.04 gam B. 10. 300 ml C. 17.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.72 C. 12.92 g Cu vào 240 ml dung dịch HNO3 1M. 2.giá trị của V A. A. Trị số của m là: A. dung dịch Y và còn lại 2. Giá trị của m là A. 1.25M.15 mol Fe và 0. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0.8 và 2. Giá trị của m và V lần lượt là A.92 gam C. Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0.448 lít C.25M.6 gam Cu. B.4 gam kim loại. 0. 1. còn lại m gam chất không tan.Cu ( có tỉ lệ khối lượng tươn ứng là 3:7) phản ứng với 350ml dun dich HNO3 0. C.4 gam bột kim loại Fe bằng dung dịch HNO 3. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất).2M. Tính m? A. ở đktc). B. B.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0.3 mol H2SO4 đặc. B.8 và 2. Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch X và 1.4 B. 0. Tính V để thu được lượng kết tủa là lớn nhất? A. 5.4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.48.9.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO).2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. 2.56 lít B. cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. đồng thời cũng có khí NO thoát ra.8.48. C. Câu 23: Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 17.2M và H2SO4 0.Câu 18: .6 gam C.4 mol HCl thấy có khí NO bay ra. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.28 lít Câu 34: Cho 6. C.24.8M vào nữa.8 gam C. 17. 55. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. 0. 400 ml C. Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe .8 và 4. 240. 97.12 gam Fe và 1.48.8 gam D.5M và NaNO3 0. 4.trong đó Fe chiếm 46.92.56 gam D. 9 .7 gam B.2M và H2SO4 0.0 lít.8 và 4. 3. Giá trị V là A. Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3.376 lít Câu 25: . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.896 lít D. D. Câu 20: Tính thể tích HNO3 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ? A.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M.6 gam D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Trị số của m là: A. 10. Cho thêm H2SO4 loãng dư vào dung dịch sau phản ứng thấy tiếp tục có khí bay ra với thể tích V lít đo ở đktc. B.15 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe có tỉ lệ số mol là 1: 1 ( biết sản phẩm thu được là khí NO) A. 11. 108.68g kim loại không tan.24. 10.12 lít B. D. 25. 17. V lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. thu được 0. 3.52 gam C.36 lít.6 gam B.136 lít khí NO thoát ra (đktc). D. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4.8 lít D. 0. 61.36 lít C.7.8 và 4. 370 ml B. Để hòa tan vừa hết chất rắn. 0. thu được.

Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (gam) chất rắn. 24 gam D.44. m’? A. TÌM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT ĐẦU VÀ CHẤT CUỐI Bài1: Cho 11. 5.3M. 25. Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 20. 22. 54.88 B. Cô cạn dung dịch X.24 lít khí. 68.6 gam D. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. C.16.18. m có giá trị là: A.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư). nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn.10 và 5. Cho m’ gam X tác dụng với HCl dư thu được 2. 0. 52. D. 32 gam C.7. 12. C. rửa sạch.2 mol Fe(NO3)3 và 0.4.96. 36 gam Bài 2.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. giá trị của m lμ: A.2 mol Fe và 0. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn.88. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. 10. 16 gam C.32 C.2. .24 lít B. 8 gam B. 20 gam C.0. 12. 8. 24 gam D. 48. 10.08 và 5. 0. D. Giá trị của m là A. Giá trị của m là A. 28. 3. D. Fe3O4 vàFe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. 2. 23 gam B. thu được dung dịch X. 18 gam B. 4.6 mol Fe(NO3)2 B. . 5. nóng thu được dung dịch X và 3.6 mol Fe(NO3)2 D. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X. 16 gam D. B. 0.8 gam B. 8 gam A. 24 gam D.54 và 5.24 mol Fe(NO3)3 và 0. a.6 mol Fe(NO3)2 Câu 36: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0. 