BÀI MỞ ĐẦU

-------o0o-------

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
I- Mục đc!
Nắm vững đối tượng, mục đich va nội dung môn học Giao dục quốc phong an
ninh (GDQP-AN),
Bôi dưõng nhân cach, phâm chât đao đuc, trung thanh voi ly tưong độc lâp dân tộc
va chu nghia xã hội
Nâng cao náng luc đap ung cac yêu câu nhiêm vụ bao vê Tô quốc Viêt nam Xã hội
Chu nghia.
II- "#$ c%$
Sinh viên phai xac đinh rõ trach nhiêm học tâp, co thai độ đung đắn va nghiêm tuc
trong viêc học tâp môn GDQP-AN.
Sinh viên phai tich cuc ren luyên, tham gia xây dung va cung cố nên quốc phong
toan dân (QPTD), an ninh nhân dân (ANND) ngay khi đang học tai nha trưong đai
học cung như khi ra công tac sau nay.
III- Đ&' ()*+, +,!'#+ c-$
Môn học GDQP AN tâp trung vao những vân đê co ban sau:
¹ Dưong lối quân su cua Dang Cộng san Viêt Nam;
¹ Công tac quốc phong an ninh;
¹ Quân su va kÿ náng quân su (chiên thuât, kÿ thụât quân su).
Những vân đê co ban trong nội dung nghiên cuu vê đưong lối quân su cua Dang:
- Những quan điêm ly luân co ban vê đưong lối quân su cua Dang, bao
gôm: những vân đê co ban cua học thuyêt Mac Lênin, tư tưong Hô Chi Minh vê
chiên tranh, quân đội va bao vê Tô quốc; quan điêm cua Dang vê xây nên QPTD,
ANND, chiên tranh nhân dân (CTND) bao vê Tô quốc, xây dung luc lượng vu
trang nhân dân (LLVTND), kêt hợp phat triên kinh tê - xã hội (KT-XH) voi táng
cưong cung cố quốc phong an ninh (QP-AN) va một số nội dung co ban vê lich
su nghê thuât quân su Viêt nam qua cac thoi ky.
- Học thuyêt Mac Lênin, tư tưong Hô Chi Minh vê chiên tranh, quân đội va bao
vê Tô quốc mang tinh cach mang va khoa học sâu sắc. No la co so ly luân đê Dang
ta đê ra chu trưong, đưong lối chiên lược xây dung va phat triên nên QPTD, xây
dung LLVTND, tiên hanh CTND bao vê Tô quốc.
- Xac đinh nhiêm vụ bao vê Tô quốc trong giai đoan moi hiên nay: bao vê toan ven
lãnh thô Viêt Nam; bao vê vung troi, vung biên va hai đao; bao vê nhân dân, bao
vê Dang, bao vê chê độ, bao vê thanh qua cach mang, bao vê nên ván hoa cua dân
tộc.
- Biêt kê thua va phat triên những truyên thống quân su độc đao cua dân tộc,
những đác trưng cua nghê thuât quân su Viêt Nam: 'ca nưoc chung long chung suc
đanh giác¨, 'lây it đich nhiêu¨, ' lây đoan binh đê chê trưong trân¨.
- Qua nghiên cuu những vân đê co ban trong nội dung đưong lối quân su
cua Dang (học phần GDQP 1) giup cho sinh viên nhân thuc rõ hon vê đưong lối
quân su cua Dang ta, vê học thuyêt Mac Lênin, tư tưong Hô Chi Minh vê chiên
tranh, quân đội va bao vê Tô quốc, tao ra niêm tin khoa học đê sinh viên tiêp tục
học tâp, ren luyên phâm chât đao đuc, ly tưong cach mang, gop phân thuc hiên
thắng lợi su nghiêp bao vê va7 xây dung thanh công Tô quốc Viêt Nam Xã hội
Chu Nghia.
IV- P!).+, /!0/ 1$2+ 34 /!).+, /!0/ +,!'#+ c-$
4.1 Co so phưong phap luân
Co so phưong phap luân chung nhât va xuyên suốt cho môn học GDQP-AN
la học thuyêt Mac Lênin va tư tưong Hô Chi Minh. Trong đo những nội dung vê
chiên tranh, quân đội va bao vê Tô quốc; xây nên QPTD, ANND, CTND; xây
dung LLVTN; kêt hợp phat triên kinh tê - xã hội voi táng quốc phong an ninh .
la nên tang thê gioi quan va nhân thuc luân cua su nghiên cuu, cua qua trinh vân
dụng phat triên đưong lối quân su cua Dang ta.
Qua trinh nghiên cuu, xac đinh học thuyêt Mac Lênin va tư tưong Hô Chi
Minh lam co so phưong phap luân phat triên giao dục quốc phong an ninh đoi
hoi nắm vững va vân dụng đung đắn cac quan điêm tiêp cân khao học sau:
- Quan điểm hệ thống: Nghiên cuu, phat triên giao dục quốc phong an ninh
phai bao đam tinh toan diên, tông thê.
- Quan điểm lịch sử, lôgíc: Nghiên cuu, phat triên giao dục quốc phong an
ninh trong su phat triên cua đối tượng theo thoi gian va không gian trong những
điêu kiên lich su cụ thê, phu hợp quy luât.
- Quan điểm thực tin: Nghiên cuu, phat triên giao dục quốc phong an
ninh bam sat thuc tiên xây dung quân đội va công an nhân dân, xây dung nên
quốc phong toan dân, bao đam bao vê vững chắc Tô quốc trong giai đoan moi hiên
nay.
4.2 Phưong phap nghiên cuu
Giao dục quốc phong an ninh la một môn khoa học trong hê thống khoa học quân
su, câu truc môn học giao dục quốc phong an ninh theo hê thống tu thâp đên
cao, co tinh kê thua va phat triên, vi vây no cân phai được tiêp cân nghiên cuu phu
hợp theo tung nội dung va vân đê nghiên cuu cụ thê.
Nghiên cuu môn học giao dục quốc phong an ninh cân dua vao những phưong
phap co ban sau:
- Nghiên cuu ly thuyêt: su dụng phưong phap hê thống hoa, phân tich, tông hợp,
phân loai, mô hinh hoa, nêu gia thuyêt. đê rut ra những kêt luân khoa học bô
sung cho nội dung giao dục quốc phong an ninh.
- Nghiên cuu thuc tiên: su dụng phưong phap quan sat, điêu tra, khao sat thuc tê,
nghiên cuu san phâm va kêt, đuc kêt thuc tiên, tông kêt kinh nghiêm.đê kiêm
đinh tinh xac thuc va su đung đắn vê kiên thuc giao dục quốc phong an ninh.
- Dối voi cac nội dung vê kÿ náng quân su, kÿ náng quốc phong, an ninh, kÿ náng
thao tac va thuc hanh cân ap dụng kêt hợp giữa ly thuyêt va thuc hanh đê bao đam
linh hội tốt nhât kiên thuc ly luân va thuc tiên.
- Cac nội dung giang day cân su dụng phưong phap tao tinh huống, nêu vân đê, đối
thoai, tranh luân đê lam sang to nội dung dua trên co so thuc tiên chung minh. Cân
ap dụng cac thiêt bi, phưong tiên kÿ thuât, thông tin tư liêu hô trợ giang day.đê
nâng cao chât lượng học tâp va nghiên cuu môn học GDQP-AN.
V- G'5' (!'6$ 78+ !9c
5.1 Dác điêm môn học GDQP-AN
Môn học giao dục quốc phong an ninh la môn học bắt buộc được quy đinh trong
chưong trinh giao dục đai học, cao đáng, trung học chuyên nghiêp va trung học
phô thông. Tuy theo câp học ma môn học giao dục quốc phong an ninh được bố
tri theo nội dung khac nhau.
Môn học giao dục quốc phong an ninh được tô chuc giang day trong cac trưong
học nhám giup cho sinh viên đat được mục tiêu giao dục ' hinh thanh va bôi dưõng
nhân cach, phâm chât va náng luc công dân, đap ung yêu câu cua su nghiêp xây
dung va bao vê tô quốc¨.
Giao dục quốc phong an ninh la môn học bao gôm kiên thuc khoa học xã hội,
nân ván, khoa học tu nhiên va khoa học kÿ thuât quân su.
Học phân GDQP 1 (Dưong lối quân su cua Dang) trang bi cho sinh viên, học sinh
những kiên thuc co ban vê quan điêm, đưong lối quân su cua Dang, bao gôm
những vân đê vê chiên tranh, quân đội va bao vê Tô quốc; quan điêm cua Dang vê
xây nên QPTD, ANND, CTND bao vê Tô quốc, xây dung LLVTND, kêt hợp phat
triên KT-XH voi cung cố QP-AN va một số nội dung co ban vê lich su nghê thuât
quân su Viêt Nam.
5.2 Câu truc nội dung học phân GDQP- AN 1 (tông số 45 tiêt ly thuyêt)
Học phân GDQP 1: Dưong lối quân su cua Dang gôm 6 bai.
Bai 1: Quan điểm c!a ch! ngh"a #$c % &'nin, t( t()ng *+ ,hí #inh -. chi/n
t0anh, 1u2n đ3i -4 567 -ệ 89 1uốc:
Bai 2: ;2< =ựng n.n 1uốc ph>ng t74n =2n, an ninh nh2n =2n:
Bai 3: ,hi/n t0anh nh2n =2n 567 -ệ 89 1uốc ?iệt @am ;A h3i ,h! ngh"a;
Bai 4: ;2< =ựng lực l(Bng -C t0ang nh2n =2n ?iệt @am:
Bai 5: D/t hBp ph$t t0iển Einh t/ F GA h3i -Hi tIng c(Jng c!ng cố 1uốc ph>ng F an
ninh:
Bai 6: @ghệ thuKt 1u2n sự ?iệt @amL
5.3 Tô chuc giang day va đanh gia kêt qua học tâp
Viêc tô chuc giang day va đanh gia kêt qua học tâp môn GDQP-AN được quy đinh
chi tiêt theo Quyêt đinh số 69/2007/QD BGDDT ngay 14 thang 11 nám 2007 cua
Bộ Giao dục & Dao tao.B4' :
;U<N ĐI=M C>< CH> NGH?< MÁC @ AÊ-NINB
TƯ TƯỞNG HC CHD MINH VE CHIFN TG<NHB
;UHN ĐII VÀ BJK VL TM ;UỐC

IN ;U<N ĐI=M C>< CH> NGH?< MÁC - AÊ-NINB TƯ TƯỞNG HC CHD
MINH VE CHIFN TG<NH VÀ ;UHN ĐII
ON ;$P+ đ'Q7 cRP c!R +,!SP M0c -A#-+'+B () ()T+, HU C! M'+! 3V c!'W+
(XP+!
a. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về chiến tranh
F ,hi/n t0anh l4 m3t hiện t(Bng lịch sử % GA h3i
¹ Cac Mac, Ang-ghen đã chung minh: qua trinh phat triên cua xã hội loai ngưoi đã
co giai đoan chưa tung co chiên tranh. Do la thoi ky công xã nguyên thuy(CXNT)
keo dai hang van nám con ngưoi chưa biêt chiên tranh la gi.
¹ Vi sao thoi ky CXNT chưa co chiên tranh? Dác trưng cua chê độ nay la trinh độ
phat triên cua luc lượng san xuât (LLSX) hêt suc thâp kem, tô chuc xã hội con so
khai, con ngưoi sống hoan toan phụ thuộc vao tu nhiên. Dộng luc co ban cua su
phat triên xã hội công xã nguyên thuy la cuộc đâu tranh giữa con ngưoi voi tu
nhiên.
¹ Trong xã hội CXNT co cac mâu thuân va xung đột giữa cac bộ lac (kê ca xung
đột vu trang) ch• la thu yêu, không mang tinh xã hội. Nhưng cuộc tranh gianh đât
đai, cac khu vuc sán bắn, hai lượm, cac bãi chán tha, cac hang động ch• la đâu
tranh đê sinh tôn. Trong cac cuộc xung đột ây đã co yêu tố bao luc vu trang, tuy
nhiêu yêu tố bao luc vu trang ch• co y nghia đê thoa mãn cac nhu câu kinh tê truc
tiêp cua cac bộ lac. Vi vây, Cac Mac, €ng-ghen coi đây như la một hinh thuc lao
động nguyên thuy.
¹ Bât châp thuc tê đo, cac học gia tư san cho ráng, chiên tranh đã co ngay tu
đâu khi xuât hiên xã hội loai ngưoi va không thê nao loai tru được. Mục đich cua
họ la che đây cho chiên tranh xâm lược do giai câp tư san phat động.
F @gu+n gốc chi/n t0anh, tM sự GuNt hiện ch/ đ3 t( hOu, giai cNp -4 nh4 n(Hc
¹ Cac Mac, €ng-ghen kháng đinh, chiên tranh gắn voi bao luc, ra đoi trong một
giai đoan lich su nhât đinh, khi luc lượng san xuât phat triên, náng xuât lao động
táng cao đên muc tao ra gia tri tháng dư, đo la nguôn gốc kinh tê, xã hội cua chiên
tranh.
¹ Thoi ky chiên tranh xuât hiên. Do la tu khi xã hội CXNT tan rã va su hinh
thanh kinh tê xã hội chiêm hữu nô lê, chê độ chiêm hữu nô lê xuât hiên chê độ tư
hữu vê tư liêu san xuât, tu đo dân đên su phân chia giai câp, nha nưoc. Do la
nguôn gốc sâu xa cua bât binh đáng xã hội.
¹ Phat triên luân điêm cua Cac Mac, Ang-ghen, Lê-nin ch• rõ : Trong thoi đai đê
quốc chu nghia, chiên tranh bắt nguôn tu chinh ban chât cua CNTB, CNDQ. Chiên
tranh la ban đưong cua chu nghia đê quốc, con chu nghia đê quốc thi con chiên
tranh, muốn xoa bo chiên tranh phai tiêu diêt chu nghia đê quốc.
Như vậy, chiên tranh co nguôn gốc tu chê độ chiêm hữu tư nhân vê TLSX, co đối
khang giai câp va co ap buc, boc lột. Chiên tranh không phai bắt nguôn tu ban
náng sinh vât cua con ngưoi, không phai la đinh mênh va cung không phai la hiên
tượng tôn tai vinh viên. Muốn xoa bo chiên tranh phai xoa bo nguôn gốc sinh ra
no.
- P6n chNt chi/n t0anh l4 E/ tQc chính t0ị 5Rng th! đ7Sn 5S7 lực
¹ Cac Mac, Ang-ghen, Lê-nin cho ráng, ban chât cua chiên tranh la kê tục chinh
tri cua một giai câp, một nha nưoc nhât đinh, báng thu đoan bao luc. Chiên tranh la
phưong tiên, la thu đoan phục vụ cho mục đich chinh tri cua cac giai câp, cac nha
nưoc boc lột.
¹ Quan hê giưã chiên tranh va chinh tri. Chiên tranh phục vụ cho mục đich
chinh tri, chinh tri chi phối toan bộ tiên trinh va kêt cục chiên tranh, chinh tri quyêt
đinh đưong lối chiên lược, tô chuc luc lượng va cung cố hâu phưong. cua chiên
tranh. Lê-nin ch• rõ 'mọi cuộc chiên tranh đêu gắn liên voi chê đô chinh tri sinh ra
no¨, chinh tri chi phối chiên tranh tu đâu đên cuối. Không co chinh tri 'siêu giai
câp¨, cac cuộc chiên tranh đêu mang mục đich chinh tri va giai câp. Giữa chiên
tranh va chinh tri co quan hê chát ch•.
- 8ính chNt chi/n t0anh
¹ Cán cu va phân chia chiên tranh. Cac Mac, Ang-ghen cán cu vao đia vi lich su
cua cac giai câp, đối voi su phat triên xã hội va mục đich chinh tri cua cac cuộc
chiên tranh, đã phân chia chiên tranh thanh chiên tranh tiên bộ va chiên tranh phan
động.
¹ Lê-nin cán cu vao điêu kiên lich su gây ra chiên tranh; phân chia chiên tranh
thanh chiên tranh Cach mang va chiên tranh phan Cach mang, chiên tranh chinh
nghia va chiên tranh phi nghia.
¹ Chiên tranh tiên bộ (Cach mang chinh nghia). Bao gôm những cuộc nộ chiên
cua giai câp bi ap buc, bốc lột chống lai giai câp ap buc boc lột, cuộc chiên tranh
giai phong dân tộc, cua nhân dân lao động chống lai bọn thuc dân, đê quốc xâm
lược.
¹ Chiên tranh phan động (phan Cach mang phi nghia). Bao gôm những cuộc
chiên tranh đi xâm lược đât đai, nô dich cac dân tộc khac.
¹ Nắmvững quan điêm chu nghia Mac Lê-nin vê chiên tranh co y nghia: giup
chung ta co co so đâu tranh phê phan cac luân điêu sai trai nhám bôi nhọ xuyên tac
đi đên phu đinh chu nghia Mac Lê-nin vê chiên tranh. Dông thoi bao vê, phat
triên quan điêm chu nghia Mac Lê-nin, chống lai cuộc chiên tranh xâm lược cua
k‚ thu, bao vê vững chắc Tô quốc XHCN trong điêu kiên moi.
YN Tư tưởng ! "h# Minh về chiến tranh
F Ph2n 5iệt 0T sự đối lKp mQc đích chính t0ị c!a chi/n t0anh G2m l(Bc -4 chi/n
t0anh chống G2m l(Bc
¹ Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh, mục đich chinh tri cua chiên tranh xâm
lược la cưop nưoc, thống tri cac dân tộc. Mục đich chinh tri cua chiên tranh chống
xâm lược la bao vê độc lâp dân tộc, chu quyên quốc gia.
¹ Noi vê mục đich cua cuộc khang chiên chống thuc dân Phap, Ngưoi kháng
đinh: 'Ta ch• giữ gin non sông, đât nưoc cua ta. Ch• chiên đâu cho quyên thống
nhât va độc lâp cua Tô Quốc. Con thuc dân phan động Phap thi mong án cưop
nưoc ta, mong bắt dân ta lam nô lê¨.
Như vậy, Chu tich Hô Chi Minh đã ch• rõ, cuộc chiên tranh do thuc dân Phap
tiên hanh o nưoc ta la cuộc chiên tranh xâmlược, cưop nưoc ta, bắt dân ta lam nô
lê. Ngược lai cuộc chiên tranh cua nhân dân ta, chống thuc dân Phap la giữ gin non
sông đât nưoc, bao vê chu quyên thống nhât va độc lâp cua Tô quốc.
F ;$c định tính chNt GA h3i c!a chi/n t0anh, EhUng định ph6i =Vng 5S7 lực ,$ch
mSng để gi4nh chính 1u<.n -4 giO ch! 1u<.n
¹ Chu tich Hô Chi Minh đã xac đinh tinh chât xã hội cua chiên tranh, chiên
tranh xâm lược la phi nghia, chiên tranh chống xâm lược la chinh nghhia, nhám
giup nhân dân ta ung hộ chiên tranh chinh nghia, phan đối chiên tranh phi nghia.
¹ Phai dung bao luc Cach mang đê gianh lây chinh quyên va giữ chinh quyên.
Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh:'Chê độ thuc dân, tu ban thân no đã la một hanh
động bao luc¨, độc lâp tu do không thê câu xin ma co được, phai¨ dung bao luc
Cach mang chống bao luc phan cach mang, gianh lây chinh quyên va bao vê chinh
quyên¨
¹ Nhưng yêu tố tao thanh bao luc Cach mang. Theo tư tưong Hô Chi Minh la:
suc manh cua toan dân, báng ca luc lượng chinh tri va luc lượng vu trang gôm ba
thu quân lam nong cốt, kêt hợp chát ch• giữa đâu tranh chinh tri voi đâu tranh vu
trang.
F 8i/n h4nh chi/n t0anh nh2n =2n =(Hi sự lAnh đS7 c!a W6ng
¹ Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh phai tiên hanh CTND. 'Vi cuộc khang
chiên cua ta la cuộc khang chiên cua toan dân, vu trang nhân dân¨ Ngưoi chu
trưong phai dua vao dân, coi 'dân la gốc¨ đê 'xây dung thắng lợi¨.
¹ Tiên hanh CTND toan dân đanh giác, Chu tich Hô Chi Minh kêu gọi:¨Bât ki
đan ông, đan ba, bât ki ngưoi gia, ngưoi tr‚, không chia tôn giao, đang phai, dân
tộc. Hê la ngưoi Viêt Nam thi phai đung lên đanh thuc dân Phap đê cuu Tô quốc¨
(ngay 19/12/1946).
Dê đanh thắng giác Mÿ xâm lược. Ngưoi tiêp tục kháng đinh 'Ba mưoi mốt
triêu đông bao ta o ca hai miên, bât ki gia tr‚, trai gai, phai la ba mưoi mốt triêu
chiên si anh dung đanh Mi cuu nưoc, quyêt gianh thắng lợi cuối cung¨.
Voi niêm tin sắc đa vao suc manh cua toan dân, trong chiên tranh, khi so sanh
luc lượng giữa ta va đich, Chu tich Hô Chi Minh viêt:
'Chung nhiêu la mây van
Minh mây nhiêu đông bao¨
¹ Toan dân đanh giác đi đôi voi đanh giác toan diên trên tât ca cac mát trân
chinh tri, quân su, kinh tê, ván hoa, ngoai giao.. theo Chu tich Hô Chi Minh
'quân su la viêc chu chốt trong khang chiên¨. Nhưng phai phối hợp chát ch• voi
cac hinh thuc khac, 'thắng lợi quân su đem lai thắng lợi cho chinh tri, thắng lợi
chinh tri s• lam cho thắng lợi quân su to lon hon¨.
Dâu tranh ngoai giao la mát trân co y nghia chiên lược trong chiên tranh, Ngưoi
chu trưong vua 'đanh¨ vua 'đam¨ đê gianh thắng lợi, đông thoi chu trọng tuyên
truyên đối ngoai đê vach mát, cô lâp k‚ thu va tranh thu su đông tinh, ung hộ, giup
đõ cua quốc tê.
Kinh tê la mát trân quan trọng cua chiên tranh, Chu tich Hô Chi Minh ch• rõ
'ruộng rây la chiên trưong, cuốc cay la vu khi, nha nông la chiên si¨, 'tay cay tay
sung, tay bua tay sung¨, ra suc phat triên san xuât đê phục vụ khang chiên.
Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh: 'ván hoa la mát trân¨ va yêu câu môi ván
nghê si phai la một chiên si trên mát trân ây.
Dối voi Chu tich Hô Chi Minh: ngán chán được chiên tranh la thượng sach,
Ngưoi cố gắng dung phưong thuc it đô mau đê gianh va giữ chinh quyên. Khi đã
phai dung chiên tranh thi su hy sinh, mât mat la không thê tranh khoi.
¹ Trong linh vuc nghê thuât quân su, Chu tich Hô Chi Minh luôn lây tư tưong
chiên lược tiên công, gianh thê chu động, đanh đich báng suc manh tông hợp cua
nhiêu luc lượng, hinh thuc, quy mô va mọi luc mọi noi. Kheo leo kêt hợp nhuân
nhuyên cac yêu tố: Thiên thoi, đia lợi, nhân hoa voi: Chi, dung, luc, thê, thoi, mưu
đê đanh va đanh thắng đich một cach co lợi nhât, tôn thât it nhât.
Như vậy$ dưoi su lãnh đao cua Dang va cua Chu tich Hô Chi Minh, nghê thuât
tiên hanh chiên tranh nhân dân toan dân, toan diên cua Viêt Nam đã phat triên đên
đ•nh cao.
- Dh$ng chi/n l2u =4i =ựa -47 sXc mYnh l4 chính
¹ Vi sao khang chiên lâu dai dua vao suc minh la chinh. Xuât phat tu hoan canh
nưoc ta la một nưoc ngheo, kinh tê kem phat triên, vua gianh được độc lâp lai phai
đưong đâu voi thuc dân, đê quốc co tiêm luc quân su lon hon minh,
¹ Khang chiên lâu dai, Chu tich Hô Chi Minh chu trưong 'vua khang chiên vua
kiên quốc¨ đê xây dung va phat triên luc lượng ta, cang đanh cang trưong thanh.
Ngưoi ch• đao: phai trưong ki khang chiên, tu luc canh sinh, 'trưong ki khang
chiên nhât đinh thắng lợi¨. Trưong ki la đanh lâu dai, lây thoi gian lam luc lượng
đê chuyên hoa so sanh dân dân thê va luc cua ta, gianh thắng lợi tung bưoc, tiên
lên gianh thắng lợi hoan toan, kêt thuc chiên tranh cang som cang tốt.
¹ Tu luc canh sinh dua vao suc minh la chinh, không y lai. 'Phai đem suc ta ma
giai phong ta¨, nhưng đông thoi phai hêt suc tranh thu su đông tinh giup đõ cua
quốc tê, tao nên suc manh tông hợp lon hon đich đê thắng chung.
¹ Nắm vững TT Chu tich Hô Chi Minh vê chiên tranh co y nghia. Dây la những
nội dung co ban ch• đao xuyên suốt va la nguôn gốc thắng lợi trong hai cuộc khang
chiên chống Phap va chống Mi cua nhân dân ta. Ngay nay những tư tưong đo con
nguyên gia tri, đinh hưong cua Dang ta trong viêc đê ra những quan điêm co ban
tiên hanh chiên tranh nhân dân bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN.
:N ;$P+ đ'Q7 cRP c!R +,!SP M0c @ A#+'+B () ()T+, HU C! M'+! 3V Z$[+ đ\'
a. Quan điểm của chủ nghĩa Mác % Lênin về &u'n đ(i
- Qu2n đ3i -4 chXc nIng 1u2n đ3iL
¹ Theo Ang-ghen, 'quân đôi la một tâp đoan ngưoi co vu trang, co tô chuc do
nha nưoc xây dung đê dung vao cuộc chiên trang tân công hoác chiên tranh phong
ngu¨.
Quân đội ra đoi gắn liên voi su hinh thanh, phat triên cua chê độ tư hữu, co giai
câp, nha nưoc va chiên tranh.
¹ Chuc náng quân đội. Quân đội la công cụ bao luc chu yêu đê bao vê lợi ich
cua giai câp thống tri va cua nha nưoc.
Cac Mac, Ang-ghen đã vach rõ: 'quân đội la công cụ chu yêu đê tiên hanh
chiên tranh¨.
Lê-nin nhân manh, 'chuc náng co ban cua quân đội đê quốc la phưong tiên
quân su đê đat mục tiêu chinh tri đối ngoai va duy tri quyên thống tri cua bọn boc
lột đối voi nhân dân lao động trong nưoc¨.
F P6n chNt giai cNp c!a 1u2n đ3i
¹ Cac Mac, Ang-ghen li giai sâu sắc ban chât cua quân đội, quân đội la công cụ
bao luc vu trang cua một giai câp, một nha nưoc nhât đinh. Ban chât giai câp cua
quân đội la ban chât cua giai câp cua nha nưoc đã tô chuc, nuôi dưõng va su dụng
no. Quân đội giai câp tư san mang ban chât giai câp tư san, Quân đội giai câp vô
san mang ban chât giai câp vô san
¹ Không co quân đội 'siêu giai câp¨ 'trung lâp vê chinh tri¨ hoác la luc lượng
bao vê lợi ich cho mọi tâng lop trong xã hội. Luân điêu 'phi chinh tri hoa quân
đội¨ cua giai câp tư san thuc chât la muốn phu đinh su lãnh đao cua Dang cộng san
đối voi quân đội, hong vô hiêu hoa quân đội cua giai câp vô san.
F ZXc mSnh chi/n đNu c!a 1u2n đ3i
¹ Cac Mac, Ang-ghen kháng đinh. Suc manh chiên đâu cua quân đội, phụ thuộc
va rât nhiêu nhân tố như: con ngưoi, cac điêu kiên kinh tê, chinh tri, ván hoa, xã
hội, vu khi trang bi, khoa học quân su va phưong thuc san xuât.......
¹ Lê-nin ch• rõ: suc manh chiên đâu cua quân đội phụ thuộc vao nhiêu yêu tố.
Trong đo kháng đinh vai tro quyêt đinh cua nhân tố chinh tri, tinh thân trong chiên
tranh, Ngưoi noi: 'trong mọi cuộc chiên tranh, rốt cuộc thắng lợi đêu tuy thuộc vao
trang thai chinh tri tinh thân cua quân chung đang đô mau trên chiên trưong quyêt
đinh¨.
F @gu<'n t[c G2< =ựng 1u2n đ3i Eiểu mHi c!a &'Fnin
¹ Lê-nin đã kê tục, bao vê va phat triên ly luân cua Cac Mac, Ang-ghen vê quân
đội va vân dụng xây dung thanh công quân đội kiêu moi cua giai câp vô san o
nưoc Nga Xô Viêt.
¹ Những nguyên tắc co ban vê xây dung Hông Quân la: Dang Cộng san lãnh
đao Hông quân, táng cưong ban chât giai câp công nhân; đoan kêt thống nhât quân
đội voi nhân dân; táng cưong voi chu nghia quốc tê vô san; xây dung chinh quy;
không ngung hoan thiên co câu tô chuc; phat triên hai hoa cac quân chung,binh
chung; sƒn sang chiên đâu. Trong đo su lãnh đao cua Dang Cộng san la nguyên tắc
quan trọng nhât, quyêt đinh suc manh, su tôn tai, phat triên, chiên đâu, chiên thắng
cua Hông quân.
¹ Ngay nay, những nguyên tắc vê xây dung quân đội kiêu moi cua Lê-nin vân
giữ nguyên gia tri. Do la ly luân cho cac Dang Cộng san đê ra phưong hưong tô
chuc xây dung quân đội cua minh.
). Tư tưởng ! "h# Minh về &u'n đ(i
F QW@D?@ mang 56n chNt giai cNp công nh2n, tính chNt nh2n =2n -4 tính =2n
t3c s2u s[cL
¹ Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh 'tô chuc quân đội công nông¨ chuân bi luc
lượng cho tông khoi nghia. Xây dung quân đội kiêu moi cua giai câp công nhân va
nhân dân lao động, đát dưoi su lãnh đao cua Dang Cộng san Viêt Nam.Vi vây,
ngay tu đâu,
Chu tich Hô Chi Minh xac đinh: 'Quân đội nhân dân Viêt Nam mang ban chât
giai câp công nhân, tinh nhân dân va tinh dân tộc sâu sắc¨.
Chu tich Hô Chi Minh khai quat: 'Quân đội ta trung voi Dang, hiêu voi dân, sƒn
sang chiên đâu hy sinh vi độc lâp, tu do cua Tô quốc, vi CHXN. Nhiêm vụ nao
cung hoan thanh, kho khán nao cung vượt qua, k‚ thu nao cung đanh thắng¨
¹ Tinh nhân dân, tinh dân tộc cua QDND. Quân đội ta bao gôm những con em
cua nhân dân lao động cac dân tộc Viêt Nam. Quan hê mât thiêt giữa quân đội voi
nhân dân đã tro thanh ban chât, truyên thống tốt đep cua 'bộ đội Cụ Hô¨, Chu tich
Hô Chi Minh kháng đinh: 'Quân đội ta la quân đội nhân dân, do nhân dân xây
dung, vi nhân dân ma chiên đâu¨. Ngưoi thưong xuyên quan tâm xây dung mối
quan hê mau thit giữa quân đội voi nhân dân, coi đo la nguôn gốc tao nên suc
manh cua quân đội. Ngưoi vi: 'dân như nưoc, quân như ca¨ 'quân va dân như ca
voi nưoc¨,
¹ Dối voi QDND Viêt Nam, ban chât giai câp công nhân, tinh nhân dân, tinh
dân tộc la một thê thống nhât không thê tach roi.
F 89 chXc &&?8 nh2n =2n ?iệt @am.
¹ Tô chuc LLVTNNVN gôm ba thu quân: bộ đội chu luc, bộ đội đia phưong,
dân quân tu vê. Bộ đội chu luc, bộ đội đia phưong hợp thanh quân đội nhân dân
Viêt Nam.
¹ Chu tich Hô Chi Minh ch• rõ: xây dung LLVT, phai trên co so xây dung luc
lượng chinh tri cua quân chung. Xây dung quân đội chinh qui phai lua chọn can
bộ, chiên si tu cac đội du kich, cac đội tu vê. Khi xây dung quân đội chinh qui vân
duy tri dân quân du kich va LLVT đia phưong. Do chinh la hinh thuc tô chuc
LLVTNDVN gôm ba thu quân: bộ đội chu luc, bộ đội đia phưong va dân quân du
kich.
F ZXc mSnh c!a 1u2n đ3i nh2n =2n ?iệt @amL
¹ La suc manh tông hợp, trong đo yêu tố con ngưoi, yêu tố chinh tri tinh thân giữ
vai tro quyêt đinh. Hô Chi Minh noi: 'suc manh Quân đội nhân dân Viêt Nam la
suc manh tông hợp cua nhiêu yêu tố: chinh tri tinh thân, k• luât, tô chuc, ch• huy,
vu khi trang bi, trinh độ ki chiên thuât, công tac bao đam¨.
¹ Trong cac yêu tố tao nên suc manh cua QDND. Hô Chi Minh coi yêu tố con
ngưoi voi trinh độ chinh tri giữ vai tro quyêt đinh. Ngưoi kháng đinh:¨quân ma
không co chinh tri như cây không co gốc, vô dụng lai co hai¨. Cung voi xây dung
vê chinh tri, Chu tich Hô Chi Minh đông thoi nhân manh chám lo xây dung quân
đội vê mọi mát, đê quân đội co đu suc manh chiên thắng mọi k‚ thu, hoan thanh
mọi nhiêm vụ.
¹ Dê phat huy nhân tố con ngưoi Chu tich Hô Chi Minh thưong xuyên chám lo
đên đoi sống vât chât tinh thân cua bộ đội, khuyên rán, động viên va biêu dưong
kip thoi những gưong 'ngưoi tốt, viêc tốt¨. Xac đinh 'can bộ la cai gốc cua mọi
công viêc¨, Ngưoi noi: 'tưong la k‚ giup nưoc, tưong gioi thi nưoc manh, tưong
xoang thi nưoc hen¨. Do đo, phai chám lo xây dung can bộ co đu đuc, đu tai,
Ngưoi đoi hoi môi can bộ phai co đu tư cach: tri, dung, nhân, tin, liêm, trung.
- ,hXc nIng c\ 56n c!a 1u2n đ3i l4 đ3i 1u2n chi/n đNu, đ3i 1u2n công t$c -4
đ3i 1u2n s6n GuNt.
¹ Sƒn sang chiên đâu va chiên đâu thắng lợi. La chuc náng co ban cua
QDNDVN. QD la công cụ bao luc bao vê vững chắc Tô quốc Viêt Nam, bao vê
Dang, Nha nưoc va nhân dân. Chu tich Hô Chi Minh xac đinh:¨ Chung ta phai xây
dung quân đội ngay cang hung manh va sán sang chiên đâu đê giữ gin hoa binh,
bao vê đât nưoc¨.
¹ Quân đội co chuc náng la đội quân công tac. 'Dội quân tuyên truyên¨, la quân
đội nhân dân Cach mang, quân đội cua dân, do dân, vi dân. Do la luc lượng chinh
tri, luc lượng chiên đâu trung thanh, tin cây cua Dang, Nha nưoc va nhân dân. Chu
tich Hô Chi Minh ch• rõ: 'Dội Viêt Nam Tuyên truyên giai phong quân¨, nghia la
chinh tri trọng hon quân su¨. Do đo chuc náng quân đội ta la đội quân công tac,
tich cuc vân động quân chung nhân dân thuc hiên đưong lối, chu trưong, chinh
sach cua Dang va Nha nưoc, đông thoi tham gia thuc hiên cac nhiêm vụ khac.
¹ Quân đội ta con co chuc náng la quân đội lao động san xuât. Chu tich Hô Chi
Minh xac đinh: 'hiên nay quân đội ta co hai nhiêm vụ chinh. Một la, xây dung một
đội quân ngay cang hung manh va sƒn sang chiên đâu. Hai la, thiêt thuc tham gia
lao động san xuât gop phân xây dung CNXH¨.
¹ Ba chuc náng co ban đo thê hiên ban chât, truyên thống tốt đep cua nhân dân
Viêt Nam. La QDND Cach mang, QD cua dân, do dân, vi dân. La luc lượng chiên
đâu trung thanh, tin cây cua Dang, Nha nưoc va nhân dân.
Như vậy, Chu tich Hô Chi Minh la ngưoi sang lâp, lãnh đao va ren luyên quân
đội ta. Quan triêt tư tưong cua Ngưoi, ngay nay Dang ta tiêp tục chu trưong xây
dung quân đội nhân dân cach mang, chinh qui, tinh nhuê, tung bưoc hiên đai.
IIN ;U<N ĐI=M C>< CH> NGH?< MÁC - AÊ-NINB TƯ TƯỞNG HC CHD
MINH VE BJK VL TM ;UỐC ]^ HII CH> NGH?<
ON ;$P+ đ'Q7 cRP c!R +,!SP M0c - A#-+'+ 3V Y_o 36 T` Z$&c ab !\' c!R
+,!SP
*ọc thu</t 567 -ệ t9 1uốc ;*,@ c!a &'Fnin, l4 m3t cống hi/n mHi -47 Eh7
t4ng ,@ #$cL
Th* nh+t, #$c, ]ngFgh^n nhKn định: _cu3c ,$ch mSng ,3ng s6n ch! ngh"a
Ehông nhOng s` ca tính chNt =2n t3c m4 s` đ+ng thJi G6< 0a b t07ng tNt c6 c$c
n(Hc -In minh, tXc l4 ít nhNt b ]nh, #c, Ph$p -4 WXcdL
Th* hai, thJi Ee ,$c #$c, ]ngFgh^n sống, giai cNp -ô s6n ch(a ca t9 1uốc,
n'n -Nn đ. 567 -ệ 89 1uốc GA h3i ch! ngh"a ch(a đft 0a t0ực ti/p
Th* )a, *ọc thu</t 567 -ệ 89 1uốc ;*,@ l4 m3t cống hi/n mHi c!a &'Fnin -47
Eh7 t4ng c!a ch! ngh"a #$c, đ$p Xng t0ực ti/p nhiệm -Q 567 -ệ 89 1uốc ;*,@
;ô ?i/tL
Nội dung Học thuyêt bao vê Tô quốc XHCN cua Lê-nin.
a. ,-. v/ T0 &u1c 2"N 34 m(t t+t yếu$ 5hách &uan
- Lê-nin nhân đinh: ' Chu nghia tư ban phat triên cuc ky không đêu nhau trong
cac nưoc¨ Ngưoi kêt luân ' CNXH không thê thắng lợi đông thoi trong tât ca cac
nưoc. Trưoc hêt, no thắng lợi trong một nưoc hoác trong một số nưoc¨. Thuc tê
sau thắng lợi Cach mang thang mưoi Nga, chu nghia đê quốc tim cach tiêu diêt nha
nưoc XHCN đâu tiên trên thê gioi. Do đo vân đê bao vê Tô quốc XHCN tro thanh
nhiêm vụ truc tiêp, tât yêu, khach quan. Lê-nin viêt 'kê tu ngay 25 thang Mưoi
1917, chung ta la ngưoi chu trưong bao vê Tô quốc. Chung ta tan thanh 'bao vê Tô
quốc¨, nhưng cuộc chiên tranh giữ nưoc ma chung ta đang đi toi, la một cuộc chiên
tranh bao vê Tô quốc XHCN¨.
- Mục tiêu bao vê Tô quốc XHCN, bao vê Tô quốc bao gio cung gắn voi bao vê
chê độ. Lê-nin viêt: 'bao vê CNXH voi tinh cach la Tô quốc, bao vê nưoc Cộng
hoa Xô Viêt, voi tinh cach la một đon vi trong đội quân thê gioi cua CNXH¨.Do la
một cống hiên moi cua Lê-nin.
- Lê-nin con xac đinh, nhiêm vụ bao vê Tô quốc XHCN phai tiên hanh ngay khi
giai câp vô san gianh được chinh quyên, keo dai đên hêt thoi ky qua độ cho đên khi
nao không con su phan khang cua giai câp tư san.
). 67 nghi/8 )-. v/ T0 &u1c 2"N 34 nghi9 v:$ trách nhi/m của t.4n ;'n t(c$
t.4n thể giai c+8 c<ng nh'n$ n<ng ;'n v4 nh'n ;'n 3a. đ(ng
- Bao vê Tô quốc XHCN la bao vê thanh qua to lon ma toan dân, toan thê giai
câp va nhân dân lao động vua trai qua cuộc đâu tranh gay go quyêt liêt voi k‚ thu
moi gianh được. Ngưoi ch• rõ: bao vê Tô quốc XHCN la nghia vụ, la trach nhiêm
cua toan Dang, toan dân, cua giai câp vô san trong nưoc; nhân dân lao động va giai
câp vô san thê gioi co nghia vụ ung hộ su nghiêp bao vê Tô quốc XHCN.
- Bao vê Tô quốc XHCN la bao vê lợi ich cua toan dân tộc, toan thê giai câp va
nhân dân lao động. Ngưoi noi 'không bao ngưoi ta co thê chiên thắng được một
dân tộc ma đa số công nhân va nông dân đã biêt, đã cam va trông thây ráng họ bao
vê chinh quyên cua minh, chinh quyên Xô Viêt, chinh quyên cua những ngưoi lao
động, ráng họ bao vê su nghiêp ma khi thắng lợi s• đam bao cho họ, cung như con
cai họ, co kha náng hưong thụ mọi thanh qua ván hoa, mọi thanh qua lao động cua
con ngưoi¨.
c. ,-. v/ T0 &u1c 2"N 8h-i thư=ng >uyên t?ng cư=ng tiềm 37c &u1c 8h@ng
gAn vBi 8hát triển 5inh tế->9 h(i
- Bao vê Tô quốc phai thưong xuyên táng cưong tiêm luc quốc phong, vi ban
chât đê quốc la xâm lược. Muốn đanh bai chung, Nha nưoc XHCN phai táng
cưong TLQP can thiêt, Lê-nin yêu câu: ' phai co thai độ nghiêm tuc đối voi quốc
phong¨. Ngưoi viêt:¨ điêu nguy hiêm nhât la đanh gia thâp k‚ thu, điêu đo co thê
dân toi thât bai trong chiên tranh¨.
- Táng cưong TLQP phai luôn gắn voi phat triên kinh tê, chinh tri-xã hội. Vi cac
hoat động trong linh vuc đoi sống xã hội co quan hê chát ch• voi nhau. Lê-nin
viêt:¨mối quan hê giữa tô chuc quân su cua một nưoc voi toan bộ chê độ kinh tê,
ván hoa.cua nưoc ây chưa bao gio lai hêt suc chát ch• như ngay nay.
;. C-ng "(ng D-n 39nh đE. mFi mGt D7 nghi/8 T0 &u1c 2"N
- Lê-nin ch• ra ráng: Dang Cộng san phai lãnh đao mọi mát su nghiêp bao vê Tô
quốc. Dang phai đê ra chu trưong, chinh sach phu hợp voi tinh hinh, co sang kiên
đê lôi keo quân chung va phai co đội ngu đang viên gưong mâu, hi sinh vi Tô quốc
vi nhân dân.
- Dang hưong dân, giam sat hoat động cua cac câp, cac nganh, cac tô chuc xã
hội, cac đoan thê nhân dân lao động, nhám bao vê an ninh quốc gia.
- Su lãnh đao cua Dang Cộng san la nguyên tắc cao nhât, la nguôn gốc suc manh
bao vê vững chắc Tô quốc XHCN.
:N T) ()T+, HU C! M'+! 3V Y_o 36 T` Z$&c ]HCN
a. ,-. v/ T0 &u1c 2"N 34 t+t yếu 5hách &uan$ thể hi/n H ch# &uyết t'm của
nh'n ;'n ta
- Bao vê Tô quốc XHCN la tât yêu khach quan. Chu tich Hô Chi Minh ch•
rõ:¨Cac vua Hung đã co công dung nưoc, Bac chau ta hãy cung nhau giữ lây
nưoc¨,
-„ chi giữ nưoc cua Ngưoi rât sâu sắc, kiên quyêt. Trong loi kêu gọi 'toan quốc
khang chiên¨ ngay 19/12/1946 Ngưoi noi: 'Chung ta tha hi sinh tât ca chu không
chiu mât nưoc, nhât đinh không chiu lam nô lê.
'.Hõi đông bao…
Chung ta phai đung lên…
Bât ki đan ông, đan ba, bât ki ngưoi gia, ngưoi tr‚, không chia tôn giao, đang phai,
dân tộc. Hê la ngưoi Viêt Nam thi phai đung lên đanh thuc dân Phap đê cuu Tô
quốc. Ai co sung dung sung, ai co gưom dung gưom, không co gưom thi dung
cuốc, thuông, cay, gây gộc.Du phai gian lao khang chiên, nhưng voi một long
kiên quyêt hi sinh, thắng lợi nhât đinh vê dân tộc ta…¨.
Ngay sau khi Cach mang thang † nám 1945 thanh công, trưoc su uy hiêp cua
thuc dân đê quốc va bọn phan động cac loai, Chu tich Hô Chi Minh đã cung Dang
ta đê ra nhiêu biên phap thiêt thuc đê giữ vững chinh quyên nhân dân, chuân bi cho
khang chiên lâu dai.
Trong cuộc khang chiên chống Mÿ cuu nưoc, Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh:
'Không co gi quy hon độc lâp tu do¨. 'Hê con một tên xâm lược trên đât nưoc ta,
thi con phai tiêp tục chiên đâu quet sach no đi¨.
Trong ban Di chuc, Ngưoi cán dán:¨Cuộc khang chiên chống Mÿ cuu nưoc co thê
con keo dai. Dông bao ta co thê hi sinh nhiêu ngưoi nhiêu cua. Du sao chung ta
cung quyêt tâm đanh thắng giác Mÿ đên thắng lợi hoan toan¨
Như vậy, y chi quyêt tâm giai phong dân tộc, bao vê Tô quốc la tư tưong xuyên
suốt trong cuộc đoi hoat động cua Chu tich Hô Chi Minh.
). M:c tiêu )-. v/ T0 &u1c 34 đ(c 3ậ8 ;'n t(c v4 "N2$ 34 nghĩa v: trách
nhi/m của mFi c<ng ;'n
- Mục tiêu bao vê Tô quốc. Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh:¨bao vê Tô quốc
la su gắn bo chát ch• giữa mục tiêu độc lâp dân tộc va CNXH, la su thống nhât nội
dung dân tộc, nội dung giai câp va nội dung thoi đai¨. Ngưoi ch• ro, nhân dân ta
chiên đâu hy sinh cháng những vi độc lâp, tu do cua riêng minh ma con vi độc lâp,
tu do va hoa binh trên thê gioi.
- Nghia vụ, trach nhiêm thiêng liêng cua công vê bao vê Tô quốc. Trong ban
tuyên ngôn độc lâp Chu tich Hô Chi Minh đã tuyên bố:¨Toan thê dân tộc Viêt Nam
quyêt đem tât ca tinh thân va luc lượng, tinh mang va cua cai đê giữ quyên tu do
độc lâp ây¨.
Khi Phap quay lai xâm lược nưoc ta, Ngưoi kêu gọi¨hê la ngưoi Viêt Nam thi
phai đung lên đanh thuc dân Phap cuu Tô quốc¨
Trong cuộc khang chiên chống Mÿ cuu nưoc, Ngưoi kêu gọi nhân dân ca nưoc
quyêt tâm chiên đâu đên thắng lợi hoan toan đê giai phong miên Nam, bao vê miên
Bắc tiên toi thống nhât nưoc nha.
c. 6*c mEnh )-. v/ T0 &u1c 34 D*c mEnh t0ng hI8 của c- ;'n t(c$ c- nưBc$ 5ết
hI8 vBi D*c mEnh th=i đEi
- Chu tich Hô Chi Minh luôn nhât quan quan điêm: phat huy suc manh tông hợp
trong nhiêm vụ bao vê Tô quốc XHCN. Do la suc manh cua toan dân tộc, toan
dân, cua tung ngưoi dân, cua cac câp, cac nganh tu Trung ưong đên co so, la suc
manh cua cac nhân tố chinh tri, quân su, kinh tê, ván hoa xã hội, suc manh truyên
thống voi hiên tai, suc manh dân tộc voi suc manh thoi đai.
- Khi noi vê suc manh bao vê Tô quốc cua dân tộc, Ngưoi coi trọng suc manh
nhân dân, suc manh long dân Ngưoi kháng đinh:¨Su đông tâm cua đông bao ta đuc
thanh buc tưong đông xung quanh Tô quốc, du đich hung hãn, xao quyêt đên muc
nao đụng đâu vao buc tưong đo, chung đêu thât bai¨
- So sanh vê suc manh giữa ta voi quân xâm lược, trong cuộc khang chiên chống
Mÿ, Ngưoi phân tich: Chung ta co chinh nghia, co suc manh đoan kêt toan dân tu
Bắc đên Nam, co truyên thống đâu tranh bât khuât, lai co su đông tinh ung hộ rộng
lon cua cac nưoc XHCN anh em va nhân dân tiên bộ trên thê gioi, chung ta nhât
đinh thắng.
- Dê bao vê Tô quốc XHCN, Chu tich Hô Chi Minh rât coi trọng xây dung va
cung cố nên quốc phong toan dân (QPTD), an ninh nhân dân (ANND), xây dung
quân đội nhân dân coi đo la luc lượng chu chốt đê bao vê Tô quốc. Ngưoi cán
dán:¨Chung ta phai xây dung quân đội hung manh, sƒn sang chiên đâu đê bao vê
đât nưoc, bao vê công cuộc xây dung CNXH.
;. C-ng "(ng D-n Ji/t Nam 39nh đE. D7 nghi/8 )-. v/ T0 &u1c Ji/t Nam
2"N
- Dang Cộng san Viêt Nam la ngưoi lãnh đao va tô chuc mọi thắng lợi cua Cach
mang Viêt nam.
- Su nghiêp bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN phai do Dang lãnh đao. Chu tich
Hô Chi Minh noi:¨Dang va Chinh phu phai lãnh đao toan dân, ra suc cung cố va
xây dung miên Bắc tiên dân CNXH, đông thoi tiêp tục đâu tranh đê thống nhât
nưoc nha, trên co so độc lâp va dân chu báng phưong phap hoa binh, gop phân bao
vê công cuộc hoa binh o ‡ Dông va trên thê gioi¨.
Ngưoi kháng đinh¨Voi su lãnh đao đung đắn cua Dang va Chinh phu, voi su
đoan kêt nhât tri, long tin vững chắc va tinh thân tu luc canh sinh cua minh, voi su
giup đõ vô tư cua cac nưoc anh em, voi su ung hộ cua nhân dân yêu chuộng hoa
binh trên thê gioi nhât la nhân dân cac nưoc ‡- Phi, nhân dân ta nhât đinh khắc
phục được mọi kho khán, lam tron nhiêm vụ v‚ vang ma Dang va Chinh phu đê ra¨
- Quan triêt TT Hô Chi Minh vê bao vê Tô quốc, ngay nay toan Dang, toan
dân ta đang thuc hiên hai nhiêm vụ chiên lược xây dung thanh công CNXH va bao
vê vững chắc Tô quốc Viêt Nam XHCN.


B4' c
---o0o---
]H" deNG NEN ;UỐC PHfNG TKÀN dHN VgNG MhNH BJK VL TM
;UỐC VILT N<M ]^ HII CH> NGH?<

IN MiC ĐDCHB TDNH CHjT VÀ ;U<N ĐI=M ]H" deNG NEN ;UỐC
PHfNG TKÀN dHN
ON k!0' +'67 3V Z$&c /!l+, (o4+ m[+
Quốc phong la công cuộc giữ nưoc cua một quốc gia gôm tông thê cac hoat động
đối nội va đối ngoai vê quân su, chinh tri, ván hoa, kinh tê.cua nha nưoc va nhân
dân đê phong thu đât nưoc, tao nên suc manh toan diên, cân đối trong suc manh
quân su la đác trưng, nhám giữ vững hoa binh, đây lui, ngán chán cac hoat động
gây chiên cua k‚ thu va sƒn sang đanh thắng chiên tranh xâm lược dưoi mọi hinh
thuc va quy mô.
@hKn thXc Ehaí niệm t0'nL
- La nên quốc phong mang tinh chât: 'Vi dân, do dân, cua dân¨.
- Phat triên theo hưong: toan dân, toan diên, độc lâp, tu chu, tu luc, tu cưong va
ngay cang hiên đai.
- Do Dang Cộng san Viêt Nam lãnh đao, Nha nưoc Cộng hoa XHCN Viêt Nam
quan ly, điêu hanh.
- Mục đich: giữ vững hoa binh, ôn đinh cua đât nưoc, sƒn sang đanh bai mọi loai
hinh xâm lược va BLLD cua cac thê luc đê quốc va phan động, bao vê vững chắc
Tô quốc Viêt Nam va chê độ XHCN.
:N Mục đc! a[n mo+, Z$&c /!l+, (o4+ m[+
- Bao vê vững chắc độc lâp chu quyên, thống nhât va toan ven lãnh thô cua Tô
quốc, bao vê an ninh quốc gia,trât tu an toan xã hội, bao vê nhân dân, bao vê Dang,
Nha nưoc, bao vê chê độ XHCN, bao vê su nghiêp đôi moi va quốc gia dân tộc.
- Danh bai mọi âm mưu va hanh động 'DBHB¨, BLLD cua chu nghia đê quốc
va cac thê luc thu đich chống pha Cach mang Viêt Nam.
- Chu động ngán chán, đây lui cac hoat động gây chiên cua k‚ thu, giữ vững hoa
binh, tao môi trưong thuân lợi đê xây dung đât nưoc, phat triên kinh tê xã hội, cai
thiên đoi sống nhân dân, đông thoi gop phân bao vê hoa binh, ôn đinh o khu vuc
va thê gioi.
cN T+! c!p( cRP +V+ Z$&c /!l+, (o4+ m[+
a. T.4n ;'n
- Tu quy luât lich su vê vai tro quân chung nhân dân đối voi su phat triên cua xã
hội, mát khac phan anh truyên thống dân tộc Viêt Nam trong su nghiêp xây dung
va bao vê Tô quốc. Tu bai học kinh nghiêm lãnh đao Cach mang cua Dang va Bac
Hô trong gianh va giữ chinh quyên, trong khoi nghia toan dân, khang chiên toan
dân: 'toan dân xây dung đât nưoc va bao vê Tô quốc¨.
- Tinh toan dân, la nên quốc phong cua dân, do dân, vi dân. Toan dân tham gia
hoat động quốc phong, bao đam cho nên quốc phong vững chắc trên mọi miên cua
đât nưoc, được cung câp suc ngưoi, suc cua vô tân, phục vụ cho nhiêm vụ quốc
phong. Trong thoi binh va thoi chiên.
- Dai hội lân thu ˆX cua Dang kháng đinh 'Táng cưong quốc phong, giữ vững
an ninh quốc gia va toan ven lãnh thô la nhiêm vụ trọng yêu, thưong xuyên cua
Dang, Nha nưoc va cua toan dân¨. Xây dung nên QPTD vững manh la co sõ bao
đam đê nhân dân ta được sống trong độc lâp tu do, hoa binh, xây dung va phat
triên đât nưoc.
YN T.4n ;i/n
-Tu bai học thanh công trong cuộc khang chiên chống Phap va chống Mÿ, toan
thê nhân dân Viêt Nam đung lên đanh giác, đanh giác báng mọi phưong diên, đanh
giác trên tât ca cac linh vuc,¨ KT-CT, tinh thân không kem phân quan trọng¨.
- Tinh toan diên, la đác trưng phan anh nội dung, phưong phap xây dung nên
QPTD o nưoc ta. Xây dung quốc phong trên co so xây dung mọi mát cua đât
nưoc. Do la nên quốc phong được tao lâp tu suc manh mọi mát: quân su, an ninh,
ngoai giao. ca tiêm luc quốc phong va thê trân quốc phong, phat huy suc manh
cua ca nưoc, ca chê độ đê xây dung cung cố nên QPTD.
- Quan triêt tinh chât toan diên cua nên quốc phong, cac câp,cac nganh tu Trung
ưong đên co so, môi tô chuc va tung ca nhân phai y thuc đây đu nhiêm vụ bao vê
Tô quốc, chu động tich cuc vân dụng ngay vao linh vuc cụ thê cua minh, gop phân
xây dung nên quốc phong vững manh toan diên.
c. i/n đEi
- Xây dung nên QPTD hiên đai, phu hợp voi xu thê phat triên cua cuộc Cach
mang khoa học va công nghê; đap ung nhu câu cua chiên tranh nhân dân bao vê Tô
quốc XHCN trong điêu kiên k‚ thu su dụng vu khi công nghê cao. Cac nưoc trên
thê gioi, tuy kha náng kinh tê va khoa học công nghê cua minh, đêu xây dung quốc
phong, quân su. theo hưong ngay cang hiên đai.
- Tinh chât hiên đai cua nên QPTD o nưoc ta la: xây dung QDND tung bưoc
hiên đai, chu trọng phat triên công nghiêp quốc phong, kêt hợp kinh tê voi quốc
phong va tung bưoc hiên đai vu khi, trang bi quân su phu hợp voi LLVT. Gắn xây
dung quốc phong hiên đai voi công nghiêp hoa, hiên đai hoa đât nưoc.
- Tinh chât hiên đai cua nên quốc phong con la su kêt hợp giữa con ngưoi co
giac ngộ chinh tri, ban linh tri tuê, trinh độ tac chiên va nghê thuât quân su Viêt
Nam.
- Qua trinh hiên đai hoa nên QPTD cua ta không thê tach roi kha náng hiên đai
hoa nên kinh tê va tiêm luc khoa học công nghê cua nưoc nha. Vi vây, Dang va
Nha nưoc phai cán cu tinh hinh thuc tiên, co giai phap va bưoc đi phu hợp, bao
đam cho nên quốc phong ngay cang hiên đai.
qN N!r+, Z$P+ đ'Q7 c. Y_+ a[n mo+, +V+ Z$&c /!l+, (o4+ m[+
a. 2'y ;7ng "N2 8h-i 5ết hI8 chGt chK vBi )-. v/ T0 &u1c 2"N
- Dây la quan điêm cua Dang trong xây dung va cung cố nên QPTD. Phan anh
quy luât tôn tai va phat triên cua dân tộc Viêt Nam qua hang ngan nám lich
su:¨dung nưoc đi đôi voi giữ nưoc¨ đo cung la quy luât cua cach mang XHCN
trong thoi đai ngay nay.
- Xây dung va bao vê Tô quốc XHCN la hai nhiêm vụ chiên lược cua Cach
mang Viêt Nam luôn co quan hê gắn bo voi nhau. Hoat động XD va BV co su đan
xen xâm nhâp vao nhau. Boi vi, bên canh thoi co, vân hội, chung ta đang phai
đưong đâu voi nhiêu thach thuc. Dang chu y la chu nghia đê quốc va cac thê luc
thu đich vân tiêp tục chống pha Cach mang cua nưoc ta.
- Kêt hợp chát ch• xây dung CNXH voi bao vê Tô quốc XHCN la vân đê tât
yêu, phu hợp voi quy luât, phan anh yêu câu khach quan cua cuộc đâu tranh dân
tộc va đâu tranh giai câp trong giai đoan hiên nay. Dai hội lân thu Vˆˆˆ xac
đinh:¨Trong khi đát trọng tâm va xây dung CNXH chung ta không một chut loi
long nhiêm vụ bao vê Tô quốc¨.
- Xây dung va bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN la hai nhiêm vụ co quan hê hữu
co voi nhau: xây dung la gốc cua bao vê, bao vê la bộ phân hợp thanh cua xây
dung. Vi vây, cân khắc phục những nhân thuc va hanh động không đung như: xem
nhe một hai nhiêm vụ, tach roi hoác đối lâp hai nhiêm vụ đo.
). C(c 3ậ8 t7 chủ$ t7 37c t7 cư=ng tr.ng >'y ;7ng v4 củng c1 nền QLTM
- Quốc phong, chiên tranh la hai viêc hê trọng cua quốc gia, liên quan đên an
nguy, thinh suy cua đât nưoc, vinh nhục cua một dân tộc. Viêc xây dung va cung
cố quốc phong không thê trông cho vao su viên trợ, giup đõ tu bên ngoai.¨Dộc lâp
tu chu, tu luc, tu cưong¨ đã tro thanh quan điêm, tư tưong cua Dang va Chu tich
Hô Chi Minh trong viêc đê ra chiên lược Cach mang: giai phong dân tộc, xây dung
va bao vê Tô quốc, đông thoi đo cung la truyên thống cua dân tộc Viêt Nam.
- Dộc lâp tu chu, tu luc, tu cưong trong giai đoan moi. Không con hê thống
XHCN va su viên trợ như trưoc nay. Vi vây, đoi hoi toan Dang, toan dân, toan
quân phat huy truyên thống yêu nưoc, đoan kêt, cân cu, sang tao, khắc phục kho
khán, đông thoi táng cưong mo rộng quan hê quốc tê, chu động hội nhâp, tranh thu
tối đa nguôn luc bên ngoai, tung bưoc tao ra suc manh thuc su nên QPTD.
- Phai thuc hiên tiêt kiêm nghiêm ngát, kiên quyêt đâu tranh phong chống tham
ô, lãng phi lam giam suc manh quốc phong.
c. Lhát huy D*c mEnh t0ng hI8 tr.ng >'y ;7ng v4 củng c1 nền QLTM
- Phat huy suc manh tông hợp, la quan điêm co ban cua Dang trong đâu tranh
giai phong dân tộc trưoc đây, cung như trong su nghiêp bao vê Tô quốc XHCN
ngay nay; la truyên thống trong qua trinh dung va giữ nưoc cua dân tộc ta.
- Do la suc manh tông hợp cua toan Dang, toan dân, toan quân, cua cac câp, cac
nganh, ca hê thống chinh tri tu Trung ưong toi co so, trên tung đia phưong va
trong ca nưoc. Do cung la suc manh cua cac yêu tố, trên cac linh vuc: chinh tri,
tinh thân, kinh tê, quân su, ván hoa xã hội. ca luc lượng va thê trân, ca suc manh
truyên thống va hiên đai, suc manh nội luc va suc manh ngoai luc.
- Phat huy suc mang tông hợp s• tao thanh nguôn luc to lon đê xây dung va cung
cố nên QPTD vững manh, đu suc bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN trong mọi
hoan canh.
II-NII dUNG VÀ BILN PHÁP CH> "FU ]H" deNG NEN ;UỐC
PHfNG TKÀN dHN
ON N\' m$+, a[n mo+, +V+ ;PTd
a. 2'y ;7ng tiềm 37c &u1c 8h@ng
F ;2< =ựng ti.m lực chính t0ị % tinh thần
¹ TLCTTT, la kha náng vê chinh tri tinh thân co thê huy động nhám tao thanh suc
manh đê thuc hiên nhiêm vụ quốc phong.
¹ TLCTTT, được thê hiên o Hê tư tưong-chinh tri, chê độ xã hội, hê thống cac
chinh sach đối nội, đối ngoai, trinh độ nhân thuc, niêm tin. cua cac thanh viên
trong xã hội đối voi nhiêm vụ quốc phong.
¹ TLCTTT, la nhân tố co ban tao nên suc manh cua quốc phong, co tac động to
lon đên hiêu qua su dụng cac tiêm luc khac, phan anh thai độ cua nhân dân đối voi
quốc gia, dân tộc va chê độ; la suc manh tiêm tang cua thê trân long dân, la kêt qua
tich luÿ lâu dai cua nhiêu thê hê moi co.
¹ Xây dung TLCTTT trong giai đoan moi:
‰ Xây dung tinh cam yêu nưoc, yêu chê độ, long tin cua nhân dân đối voi su
lãnh đao cua Dang, Nha nưoc, vao thắng lợi cua su nghiêp đôi moi đât nưoc, tiên
đô tưong lai cua dân tộc.
‰ Trên co so đo nâng cao giac ngộ chinh tri, xây dung y chi quyêt tâm, kiên
đinh trưoc mọi kho khán thu thach, canh giac trưoc mọi âm mưu cua k‚ thu.
‰ Thuc hiên thắng lợi cac mục tiêu kinh tê-xã hội, giữ vững ôn đinh chinh tri,
trât tu an toan xã hội.
‰ Xây dung nên dân chu XHCN, phat huy dân chu đi đôi voi táng cưong phap
chê XHCN, xây dung khối đoan kêt toan dân, chống mọi thu đoan chia r• cua k‚
thu.
‰ Kiên quyêt chống tham nhung, quan liêu va cac tê nan xã hội khac. Chu
trọng công tac QPTD cho toan dân.
F ;2< =ựng ti.m lực Einh t/
¹ TLKT la kha náng vê kinh tê co thê khai thac, huy động nhám phục vụ cho
quốc phong.
¹ TLKT la một trong những nhân tố quyêt đinh tao nên suc manh cua đât nưoc,
la nguôn bao đam co so vât chât cho quốc phong. Kinh tê manh la điêu kiên co ban
đê xây dung nên QPTD vững manh.
¹ TLKT thê hiên: Dam bao co sõ vât chât quốc phong. Thoi binh, chống lai mưu
đô xâm lược cua k‚ thu. Thoi chiên, chuyên nên kinh tê thoi binh sang thoi chiên
nhanh nhât đê phục vụ cho quốc phong.
¹ Xây dung TLKT trong giai đoan moi.
‰ Quan triêt sâu sắc quan điêm cua Dang: 'đây manh công nghiêp hoa, hiên
đai hoa, xây dung nên kinh tê độc lâp tu chu, đưa nưoc ta tro thanh một nưoc công
nghiêp¨.
‰ Kêt hợp phat triên kinh tê xã hội voi táng cưong quốc phong an ninh. Su kêt
hợp nay phai được thê hiên trong kê hoach, quy hoach tông thê cua ca nưoc, tung
vung, đia phưong, tung nganh, tung câp. Một bưoc phat triên kinh tê phai la một
bưoc táng cưong cung cố quốc phong, quốc phong ngay cang vững chắc lai tao
thêm điêu kiên thuân lợi cho kinh tê xã hội phat triên.
‰ Phai gắn qua trinh công nghiêp hoa, hiên đai hoa voi tung bưoc xây dung co so
vât chât ki thuât va phat triên khoa học quân su cua nên QPTD. Chu trọng xây
dung nên công nghiêp quốc phong hiên đai, đê giai quyêt vu khi trang bi ki thuât
cho LLVT, đap ung yêu câu chiên tranh trong điêu kiên hiên đai, vua phục vụ nhu
câu xây dung kinh tê đât nưoc.
‰ Phai gắn co so xây dung ha tâng nên kinh tê voi xây dung co so ha tâng quốc
phong
F ;2< =ựng ti.m lực Eh7a học % công nghệ
¹ Tiêm luc khoa học-công nghê, la kha náng khoa học (ca KH tu nhiên va KH
xã hội-nhân ván) va công nghê, co thê huy động được nhám giai quyêt những mục
tiêu trưoc mắt va lâu dai cua xã hội.
¹ Š nưoc ta hiên nay, xây dung va phat triên KH-CN la quốc sach hang đâu; la
động luc đây manh CNH, HDH đât nưoc; la nhân tố chu yêu thuc đây táng trưong
kinh tê, cung cố QP-AN, đưa nưoc ta thoat khoi ngheo nan, lac hâu vưon lên trinh
độ tiên tiên thê gioi.
¹ Tiêm luc KH-CN biêu hiên chu yêu o cac mát: kha náng phat triên KH-CN, số
va chât lượng đội ngu can bộ khoa học, co so vât chât phục vụ cho nghiên cuu ung
dụng va phô biên KH-CN.
¹ Xây dung tiêm luc KH-CN trong giai đoan moi:
‰ Tâp trung đâu tư phat triên tiêm luc KH-CN trên một số linh vuc chu yêu,
chu trọng đao tao bôi dưõng, su dụng đội ngu can bộ khoa học, nhât la can bộ tr‚,
can bộ đâu nganh; đôi moi va tung bưoc hiên đai hoa co so ha tâng, phong thi
nghiêm tao tiêm luc KH-CN đu manh lam nông cốt cung voi KH-CN cua đât nưoc,
giai quyêt cac nhiêm vụ khoa học công nghê va môi trưong trong linh vuc quân su.
‰ Phối hợp co kê hoach giữa cac nganh KH-CN trong va ngoai quân đội đê
nghiên cuu cac vân đê: chiên lược quốc phong-quân su, chiên lược bao vê Tô quốc
‰ Xây dung LLVTND, phat triên công nghiêp quốc phong. ‹ng dụng, cai tiên
bao quan, thiêt kê chê tao cac vu khi phưong tiên ki thuât quân su theo hưong ngay
cang hiên đai phu hợp voi đối tượng tac chiên, đia hinh, thoi tiêt va cach đanh cua
chiên tranh nhân dân Viêt Nam.
F ;2< =ựng ti.m lực 1u2n sự
¹ Tiêm luc quân su, la kha náng vât chât, tinh thân co thê huy động đê tao thanh
suc manh phục vụ cho nhiêm vụ quân su, cho chiên tranh. Tiêm luc quân su được
xây dung trên co so tiêm luc chinh tri-tinh thân, tiêm luc kinh tê va tiêm luc KH-
CN.
¹ Tiêm luc quân sư, la nhân tố co ban cua tiêm luc quốc phong, biêu hiên tâp
trung cua suc manh quốc phong, đê bao vê Tô quốc ca trong thoi binh va đát biêt
trong chiên tranh.
¹ Tiêm luc quân su được biêu hiên o kha náng duy tri, hoan thiên náng luc chiên
đâu va trinh độ sƒn sang chiên đâu cua cac LLVT, cua co so vât chât bao đam,
KHQS, NTQS Viêt Nam, du trữ suc ngưoi, suc cua va kha náng động viên suc
ngưoi, suc cua phục vụ cho quân su đê gianh thắng lợi trong mọi tinh huống ca
thoi binh va thoi chiên.
¹ Xây dung tiêm luc quân su trong giai đoan moi.
‰ Nâng cao chât lượng tông hợp, suc manh chiên đâu va sƒn sang chiên đâu
cua cac LLVTND. Xây dung quân đội nhân dân theo hưong: Cach mang, chinh
quy, tinh nhuê, tung bưoc hiên đai, xây dung dân quân tu vê vững manh, lây chât
lượng la chinh.
‰ Phat triên công nghiêp quốc phong, xây dung co so vât chât ki thuât, bao
đam vu khi, trang bi cho LLVT hoat động trong thoi binh va thoi chiên.
‰ Chu trọng đao tao, bôi dưõng đội ngu can bộ trong LLVT co phâm chât, náng
luc tốt.
‰ Xây dung hâu phưong chiên lược, chuân bi đât nưoc vê mọi mát sƒn sang
động viên thoi chiên, đối pho va gianh thắng lợi trong thoi co tốt nhât. Táng cưong
GDQP phu hợp voi tung đối tượng va châp hanh nghiêm ch•nh &uKt @gh"a -Q
1u2n sựL
). 2'y ;7ng thế trận &u1c 8h@ng
F Ph2n -Vng chi/n l(Bc g[n -Hi G2< =ựng hKu ph(\ng chi/n l(Bc
¹ Thê trân QPTD vững manh phai kêt hợp chát ch•. Phân vung chiên lược quốc
phong-an ninh, voi phân vung kinh tê-xã hội va xây dung hâu phưong chiên lược
vững chắc, theo một y đinh. Xây dung phai đi đôi voi bao vê.
¹ Trong cac quy hoach, phai cán cu vao chiên lược phat triên kinh tê xã hội va
nhiêm vụ quốc phong an ninh va đác điêm, điêu kiên hoan canh cua tung đia
phưong đê phân bố lao động, dân cư va phat triên nganh nghê.
¹ Kêt hợp xây dung kinh tê voi xây dung co so chinh tri, xây dung khu vuc
phong thu, xây dung thê trân chiên tranh nhân dân, hâu phưong chiên lược va hâu
cân tai chô, nhât la cac đia ban đác biêt quan trọng.
¹ Phat huy được suc manh tông hợp cua ca nưoc va tung đia phưong đối pho
thắng lợi voi mọi tinh huống.
Thoi binh: đu suc đanh bai chiên lược¨DBHB¨, BLLD, giữ gin an ninh chinh tri
trât tu an toan xã hội.
Thoi chiên, voi thê trân quốc phong-an ninh va hâu phưong tai chô cua tung
vung chiên lược, đam bao cho quân va dân ta đối pho kip thoi, đanh tra, kim giữ
quân đich. Tu luc, tac chiên trong tung đia ban, kê ca trong hoan canh bi bao vây,
chia cắt chiên lược, tao điêu kiên cho ca nưoc gianh thắng lợi trong chiên tranh.
F ;2< =ựng Ehu -ực ph>ng th! tgnh hth4nh phối t07ng Ehu -ực ph>ng th! chung c!a
c6 n(Hc
¹ Xây dung khu vuc phong thu t•nh (thanh phố) la một chu trưong chiên lược
cua Dang va Nha nưoc đối voi su nghiêp xây dung va bao vê Tô quốc.
¹ Khu vuc phong thu t•nh (thanh phố) la một tô chuc quốc phong an ninh đia
phưong theo đia ban hanh chinh, la bộ phân hợp thanh va la nên tang cua thê trân
QPTD, thê trân an ninh nhân dân.
¹ Phai cán cu vao đia điêm, vi tri, yêu câu cua tung t•nh (thanh phố) đê xac đinh
nội dung xây dung cụ thê nhám tao ra suc manh tông hợp vê quốc phong- an ninh
trên tung đia phưong, đối pho co hiêu qua voi mọi tinh huống ca thoi binh va thoi
chiên,
¹ Bao vê t•nh (thanh phố), phối hợp cung cac đia phưong khac trong ca nưoc,
bao vê vững chắc Tô quốc Viêt Nam XHCN.
¹ Khu vuc phong thu t•nh (thanh phố) được xây dung toan diên 'vững manh vê
chinh tri, giau vê kinh tê, manh vê quốc phong - an ninh, ván minh vê ván hoa - xã
hội¨ vua đap ung yêu câu nhiêm vụ câp bach trưoc mắt, vua bao đam cho nhiêm
vụ co ban, lâu dai.
F 89 chXc ph>ng th! =2n sự, 567 đ6m t74n =2n đ$nh gifc -4 ph>ng t0$nh Eh[c
phQc hKu 1u6 chi/n t0anh
¹ Phong thu dân su la một bộ phân trong thê trân phong thu chung cua ca nưoc,
la hê thống cac biên phap nhám bao vê tinh mang, tai san cua nhân dân va tiêm luc
mọi mát cua đât nưoc, han chê đên muc thâp nhât thiêt hai do vu khi, phưong tiên
chiên tranh cua đich gây nên, thuc hiên câp cuu, phục hôi hê thống công su, phong
chay, chua chay...
¹ Phong thu dân su, được tiên hanh trong thoi binh va thoi chiên, kê hoach
phong thu dân su phai toan diên, cụ thê, thiêt thuc phu hợp voi yêu câu kinh tê
quốc phong.
¹ Tô chuc phong thu dân su cân tâp trung:
‰ Xây dung co trọng điêm hê thống công trinh phong thu dân su trong thoi
binh va hoan thiên khi co chiên tranh. Cân co quy hoach tông thê, o đâu co dân la
co công trinh phong thu dân su, chu trọng cac khu vuc đông ngưoi (chợ, trưong
học.) va cac mục tiêu trọng điêm. Œêu câu co quan la phai đam bao an toan cho
dân va co so vât chât quan trọng.
‰ Xây dung cac công trinh phong thu dân su phai co tô chuc hê thống ch• đao,
điêu hanh tu Trung ưong đên co so va thanh lâp cac luc lưong chuyên trach, gắn
liên voi cac co so san xuât, khu dân cư va đon vi hanh chinh su nghiêp, cac mục
tiêu trọng điêm.
‰ Co kê hoach bôi dưõng va luyên tâp cac nội dung cụ thê như: thông bao, bao
động, so tan, phong tranh khắc phục hâu qua, chống sâp, chống chay nô, cuu hộ
cuu nan. Dông thoi thưong xuyên tuyên truyên, giao dục cho nhân dân đê mọi
ngưoi đêu co kiên thuc co ban, cân thiêt vê phong thu dân su.
F D/t hBp th/ t0Kn QP8D -Hi th/ t0Kn an ninh nh2n =2n
¹ Suc manh tông hợp trong xây dung nên QPTD, thê trân QPTD tât yêu phai kêt
hợp voi thê trân an ninh nhân dân.
¹ Kêt hợp thê trân QPTD voi thê trân an ninh nhân dân được biêu hiên trên tât
ca cac linh vuc như: tô chuc triên khai, bố tri su dụng luc lượng, ca vu trang va phi
vu trang; phối hợp hoat động giữ gin an ninh trât tu; trât tu an toan xã hội; vân
động quân chung, xây dung co so vững manh,thuc hiên nhiêm vụ phong chống
'DBHB¨, BLLD. Nhât la chuân bi kê hoach phối hợp đối pho voi tinh huống, đich
can thiêp vu trang hoác tiên hanh chiên tranh xâm lược.
:N M\( s& Y'6+ /!0/ c!R nW$ a[n mo+, +V+ Z$&c /!l+, (o4+ m[+t
a. T?ng cư=ng NMQLO
- GDQP la một bộ phân câu thanh nên giao dục quốc gia, co tac động tich cuc va
truc tiêp đên trinh độ giac ngộ cua toan dân trong nhiêm vụ bao vê Tô quốc; la một
biên phap co ban đê thống nhât nhân thuc, nâng cao trach nhiêm đối voi nhiêm vụ
xây dung nên QPTD.
- Nội dung GDQP: Quan triêt một số quan điêm co ban cua chu nghia Mac - Lê-
nin, tư tưong Hô Chi Minh vê chiên tranh, quân đội va bao vê Tô quốc; tinh hinh
nhiêm vụ Cach mang, nhiêm vụ quốc phong an ninh; âm mưu cac thê luc thu
đich đối voi Cach mang nưoc ta; quyên lợi va nghia vụ cua công dân đối voi nhiêm
vụ bao vê Tô quốc; truyên thống đâu tranh dung nưoc va giữ nưoc cua dân tộc, cua
Dang, cua nhân dân ta trong lich su; kêt hợp kinh tê voi quốc phong va cac chu
trưong chinh sach cua Dang, nha nưoc vê quan ly quốc phong, xây dung nên
QPTD, xây dung cac LLVTND. cung những kiên thuc quốc phong quân su cân
thiêt khac.
- Dối tượng GDQP la toan dân, truoc hêt la can bộ, đang viên, những ngưoi trong
cac co quan đoan thê, trưong học. đê tu đo lam nong cốt trong viêc tô chuc
GDQP cho quân chung nhân dân.
- Cac nganh chuc náng cân nghiên cuu, hoan thiên nội dung giao dục cho phu
hợp voi tung đối tượng, tung câp học, đông thoi phai co biên phap, hinh thuc tô
chuc học tâp hợp ly, co chinh sach đâu tư đung đắn đê công tac GDQP đi vao nê
nêp đat kêt qua cao.
). Thư=ng >uyên ch?m 3. >'y ;7ng các LLJTNM vPng mEnh t.4n ;i/n
- LLVTND gôm ba thu quân: bộ đội chu luc, bộ đội đia phưong, dân quân tu vê
lam nong cốt trong cung cố xây dung nên QPTD.
- Xây dung LLVTND vững manh toan diên. La xây dung ba thu quân phai cân
đối, hai hoa vê thanh phân, co số lượng cân thiêt hợp ly, chât lượng tông hợp va
suc manh chiên đâu ngay cang cao. Xây dung quân đội nhân dân cach mang, chinh
quy, tung bưoc hiên đai; xây dung luc lượng du bi động viên hung hâu; xây dung
dân quân tu vê vững manh, lây chât lượng lam chinh.
- Trong xây dung quân đội nhân dân, phai lây xây dung vê chinh tri, nâng cao
trinh độ va ban linh chinh tri lam co so. Dây la một nguyên tắc, la yêu câu khach
quan do thuc tiên cuộc đâu tranh dân tộc, đâu tranh giai câp đát ra cho quân đội.
- Tô chuc biên chê co quan, đon vi, phu hợp voi yêu câu thoi binh va sƒn sang
đối pho co hiêu qua voi cac tinh huống. Nâng cao chât lượng huân luyên, đao tao
voi phưong châm theo yêu câu nhiêm vụ, phu hợp voi kha náng trang bi va cach
đanh cua ta.
- Táng cưong đam bao hâu cân, kÿ thuât. Dây manh xây dung chinh quy, xây
dung cac đon vi vững manh, toan diên, hoan ch•nh hê thống chinh sach đối voi
LLVTND.
c. C0i mBi v4 n'ng ca. hi/u 37c &u-n 3H của Nh4 nưBc đ1i vBi nhi/m v: >'y
;7ng nền QLTM
- Quan ly Nha nưoc vê quốc phong do hê thống co quan trong bộ may Nha nưoc
o cac câp thuc hiên theo chuc náng, nhiêm vụ, quyên han đuoc giao do phap luât
quy đinh. Dai hội Dang ˆX ch• rõ:¨táng cưong quan ly Nha nưoc vê quốc phong va
an ninh trên pham vi ca nưoc va tung đia phưong, co so¨.
- Nội dung quan ly rât rộng, toan diên, trong đo cân tâp trung vao một số vân đê
chu yêu: hoan thiên hê thống phap luât vê nhiêm vụ bao vê Tô quốc, nghiên cuu va
ban hanh cac luât vê quốc phong, thê chê hoa cac chu trưong, chinh sach cua Dang,
Nha nưoc vê xây dung nên QPTD.
- Bộ Quốc phong phai lam tốt chuc náng quan ly Nha nưoc vê quốc phong, cac
Bô, nganh, đia phưong phối hợp chát ch• voi Bộ Quốc phong, nhám nâng cao chât
lượng GDQP cho can bộ cac câp cua Dang, Nha nuoc, đoan thê va sinh viên, học
sinh.
BÀI q
---o0o---
CHIFN TG<NH NHHN dHN BJK VL TM ;UỐC VILT N<M
]^ HII CH> NGH?<

IN MiC ĐDCHB ĐỐI TUỢNG TDNH CHjT ĐuC ĐI=M C>< CHIFN
TG<NH NHHN dHN BJK VL TM ;UỐC
,8@D ?iệt @am l4 cu3c chi/n t0anh =7 t74n =2n ?iệt @am ti/n h4nh m3t c$ch
t74n =iện nhRm gi6i phang =2n t3c, 567 -ệ 89 1uốcL
,8@D ?iệt @am GuNt hiện tM l2u t07ng lịch sử =2n t3c ?iệt @am, =(Hi sự lAnh đS7
c!a c$c -(\ng t0i.u ph7ng Ei/n ti/n 53 L
,8@D ?iệt @am E/ thMa nhOng tinh h7a 1u2n sự c!a lịch sử nh2n l7Si -4 ph$t
t0iển s$ng tS7 th4nh nhOng t0u<.n thống 1u2n sự đ3c đ$7 c!a =2n t3c m4 n9i 5Kt
l4 _c6 n(Hc m3t l>ng chung sXc đ$nh gifcd, _lN< nh) th[ng lHnd, _lN< ít địch
nhi.ud,j
W6ng ,3ng s6n ?iệt @am -4 ,h! tịch *+ ,hí #inh đA E/t hBp đkng đ[n học
thu</t #$c % &'Fnin -. chi/n t0anh -4 1u2n đ3i -Hi =i s6n, t0u<.n thống 1u2n sự
c!a =2n t3c đ(a ,8@D ?iệt @am ph$tt0iển l'n m3t t0Ynh đ3 mHiL
ON Mục đc!B đ&' ()*+, cRP c!'W+ (XP+! +![+ m[+ 34 +!r+, [7 7)$ (!R
đov+ c!R nW$ cRP wx (!y
a. M:c đ#ch của "TNM
Danh bai y đô xâm lược lât đô cua k‚ thu đối voi Cach mang cua nưoc ta. 'Bao vê
vững chắc độc lâp chu quyên, thống nhât lãnh thô, bao vê Dang, Nha nưoc, nhân
dân va chê độ XHCN, bao vê su nghiêp đôi moi va lợi ich quốc gia dân tộc; bao vê
ANCT, trât tu an toan xã hội va nên ván hoa; giữ vững ôn đinh chinh tri va môi
trưong hoa binh, phat triên đât nưoc theo đinh hưong XHCN.¨
). C1i tưIng của "TNM v4 'm mưu thủ đ.En chủ yếu của 5Q thR
- Dối tượng truc tiêp cua Cach mang nưoc ta la. Cac thê luc can tro, xâm hai
xâm hai đên su nghiêp xây dung va bao vê Tô quốc XHCN cua chung ta.
- Dối tượng tac chiên cua quân va dân ta la. Những thê luc gây bao loan lât đô,
gây xung đột vu trang, gây chiên tranh xâm lược.
:N H7 7)$ (!R đov+ 34 đ0+! ,'0 7v+!B nW$ cRP wx (!y
PN Sm mưu thủ đ.En chủ yếu của 5Q thRO
- CN đê quốc va cac thê luc thu đich luôn coi Viêt Nam la trọng điêm chống pha
quyêt liêt.
- Hiên nay chung triêt đê lợi dụng vân đê tôn giao, dân tộc, nup dưoi chiêu bai
'dân chu¨, 'nhân quyên¨, 'nhân đao¨đê tao co can thiêp công viêc nội bộ cua ta.
?í =Q: Ngay 2† / 01 / 2001 va 10 / 4 / 2004 trên đia ban Tây Nguyên..
- Dát biêt, k‚ thu lợi dụng vân đê khung bố va 'chống khung bố¨ dung lên viêc
thanh sat vu khi...đưa quân can thiêp thô bao vao bât cu nưoc nao nhám thuc
hiên mưu đô cua chung.
- Khi cac biên phap phi vu trang không thuc hiên được mục đich lât đô chê độ
XHCN Viêt Nam. K‚ thu co thê thuc hiên chiên tranh xâm lược báng cac thu đoan
chu yêu la:
¹ Dich co thê tân dụng quân đông, vu khi trang bi hiên đai cua cac quân, binh
chung đê tiên công ngay tu đâu, đanh liên tục ngay đêm trên pham vi ca nưoc.
Mục đich: Pha tim luc chiên tranh, lam mât y chi chiên đâu cua quân, dân ta; tao
điêu kiên cho bộ binh, xe táng, đô bộ đưong không, đưong biên, tiên công đanh cac
mục tiêu quan trọng va câu kêt voi luc lượng BLLD đê gianh thắng lợi.
¹ Chung thuc hiên đanh nhanh, giai quyêt nhanh, không đê bi sa lây trong chiên
tranh, han chê thâp nhât su thiêt hai vê sinh luc.
?í =Q: Cuộc chiên tranh Nam Tư, Mÿ va liên quân đã su dụng 1.200 may bay hiên
đai, thuc hiên 35.000 lược oanh kich voi 79.000 tân bom đan, 10.000 qua tên lua
đanh liên tục trong 7† ngay đêm.
YN Đ0+! ,'0 7v+! nW$ cRP đzc!
- Mát manh:
¹ Chung co tiêm luc quân su, kinh tê, khoa học ki thuât lon hon ta nhiêu lân.
¹ Co vu khi trang bi hiên đai, đang khống chê được liên hợp quốc va cac nưoc
đông minh lâp được cac cán cu quân su trên một số nưoc.
¹ Qua trinh tiên hanh chiên tranh xâm lược, chung s• câu kêt voi luc lượng
phan động nội đia, tiên hanh BLLD tu bên trong, thuc hiên ngoai đanh vao, trong
đanh ra.
- Mát yêu co ban:
¹ Dây la cuộc chiên tranh xâm lược, phi nghia, những hanh động tan bao vô
nhân đao nhám thuc hiên mưu đô cua tâp đoan câm quyên 'cai tri thê gioi¨, nhât
đinh s• bi nhân dân ta va đa số nhân dân thê gioi phan đối. Mâu thuân nội bộ vốn
co cua cac luc lượng tham chiêu rât dê bung nô, nhât la sau khi cuộc chiên tranh bi
sa lây, thoi gian keo dai.
¹ Chiên tranh xâm lược đât nưoc ta, k‚ đich phai đưong đâu voi một dân tộc co
truyên thống chống ngoai xâm kiên cưong. Hiên nay chung ta co tiêm luc, thê trân
QPTD vững manh; dưoi su lãnh đao cua Dang, tiêm luc đo được su dụng trong
cuộc CTND, toan dân đanh giác, đanh giác toan diên, ma LLVT gôm 3 thu quân
lam nong cốt nhât đinh s• gây nhiêu kho khán cho cach đanh nhanh, thắng nhanh
cua đich, lam cho chung sa lây, bi động.
¹ Tiên hamh chiên tranh xâm lược, k‚ thu phai đưong đâu voi d•n tộc Viêt
Nam, co truyên thống chống ngoai xâm kiên cưong bât khuât.
¹ Co Dang Cộng san lãnh đao, tiêm luc thê trân QPTD được chuân bi trên ca
nưoc thống nhât. Tiêm luc đo s• su dụng trong CTND toan dân đanh giác, đanh
giác toan diên, lây LLVT gôm ba thu quân lam nong cốt. Nhât đinh chung ta s•
lam han chê mát manh cua đich, buộc chung phai sa lây, bi động, thât bai.
¹ Dia hinh, thoi tiêt nưoc ta phuc tap, kho khán cho viêc triên khai su dụng luc
lượng, phưong tiên, cung như thuc hiên cach đanh hiên đai va viêc tô chuc công
tac bao đam hâu cân ki thuât, nhât la khi chiên tranh keo dai.
cN T+! c!p(B đ{c đ'Q7 cRP c!'W+ (XP+! +![+ m[+ Y_o 36 T` Z$&c
a. T#nh ch+t
- La cuộc chiên tranh chinh nghia tu vê, cach mang. Nhám mục tiêu co ban, bao
vê độc lâp chu quyên, thống nhât, toan ven lãnh thô va chê độ XHCN Viêt Nam,
chống lai âm mưu, thu đoan hanh động xâm lược lât đô cua Chu nghia đê quốc va
cac thê luc phan động. Gop phân bao vê hoa binh, độc lâp dân tộc dân chu, tiên bộ
xã hội trong khu vuc va trên thê gioi.
- La cuộc chiên tranh toan dân, toan diên. Thuc hiên toan dân đanh giác.
LLVTND gôm 3 thu quân lam nong cốt. Danh giác toan diên trên cac mát: chinh
tri, kinh tê, ván hoa-xã hội, ngoai giao, quân sư - an ninh.; đanh báng tât ca
phưong tiên, vu khi huy động được. Kêt hợp chát ch• cac luc lượng, cac mát trân,
cac phưong tiên đê đanh giác. Do la cuộc chiên tranh 'cua dân, do dân, vi dân¨.
- La cuộc chiên tranh hiên đai. Trong cuộc chiên tranh nay, quân dân ta su dụng
cac loai vu khi trang bi, ki thuât co trinh độ hiên đai ngay cang cao, kêt hợp cac vu
khi tưong đối hiên đai va thô so, chống lai quân xâm lược su dụng nhiêu vu khi
công nghê cao la chu yêu.
). CGc điểm
- Tinh hinh thê gioi, khu vuc diên ra phuc tap, tiêm ân nhiêu yêu tố bât ngo kho
lưong.
- Chu nghia đê quốc va cac thê luc phan động tiêp tục theo đuôi mục tiêu xac
lâp 'quyên lãnh đao thê gioi¨, chung thuc thi chinh sach cung rắn, su dụng cac ưu
thê quân su - kinh tê, khoa học công nghê đê ap đát cac điêu kiên trung phat kinh
tê hoác tiên hanh can thiêp vao cac nưoc khi co thoi co, nhât la đối voi cac nưoc
XHCN.
- Phai kiên quyêt ngán chán, đanh tra đich ngay tu đâu, bao vê độc lâp, thống
nhât, toan ven lãnh thô, bao vê chê độ XHCN Viêt Nam.
Tinh huống diên ra rât khân trưong, phuc tap không phân biêt tiên tuyên, hâu
phưong.
Vua phai chống quân đich tiên công tu bên ngoai vao, vua phai diêt tru bao
loan, công tac hâu cân bao đam cac mát đoi hoi rât cao, liên tục, kip thoi.
- Dât nưoc được chuân bi sƒn sang, thê trân QPTD, ANND va CTND được cung
cố ngay cang vững chắc, co điêu kiên phat huy cao nhât suc manh tông hợp cua ca
nưoc, chu động đanh đich ngay tu đâu va co thê keo dai.
IIN NHgNG ;U<N ĐI=M C>< ĐJNG VE CHIFN TG<NH NHHN dHN
BJK VL TM ;UỐC
ON T!&+, +!p( +!2+ (!-c
- Mong muốn cao nhât cua nhân dân ta la hoa binh, xây dung đât nưoc. 'Viêt
Nam sƒn sang la ban, la đối tac tin cây cua cac nưoc trong cộng đông quốc tê, phân
đâu vi hoa binh, độc lâp va phat triên¨.
- Tinh hinh thê gioi hiên nay co nhiêu phuc tap, kho lưong như Dang ta nhân
đinh: 'trong một vai thâp k• toi, it co kha náng xay ra chiên tranh thê gioi, chiên
tranh tông luc dung vu khi hat nhân va những vu khi giêt ngưoi hang loat khac.
Nhưng chiên tranh cục bộ, xung đột vu trang, hoat động can thiêp lât đô, khung bố
con xay ra o nhiêu noi voi tinh chât phuc tap ngay cang táng.
- Chung ta phai táng cưong suc manh quốc phong - an ninh bao vê vững chắc Tô
quốc va chê độ XHCN o Viêt Nam.
:N ;$P+ đ'Q7
PN Tiến h4nh chiến tranh nh'n ;'n$ th7c hi/n t.4n ;'n đánh giGc$ 3+y 37c
3ưIng vT trang g!m U th* &u'n 34m n!ng c1t$ 5ết hI8 tác chiến của 37c 3ưIng
vT trang đVa 8hưWng vBi tác chiến của các )inh đ.4n chủ 37c.
- Thuc hiên toan dân đanh giác. La quan điêm co ban xuyên suốt, thê hiên tinh
nhân dân sâu sắc, cuộc chiên tranh 'cua dân, do dân, vi dân¨, la co so điêu kiên đê
phat huy cao nhât suc manh tông hợp trong chiên tranh.
- Thuc hiên toan dân đanh giác. La tô chuc động viên mọi luc lượng nhân dân
tham gia chiên tranh, phat huy cach đanh giác phong phu, sang tao cua CTND.
Thuc hiên mọi ngưoi dân đêu la chiên si, đanh đich ngay tu đâu, đanh liên tục ngay
đêm, báng mọi hinh thuc, phưong tiên ca hiên đai va thô so, nhám đat mục đich
tiêu hao ngay cang lon sinh luc va vu khi, trang bi ki thuât cua đich. Kêt hợp chát
ch• cac đon đanh tâp trung cua cac binh đoan chu luc, lam cho quân đich bi đanh
liên tục, dân đên bi sa lây, bi động, không phat huy được suc manh cua vu khi ki
thuât, dân dân lam mât y chi xâm lược cua chung.
YN T'W+ !4+! c!'W+ (XP+! (o4+ m'6+N
- Phai tiên hanh chiên tranh toan diên, chiên tranh la la su thu thach toan diên,
ca suc manh vât chât va suc manh tinh thân cua đât nưoc. Vi vây phai phat huy cao
nhât suc manh tông hợp cua CTND, đê đanh bai k‚ thu xâm lược co co so vât chât
trang bi, vu khi, tiêm luc lon hon ta.
- Tiên hanh chiên tranh toan diên. Tô chuc tiên công đich trên mọi mát trân:
quân su; chinh tri, ngoai giao, ván hoa, xã hội. Mát trân nao cung co vi tri quan
trọng, trong đo luôn coi trọng mát trân quân su, thắng lợi trên chiên trưong vân la
yêu tố quyêt đinh; tiên công đich báng mọi vu khi hiên co: sung, gưom, gây gộc,
cuốc .; ai co gi dung cai đo đê đanh giác.
cN C!$|+ Yz 79' 7{( (X#+ c_ +)5c c}+, +!) (~+, w!$ 3oc đR s-c đ0+! đ)*c
1[$ m4'B XP s-c (!$ !•/ w!8+, ,'P+B X€( +,•+ (!‚' ,'P+ cRP c!'W+ (XP+!B ,'4+!
(!•+, 1*' c4+, s57 c4+, (&(
- Phai chuân bi đât nưoc đanh lâu dai, nhưng gianh thắng lợi cang som can tốt.
Vi k‚ đich thuc hiên cuộc chiên tranh xâm lược, chung dua vao quân đông, vu khi
trang bi hiên đai, s• tâp trung dung suc tân công ap đao ngay tu đâu đê nhanh
chong đat mục đich, chung triêt đê thuc hiên phưong châm 'đanh nhanh, thắng
nhanh¨.
- Chuân bi đât nưoc đanh lâu dai, gianh thắng lợi cang som can tốt. Không dan
trân đối đâu, ma tich cuc chuân bi mọi mát cho ca nưoc va tung khu vuc đu suc
đanh độc lâp, tưong đối lâu dai. Cố gắng ngán chán đich mo rộng không gian chiên
tranh, đông thoi phai chuân bi đanh thắng chung trong điêu kiên chiên tranh mo
rộng. Quân đich thuc hiên cuộc chiên tranh xâm lược, phai chiêm được đât. Chung
ta s• thuc hiên cach đanh CTND, lam cho đội hinh cua đich dan mong, s• bi tiêu
hao dân, không tranh khoi sa lây, lung tung. Ta s• tâp trung luc lượng, chu động
tiên công gianh thắng lợi cang som can tốt.
- Trong thoi binh, chung ta phai chuân bi tich cuc, chu động xây dung khu vuc
phong thu. Dât nưoc vững manh ca thê va luc, sƒn sang đap ung mọi tinh huống
cua chiên tranh.
mNkW( !*/ w!0+, c!'W+ 35' a[n mo+,B 3~P c!'#+ đp$ s_+ a$p(B (!oc !'6+ ('W(
w'67B ,'r ,ƒ+ 34 YU' m)„+, 1oc 1)*+, cRP (P c4+, đ0+! c4+, 7v+!
- Phai kêt hợp khang chiên voi xây dung, vua chiên đâu vua san xuât. Vi cuộc
chiên tranh bao vê Tô quốc XHCN xay ra s• rât ac liêt, tiêu hao ngưoi va cua rât
lon; nhu câu bao đam hâu cân kÿ thuât cho chiên tranh rât cao va khân trưong; viêc
bao đam đoi sống nhân dân trong chiên tranh kho khán phuc tap.
- Kêt hợp khang chiên voi xây dung, vua chiên đâu vua san xuât tam chia hai
giai đoan:
¹ Trưoc khi chiên tranh xay ra. Phai chuân bi tốt cac kê hoach, kêt hợp kinh tê
voi quốc phong, kip thoi chuyên đât nưoc sang thoi chiên, tô chuc tốt động viên
thoi chiên. Tô chuc tốt phong thu dân su, co kê hoach so tan, phong tranh bao đam
an toan cho nhân dân, han chê thưong vong o muc thâp nhât.
¹ Khi chiên tranh xay ra. Phai thuc hiên chu đao, chác ch• cac kê hoach giữa
đanh đich va bao vê luc lượng ta, nhât la LLVT, bao vê san xuât trong thoi chiên,
thuc hiên tiêt kiêm nghiêm ngát, luôn đap ung nhu câu vât chât cho chiên tranh va
đoi sống nhân dân, đông thoi tân thu cua đinh đê đanh đich. Lam cho luc lượng ta
luôn phat triên va cang manh.
…N kW( !*/ đp$ (XP+! Z$[+ so 35' Y_o đ_7 P+ +'+! c!+! (XzB ,'r ,ƒ+ (X2( (o
P+ (o4+ ab !\'N TXp+ 0/ wz/ (!‚' 79' [7 7)$ 34 !4+! đ\+, /!0 !ov'B ,[n Yvo
1ov+
- Phai đâu tranh quân su voi bao đam ANCT, giữ gin trât an toan xã hội. Vi
Trưoc va trong qua trinh cuộc chiên tranh xâm lược nưoc ta, k‚ đich s• kêt hợp voi
bao loan lât đô, o một hoác một số khu vuc khi co điêu kiên, luc lượng phan động
trong nưoc s• tiên hanh cac hoat động pha hoai lam rối loan hâu phưong ta.
- LLVT co nhiêm vụ. Truc tiêp chiên đâu đanh bai k‚ thu xâm lược tu bên
ngoai, vua phai kêt hợp chát ch• voi cac luc lượng khac kip thoi trân ap mọi âm
mưu, hanh động pha hoai, giữ vững ôn đinh an ninh chinh tri, trât tu an toan xã
hội.
- Thoi binh, lâp kê hoach, xac đinh phưong an chống xâm lược, chung ta phai
chuân bi đây đu cac kê hoach phong chống bao loan lât đô, chu động va kiên quyêt
ngán chán, đâp tan mọi âm mưu phan động.
,N kW( !*/ s-c 7v+! m[+ (\c 35' s-c 7v+! (!‚' đv'B /!0( !$n ('+! (!%+ (o
1ocB (o c)‚+,B (XP+! (!R so ,'€/ m„ cRP Z$&c (WB so đU+, (ƒ+! R+, !\ cRP +![+
m[+ ('W+ Y\ (X#+ (!W ,'5'
- Kêt hợp suc manh dân tộc voi suc manh thoi đai, phat huy tinh thân tu luc, tu
cưong, tranh thu su giup đõ cua quốc tê. La truyên thống va bai học kinh nghiêm
trong đâu tranh dung nưoc va giữ nưoc cua dân tộc ta tu trưoc đên nay.
- Cuộc chiên tranh xâm lược nưoc ta nêu xay ra. K‚ thu s• co hanh động dã man,
vô nhân đao, vi pham thô bao luât lê trong quan hê quốc tê, nhât đinh s• gây bât
binh cho thê gioi, lưong tri loai ngưoi.
- Chung ta chiên đâu chống xâm lược, bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN, nhât
đinh s• được dư luân va loai ngưoi tiên bộ đông tinh ung hộ.
- Kêt hợp suc manh dân tộc voi suc manh thoi đai, phat huy tinh thân tu luc, tu
cưong, tranh thu su giup đõ cua quốc tê. Trên co so độc lâp tu chu, chung ta mo
rộng, đa phưong hoa, đa dang hoa cac quan hê quốc tê, 'sƒn sang la ban, la đối tac
tin cây cua cac nưoc trong cộng đông quốc tê¨, tranh thu su đông tinh ung hộ cua
nhân dân thê gioi kê ca nhân dân cac nưoc co quân đang xâm lược nưoc ta.
III- MIT †Ố NII dUNG CH> "FU C>< CHIFN TG<NH NHHN dHN
BJK VL TM ;UỐC
ON T` c!-c (!W (X2+ c!'W+ (XP+! +![+ m[+
- Thê trân cua chiên tranh. La su tô chuc va bố tri luc lượng đê tiên hanh chiên
tranh va hoat động tac chiên.
- Thê trân chiên tranh nhân dân phụ thuộc rât lon vao tô chuc, bố tri luc lượng
lao động va dân cư trên tung đia ban cụ thê o khắp ca nưoc, nhám tao ra suc manh
tông hợp đanh thắng k‚ thu xâm lược.
- Thê trân chiên tranh nhân dân Viêt Nam bố tri rộng trên pham vi ca nưoc,
nhưng co trọng tâm, trọng điêm.
¹ Žộng khắp. Ca nưoc la một chiên trưong, o đâu cung co ngưoi đanh giác,
đanh giác báng mọi thu vu khi, lam cho luc lượng quân đich luôn phai phân tan.
Chung ta bố tri thê trân rộng khắp, nhưng không rai đêu, phân tan.
¹ Trọng tâm, trọng điêm. Tâp trung vao những hưong, mục tiêu chiên lược
quan trọng, những đia ban trọng yêu.
- Dê co thê trân CTND, hiên nay cân tâp trung: Xây dung khu vuc phong thu t•nh
(thanh phố) vững manh vê mọi mát, manh vê quốc phong an ninh, ôn đinh vê chinh
tri, giau vê kinh tê. Khu vuc phong thu co kha náng độc lâp tac chiên, phối kêt hợp
voi luc lượng chu luc, đon vi ban đanh đich liên tục dai ngay.
:N T` c!-c 1oc 1)*+, c!'W+ (XP+! +![+ m[+
- Luc lượng CTND. La toan dân đanh giác, đanh giác toan diên, lây LLVTND
gôm 3 thu quân lam nong cốt. Như loi kêu gọi cua Chu tich Hô Chi Minh: 'bât ki
đan ông, đan ba, bât ki ngưoi gia, ngưoi tr‚, không chia tôn giao,đang phai, dân
tộc, hê la ngưoi Viêt Nam thi phai đung lên đanh thuc dân Phap, cuu Tô quốc¨.
- Luc lượng toan dân đanh giác, được tô chuc chát ch• thanh hai luc lượng: luc
lượng quân chung rộng rãi va luc lượng quân su. Tuy theo diên biên cụ thê cua
cuộc chiên tranh, tô chuc bố tri đê su dụng cac luc luong cho phu hợp. Tao suc
manh tông hợp cua toan dân đanh giác.
- LLVTND được xây dung vững manh toan diên, coi trọng ca số lượng va chât
lượng, trong đo lây chât lượng la chinh, lây xây dung vê chinh tri lam co so.
cN P!&' !*/ c!{( c!‡ c!&+, Z$[+ đzc! ('W+ c8+, (~ Y#+ +,o4' 34o c$\c Yvo
1ov+ 12( đ` (~ Y#+ (Xo+,
- Xâm lược nưoc ta. K‚ thu s• phối hợp tiên công tu bên ngoai vao, voi hanh
động BLLD tu bên trong, thuc hiên đanh nhanh, giai quyêt nhanh buộc ta phai
khuât phục.
- Dê chống lai âm mưu thu đoan cua k‚ thu, chung ta phai giữ vững ôn đinh
chinh tri. Không đê thu trong, giác ngoai câu kêt voi nhau.
- Cac LLVT, cac câp, cac nganh, đia phưong khi xac đinh quyêt tâm, kê hoach,
phưong an tac chiên, phai đông thoi co quyêt tâm, kê hoach chống bao loan lât đô.
Cac nội dung đo luôn được quan triêt đên tung câp, co su phối hợp chát ch•.

BÀI ˆ
---o0o----
]H" deNG AeC AƯỢNG V‰ TG<NG NHHN dHN VILT N<M

I- ĐuC ĐI=M VÀ NHgNG ;U<N ĐI=M NGU"ÊN TŠC CƠ BJN ]H"
deNG AeC AƯỢNG V‰ TG<NG NHHN dHN TGKNG TH‹I kŒ M•I
ON k!0' +'67
LLVTND Viêt Nam la cac tô chuc vu trang va ban vu trang cua nhân dân Viêt
Nam, do Dang Cộng san Viêt Nam lãnh đao, Nha nưoc Cộng hoa xã hội chu nghia
Viêt Nam quan ly. Co nhiêm vụ: chiên đâu, gianh va giữ độc lâp va toan ven lãnh
thô cua Tô quốc; bao vê an ninh quốc gia va trât tu an toan xã hội, bao vê nhân
dân, bao vê chê độ XHCN va những thanh qua cua Cach mang, cung toan dân xây
dung đât nưoc. La luc lượng nông cốt cua QPTD, an ninh nhân dân va chiên tranh
nhân dân.
@hKn thXc Eh$i niệm
- LLVTND Viêt Nam la cac tô chuc vu trang va ban vu trang cua nhân dân Viêt
Nam, do Dang Cộng san Viêt Nam lãnh đao, Nha nưoc Cộng hoa xã hội chu nghia
Viêt Nam.
- LLVTND Viêt Nam co nhiêm vụ: chiên đâu, gianh va giữ độc lâp va toan ven
lãnh thô cua Tô quốc; bao vê an ninh quốc gia va trât tu an toan xã hội, bao vê
nhân dân, bao vê chê độ XHCN va những thanh qua cua Cach mang, cung toan dân
xây dung đât nưoc.
- La luc lượng nông cốt cua QPTD, an ninh nhân dân va chiên tranh nhân dân.
:N Đ{c đ'Q7 1'#+ Z$P+ đW+ a[n mo+, AAVTNd
a. "- nưBc th7c hi/n hai nhi/m v: chiến 3ưIc >'y ;7ng v4 )-. v/ T0
&u1c 2"N$ chủ nghĩa đế &u1c v4 các thế 37c 8h-n đ(ng ch1ng 8há ta &uyết
3i/t
- Cuộc khang chiên chống Mi cuu nưoc đã kêt thuc, Cach mang Viêt Nam đã
chuyên sang giai đoan moi: giai đoan ca nưoc độc lâp, thống nhât va đi lên CNXH.
¹ Toan Dang, toan dân, toan quân thuc hiên hai nhiêm vụ chiên lược: xây dung
va bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN.
¹ Hai nhiêm vụ đo co mối liên hê hữu co tac động, tao điêu kiên cho nhau,
cung nhau phat triên, thuc hiên mục tiêu 'dân giau, nưoc manh, xã hội công báng
dân chu, ván minh¨. Trong khi đát nhiêm vụ xây dung CNXH lên hang đâu, không
được một chut sao nhãng nhiêm vụ bao vê Tô quốc.
- Chu nghia đê quốc va cac thê luc thu đich cua CNXH, vân coi Viêt Nam la một
trọng điêm đê pha hoai.
¹ Báng chiên lược 'DBHB¨, BLLD, kêt hợp voi rán đe quân su va sƒn sang su
dụng suc manh quân su khi co điêu kiên, thoi co.
¹ Biên phap chiên lược cua chung la: pha tan toan diên, lam chuyên hoa tu bên
trong, tao co can thiêp, gây suc ep tu mọi phia, tiên toi xoa bo vai tro lãnh đao cua
do Dang Cộng san Viêt Nam va chê độ XHCN, lôi keo ta đi theo quÿ đao cua
CNTB.
- Tranh thu thoi co thuân lợi chung ta thuc hiên. Xây dung đât nưoc giau manh,
táng cưong QP-AN, cung cố xây dung LLVT vững manh toan diên, đu suc đối pho
thắng lợi voi cac tinh huống nhât la tinh huônga phuc tap co thê xay ra.
). Ciều 5i/n &u1c tế đ9 thay đ0i$ tXnh hXnh thế giBi cY nhiều ;iZn )iến 8h*c tE8
- Diêu kiên va tinh hinh thê gioi. So sanh luc lượng bât lợi cho CNXH va phong
trao Cach mang. Thê gioi co những diên biên nhanh chong, phuc tap chua đung
những yêu tố kho lưong. Nguy co chiên tranh thê gioi co it kha náng xay ra, nhưng
xung đột vu trang, xung đột sắc tộc, tôn giao, dân tộc, cac hoat động can thiêp, lât
đô, khung bố vân xay ra o nhiêu noi.
- Khu vuc Dông Nam ‡, đã thay đôi cán ban. Tu đối đâu giữa hai nhom nưoc,
sang hợp tac giữa 10 nưoc AS•AN, tao nên tinh hinh moi co lợi cho khu vuc;
nhưng vân tiêm ân nhân tố gây mât ôn đinh.
- Quan hê Viêt Nam voi quốc tê. Dã co su thay đôi cán ban, chung ta thuc hiên
chu trưong: 'chu đông hội nhâp kinh tê quốc tê, độc lâp tu chu rộng mo, đa dang
hoa cac quan hê quốc tê¨; Viêt Nam sƒn sang la ban, la đối tac tin cây cua cac nưoc
phân đâu vi hoa binh, độc lâp, phat triên.
c. 67 nghi/8 đ0i mBi của nưBc ta đ9 đEt đưIc nhPng th4nh t7u t. 3Bn v4 r+t
&uan trFng. C+t nưBc ta đang )ưBc Dang th=i 5X đ[y mEnh c<ng nghi/8 h.á$
hi/n đEi h.á
- Những thanh tuu.¨Thanh tuu co ban bao trum hon 10 nám qua la: giữ vững
độc lâp chu quyên, thống nhât, toan ven lãnh thô cua đât nưoc, vai tro lãnh đao cua
Dang va chê độ XHCN; đây manh phat triên kinh tê; giữ vững AN, trât tu an toan
xã hội; tao lâp môi trưong quốc tê thuân lợi, mo rộng đối ngoai; táng cưong thê va
luc cua đât nưoc¨.
- „ nghia cua thanh tuu. Dã táng cưong tiêm luc cua đât nưoc, tao thê va luc
moi đê chung ta tiêp tục đôi moi, đây manh CNH- HDH, xây dung va bao vê Tô
quốc Viêt Nam XHCN.
- LLVTND co su đôi moi hoan toan ca nhân thuc va hoat động thuc tiên. Tich
cuc tham gia xây dung va đâu tranh trên mọi linh vuc nhám bao vê thắng lợi trong
su nghiêp đôi moi theo đinh hưong XHCN.
;. Th7c trEng của LLJT
- LLVTND đã đat được những thanh tuu to lon:
¹ Co chât lượng tông hợp; trinh độ chinh quy; suc manh chiên đâu va kha náng
sƒn sang chiên đâu cua quân đội không ngung được táng lên.
¹ Dã tâp trung xây dung quân đội vê chinh tri, lam co so đê nâng cao chât
lượng suc manh tông hợp.
¹ Nâng cao chât lượng, luc lượng dân quân tu vê, luc lượng du bi động viên vê
chinh tri, tư tưong va tô chuc.
¹ LLVTND thuc su lam nông cốt cho toan dân va tich cuc tham gia vao viêc
thuc hiên co kêt qua nhiêm vụ phong chống chiên lược 'diên biên hoa binh¨ bao
loan lât đô; bao vê vung biên đao, lam thât bai nhiêu âm mưu, hanh động pha hoai
cua nhiêu thê luc.
¹ LLVTND đong gop tich cuc vao công cuộc phat triên kinh tê - xã hội, đây
manh CNH- HDH đât nưoc.
- LLVTND con một số tôn tai cân giai quyêt:
¹ Chât lượng tông hợp, kha náng chiên đâu va trinh độ sƒn sang chiên đâu co
mát han chê.
¹ Nhân thuc cua một số can bộ, chiên si con chưa đây đu sâu sắc, trưoc những
diên biên phuc tap cua tinh hinh, cung như âm mưu va hoat động chống pha Cach
mang nưoc ta cua cac thê luc thu đich..
¹ Luc lượng dân quân tu vê cân được tiêp tục cung cố. Công tac động viên
quân đội con nhiêu kho khán. Trach nhiêm cac câp, cac nganh đối voi nhiêm vụ
xây dung LLVTND co luc, co noi chưa phat huy đây đu.
cN N!r+, Z$P+ đ'Q7B +,$n#+ (•c c. Y_+ a[n mo+, AAVTNd (Xo+, (!‚' wŽ
75'
a. NiP vPng v4 t?ng cư=ng D7 39nh đE. của C-ng đ1i vBi LLJT
- Dang lãnh đao la nguyên tắc co ban nhât trong xây dung LLVTND Viêt Nam.
- Co su lãnh đao cua Dang, LLVTND moi co ban chât Cach mang tốt đep, tro
thanh LLVT 'cua dân, do dân, vi dân¨, co mục tiêu chiên đâu rõ rang, co chu
trưong xây dung đung đắn, co điêu kiên phat huy suc manh tông hợp, chiên thắng
mọi k‚ thu, hoan thanh mọi nhiêm vụ, thuc su la công cụ bao luc sắc ben, tin cây
cua Dang, Nha nưoc va nhân dân trong bât ki hoan canh nao.
- Su lãnh đao cua Dang đối voi LLVT theo nguyên tắc: 'tuyêt đối, truc tiêp, vê
mọi mát¨.
¹ Dang không chia s‚ quyên lãnh đao đo cho bât cu một ca nhân, đang phai
hay một tô chuc một chinh tri nao.
¹ Su lãnh đao đo theo hê thống tô chuc tu Trung ưong đên co so, lãnh đao mọi
hoat động cua LLVT như: hoat động chinh tri, quân su, hâu cân, ki thuât, tai
chinh. trong xây dung va chiên đâu, không đê cho một hoat động nao cua LLVT
thiêu su lãnh đao cua Dang.
- Trong bối canh phuc tap cua tinh hinh quốc tê, khu vuc, trưoc âm mưu va hanh
động chống pha cua cac thê luc thu đich cung như yêu câu cua nhiêm vụ Cach
mang noi chung, nhiêm vụ xây dung LLVT noi riêng, viêc giữ gin va táng cưong
su lãnh đao cua Dang đối voi LLVT rât cân thiêt.
- Dê đam bao su lãnh đao cua Dang đối voi LLVT, ban thân cac tô chuc Dang
trong LLVT phai được xây dung vững manh vê chinh tri, tư tưong va tô chuc. Coi
trọng va nâng cao hiêu luc công tac Dang, công tac chinh tri trong LLVTND.
). T7 37c t7 cư=ng >'y ;7ng LLJT
- Dộc lâp tu chu, tu luc, tu cưong. La truyên thống quy bau cua dân tộc Viêt
Nam, đông thoi la quan điêm tư tưong co ban cua Dang ta va Chu tich Hô Chi
Minh.
- Thuc tiên lich su đã chung minh, những thắng lợi ma nhân dân ta gianh được,
trưoc hêt la do chung ta biêt phat huy tinh thân độc lâp tu chu, tu luc tu cưong.
- LLVTND ta nho tu luc tu cưong nên đã tung bưoc trưong thanh ngay cang lon
manh, hoan thanh mọi nhiêm vụ. Tuy nhiên, môi thoi ki, môi giai đoan lich su cụ
thê, nội dung, hinh thuc, muc độ thê hiên tu luc tu cưong khac nhau. Trong
hai cuộc khang chiên chống Phap, chống Mi va những nám xây dung CNXH,
chung ta đã nhân được su giup đõ to lon tu cac nưoc XHCN anh em va ban be
quốc tê. Su giup đõ đo đã gop phân quan trọng đưa su nghiêp Cach mang cua nhân
dân ta đên thắng lợi.
- Quan triêt quan điêm phat huy nội luc, tu luc tu cưong xây dung LLVT, cân
tâp trung:
¹ Nâng cao tinh thân trach nhiêm, khắc phục kho khán, xây dung đon vi vững
manh toan diên; nâng cao chât lượng tông hợp suc manh chiên đâu cua LLVTND;
tung bưoc hiên đai hoa vu khi ttrang bi.
¹ Xây dung kinh tê va thuc hanh tiêt kiêm. Do la những yêu câu, cung la những
biên phap đê thuc hiên quan điêm 'tu luc tu cưong¨, co y nghia thiêt thuc trưoc
mắt va co ban lâu dai xây dung LLVT.
c. 2'y ;7ng LLJT 3+y ch+t 3ưIng 34 ch#nh$ 3+y D*c mEnh về ch#nh trV 34m cW Dở
- Trong xây dung LLVT lây chât lượng la chinh: Truyên thống chống giác ngoai
xâm cua dân tộc ta la thưong phai 'lây nho đanh lon¨, 'lây it đich nhiêu¨, 'lây chât
lượng cao thắng số lượng đông¨. Dây cung la một tư tưong co ban trong nghê thuât
quân su cua Viêt Nam; la bai học thanh công trong xây dung LLVT ta. Nhám đap
ung được yêu câu cua nhiêm vụ bao vê Tô quốc va chê độ giai đoan moi,
- Xây dung LLVTND chât lượng vê cac mát. Chinh tri, tư tưong, tô chuc, ch•
huy, huân luyên.; phai xây dung toan diên, coi trọng ca số lượng va chât lượng,
trong đo lây chât lượng la chinh. Xây dung LLVT phu hợp voi nhiêm vụ va kha
náng kinh tê cua đât nưoc.
- Trong xây dung LLVT lây xây dung vê chinh tri lam co so: La xây dung cac tô
chuc trong sach vững manh. Vi, chât lượng chinh tri LLVTND không ch• la co so
đê nâng cao chât lượng tông hợp, ma con la suc manh chiên đâu truc tiêp trên cac
linh vuc ly luân, chinh tri tư tưong, ván hoa, tâm ly, chống lai âm mưu va hanh
động cua cac thê luc thu đich 'trung lâp hoa¨, 'phi chinh tri hoa¨ dân đên vô hiêu
hoa LLVTND, chia r• LLVTND voi nhân dân, voi Dang va Nha nưoc.
- Xây dung LLVTND vê mát chinh tri trong giai đoan moi cân tâp trung:
¹ Giao dục cho mọi can bộ, chiên si quan triêt sâu sắc, nhât tri cao, tin tưong
tuyêt đối va tu giac châp hanh nghiêm ch•nh đưong lối, chu trưong, chinh sach cua
Dang va Nha nưoc.
¹ LLVTND phai tuyêt đối trung thanh voi Dang, voi nhân dân, voi Tô quốc, voi
chê độ, con đưong XHCN ma Dang, Bac Hô va nhân ta đã lua chọn. Co tinh thân
canh giac cach mang cao, kiên quyêt đâu tranh voi những quan điêm sai trai. Co y
chi quyêt tâm chiên đâu cao.
¹ Xây dung cac tô chuc trong LLVT như: tô chuc Dang, đoan thanh niên.
thông qua cac tô chuc lam cho đưong lối, chinh sach cua Dang, Nha nưoc thâm
nhâp vao tung quân nhân.
¹ Phai chám lo quan ly đội ngu can bộ nhât la can bộ ch• huy, lãnh đao chu tri,
đác biêt la đội ngu can bộ chinh tri o cac câp, đông thoi châp hanh nghiêm tuc
nguyên tắc lãnh đao cua Dang đối voi LLVTND.
;. ,-. đ-m LLJTNM 3u<n 3u<n tr.ng tư thế D\n D4ng chiến đ+u
- LLVTND luôn trong tư thê sƒn sang chiên đâu. Vi sƒn sang chiên đâu va chiên
đâu thắng lợi, lam thât bai mọi âm mưu hanh động pha hoai, xâm lược cua k‚ thu,
bao vê vững chắc độc lâp, chu quyên thống nhât va toan ven lãnh thô Tô quốc, bao
vê chê độ XHCN, la nhiêm vụ co ban thưong xuyên cua LLVTND.
- Œêu câu cao nhât cua sƒn sang chiên đâu la: luôn luôn chu động đanh đich kip
thoi, bao vê được minh, hoan thanh tốt nhiêm vụ trong mọi tinh huống, không đê
bi động bât ngo.
- Dê thuc hiên nguyên tắc 'sƒn sang chiên đâu¨ LLVTND phai nắm vững tinh
hinh đich, nhân rõ âm mưu, thu đoan hanh động cua chung, thưong xuyên nâng
cao canh giac; châp hanh nghiêm chê độ quy đinh SSCD.
- Quan triêt va nắm vững nguyên tắc sƒn sang chiên đâu trong xây dung
LLVTND co y nghia hêt suc quan trọng.
IIN PHƯƠNG HƯ•NG VÀ NHgNG BILN PHÁP CH> "FU ]H" deNG
AeC AƯỢNG V‰ TG<NG NHHN dHN
ON P!).+, !)5+,
a. 2'y ;7ng &u'n đ(i nh'n ;'n "ách mEng$ ch#nh &uy$ tinh nhu/$ t]ng )ưBc
hi/n đEi
- Co ban linh chinh tri vững vang, co trinh độ ván hoa va kiên thuc ngay cang
cao, quy trọng, hêt long phục vụ nhân dân.
- Trung thanh tuyêt đối voi Tô quốc, voi Dang va nhân dân.
- Co phâm chât, đao đuc, lối sống lanh manh gian di.
- Kê thua va phat huy truyên thống v‚ vang.
- Co trinh độ ch• huy, chuyên môn va trinh độ sƒn sang chiên đâu va suc chiên
đâu ngay cang cao, tac chiên thắng lợi trong bât cu tinh huống nao.
- Ngán chán, đây lui tội pham nguy hiêm, cac tê nan xã hội, bao đam tốt trât tu
an toan xã hội
). 2'y ;7ng 37c 3ưIng ;7 )V đ(ng viên hRng hậu$ đưIc hu+n 3uy/n v4 &u-n 3H
t1t$ đ-m )-. 5hi c^n thiết cY thể đ(ng viên nhanh chYng th_. 5ế h.Ech
- Xây dung LLDBDV manh co y nghia chiên lược, anh hưong truc tiêp đên số
lượng, chât lượng va suc manh chiên đâu cua quân đội khi chiên tranh xay ra.
- Xây dung LLDBDV trong tinh hinh hiên nay,
¹ Cân chuyên manh m• ca nhân thuc va hoat động thuc tiên cua cac câp, cac
nganh, ca trong va ngoai quân đội; đê tao nguôn, đáng ki, quan ly, huân luyên va
động viên quân du bi.
¹ Kêt hợp chát ch• xây dung LLDBDV voi xây dung cac khung thưong truc
cua quân đội, bao đam cân đối đông bộ va kip thoi theo yêu câu động viên thoi
chiên: số lượng lon, thoi gian nhanh, chât lượng cao, bi mât an toan.
c. 2'y ;7ng ;'n &u'n t7 v/ vPng mEnh$ r(ng 5hA8$ 3+y ch+t 3ưIng 34 ch#nh
- Dân quân tu vê la một bộ phân cua LLVT nhân dân Viêt Nam.
- Xây dung luc lượng DQTV hiên nay:
¹ Xây dung ca số lượng va chât lượng; nhưng lây chât lượng la chinh, trưoc hêt
la chât lượng chinh tri.
¹ Coi trọng xây dung o cac vung trọng điêm; tô chuc biên chê phai phu hợp;
huân luyên phai thiêt thuc hiêu qua,
¹ Dao tao can bộ DQTV va phai thuc hiên tốt chinh sach cua Dang va Nha
nưoc đối voi DQTV.
:. N!r+, Y'6+ /!0/ c!R nW$ a[n mo+, AAVTNd
a. T0 ch*c LLJT nh'n ;'n 8hR hI8 vBi ch*c n?ng nhi/m v:$ đá8 *ng yêu
c^u th=i )Xnh v4D\n D4ng đ1i 8hY hi/u &u- vBi các tXnh hu1ng 5hi chiến tranh
>-y ra
F P3 đ3i ch! lực: la luc lượng co đông trên pham vi ca nưoc va tung hưong
chiên lược. Tô chuc luc lượng chu luc phai gọn, manh, co động, co suc chiên đâu
cao, bố tri phai gắn voi thê trân quốc phong toan dân, an ninh nhân dân trong ca
nưoc cung như tung vung chiên lược.
F P3 đ3i địa ph(\ng: la luc lượng co động cua tung đia phưong phai cán cu vao
vi tri, yêu câu cua tung đia phưong trong thê trân chung cua ca nưoc đê tô chuc
cho phu hợp trong thoi binh va thoi chiên.
F P3 đ3i 5i'n ph>ng: la một thanh phân cua quân đội nhân dân, la một bộ phân
cua khu vuc phong thu t•nh (thanh phố), la luc lượng nông cốt chuyên trach quan
li, bao vê chu quyên, an ninh biên gioi quốc gia, vung biên, đao theo nhiêm vụ
quyên han được giao, cân phai co số lượng phu hợp, chât lượng cao, tô chuc hợp li.
F D2n 1u2n tự -ệ: được tô chuc trên co so luc lượng chinh tri o tung đon vi
hanh chinh, đon vi san xuât va dân cư o co so, co số lượng phu hợp, chât lượng
cao.
)N N'ng ca. ch+t 3ưIng hu+n 3uy/n - giá. ;:c$ >'y ;7ng v4 8hát triển 5h.a
hFc &u'n D7 Ji/t Nam
- Huân luyên - giao dục, la hai nội dung co ban, bao đam cho LLVT giac ngộ
chinh tri, hoan thanh thắng lợi mọi nhiêm vụ.
- Œêu câu huân luyên - giao dục. Dung hưong, đap ung nhiêm vụ, sat thuc tê,
đối tượng tac chiên, phu hợp voi kha náng trang bi, đia hinh thoi tiêt va cach đanh
cua ta. Huân luyên gioi tac chiên báng vu khi trong biên chê, cung như khi được
táng cưong binh khi ki thuât, tac chiên hợp đông quân binh chung.
- Phưong châm huân luyên - giao dục: co ban, toan diên, thiêt thuc, vững chắc.
- Coi trọng huân luyên can bộ cac câp,
- Nghiên cuu xây dung va phat triên khoa học quân su Viêt Nam, trên co so xây
dung va phat triên khoa học công nghê cua đât nưoc. Cân tâp trung nghiên cuu giai
quyêt đung đắn, sang tao, những vân đê moi nay sinh trong xây dung LLVTND,
trong cung cố quốc phong thoi binh va đê phong chiên tranh.
c. T]ng )ưBc gi-i &uyết yêu c^u vT 5h#$ trang )V 5ĩ thuật của LLJTNM
- Quan điêm chung: Kêt hợp chát ch• tiên trinh va bưoc đi cua công nghiêp hoa,
hiên đai hoa đât nưoc đê xây dung nên QPTD va LLVTND vững manh.
- Hiên nay: Phai đây manh xây dung va phat triên công nghiêp quốc phong,
nhám xây dung một nên công nghiêp quốc phong co tiêm luc ngay cang cao, cai
tiên, san xuât được cac vu khi va vât tư cân thiêt, tung bưoc giai quyêt yêu câu câp
bach vê vu khi, trang bi ki thuât cua LLVT va quân đội nhân dân theo tung bưoc
hiên đai.
;. 2'y ;7ng đ(i ngT cán )( LLJTNM cY 8h[m ch+t$ n?ng 37c t1t
- Chu tich Hô Chi Minh kháng đinh: 'Can bộ la cai gốc cua mọi công viêc¨.
- Xây dung đội ngu can bộ hiên nay cân tâp trung. Co số lượng đu, chât lượng
cao, co câu tô chuc hợp ly, co độ tuôi va suc kho‚ phu hợp, đap ung yêu câu nhiêm
vụ trưoc mắt va bao đam kê thua. Trong đo quan tâm nhât la khâu chât lượng.
…N Th7c hi/n nghiêm t`c v4 đ^y đủ các ch#nh Dách của C-ng$ Nh4 nưBc đ1i
vBi LLJTNM
- Chinh sach đối voi LLVTND la một bộ phân quan trọng trong toan bộ chinh
sach cua Dang va Nha nưoc, co vai tro to lon trong phat huy tinh tich cuc, đông
viên tinh cam, y chi cua can bộ, chiên sy LLVT, cung gia đinh, hâu phưong va
nhân dân trong su nghiêp bao vê Tô quốc.
- Chinh sach phai bao đam công báng, binh đáng vê quyên lợi, nghia vụ, kêt
hợp giữa đoi sống vât chât va tinh thân.
- Trong chinh sach, phai thê hiên được hoat động cua LLVTND la một nganh
lao động đác biêt lam nhiêm vụ bao vê Tô quốc.
- Dang va Nha nưoc đã ban hanh nhiêu chinh sach, chê độ đối voi LLVTND.
Song, do su phat triên cua tinh hinh nên cân phai thưong xuyên bô sung, sua đôi
cho phu hợp. Cân lam cho toan xã hội nhân rõ trach nhiêm trong viêc thuc hiên
chinh sach đối voi LLVTND.B•ˆ 6
FFF7l7FFF
kFT HỢP ]H" deNG kINH TF V•I
C>NG CỐ ;UỐC PHfNG <N NINH

<- • Đ•NH GIJNG dh"
IN MiC ĐDCHB "ÊU CẦUt
O. Mục đc!
Bôi dưõng cho sinh viên hiêu được co so ly luân, thuc tiên, quan điêm, một số
mội dung co ban va biên phap chu yêu kêt hợp kinh tê voi quốc phong. Gop phân
quan triêt va thuc hiên hai nhiêm vụ xây dung va bao vê Tô quốc Viêt Nam
XHCN.
:N "$ c%$
Nhân thuc đung, đu cac nội dung cua bai, phat huy tri sang tao cua tuôi tr‚ tich
cuc hoat động gop phân kêt hợp kinh tê voi quốc phong theo cưong vi, chuc trach.
IIN NII dUNGBTH‹I GI<N
ON N\' m$+,t 2 phân, 5 mục, 6 tiêt ly thuyêt.
- Co so ly luân va thuc tiên vê kêt hợp xây dung kinh tê voi cung cố quốc phong.
- Nội dung va biên phap chu yêu kêt hợp xây dung kinh tê voi quốc phong.
:N TX9+, ([7t Mục 1, phân ˆ. Mục 1, 2, phân ˆˆ.
IIIN TM CHỨCB PHƯƠNG PHÁP
ON T` c!-c
- Lên lop ly thuyêt tâp trung.
- Thao luân lop hoác tô.
:N P!).+, /!0/N
- C1i vBi gi-ng viênO Su dụng phưong phap thuyêt trinh, nêu vân đê, su dụng tai
liêu học tâp kiêm tra đanh gia.
- C1i vBi hFc viên:
¹ Gio lên lop ghi chep đây đu nội dung co ban giao viên trinh bay, tu tom tắt ghi
chep nội dung giao viên phân tich.
¹ Gio thao luân, chuân bi đây đu nội dung theo hưong dân cua giao viên, manh
dan trinh bay y kiên cua minh, hoác nêu y kiên cung nhau trao đôi, tranh luân.
IVN Đ•< ĐI=M
Ly thuyêt giang đưong......., Thao luân...... giang đưong.
VN V‘T CHjT BJK ĐJM
ON G'0o 0+ Y4' ,'_+,t Bai giang nay soan theo giao trinh GDQP danh cho cac
trưong cao đáng, đai học, tâp 1 NXBGD.
:N V2( c!p(t Sô đâu bai, danh sach điêm danh (danh sach biên chê), va cac vât
chât co liên quan.
VIN CÔNG TÁC CHU’N B•
Thục luyên kÿ giao an, cac tai liêu tham khao dân chung, kiêm tra cac phưong
tiên day học.

B- NII dUNG GIJNG dh"

IN CƠ †Ở AD AU‘N VÀ THeC TI“N VE kFT HỢP ]H" deNG kINH TF
V•I C>NG CỐ ;UỐC PHfNG
*iểu Eh$i 1u$t -. E/t hBp Einh t/ hD8i -Hi 1uốc ph>nghQPi l4 g[n E/t giOa D8
-Hi QP t07ng m3t thể thống nhNt, nhRm 59 sung, tS7 đi.u Eiện, thkc đm< lnn nhau
cVng nhau ph$t t0iển nhịp nh4ng -Hi hiệu 1u6 Einh t/ F GA h3i hD8F;*i ca7, D8
ph$t t0iển, QP -Ong mSnh gap phần 1uan t0ọng tS7 n'n sXc mSnh t9ng hBp c!a
đNt n(Hc, 567 -ệ đ3c lKp ch! 1u<.n t74n -on lAnh th9, đm< lVi ngu< c\ chi/n t0anh,
n/u chi/n t0anh G6< 0a thY Ei'n 1u</t đ$nh th[ngL
ON C. sT 1 1$2+
a. aết hI8 aT-QL 34 yêu 5hách &uan$ n-y Dinh tr.ng các >9 h(i cY giai c+8$
Nh4 nưBc$ &u1c 8h@ng v4 chiến tranh.
- Kêt hợp KT - QP không phai la quy luât riêng cho bât cu chê độ xã hội nao,
ma no la quy luât lich su, được thuc hiên trong mọi quốc gia co độc lâp, chu
quyên.
- Loai ngưoi khi moi xuât hiên, đã đông thoi gắn voi viêc san xuât ra công cụ
lao động, voi viêc chê tao ra vu khi đê bao vê cuộc sống, lãnh đia va những kêt qua
lao động cua minh.
- Kêt hợp kinh tê voi quốc phong la yêu câu nội sinh cua su phat triên kinh tê,
yêu câu tu vê va được bao vê cua nên kinh tê.
). Qu1c 8h@ng$ 5inh tế v4 chiến tranh cY m1i &uan h/ chGt chK$ tác đ(ng 3bn
nhau.
- Kinh tê luôn giữ vai tro quyêt đinh đối voi quốc phong va chiên tranh; phat
triên kinh tê tao ra vât chât, ki thuât lam co so cho su nghiêp cung cố quốc phong.
- Hoat động quốc phong, tao ra môi trưong ôn đinh đê phat triên kinh tê, bao vê
cac công trinh kinh tê, bao vê thanh qua kinh tê lam ra. Xây dung, hoat động quốc
phong s• đát ra cho nên kinh tê những nhu câu vê vât chât, trang bi ki thuât. điêu
đo s• thuc đây nên kinh tê phat triên phong phu, đa dang.
c. 2'y ;7ng 5inh tế$ h.Et đ(ng &u1c 8h@ng$ đều th1ng nh+t ở m:c đ#ch nhưng
5h<ng đ!ng nh+t$ cY D7 chế ưBc 3bn nhau.
- Mục đich phat triên kinh tê, cung cố quốc phong tao ra suc manh xây dung va
bao vê Tô quốc.
- Phat triên kinh tê lam giau cho đât nưoc, đâu tư quốc phong đê bao vê phat
triên kinh tê, ôn đinh chinh tri, an toan xã hội. rât tốn kem.
- Qua trinh kêt hợp KT-QP phai bô sung, tao điêu kiên cung nhau phat triên nhip
nhang, hiêu qua kinh tê xã hội cao, kinh tê phat triên, quốc phong vững manh.
:N T!oc ('”+ wW( !*/ 35' Z$&c /!l+, V'6( NP7 (3 giai đoan)
a. Tr.ng 3Vch Dc d;7ng nưBc đi đ<i vBi giP nưBce của ;'n t(c$ t0 tiên ta 3u<n
5ết hI8 chGt chK 5inh tế vBi &u1c 8h@ng$ c- tr.ng th=i )Xnh v4 chiến tranh.
- Trong thoi binh.
¹ Tich cuc chuân bi luc lượng trong dân, bôi dưõng suc dân, voi những chinh
sach thiêt thuc như: 'Khoan thư suc dân¨, 'ngụ binh u nông¨, 'động vi binh, tinh
vi binh¨
¹ Kêt hợp giữa viêc đao sông ngoi, kênh rach lam thuy lợi voi xây dung lang
chiên đâu, thê trân phong thu chống quân xâm lược khi chiên tranh xay ra.
¹ Tô tiên ta rât coi trọng 'thê trân, long dân¨ thuc hiên 'yên dân¨ đê 'ven đât¨,
xây dung thê trân long dân.
F Khi chiên tranh xay ra: Huy động suc ngưoi, suc cua đê đanh giác cuu
nưoc, xây dung thê trân chiên tranh nhân dân rộng khắp 'thê trân lang - nưoc¨, 'ca
nưoc đê đanh giác¨.
Như vậy, tô tiên ta đã dung nưoc, giữ nưoc báng kê sach 'dân giau, nưoc
manh¨, 'nưoc manh, quân hung¨, đã gop phân quan trọng tao nên suc manh tông
hợp đê dung nưoc va giữ nưoc, đanh bai nhiêu k‚ thu xâm lược to lon hon ta nhiêu
lân.
). Tr.ng hai cu(c 5háng chiến ch1ng Lhá8$ ch1ng Mĩ$ C-ng v4 "hủ tVch !
"h# Minh đ9 5ế th]a 8hát triển 5inh nghi/m 5ết hI8 aT-QL của t0 tiên vBi ch+t
3ưIng mBi
- Trong cuộc khang chiên chống Phap, thuc hiên 'vua lãnh đao đanh giác, vua
bôi dưõng luc lượng nhân dân¨, 'đông ruộng la chiên trưong, cuốc cay la vu khi,
nha nông la chiên si¨, Dang ta đã tiên hanh chiên tranh toan dân, toan diên. Kêt
hợp xây dung hâu phưong chiên lược, tung bưoc xây dung chê độ moi, nên kinh tê
moi, vua bao đam đoi sống nhân dân, vua phục vụ cho khang chiên.
- Trong cuộc khang chiên chống Mi, Dang chu trưong xây dung CNXH o miên
Bắc - hâu phưong lon cua miên Nam. Hâu phưong miên Bắc phat triên tro thanh
nhân tố quyêt đinh đối voi su nghiêp cach mang nưoc ta, đap ung được mọi nhu
câu vê suc ngưoi, suc cua cho cuộc đâu tranh chống quân xâm lược, gop phân giai
phong miên Nam va bao vê vững chắc chê độ XHCN miên Bắc.
c. TR 5hi đát nưBc th1ng nh+t$ c- nưBc đi 3ên "N2
- Dang ta xac đinh hai nhiêm vụ chiên lược cua cuộc cach mang: xây dung
CNXH va bao vê Tô quốc XHCN.
- Kêt hợp chát ch• KT- QP, QP KT - AN va đối ngoai, 'la một nội dung cua
đưong lối kinh tê, la một trong những nguôn luc cua suc manh tông hợp bao vê Tô
quốc Viêt Nam XHCN.¨
IIN NII dUNG VÀ BILN PHÁP CH> "FU kFT HỢP ]H" deNG kT
V•I ;P
ON ;$P+ đ'Q7 wW( !*/ kT 35' ;P-<N cRP Đ_+, (Xo+, ,'P' đov+ !'6+ +Pn (3
quan điêm)
a. aết hI8 aT vBi QL-fN 34 m(t n(i ;ung của đư=ng 31i$ &uan điểm của C-ng
tr.ng >'y ;7ng v4 )-. v/ T0 &u1c Ji/t Nam 2"N
- Trong giai đoan hiên nay, nội dung su kêt hợp KT voi QP-AN được thê hiên
đây đu, toan diên ca trong xây dung KT va táng cưong nên QPTD, an ninh nhân
dân.
- Su kêt hợp KT- QP- AN trong giai đoan hiên nay, gắn bo, đan xen, thâm nhâp
vao nhau la điêu kiên nhu câu cua môi bên. Thanh qua đat được phat triên KT- XH
đap ung ca ba nhu câu: Táng trưong kinh tê; cai thiên đoi sống vât chât tinh thân
cua nhân dân; táng cưong suc manh QP-AN. Mọi hoat động QP-AN tao va giữ gin
hoa binh ôn đinh đê phat triên kinh tê.
- Ván kiên Dai hội Dang ˆX xac đinh: 'Phai phat triên KT-XH voi táng cưong
QP-AN¨.
¹ Mục tiêu tông quat cua chiên lược phat triên KT- XH 10 nám (2001-2010) ch•
rõ:¨Nguôn luc con ngưoi, náng luc khoa học va công nghê, kêt câu ha tâng, TLKT,
QP-AN được táng cưong¨.
¹ Dinh hưong phat triên cac nganh , vung nhân manh: Quan tâm phat triên KT-
XH gắn voi cung cố QP-AN o vung miên nui, vung đông bao dân tộc tiêu số, biên
gioi, hai đao.vung Tây Bắc ,Tây Nguyên.
- Nghi quyêt Hội nghi lân thu Vˆˆˆ (khoa ˆX) xac đinh quan điêm ch• đao bao vê
Tô quốc trong giai đoan hiên nay: 'Kêt hợp chác ch‚ cac nhiêm vụ KT-QP-AN va
đối ngoai¨.
Như vậy, trong tinh hinh hiên nay chung ta phai tranh thu thoi co thuân lợi tâp
trung suc xây dung phat triên kinh tê, nhưng đông thoi phai táng cưong suc manh
QP-AN, suc manh đo bao đam rán đe va đanh bai cac âm mưu, thu đoan cua bât cu
k‚ thu nao, trong mọi tinh huống, giữ vững ôn đinh đât nưoc, tao điêu kiên lâu dai
cho kinh tê phat triên, đo la lợi ich cao nhât cua Tô quốc.
)N aết hI8 aT vBi QL-fN ngay tr.ng &uy h.Ech$ 5ế h.Ech 8hát triển aT-2
- Mục đich kêt hợp KT voi QP-AN, nhám thuc hiên tốt hai nhiêm vụ chiên lược:
xây dung CNXH va bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN,
- Dai hội lân thu ˆX kháng đinh:¨ Kêt hợp chác ch‚ KT voi QP-AN, QP-AN voi
KT trong cac chiên lược quy hoach va kê hoach phat triên KT-XH¨.
¹ Trong khi hoach đinh chiên lược phat triên KT-XH cua ca nưoc phai tinh toan
đên những yêu câu QP-AN đát ra cho tung nganh, tung đia phưong va co so đê co
phưong hưong phat triên, cac giai phap thuc thi vua đây manh phat triên KT-XH,
vua cung cố suc manh QP-AN vững manh trong su nghiêp phat triên đât nưoc.
¹ Cung cố QP-AN, xây dung thê trân QPTD, thê trân an ninh nhân dân phai dua
vao chiên lược phat truên KT-XH đê kêt hợp chát ch•.
Như vậy, 'kêt hợp chát ch• phat triên KT-XH voi xây dung tiêm luc va thê trân
QPTD, thê trân an ninh nhân dân, được thê hiên trong chiên lược, quy hoach, kê
hoach phat triên KT-XH cua ca nưoc, cua cac nganh, cac đia phưong va trong cac
du an đâu tư lon¨.
- Kêt hợp chác ch• KT voi QP-AN la một tiêu chuân quan trọng đê đanh gia kêt
qua va hiêu qua cua cac hoat động KT va hoat động QP-AN.
- Hiên nay chung ta đây manh công nghiêp hoa, hiên đai hoa đât nưoc, viêc kêt
hợp KT voi QP-AN cang co y nghia quan trọng. Cân thuc hiên cac vân đê CNH,
HDH.
¹ Kêt hợp KT voi QP-AN được tiên hanh đông thoi voi qua trinh CNH, HDH.
¹ Cac chưong trinh, cac du an phat triên KT trong qua trinh CNH, HDH phai
thê hiên được lợi ich cua KT voi QP- AN.
¹ Cung cố QP-AN đu suc bao vê CNH, HDH đât nưoc va tân dụng được những
thanh tuu KH-CN moi đê tung bưoc hiên đai hoa QP-AN nhât la hiên đai hoa
LLVT, đông thoi voi QP-AN. Phat huy tiêm náng cua minh gop phân đây manh su
nghiêp CNH, HDH, phat triên KT-XH.
c. aết hI8 aT vBi QL-fN 34 h.Et đ(ng 8h1i hI8 của các ng4nh$ các c+8 ;ưBi
D7 39nh đE. của C-ng$ &u-n 3# của Nh4 nưBc tE. nên D*c mEnh t0ng hI8 ch. c-
aT v4 QL-fN.
- Kêt hợp KT voi QP-AN la hoat động phối hợp. Vi, pham vi kêy hợp quy mô
rộng, toan diên; bao quat mọi linh vuc hoat động KT-XH o mọi nganh, mọi câp,
Nhám tao ra nên suc manh tông hợp lon nhât lam cho KT phat triên, QP-AN luôn
được cung cố vững chắc.
- Hoat động phối hợp chác ch•, theo nhiêm vụ, tinh chât chuc náng cua cac
nganh, cac câp, đon vi. Trong đo cân lưu y:
¹ Dối voi Nha nưoc, thê hiên được vai tro cua minh trong viêc điêu ch•nh cac
lợi ich, quy tụ cac lợi ich vao viêc thuc hiên hiai nhiêm vụ chiên lược cua Cach
mang: Xây dung CNXH va BVTQ XHCN. Co hê thống chinh sach, phap luât xac
đinh rõ quyên lợi va nghia vụ tao nên su nhât tri cao giua lợi ich KT voi lợi ich
chinh tri, lợi ich cục bộ voi lợi ich ca nưoc, lợi ich trưoc mắt voi lợi ich lâu dai. ?Y
chkng ta đang thực hiện E/t hBp D8FQPF]@ t07ng n.n D8 h4ng h7$ nhi.u th4nh
phần, đa =Sng -. hYnh thXc sb hửu, định h(Hng ;*,@, -Kn =Qng th^7 c\ ch/ thị
t0(Jng ca 1u6n lp @h4 n(Hc,
¹ Trach nhiêm cua cac câp, cac nganh, cua ca hê thống chinh tri, cua toan dân,
toan quân, đưoi su lãnh đao cua Dang, quan ly cua Nha nưoc, cân quan triêt tinh
thân tiêt kiêm, su dụng khoa học hợp ly va hợp ly tât ca tiêm náng cua đât nưoc đat
hiêu qua KT-XH cao QP-AN vững manh.
Như vậy, cac câp, cac nganh, môi ngưoi, cân quan triêt tinh thân tiêt kiêm, su
dụng hợp ly tât ca tiêm náng cua đât nưoc, đê đat hiêu qua KT - XH cao, QP-AN
vững chắc. Bao đam phat triên kinh tê nội đia đê xây dung nên QPTD, an ninh
nhân dân một cach ôn đinh co co so phat triên.
:N M\( s& +\' m$+, wW( !*/ w'+! (W 35' Z$&c /!l+, (Xo+, ,'P' đov+ 75'
a. aết hI8 5inh tế vBi &u1c 8h@ng tr.ng 8h'n vRng 39nh th0
- ,ần nhKn thXc thống nhNt
¹ Vê KT-QP giữa cac vung o nưoc ta phat triên không đêu, do đác đia hinh, dân
cư môi vung co khac nhau.
¹ Thoi ky CNH,HDH chung ta phai tao điêu kiên cho cac vung phat triên kinh
tê tai chô va gắn voi cung cố QP-AN.
- Ph2n chia -Vng D8 hiện na<
Ca nưoc phân chia thanh nhiêu vung kinh tê trong đo co 3 vung trọng điêm o
miên Nam, miên Trung, miên Bắc. Dác biêt ưu tiên đâu tiên phat tiên cho đia ban
xung yêu, vung sâu, vung xa, vung dân tộc it ngưoi.
- Kêt hợp KT voi QP-AN trong viêc phân vung KT cân chu y
¹ Trong quy hoach tông thê phân vung kinh tê cua ca nưoc phai phu hợp voi
thê bố tri cua chiên lược QP-AN. Viêc xây dung phat triên kinh tê phai tinh đên
xây dung hâu phưong chiên lược, hâu cân tai chô, voi những nội dung co ban la:
'Vững vê chinh tri, giau vê kinh tê, manh vê QP-AN¨ thuc su la trân đia vững chắc
cua chê độ XHCN, tao co so kinh tê, táng cưong kha náng phong thu trên pham vi
ca nưoc, trên tung t•nh (thanh), tung khu vuc.
¹ Kêt hợp KT voi QP-AN nhám nâng cao hiêu qua su dụng cac nguôn luc cua
tung vung tung đia phưong vua phục vụ phat triên KT, vua phục vụ cung cố QP-
AN. Dang xac đinh 'kêt hợp giữa KT voi QP-AN trong quy hoach va phat triên
KT-XH trong tung vung, tung khu vuc, hiêu qua kinh tê luôn gắn voi yêu câu bao
đam cho QP-AN¨.
). aết hI8 5inh tế vBi &u1c 8h@ng ở đVa 8hưWng gthnh$ th4nh 8h1i
F ,ần nhKn thXc thống nhNt
¹ Cac t•nh (thanh) la những đon vi hanh chinh co vi tri quan trọng vê phat triên
KT-XH, co vai tro to lon trong xây dung thê trân QP-AN.
¹ Môi t•nh (thanh phố) co đác điêm, thuân lợi, kho khán riêng. Viêc phat triên
KT-XH, xây dung thê trân QP-AN cung khac nhau.
¹ Kêt hợp KT voi QP-AN o đia phưong phai dua vao quy hoach phat triên KT-
XH va thê bố tri chiên lược phong thu chung cua ca nưoc, đông thoi phai phu hợp
voi đia ban cua tung đia phưong.
- D/t hBp D8 -Hi QPF]@ b địa ph(\ng cần n[m -Ong n3i =ung:
¹ Phat triên kinh tê cua đia phưong phai thê hiên toan diên, khai thac tối đa thê
lợi cua đia phưong đê phat triên kinh tê cua đia phưong vững manh gắn voi xây
dung khu vuc phong thu, huyên, t•nh vững chắc, bao đam 'lang giữ lang, xã giữ
xã, huyên giữ huyên, t•nh giữ t•nh¨
¹ Kêt hợp KT voi QP-AN o cac t•nh ván biên, biên gioi la cuc ky quan trọng.
Do đo phai kêt hợp phat triên KT voi cung cố co so chinh tri xã hội, xây dung
LLVT vững manh, đu suc đê bao vê đia phưong trong mọi tinh huống.
c. aết hI8 aT vBi QL-fN tr.ng m(t D1 ng4nh 5inh tế chủ yếu
F D/t hBp D8 -Hi QPF]@ t07ng ng4nh công nghiệp
¹ Nganh công nghiêp co vai tro cuc ki quan trọng trong viêc tao ra co so vât
chât, ki thuât cho toan bộ nên KT quốc dân. Hoat động KT trong nganh công
nghiêp thưong voi quy mô lon, diên rộng, qua trinh hoat động cân gắn liên giữa
dân sinh va QP-AN, thoi binh cung như thoi chiên, trưoc mắt cung như lâu dai.
¹ Kêt hợp KT voi QP-AN trong nganh công nghiêp theo phưong thuc: Trong
quy hoach phat triên nên công nghiêp, cân bố tri cac khu công nghiêp tưong đối
đông đêu trên cac vung cua đât nưoc đê sƒn sang huy động cho QP-AN khi co
chiên tranh, tốt nhât la bố tri cac khu công nghiêp gắn voi thê bố tri phong thu cua
tung vung, tung đia phưong trên tung t•nh va ca nưoc.
Như vậy$ Kêt hợp KT voi QP-AN trong nganh công nghiêp, la nâng cao náng luc
cua nganh công nghiêp trong viêc đap ung yêu câu vât chât ki thuât, công nghê cho
QP-AN, sƒn sang huy động được một số bộ phân cua nganh công nghiêp phục vụ
cho QP-AN.
F D/t hBp D8 -Hi QPF]@ t07ng G2< =ựng -4 ph$t t0iển công nghiệp 1uốc ph>ng
¹ Công nghiêp quốc phong la một bộ phân cua nên công nghiêp đât nưoc, co
chuc náng sua chữa vu khi, trang bi va san xuât ra san phâm cac loai cho quân su
cua quốc gia.
¹ Công nghiêp quốc phong cân phai cai tiên theo hưong chuyên môn hoa, hợp li
hoa đê phục vụ cho QP-AN theo một kê hoach thống nhât cua quốc gia.
¹ Phưong hưong xây dung công nghiêp quốc phong:'phat triên cac co so công
nghiêp quốc phong cân thiêt, kêt hợp công nghiêp quốc phong voi công nghiêp dân
dụng. Phat triên công nghiêp quốc phong va kêt hợp su dụng náng luc đo đê tham
gia phat triên KT-XH. Coi trọng san xuât mát hang phục vụ KT, vua phục vụ QP-
AN¨.
¹ Trưoc mắt cân tâp trung: 'xây dung, phat triên công nghiêp quốc phong, phân
đâu dân dân tu san xuât được trang bi quan trọng đap ung những nhu câu thiêt yêu
bao đam suc chiên đâu cho LLVT, tung bưoc táng cưong TLQP đu suc bao vê Tô
quốc¨.
F D/t hBp D8 -Hi QPF]@ t07ng G2< =ựng E/t cNu hS tầng G2< =ựng c\ 56n
¹ Kêt câu ha tâng la tông thê cac nganh, cac loai hinh hoat động phục vụ qua
trinh san xuât xã hội, nhám bao đam tinh liên tục cua chu chuyên kinh tê đê san
xuât được tiên hanh binh thưong.
¹ Qua trinh kêt KT tê voi QP-AN cân lưu y một số nganh:
‰ Vê giao thông vân tai, qua trinh cai tao va nâng câp, xây dung phai tinh đên
viêc kêt hợp KT voi QP-AN, xây dung cac tuyên đưong vua co lợi cho ca KT vua
co lợi cho ca QP-AN. Ngoai những tuyên đưong giao thông huyêt mach, phai co
nhiêu tuyên vong cung, vong tranh, xây dung những đưong hâm, đưong ngâm o
những đoan trọng điêm. Š những thanh phố lon phai nghi đên viêc phat triên cac
giao thông ngâm phục vụ yêu câu sinh hoat cua nhân dân trong thoi binh, co động
luc lượng chiên đâu, so tan, phong thu dân su, bao đam an toan khi co chiên tranh
xay ra.
‰ Vê bưu chinh viên thông, kêt hợp KT voi QP-AN trong nganh bưu chinh viên
thông phai tinh đên viêc xây dung cac tuyên thông tin vong tranh, cac đưong cap
ngâm bi mât đê bao đam ch• huy liên lac thông suốt trong mọi tinh huống. Trong
quy hoach nganh bưu chinh viên thông kê ca trung ưong va đia phưong, phai co
phưong an động viên một bộ phân sƒn sang phục vụ theo yêu câu cac nhiêm vụ
QP-AN khi chiên tranh xay ra.
‰ Vê xây dung co ban, những thanh phố lon, đô thi, vung ven biên, khu công
nghiêp, cac khu nha cao tâng, cân tinh toan viêc xây dung công trinh đo vua la khu
nha o, noi lam viêc, khi co chiên tranh co thê cai tao hinh thanh những ô đê khang
chiên đâu ca vê mát đât va trên không.
F D/t hBp D8 -Hi QPF]@ t07ng ng4nh nông l2m, ng( nghiệp
¹ Dây la nganh được hinh thanh trong pham vi ca nưoc, trên đât liên cung
như biên đao. Qua trinh CNH,HDH đât nưoc s• lam cho co câu nganh nông, lâm
ngư nghiêp co bưoc chuyên dich co câu san xuât va lao động.
¹ Kêt hợp KT voi QP-AN trong nganh nông, lâm ngư nghiêp cân lưu y mây vân
đê sau:
‰ Trong hoach đinh chiên lược phat triên nông, lâm ngư nghiêp trên pham vi ca
nưoc cung như trên tung khu vuc gắn voi thê trân QP-AN, đê tao ra luc lượng
phong thu tai chô va bao đam hâu cân tai chô.
‰ Phân bố lao động trong nông, lâm ngư nghiêp hợp li, cân đối nhât la cac vung
biên gioi, hinh thanh cac cụm dân cư đê luôn kêt hợp voi LLVT xây dung co so
chinh tri vững chắc, chu động trong mọi tinh huống, giữ vững an ninh chinh tri,
bao vê va khai thac tốt tai nguyên cua đât nưoc.
‰ Hê thống hợp tac xã nông nghiêp phai được tô chuc chát ch•, hinh thuc phu
hợp, đung theo luât HTX. Dây la luc lượng nông cốt lam cho kinh tê nông thôn
vững manh, cung la nguôn luc lon nhât huy động lam nhiêm vụ QP-AN khi co nhu
câu.
‰ Tô chuc cac đội đanh ca xa bo, vua khai thac được tai nguyên biên vua lam
nhiêm vụ bao vê chu quyên toan ven lãnh thô.
‰ Kêt hợp viêc phat triên lâm trưong voi giao rung cho nhân dân trông cây, phu
xanh đât trống, đôi trọc voi viêc hinh thanh cac điêm dân cư tâp trung vua lam cho
kinh tê phat triên, chống được lu lụt, bao vê môi trưong sinh thai, vua bao đam
ngụy trang che dâu công trinh QP-AN va hoat động quân su. ‘ cac vung đo vua co
luc lượng san xuât, vua co luc lượng chiên đâu, phục vụ chiên đâu tai chô khi co
chiên tranh xay ra, rung s• la 'che bộ đội¨,¨vây quân thu¨.
cN M\( s& Y'#+ /!0/ c!R nW$ kT (W 35' ;P-<N
a. Quán tri/t D'u DAc hai nhi/m v: chiến 3ưIcO >'y ;7ng v4 )-. v/ T0 &u1c
2"N
- Kêt hợp KT voi QP-AN o nưoc ta trong giai đoan hiên nay, chinh la đê thuc
hiên tốt hai nhiêm vụ chiên lược xây dung CNXH va bao vê Tô quốc viêt Nam,
- Giai quyêt tốt mối quan hê phat triên KT voi QP-AN, cung cố QP-AN voi
phat triên KT đo la yêu câu sống con trong mọi giai đoan hiên nay, no co y nghia
đác biêt quan trọng.
- Trach nhiêm cac câp, cac nganh, đon vi phai tô chuc quan triêt chát ch•, co kê
hoach cụ thê, hinh thuc phong phu, phu hợp voi tung đối tượng.
). aết hI8 5inh tế vBi &u1c 8h@ng % an ninh 8h-i đưIc triển 5hai cY 5ế h.Ech$
cW chế v4 ch#nh Dách c: thể chGt chK
- Kêt hợp KT voi QP-AN, phai được triên khai co kê hoach tung bưoc, phu hợp
voi viêc thuc hiên chiên lược phat triên KT-XH, chiên lược QP-AN trên pham vi
ca nưoc cung như trên tung vung, tung đia phưong, tung nganh tao nên su án
khop, nhip nhang.
- Dê kêt hợp KT voi QP-AN, phai tao ra co chê co kha náng chuyên hoa nhanh
nhât một bộ phân tiêm luc KT thanh tiêm luc QP-AN trong mọi tinh huống.
- Kêt hợp KT voi QP-AN, cân bố tri cac công trinh, cac doanh nghiêp, bao đam
cân đối, đâu tư khắp ca nưoc, đap ung như câu dân sinh va QP-AN ca thoi binh va
thoi chiên.
- Nha nưoc cân co chinh sach, phap lênh vê kêt hợp KT voi QP-AN; bao đam
cac kê hoach, du an phat triên KT-XH phai tinh đên cac vân đê QP-AN va co su
tham gia y kiên cua cac câp quân su trưoc khi phê duyêt, nhât la cac công trinh liên
doanh voi nưoc ngoai.
c. T?ng cư=ng c<ng tác giá. ;:c$ n'ng ca. 5iến th*c QL-fN v4 aT ch. đ(i
ngT cán )( ng4nh
- Dê kêt hợp KT voi QP-AN, yêu câu toan dân nhât la đội ngu can bộ cac nganh
KT, cac linh vuc khac phai co kiên thuc QP-AN cân thiêt, can bộ quân đội, công
an nhât la những ngưoi tham gia cac du an kinh tê phai co kiên thuc kinh tê phu
hợp.
- Viêc học tâp nâng cao kiên thuc QP-AN, KT la một yêu câu thưong xuyên đối
voi cac câp, cac nganh, phai co kê hoach, ch• đao tô chuc chát ch• đat hiêu qua
cao.

kFT AU‘N
Kêt hợp KT voi QP-AN la yêu câu khach quan, la một nội dung trong đưong lối
kinh tê cua Dang, Nha nưoc ta, nhám thuc hiên thắng lợi hai nhiêm vụ chiên lược
cua cach mang: xây dung CNXH va bao vê Tô quốc XHCN. Qua trinh kêt hợp
phai được tiên hanh ngay trong quy hoach, kê hoach phat triên KT-XH va co được
su phối hợp hoat động cua cac nganh, cac câp dưoi su lãnh đao cua Dang, quan li
cua Nha nưoc, tao nên suc manh tông hợp cho KT phat triên, QP-AN vững manh.
Nội dung kêt hợp KT voi QP-AN rộng lon, toan diên trên tât ca cac linh vuc
hoat động KT-XH. Trong giai đoan hiên nay cân tâp trung vao một số nội dung co
ban: Kêt hợp KT voi QP-AN trong phân vung lãnh thô, o đia phưong, trong một số
nganh kinh tê chu yêu, trong nganh công nghiêp, trong xây dung va phat triên công
nghiêp quốc phong, trong xây dung kêt câu ha tâng va xây dung co ban, trong
nganh nông, lâm ngư nghiêp.
Dê thuc hiên tốt cac nội dung trên cân quan triêt sâu sắc hai nhiêm vụ chiên lược
cua cach mang cho toan dân; qua trinh kêt hợp phai được triên khai co kê hoach, co
co chê va chinh sach cụ thê chát ch•; táng cưong bôi dưõng nâng cao kiên thuc
QP-AN va KT cho nhân dân, trong đo co thê hê tr‚ sinh viên, những chu nhân
tưong lai cua đât nưoc.

CN kFT TH•C GIJNG dh"

ON H6 (!&+, +\' m$+, đb ,'_+, mvn (Xo+, (Xo+, Y4'
:N H)5+, m–+ +\' m$+, c%+ +,!'#+ c-$B (!_o 1$2+
- Co so li luân, thuc tiên kêt hợp KT voi QP-AN
- Quan điêm kêt hợp KT voi QP-AN cua Dang trong giai đoan hiên nay
cN N!2+ a—( đ0+! ,'0 wW( Z$_ Y$`' !9c (2/
Số ngưoi tham gia, thai độ học tâp, châp hanh quy chê va thoi gian.BÀI ˜
NGHL THU‘T ;UHN †e VILT N<M

I - NGHL THU‘T ĐÁNH GIÁ GIg NƯ•C C>< TM TIÊN
ON N!r+, nW$ (& (0c (0c đ\+, đW+ 3'6c !ƒ+! (!4+! +,!6 (!$2( đ0+! ,'{c
a. CVa 3H
- Viêt Nam co vi tri chiên lược quan trọng o khu vuc Dông Nam ‡ Biên
Dông. Co hê thống giao thông đưong bộ, đưong thuy, đưong không bao đam giao
lưu trong khu vuc Châu ‡ va thê gioi thuân lợi. Dia hinh phuc tap, gôm rung nui,
trung du, đông báng vung biên. Dã tu lâu, nhiêu k‚ thu luôn dom ngo, đe doa va
tiên công xâm lược.
- Dê giữ được đât nưoc, tô tiên ta đã biêt tân dụng tối đa ưu thê 'đia lợi¨ đê lâp
thê trân đanh giác. Nguyên Trãi đã khai quat: 'quan ha bach nhi do thiên thiêt¨, co
nghia 'đia hinh hiêm yêu hai ngưoi chống được trám ngưoi¨.
). ainh tế
- Kinh tê nưoc ta la nên kinh tê tu cung, tu câp lây san xuât nông nghiêp la
chinh, trong đo trông trọt, chán nuôi la chu yêu, trinh độ canh tac thâp, quy mô
nho, tinh chât phân tan.
- Qua trinh phat triên, dân tộc ta đã biêt kêt hợp chát ch• tư tưong dung nưoc
phai đi đôi voi giữ nưoc, thuc hiên nhiêu kê sach như: 'Phu quốc, binh cưong¨ ..
- Trong xây dung đât nưoc, tô tiên ta tich cuc phat triên san xuât, chán nuôi đê
ôn đinh va nâng cao đoi sống cua nhân dân, đông thoi phat huy tinh sang tao trong
lao động, tu tao ra vu khi trang bi đê đanh bai mọi k‚ thu xâm lược, bao vê Tô
quốc.
c. "h#nh trV$ v?n h.á % >9 h(i
F ?. chính t0ị
¹ Cac dân tộc Viêt Nam chung sống hoa thuân, yêu quê hưong đât nưoc.
¹ Qua trinh dung nưoc, dân tộc ta đã som xây dung nha nưoc, xac đinh chu
quyên lãnh thô, tô chuc ra quân đội, đê ra luât lê, phep tắc, đê quan ly toan dân
đanh giác giữ nưoc va xây dung đât nưoc cua minh.
Như vậy, hai yêu tố trên tao nên suc manh đoan kêt, nhât tri, quyêt tâm cao cua
toan dân tộc đê bao vê Tô quốc, giữ vững độc lâp dân tộc.
F ?. -In h7$ F GA h3i
¹ Nưoc ta co nên ván hoa ban đia Viêt Nam xuât hiên som, tu thoi tiên su, được
kêt câu vững chắc: nưoc co nha, co lang, co ban, co nhiêu dân tộc cung chung
sống, môi dân tộc, lang, xã co phong tục, tâp quan riêng.
¹ Qua trinh dung nưoc va giữ nưoc, dân tộc ta đã xây dung nên ván hoa chung
truyên thống đo la: đoan kêt, yêu nưoc, thưong noi, sống hoa thuân, thuy chung,
lao động cân cu sang tao, đâu tranh anh dung, kiên cưong bât khuât.
¹ Truyên thống tốt đep đo được nhân dân ta hinh tượng qua cac truyên thuyêt
như: 'Lac Long Quân Au Co¨, 'Son Tinh Thuy Tinh¨ .
Như vậy, những yêu tố co ban trên anh hưong truc tiêp va co tinh quyêt đinh
đên su hinh thanh, phat triên nghê thuât đanh giác độc đao, sang tao cua dân tộc ta.
Tiêu biêu như chiên thắng Bach Dáng cua Ngô Quyên..
:N N\' m$+, +,!6 (!$2( đ0+! ,'{c
a. Tư tưởng về 5ế Dách đánh giGc
- 8( t(bng
¹ Tư tưong xuyên suốt trong đanh giác cua dân tộc ta la tich cuc chu động tiên
công.
¹ Cach tiên công. Tiên công liên tục, tu cục bộ đên toan bộ.
¹ Mục tiêu tiên công. Tiêu diêt nhiêu sinh luc đich, lam thay đôi so sanh luc
lượng trên chiên trưong, thay đôi cục diên chiên tranh va đi đên thắng lợi.
¹ Thê hiên tiêu biêu trong lich su vê vân dụng tư tưong tiên công.
‰ Cac cuộc khoi nghia cua Hai Ba Trưng (40 43), cua Li Bi (542 544), khoi
nghia Lam Son (141† 1427), khoi nghia Tây Son (1771 17†9) . đã thê hiên tư
tưong tiên công tu nho đên lon, tu đia phưong lan rộng ra toan quốc, trong đo cuộc
khoi nghia Lam Son, Tây Son đã phat triên thanh chiên tranh giai phong.
‰ Trưoc nguy co xâm lược cua nha Tống, thoi Li đã thuc hiên 'Tiên phat chê
nhân¨, chu động đanh trưoc đê pha thê manh cua giác, ngôi yên cho giác không
báng mang quân diêt trưoc mui nhọn cua chung.
‰ Vua Ly Thai Tông truc tiêp câm quân đi đanh giác o phia Nam, pha thê liên kêt
cua chung đinh đanh ta tu hai đâu đât nưoc.
‰ Ly Thưong Kiêt bât ngo mo tiên công trưoc đanh sang ’ng Châu, Khâm Châu,
Liêm Châu pha mưu đô chuân bi tiên công cua đich, sau đo chu động lui vê lâp
tuyên phong ngu chán chung o sông Như Nguyêt.
‰ Thoi nha Ly đã kêt hợp chát ch• phong ngu ngán chán voi tich cuc chu động tiên
công lam cho quân Tống bi động, tao thoi co chuyên sang phan công đanh bai
quân Tống xâm lược.
‰ Quang Trung - Nguyên Huê đã đanh tan tanh quân xâm lược nha Thanh.Tư
tưong tich cuc chu động tiên công được thê hiên o hai giai đoan.
Luc đâu quân đich đang manh, quân ta đã thuc hiên 'chiu nhin đê tranh suc
manh ban đâu cua chung¨, đông thoi dung mưu kê lua đich lam cho chung chu
quan va mắc nhiêu sai lâm trong phong bi.
Sau đo Quang Trung tâp trung toan bộ luc lượng: thuy, bộ, ki, tưong binh.tiên
công liên tục, voi quyêt tâm 'đanh cho no chich luân bât phan, đanh cho no phiên
giap bât hoan¨, đã tô chuc nhiêu trân đanh mang tinh quyêt đinh như: Ngọc Hôi,
Dống Da . gianh độc lâp, thống nhât dân tộc.
F D/ s$ch đ$nh gifc.
¹ Kê sach đanh giác la mưu kê sach lược đanh giác cua dân tộc. Kê sach đanh
giác cua dân tộc ta rât mêm d‚o, khôn kheo, kêt hợp chát ch• giữa tiên công quân
su voi binh vân, ngoai giao, tao thê manh cua ta, pha thê manh cua giác, trong đo
tiên công quân su luôn giữ vai tro quyêt đinh.
‰ Thoi nha Trân, sau đon tiên công quân su, đã chu động mo cuộc tiên công
ngoai giao, buộc nha Nguyên phai công nhân 'xâm pham biên canh¨, công nhân
quốc anh.
‰ Lê Lợi, Nguyên Trãi thuc hiên 'mưu phat công tâm¨, sau khi đanh tan quân tiêp
viên cua Liêu Thanh đã vây chát thanh Dông Quan, tranh thu chiêu hang quân đội
Vưong Thông va cac ông đã câp lưong thao, phưong tiên cho bọn hang binh giác
vê nưoc nhám 'dâp tắt muôn đoi chiên tranh¨.
‰ Quang Trung sau khi tiêu diêt quân giác o Ngọc Hôi, Dống Da đã thiêt lâp mối
bang giao voi nha Thanh đê đây lui chiên tranh, xây dung đât nưoc.
¹ Tư tưong tich cuc chu động tiên công va kê sach đanh giác mêm d‚o, khôn
kheo cua dân tộc ta, được quân dân ta qua cac thoi đai vân dụng rât linh hoat, sang
tao tro thanh truyên thống dân tộc. Voi truyên thống đo quân dân ta đã đanh bai
nhiêu k‚ thu xâm lược, giữ vững độc lâp, dân tộc, bao vê chu quyên lãnh thô Tô
quốc.
). Ngh/ thuật chiến tranh nh'n ;'n$ t.4n ;'n đánh giGcO
- 874n =2n đ$nh gifc, c6 n(Hc đ$nh gifc l4 t0u<.n thống, nqt đ3c đ$7 t07ng
@8QZ c!a =2n t3c ta, đ(Bc thể hiện t07ng Ehbi ngh"a -4 chi/n t0anhL
¹ Truyên thống đo xuât phat tu long yêu nưoc, thưong noi cua nhân dân ta, tu
tinh chât chinh nghia, tu vê cua cac cuộc khang chiên. Dược cac triêu đai nưoc Dai
Viêt phat triên.
‰ Thoi Trân, kê sach giữ nưoc tốt nhât la: 'khoan thư suc dân đê lam kê sâu rê
bên gốc.¨.
‰ Nguyên Trãi la phai 'pham mưu viêc lon lây dân lam gốc¨, 'yêu dân như
con.¨.
¹ Do la nguôn gốc, co so hinh thanh nghê thuât chiên tranh nhân dân, toan dân
đanh giác.
F @3i =ung c\ 56n ,8@D, t74n =2n đ$nh gifc, đ(Bc thể hiện t07ng @8WG c!a t9
ti'n
¹ Luc lượng đanh giác. la toan thê dân tộc: 'trám họ la binh, toan dân đanh
giác¨. Môi ngưoi dân la một ngưoi linh, mọi ngưoi đêu tham gia đanh giác theo
cac cưong vi cua minh.
‰ Cuộc khoi nghia Lam Son quân đi đên đâu 'chât đât, ngưoi theo đây
đưong¨.
‰ Cuộc khoi nghia Tây Son thi¨ 'Anh đi theo chua Tây Son, em vê cay cuốc
ma thưong me gia¨.
¹ Thê trân đanh giác cua dân tộc ta, la thê trân chiên tranh nhân dân, thuc hiên
'Cu quốc nghênh đich¨, môi thôn, xom, ban, lang la một phao đai diêt giác. Thê
trân chiên tranh nhân dân lam cho quân đich luôn sa vao thê bi động, chung đông
ma hoa it, manh ma hoa yêu.
‰ Quân Tống, Nguyên, Mông, Thanh la luc lượng manh đưong thoi, khi keo
vao xâm lược Dai Viêt, co luc chung chiêm được ca kinh thanh. Nhưng quân giác
vâp phai thê trân chiên tranh nhân dân, o đâu va bât cu noi nao, chung cung co
nguy co bi tiên công o phia trưoc, phia sau.
‰ Quân, dân ta: ap dụng linh hoat cac mưu kê 'tiêu thô¨, 'thanh nhã¨, cât dâu
lưong thuc, đâu độc nguôn nưoc, triêt ha cac điêu kiên bao đam cua k‚ thu trong
chiên đâu, nhanh chong chuyên thê giác vao trang thai tiên không được, thoat
không xong.
¹ Trong đanh giác, cha ông ta đã tân dụng đia hinh, xây dung thê trân như:
phong tuyên, mai phục, đanh bât ngo, công thanh, thuy chiên, Dông thoi tâp trung
luc lượng, tô chuc cac cuộc quyêt chiên, chiên lược như: trân Như nguyêt, Bach
Dáng, Chi Láng, Ngọc Hôi, Dống Da đê gianh tháng lợi quyêt đinh trong chiên
tranh. Do được coi như một mâu muc vê nghê thuât nghi binh, lua đich, điêu đich
cua tô tiên ta trong chiên đâu, đê gianh thắng lợi.
c. Ngh/ thuật 3+y nhj đánh 3Bn$ 3+y #t đVch nhiều$ 3+y yếu ch1ng mEnhO
- 80'n c\ sb đi.u Eiện thực tin chi/n t0anh b n(Hc ta.
Một nưoc, đât không rộng, ngưoi không đông, luôn phai chống lai những thê luc
xâm lược co quân số, trang bi, vu khi hon minh, đo la những đê chê phong kiên to
lon thoi bây gio, buộc cha ông ta phai lây nho đanh lon, lây it đich nhiêu, lây yêu
chống manh.
- @3i =ung lN< nh) th[ng lHn, lN< ít địch nhi.u, lN< </u chống mSnh thể hiện
t07ng @8WG c!a t9 ti'n ta
¹ Thoi nha Ly chống quân Tống, số lượng quân khoang 10 van ngưoi đã chiên
thắng gân 30 van quân xâm lược Tống. Nha Ly đã phat động được toan dân đanh
giác, lua chọn đung va kêt hợp chát ch• phưong thuc tiên công, phong ngu voi
phan công.
¹ Nha Trân co khoang 15 van quân thưong truc đã đanh bai 60 van quân
Nguyên Mông. Vi nha Trân đã 'lây đoan binh, chê trưong trân¨, trưoc thê đich
manh đã rut lui đê bao toan luc lượng, nhu đich vao sâu trong nội đia, phat động
toan dân đanh giác, chop thoi co phan công gianh thắng lợi.
¹ Cuộc khoi nghia cua Lê Lợi, Nguyên Trãi, số quân luc cao nhât khoang 10
van, nhưng đã đanh bai †0 van quân Minh xâm lược. Boi vi Lê Lợi Nguyên Trãi
đã vân dụng mưu kê 'tranh thê ban mai, đanh luc chiêu ta¨ va triêt đê tân dụng yêu
tố thiên thoi, đia lợi, nhân hoa trong đanh giác. Vân dụng cach đanh 'vây thanh¨
'diêt viên¨, suc dung một nua ma công gianh gâp đôi.
¹ Cuộc khoi nghia Tây Son, quân ta ch• co 10 van, đã quet sach 29 van quân
Thanh ra khoi bo cõi. Nguyên Huê đã thuc hiên cach đanh rât sang tao, gây bât
ngo cho quân đich 'tưong như trên troi roi xuống, quân như dưoi đât chui lên¨ lam
cho Tôn Si Nghi du con đu quân tưong ma tro tay không kip.
Như vậy$ nghê thuât lây it đich nhiêu, lây yêu chống manh tro thanh net đác sắc
cua NTQS truyên thống Viêt nam.
;. Ngh/ thuật 5ết hI8 đ+u tranh giPa các mGt trận &u'n D7$ ch#nh trV$ ng.Ei
gia.$ )inh vận
- ,\ sb để E/t hBpL
Chiên tranh la su thu thach toan diên cua toan xã hội. Qua trinh ch• đao chiên tranh
phai biêt kêt hợp chát ch• đâu tranh giữa cac mát trân, nhám tao ra suc manh tông
hợp gianh thắng lợi trong chiên tranh, đo la truyên thống kinh nghiêm gianh thắng
lợi trong cac cuộc chiên tranh dân tộc ta.
-?ị t0í n3i =ung -4 mối 1uan hệ c!a c$c mft t0Kn
r Mát trân quân su, co tinh quyêt đinh truc tiêp thắng lợi cua chiên tranh, la qua
trinh tô chuc thuc hanh cac phưong thuc tac chiên, huy động luc lượng, cac hinh
thuc va thu đoan chiên đâu nhám tiêu diêt nhiêu sinh luc đich, tao đa, tao thê, lam
hâu thuân cho cac mát trân khac.
r Mát trân chinh tri, la thưong xuyên tuyên truyên cho tinh chinh nghia cuộc
khang chiên cua ta, nhám tâp hợp suc manh dân tộc. Mát trân chinh tri hoat động
tốt la gop phân táng cưong, cung cố nha nưoc phong kiên Trung ưong tâp quyên
suc manh lãnh đao khang chiên.
r Mát trân ngoai giao, kêt hợp voi mát trân quân su, chinh tri, ông cha ta su
dụng nghê thuât ngoai giao, đã thuc hiên thanh công la: giữ vững nguyên tắc độc
lâp dân tộc, kêt thuc chiên tranh cang som cang tốt.
Nha Ly cu su gia sang 'ban hoa¨ voi Quach Quy, Lê Lợi - Nguyên Trãi mo '
Hội thê Dông Quan¨. Cac hanh động sua đưong, cung câp lưong thuc cho hang
binh đich tro vê, vua đanh vao y chi xâm lược cua chung, vua thê hiên gia tri nhân
ván quân su cua dân tộc ta.
rMát trân binh vân, cha ông ta đã vach trân tội ac , âm mưu thâm độc cua k‚
thu, cô lâp, phân hoa nội bộ chung. Những viêc lam đo nhám binh vân, kich thich
tinh chu quan kiêu ngao cua tưong giác, tao co hội cho mát trân quân su gianh
thắng lợi,
F D/t hBp đNu t0anh 1u2n sự, chính t0ị, ng7Si gia7, 5inh -Kn t07ng chi/n t0anh l4
nqt điển hYnh t07ng @8QZ t9 ti'n ta đ$nh gifcL
Nghê thuât đanh giác giữ nưoc cua tô tiên ta bao ham nhiêu nội dung song được
tâp trung o tư tưong kê sach, chiên tranh nhân dân, toan dân đanh giác, lây it đich
nhiêu, lây yêu chống manh va su kêt hợp cac mát trân quân su trong chiên tranh.
Nghê thuât đanh giác cua tô tiên đê lai nhiêu bai học kinh nghiêm quy, lam giau
thêm kho tang truyên thống quân su Viêt Nam, co thê vân dụng trong công cuộc
xây dung, bao vê Tô quốc Viêt Nam XHCN ngay nay.
II- NGHL THU‘T ;UHN †e VILT N<M T™ kHI Cš ĐJNG A^NH ĐhK
ON C. sT !ƒ+! (!4+! +,!6 (!$2( Z$[+ so V'6( NP7
a. "hủ nghĩa Mác - Lênin
Chu nghia Mac Lê-nin, la nên tang tư tưong va kim ch• nam cho mọi hanh
động cua Dang ta. Học thuyêt Mac Lê-nin vê chiên tranh, quân đội, bao vê Tô
quốc., đát co so cho Dang ta đinh hưong ra đưong lối quân su trong khoi nghia
va chiên tranh o Viêt Nam.
).Tư tưởng &u'n D7 ! "h# Minh
Tư tưong quân su Hô Chi Minh, la su tiêp thu va phat huy truyên thống đanh giác
cua tô tiên, la su vân dụng li luân Mac Lê-nin vê quân su va kinh nghiêm quân su
cua cac nưoc trên thê gioi vao thuc tiên cach mang Viêt Nam, Tư tưong quân su
Hô Chi Minh tro thanh hê thống tư tưong, quan điêmvê quân su, đát co so cho su
hinh thanh va phat triên NTQS Viêt Nam tu khi co Dang lãnh đao.
c. Truyền th1ng$ 5inh nghi/m$ ngh/ thuật đánh giGc của t0 tiên
Dân tộc Viêt Nam đã trai qua mây nghin nám, liên tục, bên b• đâu tranh chống
ngoai xâm, đuc kêt thanh truyên thống, kinh nghiêm, NTQS trong khoi nghia va
chiên tranh. Những kinh nghiêm truyên thống đo la co đê Dang ta vân dụng, kê
thua, phat triên, hinh thanh phưong châm, phưong thuc, cach đanh giác trong cuộc
khang chiên chống Phap, chống Mi.
:N N\' m$+, +,!6 (!$2( Z$[+ so V'6( NP7 (~ w!' c› Đ_+, 1b+! đvo
a. "hiến 3ưIc &u'n D7
F ;$c định đkng Es thV,G$c định đkng đối t(Bng t$c chi/n
¹ Dây la vân đê tối quan trọng cua chiên lược quân su. Xac đinh đung k‚ thu
Cach mang, đối tượng tac chiên chiên lược cua quân va dân ta đê tu đo co đối sach
va phưong thuc đối pho co hiêu qua nhât. Thuc dân Phap, đê quốc Mi xâm lược
nưoc ta chung đêu nup dưoi chiêu bai 'bao hộ¨, 'khai hoa ván minh¨, 'bao vê thê
gioi tu do¨ đê lua bip nhân dân va dư luân.
- ;$c định Es thVL
¹ Sau Cach mang thang †/1945, nưoc ta xuât hiên nhiêu k‚ thu: quân đội
Tưong, Anh, An, Nhât va tan quân Phap. Trưoc tinh hinh đo, Dang ta xac đinh
k‚ thu nguy hiêm truc tiêp cua Cach mang Viêt Nam luc nay la thuc dân Phap, đối
tượng tac chiên cua quân dân ta la quân đội Phap xâm lược.
¹ Ngay tu thang 9/1954, Dang ta ch• rõ 'đê quốc Mi đang dân tro thanh k‚ thu
truc tiêp, nguy hiêm cua nhân dân Viêt Nam, Lao, Cam-pu-chia.
F W$nh gi$ Es thV
¹ Dối voi thuc dân Phap, Hô Chu Tich vi 'như mát troi o luc hoang hôn, hống
hach lắm nhưng đã gân tắt ngh•¨.
¹ Dê quốc Mi, Dang va Bac Hô nhân đinh, Mi giau nhưng không manh. Cho
nên Mi đưa mây chục quân viên chinh vao miên Nam, nhưng ta vân o thê tiên
công, co quyêt tâm đanh Mi va đanh thắng Mi.
F #b đầu -4 E/t thkc chi/n t0anh đkng lkc
¹ Thoi điêm mo đâu chiên tranh, la những thoi điêm thoa mãn hoan canh lich
su, co suc lôi cuốn toan dân tộc va co suc thuyêt phục trên trưong quốc tê manh
m•.
‰ Cuộc khang chiên chống Phap. Ngay 19/12/1946, Chu Tich Hô Chi Minh
phat động toan quốc khang chiên, đây la thoi điêm không thê lui được nữa sau
hang loat cac hanh động nhám đây lui, ngán chán không đê chiên tranh xay ra;
trong loi kêu gọi toan quốc khang chiên Bac Hô đã noi 'chung ta muốn hoa binh,
chung ta đã nhân nhượng, thuc dân Phap cang lân toi vi chung quyêt cưop ta lân
nữa¨.
‰ Cuộc khang chiên chống Mi. Dang ta chọn thoi điêm sau nám 1960, báng cach
chuyên tu khoi nghia toan phân lên chiên tranh cach mang. Thoi điêm đo, đê quốc
Mi ap dụng'chiên lược đác biêt¨ o miên Nam va cach mang Viêt Nam co bưoc
phat triên trưong thanh. Mát khac phat động chiên tranh thoi ki nay con nhám mục
đich không cho đê quốc Mi tao co can thiêp vao công cuộc xây dung CNXH o
miên Bắc.
¹ Vê kêt thuc chiên tranh.
‰ Trong khang chiên chống Phap, chung ta chọn thoi điêm 1954, mo đâu báng
chiên dich Diên Biên Phu.
‰ Trong chống Mi chọn thoi điêm nám 1975, mo đâu báng chiên dich Tây
Nguyên. Tai cac thoi điêm đo, thê va luc cua Cach mang đêu manh, co điêu kiên
đanh đon quyêt đinh đê kêt thuc chiên tranh.
F Ph(\ng ch2m ti/n h4nh chi/n t0anh
¹ Dang ch• đao chiên lược la phai đanh lâu dai, đây la bưoc đi co tinh quy luât
cua một nưoc nho phai chống đê quốc to.
¹ Danh lâu dai, lây thoi gian lam luc lượng, chuyên hoa suc manh trong chiên
tranh va tao thê, nắm thoi co đanh đon quyêt đinh.
¹ Danh lâu dai, không đông nghia voi viêc keo dai vô thoi han cuộc chiên tranh,
ma phai biêt chọn thoi điêm kêt thuc cang som, cang tốt.
¹ Khang chiên chống Phap ta chu trưong :¨trưong ki khang chiên¨, sau 9 nám
đã gianh thắng lợi.
¹ Khang chiên chống Mi, Dang ta xac đinh 'chiên tranh co thê keo dai 5 nám,
10 nám, 20 nám hoác lâu hon nữa¨ va nám 1975 ta đã toan thắng.
F Ph(\ng thXc ti/n h4nh chi/n t0anh
Phưong thuc tiên hanh chiên tranh la: kêt hợp chát ch• tiên công va nôi dây, tiêu
diêt đich đê gianh quyên lam chu, gianh quyên lam chu đê tiêu diêt. Tiên công đich
báng hai luc lượng, trên ba vung chiên lược (rung nui, nông thôn đông báng va đô
thi), ca ba mui giap công (quân su, chinh tri, binh vân) lam cho k‚ thu bi động,
lung tung trong đối pho dân đên đô võ vê chiên lược, sa lây vê chiên thuât, cuối
cung châp nhân thât bai.
). Ngh/ thuật chiến ;Vch
F &7Si hYnh chi/n =ịch
Nghê thuât chiên dich Viêt Nam đã không ngung phat triên theo ca chiêu sâu va
chiêu rộng. Trong hai cuộc khang chiên chống Phap va chống Mi. Chung ta đã tô
chuc va thuc hiên nhiêu loai hinh chiên dich: chiên dich tiên công, chiên dich phan
công (đưong 9 Nam Lao 1971), chiên dich phong ngu (Quang Tri 192), chiên dich
phong không (Ha Nội 1972) .. Trong đo chiên dich tiên công la chu yêu, do đich
o trên đât nưoc ta.
F Qu< mô chi/n =ịch:
¹ Số lượng: Trong chiên dich Viêt Bắc (1947) luc lượng tham gia khoang 30
đai đội độc lâp, chiên dich Diên Biên Phu 1954, luc lượng co 5 đai đoan.
Chiên dich Hô Chi Minh (1975), luc lượng co 5 quân đoan chu luc va cac
quân binh chung cung luc lượng nôi dây cua quân chung nhân dân.
¹ Dia ban: Trong khang chiên chống Phap va giai đoan đâu cua khang chiên
chống Mi, cac chiên dich diên ra o đia ban rung nui la chu yêu. Giai đoan cuối cua
khang chiên chống Mi đanh vao thanh phố Sai Gon, trung tâm kinh tê, chinh tri
cua nha nưoc Viêt Nam cộng hoa đê kêt thuc chiên tranh.
Như vậy$ trong hai cuộc khang chiên, quy mô chiên dich được phat triên ca vê
số lượng va chât lượng.
- ,$ch đ$nh chi/n =ịch
¹ Thoi ki đâu chiên tranh, so sanh luc lượng đich - ta con rât chênh lêch, nên
cach đanh chiên dich cua ta chu yêu la: đanh du kich, đanh vân động, tiêu diêt đich
o ngoai công su la chinh, đông thoi phat triên cach đanh đich trong cu điêm va
cụm cu điêm.
¹ Thoi ki cuối cua chiên tranh, so sanh luc lượng đã thay đôi co lợi cho ta, cac
binh đoan chu luc co động đã phat triên lon manh, nên cach đanh chiên dich cua ta
la: đanh đich trong tâp đoan cu điêm, hê thống phong ngu vững chắc o ca nui rung,
nông thôn, đông báng va thanh phố.
Như vậy$ cach đanh chiên dich cua ta la cach đanh chiên dich cua chiên tranh
nhân dân phat triên cao, la vân dụng tông hợp cach đanh cua nhiêu luc lượng, kêt
hợp nhiêu phưong thuc, quy mô tac chiên trong đo tac chiên hợp đông ngay cang
giữ vai tro chu yêu.
Thuc tê trong hai cuộc khang chiên chống Phap, chống Mi, chiên dich đã hoan
thanh tốt nhiêm vụ chiên lược đát ra, tao su chuyên hoa chiên lược to lon, gop
phân quyêt đinh gianh thắng lợi trong chiên tranh như: chiên dich Diên Biên Phu,
Tây Nguyên, Huê - Da Nƒng. đê lai nhiêu kinh nghiêm quy gia, co thê vân dụng
vao chiên tranh bao vê Tô quốc hiên nay va tưong lai.
c. "hiến thuật
F ?Kn =Qng hYnh thXc chi/n thuKt -47 c$c t0Kn chi/n đNu
¹ Giai đoan đâu cua hai cuộc khang chiên chống Phap, chống Mi, do vu khi,
trang bi, luc lượng cua ta rât han chê. Do đo, chiên lược ch• đao, tac chiên cua bộ
đội ta la: 'quan triêt tư tưong tiên công, triêt đê dung du kich chiên, vân động chiên
tiên công đich¨. Danh đich ngoai công su la phô biên, chiên dich thưong vân dụng
la phục kich, tâp kich, vân động tiên công.
¹ Cac giai đoan cua hai cuộc khang chiên, được su ch• đao cua chiên dich va
được táng cưong binh khi ki thuât, cac đon vi không những đanh gioi ma tung
bưoc vân dụng chiên thuât công kiên, chiên thuât vây lân tiên công đê tiêu diêt
đich trong công su, giai phong đât đai, giai phong dân.
¹ Giai đoan cuối cua hai cuộc khang chiên, chiên đâu phong ngu được vân dụng
la: do yêu câu cua chiên lược, phai đanh bai cac cuộc hanh quân lân chiêm cua
đich, giữ vững vung giai phong,
¹ Ngoai cac hinh thuc chiên thuât phục kich, tâp kich, vân động tiên công, công
kiên, vây lân tiên công, phong ngu, truy kich, tiên công hanh tiên, đanh đich đô bộ
đưong không., cac trân chiên đâu cụ thê đê hoan thanh nhiêm vụ trên giao.
F Qu< mô lực l(Bng tham gia t07ng c$c t0Kn chi/n đNu
¹ Giai đoan đâu cua hai cuộc chiên.
‰ Thoi ki 1946 1950, chung ta lây vu khi cua đich đê trang bi cho minh la
chinh va một số vu khi tu tao. Luc lượng tham gia cac trân chiên đâu chu
yêu trong biên chê va co thê được cung câp một số hoa luc sung coi †2, DK“. Sau
chiên dich biên gio 1950, ta tiêp nhân được một số vu khi cua cac nưoc ban giup
đõ.
‰ Hiêp đông chiên đâu giữa cac đon vi bộ đội chu luc, bộ đội đia phưong va dân
quân du kich ngay cang phat triên. Bộ đội đia phưong va dân quân du kich tham
gia hoat động quây rối, nghi binh, kiêm chân đich đê bộ đội chu luc co điêu kiên
đanh nhanh, gianh thắng lợi cao nhât.
¹ Giai đoan cuối cua hai cuộc khang chiên chống Phap, chống Mi, quy mô luc
lượng tham gia trong một trân chiên đâu cang lon, tâp trung ưu thê luc lượng ngay
cang cao va co thê đông thoi hoác kê tiêp vân dụng cac hinh thuc chiên thuât vao
một trân chiên đâu, nhât la cac trân then chốt chiên dich
F ,$ch đ$nh
¹ Cach đanh chiên thuât cua ta: thê hiên tinh tich cuc, chu động tiên công, bam
thắt lưng đich, chia đich ra ma đanh, troi đich lai ma diêt. Trong một trân chiên đâu
đã thuc hiên chia cắt giữa bộ binh va xe táng đich, đich mát đât va đich trên không,
đich trong trân đia va đich ngoai trân đia, đich tu cac noi khac toi.
¹ Kêt hợp chát ch• giữa hanh động tiên công va phong ngu cua bộ đội chu luc,
bộ đội đia phưong, dân quân tu vê trong thê trân cua câp trên đê hoan thanh trach
nhiêm được giao.
Như vậy$ trong khang chiên chống Phap, chống Mi, chiên thuât la một trong ba bộ
phân hợp thanh NTQS Viêt Nam đã phat triên rât phong phu, đa dang va hoan
thanh tốt mọi nhiêm vụ do chiên lược, chiên dich đát ra, đê lai nhiêu kinh nghiêm
co gia tri thuc tiên lon trong su nghiêp bao vê Tô quốc ngay nay.BÀI œ
---o0o---
PHfNG CHỐNG CHIFN AƯỢC •dI“N BIFN HKÀ BŒNHžB BhK AKhN
A‘T ĐM CÁC THF AeC THŸ Đ•CH ĐỐI V•I CÁCH MhNG VILT N<M

IN CHIFN AƯỢC •dI“N BIFN HKÀ BŒNHžB BhK AKhN A‘T ĐM CÁC
THF AeC THŸ Đ•CH ĐỐI V•I CÁCH MhNG VILT N<M
ON N!r+, !'Q$ Y'W( c!$+, 3V •d'”+ Y'W+ !o4 Yƒ+!žB Yvo 1ov+ 12( đ`
a. ahái ni/m dMiZn )iến h.4 )Xnhe$ )E. 3.En 3ật đ0
- Dh$i niệm -. _DP*Pd:
'DBHB¨ la chiên lược co ban cua CNDQ va cac thê luc phan động, nhám lât đô
chinh tri-xã hội cua cac nưoc tiên bộ, trưoc hêt la cac nưoc XHCN tu bên trong,
chu yêu báng cac phưong phap phi quân su¨.
@h( -K<, n3i =ung chính c!a DP*P l4:
¹ Su dụng mọi thu đoan phi quân su, kêt hợp voi rán đe quân su đê ngâm pha
tu bên trong, nhám tao ra cac luc lượng chinh tri đối lâp nup dưoi chiêu bai 'tu
do¨, 'dân chu¨, 'nhân quyên¨.
¹ Kich động cac mâu thuân tôn giao, dân tộc, sắc tộc.
¹ Triêt đê khai thac va lợi dụng kho khán, sai sot cua Nha nưoc, tao nên suc ep
ngay cang lon buộc lãnh đao Nha nưoc phai tung bưoc chuyên hoa, thay đôi đưong
lối chinh tri, nhưong quyên lãnh đao cho luc lượng đối lâp.
¹ Tac động cua chiên lược DBHB la một trong những nguyên nhân đưa đên su sụp
đô cua XHCN o Dông Au va Liên Xô
F Dh$i niệm 5S7 l7Sn lKt đ9L
Bao loan la hanh động chống pha báng bao luc co tô chuc cua luc lượng phan
động, gây rối trât tu an ninh xã hội, nhám lât đô chinh quyên tiên bộ, thiêt lâp
chinh quyên phan động o đia phưong va Trung ưong. BLLD la một thu đoan cua
CNDQ va cac thê luc phan động trong chiên lược DBHB đê xoa bo CNXH o Viêt
Nam.
@h( -K<, đfc t0(ng c!a P&&W
¹ BLLD la hoat động báng bao luc co tô chuc cua CNDQ va luc lượng phan
động đê chống pha cac nưoc tiên bộ trưoc hêt la cac nưoc XHCN.
¹ Mục đich cua BLLD nhám lât đô chinh quyên tiên bộ, thiêt lâp chinh quyên
phan động o đia phưong hoác Trung ưong.
¹ DBHB la qua trinh tao nên những điêu kiên, thoi co cho BLLD.
¹ Ca DBHB va BLLD đêu cung ban chât phan Cach mang trong âm mưu
chống pha cac nưoc tiên bộ, trưoc hêt la cac nưoc XHCN.
F Dh$i niệm -. g2< 0ốiL
Gây rối la hanh động qua khich cua một số ngưoi lam mât ôn đinh trât tu, an toan
xã hội o một khu vuc (thưong hep) trong một thoi gian nhât đinh (thưong la ngắn).
Wối -Hi g2< 0ối cần chk p:
¹ Dác điêm gây rối: thưong diên ra tu phat hoác do cac phân tu chống đối
trong xã hội kich động, đôi khi lôi keo được một bộ phân quân chung tham gia.
¹ Gây rối co thê bi đich lợi dụng như cuộc tâp dượt hoác bưoc mo man cho
BLLD.
). Quá trXnh hXnh th4nh 8hát triển chiến 3ưIc M,,
- Sau chiên tranh Thê gioi thu hai đên những nám 70 cua thê ky XX.
¹ Sau chiên tranh Thê gioi thu hai, CNXH phat triên thanh hê thống cac nưoc
XHCN, lam thay đôi cán ban tinh hinh so sanh luc lượng trên Thê gioi.
¹ Dê quốc Mi thuc thi chiên lược toan câu 'ngán chán¨, nhám ngán chán Cộng
san, lam suy yêu, thu hep anh hưong cua Liên Xô va cac nưoc XHCN.
¹ Ngay 22/12/1946 ngưoi đai diên cua Mi o Liên Xô đã trinh lên chinh phu Mi
kê hoach chống Liên Xô toan diên: bao vây quân su; phong toa kinh tê; lât đô
chinh tri; co thê dung vu luc can thiêp, kê hoach đo được gọi la:¨ngán cháng phi vu
trang¨.
¹ Da-let giam đốc CˆA cho ráng: lây uy hiêp quân su lam hâu thuân đê tâp
trung xâm nhâp vê chinh tri, kinh tê, tư tưong, ván hoa đối voi cac nưoc XHCN,
khiên cac nưoc nay tan rã tu bên trong, rut ngắn tuôi thọ cua chu nghia cộng san.
Như vậy, đên thâp k• 50, y tưong DBHB đã được bô sung cho chiên lược tiên công
quân su.
¹ Những nám 60 tông thống Kenedy đưa ra chiên lược hoa binh, voi chinh
sach 'mui tên va canh ô liu¨. Tu đây, DBHB bưoc đâu tro thanh chiên lược cua
CNDQ va luôn đi bên canh suc manh quân su.
¹ Những nám 70, tông thống Nixon (Ž.Nich-xon) voi chinh sach 'cây gây va
cu ca rốt¨. Mi vua đe dọa báng suc manh quân su, vua mua chuộc báng lợi ich
kinh tê nhám khắc phục cac nưoc. Trên thuc tê, một mát tiêp xuc hoa hoãn voi cac
nưoc XHCN.
- Những nám †0, cua thê ky XX đên nay
¹ Những nám †0, cac nưoc XHCN thuc hiên cai tô, cai cach, đôi moi, đây la một
chu trưong đung đắn lam cho XHCN phat triên. Nhưng qua trinh thuc hiên, co một
số sai lâm, đich rao riêt tiên công nhám lam cac nưoc XHCN sụp đô.
¹ Nám 19††, Ž. Nixon xuât ban cuốn sach '1999 chiên thắng không cân chiên
tranh¨. Do la co so lam mốc cho su hoan ch•nh chiên lược DBHB vê li luân.
¹ Nám 19†9, tông thống George Bush (cha) xuc tiên nhanh chiên lược toan câu
'Vược trên ngán chán¨. DBHB được CNDQ thuc hiên rao riêt, no tro thanh một
chiên lược tiên công manh m• vao cac nưoc XHCN Dông Au va Liên Xô.
Như vậy, 'DBHB¨ la một biên phap, một thu đoan dân dân phat triên thanh một
chiên lược hoan ch•nh nám trong chiên lược toan câu phan Cach mang cua CNDQ,
đung đâu la Mi.
¹ Ngay nay, CNDQ vân nuôi tham vọng thống tri thê gioi, mưu đô xoa bo cac
nưoc XHCN con lai. Chung điêu ch•nh chiên lược toan câu thanh¨dinh liu¨,
'khuyêt trưong¨,¨chu động¨,¨can thiêp som¨. Vi vây chung ta luôn canh giac,
chuân bi đât nưoc, chu động đanh bai chiên lược 'DBHB¨.
:N CNĐ; 34 c0c (!W 1oc (!y đzc! (!oc !'6+ •dBHBžB BAAĐ đQ c!&+, /!0
C0c! 7v+, V'6( NP7
a. JX Da. Mk v4 các thế 37c thR đVch 3u<n ch1ng 8há Ji/t Nam
- Viêt Nam la ngọn co đâu tranh cho độc lâp dân tộc, đang kiên quyêt nhât
trong chống chu nghia đê quốc xâm lược.
- Nêu xoa bo được CNXH Viêt Nam, s• co nhiêu thuân lợi xoa bo CNXH o cac
nưoc con lai, uy hiêp độc lâp dân tộc cua cac nưoc.
- Xoa CNXH Viêt Nam, Mÿ hy vọng xoa được 'hội chung Viêt Nam¨trên đât
My.
YN Mk đánh giá Ji/t Nam
- Viêt Nam co một Dang Cộng san truyên thống, co đội ngu kê cân vững vang.
- Dang Cộng San Viêt Nam nắm rât chắc ngọn co dân tộc.
- CNXH o Viêt Nam vững vang va tiên lên.
- Long tin cua nhân dân Viêt Nam vao Dang Cộng san va CNXH ngay cang
được cung cố.
c. i/n nay Mk v4 các thế 37c thR đVch th7c hi/n dM,,e$ ,LLC$ "h1ng
8há Ji/t Nam
- Mục tiêu
¹ Mÿ va cac thê luc thu đich thuc hiên, xoa bo chê độ XHCN Viêt Nam, keo
Viêt Nam vao quÿ đao cua chung. Mục tiêu đo không hê thay đôi va chung luôn
coi Viêt Nam la trọng điêm chống pha.
¹ Ngay 3/2/1994, Mi tuyên bố bo câm vân kinh tê đối voi Viêt Nam.
¹ Ngay 11/7/19995, Mi tuyên bố binh thưong hoa Viêt - Mi. Ngay đêm
11/7/1995 tông thống Mi Bill Clinton tuyên bố:
¨Viêc binh thưong hoa quan hê cua chung ta voi Viêt Nam không phai la kêt
thuc nô luc cua chung ta. Chung ta s• tiêp tục phân đâu cho đên khi chung ta co
được những câu tra loi ma chung ta co thê co¨.
'Chung ta bắt đâu thao luân cac vân đê nhân quyên voi Viêt Nam, đác biêt la
những vân đê liên quan đên tu do tin ngưõng¨.
'Tôi tin ráng viêc binh thưong hoa va táng cưong cac cuộc tiêp xuc giữa ngưoi
Mi va ngưoi Viêt Nam s• thuc đây su nghiêp tu do o Viêt Nam như đã tung diên ra
o Dông Au va Liên Xô trưoc đây¨.
Như vậy$ âm mưu xuyên suốt cua Mi voi Viêt Nam la xoa bo CNXH o Viêt
Nam cang nhanh cang tốt.
- Phưong châm ch• đao
¹ Mêm, ngâm, sâu: DBHB la chinh kêt hợp rán đe quân su co lua chọn va khi
co thoi co, xây dung luc lượng phan động ngưoi Viêt Nam o trong va ngoai nưoc
đê chống pha.
¹ Pha hoai cang cao, cang sâu cang tốt, pha co trọng điêm, chui sâu leo cao vao
cac co quan lãnh đao cua Dang, Nha nưoc, LLVT. Lây pha hoai kinh tê la trọng
tâm.
- Thu đoan hoat động chu yêu
Th* nh+tL,hống ph$ -. chính t0ị t( t(bng:
¹ Trọng tâm la xoa bo chu nghia Mac Lênin, tư tưong Hô Chi Minh, quan
điêm đưong lối cua Dang. Cach lam:tuyên truyên, xuyên tac, ha thâp đi đên vô
hiêu hoa cac nội dung trên.
¹ Pha võ hê thống nguyên tắc tô chuc trong hê thống chinh tri, lam mât hiêu
luc nguyên tắc tâp trung dân chu. Cach lam: bôi nhọ xuyên tac đi đên lam mât
hiêu luc nguyên tắc đo.
¹ Pha võ khối đai đoan kêt cua toan dân, cac tô chuc chinh tri - xã hội. Cach
lam, xuyên tac, chia r•, lam cho nội bộ ta không tin nhau. Nêu co thoi co cai cắm
những quan điêm mo hô, những phân tu co hội, thuc hiên kê hoach 'ken lam tô¨,
'chui sâu, leo cao¨ đê ngâm pha ta tu bên trong lâu dai.
Th* haiL *7St đ3ng ph$ h7Si Einh t/
¹ Mục tiêu chinh pha hoai kinh tê la lây viêc chống pha tu bên trong kêt hợp
voi điêu kiên bên ngoai đê tao ra ap luc voi nên kinh tê nưoc ta.
¹ Hiên nay, chung tâp trung pha võ quan hê san xuât XHCN cua ta. Cach
lam: báng nhiêu thu đoan rât xao quyêt. Trong đo coi trọng mo rộng kinh tê tư
ban, tư nhân, kinh tê thi trưong tu do, thu hep va lam suy yêu thanh phân kinh tê
Nha nưoc, kinh tê tâp thê, tiên toi phu đinh đinh hưong XHCN trong nên kinh tê
nhiêu thanh phân cua ta, thiêt lâp nên kinh tê tư ban dưoi su điêu khiên cua Mÿ o
Viêt Nam.
Th* )aL &Bi =Qng -Nn đ. tôn gi$7, =2n t3c để chống ph$ ta
¹ Vân đê dân tộc:
K‚ thu triêt đê khai thac cac mâu thuân giữa cac dân tộc do nhiêu nguyên nhân
gây ra. Mục đich: đê chia r• khối đoan kêt, tao dung những mâu thuân moi, kich
đông tư tưong hep hoi dân tộc, xui dục một số dân tộc thiêu số đâu tranh voi Dang,
Nha nưoc ta đê đoi cai gọi la: 'độc lâp quốc gia tu tri¨, đoi 'dân chu¨, tôn trọng
'quyên¨ cua cac dân tộc, nhám gây rối loan tinh hinh an ninh xã hội.
Dác biêt chung chu trọng yêu tố tâm ly va su dôn nen kho khán vê đoi sống tinh
thân, vât chât. Mục đich, đê tao dung xu hưong bât binh voi Dang, Nha nưoc va
chê độ XHCN.
¹ Vân đê tôn giao:
Triêt đê lợi dụng chinh sach tu do tin ngưõng cua Nha nưoc ta. Mục đich, đê
truyên ba mê tin di đoan va tư tưong phan động chống CNXH.
Tich cuc hoat động, nhât la hoat động pha hoai. Mục đich, phối hợp luc lượng
phan động trong nưoc voi luc lượng tôn giao chống Cộng quốc tê, đây manh hoat
động pha hoai đê tao ra thuc luc đê tro thanh luc lượng đối trọng voi Nha nưoc ta.
Phưong hưong hoat động chu yêu cua chung la đâu tranh ôn hoa đoi tu do tôn
giao, dân đên đâu tranh đoi tu do dân chu, mo rộng quan hê quốc tê, đên đoi hoi đa
nguyên chinh tri, đa đang đối lâp, cuối cung kêt hợp voi su ch• đao, giup đõ, viên
trợ cua CNDQ va cac thê luc phan động bên ngoai s• gianh thắng lợi qua bâu cu.
Th* tưL ;2m nhKp -. -In h7$:
K‚ thu tiên công vao nên ván hoa tiên tiên, đâm đa ban sắc dân tộc Viêt Nam.
Mục đich, lam phai mo những gia tri ván hoa truyên thống Cach mang cua chung
ta, kêt hợp voi viêc gieo rắc ván hoa phan động, nhám chuyên đôi ván hoa Viêt
Nam thanh 'thuộc đia ván hoa¨ cua CNDQ.
Tât ca viêc lam đo con nhám tao ra va bô sung cho đội quân xung kich 'DBHB¨,
BLLD cua chung.
Th* n?mL ?ô hiệu h7$ &&?8:
¹ K‚ thu tâp trung pha hai luc lượng chu yêu la. Quân đội nhân dân va công an
nhân dân.
¹ Mục đich, pha võ hê tư tưong, tô chuc cua quân đội va công an. Lam cho luc
lượng nay xa roi mục tiêu chiên đâu, xoi mon vê đao đuc. đê dân toi phu đinh su
lanh đao cua Dang, va chê độ¨phi chinh tri hoa¨, mât phưong hưong va thay đôi
ban chât Cach mang cua minh.
¹ Cach lam: xuyên tac, bôi nhọ ban chât truyên thống tốt đep cua quân đội,
công an, pha võ khối đai đoan kêt, chia r• nội bộ, quân đội voi Dang voi nhân
dân.
¹ Hiên nay, chung đác biêt chu y đên trang thai tâm li đê truyên đat, xuyên tac
vi tri, chuc náng, nhiêm vụ cua quân đội nhân dân. Dác lợi ich kinh tê đối lâp voi
lợi ich quốc phong. Dối lâp giữa hai nhiêm vụ xây dung va bao vê Tô quốc, nhám
phu đinh vai tro cua quốc phong trong su nghiêp Cach mang cua nhân dân ta.
Th* DáuL Dích đ3ng, phối hBp h4nh đ3ng c!a lực l(Bng ph6n đ3ng t07ng n(Hc
-4 ph6n đông ng74i n(Hc
¹ K‚ thu rât coi trọng luc lượng phan động trong nưoc, nhám tao dung luc
lượng truc tiêp chống pha ta tu bên trong.
¹ Thu đoan hanh động:
‰ Vua xao quyêt vua tinh vi đê gianh mục tiêu cụ thê, như: kinh tê, dân chu,
nhân quyên, công báng xã hội, nhám phục hôi tư tưong chống cộng.
‰ Trọng điêm chiên lược cua bọn phan động ngưoi Viêt sống o nưoc
ngoai chống ta la: 'giữ vững chiên tuyên chống Cộng tai hai ngoai - tân công
mãnh liêt vao Viêt cộng tai quốc nội¨.
‰ Dối voi tin đô, đoi tu do tôn giao, hanh đao, huy bo 'hê thống tôn giao quốc
doanh¨.
‰ Dối voi dân, đoi dân chu, dân sinh.
‰ Dối voi ván nghê si, tri thuc, đoi tu do ngôn luân, hội họp...
‰ Chung su dụng cac luc lưong trong nưoc, đê lam câu nối giữa cac tô chuc
phan động trong nưoc va tô chuc phan động ngoai nưoc, vua phối hợp hoat động,
vua tâp trung luc lượng
TYm 3Ei$ CNDQ va cac thê luc phan động dung nhiêu thu đoan, trên tât ca cac linh
vuc đê chống ta. Chung hêt suc chu y đây manh, mo rộng qua trinh 'tu diên biên¨,
'tu chuyên hoa¨ tu trong nội bộ ta. Dông thoi voi viêc gây tinh huống, tao co đê
nhân danh cac tô chuc quốc tê nhay vao can thiêp, vao công viêc nội bộ cua ta, kê
ca can thiêp báng quân su.
Chinh vi vây, cuộc đâu tranh cua nhân dân ta chống chiên lược DBHB, BLLD
cang tro nên phuc tap, lâu dai, đoi hoi su kiên tri, quyêt tâm cao cua toan Dang,
toan quân, toan dân, chung ta nhât đinh gianh thắng lợi.
II- NHgNG BILN PHÁP CH> "FU GšP PHẦN AÀM THjT BhI CHIFN
AƯỢC •dI“N BIFN HKÀ BŒNHžB BhK AKhN A‘T ĐM C>< CÁC THF
AeC THŸ Đ•CHB BJK VL VgNG CHŠC TM ;UỐC VÀ CHF ĐI ]^ HII
CH> NGH?< VILT N<M
ON A$8+ +•7 3r+, 7ục ('#$B Z$P+ đ'Q7B /!).+, c![7B +!'67 3$ Y_o 36 T`
Z$&c
a. M:c tiêu
- Bao vê vững chắc độc lâp chu quyên, thống nhât toan ven lãnh thô.
- Bao vê Dang, Nha nưoc, nhân dân va chê độ XHCN,
- Bao vê su nghiêp đôi moi, CNH, HDH đât nưoc.
- Bao vê lợi ich quốc gia dân tộc.
- Bao vê ANCT, trât tu an toan xã hội va nên ván hoa.
- Giữ vững ôn đinh chinh tri va môi trưong hoa binh, phat triên đât nưoc theo
đinh hưong XHCN.
). Quan điểm chh đE.
- Giữ vững vai tro lãnh đao tuyêt đối, vê mọi mát cua Dang đối voi su nghiêp
bao vê Tô quốc.
- Kiên đinh mục tiêu độc lâp dân tộc gắn voi CNXH, lây viêc giữ vững môi
trưong hoa binh, ôn đinh đê phat triên KT XH la lợi ich cao nhât cua Tô quốc.
- Kêt hợp chát ch• hai nhiêm vụ chiên lược xây dung va bao vê Tô quốc Viêt
Nam XHCN.
- Xây dung suc manh tông hợp (CT, KT, VH, QP-AN, đối ngoai); phat huy suc
manh cac khối đai đoan kêt toan dân, lây LLVT lam nong cốt, táng cưong tiêm luc
QP-AN, xây dung thê trân QPTD gắn ANND.
- Phat huy nội luc, đông thoi tranh thu, khai thac mọi thuân lợi ngoai luc.
- Chu động ngán ngua, kip thoi phat hiên va tiêu diêt những nhân tố bên trong
co thê dân đên những đột biên bât lợi.
c. LhưWng ch'm chh đE.
- Kiên đinh nguyên tắc chiên lược, đi đôi voi vân dụng linh hoat sach lược, tranh
thu su ung hộ cua nhân dân trong nưoc va quốc tê; phân hoa cô lâp cac phân tu
chống đối, ngoan cố, cac thê luc chống đối Viêt Nam.
- Ch• đao cụ thê:
¹ Dối voi nội bộ. Thuc hiên phat huy dân chu, giao dục, thiêt phục, phong ngua
la chinh, đi đôi voi giữ gin k• cưong, k• luât, xu ly nghiêm minh cac sai pham.
¹ Dối voi cac thê luc chống đối o trong nưoc. Phân hoa, cô lâp bọn đâu so
ngoan cố, xu ly nghiêm, kiên quyêt voi những ai cố tinh chống đối, đi ngược lai
voi lợi ich dân tộc. Không đê hinh thanh tô chuc đối lâp dưoi bât ky hinh thuc nao.
- Luôn sâu sat co so, nắm chắc tinh hinh, xu ly kip thoi mọi mâm mong gây mât an
ninh, không đê bi động bât ngo.
mN Nhi/m v: cW )-n
- Giữ vững hoa binh, ôn đinh đê thuc hiên thắng lợi su nghiêp CNH, HDH đât
nưoc theo đinh hưong XHCN.
¹ La nhiêm vụ quan trọng hang đâu cua chiên lược bao vê Tô quốc trong tinh
hinh moi.
¹ Nội dung cụ thê. Giữ vững môi trưong quốc tê thuân lợi cho su nghiêp xây
dung va bao vê Tô quốc; duy tri hoa binh lâu dai va ôn đinh chinh tri, không đê
xay ra bao loan chinh tri va 'tu diên biên¨; ngán chán, đây lui mưu toan ' DBHB¨,
nguy co can thiêp quân su, xung đột vu trang, xâm hai chu quyên, thống nhât toan
ven lãnh thô cua Tô quốc Viêt Nam.
- Xây dung Dang la nhiêm vụ then chốt, kêt hợp chát ch• voi bao vê Dang, bao
vê vững chắc an ninh chinh tri nội bộ.
- Thuc hiên thắng lợi hai nhiêm vụ trung tâm la phat triên kinh tê, gắn voi giai
quyêt cac ván đê xã hội, đây manh CNH-HDH; không ngung nâng cao đoi sống
nhân dân, bao đam công báng xã hội, xây dung nên kinh tê độc lâp, tu chu, đông
thoi chu động hội nhâp kinh tê quốc tê.
- Phat huy suc manh đai đoan kêt toan dân tộc, mo rộng dân chu XHCN đi đôi
voi táng cưog trât tu ky cưong va giai quyêt tốt cac vân đê như: tôn giao, dân tộc,
vai tro cua cac tô chuc quân chung trong su nghiêp bao vê Tô quốc.
- Táng cưong quốc phong, giữ vững an ninh quốc gia va toan ven lãnh thô la
nhiêm vụ trọng yêu, thưong xuyên cua Dang, Nha nưoc va toan dân, trong đo
QDND, công an nhân dân la lượng long cốt. Cụ thê la:
¹ Tiêp tục xây dung QDND, công an nhân dân cach mang, chinh quy, tinh
nhuê, tung bưoc hiên đai đap ung yêu câu bao vê Tô quốc trong tinh hinh moi.
¹ Cung cố, hoan thiên thê trân QPTD, an ninh nhân dân.
¹ Xây dung cac co quan nội chinh, bao vê phap luât.
¹ Chuân bi cac phưong an chu động xu ly cac tinh huống xâu.
- Dây manh hoat động đối ngoai voi tinh thân Viêt Nam sƒn sang la ban, la đối
tac tin cây cua cac nưoc trong cộng đông quốc tê, phân đâu vi hoa binh, độc lâp va
phat triên.
¹ Œêu câu đat được: cung cố môi trưong quốc tê thuân lợi cho nhiêm vụ xây
dung, bao vê Tô quốc; tranh thu vốn, công nghê đê phục vụ CNH-HDH; nâng cao
vi thê Viêt Nam o khu vuc va trên thê gioi.
¹ ‹u tiên phat triên hợp tac voi cac nưoc lang giêng; chu trọng thuc đây quan
hê voi cac nưoc va trung tâm lon; đông thoi đê phong su thoa hiêp co hai cho su
nghiêp bao vê Tô quốc.
:N T+, c)‚+, a[n mo+, 34 cR+, c& (X2+ đzP c!+! (Xz () ()T+,B 3+ !o0B ,'r
3r+, `+ đz+! c!+! (Xz 34 P+ +'+! ab !\'
- Dâu tranh chống đich pha hoai vê tư tưong, ván hoa giữ ôn đinh chinh tri la
mát trân nong bong đát lên hang đâu hiên nay.
- Nội dung cua cuộc đâu tranh, cân tâp trung vao 3 vân đê sau:
¹ Thưong xuyên bôi dưõng tri tuê, lâp trưong quan điêm va phâm chât đao đuc
cho mọi ngưoi. Giữ vững niêm tin, kiên tri mục tiêu xây dung CNXH đưa su
nghiêp đôi moi cua đât nưoc đên thắng lợi.
¹ Nắm vững, hiêu đung, đu chu nghia Mac - Lênin, tư tưong Hô Chi Minh trên
co so đo quan triêt sâu sắc va gop phân tô chuc thuc hiên tốt đưong lối chu trưong
cua Dang, Nha nưoc trong thuc tê.
¹ Xây dung lối sống ván hoa, ván minh lanh manh trât tu k• cưong phu hợp voi
tinh hinh thuc tê cua đât nưoc. Bôi dưõng lối sống moi XHCN.
‰ Phê phan lối sống thuc dụng, tu do, ich k•, buông tha.
‰ Kiên quyêt đâu tranh voi cac luân điêu xuyên tac va lợi dụng cac khia canh
đoi sống xã hội, ngán ngua cac tô chuc va hanh vi hoat động ván hoa voi mục đich
xâu. Luôn giữ vững trang thai tâm li tinh thân, ôn đinh tư tưong cua xã hội.
cN N[+, cPo c_+! ,'0c (X)5c 79' [7 7)$ 1$2+ đ'6$ a$n#+ (vc cRP đzc! (X#+
c0c /!).+, ('6+ (!8+, ('+ đv' c!€+, 34 c0c !ov( đ\+, w!0c
- Ngay nay thông tin đên voi con ngưoi va cac hoat động khac báng nhiêu
nguôn, nhiêu phưong tiên. Thông tin tro thanh nhu câu cua đoi sống xã hội, háng
ngay chung ta tiêp xuc voi nguôn thông tin chinh thống co đinh hưong cua Dang,
Nha nưoc ta. Dông thoi chung ta cung chiu anh hưong cac nguôn thông tin khac
cua đich nhám chống ta,
- Dâu tranh chống lai nguôn thông tin cua đich.
¹ Luôn nâng cao kiên thuc vê mọi mát đê giữ vững ban linh chinh tri, co
phưong phap xem xet tiêp cân thông tin một cach đung đắn khoa học.
¹ Nâng cao canh giac, đâu tranh voi những nhân thuc không đung, ngộ nhân,
mo hô trưoc cac nguôn thông tin ngược chiêu voi quan điêm, chu trưong chinh
sach cua Dang, Nha nưoc.
¹ Ban thân môi ngưoi co y thuc tu giac, k• luât trong qua trinh tiêp xuc thông
tin. Châp hanh tốt cac quy đinh vê quyên thông tin, pham vi thông tin, tham gia
tich cuc đâu tranh chống phao tin, đôn nham, lưu truyên thông tin xâu, thât thiêt.
qN TX0c! +!'67 cRP s'+! 3'#+ (Xo+, c$\c đp$ (XP+! c!&+, •d'”+ Y'W+ !o4
Yƒ+!žB Yvo 1ov+ 12( đ`
- Nhân thuc được ban chât, âm mưu thu đoan'DBHB¨, BLLD cua k‚ thu.
- Trach nhiêm cua ngưoi tri thuc tr‚ trưoc cuộc đâu tranh chống chiên lược
'DBHB¨, BLLD..
¹ Ban thân luôn nâng cao canh giac, tu bao vê minh, bao vê tô chuc ma minh
tham gia sinh hoat.
¹ Chu động giai quyêt cac mối quan hê ca nhân, Nha trưong, xã hội.