BAØI THÖÙ 012 THAÙNH GIOAN TIEÀN HOÂ Göông Maãu Cuûa Chuùng Ta CHUÙ DAÃN :Khi Ñöùc

Meï ñeán thaêm, Zacharia vaø Elisabeth vaãn ôû taïi thaønh phoá daønh cho caùc thaày tö teá. OÂng Zacharia soáng vaøo thôøi vua Heâroâñeâ Caû. Tuy khoâng phaûi laø moät vò ñaïi giaùo tröôûng, oâng cuõng laø moät tö teá thuoäc haøng Abias, moät haøng cao nhaát. Caùc thaày tö teá khoâng coù nhieäm vuï gì khaùc ngoaøi vieäc phuïng söï trong caùc ñeàn thôø. Hoï chia thaønh töøng ban ñeå thay phieân nhau. Chæ hoï môùi coù quyeàn vaøo cung thaùnh (Moät taám maøn lôùn ngaên giöõa cung thaùnh vaø coäng ñoaøn). Haøng ngaøy vaøo luùc raïng ñoâng vaø khi maët trôøi laën, hoï ñeán ñoát höông treân baøn thôø tieán höông. Khi moät ban ñaõ maõn nhieäm kyø phuïc vuï, caùc vò tö teá ban ñoù ñöôïc töï do lui veà thaønh phoá daønh rieâng cho hoï goïi laø thaønh phoá ‘caùc thaày tö teá’, hay ôû laïi thaønh Gieârusalem. CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC Ngaøy mai toâi seõ chuù yù tôùi lyù töôûng maø thaùnh Gioan Tieàn Hoâ phaûi thöïc hieän. Moät vò thieân söù ñaõ ñích thaân xuoáng loan baùo lyù töôûng naøy qua thaân phuï Ngaøi laø oâng Zacharia. Sau ñoù, toâi töï hoûi bieát ñaâu lyù töôûng aáy cuõng ñöôïc trao phoù cho toâi thöïc hieän. Thaùnh Gioan coù söù maïng rao giaûng veà Chuùa Gieâsu vaø gaây uy tín cho Ngaøi nôi daân toäc hay ngôø vöïc. Phaûi chaêng ngaøy nay Chuùa Gieâsu khoâng caàn ñöôïc rao giaûng vaø gaây uy tín nôi moät theá heä chöa bieát Ngaøi, hay muoán choái boû Ngaøi sao? Neáu coù, Ngaøi caäy troâng vaøo ai? Ngaøi caäy troâng ôû caùc taâm hoàn maø Ngaøi ñaõ ñoaùi thöông môøi goïi. Toâi coù daùm noùi raèng chöa bao giôø nghe thaáy tieáng Chuùa goïi khoâng? Neáu chöa, coù leõ taïi toâi lô ñaõng neân khoâng nghe thaáy, nhaát laø taïi toâi löôøi bieáng muoán troán traùnh. Toâi lô ñaõng vaø löôøi bieáng nhö vaäy laø vì toâi thieáu caùc ñöùc tính maø Thieân Thaàn ñaõ trang bò cho thaùnh Tieàn Hoâ töông lai: taâm hoàn cao caû, ñöùc haõm mình, loøng nhieät thaønh. Vaäy ngaøy mai toâi seõ hoïc hoûi nhöõng ñöùc tính aáy. Laïy Thieân Thaàn Chuùa, chôù gì lôøi Ngaøi thaám nhaäp vaøo linh hoàn con ñeå khôi ñoäng tinh thaàn haêng say taän taâm phuïc vuï Chuùa Gieâsu. NGUYEÄN NGAÉM Tröôùc heát toâi muoán dieãn laïi quang caûnh luùc Thieân Thaàn hieän ra, moät quang caûnh vöøa maàu nhieäm, vöøa ñôn sô. Luùc aáy daân chuùng tuï hoïp ñeå caàu nguyeän. Hoï chen chuùc nhau phía ngoaøi cung thaùnh. Chæ coù mình Zacharia vôùi tö caùch laø thaày caû môùi ñöôïc vaøo gian cung thaùnh. Theá roài, Thieân Thaàn Chuùa hieän ra vôùi oâng Zacharia ngay beân phaûi baøn thôø tieán höông. OÂng

Zacharia kinh haõi, nhöng Thieân Thaàn traán an ngay: ‘Ñöøng sôï, ta ñem tôùi cho oâng moät tin laønh. Thieân Chuùa ñaõ nghe lôøi oâng van xin. Elzabeth seõ sinh cho oâng moät con trai. Teân ñöùa treû seõ laø Gioan. Khi Haøi Nhi sinh ra thì oâng vaø caû daân toäc oâng ñeàu vui möøng, vì caäu beù seõ neân cao troïng tröôùc maët Thieân Chuùa. Caäu khoâng bao giôø uoáng röôïu nho hay röôïu caát. Ngay trong loøng Meï, caäu ñaõ ñöôïc ñaày ôn Chuùa Thaùnh Linh. Caäu seõ ñi tröôùc doïn ñöôøng cho Ñaáng Cöùu Theá vaø daãn veà cho Ngaøi ñoaøn con caùi Israe.l’ Ngöôøi ta bieát oâng Zacharia ñaõ nghi ngôø neân bò phaït. Daân chuùng chôø ñôïi chaùn naûn, nhöng khi thaáy Zacharia caûm ñoäng böôùc ra vaø bò caám khaåu, hoï lieàn hieåu raèng oâng ñaõ nhìn thaáy ñieàm laï trong Cung Thaùnh. TAÂM HOÀN CAO CAÛ Lôøi noùi laøm toâi xuùc ñoäng nhaát ñoù laø ‘Caäu beù seõ leân cao troïng tröôùc maët Thieân Chuùa.’ Cao troïng tröôùc maët Thieân Chuùa khoâng coù nghóa laø veû cao troïng beân ngoaøi ñöôïc ngöôøi ñôøi ngöôõng moä, nhöng chính laø veû cao troïng aáy heä taïi ôû moät lyù töôûng ngay thaúng tìm Thieân Chuùa tröôùc heát. Heä taïi ôû nhöõng tình caûm cao thöôïng. Heä taïi ôû moät yù chí trung kieân khoâng heà lay chuyeån. Sau cuøng, taét moät lôøi, heä taïi ôû vieäc keát hieäp saâu xa cuûa toaøn dieän con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa. Taâm hoàn cao caû khoâng bao giôø tính toaùn nhoû nhen nhö: caùi naøy coù toäi khoâng? Toäi naøy coù naëng khoâng? Neáu khoâng giöõ toâi seõ ra sao? Neáu giöõ toâi coù gaëp nhieàu khoù khaên khoâng? Hoàn toâi ôi, neáu con muoán soáng cao thöôïng, toát hôn haõy noùi raèng ñieàu naøy coù ñeïp loøng Thieân Chuùa khoâng? Coù ñem laïi vinh quang cho Chuùa khoâng? Thieân Chuùa luoân luoân hieän dieän trong taâm tö yù höôùg cuûa toâi! Toâi phaûi soáng cho Ngaøi vaø soáng nhôø Ngaøi. Than OÂi! Toâi buûn xæn vaø heøn haï döôøng naøo vì cöù ñi tìm ích lôïi caù nhaân! Ñaáng toaøn haûo vaø raát nhaân töø môøi goïi toâi soáng cho Ngaøi maø toâi cöù soáng cho mình, thì toâi thaáp heøn quaù! Hoàn toâi ôi, haõy yeâu meán, coá gaéng vaø khaån khoaûn naøi xin ñeå vöôn mình leân tôùi caùc veû ñeïp cao quyù naøy. Taïi sao con keùo leâ maõi ñôøi soáng taàm thöôøng trong khi tröôùc maët ngöôøi coù lyù töôûng saùng ngôøi cuûa Thieân Chuùa ñeå theo? ÑÖÙC HAÕM MÌNH Thieân Thaàn chæ daãn veà vieäc haõm mình: ‘Caäu khoâng bao giôø uoáng röôïu nho hay röôïu caát.’ Chuùng ta thaáy vò Thaùnh Tieàn Hoâ soáng khoå haïnh bieát bao trong sa maïc ngay töø thôøi nieân thieáu. Haõm mình laø ñieàu kieän cuûa moïi tieán tôùi caù nhaân, cuûa baát cöù neáp soáng höõu ích naøo. Ngöôøi ta chæ trôû neân cao caû döôùi söï thoâi thuùc cuûa nhaân ñöùc naøy maø thoâi.

Caàn bieát roõ hai caùch haõm mình: haõm mình tieâu cöïc vaø haõm mình tích cöïc. Loaïi tieâu cöïc luoân cheá ngöï vaø kìm haõm baûn tính töï nhieân con ngöôøi vì luoân höôùng veà söï xaáu. Khoâng coù haõm mình naøy taát caû caùc nhaân ñöùc ñeàu laâm vaøo tình traïng nguy hieåm. Toâi ñaõ ñuû khoân ngoan vaø nghò löïc ñeå xa traùnh nhöõng gì tai haïi cho taâm hoàn, nhöõng gì laøm taêng theâm ñoøi hoûi khoaùi laïc vaø laøm suy nhöôïc yù chí chöa? Toâi coù soáng khoå haïnh moät caùch khoân ngoan saùng suoát khoâng? Ñoái töôïng vaø phöông phaùp cuûa caùch haõm mình tích cöïc laïi khaùc. Caùch naøy keâu goïi ta töï yù ñi tìm caùc hy sinh vaø chòu ñau khoå. Tuy khoâng cöôõng baùch nhö caùch tieâu cöïc nhöng raát caàn thieát ñeå soáng nhieät thaønh. Thaùnh Phanxicoâ ñeä Saleâ noùi: ‘kyû luaät giuùp ta caøng theâm khao khaùt soáng ñaïo ñöùc.’ Neáu thaáy ñôøi soáng ñaïo ñöùc khoâng ñöôïc nhieät thaønh, thieáu thaân maät, ít taán tôùi, sao toâi khoâng ñi tìm caên nguyeân vaø phöông döôïc trong vieäc haõm mình phaït xaùc? Coù bao giôø toâi ngaïc nhieân vì thaáy mình khoâng vui veû phuïc vuï Thieân Chuùa chaêng? Chæ coù nhöõng ngöôøi haõm mình môùi ñöôïc an uûi. Ngay ngaøy hoâm nay toâi thöïc haønh ñöôïc nhöõng gì? LOØNG NHIEÄT THAØNH Cöùu vôùt caùc linh hoàn, ñem hoï veà vôùi Chuùa Gieâsu, giuùp hoï bieát vaø yeâu Ngaøi, khoâng phaûi laø muïc ñích cao caû cuûa Thieân Chuùa sao? Phaûi chaêng ñoù laø söù maïng cao ñeïp nhaát maø Ngaøi phoù thaùc cho moïi taâm hoàn? Ñaáy laø söù maïng cuûa toâi. Duø baát xöùng, toâi cuõng laø ngöôøi baïn cuûa Chuùa Gieâsu. Toâi ñoùn tieáp Ngaøi thöôøng xuyeân trong luùc röôùc leã. Toâi noùi vôùi Ngaøi raèng toâi yeâu meán Ngaøi, theá maø toâi khoâng thöïc taâm giuùp ngöôøi khaùc yeâu meán Ngaøi! Thaät ra, thaâm taâm toâi raát mong muoán ñieàu ñoù, nhöng toâi khoâng bieát laøm theá naøo ñeå thöïc hieän. Toâi cöù ñinh ninh raèng hoaït ñoäng cuûa toâi roài ñaây cuõng chaúng coù aûnh höôûng gì. Than oâi, neáu toâi yeâu Chuùa Gieâsu noàng naøn saâu xa, chaéc toâi ñaõ tìm ra nhöõng phöông theá maø hoâm nay toâi chöa bieát. Neáu toâi soáng ñaïo ñöùc, vaø haõm mình thieát thöïc hôn thì ngöôøi chung quanh toâi ñaõ tín nhieäm toâi vaø nhö theá toâi ñaõ gaây uy tín cho Chuùa Gieâsu roài. Theá gian xeùt ñoaùn ñaïo giaùo theo ngöôøi nhaân ñöùc. Thaät ra thì khoâng ñuùng, nhöng ñieàu ñoù coù thaät. Toâi coù boån phaän phaûi löu taâm ñeán ñieåm naøy. Ñoù laø lyù do xaùc ñaùng buoäc toâi phaûi quaûng ñaïi, haõm mình vaø yeâu thöông. Bieát ñaâu toâi laïi chaúng ñem veà cho Chuùa moät hay nhieàu linh hoàn neáu toâi soáng theo thaùnh Gioan Tieàn Hoâ moät phaàn naøo ñoù! Laïy Chuùa Gieâsu, con raát muoán daâng cho Chuùa nhieàu linh hoàn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful