P. 1
gai-goi.

gai-goi.

Views: 101,591|Likes:
Được xuất bản bởiapi-17234485

More info:

Published by: api-17234485 on Oct 06, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Em này thuộc dạng thích gần trai, sưu tầm người tình thì đúng hơn...

Do đặc trưng cng
!i"c n#n $m n% &i#n t'c nh(n đư)c đi"n thoại cuộc h*n gặ+ ,h-ch hàng, anh $m c. n%i &à
anh cần gặ+ $m tìm hi/u !0 d1ch !' d2 &i"u c3a 456 &à 7,i$...8o9i&$ :;:<=>=?@= hoặc
&à :><A=:::;:=
Bhúc anh $m ngon trim...
Em Cy t#n &à Dan Enh Fsinh !i#n nGm th. < trường 6ài BhínhH
I6J :;K@.>LL.<KK
6#nJ MN 6h1 Oi0n
Eg$J <L
PđtJ :;=A:?A>;;, Qhu !Rc mi0n Sam , T. Uình 6Vn
Em 6hu T.=,
D6 J :><<@>><A>=
WXn T.@ =::Yh
người nhZ nh[n, noi chuy$n d\ thương, 9] ,^, m_i tội &ng nhi0u
D6 J :;A<::<L><
Bần tìm > 9ạn nam đ/ tVm sR !0 chuy"n V`a SXu c% ai thì &i#n h" !bi $m ca sd đt :;:?
?:; ?K@ gặ+ Oi"u
$m t#n 6uyXt Oà, nGm nay $m ... tuei, sf thích c3a $m &à đ' trai hí hí... anh nào thích thì
ggii $m nhaa :;K<=A?LKA
Dan anh &a mot $ ;h song noi tam coi trong tinh cam, cam gh$t !at chat.
anh $m nao iuan tam goi !ao 9an ngay, thu A !a chu nhat &uc nao cung duoc
:;K=.>:<.>K: hoi ga+ Dan Enh
Em t$n D7ES da co chong.song nhu cau !$ jjj cua $m manh m$.8ong tim duoc nguoi
dan ong manh m$.nhung ,in dao.ton trong &an nhau.n$u thi$n chi &i$n &ac so nay h$n ga+
nhau :;:A=L@L@< Mi $m dang co chong.n$n n$u ,o ti$n ngh$ may ,thi n t cho $m.8ong
tim duoc nguoi $m muon tim
6im 9an trai co cung so thich. Di$n h$ &am iu$n soJ:;@=A==@=>k:;@?<<;K=>Fla+
5huongH OS
Uạn trai $m n% n%i $m dVm iu-, n% ch1u ,o nei, n#n chia tay.Em đang rCt 9umn,c% anh
nào rnnh r_i thì +hon$ cho $m mình tVm sR,$m ,o thích chat iua yahoo,cho thích người
th(t !i"c th(t thi.B% gì &i#n &ạc sd đt :;:?==L><?,$m đang rCt 9umn spn sàng tiX+ m-y
<LY<L
Bhmng mình đi &àm cng trình t(n trong Bần 6hơ > nGm !0 c% < &ần nhưng m_i &ần !0 cho
Cy c% > &ần, &qo Cy c% 9i/u hi"n ch-n mình, m'c đích cho !ì !0 thGm con nhZ. 8ột mình
trdng ![ng trong đ#m &ạnh. 8ình mudn đư)c chia sr nh2ng đ#m c đơn. hqy Di#n h" !bi
mìnhJ :><===?L;@=. Bhờ tin
Em &à một người con g-i sdng rCt thoni m-inhưng chuy"n trinh tiXt thì +hni chờ ngày juCt
gi-. 6'i $m iuan h" fm.c độ 9#n ngoài thi. Mì $m nhCt iuyXt ,hng trao thVn n#n anh
Cy đqchia tay. Uumn iu-, tưfng &à đq iu#n đư)c,,hng ngờ 9Vy giờ $m 91 9"nhs9iXn th-is
rCt thtm đư)c 9ú &iXm !à udng tinh d1ch c3a đàn ng Ftrưbc,ia đq tung &àm !bi anh CyH.
B% anh hay chú nào ch1u giú+ $m ,hngvIi0u ,i"n hơi ,h% ,hGnJ &àm gì $m cwng đư)c
nhưng ,hng đư)c &Cy c-iiu` 9-u nhCt c3a người con g-i. Em sx ,hng cho thCy mặt $m
F!ì 9a m*$m c% đ1a !1 trong jq hộiH, ,hng đư)c 9[n tinh d1ch ra ngoài mà +hniđ/ cho $m
udng. Em 9iXt &à &àm như !(y c-c anh rCt ,h% ch1u, ch[c ,hngai spn &yng đVu. Em đGng
tin này thz cầu may !(y mà. SXu anh hay chúnào đmng ` thì goi so :;? <AA ?; LK
Em f Bần 6hơ,Em mudn thz chuy"n này , anh nào cần &i#n h" !bi $m iua :><<K>=>@;: ,
$m t#n B{m 6ú . Qhng yahoo hoặc nt nh|
Em muon duoc ,ham +ha !$ tinh duc. &i$n &ac cho $m nh$ :;:A=L@L@<
Em t$n 6ram sinh !i$n truong cao dang du &ich sai lon.
Em dang co don can co nguoi tam su
Enh nao thich thi nt cho $m nh$ dt :;?<AA?;LK
}at !ui dc chia s$ cung moi nguoi. Bhuc moi nguoi !ui !$.
$m t#n &à th3y $m chưa tung iuan h" , $m đang cyn trinh , $m mudn tìm một anh hi/u $m
đ/ $m dVn hiXn.hqy &i#n h" !bi $m nh| J :>?KL?A;AK;
$m t#n &à th3y $m chưa tung iuan h" , $m đang cyn trinh , $m mudn tìm một anh hi/u $m
đ/ $m dVn hiXn.hqy &i#n h" !bi $m nh| J :>?KL?A;AK;
Em t$n Dan iu# f 9Xn tr$ hi"n đang &am dư)c t-,n.ng cưc ,~, anh $m nao mudn thì mình
chia s$ cho :;==@=L<L?,$m này ,hng cần ti0n cho chơi jưbng &a đư)c
Em En, :;:;LKK@A<, Tuan =, OB8. Em nay tuong ngon, chim 9ot nuoc nhi$u nguc d$+
!a trang, an noi di$u dang d$ thuong, !a dat 9i$t chi$u anh $m toi 9$n, !a .. dam cuc ,i,
L::,Y <h.
hin ,o n%i t#n !ì $m hay d•ng t#n gin, sinh !i#n, nhà nghto n#n hay đi ,h-ch, sd đi"n
thoạiJ :;==>>A;KL, Pd này dR 91 :><<KA::?A=
S%i chuy"n !à thuyXt +h'c $m tu tu, $m đ0 +hyng cao &[m. Oàng cRc hot, mời anh $m
c•ng ,h-m +h-, c% gì thng tin cho mgi người 9iXta
Gia nhap lau rui ma ko dong gop cung ky. em xin dong gop voi anh em. bao dam
test rui. ko so cho so bay
>Y Em En k =::Q k :;:;LKK@A< k T.=
<Y Em Uích k =::Q k :;:;<><=:: !à Em Di\m k <@:Q € :;:=>AA=KK k :;:=>AA==Kk Pư
Mạn Oạnh
LY Em 6hno k <@:Q k :;>K<=;=@@ k Uình 6hạnh Em Oương k =::Q k :;:K==>AL; k T.>
?Y Em Omng k =::Q k :;:<:<;@;; k Em MVn k =::QYhY<P k :;>;>L<;>; k ly MC+
; Y Em Doan k <::Q k :;:;=><K;Lk T.? Em 6hnok <=tuei k:;:A:=LL?<k<::,Ys
><Y$m 6h•y Dung =::YhY<s k :;:K;>=>;> k 6hanh đa
>AY OươngJ :;:;?K:<??, j$ Eti&a, =::nYshot, ,hu Sơ 6rang Dong, mặt ,h-, người đầy
đặn
>KY 6hno :;>;>LAK?: k <::Q. Oàng đư)c, 9ình dVn nhưng đi"n nưbc đầy đ3
>;Y My kT.=. k <:tk :;:;>><K@@ <:YUno 6rVm, <<t =::Y<h :;:==@?>@@ <>YShi,
<>t, @::Y<h :;@KK;;?L<
<<YOạnh, <<t, =::Y<h :;:A=;;<=> <=Y 6hu~, <<t =::Y<h :;:;=:?@@= <@Y
6húyJ:;:;<A=:>A >@:,Y<s
<?Y6rang, <<t, Mú !à đ*+,tr[ng hmng chơi cRc sưbng k dtJ :;:;=?@>A?. lia =::kL::Ys
<AY Tu~nh Dan € :;>K>>:A:: k @::Y;:• or >,<trYnight € Pl
<;Y My € :;:K<:??:@ k <@t ch) 6Vn I1nh, ,Yn chi0u ,h-ch cao >,? =::,Yh
=:Y Dan € :;:KK=K=K; k <=t >::‚Yh Pl dVn OS, ngRc to &ng toa hình tr-i tim
=>Y 6rang € :;@KK@@>K= k <<t =::,Ysh can d$a& iƒ ,h|o n%i. Da tr[ng ngRc to, thVn hình ggn đ*+, sạch
sx, mang ,iXng c(n trng trí th.c
=<Y DVm Shi € :;>K@?AA;K k @::,Yh. 6iX+ !i#n nhà hang 7shin, rCt ,|n ,h-ch. lương mặt đ*+, d-ng
cao, ,o tr[ng, ngRc to !à sGn ch[c.
==Y 7anh € :;:KL>==>; k L::,Ysh gương mặt đ*+, da tr[ng, hơi ,|n ,h-ch
=LY Sga € :;>=;A<;:< k =::,Yh FrCt chi0u ,h-ch, Gn n%i nhZ nh*, chơi 9%t.8inh Qhu$ 9thanh
=@Y Sggc € :;>K==:K>> k <<t @::,Yh k Bường 8(+ gt
=?Y „y#n 5hương k =::,Yh chưa tính hot$&, tr[ng, ngRc đ*+, gi- cn so !b… chCt &ư)ng thì +h• h)+
=AY Oạnh € :;:==KL>== k ?::,Ynight =::Yh
=KY 8ai k :;:==KKAKL. >@:Yh Sguy"t k :;:KL?>>A= k <:t k <::Yh Sggc k :;>KA=L?L@ k
>@:Yh
L>Y 6rVm k :;>K@AKA?: k <::Yh Sggc 6hanh € :;:K=;<@:> k <::Yh Doan € :;>K<>@K=<k
=::Yh
LLY Shư F Oni 5hyng H :;:;K?KA;@ <:: QhZi n%i, ai cwng 9iXt
L@Y$m 8aiFhuXH :;:K??ALK? <::,Yh Y<s chi đi 9an ngày. 6†S 5O‡. Iˆ‰Sl lŠ D‹„
L?Y6hanh Fly MC+HJ :;:<@=<L=@ k 5ric$J <::,Y<sY<h FnXu Œ<h cwng ch•ng sao, cho s) $m
n% jin th#m >s thì 9Z m1aH
LAY Em SiJ :;:;;==>@A k 5ric$J <::,Y>hY<s k ,hu !Rc hoạt động &à BM D# 6h1 }i#ng
L;Y OươngJ :;:;?K:<??, j$ Eti&a, =::nYshot, ,hu Sơ 6rang Dong, mặt ,h-, người đầy
đặn
@:Y 6hno :;>;>LAK?: k <::Q. Oàng đư)c, 9ình dVn nhưng đi"n nưbc đầy đ3
k :;>K@>;LLL k huy#n k <::QYshot, „<:, nhZ nh[n, thường f ,hu ch) 5ham !Gn Oai, T.6Vn Uình.
k :;>K=A?ALK k 6uy0n k :;:==;?;=? k Dung € >@:Yh, thường đi f c-c QP f <@ S6Uình.
k :;:KK:@<A? k Oni k <::Yh k :;:=?LL@@= k Dan k >@:Yh, $m đi Etti&a tr[ng, chơi f T@,
k :;:K>?@L>< k 6rVm Enh, g-i m-tja tại nh#, tR thZa thuŽn &Cy. =::Yh t#nh &un ti0n m-t ja.
k :;>KK><>?> k 6húy O•ng >@:Yh, n%i &# anh Mw MQ 5h-+ gibi thi"u. k :;:;=?@>A? k 6rang
<::Yh, n%i anh O•ng Fdy&an doH gt.
k :;:=L>==>; k 7anh @::Yh, &#m f ,hu sg. k :;>=;A<;:< k Sga =::Y>h k :;>K==:K>> k Sggc
@::Yh n%i Bường mŽ+ gt.
k :;:=KA;::? k 6ú L::Yh k :;>K@:A;>LJ 6rVm k :;:K?;?>@>J 6h3y k :;:=??>?A<J
6h3y
k :;:=A?=L;>J Sguy"t k :;>K:=?;L>J Dan k :;:=AAL:AKJ 6rinh k :;>KA=L?L@J
Sggc >@:Yh
k :;>K@AKA?:J 6rVm <::Yh k :;:K=;<@:>J Sggc 6hanh <::Yh k :;@KK:;<L<J 8ai k
:;@KK@;LA;J Sggc
k :;:==;L>LLJ Dan, anh 6uCn gt k :;>K<>@K=<J Doan =::Yh k :;>=;>?;KKJ Tu~nh Shư hoặc
U#ch Bương
k :;:K@KL:A>J Oi0n k :;:=?:?;;<J Omng k :;:==L<=L;J SgVn O# k
:;:K??@<L=J Uno 6rVn
k :;:=;?=>:?J 6hanh 6húy k :;:=?>@>K=J Doan k :;:KK=K=K;J Dan
:;:K=@<?;<J O#
k :;:=A?:K>?J Ouy0n, n%i anh Oo#n gt k :;:=;>?A<<J U#ch k :;:= ?A@=?;J 6ú, n%i
anh Sgh•a !i t#nh gt
k :;>= =?;K=AJ Sguy"t k :;>< :A?A=:J 6i#n k :;>= @=<@>AJ 6hanhH k
:;:K LL;>A<J Dan k :;:K @A=A?LJ 8ai k :;:= A>KA::J 6rang
k :;:K K:K>==J WXn k :;>= A=<L;KJ 6hanh 6uy0n
k :;:==;?;=?J Dung gi- ,honng >@:Yh, đVy &# nh%m g-i ja c#, c% th/ t[m chung trưbc
,hi 9•m. 6hường chơi f c-c ,s đường S6Uình.
k :;:KK:@<A?J Oni Fch1 chmng con dung đ%H, c•ng &# nh%m g-i iu# thi, nhưng gi- thì
<::Yh, ti0n +hg tR &o
k :;:=>AA==KJ Di\m <::Y>h, hoạt động f ,hu Pl hoặc dgc đường PMOạnh f T>:
k :;:=?LL@@=J Dan >@:Yh, $m đi Etti&a tr[ng, chơi f T@, $m n#y !ua h-t !ua &#m tình ,h-
hay
thi d$n ,k ‘Vy &# sd ‘6 c3a $m m- mì t#n 6hu Oương :;:K?;;;?A
k :;:K>L@L;LJ Tu~nh Shư massag$ and ƒuc,
k :;>K@>L=A?J Qim f ly MC+ k :;:===A@?AJ 8inh 5huong k :;:=?=?<?AJ 8ai
<<t,So> k :;:=KA;::?J 6ú L::Yh
6hao Dinh,;>=K=?@<>,s>::Y >h, =::Y o!$r F,hach tu tra ti$n QPHs,Pai lon,sSguoi day
dan, mat tam duocs
Shi,;>KL>=AKL,@::Y>h ,sai gon,sSuoc dau nguon, di$n = +ha, may ,hit. Pai nic, W8 &a
9$9ui:::s
8a’ mi SlE,:;:K<;K??L k :K.K=@:=;L,=::QYshot k @::QYo!$r,s<=L D$ Oong 5hong
5.L, T.@s,Bo ,hoang =: $m gai rat jinh nhung +hai !ao <=L DO5 truoc roi roi moi cho
cac $m di.
k6hi,so di$n thoai &a :;:K@A?A;:.d$+ cuc ,i.. k Sgoc Dinh :;:;<;<<==
Búc :;>K@@>L=L F=::SYh
Wahoo …DJ giaytrang<::=
kEm t$n Ouong, nguoi ngon, cao >m?. Oi$n $m dang o tro gan san 9ay 6PS. Po dt cua
$m &a J:;:=;=:>=L.
loi Man so D6 J :;:L L<;>=>A noi anh Oi$nFco dau hoiH gioi thi$u lia =::QYshot.
ti$n QP minh chiu , thu di may 9ro
toi !ua moi jin duoc so +hon$ cua may $m gai goi , 9ac nao o Pai gon thi goi may $m sau
, hang cuc d$+ &uon , trang !a jinh &am , chi toi gia ca hoi mac , $m t$n Sgoc J
:;>K:>A:;@J $m ,hac t$n 6huJ :;>K:AA?<: , o Oai 5hong co < $m, $m thu nhat J
:=>?<:=KL, noi cho ga+ Dinh roi h$n di choi ra gia , $m nua co so +hon$ &aJ :;><<=;;<<.
Bhuc cac 9ac !ui !$ nha, n$n nho +hai co it nhat =::.:::d moi choi duoc may $m nay ,
ti$n nao cua day ma , dat nhung that ra mon , choi ,hoi nghi &uon a
:;:.=?>@>K= F<::,YhH nguoi TA, da trang, &ong it, ,may 9ot, nhi$t tinh, noi a thang o ,s
hoang anh, duong nguy$n huu cau gioi thi$u.
:;:=KL:L=;F<::QYhourH nguoi ,i$n giang, !u hoi nh$o, dang cao rao, 9u cung duoc, nh$ nhang. noi
anh thang nguoi On goi thi$u.
:;:K?@:<:K D„Sl, 6OESO “ D7Sl D… EMES…P
k” Po dt :;:= ?>@>K= cua $m Doan &a o,i$ , $m doi <::,Y&an, =::,Yh nhung n$u < nguoi > &uc cung
duoc gia &a ?::Yh... tuong ta cung nho con , chac !a da d$n d$n.. nhin cung hay, !a &am tinh thi dac
9i$t ƒ$ &oi daiiiii 7Q
” Po dt :;:KK:@<A? ga+ 5huong , noi Dung cho so. =?; nguy$n thai 9inh 7Q
” Po dt :;:= ?LL@@= , $m nay t$n Dan, $m nay choi cung tinh cam !a rat thich hat, 9ac nao thich &uc
$m nguoi o tr$n !ua d•ong juong !a $m !ua hat... cuc ,y &a ha+ dan !a ƒ$ , dac 9i$t &a doi $m nay $m
co th$ goi 9an $m d$n !a < $m > anh ... toi da thu ca < truong ho+ roi .. gia <::,Y> hay < cai , tuy a 7Q
k Di$m :;:=>AA==K F cao , da trang !u to H k Dam Shi :;>K@?AA;K k :;:K><@@AL ga+ 6rang no
a. Oi$u gioi thir$u 7Q
k 6oi 9iXt > E r-t hay Fchi#u &am nh$H gia 9inh dank>@: E 9ao +hongk so t$& &a :;:L>?>A;<kt$n &a
nhung.
k :;:=KA;::? ga+ thuy, coi chung thang nho nha,con nho nay dam &am do
k c% con nhZ t#n 8…nh 5hương cwng ch1u chìa mCy anh &[m, đặc 9i"t &à $m n{y cwng hgc th.c &[m .
:;:===A@?A.
k 7anhJ :;:L>@<<<: k W$n :;:K<A?:?> 7Q
k $m Oà +hni ,gv đt :;:KLLL<>? gi- >tr ,+-c n%i UìnhOni 5hyng gibi thi"u. 8ng to , !ú !ua đ3 tay
,thei ng(m nưbc Cm.
k Sguoi mau hoa hoc duong, <>t , cao >.?Kk:;:KLL=??L ga+ 5hươ– ng, noi anh 6uV—n chi˜.
k Dam :;:K?;<:<L k Dinh :;:K@;:==< k 7anhJ :;:KL>==>; k ShiJ :;>K@?AA;K
k6O„W :;:;@@@KKL =::.:::Y>h k 6}ESl :;:K><@@AL =::Y>h k 6huy :;:;@@@KKL
=::.:::Y>du 7Q k :;:=;AA:@< ga+ 6ruc k :;>=A?=K<K ga+ Qim Enh
k D„ :;>KL>K?:K @::.:::Y>du k :;:;=@L><L ga+ Ou$ noi 6hang gioi thi$u kk :;:L<@:=?A
ga+ Dinh
k 5hương. :;:=?<<=@=.Em &am trong 6…EBP MS air&in$s ..Bao >m?=, rang ,h$nh, nguc tuong doi
d$+, chay chi$c ™a!$ 9i$n so A<O..
tr[ng, rGng ,h/nh, nhZ nh[n, c% đmng ti0n, d\ thương, Etti&a đZ, ,hu Uj 8i0n ‘ng, <Lt. S%i anh
6uCn gt, Omng :;:=AA?>=>
người 9[c, da ngGm đ$n, n%i chuy"n d\ thương =::SYhour. S%i anh 6uCn gt, huyXn :;:=;AA:@<
&à th) may, „ <K, nhìn mặt cwng ,h- jinh, người sạch sx, ch1u ,h% chìu ,h-ch, ,hZang >,?m, ngRc
đ*+, 6ú :;:=KA;::? F=::SYhH
>m ?<, tr[ng trro, ngRc tryn đầy đặn, mặt @Y>:, c% c $m t#n 6rVn, cwng đi ,h-ch sạn &un. 6rang
:;:K><@@AL F=::SYhourH
người cần thơ, „<>, nhZ con, chim 9%t, ,hng hun, mình dVy, n%i chuy"n d\ thương, n%i anh OiXu
gt, 8^ 6hu :;:K?=K=:? F=::SYhH
Dthoai :;>K;>;<AK , <@ tuei, mudn j$m mặt, thì c. add nic, yahoo !ào. nic,J m$oA@us F=::SYhourH
DthoaiJ :;:==K:;A>, tr[ng, t%c jNa nhìn d\ thương. nic,J ,imhangcat F=::SY<hHtươi t[n, đầy đặn
!ui !r, thường đi 9uei trưa.
Bac 9ac o ,hu !uc nao thi tu ,i$m di nh$. $m t$st !a ghi ro &am roi do
B% một $m d-ng cRc chu{n, nhưng m_i tội gi- hơi maj @:: tàu nhanh, iua đ#m L chaiš nhưng ti0n nào
c3a đCy $m này &àm tình ,h- hay. not$ ti0n +hyng mình +hni trn. Em này t#n 8i sd đi"n thoạiJ
:>?;<<?L?==. SXu ai c% nhu cầu thì ggi $m, $m này cho tiX+ ,h-ch tu >;h 9an ngày ,hng tiX+. S%i
anh 6uCn Shà f Sguy\n 6h-i Uình gibi thi"u
E mo] >At mo] >&an ƒuc, thu] .E nao th], go] cho $ th$ sao nay. :;AKL:L?;; nha.Bh] 9uo] to] thu]
E &a &inh >;t cao >m?< .Sg hag ho dc day du >!u <&on,ah c$n >&on <!u. E mun cug !o] cac a chym
cog cag da] cag tot. Di$n h$ cho $ so nay nh$.:;AA=L<=@<,hoc so nay cug dc:;KKKL:@?A
6ui 9i$t mot $m 6$n Dinh hi$n dang o omon so di$n thoai &a :>?KK@?AK;= noi Enh „t U3n gioi thi$u
&a $m 9i$t &i$n
Em t#n Dan, nhà f đường 5hạm MGn Bhí T? người cao r-o, như người m›u, hàng đ*+ !à đặc 9i"t &à
dVm cRc. Enh $m c% nhu cầu I6 :;:K:;?K:: đ/ &àm c$n, udng caƒ$ !ài &ần &à &#n đường thi
hi everybody, moi ve vn duoc 1 tuan, minh moi fuck mot e o q4, cung duoc lam, ae thu coi, so
dthoai 090!!!!"! # 091"4$4%4$ ten &uan
6ES MW 7 T= DESl DE8 M…EB 7 65OB8 <L6
P7 D6J:;:<A=?A;L.E8 SEW 6O… QO7… 5OE… UES BE… œ S„E,BE7 >8?A }E6 DE5......
E8 6ES DE 6OESO 7 B„ BO… DESl DE8 M…EB 6E… Pl
P7 D6J:;:AALLK;; E8 SEW 6O… QO7… BOE .
E8 6ES 6OESO 6OESO Sl„7… 8E„ B„E MES…„P
P7 D6 J:;:?;:;L<? l…E }E6 BE7.
E8 DES :;:=?<;A=A
E8 SEW BO„WES DE8 5l
D6J:;>;@AAK;K
DEW DE SO„Sl B7 lE… BE7 BE5,BEB UES 5OE… •D„ •D7 87… D… BO„ Q7 D… SO„
BEB B7 lE… QOEB,BO„B BEB UES 6O7E… 8E… ME QO7E DE7 DE DE6 D„7B QO7E…
BE8.
Bac anh $m oi minh moi ƒuc, > $m rat d$+ !a d$ thuong $m nay t$n F9$ Ui H ož gan cho +ham !an hai
65OB8 so +hon$ &a :;:; :::;KK 9ao dam anh $m ,o co cho nao ch$ duoc !u’ d$+ hong hao dau !o
dož d$+ &am chym 9ot dung &a chay nuoc cuoc no di anh $m
6ui mbi ch$c, > $m Pl, d-ng chu{n đang &àm &\ tVn f }ita, sd đt c3a $m nt :;=L@?A==>, a$ nhìn ca
> &ần &à m# ngay, $m mbi sinh nGm >;;: thi. Bhúc a$ !ui !r
Bhmng $m đang đi ![ng, thtm tình ggi cho $m nh| $m sx 9ao ch_ &un
Pd đi"n thoại $mJ :;K.=?=.L=LL
Duyên, NV massage, vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, ngoại hình khá, trắng, muốn !m "uen v#i t$t %&
%á% bạn nam n'( )e( *+,-.*/.0/
1ồng 2nh, 3)V massage, ngoại hình khá, trắng, hòa đồng, vui vẻ, r$t mong !m "uen v#i nh'ng
anh 4%h s5, hi6u bi7t( )e( *+,8**,/..(
)uy9n :n';, NV massage, /m8, trung th5%, th<ng thắng, mong !m "uen v! k7t bạn v#i %á% anh
%h4 4%h s5 => th?@ng( )e( *+A-808B//(
NgC% Dai :n';, NV massage, N1 đEF, /m80, .0kg, =a trắng, mong !m "uen %á% anh %h4 gGn Ha(
)e( *+A.,*.-*,
Ih?Jng :n';, NV massage, /m80, BAkg, vui vẻ, hòa đồng, ngoại hình đEF, => th?@ng, r$t vui
đ?J% !m "uen v#i anh %h4 em gGn Ha( )e( *+---,+-/A(
Khi :n';, NV massage, N1 đEF, thL%h kinh =oanh, =u 4%h, %a nhạ%, mong !m "uen %á% anh %h4
gGn Ha( )e( *+,8+-*.88
Ih?@ng :n';, NV massage, N1 đEF, mong !m "uen %á% anh %h4 gGn Ha( )e( *+.A-+**8/,
*+A-8/B*B.(
1Mu, NV massage, ngoại hình đEF, mong đ?J% k7t bạn giao ?u v#i %á% anh 4%h s5, => th?@ng(
)e( *+.0/A8AAA(
1o!ng Nnh :n';, 3)V massage, mong đ?J% !m "uen v#i %á% bạn gGn Ha( )e( *+-8.88800(
Ooan :n';, NV massage tại gia, N1 đEF, %ao /m8-, .0kg, mong !m "uen %á% anh %h4 gGn Ha(
)e( *+A.88-,/A(
Pinh :n';, NV massage, /m8-, B,kg, vui tLnh, => th?@ng, mong !m "uen gQF gR giao ?u %á%
anh 4%h s5, => th?@ng( )e( *+A.A/+/8/(
1Sn, NV massage, => th?@ng, =a trắng, mong !m "uen %á% anh %h4 gGn Ha( )e( *+,.--,8-,(
1ạnh, NV massage, ngoại hình khá, thL%h %uT% sống gi&n =4, mong đ?J% !m "uen v#i %á% anh
%h4 gGn Ha( )e( *+AB**-B,-Uhạn %h7 N)(
Khi :n';, NV massage, N1 đEF, %ao, =a trắng, r$t mong !m "uen %á% bạn v! anh %h4 gGn Ha(
)e( *+,8+-*.88(
Dai :n';, 0/t, NV massage, ngoại hình đEF, mong !m "uen %á% anh 4%h s5 => th?@ng( )e(
*+,8***8/,(
)hVy, n', NV massage, ngoại hình => th?@ng, hi9n, vui tLnh, mong !m "uen v#i %á% anh %h4 gGn
Ha( )e( *+A-808.++

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->