PHẦN III: THỰC HÀNH THÔNG QUA BÀI TẬP MẪU

4.1 Bài tập 01
4.1.1 Phầ !" #ài
Tên Công ty: Công ty Cổ Phần COSEVCO
Địa chỉ: 115B4 - Hoang Cầu - Quân Đông Đa - Ha Nôi
Điên thoai: 04. 3 783 4818 Fax: 04. 3 783 4819
Web: www.acman.vn Email: daotao¸acman.vn
Mã sô thuê: 0104908371
Sô TK: 4002119070 Tai Ngân hang VIB Bank Chi nhanh Cầu Giây
$% &' !ầ( )* +,- +.+ T/ h' 0-(:
$TT N1i &(2 Thàh ti"
1 TK 111 - Tiên mát 80.000.000
2 TK 112 Tiên gui NH 100.000.000
3
TK 131 - Phai thu cua khach hang:
- CTy bach hoa TH - HN, MST: 0100112532
Du No 150.000.000d
- Cua hang sô 5 Nam Bô, MST: 5400229724
Du Co: 30.000.000d
120.000.000
4
TK 141 - Tam ung
- Nguyên Ván Manh: Du No 10.000.000d
- Pham Tuong Minh: Du No 5.000.000d
15.000.000
5
TK 152 Nguyên vât liêu
Nguyên vât liêu chinh
- Hat nhua PVC: 20.000Kg x 1.000d/ kg
- Hat nhua keo: 30.000kg x 4.000d/ Kg
Nguyên vât liêu phu
- Nhua phu gia: 300.000kg x 200d/ Kg
Phương pháp giá hàng tồn kho theo phương pháp giá đích danh.
(Đích danh đơn nhập)
200.000.000
6
TK 154 Chi phi SXKD do dang:
- Dep nhua: 15.000.000d
- Chai dung nuoc: 45.000.000d
60.000.000
7
TK 155 Thanh phâm
- Dep nhua: 1.000 dôi x 30.000 d/ dôi
- Chai dung nuoc: 20.000 cai x 2.500 d/ cai
Phương pháp tính giá theo phương pháp Bình quân au !"i #$n
nhập% &u't hàng.
80.000.000
8
TK 211 Tai san cô dịnh
- May duc dep: 1 cai x 120.000.000 d
- May duc chai: 1 cai x 100.000.000 d
- Ô tô 4 chô: 1 cai x 280.000.000 d
Ghi chú: ('t c) các tài )n đư*c + d,ng t-ong ./ n0!% ngà1 23t
đ$u + d,ng /.4/.45//6% ngà1 k7t th8c /.4/.45/.6.
500.000.000
9
TK 214 Hao mon Tai san cô dịnh
50.000.000
5
$TT N1i &(2 Thàh ti"
10
TK 242 Chi phi tra truoc dai han
- Khuôn duc dep: 6 cai x 1.000.000d/ cai
- Khuôn duc Chai: 10 cai x 500.000d /cai
- Ban ghê VP: 12 bô x 600.000 d/ bô
- Tu tai liêu VP: 5 cai x 1.200.000d/ cai
9hi chu:; <=ng cu> đươ>c phân 2=? ./@ tha:ng% phưng pha:p phân 2=?
theo =: dư gia?! dâAn.
24.200.000
11
TK 311 Vay ngán han
- Ngân hang VIBank: 150.000.000 d
150.000.000
12
TK 3311 Phai tra cho nguoi ban
- CTy nhua Vinh Hanh: MST 0100103305
Du Co: 200.000.000 d
- CTy nhua Đai Kim: MST 0102190938
Du No: 30.000.000 d
170.000.000
13
TK 33311 Thuê phai nôp cho nha nuoc
- Thuê GTGT: 12.000.000 d
12.000.000
16
TK 353 Quÿ khen thuong phuc loi
- TK 3531 Quÿ khen thuong: 13.000.000d
- TK 3532 Quÿ phuc loi: 7.000.000 d
20.000.000
14
TK 411 Nguôn vôn kinh doanh
624.200.000
15
TK 421 Loi nhuân chua phân phôi
58.000.000
17 TK 441 Nguôn vôn dầu tu XDCB 95.000.000
Th.2 01 34 50106 &7-h 2hi8p +9 +.+ 2hi8p :; )ih t< ph.t 0ih 0-(:
$TT N1i &(2 Thàh ti"
1
Ti" 4=t > C?2 @:
Doanh nghiêp thu tiên mát do công ty Bach hoa tổng hop Ha Nôi tra
no
Chung tu: (sô PT01 001, ngay 03/01/ 10)
60.000.000
2
N2(AB :ật Ci8( > +?2 @:
Doanh nghiêp nhâp hat nhua PVC cua công ty nhua Đai Kim
¹ Gia chua VAT: 30.000 kg x 1.100d/ kg
¹ Thuê GTGT: 10° ÷ 3.300.000d
Chung tu (PN01 001, ngay 04/01/ 10; HĐ Ky hiêu GR/2010B, Sô
09119, ngay 04/01/ 10)
Tiên hang duoc thanh toan báng môt phần tiên dã ung truoc, sô con
lai no chua thanh toan.
36.300.000
3 N2(AB :ật Ci8(:
Xuât nguyên vât liêu cho san xuât dep nhua:
60.000.000
6
$TT N1i &(2 Thàh ti"
¹ Hat nhua PVC: 20.000 Kg
¹ Hat nhua keo: 10.000 Kg
Chung tu: PX01 001, ngay 07/01/10
4
TD4 E2:
Nguyên Ván Manh tam ung tiên di công tac
Chung tu: (PC01 001, ngay 07/01/ 10)
2.500.000
5
N2F hà2:
Doanh nghiêp rut tiên gui vê nhâp quÿ tiên mát
Chung tu: (PT01 002, ngay 08/01/10)
25.000.000
6
G7-h th( #. hà2:
Doanh nghiêp xuât ban lô dep nhua cho cua hang sô 5 Nam Bô:
¹ Gia ban chua VAT: 37.000d x 1.000 dôi
¹ Thuê GTGT: 10° ÷ 3.700.000d
Chung tu: HĐ, Ky hiêu
BS/2010B, Sô 01911, ngay 09/01/10;
PX01 002, ngay 09/01/10.
40.700.000
7
N2(AB :ật Ci8(:
Doanh nghiêp xuât nguyên vât liêu cho san xuât chai dung nuoc:
¹ Hat nhua PVC: 15.000 Kg
¹ Hat nhua keo: 10.000 Kg
¹ Nhua phu gia: 150.000 Kg
Chung tu: PX 003, ngay 10/01/10
86.500.000
8
Ti" C'H2:
Doanh nghiêp tinh tiên luong phai tra cho can bô công nhân viên:
¹ Phân xuong lam dep: 8.000.000d
¹ Phân xuong lam chai: 12.000.000d
¹ Bô phân quan ly: 6.000.000d
Chung tu: (PKT 01 TL, ngay 30/01/10)
26.000.000
9
TIJ+h BHKH6 BHLT6 /PCM thN7 O(A !Ph:
¹ Tinh 22° vao chi phi doanh nghiêp:
Bao hiêm XH: 16°
Bao hiêm YT: 3°
Bao hiêm thât nghiêp: 1°
Kinh phi công doan: 2°
¹ Nguoi lao dông phai nôp 8,5°
Bao hiêm XH: 6°
Bao hiêm YT: 1,5°
Bao hiêm thât nghiêp: 1°
Chung tu: (PKT 02 BH, ngay 30/01/10)
10 Tài 0Q +% !Ph:
Hao mon tai san cô dịnh duoc tinh theo duong tháng, 10° môt nám:
7
$TT N1i &(2 Thàh ti"
¹ May duc chai: Phân bổ chai dung nuoc
¹ May duc dep: Phân bổ dep nhua
¹ Ô tô 4 chô: Phân bổ cho bô phân quan ly
Chung tu: (PKT 03 TS, ngay 30/01/10)
11
Chi phJ tIQ tI'R+:
Phân bổ chi phi tra truoc cho cac bô phân, (Phân bổ 10° thang, theo
nguyên tác sô du giam dần)
Chung tu: (PKT04 CC, ngay 30/01/10)
12
Gi. thàh $P:
Tinh gia thanh don vị nhâp kho, cho biêt:
¹ Chi phi san xuât kinh doanh do dang dầu k•, cuôi k• báng nhau:
¹ Dep nhua hoan thanh: 2.400 dôi
¹ Chai dung nuoc hoan thanh: 48.500 cai
Chung tu: (PN01 002, ngay 30/01/10)
13
Chi- CSi +T !T2:
Theo biên ban h€p cua hôi dông quan trị quyêt dịnh chia lãi nhu
sau:
¹ Bổ sung quÿ phuc loi: 18.000.000d
¹ Chia lãi cổ dông: 40.000.000d
Chung tu: (PKT 05 BB, ngay 30/01/10)
14
/<t +h(AU th(< GTGT:
Kêt chuyên thuê GTGT thang 1
Chung tu: PKT 06-VAT, ngay 30/01/10
Kêt chuyên tu dông xac dịnh kêt qua kinh doanh.
