?

Cây có thể sống ở đâu ?

Cây có thể sống ở khắp nơi : trên cạn ,dưới nước.

Kể tên một số loài cây sống ở trên cạn mà embiết và mô tả sơ qua về đặc điểm của cây đó.

Nói tên và nêu đặc điểm ích lợi của mỗi cây có trong tranh

1

2

3 1

4

Nói tên và nêu đặc điểm ,lợi ích của mỗi cây trong hình bên .
5

7

6

• Thaân thaúng coù nhieàu caønh, laù. Quaû mít to coù gai. • Lôïi ích: cho quaû ñeå aên.

CÂY PHI LAO

• Thaân goã, thaúng. Laù hình kim. • Lôïi ích: chaén gioù, chaén caùt

CÂY NGÔ (BẮP)

• Thaân meàm, khoâng coù caønh. • Lôïi ích: cho baép ñeå aên.

CÂY ĐU ĐỦ

• Thaân thaúng coù nhieàu caønh laù. • Lôïi ích: cho quaû ñeå aên.

• Coù hình daïng gioáng nhö xöông roàng. Quaû moïc ñaàu caønh. • Lôïi ích: cho quaû ñeå aên.

CÂY SẢ

• Khoâng coù thaân, chæ coù laù. Laù daøi. • Lôïi ích: cho cuû ñeå aên.

CÂY LẠC (ĐẬU PHỘNG )

• Khoâng coù thaân, moïc lan treân maët ñaát, ra cuû. • Lôïi ích: cho cuû ñeå aên.

CÂY ĂN QUẢ

-Cây mít. -Cây đu đủ. -Cây thanh long.

CÂY BÓNG MÁT

-Cây mít.

CÂY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

-Cây ngô. -Cây lạc.

Moät soá loaïi caây coù boùng maùt vaø laáy goã.

• Caây goã lim

Caây baùch

Moät soá caây laøm thuoác •Caây ñinh •Caây tía laêng toâ

Keát luaän:
• Coù raát nhieàu loaøi caây soáng treân caïn thuoäc caùc loaïi caây khaùc nhau, tuøy thuoäc vaøo lôïi ích cuûa chuùng. Caùc loaïi caây ñoù ñöôïc duøng ñeå cung caáp lương thực, thöïc phaåm, laøm thuoác… cho con ngöôøi, ñoäng vaät.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P X Ư Q

H U

O A Q M

A G U I G R Ô Ư Ơ

C Â Y T R Ê N C A N

U C T Ô G A H G

C

Ơ T

N H D

N

G

U Â U

H

Ư

10

9

7

7

6

5

4

3

2

1

1

Loài hoa tượng
trưng cho mùa thu.

2

Qủa màu đỏ , dùng để thổi xôi

3 Họ hàng nhà cam .

4 •4

Qủa gì có gai ?

5 Loài cây Có thể sống ở sa mạc .

6 Một bộ phận không thể thiếu được của cây .

7

Cây lá hình kim ,không thể thiếu được trong ngày tết Nô-en?

8

Quả gì bà của chúng ta hay ăn ?

9

Quả gì lòng đỏ vỏ xanh hạt màu đen .

10

Loài hoa thường nở vào ,mùa hè và hay có ở sân trường .