Mạc Ngôn

TỬU QUỐC
Chương 10

1

ột Gáo huynh, Tôi đã mua vé xe lửa đi Tửu quốc vào ngày 27 tháng , xem l!ch, tàu đ"n vào hai gi# $%&i 'áng ngay 2 , gi# gi(c nh% th" là )hông tốt nh%ng ch*ng c+n cách nào )hác, huynh ', v(t v- đ(y. /ã đ0c 12%3u 45 678, $(t (n t%3ng, g9: nhau ', n;i )<. =h5c tốt lành> ?@c Agôn 2 So với ghế cứng thì nằm trên giường cứng thật dễ chịu, vậy mà nhà văn M c !g"n tu#i trung niên, th$n hình %h&c %hịch, t'c thư(, m)t *+ t,, mi-ng tr. /u0ng, 1h"ng h. *u2n ng34 5àu ho6 ch y 7êm, 78n tr9n t)t ch: c;n 78n ch$n giường <nh =<ng v6ng v>t4 5"i *iết t,nh nết t"i r?t h@% với M c !g"n, nhưng cAng nhi.u BCc m$u thuDn4 5"i như con c3( 1E cư, mà M c !g"n thì như c<i vF *>c cho t"i, M c !g"n như chiếc n'n chG mư( chG gi' cho t"i, như t?m d( ch' giC% t"i ch0ng B nh, Bà chiếc mHt n t"i dIng 7J BK( g t nhLng %h& nL tM tế4 N' BCc cu6 thật M c !g"n Bà c&c thịt thK( trên người, nhưng t"i 1h"ng =(o c)t *F, cAng như con c3( 1E cư 1h"ng thJ vứt *F c<i vF mà n' O nhờ4 P(n 7êm t"i c' thJ t m thời rA *F (nh t(, t"i tr"ng th?y (nh t( mQt 7"ng m.m nhAn, %h3 1,n chiếc giường hR% trên tàu, c<S,

79u to *T B)c Bư trên g0i mFng, ngh. viết văn B$u năm 1hiến (nh t( tho<i ho< 70t =0ng c#, 7(u cứng, chuyJn 7Qng 1h' 1hăn, Uu6 tình t"i r?t ng<n (nh chàng M c !g"n này4 VCc này 7$y trong 79u (nh chàng ch?t 79y nhLng chuy-n 1W UuHcS BA vư@n 3 rư@u, vớt mHt trăng dưới nước Bên, trận 7<nh /<% B< cà giL( (nh trinh =<t và người BIn, Xến Yim 5i nh6 nước *>t Bàm t#Z thằng BIn nh6y mC( trên *&ng người 7R%Z tiến =[ rư@u tằng tịu với mR \@Z nL 1E gi6 ch&% 6nh tr] thịt chiên vàngZ nhuận *Ct, /u?t c6nhZ chMi người^ 5rong mQt c<i 79u mà chứ( *?y nhiêu chuy-n *<t nh<o, thM hFi c;n gì B c thC O 7;i_ ` aến 5Mu Uu0c r2ib aến 5Mu Uu0c r2ib ` N" nh$n viên trên tàu c' v'c người th(nh m6nh B)c Bư 7i tới, t(y vc *2m *Q% chiếc 1R% v+ ` aến 5Mu Uu0c r2i, (i chư( 7#i v+ thì 7#i nàob !h(nh như chớ%, t"i nhậ% B i với M c !g"n Bàm mQt4 M c !g"n ng2i dậy trên giường cAng tức Bà t"i ng2i dậy trên giường4 5"i c6m th?y 79y *&ng, c# 7(u cứng, h,t thO 1h' 1hăn, mi-ng h"i rình4 dnh chàng M c !g"n này Uu6 Bà mQt vật h"i h<m 1h"ng =(o /ài n#i4 5"i tr"ng th?y (nh t( m'c chiếc v+ tK trong tCi <o 1ho<c ngoài 7e mHc nhi.u năm, 7#i v+, r2i nh6y /u0ng giường, /F h(i *àn ch$n th0i ho)c vào 7"i gi9y th"i ho)c, h(i *àn ch$n (nh t( như h(i con c3( 1E cư 7(ng tìm vF *>c4 dnh t( ho Bên h(i tiếng, *>c chiếc c( u0ng nước trong chiếc 1hăn *"ng vK( 7J rM( mHt vK( 7J B(u ch$n, nh+t vào /)c du Bịch màu /<m, =(u 7' (nh t( ng2i ng$y r( mQt BCc, nhìn h2i B$u vào m<i t'c c3( c" trình dư@c viên c3( mQt heng dư@c %hfm 7(ng ng<y 7.u 7.u O giường dưới, r2i Bo ng cho ng 7i r( %h,( cM( to( /G4 5"i *ước /u0ng /G BM(, nhLng gi>t mư( thu màu tr)ng *(y Bư@n trong <nh 78n vàng v>t4 S$n g( v)ng v], ch: c' m?y người 7àn "ng mHc <o cBài chậm rei *ước4 !h$n viên %h&c v& 7ứng co ro =(u cM( to( 1h"ng n'i mQt Bời, BHng Bg như nhLng con gà m<i trong 7êm4 aoàn tàu im )ng như 1h"ng c' người4 hh,( =(u to( /G c' tiếng nước ch6y, c' Bg 7(ng tiế% nước4 a8n %h( 79u tàu =<ng ch'i4 MQt c"ng nh$n mHc 72ng %h&c dIng *C( 1iJm tr( c<c *<nh /G, tiếng gi rời r c như chim gi 1iến4 aoàn tàu ướt 7Dm, thO %hì %h;, dưới <nh =<ng c3(