15
/<t +h(AU:
Kêt chuyên tu dông va xac dịnh kêt qua kinh doanh.
LB( +ầ(:
- Định khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh trên.
- Nhâp sô du dầu k• va dáng ky chi tiêt cho cac TK cần quan ly chi tiêt trên phần mêm
ACMAN.
- Nhâp cac nghiêp vu kinh tê phat sinh vao phần mêm kê toan ACMAN.
- Thao tac thanh thao voi chuong tr•nh.
Bi7t -Bng hàng tồn kho theo phương pháp kC khai thưDng &u1Cn% giá &u't kho (E .F5
nhập t-ưGc &u't t-ưGc% (E .FF theo phương pháp 2ình quân theo tHng #$n nhập &u't.
- In va tao thu muc luu hê thông sổ kê toan, bao cao sau:
Vập +.+ 0T 0.+h )< t7.:
I JK nhật kL chung.
8
I Mập K cái các (E.
I Mập K quN (iOn !Pt.
I Mập K theo dQi tiOn g+i ngân hàng.
Vập #.7 +.7 th(< th.2 1W 5010
I Mập tD khai thu7 9(9( (RSu T; 01/GTGT).
I Mập 2)ng kC thu7 9(9( đ$u -a (RSu T; 01- 1/GTGT).
I Mập 2)ng kC thu7 9(9( đ$u Uào (RSu T; 01- 2/GTGT).
Vập +.+ 0T +hi ti<t:
Công nợ:
I B)ng tKng h*p c=ng n* (Ph)i thu% ph)i t-)% tV! Wng...).
I Mập K theo dQi chi ti7t c=ng n* (Ph)i thu% ph)i t-)%...).
Hàng tồn kho
I B)ng tKng h*p (Xhập Y Zu't [ (ồn) Uật tư% thành ph\!.
I JK theo dQi chi ti7t Uật tư% thành ph\!.
Doanh thu bán hàng
I B)ng tKng h*p doanh thu 2án hàng
I JK chi ti7t doanh thu 2án hàng
Giá thành
I B)ng tKng h*p chi phí đ] tính giá thành cho các )n ph\!.
I B)ng tKng h*p chi phí đ] tính giá thành cho . )n ph\!.
Tài sản c !"nh - CCDC
I B)ng tKng h*p phân 2K (J<Đ.
I B)ng tKng h*p phân 2K c=ng c, d,ng c,.
Vập #.7 +.7 tài +hJh tI72 th.2 1W5010:
I Mập 2)ng cân đTi phát inh.
I Mập 2)ng cân đTi k7 toán.
I Mập 2áo cáo k7t qu) hoVt đ^ng )n &u't kinh doanh.
I Mập 2áo cáo #ưu chu1]n tiOn t_.
I Mập thu17t !inh 2áo cáo tài chính.
Vập #.7 +.7 O(A<t t7. th(<
I Mập 2áo cáo qu17t toán thu7 (X`X.
4.1.5 MPh )h7Q +.+ 2hi8p :; )ih t< ph.t 0ih.
$TT
$% T/
$% ti" Ghi +hX
1 Khach hang tra no 60.000.000 PT 001, ngay 03/01/10
9
$TT
$% T/
$% ti" Ghi +hX
No TK 1111
Co TK 1311
2a
Nhâp NVL:
No TK 1521
Co TK 3311
33.000.000
PN VL-001, ngay
04/01/10
2b
Thuê VAT dầu vao
No TK 1331
Co TK 3311
3.300.000
Ky hiêu: GR 2010B,
Sô HĐ: 09119
3
Xuât NVL:
No TK 621-PX Dep
Co TK 1521
60.000.000
PX VL-001 ngay
07.01/10
4
Chi tam ung:
No TK 141-Manh
Co TK 1111
2.500.000 PC 001, ngay 07/01/10
5
Rut tiên NH:
No TK 1111
Co TK 1121
25.000.000 PT 002, ngay 08/01/10
6a
Doanh thu ban TP:
No TK 1311-
Co TK 5112
37.000.000 01911, ngay 09/01/10
6b
Thuê VAT dầu ra:
No TK 131
Co TK 33311
3.700.000
Ky hiêu: BS 2010B
Sô HĐ: 01911
6c
Xuât gia vôn
No TK 632
Co TK 155
30.000.000
PX TP- 001, ngay
09/01/10
7
Tinh TL PX chai:
No TK 621 (Chai)
Co TK 1521
86.500.000
PX VL-002, ngay
10/01/10
8a No TK 622 (Chai)
Co TK 334
12.000.000
PKT 01 TL - 1, ngay
30/01/10
8b
Tinh TL PX Dep:
No TK 622 (Dep)
Co TK 334
8.000.000
PKT 01 TL - 2, ngay
30/01/10
8c
Tinh TL quan ly:
No TK 6421
Co TK 334
6.000.000
PKT 01 TL - 3, ngay
30/01/10
9a
Trich 22° BHXH; BHYT; BHTN;
KPCĐ:
- BHXH 16°
No TK 622 (Dep)
Co TK 3383
- BHYT 3°
No TK 622 (Dep)
Co TK 3384
- BHTN 1°
No TK 622 (Dep)
Co TK 3389
- KPCĐ 2°
No TK 622 (Dep)
Co TK 3382
1.280.000
240.000
80.000
160.000
PKT 02 BH - 1, ngay
30/01/10
9b Trich 22° BHXH; BHYT; BHTN;
KPCĐ:
- BHXH 16°
PKT 02 BH - 2, ngay
30/01/10
10
$TT
$% T/
$% ti" Ghi +hX
No TK 622 (Chai)
Co TK 3383
- BHYT 3°
No TK 622 (Chai)
Co TK 3384
- BHTN 1°
No TK 622 (Chai)
Co TK 3389
- KPCĐ 2°
No TK 622 (Chai)
Co TK 3382
1.920.000
360.000
120.000
240.000
9c
Trich 22° BHXH; BHYT; BHTN;
KPCĐ:
- BHXH 16°
No TK 6421
Co TK 3383
- BHYT 3°
No TK 6421
Co TK 3384
- BHTN 1°
No TK 6421
Co TK 3389
- KPCĐ 2°
No TK 6421
Co TK 3382
960.000
180.000
60.000
120.000
PKT 02 BH 3, ngay
30/01/10
9d
Tinh vao tiên luong
BHXH; BHYT; BHTN: 8,5°:
- BHXH 6°:
No TK 334
Co TK 3383
- BHYT 1,5°:
No TK 334
Co TK 3384
- BHTN 1°:
No TK 334
Co TK 3389
1.560.000
390.000
260.000
PKT 02 BH - 4, ngay
30/01/10
10a
Khâu hao TSCĐ:
No TK 6274 (dep)
Co TK 2141
1.000.000
PKT 03 TS - 1, ngay
30/01/10
10b
Khâu hao TSCĐ:
No TK 6274 (Chai)
Co TK 2141
833.333
PKT 03 TS - 2, ngay
30/01/10
10c
Khâu hao TSCĐ:
No TK 6424
Co TK 2141
2.333.333
PKT 03 TS -3, ngay
30/01/10
11a
Phân bổ CCDC:
No TK 6273(Dep)
Co TK 242
600.000
PKT 04 CCDC - 1,
ngay 30/01/10
11b Phân bổ CCDC:
No TK 6273( Chai)
Co TK 242
500.000 PKT 04 CCDC - 2,
ngay 30/01/10
11c
Phân bổ CCDC:
No TK 6423
Co TK 242
1.320.000
PKT 04 CCDC - 3,
ngay 30/01/10
12a
Tinh gia thanh SP:
No TK 155 (dep)
Co TK 154
2.400 dôi
x 29.733 (d)
PN TP 001, ngay
30/01/10
12b
Tinh gia thanh SP:
No TK 155 (chai)
Co TK 154
48.500 Cai
x 2.113 (d)
PN TP 002, ngay
30/01/10
13a BS quÿ phuc loi:
No TK 4211
18.000.000 PKT 05 BB - 1, ngay
30/01/10
11
$TT
$% T/
$% ti" Ghi +hX
Co TK 3532
13b
Chia lãi CĐ:
No TK 4211
Co TK 3388
40.000.000 PKT 05 BB - 2, ngay
30/01/10
14
Kêt chuyên VAT:
No TK 33311
Co TK 1331
3.300.000
PKT 06 VAT, ngay
30/10/10
15 Kêt chuyên tu dông
‚‚
KC/ Tu Đông
4.5 MY +h'H2 tIZh
Sau khi cai dát chuong tr•nh, phần mêm ACMan tu dông thiêt lâp môt thu muc C:ƒACMan.
