P. 1
Cac de Thi Trac Nghiem Hay Va Kho

Cac de Thi Trac Nghiem Hay Va Kho

|Views: 1|Likes:
Được xuất bản bởiciel_bleu_128
trac nghiem
trac nghiem

More info:

Published by: ciel_bleu_128 on Dec 30, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2015

pdf

text

original

ThS.

Trần Văn Hòa :0989999888
Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lợng ! hỗn hợp "#n gồm C$O và %&'O( n$ng n)ng* +,$ khi
c-c phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 kh1i lợng hỗn hợp "#n giảm 20'2 g,m* 3i- t"4 c5, V là
A. 20((6* B. 20772* C. 2022(* D. 20892*
Câu 2: :;n t< t< V lít khí CO (ở đktc) đi =$, một 1ng >ứ đ?ng lợng ! hỗn hợp "#n gồm C$O0 %&2O' (ở nhi@t độ c,o)* +,$ khi c-c
phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc khí A* :;n toàn Bộ khí A ở t"Cn vào lợng ! !$ng !4ch C,(OH)2 thD tEo thành ( g,m kFt t5,*
3i- t"4 c5, V là
A. 70722* B. 206G9* C. 20((6* D. 2022(*
Câu 3: Cho khí CO khH hoàn toàn đFn %& một hỗn hợp gồmI %&O0 %&2O'0 %&'O( thJ/ c) (0(6 lít CO2 (đktc) tho-t ",* KhL tích CO
(đktc) đM th,m gi, phản ứng là
A. 7072 lít* B. 202( lít* C. '0'9 lít* D. (0(6 lít*
Câu 4: KhNi một l$ồng khí CO đi =$, 1ng >ứ đ?ng m g,m hỗn hợp %&'O( và C$O n$ng n)ng th$ đợc 20'2 g,m hỗn hợp "#n* Koàn Bộ
khí tho-t ", cho hJp thO hFt vào BDnh đ?ng !$ng !4ch C,(OH)2 ! th$ đợc 8 g,m kFt t5,* 3i- t"4 c5, m làI
A. '022 g,m* B. '072 g,m* C. (02 g,m* D. (02 g,m*
Câu 5: PL khH hoàn toàn '2 g,m hỗn hợp C$O0 %&O0 %&2O'0 %&'O(0 QgO cRn !Sng 809 lít khí CO (ở đktc)* Th1i lợng chJt "#n >,$
phản ứng là
A. 26 g,m* B. 29 g,m* C. 22 g,m* D. 2( g,m*
Câu 6: ThH hoàn toàn 7U09 g,m hỗn hợp A gồm %&0 %&O0 %&2O' cRn 202( lít CO (ở đktc)* Th1i lợng >#t th$ đợc là A. 809
g,m* B. 90U2 g,m* C. 7902 g,m* D. 602 g,m*
Câu 7: Cho l$ồng khí CO (!) đi =$, G07 g,m hỗn hợp gồm C$O và Vl 2O' n$ng n)ng đFn khi phản ứng hoàn toàn0 th$ đợc 60' g,m
chJt "#n* Th1i lợng C$O c) t"ong hỗn hợp B,n đR$ là
A. 206 g,m* B. 60' g,m* C. 202 g,m* D. (02 g,m*
Câu 8. Cho !Wng khí CO ! đi =$, hỗn hợp (A) chứ, '70G g,m gồm Vl2O'0 XnO0 %&O và C,O thD th$ đợc 260U g,m hỗn hợp chJt "#n
(Y)* Cho toàn Bộ hỗn hợp chJt "#n (Y) t-c !Ong với !$ng !4ch HCl ! th$ đợc V lít H2 (đkc)* 3i- t"4 V là
A. 8092 lít* B. (0(6 lít* C. 90U2 lít* D. 202( lít*
Câu 9. PL khH hoàn toàn (8 g,m hỗn hợp gồm C$O0 %&O0 %&'O(0 %& và QgO cRn !Sng v<, đ5 60( lít CO ở (đktc)* Th1i lợng chJt
"#n th$ đợc >,$ phản ứng làI
A. 'Gg B. '6g C. 2(g D. (2g
DẠ! 6: "#$ %H&
Câu 1. Thi cho !Wng đi@n một chiZ$ [\2V =$, !$ng !4ch C$Cl2 t"ong 72 ph]t* Th1i lợng đồng tho-t ", ở c,to! là
A. (2 g,m* B. 20( g,m* C. 202 g,m* D. ( g,m*
Câu 2. Pi@n ph^n đFn hFt 207 mol C$(_O')2 t"ong !$ng !4ch với đi@n c?c t"`0 thD >,$ đi@n ph^n kh1i lợng !$ng !4ch đM giảm B,o
nhiC$ g,ma
A. 709 g,m* B. 90( g,m* C. 602 g,m* D. 7606 g,m*
Câu 3. Pi@n ph^n !Sng đi@n c?c t"` !$ng !4ch m$1i >$nb,t kim loEi ho- t"4 2 với ccng độ !Wng đi@n 'V* +,$ 7G'2 gi^/ thJ/ kh1i
lợng c,tot tdng 70G2 g,m* Q$1i >$nb,t đM đi@n ph^n là
A. C$+O(* B. _i+O(* C. Qg+O(* D. Xn+O(*
Câu 4. Pi@n ph^n hoàn toàn 7 lít !$ng !4ch Vg_O' với 2 điCn c?c t"` th$ đợc một !$ng !4ch c) pH\ 2* A&m thL tích !$ng !4ch th,/
đNi kheng đ-ng kL thD lợng Vg B-m ở c,to! làI
A. 208( g,m* B. 20726 g,m* C. 7026 g,m* D. 20279 g,m*
Câu 5: Pi@n ph^n 222 ml !$ng !4ch m$1i C$+O( t"ong thci gi,n0 thJ/ kh1i lợng !$ng !4ch giảm 6 g,m* :$ng !4ch >,$ đi@n ph^n
cho t-c !Ong với !! H2+ ! th$ đợc G09g kFt t5, đ&n* _ồng độ mol c5, !$ng !4ch C$+O( B,n đR$ là
A. 7Q* B.208Q* C. 2Q* D. 70728Q*
Câu 6: Pi@n ph^n !$ng !4ch Vg_O' (đi@n c?c t"`) t"ong thci gi,n 78 ph]t0 th$ đợc 20('2 g,m Vg ở c,tot* +,$ đ) đL làm kFt t5, hFt
ion Vg
f
cWn lEi t"ong !$ng !4ch >,$ đi@n ph^n cRn !Sng 28 ml !$ng !4ch _,Cl 20(Q* Ccng độ !Wng đi@n và kh1i lợng Vg_O' B,n
đR$ là (Vg\726)
A. 20(2G V và 20'6 g,m* B. 20(G2 V và '026 g,m*
C. 20(2G V và '062 g,m* D. 202(G V và 20'6 g,m*
Câu 7: Pi@n ph^n 222 ml !$ng !4ch Vg_O' 20(Q (đi@n c?c t"`) t"ong thci gi,n ( gic0 ccng độ !Wng đi@n là 20(22V* _ồng độ molgl
c-c chJt c) t"ong !$ng !4ch >,$ đi@n ph^n là
A. Vg_O' 2078Q và H_O' 20'Q* B. Vg_O' 207Q và H_O' 20'Q*
C. Vg_O' 207Q D. H_O' 20'Q
Câu 8: +,$ một thci gi,n đi@n ph^n 222 ml !$ng !4ch C$Cl2 th$ đợc 7072 lít khí A (ở đktc)* _g^m đinh >#t vào !$ng !4ch >,$ đi@n
ph^n0 khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn thJ/ kh1i lợng đinh >#t tdng thCm 702 g,m* _ồng độ mol c5, C$Cl2 B,n đR$ là
A. 7Q* B. 708Q* C. 702Q* D. 2Q*
Câu 9: Pi@n ph^n Bhng đi@n c?c t"` !$ng !4ch m$1i >$nb,t c5, kim loEi ho- t"4 [[ với !Wng đi@n c) ccng độ 9V* +,$ 2G ph]t đi@n
ph^n thJ/ kh1i lợng c,tot tdng lCn '0(8 g,m* Tim loEi đ) làI
A. Xn* B. C$* C. _i* D. +n*
7
Câu 10: Pi@n ph^n (22 ml !$ng !4ch C$+O( 202Q với ccng độ !Wng đi@n 72V t"ong 7 thci gi,n th$ đợc 2022( lít khí (đkc) ở ,not*
iiFt đi@n c?c đM !Sng là đi@n c?c t"` và hi@$ >$Jt đi@n ph^n là 722j* Th1i lợng c,tot tdng là
A. 7026 g,m* B. 20'2 g,m* C. 209( g,m* D. '02 g,m*
T'! H(%
Câu 1: HW, t,n hW,n toàn 72 g,m hỗn hợp gồm Qg và %& t"ong !$ng !4ch HCl ! thJ/ tEo ", (0(6 lít H2 (đktc)* Ce cEn !$ng !4ch >,$
phản ứng thD th$ đợc B,o nhiC$ g,m m$1i kh,na
V* 7207 i* 220( C* (202 :* 2(02
Câu 2: Cho 2082 g,m hỗn hợp 2 kim loEi Qg và %& t,n hoàn toàn t"ong !$ng !4ch H2+O( loMng ! thJ/ c) '0'9 lít khí tho-t ", (đktc)*
Ce cEn !$ng !4ch >,$ phản ứng thD th$ đợc B,o nhiC$ g,m m$1i kh,na
V* 7(0G i* 720(G C* 270 G( :* U0(9
Câu 3: Cho 20GU g,m Vl t-c !Ong với !$ng !4ch H_O' >inh ", hỗn hợp h,i khí _O và _2O c) tk kh1i h`i đ1i với CH( là 20'728* Kính
>1 mol c5, t<ng khía
V* 202' và 202' i* 2022 và 202( C* 2027 và 2028 :* 20228 và 202'8
Câu 4: Hoà t,n hoàn toàn (0'2 g,m kim loEi Q t"ong !$ng !4ch H2+O( loMng0 th$ đợc 80'U9 lít H2(đktc)* Tim loEi Q làI
V* Xn* i* %&* C* Vl* :* Qg
Câu 5: lJ/ m g,m kim loEi Q hoà t,n hFt t"ong !$ng !4ch i,(OH)2 th$ đợc V lít H2(đktc)* _F$ 2m g,m Q t,n t"ong !$ng !4ch HCl
!0 thL tích H2(đktc) >m làI
V* V lít* i* 2V lít* C* 208V lít* :* 708V lít*
Câu 6: Cho 720'2 g,m kim loEi Q t,n hFt t"ong !$ng !4ch H_O' th$ đợc U*'G2lít hỗn hợp khí A gồm _O và _O20 c) tk kh1i >o với
H2 là 7G* Tim loEi Q làI
V* Xn* i* C$* C* %&* :* Qn
Câu 7: Hoà t,n hoàn toàn U06 g,m hỗn hợp Vl và Qg vào !$ng !4ch HCl !0 >,$ phản ứng kh1i lợng !$ng !4ch tdng U g,m* j kh1i
lợng c5, Qg t"ong hỗn hợp làI
V* 9708'j* i* 9G02'j* C* '20UUj* :* '60(Uj*
Câu 8: Chi, m g,m hỗn hợp Vl0 %& làm 2 phRn Bhng nh,$* nhRn 7 hoà t,n t"ong !$ng !4ch HCl ! đợc 60G9 lít khí H2 (đktc)* nhRn 2
hoà t,n hoàn toàn t"ong !$ng !4ch H2+O( đoc n)ng th$ đợc 72026 lít khí +O2 (đktc)* Kính gi- t"4 m
V* 72* i* 22* C* 77 :* 82*
Câu 9: Cho 708' g,m hỗn hợp kim loEi Qg0 %&0 Xn t,n hFt t"ong !$ng !4ch HCl !0 c) 9U2 ml khí H2 (đktc)* Ce cEn !$ng !4ch th$
đợc kh1i lợng m$1i kh,n làI
V* 208G8 g,m* i* 802( g,m* C* 802G8 g,m* :* '099 g,m
Câu 9: Cho 208 g,m hỗn hợp A gồm Qg0 Vl0 Xn0 %& t-c !Ong với !$ng !4ch HCl !0 đợc 7072 lít khí H2 (đktc)* Qot kh-c 208 g,m A
t-c !Ong hFt với khí clo ! th$ đợc 9029' g,m hỗn hợp m$1i* nhRn t"dm kh1i lợng %& t"ong A làI
V* 7(0'' j* i* 7'0(( j* C* 7G026 j :* 7606G j
Câu 10: Hoà t,n hFt 809 g,m %& Bhng !$ng !4ch H_O'* +,$ khi kFt th]c c-c phản ứng th$ đợc 7096 lít _O(>ản phpm khH !$/ nhJt0
đktc) và !$ng !4ch A* Th1i lợng m$1i t"ong !$ng !4ch A làI
V* 7G088 g,m* i* 2(02 g,m* C* 76 g,m* :* '208 g,m*
Câu 11: Cho (09 g,m _, vào (22 ml !$ng !4ch %&+O( 7Q* Th1i lợng kFt t5, th$ đợc làI
V* 809 g,m* i* 7602 g,m* C* G02 g,m* :* 7702 g,m*
Câu 12: _g^m th,nh C$ kh1i lợng 60(6 g,m t"ong !$ng !4ch Vg_O'* +,$ một thci gi,n c^n lEi thJ/ kh1i lợng th,nh C$ nong 72
g,m* Th1i lợng Vg >inh ", làI
V* 2069( g,m* i* 7082 g,m* C* 7026 g,m :* 2079 g,m*
Câu 13: Q là một kim loEi* Cho 7089 g,m Q t-c !Ong hFt với khí Cl2 0th$ đợc chJt "#n c) kh1i lợng nhiZ$ h`n >o với kim loEi l]c
đR$ là '07G8g,m* Q là I
V* Qg i* Xn C* C" :* C$
Câu 14: P&m n$ng '0( g,m m$1i BEc nit",t cho đFn kh1i lợng kheng đNi0 kh1i lợng chJt "#n cWn lEi làI
V* '0( g,m i* 20'2 g,m C* '026 g,m :* 2079 g,m
Câu 15: HW, t,n m g,m Vl0 Qg vào HCl ! cho 90U2 lít khí (đktc)* Cho m g,m hh Vl0 Qg t"Cn vào (22 ml !$ng !4ch gồm Vg_O' 7Q
và C$(_O')2 206Q0 phản ứng .ong thD c) B,o nhiC$ g,m kFt t5, th$ đợca
V* ('02 g,m i* 8(06 g,m C* (G09 g,m :* 9'096 g,m
Câu 16: Cho 202 mol Xn vào !$ng !4ch chứ, 202 mol %&(_O')20 207 mol C$(_O')20 207 mol Vg_O'* Kính kh1i lợng kFt t5, >,$ khi
kFt th]c phản ứnga
V* 22 g,m i* 76 g,m C* 7( g,m :* 220( g,m
Câu 17: Cho 60( g,m kim loEi q vào 822ml !! Vg_O' 7Q0 C$(_O')2 20( mol* +,$ phản ứng c) (609 g,m kim loEi kFt t5,* A-c đ4nh
kim loEi qI
V* Qg i* Vl C* Xn :* %&
Câu 18: Cho 7702 g,m %& vào (22ml !! Vg_O' 702Q* Kính m kFt t5, phản ứng kFt th]c hoàn toàn*
V* ('02 g,m i* 8706( g,m C* (609 g,m :* 8(0'6 g,m
Câu 19: Cho 72086 g,m hh Bột A gồm Xn0 %&0 C$ vào '22ml !! C$+O( nồng độ 206Q kh$J/ đZ$ cho phản ứng .ả/ ", hoàn toàn* +,$
phản ứng th$ đợc 7206 g,m kFt t5, Y* HW, t,n hoàn toàn kFt t5, Y t"ong !! H2+O( đoc n)ng ! th$ đợc Vlít khí +O2 (đktc)* A-c
đ4nh V
2
V* (0(6 lít i* 809 lít C* (0G26 lít :* 90U2 lít
Câu 20: Cho 20U g,m Vl vào 722ml !! _,OH 702 Q* +,$ khi kFt th]c phản ứng th$ đợc !$ng !4ch V* Cho 722ml !! HCl 706Q vào
!$ng !4ch V0 th$ đợc m g,m kFt t5, *Th1i lợng c5, kFt t5, là I
V* U06 g,m i* 902( g,m C* 80U2 g,m :* '0G g,m
Câu 21: HW, t,n hoàn toàn 'U09 g,m hh A gRm %&O0 %&'O( và %&2O' t"ong !! H_O' loMng n)ng ! th$ đợc !$ng !4ch Y và 202( lít
khí _O tho-t ",* A-c đ4nh >1 mol H_O' đM th,m gi, phản ứnga
V* 7 mol i* 709 mol C* 70( mol :* 2 mol
Câu 22: Cho khí H2 ! đi =$, hỗn hợp gồm 2028 mol C$Or 2028 mol %&'O( và 207 mol Vl2O'* +,$ phản ứng hoàn toàn0 cho toàn Bộ
lợng chJt "#n cWn lEi t,n hoàn toàn t"ong !! H_O'0 đoc n)ng !* HM/ tính thL tích khí _O2 tho-t ", ở đktca
V* 72026 lít i* 720'2 lít C* 7906 lít :* 280U9 lít
Câu 23: :;n khí CO =$, 79 g,m C$O n$ng n)ng th$ đợc 7(026 g,m chJt "#n A* Cho A vào !! Vg_O' ! th$ đợc m g,m kFt t5,*
iiFt phản ứng c5, C$ với Vg_O' .ả/ ", hoàn toàn* A-c đ4nh m
V* ('02 g,m i* 280G2 g,m C* '20'2 g,m :* '(0 89 g,m
Câu 24: Cho khí H2 ! đi =$, một hỗn hợp gồm 207 mol C$2Or 207 mol QgO ở nhi@t độ c,o* ChJt "#n >,$ phản ứng cho vào !$ng
!4ch C$+O( thD th$ đợc B,o nhiC$ g,m kFt t5,a
V* 7G02g,m i* '9 g,m C* '2 g,m :* (2 g,m
Câu 25: ThH hoàn toàn 7(0( g,m một o.it kim loEi QO Bhng khí CO th$ đợc 202 mol CO2 và m g,m kim loEi*Cho m g,m kim loEi
nà/ vào (22ml !! Vg_O' 702Q th$ đợc B,o nhiC$ g,m kFt t5,a
V* ('02 g,m i* 8706( g,m C* (80'9 g,m :* 820G9 g,m
Câu 26: ThH hoàn toàn 20U6( g,m 7 o.it c5, kim loEi q Bhng CO th$ đợc 20279 g,m kim loEi q* Vs/ o.it đ) làI
V* %&O i* C$O C* %&'O( :* nBO
Câu 27: :;n khí CO ! =$, hỗn hợp A gồm %&'O( và C$O n$ng n)ng th$ đợc khí CO2 và G0G2 g,m hh Y gồm C$ và %&* HJp thO
hFt khí CO2 Bhng nớc vei t"ong ! th$ đợc 27 g,m kFt t5,* Cho toàn Bộ hh Y vào !! H2+O( đoc n)ng ! th$ đợc B,o nhiC$ lít +O2
(đktc)
V* (0U2( lít i* G*76( lít C* 80782 lít :* 6029( lít
Câu 28: P@n ph^n 722 ml !$ng !4ch C$+O( 207Q với ccng độ !Wng đi@n G098V* Kính thci gi,n cRn đL đi@n ph^n BiFt !$ng !4ch >,$
phản ứng c) pH\7a
V* 722> i* '22> C* 222> :* (22>
Câu 29: Pi@n ph^n hoàn toàn 222 ml !$ng !4ch Vg_O' 208Q(đi@n c?c t"`)0 với [ \ G098V đFn khi c,tot B#t đR$ tho-t khí thD !<ng0
