ThS.

Trần Văn Hòa :0989999888
Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,560.
Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.
Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO
(đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ
khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau
phản ứng là
A. 28 gam.
B. 26 gam.
C. 22 gam.
D. 24 gam.
Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 5,6
gam.
B. 6,72 gam.
C. 16,0 gam.
D. 8,0 gam.
Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam
chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al 2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn
(Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là
A. 5,60 lít.
B. 4,48 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 9. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất
rắn thu được sau phản ứng là:
A. 39g
B. 38g
C. 24g
D. 42g
DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN
Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là
A. 40 gam.
B. 0,4 gam.
C. 0,2 gam.
D. 4 gam.
Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao
nhiêu gam?
A. 1,6 gam.
B. 6,4 gam.
C. 8,0 gam.
D. 18,8 gam.
Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối
lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là
A. CuSO4.
B. NiSO4.
C. MgSO4.
D. ZnSO4.
Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay
đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là:
A. 0,54 gam.
B. 0,108 gam.
C. 1,08 gam.
D. 0,216 gam.
Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân
cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 1M.
B.0,5M.
C. 2M.
D. 1,125M.
Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết
ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO 3 ban
đầu là (Ag=108)
A. 0,429 A và 2,38 gam.
B. 0,492 A và 3,28 gam.
C. 0,429 A và 3,82 gam.
D. 0,249 A và 2,38 gam.
Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l
các chất có trong dung dịch sau điện phân là
A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.
B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.
C. AgNO3 0,1M
D. HNO3 0,3M
Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl 2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện
phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là
A. 1M.
B. 1,5M.
C. 1,2M.
D. 2M.
Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện
phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:
A. Zn.
B. Cu.
C. Ni.
D. Sn.

1

Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A.6 gam D.16 gam.53 gam hỗn hợp kim loại Mg. 0. 9. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%.4 gam B. 3. phản ứng xong thì có bao nhiêu gam kết tủa thu được? A.66 gam Câu 9: Cho 2.24 gam. Zn C.2 D. B. 24. 0. Câu 8: Chia m gam hỗn hợp Al.1 mol AgNO3. 18.01 và 0. 38. Khối lượng muối trong dung dịch X là: A. D.263 gam hỗn hợp muối.6 gam kim loại kết tủa. 1.2 gam Fe vào 400ml dd AgNO3 1. 51. 0. 12.2 mol Zn vào dung dịch chứa 0. 2V lít.2 gam. Zn tan hết trong dung dịch HCl dư. 2. Câu 9: Cho 1. khối lượng chất rắn còn lại là: A. B.9 B.47%. C.4 gam kim loại R vào 500ml dd AgNO 3 1M. Nếu 2m gam M tan trong dung dịch HCl dư. 50.2 Câu 2: Cho 0.49 C.0 gam.32 gam kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được 7. Cu vào 300ml dd CuSO 4 nồng độ 0. C.8 gam kết tủa Y. 22.53%.4 mol. C. Zn. 0. 22. 0.2M. thu được 5. Cho 1.08 gam D.28 % D.97 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 sinh ra hỗn hợp hai khí NO và N 2O có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 2. Cu Câu 14: Đem nung 3.2 gam. Tính giá trị m A.84 gam C. 94 D.02 và 0. Tính khối lượng kết tủa sau khi kết thúc phản ứng? A. 22. 5. 54. Phần 2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 10.08 gam D. Mg trên vào 400 ml dung dịch gồm AgNO 3 1M và Cu(NO3)2 0.025 và 0.28 gam. có tỉ khối so với H2 là 19. 18. 20 gam B. D. 19. 43. Xác định kim loại R: A.32 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng. B.04 C. 0.8M khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.5 gam X tác dụng hết với khí clo dư thu được 6. Cu. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A.5 gam hỗn hợp X gồm Mg. C. Fe. 63. 24. Câu 12: Ngâm thanh Cu khối lượng 8. B.3125. Al. 12. Fe. đktc) và dung dịch X. Câu 13: M là một kim loại. 3. 69.864 gam. Kim loại M là: A. 2.8 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Xác định V 2 . Khối lượng kết tủa thu được là: A. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A.4 C. Al C. C. Fe Câu 18: Cho 11.5V lít.5V lít. Mg B. Câu 11: Cho 4. Tính m kết tủa phản ứng kết thúc hoàn toàn. 1.2 gam B. 14 gam D. D.12 lít khí H 2 (đktc). 14.48 lít H 2 (đktc).1 B. C. Sau phản ứng thu được 12.376 lít H2(đktc).6 gam D. V lít. C.77%.44 %. TỔNG HỢP Câu 1: Hòa tan hòan toàn 10 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4.5 gam. B.2 gam.64 gam. 48.4 gam Câu 17: Cho 8.6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3. Tính số mol của từng khí? A. C. 5. Mg vào HCl dư cho 6.32 gam.Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO 4 0. C. 18 gam C.03 và 0. 3. 21. 5. Zn. A. Mg Câu 5: Lấy m gam kim loại M hoà tan hết trong dung dịch Ba(OH) 2 thu được V lít H2(đktc).224 lít khí (đkc) ở anot. 0.38 gam Câu 19: Cho 12.23%.46 Câu 3: Cho 2. 0.58 gam hh bột X gồm Zn. sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7 gam.4 gam muối bạc nitrat cho đến khối lượng không đổi. 42. D. Zn D.68 gam Câu 16: Cho 0. B. Câu 6: Cho 12.8M.48 gam trong dung dịch AgNO 3.195gam. D.6 gam Na vào 400 ml dung dịch FeSO4 1M. B. Fe.05 D. Cho m gam hh Al.72 lít khí (đktc).595 gam. B. Cu(NO3)2 0.68 lít NO(sản phẩm khử duy nhất. 19. 30. Zn. Fe làm 2 phần bằng nhau. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư.295 gam.1 mol Cu(NO3)2.55 gam. Khối lượng catot tăng là A. B.08 lít khí SO2 (đktc). 0. 12.392lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO 2. 2. 14. Fe. D.32 gam C. 61.2 gam B. 0. % khối lượng của Mg trong hỗn hợp là: A. 11 D. 30. Phần 1 hoà tan trong dung dịch HCl dư được 8. B. Mn Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 7. C. Phần trăm khối lượng Fe trong X là: A.52 gam. Mặt khác 2. 13. 54. 3. 43.52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thấy có 3. Al.89 % Câu 10: Hoà tan hết 5. B. 49. 1. thể tích H2(đktc) sẽ là: A. 7. Sau một thời gian cân lại thấy khối lượng thanh Cu nặng 10 gam.8 gam C.2 mol Fe(NO 3)2.035 Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4. C.16 gam Câu 15: Hòa tan m gam Al.03 B. 2.56 gam M tác dụng hết với khí Cl 2 . được 1. D.thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn so với kim loại lúc đầu là 3.96 lít khí H 2 (đktc). Kim loại M là: A.33 %. D.6 gam. 11. Cr D. 18 gam. 1. Mg B.2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0. có 672 ml khí H 2 (đktc).36 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng Ag sinh ra là: A. Hòa tan hoàn toàn kết tủa Y trong dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được Vlít khí SO2 (đktc).0 gam. M là : A. Sau phản ứng có 48.

2 mol CO 2 và m gam kim loại.32 gam D.2 M.4 mol D. daãn ñieän toát hôn C. 100s B. 4. 25. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. 8.48 lít B. 400s Câu 29: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 0.08 gam chất rắn X. 40 gam Câu 25: Khử hoàn toàn 14. a mol Fe bò oxi hoùa trong khoâng khí ñöôïc 5.6 mol C.32 lít C. 43. PbO Câu 27: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được khí CO 2 và 9.1 mol Al2O3. Vậy oxit đó là: A. 4. 784 ml.2 gam B. thu được m gam kết tủa . 36 gam C. Biết phản ứng của Cu với AgNO3 xảy ra hoàn toàn. 0. Fe3O4 D. [Ar]3d5. FeO B. Cho toàn bộ hh Y vào dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc) A.15 mol HCl. m gam hoãn hôïp FeO vaø Fe3O4 hoøa tan vöøa ñuû trong dung dòch chöùa 1. cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dd HNO3. [Ar]3d5 Caâu 2/. Hoøa tan 6. 0. Giaù trò m laø A. B. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 10/. 51. D.075 mol Caâu 6/. Saét coù caáu taïo maïng tinh theå A. Trong caùc phaûn öùng oxi hoùa – khöû. Bieát A vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch KMnO4. Fe 3O4 và Fe2O3 trong dd HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 2. laêng truï luïc giaùc ñeàu hoaëc luïc phöông C.08 lít B. Sau phản ứng hoàn toàn.24 gam C. Coâng thöùc phaân töû oxit laø A.4 gam một oxit kim loại MO bằng khí CO thu được 0. Fe vaø Fe(NO3)3 D. Zn D.9 gam Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 37. FeO B. chaát oxi hoùa hoaëc khöû D. 32. D.18mol SO2. 2000 giây. 300s C.6g B. [Ar]3d44s2.96 gam Câu 26: Khử hoàn toàn 2. 2 mol Câu 22: Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp gồm 0. 224 ml. 4. 1500 giây. Moät oxit saét hoaøn tan trong dung dòch H2SO4 loaõng dö ñöôïc dung dòch A. 448 ml.2gam B.5M(điện cực trơ).928 lít D. Cho X vào dd AgNO 3 dư thu được m gam kết tủa. Tính thời gian cần để điện phân biết dung dịch sau phản ứng có pH=1? A.72 lít Câu 20: Cho 2. 32. laäp phöông taâm dieän B. Cho 100ml dd HCl 1. 7.2M thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. Hãy tính thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc? A.1 mol MgO ở nhiệt độ cao. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 12/. Coâng thöùc phaân töû cuûa oxit laø A. Coù theå ñieàu cheá Fe(NO3)2 töø phaûn öùng A. Kim loaïi M laø A. 4. Fe3O4 D.92 gam hh Y gồm Cu và Fe. Oxi hoùa hoaøn toaøn 21g boät saét thu ñöôïc 30g moät oxit duy nhaát. 26. 6.2 gam B. C. 5.36 gam D. [Ar]3d6. Caáu hình e cuûa Fe2+ vaø Fe3+ (theo thöù töï) A. laäp phöông taâm khoái D. laäp phöông taâm dieän hoaëc taâm khoái Caâu 5/.A.6 gam hh X gầm FeO. chaát oxi hoùa C. 0. ñoä noùng chaûy thaáp hôn Caâu 3/. đặc nóng dư.76 lít Câu 23: Dẫn khí CO qua 16 gam CuO nung nóng thu được 14. 5. 16.05 mol CuO. deã bò gæ hôn D.8 lít D. FeO B. Giaù trò cuûa a laø A.08 mol D.84 gam C. Chất rắn sau phản ứng cho vào dung dịch CuSO4 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 6.784 gam 1 oxit của kim loại R bằng CO thu được 2.07 mol B. FeCl2 vaø AgNO3 B. 32 gam D. 1.07 mol NO2. vöøa coù theå hoøa tan Cu. CuO C.1 mol Cu 2O.1M với cường độ dòng điện 9. chaát khöû B. 19. Xác định m A. 0. FeO vaø HNO3 C. coù tính nhieãm töø B.6g muoái khan. chaát töï oxi hoùa khöû Caâu 7/. thời gian đã điện phân là A. so vôùi nhoâm. FeO B. 0.Cho m gam kim loại này vào 400ml dd AgNO3 1. 200s D. Cu B. 1.035 mol C. 52.65A. 34. hôïp chaát saét (III) laø A. 56 gam Câu 24: Cho khí H2 dư đi qua một hỗn hợp gồm 0.152 lít D. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 9/. B.8g C. 1 mol B.8g 3 .65A đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng. 2500 giây Câu 30: Điện phân dung dịch chứa 0. 43. 0. Al Caâu 8/. Fe3O4 D. Xeùt veà lí tính. Cu vaø Fe(NO3)3 Caâu 11/. Thể tích khí (đktc) thu được trong suốt quá trình là A.01 mol Cu(NO 3)2 (điện cực trơ) với I = 1. Fe2O3 C. coâ caïn ñöôïc 70. 1000 giây.Khối lượng của kết tủa là : A.92 gam C. 672 ml. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 21 gam kết tủa. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. hoøa tan heát trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0.2 mol HCl.704 lít B. Fe2O3 C.016 gam kim loại R.064 lít Câu 28: Đện phân 100 ml dung dịch CuSO 4 0. C.72 gam D.35g FexOy taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch chöùa 0. [Ar]3d5 C. Coâng thöùc oxit saét laø A. 10. 12.05 mol Fe 3O4 và 0.4g D. 45. 5.72g kim loaïi M trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 0.93A trong thời gian 50 phút thì dừng lại. 3.8M vào dung dịch A. Đề cương ôn tập : Caâu 1/. thì saét A.6 lít C. với I = 9. Fe3O4 D.24 lít khí NO thoát ra. [Ar]3d64s2 D. 9. 37. 30. 25. Fe C.8 gam B. [Ar]3d6. [Ar]3d34s2 B.184 lít C. Fe2O3 C.04g oxit saét.7 gam Al vào 100ml dd NaOH 1.

taïo FeI2 vaø FeI3 D. 0. NH3 D. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc m gam raén. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. Cu vaø Fe 4 . coù keát tuûa Fe(OH)3 vaø suûi boït khí B.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. Taùch rieâng (khoâng thay ñoåi khoái löôïng) Fe2O3 khoûi hoãn hôïp Al2O3 vaø SiO2 baèng caùch duøng moät dung dòch chöùa moät hoùa chaát A. Fe(NO3)3 D. xiderit FeCO3 D. 8x/3 < y < 4x C. Khoái löôïng m laø A. 4. 9. 0. 5. 0. Nung a gam hoãn hôïp Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. 12. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà Fe(OH)3 A. 6.32g B.94g D. hemantit Fe2O3 C.1M vaø CuCl2 0. Fe2(SO4)3 C.92g Fe. Ag. ñun noùng ñeán khi keát thuùc phaûn öùng coøn laïi 0.15M. 11. FeSO4 D. Caâu 36/.18g B. taïo muoái FeI3 C. Fe2O3 C. Cu vaø Fe D. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. Fe2O3 C. FeO B. 56g D. Deã tan trong bazô O2 CO. FeO vaø HCl B. Fe3O4 D. Coâng thöùc oxit saét laø A. 6. Saûn phaåm khí taïo thaønh cho qua dung dòch nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 7g keát tuûa. Fe3O4 B.36g Caâu 19/.08g D. HNO3 D. thu ñöôïc raén A coù khoái löôïng A. Coâng thöùc cuûa oxit saét laø A. 0. 84g C. Phaûn öùng naøo sau ñaây xaûy ra söï thay ñoåi soá oxi hoùa cuûa saét A. FeS2 B. Cu C. Ñeå loaïi boû ñöôïc taïp chaát coù theå duøng A. y ≤ 4x Caâu 32/. 112g Caâu 21/. Löôïng Fe thu ñöôïc. Fe B. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 28/. Fe(OH)3 Caâu 38/. FeCl2 vaø AgNO3 D.02 mol AgNO3 vaø 0. Chaát raén maøu ñen.4g. Khoái löôïng m laø A.065 mol D. Cho m gam hoãn hôïp FeO. Ngöôøi ta thöôøng theâm ñinh saét vaøo dung dòch muoái Fe2+ ñeå A. taïo muoái FeI2 B.38 mol HNO3. Fe3O4 D. 5. pirit FeS2 B.24g Caâu 14/. NaOH C. taùc duïng vôùi H2SO4 loaõng ñöôïc soá mol khí H2 laø A. CuO Caâu 22/. 1.016 lít H2 (ñktc). Giaù trò c laø A. Khöû hoaøn toaøn 4. keát thuùc phaûn öùng. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 15/. 5. coù keát tuûa Fe2(CO3)3 C. FeSO4 vaø Ba(OH)2 C. Phaûn öùng keát thuùc. Cu B.Caâu 13/.01 mol Cu(NO3)2. 70g B.04 mol B. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A.84g Caâu 20/. Fe3O4 taùc duïng vôùi CO dö thu ñöôïc 3. 5. C. Taïo thaønh khi saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc < 570oC. y < 4x B.04g Caâu 29/. Hoaø tan heát A trong dd HCl dö ñöôïc 0. Ag. Fe2O3 C. oxit saét töø Fe3O4 Caâu 27/.045 mol H2. D. NaOH B. Troän 2 dung dòch FeCl3 vaø Na2CO3 vôùi nhau A. Fe Caâu 35/. 4. B. Trong A coù A. Fe3O4 D. khoâng xaûy ra phaûn öùng Caâu 26/. 3.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. Cho phaûn öùng FeS2 + HNO3 → muoái X + H2SO4 + NO2 + H2O.38 mol hoãn hôïp khí NO. to Caâu 37/. Cho m gam boät FexOy hoaø tan baèng dung dòch HCl. Cho x mol Fe taùc duïng vôùi y mol HNO3 thu ñöôïc khí NO vaø dung dòch chöùa Fe(NO3)2. Cho m gam Fe vaøo dung dòch chöùa 1.52g B. HCl C. Dung dòch FeSO4 coù laãn taïp chaát laø CuSO4 vaø Fe2(SO4)3. Maøu luïc nhaït B. Khoù tan trong axit D. Fe2O3 C. 4x/3 < y < 4x D. Fe2+ khoâng bò khöû thaønh Fe 2+ 3+ C. Cho boät Fe vaøo dung dòch HNO3. Taùc duïng vôùi dd HNO3 khoâng taïo khí. Cho Fe3O4 vaøo dung dòch HI A. 2. Khöû 5.08g hh 2oxit saét Fe2O3 vaø Fe3O4 caàn 0. FeO B. ñöôïc raén A khoái löôïng 3g. Lieân heä giöõa x vaø y laø A. FeS2 vaø H2SO4 loaõng Caâu 16/.4g Caâu 25/. khoâng coù khí thoaùt ra D. coù keát tuûa Fe(OH)3. 7.75m gam raén khoâng tan vaø coù 0. FeSO4 B. Ag. MgO B. 3. H2SO4 loaõng Caâu 23/. dd A chöùa A.4g D. tan ñöôïc trong axit. Fe(NO3)3.72g Fe taùc duïng vôùi O2 taïo thaønh moät oxit saét duy nhaát coù khoái löôïng lôùn hôn 9. Ñoát Fe trong khoâng khí thu ñöôïc raén A (oxit saét). Fe(NO3)3 B.72g C. Fe(HSO4)2 Caâu 33/. Giaù trò b laø A. sau ñoù theâm NaOH dö.36g C.54g C. Thaønh phaàn chính trong quaëng manhetit. Hoaø tan heát A trong dung dòch HCl dö ñöôïc 0. khoâng phaûn öùng Caâu 17/.045 mol H2. Fe(NO3)3.06 mol Caâu 30/.045 mol C. ñöôïc dung dòch A vaø coøn laïi phaàn raén khoâng tan. 0. Fe(NO3)2 B. Fe2O3. Keát thuùc phaûn öùng. 6.2g C. Ñieàu naøo sau ñaây sai vôùi Fe3O4? A. Khoái löôïng Fe ban ñaàu laø A. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 24/. Fe khoâng bò chuyeån thaønh Fe D. FeCl2 C. Coâng thöùc FexOy laø A. X laø hôïp chaát naøo sau ñaây: A.84g D.09 mol CO. Fe(NO3)3 C. Fe2(SO4)3 C. Cho 14g boät saét taùc duïng vôùi 1 lít dung dòch FeCl3 0. 2. NO2 thoaùt ra. Cho boät Fe vaøo dung dòch chöùa 0. Deã bò nhieät phaân C. 2. Choïn quaëng saét coù haøm löôïng Fe cao nhaát A.92g D. Nung 6.8g moät oxit kim loaïi caàn 2. FeO D.58g C. 0. Fe(NO3)2. Fe2+ khoâng bò thuûy phaân taïo Fe(OH)2. 4. HNO3 Caâu 34/. B. 0.54g hh Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. Muoái X laø A.6g B. Fe3O4 D. Hoøa tan A trong dung dòch H2SO4 loaõng taïo thaønh muoái A.8g B. Fe(NO3)3 hoaëc Fe2(SO4)3 Caâu 18/. Coâng thöùc cuûa oxit laø A. giaûm bôùt söï bay hôi cuûa muoái Caâu 31/. Ñieàu cheá Fe töø hôïp chaát X theo sô ñoà sau: X  → Y → Fe .

6. S. Keát thuùc phaûn öùng. Giaù trò a laø A. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 Caâu 60/. 0. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc 4. 0. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.784 gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0.4g muoái saét. C.6g B. khoâng xaûy ra phaûn öùng B.2g D. FeS vaø S C.04 mol Caâu 48/. Coâng thöùc muoái saét laø A.6g raén B. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch Y vaø coøn 3. Fe. 2.24 mol Fe vaø 0. thu ñöôïc muoái A.8g H2SO4 taùc duïng vôùi dd coù 1. 65. 96.15% ñeán < 2% B.01% ñeán < 2% B. 48. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc A. FeCl3 B. 38. HNO3.04 mol NO2.034 mol NO.03 mol Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 loaõng. Cu. 0. 9. suïc khí Cl2 qua dd X. Fe2S3.97g D. Al hoøa tan heát bôûi dung dòch HNO3 taïo thaønh 0. saûn xuaát Fe baèng phöông phaùp A. Fe2S3 D. FeS. FeSO4 C. 0. FeSO4 B. Cho FeS2 vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc muoái A.01 mol NO. Mn. Fe(NO3)3 D. H2SO4 vaø KMnO4 D.86g D. 8% ñeán 10% D. Ag. 31.67g C. P. Mn. S Caâu 53/. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. B. Fe2(SO4)3 D. Fe(NO3)2 vaø AgNO3 B. Cho FeS2 vaøo dung dòch HCl loaõng dö. 0. Fe(HSO4)2 Caâu 52/. 40g D. Theâm H2SO4 loaõng dö vaøo X thì dd thu ñöôïc coù theå hoøa tan toái ña x gam Cu. 3. B. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. keát thuùc phaûn öùng ñöôïc chaát raén vaø dung dòch muoái maø sau khi coâ caïn thu ñöôïc A.4g C. saûn phaåm raén thu ñöôïc A.124g keát tuûa traéng khoâng tan trong axit. Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi.08g Caâu 41/. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0.58g Caâu 49/. vaø coøn laïi chaát raén B khoâng tan. FeS. Sau khi phaûn öùng xaûy ra xong. 8. 5.01% ñeán 1% Caâu 50/. Suïc khí H2S qua dung dòch FeCl3 thì A.8g B. phaàn khoâng tan laø A. sau khi theâm tieáp NaOH dö. Cho dd BaCl2 dö vaøo dd coù chöùa 30. 32g D 60. ñieän phaân dung dòch D.8g Caâu 59/.58g KMnO4.6g Fe vaøo 250ml dd AgNO3 1M. FeO B. D.1 mol FeCO3 vôùi dd HNO3 loaõng vöøa ñuû. 0. Cho A vaøo dung dòch HCl dö. FeCl3 C. Hoøa tan heát Fe trong dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc dd X. Giaù trò x laø A. Fe2O3. Fe2O3 C. 56g D. D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. 5. coù phaûn öùng thuûy phaân Caâu 54/. H2SO4 B. thu ñöôïc dd X chöùa A. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. 0.31g B. khí thoaùt ra coù tæ khoái so vôùi H2 laø 9. Cu. C. Hoøa tan 0. 7. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. Khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc laø A. FeS Caâu 44/. 21. Fe(NO3)2.36g B. Cho 5. ñöôïc dd X. Fe2(SO4)3 D. Fe. 5. Fe(NO3)3. 48g Caâu 43/.18g Caâu 46/. Fe2S3 B.… trong gang để thu được thép. B. KMnO4 vaø FeSO4 SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang là A.1 mol Fe3O4 vaøo dd HCl dö. Chất tan đó là A. Câu 3: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại A. Fe(NO2)2 Caâu 42/. Fe(NO3)3 vaø AgNO3 C. thu được một chất rắn là A. 72g Caâu 40/. nhieät luyeän B. Fe C.2g B. Fe3O4 D. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D.… trong gang để thu được thép. Câu 4: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. Hoøa tan m gam A (FeO.36g kim loaïi dö.4g C. thu ñöôïc 53. P. Trong A coù A. FeSO4 C. Cu(NO3)2.024 mol B. D.6g C. 108g Caâu 56/.02 mol NO vaø 0. khí taïo thaønh daãn qua Ca(OH)2 dö ñöôïc 40g keát tuûa. D. 7. Khoái löôïng muoái trong dung dòch Y laø A. S.1 mol AgNO3. thuûy luyeän C. (CH3COO)2Fe Caâu 55/. S D. C.03 mol C.034 mol NO. Hoøa tan m gam A (FeO.34g B. coù phaûn öùng trao ñoåi D. 5 . 58. S. FeO. Trong coâng nghieäp. 8% ñeán 10% D. FeS B. Cho 28g Fe vaøo dung dòch chöùa 1. Fe2(SO4)3 Caâu 45/. C. dd coù chöùa 9.32g C. Giaù trò a laø A.12g FeSO4 vaø 9. Gang laø hôïp kim cuûa saét vôùi nhieàu nguyeân toá. 64g B. % khoái löôïng C trong theùp laø A. Cho 0.52g D. Nhieät phaân hoaøn toaøn muoái Fe(NO3)2. 5% ñeán 6% Caâu 51/.01 mol NO. Fe3O4. ñieän phaân noùng chaûy Caâu 47/. 80g C. 7.11g hoãn hôïp Fe. Nung hoãn hôïp boät Fe vaø S ñöôïc hoãn hôïp raén A. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc n gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. S. Giaù trò m laø A. 2% ñeán 5% C. FeS B. Ba.Caâu 39/. B. Nung a gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø CuO vôùi CO ñöôïc 57. Cho 0. coù phaûn öùng oxi hoùa .2 mol FeO vaø 0.khöû C.036 mol D. Fe. 118. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. Câu 5: Cho hỗn hợp Fe.62g C. trong ñoù cacbon chieám A. chaát naøo coøn dö ? A. Mg. 2% ñeán 5% C. 56. H2SO4 vaø FeSO4 C.

80. NH3 (dư). D.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. FeO. Y. NaOH.Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0. 8. khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau.4.50.5M. Quỳ tím. Ba.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. B. 2. C. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Fe(NO3)3. Câu 11: Có 4 kim loại: Mg. 6 . C. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá .42 gam. Fe3O4 . Fe(OH)2. Câu 19: Cho 4. D. Công thức của hợp chất sắt đó là A. Ba(OH)2. NH4NO3. Câu 12: Có các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4. thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. BaCl2. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. 7. D. 3. 4. D. V1 = 2V2. Fe(NO3)2. Fe2(SO4)3 và H2SO4.7 và 9. 5.224. B. Chỉ được sử dụng dung dịch chứa một chất nào trong các chất sau để nhận biết được các dd muối trên ? A.224. B.08 mol FeSO4. NaNO3.khử là A. Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): + dd X + dd Y + dd Z NaOH  → Fe(OH)2  → Fe2(SO4)3  → BaSO4 Các dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe2(SO4)3. 8 gam. C. C.1M. Fe2O3.64. nóng. FeCl2. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số dd của các chất sau để nhận biết các kim loại đó ? A. Số chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. 4. H2SO4 (đặc. 0. Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: . FeS. 9. Giá trị của x. Fe3O4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. Z lần lượt là A. Fe(NO3)2. 3. Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc. D.1 và 3. Câu 20: Cho hỗn hợp chứa 0.06 mol FeSO4. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A chứa x gam FeCl2 và còn lại y gam chất rắn không tan B. B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. Fe3O4 và 0. 5. V1 = 10V2. H2SO4 (loãng). sau phản ứng thu được 0. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. C. D.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư).6. Fe3O4 và 0. B. C. B.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. FeCl3. MgSO4. H2SO4.2M. Zn. 5.12 mol FeSO4. thoát ra 0. FeSO4. 25. Khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. 75%. C. MgCl2 đựng trong lọ riêng biệt bị mất nhãn. B. B.75.68 gam. 0. 8. FeCl2. D. D. Fe(OH)3. 6. B.1M và Cu(NO3)2 0. D. C. FeSO4 và H2SO4.12 gam hỗn hợp gồm FeO. Fe2O3 .7 gam. C. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. FeSO4. Ca(OH)2. Câu 14: Hỗn hợp rắn X gồm Al. Câu 15: Cho 2. B. 0. FeO. thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Fe2O3 .02 mol khí CO2. FeCO3. Fe3O4. Fe(NO3)3. 9. 75%. Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư).80. FeSO4. Giá trị của m là A. C. FeS2. 2. Câu 16: Cho 9. Fe2(SO4)3. MgSO4.16. B. D. . B. Ba(NO3)2.15 mol Cu và 0. được dung dịch Y . Fe2O3. FeO . Câu 22: Cho 0. thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. 0. thu được A. 38.3 mol H2SO4 đặc. nóng).05 mol Fe2(SO4)3 và 0. FeO và 0. C. Fe2(SO4)3. B. 4. Câu 10: Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. C. AgNO3 (dư). Ba(NO3)2. nóng là A. HCl (dư). B. V1 = 5V2. Fe2O3 và 0. HCl. D. 0.448. C.08.84 gam Fe và 0. V1 = V2. Fe2(SO4)3 và FeSO4. FeCl2. C.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0.Câu 6: Trong các chất: FeCl2. B. D. 7. FeCl3. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A.7 và 6.Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.4 và 3. C. D.448. Al(NO3)3. B. Câu 21: Cho 6. MgSO4 và Fe2(SO4)3. 6. Fe 2O3. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. y lần lượt là A. C. 75%. 65%. 12. Câu 8: Cho từng chất: Fe.75.2. cô cạn Y thu được 7. NaOH.02 mol Fe dư. D. Câu 18: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). 2. Giá trị của V1 so với V2 là A. 2. nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 12. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A.2. Câu 23: Cho Fe dư phản ứng với 200 ml dung dịch HNO3 0. nóng). H2SO4 (đặc. Câu 7: Cho dãy các chất: FeO. H2SO4 (đặc.1 mol Fe 3O4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M. nóng). Fe. Fe2(SO4)3.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0. BaCl2. Fe(OH) 2. C. C. FeSO4. HCl. 6. NaOH (dư). FeCl3. D. MgSO4 và FeSO4. B. 2. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Chất tan có trong dung dịch Y là A. D.

50.536 lít H 2.24. 17. Giá trị của m là A. dư).34 D.56 . 1.56 . Câu 26: Nung m gam bột sắt trong oxi. 87 gam C. Giá trị của m là: A.8 và 4. ở đktc). FeO.48. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng. B.73 gam B. 1 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3. D.45 gam 7 . 17. sau phản ứng thu được m gam kim loại. đun nóng và khuấy đều.528 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí N 2O và N2 có tỉ khối hơi so với H 2 là 15. 34. Câu 25: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. dư) thu được kết tủa: A.52. Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. ở đktc) và dung dịch X.24.865 gam. Cô cạn dung dịch X. 7. Fe3O4. 34. Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A. B.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Fe(OH)3 D. 0. 48. B.1M.9.48 gam D. C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 1.8 và 2. 135. Fe(OH)2.48. thu được 0.1 gam HNO 3 trong dung dịch thu được 0.4 gam kim loại.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.62. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Cr2O3.98 B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. thoát ra 0. 0.024 lít H 2. Giá trị của m và V lần lượt là A. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của V là x m+ x m+ x m+ x A.64. D. C.25 . D. FeO. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). D.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. dư). 108. 2. Cô cạn dung dịch Y.87 gam hỗn hợp gồm Fe.22. 5.Câu 24: Cho 6. nóng thu được dung dịch X và 3. Giá trị của m và công thức oxit của kim loại là A. 12.75m gam chất rắn. 49. 2. 97. B. Fe2O3. khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc. 2.224 lít và 3. dung dịch Y và 5. dung dịch Y và còn lại 2.6 lít khí Z gồm NO. Câu 33 : Cho 0.36 gam hỗn hợp gồm Fe.8 gam một oxit của kim loại cần dùng 4. B. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D.65% (khối lượng riêng d g/ml). 50. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. ở đktc).8 và 2. Cô cạn dung dịch X.84. Hoà tan hết m gam kim loại vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn 12. 2.2.865 gam.155 .5. 54. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. C. Thêm tiếp vào bình 0. Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3. Fe3O4. Câu 30: Cho 61. 151.8 và 4. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). 38.08 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 25.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M. Để hoà tan vừa đủ hỗn hợp A cần V ml dung dịch HCl nồng độ 3. 125 . Câu 31: Đốt cháy m gam Fe trong không khí thu được (m + x) gam hỗn hợp A gồm FeO. B.750 gam. 10. Lấy m gam X cho phản ứng hoàn toàn với 44.0.750 gam.425 gam NaNO 3. Câu 27: Cho 11. D. 3 D. C.36. C. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). 0.5) bằng dung dịch HNO 3 loãng ( dư) được dung dịch X. B.5.5.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 20.2 .50.72. Giá trị của m là A. 136. Thể tích khí đều đo ở đktc.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. C.2M và H2SO4 0. 40.32. 10.904. D. 0. Giá trị của m là A. 125 .53 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe ( có tỉ lệ số mol là 1: 1. 137. tìm m? A.1. Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B. Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H 2SO4 0. 50. thu được 1. B. Fe 2O3. 3. Giá trị của m là A.4. D. d d d d Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe. Giá trị của m là A. 58. và 3.92.5 . 97. 7. B.20. Giá trị của m là A.25M. 2 C. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 134.38 C. 1. 132. 4 B. B. D.0. C.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng. Câu 29: Khử hoàn toàn 10. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. thu được 0. thu được m gam muối sunfat khan. NO2 (ở đktc).0. C. thu được 3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.09. 52. (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng. ở đktc). 3. 35.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. thu được m gam chất rán khan. thu được m gam muối khan.4. C. 0. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. 7. C.112 lít và 3. D.2. sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là A. 38. thu được dung dịch X và 1.112 lít và 3.224 lít và 3. 106.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Cu(OH)2 và Zn(OH)2 C.