Khi ban su dung chuong tr•nh, luu y phai bao quan thu muc nay v• toan bô tai nguyên, d„ liêu
cua chuong tr•nh duoc chua tai dây.
Ban chay chuong tr•nh tu biêu tuong ngoai man h•nh Desktop: nhâp dup chuôt vao biêu
tuong cua ACMAN .
Trên man h•nh nay ban luu y cac thông tin sau:
¹ Tên dáng nhâp: La tên cua nguoi su dung dáng ky ban dầu hoác do kê toan truong câp
cho ban. … dây chuong tr•nh dê mác dịnh: -&4i.
¹ Mât khâu: Do chung ta thiêt lâp ban dầu, hoác do nguoi quan trị câp, tên dáng nhâp va
mât khâu d†ng dê quan ly nguoi su dung. Nêu ban g‡ tên hoác mât khâu sai th• không vao
duoc chuong tr•nh. Chuong tr•nh dê mác dịnh la 1.
¹ Ch€n ngôn ng„ lam viêc: Ban co thê ch€n giao diên tiêng Anh hoác tiêng Viêt, chuong
tr•nh ch€n mác dịnh tiêng Viêt.
¹ Têp d„ liêu: Giup ban tao môt co so d„ liêu hoác ch€n duong dˆn co so d„ liêu dê lam
viêc:
 TD7 41t +H 0Y &[ Ci8(:
Ban nhâp dup chuôt vao biêu tuong d‰n giao thông, man h•nh Ch€n têp tin CSDL xuât
hiên, ban dát chuôt phai vao Šile co tên GATABA$\.4&#, ch€n lênh C7pA, sau do ch€n lênh
P-0tN6 luc do ban co duoc môt Šile co tên +7pA 7] GATABA$\.4&# sau do chuôt phai tai
Šile nay chon ^N-4N dổi tên thanh Šile nay thanh B-i t-p 1.4&# va chung ta duoc môt co
so d„ liêu moi va chung ta thuc hanh voi co so d„ liêu moi nay.
 Ch7 !'_2 &` +H 0Y &[ Ci8(:
12
Nhâp dup chuôt vao biêu tuong d‰n giao thông, hôp thoai Cha t8p ti C$GV xuât hiên,
nhâp dup chuôt vao Šile duoc tao moi co tên B-i t-p 1.4&#
Nêu co nhiêu may tinh c†ng lam viêc voi 1 Šile co so d„ liêu, ta phai nôi mang nôi bô va
d„ liêu duoc dát tai môt may (May chu). Khi ch€n duong dˆn co so d„ liêu, nhâp dup chuôt
vao tai biêu tuong d‰n giao thông, hôp thoai Cha t8p ti C$GV suât hiên, nhâp dup chuôt
vao MA NNtb7I) pC-+N0, sau do ch€n may dê d„ liêu (may chu), ch€n ổ dê d„ liêu...t•m dên
Šile Database...doanh nghiêp dang su dung.
Sau khi thuc hiên cac thao tac trên man h•nh lam viêc duoc mo ra nhu sau:
4.c Nhập 0% &' !ầ( )*6 !32 )d +hi ti<t +h7 +.+ T/
13
Ban ch€n D„ liêuƒ Ch€n hê thông TK va sô du..,
Ban tiên hanh nhâp sô du cho cac TK báng d„ liêu cua Bai tâp 1:
1. Nhập 0% &' +h7 T/ 1116 #D +ha T/ +ep +7 11116 +ha \tNI.
5. Nhập 0% &' +h7 T/ 1156 #D +ha T/ 11516 +ha \tNI.
c. Nhập 0% &' +h7 tài )h7Q 1c16 #D +ha T/ 1c11.
Đê quan ly chi tiêt công no cua TK 1311 va khai bao cac thông tin cua khach hang thuân
loi cho viêc quan ly công no c‹ng nhu kê khai thuê GTGT, ta phai dáng ky chi tiêt cho tai
khoan nay. Thao tac thuc hiên dáng ky chi tiêt cho tai khoan nay nhu sau: Ban dên tai khoan
1311, chuôt phai ch€n muc fgh dáng ky loai chi tiêt, ch€n tiêp vao muc Tài khoản nà# !$ng
k% chi ti&t th'o !i t(ợng
Sau do ban nhâp dup chuôt hoác ch€n phim \tNI vao TK nay. Ban nhâp tên cac dôi
tuong khach hang, mã sô thuê,... va sô tiên con phai thu vê, hoác sô tiên khach hang dã ung
truoc cho công ty. Thông tin nhâp liêu hoan thanh, man h•nh chi tiêt nhu sau:
14
4. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t +h7 T/ 141.
Đê quan ly chi tiêt TK 141 cac khoan tam ung cua nhân su công ty, phai dáng ky chi tiêt
cho TK nay, dáng ky chi tiêt theo dôi tuong, man h•nh chi tiêt nhâp liêu TK 141 nhu sau:
i. Nhập 0% &' T/ 1i51 > Q(Q Cd 2(AB :ật Ci8(6 hà2 tj )h7.
Đê quan ly chi tiêt hang tôn kho (Nhâp Xuât Tôn) ta phai dáng ky chi tiêt hang tôn kho
va lua ch€n loai chi tiêt gia !)ch *anh !+n nh,-. flua chon na y tuong duong gia nhâp truoc
xuât truoc hoá c nhâp sau xuât truoc)
Thao tac thuc hiên: Ban dê con trŒ chuôt dên TK 1521, bâm chuôt phai ch€n dáng ky loai
chi tiêt (hang tôn kho).
15
Sau do ban nhâp dup chuôt hoác ch€n phim \tNI o TK nay (TK 1521).
Trong phần quan ly hang tôn kho ban cần chu y cac nôi dung sau:
¹ Cac phim nhâp liêu cho phần nay:
Cha: Khi nhâp sô liêu kêt thuc su dung phim ch€n
ThB4 4Ri: D†ng dê thêm môt dong moi
Nhập GM: Nhập GM la nut lênh su dung khi thêm moi mã vât tu, hang hoa tu môt
bang mã hang hoa vât tu cua tai khoan khac.
K9-: D†ng dê xoa môt dong hiên tai
TZ4: D†ng dê t•m kiêm môt nôi dung nao do.
TZ4 ti<p: D†ng dê t•m kiêm môt nôi dung nao do ma khi su dung nut TZ4 chua
thây.
