P. 1
chương trinh khai giang (2009-2010)

chương trinh khai giang (2009-2010)

|Views: 9,532|Likes:
Được xuất bản bởiVo Van Nhan

More info:

Published by: Vo Van Nhan on Sep 24, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2012

pdf

text

original

I.

LỄ ĐÓN HỌC SINH LỚP 6
1. Toàn trường đứng dậy
2. Giới thiệu hs lớp 6
- GVCN khối 6 hướng dẫn các em bắt đầu tiến về l đ!i" về đ#ng v$ t%& đ' đư(c )ui
đ$nh c*+ ,-C
- .&nh thư+/// Các em h0 th1n mến2
C3 m4i m5+ 6hư(ng n7" ve k8u" các em h0 l9i v:t v; bước v!< m5+ thi" đ= %>i 0+u
đ? l! n4i bu>n b1ng khu1ng đ@ng l9i khi 6h;i chi+ t+A t9m biBt mái t%ưCng/ Dối với
khối lớ6 EF" khi m5+ thi đi )u+" cGng đ>ng nghH+ l! mIt 0J tK biBt - tK gi' mái
t%ưCng A8u d:u với b+< kL niBm th1n thưMng c*+ mIt thCi mJc t&m/ Nái t%ưCng
-OP- -1n Q1m l9i th8m mIt lần nR+ tin đư+ mIt khối lớ6 h@c 0inh %Ci S+/ Nhưng
0J 0ống b+< giC cGng l! mIt m9ch ch;A khTng ngKng/ -in đư+ mIt khối lớ6 %+
t%ưCng l! đ= đ?n ch!< mIt khối lớ6 mới v!< t%ưCng/ V1ng" tTi muốn n?i đến các
em h0 khối 6 đ+ng tK tK tiến về l đ!i tK 6h&+ cUng t%ưCng/ Vẫn đầu đ<!n l! thầA
giá< NguAn Wuốc -u:n" gv cn 6+X CT giá< -%ưMng -h$ Q& gvcn 6b/
.= tK hTm n+A" các em h0 khối 6 bY bZng th1n thưMng c*+ ch#ng t+ 0[ l! ch*
nh1n mới c*+ mái t%ưCng -1n Q1m +nh h5ng/
Dề ngh$ đIi t%ống d+nh dJ c*+ nh! t%ưCng h'A đánh t%ống th\t t< đ= nhiBt
liBt đ?n ch!< nhRng ngưCi b9n mới c*+ ch#ng t+/
3. Toàn trường ngồi xung
- ,ắt đầu tK hTm n+A" các em h0 khối 6 0[ tiế6 S#c l!m )uen với nhiều cái mới]
-hầA cT mới" b9n b^ mới" nIi dung chưMng t%_nh mới" 6hưMng 6há6 h@c t\6 mới///
-%<ng khTng kh& t%+ng t%@ng v! đầA 6h:n ch:n n!A" tTi Sin t%1n t%@ng giới thiBu
thầA giá< " th+A m`t ch< t<!n th= hIi đ>ng nh! t%ưCng" l8n
l đ!i đ@c lCi ch!< mKng d!nh ch< các em/
!. "#$ sinh t%ng ho&'
.&nh thư+///
N`c d5 mới bước v!< t%ưCng can %:t nhiều bb ngb" nhưng tJ t%<ng 01u thcm lang
m_nh" các em h0 khối 6 muốn b!A tZ nhRng t_nh c;m ch1n th!nh tốt đd6 nh:t đến
t<!n th= C,GVNV nh! t%ưCng/ -%<ng khTng kh& t%+ng t%@ng v! đầA S#c đIng n!A"
các em đ' khTng th= n?i n8n lCi/ Các em đ' nhC nhRng bTng h<+ tưMi thắm đ= n?i
hI lang m_nh/ -Ti Sin t%1n t%@ng giới thiBu em th+A m`t
ch< t<!n th= h0 khối 6 l8n t`ng h<+
ein t%1n t%@ng k&nh mCi thầA giá< th+A m`t ch< hIi
đ>ng nh! t%ưCng đ?n nh\n b? h<+ tưMi thắm - bi=u t%ưng ch< t:m lang thMm th;<
tK các em h0 khối 6/
II. PHẦN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG
ein t%1n t%@ng giới thiBu em //////////////////////////////////////////////////
l8n điều h!nh chưMng t%_nh vfn nghB ch!< mKng kh+i gi;ng/
- Ch#ng t+ vK+ thư7ng th3c mIt 0ố tiết mgc vfn nghB đ`c 0ắc d< đIi vfn nghB
Sung k&ch c*+ nh! t%ưCng thJc hiBn/ Phần vfn nghB ch!< mKng kh+i gi;ng đến đ1A
l! kết th#c/
III. LỄ KHAI GIẢNG CHÍNH THỨC
1. (ghi l)'
- Ch!< cC
- Wuốc c+
2.Tuy*n + l, do'
.&nh thư+///
D' th!nh mIt thTng lB" c3 m4i đI tháng h về" khi nhRng cánh 6hư(ng h>ng
cuối m5+ ch+< nghi8ng t%<ng l!n gi? thu mát mi t%ước đ:t t%Ci gi+< m5+ như
vẫA ch!< t9m biBt mIt nfm h@c" cGng l! l#c m5+ kh+i gi;ng nfm h@c mới cGng
the< về/ C5ng the< đ? l! biết b+< n4i niềm" t1m t%9ng S+< SuAến ch(t 5+ về
t%<ng t1m t%& các em h@c 0inh v! các thầA cT giá< t%8n khắ6 m@i miền c*+ tU
)uốc/ -:t c; đều hối h; bắt t+A v!< 0j+ 0<9n ch< mIt nfm h@c mới/ D`c biBt
t%<ng nhRng ng!A n!A" ch#ng t+ đ+ng 0ống t%<ng bầu khTng kh& 0Ti nUi c*+ t<!n
D;ng" t<!n )u1n" t<!n d1n thi đu+ l\6 th!nh t&ch ch!< mKng đ:t nước t%an 6k
m5+ Su1n v! )uốc khánh Flh/
Oa+ chung t%<ng bầu khTng kh& vui tưMi" t%+ng t%@ng c*+ ng!A hIi lớn c*+ d1n
tIc" đư(c 0J chL đ9< c*+ m,NV tLnh" c*+ n7 GV-D-" 0J đ>ng t1m nh:t t%& c+<
c*+ Chi bI" c*+ ,GO" hTm n+A" t%ưCng -OP- -1n Q1m l<ng t%@ng tU ch3c l
kh+i gi;ng nfm h@c mới oFpph-FpEpq/ D? ch&nh l! l& d< ch< 0J c? m`t c*+ t:t c;
ch#ng t+ t%<ng buUi hTm n+A/
3.Giới thiệu đ-i +i.u'
-h+A m`t ch< ,-C" tTi Sin nhiBt liBt ch!< mKng )u& v$ đ9i bi=u" các v$ khách
mCi" các đlc l! C,GVNV nh! t%ưCng cGng như t<!n th= các em h@c 0inh A8u
)u& đ' về th+m dJ l kh+i gi;ng hTm n+A/
- Về th+m dJ Q kh+i gi;ng nfm h@c mới" tTi Sin t%1n t%@ng giới thiBu]
r sng ob!q/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
r sng ob! q /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Dến th+m dJ Q kh+i gi;ng nfm h@c" thầA v! t%a -%ưCng -OP- -1n Q1m %:t
vinh dJ đ?n ]
r sng//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
r sng //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
r sng /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Về dJ Q kh+i gi;ng nfm h@c mới" tTi Sin t%1n t%@ng giới thiBu]
r sng//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
r sng//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
r sng//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- VJ l kh+i gi;ng nfm h@c mới" tTi Sin t%1n t%@ng giới thiBu c? m`t đTng đ*
t<!n th= C,GVNV nh! t%ưCng v! t<!n th= các em h@c 0inh
!. /i)n 01n 2h&i gi3ng 4 đ5nh trng 2h&i trường
- -iế6 the< chưMng t%_nh" tTi Sin t%1n t%@ng giới thiBu thầA giá< QưMng D3c
Q<ng" ,& thư chi bI" Ph? hiBu t%ư7ng nh! t%ưCng l8n đ@c din vfn kh+i gi;ng v!
đánh t%ống kh+i t%ưCng nfm h@c mới
6.7#$ thư $8& $h8 t9$h nướ$
.&nh thư+///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Với 0J kiBn clm tháng t th!nh cTng" nước ViBt N+m d1n ch* cIng ha+ %+ đCi/
NIt nền giá< dgc mới đư(c kh+i 0inh/ Ng+A tK nhRng ng!A đầu 0+u clm" m`c
d5 hết 03c b\n %In với nhiều cTng viBc 6h;i l< t<+n" đ:t nước đ+ng đối m`t với
muTn v!n kh? khfn thj thách" nhưng ch* t$ch O> Ch& Ninh - v$ l'nh đ9< c+<
nh:t c*+ nh! nước t+ đ' khTng )u8n viết thư 1n cần thfm hZi" đIng vi8n giá<
giới v! h@c 0inh nh1n ng!A kh+i t%ưCng/ -K đ? đến n+A" viBc l!m tốt đd6 đầA u
nghH+ n!A khTng ngKng đư(c 6hát huA/ O!ng nfm" các v$ l'nh đ9< c+< nh:t c*+
nh! nước t+ d5 nhiều b\n %In nhưng vẫn luTn d!nh mIt 0J )u+n t1m đ`c biBt
đến 0J nghiB6 t%>ng ngưCi/ C3 đến ng!A kh+i t%ưCng" thầA v! t%a khắ6 nMi t%8n
m@i miền c*+ tU )uốc đều nh\n đư(c thư thfm hZi c*+ bác ch* t$ch nước/
n+u đ1A tTi Sin t%1n t%@ng giới thiBu
Tng///////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////l8n đ@c thư c*+ bác ch* t$ch nước NguAn
Ninh -%iết gji giá< giới v! h0/
6. 7-i +i.u ph5t +i.u : 2i;n'
.&nh thư+///-%ưCng -OP- -1n Q1m đ?ng t%8n đ$+ b!n c*+//////// N4i bước 6hát
t%i=n thfng t%ầm c*+ -%ưCng đều nh\n đư(c 0J )u+n t1m 01u 0ắc c*+ /////////
nh!/Về dJ l kh+i gi;ng nfm h@c mới hTm n+A" tTi Sin t%1n t%@ng giới thiBu
Tng/////// l8n 6hát bi=u u kiến
<. =h5t +i.u $3> tư?ng $8& h#$ sinh
.&nh thư+///
Ng!A hTm n+A thJc 0J l! mIt ng!A t%@ng đ9i đối với c; thầA v! t%a -%ưCng
-OP- -1n Q1m/ -%<ng giC 6h#t thi8ng li8ng v! đầA S#c đIng n!A" hcn t%<ng
lang các em c? nhiều điều muốn tZ b!A/ -iế6 nối chưMng t%_nh tTi Sin t%1n t%@ng
giới thiBu em//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////th+A
m`t ch< h@c 0inh t<!n t%ưCng l8n 6hát bi=u u kiến/
@. A, $&> 2;t thi đu& thB$ hiện nhiệ> 0C n1> h#$'
-iế6 the< chưMng t%_nh l! 6hần k& c+m kết thi đu+ thJc hiBn nhiBm vg nfm h@c/
ein t%1n t%@ng k&nh mCi]
- đlc QưMng D3c Q<ng" ,& thư chi bI" Ph? hiBu t%ư7ng nh! t%ưCng l8n đ@c nIi
dung b;n k& c+m kết thi đu+ thJc hiBn nhiBm vg nfm h@c oFpph-FpEpq
v ein mCi các đlc l! đ9i diBn c*+ các tU chuA8n mTn" các tU ch3c đ<!n th= t%<ng
nh! t%ưCng" đ9i diBn c*+ OIi ch+ md h@c 0inh l8n k& v!< b;n c+m kết thJc hiBn
nhiBm vg nfm h@c
o-U -<án -Nh9c- O@+] đlc Q8 Vfn O!<
-U Vfn- GVCV] Dlc NguAn -h$ Ninh -h+nh
-U O?+-0inh-kL--h= dgc] Dlc Ph+n Wu+ng -J
-U Q&- -in] Dlc -%ưMng Ninh VG
-U nj - D$+ - -iếng wnh] Dlc NguAn Vfn Vinh
-U Vfn Phang] Dlc -%ần -h$ O>
-U ch3c D<!n th+nh ni8n cIng 0;n OCN] Dlc Q8 Ng@c -!i
-U ch3c Qi8n đIi thiếu ni8n tiền 6h<ng OCN] Dlc NguAn -h@ Vgc
OIi ch+ md h@c 0inh] sng Ph+n -h+nh QưMng
ein t%1n t%@ng k&nh mCi
D. E; >-$' Tuy*n + 2;t thF$
- Ch!< cC okhTng hát )uốc c+q
- .&nh thư+ ////
Sau 2 giờ làm việc với tinh thần sôi nổi, khẩn trương, khoa học, phần ! khai
gi"ng n#m học mới $2%%& ' 2%(%) *+n *,- *. k+t th/c0 1ha- m2t cho 314 5in
ch,n thành c"m ơn c6c *7i 8i9u, c6c v: kh6ch ;u< *. s=p 5+p thời gian, >ành s?
;uan t,m, *@ng viAn *Bi với nhà trường0 Cin k<nh ch/c ;u< v: *7i 8i9u sDc khEF0
G<nh ch/c ;u< thầ- gi6o, cô gi6o và toàn th9 c6c Fm học sinh cH m@t n#m học
mới *ổi mới, s6ng t7o, thành công và h7nh ph/c0 I@t lần nJa 5in ch,n thành
c"m ơn0
v .&nh thư+////
1i+p thFo chương trKnh cLa ngà- khai gi"ng hôm na- là phần h@i0 Cin mời ;u<
v: *7i 8i9u, c6c thầ- cô gi6o và toàn th9 c6c Fm học sinh h.- n6n l7i chBc l6t *9
chDng ki+n trMn thi *Nu 8Hng chu-On giao hJu giJa 4ông *oàn nhà trường và *ơn
v: 8@ *@i 000000000000000000000*Hng trAn *:a 8àn *ưPc tổ chDc nga- sau *,- t7i s,n 8Hng
chu-On nhà trường0

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->