2.96 lít H 2 (đktc). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. V có giá trị là: A.4.64 và 10. lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn.84 Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0. Câu 35: Cho 47. Hỗn hợp Al.43. Giá trị của m là A. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24. 16 gam B. 30. 0.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. lọc kết tủa.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc.3M và AgNO3 0. B. Câu 37: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.16. 42 gam Bài 3. D. B. m1 có giá trị là : b.0.12 mol FeCl3. C.16. 1. Dạng I : LẬP SƠ ĐỒ HỢP THỨC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA. B.2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M. Giá trị của m là A.32 và 11. 24 gam Bài 5 : cho 7. C. m2 có giá trị là: A. Cho dung dịch A tác dụng dung dịch NaOH dư được kết tủa B. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0. a. 10.07 gam Fe vào 800 ml dung dịch HNO3 3.6 lít D. 32 gam C. D. 1. Số mol của các chất trong X là? A.336 lít khí (ở đktc). Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H 2 (ở đktc). 0.8. 0.6 gam hỗn hợp gồm Fe vμ Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2.02 mol Fe2(SO4)3 và 0.4.43.06 mol FeSO4. giá trị của a là: A. 47. Cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư. 2.21 D.08 mol FeSO4. 8 gam B.3M. thu được m gam muối sunfat khan.3M và AgNO3 0.36 gam chất rắn.Phần 2 cho vào dung dịch CuSO4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam chất rắn không tan. thu được m gam kết tủa.A. Lọc lấy kết tủa.04. 10.05 mol Fe2(SO4)3 và 0.24 lít H 2 (đktc) và dung dịch D. 58. Tính m.64 và 10. 34.02 mol Fe dư. 12 gam C. Giá trị của m là: A.08 và 5. B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m’ gam hỗn kim loại X. C.2M thu được khí NO và dung dịch X.Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được dung dịch A vμ 8.4 mol Fe(NO3)2 C.4 gam Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư.12 mol FeSO4. B.68 gam hỗn hợp gồm FeO.2 gam Fe và 2. 0. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. 0.72 lít C. 24 gam 10 . C.4 gam Bài 4: Cho tan hoμn toàn 13. ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.24 mol Fe(NO3)3 và 0.36 lít b. lọc. 16 gam D. 10. 6.1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. 12 gam C. Fe có khối lượng 22 gam được chia thμnh 2 phần bằng nhau. Câu 40: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1.2.32. 57. D. 0. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.27 và 10.

896 lít khí NO duy nhất ( đktc) Oxit s¾t lµ A. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ưîc Bµi 2. D.84 gam Fe và 0.36 g C. . 75%.cho NaOH dư vào dd B thu được kết tủa C. Fe2O3 C. lượng Fe hao hụt là 4%? A.14 gam trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Fe3O4 và 0. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư. B. 196. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). 150. 27 gam B.35% D.4 lít khí (đkc) thoát ra và còn lại phần không tan Y.1 mol Fe3O4.64 gam oxit s¾t trong dd HNO3 thu được 0. 2.6 gam DẠNG II.Bài 6: hỗn hợp chất rắn A gồm 0. FeO B. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 6.10 mol C.09 mol B. 75%. Fe2O3 và 0. 0. 80.851 gam một loại gang.88 lít H2 (đktc).448 lÝt khÝ cacbonic(®ktc).1M vào dung dịch X cho đến khi dung dịch này xuất hiện màu hồng thì đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4. CuO C. Fe3O4 D. C. Fe3O4 và 0.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). 1. Fe2O3 C. . Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng. 69. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26.6 gam C.8 gam oxit s¾t cÇn võa ®ñ 300 ml dung dÞch HCl 1M. FeO B.11% 11 .giá trị m là a) 20 gam b) 40 gam c) 25 gam d) 30 gam Bài 7. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 4. 1. Fe2O3 D.Lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô rồi đem nung trong khong khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D. C. sau đó thêm NaOH dư.06 gam một oxit sắt bị khử hoàn toàn bởi CO/to thu được m gam sắt và khí tạo thành tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư được 7 gam kết tủa. FeO hoặc Fe3O4 Dạng V : MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 01. Công thức phân tử của oxit là A. Lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch X. 170. kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. 91. TÌM CÔNG THỨC CỦA OXIT1 SẮT : Bµi 1.27 tấn D. MgO B.8 g B. Cho 28.6% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải là Fe. 96. 2. FeS. Hòa tan hết Y cần dùng 240 gam dung dịch H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo một loại muối sắt (III)). Fe3O4 D. 4. Công thức của oxit sắt là A. Công thức của hợp chất sắt đó là A. FeO B. Oxit s¾t lµ A. Cho 0. Bµi 10.24 g Bµi 7. FeO.31% B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Bµi 11.6 gam D.35 gam một oxit sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0. Bµi 12. Phần trăm khối lượng Fe trong mẫu thép là A. Fe2O3 B.448. sau phản ứng thu được 92. 2. Fe3O4. CTPT của oxit là A. Fe2O3 C. Fe2O3 C.8 gam một oxit kim loại cần 2. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 3. B. Fe2O3 và 0. . FeO hoặc Fe2O3 Bµi 5.448. 96. Fe2O3.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2. FeCO3. 98. FeS2. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí hỗn hợp gồm Al và FexOy. FeO B.52% 02. Hàm lượng % của silic trong loại gang trên là A.224. sau khi chế hoá thích hợp.72 lít H2 (đktc). Từ 2. 0. Fe3O4 D. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 9. biết trong quá trình luyện gang. 4. sau phản ứng thu được 0. NÕu khö oxit s¾t nµy b»ng cacbon oxit ë nhiÖt ®é cao ngưêi ta thu ®u8îc 0.35 gam chất rắn X. được dung dịch B.112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất).24% C. người ta chuyển hết silic thành SiO2 với khối lượng 0. Cho 4. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là A. Fe3O4 C. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 69. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1. FeO D.42% C. B.224. Fe2O3 C. Hòa tan X trong dung dịch NaOH dư thấy có 8. 0. §Ó hßa tan hoµn toµn 10. §Ó hßa tan hoµn toµn 8.82 tấn B.84 gam s¾t vµ 0. thoát ra 0. C. Thêm từ từ dung dịch KMnO4 0. A. FeO B. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. 150. Fe3O4 Bµi 8. 65%. FeO.Hòa tan A bằng dd HCl dư thu được dd B. .0825 gam. Khử hoàn toàn 4. Fe3O4 D. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. FeO và 0. Công thức của oxit là A.24% D.02 mol khí CO2. C«ng thøc ho¸ häc cña lo¹i oxit s¾t nãi trªn lµ A. D. D. Fe2O3.94 g D.24% B. Fe3O4 D. FeO B.28 tấn 03.016 lít H2 (đktc).12 mol Bài 8 Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. 75%. 3. Khối lượng m là A. Giá trị của a là A. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn.11 mol D. Cã mét lo¹i oxit s¾t dïng ®Ó luyÖn gang. CT của FexOy là A. Cho m gam bột FexOy hoà tan bằng dung dịch HCl.8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư.1 mo. 97.15 mol HCl. 0. 1.35 tấn C. Oxi hoá hoàn toàn 21 gam bột Fe thu được 30 gam một oxit duy nhất.

xiđerit 4: Dung dịch FeSO4 không tác dụng với: A. Fe(NO3)3 D. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. 22.16 gam 16 Cho 200ml dung dịch AgNO3 2. Cho bột Fe vào dung dịch chứa 0. pirit.19 lít D.44 gam C. 43. 80.0M C.8 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch có 1.10 gam C. 48. Hematit.2 gam C. manhetit . lấy 20 cm3 dung dịch A làm mất màu vừa đủ 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. D. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y. FeO + HCl B.20 C.88 B. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu. Cu và Fe D. Phản ứng kết thúc. Giá trị của a là A. 11. Có hỗn hợp các chất Fe. Cho 5. Lọc lấy chất rắn.28 gam chất rắn và dung dịch X. cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Cho 28 gam Fe vào dung dịch chứa 1.6 gam tinh thể FeSO4. Giá trị của m là A.1 mol AgNO3. 