ThS.

Trần Văn Hòa :0989999888
Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,448.
B. 0,112.
C. 0,224.
D. 0,560.
Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.
Giá trị của V là
A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.
Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO
(đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ
khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau
phản ứng là
A. 28 gam.
B. 26 gam.
C. 22 gam.
D. 24 gam.
Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 5,6
gam.
B. 6,72 gam.
C. 16,0 gam.
D. 8,0 gam.
Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam
chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al 2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn
(Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là
A. 5,60 lít.
B. 4,48 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 9. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất
rắn thu được sau phản ứng là:
A. 39g
B. 38g
C. 24g
D. 42g
DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN
Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là
A. 40 gam.
B. 0,4 gam.
C. 0,2 gam.
D. 4 gam.
Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO 3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao
nhiêu gam?
A. 1,6 gam.
B. 6,4 gam.
C. 8,0 gam.
D. 18,8 gam.
Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối
lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là
A. CuSO4.
B. NiSO4.
C. MgSO4.
D. ZnSO4.
Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay
đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là:
A. 0,54 gam.
B. 0,108 gam.
C. 1,08 gam.
D. 0,216 gam.
Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân
cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 1M.
B.0,5M.
C. 2M.
D. 1,125M.
Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết
ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO 3 ban
đầu là (Ag=108)
A. 0,429 A và 2,38 gam.
B. 0,492 A và 3,28 gam.
C. 0,429 A và 3,82 gam.
D. 0,249 A và 2,38 gam.
Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l
các chất có trong dung dịch sau điện phân là
A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.
B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.
C. AgNO3 0,1M
D. HNO3 0,3M
Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl 2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện
phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là
A. 1M.
B. 1,5M.
C. 1,2M.
D. 2M.
Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện
phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:
A. Zn.
B. Cu.
C. Ni.
D. Sn.

1

Fe làm 2 phần bằng nhau. 14.2 gam. sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7 gam. 3. B. Mg B.23%.4 gam muối bạc nitrat cho đến khối lượng không đổi. 0.64 gam. được 1. D. 22.12 lít khí H 2 (đktc). 0. 5.9 B. Nếu 2m gam M tan trong dung dịch HCl dư. B. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%.864 gam. 19.6 gam D. có 672 ml khí H 2 (đktc). 51. D.32 gam C.224 lít khí (đkc) ở anot. D.08 gam D. 0. 30.5 gam X tác dụng hết với khí clo dư thu được 6. 69.1 mol AgNO3.thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn so với kim loại lúc đầu là 3. 14 gam D. Al C. 20 gam B.263 gam hỗn hợp muối. 9.08 lít khí SO2 (đktc).56 gam M tác dụng hết với khí Cl 2 . C.8 gam kết tủa Y. 5.8 gam C.53%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 5.6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3. 14.4 mol. Mg vào HCl dư cho 6. D. 43.33 %. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1. B. Câu 11: Cho 4. A.55 gam.4 gam kim loại R vào 500ml dd AgNO 3 1M. 54.8M khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. thể tích H2(đktc) sẽ là: A.32 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng. 50. Tính số mol của từng khí? A.68 lít NO(sản phẩm khử duy nhất. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư. 1. Câu 13: M là một kim loại. C. Al. 0. 24. C. V lít. Cr D. Zn. Fe.2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0.38 gam Câu 19: Cho 12. Cu.6 gam Na vào 400 ml dung dịch FeSO4 1M.035 Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4. % khối lượng của Mg trong hỗn hợp là: A. C. 11. 18. B. Câu 6: Cho 12. 2. Cu(NO3)2 0.16 gam. Câu 12: Ngâm thanh Cu khối lượng 8.6 gam. 12. TỔNG HỢP Câu 1: Hòa tan hòan toàn 10 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4. 19.0 gam. Zn D. Khối lượng catot tăng là A. D.2 gam Fe vào 400ml dd AgNO3 1. Xác định V 2 . Mg B. 0.16 gam Câu 15: Hòa tan m gam Al. 0. 22. C.52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thấy có 3.4 gam B.28 % D. Cho m gam hh Al. Tính m kết tủa phản ứng kết thúc hoàn toàn.04 C. Xác định kim loại R: A.8M. 0.2 gam. Fe.2 Câu 2: Cho 0. 1.58 gam hh bột X gồm Zn.2M. Phần 1 hoà tan trong dung dịch HCl dư được 8. Kim loại M là: A.6 gam kim loại kết tủa. Mg Câu 5: Lấy m gam kim loại M hoà tan hết trong dung dịch Ba(OH) 2 thu được V lít H2(đktc). 1. Zn. D. Sau phản ứng thu được 12.2 D. C. 12.46 Câu 3: Cho 2. C. 7. Mặt khác 2.5V lít. đktc) và dung dịch X.84 gam C.48 lít H 2 (đktc). 63.32 gam kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được 7. 2. D. Cu Câu 14: Đem nung 3. B.01 và 0. Phần 2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 10. 18 gam. 43. Mn Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 7.36 lít khí thoát ra (đktc).376 lít H2(đktc). 13. Zn C. Al. Fe. 3. B.025 và 0.1 mol Cu(NO3)2.72 lít khí (đktc). 0. C. 18.5V lít.0 gam.295 gam.48 gam trong dung dịch AgNO 3.595 gam.1 B.66 gam Câu 9: Cho 2. 24. 12.77%. M là : A. B.08 gam D. có tỉ khối so với H2 là 19.03 và 0.47%. B.2 mol Fe(NO 3)2. D. Mg trên vào 400 ml dung dịch gồm AgNO 3 1M và Cu(NO3)2 0.96 lít khí H 2 (đktc).4 gam Câu 17: Cho 8. Sau phản ứng có 48. Tính giá trị m A. Cu vào 300ml dd CuSO 4 nồng độ 0. Zn tan hết trong dung dịch HCl dư. Hòa tan hoàn toàn kết tủa Y trong dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được Vlít khí SO2 (đktc).24 gam.28 gam.2 mol Zn vào dung dịch chứa 0. Khối lượng muối trong dung dịch X là: A. 38. 94 D.49 C.02 và 0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 54. Fe.32 gam. B. 30.44 %.Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO 4 0. 11 D.03 B. 3.4 C. 1. 18 gam C. Câu 9: Cho 1. 2. Khối lượng Ag sinh ra là: A.2 gam. thu được 5. 2.5 gam hỗn hợp X gồm Mg.68 gam Câu 16: Cho 0. 22. 3.5 gam.8 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch HCl dư. 0. 0. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A. Kim loại M là: A. Zn. khối lượng chất rắn còn lại là: A.6 gam D. C. Khối lượng kết tủa thu được là: A. 49. C. C. Fe Câu 18: Cho 11.3125. 61.52 gam.89 % Câu 10: Hoà tan hết 5.97 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 sinh ra hỗn hợp hai khí NO và N 2O có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 2. 42.392lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO 2.2 gam B. Cho 1. Câu 8: Chia m gam hỗn hợp Al. 48. 2V lít.195gam. Phần trăm khối lượng Fe trong X là: A. Tính khối lượng kết tủa sau khi kết thúc phản ứng? A. 21. B.05 D. phản ứng xong thì có bao nhiêu gam kết tủa thu được? A. Sau một thời gian cân lại thấy khối lượng thanh Cu nặng 10 gam.53 gam hỗn hợp kim loại Mg. B.2 gam B.

[Ar]3d64s2 D.08 gam chất rắn X. Fe vaø Fe(NO3)3 D. FeO B. Cho 100ml dd HCl 1. hôïp chaát saét (III) laø A. 2 mol Câu 22: Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp gồm 0. Saét coù caáu taïo maïng tinh theå A.035 mol C.5M(điện cực trơ). B.36 gam D. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 10/. Fe3O4 D.6 gam hh X gầm FeO.4g D.6g B. deã bò gæ hôn D.35g FexOy taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch chöùa 0. 1 mol B. thì saét A. 32.65A đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 9/. coâ caïn ñöôïc 70.7 gam Al vào 100ml dd NaOH 1. 10. Coâng thöùc oxit saét laø A. 400s Câu 29: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 0. Hãy tính thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc? A. CuO C.075 mol Caâu 6/.152 lít D. Zn D.1 mol MgO ở nhiệt độ cao. [Ar]3d6. D. 672 ml.18mol SO2. Tính thời gian cần để điện phân biết dung dịch sau phản ứng có pH=1? A.72 gam D. thu được m gam kết tủa . với I = 9. 1500 giây. [Ar]3d6. C. 0.72 lít Câu 20: Cho 2. Coù theå ñieàu cheá Fe(NO3)2 töø phaûn öùng A. [Ar]3d5 C. 0. 100s B. 300s C. Fe2O3 C.6 lít C.92 gam hh Y gồm Cu và Fe.05 mol CuO. chaát töï oxi hoùa khöû Caâu 7/.2 mol CO 2 và m gam kim loại. 2500 giây Câu 30: Điện phân dung dịch chứa 0. [Ar]3d5 Caâu 2/. Cu B.1 mol Al2O3.1 mol Cu 2O. 2000 giây. FeO B. hoøa tan heát trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 21 gam kết tủa. cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dd HNO3. C. Cho X vào dd AgNO 3 dư thu được m gam kết tủa.184 lít C. 56 gam Câu 24: Cho khí H2 dư đi qua một hỗn hợp gồm 0. 200s D. 224 ml. 5. 448 ml.76 lít Câu 23: Dẫn khí CO qua 16 gam CuO nung nóng thu được 14. 25. 6.Khối lượng của kết tủa là : A. 4. laäp phöông taâm khoái D.08 lít B.65A.24 lít khí NO thoát ra.064 lít Câu 28: Đện phân 100 ml dung dịch CuSO 4 0.93A trong thời gian 50 phút thì dừng lại. 19. laäp phöông taâm dieän hoaëc taâm khoái Caâu 5/. 1000 giây. 51.A. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A.2gam B. 9. m gam hoãn hôïp FeO vaø Fe3O4 hoøa tan vöøa ñuû trong dung dòch chöùa 1. Hoøa tan 6. 52. laêng truï luïc giaùc ñeàu hoaëc luïc phöông C. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. 0. 32 gam D. 8.8 lít D.4 mol D. thời gian đã điện phân là A. Fe3O4 D. Fe2O3 C. [Ar]3d5.01 mol Cu(NO 3)2 (điện cực trơ) với I = 1. Caáu hình e cuûa Fe2+ vaø Fe3+ (theo thöù töï) A. Xác định m A. Thể tích khí (đktc) thu được trong suốt quá trình là A.8 gam B.1M với cường độ dòng điện 9. 43.704 lít B. ñoä noùng chaûy thaáp hôn Caâu 3/.2 gam B.04g oxit saét.05 mol Fe 3O4 và 0. 37.08 mol D. laäp phöông taâm dieän B. 784 ml. 40 gam Câu 25: Khử hoàn toàn 14. chaát oxi hoùa hoaëc khöû D. Cho toàn bộ hh Y vào dd H 2SO4 đặc nóng dư thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc) A. 25. 43. FeCl2 vaø AgNO3 B. 1.8M vào dung dịch A. 5. FeO B.8g C.07 mol B. đặc nóng dư. so vôùi nhoâm. Al Caâu 8/. Chất rắn sau phản ứng cho vào dung dịch CuSO4 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. chaát khöû B. Fe C. Moät oxit saét hoaøn tan trong dung dòch H2SO4 loaõng dö ñöôïc dung dòch A. 32.928 lít D. 26.84 gam C. Cu vaø Fe(NO3)3 Caâu 11/. Fe3O4 D. chaát oxi hoùa C.2 M. 3.6g muoái khan. Sau phản ứng hoàn toàn. Xeùt veà lí tính. Bieát A vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch KMnO4. B. coù tính nhieãm töø B. Fe3O4 D.784 gam 1 oxit của kim loại R bằng CO thu được 2.72g kim loaïi M trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 0. 5. Fe2O3 C.24 gam C. 12. Oxi hoùa hoaøn toaøn 21g boät saét thu ñöôïc 30g moät oxit duy nhaát.2 mol HCl. 36 gam C. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 12/. 7. Coâng thöùc phaân töû cuûa oxit laø A.07 mol NO2.92 gam C. Coâng thöùc phaân töû oxit laø A. FeO B. 16.9 gam Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 37.8g 3 . Vậy oxit đó là: A.96 gam Câu 26: Khử hoàn toàn 2.4 gam một oxit kim loại MO bằng khí CO thu được 0. 4. 30. 0. 4.32 lít C. PbO Câu 27: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO nung nóng thu được khí CO 2 và 9.2M thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. FeO vaø HNO3 C.32 gam D. [Ar]3d44s2.Cho m gam kim loại này vào 400ml dd AgNO3 1. Giaù trò cuûa a laø A. Giaù trò m laø A. 1. 34. Đề cương ôn tập : Caâu 1/.6 mol C. vöøa coù theå hoøa tan Cu. 0. Kim loaïi M laø A.48 lít B.15 mol HCl.2 gam B. 6. Trong caùc phaûn öùng oxi hoùa – khöû. 45. 0. daãn ñieän toát hôn C. 4. Fe 3O4 và Fe2O3 trong dd HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 2. Biết phản ứng của Cu với AgNO3 xảy ra hoàn toàn. [Ar]3d34s2 B. a mol Fe bò oxi hoùa trong khoâng khí ñöôïc 5. D.016 gam kim loại R.

Fe(NO3)3 C. khoâng coù khí thoaùt ra D. Khoù tan trong axit D.36g Caâu 19/. H2SO4 loaõng Caâu 23/. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc m gam raén. 5. Fe B. Fe(NO3)2. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 15/. khoâng phaûn öùng Caâu 17/. Fe(NO3)3 D.75m gam raén khoâng tan vaø coù 0. Khoái löôïng m laø A. Fe(NO3)2 B. Fe(OH)3 Caâu 38/. Fe2O3. 11.06 mol Caâu 30/.72g Fe taùc duïng vôùi O2 taïo thaønh moät oxit saét duy nhaát coù khoái löôïng lôùn hôn 9. taïo muoái FeI2 B. Fe2O3 C.8g moät oxit kim loaïi caàn 2. FeSO4 vaø Ba(OH)2 C. FeSO4 B. Trong A coù A. 0. 3. 12. 5. Nung a gam hoãn hôïp Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö. Cho m gam boät FexOy hoaø tan baèng dung dòch HCl. Ngöôøi ta thöôøng theâm ñinh saét vaøo dung dòch muoái Fe2+ ñeå A.54g C. 0. taùc duïng vôùi H2SO4 loaõng ñöôïc soá mol khí H2 laø A. ñun noùng ñeán khi keát thuùc phaûn öùng coøn laïi 0. hemantit Fe2O3 C. y < 4x B. Fe3O4 D. 2. tan ñöôïc trong axit.016 lít H2 (ñktc). Caâu 36/. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A.15M. 3. keát thuùc phaûn öùng.18g B. 56g D. giaûm bôùt söï bay hôi cuûa muoái Caâu 31/.08g D. pirit FeS2 B. CuO Caâu 22/. X laø hôïp chaát naøo sau ñaây: A. Löôïng Fe thu ñöôïc. HCl C. dd A chöùa A. NH3 D. Taùc duïng vôùi dd HNO3 khoâng taïo khí. Chaát raén maøu ñen. FeS2 B. Fe3O4 D. B. Khöû hoaøn toaøn 4.84g Caâu 20/.84g D. FeSO4 D. Ñieàu naøo sau ñaây sai vôùi Fe3O4? A.4g. Ñeå loaïi boû ñöôïc taïp chaát coù theå duøng A. 0. 4.32g B. Cu vaø Fe 4 . 2. Muoái X laø A. 4. khoâng xaûy ra phaûn öùng Caâu 26/.1M vaø CuCl2 0.045 mol H2. Lieân heä giöõa x vaø y laø A. FeO B.52g B. Hoaø tan heát A trong dd HCl dö ñöôïc 0. Cu B. coù keát tuûa Fe(OH)3. 5. 0.58g C. C.2g C. Cho m gam Fe vaøo dung dòch chöùa 1.24g Caâu 14/. Cu vaø Fe D. Fe(NO3)3 hoaëc Fe2(SO4)3 Caâu 18/. 5. Ag. FeO vaø HCl B.08g hh 2oxit saét Fe2O3 vaø Fe3O4 caàn 0. Fe3O4 taùc duïng vôùi CO dö thu ñöôïc 3. 9. Fe2+ khoâng bò khöû thaønh Fe 2+ 3+ C. xiderit FeCO3 D. Fe(NO3)3. Fe(NO3)3 B. Fe khoâng bò chuyeån thaønh Fe D. Saûn phaåm khí taïo thaønh cho qua dung dòch nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 7g keát tuûa. Nung 6. Troän 2 dung dòch FeCl3 vaø Na2CO3 vôùi nhau A.54g hh Al2O3 vaø Fe3O4 vôùi H2 dö.4g D. NaOH C. FeO B. Deã tan trong bazô O2 CO. 0. thu ñöôïc b gam H2O vaø c gam raén A. Coâng thöùc cuûa oxit saét laø A. Phaûn öùng naøo sau ñaây xaûy ra söï thay ñoåi soá oxi hoùa cuûa saét A. FeO D. 70g B. FeS2 vaø H2SO4 loaõng Caâu 16/. Hoaø tan heát A trong dung dòch HCl dö ñöôïc 0. ñöôïc dung dòch A vaø coøn laïi phaàn raén khoâng tan. taïo muoái FeI3 C. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà Fe(OH)3 A.Caâu 13/. Fe2(SO4)3 C.4g Caâu 25/.02 mol AgNO3 vaø 0. ñöôïc raén A khoái löôïng 3g. Fe3O4 B.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. Ñieàu cheá Fe töø hôïp chaát X theo sô ñoà sau: X  → Y → Fe .01 mol Cu(NO3)2. 0. taïo FeI2 vaø FeI3 D. B. Choïn quaëng saét coù haøm löôïng Fe cao nhaát A. Fe Caâu 35/. Taùch rieâng (khoâng thay ñoåi khoái löôïng) Fe2O3 khoûi hoãn hôïp Al2O3 vaø SiO2 baèng caùch duøng moät dung dòch chöùa moät hoùa chaát A. Fe3O4 D.8g B.045 mol C. Cho 14g boät saét taùc duïng vôùi 1 lít dung dòch FeCl3 0. sau ñoù theâm NaOH dö. 7. D. 112g Caâu 21/. Coâng thöùc cuûa oxit laø A. Giaù trò c laø A. Fe2O3 C. Fe3O4 D.38 mol hoãn hôïp khí NO. y ≤ 4x Caâu 32/.36g C. Phaûn öùng keát thuùc. Fe2O3 C. 2. Cho m gam hoãn hôïp FeO. 4. Cho boät Fe vaøo dung dòch HNO3.04 mol B. Fe(NO3)3. thu ñöôïc raén A coù khoái löôïng A. NO2 thoaùt ra. coù keát tuûa Fe(OH)3 vaø suûi boït khí B. 84g C. Ag. Maøu luïc nhaït B. 1. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. Thaønh phaàn chính trong quaëng manhetit. FeCl2 C. Fe(HSO4)2 Caâu 33/.94g D. HNO3 D. Khoái löôïng Fe ban ñaàu laø A.045 mol H2.92g Fe. coù keát tuûa Fe2(CO3)3 C.065 mol D. Fe2(SO4)3 C. 6. FeO hoaëc Fe3O4 Caâu 28/. Fe2O3 C. Taïo thaønh khi saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc < 570oC.38 mol HNO3. 6. Khöû 5. MgO B. to Caâu 37/. Cho boät Fe vaøo dung dòch chöùa 0. Ag.72g C. Coâng thöùc FexOy laø A. oxit saét töø Fe3O4 Caâu 27/. FeO hoaëc Fe2O3 Caâu 24/. Ñoát Fe trong khoâng khí thu ñöôïc raén A (oxit saét). Coâng thöùc oxit saét laø A.04g Caâu 29/. Giaù trò b laø A.09 mol CO. Cu C. Cho phaûn öùng FeS2 + HNO3 → muoái X + H2SO4 + NO2 + H2O. 4x/3 < y < 4x D. Cho Fe3O4 vaøo dung dòch HI A.6g B. Hoøa tan A trong dung dòch H2SO4 loaõng taïo thaønh muoái A. Cho x mol Fe taùc duïng vôùi y mol HNO3 thu ñöôïc khí NO vaø dung dòch chöùa Fe(NO3)2. Dung dòch FeSO4 coù laãn taïp chaát laø CuSO4 vaø Fe2(SO4)3. Khoái löôïng m laø A.92g D. Deã bò nhieät phaân C. HNO3 Caâu 34/. Keát thuùc phaûn öùng. 0. 8x/3 < y < 4x C.06g moät oxit saét bò khöû hoaøn toaøn bôûi CO thì thu ñöôïc m gam Fe vaø khí taïo thaønh taùc duïng vôùi Ca(OH)2 dö ñöôïc 7g keát tuûa. 6. Fe2+ khoâng bò thuûy phaân taïo Fe(OH)2. FeCl2 vaø AgNO3 D. NaOH B.

36g B. 0. Fe C. Fe2(SO4)3 D.01 mol NO. 8% ñeán 10% D. ñieän phaân noùng chaûy Caâu 47/. 0. Hoøa tan m gam A (FeO. chaát naøo coøn dö ? A. FeCl3 C. B. Fe(NO3)2 vaø AgNO3 B. Fe2S3. B. S. FeS. 2% ñeán 5% C. sau khi theâm tieáp NaOH dö.784 gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0. S. Hoøa tan 0.1 mol Fe3O4 vaøo dd HCl dö.8g B. Câu 5: Cho hỗn hợp Fe. 5.11g hoãn hôïp Fe. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 Caâu 60/. P. Câu 3: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại A. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Fe.… trong gang để thu được thép. thu ñöôïc 53. Fe.02 mol NO vaø 0. 7. 9. Cho 0. FeO B. Khoái löôïng muoái trong dung dòch Y laø A. ñieän phaân dung dòch D. 56g D.52g D. D. trong ñoù cacbon chieám A.1 mol AgNO3. 5. Fe2O3 C. 72g Caâu 40/.1 mol FeCO3 vôùi dd HNO3 loaõng vöøa ñuû.124g keát tuûa traéng khoâng tan trong axit.62g C. thu ñöôïc muoái A. thu được một chất rắn là A. C. Trong coâng nghieäp.6g C. B. FeS vaø S C. Coâng thöùc muoái saét laø A. Fe(HSO4)2 Caâu 52/. FeS B.8g Caâu 59/.034 mol NO. 2% ñeán 5% C. 5% ñeán 6% Caâu 51/.036 mol D. FeS Caâu 44/. Cho 28g Fe vaøo dung dòch chöùa 1. Sau khi phaûn öùng xaûy ra xong. Chất tan đó là A. 21. coù phaûn öùng trao ñoåi D. Cho FeS2 vaøo dung dòch HCl loaõng dö. B. 58. Mn. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Gang laø hôïp kim cuûa saét vôùi nhieàu nguyeân toá. D. saûn phaåm raén thu ñöôïc A. H2SO4 B. HNO3.15% ñeán < 2% B. Keát thuùc phaûn öùng. 5 .67g C.03 mol C. Cho 0. FeO. Giaù trò m laø A. Giaù trò a laø A. FeCl3 B.Caâu 39/. 108g Caâu 56/.6g Fe vaøo 250ml dd AgNO3 1M. coù phaûn öùng thuûy phaân Caâu 54/.04 mol NO2. Nhieät phaân hoaøn toaøn muoái Fe(NO3)2. Theâm H2SO4 loaõng dö vaøo X thì dd thu ñöôïc coù theå hoøa tan toái ña x gam Cu.khöû C. Cho dd BaCl2 dö vaøo dd coù chöùa 30.2 mol FeO vaø 0. FeS B. nhieät luyeän B.2g D. C.97g D. 80g C.… trong gang để thu được thép. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. Cu. Fe2S3 B. khoâng xaûy ra phaûn öùng B. 8% ñeán 10% D. 0.32g C. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0.4g muoái saét. Fe3O4. 32g D 60. Nung a gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø CuO vôùi CO ñöôïc 57. 7. 56. KMnO4 vaø FeSO4 SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang là A. Hoøa tan m gam A (FeO. Cho 5. 0.034 mol NO. Khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc laø A. FeSO4 vaø Fe2(SO4)3 D. FeSO4 C. Fe2S3 D.04 mol Caâu 48/. 3. Ag. Trong A coù A. Mg.01% ñeán 1% Caâu 50/.31g B.03 mol Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 loaõng. D. Giaù trò a laø A. FeSO4 B. Fe(NO2)2 Caâu 42/. Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. Nung hoãn hôïp boät Fe vaø S ñöôïc hoãn hôïp raén A. Câu 4: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. H2SO4 vaø FeSO4 C. (CH3COO)2Fe Caâu 55/.58g Caâu 49/. phaàn khoâng tan laø A.01% ñeán < 2% B. Ba. Mn.08g Caâu 41/. Cho A vaøo dung dòch HCl dö. Fe2O3. 2. 64g B. 96. Fe(NO3)3 vaø AgNO3 C. D. Fe2(SO4)3 Caâu 45/. coù phaûn öùng oxi hoùa .8g H2SO4 taùc duïng vôùi dd coù 1.86g D. H2SO4 vaø KMnO4 D. S Caâu 53/. 31. keát thuùc phaûn öùng ñöôïc chaát raén vaø dung dòch muoái maø sau khi coâ caïn thu ñöôïc A.6g raén B. Sau khi phản ứng hoàn toàn. 5. Fe2(SO4)3 D. 40g D. Fe. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. vaø coøn laïi chaát raén B khoâng tan. S. 0.01 mol NO. laáy keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc A. Fe(NO3)3.58g KMnO4. % khoái löôïng C trong theùp laø A. Cu(NO3)2. suïc khí Cl2 qua dd X.4g C. 48g Caâu 43/.024 mol B. 38. Cu. khí thoaùt ra coù tæ khoái so vôùi H2 laø 9. FeSO4 C. P. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc 4. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. 0.24 mol Fe vaø 0. Fe3O4 D. S. C. ñöôïc dd X. Giaù trò x laø A. Fe(NO3)2. thuûy luyeän C. Fe(NO3)3 D.6g B. khí taïo thaønh daãn qua Ca(OH)2 dö ñöôïc 40g keát tuûa. 7. Suïc khí H2S qua dung dòch FeCl3 thì A. 8. Al hoøa tan heát bôûi dung dòch HNO3 taïo thaønh 0. thu ñöôïc dd X chöùa A. Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch Y vaø coøn 3. dd coù chöùa 9. FeS.2g B. 118. Hoøa tan heát Fe trong dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc dd X.34g B.36g kim loaïi dö. C. 0. S D. 48. Cho FeS2 vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc muoái A. 65. Nung m gam A vôùi a mol CO ñöôïc n gam raén B roài hoøa tan trong HNO3 thì ñöôïc 0.12g FeSO4 vaø 9.18g Caâu 46/. Fe2O3) baèng dung dòch HNO3 thu ñöôïc 0.4g C. 6. saûn xuaát Fe baèng phöông phaùp A.

