P. 1
Huong Dan Thuc Hien So Chu Nhiem

Huong Dan Thuc Hien So Chu Nhiem

|Views: 915|Likes:
Được xuất bản bởithnhien2007

More info:

Published by: thnhien2007 on Sep 14, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2011

pdf

text

original

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN SOÅ COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM NH: 2009-2010

Lô! "A#
G$CN: D%ô&' $()*+ T,-.
- /,01& I : N2*( 3-( &,04 +5%ô4&' . ( ñaõ phaùt cho GVCN ñaàu naêm )
- /,01& II : Sô .)6- 7. 789, ,2:9 ;(&, .
L<Ù L=CH HOÏC SINH Lô! "A# - N0>? ,2:9 : 2009 -2010 - G$CN : @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@A
TT H2: T)B& H2:9 S(&,
N'04.
;(&, HCHL
N%
D DT H2: T)B& C,0 NN H2: T)B& M): NN
E80 C,F ,()*&
+0:(
E()*&
T,20:(
G,(
C,-
1Trình Vaên Bình
14/02/1
! T "
Na
m "#nh Trình Vaên To$t %& Traàn Th' Tho(# %&
N#nh Tha)nh
*t+ùc
2N,u-./n 0+õu 1anh
22/03/1
! T "
Na
m "#nh
N,u-./n Thanh
G#aùo BB N,.Th' B4ch Thu BB "56TT
5Voõ Th' N,o)c 1#./m
2/12/1
! T T7 N+õ"#nh Voõ Vaên %-õ BB
Voõ Th' Ca8m
Nhun, BB Co( To6TT(
4N,u-./n Vaên 1#.9n
13/03/1
! T T7
Na
m "#nh
N,u-./n Vaên
:ùa %& Bu;# T."#m <-õ %& *n %+=n, %ph#
3%+ 1u- 1u-
20/11/1
! T "
Na
m "#nh %+ Vaên >hon,
Ta;#
?.$ Traàn Th' Ch# BB To( Thu-@6NT
AN,u-./n Tha;nh Bo(n,
14/12/1
! T G
Na
m "#nh
N,u-./n Vaên
>h+=n, BB <a# Th' 1a;# BB "16TT
2>ha)m Tr+=;n, G#an,
20/03/1
3 C
Na
m "#nh
>ha)m Daên
<o9t %&
N,u-./n Th'
N,a;nh %& *n %+=n, %ph#
th#
Ea)#
To(n %on, 0#.àn
21/02/1
! T "
Na
m "#nh To(n %on, Co8 %& Voõ Th' 0a; %& *n %+=n, %>h#
100u-;nh 0oàn, 0u.9
11/11/1
!T "
Na
m "#nh
0u-;nh Tua$n
>haùt %T Chau Th' Fanh BB To( 0a) 6Nuù# To(
11Chau >h# 0+=n,
20/11/1
! T "
Na
m
"hm.
r Chau >h# 0u;n, %T N.ùan, Bo(th NT To( 0a) Nuù# To(
12Voõ Tr+=n, "#m "hoa !/4/1!T G N+õ"#nh Voõ Vaên "ha@# CNV
Tr+=n, Th'
Gu-ùch CNV*n %=)# CEaên,
15>han Th' Ca8m %#nh
24/01/1
! T G N+õ"#nh
>han Vaên
H+=n, CNV
Traàn Th' B.ù
T+ CNVB+=;n, 5/2
140u-;nh N- %#nh
10/A/1
!T G N+õ
"hm.
r
0u-;nh 0u;n,
Thanh CNV N.ùan, Hoùc N- NT
*n %=)#I Cha(u
%aên,
1
13Thaù# Tha@o %#nh
1/11/1
! T G N+õ"#nh
Thaù# 0+õu
Ta(n <a$t 0oà Th' Th.(u CNV
Ta9p th.8 Toa;
aùn
1!N,u-./n 0oa;n, <-õ
1/05/1
3 T "
Na
m "#nh
N,u-./n Vaên
Naêm BB
Traàn T.N,o)c
*nh NT "26TT
1A>ha)m 0oa;# Nam
13/0/1
! T T7
Na
m "#nh
>ha)m Vaên
B#.9p %&
"#.àu Th'
Thaên, %& *n 0oa; CEaên,
12Chau &.ùch Ta NaJc 1//1!T T7
Na
m
"hm.