11. thu được dung dịch X chứa A.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ. Xiđerit . Mg.03M. 40. 69.59 gam D. 31. 6. Fe(NO3)3 và AgNO3 C. 15. 16. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. 1%-2% B. manhetit.045 mol H2. Ag.5 gam hỗn hợp bột Fe. hematit .68% B.72 lít H2 (đktc) thoát ra và còn một chất rắn không tan.92 gam chất rắn khan. 18. Trong A có A. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp là A. C. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp là A. Hoà tan hết A trong dung dịch HCl dư 0. m có giá trị là A. 96.05 gam 17 Cho 5. để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100ml dung dịch HCl 2M.72 lít H2 (đkc). Nếu ngâm 16. Al2O3.4 gam D.6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 1M. 8. 31. 14.4 gam chất rắn B. Al.5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO) A. thêm H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Cho Fe hoà tan trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ). Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. 32. 16 gam MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CẦN LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT.8 gam B. nguội B. dd I2 12 .88 lít H2 (đktc). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17. hematit. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng C.36 g 14 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0. Fe2O3.5M thu được dung dịc A và 40.20 gam C. Giá trị b là A. 2%-4% C. dd KMnO4 C. 34. 1. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26.6 gam 07. H2SO4 và KMnO4 D. FeCO3 + HNO3 loãng D.4 gam D.4 gam C. Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. Fe3O4 . Fe(NO3)2 và AgNO3 B. dd H2SO4 đặc.20 D.84 gam D.28. hematit. kết thúc phản ứng được chất rắn và dung dịch muối. 17.1 gam chất rắn Y.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. 57% B. Giá trị của m là A. 1: Thành phần % về khối lượng của cacbon có trong gang là: A. 44. <2% 2: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điểu chế các muối Fe(II)? A. 0.8 gam C.24% C.2 gam D.08 gam bột Fe vào 150ml dung dịch AgNO3. Giá trị của m là A.02 mol AgNO3 và 0. 59% D. thu được b gam nước và c gam rắn A.89 gam 15 Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8. Hoàn tan 10 gam hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong nước.12 gam FeSO4 và 9. dd K2Cr2O7 D.7 gam B. Giá trị của x là A.01 mol Cu(NO3)2. lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9. Cô cạn dung dịch X thu được 61.04 gam B. manhetit. 28 gam 18 Hòa tan hết m gam Fe trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 0. Ag và Fe B.7H2O. FeSO4 và H2SO4 C. 10. Giá trị V là A.72 lít H2 (đktc). 31. được rắn A có khối lượng 3 gam. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. Cho 3. 1. 2%-5% D. NO và dung dịch X. pirit.96 13.48 lít B. 0. thấy có 6. 60% 06.2M D. xiđerit B.72 lít C. 27 gam B. Fe + Fe(NO3)3 3: Tên của các quặng chứa FeCO3. pirit. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 12.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa.45% D. 0. 18. FeS2 lần lượt là A.1 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng. 1.11% 05. Kết thúc phản ứng.6 gam C. 11. Xiđerit. 108 gam 11. 46.58 gam KMnO4. Pirit. Sau khi phản ứng xảy ra xong. Dung dịch có chứa 9. Giá trị của x là A.54 g C. lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam rắn. H2SO4 B. 4.7M 19 Cho 5. Cu.6 gam D. 14. KMnO4 và FeSO4 08. 58% C. Nung a gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 với H2 dư. 96.18 gam D. 40.24 gam B. Fe 10.04.96 lít 09. chất nào còn dư? A. Hòa tan hết chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thu được 6. Từ dung dịch thu được ta kết tinh được 55. 8. 0. Ag và Cu C.18 g B. 0. manhetit.08 g D. 118. 21. thoát ra V lít H2 (đktc).8M B. 43. 64 gam B.6 gam B. được 200 cm3 dung dịch.