Fe2O3. D. Fe(NO3)2. 12. sau phản ứng thu được 0. D. Giá trị của x. V1 = 10V2. D. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A.224. B. B. Fe2(SO4)3. 9. 65%.80.12 mol FeSO4. Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Al(NO3)3. B.08. Fe2(SO4)3. D. thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Câu 15: Cho 2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. FeO. Câu 10: Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. B. 7. Câu 7: Cho dãy các chất: FeO.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). C.3 mol H2SO4 đặc. C. 0. C. thoát ra 0. 2. nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. FeSO4.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0.02 mol Fe dư. thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Câu 18: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). Fe(OH) 2. D. FeCl3. Fe(NO3)2.08 mol FeSO4. Fe2O3 . B. Fe(NO3)3. FeO và 0. Câu 16: Cho 9. D. 9. B. nóng là A.15 mol Cu và 0. FeCl3. MgSO4. FeS. B. 4.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0. V1 = 2V2. C.84 gam Fe và 0. C. 2. FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 23: Cho Fe dư phản ứng với 200 ml dung dịch HNO3 0. Fe(NO3)3. Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc. NaOH. 12. B. D. 7. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A.khử là A.42 gam. 2. FeSO4. H2SO4 (đặc. FeO. B. BaCl2.4 và 3. 8. Y. Fe. HCl. Câu 21: Cho 6. khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. MgSO4 và FeSO4. Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): + dd X + dd Y + dd Z NaOH  → Fe(OH)2  → Fe2(SO4)3  → BaSO4 Các dung dịch X.7 và 9.Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0. Câu 14: Hỗn hợp rắn X gồm Al. D.1 và 3.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. B. B. AgNO3 (dư). C. 0. MgSO4 và Fe2(SO4)3. 8 gam. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20.5M. FeCl2. 75%. C. 75%. Fe3O4. Fe2(SO4)3.2. V1 = V2. Z lần lượt là A. 38. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. y lần lượt là A. H2SO4. thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. Ba.448. C. C. D. Giá trị của V1 so với V2 là A. FeSO4 và H2SO4.7 gam. FeO . Fe2O3 . C.7 và 6. Câu 20: Cho hỗn hợp chứa 0. Giá trị của m là A.75. 6 . 75%. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất).12 gam hỗn hợp gồm FeO. Câu 12: Có các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A chứa x gam FeCl2 và còn lại y gam chất rắn không tan B. nóng). Fe2O3. 2.224. NaOH. B. Câu 19: Cho 4. MgSO4. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số dd của các chất sau để nhận biết các kim loại đó ? A.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). Câu 11: Có 4 kim loại: Mg. B. . Chỉ được sử dụng dung dịch chứa một chất nào trong các chất sau để nhận biết được các dd muối trên ? A.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. D. D. thu được A.1M và Cu(NO3)2 0. NH3 (dư). Ba(NO3)2. D. B. FeS2. nóng). 6. C. FeCl2. C.2M. Fe3O4 và 0. B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. Ca(OH)2.16. 8. Giá trị của m là A. Fe2(SO4)3 và H2SO4. 3. 6. NaNO3.Câu 6: Trong các chất: FeCl2. FeCl2. Fe3O4 . 0. D. Công thức của hợp chất sắt đó là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. cô cạn Y thu được 7. Khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. D. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. FeCO3. HCl.2. Câu 8: Cho từng chất: Fe.1M. Số chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. Fe 2O3. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá .Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. nóng. C. 2. 5. Zn. C.6. 4.1 mol Fe 3O4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M. B. Fe3O4 và 0. B. HCl (dư). Fe2(SO4)3 và FeSO4. C. 4. 25. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A. 0. được dung dịch Y . MgCl2 đựng trong lọ riêng biệt bị mất nhãn.06 mol FeSO4. V1 = 5V2.64. Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: . 3. Fe3O4. C. Ba(NO3)2. Chất tan có trong dung dịch Y là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 5. D. Câu 22: Cho 0. Fe(OH)3. D.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. NH4NO3. H2SO4 (đặc. Fe2O3 và 0.448.4. FeSO4. H2SO4 (đặc.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. 6.02 mol khí CO2.75. B. C. C. H2SO4 (loãng). Fe(OH)2. BaCl2. Ba(OH)2. Quỳ tím.80. Fe2(SO4)3. FeSO4. NaOH (dư). 5.68 gam.50. nóng).72 gam Fe vào dung dịch chứa 0.

thu được 0. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 20.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. nóng thu được dung dịch X và 3.865 gam. 97.32.09. 97. Fe2O3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2. D. C. Fe(OH)3 D. 134. dung dịch Y và 5.36 gam hỗn hợp gồm Fe. 50. Giá trị của m là A. 10. 1 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3. ở đktc) và dung dịch X. tìm m? A. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng. D.72. Giá trị của m là A.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư).248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. D. d d d d Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe.20. B.73 gam B. Cô cạn dung dịch Y. thu được dung dịch X và 1. và 3. Câu 26: Nung m gam bột sắt trong oxi. 136. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 và 4. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. 5. C. Thể tích khí đều đo ở đktc. 3. D. FeO. Giá trị của m là A.36. C. 3 D.224 lít và 3.5.1. 12. B. 38. 151.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M. Giá trị của m và V lần lượt là A. Giá trị của m là A. thoát ra 0. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.50. 0. C. 1.6 lít khí Z gồm NO.9.904.5.5) bằng dung dịch HNO 3 loãng ( dư) được dung dịch X. 2. 10.0. 40. đun nóng và khuấy đều. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). 34.64. thu được 0. B.62.22. Thêm tiếp vào bình 0.8 và 2. 34. C.750 gam. FeO. Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo. Cô cạn dung dịch X. Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H 2SO4 0. 106. 135. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. 0. B. Giá trị của V là x m+ x m+ x m+ x A. B. C. thu được m gam muối khan.34 D.25 . Câu 30: Cho 61.536 lít H 2. D. Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B.25M.024 lít H 2. 17.5 . C. NO2 (ở đktc). thu được m gam muối sunfat khan. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. 2. 1. sau phản ứng thu được m gam kim loại.4.155 . Cô cạn dung dịch X.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. C. 58. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 1. Giá trị của m là A.48.865 gam.2.48 gam D. Câu 33 : Cho 0.0.65% (khối lượng riêng d g/ml). Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Câu 29: Khử hoàn toàn 10. (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng. 4 B. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. 2.224 lít và 3. B. Fe3O4. Fe 2O3.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. D. 108.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.8 và 2.4.8 gam một oxit của kim loại cần dùng 4. 35. khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc.425 gam NaNO 3. 7. 48.Câu 24: Cho 6.528 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí N 2O và N2 có tỉ khối hơi so với H 2 là 15. ở đktc). 3.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.1M.52. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3. dung dịch Y và còn lại 2. Cu(OH)2 và Zn(OH)2 C.45 gam 7 . Câu 31: Đốt cháy m gam Fe trong không khí thu được (m + x) gam hỗn hợp A gồm FeO. D.48.56 .87 gam hỗn hợp gồm Fe. D.2. dư) thu được kết tủa: A.84. Giá trị của m và công thức oxit của kim loại là A. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư).38 C. 0. dư). dư). 38.750 gam. Fe(OH)2.98 B. Cr2O3. 50. ở đktc). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0.0. Lấy m gam X cho phản ứng hoàn toàn với 44.2 .56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là A. Để hoà tan vừa đủ hỗn hợp A cần V ml dung dịch HCl nồng độ 3. thu được m gam chất rán khan.56 .112 lít và 3. Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A. 7. thu được 1.24.5. Hoà tan hết m gam kim loại vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3. C. 50. ở đktc). 125 . Câu 25: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. B.53 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe ( có tỉ lệ số mol là 1: 1. (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng.112 lít và 3. Giá trị của m là: A. Câu 27: Cho 11.4 gam kim loại. 125 . 137. Fe3O4.24. B. 0. 2 C. 49.8 và 4.2M và H2SO4 0. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).1 gam HNO 3 trong dung dịch thu được 0. 7. 87 gam C.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. B. 132.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Hòa tan hoàn toàn 12.75m gam chất rắn.08 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 25. C. 17. thu được 3. 54. D.92. sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là A. 52. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. B.

Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.96 lít và 5. 19. Zn phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0.35 C.2 mol NO vµ 0.725 Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hh (Fe. 2.Z trong lượng vừa đủ 2 lít dd HNO3 nồng độ b mol/lthu được khí không màu .25 và 27.2 mol Fe vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 6. 162.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1.136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu.53%. 3 Câu 13: Hoà tan hoàn toàn m gam hh 3 kim loại X. 82. 51.08 mol HNO 3 thấy thoát ra khí V lít NO (đktc). 98 gam C. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam muối.8 lít khí N2O ( đktc) và dung dịch X.108 cà 0.725 D.5 và 27. 105.8) gam muối khan .7 gam.5 D. 119. 68. 156. 6.2 gam B.04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0. 53.6 C. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng. Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1.98. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A.9 và 25. Zn.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). 51. Al.9 C.4 gam Zn vào dung dịch HNO3 (loãng) dư. 8.Cô cạn A thu được (m+55.1mol N 2O. 34.32 gam.5 và 15. 53.5625M C.8 và 2.Tìm V A.9 gam. 23. 13.2 gam C.Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 2M thu được 1. Zn.2M D. D. thu được m gam chất rắn khan.52 gam.22M Câu 11: Cho 12. 107.Y. Mg.35g.88 gam. 55.12 D.26 Câu 8: Cho hỗn hợpX gồm 0.Câu 3: Hòa tan 36. 106.65 và 30. 1.6 gam D.96 lít và 3. C.6 gam và 0.52%.79 và 26.28 gam chất rắn không tan.72 lít khí duy nhất hóa nâu trong không khí và còn lại 0. và 2. giá trị của m. Cô cạn dung dịch E thu được m gam chất rắn. 10.14 DANG TOÁN KHÔNG TẠO MUỐI NH4NO3 Câu 9: Cho hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Mg. A. Câu 12: Cho m gam Al tác dụng ht với 150 ml dd HNO3 đủ thu được khí N2O duy nhất (đktc) và dd muói A. Khối lượng của Y là 5. 89. 8.Y.5 gam. Cô cạn dd A thu được (m+18.2 mol Al và 0.8 B.1 mol mỗi khí SO2.625M Câu 15: Cho 11.5625 M D.4 lít hỗn hợp 2 khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 16.5 B . 10. 162. 0.48 lít và 5.35 B.2.6 gam và 0. 106. Cô cạn dung dịch X.48 B. 1. Nung muối khan tới khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn.9 gam hỗn hợp Al.80.6 gam 8 .22M C.76 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư).6 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại Fe. Ni tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO3 x (mol/l) thu được 2. a là: A.60 C. 82.Tìm a A. 84.5. trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. 108.4. b. B.48 lít và 3. 12. B. không có khí mùi khai thoát ra.Cu) có tỉ lệ mol là 1:1 bằng axit HNO3 thu được V lít (đktc) hh khí X(NO và NO2) và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư) . 13. C.5M Câu 14: Cho 20.2 gam D. và 2. 55.2M B. hóa nâu trong kk và dd A chỉ chứa muối nitrat của 3 kim loại. 31.6 D. 0. 10. 4.368g hỗn hợp Al.36 D. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Tìm m? 11 A.3M C. D.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. 34.55g và 0.04 gam B. 8. C.464 lít hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tỉ khối hơi so vơi He là 97 .Tỉ khối của X so với H2 là 19. B. Lọc bỏ chất rắn và cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. NO2.55g.71 gam hỗn hợp gồm Al. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A.24 DẠNG TOÁN VỀ SẮT Câu 17: Cho 0. 13. 0. 1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0.08 và 2.Tìm b A 0.92 gam.26 B. thu được dung dịch E và 2.4 và dung dịch B. D.3. H·y x¸c ®Þnh tæng khèi lîng kim lo¹i ban ®Çu.08.72. 33.108 và 0. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. NÕu trong dung dÞch cã chøa 110 gam hçn hîp muèi. C.2 C. Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 0.625M B. 24 gam Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 8.3 gam. B. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A. tìm V và m? A. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. 97.6 ga Câu 10: Hòa tan 10. 0. Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 lo·ng nãng d thu ®îc dung dÞch Y vµ hçn hîp Z gåm 0.6 M B.001M. Xác định a. 37. thu được dung dịch X và 1. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 25. 4. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0. 15.25 và 15. và 0.18 gam.4M D. Câu 5: Cho 2. NO. thu được dung dịch X và 3. A. 156. 87.6 gam và 0. 47. Tính V và m A. Tìm m và x? A.25%. D.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2.862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng.85 gam hỗn hợp 3 kim loại X.38.37 và 27. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A. Zn.) muối khan.35g.4 gam B.6 gam và 0.4 gam C.84 gam D. Giá trị của m là A.6) gam muối khan .

200 ml B.54 gam Câu 29: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. Giá trị của m là A.92. 62.4.4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. 0. Cô cạn dung dịch Y.N02 .10.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0. Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe .12 lít B. ở đktc). 2.6 gam Cu.24 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 1. cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0. 12. đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.8M vào nữa. 10. B. Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0. 56.2M.8 và 4.2M và H2SO4 0. 1.Câu 18: . Giá trị của m và V lần lượt là A. 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị tối thiểu của V là A.6 gam C.4 B. 2. 17.8 và 2.84 D. thu được 3. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất).24 gam D.15 mol Fe và 0.0 lít. 10. có 3.8 Câu 33: cho 5.84. 1. 3. 5. Để hòa tan vừa hết chất rắn. 5. 3.48.8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y .5M vào dung dịch X. Giá trị V là A. 0. 137. B.7 gam B. 3. dung dịch Y và còn lại 2. C.giá trị của V A.8 gam D.78(g) kim loại và thu được V lit (đktc) hỗn hợp g gồm NO .8. 3.448 lít khí NO(dktc). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Cho 6. Tính m? A.3 mol H2SO4 đặc.72g Mg và 0.Cu ( có tỉ lệ khối lượng tươn ứng là 3:7) phản ứng với 350ml dun dich HNO3 0.48 lít khí NO (đktc) dung dịch X và còn lại 16 gam kim loại không tan hết. Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3.6 gam Fe và 9.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.376 lít Câu 25: . thu được m gam muối khan.81 gam Câu 22: Cho 61.2M .28 lít Câu 34: Cho 6. ở đktc). D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.4 gam bột kim loại Fe bằng dung dịch HNO 3.6 gam D. 4.trong đó Fe chiếm 46.84 g Fe và 1.9 gam Câu 31: Cho 16 gam Cu vào dung dịch X chứa 0. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4.15 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe có tỉ lệ số mol là 1: 1 ( biết sản phẩm thu được là khí NO) A.4 gam kim loại. 1. thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). C.8 lít D. B. đun nóng. Giá trị của m và V lần lượt là A.2 gam Câu 24: Hòa tan 8.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. C.448 lít C. còn lại m gam chất không tan. thu được 0.04 gam hỗn hợp A : Fe .36 lít C. 240. 27. thu được 0. Trị số của m là: A. D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.9. V lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch X và 1.Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan . đun nóng và khuấy đều.56 gam D. 0. 11. C. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 19: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0. B. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho thêm V (ml) dung dịch NaOH 0.68g kim loại không tan. 0.4 mol HCl thấy có khí NO bay ra.48. 360. 380 ml D.8 và 4.92 g Cu vào 240 ml dung dịch HNO3 1M.8 và 4.792 lít D.896 lít D. Câu 23: Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5.60 gam B. B. 17.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. 0.12 gam Fe và 1.24.25M.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. 300 ml C.72 C. 3.8 và 2.25M. 1.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. 17. Trị số của m là: A.8 và 4. C. B. 390 ml Câu 28: Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO 3 2M.67 % theo khối lượng . 400 ml C. 10. 400 ml D. 55.075 mol Cu(NO3)2 và 0. 400.7.48. 22.5M và NaNO3 0. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tính giá trị của m ? A.56 lít B. Cho thêm H2SO4 loãng dư vào dung dịch sau phản ứng thấy tiếp tục có khí bay ra với thể tích V lít đo ở đktc. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối.20.136 lít khí NO thoát ra (đktc). ở đktc). 151. có khí NO thoát ra. thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. C. C. 97.24 lít Câu 32: Cho hỗn hợp 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. D.36 lít.48. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. 61. 1. Tính V để thu được lượng kết tủa là lớn nhất? A. 24.8 gam C. 25.688 lít.8 và 2. Giá trị của m là A.2M và H2SO4 0.48 lít D.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO). 9 . D. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ? A.24. Câu 20: Tính thể tích HNO3 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18. 0.52 gam C. B. 120. đồng thời cũng có khí NO thoát ra. 10. khi phản ứng kết thúc thì còn 3.5. thu được 4.6 gam B. 9. Giá trị của V là: A. A. 370 ml B.64. 500ml Câu 21: Cho 34.8 và 2. 17. 108.24.2 lít. D.5.6 lít. 2.92 gam C.1.04 gam B. 10.1.