MPh GD2 0%: D†ng dê dịnh dang phân cach hang ngh•n va sô thâp phân fkkk6kk0.00h.
M1 &ài +,- 4S:Đô dai cua mã la sô ky tu cua mã vât tu hang hoa dê ACMAN tu câp phat
mã.
16
¹ Phần nhom hang tôn kho:
Muc dich cua phần nay la hang tôn kho khi quan ly nên phân ra thanh cac nhom, theo nhu
cầu quan ly cua doanh nghiêp.
Ban bâm vao nut lll dê thiêt lâp cac nhom vât tu.

¹ Chu thich nôi dung tung côt trong bang chi tiêt vât tu.
Mã hang: Phần nay co thê do doanh nghiêp quy dịnh hoác may tinh tu tao ra.
Tên hang tôn kho: Phai nhâp dung tên cua hang tôn kho vao phần nay.
Đon vị tinh: Chung ta thiêt lâp ngay lần dầu, giup cac hang hoa khac co c†ng don vị
tinh không mât nhiêu thoi gian nhâp liêu.
Đon gia: Nêu dáng ky chi tiêt hang tôn kho ch€n gia b•nh quân th• nhâp truc tiêp
gia hang tôn vao côt don gia.
Nêu dáng ky chi tiêt hang tôn kho ch€n gia dich danh, côt don gia luôn
hiên ky tu mmm, dê nhâp don gia va sô luong hang tôn phai bâm vao phim
I0NIt (trên ban phim), v• gia dich danh co thê tôn tai nhiêu gia khac
nhau. Man h•nh chi tiêt nhu sau:
Sô luong: La sô luong hang tôn kho dầu k•.
Thanh tiên: La gia trị hang tôn kho dầu k•.
Nhâp hoan thanh ta co man h•nh nhu sau:
17
n. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t +h7 T/ 1i4 > Tập h@p +hi phJ !U tJh 2i. thàh $P
Đê quan ly chi tiêt vê tâp hop chi phi va tinh gia thanh theo /0ản .h123 Công t45nh3 Hợ.
!ồng67 ta phai dáng ky chi tiêt TK 154 theo dôi tuong. Cac tai khoan liên quan dên phần tâp
hop chi phi va tinh gia thanh SP: TK 154; TK 621; TK 622; TK 623; TK 627.
Thao tac dáng ky chi tiêt TK 154: Đê con trŒ chuôt dên TK 154, chuôt phai ch€n !$ng k%
chi ti&t th'o !i t(ợng, hôp thoai xuât hiên hŒi:
•C8 th'o *9i chi .h) b:ng các T; !<u = không>
Ch€n LN0 man h•nh chi tiêt nhu sau:
Sau do ban nhâp dup chuôt hoác d†ng phim \tNI o TK 154 nay, nhâp sô du dầu k• cho
cac dôi tuong.
o. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t +h7 T/ 1ii > Thàh php4
TK 155 quan ly hang tôn kho thanh phâm, dáng ky chi tiêt va quan ly giông nhu TK 1521.
Tai TK 155, nhâp chuôt phai ch€n dáng ky chi tiêt, ch€n theo gia dich danh, man h•nh
dáng ky chi tiêt nhu sau:
18
Sau do nhâp dup chuôt vao TK 155 nay hoác bâm phim \tNI dê nhâp sô liêu chi tiêt cho
tai khoan nay.
TD7 4S hà2 +h7 T/ i115 > G7-h th( #. thàh php4
Đê con trŒ chuôt dên TK 5112, dáng ky chi tiêt doanh thu ban hang (loai 9 doanh thu ban
hang)
Man h•nh chi tiêt thiêt lâp mã hang nhu sau:
19
Su dung nut lênh •Nhập GMŽ dê lây mã tu TK 155 dã thiêt lâp nhu man h•nh sau:
Sau do ch€n •Nhập GMŽ, man h•nh TK 5112 s• nhu sau:
Ghi +hX:
Đ] thac hi_n đồng 2^ !b hàng cca (E F..5 Uà (E .FF 2Vn #ưu L Uào !,c qu)n t-d kho
hàng thi7t #ập ph$n đồng 2^ !b hàng% thao tác nà1 gi8p cho Ui_c nhập #i_u nhanh Uà thTng
nh't !b hàng 2án Uà !b hàng tồn kho đồng thDi chương t-ình ce th] ta đ^ng &u't kho giá
UTn hàng 2án.
Mưu L ph$n nà1 chương t-ình thưDng đb thi7t #ập !Pc đdnh
20
D? @iAuBCuản t4" kho hàngBThi&t @D. !ồng bE 2F hàng h8a
q. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t +h7 T/ 511 > T$CM
Tai khoan 211 co nhiêu tai khoan câp 2, khi dáng ky chi tiêt phai dáng ky o TK câp 2.
G$ng k% chi ti&t Hà nhD. s *( T; 2112
Nhâp sô du va dáng ky chi tiêt TK 2112, chuôt phai tai TK 2112 ch€n •!32 )d C7Di +hi
ti<tŽ, va lua ch€n chi tiêt khâu hao tai san cô dịnh.
Nhâp dup chuôt hoác ch€n phim \tNI o TK 2112 dê nhâp sô liêu chi tiêt cho tai khoan
nay:
¹ Cac nut lênh giông nhu TK 1521 hang tôn kho.
¹ Tao nhom tai san giông nhu TK 1521 hang tôn kho.
¹ Chu thich nôi dung cac côt trong bang chi tiêt TSCĐ:
Mã TS: Mã tai san cô dịnh, phần nay may tinh tu tao ra.
Tên tai san: Côt nay d†ng dê nhâp tên cua tai san.
Nám SD: Côt nay quy dịnh ngay thang nám dua vao su dung.
Nám KT: Côt nay quy dịnh ngay thang nám kêt thuc, du kiên khâu hao hêt.
21
Đon vị tinh: Đon vị tinh cua TSCĐ.
Đon gia: Gia cua TSCĐ.
Sô luong: Sô luong TSCĐ.
Chi phi khac: Chi phi khac la phần chi phi phu h•nh thanh lên TSCĐ
Nguyên gia: La tổng gia trị cua TSCĐ bao gôm gia mua va chi phi khac.
(Xgu1Cn giá f (hành tiOn I <hi phí khác) &e! chi ti7t chương t-ình
T• lê khâu hao: La phần ° TSCĐ tinh vao chi phi doanh nghiêp.
Luÿ kê nám: La phần gia trị TSCĐ dã khâu hao, tinh vao chi phi.
Gia trị con lai: La phần gia TSCĐ con lai, chua tinh vao chi phi.
¹ Ch€n loai khâu hao:
Khi dáng ky môt mã TSCĐ moi ban phai lua ch€n loai khâu hao, ban co
thê duoc quyên lua ch€n 1 trong 5 loai khâu hao TSCĐ nhu chuong tr•nh
dã quy dịnh.
G$ng k% chi ti&t Hà nhD. s *( T; 211I:
Tuong tu nhu vây nhâp sô du va dáng ky chi tiêt TK 2113, chuôt phai tai TK 2113 ch€n
•!32 )d C7Di +hi ti<tŽ, va lua ch€n chi tiêt khâu hao tai san cô dịnh, nhâp dup chuôt hoác
ch€n phim \tNI o TK 2113 dê nhâp sô liêu chi tiêt cho tai khoan nay, man h•nh chi tiêt nhu
trên.
r. Nhập 0% &' +h7 T/5141 > H-7 4s T$CM
Đê con trŒ chuôt toi TK 2141, nhâp dup chuôt hoác ch€n phim \tNI o TK 2141 dê nhâp
sô liêu, man h•nh nhâp liêu nhu sau:
22
10. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t +h7 tài )h7Q 545
Đê quan ly chi tiêt chi phi tra truoc, công cu dung cu va phân bổ dần vao trong chi phi cac
k• kê toan, ta phai dáng ky chi tiêt TK 2421 (Loai 8 - Quan ly công cu dung cu phân bổ).
Đê chuôt toi TK 2421, chuôt phai dáng ky loai chi tiêt (8) quan ly công cu dung cu.