thci gi,n đM đi@n ph^n là
V* 7222 gi^/* i* 7822 gi^/* C* 2222 gi^/* :* 2822 gi^/
Câu 30: Pi@n ph^n !$ng !4ch chứ, 2027 mol C$(_O')2 (đi@n c?c t"`) với [ \ 70G'V t"ong thci gi,n 82 ph]t thD !<ng lEi* KhL tích khí
(đktc) th$ đợc t"ong >$1t =$- t"Dnh là
V* 22( ml* i* ((6 ml* C* 9U2 ml* :* U6( ml*
PZ c`ng en tsp I
C,^$ 7g* C,-$ hDnh & c$t, %&
2f
v,u %&
'f
(th&o thvS tvw)
V* xV"y'!
9
0 xV"y'!
'
(>
2
i* xV"y'!
(
(>
2
0 xV"y'!
8
C* xV"y'!
8
0 xV"y'!
9
(>
2
:* xV"y'!
9
0 xV"y'!
8
C,^$ 2g* A&St v&à lí tính0 >o veSi nho^m0 thD >,zt
V* coS tính nhi&Mm tvu i* !,Mn {i&|n to-t hen C* !&M BW g} hen :* {o| noSng ch,t/ th,-p hen
C,^$ 'g* +,zt coS c,-$ t,wo m,wng tinh th&~
V* l,|p phveng t,^m !i&|n i* l,Cng t"$w l$wc gi,Sc {&à$ ho,•c l$wc phveng
C* l,|p phveng t,^m kho-i :* l,|p phveng t,^m !i&|n ho,•c t,^m kho-i
C,^$ 8g* , mol %& BW o.i hoS, t"ong kho^ng khí {vewc 802(g o.it >,zt0 hou, t,n h&-t t"ong !$ng !Wch H_O' th$ {vewc 202U mol _O2*
3i,S t"W c$t, , l,u
V* 202U mol i* 202'8 mol C* 2026 mol :* 202U8 mol
C,^$ 9g* K"ong c,Sc ph,tn vSng o.i hoS, € khvt0 hewp ch,-t >,zt ([[[) l,u
V* ch,-t khvt i* ch,-t o.i hoS, C* ch,-t o.i hoS, ho,•c khvt :* ch,-t tvw o.i hoS,
khvt
C,^$ Ug* Hou, t,n 90U2g kim lo,wi Q t"ong !$ng !Wch H2+O( {,•c noSng th$ {vewc 2076mol +O2* Tim lo,wi Q l,u
V* C$ i* %& C* Xn :* Vl
C,^$ 6g* (0'8g %&.O/ t,Sc !$wng vvu, {$t veSi !$ng !Wch chvS, 2078 mol HCl* Co^ng thvSc ph,^n tvt c$t, o.it l,u
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O ho,•c %&2O'
C,^$ Gg* O.i hoS, ho,un to,un 27g Bo|t >,zt th$ {vewc '2g mo|t o.it !$/ nh,-t* Co^ng thvSc ph,^n tvt o.it l,u
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O ho,•c %&2O'
C,^$ 72g* CoS th&~ {i&à$ ch&- %&(_O')2 tvu ph,tn vSng
V* %&Cl2 v,u Vg_O' i* %&O v,u H_O' C* %& v,u %&(_O')' :* C$ v,u %&(_O')'
C,^$ 77g* Qo|t o.it >,zt ho,un t,n t"ong !$ng !Wch H2+O( lo,•ng !v {vewc !$ng !Wch V* ii&-t V vvu, t,Sc !$wng {vewc veSi !$ng
!Wch TQnO(0 vvu, coS th&~ hou, t,n C$* Co^ng thvSc o.it >,zt l,u
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O ho,•c %&2O'
C,^$ 72g* m g,m hoMn hewp %&O v,u %&'O( hou, t,n vvu, {$t t"ong !$ng !Wch chvS, 702 mol HCl0 co^ c,wn {vewc U209g m$o-i kh,n*
3i,S t"W m l,u V* 'U09g i* '206g C* '20(g :* 2906g
'
C,^$ 7'g* (029g mo|t o.it >,zt BW khvt ho,un to,un Beti CO thD th$ {vewc m g,m %& v,u khí t,wo th,unh t,Sc !$wng veSi C,(OH)2 !v
{vewc Ug k&-t t$t,* Tho-i lvewng m l,u V* 206g i* '0'9g C* 20G(g :* 202(g
C,^$ 7(g* (029g mo|t o.it >,zt BW khvt ho,un to,un Beti CO thD th$ {vewc m g,m %& v,u khí t,wo th,unh t,Sc !$wng veSi C,(OH)2 !v
{vewc Ug k&-t t$t,* Co^ng thvSc c$t, o.it >,zt l,u
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O ho,•c %&'O(
C,^$ 78g* nh,tn vSng n,uo >,$ {,^/ .,t/ ", >vw th,/ {o~i >o- o.i hoS, c$t, >,zt
V* %&O v,u HCl i* %&+O( v,u i,(OH)2 C* %&Cl2 v,u Vg_O' :* %&+2 v,u H2+O( lo,•ng
C,^$ 79g* Cho %&'O( v,uo !$ng !Wch H[
V* t,wo m$o-i %&[2 i* t,wo m$o-i %&[' C* t,wo %&[2 v,u %&[' :* kho^ng ph,tn vSng
C,^$ 7Ug* Cho ph,tn vSng %&+2 f H_O' → m$o-i A f H2+O( f _O2 f H2O* Q$o-i A l,u
V* %&(_O')' i* %&2(+O()' C* %&+O( :* %&(_O')' ho,•c %&2(+O()'
C,^$ 76g* _$ng , g,m hoMn hewp Vl2O' v,u %&'O( veSi H2 !v0 th$ {vewc B g,m H2O v,u c g,m ",zn V* Ho,u t,n h&-t V t"ong !! HCl
!v {vewc 202(8 mol H2* 3i,S t"W B l,u V* 2076g i* 208(g C* 7026g :* 20'9g
C,^$ 7Gg* _$ng 908(g hh Vl2O' v,u %&'O( veSi H2 !v0 th$ {vewc B g,m H2O v,u c g,m ",zn V* Ho,u t,n h&-t V t"ong !$ng !Wch HCl
!v {vewc 202(8 mol H2* 3i,S t"W c l,u V* 90'2g i* 8086g C* U06(g :* 806(g
C,^$ 22g* Cho m g,m %& v,uo !$ng !Wch chvS, 70'6 mol H_O'0 {$n noSng {&-n khi k&-t th$Sc ph,tn vSng coun l,wi 20U8m g,m ",zn
kho^ng t,n v,u coS 20'6 mol hoMn hewp khí _O0 _O2 tho,St ",* Tho-i lvewng %& B,n {,à$ l,u
V* U2g i* 6(g C* 89g :* 772g
C,^$ 27g* Thvt ho,un to,un (06g mo|t o.it kim lo,wi c,àn 20279 lít H2 ({ktc)* Co^ng thvSc c$t, o.it l,u
V* QgO i* %&2O' C* %&'O( :* C$O
C,^$ 22g* K,Sch "i&^ng (kho^ng th,/ {o~i kho-i lvewng) %&2O' khoti hoMn hewp Vl2O' v,u +iO2 B,‚ng c,Sch !$ung mo|t !$ng !Wch
chvS, mo|t hoS, ch,-t V* _,OH i* HCl C* H_O' :* H2+O( lo,•ng
C,^$ 2'g* Cho m g,m Bo|t %&.O/ ho,u t,n B,‚ng !$ng !Wch HCl0 >,$ {oS th&^m _,OH !v0 l,-/ k&-t t$t, n$ng t"ong kho^ng khí {&-n
kho-i lvewng kho^ng {o~i {vewc m g,m ",zn* Co^ng thvSc %&.O/ l,u
V* %&'O( i* %&2O' C* %&O :* %&O ho,•c %&2O'
C,^$ 2(g* Cho 7(g Bo|t >,zt t,Sc !$wng veSi 7 lít !$ng !Wch %&Cl' 207Q v,u C$Cl2 2078Q* T&-t th$Sc ph,tn vSng0 th$ {vewc ",zn V
coS kho-i lvewng V* G09g i* 7702g C* 90(g :* 720(g
C,^$ 28g* K"o|n 2 !$ng !Wch %&Cl' v,u _,2CO' veSi nh,$
V* coS k&-t t$t, %&(OH)' v,u >$ti Bowt khí i* coS k&-t t$t, %&2(CO')'
C* coS k&-t t$t, %&(OH)'0 kho^ng coS khí tho,St ", :* kho^ng .,t/ ", ph,tn vSng
C,^$ 29g* Chown =$,•ng >,zt coS h,um lvewng %& c,o nh,-t
V* pi"it %&+2 i* h&m,ntit %&2O' C* .i!&"it %&CO' :* o.it >,zt tvu %&'O(
C,^$ 2Ug* 90U2g %& t,Sc !$wng veSi O2 t,wo th,unh mo|t o.it >,zt !$/ nh,-t coS kho-i lvewng leSn hen G0(g* Co^ng thvSc o.it >,zt l,u
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O ho,•c %&'O(
C,^$ 26g* Cho m g,m hoMn hewp %&O0 %&2O'0 %&'O( t,Sc !$wng veSi CO !v th$ {vewc '0G2g %&* +,tn ph,~m khí t,wo th,unh cho =$,
!$ng !Wch nveSc vo^i t"ong !v th$ {vewc Ug k&-t t$t,* Tho-i lvewng m l,u
V* '082g i* 80U2g C* (0G2g :* 802(g
C,^$ 2Gg* Thvt 8026g hh 2o.it >,zt %&2O' v,u %&'O( c,àn 202G mol CO* lvewng %& th$ {vewc0 t,Sc !$wng veSi H2+O( lo,•ng {vewc >o-
mol khí H2 l,u V* 202( mol i* 202(8 mol C* 20298 mol :* 2029 mol
C,^$ '2g* _gveui t, thveung th&^m {inh >,zt v,uo !$ng !Wch m$o-i %&
2f
{&~
V* %&
2f
kho^ng BW th$t/ ph,^n t,wo %&(OH)2* i* %&
2f
kho^ng BW khvt th,unh %&
C* %&
2f
kho^ng BW ch$/&~n th,unh %&
'f
:* gi,tm BeSt >vw B,/ hei c$t, m$o-i
C,^$ '7g* Cho . mol %& t,Sc !$wng veSi / mol H_O' th$ {vewc khí _O v,u !$ng !Wch chvS, %&(_O')20 %&(_O')'* li&^n h&| giv•, .
v,u / l,u V* / ƒ (. i* 6.g' ƒ / ƒ (. C* (.g' ƒ / ƒ (. :* / ≤ (.
C,^$ '2g* „o-t %& t"ong kho^ng khí th$ {vewc ",zn V (o.it >,zt)* Hou, t,n V t"ong !$ng !Wch H2+O( lo,•ng t,wo th,unh m$o-i
V* %&+O( i* %&2(+O()' C* %&+O( v,u %&2(+O()' :* %&(H+O()2
C,^$ ''g* Cho Bo|t %& v,uo !$ng !Wch H_O'0 k&-t th$Sc ph,tn vSng0 {vewc !$ng !Wch V v,u coun l,wi ph,àn ",zn kho^ng t,n* !! V
chvS, V* %&(_O')2 i* %&(_O')' C* %&(_O')20 %&(_O')' :* %&(_O')'0 H_O'
C,^$ '(g* :$ng !Wch %&+O( coS l,Mn t,wp ch,-t l,u C$+O( v,u %&2(+O()'* „&~ lo,wi Bot {vewc t,wp ch,-t coS th&~ !$ung
V* C$ i* _,OH C* _H' :* %&
C,^$ '8g* „i&à$ n,uo >,$ {,^/ >,i veSi %&'O(a
V* Ch,-t ",zn m,u$ {&n0 t,n {vewc t"ong ,.it* i* Kh,unh ph,àn chính t"ong =$,•ng m,nh&tit*
C* K,wo th,unh khi >,zt t,Sc !$wng veSi hei nveSc ƒ 8U2
o
C* :* K,Sc !$wng veSi !! H_O' kho^ng t,wo khí*
C,^$ '9g* Chown ph,St Bi&~$ {$Sng v&à %&(OH)'
V* Q,u$ l$wc nh,wt i* :&M BW nhi&|t ph,^n C* ThoS t,n t"ong ,.it :* :&M t,n t"ong B,…e
C,^$ 'Ug* „i&à$ ch&- %& tvu hewp ch,-t A th&o >e {oà >,$I
→ →
o
2
O CO, t
X Y Fe
* A l,u hewp ch,-t n,uo >,$ {,^/I
V* %&+2 i* %&Cl2 C* %&'O( :* %&(OH)'
C,^$ '6g* Cho Bo|t %& v,uo !$ng !Wch chvS, 2022 mol Vg_O' v,u 2027 mol C$(_O')2* nh,tn vSng k&-t th$Sc0 {vewc ",zn V kho-i
lvewng 'g* K"ong V coS V* Vg0 %& i* Vg0 C$ C* C$ v,u %& :* Vg0 C$ v,u %&
(
C,^$ 'Gg* _$ng , g,m hoMn hewp %&2O' v,u C$O veSi CO {vewc 8U09g ",zn i0 khí t,wo th,unh !,Mn =$, C,(OH)2 !v {vewc (2g k&-t
t$t,* 3i,S t"W , l,u V* 9(g i* 62g C* 89g :* U2g
C,^$ (2g* Cho 202( mol %& v,u 202' mol %&'O( v,uo !$ng !Wch H_O' lo,•ng* T&-t th$Sc ph,tn vSng th$ {vewc !$ng !Wch Y v,u
coun '0'9g kim lo,wi !v* Tho-i lvewng m$o-i t"ong !$ng !Wch Y l,u
V* 980'(g i* (609g C* 890GUg :* 86026g
C,^$ (7g* _hi&|t ph,^n ho,un to,un m$o-i %&(_O')20 >,tn ph,~m ",zn th$ {vewc
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&(_O2)2
C,^$ (2g* Cho 202 mol %&O v,u 207 mol %&'O( v,uo !! HCl !v0 >,$ khi th&^m ti&-p _,OH !v0 l,-/ k&-t t$t, n$ng t"ong kho^ng khí
{&-n kho-i lvewng kho^ng {o~i {vewc V* 2709g i* '609Ug C* (2g :* (6g
C,^$ ('g* _$ng hoMn hewp Bo|t %& v,u + {vewc hoMn hewp ",zn V* Cho V v,uo !$ng !Wch HCl !v0 khí tho,St ", coS t} kho-i >o veSi
H2 l,u G0 v,u coun l,wi ch,-t ",zn i kho^ng t,n* K"ong V coS
V* %&+0 +0 %&2+' i* %&2+'0 +0 %& C* %&+0 %&0 + :* %&0 %&+
C,^$ ((g* Hou, t,n h&-t %& t"ong !! H2+O( lo,•ng !v th$ {vewc !! A0 >$wc khí Cl2 =$, !! A0 th$ {vewc m$o-i
V* %&Cl' i* %&+O( C* %&+O( v,u %&2(+O()' :* %&2(+O()'
C,^$ (8g* 2077g hoMn hewp %&0 C$0 Vl hou, t,n h&-t Beti !$ng !Wch H_O' t,wo th,unh 2022 mol _O v,u 202( mol _O2* Tho-i lvewng
m$o-i kh,n th$ {vewc l,u V* 60'7g i* G092g C* U069g :* 8076g
C,^$ (9g* K"ong co^ng nghi&|p0 >,tn .$,-t %& B,‚ng phveng ph,Sp
V* nhi&|t l$/&|n i* th$t/ l$/&|n C* {i&|n ph,^n !$ng !Wch :* {i&|n ph,^n noSng ch,t/
C,^$ (Ug* Hou, t,n m g,m V (%&O0 %&2O') B,‚ng !$ng !Wch H_O' th$ {vewc 2027 mol _O* _$ng m g,m V veSi , mol CO {vewc n
g,m ",zn i "oài hou, t,n t"ong H_O' thD {vewc 202'( mol _O* 3i,S t"W , l,u
V* 2022( mol i* 202' mol C* 202'9 mol :* 202( mol
C,^$ (6g* Hou, t,n m g,m V (%&O0 %&2O') B,‚ng !$ng !Wch H_O' th$ {vewc 2027 mol _O* _$ng m g,m V veSi , mol CO {vewc
(0U6( g,m ",zn i "oài hou, t,n t"ong H_O' thD {vewc 202'( mol _O* 3i,S t"W m l,u
V* 80'9g i* U0'2g C* 8082g :* U086g
C,^$ (Gg* 3,ng l,u hewp kim c$t, >,zt veSi nhi&à$ ng$/&^n to-0 t"ong {oS c,cBon chi&-m
V* 2078j {&-n ƒ 2j i* 2j {&-n 8j C* 6j {&-n 72j :* 2027j {&-n 7j
C,^$ 82g* j kho-i lvewng C t"ong th&Sp l,u
V* 2027j {&-n ƒ 2j i* 2j {&-n 8j C* 6j {&-n 72j :* 8j {&-n 9j
C,^$ 87g* Cho %&+2 v,uo !$ng !Wch H2+O( {,•c noSng !v th$ {vewc m$o-i
V* %&+ i* %&+O( C* %&2(+O()' :* %&(H+O()2
C,^$ 82g* Cho %&+2 v,uo !$ng !Wch HCl lo,•ng !v0 ph,àn kho^ng t,n l,u
V* %&+ i* %&+ v,u + C* %&2+' :* +
C,^$ 8'g* +$wc khí H2+ =$, !$ng !Wch %&Cl' thD
V* kho^ng .,t/ ", ph,tn vSng i* coS ph,tn vSng o.i hoS, † khvt
C* coS ph,tn vSng t",o {o~i :* coS ph,tn vSng th$t/ ph,^n
C,^$ 8(g* Cho !! i,Cl2 !v v,uo !! coS chvS, '20(g m$o-i >,zt0 th$ {vewc 8'072(g k&-t t$t, t",zng kho^ng t,n t"ong ,.it* Co^ng
thvSc m$o-i >,zt l,u V* %&+O( i* %&Cl' C* %&2(+O()' :* (CH'COO)2%&
C,^$ 88g* Cho 26g %& v,uo !$ng !Wch chvS, 707 mol Vg_O'0 k&-t th$Sc ph,tn vSng {vewc ch,-t ",zn v,u !$ng !Wch m$o-i m,u >,$
khi co^ c,wn th$ {vewc V* 77606g i* '70(g C* G902g :* 726g
C,^$ 89g* Hou, t,n 207 mol %&CO' veSi !! H_O' lo,•ng vvu, {$t0 {vewc !! A* Kh&^m H2+O( lo,•ng !v v,uo A thD !! th$ {vewc coS
th&~ hou, t,n to-i {, . g,m C$* 3i,S t"W . l,u V* '02g i* 90(g C* '2g : 9206g
C,^$ 8Gg* Cho 809g %& v,uo 282ml !! Vg_O' 7Q* +,$ khi ph,tn vSng .,t/ ", .ong0 th$ {vewc !! A chvS,
V* %&(_O')2 v,u Vg_O' i* %&(_O')' v,u Vg_O' C* %&(_O')' :* %&(_O')2 v,u %&(_O')'
C,^$ 92g* !! coS chvS, G072g %&+O( v,u G06g H2+O( t,Sc !$wng veSi !! coS 7086g TQnO(* T&-t th$Sc ph,tn vSng0 ch,-t n,uo coun
!v a V* H2+O( i* H2+O( v,u %&+O( C* H2+O( v,u TQnO( :* TQnO( v,u %&+O(
S)T V* H(% CH+T C,A S)T
Câu 2: _g$/Cn t#c l$/@n thzp t< g,ng là
A. :Sng O2
o.i ho- c-c tEp chJt +i0 n0 +0 Qn0‡ t"ong g,ng đL th$ đợc thzp*
B. :Sng chJt khH CO khH o.it >#t thành >#t ở nhi@t độ c,o*
C. :Sng C,O hooc C,CO'
đL khH tEp chJt +i0 n0 +0 Qn0‡ t"ong g,ng đL th$ đợc thzp*
D. Kdng thCm hàm lợng c,cBon t"ong g,ng đL th$ đợc thzp*
Câu 3: PL khH ion
+ 3
Fe t"ong !$ng !4ch thành ion
+ 2
Fe

