P. 1
Idoc.vn de Cuong Benh Hoc Co So Cho Duoc

Idoc.vn de Cuong Benh Hoc Co So Cho Duoc

|Views: 13|Likes:
Được xuất bản bởiSen SophornPharmacy
test
test

More info:

Published by: Sen SophornPharmacy on Jan 13, 2014
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

Sections

 • Bài 1:VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN
 • Bài 1: SUY TIM
 • Bài 2:TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH HỆ THỐNG
 • Bài 3: HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
 • Bài 4: VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH
 • Bài 7: HỞ VAN HAI LÁ
 • Bài 8: HẸP VAN HAI LÁ
 • Bài 1: MỘT SỐ BỆNH HÔ HẤP
 • Bài 2: LAO
 • Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH THẦN KINH
 • Bài 2: CÁC THUỐC THƯỜNG DÙNG TRONG CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH
 • I.Bài 4: NHIỄM HIV – AIDS
 • Bài 5: VIÊM GAN VIRUS
 • Bài 1: THUỐC BÔI NGOÀI DA
 • Bài 2 :SINH LÝ DA VÀ CÁC TỔN THƯƠNG CƠ BẢN
 • Bài 1: NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH
 • Bài 2: TIÊU CHẢY CẤP
 • Bài 1:VIÊM MÀNG TRONG TIM NHIỄM KHUẨN BÁN CẤP
 • Bài 2: VIÊM RUỘT THỪA CẤP

Đề Cương Bệnh Học Cơ Sở cho Dược

107- Dược 11

Đề Cương Bệnh Học Cơ Sở cho Dược
A1
Bài 1:VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN
I. Đại cương : 1. Kn : Các bệnh đại tràng mãn tính gồm các bệnh có tổn thương viêm mạn tính ở đại tràng và k có tổn thương . Bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên nhưng có 1 số biểu hiện lâm sàng giống nhau . Là bệnh phổ biến trong nhân dân và trong quân đội . 2. Phân loại : - Nhóm có tổn thương viêm : + Viêm đại tràng do VR,VK, KST, nấm . + Viêm đại tràng do bệnh tự miễn dịch + Viêm loét trực đại tràng chảy máu Corhn. - Nhóm k có tổn thương viêm : IBs , loạn khuẩn ruột … II. Triệu trứng chung : 1. Lâm sàng : * Triệu trứng cơ năng: - §au bông: + VÞ trÝ: xuÊt ph¸t ®au th−êng lμ ë vïng hè chËu hai bªn hoÆc vïng h¹ s−ên ph¶i vμ tr¸i (vïng ®¹i trμng gan gãc, gãc l¸ch). §au lan däc theo khung ®¹i trμng. + TÝnh chÊt, c−êng ®é ®au: th−êng ®au quÆn tõng c¬n, cã khi ®au ©m Ø. Khi ®au th−êng mãt ®i ngoμi , ®i ngoμi ®−îc th× gi¶m ®au. + C¬n ®au dÔ t¸i ph¸t + §au nhiÒu vÒ ®ªm. - Rèi lo¹n tiªu ho¸ : + Ch−íng bông, s«i bông, trung tiÖn nhiÒu . + Chñ yÕu lμ Øa láng nhiÒu lÇn mét ngμy, ph©n cã nhÇy, m¸u. + T¸o bãn, sau b·i ph©n cã nhÇy, m¸u. + T¸o láng xen kÏ nhau (viªm ®¹i trμng khu vùc). + Mãt rÆn, Øa giμ, sau ®i ngoμi ®au trong hËu m«n. *TriÖu chøng toμn th©n: Ng−êi bÖnh mÖt mái, ¨n ngñ kÐm, ch¸n ¨n, ®Çy bông, gi¶m trÝ nhí, hay c¸u g¾t, cã thÓ cã sèt. NÕu bÞ bÖnh nÆng th× c¬ thÓ gÇy sót hèc h¸c. * TriÖu chøng thùc thÓ: - ¢n hè chËu cã thÓ cã tiÕng ãc ¸ch, ch−íng h¬i, Ên däc khung ®¹i trμng ®au. - Cã thÓ sê thÊy thõng xÝch ma nh− mét èng ch¾c, Ýt di ®éng. *XN : - Ph©n : cã hång cÇu , TB mñ , albumin hßa tan (+), soi amip. - CÊy ph©n : t×m vi khuÈn - M¸u : Hång cÇu, huyÕt s¾c tè, b¹ch cÇu, m¸u l¾ng Ýt thay ®æi. - Soi trùc trμng vμ sinh thiÕt . - Chôp khung ®¹i trμng cã chuÈn bÞ :
1

107- Dược 11

- X quang : lo¹i trõ u , dμi ph×nh ®¹i trμng…

III. Mét sè bÖnh ®¹i trμng : 1.Viªm loÐt trùc ®¹i trμng ch¶y m¸u : - §¹i c−¬ng : + gÆp ë ch©u ¢u ,Bmü ,ch©u A … + BÖnh nguyªn : nhiÔm trïng, tù miÔn , thÇn kinh + GPBL : viªm h¹t , loÐt , gi¸ polyp , d¹ng èng … - L©m sμng : + Øa láng, ph©n cã mμu + ®au bông , cã thÓ gi«ng lþ + sèt , sót c©n ,suy kiÖt ,thiÕu m¸u + kÌm theo ®au khíp ,viªm mèng m¾t ,viªm then ,gan ,mËt - CËn l©m sμng : néi soi, sinh thiÕt : viªm h¹t ,loÐt ,gi¸ polyp… - BiÕn chøng : ThiÕu m¸u Ph×nh ®¹i trμng ,nhiÔm ®éc Thñng Ung th− ho¸ NhiÔm trïng ,suy kiÖt . - §iÒu trÞ : + ChÕ ®é ¨n: ¡n c¸c chÊt dÔ tiªu giÇu n¨ng l−îng. Gi¶m c¸c chÊt kÝch thÝch. Kh«ng ¨n c¸c chÊt «i thui, c¸c chÊt cã nhiÒu x¬. +Thuèc : §iÒu trÞ theo nguyªn nh©n mμ lùa chän thuèc cho phï hîp. CC§ : thuèc t¸o bãn ,gi·n c¬ . Mesalazine(5 ASA ):chØ ®Þnh trong tÊt c¶ c¸c thÓ Corticoid : chØ ®Þnh trong võa vμ nÆng.V§T do bÖnh tù miÔn th× dïng. + LiÒu dïng: 30 - 40mg/50kg/24 giê. + VÝ dô: Prednisolon (viªn 5mg): Chó ý cho uèng thuèc vμo lóc no, kh«ng dïng khi cã loÐt d¹ dμy - t¸ trμng, ®¸i th¸o ®−êng, cao huyÕt ¸p. ¦CMD : trong nÆng hoÆc kh¸ng corticoid( Cyclosporin hnay hay ®c sdông ). Vitamin : B1,B6, C … ThiÕu m¸u : truyÒn m¸u, bæ sung s¾t … KSinh: V§T do nhiÔm khuÈn Klion (Flagyl) 0,25: liÒu 2-4mg/kg/24 giê Enterosepton 0,25: víi liÒu 2mg/kg/24 giê. Chlorocid 0,25: víi liÒu 20mg/kg/24 giê Ganidan 0,5: víi liÒu 6 - 8 viªn/50kg/24 giê Biseptol 0,25: víi liÒu 2mg/kg/24 giê. §¹m …
2

02 x 1 .nhiÔm ®éc .1 x 1viªn/24 giê uèng vμo tèi. + Ngo¹i khoa : Khi : Ch¶y m¸u nÆng .Gacdenal 0.CËn l©m sμng : + CTM . nÊm g©y bÖnh .2 èng tiªm d−íi da.7 ngμy.10g/24 giê.bét . §¹i tiÖn k b×nh th−êng . 3 .2 èng tiªm d−íi da trong 5 .Atropin 1/2mg: ngμy 1 . trÎ tuæi .thñng . + Xquang .3 lÇn uèng.Opiroic 0. * Gi¶m ®au chèng co th¾t: .4 ngμy . . 2. KÕt hîp thay ®æi sè lÇn ®i ngoμi Nh÷ng triÖu trøng gióp chuÈn ®o¸n : §i ngoμi >3lÇn /ngμy or <3lÇn/ tuÇn Ph©n k b×nh th−êng .luyÖn tËp : Kiªng chÊt kÝch thÝch g©y dÞ øng . trong 3 .sinh ho¸ . .Parafin 10ml/24 giê chia 2 lÇn uèng trong 3 .107. 3. .5 ngμy.ph×nh .Thôt th¸o ph©n khi cÇn thiÕt. sinh ho¸ : b×nh th−êng. .sinh thiÕt . .§iÒu trÞ : + ChÕ ®ä ¨n . + BÖnh sinh : Sù t¨ng nhËn c¶m néi t¹ng Stress C¸c rèi lo¹n vËn ®änh bÊt th−êng cña ruét ChÕ ®é ¨n + lo¹i thøc ¨n .5: liÒu 1 .Seduxen 5mg x 1 . H¹n chÕ ®−êng .Papaverin 0. + Lμ bÖnh phæ biÕn .VN : lquan ®Õn nhiÔm khuÈn vμ ký sinh trïng ®Î l¹i hËu qu¶ RLCN¨ng .TriÖu trøng : + Tiªu chu©n Rome II (1999) : §au bông or khã chÞu ë bông x¶y ra trong 12 th¸ng liªn tôc or Ýt nhÊt trong 12 tuÇn .§¹i c−¬ng : + KN : Thompson WG : IBS lμ rèi lo¹n chøc n¨ng m¹n tÝnh cña ruét t¸I ®I t¸I l¹i nhiÒu lÇn mμ k cã tæn th−¬ng vÒ gi¶I phÉu . + XÐt nghiÖm ph©n k thÊy VK.Sousnitratbismuth: 2 .4g/24 giê chia 2 . .k cã tæn th−¬ng . Bít ®i sau ®¹i tiÖn 2. KÕt hîp thay ®æi d¹ng ph©n. . Cã Ýt nhÊt 2 trong 3 ®¹c ®iÓm sau : §au bông kÌm theo : 1.néi soi . ung th− .2 viªn/24 giê uèng vμo tèi.chÊt cã gas. .tæ choc häc .n÷ >nam.Dược 11 + §iÒu trÞ triÖu chøng : * Chèng Øa láng: . hÕt Øa láng th× ngõng uèng thuèc.Magiesunfat 5 .Tanalbin: 2 .2 viªn/24 giê/ 50kg. .chiÕm > 20% DS .5g/24 giê cho ®Õn khi hÕt Øa láng.04 : dïng 4 viªn/24 giê hoÆc 0. * Chèng t¸o bãn: . Héi chøng ruét kÝch thÝch ( IBS) ( Viªm ®¹i trμng m·n hËu lþ ) .

ch−¬ng bông . 80% ë thÓ fï nÒ .tripsin g©y tiªu huû tæ chøc ®ång thêi ho¹t ho¸ c¸c enzym cßn l¹i → tuþ tù tiªu hñy. .Guy (+) DÊu hiÖu Mayo Robson (+) . §au liªn tôc k døt . xoa bông .107. + ThuyÕt trμo ng−îc *TriÖu trøng vμ chuÈn ®o¸n : .vËn ®éng .Chèng ®μy h¬i .Lμ c¸c tæn th−¬ng phï nÒ .CÇm ®i láng .Viªm tuþ cÊp : *§¹i c−¬ng: .da mÆt ®á or xanh tÝm . . NghØ ng¬i an d−ìng trong ®ît nÆng . + ë §NA. + Thuèc : .Tæn th−¬ng gi¶i phÉu bªnh : t− fï nÒ cÊp tÝnh .c¸c chÊt x¬ TËp thãi quen ®I ngoμi .hoa qu¶ . èng mËt + Do uèng ruîu : 80% + NghiÖn r−îu cÊp tÝnh rÊt dÔ g©y VTC .th− gi·n .lo sî.bÝ trung tiÖn lμ nhg triÖu trøng th−êng gÆp .T¨ng b¹ch cÇu . VN nnh©n chÝnh do sái èng mËt .Héi chøng rèi lo¹n tiªu ho¸ : N«n . sèt nhÑ ®Õn sèt cao 38-39 ºC.C¨n nguyªn .Cã thÓ t¨ng ®−êng huyÕt . ho¹i tö ruét .Dược 11 T¨ng rau xanh .da l¹nh nhíp må h«i.nguîc l¹i víi viªm tuþ m¹n : lμ nh÷ng tæn th−¬ng k phôc håi .Vitamin Bài 2:Viªm tuþ cÊp vμ m¹n tÝnh 1.ho¹i tö .xuÊt huyÕt .èng tuþ .Ch«ng t¸o bãn .T¨ng amylase huyÕt thanh trªn 3lÇn trong 24 tiÕng ®Çu (90% tr−êng hîp) so víi møc bt lμ chç dùa v÷ng ch¾c cho chÈn ®o¸n VTC ( nÕu lo¹i trõ ®c bÖnh cña tuyÕn n−íc bät .Héi chøng nhiÔm trïng .nÕu ngåi gËp ng−êi ra tr−íc 2 tay bã gèi Ðp ch©n vμo bông th× they gi¶m ®au .chèng co th¾t .giun s¸n + ë T¢ nnh©n chÝnh do uèng r−îu .viªm tói m©t.thñng t¹ng rçng . + Thùc thÓ : Tam gi¸c t¸ tuþ ®au .ho¹i tö nhu m« tuþ. suy thËn …) .trong VTM cã nhg ®ät cÊp triÖu trøng l©m sμng vμ ®iÒu trÞ ®c xem nh− cña VTC. Thë nhanh n«ng . DÊu hiÖu Mallet . thËm chÝ shock.bÖnh sinh : + ThuyÕt tuþ tù tiªu ho¸ ®c chÊp nh¹n réng r·i h¬n c¶ : c¸c nnh©n lμm men tripsinogen ®c ho¹t ho¸ ngay ë tuþ .xung huyÕt . bån chån . .Héi chøng ®au : + C¬ n¨ng: ®au bông thμnh c¬n d÷ déi ë nöa bông trªn or th−îng vÞ or quanh rèn th−êng sau b÷a ¨n thÞnh so¹n or cã r−îu .Chèng ®au.NNh©n : ¸ch t¾c èng tuþ .hËu qu¶ cña sù tho¸t ra cña c¸c enzym tuy ngay trong tuþ . xung huyÕt .H−íng thÇn .Viªm tuþ cÊp cã thÓ phôc håi hoμn toμn ®μnh r»ng nã cã thÓ t¸i ph¸t nhiÒu lÇn . . .nhiÔm ®äc : mÖt mái . 4 .

Anticholin ( nh− atropine ) 2. Khi cã ho¹i tö c¸c nang nh− nang n−íc .Gi¶m tiªt : 1. ¦C thô thÓ H2 (Cimetidin 0. ®iÖn t©m ®å.C¸c chÈn ®o¸n h×nh ¶nh : + Siªu ©m : nhu m« tôy t¨ng (në lín ).hîp 1+2 vμ 1+3 NÕu lμ viªm tôy ho¹i tö sö dông ngay tõ ®Çu 1 trong 2 hormon Ortteotid(8aa.000 ®¬n vÞ Amylase + 3000 ®v protease/ ngμy 5 . .25%x 10-20ml tiªm tmach chem. .T¨ng AST tho¸ng qua .107.T¨ng LDH lμ yÕu tè tiªn l−îng xÊu . . Efferalgan codein / NSAIDs / ®«i khi ph¶I dïng morphin . rabeprazol . .thuèc l¸ Gi¶m mì . .¦C ®a tuyÕn ngo¹i tiÕt tieu hãa ) vμ Somatostatin( 14aa. rosatidin (®ang nghiªn cøu) 3. soi èng mËt tôy ng−îc dßng .Kh¸ng sinh : Cephalosporin thÕ hÖ 3 nªn kÕt hîp nhãm Imidazol hoÆc Quinolon nÕu nguyªn nh©n cã sái (èng mËt . Thuèc ®iÒu trÞ : * VTC : .) Cã thÓ dïng c¶ 3 nhãm thuèc ®Î gi¶m tiÕt . + Ch¾c ch¾n nhÊt vÒ h×nh ¶nh chÈn ®o¸n viªm tôy : chôp CT Scan . + Ngoμi ra cã X quang . ®åi thÞ ) .trªn LS th−êng k..t¨ng ®¹m .ph©n cã nhiÒu thøc ¨n ch−a tiªu th× bæ sung men tôy : 30.t¸ trμng . dïng paracetamol ®èi víi ®au nhÑ vμ võa .nizatidin. esomeprazol .2g/24h . Sinh thiÕt tôy qua da … 2. .8-1. pantoprazol.Gi¶m albumin huyÕt thanh lμ yÕu tè tiªn l−îng nÆng. . ¦C b¬m proton ( omeprazol.¦C ®a tuyÕn ngo¹i tiÕt tiªu hãa ®c sinh ra ë hang vÞ .§iÒu trÞ lo¹i bá nguyªn nh©n nh− sái mËt . ®iÒu trÞ c¸c biÕn chøng kh¸c .ChÕ ®é ¨n : Bá bia r−îu .Bï n−íc ®iÖn gi¶i b»ng dÞch truyÒn ®¼ng tr−¬ng vμ aminoacid . + Khi èng tôy teo vμ x¬ hãa biÓu hiÖn l©m sμng khi ®ã bnh©n tiªu ch¶y nhiÒu lÇn trong ngμy g©y sót c©n nhanh . lanzoprazol.§ît cÊp ®iÒu trÞ gièng nh− VTC .Dược 11 .Thuèc cô thÓ: + Gi¶m ®au.Gi¶m ®au : meperidin 75-100 mgtieem b¾p thÞt c¸ch qu·ng 3-4 h. or truyªn Lidocain b»ng ®−êng ven.xung quanh tôy th−êng cã dÞch.Cã thÓ t¨ng Bilirubin huyÕt thanh .Cã thÓ gi¶m calci huyÕt . Lidocain NÕu do sái tôy dïng thªm gi·n c¬ tr¬n . famotidin .T¨ng BUN sau khi ®· truyÒn dÞch .ranitidin. * VTM : .tôy ). nhu m« th« côc bé .bæ sung men tôy . giun… .000 ®¬n vÞ Lipase+ 10.toμn diÖn . nÕu k gi¶m cã thÓ dïng Novocain 0.Nh»m : gØam ®au .

v« sinh. . Nam giíi: liÖt d−¬ng. Ph¸t hiÖn nμy chØ lμ sù t×nh cê phÉu thuËt bông v× mét nguyªn nh©n kh¸c.do m¹ch m¸u. kh«ng B) . Theo h×nh th¸i häc: cã 3 lo¹i x¬ gan:X¬ gan côc t¸i t¹o.Thùc thÓ: + Cã thÓ gan h¬i to vμ ch¾c. 6 . .Dược 11 NÕu thiÕu insulin bæ sung insulin .NghiÖn r−îu: uèng nhiÒu vμ kÐo dμi nhiÒu n¨m. virut C (kh«ng A.x¬ gan mËt: tiªn ph¸t .§iÒu trÞ néi khoa can thiÖp . ThÓ x¬ gan tiÒm tμng Cã x¬ gan nh−ng kh«ng cã triÖu chøng l©m sμng. + L«ng ë n¸ch. . C¸c biÓu hiÖn l©m sμng 1. ®Çy bông.Viªm gan do virut: virut B. l¸ch to qu¸ bê s−ên.Sù thiÕu dinh d−ìng. x¬ gan cã l¸ch to.X¬ gan c¨n nguyªn Èn: cã mét tû lÖ kh«ng Ýt. ®ång thêi cÊu tróc c¸c tiÓu thuú vμ m¹ch m¸u cña gan bÞ ®¶o lén mét c¸ch kh«ng håi phôc ®−îc (irreversible) 2. L©m sμng: + Rèi lo¹n tiªu ho¸: ¨n kh«ng tiªu. n÷ giíi v« kinh. Nguyªn nh©n: . + Tøc nhÑ vïng h¹ s−ên ph¶i. + Cã mao m¹ch ë l−ng vμ ngùc. x¬ gan teo. ë bé phËn sinh dôc th−a thít.Ký sinh trïng: s¸n m¸ng (schistosomia mansoni) s¸n l¸ nhá (clonorchis sinensis). 3. §¹i c−¬ng. quan s¸t gan thÊy cã h×nh ¶nh x¬. 2.x¬ gan do r−îu. INH. + Suy gi¶m t×nh dôc.thø ph¸t.x¬ gan côc t¸i t¹o to.X¬ gan do t¨c mËt. Rifampycin (ch÷a lao). Ph©n lo¹i theo nguyªn nh©n: VD:x¬ gan sau viªm gan virut B hoÆc C. §Æc ®iÓm th−¬ng tæn lμ m« x¬ ph¸t triÓn m¹nh.. ch−íng h¬i. . + Ch¶y m¸u cam kh«ng râ nguyªn nh©n. x¬ gan kh«ng biÕt nguyªn nh©n. hoÆc sd c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i gan nh− aflatoxin. . sau ®ã dÉn ®Õn x¬ gan.§iÒu trÞ ngo¹i khoa khi ph−¬ng ph¸p néi khoa vμ néi khoa can thiÖp kÐm hiÖu qu¶.1. mÈn ®á ë lßng bμn tay.Do sd thuèc vμ ho¸ chÊt ch÷a bÖnh g©y tæn th−¬ng gan: oxyphenisatin (ch÷a t¸o bãn) clopromazin (ch÷a bÖnh t©m thÇn). + N−íc tiÓu th−êng vμng xÉm.x¬ gan do ho¸ chÊt vμ thuèc II.do rèi lo¹n chuyÓn hãa di truyÒn. 1.. ThÓ x¬ gan cßn bï tèt: 2. Ph©n lo¹i: a. Kh¸i niÖm:X¬ gan lμ bÖnh m¹n tÝnh g©y th−¬ng tæn nÆng lan to¶ ë c¸c thuú gan. g©y t×nh tr¹ng gan nhiÔm mì. .x¬ gan mËt ng ta cßn ph©n chia thμnh c¸c lo¹i: x¬ gan ph× ®¹i. dioxin . b. Bài 3: BÖnh x¬ gan (Cirrhosis) I.107.

gi¶m trÝ nhí. . vai vμ ngùc. ThÓ x¬ gan mÊt bï: 3. XÐt nghiÖm: . . + Rèi lo¹n n·o .gan dÉn ®Õn h«n mª gan. . ch¸n ¨n. bê s¾c trªn mÆt cã u côc.Dược 11 + Mãng tay kh« tr¾ng. ch¶y m¸u ch©n r¨ng. L©m sμng: . tuÇn hoμn bμng hÖ bông.107. + Gan teo (hoÆc to). kh«ng thuÇn nhÊt. hoÆc hßn to nhá kh«ng ®Òu. ¨n kh«ng tiªu. 3. gamma globulin t¨ng cao. 7 .XÐt nghiÖm m¸u: hång cÇu. + Héi chøng gan .Toμn th©n: gÇy sót nhiÒu.Soi æ bông vμ sinh thiÕt: cho thÊy h×nh ¶nh gan x¬. 2. mËt ®é ch¾c. (A/G < 1) + Maclagan t¨ng trªn 10 ®¬n vÞ. d©y ch»ng trßn xung huyÕt.Siªu ©m: trªn mÆt gan cã nhiÒu nèt ®Ëm ©m. tiÓu cÇu th−êng gi¶m. Øa ph©n láng. + ë nam giíi: tinh hoμn teo nhÏo. + Bilirubin m¸u. dÉn ®Õn suy thËn cïng víi suy gan. + NghiÖm ph¸p BSP (+) râ rÖt. gama globulin t¨ng. cã dÞch æ bông. vó to. + Ch¶y m¸u cam.Thùc thÓ: + Da mÆt x¹m (do s¾c tè melanin l¾ng ®äng). + NhiÒu ®¸m xuÊt huyÕt ë da bμn ch©n. . + NghiÖm ph¸p BSP (+).Soi æ bông: khèi l−îng gan cã thÓ to. Chôp vμ soi thùc qu¶n: cã thÓ thÊy gi·n tÜnh m¹ch thùc qu¶n. cã thÓ teo.1. trªn mÆt gan cã nh÷ng hßn nhá ®Òu. . 3. sèng ph©n. + Cã cæ tr−íng.XÐt nghiÖm ho¸ sinh vÒ gan cã mét sè rèi lo¹n: + §iÖn di protein: albumin gi¶m. ch¾c. gi·n tÜnh m¹ch l¸ch. l¸ch to. + Tû lÖ prothrombin gi¶m víi test kohler ©m tÝnh. C¸c biÕn chøng cña x¬ gan: + Ch¶y m¸u tiªu ho¸ do vì gi·n tÜnh m¹ch thùc qu¶n + Cæ tr−íng: do t¨ng ¸p lùc tÜnh m¹ch cöa vμ suy gan lμm cho c¸c ®ît viªm cμng nÆng vμ khã ch÷a. + MÖt mái th−êng xuyªn.thËn: do trong x¬ gan sù tuÇn hoμn nu«i d−ìng thËn gi¶m sót. huyÕt ¸p thÊp. bμn tay. + L¸ch th−êng to h¬n b×nh th−êng. . Ýt ngñ. ch©n tay kh¼ng khiu. + Phï hai ch©n. cã h×nh ¶nh gi·n tÜnh m¹ch cöa.2.C¬ n¨ng: + Rèi lo¹n tiªu ho¸ th−êng xuyªn. b¹ch cÇu. men transaminaza t¨ng trong c¸c ®ît tiÕn triÕn.C¸c xÐt nghiÖm ho¸ sinh vÒ gan: + §iÖn di protein: albumin gi¶m. nh¹t mμu.2 XÐt nghiÖm: . .Siªu ©m: cã sù thay ®æi kÝch th−íc gan vμ vang ©m cña nhu m« gan th«.

h¹n chÕ mì. . tiÓu cÇu.107. . b. tam thÊt. kÕt hîp truyÒn Albumin.Dïng thuèc lîi tiÓu chèng th¶i kali: VD:sd Aldacton nÕu cæ tr−íng gi¶m Ýt th× cã thÓ chuyÓn sang dïng nhãm thuèc lîi tiÓu m¹nh h¬n nh−ng mÊt kali nh−: Furocemid (Lasix . ChÕ ®é thuèc men: + Thuèc lμm c¶i thiÖn chuyÓn ho¸ tÕ bμo gan vμ c¸c hocmon glucococticoit: . tho¸t vÞ thμnh bông (ë bÖnh nh©n bÞ cæ tr−íng to). Legalon) . HC + Rèi lo¹n vÒ ®«ng m¸u + Nh÷ng bÖnh hay ®i cïng víi x¬ gan: loÐt d¹ dμy. chØ ¨n nh¹t khi cã phï nÒ. tiªm phßng virut B.Thuèc lμm c¶i thiÖn chuyÓn ho¸ tÕ bμo gan:Vitamin C.TruyÒn nhá giät tÜnh m¹ch Glanduitrin 20 . IV. lao phæi..Y häc d©n téc: c¸c bμi thuèc: nh©n trÇn. sái mËt. khi dïng ph¶i theo dâi kiÓm tra): . .40 ®¬n vÞ hoμ trong Glucoza 50% 300ml. + Ung th− gan trªn nÒn x¬ (coi x¬ gan lμ mét tr¹ng th¸i tiÒn ung th−). lo¹i bá nguån m¸u cã virut B. Actiso. Khi cã dÊu hiÖu tiÒn h«n mª gan ph¶i h¹n chÕ l−îng ®¹m trong khÈu phÇn thøc ¨n. nghØ ng¬i . ®ñ calo. .ChÕ ®é ¨n: ®ñ chÊt. cæ tr−íng xuÊt hiÖn: bÖnh nh©n cÇn ®−îc nghØ ng¬i tuyÖt ®èi.Thuèc Glucocorticoid (chØ dïng trong ®ît tiÕn triÓn cña x¬ gan do viªm gan virut... 8 . hîp khÈu vÞ bÖnh nh©n. Dù Phßng: .truyÒn m¸u t−¬i cïng nhãm tuú møc ®é mÊt m¸u. cã t¸c dông ®iÒu trÞ tèt ®èi víi bÖnh gan. + §iÒu trÞ x¬ gan khi cã vì gi·n tÜnh m¹ch thùc qu¶n g©y xuÊt huyÕt tiªu ho¸: . moriamin + §iÒu trÞ cæ tr−íng: .Chèng thãi quen nghiÖn r−în.Néi soi cÇm m¸u b»ng tiªm thuèc g©y x¬ ho¸ ë chç ch¶y m¸u (polidocanol).nhiÒu sinh tè.Flavonoit Sylimarin (biÖt d−îc Carcyl. nhiÔm khuÈn huyÕt.§èi víi tr−êng hîp cæ tr−íng dai d¼ng víi thuèc nh− trªn kh«ng cã kÕt qu¶ th× ph¶i chäc hót n−íc cæ tr−íng nhiÒu lÇn (thËm chÝ rót hÕt n−íc cæ tr−íng). ChÕ ®é ¨n uèng. + Tiªm truyÒn dÞch: .v« trïng vμ khö khuÈn thËt tèt trong tiªm chäc. nhiÒu ®¹m.Trong ®ît tiÕn triÓn.Dược 11 + C¸c nguy c¬ nhiÔm khuÈn: viªm phóc m¹c tù ph¸t do nhiÔm khuÈn. + L¸ch to vμ c−êng tÝnh l¸ch dÉn ®Õn h¹ b¹ch cÇu. ch©m cøu. §iÒu trÞ a. cÇn ®−îc nghiªn cøu. x¬ gan ø mËt): VD: Prednizolon . nhÊt lμ n»m viÖn. mËt gÊu. Vitamin B12. §iÒu trÞ vμ dù phßng 1. Dextran tÜnh m¹ch.hμnh t¸ trμng. 2. Cyanidanol . ®Æc biÖt albumin th× nªn dïng plasma ®Ëm ®Æc vμ dung dÞch albumin 20% hoÆc truyÒn c¸c lo¹i ®¹m tæng hîp: alvezin. ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ h¬n.Phßng viªm gan virut B vμ C:c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh.§èi víi bÖnh nh©n x¬ gan bÞ gi¶m nhiÒu protein m¸u. .Testosteron (t¨ng c−êng chuyÓn ho¸ ®¹m..

. Bài 4: Viêm gan mạn tính IĐại cg 1. GPT(ALT). Một số ng. đúng liều. viªm gan m¹n tiÓu thïy vμ viªm gan m¹n ho¹t ®éng.. HGV. . Albumin. HEV. theo nguyªn nh©n chia ra thμnh: -VGM do virus:HBV. -> nÕu cã MÖt mái. 2. nc tiểu vàng. 1. CËn LS: sd c¸c XN sinh hãa nh−: GOT(AST).hóa chất.Sốt nhẹ. Prothrombin. gan to. HDV.Các bệnh lý tự miễn và nguyên nhân tiềm tàng II. . nghØ ng¬i lμ bÖnh cã thÓ tù khái 9 . IV.l−u ý trong tiÕp xóc víi c¸c lo¹i hãa chÊt ®éc h¹i. C¨n cø vμo tæn th−¬ng m« häc vμ tiÕn triÓn cña bÖnh. m¹n tÝnh.Dược 11 . HCV. -Gan to. . -VGM kh«ng râ ng nh©n. Khái niệm:VGMT là bệnh gan có tổn thg viêm và hoại tử tế bào gan . đau tức vùng gan. hãa chÊt.HDV. niªm m¹c vμng. III-Ph©n lo¹i:cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i.. mật độ chắc: 100% .Da.nhân – Do virus: HBV. sd thuốc không đúng cách.ThËn träng khi dïng c¸c thuèc cã thÓ g©y h¹i cho gan. ch¾c lμ cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®c. . ®au tøc vïng gan. hay sd h¬n lμ. -VGM do nhiÔm ®éc: r−îu.… -nguyên nhân nhiễm độc: do rươu gây tổn thg gan nặng nề.Phßng nhiÔm s¸n l¸ gan nhá: kh«ng ¨n c¸ sèng. 2.§iÒu trÞ viªm gan m¹n §èi víi viªm gan m¹n do thuèc vμ chÊt ®éc : kh«ng cho bÖnh nh©n uèng r−îu. -VGM tù miÔn. thuốc lá.Dù phßng phßng ®iÒu trÞ tèt c¸c bÖnh viªm gan cÊp. GGT. chØ cÇn ngõng thuèc hoÆc c¸ch ly víi chÊt ®éc.107. LS -Mệt mỏi: thg là triệu chứng gợi ý để bnhan đi khám.HCV. rối loạn tiêu hóa.ChÕ ®é ¨n uèng ®ñ chÊt.loại thuốc(thuốc an thần Aminazin )… . hót thuèc lμ hoÆc gi¶m dÇn dÇn.Triệu chứng LS 1. thuèc l¸. ng−êi ta chia viªm gan m¹n ra c¸c lo¹i sau ( tõ nhÑ ®Õn nÆng ) : Viªm gan m¹n tån t¹i.. 2. HDV. sự xơ hóa không đáng kể ≥6 tháng.Bilirubin miÔn dÞch nh−: HBV.HCV.§iÒu trÞ tèt c¸c bÖnh ®−êng mËt.

nªn øc chÕ tæng hîp HBV DNA.c¸c dÉn chÊt cña Guanin: Lamivudin. + kh¸ng nguyªn nh©n HBeAg(+)/(-). Thymodulin ( Thymocom ). Do vËy nãi ®Õn thuèc ®iÒu trÞ viªm gan m¹n th× chñ yÕu lμ ®èi víi viªm gan m¹n thÓ tÊn c«ng Nh÷ng nhãm thuèc chÝnh ®−îc sö dông trong ®iÒu trÞ VGM lμ : . lμm mÊt HBeAg. Thêi gian ®iÒu trÞ Ýt nhÊt lμ 4 th¸ng. Thuèc lμm lμm gi¶m nhanh nång ®é HBV DNA. C¸c thuèc : . Øa ch¶y. cã ho¹t tÝnh kh¸ng virut do øc chÕ men sao m· ng−îc. øc chÕ tuû x−¬ng ( nhÑ ). + HBV-DNA > 3.Dược 11 §èi víi viªm gan m¹n tån t¹i vμ viªm gan m¹n tiÓu thïy nÕu ®−îc nghØ ng¬i vμ chÕ ®é dinh d−ìng hîp lý th× ®a sè còng th−êng tiÕn triÓn ®Õn khái hoμn toμn ( trõ nguyªn nh©n do virut ). . men Transaminase trë vÒ b×nh 10 .Thuèc kh¸ng virut : Lamivudin. + T¸c dông phô : sèt. ngøa.5 n¨m ) Nh÷ng tr−êng hîp nμy th−êng cho kÕt qu¶ ®iÒu trÞ kh¶ quan h¬n. trong ®k nghiªm ngÆt. Lamivudin ®−îc sö dông ®iÒu trÞ viªm gan m¹n do HBV vμ ®iÒu trÞ ng−êi nhiÔm HIV/ AIDS . Adefovir: hiÖu qu¶ ®Õn 4050% nÕu sd liªn tôc.Interferon alpha ( IFN α) . héi chøng gi¶ cóm .107. . mäc ban. cã thÓ viªm tuyÕn gi¸p tù miÔn ( hiÕm ). HBV DNA thÊp vμ thêi gian m¾c bÖnh ng¾n ( < 1. . .102cps/ml (§©y lμ tiªu chuÈn chÝnh) + HÖ chØ sè ho¹t ®éng m« häc: HAI> 4 ®iÓm. vμ rÊt Ýt t¸c dông phô. AST ≥ 2N (gÊp 2 lÇn b×nh thg). Thuèc hÊp thu nhanh..Lamivudin Lamivudin lμ chÊt ®ång ®¼ng cña nucleoside. + LiÒu vμ th¬i gian ®iÒu trÞ : thÊp nhÊt lμ 3 triÖu UI/ ngμy ®Õn 10 triÖu UI/ ngμy tiªm b¾p thÞt hoÆc tiªm d−íi da hμng ngμy hoÆc 3 lÇn/ tuÇn ( c¸ch ngμy ).Thuèc t¸c ®éng tíi t×nh tr¹ng miÔn dÞch + Thuèc øc chÕ miÔn dÞch : corticoid + Thuèc ®iÒu biÕn miÔn dÞch : levamisol + Thuèc kÝch thÝch miÔn dÞch : Thymogen.T¸c dông phô mÊt nhanh sau khi ngõng thuèc. Thuèc ph¶i b¶o qu¶n th−êng xuyªn ë nhiÖt ®é 2 8*C vμ gi¸ thμnh hiÖn nay lμ rÊt ®¾t. rông tãc. Ribavirin.Thuèc cã nguån gèc thùc vËt ( th¶o d−îc ) -§èi víi viªm gan do virut +trg hîp VGM do virut B: ®tri khi + ALT..Interferon ( IFN ) + ChØ ®Þnh ®iÒu trÞ cho bÖnh nh©n viªm gan m¹n tÊn c«ng cã men Transaminase t¨ng. dung n¹p tèt.

ba n¨m ) t¸c dông tèt h¬n. IFN + Thuèc kh¸ng virut ( Ribavirin. + IFN + lamivudin ( liÒu l−îng vμ c¸ch dïng mçi thuèc nh− trªn ) + IFN ( nh− trªn ) + thuèc kÝch thÝch miÔn dÞch ( Thymocom. … các thuốc Non-steroid. 11 . Thymomodulin. .). ®−îc chiÕt xuÊt tõ c©y DiÖp h¹ ch©u ®¾ng hay lμ c©y ch㠮Πr¨ng c−a ( tªn khoa häc : Phyllantus amarus schum ).Corticoid + Azathioprine ( 50 mg/ ngμy ). HCl. . tiÕp tôc ®iÒu trÞ b¨ng Lamivudin thÊy vÉn cã t¸c dông. Tuy nhiªn.Thuèc nguån gèc thùc vËt : HiÖn nay cã nhiÒu lo¹i thuèc cã nguån gèc thùc vËt ®ang ®−îc øng dông ®iÒu trÞ viªm gan cÊp vμ m¹n do HBV. NaHCO3..trong những năm gần đây. Nh÷ng tr−êng hîp cã sù ®ét biÕn gen Polymerase cña HBV ( gäi lμ ®ét biÕn YMDD ).. .. NSAIDS. ) 80 mg x 1 2 viªn/ ngμy x 6 12 th¸ng. rượu. thiên tai. uèng hμng ngμy.6 viªn/ ngμy x 1 n¨m ). liÒu 2 5 triÖu UI/ ngμy x 3 lÇn/ tuÇn x 6 th¸ng. HiÖu qu¶ kÐm h¬n vμ dÔ t¸i ph¸t khi ngõng thuèc. kÐo dμi 6 . tiÕp theo dïng IFN ( liÒu l−îng vμ c¸ch dïng nh− trªn ) : HiÖu qu¶ cña IFN tang lªn. thuốc lá.corticoid liÖu ph¸p : Prednisolon 20 mg/ ngμy. §èi víi viªm gan m¹n tù miÔn : .12 th¸ng.Các yếu tố tấn công: Pepsin.. +Trg hîp VGM do HCV: IFN cã hiÖu qu¶ tèt h¬n. + Trg hîp VGM do HDV : IFN liÒu cao : 9 triÖu UI/ ngμy x 3 lÇn/ tuÇn. uèng 1 viªn/ngμy.Dược 11 th−êng.tá tràng. HP. Mét sè thuèc ®· ®−îc c¸c t¸c gi¶ Trung Quèc vμ ViÖt nam sö dông lμ : + Phyllantus ( Phyllantin.ng ta đã tìm ra VK Helico Bacter.là nguyên nhân chính gây ra bệnh loét dd..Các yếu tố bảo vệ: Mucin. lớp nhầy. viªn 200 mg x 5 . t¨ng lªn cho tíi liÒu t¸c dông. tuy nhiên để dẫn đến bệnh còn nhiều nguyên nhân: yếu tố TK. . Bài 2: Bệnh viêm loét dd-tá tràng • Bệnh sinh:hiện chưa rõ.. ®· cã nghiªn cøu cho thÊy ®iÒu trÞ dμi h¬n ( hai. ->Loét là sự vượt trội của yếu tố tấn công so với yếu tố bảo vệ. ®Ó chøng minh c¸c thuèc nμy cã t¸c dông ®iÒu trÞ viªm gan m¹n do HBV cÇn ®−îc nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc. víi sè l−îng bÖnh nh©n lín h¬n. sau gi¶m xuèng 40 mg/ ngμy x 2 tuÇn tiÕp vμ 20 mg/ ngμy x 2 tuÇn cuèi ). kÐo dμi Ýt nhÊt 1 n¨m.107.§iÒu trÞ kÕt hîp thuèc : + Corticoid trong 6 tuÇn (Prednisolon : 60 mg/ngμy x 2 tuÇn. sau ®ã gi¶m ®Õn liÒu duy tr×. Cã bÖnh nh©n ®· ®iÒu trÞ 4 n¨m thuèc v·n dung n¹p tèt. + Haima : ®−îc chiÕt xuÊt tõ c©y cμ gai leo ( Solanum hainanese ). Khi ngõng thuèc l¹i t¸i ph¸t vμ kh«ng ng¨n ®−îc x¬ gan.Pylori (HP) trong dd và ta tràng. . LiÒu dïng : viªn 100 mg.

Các thuốc: Omeprazol. VD: Gashozepin. famotidin.LS * Cơ năng: -đau khu trú ở vùng thượng vị. Nizatidin Td phụ: ƯC dẫn truyền trong cơ tim làm rối loạn dẫn truyền ở thất. họng. II-Biến chứng Các biến chứng Loét dd Loét tá tràng Chảy máu 20%.Rối loạn tiêu hóa: + Ợ hơi. -Nhóm antacid(trung hòa dịch vị) + thg sd Maalox (Mg(OH)2. ăn uống kém. khô miệng. td phụ gần như rất ít. Esomeprazol. Buscolipsin. sinh hoạt diều độ. tăng pepsin. liền sẹo nhanh. 2-Điều trị: * Nguyên tắc đtri: Toàn diện. Ranitidin. đtri các bệnh viêm nhiễm có lien quan: miệng.thg xuyên ktra sức khỏe phát hiện sớm bệnh loét. . +đầy bụng. chức năng vận động của dạ dày (ít nhc điểm hơn). tránh mọi kích thích quá mức. + Nhóm ƯC bơm proton:Bơm proton vận chuyển K+ ra ngoaif. Thuốc có td giảm tiết tôt. chậm tiêu. tái phát 40% Thủng 5-10% 15-20% Ung thư hóa 10% Hẹp môn vị 80% Viêm dính các tạng lân cận không Nhiều III-Dự phòng và điều tri 1-Dự phòng: Làm việc. suy giảm trí nhớ. ko uống rượu nhiều. Đtri ngoại khoa khi có biến chưng or thất bại đtri nội * Mục đích: Làm giảm đau hẳn.Dược 11 I.đồng tử giãn. ợ chua. + Táo lỏng thất thg -Suy nhc TK: hay cáu gắt. Lanzoprazol.Xét nghiệm đầu tiên có giá trị nhất là nội soi: cho biết vị trí và tính chất vét loét. cắt đau nhanh.XN dịch vị: tăng toan. * Đtri nội khoa: . tăng tiết.đau âm ỉ nhưng cũng có cơn trội lên.Mang tính cá thể. nhưng nhc điểm là làm tim đập nhanh.làm gimar tình dục (đb là thuốc Cimetidin). đủ thời gian. Nhóm ƯC chọn lọc m1 cholin: chủ yếu đtri chức năng tiết. H+ vào trong qua men ATPase.Chụp X-quang:cho biết hình ảnh gián tiếp về ổ loét. mũi. Al(OH)3) 12 . Pantoprazol. nhức đầu mất ngủ.107. nặng kh’ 10% 20-30%. . .Nhóm giảm tiết: + Nhóm hủy m cholin: Atropin và các chế phẩm. Ăn uống đầy đủ hợp lý. * Thực thể : + khám bụng trong cơn đau:điểm thượng vị đau(loét dd). Pypenzepin. thuốc: Cimetidin. dự phòng tái phát.Triệu chứng 1. buồn nôn hoặc nôn. đb là tiết dịch vị khi đói. Rabeprazol. có hệ thống.Cận LS: . đau theo giờ nhất định trong ngày. đúng phác đồ. + Nhóm ƯC thụ thể H2:thụ thể H2 duy trì chức năng tiết của dd. điểm môn vịhành ta tràng đau(loét hành ta tràng) + khám bụng ngoài cơn đau: Không phát hiện đc dấu hiệu thực thể 2. Nhóm thuốc này giảm tiết tới 80% dịch tiết của dd.

nhận máu theo yêu cầu cơ thể cả khi nghỉ ngơi và khi gắng sức. tăng tiết nhầy. đau bụng. chống lại sự tấn công của các thuốc nhóm NSAIDS Chống chỉ định(CCD): PN có thai. Định nghĩa . nhóm β-lactam(Amoxycilin). tiền gánh.PP. chỉ sd để đtri trong những cơn cấp. dễ gây kiềm hóa dịch dd-> hiện nay it sd. 2. selbex. +Nhóm gián tiếp tăng Prostaglandin: Dimixen. Cơ chế bệnh sinh Cung lượng tim (CO) = thể tích nhát bóp x tần số tim/phút Cung lượng tim phụ thuộc nhiều yếu tố: sức co bóp cơ tim. Thuốc đông y:mật ong. sd nhóm metronidazol(timidazol) thg sd kết hợp với nhóm ƯC bơm proton. Gastec) td tôt. hậu gánh . khi uống vào sẽ kết hợp với dịch mật.C -Các thuốc an thần:Andaxin.hiện chưa bị kháng thuốc).Dược 11 + Thuốc Nabica (NaHCO3)nhiều td phụ. Denol(của Anh ). -Nhóm băng se niêm mạc: Bismuth(B) dưois dạng vô cơ và dưới dạng nhũ tg có td rất tốt.gastropulgite. thận.biệt dc là Trymo(của Ấn Độ). smecta(đất sét hay cao lanh) Sucrafat: là đường đa phân tử.Suy tim là tính trạng tim ko đủ khả năng cung cấp máu. + ngoài ra còn sd sucrafat.gel bám vào đáy ổ loét.Các thuốc như Mysoprostol(Cytotec.2) giúp tăng tưới máu. lá khôi. Doxycyclin). và giảm tiết dịch.Sức co bóp cơ tim: phụ thuộc + TB cơ tim + Mạch vành + thụ cảm thể β 13 . ngăn sự tiếp xúc. -Nhóm tân tái tạo niêm mạc: +Nhóm tăng Prostaglandin E(1. đơn số 12 A2 Bài 1: SUY TIM 1. có tiền sử động kinh. hoặc cho người cần thay đổi cân bằng kiềm toan: Gut. Thận trọng khi sd với ng suy gan. và nhóm băng se niêm mạc. ngăn acid tấn công.seduxen.B6. nhóm Macrolid(Clarithromycin.107. đi lỏng. tần số tim. -Nhóm thuốc kháng sinh: + Nhóm cyclin(tetracyclin. -Nhóm nâng cao sức đề kháng:Các vitamin B1. Cơ chế: những gốc S-H của B trong đó cầu nối S-S gắn với Albumin hòa tan trong tổ chức loét.

uống rượu c.Hạn chế vận động.Thẩm phân và lọc thận khi ko có đáp ứng với thuốc lợi tiểu .Điều trị theo nguyên nhân . Các biện pháp ko dùng thuốc . thuốc điều trị loạn nhịp tim .Ngừng thuốc gây giảm sức co bóp cơ tim: thuốc ƯC β GC.Hạn chế lượng muối ăn vào (<2g/ngày) . tránh stress . giảm số lần nhập viện.Hạn chế cânn nặng nếu béo phì .Điều trị bằng thuốc phối hợp với các biện pháp ko dùng thuốc . Nguyên tắc .5l. Thuốc điều trị suy tim SD thuốc theo giai đoạn bệnh nhằm ngăn chặn tiến triển của bệnh. chẹn dòng Ca.107.Loại trừ các yếu tố làm nặng bệnh .Thuốc lợi tiểu: 14 .Ngừng hút thuốc lá.Dược 11 + hệ catecholamine + nồng độ Ca2+ .Hậu gánh (co và giãn mạch ngoại vi): phụ thuộc + thụ cảm thể α + hệ RAA + thụ cảm thể AT1 của angiotensin + nồng độ Na+.Thở oxy ngắt quãng . Ca2+ + yếu tố nội mạc mạch máu 3.Điều trị thay thế: ghép tim b.ngày) .Hạn chế nước uống vào (<1. nghỉ ngơi thư giãn.Tiền gánh: phụ thuộc + áp lực ĐMP + thể tích máu về tim + Hệ RAA + Nồng độ hormone ADH . . Điều trị a. kéo dài thời gian sống.Tần số tim: phụ thuộc + hệ TKGC + hệ catecholamine + các bệnh lý của nút xoang và đường dẫn truyền .

β2 (nhóm amin GC) 15 .5 ng/ml Nếu có nhiễm độc phải có biện pháp cấp cứu điều trị. buồn nôn. + Thuốc lợi tiểu ko giảm K máu Spironolacton. sau đó chuyển sang gds au hạ liều thuốc digitalis để duy trì nhịp tim bình thường trong 7-15 ngày. o Trong khi dùng thuốc phải theo dõi hàng ngày tình trạng nhiễm độc thuốc: nhịp tim chậm.Thuốc cường tim nhóm Digitalis + tăng sức co bóp cơ tim qua sự ƯC men Na-K ATPase ở màng TB. cuồng động nhĩ. • Suy tim mạn độ 3 và 4. phải uống thuốc cường tim liên tục. • Thuốc dùng phổ biến hiện nay: digoxin ống1/2mg tiêm bắp. gây hạ k máu=> cần bổ sung K bằng Kaliclorid 600mg x 1-2v/ngày + lợi tiểu quai: lasix 20mg x1-4 ống.50mg x1-4v/ngày. cuồng nhĩ.Thuốc cường tim có td hưng phấn thụ cảm thể α. kéo dài. đi lỏng o mắt nhìn bị rối loạn các màu vàng. xanh o suy tim ko giảm mà nặng them o loạn thần o nếu định lượng được nồng độ digoxin máu > 2. +chống CĐ: • Nhịp tim chậm ≤ 50CK/phút • Block tim. gây sức co bóp cơ tim + chỉ định: suy tim cấp và mạn có tần số tim nhanh. tiêm bắp hoặc TM.Dược 11 + lợi tiểu nhóm thiazide: hypothiazid 25. TM hoặc pha dịch truyền. đỏ. viên 1/4mg uống . aldacton 50. làm tăng nồng độ của Ca nội bào. β1. RL dẫn truyền • Đang dùng các thuốc có Ca • Nhạy cảm với thuốc digitalis hoặc đang có nhiễm độc digitalis + PP sử dụng: • Suy tim nặng cấp tính có chỉ định dùng ouabain hoặc digoxin tiêm TM cùng với các thuốc khác • Đợt suy tim bùng phát: chia 2 giai đoạn: gd đầu đưa nhịp tim về bình thường (50-100CK/p). nếu ko suy tim có thể nặng lên và tử vong.100mg x1-4v/ngày\ Triamterpen 100mg x 2 lần/ngày Amilorid 5-20mg/ngày =>chống chỉ định với các BN tăng K máu . loạn nhịp o nôn. nhưng phải dự phòng nhiễm độc thuốc.107. rung nhĩ. cũng gây giảm K máu.

Milrinone . CĐ của thuốc giãn mạch: suy tim độ 1 đến độ 4 CCĐ: HA thấp Hẹp khít lỗ van 2 lá. . Amrinone. tăng sức co bóp cơ tim. tăng nồng độ Ca2+ nội bào. phù phổi cấp) • Sốc tim.Dược 11 + tên loại thuốc • Adrenalin và nordrenalin • Isuprel • Dopamine (2.107. normodipin + thuốc giãn TM: nhóm nitrat và dẫn chất • Nitroglycerin • Lenitral • Imdur + thuốc giãn cả ĐM và TM: thuốc ƯC men chuyển dạng enzyme convertin: enalaprin. coversyl. suy tim khó hồi phục + chống chỉ định • Suy tim có tăng HA • Suy tim có nhịp tim nhanh • Suy tim có RL nhịp tim .Thuốc cường tim ƯC đặc hiệu men phosphodiesterase => tăng AMP vòng trong TB cơ tim. ép tim • Cấp cứu ngừng tuần hoàn • Suy tim có HA thấp • Suy tim có block tim • Suy tim độ 4.5-10µg/kg/p) • Dobutamin • Methoxamine + chỉ định • Suy tim cấp tính ( hen tim. loại trừ các gốc tự do: decaquinon.. captopril.Thuốc giãn mạch: 3 loại + thuốc giãn ĐM • Giãn cơ trơn trực tiếp: hydralazin 25mg/ngày • ƯC kênh Ca2+ : nipedifin. hẹp khít lỗ van ĐMC Hẹp ĐM thận 2 bên Hẹp eo ĐMC bẩm sinh Giảm nặng phân số tống máu 16 .Thuốc giúp tăng chuyển hóa tại ty lạp thể cơ tim.

tỷ lệ tăng dần theo lứa tuổi. nếu TBHA trong 24h ≥135/83mmHg => THA HATB = (HA tâm thu + 2 x HA tâm trương)/2 HATB ≥ 110mmHg => THA ..Dược 11 Tăng K máu Ko dung nạp thuốc hoặc khi dùng thuốc có nhiều tác dụng ko mong muốn: ho.VN: 10. nam > nữ. 2. Tỷ lệ THA .THA thứ phát (có nguyên nhân) chiếm 5-10% 4. Thái Lan: 6. phù 2 chi dưới. dị ứng.THA là tăng áp lực ĐM hệ thống.107.Đại cương 1.Khi đo HA liên tục trong 24h. Phân loại THA . 3.Mỹ: 8%. nếu HA tâm thu ≥ 140mmHg và/hoặc HA tâm trương ≥ 90mmHg => THA . Khái niệm . Bài 2:TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH HỆ THỐNG ( Hypertension) I.HA tăng ≥ 220mmHg => cơn THA kịch phát .. Khi đo HA theo PP Korottkof. thời kỳ tiền mạn kinh như nhau.8%. chiếm 90-95% .BN tiếp xúc với BS và nhân viên y tế mà HA tâm thu tăng hơn 2030mmHg và/hoặc HA tâm trương tăng cao hơn 5-10 mmHg => THA áo choàng trắng.THA tiên phát ko rõ nguyên nhân => bệnh THA.62% DS. .BN được điều trị phối hợp ≥ 3 loại thuốc chống THA ở liều TB trong 1 tuần mà HA vẫn ≥ 140/90 => THA kháng trị . Phân độ THA Bảng phân độ THA theo WHO(2003) ở người >18t HA và độ THA Bình thường tối ưu Bình thường Bình thường cao THA HA tâm thu (mmHg) <120 <130 130-139 17 HA tâm trương (mmHg) <80 <85 85-89 .

Phân chia giai đoạn THA .107. suy tim + não: cơn thiếu máu não thoáng qua. tai biến mạch mãu não… + mắt: xuất tiết hoặc xuất huyết. THA tiên phát Các yếu tố nguy cơ .Yếu tố gia đình . X quang hoặc siêu âm) + hẹp ĐM võng mạc (toàn thể hay khu trú) + Protein niệu và/ hoặc tăng nhẹ creatinin máu từ 12-20mg + mảng vữa xơ ổ ĐMC.Dược 11 Độ 1 Độ 2 THA đơn độc tâm thu HA ranh giới giữa bình thường và bệnh lý 140-159 và/ hoặc 90-99 ≥ 160-179 và hoặc 100-109 >140 và <90 140-149 và <90 5.Gd1: THA nhưng chưa có biến chứng tổn thương ở các CQ đích . nam < 55t 2.Gd3: bệnh đã gây nhiều biến chứng.Căng thẳng tâm lý kéo dài . có hoặc ko có phù gai thị + thận: creatinnin máu > 20g/l + ĐM: phình ĐM. yếu tố nguy cơ 1.Nữ tiền mạn kinh hoặc > 60t.Vữa xơ ĐM .Tiền sử gia đình có người ruột thịt mắc bệnh tim mạch sớm nữ <65t.Ít hoạt động thể lực .Uống rượu ≥ 60ml rượu mạnh /ngày/ ≥3 năm liên tục .Gd2: THA và có ít nhất 1 dấu hiệu tổn thương ở CQ đích + phì đại thất trái ( ∆ bằng điện tâm. nam >55t .Nguyên nhân. tắc ĐM chi dưới II. nhồi máu cơ tim. ĐM đùi hoặc ĐM cảnh . THA thứ phát: Nguyên nhân: .Rối loạn mỡ máu .Các bệnh về thận: 18 .Hút thuốc lá ≥ 10 điếu/ngày/ ≥ 3 năm liên tục .Béo phì BMI > 23 . THA kèm theo các tổn thương CQ đích nặng: + tim: đau thắt ngực.Đái tháo đường typ 2 .Ăn mặn ≥ 6-10 g muối/ ngày .

viêm đa dây TK. giữ muối.Tăng hoạt độngTKGC => tăng nồng độ adrenalin và noradrenalin => tăng nhịp tim. + nhiễm độc thai nghén + bệnh thần kinh: u não tăng áp lực nội sọ. adrenalin.107. nước => THA 19 .Hoạt hóa hệ Renin Angiotensin aldosterol (RAA) => co mạch. mạn + sỏi thận + viêm thận. tăng co thắt ĐM => THA . bể thận + viêm cầu thận cấp và mạn + thận đa nang + suy thận mạn + hẹp ĐM thận + u sản sinh rennin Các bệnh nội tiết: + u tủy thượng thận + hội chứng Cushing + cường aldosterol tiên phát (Conn) + cường năng tuyến giáp Bệnh rim mạch: + hở van ĐMC + hẹp eo ĐMC + bệnh Takayasu: viêm.Dược 11 - - - - + viêm cầu thận cấp. Các nguyên nhân khác. hẹp ĐMC + vữa xơ ĐMC Do dùng thuốc: + thuốc tránh thai + thuốc nhóm corticoid + cam thảo + thuốc cường α giao cảm: epherdrin. đa u tủy xương… III- Bệnh sinh HA = cung lượng tim x sức cản ĐM ngoại vi Cung lượng tim = phân số nhát bóp x tần số tim/ phút HA phụ thuộc cung lượng tim và sức cản ngoại vi: khi tăng CLT và/ hoặc tăng SCNV => THA ĐM hệ thống CLT và SCNV phụ thuộc nhiều yếu tố ..

Những biểu hiện khác.Quá trình vữa xơ ĐM => giảm đàn hồi thành mạch. phì đại thành mạch => tăng SCNV => THA . giảm các yếu tố giãn mạch => tăng SCNV => THA . Một số thể THA thứ phát thường gặp: .Dược 11 . nghe thấy tiếng thổi tâm thu ở dưới đòn trái và nách trái + HA chi trên cao hơn chi dưới. RL giấc ngủ + cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua + đột quỵ não: đột quỵ xuất huyết hoặc đột quỵ thiếu máu não .Nồng độ ion Na. nhanh thất. rung thất gây đột tử + đau ngực. ĐM chậu. hoa mắt chóng mặt. + suy chức năng tâm trương thất trái => suy chức năng tâm thu thất trái => gd sau: suy tim trái ứ huyết (EF% < 40%) + RL nhịp tim: ngoại tâm thu thất. Ca trong máu => tăng co mạch và kích thích hệ RAA.Hẹp eo ĐMC + Vị trí: ngay dưới chỗ phân chia ra ĐM dưới đòn trái. .107. loét. Lâm sàng . tăng sinh lớp trong mạc ĐM.Thận: + tiểu đêm nhiều + protein niệu + suy thận . hẹp ĐMC.U tủy thượng thận: 20 . ĐM chi dưới . nhồi máu cơ tim + phì. giãn. + phù phổi cấp + xuất huyết mũi + đau thượng vị.Não: + đau đầu. HA tâm trương hạ thấp + tuần hoàn bên theo ĐM liên sườn + siêu âm hoặc chụp ĐMC cản quang xác định vị trí và mức độ hẹp để chỉ định phẫu thuật.RL chức năng TB nội mạc ĐM : tăng sản sinh các yếu tố co mạch. thủng DD hành tá tràng 2.Tim: THA gây biến chứng sớm ở hệ tim mạch + phì đại thất trái: phì đại đồng tâm hay lệch trái => tăng khối lượng cơ thất trái và chỉ số khối lượng cơ thất trái. HA tâm thu tăng cao. IVLâm sàng và cận lâm sàng 1.

THA với đặc điểm từng cơn kèm theo tăng đường máu và tăng BC E. + nếu chỉ tăng chức năng vỏ thượng thận thì xét nghiệm định lượng nồng độ cortisone máu và niệu thấy tăng cao. chụp CT scanner hoặc MRI tuyến thượng thận để chỉ định phẫu thuật. bụng to.. tiên lượng phụ thuộc vào những biến chứng do cơn THA kịch phát gây ra (VD: nhồi máu cơ tim cấp. đùi. Những TB này tăng tiết adrenalin và noradrenalin => co mạch. tăng các sản phẩm chuyển hóa của catecholamine trong nước tiểu.7. CLS giai đoạn về sau là suy thận mạn.. vết rạn ở bụng. khi điều trị phải hạ dần HA cho đến khi đạt mục đích điều trị.Dược 11 + u TB ưa crome.Hẹp ĐM thận: + THA do hẹp ĐM thận luôn nặng. + xác định khối u bằng siêu âm. sọ não sẽ giúp chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật -Cơn THA kịch phát: + khi HA tâm thu ≥ 220mmHg và/ hoặc HA tâm trương ≥120mmHg => THA kịch phát + có thể gặp ở BN vô căn hoặc THA thứ phát + có nhiều thể bệnh. đột quỵ não) + là cấp cứu nội khoa thường gặp. kháng thuốc điều trị + biểu hiện LS: nghe vùng cạnh rốn có tiếng thổi âm thu. hay gặp ở tủy thượng thận và hạch giao cảm.Nguyên tắc -Loại trừ các yếu tố nguy cơ -Điều trị nguyên nhân gây THA -THA vô căn phải điều trị kéo dài suốt đời. . .Điều trị THA 1. tăng chỉ số trở kháng (RI) > 0. MRI thượng thận. kết hợp với các PP khác -Kết hợp điều trị biến chứng do THA gây ra 21 . V. mọc râu.Bệnh và hội chứng Cushing: + bệnh tuyến yên tăng tiết ACTH kích thích lớp vỏ tuyến thượng thận thành u tăng tiết Cortison => bệnh Cushing + nếu vỏ tuyến thượng thận có u tự phát => hội chứng Cushing + THA thường kèm theo biểu hiện LS: mặt to tròn.dùng thuốc chống THA theo bậc thang điều trị của WHO để duy trì mức HA 120-135/80. tăng glc máu. chụp ĐM thận cản quang chọn lọc xác định được vị trí hẹp và mức độ hẹp của ĐM thận để chỉ định phẫu thuật.107. + siêu âm Doppler ĐM thận hẹp thấy tăng tốc độ dòng máu. + nếu có u thì siêu âm. chụp CT scanner.

Nay dùng trong trường hợp THA khó điều trị hoặc người lớn tuổi. dùng nhiều lần/ ngày.5mg x 1v/ ngày 2 thuốc có tác dụng kéo dài. ko cần phải bổ sung K. b.Chế độ ko dùng thuốc: -Giảm cân duy trì BMI < 23 -Hạn chế muối < 6g/ ngày -Hạn chế uống rượu mạnh.107. quản lý.Dược 11 -Tuyên truyền. theo dõi định kỳ để điều chỉnh phác đồ điều trị thích hợp cho từng BN 2.5mg x 1v/ ngày + natrilix 1. ít rối loạn điện giải. thuốc gây giảm K máu nên phải định kỳ bổ sung K + fludex 2. Arphonade 250 – 500mg/ ngày -Thuốc tác động lên thụ thể β GC và α1 GC + thuốc chẹn β GC: *Các thuốc: propanolol 40mg x 1-2v/ngày. giảm cholesterol -Tập luyện đều đặn phù hợp 3.Nhóm lợi tiểu -Lợi tiểu thải muối nhóm thiazide: + hypothiazide 25-50 mg/ ngày. 22 . -Lợi tiểu ko gây mất K + aldacton + spironolacton + triamteren + diamox =>td lợi tiểu kém hơn. atenolol 20-120mg/ngày. tiêm bắp hoặc TM => các thuốc td nhanh mạnh => chỉ dùng khi có THA nặng và cấp cứu. bỏ thuốc lá -Chế độ ăn phù hợp. td chủ yếu gây giãn mạch -Lợi tiểu quai: + thuốc uống furosemide 40mg x 1-2v/ ngày + thuốc tiêm lasix 20mg x 1-2 ống/ ngày.Nhóm td trên hệ giao cảm -Nhóm td trên hệ GCTƯ: kích thích thụ cảm thể α2 T Ư hoặc I1 Imidazoli => trương lực GC ngoại vi => giảm HA α-methyldopa 250mg/ngày -Liệt hạch GC: hạ HA tốt. sau đó chuyển thuốc khác để tránh td phụ.Các nhóm thuốc a. có giá trị đối với 1 số THA do hội chứng Conn hoặc THA kèm theo bệnh tâm phế mạn.

tăng K máu + CCĐ: hẹp ĐM thận 2 bên. ko phối hợp các thuốc trong cùng 1 nhóm với nhau. chẹn kênh Ca. chóng mặt.107. phù đầu chi. + thuốc chẹn α GC: *hạ HA tốt nhưng có thể hạ HA quá mức lần đầu *td phụ: đau đầu. irbesartan e. 4 nhóm thuốc hiện nay ưu tiên để θ THA là: thuốc lợi tiểu thiazide.ƯC men chuyển từ angiotensin I sang algiotensin II + td phụ: dùng kéo dài bị ho khan. block nhĩ thất độ II. madiplot. block tim + nifedipin. zestril… -Thuốc đối kháng thụ thể AT1 losartan. thường là: đau đầu.Khí công dưỡng sinh b.Thuốc tăng tổng hợp prostacyclin PGI2 Cicletamin 50-100g/ngày F.Thuốc giãn mạch trực tiếp + dùng cho PN có thai THA điều trị thuốc khác ko có hiệu quả + Td phụ: đau đầu. hẹp eo ĐMC. Ko dùng thuốc đột ngột dẫn đến THA kịch phát. buồn nôn. nếu chưa đạt mục tiêu thì phối hợp 2 hoặc 3 nhóm với nhau. coversyl. enalapril.Điều trị THA bằng các thuốc YHCT a.liệt dương trầm cảm *Chống CĐ: tim chậm < 60CK/phút. suy tim nặng. hẹp nặng van 2 lá. chẹn β GC. III.Nhóm thuốc chẹn dòng Ca2+ + chặn dòng Ca vào Tb cơ trơn thành mao mạch => giãn mạch hạ HA + td phụ: tùy phân nhóm. + thuốc vừa có Td chẹn β Gc và α GC *giảm HA trong các trường hợp THA có suy tim trái. tăng K máu.Dược 11 *Td phụ: giảm nhịp tim. Verapamin. dị ứng.Các thuốc lợi tiểu đông y: râu ngô. buồn nôn. Pn có thai… + captopril.ƯC men chuyển. rễ cỏ tranh. có thể gây hội chứng giống Lupus ban đỏ →Để điều trị duy trì kéo dài bệnh THA thường lựa chọn 1 trong số các nhóm thuốc. amlordipin… d. loét DD tá tràng. tim nhanh. tụt HA tư thế đứng.nhóm thuốc ƯC men chuyển dạng angiotensin: . mẩn ngứa. hạ HA tư thế đứng. bệnh mạch vành *carvedilol 1mg/ngày c. hoa hòe. hạ HA tư thế + CCĐ: nhịp chậm. 23 . hen phế quản. 4. loét DD tá tràng đang tiến triển.

buồng tất trái giãn ra => suy tim trái.Triệu chứng cơ năng -khó tở khi gắng sức -Đau thắt ngực do thiếu máu mạch vành \ -Ngất do thiếu máu não 24 .107. Nguyên nhân: -Do thấp tim là nguyên nhân phổ biến nhất chiếm 75% tổng số bệnh nhân hở van động mạch chủ. -Mạch nhanh ( nảy căng . do hội chứng Marfan… 3. 2. giang mai . -Đầu bệnh nhân gật gù theo nhịp đập của tim . Định nghĩa: -Hở van động mạch chủ là tình trạng van động mạch chủ đóng ko kín gây tình trạng máu trào ngược từ động mạch chủ về buồng thất trái trong thời kỳ tâm trương. -Viêm màng trong tim nhiễm khuẩn ( Thường nhanh chóng gây suy tim ) -Bệnh tạo keo : luput ban đỏ.1.Thấp tim lam van viêm . tâm trương giảm. dày .Dược 11 Bài 3: HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 1. -Do V thất trái cối tâm trương tăng nên ở kỳ tâm thu thất trái phải co bóp mạnh để tống lượng máu lớn hơn bình thường vào đọng mạch chủ gây tăng huyết áp tâm thu => giảm áp lực tâm trương => máu loãng. -Bao giờ hở van động mạch chủ cũng là tổn thương thực thể. xẹp nhanh ) do V tâm thu tăng . Cơ chế bệnh sinh: -Trong hở van động mạch chủ do van ko dược đóng kín nên có sự trào ngược dòng máu từ động mạch chủ về thất trái ở thì tâm truong làm cho V thất trái tăng lên . co rút làm van động mạch chủ hở thường kèm tổn thương van 2 lá -Bệnh tim bâm sinh : van động mạch chủ có 2 hay 1 lá van thay vì là 3 lá van .Hở van động mạch chủ máu vào tâm trương => đau mạch vành -Hở van động mạch chủ thiếu máu não => ngất 4. Lâm sàng và cận lâm sàng: 4. phình bóc tách động mạch chủ => hở van cấp tính ( đau ngực ).

107- Dược 11

4.2-Trệu chưng thực thể Khám có triệu chứng tại tim và ngoại vi *Tại tim : -Hở van động mạch chủ tiếng tim thứ 2 mờ - Nghe tiếng thổi tâm trương (êm ,dịu ở vị trí vành động mạch hướng lan dọc bờ trái ức xuongs mỏm tim )=>phân bietj với hở van đông ạch phổi . * Ngoại vi : -Đo huyết áp : HA tâm thu cao , tâm trương thấp => HA doãng -Mạch baets nảy nhanh, xẹp nhanh => mạch corrigan -Bệnh nhân ngồi đầu gật gù theo nhịp đập của tim => dấy hiệu Muset. -Nghe (bắt mạch động mạch đùi) tiếng thổi tâm thu , tâm trương (gọi là tiếng thổi kép) 4.3- Triệu chứng cận lâm sàng *Điện tim : -Thất trái dày , giãn thất trái (điện tim ) => trục điện tim chuyển trái , chỉ số Sokolow-Lyon >35 mm -Thất trái to , giãn (X-quang) => bong tim to chủ yếu cung dưới trái to. *Thông tim : Căn cứ đậm độ của thuốc cản quang xuống thất trái để đánh giá mức độ bệnh nặn nhẹ . *Siêu âm : thấy các dòng hở ( dòng máu trào ngược từ động mạch chủ về nhĩ thất trái ) căn cứ diện tích dòng ở đánh giá mức độ hở. 5. Điều trị: * Điều trị nôi khoa -Phần lớn thường thấp tim nên phải dự phòng thấp thường dùng penicillin tiêm chậm 1 tháng /lần , erythromycin tiêm 1 tuần /lần . -Điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn : điều trị sớm khi bệnh nhân viêm họng , xây xước ngoài da… bằng kháng sinh . -Bệnh nhân suy tim : dùng thuốc cường tim , lợi tiểu , giãn mạch :
25

107- Dược 11

+Dioxin (rung nhĩ ) => tăng V dòng máu ( thuốc cường tim ) +Nitrat ( thuốc giãn mạch , giảm tiền ghánh do giảm lượng máu về tim) +Chặn kênh calci , ức chế vận chuyển ( thuốc giả hậu gánh ) +Thuốc lợi tiểu dung trường hợp bệnh nhân suy tin ứ trệ hay dung clasix nhưng chú ý theo dõi điện giải để bù cho bệnh nhân *Điều trị ngoại khoa -Mổ sửa van , khâu hẹp các mép van , nhất là trong trường hợp do giãn ,thũng . -Thay van bằng van nhân tạo hay van sinhh học .Chú ý cjo bệnh nhân dung thuốc chống đông Santro, theo dõi chỉ so INR luôn khoảng 1,5-3, nếu trên 3 tăng đông máu .

Bài 4: VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH
1. Yếu tố nguy cơ: -Tuổi >=55 , động mạch giảm khả năng đàn hồi, cứng động mạch do quá trình lão hóa , đây là một trong những yếu tố VXDM. -Giới tính: Nam giới tỉ lệ mắc cao hơn nữ nhưng đến tuổi tiền mãn kinh thì tỉ lệ mắc bằng nhau . -Yếu tố di truyền và gia đình : đang nghiên cứu nhưng thực tế đối với bệnh nhân VXDM có nhiều gia đình có nhiều thế hệ bị VXDM .-Tăng HA >= 140/90 mmHg lâu ngày kéo dài =>VXDM phát sinh -Chỉ số BMI : BMI >=30 -Tăng lipid máu : tăng cholesteron >=5,5 mmo/l , tăng triglyceride >=2,3 mmol/l -Tăng glucose máu lúc đói ( 6,1-6,9 mmol/l ) , rối loạn dung nạp glucose máu , đái tháo đường tuyp nhất là tuyp II ( glucose lúc đói >=7mmol/l hoặc sau khi làm nghiệm pháp dung nạp glucose máu >=11mmol/l) -Ít hoạt động thể dục : làm ở cơ quan , trí óc , văn phòng 6-8 h / ngày…-Căng thẳng thần kinh , tâm lý -Ăn mặn : bình thường 2-6g muối , nhạt < 2g muối ,mặn > 6g muối / ngày =>ion Na+ => tăng giữ nước => tăng huyết áp .
26

107- Dược 11

Thực tế nhiều người ăn mặn ko tăng huyết áp do tăng độ nhạy thụ cảm thể cảm nhận muối -Tăng nồng độ acid uric máu .

2. Cơ chế bệnh sinh: Vì nguyên nhân gây bệnh chưa rõ nguyên nhân nên cơ chế gây bện chỉ là những giả thuyết -Tổn thương thành động mạch : viêm , chấn , thương , tăng HA => tăng tốc độ dòng chảy -Đại thực bào đơn nhân : thường là trên màng tế bào có các tiểu phân gắn lipid khi tế bào bị tổn thương đại thực bào xâm nhập vào đến lớp áo giữa của động mạch , tế bào bị hoại tử để lại nhiều những tiểu phân lipid đại diện là cholesteron . -Giả thuyết đơn dòng : tai nơi tổn thương của động mạch sản sinh ra chất chống lại chính mình . -Giảm hoạt tính của enzyme lipase -Rối loạn chức năng tế bào lớp nội mạc động mạch +Tăng tiết các yếu tố gây co mạch +Giảm tiết các yếu tố gây giãn mạch . -Gỉa thuyết về ty lạp thể : ty lạp thể tiết men gây tổn thương thành động mạch trên cơ sở phát triển VXDM -Giả thuyết về lipid : như: +Nhân của mảng VXDM là cholesteron + Người có nồng độ cholesteron > 6mmol/l …………………………………………… -Ngoài ra còn một số giả thuyêt nữa nhưng tính thuyết phục ko cao . Kết luận : ĐM tổn thương => ĐTB xuyên mạch vào lớp áo giữa của thành ĐM mang tiểu phân lipid (cholesteron ) tích tụ , tập trung .Sau đó tổn thương MTB => TB chết để lại dải lipid > Tại đây các lien cầu , hồng cầu , bạch cầu , quá trình đông máu , sự lắng đọng ion Ca2+ tạo màng bao bọc mảng vữa xơ =>tiết enzymphas hủy màng
27

mù do tổn thuongr võng mạc -Chẩn đoán : soi đay mắt * VXDM cảnh -Hay gặp ở ĐMC chung . ĐMC trong . chụp não cắt lớp … *VXDM mắt : -Rối loạn thị lực . hẹp nhẹ <70%đường kính ko gây triệu chứn lâm sàng . Biểu hiện lâm sàng: *VXDM não -gặp ở ĐM não giữa -Giai đoạn đầu chỉ là rối loạn chức năng hưng phấn và ức chế thiếu máu não -Giai đoạn sau có nhũng cơn thiếu máu thoáng qua -Nặng : tắc mach não gây đột quỵ thiếu máu => liệt . hẹp > 70% mới có : thiếu máu não=hoa mắt chóng mặt . 3. tử vong…. chụp ĐMC *VXDM mạc treo 28 . -Chẩn doán : siêu âm xuyên sọ .107. hôn mê. 4.Dược 11 => màng vữa xơ vỡ nứt =>kích hoạt quá trình đông máu tạo thành những cục máu dông . nhức đầu … -Chẩn đoán : siêu âm . Mô bệnh học: Có 8 mức độ -Mức độ 1 : TB có bọt -Mức độ 2 : Dải mỡ và TB có bọt -Mức độ 3 : dải mỡ nằm ngoài TB số lượng ít -Mức độ 4 : dải mỡ nằm ngoài TB số lượng nhiều -Mức độ 5 : tổn thương sợi . tạo màng lớp vỏ bọc nhân là lipid -Mức độ 6 : Mảng vữa xơ có huyết khối hoặc xuất huyết -Mức độ 7 : Vôi hóa do lắng đọng calci -Mứ độ 8 : Lipid của mảng vữa xơ được thay băng chất tạo keo. chụp ĐM não .

điều trị góp phần làm chậm quá trình bệnh .107. giảm biến chứng hạn chế tổn thương do các biến chứng… -Loại trừ các yếu tố tác động xấu : hút thuốc . chụp ĐMV là chẩn đoán quyết định . chụp ĐM cảnh quang 5. ĐM kheo … _Biểu hiện : cơ đau cách hồi . lipitor 10mg x 1-2v /ngày . ĐM dùi nông hay sâu . *VXDM thận -Gây hẹp ĐM thận => tăng HA kèm suy thận -Chẩn đoán : siêu âm . -Chẩn đoán : dựa lâm sàng . siêu âm mạch … *VXDM chi dưới -Gặp VXDM đùi chung . ăn kiêng . tác dụng liệu pháp . 29 .Dược 11 -VXDM trên . thượng vị => thiếu máu . về sau hoại tử đầu chi . Điều trị: Chưa rõ nguyên nhân nên ko điều trị khỏ được . ĐM chày . dưới . uống rượu . * VXDM chủ -Vữa xơ ở giai đoạn gần hoạc xa => phình/phình bóc tách => vỡ ĐM chủ = >đột tử -Chẩn doán : chụp X-quang . điều trị tăng huyết áp . ĐM mác .300 mg/ngày … +Nhóm statin : zocor. loét . rôi loạn chức năng vùng nuôi dưỡng tương ứng . tăng lipid máu . chụp ĐM thân cản quang *VXDM vành -Hay gặp ĐM vành trái =>hẹp ĐMV => thiếu máu ĐMV=> cơn đau thắt ngực . tránh nứt vỡ mảng vữa .200. thủng . điều trị đái tháo đường… -Dùng các thuôc hạ mỡ máu : dùng phổ biến 2 nhóm +Nhóm fibrates : lopid 300mg x1v/ngày . hình thành cục máu đông => gây tắc mạch => nhồi máu cơ tim . -Dùng thuốc giãn mạch +Đáng chú ý là nhóm chẹn dòng calci như amlordipin 5-10mg x 1v /ngày . có khi phải cắt cụt -Chẩn doán : siêu âm Doppler.=> tác dụng ổn định mảng vữa xơ . diện tim đồ . xạ hình tim. lipanthyl 100.

+ nhịp chậm xoang do hội chứng yếu nút xoang hoặc ko điều trị được = thuốc thì phải kích thích tim nhờ đặt máy tạo nhịp tim. nhồi máu cơ tim. Bài 5: CHẨN ĐOÁN – ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ RỐI LOẠN NHỊP TIM 1. -Thuốc ức chế kết tiểu cầu +Đai diện : Ápirin đối với dự phong cấp I . do thuốc như: chẹn thụ cảm thể β giao cảm. ngất. diều trị ngoại khoa bằng biện pháp can thiệp như đặt giá đỡ. . digitalis.Dược 11 +Đối với bệnh nhân đái tháo đường nên dung thuốc giãn mạch ức chế men chuyển dạng angiotensin có tác dụng bảo vệ thành mạch . isuprel.điều trị: +hủy phó giao cảm: Atropin.107. hội chứng yếu nút xoang. cắt cụt chi hoai tử do thiếu máu. Hưng phấn giao cảm: ephedrine 0. uống kéo dài nếu ko có chống chỉ định . bệnh lý: <60ck/1ph (<50ck/1ph) . -Ngoài ra : điều trị = phương pháp đông y . Nhịp chậm xoang: .ng/nhân: cường phó giao cảm. -Các biện pháp kết hợp các Phương pháp trên .viên/ống (1/2. noradrenalin. lấy bỏ VXDM . + Ngoài ra còn nhiều nhóm khác có thể dung dơn độc hoặc kết hợp Aspirin như: dipyridamol 400mg/ngay .01mg ×2-3v/ ngày +nhịp châm xoang do tăng cảm xoang động mạch cảnh gây ngất thì điều trị = phẫu thuật cắt tiểu thể xoang động mạch cảnh.triệu chứng:đau ngực . 30 .giãn đồng tử Ld:1-2mg/ngày. choáng váng. vật lý trị liệu.chống quá trình tái cấu trú thành động mạch như coversyl 4mgx 1v/ngày. y học dân tộc ..bình thường: 60-99ck/ 1ph. quinidin…. Tiêm thử 1mg atropin/ tĩnh mạch : ktra đáp ứng thuốc +thuốc giao cảm: adrenalin. phẫu thuật . lịm nếu kéo dài dẫn đến suy tim . ticlopidine 250 mg x 2 lần /ngày .1/4mg) gây khô miệng . +Dự phòng cấp II : bệnh nhân có triệu chứng do tắc mạch => Ápirin 325mg /ngày . clopidogrel 75mg/ngày… -Chú ý những thuốc dự phòng VXDM ức chế kết dinh tiểu cầu đều pải uống hang ngày và kéo dài .

tiêm nhắc lại sau 15-30ph Tiêm TM dưới đòn Tiêm vào khí quản ( liều gấp đôi). chỉ ngừng thuốc khi tái phát rung nhĩ.bệnh lý. bệnh van ĐMC…. suy tim nặng do NMCT. tử vong.. bệnh van 2 lá.propanolol (40-80g/ngày) Chú ý td phụ của nhóm này: hen PQ. verapamil. ngộ độc rượu . -đ/trị: +đ/trị ng/nhân gây nhịp xoang nhanh +tiến hành nghiệm pháp cường phó giao cảm +thuốc: seduxen 5-10g/ngày tùy theo tần số nhịp Nhóm thuốc chẹn thụ cảm thể β giao cảm như. basedow…. +đ/trị: adrenalin 1mg-2-3 ống/l. hà hơi thổi ngạt (bóp Mask) +đặt nội khí quản. 4.107. loét DD-HTT.Rung thất: . +dung thuốc: digitalis. khó thở. -tr/chứng: mất ý thức đột ngột Mất mạch lớn . ko đồng bộ do những ổ lạc vị trí trong trong thất phát xung động loạn xạ gây ra. Nhịp xoang nhanh. -tr/chứng: hồi hộp.Dược 11 2. nhồi máu cơ tim cấp. phổi . mất mạch ...là tình trạng từng vùng cơ thất rung lên.não HA=0 -cấp cứu đ/trị: + th/hiện các bước c/cứu ngừng tuần hoàn: lấy bỏ dị vật trong miệng. khó thở. -đ/trị: +đ/trị bệnh gây ra cơn rung nhĩ cấp tính: v/phổi. đau tức vùng trước tim. Biên độ sóng R ko đều nhau.trẻ em. khai thong dường thở.. đánh trống ngực. sintrom ). 31 .. tê tay chân. Xhiện các sóng f nhỏ (frilation-rung) Khoảng cách RR ko đều nhau. cấp cứu ngừng tim . Hậu quả là tim mất chức năng “ bơm” máu. đánh trống ngực . -tr/ chứng: hồi hộp .Rung nhĩ -là tình trạng từng bó sợi co bóp ko đồng thời do những xung động kích thích bệnh lý khác nhau về hướng. >100ck/1ph –ng lớn >120ck/1ph. +ép tim: 80-100l/1ph. sốt .biên độ…. mất ý thức . disopyramid. +đ/trị thuốc chống đông máu để dự phòng tắc mạch: thuốc kháng vit K( warfarin. hẹp lỗ van 2 lá. propafenon… +đảo nhịp = pp sốc điện khi về nhịp xoang thì dung 1 trong số thuốc trên để duy trì nhịp xoang. Tim ngừng đập . cường chức năng tuyến giáp. -ng/nhân: cường thần kinh giao cảm. sốc. HA thấp… 3. bệnh tim bẩm sinh…. bệnh cơ tim tiên phát. . nhiễm khuẩn. bệnh van tim. NMCT cấp. -ng/nhân:nhiễm khuẩn cấp tính. các bó sợi cơ thất co bóp khác nhau. -ng/nhân:hầu hết gặp ở những người có bệnh tim nặng . tgian .

rối loạn quá trình tạo xung động(rói loạn nút xoang): nhịp xoang nhanh hay chậm. *rối loạn nhịp trên thất: ngoại tâm thu nhĩ Cuồng nhĩ Rung nhĩ Nhịp nhanh nhĩ. sau phẫu thuật tim…. +những người bị blốc trong thất mà có bệnh tim thường bị choáng váng.. . ngất. duy trì nhịp xoang 60-80ck01ph. bệnh van ĐMC . Blốc tim: -là những rối loạn tạo thành xung động hay dẫn truyền xung động từ nút xoang đến mạng lưới Purkinje.1 ngừng xoang: là khi nút xoang ngừng phát nhịp trong khoảng tgian ngắn -LS: phụ thuộc vào từng tgian ngừng xoang dài hay ngắn : hồi hộp đánh trống ngực .thất: chia 3 độ .lịm hay tử vong do vô tâm thu.01×2-6v/ngày +isuprel 1-2mg (1-2v/ngày) ngạm dưới lưỡi +đặt máy tạo nhịp 5. *rối loạn nút xoang: HC nút xoang bệnh lý HC quá mẫn xoang cảnh. thường gây ngất . 5. -Đ/trị: + đ/trị ng/nhan gây ra ngừng xoang + atropine ¼ mg-2mg /ngày.2. blốc trong thất…. nhịp thất thường b/hiện = phức bộ QRST có tần số chậm 30-40ck/ph. tăng HA.. thấp tim.blốc trong thất .Dược 11 5.thất.độ 2 -độ 3: nhịp nhĩ .Rối loạn quá trình dẫn truyền xung động:blốc xoang nhĩ. hội chứng quá kích thích dẫn truyền sớm…. .107. thiếu máu cơ tim cục bộ . . 5. blốc nhĩ. -ng/nh:cường phó g/cảm. . ngoại tâm thu.LS: + blốc nhánh phải bó His có thể gặp ở người b/thường + blốc nhánh trái bó His chỉ gặp ở những người bị bệnh tim. + ephedrine 0. bệnh tim-phổi mạn tính . .. lim . + bệnh NMCT cấp tính.tr/chứng và đ/trị giống nhịp chậm xoang.. cuồng động và rung…. -gồm : ngừng xoang Blốc nhĩ –thất Blốc trong thất. -Đ/trị :giống như đ/trị bloc nhĩ –thất. +nhữn b/nhân có nhiều blốc tim kết hợp thì có tiên lượng nặng.. Bài 6: ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM 1. nhịp nhanh bộ nối kịch phát 32 .ng/nh: + bệnh tim bẩm sinh.độ 1: PQ>=20 s .độ 2-3 là những rối loạn nhịp tim nặng . đột tử.3. viêm cơ tim.phân loại rối loạn nhịp tim: Dựa vào cơ chế bệnh sinh của rối loạn nhịp tim chia 3 nhóm: .blốc nhĩ.. tắc ĐMP cấp. viêm cơ tim…. bệnh van tim.Rối loạn hỗn hợp(kết hợp giữa rối loạn tạo thành xung động và dẫn truyền xung động): phân ly nhĩ –thất.

thất trái giãn ra dần làm suy tim trái hở van nặng hơn. Trong thì tâm trương máu từ nhĩ trái về thất trái nhiều làm tăng V thất trái cuối tâm trương. . MMP nhưng ko nặng = hẹp van 2 lá. đứt dây chằng.. 33 . giảm hoạt tính nút xoang.rung thất Xoắn đỉnh. +thuốc làm giảm Vmax ở tần số tim nhanh:lidocain (IM hoặc IV).diều trị = pp ngoại khoa :cắt bỏ phần phình tim.ứ máu nhĩ trái làm tăng áp lực ĐMP. *1 số thuốc ko xếp vào bảng này nhưng có tác dụng điều trị loạn nhịp :digitalis.3. Blốc nhánh phải. Máu dội ngược về nhĩ trái trong thì tâm thu gây ứ máu. ng/nh: +thấp tim: ng/nh hang đầu +RL cấu trúc van: sa van. 2. cắt các đường dẫn truyền tắt. giảm vận tốc dẫn truyền nhĩ. mexiletin……… +thuốc làm giảm Vmax ở tần số tim bthường: propafenon… *nhóm 2: thuốc chống giao cảm.ức chế thụ thể giao cảm β.k/niệm: là t/trạng van 2 lá đóng ko kín trong thì tâm thu làm cho 1 lượng máu phụt ngược trở lại từ thất trái về nhĩ trái trong thì tâm thu. adrenalin.1. TMP...SL bệnh: . nhánh trái& blốc phân nhánh. phenytoin.isupren. máy tạo nhịp tim.2g.sedacorone) viên.3.... noradrenalin.điều trị = thuốc : bảng phân loại thuốc của Vaughan-Williams *Nhóm1:nhóm chẹn dòng Na+(thuốc làm giảm vận tốc cực đại của giai đoạn khử cực do ức chế dòng Na+ vaò) +thuốc làm giảm Vmax ở tất cả các tần số tim:quinidin. procainamid.NMCT .2.phương pháp điều trị rồi loạn nhịp tim.ống:0..2. 2. 3. thiếu máu cơ tim cục bộ +bệnh cơ tim thể giãn +thoái hóa van +bệnh tim bẩm sinh: van 2 lá hình dù +chấn thương :rách lá van . *blốc tim: blốc nhĩ thất độ 1.107. thủng lá van.điều trị =điện : sốc điện .nhịp tự thất.thất: +propanolol:chẹn β (β1&β2) +metoprolol: chẹn β1 +atenolol.hở van 2 lá phụ thuộc vào k/thước lỗ hở và độ chênh áp giữa nhĩ trái và thất trái.. Bài 7: HỞ VAN HAI LÁ 1. 2. 2.Dược 11 HC kích thích sớm *rối loạn nhịp thất: ngoại tâm thu thất Nhịp nhanh thất Cuồng thất. atropin.0.. 2. *nhóm 3: các thuốc kéo dài tgian điện thế hoạt động tế bào( chẹn kênh K+ ra ngoài tế bào):Amiodarone(cordarone.15g *nhóm4: thuốc chẹn dòng Ca+( giảm dẫn truyền & tăng thời kỳ trơ) +nifedipine +diltiazem.

hẹp lỗ van ĐMC .1.Dược 11 4. Biến chứng: viêm màng trong tim do nhiễm khuẩn Phù phổi cấp. phù phổi cấp. dây chằng 6. Cận LS: .Đ/trị ngoại khoa: chỉ định phẫu thuật dựa vào mức độ hở van.LS 4. tr/chứng cơ năng . mức độ suy tim trái. 4. đập nẩy Nghe tim: T1 mờ. Tắc mạch Suy tim trái trước rồi suy tim toàn bộ. Điều trị : 8. giảm chức năng tâm thu thất trái sd them lợi tiểu và digitalis. Chẩn đoán phân biệt :đ/biệt là dựa vào s/âm tim Doppler . T2 đanh tách đôi Tiếng thổi tâm thu chiếm toàn bộ thì tâm thu 5.van 2 lá gồm: lá van trước và sau . . 8.1.phẫu thuật thay van( van cơ học hay sinh học) : sau thay van dung thuốc chống đông kéo dài (sintrom 1mg/ngày) Bài 8: HẸP VAN HAI LÁ 1.X_quang tim-phổi .107.Điện tim đồ .Siêu âm tim: quyết định giúp đ/giá t/trạng van. Đ/trị nội khoa: -thuốc giảm hậu gánh làm giảm gánh nặng cho tim trái và giảm lượng máu phụt ngược : sd thuốc ƯC men chuyển và giãn mạch nếu HA cho phép Coversyl 4mg -1/2-1v/ng hoặc zestril 5mg – ½-1v /ng hoặc hydralazin 25mg 1v/ngày . vòng van. k/niệm: -van 2 lá nằm giữa nhĩ trái và thất trái giúp máu đi theo 1 hướng từ nhĩ trái xuống thất trái .lệch sang trái. TM cổ nổi căng . tr/ch cơ năng: mệt mỏi hồi hộp trống ngực. 7. khâu lỗ thủng.khi có suy tim rõ . dưới van là tổ chức trụ cơ và dây chằng.thuốc ƯC thụ thể β1 liều thấp: betaloc 50mg-1/2-1v/ngày .2. bội nhiễm phổi Rung nhĩ &các RL nhịp khác. khi Svan <4cm2 là hẹp. tr/ch thực thể: mỏm tim đập mạnh .hở van 3 lá . -BT: Svan mở thì tâm trương= 4-6cm2. khó thở khi gắng sức Ho về đêm Khó thở về đêm.thông liên thất 8. có thể có hen tim. -phẫu thuật sửa van & dây chằng: khâu hẹp vòng van.2. 34 . khâu vùi bớt dây chằng.

siêu âm 2D. siêu âm Doppler + siêu âm 2D: đo Svan để biết mức độ hẹp Hẹp nhẹ: 2. ĐMP gây khó thở đ/biệt khi gắng sức. khó thở về đêm và khi gắng sức.Dược 11 2. cận LS: Điện tâm đồ Xquang Siêu âm tim: siêu âm TM . nghẹn( nhí trái giãn chèn vào thực quản và tkinh) . 1 số ko có tiền sử thấp rõ ràng ( thấp thế ẩn).(do ứ trệ t/hoàn máu) . vôi hóa hoàn toàn lá van và vồng van thì ko nghe thấy. tách đôi ở lien sườn 3 cạnh ức trái .5-4 cm2 Hẹp vừa: 2. Nếu có hở van 2 lá kết hợp thì tr/chứng này ko rõ nữa. thoái hóa van… 3. . tắc mạch chi…gây cơn đau dữ dội cấp tính( tr/chứng do tắc mạch) tr/chứng thực thể . .5cm2 Hẹp khít: <1.3. ho ra máu .phần lớn là do hậu quả của thấp tim.Rùng tâm trương ở mỏm.người gày mệt mỏi .khi hẹp : máu ứ ở nhĩ trái làm tăng áp lực nhĩ trái . rung nhĩ) . nghe rõ khi nghiêng trái: tr/chứng hay gặp tuy nhiên trong: hẹp hình phễu lỗ van 2 lá.Tiếng thổi tiền tâm thu . tắc mạch 5. 4. . -ứ máu nhĩ trái làm nhĩ trái giãn gây thoái hóa cơ nhĩ .T2 đanh. tắc mạch.5-1. SL bệnh: -BT: chênh áp qua van 2 lá là 4-5 mmHg tạo đ/kiện cho máu từ nhĩ trái xuống thất trái. .Clắc mở van 2 lá:là tr/chứng q/trọng khi có hẹp khít lỗ van 2 lá. . rung nhĩ. ng/nhân: . . nuốt khó. .Tr/chứng loạn nhịp tim. LS: Tr/chứng cơ năng: .áp lực ĐMP tăng tim phải tăng cường co bóp đâỷ máu về phổi dần sẽ suy tim phải.đau ngực hồi hộp đánh trống ngực( do thiếu máu vành.đột quị não.bẩm sinh: van 2 lá hình dù.T1 đanh ở mỏm .ho nhiều về đêm.khàn tiếng.107. tạo cơ sở hình thành cục máu đông .Có thể nghe tiếng thổi tâm thu ở mũi ức hay tiếng thổi tâm trương ở lien sườn 2.5 cm2 Hẹp rất khít: <1cm2 + siêu âm Doppler: đo chênh áp qua van biết mức độ hẹp Mức chênh áp tối đa qua van 5-10mmHg 35 Mức độ hẹp lỗ van 2 lá Hẹp nhẹ .

chống đông máu. Điều trị ngoại khoa: . 36 . hypothiazid.nong bóng qua da . nguyên tắc: đ/trị ng/nhân gây hẹp đ/trị thấp tim & dự phòng thấp tim tái phát đ/trị tại chỗ hẹp( thay van .sd thuốc cường tim: digitalis chỉ sd khi có rung nhĩ .u nhầy nhĩ trái .phẫu thuật sửa chữa tạo hình van .Điều trị 8. các biến chứng chế độ sh lao động phù hợp với từng bnhan.hẹp lỗ van 3 lá .biến chứng cấp tính lquan đến rối loạn huyết động . sốc điện 8.dung thuốc chẹn β g/cảm đ/trị nhịp tim nhanh trong hẹp lỗ van 2 lá( betaloc.Viêm phế quản cấp: viêm niêm mạc phế quản. A3 Bài 1: MỘT SỐ BỆNH HÔ HẤP. RL nhịp để kéo dài c/sống cho b/nhân.phẫu thuật thay van Dù nong van hay thay van thì vẫn cần k/hợp với đ/trị nội khoa dự phòng thấp tim tái phát.Dược 11 Hẹp TB Hẹp nặng 10-15mmHg >15mmHg 6.bệnh cơ tim phì đại 7. Chẩn đoán phân biệt: phải dựa vào siêu âm tim để p/biệt với: . tăng áp lực ĐMP Thuốc lợi tiểu: lasix. .thuốc lợi tiểu & nitrat sd khi suy tim phải.3. fraxiparin.đ/trị rối loạn nhịp = thuốc . 8. concor) .biến chứng lquan đến rối loạn nhịp tim .107.đ/trị tắc mạch: dự phòng = heparin. Sau viêm không để lại di chứng. dopamin) . nong van) đ/trị suy tim. (bsung đủ K+ tránh ha kali máu) . 1. sintrom. aspirin. ăn nhạt . Biến chứng : 4 nhóm biến chứng: .hở van ĐMC nặng . Điều trị nội khoa:hạn chế lao động gắng sức. HA thấp sd nhóm amyl cường tim( heptamyl. thúc đẩy quá trình chết tự nhiên của niêm mạc phế quản.2.biến chứng lquan đến nhiễm khuẩn 8.1.biến chứng lquan đến tắc mạch .suy tim phải .nong van 2 lá kín =tay .

phá hủy phế quản gây nn bệnh khí phế thũng. Tràn khí màng phổi: do thủng phổi( do khí phế thũng…) khí tràn ra ngoài. . 3. Viêm phế quản mạn: viêm phá hủy các lớp cơ. niêm mạc dần dần bị teo đét bộc lộ nút thần kinh. 3. 8.Tổn thương nhiều ở 2 phổi nên gây khó thở. háo chất. → gây viêm nhiễm. 6. 2.Sau đại dịch HIV. Bệnh này lây qua đường hô hấp. Ho khạc mỗi năm 3 tháng trở lên.không dùng với người mới mắc.COPD: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: viêm phế quản và khí phế thũng khi có rối loạn tắc nghẽn không hồi phục.Điều trị lao có hai phác đồ: điều trị lao mới và điều trị lao tái phát. bệnh nhân không thở được. Giãn phế quản gây phá hủy mạch máu → ho ra máu.107.Viêm phổi bệnh viện: bệnh nhân nằm ở bệnh viên(> 72h) bị mắc viêm phổi. .2 năm liên tiếp trở lên.Tỷ lệ mắc lao hiện nay cao(Việt Nam đứng thứ 13 trong 22 nước có số bệnh nhân lao cao trên toàn cầu).Chẩn đaons lao là vấn đề rât khó. . . có biến chứng(ho ra máu. .Tình hình lao ở Việt Nam: .amip. rối loạn hoạt động dung mao.Tình trạng lao kháng thuốc ngày càng tăng. lao phổi: do vi trùng lao gây tổn thương mạn tính phổi. Tràn dịch màng phổi: do lao. Apxe phổi: sự hoại tử phổi.trẻ em…). lao phát triển nhiều. suy kiệt). viêm mạn tính lâu ngày… . 1.Chương trình chống lao chỉ đạt hiệu quả 85%.Ho ra máu đỏ tươi có đuôi khái huyết(số lượng giảm nhưng màu máu tăng dần).Sốt về chiều.liên cầu. viêm phé quản mạn. 9. 5. 10. sụn. Lâm sàng: .Dược 11 2. +Ức chế đại thực bào. Giãn phế quản: Giãn không hồi phục các phế quản có sụn. . . 7. Ung thư phế quản: bệnh do nhiều cơ chế : virus. chèn ép phổi gây tắc thở. giãn phế quản. +Các chất trong thuốc lá gây đột biến các tế bào phế quản → Ung thư phổi nguyên phát. ung thư… làm tăng tiết dịch ở lá thành giam hấp thu dich ở lá tạng gây chèn ép phổi.Thuôc lá: +gây ức chế các dung mao.Tuyến nhầy bị kích thích → bệnh nhân thường hay ho khạc (ho khô: ho ra máu hoặc ho ướt: khạc nhổ đờm ) . Hen phế quản: Sự co thắt cơ trơn phế quản do sự tăng kích thích của đường thở(muốn chữa hen phải điều trị viêm phế quản mạn).phế cầu. Các phương pháp chẩn đoán lao: 37 . kháng thể trong đường hô hấp. Bài 2: LAO. Viêm phổi: có 2 loại: .Ho khạc đờm trên 2 tuần.Viêm phổi cộng đồng: tất cả các bệnh viêm phổi mắc ngoài bệnh viện(nguyên nhân do tụ cầu.virus…) . co thắt cơ trơn phế quản.Thuốc điều trị: corticoid(không nên lạm dụng.Khi có các kích thích nhẹ gây ho. Nguyên nhân: vi khuẩn. 4. . 11.Ran nổ rải rác nhất là ở nửa trên hai phổi. .

Điều trị lao: 4. . + Vôi hóa: trong lao cũ. nốt nhỏ. màng hạt dịch khớp…) → xét nghiệm tế bào học → xác định sự có mặt các thành phần của nang lao riêng rẽ →gợi ý chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt. triệu chứng thực thể…) của bệnh nhân.Xét nghiệm mô bệnh: có giá trị quyết định chẩn đoán .1. phế quản…): bệnh phẩm → chẩn đoán mô bệnh →nang lao(thành phần: hoại tử bã đậu ở giữa. + Vi khuẩn lao kháng cồn và kháng acid(AFB: acid fast bacilli). phương pháp này có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đối cao.Nội soi: phế quản. ngoài cùng là các lympho bào ) → quyết định chẩn đoán lao. + Sinh thiết(phổi.1 Mục đích: . kỹ thuật PCR(có thể gây dương tính giả: độ nhạy: 100%. + Tổn thương xơ: trong tổn thương lao thường có xơ hóa.1 Mục đích và nguyên tắc: 4. + Điều trị thử lao: mạnh. màng phổi. phản ứng chậm. 4. cấy trong môi trường đồng vị C14 sau 14 ngày mọc. triệu chứng cơ năng. di chứng lao ổn định. . đã phẫu thuật cắt dạ dày…).Chẩn đoán bằng X – Quang : mang tính định hướng.Điều trị thử: biện pháp cuối cùng khi các biện pháp trên không có hiệu quả. → tổn thương không hết: điều trị thử. lao chim.Thăm dò miễn dịch: + Test tuberculin: phản ứng mantose. màng phổi.2 Nguyên tắc điều trị: 38 . phương pháp tiêm truyền động vật(dùng trong phòng thí nghiệm). + Tổn thương thâm nhiễm. Cấy trong môi trường thông thường sau 2 tháng mới mọc. + Vi trùng lao gồm 3 loại: lao bò. . .Dược 11 . phương pháp thuần nhất. lao người. tủy. nốt lớn. dùng corticoid kéo dài. + ELISA(enzyme linked immuno sorbent assay ): dùng kháng nguyên BK để phát hiện kháng thể kháng lao trong huyết thanh hoặc dịch não tủy của bệnh nhân lao. những nguy cơ mắc lao(tiểu đường. . . xung quanh có các tế bào bán liền và các tế bào khổng lồ Langhans. cấy BK hệ thống. + Phương pháp thực hiện: soi trực tiếp. . nuôi cấy. 4.Chẩn đoán bằng lâm sàng: hỏi. Dùng kháng sinh sau 5 – 7 ngày chụp X – Quang → tổn thương hết: điều trị viêm phổi. có dấu hiệu tổn thương sau: + Tổn thương nốt: hạt kê. độ đặc hiệu: 50%). đủ thời gian(ít nhất là 1 tháng) → chụp X – Quang tổn thương gần như đứng im. màng bụng. hỏi bệnh sử(các triệu chứng toàn thân gợi ý cho hội chứng nhiễm độc. thanh quản.Chẩn đoán bằng vi sinh: tìm thấy vi trùng lao trong đờm(BK). + Nguyên lý: điều trị theo hướng khỏi nhanh. + Tổn thương hang.Dập tắt các nguồn lây vi khuẩn lao cho cộng đồng.107. lao mạm tính. hạn chế các biến chứng và hạn chế tử vong. thanh quản …Qua nội soi thầy thuốc có thể thấy rõ tổn thương trong các cơ quan này.1. tiêm vào tay sau 48 – 72h đọc kết quả. + Chọc hút dịch nơi tổn thương( hạch.Tiêu diệt hêt khuẩn lao trong tổn thương để khỏi bệnh và tránh tái phát. khám. làm giảm tỷ lệ nhiễm lao hàng năm và giảm số bệnh nhân lao mới mắc lao hàng năm tiến tới thanh toán bệnh lao.

biệt dược : rimifon. ethambutol… + loại thứ yếu: PAS.hàm lượng: viên 0.2 Các thuốc điều trị lao: 4.107. steptomycin… + Loại ngưng khuẩn: ethambutol… 4.5g. hôn mê gan… + nhẹ : có hội chứng da. phân đỏ.biệt dược: myambutol. . . pyrazinamid… + Loại diệt khuẩn: isoniazid. rifampicin. . 4.2 Các thuốc hay sử dụng: * Isoniazid (H): . 39 . dexambutol…là thuốc kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn.Mỗi loại thuốc phải dùng đúng liếu. 0. .là thuốc diệt khuẩn và triệt khuẩn ở môi trường toan và ở nội bào. . rối loạn tiêu hóa… * Ethambutol (E) : .liều lượng: liều dùng hàng ngày và liều dùng ngăt quãng: 10mg/kg/24h.2. .Theo tác dụng: + loại chủ yếu: rifampicin.3g Loại phối hợp với isoniazid(RH) : 0. rimicid…thuốc diệt khuẩn mạnh ở ngoại bào và nội bào.Theo hoạt tính chồng lao: + Loại triệt khuẩn.tác dụng phụ: + mồ hôi đỏ. 0. . rifadin…diệt khuẩn. . đau khớp… + nhẹ: nổi ban. viêm thần kinh ngoại vi(cần phối hợp với vitamin B6).biệt dược:rimactan.liều lượng: +hàng ngày: 5mg/kg/24h +ngắt quãng: 12 – 15 mg/kg/24h. + liều ngắt quãng: 50mg/kg/24h. kanamycin… .0. loạn dưỡng… * Rifampicin (R): .Dùng thuốc đúng giờ.Dùng thuốc đủ thời gian để tránh tái phát.1 .Dược 11 .Chú ý: trong quá trình điều trị phải thường xuyên kiểm tra chức năng gan. giai đoạn củng cố (4 – 6 tháng đối với lao mới và 6 – 9 tháng đối với lao cũ).15.tác dụng phụ: + nặng: viêm gan.ứ mật. hội chứng giả cúm… * Pyrazinamid (Z): .05.2. thận. đều đặn(ngày 1 lần trước bữa ăn trưa 2 h).liều lượng: + liều hàng ngày: 15 – 25 mg/kg/24h. . . triệt khuẩn ở nội và ngoại bào. sỏi thận. .1 Phân loại: . nước tiểu đỏ… + nặng: viêm gan.Điều trị theo 2 giai đoạn: giai đoạn tấn công(2 – 3 tháng).hàm lượng: viên 0.Điều trị phối hợp ít nhất từ 3 đến 4 thuốc. .25g.tác dụng phụ : viêm gan(nhất là khi phối hợp với rifampicin). có thể gây sốc. rối loạn tâm thần. . .hàn lượng: viên 0.Điều trị có kiểm soát. .15g. isoniazid… + loại hiệu quả tốt: streptomycin.

.kìm và diệt BK ở nồng độ cao.3. .Chỉ áp dụng trong lao cấp tính và một số thể lao đặc biệt: lao kê. . viêm gan… * Các thuốc khác: .hàm lượng: viên 0. sốc phản vệ.liều lượng: 15mg/kg/24h.2.liều lượng: + liều hàng ngày: 15 – 20mg/kg/24h.hàm lượng: 0. đầy bụng. .1 Hóa trị liệu ngắn hạn: 2SRHZ/6HE (4RH).Dược 11 . Người trên 45 tuổi nặng dưới 50kg: 0. . . lao cấp tính nặng. sau đó giảm dần liều. lao phổi bã đậu… . 5. độc với thận… + nhẹ: nổi ban.4g.hàm lượng: viên 250mg.3. Người già: 0.biệt dược: thuốc diệt khuẩn loại sinh sản nhanh ở ngoại bào. + liều ngắt quãng: 30 – 40mg/kg/24h.2 Điều trị lại hóa trị liệu ngắn hạn: 2SRHEZ/1RHZE/5R3H3E3 ↓ Một tuần dùng 3 ngày(2-4-6 hoặc 3-5-7) . 4.liều dùng: 150mg/kg/24h . theo dõi sát để phòng tâi biến và biến chứng của thuốc.Nhóm aminoglucozid: tác dụng phụ: rất độc với thần kinh số VIII và ồng thận.Tác dụng: chống viêm. loạn tiêu hóa. . hạn chế biến chứng và di chứng. Điều trị phẫu thuật: 40 . . đau khớp… * PAS( acid para amino salicylic). rối loạn tiêu hóa(50%). . viêm dạ dày.Liều lượng: 30 – 40mg/ngày.5g/24h.75g/24h. 0. 0.4 Corticoid trong điều trị lao: .tác dụng phụ: rối loạn tiêu hóa. lao tái phát. tê môi… * Ethionamid (ETH): .Nguyên tắc: dùng sớm. giảm vùng viêm không đặc hiệu để thuốc chống lao phát huy tác dụng. giảm thị lực.tác dụng phụ: viêm gan. dị ứng. .107.tác dụng phụ: gây viêm day thần kinh số VIII gây điếc.Thioacetazon (TB): tác dụng phụ: rối. viêm gan.Chỉ định: lao mới. .liều dùng: 10 – 15mg/kg/24h. lao bỏ trị… 4. . hẹp thị trường. chán ăn.tác dụng phụ: + nặng: viêm dây thần kinh thị giác. phối hợp với thuốc đặc trị.Cyclocerin: tác dụng phụ: độc tính và tai biến: rối loạn tiêu hóa và viêm dạ dày.25.5g.hàm lượng: thuốc tiêm lọ 1g. giảm tiểu cầu… . rối loạn tiền đình.kìm hãm sự phát triển của BK. rối loạn tiêu hóa… * Streptomycin (S): . . viêm gan… . ban đỏ.3 Phác đồ điều trị lao phổi: 4. lao nhiều cơ quan… 4.Chỉ định: thất bại sau hóa trị liệu ngắn hạn. .

vận động. cảm giác chi phối cho thân mình và tứ chi. hành não. dinh dưỡng. có tiếp xúc với nguồn lây. tích cực. số lượng nơron có bao nhiêu thì khi lón lên cũng có từng đó và nó chỉ chết đi. Chức năng: -TK là một hệ cơ quan có tính biệt hóa rất cao.thực vật. phối hợp các hoạt động bên trong và bên ngoài sao cho thống nhất. A4 Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH THẦN KINH I.Tiêm chủng BCG cho trẻ sơ sinh. Dự phòng lao phổi: .Bán cầu đại não: chia ra các thùy khác nhau.Dự phòng bằng thuốc INH cho: + Trẻ em dưới 3 tuổi có phản ứng Mantoux(+). bảo đảm cho cơ thể thích nghi và tồn tại trong MT. là trung khu cao cấp nhất của hệ TK điều khiển chức năng của các cơ quan bên dưới. 41 .Tủy sống: là nơi chứa các tế bào vận động.Thân não gồm: não giữa.Loại bỏ nguồn lây: cách ly bệnh nhân và điều trị sớm. cuống não. phản xạ. . .cầu não. 2. có tiếp xúc thường xuyên vời bệnh nhân lao. là nơi chứa các trung khu thực vật. VD:điển hình là các tế bào nơron Tk (chất xám):không bao giờ phân chia.Giải phẫu . + Người có phản ứng Mantoux(+).Chỉ định trong một số trường hợp: u lao> 1cm. -có chức năng thiết lập và điều hòa MQH giữa cơ thể với MT. khi trẻ sinh ra. . lao xơ hang kháng thuốc… 6.Đặc điểm giải phẫu-chức năng hệ thần kinh (TK) 1. chứa đường dẫn truyền đi từ vỏ não xuống đến tủy sống. .Dược 11 . thong qua cảm giác. điều hòa các hoạt động sống ngay trong cơ thể.107. cũng là nơi chứa các đường dẫn truyền đi từ vỏ não xuống đến tận cùng. dinh dưỡng.

Do virut như viêm não Nhật Bản B NT tủy sống như bệnh bại liệt. Các bệnh về rối loạn chức năng: . .1. là nơi thực hiện các chức năng của hệ tk. Thoái hóa.bệnh này hay gặp ở những người cao tuổi.Hôn mê nhiễm độc (các bon. nhất là các mao mạch (nếu tác động vào những mạch lớn dễ gây hạ huyết áp nên ít sd) . thường có chứa gốc tự do như các vitamin E.Nếu dạng cấp.5 Đau đầu: có thể do co thắt mạch máu não. 2. II.Chỉ định: sd các trg hợp thiểu năng tuần hoàn não. . chì. mô não cầu. nhiễm trùng(NT) TK . nặng bênh nhân có thể hôn mê và tử vong. bệnh béo phì. Điều trị tốn kém mà hồi phục cũng kém. Viêm tủy có thể do vi khuẩn hoặc do vỉut -Chấn thươnng hệ TK như chấn thương sọ não.Hệ Tk ngoại vi: gồm các dây TK. coban…) 2. Hay dùng như Vinpocetin.Hàng rào máu não: là vùng tiếp giáp giữa mạch máu và tế bào não.Các thuốc đtri bệnh TKTW 1. . thỉnh thoảng ngất hoặc co giật. Các bệnh của hệ ngoại vi cũng làm tê liệt chân tay. u tủy): đối với các khối u phát triển. kim loại nặng.xuất huyết. .107. Bệnh lý mạch máu não: Hay gặp nhất trong tai biến mạch máu não(đột quỵ não). tàn phế.1. giữa màng với não có lớp dịch não tủy đóng vai trò là tổ chức đệm.Các bệnh viêm. nhồi máu não (gây tắc mạch-> tế bào máu não thiếu oxy-> tổn thương não các mức độ). …(còn nữa) 2.Viêm não: do vi khuẩn như lao.Bệnh lý tâm thần (A6) . liên cầu.6. di truyền hệ TK: ưu tiên sd các thuốc chống lão hóa.có tiền sử huyết áp cao. Nhẹ có thể gây ra các thiếu sót tk như liệt.Các bệnh tổn thương thực thể 2. đc chỉ đạo từ trên xuống(từ hệ TKTW). phải sd vitamin liều cao.3.4.Đặc điểm một số bệnh về hệ tk 1. mất ngôn ngữ… -Ở người trẻ thường hay gặp nhất là dị dạng mạch máu não hay đau đầu. nuôi dưỡng cho não. hạn chế khả năng lao động.Màng não tủy: là nơi bảo vệ não. có thể dẫn đến tình trạng liệt. 2.C… 2. Điều trị. tử vong.2. Bài 2: CÁC THUỐC THƯỜNG DÙNG TRONG CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH 1. thiếu máu não cục bộ. nhồi máu não. nghiện rượu. Các thuốc tăng tuần hoàn máu não: phân theo cơ chế td * Làm giãn mạch não. 2.Các khối u(u não. ta phải tiến hành phẫu thuật và kết hợp điều trị nội khoa. Buflomedil 42 . tủy sống.Dược 11 . hay hút thuốc.

107. cocain. chấn thg sọ não.giúp bảo vệ tế bào Tk khi bị tổn thương. • Thuốc hưng thần: hưng phấn hệ tkTW . Tryhexi phenyl . .2.Ức chế thoái hóa biến màng (lipid màng) tế bào TK. nhẹ sd benzo diazepin (gây nghiện). tai biến mạch máu não. .Thuốc uống:Glycerin.Hướng thần(A6): chống hoang tưởng. VD: thuốc Lucidrin. sd cho các trg hợp sa sút trí tuệ. chấn thg. mất trí nhớ.Corticoid:có td chống phù não.Thuốc lợi tiể giảm tuần hoàn máu .Thuốc ngủ: Gardenal. bình thản. * Tăng độ biến dạng của hồng cầu( Giúp chui đc vào các mạch máu nhỏ để trao đổi oxy) VD: thuốc Buflomedil. viêm não. Ưc acetylcholine ở não VD: Artan. *Giảm độ nhớt của máu. chấn thương sọ não. tai biến mạch máu não. bệnh ký về ốc tai.Dược 11 . chống ảo giác. u. có bản chất là các chuỗi peptid.Trấn tĩnh.vật vã. viêm não. Chống chỉ định: không sd cho xuất huyết não. VD: Duxil *Giảm chuyển hóa Glucose và oxy (Giảm nhu cầu sd oxy của não): sd khi viêm não. Glycerol • Thuốc đtri bệnh Parkinson (bệnh run): .Thuốc bổ sung hệ dopamine: Levodopa 43 . hay sd là manitol(Thuốc lợi tiểu thẩm thấu). azeimer(hay quên) • Thuốc nhóm Citicolin . Seduxen(giúp trấn tĩnh.td lên hệ Polypeptid. chấn thương. . Các thuốc dinh dưỡng và bảo vệ tế bào TK • Thuốc Cerebrolysin:chiết suất từ não của lợn. tăng cường trí nhớ.Rotunda(ƯC TKTW và gây ngủ) sd chon ng bị rối loạn giấc ngủ.Thận trọng: xuất huyết não ở giai đoạn mới.động mạch võng mạc.Thuốc chống trầm cảm(1/4 d/số TG đã từng có giai đoạn bị trầm cảm) • Thuốc chống phù não: u não.Cấm sd vì gây nghiện nặng như heroin. giảm lo âu) Mạnh sd clomazin (Amilazin): sd cho người kích động. bệnh lý về mắt. giảm kết tập tiểu cầu ( tăng cung lượng tuần hoàn. rối loạn ngũ quan.tiền đình. thiếu oxy và bị các chất trung gian tấn công. gay ngủ mạnh. * Tăng lượng bão hòa oxy máu động mạch:thường sd trong các bệnh về thiếu máu não. máu loãng ra -> giảm độ nhớt):ƯD điều trị thiếu máu não VD: Ginkobiloba. • Thuốc có td an thần: . . Piracetam. Thuốc đc sd rộng rãi nhưng k nên lạm dụng. 1. .

nhiễm độc… Thuốc: Carbamazepin. Không sd cho bệnh nhân bị nhược cơ. giảm liền sẹo. thoát vị đĩa đệm).hạn chế cho người già. valproat Natri 2-Các thuốc đtri bly Tk ngoại vi 2.Chống co giật: kích thích hệ GABA ƯC Na+ ở vùng tế bào TK dẫn đến hưng phấn màng -> đtri động kinh.107. chống viêm.2. Myonal 2. chóng mặt. nhọt. 44 . co cơ cứng(nguyên nhân do chấn thg. răng…)hay đau do viêm -> sd thuốc cơ chế bệnh sinh. co giật do thiếu oxy. có thể sd dạng đơn độc hoặc phối hợp 2. chậm lớn ở trẻ em. hạ nhiệt: giảm đau lưng.5 Các vitamin nhóm B: tham gia vào quá trình tái tạo và chuyển hóa các màng myerin . 2. tăng đg máu. B12). viêm(tổn thg. nhóm thuốc kích thích Acetylcholin ngoại vi. chấn thg sau phẫu thuật nối dây tk) cod td kích thích Acetylchlin ở ngoại vi Thuốc galantamin. ƯC miễn dịch. chống phù não trong một số trường hợp. tá tràng. . hoa mắt . ƯCMD khác). các thoát vị đĩa đệm. Thuốc corticoid: sd khi viêm não. cấu véo.6 Thuốc đtri nhc cơ: có nhóm ƯC miễn dịch (corticoid. tế bào (B6. có thể gây loạn thần…) nên cần thận trọng trong sd. đau đầu. mắt.3 Thuốc giãn cơ vân: đtri đau lưng cấp.Dược 11 .4 Thuốc tăng dẫn truyền TK: sd cho những trg hợp tổn thg dây.sd sau ăn. tăng chuyển hóa lipid.Lưu ý: đây là một nhóm thuốc có rất nhiều td phụ(gây viêm loét đ. 2. bệnh lý Tk ngoại vi). bùng phát lao. . + Đau do tâm lý -> thuốc an thần 2.trẻ em Thuốc: Mydocalm. rễ TK.Đau có thể do:+ thụ thể (dạ đày.Td lên receptor dopamine: Trirastal • Thuốc chống co giật: . tổn thg đg dẫn truyền Tk -> sd thuốc giảm đau Tk +hỗn hợp(viêm và tổn thg dẫn truyền Tk)-> sd cả 2 loại thuốc. khớp.An thần . THA. Cơ chế: ƯC cung pxa ở tủy sống làm giãn cơ. đau dây Tk ngoại biên. đau cổ. viêm dây tk ngoại vi.1. (ƯC men cholinesterase-> phân hủy acetylcholin) ->td phụ: gây buồn nôn. vẹo cổ. + Tổn thương TK (đứt 1 dây tk. các vitamin hg TK.Thuốc giảm đau.đau bụng.

1. không bị tiêu diệt bởi tia cực tím.Định nghĩa: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là một hôị chứng bệnh lý gây ra do tác động của virus gây suy giảm miễn dịch trên người (HIV) làm cho cơ thể mất sức đề kháng với các vi sinh vật gây bệnh và những vi sinh vật bình thường không gây bệnh trở thành gây bệnh tạo ra các nhiễm trùng cơ hội và ung thư.Bài 4: NHIỄM HIV – AIDS.Virus có ARN. VSV gây bệnh → gây bệnh ↑. HIV 2. VD: trong cơ thể có thể có vi khuẩn lao → → mắc lao. 2.Dược 11 A5 I.107.1 Mầm bệnh: .2 Nguồn bệnh: 45 . Dịch tễ: 2. Virus bị bất hoạt nhanh bởi các tác nhân lý hóa. HIV→ ↓SĐK→ VSV cộng sinh → gây bệnh.

+ Cho con bú.Giai đoạn 2: Có biểu hiện ở mức độ nhẹ. + Viêm màng não do Cryptococus neoformans.Chẩn đoán AIDS khi bẹnh nhân có 1 trong 2 hoặc 2 tiêu chuẩn sau: + Biểu hiện lâm sàng ở giai đoạn cuối(Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.Giai đoạn 3: Giai đoạn cận AIDS. . bẹn. MAC. Sarcome hạch. 5. . HIV chia làm 4 giai đoạn ở người lớn: .Đường máu: + Nhận máu và các sản phẩm của máu bị nhiễm(tỷ lệ mắc bệnh theo đường này giảm do sử dụng các test sàng lọc).(xác suất 0. Chẩn đoán: . 3.Truyền từ mẹ sang con: + Trong quá trình mang thai sử dụng thuốc AVR cho người mẹ. 2.Phổi: +viêm phổi do Pneumocystis neoformans.Mọi người đều có thể nhiễm bệnh. Lâm sàng: phân loại của WHO.Dược 11 . + Dùng chung bơm kim tiêm(chích ma túy). + Lao phổi.Thần kinh: +Áp xe não do Toxoplasma. .bệnh ở da. 7. . bệnh nhân AIDS.HIV có ái tính chủ yếu với tế bào lympho TCD4 (Tế bào trung tâm chỉ huy điều hành hệ thống miễn dịch của cơ thể) khi tế bào này bị suy giảm về số lượng và chức năng gây nên suy giảm miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể.1 %). niêm mạc.Tiêu chảy do Cryptos poridia.Giai đoạn 1: Nhiễm HIV không triệu chứng: bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có hạch nhỏ tại nách. . + Tế bào TCD4 nhỏ hơn 200/1mm³ máu(Lympho toàn bộ < 1200).Ung thư: sarcome kapos. + Trong quá trình đẻ: dùng thuốc cho người mẹ trước sinh. + Viêm tổn thương võng mạc do CMV MAC. Cơ chế miễn dịch: .107.HIV tấn công làm suy giảm về số lượng và chất lượng của tế bào TCD4. .Chẩn đoán 1 người HIV khi mẫu huyết thanh có xét nghiệm dương tính với 3 lần xét nghiệm với các chế phẩm kháng nguyên khác nhau(XN tìm kháng thể). + Tai nạn nghề nghiệp: máu và dịch tiết bị bệnh bắn vào da và niêm mạc bị tổn thuơng. . cho bé sau sinh hoặc mổ lấy thai.Giai đoạn 4: Bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng của bệnh AIDS.25%). 6. do đó bệnh nhân bị nhiễm trùng cơ hội và ung thư xuất hiện. sốt kéo dài trên 1 tháng…). Một số nhiễm trùng cơ hội hay gặp trong AIDS: .Duy nhất là con người: người nhiễm HIV. .3 Đường lây: . . . .Quan hệ tình dục: cùng giới hoặc khác giới(tỷ lệ lây nhiễm 0. 2.4 Cơ thể cảm thụ: . Điều trị: 46 . 4.

lopinavir(LPV). .Bất kỳ phác đồ nào phải có ít nhất 3 loại thuốc.Các chất ức chế men phiên mã ngược có cấu trúc tương tự nucleosid (NRTIs): Zidovudine(AZT). Tesoplasma não. lamivudine(3TC). . abacavir(ABC). .Dùng thuốc kháng virus ARV(anti retrovirus ) . 7. .107. .Các chất ức chế protease (PIs): ritonavir(RTV).2.2 Mục tiêu điều trị: .Bệnh nhân ở giai đoạn 3 có TCD4 <350.Bệnh nhân ở giai đoạn 4. Didanosine(ddI).Giảm lây nhiễm và phòng cho những người bị tai nan nghề nghiệp. . tâm lý.Khi điều trị ART mà tình trạng miễn dịch chưa phục hồi vẫn phải tiến hành các biện pháp phòng nhiễm trùng cơ hội. .Giảm tần số mắc nhiễm trùng cơ hội. xã hội cho người bệnh .Là 1 phần trong tổng thể các biện pháp chăm sóc và hỗ trợ y tế.5 Phác đồ điều trị : * First line: cho những người chưa bao giờ điều trị : d4T d4T AZT AZT 3TC 3TC 3TC 3TC 47 NVP EFV NVP EFV .Tuân thủ điều trị là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công điều trị.2. delavirdine(DLV). 7.Các thuốc này chỉ có tác dụng ức chế quá trình nhân lên của virus mà không chữa khỏi hoàn toàn bệnh được do đó phải dùng thuốc suốt đời và tránh lây nhiễm cho người khác. + Lympho <1200.Thuốc ức chế hòa màng: T – 20 .Nâng cao sức đề kháng cho cơ thể người bệnh: nuôi dưỡng tốt. efavirenz(EFV)… .Tăng cường đáp ứng miễn dịch: ↑ TCD4. .2 Các thuốc kháng virus: 7. 7. thuốc phòng ngừa và điều trị bệnh cơ hội.Dự phòng điều trị các nhiễm trùng cơ hội.Các chất ức chế men phiên mã ngược có cấu trúc không giống nucleosid (NNRTIs) :nevirapine(NVP). 7.Cải thiện sức khỏe. + Batrim F: được dùng để điều trị nhiễm trùng cơ hội cho bệnh nhân HIV phòng : Pneumocystis carnii. dùng thuốc kích thích miễn dịch.Ức chế HIV.2. tăng thời gian sống cho bệnh nhân. .Dược 11 7.2. Tenoflovir(TDF)… .4 Chỉ định dùng ARV: .2.1 Các nhóm thuốc: . stavudine(d4T).3 Nguyên tắc điều trị: .Bệnh nhân ở giai đoạn 3 có :+ TCD4 < 200.Các thuôc bổ trợ: thuốc điều hòa miễn dịch.1 Hướng điều trị: . 7. saquinavir(SQV)… . .

bao cao su. Hội chứng phục hồi miễn dịch thường liên quan đến căn nguyên lao.Thường xuất hiện trong vòng từ 2 – 12 tuần gặp nhiều hơn ở những người bị suy giảm miễn dịch nặng khi bắt đầu điều trị ARV. +EFV : Dùng 1 viên/ngày. Dự phòng: dựa vào đường lây nhiễm có các biện pháp dự phòng sau: 1. cách nhau 12h. . ác mộng.2. TCD4↑ → bệnh nhân sống lâu hơn. 7. viêm màng não do cryptococus.Cách sử dụng: 1 ngày 2 viên.Sau khi được điều trị bằng ARV. chung thuỷ một vợ một chồng và cả hai người đều chưa bị nhiễm HIV. Không quan hệ tình dục bừa bãi . các bệnh nhiễm nấm khác… → Xử trí: + Hội chứng viêm sau phuc hồi ĐƯMD : sử dụng thêm các thuốc corticoid chống viêm. . bệnh thần kinh ngoại vi. bệnh lý cơ tim… . cần phải thực hiện tình dục an toàn để bảo vệ cho bản thân bằng cách sử dụng bao cao su mới (condom.3TC : ít tác dụng phụ. tiền sử tâm thần hoặc bị tâm thần trong khi dùng thuốc. Thuốc này chồng chỉ định trong trường hợp:bệnh lý thần kinh ngoại vi.NVP : chống chỉ định: dị ứng. mệt mỏi… . viên đặt. 48 .Ưu tiên số 1: d4T. . tiêu chảy. nôn. +NVP: 2 tuần đầu dùng 1 viên.2. trầm cảm.hấp thu mạnh cùng mỡ → không ăn nhiều mỡ.2.6 Hội chứng phục hồi đáp ứng miễm dịch : . chức năng miễn dịch được phục hồi gây đáp ứng viêm với các nhiễm trùng cơ hội hoặc bệnh tự miễn.EFV : chống chỉ định: dị ứng.107. viêm cơ. viêm tủy… 8.Trong trường hợp quan hệ tình dục với một đối tượng chưa rõ có bị nhiễm HIV không. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây qua đường tình dục: .8 Tác dụng phụ: có nhiều tác dụng phụ. đang sử dụng kháng sinh chống lao (thay thế bằng EFV).đau bụng.Dược 11 . bệnh nhân bị chống chỉ định với các thuốc hàng 1.Mức độ nặng: độc tính với cơ. . áo mưa. + Kháng thuốc: đổi thuốc khác.Dùng thuốc diệt tinh trùng và HIV: phổ biến là Nonoxynol-9 (Menfagol) được làm dưới dạng kem bôi. ABC TDF 3TC ddI LPV/r IDV NFV .Sống lành mạnh. viêm gan.có thể gây thiếu máu nhẹ… .AZT : chống chỉ định: thiếu máu.7 Hiệu quả điều trị: lượng virus giảm. 7. . . bao kế hoạch) đúng cách.Mức độ nhẹ: buồn nôn.Khi sử dụng TDF cấm không phối hợp với ddI → thay thế bằng 3TC. tuần 3 tăng lên 3 viên(do rất dễ gây dị ứng nên tăng liều từ từ ). 7. * Second line: thất bại điều trị với phác đồ 1. viêm tụy (thay thế bằng: AZT). hoặc tẩm vào màng xốp.

VGCT : viêm gan cấp tính. Bài 5: VIÊM GAN VIRUS. .VGMT : viêm gan mãn tính.Phụ nữ nhiễm HIV không nên mang thai. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây qua đường máu: ..NMMBKTC : người mang mầm bệnh không triệu chứng Virus Đường lây Đường tiêu hóa Đường máu Đường sinh dục Đường từ mẹ sang con Acid nhân Tính chất gây A ++ ARN VGAT B ± ++ + + ADN VGAT C ++ + + ARN VGAT 49 D ++ + + ARN VGAT E ++ ARN VGAT G + ? ? ARN VGAT . bàn chải răng.C. xăm.Bệnh viêm gan do virus là bệnh truyền nhiễm do các virus hướng tính gan (virus viêm gan A.Dùng riêng đồ dùng cá nhân: dao cạo. VGVR B.E là những VGVR gây bệnh có thể tự giới hạn và khỏi bệnh. vì tỷ lệ lây truyền HIV sang con là 30%. Định nghĩa: . xỏ lỗ.G) gây ra.G là VGVR có thể gây bệnh lý viêm gan mãn tính. Bệnh gây tổn thương và hoại tử tế bào gan. Vài nét về dịch tễ học: . biểu hiện lâm sàng: sự tăng enzym ALT (Alanin transaminase).E. . . Trong đó viêm gan virus(VGVR) A.Hạn chế tiêm chích.Không tiêm chích ma túy. 1.107. sơ gan.B.D.. châm cứu..Tránh tiếp xúc trực tiếp với các dịch cơ thể của người nhiễm HIV . 3.C.D.. . ung thư tế bào gan… 2. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây truyền từ mẹ sang con: .. .Chỉ truyền máu và các chế phẩm máu khi thật cần thiết. và chỉ nhận máu và các chế phẩm máu đã xét nghiệm HIV. Nếu có thai thì uống thuốc dự phòng theo hướng dẫn của bác sĩ.Dược 11 2. bấm móng tay. Sử dụng dụng cụ đã tiệt trùng khi phẫu thuật. Không dùng chung bơm kim tiêm. Chỉ sử dụng bơm kim tiêm vô trùng.

3 Biến chứng.Ăn ngủ kém.Bệnh nhân mệt mỏi nhiều .G có thể chuyển thành mãn tính khi tiến triển của bệnh trên 6 tháng. xơ gan. . .Kiểu giống cúm: ho.3 – 5 % trường hợp viêm gan virus thể vàng da mà không có thời kỳ khởi phát 3. trực tiếp tăng nhiều hơn gián tiếp. Nếu bệnh kéo dài > 3 tháng → Thể kéo dài.Nước tiểu: có billirubin và urobillinogen. rối loạn tiêu hóa(táo bón. buồn nôn… . .Nước tiểu có xu hướng vàng tăng lên. mềm.Kiểu suy nhược thần kinh: đau đầu.Một số chuyển sang VGMT. sang giai đoạn toàn phát tình trạng mệt mỏi giảm(nếu mệt mỏi tăng→viêm gan nặng). đi lỏng…). chủ yếu là do tăng billirubin toàn phần. trong thời ký khởi phát bệnh nhân rất mệt. + Máu : billirubin ↑(trực tiếp ↑ là chủ yếu ).Dược 11 bệnh VGCT NMMB KTC Marker VGCT NMMB KTC Mãntính Xơ gan Ung thư antiHbsAg HAV(IgM.mất ngủ… . . di chứng: . 50 .1 Thời kỳ khởi phát: . .Bệnh viêm gan virus cấp: 3.Kiểu viêm khớp: đau mỏi toàn bộ các khớp… .Gan to.Có thể xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu.2 Thời kỳ toàn phát: . suy giảm hoạt động tình dục . ung thư gan. Bệnh nhân hết sốt và xuất hiện vàng da.Kiểu rối loạn tiêu hóa: đi ngoài phân lỏng. HbeAg AntiIgG) Hbe ARNHAV AntiHBc (IgG/M) HBVDNA VGCT NMMB KTC Mãntính Xơ gan Ung thư AntiHCV HCVRNV VGCT NMMB KTC Mãntính Xơ gan Ung thư HbsAg AntiHDV HDVDNA VGCT VGCT NMMB NMMB KTC KTC Mãntính Xơ gan Ung thư AntiHGV HEV AntiHEVHGV DNA 3.mệt mỏi. ▬► VGCT: thông thường bệnh kéo dài 1 – 2 tháng sau đó ổn định rồi khỏi. +Enzym: Transaminase: ALT ↑ trên 10 lần giới hạn bình thường → là một trong những XN quan trọng để đánh giá mức độ của bệnh.107. 3. tỷ lệ<5%.Xét nghiệm: + Bạch cầu : bình thường.Kiểu kết hợp: nhiều triệu chứng hỗn hợp của các kiểu khởi phát trên. hắt hơi. Viêm gan D.VGVR là thể nặng của bệnh. xổ mũi… . .C. đau bụng vùng hạ sườn phải. . Vàng da xu hướng ngày 1 tăng cao.

bảo vệ tế bào gan: • Cơ chế: bền vững màng tế bào.Chế độ ăn : nhẹ.Tình trạng tổn thương hoại tử tế bào gan kéo dài liên tục tối thiểu 6 tháng trở lên . 4. .Không điều trị bằng thuốc kháng virus đặc hiệu. -Thuốc bổ sung tổng hợp phospholipid màng: liboton(chiết từ đậu tương: viên 200mg. Chủ yếu là B.C.2 Tiêu chuẩn điều trị: .3 Viêm gan B mạn: 4. từ đó đánh giá nồng độ virus trong máu. hoa quả. . dễ tiêu.G. .C. . đạm…Ăn nhiều đường.(liều : 75 mg). ăn ngủ kém.HBsAg (+).107. 51 .D.Gan to. .3.ALT ↑ thường xuyên hoặc từng đợt.ULN : uppen limit normal. chống lại sự tổn thương do các gốc tự do. không gây vỡ tế bào hàng loạt.HBsAg (+) và anti. 4v/ ngày) -Thải độc cho gan: Ornithine – L Aspartat. .2 Lâm sàng: . chắc.Dược 11 . . Nó có tác dụng như một chất chống oxy hoá. HBe (+) HBe (-) 5 HBV – DNA > 10 > 104 ALT ↑ > 2 ULN > 2 ULN 4.3.Nghỉ ngơi tại chỗ : quan trọng nhất.HBV – DNA : các virus được sao chép vào máu.Bệnh nhân có HBsAg (+) kéo dài trên 6 tháng. + Dùng thuốc hỗ trợ.VGB cấp tính tiến triển lâm sàng liên tục trên 6 tháng. 4. biệt dược: fortex. RB25… -Sylimarin: sản xuất từ cây kế.1 Định nghĩa: .XN HBe( kháng nguyên E của virus VG B) → phản ánh tình trạng sao chép của virus.Di chứng không phát.4 Điều trị: .INFα (2a và 2b) : phân tử polypeptid do các tế bào gan nhiễm HBV. . .Nguyên nhân: do các virus viêm gan B.XN mô bệnh học: tổn thương viêm và hoại tử ở mức độ trung bình trở lên.Viêm gan virus mạn(VGM): 4. 4. mỡ.Có thể là hậu quả trực tiếp của VGVR cấp tính. 3. gầy sút cân. ALT tăng ở mức độ nhẹ(↑ 2 – 5 lần so với bình thường) 4.3.Phần lớn bệnh nhân VGM có tiến triển lâm sàng rất mờ nhạt. . . Triệu chứng lâm sàng nghèo nàn: mệt mỏi thoáng qua.3 Điều trị:sử dụng thuốc kháng virus. chỉ 1 số ít các trường hợp tổn thương gan bùng phát có bệnh cảnh lâm sàng như VGVR cấp tính. điều trị theo cơ chế bênh sinh. các tế bào sơ non khi có kích thích của virus tiết ra.1 Tiêu chuẩn: . tham gia vào thành phấn cơ chất tổng hợp màng tế bào • Thuốc cụ thể: -BDD(bifenyl dimethyl dicarbocinat). tránh thức ăn có nhiều dầu.

Dược 11 + Cơ chế tác dụng: ly giải chuỗi ARN thông tin làm ngăn cản việc sao chép của virus + Chỉ định: cho tất cả các bệnh nhân VGB mãn tính trừ trẻ em dưới 12 tuổi. 52 . ko có triệu chứng toàn thân .Peg – interferon kết hợp ribavirin. . tiêu hóa .4 Viêm gan C mạn: . • Telbivudin → Thymin. 1v/ngày. +GD B : có hạch to v có ít nhất một triệu chứng toàn thân . Ta có : IB . IIIB . + Liều: 5 triệu đơn vị cho 1 lần tiêm dưới da. +GD 2 : tổn thương từ 2 nhóm hạch trở lên ko kề nhau . -Người ta phân chia giai đoạn chủ yếu đối với bệnh Hodgkin nhưng cũng có thể áp dụng cho cả lymphom non-hodgkin . . ở một phía của cơ hoành . • Entercavir → Guanin. gầy sút cân . -Ngoài ra dựa vào triệu chứng toàn thân ( sốt .107. +GD A . . IIIA . 4. xương . IVB. tinh hoàn . IIB .XN anti-HCV (+). 3 lần/ tuần.Tỷ lệ đáp ứng virus học kéo dài trên 50%. Khả năng diệt trừ virus ở 40% bệnh nhân. A7 Câu 1 : Nêu căn cứ phân chia giai đoạn và các giai đoạn trong bệnh hạch ác tính ? -U lympho ác tính là các bệnh ác tính phát sinh từ tổ chức lien võng lympho (còn gọi là lympho lưới ) có mặt rộng khắp cơ thể nên u lympho ác tính có thể phát sinh ở tổ chức ngoài hạch và hệ thống bạch huyết như : phổi . + Điều trị tối thiểu 1 năm hoặc hơn. biệt hóa theo 2 quá trình khác nhau. +GD 3 : tổn thương các nhóm hạch ở 2 phía cơ hoành .Thuốc kháng virus đường uống: + Cơ chế tác dụng: cạnh tranh với các nucleotid để tham gia vào quá trình tổng hợp nên các phân tử ARN virus. liên tục 6 tháng. HCV-RNA (+) → khẳng định nhiễm virus viêm gan C.Thời gian điều trị 2 năm. IIA . . mồ hôi trộm ) chia thành giai đoạn A và B . chỉ có hạch to . Hai nhóm bệnh này tuy cùng nguồn gốc phát sinh nhưng phát triển . • Adefovir divipoxil → Adenin. -phân loại :2 +Bệnh Hodgkin .Lâm sàng: như VGB mạn.Thời gian điều trị 1 năm. IVA. +GD 1 :tổn thương ở một nhóm hạch ở một phía của cơ hoành . +GD 4 : tổn thương các nhóm hạch ngoại vi và tổn thương phủ tạng .Ta co : IA.Điều trị kết hợp : INFα : 3 MUI Ribavirin : 800 – 1200 – 1500mg. + Thuốc cụ thể: • Lamivudine 100mg → Cytosin. não . +Lymphom non-Hodgkin ( u lympho ác tính không Hodgkin ).

-Hội chứng xuất huyết : +lâm sàng : xuất huyết dưới da và niêm mạc dạng mảng hay nốt .107. Câu 2 : Nêu triệu chứng ( lâm sàng và cận lâm sang ) của bệnh suy tụỷ . +ko đau xương . chóng mặt . viêm phổi . sốt nhẹ . viêm họng … *GD toàn phát : xuất hiện 3 hội chứng -Hội chứng thiếu máu : +lâm sàng : dựa vào triệu chứng cơ năng và thực thể ( da xanh .Dược 11 -Ý nghĩa : phân chia giai đoạn của hạch giúp xác định phương thức điều trị hợp lý và tiên lượng tốt . viêm đường tiết niệu … +XN : bạch cầu giảm . TC ở máu ngoại vi . -Giảm BC hạt =>hội chứng nhiễm khuẩn. +hạch ngoại vi ko đau . -Hội chứng nhiễm khuẩn : +lâm sàng : bệnh nhân có sốt . nhức đầu .> hội chứng xuất huyết -Triệu chứng : +Triệu chứng lâm sàng : chia 2 gd *GD khởi phát : Diễn biến từ từ . viêm họng .lách ko đau . +XN : tiểu cầu giảm > -Không có các triệu chứng sau : +gan . -Giảm TC máu ngoại vi =. HC. nhiễm khuẩn ngoài da . giảm notron cả tỷ lệ tương đối và số lượng tuyệt đối. +Giảm mẫu tiểu cầu trong tủy xương +Tăng tỉ lệ tương đối dòng bạch cầu đơn nhân đặc biệt là lympho. ĐN : suy tủy là tủy xương giảm hoặc ko còn chứ năng sinh máu do bất thường của tế bào gốc tạo máu ở tủy xương . niêm mạc nhợt . huyết sắc tố giảm . có tiếng thổi tâm thu . +Dẫn đén giảm 3 dòng : BC hạt . long tóc dễ rụng …) +XN : Hồng cầu . +Dẫn đén 3 hội chứn trên lâm sàng: -Giảm HC =>hội chứng thiếu máu . +Cận lâm sàng : -Công thức máu ngoại vi : + hồng cầu giảm + huyết sắc tố giảm +bạch cầu hạt giảm + tiểu cầu giảm -Xét nghiệm tủy đồ : +số lượng tế bào giảm ( bình thường từ 30 – 100 mg/l) +Giảm dòng hồng cầu non trong tủy +Giảm cả về tỷ lệ tương đối và số lượng tuyệt đối của bạch cầu đa nhân trung tính . thỉnh thoảng có nốt xuất huyết dưới da . -Xét nghiệm sinh thiết tủy xương : 53 . mệt mỏi . tiếng tim nhanh .

ko đau . u cục ngoài da là hội chứng u.Mật đọ hạch chắc . nặng . -Dau xương khớp : Đau xương dẹt . thưa thớt các hốc tạo máu . vị trí nhiềm khuẩn … +Chọc sống thắt lưng tìm blast trong dịch não tủy . đường tiêu hóa . HST . -Tủy đồ : +Tủy giàu té bào . niêm mạc nhợt nhạt .Hiện tượng này gọi là khoảng trống BC. biệt hóa của các tế bào gốc tao máu ở bệnh nhân suy tủy. thận +Rối loạn đông máu +Xét nghiệm tìm vi khuẩn . TC đều giảm .Dược 11 Đây là tiêu chuẩn chẩn đoán quyết định : tủy hoang vu . niêm mạc .hạch to . mẫu TC . môi khô . -Hội chứng thiếu máu : da xanh xao . Câu 4 :Nêu triệu chứng ( lâm sàng và xét nghiệm ) của bệnh thiếu máu nhược sắc do thiếu sắt ? 54 . não …Xuất huyết nặng cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đén tử vong . lách rất to . Câu 3 :Nêu triệu chứng ( lâm sàng va xét nghiệm ) của bệnh bạch cầu tủy cấp ? _Theo phân loại của nhóm tác giả Anh –Mỹ -Pháp bệnh bạch cầu cấp chia 2 loại : bạch cầu tủy cấp có 8 thể dánh số từ M1 đén M8 va bạch cầu lympho cấp có 3 thể là L1. bẹn .văng mặt giai đoạn trung gian giữa tế bào trưởng thành với blast . mật đọ chắc . chóng mặt . -Xét nghiệm hồng cầu lưới :đánh giá chức năng sinh hồng cầu của tủy xương. Người ta thường goi các triệu chứng gan . đau xương khớp . lách . ko đau nhiều . L3. lợi . -Hạch to : vị trí hạch to ở bất cứ nơi nào . di động dễ dàng . hơi thở rất hôi .107. -Nuôi cấy tế bào tủy: Đánh giá khả năng tăng sinh . thường ở vùng cổ . mệt mỏi …Thiếu máu thường tiến triển nhanh . +Trong máu xuất hiện các blast với tỉ lệ cao . +BC hạt . các hốc giảm số lượng các tế bào tạo máu . nhiễm khuẩn huyết. viêm ruột . nách . Nhiễm khuẩn thường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đén tử vong ở bệnh nhân bạch cầu cấp. HC non giảm mạnh .Có thể viêm phổi . L2. lưỡi bẩn. -Gan to .Hội chứng xuất huyết : xuất huyết dưới da . -Xét nghiệm khác : +Tổn thương gan . đăcj biệt xương ức gõ rất đau . xương dài . lóe amidal . giảm hoặc tăng cao . +Xét nghiệm : -Công thức máu ngoại vi : +HC . mặt nhẵn.lách to : to vừa . . Phương pháp này dung chủ yếu trong nghiên cứu. +Số lượng BC bình thường . blast > 30% té bào tủy có thể đến 80-90% +Có khoảng trống tế bào rõ rang. -U cục ngoài da : thường gặp ở thể M5.Thể M5 thường gan . _Triệu chứng : +Lâm sàng : -Hội chưng nhiễm trùng : sốt cao .

dẫn xuất của nó như các oxit . giảm tiết dịch dạ dày . cản trở sự bốc hơi nước qua da -Ảnh hưởng đén tuần hoàn của da có thể gây giãn hoặc co mạch ngoài da. +Hữu cơ : các chất béo . giảm toan. -HC nhạt màu . -Thảo mộc -Tổng hợp và bán tổng hợp II-Cơ chế tác dụng -Làm hạn chế hay tăng cường . nhiễm giun có triệu chứng sau : +Lâm sàng : Ngoài triệu chứng của thiếu máu nói chung còn có các triệu chứng khác : -da va niêm mạc xan nhợt .Dược 11 _Thiếu máu dinh dưỡng là loại thiếu máu do thiếu một hoặc nhiều yếu tố dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tạo máu như sắt . hình vành khăn . đồng . bẹt . mất gai . giảm tiết dich dạ dày càng lam thiếu sắt . 55 . lõm long thuyền . _Chú ý : phân biệt thiếu máu nhược sắc do thiếu sắt với các bệnh như : nhiễm độc chì . -đôi khi khó nuốt . HST H …thì sắt huyết thanh thường tăng . á kim . magie . -Tùy theo các tác dụng thuốc mà ngấm vào da nhiều hay ít .. A8 Bài 1: THUỐC BÔI NGOÀI DA I-Nguồn thuôc bôi ngoài da rất đa dạng và phong phú . muối kim loại . acid amin … _Theo bệnh nguyên và bệnh sinh chia thanh 4 loại thiếu máu : +Thiếu máu do chảy máu +Thiếu máu do thiếu yếu tố tạo máu +Thiếu máu do suy nhược cơ quan tạo máu +Thiếu máu do tăng hủy hồng cầu. acid.ngấm nông hay sâu .nguyên hồng cầu sắt <10%. nhẵn lì . nguyên sinh chất nhạt .bệnh HST E . buồn nôn . acid. kẽm . ợ chua . acid folic . -rối loạn kinh nguyệt kem giảm toan .. hấp thu sắt kém . có vết ấn răng -rối loạn tiêu hóa : chán ăn . các bệnh gây chảy máu . các vitamin b12 . lở loét môi . kích thước to nhỏ ko đều . -viêm lưỡi . -móng tay .Chủ yếu tứ 3 nguồn chính : -Hóa học : +Vô cơ : kim loại . -tủy đồ : nguyên hồng cầu kém trưởng thành .. -Protoporphirin tự do ở HC tăng >700 mcgam /lit . -Sắt huyết thanh giảm < 500 mcgam/lit .107. cong .. chân gợn song . dễ gãy . _Thiếu máu nhược sắc do thiếu sắt : do mất cân bằng giữa cung và cầu sắt .Điển hình nhất là hợp chất rayon. +Xét nghiệm : -HST giảm nhiều hơn số luongj hồng cầu . viêm nhiễm mạn tính . dày lên . -viêm miệng : nứt . acetone . chất thơm .

muối chì .Dược 11 VD : thuốc mỡ ngấm rất sâu -Thuốc có tác dụng lý học .Các chất hòa tan trong mỡ thì ngấm chậm .Thuốc ngấm nông . chống ngứa . ảnh hưởng đến quá trình OXH tế bào da III. nhanh . chloroform…Như dung dịch MIlian gồm : -Xanh methylen : 1g -Kính gentian : 1g -Rimalon : 1g -Cồn 70 : 10g -Nước cất vừa đủ : 100g *Cách sử dụng 1 : đắp gạc tẩm dung dịch và nhỏ dung dich lien tục làm môi trường ẩm ướt =>giảm viêm nề . +Thuốc mỡ : -Là dạng thuốc tác dụng ngoài da quan trọng nhất và phổ biến nhất -Tá dược là chất béo ( váelin . ko tủa . ngâm tắm… +Thuốc bột : -TD : mát da . hạn chế bốc mồ hôi da và gây sung huyết => ko dung thuốc mỡ cho các trường hợp viêm cấp . -Nang lông : thuốc có thể thấm qua nang lông của tuyến bã nên khi dùng nên xoa và miết 1 lúc để thuốc thấm tốt hơn -Các vùng da có tổn thương thì ngấm thuốc mạnh hơn.Các dạng thuốc bôi -Cấu tạo chung của các thuốc bôi gồm 2 thành phần : +Hoạt chất : các chất có tác dụng chính đẻ điều trị bệnh . chống xung huyết chống chảy nước .VD : muối thủy ngân . bột cao lanh . vỏ cây canhkina ). làm mềm da nhưng ko gây bít tắc . giảm xung huyết .Sự hấp thu của thuốc qua da -Sự hấp thu thuốc qua da phải qua phím mỡ trên da . sát khuẩn . iod …hấp thu rất mạnh . acid salicylic tác dụng bạt sừng . nước . bột . sâu . các vùng da sơ sẹo thì ngược lại . có tác dụng vận chuyển hoạt chất rất tốt . -Các đặc tính của các chất hóa học như chloroform .VD : iod trị nấm . IV. đỡ ngứa. các chất muối hoa tan trong nước có thể thâm sâu đến tận tuần hoàn . VD : thuốc mỡ benzosali 56 . +Dung dịch : là hoạt chất pha trong tá dược . bímut) -CD : rắc lên bề mặt tổn thương đang viêm nhiễm hay đang chảy máu hay rắc lên các vết loét lâu ngày .107. chậm phụ thuộc tá dược . -Lớp sừng là cản trở chính cho sự hâos thu của thuốc .giảm viêm . -Tá dược thường dung là bột thảo mộc ( bột mì .thường tá dược là dung môi lỏng thành 1 chất lỏng đồng đều . váelin … -Gồm các dạng :Dung dịch . kem . tổn thương da đang chảy nước . lanolin ) nhưng tỉ lệ bột < 30% -TD :tăng khả năng hấp thu thuốc cua da . có ái lực rất cao vơi nước nên các chất hòa tan mỡ thấm qua nhiều . dầu và một số dạng khác .bột khoáng chất ( bột tan Mgsilicat .VD : lanolin .VD : cồn . ngấm sâu hơn các dạng thuốc khác . khô da . +Tá dược : ko có tác dụng điều trị . sạch mụn … *Cách sử dụng 2 : Đắp gạc lạnh (tẩm dung dịch lạnh ) hay đắp gạc nóng (tẩm dung dịch nóng ) hoặc bôi tác dụng sát khuẩn . hóa học VD : thuốc làm thay đổi PH của da . bột gạo .hồ .mỡ . ko vón . ether.

Dược 11 -acid benzoic : 6g -acid salicylic : 3g -váelin : 100g + Thuốc hồ . 10.Thuốc bôi trị hạt cơm . VI_Vài điều chú ý khi sử dụng: Ngoài tác dụng tại chỗ còn tác dụng toàn thân => lưu ý độ ngấm . oxy 5/10. tím methylen … -Kem và các dạng mỡ kháng sinh : mỡ clorocip .TD : ngấm nông hơn thuốc mỡ => thường dùng tổn thương da ở giai đoạn bán cấp . mụn cóc -Duoflin. diện tích 57 . kem Renova. 2-Thuốc ghẻ -Dep -Mỡ gincin -Kem Eurax 3-Thuốc trị nấm hắc lào -ASB. rám nắng -Leocodinin B . BSI -Benzosalin -Nirozan 4-Thuốc trị eczema -Giai đoạn cấp : dung các dung dịch trên sau đó dung các thuốc màu -Hoặc dùng thuốc mỡ corticoid : Eumokhoacte. hồ sarocin +Thuốc dạng kem -là dạng thuốc mỡ nhưng có thêm glycerin và nước -VD : kem Daliboud IV.diprozon. colomak 8-Thuốc bôi chống vius -Mỡ acylclovir -Mỡ zobirac 9-Thuốc bôi rụng tóc -Thuốc minocydin.Một số biệt dược bôi ngoài da: 1-Sát khuẩn -Dung dịch rivanmol -Dung dịch Ỉaric -Dung dịch thuốc màu : xanh methylen .Thuốc chống sạm da . kem retica 6-Thuốc trị vẩy nến -Mỡ salicylic -Mỡ daionex .5 /5 /10 . daacin T . diprosalic… 5-Thuốc bôi trứng cá -Hỗn dịch lưu huỳnh -Kem erylick . daigopet 7. eryfluix .Thành phần gồm bột hoạt chất và mỡ giống như thuốc mỡ nhưng tỉ lệ bột hoạt chất nhieeuf hơn khoảng 30-50 % . pannocin 2. tempokhoacte. VD : hồ groc .107. mỡ tetracelin ….

thay đổi màu sắc da . Các tổn thương cơ bản 1-Định nghĩa Là tổn thương đơn giản nhất . thượng bì . đôi khi mủ hoặc máu .mụn mủ 58 . mất nhanh ko để lại dấu vết do giãn mạch tế bào gây nên gặp một số bệnh : ban đỏ .Gặp tron dị ứng thuốc . nhìn và sờ thấy . phỏng nước . -Các chức năng cua da : +Chức năng bảo vệ +Chức năng điều hòa nhiệt độ +Chức năng bài tiết +Chức năng dự trữ chuyển hóa +Chức năng tạo keratin và melanin +Cức năng cảm giác +Miễn dịch +Chức năng ngoại hình II. hạ bì . nghề nghiệp… Bài 2 :SINH LÝ DA VÀ CÁC TỔN THƯƠNG CƠ BẢN I. dễ vỡ hay khó vỡ . tuổi bệnh nhân . -Da gồm 3 lớp . vi khuẩn có hại .P. xạm da ( tăng sắc tố) . VD : mụn cóc do khuẩn H.nông hoặc sâu ..Thường chia thành 2 loại : tổn thương cơ bản nguyên phát va tổn thương co bản thứ phát . miết da ấn vào ko thay đổi .V *Sẩn mề đay ( sẩn phù . *Tổn thương lỏng : là tổn thương cao hơn mặt da nhưng chứa thanh dịch .Chí 2 loại là dát viêm và ko viêm . Sinh lý da: -Da là một hang rào bảo vệ các cơ quan sâu như thần kinh . phụ thuộc dịch trong tổn thương chia thành : mụn nước . ban dạng sởi … -Dát ko viêm : ko do quá trình viêm . hình tròn hoặc bán cầu. VD : nhọt -Sẩn ko viêm : ko do quá trình viêm gây nên mà chỉ do lắng đọng các sản phẩm chuyển hóa lên trên da hay lớp thượng bì hoặc do tăng sinh thượng bì . vừa .107. -Dát viêm : do giãn mạc phù nề ở tế bào gây nên . Có 2 loại : sẩn viêm và sẩn ko viêm . bọng nước . dỏ tươi .phản ánh những biến đổi bệnh lý cơ bản nhất của da . cơ xương . dỏ tím . tổn thương chắc . bạch tạng ( mất tế bào sắc tố ) . mạch máu . ban mề day…. phủ tạng khỏi các tác hại của các yếu tố cơ học .thường màu hồng . tính chất bệnh lý .Dược 11 Bôi phù hợp giai đoạn bệnh . lý học . trung bì . *Sẩn : tổn thương cao hơn bề mặt da . sau khi khỏi lặn ko đẻ lại di tích . hóa học . -Sẩn viêm : do quá trình viêm gây nên thường xảy ra ở tế bào . sẩn tịt ) : Xuất hiện nhanh . 2-Các loại tổn thương cơ bản : *Dát : là tổn thương cơ bản ngang mặt da . chỉ nhìn thấy ko sờ thấy.VD : bạch biến .

dày . bệnh Duhring-Brocp… -Phỏng nước : kích thước >2cm .Gặp trong dị ứng thuốc .bên trong chứa mủ như trong bệnh thủy đậu . Gặp ban đỏ nút do lao . trung bì sau đó nổi lên bề mặt da .Gặp : củ giang mai . -Bọng nước : tổn thương lỏng kích thước vài mm đén 1-2 cm như trong bệnh zona . tự vỡ .Tiến triển qua 4 giai đoạn : viêm => vở => mủ => sẹo. nông . phong … * U ( ác và lành tính ) : chủ yếu ở hạ bì ít nổi lên da . san sát nhau kín bề mặt tổn thương . vẩy tiết ( thường do các mu nước tiết ra ) * Tổn thương mất da thường do hiệu quả điều trị hoặc do tác nhân gây bệnh .107. *Tổn thương thứ phát ( lichen hóa ) : tổn thương côm . nấm sâu … *Tổn thương dễ rụng : vẩy da .Mụn nước gặp trong bệnh eczema nhỏ bằng đầu ghim . bệnh pemphigus … -Mụn mủ : tổn thương lỏng . *Cục ( nút ) : tổn thương hình thành ỏe lớp hạ bì . phong thẻ T . viêm bì thần kinh … 59 .Mụn nước bệnh thủy đậu . Gặp : eczema . thâm nhiễm hoặc các sần đa giác . *Gôm : tổn thương cục ở sâu dưới da qua 4 giai đoạn : viêm => mềm => chảy thành dịch giống socoola => sẹo > Gặp giang mai 3 . gồ cao . vẩy nến mụn mủ …= *Củ : vừa nổi gờ trên mặt da vừa chìm dưới da .Dược 11 -Mụn nước : là tổn thương lỏng kích thước 1-2mm. giời leo tập trung cụm.

ng/nhân. viêm amidan.đường hô hấp trên: thường nhẹ . chủ yếu do virus (80%) +viêm họng . thường do vi khuẩn hay virus gây ra 2. + viêm thanh quản +viêm khí phế quản +viêm phế quản phổi( TE<3t) +viêm phế quản(TE lớn) + hen. corona virus.đường hô hấp dưới:thường nặng có thể suy hô hấp. viêm vêa +viêm tai giữa . 1.1 virus: VR cúm. vùng tổn thương đ/đặc ở phổi 60 .đ/nghĩa: là các tổn thương bệnh lý xảy ra tại đường hô hấp. viêm xoang .2 vi khuẩn: + cầu khuẩn phổi( Str. sởi Adeno virus.die.phân loại:theo vị trí giải phẫu: lấy nắp thanh quản = ranh giới đường h/hấp trên và dưới .107.đ/kiện thuận lợi 3. á cúm .ít do VK + viêm tiểu phế quản 3. lino virus Hợp bào hô hấp gay suy hô hấp 3.Dược 11 A10 Bài 1: NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH. Pneumoniae) gây viêm phổi .

4. theo dõi tại nhà .KST.nhiễm khuẩn hh cấp Mức độ nhẹ ( ko có ko có viêm phổi. viêm phổi) -viêm long: hắt hơi. giun. B/chứng: thấp tim +Hemophyllus influenzae gây viêm phổi ở TE> 1t +tụ cầu ( đb là tụ cầu vàng) gây viêm phổi rất nặng và khó đ/trị (tràn mủ. ấu trùng . ho . từ 2 tháng. sổ mũi. tràn dịch màng phổi. chảy nước mũi Thở nhanh Có viêm phổi Rút lõm lồng ngực ( co Viêm phổi nặng rút cơ hô hấp) ở vùng III dưới sườn Viêm phổi rất nặng Nếu trẻ có 1 trong những d/hiệu ng/hiểm ( NKHH cấp) sau: . bh rất nặng Xử trí .5t Dấu hiệu Chẩn đoán . tràn khí.Theo dõi và đ/trị tại nhà -kh/khích sd thuốc nam .ko uống đc hay ko bú đc -ngủ li bì khó đánh thức -nghe tiếng thở rít khi nằm yên -có co giật -nếu TE bị SDD.107.cho liều KS đầu tiên -gửi đi bv cấp cứu 4.2 TE< 2 tháng tuổi Dấu hiệu Viêm long đường hh trên Thở nhanh.1.Dược 11 + liên cầu βtan huyết nhóm A gây viêm họng. phác đồ đ/trị theo phân loại của WHO 4.giữ ấm cho trẻ .nấm candida : viêm phổi .đ/trị thở khò khè .thuốc hạ sốt nếu sốt Theo dõi va đ/trị tại nhà rất sát nếu xh tr/chứng đến y tế đ/trị tại b/viện. rút lõm lồng ngực mạnh (>60l/ph) Chẩn đoán Nhẹ( NKHH cấp ko có viêm phổi) Viêm phổi nặng Xử trí -c/sóc . kháng thuốc cao) * trẻ sơ sinh: .coli.c/cứu ở bv 61 .cho bú nhiều lần -lau sạch mũi .đ/trị co giật (nếu có) .cho liều KS đ/tiên .gr(-): E. Trước khi chuyển phải cho sd 1 liều KS -đ/trị sốt( nếu có) . l/cầu B gây viêm phổi rất nặng .giữ ấm cho trẻ . klebsialla.

KS tuyến 1: + amoxyclin :50-100mg/kg/24h +Co. . theo dõi sát trên đường vận chuyển.1. Muối &đường được hấp thu cùng lúc nhờ các p/tử v/chuyển nằm trên bờ nhung mao của TB ruột . -tiêm chủng. RL nước – điện giải: ở TE b/thường sự hấp thu nước &điện giải trong long ruột được thực hiện =2 con đường chủ động – thụ động .n/cao SĐK của TE :bú sữa mẹ . Sự phục hồi xảy ra lhi các nhung mao tái sinh & liên bào nhung mao tr/thành 62 .đ/ nghĩa: .( >10g phân/kg/24h hoặc >3l/ngày và lỏng hơn b/thường) . Việc mất các TB hấp thu b/thường & thay thế các TB bài tiết chưa tr/thành gây bài tiết nước – đ/giải ở ruột.tiêu chảy là t/trạng tăng bài tiết phân về khối lượng & tăng tỉ lệ nước của phân trong 24h.107.Dược 11 Nếu có kèm theo 1 trong các d/hiệu nguy hiểm Viêm phổi rất nặng . Kháng sinh 5. + amoxicillin + a.cơ chế tiêu chảy: 2.đ/bảo vs cá nhân .men ATPaza có ở mép bên của TB ruột sẽ tách ATP giải phóng năng lượng cần thiết cho việc hấp thu chủ động.tngb xâm nhập vào ống t/hóa gây ra ỉa chảy do 1 số cơ chế: + Virus: sự nhân lên của VR trong liên bào nhung mao ruột làm phá hủy cấu trúc lien bào & cùn nhung mao. Bài 2: TIÊU CHẢY CẤP.sự hấp thu chủ động được t/hiện qua TB ruột & phụ thuộc vào nguồn năng lượng ATP. Dâú hiệu rất sớm: TSS: bỏ bú hay bú ít TE: ngủ li bì khó đánh thức 5. clavulanic + cephalosporin 6.giữ ấm cho trẻ -cho liều KS đầu tiên -c/cứu ở bv. 1. .sự hấp thu thụ động đươc t/hiện qua nơi tiếp giáp giữa các TB ruột. phòng bệnh: .2.lactam thì chuyển sang nhóm KS macrolid: roxythromycin 4-8mg/kg/24h.KS tuyến 2:nên p/hợp KS : β-lactam + aminoglycosid + ampicillin + sulbactam: chống sự tạo thành men β-lactamase.tiêu chảy cấp là 1 đợt t/chảy thỏa mãn đkiện kéo dài ko quá 14 ngày. môi trường. 2.đợt t/chảy là 1 đợt bắt đầu = ngày đầu tiên xuất hiện t/chảy đến ngày sau đó >2 ngày trẻ ỉa phân b/thường.trimoxazol: 30mg/kg/24h +bn có tiền sử dị ứng với β.1. 5.nhung mao tổn thương có thể kèm mất men disacharidaza làm giảm hấp thu các đường đôi nhất là lactose. . .

sự hồi phục xảy ra khi TB biểu mô ruột bị nhiễm dộc tố được thay = những TB lành sau 2-4 ngày. Samonella gây ỉa chảy có máu do chúng xâm nhập & phá hủy các lien bào n/mạc ruột chủ yếu xảy ra ở phần cuối hồi tràng & đại tràng.107.. MT vệ sinh bẩn.ng/nhân + đk t/lợi : 3. Sự bám dính gây ra những biến đổi ở lien bào ruột có thể làm giảm khả năng hấp thu hoặc tăng tiết dịch.do dinh dưỡng : chế độ ăn ko đúng. . ko hợp lý Ko dung nạp đc 1 số loại TĂ.2...Đk t/lợi : . E. cholerae 01) phải bám dính lên n/mạc để tránh bị đào thải ra ngoài. EAEC.Môi trường: đk KT-XH thấp. C.. 3. nhiễm khuẩn đường tiết niệu . tỉnh táo Toàn trạng Bình thường Mắt Có Nước mắt Ướt Miệng lưỡi Ko khát .Thời tiết : bệnh ỉa chảy tăng lên trong mùa hè . + các độc tố gây tiết dịch :ETEC... ko đc bú mẹ .. ETEC .TE thể trạng SDD .. cholerae 01 và 1 số VK khác sinh ra các độc tố làm giảm hấp thu Na+ ở nhung mao & tăng bài tiết clo ở hẽm tuyến dẫn đến sự đảo ngược luồng hấp thu muối –nước. Mất nước.điện giải mức độ A tr/ch Nhìn: Tốt. 2. h/tượng này sẽ gây ra sự đảo ngược luồng hấp thu muối – nước gây t/trạng ỉa chảy.do nhiễm khuẩn: + tại ruột :căn nguyên xâm nhập là các VSV nói chung (ETEC.mất nước ưu trương: lượng muối mất < lượng nước mất .. ý thức con người kém . viêm mũi –họng .) + ngoài ruột : nhiễm khuẩn các cơ quan khác như: viêm tai giữa .2.mất nước đẳng trương: lượng muối mất = lượng nước mất . Jejuni. EPEC .uống Khát bình thường Sờ: Véo da Nếp véo da mất B *Vật vã k/ thích Trũng Ko Khô Khát * uống háo hức Nếp véo da mất 63 C *Li bì hôn mê Rất trũng Ko Rất khô Uống kém hoặc ko thể uống đc Nếp véo da mất . các loại mất nước: . . EIEC . . -do nuôi dưỡng chăm sóc: dược nuôi = sữa mẹ hoàn toàn và chăm sóc tốt sẽ ít bị t/chảy ..Dược 11 + VK bám dính n/mạc:(ETEC..LS 4. + tác nhân x/nhập n/mạc : Shigella. Các độc tố này sẽ kích thích men adenylcyclase t/dụng lên ATP sinh ra AMP vòng .coli bám dính .mất nước nhược trương: lượng muối mất > lượng nước mất .ng/nhân . 4..1. làm xuất tiết ồ ạt nước & điện giải trong lòng ruột . mắc bệnh mãn tính. .. 3.1.

điều trị : phải điều trị sớm và kịp thời 6. Cận LS . nếu cho uống sữa phải pha loãng.. phân lập VK + soi phân +điện giải đồ 6. + màu sắc: xanh. mót rặn .RL điện giải : giảm kali /máu.107. đau bụng âm ỉ hay quặn . phân có thể ít nhầy (máu) + mùi phân: tanh ( virus) Chua nồng (do RL thảm thấu). do nội độc tố của VK sẽ ko sốt RL điện giải gây co giật Tim đập nhanh Tụt HA… 5.RL t/phần & tính chất phân : phân lỏng.Dược 11 Chẩn đoán nhanh Ko có dấu hiệu mất nước chậm Có mất nước nếu có 2 dấu hiệu trở lên trong đó ít nhất là 1 dấu hiệu * rất chậm Mất nước nặng nếu có 2 dấu hiệu trở lên trong đó ít nhất là 1 đâu hiệu * 4. điều trị mất nước và điện giải: Căn cứ vào tổn thương chia 3 phác đồ: • phác đồ A: mất nước nhẹ hay ko mất nước =< 5% trọng lượng cơ thể + cho uống nhiều nước – căn cứ vào số lần đi ngoài để xác định lượng dịch bù vào ( bù 50-100 ml ORS /l – TE< 12 tháng tuổi Bù 100-200 ml ORS /l – TE từ 12 tháng tuổi đến 10t ) +chế độ dd: đối với TE <6 tháng tuổi cho bú b/thường.nhược trương 130-150 mM/l – đẳng trương > 150 mM/ l – ưu trương . mất nước nhược trương Giảm clo / máu Giảm natri/ máu: < 130mM/l.Tr/chứng toàn thân: sốt. trắng Xạm ( do nhiễm khuẩn) .1.. ( nếu đau quặn . phân ko lỏng nhiều nhưng sệt.tr/chứng tiêu hóa: -RLTH chung: nôn .công thức máu : BC đa nhân trung tính tăng ( do VK) Cô máu . biếng ăn... hạn chế đường lactose +thường xuyên theo dõi phát hiện sự mất nước sớm 64 .2. chướng bụng . đi ít là lỵ) .VSV: xét nghiệm căn nguyên VSV trong phân +test kháng nguyên +nuôi cấy phân . như nước.

bù 100 ml/ kg ( ringer lactate. Bù trong khoảng tgian phụ thuộc vào tuổi.liên cầu khuẩn:chiếm 50% TH bệnh. bù 75 ml/ kg (ORS). tác nhân gây bệnh : vi khuẩn hoặc nấm 2.3. Khi TE bắt đầu tỉnh cho ăn và uống ORS.đ/trị KST: metronidazol.tiêm phòng sởi. + nếu nhẹ chuyển sang phác đồA + nếu nặng chuyển sang phác đồ C • phác đồ C: khi cơ thể mất nước >=10% trọng lượng cơ thể.2 điều trị nguyên nhân: .sd hố xí đúng qui cách VS -xử lý phân TE đúng qui cách .Dược 11 B2 Bài 1:VIÊM MÀNG TRONG TIM NHIỄM KHUẨN BÁN CẤP 1.là tình trạng viêm màng trong tim có loét sùi.Bổ sung kẽm : 15-30 mg/24h/ TE để rút ngăn tgian tiêu chảy. ít nhạy cảm với penicillin ở thong thường. 107.đại cương: . 65 .sd thuốc giảm tiếtdịch : smecta . . vi khuẩn: tác nhân chính trong hầu hết các th/hợp .9%).• phác đồ B : điều trị thiếu hụt ( bù lại lượng dịch đã mất qua phân nên phải bù có tgian).đưa vào các VK có lợi : probiotics 7. .còn gọi là bệnh Osler.nuôi con= sữa mẹ -cải thiện tập quán cho trẻ ăn sam .đ/trị nhiễm khuẩn: sd nhóm quinolon: Acid nalidixic : 30-50 mg/kg Cyclofloxacin :20-30 mg/kg .1. đ/trị tr/chứng: .ng/nhân: 2. Khi mất nước 6-9% trọng lượng cơ thể phải bù trong 4h. ít tái phát. 2. NaCl 0.sd nguồn nước sạch và VS ăn uống -rửa tay trước khi ăn và sau khi đi ngoài . 6. thường xảy ra trên 1 màng trong tim đã có tổn thương bẩm sinh hoặc mắc phải từ trước.nếu do VR ko sd KS .1. 6.1. Liên cầu khuẩn nhóm D là loại rất hay gặp có nguồn gốc từ nhiễm khuẩn t/hóa & tiết niệu sinh dục. phòng bệnh: .

Có khi bệnh được phát hiện vì suy tim hay tắc mạch (ở não.107.10% bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh -bệnh còn gặp ở bệnh nhân thay van nhân tạo hoặc bị bệnh cơ tim phì đại 3.3 Vai trò của bệnh tim có sẵn .niệu đạo và đôi khi là ở miệng.. tình trạng kháng KS mạnh .1 Hoàn cảnh phát sinh bệnh: . thủng vách tim gây tiêng thổi thực thể mới . sau nạo phá thai. ở giữa màu trắng 66 ..50-80% bệnh nhân có tiền thấp tim gây bệnh van tim : hở van 2 lá .kháng ks mạnh -các cầu khuẩn khác : mọi loại vi khuẩn đều có thể gây bệnh này 2. Bắt buộc phải làm xét nghiệm HIV ở những đối tượng này 2.nhiễm khuẩn do nạo phá thai. . rất thay đổi(nhẹ .phủ tạng.Ít khi gặp trên quả tim lành thường sảy ra khi đã có tổn thương tim từ trước .. hở van đmc.chi.Dược 11 .rất có giá trị gợi ý cho chẩn đoán ở bệnh nhân bị bệnh tim có sốt kéo dài + da và niêm mạc : Chín mé giả là những mụn màu đỏ tím .triệu chứng rõ dần: +sốt : hằng định kéo dài .Do gram âm chiếm khoảng 10%.Biểu hiện ở ngoài tim: + Lách to : 50% trường hợp ..1. đặt nội khí quản….Kháng penicillin tương đối ... qua các thủ thuật: nội soi . có khi sốt cao rét run hoặc sốt nhẹ kin đáo nên cần phải thao dõi nhiệt độ cơ thể 3h/lần .Lâm sàng :có cây máu dương tính(+) trên 1 bệnh nhân có bệnh tim cũ 3.thường có tổn thương ở van 3 lá. đau cơ khớp.xuất hiện sau khi bị nhiễm trùng:hay chấn thương ở đường tiết niệu sinh dục .Biểu hiện ở tim : + Phát hiên được bệnh tim có sẵn từ trước: hở van 2 lá. đứt dây chằng cột cơ. Phảo cấy máu khi đang sốt .. chiếm 1 tỉ lệ quan trọng -Gần đây tỉ lệ viêm màng trong tim nhiễm khuẩn có đường vào là tiêm chích ma túy tăng mạnh.thường do tụ cầu gây ra -Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa tiết niệu-sinh dục thường do liên cầu khuẩn nhóm D.2 Khám lâm sàng -Giai đoạn toàn phát . +Các nốt sùi hay bong da gây loét lam thủng van tim .2 Đường vào của tác nhân gây bệnh : Từ đây có thể suy đoán được tác nhân gây bệnh -nhiễm khuẩn răng miệng: hay gặp nhất -Nhiễm khuẩn ngoài da.tụ cầu khuẩn: chiếm 30% TH bệnh thường có nguồn gốc từ nhiễm khuẩn ngoài da. Aspergillus thường gây bệnh trên cơ địa suy giảm miễn dịch đã hoặc dang được dung ks kéo dài 2. hay có hủy hoại tổ chức tim .2 Nấm -Các chủng loại nấm hay gặp :Nấm men:Candida albicans.)ở 1 bệnh nhân dang có sốt 3. rét run thì tỉ lệ (+) mới cao ..ruột .Bệnh khởi phát âm thầm từ từ kéo dài không rõ nguyên nhân. hở van động mạch chủ.do cầu khuẩn : hay có ở DD. vừa hoặc nặng) +sốt kèm tình trạng sa sút: suy nhược .

sốt: + thấp tim h/động: có b/hiện viêm tim. yếu tố dạng thấp (+).bn có sốt: loại bỏ các ng/nhân gây sốt do virus. tiêu chuẩn chính : Cấy máu (+).5.107.1 Chẩn đoán xác định a .. hạt thấp dưới da…. 4.Chẩn đoán 5.3.Các xét nghiệm máu khác : Tốc độ máu lắng luôn tăng cao Số lượng hồng cầu giảm Bạch cầu tăng nhất là bạch cầu đa nhân trung tính Anpha 2 va γglobulin tăng Có sự xuất hiện các phực hợp miễn dịch lưu hành -Siêu âm tim: Rất có giá trị chẩn đoán + siêu âm qua thành ngực +siêu âm qua thực quản -Các xét nghiệm khác : Protein (+). dấu hiệu Roth.hiện tượng miễn dịch có 1 trong các biểu hiện như: viêm cầu thận. loại trừ hẳn: tìm được chẩn đoán chác chắn g/thích đc tr/chứng Đtrị KS 4 ngày hết tr/chứng Ko tìm thấy bằng chứng tổn thương của VMTT 5. hạt osler. chẩn đoán phân biệt : .siêu âm tim 5. sốt biểu hiện về mạch máu (tắc mạch não.t/chuẩn LS: 2 tc chính 1 tc chính+ 3 tc phụ 5 tc phụ 5. . viem khớp .. ban đỏ vòng. có bằng chứng của tổn thương nội tâm mạc trên siêu âm tim b .thể cấy máu âm tính 67 .. gan bàn chân gọi là dấu hiệu janeway . Chú ý loại trừ tiếng thổi tâm thu cơ năng do thiếu máu& sốt.4. tiêu chuẩn phụ . 70-80% các trường hợp có đái máu vi thể (vì đái máu không thường xuyên nên phải làm xét nghiêm nhiều lần) 5. +tổn thương gp bệnh: có nốt sùi hay ổ áp xe trong tim. -bn có bệnh tim.. các thể bệnh : . đm lách.). mỗi đợt vài ngày + Có thể xuất huyết ở lòng bàn tay .Dược 11 + Xuất huyết dưới da và niêm mạc thường xuất hiện từng đợt. 5.Sachs: có bệnh cảnh LS của lupus ban đỏ… +sau mổ tim : do viêm màng ngoài tim.Tai biến ở mạch máu : có thể phình và tắc động mạch hay có nhồi máu ở: đm gan. +VMTT Libman. chẩn đoán nghi ngờ: có dấu hiệu VMTTNK nhưng chưa đủ để ch/đoán x/định cũng ko loại trừ. Cận lâm sàng -Xét nghiệm máu :cấy náu là phương pháp chính cho phép khẳng định chẩn đoán và có giá tri hướng dẫn điều trị qua ks đồ . nhồi máu phổi . mô bệnh học +VK:tìm thấy từ việc nuôi cấy hay xét ngiệm nốt sùi ở tim. viêm xương ức… 6.2 Chẩn đoán chắc chắn -t/chuẩn vi khuẩn. Có bệnh tim từ trước hoặc tiêm chích ma túy .

đ/trị tốt :khỏi ko để lại di chứng. khu trú. nhồi máu thận . mủ khớp. + suy tim do tổn thương van tim +tổn thương van 3 lá +tắc mạch vành gây NMCT… -b/chứng m/máu: tắc mạch các nơi.tái nhiễm: cùng loại hay khác loại tác nhân gây bệnh .. chảy máu não.. tiên lượng 7. 9.2 tiên lượng xa . biến chứng . . phình dộng mạch -b/chứng thần kinh:tắc ĐM não . KS có td diệt khuẩn. tiên lượng gần: . 9. loạn nhịp . có thể có d/biến nặng như tai biến tắc mạch não .thể sau phẫu thuật tim. . đ/trị nội khoa: . 8.107. áp xe não. -b/chứng khớp: viêm khớp phản ứng. -b/chứng thận: viêm cầu thận từng đoạn . -tg dùng thuốc: 4-6 tuần.tái phát: sau ngừng đ/trị 3-4 tuần x/hiện lại .liều cao.b/chứng tim:hay gặp và nặng nhất .. 7.đ/trị tích cực+ VK nhạy cảm KS thì bệnh giảm hẳn. đ/trị b/chứng: suy tim.đ/trị tích cực mà bệnh vẫn nặng hơn do: KS chưa đủ liều hay ko có tdung. . mạch vành… 7. +theo dõi kết quả đ/trị = LS & cấy máu + p/hiện sớm và đ/trị các b/chứng. .áp xe thận.đ/trị nội khoa khác: triệt dường vào.KS: dùng sớm sau cấy máu nhiều lần Penicillin+ streptomycin( gentamycin) ↓ ↓ 10-20 triệu đvị/ ngày 10-20mg/kg/ngày ↓ ↓ ↓ Truyền TM tiêm bắp sáng chiều .. thường xảy ra muộn hơn. chia đều liều trong ngày.ở người có van nhân tạo : vancomycin 30mg/kg/người phối hợp gentamycin 3mg/kg/ngày truyền TM.thể ở bn có bệnh tim bẩm sinh là còn ống động mạch .khi có kết quả cấy máu và KS đồ thì đ/chỉnh theo KS đồ. kéo dài 4-6 tuần( nhóm aminoside ko nên sd quá 2 tuần) phối hợp KS.2.. +theo dõi c/năng thận khi sd KS độc cho thận . điều trị : 9. -cấy máu (-) : penicillin 10-20 triệu đơn vị /ngày hoặc ampicillin + gentamycin truyền TM. ng/tắc: + sd KS sớm sau khi cấy máu 3 lần.1. có những tổn thương khu trú ở nội tạng.1.Dược 11 -thể thận . 68 . suy thận.. dễ die.

Dược 11 9.phẫu thuật sớm cho bn tim bẩm sinh nhất là TH còn ống ĐM . biênns chứng ko lường trước. 1 số trường hợp RL tiêu hóa .theo dõi chặt . 2. .107. + triệu chứng khác: 69 . Đau âm ỉ liên tục. tăng dần. Bài 2: VIÊM RUỘT THỪA CẤP 1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh . dự phòng VMTTNK bán cấp: . nhiều nhất ở tuổi 20-30.gd tốt cho bn hiểu nguy cơ mắc bệnh. Triệu chứng a. đ/trị ngoại khoa: sửa chữa tổn thương hoặc thay van. ko thành cơn. nôn + bí trung đại tiện.4. Lâm sàng . Làm đáu hiệu Schotkin – Blumberg (+) + khám thấy phản ứng cơ thành bụng ở hố chậu phải: khám ấn lên thành bụng hố chậu phải => trương lực cơ thành bụng tại đó tăng để kháng sức ấn của bàn tay => ấn nhẹ dễ. đau tăng khi vận động. giới. đi lại + buồn nôn. khởi phát đầu tiên có thể tại hố chậu phải hoặc ở các vùng khác.3.Cơ năng: + đau bụng vùng hố chậu phải. nếu kéo dài => hoại tử TB niêm mạc => VK có sẵn trong lòng ruột xâm nhập => VRTC . Đại cương VRTC là bệnh cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhất trong cấp cứu bụng. thường ở thượng vị hoặc quanh rốn.Theo thuyết NK: VRTC do: + có ứ trệ trong lòng ruột thừa và manh tràng + ứ đọng => viêm niêm mạc => viêm ruột thừa .Thuyết dị ứng: VRTC có vai trò của dị ứng nhưng chưa được xác minh rõ 3. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi.đ/trị ổ nhiễm khuẩn dù nhỏ ở mọi nơi trong cơ thể. loại bỏ những ổ nhiễm khuẩn... Cần chẩn đoán và mổ sớm. thiếu máu tổ chức thành ruột thừa. 9. ấn sâu khó => PƯ tồn tại khách quan ngoài ý muốn của người bệnh. Bệnh cảnh LS đa dạng phong phú. thường ở giữa đường nối gai chậu trước trên và rốn (điểm Mac-Burney) + cảm ứng phúc mạc: sờ nắn nhẹ lên thành bụng => bệnh nhân đau dữ dội.Thực thể: + khám hố chậu phải: đau khu trú tại 1 điểm nếu ở giai đoạn sớm.Thuyết phản xạ thần kinh: có kích thích bệnh lý ở vùng cơ thể (thường quanh manh tràng) => gây co mao mạch. . sd KS dự phòng.

có thể phẫu thuật hoặc ko.Điển hình + VRTC thể xung huyết + VRTC thể viêm tấy + VRTC thể hoại tử + VRTC thể hoại thư .Ko điển hình 70 . CTBC tăng chủ yếu BC đa nhân trung tính.Dược 11 b.XN máu: SLBC tăng cao. đường kính cắt ngang có hành ảnh của các vòng tròn đồng tâm .Toàn thân: + sốt nhẹ hoặc vừa < 380C. Biến chứng . khi sốt > 38 – 390C thường do biến chứng vỡ + trạng thái nhiễm khuẩn: môi khô.Đám quánh ruột thừa: viêm nhưng chưa vỡ mủ.Siêu âm ổ bụng: ruột thừa kích thước lớn > 6mm. 5. Cận lâm sàng . các tạng đến bao lại tạo đám viêm dính => ko mổ cắt ruột thừa cấp cứu mà điều trị bằng kháng sinh .Áp xe ruột thừa: ruột thừa vỡ. .Nội soi ổ bụng 4. có dịch tự do hố chậu phải.• 1 số điểm đau không điển hình của ruột thừa do vị trí ruột thừa thay đổi: điểm Lanz (điểm nối 1/3 giữa với 1/3 ngoài bên phải của đường liên gai chậu trước trên) điểm Clado ( điểm gặp nhau của bờ ngoài cơ thẳng to bên phải với đường liêm gai chậu trước trên) điểm sau trên mào chậu phải điểm sau manh tràng • Một số dấu hiệu: Rowsing Sitkovski Obrasov • Thăm trực tràng có thể thấy đau . Các thể lâm sàng . có thể xuất hiện BC non ở máu ngoại vi. hơi thở hôi 107. sau 3-6 tháng mới cắt.cô lập với khoang phúc mạc => cấp cứu bằng dẫn lưu giải thoát dịch mủ ra ngoài. . lưỡi bẩn.Viêm phúc mạc toàn thể: do ruột thừa vỡ trong khoang phúc mạc =>nặng => cần mổ cấp cứu ngay . .

Chẩn đoán xác định: .đau hố chậu phải: . Phương pháp: cắt ruột thừa: phẫu thuật bụng mở hoặc phẫu thuật nội soi 71 .phản ứng thành bụng hố chậu phải . túi mật.lồng ngực: viêm phổi. hồi tràng.hội chứng nhiễm khuẩn: sốt nhẹ hoặc vừa. Điều trị a.siêu âm . dưới gan. giữa các quai ruột. trừ trường hợp đám quáng ruột thừa b.phần phụ . VRTC trong chậu hông bé. túi thừa Merkel • Xa hố chậu phải: dạ dày. đại tràng lên. cần được điều trị bằng phẫu thuậ cấp cứu.nội soi ( với những trường hợp khó điều trị) b. bệnh nhân suy giảm miễn dịch. môi khô.. trẻ nhỏ. số lượng BC tăng. . tá tràng.khám hố chậu phải đau. hơi thở hôi. bệnh nhân béo phì 6.bệnh lý ổ bụng: • Hố chậu phải: manh tràng. lưỡi bẩn. Chẩn đoán a. sỏi niệu quản phải . PN có thai. viêm phế quản (trẻ em) 7. tăng BC đa nhân trung tính. hố chậu trái.Dược 11 + vị trí: sau manh tràng. + cơ địa: VRTC ở người già. điểm Mac – Burney đau .107.có cảm ứng phúc mạc hố chậu phải ( dấu hiệu Schotkin – Blumberg (+)) . Chẩn đoán phân biệt: phân biệt với các bệnh lý khác có đau hố chậu phải: . Hướng điều trị: VRTC là 1 cấp cứu ngoại khoa.sau phúc mạc: • Thai ngoài tử cung • Sỏi thận.

Dược 11 72 .107.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->