P. 1
tiến trình và mẫu dẫn chương trình đại hội đoàn chi đoàn giáo viên

tiến trình và mẫu dẫn chương trình đại hội đoàn chi đoàn giáo viên

3.0

|Views: 33,608|Likes:
Được xuất bản bởitôi

More info:

Published by: tôi on Sep 18, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Chương trình đại hội

STT Nội dung Người thực hiện Ghi chú
1 Chào cờ Hùng Hát quốc ca
Đoàn ca
2 Tu!n "ố #$ do Hùng
% Gi&i thiệu '(i "i)u Hùng
* Gi&i thiệu 'oàn ch+ t,ch Hùng Đ- thống nh.t / '(i
hội t0ù ",
1 Gi&i thiệu 'oàn thư 2$ Ch+ t,ch 'oàn Đ- thống nh.t / '(i
hội t0ù ",
3 C4ng "ố chư5ng t06nh7 thời gian #à8 9iệc Ch+ t,ch 'oàn
: ;áo cáo t<ng 2=t n>8 h?c@ 2AABC2AAD HEi
B ;áo cáo Fhư5ng hư&ng ho(t 'ộng 'oàn n>8
h?c@ 2AADC2A1AG
D Đ(i "i)u Fhát "i)u $ 2i=nG Chi "ộ7 ;GH7 Chi
'oàn "(nG
1A ;i)u qu=t các chH ti!u
11 Đ?c "En tự 2i)8 'i)8 c+a ;CH n>8 h?c@
2AABC2AADG
;6nh
12 Đoàn ch+ t,ch tu!n "ố h=t nhiệ8 2I7 tJ
chKcG
HEi
1% Gi&i thiệu "an 2i)8 Fhi=u Đ(i hội t0ù ", '-
thống nh.tG
1* ;an 2i)8 Fhi=u #à8 9iệc
11 L>n nghệ Sao Sao dMn chư5ng t06nh
13 ;an 2i)8 Fhi=u c4ng "ố 2=t quE
1: ;CH 8&i 0a 8Nt '(i hội7 hKa qu=t tO8
1B Thư 2$ thK nh.t '?c ngh, qu=t '(i hội
1D Thư 2$ thK hai '?c "i!n "En '(i hộiG
2A Chào cờ "= 8(c Hùng Ph4ng hát
ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
1. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN T CH!C"
PQnh thưa qu$ 9, '(i "i)u7 thưa toàn th) Đ(i hộiR
Đ- '=n giờ #à8 #S chào cờ7 Tin 8ời Uu$ 9, '(i "i)u cùng toàn th) các 'Vng
chQ 'oàn 9i!n 'Kng #!n chHnh 'ốn t0ang FhWc ') #à8 #S chào cờG
Nghi!8R Chào cờR Uuốc caXXGG Đoàn caRGGGGGGGGGGGG
2G PQnh thưa qu$ 9, '(i "i)u7 thưa toàn th) Đ(i hộiR
NhY8 t<ng 2=t c4ng tác 'oàn t0ong nhiệ8 2I 2AABC2AAD 9à 'Z 0a dự thEo
Fhư5ng Fhư&ng ho(t 'ộng cho chi 'oàn giáo 9i!n nhiệ8 2I 2AABC2AAD7
'Vng thời "[u 0a ;CH c\ '[ '+ n>ng #ực 9à Fh]8 ch.t ') 'ưa chi 'oàn
giáo 9i!n ngà càng 9^ng 8(nhG Đư_c `ự thống nh.t c+a Đoàn t0ườngG H48
na7 chi 'oàn giáo 9i!n #ong t0?ng t< chKc '(i hội chi 'oàn giáo 9i!nG
%G LZ dự '(i hội c+a chúng ta h48 na7 chúng t4i Tin t0On t0?ng 2Qnh gi&i
thiệu c\@
1G ĐVng chQ@ XXXXXXXXXXXXXXXXGachi "ộb
2G ĐVng chQ@ XXXXXXXXXXXXXXXXGGa;GHb
%G ĐVng chQ@XXXXXXXXXXXXXXXaĐ(i diện chi 'oàn "(nb
*G Đ(i hội ccn c\ `ự hiện diện c+a toàn th) các 'Vng chQ thuộc chi 'oàn giáo
9i!n 9à các 'Vng chQ 'oàn 9i!n '(i diện cho các chi 'oàn h?c `inh cdng
t&i dự7 'Z ngh, chúng ta nhiệt #iệt hoan ngh!nhG
*G PQnh thưa qu$ 9, '(i "i)u7 thưa toàn th) '(i hội@
Đ(i hội t0ù ",7 ngà 11eADe2AAD7 '- thống nh.t gi&i thiệu@
CHf TgCH ĐhiN@ gV8 các '4ng chQ@
1G ĐGchQ@ XXXXXXXXXXGGaCT1b
2G ĐGchQ@ XXXXXXXXXXGGaCT2b
%G ĐGchQ@ XXXXXXXXXXGGaCT%b
N=u '(i hội nh.t t0Q Tin cho 8ột t0àng Fháo taG
Ti=F thjo chư5ng t06nh7 Tin 8ời Ch+ t,ch 'oàn #!n 'iZu hành '(i hộiG
#. Cdng thjo '(i hội t0ù ",7 '- gi&i thiệu A2 'Vng chQ `au 'O 9ào ;an thư 2$
c+a Đ(i hộiG
1G ĐGchQ@ XXXXXXXXXXa thư 2$ thK nh.t b
2G ĐGchQ@ XXXXXXXXXXa thư 2$ thK hai bG
N=u '(i hội nh.t t0Q Tin cho 8ột t0àng Fháo taR kin 8ời 2 thư 2$ #!n #à8
9iệc@
$. Ti=F thjo 8ời 'Vng chQ@ l; HEi #!n '(i diện 'oàn ch+ t,ch th4ng qua
chư5ng t06nh 9à thời gian #à8 9iệc7 Tin 8ời 'Vng chQG
:G T0ong n>8 h?c 2AABC2AAD 9Ja qua7 chi 'oàn giáo 9i!n '- c\ 0.t nhiZu
ho(t 'ộngG Lm ti=F thjo chư5ng t06nh ;TC Tin 8ời 'Vng chQ XXXXX
XGG7 #!n t06nh "à "áo cáo t<ng 2=t ho(t 'ộng 'oàn t0ong n>8 h?c 9Ja quaG
kin 8ời 'Vng chQG
%. Đ) ho(t 'ộng c+a chi 'oàn giáo 9i!n t0ong n>8 h?c 8&i c\ hiệu quE7 Tin
8ời 'Vng chQ XXXXXXXXXXXXXG#!n t06nh "à Fhư5ng hư&ng
ho(t 'ộng c+a chi 'oàn nhiệ8 2I 2AADC2A1AG
DG T0ong n>8 h?c 9Ja qua7 chi 'oàn giáo 9i!n nhmn 'ư_c `ự chH '(o 9à quan
tO8 `át `ao c+a chi "ộ nhà t0ườngG HOn h(nh cho '(i hội chúng ta h48 na
c\ `ự hiện diện c+a XXXXXXXXGG'(i diện cho chi "ộG ;TC Tin t0On
t0?ng 2Qnh 8ời 'Vng chQ Fhát "i)u $ 2i=n chH '(o cho '(i hộiG
;an t< chKc chúng t4i Tin ghi nhmn nh^ng $ 2i=n chH '(o g\F $ qu$ "áu c+a
'Vng chQ7 Chúng t4i Tin hKa `n "< `ung nh^ng $ 2i=n chH '(o '\ 9ào "En
Fhư5ng hư&ng ho(t 'ộng c+a chi 'oàn t0ong n>8 h?c t&iG kin chúc 'Vng chQ
`Kc 2hoj7 h(nh Fhúc 9à thành c4ngG
1AG T0ong '(i hội t0ù ", ngà 11eDeAD '- thEo #umn 9à thống nh.t 8ột `ố chH
ti!u Fh.n '.u cW th) c+a chi 'oàn giáo 9i!n t0ong n>8 h?c 8&i@ 2AADC2A1AG
Ti=F thjo chư5ng t06nh Tin 8ời 'Vng chQXXXXXXXXXGG#!n du t06
thEo #umn "i)u qu=t các chH ti!u t0ong "En Fhư5ng hư&ng ho(t 'ộngG kin
8ời 'Vng chQG
11G Ti=F thjo7 Tin 8ời 'Vng chQ @ nguSn thái "6nh #!n '?c "En 2i)8 'i)8
c+a "an ch.F hành chi 'oàn nhiệ8 2I 2AABC2AADG Tin 8ời 'Vng chQG
12G 2Qnh thưa các qu$ 9, '(i "i)u7 thưa toàn th) '(i hộiG Đ) '(t 'ư_c nh^ng
chH ti!u Fh.n '.u '- thEo #umn c[n c\ 8ột "an ch.F hành chi 'oàn c\ '[ '+
#cng nhiệt t6nh7 n>ng #ực 9à Fh]8 ch.tG ti=F thjo chư5ng t06nh Tin 8ời "an
ch.F hành cd #!n tu!n "ố h=t nhiệ8 2I 9à '(i hội `n ti=n hành "[u 0a "an
ch.F hành nhiệ8 2I 8&iG
1%G Đ(i hội t0ù ", ngà 11eDeAD '- thống nh.t gi&i thiệu các 'Vng chQ `au 9ào
"an 2i)8 Fhi=u@
1G 'ec@ XXXXXXXXG T0ư/ng "an
2G XXXXXXXXG lh\ t0ư/ng "an
%G XXXXXXXXG f 9i!n
N=u '(i hội nh.t t0Q Tin cho 8ột t0àng Fháo taG
kin 8ời "an 2i)8 Fhi=u #!n #à8 9iệcG
1*G L>n nghệ a hopc '(i "i)u Fhát "i)u $ 2i=n b@ `ao FhW t0áchG
11G ;an 2i)8 Fhi=u '- #à8 9iệc Tong7 Tin 8ời '(i diện "an 2i)8 Fhi=u #!n
c4ng "ố 2=t quEG
13G kin 8ời ;CH 8&i #!n 0a 8Nt '(i hộiG
1:G Ti=F thjo chư5ng t06nh7 Tin 8ời 'Vng chQ thư 2$ thK nh.t th4ng qua ngh,
qu=t '(i hộiG
1BG kin 8ời 'Vng chQ thư 2$ thK hai th4ng qua "i!n "En '(i hộiG
1DG PQnh thưa qu$ 9, '(i "i)u7 thưa tcan th) '(i hộiG Sau 8ột thời gian #à8
9iệc 2h]n t0ư5ng7 nghi!8 túc7 '(i hội chi 'oàn giáo 9i!n '- thành c4ng tốt
'qFG

2AG kin 2Qnh 8ời qu$ 9, '(i "i)u 9à các 'Vng chQ 'oàn 9i!n 'Kng dm #à8 #S
chào cờG

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->