Fe(NO3)2. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng kẽm dư. Fe2O3. AgNO3 B. no (CnH2n+2O): -Xeton đơn chức. FeCl3. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần A. Fe2O3. Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2O B. Fe3O4. Số chất tác dụng với HNO3 đặc nguội tạo sản phẩm khử (NO2) là: A. Trong dung dịch X có chứa: A. B. Fe(OH)3 16 Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. 4. Thành % phần trăm về khối lượng của C có trong mẫu thép là: A. Fe3O4. Kim loại M là: A. Phản ứng nào dưới đây hợp chất sắt đóng vai trò oxi hoá : A. Ba(NO3)2. B. Fe(NO3)3. nóng dư được dung dịch X. Hỗn hợp X gồm Al. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HNO3 dư. NH3 dư CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I. 11: Quặng sắt có hàm lượng % Fe nhiều nhất là A. Fe3O4. Fe2O3 C. Fe(NO3)3 D. NaCl B. no (CnH2nO): 2n-2 2n-3 2n-3 2n-2 (1<n<6) (2<n<7) (2<n<7) (1<n<5) 1 (n-1)(n-2) (2<n<6) 2 1 (n-2)(n-3) (2<n<7) 2 -Amin đơn chức. Z lần lượt là: A. HCl. 6. AgNO3. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HCl dư. H2SO4 (loãng).FeCl3 . FeCl3. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. 1.mạnh hơn của Br – B. Pirit 12: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl. Cl2 B. BaCl2.0448 lít khí CO2 (đkc). AgNO3 dư. nguội). Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ 18. Hoà tan hỗn hợp gồm FeCO 3. FeO và Fe2O3. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. Cl2 . FeCl2. Al 13: Nung một mẫu thép có khối lượng 5g trong O2 dư thu được 0. CO2 C. dung dịch HNO3 (đặc. 15: Cho Na2CO3 tác dụng với FeCl3 không tạo ra: A. nóng). Phát biểu đúng là A. FeCl2. BaCl2. nóng). no (CnH2nO2): -Este no.42% D. Cl2 C. 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2 KCl + I2 C. Ba(NO3)2. I2 < MnO4–< Fe3+ D. D. H2SO4 (đặc. Fe(NO3)2. H2SO4 (đặc. FeO. 9: Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO 3 dư. AgNO3 dư D. 0. 6 C. Hematit B. Zn. 3. Cr. I2 < Fe3+< MnO4– C. Để bảo quản dung dịch FeCl 2 thu được không bị chuyển hó thành hợp chất sắt ba. AgNO3 C. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 7. Fe(NO3)2. no (CnH2nO) : -AxitCacboxylic đơn chức. Y. Fe(NO3)2. +X +Y 10: Xét phương trình phản ứng : FeCl 2 ¬  Fe → FeCl3 . Cu. FeCl2. nóng). Tíng oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 C. D. D. Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH → Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 Các dd (dung dịch) X.84% B. Xiđerit D. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi (không có không khí) được chất rắn Z. Hai chất X. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. FeCl3. B. I2. đơn chức (CnH2nO2): -Ete đơn chức. D. C. Fe3+< I2 < MnO4– B. Cu có số mol bằng nhau. Y lần lượt là: A.48% D. Tính khử của Cl. HCl dư C. Manhetit C. C. 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O D. FeCl3 D.68% 14: Cho dãy các chất: Fe. H2SO4 (đặc. dung dịch NaOH. FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc. Fe2(CO3)3 D. 0. Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+. MnO4–< Fe3+< I2 17 Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 . NaOH dư B. người ta có thể: A. 5 B. Chất rắn Z là A.5. HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no. no (CnH2n+3N): 2n-1 (n<5) 13 . đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức. 8: Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. D. C. B. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng sắt dư. 0. Fe(OH)3.

cháy cho n CO2 . tạo hh X thì: %Apư = MA −1 MX 12) Tách V(lít) ankan A  V’ (lít) hh X thì: MA = V' MX V 13) *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anken: tiến hành pư hiđro hoá hh X (C nH2n và H2 có tỉ lệ mol 1:1). no (hoặc hh ancol đơn chức.n H 2O = k nA thì A có số π = (k+1) 10)* Cho hỗn hợp gồm anken CnH2n và H2 có PTK là M1. tetra.2) Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào pư cháy: nCO2 Số C = n H 2O − nCO2 3) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no. sau đó cho dd sau pư tác dụng vđủ với b mol NaOH: mA = MA b −a m 9) Tính số liên kết π theo số mol CO2 và H2O thu đc khi đốt cháy: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở. sau khi cho đi qua bột Ni nung nóng tạo ra hh không làm mất màu dd Br 2 và có PTK là M2 thì: n= ( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) Chú ý: Dùng khi H2 dư hoặc M2<28 đvC *Đối với ankin: n = 2( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) 11) Tính % ankan A tham gia pư tách (gồm tách nước và cracking): tách ankan A. no: H% = 2 -2 MX MY II. n peptit tối đa tạo bởi hh gồm x amino axit khác nhau Số n peptitmax = xn 6) Tính số triglixerit tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic béo: Số trieste = n 2 ( n + 1) 2 7) Tính số ete tạo bởi hh n ancol đơn chức: Số ete = n( n +1) 2 8) Tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl. sau pư tạo hh Y thì: H% = 2 -2 MX MY *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anđehit đơn chức. …. sau đó so sánh với 3 ... VÔ CƠ: 1)Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thì: nkết tủa = nOH − − nCO2 (nkết tủa ≤ nCO2 ) Chú ý: Chỉ áp dụng khi biết được bazơ pư hết hoặc tạo 2 muối 2) Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd chứa hh gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba)OH)2 thì: nCa 2 + xem chất nào pư hết và tính kết tủa theo chất đó 3) Tính thể tích CO2 cần hấp thụ vào dd Ca(OH)2 để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu : 14 Tính nCO 2 − − nCO2 . no) tạo thành CO 2 và H2O thì: mancol = m H 2O - mCO2 11 5) Tính số đi. mạch hở A (CnH2n+2Ox) cần k mol O2 thì: 2 k −1 + x 3 n= 4) Đốt cháy ancol đơn chức. tri.

( 3n NO + n NO2 + 8n N 2O + 10n N 2 ) Không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng 0 10)Tính số mol HNO3 cần dùng để hoà tan hỗn hợp các kim loại (HNO3 phải dư để nếu có Fe thì sẽ ko tạo muối Fe2+): n HNO3 = 4n NO + 2n NO2 + 12n N 2 + 10n N 2O + 10n NH 4 NO3 15 .5 n HCl 9) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO 3 dư (không có sự tạo thành NH4NO3): mmuối nitrat = mkim loại + 62. nCO2 = n↓   nCO2 = nOH − − n↓ 4)Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuát hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 3n↓   nOH − = 4n Al3+ − n↓ 5) Tính thể tích dd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu  nH + = n↓   nH + = 4nAlO2− − 3n↓ 6) Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 2n↓   nOH − = 4nZn2+ − 2n↓ 7) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 tạo khí H2: mmuối sunfat = mhỗn hợp kim loại + 96 n H 2 * Dung dịch HCl tạo khí H2: mmuối clorua = mhỗn hợp kim loại + 71 n H 2 8) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 loãng: mmuối sunfat = mhỗn hợp oxit kim loại + 80 n H 2 SO4 * Dung dịch HCl : : mmuối clorua = mhỗn hợp oxit kim loại + 27.

n dư.11) Tính khối lượng muối sunfat thu được khi cho hỗn hợp các kim loại pư với H 2SO4đ. dư  NO: * Hoà tan X bằng HNO3 đặc. sau pư tạo hh Y H% = 2 -2 MX MY 21) Cho kim loại M (có hoá trị n) có hiđroxit lưỡng tính. nếu: * Hoà tan X bằng HNO3 loãng. giải phóng khí SO2: mmuối = 400 (mhỗn hợp + 16 n SO2 ) 160 15) Tính khối lượng Fe đã dùng ban đầu khi oxi hoá lượng sắt này bằng oxi  hh rắn X. số mol nOH − = 4 n M n + OH − dùng để kết tủa hoàn toàn ion Mn+ sau đó tan hết kết tủa là: =4 n M 16 .n tạo khí SO2: mmuối = mkim loại + 96 n SO2 12) Tính số mol H2SO4đ.Caxit) 2 18) Tính pH của dd bazơ yếu BOH: pH = 14+ 1 (log Kbazơ 2 + log Cbazơ ) 19) Tính pH của dd gồm axit yếu HA và muối NaA: pH = -(log Kaxit + log Ca Cm ) 20) *Tính hiệu suất tổng hợp NH3: Tiến hành tổng hợp từ hh X (N2 và H2) có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Fe có thể pư với Fe3+ 13) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với HNO 3 dư: * Tạo khí NO: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 24nNO) 80 * Tạo khí NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 * Tạo cả NO và NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 + 24nNO) 80 14) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với H2SO4đ. nóng.n cần dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại tạo ra SO2: n H 2 SO4 = 2n SO2 Chú ý: Nếu có Fe dư. dư  NO2: mFe = mFe = 56 ( mhỗn hợp + 24nNO) 80 56 ( mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 16) Tính thể tích NO hoặc NO2 thu được khí cho hh sản phẩm sau pư nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO 3: * * 1 [3nAl + (3x-2y) n Fe x O y ] 3 n NO2 = 3nAl + (3x-2y) n Fe x O y nNO = 17) Tính pH của dd axit yếu HA: pH = − 1 (log Kaxit + log Caxit = -log (α.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful