ThS.

Trần Văn Hòa :0989999888
Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,560.
Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.
Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO
(đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ
khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau
phản ứng là
A. 28 gam.
B. 26 gam.
C. 22 gam.
D. 24 gam.
Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 5,6
gam.
B. 6,72 gam.
C. 16,0 gam.
D. 8,0 gam.
Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam
chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al 2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn
(Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là
A. 5,60 lít.
B. 4,48 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 9. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất
rắn thu được sau phản ứng là:
A. 39g
B. 38g
C. 24g
D. 42g
DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN
Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là
A. 40 gam.
B. 0,4 gam.
C. 0,2 gam.
D. 4 gam.
Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao
nhiêu gam?
A. 1,6 gam.
B. 6,4 gam.
C. 8,0 gam.
D. 18,8 gam.
Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối
lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là
A. CuSO4.
B. NiSO4.
C. MgSO4.
D. ZnSO4.
Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay
đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là:
A. 0,54 gam.
B. 0,108 gam.
C. 1,08 gam.
D. 0,216 gam.
Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân
cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 1M.
B.0,5M.
C. 2M.
D. 1,125M.
Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết
ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO 3 ban
đầu là (Ag=108)
A. 0,429 A và 2,38 gam.
B. 0,492 A và 3,28 gam.
C. 0,429 A và 3,82 gam.
D. 0,249 A và 2,38 gam.
Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l
các chất có trong dung dịch sau điện phân là
A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.
B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.
C. AgNO3 0,1M
D. HNO3 0,3M
Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl 2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện
phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là
A. 1M.
B. 1,5M.
C. 1,2M.
D. 2M.
Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện
phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:
A. Zn.
B. Cu.
C. Ni.
D. Sn.

1

7.864 gam. Cr D. Khối lượng kết tủa thu được là: A. 69.48 lít H 2 (đktc).2 gam.2 D. Cu(NO3)2 0. Zn. C.33 %. D.12 lít khí H 2 (đktc). B.4 mol. 19. Phần 2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 10. Zn tan hết trong dung dịch HCl dư. Khối lượng Ag sinh ra là: A.16 gam Câu 15: Hòa tan m gam Al. C. Kim loại M là: A.32 gam C. Mg B.2M. Fe.52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thấy có 3.6 gam Na vào 400 ml dung dịch FeSO4 1M.1 mol Cu(NO3)2.5 gam hỗn hợp X gồm Mg.44 %.1 mol AgNO3. C. Phần trăm khối lượng Fe trong X là: A. 0.04 C. C.5 gam X tác dụng hết với khí clo dư thu được 6. D. 0.2 gam. Fe.295 gam. đktc) và dung dịch X.2 gam B.8 gam kết tủa Y.392lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO 2.23%.97 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 sinh ra hỗn hợp hai khí NO và N 2O có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 2.32 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng.4 C. Mặt khác 2. Tính khối lượng kết tủa sau khi kết thúc phản ứng? A.6 gam D. C. C. 54. 12.47%. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. 2. B. V lít. 21. D. 3. Mg trên vào 400 ml dung dịch gồm AgNO 3 1M và Cu(NO3)2 0. Nếu 2m gam M tan trong dung dịch HCl dư. sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7 gam.2 Câu 2: Cho 0.28 % D. Al.6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3. 0. Mg vào HCl dư cho 6. 2. Kim loại M là: A.53%. Cu Câu 14: Đem nung 3.1 B.263 gam hỗn hợp muối. Mn Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 7. 20 gam B.3125. được 1. 0. Xác định kim loại R: A. 14. C.6 gam D.9 B. 63.4 gam Câu 17: Cho 8. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư.Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO 4 0. A.49 C. B. B. Zn D.2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0. 48. Fe làm 2 phần bằng nhau.68 gam Câu 16: Cho 0.8 gam C.84 gam C. C. thu được 5.224 lít khí (đkc) ở anot.46 Câu 3: Cho 2.5V lít. 0. D.64 gam. 1. Câu 11: Cho 4. Mg B. Sau phản ứng có 48.58 gam hh bột X gồm Zn.96 lít khí H 2 (đktc).thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn so với kim loại lúc đầu là 3.66 gam Câu 9: Cho 2. B.02 và 0. 9. Al C.03 và 0. 42. Zn C. 30. 2.025 và 0. Câu 13: M là một kim loại. 61. Xác định V 2 . C. 94 D. Fe.77%.4 gam muối bạc nitrat cho đến khối lượng không đổi. 12. 2.8 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch HCl dư.195gam. Hòa tan hoàn toàn kết tủa Y trong dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được Vlít khí SO2 (đktc).72 lít khí (đktc). 43.28 gam. M là : A. 5. C. thể tích H2(đktc) sẽ là: A. Khối lượng catot tăng là A.6 gam. 13.8M khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.6 gam kim loại kết tủa. 43. Câu 6: Cho 12. 5. 0. 51.2 mol Fe(NO 3)2. 12. Câu 9: Cho 1. 24.08 gam D. 3.32 gam.89 % Câu 10: Hoà tan hết 5.4 gam B.2 mol Zn vào dung dịch chứa 0. 50. 1.38 gam Câu 19: Cho 12.2 gam B.16 gam. TỔNG HỢP Câu 1: Hòa tan hòan toàn 10 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4.52 gam. 24. 1. 14.08 gam D. D. 54. Zn. Cho m gam hh Al.0 gam. Cu vào 300ml dd CuSO 4 nồng độ 0. phản ứng xong thì có bao nhiêu gam kết tủa thu được? A. Sau phản ứng thu được 12.01 và 0.24 gam. 5. 0. D. 3. Tính m kết tủa phản ứng kết thúc hoàn toàn.4 gam kim loại R vào 500ml dd AgNO 3 1M. 18. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A.0 gam.2 gam Fe vào 400ml dd AgNO3 1. Fe. B.035 Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4.55 gam. 0. C.2 gam. 38.595 gam. Al. khối lượng chất rắn còn lại là: A. 30. B. % khối lượng của Mg trong hỗn hợp là: A. D. Tính số mol của từng khí? A. có 672 ml khí H 2 (đktc).68 lít NO(sản phẩm khử duy nhất. 3. 18 gam C. 22.376 lít H2(đktc). D. 18 gam. 19. có tỉ khối so với H2 là 19. 2V lít. Tính giá trị m A.03 B. Khối lượng muối trong dung dịch X là: A. Fe Câu 18: Cho 11.48 gam trong dung dịch AgNO 3. 49. Câu 8: Chia m gam hỗn hợp Al. B.32 gam kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được 7. Cu. 11 D.5 gam. 0. Phần 1 hoà tan trong dung dịch HCl dư được 8.8M. B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 18. Mg Câu 5: Lấy m gam kim loại M hoà tan hết trong dung dịch Ba(OH) 2 thu được V lít H2(đktc). Zn. Sau một thời gian cân lại thấy khối lượng thanh Cu nặng 10 gam.05 D.5V lít. Cho 1. 0. 1. 14 gam D. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1.56 gam M tác dụng hết với khí Cl 2 . Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A.08 lít khí SO2 (đktc). 22. 22. B. 11. Câu 12: Ngâm thanh Cu khối lượng 8.53 gam hỗn hợp kim loại Mg.36 lít khí thoát ra (đktc). B.

8. Cu vaø Fe(NO3)3 Caâu 11/. D. Giaù trò m laø A. [Ar]3d34s2 B. laäp phöông taâm khoái D. Chất rắn sau phản ứng cho vào dung dịch CuSO4 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 25.32 lít C.05 mol Fe 3O4 và 0. Fe 3O4 và Fe2O3 trong dd HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 2. chaát khöû B. chaát töï oxi hoùa khöû Caâu 7/.152 lít D.035 mol C. FeCl2 vaø AgNO3 B.72 gam D. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 21 gam kết tủa.5M(điện cực trơ).928 lít D. 4. 10.6 lít C.2 gam B. 1500 giây. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A.4 mol D.064 lít Câu 28: Đện phân 100 ml dung dịch CuSO 4 0. cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dd HNO3. Trong caùc phaûn öùng oxi hoùa – khöû.8M vào dung dịch A.72 lít Câu 20: Cho 2.18mol SO2.48 lít B. thu được m gam kết tủa . vöøa coù theå hoøa tan Cu. 1.2 mol CO 2 và m gam kim loại. coâ caïn ñöôïc 70. 2500 giây Câu 30: Điện phân dung dịch chứa 0.075 mol Caâu 6/. C. laäp phöông taâm dieän hoaëc taâm khoái Caâu 5/.05 mol CuO. 19. 300s C.2gam B. Cu B. 6. 25. 4. [Ar]3d5 C.84 gam C. Đề cương ôn tập : Caâu 1/.2 mol HCl. 672 ml. 5.04g oxit saét. Fe3O4 D. FeO vaø HNO3 C. Cho toàn bộ hh Y vào dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc) A. B.72g kim loaïi M trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 0. 52. Hoøa tan 6.24 lít khí NO thoát ra. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. hôïp chaát saét (III) laø A. 0. m gam hoãn hôïp FeO vaø Fe3O4 hoøa tan vöøa ñuû trong dung dòch chöùa 1. Fe2O3 C.01 mol Cu(NO 3)2 (điện cực trơ) với I = 1.8 gam B. chaát oxi hoùa hoaëc khöû D. Moät oxit saét hoaøn tan trong dung dòch H2SO4 loaõng dö ñöôïc dung dòch A. laäp phöông taâm dieän B.35g FexOy taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch chöùa 0. Saét coù caáu taïo maïng tinh theå A. Fe3O4 D. 40 gam Câu 25: Khử hoàn toàn 14.784 gam 1 oxit của kim loại R bằng CO thu được 2. Fe vaø Fe(NO3)3 D. chaát oxi hoùa C. 0.1 mol Cu 2O.Khối lượng của kết tủa là : A. FeO B. Xeùt veà lí tính. D.6g B. 2000 giây. Biết phản ứng của Cu với AgNO3 xảy ra hoàn toàn. Fe3O4 D.15 mol HCl.1 mol MgO ở nhiệt độ cao. 224 ml. Tính thời gian cần để điện phân biết dung dịch sau phản ứng có pH=1? A.4 gam một oxit kim loại MO bằng khí CO thu được 0.76 lít Câu 23: Dẫn khí CO qua 16 gam CuO nung nóng thu được 14.8 lít D. 3. Xác định m A. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 9/. deã bò gæ hôn D. Oxi hoùa hoaøn toaøn 21g boät saét thu ñöôïc 30g moät oxit duy nhaát. 43. daãn ñieän toát hôn C.6 mol C. 45. 200s D.92 gam C. 0. 51. 400s Câu 29: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 0. 1.2M thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 4. Hãy tính thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc? A. ñoä noùng chaûy thaáp hôn Caâu 3/. CuO C. 784 ml. [Ar]3d6. đặc nóng dư. [Ar]3d6. Coâng thöùc oxit saét laø A. 56 gam Câu 24: Cho khí H2 dư đi qua một hỗn hợp gồm 0. 1000 giây. Fe2O3 C.65A đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng.07 mol B. 36 gam C. 34. laêng truï luïc giaùc ñeàu hoaëc luïc phöông C. 6.36 gam D. [Ar]3d64s2 D. 26.92 gam hh Y gồm Cu và Fe. Fe2O3 C.8g C. [Ar]3d5 Caâu 2/. Cho X vào dd AgNO 3 dư thu được m gam kết tủa. 5. Al Caâu 8/. 2 mol Câu 22: Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp gồm 0. 0.8g 3 . 5. Cho 100ml dd HCl 1.2 M. 9.08 gam chất rắn X. PbO Câu 27: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được khí CO 2 và 9. Thể tích khí (đktc) thu được trong suốt quá trình là A.1M với cường độ dòng điện 9.4g D.65A.07 mol NO2.1 mol Al2O3.96 gam Câu 26: Khử hoàn toàn 2. 0. FeO B. 7.9 gam Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 37. 0. Vậy oxit đó là: A. FeO B. Giaù trò cuûa a laø A.08 mol D. 4. Sau phản ứng hoàn toàn. 30. C. Zn D. Fe3O4 D. Fe C. [Ar]3d44s2. 1 mol B. a mol Fe bò oxi hoùa trong khoâng khí ñöôïc 5. hoøa tan heát trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. 32. 12. Coâng thöùc phaân töû oxit laø A.08 lít B. 32 gam D.A.93A trong thời gian 50 phút thì dừng lại.24 gam C. coù tính nhieãm töø B. Coù theå ñieàu cheá Fe(NO3)2 töø phaûn öùng A. 43.2 gam B.7 gam Al vào 100ml dd NaOH 1. thời gian đã điện phân là A. Caáu hình e cuûa Fe2+ vaø Fe3+ (theo thöù töï) A. thì saét A. Bieát A vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch KMnO4. 16.6g muoái khan.704 lít B. so vôùi nhoâm. [Ar]3d5. 448 ml. 37. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 12/. 32.6 gam hh X gầm FeO.Cho m gam kim loại này vào 400ml dd AgNO3 1. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 10/. 100s B.32 gam D.184 lít C. với I = 9. Coâng thöùc phaân töû cuûa oxit laø A. B. FeO B. Kim loaïi M laø A.016 gam kim loại R.

Giaù trò c laø A. Cho m gam boät FexOy hoaø tan baèng dung dòch HCl. FeO vaø HCl B. Maøu luïc nhaït B. 5. FeO B. Fe2O3 C. khoâng coù khí thoaùt ra D.84g Caâu 20/.92g D. Löôïng Fe thu ñöôïc. Fe2(SO4)3 C. B. Ag. 2. Fe2+ khoâng bò thuûy phaân taïo Fe(OH)2. 4. FeCl2 vaø AgNO3 D. Fe(NO3)3 B.02 mol AgNO3 vaø 0.18g B. Fe(NO3)3 D. Hoaø tan heát A trong dung dòch HCl dö ñöôïc 0. Ñoát Fe trong khoâng khí thu ñöôïc raén A (oxit saét).6g B.08g D. B.4g Caâu 25/. 5. Phaûn öùng keát thuùc. pirit FeS2 B. coù keát tuûa Fe2(CO3)3 C. 0. Ag. 0. FeSO4 D. Fe2O3. Fe2O3 C. Cho boät Fe vaøo dung dòch HNO3.09 mol CO. khoâng phaûn öùng Caâu 17/. 0. Coâng thöùc oxit saét laø A. 2. y ≤ 4x Caâu 32/.4g D. Cu vaø Fe D.04g Caâu 29/. Cu B. FeSO4 vaø Ba(OH)2 C. NaOH B. Deã tan trong bazô O2 CO. Ngöôøi ta thöôøng theâm ñinh saét vaøo dung dòch muoái Fe2+ ñeå A. y < 4x B. 7. 70g B. dd A chöùa A.01 mol Cu(NO3)2.52g B. 0.94g D. X laø hôïp chaát naøo sau ñaây: A.4g. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc m gam raén. Deã bò nhieät phaân C. Phaûn öùng naøo sau ñaây xaûy ra söï thay ñoåi soá oxi hoùa cuûa saét A. taïo muoái FeI2 B.72g Fe taùc duïng vôùi O2 taïo thaønh moät oxit saét duy nhaát coù khoái löôïng lôùn hôn 9. Taùc duïng vôùi dd HNO3 khoâng taïo khí.32g B. NaOH C.06 mol Caâu 30/. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 15/. Fe khoâng bò chuyeån thaønh Fe D. 6. Dung dòch FeSO4 coù laãn taïp chaát laø CuSO4 vaø Fe2(SO4)3. 0. Cu C. Fe(NO3)2. Hoøa tan A trong dung dòch H2SO4 loaõng taïo thaønh muoái A. Fe(NO3)3 hoaëc Fe2(SO4)3 Caâu 18/. Cho Fe3O4 vaøo dung dòch HI A. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A.045 mol H2.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. FeS2 vaø H2SO4 loaõng Caâu 16/. Fe3O4 taùc duïng vôùi CO dö thu ñöôïc 3. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Hoaø tan heát A trong dd HCl dö ñöôïc 0. Nung a gam hoãn hôïp Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. HNO3 D. Giaù trò b laø A. 0. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. Coâng thöùc cuûa oxit saét laø A. Coâng thöùc cuûa oxit laø A.065 mol D. Trong A coù A. FeO D.045 mol H2. coù keát tuûa Fe(OH)3 vaø suûi boït khí B. Khoái löôïng m laø A. Fe(NO3)2 B. 12. Fe3O4 D. MgO B. 6.92g Fe. FeS2 B. Ag. D. Fe3O4 D. ñöôïc dung dòch A vaø coøn laïi phaàn raén khoâng tan. Fe2(SO4)3 C. hemantit Fe2O3 C. Troän 2 dung dòch FeCl3 vaø Na2CO3 vôùi nhau A. CuO Caâu 22/. Ñeå loaïi boû ñöôïc taïp chaát coù theå duøng A.38 mol HNO3. FeSO4 B. Chaát raén maøu ñen. H2SO4 loaõng Caâu 23/.36g C. FeCl2 C. Fe3O4 D. Thaønh phaàn chính trong quaëng manhetit.016 lít H2 (ñktc). FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 28/. Taïo thaønh khi saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc < 570oC. 5. 11. Khoù tan trong axit D.72g C. 6.08g hh 2oxit saét Fe2O3 vaø Fe3O4 caàn 0. coù keát tuûa Fe(OH)3. thu ñöôïc raén A coù khoái löôïng A.38 mol hoãn hôïp khí NO. Cho m gam Fe vaøo dung dòch chöùa 1.04 mol B. FeO B. Khoái löôïng Fe ban ñaàu laø A. HNO3 Caâu 34/. 4. Fe3O4 B. 0. Caâu 36/. khoâng xaûy ra phaûn öùng Caâu 26/.1M vaø CuCl2 0. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. Fe(NO3)3 C. giaûm bôùt söï bay hôi cuûa muoái Caâu 31/.36g Caâu 19/. Fe B. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà Fe(OH)3 A. 56g D. taïo muoái FeI3 C. 4x/3 < y < 4x D. 3. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 24/. Khöû 5. Coâng thöùc FexOy laø A.75m gam raén khoâng tan vaø coù 0. 3. 5. oxit saét töø Fe3O4 Caâu 27/.8g B. 84g C. to Caâu 37/.15M. Fe(NO3)3. Fe(OH)3 Caâu 38/. Ñieàu naøo sau ñaây sai vôùi Fe3O4? A.54g C. 1. Fe(NO3)3. 112g Caâu 21/. HCl C. tan ñöôïc trong axit. C. ñun noùng ñeán khi keát thuùc phaûn öùng coøn laïi 0. Fe2+ khoâng bò khöû thaønh Fe 2+ 3+ C.54g hh Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. 9.84g D. Choïn quaëng saét coù haøm löôïng Fe cao nhaát A. Lieân heä giöõa x vaø y laø A.2g C. xiderit FeCO3 D. Cu vaø Fe 4 . 2. taïo FeI2 vaø FeI3 D. Khöû hoaøn toaøn 4. sau ñoù theâm NaOH dö. Cho phaûn öùng FeS2 + HNO3 → muoái X + H2SO4 + NO2 + H2O. Cho x mol Fe taùc duïng vôùi y mol HNO3 thu ñöôïc khí NO vaø dung dòch chöùa Fe(NO3)2. Keát thuùc phaûn öùng. NH3 D.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. Cho m gam hoãn hôïp FeO. 8x/3 < y < 4x C.8g moät oxit kim loaïi caàn 2. Fe2O3 C. Ñieàu cheá Fe töø hôïp chaát X theo sô ñoà sau: X  → Y → Fe .045 mol C. ñöôïc raén A khoái löôïng 3g. Fe(HSO4)2 Caâu 33/. Fe Caâu 35/.Caâu 13/. Khoái löôïng m laø A. Taùch rieâng (khoâng thay ñoåi khoái löôïng) Fe2O3 khoûi hoãn hôïp Al2O3 vaø SiO2 baèng caùch duøng moät dung dòch chöùa moät hoùa chaát A. Cho 14g boät saét taùc duïng vôùi 1 lít dung dòch FeCl3 0. NO2 thoaùt ra. taùc duïng vôùi H2SO4 loaõng ñöôïc soá mol khí H2 laø A. Nung 6. keát thuùc phaûn öùng. Saûn phaåm khí taïo thaønh cho qua dung dòch nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 7g keát tuûa. 4.24g Caâu 14/. Cho boät Fe vaøo dung dòch chöùa 0. Muoái X laø A.58g C.

ñöôïc dd X. Al hoøa tan heát bôûi dung dòch HNO3 taïo thaønh 0. Câu 3: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại A. coù phaûn öùng oxi hoùa . trong ñoù cacbon chieám A.32g C. Fe2O3.… trong gang để thu được thép. ñieän phaân dung dòch D. Fe(HSO4)2 Caâu 52/.… trong gang để thu được thép. 0.2g D. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. 5. 5 . Cu(NO3)2. khoâng xaûy ra phaûn öùng B. 58. FeSO4 C.2g B.8g Caâu 59/. Ba. 8.03 mol Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 loaõng. P. Mn. coù phaûn öùng trao ñoåi D. Cho dd BaCl2 dö vaøo dd coù chöùa 30.86g D. Fe3O4 D. KMnO4 vaø FeSO4 SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang là A. thu ñöôïc muoái A. Hoøa tan heát Fe trong dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc dd X. 31. FeCl3 B. D. Sau khi phaûn öùng xaûy ra xong. Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. Ag. Chất tan đó là A.52g D. H2SO4 vaø KMnO4 D. % khoái löôïng C trong theùp laø A. Giaù trò a laø A.1 mol AgNO3. 80g C. Theâm H2SO4 loaõng dö vaøo X thì dd thu ñöôïc coù theå hoøa tan toái ña x gam Cu. Giaù trò m laø A.97g D. Giaù trò x laø A. 2% ñeán 5% C. 9. 72g Caâu 40/. 8% ñeán 10% D. 6. Fe2S3. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 Caâu 60/. thu ñöôïc 53. FeS vaø S C. Cho 0.08g Caâu 41/. FeO. 0. Fe2S3 B. Fe(NO2)2 Caâu 42/. H2SO4 vaø FeSO4 C.036 mol D. Trong coâng nghieäp. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. 2. 3. 56g D. D.15% ñeán < 2% B. Giaù trò a laø A. Fe(NO3)3 D. P. phaàn khoâng tan laø A. Mg. 56.36g B. S. 48. Nung hoãn hôïp boät Fe vaø S ñöôïc hoãn hôïp raén A. H2SO4 B. HNO3. Nhieät phaân hoaøn toaøn muoái Fe(NO3)2.58g KMnO4.khöû C. sau khi theâm tieáp NaOH dö. (CH3COO)2Fe Caâu 55/. chaát naøo coøn dö ? A. FeSO4 C. FeCl3 C.11g hoãn hôïp Fe. vaø coøn laïi chaát raén B khoâng tan.34g B. Hoøa tan m gam A (FeO. khí thoaùt ra coù tæ khoái so vôùi H2 laø 9.58g Caâu 49/. ñieän phaân noùng chaûy Caâu 47/. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc 4. Cho FeS2 vaøo dung dòch HCl loaõng dö. B. Fe. 48g Caâu 43/.4g C. S D. FeO B. Fe2(SO4)3 Caâu 45/. thuûy luyeän C.034 mol NO.62g C. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. saûn phaåm raén thu ñöôïc A. thu ñöôïc dd X chöùa A.6g Fe vaøo 250ml dd AgNO3 1M. Fe2(SO4)3 D. Fe(NO3)2 vaø AgNO3 B. Fe C. Fe2O3 C. Cu.4g C. coù phaûn öùng thuûy phaân Caâu 54/.18g Caâu 46/. Fe(NO3)3 vaø AgNO3 C. Câu 4: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc A. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. 0.24 mol Fe vaø 0. 118. Hoøa tan m gam A (FeO. Mn.12g FeSO4 vaø 9. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc n gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. B.01% ñeán < 2% B. D. B. FeSO4 B.Caâu 39/. 21. Khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc laø A. Fe. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. Fe(NO3)2. 64g B. saûn xuaát Fe baèng phöông phaùp A. 96.01 mol NO. Nung a gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø CuO vôùi CO ñöôïc 57.6g B. Fe2(SO4)3 D. S.02 mol NO vaø 0. 0. 2% ñeán 5% C. S Caâu 53/. 7. Trong A coù A.2 mol FeO vaø 0.6g raén B. khí taïo thaønh daãn qua Ca(OH)2 dö ñöôïc 40g keát tuûa. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.31g B. FeS Caâu 44/. nhieät luyeän B. 5. suïc khí Cl2 qua dd X. C. D. Fe. Hoøa tan 0.8g B.1 mol FeCO3 vôùi dd HNO3 loaõng vöøa ñuû. C.04 mol Caâu 48/.67g C. B. FeS. Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch Y vaø coøn 3. Khoái löôïng muoái trong dung dòch Y laø A. S. Cho FeS2 vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc muoái A.03 mol C. 0. FeS.01% ñeán 1% Caâu 50/. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. FeS B. 7. dd coù chöùa 9. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Cho 28g Fe vaøo dung dòch chöùa 1. Gang laø hôïp kim cuûa saét vôùi nhieàu nguyeân toá. 32g D 60. Câu 5: Cho hỗn hợp Fe.6g C.1 mol Fe3O4 vaøo dd HCl dö. 5% ñeán 6% Caâu 51/. 38.124g keát tuûa traéng khoâng tan trong axit. S. FeS B. Suïc khí H2S qua dung dòch FeCl3 thì A. C. 7. 5. 8% ñeán 10% D. 0. Fe(NO3)3.8g H2SO4 taùc duïng vôùi dd coù 1. 65.04 mol NO2.36g kim loaïi dö. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Fe2S3 D. Fe3O4. Cho 5.034 mol NO.024 mol B. 0.4g muoái saét. Keát thuùc phaûn öùng. keát thuùc phaûn öùng ñöôïc chaát raén vaø dung dòch muoái maø sau khi coâ caïn thu ñöôïc A. thu được một chất rắn là A. Cho A vaøo dung dòch HCl dö.784 gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. Cho 0. Cu. 40g D.01 mol NO. 108g Caâu 56/. C. Coâng thöùc muoái saét laø A.