c) thL !Sng một lợng ! kim loEi
A. Qg* B. C$* C. i,* D. Vg*
Câu 4: Thi n$ng hỗn hợp c-c chJt %&(_O')20 %&(OH)'
và %&CO'
t"ong kheng khí đFn kh1i lợng kheng đNi0 th$ đợc một chJt "#n

A. %&
'
O
(
* B. %&O* C. %&* D. %&
2
O
'
*
Câu 5: Cho hỗn hợp %&0 C$ phản ứng với !$ng !4ch H_O
'
loMng* +,$ khi phản ứng hoàn toàn0 th$ đợc !$ng !4ch chk chứ, một
chJt t,n và kim loEi !* ChJt t,n đ) là
A. C$(_O')2* B. H_O'* C. %&(_O')2* D. %&(_O')'*
8
Câu 6: K"ong c-c chJtI %&Cl20 %&Cl'0 %&(_O')20 %&(_O')'0 %&+O(0 %&2(+O()'* +1 chJt c) cả tính o.i ho- và tính khH là
A. 2* B. '* C. 8* D. (*
Câu 7: Cho !M/ c-c chJtI %&O0 %&(OH)20 %&+O(0 %&'O(0 %&2(+O()'0 %&2O'* +1 chJt t"ong !M/ B4 o.i ho- khi t-c !Ong với !$ng !4ch
H_O'
đoc0 n)ng là
A. '* B. 8* C. (* D. 9*
Câu 8: Cho t<ng chJtI %&0 %&O0 %&(OH)20 %&(OH)'0 %&'O(0 %&2O'0 %&(_O')20 %&(_O')'0 %&+O(0 %&2(+O()'0 %&CO'
lRn lợt phản ứng với
H_O'
đoc0 n)ng* +1 phản ứng th$ộc loEi phản ứng o.i ho- † khH là
A. 6* B. 8* C. U* D. 9*
Câu 9: Cho hỗn hợp A gồm Qg và %& vào !$ng !4ch ,.it H2+O(
đoc0 n)ng đFn khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc !$ng
!4ch Y và một phRn %& kheng t,n* ChJt t,n c) t"ong !$ng !4ch Y là
A. Qg+O
(
và %&+O
(
* B. Qg+O
(
* C. Qg+O
(
và %&
2
(+O
(
)
'
* D. Qg+O
(
0 %&
2
(+O
(
)
'
và %&+O
(
*
Câu 10: Hoà t,n hoàn toàn %&'O(
t"ong !$ng !4ch H2+O(
loMng (!) đợc !$ng !4ch A7* Cho lợng ! Bột %& vào !$ng !4ch A
7
(t"ong điZ$ ki@n kheng c) kheng khí) đFn khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc !$ng !4ch A
2
chứ, chJt t,n là
A. %&2(+O()' và H2+O(
* B. %&+O
(
*
C. %&2(+O()'
* D. %&+O
(
và H2+O(
*
Câu 11: C) ( kim loEiI Qg0 i,0 %&0 Xn* Chk !Sng thCm một chJt nào t"ong >1 !! c5, c-c chJt >,$ đL nhsn BiFt c-c kim loEi đ) a
A. _,OH* B. C,(OH)2* C. HCl* D. H2+O(*
Câu 12: C) c-c !$ng !4ch m$1i >,$I (_H()2+O(0 Vl(_O')'0 _,_O'0 _H(_O'0 %&Cl20 QgCl2 đ?ng t"ong lˆ "iCng Bi@t B4 mJt nhMn* Chk
đợc >H !Ong !$ng !4ch chứ, một chJt nào t"ong c-c chJt >,$ đL nhsn BiFt đợc c-c !! m$1i t"Cn a
A. ‰$Š tím* B. HCl* C. _,OH* D. i,(OH)2*
Câu 13: Cho >` đồ ch$/Ln ho- (mỗi m‹i tCn là một ph`ng t"Dnh phản ứng)I
_,OH
+
→
dd X
%&(OH)2
+
→
dd Y
%&2(+O()'
+
→
dd Z
i,+O(
C-c !$ng !4ch A0 Y0 X lRn lợt là
A. %&Cl'0 H2+O(
(đoc0 n)ng)0 i,(_O')2* B. %&Cl'0 H2+O(
(đoc0 n)ng)0 i,Cl2*
C. %&Cl
2
0 H2+O(
(đoc0 n)ng)0 i,Cl
2
* D. %&Cl
2
0 H2+O(
(loMng)0 i,(_O')2
*
Câu 14: Hỗn hợp "#n A gồm Vl0 %&2O'
và C$ c) >1 mol Bhng nh,$* Hỗn hợp A t,n hoàn toàn t"ong !$ng !4ch
A. _,OH (!)* B. HCl (!)* C. Vg_O'
(!)* D. _H'
(!)*
Câu 15: Cho 202( g,m Bột >#t vào 222 ml !$ng !4ch chứ, hỗn hợp gồm Vg_O'
207Q và C$(_O')2 208Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ",
hoàn toàn0 th$ đợc !$ng !4ch A và m g,m chJt "#n Y* 3i- t"4 c5, m là
A. 2062* B. 2079* C. (026* D. 209(*
Câu 16: Cho G072 g,m hỗn hợp gồm %&O0 %&2O'0 %&'O(
t-c !Ong với !$ng !4ch HCl (!)* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0
đợc !$ng !4ch Y r ce cEn Y th$ đợc U092 g,m %&Cl
2
và m g,m %&Cl
'
* 3i- t"4 c5, m là
A. G0U8* B. 60U8* C. U062* D. 9082*
Câu 17: KiFn hành h,i thí nghi@m >,$I
† Khí nghi@m 7I Cho m g,m Bột %& (!) vào V7 lít !$ng !4ch C$(_O')2
7Q*
† Khí nghi@m 2I Cho m g,m Bột %& (!) vào V
2
lít !$ng !4ch Vg_O
'
207Q*
+,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 kh1i lợng chJt "#n th$ đợc ở h,i thí nghi@m đZ$ Bhng nh,$* 3i- t"4 c5, V7
>o với V2

