P. 1
MAU SO 04-GTGT

MAU SO 04-GTGT

|Views: 5,133|Likes:
Được xuất bản bởianh1984

More info:

Published by: anh1984 on Oct 04, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Mẫu số: 04/GTGT

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
(Tháng..... năm 200....)
Tên cơ sở kinh doanh:................................... Mã số
Địa chỉ:.........................................................
Địa chỉ nơi t ch!c th" m"a...........................
#g$%i &h' t(ách th" m"a:..............................

#g)*
tháng
#g$%i +án ,)ng h-a m"a .)o
năm
m"a
h)ng
Tên
ng$%i
+án
Địa chỉ Tên m/t
h)ng
0ố 1$2ngĐơn giá Tng 3iá thanh
toán
3hi ch4
5 2 6 7 8 9 : ;
< Tng giá t(ị h)ng hoá m"a .)o: .............................................................
.
Ngày... tháng... năm 200... Ngày... tháng... năm 200..
#g$%i 1=& +>ng kê 3iám ?ốc cơ sở
(@AB ghi (C hD tên) (@A tênB ?-ng dE")
BK này chỉ được sử dụng đối với trường hợp DN thu mua HH D! c"a
người #$n %h&ng c' h'a đ(n )c( s* %inh d+anh mua s,n ph-m .àm #/ng
m0y tr1 c'i d2a c34 c"a người n&ng d0n tr5c ti6p .àm ra7 mua s,n ph-m
th" c&ng m8 ngh9 c"a c$c ngh9 nh0n %h&ng %inh d+anh7 mua đ:t đ$ c$t
s;i c"a người d0n t5 %hai th$c7 mua ph6 .i9u c"a người tr5c ti6p thu nh<t và
m=t số d>ch vụ c"a c$ nh0n %h&ng %inh d+anh %h&ng c' h+$ đ(n ch?ng t2
th1+ ch6 đ= @uy đ>nh thA được .Bp #,ng %C DEFGHGHIJ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->