v¨n phßng quèc héi

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

LUËT
®ÊT ®AI

§Êt ®ai lµ tµi nguyªn quèc gia v« cïng quý gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng, lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh vµ quèc phßng; Tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ, nh©n d©n ta ®· tèn bao c«ng søc, x¬ng m¸u míi t¹o lËp, b¶o vÖ ®îc vèn ®Êt ®ai nh ngµy nay; C¨n cø vµo c¸c ®iÒu 17, 18 vµ 84 cña HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai, quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt.

CH¬NG I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG

§iÒu 1
§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý. Nhµ níc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi (gäi chung lµ tæ chøc), hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi. Nhµ níc cßn cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuª ®Êt. Tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt trong LuËt nµy gäi chung lµ ngêi sö dông ®Êt. Nhµ níc cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi thuª ®Êt.

§iÒu 2
1- Ngêi sö dông ®Êt æn ®Þnh, ®îc Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn x¸c nhËn th× ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2- Nhµ níc kh«ng thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®· giao cho ngêi kh¸c sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 3- Nhµ níc cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho ngêi lµm n«ng nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, l©m nghiÖp cã ®Êt s¶n xuÊt.

§iÒu 3

1- Nhµ níc b¶o hé quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi sö dông ®Êt. 2- Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, thõa kÕ, thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt. C¸c quyÒn nãi trªn chØ ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n giao ®Êt vµ ®óng môc ®Ých sö dông cña ®Êt ®îc giao theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 3- QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc trong níc ®îc Nhµ níc giao ®Êt vµ cho thuª ®Êt do ChÝnh phñ tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi quy ®Þnh.

§iÒu 4
Ngêi sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ, c¶i t¹o, båi bæ vµ sö dông ®Êt hîp lý, cã hiÖu qu¶; ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®Þa chÝnh, nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 5
Nhµ níc khuyÕn khÝch ngêi sö dông ®Êt ®Çu t lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn vµ ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc - kü thuËt vµo c¸c viÖc sau ®©y: - Lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt; - Th©m canh, t¨ng vô, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt; - Khai hoang, vì ho¸, lÊn biÓn, phñ xanh ®Êt trèng, ®åi nói träc, ®Êt cån c¸t ven biÓn ®Ó më réng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi; - B¶o vÖ, c¶i t¹o, lµm t¨ng ®é mÇu mì cña ®Êt; - Sö dông tiÕt kiÖm ®Êt.

§iÒu 6
Nghiªm cÊm viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp, sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®îc giao, huû ho¹i ®Êt.

§iÒu 7
Quèc héi thùc hiÖn quyÒn quyÕt ®Þnh, quyÒn gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trong c¶ níc. Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn quyÒn quyÕt ®Þnh, quyÒn gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trong ®Þa ph¬ng

m×nh.

§iÒu 8
ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai trong c¶ níc. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai trong ®Þa ph¬ng m×nh theo thÈm quyÒn ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë ®Þa ph¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Uû ban nh©n d©n cïng cÊp trong viÖc qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai.

§iÒu 9
Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m viÖc sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ ®Êt do Nhµ níc giao cho c¸c tæ chøc trùc thuéc Bé, ngµnh m×nh.

§iÒu 10
MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn, c¸c tæ chøc x· héi kh¸c, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c«ng d©n cã nhiÖm vô phèi hîp víi c¸c c¬ quan Nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông ®Êt hîp lý, tiÕt kiÖm theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt. C¸c c¬ quan Nhµ níc trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c«ng d©n trong viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông ®Êt.

§iÒu 11
C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chñ yÕu, ®Êt ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau ®©y: 1- §Êt n«ng nghiÖp; 2- §Êt l©m nghiÖp; 3- §Êt khu d©n c n«ng th«n; 4- §Êt ®« thÞ; 5- §Êt chuyªn dïng; 6- §Êt cha sö dông.

§iÒu 12
Nhµ níc x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn khi giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt, tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n khi giao ®Êt, båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi thu håi ®Êt. ChÝnh phñ quy ®Þnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®èi víi tõng vïng vµ theo tõng thêi gian.

CH¬NG II QU¶N Lý NHµ NíC VÒ ®ÊT ®AI

§iÒu 13
Néi dung qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai bao gåm: 1- §iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸ vµ ph©n h¹ng ®Êt, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh; 2- Quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ho¸ viÖc sö dông ®Êt; 3- Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã; 4- Giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt; 5- §¨ng ký ®Êt ®ai, lËp vµ qu¶n lý sæ ®Þa chÝnh, qu¶n lý c¸c hîp ®ång sö dông ®Êt, thèng kª, kiÓm kª ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; 6- Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt; 7- Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c vi ph¹m trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai.

§iÒu 14
1- ChÝnh phñ chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸ vµ ph©n h¹ng ®Êt. 2- Uû ban nh©n d©n chØ ®¹o c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai trùc thuéc vµ Uû ban nh©n d©n cÊp díi qu¶n lý theo dâi sù biÕn ®éng vÒ diÖn tÝch, lo¹i ®Êt, ngêi sö dông ®Êt, kÞp thêi chØnh lý c¸c tµi liÖu vÒ ®Êt ®ai cho phï hîp víi hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ë ®Þa ph¬ng m×nh.