A. V
7
\ V
2
* B. V
7
\ 72V
2
* C. V
7
\ 8V
2
* D. V
7
\ 2V
2
*
Câu 18: ThH hoàn toàn một o.it >#t A ở nhi@t độ c,o cRn v<, đ5 V lít khí CO (ở đktc)0 >,$ phản ứng th$ đợc 206( g,m %& và 2022
mol khí CO2* Ceng thức c5, A và gi- t"4 V lRn lợt là
A. %&
'
O
(
và 2022(* B. %&
'
O
(
và 20((6* C. %&O và 2022(* D. %&
2
O
'
và 20((6*
Câu 19: Cho (0(6 lít khí CO (ở đktc) t< t< đi =$, 1ng >ứ n$ng n)ng đ?ng 6 g,m một o.it >#t đFn khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn* Thí
th$ đợc >,$ phản ứng c) tk kh1i >o với hiđ"o Bhng 22* Ceng thức c5, o.it >#t và phRn t"dm thL tích c5, khí CO2
t"ong hỗn hợp khí >,$
phản ứng là
A. %&O r U8j* B. %&
2
O
'
r U8j* C. %&
2
O
'
r 98j* D. %&
'
O
(
r U8j*
Câu 20: Cho hỗn hợp chứ, 2078 mol C$ và 207 mol %&'O( vào (22 ml !$ng !4ch HCl 2Q* +,$ khi phản ứng kFt th]c th$ đợc !$ng
!4ch V chứ, . g,m %&Cl2 và cWn lEi / g,m chJt "#n kheng t,n i* 3i- t"4 c5, .0 / lRn lợt là
A. 720U và G09* B. 280( và '02* C. 720U và 90(* D. '607 và '02*
Câu 21: Cho 90U2 g,m %& vào !$ng !4ch chứ, 20' mol H2+O(
đoc0 n)ng (giả thiFt +O2
là >ản phpm khH !$/ nhJt)* +,$ khi phản ứng
.ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc
A. 202' mol %&
2
(+O
(
)
'
và 2029 mol %&+O
(
* B. 2028 mol %&
2
(+O
(
)
'
và 2022 mol %& !*
C. 2022 mol %&
2
(+O
(
)
'
và 2026 mol %&+O
(
* D. 2072 mol %&+O
(
*
Câu 22: Cho 2027 mol một hợp chJt c5, >#t t-c !Ong hFt với H
2
+O
(
đoc n)ng (!)0 tho-t ", 20772 lít (ở đktc) khí +O
2
(là >ản phpm
khH !$/ nhJt)* Ceng thức c5, hợp chJt >#t đ) là
A. %&+* B. %&+
2
* C. %&O* D. %&CO
'
*
Câu 23: Cho %& ! phản ứng với 222 ml !$ng !4ch H_O' 202Q0 thJ/ c) khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt) B,/ ",* Th1i lợng m$1i
t"ong !$ng !4ch th$ đợc là
A. 20(2 g,m* B. 20U g,m* C. 6 g,m* D. G096 g,m*
9
Câu 24: Cho 90U2 g,m %& vào (22 ml !$ng !4ch H_O'
7Q0 đFn khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc khí _O (>ản phpm khH !$/
nhJt) và !$ng !4ch A* :$ng !4ch A c) thL hoà t,n t1i đ, m g,m C$* 3i- t"4 c5, m là
A. 70G2* B. '022* C. 209(* D. '06(*
Câu 25: Cho m g,m Bột %& vào 622 ml !$ng !4ch hỗn hợp gồm C$(_O')2
202Q và H2+O(
2028Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ",
hoàn toàn0 th$ đợc 209m g,m hỗn hợp Bột kim loEi và V lít khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc)* 3i- t"4 c5, m và V lRn lợt

A. 7206 và (0(6* B. 7206 và 202(* C. 7U06 và 202(* D. 7U06 và (0(6*
Câu 26: _$ng m g,m Bột >#t t"ong o.i0 th$ đợc ' g,m hỗn hợp chJt "#n A* HW, t,n hFt hỗn hợp A t"ong !$ng !4ch H_O'
(!)0
tho-t ", 2089 lít (ở đktc) _O (là >ản phpm khH !$/ nhJt)* 3i- t"4 c5, m là
A. 2022* B. 2092* C. 2082* D. 20'2*
Câu 27: Cho 770'9 g,m hỗn hợp gồm %&0 %&O0 %&2O'
và %&'O(
phản ứng hFt với !$ng !4ch H_O'
loMng (!)0 th$ đợc 70'(( lít
khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc) và !$ng !4ch A* Ce cEn !$ng !4ch A th$ đợc m g,m m$1i kh,n* 3i- t"4 c5, m là
A. '60U2* B. '8082* C. (G02G* D. '(0'9*
Câu 28: Hoà t,n hoàn toàn 22066 g,m một o.it >#t Bhng !$ng !4ch H2+O(
đoc0 n)ng th$ đợc !$ng !4ch A và '02(6 lít khí +O2
(>ản
phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc)* Ce cEn !$ng !4ch A0 th$ đợc m g,m m$1i >$nb,t kh,n* 3i- t"4 c5, m là
A. 8202* B. 8(02* C. 8602* D. (60(*
Câu 29: ThH hoàn toàn 7206 g,m một o.it c5, kim loEi cRn !Sng (08'9 lít H20 >,$ phản ứng th$ đợc m g,m kim loEi* Hoà t,n hFt m
g,m kim loEi vào !$ng !4ch HCl ! thJ/ tho-t ", '022( lít H2* KhL tích khí đZ$ đo ở đktc* 3i- t"4 c5, m và ceng thức o.it c5, kim loEi

A. 802 r C"2O'* B. U0788 r %&'O(* C. U089 r %&2O'* D. U089 r %&O*
Câu 30: Cho 9702 g,m hỗn hợp A gồm C$ và %&'O(
t-c !Ong với !$ng !4ch H_O'