57. Lọc lấy kết tủa. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3. Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 20. 25. Cô cạn dung dịch X.12 mol FeSO4.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là A. Hỗn hợp Al. Giá trị của m là A. 48. 32 gam C. B. D. 0.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. 23 gam B. B. 0.27 và 10.32. D. 10.3M và AgNO3 0. D. Câu 40: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1. B.2. 32 gam C. 0. 8 gam A. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24. 2.07 gam Fe vào 800 ml dung dịch HNO3 3.4.12 mol FeCl3. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn.6 gam D. 10. 4. 24 gam D.24 mol Fe(NO3)3 và 0. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A.0. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Tính m. Giá trị của m là: A. 52.6 lít D. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0. m1 có giá trị là : b.96 lít H 2 (đktc).6 mol Fe(NO3)2 Câu 36: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0. Dạng I : LẬP SƠ ĐỒ HỢP THỨC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA. 10. 5.2 gam Fe và 2.84 Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0. 16 gam D.336 lít khí (ở đktc). lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn.43. Câu 37: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0. nóng thu được dung dịch X và 3. lọc. 16 gam C. 3. 42 gam Bài 3.A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.4.88. D. 68. B.6 gam hỗn hợp gồm Fe vμ Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2.16. 2.08 và 5. 12.4 mol Fe(NO3)2 C.04.2 mol Fe(NO3)3 và 0.8 gam B. 10. a. 12 gam C.6 mol Fe(NO3)2 B. C. D.02 mol Fe2(SO4)3 và 0.18. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. ở đktc).8. C. 8. Giá trị của m là A. 12 gam C.36 gam chất rắn. m có giá trị là: A. giá trị của a là: A. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. . 10.32 C.68 gam hỗn hợp gồm FeO. C. Câu 35: Cho 47.2M thu được khí NO và dung dịch X. V có giá trị là: A. thu được m gam muối sunfat khan.2 mol Fe và 0. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư.05 mol Fe2(SO4)3 và 0.96.24 mol Fe(NO3)3 và 0.Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được dung dịch A vμ 8. 0.24 lít B. 0. 58. 36 gam Bài 2. 22. D.24 lít H 2 (đktc) và dung dịch D. 30. Fe có khối lượng 22 gam được chia thμnh 2 phần bằng nhau.44.6 mol Fe(NO3)2 D.06 mol FeSO4. TÌM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT ĐẦU VÀ CHẤT CUỐI Bài1: Cho 11.21 D. 0.54 và 5. 34. 12.02 mol Fe dư. 6. a.Phần 2 cho vào dung dịch CuSO4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam chất rắn không tan.2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M. C.16.1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. 0. 47. Fe3O4 vàFe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn.43. 54.4 gam Bài 4: Cho tan hoμn toàn 13. 1. m’? A. .32 và 11. 1.88 B. C. Giá trị của m là A. Số mol của các chất trong X là? A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m’ gam hỗn kim loại X.64 và 10.3M.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (gam) chất rắn. giá trị của m lμ: A. 2. 16 gam D. 24 gam D. 0.16. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. B. 5. 28. B.72 lít C. rửa sạch.3M. thu được m gam kết tủa. 16 gam B.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư).08 và 5. Cho m’ gam X tác dụng với HCl dư thu được 2. 20 gam C. Cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư.64 và 10.4 gam Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X.36 lít b.3M và AgNO3 0. lọc kết tủa.10 và 5. m2 có giá trị là: A.24 lít khí. 18 gam B. 24 gam Bài 5 : cho 7.2.4. thu được dung dịch X. 8 gam B.0. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H 2 (ở đktc).7. C. 0. Cho dung dịch A tác dụng dung dịch NaOH dư được kết tủa B.08 mol FeSO4. 24 gam D. 8 gam B. 24 gam 10 .

Kh«ng x¸c ®Þnh ®ưîc Bµi 2.09 mol B. Công thức phân tử của oxit là A. Fe3O4 Bµi 8.8 g B. MgO B. 0.016 lít H2 (đktc). FeO B.10 mol C. sau phản ứng thu được 0. Fe3O4 D. FeO B. biết trong quá trình luyện gang. FeS2. FeO B.84 gam s¾t vµ 0. CT của FexOy là A.448 lÝt khÝ cacbonic(®ktc). 75%. FeO B. thoát ra 0. C«ng thøc ho¸ häc cña lo¹i oxit s¾t nãi trªn lµ A.36 g C. CTPT của oxit là A. Hòa tan X trong dung dịch NaOH dư thấy có 8.35 gam một oxit sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0. người ta chuyển hết silic thành SiO2 với khối lượng 0. FeO và 0. §Ó hßa tan hoµn toµn 8.24 g Bµi 7. 0.0825 gam. FeO B.31% B. 75%. B.24% D. 170. 3. Khử hoàn toàn 4. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 5.14 gam trong dung dịch H2SO4 loãng dư.Hòa tan A bằng dd HCl dư thu được dd B. lượng Fe hao hụt là 4%? A. 91.06 gam một oxit sắt bị khử hoàn toàn bởi CO/to thu được m gam sắt và khí tạo thành tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư được 7 gam kết tủa. 4.27 tấn D. D. 75%. 96. Fe2O3 B. Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. FeCO3.896 lít khí NO duy nhất ( đktc) Oxit s¾t lµ A. 1. Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1.112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất). TÌM CÔNG THỨC CỦA OXIT1 SẮT : Bµi 1. Fe3O4 và 0. Fe2O3 và 0.72 lít H2 (đktc). . Fe2O3 C. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). Công thức của hợp chất sắt đó là A. 2. CuO C.6 gam DẠNG II. được dung dịch B.11% 11 . Fe3O4.giá trị m là a) 20 gam b) 40 gam c) 25 gam d) 30 gam Bài 7. Fe2O3 C. 80. sau đó thêm NaOH dư.4 lít khí (đkc) thoát ra và còn lại phần không tan Y.11 mol D. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20.Bài 6: hỗn hợp chất rắn A gồm 0. 150. Fe2O3 C.82 tấn B. §Ó hßa tan hoµn toµn 10. 98.cho NaOH dư vào dd B thu được kết tủa C. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí hỗn hợp gồm Al và FexOy. Oxit s¾t lµ A. 0.42% C. 0. .84 gam Fe và 0.6 gam C.Lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô rồi đem nung trong khong khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D. sau khi chế hoá thích hợp. Bµi 12. 69.24% C. Fe2O3. Công thức của oxit sắt là A.35 gam chất rắn X. B. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là A. Từ 2. Fe3O4 D.8 gam oxit s¾t cÇn võa ®ñ 300 ml dung dÞch HCl 1M. 65%.448. FeO D. Fe3O4 D. Hòa tan hết Y cần dùng 240 gam dung dịch H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo một loại muối sắt (III)). 2. 27 gam B. Fe3O4 D. FeO hoặc Fe3O4 Dạng V : MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 01.1 mol Fe3O4. Cho 0. Oxi hoá hoàn toàn 21 gam bột Fe thu được 30 gam một oxit duy nhất. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 6. C. 2. sau phản ứng thu được 92.52% 02. Phần trăm khối lượng Fe trong mẫu thép là A. Fe2O3 C.15 mol HCl. Fe2O3. kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư. . Fe2O3 và 0. B.224. 1. Cho 28. Thêm từ từ dung dịch KMnO4 0. FeO.64 gam oxit s¾t trong dd HNO3 thu được 0. FeO B.24% B. D. Giá trị của a là A. Fe2O3 D.88 lít H2 (đktc). Cã mét lo¹i oxit s¾t dïng ®Ó luyÖn gang.28 tấn 03. 150. Fe3O4 D. Fe3O4 C. 1.12 mol Bài 8 Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 3. FeO hoặc Fe2O3 Bµi 9. Cho m gam bột FexOy hoà tan bằng dung dịch HCl. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A.224.448. Fe3O4 D. Cho 4. Lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch X. FeS.1M vào dung dịch X cho đến khi dung dịch này xuất hiện màu hồng thì đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4.851 gam một loại gang. 4. Khối lượng m là A. Bµi 10. NÕu khö oxit s¾t nµy b»ng cacbon oxit ë nhiÖt ®é cao ngưêi ta thu ®u8îc 0. 196.1 mo.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). Fe3O4 và 0. Hàm lượng % của silic trong loại gang trên là A. A. C. 2.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư.6% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải là Fe. C¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®óng Bµi 4. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 69. FeO. Fe2O3 C. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26.02 mol khí CO2. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng.6 gam D. Bµi 11. Công thức của oxit là A. C. Fe2O3 C.35 tấn C.35% D.94 g D.8 gam một oxit kim loại cần 2. 96. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn. 97. D. .

18 gam D. Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. 108 gam 11. Giá trị của x là A. manhetit. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17. Nếu ngâm 16. xiđerit B. FeS2 lần lượt là A. thoát ra V lít H2 (đktc).2M D. Phản ứng kết thúc. 1.20 D.045 mol H2.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cu và Fe D.01 mol Cu(NO3)2. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. 80. Hematit. 11.04 gam B. Xiđerit.8 gam C. lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam rắn.92 gam chất rắn khan. Giá trị b là A. 18. 2%-5% D. 8.72 lít C. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp là A. Fe2O3. nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 26.1 gam chất rắn Y. 40.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l.88 B. thêm H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. 14. lấy 20 cm3 dung dịch A làm mất màu vừa đủ 25 cm3 dung dịch KMnO4 0.6 gam tinh thể FeSO4.8 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch có 1.18 g B. FeO + HCl B. pirit. FeSO4 và H2SO4 C. 69. 16. dd KMnO4 C. Fe(NO3)3 và AgNO3 C. 64 gam B. 1. 17. Hoàn tan 10 gam hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong nước. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 12. 57% B. Dung dịch có chứa 9.05 gam 17 Cho 5. 0. Pirit. hematit. Al2O3. 0.88 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp là A. 21.5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO) A. Giá trị của m là A. để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100ml dung dịch HCl 2M. cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Lọc lấy chất rắn. 59% D.04. Sau khi phản ứng xảy ra xong. nguội B. Cô cạn dung dịch X thu được 61.59 gam D. 96.72 lít H2 (đktc). dd K2Cr2O7 D.11% 05. Có hỗn hợp các chất Fe.24% C. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng. Hoà tan hết A trong dung dịch HCl dư 0. Cho 28 gam Fe vào dung dịch chứa 1. được 200 cm3 dung dịch.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ.24 gam B. Giá trị của x là A. manhetit.6 gam B. 48.45% D. Trong A có A.96 13. 6. Fe(NO3)3 D.2 gam C. manhetit . KMnO4 và FeSO4 08. Xiđerit . Những chất còn lại sau phản ứng nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. 1: Thành phần % về khối lượng của cacbon có trong gang là: A. xiđerit 4: Dung dịch FeSO4 không tác dụng với: A.0M C.5 gam hỗn hợp bột Fe. 0. 43.96 lít 09. H2SO4 B. <2% 2: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điểu chế các muối Fe(II)? A.36 g 14 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0.7M 19 Cho 5.4 gam chất rắn B. 4. FeCO3 + HNO3 loãng D. chất nào còn dư? A. 1%-2% B.6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 1M.8 gam B.4 gam D. 11. Al. 0.20 C. 1.48 lít B. Fe + Fe(NO3)3 3: Tên của các quặng chứa FeCO3. 31. m có giá trị là A. 8. 22. Cho 3. Fe 10. pirit.12 gam FeSO4 và 9. manhetit.08 gam bột Fe vào 150ml dung dịch AgNO3. 96.89 gam 15 Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8. 28 gam 18 Hòa tan hết m gam Fe trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 0.7H2O. thấy có 6. Nung a gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 với H2 dư. Mg. kết thúc phản ứng được chất rắn và dung dịch muối.10 gam C. C. pirit. 118. 2%-4% C. 34.08 g D. 31. 27 gam B.03M.44 gam C. dd I2 12 . 10. 31. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu. Giá trị của m là A. thu được b gam nước và c gam rắn A. Fe3O4 .2 gam D. 58% C. Hòa tan hết chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thu được 6. Giá trị của a là A. lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9. 32. 15. 46. NO và dung dịch X. Ag và Fe B.6 gam D. dd H2SO4 đặc. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng C.16 gam 16 Cho 200ml dung dịch AgNO3 2.58 gam KMnO4.02 mol AgNO3 và 0.6 gam C. 60% 06.1 mol AgNO3.72 lít H2 (đktc) thoát ra và còn một chất rắn không tan. 11.6 gam 07. 40. Từ dung dịch thu được ta kết tinh được 55. Cho Fe hoà tan trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ). H2SO4 và KMnO4 D.84 gam D.19 lít D.8M B. Kết thúc phản ứng. Giá trị của m là A.5M thu được dung dịc A và 40. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y. Đốt nóng một a gam hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong môi trường không có không khí để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến hoàn toàn. Cho bột Fe vào dung dịch chứa 0. thu được dung dịch X chứa A.4 gam D. hematit . 43. 44. D. Cho 5. Giá trị V là A.54 g C.28 gam chất rắn và dung dịch X.68% B.1 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư. hematit. 18. thu được hỗn hợp khí chứa CO2.4 gam C.72 lít H2 (đkc). 14.7 gam B. được rắn A có khối lượng 3 gam. Cu.20 gam C. Ag. 16 gam MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CẦN LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT.28. Ag và Cu C. 0. Fe(NO3)2 và AgNO3 B.

