XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI ,LÒ NUNG NẤU PHẾ LIỆU

1. Giới thiệu chung
Hầu hết lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi, than, … chưa qua xử lý vượt
quá tiêu chuân khí thái cho phép theo QCVN 19/2009/BTNMT. Trong đó gần
99% các sán phâm của quá trình cháy là các chât như nito, hoi nưóc, CO
2
,…
bên canh đó trong quá trình đốt sinh ra môt hàm lượng lón muôi than, tro bui
và môt số loai khí đôc hai gây tác đông truc tiếp cho súc khóe con ngưòi và
sinh vât như:
o CO : Là sán phâm của quá trình cháy trong điêu kiên thiếu O
2
, CO gây úc
chế su hô hâp của đông vât và tế bào thuc vât. Có thê gây tử vong câp kì
ó nông đô 0.8 ppm.
o NO
x
: Bao gôm NO; NO
2
…. Là nhùng chât ô nhiêm do quá trình đốt cháy
nhiên liêu phát thái vào bầu khí quyên, trong đó ó gần ngon lửa khí NO
chiếm 90 - 95% và phần còn lai là NO
2
. Thành phần khói thái có thê tham
kháo trong Báng 1.
o SO
x
: Hầu hết các loai nhiên liêu lóng đêu có chúa lưu huynh trong dầu đốt
khi cháy thành phần lưu huynh trong nhiên liêu phán úng vói oxy tao
thành khí oxit lưu huynh, trong đó khoáng 99% là khí sunfu đioxit SO
2
.
o Bui: Trong sán phâm cháy của các nguyên liêu lóng, rân hầu hết đêu có
mang theo bui. Nhiên liêu khi cháy sinh ra môt hàm lượng bui lón nhưng
nhât thiết cần được xử lý đê tránh bui phát tán ra môi trưòng gây ra các
bênh liên quan đến đưòng hô hâp và làm mât vê sinh môi trưòng xung
quanh nguôn thái.
a. Tính tái luqng ô nhiêm cúa các thành phân khí thái
Tái lượng khí thái được tính theo công thúc:
Tái lượng (g/s) = Hê số ô nhiêm x Khối lượng nhiên liêu sử dung
- Hê số ca´c châ´t ô nhiê¨m trong qua´tri`nh đô´t công nghiê¸p được trình
bày dưói báng sau:
Bảng 2.1: Hệ số ô nhiễm đốt củi trong công nghiệp
Tên nhiên
liê¸u
Hê¸sô´ô nhiêm (kg/tâ´n nhiên liê¸u)
Bµi SO
2
VOC NO
x
CO
Củi 15 0,2 46 1,4 140
(Nguồn: WHO 1!!"#
Ðåc trưng của thành phần khói thái gôm có các chât gây ô nhiêm chính theo
báng sau
Báng 1 : Thành phân khói thái khi dôt cúi
CHẤT GÂY Ô NHIÉM NÔNG ÐÇ (mg/m
3
)
SO
2
và SO
3
3.000 - 4.000
CO 1.200 - 2.000
Tro bui 1.200 - 1.800
NO
x
1.000 - 1.500
($h%o: &' t() h*+ng ,-n ./ 01 ô nhiễm môi tr*2ng trong sản .u3t ti4u thủ công nghiệp)
Nông đô tối đa cho phép của bui và các chât vô co trong khí thái công nghiêp
được tính theo công thúc sau:
Cmax = C x Kp x Kv
Trong đó:
- Cmax là nông đô tối đa cho phép của bui và các chât vô co trong khí thái
công nghiêp, tính bâng miligam trên mét khối khí thái chuân (mg/Nm
3
);
- C là giá tri nông đô tối đa cho phép của chât ô nhiêm quy đinh trong
Tiêu Chuân ó báng dưói.
- Kp là hê số theo lưu lượng nguôn thái, lưu lượng Q < 20.000m³/h thì
Kp= 1.
- K
v
là hê số vùng, khu vuc, noi có co só sán xuât, chế biến, kinh doanh,
dich vu. Nhà máy nâm trong khu đô thi => K
v
= 0,8.
b. Tiêu chuân xá thái theo QCVN 19:2009/BTNMT (Qui chuân kÿ thuqt
quôc gia vê khí thái công nghiệp dôi với bµi và chât vô co)
Nông đô C của bui và các chât vô co làm co só tính nông đô tối đa cho phép
trong khí thái công nghiêp được quy đinh tai Báng 2 dưói đây:
Báng 2 - Nông dç C cúa bµi và các chât vô co làm co só tính nông dç
tôi da cho phép trong khí thái công nghiệp
TT Thông sô
Nông dç C (mg/Nm
3
)
A B
1 Bui tông 400 200
2 Bui chúa silic 50 50
3 Cacbon oxit, CO 1000 1000
4 Hydro sunphua, H
2
S 7,5 7,5
5 Lưu huynh đioxit, SO
2
1500 500
6 Nito oxit, NO
x
(tính theo NO
2
) 1000 850
TT Thông sô
Nông dç C (mg/Nm
3
)
A B
7 Nito oxit, NO
x
(co só sán xuât hóa chât), tính
theo NO
2
2000 1000
8 Hoi H
2
SO
4
hoåc SO
3
, tính theo SO
3
100 50
9 Hoi HNO
3
(các nguôn khác), tính theo NO
2
1000 500
Trong dó: - Côt A quy đinh nông đô C của bui và các chât vô co làm
co só tính nông đô tối đa cho phép trong khí thái công nghiêp đối vói
các co só sán xuât, chế biến, kinh doanh, dich vu công nghiêp hoat
đông trưóc ngày 16 tháng 01 nåm 2007 vói thòi gian áp dung đến
ngày 31 tháng 12 nåm 2014;
- Côt B quy đinh nông đô C của bui và các chât vô co làm co só tính giá
tri tối đa cho phép trong khí thái công nghiêp đối vói:
+ Các co só sán xuât, chế biến, kinh doanh, dich vu công nghiêp
hoat đông kê từ ngày 16 tháng 01 nåm 2007;
+ Tât cá các co só sán xuât, chế biến, kinh doanh, dich vu công
nghiêp vói thòi gian áp dung kê từ ngày 01 tháng 01 nåm 2015.
3. Các phuong pháp xú lý
+ Phuong pháp phát tán:
Tính toán phát tán chât ô nhiêm ra môi trưòng không thông qua xử lí
bâng cách nâng cao ống khói thái pha loãng khói thái vào không khí.
Phưong pháp này thích hợp vói nhùng nguôn thái không bi ô nhiêm
cao, chí cần pha loãng vói không khí thì có thê đat tiêu chuân thái ra
môi trưòng.
+ Phuong pháp hâp thu:
Nguyên lý: cho khí thái tiếp xúc vói chât lóng, các khí này hoåc được
hoà tan vào chât lóng hoåc được biến đôi thành phần.
Hiêu quá của phưong pháp này phu thuôc vào diên tích bê måt tiếp xúc
giùa pha khí vói pha lóng, thòi gian tiếp xúc, nông đô môi trưòng hâp
thu, tốc đô phán úng giùa chât hâp thu và khí thái.
Phưong pháp hâp thu được sử dung nhiêu trong viêc khử SO
2
, trong
khí thái do đốt than, dầu và từ lò nâu kim loai; khử hoi H
2
SO
4
từ công
nghiêp sán xuât hoá chât; khử hoi H
2
S từ công nghiêp sán xuât khí
thiên nhiên và loc dầu; Khí Clo từ sán xuât hoá chât; các halogen,
CO
2
, NO
2
và bui từ các quá trình công nghê khác; HCl, NH
3
từ quá trình
ma kim loai…
+ Phuong pháp hâp phµ:
Quá trình hâp phu là quá trình hút chon lua các câu tử trong pha khí
hay pha lóng lên bê måt chât rân. Quá trình hâp phu được thuc hiên
bâng cách cho tiếp xúc hai pha không hoà tan là pha rân (chât hâp
phu) vói pha khí hoåc lóng. Chât hâp phu sè đi từ pha khí hoåc lóng
đến pha rân cho đến khi nông đô giùa hai pha đat đến trang thái cân
bâng.
Hiêu quá của phưong pháp hâp phu phu thuôc nhiêu vào diên tích bê
måt của pha rân và khá nång hâp phu của vât liêu được chon. Than
hoat tính là môt trong nhùng vât liêu thưòng được chon làm chât hâp
phu.
Pham vi úng dung: Phưong pháp hâp phu thưòng sử dung nhiêu trong
trưòng hợp tái sinh hoi côn từ kho chúa rượu, loc sach khí thái lò đốt…
+ Phuong pháp xúc tác nhiệt:
Phưong pháp này sử dung các bê måt trao đôi nhiêt làm chât xúc tác
đê biến đôi thành phần của khí thái trưóc khi thái ra môi trưòng.
+ Phuong pháp thiêu dôt:
Nguyên lý: Ðốt cháy truc tiếp các hoi khí đôc cần xử lý đê tao nên sán
phâm cháy là loai khí khác không đôc hai hoåc ít đôc hai hon và hoi
nưóc.
CHUƠNG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỆ THÔNG XỬ LÝ
1. Lµa chçn phuong án xú lí
Ta chon phưong pháp hâp thu làm phưong pháp xử lí:
+ Phù hợp đê xử lí SOx, NOx vì tính chât hoá hoc, vât lý của SOx, NOx
là dê tan, có khá nång phán úng tốt ó điêu kiên phúc tap. Dùng dung
dich đê hâp thu còn có thê đông thòi xử lý được bui trong khói thái.
+ Các thiết bi sử dung cho phưong pháp này dê chế tao, có giá thành
ré, đon gián trong vân hành cùng như sửa chùa báo trì, thiết bi nhó
gon ít chiếm không gian, khối lượng thiết bi không lón nên dê dàng vân
chuyên tháo lâp.
+ Cho hiêu quá xử lí cao đáp úng được yêu cầu xử lí.
+ Tró luc thiết bi thâp, hoat đông tốt trong môi trưòng ån mòn và dê
điêu chính cho phù hợp khi có su thay đôi vê nông đô thái.
+ Dung môi sử dung dùng xử lí dê kiếm, ré tiên.
+ Không đê lai các hâu quá môi trưòng.
2. Lµa chçn dung môi sú dµng:
Dung môi dùng trong quá trình hâp thu cần có các tính chât sau:
+ Tính chon loc hòa tan : nghia là chí hòa tan tốt câu tử cần tách ra
khói h•n hợp khí và không hoà tan hoåc hoà tan rât ít các câu tử còn
lai. Ðây là điêu kiên quan trong nhât.
+ Ðô nhót của dung môi: dung môi có đô nhót thâp sè tång tốc đô hâp
thu.
+ Nhiêt đô sôi của dung môi phái khác xa nhiêt đô sôi của chât cần
hâp thu đê dê hoàn nguyên dung môi.
+ Nhiêt đô đóng rân thâp đê tránh tâc thiết bi và thu hôi các câu tử
hoà tan dê dàng.
+ €t bay hoi, ré tiên, dê kiếm và không đôc hai.
Ðê xử lí SO
2
thì dung môi hâp thu thưòng được dùng: nưóc, dung dich sùa
vôi, dung dich sút là các dung môi dê kiếm, ré tiên và cho hiêu quá xử lí cao.
Tuy nhiên do khói thái có nhiêt đô khá cao (250°C) nên nưóc không được
chon làm dung môi hâp thu - ó đây dung dich sút (NaOH) được chon làm
dung môi do nhùng ưu điêm của nó: phán úng tốt vói SO
x
ó nhiêt đô cao,
không tao cån, giá thành hợp lý, thao tác đon gián, dê báo quán và dê kiếm.
3. Các dqc diêm nôi bqt cúa hệ thông xú lý.
Hê thống xử lý bui khí thái phuc vu cho quá trình cho quá trình sán xuât hâng
ngày tao môi trưòng làm viêc thông thoáng trong xưóng làm viêc, giám tác
đông các chât đôc hai vào co thê con ngưòi, chúng tôi áp dung công nghê co
hoc. Sử dung công nghê ưót, và loc hâp thu . Quy trình xử lý được thiết kế
trên co só nghiên cúu các đåc tính của khí thái, điêu kiên diên tích måt bâng
sử dung. Sau đây là tóm tât các thông số và các ưu điêm:
- Giải pháp công nghệ:Phưong pháp co hoc sử dung công nghê loc ưót ,
màng nưóc, tháp hâp thu
- Nguồn gốc cần xử lý: Khí thái từ quá trình đốt lò hoi
- Chất lượng nước khí thải !u cầu: Ðat tiêu chuân QCVN 19/2009/BTNMT
- Ch" #$ %&n h'nh: Vân hành tu đông, bán tu đông.
- (hả n)ng *+ ,$ng công -uất ,ất linh h./t: Hê thống này có thê mó
rông công suât bâng cách thêm các Modul. Vói các thông số tính toán k•
thuât, thiết kế công nghê mang tính an toàn cao…
- 0ính ưu %iệt c12 hệ thống: Hê thống hoat đông an toàn, có đô tin cây
cao, vân hành đon gián, chi phí thâp, thuân tiên khi báo dư‚ng và sửa
chùa.
4. Ðê xuât phuong án công nghệ xú lý khí thái
Viêc nghiên cúu đåc tính, thành phần của khí thái là tiêu chí rât cần thiết đê
chúng tôi áp dung các quy trình công nghê xử lý khí nhâm muc đích đám báo
yêu cầu k• thuât: làm sach triêt đê chât lượng không khí xung quanh, tao
không khí trong lành thân thiên vói môi trưòng và con ngưòi. Công nghê của
chúng tôi sè áp dung phưong pháp loc co hoc và loc ưót và loc hâp thu làm
sach triêt chât lượng không khí xung quanh.
Phưong pháp hâp thu được miêu tá như sau:
ƒ Nguyên lý: cho khí thái tiếp xúc vói chât lóng, các khí này hoåc được hoà
tan đi vào pha lóng và biến đôi thành chât không đôc hai.
Hiêu quá của phưong pháp này phu thuôc vào diên tích bê måt tiếp xúc giùa
pha khí vói pha lóng, thòi gian tiếp xúc, nông đô môi trưòng hâp thu, tốc đô
phán úng giùa chât hâp thu và khí thái.
5. So dô quy trình công nghệ
Hình1: So dô công nghệ xú lý khí thái
6. Thuyêt minh quy trình công nghệ
Qui trình xử lý như sau: Khói thái sau khi ra khói buông đốt theo ống thái
được d„n qua thiết bi loc Cyclon đê tách loai phần lón tro bui, muôi than nhò
luc ly tâm và trong luc. Tro bui và muôi than có trong lượng lón hon không
khí được lâng ó đáy cyclon. Nhò quat hút ly tâm vân chuyên không khí từ
cyclon và thiết bi loc ưót. Tai đây tro bui và muôi than được loc sach triêt đê.
Sau đó khí thái được d„n vào tháp hâp thu.
Tháp hâp thu được thiết kế nhâm đê hâp thu các loai khí đôc hai sinh ra từ
quá trình đốt cháy nhiên liêu như SOx, NO
x
… bâng dung dich NaOH được
cung câp từ hê thống bom đinh lượng.
T…†N HO‡N
KHˆ‰ THŠ‰ T‹ LŒ ЕT
TH‰ŽT B• L•C C‘CLON
Q…’T H“T L‘ T”M
B• L•C –—T
TH˜P H™P THš
•N› KHˆ‰
KHœN› KH€ S’CH Ð’T
QCVN 19:2009/BTNMT,
C•T A
D…N› D•CH
NAOH
THŠ‰ CžN KHœ
THŠ‰ CžN –—T
Hâp thu khí đôc hai bâng chât lóng là quá trình hòa tan chât khí trong chât
lóng khi chúng tiếp xúc vói nhau. Co câu của quá trình này chia thành ba
bưóc:
- Khuếch tán các phân tử chât ô nhiêm thê khí trong khối khí thái đến bê
måt của chât lóng hâp thu.
- Thâm nhâp và hòa tan chât khí vào bê måt của chât hâp thu.
- Khuếch tán chât khí đã hòa tan trên bê måt ngån cách vào sâu trong lòng
khối chât lóng hâp thu.
Tai tháp hâp thu dung dich hâp thu (xút) được bom liên tuc từ đính tháp
xuống các lóp mâm tiếp xúc, khí thái chúa SOx, NOx được d„n từ dưói đi lên
quá trình tiếp xúc giùa pha khí và pha nưóc giúp quá trình hâp thu được diên
ra dê dàng. Khí đi ra khói thiết bi hâp thu là không khí sach tiếp tuc được đây
vào ống khói và thái ra ngoài.
Dung dich hâp thu được bom tuần hoàn từ ngån chúa vào thiết bi hâp thu.
Tro bui và muôi than được đinh ky thái bó.
HÌNH ẢNH MINH HÇA CHO 1 SÔ HỆ THÔNG XỬ LÍ KHÍ THẢI + BÇI
Hình 1: Hê thống khí thái lò hoi đốt dầu ŸO
Hình 2: Hê thống khí thái lò hoi đốt dầu củi
Hình 3: Hê thống thu hôi bui g• bâng Cyclon
Hình 4: Hê thống hút bui g•