loMng0 đ$n n)ng và kh$J/ đZ$* +,$ khi c-c phản
ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc '0'9 lít khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc)0 !$ng !4ch Y và cWn lEi 20( g,m kim loEi* Ce cEn !$ng
!4ch Y0 th$ đợc m g,m m$1i kh,n* 3i- t"4 c5, m là
A. 78708* B. 7'U07* C. GU08* D. 7260G*
Câu 31: P1t ch-/ m g,m %& t"ong kheng khí th$ đợc (m f .) g,m hỗn hợp V gồm %&O0 %&2O'0 %&'O(* PL hoà t,n v<, đ5 hỗn hợp V
cRn V ml !$ng !4ch HCl nồng độ '098j (kh1i lợng "iCng ! ggml)* 3i- t"4 c5, V là
A.
x
125
d
* B.
+ m x
1,25
d
* C.
+ m x
12,5
d
* D.
+ m x
125
d
*
Câu 32: Hỗn hợp A gồm %&0 C$ c) tk l@ kh1i lợng
Cu
m
I
Fe
m
\ U I '* lJ/ m g,m A cho phản ứng hoàn toàn với ((07 g,m H_O'
t"ong !$ng !4ch th$ đợc 20U8m g,m chJt "#n0 !$ng !4ch Y và 809 lít khí X gồm _O0 _O2 (ở đktc)* 3i- t"4 c5, m là
A. (208* B. 8202* C. 8202* D. 820(*
Câu 33 : Cho 206U g,m hỗn hợp gồm %&0 C$ và Vl vào BDnh đ?ng '22 ml !$ng !4ch H2+O( 207Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn
toàn0 th$ đợc 20'2 g,m chJt "#n và c) ((6 ml khí (đktc) tho-t ",* KhCm tiFp vào BDnh 20(28 g,m _,_O'0 khi c-c phản ứng kFt th]c
thD thL tích khí _O (đktc0 >ản phpm khH !$/ nhJt) tEo thành và kh1i lợng m$1i t"ong !$ng !4ch là
V* 2022( lít và '0U82 g,m* i* 20772 lít và '0U82 g,m*
C* 20772 lít và '0698 g,m* :* 2022( lít và '0698 g,m*
Câu 34: Kh?c hi@n c-c thí nghi@m >,$I
(7) P1t !^/ >#t t"ong khí clo*
(2) P1t n)ng hỗn hợp Bột %& và + (t"ong điZ$ ki@n kheng c) o.i)*
(') Cho %&O vào !$ng !4ch H_O' (loMng0 !)*
(() Cho %& vào !$ng !4ch %&2(+O()'*
(8) Cho %& vào !$ng !4ch H2+O( (loMng0 !)*
C) B,o nhiC$ thí nghi@m tEo ", m$1i >#t ([[) a
V* ( i* 2 C* ' :* 7
Câu 35: Cho hỗn hợp A gồm %&2O'0 XnO và C$ t-c !Ong với !$ng !4ch HCl (!) th$ đợc !$ng !4ch Y và phRn kheng t,n X* Cho Y
t-c !Ong với !$ng !4ch _,OH (loMng0 !) th$ đợc kFt t5,I
V* %&(OH)' và Xn(OH)2 i* %&(OH)20 C$(OH)2 và Xn(OH)2
C* %&(OH)' :* %&(OH)2 và C$(OH)2
TẠ- ./0# H4-3
Câu 1. HW, t,n hoàn toàn 720(2 g,m Vl Bhng !$ng !4ch H_O' loMng (!)0 th$ đợc !$ng !4ch A và 70'(( lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y
gồm h,i khí là _2O và _2* Kk kh1i c5, hỗn hợp khí Y >o với khí H2 là 76* Ce cEn !$ng !4ch A0 th$ đợc m g,m chJt "-n kh,n* 3i- t"4
c5, m làI
V* GU0G6 i* 7290'6 C* '60'( :* '(026
Câu 2: HW, t,n hoàn toàn 2808' g,m hỗn hợp gồm 2 kim loEi Vl và %& ( c) tk l@ >1 mol là 7I 708) Bhng !$ng !4ch H_O' loMng ( !)
đợc !$ng !4ch A0 và '0826 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí _2O và _2 c) tk kh1i h`i >o với H2 là 780G2(* Ce cEn !$ng !4ch A th$ đợc
m g,m chJt "#n kh,n0 tDm ma
V* 7'(0U' g,m i* 7'80 6U g,m C* 7'20(6 g,m :* 7'90(8 g,m
U
Câu 3: HW, t,n '90( g,m Xn vào !$ng !4ch H_O' (loMng) !0 th$ đợc !$ng !4ch Œ và 20(9( lít hỗn hợp 2 khí _2 và _2O c) tk kh1i
h`i >o v`i H& là
GU
77
* Ce cEn !$ng !4ch Œ th$ đợc m g,m chJt "#n* KDm ma
V* 72U02( g,m i* 729* G6 g,m C* 72806( g,m :* 7260 2( g,m
Câu 4: Hoà t,n hoàn toàn 60692 g,m hỗn hợp gồm Vl và Qg vào !$ng !4ch H_O' loMng0 th$ đợc !$ng !4ch A và '07'9 lít (ở đktc)
hỗn hợp Y gồm h,i khí kheng mà$0 t"ong đ) c) một khí h), n^$ t"ong kheng khí* Th1i lợng c5, Y là 8076 g,m* Cho !$ng
!4ch _,OH (!) vào A và đ$n n)ng0 kheng c) khí mSi kh,i tho-t ",* nhRn t"dm kh1i lợng c5, Vl t"ong hỗn hợp B,n đR$ là
V* 72082j* i* 7G08'j* C* 78028j* :* 72062*
Câu 5: Cho 2079 g,m Qg t-c !Ong với !$ng !4ch H_O' (!)* +,$ khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn th$ đợc 206G9 lít khí _O (ở đktc)
và !$ng !4ch A* Th1i lợng m$1i kh,n th$ đợc khi làm B,/ h`i !$ng !4ch A là
A. 9082 g,m* B. 7'0G2 g,m* C. 6066 g,m* D. 7'0'2 g,m*
Câu 6: Hoà t,n hoàn toàn 280U9 g,m %& Bhng !$ng !4ch H_O' loMng (!)0 th$ đợc !$ng !4ch A và 70'(( lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y
gồm h,i khí là _2O và _2* Kk kh1i c5, hỗn hợp khí Y >o với khí H2 là 76* Ce cEn !$ng !4ch A0 th$ đợc m g,m chJt "#n kh,n* 3i- t"4
c5, m là
A. 7290'6* B. 77G0U2* C. GU0G6* D. '(026*
Câu 7: HW, t,n hoàn toàn 20'96g hỗn hợp Vl0 Xn cRn v<, đ5 28lít !$ng !4ch H_O' 20227Q* +,$ phản ứng th$ đợc !$ng !4ch chứ, '
m$1i* +1 g,m mỗi kim loEi B,n đR$ làa
V* 20726 và 2029 i* 7026 và 209 C* 7206 và 209 :* 70726 cà 2029
Câu 8: Cho hỗn hợpA gồm 202 mol Vl và 202 mol %& vào !$ng !4ch H_O' thJ/ tho-t ", 90U2 lít khí !$/ nhJt h), n^$ t"ong kheng
khí và cWn lEi 2026 g,m chJt "#n kheng t,n* lˆc B• chJt "#n và ce cEn !$ng !4ch th$ đợc , g,m m$1i kh,n* _$ng m$1i kh,n tới kh1i
lợng kheng đNi th$ đợc B g,m chJt "#n* A-c đ4nh ,0 B*
V* 6(0G và 2806 i* 6G0UG và 290G C* 6U098 và '2072 :* 960'U và 2U07(
DA! T-1 2H3! TẠ- ./0# H4-3
Câu 9: Cho hçn hîp X gåm c¸c kim loi !g, Zn, "l t#n ho$n to$n t%ong dung d&ch '(O3 lo)ng n*ng d thu +îc
dung d&ch Y ,$ hçn hîp Z gåm -,2 mol (O ,$ -,1mol (2O. (/u t%ong dung d&ch c* ch0# 11- g#m hçn hîp
mu1i. ')2 x¸c +&nh t3ng kh1i lîng kim loi 4#n +5u.
". 1-,2 g#m 6. 23,2 g#m C. 33,2 g#m 7. 13,8 g#
Câu 10: HW, t,n 720U7 g,m hỗn hợp gồm Vl0 Xn0 %& t"ong ( lít !$ng !4ch H_O' ,Q v<, đ5 th$ đợc !$ng !4ch V và 70UG2 lít hỗn
hợp khí gồm _2 và _2O c) tk l@ mol 7I7* Ce cEn !$ng !4ch V th$ đợc m (g,m*) m$1i kh,n* gi- t"4 c5, m0 , làI
V* 880'8g* và 202Q i* 880'8g* và 2022Q C* 8'088g* và 202Q :* 8'088g và 2022Q
Câu 11: Cho 720G g,m hỗn hợp Vl0 Qg0 Xn phản ứng với !$ng !4ch hỗn hợp h,i ,.it H_O' và H2+O( (đoc n)ng) th$ đợc 207 mol mỗi
khí +O20 _O0 _O2* Ce cEn !$ng !4ch >,$ phản ứng kh1i lợng m$1i kh,n th$ đợc làI
V* '708 g,m* i* 'U0U g,m* C* (U0' g,m* :* '(0G g,m*
Câu 12: Cho m g,m Vl t-c !Ong ht với 782 ml !! H_O' đ5 th$ đợc khí _2O !$/ nhJt (đktc) và !! m$)i V* Ce cEn !! V th$ đợc
(mf7609) g,m m$1i kh,n *KDm ,
V* 708 i *2 C* 208 :* '
Câu 13: Hoà t,n hoàn toàn m g,m hh ' kim loEi A0Y0X t"ong lợng v<, đ5 2 lít !! H_O' nồng độ B molglth$ đợc khí kheng mà$ 0
h), n^$ t"ong kk và !! V chk chứ, m$1i nit",t c5, ' kim loEi*Ce cEn V th$ đợc (mf8806) g,m m$1i kh,n *KDm B
V 209 Q i* 20'Q C* 20(Q :* 208Q
Câu 14: Cho 2209 g,m hỗn hợp gồm ( kim loEi %&0 Xn0 Vl0 _i t-c !Ong v<, đ5 với 2 lít !$ng !4ch H_O' . (molgl) th$ đợc 206 lít khí
_2O ( đktc) và !$ng !4ch A* Ce cEn A th$ đợc m g,m m$1i kh,n* KDm m và .a
V* 6209 g,m và 20928Q i* 8709 g,m và 208928Q
C* 6209 g,m và 208928 Q :* 8709 g,m và 20928Q
Câu 15: Cho 77068 g,m hỗn hợp ' kim loEi A0Y0X t-c !Ong v<, đ5 với V ml !$ng !4ch H_O' 2Q th$ đợc 70( lít hỗn hợp 2 khí _O
và _2O c) tk kh1i >o với H2 là 790( và !$ng !4ch i* Ce cEn !$ng !4ch i th$ đợc m g,m m$1i kh,n0 tDm V và ma
V* 79208 và 2U0'8 i* 789028 và 2U0'8 C* 79208 và 780U28 :* 789028 và 780U28
Câu 16: Hoà t,n hoàn toàn 72 g,m hh (%&0C$) c) tk l@ mol là 7I7 Bhng ,.it H_O' th$ đợc V lít (đktc) hh khí A(_O và _O2) và !! Y(
chk chứ, 2 m$1i và ,.it !) *Kk kh1i c5, A >o với H2 là 7G*KDm V
V*(0(6 i*8092 C*'0'9 :*202(
DẠ! T-1 V4 S)T
Câu 17: Cho 202( mol Bột %& vào !$ng !4ch chứ, 2026 mol H_O' thJ/ tho-t ", khí V lít _O (đktc)* Thi phản ứng hoàn toàn ce cEn
!$ng !4ch th$ đợc m g,m m$1i* Kính V và m
V* (0(6 lít và 80( g,m i* 60G9 lít và 80( g,m C* (0(6 lít và '09 g,m :* 60G9 lít và '09 g,m
6
Câu 18: . Cho 90U2 g,m %& vào (22 ml !$ng !4ch H_O' 7Q0 đFn khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc khí _O (>ản phpm khH
!$/ nhJt) và !$ng !4ch A* :$ng !4ch A c) thL hoà t,n t1i đ, m g,m C$* 3i- t"4 c5, m là
A. '06(* B. '022* C. 70G2* D. 209(*
Câu 19: KhL tích !$ng !4ch H_O' 7Q (loMng) ít nhJt cRn !Sng đL hoà t,n hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2078 mol %& và 2078 mol C$ là
(BiFt phản ứng tEo chJt khH !$/ nhJt là _O)*
V* 209 lít* i* 702 lít* C* 206 lít :* 702 lít*
Câu 20: Kính thL tích H_O' 7Q t1i thiL$ cRn !Sng đL hW, t,n hoàn toàn 76078 g,m hỗn hợp gồm Xn và %& c) tk l@ >1 mol là 7I 7
( BiFt >ản phpm th$ đợc là khí _O)
V* 222 ml i* '22 ml C* (22 ml :* 822ml
Câu 21: Cho '(0( g,m hỗn hợp gồm %& và C$ t-c !Ong với !$ng !4ch H_O' loMng0 đ$n n)ng* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn
toàn0 th$ đợc (0(6 lít khí _O (đktc) !$ng !4ch A và cWn lEi 79 g,m kim loEi kheng t,n hFt* Ce cEn !$ng !4ch A th$ đợc m g,m
m$1i* Kính ma
V* 8809 g,m i* 8909 g,m C* 9706 g,m :* 92067 g,m
Câu 22: Cho 9702 g,m hỗn hợp A gồm C$ và %&'O( t-c !Ong với !$ng !4ch H_O' loMng0 đ$n n)ng và kh$J/ đZ$* +,$ khi c-c phản
ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc '0'9 lít khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc)0 !$ng !4ch Y và cWn lEi 20( g,m kim loEi* Ce cEn
!$ng !4ch Y0 th$ đợc m g,m m$1i kh,n* 3i- t"4 c5, m là
A. GU08* B. 7'U07* C. 7260G* D. 78708*
Câu 23: Cho !$ng !4ch H_O' loMng vào một c1c th5/ tinh c) đ?ng 809 g,m %& và G09 g,m C$* Th$J/ đZ$ đL phản ứng .ả/ ", hoàn
toàn0 c) '07'9 lít khí _O tho-t ", (đktc)0 cWn lEi m g,m chJt kheng t,n* K"4 >1 c5, m làI
V*U02( g,m i*70G2 g,m C* 2089 g,m :* '02 g,m
Câu 24: HW, t,n 60( g,m Bột kim loEi %& Bhng !$ng !4ch H_O'* +,$ khi phản ứng hoàn toàn đợc !$ng !4ch A và 7096g kim loEi
kheng t,n0 V lít khí _O ở đktc (>ản phpm khH !$/ nhJt) tho-t ",* 3i- t"4 V là
A. '0'9 lít* B. 20966 lít* C* 70UG2 lít D. 80'U9 lít
Câu 25: . Cho m g,m Bột %& vào 622 ml !$ng !4ch hỗn hợp gồm C$(_O')2 202Q và H2+O( 2028Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ",
hoàn toàn0 th$ đợc 209m g,m hỗn hợp Bột kim loEi và V lít khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc)* 3i- t"4 c5, m và V lRn lợt là
A. 7U06 và (0(6* B. 7U06 và 202(* C. 7206 và (0(6* D. 7206 và 202(
Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 7072 g,m %& và 70G2 g,m C$ vào (22 ml !$ng !4ch chứ, hỗn hợp gồm H2+O( 208Q và _,_O' 202Q*
+,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc !$ng !4ch A và khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt)* Cho V ml !$ng !4ch _,OH 7Q
vào !$ng !4ch A thD lợng kFt t5, th$ đợc là lớn nhJt* 3i- t"4 t1i thiL$ c5, V là
A. 2(2* B. (22* C. 722* D. '92*
Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 20U2g Qg và 206( g %& và 70G2 g C$ vào 2(2 ml !$ng !4ch H_O' 7Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn
toàn th$ !ợc !$ng !4ch A và khí _O(>ản phpm khH !$/ nhJt)* Cho thCm V (ml) !$ng !4ch _,OH 208Q vào !$ng !4ch A* Kính V đL
th$ đợc lợng kFt t5, là lớn nhJta
V* 'U2 ml i* (22 ml C* '62 ml :* 'G2 ml
Câu 28: Cho m g,m Bột kim loEi đồng vào 222 ml !$ng !4ch H_O' 2Q0 c) khí _O tho-t ",* PL hW, t,n v<, hFt chJt "#n0 cRn thCm
tiFp 722 ml !$ng !4ch HCl 206Q vào nŽ,0 đồng thci c‹ng c) khí _O tho-t ",* K"4 >1 c5, m làI
V* G092 g,m i* 77082 g,m C* 7202( g,m :* 7208( g,m
Câu 29: Cho m g,m Bột %& vào 622 ml !$ng !4ch hỗn hợp gồm C$(_O')2 202Q và H2+O( 2028Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn
toàn0 th$ đợc 209m g,m hỗn hợp Bột kim loEi và V lít khí _O (>ản phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc)* 3i- t"4 c5, m và V lRn lợt là
A. 7206 và 202(* B. 7206 và (0(6* C. 7U06 và 202(* D. 7U06 và (0(6*
Câu 30: Hỗn hợp A gồm C$ và %& 0t"ong đ) %& chiFm (909U j th&o kh1i lợng * Hoà t,n 72 g A vào !$ng !4ch H_O'0 >,$ khi phản
ứng .ả/ ", hoàn toàn th$ đợc (06 g,m kim loEi ch, t,n và !$ng !4ch Y *Ce cEn !$ng !4ch Y thD th$ đợc m g,m m$1i kh,n *Kính
gi- t"4 c5, m a
V* 220U g,m i* 2(06 g,m C* 2809 g,m :* 2U0G g,m
Câu 31: Cho 79 g,m C$ vào !$ng !4ch A chứ, 202U8 mol C$(_O')2 và 20( mol HCl thJ/ c) khí _O B,/ ",* Cho thCm H2+O( loMng
! vào !$ng !4ch >,$ phản ứng thJ/ tiFp tOc c) khí B,/ ", với thL tích V lít đo ở đktc* 3i- t"4 c5, V làI
V* 7072 lít i* '0'9 lít C* (0(6 lít :* 202( lít
Câu 32: Cho hỗn hợp 2 g,m %& và ' g,m C$ vào !$ng !4ch H_O' thJ/ tho-t ", 20((6 lít khí _O(!ktc)* Th1i lợng m$1i kh,n th$
đợc >,$ phản ứng là a
V* 80( i*60U2 C*(06( :*7206
Câu 33: cho 8*2( g,m hỗn hợp V I %& 0C$ ( c) tk l@ kh1i lợng t`n ứng là 'IU) phản ứng với '82ml !$n !ich H_O' 2*2Q * khi phản
ứng kFt th]c thD cWn '*U6(g) kim loEi và th$ đợc V lit (đktc) hỗn hợp g gồm _O 0_22 *gi- t"4 c5, V
V* 2089 lít i* 20((6 lít C* 206G9 lít :* 2026 lít
Câu 34: Cho 90U2 g,m %& vào !$ng !4ch chứ, 20' mol H2+O( đoc0 n)ng (giả thiFt +O2 là >ản phpm khH !$/ nhJt)* +,$ khi phản ứng
.ả/ ", hoàn toàn0 th$ đợc*
G
V* 2022 mol %&2(+O()' và 2026 mol %&+O(* i* 2028 mol %&2(+O()' và 2022 mol %& !*
C* 2072 mol %&+O(* :* 202' mol %&2(+O()' và 2029 mol %&+O(*
Câu 35: Cho (U02U g,m %& vào 622 ml !$ng !4ch H_O' '02Q th$ đợc khí _O và !$ng !4ch A* +1 mol c5, c-c chJt t"ong A làa
V* 202( mol %&(_O')' và 209 mol %&(_O')2 i* 202( mol %&(_O')' và 20( mol %&(_O')2
C* 202 mol %&(_O')' và 209 mol %&(_O')2 :* 209 mol %&(_O')2
Câu 36: Cho m7 g,m Vl vào 722 ml !$ng !4ch gồm C$(_O')2 20'Q và Vg_O' 20'Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn toàn thD th$
đợc m2 g,m chJt "#n A* _F$ cho m2 g,m A t-c !Ong với lợng ! !$ng !4ch HCl thD th$ đợc 20''9 lít khí (ở đktc)* 3i- t"4 c5, m7
và m2 lRn lợt là
V* 7026 và 80('* i* 208( và 8079* C* 7026 và 8079* :* 6072 và 80('*
Câu 37: Cho m g,m %& vào 222 ml !$ng !4ch C$(_O')2 20'Q và Vg_O' 20'Q* +,$ khi c-c phản ứng .ả/ ", hoàn toàn th$ đợc m•
g,m hỗn kim loEi A* Cho m• g,m A t-c !Ong với HCl ! th$ đợc 202( lít khí* Kính m0 m•a
V* 7209( và 72066 i* 7209( và 720'2 C* 720'2 và 77027 :* 7202U và 7206(
Câu 38: Cho m g,m Qg vào !$ng !4ch chứ, 2072 mol %&Cl'* +,$ khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn th$ đợc '0'9 g,m chJt "#n* 3i- t"4
c5, m là
A. 802(* B. (0'2* C. 2066* D. 2079*
Câu 39: HW, t,n hoàn toàn 22066 g,m một o.it >#t Bhng !$ng !4ch H2+O( đoc0 n)ng th$ đợc !$ng !4ch A và '02(6 lít khí +O2 (>ản
phpm khH !$/ nhJt0 ở đktc)* Ce cEn !$ng !4ch A0 th$ đợc m g,m m$1i >$nb,t kh,n* 3i- t"4 c5, m là
A. 8202* B. 8(02* C. 8602* D. (60(*
Câu 40: Cho 722 ml !$ng !4ch %&Cl2 702Q t-c !Ong với 222 ml !$ng !4ch Vg_O' 2Q0 th$ đợc m g,m kFt t5,* 3i- t"4 c5, m là
A. '(0((* B. 720G9* C. '2076* D. (U0(*
Câu 41: Hoà t,n hoàn toàn 2(0( g,m hỗn hợp gồm %&Cl2 và _,Cl (c) tk l@ >1 mol t`ng ứng là 7 I 2) vào một lợng nớc (!)0 th$
đợc !$ng !4ch A* Cho !$ng !4ch Vg_O' (!) vào !$ng !4ch A0 >,$ khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn >inh ", m g,m chJt "#n* 3i- t"4
c5, m là
A. 7206* B. 260U* C. 8U0(* D. 9602*
D5n6 # : 78% S9 ": H(% TH;C C,A </1 T=>H CH/?@ HAAB T>. .0# </A H$ !#CA CH+T "D/ V*
CH+T C/0#
BEF1: Cho 7702 g,m %& và 20( g,m Qg t-c !Ong với !$ng !4ch H2+O( loMng !* +,$ phản ứng th$ đợc !$ng !4ch V và V lít khí H2 (ở
đktc)* Cho !$ng !4ch _,OH ! vào !$ng !4ch V th$ đợc kFt t5, i* lˆc i n$ng t"ong kheng khí đFn kh1i lợng kheng đNi đợc m
(g,m) chJt "#n*
,* V c) gi- t"4 làI V* 202( lít i* '0'9 lít C* 809 lít :* 90U2 lít
B* 3i- t"4 c5, m làI V* 76 g,m i* 22 g,m C* 2( g,m :* '9 g,m
BEF 2* HW, t,n hoàn toàn hỗn hợp gồm 202 mol %& và 207 mol %&2O' vào !$ng !4ch HCl ! th$ đợc !$ng !4ch V* Cho !$ng !4ch V
t-c !Ong với _,OH ! th$ đợc kFt t5,* lˆc lJ/ kFt t5,0 "H, >Ech0 >J/ khe và n$ng t"ong kheng khí đFn kh1i lợng kheng đNi đợc m
g,m chJt "#n0 m c) gi- t"4 làI
V* 2' g,m i* '2 g,m C* 2( g,m :* (2 g,m
BEF 3* Hỗn hợp Vl0 %& c) kh1i lợng 22 g,m đợc chi, th•nh 2 phRn Bhng nh,$*
† nhRn 7 t-c !Ong với HCl ! th$ đợc !$ng !4ch V v• 60G9 lít H2 (đktc)* Cho !$ng !4ch V t-c !Ong !$ng !4ch _,OH ! đợc kFt t5,
i0 lˆc kFt t5, i n$ng t"ong kheng khí đFn kh1i lợng kheng đNi đợc m7 chJt "#n*
† nhRn 2 cho vào !$ng !4ch C$+O( ! đFn khi phản ứng hoàn toàn th$ đợc m2 g,m chJt "#n kheng t,n*
,* m7 c) gi- t"4 là I V* 6 g,m i* 79 g,m C* '2 g,m :* 2( g,m
B* m2 c) gi- t"4 làI V* 7206 g,m i* 79 g,m C* 2809 g,m :* 220( g,m
BEF 4I Cho t,n ho•n toàn 7'09 g,m hỗn hợp gồm %& v• %&2O' t"ong !$ng !4ch HCl th$ đợc 202( lít H2 (đktc) và !$ng !4ch :* Cho :
t-c !Ong với !$ng !4ch _,OH !0 lˆc0 n$ng kFt t5, t"ong kheng khí đFn kh1i lợng kheng đNi đợc , g,m chJt "#n0 gi- t"4 c5, , làI
V* 6 g,m i* 72 g,m C* 79 g,m :* 2( g,m
BEF 5 I cho U096 g,m hỗn hợp gồm %&O0 %&'O( và%&2O' t-c !Ong v<, hFt với 292 ml !$ng !4ch HCl 7Q th$ đợc !$ng !4ch A* Cho A
t-c !Ong với !$ng !4ch _,OH !0 lˆc kFt t5,0 n$ng t"ong kheng khí đFn kh1i lợng kheng đNi th$ đợc m g,m chJt "#n0 gi- t"4 c5, m
l•I
V* 6 g,m i* 72 g,m C* 79 g,m :* 2( g,m
72
BEF 6: hỗn hợp chJt "#n V gồm 2*7 mo0 %&2O' và 2*7 mol %&'O(*HW, t,n V Bhng !! HCl ! th$ đợc !! i0cho _,OH ! vào !! i
th$ đợc kFt t5, C*lˆc lJ/ kFt t5, "H, >Ech >J/ khe "ồi đ&m n$ng t"ong khong khí đFn kh1i lợng kheng đNi th$ đợc m g,m chJt "#n
:*gi- t"4 m là
,) 22 g,m B) (2 g,m c) 28 g,m !) '2 g,m
BEF 7* Cho 2606 g,m hỗn hợp V gồm %& và %&'O( t-c !Ong với !$ng !4ch HCl !0 đợc !$ng !4ch i* Cho i t-c !Ong với !$ng !4ch
_,OH !0 kFt t5, th$ đợc n$ng t"ong kheng khí đFn kh1i lợng kheng đNi đợc '2 g,m chJt "#n* +1 mol %&'O( t"ong hỗn hợp V là
V* 202G mol i* 2072 mol C* 2077 mol :* 2072 mol
BEF 8 P1t n)ng một , g,m hỗn hợp gồm Bột Vl và %&'O( t"ong mei t"cng kheng c) kheng khí đL th?c hi@n phản ứng nhi@t nhem
đFn hoàn toàn* _hŽng chJt cWn lEi >,$ phản ứng nF$ cho t-c !Ong với !$ng !4ch _,OH ! >m th$ đợc 90U2 lít H2 (đktc)0 nF$ cho t-c
!Ong với HCl ! >m th$ đợc 29066 lít H2 (đktc)* 3i- t"4 c5, , là
V* 2U g,m i* 9G09 g,m C* 6209 g,m :* G909 g,m
DẠ! ##. T>. C3! TH;C C,A -G#T1 S)T :
Bµi 1. C* m9t loi oxit :;t d<ng += lu2>n g#ng. (/u kh? oxit :;t n$2 4@ng c#c4on oxit A
nhi>t +9 c#o ngưBi t# thu +uCîc -,CD g#m :;t ,$ -,DDC lEt khE c#c4onicF+ktcG. CHng
th0c ho¸ hIc cJ# loi oxit :;t n*i t%Kn l$
". Fe2O3 6. Fe3OD C. FeO 7. LhHng x¸c +&nh +ưîc
Bµi 2. M= hN# t#n ho$n to$n 1-,C g#m oxit :;t c5n ,O# +J 3-- ml dung d&ch 'Cl 1!. Oxit :;t l$
". FeO 6. Fe2O3 C. Fe3OD 7. CP FeO ,$ Fe3OD +Qu +Rng
Bµi 3. M= hN# t#n ho$n to$n C,8D g#m oxit :;t t%ong dd '(O3 thu đợc 206G9 lít khí _O !$/ nhJt ( đktc)
Oxit :;t l$ ". FeO 6. Fe2O3 C. Fe3OD 7. CP FeO ,$ Fe3OD +Qu +Rng
Bµi 4. * (0'8 g,m một o.it >#t t-c !Ong v<, đ5 với !$ng !4ch chứ, 2078 mol HCl* Ceng thức ph^n tH c5, o.it là
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O hooc %&2O'
Bµi 5. O.i ho- hoàn toàn 27 g,m Bột %& th$ đợc '2 g,m một o.it !$/ nhJt* CKnK c5, o.it là
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O hooc %&2O'
Bµi 6. * (029 g,m một o.it >#t B4 khH hoàn toàn Bởi COgt
o
th$ đợc m g,m >#t và khí tEo thành t-c !Ong với !$ng !4ch C,(OH)2 !
đợc U g,m kFt t5,* Th1i lợng m là
V* 206 g i* '0'9 g C* 20G( g :* 202( g
Bµi 7. ThH hoàn toàn (06 g,m một o.it kim loEi cRn 20279 lít H2 (đktc)* Ceng thức c5, o.it là
V* QgO i* C$O C* %&2O' :* %&'O(
Bµi 8. Cho m g,m Bột %&.O/ hoà t,n Bhng !$ng !4ch HCl0 >,$ đ) thCm _,OH !0 lJ/ kFt t5, n$ng t"ong kheng khí đFn kh1i lợng
kheng đNi đợc m g,m "#n* CK c5, %&.O/ là
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O hooc %&2O'
Bµi 9. * Cho (0(6 lít khí CO (ở đktc) t< t< đi =$, 1ng >ứ n$ng n)ng đ?ng 6 g,m một o.it >#t đFn khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn* Thí
th$ đợc >,$ phản ứng c) tk kh1i >o với hiđ"o Bhng 22* Ceng thức c5, o.it >#t và phRn t"dm thL tích c5, khí CO2 t"ong hỗn hợp khí
>,$ phản ứng*
V* %&2O'r 98j* i* %&'O(r U8j* C* %&Or U8j* :* %&2O'r U8j*
Bµi 10. Cho 2027 mol một hợp chJt c5, >#t t-c !Ong hFt với H2+O( đoc n)ng (!)0 tho-t ", 20772 lít (đktc) khí +O2 là >ản phpm
khH !$/ nhJt)* Ceng thức c5, hợp chJt >#t đ) là
V* %&O* i* %&CO'* C* %&+* :* %&+2*
Bµi 11. * ThH hoàn toàn một o.it >#t A ở nhi@t độ c,o cRn v<, đ5 V lít khí CO (ở đktc)0 >,$ phản ứng th$ đợc 206( g,m %& và 2022
mol khí CO2* Ceng thức c5, A và gi- t"4 V lRn lợt là
V* %&'O( và 20((6* i* %&O và 2022(* C* %&2O' và 20((6* :* %&'O( và 2022(*
Bµi 12. Kh?c hi@n phản ứng nhi@t nhem t"ong điZ$ ki@n kheng c) kheng khí hỗn hợp gồm Vl và %&.O/0 >,$ phản ứng th$ đợc
G20'8 g,m chJt "#n A* HW, t,n A t"ong !$ng !4ch _,OH ! thJ/ c) 60( lít khí (đkc) tho-t ", và cWn lEi phRn kheng t,n Y* HW, t,n hFt
Y cRn !Sng 2(2 g,m !$ng !4ch H2+O( G6j (giả >H chk tEo một loEi m$1i >#t ([[[))* Ceng thức c5, o.it >#t là
V* %&O i* %&2O' C* %&'O( :* %&O hooc %&'O(
D5n6 V : .HT S0 B*# T8% "IH TJH
01. K< 20687 g,m một loEi g,ng0 >,$ khi chF ho- thích hợp0 ngci t, ch$/Ln hFt >ilic thành +iO2 với kh1i lợng 202628 g,m* Hàm
lợng j c5, >ilic t"ong loEi g,ng t"Cn là
V* 70'7j i* 70(2j C* 70'8j :* 2082j
02* CRn B,o nhiC$ tJn =$ong m,nh&tit chứ, 9G09j %&'O( đL l$/@n đợc 722 tJn g,ng c) 8j là c-c ng$/Cn t1 kheng phải là %&0 BiFt
t"ong =$- t"Dnh l$/@n g,ng0 lợng %& h,o hOt là (ja
V* 7U2062 tJn i* 7G90'8 tJn C* 78202U tJn :* 782026 tJn
03. Hoà t,n một m;$ thzp c) kh1i lợng 707( g,m t"ong !$ng !4ch H2+O( loMng !* lˆc B• phRn kheng t,n th$ đợc !$ng !4ch A*
KhCm t< t< !$ng !4ch TQnO( 207Q vào !$ng !4ch A cho đFn khi !$ng !4ch nà/ .$Jt hi@n mà$ hồng thD đM !Sng hFt (2ml !$ng !4ch
TQnO(* nhRn t"dm kh1i lợng %& t"ong m;$ thzp là
V* G902(j i* GU02(j C* G602(j :* G7077j
77
04. C) hỗn hợp c-c chJt %&0 Vl0 Vl2O'* _F$ ng^m 7907 g,m hỗn hợp nà/ t"ong !$ng !4ch _,OH !0 thJ/ c) 90U2 lít H2 (đktc) tho-t ",
và cWn một chJt "#n kheng t,n* lˆc lJ/ chJt "#n0 đL hoà t,n v<, đ5 lợng chJt "#n nà/ cRn !Sng 722ml !$ng !4ch HCl 2Q* nhRn t"dm
kh1i lợng Vl2O' t"ong hỗn hợp là
V* '7096j i* 2202(j C* ((0(8j :* 77077j
05. Hoàn t,n 72 g,m hỗn hợp %&+O( và %&2(+O()' t"ong nớc0 đợc 222 cm
'
!$ng !4ch0 thCm H2+O( loMng ! đợc !$ng !4ch V0 lJ/
22 cm
'
!$ng !4ch V làm mJt mà$ v<, đ5 28 cm
'
!$ng !4ch TQnO( 202'Q* nhRn t"dm kh1i lợng %&+O( t"ong hỗn hợp là
V* 8Uj i* 86j C* 8Gj :* 92j
06. P1t n)ng một , g,m hỗn hợp gồm Bột Vl và %&'O( t"ong mei t"cng kheng c) kheng khí đL th?c hi@n phản ứng nhi@t nhem đFn
hoàn toàn* _hŽng chJt cWn lEi >,$ phản ứng nF$ cho t-c !Ong với !$ng !4ch _,OH ! >m th$ đợc 90U2 lít H2 (đktc)0 nF$ cho t-c !Ong
với HCl ! >m th$ đợc 29066 lít H2 (đktc)* 3i- t"4 c5, , là
V* 2U g,m i* 9G09 g,m C* 6209 g,m :* G909 g,m
07. :$ng !4ch c) chứ, G072 g,m %&+O( và G06 g,m H2+O( t-c !Ong với !$ng !4ch c) 7086 g,m TQnO(* TFt th]c phản ứng0 chJt nào
cWn !a
V* H2+O( i* %&+O( và H2+O( C* H2+O( và TQnO( :* TQnO( và %&+O(
08. Cho %& hoà t,n t"ong !$ng !4ch H2+O( (v<, đ5)0 tho-t ", V lít H2 (đktc)* K< !$ng !4ch th$ đợc t, kFt tinh đợc 8809 g,m tinh thL
%&+O(*UH2O* 3i- t"4 V là
V* (0(6 lít i* 90U2 lít C* 607G lít :* 60G9 lít
09. Cho Bột %& vào !$ng !4ch chứ, 2022 mol Vg_O' và 2027 mol C$(_O')2* nhản ứng kFt th]c0 đợc "#n V c) kh1i lợng ' g,m*
K"ong V c)
V* Vg và %& i* Vg và C$ C* C$ và %& :* Vg0 C$0 %&
10* Cho 26 g,m %& vào !$ng !4ch chứ, 707 mol Vg_O'0 kFt th]c phản ứng đợc chJt "#n và !$ng !4ch m$1i0 ce cEn !$ng !4ch th$
đợc B,o nhiC$ g,m m$1i kh,na
V* 77606 g,m i* '70( g,m C* G902 g,m :* 726 g,m
11. Cho 809 g,m %& vào !$ng !4ch Vg_O' 7Q* +,$ khi phản ứng .ả/ ", .ong0 th$ đợc !$ng !4ch A chứ,
V* %&(_O')2 và Vg_O' i* %&(_O')' và Vg_O' C* %&(_O')' :* %&(_O')2 và %&(_O')'
12. Cho '026 g,m Bột %& vào 782ml !$ng !4ch Vg_O'0 l#c k‘ đL phản ứng .ả/ ", hoàn toàn th$ đợc m g,m "#n* 3i- t"4 c5, m là
V* 77066 i* 79022 C* 76022 :* 7U0G9
13. _$ng , g,m hỗn hợp Vl2O' và %&'O( với H2 !0 th$ đợc B g,m nớc và c g,m "#n V* Hoà t,n hFt V t"ong !$ng !4ch HCl !
202(8 mol H2* 3i- t"4 B là
V* 2076 g i* 208( g C* 7026 g :* 20'9 g
14 (22 ml !$ng !4ch hỗn hợp H_O' 7Q và %&(_O')' 208Q c) thL hW, t,n B,o nhiC$ g,m hỗn hợp %& và C$ c) tk l@ >1 mol
n%&InC$\2I'a (>ản phpm khH c5, H_O' !$/ nhJt là _O)
V* 7602( g,m i* 78022 g,m C* 7(08G g,m :* 2706G g,m
15 HW, t,n m g,m hỗn hợp gồm C$ và %&'O( t"ong !$ng !4ch HCl ! >,$ phản ứng cWn lEi 60'2 g,m chJt "#n kheng t,n và !$ng !4ch
A* Ce cEn !$ng !4ch A th$ đợc 970G2 g,m chJt "#n kh,n* 3i- t"4 c5, m là V* '702( g,m i* (2072 g,m
C* ('06( g,m :* (9079 g,m
16 Cho 222ml !$ng !4ch Vg_O' 208. molgl t-c !Ong với 222 ml !$ng !4ch %&(_O')2 . molgl* +,$ khi phản ứng kFt th]c th$ đợc
7U026 g,m chJt "#n và !$ng !4ch A* Cho !$ng !4ch HCl ! vào !$ng !4ch A th$ đợc m g,m kFt t5,* m c) gi- t"4 là
V*260U g,m i* '(0(( g,m C* (2076 g,m :* ('028 g,m
17 Cho 808 g,m hỗn hợp Bột %&0 Qg0 Vl vào !$ng !4ch Vg_O' ! th$ đợc . g,m chJt "#n* Cho _H'

! vào !$ng !4ch >,$ phản ứng0
lˆc kFt t5, nhi@t ph^n kheng c) kheng khí đợc G07 g,m chJt "#n Y* 3i- t"4 c5, . là
V* (609 g,m i* 7206 g,m C* '20( g,m :* 26 g,m
18 HW, t,n hFt m g,m %& t"ong 222ml !$ng !4ch C$(_O')2 .Q và Vg_O' 208Q th$ đợc !$ng !4c V và (20( g,m chJt "#n i* HW,
t,n hFt chJt "#n i Bhng !$ng !4ch HCl ! th$ đợc 90U2 lít H2 (đkc)* 3i- t"4 c5, . là
V* 206Q i* 702Q C* 702Q :* 20UQ
19 Cho 806 g,m m$1i %&CO' t-c !Ong với !$ng !4ch H_O' v<, đ50 th$ đợc hỗn hợp khí chứ, CO20 _O và !$ng !4ch A* Cho !$ng
!4ch HCl "Jt ! vào !$ng !4ch A đợc !$ng !4ch Y0 !$ng !4ch Y nà/ hW, t,n đợc t1i đ, m g,m C$0 >inh ", >ản phpm khH _O !$/
nhJt* 3i- t"4 c5, m là
V* 9( g,m i* 7702 g,m C* 7(0( g,m :* 79 g,m
.HT S0 C&/ HK# T=)C !H#$. CD 7L/ M V4 S)T V* H(% CH+T C,A S)T.
1: Khành phRn j vZ kh1i lợng c5, c,cBon c) t"ong g,ng làI
V* 7j†2j i* 2j†(j C* 2j†8j :* ƒ2j
2: nhản ứng giŽ, cop chJt nào !ới đ^/ kheng thL >H !Ong đL điL$ chF c-c m$1i %&([[)a
V* %&O f HCl i* %&(OH)2 f H2+O( loMng C* %&CO' f H_O' loMng :* %& f %&(_O')'
3: KCn c5, c-c =$ong chứ, %&CO'0 %&2O'0 %&'O( 0 %&+2 lRn lợt là
V* H&m,tit0 pi"it0 m,nh&tit0 .iđ&"it i* Aiđ&"it0 m,nh&tit0 pi"it0 h&m,tit0
C* Aiđ&"it 0 h&m,tit 0 m,nh&tit0 pi"it* :* ni"it0 h&m,tit0 m,nh&tit 0 .iđ&"it
4: :$ng !4ch %&+O( kheng t-c !Ong vớiI
V* !! H2+O( đoc0 ng$ội i* !! TQnO( C* !! T2C"2OU :* !! [2
72
5* Hoà t,n hỗn hợp gồm %&CO'0 %&'O(0 %&+2 t"ong !$ng !4ch H_O' đoc0 n)ng ! đợc !$ng !4ch A* Cho !$ng !4ch _,OH ! vào
!$ng !4ch A đợc kFt t5, Y* _$ng Y ở nhi@t độ c,o đFn kh1i lợng kheng đNi (kheng c) kheng khí) đợc chJt "#n X* ChJt "#n X là
V* %&O* i* %&2O' C* %&O và %&2O'* :* %&'O(*
6. nhản ứng nào !ới đ^/ hợp chJt >#t đ)ng v,i t"W o.i ho- I
V* %&2O' f 9 HCl ’ 2 %&Cl' f ' H2O
i* 2%&Cl' f 2T[ ’ 2%&Cl2 f 2 TCl f [2
C* 72%&O f 2TQnO( f76H2+O( ’ 8%&(+O()' f 2Qn+O( f
T2+O( f 76H2O
:* (%&(OH)2 f O2 f 2H2O ’ (%&(OH)'
7. Cho >` đồ ch$/Ln ho- (mỗi m‹i tCn là một ph`ng t"Dnh phản ứng)I
_,OH → %&(OH)2 → %&2(+O()' → i,+O(
C-c !! (!$ng !4ch) A0 Y0 X lRn lợt làI
V* %&Cl
'
0 H
2
+O
(
(đoc0 n)ng)0 i,(_O
'
)
2
* i* %&Cl
'
0 H
2
+O
(
(đoc0 n)ng)0 i,Cl
2
*
C* %&Cl
2
0 H
2
+O
(
(đoc0 n)ng)0 i,Cl
2
* :* %&Cl
2
0 H
2
+O
(
(loMng)0 i,(_O
'
)
2
*
8: Thi điZ$ chF %&Cl2 Bhng c-ch cho %& t-c !Ong với !$ng !4ch HCl* PL Bảo =$ản !$ng !4ch %&Cl2 th$ đợc kheng B4 ch$/Ln h) thành
hợp chJt >#t B,0 ngci t, c) thLI
V* Cho thCm vào !$ng !4ch 7 lợng >#t !* i* Cho thCm vào !$ng !4ch 7 lợng kmm !*
C* Cho thCm vào !$ng !4ch 7 lợng HCl !* :* Cho thCm vào !$ng !4ch 7 lợng H_O' !*
9: Cho %& t-c !Ong vào !$ng !4ch Vg_O' !0 >,$ khi phản ứng .ả/ ", hoàn toàn t, th$ đợc !$ng !4ch A và kFt t5, Y* K"ong !$ng
!4ch A c) chứ,I
V* %&(_O')20 Vg_O' i* %&(_O')'0 Vg_O' C* %&(_O')20 Vg_O'0 %&(_O')' :* %&(_O')2*
10: Azt ph`ng t"Dnh phản ứng I
X Y
2 3
FeCl Fe FeCl
+ +
¬  → * H,i chJt A0 Y lRn lợt làI
V* Vg_O' !0 Cl2 i*%&Cl' 0 Cl2 C* HCl0 %&Cl' :* Cl2 0 %&Cl'*
11: ‰$ong >#t c) hàm lợng j %& nhiZ$ nhJt là
V* H&m,tit i* Q,nh&tit C* Aiđ&"it :* ni"it
12: Tim loEi Q phản ứng đợc vớiI !$ng !4ch HCl0 !$ng !4ch _,OH0 !$ng !4ch H_O' (đoc0 ng$ội)* Tim loEi Q làI V* C$*
i* C"* C* Xn* :* Vl
13I _$ng một m;$ thzp c) kh1i lợng 8g t"ong O2 ! th$ đợc 202((6 lít khí CO2 (đkc)* Khành j phRn t"dm vZ kh1i lợng c5, C c)
t"ong m;$ thzp làI
V* 206(j i* 20(6j :* 20(2j :* 7096j
14: Cho !M/ c-c chJtI %&0 %&2O'0 %&'O(0 %&(OH)'r %&Cl20 %&(_O')2* +1 chJt t-c !Ong với H_O' đoc ng$ội tEo >ản phpm khH (_O2) làI
A. 8 B. 9 C. '* D. (*
15: Cho _,2CO' t-c !Ong với %&Cl' NhOn6 tEo ",I
A. _,Cl B. CO2 C. %&2(CO')' D. %&(OH)'
16 Q$1i %&
2f
làm mJt mà$ !$ng !4ch TQnO( ở mei t"cng ,.it cho ", ion %&
'f
cWn ion %&
'f
t-c !Ong với [

