P. 1
Don Xin Chuyen Don Vi Cong Tac

Don Xin Chuyen Don Vi Cong Tac

|Views: 10|Likes:
Được xuất bản bởiHuynh Quoc Bao
Don Xin Chuyen Don Vi Cong Tac
Don Xin Chuyen Don Vi Cong Tac

More info:

Categories:Types
Published by: Huynh Quoc Bao on Jan 02, 2014
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

Quy trình xin chuyển đơn vị công tác, TCHC- Mẫu 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
…….…, ngy … tháng… n!"……..
ĐN XIN CH!"#N ĐN V$ C%NG T&C
#$nh g%i & - '(n )iá" Hi*u+
- ,h-ng T. ch/c 0 Hnh ch$nh+
- 12nh đ34………………………………………+
- 12nh đ34………………………………………
Tôi t5n& ………………………………………………………...............6(" + 67 
8inh ngy…….tháng……n!"………..6ơi 9inh&……………………………………..
8: đi*n th43i cá nh;n&…………………………………………………………………
<ơn vị hi*n đ(ng công tác&……………………………………………………………
Ch/c v= hi*n t3i&………………………........................................................................
Trình đ>&……………………………………………………………………………….
6(y tôi ?" đơn ny @$nh đA nghị '(n )iá" hi*u, ,h-ng T. ch/c 0 Hnh ch$nh v
?2nh đ34 các đơn vị xB" xCt v chDE nhFn ch4 tôi đGHc chuyển đIn công tác t3i đơn
vị "Ji ? ………………………………………………………………………………
#ể tK ngy…….tháng……..n!"…............
1L M4 xin chuyển & ……………………………………………………………………
#hN n!ng đN" ON4 công vi*c tr4ng thPi gi(n xin chuyển công tác&…………………..
…………………………………………………………………………………………
Tôi c(" đ4(n chDE hnh nghi5" chQnh các Ruy định cS( nh trGPng v h4n thnh
công vi*c On gi(4 ch4 đơn vị đ(ng công tác đTy đS v đUng thPi h3n.
Tr;n trVng cN" ơn.W.
' (I)N CỦA ĐN V$ *!+N ,' N-./0 l12 34n
<Xng L ch4 ông YOZ……………........................
đGHc chuyển công tác @ể tK ngy … tháng … n!"……
T5.6n- 34n 78
………………………..
……………………………..
9h: d;<=> c?@
' (I)N CỦA ĐN V$ TI)9 NHAN B@n G0C2 H0=;
<Xng L nhFn ông YOZ……………........................
đGHc nhFn công tác @ể tK ngy … tháng … n!"……
T5.6n- 34n 78

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->