c' <nh 78n =<ng ch'i.nh t. như vậy. nhưng t"i trên tàu 1h"ng *iết4 Yh"ng ngờ 5Mu Uu0c B i th(nh v)ng 7ến thế. tưki mới. mới /<ch *( B" *ước /u0ng c9u chui4 aường h9m c<u chui Bk thk m?y *'ng 78n r?t yếu. nghG tiếng ch$n mình %h'ng 7 i Bên. truy-n n> tiế% truy-n 1i( c3( (nh t( 7e th(y 7#i tận g0c m" hình c3( tiJu thuyết t"i4 Vg r( ainh N$u %h6i Bà mQt nh$n vật to6 =<ng cho người 7ời thì B i trO thành mQt tên n<t .78n %h(.( dưới 7ường =)t.ch.ch^Yhi 7ứng trên c9u chui. Bà nki ho t 7Qng c3( *>n =(y rư@u. B i cing trên Bưng4 aường h9m 1h< dài. và c6 BA ch' nM( 7iên nM( Bành4 dnh n)m 7ư@c 79u m0i Uu(n tr>ng O 7$y^ Yhung c6nh 7Qc 7<o Bà nh$n t0 Uu(n tr>ng cho =T thành c"ng c3( tiJu thuyết. ăn mày O 5Mu Uu0c cAng c' rư@u u0ng4 5iến =[ VE MQt m<o viết r?t nhi.mật thiết với con 7ường h9m này4 N' thJ 7$y Bà nki mu( *<n tr] thịt. =(y r2i thì c( h<t nh6y mC( thì c' 1h<c gì th9n tiênb 5"i 1h"ng thJ 1h"ng c"ng nhận. nhưng tiếng r. *ình rư@u màu /(nh *iếc nằm Băn B'c4 5"i c6m th?y tho6i m<i.ch cTc c3( * n 7>c4 M c !g"n vK( ngh[ vK( rg vào mQt g'c c' "ng già 1ho<c chiếc chăn chiên ng2i co ro. *( B" c3( t"i c' *<nh /G. t"i 7Ht /u0ng 7?t 7J 1+o.n %h<t huy 7ư@c t. g<i 7iếm. c' vài g( /+% 1hung c6nh như trong tiJu thuyết trinh th<m mà t"i r?t th. c' c9u chui %h. c' 7ường r(y =<ng Bên do nước mư(.t r?t to 1hiến t"i 1h' chịu.u tiJu thuyết c' Biên Uu(n 7ến rư@u. ?m vàng v>t.n 1h"ng /in ckm mà ch: /in rư@u u0ng. fn^ 5"i nhìn thGo 7oàn tàu cho 7ến 1hi 78n 7F O to( cu0i m?t hCt =(u 1hCc ngoHt. vK( gi?u 7ư@c =T ngh8o nàn c3( người viết. nhLng nhà văn giFi thường cho nh$n vật c3( mình ho t 7Qng trong nhLng hoàn c6nh 7Hc *i-t. ăn mày.( trước cAng ướt 7Dm4 jGm r( mư( 7e B$u.u c' Biên h. =(o "ng t( 1h"ng viết mQt truy-n v. ainh N$u vDn ngMi th?y mIi thịt trG thkm 7iếc mAi4 5hằng nhF toàn th$n vàng hưkm ?y mHt *'ng Bo<ng nhLng ml. 7ường r(y %h. tiếng /inh /ịch v>ng B i mk h2 như c' như 1h"ng. mà c. t"i c6m th?y tr0ng tr6i Uu<4 !hLng gì mà ainh N$u tr6i Uu( O 5Mu Uu0c 7. 1h'G m+% nhếch Bên với n& cười *. c' mư( thu r6 r. c' tiết trời =G B nh và 1h"ng 1h. mHt 7ường 79y # gà. ăn mày O 5Mu Uu0c_ MQt ăn mày rư@u 1h"ng /in ti.

mHt cho)t ?y ch. chuyJn =(ng v(i (nh t(4 dnh t( c(o mQt m+t t<m.u mà M c !g"n c6m th?y tT hào Bà (nh t( nhR hkn (nh dễ 7ến năm ch&c 1E4 VE MQt m<o r?t nhi-t tìnhS ` 5hư( th9y. vì vậy thà rằng 7'n h&t c. VE MQt m<o tr@n m)t Uu<tS ` ju?t trình c<i gì_ N" *iết (i 7$y 1h"ng_ a$y Bà gi<o =ư M c !g"n. vQi /u?t trình v+4 VE MQt m<o 1+o (nh r( 1hFi hàng rào =)t. n'iS ` !ếu tr. =@ Bl r( 7ến =ớm hkn. Bà 1h<ch mời c3( 5hị up và up *(n 5hịb N" =o<t v+ ngfn người nhìn M c !g"n. hkn M c !g"n mQt c<i 79u4 ai. tr"ng th?y ng(y VE MQt m<o4 Pằng vào trTc gi<c.n mới 7ến màb VE MQt m<o n'iS ` 5r. tìm cho (nh t( mQt 1ết c&c 1h6 d[. ho(n nghênh ho(n nghênh nhi-t Bi-t ho(n nghênh4 aêm Uu( tr. nhà văn nghi-% dư VE MQt m<o4 5K hàng rào =)t (nh t( chì( t(y r(. (nh nhận r( con người th(nh m6nh.4 M c !g"n r( cM( =o<t v+. 1h"ng n'i gì4 M c !g"n hki ngư@ng. Bậ% tức *<o c<o 5hị up. 7e 7<nh /G r( 7'n th9y mQt B9n r2i 7?y chứb M c !g"n n'iS ` 5rong thư t"i 7e n'i =<ng =ớm ngày h(i mưki ch.nh Bà 5iến =[ rư@u. t<c gi6 %him nN(o Bưkng 7Fo. n'iS ` aKng ch?% c" t(b VE MQt m<o giằng B?y chiếc *( B" trên v(i M c !g"n. tr.rư@u.n hkn 7J th9y 7@i dài dàib M c !g"n <y n<yS . huynh v?t v6 Uu<b N" nh$n viên =o<t v+ gi&c M c !g"n /u?t trình v+. =(u 1hi nhận 7ư@c thư th9y. 1h"ng nh9m thì th9y Bà nhà văn M c !g"n_ M c !g"n n)m B?y *àn t(y B nh gi< c3( (nh t(S ` VE MQt m<o. B nước B c<i. hkn Bà chết chìm trong nhà /. thư q2 n'i. up *(n 5hị4 P. 72 *ị thịtb 5"i 1h"ng Bàm =(o viết tiế% c$u chuy-n c3( ainh N$u.

B i chết trong gi?c mk c3( (nh trinh =<t. như mQt cc m<y t. th9y Bà người 7ằng mình.i 7i. d<ng d?% 1hFG m nh. do 7' chiếc /G du Bịch càng BQng BDy4 VE MQt m<o n'iS ` 5#ng gi<m 70c rư O trên /G. =T tình %h<t triJn 7ến mức này 7Cng Bà Uup th9n /ui 1hiến4 M c !g"n ngh[ *&ng. *6o. tr. Uu6 nhiên c' mQt người 7àn "ng mini c(o chư( 79y mQt m+t ` th?% tuy-t 70i Bà hkn mQt thước ` nh6y /u0ng /G. r?t 7<ng yêu. tT dưng th?y trong B. vK( 1êu vK( ch y tới n)m V?y t(y M c !g"n mà B)c. th9y 70i /M với "ng t( mQt thước.u 78n c(o <% =<ng tr)ng. "ng t( 7<% B i mQt trư@ng4 a(ng n'i chuy-n thì cM( /G mO.ng <y n<y4 dnh ngh[ tới tình tiết trong tiJu thuyết c3( (nhS rư MQt 5hước *ị ainh N$u 7<nh chết4 5 i =(o cứ *)t người này %h6i chết nh:_ a$y Bà mQt con người nhF *+ r?t thC vị. 7'n Bà 734 NhCng t"i 7i v. rư MQt 5hước diễn r( trong 79u4 dnh chàng BIn v0n 1h"ng Biên Uu(n 7ến trinh =<t viên. ăn mHc =(ng tr>ng.u hiếu 7Qng. "ng t( *6o th?y trước mới 1ho<i4 Non người này hki *ị nJ 7?y. Beo 7e 1êu 9m Bên *ằng c<i gi>ng 1hàn 1hàn cTc 1W h?% dDn.. như mQt th$n =[ /e hkn c' h>c4 ` dnh chàng M c !g"n này thế Bà 7e 7ến thật r2ib ` \K( r( 1hFi /G. /G này Bà c3( "ng t(4 ` 5#ng gi<m 70c nào_ ` Nh.u m>c 7"i ch$nb . r?t mong th9y 7Kng c' tr"ng mHt mà *)t hình dong. m?t r2ib VE MQt m<o n'iS ` 5#ng gi<m 70c rư MQt 5hước cứ 7. "ng hh' *(n Yim 7'n th9y. %h.` quynh v?t v6 Uu<b VE MQt m<o n'iS ` 5hị 7e 7ịnh *0 tr. /.u chuy-n v. nainh N$u trinh =<t 1Eo c3( (nh /Gm r( ch: 7J nh'm B. tr. r?t nhi. y như * n cA 7e B$u 1h"ng gH%4 M c !g"n n)m *àn t(y nhF /.( chiếc /G du Bịch hào nho<ng 7(ng 7c trên Uu6ng trường4 jung Uu(nh Uu6ng trường c' r?t nhi.nh Bà rư MQt 5hướcb M c !g"n giật mình. 1h"ng c9n 1h<ch 1h.

VE MQt m<o 7Go *( B" thGo =(u4 !Qi th?t c3( Uu<n Uu6 7<ng nJ. n'iS ` q(y thật.Vàm tình với nL /ế thì c' gì 1h"ng %h6i_ Yh"ng nên *)t (nh t( chết. =6nh Bớn B<t *ằng 7< a i BE *'ng Bo<ng4 MQt c" g<i 7Go 1. (nh n'i m:(S ` \ì thế mới 1ết * n với 5#ng gi<m 70c rư chứb rư MQt 5hước cười h2n nhiên như tr] con. cM( 7'ng B i4 5h(ng m<y ch y Bên.nh cAng *ước vào.ng =0 uvw4 N" c9m chIm chì( 1ho< r( chc th(ng m<y. chsng 1h<c *@m rư@u Bà m?yb M c !g"n hki 1h' chịu. cIng nh(u %h< <n ăn thịt tr]4 rư MQt 5hước mO cM( /G nhường M c !g"n Bên trước r2i BGo Bên ng2i *ên c nh (nh. nước *)n tung t'G =(ng h(i *ên4 5rong /G mQt *9u 1h"ng 1h. nên 7J (nh t( trO thành * n c3( ainh N$u. m-t mFi4 M c !g"n 1h"ng . t"i th?y M c !g"n c' *Q mHt 1h"ng =(ng. c" này gi0ng như 7Cc. như chị Gm =inh 70i với c" tài /ế 7e hành ainh N$u chết 7i =0ng B i trong truy-n4 a8n %h( *ật =<ng. cười /ong. /?u như m( 1ết * n với thằng BIn4 Nho /G ch yb N" tài /ế 1h"ng BIn4 N" 1h"ng n'i gì4 tu( <nh 78n trên Uu6ng trường. v] hào ho( c3( n'4 M c !g"n thGo ch$n rư MQt 5hước *ước vào Uu<n rư@u MQt 5hước. t?m 1im Bo i *'ng Bo<ng =oi tF mQt 1hu"n mHt /?u /.. (nh nhìn th?y 1hu"n mHt th(nh tC và c<i c# c(o tr)ng nin thì giật mình.( trước t(y B<i4 Nhiếc /G trườn 7i trong tiếng nh c như trong mQng4 MHt 7ường rQng rei *ằng %hsng. rư MQt 5hước nh6y vào trước r2i gik t(y 1+o M c !g"n vào thGo4 M c !g"n c" Bàm r( v] B'ng ng'ng4 VE MQt m<o *ước vào. c" t( *ình thường. 5iến =[ rư@u 1h"ng *0c %h+t chCt nào 1hi n'i v. nh(nh t(y ?n nCt. con gi0ng h# 7ung 7ư( %h. c" g<i 7Go 1. th(nh nhe. cM( mO. *'ng d<ng mQt con m8o cAng 1h"ng4 5Mu Uu0c thật rQng. 1h"ng BIn4 rư MQt 5hước =(i c" g<i 7i mO cM( %h.nh ng2i %h. (nh4 q)n coi (nh như th<nh4 !hưng 1hi gH%.( trước Uu9y Bễ t$n. chiếc /G 1h+o B+o Bư@n r( 1hFi Uu6ng trường. mi-ng tho(ng tho6ng mIi rư@uS ` !gày nào 5iến =[ cAng n'i với t"i v. nhLng c"ng trình 1iến trCc thời thư@ng h(i *ên 7ường.

t"i r?t =@ 7<nh * n với c<c Uu(n4 VE MQt m<o n'iS ` 5r.n.ng Bo i này. *ên 1hu"n mHt ng<i ng3 c3( c" g<i 7Go 1.ng =(ng tr>ng. n' như Bịch =M.ng c(o c?% O 7?y 7. (nh dIng t mb ` rư MQt 5hước n'i4 M c !g"n n'iS ` qết E r2ib 5"i tKng Bà B. aài Vo(n dT Bễ hQi rư@u PC rI O hết c64 M c !g"n n'iS ` z 7$y càng t0t. th9y O nhà 1h<ch. 1h<ch q2ng Y"ng. (nh *iết =ờ c<i này r2i h6_ dnh c' mu0n *iết n' như thế nào 1h"ng_o 5"i n'iS nMu0no4 N" t( *6oS naư@cbo MQt c6m gi<c r$n r$n ch y d>c /ưkng =0ng r2i B(n 1h)% th$n thJ4 5hế Bà. c<i tu#i ch y nh6y như dê non.nh Bi. mời chCng t"i vào4 a$y Bà căn %h.nh tiến 7ến mO cM( %h.( th"ng tới tu#i /u$n mO r( 7<nh 9m mQt c<i cIng với nhLng ng'n t(y mO cCc <o ngTc4 5"i 1h"ng 1ị% 7)n 7o c$n nh)c. nhưng (nh Bàm r( v] "ng 1ễnh. chuy-n cA 7e *(o nhiêu năm trO B i trong 79u4 !ăm mười *0n tu#i. M c !g"n chư( *(o giờ 7ư@c O %h. c<nh cM( màu 7F t.u Uu<4 dnh tr"ng th?y 1hu"n mHt mình 1. ch y /Qc vào trong.ng =(ng tr>ng nh?t c3( chCng t"i. ng2i %hịch /u0ng =oy( tF v] *?t cfn4 ` a$y Bà Bo i %h. t(i 7F t. *iết th9y M c !g"n Bà con người ư( yên t[nh. và tK m6ng ngTc ?y t"i Biên tưOng trên trời dưới 7?t4 \ậy Bà.ngờ mHt mAi mình tàn t 7ến như thế4 dnh nhận r( rằng ch: mới m?y năm mà (nh già 7i nhi. nhưng nhLng %h.n vQi ve nhìn =(ng " chL hiến thị =0 t9ng4 M c !g"n 7(ng ngh[^ dnh trinh =<t m-t *e người ch m tr<n 1] tình 7ịch trong th(ng m<y4 Y] thI gH% nh(u m)t 7F ng9u. t"i v" tình 7Ht t(y Bên ngTc mQt c" g<i4 N" t( cười 1hCc 1h.u 1h"ng c.ng uvw. M( N(o. 1h"ng *(o giờ t<i diễn^ NM( th(ng m<y BHng Bg mO r(4 N" g<i 7Go 1.chS nx.nh.(^ 5"i ch@t tr"ng th?y m6ng ngTc tr)ng mịn BQ r( chc c# <o trễ /u0ng c3( c" g<i. nu"i d y thu9n ho< chim =]. =0ng 7 m * c4 rư MQt 5hước cười hì hìS . chc nào cAng O 7ư@c4 VE MQt m<o n'iS ` 5hị up 7ịnh *0 tr. r2i 7ứng =(ng *ên.

7e chuyJn =(ng P(n tuyên truy. B0i n'i ch$m ch>c. nM( 7êm r2i. g9n gAi với =<ng t<c văn h>c hkn4 M c !g"n n'iS ` NAng 7ư@c4 rư MQt 5hước n'iS ` N" Me. th9y 7Kng 7J E4 M c !g"n n'iS ` Yh"ng =(o.` \iết nN(o Bưkng 7Fo mà *6o ư( yên t[nh. 7 m * c_ Nậu mới 7ến P(n tuyên truy. tr. chsng u0ng gì nL(b rư MQt 5hước n'iS ` 5hế =(o 7ư@c_ aến 5Mu Uu0c thì nhi-m v& hàng 79u Bà u0ng rư@u4 M c !g"n n'iS ` 5"i mu0n u0ng mQt t<ch trà4 rư MQt 5hước n'iS ` 5Mu Uu0c 1h"ng c' trà. t"i cAng h(y ch$m ch>c4 VE MQt m<o n'iS ` tuên *<o cho th9y *iết. Bàm c"ng t<c *<o ch. th<ng trước tr. B?y rư@u th(y trà4 .nh nv$ngo mQt tiếng. *ên trong c' mười m?y Bo i rư@u. chufn *ị ng(y nước n'ng cho M c !g"n 7J t)m cho = ch c<i mIi chu( Bo+t 1hi 7i 7ườngb N" g<i 7Go 1.n 5hị up r2i4 M c !g"n hFiS ` 5hế Buận văn tiến =[ thì =(o_ \iết /ong r2i à_ VE MQt m<o n'iS ` aJ =(u h{ng n'i.=inh. 7i vào nhà v. r?t th.n c' h(i h"m mà m2m m+% 7e d]o UuRob VE MQt m<o nhkn nhknS ` 5#ng gi<m 70c rư n#i tiếng 5Mu Uu0c v.ch h@% với c"ng vi-c chL ngh[(. hFi M c !g"nS ` dnh u0ng gì_ M c !g"n n'iS ` 5h"i. Bậ% tức c' tiếng nước ch6y /0i /64 rư MQt 5hước 1+o t3 rư@u r(.

1hiến người =inh B. *0 v t"i %h( chế 7?y. hiJu *iết v. trên mười Bo i dư@c th6o Uu. m)t ho( Bên vì toàn nhLng rư@u Uu. u0ng rư@u này như nghG BCc h<t u =9u c3( người th&c nL thời /ư(.n Bà do nhu c9u tuyên truy.. (n toàn tuy-t 70ib rư MQt 5hước B?y r( *ình rư@u nV&c nghị trIng 7i-%o. tF v] 1h"ng *ằng B. dIng t(y %hfy = ch mIi rư@u vưkng . màu /(nh c3( rư@u 1hiến người c6m th?y *?t (n4 5rước 1hi v. rư@u c<i thu9n 7ậu /(nh.n *6n th$n t"i Bà 5iến =[ tMu Bo i h>c 7.ng hoài c#4 ` a3 r2ib ` rư MQt 5hước n'i ` aKng *<n thu0c c(o nL(b VE MQt m<o n'iS ` ai.4 rư MQt 5hước hFiS ` !gVG n'i (nh Bà *@m rư@u =0 MQt_ M c !g"n n'iS ` YW thTc tMu Bư@ng t"i r?t c' h n.VE MQt m<o n'iS ` 5h9y !g"n nên nhậ% gi( tuW t&c4 M c !g"n n'iS ` aành vậy4 rư MQt 5hước hFiS ` dnh th. 5Mu Uu0c. n'iS ` \K( /u0ng tàu. P(n tuyên truy.n c3( Bễ hQi rư@u PC rI. c. u0ng Bo i nhR mQt chCt4 VE MQt m<o n'iS nV&c nghị trIng 7i-%o r?t 7ư@c.ch Bo i nào thì 7ến mà ch>n4 M c !g"n *ước tới.ng4 MQt m<o vQi n'iS ` 5#ng rư Bà (nh Gm c<nh hfu.u t"i v. rư@u 1h"ng nhi. r't 79y rư@u nV&c nghị trIng 7i-%o. h>c c<ch *ình %hfm rư@u4 dnh 7'n B?y c0c rư@u. tr"ng v)ng. trước hết ch m mAi vào c0c ngMi mQt c<i. /( /"i.u4 rư MQt 5hưức n'iS ` mi6 vờ 1hiêm t0n Bàm gì_ 5hư (nh gMi cho MQt m<o t"i /Gm t?tb M c !g"n Bườm MQt m<o. M c !g"n 7e /Gm mQt =0 =<ch chuyên 1h6o.ch thTcb rư MQt 5hước n'i m:(S ` 5iến =[ gi?yb Veo B?y r( *( chiếc c0c %h( Bê.

=M( B i v t <o =k mi. rư MQt 5hước 7fy (nh t( mQt c<i.n 7ịnh B6i nh6i. t"i 1+o Uu9n 7e t&t /u0ng mQt nM( Bên. t"i =g cho người tới g>i4 Veo u0ng c n c0c rư@u. n. h2i B$u mO m)t r(. m)t nh)m B i như 7(ng =uy ngDm.nh tên Bà Me ?y B<ch vào4 N" tưki cười.m. n'iS ` 5iến =[.t thật =$u. nước 7ư@c r2i b rư MQt 5hước c&ng c<i c0c trên t(y vào c0c c3( M c !g"n. chật mQt chCt 1h"ng =(ob rư MQt 5hước nh<y m)t. n'iS ` !gon thi-tb N# hưkng c# =)c. *6y giờ ăn =<ng. tr(ng nhe n2ng 7ư@m. (nh 7i t)m r2i ngh: ngki mQt BCc.t rư@u nV&c nghị trIng 7i-%o vào *2n t)m4 M c !g"n hFiS . c' thJ ng3 7ư@c h(i tiếng 7?y.n thO. rư@u4 M c !g"n cười h6 hê4 VCc này. gi>ng nghiêm ch:nhS ` N' chuy-n gì 1h"ng_ N" t( n'iS ` 5#ng gi<m 70c *6o Gm 7ến r't . ch>c t(y vào g0i MQt m<o. v] ng<i ng3 7e *iến = ch4 M c !g"n hFi. r( mO cM(4 N" g<i 7Go 1. r2i 7ư( c0c vào dưới mAi h.nh *ước tới. c" 7Go 1. n'iS ` !hà hàng chCng t"i 1h"ng cho %h+% n(m giới ng3 chung %h. n'iS ` ai 7i cho t"i nhờb VCc này t"i cAng vứt *F c<i vF *>c M c !g"n4 5"i ng<%. n'iS ` 5hư( 5#ng gi<m 70c. Uu6 Bà ngonb rư MQt 5hước n'iS ` N<i (nh chàng nàyb aCng Bà c' h(i 7Hc 7iJm ?y thật4 VE MQt m<o n'iS ` 5hfy M c !g"n c' *i-t tài *fm =inh v.trên mAi.ng4 VE MQt m<o c. nh# 7. t&t giày cOi t?t4 N' tiếng gi cM( 1hg. n'iS ` N n c0c. t( 7i th"ib M c !g"n n'iS ` q(i vị cứ ngh: B i 7$y.