cho ", [2 và %&
2f
* +#p .Fp
c-c chJt o.i h), %&
'f
0 [20 QnO(

th&o thứ t? độ mEnh tdng !Rn
V* %&
'f
ƒ [2 ƒ QnO(

i* [2 ƒ %&
'f
ƒ QnO(

C* [2 ƒ QnO(

ƒ %&
'f
:* QnO(

ƒ %&
'f
ƒ [2
17 Cho BiFt c-c phản ứng .ả/ ", >,$I
2%&i"2 f i"2
→ 2%&i"' 2_,i" f Cl2
→ 2_,Cl f i"2 . nh-t BiL$ đ]ng là
V* Kính khH c5, Cl

mEnh h`n c5, i"

i* Kíng o.i ho- c5, i"2 mEnh h`n c5, Cl2
C* Kính khH c5, i"

mEnh h`n c5, %&
2f
:* Kính o.i h), c5, Cl2 mEnh h`n c5, %&
'f
18. Hỗn hợp A gồm Vl0 %&2O'0 C$ c) >1 mol Bhng nh,$* Hỗn hợp A t,n hoàn toàn t"ong
V* _,OH ! i* HCl ! C* Vg_O' ! :* _H' !
C1C C3! TH;C !#P# HAH BTT H-1
I. HỮU CƠ:
1Q Kính >1 đồng ph^n c5,I
†Vncol no0 đ`n chức (CnH2nf2O)I 2
n†2
(7ƒnƒ9)
†Vnđ&hit đ`n chức0 no (CnH2nO) I 2
n†'
(2ƒnƒU)
†V.itC,cBo./lic đ`n chức0 no (CnH2nO2)I 2
n†'
(2ƒnƒU)
†Œ>t& no0 đ`n chức (CnH2nO2)I 2
n†2
(7ƒnƒ8)
†Œt& đ`n chức0 no (CnH2nf2O)I
2
7
(n†7)(n†2) (2ƒnƒ9)
†A&ton đ`n chức0 no (CnH2nO)I
2
7
(n†2)(n†') (2ƒnƒU)
†Vmin đ`n chức0 no (CnH2nf'_)I 2
n†7
(nƒ8)
7'
2Q Kính >1 C c5, ,ncol no hooc ,nk,n !?, vào p ch-/I
+1 C \
2 2
2
CO O H
CO
n n
n

3Q P1t ch-/ hoàn toàn 7 mol ,ncol no0 mEch hở V (CnH2nf2O.) cRn k mol O2 thDI
n \
'
7 2 x k + −
4Q P1t ch-/ ,ncol đ`n chức0 no (hooc hh ,ncol đ`n chức0 no) tEo thành CO2 và H2O thDI
m,ncol \ m
O H
2

77
2
CO
m
5Q Kính >1 đi0 t"i0 t&t",0 ‡**0 n p&ptit t1i đ, tEo Bởi hh gồm . ,mino ,.it kh-c nh,$
+1 n p&ptitm,. \ .
n
6Q Kính >1 t"igli.&"it tEo Bởi gli.&"ol và c-c ,.it c,cBo./lic BzoI
+1 t"i&>t& \
2
) 7 (
2
+ n n
7Q Kính >1 &t& tEo Bởi hh n ,ncol đ`n chứcI
+1 &t& \
2
) 7 ( + n n
8Q Kính kh1i lợng ,mino ,.it V (chứ, n nh)m _H2 và m nh)m COOH) khi cho ,mino ,.it nà/ vào !! chứ, , mol HCl0 >,$ đ) cho !! >,$ p t-c
!Ong vđ5 với B mol _,OHI
mV \ QV
m
a b −
9Q Kính >1 liCn kFt π th&o >1 mol CO2 và H2O th$ đc khi đ1t ch-/I
V là C.H/ hooc C.H/O… mEch hở0 ch-/ cho n
2
CO
† n
O H
2
\ k nV thD V c) >1 π \ (kf7)
10QR Cho hỗn hợp gồm ,nk&n CnH2n và H2 c) nKT là Q70 >,$ khi cho đi =$, Bột _i n$ng n)ng tEo ", hh kheng làm mJt mà$ !! i"2 và c) nKT là Q2
thDI
n \
) ( 7(
) 2 (
7 2
7 2
M M
M M


Ch] “I :Sng khi H2 ! hooc Q2ƒ26 đvC
RP1i với ,nkinI n \
) ( 7(
) 2 ( 2
7 2
7 2
M M
M M11Q Kính j ,nk,n V th,m gi, p t-ch (gồm t-ch nớc và c",cking)I t-ch ,nk,n V0 tEo hh A thDI jVp \
X
A
M
M
7 −
12Q K-ch V(lít) ,nk,n V  V• (lít) hh A thDI
QV \
V
V”
QA
13Q RKính hi@$ >$Jt p hiđ"o ho- ,nk&nI tiFn hành p hiđ"o ho- hh A (CnH2n và H2 c) tk l@ mol 7I7)0 >,$ p tEo hh Y thDI
Hj \ 2 †2
Y
X
M
M
RKính hi@$ >$Jt p hiđ"o ho- ,nđ&hit đ`n chức0 noI
Hj \ 2 †2
Y
X
M
M
II. VÔ CƠ:
1QThi hJp thO hFt 7 lợng CO2 vào !! C,(OH)2 hooc i,(OH)2 thDI
nkFt t5, \
2
CO
OH
n n −
− (nkFt t5,
2
CO
n ≤ )
ChS T: ChU VW XYn6 NhF ZF[\ ]^_` Zaab W^ h[\ hcd` \5c 2 eufF
2Q Thi hJp thO hFt 7 lợng CO2 vào !! chứ, hh gồm _,OH và C,(OH)2 hooc i,)OH)2 thDI Kính
2
2
'
CO
CO
n n −
− 0 >,$ đ) >o >-nh với
+ 2
Ca
n .&m chJt nào p hFt và tính kFt t5, th&o chJt đ)
3Q Kính thL tích CO2 cRn hJp thO vào !! C,(OH)2 đL th$ đc lợng kFt t5, th&o /C$ cR$ I
7(

− =
=n n n
n n
OH
CO
CO
2
2
4QKính thL tích !! _,OH cRn cho vào !! Vl
'f
đL .$-t hi@n lợng kFt t5, th&o /C$ cR$I

− =
=


+ −

n n n
n n
Al OH
OH
'
(
'
5Q Kính thL tích !! HCl cRn cho vào !! _,VlO2 đL .$Jt hi@n 7 lợng kFt t5, th&o /C$ cR$

− =
=


− +
+
n n n
n n
AlO H
H
' (
2

6Q Kính thL tích !! _,OH cRn cho vào !! Xn
2f
đL th$ đc lợng kFt t5, th&o /C$ cR$I

− =
=


+ −

n n n
n n
Zn OH
OH
2 (
2
2
7Q Kính kh1i lợng m$1i th$ đợc khi hoà t,n hFt hỗn hợp kim loEi BhngI
R :$ng !4ch H2+O( tEo khí H2I mm$1i >$nb,t \ mhỗn hợp kim loEi f G9
2
H
n
R :$ng !4ch HCl tEo khí H2I mm$1i clo"$, \ mhỗn hợp kim loEi f U7
2
H
n
8Q Kính kh1i lợng m$1i th$ đợc khi hoà t,n hFt hỗn hợp o.it kim loEi BhngI
R :$ng !4ch H2+O( loMngI mm$1i >$nb,t \ mhỗn hợp o.it kim loEi f 62
( 2
SO H
n
R :$ng !4ch HCl I I mm$1i clo"$, \ mhỗn hợp o.it kim loEi f 2U08
HCl
n
9Q Kính kh1i lợng m$1i nit",t th$ đợc khi cho hỗn hợp kim loEi t-c !Ong với H_O' ! (kheng c) >? tEo thành _H(_O')I
mm$1i nit",t \ mkim loEi f 92*(
2 2 2
72 6 '
N O N NO NO
n n n n + + + )
Theng tEo khí nào thD >1 mol khí đ) Bhng 2
10QKính >1 mol H_O' cRn !Sng đL hoà t,n hỗn hợp c-c kim loEi (H_O' phải ! đL nF$ c) %& thD >m ko tEo m$1i %&
2f
)I
' ( 2 2 2 '
72 72 72 2 (
NO NH O N N NO NO HNO
n n n n n n + + + + =
78
11Q Kính kh1i lợng m$1i >$nb,t th$ đợc khi cho hỗn hợp c-c kim loEi p với H2+O(đ0n tEo khí +O2I
mm$1i \ mkim loEi f G9
2
SO
n
12Q Kính >1 mol H2+O(đ0n cRn !Sng đL hoà t,n hỗn hợp kim loEi tEo ", +O2
I
2 ( 2
2
SO SO H
n n =
Ch] “I _F$ c) %& !0 %& c) thL p với %&
'f
13Q Kính kh1i lợng m$1i th$ đợc khi cho hh %& và c-c o.it >#t (!S hỗn hợp c) B,o nhiC$ chJt c‹ng cho 7 kFt =$ả) t-c !Ong với H_O' !I
R KEo khí _OI mm$1i \
62
2(2
(mhỗn hợp f 2(n_O)
R KEo khí _O2I mm$1i \
62
2(2
(mhỗn hợp f 6
2
NO
n )
R KEo cả _O và _O2I mm$1i \
62
2(2
(mhỗn hợp f 6
2
NO
n f 2(n_O)
14Q Kính kh1i lợng m$1i th$ đợc khi cho hh %& và c-c o.it >#t (!S hỗn hợp c) B,o
nhiC$ chJt c‹ng cho 7 kFt =$ả) t-c !Ong với H2+O(đ0n !0 giải ph)ng khí +O2I
mm$1i \
792
(22
(mhỗn hợp f 79
2
SO
n )
15Q Kính kh1i lợng %& đM !Sng B,n đR$ khi o.i ho- lợng >#t nà/ Bhng o.i  hh "#n A0 nF$I
R Hoà t,n A Bhng H_O' loMng0 !  _OI m%& \
62
89
( mhỗn hợp f 2(n_O)
R Hoà t,n A Bhng H_O' đoc0 n)ng0 !  _O2I m%& \
62
89
( mhỗn hợp f 6
2
NO
n
)
16Q Kính thL tích _O hooc _O2 th$ đợc khí cho hh >ản phpm >,$ p nhi@t nhem (hoàn toàn hooc ko hoàn toàn) t-c !Ong với H_O'I
R n_O \
'
7
x'nVl f ('.†2/)
y x
O Fe
n
y
R
2
NO
n \ 'nVl f ('.†2/)
y x
O Fe
n
17Q Kính pH c5, !! ,.it /F$ HVI
pH \
2
7
− (log T,.it f log C,.it \ †log (•*C,.it)
18Q Kính pH c5, !! B,…` /F$ iOHI
pH \ 7(f
2
7
(log TB,…` f log CB,…` )
19Q Kính pH c5, !! gồm ,.it /F$ HV và m$1i _,VI
pH \ †(log T,.it f log
m
a
C
C
)
20Q RKính hi@$ >$Jt tNng hợp _H'I KiFn hành tNng hợp t< hh A (_2 và H2) c) tk l@ mol t`ng ứng là 7I'0 >,$ p tEo hh Y
Hj \ 2 †2
Y
X
M
M
21Q Cho kim loEi Q (c) ho- t"4 n) c) hiđ"o.it l–ng tính0 >1 mol

OH
!Sng đL kFt t5, hoàn toàn ion Q
nf
>,$ đ) t,n hFt kFt t5, làI

OH
n \ ( + n
M
n \(
M
n
79

th$ đ ợca V* ('02 g.m* Câu 11: Cho (09 g.ả/ ".m Câu 16: Cho 202 mol Xn vào !$ng !4ch chứ.m* C.$* nhRn 7 hoà t.m i* 20'2 g.m :* 2079 g.m %& Bhng !$ng !4ch H_O '* +. hỗn hợp h.m kim loEi q vào 822ml !! Vg_O ' 7Q0 C$(_O')2 20( mol* +. phản ứng kFt th]c hoàn toàn* V* ('02 g.o nhiC$ g.m* i* 802( g.m* C* 802G8 g.m i* 8706( g.* A-c đ4nh kim loEi qI V* Qg i* Vl C* Xn :* %& Câu 18: Cho 7702 g.nh C$ nong 72 g.m m$1i kh.m* :* '099 g.m kFt t5. m g.m hỗn hợp gồm Qg và %& t"ong !$ng !4ch HCl ! thJ/ tEo ".m i* 8(06 g.m hh Vl0 Qg t"Cn vào (22 ml !$ng !4ch gồm Vg_O ' 7Q và C$(_O')2 206Q0 phản ứng .na V* 7(0G i* 720(G C* 270 G( :* U0(9 Câu 3: Cho 20GU g.m %& vào (22ml !! Vg_O' 702Q* Kính m kFt t5.m :* 2079 g.i khí _O và _ 2O c) tk kh1i h`i đ1i với CH ( là 20'728* Kính >1 mol c5.m* j kh1i l ợng c5.o nhiC$ g.m Q t-c !Ong hFt với khí Cl 2 0th$ đ ợc chJt "#n c) kh1i l ợng nhiZ$ h`n >o với kim loEi l]c đR$ là '07G8g.$ phản ứng th$ đ ợc 7206 g.m i* 76 g. t.m hỗn hợp 2 kim loEi Qg và %& t. th$ đ ợc làI V* 809 g.m* C* G02 g. Y t"ong !! H 2+O( đoc n)ng ! th$ đ ợc Vlít khí +O2 (đktc)* A-c đ4nh V 2 .$ khi kFt th]c c-c phản ứng th$ đ ợc 7096 lít _O(>ản phpm khH !$/ nhJt0 đktc) và !$ng !4ch A* Th1i l ợng m$1i t"ong !$ng !4ch A làI V* 7G088 g.m* i* 2(02 g.m Q t. vào (22 ml !$ng !4ch %&+O( 7Q* Th1i l ợng kFt t5.n hW.m :* 8(0'6 g.m* Câu 12: _g^m th.$ khi kFt th]c phản ứnga V* 22 g.m Vl t-c !Ong với !$ng !4ch H_O ' >inh ".n t"ong !$ng !4ch HCl ! 0 thL tích H2(đktc) >m làI V* V lít* i* 2V lít* C* 208V lít* :* 708V lít* Câu 6: Cho 720'2 g.n hoàn toàn t"ong !$ng !4ch H 2+O( loMng ! thJ/ c) '0'9 lít khí tho-t ".tot tdng là A. 7026 g.n hoàn toàn kFt t5. làI V* 2069( g.not* iiFt đi@n c?c đM !Sng là đi@n c?c t"` và hi@$ >$Jt đi@n ph^n là 722j* Th1i l ợng c.m Câu 19: Cho 72086 g.m C* '026 g.n hFt t"ong !$ng !4ch i.n hFt t"ong !$ng !4ch H_O ' th$ đ ợc U*'G2lít hỗn hợp khí A gồm _O và _O 20 c) tk kh1i >o với H2 là 7G* Tim loEi Q làI V* Xn* i* C$* C* %&* :* Qn Câu 7: Hoà t.m C* (609 g.m C* 7( g.m* D.m hỗn hợp m$1i* nhRn t"dm kh1i l ợng %& t"ong A làI V* 7(0'' j* i* 7'0(( j* C* 7G026 j :* 7606G j Câu 10: Hoà t.n m g.$ phản ứng thD th$ đ ợc B.m* Câu 13: Q là một kim loEi* Cho 7089 g.m m$1i kh.ong thD c) B.m* B.n hoàn toàn t"ong !$ng !4ch H2+O( đoc n)ng th$ đ ợc 72026 lít khí +O2 (đktc)* Kính gi.m _.m* C* 7026 g.Câu 10: Pi@n ph^n (22 ml !$ng !4ch C$+O ( 202Q với c cng độ !Wng đi@n 72V t"ong 7 thci gi.m* Q là I V* Qg i* Xn C* C" :* C$ Câu 14: P&m n$ng '0( g. Y* HW.m* :* '208 g.m Câu 9: Cho 208 g.m* i* 7602 g. t<ng khía V* 202' và 202' i* 2022 và 202( C* 2027 và 2028 :* 20228 và 202'8 Câu 4: Hoà t.m* Th1i l ợng Vg >inh ".nh C$ kh1i l ợng 60(6 g.o nhiC$ g.n c^n lEi thJ/ kh1i l ợng th.m hỗn hợp Vl0 %& làm 2 phRn Bhng nh. '02 g.m m$1i BEc nit".m t"ong !$ng !4ch Vg_O '* +.m A t-c !Ong hFt với khí clo ! th$ đ ợc 9029' g.m :* 9'096 g.m kim loEi Q t.m kim loEi Q hoà t.n hFt 809 g.m hh Bột A gồm Xn0 %&0 C$ vào '22ml !! C$+O ( nồng độ 206Q kh$J/ đZ$ cho phản ứng .m* C* 76 g.m kFt t5.n t"ong !$ng !4ch HCl ! đ ợc 60G9 lít khí H 2 (đktc)* nhRn 2 hoà t.$ phản ứng kh1i l ợng !$ng !4ch tdng U g.$ một thci gi.t"4 m V* 72* i* 22* C* 77 :* 82* Câu 9: Cho 708' g.$ phản ứng thD th$ đ ợc B.m kim loEi kFt t5.m hỗn hợp Vl và Qg vào !$ng !4ch HCl ! 0 >.m hỗn hợp A gồm Qg0 Vl0 Xn0 %& t-c !Ong với !$ng !4ch HCl ! 0 đ ợc 7072 lít khí H 2 (đktc)* Qot kh-c 208 g. t. t. 20'2 g.m kim loEi Q t"ong !$ng !4ch H2+O( loMng0 th$ đ ợc 80'U9 lít H2(đktc)* Tim loEi Q làI V* Xn* i* %&* C* Vl* :* Qg Câu 5: lJ/ m g. 209( g.m Câu 17: Cho 60( g.$ phản ứng c) (609 g.n toàn 72 g.(OH) 2 th$ đ ợc V lít H2(đktc)* _F$ 2m g.m hỗn hợp kim loEi Qg0 %&0 Xn t. >.m Câu 15: HW.m* i* 7082 g.n hoàn toàn U06 g.m Vl0 Qg vào HCl ! cho 90U2 lít khí (đktc)* Cho m g.n hFt t"ong !$ng !4ch HCl ! 0 c) 9U2 ml khí H 2 (đktc)* Ce cEn !$ng !4ch th$ đ ợc kh1i l ợng m$1i kh.n th$ đ ợc 2022( lít khí (đkc) ở . 202 mol %&(_O ')20 207 mol C$(_O')20 207 mol Vg_O'* Kính kh1i l ợng kFt t5. hoàn toàn* +. Qg t"ong hỗn hợp làI V* 9708'j* i* 9G02'j* C* '20UUj* :* '60(Uj* Câu 8: Chi.n làI V* 208G8 g.n hoàn toàn (0'2 g. (0(6 lít H 2 (đktc)* Ce cEn !$ng !4ch >. (đktc)* Ce cEn !$ng !4ch >.t cho đFn kh1i l ợng kheng đNi0 kh1i l ợng chJt "#n cWn lEi làI V* '0( g.m* T' ! H(% Câu 1: HW.m C* (G09 g.na V* 7207 i* 220( C* (202 :* 2(02 Câu 2: Cho 2082 g.m* :* 7702 g.m :* 220( g.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->