P. 1
Phan Phoi Chuong Trinh Toan 11

Phan Phoi Chuong Trinh Toan 11

|Views: 2,299|Likes:
Được xuất bản bởin t h

More info:

Published by: n t h on Sep 21, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2012

pdf

text

original

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11 CHUẨN

Cả năm 130 tiết Đại s !" tiết H#n$ $%& '! tiết
H%& () I*
1+ t,-n
./ tiết
00 tiết
12 tuần đầu x 3 tiết = 36 tiết
7 tuần sau x 2 tiết = 14 tiết
"/ tiết
12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết
7 tuần sau x 2 tiết = 14 tiết
H%& () II*
1! t,-n
0' tiết
3" tiết
4 tuần đầu x 1 tiết = 4 tiết
14 tuần sau x 2 tiết = 28 tiết
"" tiết
4 tuần đầu x 2 tiết = 8 tiết
14 tuần sau x 1 tiết = 14 tiết
Đ1I 2Ố 11 CHUẨN
H3C 45 I
TI6T N7I 8UNG GHI CH9
1-2-3-4
5
5B
0C
6-7-8-9
10-11
11C
12-13-14-15
16-17-18
1!C
1:"
19-20-21
22
C$;<n= I* H2>G ?@ PT>G
§1. Hàm số lưn! !i"#
Bài t$%
Bài t$%
A@i tBC H2>G
(Kiểm tra 15’)
§2. &'ư(n! t)*n' lưn! !i"# #( +,n
Bài t$%
A@i tBC PT>G &< Dản
§3. -.t số &/01 t'ư2n! !3%
Bài t$%
A@i tBC PT>G t$;En= =FC
4n t$% #'ư(n! 5
6i7m t)a 1 tiết
23
24
"'C
25-26
26B
"/C
27
28
"!C
29-30
31
31C
32-33
34
35-36
37
C$;<n= II* TG $HC I JK& s,Lt
§1. 8u9 t:# đếm
Bài t$%
A@i tBC M,N tO& Pếm
§2. H;"n <= - >'?n' '% - /@ '%
Bài t$%
A@i tBC HQKn ?R : C$#n$ $HC I TG $HC
§3. A'= t'B# Aiu-/(n
Bài t$%
A@i tBC N$R t$S& Ni,:T<n
(Kiểm tra 15’)
§4. &'C% t'D <à +iến #ố
Bài t$%
A@i tBC P$TC t$U ?@ Diến &
§5. E"# suFt #Ga +iến #ố
Bài t$%
4n t$% #'ư(n! 55
Kiểm tra 1 tiết
38
39
3+C
40-41
'1C
42-43
44-45
'0C
46
47
48
C$;<n= III* 8VN s : C2C I C2N
§1. &'ư(n! %'"% Hu9 nI% t;"n 'J#
Bài t$%
A@i tBC PP W,N nạC tQKn $%&
§2. KL9 số
A@i tBC XVN s
§3. >F% số #.n!
§4. >F% số n'Mn
A@i tBC C2CY C2N
4n t$% #'ư(n! 555
4n t$% HJ# NO 5
Kiểm tra Học kỳ I
H3C 45 II
49-50-51
52-53
03C
1:"
54-55-56
57-58
0!C
59-60
61
/1C
62-63
64
C$;<n= IZ* Gi[i $ạn
§1. 1iPi 'In #Ga QL9 số
Bài t$%
A@i tBC =i[i $ạn XVN s
§2. 1iPi 'In #Ga 'àm số
Bài t$%
A@i tBC =i[i $ạn $@m s
(Kiểm tra 15’)
§3. Hàm số liRn tS#
Bài t$%
A@i tBC $@m s \i]n t^&
4n t$% #'ư(n! 5T
Kiểm tra 1 tiết
65-66-67
68
/!C
69-70
70B
.0C
71-72
73
.3C
74
75
76
./C
76B
77
78
.!C
C$;<n= Z* ĐạQ $@m
§1. U=n' n!'Va <à W n!'Va #Ga đI; 'àm
Bài t$%
A@i tBC ĐN ?@ _ n=$`a PạQ $@m
(Kiểm tra 15’)
§2. 8u9 t:# tXn' đI; 'àm
Bài t$%
A@i tBC M,N tO& tbn$ PạQ $@m
§3. UI; 'àm #Ga 'àm số lưn! !i"#
Bài t$%
A@i tBC cn tBC
6i7m t)a 1 tiết
§4. Ti %'Mn
§5. UI; 'àm #F% 2
A@i tBC ĐạQ $@m &LC "
4n t$% HJ# NO 55
Kiểm tra Học kỳ II
4n t$% #uối nYm
A@i tBC cn tBC &,i năm
HÌNH H3C 11 CHUẨN
H3C 45 I
TI6T N7I 8UNG GHI CH9
1-2
"C
3
3B
4
'C
5
6
7-8
!C
9
10-11
12
C$;<n= I* P$TC XEi $#n$ ?@ C$TC Pdn= Xạn= teQn= mC
§1. &'C% +iến '*n' - §2. &'C% t=n' tiến
A@i tBC P$TC tRn$ tiến
Z3. &'C% đối xBn! t)S#
Bài t$%
(Kiểm tra 15’)
Z4. &'C% đối xBn! tMm
A@i tBC C$TC Pi fSn=
Z5. &'C% Hua9
Z6. 6'"i ni[m <\ &'C% Q2i '*n'] 2 '*n' +^n! n'au
Z7. &'C% <= t_
A@i tBC P$TC W,aNY P$TC ?R tg
Z8. &'C% đ`n! QIn!
4n t$% #'ư(n! 5
Kiểm tra 1 tiết
13-14-15
16
1/C
17-18
19-20
21
"1C
22-23
"3C
1
23B
"3C
"
24
C$;<n= II* Đ;En= t$hn= ?@ iFt C$hn= teQn= ($jn=
=iank M,an $l sQn= sQn=
Z1. UIi #ư(n! <\ đư2n! t'an! <à m%
Bài t$%
A@i tBC P;En= t$hn= ?@ mC
Z2. Hai đư2n! t'an! #'C; n'au] 2 U/ s;n! s;n!
Z3. Uư2n! t'an! <à m% s;n! s;n!
Bài t$%
A@i tBC P;En= t$hn= ?@ mC sQn= sQn=
Z4. Hai m3t %'an! s;n! s;n!
A@i tBC Hai mC sQn= sQn=
4n t$% H6 5
A@i tBC tGn= $HC
Kiểm tra HKI
H3C 45 II
25-26 Z5. &'C% #'iếu s;n! s;n!. H*n' +i7u Qibn #Ga m.t '*n'
t);n! N'cn! !ian.
"/C
27-28
"!C
29-30
30B
C$;<n= III* Zm&t< teQn= ($jn= =iank M,an $l ?,jn=
=n& teQn= ($jn= =ian
cn tBC Zm&t< teQn= mFt C$hn=
Z1. Td#t( t);n! N'cn! !ian
A@i tBC Zm&t< teQn= ($jn= =ian
Z2. Hai đư2n! t'an! <ucn! !e#
Bài t$%
(Kiểm tra 15’)
31-32
33
33C
34-35
36
3/C
1:"
37
38-39
40
'0C
1:"
41
'1C
42-43
'3C
44
45
Z3. Uư2n! t'an! <ucn! !e# <Pi m%
Bài t$%
A@i tBC P;En= t$hn= ?,jn= =n& mC
Z4. Hai m3t %'an! <ucn! !e#
Bài t$%
A@i tBC Hai mFt C$hn= ?,jn= =n&
Kiểm tra 1 tiết
Z5. 6';,n! #"#'
Bài t$%
A@i tBC 4$Qản= &K&$
4n t$% #'ư(n! 555
A@i tBC jn tBC &$;<n= III
4n t$% HJ# NO 55
A@i tBC cn tBC
Kiểm tra HK II
4n t$% #uối nYm

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->