Fe 2O3.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0. Ba(OH)2. 9.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. B. 5. nóng. Fe2(SO4)3. Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). D. Fe2(SO4)3 và FeSO4. Fe(OH)3. Fe2(SO4)3. Câu 19: Cho 4. 6 . B. FeCO3. HCl. FeCl3. cô cạn Y thu được 7. Fe3O4. MgSO4 và Fe2(SO4)3. nóng là A. FeO. H2SO4. Fe(NO3)3. D. 6. 2. D. 75%. Fe2O3 . được dung dịch Y . 12. Fe2O3 và 0.12 gam hỗn hợp gồm FeO. Giá trị của m là A. Câu 12: Có các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4. 75%. Số chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc.1 mol Fe 3O4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M. B. C. FeCl2.Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0. C. B.02 mol khí CO2. 7. 5. Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): + dd X + dd Y + dd Z NaOH  → Fe(OH)2  → Fe2(SO4)3  → BaSO4 Các dung dịch X. FeS. FeCl2. B. 2. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A.84 gam Fe và 0. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. B. C.50. D. 12. D. D. Al(NO3)3. HCl (dư).2M. 2. MgSO4 và FeSO4. Fe(NO3)2. sau phản ứng thu được 0. Fe(NO3)2.64. Giá trị của m là A. Câu 15: Cho 2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. B.7 và 9. V1 = 5V2. Fe3O4 và 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 8. thoát ra 0. FeO. Chất tan có trong dung dịch Y là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 4.1 và 3.75. Fe2(SO4)3.3 mol H2SO4 đặc. FeCl3. D. Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3. 2. Ba(NO3)2. HCl. FeSO4.06 mol FeSO4. Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: . Ba. Ba(NO3)2.Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. D. D. V1 = 10V2. Fe3O4. C. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Giá trị của V1 so với V2 là A. H2SO4 (đặc. Câu 10: Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. nóng). Câu 18: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. D. B. B.224. FeS2. V1 = V2. Câu 8: Cho từng chất: Fe. Z lần lượt là A. C. Câu 16: Cho 9.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). 0. D. Fe2(SO4)3 và H2SO4. nóng). Fe. 0. BaCl2. Fe3O4 và 0.6. Fe2O3.khử là A. 4. FeSO4 và H2SO4. FeSO4. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. AgNO3 (dư).7 và 6. B.16. FeSO4. D. Giá trị của x. FeO .72 gam Fe vào dung dịch chứa 0.1M.2.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. Ca(OH)2. C. Chỉ được sử dụng dung dịch chứa một chất nào trong các chất sau để nhận biết được các dd muối trên ? A. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A chứa x gam FeCl2 và còn lại y gam chất rắn không tan B. 0. 3.02 mol Fe dư. NH4NO3. Fe(NO3)3. 9. y lần lượt là A. Câu 20: Cho hỗn hợp chứa 0.224.42 gam. B.80. C. MgSO4. 75%. 8 gam. NaOH. Công thức của hợp chất sắt đó là A.448.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư).1M và Cu(NO3)2 0. Fe(OH)2. Fe3O4 . B. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. C. H2SO4 (đặc. thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. 6. Fe2O3.4 và 3. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Y. D. B. D. Fe(OH) 2. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số dd của các chất sau để nhận biết các kim loại đó ? A.4.12 mol FeSO4. NaOH (dư). C. C. 4.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. NaNO3. C. D. C. . MgCl2 đựng trong lọ riêng biệt bị mất nhãn.Câu 6: Trong các chất: FeCl2.5M.15 mol Cu và 0. FeCl2. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. H2SO4 (loãng). Câu 7: Cho dãy các chất: FeO.75. C. C. 0. nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. Câu 14: Hỗn hợp rắn X gồm Al. V1 = 2V2. nóng). 7. Khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. FeCl3.7 gam.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. 2. 25. B. C. Quỳ tím. D. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất).68 gam. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. H2SO4 (đặc. 6.80. NaOH. BaCl2. B. FeSO4. NH3 (dư). Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc. 65%. 8.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Zn. FeO và 0. Câu 11: Có 4 kim loại: Mg. thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. 38.2. Fe2O3 . thu được A. D. C.08 mol FeSO4. B.448. MgSO4. thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) bay ra. C. Câu 21: Cho 6. Câu 23: Cho Fe dư phản ứng với 200 ml dung dịch HNO3 0.08. 0. 5. B. C. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. Câu 22: Cho 0. D.

17. thu được 0.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. B.425 gam NaNO 3.38 C. Thêm tiếp vào bình 0. 2. 34. D. B. Câu 31: Đốt cháy m gam Fe trong không khí thu được (m + x) gam hỗn hợp A gồm FeO. 40.155 . Fe 2O3. 58.024 lít H 2. FeO. Câu 33 : Cho 0. 4 B. Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B. Giá trị của m và công thức oxit của kim loại là A.8 và 2. 2.09. 17. dư). C. 50. thu được m gam chất rán khan.112 lít và 3. 50. C. 10. Câu 30: Cho 61.1. 49. dư) thu được kết tủa: A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 và 4. Câu 27: Cho 11.48 gam D. Giá trị của m là A. D.4.5.36. Câu 25: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. 48.56 .9.56 .88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc.36 gam hỗn hợp gồm Fe. B. D. (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất).65% (khối lượng riêng d g/ml). 2. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m và V lần lượt là A. D. FeO. 151. 87 gam C. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 20.8 và 4. 97.24. 38. 136. D. Fe3O4.224 lít và 3. B. Cr2O3. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. 135.750 gam.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. ở đktc). 5. 35. Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3. C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 1. 108. B. d d d d Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe. 7. dung dịch Y và còn lại 2. thu được dung dịch X và 1. dư). thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. 3. 34.72. Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A. 125 .528 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí N 2O và N2 có tỉ khối hơi so với H 2 là 15.25M. 1. 54. Giá trị của m là A. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18.0. Để hoà tan vừa đủ hỗn hợp A cần V ml dung dịch HCl nồng độ 3. (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng. đun nóng và khuấy đều.2 .344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là A. (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. Giá trị của V là x m+ x m+ x m+ x A. Fe(OH)2. 3.20. D.112 lít và 3.34 D.87 gam hỗn hợp gồm Fe. Câu 29: Khử hoàn toàn 10.08 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 25. 50.22. D.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.224 lít và 3. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. ở đktc). C. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. 12. C. thu được 0.45 gam 7 . thu được m gam muối sunfat khan. tìm m? A. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.62. 3 D. C.Câu 24: Cho 6.904.5.25 . 0.865 gam. Hoà tan hết m gam kim loại vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3. B.2. Cô cạn dung dịch X. B.1M. B.84.0. Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H 2SO4 0.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư).75m gam chất rắn. Giá trị của m là A. C. thu được 1. Thể tích khí đều đo ở đktc. Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo.8 và 2. 1 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3.32. C.2.750 gam. Giá trị của m là A. 52. Cô cạn dung dịch X.48.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra.52. khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc. D. 125 .5 .5) bằng dung dịch HNO 3 loãng ( dư) được dung dịch X.865 gam.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2.53 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe ( có tỉ lệ số mol là 1: 1. NO2 (ở đktc). 2.0. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). Cu(OH)2 và Zn(OH)2 C. 2 C. Câu 26: Nung m gam bột sắt trong oxi.98 B. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hòa tan hoàn toàn 12. thu được 3. 38. thoát ra 0.24.8 gam một oxit của kim loại cần dùng 4.6 lít khí Z gồm NO. 1. 0. 0. B.92.4 gam kim loại. 106. sau phản ứng thu được m gam kim loại. Fe3O4. 10. Fe2O3.48. C. Cô cạn dung dịch Y.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M. C. Giá trị của m là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 7. Lấy m gam X cho phản ứng hoàn toàn với 44. dung dịch Y và 5. ở đktc) và dung dịch X.73 gam B. 0. 97. thu được m gam muối khan. sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là A. nóng thu được dung dịch X và 3. D. 137.1 gam HNO 3 trong dung dịch thu được 0. 132.50.536 lít H 2. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). B.4. Fe(OH)3 D. D. ở đktc).5. 7.64. Giá trị của m là: A.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. 0.2M và H2SO4 0. và 3. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). 134. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng.