04 gam B. 33.60 C.24 DẠNG TOÁN VỀ SẮT Câu 17: Cho 0. 53.2 gam C. 1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0. NO2. 51.6) gam muối khan . 47. a là: A.96 lít và 3.6 D.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư).Tìm b A 0.2 C. Tìm m? 11 A. 34.84 gam D.22M C. 4.9 gam hỗn hợp Al.26 B.725 D.9 gam.5 và 15. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối. Nung muối khan tới khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn. 0. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A.5.52%.4 gam C. 1. Zn.5 D. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 25.32 gam.35g. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0. Tính V và m A. 8.Z trong lượng vừa đủ 2 lít dd HNO3 nồng độ b mol/lthu được khí không màu . Tìm m và x? A. D. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan.2 mol Fe vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 6. B. thu được m gam chất rắn khan. C.98.4 gam B.48 B. 108. Câu 5: Cho 2. 10. 82. 84. 10. thu được dung dịch X và 1.Tìm V A. Zn phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0. 87. D.5 gam. B.14 DANG TOÁN KHÔNG TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 9: Cho hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Mg. 24 gam Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 8.6 C.38.1mol N 2O.35 B. giá trị của m.9 và 25.136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu. 107.3M C.22M Câu 11: Cho 12.92 gam.Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 2M thu được 1. 34. A.625M Câu 15: Cho 11. C.5625 M D. hóa nâu trong kk và dd A chỉ chứa muối nitrat của 3 kim loại.55g và 0.6 gam và 0. 4.862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng. 23.) muối khan.5 B .2M B. b. B. Al.Cô cạn A thu được (m+55. 37.6 gam và 0. Câu 12: Cho m gam Al tác dụng ht với 150 ml dd HNO3 đủ thu được khí N2O duy nhất (đktc) và dd muói A. 1.96 lít và 5.2 gam B. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Xác định a.Tỉ khối của X so với H2 là 19.2 mol NO vµ 0. 162.625M B. 13.8) gam muối khan .6 M B.6 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại Fe.8 lít khí N2O ( đktc) và dung dịch X.001M. 8. 13.36 D.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. B.3.2.26 Câu 8: Cho hỗn hợpX gồm 0. 53.85 gam hỗn hợp 3 kim loại X.72. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. D. Lọc bỏ chất rắn và cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan.48 lít và 5. 0.79 và 26.6 gam và 0. 55.2 gam D.9 C. thu được dung dịch X và 3. và 2.4 lít hỗn hợp 2 khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 16.Tìm a A. Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 lo·ng nãng d thu ®îc dung dÞch Y vµ hçn hîp Z gåm 0.8 B.368g hỗn hợp Al.48 lít và 3. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. 55. 97.108 cà 0. và 0.25%.53%. C. 106.Cu) có tỉ lệ mol là 1:1 bằng axit HNO3 thu được V lít (đktc) hh khí X(NO và NO2) và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư) .6 gam và 0.80. 2. 12.Y.6 gam 8 . C.Câu 3: Hòa tan 36.35g. 162. 0.37 và 27.2M D. H·y x¸c ®Þnh tæng khèi lîng kim lo¹i ban ®Çu. Cô cạn dung dịch E thu được m gam chất rắn. 31. Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1.6 gam D.6 ga Câu 10: Hòa tan 10. 13.4 gam Zn vào dung dịch HNO3 (loãng) dư. không có khí mùi khai thoát ra. 89.52 gam. 15.Y. NO. 68.108 và 0.8 và 2. 119. 156.5625M C.25 và 27. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam muối.4.5M Câu 14: Cho 20.08 và 2.65 và 30. Zn.12 D. Cô cạn dung dịch X.7 gam.04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0. A.35 C. tìm V và m? A. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A.464 lít hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tỉ khối hơi so vơi He là 97 . 8. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng. 6.725 Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hh (Fe.76 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Ni tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO3 x (mol/l) thu được 2. 0. Cô cạn X thu được m gam muối khan.88 gam. 3 Câu 13: Hoà tan hoàn toàn m gam hh 3 kim loại X. Mg. 98 gam C. 19. Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 0.2 mol Al và 0. 105.71 gam hỗn hợp gồm Al. 82.1 mol mỗi khí SO2. trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. 106.25 và 15.4 và dung dịch B.72 lít khí duy nhất hóa nâu trong không khí và còn lại 0.5 và 27. NÕu trong dung dÞch cã chøa 110 gam hçn hîp muèi. 51.18 gam.08 mol HNO 3 thấy thoát ra khí V lít NO (đktc). Khối lượng của Y là 5.4M D. và 2.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. thu được dung dịch E và 2.55g.3 gam. Giá trị của m là A.08. 156. Zn.28 gam chất rắn không tan. Cô cạn dd A thu được (m+18. D. 10.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1.

