P. 1
mau_t-sv-02_don_xin_tiep_nhan_tro_lai

mau_t-sv-02_don_xin_tiep_nhan_tro_lai

|Views: 44|Likes:
Được xuất bản bởiLe Cong Tinh

More info:

Published by: Le Cong Tinh on Sep 12, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN TIẾP NHẬN TRỞ LẠI HỌC
!nh "#$% HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
H& '(n ')$ l* % + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
M, -. -$nh /$(n% + + + + + + + + + +
h012l3p h&c c4% + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
'h5ộc ho12V$6n 78.$ /3$ 9V 8, 8:;c <=p n"*nh>% + + + + + + + + + + + + + + + + + +
N"h? h&c '@% + + + + + + + + + +
lA do n"h? h&c% + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
'hBo C5D=' 8Enh -. + + + + + + + + + + + + + + + + n"*D + + + 2+ + + 2 FGG+ + +
N1D <$n 8:;c '$=p nhận 'HI lạ$ /*o h&c '@ h&c JK + + + nLM h&c + + + + + + + + + + + + +
'hBo h&c cNn" Jh01 + + + + + + + + +
T)$ <$n c1M 8o1n '5On 'hBo M&$ P5D=' 8Enh cQ1 Nh* 'H:Rn" /S /$6c -Tp <=p l3p h&c /*
ch:Un" 'HVnh h&c+
H* Nộ$W n"*D 'hXn" nLM FGG+ +
XXc nhận cQ1 ho12V$6n 9$nh /$(n l*M 8Un
78.$ /3$ 9V 8, 8:;c <=p n"*nh> 7ký tên>
YM 'hBo%
 Z[n -1o P5D=' 8Enh n"h? h&c 'ạM 'hR$2'ạM n"@n" h&c 'ập28Vnh ch? h&c 'ập+++
 XXc nhận cQ1 8E1 ph:Un" /S ch\p h*nh phXp l5ậ' 7"$\D <Xc nhận H$(n" ho]c "h$ /*o 'H1n"
-15>
 Z[n" 'H!ch J=' P5[ h&c 'ập 78.$ /3$ -$nh /$(n 'ạM d@n" 8^ ho*n 'h*nh cXc h&c ph_n ch:1
8ạ'>
M`5 ĐTa9VaGF% b*nh cho cXc -$nh /$(n 81n" 'h5ộc d$6n n"h? h&c 'ạM 'hR$ 7/V lA do -cc JhdBW ho*n c[nh "$1
8Vnh>W 'ạM n"@n" h&c ho]c eE 8Vnh ch? h&c 'ập n1D <$n '$=p nhận 'HI lạ$+
fh_n do phgn" ĐTĐH "h$
Mã số đơn: . . . . . . . . . . .
Nhận ngày + + + 2+ + + 2+ + + +
Duyệt ngày + + + 2+ + + 2+ + + +
Ký duyệt:
 XXc nhận cQ1 TH5n" 'OM h '= 'H:Rn" ĐHZ H* Nộ$ /S 'Vnh 'Hạn" -cc JhdB 7"h$ 'H1n" -15W
8.$ /3$ -$nh /$(n d$6n n"h? h&c 'ạM 'hR$ /V lA do -cc JhdB>
M`5 ĐTa9VaGF% b*nh cho cXc -$nh /$(n 81n" 'h5ộc d$6n n"h? h&c 'ạM 'hR$ 7/V lA do -cc JhdBW ho*n c[nh "$1
8Vnh>W 'ạM n"@n" h&c ho]c eE 8Vnh ch? h&c 'ập n1D <$n '$=p nhận 'HI lạ$+
XÁC NHẬN CỦA ĐA PHƯƠNG
Vi CHjf HkNH fHlf mnoT CỦA 9INH VIpN
XÁC NHẬN CỦA TRUNG T!" # TẾ TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
Vi TqNH TrsNG 9tC Huv 9INH VIpN
78.$ /3$ d$6n n"h? h&c /V lA do -cc JhdB>
M`5 ĐTa9VaGF% b*nh cho cXc -$nh /$(n 81n" 'h5ộc d$6n n"h? h&c 'ạM 'hR$ 7/V lA do -cc JhdBW ho*n c[nh "$1
8Vnh>W 'ạM n"@n" h&c ho]c eE 8Vnh ch? h&c 'ập n1D <$n '$=p nhận 'HI lạ$+

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->