§iÒu 15
1- ChÝnh phñ chØ ®¹o vµ tæ chøc viÖc lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh thèng nhÊt trªn ph¹m vi c¶ níc. C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng ban hµnh quy tr×nh kü

thuËt, quy ph¹m x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh. 2- Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o vµ tæ chøc viÖc lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ë ®Þa ph¬ng m×nh. 3- B¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn. 4- B¶n ®å ®Þa chÝnh gèc ®îc lu gi÷ t¹i c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng. C¸c b¶n sao ®îc lu gi÷ t¹i c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh vµ Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn; b¶n sao cã gi¸ trÞ nh b¶n gèc.

§iÒu 16
1- ChÝnh phñ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trong c¶ níc. 2- Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trong ®Þa ph¬ng m×nh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n th«ng qua tríc khi tr×nh c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. 3- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ c¨n cø vµo nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai do ngµnh, lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch ®Ó tr×nh ChÝnh phñ xÐt duyÖt. 4- C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan gióp ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai.

§iÒu 17
1- Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai bao gåm: a) Khoanh ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt khu d©n c n«ng th«n, ®Êt ®« thÞ, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt cha sö dông cña tõng ®Þa ph¬ng vµ c¶ níc; b) §iÒu chØnh viÖc khoanh ®Þnh nãi trªn cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tõng ®Þa ph¬ng vµ trong ph¹m vi c¶ níc. 2- Néi dung kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai bao gåm: a) Khoanh ®Þnh viÖc sö dông tõng lo¹i ®Êt trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch; b) §iÒu chØnh kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cho phï hîp víi quy ho¹ch.

§iÒu 18

ThÈm quyÒn xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai: 1- Quèc héi quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trong ph¹m vi c¶ níc. 2- ChÝnh phñ xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 3- Uû ban nh©n d©n cÊp trªn xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña Uû ban nh©n d©n cÊp díi trùc tiÕp. 4- C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nµo th× cã quyÒn cho phÐp bæ sung ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®ã.

§iÒu 19
C¸c c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh giao ®Êt: 1- Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. 2- Yªu cÇu sö dông ®Êt ghi trong luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt vµ trong thiÕt kÕ ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt hoÆc ®¬n xin giao ®Êt.

§iÒu 20
Nhµ níc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi. Thêi h¹n giao ®Êt sö dông æn ®Þnh l©u dµi ®Ó trång c©y hµng n¨m, nu«i trång thuû s¶n lµ 20 n¨m, ®Ó trång c©y l©u n¨m lµ 50 n¨m. Khi hÕt thêi h¹n, nÕu ngêi sö dông ®Êt cã nhu cÇu tiÕp tôc sö dông vµ trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai th× ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®ã ®Ó tiÕp tôc sö dông. Nhµ níc giao ®Êt sö dông l©u dµi cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®Ó lµm nhµ ë vµ chØ thu håi trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 vµ §iÒu 27 cña LuËt nµy. Thêi h¹n giao ®Êt sö dông æn ®Þnh l©u dµi ®èi víi c¸c lo¹i ®Êt kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh.

§iÒu 21
ViÖc quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®ang cã ngêi sö dông cho ngêi kh¸c chØ ®îc tiÕn hµnh sau khi cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®ã.

§iÒu 22
Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö

dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt; nÕu ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c th× ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt, trõ c¸c trêng hîp ®îc miÔn, gi¶m theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

§iÒu 23
ThÈm quyÒn giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ®îc quy ®Þnh nh sau: 1- Uû ban thêng vô Quèc héi th«ng qua kÕ ho¹ch hµng n¨m cña ChÝnh phñ vÒ viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp cã rõng ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. 2- ChÝnh phñ xÐt duyÖt kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vÒ viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp cã rõng ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. C¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®· ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp cã rõng ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c ®· ®îc Uû ban thêng vô Quèc héi th«ng qua, ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo mäi môc ®Ých trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt. 3- Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Tõ 1 ha trë xuèng ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp cã rõng, ®Êt khu d©n c n«ng th«n, ®Êt ®« thÞ vµ tõ 2 ha trë xuèng ®èi víi ®Êt trèng, ®åi nói träc cho mçi c«ng tr×nh kh«ng thuéc c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i môc b kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Tõ 3 ha trë xuèng ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp cã rõng, ®Êt khu d©n c n«ng th«n, ®Êt ®« thÞ; tõ 5 ha trë xuèng ®èi víi ®Êt trèng, ®åi nói träc cho mçi c«ng tr×nh ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng dÉn níc, ®êng dÉn dÇu, ®êng dÉn khÝ, ®êng ®iÖn, ®ª ®iÒu vµ tõ 10 ha trë xuèng ®èi víi ®Êt trèng, ®åi nói träc cho mçi c«ng tr×nh x©y dùng hå chøa níc; c) Giao ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp cã rõng ®Ó hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµm nhµ ë; ®Êt chuyªn dïng nµy ®Ó sö dông vµo môc ®Ých chuyªn dïng kh¸c hoÆc ®Ó lµm nhµ ë; ®Êt ®« thÞ theo ®Þnh møc do ChÝnh phñ quy ®Þnh; d) KÕ ho¹ch giao ®Êt khu d©n c n«ng th«n ®Ó Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh giao ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµm nhµ ë.

§iÒu 24

ThÈm quyÒn giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ®îc quy ®Þnh nh sau: 1- Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng giao ®Êt cho c¸c tæ chøc; 2- Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh giao ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n.

§iÒu 25
C¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 vµ §iÒu 24 cña LuËt nµy kh«ng ®îc uû quyÒn cho cÊp díi.

§iÒu 26
Nhµ níc thu håi toµn bé hoÆc mét phÇn ®Êt ®· giao sö dông trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: 1- Tæ chøc sö dông ®Êt bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®i n¬i kh¸c, gi¶m nhu cÇu sö dông ®Êt mµ kh«ng thuéc c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña LuËt nµy; c¸ nh©n sö dông ®Êt ®· chÕt mµ kh«ng cã ngêi ®îc quyÒn tiÕp tôc sö dông ®Êt ®ã; 2- Ngêi sö dông ®Êt tù nguyÖn tr¶ l¹i ®Êt ®îc giao; 3- §Êt kh«ng ®îc sö dông trong thêi h¹n 12 th¸ng liÒn mµ kh«ng ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®ã cho phÐp; 4- Ngêi sö dông ®Êt cè ý kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc; 5- §Êt sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých ®îc giao; 6- §Êt ®îc giao kh«ng theo ®óng thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 vµ §iÒu 24 cña LuËt nµy.

§iÒu 27
Trong trêng hîp thËt cÇn thiÕt, Nhµ níc thu håi ®Êt ®ang sö dông cña ngêi sö dông ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng th× ngêi bÞ thu håi ®Êt ®îc ®Òn bï thiÖt h¹i.

§iÒu 28
C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao ®Êt nµo th× cã quyÒn thu håi ®Êt ®ã. ViÖc thu håi ®Êt ®Ó chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c ph¶i theo ®óng quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.

Tríc khi thu håi ®Êt ph¶i th«ng b¸o cho ngêi ®ang sö dông biÕt vÒ lý do thu håi, thêi gian, kÕ ho¹ch di chuyÓn, ph¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i. Trong trêng hîp cã nhu cÇu khÈn cÊp cña chiÕn tranh, chèng thiªn tai hoÆc trong t×nh tr¹ng khÈn cÊp, th× viÖc trng dông ®Êt do Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh trë lªn quyÕt ®Þnh. HÕt thêi h¹n trng dông, ngêi sö dông ®Êt ®îc tr¶ l¹i ®Êt vµ ®îc ®Òn bï thiÖt h¹i do viÖc trng dông g©y ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 29
ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuª ®Êt ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.

§iÒu 30
Kh«ng ®îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: 1- §Êt sö dông kh«ng cã giÊy tê hîp ph¸p; 2- §Êt giao cho c¸c tæ chøc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng ®îc chuyÓn quyÒn sö dông; 3- §Êt ®ang cã tranh chÊp.

§iÒu 31
1- Thñ tôc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt ë n«ng th«n lµm t¹i Uû ban nh©n d©n x·; ë ®« thÞ lµm t¹i Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh. 2- Thñ tôc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt ë n«ng th«n lµm t¹i Uû ban nh©n d©n huyÖn; ë ®« thÞ lµm t¹i Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.

§iÒu 32
C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng; c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh vµ c¸n bé ®Þa chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn c¨n cø vµo quyÒn h¹n, nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i LuËt nµy tr×nh ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt.

0

§iÒu 33
1- Khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho phÐp thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt hoÆc ®ang sö dông ®Êt mµ cha ®¨ng ký th× ngêi sö dông ®Êt ph¶i ®¨ng ký t¹i c¬ quan Nhµ níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. Ngêi ®ang sö dông ®Êt t¹i x·, phêng, thÞ trÊn nµo th× ph¶i ®¨ng ký t¹i x·, phêng, thÞ trÊn ®ã. 2- Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn lËp vµ qu¶n lý sæ ®Þa chÝnh, ®¨ng ký vµo sæ ®Þa chÝnh ®Êt cha sö dông vµ sù biÕn ®éng vÒ viÖc sö dông ®Êt.

§iÒu 34
Sæ ®Þa chÝnh ®îc lËp theo mÉu do c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng quy ®Þnh. Néi dung cña sæ ®Þa chÝnh ph¶i phï hîp víi b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt.

§iÒu 35
ViÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1- §¬n vÞ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai lµ ®¬n vÞ lËp sæ ®Þa chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 33 cña LuËt nµy; 2- ViÖc thèng kª ®Êt ®ai ®îc tiÕn hµnh mét n¨m mét lÇn; 3- ViÖc kiÓm kª ®Êt ®ai ®îc tiÕn hµnh n¨m n¨m mét lÇn; 4- Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai cña ®Þa ph¬ng m×nh; 5- C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai lªn c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai cÊp trªn trùc tiÕp.

§iÒu 36
ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1- GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng ph¸t hµnh; 2- C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao ®Êt th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Trong trêng hîp ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao ®Êt th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; 3- Trong trêng hîp thöa ®Êt cã nhiÒu c¸ nh©n kh«ng cïng mét

1 hé gia ®×nh hoÆc kh«ng cïng mét tæ chøc sö dông, th× giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc cÊp ®Õn tõng tæ chøc, tõng hé gia ®×nh, tõng c¸ nh©n.

§iÒu 37
1- ChÝnh phñ tæ chøc viÖc thanh tra ®Êt ®ai trong c¶ níc, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp tæ chøc viÖc thanh tra ®Êt ®ai trong ®Þa ph¬ng m×nh. C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng gióp ChÝnh phñ; c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë ®Þa ph¬ng gióp Uû ban nh©n d©n cïng cÊp trong viÖc thùc hiÖn thanh tra ®Êt ®ai. 2- Néi dung thanh tra ®Êt ®ai bao gåm: a) Thanh tra viÖc qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp; b) Thanh tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt ®Êt ®ai cña ngêi sö dông ®Êt vµ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c; c) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai. 3- Khi tiÕn hµnh thanh tra ®Êt ®ai, §oµn thanh tra, thanh tra viªn cã quyÒn: a) Yªu cÇu tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã liªn quan cung cÊp tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc thanh tra; b) QuyÕt ®Þnh t¹m thêi ®×nh chØ viÖc sö dông phÇn ®Êt kh«ng ®óng ph¸p luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh ®ã, ®ång thêi b¸o c¸o ngay víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xö lý; c) Xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xö lý c¸c vi ph¹m vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai.

§iÒu 38
1- Nhµ níc khuyÕn khÝch viÖc hoµ gi¶i c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai trong nh©n d©n. Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Héi N«ng d©n, c¸c tæ chøc thµnh viªn kh¸c cña MÆt trËn, c¸c tæ chøc x· héi kh¸c, tæ chøc kinh tÕ ë c¬ së vµ c«ng d©n hoµ gi¶i c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai. 2- C¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mµ ngêi sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy chøng nhËn cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn th× do Uû ban nh©n d©n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp gi÷a c¸ nh©n, hé gia ®×nh víi

2 nhau, gi÷a c¸ nh©n, hé gia ®×nh víi tæ chøc, gi÷a tæ chøc víi tæ chøc nÕu c¸c tæ chøc ®ã thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh; b) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp gi÷a tæ chøc víi tæ chøc, gi÷a tæ chøc víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n nÕu tæ chøc ®ã thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh hoÆc cña Trung ¬ng; c) Trong trêng hîp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n ®· gi¶i quyÕt tranh chÊp, ®¬ng sù cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc cÊp trªn. QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc cÊp trªn trùc tiÕp cã hiÖu lùc thi hµnh. 3- C¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mµ ngêi sö dông ®Êt ®· cã giÊy chøng nhËn cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ tranh chÊp vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi viÖc sö dông ®Êt ®ã th× do Toµ ¸n gi¶i quyÕt.

§iÒu 39
C¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt cã liªn quan ®Õn ®Þa giíi gi÷a c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, do Uû ban nh©n d©n c¸c ®¬n vÞ ®ã cïng phèi hîp gi¶i quyÕt. Trong trêng hîp kh«ng ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ hoÆc viÖc tù gi¶i quyÕt lµm thay ®æi ®Þa giíi hµnh chÝnh, th× thÈm quyÒn gi¶i quyÕt ®îc quy ®Þnh nh sau: 1- NÕu viÖc tranh chÊp liªn quan ®Õn ®Þa giíi cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh díi cÊp tØnh, th× do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; 2- NÕu viÖc tranh chÊp liªn quan ®Õn ®Þa giíi cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng th× do Quèc héi quyÕt ®Þnh.

§iÒu 40
C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë Trung ¬ng gióp ChÝnh phñ, c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë ®Þa ph¬ng gióp Uû ban nh©n d©n cïng cÊp gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai.

§iÒu 41
C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ®îc thµnh lËp ë Trung ¬ng, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; ë x·, phêng, thÞ trÊn cã c¸n bé ®Þa chÝnh. C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai cÊp nµo th× trùc thuéc c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc cÊp ®ã; c¸n bé ®Þa chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn thuéc Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn.

3
CH¬NG III CHÕ ®é Sö DôNG C¸C LO¹I ®ÊT MôC 1 §ÊT N«NG NGHIÖP, §ÊT L©M NGHIÖP

§iÒu 42
§Êt n«ng nghiÖp lµ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh chñ yÕu ®Ó sö dông vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n hoÆc nghiªn cøu thÝ nghiÖm vÒ n«ng nghiÖp.

§iÒu 43
§Êt l©m nghiÖp lµ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh chñ yÕu ®Ó sö dông vµo s¶n xuÊt l©m nghiÖp gåm ®Êt cã rõng tù nhiªn, ®Êt ®ang cã rõng trång vµ ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých l©m nghiÖp nh trång rõng, khoanh nu«i, b¶o vÖ ®Ó phôc håi tù nhiªn, nu«i dìng lµm giµu rõng, nghiªn cøu thÝ nghiÖm vÒ l©m nghiÖp.

§iÒu 44
H¹n møc ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y hµng n¨m cña mçi hé gia ®×nh lµ kh«ng qu¸ 3 ha do ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng ®Þa ph¬ng. ChÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®èi víi phÇn ®Êt mµ c¸c hé gia ®×nh sö dông vît qu¸ h¹n møc nãi trªn do ChÝnh phñ quy ®Þnh. H¹n møc ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y l©u n¨m vµ h¹n møc ®Êt trèng, ®åi nói träc, ®Êt khai hoang, lÊn biÓn cña mçi hé gia ®×nh khai th¸c ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trång rõng, nu«i trång thuû s¶n do ChÝnh phñ quy ®Þnh.

§iÒu 45
C¨n cø vµo quü ®Êt ®ai, ®Æc ®iÓm vµ nhu cÇu cña ®Þa ph¬ng, Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh mçi x· ®îc ®Ó l¹i mét quü ®Êt kh«ng qu¸ 5% ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó phôc vô cho c¸c nhu cÇu c«ng Ých cña ®Þa ph¬ng. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc sö dông ®Êt nµy.

§iÒu 46
ViÖc sö dông ®Êt vên ®îc quy ®Þnh nh sau: 1- Nhµ níc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ b¶o vÖ lîi Ých cña tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n th©m canh, t¨ng s¶n lîng c©y

4 trång trªn ®Êt vên, sö dông ®Êt trèng, ®åi nói träc ®Ó lËp vên theo quy ho¹ch 2- ViÖc lËp vên trªn ®Êt trång lóa ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ ph¶i ®îc phÐp cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh.

§iÒu 47
ViÖc sö dông mÆt níc néi ®Þa ®Ó nu«i trång, khai th¸c thuû s¶n vµ vµo c¸c môc ®Ých kh¸c ®îc quy ®Þnh nh sau: 1- Ao, hå, ®Çm kh«ng thÓ giao hÕt cho mét hé gia ®×nh, mét c¸ nh©n th× giao cho nhiÒu hé gia ®×nh, nhiÒu c¸ nh©n hoÆc tæ chøc kinh tÕ sö dông; 2- §èi víi hå, ®Çm thuéc ®Þa phËn nhiÒu x· th× viÖc sö dông do Uû ban nh©n d©n huyÖn quy ®Þnh; thuéc ®Þa phËn nhiÒu huyÖn do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh. §èi víi hå chøa níc thuéc ®Þa phËn nhiÒu tØnh th× viÖc tæ chøc nu«i trång, b¶o vÖ, khai th¸c nguån thuû s¶n do ChÝnh phñ quy ®Þnh; 3- ViÖc sö dông mÆt níc hå, ®Çm, s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ kh«ng g©y c¶n trë giao th«ng; 4- ViÖc sö dông mÆt níc néi ®Þa quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy ph¶i tu©n theo quy ®Þnh vÒ kü thuËt cña c¸c ngµnh cã liªn quan.

§iÒu 48
ViÖc sö dông ®Êt cã mÆt níc ven biÓn ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, l©m nghiÖp theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1- §óng quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt; 2- B¶o vÖ ®Êt, lµm t¨ng sù båi tô ®Êt ven biÓn; 3- B¶o vÖ hÖ sinh th¸i vµ m«i trêng; 4- Kh«ng g©y trë ng¹i cho viÖc b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ giao th«ng trªn biÓn.

§iÒu 49
§Êt b·i båi cña s«ng thuéc ®Þa phËn x· nµo th× do Uû ban nh©n d©n x· ®ã qu¶n lý vµ tr×nh Uû ban nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch sö dông. Trong trêng hîp cã tranh chÊp th× tr×nh c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 vµ §iÒu 39 cña LuËt nµy quyÕt ®Þnh.

5

§iÒu 50
ViÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt míi båi ven biÓn do ChÝnh phñ quy ®Þnh.

§iÒu 51
Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña Nhµ níc, quü ®Êt ®ai cña ®Þa ph¬ng, quyÕt ®Þnh diÖn tÝch ®Êt giao cho nhµ chïa, nhµ thê, th¸nh thÊt t«n gi¸o trªn c¬ së ®Êt ®ai mµ nhµ chïa, nhµ thê, th¸nh thÊt t«n gi¸o ®ang sö dông.

MôC 2 §ÊT KHU D©N C N«NG TH«N

§iÒu 52
§Êt khu d©n c n«ng th«n lµ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh chñ yÕu ®Ó x©y dùng nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho sinh ho¹t ë n«ng th«n. §Êt ë cña mçi hé gia ®×nh n«ng th«n bao gåm ®Êt ®Ó lµm nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho ®êi sèng cña gia ®×nh.

§iÒu 53
ViÖc sö dông ®Êt khu d©n c ë n«ng th«n ph¶i theo quy ho¹ch, thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt, ®êi sèng cña nh©n d©n vµ qu¶n lý x· héi. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ngêi sèng ë n«ng th«n cã chç ë trªn c¬ së tËn dông ®Êt ë nh÷ng khu d©n c s½n cã, h¹n chÕ viÖc më réng khu d©n c trªn ®Êt n«ng nghiÖp.

§iÒu 54
C¨n cø vµo quü ®Êt ®ai cña ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh møc ®Êt mµ mçi hé gia ®×nh ë n«ng th«n ®îc sö dông ®Ó ë theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®èi víi tõng vïng nhng kh«ng qu¸ 400 m2; ®èi víi nh÷ng n¬i cã tËp qu¸n nhiÒu thÕ hÖ cïng chung sèng trong mét hé hoÆc cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Æc biÖt, th× møc ®Êt ë cã thÓ cao h¬n, nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ hai lÇn møc quy ®Þnh ®èi víi vïng ®ã.

MôC 3 §ÊT ®« THÞ

6

§iÒu 55
§Êt ®« thÞ lµ ®Êt néi thµnh, néi thÞ x·, thÞ trÊn ®îc sö dông ®Ó x©y dùng nhµ ë, trô së c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ së h¹ tÇng phôc vô lîi Ých c«ng céng, quèc phßng, an ninh vµ vµo c¸c môc ®Ých kh¸c.

§iÒu 56
Khi sö dông ®Êt ®« thÞ ph¶i x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®« thÞ ph¶i c¨n cø vµo quy ho¹ch ®« thÞ, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®îc duyÖt vµ nh÷ng quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. C¨n cø vµo c¸c ®iÒu 8, 23, 24 vµ 25 cña LuËt nµy, ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc giao ®Êt ®« thÞ cho tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông.

§iÒu 57
Nhµ níc cã quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë t¹i ®« thÞ; cã chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ngêi sèng ë ®« thÞ cã chç ë. Nh÷ng n¬i cã quy ho¹ch giao ®Êt lµm nhµ ë, th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh viÖc giao ®Êt theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

§iÒu 58
§Êt sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng lµ ®Êt dïng ®Ó x©y dùng: ®êng giao th«ng, cÇu, cèng, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp, tho¸t níc, s«ng, hå, ®ª, ®Ëp, trêng häc, bÖnh viÖn, chî, c«ng viªn, vên hoa, khu vui ch¬i cho trÎ em, qu¶ng trêng, s©n vËn ®éng, s©n bay, bÕn c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn ®Êt sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña lo¹i ®Êt nµy vµ ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp.

§iÒu 59
§Êt giao cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc kinh tÕ , v¨n ho¸, x· héi, khoa häc, kü thuËt, ngo¹i giao, quèc phßng, an ninh vµ x©y dùng trô së cña c¸c c¬ quan, tæ chøc ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ®« thÞ ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

7

§iÒu 60
ViÖc sö dông ®Êt ®« thÞ vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh do Bé Quèc phßng, Bé Néi vô tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.

§iÒu 61
1- ViÖc sö dông ®Êt ®« thÞ vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, mü quan ®« thÞ, phï hîp víi quy ho¹ch ®« thÞ. 2- §Êt l©m viªn, ®Êt khu vùc b¶o vÖ thiªn nhiªn, danh lam th¾ng c¶nh ®îc quy ho¹ch theo yªu cÇu ph¸t triÓn ®« thÞ vµ ®îc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3- ViÖc sö dông ®Êt ®· ®îc quy ho¹ch ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ ngoµi ranh giíi néi thµnh, néi thÞ ph¶i theo ®óng quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ã.

MôC 4 §ÊT CHUYªN DïNG

§iÒu 62
§Êt chuyªn dïng lµ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh sö dông vµo môc ®Ých kh«ng ph¶i lµ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, lµm nhµ ë bao gåm: ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khoa häc, kü thuËt, hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng thuû lîi, ®ª ®iÒu, v¨n ho¸, x· héi, gi¸o dôc, y tÕ, thÓ dôc, thÓ thao, dÞch vô, ®Êt sö dông cho nhu cÇu quèc phßng, an ninh, ®Êt dïng cho th¨m dß, khai th¸c kho¸ng s¶n, ®¸, c¸t, ®Êt lµm muèi, ®Êt lµm ®å gèm, g¹ch, ngãi vµ c¸c vËt liÖu x©y dùng kh¸c, ®Êt di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh, ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa, ®Êt cã mÆt níc sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh«ng ph¶i lµ n«ng nghiÖp.

§iÒu 63
ViÖc sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khoa häc, kü thuËt, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, thÓ dôc, thÓ thao, x· héi, dÞch vô ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sö dông ®Êt ®îc x¸c ®Þnh trong luËn chøng kinh tÕ- kü thuËt, thiÕt kÕ cña tõng c«ng tr×nh vµ theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.

§iÒu 64
ViÖc sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c hÖ thèng giao th«ng, thuû lîi, ®ª ®iÒu, thuû ®iÖn, hÖ thèng dÉn níc, dÉn ®iÖn, dÉn dÇu, dÉn khÝ, ph¶i tu©n theo quy ®Þnh sau ®©y:

8 1- Thùc hiÖn ®óng thiÕt kÕ thi c«ng, tiÕt kiÖm ®Êt, kh«ng g©y h¹i cho viÖc sö dông ®Êt vïng l©n cËn; 2- Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ viÖc sö dông ®Êt trong hµnh lang an toµn thuéc hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh nµy; 3- §îc kÕt hîp nu«i trång thuû s¶n hoÆc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c nhng kh«ng ®îc g©y trë ng¹i cho viÖc thùc hiÖn môc ®Ých chÝnh cña ®Êt chuyªn dïng; 4- Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn së t¹i cã tr¸ch nhiÖm cïng víi c¬ quan chñ qu¶n c«ng tr×nh b¶o vÖ ®Êt trong hµnh lang an toµn theo c¸c yªu cÇu kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.

§iÒu 65
1- §Êt sö dông cho quèc phßng, an ninh bao gåm: a) §Êt sö dông cho c¸c ®¬n vÞ ®ãng qu©n; b) §Êt sö dông lµm c¸c c¨n cø kh«ng qu©n, h¶i qu©n vµ c¨n cø qu©n sù kh¸c; c) §Êt sö dông lµm c¸c c«ng tr×nh phßng thñ quèc gia, trËn ®Þa vµ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt; d) §Êt sö dông lµm c¸c ga, c¶ng qu©n sù; ®) §Êt sö dông lµm c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khoa häc, kü thuËt phôc vô quèc phßng, quèc phßng kÕt hîp lµm kinh tÕ; e) §Êt sö dông lµm kho tµng cña lùc lîng vò trang; g) §Êt sö dông lµm trêng b¾n, thao trêng, b·i thö vò khÝ; h) §Êt x©y dùng nhµ trêng, bÖnh viÖn, nhµ an dìng cña lùc lîng vò trang; i) §Êt sö dông vµo viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, an ninh kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2- ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông ®Êt quèc phßng, an ninh do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn viÖc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ®Êt sö dông cho quèc phßng, an ninh trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng m×nh. 3- Nhµ níc cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn quèc phßng cã ®Êt ë theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 vµ §iÒu 57 cña LuËt nµy. 4- ViÖc chuyÓn ®Êt sö dông cho quèc phßng, an ninh vµo môc ®Ých kh¸c do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.

§iÒu 66
ViÖc sö dông ®Êt vµo môc ®Ých th¨m dß, khai th¸c kho¸ng

9 s¶n, ®¸, c¸t ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1- Cã giÊy phÐp cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn; 2- Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng, xö lý chÊt th¶i vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó kh«ng g©y thiÖt h¹i cho ngêi sö dông ®Êt trong khu vùc vµ xung quanh; 3- Khi sö dông xong ph¶i tr¶ l¹i ®Êt víi tr¹ng th¸i ®îc quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh giao ®Êt.

§iÒu 67
ViÖc sö dông ®Êt lµm ®å gèm, g¹ch ngãi, khai th¸c vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng kh¸c ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1- Cã giÊy phÐp cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn; 2- Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kh«ng g©y thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt, ®êi sèng vµ ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng; 3- Khi sö dông xong ph¶i c¶i t¹o ®Ó cã thÓ sö dông vµo c¸c môc ®Ých thÝch hîp.

§iÒu 68
Nh÷ng vïng ®Êt lµm muèi cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao ph¶i ®îc b¶o vÖ vµ u tiªn cho viÖc s¶n xuÊt muèi. Nhµ níc khuyÕn khÝch viÖc sö dông nh÷ng vïng ®Êt cã kh¶ n¨ng lµm muèi phôc vô cho nhu cÇu x· héi.

§iÒu 69
§Êt cã di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh ®· ®îc xÕp h¹ng ph¶i ®îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong trêng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt ph¶i sö dông ®Êt cã di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh vµo môc ®Ých kh¸c th× ph¶i ®îc phÐp cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn.

§iÒu 70
§Êt sö dông lµm nghÜa trang, nghÜa ®Þa ph¶i ®îc quy ho¹ch thµnh khu tËp trung, xa khu d©n c, thuËn tiÖn cho viÖc ch«n cÊt, th¨m viÕng, hîp vÖ sinh vµ tiÕt kiÖm ®Êt.

§iÒu 71
C¨n cø môc ®Ých sö dông chñ yÕu ®· x¸c ®Þnh cho tõng vïng ®Êt cã mÆt níc, Nhµ níc giao ®Êt nµy cho tæ chøc, hé gia ®×nh,

0 c¸ nh©n thÝch hîp sö dông. ChÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt cã mÆt níc do ChÝnh phñ quy ®Þnh.

MôC 5 §ÊT CHA Sö DôNG

§iÒu 72
§Êt cha sö dông lµ ®Êt cha cã ®ñ ®iÒu kiÖn hoÆc cha ®îc x¸c ®Þnh ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, l©m nghiÖp; cha ®îc x¸c ®Þnh lµ ®Êt khu d©n c n«ng th«n, ®« thÞ, chuyªn dïng vµ Nhµ níc cha giao cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n nµo sö dông æn ®Þnh l©u dµi. ChÝnh phñ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n c¶i t¹o ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ c¸c môc ®Ých thÝch hîp kh¸c.

CH¬NG IV QUYÒN Vµ NGHÜA Vô CñA NGêI Sö DôNG ®ÊT

§iÒu 73
Ngêi sö dông ®Êt cã nh÷ng quyÒn sau ®©y: 1- §îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; 2- Hëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t trªn ®Êt ®îc giao; 3- §îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4- Hëng c¸c lîi Ých do c«ng tr×nh c«ng céng vÒ b¶o vÖ, c¶i t¹o ®Êt mang l¹i; 5- §îc Nhµ níc híng dÉn vµ gióp ®ì trong viÖc c¶i t¹o vµ båi bæ ®Êt; 6- §îc Nhµ níc b¶o vÖ khi bÞ ngêi kh¸c x©m ph¹m ®Õn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh; ®îc båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi bÞ thu håi; 7- §îc quyÒn gãp ®Êt ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt phï hîp víi môc ®Ých khi giao ®Êt; 8- §îc quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh vµ nh÷ng hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

1

§iÒu 74
Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp ®Ó trång rõng, ®Êt ë, do nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, ®îc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt vµ ph¶i sö dông ®Êt ®ã theo ®óng môc ®Ých, thêi h¹n ®îc giao.

§iÒu 75
1- Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp ®Ó trång rõng, ®îc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) ChuyÓn ®i n¬i kh¸c; b) ChuyÓn sang lµm nghÒ kh¸c; c) Kh«ng cßn kh¶ n¨ng trùc tiÕp lao ®éng. 2- Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt ë, do chuyÓn ®i n¬i kh¸c hoÆc kh«ng cßn nhu cÇu ë ®îc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt. ViÖc chuyÓn nhîng ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp. Ngêi nhËn ®Êt ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých.

§iÒu 76
1- C¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y hµng n¨m, nu«i trång thuû s¶n, sau khi chÕt th× quyÒn sö dông ®Êt cña hä ®îc ®Ó l¹i cho nh÷ng ngêi thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thõa kÕ. 2- Hé gia ®×nh ®îc Nhµ níc giao ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y hµng n¨m, nu«i trång thuû s¶n, nÕu trong hé cã thµnh viªn chÕt th× c¸c thµnh viªn kh¸c trong hé ®îc quyÒn tiÕp tôc sö dông diÖn tÝch ®Êt mµ Nhµ níc ®· giao cho hé. Trêng hîp trong hé gia ®×nh kh«ng cßn thµnh viªn nµo th× Nhµ níc thu håi ®Êt. 3- C¸ nh©n, thµnh viªn cña hé gia ®×nh ®îc giao ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y l©u n¨m, ®Êt l©m nghiÖp ®Ó trång rõng, ®Êt ë, sau khi chÕt, quyÒn sö dông ®Êt cña hä ®îc ®Ó l¹i cho nh÷ng ngêi thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thõa kÕ.

§iÒu 77
1- Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp ®Ó trång rõng ®îc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt t¹i c¸c ng©n hµng cña Nhµ níc, c¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam do Nhµ níc cho phÐp thµnh lËp ®Ó vay vèn s¶n xuÊt. 2- Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt ë, do nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ®îc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt víi c¸c tæ chøc kinh

2 tÕ, c¸ nh©n ViÖt Nam ë trong níc.

§iÒu 78
Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y hµng n¨m, nu«i trång thuû s¶n do hoµn c¶nh gia ®×nh neo ®¬n, khã kh¨n, do chuyÓn sang lµm nghÒ kh¸c nhng cha æn ®Þnh hoÆc thiÕu søc lao ®éng th× ®îc cho ngêi kh¸c thuª ®Êt víi thêi h¹n kh«ng ®îc qu¸ ba n¨m. Trêng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n, thêi h¹n cho thuª cã thÓ dµi h¬n do ChÝnh phñ quy ®Þnh; ngêi thuª ®Êt ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých.

§iÒu 79
Ngêi sö dông ®Êt cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y: 1- Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng ranh giíi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®· ®îc quy ®Þnh khi giao ®Êt; 2- Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lîi cña ®Êt; 3- Tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi sö dông ®Êt xung quanh; 4- Nép thuÕ sö dông ®Êt; thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5- Nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®îc giao ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 6- §Òn bï cho ngêi cã ®Êt bÞ thu håi ®Ó giao cho m×nh; 7- Giao l¹i ®Êt khi Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh thu håi.

CH¬NG V QUY ®ÞNH VÒ VIÖC Tæ CHøC, C¸ NH©N NíC NGOµI, Tæ CHøC QUèC TÕ, THUª ®ÊT CñA VIÖT NAM

§iÒu 80
ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ (gäi chung lµ ngêi níc ngoµi), ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi thuª ®Êt. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi thuª ®Êt do ChÝnh phñ tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi quy ®Þnh.

§iÒu 81
1- Ngêi thuª ®Êt ph¶i lËp vµ nép hå s¬ theo quy ®Þnh cña

3 ph¸p luËt ViÖt Nam. 2- ViÖc cho thuª ®Êt ph¶i c¨n cø vµo luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

§iÒu 82
Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam sö dông ®Êt ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c.

§iÒu 83
Thêi h¹n thuª ®Êt cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam theo thêi h¹n ®Çu t quy ®Þnh t¹i LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Thêi h¹n thuª ®Êt ®Ó x©y dùng trô së c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù cña níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Ó sö dông kh«ng qu¸ 99 n¨m.

§iÒu 84
Ngêi níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai ViÖt Nam th× bÞ xö lý theo ph¸p luËt ViÖt Nam, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c.

CH¬NG VI Xö Lý VI PH¹M

§iÒu 85
Ngêi nµo lÊn chiÕm ®Êt, huû ho¹i ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp hoÆc cã hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai, th× tuú theo møc ®é nhÑ hoÆc nÆng mµ bÞ xö lý b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.

§iÒu 86
Ngêi nµo lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n hoÆc vît qu¸ quyÒn h¹n giao ®Êt, thu håi ®Êt, cho phÐp chuyÓn quyÒn, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt, bao che cho ngêi cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai, quyÕt ®Þnh xö lý tr¸i ph¸p luËt hoÆc cã hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i ®Õn tµi nguyªn ®Êt ®ai, quyÒn

4 vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi sö dông ®Êt, th× tuú theo møc ®é nhÑ hoÆc nÆng mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.

§iÒu 87
Ngêi nµo cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai mµ g©y thiÖt h¹i cho ngêi kh¸c th× ngoµi viÖc bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 86 vµ §iÒu 87 cña LuËt nµy, cßn ph¶i båi thêng cho ngêi bÞ thiÖt h¹i.

CH¬NG VII

§iÒu 88

§IÒU KHO¶N THI HµNH

LuËt nµy thay thÕ LuËt ®Êt ®ai ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ VIII th«ng qua ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1987. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi LuËt nµy ®Òu b·i bá. LuËt nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993.

§iÒu 89
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX, kú häp thø ba th«ng qua ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1993.