KHOA HOÏC K Y THUAÄT Õ

CÖNG N Ï GH CAO SU TH IÏN N HIÏN

TAÙ GIA G IÖ BAÛ QUYEÀN C Û Õ N

NGUYÏN HÛU TRÑ

KHOA HOÏ K Y THUAÄT C Õ

CÖNG N H G Ï CAO SU TH IÏN N HIÏN
(BAN IN LÊN THÛ BA CO SÛA CHÛA, BÖ SUNG)

NHA XUÊT BAN TRE

LÔ Ø IGIÔÙ ITHIEÄU

Nhûng bûúc ti ïn dai cua kho a hoc ngay nay àa àem àïn cho con ngûúi vö sö nhûng tiï n nghi ca vï vêt chêt lên tinh thên. Nh ûng thanh qua nay nöi tiïp nhûng thanh qua kia , nhûng vûúng mùc nay gúi mú ch o nhûng khai niïm múi kh ac, nhûng san phêm cua ngay höm qua àa ngêm chûa trong no möt hûa hen ngay mai se co möt san ph êm ûu vi ït hún... Co nhûng loai san phêm ma chó möt hai thêp niï n ta àa thêy no bõ tha y thï hoan toan. Ng ay nay rêt nhi ïu nguyï n vêt liïu múi ra àúi nh ùm phuc vu tiï u dung, nh û cac loai nhûa töng húp tû pho san cua dêu hoa, cac loai nhûa kït húp cellulose nh û composite... nhûng möt nguyï n vêt liïu truy ïn thöng co gên ha i thï ky na y la cao su thiï n nhiï n vên gi û àû úc thï manh cua no. Va san ph êm cao su cua KYMDAN, Viït Nam, khöng nhûng àa tön tai vûng vang suöt nûa thï ky na y ma con tûng bûúc khùng àõnh möt san ph êm cao su ûu vi ït trï n thõ trû úng thï gi úi ca vï mùt ch êt lûúng lên mêu ma. Co thï noi co àûúc kït qua ngay höm nay la do sû àêu tû möt hï thöng kiï n thûc chuyïn mön vûng chùc va têm nhòn àung àùn trong möi tûúng qua n cua sû ph at tri ïn cac loai nguyï n vêt liïu múi vúi CAO SU THIÏ N NHIÏ N cua lúp lúp ngû úi nöi tiïp nhau trong cöng ty KYMDAN trai qua nùm thêp niïn cua thï ky hai mûú i nay. Ngo ai sû truy ïn ba nhûng k ïn thûc chuyï n mön cên thi ït ch o têp thï an h chõ i em cöng tac tai Cöng ty KYMDAN, Ban
CAO SU THIÏN NHIÏN 5

Lanh àao KYMDAN vúi Chu tõch Höi àöng Quan trõ la Ky sû Nguy ïn Hûu Trñ con nh ên thêy trach nhi ïm ph ai truy ïn ba nhûng ki ïn thûc cú sú chuyï n ng anh va kin h nghi ïm san xuêt trong 5 thêp niï n qua cho nhûng ai àa, àang va se bûúc vao lônh vûc cao su thiï n nhiï n nay. Têp sach Kho a hoc kythu êt CÖNG NGH ÏCAO SU TH N IÏ NH IÏN cua Ky sû Nguy ïn Hûu Trñ la möt biï n soan hït sûc cöng phu va nghiï m tuc dûa trï n nghiï n cûu, tha m khao va qu a trònh kinh nghi ïm san xu êt. Sach co 18 chûúng, trong ào göm lõch sû ph at h ïn va ph at tri ïn cêy cao su, cac ho cêy i cao su, nh ûng kin h nghi ïm tröng va thu hoach mu cao su; thanh phên hoa hoc va tñnh ch êt cua latex; qua trònh lûu hoa, oxid e hoa va lao hoa cua cao su thiïn nhiïn ; cöng thûc va quy trònh san xu êt... Möi chûúng la möt dên giai múi me, suc tñch va dï hi ïu dûa trï n cú sú kho a hoc va kinh nghi ïm san xu êt. Sach cung mang àïn cho ngû úi àoc phö thöng nhûng ki ïn thûc hûu ñch vï san ph êm ma mònh àang sû dung. Nha xu êt ban TRE xin trê n trong gi úi thi ïu cung àöc gia.
NHA XUÊT BAN TRE

6 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚNG

I

ÑAÏ CÖÔNG I

C o su thiï n nh n la möt ch êt co tñn h àan höi va tñn h a iï bïn, thu à úc tû mu (la x ) cua n i ïu loai c y c o su , àùc û te h ê a b ït n êt la loai cê y H i h eve a brasiliensis. Vao nù m 1875 n a hoa hoc P ap B u ard h h o ch a t ch ûng m h in cao su th n n iï n la möt hön húp p ly e r iso ren e (C H ) ; iï h o m p n ûn h g 5 8 n p ly e r nay co mach c rb n rêt dai vúi n ûng n anh o m a o h h n a g tac dung nh û cai moc. Cac mach ào xo ùn lên nhau , gn moc vao bùng n ûng n anh n a g ma k ö g àût k i keo h h gn hn h dan, mach carb n co xu h úng trú vï dang cu, do ào sin h o û ra tñ h àan höi. n Ta se k ao sat c ac tñ h ch êt cua ca o su thiï n nhiï n ú h n n ûng tra g sa . h n u A. LÒCH SÖ Û I. Lõch sû pha t hi ïn cê y ca o su: N û úiÊu ch u àêu tiï n b ït àïn ca o su co le la g ê i (1) C hristophe C olom b . T o nh a vi ït sû A ni o de H he nto errer a th êt lai, tro u ng hanh tròn h th am hi ïm san g chê u My lên (2 ) thû ha i , öng C hristoph e C olom b co bi ït túi möt tro ch i ú cua d n àõ a p û n ê húg

1. Ngûú i tòm ra Chêu My àêu tiïn. Thûc hiïn àûúc 4 chuyïn tham hiïm chêu My tû nùm 1492 à n 1504. ï 2. Tû nùm 1493 à n 1496. ï

CAO SU THIÏN NHIÏN 7

H it i (q ên àao th öc c ê u My) la sû dung q a bong tao a u u h u tû c êt h nh ûa co tñn h àan höi, kñch th úc bùng q a bong h ïn n , û u i ay tu g c u ïn à a q a möt lö k o et trï n tûúng bùng v i n hy û u h a h ùc cui ta , bùp vï, th y vò dung q a bong lam bùng vai o y a u àön n û luc bêy g tai chê u Êu . T o chú i nay àû úc dê n h iú r (1) chê u My dung qu a nhi ïu t ï ky, à úc c ûng m h q a h û h in u k a i q êt k ao cö n h n cûu nïn vù n m h M a ú vung h u h g iï in ay T run g My, vúi nh ûng di tñc h bai bong cung vúi vêt dung ca o su vao thï ky XI. Mai àïn nù m 1615, co n n û úi múi bi ït túi ca o su q a g u sach co tûa àï “De la m n rq i a in ia a ” cua Ju n de oa u dn a T rq e a a , v ït vï lúi ñch va cön g dung ph ö cêp cua ca o o u md i su , noi àïn möt ch êt co t n la “u ei” do d n àõ a p û n g ï l ê hú M ic ö ch ï tao tû mu cê y goi la “u ” ma ho dung lam vai ïh le q ên ao k ö g thêm n úc. u hn û T y n iïn , mai àïn h n 1 thï ky s u , lúi ñch va cö g u h ú a n dung cua cao su múi àû úc bi ït túi do hai nha b ac hoc Ph ap la öng L C dam a on in e va ö g F eau n resn . La C ondam in e àû úc V ïn Han lêm K a hoc Pari s cû àïn i ho N m My ào c i ïu dai à an k h tu ïn c ay q a xñch àao. a h o in y h u T n ro g 8 nù m vúi n i ïm vu nay (1736-1744) , ö g con q a n sat h n u n i ïu sû k ïn k o a hoc k ac tro g th n n iïn . Tûu tru g , h i h h n iï h n ö g tû Q ito (thu àö nû úc E n u cuador) gúi vï V ïn Han lêm i K hoa hoc Paris (P ap) vai mêu k öi sêm mau, tû n g tû h h ú n û n ûa, p at x êt tû möt loai cê y ma d n àõa phûún g h h h u ê goi la “heve”, kh i rach vo ú thên co c êt long mau tr ùng h n û sûa ti ït ra , gùp khön g khñ dên dên àö g lai röi k ö ài . h n h Àöng thúi, ö g cung ch o b ït cö g dung cua c êt nay va n i n h c o b ït c y ti ït ra c êt n û th ï con moc ca bï n b sön g h i ê h h ú A azon e va dê n töc M a (M m ain ainas ) àõ a phûún g con goi c êt ào la “ a -o h ” ; tû êm nay n û úi P ap goi la h c a -c u g h “a u h u” c o tc o c ,

1. Sau khi tòm àûúc àêt mú i chêu My, luc bêy giú ngûú i ta tûúng la àêt Ên Àö va dên àõa phûúng la dên Ên Àö.

8 CAO SU THIÏN NHIÏN

ngûúi V iït Nam la “cao su”, Anh la “caotchouc” (1 ), Nga la “K ayryk” , Àûc la “K autchuk” , Y la “caucciu” , Tê y Ba n N a h la “caucho” , B ungar i la “K ayryk” , R an i la “caoutchouc” . um T heo dê n töc M aina , C a co nghô a la cêy , gö va o-ch u co a nghô a la kh oc, ch ay ra h y ch ay n úc mùt; do ào y n h a a û gô n u ï n thuy ch û ca o su co nghô a la nû úc mùt cua cêy. gy Q a n ûng bao cao k ac cua La C d in u h h on am e , n û úi ta g thêy co ti n tûc q a n hï túi ky sû F u resnea u tai G ayan e u (N m My), gùp gú nha u vao nù m 1743. F ançoi s F a r resnea u co nh ûng ban mö ta tûúng tên vï c y c o su va ch o b ït ê a i k ö g n ûng tòm n ûng n i sin h trû úng cê y ca o su , hn g h ú nghiï n cûu cach chi ït rut ca o su , va chñ h ö g la ng úi n n û àêu tiï n àï nghõ sû dung n u ï n liïu nay gy . Vao nùm 1762, cê y ma ön g F resnea u àï cêp túi, la cê y “H ea g ian sis” . N ûng n m sa u ào, n û úi ta n a h ev u en h ù g hn c ong n ên thêy c y c o ra c o su k ö g chó s h trû úng ú h h ê h a hn in c ê u My, con co ca ú c ê P i cung n û c ê u A. N û ú h hu h h h h n a n àï “ lo a In ic ” , R x u h F r da o b rg h à c o b ït d n à a a h i ê õ p û n g m ïn À n g A àa b ït túi g a trõ cua c o su tû lê : hú i ö i i a u c o su trñ h lêy tû möt c y c o su co tïn la “ ic s a c ê a Fu e stic ” la a , à úc sû dung lam à öc va vêt dung k ö g thêm û u hn n úc û . Tñnh àïn nay , cê y ch ûa m u ca o su co rêt nhi ïu loai, moc rai rac k ùp q a àêt, n êt la ú vung n i ït àúi. Co cê y h u h h th öc g öng to lún n û cê y H e a b u i h ev rasilien si s h y g öng a i F s , co cê y th öc loai dê y leo (nh û gi öng L icu u andolphia) , co cê y thu öc gi öng co, v.v.... ta se àï cêp ti ïp th . Co thï noi eo têt ca n ûng g ön , loai cê y ca o su à u thûc sû khöng thï h i g ï khai thac theo löi cöng nghiïp àûúc nhûn g loai cê y àû úc ch on àï can h tac àai qu i mö la cê y thu öc lo ai H eve a b rasiliensis , ch o hêu hït töng lû úng ca o su th iïn n iï n h t ï n thõ trû úng thï g úi. r i
CAO SU THI?N NHI?N 9

Y tû úng lêp ra àön à ïn, chó p at sin h tû luc c n n û úi co n u i h o g h
1. Chû “Rubber” (Anh, My) ma ta dõch la cao su chó phö biïn sau nùm 1770, Priestly phat hiïn cao su têy xoa àûúc vï t but chò, nhû la göm têy.