9 C. A. 82. 53. NO2.79 và 26. 0.85 gam hỗn hợp 3 kim loại X.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. 0. 53. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. 12.108 và 0.464 lít hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tỉ khối hơi so vơi He là 97 .4 và dung dịch B. 2.6 D.55g. 82. 106. D. 1.76 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư).14 DANG TOÁN KHÔNG TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 9: Cho hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Mg.8 và 2. Zn phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0.2 gam B. 1.60 C.725 D.6 ga Câu 10: Hòa tan 10. Câu 5: Cho 2. 55.Z trong lượng vừa đủ 2 lít dd HNO3 nồng độ b mol/lthu được khí không màu . b. 4. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng.32 gam. a là: A. Zn. Tính V và m A.4 gam B. 106. C.84 gam D.08 và 2. D. C.5 B .2 mol Fe vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 6.25 và 27. 4. D. 34.5625M C.24 DẠNG TOÁN VỀ SẮT Câu 17: Cho 0. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối. 3 Câu 13: Hoà tan hoàn toàn m gam hh 3 kim loại X. B. 97. NÕu trong dung dÞch cã chøa 110 gam hçn hîp muèi.96 lít và 5. B. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. 1.2 gam C. Câu 12: Cho m gam Al tác dụng ht với 150 ml dd HNO3 đủ thu được khí N2O duy nhất (đktc) và dd muói A.3 gam. 51.4M D. 8.04 gam B.1mol N 2O. 0. Tìm m? 11 A.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1.6) gam muối khan .3M C.35 C. 156.2 gam D. thu được dung dịch X và 1.25%. Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 lo·ng nãng d thu ®îc dung dÞch Y vµ hçn hîp Z gåm 0. Zn. 47.6 C.04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0. Nung muối khan tới khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn.71 gam hỗn hợp gồm Al.26 Câu 8: Cho hỗn hợpX gồm 0. Cô cạn dung dịch E thu được m gam chất rắn.18 gam.2 mol Al và 0. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 25.6 gam và 0.2M B.2M D. 0. 13.5 và 27.5625 M D. và 2.53%. 15.22M Câu 11: Cho 12.8 B. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A.108 cà 0. Mg. 31. B.625M B. Giá trị của m là A. Cô cạn dung dịch X.2 mol NO vµ 0.26 B.25 và 15.28 gam chất rắn không tan.80. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A.36 D. Tìm m và x? A. B.12 D. 89.72 lít khí duy nhất hóa nâu trong không khí và còn lại 0.2 C. và 0. C.6 gam và 0. giá trị của m. Khối lượng của Y là 5. 51. 19.55g và 0. thu được dung dịch X và 3.Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 2M thu được 1. Xác định a. C.98.136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu.Cô cạn A thu được (m+55. 162.9 và 25. 13.4 gam Zn vào dung dịch HNO3 (loãng) dư.5 D. 8. tìm V và m? A. A. không có khí mùi khai thoát ra.38. trong đó có một khí hóa nâu trong không khí.6 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại Fe. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0. 8.65 và 30.92 gam. Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1. hóa nâu trong kk và dd A chỉ chứa muối nitrat của 3 kim loại.Tỉ khối của X so với H2 là 19.35g.08. Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 0. 13.52 gam. H·y x¸c ®Þnh tæng khèi lîng kim lo¹i ban ®Çu.8 lít khí N2O ( đktc) và dung dịch X.368g hỗn hợp Al. 84.08 mol HNO 3 thấy thoát ra khí V lít NO (đktc). 68.Tìm a A. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A.) muối khan.4 gam C. và 2. NO. Al.Y. 162. 119.Câu 3: Hòa tan 36.5.Tìm V A.72. 98 gam C. D.7 gam. 33.4.6 M B.4 lít hỗn hợp 2 khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 16.5 gam.8) gam muối khan .625M Câu 15: Cho 11.725 Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hh (Fe.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. 10. 37.1 mol mỗi khí SO2. 87. 23.22M C.35g.88 gam.6 gam và 0. thu được dung dịch E và 2. 6. thu được m gam chất rắn khan. Cô cạn X thu được m gam muối khan.5 và 15.37 và 27. Cô cạn dd A thu được (m+18. 105.Y. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan.96 lít và 3.Tìm b A 0.52%.48 lít và 3. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam muối.2. 34. Ni tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO3 x (mol/l) thu được 2. 107. 108.862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng.6 gam D.5M Câu 14: Cho 20.6 gam 8 . 10. Zn.48 lít và 5.9 gam.9 gam hỗn hợp Al. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A.35 B.3. 156.6 gam và 0.Cu) có tỉ lệ mol là 1:1 bằng axit HNO3 thu được V lít (đktc) hh khí X(NO và NO2) và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư) . 24 gam Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 8. Lọc bỏ chất rắn và cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan.48 B.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư).001M. 10. 55.

300 ml C. 137. 10.48. thu được 0. 360. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4.Câu 18: . ở đktc).8 và 4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của m là: A.8 và 4. Câu 19: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0.56 gam D. A. Giá trị của m và V lần lượt là A.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M.448 lít khí NO(dktc). D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. đun nóng và khuấy đều. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. 0.Tính giá trị của m ? A.1. 62. 17. C. 0.2M . 25. 390 ml Câu 28: Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO 3 2M.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe .20. 0. Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3.075 mol Cu(NO3)2 và 0.2M và H2SO4 0. 22.24. 10. 61. Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch X và 1. 400 ml D.36 lít. đun nóng.6 gam D. 3.8 và 2. B. 3.52 gam C. Giá trị của m là A.84 g Fe và 1. cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0.Cu ( có tỉ lệ khối lượng tươn ứng là 3:7) phản ứng với 350ml dun dich HNO3 0. thu được. có khí NO thoát ra. D.8 Câu 33: cho 5. Để hòa tan vừa hết chất rắn.4 gam bột kim loại Fe bằng dung dịch HNO 3. 9. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3. 10. thu được m gam muối khan.24 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 1.2 gam Câu 24: Hòa tan 8.68g kim loại không tan.4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.24 lít Câu 32: Cho hỗn hợp 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0.2 lít.92 g Cu vào 240 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.9 gam Câu 31: Cho 16 gam Cu vào dung dịch X chứa 0.792 lít D. C.6 gam B. 56.48. 3.896 lít D.64. 1.8 và 4.2M. 17. B.8 gam C.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.28 lít Câu 34: Cho 6.688 lít.84 D. Giá trị của m là A.N02 . khi phản ứng kết thúc thì còn 3.25M. 0. dung dịch Y và còn lại 2. 4.48.67 % theo khối lượng . 380 ml D. 0. 5. 9 . ở đktc). 2.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.24.136 lít khí NO thoát ra (đktc). Giá trị V là A.15 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe có tỉ lệ số mol là 1: 1 ( biết sản phẩm thu được là khí NO) A. C. 1.04 gam hỗn hợp A : Fe .5M vào dung dịch X. 11.24 gam D. Cho thêm V (ml) dung dịch NaOH 0. 12.4 B. 0.04 gam B.8 gam D.12 lít B.7. 400 ml C. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). 370 ml B. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0.48 lít khí NO (đktc) dung dịch X và còn lại 16 gam kim loại không tan hết. 1. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 97. B.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.1. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. Cho 6. 10.5.24. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ? A.8 và 2.84. 0.92. B.56 lít B. thu được 4.25M.8 và 2. 240. 27. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. ở đktc). B.10.3 mol H2SO4 đặc. C.12 gam Fe và 1.giá trị của V A. Tính V để thu được lượng kết tủa là lớn nhất? A. Trị số của m là: A.8 và 4. Giá trị của V là: A.8 và 2.48 lít D. đồng thời cũng có khí NO thoát ra.5M và NaNO3 0.6 gam C.4 gam kim loại.376 lít Câu 25: . thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. D.48.5. Giá trị tối thiểu của V là A. 3. 151. 500ml Câu 21: Cho 34.8 lít D.8. 1. 5.0 lít.Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan .15 mol Fe và 0. Tính m? A. 10.72 C.54 gam Câu 29: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0.trong đó Fe chiếm 46.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO). 2. thu được 3. C. B. 17.6 gam Cu. Cô cạn dung dịch Y.36 lít C. D. 2.4 mol HCl thấy có khí NO bay ra. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). còn lại m gam chất không tan. Cho thêm H2SO4 loãng dư vào dung dịch sau phản ứng thấy tiếp tục có khí bay ra với thể tích V lít đo ở đktc. D. có 3.9.78(g) kim loại và thu được V lit (đktc) hỗn hợp g gồm NO . Câu 23: Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5.6 lít.81 gam Câu 22: Cho 61. 55. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối.60 gam B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được 0. 17. 24. 120. B.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0.8M vào nữa. C.448 lít C.2M và H2SO4 0.92 gam C. 400. V lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra.72g Mg và 0.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất.4.8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y .6 gam Fe và 9. Câu 20: Tính thể tích HNO3 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18. 1. Giá trị của m và V lần lượt là A. 108. 200 ml B. C.7 gam B.

Hỗn hợp Al.02 mol Fe2(SO4)3 và 0.6 mol Fe(NO3)2 D. 30. 42 gam Bài 3.4.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư). 25. 1. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư.06 mol FeSO4. C. 48. rửa sạch. Fe3O4 vàFe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. C. Câu 35: Cho 47.43. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (gam) chất rắn.12 mol FeSO4. 12. 2. m’? A.54 và 5. thu được m gam kết tủa.4 mol Fe(NO3)2 C. giá trị của a là: A. D.04. 32 gam C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.43.1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. 4. thu được m gam muối sunfat khan.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. D.4.05 mol Fe2(SO4)3 và 0.7.A.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. B. 10.3M.0.3M và AgNO3 0.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. 8 gam B. 10. lọc kết tủa. 10. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. 16 gam B. 24 gam D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. giá trị của m lμ: A. D.24 mol Fe(NO3)3 và 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m’ gam hỗn kim loại X. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là A. lọc.8. B. 10. 16 gam C. 28.32. Giá trị của m là A. Cô cạn dung dịch X. 0. C. B. C. 58. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H 2 (ở đktc).44.2M thu được khí NO và dung dịch X.07 gam Fe vào 800 ml dung dịch HNO3 3.2 gam Fe và 2. Giá trị của m là A.6 lít D.64 và 10. 16 gam D. 5. 34.72 lít C.8 gam B. 52. TÌM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT ĐẦU VÀ CHẤT CUỐI Bài1: Cho 11. 54. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24. 36 gam Bài 2.0.21 D. 24 gam D. 8 gam A. Cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư. 0. B. B. 24 gam 10 . Dạng I : LẬP SƠ ĐỒ HỢP THỨC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA. Giá trị của m là: A.24 lít khí. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. 57. V có giá trị là: A. m có giá trị là: A. 12. 6.6 gam D. .6 mol Fe(NO3)2 B.96 lít H 2 (đktc). a.4 gam Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư. Câu 40: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1. Tính m. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. thu được dung dịch X. 0.32 và 11. 22. 0.32 C. Giá trị của m là A.3M và AgNO3 0. D. D.336 lít khí (ở đktc). 0. 20 gam C.08 và 5. 8. 3.16. 5. a.24 lít H 2 (đktc) và dung dịch D. 10.08 mol FeSO4. Cho m’ gam X tác dụng với HCl dư thu được 2. Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 20.88 B. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.24 lít B. 0. 0. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X. 0. 18 gam B.88.84 Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0.2 mol Fe và 0.12 mol FeCl3. nóng thu được dung dịch X và 3. Số mol của các chất trong X là? A.16. B. 12 gam C. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. 12 gam C.02 mol Fe dư. 32 gam C. 68. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0. 16 gam D.24 mol Fe(NO3)3 và 0. 47.2. m2 có giá trị là: A.4 gam Bài 4: Cho tan hoμn toàn 13. 2.6 mol Fe(NO3)2 Câu 36: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0. Câu 37: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.6 gam hỗn hợp gồm Fe vμ Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. C.2.Phần 2 cho vào dung dịch CuSO4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam chất rắn không tan. D. lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn.36 gam chất rắn.Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được dung dịch A vμ 8. 23 gam B. Lọc lấy kết tủa. 24 gam D.36 lít b.3M. 1. 24 gam Bài 5 : cho 7. 8 gam B.08 và 5. ở đktc). 2.2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M. 0. Cho dung dịch A tác dụng dung dịch NaOH dư được kết tủa B. C.2 mol Fe(NO3)3 và 0. Fe có khối lượng 22 gam được chia thμnh 2 phần bằng nhau.64 và 10.10 và 5.4.16.96. .27 và 10.68 gam hỗn hợp gồm FeO.18. m1 có giá trị là : b.

0. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 69. Fe2O3 D. Fe3O4 D. Oxit s¾t lµ A. FeO B. Công thức của oxit sắt là A. . CTPT của oxit là A.8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư.35% D. Fe2O3 và 0. 0. FeS. 4. Phần trăm khối lượng Fe trong mẫu thép là A.224. Fe2O3. 98. 80.12 mol Bài 8 Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn.35 gam chất rắn X. Khối lượng m là A. Fe3O4. sau phản ứng thu được 92.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư).448. Fe2O3 C. 0. FeO và 0. D. sau phản ứng thu được 0. 91. TÌM CÔNG THỨC CỦA OXIT1 SẮT : Bµi 1. FeO. NÕu khö oxit s¾t nµy b»ng cacbon oxit ë nhiÖt ®é cao ngưêi ta thu ®u8îc 0. Cho m gam bột FexOy hoà tan bằng dung dịch HCl.36 g C. FeO. Oxi hoá hoàn toàn 21 gam bột Fe thu được 30 gam một oxit duy nhất.1 mol Fe3O4. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 9. 96. Công thức của hợp chất sắt đó là A. 2. kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. người ta chuyển hết silic thành SiO2 với khối lượng 0.82 tấn B. C. Fe2O3 C.1 mo. Fe2O3 B. Fe3O4 D. Fe2O3 C. Khử hoàn toàn 4. C«ng thøc ho¸ häc cña lo¹i oxit s¾t nãi trªn lµ A.cho NaOH dư vào dd B thu được kết tủa C. 97. . 150. sau khi chế hoá thích hợp. CuO C. C. Fe3O4 và 0.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 gam oxit s¾t cÇn võa ®ñ 300 ml dung dÞch HCl 1M. Lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch X. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư. biết trong quá trình luyện gang. B. Công thức phân tử của oxit là A. Fe3O4 C. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng. 75%. Cho 4. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc).851 gam một loại gang. B. 2. FeO B.42% C.Hòa tan A bằng dd HCl dư thu được dd B. 3.35 tấn C.28 tấn 03. D.24% B. Fe3O4 D.6% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải là Fe.0825 gam. FeO B. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí hỗn hợp gồm Al và FexOy. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ưîc Bµi 2. Bµi 10. Fe2O3. 1.06 gam một oxit sắt bị khử hoàn toàn bởi CO/to thu được m gam sắt và khí tạo thành tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư được 7 gam kết tủa. 1. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 4.35 gam một oxit sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0. Fe3O4 Bµi 8. 75%. . Giá trị của a là A. D.27 tấn D. 4. Fe2O3 và 0. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là A. A. 69. Bµi 12.24% C. Fe2O3 C.84 gam Fe và 0. FeCO3.10 mol C. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 3. Fe2O3 C.896 lít khí NO duy nhất ( đktc) Oxit s¾t lµ A.224. 196.6 gam D. C. 2.52% 02. FeO B. 170. MgO B. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. §Ó hßa tan hoµn toµn 10.24 g Bµi 7. 0. FeS2.64 gam oxit s¾t trong dd HNO3 thu được 0. 65%.Bài 6: hỗn hợp chất rắn A gồm 0.11% 11 .88 lít H2 (đktc). FeO B. Hòa tan X trong dung dịch NaOH dư thấy có 8. 75%.8 g B. Từ 2.72 lít H2 (đktc). lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn. 27 gam B.448 lÝt khÝ cacbonic(®ktc).6 gam DẠNG II. Cã mét lo¹i oxit s¾t dïng ®Ó luyÖn gang.448.112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1. 1. Bµi 11.8 gam một oxit kim loại cần 2.94 g D.14 gam trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Công thức của oxit là A. Hòa tan hết Y cần dùng 240 gam dung dịch H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo một loại muối sắt (III)). FeO B.Lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô rồi đem nung trong khong khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D. Fe3O4 D. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. 150. §Ó hßa tan hoµn toµn 8. FeO D. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26. Fe2O3 C.6 gam C. thoát ra 0. 96. . Fe3O4 và 0. sau đó thêm NaOH dư.1M vào dung dịch X cho đến khi dung dịch này xuất hiện màu hồng thì đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4.02 mol khí CO2.09 mol B. CT của FexOy là A.24% D.016 lít H2 (đktc).11 mol D. FeO hoặc Fe3O4 Dạng V : MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 01. được dung dịch B. Cho 0. 2. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 6. Thêm từ từ dung dịch KMnO4 0. Cho 28. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 5. Hàm lượng % của silic trong loại gang trên là A.4 lít khí (đkc) thoát ra và còn lại phần không tan Y. B.31% B. Fe3O4 D.giá trị m là a) 20 gam b) 40 gam c) 25 gam d) 30 gam Bài 7. lượng Fe hao hụt là 4%? A.15 mol HCl.84 gam s¾t vµ 0. Fe3O4 D.

Giá trị của m là A.92 gam chất rắn khan. hematit. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng. 2%-5% D.8 gam B. Fe(NO3)2 và AgNO3 B.05 gam 17 Cho 5. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp là A. 18. thoát ra V lít H2 (đktc).72 lít H2 (đktc) thoát ra và còn một chất rắn không tan. 46. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu. 6.02 mol AgNO3 và 0. Fe + Fe(NO3)3 3: Tên của các quặng chứa FeCO3.68% B. Cu.04 gam B. manhetit .89 gam 15 Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8.01 mol Cu(NO3)2. 10. Hematit. 28 gam 18 Hòa tan hết m gam Fe trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 0. 43. 14. H2SO4 B. Nung a gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 với H2 dư.88 B. <2% 2: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điểu chế các muối Fe(II)? A.88 lít H2 (đktc). Trong A có A. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26. 80. Cho 28 gam Fe vào dung dịch chứa 1.4 gam C. 31. Xiđerit .24% C. 27 gam B. manhetit. Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. Sau khi phản ứng xảy ra xong. Xiđerit. Giá trị của m là A.16 gam 16 Cho 200ml dung dịch AgNO3 2. Cho Fe hoà tan trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ). 118. Fe 10.72 lít H2 (đktc). thấy có 6.1 mol AgNO3. pirit.7 gam B.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. Pirit. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. manhetit. Fe(NO3)3 và AgNO3 C. lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam rắn.6 gam C. 58% C. 4. 11.18 g B. Al. Cô cạn dung dịch X thu được 61. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17. Giá trị của x là A. 59% D.10 gam C. 16 gam MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CẦN LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT. 69. thu được dung dịch X chứa A. Hoàn tan 10 gam hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong nước.2M D.5 gam hỗn hợp bột Fe. 1%-2% B. 18.4 gam chất rắn B. pirit. 21. dd H2SO4 đặc.72 lít H2 (đkc). m có giá trị là A.7M 19 Cho 5. dd I2 12 . 0. Al2O3.08 g D.20 gam C.8 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch có 1.58 gam KMnO4. Giá trị V là A. FeS2 lần lượt là A. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất.19 lít D. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng C. D.12 gam FeSO4 và 9. được 200 cm3 dung dịch. 31. kết thúc phản ứng được chất rắn và dung dịch muối.20 C. 0.8 gam C. xiđerit B. 57% B.84 gam D.045 mol H2. 0. hematit. để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100ml dung dịch HCl 2M.20 D.54 g C. dd KMnO4 C. manhetit. 60% 06.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l. FeCO3 + HNO3 loãng D.24 gam B. xiđerit 4: Dung dịch FeSO4 không tác dụng với: A. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 12. Giá trị b là A. Giá trị của x là A.28 gam chất rắn và dung dịch X. 40. Phản ứng kết thúc. Hòa tan hết chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thu được 6.96 13.18 gam D.6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 1M.45% D. 11. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. 15.04. Cho 5. hematit . Giá trị của a là A. Hoà tan hết A trong dung dịch HCl dư 0.1 gam chất rắn Y.0M C. Có hỗn hợp các chất Fe. 11. Fe3O4 . Fe(NO3)3 D. 1: Thành phần % về khối lượng của cacbon có trong gang là: A. 64 gam B.6 gam D. dd K2Cr2O7 D. Kết thúc phản ứng. 1.1 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư. Dung dịch có chứa 9. Giá trị của m là A. Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. Cho bột Fe vào dung dịch chứa 0. Cho 3.2 gam D. 1.5M thu được dung dịc A và 40. 14. 96. Cu và Fe D. lấy 20 cm3 dung dịch A làm mất màu vừa đủ 25 cm3 dung dịch KMnO4 0.6 gam 07. 43. thêm H2SO4 loãng dư được dung dịch A. 40. 108 gam 11. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y. H2SO4 và KMnO4 D. Ag và Fe B. 1. Từ dung dịch thu được ta kết tinh được 55. 44. thu được b gam nước và c gam rắn A.2 gam C. 2%-4% C. 96. NO và dung dịch X.72 lít C.59 gam D. 34. 8. 8. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp là A. pirit.4 gam D. 0. Ag và Cu C. 0.11% 05. 32. 22.7H2O. KMnO4 và FeSO4 08. Fe2O3.44 gam C. Nếu ngâm 16. nguội B. FeO + HCl B.5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO) A. lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9.48 lít B.36 g 14 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0.8M B.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ.28. được rắn A có khối lượng 3 gam. 16. Mg.6 gam tinh thể FeSO4. 31. 48.96 lít 09. chất nào còn dư? A. cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A.6 gam B. FeSO4 và H2SO4 C.08 gam bột Fe vào 150ml dung dịch AgNO3.4 gam D. 17.03M. Lọc lấy chất rắn. C. Ag.

người ta có thể: A. Để bảo quản dung dịch FeCl 2 thu được không bị chuyển hó thành hợp chất sắt ba. Fe(OH)3 16 Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. Hematit B.0448 lít khí CO2 (đkc). Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+. Hoà tan hỗn hợp gồm FeCO 3. Fe(OH)3. nguội). Fe2O3. B. dung dịch HNO3 (đặc. nóng dư được dung dịch X. NH3 dư CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I. Fe2O3. Fe(NO3)3. C. Cl2 B. Ba(NO3)2. AgNO3 dư D. Ba(NO3)2. Y. 1. FeCl3. Fe(NO3)2. Manhetit C. D. 0. Cl2 C. H2SO4 (đặc. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HCl dư. D. Z lần lượt là: A. Cu. Phát biểu đúng là A. đơn chức (CnH2nO2): -Ete đơn chức. HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no. no (CnH2nO) : -AxitCacboxylic đơn chức. Xiđerit D.42% D. no (CnH2nO2): -Este no. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HNO3 dư. I2 < Fe3+< MnO4– C. FeCl2. MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần A. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi (không có không khí) được chất rắn Z. AgNO3 C. FeO. FeCl3 D. Chất rắn Z là A. I2. nóng). AgNO3 dư. Fe(NO3)3 D. NaOH dư B. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. MnO4–< Fe3+< I2 17 Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 . CO2 C. no (CnH2nO): 2n-2 2n-3 2n-3 2n-2 (1<n<6) (2<n<7) (2<n<7) (1<n<5) 1 (n-1)(n-2) (2<n<6) 2 1 (n-2)(n-3) (2<n<7) 2 -Amin đơn chức. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 7. 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O D. AgNO3.84% B. Hai chất X. no (CnH2n+3N): 2n-1 (n<5) 13 . HCl. FeCl3. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng kẽm dư. B. H2SO4 (đặc. NaCl B. Số chất tác dụng với HNO3 đặc nguội tạo sản phẩm khử (NO2) là: A. B. FeO và Fe2O3. 15: Cho Na2CO3 tác dụng với FeCl3 không tạo ra: A. 0. Al 13: Nung một mẫu thép có khối lượng 5g trong O2 dư thu được 0. Cr. đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức.FeCl3 . H2SO4 (đặc. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. FeCl2. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc. D. nóng). Fe(NO3)2. Phản ứng nào dưới đây hợp chất sắt đóng vai trò oxi hoá : A. BaCl2. Y lần lượt là: A. C. 0. Fe3O4. Zn. +X +Y 10: Xét phương trình phản ứng : FeCl 2 ¬  Fe → FeCl3 . Fe3+< I2 < MnO4– B. Fe2(CO3)3 D. 9: Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO 3 dư. 5 B. 3. FeCl3.5. Cl2 . Fe3O4. AgNO3 B.48% D. Pirit 12: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl. BaCl2. 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2 KCl + I2 C. nóng). 6. I2 < MnO4–< Fe3+ D. HCl dư C. Cu có số mol bằng nhau. D. 11: Quặng sắt có hàm lượng % Fe nhiều nhất là A. 6 C. Fe3O4. Thành % phần trăm về khối lượng của C có trong mẫu thép là: A. D. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng sắt dư. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. no (CnH2n+2O): -Xeton đơn chức. 8: Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. FeCl2. Tính khử của Cl. Fe(NO3)2. B. C. Trong dung dịch X có chứa: A. Kim loại M là: A.mạnh hơn của Br – B. Fe(NO3)2. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ 18.68% 14: Cho dãy các chất: Fe. Hỗn hợp X gồm Al. Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2O B. dung dịch NaOH. Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH → Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 Các dd (dung dịch) X. Tíng oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 C. 4. H2SO4 (loãng). Fe2O3 C.

…. tetra. no) tạo thành CO 2 và H2O thì: mancol = m H 2O - mCO2 11 5) Tính số đi. sau khi cho đi qua bột Ni nung nóng tạo ra hh không làm mất màu dd Br 2 và có PTK là M2 thì: n= ( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) Chú ý: Dùng khi H2 dư hoặc M2<28 đvC *Đối với ankin: n = 2( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) 11) Tính % ankan A tham gia pư tách (gồm tách nước và cracking): tách ankan A.2) Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào pư cháy: nCO2 Số C = n H 2O − nCO2 3) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no. VÔ CƠ: 1)Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thì: nkết tủa = nOH − − nCO2 (nkết tủa ≤ nCO2 ) Chú ý: Chỉ áp dụng khi biết được bazơ pư hết hoặc tạo 2 muối 2) Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd chứa hh gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba)OH)2 thì: nCa 2 + xem chất nào pư hết và tính kết tủa theo chất đó 3) Tính thể tích CO2 cần hấp thụ vào dd Ca(OH)2 để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu : 14 Tính nCO 2 − − nCO2 . tạo hh X thì: %Apư = MA −1 MX 12) Tách V(lít) ankan A  V’ (lít) hh X thì: MA = V' MX V 13) *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anken: tiến hành pư hiđro hoá hh X (C nH2n và H2 có tỉ lệ mol 1:1)... no: H% = 2 -2 MX MY II. n peptit tối đa tạo bởi hh gồm x amino axit khác nhau Số n peptitmax = xn 6) Tính số triglixerit tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic béo: Số trieste = n 2 ( n + 1) 2 7) Tính số ete tạo bởi hh n ancol đơn chức: Số ete = n( n +1) 2 8) Tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl. mạch hở A (CnH2n+2Ox) cần k mol O2 thì: 2 k −1 + x 3 n= 4) Đốt cháy ancol đơn chức. sau pư tạo hh Y thì: H% = 2 -2 MX MY *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anđehit đơn chức. cháy cho n CO2 . tri. sau đó so sánh với 3 . sau đó cho dd sau pư tác dụng vđủ với b mol NaOH: mA = MA b −a m 9) Tính số liên kết π theo số mol CO2 và H2O thu đc khi đốt cháy: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở.n H 2O = k nA thì A có số π = (k+1) 10)* Cho hỗn hợp gồm anken CnH2n và H2 có PTK là M1. no (hoặc hh ancol đơn chức.

 nCO2 = n↓   nCO2 = nOH − − n↓ 4)Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuát hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 3n↓   nOH − = 4n Al3+ − n↓ 5) Tính thể tích dd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu  nH + = n↓   nH + = 4nAlO2− − 3n↓ 6) Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 2n↓   nOH − = 4nZn2+ − 2n↓ 7) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 tạo khí H2: mmuối sunfat = mhỗn hợp kim loại + 96 n H 2 * Dung dịch HCl tạo khí H2: mmuối clorua = mhỗn hợp kim loại + 71 n H 2 8) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 loãng: mmuối sunfat = mhỗn hợp oxit kim loại + 80 n H 2 SO4 * Dung dịch HCl : : mmuối clorua = mhỗn hợp oxit kim loại + 27.( 3n NO + n NO2 + 8n N 2O + 10n N 2 ) Không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng 0 10)Tính số mol HNO3 cần dùng để hoà tan hỗn hợp các kim loại (HNO3 phải dư để nếu có Fe thì sẽ ko tạo muối Fe2+): n HNO3 = 4n NO + 2n NO2 + 12n N 2 + 10n N 2O + 10n NH 4 NO3 15 .5 n HCl 9) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO 3 dư (không có sự tạo thành NH4NO3): mmuối nitrat = mkim loại + 62.

giải phóng khí SO2: mmuối = 400 (mhỗn hợp + 16 n SO2 ) 160 15) Tính khối lượng Fe đã dùng ban đầu khi oxi hoá lượng sắt này bằng oxi  hh rắn X.n tạo khí SO2: mmuối = mkim loại + 96 n SO2 12) Tính số mol H2SO4đ.n dư. nếu: * Hoà tan X bằng HNO3 loãng. dư  NO: * Hoà tan X bằng HNO3 đặc. sau pư tạo hh Y H% = 2 -2 MX MY 21) Cho kim loại M (có hoá trị n) có hiđroxit lưỡng tính.n cần dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại tạo ra SO2: n H 2 SO4 = 2n SO2 Chú ý: Nếu có Fe dư. dư  NO2: mFe = mFe = 56 ( mhỗn hợp + 24nNO) 80 56 ( mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 16) Tính thể tích NO hoặc NO2 thu được khí cho hh sản phẩm sau pư nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO 3: * * 1 [3nAl + (3x-2y) n Fe x O y ] 3 n NO2 = 3nAl + (3x-2y) n Fe x O y nNO = 17) Tính pH của dd axit yếu HA: pH = − 1 (log Kaxit + log Caxit = -log (α.11) Tính khối lượng muối sunfat thu được khi cho hỗn hợp các kim loại pư với H 2SO4đ. số mol nOH − = 4 n M n + OH − dùng để kết tủa hoàn toàn ion Mn+ sau đó tan hết kết tủa là: =4 n M 16 . nóng.Caxit) 2 18) Tính pH của dd bazơ yếu BOH: pH = 14+ 1 (log Kbazơ 2 + log Cbazơ ) 19) Tính pH của dd gồm axit yếu HA và muối NaA: pH = -(log Kaxit + log Ca Cm ) 20) *Tính hiệu suất tổng hợp NH3: Tiến hành tổng hợp từ hh X (N2 và H2) có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Fe có thể pư với Fe3+ 13) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với HNO 3 dư: * Tạo khí NO: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 24nNO) 80 * Tạo khí NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 * Tạo cả NO và NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 + 24nNO) 80 14) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với H2SO4đ.