ch th. (nh cOi hết Uu9n <o. g<c 79u Bên m+% *2n *'ng BQn4 !ước trong *2n =(u 1hi %h( rư@u c' màu /(nh ?m <%. M c !g"n *<m =<t %h. ghê d( mQt t. c0 chịu 7Tng =T 1. 7Cng Bà *iết hưOng th&bo \ài %hCt =(u. m2 h"i trên 79u tC( r(. . 7' Bà tình tiết thường gH% trong tiJu thuyết 1inh dị^ 5)m /ong. 7ịnh mO nCt thì c" Me 7e 7ến. nhưng v" cIng 1ho(n 1ho<i4 dnh chMi 7J 1hGnS n5hằng BIn chết ti-t. 7ứng ng)m mình trong gưkng. (nh c6m th?y thư gien toàn th$n4 V i Uu( m?y %hCt nL(.ng v. dIng t(y /o( /o( chc v2ng Bên O *&ng dưới. thư( th9y !g"n. như c' hằng hà =( =0 nhLng c$y 1im g i trên người.=inh 7ứng ng$y r( h2i B$u r2i *)t 79u cOi Uu9n <o4 5rong %h.ng r o rTc. trong B. Bc ch$n B"ng *ịt 1.` a2 rư@u vào *2n t)m_ N" Me mO nCt ch(i nV&c nghị trIng 7i-%o *ước vào %h. uJ o6i ng2i /u0ng =oy(4 dnh c6m th?y hki 1h<t *8n B?y trong t3 ch(i P ch V(n aị(.ng ?m <% như mI( /u$n.=inh vDn c. th9y t)m ng(y 7ib N" t( vK( cười vK( 7i r( ngoài4 M c !g"n 7$m ho6ng 1hi ngh[ rằng c<i cười c3( c" Me Bà c' tình E. thkm mQt c<i Bên g. B9n này thì cM( cAng 1h"ng th8m gi4 M c !g"n hki cu0ng.m chế 7J cho c" 7i4 M c !g"n *ước r( 1hFi %h. c6m gi<c ghê d( *iến m?t.t hki nước *(y B6ng v6ng r?t nên thk4 N" Me trCt nM( ch(i rư@u /u0ng *2n4 MIi rư@u Bậ% tức *(y vào mAi.ch c3( nước c(y và rư@u.( =(u4 5rong %h. nằm dài r(. r?t 1.n mQt . (nh th?y trong B. vQi th)t chHt hkn d$y Bưng. nhưng (nh c)n răng c0 g)ng 1i. M c !g"n mHc Bên người chiếc <o choàng =(u 1hi t)m.ng v.u năm r2i chư( 7# m2 h"i. =(u 7' th6 mQt c" vào. m<u trong người chư( *(o giờ ch6y m nh 7ến như thế. ck thJ (nh *iết thế nào Bà 1ho<i c6m 1hi 7# m2 h"i như th<o4 dnh ngh[S nhi. g9n như mu0n ch y tới "m B?y c".ch4 N" Me n'iS ` aư@c r2i .ch th.n hết c6^ !ên Uusng ainh N$u vào *2n t)m %h( nV&c nghị trIng 7i-%o.ng c6m th?y v" cIng tT ti4 dnh tT 1hGn BCc ney 1h"ng %h m =(i B9m4 dnh nh6y vào trong *2n.=inh.ng v. m< 7F h$y h$y.

n'iS ` 5h9y M c !g"n.nh /<c. thư q2 r?t *ận. thư q2 *6o. thTc r( 7' Bà c6m gi<c =ung =ướng4 N" t( mO nCt ch(i.u mO ti-c chiêu 7ei th9y M c !g"n n'iS ` P. (nh ?% CngS ` S)% =<ng r2i. r't 79y rư@u vào r0c. dI =(o im BHng Bà hkn4 VE MQt m<o h#n hJn ch y t0i4 M c !g"n tr"ng th?y (nh t( mHt mAi t<i /(nh t<i /<m *8n hFiS ` quynh chư( v. n'iS ` 5hư( th9y.ng B nh ng)t trong tưOng tư@ng mới 1h"ng %h m =(i B9m4 VCc ăn =<ng.ch Bàm (nh r?t ngư@ng4 dnh 7ịnh n'i c$u gì 7' nhưng B i c6m th?y thK(.1h+% h(i ch$n B i4 !'i hki cu0ng cAng 1h"ng ch. rư MQt 5hước cứ cười 1hCc 1h. /ong r2i4 M c !g"n r't mQt ch+n rư@u. *u#i chi. 7ư( cho (nh t(4 dnh t( u0ng /ong. ng3 %h6i 1h"ng_ MQt m<o n'iS ` hhài viết g?% mQt *ài cho *<o t:nh. th9y 1h"ng nên tK ch0i4 M c !g"n nằm Bên giường 7J cho c" t( m<t /(4 dnh tậ% trung tinh th9n vào chiếc c. thành %h0 7(ng mong nhờ c$y *Ct v[ 7 i c3( th9y mà n#i d(nh trong *àn d$n thiên h nL( 1i(b M c !g"n n'iS ` 5"i 7$u d<m 1J Bà v[ 7 ib rư MQt 5hước n'iS ` M c !g"n huynh. 5#ng gi<m 70c rư *6o Gm 7ến m<t /( cho th9yb M2 h"i ve r( trên mHt. t( ăn =<ng th"ib VE MQt m<o n'iS . *?t t?t %h6i như thếb VE MQt m<o n'iS ` di B i thế_ 5h9y Bà 1h<ch /ịn. th"i 7Kngb N" t( n'iS ` a$y Bà B-nh c3( 5#ng gi<m 70c. *u#i =<ng mời th9y 7i th(m Uu(n thành %h0. *.

mứt Uu6. c' r(u c' thịt. trứng 0%Bết. 1h"ng u0ng gì c64 rư MQt 5hước n'iS ` €0ng mQt ch+n. 7ậu %h& nhT.n /u?t g<i 7R%4 MR 7] 5$y 5hi và \ưkng Nhiêu tu$n 7. ch<o ho(.u 7R% như người trên cung tu6ngb VE MQt m<o n'iS ` 5Mu Uu0c 1h"ng ch: /u?t rư@u ngon.u cười4 VE MQt m<o n'i nghiêm ch:nhS ` jin 7Kng cười.n c' =L(.u Bà ngưki vIng này4 rư MQt 5hước và M c !g"n 7.nh4 PL( ăn =<ng c' =<u m'n.n.u 7ến nci 1h"ng 7ếm /uJ4 }. h>c tr. nghG /( mà g9n. thư( th9yb M c !g"n 1+o ghế nh. mà c. ~u trQn BDn4 M c !g"n n'iS ` MQt màn th9u. %h. tưki nguyên. u0ng c<i Bo i ?m *&ng Bên ?yb rư MQt 5hước g>iS ` P+ rưkng.ng. m'n nào cAng 7<ng yêu4 !goài t( c.ng ăn /inh /inh ch(n hoà <nh =<ng4 !h c nhR tK trên tr9n tu"n /u0ng. n'i vậy Bà c' căn cứ4 . *<nh vKng v. rư MQt 5hước ch>c (nh mQt c<i. <nh n)ng rTc rl /uyên Uu( cM( =# rQng chiếu vào. u0ng mQt ch+nb a$y Bà B-4 VE MQt m<o n'iS ` P&ng th9y !g"n 1h"ng t0t B)m. 7Kng Bàm 1h<ch. cIi t(y ch0ng Bên 1hăn *àn tr)ng tinh. 1h"ng ngh8o 7ư@c 5Mu Uu0c 7$u mà =@4 VE MQt m<o hFiS ` 5h9y !g"n u0ng rư@u gì_ M c !g"n n'iS ` S<ng r( *&ng ch(y tịnh. cu0n ch6^ nhi. hFiS ` M c huynh th?y c<c Gm Uu<n này như thế nào_ ` a. mQt *<t ch<o Bà 73b rư MQt 5hước n'iS ` •n 7i.` |n =<ng th"i. trứng mu"i. tiếng =<o mê mfn4 dnh nh' tới c" Me 7Go 1. màn th9u. r't rư@ub MQt c" tiế% viên nd o mQt tiếng ch y tới4 N" này /inh hkn c" Me4 M c !g"n ngfn r( nhìn. *<nh mì B<t n'ng r.ch Bên.

1h"ng thJ th0ng 1ê 7ư@c 7e giết thịt *(o nhiêu con BK(4 . *u#i trư( /ài c<i 7' chứ nh:_ rư MQt 5hước n'iS ` Nhuy-n ?y 1hFi nh)cb M c huynh nghìn dHm tới 7$y. h(y Bà t( B?y mQt /G 7i cIng.n. Uu<n t"i 7$u d<m th?t Bễb VE MQt m<o n'iS ` 5h9y !g"n.ch thì Bên /G4 M c !g"n n'iS ` P6o 7<nh /G v. m. =ờ cằm cằm nh{n th. trong B.n thuyết. 1W thTc chư( (i nhìn th?y4 M c !g"n hFiS ` aường %h0 này 79y nhLng o(n h2n BK(_ VE MQt m<o n'iS ` N<i 7' thì 1h"ng =(i4 aường %h0 này ch. hki nước c' mIi t(nh *0c Bên tK c<c 1g4 Nh@t nhớ tới thiên tiJu thuyết c3( VE MQt m<o. (nh hFiS ` hh0 này tKng /u?t hi-n mQt con BK( tk màu 7Gn.rư MQt 5hước n'iS ` aKng c' *]m m+%b Pị( mà như thật thì M c !g"n Bà t# =ư c3( (nhb VE MQt m<o cAng cườiS ` q>c tr. 7<nh tr0ng Uu( cM( nhà =?mb \K( ăn vK( tr. th. c6m th?y chư( *(o giờ =6ng 1ho<i như thế này trong 7ời.ng càng thư th<i4 VE MQt m<o n'iS ` •ng ch3 rư. 7i.t cAng 7e h(i trăm năm. 1h"ng th. t( cứ tà tà vK( 7i vK( /Gm4 VE MQt m<o n'iS ` 5hế cAng 7ư@c4 u M c !g"n và VE MQt m<o 7i trên %h0 VK(4 tu6 nhiên 7ường %h0 B<t toàn 7< /(nh.m m i. . 7Cng 1h"ng_ VE MQt m<o n'iS ` a' Bà truy. trận mư( 7êm Uu( rM( = ch tKng %hiến 7<. *L( =<ng 7e /ong4 P+ rưkng 7ư( cho M c !g"n mQt 1hăn mHt 3 n'ng tfm nước ho( thkm %hức4 M c !g"n 7'n chiếc 1hăn B(u mHt B(u t(y /ong.ch thì 7i *Q. chuy-n.

chàoS ` Nhào Beo 5"nb Veo 5"n ngớ người mQt BCc. người (nh Gmb ai d o =ớm thế_ . người *<n BK( 7Kng *ên ngoài g>iS ` •ng ch3 ki.M c !g"n hFiS ` qi-n n(y thịt *(o nhiêu con mci ngày_ VE MQt m<o n'iS ` ‚t nh?t Bà h(i mưki con4 M c !g"n hFiS ` V?y 7$u r( B)m BK( thế_ VE MQt m<o n'iS ` ae mO %h0 thịt BK(. Bo gì 1h"ng c' BK( thịt4 M c !g"n hFiS ` !hi. 79u h'i ch y r(. n'iS ` Veo Yim. 1êu BênS ` 5rời. =(o *$y giờ mới dến_ Veo Yim n'iS ` !hl 7.u thế *<n =(o hết_ VE MQt m<o n'iS ` a"i 1hi c.4 •ng h'i mO rào ch)n *ên c nh Uu<n. 1+o BK( 7i Bu"n4 VE MQt m<o n'iS ` N' /Gm giết BK( 1h"ng_ M c !g"n n'iS ` jGm chứb q(i người Uu(y B i 7i thGo người *<n BK(4 aến trước cM( Uu<n 5"n 1E. BK( 7ến r2ib MQt người tr c tu#i trung niên. n'iS ` r)t vào 7ib VE MQt m<o *ước t0i.n 1h"ng c' mà *<nb a(ng n'i chuy-n thì c' mQt người r( v] n"ng d$n d)t h(i con BK( *+o t0t 7i tới4 M c !g"n tiến 7ến hFiS ` P<c *<n BK( à_ !gười ?y Bườm M c !g"n. 1h"ng n'i gì.

VE MQt m<o ch: M c !g"n n'iS ` a$y Bà nhà văn Bớn tK P)c Yinh v. BK( c3( "ng *ằng gi?y *2i thì t"i cAng mu( cho "ng 7J cCng 5<o Uu$n4 Veo Yim chì( t(y r(S . thư q2 v. viết %him nN(o Bưkng 7Fo4 M c !g"n n'iS ` MQt m<o.m. th9y M c !g"n. viết =<ch cho 5Mu Uu0c chCng t(4 •ng h'i n'iS ` hh'ng viên h6_ \ậy "ng cứ /Gm. t"i 1iếm 7$u r( thu0c tăng trưOng_ •ng cứ n'i thsng tưngS mu( h(y 1h"ng_ Yh"ng mu( 7J t"i d)t 7i.u u0ng thu0c tăng trưOng. 7Gm n?u rư@u r?t t0t4 VE MQt m<o n'iS ` 5h9y !g"n mu0n /Gm "ng thịt BK(4 Veo h'i tF r( 1h' /MS ` Nhuy-n này thì^ tiết n' *)n vào người "ng. hàng h"m n(y thế nào_ Veo Yim n'iS ` M"i m. d( 7Gn *'ng. cho Uu<n chCng t"i mO mày mO mHt mQt t.4 VE MQt m<o n'iS ` Nh( này Bà =<t tinh c3( BK(b a9u h'i n'iS ` Veo Yim. n'iS ` N(o Bưkng 7F_ Piết *iết. th"i nàob •ng 79u h'i nhìn M c !g"n mQt tho<ng. mIi thịt 1h"ng #nb Veo Yim n'iS ` MR 1iế%.n 0i Uu<n 1h<c4 •ng h'i n'iS ` •ng (nh 7Kng c<ub tuGn *iết nh(u *(o nhiêu năm. h(i con BK( này 7. *fn chếtb VE MQt m<o n'iS ` •ng 7Kng c' ch0ng chếb 5h9y !g"n Bà 1h<ch mời c3( P.nh. "ng c. *+o nCng n. 7$y. c.n mu0n gì nL(_ a9u h'i n'iS ` !'i thế nào nh:.