15: Cho Na2CO3 tác dụng với FeCl3 không tạo ra: A. Fe3O4. Xiđerit D. no (CnH2n+3N): 2n-1 (n<5) 13 . Kim loại M là: A. 5 B. Hoà tan hỗn hợp gồm FeCO 3. D. BaCl2. CO2 C. Fe(NO3)2. đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức.FeCl3 . Hỗn hợp X gồm Al. nóng).68% 14: Cho dãy các chất: Fe. dung dịch NaOH. HCl. FeCl2. 6. C. 4. 11: Quặng sắt có hàm lượng % Fe nhiều nhất là A. 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2 KCl + I2 C. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH → Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 Các dd (dung dịch) X. Cl2 . HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no. H2SO4 (đặc. Z lần lượt là: A. FeO và Fe2O3. Fe(NO3)2. Fe2O3 C. no (CnH2nO) : -AxitCacboxylic đơn chức. FeCl3. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi (không có không khí) được chất rắn Z. 0. Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2O B. D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ 18. Ba(NO3)2. AgNO3 C. C. Pirit 12: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl. Chất rắn Z là A. MnO4–< Fe3+< I2 17 Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 . Al 13: Nung một mẫu thép có khối lượng 5g trong O2 dư thu được 0. AgNO3 dư D. Fe2O3. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 7. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. +X +Y 10: Xét phương trình phản ứng : FeCl 2 ¬  Fe → FeCl3 .0448 lít khí CO2 (đkc). B. D. B. Y lần lượt là: A. nóng). NaOH dư B. Cl2 C.84% B. Fe(NO3)2. 6 C. NH3 dư CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I. Phản ứng nào dưới đây hợp chất sắt đóng vai trò oxi hoá : A. FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc. Tính khử của Cl. nóng). BaCl2. đơn chức (CnH2nO2): -Ete đơn chức. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. 0. Zn. 1. nguội). Để bảo quản dung dịch FeCl 2 thu được không bị chuyển hó thành hợp chất sắt ba. AgNO3 dư. H2SO4 (đặc. Y. no (CnH2n+2O): -Xeton đơn chức. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HCl dư. Fe(NO3)2. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng kẽm dư. 8: Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. 10FeO + 2KMnO4 +18H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O D. Fe(NO3)3. Trong dung dịch X có chứa: A. B. người ta có thể: A. Fe3O4. I2 < MnO4–< Fe3+ D. no (CnH2nO): 2n-2 2n-3 2n-3 2n-2 (1<n<6) (2<n<7) (2<n<7) (1<n<5) 1 (n-1)(n-2) (2<n<6) 2 1 (n-2)(n-3) (2<n<7) 2 -Amin đơn chức. H2SO4 (đặc. Fe2O3. 3. Hai chất X. H2SO4 (loãng). Cl2 B. I2. D. D. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng HNO3 dư. MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần A. Fe3+< I2 < MnO4– B. HCl dư C. Cu có số mol bằng nhau. Ba(NO3)2. Fe(OH)3. Phát biểu đúng là A. C.mạnh hơn của Br – B. Cr. NaCl B. Tíng oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 C. FeCl3 D.5. nóng dư được dung dịch X. Thành % phần trăm về khối lượng của C có trong mẫu thép là: A. Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+. Fe3O4. I2 < Fe3+< MnO4– C. FeCl2. Fe(OH)3 16 Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. dung dịch HNO3 (đặc. no (CnH2nO2): -Este no. B. Hematit B. Số chất tác dụng với HNO3 đặc nguội tạo sản phẩm khử (NO2) là: A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. 0. Fe(NO3)3 D. AgNO3. FeCl2. FeO.42% D. Cho thêm vào dung dịch 1 lượng sắt dư. FeCl3. Manhetit C. Fe2(CO3)3 D. Cu. 9: Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO 3 dư. FeCl3.48% D. AgNO3 B.

mạch hở A (CnH2n+2Ox) cần k mol O2 thì: 2 k −1 + x 3 n= 4) Đốt cháy ancol đơn chức. VÔ CƠ: 1)Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thì: nkết tủa = nOH − − nCO2 (nkết tủa ≤ nCO2 ) Chú ý: Chỉ áp dụng khi biết được bazơ pư hết hoặc tạo 2 muối 2) Khi hấp thụ hết 1 lượng CO2 vào dd chứa hh gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba)OH)2 thì: nCa 2 + xem chất nào pư hết và tính kết tủa theo chất đó 3) Tính thể tích CO2 cần hấp thụ vào dd Ca(OH)2 để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu : 14 Tính nCO 2 − − nCO2 .. n peptit tối đa tạo bởi hh gồm x amino axit khác nhau Số n peptitmax = xn 6) Tính số triglixerit tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic béo: Số trieste = n 2 ( n + 1) 2 7) Tính số ete tạo bởi hh n ancol đơn chức: Số ete = n( n +1) 2 8) Tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl. no (hoặc hh ancol đơn chức. cháy cho n CO2 .n H 2O = k nA thì A có số π = (k+1) 10)* Cho hỗn hợp gồm anken CnH2n và H2 có PTK là M1. no: H% = 2 -2 MX MY II. sau đó cho dd sau pư tác dụng vđủ với b mol NaOH: mA = MA b −a m 9) Tính số liên kết π theo số mol CO2 và H2O thu đc khi đốt cháy: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở. …. tạo hh X thì: %Apư = MA −1 MX 12) Tách V(lít) ankan A  V’ (lít) hh X thì: MA = V' MX V 13) *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anken: tiến hành pư hiđro hoá hh X (C nH2n và H2 có tỉ lệ mol 1:1).. sau pư tạo hh Y thì: H% = 2 -2 MX MY *Tính hiệu suất pư hiđro hoá anđehit đơn chức. tetra. tri. no) tạo thành CO 2 và H2O thì: mancol = m H 2O - mCO2 11 5) Tính số đi. sau đó so sánh với 3 . sau khi cho đi qua bột Ni nung nóng tạo ra hh không làm mất màu dd Br 2 và có PTK là M2 thì: n= ( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) Chú ý: Dùng khi H2 dư hoặc M2<28 đvC *Đối với ankin: n = 2( M 2 − 2) M 1 14( M 2 − M 1 ) 11) Tính % ankan A tham gia pư tách (gồm tách nước và cracking): tách ankan A.2) Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào pư cháy: nCO2 Số C = n H 2O − nCO2 3) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no.

 nCO2 = n↓   nCO2 = nOH − − n↓ 4)Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuát hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 3n↓   nOH − = 4n Al3+ − n↓ 5) Tính thể tích dd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu  nH + = n↓   nH + = 4nAlO2− − 3n↓ 6) Tính thể tích dd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để thu đc lượng kết tủa theo yêu cầu:  nOH − = 2n↓   nOH − = 4nZn2+ − 2n↓ 7) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 tạo khí H2: mmuối sunfat = mhỗn hợp kim loại + 96 n H 2 * Dung dịch HCl tạo khí H2: mmuối clorua = mhỗn hợp kim loại + 71 n H 2 8) Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng: * Dung dịch H2SO4 loãng: mmuối sunfat = mhỗn hợp oxit kim loại + 80 n H 2 SO4 * Dung dịch HCl : : mmuối clorua = mhỗn hợp oxit kim loại + 27.( 3n NO + n NO2 + 8n N 2O + 10n N 2 ) Không tạo khí nào thì số mol khí đó bằng 0 10)Tính số mol HNO3 cần dùng để hoà tan hỗn hợp các kim loại (HNO3 phải dư để nếu có Fe thì sẽ ko tạo muối Fe2+): n HNO3 = 4n NO + 2n NO2 + 12n N 2 + 10n N 2O + 10n NH 4 NO3 15 .5 n HCl 9) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO 3 dư (không có sự tạo thành NH4NO3): mmuối nitrat = mkim loại + 62.

số mol nOH − = 4 n M n + OH − dùng để kết tủa hoàn toàn ion Mn+ sau đó tan hết kết tủa là: =4 n M 16 .n cần dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại tạo ra SO2: n H 2 SO4 = 2n SO2 Chú ý: Nếu có Fe dư.n tạo khí SO2: mmuối = mkim loại + 96 n SO2 12) Tính số mol H2SO4đ. dư  NO: * Hoà tan X bằng HNO3 đặc. Fe có thể pư với Fe3+ 13) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với HNO 3 dư: * Tạo khí NO: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 24nNO) 80 * Tạo khí NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 * Tạo cả NO và NO2: mmuối = 242 (mhỗn hợp + 8 n NO2 + 24nNO) 80 14) Tính khối lượng muối thu được khi cho hh Fe và các oxit sắt (dù hỗn hợp có bao nhiêu chất cũng cho 1 kết quả) tác dụng với H2SO4đ. giải phóng khí SO2: mmuối = 400 (mhỗn hợp + 16 n SO2 ) 160 15) Tính khối lượng Fe đã dùng ban đầu khi oxi hoá lượng sắt này bằng oxi  hh rắn X.11) Tính khối lượng muối sunfat thu được khi cho hỗn hợp các kim loại pư với H 2SO4đ.n dư. nếu: * Hoà tan X bằng HNO3 loãng. nóng. dư  NO2: mFe = mFe = 56 ( mhỗn hợp + 24nNO) 80 56 ( mhỗn hợp + 8 n NO2 ) 80 16) Tính thể tích NO hoặc NO2 thu được khí cho hh sản phẩm sau pư nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO 3: * * 1 [3nAl + (3x-2y) n Fe x O y ] 3 n NO2 = 3nAl + (3x-2y) n Fe x O y nNO = 17) Tính pH của dd axit yếu HA: pH = − 1 (log Kaxit + log Caxit = -log (α.Caxit) 2 18) Tính pH của dd bazơ yếu BOH: pH = 14+ 1 (log Kbazơ 2 + log Cbazơ ) 19) Tính pH của dd gồm axit yếu HA và muối NaA: pH = -(log Kaxit + log Ca Cm ) 20) *Tính hiệu suất tổng hợp NH3: Tiến hành tổng hợp từ hh X (N2 và H2) có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. sau pư tạo hh Y H% = 2 -2 MX MY 21) Cho kim loại M (có hoá trị n) có hiđroxit lưỡng tính.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful