Tông hop boi : DJ Soi Tech24.

vn
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
1
Câu chuyçn tình yêu
Cynthia va Alvin choi voi nhau tu nho, va khi lon lên môt chut, tinh ban cua ho chuyên thanh tinh yêu, nhung bô
me hai bên không châp thuân.
Rôi Alvin nhân duoc môt hoc bông du lich. So tinh yêu së anh huong dên viêc hoc cua Alvin, bô me câu tim dên
Cynthia, yêu câu cô tranh mát Alvin. Nghi dên su nghiêp cua Alvin nên Cynthia dông y.
Alvin cuc ky suy sup. Vai ngay sau, Cynthia nghe chi Alvin noi ráng câu dã toi London. Nhiêu thang trôi qua,
Cynthia không nhân duoc tin gi tu Alvin. Dôi khi, không chiu nôi nua, cô goi diên cho chi gai Alvin dê hoi thám.
Chi Alvin noi ráng câu vân khoe manh, hoc gioi va dã co ban gai moi. Cynthia cam thây moi thu nhu dêu dao lôn,
du biêt do la diêu tôt nhât cua Alvin. Cô cô quên Alvin nhung không thê. Cynthia tro nên tuyêt vong, mêt moi va
hay khoc.
Môt dêm, khi Cynthia dang khoc, thi co tiêng chuông diên thoai. Dâu dây bên kia la tiêng cua Alvin :
- Cynthia, dung khoc. Anh sáp vê nha rôi, cho anh nhe!
Chi duoc co thê, rôi Alvin vôi vã gac diên thoai.
Dêm hôm do, Cynthia nám mo thây Alvin. Ho gáp nhau o khu công viên truoc dây hai nguoi thuong dên choi.
Alvin noi ráng câu rât vui duoc gáp lai Cynthia, ráng câu không hê co ban gai moi. Nhung truoc khi Cynthia kip
hoi gi thi Alvin dã biên mât.
Sang hôm sau, Cynthia vôi vã goi diên cho chi cua Alvin, kê lai moi chuyên va hoi co phai Alvin sáp vê
không.Chi gai Alvin chot oa khoc:
- Cynthia, xin lôi em, tât ca la do chi noi dôi dây. Alvin dã mât cach dây 6 thang, no bi tai nan ô tô ... Alvin tung
noi la no không chiu duoc khi thây em buôn ... Chi dã nghi la co thê noi dôi dê em quên Alvin di...
Cho du Cynthia kháng dinh môt ngan lân ráng dêm hôm truoc, Alvin dã thât su goi diên vê cho cô, thi chi gai
Alvin vân kháng kháng ráng do chi la do cô tuong tuong va su thât la Alvin dã mât rôi.
Nhung Cynthia không tin. Cô tin ráng Alvin së goi diên lân nua. Va dung nhu thê, khoang báng gio dêm truoc,
diên thoai reo. Cynthia nhâc may ngay lâp tuc.
Lân nay, Alvin noi nhiêu hon, ráng câu chua bao gio quên Cynthia, ráng câu không o canh Cynthia duoc, nhung
ho vân co thê noi chuyên qua diên thoai nhu vây.
- Anh dã sua diên thoai rôi a? - Me Cynthia hoi bô cô nhu vây khi ông vua buoc vao nha - Em thây Cynthia noi
chuyên diên thoai voi ai do suôt dêm hôm qua.
- Em lam sao thê ? - Bô Cynthia lác dâu kho hiêu - Anh dã sua diên thoai dâu, may vân hong ma!
Bçn có thê gui câu chuyçn này cho nhüng nguòi mà bçn quan tâm và nói vói hç nhüng gì bçn cam thây và
nói vói hç ràng bçn yêu quý hç dên múc nào. Câu chuyçn thçt buôn, nó nhàc chúng ta nêu chúng ta yêu
thuong mçt nguòi, hãy biêt trân trçng khi bçn còn có thê. Boi không ai nói truóc duçc tuong lai, dùng bao
giò dê mình phai hôi hçn vì mình dã không du quan tâm, không du yêu thuong, ho}c không du can dam dê
vuçt qua nhüng khó khàn, dê giü nhüng gì mình yêu quý ...
2
Lòi nói dâu:
rong cuôn sach nay, ban së tim thây rât nhiêu bai viêt voi nhung kinh nghiêm huu ich cho cuôc sông
tinh cam cua minh. Nguôn duoc tông hop tu nhung bai viêt tai cac to bao uy tin nhu Dân Tri, Ngôi
Sao, Muc Tim, Tiên Phong, Dan ông, Thê gioi phu nu .
' - trong thê giói tinh thân cúa con nguòi bao giò cüng duoc xem là tình cám luu dâu sâu
dâm nhât, vuot qua không gian hüu han dên vói giá trj vïnh cúu, vuot qua thòi khäc ngän ngúi dê mãi
mãi truòng tôn". Tuy nhiên, dê nãm bãt duoc hoàn toàn không phái dê, và dê giü gìn, vun dãp lai càng khó
hon. Thê giói cùng súc manh cúa tình yêu vân luôn là nguôn cám húng vô tân, vói nhüng câu hói, thãc mãc
xung quanh. Có nhüng diêu tuong chung nhu thât don gian, ngay bên canh nhung lai không thê nhân ra.
Nhung tinh huông bât ngo, do khoc do cuoi trong nhung lân ho hen. Nhung suy nghi vê 'dôi tuong¨
hang dêm suy nghi .
Cuôn sach không chi danh riêng cho cac ban gai, ma con tro thanh môt mon qua dây y nghia cua
cac chang trai danh táng cho nguoi minh yêu vao cac dip dác biêt. Môt sô bai viêt duong nhu thay loi
cac chang trai voi mong muôn vun dáp hanh phuc, tranh nhung sai lâm anh huong toi tinh cam.
Sau môt thoi gian dên voi cac thanh viên, hai cuôn sach cung tên nay dã tro thanh môt cáp dôi dep,
duoc rât nhiêu ban don nhân va ung hô. Chung tôi së tiêp tuc hoan thiên thu viên sach ca vê nôi dung,
hinh thuc, thê loai dê dap ung nhu câu cac ban.
Xin gui loi cam on dên thanh viên DJ Soi dã dong gop cuôn ebook nay cho Tech24.vn!
*****
T
3
Phân I : Tiêp Cçn, Làm Quen & Cam nhçn:
5 diêu cân nho khi 'di tim môt nua¨
Co rât nhiêu nhân tô trong viêc bát dâu môt quan hê tinh cam. Buoc dâu tiên va quan trong nhât la tim dung nguoi. Dây chi la
môt sô diêu phai nghi dên khi tim kiêm môt nua con lai.
Chia se so thích
Hãy tuong tuong xem ban mât gio nay sang gio khac voi môt ai do ma cháng noi duoc môt chu nao chi vi không co vân dê gi
dê noi thi chan biêt chung nao. Do không phai la diêu ban muôn khi o canh nguoi yêu cua minh. Diêu quan trong la ca hai
ban phai co cung so thich. Do co thê la thê thao, tro choi trên may tinh hoác môt loai nhac nao do. Cang thuân loi hon khi ca
hai co diêu kiên phat triên so thich do nhu la dông nghiêp cung co quan cháng han.
Dçng co dúng dàn
Khi quyêt dinh co nên ho hen voi môt ai do hay không thi tôt nhât la ban phai chác ráng tinh cam cua nguoi ta la dung dán va
ban cung dap lai tinh cam do. Nhiêu khi, nguoi ta tim nguoi yêu vi cam thây cô don hoác không muôn lac lõng giua dam
dông. Do chác chán không thê la nên tang tôt nhât cho môt môi quan hê. Vi vây, truoc khi quyêt dinh co nên ho hen voi
nguoi së câu hôn minh hay không, hoác truoc khi thô lô tinh cam voi dôi tuong ma ban lua chon thi hãy xem lai chinh minh
dê chác ráng ban lam diêu do vi nhung ly do dung dán.
Cùng quan diêm
Co cung quan diêm la môt diêu quan trong nua dê tim môt nua cua minh, dác biêt trong nhung vân dê dang tranh cãi. Nhu
viêc ban không tin vao vân dê sông thu nhung ban trai cua ban lai nghi ráng no cháng co gi sai ca. Diêu nay co thê lam 2 ban
cãi nhau to ma co thê không thê di dên kêt qua. Thât tuyêt nêu ban vân giu duoc lâp truong cua minh va ca hai ban dêu sán
sang châp nhân sông voi nhung y kiên khac nhau. Nhung khi ban không dông y bât cu diêu gi voi nguoi ây rôi dân dên môt
'trân chiên¨ giua hai ban hoác khi ban lam gi do ma ban cam thây hôi tiêc thi môi quan hê cua ban së chan kinh khung. Di
nhiên, dung hong mong tim duoc môt nua con lai dông y voi ban moi thu va bât cu diêu gi. Co môt nguoi chi biêt noi 'vâng¨
va dông y thi së lam ban chan ngát. Chi nên nho ráng bât cu diêu gi ban không dông y cung së không thê thanh chuong ngai
vât cho tinh yêu cua ban.
Hoàn thiçn cá tính
Truoc khi quyêt dinh châp nhân hoác tu chôi ai do, hãy xem xet tinh cach va cach ung xu truoc nhung tinh huông va hoan
canh xung quanh ho. Nguoi ây không nhât thiêt phai co chinh xac nhung dác diêm giông nhu ban. Quan trong hon trong tung
truong hop nay la phai co môt nguoi co tinh cach bô sung cho tinh cach cua ban. Nêu ban la nguoi hâp tâp va co tinh khi thât
thuong thi ban cân môt nguoi kiên nhân dê kiêm chê ban lai. Nêu may mán, nguoi ây không chi giup ban tro nên kiên nhân
hon ma con chi cho ban thây nhung vân dê o cac goc dô khac nhau.
Dua ra quyêt d|nh
Sau khi xem xet nhung yêu tô trên ban së rât dê dang dua ra quyêt dinh châp nhân hay tu chôi voi nguoi ây. Nhung cho du
ban suy nghi vê diêu do nhiêu bao nhiêu hoác ca hai ban xung dôi dên thê nao thi no vân la môt co hôi ma ban co thê së
không tim thây lai duoc. Không hê co bao hiêm cho tinh yêu cua ban boi vi sau do ban phai sông voi con nguoi thât. Nhung
nho ráng thâm chi khi ban kê hoach cân thân cho môi quan hê cua minh ma lai không co kêt qua thi cung không phai la tân
cung cua thê gioi. Môt môi quan hê giông nhu môt bai hoc trong nha truong, noi ma ban phai hoc nhiêu hon vê chinh ban
thân minh va nhung diêu do ban thât su mong doi tu môi quan hê chu không phai diêu ban cân.
Nguôn: Mµc Tím
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
4
Bí quyêt 'cua' nàng giüa dám dông
Nêu dinh tiêp cân môt nang luôn xuât hiên cung ca dam ban dao dê, ban co thê nho môt "chân gô" giup
minh va nho chon anh chang nao không co y canh tranh voi minh nhe.Phu nu co thoi quen tu tâp thanh
nhom va it khi di môt minh. Nêu muôn tiêp cân nang giua dam dông, co hai cach dê ban chon lua, hoác
dung môt trong hai hoác kêt hop ca dôi cung tôt.
1. Dánh le
Diêu nay không co nghia la ban tach cô ây ra khoi dam dông dang tu hop ma la lam cach nao dê "dôi tuong" biêt nang la
nguoi ban quan tâm nhât, du o bât cu noi nao:
Ahìn dám dám, say mê cô ây
Khi o giua môt dam dông phu nu, su quan tâm chu y cua ban rât dê bi 'khuyêch tan¨. Do vây, dê tranh gây hiêu lâm, ban nên
thuong xuyên tâp trung anh mát cung nhu trao gui nu cuoi voi cô nang trong mo cua minh. Nhu thê, cô ây së cam nhân duoc
ban dang danh tât ca su quan tâm cho minh.
Xoá bo rào can trong tiêp xúc
Ban co su dung nhung dung cham thân mât dê lam viêc nay, cháng han, cham nhe lên vai cô ây khi nghiêng nguoi kê cho
nang nghe môt chuyên cuoi. Nêu hai nguoi dang o môt câu lac bô nao do hay môt tu diêm vui choi ôn ã, ban co thê dát nhe
tay lên eo nang va keo nang lai gân dê ban nghe nang noi rõ hon. Khi lam vây, ban nho tu do muc phan ung cua nang, nêu
thây cô ây không thoai mai, hãy ngung ngay.
Quan tâm tói "dông bçn" cua nàng
Cháng ai thich cam giac bi bo quên, do do ban cung nên danh thoi gian quan tâm toi cac thanh viên con lai trong nhom. Tuy
nhiên, dê duoc tât ca trong sô ho ung hô, ban phai nô luc nhiêu dây.
2. Tìm mçt ~chân gô¨ dích thµc
Do phai la nguoi luôn sán sang thay ban tach cac cô gai ra xa nang dê ban co co hôi tiêp cân va chinh phuc. Môt "chân gô"
dich thuc phai dap ung nhung diêu sau:
1hu thçp thông tin vê dôi tuçng cho bçn
Anh chang nay së giup ban luc nao trông cung thât banh bao va kheo leo ngán can nhung nguoi khac chen ngang giua ban va
nang. Khi tro chuyên voi dam ban be cua cô ây, anh ta së co cach thu thâp hang dông thông tin va chuyên cho ban biêt nang
thich xem phim gi, án o dâu va choi môn thê thao nao...
Luôn khiên bçn thçt hoàn hao
Môt "chân gô" tôt la nguoi luôn sán sang lam bât cu diêu gi dê ban tro nên hoan hao nhât, ngay ca khi anh ta co tro thanh môt
gã kho bên canh ban. Cho du co phai kê môt câu chuyên do hoi hay phai roi vao nhung tinh huông bôi rôi nhât, anh ta cung
së châp nhân dê ban tro thanh "sô 1" truoc mát dôi tuong.
Không cçnh tranh vói bçn
Môt nguoi dã lâp gia dinh co thê coi la môt 'chân gô¨ hoan hao nhât trong moi tinh huông vi anh ta së không co y 'ganh
dua¨ cung ban.
(Theo Dàn Ông)
5
Chiên thuçt 'hç gµc' nàng
Nhìn nàng say dám, kê cá khi có ai dó xen vào câu chuyçn cúa hai
nguòi, có thê khiên trái tim cô ây nghiêng ngá.
Không phái lúc nào tình yêu cùng tu nhiên dên. Nêu ban dang tha thiêt muôn
chiêm duoc tình cám cúa cô nàng nào dó, nên biêt môt sô "chiên thuât" duói
dây:
Thoãt ân thoãt hiçn
Theo các chuyên gia tâm lý, ban tiêp xúc vói "dôi tuong¨ càng nhiêu chùng
nào, co hôi nàng sè yêu ban càng cao chùng ây. Nhiêu nghiên cúu cho thây su
xuât hiên nhiêu lân và mang tính khiêu khích sè làm nguòi ây thích thú. Ngoai
trù truòng hop ngay lân dâu xuât hiên, ban dã khiên nguòi ta ghét.
Nhung ngay khi biêt châc nàng dã dê mât tói mình, ban nên bót dân tân suât gåp måt. Vì ó giai
doan này nêu cú tiêp tuc xuât hiên dêu dêu, ban dã tu giám giá tri cúa mình. Hãy dê nàng có co
hôi duoc tìm kiêm, mong duoc gåp ban.
Ðê nàng chiêu chuçng bqn
Nêu làm môt diêu tôt cho ai dó, ban sè thây vui vì hài lòng vói mình và thân thiêt hon vói nguòi
kia. Tuong tu, khi làm diêu gì côt dê nàng vui, ban sè lý tuóng hóa và thây ngày càng thích cô ây
hon. Vây nên, thay vì chiêu chuông nàng, hãy dê tao ra diêu kiên dê cô ây làm diêu dó vói ban. Chí
khi si mê ai, chúng ta mói tha thiêt muôn chiêu lòng ho mà thôi.
Tân công bãng mãt
Theo môt nghiên cúu, nhùng cåp yêu nhau tha thiêt nhìn nhau khoáng 75% thòi gian chuyên trò,
so vói 30-60% các cuôc nói chuyên thông thuòng. Ho châm châm quay nhìn chô khác khi có nguòi
"phá dám¨. Và các nhà khoa hoc kêt luân, muôn biêt cåp tình nhân yêu nhau dên múc nào, hãy do
thòi gian ho âu yêm nhìn nhau. Ban có thê áp dung diêu này dê "ha guc¨ dôi tuong.
Liêc mãt dua tình
Chí cân nhìn nàng say dâm, kê cá khi nàng ngung nói hoåc có nguòi khác xen vào, sau dó nhìn di
chô khác thât châm và miên cuõng, làm nhu thê ban không thê nào ròi mât khói cô ây. Ky thuât
"tân công bâng ánh nhìn¨ này nghe có vé tâm thuòng, nhung nêu sú dung dúng noi, dúng lúc, hiêu
quá cúa nó có thê làm ban ngac nhiên.
Nêu ngai "công khai¨ nhìn say dâm, ban có thê áp dung chiên thuât nhìn noi khác hoåc nguòi khác
dang nói, nhung môi khi ho dút, hãy nhìn lai nàng. Ðây cùng là cách kiêm tra phán úng cúa cô ây
truóc nhùng lòi "ké thú ba" nói và dê biêu lô cho "dôi tuong¨ thây ban thích nghe cô ây hon bât cú
ai.
(Theo Thê Giói Phµ Nü)
Ánh: Corbis.com.
6
Tan tinh qua 'alô'
Ban có sô diên thoai cúa nàng và có ý dinh làm thân bâng chính cuôc goi dâu tiên. Vây thì dùng
vôi, cân phái có môt vài dông tác chuân bi xem mình sè nói gì và nói thê nào.
Ngãn gçn
Dù dã dua nàng vào chú dê lôi cuôn dên mây ban cùng dùng mái mê kéo dài bât tân. Ðùng loi
dung su hiêu khách cúa nguòi ta mà quên cá nhìn dông hô. Nêu ban chú dông dùng truóc, nàng sè
có cám giác "thòm thèm¨ và mong sóm duoc nói chuyên tiêp vói ban ó cuôc goi kê tiêp.
Tông giçng là vü khí
Nêu dang khán tiêng hay mêt mói thì ban dùng alô. Giong nói tác dông manh dên tâm lý nguòi
nghe diên thoai, thâm chí nó quyêt dinh dên 60% thành công cuôc goi. Nêu ban bâm sinh nói
nhanh thì cùng cô diêu khiên dê lòi nói châm và mach lac.
Kêt thúc vui vé
Ban có thê "buôn¨ dú thú chuyên làm quà cho nàng nhung truóc lúc kêt thúc phái vui vé. Không
nhât thiêt cú phái cô "cù¨ cô ây bâng sáng kiên cúa mình, ban chí cân nhó lai môt câu chuyên ngô
nghinh và kê lai. Nêu gác máy mà trên môi nàng còn dong nu cuòi, ban dã có môt cuôc ra mât
thuân loi.
Ðua ra lòi mòi cµ thê
Nêu ban dinh mòi cô ây di pinic hay uông cà phê thì cân nhâc dên dia diêm và thòi gian cu thê.
Truóc dó, ban nên thåm dò xem cô ây có thiên chí chua? Khi chua quen thân các cô gái rât so phái
nghe nhùng lòi mòi dai khái nhu: "Tuân tói bon mình có thê di choi dâu dây không?¨, "Em có muôn
di uông cà phê rôi luon ra rap xem phim không?¨. Trong truòng hop cô ây vân còn cánh giác, ban
không nên gång mòi dê phái nhân lòi tù chôi.
Ðùng than thó
Phu nù yêu duôi và dê cám thông truóc khó khån cúa nguòi khác nhung dùng loi dung uu diêm này
cúa ho. Ó cuôc trò chuyên dâu tiên, ban dùng kê lê chuyên buôn cúa mình hay ai dó hay nói vói
giong áo não.
Không dê lqi lòi nhãn
Nêu không may, trong lân bâm sô diên thoai dâu tiên mà nàng không có nhà, ban chó dê lai lòi
nhân vào máy ghi âm tu dông. Moi nguòi chí làm thê khi dã thân quen hoåc có viêc khân câp. Các
chàng trai có kinh nghiêm cho râng, nhât thiêt phái goi diên lân dâu rôi mói dùng dên tin nhân dê
làm thân. Nhùng cuôc làm quen chí qua nhân tin khó bên.
7
Nhuòng quyên MC cho nàng
Nêu ban không có khiêu nói chuyên thì nên nhuòng quyên "dân chuyên¨ cho nàng. Ban sè ó vai
nguòi thuóng thúc, có thê dua ra nhùng câu hói dê nàng có co hôi nôi tiêp câu chuyên.
Ðùng quá ky vçng
Các chàng trai không dåt muc tiêu cua dô mà chí cân bày tó thiên chí muôn làm ban. Ban cùng
không cân phái nói vê mâu hình lý tuóng và nhùng du dinh nghiêm túc. Các cô gái luôn thích bât
dâu tù nhùng câu chuyên vui vé "không dâu vào dâu¨.
(Theo Nguòi Ðçp / Vnexpress)
Nhüng tín hiçu nàng phai lòng bçn
Nang xuât hiên o bât ky noi nao ban co mát va tât ca dêu nhu môt su tinh co. Co lë cô ây dang "tha câu¨ báng cach cô gáng
tao su chu y va co hôi cho ban.
Dây la môt trong nhung dâu hiêu cho thây cô ây dang dê y dên ban. Ngoai ra, ban cung nên luu y dên:
Nhüng chuyên dçng co thê nàng
Không nhu dan ông, phu nu co nhung thê manh riêng trong viêc thê hiên tinh cam voi dôi tuong cua minh. Ho không phai ve
vãn, tan tinh báng loi ma dôi luc chi cân cac cu chi, diêu bô rât tê nhi. Sau dây la môt vai dâu hiêu ban nên luu tâm:
-Vai,chân,mát nang nga vê phia ban
- Nang nghich toc
- Nang mân mê dô nu trang (cháng han hoa tai) hoác vuôt ve kinh mát
- Nang vân dê mát bao quanh ban khi dang noi chuyên voi nguoi khac
- Nang bát chuoc hanh dông cua ban (nhu ban dát tay lên ban va nang cung lam nhu vây)
8
Nêu thu gom nhung 'tin hiêu¨ do lai, ban co thê chác chán ráng nang dang bât den xanh cho minh.
Vói bçn, nàng không bao giò quá bçn
Dây la dâu hiêu côt yêu trong cac lân hen ho: Nêu thich duoc di choi hay du cac cuôc giao tiêp voi ban thi nang së luôn co
thoi gian ranh rôi. Bên canh do, ban dê dang co duoc dia chi email hay sô diên thoai cua nang. Va cac cuôc goi, tin nhán cua
ban cung së nhanh chong duoc hôi dap. Nêu nhân duoc loi moi cua ban vao môt ngay thu bay bân rôn thuc su, cô ây cung
vân mo co hôi: 'Thu bay nay không duoc, nhung tuân sau thi em ranh dây¨.
Ban cung së không bao gio nghe thây nang noi nhung câu nhu: 'Thuc su, bây gio em rât bân¨ hay 'dê em kiêm tra lai kê
hoach lam viêc dã¨...
Nàng tò mò vê bçn
Cô ây muôn biêt tât ca moi thu vê ban. Nang thuong xuyên hoi vê gia dinh, cac khiêu thâm mÿ, so thich cua ban nhu âm
nhac, loai phim va khâu vi... Tât ca nhám tao nên diêm chung giua hai nguoi.
Su dµng các phuong pháp thàm dò
Nang muôn tim hiêu, xac dinh nguôn tai chinh cua ban. Nhung phai dep thuong thám do rât kheo leo. Ho co thê hoi nhung
câu tuong nhu vô tinh dê ban không biêt dáng sau no la môt phep tinh toan. Nêu ban dua ra nhung câu tra loi 'dung¨ voi y
nang thi cac tin hiêu tan tinh duoc tiêp tuc, nguoc lai, cô ây së nhanh chong biên mât.
Nàng có cam giác nôn nao
Nêu thuc su thich ban, cô ây së co cam giac bôn chôn va môt chut nom nop lo láng, so sêt. Diêu nay cang thê hiên rõ khi
nhung tin hiêu nang dua ra không duoc ban nhân thây.
Ghen ty khi bçn nói chuyçn cùng cô gái khác
Khi co bong hông khac xuât hiên quanh ban, nang së quan sat "dôi thu" voi ve de chung, nhu kiêu co thê sán sang xông vao
tân công. Cô ây së cang diên nêu ban dua giõn voi nhung nang khac. Khi thây nhung biêu hiên ây, ban co thê chác chán nang
muôn môi quan hê giua hai nguoi tiên xa hon tinh ban.
(Theo Ðan Ong)
Top 7 cách "dµ" nàng
Muôn có duqc mçt cô gái, tôt hon hêt nên tó ra mình là nguòi
dàn ông ó v| thê cao. Cô ây së liçt bqn vào hàng "dáng dê cân
nhãc", thqm chí sãn sàng lên dây cót di. chinh phµc bqn.
1. Không "dqi hq giá" bán thân
Con nguòi thuòng không biêt quý nhùng gì mình dê dàng có, nhung
khi phái khó khån, vât vá lâm mói dat duoc, ho lai nâng niu hon
vàng.
Nêu ban muôn ha giá tri cúa mình tói múc zero, hãy dê cho nàng dê
dàng quò tay môt cái là tóm duoc ban - luôn ó dó, bày tó lòng nhiêt thành, húng thú, và môt thái
dô "luôn sån sàng¨.
9
Bâng nguoc lai, muôn "cao giᨠhon, khi nói chuyên vói phu nù, ban hãy cô gâng là nguòi chú dông
gác máy truóc. Ðùng quên nói cho nàng biêt vê viêc ban sâp làm truóc khi nói câu "Anh phái di
dây¨.
Trong cuôc sông cúa mình ban cùng nên tham gia thât nhiêu hoat dông dê không phái lúc nào cùng
là nguòi nhàn rôi ngôi ly chò nàng "chiêu cô¨.
2. "Em là nguòi bqn thú v|"
Khi môt phu nù nói: "Anh ây chí là ban¨, diêu dó có nghia là cô ây thuc su thây anh chàng thú vi
nhung không thê có gì xa hon, sè không có môi quan hê lãng man nào vói anh ây cá.
Giò ban hãy hoc tâp. Thây nàng có vé "kêt¨ mình, ban nên nói: "Em biêt không, anh nghi em sè là
môt nguòi ban rât thú vi cúa anh dây¨.
Phu nù hiêm khi, nêu không muôn nói là chua bao giò duoc nghe câu này tù môt nguòi dàn ông cá.
Cô ây sè coi ban là thú thách cân vuot qua và muôn có ban hon dây.
3. Ðê nàng phái theo duôi
Hâu hêt dàn ông khi gåp môt cô gái hâp dân thuòng nhanh chóng nghi râng "cô ây là nguòi phu nù
mình muôn¨ và ra súc theo duôi. Hành dông này khiên các nàng chay xa, khô nôi nàng càng chay
thì ham muôn cúa chàng lai càng cháy bóng.
Ban hãy thú hoán dôi tình thê môt lân, sè thu duoc kêt quá tôt. Lân tói khi gåp môt phu nù nóng
bóng, thay vì nghi cô ây là niêm mo uóc cúa ban, hãy cho râng "mình chính là mâu dàn ông cô ây
muôn¨ và làm moi cách dê cá cân câu. Khi nàng bât dâu theo duôi ban, ban hãy "chay¨. Nhu vây
nàng càng muôn có ban hon.
4. Ðánh bqn vói phµ nü hâp dân
Làm ban thuc su ây nhé, dùng nghi tói chuyên cham vào ho. Môt vài nguòi ban gái xinh dep, hâp
dân chính là câu nôi dua ban tói nhùng phu nù khác cùng giông duyên dáng, quyên rù nhu ho.
Trong vai bà mai, các cô ban gái này có thê kiêm cho ban vài môi và không tiêc công vun dâp
chuyên tình cám cho "ông ban vàng¨. Thêm môt cái loi nùa, phu nù nói chung sè dánh giá ban cao
hon khi quanh ban toàn là nguòi dep mà ban vân chua thèm dê ý ai, chí dôi tôt nhu ban bè.
5. Cho thây "tiêm nãng sex" ó bqn
Môt cách rât bán nång, trong giói dông vât, con cái sè di tìm nhùng "dâu hiêu nam tính¨ ó con duc,
xem nó có phái môt ban tình khóe manh không.
Phu nù cùng thê, ho cùng di tìm các dâu hiêu, bói thê ban dùng quên "phô¨ ra cho ho thây. Môt
phong thái dinh dac, cách di chuyên, cú dông diêm tinh, dút khoát, ánh nhìn manh mè, dáng tin,
co thê cuòng tráng chính là nhùng gì phu nù tìm kiêm ó dàn ông. Thât may nhùng diêu này ban
hoàn toàn có thê tu tâp luyên mà có duoc.
6. Hçc cách "doán v|"
Rât cân ky nång "nhìn måt bât hình dong¨ - chí gåp môt cô gái ngay lân dâu tiên, ban dã phái doán
biêt liêu cô ây "còn không¨ hay dã có chú. Viêc này can hê dên khá nång ån nói tu tin và dúng cách
cúa ban truóc nguòi ta.
Thông thuòng thái dô xa cách, lanh lùng cho thây bông hoa hông này không còn dành cho ban.
Trái lai, nêu nàng chäng ngai "dâu khâu¨ qua lai thì có khá nång cô ây dang sån sàng.
10
Hãy thuc hành dê dat dên dính cao cúa nguòi tinh tê, nói duoc thât nhanh nguòi dôi diên vói mình
dã có ban trai chua. Khi tói nguõng dó, ban châc chân sè gây ân tuong tôt cho phái dep bói ho nghi
râng ban sáng suôt, có truc giác cao và luôn chính xác - mâu nguòi dáng mo uóc.
7. Tqng thêm nhiêu co hçi cho bán thân
Khi bât buôc phái dua ra môt quyêt dinh, có su khác biêt lón giùa viêc dúng truóc môt lua chon
duy nhât "có nên chon lây không?¨ và dúng truóc nhiêu lua chon: "ai trong sô ho bây giò?¨.
Ðàn ông thuòng dôn mình vào lua chon mang tính "cuc bô¨: "Hoåc cô ây hoåc không ai cᨠtrong
khi phu nù nhìn "thoáng¨ hon nhiêu: "Mình có thê có bât ky anh chàng nào mình muôn, vây nên
chon ai?¨.
Sao không thú môt lân thông minh nhu phu nù, hãy nghi dôi chút vê su khác biêt trong suy nghi,
cách giao tiêp và hành dông cúa ban khi truóc mât là nhiêu quyên lua chon chú không phái chí có
môi môt cô.
Theo Askmen / Dân Trí
Án tuçng khó phai
Khô mçt nôi ân tuqng ây có duqc không phái vì sµ thông
minh, hài huóc, mà vì nhüng lôi lâm bqn dã vô tình mãc phái
khi lân dâu tiên trò chuyçn vói nàng. Ðùng dô lôi cho thói
quen, hãy chú ý hon và súa chüa, nàng së thông cám vì có ai
hoàn háo bao giò.
Bqn tân công quá mqnh
Phu nù rât không thích nhùng anh chàng quá khát khao, tu cao tu
dai. Nêu ban håm hó xin sô diên thoai quá múc hoåc nài ní nàng gåp
ban, châc chân nàng sè nghi ban là gã kém cói, thuòng xuyên thât
bai trên duòng tình.
Cân môt chút thay dôi trong chiên thuât. Hãy huóng tói môt cuôc dôi thoai bình thuòng, thê hiên
khiêu hài huóc dí dóm và thông minh dê gây ân tuong. Khi nhân thây vé thích thú dã xuât hiên
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
11
trên khuôn måt nàng, hãy chào tam biêt: "Thât vui khi duoc nói chuyên vói em, nhung giò anh
phái di choi bóng vói mây thâng ban thân¨.
Nhu thê nàng sè có thòi gian dê nghi lai vê viêc cho ban sô diên thoai. Và lân tói khi gåp nhau,
trong lúc cuôc dôi thoai diên ra rât suôn sé, hãy hói môt cách tinh tê xem nàng dã nghi lai vê viêc
cho ban sô diên thoai chua.
Bqn tân công không dú mqnh
Yêu ót trong tân công cùng là diêu bât loi cho ban. Có thê suôt buôi nói chuyên, ban dã thuc su
gây ân tuong manh vói nàng nhò su thông minh, hài huóc, nhung lai quên không thê hiên lòng
quan tâm qua viêc xin sô diên thoai hoåc có sô nhung không goi. Làm thê là ban dã tu dây mình
vào "nhóm ban bè¨ trong tâm trí nàng. Nàng có thê sè quên tât cá vê ban và nhùng ân tuong ban
dâu.
Hãy tiên lên và can dám. Nêu dây là lân dâu tiên gåp gõ, nên xin sô diên thoai cúa nàng hoåc xin
môt cuôc hen. Nêu nàng bât dèn xanh thât rõ ràng, hãy goi ý môt cuôc hen nhó ngay lâp túc.
Nêu ban gåp nàng ó câu lac bô hoåc vô tình bât chuyên trong siêu thi, hãy hói xem nàng dã có du
dinh gì cho bùa tôi chua. Nêu chua, hãy mòi nàng di ån.
Bqn b| bãt gqp dang ngãm cô khác
Cánh mày râu vôn chäng thê không nhìn môt bóng hông di ngang qua. Ðó là thuc tê ai cùng biêt
và không lây thê làm khó chiu, ngoai trù cô gái mà ban dang cô gâng gây ân tuong.
Nêu bi nàng bât gåp, dùng lò di hoåc cô gâng giái thích. Môt giái pháp don gián là tiêp tuc nhìn vào
cô gái dó và nói vói nàng râng ban có quen so so vì cô ây hoc cùng lóp hoåc dang hen hò vói dông
nghiêp cúa ban. Sau dó nhanh chóng chuyên sang dê tài khác.
Nêu ban lai "tái pham¨? Hãy nghi thât nhanh, chon môt chi tiêt trên trang phuc cúa cô gái kia và
hói xem dó là gì bói me ban hän sè rât thích nó. Giò nên biêt kiêm soát dôi mât cúa ban hon.
Bqn vô tình xúc phqm nàng
Ban giêu cot kiêu tóc nhô nhång, ky cuc cúa môt vài cô gái di ngang qua và không biêt râng mình
dang gián tiêp chê bai em gái nàng. Ban tó ra rât thích duoc di lang thang suôt dêm, ban nghi sao
nêu nàng cho râng ban sông thât phóng túng, vô dô, thiêu nghiêm túc?
Bqn nói vê bqn gái cü
Ðây có lè là là diêu tôi tê nhât mà ban có thê làm. Nói vê nguòi cù, ban không thê tránh khói bi coi
là vân còn nhung nhó, nuôi tiêc pha chút cay dâng vê môi tình dã qua mà quên mât nguòi phu nù
xinh dep dang ngôi truóc måt.
Giái pháp tôt nhât là bó qua chú dê dó ngay lâp túc và không quay tró lai nùa. Có thê nàng sè
muôn nói tiêp vê nguòi cù cúa ban, nhung không duoc dê chuyên dó xáy ra. Thâm chí nêu ban
dang giái thích rât dài dòng lí do ban chia tay, hãy ngùng ngay và tâp trung vào nàng.
Lái cuôc trò chuyên sang môt chú dê mói và súa chùa moi sai lâm vói viêc thê hiên su quan tâm
thích hop nhung rõ ràng dôi vói nàng.
Theo Askmen / Dân Trí
12
Tìm bçn chôn nao ?
Ðùng nghï chí dên nhüng noi nhu quán bar bqn mói có thê tìm
duqc các cô gái lung ong chân dài. Nguòi dçp có mqt ó khãp mçi
noi, tù cúa hàng sách, dên quán cà phê, lóp hçc, hçi tháo, hay các
câu lqc bç.
Tù gian sách dên quán cà phê
Hãy thú môt lân tìm kiêm tình yêu ngay tai nhùng cúa hàng sách mà ban
yêu thích, rât có thê nguòi sinh ra dê dành cho ban sè xuât hiên.
Giò ban dê mât tói cuôn sách cô ây dang câm trên tay nhé, nêu ban có
chút am hiêu vê nó, hãy mó lòi tháo luân. Nêu không hiêu biêt nhiêu, ban
vân có thê nhò nguòi ta cho ít lòi khuyên dê lua chon.
Môt khi dã làm quen vói nhau rôi, ban hãy mòi nguòi ta tói khu vuc phuc
vu cà phê và hai ban sè trò chuyên thoái mái hon.
Lóp hçc tqi chúc
Ghi tên theo hoc môt lóp tai chúc nhiêu khá nång mang lai chiên thâng lón. Ban duoc theo duôi
nhùng gì ban thích, mó rông kiên thúc và nhât là duoc gåp nhùng nguòi có cùng khuynh huóng vói
mình.
Muôn tång cao co hôi, hãy dång ký loai lóp hoc thuòng dành cho phái dôi lâp vói ban hoåc tham gia
khóa hoc khiêu vù.
Nhóm thê thao
Nêu ban có thùa nhiêt huyêt vói thê thao, hãy tham gia môt câu lac bô nhùng nguòi có chung niêm
dam mê dê duoc gåp gõ các vân dông viên và fan hâm mô.
Giao luu lành manh sau môi trân dâu là môt co hôi không tôi cho ban gåp gõ nhùng nguòi "còn
không¨ và hòa nhâp vói ho. Biêt dâu dây.
Sinh viên chó bó qua
Nêu ban còn dang ó nhùng tháng ngày trên ghê giáng duòng, dùng bó qua công tác tình nguyên,
húa hen các hoat dông, nhùng chuyên di thú vi dua ban vào cuôc sông cúa súc tré dây nhiêt huyêt,
dam mê vói công viêc và vói cá tình yêu.
Tin châc ó dó ban sè tìm duoc môt cô ban gái duyên dáng, diu dàng mà không kém phân manh
mè.
Theo IJL / Dân Trí
13
Nghç thuçt tán tinh trên mçng
Hçn hò qua mqng không còn là chuyçn hiêm. Nhung dê có
thê gây ân tuqng tôt làm bàn dqp dên cuçc gqp "offline",
bqn cân chút kÿ nãng lây cám tình qua email, chat chit.
1. Hçi thoqi mó
Trong cuôc nói chuyên dâu, nôi dung nên ngân ngon don gián,
nhung hâp dân, kích thích tính tò mò cúa cúa dôi phuong, khiên
cho dôi phuong "không trá lòi không duoc¨.
Có thê tìm hiêu vê só thích cúa dôi phuong dê "tông tân công¨ vào
dó. Chäng han, "tôi biêt ban là nguòi thích di du lich, ban dã tùng
dên Thái Lan chua?¨.
2. Email dóng/mó
Có hai cách viêt email tuong úng vói thái dô cúa ban dôi vói nguòi ây: email mó (kêt thúc bâng câu
hói) và email dóng (không kêt thúc bâng câu hói).
Nêu ban muôn ráo riêt sån duôi, cám thây húng thú nói chuyên vói dôi phuong, hãy dùng email mó
dê khai thác thêm. Nguoc lai, nêu muôn dùng lai, ban có thê dùng email dóng dê cho nguòi dó biêt
ban không muôn thu tù qua lai nùa.
Ví du, vói email mó, ban nói: "Ban thích biên à, thât thú vi. Ban dã tùng di biên nào rôi? Ban thích
noi nào nhât?¨.
Email dóng: "Hình nhu nhiêu nguòi cùng thích di biên nhu ban¨.
3. Thòi gian là vàng bqc
Thòi gian trá lòi email cùng là yêu tô khá quan trong. Thât thú vi khi ban thay dôi thòi gian trá lòi
thu, dê tránh tao su nhàm chán, låp di låp lai. Và dông thòi cùng tinh ý nhân biêt duoc thòi luong
trá lòi cúa dôi phuong.
Tuy nhiên, ban dùng dê nguòi ta chò quá lâu dên sôt ruôt, làm mât húng. Ngay cá khi chát, cú thú
nghi xem dôi phuong sè thây thê nào khi mãi mà ban không trá lòi duoc môt dòng?
4. Chau truôt ngôn tù và cú pháp
Môt búc thu hoàn chính, không có lôi vê tù ngù và ngù pháp thê hiên su tôn trong cúa ban dôi vói
nguòi ây cùng nhu môi quan hê cúa ban.
Tránh sú dung tiêng lóng, ngôn ngù bât thuòng trong nhùng lân nói chuyên dâu tiên. Ban có thê
thoái mái khi môi quan hê hai nguòi dã tró nên thân thiêt, tuy nhiên vân phái giù chùng muc.
Theo Yahoo / Dân Trí
14
Quyên rü vói 5 cu chi
Chí vói vài cú chí don gián cúa co thê bqn dã có thê tró thành
nguòi dàn ông dây súc hút, mqnh më, hóp hôn bao cô gái, dqc biçt
là nhüng cô sãc sáo, có duyên.
1. Nµ cuòi
Nu cuòi truyên tái rât nhiêu thông tin tôt dep vê ban. Nu cuòi biêu hiên
su tu tin, thân thiên, lac quan và hài huóc, dåc biêt, nó còn mang dên
môt thông tin cuc ky quan trong cho phái nù: ban không hê nguy hiêm.
Hãy luôn nhó râng, ban bao giò cùng khóe hon, manh hon phái nù. Vì thê
lân dâu tiêp xúc, trong dâu cô ây sè có ý nghi "anh chàng này liêu có
nguy hiêm không? Ði môt mình vói anh ta có an toàn không?¨...
Nu cuòi cúa ban giái tóa nôi so hãi trong lòng cô ây và co hôi nàng nhân
lòi di choi vói ban nhò dó sè tång lên khá cao.
2. Cái nhìn trµc diçn
Giao tiêp bâng ánh mât là môt trong nhùng vù khí dây uy luc, có súc thuyêt phuc manh mè. Nhìn
thäng vào mât nguòi dôi diên cho thây ban có phong thái tu tin và rât húng thú vói nhùng diêu cô
ây nói.
Luu ý không lam dung cái nhìn kéo cô ây mât thoái mái và nghi ban lâp di, khiêm nhã.
3. Súc mqnh cúa gqt dâu
Gât dâu là môt cú chí mang dây súc manh. Cô ây sè yêu ban vì cái gât dâu nhe bói nó nói cho cô
ây biêt ban dang rât thích thú vói nhùng gì cô ây nói. Cô ây có duoc toàn bô su chú ý cúa ban. Ban
là nguòi biêt quan tâm tói nguòi khác hon cá bán thân.
4. Rút ngãn khoáng cách
Ngá nhe vê phía dôi phuong, ban dã nói cho cô ây biêt râng ban rât thích cô ây và cá nhùng gì cô
ây nói. Tâp trung vào nguòi dep, ban sè nhân duoc su quan tâm tuong úng. Nên nhó râng, giù
khoáng cách và "né¨ ra xa cho thây ban không có húng thú.
5. Hçc cách va chqm
Su dúng lúc tao ra hiêu quá thân ky. Ðê tró thành nguòi môt dàn ông quyên rù, ban phái hoc nghê
thuât "va cham¨.
Giông nhu nu hôn dâu tiên, su va cham dâu tiên cúa ban phái duoc thuc hiên dúng lúc theo dúng
cách nêu không sè thât bai. Ban luôn phái chú ý hoàn cánh và tinh thân. Ðùng bao giò làm gì khi
hoàn cánh và tinh thân không tôt.
Nhó chú ý dên phán úng cúa dôi phuong. Nêu cô ây nghiêng vê phía ban hoåc vui vé thì có nghia là
ban dã thành công. Nêu cô ây cång thäng hoåc dây ra thì chí có thê kêt luân râng ban "hành dông¨
không dúng lúc, cân có thêm thòi gian.
Theo Sosuave / Dân Trí
15
Thu phµc cam tình cua phái dçp
Ai cüng có mçt khá nãng dqc biçt, có thê là hài huóc, biêt cách nói
chuyçn, hay giói choi thê thao. Hãy nghï dên súc mqnh lón nhât
cúa bqn và dem nó vào cuçc hçn hò. Ngoqi hình không phái diêu
tôi quan trçng - Chiêu này gçi là "tµ biêt súc mqnh cúa bán thân".
2. Nhò bqn bè giúp dõ
Nêu không dú tu tin và cám thây cân duoc tro giúp, hãy nhò dên nhùng
nguòi ban cúa mình. Chon ai dó rât thành công trong chinh phuc trái tim
phu nù dê nhò tu vân. Truòng hop "bi dát¨ quá, hãy nhò môt cô ban di
choi vói mình, giúp mình thuc hành hò hen, và hói cô ây xem ban làm
vây dã duoc chua, có gì sai không.
3. Kÿ nãng hò hçn và xã hçi không tµ nhiên mà có
Ban không hoc duoc mó ky nång này trong lóp dâu. Hãy ra ngoài xã hôi, dua vào các môi quan hê
dê tâp luyên. Cô gâng dùng khoác loác suôt buôi, hãy lâng nghe nguòi dang nói, làm sao dê ho
cám thây mên ban và nông nhiêt truóc tính cách cúa ban.
4. Quan tâm không phái là yêu duôi
Môt sô dàn ông so râng dáp úng nhu câu cúa nguòi khác sè bi cho là yêu duôi. Thuc tê không phái
vây. Các cô gái ngày nay bên canh nhu câu duoc "chàng vê si¨ cúa mình che chó còn có thêm môt
nhu câu nùa là duoc chàng thâu hiêu cám xúc, tâm can.
5. Hói ý nghïa là cá mçt nghç thuqt
So sánh hai cách nói sau nhé: "Tròi, ó dây nóng quᨠvà "Sao nóng thê nhí, em không nóng sao?¨.
Câu thú nhât don gián sè dua ban vào ngõ cut vì không mó mây co hôi cho nguòi nghe trá lòi.
Trong khi câu thú hai là câu hói rât có ý khuyên khích nguòi nghe nói tiêp. Tuy nhiên ban nên
tránh dua ra môt "seri¨ câu hói ngân, cú nhu dang làm môt cuôc phóng vân vây.
6. Së phái mqo hiêm
Tìm vài diêm nho nhó ban cho là lãng man và hành dông. Hoi khó vì các chàng trai vôn không mây
khi bôc lô cám xúc cúa mình, ho coi dó là biêu hiên yêu duôi. Tuy nhiên dê nguòi ta có thê hiêu
mình, không còn cách nào khác là cho ho thây môt phân suy nghi cúa ban.
7. Làm nguòi khó doán
Ðùng lúc nào cùng làm theo ý muôn cúa phu nù. Tång hoa rât dáng yêu nhung tång nhiêu quá sè
thành nhàm. Hãy nghi ra cái gì dó vui vé cho cá hai cùng làm, không nhât thiêt phái dât tiên, môt
ngon nên thâp vào bùa tôi cùng dã dú tuyêt. Phu nù thích khiêu vù, nêu ban không "dú luc¨ dua
nàng dên vù truòng, hãy choi môt bán nhac thât lãng man cho nàng nghe ó nhà và cá hai cùng thu
giãn.
8. Ðâu bêp hqng sang
Phu nù luôn có cám xúc rât dåc biêt khi chúng kiên nguòi dàn ông tu di cho và vào bêp vì ho.
Không cân phái là bùa ån thinh soan, hãy mó dâu vói món salad thât don gián, tiêp dó dên món
chính. Môt biêu hiên vô cùng lãng man cúa lòng yêu thuong. Dù ban nâu ån không ngon cùng
chäng sao, tâm lòng là chính!
9. Chú ý ngôn ngü cú chí
16
Ngôn ngù cú chí tuong dôi phúc tap, song cùng có vài biêu hiên phô biên khá don gián. Hãy hoc
cách hiêu môt nguòi dang ó trong tâm trang nhu thê nào khi ho vòng tay ôm lây bán thân, nhìn
xem nhùng nguòi dang cuòi phá lên kia thu giãn dên múc nào, trông ho cú nhu chäng còn bân tâm
bât cú diêu gì trên thê giói.
Ðã bao nhiêu lân ban thây môt cô gái ngáp dài, dó là biêu hiên rõ ràng cúa cám giác nhàm chán,
và hon hêt, cô ây có vé muôn thoát khói anh chàng dôi diên lâm rôi.
Hoc cách nâm tâm lý con nguòi qua cú chí, ban sè dên gân thành công hon.
Theo EzineArticles / Dân Trí
Cua dô nàng trong büa tiçc
Các cô gái luôn thích nhùng anh chàng biêt tu kiêm chê. Chäng có quý
cô nào can dám dê ý môt anh chàng say be bét và ngã lån ra ngú ó
thám hoåc guc dâu trên bàn trong bùa tiêc.
Nêu muôn gây ân tuong vói nguòi dep trong môt bùa tiêc, ban nên chú
ý dên nhùng chiêu duói dây.
Chiêu thú nhât: Ðúng ngoài dám dông.
Môt chàng måt lanh nhu cao bôi Viên Tây châc hän sè gây chú ý nhiêu
hon khi hòa mình vào dám dông cuông nhiêt. Tâm lý tò mò sè giúp ban tâp trung duoc nhiêu ánh
mât nhìn vê mình. Ban có thê tu tin là, duói ánh dèn phòng da tiêc, mình có vé ngoài hoàn háo
nhât vói trang phuc lich lãm. Tró thành khác biêt vói dám dông châc chân là môt chiêu thúc ua
thích dê quý ông có thê thu hút su chú ý cúa nàng.
Tuy nhiên cùng cân luu ý dên chông chí dinh sau: Không nên làm diêu gì dó ngu ngôc dê thu hút
su chú ý cúa nguòi khác. Ban dùng dên quá muôn cùng nhu quá sóm, hãy mím cuòi thân ái vói chú
nhà và giù su thân tình vói sô ít dôi tuong nhât dinh. Nhùng diêu này sè càng kích thích chú ý cúa
nhùng nguòi khác.
Ánh: Pro.corbis.com.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
17
Chiêu thú hai: Trò chuyçn vói mçi nguòi
Chiêu này có vé nguoc lai vói chiêu trên nhung thuc chât dó là su bô sung hoàn háo. Ban có thê nói
vê nhùng su kiên dang xáy ra, tin túc thê thao, giái trí và dùng dông cham dên các vân dê câm ky
nhu tôn giáo, chính tri, dáng phái. Ban cùng không nên xúc pham dên niêm dam mê cúa nguòi
khác dù cho diêu ây có khác thuòng và lâp di vô cùng vói ban di chång nùa.
Ban nhó giù giong nói dú nghe, thái dô thân thiên, vui vé vói nhùng nguòi mình giao tiêp, tránh chí
trích nguòi vâng måt và lai càng không nên dùng khuyêt diêm cúa nguòi khác làm trò dùa.
Nêu muôn gây ân tuong vói các nàng, ban dùng quên "giât lung¨ vài báo bôi là nhùng câu chuyên
cuòi ý nhi và "không cham vào ai cá¨. Nêu có thê duoc, sao ban không tró thành môt nguòi có khá
nång "tu trào¨ dê dem lai nhùng tràng cuòi thú vi cho moi nguòi xung quanh? Khi nguòi dàn ông
tao duoc tiêng cuòi, phu nù sè rât dê dàng làm quen vói ho. Tiêng cuòi sè giúp nôi gân moi khoáng
cách và nguòi tao tiêng cuòi sè tró thành tâm diêm.
Chiêu thú ba: Giü sµ kiêm soát mình.
Nguòi dàn ông thanh lich phái tu kiêm soát duoc mình trong dám dông. Ban chó say mèm và làm
nhùng trò ngó ngân. Chäng có quý cô nào can dám dê ý môt anh chàng say be bét và ngã lån
dùng ra ngú trên thám hoåc guc dâu trên bàn trong bùa tiêc. Nêu buôi tiêc ruou dang sôi dông,
ban có thê lân tránh uông quá nhiêu bâng cách tró thành nguòi câm trich cúa môt cuôc choi nào
dó, kê chuyên cuòi chäng han. Tuy nhiên, dùng dê buôi trò chuyên tró thành cuôc lång xê bán thân
ban. Nhùng cô gái luôn thích các chàng trai biêt tu kiêm chê.
Chiêu thú tu: Nguòi cuôi cùng ra vê
Su tân tuy cúa ban vói gia chú sè ghi diêm dáng kê vói các nàng. Ai lai không quý mên môt nguòi
hêt lòng vì ban bè, sån sàng xân tay áo lên dê giúp "khô chú¨ thanh toán hâu quá sau tiêc. Có thê
lúc ây không còn nàng nào nhung nhùng gì ban thê hiên sè còn duoc kê lai vê sau.
Chiêu thú 5: Tró thành linh hôn cúa buôi tiçc.
Xuât hiên vói vé ngoài hoàn háo nhât, ban sè thu hút su quan tâm cúa moi nguòi bâng su thanh
lich, nét lich lãm và trí thúc. Su ân cân và tính ga lång cùng có thê giúp ban ghi diêm. Ban có thê
chia sé vói gia chú nhùng công viêc tô chúc tiêc. Và nêu có khiêu làm MC, ban không nên bó qua
co hôi dåc biêt dê gây ân tuong vói "ai dó".
Chiêu thú 6: Gia nhqp mçt nhóm riêng
Nhóm riêng dó nhât thiêt phái có diêu gì khác biêt và thú vi dê có thê tao nên không khí rôm rá.
Nhùng câu chuyên giùa nhóm riêng ây kéo không ít ánh mât nguõng mô tù phía các nàng ó xa xa.
Và biêt dâu sè có môt nàng nào dó xin tham gia nhóm vói ban.
Chiêu cuôi cùng không gì khác là su chân thành cúa ban. Chính diêu này sè tu tóa huong thom và
lôi cuôn nguòi khác thât su, hon dút nhùng "thú thuât" trên.
Theo Ðàn Ông
18
"Hiçp si" trong xã hçi hiçn dçi
Nam giói thuòng hay nghï dên nhüng diêu to tát dê có thê dê lqi ân tuqng trong lòng
nguòi phµ nü mà hç dang dê ý. Có thê bqn cho rãng, trong xã hçi hiçn dqi và nam nü bình
dãng nhu hiçn nay, làm mçt quý ông l|ch sµ quá khó, nào là nhüng nghi thúc bãt tay, giói
thiçu phái theo dúng tiêu chuân ngoqi giao. trong khi ch| em thì dã có thê làm duqc bât
cú viçc gì mà truóc dây nam giói vân làm.
Nhung dù sao, chi em vân là nhùng phu nù chính hiêu, và thuc tê, nhùng hành dông "ga lång" có
vé nhó nhåt và cô diên cúa nam giói lai có tác dông to lón dên tâm lý chi em, giúp ban tró thành
môt hiêp si trong con mât cúa nàng.
Hãy chú ý dên thòi tiêt
Nêu tròi lanh, dåc biêt nêu lúc dó ban thây rõ ràng cô ây dang lanh, hãy dua cho cô ây chiêc áo
khoác cúa ban. Nêu tròi mua nhó, ban hãy là nguòi câm ô. Nêu tròi mua nhu trút nuóc, tai sao ban
không thú tó ra "tân tuy¨ bâng cách mang áo mua, hay lái xe dên tân chô cô ây, dê cô ây không
còn phái rùng mình truóc thòi tiêt khâc nghiêt.
Måc dù nhùng hành dông này xem ra chäng có gì mói, nhung, nó lai dê dàng khiên phái dep có
môt dêm thao thúc. Bói vì, diêu dó cho thây râng ban dã sån sàng làm tât cá dê mang lai su thoái
mái cho nàng và thuc su chú tâm dên cám giác cúa cô ây. Nhu thê, ban dã dat diêm rôi dây, và
hình ánh ban trong mât cô ây hän sè là môt anh chàng dùng cám và manh mè.
Ði ó phía bên ngoài
Khi ban di dao cùng cô ây hay khi hai nguòi phóng xe song song cùng nhau trên duòng, hãy dê
nàng di phía gân vía hè, còn ban, tât nhiên là chon bên sát lòng duòng hon. Måc dù dây là môt
truyên thông ít duoc các quý ông ngày xua luu ý, nhung nó lai rât có ý nghia dôi vói nhùng phu nù
"hoi bi¨ nhay cám và tinh ý.
Ðây thuc ra là môt hành dông rât dê thuong, bói vì, cô ây sè tránh xa duoc nguy co bi nhùng
tay lái xe câu thá trên duòng va quêt phái. Và hon tât cá, dó là môt dông tác ga lång. Cám giác
duoc che chó chäng phái là cám giác tuyêt vòi nhât dôi vói phu nù hay sao?
Ðua dón nàng
19
Không giông nhu loi dê nghi dua nang vê nha nang, dua don nang không hê ân giâu môt chut ngu y
'xâu xa¨ nao. Noi môt cach khac, nang së không bao gio phai ngo vuc nguoi dan ông kia liêu co dang
cô tinh vao nha nang hay cô tinh lua nang lên giuong.
Chinh vi thê, loi dê nghi nay dê dang duoc châp nhân hon nhiêu vi no co ve rât vô tu va trong sang, dem
lai cho nguoi phu nu cam giac duoc quan tâm va không cân phai phong thu.
Va khi cam nhân thây co môt chut su an toan, dang tin cây o nguoi dan ông do, cam xuc cua nguoi dep
së mau chong huong vê môt cuôc hen hò ó nhùng noi công công.
Tuân tu nhu môt phép logic, khi hai nguòi tiên tói gåp gõ trong môt không gian riêng tu, tránh xa
cåp mât tò mò và áp luc chôn dông nguòi thì lúc dó, ban dã ghi diêm tuyêt dôi trong lòng nàng rôi!
Ðám báo rãng nàng vê dên nhà an toàn
Ban có thê dua nàng vê nhà, tuy nhiên nêu chí "thᨠnàng ó gân nhà, ban vân có thê bi mang tiêng
râng không thuc su quan tâm chåm sóc nàng hoåc hoi kiêu ngao. Vì thê, hãy chú ý tói thuc trang
giao thông cúa nàng cho dên khi cô ây vê tói dích an toàn.
Nêu nàng cám thây không thoái mái khi chính ban dua nàng vê nhà thì ban có thê goi taxi hoåc xe
buýt và trá tiên cho nguòi lái. Ban sè giành diêm bâng cách dám báo râng nàng không hê cám thây
bi de doa.
20
Hãy ra khói xe cúa bqn
Con nêu tu ban lai xe dua nang vê, hãy chiu kho ra khoi xe khi dên cua nha nang. Hãy mo cua ô tô cho
nang va chao tam biêt khi thây nang dã chuân bi môt chân buoc vao nha.
Co thê la qua tu tin nêu ban di bô cung nang vê tân cua nha nang, boi vi, trong thoi dai "Thach Sanh thi
it Ly Thông thi nhiêu" nay, rât co thê nang së nghi ngo ban dang cho doi môt cai gi hon thê nua.
Tuy nhiên, chi viêc ra khoi xe, ban dã di môt nuoc co ngoan muc. Boi diêu do co nghia ráng, hai nguoi
dã tam biêt môt ngay cung nhau. Hon thê nua, no khiên cô ây cam thây ban thân minh quan trong.
Khi buoc ra khoi xe va mo cua xe cho nang cung la co hôi tôt dê ca hai thuc hiên môt cai ôm, môt nu
hôn va nám tay tam biêt, tuy thuôc vao thuc tê cua bôi canh dêm do.
Giü cua cho nàng
Nhu môt quy luât thông thuong, nhung nguoi lich su va biêt cach cu xu së giu canh cua mo cho bât ky
ai di ngay sat sau minh, dác biêt la nhung nguoi lon tuôi. Hanh dông do không chi cho thây su tôn trong
cua cac quy ông danh cho nguoi phu nu ma con chi ra "däng câp" cúa nguòi dàn ông ây.
Giông nhu tât cá nhùng hành dông nghia hiêp khác, vân dê dáng nói là nguòi ta không bao giò cô
tình "trình diên¨, có nghia là anh ta không cân phái mâm môi mâm loi ra súc giù cánh cúa truóc khi
nàng dên. Hãy hành dông môt cách tu nhiên và thoái mái nhât. Hành dông cúa ban càng tu nhiên
bao nhiêu thì nàng càng cám thây anh ây gân gùi và dê thuong bây nhiêu.
Giói thiçu nàng vói mçi nguòi
Không noi dên nhung buôi gáp mát hay tiêc tung hoanh trang, thâm chi nêu ban tinh co gáp nguoi quen
khi dang cung nang di dao trên duong phô, ban cung rât nên gioi thiêu nang voi ho. Nêu nhu ban dung
lai noi chuyên voi nguoi quen cua minh trong khi nang vân dung do, chác chán, nang së lung tung va co
cam giac la "nguoi thua".
Thâm chi, nêu hoi suy diên môt chut, nang së co cam giac ráng minh la nguoi phai theo duôi ban
khi cháng co môt gram gia tri nao dên muc anh chang không them gioi thiêu minh voi nguoi quen cua
anh ây.
Hãy danh môt chut thoi gian dê gioi thiêu tên nang, dê cô ây co cam giac ráng minh cung la môt phân
cua cuôc chuyên tro, du co khi nang cháng gop thêm môt loi nao. Con vi môt ly do dác biêt nao do
ma ban không muôn gioi thiêu nang voi nguoi quen do, hãy xin lôi va giai thich cho nang ngay khi
nguoi kia vua di khuât.
Theo Ðàn Ông
21
Bçn dang b| "tán"
Quen mçt cô gái, nhüng tuóng së coi cô ây nhu em hoqc bqn,
nhung ó cô ây toát ra nhüng diêu làm bqn "nghi nghi". Nêu chua
dám chãc có phái cô ây dang thích mình hay không, hãy thú kiêm
tra lqi nhüng dâu hiçu sau.
- Cô ây thuòng nhìn ban chåm chú môt cách thích thú, dông tú mó rông.
- Khi ó bên ban cô ây hay dó måt.
- Thuòng nâng hay ha giong dê gây su chú ý noi ban.
- Nháy mât vói ban.
- Cân hoåc liêm môi.
- Ngôi thäng, các co cúa cô ây duòng nhu cång ra.
- Ðåt móng tay giù hai hàm rång.
- Cuòi cùng ban.
- Cham vào tay, vai ban khi nói chuyên.
- Xoân tóc hoåc nghich dô trang súc.
- Chóp nhe mât hoåc chóp mât nhiêu hon bình thuòng.
- Trong dám dông, cô ây chí chú ý dên ban và nói chuyên vói ban.
Khi ban gái có nhùng biêu hiên này, coi chùng nhé, nêu không có ý gì thì ban nên khéo léo cho cô
ây hiêu dôi vói ban cô ây có vi trí nhu thê nào.
Theo links2love / Dân Trí
22
Chuân b| nói lòi yêu
Bqn dang chuân b| tó tình vói cô ây, nên cân nhãc nhüng diêu sau
truóc khi nói ra ba tiêng thiêng liêng này.
Tqi sao bqn muôn tó tình?
Ban có thât su muôn nói? Ban dã có du dinh cho tuong lai vói cô ây chua?
Tai sao cô ây là nguòi phù hop? Ban có cám thây áp luc? Cha me có dåt
súc ép hôn nhân vói ban không?
Chí nên nói lòi yêu khi ban tu giái toá nhùng thâc mâc dócho mình. Ban
sè vâp phái sai lâm lón nêu chí yêu vì tình duc, vì tiên bac hay các lý do
thú yêu khác. Môt môi quan hê nghiêm túc có duoc khi cánh cúa hôn
nhân lâu dài và bên vùng mó ra cho cá hai nguòi.
Cô ây dã sãn sàng?
Hãy tìm hiêu, cô ây có sån sàng dón nhân lòi yêu cúa ban không? Ðã có chàng tuóng bó rôi võ
mông chí vì khi tó tình nhân duoc su thât phù phàng râng nàng chí muôn làm ban.
Lqp kê hoqch
Cân dám báo râng thông diêp tình yêu duoc gúi dên cô ây dúng lúc, dúng phong cách nàng yêu
thích. Nêu nàng là nguòi mê tin nhân hay email, hãy gúi lòi yêu qua không gian mang. Nêu nàng
thích lãng man, hãy tó tình vào môt buôi tôi huyên áo và dáng nhó.
Giái thích lòi yêu
Lân dâu thô lô tình yêu bao giò cùng tró thành su kiên dáng nhó và có ý nghia vói cá hai nguòi,
nhung sè tuyêt vòi hon nêu ban biêt dua ra vài lý do cho tình cám dó. Phu nù muôn biêt tai sao
ban yêu ho. Vì vây chí ba tù kia là chua dú. Hãy nói cho nàng rõ vì sao ban lai chêt mê chêt mêt
nàng.
Theo Lovelecture / Dân Trí
23
8 cách gây thuong nhó
Hãy dê nàng thây bqn là úng viên "chât" nhât trong tât cá các úng
viên, rãng bqn không hê giông nhüng gã con trai dáng chán khác
và nàng thqt ngôc nêu dê tuçt mât bqn.
1. Nói chuyçn hào húng
Nhùng gã dang xêp hàng dài chò duoc nàng thuong xót ngoài kia dêu
mâc phái môt sai lâm, dó là nói toàn các chú dê nhàm chán, cù rích: "Em
làm gì? Em sông ó dâu? Em có anh chi em gì không?¨ v.v.
Nhùng cái ây thì nói làm gì nhí? Ban hãy làm nên su khác biêt vói các chú
dê vui vé, thú vi hon nhu môt bô phim, môt vó hài kich, các cuôc phiêu
luu (không phái phiêu luu tình ái nhé!) hay chuyên scandal diên ra trong
xã hôi. Phu nù nâm rõ các "kiên thúc¨ này và rât thích "dàm dao¨ vê
chúng. Cô ây sè cho râng ban thât thú vi.
2. Hài huóc và. kiêu
Bí quyêt nâm ó chô ban cân kiêm soát vé ngao man và su hài huóc cúa mình sao cho thât vùa dô,
cân bâng. Quá ngao man tât nhiên sè tró thành ké lô dáng ghét, mà hài huóc quá khéo nàng lai
nghi ban chäng khác nào môt anh hê. Cách tôt nhât là bày tó su ngao man qua phong cách hài
huóc.
3. Hành dçng bãng niêm tin
Môt trong nhùng cách tu "lên dây cót¨ dê có duoc toàn suy nghi tích cuc là nhâc di nhâc lai vói bán
thân "ta sè không dê phu nù dùng ánh mât mà xó mùi mình¨ hay "mình tu tin và không mây quan
tâm dên viêc nguòi khác nghi gì¨ hay "ta sông trong hiên thuc cúa ta và cô ây chí là khách¨. Môt
khi ban thuc su tin tuóng vào súc manh chinh phuc cúa bán thân, ban sè làm tôt.
4. Nguòi yêu hay "nhà tài trq"?
Hâu hêt dàn ông không nhân ra râng phu nù luôn "ngâm ngâm¨ phân loai các úng viên cúa ho:
nguòi yêu hay nhà tài tro. Nguòi yêu là nguòi nàng gân gùi, thân thiêt, có tình cám, còn "nhà tài
tro¨ chí là cái túi bac rúng rính cho nàng và cá tuong lai cúa nàng thôi.
Nêu ban biêt sú dung thành thao ngôn ngù co thê, có nång luc hâp dân giói tính, và tu tin, ban có
thê duoc xêp vào nhóm nguòi yêu tiêm nång. Nhung nêu ban cô gâng chiên thâng trái tim nàng
bâng su quan tâm, nhùng lòi khen ninh, bùa tôi, quà tång, chu câp cho nàng dú thú thì có nguy co
nàng chí coi ban là "nhà tài tro¨.
Dâu hiêu nào dê biêt ban dang ó nhóm "yêu¨ hay nhóm "tài tro¨? Nêu yêu ban, nàng sè gân ban
rât nhanh, và ban kiêm soát duoc môi quan hê cúa hai nguòi dang di tói dâu. Nêu chí muon ban dê
"chu câp¨ cho các nhu câu cúa mình, nàng có xu huóng tù chôi gân gùi thê xác, rât "khó vói¨ và
luôn muôn thú xem ban dóng vai "nhà tài tro¨ cho nàng tôt dên múc nào.
5. Hçn gqp ó nhà bqn
Qua diên thoai, hãy nói "tai sao mình không hen gåp ó nhà anh nhí, anh biêt môt quá cà phê rât
hay cuôi phô¨. Khi nàng dên, cú dê nàng bâm chuông, mòi nàng vào nhà vài phút rôi hai nguòi
nhanh chóng dòi di. Hành dông này cúa ban khiên nàng nghi ban chäng thèm quan tâm tói chuyên
"tân dung¨ su thât râng nàng dang ó trong nhà ban. Còn su tôn trong nào hon thê!
24
6. Không than van
Hän ban nghe diêu này nhiêu rôi, phu nù chúa ghét nhùng nguòi dàn ông hay than nghèo kê khô.
Ðùng bao giò than thó truóc måt nàng, cùng dùng nói "anh cô don, anh vân dôc thân, anh không
may mân vói phu nù. dã bao lâu rôi kê tù lân cuôi cùng anh hò hen.¨ - ban dang làm nàng muôn
chay.
7. Nãm tay
Tìm cách nâm duoc tay nàng sóm sè gieo vào lòng nàng cám giác an toàn, âm áp và nàng sè dành
cám tình cho ban. Khi nâm tay, tai sao ban không thú doc các duòng chí tay mêm mai theo cách
hài huóc, sáng tao nhí. Ðùng quên co nhe ngón tay ban di qua di lai trong lòng bàn tay nàng.
Nêu ban không giói "ån ôc nói mò¨, hãy massage tay cho nàng và nói "cách này dê giúp em thu
giãn¨.
8. Kêt dçp
Nhiêu chàng trai dã cô gâng rât tôt trong suôt cuôc hen, nhung dên phút cuôi cùng thì lai làm hóng
tât cá chí vì tó ra quá sån dón.
Hãy nhó râng, ban luôn phái là nguòi kêt thúc cuôc hen truóc, ban phái di gåp ai dó, có viêc gì cân
làm v.v., lý do tùy ban dua ra. Hãy nói "mai anh bân lâm, nhung nêu em dú nhiêt tình rú anh di
choi thì có thê lân tói anh sè thu xêp duoc.¨.
Theo Askmen / Dân Trí
Bí quyêt t}ng hoa
Thông thuong, con trai hay nghi ráng hoa la môt thu "xa xi phâm" danh táng ban gai chi trong nhung ngay lê thât dác biêt.
Quan niêm nay co dung không?
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
25
Thçt tµ nhiên
Ban không nhât thiêt phai doi dên ngay lê dác biêt moi táng hoa. Thuc ra hoa duoc táng bât ngo không cân ly do luôn y nghia
hon la vao dip 'Hôm nay tôi nghi vê ban¨.
Dùng bo sót mçt ai
Hoa co thê bay to nhiêu cung bâc tinh cam tu lãng man dên thân mât, hoác o giua hai cung bâc do. Ban gai cua ban së rât
thich nhân môt bo hoa dây bât ngo. Va me ban, em gai hoác ban be cua ban cung vây.
Thu cách mói
Phu nu thuong thich buoc vao môt vuon hoa lon ruc rõ sác mau. Vi thê, khi táng hoa hông, ban cân phai tinh dên cac mau
hông, dao, vang, tráng, hoác nhiêu mau dê thu hut su chu y. Va ban nên nho ráng hâu hêt phu nu rât trân trong môt bo hoa
tuoi dep, voi hoa hông cung vây.
T}ng hoa theo mùa
Gia hoa thuong thay dôi theo mua. Cháng han, gia hoa hông thuong cao trong mua he. Con mua dông thi nhung bo hoa nhiêu
mau sác thuong duoc ban rât chay.
Hoa không bao giò te nhçt
Do suc hâp dân, tinh dôc dao va da dang, hoa không bao gio danh mât suc quyên ru dác biêt. Môi bo hoa hay láng hoa mang
môt thông diêp yêu thuong trong suy nghi va tri tuong tuong cua ban
Hoa không có nghia là phai cam kêt
Cac ban trai dung lo. Phu nu biêt ráng hoa thê hiên su quan tâm cua ban gianh cho ho.
Chuân b|
Khi dát hoa, hãy chuân bi dây du thông tin: nguoi nhân, dia chi va sô diên thoai. Nêu ban không biêt chác dát hoa gi, hãy nho
giup dõ.
Nhò tu vân
Chon hoa dôi khi lam cho ban cam thây bôi rôi. Thât may, ban con co su tro giup. Hãy hoi y kiên nguoi am hiêu vê hoa co
duoc nhung doa hoa thât dác biêt vua chua dung nhung thông diêp tinh cam cua ban vua phu hop voi tinh cach cua nguoi
ây..
Món quà khó phai
Phu nu luôn nho lân duoc táng hoa cuôi cung la khi nao.
Nguôn: Mµc Tím
26
~Nguòi ây¨ cua bçn o dâu?
Cùng nhu các áo dài sån lùng nhùng anh chàng dê thuong và dáng mên thì
các anh dâu dinh cùng "dòm ngó¨ nhùng cô nàng thiêt là cá tính và dáng
yêu!
Ho cùng tìm kiêm cô nàng cúa mình...
Áo Dài Nãng Ðçng
* Phác hça:
Miêng luôn cuòi, áo thun, quân jeans, giày thê thao, luôn có cái balô bu
cháng sau lung. Thính thoáng còn nhét thêm MP3 hoåc ipod dúng dính theo dó chú!
* Noi nàng tpp kích:
Vòng quanh các khu phô lón, trên vía hè, ban thuòng bât gåp XX ta dang dung dång dung dé di bô
hay dap xe ngâm cánh vói nhùng nguòi ban khác. Khu vuc trò choi ó các siêu thi lón cùng khá hút
cô nàng dây!
* Bán tin thê nào?
Hãy là nguòi tiên phong di phía truóc nàng, rôi bât giác quay qua khuyên mãi cho nguòi ta môt nu
cuòi. Thê nào nguòi ta cùng dáp lê cho mà xem, vì nguòi ta cùng thích nhùng chàng trai nång dông
giông mình mà!
Nguòi Cúa Xã Hçi
* Phác hça:
Miêng nói huyên thuyên - í, không phái là do nàng tám dâu nha mà là dang tuyên truyên cho môt
hoat dông xã hôi nào dó. Ánh mât luôn tu tin nhìn phía truóc, tóc tai gon gàng, quân áo không câu
kì, chí don gián có in logo cúa môt nhóm tình nguyên nào dó.
* Noi nàng tpp kích:
Các mái âm, nhà mó, các tô chúc xã hôi nào dó, các câu lac bô tình nguyên viên. Thính thoáng ban
sè thây nàng dang trò chuyên vói môt câu bé dánh giày ngoài duòng nùa!
* Bùm chéo nào!
Xông xáo trong các hoat dông xã hôi, trò chuyên hóm hính và biêt cách choc cho nguòi khác cuòi.
Môt nguòi anh thuong yêu em út sè có co hôi ghi diêm 10 trong mât nàng hoi bi cao dây!
Áo Dài Ðóm Dáng
* Phác hça:
Môt - có môt chù môt. Quân áo có dính mác cúa nhùng hãng lón. Tayluôn tung tång chiêc gió xách
nho nhó, rât thích vuôt tóc mình và chåm chút ki luõng dên tùng thú.
27
* Noi nàng tpp kích:
Các shop quân áo thòi trang, các khu mua sâm lón. Noi nào có thòi trang, noi dó có nàng!
* Ãc... phái làm sao dây?
Ðùng bao giò måc môt bô dô luôm thuôm dên mà làm quen vói nàng nhá, ki lâm dó! Tó ra mình là
nguòi lich su và khen nàng môt cách bóng gió vê cách ån måc cúa nàng. Nhó dê lai sô diên thoai
cho nàng nhé!
Áo Dài Ðon Gián
* Phác hça:
Môt áo dài rât bình thuòng và don gián dúng nghia den. Không se sua chung diên, không dua dòi ,
cùng không tham gia các phong trào gì cá, viêc cúa nàng duy nhât chí hoc, hoc và hoc mà thôi!
* Noi nàng tpp kích:
Các quây sách khoa hoc, vån hoc trong nhà sách. Nhùng noi yên tinh nhu quán trà dao, hay góc
khuât dâu dó tai KFC và nàng chí chåm chú vào quyên sách truóc måt.
* Oái, có vé nhu khó bán nhí?
Môt quyên sách và nhùng kiên thúc chuyên môn ban vùng ó linh vuc nào dó sè hút cô nàng vào
viêc trò chuyên và tranh luân dây. Chúc thành công nhé!
Vây ra, tìm và kêt thân vói môt cô nàng "cúa mình¨ cùng dâu quá khó ban ha.
(Nguôn: Mµc Tím)
28
13 dâu hiçu khi bçn... yêu
Khi ai dó trúng tên cúa thân ái tình, chí cân tinh ý mçt chút, bqn
së nhqn ra ngay qua các cú chí, hành dçng cúa hç.
Còn nêu ban dang phân vân vê tình cám cúa mình, hãy doc 13 dâu hiêu
sau dây dê xem mình dã thuc su yêu hay chua?
1. Khi doc dên tiêu dê bài này, hän dã có nguòi nào dó dang xâm chiêm
tâm trí ban rôi.
2. Ban sån sàng làm bât cú diêu gì cho nguòi ây.
3. Ban tu nhân thây mình hay cuòi mím môt mình khi nghi vê chuyên tình cám cúa ban.
4. Ban sè nhân ra ngay mùi huong co thê cúa nguòi ây khi dôi tuong dên gân.
5. Nguòi ây tró thành tât cá trong suy nghi cúa ban.
6. Ban bât dâu nghe nhùng bài hát hay bán nhac châm rãi, diu dàng khi nghi dên nguòi trong
mông.
7. Khi ban nhìn thây dôi tuong, ban không thê dê ý dên ai xung quanh mình vì mât ban chí tâp
trung vào anh ây/cô ây.
8. Ban cuòi khi nghe thây giong nói cúa nguòi ây.
9. Khi ban nghi dên nguòi mình thâm yêu trôm nhó, tim ban sè dâp nhanh hon.
10. Ban cám thây xâu hô bât cú khi nào ó cùng môt noi vói nguòi ây.
11. Ban ráo buóc thât châm khi di cùng vói dôi tuong.
12. Ban doc di doc lai nhùng dòng chù cúa anh/cô ây viêt cho ban.
13. Khi nói chuyên diên thoai vói nguòi ây vào lúc dêm khuya và bên kia dã gác máy nhung mãi
dên 2 phút sau ban mói nhân ra. Ðon gián bói khi ây, ban thây nhó giong nói cúa bên kia và dang
dâm chìm trong cám xúc dâng trào.
(Nguôn: Mµc Tím)
29
6 buóc thu hút "bóng hông"
Phµ nü cµc ky nhqy cám và hç biêt rõ dàn ông muôn gì. Bói thê
bqn nên tó ra thông minh và dùng nóng vçi vói nhüng "ý nghï den
tôi". Làm duqc vqy, bqn dã bút lên dúng hàng "top" trong danh
sách nhüng ké theo duôi nàng rôi.
Có kê hoqch rõ ràng
Gúi dên nàng lòi mòi dùng bùa tôi (nhó chuân bi chu dáo). Gúi thu diên
tú thât lãng man và ngot ngào, dê lai truóc cúa nhà nàng búc thu duoc
bao kín dây bí hiêm vói thông diêp yêu thuong.
Nên dê nàng biêt ban dang cô gâng chinh phuc "cân mân¨ tói múc nào.
Phu nù rât thích nhùng nguòi kiên trì và có kê hoach rõ ràng khi theo
duôi ho.
"Mua chuçc" bãng quà
Tât cá phu nù dêu muôn duoc nhân quà dù không phái lúc nào ho cùng dê lô ra diêu dó. Không cân
phái mua thú dât tiên, hãy mua cho nàng sách, sô cô la hay cái gì dó tuong tu.
Môt cuôn sách tông hop nhùng lòi có cánh trong tình yêu là ý tuóng không dên nôi tôi. Hãy cho
nàng thây, vói ban, nàng là sô 1.
Trò chuyçn và cuòi vui
Phu nù thích cuòi, bói thê hãy dê nàng duoc vui nhò trí thông minh, hài huóc cúa ban. Nhung dùng
quá dà. Cùng dùng nói quá nhiêu dê dánh bóng bán thân, không ích ký, cân cói mó.
Tâp trung vào suy nghi và hành dông cúa nàng. Ban sè hiêu thêm vê cô gái cúa mình nhiêu dây.
L|ch lãm
Nêu ban có ý dinh cham vào nguòi nàng thì chí nên giói han tù cô tró lên. Cân môt chút dam mê,
chân thành. Hâu hêt phu nù thích duoc vuôt ve ó nhùng vi trí khác nhau nhu cô, vai.
Môt lân nùa cân nhâc ban, thât châm rãi, không vôi vàng. Hãy dê nàng tu hói vì sao ban lai khác
vói nhùng chàng trai khác thê!
Tinh thân "lady first"
Phu nù luôn duoc uu tiên - tinh thân này rât cô diên nhung không bao giò lôi thòi. Nêu ban dang bí
chua biêt di dâu, hãy hói xem nàng muôn tói noi nào.
Trong moi truòng hop, cân nhâc suy nghi, tình cám cúa nàng truóc. Làm duoc nhu vây, ban dã có
nàng. Nàng sè muôn ó bên ban và nhu dê "dáp lê¨, nàng cùng bât dâu quan tâm, dành nhiêu uu ái
cho ban hon.
Theo Ezinearticles / Dân Trí
Ðem lai cho nàng nhùng
phút vui.
30
5 buóc biên bçn thành tình
Cô ây là mçt trong nhüng ~dúa bçn thân¨, ít ra cüng tùng thê cho dên khi bçn phát hiçn mình b| thân Tình
ái bàn trúng tim ngay lúc dúng truóc m}t nàng. Nên làm gì nêu bçn bàt dâu nhìn cô ây trong mçt vâng hào
quang hoàn toàn khác?
Buóc 1 - Tôn d}c diêm hình thê
Hãy 'khoe¨ nhung net dep co thê ma ban cho ráng rât cuôn hut dôi voi nang. Dung 'tiêp thi tháng thung¨ ráng
'lôp anh cáng¨ hay 'co báp anh cuôn cuôn¨. Thay vao do kheo leo dê lô cho nang 'vô tinh¨ thây.
Nho ráng môi luc nhu thê, ban phai thât sach së thom tho, án mác tê chinh. Truoc dây co thê ban cho nang thây
minh mô hôi dâm dia luc o phong tâp vê nhung bây gio, thoi dai dã thay dôi.
Buóc 2 - Không nói ~chuyçn dàn ông¨ truóc m}t nàng
Thoi ky qua dô tu 'ban¨ sang 'tinh¨, nhât dinh phai dep bo cac chu dê bon con trai vân noi voi nhau khi co nang
xuât hiên. Tuc la không noi vê nhung nguoi phu nu ban dã hoác dang hen ho nua, cung dung binh luân vê phu nu
noi chung.
Muôn duoc nang 'cât nhác¨, ban phai dôi xu voi nang nhu môt quy cô dã nám tron trai tim ban, chu không phai
nhu 'môt trong nhung dua ban¨ dâu nhe.
Buóc 3 - Dua nàng vào khung canh lãng mçn
Quên nhung chô 'xô bô¨ quen thuôc di, ban nên dua nang toi không gian mang tinh chât ho hen, nhu môt nha
hang hop thoi. Di chi hai nguoi la tôt nhât.
Dê tinh cam phat triên, ban cân mo rông tôi da thoi gian o riêng bên nang. Goi y nang tham gia cac hoat dông chi
co hai nguoi voi ban (dung qua lô liêu). Thêm chut ân tuong, dung 'ngâu hung¨ ru nang di choi nhu moi khi, cân
hen truoc vai ngay cho 'phai phep¨.
Buóc 4 - Hành dçng nghia hiçp
Dã dên luc ban hoc cach cu xu cua môt nguoi 'ban trai¨ khi bên nang: Giup nang mo cua, lam 'xe ôm tinh
nguyên¨, chu dông tra tiên môi khi hai nguoi di choi. Thai dô 'hiêp si¨ moi cua ban së cho nang thây ban muôn
môi quan hê nay tiên triên theo huong nao. Co may la, co thê nang cung thich diêu do.
Buóc 5 - Gçi ý bàng ngôn ngü co thê
Thay vi noi cho nang biêt cam xuc cua minh, ban hãy ra dâu báng ngôn ngu co thê. Giao tiêp báng mát nhiêu hon,
luot cham vao vai, lung va eo nang, khen nang nhiêu hon dê nang biêt ban quan tâm. Chi nên bát dâu 'phang
phât¨, nêu phan ung cua nang tôt, ban moi chuyên sang cac dâu hiêu rõ net hon.
Buóc 6 - Chiên thàng trái tim
31
Sau môi buoc hanh dông, hãy ghi lai cac phan ung cua nang. Nêu nang huong ung tich cuc, ban duoc phep tiên
lên buoc tiêp theo. Nêu nang không huong ung thâm chi to ra kho chiu, nên don y dê biêt ma dung lai.
Lam gi nêu nang mang chuyên ra 'trao dôi tháng thán¨? Hãy noi ráng du rât co tinh cam voi nang, ban vân coi
trong tinh ban cua hai nguoi hon hêt
Nguôn: Dân Trí
Diêm yêu cua nang
Du la môt nguoi phu nu dung dán hay không thi hâu hêt ho dêu co long tu trong rât cao, vi thê môt khi
long tu trong bi tôn thuong thi nêu co duoc moi thu ho cung së không mang. Boi vây, dan ông cung cân
phai biêt nhung diêm cua yêu cua ho thi moi dê bê chinh phuc.
Nàng kiêu sa
Truoc môt cô gai tinh cach kiêu sa, bê ngoai tua hô nhu rât dê dôi pho, nhung anh chang nao do vô y
lam cô ta tu ai thi cháng khac nao dông vao tô kiên lua.
Trên thuc tê, muôn tranh thu duoc cam tinh cua cô nang không kho. Tinh cach kiêu sa, cho minh la nhât
chinh la diêm yêu dê tân công. Khi ban to tinh voi môt cô gai nhu thê, luc thoi co thich hop ban ôm ghi
va hôn môi, cô ây së không co phan ung gi quyêt liêt, nhung ngay sau do së nôi con giân du va dang tay
tat tháng vao mát ban môt cai.
Dung diên tiêt bo di. Dây chi la cu chi thiêu suy nghi cua môt cô gai kiêu sa, vôn di cô ta rât thich don
nhân chiêc hôn nông thám dê tuoi mat trai tim dang chay bong.
Nhung sau khi nhân duoc rôi, cô nang lai cam thây minh nhu mât di su kiêu ky vôn co. Mâu thuân trôi
dây trong long, cô ta tat ban chinh la dê xoa diu su hôi hân vua chot loe lên.
Ban hãy diu dang nám lây ban tay xinh dep vua tat ban rôi xin lôi vê hanh dông thô lô cua minh va giai
thich ráng do la vi qua xuc dông, qua yêu nang va khiêm nhuong xin nang tha thu. Hanh dông cua ban
co thê lam cho nang cam dông va hôi hân. Dên luc nay trai tim trông trai cua nang dã bi ban xâm chiêm.
32
Dôi pho voi cac cô gai kiêu nay cân manh dan nhung phai cân thân, ti mi, kiên nhân, luôn luôn nghi toi
ho, khi diêu kiên cho phep co thê tâng bôc ho. Vi khi duoc nguoi khac tôn tho, ho cam thây rât sung
suong, ban co thê nhân co hôi do ma tranh thu cam tinh.
Nàng thàng thàn
Nhung phu nu co tinh cach tháng thán, bôc truc kho dôi pho nhât. Ho cám ghet nguoi thiêu trung thuc
nên không dê gi chiêm duoc cam tinh cua ho. Khi tiêp xuc voi nhung phu nu nay ban phai hêt suc chu y.
Gia su trong tui co hai muoi nghin dông, ban co thê noi voi cô ta la muoi nghin dông trong sô do së mua
môt bao thuôc la, muoi nghin con lai chi du chiêu dãi nang môt bat mi ván thán.
Su bao dan cua nhung phu nu nay co luc lam ban sung sôt, nhung co luc ho bôc lô môt tâm ly phuc tap,
nêu thiêu kinh nghiêm thi së không thê doan duoc.
Truoc nhung cô gai nay, ban nên bo thoi khinh doi thiêu nghiêm tuc ma hanh dông môt cach dang
hoang, công khai. Khi tinh cam dâng trao muôn âu yêm nang, hãy noi tháng, nang không phan dôi co
nghia la nang cung dang rung dông. Do la con duong ngán nhât, dê dang di toi trai tim nang.
Nàng diçu dà
Loai phu nu dê chinh phuc nhât. Khi muôn duoc ban táng qua, cô ta së cô y dân ban di dao qua hang
bach hoa. Ngám nghia cac thu bay trong quây hang, cô ta cu tâm tác khen môt loai hang nao do ma cô ta
thich, môt phuong phap cô diên. Truong hop nay ban chi co cach dua cô ra cho nguoi ta chem thi moi
lam nguoi ta vua long.
Nêu ban ngo y mua thu do dê táng, cô ta së gia vo giãy nay không nhân, dên khi ban cu mua, phot lo su
phan dôi thi cô nang không y kiên gi thêm. Khi ban trao qua, cô ta không nhung không to y cam on, ma
con vo trach "sao anh không them nghe em, thât hoang phi" Nhung cuôi cung cô ta vân nhân mon qua
do.
Do la biêu hiên thuong thây cua kiêu phu nu nay. Nêu quan sat trên net mát, ban mãi mãi không chiêm
duoc cam tinh cua ho vi net mát ho không biêu hiên tinh cam nôi tâm, phai dung meo va biên phap cung
rán dê chê ngu.
(Theo Thê Gioi Phu Nù)
33
Hiêu thêm vê ân tuçng dâu tiên
Da sô cac chuyên gia dêu cho ráng chi mât tu 90 giây dên 4 phut dê biêt chung ta thich môt ai do.
55° ân tuong ban dâu vê môt nguoi la do ngôn ngu cu chi cua nguoi do, 38° do giong noi (tu âm sác,
tôc dô noi va su uyên chuyên). Va chi co 7° la do nôi dung nhung gi nguoi do noi.
Ti lê trên không co nghia la ban chi nên biêu lô tinh cam qua ngôn ngu cu chi bê ngoai (môt khi môi
quan hê tiên xa hon thi tinh cach bên trong rât quan trong).
Ban nên biêt thê hiên thu ngôn ngu không loi nay thât dung dê không gáp phiên toai va nguoc lai chung
to duoc su duyên dang quyên ru cua minh.
Nêu ban chua thây tu tin vê ban thân thi nên tâp luyên tu bây gio. Hãy nho ráng truoc khi ban co co hôi
tro chuyên voi nguoi ma minh dê mát dên thi cach di dang dung cua ban dã chiêm 80° ân tuong ban
dâu cua nguoi ây vê ban.
Chung ta thuong quan niêm ráng nhung nhân dinh mang tinh ban náng chi nhât thoi, nhung thuc tê cho
thây ráng hâu hêt tinh cach chung ta bôc lô qua dang ve bê ngoai.
Theo BBC
34
Goi diên cho nang
Xin duoc sô diên thoai nha nang la thanh công buoc dâu giup ban tiên
toi. Dê cuôc goi dâu tiên thanh công mÿ mãn, tao duoc ân tuong tôt voi
nguoi ta không phai chuyên dê. Ban thu hoc tâp nhung kinh nghiêm nay
thu xem.
Chçn dúng thòi diêm
Không nên hâp tâp goi ngay ngay hôm sau nhung cung dung dê nguoi ta
phai doi lâu qua môt tuân. Luc do, co khi nang cháng nho ban la ai sau
lân gáp dâu tiên trong dam cuoi cô ban.
Nên gçi vào buôi tôi
Dây la thoi diêm thich hop nhât. Luc do, nang moi ranh dê tiêp chuyên ban. Hãy goi sau 20h dê tranh
cát ngang bua com nhung dung dê qua dên 22h vi co khi cô ây dã lên giuong di ngu.
Nêu thây nang co ve tra loi vôi vã, bân rôn, nho hoi xem co lam phiên nguoi ta hay không. Nêu nang
bân không nên bao cô ây goi lai, hãy doi luc khac tu ban goi lai sau.
Không nên dê lçi lòi nhàn
Nêu goi diên dên không gáp nang, ban không nên dê lai loi nhán ma noi së goi lai sau.
Tâm trçng thçt thoai mái
Goi diên cho nguoi con gai moi quen ma nhu dê xa stress së thât bât tiên. Khi nao thây thât thoai mai
thu giãn ban hãy goi cho nang.
Tranh goi diên tu co quan hay tranh thu luc tác duong, không nhung bât tiên ma con khiên cho nguoi ta
nghi không dung vê minh.
Giçng nói dê nghe
Phu nu thuong thich nghe giong dan ông diêm dam, tu tin. Dê co giong noi dê nghe, hãy goi khi dang
dung va ap sat loa gân miêng khi noi. Cach nay giup giong noi cua ban sâu va vang hon.
Nên noi châm rãi, cân nhác câu chu. Noi qua nhanh khiên cho nguoi nghe kho chiu. Nên co nhung luc
ngát, nghi dê tâp trung su chu y vi câu chuyên dêu dêu së kho dong lai nôi dung.
Hài huóc dem lçi thành công
Co môt diêu hâu hêt phai dep trông cho o canh may râu la kha náng cac anh lam cho ho cuoi. Xen dôi
câu di dom, gây cuoi khi noi chuyên së dê lai ân tuong kho phai nhung voi liêu luong vua phai thôi nhe
keo lai mât tac dung.
Chçn chu dê thích hçp
Nên tranh cac chu dê co liên quan dên chinh tri, thoi tiêt, qua khu truoc dây. Nguoi ta dang muôn tim
hiêu ban vi thê tôt nhât nên noi nhiêu vê ban thân. Hãy dê nang chu dông báng cach dát câu hoi thay vi
tra loi nhat gung tung câu hoi môt. Nên hoi han vê cô ây, dung dát nhung câu hoi kho.
35
Tránh dê câu chuyçn b| dút quãng
Ban cân noi liên mach câu chuyên khi diên thoai, tranh nhung giây phut ngát quãng khiên ca hai dêu kho
xu. Dôi huong chu dê khi cân thiêt.
Dùng quá nhçt nhêo
Thât kho co thê tiêp tuc nêu câu chuyên cua ban qua nhat nhëo, không dê lai ân tuong gi cho nguoi dep.
Suc hâp dân cho lân gáp gõ kê tiêp cung vi thê giam manh.
Nói rõ chu d|nh hçn g}p
Nêu ban goi chi dê tan gâu dôi câu chuyên së khiên nang thât vong. Cuôc goi nay nên kêt thuc báng
cuôc hen dâu tiên chinh thuc giua hai nguoi.
Hãy cho nang biêt thoi gian, dia diêm cu thê ban muôn hen gáp. Nêu nang không thich noi do, hãy manh
dan hoi y kiên nguoi ta. Tôt nhât không nên moi nang di án ngay trong lân hen dâu tiên.
Dùng dê nguòi ta hiêu nhâm
Hãy dê nang biêt ban co y dinh nghiêm tuc khi muôn hen ho cung cô ây. Không nên dê nghi nang di
choi cung nhom cua ban ngay lân dâu tiên nay.
Chon thoi diêm hen ho vao buôi tôi së thuân tiên hon ban ngay va nho toi tân nha don nang.
Theo Thê Gioi Phu Nu
36
Phái dçp & nhüng trái nguçc dàng sau cu chi
Phu nu cô tinh lam ra ve thân mât voi nguoi dan ông khac truoc mát
nguoi yêu, chung to ho dang muôn thu hut su chu y cung nhu khêu goi
long ghen ti cua anh chang ho thuong mên.
- Phu nu chu dông noi voi ban vân dê thiêt thuc cua ho, chung to ho dã
co tinh cam voi ban.
- Phu nu cô tinh chê nguoi yêu 'sô dao hoa¨, thuc tinh la ho dang khoe
khoang minh co con mát tinh doi.
- Phu nu di án nha hang voi dan ông ma kiên quyêt doi tra tiên, chung to
ho muôn giu môt khoang cach voi dôi phuong.
- Phu nu tu chôi qua cua dan ông, chung to ho co y dinh thám do thai dô cua dôi phuong.
- Phu nu co tiên thuong tiêu sach, không con môt xu dinh tui, phân lon la nong tinh.
- Phu nu thich trang tri phong minh thât dep, chung to trong long thuong cam thây cô dôc.
- Phu nu hay khoc truoc dan ông, phân lon thuôc mâu nguoi lam theo y thich cua ban thân.
- Phu nu cô tinh lam ra ve không quan tâm dên nguoi khac gioi, da sô gáp chuyên rác rôi trong vân dê
gioi tinh.
- Phu nu thich doc sach va xem phim vê tinh yêu, da sô không bao gio duoc thoa mãn trong tinh yêu.
Theo NGUYÉN TAN QUOC -Bao Lao Dông
37
Nghç thuçt to tình cua Nam giói
Tiên si Bonsino - cô vân vê linh vuc hôn nhân va gia dinh nôi tiêng cua Mÿ gân dây trong
cuôc noi chuyên chu dê vê tâm ly phu nu dã dác biêt chi ra nhung sai lâm cua nam thanh niên
va cung câp cho ho nhiêu y kiên qui bau.
Khéo léo lây lòng
Ông noi: Cac chuyên gia dêu thông nhât quan diêm cho ráng: nhung nhân tô quan trong dê chinh phuc
phu nu vân la lam cho ho tin trong trai tim ban cô ta la tât ca.
Dê thuc hiên, buoc thu nhât ban cân thân trong nêu ra duoc diêm manh cua cô ta, kheo ca ngoi môt chut
lam cho cô ta cam thây dung la minh co nhiêu diêm trôi hon cac cô gai khac, vê nhung diêm nay cac cô
gai khac không sanh duoc voi minh.
Cu nhu hê, ban dã lam cho cô ta vui ve, cam phuc, cam thây ban qua la nguoi tinh tê dã tim thây tung
net dep nho cua minh: Gia su nhu ban chop thoi co thô lô tinh cam cua minh, bao dam voi ban ráng
tráng dên rám tráng tron. Nhât dinh ban së thanh công.
Buoc thu hai: tim cach tao ra ân tuong cua ban trong trai tim cua cô ta, lam cho su nguõng mô cua cô ta
dôi voi ban cung phai manh më nhu ban dôi voi cô ta. Khi cô gai tin ráng minh duoc môt chang trai tôn
tho nhu môt hinh mâu ly tuong cô ta nhât dinh së cam thây vinh hanh, trong trai tim cô ta không biêt tu
luc nao dã dong lai hinh dang dang yêu cua chang trai do.
Ban së thanh công khi ma cô ta cam thây o bên canh ban la hoan
toan do anh huong cua su chân thanh cua ban, kêt qua khiên cho
cô ta vô cung trân trong tinh cam tôt dep giua hai nguoi va không
bao gio muôn ban xa cô ta nua.
Marawinson nu chuyên gia Mÿ nghiên cuu vê nghê thuât nhân
sinh cung dã nêu ra nhiêu cach thuc chinh phuc phu nu. Vi dây la
nhung bi quyêt do chinh ban thân phai dep nêu ra nên no thuc tê
hon nhiêu so voi gioi may râu.
Y kiên dâu tiên cua ba la: nam gioi không nên giâu diêm, hãy noi hêt nhung diêu ma chi em muôn biêt,
theo ba thi hâu hêt cac cô gai thông minh chin chán dêu dông y cho do la yêu diêm cua phu nu thich
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
38
kham pha diêu riêng tu cua nguoi khac. Dã thê thi cac chang trai hãy chop thoi co tân công luôn, kheo
leo hanh dông.
Cac cô gai dác biêt coi trong ngay lê sinh nhât, vi thê ban không bao gio duoc quên. Ho rât muôn duoc
nguoi yêu táng hoa, sau khi chia tay co thê cô ây rât mong thu cua ban dê biêt la ban không quên cô ây.
Tung hoa mù
Gia su nguoi ban dang theo duôi la môt cô gai tinh quai, ban không tai nao do xet duoc tinh cam cua cô
ta dôi voi ban, thi ban hãy thu lam theo cach sau:
Muôn biêt cô ta co dê y dên ban hay không, ban co thê gân gui va to ra thân mât hon voi môt cô ban gai
khac (chi la ban thôi), va lam cach nao dê gia bô nhu hai nguoi xuât hiên truoc mát cô ta, dang yêu
nhau.
Sau do tim cach gáp lai cô ta (hen di pic-nic, xem kich) dên môt luc nao do, ban cho la thich hop hãy
thuc hiên môt hanh dông yêu duong ôm hoác hôn cô ta. Ban nên nho ráng, dây la don quyêt dinh dây.
Nêu nhu trai tim cô ta dã huong vê ban thi cô ta së gia vo ne tranh rôi cô y noi.
- Dung thê ma, anh không so nguoi yêu cua anh biêt sao?
- Em va anh cung giu bi mât, cô ta lam sao biêt duoc.
- Ban co thê tung hoa mu nhu vây.
Cô ta së không vui hoi lai ngay "Sao anh lai tham lam nhu vây?" Luc do ban co thê xua bot hoa mu.
- Nêu nhu không phai thê thi em co thê nhân loi yêu anh không? Kia noi di!
- Em không biêt nua.
Tuyêt qua, câu tra loi do hiên nhiên chung to cô ta dã yêu ban. Sau khi dã nám chác phân tháng trong
tay, ban co thê noi thât voi cô ta câu chuyên vua rôi chi la "tuong kê tuu kê" ma thôi, co thê cô ta së nua
khoc nua cuoi va oan trach ban nhung cuôi cung së nga vao vong tay cua ban.
Chiên luçc chinh phµc
Duong tinh la chiên truong, chung ta thuong goi câu hôn la tân công, qua dung la tân công. Cach dung
binh thiên biên van hoa, không duoc phep danh truc diên, chi co thê ngôc nghêch moi tân công truc
diên.
39
Trong la thu dâu tiên, nêu mo dâu dã viêt "Em cua anh, Anh yêu em" tôi xin dam chác môt trám phân
trám la la thu së bi gui tra lai. Chuyên doi không phai luc nao cung tháng táp.
Vân la xa thi bao la gân, diêu co thê thi bao la diêu không thê, dung duoc thi bao la vô dung, ban không
ep buôc cô ta thi cô ta lai truy buc ban, pha van nhân chim thuyên, quyêt môt trân sông mai dêu la chuôc
lây nguy hiêm.
Nguoi thiên chiên thuc su la nguoi chi khi nao phai dôi mát voi su sông con moi chiu liêu mang, không
thê co chuyên chua giao tranh dã thuc thu cho chêt. Cân nho ráng; o duoi thi nguoi ta phai ngoi lên trên,
o sau át nguoi ta phai vuon lên truoc.
Trên doi nay không co môi tinh nao la không gáp trác tro. Môt môi tinh chuyên nhât kho giu duoc tu
dâu dên cuôi, cho du co thê co môi tinh tron ven thi không phai ngay luc dâu dã co ma la lâu dai phat
triên ma thanh.
Hôn nhân la viêc hê trong ca doi nguoi, hai con nguoi gán bo voi nhau va anh huong ca toi thê hê sau.
Tinh yêu cân co nhiêt tinh, su chân thanh nhung no không loai tru su tinh tao va kÿ xao.
Nhung anh chang hao sác thuong moi gáp cô gai dep la yêu liên. Chuyên yêu duong, chinh vi thê ma co
thê së phai chuôc lây su dau khô do thât tinh.
Do tinh sai nuoc co ma bât cân gây ra cuôc chiên nhung sau khi lâm trân chi qua vai hiêp la dã biêt duoc
tai nghê cua dôi phuong, luong suc minh ma liêu rut lui, tuyêt dôi không duoc liêu minh ham danh dên
muc ta toi không con manh giap.
Du thê nao, nêu thua cuôc không nên cay cu, chi cân con nui con rung thi không lo thiêu cui.
Truoc khi vao trân không duoc danh gia minh qua cao, sau khi chiên bai không duoc danh gia minh qua
thâp, cân kiên tri, nhân nai. Phai tin, tháng loi cuôi cung vê minh. Nhung không duoc phep láp lai nhung
sai lâm cu.
Tam lui rôi nghiên ngâm cho thoi co chuyên bai thanh tháng, dung dê dinh nhu keo keo quanh quân o
bãi chiên truong nhân lây môt su thuong xot chôc lat cua ke qua duong va tro thanh ke thât tinh tham
hai.
Theo Nghê thuât ung xu giua nam va nu - NXB Phu nu
40
Phép màu cua dçi chò
Bât cu ai tung yêu dêu hiêu: Dê cho tinh yêu lon lên va trô hoa, su cho doi quan trong biêt chung nao.
Tçi sao lçi nhu vçy?
Tai sao chung ta không thê co ngay cai chung ta dang muôn va cân toi muc diên cuông?
Tai sao chung ta phai cho hai nám, ba nám... va duong nhu bo phi khoang thoi gian qui bau do?
Ban co lë së dát câu hoi tuong tu: Tai sao môt gôc cây tu luc gieo hat toi khi ra hoa,kêt trai lai phai mât
nhiêu thoi gian dên nhu vây?
Diêu chúng ta biêt chàc chàn là: Tình yêu cân sµ chò dçi kiên nhân.
Chung ta phai biêt cho nhau thoi gian, ban không co cach thuc hay phuong tiên nao khac ngoai thoi gian
dê khiên môt nguoi thuc long yêu ban hoác khiên ban thuc su yêu nguoi do.
Vây, chung ta hãy cho nhau mon qua ky bi cua cho doi, hãy co mát bên nhau ma không cân doi hoi,
cung không mong cho duoc dên dap.
Di nhiên, không co gi kho hon la lam duoc nhu thê, nhung do chinh la phep thu dô sâu va tinh chân thât
cua tinh yêu.
Nhung ke yêu nhau phai biêt cho doi nhau cho toi khi ho nhin su vât báng cung môt anh mát hoác toi
luc du khôn ngoan dê cho phep nhau tu do nhin su vât theo cach riêng cua môi nguoi.
Chúng ta sê mât di nhüng gì khi không ch|u chò dçi?
Khi chung ta cô tim ra duong ngang ngõ tát trong cuôc doi? Khi chung ta hôi ha trao cho nhau nhung loi
thê thôt mu quang va ngôc nghêch, trong luc chung ta chua du chin chán va chua nhân thuc duoc trach
nhiêm cua minh?
Chúng ta sê dánh mât niêm tin ràng mình có thê yêu và duçc yêu chân thành. Hãy suy ngâm lai
nhung chuyên tinh kim cô.
Cháng phai diêu côt lõi cua nhung câu chuyên tinh do chinh la sµ chò dçi - tâm vai nên trên do nhung
câu chuyên tinh duoc vë nên - do sao?
Jav lam sao chung ta co thê co duoc cuoc song va tinh vêu dich thuc nêu chung ta khong nhan nai doi
cho???
Theo Hoathuytinh
41
9 dâu hiçu cô ây không thích bçn
Së là "dèn dó" nêu nhu cô ây không hê tó ra cãng thãng hoãc hôi hôp khi di choi riêng vói ban. Khi dê ý dên ai
dó, con gái thuòng bãn khoãn "Liêu anh ây có thích mình?¨ hay "Anh ây së làm gì tiêp theo dây?¨. Chãc chãn
diêu lo lãng së duoc thê hiên qua thái dô cú chi cúa nàng.
Ban dã mòi duoc cô ây di choi. Liêu có phái là cô ây muôn tiên xa
hon hay chi don gián "Chúng ta chi là ban¨? Ðê không tôn nhiêu
thòi gian và tiên bac vô ích vào viêc tán tinh, ban nên xác djnh rõ
tình cám cúa cô ây truóc khi tiêp tuc chiên djch "cua câm¨.
Nêu cô ây có môt trong nhüng dâu hiêu sau thì ban nên cãt dút
môt cách dút khoát.
1. Cô ây quá bình thán khi ó bên ban
Nêu cô ây hoàn toàn tu chú và không quan tâm dên viêc lua chon
ngôn ngü khi nói hoãc không có nhüng hành dông diêu diêu môt
chút nhu là vuôt tóc, chóp mãt thì ban nên dùng lai thì hon.
2. Cô ây không phán úng vói nhüng câu dùa cúa ban
Tính hài huóc là dãc diêm cuôn hút phu nü nhât. Thât không quá cuòng diêu khi dánh giá cao tâm quan trong
cúa viêc làm phu nü cuòi. Nêu nhu cô ây thât su thích ban thì cô ây së cuòi vói nhüng câu dùa cúa ban ngay cá
khi cô ây không cám thây buôn cuòi lãm.
3. Cô ây giói thiêu ban gái mình cho ban
Khi cô ây dê cao súc hâp dân cúa ban dôi vói moi cô gái khác có nghïa là cô ây không muôn ban dê ý quá nhiêu
vào mình. Tình ban cúa hai nguòi chính thúc duoc công bô nêu cô ây phát biêu nhüng câu dai loai nhu "Em
nghï là anh së rât thích cô ban thân cúa em¨.
4. Cô ây không chiêu theo só thích cúa ban
Ban có luôn phái theo cô ây vào siêu thj hoãc các cúa hàng thòi trang? Cô ây có luôn luôn ngôi ó môt quán café
yêu thích? Cô ây chon di xem phim cùng ban bè hay di xem bóng dá cùng ban? Nêu cô ây thích ban cô ây së tu
khám phá và chiêu theo nhüng só thích cúa ban.
5. Cô ây giü khoáng cách khi ó noi công công
Cô ây không muôn moi nguòi nghï rãng cô ây có môi quan hê thân mât vói ban. Cô
ây không muôn xuât hiên cùng ban ó moi noi. Không nên tiêp tuc bãn khoãn khi cô
ây tù chôi di xem chiêu bóng hoãc di uông nuóc cùng ban bói vì câu trá lòi là cô ây
không thích ban.
6. Cô ây thuòng xuyên nhò vá ban
Các cô gái thuòng không bao giò dòi hói ban trai cúa ho làm nhüng công viêc cúa
môt "nguòi hâu¨. Ðiêu duy nhât mà ho chú ý là làm sao có duoc trái tim chàng trai ho
yêu. Hon nüa viêc phuc tùng môt cách nhiêt tình nhüng mênh lênh cúa cô ây không
nhüng không giúp ban trong viêc chinh phuc mà còn biên ban thành môt gã khò dai
ngôc nghêch.
7. Cô ây di cùng môt nguòi thú ba dên cuôc hçn
Ban hen vói môt cô gái tré trung xinh dep ó môt quán café sang trong. Khi ban dên noi ban nhân thây cô ta dang
vui vé nói chuyên vói môt nguòi dàn ông khác. Hoãc là cô ta dang tranh luân diêu gì dó vói cô ban cùng co
quan. Ðó luôn luôn là môt dâu hiêu nãng nê chúng tó ban không nên có mãt ó dó.
42
8. Cô ây không muôn cham vào ban
Nhüng nguòi yêu nhau thuòng có xu huóng dung cham thân thê. Nêu nhu không có bât cú su dung cham nào
xáy ra thì có nghïa là cô ây dang muôn giü khoáng cách.
9. Cô ây kê vê nhüng nguòi dàn ông khác
Cô ây say sua kê vê nguòi ban trai thân thiêt hôi hoc dai hoc. Hoãc luôn miêng khen ngoi môt chàng diên viên
dep trai nào dó. Ðiêu dó có nghïa là cô ây dang chò doi chàng hoàng tú trong mông. Và tât nhiên nguòi dó
không phái là ban rôi. Nêu cô ây bj thu hút bói ban thì không bao giò cô ây nghï vê nguòi dàn ông khác nhu vây.
Không nên tiêp tµc Iãng phí thòi gian
Ban dã có dú ban bè và ban không cân mât thòi gian dê tìm thêm môt nguòi ban nüa. Do dó nêu nhu cô ây có
bât cú môt dâu hiêu nào kê trên thì hãy dùng lai. Ban dang lãng phí thòi gian quí báu dây. Hãy tìm kiêm cô gái
khác, cô gái thât su thích ban.
Theo Ngoc Bich - Netmode
Nên biêt trong lân hçn dâu
Ðiêu dâu tiên là bqn cân dµ trü trong kho kiên thúc cúa mình
mçt câu chuyçn tâm phào thú v| dê nói. Ví dµ, kiên dánh hoi
còn giói hon cá chó, có thê dân con bò lên lâu nhung dùng
hòng ép nó di xuông, não nguòi nqng khoáng 1,5kg v.v.
Tiêp dên, ban cân biêt nhùng diêu sau:
- Các su kiên nôi bât diên ra hàng ngày. Không nên ngôi "buôn dua¨
vê nhùng nguòi nôi tiêng.
- Biêt hiên là mùa cúa môn thê thao nào và nhó duoc tên dôi ban
yêu thích.
- Biêt cách nói môt câu dùa cho ra dùa.
- Nhât thiêt phái hoc cách tât máy diên thoai. Ðôi tuong hen hò muôn nói chuyên vói ban, chú
không phái nghe ban nói chuyên. vói môt ai dó khác.
- Keo cao su thì rât tôt cho hoi thó, nhung tiêng nhai nhóp nhép sè làm mât hêt vé lãng man trong
câu chuyên cúa hai nguòi. Tôi ky thôi bong bóng.
- Nêu thuc don có vé "dánh dô¨ và ban không hiêu phái kêu món nhu thê nào, don gián hãy chí
vào tên món ban muôn dùng cho nguòi phuc vu biêt.
43
- Nêu ban là nguòi khánh ån, chí nên goi món mình châc chân thích.
- Nói hoài vê viêc mình "vi dai¨ nhu thê nào rât tuyêt, nhung chí là trong truòng hop ban di. phóng
vân xin viêc. Trong môt buôi hen hò, ban nên biêt cách dåt câu hói nhung tránh xa chú dê luong
bông, cân nång và nguòi yêu cù ra.
- Nên biêt lâng nghe. Nêu ban cú thao thao vê tât cá các chú dê mà quên mât mình dang hò hen,
có nguy co ban phái dôc thoai vói bài diên vån cúa mình.
Theo Ivillage / Dân Trí
Hçn hò thòi ~không dây¨
Lân dâu cùng nhau di choi, dùng bao giò gúi lòi mòi cúa bqn qua
email, chat hay tin nhãn diçn thoqi. Hãy nhâc máy lên và gçi cho
nguòi ây - dó là cách hqp lý nhât.
Các email liên quan dên chuyên "tình cúm¨ cúa hai nguòi tôt nhât nên
ngân gon, lac quan và hài huóc.
Ban có thê hen ngày, giò và dia diêm gåp nhau qua email, nhung cân xác
nhân các thông tin ây lân cuôi qua diên thoai, thê mói phái phép và dám
báo tính chât "riêng tu¨.
Liên hê vói nhau sau khi hò hen là môt cú chí dep. Nêu ban có ý dinh gåp
lai nguòi ây, hãy goi diên hoåc viêt email. Truòng hop không muôn tiêp
tuc hen hò, hãy gúi môt búc thu diên tú ngân, lich thiêp.
Không bao giò nói dên cuôc sông riêng tu qua email bói chúng có thê bi forward hoåc mang ra cho
nguòi khác doc.
Không nói dên nhùng nguòi ban chung cúa hai nguòi qua email, dåc biêt không nói xâu.
Ban tùng cùng ra ngoài vói ai dó nhung nguòi ta không hôi âm email cúa ban, nhu vây là nguòi ta
không có húng thú vói ban dâu. Ðùng hôi thúc, hãy tiêp tup cuôc sông riêng cúa mình.
Ðùng kê vê buôi hen vói ban bè qua mail (22% nhân viên vån phòng gúi email cá nhân bi sêp.
doc duoc). Nêu ban không có ý muôn tiêp tuc di choi vói nguòi ây, dùng "cât dút¨ bâng email, nên
thäng thân ngay sau buôi hen.
Ðùng cho nguòi ta dia chí email giá, nhu vây không hay chút nào.
Theo IJL / Dân Trí
44
Hçn hò - Nên và không nên
Ban sâp có buôi hen dâu tiên? Hãy châc râng sè còn môt buôi thú hai! Duói dây là 12 diêu nên và
không nên khi hen hò - "sông còn¨ cho tình iu cúa ban dây
Nhüng thú NÊN
Là chính mình
Khi ban buóc dên cuôc hen, ban muôn tao ân tuong manh nhât. Tuy nhiên, trong tình huông hêt
súc gay cân và cång thäng dó, cách tôt nhât là hãy dê mình tu nhiên. Thay vì cô phú môt lóp màu
hào nhoáng bên ngoài (cá vê phong cách lân con nguòi), tôt nhât hãy cú dê sâc màu chân thât cúa
ban tóa sáng. Thât su, nêu dôi tuong cúa ban không thích con nguòi thât cúa ban, thì nguòi dó
cùng không nên là dôi tuong cúa ban.
Biêt cách lãng nghe
Nghiêm túc dây, hãy ngâm miêng lai khi cân thiêt, vài phút thôi, dê lâng nghe núa kia cúa ban
dang nói gì. Ban không chí hoc thêm nhiêu thú qua các câu chuyên dó, mà nguòi ta cùng sè bi
cuôn hút rât manh bói cách ban quan tâm lâng nghe ho.
Tqo niêm vui
Dù rât là cång thäng, hãy cô gâng khuây dông su bôn chôn cúa mình bâng vài trò vui nhó. Rõ ràng
là ban hen hò vói nguòi ta vì môt lý do cu thê nào dó, nên hãy mang dên su vui vé thu giãn cho dôi
tuong. Ðùng lo, chí cân ban chú ý dên viêc này, hãy cú thoái mái di bên canh nguòi ta, moi thú sè
diên ra tôt dep.
"Tù ánh mãt dên trái tim" - nói chuyçn bãng mãt
Ðây chính là yêu tô "sông còn¨ cho su thành công cúa buôi hen hò. Khi nguòi ta nói chuyên, hãy
nhìn vào ho, dùng lo dãng lung tung. Cách ban nhìn thäng vào môt con nguòi khi ho diên dat diêu
gì dó thê hiên su tâp trung, lâng nghe, thích thú và quan tâm dên ho. Ðuong nhiên là ban muôn
"núa kia¨ cúa mình cám nhân nhùng diêu này, dúng không?
Hãy khen ngqi
Ban thích nguòi ta, vây hãy tìm co hôi dê làm nguòi ta vui môt chút bâng nhùng lòi khen nho nhó
vê cách thê hiên cúa nguòi ta (ngoai hình, quân áo, v.v.) hay bât cú thú gì chàng kê mà ban có thê
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
45
tìm thây lý do cho môt lòi khen. Cá con gái lân con trai dêu thích duoc khen vì nó thê hiên su trân
trong cúa ban dên ho. Nhó dây nhé, lai thêm môt diêu sông còn nùa!
Cuòi khi nguòi ta kê chuyçn vui
Tiêng cuòi sè chiên dâu vói hàng dông dây thân kinh dang run lên bân bât cúa ban. Cuòi giúp tan
nhùng phút "lång¨ lúc dâu. Nó còn giúp nâng câp môi quan hê cúa ban. Ðon gián lâm, khi chàng kê
chuyên gì dó vui, hãy cuòi! Ðùng cuòi guong gao nhé, tiêng cuòi khúc khích rât có tác dung dây.
Khi cá hai cùng cuòi, xúc tác niêm vui sè giúp tình cám cúa các ban thång hoa.
Nhüng thú KHÔNG nên
Ðùng cô gãng tró thành nhân vqt nào dó không phái là bqn
Hãy tu hào vê bán thân mình. Không ai bi ântuong bói su giá dôi hay cuòng diêu quá dà. Khi là
chính mình ban sè thây dôi tuong thích ban vì ban là chính ban, chú không phái là nhân vât nào dó
mà ban dang dóng giá.
Ðùng phê bình
Cá con gái lân con trai dêu cång thäng trong nhùng buôi hen hò, cho nên dùng phán ra nhùng lòi
phê bình gay gât chí vì ho dã có nhùng lòi nói hay hành dông ngôc nghêch. Ðôi khi chúng ta không
còn là bán thân mình khi cång thäng. Hãy cho nguòi ta môt co hôi nêu ho không tao duoc ân tuong
tôt trong buôi hen dâu tiên.
Ðùng nói chuyçn diçn thoqi
Nghiêm túc dây, nói chuyên diên thoai là môt trong nhùng sai lâm kinh khúng nhât khi hen hò. Hãy
dê diên thoai trong túi xách hoåc bó luôn nó ó nhà. Không chí rât phiên nhiêu, chú dê vô tôi còn
làm nguòi ta nghi ban không hoàn toàn tâp trung khi di vói nguòi ta. Ban hoàn toàn có thê thu xêp
1 hoåc vài tiêng dông hô không có diên thoai mà, dúng không?
Ðùng dên trê
Không cách nào giúp ban nói lên "Tôi không thích buôi hen này, cùng có thê tôi không thích ban!¨
tôt bâng viêc dên trê. Hãy lên kê hoach cu thê và dên dúng giò. Không có gì dáng so bâng viêc dê
nguòi ta leo cây mà không hê biêt liêu dôi tuong có chú ý dên viêc ho dúng chò hàng giò hay
không. Nêu bân viêc và sâp trê tói noi, hãy lich su goi báo cho cho nguòi ta biêt.
Ðùng quá nóng vçi hay quá trµc tiêp
Nêu ban muôn nguòi ta quay 180% vói ban thì cú tó ra nóng náy, hùng hô vói ý kiên cúa mình.
Ðùng nói vê nhùng môi quan hê truóc cúa mình, hay chuyên ban dang nghía ai dó, hay nhùng vân
dê dê gây tranh luân, hay bât cú thú gì dai loai nhu vây. Ðùng tao ra nhùng khoánh lång dáng so ó
nguòi ta, thay vào dó hãy tao không khí vui vé hòa dông cho cá hai.
Ðùng dê nguòi ta phái "doán mò"
Nêu ban thích nguòi ta và muôn duoc gåp nguòi ta thêm lân nùa, hãy ra hiêu cho nguòi ta biêt. Khi
buôi hen kêt thúc, cá hai dêu mo hô không biêt tiêp theo sè thê nào, cân phái có ai dó "bât dèn
xanh¨. Thêm nùa, nêu ban nói ban sè goi diên cho nguòi ta, ban nên goi. Không có gì tê hon viêc
nguòi ban thích thât húa vói ban dâu.
(theo teens.aol)
46
Top 25 diêu ghi nhó khi hò hçn
Thú nhât: Phái cqo râu sqch së. Ðùng dánh giá thâp tâm quan
trçng cúa mçt khuôn mqt nam nhi sáng súa, nhãn nhµi,
không lóm chóm râu ria. Vói phµ nü, không gì chán ngán hon
phái ngôi dôi diçn vói mçt chàng "rô-bin-son cò-ru-xô" chính
hiçu.
2. Thom tho
Hãy cô gâng dê co thê "toá huong¨ dê chiu nhât. Có thê dùng lån
khú mùi chông dô mô hôi, loai huong nuóc hoa hoåc không mùi
(duoc khuyên khích sú dung vì ít ra loai này không goi nhâc cho
nàng vê mùi cúa tên ban trai cù).
3. Cói mó dê gân
Tó ra thân thiên và không nói chuyên vói giong phê phán hay "bât mãn thòi cuôc¨, vì ban hän
không muôn nàng nghi mình là môt ké kém cói.
4. Chú dçng giói thiçu tên
Theo phép lich su thông thuòng, nàng sè giói thiêu lai vói ban. Trong câu chuyên giùa hai nguòi,
hãy goi tên nàng thuòng xuyên, diêu này rât có tác dung trong viêc tao dung su thân thiêt.
5. Nuóc hoa da dqng
Nêu ban tùng hen hò vói nàng vài lân, nên dùng các loai nuóc hoa khác nhau môi khi di choi. Hói
nàng xem nàng thích loai nào nhât. Nên chon nuóc hoa dât tiên dê khói "dung hàng¨ vói ai. Vì nêu
nàng là chuyên gia trong linh vuc này, nàng sè qua loai nuóc hoa ban dùng dê "dánh giᨠdây.
6. Không say xín
Khi gåp gõ phu nù, ban nhât dinh không duoc quá chén. Hâu hêt phái dep không chiu nôi nhùng
nguòi dàn ông say. Kêt cuc là ban rât có thê bi nàng cho "knock-out¨.
7. Ãn mqc gçn, dçp
Ðùng dánh giá thâp súc manh cúa áo so-mi và cà vat. Nêu ban không biêt châc mình nên måc gì,
hãy hói chính các cô gái xem ho thuòng thích ban trai måc nhu thê nào khi di choi vói mình hoåc
nhò nù dông nghiêp nào dó di shopping sâm súa quân áo vói ban. Nhó râng, bât cú lúc nào, di bât
cú dâu, luôn trung thành vói cao râu và måc dep.
8. Giü "form"
Nêu dáng nguòi ban chuân, ban sè gây duoc ân tuong tôt, sè cám thây tu tin, thâm chí có nhiêu
cái loi trong phòng ngú. Bói thê, hãy làm ban vói thê thao.
9. Lây cám tình cúa phµ huynh
Bói sóm hay muôn nàng vân cân phái dám báo râng muôn giói thiêu ban vói gia dình (hay ban
thân) mà không so mât måt. Hãy cu xú thông minh và trông chùng thái dô cúa mình nhé.
10. L|ch sµ
Ó dây duoc hiêu là không nên ngât lòi hoåc tó ra thiêu kiên nhân khi phu nù dang nói.
47
11. Ðùng quá suót muót
Giãi bày tâm can quá nhiêu dê khiên nguòi phu nù nghi râng ban yêu duôi. Nêu muôn tiêp tuc hen
hò, hãy làm nguoc lai. Cho nàng thây ban manh mè, tu tin, là nguòi hùng mà nàng có thê dua
dâm. Tránh xa các dê tài liên quan dên "lôi lâm quá khú¨, "râc rôi cúa anh¨, "thât bai cúa anh¨.
12. Hói thông minh
Phu nù rât nhay cám và hào phóng, ho thích nói chuyên và giúp dõ nguòi khác. Hãy hói nàng "em
có thê nói cho anh biêt tai sao/ bâng cách nào/ khi nào.¨ hoåc "em giúp anh môt chút chú?¨. Môt
luu ý nùa là không hói các câu cho phép chí trá lòi vói "vâng¨ hoåc "không¨. Ví du thay vì hói "em
thích phim này không?¨ hãy chính thành "em nghi sao vê bô phim này?¨ và dê nàng måc súc nói
tiêp.
13. Là bqn
Ai cùng cân có ban tôt. Hãy tó ra là môt nguòi ban dáng tin cây, luôn thâu hiêu cúa nàng, ban sè
nhân duoc lòng biêt on và có thê cá môt kêt thúc có hâu nùa.
14. Lây lòng tin
Phu nù rât so "cói mó¨ quá nhiêu, "dâu tu¨ tình cám quá nhiêu dê rôi dê tôn thuong. Nêu ban lây
duoc lòng tin cúa nàng, ban sè vuot qua duoc rào cán dó.
15. Không manh dçng
Ðùng cham vào nàng khi chua duoc phép. Nguyên tâc là thê, nhung vân có môt sô truòng hop có
thê có loi cho ban, dó là nhùng lúc "tình cò¨ khi ban vói lây môt vât gì dó, khi ban ngôi xuông hoåc
khi mòi nàng khiêu vù. "Va cham¨ cho thây ban là dàn ông, có tiêm nång tró thành ban trai cúa
nàng, và giúp hai nguòi xích lai gân nhau hon.
16. Bó lúng câu nói
Môt khía canh nào dó, phu nù duòng nhu khá có húng thú vói nhùng câu nói kiêu "lúng lo con cá
vàng¨. Nhung ban dùng lam dung nhé.
17. Không quá l|ch sµ
Nhiêu khi muôn mó cúa cho nàng ban cùng nên cân nhâc, môt sô phu nù manh mè không thích
ban dôi xú vói ho nhu thê ho vô dung chäng làm nôi viêc gì.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
48
18. Nghï kÿ
Khi nàng hói ban làm nghê gì và muôn dat duoc diêu gì trong cuôc sông. Các câu trá lòi cúa ban vê
só thích, thói quen, công viêc sè duoc nàng lây làm "tu liêu phân loai úng viên¨ và suy xét xem liêu
nàng có thê tin tuóng ban.
19. Trân trçng nàng
Môt khi hai nguòi dã có tình cám, hãy tiêp tuc cho nàng thây ban yêu và trân trong nàng. Không
khó dâu, ban có thê làm duoc nhò nhùng bông hoa và nhùng món quà nho nhó dành cho nàng thi
thoáng.
20. Không nhìn xoáy
Dù có phát hiên ra có gái mà mình muôn làm quen, ban cùng dùng dán vào nàng cái nhìn xoáy sâu
dây khó chiu hoåc khiên nàng lanh sông lung bâng cái nhìn trôm tù môt góc khuât nào dó.
21. Hçc khiêu vü
Vân dê hoàn toàn nghiêm túc. Phu nù có ân tuong rât tôt vói nhùng nguòi dàn ông biêt luót di
trong tiêng nhac. Nêu nàng có thê chiêm nguõng nhùng buóc di uyên chuyên, cách lâc mình diêu
luyên cúa ban khi khiêu vù, ban câm châc tâm vé uu tiên rôi.
22. Thành dqt
Ban không thê yêu bâng niêm tin. Hãy là nguòi dàn ông thành dat, biêt mình muôn gì và phái làm
gì dê dat duoc muc dích.
23. Vui vé và hiêu nhau
Trong suôt lân hen dâu hãy cô gâng dê moi chuyên diên ra thât tôt, thât vui, hai nguòi hiêu duoc
nhau dôi chút. Ðùng nghiêm trong hoá vân dê, hãy cuòi thât nhiêu và hói nàng liêu có thê di choi
vói ban lân nùa không.
24. Làm gì dó dqc biçt, khó quên
Ky nhât là ban cú ngôi dó và chia sé nhùng ký niêm khi di gåp ban gái. Hãy nång dông, sáng tao,
biên buôi hen này thành diêu dáng nhó. Môt cuôc dao choi di bô trong công viên, môt buôi nghe
hoà nhac thât hoành tráng.
25. Nhó nguyên tãc gçi diçn
Ban dã có sô diên thoai cúa nàng, giò hãy nhó râng không bao giò duoc goi lai cho nàng quá sóm.
Con sô hop lý là 2 dên 4 ngày sau cuôc gåp.
Môt cách khác, khi nàng cho ban sô diên thoai, hãy nói khi nào ban sè goi cho nàng. Truòng hop
dó, nhó giù lòi.
Nghi truóc nhùng diêu mình sè nói. Môt cái dâu rông và kiêu ån nói "cà låm¨ sè gây ân tuong xâu.
Khi cuôc trò chuyên dã di vào liên mach, ban có thê tiêp tuc rú nàng di choi. Goi ý noi di thì duoc
nhung dùng ép nàng theo ý mình hoåc "tó thái dô¨ nàng không dông tình vói ban.
(Nguôn: Dân Trí)
49
Gây ân tuçng ban dâu
Ban không khoi lo láng, hôi hôp cho buôi gáp mát voi nguoi ma minh 'tinh trong nhu dã.¨. Hãy ghi
nho nhung loi khuyên sau, biêt dâu cuôc ho hen dâu tiên nay lai giup ban 'ghi ban¨ quyêt dinh.
Sáng tço
Hãy danh thoi gian nghi vê ngay hen. 3 tiêng dông hô ho hen voi 2 tiêng ruõi trong rap chiêu phim
không phai la môt y kiên hay. Nên chon dia diêm gáp gõ la môt nha hang không ôn ao, co tiêng nhac
lam nên cho buôi tôi.
Hâm nong buôi hen báng nhung câu chuyên vui ma ca hai dêu hung thu.Tranh hoi nhau kiêu: 'Quan hê
truoc cua em thê nao?¨ hay 'Tôi moi gáp ban gai cu tuân truoc¨.
Trang phµc
Dung quan trong hoa vân dê, nên mác nhung bô khiên ban thoai mai, tu tin nhât. Trang phuc moi, lich
su luôn la su lua chon hoan hao, hoác it ra cung nên gon gang, sach së, phu hop va gây ân tuong tôt.
Tinh thân thoai mái
Cô gáng to ra quan tâm dên cô ây. Co thê khen ngoi, nhung dung noi : 'Em co dôi giay dep do¨..
Nhung câu noi dê thuong di vao chi tiêt do co thê phat huy tac dung trong nhung lân hen sau, nhung no
së 'hoi qua¨ thâm chi vô duyên trong lân dâu gáp gõ.
Thái dç chân thành
Noi cam on vê buôi hen, cho dôi phuong biêt ban rât vui khi hai nguoi noi chuyên cung nhau, nhu vây
së khiên cô ây thây ban chân thanh va lich su.
Tôn trçng dôi phuong
Danh thoi gian chuân bi thât chu dao. Không nên hoãn hoác dên trê. Cung không nên qua dê tâm dên
cac môi quan hê, công viêc cu cua nguoi ta.
Biêt làng nghe
Khi noi chuyên, nên nhin tháng vao mát. Dung qua cáng tháng hay mât thoi gian suy nghi minh nên 'dôi
dap¨ thê nao nêu không muôn cuôc noi chuyên tro nên cung nhác, thâm chi không thê hiên duoc chinh
ban.
Tôi ky gây buôn chán
Dung buôn diên thoai qua lâu khiên nguoi dôi diên ban tro nên lac lõng, không biêt lam gi vao thoi gian
trông do.
Canh dan ông nho tranh uông qua da, du ban co 'tuu luong¨ cao. Truong hop dôi phuong co dâu hiêu
'nga nga¨, tôt nhât nên kêt thuc câu chuyên, khoac ao, kêu taxi dua nguoi ta vê nha.
Goi diên hoi thám tinh hinh vao hôm sau së thê hiên duoc su quan tâm cua ban.
Theo Dân Tri
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
50
Doán tình yêu qua cách luu sô
Khi chu nhân cua nhung 'chu dê¨ dáng ky 'ban quyên¨ cho trai tim, viêc luu sô cua 'ke bên kia¨ co y
nghia rât dác biêt. Tu do, ban co thê doan tinh cam cua khô chu.
Tình yêu bên bi
Nhom nay danh cho nguoi không thich bôc lô tinh cam hoác không biêt bôc lô. Ho biên môt danh tu
chung thanh môt danh tu riêng, môt chu Anh/Em ngán gon nhung không thê lân voi ai.
Dây la mâu nguoi manh më, dác biêt coi trong tinh cam va nghiêm tuc. Biêt dâu, khi luu sô cua ban vao
danh ba voi tên Em/Anh, ho dã 'âm muu¨ biên ban thanh cua riêng.
Cach luu tên nay cung thê hiên su gân gui, thân mât va triu mên. Tuy nhiên, không loai tru truong hop
dây la mâu nguoi khô khan. Ho không du lãng man dê diên dat tinh cam qua cai tên luu trong danh ban
nên danh dung ngán gon.
Tình yêu mãnh liçt dên nghçt tho
Môt lân tinh co câm diên thoai cua ông anh lên xem, ban 'choang¨ khi thây tên chi dâu chêm chê trên
man hinh voi tên goi 'vo yêu¨.
Nhung nguoi nông nan nhu thê không hiêm. Ho co thê luu tên 'nua kia¨ thât mui, nao la 'Anh yêu¨,
'My love Iorever¨.
Ta tam xêp ho vao nhom co tên 'yêu duong ngat tho¨. Ho muôn nhin thây chu 'yêu¨ kem sau danh
xung cua nguoi goi dê cam thây hai long va hanh phuc.
Co thê ho dang trong giai doan ngot ngao hoác thich biêu lô tinh cam môt cach mãnh liêt, manh më va
tu tin, không cân che giâu.
Ho cung muôn thông bao cho ca thê gian biêt tâm quan trong cua 'em yêu¨/ 'anh yêu¨ trong long minh.
Voi nguoi dang yêu, cach luu tên nay thua nhân su nghiêm tuc cua môi quan hê.
Không loai tru truong hop ho la nguoi co mau ghen khung khiêp .
Tình yêu bí mçt
Nhom nay chiêm sô dông, gôm nhung nguoi thich su bi ân.
Ho luu tên nguoi yêu báng nhung nickname ma chi co troi va hai ke trong cuôc moi hiêu. Cháng han
nhu: 'Tun¨, 'Cua¨, 'Dua chuôt¨.
Nhung tên goi nay giông nhu su dong dâu 'ban quyên¨. Chung ghi dâu môt ky niêm ngot ngao, tên goi
yêu thuong hay môt dác diêm riêng biêt nao do.
Dây la nhung nguoi co ve diêm tinh, kin dao. Co thê chia ho thanh hai tip nguoi sau:
Môt la nhung nguoi tinh tê, nông nan, sâu sác, dác biêt co khiên hai huoc. Hai la mâu nguoi lâp di.
Theo Tiêp Thi & Gia Dinh
51
10 lý do thât bçi trong hçn hò
Thanh công trong cac cuôc hen ho la diêu qua tôt va không cân phai ban
thêm. Tuy nhiên, nêu thât bai thi do la ca môt bai hoc cân phai phân tich
va rut kinh nghiêm. Duoi dây la 10 ly do khiên ban thât bai trong cac
cuôc hen ho, muc dô sai pham duoc xêp tu nho dên lon.
Quá hoàn hao
Ban co bao gio dê y thây nhung phu nu quyên ru hinh nhu không chiu
nhung loai dan ông "qua hoan hao". Thât vây, da sô nhung nguoi dep
thich hen ho voi nhung gã binh thuong chu không chon nhung nguoi tôt
môt cach tuyêt dôi.
Ly do u? Rât don gian, vi nguoi phu nu không lua chon nguoi hen ho
theo tiêu chuân dôi tuong co hoan hao hay không. Su lua chon cua ho chi don thuân dua trên su rung
cam truoc nguoi khac phai.
Thê cho nên, la môt nguoi qua hoan thiên, ban së không hâp dân nôi ho dâu.
Dây la diêu moi thoat nghe tuong chung nhu vô ly va kho châp nhân, nhung cu chiêm nghiêm di, ban së
thây rõ va thanh công së som dên thôi.
Thuyêt phµc nàng thích mình
Quy ông së xu tri ra sao khi thich môt nguoi phuc nu ma nang lai không them dê y dên minh? Da sô së
cô gáng thuyêt phuc nang thich minh.
Nghiên cuu cua cac chuyên gia tâm ly cho thây ban không thê nao thay dôi duoc suy nghi cua nang vê
su hâp dân va nhu thê nhung ly lë cua ban së cháng may may lam nang 'dông long¨ dâu.
Do chi la môt y tuong thu dông va kêt qua së không duoc nhu y muôn. Hanh dông nhu vây chi chuôc
lây thât bai trên duong tinh.
Luôn làm nàng hài lòng
Diêm yêu cua canh dan ông la luôn tim cach lam vui long phu nu. Thuong thi cach thê hiên nay duoc
hiêu lâm la lam sao dê phai yêu vua long hoác dông y vê chuyên nao do.
Dây la môt sai lâm tê hai cua quy ông. Tât nhiên, diêu nay không dông nghia voi thai dô khiêm nhã,
'viêc ai nguoi dây lam¨ nhung không vi thê ma luc nao cung o vao thê quy luy, cung phung...
O môt sô nguoi phu nu, nguoi dan ông qua mêm yêu khiên cho ho chong chan va dân dên dô võ. Chiêu
chuông thai qua không phai la phuong thuc nuôi duõng tinh yêu.
Vçt chât mang lçi tình yêu
Ban dã bao gio moi môt nguoi dep dên môt nha hang sang trong, mua táng nang nhung mon qua dát
tiên. nhung dôi lai la thai dô tho o cua nang?
52
Trong khi do, môt dôi thu khac lai cu xu chi báng nua muc "hâu hinh" do ma vân chiêm chon duoc cam
tinh cua nang.
Co lë không it canh may râu dã gáp canh nay va do la thuc tê. Khi to ra qua náng vê vât chât, ban co y
noi ráng nêu nang không thich ban thi danh phai mua vây.
Dôi voi da sô phu nu, nhung hanh dông nghiêng vê vât chât thuong duoc hiêu la nhung cuôc "vân dông
hanh lang" vê phuong diên tinh cam.
Chia se tình cam quá sóm
Canh dan ông thuong to ra lac quan khi moi duoc nguoi phu nu minh theo duôi tham gia môt sô hoat
dông nao do.
Hãy nho dên môt su thât ráng: nguoi phu nu co nhan sác co thê la dôi tuong tan tinh cua hang chuc
nguoi dan ông chu không chi cua riêng ban.
Qua lac quan së thanh chu quan va kêt cuc së la môt thât bai ê chê. Danh gia dung tinh hinh së giup ban
biêt duoc minh o dâu trong tim nang.
Dông nhât súc hâp dân
Hai phai hâp dân nhau ra sao?
Dôi voi nam gioi, suc hâp dân cua nguoi khac phai thuong dên tu cai nhin dâu tiên. Do la su quyên ru
vê tinh duc.
Con voi phu nu, quyên ru không xuât phat tu cai nhin ma tu hanh dông.
Do la su quyên ru theo co câu. Cung vi vây, ta thuong thây nhung phu nu dep kêt ban voi nhung nguoi
dan ông trung binh hoác thâm chi con bi xem la không co diêm nao hâp dân.
Hiêu rõ duoc diêu nay, ban së chu y dên ngôn ngu cua co thê nhiêu hon la loi noi. Dây la môt qua trinh
ma ai cung co thê hoc hoi.
Tiên bçc và ve ngoài là yêu tô quyêt d|nh
Môt trong nhung nhâm lân thuong thây o quy ông la dâu hang ngay truoc khi vao trân. Ho nghi la
nhung phu nu hâp dân chi quân tâm dên nguoi dan ông co voc dang dê coi hoác tiên bac rung rinh.
53
Su thât cung co môt sô cô quan tâm dên nhung diêu do nhung không phai la tât ca.
Da sô phu nu thich nhung nguoi dan ông qua nhân cach chu không phai qua vi tiên cua ho.
Nhân cach cua dan ông hâp dân phu nu tua nhu kim nam châm. Ban phai tin tuong vao diêu nay dê
chiên tháng trong tinh truong.
Tù bo quyên lµc cua mình
Vi muôn lam hai long ban tinh nên nguoi dan ông gân nhu tu bo hêt quyên luc cua minh. Noi môt cach
khac, nguoi dan ông thuôc loai nay chi la "nô lê" trong mát phu nu.
Ban hãy nho môi nguoi dan ông dêu co quyên luc riêng cua minh, bât kê nguoi do thuôc thanh phân nao
trong xã hôi. Tu bo quyên luc cua minh tuc la phu nhân minh la. dan ông.
Không "dçc" duçc tình hình
Co thê ban chua biêt, phu nu co kha náng "doc" duoc y tuong trong dâu ban. Cu thê hon, kha náng doan
y cua phu nu nhanh nhay va chinh xac gâp 10 lân canh dan ông.
Thê cho nên trong nhung cuôc hen ho ban phai biêt tinh huông nao nên to tinh, nên hôn... Trong khi
nang dã "doc" duoc y tuong cua ban ma ban lai thu dông, không thuc hiên thi coi nhu moi chuyên tro vê
con sô không!
Không cân sµ hô trç
Dây la sai lâm lon nhât cua canh dan ông khiên ho bi thât bai trên tinh truong. Co nhiêu dâng may râu
không bao gio muôn bi nghi la ke cân duoc giup dõ vi dung cham dên "mác cam tu tôn" cua dan ông.
Thât ra, "nhân vô thâp toan", không ai co thê tu hao la minh không cân hoc hoi va giup dõ. Trên tinh
truong cung vây, phai hoc hoi thi moi co tiên bô.
Theo Câm Nang Tiêu Dung
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
54
Phân II : Tiên xa & Gìn giü
Chao dao truóc sóng thân tình yêu
Tâm trçng dang yêu nhât là sau khi g}p ~tiêng sét ái tình¨ khiên các cô nàng phân khích cµc dç, dên nôi luôn muôn o
cçnh nguòi ây mçi giây phút. Dó là ~biêu hiçn¨ cua sóng thân tình yêu, thçt d|u êm mà cüng tàn phá dü dçi.
Du gi cháng nua, ban không duoc dê mât quyên kiêm soat va phot lo moi thu khac trong cuôc sông. Ban be, bô
me không buôn sao duoc khi ban dôn hêt tâm tri vao câu con trai do. Va lai nêu ban dát 100° doi minh vao nguoi
ta thi nguy co xay ra la ban së 'không con gi dê mât¨ nêu cháng may tinh yêu dô võ (hic, dung dai). Sau dây la
nhung 'kÿ náng¨ giu tháng báng cho cuôc sông dê chinh phuc con song-thân-tinh-yêu-moi cua ban.
1. Dê con tim... tµ thú
Anh ây la tât ca suy nghi cua ban, tai sao không 'thu nhân¨ diêu nay voi ban be nhi. Hãy cho ho biêt ban dang roi
vao trang thai gân nhu la 'nô lê cua tinh yêu¨ va ban dê nghi ho vui long kiên nhân voi minh. Ban be së ân xa nho
'su thanh khân¨ cua ban va ho së sán long giup ban vuot qua con song thân nay. Rôi thi sau do, danh nhiêu thoi
gian hon cho ban be dê chuôc lôi nhe!
2. Dùng buông sçi dây tình bçn
Du ban cam thây chi muôn o bên anh ây ma thôi, ban nên danh thoi gian cho ban be nua. Vi du danh môi tuân
môt tôi di quanh quân voi nho ban thân nhât. Ban chat voi anh ây thi cung chia thoi gian chat voi ban be. Luôn
nho ráng nhung cô ban gai luôn o bên ban, nhât la khi cháng may ban va anh ây chia tay. Vi thê, phai tim moi
cach giu chát soi dây tinh ban nhe.
Khi o bên ban be, nên tâp trung chu dê noi chuyên vao ho, dung co khi nao cung liên hê dên anh ây. Vi cuôc
sông, cam xuc, va trai nghiêm cua ho cung quan trong nhu cua ban ma thôi. Nhât la khi nho ban thân dang trong
tinh trang 'cô don¨, ban dung qua vô tu say sua kê vê anh chang cua minh dây nhe.
Con môt diêu không kem quan trong la nên gianh thoi gian voi ban be ma không co su hiên diên cua anh ây. Nêu
dã co kê hoach voi nho ban thân thi tuyêt dôi dung keo cô ây dên gáp anh chang cua ban. Ban be cân biêt ráng
ban vân co thoi gian riêng gianh cho ho, va chi ho ma thôi.
3. Là chính mình
Trân trong con nguoi truoc dây cua ban (truoc khi gáp anh ây). Ban dung quên nhung gi tao nên môt ca nhân dác
biêt nhu ban. Nêu anh ây ru ban di choi sau gio hoc nhung ban dã co hen hoc nhom, ban hãy kheo leo doi cuôc
hen voi anh ây sau gio hoc nhom. Luôn nho ráng ban la môt cô gai co kha náng cung nhu nhiêu niêm dam mê
truoc khi gáp anh ây. Vây thi, ban dung lo ngai anh ây së cam thây bi bo mác - anh ây së rât trân trong môt nguoi
dôc lâp nhu ban. Con trai thich con gai biêt tao niêm vui riêng cho minh du không co con trai bên canh. Vi vây,
hãy tiêp tuc cuôc sông truoc dây cua ban, vân dê la ban chia thoi gian hop ly, danh cho anh ây va cho chinh minh.
Diêu nay tôt cho ban va tôt cho môi quan hê cua cac ban.
4. Bám ch}t sçi dây gia dình
Bô me luôn o bên ban, cuu mang ban, cho du co chuyên tê hai nhât xay ra. Trân trong diêu do va dung quên bay
to tinh yêu thuong voi dâng sinh thanh. Thay vi chêt dinh truoc man hinh may tinh hay diên thoai dê chat voi
chang, sao ban không danh ra chut it thoi gian cho gia dinh? Ban phu giup viêc nha voi bô me, trong khi noi
chuyên thinh thoang hãy tinh co (ma cô y) "da" vao vai chi tiêt thu vi vê anh ây, do la cach huu hiêu dê kê voi bô
me vê anh ây dây, ban thu thuc hanh di. Ai biêt duoc, bô me ban së bát dâu thây ráng viêc con gai ho co ban trai
la diêu ky diêu cho su truong thanh va chin chán cua ban.
(Nguôn: Mµc Tím)
55
5 cách tç lôi ngçt ngào
Ban dùng xuât hiên ngay lúc "nuóc sôi lúa bóng" dê xin lôi. Goi diên thoai cho
nàng bày tó su ån nån, nôi nhó nhung sè hùu hiêu hon.
Nêu nghe duoc giong nàng cuòi, ban dã thành công. Nhùng cách duói dây
cùng giúp ban làm hòa vói nguòi yêu.
Tqng mçt CD tình yêu tha thiêt
Châc chân nguòi ây không thê tù chôi món quà dây ý nghia và thiên chí này.
Khi nghe bài hát, "núa kia" sè cám nhân duoc tình yêu ban trao gúi. Khi ây,
chäng có lý do gì dê hai nguòi tiêp tuc giân hòn và làm khô nhau nùa.
Ban nên viêt vài dòng nhân nhú yêu thuong cho nguòi ây khi gúi kèm dia CD. Chäng han: "Mình
cùng nghe bài hát này nhé. Anh dã rât khô só vì nhó em nhùng ngày qua. Ðùng giân anh nùa em
nhé!¨.
Kiêm có dê gqp
Ban kiêm có duoc môt nguòi thân cho cåp vé xem bô phim tình yêu dåc sâc và rú nàng di, dù biêt
cô ây dang giân dôi. Lúc dâu nàng sè tù chôi dút khoát. Nhung vì vân còn chút nê nang và tò mò
muôn xem ban sè tiêp tuc "gió trò¨ nào khác nên châc chân cô ây vân sè cùng ban tói rap. Ðên
buóc này thì ban dê dàng tìm ra cách dê xóa nhòa moi giân hòn.
Viêt thu kê câu chuyçn tình yêu
Ðê lay dông lòng vi tha cúa nàng, ban nên áp dung "mánh khóe¨ này. Chí cân ky công môt chút và
thê hiên rõ thành ý cúa mình trong thu là ban dã chiên thâng. Ban có thê bia ra môt chuyên tình có
hai nguòi vì lý do không dâu mà xa cách. Nàng châc chân sè tìm thây su dông cám và muôn bó
qua ngay cho ban.
Giúp dõ nàng mçt cách thái quá
Ban thú tu nguyên làm hêt moi viêc, kê cá nhùng thú chua mó tay dên bao giò và liên tuc khoi
chuyên vói nàng. Hành dông dê thuong này rât hiêu quá. Nó khiên nàng phái bât cuòi thâm và tha
thú cho ban lúc nào không biêt.
(Theo Súc Tré Viêt Nam)
56
Anh ta la "bao mâu" ?
Ban thây mêt mói vì vùa là "xe ôm", chân sai våt lân nguòi trá tiên cho moi
khoán mua sâm cúa nguòi yêu. Sao ban không hoc cách chê ngu nhùng yêu
câu vô lý cúa nàng?
Vài goi ý duói dây có thê giúp ban.
Muôn bqn làm tài xê bât kê lúc nào
Dù di làm, mua sâm, di choi... lúc nào nàng cùng muôn ban làm "xe ôm". Nêu
chiêu tât tât cô ây ngay tù dâu, sau này ban sè phái nghe vô sô nhùng yêu câu
khác không thê dáp úng duoc. Tôt nhât, ban nên giái thích vói nàng vê lý do
mình không thê làm vây và nói rõ sè chó nàng di trong truòng hop cân thiêt.
Muôn bqn làm các viçc vqt
Dù có uu ái nàng dên mây thì ban cùng không thê ôm moi viêc vào mình, mà nên phân công danh
sách các viêc våt trong nhà môt cách hop lý: Truóc hêt là theo só thích, tiêp dên là nhùng viêc cá
hai không thích làm thì luân phiên. Nêu có thòi gian, ban cùng nên chia sé vói nàng các viêc våt
nhu nâu com hay don dep nhà cúa.
Muôn bqn di theo dám bqn cúa cô ây... mçi lúc
Cho dù có thích ban cúa cô ây hay không thì viêc cùng ho tham gia các hoat dông vui choi là diêu
nên làm. Tuy nhiên, ai cùng cân thòi gian cho riêng mình nên ban cùng dùng vì thói quen luôn có
nguòi yêu bên canh cúa nàng mà làm duôi theo cô ây dên bât cú chô nào. Thính thoáng, ban có
thê mòi ban bè cô ây di liên hoan hay dên nhà choi dê ho biêt duoc thiên chí cúa mình.
Luôn bãt bqn chi trá mçi hoá don
Nêu ban là nguòi hào phóng và có khá nång kinh tê thì nhùng hoá don "nho nhó" sè không dáng
ngai. Tuy nhiên, nêu nàng là tín dô cúa nhùng mâu thòi trang hay bô my phâm mói, còn thu nhâp
cúa ban chí thuòng thuòng thì cùng cân cân nhâc. Ban có thê nói khéo léo dê nàng hiêu tình hình
thuc tê cúa mình và cá hai cân có nhùng viêc khác cân làm hon. Nêu thây khó khån, ban có thê
nhò môt nguòi ban thân nhât cúa nàng hay ai dó có ánh huóng vói cô ây khuyên giái hô.
Môt môi quan hê chí có yêu câu và dáp úng liên tuc hoåc luôn luôn tù chôi sè khó tôn tai. Tôt nhât,
ban nên xem xét, cân nhâc chú không phái tuân theo moi mênh lênh mà nàng dua ra.
(Theo Vtv.vn)
Ánh: Corbis.com.
57
4 nguyên tàc cua tình yêu
Ðê bqn hqnh phúc hon trong tình yêu và chãm chút cho môi tình
cám tôt dçp dó kéo dài mãi mãi.
1. Không bao giò làm nguòi ây mât thê diçn
Hâu hêt moi nguòi khi yêu dêu ngoái lai quãng thòi gian truóc dây dê tìm
kiêm cám xúc thuó ban dâu. Thuc tê, cám xúc ây biên mât chäng qua vì
hai nguòi dã quá quen vói nhau và không còn tôn trong nhau nhu ngày
mói gåp.
Hãy nhó râng nguòi yêu cúa ban không hoàn háo, nhung vây không có
nghia anh/cô ây chäng dáng duoc nhân tình yêu và su tôn trong cúa ban.
Ðùng cô gâng nhào nån dôi phuong thành nguòi "tôt dep¨ hon. Ban yêu
chính con nguòi cúa ho nhùng ngày dâu gåp gõ, vây thì dùng dê thòi gian
làm moi cái dôi thay.
2. Không dê mình mât thê diçn
Thê diên là tài sán quý giá cúa môi nguòi, ai cùng dáng duoc dôi xú yêu thuong và tôn trong. Nêu
nguòi ây không tôn trong ban, hãy nói chuyên vói ho vê diêu dó. Cho nguòi ta biêt ban cám thây
thê nào. Nêu ho không sån lòng thay dôi cách cu xú, chính ban nên thay dôi. nguòi yêu. Có thê
không dê làm bây giò và cùng chäng vui vé gì, nhung quyêt dinh dó mang lai cho ban hanh phúc
vê sau.
3. Sông mãi sµ lãng mqn
Lãng man không phái là vinh cúu, cú sau môt thòi gian ban lai cân nô luc thêm dê duy trì su sông
cho nó. Không tôn mây công súc. Nguòi lãng man nhât thuòng chí dành môt chút thòi gian làm
diêu gì dó thât bé nhó cho nguòi mình yêu cám thây dåc biêt.
Hãy thóa thuân sè dành cho nhau diêu gì dó lãng man môi ngày. Nhó râng, chí cân bó chút thòi
gian lâng nghe nguòi ây tâm su môt ngày cúa ho trôi qua nhu thê nào cùng dã là lãng man.
4. Lúc nào cüng chân thành
Không gì có khá nång phá húy môi quan hê bâng su lùa dôi, dù ban có nói dôi vô hai cùng nên cân
nhâc, dân do. Ðùng dåt mình vào tình thê phái nói dôi. Tình yêu duoc xây dung trên co só niêm
tin, môt khi dã võ thì rât khó khôi phuc lai. Bâng moi giá, hãy tránh roi vào cam bây cúa su dôi trá.
5. Luôn nghe lòi trái tim
Cho dù có chuyên gì xáy ra, dù ban có tin hay không, trái tim sè luôn là nguòi mách báo ban nên
làm gì.
Theo Lovingyou / Dân Trí
58
Khi nguòi ây có thói quen xâu.
Ðôi khi yêu dông nghïa vói sµ hy sinh. Nhung hy sinh không có
nghïa là buçc phái châp nhqn nguòi ây dôi xú không tôt vói mình.
Thói quen xâu có thê làm nguòi ta tù bi chán ghét dên tró thành môt tôi
pham thuc su và có thê là nguyên nhân khiên môi quan hê dang cuc ky
ôn tró nên tan võ. Nhung diêu dó có thê duoc súa chùa và thâm chí môi
quan hê tró nên hoàn háo hon. Nêu roi vào truòng hop nhu thê, ban có
thê "xài" vài chiêu duói dây dê "súa dôi" nguòi ây.
Buóc 1: "Ðôi chât" vói nguòi ây
Hãy hói xem tai sao nguòi ây lai tâp thói quen xâu và nguòi ây cám nhân diêu dó nhu thê nào.
Nhiêu khi nguòi ta làm môt viêc gì dó vì không muôn ban bè chê cuòi hoåc khi buôn hay chí vì ho
làm diêu dó trong thòi gian dài, bây giò thì không thê tù bó duoc. Nhiêu nguòi khi dôi måt vói hoàn
cánh nhu thê thì sè tù chôi hoåc không sån sàng dón nhân su thât là nhùng diêu ho dã làm tró
thành môi lo ngai. Khi có duoc câu trá lòi cúa ho, ban sè giúp ho nhân thây râng su thât là ho có
vân dê và nguyên nhân sâu xa nào mà ho muôn làm diêu dó.
Buóc 2: Ði dên gôc rê cúa vân dê
Tìm hiêu trên co só môt môi quan hê tôt dep. Cói mó và trung thuc vói nguòi ây dê có duoc su tin
cây trong môi quan hê. Môt khi ban và ai dó tin cây lân nhau sè rât dê dàng dê nói cho nguòi ây
biêt râng ban thât su cám thây thê nào dôi vói nhùng thói quen xâu cúa ho. Ngôi xuông và nói cho
nguòi ây biêt râng ban không cám thây thoái mái vói nhùng diêu ho dang làm. Hãy nói thât nhe
nhàng và chính xác vê thói quen xâu cúa ho mà ban không thích. Có phái ban ngac nhiên khi nguòi
ây làm diêu dó noi công công? Hay có phái thói quen dó làm ánh huóng dên súc khoé cúa ho?
Chuân bi tinh thân cho tình huông nguòi ây sè nôi giân hoåc xúc dông manh. Thâm chí khi ban cám
thây bât cú diêu gì thì diêu quan trong là phái thât bình tinh trong truòng hop dó.
Buóc 3: Ðçng viên
Cuôi cùng, hãy hói xem nguòi ây có sån sàng tù bó thói quen xâu cúa mình không và hãy cho ho
biêt râng ban sè luôn ó bên canh, úng hô ho nêu ho sån sàng súa dôi. Giá du nguòi ây không thê
hoàn toàn tù bó thói quen xâu dó thì hãy thú di dên môt thoá hiêp và dê nghi ho cô gâng giám sô
lân thuc hiên. Ban cùng có thê dê nghi nguòi ây bât dâu ghi nhât ký nêu ho không hoàn thành và
có thê xem lai cám nghi cúa ho bât cú khi nào ho cám thây muôn tâp lai thói quen xâu dó.
(Nguôn: Mµc Tím)
59
Nhüng câu nói khiên nàng cam dçng
Có nhùng lòi rât gián di nhung lai khiên trái tim nguòi phu nù tan cháy.
Ban thú áp dung sè thây "hiêu nghiêm" ngay.
Tât nhiên, nhùng lòi nói yêu thuong này phái xuât phát tù chính con tim
chân thành, chú không phái là xu ninh.
- Em yêu, hôm nay chò com anh nhé: Ðây chí là môt lòi nhâc bình
thuòng nhung duoc nói vói thái dô nhe nhàng tình cám khiên nàng cám
dông. Và ban hãy tin là, khi ban tró vê sè duoc chào dón bâng môt bùa
com dâm âm vói thât nhiêu món ua thích.
- Em oi, hôm nào hai dúa di mua sãm nhé: Nghe câu nói này nàng sè rât phân khói và nghi
ban là nguòi vô cùng tâm lý. Lè di nhiên chuyên di mua sâm này nàng sè không quên mua cho
"nguòi dê xuóng khéo léo¨ môt chiêc áo hay dây lung mói.
- Tuân này anh rôi dây, mình vê quê di em: Lòi rú rê này cúa chàng khiên nàng vui suóng. Vê
quê có nghia là môt lân duoc tiêp xúc và diên kiên vói nhùng nguòi thân quan trong cúa chàng.
Ðây là môt dip nàng sè cùng ban "ghi diêm¨. Và sè không môt ai tù chôi vói lòi lôi kéo nhe nhàng
ây.
- Em dang ó dâu thê, anh vân dqi em!: Dâu dang giân hòn ban thì khi nghe câu nói này, nàng
cùng sè "mó lòng¨ mà quên hêt. Có thê nàng sè nhanh chóng có måt ó diêm ban dang dúng doi vói
nhùng ý nghi tôt dep.
- "Uông thuôc di nào, sao lqi nhu tré con thê em?": Lòi dô dành này sè khiên con tim nàng
mêm nhùn bói cám nhân duoc su yêu thuong và quan tâm hêt muc cúa nguòi yêu.
- "Hãy chò dqi anh. Anh rât tin ó em": Nêu hai ban dang xa cách, lòi nhân nhú này dã tao thêm
dông luc cho nàng vuot qua nhùng khoáng cách, khó khån. Bói nàng nghi: "Mình không thê làm
anh ây thât vong".
(Theo Thê Hç 8x)
Ánh: Corbis.com.
60
Cách 'tr|' cô nàng hay trê hçn
Nàng hçn bqn 7h30 di ãn tôi. Bqn mòn mói dqi chò, rôi 9h nàng cüng
dên vói guong mqt phµng ph|u và mçt dông lý do. Làm sao dôi phó vói
cô gái hçn hò kiêu cao su này?
Khi dên muôn, có bao lý do nàng sè nêu ra, nào tâc duòng, nào phái di chô
này chô kia... Thê là ban lai mêm lòng và quên hêt. Nhung có thê nàng lai
nghi, cái thâng cha này nhu nhuoc thât, có thê dúng hàng giò chò mình nhu
thê... và dang ngâm coi thuòng ban.
Nêu môt ngày nào dây, cô ây tói muôn 30 phút nhung ban dã di mât rôi thì
nàng sè dúng ngân ngo, giâm chân nhìn ông xe ôm dây tiêc nuôi. Có nhiêu cô
gái rât hay dên muôn, don gián vi ho "thích" cái cám giác dê cho các tràng trai
phái chò doi và thây mình quan trong. Kinh nghiêm "dân gian" cho thây, nêu quá 20 phút mà vân
không thây bóng dáng nàng dâu và cùng chäng có lòi nhân nhú gì thì khá nång nàng sè tói là rât ít.
Nêu ban dang cua câm môt nàng là chuyên gia thích di muôn, ban chò môt thòi gian dâu thôi. Còn
vê sau, cú tói 20 phút mà chua thây nàng dâu thì ban cú thäng tiên vác xe mà vê hoåc... di nâp
dâu dó. Bâng cách này, cô gái xinh dep cúa ban mói tính ra râng, di muôn là thú vui cúa nàng,
nhung không phái là diêu hay ho vói nguòi khác, và nêu cú tiêp tuc thì châc nàng sè phái tu vui
môt mình.
Trong truòng hop cô ây sè tói muôn và có báo cho ban biêt, thì viêc chò doi cùng chäng sao.
Nhung nhó râng, chò trong múc dô cho phép thôi nhé. Nêu ban hen nàng ån trua lúc 12h, nàng
nói: "Em sè tói muôn dåm ba phút". Nhung rôi sau dó dåm ba phút cúa nàng dã là 12 ruõi, ban
ngáp suôt núa tiêng dông hô thì tôt nhât là di vê nghí trua chiêu di làm thôi. Ban nên có ít nhiêu su
"tu cao" cúa mình, và thuong lây thân còm.
Nhung không phái cú báo chò là chò, báo bó vê là bó vê. Ít nhiêu ban cùng phái có su nhâc nhó
nàng, dó là môt cách dê cá dôi bên cùng thoái mái và thông hiêu lân nhau. Chò tói khoáng 5 phút,
ban sè nhân môt cái tin: "Tôi nay anh nhó em lâm, duoc gåp em tù bây giò thì tuyêt, vì môt lúc
nùa là anh phái vê rôi". Tói 10 phút, ban sè nói: "Em biêt dây, tù sáng tói giò anh chua ån gì cá,
mât anh dang lâp lánh kính van hoa rôi, thê nhé, thôi anh di ån dây, có gì gåp em sau". Còn nêu
ban môt là dúng chò, hai là cú läng lång hòn dôi bó di, thì hoåc nàng sè mãi di muôn, hoåc chê ban
"không dàn ông" và "nhó nhåt". Tôt nhât là không tranh cãi nhiêu vói phu nù.
Sau mây tin nhân nàng vân không trá lòi thì ban có thê yên tâm vê mà không so nàng kiêm lý do
"bói móc". Nêu sau dó nàng goi diên hòn dôi, ban hãy thê hiên mình cùng bân rôn lâm, và måc dù
rât muôn gåp và nhó nàng, nhung còn phái làm rât nhiêu viêc hùu ích khác.
Hay dên muôn là môt tât xâu, nêu hai ban tu "chân chính" duoc nhau, sè bót duoc thòi gian lãng
phí và duoc ó bên nhau nhiêu hon và quan trong hon cá diêu dó thê hiên su tôn trong lân nhau.
(Theo Thanh Niên)
Ánh: Corbis.com.
61
Chüa bçnh... gây
Phuong pháp ~cô truyên¨ : Cho - tó - xin - lôi - di - mà!
Cai tôi cua ban cao nhu... nguoi mâu, nhung không noi 'so ri¨ la không xong dâu ! Giông nhu khiêu
vu vây, ban co nhun minh, dôi tac moi... nhun. Nêu thây kho khán qua, co thê hoc theo mâu sau :
Voi ban be : Nay (tên nguoi ban), to xin lôi vi dã cu xu tê hai. To thât su không muôn lam hong di tinh
ban tôt dep cua tui minh dâu. Câu rât quan trong dôi voi to. Hoa nha ?
Voi 'ây¨ : (tên) mên, to thât la ngu ngôc khi noi nhung loi 'kinh tom¨ do, to hôi hân lám ! Cho to xin
lôi thât nhiêu. 'Ay¨ co muôn tha thu không ? (Kem theo loi xin lôi la chut nguong nguong trên mát, sau
do dang rông vong tay cho... tha thu.)
Liêu thuôc tác dµng chçm : Thòi gian
Co luc, 'so ri¨ không cuu vãn duoc tinh hinh vi cuôc cãi vã qua... cu toi. Ban cân cho dôi phuong
thoi gian.
Trong luc nguoi ta con xuc dông, dê câp dên mâu thuân chi tô lam con tuc giân bung lên thôi. Hãy dê ca
hai co thoi gian quay tro lai trang thai cân báng, suy nghi thâu dao vê chuyên dã xay ra. Sau môt thoi
gian xa cach, cac ban moi nhe nhang dên bên nhau.
Sàn sàng hçp tác
Nêu cu cãi nhau hoai vê môt vân dê nao do, tôt nhât la ngôi lai giai quyêt dut diêm. Môi nguoi hãy thoai
mai noi diêu minh nghi, sau do tim cach giai quyêt sao cho dôi bên cung co loi. Chât chua trong long
nhiêu niêm nôi, cháng khac nao dâu dôc cac môi quan hê, thê nao cung co ngay ban... Rât nguy ! Nho,
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
62
bon con trai rât ngan nhung 'loi noi báng nuoc mát¨ cua con gai, ho chi thich cung ban tim ra giai phap
thôi.
Làng nghe
Báng dôi tai, va báng... trai tim. Sau khi cãi vã, nguoi ta thuong ngôi lai noi vê chuyên dã qua. Ban hãy
cô dung giãy nãy lên môi khi nguoi kia noi gi do sai vê minh. Hãy binh tinh láng nghe, sau do noi lai
cho rõ.
Châp nhçn
Ban tinh cua con nguoi rât kho thay dôi. Dôi luc ban phai hoc cach sông chung voi nhung tinh xâu cua
nguoi khac. Nôi cau hay xia xoi không giup ich duoc gi. Co thê ban thây dê chiu sau khi dã 'chui boi¨
dôi phuong, nhung diêu do chi cang lam nguoi kia 'uât¨ ban hon va tai diên sai pham. Tôt nhât la khich
lê tinh tôt cua ho va lam lo nhung gi ban ghet o ho.
Ti lç 5:1
Nghiên cuu cho thây phai cân dên 5 cam xuc tich cuc thi moi tây xoa di duoc 1 cam xuc tiêu cuc trong
trai tim con nguoi. Vi vây, hãy cho nhau it nhât 5 cai ôm/hôn sau môi lân 'kich chiên¨, 5 loi noi tôt dep
sau môi môt loi lam tôn thuong nhau.
Môi quan hê tôt dep duoc xây dung trên nên tang hiêu biêt, cam thông lân nhau va dua trên su cho -
nhân tu ca hai phia
NGÇC HUYEN (Theo Teens)
Tù trái tim dên trái tim
Mùa hè, có nghïa là ít gqp nguòi ta hon... nhiêu chút. Làm sao dê trái tim cúa "ai kia"
luôn huóng vê mình vói nôi nhó không thê nào dút ra duqc?
Hãy nghi vê "chiên dich¨ dåc biêt cúa riêng mình di ban oi!
- Chiên d|ch "Cây tình yêu": Cùng nguòi ta ghé môt vua cây kiêng và chon hai "cây tình yêu¨,
môi nguòi môt cây dem vê chåm sóc cho dên ngày gåp lai. Cây tình yêu có thê là xuong rông tí
hon xinh xinh, cà chua bi (giông phim Hàn), cây trái tim... Hãy nói vói nguòi ta, cây cúa ai tuoi tôt
hon, có nghia là... nhó nhiêu hon! Môi ngày tuói cây nguòi ta sè nhó ban, làm sao mà quên duoc!
- Chiên d|ch "Tình ca": Thu âm bài hát nguòi ta thích nhât mà ca si trình bày là chính ban. Dù
ban hát... chua hay hoåc cuc dó, không sao cá, nguòi ta sè cuòi hoài cuòi mãi môi khi lâng nghe.
Có thê thu "live¨ nêu tu tin vào giong hát cúa mình, nêu không thì hãy dên phòng thu CD nhé. Ban
cùng có thê bí mât muon diên thoai cúa nguòi ta và cài bài "tình ca¨ này làm nhac chuông dùng
cho riêng sô diên thoai cúa ban. Nguòi ta sè bât ngò lâm dây!
63
- Chiên d|ch "Trái tim Ðankô": Nhùng ngon nên hình trái tim do chính tay ban pha huong liêu,
nâu sáp, bên dây tim, khâc tên nguòi ta, dô khuôn... Khi thâp nên, tên cúa hai nguòi sè bùng sáng,
mang thông diêp: "trái tim¨ âm áp và ngát huong cúa ban sè cùng nguòi ta thâp sáng nhùng dêm
không ngú duoc vì... nhó! Ban có thê ra cúa hàng hóa chât tìm mua Parafin (nguyên liêu chính dê
nâu sáp), phâm màu, tinh dâu thom, bâc nên... Tham kháo cách làm nên trên mang, hoåc các sách
day làm nên nhé!
Chiên d|ch "Thuong nhau cói nhân í à cho nhau": Hai "chiêc còng¨ bé nhât thê giói, lông vào
nhau nhu môt, sè luôn nhâc nguòi ta râng: ây và tó dã bi "còng¨ vói nhau rôi dây nhé! Ban có thê
mua cåp dôi "chiêc còng¨ dåc biêt này tai các shop luu niêm, hoåc dåt làm bâng bac ó các tiêm
trang súc. Nhó là, tuôi chúng mình chí nên "deo còng¨ ó ngón giùa thôi nghen!
- Chiên d|ch "Búc hça nàng Mona Lisa": Nêu ban có tói 10 hoa tay, sao còn chua vè chân dung
cúa nguòi ta nhí? Ai cùng sè "ngât ngây con gà tây¨ khi duoc tång môt búc hoa cúa mình và hiêu
tùng nét vè là tình cám cúa ban. Nêu ban "xòe bàn tay không có hoa tay nào¨, chuyên nhó luôn,
hãy dùng photoshop "dì - zai¨ tång nguòi ta môt tâm hình thât lãng man giùa cánh dông hoa
chäng han (tùy theo xì - tai cúa nguòi ta). Ðê tång hiêu quá, hãy phóng lón búc chân dung dên hêt
múc ban có thê làm duoc!
- Chiên d|ch Blog "just... 2 dúa mình": Khói cân nói nhiêu vê blog rôi. Tao môt blog dành riêng
cho 2 dúa thôi, môi ngày ghi "nhât kí hai nguòi¨ vê tât tân tât nhùng diêu muôn kê, muôn nói,
muôn khoe... Chí cân nguòi ta doc, nguòi ta comment, lúc nào cùng "biêt¨ nguòi ta nhu trong lòng
bàn tay, thât hay phái không nào?!
- Chiên d|ch "Uông nuóc nhó nguòi...": Qua rôi cái thòi cho râng mua li tång nhau là chia li, tan
võ... Nhùng chiêc li uông nuóc môt cåp xinh oi là xinh, ghép vào sè thành môt thông diêp tình yêu
thì sao có thê tách ròi duoc nhí. Tång hân môt cái li dê khi di uông nuóc hân cùng phái nhó dên
ban! Trong truyên Conan, cá Sonoko và Ran dêu di dên lò gôm hoc làm li tång cho "nguòi ây¨ dây.
Tui mình cùng có môt này tù lâu rôi, vê làng gôm Bình Duong, ban có thê xin làm môt li gôm tång
nguòi ta... Nhó là làm môt cái li thât xinh xân (dùng giông Sonoko tång li uông trà mà nguòi ta
tuóng là bình câm hoa) Hãy nhu Ran viêt môt dòng chù thât ân tuong duói... dáy li. Ðùng nói gì cá,
cho dên khi nguòi ta phát hiên ra câu nói ây, nguòi ta sè cám dông dên... phát khóc dây!
(Nguôn: Mµc Tím Online)
64
5 diêu con trai cân nhó
Con gái vân biêt rãng mình là dê tài muôn thuó dê con trai tha hô
"diên thuyêt". Nhung con gái vân không khói thãc mãc: trong
mãt bqn bè cúa con trai, con gái së nhu thê nào?
Con gái sè rât buôn nêu biêt duoc "búc chân dung¨ cúa mình chí vì
nhùng nét vè không khéo léo cúa con trai mà xâu di trong mât nhùng
dúa ban. Vây thì , con trai oi, hãy nghía qua môt vài nguyên tâc truóc
khi dåt bút vè nhé:
1.Nguyên tãc quan trçng nè: Không duqc thêm quá nhiêu duòng
nét, màu sãc mà con gái không có, cüng không duqc luqt bót nhüng chi tiêt vôn có cúa
con gái.
Búc chân dung "vè thât " vân hon. Ban Con Trai sè nghi nhu thê nào nêu biêt duoc con gái không
"thân tiên¨ nhu nhùng gì con trai vè, cùng không ¨khiêm tôn" nhu trong "búc chân dung¨ cúa con
trai. Và con gái cùng sè rât buôn khi biêt "nguòi mâu¨ trong "búc chân dung " mà con trai dang
hång say vè không phái là con gái, mà chí thâp thoáng vài nét giông giông mà thôi.
2.Con trai không duqc dùng nhüng tù nhu: "nó", "hãn", "con bé dó", "con nhó kia", hay
dqi loqi là nhüng tù hq thâp giá tr| con gái dê gçi tên nhân vqt trong "búc chân dung" kia.
Thay vào dó, con trai oi, hãy dùng nhùng dai tù xung hô thân mât hon nhu: "cô bé này¨, "nhó ban
này¨, "cô ban này¨ , hay¨ nhó này¨ cùng duoc. Con gái sè cuòi tít mât khi biêt duoc mình cùng có
nhùng cái tên goi dê thuong nhu thê dó.
3.Vì con gái thích con trai nên mói dông ý làm "nguòi mâu" trong búc chân dung cúa con
trai, chú không phái vì con gái dã "dô siêu vço" sau chiên d|ch "di cua" cúa con trai dâu.
Con gái không phái là cái cây, nên con trai dùng nên dùng nhùng tù nhu: "cua¨, "dô¨ , "ng㨠dê nói
vê con gái trong khi vè nha. Mà diêu này là con trai thuòng hay mâc phái lâm dó.
4. Dù " búc chân dung"có duqc vë nhu thê nào di nüa, con gái cüng không muôn con trai
dem ra so sánh vói nhüng "búc chân dung" khác dâu.
Con gái so nhât là bi dem ra so sánh , måc dâu con gái vân biêt râng con trai vè rât khéo, nên so
vói nhùng "búc chân dung¨ khác, con gái vân dep hon nhiêu.
5.Và cuôi cùng là diêu mà con gái cho là rât, rât quan trçng.
Cho dù ban bè con trai có nhân xét hay góp ý vê "búc chân dung¨ nhu thê nào di nùa, con trai
cùng không duoc lung lay, nghiêng ngã . Con gái so nhât là con trai thay dôi chí vì nhùng lòi nhân
xét dâu dâu. "Dù ai nói ngã nói nghiêng - Lòng ta vân vùng nhu kiêng ba chân¨, con trai nha.
Ðó là 5 nguyên tâc vàng mà con gái dã dúc kêt duoc, mong con trai hoc thuôc lòng truóc khi "vè
chân dung¨ môt ai dó nha.
Theo Tuyêt Nhung (Mµc Tím Online)
65
Anh chàng thông minh
Mçi chuyçn vân thuqn buôm xuôi gió cho dên khi nàng hói
nhüng câu chãng ra dâu. Trong môi tình huông nhu vqy, hãy
"gãm" sãn mçt câu trá lòi an toàn nhât.
"Tqi sao môi tình truóc cúa anh lqi tan võ?"
Nêu ban nói râng tât cá là do lôi cúa ban, nàng sè duoc thê mà vån
veo. Còn nêu ban nói râng dó là lôi cúa nguòi kia, thì có vé nhu ban
nghi mình là nguòi hoàn háo.
Câu trá lòi thông minh nhât là: "Anh dã không sáng suôt khi chon cô
ây bâng khi anh chon em¨.
"Khi nào mình có thê mua tú lqnh mói há anh?"
Ý nàng là "môt lúc nào dó trong tuong lai¨ còn ban lai nghi "cô ây muôn nó ngay ngày mai trong
khi tiên chäng dú¨.
Thuc lòng mà nói, nhùng câu hói nhu thê này khiên cánh mày râu cám thây dang phái chiu súc ép
vê tài chính.
Câu trá lòi thông minh là: "Giò tài chính cúa mình hoi eo hep. Em nghi mình có thê tiêt kiêm thêm
khoán nào dê dú tiên mua?¨.
"Anh cüng biêt hôm nay là ngày gì co à?"
Không, ban không biêt. Ðó là lý do tai sao nàng hói. Và châc chân ban dang khá lo. Quên mât môt
ngày dåc biêt, ban dã tu ruóc phiên hà rôi. Hãy chiu khó ghi chú các dip quan trong lên nhùng noi
dê chú ý nhât, dùng dê nàng nghi ban không còn yêu nàng nùa chí vì tính ban hay quên.
Câu trá lòi thông minh cho truòng hop này: "Di nhiên là anh nhó, nhung châc buu diên chuyên
phát hoi châm, em chiu khó chò nhé¨.
"Anh có nghï nhó bqn em hâp dân không?"
Nàng không hói thê trù khi nàng nghi râng cô gái kia thuc su hâp dân. Nêu ban nói "có¨, ban gåp
râc rôi to. Nêu ban nói "không¨, nàng nghi ban dang nói dôi, hoåc dang khó chiu.
Câu trá lòi thông minh nhât là: "Anh có thê hiêu tai sao cánh dàn ông lai thây cô ây hâp dân,
nhung anh có lý do dê chon em chú không phái cô ta¨.
"Anh thích ó bên bqn bè hon bên em phái không?"
Trong môt hoàn cánh nhât dinh, câu trá lòi có thê là có, và trong hoàn cánh khác, lai là không. Ban
và nàng cân phái cùng châp nhân môt diêu râng ban bè có môt phân quan trong và dông hành bên
ho chäng có gì sai cá.
Câu trá lòi thông minh: "Anh thuc su hy vong râng viêc em dành hai tôi môi tuân di choi vói ban bè
không có nghia là em dã hêt yêu anh¨.
Theo Health24 / Dân Trí
66
"Thay dôi" khác thuòng
Nêu " ây" cúa bqn có mçt trong nhüng dâu hiçu sau dây, diêu dó
chúng tó bqn không phái là ... duy nhât mà ây "hçn hò" dâu nhé.
Bqn hãy cân thqn dây!
- "Ây" có nhùng hành dông khác so vói lúc truóc: ít thuòng xuyên goi
cho ban hon, hoåc húy bó nhùng kê hoach mà hai ban dã sâp xêp tù
trúoc. Có thê "ây" dang cô tao khoáng cách vói ban, bói "ây" dang thân
mât vói môt ai dó.
- Ban không thê liên lac vói "ây" dù ban cô gâng goi diên thoai, hói thåm
gia dình hay nhùng ban thân cúa "ây" nhung hkông ai biêt "ây" dang ó dâu. Ban dùng tìm "ây"
nùa, vì "ây" dang muôn tránh gåp måt ban dây!
- "Ây" tró nên vô cám, quên di tât cá nhùng kê hoach cúa hai nguòi, " ây" không còn chú ý dên
cám giác cúa ban nùa bói " ây" dang ... nghi vê môt ai khác.
- "Ây" thay dôi só thích: không còn thích nhùng loai nhac cô diên nhu truóc nùa, mà bây giò toàn
thích nghe nhac rock, hay thay dôi cách ån måc bói "ây " dang chiu ánh húong phong cách cúa
nguòi nào dó.
- "Ây" không rú ban tham gia vào nhùng cuôc di choi cùng ban bè hay di xem nhac, xem phim
cùng "ây" nhu trúoc nùa. Ban không di cùng vói "ây", vây ai sè là ngùoi duoc "ây" mòi di?
Nguôn : Mµc Tím
Hòn dá tình yêu
Mçt món quà dçc dáo, ý nghia là diêu ai cüng muôn mang lçi cho nguòi yêu mình. Lân này hãy thôi hôn
tình yêu vào hòn dá vô tri, bçn sê có món quà thçt vô giá dành t}ng cho nguòi ây.
Bçn cân:
- Da (co thê tim kiêm ngay trên bãi biên trong chuyên du lich nhung ngay nay hoác mua tai cac cua hang thu công
mÿ nghê).
- But mau hay but danh dâu (marker), cang nhiêu mau khac nhau cang phat huy duoc tinh sông dông.
Thµc hiçn:
Nêu ban nhát da ngoai thiên nhiên, nho co rua thât sach va phoi khô. Khi da dã khô, ban dung but mau viêt cac
thông diêp báng chu nho li ti lên do, hoác viêt chi môt tu thât y nghia. Dê 'thông diêp¨ khô, sau do dung tiêp cac
y tuong duoi dây dê táng hon da tinh yêu cho nguoi thuong cua minh.
67
Phân sáng tço:
Sàn tim thong diêp
Hãy chon môt câu ban muôn viêt, vi du: 'Anh së luôn yêu em¨. Trên môi hon da, ban viêt môt tu cua câu. Dát
hon da dâu tiên o noi nguoi ây dê dang tim thây, co kem dâu vêt dê ho tim duoc hon da tiêp theo. Tiêp tuc cho
dên hon da cuôi cung, tai dây së co chi dân dua nguoi ây toi bua tôi lãng man cung ban bên vuon hoác cuôc hen
ho dây lua trong phong ngu.
Cuc chàn giav thong thai
Cach táng qua nay dác biêt thich hop cho nguoi vua tháng tiên hay dang dân thân vao cuôc thu thach moi. Hãy
viêt lên hon da môt câu châm ngôn hay môt tu ma ban muôn nguoi ây nhin thây háng ngay, dung giây lua hoác
khán tay goi lai, dát vao môt chiêc hôp. Dung quên loi dê táng giai thich vi sao ban dua cho nguoi ây mon qua
nay, dinh mâu giây dê táng lên phia trên hon da.
Trang tri càn phong làng man
Nêu ban kiêm duoc loai da phu hop voi nôi thât cán phong cua nguoi ây, së rât tuyêt. Gio ban chon môt câu dê
nho nhung viên da gui gám nhe. Vi du: 'Anh së luôn trong trai tim em¨. Dung but mau viêt tung tu lên tung viên
da (chô dát but viêt nên dê nhin, dê nguoi ta không phai lât qua lât lai), sau do ban xêp da theo môt trât tu nhât
dinh, rôi trang tri lên phong trong luc nguoi ây không o nha. Khi vê ho së rât ngac nhiên va hanh phuc khi nhin
thây.
Ðiêu uoc cua tinh vêu
Theo cach thât ngô nghinh ma không kem phân lãng man, ban dung nhung hon da thât nho, hoác soi, co thê dát
vao môt chiêc bat hoác lo cám hoa. Trên môi viên da (soi), viêt môt dông tu: hôn, ôm, cu kit, noi chuyên, hen ho,
chia se, thi thâm, mo uoc., môi dông tu biêu trung cho môt hanh dông ca hai dông y thuc hiên.
Vi du, nêu nguoi ây cua ban lây ra hon da co chu 'hôn¨, hai nguoi së trao nhau môt nu hôn; hon da co chu 'noi
chuyên¨, cac ban së bo ra vai phut dê noi vê ngay hôm nay cua minh. 'Buôi táng qua¨ së diên ra tuong dôi dai
nhung thuc su la nhung gio phut dang nho.
Theo Lovingyou / Dân Trí
68
Khi lõ làm nàng giçn !
Nuôt cái tôi vào trong, chôn cât lòng kiêu hãnh, châp nhqn
dên xin lôi sau môi lân cãi vã là cách bqn cho nàng thây nàng
rât dqc biçt vói mình. Xét cho cùng, di xin lôi có làm chêt ai
dâu, và khi thành công, bqn duqc nhiêu hon mât.
- Cân dua vào tình hình cu thê mà quyêt dinh xin lôi, dùng ép nàng
châp nhân thái dô hôi cái cúa ban trong khi nàng vân chua hoàn
toàn thá lóng dâu óc kéo chuyên lai phúc tap hon.
- Ðê nàng bình tinh và ban chí dên bên khi nàng dã dú nguôi ngoai
và sån lòng nói chuyên tró lai.
- Không bao giò xin lôi qua diên thoai hay internet, bói dây là cách vô tâm nhât trên dòi, cú nhu
ban "khoán¨ cho xong viêc ây.
Nêu không thê dôi måt vói nàng, hãy viêt thu tay rôi tu mình chuyên dên. Ðoi ngoài cúa cho dên
khi nàng doc và "mô xé¨ xong hêt lá thu.
- Nhân lôi sau dó súa chùa càng sóm càng tôt, dùng dê tình hình di quá xa tói nôi hai nguòi cú
"gây chiên¨ hêt trân này dên trân khác.
- Nêu nàng xin ban chút thòi gian, hãy hào phóng. Hói xem ban có thê làm gì dê nàng cám thây tôt
hon. Thái dô cân thât chân thành và nhó râng, phu nù biêt nhìn xuyên tim dây.
- Môt bó hoa vói món quà nho nhó sè giúp ban rât nhiêu khi dên xin lôi, bói su xuât hiên cúa chúng
làm nàng dê chiu hon, thây mình duoc quan tâm hon, nàng sè hào phóng trao tång co hôi mói cho
ban.
Theo India / Dân Trí
Biêt cách chia se yêu thuong
Hãy chúng tó cho nàng biêt, vói bqn, cuçc hçn giüa hai nguòi có ý nghïa nhu thê nào.
Thqm chí nhüng hành dçng don gián nhât cüng së làm cho nàng cám thây mình duqc yêu
thuong.
- Viêt thành lòi: Môt tâm thiêp viêt tay còn có ý nghia hon cá nhùng món quà dât tiên.
- Mua môt món quà mà nàng ao uóc tù lâu.
69
- Nêu nàng không bao giò có thòi gian dê thanh toán hóa don hay câm cây lau nhà, hãy dê nghi
duoc giúp nàng môt tay.
- Có môt búc ánh thân tuong cúa nàng
- Lâng nghe: Nêu ban thuc su quan tâm, nàng sè chia sé nhùng cám giác sâu sâc hon, ó múc dô
cao hon.
- Ðåt môt mánh giây ghi diêu gì dó "hay hay¨ vào ví cúa nàng khi sâp chia tay cuôi buôi hen.
- Tìm hiêu nhùng bùa ån yêu thích cúa nàng lúc còn nhó và gây bât ngò dê nàng "nhó lai ký niêm
xua".
- Ðê lai lòi nhân dê thuong trong hôp thu thoai cúa nàng môi sáng.
- Viêt thu tình nói cho nàng biêt ban yêu nàng ó diêm gì, nhu thê nào và tai sao nhùng diêu dó làm
cuôc sông cúa ban tuoi dep hon.
- Thành thât và don gián trong buôi hen, tránh nhùng tù ngù hoa my.
- Tång hoa cho nàng. Nêu dó không phái là kiêu cúa ban thì mua bóng bay thay thê cùng duoc.
- Luôn luôn hen gåp lai sau môi lân di choi, hãy cho nàng biêt ban mong chò lai duoc ó bên nàng.
- Có nhùng phút yên bình bên nhau cùng di dao bên bãi biên hoåc ngôi bên ánh lúa.
- Trong khoánh khâc hãy nhìn sâu vào mât nàng và nói ban hanh phúc nhu thê nào khi có nàng
bên canh.
- Biêt hy sinh môt chút dê nàng duoc vui vé.
- Nhà ngôn ngù Steve Peha cho biêt dôi khi nhùng hành dông don gián và thäng thân nhât lai có
hiêu quá nhât.
Hãy bày tó su trân trong cúa ban môt cách thäng thân, nàng sè không thê phú nhân tình cám tôt
dep dó cúa ban. Và cùng chäng nõ dê ban mòn mói chò mong cuôc hen lân sau dâu.
Theo MSN / Dân Trí
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
70
Vun dàp tình yêu !
Bqn có thê thóa mãn cám giác muôn duqc yêu cúa nàng vói 50 gqi ý sau dây, và nêu nhó
hêt dê làm theo, chãng bao giò bqn phái lo nàng së dút áo ra di cá.
1. Khiêu vù không cân nhac
2. Nâm canh trông cho nàng ngú
3. Là chàng trai tuyêt vòi trong mât bô me nàng
4. Cùng nàng thuóng thúc môt dia spagetti
5. Tång hoa cho nàng, chäng vì lý do gì cá
6. Làm hô nàng nhùng viêc nho nhó nhu mó cúa, kéo ghê, hoåc nâm tay nàng
7. Làm nàng ngac nhiên vói bùa tôi ban tu chuân bi
8. Viêt môt búc thu hoåc môt mánh giây nho nhó dây yêu thuong, nhung ngô nghinh
9. Ðùng bao giò quên nhùng ngày lê, ký niêm cúa hai nguòi
10. Hãy hói nàng nhùng viêc nàng dã làm ngày hôm nay, và lâng nghe
11. Ðùng quên nói yêu nàng, ít nhât 1 lân trong vòng 24 tiêng
12. Ôm nàng nhe nhàng trong tiêng nhac, duói ánh nên
13. Cùng ngâm sao
14. Viêt tho/ bài hát cho nàng (nêu ban có thê)
15. Hát hoåc dánh dàn cho nàng nghe
16. Cho nàng biêt dù thê nào nàng cùng thât xinh dep và dáng yêu
17. Ðôi xú tôt vói ban nàng, nhung dùng quá tôt
18. Cùng nhau ngâm hoàng hôn
19. Dù ban dang di nghí cùng cá nhà, hãy goi cho nàng chí dê hói nàng dang làm gì
20. Ði hàng giò chí dê ó bên nàng vài phút
21. Làm nhùng diêu ban chua bao giò làm truóc dây cho nàng
22. Bày tó yêu thuong ó noi công công (nâm tay chäng han)
23. Ðùng bât nàng làm bât cú thú gì nàng không muôn
24. Ðåt nàng ngôi trong lòng ban và vuôt tóc nàng
25. Luôn luôn theo duôi nàng (nhât là khi vùa cãi nhau xong, hãy xuông nuóc truóc và xin lôi
nàng)
26. Än tôi duói ánh nên ít nhât môt nåm môt lân
71
27. Cùng nhau nâu ån
28. Ði dã ngoai
29. Cùng nhau tao ra nhùng ký niêm
30. Tång nhân cho nàng
31. Luôn ó bên nàng lúc vui lân lúc buôn
32. Ðùng chí nói "anh yêu em", hãy chúng minh cho nàng thây
33. Dành cá ngày cho nàng, dù là chäng làm gì cá
34. Ði dao duói ánh trång bên bò biên
35. Giói thiêu nàng vói tât cá moi nguòi
36. Chup ánh cùng nhau
37. Ðùng chuyên bé xé ra to
38. Nhó râng im lång dôi khi là câu trá lòi tôt nhât
39. Ðùng ngât lòi nàng khi ban dang "bi mâng"
40. Chia sé vói nhau nhùng diêu bí mât
41. Cho nàng cám thây nàng quan trong
42. Tay, cô, ngón tay, vai nàng, tât cá dêu duoc trân trong nhu làn môi
43. Sú dung co thê làm ngôn ngù tình yêu
44. Cho nàng khoáng không gian riêng khi nàng cân
45. Ôm chåt nàng dê cám nhân nhip dâp trái tim
46. Hãy yêu nàng bâng tình yêu, dùng là tình duc
47. Luôn luôn thành thuc dù ban biêt diêu dó có thê làm nàng dau. Sè còn dau hon nêu nàng biêt
ban nói dôi.
48. Cùng ån môt que kem/1 chiêc keo mút
49. Bit mât nàng lai, và dua nàng dên môt noi lãng man
50. Ðôi vói ban, nàng luôn là môt công chúa cân duoc chiêu chuông.
Theo Geocities / Dân Trí
72
Cho ngày xuân tuyçt diçu
Ngày têt cüng là lúc có thêm nhüng hành dçng lãng mqn dành
cho nhüng nguòi dang ây oi nüa chú. Xem nào, bqn dã làm gì cho
"ây kia" cúa mình?
- Ðúng 24 giò, tó và ây sè cùng nhau online. Ðuoc nguòi yêu xông...
diên thoai vào giao thùa, châc cá nåm bon tó sè chát chít vói nhau mãi
thôi.
- Không hen nhung dã thành lê, bon tó sè måc áo cåp mói mua cho lân
gåp sau... 2 nåm, cùng nhau tung tång ra phô tách tách vài pô hình, sau
dó post lên blog chung cúa hai dúa! Hihi, nghe dã cám thây lãng man rôi dúng hông?
- Tó và ây sè hùn vôn nuôi môt chú ín thât xinh. Môi lân gåp nhau, cá hai sè bó vào dây môt ít.
Ðám báo têt nåm sau lon sè tång bon tó bô cánh mói cuc kì hoành tráng.
- Tó sè làm hai cái hôp chúa nhùng cái thåm ghi uu và khuyêt diêm cúa ây. Trong không gian lãng
man ngày xuân, tu ây sè doc và hiêu "thay lòi muôn nói¨ cúa tó.
Nhìn tay dê chçn quà 8/3
Nêu cô nàng hay vuôt tóc, sò tai và dút tay vào túi truóc quân bò, môt món
quà liên quan tói thiên nhiên, chäng han nhu cây cà chua hoåc xuong rông cúa
ban, sè làm cô ây ân tuong lâm dây.
Ban hãy nhìn vào tu thê cánh tay cúa "nguòi ây" khi dang nói chuyên dê biêt
cách chon món quà sao cho phù hop, ý nghia nhât trong dip 8/3 này nhé.
Cô ây rât hay khoanh tay truóc ngµc
Ðây là cô gái rât bán linh, manh mè và dôc lâp. Khi mói quen, có thê moi
nguòi sè không thích bói nhùng cô nàng này có vé ngoài khá "bång giᨠnhung
rôi ai cùng sè nhanh chóng bi khuât phuc bói cách sông nhiêt tình cúa cô ây.
Ðâng sau vé lanh lùng ây là cá môt trái tim nhay cám
Ánh:
Pro.corbis.com.
73
Vói cô ban này, ban nên chon quà là môt chiêc vòng cô vói cái lá may mân hoåc môt cuôn câm
nang cho su thành công.
Cô ây hay dút tay vào túi quân bò sau hoqc khoanh mçt tay truóc ngµc, tay kia chông
cãm khi nói chuyçn
Trong dâu cô ây luôn chât ních nhùng ý tuóng sáng tao và dây tham vong. Có thê moi nguòi nghi
cô nàng này hoi "lâp di¨, nhung chäng sao, bói cô ây không mây quan tâm dên viêc nguòi khác
nghi gì vê mình. Tuy nhiên, dây cùng là cô gái rât biêt cám thông và chia sé vói nguòi khác.
Nêu khéo tay, hãy tång cô ây môt tâm thiêp do chính tay ban làm hoåc môt chiêc khung ánh vói
thiêt kê thât dåc biêt. Ðây là cô gái thích sáng tao mà.
Hay vuôt tóc, sò tai và nêu mqc quân bò, cô ây hay dút tay vào túi quân phía truóc.
Lôi cuôn, hâp dân và tâm lý là diêu mà ai cùng công nhân khi nói chuyên vói cô gái này. Moi nguòi
dêu thây vui khi ó bên canh môt ban gái lac quan và thân thiên nhu thê. Chí có diêu, cô nàng hoi
báo thú. Nhung nêu ban là nguòi hài huóc thì ban rât hop vói cô gái này dây.
8/3 này, môt món quà liên quan tói thiên nhiên, chäng han nhu cây cà chua hoåc xuong rông, dú
dê cô ây nhó dên ban nhiêu lâm.
Cô ây nói chuyçn khá nhç nhàng, mçt tay thuòng xuyên nãm nhç khuýu tay kia
Nhìn và nghe nhiêu hon nói là dåc diêm cúa cô gái này. Cô ây nhìn thây nhùng diêu rât nhó mà
nguòi khác không dê ý (nhu quâng thâm trên mât ban, nôi buôn cúa dúa ban thân). Cô ây cùng
luôn biêt khuyên moi nguòi nhùng diêu bô ích.
Môt bông huóng duong vàng ruc kèm theo hôp keo pha lê dú màu vói lòi nhân "Cám on 'ây' vì dã
luôn là môt nguòi ban ngot ngào!¨ vào 8/3 chân chân sè làm cô nàng xúc dông lâm.
Theo Hoa Hçc Trò
Hoa 8/3 thay lòi yêu thuong
Môi loài hoa dêu có ngôn ngü riêng cúa nó và môi cung bqc tình cám dêu duqc thê hiçn
duói hình thúc này hay hình thúc khác qua tùng sãc hoa.
Sau dây là ý nghia cúa môt sô loài hoa truyên thông. Xem ban dông ý không nhé. Và hãy nhó,
hoa - môt món quà giành cho môt nguòi dåc biêt sè luôn mang môt ý nghia dåc biêt riêng.
Loài hoa Ý nghïa
Hoa Thúy tiên Vé dep kiêu hãnh và dâm chât tho
Hoa cà Chân thât
Hoa chuông Khiêm tôn
74
Xuong rông Lòng kiên nhân
Hoa Trà (hông) Khát khao
Hoa Trà (dó) Ban là ngon lúa trong tim tôi
Hoa Trà (trâng) Ban thât dáng yêu
Câm chuóng (thuòng) Su quyên rù, tình yêu mãnh liêt
Câm chuóng (hông) Tôi sè không bao giò quên ban
Câm chuóng (dó) Trái tim tôi nhúc nhôi vì ban. Tôn thò
Câm chuóng (tía) Tính thay dôi thât thuòng
Câm chuóng (soc) Không. Xin lôi tôi không thê ó bên canh ban. Uóc nhu tôi dên
duoc vói ban.
Câm chuóng (trâng) Ngot ngào và dáng yêu, ngây tho, tình yêu trong sáng, là món
quà may mân cúa phu nù.
Câm chuóng (vàng) Ban làm tôi thât vong rôi
Hoa Cúc (thuòng) Ban thât tuyêt vòi, vui vé và thu giãn.
Cúc (trâng) Chân thành.
Cúc (vàng) Tình yêu thoáng qua.
Nghê tây Vui vé.
Thúy tiên hoa vàng Tình yêu don phuong, ban là nguòi duy nhât, måt tròi luôn tóa
sáng khi tôi ó bên ban.
Hoa cúc dai Ngây tho, tình yêu chung thúy, không bao giò thô lô, tinh khiêt.
Bô công anh Chung thúy, hanh phúc.
Duong xí Súc lôi cuôn, mê hoåc, tu tin và che chó.
Linh sam, thông Thòi gian.
Forget-me-not Tình yêu chân thành, nhó vê ký niêm.
Dành dành Ban thât dáng yêu, tình yêu thâm kín.
Hoa phong lù Ngôc, diên rô.
Hoa lay on Hãy cho tôi duoc nghí ngoi. Tình cám cúa tôi thât chân thành.
Hoa Kèn Tình yêu sét dánh.
Lan da huong (thuòng) Game và thê thao, tính hâp tâp, vôi vàng, tuong trung cho thân
måt tròi.
Lan da huong (xanh da tròi) Tính trung thành, chung thúy.
Lan da huong (tía) Tôi xin lôi, xin ban tha thú, dau khô.
Lan da huong (dó hoåc hông) Hãy vui choi.
Lan da huong (trâng) Tình yêu, tôi nguyên câu cho ban.
Lan da huong (vàng) Ghen ti, ghen tuông.
75
Hoa li (trâng) Trong trâng, tinh khiêt. Ó bên ban nhu thiên dàng.
Hoa li vàng Tôi nhu di trên mây
Hoa hiên Làm diêu, tuong trung cho nguòi Me
Hoa lan chuông Ngot ngào, hanh phúc tró lai, nhân dao, ban làm hoàn thiên cuôc
sông cúa tôi.
Thuý vu Sâc dep
Hoa môc lan Cao quý, thanh cao.
Cúc van tho Tàn ác, dau khô, ghen tuông.
Cây tâm gúi Thê hiên su âu yêm, vuôt ve dê vuot qua khó khån.
Cây mía Tình yêu. Biêu tuong cúa hanh phúc lúa dôi.
Hoa thúy tiên Kiêu hãnh, trang trong. Hãy ngot ngào nhu thê nhé ban.
Trúc dào Su cân trong.
Hoa cam Ngây tho. Tình yêu bât diêt cúa lúa dôi.
Phong lan Thê hiên tình yêu, sâc dep và su tao nhã. Tuong trung cho nguòi
phu nù dep.
Lá co Thành công và chiên thâng.
Hoa mâu don E âp, nguong ngùng. Tuong trung cho môt cuôc sông hôn nhân
hanh phúc.
Thông Hy vong mong manh. Lòng trâc ân.
Anh túc (thuòng) Su lãng quên.
Anh túc (dó) Vui vé, mãn nguyên.
Anh túc (trâng) Ðông viên, an úi.
Anh túc (vàng) Thành công, thinh vuong.
Hoa anh tháo Tôi không thê sông thiêu ban
Hông (giành cho dám cuói) Hanh phúc tuyêt vòi.
Hông (màu hoa dâm but) Sâc dep thanh tú, trang nhã.
Hông (chí có lá) Ban có thê hy vong.
Hông (hông) Hanh phúc hoàn háo. Hãy tin tôi.
Hông (dó) Tôi yêu ban.
Hông (màu trà) Tôi sè luôn nhó ban.
Hông (không gai) Tình yêu sét dánh.
Hông (bach) Ngây tho, trong trâng. Ban tuyêt vòi trong tôi.
Hông (trâng pha dó) Ban là duy nhât.
Hông bach dê khô Thà chêt hon là dánh mât dúc hanh.
Hông (vàng) Tình cám phai nhat, ghen tuông.
76
Nu Hông Sâc dep và tuôi tré. Môt trái tim trong trâng, ngây tho.
Nu Hông (dó) Thanh khiêt và dáng yêu.
Nu Hông (trâng) Trinh nù.
Bó Hông (dang nó) Lòng biêt on
Môt dóa Hông (dang nó) Tôi yêu ban. Tôi vân mãi yêu ban.
Hoa mõm chó Su dôi trá. Nguòi phu nù khoan dung.
Tulip (thuòng) Tình yêu hoàn háo.
Tulip (dó) Xin hãy tin tôi (lòi tuyên bô cúa tình yêu).
Tulip (nhiêu màu) Ðôi mât dep.
Tulip (vàng) Måt tròi tóa sáng khi ban cuòi.
Viôlét (thuòng) Khiêm tôn, e lê.
Viôlét (xanh da tròi) Thân trong, chung thúy. Tôi sè luôn ó bên ban.
Viôlét (trâng) Hãy nâm lây co hôi.
(Nguôn: Teleflora / Mµc Tím)
Ý tuong tre tho cho 8/3
8/3 sãp dên, bao nhiêu vôn liêng bqn dã sú dµng cho ngày
Valentine hêt cá rôi. Biêt làm gì dê có thê tiêp tµc thµc hiçn nhüng
hành dçng lãng mqn dê ghi diêm vói nàng dây?Thú nhó lqi thòi âu
tho xem sao, bqn có thê có mçt vài ý tuóng dó.
- Mua môt ít keo cao su rôi thi nhau thôi bong bóng. Ai là nguòi thâng
cuôc sè duoc phép "yêu sách¨ nguòi kia làm môt viêc theo ý mình.
- Mua môt chú gâu bông thât dê thuong rôi dåt tên cho nó, cái tên gân
liên vói kí niêm cúa hai nguòi.
- Ðánh nhau bâng gôi, trò mà ban vân làm vói dúa em ó nhà dó!
- Thách dâu nàng trong môt trân game hay don gián là trò choi nào dó
mà bon tré con vân hay choi (ví du trò tôm cua cá, cá ngua hay cò tí phú
chäng han).
77
- Rú nàng tham gia các hoat dông ban thuòng làm vói lù em nhung nhó chí có hai nguòi thôi nhé.
Ði công viên nuóc này, ngup lån trong nhà bóng, di vuòn thú hay dua xe ô tô, truot patin...
- Kê truyên ma cho nàng nghe hay don gián là câu chuyên cô tích vê môt nàng công chúa xinh dep
mà tên nhân vât chính là tên cúa nàng.
- Ðên sân choi cúa bon tré con trong khu nhà ban và. cùng choi vói nàng.
- Viêt câu "I love you¨ lên quá bóng hình dâu thó rôi tù tù thôi bóng lên dê nàng nhìn thây dòng
chù dó. Thât tuyêt phái không?
- Nhe nhàng âu yêm nàng trên môt chiêc vòng quay ngua gô trong công viên
Theo Internationalwoman / Dân Trí
Hóa giai nhüng kiêu giçn cua con gái
Môi cô gái có mçt kiêu giqn khác nhau, tuyçt chiêu cúa con trai là...
ch|u dµng và hóa giái nhüng con th|nh nç dó. Bqn có làm duqc hông
?
* Kiêu im nhu thóc
Các cô nàng kiêu này khi túc giân ai, ho dêu có phán úng bi... do luõi vói
nguòi dó. Nghia là các nàng sè im lång, cau mày và quay di chô khác. Cô ây
có vé khá kiên quyêt trong viêc không thèm nhìn måt ban nùa...
* Giái quyêt làm sao? Ban lâp túc sè roi ngay vào môt su... måc cám tôi
lôi (diêu mà cô nàng muôn, e hèm!). Bây giò ban có nån ní cõ nào cùng vô ích mà thôi. Nêu lôi lâm
ban gây ra không quá lón thì biên pháp hùu hiêu nhât trong tình cánh này là... choc cuòi cô ây!
(nhe rång nhát, cuòi hoåc thâm chí là... chot lét!) Khi cá hai cuòi rôi thì chuyên làm lành sè tró nên
quá don gián! Cô lên các chàng trai.
* Kiêu mãng dôi phuong xôi xá!
Bông dung måt cô ây dó bùng lên và rôi hàng chuc câu chù dôi khi khó nghe liên tiêp nháy xô ra
ôm lây ban. Cô ây khiên ban có cám giác bi... quê truóc dám dông và ban vói tu ái cúa môt thâng
con trai sè dua tay cât phut môi quan hê này luôn !
* Hóa giái thê nào? Ai cùng sôi sùng suc thì giái quyêt duoc gì nhí? Cách tôt nhât là lây hêt bình
tinh mà nói: "Mình sè nói chuyên này sau nhé!¨ rôi "lính¨ di chô khác chò tình hiên "êm diu¨ (thât
78
su dây là môt viêc khó khån, vì chàng trai nào cùng có "cuc¨ tu ái to dùng). Sau dó hãy gåp riêng
ban ây mà nói chuyên trong hòa bình. Ban dùng lo moi nguòi nghi chuyên ban mât måt truóc dám
dông, vì khi nhìn thây hai ban vui vé lai vói nhau ho sè quên ngay ây mà!
* Kiêu khóc nhu mua
Tròi a, dây là môt kiêu giân "ác¨ vô cùng. Con gái mà lây thú "vù khí uót nhep¨ này ra xài là ban
coi nhu 100% thua cuôc rôi! (dù không biêt ai sai truóc, he he...)
* Làm sao cho hêt khóc? Trong lúc ban ây khóc, ban dùng dô, vì con gái càng dô càng khóc...
bao hon nùa! Nên di kiêm môt miêng khån giây rôi dua cho ban ây nha. Viêc này sè làm giám bót
nhùng tia nhìn hình "viên dan¨ xung quanh, khi ban làm con gái khóc (ai cùng cho dó là tôi cuc
nång! hic). Sau dó thì viêt môt lá thu "tuòng thuât¨ vói nhùng lòi lè thât chân thành. Nhùng cô
nàng ua khóc cùng là nhùng cô rât dê mêm lòng!
Dù sao di nùa thì tôt nhât con trai nên dùng làm ho giân! Nêu có làm ho giân thì nhanh nhanh mà
nhân... phân thiêt vê mình. Ðiêu dó không làm ban mât di hình ánh dep cúa mình mà có khi... dep
hon trong mât ít nhât... môt nguòi.
(Nguôn: Mµc Tím)
~Anh dang nghi gì?¨
Câu hói thqt ngãn gçn nhung cüng nhiêu phen khiên bqn lao
dao. Làm thê nào dê có duqc câu trá lòi thqt hqp lý và khiên
nàng vui? Duói dây là mçt sô tình huông và giái pháp an toàn.
Sau khoáng lqng dài trong giao tiêp
Tai sao nàng hói?
Thuc ra thì có thê vì bât ky lý do gì, giá sú nhu nàng chí muôn phá
võ su im lång hoåc muôn giúp ban nêu nàng nghi su im lång cúa
ban báo hiêu ban dang có vân dê nôi tâm khó khån.
Nhung hãy cân thân, nàng cùng có thê dang thá môi dê xem ban có khá nång tìm ra duoc sáng
kiên nào làm nàng vui không.
Trá lòi thê nào?
Dù ban làm gì cùng dùng có "tång âm luong dài¨ hay lò di câu hói. Hãy nói chuyên vói nàng. Nêu
có thê, hãy nói su thuc, râng ban chäng nghi gì cá . Hoåc hùu dung hon nhu "anh rât vui vì mình
có thê có duoc môt su im lång thât dê chiu cùng nhau nhu thê này¨.
Sau khi gqp tré nhó
Tai sao nàng hói?
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
79
Nàng muôn biêt ban nghi gì vê tré con nói chung và liêu ban có muôn có con vói nàng không. Tìm
hiêu khá nång làm cha là uu tiên hàng dâu cúa hâu hêt phu nù khi ho muôn hài hòa các muc tiêu
tuong lai lâu dài vói môt núa cúa mình.
Ban nên trá lòi thê nào?
Ðiêu này phu thuôc vào viêc ban có muôn làm cha hay không. Nhung cân thành thuc. Hãy nói cho
nàng biêt cám nghi cúa ban, nêu không dê dân tói tranh cãi lón vê sau. Song dùng quên im lång
cùng nói duoc nhiêu diêu. Tù chôi dê câp dên vân dê bon tré vói nàng là cách thê hiên rât rõ ràng
râng làm cha là diêu rât xa tâm trí ban.
Sau khi di choi cùng các bqn cúa nàng
Tai sao nàng hói?
Nàng tò mò muôn biêt nhân xét cúa ban vê ban bè nàng bói viêc biêt duoc ban thích ho hay ít nhât
có thê chiu dung ho rât quan trong vói nàng. Ban bè nàng chính là su phán ánh nhùng lua chon và
cá tính riêng cúa nàng. Vì vây, nàng muôn dám báo râng ban châp thuân cá hai diêu dó.
Ban nên trá lòi thê nào?
Dù ban không thích tât cá ho ngay tù dâu, hãy nói râng ban thích. Ban không muôn vôi vã dánh
giá và ban có thê xem xét lai kêt luân cúa mình vê sau. Tam thòi hãy dua ra nhùng lòi khen dai
khái nhu "ho hay dây¨ hoåc "chúng ta nên di choi vói ho thuòng xuyên hon¨. Nhung nhó không bao
giò duoc di quá sâu vào môt cô ban gái cu thê nào nêu không muôn duoc nhìn vói dôi mât soi mói,
nghi ngò.
Sau khi gqp bô mç nàng
Tai sao nàng hói?
Nàng muôn báo dám râng ban sè là chàng rê tôt. Nàng khá bi "áp luc¨ truóc buôi gåp này và mong
chò môt kêt quá khá quan. Hãy nói gì dó tích cuc vê bô me nàng.
Ban nên trá lòi thê nào?
Khen ngoi song thân cúa nàng càng nhiêu càng tôt, dù ho dôi lúc khiên ban cúng hong. Dù sao ban
cùng không chon bô me nàng. Không bao giò duoc dua ra nhân xét tiêu cuc sau buôi gåp dâu tiên.
Khi bqn gqp mçt cô nàng "nóng bóng"
Tai sao nàng hói?
Nàng khao khát duoc biêt râng ban vân thây nàng xinh dep hon bât ky môt phu nù nào khác bên
ngoài.
Ban nên trá lòi thê nào?
Nêu nàng bât gåp duoc ánh mât "thåm dò¨ cúa ban dành cho môt cô gái khác, nàng sè biêt râng
ban thây cô ta hâp dân. Vì vây dùng cô giá vò râng ban dang ngâm nhìn chiêc ôtô dòi mói hay
nhùng diêu vô nghia tuong tu.
Nêu nguòi phu nù khác hâp dân hon nguòi phu nù cúa ban là diêu rõ ràng, vây hãy dê nàng biêt
râng vé dep bên ngoài không phái là tiêu chí cao nhât.
Theo Askmen / Dân Trí
80
Nuôi duõng tình yêu
Nãm mói, dùng dê tình cám cúa hai bqn lê buóc trên lôi mòn buôn
té. Hãy pha vào nãm gam màu sau dây dê búc tranh tình yêu cúa
hai bqn ánh lên niêm vui dôi lúa.
Bày trò choi
Gåp nhau, hai ban có biêt bao chuyên thú thí hoài.hông hêt, tuy nhiên
thính thoáng cùng nên bày ra môt vài trò choi dê thay dôi không khí. Thí
du choi trò Thôi miên. Hai ban thi dua nhìn dâm duôi vào mât nhau. Ai
chóp mât truóc là bi ån môt búng tai, hoåc môt cái vuôt mùi.Luât choi
tât nhiên do hai ban thoá thuân, không duoc choi xâu, và không có uu tiên nam nù. Trò choi, hoåc
câu dô trên tròi duói dât có cá kho tàng, tha hô cho hai ban chon lua.
Chí mình biêt
Hai ban có thê tao nên nhùng bí mât chí hai ban hiêu vói nhau. Thí du môt dâu hiêu, môt cú chí,
môt lòi nói bâng quo.dê thay cho câu nói "I love you¨. Giùa ban bè dông nguòi, bât ngò ban thây
duoc dâu hiêu hoåc nghe duoc "mât m㨠dó, châc chân ban sè.dó måt vì hanh phúc. Nhùng diêu
chí có hai ban biêt vói nhau sè là soi dây tinh thân dan kêt hai nên môt.
Nµ-hôn-uóc
Dù dã thân thiêt nhung cùng thât khó dê nghi duoc trao nhùng nu-hôn-uóc. Thú choi trò này: "Tó
tång câu 3 nu-hôn-uóc, sau dó câu cùng phái dáp lai tó nhu thê.¨. Nu-hôn-uóc là nhùng kiêu hôn
mình mong nguòi yêu trao tång. Trò này không nhùng vui mà còn ngâm hoàn thiên cách thê hiên
tình yêu cho nhau.
Xây tô âm
Ngôi bên nhau và tuóng tuong ngôi nhà trong mo cúa ban. Búc tranh tô âm cúa ban sè thât thú vi:
Ban cåm cui tô màu trang hoàng nhà cúa, sâp xêp phòng khách.Còn nguòi ây dang phóng bút
phác hoa môt khu vuòn dây hoa truóc sân nhà.Tuóng tuong vê tô âm tuong lai cùng là cách nhâc
nhó hai ban nhùng chuân bi phái vun dâp ngay tù bây giò.
Giü lúa hông
Không mãi nông âm, ngon lúa tình yêu cùng có lúc leo lét, ha nhiêt. Nhùng lúc nhu thê, nêu cá hai
không khôn khéo cùng nhau che chân, thôi hoi, lúa hông sè mau chóng lui tàn. Ðùng xé to nhùng
lôi lâm bé tí, biêt cám thông, châp nhân con nguòi thât (cá uu và khuyêt diêm) cúa nhau. Ðó là
cách dê giù ngon lúa tình yêu cháy mãi.
(Nguôn: Mµc Tím)
81
Tiên xa hon trong tình yêu ?
Khi dã thuong yêu mçt ai dó, thông thuòng chúng ta muôn quan hç cua ca hai sê tiêp tµc phát triên tôt dçp hon.
Hãy lân luot tra loi cac câu hoi sau dê tu tim ra dap an cho chinh minh.
Bçn có là mçt phân trong kê hoçch cua nguòi ây?
Khi nguoi ây noi vê tuong lai cua minh, liêu co ban trong kê hoach cua nguoi ta? Diêu nay co thê cho ban biêt nhiêu diêu
vê nguoi ây môt cach nghiêm tuc dây. Nêu ban luôn co mát trong cac kê hoach cua nguoi ta thi do la môt tin hiêu tôt, báng
không ban phai cân thân boi co thê nguoi ây chua xem ban la "dôi tac lâu dai" trong tuong lai.
Ca 2 cùng di chung mçt con duòng?
"Ban va nguoi ây co dang tiên vê cung môt huong?". "Ban co chia se nhung so thich va uoc mo cua minh voi nguoi
ây?". "Nguoi ây co nhung tât xâu ma ban không muôn nguoi ban doi tuong lai cua minh mác phai?". "Ban va nguoi
ây thuong co chung quan diêm vê cuôc sông?" ...la nhung câu hoi quan trong ma chinh ban phai tim ra câu tra loi chinh
xac.
Nguòi ây xu sµ vói bçn nhu thê nào?
Nguoi ây co khoe ban voi nhung nguoi ban khac cua minh? Anh/cô ây co ve tu hao khi o bên ban hay luôn tranh gáp ban o
nhung noi công công? Anh/cô ây co luôn bên ban khi ban gáp viêc cháng may hay lai biên mât dung luc ban cân nguoi ây
nhât?. Nêu câu tra loi la "co" thi xin chuc mung boi dây la nhung tin hiêu rât kha quan cho môt quan hê tôt dep hon trong
tuong lai.
Nguòi ây vói bçn bè và gia dình bçn?
"Nguoi ây co chung to long tôt voi ban be va gia dinh cua ban, co tôn trong nhung nguoi ma ban tôn trong trong cuôc sông?"
la diêu ban nên luu y boi suy cho cung môt nguoi thât su thuong yêu ban không thê dôi nghich voi nhung nguoi ban yêu
qui.
Nguòi ây vói bçn bè và gia dình cua chính mình?
"Nguoi ây co tôn trong bô me cua minh? Anh/cô ây co la 1 nguoi anh/chi/em tôt voi anh chi em cua minh? Nguoi ây co quan
tâm dên ban be cua minh không va ho co qui trong nguoi ây? Ban be cua nguoi ây co dung dán? Nêu nhu ban be va gia
dinh nguoi ây co thanh kiên voi ban, nguoi ây co dam dung lên bao vê ban không?" la nhung chi tiêt ban không thê bo qua.
Câu tra loi së giup ban co môt cai nhin toan diên hon vê tinh cach va ban linh trong cuôc sông cua nguoi ban dang yêu
thuong.
Sµ chân thçt và dáng tin cçy
Nguoi ây co thuc hiên duoc nhung diêu minh noi? Ban co cam thây ban co thê tin tuong nguoi ây không? Hay ban thuong
nghi ngo vê nhung diêu anh/cô ây noi? Nêu nhu ban dang hoang loan, hay gáp nhung tinh huông phuc tap, ban co nghi nguoi
ây së cho ban nhung loi khuyên bô ich? Hãy thât tinh tao khi tra loi nhung câu hoi trên boi chi co su chân thât va tin cây moi
giup nguoi ta gán kêt môt cach bên vung ma thôi.
(Nguôn: Mµc Tím)
82
Tín hiçu vui cho ngày hçn dâu
Sau buôi di choi nhu mo uóc, bqn cú thãc thóm, dúng ngôi
chãng yên, không biêt liçu có co hçi lân sau không? Rât don
gián, hãy thú "tua" lqi ngày hçn hôm ây, và sãn sàng cho
cuçc hçn kê tiêp nêu nhu.
Nàng nhiçt tình hô hói
Ðây là tín hiêu dâu tiên có thê dê dàng nhân ra. Khi ban goi diên
hen nàng, nàng húng khói quan tâm hay âm ù tù chôi? Nêu nàng
thoái mái, thâm chí trông ngóng buôi hen, thì ban dã giành duoc
tâm vé hang nhât rôi.
Nàng dúng giò
Có thê xáy ra nhùng truòng hop ngoai lê, nhung nêu buôi tôi hôm dó quan trong vói nàng, nàng sè
không bao giò cô ý bât ban phái doi chò dài cô. Nàng sån sàng châm dút mach nói chuyên vói gia
dình, vói nhó ban cùng phòng dê chuân bi cho cuôc hen.
Nàng trông quyên rü hon
Tín hiêu vui thê hiên ngay trên bô cánh mói và kiêu tóc mói cúa nàng hoåc nàng trông trau chuôt
quyên rù. Ban có thê vui và hãnh diên bói nàng làm nhu vây phân lón là dành cho ban.
Nàng thích noi bqn dua dên
Hãy tinh ý nhân ra. Nàng sè thích thú vói noi ban dua dên khi nàng có ý chiêu theo ban. Còn nêu
trông nàng có gì không thoái mái thì thiên duòng nào cùng vô nghia mà thôi.
Nàng nhìn thãng
Giao tiêp bâng mât là tín hiêu quan trong trong bât kì cuôc nói chuyên nào. Nêu nàng tránh ánh
nhìn cúa ban, có vân dê dây. Ðôi mât là cúa sô tâm hôn, tâm hôn có rông mó thì ánh mât mói
duoc bât dèn xanh. Còn gì bâng nêu nàng chú dông "liêc mât dua tình¨ vói ban.
Nàng không lµa chçn món "cãt cô"
Nêu nàng goi toàn nhùng món dât tiên, ban cân xem xét lai thái dô. Có thê nàng là ké ua "dào mó¨
hoåc không thích cuôc hò hen này nên biên nó thành buôi ån nhâu xá láng.
Nàng lãng nghe và nói chuyçn
Môt buôi nói chuyên rôm rá, nhùng tiêng cuòi thoái mái dê chiu là tín hiêu dáng mùng. Nàng lâng
nghe và dáp lai tình cám chân thành cúa ban. Nhu vây ban dã có môt cuôc hò hen thành công rôi.
Theo Health24 / Dân Trí
83
"Bao hiêm" cho tình yêu nhé !
Khi yêu, nguòi ta thuòng sç du thú và dê dµng nhüng ~bây¨ hông lãng mçn xíu nào. Vçy thì lên kê hoçch
~bao hiêm¨ tình yêu cua mình bàng nhüng cách sau dây nhé:
` Bçn và nguòi ta ~kêt nhau¨ duçc hai tuân
- Bây dây: Ban lo láng bôn chôn, so phai roi xa nguoi ta bât cu luc nao nên cu muôn o canh nguoi ta mãi.
- Sao lçi là bây nhi? Ban chua chác chán anh ây co thich ban không, vi vây ban không thê roi xa va tro nên la
'chinh minh¨.
- Cách thoát bây nè: Thay vi ngôi im thin thit, ban hãy hoi môt câu hoi nhu: 'Ki niêm buôn cuoi nhât thoi tre
con 'ây¨ la gi vây?¨. Do la cach bát chuyên dây sang tao va bay to voi nguoi ta ráng ban dang 'kêt¨. Nêu ban im
láng, nguoi ta co thê nghi ban không 'hông co gi hêt tron¨ hoác không muôn duy tri môi quan hê.
` Bçn và nguòi ta ~kêt nhau¨ duçc hai tháng
- Bây dây: Ban 'kêt¨ nguoi ta nhiêu dên muc khiên ban không muôn gáp ban be va cháng thiêt tham gia cac hoat
dông gi khac nua.
- Sao lçi là bây nhi? Môi quan hê cua ban dang rât moi va co 'môt troi thu vi¨, vi vây no 'hut¨ hêt moi su quan
tâm cua ban.
- Cách thoát bây nè: Luôn cô gáng danh it nhât môt tôi cuôi tuân cho ban be va không nên bo hêt moi thu dê
danh thoi gian cho nguoi ta. Ban cân co cuôc sông riêng cho minh. Nêu thây ban 'deo sat rat¨ hoác qua lê thuôc,
nguoi ta së o chin tâng mây va cam thây viêc chinh phuc ban la qua dê dang.
` Bçn và nguòi ta kêt nhau duçc bôn tháng
- Bây dây: Ban buôc phai 'vuot rao¨ mác du ban chua sán sang viêc do.
- Sao lçi là bây nhi? Ban dang yêu nên chuyên ây la buoc tiêp theo va ban không muôn lam nguoi ta thât vong.
- Cách thoát bây nè: Ngay lâp tuc noi 'không¨. Ban va nguoi ta cân phai vun dáp cam xuc trong môi quan hê
chu, dung không ne. 'Vuot rao¨ chung to giua ban va nguoi ta chi moi dên voi nhau vi 'chuyên ây¨, do la môi
quan hê mau chong... ha man.
` Bçn và nguòi ta kêt nhau duçc 1 nàm
- Bây dây: Ban nghi vê ngay kêt hôn, thâm chi la chuyên dát tên cho nhung dua tre con minh.
- Sao lçi là bây nhi? Ban va nguoi ta co dã co khoang thoi gian dai 'sanh buoc bên nhau¨ nên muôn thu thach su
chân thanh cua nguoi ta voi ban báng diêu do dây ma.
- Cách thoát bây nè: Hinh dung nhe, sau do, ban bát dâu lo láng vê tuong lai, nhung du dinh dê thay dôi nhung
ngay sáp toi. Eo ôi, dê mêt lám a. Nêu nhu ban quan tâm dên hiên tai, ban së vui ve, không cáng tháng va cháng
huong nguoi ta dên nhung buoc di khac ma ban chua thât su chuân bi sán sang.
(Nguôn: Mµc Tím)
84
Thê hiçn tình yêu
Mçt khi dã xác d|nh duqc dôi tuqng dê gúi gãm tình cám, bqn nên
biêt cách thê hiçn tình yêu cúa mình mçt cách nghç thuqt và tinh
tê, kéo mà nguòi ta chãng thèm ghi nhqn dâu.
Ðùng giá tqo
Hãy thê hiên su chân thành cúa mình. Ðùng cô bât chuóc nhùng cåp tình
nhân trong phim ánh. Trái tim và tình cám là cúa bán thân ban, hãy thê
hiên tình yêu theo cách riêng cúa mình.
Nói càng ít càng tôt
Hãy dê tình yêu soi sáng moi hành dông cùng nhu suy nghi cúa ban. Môt
quy tâc mà ban nên luu tâm, dó là: Ðùng thê hiên cái gì quá rõ ràng và
cùng dùng thê hiên cái gì quá bí ân.
Cô gâng giù mình là nguòi khó doán truóc. Ban có thê khiên nàng/chàng nghi râng ban không nhiêt
tình vói nhùng gì ho thích, nhung sau dó lai khiên ho phái ngac nhiên khi không báo truóc nhung
lai hoàn thành nhùng diêu ho mong muôn.
Trong hoàn cánh và thòi gian phù hop, ban nên dùng nhùng lòi nói hóm hính cùng giong diêu vui
vé cúa mình. Ðùng bao giò dùng di dùng lai môt câu. Lòi nói sè mât di uy quyên khi cú bi låp.
Khi phái nói gì dó, ban nên cân nhâc. Liêu dó có phái là nhùng gì nàng hay chàng dang mong doi
hay không? Liêu nó có mang lai nhùng ánh huóng tiêu cuc hay không?
Nghï và hành dçng túc thì
Hãy chuân bi moi hành dông nhung dùng râp khuôn. Ðê có thê thê hiên tình yêu thành công, tôt
hon hêt ban nên chon thòi diêm và khung cánh phù hop. Có thê dó là noi chí có hai nguòi duói bâu
tròi dêm dây sao, lúc dua nàng vê nhà sau buôi xem phim tôi v.v.
Theo Wikihow / Dân Trí
85
Hoa tình yêu cho nàng
Sinh nhçt nàng sàp tói gân? Ho}c bçn dang ~nung nâu¨ ý d|nh bât ngò t}ng hoa to tình vào dúng
ngày 14 tháng 2? 10 loçi hoa sau dáng dê bçn tham khao dây.
Phong lan
Tuong trung cho ve dep, tinh yêu, su tinh xao va lôi cuôn.
Cây Irit
Mang y nghia cua niêm hy vong va long trung thanh.
Hoa huóng duong
86
Bay to long mên mô.
Hoa dçi
Loai hoa mang nghia 'bât thuong, hay thay dôi¨ dôi luc la 'ky quai¨.
Tu dinh huong
87
'Em vân yêu anh chu?¨
Hoa phàng
Su mê hoác, quyên ru.
Hoa ly
88
Mang y nghia vê ve dep.
Tulip
Tinh yêu hoan hao.
Hoa cúc dçi
89
Ngây tho, trong tráng, yêu chân thanh.
Hoa hông
'Anh yêu em!¨
(Nguôn: Dân Trí)
90
Thu thách thú hai
Giò bqn dã qua cuçc hçn thú nhât, và tuyçt hon nüa, "lây" duqc
buôi hçn lân 2 vói nàng. Xin chúc mùng. Nhung dùng vçi tµ mãn,
khó khãn vân còn truóc mãt vì cô ây bãt dâu trông chò nhiêu hon
ó bqn dây.
1 - Cho em thoái mái hon
A) Anh là chính mình - cú tu nhiên di
Thuòng khi môt anh chàng phá hóng buôi hen hò thú hai, ây là vì anh ta
dã cô gâng quá nhiêu tói múc không còn là mình nùa.
Bói thê ban dùng hành dông hay nói nång theo cách khiên cuõng. Ban có
tu nhiên thì nàng mói thây thoái mái duoc chú. Tôt nhât cú nghi trong
dâu râng "thua keo này ta bày keo khác¨, không "thành¨ vói cô này ât
còn co hôi sau. Ðùng cô gây ân tuong, nàng nhìn duoc qua tim ban dây. Cú thât don gián, vui vé
thôi.
B) Loai bó tình huông ky cuc
Ban không muôn nàng nhìn mình nhu môt gã vung vê, vây hãy làm bât cú diêu gì dê cô ây không
phái roi vào các tình huông khó xú, thiêu thoái mái, nhu thê hai nguòi mói vui vé tân huóng cuôc
hen duoc.
Ðên dón nàng ngay tù dâu, dùng hen truc tiêp ó dâu dó rôi dê nàng "gio måt¨ ngôi doi giùa chôn
xa la. Tê hon nùa là bât nàng buóc vào chô la trong khi ban dã ngôi sån dó, "muc só thi¨ vé luông
cuông cúa nàng khi quân quanh tìm ban.
C) Ðon gián hóa vân dê
Ðùng "hoành tráng¨ quá kéo nàng lai so. Tât nhiên cuôc hen này phái khác vói lân hen truóc,
nhung không cân quá chín chu, chau chuôt cho nó. Ðon gián là thêm môt lân gåp dê dôi bên biêt
rõ hon vê nhau.
Hãy làm gì dó nhe nhàng nhung vui vé. Ví du cùng di dao trong công viên và ån kem hoåc tói
thuóng thúc các loai chè cúa môt co só bán chè ngon nôi tiêng. Nhó nhé, dây phái là môt ký niêm
dáng nhó, nhung don gián.
2 - Cho em niêm vui
A) Trí nhó cúa anh rât tôt
Trí nhó cúa môt nguòi dàn ông chính là con duòng ngân nhât dân dên trái tim nguòi phu nù. Hãy
cho nàng thây ban nhó duoc nhùng diêu nho nhó nàng dã dê câp tói trong buôi hen lân truóc.
Phu nù cuc thích dàn ông dê tâm dên nhùng diêu cô ây tùng nói vê chính bán thân mình. Ví du, cô
ây có bao nhiêu anh chi em, cô ây có ký niêm nho nhó thú vi nào.
B) Câu hói cúa anh
Bí quyêt thành công cúa cuôc hen nâm ó chô chàng trai là nguòi "biêt cách hói¨. Ban hói han nhiêu
khiên nàng có cám giác "mình thât dåc biêt¨.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
91
Chí cân luu ý: dùng hói nhùng câu quá khuôn sáo kéo lai tó ra là mình rât cång thäng, lo lâng. Cân
vùa tó ra mình thú vi, vùa cho thây ban rât có húng thú vói nhùng chuyên cúa nàng.
Các chú dê goi mó cho ban: Hói nàng dã lón lên nhu thê nào, cha me nàng ra sao, nàng so gì nhât,
nàng tùng gåp ác mông gì.
Ðê cuôc nói chuyên tu nhiên hon, có thê nhìn nàng và hói vê môt diêu gì dó rât gân, ví du "Em mât
bao lâu dê nuôi mái tóc dài nhu thê? Vây à? Thê lúc ngân nhât thì nó dên dâu?¨
C) Nhìn vào mät em
Nhìn vào mât nguòi phu nù, ban sè cho nàng thây râng mình tu tin và dáng tin. Ánh nhìn còn gieo
vào nàng cám giác mình quan trong, quyên rù.
3 - Cho em thây anh "muôn", chú không "cân"
A) Táng nàng 3 lòi khen khác nhau
Lòi khen phái thât tinh tê, dùng quá dà. Cho nàng cám giác "anh ây muôn mình¨ nhung dùng ha
thâp ban. Có nghia là, ban cho nàng tu hào, không phái vì nàng có nhùng phâm chât tôt dep, mà
là vì nhùng phâm chât tôt dep dó duoc môt nguòi con trai nhu ban nguõng mô.
Muôn làm duoc diêu này, hãy dê ban "xuât hiên¨ trong câu khen ngoi. Ví du, thay vì nói "Ô, em
thât hài huóc¨, hãy nói "Anh thây em hài huóc dây¨.
Có thê tâp trung khen ngoi các diêm sau:
- Vé ngoài cúa nàng (tóc, mât, nu cuòi)
- Phong cách cúa nàng (quân áo, giày, túi xách)
- Thi hiêu cúa nàng (trong âm nhac, món ån)
- Tính cách cúa nàng (thông minh, vui vé, dê gân)
Bât dâu lòi khen bâng câu "anh nghi.¨, "anh nhân thây râng.¨
B) Nghì ¨anh muôn¨ thay bäng ¨liêu chúng ta có thê.¨
Môt con duòng khác dân tói trái tim phu nù chính là ngôn ngù ban dùng. Hãy dê nàng có cám giác
ban muôn có nàng bâng câu nói "anh muôn.¨ kèm vói tù nhâc dên nàng trong câu dó. Muc dích là
dê nàng cám thây hài lòng vê chính mình và vê môi quan hê dang có vói ban.
Ví du nói "anh muôn uông gì dó cùng em¨ thay vì nói "chúng ta có thê uông gì không?¨ hoåc "em
có muôn uông gì không?¨. Thay vì nói "anh nghi chúng mình nên dên dây¨, hãy nói "anh muôn dên
dây vói em¨.
C) ¨Khao khát¨ chú không phái ¨nguõng mô¨
Ðùng câu xin duoc hôn - phu nù ghét diêu dó lâm. Ngoài ra cách làm này vô tình tôn nàng lên quá
cao còn ban cú nhu dang quy mop duói chân nàng vây.
Cân phái dê dôi phuong thây không chí ban dang tìm cách ghi diêm, mà cá nàng cùng phái cô gâng
gây ân tuong vói ban. Hãy nói râng ban muôn hôn nàng, râng ban nghi nàng có dôi môi rât dep, và
chí dùng ó dó mà thôi, måc cho cái gì dên sè dên.
Nguyên tãc
92
Không mang quà, chí mang lai cho nàng nhùng giây phút vui vé. Không mang hoa bói chuyên này
có vé hoi "khách sáo¨. Thay hoa hay quà, ban chí cân nói "anh rât mong dên ngày hôm nay dê gåp
lai em¨ hoåc "Ô, trông em rât tuyêt!¨
Phu nù thích vui, bói thê hãy nhó: Thu giãn. Là chính mình dê nàng cám thây thoái mái. Thât nhe
nhàng, dê dàng và don gián. Cho nàng thây ban muôn có nàng, nhung không quy luy. hon hêt, hãy
biên không khí gåp gõ tró nên thât vui vé, ban sè có cuôc hen dây thú vi.
Theo Askmen / Dân Trí
Chôn hçn hò lý tuong
Hãy biên nhüng giò phút bên nhau thành khoáng thòi gian vui vé
nhât, có ý nghïa nhât và không kém phân lãng mqn dê ghi dqm ân
tuqng tôt dçp vê bqn trong tâm trí nàng.
1. Các trò giái trí ó công viên
Ðây là môt cuôc hen hò rât vui, dåc biêt nêu cá ban và nàng cùng là
nguòi thích cám giác manh vói trò rông bay. Ðåc biêt, dùng quên thú choi
trò gâp thú hay bât cú trò nào có giái thuóng là môt chú thú nhôi bông
nho nhó dê tång nàng.
2. Du thuyên
Cuôc hen rât dôc dáo và dây lãng man. Ban hãy thuê môt chiêc xuông
máy dê di cùng nàng hoåc cá hai sè tham du các tour luót ván trên nuóc,
câu cá, hay du ngoan, ngâm cánh. Ðùng quên mang theo môt phong keo
sôcôla và tâm thiêp xinh xân dê gúi nhùng lòi yêu thuong tói nàng.
3. Ði cãm trqi
Môt cuôc hen ngoài tròi rât tuyêt. Ban không chí cúng cô duoc tình yêu mà còn cá tình ban. Cùng
nàng dã ngoai qua dêm cùng môt nhóm ban. Sè rât âm cúng và lãng man khi ngôi truóc lúa trai
ngoài tròi. Nhó mang sån môt chiêc khån hay môt cái áo âm dê khoác cho nàng phòng khi nàng
lanh nhé!
4. Ãn tôi ó nhà bqn
Nêu ban muôn nàng có cám giác mình dåc biêt, dùng chân chò nùa, hãy tu làm môt bùa tôi thât
dåc biêt cho nàng. Tu trang hoàng nên và ruou sâm banh trên bàn ån cùng nhùng món ban nâu.
Sè có ý nghia hon nêu bùa tôi lãng man dó diên ra vào môt ngày dåc biêt.
5. Truqt bãng
Ban không biêt truot bång? Ðùng lo. Có rât nhiêu diêu thú vi khi hoc. Nàng sè nhó mãi nhùng hành
dông rât ngô nghinh khi ban giù thång bâng, lúc ban ngã v.v.
93
6. Lái môtô trên nuóc
Nhùng ngày hè nóng nuc mà có cuôc hen thê này thì nàng tât nhiên không tù chôi. Hãy ghi dâu ân
bâng nu hôn dåt nhe lên má nàng.
7. Thá diêu
Cùng nàng thá diêu ó công viên, bãi biên hoåc bât cú chô nào thông thoáng, rông rãi. Diêu không
chí riêng dành cho tré con mà còn tao ký niêm vui và lãng man cho moi lúa tuôi. Hãy hen nàng di
nhé.
8. Cuçc hçn trên chiêc limousine
Khi ban muôn gây bât ngò cho cô gái dåc biêt cúa cuôc dòi mình, hãy gúi hoa dính kèm môt cuôc
hen trên chiêc xe limousine dây sang trong và quyên rù. Nàng sè không bao giò quên.
9. Nhqc sông
Môt cuôc hen ó quán nhac sông sè rât tuyêt vì hai nguòi có thê cùng nhau bàn luân vê ban nhac
dang choi. Ban sè hiêu gu âm nhac cúa nàng và nàng cùng vây. Sè thú vi hon nêu ban biêt hát và
"biêu diên¨ riêng cho nàng môt bài. Nàng sè rât thích.
10. Tán bç duói ánh trãng
Mòi nàng di dao ó gân hô hoåc bãi biên vào ngày trång tròn, bâu tròi cao trong. Không gian lãng
man vói ánh trång lóng lánh trên måt nuóc, hai nguòi tay tóng tay ráo buóc hoåc. tháo giày và lôi
bô xuông bò biên.
Theo Sosuave / Dân Trí
Gây ân tuçng vói bô vç tuong lai
Môt bà me có thê thích chàng rê tuong lai bày tó tình cám
thân mât vói con gái mình, nhung ông bô lai khác. Ban chó
dai dôt mà âu yêm nàng quá truóc måt bô vo tuong lai.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
94
Duoi dây la vai goi y dê ban ghi diêm voi ông:
Cu xu hçp lý
Ban cu to ra thoai mai va tro chuyên voi bô nang nhu voi bât cu nguoi dan ông nao khac, nhung nên giu
khoang cach tôn trong, dung qua xuê xoa, don gian.
Theo môt quy luât bât thanh ván thi dan ông không coi mo theo cach giông nhu phu nu, vi thê ban cung
dung vi qua hôi hôp ma dôc tuôt tuôn tuôt nhung loi hay y dep vê ông cu, vê ban hoác cô con gai ông.
Cang biêt cu xu hop ly, môi quan hê cua ban voi nhac phu tuong lai cang co co hôi phat triên vê sau.
Tìm hiêu truóc so thích cua ông cµ
Ban nên dâu tu thoi gian tim hiêu nhung so thich cua bô vo tuong lai dê sao cho ca hai co thê cung noi
chuyên tâm dác va chia se nhung môi quan tâm chung.
Ban dung chi phu thuôc vao nhung kiêu dê tai qua mon sao nhu thê thao hay xe cô trong cac cuôc tro
chuyên cua canh dan ông. Nêu dã biêt duoc nhung so thich cu thê cua "bac nha", ban hãy chu y dê câp
toi diêu do trong lân gáp mát tiêp theo. Co khi, chi cân mang dên môt bai bao viêt vê vân dê cu quan
tâm, ban dã ghi diêm rôi.
Biêu nhüng món quà theo kiêu cua dàn ông
Dua theo cán tinh ông, ban co thê táng qua trong nhung hoan canh cang to ra ngâu nhiên cang tôt, cháng
han mon dô uông nao do ma hai nguoi co thê ngôi nhâm nhi voi nhau canh hiên nha.
Hoi chuyçn vê chính ông nhçc
Ban nên tao co hôi cho bô vo tuong lai kê nhung câu chuyên ông yêu thich, du cho cac thanh viên khac
trong nha dã nghe no toi ca trám luot.
Dê bát dâu 'manh¨ nay, ban nên goi y tu nhung diêu dã duoc nghe cô con gai kê truoc do, tuy nhiên cân
tranh nhung nôi dung không thich hop. Ban co thê khoi mao vê cac chuyên thê thao, nghê nghiêp hoác
nhung tro choi khám nho nho trong qua khu ma ban dã nghe nhác dên...
Luôn giü phong thái l|ch thiçp
Ban nên chu y dên nhung cu chi nho nho, cac hanh vi tôt dê tao nên môt phong cach dan ông dich thuc.
Ban hãy nhin tháng vao mát ông cu trong khi tro chuyên, luc bát tay va tuoi cuoi phuc dap môi khi me
nang hoi han...
Nhò ông nhçc khuyên bao
Ban nên câu viên toi kinh nghiêm sông cua ông cu. Nhung nguoi cha bao gio cung thich dua ra loi
khuyên hay quan diêm cua ho. Tru phi ban di qua tron, nêu không, ho thuong cam thây minh luôn co
anh huong nhât dinh voi cuôc doi con gai du chi la gian tiêp.
Tuy nhiên ban nên bát dâu viêc hoi xin loi khuyên cho nhung vân dê mang tinh chung chung nhât,
cháng han, nho cu vân vê nghê nghiêp hay nhung chuyên gia dinh o muc trung tinh.
95
Luôn là nguòi có chính kiên
Ông nhac co thê cháng ua ban vi nhiêu ly do nhung trong sô do không bao gio chi vi ban la nguoi co
chinh kiên. Khi cân phai dê câp toi vân dê gi, kê ca no kho noi dên mây, ban cung nên tháng thán bay to,
du trong tâm kham rât so minh së chiên tháng ông nhac tuong lai.
Chúng to dç tin cçy cua ban thân
Toi môt luc nao do, du muôn du không, nguoi cha nao cung phai châp nhân gui gám cô con gai ruou
cho môt anh chang nao dây. Va diêu ho quan tâm hang dâu la anh ta dang tin va chám soc tôt con gai
minh không.
Chinh vi thê ban cân chung to lam sao dê giai toa nhung lo láng cua cu. Diêu quan trong la ban phai cho
bô vo tuong lai thây minh co kha náng tai chinh ôn dinh va luôn co mát trong bât cu hoan canh nao ma
cô con gai cua ông cân giup dõ.
Theo Dàn Ông
4 diêu tâm niçm giúp có mçt tình yêu dçp
Rât nhiêu tinh yêu dep bi bo lõ hoác không di dên doan kêt mau hông nhu mong doi do nguoi trong
cuôc không biêt cach nuôi duõng tinh cam. 4 luu y sau giup ban hoc duoc cach vun ven cho tinh yêu
môt cach thông minh, hiêu qua.
1. Trao dôi và bày to
Giao tiêp trao dôi voi nhau tôt rât cân thiêt cho môt tinh yêu bên vung. Vi do la cach duy nhât ban co thê
tâm su voi nguoi yêu vê ban thân ban: ban la nguoi thê nao, ban muôn gi va vi sao ban cu xu nhu vây.
Tro chuyên la cach chung ta cho phep nguoi khac buoc vao thê gioi riêng cua minh.
Nguoi gioi trao dôi la nguoi hoc duoc cach tro chuyên môt cach chân thât va coi mo nhu nhung gi
96
nguoi do nghi va cam nhân. Dông thoi nguoi nay cung biêt láng nghe nguoi ban ma không danh gia,
binh phâm.
2. Biêt cách tranh luçn
Trong tinh yêu, không thê tranh khoi nhung luc tranh luân, cãi co nho nho. Boi vi môi nguoi la môt thuc
thê duy nhât trên thê gioi nên co nhung diêu rât khac nhau.
Nhung dôi tinh nhân hay cãi co cung dung vi thê ma qua lo láng. Thay vao do hãy hoc cach tranh luân
sao cho viêc trao dôi tro thanh co hôi chia se cam xuc, tri thuc va nhung quyêt dinh khiên ca hai dêu
hanh phuc. Lam duoc nhu vây chác chán tranh luân së la câu nôi khiên ca hai gân nhau hon va cung tu
tin vê tinh yêu cua minh.
3. Chàm sóc nhau môi ngày
Vuôt ve chám soc la nhu câu sinh hoc cua con nguoi. Cac nghiên cuu cho thây nêu không duoc vuôt ve,
rât nhiêu dông vât gôm ca con nguoi së chêt yêu. Cac cu chi âu yêm nhau giup giam huyêt ap, não
hung phân khiên môi nguoi vui ve hanh phuc hon.
Vuôt ve âu yêm cung giup thê hiên su ung hô, khuyên khich, lam nguoi khac dê chiu.
4. Châp nhçn nhüng dôi thay cua nhau
Moi nguoi dôi thay theo thoi gian va diêu nay giup tinh yêu luôn moi me giau suc sông. Tuy nhiên,
nhung dôi thay dôi khi không theo cach ma chung ta mong muôn.
Thay dôi mang dên co hôi truong thanh va yêu thuong nhau hon, nhung no cung gây ra dau khô dôi voi
không it nguoi. Thay dôi dông nghia voi viêc lam quen cach nghi, cach sông moi; va xa roi môt sô diêu
dã quen thuôc, an tâm.
Dôi voi nhung nguoi co tinh yêu dep, ho hoc cach hoa hop va thay dôi lân nhau. Ho châp nhân nhung
dôi thay không thê khac duoc môt cach binh than va ung hô nhau dê cung tiên bô hon.
Theo BBC
97
Nhüng ngç nhçn... ngó ngân
Khi yêu, thuong it ai dê y ráng minh dã. ngo ngân nhu thê nao. Sau
dây la môt sô nhung ngô nhân duoc xem la ngo ngân nhât va dôi khi co
thê dân dên tai uong nêu cô duy tri chung.
1. Tçp trung tuyçt dôi vào dôi tuçng
Së không môt ai muôn bi 'chêt ngat¨ boi su tâp trung qua nhiêu quan
tâm dên minh dên dô không con hung thu gi toi bât cu hoat dông nao
khac. Moi nguoi luôn cân mo rông quan hê cua minh dê hoan thiên hon
môi ngay va không môi quan hê duoc xem la khoe manh nao co thê tôn
tai nêu thiêu yêu tô trên.
2. Có thê tµ thân thay dôi mçt con nguòi / mçt cá tính
Nêu không may ban quen phai môt anh chang hay cô nang rât u la tuyêt voi ngoai tru tât hut thuôc hay
uông ruou - ban nghi ráng co thê chi nhân danh tinh yêu cua ban dê cam hoa ho thi xin noi ngay ráng:
'Cho dai!¨ Moi hanh dông va kêt qua dêu cân co tinh hai chiêu.
Ban co thê báng tinh yêu va ly lë cua minh dê chiu dung, thuyêt phuc ho sua dôi song ban cung cân su
tu thân vân dông tu chinh ho, noi cach khac chinh la tinh yêu thât su cua ho danh cho ban. Môt khi ho
không thê bo cac thoi quen xâu ây tuc ho chua danh cho ban tinh cam dung muc. Nên nho câu 'Giang
son dê dôi, ban tinh kho doi¨, nêu tât ca moi thiên y chi xuât phat tu phia ban, dung cô niu keo hay duy
tri hy vong!
3. Có con là có tât ca
Dông y ráng con cai la soi dây gán kêt thêm quan hê cua hai nguoi yêu nhau. Nhung khi không co tinh
yêu thi con cai lai chi la cuc no duoc dem ra dê mác ca voi nhau. No së tao ap luc rât lon lên soi dây tinh
cam vôn di cháng vung chác gi giua hai ca thê, nhiêu khi dân dên cac hanh dông liêu linh nguy hiêm. Vi
thê, dung dung dên cuu canh nay môt khi nhân thây 'nguoi¨ chi nhu 'chim troi ca bê¨!
4. Ca ghen
Co lë không cân noi nhiêu dên cán bênh ghen nay - co yêu tât së co ghen. Do la hanh dông phan xa dê
bao vê hanh phuc cua minh truoc su doi lám nhiêu nhuong. Tuy vây, cân nho ráng thoi so huu thai qua
së chi khiên nguoi 'duoc¨ so huu cam thây so va tim cach trôn tranh thay vi tiên gân hon nhu mong doi.
Hãy ghen môt chut cho tinh yêu co du huong vi nhung dung qua tay keo mán chat noi dâu luõi.
5. Än miêng tra miêng
Nêu ban quen voi môt anh chang hay cô nang thuong trê hen ma không bao truoc va ban dung cung
cach nay khi co co hôi thi xac suât ban nhân duoc phiên trach va buc doc tu ho së nhiêu hon la su cam
thông, thâu hiêu cho nhung lân ban bi leo cây. Cân tháng thán va cuong quyêt truoc thoi xâu nhung
tranh dung cung cach nay dê 'dâp¨ lai.
6. Nói xâu sau lung
Trong quan hê lâu dai së không tranh khoi co nhung thoi xâu bi loi ra nhung nêu vi thê ma ban di kê
98
cung nguoi khac thi thât không nên. Ban së bi coi la thiêu ngay tháng khi lam hanh dông nhu vây du
nhung thoi xâu kia la co thât. Cam thây không hai long nhau diêu gi, hãy thu xêp thoi gian va không
gian hop ly dê cung ngôi lai gop y, trao dôi voi nhau. Va dung quên ráng nhung nguoi vân thuong to ve
dông tinh voi ban cung së rât dê phong ban dây boi 'ke nao noi xâu voi ta vê nguoi khac tât cung noi
xâu voi nguoi khac vê ta¨.
7. ~Chiên tranh lçnh¨
Dây duoc xem la vu khi huy diêt dang so nhât cho bât ky
môi quan hê nao. Thoat nhin co ve vô hai khi không hê
co chut diêu tiêng hay tra treo gi nhung cung nhu câu
'nuoc nguy hiêm hon lua do ve hiên hoa cua no¨. Ban
hãy nghi xem ai co thê chiu dung su im láng keo dai
ngay nay qua ngay no? Giai phap nao co thê dê ra khi
dap lai chi la im láng?
Co diêu gi không hai long vê nhau dên nôi 'giân không
thôt nên loi¨ thi hãy but dam. Ban co thê viêt môt la thu
trong do thô lô nhung cam xuc buôn buc, thât vong gi gi
do cua ban dông thoi dung quên dê ra môt giai phap dê
nguoi kia co thê lân theo ma sua dôi hoác giai thich.
Truong hop nêu ho ngoan cô không dap lai la thu ây thi
ban con mong cho gi nua o môt môi quan hê dã tro nên
'cung coi¨ nhu vây?
8. Cô gàng ch|u dµng nhau vì con cái
Diêu nay thât su sai lâm. Bon tre không qua kem nhay
cam truoc nhung khac la trong quan hê va hanh vi cu xu
cua ba me chung. Nhung dua tre truong thanh duoi mai
âm gia tao nhu vây thuong chiu vêt thuong tinh thân kho lanh hon nhung dua tre ma ba me chung tháng
thán ly hôn nhau nhung vân co su dông long quan tâm dung muc dên doi sông chia dôi cua con cai.
9. Không nói câu tình yêu
Bât cu ai trong chung ta cung dêu thich duoc nghe nguoi minh yêu thu thi câu nay bên tai. Dung bao gio
'tuong ráng¨ ho dã biêt va chi cân nhin vao nhung gi ban lam la du. Hãy vua hanh dông vua loi noi di
kem, tinh yêu vôn thuong tham lam la thê dây.
Theo TTO
99
Diêm hçn tình yêu
Cháng cân nhung noi sang trong, chi môt goc nao do dê tâm su cung tro thanh diêm hen ho. Tinh yêu
cua cac ban tre dang lên tiêng kêu cuu vi không co noi nao riêng tu danh cho ho. Môi nguoi yêu môt
cach khac nhau nên danh tim cho minh diêm hen riêng!
Duoi dây la kêt qua cuôc phong vân "bo tui" không chinh thuc cac cáp dang yêu nhau.
D|a diêm hò hçn yêu thích nhât là... công viên
Lv do. Không gian thoang dãng, lai không tôn tiên ve vao cua. Chi cân tim noi toa lac ly tuong la tha
hô... trut bâu tâm su.
D|a diêm thú hai là vùng ngoçi ô
Lv do. Noi nay it nguoi, phong canh thiên nhiên huu tinh, không bi tiêng xe cô "tra tân". Con gi thu vi
hon canh hai nguoi vua tâm su vua ngám nhung canh diêu dâp don.
Tuy nhiên, nêu noi nay qua hoang váng va hen ho vao nhung luc tôi troi thi xem chung hai ban không
ôn chut nao.
Noi hçn thú ba, sân khâu ca nhçc ngoài tròi
Lv do. Dây la diêm hen vô cung ly tuong cho nhung ban sinh viên.
Noi dây thuong dông nguoi, co nhiêu co hôi cho chang nám tay va dát ban di dê tranh chen lân, thât lac.
Không it môi tinh dã ben duyên sau chuyên "ca nhac phiêu luu ky" thê nay.
Nhüng quán cà-phê... không sao
Lv do. Dên diêm hen nay "tinh phi" không qua dát, âm nhac lai diu êm, tru tinh. Ca hai co thê ti tê voi
nhau moi chuyên trên troi, duoi dât ma không so bi pha rôi...
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
100
D|a diêm thú nàm: Trên nhüng cây câu
Lv do. Rât lãng man, cháng khac nao trong cac phim tinh cam! Tuy nhiên, nêu không canh giac, chiêc
xe cua ban co thê không canh ma bay dây!
Noi chôn thú sáu: Dçi lç
Lv do. Cai thu vua ho hen vua ngám nguoi qua ke lai cung rât thu vi dôi voi cac ban tre. Nêu tim duoc
tan cây nao do thi cang tôt. Chi cân ly nuoc mia, trai dua la hai ban co thê thoai mai "tam" ma không cân
tôn thêm dông nao! Nho dung thê hiên tinh cam qua muc báng nhung hanh dông lô liêu. Nhu vây së lam
thanh phô kem ván minh dây!
D|a diêm thú bay: Nhà nguòi yêu
Lv do. Không it chang ly luân: "Di dâu loanh quanh cho doi moi mêt", nên co dip hay co thoi gian la
"bay" sang nha nguoi yêu hen ho.
Nhu vây vua không bi cac bâc phu huynh nhác nho gio vê, vua duoc thuong thuc nhung mon ngon do
nang nâu. Chang lai hanh phuc khi duoc lam bât ky viêc gi nang nho, va co thê duoc tra công báng nu
hôn bât ngo, con gi tuyêt hon!
Rçp chiêu bóng, sân khâu k|ch
Lv do. Co phân hoi cô diên va lãng man nhung chua bao gio bi "dê-môt". Cung nhau thuong thuc bô
phim hay hoác cam nhân vo kich sâu sác, hai nguoi së cang gân nhau hon. Hoc tu phim, kich la môt
cach dê lam moi tinh yêu.
D|a diêm thú chín: Quán àn
Lv do. Rât don gian, vi bân rôn voi công viêc nên chi kip cung nhau lo cho bao tu va tranh thu tro
chuyên. Quan án tro thanh diêm hen tinh yêu cua nhung nguoi bân rôn. Gáp o dây, ho cang yêu va
thông cam voi nhau hon.
Diêm hçn thú muòi là nhüng noi... không tên
Lv do. Co nhung noi không biêt goi la gi. Noi nao co hai nguoi yêu nhau gáp gõ, noi do thanh diêm hen.
Dôi khi do chi la goc phô, con hem nho, bên tau... Tinh yêu tháp sang nhung chôn tuong chung xâu xi
nhât thanh noi dep nhât. Diêu ky diêu cua tinh yêu la vây!
Theo Tiêp Thi Gia Dinh
101
Tính cách giêt chêt tình yêu
Co nhung mâu nguoi ma khi chung sông voi ho, dan ông không thê nao "mê" duoc. Qua tiêt kiêm hay
"vung tay qua tran" hoác láng lo, toan tinh... dêu la nhung tinh cach cua nguoi phu nu dê lam cho hôn
nhân tan võ.
Hay ghen
Phu nu ai cha ghen? No cung la cach thê hiên tinh yêu voi nguoi dan ông cua minh thôi ma! Nhung nêu
su ghen tuông ây vuot qua binh thuong së biên thanh nhung hanh dông vô ly, quây rây nguoi khac. Xâu
chang hô ai, ban lam mât hêt si diên cua chông truoc mát moi nguoi thi con ai tôn trong ban?
Nguoi phu nu tai gioi không bôc lô tinh cam tiêu cuc giua chôn dông nguoi ma vê nha moi khë khang
chi chông thây nhung diêm sai. Lam nhu vây vua nê mát chông ma minh cung duoc chông va moi
nguoi tôn trong.
Quá tiêt kiçm
Môt sô phu nu sông qua tiêt kiêm vi muôn së danh dum duoc vai khoan to to cho ca nha. Co khi ho tiêt
kiêm dên muc bun xin, chi li tu án uông, chi tiêu dên nhung khoan chi phi giao tiêp. Diêu nay lam cho
dan ông không thê ngâng dâu lên truoc mát ban be, ho hang.
Không thiêt lý lê
Chi cân minh cho la dung thi kiên quyêt bao vê dên cung, bât châp y kiên cua chông ra sao. Cho du
không co chuyên gi xay ra, nhung chác chán trong dâu chông së co môt dâu châm hoi lon. Gia dinh gôm
hai vo chông, không co su hai hoa, yên âm thi lam sao co tinh yêu?
Tiêu tiên nhu rác
Nhung nguoi phu nu nay thuong chi biêt huong thu cuôc sông vât chât ma không quan tâm tiên o dâu
ra, dên khi tiêu dên dông cuôi cung moi biêt trong nha không con gi. Nhu thê liêu gia dinh con tôn tai
duoc hay không?
Trù tính truóc sau
Thoat nhin thi tuong nhung nguoi phu nu nhu vây rât thông minh nhung thuc ra ho lai vô cung ngôc
nghêch. Ho chi muôn thu vao chu không bao gio chiu bo ra cai gi. Trên doi nay liêu co chuyên hay nhu
vây không? Cuôi cung thi ho mât "ca chi lân chai" vi chông không giu nôi ma ban be cung xa lanh.
Dam mê quyên lµc
Quyên luc ai ma cháng muôn, nhung cung dung nên thai qua. Môt sô phu nu hê thây chông co chut
quyên trong tay dã vôi lên mát khac nguoi. Diêu nay chi vua hai chông ma minh cung cháng co loi gi.
Hay so sánh
Nhung nguoi phu nu nay khi chua lây chông thi coi nguoi yêu la thiên tai. Nhung ho dã kêt hôn lai
"dung nui nay trông nui no", thây nha nguoi ta lám tiên nhiêu cua thi âm uc, ti nanh, rôi trut hêt tuc giân
lên chông. Ho dã không khuyên khich chông vuon lên lai con biu môi, luom nguyt khiên chông du co
tai cung không thê hiên duoc.
102
Làng lo
Mâu nguoi phu nu co tinh láng lo gáp nguoi dan ông nao cung yêu ngay nên viêc co chông hay chua voi
ho không quan trong. Chi cân nguoi dôi diên la dan ông, ho dã muôn "xan lai". Ai lây phai nguoi vo nhu
vây thi dêu không thê co ngay tuoi dep.
Không biêt hiêu thuçn
Dây la nhung nguoi phu nu chi biêt dên bô me minh ma không biêt ráng chông cung co bâc sinh thanh.
Ho cho ráng lây chông dông nghia voi viêc kiêm luôn cho minh nguoi giup viêc, luc nao cung muôn
nguoi khac phuc vu chu không cân biêt dên cam nhân cua ho. Kêt qua la chi sông voi nhau duoc vai
ngay, ho dã biên minh thanh ke dôc thân.
Không có ý kiên cua riêng mình
Moi viêc lon nho trong gia dinh dêu do chông lo liêu, ho không cân dê y dên chuyên gi ngoai câm tiên
cua chông dê tiêu. Dên môt ngay, khi chông di voi nguoi phu nu khac thi ho moi tinh ngô.
Theo Gia Dinh & Xã Hôi
103
5 kiêu hçn làm nàng ~d| úng¨
Hai nguoi tung co nhung buôi hen ho hêt suc lãng man. Rôi môt hôm
ban muôn dem lai bât ngo cho cô nang dang yêu. Tiêc ráng sau lân do,
nang. nhât dinh không con muôn gáp ban. Sai lâm la o chô:
Hçn nàng di xem bóng
Thu tuong tuong së thê nao khi nang dang diên môt bô vay vô cung
duyên dang, hy vong duoc di dao cung ban.
'Dung môt cai¨, ban dua ra loi moi di xem môn thê thao dâm chât 'thê
luc¨ nhu thê nay? Cô ây së rât vui mung nêu ban choi bong ma không
co cô ây.
Ru nàng di sàn
Tham gia cac hoat dông ngoai troi la môt y tuong hen ho hay. Nhung thay vi nhung hoat dông lãng man
nhu cung di bô trên tham co xanh muot, cung án trua bên bo suôi, ban lai goi y di câu ca hoác sán
nhung con tho vô cung dê thuong.
Nang co thê trâm trô than phuc tai nghê câu ca hay sán tho cua ban dây, nhung chi co diêu, 'lân sau vui
long di môt minh nhe!¨.
Xem phim hành dçng
Ban co thê nghiên hêt môt seri phim hanh dông chi trong môt ngay. Nhung chác chán do không phai thê
loai phim cac cô nang ua thich. Cô ây tha xem cung cac ban gai cua minh con hon ngôi xem voi ban.
Choi diçn tu
Thât sai lâm nêu ban nghi ráng co thê thuyêt phuc cô ây choi cai mon ma ban dã luyên hang tuân nay.
Muôn sat canh 'tiêu diêt cai ac¨ u? Tôt nhât ban nên 'luyên chuong¨ môt minh ma không co nang.
Xem hoçt hình ngày thú 7
Ban noi voi cô ây ráng 'anh muôn tham hiêm thê gioi cua tre tho, tâp cac ki náng lam nguoi cha hoan
hao báng cach xem. phim hoat hinh¨. Cu da nay 3 tuân nua, ban së phai xem môt minh thôi.
Theo Askmen
104
Dùng dê nàng biêt!
Vân biêt ráng dã yêu thi nên coi mo, chia se nhiêu diêu boi chung së
giup dôi lua hiêu nhau hon, tinh cam nông thám hon. Tuy nhiên, hãy coi
chung, cung co nhung cai ban không nên dê cho nang biêt.
10. Gia dình bçn không ua cô ây
Qua la không may khi roi vao tinh huông nay nhung noi cho nang biêt
së chi dô thêm dâu vao lua, nang hoác së cam thây bâp bênh hoác së
buôn giân.
Nêu ban thây nhin nhân cua gia dinh minh chua dung, hãy thuyêt phuc
ca nha mo rông long hon dê xoa bo dinh kiên.
Hy vong thoi gian së giup tinh cam cha me danh cho 'nguoi thuong¨ cua ban âm ap lên nhiêu.
9. Bçn hay ghen ty
Ban cam thây ghen voi môt gã vê ve ngoai bát mát cua câu ta hay cai xe doi moi ma câu ta moi mua.
Ban 'cay cu¨ vi cô nang cua minh co vi tri cao, công viêc tôt, muc luong ly tuong..., dung dai gi noi cho
nang biêt suy nghi cua ban.
Môt trong nhung diêu quan trong nhât phu nu tim kiêm o nguoi dan ông chinh la long tu tin.
Biêt ban luôn ghen ty, cô ây së cho ráng ban không dinh dac. Vi thê nêu ban không thê ngung 'ti nanh¨,
it nhât cung nên giâu cam giac do di.
8. Bçn tán tinh nhüng cô gái khác
Tháng thán ma noi, nêu ban la ke hay 'tan gai¨ thi nang cung biêt thua rôi.
Nhung nang không nhât thiêt phai nghe ban liêt kê danh sach nhung 'chiên công¨ cua minh. Chi la
chuyên vô thuong vô phat, co cân phai khiên nang lo láng vi no không?
7. Diêm yêu lãng xçt
Ban hoi ngai 'xung dôt¨ va ban thâm chi con khoc khi xem phim. Rât buôn phai noi voi ban: phu nu chi
thich dan ông manh më.
Thô lô ráng ban so dô cao hay nhung con côn trung be teo không hay chut nao. Vê lâu vê dai, nang cung
së biêt 'diêm yêu¨ cua ban nhung cu dê nang 'ngâm¨ tu tu ban a.
6. Bçn so sánh nàng vói ~nguòi cü¨ trong ~chuyçn ây¨
Nên hêt suc tranh su so sanh vô ly nay, dác biêt khi ban thây nang không 'nghê thuât¨ báng nguoi cu.
Ngay ca khi ban thây nang thuân thuc hon thi cung giu trong long thôi nhe. Phu nu ghet bi so sanh voi
nhau lám dây.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
105
5. Bçn kê cho mç nghe quá nhiêu
Ban noi chuyên ngay vai bân voi me cung la diêu khiên nang e ngai. Cô ây không muôn co cam giac
dang 'canh tranh¨ voi me cua ban dâu va cang không thich thây ban phu thuôc vao me.
Nhung câu chuyên giua hai me con co lë chi nên la bi mât nho nho cua ban thôi.
4. Bçn có thói quen hoi ~d|¨
Chua chác cô ây dã hung thu voi so thich ky quác do cua ban. Dung cô tu nhu ráng 'thoi quen do cung
dê thuong ma¨, không kheo nang cho ban la ke chan ngát dây.
Con nua, nêu ban 'ghet¨ hoác thich ban cua nang hoi qua muc, cho dai ma noi ra.
3. Không thích nhóm bçn cua nàng
Diêu tê nhât la noi xâu ban be cua ban gai ngay truoc mát cô ây.
Nghi lai ma xem, nhom ban do xuât hiên trong doi nang con truoc ca ban dây, noi ho 'nay no¨ cháng co
loi cho ban ti nao.
Nêu nhât thiêt phai xa giân, dung dê dên tai nang.
2. Bçn có ~nhç¨ trong quá khú
Cu cho ráng ban va nang dã rât gân gui voi nhau dê co thê chia se nhiêu chuyên.
Nhung nên nho nang không bao gio sán sang nghe chuyên ban dã lua dôi nguoi yêu cu, co tinh 'câm
nhâm¨, pha phach, bát nat ban be hôi con di hoc hay dã tu do qua chon o hôp dêm dâu.
1. Bçn thây nho bçn nàng quyên rü
Duoc thôi, nhung dung noi voi nang, ngay ca khi chi la noi dua. Cô ây së không vui dâu, co khi con giân
hoác tôn thuong co dây.
Ban không muôn tu gio vê sau 'nguoi ban doi tuong lai¨ së canh giac va cach ly ban khoi ban be nang
chu?
Theo Dân Tri
106
An ý cua nàng
"Con gai noi co la không, noi không la co", "Nang thât kho chiêu, noi
thê nao cung giân dôi"... Dã bao gio ban nghi va noi nhu vây vê ban gai
cua minh? Thât ra, giai mã y nghi cua nang không kho lám dâu.
1. ~Em không muôn dánh mât tình bçn giüa chúng ta¨.
Ý cua nang. Em không bi cuôn hut boi anh hoác em chua thây ca hai du
cac yêu tô hop thanh tinh yêu nhung luôn chao don tinh ban cua anh.
Goi v. Nên châp nhân thuc tê nay vây, tuy co hoi 'buôn nám phut¨ va
dung qua tin vao cam xuc ca nhân nêu ban không muôn danh mât nôt diêu tôt dep con lai. A, ban con co
thê dêm sao troi va câu nguyên môt ngôi sao dôi ngôi nua dây!
2. ~Em hiçn quá bçn¨
Ý cua nang: Em vân chua thây co ly do dê 'xêp¨ anh vô môt chô trong thoi gian biêu cua em.
Goi v. Khi môt nguoi phu nu yêu, ho luôn co thoi gian danh cho nguoi ho yêu du bân dên dâu. Vây thi,
ban dung tiêp tuc lua dôi minh hay câu xin môt ân huê nao nua. Hãy tu nhu 'co mo thi cho cang dông,
váng mo cho cung cháng bo không buôi nao¨.
3. ~Anh có thây mçt cô gái nào gân dây không?¨
Ý cua nang. Anh co sán long châp nhân em lam ban gai không?
Goi v. Dap lai chân thanh du y ban nhu thê nao. Môt khi phu nu chiu 'lep¨ tuc la ho danh cho ban rât
nhiêu tinh cam, hãy biêt trân trong.
4. ~Anh thçt sµ muôn di dên nhà hàng dó, rçp hát dó hay buôi tiçc tôi dó à?¨
Ý cua nang. Nang thât su không muôn di. Nhung nang không muôn bi xem la buong binh. Nang hy
vong ban së nhân thây su do du ây cua nang va së thay dôi y dinh.
Goi v. Nêu ban thây thât su cân dên nhung noi ban dã du dinh, hãy giu vung lâp truong. Nhung nêu co
thê thay dôi, ban hãy thay dôi dê nang vui. Va sau cung: khi ban lam nang vui, nang së lam ban vui lai.
5. ~Em thây anh khéo choi vói bçn tre và chúng cüng có ve mên anh¨
Ý cua nang: Môt goi y gian tiêp vê viêc nang sán sang tro thanh vo va la me cua cac con ban. Nang
muôn biêt ban co chuân bi nhu thê nao trong viêc do.
Goi v. Phu nu thuong lo xa (do la thiên bâm cua ho), do do ban hãy tra loi theo dung cam xuc thât cua
ban. Nêu ban chua muôn co 'baby¨ vôi, hãy nhân do ma thô lô nôi long nhung cân kheo chut nhe.
Môt khi phu nu muôn co 'baby¨ tuc ho dã dát môi quan hê lên hang nghiêm tuc rôi.
6. ~Em cam thây anh hiêu rõ em hon ai hêt¨
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
107
Ý cua nang: Truoc tiên ban cân hua trong long së mua cung ta thân tai hay thô dia gi gi do tôi nay nhe.
Boi y nang rõ ra ráng, em muôn 'noi loi tinh yêu¨ nhung 'nhuong¨ anh quyên uu tiên ây.
Goi v. Noi tiêng yêu truoc bao gio cung la 'kinh nghiêm xuong mau¨, hon nua nang la nu, vi thê ban
cân thât tinh tê trong chuyên nay. Song co môt luu y: dung dua giõn voi tinh yêu nêu ban chua thât su
sán sang!
7. ~Có mçt anh chàng cú tán tinh em hàng dêm¨
Ý cua nang. Chuyên nay co khiên anh ghen không?(!) Nang muôn thu xem tinh cam ban danh cho nang
nhu thê nao, va ngâm canh bao: 'Anh cân trân trong nhung thoi khác anh co bây gio hon nhe!¨
Goi v. Dung giân du, dung dâp pha nhe! Do la cai bây nang giáng ra. Nhung cung dung to ve tho o, keo
ban së hôi hân sau nay. Hãy khen nang, ninh nang môt chut, co thê to ve hoi ghen ghen va. chi co thê.
Báng không nang së co thêm môt vu khi dê me nheo ban vê sau.
8. ~Anh có sông hòa hçp vói mç anh không?¨
Ý cua nang. Anh co phai la nguoi dan ông danh nhiêu thoi gian cho gia dinh?
Goi v. Nguoi dan ông sông hoa hop voi me thuong së chung thuy, tân tâm va nhay cam. Do la mâu
nguoi phu nu cam thây yên tâm khi trao tron niêm tin.
Ban co thê kê cho nang nghe môt vai mâu chuyên cho thây tinh cam cua ban va me ban kháng khit voi
nhau nhu thê nao.
Hãy kê vua du dê nang thây yên tâm vê ban, dung kê qua nhiêu, keo nang lai thây ban chi gioi 'bam vay
me¨. Do lai la diêu tôi ky va cung la diêu cho thây phu nu rât phuc tap!!
Theo Tuôi Tre
108
Coi chùng b|. ~xo müi¨
Nang chi tim dên ban khi muôn nho cây môt diêu gi do va nhung loi
ngot ngao cua nang cháng khac nao môt dác ân dê ban phat hoác môt vât
dê danh dôi. Khi do, hãy lich su tu chôi.
Nàng chi tìm dên bçn khi cân
Hiêm khi gui thu thám hoi ban (dâu qua email), hiêm khi diên thoai cho
ban dê biêt dao nay ban sông nhu thê nao va tât nhiên hiêm khi ghe thám
nha ban.
Nhung môt khi co chuyên cân nho va, nang tuc tôc kiêm ban ngay.
Luc nay, ban cân thây ráng suc quyên ru cua nang, nhung loi ngot ngao
cua nang cháng qua chi la vât danh dôi.
Hãy tu chôi môt cach lich su, nhã nhán nhung cân cuong quyêt nêu ban không muôn tao tiên lê cho
nhung lân sau.
Bçn bè canh báo
Co câu noi 'Tin ban mât vo, tin vo mât ban¨. Do do, nêu ban be cua ban canh bao, hãy danh muc dô
quan tâm 'tam tam¨.
Nhung nêu co nhung 'nguoi tôt¨ tu phia ban be nang thi hãy táng dô cân thân lên nhe.
Nên xâu chuôi nhung loi canh bao ây lai, tim diêm chung nhât cua chung. Nêu sô diêm chung hoi bi
nhiêu, ban nên tinh mông la vua.
Nang chi luu tâm khi thây ban noi chuyên voi cô gai khac
Hãy mau chong nhân ra ráng nang chi muôn chung to cai tôi va quyên luc cua nang dôi voi ban.
Vi vây, ban co thê bát chuyên voi nhiêu nguoi va dung dê y nhiêu dên nang.
Theo Tuôi Tre
109
Chàng oi dùng thê!
Trai tim phu nu giông nhu chiêc binh pha lê mong manh. Môt hanh dông, loi noi vô tinh cung du lam
ran võ...
Môt loi noi, môt hanh dông cua ban co thê khiên nang buôn, tu ai, thâm chi roi nuoc mát. Hãy tê nhi va
rut kinh nghiêm dê không lam "doa hông" cua minh phai nho lê.
1. B| chê vê m}t hình thúc: Ve dep ngoai hinh la nôi uu tu sô môt cua phu nu. Nêu dã mác cam vi
nhung khiêm khuyêt trên co thê, nang së cang buôn hon khi bi nguoi yêu chê giêu.
2. B| phan bçi: Tin yêu chang hêt long nhung nang bông phat hiên chang hen ho voi cô gai khac. Ca thê
gian nhu sup dô duoi chân. Dây duoc xem la môt trong nhung tinh huông khiên phu nu dau long nhât.
3. Khen cô gái khác: Phu nu dê bi tui thân khi nguoi yêu cu ca ngoi cô ban cua ho xinh dep, gioi
giang...
4. Chê bai nàng truóc m}t mçi nguòi: Bi chang chê bai, nang vân chiu duoc. Thê nhung, chê bai nang
giua dam dông la diêu qua tôn thuong.
5. Chàng nói n}ng lòi: 100° phu nu ua loi ngot ngao. Du co lôi, nang vân không muôn nghe nhung
câu náng nê cua chang.
6. Nói dôi: Chang dang bu khu voi ban be nhung lai bao ráng bân hop. Nêu phat hiên su thât, nang së
cam thây buôn va lo láng.
7. Xúc phçm nguòi thân: Nang së cam thây bi xem thuong nêu chang không tôn trong gia dinh nang.
8. Bói móc chuyçn tình cam cü: Môi lân mâu thuân, chang hay lôi nguoi yêu cu cua nang ra dê dán
vát, ghen tuông.
Lë nao chang thich nhin nguoi yêu cua minh khô so?
Theo Tiêp Thi & Gia Dinh
110
Nhung diêu phu nu thuong lo láng khi yêu.
Phai cháng cô ây luôn xuât hiên tho o, không mán nông va không tin tuong vao ban? Hoác nguoc lai
thinh thoang ban co cam giac cô ây duong nhu co nhiêu bât an hon?
Bât kê la phu nu tu thê hiên voi thê gioi bên ngoai nhu thê nao, hâu hêt ho dêu co môt vai bât an, lo
láng dán vát. Dác biêt la khi ho yêu.
Thuc vây, thê gioi tinh yêu co thê du dôi, không phai luc nao cung don gian, êm dêm. Trong khi do, dan
ông cung co nhung lo láng riêng cua ho, ho lai co xu huong bi stress do nhung diêu khac.
Sau dây chi la môt sô diêu ma môt phu nu thuong co xu huong hay lo láng khi yêu môt nguoi dan ông.
1.Nhüng bât an cua nàng trong lúc hçn hò
- Co thê ban khong goi diên cho co av sau cuoc hen.
Ban nên thuc hiên dung diêu ma ban hua hen voi nang. Dây la buoc thu nhât nhám xây dung, cung cô
long tin voi môt phu nu. Do do nêu ban noi ráng së goi diên thoai cho cô ây vao ngay thu Nám, hãy
goi cho nang dung ngay nay.
Mác du vây, nêu do không phai la phong cach cua ban, hoác ban muôn giu bi mât, thi ban dung xac
dinh rõ vê thoi gian nao ban co thê goi cho nang.
Vi diêu nay së tôt hon la ban thât hua va it ra la cô ây së cho diên thoai cua ban vao môt ngay dác biêt.
- Nêu ban chi muon "quan hê" voi co ta.
Dây la diêu thuc su kho khán. Nêu ban doi hoi qua som, cô ây së nghi ráng ban chi muôn 'chuyên ây¨
ma không co y dinh tiên toi tinh cam nghiêm tuc.
Nêu ban cho doi qua lâu ma không bôc lô nhung cu chi âu yêm, yêu thuong nhu nhung dôi tinh nhân
binh thuong. Cô ây së cho ráng ban chi muôn coi cô nang la ban.
Do do, cach tôt nhât dê thuc hiên diêu nay la ban phai to ra hêt suc chân thanh. Nêu ban quan tâm dên
viêc theo duôi môi quan hê nghiêm tuc voi nang, hãy cho cô ây biêt.
Tu do, cô ây së cho ban thây dâu hiêu ráng khi nao cô nang sán sang vui choi lãng man voi ban.
Thinh thoang, ngay ca voi nguoi phu nu tu tin nhât, ban cung cân xac dinh nhung dâu hiêu ráng ban
thich cô ây.
Ban co thê thê hiên cho cô ây biêt diêu nay qua viêc noi voi nang công khai, rõ rang hoác qua môt vai cu
chi, thai dô nhu la : goi hoa cho nang hoác goi diên cho nang vao buôi trua.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
111
Chi cân môt vai am hiêu nho dê nang biêt ráng nang rât dác biêt dôi voi ban.
2.Nhüng bât an cua nàng vê môi quan hç này.
- Lo ráng ban dang lua doi co av.
Ban hãy tu hoi vân dê sau: Tai sao nang luôn bât an ráng minh së lua dôi nang? Ban dã tung cho cô ây
biêt nhung ly do ban phai chia tay trong qua khu?
Nêu dung nhu vây thi cô ây thât vô ly. Nêu không phai truong hop nay, ban nên tranh luân xem vân dê
chinh o dây la gi va cho cô ây thây ráng ban dang co y dinh muôn gán bo lâu dai va không co y dinh lua
dôi nang.
- Ban khong con thav nang hap dan nùa.
Chi vi ban dã keo dai môi quan hê nay trong nhiêu nám. Diêu nay co nghia la cô ây cân duoc ban cam
doan, cung cô tinh thân vê tinh cam cua hai nguoi thêm nua.
Trong thuc tê, vi ban dã keo dai cuôc tinh nay trong nhiêu nám, do do ban phai thê hiên tich cuc, nhiêu
hon dê cô ây biêt ráng ban vân con thây cô nang thuc su hâp dân, dang yêu.
Ban nên nho ráng hãy khen ngoi cô ây va cho nang biêt nang vân con hâp dân dôi voi ban.
Diêu nay së giup ban gianh duoc phân thuong xung dang cho minh. No giup cac ban giu duoc su lãng
man, vui ve lâu dai.
3.Nguòi phµ nü khác dang thu hút mât sµ chú ý cua bçn.
Ban co dua giòn voi nguoi phu nù khac truoc màt co av ?
Nêu ban vân con lam diêu do, tôi së không con dô thua cho cô ây vê cam giac bât an trong viêc nay.
Mác du không co gi sai trai, nghiêm trong khi ban dua giõn vô hai nhu vây, tuy nhiên, khi ban dã gán
bo voi nang, hãy danh hêt su quan tâm, chám soc cua ban cho nang. Cac ban co thê dua giõn vao thoi
gian riêng tu cua minh.
- Tran an nang
Dung, thê gioi hen ho cung khác nghiêt, xu xi không kem, no hoan toan không don gian. Tuy nhiên, voi
1 vai tiên doan, nhin xa hon vân dê va voi long chân thât cua minh, ban co thê lam cho nang cam thây an
toan rât nhiêu ca vê cuôc tinh cua ban cung nhu vê ban thân nang.
Sau khi doc nhung loi khuyên trên, gio dây ban nên nô luc nhiêu hon dê nâng cai tôi dang co nguy co bi
chim cua nang lên cao hon nua.
Do do nêu ban chám soc, quan tâm nang môt cach chân thanh, diêu nay không dang gia hon la ban phai
cô công nô luc vuot bâc hay sao?
Theo askmen
112
1001... cách hôn
Làm sao có thê dêm hêt bao kiêu hôn khác nhau mà nhân loai dã dày công "sáng tác¨? Có hê gì, môt khi dã nãm
trong tay nhüng bí quyêt dãt giá nhât trong "nghê thuât dôi môi¨, tai sao ta không... thú xem thê nào nhi?
Hôn má
Môt chiêc hôn thân thiên, tinh cam, no co nghia la 'Anh thuc su thich em¨. Chiêc hôn de dát kiêu
nay thuong duoc trao trong nhung buôi dâu tiên hen ho, nhung không vi thê ma cac chang trai
duoc phep 'câu tha¨ dê danh mât di net thi vi riêng cua no. Hãy nhe nhang dát tay qua vai nang
va rôi dát dôi môi lên go ma xinh xán chua kip ung hông kia.
Hôn màt
Vong ban tay qua sau dâu nang, vuôt nhe lây mai toc va tu tu dát môt nu hôn mon tron lên dôi
mát dang nhám chát cua nang. Cam giac cua nang luc ây, liêu co khac gi trong mo?
Hôn vào dái tai
Day day vanh tai mêm mai cua nang giua hai lan môi nhu môt chu be con tinh nghich. dam bao cam giac nhôn nhôt së khiên
nang rât thich thu va cháng bao gio chôi tu dây ban ra xa. Nhung nho dung tao ra tiêng dông qua to, vi o cu ly gân co quan
thinh giac nhu vây, tiêng dông không kheo së lam mât hêt lãng man.
Nµ hôn Eskimo
Hãy dê hai guong mát chi cach nhau môt hoi tho, nhe nhang co chiêc mui cua ban vao dâu mui xinh xán cua nang - do la nu
hôn Eskimo.
Hôn cô
Dê dôi môi nong bong truot dai trên cân cô tráng ngân cua nang. Chua bao gio ban co thê cam
nhân duoc môt lan da mong manh gân gui dên thê, dây la chua kê mui thom quyên ru rât nu
tinh lam ban nhu muôn phat diên. Va nho dung quên kêt thuc báng môt nu hôn dich thuc trên
dôi môi moi goi cua nang.
Hôn ngón tay
Trong khoanh khác gân gui bên nhau, ban co thê tu cho phep mân mê nhung ngon tay bup máng mêm mai, dát lên môi mon
tron, cán nhe. Hanh dông yêu thuong nay co thê khiên nguoi ngoai cuôc, nêu co tinh co nhin thây, cung phai. phat them.
Hôn lên vai
Chi don gian la dên tu dáng sau, nhe nhang choan tay ôm lây nang va dát nu hôn lên bo vai trân thon
tha. Voi phai dep, cu chi yêu thuong dây lãng man nay không kem phân goi cam so voi nhung nu
hôn nong bong khac la mây.
Hôn chân
Co thê phai manh con to ra hoi rut re, de dát khi dát môi lên chân ban tinh, nhung phu nu lai coi dây
la hanh dông cuc ki lãng man va gây hung phân manh më. Du hoi 'nhôt¨ môt chut nhung cháng chi
em nao lai dai dôt rut chân lai nêu nguoi dan ông ho yêu ngo y dát môi lên. Di kem voi nu hôn nêu
co thêm vai dông tac massage long ban chân thi cang tuyêt.
Hôn càn
Chiêc hôn nay dam bao dem lai cho nang. cam giac manh. Vi không chi mon tron thôi dâu, ban con phai biêt cán nhe nhang
vao môi nang nua. Tât nhiên la phai cuc ki tinh tê va thân trong keo së lam giât bán minh vi. dau.
113
Nµ hôn ~dóng bàng¨
Hãy thu nu hôn tinh nghich nay môt lân xem thê nao: ngâm môt cuc da lanh trong miêng, rôi trong thoi gian môi gán môi
dung luõi dây qua dây lai cho nhau, cho dên luc cuc da tan chay thi thôi. Vi tê lanh noi dâu luõi trong khi trai tim lai nong
bong rao ruc chác hán la phai cam giac thu vi co môt không hai.
Nµ hôn kiêu Pháp
Dây qua la môt 'kÿ thuât kho¨ vi no doi hoi hai nguoi phai dông diêu, nhip nhang trong tung hoi tho va tung duong di cua
dâu luõi. Chinh vi thê no con co tên goi khac la 'Nu hôn cho linh hôn¨, vi duong nhu tât ca suc sông va linh hôn cua dôi lua
theo nu hôn dã hoa quyên chát vao nhau.
Va co môt diêu thu vi la, o Phap, nguoi ta lai goi dây la 'Nu hôn kiêu. Anh¨.
Nµ hôn trêu ghço
Bát dâu tu tran, sau do la vai giây ngot ngao dung lai trên môi, truot xuông canh tay va xuôi dên
tân long ban tay, ngon tay. Rôi sau do nguoc duong quay lai, hôn lên vai, cô, mon tron lên mát,
môi cho dên tân khi nang moi goi môt nu hôn nông nan thât su.
Nµ hôn dánh thúc
Truoc khi nang kip mo mát thuc dây, tua sat vao nguoi nang, dát nhung nu hôn êm ai lên mát,
ma va diêm cuôi cung la dôi môi. Do cung la luc nang mo mát nhin ban trong nu cuoi ngât ngây
hanh phuc. Së cháng co chiêc dông hô bao thuc nao êm ai va lãng man hon thê dâu.
Theo Tiên Phong
114
10 món quà nên cân nhàc khi t}ng nàng trong ngày Valentine
Táng nang môt mon qua y nghia trong ngay Valentine - tât nhiên la nên lam rôi. Tuy nhiên, không phai luc nao mon qua cua
ban cung mang dung "y dô" ma ban muôn gui gám dâu. Xin hiên ban môt vai su nhác nho, hy vong ban biêt cach lam dep
long nang.
1. Môt dóa hoa không phái... hoa hông.
2. Ðô Iót: làm sao khoe duoc vói chàng và ban bè vê vé mÿ miêu cúa
món quà mà chính chàng tãng?
3. Môt cuôn sách huóng dân nâu ån: dùng "de doa" nàng quá sóm
nhu vây.
4. Ðô Iàm bêp: nêu nhu ban không muôn môi khi cô ây cau có thì hiên
lên hình ánh cúa ban.
5. Môt chú heo dât müm mïm cµc xinh: ban có ý djnh khuyên nàng tiêt
kiêm hay ám chi cách chi tiêu cúa nguòi dep ?
6. Môt con vât cung mà nàng yêu thích: dùng dai gì san sé tình cám vói môt "ké" thú ba.
7. Son môi: phu nü rât khoái "món" này nhung nêu ban chon môt màu son không hop vói "tông" cúa nàng thì có
tiêc dên mây nàng cüng dành ngâm ngùi nhò nguòi thân xài giùm.
8. Môt hôp bánh kem thât Ión: tình yêu cúa ban dành cho nàng thât ngot ngào nhung coi chùng ban dang là ké
phá hoai chê dô ãn kiêng cúa nguòi dep...
9. Thú nhôi bông: món quà thât xinh xãn. Nhung nàng së quãng nó vào giüa dông thú
bông dông dúc trong phòng ngú, chông tay thó dài không biêt së sãp dãt chô cho thành
viên mói nhu thê nào cho hop lý.
10. Môt gói quà gúi cho nàng mà mang tên cô nàng X nào dó: diêu này cho thây nàng
nghï ban dã choi trò bãt cá hai tay và dã bãt... lôn.
Theo Thanh Niên
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
115
Lôi hay g}p cua các chàng mói yêu
Các chàng dêu nghï cú chiêu chuçng thqt nhiêu thì nguòi yêu së hài lòng nhung theo các
nhà tâm lý, phµ nü hay dµa dâm, ý lqi nhung lqi không ua các mày râu "giàu nü tính" nhu
mình.
Vì thê, nêu mói yêu, ban nhó tránh xa lôi này.
Ôm dôm mçi viçc
Khi nàng nhò giúp dõ môt viêc gì dó, rât nhiêu chàng trai không kip suy nghi mà gât dâu ngay,
nhung lúc bât tay vào làm thì viêc lai dô bê hoåc lúng túng nhu gà mâc tóc. Lúc này, ban không
nhùng không duoc nàng coi trong mà còn dê lai ân tuong xâu. Tôt nhât, truóc khi dông ý, ban nên
suy nghi và nêu không thê thì cú tù chôi môt cách khéo léo.
Mât tqp trung
Vì chiêu nàng mà ban nhân lòi hò hen trong khi dang rôi bòi vì môt công viêc khác. Kêt quá là ngôi
bên nàng nhung chôc lát ban lai gió diên thoai, xem dông hô, nhón nha nhón nhác, nàng có hói thì
tó ra thât thân. Nêu "tâm bât tai", ban không nên dên gåp cô ây.
Phái nù chúa ghét ban vùa quan tâm tói cô ây lai vùa quan tâm tói su vât khác vói môt thái dô
tuong tu. Cô ây sè hoài nghi su hâp dân cúa mình dôi hoåc cho râng ban dang thiêu tôn trong
nàng.
Chçc cuòi không dúng lúc
Môt câu choc cuòi dúng lúc dúng chô duoc ví nhu món canh nêm vùa gia vi khiên dôi bên hài lòng.
Nhung khi mói yêu, diêu này không dê, vì chí cân quá dà môt chút, ban có thê sè thât bai. Vì vây,
ban nên thân trong, quan sát phán úng cúa nàng, tránh dâc ý quên mình dê khói chuôc lây phiên
toái.
Bình luqn vê vóc dáng cúa nàng
Tuyêt dôi không bao giò duoc dem cân nång cúa nàng ra bàn luân, dù nàng béo hay gây. Các cô
gái miêng thì nói là không mây khi dê ý dên vóc dáng nhung lai ám ánh vê nó tù khi mói lón lên.
Ban có thê ca tung dôi chút vê uu thê cúa nàng, nhung chó moi móc các khuyêt diêm ra và bình
phâm vê nó.
Thãng thãn quá dç
Su thäng thân rât cân thiêt dê ban thê hiên mình, nhung vói phái nù ban hãy "tiêt chê" nêu có thê.
Khi yêu, các cô gái muôn nhìn tình yêu duói lång kính lãng man. Ho dêu thích duoc dôc bâu tâm su
vói chàng trai hóm hính, thú vi, thâm chí viêc dôi bên có thê tranh cãi, giâng co, còn hon viêc phái
ngôi canh môt anh thât dên thô và khô nhu ngói.
Tôt nhât, ban nên tao ra môt vó boc bí hiêm trong lòi nói cúa mình dê nàng phái suy nghi, háo húc
tìm hiêu. Nhu thê, ban sè tao nên duoc súc hâp dân và tình yêu mói có co hôi thång hoa.
(Theo Thê Giói Phµ Nü)
116
III. M}t sau tình yêu:
"Tôi nhó nguòi ây, tôi hôi hqn, tuyçt vçng, cô ta thqt tôi..." - Nói
vqy là bqn vân dang kçt trong mó bòng bong cúa cái nguòi ta vân
gçi là "thât tình". Song së không phái mò mâm lâu nüa dâu, bqn
sãp vuqt qua cá 6 cúa ái dê tiên tói mçt tình yêu mói rôi.
Giai doqn 1 - Lò mò nhqn thúc
Cuôi cùng ban cùng thây râng moi chuyên giùa hai nguòi dang bât dâu
lung lay, tình cám này sè chäng di dên dâu cá, và dã dên lúc không còn
nên giù im lång. Truc tråc nhó xíu ban dâu giùa hai nguòi giò dã bùng lên
nhu dám lúa. Ban cân tâp trung can dám dôi diên vói su thât râng tình
hình chäng hê tôt dep dâu.
Giai doqn 2 - Thµc sµ hiêu ra
Hai nguòi có cuôc cãi vã lón nhât tù truóc dên giò và ban thê không bao
giò nhìn måt nguòi ta nùa. Nhung chuyên gì dang xáy ra khi ban nhân ra râng mình chäng thê nào
goi diên lai cho nguòi ây nùa, không thê rú ho di uông môt tách cà phê? Sè thê nào nêu ban bât
dâu nhó ho? Thê nào nêu ho không hê nhó ban? Có thê ban sè nghi râng, chia tay hóa ra là hành
dông sai lâm.
Thuc ra khi quyêt dinh duòng ai nây di ban dã làm dúng, bói môi quan hê này không dên duoc kêt
thúc có hâu. Ðùng goi cho ho, hãy nhó, ban chia tay là có lý do cúa nó. Và ban nhó ho không có
nghia là khi quay lai, moi chuyên sè tôt dep. Luôn phái nhâc mình vì sao hai nguòi lai xa nhau và
dùng có goi diên.
Giai doqn 3 - Ðau khô
Bât dâu ý thúc duoc râng cuôc sông cúa mình sè phái khác di, ban chính thúc buóc vào giai doan
nghiên ngâm nhùng bán nhac tình yêu rôi vùi dâu bên gôi khóc, dân våt dau dón cho nhùng ngày
sâp tói.
Cuôc sông nhu dã châm dút, nhung thòi gian có thê làm lành moi vêt thuong, kê cá môt trái tim
tan võ. Ðây là giai doan bê tâc nhât, nhung hãy tin râng ban châc chân sè vuot qua. Ðùng cô giù
nôi dau, diêu dó dây cám xúc vào trang thái tôi tê hon dây.
Giai doqn 4 - Giqn dü
Giai doan cay dâng nhât, oán giân nhiêu nhât. Ban liêt kê tât cá nhùng diêm xâu cúa nguòi cù,
nhùng diêm mà môt thòi ban tùng cho là rât dê thuong. "Quý quái thât, vây mà mình nâng quý cô
ta nhu vàng!¨.
Ban không còn lãng phí cá ngày trong tiêc nuôi, ban ra ngoài, trung diên dê gây ân tuong. Giò
trông ban thât tuyêt, ban cám thây rât thoái mái và bât dâu nghi râng "Ô nêu cô ta không thích
mình thì chính là cô ta có vân dê chú¨.
Cùng vói thòi gian ban bót nhó nhung và bât dâu yêu bán thân mình nhiêu hon. Hãy luôn giù cho
mình bân rôn vói nhùng só thích mói, công viêc, chuyên hoc hành và ban bè. Chäng có lý gì thuong
tiêc cho bán thân trong khi ngoài kia là cá thê giói húa hen nhiêu guong måt mói rât thú vi dang
chò dón ban.
117
Giai doqn 5 - Thân tuqng dô võ
Qua môt thòi gian, ban nghiêm ra râng cô ta không phái nguòi duy nhât trên thê giói. Môt khi ban
dã có thê mó rông trái tim mình, nguòi khác sè muôn khám phá con nguòi ban.
Kê cá ban có chua sån sàng buóc vào môi quan hê mói vói ai dó di chång nùa, hãy cú ra ngoài và
tân huóng cuôc sông thú vi. Ban sè quên nguòi cù nhanh hon rât nhiêu nêu không còn giù vé måt
nhån nhúm dau khô nùa.
Giai doqn 6 - Tµ do muôn nãm
Nhiêu ngày nay rôi ban chäng còn nghi dên nguòi cù (môt su khói dâu mói!). Và, ho kia, dang buóc
di trên phô vói môt nguòi khác. Trái tim ban không hê thôn thúc, khuôn måt ban cùng chäng dôi ra
sâc dó, và khi dôi bên cât tiêng chào, phe kia còn có vé lúng túng hon ban nùa.
Cuôc dôi måt qua di, ban ráo buóc, ngâng cao dâu tu hào, ban chäng dành ra nôi 10 phút dê nghi
vê khoánh khâc cham trán vùa qua. Ban mím cuòi, vì biêt châc cuôi cùng mình dã duoc tu do và
sån sàng mó lòng cho môt tình yêu mói.
Theo Lovesickfools / Dân Trí
Làm bçn vói nguòi "xua"
Khi tinh yêu phai nhat vi nhiêu nguyên nhân, hai nguoi yêu nhau (it nhât la môt trong hai nguoi)
thuong co phan ung 'tranh mát dôi phuong¨ hoác rât e ngai vê nhau. Tuy nhiên, tu tinh yêu, hai nguoi
vân co thê cung nhau xây dung môt tinh ban tôt dep nêu thuc su vân tôn trong, quy mên nhau.
118
Sau dây la môt sô luu y khi nuôi duõng tinh ban moi voi nguoi yêu cu:
1. Thoi gian la phuong thuôc tôt nhât cho ca hai. Nên dê qua khu lai phia sau va nên suy nghi ráng ca
hai dang buoc sang môt chuong moi trong cuôc doi môi nguoi.
Nêu môt trong hai nguoi vân con yêu va muôn tiêp tuc chuyên tinh cam, hãy dê thoi gian giup nguoi do
nhân ra minh dang don phuong va thay dôi.
2. Khi dang nô luc chuyên huong tu tinh yêu sang tinh ban, nên tranh tro chuyên cung nhau vê 'nhung
ngay xua thân ai¨.
3. Co thê vân con luu lai nhung diêu thu hut vê nhau, it nhât la dôi voi môt trong hai nguoi. Hãy tôn
trong nhung nguyên tác cua tinh ban, nhât la tu 'thuo ban so¨ cua tinh ban moi nay.
Hãy gioi han khoang thoi gian danh cho nhau, nên dinh muc thoi luong cac cuôc tro chuyên diên thoai
va luu y nôi dung cac câu chuyên nên trao dôi cung nhau.
4. Dung kê vê nguoi yêu moi hiên tai it nhât la cho dên khi ca hai hoan toan la nhung nguoi ban tôt
cua nhau.
5. Tranh cach cu xu láp lai cua tinh yêu dã qua dôi voi tinh ban dang duoc xây dung hiên nay.
Theo ODS
Nghç thuçt chia tay
Nhung thang ngay tuoi dep nêu không con du suc gin giu tinh cam,
thanh than noi loi chia tay la giai phap thông minh. Tuyêt dôi tranh lam
khô nhau, thoi gian rôi së lam lanh vêt thuong va mang dên cho ban tinh
yêu moi.
Chân thçt
Dã thuc su tan võ. Hãy cô gáng hiêu diêu do, chân thât voi cam xuc cua
chinh minh dê dua ra duoc quyêt dinh dung. Cung nên co thai dô chân
thanh voi dôi phuong. Du sao trong tuong lai, hai nguoi vân co thê lam
ban.
119
Dôi m}t
Quyêt dinh rôi, ban dung nên tri hoãn. Hãy nghi ngay dên dia diêm va thoi gian cu thê dê kêt thuc moi
chuyên. Niu keo môt tinh cam dã chêt co duoc gi dâu.
Luu y tranh dên noi hai nguoi dã co nhung ki niêm ngot ngao. Di môt minh va tuyêt dôi không noi
chuyên nay qua diên thoai.
Vào dê bình tinh
Vua toi gáp nhau hay vua tranh cãi môt trân nay lua, tôt nhât không nên tuyên bô quyêt dinh cua minh.
Hãy doi ca hai thât binh tinh dã.
Dành thê chu dçng
Noi ráng ban cam thây môi quan hê giua hai nguoi dã dên luc cân châm dut. Dua ra quyêt dinh dut
khoat, tháng thán va chân thanh, tranh cuc suc hay lô mãng. Giai thich dê anh/cô ây hiêu tai sao không
nên tiêp tuc.
Yêu câu câu tra lòi
Bay to ráng ban mong muôn anh/cô ây dua ra quyêt dinh cuôi cung thay vi cu tri hoãn. 'Hãy cô gáng
sông thât vui ve khi hai nguoi không con o bên nhau¨ - do la loi cuôi nên noi voi nguoi ây.
Nho ráng chuyên tan võ dêu khiên ca hai, du nguoi chu dông noi hay nguoi láng nghe, dau khô. Dung
bao gio cho ráng nguoi ta muôn ra di boi không con quan tâm dên ban nua. Thuc tê thi do la giai phap
tôt nhât cho ca hai.
Theo Dân Tri
Dê vuçt qua dô võ tình yêu
Sau dô võ cua tinh yêu, ban cam thây hoai nghi voi tât ca. Truoc mát
ban, moi thu tro nên te nhat va dau don. Tuy không dôi mát voi nguoi cu
nhung hinh bong nguoi ây vân con luu giu trong tim ban. Nhung meo
nho sau dây së giup ban nhanh chong vuot qua qua khu dê don hanh
phuc moi o phia truoc.
1./ Không nên "tra dua". Ngay ca khi ban tinh cua ban dã lua dôi ban,
viêc bo thoi gian dê hy vong duoc tra thu chi ha guc y chi ca nhân cua
ban ma thôi.
Em yêu anh, nhung...
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
120
2./ Không nên luu giu nhung vât ki niêm, kê ca thu va thiêp diên tu trên mang. Vi du, xoa tât ca nhung
gi thuôc vê nguoi do trong danh muc nhung nguoi tri ky cua ban.
3./ Không nên tim co dê liên lac hay gáp lai nguoi tinh cu. Diêu nay bao gôm viêc không nên mang tra
nhung vât ca nhân vi do co thê la cai co dê ban gáp lai nguoi cu.
4./ Dung so cô don. Hãy bo thoi gian dê hiêu duoc nhung gi dã xay ra va tu do táng thêm nghi luc vê
tinh cam.
5./ Dung sông voi qua khu. Hãy hiêu ráng nhung gi dã xay ra không phai la môt su am anh hay day dut
trong qua khu.
6./ Dung cô gáng bát dâu tinh yêu moi trong khi ban vân chua quên duoc nguoi cu, cai cu chua qua thi
cai moi së không dên. Nêu ban vôi vang hay cô tim quên sau cuôc chia tay thi ban së phai dôi mát voi
môt mo cac vân dê tinh cam trong môi quan hê moi nay.
7./ Hãy mo long minh báng nhung môi quan hê ban be, dông nghiêp thay vi sông khep kin hay ngôi u ru
o nha ma gám nhâm ki niêm xua. Nêu ban cam thây minh thât su co cam tinh voi môt anh chang dê
thuong nao do, hãy châp nhân loi moi va manh dan di dao cung anh ta.
8./ Hãy tha thu cho chinh minh vê nhung sai lâm truoc dây. Ban không thê di nguoc dê thay dôi qua
khu, nhung ban co thê rut ra nhiêu diêu tu nhung lôi lâm do.
9./ Tha thu cho nguoi tinh cua minh. Tha thu la môt cach giai quyêt, không phai tinh cam. Tha thu
không co nghia la quên hêt moi lôi lâm va sông lai voi nguoi tinh cua minh. Dôi khi tha thu la su cát bo
nhung tôn thât không dang co.
Theo Tu vân Online
121
Khi nàng ròi bo bçn
Cam giac hut hâng va tôn thuong la diêu không thê tranh khi nang noi
loi chia tay nhung la môt dâng nam nhi, ban phai biêt cach lây lai phong
dô cua minh trong chuyên nay cang nhanh cang tôt.
Hãy thu ap dung môt vai diêu duoi dây:
Không dµa dâm bçn bè
Ban bi nang bo roi som muôn gi nhung nguoi ban thân cua ban së nhân
ra, sao co thê giâu duoc.
Vi vây, ban không nên cho ban be biêt hêt tât ca nôi tinh su viêc.
Hãy thu tuong tuong chuyên nay nhu môt vo kich trên sân khâu ma ban vao vai chinh, nhung nguoi
khac môi nguoi dam nhiêm môt vai trong do, không ai co thê dong thay vai diên cua ban.
Dôi m}t vói nhüng lòi bình phâm
Dung ngai diêu nay vi do la chuyên tât yêu cua vân dê. Biêt thê, môt mát ban vân nên tao cho minh môt
thai dô sông lac quan, lam nhu không co chuyên gi xay ra.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
122
Dân dân, moi loi dam tiêu cung láng xuông va ban vân la ban thôi.
Không thê làm bçn cü cua nàng
Nêu ban nghi ráng không yêu nhau nua thi hãy la ban tôt cua nhau thi thât qua sai lâm.
Ly lë cua tinh yêu không giông nhu nhung môi quan hê xã giao khac.
Môt khi "duong ai nây di" ma ban vân con ôm mông trong môt khoanh khác nao do nang së "noi tay"
voi minh va ban châp nhân lam nguoi ban trai tôt e ráng sau do ban së phai chiu dau khô gâp bôi.
Sao ban không tu dát câu hoi: Tai sao nang lam vây? Nêu co câu tra loi dung dán thi ban së tranh duoc
sai lâm.
Xua duôi nhüng ý nghi yêu duôi
Ban dong cua o trong nha môt minh, không án không ngu dâu phai la cach co thê khiên nang quay tro
lai bên minh.
Su yêu duôi lam tôn hai phong dô dan ông nhiêu lám, dâng nam nhi nhu vây dâu du dung khi dê tim
kiêm hanh phuc cho minh.
Hãy nhât quyêt ráng: không tôi gi ta phai roi nuoc mát vi môt nguoi dã phan bôi lai tinh cam cua minh.
Thòi gian sê thay dôi mçi chuyçn
Du ban cô lân tranh thi viêc bi nang cho "knock out" vân hiên diên trong tâm tuong, ban cay cu u, liêu
co thay dôi duoc gi?
Thay vao do ban hãy cu theo cach dát câu hoi ma tu tra loi, tât nhiên ban phai nhin vân dê môt cach co
loi cho minh thi së tôt hon.
Nhung câu hoi kiêu nhu: nêu nang không thât long yêu minh liêu niu keo gi duoc?... së giup ban tim ra
nhung câu tra loi tich cuc, cu thê cung voi thoi gian ban së quên duoc nhung gi cân phai quên.
Chó vçi hoa màt tin nguòi
Luc ban bôi rôi ma nhiêu nguoi biêt chuyên thi ai cung muôn gop môt loi khuyên nao do cho ban quên
di nôi buôn nhung hãy tinh tao va phân tich câu chuyên cua chinh minh.
Nhu trên dã noi, chuyên cua nguoi ta không phai la chuyên cua minh, tinh yêu không co môt nguyên ly
va quy luât thanh ván nao ca.
Dung ap dát nhung tinh canh na na dê rôi lai than thân trach phân va oan giân dôi phuong gâp bôi phân.
Khi trái tim yêu duçc hôi sinh
Cung la luc ban cân kin tiêng nhât. Dã qua rôi viêc bi tôn thuong vê mát tinh cam ban së biêt cach chê
ngu viêc giãi bay cam xuc cua minh.
Hãy tu minh mo rông pham vi dê tim kiêm nguoi yêu moi.
123
Cô ây không nhât thiêt phai la cô ban cung hoc lop buôi tôi, không nhât thiêt phai la em cua câu ban hoc
cu hay môt nguoi quen cua nguoi ban thân...
Hãy giai phong tâm tu, giai phong không gian bo hep dê tinh yêu së dên thât tu nhiên, bât ngo.
Khi do, ban së phat hiên thêm duoc môt quy luât thu vi cua tinh yêu dây.
Theo Thê Gioi Phu Nu
Vì tình yêu
Dã nám nám trôi qua, kê tu ngay tôi quyêt tâm chia tay anh. Không phai anh co lôi voi tôi ma vi tôi nhut
nhat không tin vao tinh yêu cua minh.
124
Tôi sinh ra o môt miên quê miên Tây tu khi con be dên khi lên thanh phô hoc DH, tôi luôn giu theo nêp
sinh hoat ây. Con anh, sinh ra trong môt gia dinh Miên Bác, anh noi giong Bác, án thuc án kiêu Bác, tât
nhiên anh suy nghi va sinh hoat cung rât Bác.
Ngay tu khi gáp nhau, anh va tôi dêu nhân ra su khac biêt do, nhung anh vân yêu tôi va dân dân tôi cung
cam thây minh cung danh cho anh môt tinh cam ma tôi luôn nghi ráng së chi danh cho môt anh chang
miên Nam giông minh.
Anh kha banh trai, gioi giang, vui tinh, sông chân thât, luôn quan tâm dên tôi va chác chán së sông cung
bô me. Con tôi, cung kha xinh dep, nhung tôi không phai la cô gai diu dang, không biêt nâu án, không
biêt chám lo cho nguoi khac.
Va tôi rât so phai lam dâu trong môt gia dinh miên Bác. Vi không biêt tu khi nao hinh anh ba me chông
miên Bác khát khe, kho tinh luôn in dâm trong tâm tri tôi.
Cung chinh vi nhung ly do nay ma tôi dung truoc quyêt dinh co nên tiêp tuc dên voi anh hay chia tay
anh.
Tôi chia tay anh kha bât ngo, lam anh ngõ ngang nhung anh không to ra dau khô, anh im láng châp nhân
dê tôi ra di.
Con tôi sau do cu nghi ráng minh së quên duoc anh, nhung cang luc tôi nhân ra minh yêu anh nhiêu
hon, tôi mâu thuân voi chinh minh khi tu hoi tai sao luc chia tay anh không lam gi giu tôi lai, gia nhu
luc ây anh dung dê tôi di, gia nhu minh dung lam viêc do...
Môt thang sau, tôi bât ngo nhân duoc tin nhán cua anh, anh bao ráng "anh biêt em yêu anh, va em cung
biêt anh yêu em, thê tai sao chung minh không hi sinh cho tinh yêu ây". Ngay sau do tôi dã dên gáp va
ôm chát lây anh...
Tôi dung cam trut bo duoc tinh ich ky, nhut nhat cua minh. Tôi di hoc môt lop nu công gia chanh, bo
dân nhung nêp sinh hoat không thich hop, anh giup tôi rât nhiêu.
Anh chi tôi cach xu su theo phong tuc miên Bác, anh chi tôi cach lam sao lây "diêm" voi me anh, voi
moi nguoi trong nha anh trong do truoc tiên la cach nâu nhung mon án ma gia dinh anh yêu thich. Anh
cung yêu tôi nhiêu hon, quan tâm dên tôi nhiêu hon.
Con vê me anh, môt ba me luôn yêu thuong con hêt long. Ngay tu dâu ba không muôn con trai minh së
lây môt cô gai miên Nam. Nhung vi thuong con, ba không ngán can ma tôn trong quyêt dinh cua con
trai.
Ngay tôi vê nha anh, ba dã tê nhi chia se, quan tâm dên tôi va dân dân tôi thuong va kinh trong ba nhu
me ruôt cua minh. Gio dây tôi hanh phuc bên anh voi môt nhoc con bu binh. Cam on anh vi tât ca nhung
gi anh dã lam cho tôi.
Nêu nhu ngay ây anh không dang rông vong tay thi hôm không biêt tôi co hanh phuc nhu vây không.
Tôi luôn mong con trai minh lon lên së giông nhu cha no, giông vê tinh cach, giông vê ngoai hinh va khi
dã yêu la phai biêt hi sinh.
Theo Tuôi Tre Online
125
Nám hoc lop 10.
Ngôi trong lop hoc Anh ván, tôi chám chu nhin cô be canh bên. Em la nguoi ma tôi luôn goi la BAN
TOT NHAT. Tôi chám chu nhin mai toc dai va muot cua em va uoc gi em la cua tôi. Nhung em không
xem tôi nhu thê va tôi biêt diêu do. Sau buôi hoc, em dên gân va hoi muon tôi bai hoc em nghi hôm
truoc. Em noi : 'Cam on anh !¨ Tôi muôn noi voi em, tôi muôn cho em biêt ráng tôi không muôn chi la
ban. Tôi yêu em nhung tôi qua nhut nhat, tôi cung không hiêu tai sao.
Nám hoc lop 11.
Chuông diên thoai reo. Dâu dây bên kia la em. Em khoc va thut thit vê cuôc tinh vua tan võ. Em muôn
tôi dên voi em, vi em không muôn o môt minh, va tôi dã dên. Khi ngôi canh em trên soIa, tôi chám chu
nhin dôi mát uot nuoc cua em va uoc gi em la cua tôi. Sau hai tiêng dông hô, cung bô phim cua Drew
Barrymore va ba tui khoai tây ran, em quyêt dinh di ngu. Em nhin tôi, noi : 'Cam on anh !¨ Tôi muôn
noi voi em, tôi muôn cho em biêt ráng tôi không muôn chi la ban. Tôi yêu em nhung tôi qua nhut nhat,
tôi cung không hiêu tai sao.
Nám cuôi câp.
Vao môt ngay truoc dêm khiêu vu da hôi mãn khoa, em buoc dên tu dung dô cua tôi. 'Ban nhay cua em
bi ôm¨, em noi, 'Anh ây së không khoe som duoc va em không co ai dê nhay cung. Nám lop 7, chung
minh dã hua voi nhau la nêu ca hai dua dêu không co ban nhay, chung minh së di cung nhau nhu
NHÙNG NGUÒI BAN TOT NHAT.¨ Va chung tôi dã lam nhu thê. Vao dêm da hôi, sau khi tiêc tan,
tôi dung o bâc tam câp truoc cua phong em. Tôi chám chu nhin em khi em mim cuoi va nhin bong tôi
trong dôi mát lâp lanh cua em. Tôi muôn em la cua tôi nhung em không nghi vê tôi nhu thê va tôi biêt
diêu do. Rôi sau, em noi : 'Em dã co gio phut vui ve nhât, cam on anh !¨ Tôi muôn noi voi em, tôi muôn
cho em biêt ráng tôi không muôn chi la ban. Tôi yêu em nhung tôi qua nhut nhat, tôi cung không hiêu tai
sao.
Ngay tôt nghiêp.
Tung ngay trôi qua, rôi tung tuân, tung thang. Chop mát dã la ngay tôt nghiêp. Tôi ngám nhin hinh dang
tuyêt voi cua em nôi lên nhu môt thiên thân trên sân khâu khi nhân báng tôt nghiêp. Tôi muôn em la cua
tôi nhung em không xem tôi nhu thê va tôi biêt diêu do. Truoc khi moi nguoi tro vê nha, em tiên vê phia
tôi trong ao khoac va mu, khoc khi tôi ôm em. Rôi sau, nhâc dâu lên khoi vai tôi, em noi : 'Anh la BAN
TOT NHAT cua em, cam on anh !¨ Tôi muôn noi voi em, tôi muôn cho em biêt ráng tôi không muôn
chi la ban. Tôi yêu em nhung tôi qua nhut nhat, tôi cung không hiêu tai sao.
Vai nám sau.
Gio dây, tôi dang ngôi trong báng ghê dai trong nha tho. Cô be ây dang lam lê kêt hôn. Tôi nhin em khi
em noi : 'Tôi hua¨ va bát dâu môt cuôc sông moi, voi môt nguoi dan ông khac. Tôi muôn em la cua tôi
nhung em không xem tôi nhu thê va tôi biêt diêu do. Nhung truoc khi lên xe di, em dên gân tôi va noi :
'Anh dã dên, cam on anh !¨ Tôi muôn noi voi em, tôi muôn cho em biêt ráng tôi không muôn chi la ban.
Tôi yêu em nhung tôi qua nhut nhat, tôi cung không hiêu tai sao
Lê tang.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
126
Dã nhiêu nám trôi qua, tôi nhin xuông chiêc quan tai chua bên trong cô be dã tung la BAN TOT NHAT
cua minh. Trong buôi lê, nguoi ta dã tim thây quyên nhât ky cua em trong suôt nhung nám trung hoc. Va
dây la nhung gi em viêt : ' Tôi chám chu nhin anh va uoc gi anh la cua tôi nhung anh không xem tôi
nhu thê va tôi biêt diêu do. Tôi uoc anh noi voi tôi ráng anh yêu tôi. Tôi uoc minh cung co thê lam duoc
diêu do. Tôi chi nghi môt minh va khoc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh.¨
----------------------------------------------------------------------
Phai rôi, mình dã chia tay!
Em mim cuòi, mçt nµ cuòi nhç bâng du dê không ai nhçn ra dâu vêt cua nó, nhung anh
thây, và anh hiêu ý nghia cua nµ cuòi ây.
Bao nhiêu lâu rôi nhi, hai thang, a không, chinh xac la 2 thang va 17 ngay. Nhanh em nhi, duong
nhu thoi gian cho môt tinh yêu la qua lâu va cho môt loi chia tay thât nhanh . Nhanh choang
vang dên nôi môt buôi nhin sang bên canh, nhin vao mát em, anh hiêu, minh dã ko con la cua
nhau.
Ai do tung noi, tinh yêu chi cân môt ly do la yêu. Nhung chia tay thi bao nhiêu ly do cho du.
Ngay minh yêu nhau cung thê. Anh luôn lung tung môi khi em hoi: "Vi sao anh lai yêu em ?".
Lung tung thât su. Không phai vi không yêu, ma vi anh không biêt yêu em vi cai gi, chi don gian
la tu buôi chiêu hôm dâu tiên gáp nhau, anh biêt minh phai yêu em. Nhu dinh mênh vây. No roi
xuông dôt ngôt dên nôi anh không nhân ra.
U nhi, chiêu hôm ây.
Anh va em hoc cung môt truong dai hoc. Ngay nao anh cung gáp em, vi chung ta lai hoc cung
dãy. Em la nhoc nám 1, anh la lão lang nám 4. Gia qua em nhi, thê nhung em lai xung tên voi
anh, anh cung không noi gi va xung lai voi em. Anh vân không thê quên net ngac nhiên dên buôn
cuoi khi em phat hiên ra anh... gia hon em. Trông em luc ây nhu cô nhoc phat hiên ra môt chô
trôn bi mât vây. Dê dên luc di ngu, giây phut em phat hiên ra su thât... kinh khung ây vân con
theo anh trong giâc mo.
Minh bát dâu yêu nhau nhu thê em nhi, binh thuong nhu bao cáp dôi khac, nhu bao tinh yêu
khac. Nho buôi hen dâu tiên, anh hôi hôp dên nôi phai lôi tháng ban thân theo, no cu cán nhán
suôt thôi. Em cung dân theo nho ban. Buôi tôi ây em noi liên thoáng, em sôi nôi ma không hê
ngai ngung nhu nhung cô gai anh gáp truoc dây, then thung môt cach gia tao. Em không thê, em
tu nhiên nhu thê chung ta dã quen nhau lâu rôi vây. Anh yêu cai khoanh khác ây biêt nhuong
nao. Anh dã tu côc dâu minh ráng sao dên gio minh moi gáp cô be dang yêu nay duoc nhi. Ma
co lë cung tai ông troi, em nhi?
127
Em mang dên môt cai gi do rât khac voi anh truoc dây. Truoc dây cua anh chi la cai vong lân
quân hoc, rôi chan thi di ca phê voi lu ban, lâu lâu anh em tu hop lai lai rai. Hêt! Nhiêu khi anh
thây chan nan, muôn lam môt cai gi do khac binh thuong. Nhung lam gi bây gio?
Tu luc co em, anh suy nghi nhiêu hon, lam sao dê em vui, lam sao dê em yêu anh nhiêu hon nua
va lam gi cho ca tinh yêu cua ca hai dua.
Em hai huoc, vê khoan nay la giông anh nhât. Con lai, em khac anh hoan toan. Thât thê!
Em tre con lam anh nhiêu khi phat buc, em nhay cam nên toan lo vân vo. Em yêu duôi nhu môt
cô be con vây. Bên em, anh muôn minh thât manh më, thât nhiêu tinh yêu thuong dê khoa lâp di
nhung lo láng, nhung nghi ngai trong em. Nhung... bao nhiêu cho du ?
Nho co lân em muôn minh phai lam cai gi do thât lãng man. Thê la hai dua gui xe, di dao bô.
Dang di, bông em reo lên:
"Tôi nay co tráng kia anh!"
Bât giac anh nhin lên, u nhi, co tráng, sang thât. Rôi nhin sang em, vân con vui suong vi cai su
phat hiên ra tráng cua minh, nhu thê trên doi nay chi minh em thây tráng thôi. Em la thê, ngô
nghinh, co thê vui vi môt diêu gi do rât binh thuong. Nhiêu khi dên ky la. Cu thê em cuôn anh
theo, môt cach tu nhiên, anh nhân ra ráng minh cang yêu em hon. Nhung ngu ngôc thay, anh
không nhân ra ráng em cung thê.
Rôi cai ôm dâu tiên. Em noi em rât thich duoc ôm tu phia sau, vi no lam em cam thây âm ap va
duoc che cho thât an toan. Khi anh ôm em, em giât minh. Va rôi em ngoan ngoãn, binh yên trong
vong tay anh. Khi ây anh cam thây minh thât hanh phuc. Va khi ây anh moi biêt yêu va duoc yêu
thât ky diêu...
Em luôn hoi:
"Vi sao anh luôn âm ma em lai lanh thê?"
Co lë vi minh yêu nhau khi mua dông. Tay em luc nao cung lanh. Anh dêu phai âp trong tay
minh no moi âm lai duoc. Môi lân nhu thê em thich lám. Em luôn nung niu than lanh dê duoc âp
trong tay anh. Tinh yêu thât âm ap!
Em không biêt uông ca phê, thê la môi lân minh di uông nuoc, anh lai tâp cho em uông. Anh dut
tung muông, em nhán mát nhu con nit uông thuôc vây, nhin rât dang yêu. Anh không biêt ráng
em chiu tâp uông no vi anh, vi anh rât thich uông ca phê, vi em muôn duoc cung anh thuong
thuc vi nông va âm suc cua no khi mua dông vê. Cho dên luc nay anh vân không nhân ra la em
cung rât yêu anh.
Anh không nhân ra...
Nên anh dã dê em ra di...
Hôm ây, em bao anh không danh mât em, anh chi dê em ra di thôi.
Dêm do, anh dã suy nghi. Va lân dâu tiên anh nhân ra ráng em yêu anh, yêu rât nhiêu. Anh dã tu
máng minh nhu môt tháng ngôc!
Vi anh dã không tin tuong vao tinh yêu cua em. Anh bát em phai cho doi dê xac dinh lai tinh
cam cua minh. Nhung dã yêu thi xac dinh gi nua.
/
ÿ

5
·
·

7
·
-
/
=
+
.
·
·
128
Em mêt moi!
Cung dung thôi, vi anh không co long tin vao tinh yêu nay, anh dã tro nên yêu duôi tu luc nao
cung không rõ nua...
Ngay minh chia tay
Troi vân con dông...
Dông cho troi va dông cho long nguoi...
Tinh co thay, hôm nay, anh lai gáp em o môt quan ca phê moi mo. Anh moi nho ra ráng ngay
truoc em co so thich kham pha nhung quan nuoc moi va thich di môt minh. Anh không hiêu vi
môt minh thi buôn lám, em chi cuoi vi chinh em cung không hiêu duoc cai so thich ky quác ây
cua minh.
Em vân thê, vân mai toc den dai dê tu nhiên, vân cai ao cô lo mau cam choi chang ma em bao
mua dông u am nên phai mác nhung mau tuoi nhu thê, nhung anh hiêu con môt ly do nua la vi
em so nôi buôn, so su cô dôc...
Nhung hôm nay, cô nhoc vân manh khanh, bên chiêc ban nho be, trên mát vân con vuong vai
giot mua. Bât giac anh muôn dên lau cho em, nhung sung lai, u nhi, dâu co duoc, minh dã dê em
di rôi ma. Em dã không la cua minh nua rôi.
Em dang lo dãng nhin di dâu do, không phat hiên ra anh. Phai suy nghi môt hôi lâu, anh quyêt
dinh së dên chao em, cai cam giac la nhung nguoi xa la lam anh thây kho chiu. Vua dom buoc,
anh dã thây em dung lên, mim cuoi rât tuoi, nu cuoi danh cho môt ai do sáp buoc vao.
Môt chang trai. Sao lai nhu thê?
Phai rôi, minh chia tay rôi ma!
Em tim hiêu va yêu môt nguoi moi cung la chuyên binh thuong thôi. Binh thuong thôi!
Hai nguoi tro chuyên rât vui ve, nguoi ây dua tay lau nhung giot nuoc trên mát em, em dua dôi
tay nho be chinh cô ao cho nguoi ây, nhung cu chi triu mên danh cho môt nguoi khac. Không
phai anh!
Phai rôi. Minh chia tay nhau rôi ma!
Rôi hai nguoi dung dây, hinh nhu phai di dâu do. Bât giac, anh muôn chay dên va niu tay em lai,
bât giac anh thây minh bât luc, ngu ngôc nhu cai tháng ma mây thang truoc dã dê em ra di...
Va bât giac, em quay vê phia anh, chinh xac la nhin vao mát anh, em thoang cuoi, nu cuoi nhe
du dê không ai nhân ra dâu vêt cua no, nhung anh hiêu va nhân ra nu cuoi do.
Em di rôi, ngôi môt minh trong quan, lai bât giac, anh tu hoi:
"Không biêt em dã uông ca phê duoc chua?"
Va bât giac anh lây diên thoai, vao danh ba, tim dên tên em. Nhung dâu mât rôi nhi?
Phai rôi, minh dã chia tay!