Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 1/51

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gióp b¹n

gi¶n

&

rñi ro thÊp

Giµu cã
B¹n muèn lµm giµu mµ kh«ng ph¶i bá c«ng viÖc ®ang lµm? B¹n muèn tù quyÕt ®Þnh lµ s¸ng sÏ dËy lóc mÊy giê vµ trong ngµy sÏ lµm g×? B¹n muèn tr−íc 40 tuæi kh«ng ph¶i lo ®Õn tµi chÝnh?

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 2/51

Lêi nãi ®Çu
T¹i sao cã nhiÒu ng−êi ph¶i lµm viÖc vÊt v¶ ®Õn tËn gÇn cuèi ®êi míi biÕt ®Õn h−ëng thô cuéc sèng vµ vÒ h−u víi mét sè l−¬ng Ýt ái trong khi cã nh÷ng ng−êi nghØ lµm viÖc tõ khi cßn trÎ mµ vÉn sèng mét cuéc sèng tho¶i m¸i? §©u lµ sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng ng−êi nµy? Xin tiÕt lé víi b¹n mét bÝ mËt: Kh«ng ph¶i chØ cã nh÷ng ng−êi tµi giái xuÊt chóng míi lµm ®−îc nh÷ng ®iÒu nh− t«i võa nãi. §iÒu thó vÞ lµ tÊt c¶ chóng ta, t«i vµ b¹n - nh÷ng ng−êi rÊt b×nh th−êng th«i, còng cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng viÖc nh− vËy nÕu chóng ta biÕt c¸ch lµm. Vµ ®ã chÝnh lµ lý do t«i viÕt cuèn s¸ch nµy. §©y lµ cuèn s¸ch dµnh cho nh÷ng ng−êi cã ham muèn lµm giµu mét c¸ch chÝnh ®¸ng vµ an toµn. Mäi gãp ý xin göi vÒ khanhtoan@mail2titanic.com hoÆc ®iÖn tho¹i trùc tiÕp cho t¸c gi¶ theo sè m¸y 095 333 3618. T«i sÏ rÊt vui khi nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn quý gi¸ cña c¸c b¹n. Chó ý: §Ó ®¬n gi¶n ho¸ néi dung cña cuèn s¸ch, t«i kh«ng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò l¹m ph¸t vµ vÊn ®Ò c¸c lo¹i thuÕ. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò nµy b¹n cã thÓ tham kh¶o thªm ý kiÕn cña nh÷ng nhµ chuyªn m«n.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 3/51

Môc lôc
H∙y lµ ng−êi thùc hiÖn chø kh«ng ph¶i lµ kÎ −íc m¬ .............. 4 Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra vèn?................................................. 12 B¹n cã thÓ xin th«i viÖc tr−íc khi nghØ h−u kh«ng?............... 16 Cho thuª nhµ ..................................................................... 17 TiÕt kiÖm ........................................................................... 18 Lµm thªm giê ..................................................................... 23 Lµm thªm viÖc kh¸c ngoµi giê ............................................. 25 Thµnh lËp doanh nghiÖp riªng ............................................. 28 KiÕm tiÒn b»ng c¸ch chia sÎ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ................... 30 Nh÷ng vÝ dô vÒ kinh doanh theo m¹ng ................................. 39 H∙y lùa chän ph−¬ng ph¸p phï hîp vµ thùc hµnh ngay ®i! ... 49 Mét sè tµi liÖu tham kh¶o ................................................... 50

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 4/51

H∙y lµ ng−êi thùc hiÖn chø kh«ng ph¶i lµ kÎ −íc m¬
Cuèn s¸ch nµy tËp hîp nhiÒu ph−¬ng ph¸p lµm giµu ®¬n gi¶n vµ an toµn. B¹n chØ cÇn kiªn tr× thùc hiÖn lµ ®−îc. Quan träng lµ b¹n kh«ng bao giê ®−îc bá cuéc. Cã rÊt nhiÒu ng−êi kh«ng thÓ nµo giµu cã ®−îc cho dï ®äc hµng tr¨m, hµng ngµn cuèn s¸ch hoÆc cã v« sè nh÷ng ý t−ëng hay. V× sao vËy? §ã lµ v× hä kh«ng thùc hµnh c¸c bÝ quyÕt lµm giµu hoÆc thùc hµnh kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn. Nh÷ng ng−êi giµu cã lµ nh÷ng ng−êi kiªn tr× theo ®uæi môc ®Ých ®Õn cïng. Hä chÊp nhËn thÊt b¹i tr−íc m¾t ®Ó rót ra bµi häc cho lÇn sau vµ tiÕp tôc theo ®uæi con ®−êng mµ m×nh ®∙ chän cho ®Õn khi hä ®¹t ®−îc thµnh c«ng. §ã chÝnh lµ bÝ quyÕt quan träng nhÊt ®−a hä ®Õn sù giµu cã. B¹n cã thÓ th¾c m¾c: Cuéc sèng cã rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ c¸m dç, kiªn tr× lµ ®iÒu rÊt khã thùc hiÖn. VËy th× lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng bao giê ph¶i bá cuéc? §ã chÝnh lµ ®iÒu ®Çu tiªn t«i muèn nãi víi b¹n trong cuèn s¸ch nµy. Khi b¹n ®ang lµm giµu, sÏ cã nhiÒu nçi sî h∙i lu«n ¸m ¶nh b¹n, B¹n kh«ng biÕt m×nh sÏ thµnh c«ng hay kh«ng. NhiÒu ng−êi b¹n cña b¹n cã thÓ sÏ chÕ nh¹o b¹n vÒ nh÷ng suy nghÜ cña b¹n mµ hä cho lµ “viÓn v«ng”. Lóc ®ã, b¹n sÏ c¶m thÊy hoang mang, do dù, kh«ng biÕt ®iÒu m×nh ®ang lµm cã ®óng kh«ng... VËy lµm thÕ nµo ®Ó lóc nµo còng gi÷ ®−îc quyÕt t©m nh− lóc ban ®Çu? C©u tr¶ lêi lµ:

Ham muèn - B¹n cã muèn giµu cã kh«ng?
Ng−êi kh«ng cã ham muèn th× kh«ng thÓ lµm giµu ®−îc. Ngay c¶ viÖc tróng xæ sè - mét viÖc phô thuéc nhiÒu vµo may rñi - th× còng vÉn cÇn ph¶i cã ham muèn. NÕu cã ham muèn ®−îc tróng xæ sè th× ph¶i mua vÐ sè vµ lµm nh− vËy míi cã thÓ tróng xæ sè ®−îc.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 5/51

B¹n muèn trë thµnh ng−êi giµu cã th× b¹n ph¶i cã ham muèn m¹nh mÏ. §õng nhÇm lÉn gi÷a ham muèn vµ nhu cÇu. Ai còng muèn giµu cã - ®ã lµ nhu cÇu chø kh«ng ph¶i lµ ham muèn. Mét anh chµng c«ng chøc quÌn, l−¬ng rÊt thÊp, kh«ng ®ñ tiªu, thµ ngåi nhµ xem tivi cßn h¬n lµ ph¶i lµm thªm giê ®Ó kiÕm ®−îc nhiÒu tiÒn h¬n. TiÒn th× ai còng cÇn. Kh«ng ai lµ kh«ng muèn giµu cã nh−ng cã d¸m bá ra thêi gian vµ c«ng søc - thËm chÝ lµ c¶ tiÒn b¹c - ®Ó lµm giµu hay kh«ng th× kh«ng ph¶i ai còng muèn.

Môc ®Ých - B¹n sÏ lµm g× nÕu b¹n ®∙ giµu cã?
Kh«ng ai cã thÓ bá c«ng søc theo ®uæi m∙i mét ®iÒu mµ b¶n th©n m×nh cßn ch−a h×nh dung râ rµng. §iÒu nµy gi¶i thÝch v× sao d©n téc ta tr−íc ®©y tuy nghÌo khæ, thiÕu thèn nhiÒu mÆt mµ vÉn kiªn c−êng chiÕn ®Êu trong nhiÒu n¨m vµ chiÕn th¾ng ®−îc hai ®Õ quèc hïng m¹nh lµ Ph¸p vµ Mü. CÇn ph¶i nghÜ tíi môc ®Ých cuèi cïng cña b¹n tr−íc khi lµm giµu. NÕu b¹n kh«ng cô thÓ ho¸ nh÷ng ®iÒu b¹n mong muèn (kh«ng râ lµ m×nh muèn g×) th× b¹n kh«ng thÓ theo ®uæi môc ®Ých ®−îc. Cã thÓ b¹n muèn ®−îc ®i du lÞch kh¾p n¬i, còng cã thÓ b¹n muèn x©y dùng mét tr−êng häc tõ thiÖn dµnh cho nh÷ng trÎ em xa mÑ, còng cã thÓ b¹n muèn ®−îc chia sÎ tµi chÝnh cho nh÷ng tæ chøc tõ thiÖn... H∙y tù hái b¶n th©n lµ khi b¹n ®∙ giµu cã b¹n sÏ lµm g× (hay nãi c¸ch kh¸c lµ b¹n lµm giµu ®Ó lµm g×) vµ h∙y tr¶ lêi cµng chi tiÕt cµng tèt ë phÇn d−íi ®©y: Khi ®∙ giµu cã, t«i sÏ: ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... T«i ®Ò nghÞ b¹n h∙y lµm bµi tËp nµy ngay b©y giê. §õng chuÈn bÞ nh÷ng tõ ng÷ ®Ñp hay hoÆc nh÷ng môc ®Ých cao c¶. §¬n gi¶n lµ h∙y nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu b¹n muèn võa loÐ lªn trong ãc b¹n. Khi b¹n ®∙ biÕt ®−îc m×nh muèn giµu cã ®Ó lµm g× råi th× ®ã sÏ lµ kim chØ nam cho b¹n trong suèt qu∙ng thêi gian tiÕp theo trªn con ®−êng tiÕn tíi sù giµu cã.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 6/51

Khi môc ®Ých cña b¹n rÊt lín so víi khã kh¨n tr−íc m¾t th× khã kh¨n tr−íc m¾t sÏ trë nªn qu¸ nhá bÐ. B¹n thö t−ëng t−îng lµ ®ang ®øng trªn nãc mét toµn nhµ cao tÇng. NÕu kh«ng cã mét môc ®Ých ®ñ lín, b¹n cã s½n sµng nh¶y sang nãc mét toµ nhµ cao tÇng bªn c¹nh, c¸ch xa 1,5m kh«ng? Ch¾c b×nh th−êng th× ch¼ng ai muèn nh¶y qua c¶ v× qu¸ m¹o hiÓm. Nh−ng nÕu nh− toµ nhµ b¹n ®ang ®øng ®ang bèc ch¸y vµ cã thÓ sÏ ®æ xuèng trong phót chèc th× ch¾c ch¾n lµ b¹n sÏ ph¶i nh¶y qua b»ng mäi gi¸. Nh− vËy, khi cã mét môc ®Ých lín lµ nh¶y qua toµ nhµ bªnh c¹nh ®Ó sèng sãt th× khã kh¨n ®∙ trë nªn bÐ nhá. Cã mét ®iÒu n÷a rÊt ®¸ng nãi tíi trong vÝ dô nµy. Khi toµ nhµ bèc ch¸y th× lóc ®ã b¹n còng kh«ng cã sù lùa chän nµo kh¸c. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao nh÷ng ng−êi sèng trong nh÷ng hoµn c¶nh khã kh¨n l¹i cã ®éng lùc lµm giµu m¹nh h¬n nh÷ng ng−êi sèng trong m«i tr−êng thuËn lîi, ®Çy ®ñ vÒ vËt chÊt. ChÝnh v× vËy mµ nhiÒu khi tù ®Èy m×nh vµo hoµn c¶nh buéc ph¶i quyÕt ®Þnh sÏ kÝch thÝch ®−îc nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña chóng ta.

NiÒm tin - B¹n cã tin lµ m×nh sÏ giµu cã kh«ng?
Khi b¹n cã niÒm tin b¹n sÏ v−ît qua ®−îc khã kh¨n. NÕu v× mét lý do g× ®ã mµ b¹n tin r»ng b¹n nhÊt ®Þnh b¹n sÏ thµnh c«ng th× kh«ng ai cã thÓ c¶n ®−îc b¹n n÷a. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã niÒm tin vµo mét ®iÒu mµ m×nh cßn ch−a ®¹t ®−îc?

TrÝ t−ëng t−îng
§èi víi nh÷ng viÖc chóng ta ch−a râ th× trÝ t−ëng t−îng sÏ gióp chóng ta h×nh dung vµ ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng viÖc ®ã. Chóng ta th−êng t−ëng t−îng ra nh÷ng khã kh¨n - mµ nhiÒu khi lµ v« lý - ®èi víi nh÷ng ®iÒu chóng ta ch−a biÕt. §iÒu ®ã lµm chóng ta sî h∙i. Mét häc sinh b−íc vµo mét kú thi quan träng mµ kh«ng biÕt tr−íc ®iÒu g× vÒ ®Ò thi sÏ rÊt hoang mang vµ nghÜ ra rÊt nhiÒu ®iÒu ®¸ng lo ng¹i nh− kh«ng biÕt ®Ò bµi ra cã qu¸ khã kh«ng? LiÖu cã qu¸ søc so víi häc lùc cña m×nh kh«ng?... th× nhÊt ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng xÊu tíi kh¶ n¨ng lµm