r Chau Hoùc >hoE %& %.( Th' Bình %& "36TT
1
N,u-./n Boa;n
0u-;nh Nh+
15/02/1
! T G N+õ"#nh
N,u-./n Vaên
>haùp
Ta;#
?.$ %a Th' Kùt NT "56TT
20Traàn <#nh Nh+)t 2/5/1!T G
Na
m "#nh
Traàn Daên
Nam BB Traà;n "#m Lm NT "56TT
21>ha)m Ta$n >haùt
22/0!/1
! T G
Na
m "#nh
>ha)m Guo$c
0u;n, %&
N,u-./n Th'
"#m *nh NT To(Thua9n NTo(
22%.( "#m >huùc
1!/05/1
! T " N+õ"#nh
%.( Vaên
"hoaù# %& To$n, "#m 0a; %& To( 0a) Nto(
25N.ùan, Hoùc
>h+=n
. A/5/1!T " N+õ
"hm.
r Chau No# %<
N.ùan, Hoùc
>h#.$p %< To 0a) NTo(
24Taên, <-õ
>h+=n
,
13/12/1
! T T7 N+õ
"hm.
r Chau "#m No# CNV "h+u TIB.ù Ba BB To( ha) Nuù#To(
23N,u-./n Th' C Gu-ù
12/04/1
! T T7 N+õ"#nh
N,u-./n Vaên
* BB
N,u-./n Th'
B.)p BB "16TT H0N
2!>ha)m Th' N,o)c
Gu-.(
n !/2/1!T G N+õ"#nh
>ha)m Vaên
"#.9t BB Traàn "#m 0oa BB CEaên,
2A%+u Baù
Gu-.à
n
21/10/1
! T G
Na
m "#nh %++ Baù 1+=n, CNV
Traàn 0oàn,
Thu-@ NT "56TT
22Chau Mua(n
Gu-;n
h
3/12/1
!T T7
Na
m
"hm.
r Chau Ban CNV
N,u-./n Thu
Traùc NT "16TT
50N,u-./n Vaên Han,
12/A/1
3T T7
Na
m "#nh
N,u-./n Vaên
Ba(- %<
Tr!a;n T."#m
Thoa %<
N#nh Tha)nh *n
T+ùc
51Chau "#m H.n
1/11/1
3T T7
Na
m
"hm.
r Chau H+=n. %T Chau Th' "huon%T To( ha) Nuù# To(
52N.ùan, Vanh Tha
10/4/1
3T T7 N+õ
"hm.
r
Chau Hoùc
Than %&
N.ùan, "#m
Hoùc %& To( ha) NTo(
55To$n, <#nh Tha)ch
1!/0A/1
! T T7
Na
m "#nh To$n, Vaên 0a# %T 0oà Th' *ùnh %T "26TT
2
54N,u-./n Th' "#m Thu-
13/05/1
! T " N+õ"#nh
N,u-./n Vaên
%.( %&
N,u-./n Th'
"#m Thu-@ %& *n %+=n, %ph#
53N,u-./n Ca8m ThuN
10/3/1
!T " N+õ"#nh
N,u-./n Vaên
Tr4 %&
Tr+=n, th' "#m
Ch# %& Nha; tro) >136TT <CB
5!%+õ N,o)c *nh Th+
21/0/1
! T " N+õ"#nh %+õ Ch#.(u %&
N,.Th' Mua(n
<a# NT To( ha) NTo(
5AN,u-./n 1u- Toa;n 2/2/1!T "
Na
m "#nh
N,u-./n Vaên
C+=;n, CNV
0u-;nh Th'u
Ba@- CNV"26TT
52Hoùc Th' Thanh Tra; 1!T T7 N+õ
"hm.