Sau do ban nhâp dup chuôt hoác ch€n phim \tNI o TK nay (TK 2421)
Chú %: <ác tính n0ng cca các n8t #_nh giTng như ph$n hàng tồn kho ((E.F5.).
¹ Chu thich nôi dung cac côt trong bang chi tiêt CCDC:
Mã hang: Phần nay co thê do doanh nghiêp quy dịnh hoác may tinh tu tao ra.
Tên hang hoa, CCDC: Phai nhâp dung tên cua hang hoa, công
cu, dung cu vao phần nay.
Đon vị tinh: Đon vị tinh công cu dung cu
Đon gia: Gia cua hang hoa, công cu, dung cu.
Sô luong: Sô luong công cu dung cu.
Thanh tiên: Gia trị cua công cu dung cu.
Chi phi khac: Chi phi khac la phần chi phi phu h•nh thanh lên công cu dung cu.
Nguyên gia: La tổng gia trị cua công cu dung cu truoc khi phân bổ chi phi.
(Xgu1Cn giá f (hành tiOn I <hi phí khác) &e! chi ti7t chương t-ình.
T• lê CK: La phần ° phân bổ trong k• tinh vao chi phi doanh nghiêp.
Gia trị PB: La phần gia trị công cu dung cu dã tinh vao chi phi.
Gia trị con lai: La phần gia trị công cu dung cu chua tinh vao chi phi.
¹ Man h•nh chi tiêt nhâp liêu nhu sau:
23
11. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t T/ c11 t u-A 2v hD.
TK nay quan ly chi tiêt tung khoan vay, tung dôi tuong cho vay, ta quan ly va dáng ky chi
tiêt theo tung dôi tuong (quan ly chi tiêt giông TK 141).
Chuôt phai tai TK 311, ch€n w!32 )d C7Di +hi ti<tx6 dáng ky chi tiêt theo dôi tuong.
Nhâp dup chuôt hoác ch€n phim \tNI o TK 311 nay dê nhâp sô liêu, man h•nh nhâp liêu
nhu sau:
15. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t T/ cc11 > PhQi tIQ +h7 2'_i #.
TK nay la theo d‡i chi tiêt tung dôi tuong công no phai tra va theo d‡i chi tiêt thông tin cua
nha cung câp (giông nhu TK 131).
Chuôt phai tai TK 3311 ch€n •!32 )d C7Di +hi ti<tŽ. TK 3311 dáng ky chi tiêt theo dôi
tuong.
Nhâp dup chuôt hoác ch€n phim \tNI o TK 3311 nay dê nhâp sô liêu, man h•nh nhâp liêu
nhu sau:
24
1c. Nhập 0% &' :à !32 )d +hi ti<t T/ ccc11 > GTGT
Đê lâp bao cao thuê GTGT hang thang trên phần mêm kê toan ACMAN phai dáng ky chi
tiêt cho 2 TK do la:
- (E .gg. [ Đ0ng kL chi ti7t đ] #'1 2)ng kC hi( đ$u Uào.
- (E ggg.. [ Đ0ng kL chi ti7t đ] #'1 2)ng kC hi( đ$u -a.
Chuôt phai tai TK 33311 ch€n w!32 )d C7Di +hi ti<tx; Tai khoan 33311 dáng ky chi tiêt
dê lây bang kê VAT dầu ra.
Nhâp dup chuôt hoác nhân phim \tNI vao TK nay dê nhâp sô du dầu k•, man h•nh nhâp
liêu nhu sau:
25
14. Nhập 0% &' +h7 T/ cic > Q(y )hN th'Y2 phX+ C@i
Q(y )hN th'Y2:
Nhâp dup chuôt vao TK 3531 dê nhâp sô liêu cho TK nay.
Q(y phX+ C@i:
Nhâp dup chuôt vao TK 3532 dê nhâp sô liêu cho TK nay.
1i. Nhập 0% &' +h7 T/ 411 > N2(j :% )ih &7-h.
Nhâp dup chuôt vao TK 4111 dê nhâp sô liêu cho TK nay.
26
1n. Nhập 0% &' +h7 T/ 451 t V@i h(ậ +h'- phF ph%i
Nhâp dup chuôt vao TK 4211 dê nhâp sô liêu cho TK nay.
1o. Nhập 0% &' +h7 T/ 2(j :% KG +H #Q.
Nhâp dup chuôt vao TK 441 dê nhâp sô liêu cho TK nay.
Kêt thuc phần nhâp sô du dầu k•, ban vao phần in kiêm tra tinh cân dôi hoác mo bao cao
cân dôi phat sinh, kiêm tra sô du dầu k• dã nhâp dung chua. Kêt thuc phần nhâp sô du dầu
k•, ban thoat khŒi man h•nh nhâp sô du dầu k• va mo man h•nh nhâp cac nghiêp vu kinh tê
phat sinh ta nhâp phần phat sinh.
4.4 Nhập +.+ 2hi8p :; ph.t 0ih.
27
Sau khi vao chuong tr•nh, ch€n vao Menu G[ Ci8(zMY &[ Ci8(...6 ch€n thang lam viêc dê
nhâp d„ liêu.
Truoc khi nhâp d„ liêu phần nay ban t•m hiêu cac tinh náng phim chuôt phai cua man h•nh
nhâp d„ liêu nay, va ban chu y co môt sô phim tát su dung cho man h•nh nhâp d„ liêu.
- Ctrl ¹ M: Thêm môt dong moi dê nhâp chung tu.
- Ctrl ¹ K: Chuc náng nay chỉ su dung khi c†ng trong môt chung tu (Phiêu thu; Phiêu
chi), co but toan kep. No co 2 tac dung:
`jng đ] chkp dlng t-Cn &uTng dlng dưGi (gi8p nhập #i_u nhanh hơn).
Ehi in phi7u thu% phi7u chi thì T tiOn t-Cn phi7u thu% phi7u chi 2Bng tKng
T tiOn cca các dlng đe.
- Ctrl ¹ X: Xoa môt dong.
ChX thJ+h 4à hZh hập ph.t 0ih 2j4 +.+ +1t:
- J((; Sô thu tu.
- Xgà1 9J; Ngay ghi sổ.
- JT <(; Sô chung tu.
- Xgà1 <(; Ngay chung tu.
- X^i dung; Côt nhâp nôi dung diên giai cac nghiêp vu kinh tê phat sinh.
- X* (E; Định khoan bên no TK theo nguyên tác kê toan.
- <e (E; Định khoan bên co TK theo nguyên tác kê toan.
- JT tiOn; Phần tiên phat sinh trong nghiêp vu kinh tê do.
Chú %: (-ong quá t-ình nhập T #i_u đ7n c^t (E X*m (E <e n7u đ7n (E nào ce đ0ng kL
chi ti7t thì ne ta đ^ng -a 2)ng chi ti7t cho 2Vn nhập các th=ng tin chi ti7t.
1. Th( ti" +?2 @ &7 C?2 tA B.+h h7. TH Hà N1i tIQ.
Nhâp cac thông tin vao man h•nh câp nhât d„ liêu theo nguyên tác cua kê toan, thông tin
côt TK No (111), giao diên thê hiên nhu sau: (60.000.000 dông)
Thông tin dên côt TK Co (1311) man h•nh chi tiêt cua TK hiên ra nhu sau:
28
5. Nhập )h7 2(AB :ật Ci8(6 #{2 ti" E2 tI'R+6 41t phầ +s CDi Cà +?2 @ +h'-
th-h t7..
2.a Nhâp kho nguyên vât liêu: (33.000.000 dông)
- Sô liêu duoc nhâp dầy du vao cac côt theo nguyên tác kê toan, khi nhâp vao côt TK No
1521, man h•nh chi tiêt nhu sau:
Nhâp chuôt vao nut ThB4 4Ri hoác phim ACt | T dê thêm môt dong moi.
Chú %: <e 2ao nhiCu Uật tư thC! 2'1 nhiCu dlng% kh=ng nCn đ] dlng t-Tng thHa.
Đên côt MS uT, d†ng phimm sau do bâm \tNI dê ch€n mã hang tôn kho hoác thêm MS
uT fhoác nhâp chuôt vao ph•m m‹i tên o côt MS uT).
Hoan thanh bang chi tiêt hang nhâp kho nhu sau:
29
Ban hãy nhâp cac thông sô con lai: Đon gia (nêu co su thay dổi), sô luong va tiêp tuc nhâp
mã VT tiêp theo nêu co.
Khi nhâp vao côt TK Co: TK 3311, man h•nh chi tiêt hiên lên, kê toan phai ch€n dung vao
chi tiêt dôi tuong công no.
2.b Thuê GTGT dầu vao: (3.300.000 dông)
Sau khi kêt thuc nghiêp vu nhâp hang, ban nhân phim CtIC | /6 chuong tr•nh copy nguyên
dong trên xuông dong duoi, ban chỉ cần sua côt nôi dung, côt TK No (1331), man h•nh chi
tiêt dê kê khai thuê nhu sau:
¹ Chu thich cac côt trên man h•nh chi tiêt:
R,c; Côt nay d†ng dê nhâp (1,2,3,4 dê phân loai thuê GTGT dầu vao).
EL hi_u n`; Côt nay nhâp ky hiêu hoa don .
30
JT hoá đơn; Côt nay nhâp sô hoa don GTGT.
Xgà1; Ngay cua hoa don.
(Cn đơn Ud; Nhâp tên don vị cua nguoi ban, ban d†ng phim m sau do \tNI dê ch€n
doanh nghiêp dã duoc kê khai: Tên doanh nghiêp va mã sô thuê.
Rb T thu7; Nhâp mã sô thuê cua don vị nguoi ban
RPt hàng; Kê chung loai hang ban (viêt tát theo chung loai).
9iá !ua chưa hi(; Gia hang hoa mua chua co thuê GTGT.
@ hi(; Phần trám thuê GTGT (0°; 5°; 10°).
(hu7 9(9(; Phần thuê GTGT duoc khâu tru (phần nay ban co thê sua va g‡ theo dung
nhu gia trị trên HĐ).
Nhân chuôt vao phim ThB4 4Ri hoác phim ACt | T dê thêm môt dong moi, cac thông tin
cua cac côt phai nhâp dầy du, dên côt tên don vị nguoi mua, chung ta co thê nhâp thông tin
vao côt nay hoác ch€n phim m sau do \tNI dê ch€n tên don vị nguoi ban, nêu chua co chung
ta co thê thêm moi vao bang nay dê phuc vu cho cac lần kê sau, man h•nh nhâp sô liêu chi tiêt
nhu sau:
Khi nhâp kêt thuc bang kê chi tiêt thuê GTGT dầu vao nay, man h•nh chi tiêt nhu sau:
c. K(et :ật t' +h7 0Q }(et &~p h•-.
Ban nhâp dầy du cac thông tin vao cho cac côt, dên côt TK No (621), man h•nh chi tiêt
cua TK 621 nhu sau: (60.000.000 d)
31
Thông tin nhâp dên côt TK Co (1521), man h•nh chi tiêt cua TK 1521.
Thêm moi hoác ân phim ACt | T, sau do dê con chuôt tai côt MS hà2 ch€n phim m sau do
\tNI dê ch€n mã hang cần xuât.
TK 1521 duoc dáng ky chi tiêt quan ly hang tôn kho, theo gia dich danh. Khi xuât vât tu
man h•nh chi tiêt ch€n gia dich danh nhu sau:
32
Ban ch€n gia xuât cho vât tu, g‡ sô luong xuât. Sau do xuât mã vât tu tiêp theo tuong tu,
hoan thiên phiêu xuât man h•nh chi tiêt nhu sau.
4. Chi ti" tD4 E2 +h7 N2(A€ u3 MDh.
Nhâp sô liêu cho nghiêp vu 4, thông tin dên côt TK No (141). man h•nh chi tiêt No TK 141
nhu sau, ban ch€n chi tiêt Nguyên Ván Manh: 2.500.000 dông
i. ^Xt ti" 2•i 2F hà2 :" hập O(y.
Thông tin duoc câp nhât vao bang câp nhât chung tu, nghiêp vu nay nhâp không co chi
tiêt, TK No (1111); TK Co (1121), sô tiên (25.000.000 dông).
n. G7-h 2hi8p }(et #. thàh php4
6a. Doanh thu ban hang dep nhua chua thu tiên.
33
Thông tin duoc câp nhât dầy du vao cac côt, dên côt TK No (1311), ch€n dôi tuong chi tiêt
Cua hang sô 5 Nam Bô. Man h•nh chi tiêt nhu sau:
34
Thông tin chi tiêt cho TK Co (5112), man h•nh chi tiêt nhu sau:
Thêm moi hoác ân phim ACt | T, sau do dê con trŒ chuôt tai côt MS hà2 ch€n phim m
\tNI dê ch€n mã hang, man h•nh chi tiêt nhu sau:
35
Man h•nh chi tiêt khi hoan thanh cac thông tin trên ban chi tiêt nhu sau: (37.000.000 dông)
6b. Kêt thuc nghiêp vu n-, nhân phim CtIC | / dê kê thuê GTGT hang hoa ban ra, thông tin
côt TK No (1311), dôi tuong chi tiêt nhu nghiêp vu n-; thông tin chi tiêt côt TK Co (33311),
bang chi tiêt nhu sau: 3.700.000 dông
6c. Xuât gia vôn hang ban, thông tin chi tiêt côt TK No (632), tai khoan nay không co dáng
ky chi tiêt; thông tin chi tiêt côt TK Co (155), thao tac va man h•nh chi tiêt nhu sau:
(30.000.000 dông)
((hao tác &u't Uật tư hàng hoá% giTng như nghi_p U, g).
o. G7-h 2hi8p }(et :ật t' +h7 0Q }(et
Chú %: (hao tác nghi_p U, nà1 giTng như nghi_p U, g.
Thông tin chi tiêt cho côt TK No (621- Chai dung nuoc) man h•nh chi tiêt nhu sau:
(86.500.000 dông)
36
Thông tin cho côt TK Co (1521), xuât vât tu, man h•nh chi tiêt nhu sau:
q. TJh ti" C'H2 phQi tIQ +. #1 hF :iB
8a. Doanh nghiêp tinh tiên luong phai tra cho nhân viên phân xuong chai dung nuoc, thông
tin chi tiêt: (8.000.000 dông)
No TK 622 (Dep nhua Chi tiêt no minh hoa duoi)
Co TK (334), man h•nh chi tiêt nhu sau:
8b. Doanh nghiêp tinh tiên luong phai tra cho NV phân xuong dep nhua, thông tin chi tiêt:
(12.000.000 dông)
No TK 622 (Chai dung nuoc)
Co TK 334
Man h•nh chi tiêt TK bên No nhu sau, bên co không co chi tiêt:
37
8c. Doanh nghiêp tinh tiên luong phai tra cho nhân viên quan ly, thông tin chi tiêt: (6.000.000
dông)
No TK 6421
Co TK 334
Nghiêp vu nay không co chi tiêt ca bên TK No, TK Co.
r. TIJh #Q7 hiU4 }S h1i6 #Q7 hiU4 A t< thN7 O(A !Ph
9a. Doanh nghiêp tinh BHXH 16°, BHYT 3°, BHTN 1°, KPCD 2° vao chi phi cua DN
(phân xuong dep nhua), thông tin chi tiêt:
No TK 622 (Dep nhua)
Co TK 3383 (BHXH: 8.000.000 x 16° ÷ 1.280.000)
No TK 622 ((Dep nhua))
Co TK 3384 (BHYT: 8.000.000 x 3° ÷ 240.000)
No TK 622 ((Dep nhua))
Co TK 3389 (BHTN: 8.000.000 x 1° ÷ 80.000)
No TK 622 ((Dep nhua))
Co TK 3382 (KPCĐ: 8.000.000 x 2° ÷ 160.000)
9b. Doanh nghiêp tinh BHXH 16°, BHYT 3°, BHYT 1°, KPCĐ 2° vao chi phi cua DN
(phân xuong chai dung nuoc), thông tin chi tiêt:
No TK 622 (Chai dung nuoc)
Co TK 3383 (BHXH: 12.000.000 x 16° ÷ 1.920.000)
38
No TK 622 (Chai dung nuoc)
Co TK 3384 (BHYT: 12.000.000 x 3° ÷ 360.000)
No TK 622 (Chai dung nuoc)
Co TK 3389 (BHTN: 12.000.000 x 1° ÷ 120.000)
No TK 622 (Chai dung nuoc)
Co TK 3382 (KPCĐ: 12.000.000 x 2° ÷ 240.000)
9c. Doanh nghiêp tinh BHXH 16°; BHYT 3°; BHTN 1°; KPCĐ 2° vao chi phi cua DN
nhân viên quan ly, thông tin chi tiêt
No TK 6421
Co TK 3383 (BHXH: 6.000.000 x 16° ÷ 960.000)
No TK 6421
Co TK 3384 (BHYT: 6.000.000 x 3° ÷ 180.000)
No TK 6421
Co TK 3389 (BHTN: 6.000.000 x 1° ÷ 60.000)
No TK 622
Co TK 3382 (KPCĐ: 6.000.000 x 2° ÷ 120.000)
Nghiêp vu nay không co man h•nh chi tiêt cho TK No, TK Co.
9d. Tinh vao tiên luong nguoi lao dông 8,5° theo luong
Nguoi lao dông phai nôp BHXH 6° tru vao luong, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK 334
Co TK 3383 (Chi tiêt: 26.000.000 x 6° ÷ 1.560.000 dông)
Nghiêp vu nay không co man h•nh chi tiêt cho TK No, TK Co.
Nguoi lao dông phai nôp BHYT 1,5° tru vao luong, thông tin chi tiêt nhu sau:
39
No TK 334
Co TK 3384 (Chi tiêt: 26.000.000 x 1,5° ÷ 390.000 dông)
Nghiêp vu nay không co man h•nh chi tiêt cho TK No, TK Co.
Nguoi lao dông phai nôp BHTN 1° tru vao luong, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK 334
Co TK 3389 (Chi tiêt: 26.000.000 x 1° ÷ 260.000 dông)
Nghiêp vu nay không co man h•nh chi tiêt cho TK No, TK Co.
10. /he( h-7 tài 0Q +% !Ph
10.a. Tinh hao mon TSCĐ cho phân xuong dep nhua, thông tin chi tiêt nhu sau:
TK No 6274 (Dep nhua)
TK Co 2141 (May duc dep),
Cac thao tac khi tinh khâu hao TSCĐ, man h•nh chi tiêt minh hoa cho nghiêp vu nhu sau:
Chi tiêt TK No 6274 (Chai dung nuoc)
Chi tiêt TK Co: Man h•nh chi tiêt (2141) nhu sau, Thêm moi (ACt | Th6 ch€n mã TSCĐ dê
tinh khâu hao, g‡ 10° vao côt t• lê dê tinh hao mon tai san cô dịnh.
10.b. Tinh hao mon TSCĐ cho phân xuong chai dung nuoc, thông tin chi tiêt nhu sau:
TK No 6274 (chai dung nuoc)
TK Co 2141 (may duc chai),
Cac thao tac khi tinh khâu hao TSCĐ, man h•nh chi tiêt minh hoa cho nghiêp vu nhu sau:
Chi tiêt TK No 6274 (Chai dung nuoc)
40
Chi tiêt TK Co: Man h•nh chi tiêt (2141) nhu sau, Thêm moi (ACt | Th6 ch€n mã TSCĐ dê
tinh khâu hao, g‡ 10° vao côt t• lê dê tinh hao mon tai san cô dịnh.
10.c. Tinh hao mon TSCĐ cho bô phân quan ly, thông tin chi tiêt nhu sau:
TK No (6424) Chi phi quan ly
TK Co 2141 (Ô tô)
Cac thao tac khi tinh khâu hao TSCĐ, man h•nh chi tiêt minh hoa cho nghiêp vu nhu sau:
Chi tiêt TK No 6424 (Tai khoan nay không co man h•nh chi tiêt)
Chi tiêt TK Co: Man h•nh chi tiêt (2141) nhu sau, Thêm moi (ACt | Th6 ch€n mã TSCĐ dê
tinh khâu hao, g‡ 10° vao côt t• lê dê tinh hao mon tai san cô dịnh.
41
11. PhF #T +hi phJ tIQ tI'R+ :à7 +hi phJ tI72 )*
11.a. Tinh hao mon công cu dung cu cho phân xuong dep nhua, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK6273 Dep nhua
Co TK242 - Khuôn duc dep
Man h•nh chi tiêt minh h€a nhâp liêu TK No 6273 nhu sau:
Man h•nh chi tiêt côt TK Co (242) nhu sau:
11.b. Tinh hao mon công cu dung cu cho phân xuong chai dung nuoc, thông tin chi tiêt nhu
sau:
No TK6273 - Chai dung nuoc
Co TK2421 - Khuôn duc chai
Man h•nh chi tiêt minh h€a nhâp liêu TK No 6273 nhu sau:
42
Man h•nh chi tiêt côt TK Co (2421) nhu sau:
11c. Tinh hao mon công cu dung cu cho bô phân quan ly, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK6423
Co TK242 (Ban ghê, tu tai liêu)
Man h•nh chi tiêt minh hoa nhâp liêu TK No 6423 Không co:
Man h•nh chi tiêt côt TK Co (242) nhu sau:
43
15. Nhập )h7 thàh php4 &~p h•-6 +h-i !•2 'R+
Gia thanh don vị san phân nhu sau:
(DD dầu k• ¹ FS Trong k• - DD cuôi
k•)
Gia thanh don vị ÷
Tổng sô SP hoan thanh
12a. Tinh gia thanh va nhâp kho thanh phâm dep nhua
- Chuong tr•nh dã tâp hop chi phi cho san phâm JDK. nhLa> va dê bai dã cho ta biêt vê do
dang dầu k• ÷ do dang cuôi k•, sô luong san phâm hoan thanh la 2.400 dôi.
- Thao tac dê thuc hiên tinh gia thanh nhu sau (ban vao muc):
Máo cáo Nuản t4"B OPMảng tQng hợ. chi .h) cho 2Et sản .h12
Ch€n san phâm (Dep nhua), sau do bâm vao nut wChep hậx, chuong tr•nh cung câp cho ta
bang tổng hop chi phi cho san phâm JDK. nhLa> duoi dang Šile Excel, tu bang thông tin nay
ta chỉ cần nhâp 2.400 dôi vao ô SP hoan thanh, tu do cho ta gia thanh chi tiêt san phâm.
- Nhâp kho thanh phâm tu bang thông tin ban tổng hop chi phi va tinh gia thanh san phâm
trên, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK 155 Dep nhua (2.400 cai x 29.733 dông)
Co TK 154 Dep nhua
44
Thông tin chi tiêt No TK 155 Dep nhua
Thông tin chi tiêt TK Co (154).
12b. Tinh gia thanh va nhâp kho thanh phâm chai dung nuoc
- Chuong tr•nh dã tâp hop chi phi cho SP Jchai !Lng n(Rc> va dê bai dã cho ta biêt vê do
dang dầu k• ÷ do dang cuôi k•, sô luong san phâm hoan thanh la 48.500 cai.
- Thao tac dê thuc hiên tinh gia thanh nhu sau (ban vao muc):
Máo cáo Nuản t4"B CPMảng tQng hợ. chi .h) cho 2Et sản .h12
Ch€n san phâm (Chai dung nuoc), sau do bâm vao nut wChep hậx, chuong tr•nh cung câp
cho ta bang tổng hop chi phi cho san phâm JChai !Lng n(Rc> duoi dang Šile Excel, tu bang
thông tin nay ta chỉ cần nhâp 48.500 cai vao ô SP hoan thanh, tu do cho ta gia thanh chi tiêt
san phâm.
45
- Nhâp kho thanh phâm tu bang thông tin ban tổng hop chi phi va tinh gia thanh san phâm
trên, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK 155 Chai dung nuoc (48.500 cai x 2.113 dông)
Co TK 154 Chai dung nuoc
Thông tin chi tiêt No TK 155 Chai dung nuoc
Thông tin chi tiêt TK Co (154).
1c. Chi- CSi +T !?2
13a. Bổ sung quÿ phuc loi, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK (4211)
Co TK (3532) nghiêp vu nay không co man h•nh chi tiêt.
46
13b. Chia lãi cổ dông, thông tin chi tiêt nhu sau:
No TK (4211)
Co TK (3388) nghiêp vu nay không co man h•nh chi tiêt.
14. /<t +h(AU th(< GTGT
Thông tin chi tiêt cho TK No (33311).
Thông tin chi tiêt cho TK Co (1331).
S(u %: Xghi_p U, nà1 kh=ng kC chi ti7t% T tiOn; g.g//./// đ
1i. /<t +h(AU t• !12 }.+ !Ph )<t O(Q )ih &7-h
Bâm vao nut kêt chuyên tu dông, may tinh tu dông dua ra cac but toan kêt chuyên tu dông,
thao tac thuc hiên nhu sau:
ChTn 2Uc *? @iAuBV Sà2 bút toán k&t chu#Wn tL !Eng
Thao tac nay thuc hiên tu dông kêt chuyên cac tai khoan chung gian theo nguyên tác kê toan,
tu do chuong tr•nh tu dông xac dịnh kêt qua kinh doanh trong k• cua doanh nghiêp.
47
4.i I ChE2 t‚ :à 0T 0.+h #.7 +.7
- Sau khi cac nghiêp vu kinh tê phat sinh duoc câp nhât vao phần mêm ACMAN, chuong
tr•nh tu dông kêt chuyên, xac dịnh kêt qua kinh doanh. Tu do ACMAN cung câp cho chung ta
cac thông tin, sô liêu vê tai chinh kê toan cua doanh nghiêp theo dung quy dịnh cua cac chê
dô, dap ung nhu cầu quan ly cua doanh nghiêp.
- Thuc hanh in, luu hê thông bao cao, sổ sach, chung tu kê toan cua môt doanh nghiêp, ban
tao cac thu muc quan ly nhu sau:
¹ Tao thu muc bao cao: C:zACM-z^Np7It7(tzB-7 +-7
¹ 01. Chung tu
¹ 02. So tong hop
¹ 03. Thue GTGT
¹ 04. So chi tiet
¹ 05. Bao cao tai chinh
¹ 06. Quyet toan thue
4.i.1 I ChE2 t‚
t H7. !H GTGT:
In va quan ly phat hanh hoa don GTGT, công cu chông lam gia hoa don GTGT cua doanh
nghiêp.
Khi ban su dung chuong tr•nh phần mêm ACMAN nêu ban lua ch€n tinh náng in hoa don
GTGT tu chuong tr•nh tuân theo quy dịnh tai Nghị dịnh sô 51/2010/NĐ-CP va Thông tu
153/2010/TT-BTC vê hoa don tu in.
Phần mêm ACMAN cán cu vao sô ban quyên cua may tinh, mã sô thuê va tên dáng dáng
nhâp vao chuong tr•nh phần mêm s• mã hoa cho ban môt mã sô bao vê giup ban quan ly vê
hoa don phat hanh ra chông hoa don gia cua doanh nghiêp.
Trên hoa don in ra tu phần mêm co phần mã hoa mã vach tu mât mã cua chuong tr•nh, thông
tin nay giup cho doanh nghiêp quan ly phân biêt hoa don cua doanh nghiêp m•nh va hoa don
lam gia, tranh duoc viêc hoa don gia cua doanh nghiêp.
Thao tac thuc hiên in hoa don GTGT:
- Nhâp mã bao vê khi vao chuong tr•nh
- Vao man h•nh câp nhân phat sinh
- Ch€n phim gi hoác chuôt phai ch€n in chung tu
t Phi<( th(:
In phiêu thu, ban dê con trŒ chuôt dên côt TK No (1111) ch€n chuôt phai hoác ân phim gi,
thuc hiên lênh in phiêu thu va luu chung tu kê toan C:zACM-z^Np7It7(tzB-7 +-7z01.
Ch(2 t(.
48
t Phi<( +hi:
In phiêu chi, ban dê con trŒ chuôt dên côt TK Co (1111) ch€n chuôt phai hoác ân phim gi,
thuc hiên lênh in phiêu chi va luu chung tu kê toan C:zACM-z^Np7It7(tzB-7 +-7z01.
Ch(2 t(.
t Phi<( hập:
In phiêu nhâp, ban dê con trŒ chuôt dên côt TK No (152, 155, 156...) ch€n chuôt phai hoác ân
phim gi, thuc hiên lênh in phiêu nhâp va luu chung tu kê toan C:zACM-z^Np7It7(tzB-7
+-7z01. Ch(2 t(.
t Phi<( }(et:
In phiêu xuât, ban dê con trŒ chuôt dên côt TK Co (152, 155, 156...) ch€n chuôt phai hoác ân
phim gi, thuc hiên lênh in phiêu xuât va luu chung tu kê toan C:zACM-z^Np7It7(tzB-7
+-7z01. Ch(2 t(.
t I (ƒ hi84 +hi (chung tu ngân hang)
In u• nhiêm chi, ban dê con trŒ chuôt dên côt TK Co (112; ...) ch€n chuôt phai hoác ân phim
gi, thuc hiên lênh in u• nhiêm chi va luu chung tu kê toan C:zACM-z^Np7It7(tzB-7
+-7z01. Ch(2 t(.
t I +hE2 t‚ 2hi 0T6 phi<( )< t7.
4.i.5 I 0T tT2 h@p
In hê thông sổ kê toan tổng hop cua doanh nghiêp va luu tai C:zACM-z^Np7It7(tzB-7
+-7z05. $7 t72 h7p.
4.i.c I #.7 +.7 th(< GTGT
In bô bao cao thuê GTGT cua doanh nghiêp va luu tai C:zACM-z^Np7It7(tzB-7
+-7z0c.Th(N GTGT.
Tich hop d„ liêu thuê GTGT voi phần mêm HTKK
Phần mêm ACMAN tich hop d„ liêu truc tiêp sang phần mêm HTKK in bao cao thuê mã
vach hai chiêu theo quy dịnh.
4.i.4 I 0T )< t7. +hi ti<t
In hê thông sổ kê toan chi tiêt cua doanh nghiêp va luu tai C:zACM-z^Np7It7(tzB-7
+-7z04.$7 +hi tiNt.
4.i.i I #.7 +.7 tài +hJh
In bô bao cao tai chinh cua doanh nghiêp va luu tai C:zACM-z^Np7It7(tzB-7 +-7z0i.B-7
+-7 t-i +hih.
¹ Cân dôi kê toan
¹ Kê qua hoat dông kinh doanh
49
¹ Luu chuyên tiên tê
¹ Thuyêt minh bao cao tai chinh
Tich hop voi phần mêm HTKK
Phần mêm ACMAN tich hop d„ liêu truc tiêp sang phần mêm HTKK in bao cao thuê mã
vach hai chiêu theo quy dịnh.
4.i.n I #.7 +.7 O(A<t t7. th(< TNGN
In bô bao cao quyêt toan thuê cua doanh nghiêp va luu tai C:zACM-z^Np7It7(tzB-7
+-7z0n.Q(ANt t7- th(N.
Tich hop voi phần mêm HTKK
Phần mêm ACMAN tich hop d„ liêu truc tiêp sang phần mêm HTKK in bao cao thuê mã
vach hai chiêu theo quy dịnh.
Chú %:
Đ] khai thác chương t-ình tTi ưu% các 2Vn c$n ta tì! hi]u các tính n0ng khác cca chương
t-ình !à ph$n !o -^ng kh=ng nB! t-ong n^i dung đào tVo chung cca nhà t-ưDng.
50
51