97. 3.5.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.36 lít.67 % theo khối lượng . B. 0. 5. 240. 10. D. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của V là: A.92 g Cu vào 240 ml dung dịch HNO3 1M.6 gam C. 360.92. có khí NO thoát ra.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Câu 20: Tính thể tích HNO3 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18. 0. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ? A. 17. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 24. Giá trị tối thiểu của V là A. Tính V để thu được lượng kết tủa là lớn nhất? A. 2. 500ml Câu 21: Cho 34.48.2M . C. 370 ml B. 151. Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0. A. 0.48. đun nóng và khuấy đều.8M vào nữa. Giá trị của m là A. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). dung dịch Y và còn lại 2.2M.4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.36 lít C. khi phản ứng kết thúc thì còn 3.4. 400 ml D.8 gam C. Trị số của m là: A. D.6 gam Fe và 9. 9.Câu 18: .81 gam Câu 22: Cho 61. 1.Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan .24 gam D. đun nóng. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0.52 gam C. Câu 19: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0. cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0. B. thu được 0. 17. ở đktc). 0.8 gam D. 17.6 gam Cu. còn lại m gam chất không tan.8 và 4.6 gam B. Giá trị của m và V lần lượt là A. 0. 2.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0.8 lít D. 17.72g Mg và 0. B. ở đktc). C. thu được 0. 56.N02 . 400 ml C. D. 3. 12. Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch X và 1. 10.24. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.68g kim loại không tan.1. B. B. Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe . 62.896 lít D.84 g Fe và 1.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M.7. 400.448 lít C.5M vào dung dịch X. 200 ml B.3 mol H2SO4 đặc.84. Cho 6.5. 390 ml Câu 28: Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO 3 2M. 9 .8 và 4.28 lít Câu 34: Cho 6. C. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất).24.04 gam B.60 gam B.2M và H2SO4 0.12 lít B.075 mol Cu(NO3)2 và 0. C.15 mol Fe và 0. 10.04 gam hỗn hợp A : Fe . Cho thêm V (ml) dung dịch NaOH 0. 3.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. D.4 B.0 lít.6 lít.25M.24 lít Câu 32: Cho hỗn hợp 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0. Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3. B. 137. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 22.8. 11. 1.2 gam Câu 24: Hòa tan 8. V lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. 3.8 Câu 33: cho 5. thu được 4.92 gam C.20.7 gam B.12 gam Fe và 1.25M. Câu 23: Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5.8 và 4.688 lít.24.48.8 và 2.6 gam D.64.2 lít. C.8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y .Cu ( có tỉ lệ khối lượng tươn ứng là 3:7) phản ứng với 350ml dun dich HNO3 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. 380 ml D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất).376 lít Câu 25: . Cho thêm H2SO4 loãng dư vào dung dịch sau phản ứng thấy tiếp tục có khí bay ra với thể tích V lít đo ở đktc.trong đó Fe chiếm 46.8 và 2. 55. 120. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.4 mol HCl thấy có khí NO bay ra.2M và H2SO4 0.15 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe có tỉ lệ số mol là 1: 1 ( biết sản phẩm thu được là khí NO) A.4 gam kim loại. 108. 5. 25. C.78(g) kim loại và thu được V lit (đktc) hỗn hợp g gồm NO .54 gam Câu 29: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0.8 và 4. 27. ở đktc).giá trị của V A.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO).136 lít khí NO thoát ra (đktc).84 D. 0.10. Giá trị của m và V lần lượt là A.792 lít D. có 3. thu được m gam muối khan. Tính m? A. đồng thời cũng có khí NO thoát ra. thu được 3. C.8 và 2. 2. Giá trị của m là A. Giá trị V là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.5M và NaNO3 0.Tính giá trị của m ? A. Để hòa tan vừa hết chất rắn. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 và 2. 10.56 gam D. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 61.448 lít khí NO(dktc). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất.48 lít D. 1.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4. 10. 4.4 gam bột kim loại Fe bằng dung dịch HNO 3. 1.24 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 1. thu được.1. 1. Cô cạn dung dịch Y.72 C.48 lít khí NO (đktc) dung dịch X và còn lại 16 gam kim loại không tan hết. 300 ml C.9 gam Câu 31: Cho 16 gam Cu vào dung dịch X chứa 0.56 lít B.9. Trị số của m là: A. 0. B. 3.48. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

23 gam B. rửa sạch. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m’ gam hỗn kim loại X. 8 gam B. 0.1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A.2M thu được khí NO và dung dịch X. 30.36 lít b. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A.2 mol Fe và 0.24 lít H 2 (đktc) và dung dịch D.16. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0.6 gam D. D. 6.07 gam Fe vào 800 ml dung dịch HNO3 3. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (gam) chất rắn. 12 gam C. Giá trị của m là: A. 32 gam C. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H 2 (ở đktc).24 lít khí. 47.3M và AgNO3 0. a.0.36 gam chất rắn. 10. C. Cô cạn dung dịch X. 5. 0.336 lít khí (ở đktc).2.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. a.27 và 10. 5. Số mol của các chất trong X là? A.3M. 24 gam D.6 mol Fe(NO3)2 D. lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn. Câu 40: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1.8 gam B. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.88. 0. 12. D. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư.8. 2.12 mol FeCl3.08 và 5. Cho m’ gam X tác dụng với HCl dư thu được 2.72 lít C. 10.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. 2.32.88 B.64 và 10. 57. Giá trị của m là A. m có giá trị là: A. Fe có khối lượng 22 gam được chia thμnh 2 phần bằng nhau. m’? A. Cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư. 52. Cho dung dịch A tác dụng dung dịch NaOH dư được kết tủa B. 0.2 gam Fe và 2. 10. 12 gam C. Giá trị của m là A.4 gam Bài 4: Cho tan hoμn toàn 13.2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M. ở đktc).6 gam hỗn hợp gồm Fe vμ Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2. 32 gam C. 0. 16 gam C.96. lọc. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. B.6 mol Fe(NO3)2 Câu 36: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.64 và 10. B.96 lít H 2 (đktc).32 C.12 mol FeSO4.43.10 và 5. V có giá trị là: A. 10. B.06 mol FeSO4. C. 28. thu được m gam kết tủa. 58. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24.08 và 5.21 D.2 mol Fe(NO3)3 và 0. 1.32 và 11. 24 gam Bài 5 : cho 7. giá trị của m lμ: A.4 mol Fe(NO3)2 C. 16 gam D. 10. 48.43. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X. 16 gam D. 24 gam D.Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được dung dịch A vμ 8. Dạng I : LẬP SƠ ĐỒ HỢP THỨC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA. 3. . Tính m. lọc kết tủa.44. D. Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 20. 0. 22. 0.54 và 5.Phần 2 cho vào dung dịch CuSO4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam chất rắn không tan. Hỗn hợp Al. Fe3O4 vàFe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. C. 8. 1.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư).88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc.16. giá trị của a là: A. 0. C. m1 có giá trị là : b.02 mol Fe dư.04.4.3M. C. 2. B. C. . 20 gam C.18. 4.4 gam Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư.84 Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0.24 mol Fe(NO3)3 và 0. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. D. 34. Giá trị của m là A. m2 có giá trị là: A.A.08 mol FeSO4. Câu 37: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0. 42 gam Bài 3. nóng thu được dung dịch X và 3.68 gam hỗn hợp gồm FeO. Lọc lấy kết tủa.4.24 lít B. 25. D.7. B. 8 gam B. Câu 35: Cho 47.0.16. 0. D. 24 gam D. TÌM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT ĐẦU VÀ CHẤT CUỐI Bài1: Cho 11. B. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. Giá trị của m là A. 12.6 lít D. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. 68.6 mol Fe(NO3)2 B. 54. 18 gam B. thu được m gam muối sunfat khan. 24 gam 10 .3M và AgNO3 0.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. 16 gam B. 8 gam A.2. thu được dung dịch X.24 mol Fe(NO3)3 và 0. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. 36 gam Bài 2.4.

Công thức của oxit sắt là A. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn.31% B.11% 11 . B.6 gam D. FeO. Fe2O3. FeO B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư. 4. Fe2O3 C.851 gam một loại gang. Cho 4. Giá trị của a là A.72 lít H2 (đktc).8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Fe3O4 D. Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1. 96.35 tấn C. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 5. 1. biết trong quá trình luyện gang. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. người ta chuyển hết silic thành SiO2 với khối lượng 0. 80. Oxi hoá hoàn toàn 21 gam bột Fe thu được 30 gam một oxit duy nhất. Khử hoàn toàn 4.52% 02. Cã mét lo¹i oxit s¾t dïng ®Ó luyÖn gang. Fe3O4 và 0. Lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch X. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 6.24% D.1 mo. 91. C. B. 0. Fe3O4 D. 69. TÌM CÔNG THỨC CỦA OXIT1 SẮT : Bµi 1.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. CTPT của oxit là A.giá trị m là a) 20 gam b) 40 gam c) 25 gam d) 30 gam Bài 7. Khối lượng m là A. CuO C. Fe3O4 D. Bµi 11. Hòa tan X trong dung dịch NaOH dư thấy có 8.84 gam s¾t vµ 0. 196. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6.016 lít H2 (đktc). Fe2O3 C. Cho 0. Bµi 10.42% C. 150. FeO.24 g Bµi 7.8 gam oxit s¾t cÇn võa ®ñ 300 ml dung dÞch HCl 1M.8 gam một oxit kim loại cần 2. thoát ra 0. Từ 2. Fe2O3 C. Công thức của oxit là A. 2. D. FeS2. A.12 mol Bài 8 Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn.448. D. 65%. FeO B. Công thức phân tử của oxit là A. §Ó hßa tan hoµn toµn 8.1M vào dung dịch X cho đến khi dung dịch này xuất hiện màu hồng thì đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20.88 lít H2 (đktc). 27 gam B. Fe2O3. sau đó thêm NaOH dư.02 mol khí CO2. 1. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí hỗn hợp gồm Al và FexOy. Fe2O3 và 0. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là A. 75%. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 9. 2. Phần trăm khối lượng Fe trong mẫu thép là A. C.Bài 6: hỗn hợp chất rắn A gồm 0.Lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô rồi đem nung trong khong khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D. FeCO3.0825 gam. lượng Fe hao hụt là 4%? A. CT của FexOy là A. Fe3O4 D.06 gam một oxit sắt bị khử hoàn toàn bởi CO/to thu được m gam sắt và khí tạo thành tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư được 7 gam kết tủa.09 mol B. kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. FeO B.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư).cho NaOH dư vào dd B thu được kết tủa C.448 lÝt khÝ cacbonic(®ktc). .35 gam một oxit sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0.Hòa tan A bằng dd HCl dư thu được dd B. Fe2O3 và 0. 0. Fe2O3 C. 0.224. Bµi 12. NÕu khö oxit s¾t nµy b»ng cacbon oxit ë nhiÖt ®é cao ngưêi ta thu ®u8îc 0. FeO B.1 mol Fe3O4.94 g D. D.10 mol C. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 3. C.11 mol D. 96. Thêm từ từ dung dịch KMnO4 0.896 lít khí NO duy nhất ( đktc) Oxit s¾t lµ A. Fe3O4 C. Fe3O4 D. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26.35 gam chất rắn X. B. được dung dịch B. Cho m gam bột FexOy hoà tan bằng dung dịch HCl.28 tấn 03. 75%. .27 tấn D. Công thức của hợp chất sắt đó là A.448. §Ó hßa tan hoµn toµn 10.24% B. 2. FeO B. sau phản ứng thu được 92. sau phản ứng thu được 0. Hàm lượng % của silic trong loại gang trên là A. . MgO B. sau khi chế hoá thích hợp. Fe3O4. 150. 1.6 gam C. 97.4 lít khí (đkc) thoát ra và còn lại phần không tan Y.112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất). 98. Fe2O3 C. FeO và 0. C«ng thøc ho¸ häc cña lo¹i oxit s¾t nãi trªn lµ A. 0.8 g B. Fe2O3 B.35% D. 2.15 mol HCl.84 gam Fe và 0. . FeO D.64 gam oxit s¾t trong dd HNO3 thu được 0. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 4.6 gam DẠNG II. Fe2O3 C. Oxit s¾t lµ A.6% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải là Fe.14 gam trong dung dịch H2SO4 loãng dư. 75%. 4.224. FeS.82 tấn B. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ưîc Bµi 2. FeO B. Fe3O4 D. Fe3O4 Bµi 8. FeO hoặc Fe3O4 Dạng V : MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 01.24% C. Hòa tan hết Y cần dùng 240 gam dung dịch H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo một loại muối sắt (III)).36 g C. 170. Cho 28. 3. Fe2O3 D. Fe3O4 và 0. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 69.

6. thu được dung dịch X chứa A.48 lít B. để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100ml dung dịch HCl 2M. Cô cạn dung dịch X thu được 61. Dung dịch có chứa 9. 59% D. Ag và Fe B. 21. Fe2O3.0M C. hematit. 17. dd K2Cr2O7 D. được rắn A có khối lượng 3 gam. Xiđerit. 0.10 gam C. hematit . 108 gam 11. 31. Ag. Fe + Fe(NO3)3 3: Tên của các quặng chứa FeCO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17. Cho 28 gam Fe vào dung dịch chứa 1. FeCO3 + HNO3 loãng D. Nung a gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 với H2 dư. 118. 16 gam MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CẦN LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT. 40. 46.72 lít C.44 gam C. 18. hematit.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l.24% C.20 D. Ag và Cu C. manhetit.1 gam chất rắn Y. lấy 20 cm3 dung dịch A làm mất màu vừa đủ 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. Cho bột Fe vào dung dịch chứa 0. dd H2SO4 đặc. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng C.8 gam B.6 gam tinh thể FeSO4. 48.5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO) A. 80. 11.08 g D. manhetit.04 gam B. 4. thêm H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y.02 mol AgNO3 và 0.24 gam B. Cho 3. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 12.7H2O. 14. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp là A.03M. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. FeO + HCl B. Fe3O4 . Giá trị V là A. Mg. chất nào còn dư? A. 57% B. thu được b gam nước và c gam rắn A.89 gam 15 Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng.96 lít 09. 16. 32.36 g 14 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0. Pirit. 31.1 mol AgNO3. NO và dung dịch X.20 C. 11.16 gam 16 Cho 200ml dung dịch AgNO3 2.05 gam 17 Cho 5. Cho Fe hoà tan trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ). Giá trị của x là A. 1%-2% B. Phản ứng kết thúc.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ.20 gam C. Kết thúc phản ứng. D. m có giá trị là A. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp là A. Giá trị của m là A. 1: Thành phần % về khối lượng của cacbon có trong gang là: A. 28 gam 18 Hòa tan hết m gam Fe trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 0. lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9. Hòa tan hết chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thu được 6.6 gam 07.08 gam bột Fe vào 150ml dung dịch AgNO3. 11. 34. 10. Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn.8M B.2 gam C. kết thúc phản ứng được chất rắn và dung dịch muối. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. H2SO4 B.4 gam D. 1.12 gam FeSO4 và 9. 43. 58% C.68% B. thoát ra V lít H2 (đktc). Fe(NO3)3 và AgNO3 C.2M D. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. 0. 0. 0. 64 gam B. Al2O3.7 gam B. 8. dd I2 12 . C. Trong A có A. pirit. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu.8 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch có 1.2 gam D. 2%-4% C. Hematit.45% D. 18. Al. Sau khi phản ứng xảy ra xong.5M thu được dung dịc A và 40.04.88 lít H2 (đktc). FeSO4 và H2SO4 C. 60% 06.1 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư. Có hỗn hợp các chất Fe.6 gam B. Giá trị của m là A.84 gam D. dd KMnO4 C. 96. Hoà tan hết A trong dung dịch HCl dư 0. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26. 8.4 gam C. cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A.6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 1M. lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam rắn. pirit. Giá trị b là A. 43. 0. nguội B.6 gam D.59 gam D.4 gam chất rắn B. 31.96 13.18 gam D.01 mol Cu(NO3)2.72 lít H2 (đktc) thoát ra và còn một chất rắn không tan. Cho 5.4 gam D. <2% 2: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điểu chế các muối Fe(II)? A. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. 96. manhetit . Giá trị của m là A. 69. H2SO4 và KMnO4 D. KMnO4 và FeSO4 08. Nếu ngâm 16. 1.6 gam C.8 gam C. 14. manhetit. Fe(NO3)3 D. FeS2 lần lượt là A.19 lít D. xiđerit B. 2%-5% D. 44. Lọc lấy chất rắn. Giá trị của a là A.58 gam KMnO4. Cu. 1. Fe(NO3)2 và AgNO3 B.72 lít H2 (đkc).32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cu và Fe D. Hoàn tan 10 gam hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong nước.28.54 g C. 27 gam B. Từ dung dịch thu được ta kết tinh được 55. xiđerit 4: Dung dịch FeSO4 không tác dụng với: A.92 gam chất rắn khan.11% 05.18 g B. Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. thấy có 6.28 gam chất rắn và dung dịch X.7M 19 Cho 5.045 mol H2. được 200 cm3 dung dịch. Giá trị của x là A. Fe 10.72 lít H2 (đktc). 22. Xiđerit . pirit.88 B. 15. 40.5 gam hỗn hợp bột Fe.

Tính khử của Cl. I2. nóng dư được dung dịch X. no (CnH2nO2): -Este no. Phát biểu đúng là A. Fe2O3 C. FeCl2.0448 lít khí CO2 (đkc). FeCl3 D. FeCl3. Fe(NO3)2. +X +Y 10: Xét phương trình phản ứng : FeCl 2 ¬  Fe → FeCl3 . Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ 18. D. Hai chất X. nóng). FeO và Fe2O3. Fe3O4. 1. no (CnH2n+3N): 2n-1 (n<5) 13 . FeCl2. Hỗn hợp X gồm Al. H2SO4 (đặc. FeCl3. 0. D. Tíng oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 C. Zn. D. NaOH dư B. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. dung dịch NaOH. no (CnH2nO): 2n-2 2n-3 2n-3 2n-2 (1<n<6) (2<n<7) (2<n<7) (1<n<5) 1 (n-1)(n-2) (2<n<6) 2 1 (n-2)(n-3) (2<n<7) 2 -Amin đơn chức. NH3 dư CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I. C. Fe3O4. dung dịch HNO3 (đặc. Phản ứng nào dưới đây hợp chất sắt đóng vai trò oxi hoá : A. AgNO3. Fe(NO3)3 D. I2 < Fe3+< MnO4– C. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 7. C. nguội).68% 14: Cho dãy các chất: Fe. AgNO3 dư. đơn chức (CnH2nO2): -Ete đơn chức. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng kẽm dư. Cl2 . 6 C.5. Xiđerit D. D. HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no. 6. FeCl3. Fe3O4. H2SO4 (đặc. NaCl B. AgNO3 B. MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần A. Fe(OH)3. HCl. 15: Cho Na2CO3 tác dụng với FeCl3 không tạo ra: A. 4. Fe2(CO3)3 D. Al 13: Nung một mẫu thép có khối lượng 5g trong O2 dư thu được 0. Cl2 C. nóng). Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+. Cr. FeO. người ta có thể: A. Hematit B. Pirit 12: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl. BaCl2. BaCl2. 0. Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2O B. D.42% D. Y lần lượt là: A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y.mạnh hơn của Br – B. Kim loại M là: A. Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH → Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 Các dd (dung dịch) X. 0. 5 B. nóng). Số chất tác dụng với HNO3 đặc nguội tạo sản phẩm khử (NO2) là: A. Y.84% B. B. Cl2 B. Fe(NO3)2. Fe(NO3)2. B. Ba(NO3)2. Trong dung dịch X có chứa: A. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O D. H2SO4 (đặc. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HNO3 dư. 9: Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO 3 dư. FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc. MnO4–< Fe3+< I2 17 Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 . Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi (không có không khí) được chất rắn Z. B. AgNO3 dư D. Cu có số mol bằng nhau. 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2 KCl + I2 C. Fe3+< I2 < MnO4– B. Fe2O3. Cu. Thành % phần trăm về khối lượng của C có trong mẫu thép là: A. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HCl dư. Ba(NO3)2. đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức. 8: Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Hoà tan hỗn hợp gồm FeCO 3. Để bảo quản dung dịch FeCl 2 thu được không bị chuyển hó thành hợp chất sắt ba. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. FeCl2. C.FeCl3 . Fe(NO3)2. HCl dư C. Fe2O3. Chất rắn Z là A. Manhetit C. no (CnH2n+2O): -Xeton đơn chức. Fe(NO3)3. no (CnH2nO) : -AxitCacboxylic đơn chức.48% D. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng sắt dư. I2 < MnO4–< Fe3+ D. Fe(OH)3 16 Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. B. H2SO4 (loãng). Z lần lượt là: A. AgNO3 C. 3. 11: Quặng sắt có hàm lượng % Fe nhiều nhất là A. CO2 C.

sau đó so sánh với 3 . VÔ CƠ: 1)Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thì: nkết tủa = nOH − − nCO2 (nkết tủa ≤ nCO2 ) Chú ý: Chỉ áp dụng khi biết được bazơ pư hết hoặc tạo 2 muối 2) Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd chứa hh gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba)OH)2 thì: nCa 2 + xem chất nào pư hết và tính kết tủa theo chất đó 3) Tính thể tích CO2 cần hấp thụ vào dd Ca(OH)2 để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu : 14 Tính nCO 2 − − nCO2 . sau đó cho dd sau pư tác dụng vđủ với b mol NaOH: mA = MA b −a m 9) Tính số liên kết π theo số mol CO2 và H2O thu đc khi đốt cháy: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở. tạo hh X thì: %Apư = MA −1 MX 12) Tách V(lít) ankan A  V’ (lít) hh X thì: MA = V' MX V 13) *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anken: tiến hành pư hiđro hoá hh X (C nH2n và H2 có tỉ lệ mol 1:1).. sau khi cho đi qua bột Ni nung nóng tạo ra hh không làm mất màu dd Br 2 và có PTK là M2 thì: n= ( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) Chú ý: Dùng khi H2 dư hoặc M2<28 đvC *Đối với ankin: n = 2( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) 11) Tính % ankan A tham gia pư tách (gồm tách nước và cracking): tách ankan A.2) Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào pư cháy: nCO2 Số C = n H 2O − nCO2 3) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no. …. mạch hở A (CnH2n+2Ox) cần k mol O2 thì: 2 k −1 + x 3 n= 4) Đốt cháy ancol đơn chức. sau pư tạo hh Y thì: H% = 2 -2 MX MY *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anđehit đơn chức.. no) tạo thành CO 2 và H2O thì: mancol = m H 2O - mCO2 11 5) Tính số đi. n peptit tối đa tạo bởi hh gồm x amino axit khác nhau Số n peptitmax = xn 6) Tính số triglixerit tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic béo: Số trieste = n 2 ( n + 1) 2 7) Tính số ete tạo bởi hh n ancol đơn chức: Số ete = n( n +1) 2 8) Tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl. tetra. no (hoặc hh ancol đơn chức. no: H% = 2 -2 MX MY II. tri. cháy cho n CO2 .n H 2O = k nA thì A có số π = (k+1) 10)* Cho hỗn hợp gồm anken CnH2n và H2 có PTK là M1.

5 n HCl 9) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO 3 dư (không có sự tạo thành NH4NO3): mmuối nitrat = mkim loại + 62. nCO2 = n↓   nCO2 = nOH − − n↓ 4)Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuát hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 3n↓   nOH − = 4n Al3+ − n↓ 5) Tính thể tích dd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu  nH + = n↓   nH + = 4nAlO2− − 3n↓ 6) Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 2n↓   nOH − = 4nZn2+ − 2n↓ 7) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 tạo khí H2: mmuối sunfat = mhỗn hợp kim loại + 96 n H 2 * Dung dịch HCl tạo khí H2: mmuối clorua = mhỗn hợp kim loại + 71 n H 2 8) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 loãng: mmuối sunfat = mhỗn hợp oxit kim loại + 80 n H 2 SO4 * Dung dịch HCl : : mmuối clorua = mhỗn hợp oxit kim loại + 27.( 3n NO + n NO2 + 8n N 2O + 10n N 2 ) Không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng 0 10)Tính số mol HNO3 cần dùng để hoà tan hỗn hợp các kim loại (HNO3 phải dư để nếu có Fe thì sẽ ko tạo muối Fe2+): n HNO3 = 4n NO + 2n NO2 + 12n N 2 + 10n N 2O + 10n NH 4 NO3 15 .

n cần dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại tạo ra SO2: n H 2 SO4 = 2n SO2 Chú ý: Nếu có Fe dư.n tạo khí SO2: mmuối = mkim loại + 96 n SO2 12) Tính số mol H2SO4đ. Fe có thể pư với Fe3+ 13) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với HNO 3 dư: * Tạo khí NO: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 24nNO) 80 * Tạo khí NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 * Tạo cả NO và NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 + 24nNO) 80 14) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với H2SO4đ. số mol nOH − = 4 n M n + OH − dùng để kết tủa hoàn toàn ion Mn+ sau đó tan hết kết tủa là: =4 n M 16 .11) Tính khối lượng muối sunfat thu được khi cho hỗn hợp các kim loại pư với H 2SO4đ. nếu: * Hoà tan X bằng HNO3 loãng. giải phóng khí SO2: mmuối = 400 (mhỗn hợp + 16 n SO2 ) 160 15) Tính khối lượng Fe đã dùng ban đầu khi oxi hoá lượng sắt này bằng oxi  hh rắn X.n dư. nóng. dư  NO2: mFe = mFe = 56 ( mhỗn hợp + 24nNO) 80 56 ( mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 16) Tính thể tích NO hoặc NO2 thu được khí cho hh sản phẩm sau pư nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO 3: * * 1 [3nAl + (3x-2y) n Fe x O y ] 3 n NO2 = 3nAl + (3x-2y) n Fe x O y nNO = 17) Tính pH của dd axit yếu HA: pH = − 1 (log Kaxit + log Caxit = -log (α. dư  NO: * Hoà tan X bằng HNO3 đặc. sau pư tạo hh Y H% = 2 -2 MX MY 21) Cho kim loại M (có hoá trị n) có hiđroxit lưỡng tính.Caxit) 2 18) Tính pH của dd bazơ yếu BOH: pH = 14+ 1 (log Kbazơ 2 + log Cbazơ ) 19) Tính pH của dd gồm axit yếu HA và muối NaA: pH = -(log Kaxit + log Ca Cm ) 20) *Tính hiệu suất tổng hợp NH3: Tiến hành tổng hợp từ hh X (N2 và H2) có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3.