r Hoùc "hu-nh %<
N,.Th' Thanh
Thu-@ NT "36TT
51#.9p Guo$c Tr4
14/11/1
! T G
Na
m "#nh
1#.9p Guo$c
<-õ BB Traàn Th' Caùc BB To( 0a) Nto(
40Traàn *nh Tuù 2/A/1!T "
Na
m "#nh
Traàn *nh
Tua$n BB
N,u-./n Thanh
Tha@o BB "56TT
41Traàn Th' Thu Va(n
1/02/1
! T T7 N+õ"#nh
Traàn Thanh
Nh+)t %& 1+=n, Th' %oan %& *n T+ùc
421+=n, 0oa;n, Vuõ
25/10/1
3 T T7
Na
m "#nh
1+=n, Thanh
1anh
Th=)
hoà N,o( TuN.$t <a# NT "26TT
5
- /,01& III : T2G 9,%9 7ô! A
1. Caùn 7o9 E=ùp O
6 %=ùp tr+=@n, O Traàn <#nh Nh+)t
6 %=ùp phoù ho)c ta9p O Thaù# Tha@o %#nh
6 %=ùp phoù tra9t t+) O O Trần Tấn Phát
6 %=ùp phoù Eao ño9n, O N,u-ễn Duy Toàn
6 %=ùp phoù Daên th. 8O >han Th' Ca8m %#nh
P To8 tr+=@n, to8 1O Voõ "#m "hoa
P To8 tr+=@n, to8 2O >hạm Thị N,ọc Quyên
P To8 tr+=@n, to8 5O N,u-./n Boa;n 0u-;nh Nh+
P To8 tr+=@n, to8 4O %.( "#m >huùc
2. Caùc caùn 7o9 E=ùp Qhaùc O ( n.$u coù )
6 Thu@ Ru-õ OSSSSSSSSSSSSSSS..
6 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
5. 1anh Taùch 7an ña)# U#.9n cha m.) ho)c T#nh cu@a E=ùp .
TT 0o) T.(n B'a chV ( ñ#.9n
thoa)# )
Ch+ùc Du) Gh# chuù
1 >han Văn
Sương
B+=;n, 5/2 TT Tr#
To(n
Ch# ho9#
tr+=@n,
2 Thaù# 0+õu
Ta(n
TT Tr# To(n I Ta9p
th.8 Toa; *Wn
Ch# ho9# phoù
5 %+u Baù
1+=n,
"
5
TT Tr# To(n K-@ D#.(n
4. 1anh Taùch ho)c T#nh coù naên, E+)c ñaXc 7#.9t O
TT 0o) T.(n 0o)c H#nh Naên, %+)c Gh# chuù
3. 1anh Taùch ho)c T#nh Qhu-.$t ta9t O
TT 0o) T.(n 0o)c H#nh B.9nh 6 Ta9t Gh# chuù
!. 1anh Taùch ho)c T#nh ,aXp Qhoù Qhaên O
TT 0o) T.(n 0o)c H#nh 0oa;n ca@nh ,#a ñình Gh# chuù ( 0H coù
H0N )
1
2
5
N,u-./n Th' C
Gu-ù
N,u-./n Vaên
Tan,
N.aùn, Hoùc
>h+=n.
0oa;n ca@nh ,#a ñình Qhoù
Qhaên 0oa;n
ca@nh ,#a ñình Qhoù Qhaên
0oa;n ca@nh ,#a ñình Qhoù
Qhaên
Coù H0N
Coù H0N
Coù H0N
- /,01& I$ : C)6 H20:9, C2B&' +09 C,-H N,()*?A I J2&' 70:( +,04&,
+0*! K &2*! LGH M

IA E0N9 J()G? +O&, ,O&, :
1. To8n, To$ ho)c T#nh O SSS40SSSSSS Tron, ñoù O
4
Na
m
N+
õ
1a(n To9c
"h=m
.
0o
a
Chaê
m
Th+=n
, 7#nh
%
#.9
t
TY
Bo$# t+=)n, ho)c T#nh
%
.(n
E=ùp
Th
#
Ea)
#
Z
[
Ea)
#
<=ù#
chu-.
8n
V
a9n
ño9
n,
G#a
ñìn
h
Qho
ù
Qha
ên
Gh#
chu
ù
21 1 0 0 0 0 0 40 2 1 0 2
2. Tho$n, Q.( ho)c T#nh th.o ñ'a 7a;n O
6 0o)c T#nh tron, ñ'a 7a;n ( th' tra$n tr# to(n ) OS20SSSS..
6 0o)c T#nh th.o ñ'a 7a;n ?aõ O SS20SSSSSSSSSS.
P Nuù# to( OSS02SSSSS P *n t+ùc OSSS05S
SSSSSS..
P Co( to( OSS01SSSSS. P Ta; ña@nh OSS00S
SSSSSS..
P Cha(u %aên, OS04SSSS.. P %+=n, ph# OSS04S
SSSSS
P F\ %a(m OSSSS00SSSSSS P %+=n, *n Tra; OSS
S00SSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS
6 0o)c T#nh n,oa;# 0u-.9n Tr# To(n O S00SSSSS
P Ta(n %a9p ]T'nh B#.(n OSSSSSSSSSS.
P *n 0a@o ] T'nh B#.(n OSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSS.
5. Ho$ ñoa;n D#.(n OSSSS00SSSSS.. / 6 Ho$ ño9# D#.(n OSSSS
40SSSSSSSS.
4. >ha(n Eoa)# 0o)c %+)c ] 0a)nh "#.8m ( naêm ho)c tr+=ùc ) O
G#o@# 6 To$t "haù Trun, 7ình C.$u ".ùm
0o)c %+)c 15 15 4 1
0a)nh
"#.8m
5! 4 0 0 0
3. 0o)c T#nh ?ua$t TaJc ] 0o)c T#nh caù 7#.9t O
H2:9 ;(&, P-06+ ;0Q9 H2:9 ;(&, 90 R()*+
TT 0o)T.(n TT 0o) T.(n B#.8u 0#.9n
1 1+=n, 0oan, Vuõ
õ
Th+=;n, ?u-.(n
,a(- <TTIQho(n,
thuo9c 7a;#
IQho(n, Ea;m
7a;# ta9p Iphaùt
7#.8u E#nh t#nhI
noù# E.o D=ù#
GVB<
2 N,u-./n Vaên
Han,
Th+=;n, ?u-.(n
,a(- <TTIQho(n,
thuo9c 7a;#
3
IQho(n, Ea;m
7a;# ta9p
!. Toùm taJt mo9t To$ n.ùt D.à tình hình chu@ -.$u cu@a E=ùp O
a) Thua9n E=)# O
6Nh^n chun, h9c T#nh E4p 2*
4
_`u n,oan I EZ phap I _obn Qct I c/ d th;c
tV ch;c I tech cùc rfn Eu-:n tu U+=õn, ña)o ñ+ùc cuõn, nh+ tron, ho)c ta9p
6 0J# cha m: h9c T#nh Eugn Ruan thm I mon, muin con .m h9c tjp chkm
chl I tmch cùc tu Uìn, _n trX thbnh con n,oan tro ,#$#.

7) "hoù Qhaên O
6 %ùc h9c cña h9c T#nh con -cu I nh#`u .m cha c/ phpn, phqp h9c tjp.
6 *nh hXn, tqc _Jn, t#ru cùc n,ob# ?s hJ# con ?t- ra _i# D4# mJt Ti h9c T#nh
tron, E4p.
IIA N2*( S-&' T)6 ,20:9, :
AA C,F +()B- !,06& J06- :
6 1u- trì TV To$ O S SS100S. u
6 %.(n E=ùp thavn, OSS100SSSu
6 T-@ E.9 TN. T0CH OSSSSSSS.. u / 6 Tu-.8n T#nh 10 ( Da;o co(n, Ea9p )
OSSSSSS u
6 1anh h#.9u ch# ño9# OSSSSSSSSSSSS..
6 Ho$ ho)c T#nh ña)t Uanh h#.9u O
1*N0 0wLxK HFy %:ZzNG T{ %Lx
0o)c T#nh G#o@# 10 23I0u
0o)c T#nh t#.(n t#.$n 13 5A.3u
0o)c T#nh ,#o@# ca$p
0u-.9n
0o)c T#nh ,#o@# ca$p
TVnh
0o)c T#nh ,#o@# ca$p
Guo$c G#a
6 Baên, Q-ù ?.$p Eoa)# ha)nh Q#.8m Da; ho)c E+)c ( th.o t-@ E.9 u ) O
G#o@# 6 To$t "haù Trun, 7ình C.$u ".ùm
0o)c %+)c 10 13 12 5 0
0a)nh
"#.8m
5A 5 0 0
LA C09 R()*& !,0! J)G +,%:9 ,()B& 9,F +()B- !,06& J06- :
1A G(02 S-:9 +% +%ôH&' K J0:2 J%9 :
To8 ch+ùc ho)c T#nh th+)c h#.9n no9# Ru-I ,#aùo Uu)c ho)c T#nh caù 7#.9tI Q#.8m tra
?+@ E-ù ho)c T#nh D# pha)m.
U L()*& !,0!:
6 Th+)c h#.9n Q.$ hoa)ch th# ñua ,#+õa caùc to8.
6 tho(n, t#n th+=;n, ?u-.(n D.à ,#a ñình Rua ph#.$u tho(n, t#nI ph#.$u E#.(n
Ea)cI ,aXp tr+)c t#.$p.
6 NhaJc nh=@ ?+@ E-ù n,h#.(m QhaJc caùc tr+=;n, h=)p D# pha)m.
U C,F +()B-: 100u
2A H2:9 +0*! :
Tho(n, 7aùo tho(n, t+ ñaùnh ?.$p Eoa)# ho)c E+)cI ha)nh Q#.8mI Qhu-.$n
Qh4ch ho)c T#nh t+) ,#aùc tron, ho)c ta9p. ".$t h=)p ,#a ñình ,#aùo Uu)c cho
caùc .m tha$- ñ+=)c mu)c ñ4ch ho)c ta()p.
!
U L()*& !,0!:
6 C.(u caàu GVB< th+=;n, ?u-.(n Q#.8m tra 7a;# ho)c T#nh caù 7#.9t.
6 Guan ta(m ,#uùp ñ=õ ho)c T#nh caù 7#.9tI coù hoa;n ca@nh Qhoù Qhaên.
6 ".$t h=)p ,#a ñình Rua@n E-ù D#.9c ho)c cu@a caùc .m chaXc ch.@ h=n.
U C,F +()B-: 100 u ho)c T#nh tha$- ñ+=)c mu)c ñ4ch ho)c ta9p.
VA G(02 S-:9 702 J2*&' K ,%ô&' &',()*! K &'204( '(ô4 7)B& 7ô! :
U L()*& !,0!:
0+=ùn, Ua/n ho)c T#nh th+)c h#.9n caùc Q.$ hoa)ch Eao ño9n, I h+=ùn,
n,h#.9p Uo nha; tr+=;n, to8 ch+ùcI ,#aùo Uu)c -ù th+ùc to8 ch+ùc Da; 7a@o
D.9 cu@a co(n,. Coù pha(n co(n, cu) th.8 Da; ñaùnh ,#aù ?.$p Eoa)# cuo$#
naêm.
U C,F +()B-: 100 u th+)c h#.9n nh#.9m Du)
#A G(02 S-:9 +,0G? ?.D :
U L()*& !,0!:
G#Yp cho h9c T#nh c/ t thc tqc phon, nhanh nhBn ,9n ,bn, Qh# t4# E4p Db X
,#a _^nh
Thùc h#:n n,h#rm tYc thn U=c n,o|# Qhoq c'n, nh thn U=c ,#}a ,#ê .
Tham ,#a tmch cùc cqc phon, trbo Dkn hoq Dkn n,h: cña nhb trên, I cña _J#
_` ra .
Nhn, cao d th;c tù Rutn tron, m~# h9c T#nh.
U C,F +()B-: 100 u th+)c h#.9n nh#.9m Du)
WA C2B&' +09 T)6+ ,ô:! 909 7%:9 7%ô:&' '(02 S-:9 :
U L()*& !,0!:
NhaJc nh=@ ho)c T#nh th+)c h#.9n to$t nh#.9m Du) ho)c ta9pI caùc hoa)t
ño9n,I phon, tra;o cu@a tr+=;n,I ñ'a ph+=n, to8 ch+ùc.
U C,F +()B-: 100 u th+)c h#.9n
CA C,%ô&' +5O&, 92B&' +09 ,04&' +,0&' :
T,0&' " C)6+ 3-0H
6 Vn _enh tV ch;c %4p Q@ cpn, n`
ncpI thùc h#:n nJ# Ru- cña Trên,.
6 Nh•c nhX Tao Tqt %4p thùc h#:n tit
Ru- _enh nhb trên,
6 Th.o U(# Q#nm tra D#:c h9c tjp Du#
chp# cña 0H.
6 GV _gn _icI nh•c nhX %4p hobn
thbnh hct cqc Qhoan t#`n .
6 "#nm _#nm h/T D# ph|m
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 9 C)6+ 3-0H
6 1u- tr^ Q@ cpn, n` ncp
6 Th.o U(# Tqt Tao tõn, 0H
6 "#nm tra D€n _` tran, ph=cI _.o
hu- h#:u.
6 •gn _ic D#:c _/n, t#`n
6 >hqt hu- hpn n}a d th;c tV ch;c
Q@ Eujt ‚ d th;c tù ,#qc cña 0H
6 •qnh ,#qI ?cp Eo|# _|o _;c cho
h9c T#nh 2 thqn, _ƒu
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
A
6 Thkm mJt Ti ,#a _^nh h/T coù
hoa;n ca@nh Qhoù Qhaên.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 10 C)6+ 3-0H
6 >hqt _Jn, th# _ua chbo mõn, •0
•obn trên,.
6 >hqt _Jn, phon, trbo VNI T1TT
tham ,#a _J# VN nhb trên,
6 >hqt _Jn, phon, trbo Eàm 7aùo
t+=;n,I 7aùo a@nh.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 11 C)6+ 3-0H
6 1u- tr^ Q@ cpn, n` ncp
6 Th.o U(# Tqt Tao tõn, 0H
6 "#nm tra D€n _` tran, ph=cI _.o
hu- h#:u.
6 Vn _enh n` ncpI chu„n 7e chbo
mõn, n,b- nhb ,#qo V#:t Nam
6 %bm 7tn, hoa _#nm tit.
6 0oa;n tha;nh 7aùo t+=;n,I 7aùo
a@nh.
6 Th# Daên n,h.9IT1TT.
-Trao ño8#PHHS coù con .mEa; 0H
caù7#.9t.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 12 C)6+ 3-0H
6 1u- tr^ Q@ cpn, n` ncp
6 Th.o U(# Tqt Tao tõn, 0H
6Th.o U(# Qct Rut h9c tjp rfn Eu-:n
cña h9c T#nh.
6 Nh•c nhXI ñgn _icI gn tjp cho
cqc .m chu„n 7e th# hct h9c Qv w
6 >hqt _Jn, phon, trbo th# _ua
chbo mõn, n,b- thbnh Ejp Ruhn
_J# nhhn Uhn V#rt Nam
6 •qnh ,#qI ?cp Eo|# _|o _;c cho h9c
T#nh tron, thqn,.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
2
T,0&' 01 C)6+ 3-0H
6Tìm h#.8u D.à tru-.àn tho$n, -.(u
Ru.( h+=n,
6Coù -ù th+ùc D.à Eo;n, t+) ha;o
Ua(n to9c.
6Th# Q.8 chu-.9n Baùc 0oà.
6B#.$t ,#+õ ,ìn phaùt hu- tru-.àn
tho$n, Ua(n to9c I
6 •qnh ,#qI ?cp Eo|# _|o _;c cho h9c
T#nh tron, thqn,.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 02 C)6+ 3-0H
6Tìm h#.8u D.à E'ch Tử Ba@n, CH
V#.9t Nam(5/2).
6G#aùo Uu)c ho)c T#nh h#.8u ñ+=)c Da#
tro; nh#.9m Du) Itraùch nh#.9m
cu@a mình Qh# co;n n,oà# tr.(n
,h.$ nha; tr+=;n,.
6F…n ñ'nh n.à n.$p . 1u- trì TV
To$.
6 To8n, D.9 T#nh ñ.8 Du# ?ua(n.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 0V C)6+ 3-0H
6G#aùo Uu)c tru-.àn tho$n, Boa;n
TNCH 0oà Ch4 <#nh .
6".$t na)p ñoa;n D#.(n m=ù#
6To8 ch+ùc 0o9# tra)# nha(n n,a;-
2!/5
6 •qnh ,#qI ?cp Eo|# _|o _;c cho h9c
T#nh tron, thqn,.
6 Thkm mJt Ti ,#a _^nh h9c T#nh.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 0# C)6+ 3-0H
6G#aùo Uu)c ho)c T#nh h#.8u 7#.$t
D.à O 0oa; 7ình Da; T+) phaùt tr#.8n
S
6 H#nh hoa)t tru-.àn tho$n, -ù
n,hYa n,a;- 50/4.
6 G1 thaù# ño9 to(n tro)n, E'ch T+)
Qh# ,#ao t#.$p D=ù# mo)' n,+=;# .
6 •qnh ,#qI ?cp Eo|# _|o _;c cho h9c
T#nh tron, thqn,.
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 0W C)6+ 3-0H
6Tìm h#.8u T+u taàm D.à nh+õn,
ma/u chu-.9n D.à hoa)t ño9n,
caùch ma)n, cu@a Baùc
6"4nh tro)n, Da; 7#.$t =n co(n, Eao
to E=ùn cu@a Baùc
6 T#nh hoa)t QV n#.9m n,a;- T#nh
nha9t Baùc.(1/3)
6 F\n ta9p chua8n 7' cho Q#.8m tra
ho)c ww
6To8 ch+ùc th# ho)c Q-; ww Da; to8n,
Q.$t naêm ho)c
6 0oa)t ño9n, NG%%.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
T,0&' 0X - 0Y C)6+ 3-0H
6 F\n ta9p h+=ùn, Ua/n ho)c T#nh
th# Ea)#.
6 0+=ùn, Ua/n pha(n co(n, hT tr+)c
h.;.
6 0oan tha;nh ñ#.8m To$ 0H th# Ea)#.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
- /,01& $ : T,26&' C)B
IAT,26&' T)B S-. +5O ;F ;26 :
T,0&' " 9 10 11 12 01 02 0V 0# 0W
SF ;26 7ô! #0 #0
- C,-.)G& J( 0 0
- C,-.)G&
J)6&
1 0
- L2H ,2:9 0 0
- L2H J80
!,%ô&'
0 0
- L)*&, S04(
,0:&
0 0
- L. S2
T,09
0 0
IIAT,26&' T)B P)6! 720:( H2:9 L%:9 &0>? ,2:9 B: 2009-2010
10
T,ô4(
J()G?
S26
HS
G(2H( C,0 T5-&'
RO&,
<)6- C)?
SL Z SL Z SL Z SL Z SL Z
HCI
HCII
C0H
&0>?
IIIAT,26&' T)B P)6! 720:( H0:&, C()G? &0>? ,2:9 : 2009-2010
Th=;#
ñ#.8m
S26
HS
T26+ C,0 T5-&'
RO&,
<)6- C)?
SL Z SL Z SL Z SL Z SL Z
HCI
HCII
C0H
&0>?
- /,01& $I : T,)2 S2D( 909 T,20H& +,- A
- /,01& $II : N,%D&' ,()*& +%ô:&' [( !,0:? &2*( 3-( :
TT H2: T)B& T,ô4( '(0& S%: [()*9 J0D [(
!,0:?
C09, P%H 7.
11
- /,01& $III : N,%D&' R()G- ,()*& +26+ 901& T,)& :
TT H2: T)B& T,ô4( '(0& L()G- H()*&
T26+
HO&, +,%9
T,)&
12
- /,01& I\ : /,01& +,)2 S2D( 9,26&' R2H ,2:9A
TT H2: +)B& HS
I &',F ,2:9
T,2B&' !,)! M
E80 9,F N'04.
&',F
,2:9
L. S2
&',F
,2:9
L()*&
!,0!
J0D P%H
7.
C)6+
3-0H
15
- /,01& \ : N2*( S-&' 909 9-2*9 ,2:! /HHS A
T)B& HS N'04. G(ô4 N2*( S-&' +502 J2G( <Ù T()6& /HHS
- /,01& \I : G,( 9,)! 9-H0 G$CN A
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S...SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS
13

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->