n'iS ` N' *(o nhiêu c<i c3( ?y cAng 1h"ng 7ến Bư@t t"i. *ê *<t rư@u 7i r(. h"m n(y h(i con BK( tk. h(i c<i %. c6m th?y v" cIng th. mu( *<n gi( =Cc thì =ờ ng'n t(y nh(u mà n'i gi< ti. chư( u0ng. n'iS ` 5"i n'i r2i. c9m *<t rư@u tu 2ng Qc4 €0ng /ong. VE MQt m<o n'i nhFS ` a$y Bà Buật chki. 7ư( tận t(y Beo Yim4 Veo Yim t(y c9m *<t rư@u. n'i với chị t(S ` Pà chị.n4 •ng Beo và người *<n BK( Bu"n th(y 7#i n+t mHt. chuy-n mu( *<n coi như 7e /ong. 1h"ng thêm c)c nào nL(b !gười *<n BK( cAng B)c t(y mQt c<i. 1h"ng *<n thì d)t 7ib !gười *<n BK( thO dài. Uu?n thKng Uu(nh th)t Bưng.` Nho gi< 7ib •ng h'i cAng chì( mQt t(y r(. h(i *àn t(y n)m B?y nh(u 7ư@c t(y <o chG 1hu?t4 M c !g"n th?y B . nciS ` mi< này mới 7ư@cb •ng h'i rCt t(y r(. Bớn tiếng n'iS ` P?y nhiêu th"i. n'i toS ` 5"n q'i ki Bà 5"n q'i. 7<m BK( =g c)n chết c<i 72 BQn gi0ng nhà (nhb •ng h'i vHc B iS ` N)n chết *>n B<i BK( c<c (nh thì c'b !gười *<n BK( cOi d$y thKng.n ho( th( h2 mà gHm nh<b !gười 7àn *à nh# nước *>t vào (nh t(. Uu< trư( t"i B i nhận ti.ng B?m BGm dfu m"i. mời "ng Yim *<t rư@ub MQt %h& nL n d. dư( tr6 *<t cho chị ch3 Uu<n.ch thC4 •ng h'i B)c t(y mQt c<i. như h(i diễn viên 1ịch c$m4 M c !g"n Uu(n =<t n+t mHt h(i người. c" v@ nhà (nh ch)c h<o m'n này B)mb Veo Yim cười h. /u0ng $m tào 7ị( %h3. mQt c)c cAng 1h"ng thêm nL(.nb . gi< 7:nh r2i.nh h-ch. n'i toS ` Veo h'i. "ng h'i g>iS ` MR con M n 7$u.

n thKng =Ro mà B i ngo(n ngoen 7ứng n+% vào nh(u. ch: r( =ức tì 79u vào tưkng như mu0n ch>c th3ng mQt Bc4 •ng h'i 7Gm chiếc chậu t"n 1ê dưới c# con BK( nằm dưới 7?t. con BK( Bậ% tức ng2i %h-t /u0ng 7?t4 •ng h'i B i gik c<i truW 7ậ% mQt nh<t. con BK( nằm dài r(. nhằm chc 1hớ% n0i giL( m'ng gu0c và ch$n gi mQt nh<t. trên 7ậy . c.ng r( %h. d. 1h"ng 1êu. toàn th$n run *9n *ật4 VE MQt m<o n'iS ` VK( dL 7ến m?y.•ng h'i n'iS ` Veo cứ 7i vi-c c3( Beo. tr<nh *fn d$y vào Uu9n <o4 M c !g"n tr"ng th?y h(i con BK( 1h"ng c.ng m<u t.m *9m %hun thsng vào chậu^ jGm giết BK( /ong. vào t(y Beo t( ch: c' 7ứng mà runb •ng h'i c9m chiếc truW *ằng gc %k m( 7i v.( =(u con BK(. chufn *ị thịt BK(4 •ng t( *6o VE MQt m<oS ` •ng (nh cIng nhà *<o 7ứng =(ng mQt *ên. 1h"ng *F ch y. Uu( Uu9y.n 7$u cho Beo Yim mà nQ%_ ` \K( n'i vK( 7i /uyên Uu( gi(n giL(. M c !g"n cIng VE MQt m<o r( %h0 VK(4 M c !g"n n'iS ` 5àn nhDn Uu<b VE MQt m<o n'iS ` So với trước 1i( nh$n 7 o vư@t *ậc r2ib M c !g"n hFiS ` 5rước 1i( c. *0n ch$n duci thsng như *0n chiếc gậy4 Non BK( c. 7Kng Uuên mu( c<i gì cho c$y ngậy thịto 7J nQ% t" cho m& go< h> 5h"i4 ` !gười t( c' ch3 tK B$u r2i.n thế nào nL(_ VE MQt m<o n'iS ` Nu0i 7ời 5h(nh.n B i vDn 1h"ng *F ch y. %h0 này c' mQt Uu<n thịt BK(. mQt t(y c9m con d(o B< Biễu c)t 7ứt 7Qng m ch c#. chê *iến cTc giFi4 N<ch Bàm c3( h> như =(uS 7à> mQt c<i h0 hình chL nhật. *ước r( %h0 VK(4 •ng h'i c9m ch)c t(y d(o.

n huynh thì chớ 1Jb VE MQt m<o n'iS . v@ và mR v@ huynh 1h"ng thui ch. mHt này4 M c !g"n hFiS ` P0 mR v@ huynh trong truy-n với *0 mR v@ ngoài 7ời c' 1h<c nh(u B)m 1h"ng_ VE MQt m<o 7F mHtS ` MQt trời mQt vTcb M c !g"n n'iS ` quynh to g(n thậtb \ n nh?t truy-n 7ư@c 7ăng.u4 MR v@ tr. tinh th9n thì =g 6nh hưOng 7ến ch?t. người 7ến /Gm nườm nư@%. 1h<ch hàng th. th9y *6o c' tàn nhDn 1h"ng_ ` 5àn nhDn Uu< 7ib ` N<ch 7$y 1h"ng B$u. Uu<n nhà 5iết 1h"i %h&c c<ch cA như vK( 1J.mQt t?m v<n 1ho+t *0n g'c *0n Bc cho *0n ch$n BK( t&t /u0ng 7?y. up *(n 5hị %h6i r( B-nh c?m4 M c !g"n n'iS ` N?m Bà %h6ib VE MQt m<o n'iS ` 5hTc r( Bàm như vậy thịt 1h"ng ngon4 M c !g"n n'iS ` MR v@ huynh n'i rằng. th$n c< *0c hki nghi ngCt mà mi-ng c< vDn ng<%. Bư@ng thịt ` a' Bà huynh viết trong truy-n c3( huynh4 VE MQt m<o n'iS ` 5r. nếu con vật trước 1hi chết *ị 1h3ng *0 v.ch ăn chc nào thì h> /]o chc ?y 7Gm 7i n?u nướng4 N' 1hi thịt 7e *<n hết mà con BK( vDn thoi th'%. h> giQi nước ="i 7J Bàm B"ng4 V"ng 7e c o = ch. BK( 1h"ng thJ *F ch y4 S(u 7'. Bà chuyên gi( v. y h-t con c< =0ng4 VE MQt m<o n'iS ` •n 1iJu nghịch BE như vậy r?t nhi. nhớ th9y t0t Uu<b M c !g"n n'iS ` 5"i ăn m'n gFi c< nh2ng =(o ho t ngưo.

huynh d<m như vậy thì ch)c ch)n huynh =g vư@t t"ib VE MQt m<o n'iS ` 5h9y Uu< 1hGnb „ PL( trư( 7ư@c t# chức t i Uu<n MQt 5hước4 M c !g"n ng2i ghế Uu(n 1h<ch4 P.ch 7o n P(o N"ng.n.n c( thì 1hFi n'i. miễn Bà truy-n 7ư@c 7ăng4 ` N' 7<ng như vậy 1h"ng_ VE MQt m<o n'iS ` a<ng4 M c !g"n n'iS ` 5"i n(y t( *àn 1ƒ chuy-n này. r?t 1h"ng tT nhiên4 P. c. thư q2 ng2i ghế ch34 P2i tiế% c' *6y t<m người. P.n %h6i tiế% mQt =0 1h<ch nL(4 PQ trưOng 5uyên truy. ch?% nhận tu0t. thư q2 tr c *( mưki Băm tu#i. 7. mHt vu"ng chL 7i.u Bưli. n'i năng hoà nhe. nghịS ` jin "ng Yim cho nghG mQt 7o n^ Yho(n Yim Nưkng n'iS ` 5"i h<t 1h"ng h(y 7$ub .n Yim Nưkng n$ng ch+n mời 1h<ch4 !M( giờ =(u. c' v] nghiêm4 …ư@u 7ư@c *( tu9n.` 5hui. m)t to. trời 7?t Uu(y cu2ng4 M c !g"n n'iS ` 5hư( PQ trưOng. vQi c)t ng(ng Bời M c !g"nS ` PQ trưOng chCng t"i =M d&ng thành th o c<c Bo i nh c c&. VE MQt m<o t(y ch$n B'ng ng'ng. M c !g"n r. r<n tr.u *iết rQng. h?%.u Bà c0t c<n trong *Q m<y c3( 5hị4 rư MQt 5hước hiJu nhi. th<i 7Q Bịch Bem. 7Hc *i-t Bà tr. gi>ng 1h"ng 1+m c9u 5hịnh !hungb M c !g"n 7. 1h"ng ngờ "ng 1h"i ng" tu?n tC như thếb 5"i cứ tưOng "ng Bà tên <c m(^ ăn thịt tr] conb^ VE MQt m<o m2 h"i ve 79y mHt. d( d] h2ng hào. tướng m o 7ường hoàng. t'c ch6i Bật. thư q2 rời *àn ti-c vì "ng c.

hki thO 7i.Veo 7ứng dậy. mi-ng ngậm c6 *( mi-ng ch+n. mHt 1h"ng 7#i =)c. v.n. ngM( c# u0ng c n. nghịS ` a.u hoà.ng t(y thi Bễ. d>n gi>ng. nh(u. n'iS ` jin c<c vị chớ chê cườib M c !g"n Bớn tiếng 1hGn h(y4 Yho(n Yim Nưkng 7. c. r2i với ch?t gi>ng B BIng. BCc ngMng Bên. Beo h<t mQt 7o n trong vO P(o N"ng 1h"ng =@ cường Uuy. r2i cCi /u0ng h.n h<t thì cAng 1h"ng *iết n0t4 Yho(n Yim Nưkng n'iS ` mi ch+n rư@u mà h<t mới Bà n(m nhi 7 i trư@ng %hu chứb !ào. t"i /in u0ng trước4 Yho(n Yim Nưkng /ế% *( c<i ch+n 1. r2i cCi /u0ng nh6 c<c ch+n /u0ng *àn4 MQt c<n *Q *2i tiế% n'iS ` q(yb P( c<nh ho( m(i4 VE MQt m<o n'iS ` 5hư( th9y. 7$y Bà tuy-t 1ƒ c3( PQ trưOng Yim4 M c !g"n n'iS ` 5uy-t di-ub PQ trưOng Yim n'iS ` jin mời nhà văn M c !g"nb P( chiếc ch+n 79y rư@u 7e 7Ht trước mHt M c !g"n4 M c !g"n n'iS . vì =(o B i trQn nước tiJu vào rư@u_ M c !g"n 7F mHtS ` aKng tin Bời nhà văn Bàm gìb Yho(n Yim Nưkng n'iS ` jin mời *( ch+n. nghị gi<o =ư M c !g"n cho *iết. "ng h<t cho nghG 7o n nN" Gm m nh d n *ước Bên 7ibo M c !g"n n'iS ` 5"i 1h"ng u0ng 7ư@c nL(. r( t(y trK gi(n di-t <c4 q<t /ong. B9n Bư@t r't 79y rư@u.t m nh mQt hki. $m v(ng như tiếng =)t tiếng 72ng.

B"i (nh t( dậy. r2i r't 79y mQt c0c rư@u tr)ng. càng cho<ng dL4 M>i người gi&c M c !g"n h<t4 M c !g"n c6m th?y m2m mi-ng tê cứng. Uu9n Bà <o Bư@t như người 7. u0ng c n c6 *i( BDn rư@u4 VCc này. 1h"ng u0ng thì *ịt mAi mà 7# rư@u vàob q(i c<nh t(y v m vl B"i (nh r( 1hFi g9m *àn4 dnh tr"ng th?y *àn t(y ngà ng>c c3( \ưkng %h' thị trưOng c9m mQt c0c v i to t# *0 79y rư@u. răng m"i n. tr)ng tr]o mịn màng. =(u 7' dìm c0c rư@u vào trong v i *i(.` 5"i 1h"ng *iết tr. Beo *ê v i *i( Bên. mQt %h& nL cười n'i o(ng o(ng *ước vào 7 i =6nhS ` !hà văn 7$u r2i_ Nho t"i mời nhà văn *( *<t rư@u nàob VE MQt m<o 7ứng *ên M c !g"n n'i nhFS ` hh' thị trưOng \ưkng. 7Kng g$y 1h' dễ cho gi<o =ư M c !g"n4 M c !g"n u0ng *( ch+n rư@u.i q<n 7ời aường4 M c !g"n 7ịnh 7ứng dậy chào 7J tF r( Bịch thi-% nhưng B i nge chCi dưới g9m *àn4 dnh nằm dưới 7'. n'iS ` €0ng tKng ch+n mQt cAng 7ư@c. 7"i m)t /(nh như nước h2 thu. gi>ng =(ng =6ngS ` €0ngb .n. nghG \ưkng %h' thị trưOng n'iS ` !hà văn =(o thế_ 5r0n h6_ 5r0n cAng 1h"ng tho<t. cu0i cIng.u 1+o BDn nh(u4 PQ trưOng Yim n'iS ` Nh: c9n nhà văn h<t mQt 7o n Bà t"i =g *iJu diễn *ài nNhiếc tàu ng9mo cho (nh nghGZ4 M c !g"n nghêu ng(oS nN" Gm m nh d n *ước Bên 7ib aKng ngo6nh B i^o N$u h<t chư( dứt 7e oR r( rư@u4 M>i người 72ng th(nh 1hGn h(y4 PQ trưOng Yim n'iS ` P$y giờ t"i *iJu diễn *ài nNhiếc tàu ng9mo4 Veo r't 79y mQt v i *i(. u0ng như hA chìmb M c !g"n tr"ng th?y %h' thị trưOng \ưkng mHt vu"ng chL 7i. 7ư( 7ến trước mHt (nh. nP( c<nh ho( m(iob PQ trưOng Yim tF r( 7Q Bư@ng.

trong B. (nh nhà văn_ ` \ưkng %h' thị trưOng dịu dàng hFi (nh4 dnh c0 1ìm /Cc 7Qng. gi>ng run rfyS ` qình như t"i 7(ng yêub Tháng nBm C D E Tháng 2 nBm C 2 Fi"t t@i 4Gc Hinh E =ao ?It Jửa xong th-ng CC nBm C t@i 4Gc Hinh hết: Chương 10. mAi ngMi mIi thkm c3( thịt trên c<nh t(y *à hh' thị trưOng.ch.M c !g"n *?t gi<c mO mi-ng 7J \ưkng %h' thị trưOng 7# rư@u vào4 dnh nghG ri tiếng rư@u ch6y Uu( cu0ng h>ng vào d d9y. .ng trào Bên ni.m c6m 1. nước m)t rki Be che4 ` S(o thế.