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 7/51

bµi thi. §ã lµ do häc sinh ®ã t−ëng t−îng ra nh÷ng khã kh¨n mµ cã thÓ sÏ kh«ng x¶y ra. Trong mét sè tr−êng hîp, trÝ t−ëng t−îng chóng gióp chóng ta l−êng tr−íc ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ x¶y ra ®Ó chóng ta ®èi phã víi chóng. Nh−ng nÕu v× qu¸ lo l¾ng mµ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc th× ®iÒu ®ã l¹i ph¶n t¸c dông. TrÝ t−ëng t−îng lµ con dao hai l−ìi. NÕu b¹n nghÜ ®Õn nh÷ng t×nh huèng xÊu th× nçi sî h∙i sÏ ¸m ¶nh b¹n. NÕu b¹n nghÜ ®Õn nh÷ng t×nh huèng tèt vµ suy nghÜ l¹c quan th× ®iÒu ®ã sÏ tiÕp cho b¹n søc m¹nh. NÕu biÕt lîi dông trÝ t−îng th× b¹n sÏ cã mét søc m¹nh tinh thÇn rÊt lín. Mçi khi gÆp ph¶i khã kh¨n, h∙y t−ëng t−îng ra nh÷ng t×nh huèng thµnh c«ng ®Ó kÝch thÝch trÝ n∙o. TrÝ n∙o cña b¹n sÏ lµm viÖc ë trong t×nh tr¹ng hiÖu qu¶ nhÊt. §»ng nµo th× dï b¹n vui hay b¹n buån, hoµn c¶nh còng lµ nh− vËy. VËy b¹n h∙y gi÷ mét t©m tr¹ng tho¶i ®Ó lµm viÖc th× sÏ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ tèt h¬n. Khi b¹n nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp th× trÝ n∙o cña b¹n sÏ lu«n t×m kiÕm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp vµ b¹n sÏ lu«n nhËn ra chóng khi chóng xuÊt hiÖn. §ã lµ mét h×nh thøc tù kû ¸m thÞ. NÕu b¹n kh«ng ®Ó ý th× khi b¹n ®i trªn ®−êng, b¹n sÏ thÊy cã rÊt nhiÒu xe m¸y nh−ng kh«ng thÊy lo¹i nµo næi tréi. Nh−ng nÕu b¹n chó ý ®Õn mét lo¹i xe nµo ®ã, th× dï lo¹i xe ®ã sè l−îng cã Ýt ch¨ng n÷a, th× b¹n sÏ lu«n thÊy chóng xuÊt hiÖn. H∙y t−ëng t−îng khi b¹n ®∙ giµu cã. Lóc ®ã cuéc sèng cña b¹n sÏ tho¶i m¸i biÕt bao, b¹n sÏ lµm nh÷ng viÖc m×nh thÝch nh− thÕ nµo... ®iÒu ®ã sÏ gióp b¹n phÊn chÊn vµ cã thªm ®éng lùc ®Ó v−ît qua khã kh¨n. H∙y nhí r»ng b¹n ®ang lµm giµu víi mét th¸i ®é nghiªm tóc chø kh«ng ph¶i ®ang lµm mét viÖc g× ®ã cho vui. §iÒu ®ã rÊt ®¸ng ®Ó b¹n cè g¾ng vµ hy sinh nh÷ng ®iÒu nhá nhoi kh¸c trong giai ®o¹n tr−íc m¾t. H∙y chôp nh÷ng tÊm ¶nh mµ b¹n thÝch. VÝ dô b¹n muèn së h÷u mét chiÕc BMW. H∙y t×m c¸ch chôp mét tÊm ¶nh b¹n ®ang ngåi trong xe hoÆc ®øng c¹nh chiÕc xe ®ã. Sau ®ã b¹n h∙y treo tÊm ¶nh nµy t¹i nh÷ng n¬i b¹n th−êng tr«ng thÊy nh− ë g−¬ng

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 8/51

nhµ t¾m, gÇn gi−êng ngñ... vµ ng¾m nh÷ng tÊm ¶nh ®ã 2 lÇn/ngµy - mét lÇn tr−íc khi ®i ngñ vµ mét lÇn sau khi ngñ dËy. H×nh ¶nh nµy sÏ lu«n ®äng s©u trong trÝ n∙o b¹n vµ ¶nh h−ëng vµo tiÒm thøc cña b¹n. Råi b¹n sÏ cã lßng tin v÷ng vµng vµo viÖc b¹n sÏ giµu cã tõ lóc nµo mµ b¹n kh«ng hay. TiÒm thøc cña b¹n sÏ lu«n lu«n m¸ch b¶o b¹n lµ b¹n sÏ ®¹t ®−îc ®iÒu b¹n mong muèn. B¹n sÏ lu«n h−íng tíi nh÷ng viÖc gióp b¹n cã thÓ cã chiÕc xe mµ b¹n m¬ −íc. Vµ khi b¹n gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vµ c¸m dç th× b¹n kh«ng cÇn ph¶i ®Êu tranh víi b¶n th©n n÷a, tiÒm thøc sÏ nh¾c nhë b¹n thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu gióp b¹n tiÕn tíi sù giµu cã vµ g¹t bá nh÷ng viÖc kh«ng ®−a b¹n tiÕn gÇn tíi môc ®Ých nµy.

Häc vÊn, kiÕn thøc
Khi b¹n ®∙ biÕt râ lµm c¸ch nµo ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých råi th× b¹n sÏ c¶m thÊy c«ng viÖc trë nªn râ rµng vµ niÒm tin sÏ ®−îc cñng cè. NiÒm tin xuÊt ph¸t tõ sù hiÓu biÕt. Chóng ta rÊt Ýt khi tin vµo nh÷ng g× chóng ta kh«ng thÓ lý gi¶i râ rµng. Trong cuéc sèng ch¾c ch¾n b¹n ®∙ rÊt tin t−ëng vµo mét ai ®ã. Nh−ng nÕu ng−êi ®ã nãi víi b¹n r»ng trong b¶n cöu ch−¬ng ghi lµ 3x3=8 th× b¹n cã ®ång ý kh«ng? Ch¾c ch¾n lµ kh«ng v× b¹n biÕt râ 3x3=9 vµ ®ã lµ ®iÒu qu¸ hiÓn nhiªn, kh«ng thÓ kh¸c ®−îc. §iÒu g× gióp b¹n qu¶ quyÕt nh− vËy? §ã chÝnh lµ do nh÷ng kiÕn thøc mµ b¹n cã ®∙ in s©u trong tiÒm thøc cña b¹n. Khi b¹n ®∙ cã cë së ®Ó kh¼ng ®Þnh ®−îc sù ch¾c ch¾n cña nh÷ng ®iÒu m×nh lµm th× b¹n sÏ kh«ng lïi b−íc. §Çu t− vµo kiÕn thøc th× kh«ng bao giê lµ thõa. KiÕn thøc sÏ theo b¹n suèt cuéc ®êi vµ gióp Ých cho b¹n rÊt nhiÒu.

X©y dùng ®éi ngò xung quanh ñng hé
Ch¾c ch¾n lµ ai còng cã lóc ng∙ lßng. Mét c¸ nh©n th× th−êng yÕu ®uèi vµ dÔ gôc ng∙. Cæ nh©n cã c©u: “GÇn mùc th× ®en, gÇn ®Ìn th× r¹ng”. B¹n h∙y th−êng xuyªn giao l−u víi nh÷ng ng−êi muèn giµu cã gièng nh− b¹n. §ã lµ nh÷ng ng−êi ñng hé b¹n vµ cã chung môc ®Ých víi b¹n. Khi b¹n hái ý kiÕn ng−êi kh¸c, kh«ng nªn hái hai lo¹i ng−êi sau:

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 9/51

Ng−êi thiÕu chuyªn m«n: Nh÷ng ng−êi thiÕu chuyªn m«n sÏ cã nh÷ng kÕt luËn sai lÖch. B¹n cã bao giê hái mét ng−êi ch¬i thÓ thao xem nªn x©y nhµ theo kiÓu nµo kh«ng? Ch¾c lµ kh«ng, trõ khi ng−êi ch¬i thÓ thao ®ã chÝnh lµ mét nhµ kiÕn tróc s−. Ng−êi ®∙ thÊt b¹i: Nh÷ng ng−êi ®∙ thÊt b¹i lµ nh÷ng ng−êi kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó thµnh c«ng. Hä sÏ kh«ng cã g× ®Ó chia sÎ víi b¹n ngoµi kinh nghiÖm thÊt b¹i vµ c¶m gi¸c bi quan cña hä. H∙y ch¬i víi nh÷ng ng−êi thµnh c«ng. B¹n sÏ häc ®−îc ë hä nh÷ng phÈm chÊt, nh÷ng thãi quen gióp hä thµnh c«ng. Nh÷ng ng−êi thµnh c«ng sÏ muèn b¹n thµnh c«ng cßn nh÷ng ng−êi thÊt b¹i còng sÏ muèn b¹n thÊt b¹i gièng nh− hä.

QuyÕt t©m hµnh ®éng - B¹n cã nghiªm tóc kh«ng?
NÕu b¹n cã thãi quen chÇn chõ, do dù vµ hay tr× ho∙n th× b¹n ph¶i söa tËt xÊu nµy ngay ®i. Cã nhiÒu ng−êi cã rÊt nhiÒu ý t−ëng hay nh−ng kh«ng bao giê thµnh c«ng v× hä kh«ng chÞu hµnh ®éng. SÏ ch¼ng cã ®iÒu g× x¶y ra c¶ nÕu nh− b¹n kh«ng hµnh ®éng. H∙y tËp thãi quen quyÕt ®Þnh døt kho¸t vµ hµnh ®éng ngay sau khi ®∙ c©n nh¾c ë møc ®é võa ®ñ. H∙y dµnh mét quü thêi gian nhÊt ®Þnh cho mçi quyÕt ®Þnh vµ mét sè tiªu chÝ nhÊt ®Þnh cho mçi lùa chän. §õng cho phÐp m×nh lµm viÖc theo c¶m høng qu¸ nhiÒu. §õng ®−a ra qu¸ nhiÒu gi¶i ph¸p hoÆc tr«ng chê vµo nhiÒu ph−¬ng ¸n kh¸c nhau khi gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò. NÕu b¹n cßn nhiÒu ph−¬ng ¸n ®Ó lùa chän th× b¹n sÏ rÊt khã quyÕt ®Þnh. H∙y xem xÐt nhiÒu ph−¬ng ¸n vµ chän ra mét ph−¬ng ¸n b¹n c¶m thÊy phï hîp nhÊt trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i vµ lµm theo ngay. §èi víi nh÷ng viÖc mµ c¸c lùa chän kh¸c nhau kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc mét c¸ch râ rµng th× kÐo dµi thêi gian còng kh«ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò g×, b¹n nªn quyÕt ®Þnh chän ngay mét ph−¬ng ¸n. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò ®∙ cã kÕt luËn râ rµng b¹n còng cÇn ph¶i quyÕt ®Þnh ngay. §õng lÊy bÊt cø lý do g× ®Ó tr× ho∙n. B¹n chØ cã 24 giê/ngµy. TiÒn b¹c cã thÓ kiÕm thªm ®−îc nh−ng thêi gian ®∙ tr«i qua sÏ kh«ng bao giê trë l¹i. VËy h∙y biÕt quÝ thêi gian.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 10/51

§õng bao giê qu¸ cÇu toµn. Trªn ®êi nµy ch¼ng cã g× lµ hoµn h¶o c¶. Th−êng th× khi ®−îc c¸i nµy th× ph¶i mÊt c¸i kh¸c. V× vËy b¹n nªn ®¸nh gi¸ sù viÖc ë møc ®é t−¬ng ®èi. Nh− vËy míi dÔ ra quyÕt ®Þnh.

LËp kÕ ho¹ch cô thÓ - B¹n cã lµm viÖc khoa häc kh«ng?
Sù chuÈn bÞ chu ®¸o lµ ®iÒu hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng cña b¹n. §õng lµm viÖc hêi hît vµ chung chung. CÇn lËp mét kÕ ho¹ch râ rµng, cô thÓ ®Õn tõng chi tiÕt vµ c¸c t×nh huèng. Trong mét b¶n kÕ ho¹ch cÇn ghi râ:

Néi dung vµ môc ®Ých tõng ®Çu viÖc
§èi víi mçi ®Çu viÖc b¹n cÇn ghi b¾t ®Çu tõ nh÷ng viÖc lín. Sau ®ã chia thµnh nh÷ng viÖc nhá h¬n. Mçi viÖc b¹n nªn ghi râ môc ®Ých ®Ó thÊy tÇm quan träng cña tõng viÖc vµ lo¹i nh÷ng viÖc kh«ng phôc vô môc ®Ých chung ra ngoµi ph¹m vi quan t©m.

Ng−êi thùc hiÖn
Mçi viÖc cÇn cã ng−êi thùc hiÖn. V× ®©y lµ tËp hîp nhiÒu lo¹i c«ng viÖc nªn ngoµi nh÷ng viÖc b¶n th©n b¹n tù thùc hiÖn, sÏ cã nhiÒu viÖc b¹n ph¶i phô thuéc vµo nh÷ng ng−êi kh¸c. Ghi râ nh÷ng ng−êi b¹n cÇn céng t¸c sÏ gióp b¹n l−u ý tíi nh÷ng mèi quan hÖ vµ ph©n tÝch nh÷ng c¬ héi vµ rñi ro cã thÓ x¶y ra.

Thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc
Mçi c«ng viÖc ®Òu ph¶i cã thêi gian ®Ó thùc hiÖn. Mét viÖc mµ ch−a x¸c ®Þnh thêi gian sÏ khã cã thÓ ®−îc thùc hiÖn. L−u ý nh÷ng ngµy nghØ, ngµy lÔ ®Ó kh«ng lËp lÞch vµo nh÷ng ngµy ®ã. L−u ý nh÷ng sù kiÖn x¶y ra ®Þnh kú ®Ó cã thÓ kÕt hîp hµnh ®éng nÕu cÇn thiÕt.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 11/51

KÕt qu¶ ph¶i thu ®−îc
TÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc x¸c ®Þnh ®Òu ph¶i cã tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ xem nh− thÕ nµo th× ®−îc coi nh− ®∙ hoµn thµnh. NÕu b¹n kh«ng ghi râ kÕt qu¶ nµy th× sÏ khã x¸c ®Þnh ®−îc hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc.

Sù tr¶ gi¸
Lµm g× còng cã sù tr¶ gi¸. B¹n muèn mua mét mãn ®å th× b¹n ph¶i tr¶ tiÒn. B¹n tÆng ng−êi kh¸c mét mãn quµ ®Ó mong giµnh ®−îc t×nh c¶m cña hä th× b¹n ph¶i tr¶ tiÒn mua quµ. Vµ b¹n muèn lµm giµu th× b¹n ph¶i chÊp nhËn nh÷ng khã kh¨n tr−íc m¾t trong mét thêi gian. VÝ dô nh−: Gi¶m kh¶ n¨ng tiªu sµi Gi¶m thêi gian gi¶i trÝ vµ tiªu khiÓn Tu©n thñ kÕ ho¹ch ®∙ ®Ò ra ... H∙y nhí lµ b¹n chÞu khã mét thêi gian ®Ó sau nµy ®−îc ®Òn bï l¹i xøng ®¸ng. B¹n kh«ng thÓ cã ®−îc ®iÒu m×nh muèn mµ kh«ng chÞu ®Çu t− g× c¶. T−¬ng lai cña b¹n n»m trong tay b¹n. B¹n h∙y chän ®i: Sèng theo c¶m høng vµ gÆp khã kh¨n sau nµy hay chÞu khã tr−íc m¾t ®Ó sau nµy sèng tho¶i m¸i? Gieo ý nghÜ b¹n sÏ gÆt hµnh ®éng, Gieo hµnh ®éng b¹n sÏ gÆt thãi quen, Gieo thãi quen b¹n sÏ gÆt tÝnh c¸ch, Gieo tÝnh c¸ch b¹n sÏ gÆt b¶n chÊt, Gieo b¶n chÊt b¹n sÏ gÆt sè phËn.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 12/51

Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra vèn?
ThiÕu vèn kh«ng ph¶i lµ lý do ®Ó b¹n kÕt luËn r»ng m×nh kh«ng thÓ lµm giµu ®−îc. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò nµy. NÕu b¹n gÆp vÊn ®Ò vÒ vèn th× ®©y lµ nh÷ng c¸ch mµ b¹n cã thÓ ¸p dông ®Ó t¹o ra vèn.

B¸n bít nh÷ng mãn ®å kh«ng cÇn thiÕt
Cã nhiÒu mãn ®å kh«ng dïng ®Õn cã thÓ ®em b¸n ®Ó t¹o vèn. Nh÷ng kû vËt cã gi¸ trÞ kinh tÕ b¹n ®−îc tÆng còng cã thÓ ®em b¸n. B¹n chØ nªn gi÷ l¹i nh÷ng kû vËt cã ý nghÜa. ý nghÜa cña nh÷ng tÆng vËt cã gi¸ trÞ (trong lÔ c−íi ch¼ng h¹n) th−êng mang tÝnh chÊt phßng th©n tøc lµ ®Ó phßng khi bÝ qu¸ cã thÓ ®em b¸n lÊy tiÒn. H∙y lu«n nh¾c nhë b¶n th©n lµ b¹n lµm giµu ®Ó lµm g×. C¸i g× còng cã gi¸ cña nã.

LÊy ng¾n nu«i dµi
B¹n cã thÓ tiÕt kiÖm hoÆc lµm thªm (t«i sÏ giíi thiÖu ë nh÷ng phÇn sau) ®Ó t¹o vèn. §ã lµ nh÷ng c¸ch rÊt ®¬n gi¶n mµ ai còng cã thÓ lµm ®−îc.

Lµm nh÷ng viÖc kh«ng cÇn ®Çu t− tiÒn mÆt ®Ó t¹o vèn
Cã rÊt nhiÒu lo¹i vèn kh«ng ph¶i lµ tiÒn b¹c mµ b¹n cã thÓ dïng nã ®Ó ®æi lÊy tiÒn nh−: Thêi gian Kinh nghiÖm sèng Chç lµm viÖc (mét chiÕc bµn, mét gãc phßng, mét tÇng hÇm...) Nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cã kh¶ n¨ng gióp ®ì ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh B¹n còng cã thÓ lµm nh÷ng viÖc kh«ng cÇn ®Çu t− vèn nh−: Lµm dÞch vô: Lµm dÞch vô chØ mÊt thêi gian. NÕu b¹n cã nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt mµ c«ng viÖc ®ßi hái th× b¹n cã thÓ dµnh thêi gian ®Ó lµm mét dÞch vô nµo ®ã B¸n hµng ¨n hoa hång: NÕu b¹n lµm nh÷ng viÖc nh− b¸n hµng, t− vÊn, m«i giíi, b¹n còng cã thÓ kiÕm tiÒn, thËm chÝ lµ rÊt nhiÒu tiÒn, mµ kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t− vèn

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 13/51

B¸n hoÆc nh−îng b¶n quyÒn: NÕu b¹n cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, b¹n cã thÓ b¸n s¸ng kiÕn cña m×nh hoÆc lµm thµnh nh÷ng s¶n phÈm trÝ tuÖ. Nh÷ng s¶n phÈm trÝ tuÖ th−êng ®−îc ®¸nh gi¸ cao vµ cã gi¸ trÞ lín. §Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng s¸ng kiÕn hoÆc t¸c phÈm cã gi¸ trÞ l©u dµi vµ cã thÓ ®−îc nh©n réng sÏ ®em l¹i thu nhËp rÊt lín. VÝ dô nh− b¹n viÕt mét cuèn s¸ch hay, b¹n cã thÓ b¸n b¶n quyÒn cho nhµ xuÊt b¶n ®Ó h−ëng hoa hång. Mçi khi s¸ch ®−îc t¸i b¶n th× b¹n l¹i nhËn ®−îc hoa hång mÆc dï lóc ®ã b¹n kh«ng ph¶i lµm g× thªm n÷a

Vay m−în c¸ nh©n
Vay m−în c¸ nh©n lµ h×nh thøc vay m−în ®−îc dùa trªn c¬ së uy tÝn c¸ nh©n cña b¹n, kh«ng kÓ tíi lîi nhuËn. Th«ng th−êng ng−êi ta hay cho nh÷ng ng−êi cã uy tÝn vay m−în. Muèn t¹o ®−îc uy tÝn c¸ nh©n, b¹n cÇn l−u ý nh÷ng ®iÓm sau: Nãi râ sè tiÒn cÇn vay Tr¶ nî ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n T¹o quan hÖ tèt víi ®èi t−îng cho vay Cã nh÷ng ng−êi t¹o uy tÝn víi ®èi t−îng cho vay b»ng c¸ch vay mét sè tiÒn nhá nhiÒu lÇn vµ tr¶ ®óng hÑn. Nh− vËy ®Õn khi muèn vay mét sè tiÒn lín th× ®èi t−îng cho vay còng thÊy yªn t©m.

Vay m−în cã thÕ chÊp
Cã thÓ b¹n ®∙ tõng vay ng©n hµng cã thÕ chÊp. B¹n cã thÓ thÕ chÊp nhµ. Sau mét thêi gian, gi¸ nhµ ®Êt lªn cao, b¹n cã thÓ thÕ chÊp nhµ ®Ó vay sè tiÒn cao h¬n. NÕu b¹n göi tiÕt kiÖm mµ ch−a muèn lÜnh ra, b¹n còng cã thÓ vay ng©n hµng víi l∙i suÊt t−¬ng ®èi thÊp trong khi vÉn tiÕp tôc h−ëng l∙i ë tiÕt kiÖm. B¹n cã thÓ thÕ chÊp b»ng hîp ®ång b¶o hiÓm. Sè tiÒn tham gia b¶o hiÓm rót ra kh«ng cã lîi nh−ng l¹i cã thÓ dïng ®Ó thÕ chÊp.

Vay m−în ®Ó kinh doanh
Th−êng th× b¹n ph¶i cã luËn chøng kinh doanh míi cã thÓ vay ®−îc ng©n hµng. Trong c¸c h×nh thøc vay kh¸c b¹n ph¶i tr¶ c¶ gèc lÉn l∙i

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 14/51

trong tõng th¸ng mét. §©y lµ h×nh thøc vay m−în b¹n cã thÓ vay gép vµ tr¶ gép mét sè tiÒn. B¹n chØ ph¶i tr¶ tiÒn l∙i ®¬n thuÇn. B¹n cã thÓ sö dông toµn bé sè tiÒn tho¶i m¸i trong suèt mét thêi gian. §iÒu ®ã sÏ bï ®¾p cho tiÒn l∙i ph¶i tr¶.

Nhµ cung cÊp cho chÞu
NÕu lo¹i h×nh kinh doanh cña b¹n lµ b¸n s¶n phÈm th× b¹n cã thÓ thuyÕt phôc nhµ cung cÊp cho chÞu. RÊt nhiÒu h∙ng cho phÐp tr¶ trËm hoÆc tr¶ sau.

T×m nhµ tµi trî
Mét ý t−ëng hay lµ kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm/dÞch vô cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp hoÆc cã liªn quan mËt thiÕt tíi nh÷ng h∙ng lín. B¹n cã thÓ ®−a ra ®Ò xuÊt ®−îc tµi trî bëi c¸c h∙ng nµy. NÕu ý t−ëng ®ñ hay th× b¹n sÏ ®−îc nhiÒu h∙ng tµi trî vµ b¹n chØ ph¶i lo viÖc tiÕn hµnh mµ th«i.

Nhê kh¸ch hµng tµi trî
§èi víi mét sè c«ng viÖc, b¹n cã thÓ yªu cÇu kh¸ch hµng tr¶ tiÒn tr−íc hoÆc ®Æt cäc tr−íc mét phÇn. B¹n sÏ lÊy sè tiÒn ®ã ®Ó lo c¸c chi phÝ vµ ®Ò phßng kh¸ch hµng huû bá hîp ®ång gi÷a chõng.

§−îc nh÷ng ng−êi hîp t¸c hoÆc chung cæ phÇn tµi trî
B¹n cã thÓ huy ®éng vèn tõ nh÷ng ng−êi cã vèn vµ ñng hé ý t−ëng cña b¹n hoÆc cïng céng t¸c víi ng−êi kh¸c ®Ó gi¶m ®Çu t− vÒ vèn. L−u ý lµ khi b¹n chung cæ phÇn víi ai ®ã th× ph¶i ghi râ c¸c tho¶ thuËn vÒ viÖc rót vèn hoÆc chia lîi nhuËn. NÕu lµm tèt viÖc nµy th× b¹n kh«ng ph¶i lo nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê x¶y ra. Ngoµi ra b¹n còng nªn cã gi¶i ph¸p dù phßng ®Ó khi ng−êi chung cæ phÇn kh«ng cã thiÖn chÝ hîp t¸c tiÕp th× b¹n kh«ng qu¸ bÞ ®éng vÒ vèn.

Thuª thay v× mua
NÕu c«ng viÖc kinh doanh cña b¹n ®ßi hái nh÷ng trang thiÕt bÞ ®¾t tiÒn, tµi s¶n hoÆc nhµ x−ëng hoÆc nh÷ng tµi s¶n kh«ng cÇn sö dông th−êng xuyªn, b¹n h∙y suy nghÜ vÒ viÖc thuª m−în hay mua h¼n.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 15/51

Thuª m−în lµ ph−¬ng ph¸p cÇn ®Õn ®©u tr¶ tiÒn ®Õn ®ã. Kh«ng cÇn ph¶i chi ngay mét mãn tiÒn lín. LiÖu c¬m g¾p m¾m

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 16/51

B¹n cã thÓ xin th«i viÖc tr−íc khi nghØ h−u kh«ng?
T¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam, ë thêi ®iÓm t«i ®ang viÕt cuèn s¸ch nµy, mét gia ®×nh 2 vî chång vÒ h−u cÇn cã thu nhËp kho¶ng 3 triÖu/th¸ng (36 triÖu/n¨m) th× míi ®¶m b¶o cuéc sèng ë møc trung b×nh. L∙i suÊt ng©n hµng hiÖn nay lµ 10% mét n¨m. Nh− vËy ®Õn tr−íc khi vÒ h−u, b¹n ph¶i kiÕm ®−îc 360 triÖu. Cã vËy th× hµng n¨m b¹n míi cã 10% lµ 36 triÖu - t−¬ng ®−¬ng 3 triÖu/th¸ng ®Ó sö dông lóc vÒ h−u. VËy vÊn ®Ò ë ®©y lµ: Víi thu nhËp nh− hiÖn nay, liÖu tr−íc khi vÒ h−u, b¹n cã thÓ tÝch luü ®−îc mét sè tiÒn lµ 360 triÖu kh«ng? Ng−êi kh«ng lo xa ¾t ph¶i lo gÇn

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 17/51

Cho thuª nhµ
D©n sè th× ngµy cµng t¨ng, ®Êt ®ai th× cã h¹n. V× vËy mµ chuyÖn nhµ cöa lµ mét vÊn ®Ò rÊt thiÕt yÕu trong x∙ héi. NÕu b¹n ®ang ë mét ng«i nhµ cã thÓ cho thuª ®−îc, b¹n cã thÓ s¾p xÕp ®Ó tËn dông mét sè diÖn tÝch ®Ó cho thuª. Cã nhiÒu c¸ch b¹n cã thÓ tham kh¶o nh−: Cho thuª riªng gian bªn ngoµi Cho thuª tÇng mét Cho thuª tÇng trªn (tÇng hai, tÇng ba...) Cho thuª c¶ ng«i nhµ. B¹n vµ gia ®×nh sÏ mua nhµ ë mét n¬i kh¸c rÎ h¬n hoÆc thuª nhµ ®Ó sèng. NÕu b¹n chän gi¶i ph¸p thuª nhµ th× sè tiÒn cho thuª nhµ cña b¹n ch¾c ch¾n lµ nhiÒu h¬n sè tiÒn mµ b¹n ph¶i tr¶ cho ng«i nhµ b¹n ®ang ë. NÕu b¹n lµm ë mét ®¬n vÞ cã cÊp nhµ ë hoÆc cho tr¶ gãp th× ®©y lµ c¬ héi rÊt tèt ®Ó cã nhµ ë míi. TiÒn thuª nhµ trung b×nh dao ®éng tõ 1-5 triÖu/th¸ng. NÕu b¹n cã nhµ cho thuª th× kh«ng cÇn ph¶i lo ®Õn viÖc kiÕm tiÒn vÊt v¶ mµ chØ lo cho ng−êi nµo thuª víi gi¸ cao h¬n mµ th«i. TÊc ®Êt, tÊc vµng

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 18/51

TiÕt kiÖm
Gia ®×nh: Tuæi lµm giµu: NghÒ nghiÖp: Thu nhËp: Tuæi nghØ h−u: Anh Tr¾c 22 KÕ to¸n tr−ëng 4 triÖu VN§/th¸ng 39

Tuæi vÒ h−u cña anh Tr¾c lµ 60. VËy tõ khi 22 tuæi ®Õn khi 60 tuæi anh Tr¾c cÇn ph¶i tiÕt kiÖm ®Ó cã sè tiÒn lµ 360 triÖu. Anh Tr¾c lªn kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm ®−îc 500 ngµn/th¸ng - nghÜa lµ mét n¨m anh Tr¾c tiÕt kiÖm ®−îc 6 triÖu. Anh ®em göi sè tiÒn nµy vµo ng©n hµng vµ nhËn l∙i 10%/n¨m. §©y lµ kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm cña anh Tr¾c: Sè tiÒn tiÕt Tuæi kiÖm tÝch luü dÇn theo n¨m 23 6,000,000 24 12,600,000 25 24,228,000 26 37,018,800 27 51,088,680 28 66,565,548 29 83,590,103 30 102,317,113 31 122,916,824 32 145,576,507 33 170,502,158 34 197,920,373 35 228,080,411 36 261,256,452 37 297,750,097 38 337,893,106 39 382,050,417

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 19/51

§ã lµ ch−a kÓ ®Õn nh÷ng kho¶n anh Tr¾c ®−îc th−ëng nh− th−ëng cuèi n¨m, th−ëng theo dù ¸n... Nh÷ng kho¶n tiÒn nµy sÏ ®Ó dµnh cho nh÷ng sù viÖc chi tiªu ®ét xuÊt. Nh− vËy lµ thay v× nghØ h−u ë tuæi 60, ®Õn n¨m 39 tuæi (17 n¨m sau), anh Tr¾c ®∙ cã thÓ nghØ ng¬i víi sè tiÒn lÜnh tõ ng©n hµng lµ 38 triÖu/n¨m. Anh Tr¾c cã mét c¸ch lµm giµu rÊt ch¾c ch¾n: Anh t×m c¸ch kiÕm mét c«ng viÖc cã thu nhËp kh¸. Sau ®ã anh t×m mäi c¸ch ®Ó ®−îc th¨ng tiÕn vµ tËn dông tèi ®a nh÷ng c¬ héi kiÕm tiÒn trong ph¹m vi nghÒ nghiÖp cña m×nh vµ tiÕt kiÖm nh÷ng kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt ®Ó tÝch luü thµnh mét sè tiÒn ®ñ ®Ó sau nµy chi tiªu hµng th¸ng. B¹n còng cã thÓ tiÕt kiÖm ®−îc rÊt nhiÒu c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt nh−: TiÕt kiÖm ®iÖn: T¾t tÊt c¶ nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn kh«ng dïng ®Õn khi ra khái phßng/ra khái nhµ ®Ó ®Ò phßng ho¶ ho¹n vµ tiÕt kiÖm tiÒn ®iÖn. Tr¸nh dïng ®iÖn trong giê cao ®iÓm ®Ó ®un nÊu v× lóc ®ã ®iÖn rÊt yÕu, b¹n sÏ tèn thêi gian vµ cÇn sö dông nhiÒu sè ®iÖn h¬n ®Ó cïng lµm mét viÖc so víi c¸c giê kh¸c. TiÕt kiÖm ®iÖn tho¹i - ®Æc biÖt lµ ®iÖn tho¹i di ®éng vµ ®iÖn tho¹i ®−êng dµi: §iÖn tho¹i lµ c«ng cô liªn l¹c rÊt ®¾c lùc vµ th−êng xuyªn ®−îc sö dông. NÕu gäi ®−îc ®iÖn tho¹i cè ®Þnh vµ trong néi h¹t th× ®õng nªn gäi di ®éng hoÆc liªn tØnh. Ch¼ng h¹n nh− khi b¹n ®i c«ng t¸c ë tØnh xa th× h∙y cè g¾ng gäi ®iÖn tho¹i cè ®Þnh khi ®∙ ®Õn tØnh ®ã thay v× gäi liªn tØnh. NÕu b¹n muèn nãi chuyÖn l©u víi ng−êi nµo ®ã mµ chØ biÕt sè di ®éng th× cã thÓ gäi di ®éng hái hä sè ®iÖn thiÖn cè ®Þnh ®Ó gäi l¹i cho hä b»ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. NÕu b¹n cÇn sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng th× cã thÓ c©n nh¾c tíi sö dông c¸c lo¹i dÞch vô hîp lý víi hoµn c¶nh cña m×nh nh− Cityphone, S-phone hoÆc VinaDaily, Mobi4u (chi tiÕt cña nh÷ng dÞch vô nµy b¹n cã thÓ hái c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô)... Thuª mét ng«i nhµ bít tiÖn nghi h¬n vµ hÑp h¬n: NÕu b¹n ®ang thuª nhµ ë th× ®©y lµ mét ®iÒu rÊt nªn lµm. NÕu môc ®Ých cña b¹n lµ nghØ h−u sím h¬n hµng chôc n¨m th× hoµn toµn xøng ®¸ng ®Ó hy sinh mét sè sù h−ëng thô tr−íc m¾t.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 20/51

¨n tr−a ®¬n gi¶n: B÷a tr−a th−êng lµ b÷a ¨n nhÑ. H∙y h¹n chÕ tèi ®a ®i ¨n ë nh÷ng n¬i xa xØ vµ ®¾t tiÒn. H¹n chÕ la cµ qu¸n x¸: §©y lµ thãi quen khiÕn b¹n tiªu tèn c¶ thêi gian lÉn tiÒn b¹c vµ th−êng kh«ng ®em l¹i nhiÒu lîi Ých. Kh«ng mua s¾m nh÷ng vËt dông xa xØ hoÆc ch−a cÇn thiÕt: B¹n cÇn suy nghÜ kü vÒ nhu cÇu tiªu dïng tr−íc khi bá tiÒn ra s¾m ®å. §õng cã thãi quen bá tiÒn ra mét c¸ch dÔ d∙i v× cßn rÊt nhiÒu viÖc kh¸c quan träng h¬n cÇn ph¶i dïng ®Õn tiÒn. H¹n chÕ gi¶i trÝ qu¸ nhiÒu: §i xem phim, xem ca nh¹c... lµ nh÷ng ho¹t ®éng gi¶i trÝ cÇn thiÕt nh−ng ®õng qu¸ l¹m dông. Gi¶i trÝ qu¸ søc còng ¶nh h−ëng xÊu tíi søc khoÎ. Gi¶m chi phÝ trong nh÷ng cuéc liªn hoan tèn kÐm: Liªn hoan, sinh nhËt... lµ nh÷ng sù kiÖn vui vÎ nªn ®−îc tæ chøc gi¶n dÞ vµ Êm cóng. Kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lµm ®×nh ®¸m vµ l∙ng phÝ. H¹n chÕ sö dông nhiÒu chÊt kÝch thÝch nh− thuèc l¸/r−îu/bia/cµ phª...: ChÊt kÝch nh×n chung kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. §«i khi sö dông mét chót cho tinh thÇn tho¶i m¸i còng lµ viÖc nªn lµm nh−ng kh«ng nªn qu¸ ®µ. H¹n chÕ ®i l¹i nhiÒu: §i l¹i nhiÒu khiÕn b¹n mÊt thêi gian, mÖt mái, tèn kÐm vµ dÔ dÉn tíi tai n¹n giao th«ng. H∙y sö dông th− tõ vµ ®iÖn tho¹i nÕu kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®i l¹i. NÕu c«ng viÖc cña b¹n cÇn ®i l¹i nhiÒu th× b¹n cÇn s¾p xÕp tr×nh tù ®i l¹i sao cho kh«ng ph¶i vßng ®i vßng l¹i nhiÒu. §Ó qu¶n lý khoa häc c¸c kho¶n chi tiªu cña m×nh th× c¸ch lµm tèt nhÊt lµ b¹n nªn lËp ra c¸c quü chi tiªu. Ngay viÖc viÕt ra nh÷ng kho¶n cÇn chi tiªu hµng th¸ng (v× thu nhËp cña b¹n tÝnh theo th¸ng) còng gióp b¹n nh×n thÊy nhiÒu kho¶n cã thÓ tiÕt kiÖm ®−îc. VÝ dô nh−: STT 1 2 3 4 Ngµy 02/07/2004 05/07/2004 10/07/2004 ... Néi dung Mua s¸ch A Mua s÷a B cho con Mua ¸o C tÆng sinh nhËt ... Sè tiÒn 20.000 500.000 150.000 ... Quü KiÕn thøc Thùc phÈm Quµ tÆng ...

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 21/51

Gia ®×nh b¹n sÏ cã rÊt nhiÒu kho¶n cÇn ph¶i chi tiªu nh−: Mua ®å ¨n, uèng Mua x¨ng Tr¶ tiÒn ®iÖn, tiÒn n−íc Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i Mua s¾m ®å gia ®×nh ViÖc hiÕu, hØ Mua quÇn ¸o Tiªu vÆt TiÕt kiÖm ... H∙y ph©n ra thµnh c¸c quü vµ quy ®Þnh sè tiÒn trung b×nh dµnh cho c¸c quü. NÕu sè tiÒn kh«ng sö dông ®Õn th× cã thÓ tÝch luü l¹i vµ göi tiÕt kiÖm. Nh− vËy, b¹n sÏ kh«ng lo bÞ “ch¸y tói” hoÆc kh«ng biÕt tiÒn cña m×nh tiªu vµo ®©u. Cuèi mçi ngµy, b¹n cÇn ghi l¹i c¸c kho¶n chi tiªu l¹i, mçi kho¶n cÇn ph¶i ®−îc ®−a vµo mét quü nµo ®ã. B¹n cã thÓ nhËp vµo file Excel hoÆc nhËp vµo phÇn mÒm Qu¶n lý chi phÝ (phÇn mÒm nµy b¹n cã thÓ mua ë chç t¸c gi¶) ®Ó cuèi th¸ng tÝnh ra c¸c kho¶n chi tiªu. NÕu b¹n cã thÓ thèng kª diÔn biÕn cña tõng quü vµ c¸c quü theo c¸c th¸ng trong n¨m th× b¹n cßn dù ®o¸n ®−îc tr−íc nh÷ng diÔn biÕn ®èi víi c¸c quü vµ sè tiÒn cÇn chuÈn bÞ. §iÒu ®ã sÏ lµm b¹n chñ ®éng h¬n trong viÖc chuÈn bÞ vÒ mÆt tµi chÝnh.

§õng ®Ó chi phÝ t¨ng theo thu nhËp
Khi thu nhËp cña chóng ta t¨ng lªn, chóng ta b¾t ®Çu cã xu h−íng h−ëng thô nhiÒu h¬n vµ dÔ d∙i h¬n trong c¸c kho¶n chi tiªu. Nh− vËy, kh¶ n¨ng tÝch luü cña chóng ta ®−îc c¶i thiÖn kh«ng ®¸ng kÓ. B¹n h∙y tØnh t¸o c©n nh¾c vÊn ®Ò chi tiªu sao cho hîp lý, ®õng ®Ó m×nh r¬i vµo c¹m bÉy nµy.

§õng sa vµo nî nÇn chång chÊt
Mét sè mãn nî còng cã t¸c dông khÝch lÖ rÊt tèt sù cè g¾ng cña chóng ta nh−ng nh×n chung, b¹n kh«ng nªn ®Ó m×nh r¬i vµo t×nh tr¹ng

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 22/51

nî qu¸ nhiÒu. Mçi mãn nî lµ mét g¸nh nÆng cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. NÕu khã kh¨n qu¸ lín sÏ lµm chóng ta nhôt chÝ vµ ch¸n n¶n.

Thu nhËp cao h¬n ch−a ch¾c ®∙ ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n
Gi¶ sö hµng th¸ng b¹n thu nhËp ®−îc 4 triÖu vµ tiÕt kiÖm ®−îc 500 ngµn. NÕu b¹n gi¶m chi phÝ vµ tiÕt kiÖm ®−îc thªm 300 ngµn n÷a lµ 800 ngµn th× sè tiÒn b¹n tiÕt kiÖm ®−îc t¨ng lªn h¬n gÊp r−ìi. NÕu b¹n lµm thªm mét viÖc g× ®ã ®Ó kiÕm ®−îc 300 ngµn/th¸ng th× sè tiÒn b¹n tiÕt kiÖm ®−îc sÏ ch−a ch¾c ®∙ t¨ng thªm 300 ngµn v× khi lµm thªm b¹n sÏ ph¶i chÞu c¸c chi phÝ ®i kÌm theo vÝ dô nh− thêi gian, tiÒn x¨ng xe, tiÒn ¨n... Nh− vËy tiÕt kiÖm lµ ph−¬ng ph¸p gióp b¹n n©ng cao kh¶ n¨ng tÝch luü cña m×nh mét c¸ch ®ì vÊt v¶ nhÊt. B¹n kh«ng cÇn ph¶i t×m c¸ch t¨ng thu nhËp mµ chØ cÇn gi¶m chi phÝ lµ ®−îc. Sè tiÒn tiÕt kiÖm ®−îc do gi¶m chi phÝ sÏ kh«ng ph¶i trõ hao ®i c¸c chi phÝ nµo kh¸c. Ng−îc l¹i, nÕu b¹n kiÕm ®−îc nhiÒu tiÒn nh−ng ¨n tiªu hoang phÝ th× bao nhiªu còng hÕt. NÕu l¹i gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, rñi ro cÇn nhiÒu tiÒn th× sÏ rÊt dÔ bÞ l©m vµo t×nh c¶nh khuynh gia b¹i s¶n. Bu«n tµu, b¸n bÌ kh«ng b»ng ¨n dÌ, hµ tiÖn

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 23/51

Lµm thªm giê
Gia ®×nh: Tuæi lµm giµu: NghÒ nghiÖp: Thu nhËp: Tuæi nghØ h−u: ChÞ HiÒn 25 Nh©n viªn kinh doanh 3 triÖu VN§/th¸ng 41

NÕu chi phÝ cña gia ®×nh ®∙ ®−îc tiÕt kiÖm th× lµm thªm giê lµ mét ph−¬ng ph¸p t¨ng thu nhËp tèt. Khi b¹n lµm thªm giê, thu nhËp cña b¹n sÏ ®−îc tÝnh gÊp r−ìi so víi b×nh th−êng trong nh÷ng ngµy th−êng vµ gÊp ®«i trong nh÷ng ngµy chñ nhËt vµ nh÷ng ngµy lÔ. ChÞ HiÒn cã mét c¸ch lµm giµu rÊt hîp lý. ChÞ chän viÖc lµm ë mét c«ng ty t−¬ng ®èi bËn rén, cã chÕ ®é thanh to¸n tiÒn l−¬ng râ rµng vµ dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó lµm thªm ngoµi giê. §iÒu ®ã rÊt phï hîp víi søc khoÎ vµ së thÝch cña chÞ HiÒn. C«ng viÖc cña chÞ HiÒn rÊt nhiÒu. ChÞ th−êng xuyªn cÇn lµm thªm giê. ChÞ HiÒn quyÕt ®Þnh giµnh 10 giê/tuÇn ®Ó lµm thªm giê. Thu nhËp lµm thªm giê cña chÞ lµ 216 ngµn/tuÇn - 864 ngµn/th¸ng - 10,368 triÖu/n¨m. V× møc thu nhËp cña chÞ HiÒn kh«ng cao nªn tiÕt kiÖm ®−îc kh«ng ®¸ng kÓ. Kh¶ n¨ng tÝch luü cña chÞ HiÒn chØ tÝnh chñ yÕu theo tiÒn lµm thªm giê.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 24/51

§©y lµ kÕ ho¹ch lµm thªm giê cña chÞ HiÒn: Sè tiÒn tiÕt Tuæi kiÖm tÝch luü dÇn theo n¨m 26 10.368.000 27 21.772.800 28 34.318.080 29 48.117.888 30 63.297.677 31 79.995.444 32 98.362.989 33 118.567.288 34 140.792.017 35 165.239.218 36 192.131.140 37 221.712.254 38 254.251.480 39 290.044.627 40 329.417.090 41 372.726.799 Nh− vËy lµ ®Õn n¨m 41 tuæi (16 n¨m sau) chÞ HiÒn cã thÓ nghØ h−u víi sè tiÒn nhËn ®−îc lµ 37 triÖu/n¨m. Lµm thªm giê lµ mét h×nh thøc thu nhËp cã tû lÖ cao h¬n so víi lµm chÝnh trong cïng mét ®¬n vÞ thêi gian. B¹n còng cã thÓ lµm thªm giê nh− chÞ HiÒn b»ng c¸ch xin vµo c¸c c«ng ty t−¬ng ®èi bËn rén vµ tr¶ l−¬ng sßng ph¼ng. Nh÷ng c«ng viÖc cã nhiÒu ph¸t sinh nh− x©y dùng, lµm dù ¸n... sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng cã viÖc lµm thªm giê. N¨ng nhÆt, chÆt bÞ

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 25/51

Lµm thªm viÖc kh¸c ngoµi giê
Gia ®×nh: Tuæi lµm giµu: NghÒ nghiÖp: Thu nhËp: Tuæi nghØ h−u: ChÞ V©n 30 Gi¸o viªn tiÕng Anh 2 triÖu VN§/th¸ng 47

NÕu c«ng ty b¹n cã Ýt viÖc hoÆc kh«ng cã chiÕn l−îc tr¶ l−¬ng lµm thªm giê th× b¹n cã thÓ dµnh thêi gian lµm nh÷ng viÖc kh¸c hoÆc lµm cho nh÷ng c«ng ty kh¸c. ChÞ V©n lµ mét ng−êi n¨ng ®éng. Ngoµi c«ng viÖc gi¸o viªn ®ang lµm, chÞ lµm thªm viÖc ®−a ®ãn kh¸ch du lÞch n−íc ngoµi ë mét c«ng ty du lÞch. Mçi lÇn ®−a kh¸ch ®i mua s¾m, chÞ ®−îc c«ng ty du lÞch tr¶ 200 ngµn. Khi chÞ ®−a kh¸ch du lÞch ®Õn c¸c cöa hµng mua s¾m th× c¸c chñ cöa hµng ®Òu trÝch 10% sè tiÒn kh¸ch du lÞch mua t¹i cöa hµng cho chÞ. Nh− vËy trung b×nh mét tèi chÞ cã thu nhËp thªm lµ 500 ngµn. Mét tuÇn, trung b×nh chÞ V©n chØ lµm ®−îc 2 buæi (cã kh¸ch), thu nhËp trung b×nh cña chÞ lµ 1 triÖu/tuÇn - 4 triÖu/th¸ng - mét n¨m lµ 48 triÖu/n¨m. V× thu nhËp chÝnh lµ lµm gi¸o viªn kh«ng cao nªn chÞ V©n ph¶i trÝch thªm 1 triÖu/th¸ng cho gia ®×nh. VËy mét th¸ng chÞ V©n chØ tiÕt kiÖm ®−îc 3 triÖu - mét n¨m chÞ sÏ tiÕt kiÖm ®−îc lµ 36 triÖu.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 26/51

§©y lµ kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm cña chÞ V©n: Sè tiÒn tiÕt Tuæi kiÖm tÝch luü dÇn theo n¨m 31 36.000.000 32 75.600.000 33 93.528.000 34 113.248.800 35 134.941.680 36 158.803.848 37 185.052.233 38 213.925.456 39 245.686.002 40 280.622.602 41 319.052.862 42 361.326.148 Nh− vËy lµ sau 12 n¨m, chÞ V©n ®∙ cã thÓ nghØ h−u víi sè tiÒn 36 triÖu/n¨m. ChÞ V©n cã ph−¬ng ph¸p kiÕm tiÒn rÊt kh«n ngoan, chÞ chän mét c«ng viÖc kh«ng qu¸ mÊt nhiÒu thêi gian víi sè l−¬ng ë møc ®é trung b×nh nh−ng dµnh nh÷ng kho¶ng thêi gian rçi cßn l¹i (t−¬ng ®èi nhiÒu) ®Ó lµm thªm giê. Víi cïng mét thêi gian bá ra, thu nhËp cña chÞ V©n sÏ cao h¬n h¼n so víi khi chÞ lµm chÝnh. §Ó cã nhiÒu c¬ héi lµm thªm nh÷ng viÖc kh¸c ngoµi giê, b¹n cÇn th−êng xuyªn giao l−u víi mäi ng−êi vµ chó ý tíi c¸c diÔn biÕn xung quanh. H∙y th−êng xuyªn theo dâi b¸o chÝ, thêi sù vµ c¸c kªnh th«ng tin kh¸c. H∙y nghÜ tíi nh÷ng t×nh huèng cã thÓ lµm thªm vµ th−êng xuyªn hái b¹n bÌ xem cã ai biÕt cã nh÷ng c¬ héi nh− vËy kh«ng. VÝ dô nh− b¹n lµm kÕ to¸n, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña b¹n cã thÓ lµ c¸c c«ng ty nhá, nghiÖp vô kh«ng qu¸ nhiÒu vµ ch−a cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh dåi dµo ®Ó thuª ®−îc kÕ to¸n th−êng xuyªn. Hä sÏ cã nhu cÇu cÇn

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 27/51

thuª mét kÕ to¸n lµm quyÕt to¸n cuèi th¸ng vµ cuèi n¨m. Nh− vËy c«ng ty còng kh«ng tèn nhiÒu chi phÝ vµ b¹n còng cã c¬ héi kiÕm thªm thu nhËp. B¹n cã thÓ t×m kiÕm nh÷ng c«ng ty nh− vËy theo nhiÒu c¸ch: Xem th«ng b¸o thµnh lËp c«ng ty Xem th«ng tin tuyÓn dông. Trong nh÷ng c«ng ty ®ang cÇn tuyÓn ng−êi sÏ cã nhiÒu c«ng ty míi thµnh lËp Theo dâi nh÷ng trang rao vÆt Theo dâi th«ng tin tõ nh÷ng c¬ quan xóc tiÕn th−¬ng m¹i cho c¸c c«ng ty nhá nh− VCCI hoÆc c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp ... §Ó lµm ®−îc nh÷ng viÖc kh¸c ngoµi giê, b¹n cÇn x©y dùng cho m×nh mét uy tÝn c¸ nh©n nhÊt ®Þnh b»ng c¸ch lµm thËt tèt vµ cã tr¸ch nhiÖm cao. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc nh− vËy th× ®©y lµ uy tÝn cña c¸ nh©n b¹n. Tõ nh÷ng ng−êi b¹n x©y dùng ®−îc uy tÝn, b¹n sÏ cã c¬ héi ®−îc hä giíi thiÖu cho nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c. B¹n sÏ kiÕm thªm ®−îc nhiÒu viÖc. Khi b¹n ®∙ cã nhiÒu viÖc, b¹n cã thÓ tèi −u ho¸ hiÖu suÊt lµm viÖc cña m×nh b»ng nhiÒu c¸ch nh−: Sö dông c¸c phÇn mÒm hç trî ®Ó lµm ®−îc nhiÒu viÖc h¬n vµ lµm nhanh h¬n Thuª thªm ng−êi cïng lµm nÕu lµm kh«ng xuÓ ... Lµm theo c¸ch nµy, b¹n sÏ cã nhiÒu c¬ héi c¶i thiÖn thu nhËp v× kh¶ n¨ng rÊt më réng mµ kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t− nhiÒu. B¹n cã thÓ lùa chän cho m×nh rÊt nhiÒu viÖc cã thÓ lµm thªm nh−: B¸n hµng KÕ to¸n B¶o vÖ §µo t¹o t¹i c¸c trung t©m ... Cã chÝ th× nªn

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 28/51

Thµnh lËp doanh nghiÖp riªng
Trong tr−êng hîp cña chÞ V©n, nÕu muèn kiÕm thªm thu nhËp, chÞ cÇn ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n mµ thêi gian vµ søc lùc cña mét c¸ nh©n th× cã h¹n. Mét ng−êi chñ kiÕm tiÒn nhiÒu gÊp m−êi lÇn ng−êi ®i lµm c«ng kh«ng cã nghÜa lµ ng−êi chñ ®ã lµm viÖc nhiÒu gÊp 10 lÇn ng−êi lµm c«ng. NÕu cã nhiÒu viÖc, chÞ V©n cã thÓ thuª thªm ng−êi. ChÞ cã thÓ tr¶ cho hä mét sè tiÒn Ýt h¬n sè tiÒn mµ chÞ nhËn ®−îc hoÆc yªu cÇu hä chia cho chÞ mét phÇn hoa hång tõ c¸c cöa hµng. Nh− vËy chÞ V©n sÏ vÉn kiÕm ®−îc tiÒn mµ kh«ng ph¶i trùc tiÕp lµm viÖc. NÕu chÞ thuª nhiÒu ng−êi th× tæng thu nhËp ®−îc cña chÞ sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Sau mét thêi gian ®∙ th¹o viÖc, biÕt nhiÒu mèi kh¸ch vµ cã tÝch luü, chÞ V©n cã thÓ tù thµnh lËp doanh nghiÖp cña chÝnh m×nh. Khi ®ã, chÞ sÏ cÇn ph¶i xö lý nh÷ng viÖc nh−: §Çu t− vµo v¨n phßng, trang thiÕt bÞ Giµnh phÇn lín thêi gian rçi cho doanh nghiÖp Më réng quan hÖ, khai th¸c c¸c nguån kh¸ch hµng TuyÓn vµ ®µo t¹o ng−êi C¶i thiÖn kü n¨ng chuyªn m«n KiÓm so¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp C¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c Lµm c¸c thñ tôc giÊy tê vµ thuÕ m¸ ChÞu mäi tr¸ch nhiÖm vµ rñi ro nÕu doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n, thua lç, ph¸ s¶n... ... ë møc ®é nµy, chÞ V©n ®∙ b¾t ®Çu b−íc sang mét cÊp ®é míi vÒ lµm giµu. QuyÒn lîi lín h¬n vµ tr¸ch nhiÖm còng lín theo. NÕu nh− b¹n muèn t¨ng thu nhËp nh− chÞ V©n nh−ng b¹n muèn: Kh«ng ph¶i ®au ®Çu vÒ vÊn ®Ò nh©n sù Gi÷ cho doanh nghiÖp ë møc ®é dÔ qu¶n lý Kh«ng muèn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh ®éng cña nh÷ng ng−êi kh¸c Kh«ng muèn ph¶i ®èi phã víi vÊn ®Ò giÊy tê, thuÕ m¸ ...

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 29/51

...th× thµnh lËp doanh nghiÖp riªng nh− chÞ V©n kh«ng ph¶i lµ ph−¬ng ¸n dµnh cho b¹n. B¹n cã thÓ chän mét ph−¬ng ¸n kh¸c. §ã lµ: Kinh doanh theo m¹ng. Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 30/51

KiÕm tiÒn b»ng c¸ch chia sÎ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp
Chó ý: T«i kh«ng cã ý ®Þnh viÕt chi tiÕt vÒ kinh doanh theo m¹ng trong cuèn s¸ch nµy. ë ®©y, t«i chØ muèn ®−a ra c¸c ph−¬ng ph¸p gióp b¹n cã thÓ lµm giµu mét c¸ch ®¬n gi¶n, an toµn vµ nªu ra mét sè ®Æc ®iÓm cña tõng ph−¬ng ph¸p ®Ó b¹n lùa chän cho m×nh ph−¬ng ¸n phï hîp nhÊt. Chi tiÕt vÒ kinh doanh theo m¹ng b¹n cã thÓ t×m hiÓu ë nh÷ng cuèn s¸ch kh¸c. Kinh doanh theo m¹ng kh«ng cã g× kh¸c ngoµi viÖc chia sÎ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp mµ b¹n biÕt cho ng−êi kh¸c. Hµng ngµy, b¹n vÉn th−êng xuyªn chia sÎ víi nh÷ng ng−êi kh¸c vÒ: §éi bãng mµ b¹n h©m mé Lo¹i bia mµ b¹n thÝch Nh÷ng cöa hµng b¸n/may quÇn ¸o b¹n hµi lßng Nh÷ng bé phim lµm b¹n thÊy thó vÞ Nh÷ng qu¸n ¨n/nhµ hµng b¹n thÊy ngon miÖng/phôc vô tèt/gi¸ ph¶i ch¨ng Nh÷ng c©u chuyÖn c−êi b¹n thÊy vui nhén Nh÷ng ®iÓm du lÞch b¹n −ng ý ...

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 31/51

§−îc tr¶ tiÒn hay lµm miÔn phÝ?
Lµm miÔn phÝ lµ mét viÖc lµm tèt. Nh÷ng viÖc lµm tõ thiÖn lµm cho ThÕ giíi cña chóng ta trë nªn tèt ®Ñp h¬n. Nh−ng nÕu b¹n ®∙ ch¸n víi viÖc lµm miÔn phÝ råi th× t¹i sao l¹i kh«ng t×m lÊy mét c«ng ty tr¶ tiÒn cho b¹n khi b¹n giíi thiÖu nh÷ng s¶n phÈm/dÞch vô (t«i sÏ t¹m gäi chung lµ s¶n phÈm) tuyÖt vêi cña hä cho nh÷ng ng−êi kh¸c? Thay v× tr¶ tiÒn cho qu¶ng c¸o trªn tivi, qu¶ng c¸o trªn ®µi, b¸o, c¸c c«ng ty nµy tr¶ tiÒn cho qu¶ng c¸o truyÒn miÖng. B¹n h∙y suy nghÜ xem, b¹n sÏ sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i ®−êng dµi nµo trong hai lo¹i dÞch vô d−íi ®©y: DÞch vô ®−îc qu¶ng c¸o trªn tivi? DÞch vô ®−îc mÑ hoÆc b¹n th©n cña b¹n giíi thiÖu? HiÖn nay t¹i ViÖt Nam còng ®∙ cã kho¶ng 20 c«ng ty ®ang kinh doanh theo m¹ng. VÊn ®Ò lµ b¹n xem s¶n phÈm vµ ph−¬ng ph¸p kinh doanh nµo b¹n thÊy hîp lý nhÊt th× ®ã lµ lùa chän tèt nhÊt cña b¹n. D−íi ®©y lµ mét sè gîi ý ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty kinh doanh theo m¹ng: Kh«ng ®−îc yªu cÇu ng−êi tham gia ®Æt cäc hoÆc ph¶i mua bÊt cø thø g× míi ®−îc ký hîp ®ång Hoa hång b¹n nhËn ®−îc ph¶i ®−îc c¨n cø trªn l−îng hµng ®−îc tiªu thô ®Õn tay ng−êi tiªu dïng NÕu s¶n phÈm cã chÊt l−îng t−¬ng ®−¬ng víi c¸c mÆt hµng trªn thÞ tr−êng th× gi¸ ph¶i rÎ h¬n. NÕu kh«ng th× ph¶i lµ lo¹i s¶n phÈm ®éc ®¸o vµ b¹n ph¶i thÊy r»ng nÕu b¹n chØ lµ ng−êi tiªu dïng th× gi¸ b¸n ra cña s¶n phÈm ph¶i t−¬ng xøng víi chÊt l−îng cña nã S¶n phÈm nªn lµ lo¹i ®−îc sö dông th−êng xuyªn hoÆc phôc vô cho mét nhu cÇu réng lín trong x∙ héi §ã lµ mét sè gîi ý ®Ó b¹n lùa chän mét c«ng ty cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn l©u dµi. NÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nµy mµ b¹n thÊy c«ng ty b¹n ®ang xem xÐt kh«ng tho¶ m∙n th× kh«ng nªn lµm viÖc víi c«ng ty ®ã.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 32/51

Thu nhËp hËu kú
Ngoµi lîi thÕ lµ m« h×nh kinh doanh ®¬n gi¶n, kinh doanh theo m¹ng cßn ®em l¹i mét kh¶ n¨ng tµi chÝnh rÊt ®éc ®¸o. §ã lµ thu nhËp hËu kú. Cã hai lo¹i thu nhËp: Thu nhËp tuyÕn tÝnh vµ thu nhËp hËu kú. Thu nhËp tuyÕn tÝnh cã nghÜa lµ khi b¹n nghØ ng¬i, kh«ng lµm viÖc n÷a th× b¹n còng kh«ng cßn thu nhËp. VÝ dô nh− nÕu b¹n lµm thî söa xe m¸y, nÕu b¹n muèn kiÕm tiÒn liªn tôc th× b¹n ph¶i liªn tôc söa xe m¸y. NÕu b¹n lµ nh©n viªn v¨n phßng th× khi b¹n kh«ng ®i lµm th× b¹n còng kh«ng cã thu nhËp. KÓ c¶ b¹n lµ chñ mét doanh nghiÖp (kh«ng kÓ ng−êi hïn vèn) th× khi b¹n kh«ng lµm viÖc cho doanh nghiÖp cña b¹n, doanh nghiÖp cña b¹n sÏ thua lç vµ b¹n sÏ mÊt tiÒn. Thu nhËp hËu kú cã nghÜa lµ b¹n lµm viÖc mét thêi gian ®Ó ®−îc tr¶ l−¬ng cho c¶ ®êi. Cã thÓ lÊy nhiÒu vÝ dô vÒ kh¶ n¨ng nµy. Mét nhµ ®Çu t− (cã thÓ lµ cã cæ phÇn) cho mét c«ng ty lµm ¨n ph¸t ®¹t th× ®i ch¬i còng vÉn cã tiÒn. Mét «ng chñ cã mét ng«i nhµ ë trung t©m thµnh phè cho thuª th× cã ®i ch¬i còng vÉn cã tiÒn. Mét ng−êi tÝch luü ®−îc mét sè tiÒn lín göi ng©n hµng th× kh«ng lµm viÖc còng cã thu nhËp. Mét nhµ so¹n nh¹c so¹n ra mét sè ca khóc næi tiÕng th−êng xuyªn ®−îc c¸c ca sÜ h¸t ®i h¸t l¹i còng sÏ th−êng xuyªn nhËn ®−îc tiÒn thu nhËp b¶n quyÒn t¸c gi¶ mµ kh«ng cÇn ph¶i s¸ng t¸c nh÷ng bµi h¸t míi... NÕu b¹n kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ng−êi cã nh÷ng kh¶ n¨ng nh− trªn mµ b¹n vÉn muèn cã thu nhËp hËu kú th× b¹n vÉn cã mét c¸ch: Lµm kinh doanh theo m¹ng.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 33/51

Ph−¬ng ¸n nghØ h−u sím nhÊt
Trong kinh doanh theo m¹ng, b¹n cã thÓ nghØ h−u chØ sau 2-3 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu lµm viÖc!!! Khi lµm kinh doanh theo m¹ng, doanh sè cña b¹n ph¸t triÓn theo cÊp sè nh©n. B¹n chØ cÇn giíi thiÖu s¶n phÈm vµ c¬ héi kinh doanh cho vµi ng−êi. Mçi ng−êi nµy l¹i giíi thiÖu cho vµi ng−êi kh¸c n÷a... Ch¼ng bao l©u sè ng−êi sÏ t¨ng lªn rÊt lín! §Ó minh ho¹ cho ®iÒu nµy, t«i xin lÊy mét vÝ dô. Gi¶ sö anh Phøc lµm kinh doanh truyÒn thèng. Thu nhËp trong th¸ng ®Çu cña anh Phøc lµ 10 triÖu. Cø sau mçi th¸ng thu nhËp cña anh Phøc l¹i t¨ng thªm 10 triÖu! Cßn anh Gi¶n lµm kinh doanh theo m¹ng. Thu nhËp trong th¸ng ®Çu cña anh Gi¶n lµ 10 ngµn. Sau mçi th¸ng thu nhËp cña anh Gi¶n t¨ng gÊp ®«i (v× mçi ng−êi anh Gi¶n giíi thiÖu l¹i giíi thiÖu thªm mét ng−êi n÷a). B©y giê chóng ta h∙y theo dâi sù diÔn biÕn thu nhËp cña anh Phøc: Th¸ng N¨m I N¨m II 1 10.000.000 130.000.000 2 20.000.000 140.000.000 3 30.000.000 150.000.000 4 40.000.000 160.000.000 5 50.000.000 170.000.000 6 60.000.000 180.000.000 7 70.000.000 190.000.000 8 80.000.000 200.000.000 9 90.000.000 210.000.000 10 100.000.000 220.000.000 11 110.000.000 230.000.000 12 120.000.000 240.000.000 Tæng 24 th¸ng 3.000.000.000

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 34/51

Vµ diÔn biÕn thu nhËp cña anh Gi¶n: Th¸ng N¨m I N¨m II 1 10.000 40.960.000 2 20.000 81.920.000 3 40.000 163.840.000 4 80.000 327.680.000 5 160.000 655.360.000 6 320.000 1.310.720.000 7 640.000 2.624.440.000 8 1.280.000 5.242.880.000 9 2.560.000 10.485.760.000 10 5.120.000 20.971.520.000 11 10.240.000 41.943.040.000 12 20.480.000 83.886.080.000 Tæng 24 th¸ng 167.772.150.000 Nh− b¹n ®∙ thÊy, ngay c¶ khi thu nhËp ban ®Çu cña anh Phøc rÊt lín so víi thu nhËp cña anh Gi¶n th× sau 2 n¨m, thu nhËp cña anh Gi¶n ®∙ h¬n anh Phøc rÊt nhiÒu lÇn.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 35/51

Lµm giµu tõ tay tr¾ng
§èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh theo kiÓu truyÒn thèng, ®Ó khëi nghiÖp, th−êng cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nh−: Vèn lín NhiÒu thêi gian Tr×nh ®é chuyªn m«n Tr×nh ®é kinh doanh Quan hÖ réng ChÊp nhËn rñi ro Trong kinh doanh theo m¹ng, b¹n cã thÓ b¾t ®Çu tõ tay tr¾ng hoÆc Ýt vèn. Trong kinh doanh truyÒn thèng b¹n cÇn ®Çu t− vµo nhµ x−ëng, cöa hµng, thuª nh©n c«ng... nªn th−êng cÇn nhiÒu vèn h¬n. Trong kinh doanh theo m¹ng, b¹n cã thÓ bá ra tèi thiÓu tõ 5-10 tiÕng/tuÇn lµ cã thÓ lµm ®−îc - nghÜa lµ b¹n kh«ng cÇn ph¶i bá c«ng viÖc ®ang lµm. Khi lµm kinh doanh theo m¹ng, b¹n sÏ ®−îc kÕ thõa toµn bé nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cña nh÷ng ng−êi ®i tr−íc. B¹n sÏ ®−îc nh÷ng ng−êi ®i tr−íc hç trî vµ lµm mÉu cho ®Õn khi b¹n tù lµm lÊy ®−îc mäi viÖc. B¹n kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i häc xong tÊt c¶ míi cã thÓ lµm viÖc ®−îc. Trong khi nh÷ng ng−êi ®i tr−íc lµm mÉu th× b¹n ®∙ cã thu nhËp. H×nh thøc nµy gäi lµ kinh doanh nh−îng quyÒn. VÝ dô dÔ thÊy nhÊt ë ViÖt Nam lµ Cafe Trung Nguyªn. TÊt c¶ biÓn hiÖu, bµn ghÕ, c«ng thøc pha chÕ, phong c¸ch phôc vô, nguån lÊy Cafe... ®Òu ®−îc kÕ thõa. Ng−êi míi lµm kh«ng ph¶i mß mÉm tõ ®Çu mµ chØ viÖc ph¸t triÓn tiÕp. §Ó lµm kinh doanh theo m¹ng thµnh c«ng b¹n kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng thuyÕt phôc cña mét nh©n viªn b¸n hµng chuyªn nghiÖp. NhiÖm vô cña b¹n lµ sö dông hµng ho¸ mµ b¹n thÝch vµ chia sÎ kÕt qu¶ mµ b¹n thu ®−îc cho nh÷ng ng−êi xung quanh mét c¸ch tù nhiªn vµ ®¬n gi¶n b»ng chÝnh thùc tÕ mµ b¹n ®∙ tr¶i qua. §ã chÝnh lµ c¸ch b¸n hµng trong kinh doanh theo m¹ng. Khi chia sÎ kÕt qu¶ s¶n phÈm cho nhiÒu ng−êi, nh÷ng ng−êi cã nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm sÏ trë thµnh kh¸ch hµng cña b¹n cßn nh÷ng

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 36/51

ng−êi thÝch kinh doanh nh− b¹n sÏ trë thµnh møc d−íi (downline) cña b¹n. B¹n sÏ ®−îc h−ëng chªnh lÖch khi b¸n hµng cho ng−êi tiªu dïng vµ ®−îc tr¶ hoa hång dùa trªn l−îng hµng mµ c¸c downline mua (theo mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh tuú vµo tõng c«ng ty). B¹n chØ cÇn t×m ra mét vµi downline. Sau ®ã mçi downline chØ cÇn t×m ra mét vµi downline n÷a... cø nh− vËy sÏ cã rÊt nhiÒu downline ë d−íi b¹n. Nh− vËy b¹n còng kh«ng cÇn ph¶i cã quan hÖ réng míi cã thÓ cã nhiÒu downline. B¹n cã thÓ theo dâi b¶ng d−íi ®©y ®Ó thÊy sù lín m¹nh theo cÊp sè nh©n cña kinh doanh theo m¹ng. 2 (+1) 3 (+2) 4 (+3) 5 4 9 16 25 8 27 64 125 16 81 256 625 32 243 1024 3125 Tæng céng 62 363 1364 3905 LÖch nhau 301 1302 3843

Nh− b¹n thÊy, nÕu tõ ng−êi ®Çu tiªn t×m ra 2 downline vµ mçi downline tiÕp theo còng t×m ra 2 downline lµ 4. Sau ®ã 4 downline nµy, mçi ng−êi l¹i t×m tiÕp 2 downline n÷a lµ 8... th× sau lÇn thø 5 kÓ tõ ng−êi ®Çu tiªn, tæng sè lµ 62 downline. NÕu tõ ng−êi ®Çu tiªn t×m ra 3 downline (nhiÒu h¬n 1 downline) th× sau lÇn thø 5 th× tæng sè ®∙ lµ 363, lÖch 301 downline! T−¬ng tù nh− vËy nÕu sù chªnh lÖch lµ 3 downline (ng−êi ®Çu tiªn t×m ra 5 downline) th× sù chªnh lÖch sÏ lµ rÊt lín: 3843 downline!

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 37/51

Lµm lín còng tèt, lµm nhá còng ®−îc
Trong kinh doanh theo m¹ng, b¹n cã thÓ lµm thªm ®Ó kiÕm mét sè tiÒn nhá hoÆc b¹n cã thÓ ®Çu t− vµi n¨m ®Ó lµm ra nh÷ng sè tiÒn khæng lå. Kinh doanh theo m¹ng ®ßi hái b¹n ph¶i cã nghÞ lùc h¬n c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c v× ®©y lµ mét h×nh thøc cßn míi l¹ víi nhiÒu ng−êi.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 38/51

Kinh doanh theo m¹ng t¹i ViÖt Nam
T¹i ViÖt Nam, vµo thêi ®iÓm t«i viÕt cuèn s¸ch nµy, kinh doanh theo m¹ng míi x©m nhËp vµo n−íc ta kho¶ng 4 n¨m (tõ n¨m 2000). §©y lµ thêi ®iÓm cã nhiÒu c«ng ty lµm ¨n bÊt chÝnh vµ ®∙ g©y tiÕng xÊu trong d− luËn. MÆt kh¸c, mét sè c«ng ty lµm ¨n ch©n chÝnh còng cã nh÷ng thµnh viªn v× ham lîi mµ ®¸nh mÊt phÈm c¸ch cña chÝnh m×nh. Trong x∙ héi cã rÊt nhiÒu luång th«ng tin tr¸i ng−îc nhau. B¸o chÝ, truyÒn h×nh... lu«n ®−a tin vÒ kinh doanh theo m¹ng. Còng trong thêi gian nµy, bé Th−¬ng m¹i n−íc ta ®∙ so¹n th¶o luËt c¹nh tranh ®Ó ph©n biÖt ®©u lµ nh÷ng c«ng ty lµm ¨n ch©n chÝnh, ®©u lµ nh÷ng c«ng ty lµm ¨n bÊt chÝnh víi môc ®Ých qu¶n lý ®−îc m« h×nh kinh doanh nµy (gièng nh− c¸c n−íc kh¸c trªn thÕ giíi). Kinh doanh theo m¹ng lµ mét ngµnh kinh doanh hÊp dÉn nhÊt vµ còng g©y nhiÒu tranh c∙i nhÊt. V× nh÷ng lý do ®ã nªn nÕu b¹n chän kinh doanh theo m¹ng lµ sù nghiÖp cña m×nh th× b¹n nªn l−u ý nh÷ng ®iÒu sau: Ph¶i lu«n ®èi ®Çu víi nh÷ng d− luËn tiªu cùc NÕu muèn nh×n thÊy thµnh c«ng th× ph¶i lµm viÖc cÇn cï vµ nghiªm tóc kho¶ng 1 n¨m. Thu nhËp ban ®Çu cña b¹n cã thÓ rÊt thÊp nh−ng khi thu nhËp ®∙ t¨ng th× t¨ng víi mét tèc ®é rÊt cao (t¨ng theo cÊp sè nh©n) Nªn lµm b¸n thêi gian (part time) tr−íc. Khi cã thu nhËp nhÊt ®Þnh míi nªn chuyÓn sang lµm toµn thêi gian (full time)

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 39/51

Nh÷ng vÝ dô vÒ kinh doanh theo m¹ng
B¹n ®∙ bao giê nhËn ®−îc mét bøc th− nh− thÕ nµy ch−a?
Siªu thÞ Mr. Food

Phè chÝnh, USA Göi quý kh¸ch hµng! C¶m ¬n quý kh¸ch ®∙ mua hµng cña chóng t«i trong th¸ng! Tæng sè tiÒn quý kh¸ch ®−îc nhËn tõ siªu thÞ chóng t«i sÏ lµ 400$. Bao gåm: Sè tiÒn ®−îc gi¶m gi¸ 40$ TiÕt kiÖm chi phÝ qu¶ng c¸o 40$ Thu nhËp do giíi thiÖu 320$ Tæng céng Ch©n thµnh, Qu¶n lý siªu thÞ §∙ bao nhiªu lÇn b¹n ®−îc siªu thÞ ph¸t cho phiÕu gi¶m gi¸ råi? N¨m lÇn? M−êi lÇn? Hay kh«ng lÇn nµo? Dï sao hä còng nªn ph¸t phiÕu gi¶m gi¸ cho b¹n. Mçi lÇn b¹n mua hµng ë siªu thÞ, b¹n ®Òu lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho hä. Lµ mét kh¸ch hµng th−êng xuyªn, b¹n cã nghÜ r»ng m×nh xøng ®¸ng ®−îc gi¶m gi¸ kh«ng? H∙y nhí r»ng khi b¹n mua hµng ë n¬i kh¸c th× lîi nhuËn siªu thÞ sÏ bÞ gi¶m ®i. Do ®ã, nh÷ng ng−êi mua hµng hoµn toµn xøng ®¸ng ®−îc gi¶m gi¸ (trong tr−êng hîp trªn lµ 40$). VËy cßn 40$ tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶ng c¸o? Khi b¹n lµ kh¸ch hµng. Siªu thÞ kh«ng cÇn thiÕt chi phÝ cho viÖc qu¶ng c¸o ®Ó thuyÕt phôc b¹n mua hµng cña hä. Siªu thÞ Mr. Food ®∙ chuyÓn sè tiÒn ®ã cho b¹n. Cßn 320$ thu nhËp do giíi thiÖu lµ g×? Khi b¹n kÓ víi b¹n bÌ, hµng xãm... r»ng b¹n thùc sù rÊt hµi lßng khi mua hµng t¹i Mr. Food. Hä sÏ tíi Mr. Food ®Ó mua hµng thay v× mua hµng ë nh÷ng siªu thÞ kh¸c. Nh− vËy lµ b¹n ®∙ qu¶ng c¸o truyÒn miÖng vÒ siªu thÞ Mr. Food. Do ®ã, hµng 400$

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 40/51

th¸ng, b¹n nhËn ®−îc nh÷ng kho¶n thu nhËp tõ Mr. Food v× nÕu kh«ng cã b¹n, b¹n bÌ, hµng xãm... cña b¹n sÏ mua hµng ë nh÷ng siªu thÞ kh¸c. §iÒu nµy b¹n cã thÊy l¹ kh«ng? RÊt nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn nay chia sÎ chi phÝ qu¶ng c¸o víi nh÷ng c¸ nh©n trong viÖc khai th¸c kh¸ch hµng míi. §©y lµ vÝ dô vÒ mét cöa hµng néi thÊt. Khi hä b¸n ®−îc 1000$ nh÷ng ®å néi thÊt cho phßng ¨n, lîi nhuËn vµ chi phÝ ®¹i lo¹i sÏ nh− sau: Gi¸ nh÷ng ®å néi thÊt ...................................... 400$ Chi phÝ thuª nhµ, thuª nh©n c«ng ..................... 200$ Chi phÝ qu¶ng c¸o ........................................... 300$ Lîi nhuËn.......................................................100$ Tæng céng (gi¸ b¸n ®∙ céng l∙i) .............1000$ B¹n nghÜ sao nÕu cöa hµng néi thÊt chuyÓn 30% (300$ quü qu¶ng c¸o) cho c¸c c¸ nh©n ®∙ thùc hiÖn qu¶ng c¸o truyÒn miÖng thay v× tr¶ cho qu¶ng c¸o trªn ®µi, trªn tivi vµ trªn c¸c t¹p chÝ? NÕu b¹n chuyÓn kh¸ch hµng tíi cho cöa hµng hay ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng qu¶ng c¸o thùc hiÖn ®iÒu nµy th× kÕt qu¶ còng nh− nhau ph¶i kh«ng? §»ng nµo th× cöa hµng còng b¸n ®−îc 1000$.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 41/51

Gäi ®iÖn tho¹i ®−êng dµi cã thÓ trë thµnh miÔn phÝ
§iÒu bÝ mËt ë ®©y lµ kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng chia sÎ chi phÝ qu¶ng c¸o cña m×nh cho c¸c c¸ nh©n. T«i cã mét ng−êi b¹n ë Mü tªn lµ Bill. Anh ta còng m¾c ®iÖn tho¹i nh− mäi ng−êi. Nh−ng ®iÒu kh¸c biÖt ë ®©y lµ anh ta kh«ng bao giê ph¶i tr¶ tiÒn cho c¸c có ®iÖn tho¹i ®−êng dµi. §©y lµ c¸ch Bill ®∙ lµm. Bill ®¨ng ký vµo mét c«ng ty dÞch vô gäi ®iÖn tho¹i ®−êng dµi. C«ng ty nµy kh«ng chi phÝ cho qu¶ng c¸o mµ th−ëng cho nh÷ng ai giíi thiÖu nh÷ng kh¸ch hµng míi cho c«ng ty. V× Bill ®∙ giíi thiÖu cho c«ng ty mét sè kh¸ch hµng míi, sè tiÒn th−ëng cña Bill kh«ng nh÷ng ®ñ tr¶ cho nh÷ng có ®iÖn tho¹i ®−êng dµi cña anh mµ cßn d− ra ®−îc kh¸ nhiÒu. C¸ch lµm viÖc cña c«ng ty ®iÖn tho¹i ®−êng dµi nµy lµ mét h×nh thøc ®«i bªn cïng cã lîi. Thø nhÊt, c«ng ty cã mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o an toµn. Nh÷ng c«ng ty c¹nh tranh kh¸c cã thÓ tèn hµng ngµn ®« la cho nh÷ng trang qu¶ng c¸o lín mµ kh«ng ch¾c ch¾n lµ cã kh¸ch hµng míi tíi sö dông dÞch vô cña hä hay kh«ng. C«ng ty mµ Bill chän ®∙ sö dông chi phÝ mét c¸ch an toµn h¬n. NÕu Bill kh«ng giíi thiÖu ®−îc mét kh¸ch hµng nµo, c«ng ty còng kh«ng cÇn tr¶ g× cho Bill. TiÒn chØ ®−îc tr¶ khi c«ng viÖc ®em l¹i kÕt qu¶. §iÒu nµy gièng nh− mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o ®∙ ®−îc b¶o ®¶m ch¾c ch¾n. Bill còng cã lîi. §a sè mäi ng−êi ®Òu thÝch dÞch vô ®iÖn tho¹i ®−êng dµi cña c«ng ty. Bill ®ùng ®Çy tói nh÷ng tê giíi thiÖu vÒ c«ng ty dÞch vô ®iÖn tho¹i ®−êng dµi vµ ®−a nã cho nh÷ng ai quan t©m. NÕu hä quyÕt ®Þnh sö dông dÞch vô nµy, Bill sÏ nhËn ®−îc tiÒn th−ëng hµng th¸ng, kh«ng chØ cho th¸ng ®Çu tiªn, mµ cßn cho c¸c th¸ng tiÕp theo khi hä sö dông dÞch vô. Mét sè b¹n cña Bill cho r»ng anh ta thËt ®iªn khïng khi lµm phiÒn mäi ng−êi qua viÖc ®−a nh÷ng tê giíi thiÖu trong khi nãi chuyÖn. Thu nhËp hµng th¸ng cña Bill ®∙ lªn tíi 2000$. Bill nãi r»ng anh ta ch¾c sÏ vÉn ph¶i tiÕp tôc lµm phiÒn mäi ng−êi th«i!

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 42/51

Thªm 200$ trong mét th¸ng
Mét ng−êi b¹n kh¸c cña t«i ë Mü tªn lµ Mike. Anh ta biÕt lµ ai còng ph¶i ¨n. Mike t×m mét c«ng ty b¸n thùc phÈm tÇm cì quèc gia. Thay v× më siªu thÞ, hä quyÕt ®Þnh më nh÷ng kho lín vµ chuyÓn thùc phÈm qua dÞch vô cña mét h∙ng kh¸c ®Õn trùc tiÕp nhµ tõng kh¸ch hµng. §iÒu nµy cã thùc hiÖn ®−îc kh«ng? C«ng ty thùc phÈm kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t− më cöa hµng vµ thuª nh©n viªn b¸n hµng. Sè tiÒn nµy cã d− ®Ó tr¶ cho dÞch vô chuyÓn nh÷ng thùc phÈm cßn t−¬i nguyªn tíi tËn nhµ kh¸ch hµng. C«ng ty thùc phÈm cßn tiÕt kiÖm ®−îc rÊt nhiÒu tiÒn qu¶ng c¸o n÷a. Nh−ng lµm sao hä cã thÓ tiÕp cËn ®−îc víi kh¸ch hµng? Qu¶ng c¸o truyÒn miÖng chÝnh lµ c©u tr¶ lêi. V× khi cã ai ®ã m¸ch cho ng−êi kh¸c biÕt sù tiÖn lîi cña c«ng ty, gi¸ c¶ c¹nh tranh vµ dÞch vô giao hµng tËn nhµ cña c«ng ty th× c«ng ty sÏ sö dông quü dµnh cho qu¶ng c¸o ®Ó tr¶ cho nh÷ng ng−êi giíi thiÖu nµy. Mike chØ nãi mét c©u ®¬n gi¶n: “B¹n ®∙ ch¸n ngÊy viÖc ph¶i xÕp hµng chê thanh to¸n råi ph¶i kh«ng? B¹n cã muèn c«ng ty t«i ®−a thùc phÈm tíi tËn nhµ b¹n víi víi gi¸ kh«ng ®æi kh«ng? B¹n h∙y ®äc ®i”. Anh ta ®−a cho mäi ng−êi tê giíi thiÖu dÞch vô. NÕu nh÷ng ng−êi nµy hµi lßng víi dÞch vô cña c«ng ty thùc phÈm th× Mike sÏ cã tiÒn th−ëng hµng th¸ng do viÖc giíi thiÖu. Mike c¶m thÊy thÕ nµo vÒ viÖc giíi thiÖu vµ kinh doanh theo m¹ng? “KiÕm 200$ hµng th¸ng chØ qua mét sè c©u nãi th× dÔ dµng h¬n nhiÒu khi lµm theo nh÷ng c¸ch kh¸c”. H∙y nhí l¹i siªu thÞ Mr. Food. NÕu b¹n cã mét gia ®×nh lo¹i trung b×nh ë Mü, b¹n sÏ tiªu 250$ hµng th¸ng cho thùc phÈm. Trong mét n¨m, b¹n sÏ tiªu hÕt 3000$. DÔ thÊy r»ng thªm mçi gia ®×nh trë thµnh kh¸ch hµng míi lµ ®iÒu rÊt quan träng ®èi víi Mr. Food. Gi¶ sö b¹n giíi thiÖu nh÷ng dÞch vô vµ thùc phÈm tuyÖt vêi cña siªu thÞ Mr. Food cho hµng xãm cña b¹n lµ Alice. Sau ®ã, gia ®×nh Alice ®em l¹i cho Mr. Food 3000$ hµng n¨m. VËy lµ tõ b¹n (c¶ gia ®×nh b¹n vµ gia ®×nh Alice), Mr. Food ®∙ cã 6000$ hµng n¨m. Ch¾c ch¾n lµ b¹n sÏ cã nh÷ng kho¶n tiÒn th−ëng hÊp dÉn.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 43/51

ThÕ nÕu Alice giíi thiÖu gia ®×nh anh ruét c« ta cho Mr. Food th× sao? §iÒu ®ã sÏ ®em l¹i cho Mr. Food thªm 3000$ n÷a. TÊt nhiªn ®iÒu ®ã sÏ ®em l¹i cho Alice mét sè tiÒn th−ëng hµng th¸ng do qu¶ng c¸o truyÒn miÖng nh−ng ®èi víi b¹n th× sao? B¹n kh«ng trùc tiÕp giíi anh cña Alice. Tuy nhiªn, nÕu b¹n kh«ng giíi thiÖu Alice th× anh c« ta cã lÏ còng ch¼ng bao giê biÕt tíi Mr. Food. B¹n cã thÓ coi nh− ®∙ gi¸n tiÕp giíi thiÖu anh trai cña Alice. B©y giê, tõ b¹n ®∙ ®em l¹i 9000$ hµng n¨m cho Mr. Food. B¹n Alice Anh trai Alice Tæng céng 3000$ 3000$ 3000$ 9000$

B¹n cã nghÜ r»ng m×nh xøng ®¸ng ®−îc h−ëng tõ 9000$ hµng n¨m m×nh ®∙ ®em l¹i cho Mr. Food kh«ng? 5% (450$)? 10% (900$)? Mr. Food cã nªn c¾t bá chi phÝ qu¶ng c¸o ®Ó tr¶ tiÒn cho b¹n kh«ng? §iÒu ®ã cã khã kh«ng? Ch¾c ch¾n lµ kh«ng khã råi. Nh− b¹n ®∙ thÊy, b¹n ®©u cÇn ph¶i cã quan hÖ réng míi cã thÓ giíi thiÖu nhiÒu kh¸ch hµng cho Mr. Food. Gi¶ sö lµ b¹n giíi thiÖu siªu thÞ tuyÖt vêi Mr. Food cho 5 ng−êi b¹n cña b¹n. 5 ng−êi nµy cã thÓ giíi thiÖu cho 5, 10, thËm chÝ 15 ng−êi b¹n cña hä. Nh÷ng ng−êi nµy l¹i cã thÓ giíi thiÖu cho nh÷ng ng−êi kh¸c... §iÒu ®ã thËt ®¬n gi¶n. ChØ ®¬n thuÇn lµ chia sÎ th«ng tin cho mét sè ng−êi b¹n. Ch¼ng bao l©u, c¶ khu vùc sÏ biÕt ®Õn nh÷ng th«ng tin ®ã. §ã chÝnh lµ kinh doanh theo m¹ng! §Ó mäi ng−êi biÕt ®Õn Mr. Food thùc sù kh«ng khã nh− b¹n t−ëng t−îng ph¶i kh«ng? VËy b¹n xøng ®¸ng ®−îc h−ëng bao nhiªu tiÒn th−ëng cho viÖc qu¶ng c¸o truyÒn miÖng? B¹n xøng ®¸ng ®−îc h−ëng toµn bé quü qu¶ng c¸o. TÊt nhiªn, b¹n sÏ chia sÎ nã víi nh÷ng ng−êi b¹n ®∙ gióp b¹n lan truyÒn th«ng tin. B¹n cã nghÜ r»ng nhËn ®−îc 2% tõ quü qu¶ng c¸o cña siªu thÞ lµ mét ®iÒu thó vÞ kh«ng?

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 44/51

Nh÷ng lêi nãi cña b¹n sÏ ®¸ng gi¸ ngµn vµng
Quü qu¶ng c¸o cña c«ng ty b¹n lµ bao nhiªu? Procter & Gamble chi 1,4 tû ®« la cho qu¶ng c¸o hµng n¨m. J.C. Penny tr¶ trªn 500 triÖu ®« cho qu¶ng c¸o. HiÖn t¹i cã 2 c«ng ty trªn thÕ giíi tr¶ hµng triÖu tû ®« la cho qu¶ng c¸o hµng n¨m. §Ó cã mét cuéc sèng sung tóc, b¹n ch¾c kh«ng cÇn ph¶i ®−îc h−ëng mét sè phÇn tr¨m qu¸ lín víi nh÷ng c«ng ty nh− vËy ph¶i kh«ng? D−íi ®©y lµ c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o mµ c¸c c«ng ty hay sö dông: B¶ng th«ng b¸o Tivi TruyÒn h×nh c¸p §µi B¸o T¹p chÝ Th− C¸c h×nh thøc nµy ®Òu kh«ng hiÖu qu¶ b»ng qu¶ng c¸o truyÒn miÖng. Kh¸ch hµng tiÒm n¨ng th−êng tin t−ëng nh÷ng lêi giíi thiÖu tõ b¹n bÌ cña hä h¬n lµ nh÷ng b¶ng th«ng b¸o lín. Uy tÝn cña qu¶ng c¸o truyÒn miÖng bao giê còng cao h¬n c¸c h×nh thøc kh¸c. Do ®ã, nhiÒu c«ng ty muèn sö dông quü qu¶ng c¸o cña m×nh cho ph−¬ng ph¸p qu¶ng c¸o hiÖu qu¶ nµy ®Ó nhanh chãng t¨ng tr−ëng.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 45/51

§iÒu kú diÖu cña phÐp nh©n
Chóng ta ®Òu biÕt r»ng, khi bá ra thªm thêi gian vµ c«ng søc, thu nhËp c¸ nh©n sÏ t¨ng lªn. §iÒu ®ã hoµn toµn ®óng nh−ng rÊt tiÕc l¹i bÞ giíi h¹n. Chóng ta chØ cã 24 giê trong mét ngµy vµ chóng ta kh«ng thÓ lµm g× ®Ó cã nhiÒu h¬n thÕ ®−îc. PhÐp nh©n cña sù nç lùc cã thÓ ®−îc thùc hiÖn trong kinh doanh theo m¹ng. Chóng ta chØ giíi thiÖu ®−îc giíi h¹n 24 giê mét ngµy. Tuy vËy, nh÷ng ng−êi chóng ta giíi thiÖu l¹i cã thÓ sö dông 24 giê mét ngµy ®Ó giíi thiÖu nh÷ng ng−êi kh¸c. M¹ng l−íi cã thÓ ®em l¹i cho b¹n nh÷ng kÕt qu¶ kh«ng thÓ t−ëng t−îng næi. Chñ tÞch h∙ng General Motor nhËn l−¬ng dùa trªn c¬ së søc m¹nh cña phÐp nh©n. NÕu «ng ta kiÕm 1 triÖu ®« la hµng n¨m th× kh«ng ph¶i ®ã lµ do «ng ta s¬n xe « t« nhanh gÊp 100 lÇn nh÷ng ng−êi kh¸c. ¤ng chñ tÞch ®−îc h−ëng l−¬ng kh«ng chØ trªn nh÷ng nç lùc cña c¸ nh©n mµ cßn trªn lùc ®ßn bÈy cña hµng ngµn ng−êi kh¸c cña c«ng ty General Motor. B¹n còng cã thÓ cã ®−îc søc m¹nh nh− vËy trong kinh doanh theo m¹ng khi b¹n giíi thiÖu cho nh÷ng ng−êi b¹n quen biÕt. M¹ng l−íi cña b¹n sÏ ph¸t triÓn xa h¬n giíi h¹n cña c¸ nh©n b¹n rÊt nhiÒu. NÕu b¹n t−ëng t−ëng ®−îc ra c©y gia ph¶ cña gia ®×nh, b¹n sÏ hiÓu ®−îc søc m¹nh cña phÐp nh©n.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 46/51

Ph−¬ng ph¸p cña Anita
Anita lµ mÑ cña 11 ®øa trÎ víi ng−êi chång tµn tËt. C« lu«n ph¶i bËn bÞu víi viÖc kiÕm tiÒn nu«i gia ®×nh. B©y giê, Anita lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh vÒ søc m¹nh cña phÐp nh©n. Gia ®×nh c« sö dông rÊt nhiÒu ®å gia dông, mü phÈm vµ c¸c s¶n phÈm søc khoÎ tõ mét c«ng ty chia sÎ quü qu¶ng c¸o cho nh÷ng c¸ nh©n. Sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng th¸ng tõ nh÷ng kho¶n chi tiªu cho gia ®×nh gióp cho Anita rÊt nhiÒu ®èi víi ng©n s¸ch eo hÑp cña c«. Søc m¹nh cña phÐp nh©n xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ng−êi ®−îc Anita giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Em bÐ b¸n b¸o, nh©n viªn thu ng©n cña cöa hµng thùc phÈm, nh÷ng ng−êi ®i nhµ thê... hÇu nh− tÊt c¶ ®Òu ®−îc nhËn tê giíi thiÖu lµm thÕ nµo hä cã thÓ mua trùc tiÕp t¹i c«ng ty, ®−îc gi¶m gi¸ vµ kiÕm thªm thu nhËp. Sau ®ã, Anita kh«ng lµm n÷a. C« thËm chÝ kh«ng quan t©m g× ®Õn ph−¬ng ph¸p chia sÎ quü qu¶ng c¸o cña c«ng ty nh−ng phÐp nh©n vÉn ho¹t ®éng vµ ®em l¹i kÕt qu¶. Nh÷ng ng−êi ®−îc Anita giíi thiÖu l¹i tiÕp tôc giíi thiÖu cho nh÷ng ng−êi kh¸c, hÕt ng−êi nµy ®Õn ng−êi kh¸c... TÊt c¶ nh÷ng ng−êi nµy ®Òu do Anita gi¸n tiÕp giíi thiÖu. KÕt qu¶? Sè tiÒn th−ëng Anita nhËn ®−îc hµng th¸ng t¨ng tõ 2000$ ®Õn 2500$ råi 3000$! Anita sö dông thêi gian cña m×nh lµm g×? C« dµnh nã gia ®×nh. Thu nhËp cña Anita t¨ng dÇn do hiÖu qu¶ cña phÐp nh©n. C«ng ty Anita lµm còng t¨ng doanh thu do nh÷ng nç lùc cña Anita vµ nh÷ng ng−êi trong m¹ng l−íi cña c« mang l¹i.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 47/51

Nh÷ng ng−êi cã Ýt kh¶ n¨ng còng cã thÓ ®−îc tiÒn th−ëng
Mäi ng−êi cã thÓ ®−îc tiÒn th−ëng hµng th¸ng. Kh«ng cÇn ph¶i cã b»ng cÊp. NÕu tiÒn th−ëng do giíi thiÖu cña b¹n phô thuéc vµo nh÷ng ng−êi b¹n trùc tiÕp biÕt ®Õn hä th× cã lÏ b¹n nªn chän nghÒ kh¸c. TÊt c¶ chóng ta ®Òu bÞ giíi h¹n bëi sè l−îng ng−êi mµ chóng ta biÕt nh−ng kh¸i niÖm phÐp nh©n cho phÐp chóng ta cã kh¶ n¨ng v« h¹n ®èi víi nh÷ng ng−êi mµ chóng ta ch−a biÕt.

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 48/51

B¹n nghÜ sao vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nµy?
Mét thay ®æi ®¬n gi¶n trong thãi quen mua s¾m cã thÓ gióp b¹n ®−îc gi¶m gi¸ hµng th¸ng khi b¹n tham gia vµo mét c«ng ty NÕu b¹n thÊy mét s¶n phÈm/dÞch vô b¹n thÝch, ®õng gi÷ bÝ mËt vÒ ®iÒu ®ã. NhiÒu ng−êi kh¸c cã thÓ còng thÝch s¶n phÈm/dÞch vô ®ã vµ b¹n cã thÓ nhËn ®−îc tiÒn th−ëng khi b¹n giíi thiÖu chóng víi hä B¹n cã thÓ biÕt tíi mét c«ng viÖc thó vÞ míi. NhiÒu ng−êi thÝch thó tíi nguån thu nhËp thø hai b»ng ph−¬ng ph¸p kinh doanh theo m¹ng. RÊt nhiÒu ng−êi kh¸c th× thÊy v« cïng thó vÞ víi kinh doanh theo m¹ng vµ coi ®©y nh− mét nghÒ toµn thêi gian cña m×nh. Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 49/51

H∙y lùa chän ph−¬ng ph¸p phï hîp vµ thùc hµnh ngay ®i!
C¸c b¹n th©n mÕn! B©y giê b¹n ®∙ biÕt nhiÒu ph−¬ng ph¸p lµm giµu råi. Sù lùa chän cßn l¹i lµ cña b¹n. H∙y chó ý tíi b¶n tÝnh cña b¹n. B¹n kh«ng thÓ ®i ng−îc l¹i víi nh÷ng g× b¹n cã. V× vËy h∙y chän nh÷ng c¸ch phï hîp víi m×nh. NÕu b¹n lµ ng−êi phãng kho¸ng vµ thÝch lµm lín th× b¹n nªn chän nh÷ng h×nh thøc m¹nh mÏ nh− lµm thªm viÖc kh¸c ngoµi giê, x©y dùng doanh nghiÖp riªng... NÕu b¹n lµ ng−êi cÈn thËn vµ khiªm tèn th× nªn chän nh÷ng c¸ch gi¶n dÞ h¬n nh− tiÕt kiÖm, lµm thªm giê... H∙y nhí r»ng cuèn s¸ch nµy chØ cã thÓ chØ ra gióp b¹n nh÷ng ph−¬ng ph¸p lµm giµu, cßn cã chÞu thùc hµnh hay kh«ng th× kh«ng ai cã thÓ lµm hé b¹n ®−îc. Chóc b¹n thµnh c«ng!

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 50/51

Mét sè tµi liÖu tham kh¶o
§Ó trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc vµ n¨ng lùc phong phó h¬n. Xin giíi thiÖu víi b¹n mét sè tµi liÖu næi tiÕng thÕ giíi. §©y lµ nh÷ng tµi liÖu b¹n rÊt nªn tham kh¶o v× ®©y lµ nh÷ng kiÕn thøc trî gióp b¹n rÊt ®¾c lùc trong viÖc lµm giµu:

Tµi liÖu vÒ rÌn luyÖn trÝ tuÖ vµ c¸ch t− duy
Suy nghÜ vµ lµm giµu - Napoleon Hill (hoÆc “Ph−¬ng ph¸p lµm giµu cña ng−êi thµnh ®¹t”) RÌn nghÞ lùc ®Ó lËp th©n - NguyÔn HiÕn Lª 7 thãi quen c¬ b¶n ®Ó thµnh ®¹t - Stephen Covey (hoÆc “7 thãi quen cña nh÷ng ng−êi thµnh ®¹t”) §¾c Nh©n T©m - Dale Carnegie (hoÆc “Lµm thÕ nµo ®Ó cã nhiÒu b¹n”) Chinh phôc nh©n t©m - Tako Teru

Tµi liÖu vÒ kinh doanh truyÒn thèng
BÝ quyÕt tù th©n lµm giµu - Scott Witt Nh÷ng ph−¬ng thøc s¸ng t¹o, chiÕn th¾ng vµ khèng chÕ thÞ tr−êng Philip Kotler Lµm giµu - b¸ch khoa x∙ giao - NhiÒu t¸c gi¶ 68 bÝ quyÕt kinh doanh - NhiÒu t¸c gi¶ ThuËt lÊy lßng ng−êi trong kinh doanh - HiÓu Nam, TÊn D−¬ng vµ Minh S¬n CÈm nang khëi sù kinh doanh vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp - TrÇn V¨n Tr¶n, Bïi Anh TuÊn, §Æng Hång Thuý vµ Phan Thuý Chi 101 ph−¬ng ph¸p Marketing thùc hµnh - NguyÔn Kh¸nh Toµn

Tµi liÖu vÒ kinh doanh theo m¹ng
10 bµi häc trªn chiÕc kh¨n ¨n - Don Failla El lín hÐ më c¸c bÝ quyÕt - Tom Shreiter B¹n cã thÓ trë thµnh bËc thÇy trong kinh doanh theo m¹ng - John Kalench CÈm nang tuyÓn vµ b¸n trong kinh doanh theo m¹ng - NguyÔn Kh¸nh Toµn

Nh÷ng bÝ quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu cã

Trang 51/51

B¹n muèn t×m hiÓu thªm?
Cuèn s¸ch nµy ®−îc tÆng cho b¹n bëi: Anh/chÞ: ..................................................... C¸c sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ: ..................................................... ..................................................... ..................................................... Ghi chó: ..................................................... ..................................................... .....................................................