P. 1
1 Mang Dien Dan Dung

1 Mang Dien Dan Dung

|Views: 17,441|Likes:
Được xuất bản bởibao_trinh

More info:

Published by: bao_trinh on Sep 23, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Điện dân dụng

BÀI 1
MẠNG ĐIỆN DÂN DỤNG
I. Mục đích yêu cầu
- Trong bài này, sinh viên nắm được phương pháp thiết ế và !ắp đ"t m#ng đi$n
%&n %'ng(
- )inh viên hi*+ được các yế+ t, - th+.t v/ thiết b0 đi$n và %&y %1n(
I. Phần lý thuyết
1(1(Dây dẫn đin.
1(1(1(Dây dẫn đin c! nhi"u l#$i% nh&n' cần ch( ý)
-2hi ch3n %&y %1n đi$n ngư4i t5 c6n ch7 8 vào9 :ư4ng đ; %<ng đi$n đ0nh m=c c>5
ph' t?i, c@ng %'ng c>5 %&y, vA trA chBn %&y, đ; cách đi$n c>5 vC b3c %&y(
-:ư4ng đ; %<ng đi$n đ0nh m=c cho ph' t?i9 :ác đD %Eng như F+#t bàn, đGn, máy
th+ th5nh, th+ hHnh I( Thư4ng tiê+ t,n At đi$n t5 %Eng %&y m/m h5i r+;t, mJi r+;t
gDm nhi/+ sợi đDng nhC Koắn vào nh5+, tiết %i$n mLi r+;t !à 1,Mmm
N
vC b3c bOng
nhP5 QR: ho"c c5o s+ ngoài b3c v?i( S,i vTi đD %Eng tiê+ t,n nhi/+ đi$n như t> !#nh,
máy gi"t, bàn !àI(( t5 %Eng %&y như trên, nhưng cU tiết %i$n !à N,Mmm
N
trV !ên(
-:@ng %'ng c>5 %&y9 WEng cho các đD %Eng thư4ng %i đ;ng ph?i !à !o#i %&y m/m
cU vC cách đi$n t,t( W&y %Eng cho các đD %Eng c, đ0nh và %&y chBng trên m#ng đi$n
thư4ng %Eng !o#i %&y m;t r+;t cU vC cách đi$n( S,i vTi các đư4ng %&y chAnh trong
nhà c6n ph?i %Eng %&y cU tiết %i$n !Tn đ* đ?m b?o c+ng cXp cho ph' t?i(
-R0 trA đ"t %&y9 Y v0 trA h@ thH %Eng %&y cU vZ b3c thư4ng( Y nh[ng nơi cU đ; \m
thH c6n %Eng %&y cU vC b3c bOng c5o s+ ho"c b3c chH(
S; cách đi$n c>5 vZ b3c cBn c= vào th@ng s, nghi trên vC(
B?ng ]9
W<ng đi$n cho ph^p c>5 %&y %1n(
T
i
ế
t

%
i
$
n

c
>
5

r
+
;
t

_
m
m
N
`
W
&
y

r
+
;
t

đ
D
n
g

c
U

v
C

b
3
c

đ
"
t

n
g
o
à
i

t
r
4
i
W&y r+;t đDng m;t sợi cU vZ b3c
), !ượng %&y trong m;t ,ng
N %&y a %&y b %&y
c(M 11 11 11 11
c(dM 1M 1M 1M 1M
1 1d 1e 1M 1b
Thực tập kỹ thuật
Trang 1
Điện dân dụng
1(M Na 1f 1d 1e
N(M ac Nd NM NM
b b1 ag aM ac
e Mc be bN bc
1c gc dc ec Mc
1e 1cc gM gc dM
NM 1bc 11M 1cc fc
aM 1dc 1aM 1NM 11M
Mc N1M 1gM 1dc 1Mc
dc Ndc NNM N1c 1gM
fM aac NdM NMM NNM
1Nc agM a1M Nfc Nec
1Mc bbc aec aac aac
1(1(N(*+ch n,i dây dẫn đin.
2hi nUi %&y %1n đi$n c6n ch7 8 chJ tiếp K7c th.t t,t( hế+ tiếp K7c h@ng t,t thH đi$n
trV si !Tn, đi$n áp tJn h5o tBng !ên, !àm cho chJ n,i nUng !ên cU th* !àm cháy vZ
cách đi$n( j&y ch#m ch.p rXt ng+y hi*m( BVi v.y chJ n,i %&y ph?i Koán ch"t, c\n
th.n hơn !à hàng thiết vào chJ n,i, Kong b3c cách đi$n( hên hi n,i c6n đáp =ng nh+
c6+ s5+(
-.-...-./êu cầu c01 2,i n,i.
-W1n đi$n t,t9 m,i n,i ph?i cU tiếp K7c b/ m"t và ^p chkt vTi nh5+(
-Qh?i cU đ; b/nh cơ h3c(
-Qh?i đ?m b?o 5n toàn đi$n nghl5 !à ph?i b3c cách đi$n(
-m,i n,i ph?i cU m- th+.t(
-.-.....Ph&3n' 4h+4 th5c h6nh.
-h,i tiếp %&y cV Nc(
-h,i rn %&y cV Nc(
-h,i %&y nhi/+ sợi gi,ng như n,i %&y đơn nhưng trưTc hi n,i ph?i Koắn %&y !#i
vTi nh5+(
-h,i tiếp %&y cV ac(
Thực tập kỹ thuật
Trang N
Điện dân dụng
1(N(*ầu ch7y 86 cầu d1# đin.
-...-.*ầu ch7y.
-:6+ ch?y cU tác %'ng tP đ;ng ngắt đi$n cho ph' t?i hi cU %<ng đi$n tBng !ên đến
m=c gTi h#n đ0nh trưTc( :6+ ch?y mắt V %&y ph5 trưTc ph' t?i(
-B; ph.n cơ b?n c>5 c6+ ch?y !à %&y chH( W&y chH thư4ng !àm bOng các chXt cU
nhi$t đ; nUng ch?y thXp( RTi m#ch cU cư4ng đ; %<ng đi$n !Tn, %&y chH cU th* !àm
bOng chXt cU nhi$t đ; c5o nhưng thiết %i$n nhC(
-S* b?o v$ cho đ,i tượng c6n b?o v$, %&y ch?y ph?i đ=t trưTc hi đ,i tượng b0 phá
h>y( Tr0 s, %<ng đi$n đ* %&y ch?y đ=t ph?i !Tn hơn %<ng đi$n đ0nh m=c( Th@ng
thư4ng IghoIđm p1,NM q 1,bM(
-:U h5i !o#i c6+ chH9 :6+ chH h;p và c6+ chH ,ng
1(N(N(*ầu d1# đin.
-:6+ %5o !à hA c' đUng q cắt m#ch đi$n bOng t5y V !ưTi đi$n h# áp
-:6+ %5o %Eng phJ biến trong m#ch đi$n %&n %'ng và c@ng nghi$p V %ri c@ng s+Xt
b^ nhC t6n s, đUng q cắt b^( :6+ %5o thư4ng ết hợp vTi c6+ ch?y đ* b?o v$ hCi
ngắn m#ch(
-:6+ %5o cU th* !à m;t cPc h5y nhi/+ cPc và cU th* đUng v/ m;t phA5 h5y h5i phA5(
-:6+ %5o cU th* ph&n thso đi$n áp và %<ng đi$n( :6+ %5o thư4ng ết hợp vTi %&y
ch?y đ* b?o v$ hi ngắn m#ch(
-Thư4ng c6+ %5o đ"t trưTc các %'ng c' tiê+ th' nhi/+ đi$n nBng ho"c trưTc c@ng
tơ đi$n c>5 h; gi5 đHnh(
1(a(*9n' t3 đin.
S* tAnh đi$n nBng tiê+ th' c>5 các nơi %Eng đi$n( :@ng tơ đi$n cho biết s, đi$n nBng
tiê+ th' được tAnh bOng_2th`(
- :ách !ắp đ"t c@ng tơ đi$n(
uHnh 1(1 !à sơ đD đX+ %&y c>5 c@ng tơ( 2hi !ắp đ"t c@ng tơ đi$n t5 Ksm trên nắp đ.y
cU sơ đD đX+ n,i %&y vào r5(
Thực tập kỹ thuật
Trang a
Vi
. .
Vo
Hình 1.1.
Điện dân dụng
Qhát hi$n sP c, và i*m tr5 đ; chAnh Kác c>5 c@ng tơ đi$n( Trong ngày th4i tiết
\m nhXt, t5 ngắt hết ph' t?i( hế+ thXy đl5 nh@m c<n F+5y thH đư4ng %&y đi$n trong
nhà b0 ch#m( 2hi đU c6n i*m tr5 m#ng đi$n đ* ch,ng tJn thXt( 2i*m tr5 đ; chAnh Kác
c>5 c@ng tơ đi$n bOng cách chv bắc m;t bUng 1cct V ph' t?i, s5+ 1h c@ng tơ chv
1cct !à đ7ng(
1(b(Đ:n đin.
-SGn cU %&y tUc9 WEng đi$n nBng đ,t nUng %&y tUc bUng đGn, nhi$t đ; này !àm cho
%&y tUc bUng đGn phát sáng(
-SGn h+wnh F+5n9 đGn %Eng thắp sáng, ho#t đ;ng trên ng+yên !8 phUng đi$n trong
hơi th+x ng&n và hA trơ áp s+Xt thXp đ* phát r5 chEm ti5 ty ngo#i, rDi nh4 chXt h+wnh
F+5n đJi chEm ti5 ty ngo#i thành ánh sáng(
)ơ đD m#ch đi$n(
1(M(;hiết <ế đin ch# 2=t c>n h=.
1(M(1(*+c ?&@c tiến h6nh thiết <ế đin ch# 2=t c>n h=.
-zác đ0nh ph' t?i cho t{ng ph<ng, hành !5n và t{ng t6ng(
-Qhương án b, trA m#ng đi$n(
-Rn sơ đD cXp đi$n trên m"t bOng t{ng t6ng và vn sơ đD ng+yên !8 cXp đi$n(
-|P5 ch3n các ph6n ty c>5 sơ đD cXp đi$n(
-|.p b?ng %P toán v.t tư(
1(M(N(;hiết <ế cA4 đin ch# 2=t <h+ch B$n.
2hách s#n c6n cXp đi$n nOm V tr+ng t&m thành ph, trên %i$n tAch hkp _eMKNM`
m
N
b5o gDm h+ nhà hách h5i t6ng và h+ v'c v' _bếp, bơm nưTc, gi"t gi}I` m;t
t6ng nOm phA5 s5+ nhà( hhà hách b, trA thso h5i %ry cU hành !5n đi V gi[5, c6+ th5n
c}ng được b, trA g[5 nhà, !Ei v/ phA5 s5+ , t#o r5 m;t ti/n s?nh đUn hách( hhư v.y
mJi t6ng chi5 !àm b h+ _ngBn cách hành !5ng, ti/n s?nh và c6+ th5ng` mLi ph&n h+
b, trA e ph<ng hách( TJng c;ng t6ng N !à Nb ph<ng hách, t6n 1 chv cU 1e ph<ng
hách, ph&n h+ ti^p giáp vTi h+ ph'c v' %Eng !àm vBn ph<ng _Nbm
a
`, nhà Bn
_1ccm
N
`, nhà ho _Nbm
N
`( hhư v.y, hách s#n cU bN ph<ng hách tXt c?( hg+Dn đi$n
c+ng cXp cho hách s#n !à đư4ng cáp Nb2R c>5 thành ph, đi ng6m ngoài vl5 hG
trưTc cy5 hách s#n(
5( C+c đDnh c9n' BuAt đin cần cA4 ch# <h+ch B$n.
Thực tập kỹ thuật
Trang b
staéct
Traán
löu
220V
Điện dân dụng
-:@ng s+Xt tAnh cho m;t ph<ng hách(
m;t máy đi/+ hoà nhi$t đ; N,Mt
m;t bHnh đ+n nưTc nUng !#nh N,gt
:ác ph' t?i hác9 Ti vi, t> !#nh, F+#t, đGn 1,ct
TJng e,at
|Xy 2 p c,g, Kác đ0nh được c@ng s+Xt tAnh toán m;t ph<ng hách !à(
Q
p
p c,g(e,a

Mt
-:@ng s+Xt tAnh toán t6ng N
Q
TN
p c,g(M(Nb p fet
-:@ng s+Xt tAnh toán t6ng 1(
:@ng s+Xt 1e ph<ng hách(
Q
1
p c,g(M(1e p egt
Qh&n h+ nhà Bn, vBn ph<ng, ho
|Xy s+Xt ph' t?i Nctom
N
, tJng %i$n tAch 1Mcm
N
Q
N
p Nc(1Mc p at
2h+ ph'c v'9 %i$n tAch Mcm
N
, đ"t các máy mUc _bơm, gi"t, F+#t giU` tJng c@ng
s+Xt 1ct(
Q
a
p c,g(1c ~ 1M(Mc p g,dMt
hgoài r5 c<n chiế+ sáng hành !5ng, ti/n s?nh t6ng 1,N s&n đ* Ks ho?ng Nt(
:@ng s+Xt tAnh t6ng 1(
Q
T1

p c,gM_eg ~ a ~ g,dM ~ N` p ef,bft
:@ng s+Xt c6n cXp đi$n cho hách s#n(
Q
T
p Q
T1
~ Q
TN
p fe ~ ef,bf p 1eb,bft
)
T
p
kVA Nd , 1gN
f , c
bf , 1eb
=
-Qhương án cXp đi$n(
S"t m;t máy biến áp NccR] q Nboc,bR t#i h+ vPc s5+ nhà hách(
Thiết b0 đUng cắt c5o áp %Eng c6+ %5o ph' t?i(
RH hách s#n chv cU h5i t6ng, h@ng c6n đ"t t> ph&n ph,i tJng, chv c6n mJi
t6ng m;t t' đi$n riêng( Trong mJi t> đ"t áptomát tJng và b áptomát nhánh cXp đi$n
cho b h+ vPc bOng b đư4ng tr'c( T{ đư4ng tr'c này, đi$n được đư5 vào t{ng ph<ng
F+5 h3p n,i( Trong mJi ph<ng đ"t a áptomát riêng cho đi/+ hoà, bHnh nưTc nUng và
ph' t?i c<n !#i( TXt c? cáp c5o h# đ/+ ch@n ng6m %ưTi đXt( Sư4ng %&y t{ t> đi$n đến
t{ng ph<ng và %&y đi$n đi trong ph<ng đ/+ đi trong ,ng t+8p đ"t ng6m trong tư4ng,
b?ng đi$n trong ph<ng đ"t ng6m trong tư4ng(
-|P5 ch3n các ph6n ty c>5 sơ đD cXp đi$n(
Chọn máy biến áp.
Thực tập kỹ thuật
Trang M
Điện dân dụng
:h3n máy %o ]BB s?n K+Xt NccR] q NNoc,bR cU tr+ng tAnh c5o, h# áp n,i
đXt trPc tiếp(
Chọn cu da! phụ t"i.
:h3n !o#i hQ) Nb]N %o ]BB chế t#o( máy biến áp và c6+ %5o ph' t?i %o ]BB
chế t#o(
Th@ng s, - th+.t c>5 máy biến áp(
:@ng s+Xt, R] •
c
,R •
u
,R ∆Q
c
,t ∆Q
h
,t •
h
, € Tr3ng !ượng g
Ncc NN c,b Mac abMc b ggM
)ơ đD cXp đi$n trên m"t bOng t6ng 1 hách s#n _ T6ng N tương tP`
19 •pt@mát tJng b9 ápt@mát cho t{ng thist b0
N9 •pt@mát t{ng h+ M9 u;p đi/+ hi*n F+#t
a9 :6+ chH e9 :@ng tắt(
Thực tập kỹ thuật
Trang e
1N 11 1c f g d 1 N a b M e
1a 1b 1M 1e 1d 1g
RBn
ph<ng
ho Qh<ng Bn
2h+ ph'c v'
)&n đ* Ks
Sư4ng tr'c các ph&n h+ Sư4ng tr'c các ph&n h+
Ti/n
s?nh
uG ph,
u;p n,i cáp
1
N N
N N
a
b b b
M
e e e
M
B?n đi$n t{ng t6ng B?n đi$n t{ng ph<ng
Điện dân dụng
-:h3n cáp c5o áp(
I
T
p
A NM , M
NN ( a
Ncc
=
:h3n cáp cách đi$n z|Q‚, vZ QR: cU đ5i th^p %o hrng ]|:]T‚| _Qháp` s?n
K+Xt, tiết %i$n t,i thi*+ NMmm
N
QR:_a(NM`, cU I
cp
p 1Nb]
-:h3n t> đi$n t6ng 1(
•pt@mát tJng hách s#n I
T
p
A NM , Ndd
ag , c ( a
Nd , 1gN
=
•pt@mát tJng ch3n !o#i h) bcc‚ cU I
%m
pbcc]
•pt@mát nhánh9 mJi nhánh cXp đi$n cho e ph<ng trong m;t h+, c@ng s+Xt tAnh
toán(
Q
2
pM(e(c,gM p NM,Mt
W<ng tAnh toán9 I

p
A ba
f , c ( ag , c ( a
M , NM
=
:h3n b ápt@mát nhánh !o#i :ech cU I
%m
p ea]
-:h3n t> t6ng N
I
TN
p
A NM , 1eN
f , c ( ag , c ( a
fe
=
•pt@mát tJng ch3n !o#i h) NNM‚ cU I
%m
p NNM]
:h3n b ápt@mát nhánh !o#i :ech cU I
%m
p ea]
:áp t{ t> đi$n t6ng 1 !ên t> đi$n t6ng N(
:h3n QR:_a(fM ~ 1(Mc` cU I
cp
p Nag]
1(M(a(E, tFí 2$n' đin chiếu B+n'.
-B, trA s5o cho phE hợp vTi đi/+ i$n sy %'ng c>5 t{ng cBn ph<ng( :ác bUng đGn
ph?i b, trA s5o cho đ> sáng_ t+w thso h+ v'c chiế+ sáng`, ánh sánh ph?i đ/+ hắp
ph<ng( B?ng đi$n b, trA V v0 trA th+.n !ợi_ thư4ng b, trA V cy5 r5 vào`( ƒ+#t ph?i b, trA
s5o cho bUng c>5 F+#t h@ng ?nh hưVng đến ngư4i sy %'ng(
-zác đ0nh ph' t?i( |P5 ch3n s, !ượng và c@ng s+Xt bUng đGn(
Y bưTc thiết ế sơ b;, ho"c đ,i vTi đ,i tượng chiế+ sáng h@ng yê+ c6+ đ; chAnh
Kác c5o( :U th* %Eng phương pháp g6n đ7ng(
|Xy c@ng s+Xt chiế+ sáng Qc, tomN s5o cho phE hợp vTi yê+ c6+ c>5 hách
hàng ho"c đ,i tượng chiế+ sáng(
S,i tượng chiế+ sáng Q
c
, tom
N
Qh&n KưVng cơ hA và hàng 1a q 1e
j5r5 @t@ 1c q 1M
:y5 hàng và các ho v.t !i$+ 1c
Qh<ng thA nghi$m Nc
Tr+ng t&m đi/+ hi*n nhà máy NM q ac
Thực tập kỹ thuật
Trang d
Điện dân dụng
Trư4ng h3c 1c q 1M
:y5 hàng 1M q Nc
hhà c@ng c;ng 1b q 1e
u;i trư4ng 1M q Nc
-zác đ0nh c@ng s+Xt tJng c6n cXp cho h+ vPc chiế+ sáng(
` _ (
c
#$ % & &
C%d
=
(
-zác đ0nh s, !ượng bUng đGn(
d
c'd
&
&
( =
Q% c@ng s+Xt c>5 m;t bUng đGn(
-B, trA đGn thso %ry ho"c c'm(
-:h3n thiết b0 gi5 %'ng cho t{ng cBn ph<ng_ t+w thso yê+ c6+ sy %'ng trong t{ng
ph<ng`(
-:h3n tiết %i$n %&y %1n(
:h3n tiết %i$n %&y %1n %P5 thso %<ng đi$n cho mCi %&y %1n(
dm
c'
d
)
&
* =
Qcs9 :@ng s+Xt ph' t?i mà %&y %1n c+ng cXp(
•%m9 Si$n áp đ0nh m=c c+ng cXp cho ph' t?i(
T{ %<ng đi$n %P5 thso b?ng trên t5 Kác đ0nh r5 tiết đi$n %&y %1n(
:ác thiết b0 như đi/+ hoà, bHnh nưTc nUng, máy g"t, máy bơm nưTc mJi thiết b0 cU
m;t ápt@mát riêng( :<n các ph' t?i hác_ c@ng s+Xt nhC` thH mJi ph<ng cU m;t
ápt@mát( Y mJi t6n cU m;t ápt@mát tJng(
1(M(b(G3 đH 2$n' đin.
1(M(b(1(*+c <ý hiu 8" đin.
Tên g3i 28 hi$+ Tên g3i 28 hi$+
hg+Dn đi$n m;t
chi/+
:6+ chH
Sư4ng h5i %&y SGn %&y tUc
Sư4ng a %&y SGn F+wnh F+5ng
Sư4ng b %&y SGn c5o áp th+x
ng&n
:@ng tắt thư4ng ƒ+#t tr6n
„ cắm đi$n Tiếp đi*m thư4ng
đUng
:6+ %5o h5i ph5 Tiếp đi*m thư4ng
mV
Thực tập kỹ thuật
Trang g
Điện dân dụng
:6+ %5o b5 ph5 …ơ!s cU tiếp đi*m
thư4ng mV
…ơ!s cU tiếp đi*m
thư4ng đUng
1(M(b(N(G3 đH 2=t B, 2$n' đin th9n' dụn'.
-sơ đD b?n đi$n(
-)ơ đD đGn c6+ th5ng(
II. Phần th5c h6nh
- Thiết ế đi$n cho m;t cBn h; gDm9 ph<ng hách _MKM`m, h5i ph<ng ng> _bKM`m,
nhà Bn _MKM`m, nhà tắm ~v$ sinh _bKM`m(
- |ắp đ"t đi$n cho m;t ph<ng c' th*
II. Đ+nh 'i+
- Thiết đ7ng yê+ c6+ - th+.t và th\m m-
- |ắp đ"t nh5nh, đkp
Thực tập kỹ thuật
Trang f
h
Q
Caàu
Coâng

h
Q
Điện dân dụng
Thực tập kỹ thuật
Trang 1c

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->