CAO SU THI?N NHI?N 9

cêu to lún, tûc la sa u hang loat k am p a cua kh a hoc ky th êt h h o u àa gi up co n ng úi sû dung ch êt nay tron g cu öc söng vúi û nhi ïu loai san p êm h . II. T iïn bö khoa hoc va cöng nghiïp cao su trïn thï giúi:

S u k i n h n cûu vï lõch sû ca o su , kh o ma tach kho a a h g iï hoc k oi cön g ng ïp h y ky n ï ca o su àû úc. T êt th ï, h hi a gh h àa tû lê , ca o su ch a p ai la àöi tûúng k ao cûu th ên u û h h u tuy va vö tû. Àa sö n a k ao cûu àïu x a y h úng c u ï n h h o û hy n h n cûu cac ûng dun múi cua ca o su , do vêy t ïn tr ïn g iï g i i vï k o a hoc ca o su th úng lên lön vúi ti ïn tr ïn vï ky h û i th êt. u L x ma dê n chê u My bi ït túi cö g dun , luc bêy g ú ate n g i k n t ï xu êt kh êu, chuyï n ch ú ra ngo ai àû úc. Ào la ch êt hö g h long trùng àuc n û sûa; àï tû n iï n se lïn m n va à n g h h e ö àùc, ú dang nay n la ca o su khö . N o hûn g bêy gi ú, ca o su dang àùc nay kh g thï dung àû úc vao v ïc gò, k ö g xû ön i hn ly à úc, k ö g thï tao ra à úc hòn h dang cua vêt dung û hn û m g m ön. on u Ph ong the o phûún g ph ap cua cac àõ a phûún g chê u My, sû dung late x tûúi . T úc hït, n û úi ta tòm möt ch êt long rû g co kha n n g hoa tan ca o su k ö thanh möt d n g dõch long ù h u va ch êt lon nay co thï böc h i à úc, tra tñ h ch êt n u ï n g ú û n gy thuy cua c o su trú lai (ch êt hoa tan nay àû úc goi la dun g a m . N û th ï, ap dung the o cach nay, se ch ï bi ïn àû úc öi) h thanh vêt dung ca o su tr ang p ït, n un . N û g ti ïn bö h h g hn nay hêu nh û khön g àang kï, p ai àúi sa u gên möt t ï ky, h h nh ú ha i cu öc p at m h q a n tr ong la ph at m h “n h ïn h in u in gi h y can hoa deo ca o su ” va “lû u hoa ca o su a ”. Vên àï hoa tan ca o su àû úc àõn h vao nù m 1761 (17 nùm , sau khi öng La C ondam ine trú vï) nhú hai nha hoa hoc Ph ap la Herissan t va M acquer , vúi du g m i la ethe r va n ö tin h dêu thöng (essen e de terebenthine) . N ûn , mùc du c h g S ue l P l àû a ra sang ch ï n m 1791, vi ïc ch ï bi ïn ra ao am ea ù m a múi àû úc xe m la manh chó vao sau nù m 1823, n m û ù ma Mc to h sû dung n p th a in s ah a n û la möt dung m i. h ö
10 CAO SU THIÏN NHIÏN

S u thúi ky c ï b ïn vêt dung tû d n g dõch, àïn thúi ky cö a h i u ng n h ïp c o su t ïn t i ïn v út bêc, la thúi ky T o a s gi a i r û hm H n o k (A h k am p a ra “ u a trò h n h ïn h y can deo acc n) h h q n gi a c o su ” tû n ûng lên q a n sat c n g v ïc lam n m 1819, ö g a h u ö i ù n àa g û bñ mêt s öt n i ïu n m i u h ù .
II.1 . Ph at m h ra “qu a tròn h can deo” in

H co k n ên thêy n ûng manh ca o su múi vûa àû úc an c h h cùt ra co tñn h d n h lai vúi n u k i bop vùt ch ung lai. Tû ñ ha h ào ön g nghô la nïu xe vun ca o su röi àùp nöi n ûng manh h vun ào lai bùng lûc nen ep, co th ï lam thanh nh ûng vêt dung co hòn h dang va kñch th úc m n g m ön. Àï thûc û o u h ïn, ö g ch ï tao ra möt may göm möt öng tru “c o g ” i n ai q a y tron tron g möt tru röng k ac cung “co gai ” ma ön g u h goi la may “Pickle” . May àû úc th ït kï l ún h n k i ö g i ú h n n ên thêy kït q a àat àû úc n û y m ön, tûc la co àû úc h u h u ca su böt, ca o su thö tû dang co tñ h àan höi va tñn h bïn o n trú than möt kh öi nh ao va deo khön g chó ch o àû úc moi h hòn h dang , vêt dung th o y m ön ma con àön vao àû úc e u cac ch êt böt vúi ty lï k a lún àï g am g a thanh , àï vêt h i i dung àû úc cûng h n ú ... T êt ra , àê y la möt p at m h co têm mûc q a n trong h h in u do cö g lao cua öng . C g cu öc nghi ïn deo hoa vúi may n ön P ickl e ng ay nay àû úc goi la “s û deo hoa ca o su ” àû úc thûc h ïn vúi may n öi can i h . Vên àï ch ï b ïn vêt dung ca o su tû v ïc hoa tan ca o su i i bùn dun g m , ti ïn bö h n nûa la thûc h ïn n i ïn hoa g öi ú i gh deo àï c o àû úc h n h dang cac vêt d ung àïu à úc g ai h ò û i q y ït. N û g b y g v ïc sû dung ca o su hay con vêp u hn ê iú i ph ai möt tr ú n ai lún la o la têt ca cac vêt dung c o su g a vûa rúi k oi x úng ch ï b ïn àïu hû hon nhan h ch ong , h û i g ch ung ch ay nh ûa nh êy dñn h dû úi anh hû úng cua sûc nong va anh sang , hoa cûng gi on kh i gùp lanh , thúi gia n sû dung n ùn n ui. g g Pa hi à ïn 20 nùm sau, nhú cuöc phat m inh khac rêt quan trong múi g ai q y ït àû úc k o k ù n n u trïn , ào la i u h h ï p at m h “qu a tròn h lûu hoa ca o su” . C h in hñn h tû kh am ph a nay ma nïn cöng n h ïp c o su trï n th ï g úi p at ti ïn v út gi a i h r û bêc.

CAO SU THIÏN NHIÏN 11

II.2 . Sû lûu hoa ca o su:

Vao nùm 1831, C harle s G oodyea r (H a Ky) tòm cach cai o th ïn ch êt liïu ca o su , ch u yïu ö g nö lûc tòm möt ch êt i n “l am khö ” cac thanh ph ên ch ay nh ûa bêy nh êy. Àïn nù m 1839 qu a qu a trònh n h n cûu, ö g p at m h ra möt h ïn g iï n h in i tûúng g y n ac n iïn ch ên àöng ch o cön g n h ïp ca o su : ê g h , gi ca o su söng hoa trön vúi lûu h ynh à m xû ly ú n i ït àö u e h àu lam nong c ay lûu h yn , se trai q a möt b ïn àöi, cai h u h u i th ïn àû úc cac tñ h ch êt cú ly cung n û k a nùn g chõ u i n h h nhi ït rêt lún, thúi gia n sû dung cac vêt dung ca o su nay lêu gêp n i ïu lên ca o su k ö g àû úc xû ly n û t ï. h hn h h C o su àû úc xû ly nh û vêy àû úc goi la ca o su lûu hoa (1) a va ta se k ao sat tûúng tên tro g c û n g lûu hoa c o su h n hú a th n n iïn iï h . Àa co n i ïu n û úi à a ra p û n g cach nay (n û F. h g û hú h L d rsd ff, ue o Àûc, thûc h ïn tac dung cua lûu h ynh n m i u ù 1832; J. V n G n a eu s, Ha L , nù m 1836) n û g lai k ö g an hn hn ch ûng m h àung têm mûc q a n trong tû tac dung cua in u lûu h ynh sin h ra . T n g moi trû ún húp, G dyea r hi ïu u ro g oo tr ûc ti ïp n ûng kït q a cua q a trò h thñ ng i ïm va àa h u u n h xac àõ h àû úc àúi söng cua ca o su cung nh û toan bö ho at n tñn h ca o su. Co thï noi n ú h i p at m h cua H co k (n h ïn deo h a h in an c gi (2 ) hoa) va cua G dy oo ea r (lû u hoa) ma ky n ï ca o su p at gh h t i ïn man me, nh u cêu tiï u th u tù g n i ïu àïn nöi c n r h n h o n û úi p ai th ït lêp àön ài ïn ca o su , x m ch ïm th öc àõa, g h i ê i u banh trû úng v ïc tr ön ca o su . N u cêu tiï u th u ca o su i g .. h th n n iï n tù g ca o mai àû àïn v ïc p at m h ca o su iï h n a i h in n ê n tao (ca o su töng húp , ch ï b ïn h ) i ca o su tai sin h ng ay nay . N hûn g cön g nghi ïp ca o su ti ïn tr ïn i
1. Cao su lûu hoa tûc la cao su àa hoa húp vúi lûu huynh. Trong nganh, ngû úi ta con goi la “cao su chñn”. Cho lûu huynh vao cao su söng, gia nhi ït, lam cho cao su trú nï n chñn, tû trang thai deo (sau khi nhöi can) trú thanh trang thai bïn hún, co tñnh àan höi cao hún. Nhû thï ta khöng nï n goi MBT la thuöc chñn vò möt hön húp cao su co MBT nhûng khöng co lûu huynh khi nung nong lïn , no khöng bao giú chñn. Ta se àï cêp chi tiït nay sau. 2. Hancock cung la ngûú i kham pha ra sû lûu hoa nhûng lai kham pha ra sau Goodyear. Trong luc tòm ra qua trònh lûu hoa, öng khöng biï t Goodyear àa phat minh ra trûúc öng.

12 CAO SU THIÏN NHIÏN

manh me ng ay na y cung ph ai nh ú cac cu öc kh am ph a ti ïp nöi sa u c öc k am p a ra sû lûu hoa ca o su , n û k am p a u h h h h h ch êt xuc t ïn lûu hoa, ch êt ch öng lao hoa, ch êt àön tù g i n cû úng lûc ca o su p at m h cac p û n g p ap c ï b ïn , h in hú h h i c o su v.v... a III. S lû úc vï vi ïc tr öng cêy cao su trïn thï gi úi: ú S u p at m h lûu hoa ca o su , ky n h ï ca o su ch ï b ïn a h in g i p at tr ïn manh me, do ào nh u cêu nguyï n liïu ca o su cang h i luc can cao , nhû g xû B esi l(1 ) lai k ön g àu cun g cêp ch o g n r h cac n úc cö g n h ïp, san lûúng rêt thêp lai chó k a i thac û n gi h toan cê y ca o su moc hoan g ú rûng , ma ho lai khön g ch o xu êt kh êu höt gi öng . A nh qu öc co cac thu öc àõ a m ön u ph at tr ïn n anh c o su n n àa ra lïnh lêy cùp höt g öng i g a ï i ca o su B esi l àe m vï ch o tröng tai M - si a va B r alay orn eo (1881); va tû à o ma ph at tr ïn th anh n ûng àön à ïn ú i h i In on d esia , S i L k . G öng cê y àû úc ch on àï lêy cùp höt r an a i gi öng la cê y ca o su H eve a brasiliensi s euphorbiacea e va ngû úi n ên n i ïm vu nay la ha i ön g W h h ickha m va C ross. V ïc thu ho ach late x ca o su àêu tiï n la vao nù m 1884 i dû úi q y ïn cua ö g T en , ch u n i ïm v ún bach thao u n rim h û S i L n a ; k la vao nù m 1889 dû úi qu ïn cua R r ak ï y idley , ch u nhi ïm vû ún bach thao S g o . N û g n ûng cu öc thu in ap r hn h h ach nay lên àêu k ö g co n i ïu hûa hen ma p ai àúi o hn h h túi n m 1896, luc ma cê y ca o su àa trû úng thanh va p at ù h t i ïn. r C y ca o su lên àêu tiï n àû úc du nh êp vao À g d n g ê ön ûú la d ön g J.B . L s P rr e(2) à m tröng tai thao cêm v n o oui ie e iï Sai Gon n m ù 1877, n ûng c y nay h ïn n y àa c ït. Kï ào vao n m 1897, h ê i a h ù d úc sô R û aou l lêy nh ûng höt gi öng ú Jav a (gi öng cê y xu êt xû tû höt gi öng W ickha m va C s s lêy cùp) àe m vï gie o ro tröng tai Ö g Yïm (B ïn Cat). Ta cung kï túi möt sö àön n ài ïn do Bac sô Y ersi n lêy gi öng ú C olom o (Sr i L ka) àe m gie o tröng ú kho anh àêt b an cua
1. Bresil (Bra-xin) (Nam My) la möt nûúc san xuêt cao su rûng nhi ïu nhêt ú Nam M y; luc bêy giú giöng cêy cao su rûng (moc ngêu nhiïn) ú àêy la giöng cêy töt nhêt trong cac loai.

2.

Öng J. B. Louis Pierre la nha thûc vêt hoc Phap - ngû úi thanh lêp Thao Cêm viï n Sai Gon 1864-1865.
CAO SU THIÏN NHIÏN 13

Vi ïn Pasteu r tai Su öi Dêu (Nh a Trang ) nù m 1899-1903 . Tû ào cac àön à ïn k ac à úc mú röng n û àön à ïn S zan a h i h û h i u n vúi höt gi öng san xu êt tai Ö g Yïm (1907), àön à ïn C o n i ex tai Löc N inh (1912), àön à ïn M i icheli n (1952), SIP H (1934) va rêt n i ïu àön à ïn k ac sa u nay h i h . Tai chê u P , cê y ca o su H hi eve a brasiliensi s àû úc gie o tröng th anh àön à ïn lún ú cac xû Lib eria , Cong o Belge , i N eria, C eroun , C e d ig am öt ’lvoire , nh ûng xû th h húp vúi ñc cê y ca o su loai nay. Tai N m My va T n g My cung co n i ïu a ru h y àõ h lêp dûng àön à ïn, n êt la tro g thï c i ïn thû h i , n i h n h a d úi sû hö tr ú cua H a Ky, n û g kït q a k ö g vûa y û o hn u hn lùm. Tai L n Xö trû úc à y cung n û cac n úc M icö , H a iï ê h û ïh o Ky, va vung p i n i ït àúi x a y q a c n h tac q i mö g öng h h o u a u i c y c o su K k g y ê a o -sa h z , g a u e la n ûng c y c o c o su uyl h ê h a n û g k ac vúi loai cê y H e a b hn h ev rasilien si s (se àï cêp túi à y. ê) C y c o su la möt c y c n g n h ïp rêt q a n trong vï ê a ê ö gi u mùt k h tï n n cac n úc trï n th ï g úi à a n a u tòm cach in ï û i u h gie o tröng ; no con co tñ h cach ch ïn lûúc n û vao cu öi n i h th ï c i ïn th û h i , N êt xê m lùn g cac nû úc vung À g h a h ön N m A (n i c i ïm 90% di ïn tñ a ú h ch tr öng c o su trï n th ï gi úi a luc bêy gi ú), àï ch o Àöng m h khöng co n u ï n liïu va in gy c o àïn n y ca o su vên con la möt loai ng y h a u ïn liïu q a n u trong du ch o cac loai n ûa deo, ca o su töng húp àan h g p at ti ïn manh k ùp thï g úi. h r h i B. TRAÏN G NHIEÂN THAÙ THIEÂ I N

C o su th n n iï n sin h ra t û möt sö loai thûc v êt co a iï h k a n n tao ra latex . C ûc n n g nay la à ïu k ïn cên àï h ùg h ù i i co ca o su , nhûng k ö g hùn têt ca n ûng cê y ti ït ra mu hn h àïu co ch ûa ca o su. C ûc n n g tao ra la x tro g cac n u mö thûc vêt b ïu h ù te n h i thõ àùc tñ h q a sû h ïn hûu cua tï bao ch y n b ït goi la n u i uï i tï bao latex, t ït ra möt dõch goi la latex . Tuy the o loai cê y i ca o su , late x cung co n ïu loai kh ac n hi hau : ban ch êt cêu tao göm d g dõch vö cú un

va hûu cú co ch ûa cac t ïu cêu ca o su ú dang n u i h tû n . úg
14 CAO SU THIÏN NHIÏN

I. Hï thön g late x va late x ca o su: L x co tron g nh u mö cêy , tao t û nh ûng tï bao söng ate göm n ûng n u ï n sin h c êt, n ê n va cac thanh p ên h gy h h h h ïn d ïn. T bao late x àû úc möt lúp n uy n sin h ch êt i i ï g ï mong b o p u, ba o ca möt k ö g bao lún la n i ma n u ï n a h hn ú gy sin h ch êt t ït ra latex . Tuy th o loai c y c o su , hï thöng i e ê a la x à úc tao tû tï bao cö lêp h ùc tû m te û o ach. T rong trûúng húp thû nhêt nhû loai P arthenium argentatu m (G uayule) , tï bao late x nùm rai rac khön g tûúng th n g vúi ö n a u tro g cú q a n cêy . T n g trû úng húp sau , mach late x h n u ro àû úc tao búi cac tï bao co kñch thû úc lún tron g nh u m ö n û g k ö g tû n g g o vúi n a u h ùc tû mang tï bao dai hn hn ú ia h o nùm nöi t ïp co vach ch n g tû tiïu . L ai mach late x thû i u o n êt th ún co àa sö ú loai cê y ca o su . L ai mach thû h i h û g o a la loai mach n an ho ùc mach ti ïp húp chó co ú gi öng h h H eve a va M aniho t (thu öc ho E uphorbiaceae ) va ú cac cê y thu öc ho C pos ees co ho a hònh canh la (P om issen lit , sc rso ere). o n Du la mach thùng ha y mach nh anh , cac mach àïu àõn h võ tro g n u mö thûc vêt, àùc b ït la tron g vung tao lêp n h i lib e vo. Cac cú q a n k ac cua cê y cung àïu co ch ûa latex u h . T an bö hï th öng late x àïu kñn, cên p ai th ûc h ïn o h i rach cao àï c ola x ti ït ch ay ra n o ai, cö g v ïc nay h te g n i àû úc ta goi la “c ao mu” (h ïn ap dung tai n úc ta i û ). L x ca o su la möt ch êt long p ûc húp, co thanh p ên ate h h va tñ h c êt k ac b ït n a u tuy th o loai. T e o n u ï n n h h i h e h gy tùc, ta co thï noi ào la möt trang th ai n u tû n g cua cac h ú hat tû c o su h y thï g o trang tro g möt seru m lon . a a ia n g Tuy th o trû úng húp, late x ca o su co ch ûa: e - Ú dang d n g dõch: n úc, cac m öi k o an , a id , cac u û u h g c m öi hûu cú , glucid , húp ch êt phenolic , alcaloi d ú trang u th ai tû do hay trang th ai d n g dõch m öi; u u - Ú dang dun g dõch gi a: cac protein , phytosterol mau, ta n , e zy e n in n m; , ch êt

CAO SU THIÏN NHIÏN 15

- Ú dang nh u tûúng : cac am idon , lipid , tin h dêu, nh ûa, sap, p ly rp n . o te e ic C o su cua n ûng c y co mach tro g la x h ïn hûu a h ê n te i d úi d an hat nh o hòn hcêu, h hqu a ta h y hò htrai lï. û g òn a n N ûng ti ïu cêu ca o su nay àû úc möt lúp cûc mong h pro n ba o p u bï n n ai, àam bao àû úc àö ön àõn h cú ly tei h go cua late x (t a se àï cêp c i ti ït ú c û n g sa ) . Cêu tao cua h hú u c ung à úc àa p ê n hoa ñt h ùc n i ïu la tuy the o loai, h û h o h tuöi va cú qua n thûc vêt àû úc kh ao sat. Kñch thû úc cua ch ung tha y àöi tû 1/10 0µm àïn 3µm (àû úng kñnh). T n g ro trû úng húp c ua cê y ca o su H e a b ev rasiliensis , ham lûún g c o su tro g la x th y àöi tû 50% à ïn 60% tro g mach tuy a n te a n th eo mua va trang thai sin h ly cua cêy . L x thu qu a löi ate “c ao mu” co nöng àö thêp h n tû 30% à ïn 40%. N ûng c êt ú h h cêu tao la x p i ca o su cua cê y H e a b silie si s ú dang te h ev ra n d n g dõch h y dang n u tû n g chó c i ïm 5% tro g töng u a h ú h n trong k öi la x , n û g c ung lai co anh h úng túi cú ly h te hn h û tñ h va hoa tñn h cua ca o su . N úc lai, la- te x cua àa sö n gû c y c o su k ac co c ûa n i ïu c êt k ac vúi ty lï lún, ê a h h h h h àùc b ït la lip d va n ûa ma à i k i ta cên p ai loai bo àï i i h ö h h co thï dung à úc (trû úng húp cua P rth n û a e iu m a e ta g n tu m h y g - ay le). a u u II. Sû tao thanh latex cua cêy cao su - chûc nùng sinh ly - sin h töng húp ca o su N i ïu thûc n h ïm àa c ûng m h la x va c o su tro g h gi h in te a n la x la do nguyï n sin h ch êt c ua tï bao late x ti ït ra. N û te h vêy latex àû úc tao ra “t ai ch ö” tû nû úc va m öi kho ang do u rï hêp th u, k ö g p ai tû q an g töng húp cua la n û hn h u h n i ïu tac g a nghô. h i Co n i ïu g a th y ït àï cêp àïn ch ûc nùn g sin h ly cua h i u latex, n û g àïn na y chû a co möt g a th y ït nao àû úc th ûa hn i u n ên. S th y àöi cua th anh p ên la x k ö g th ï nao h û a h te hn q a n sat hït à úc, ch ûc nùng cua ch ung co thï kh ac u û nhau tuy theo lo ai. T rong n ûng th y ït àû a ra , co th y ït c o late x chó la ch êt n ai ti ït, h u u h go

16 CAO SU THIÏN NHIÏN

ho ùc la möt n u ön ch êt tû d ún , h ùc th y ït ch o rùng g û g o u la x la te c êt lu n c u ïn têp tru g d úng c êt h ùc la c êt bao h ê hy n û h o h vï c ön tön thû ng . Ú loai cê y H e a b h g ú .. ev rasiliensis , ngh n iï cûu àö àêm àùc va thanh p ên cêu tao late x th o àúi h e söng thûc vêt n û úi ta co k u g h yn h h úng ch ûng m h late x û in la möt ch êt long m g tñnh àöng hoc th m dû vao h at an a o tñ h sin h ly thûc vêt. Hï thöng latex àû úc xe m la möt nú i n ma cê y dung àï tr û n úc va n i ïu ch êt kh ac, se àe m ra û h dung vao nh ûng luc ho at àöng sin h l y manh n êt. N i ïu h h cu öc kh ao sat thûc n hi ïm cung àû a àïn y tûúng la x co g te thï à úc c y sû dung vï sa . Möt cach töng q at, n û úi ta û ê u u g q i ch o hï th öng mach late x va late x möt ch ûc nùn g nh û u la “may à ïu ti ït tac dung b ïn th ï” (r eg i i ulateu r du metab olism e). C o su la möt ch êt iso a pren e tû lêu n úi ta gû tin la do sû trun g p ê n iso re e C H , p at x êt tû m n sa c a h p n h u o o c h rid , g a th y ït i u nay 5 8 àa àû úc loai bo. Cac cu öc thñ n h ïm cua B n e r c ûng gi on h m h c su àû úc tao ra q a cac p an ûng k û va n û g in ao u h h gn tu liï n ti ïp bùt àêu tû möt h d c c o n co 5 n u ï n tû y ro a b gy c rb n , c u ïn hoa c êt cua aci d β-m a o hy h ethylcrotonic . A d ci nay lai do sû hoa húp cua acid aceti c va aceton e (ta se àï cêp ti ïp ú n ûng ch ú g sau h ûn ). C. P H A Â L O ÏA C A Â CAO SU N I Y T ron g th n nhiï n co rêt n ïu cê y ca o su thu öc nh ïu iï hi i loai thûc vêt k ac n a u (c û a kï co loai c y c o ra c êt h h h ê h h tû n g tû c o su n û cê y g tta-p h a va b ú a h u erc alata) . C ung h th c h húp vúi khñ hêu vung n i ït àúi, àùc b ït la m ïn ñ h i i Bùc N m My, B esil , T a r run g My, chê u P i tû M h aro c àïn M adagasca , Sr i L anka , m ïn N m Ên, V ït N i a i am , Lao va C puchia , T ai L , M am h an alaysi a va Indonesia. T n g sö n ûng loai cê y ca o su , àùc b ït loai àû úc ûa ro h i ch ön nh êt la cê y H u g eve a brasiliensis , cun g cêp kho ang 9597 % ca o su th n n iï n trï n thï g úi. iï h i Noi chung , cê y ca o su trï n th ï g úi th öc vao 5 ho thûc i u vêt sau : E uphorbiac eae , M orac eae , A pocynac eae , A epiadac eae v scl a C m o eae. o ps

CAO SU THIÏN NHIÏN 17

I. Cêy cao su thu öc ho Euphorbiac

eae:

Ho nay göm cac gi öng cê y chñn h la: H evea , M anihot , Sapium va E p o ia. u h rb
I.1. Hevea:

G iöng H evea töng quat co 9 loai nhû H evea brasiliensis, H eve a guianensis , H eve a bentham iana , H eve a spruceana , v.v... T u b ïu va q a n trong n êt la loai H e a iï i u h ev b rasilien sis.
Hevea brasiliensis:

- Àai c ú g : H v a b silie si s la möt loai cê y c o su to ûn ee ra n a lún, c o tû 20 met àïn 40 met, co ngu ön göc tû lûu vûc a sön g A azon e va chi lûu (N m My) ú trang thai n êu s h . m a g in Àa sö cung n û hêu hït g öng cê y tröng h ïn n y ú n úc h i i a û ta va cac n úc k ac ch n h la cêy ca o su nay (höt gi öng do û h ñ W a m va C s lêy n û àa noi). ickh ros h Cung nhû cac loai khac thuöc giöng H evea, cêy H evea brasilien si s co h a àú n tñ , mau van , kh n g can , h h o nh g ö h òn ch ö g nh o, têp trun g thanh ch um. La dai tû 20c m àïn un 30cm , thu öc la kep 3. À y la cê y àú n tñn h àöng ch u (g öng ê i n û cê y bùp) , co trai la möt nan g co 3 ngùn , möi ngù n ch ûa h 1 höt. Luc chñn, tr ai n p ong th c h höt; höt tron, dai tû 2 ö h ñ cm àïn 3,5c m co mau nê u sêm n ê n höt g au ch êt beo (ta ; h i trñc h goi la dêu höt ca o su , do ào höt mêt k a n n g nêy ) h ù ch öi n an . h h Q a chñ n loai thu öc gi öng H u evea , H eve a brasiliensi s bi ïu thõ àùc tñn h qu a cac ho a àûc cua no. Göm 10 b o p ên xïp a h thanh 2 hang doc àïu àùn (trï n androphore) ; no cung co 36 nhi ïm sùc th ï nh û cac loai H eve a kh ac. Möi nù m no tha y la möt lên, thay ho an toan ho ùc tha y dên (ta goi la mua tha y la). Cach thûc va thúi ky tha y co anh hû úng túi tñn h cam thu cua cêy , liï n hï túi vai bïnh la. H e a b ev rasilien si s ben rï cung möt lûút vúi rï tru v rï ngang ; rï tru co thï a ài sê u x öng 5 m àïn 6 m chó n û g p at t i ïn k i gùp lúp u gn h r h àêt cûng h y lúp n úc th úng tr ûc. Vo cê y n ùn a û û h va àïu, gö thò mïm va gi on.
18 CAO SU THIÏN NHIÏN

Hï thöng late x cua cê y ca o su nay th öc loai mach n an , d u h h o cac tï bao dai tao than , nùm nöi va vach c u g tû tiïu ; h hn àû ún kñn h mach late x vao kho ang 20µm àïn 50µm. N ûng g h mach nay nùm tron g cac mö mïm cua cêy , kh n g thêy co ö tron g möc. T n vo thê n va n an , ch ung húp th anh k ïu ro g h h i h n h tru ho ùc k ïu “vo kho ac” kït húp. Cac “v o kho ac” ò i cua mach late x tûún g gia o vúi n u va àùc b ït co nhi ïu ha i tron g kït cêu lib e gên mö múi sinh h ùc noi ch n g ú cac o u lib e-m öc. Vo cê y ca o su nay day tû 8m m àïn 18m m àöi vúi nh ûng cê y trû úng thanh , gên ngo ai biï n co nh ûng tï bao rùn lai n i ïu h y ñt tuy the o tuöi. Sa u kh i cao h a mu, vo cêy tai sin h lai dï dan . g Tai chê u My, H e a b ev rasilien si s sin h trû úng tû n iï n h than rûng , no thû úng bõ bïnh ch ay la trêm trong do loai h D othid ella u i g y ra, d o ào v ïc p at t i ïn àön à ïn tai le ê i h r i My gùp trú n ai lún (mai àïn nù m 1940, múi tòm à úc g û n ûng g öng c y k ang bïn do q y ït têm cua ch n h p u h i ê h h u ñ h cac n úc N m va T n g My, d úi s bao trú cua Bö N g û a ru û û ön nghi ïp H a Ky). Bïnh ch ay la hêu nhû k ö g gùp tai cac o hn n úc V ïn À n . û i ög Vï p û n g d ïn sin h thai, no chó thñc h húp vúi khñ hêu hú i vun xñch àúi ha y nhi ït àúi. C y àoi hoi nhi ït àö trun g g ê 0 bòn h la 25 C, lû úng m a töi thi ïu la 1.500m m möi nù m va û co th ï chõ u han à úc n i ïu thang tro g mua k ö . C y û h n h ê mïm va g on, do ào co th bõ gay kh i gùp gi o manh . Mùc i ï du cê y ca o su ñt àoi hoi c êt lûún àêt, n û g no th c h húp h g hn ñ n êt vúi àêt àa i phò n iïu , s u , dï th at n úc, h i ch a h h ê o û ú u (pH tû 4 àïn 4,5) va gi au mun. - N n g su êt: N ûng àön à ïn àêu tiï n thanh lêp tröng ù h i vúi cac gi öng tuy ïn ch on ch o nùn g su êt vao kho ang 300k g àïn 400kg möi hect a hang nùm . N ú vao phû g h ún p ap cao mu húp ly nùn h g s êt v út lï n 600k g àïn u û 700kg/hecta/nùm . N ûng àön à ïn tr ön h i g vúi gi öng cai thi ïn, gi öng “seedling ”(1) va nh êt la g öng i tuy ïn
1. Cêy tröng höt: cho latex ñ t hún cêy thap va san xuêt muön hún, nhûng khi cao mu vo cêy dï lanh vït thûúng hún.

CAO SU THIÏN NHIÏN 19

n ên g ep n n g su êt th n g th úng àat à úc tû 1 tên àïn h h ù ö û û 1,5 tên c o su e ta ù a /h c /n m . V ïc sû dung c ac c y g öng múi co thï i ê i tù g n n s êt v út l n t ï n 2 tên c o su khö/hect a/nù m. n ùg u û ï r a V ïn K ao cûu C i h ao su V ït N m c o b ït àa tra o àöi ky i a h i th êt vï g öng c y vúi n i ïu V ïn K ao cûu C o su Q öc u i ê h i h a u tï va àa n êp à úc n ûng g öng m n n g su êt ú v ún thñ h û h i a ù û (1) n h ïm cua V ïn àat àïn 3 tên/h gi i ect a/nù m . Q a n n g su êt k ï trïn , ta thêy loai c o su nay bo xa u ù a n n g su êt àat àû úc vúi n ûng cê y ca o su k ac (F s , ù h h icu M ih t , P n m an o u to ia, Guayul e ha y Kok-saghyz ) n n g su êt ù cua ch ung chó vao kho ang vai kg ca o su /hecta/nù . m
I.2. M anihot:

Trong giöng nay loai tiïu biïu la M anihot glaziovii va M aniho t dichotom a nhûn g àan g kï nhê t la loa i M anihot g v lazio ii.
Manihot glaziovii:

M aniho t glaziovi i con goi la C eara , ào la cê y ca o tû 6m àïn 15m , la mau xan h luc hú i xam, co ngu ön göc T run g va N m a My. C y thñ h húp vúi àêt ngh eo nhûn g khön g chõ u àûng ê c àû úc thúi t ït th y àöi. N û úi ta tòm cach tröng tai ch u i a g ê P i n û g dû an nay bo dú do n n g su êt àat àû úc thêp, h hn ù do cao mu k o k ù n va d la x dï àö g àùc. h h o te n M ih t g an o lazio vi i h y C a ear a con àû úc k i thac ú trang ha thai ng êu sin h tai B esil . C o su cua no goi la ca o su r a M anicob a (hay ca o su C eara ) ch êt lûúng têm thû úng , tñn h chõ u lao hoa kem ham lûúng n ûa chi ïm túi 4% àïn 5%, , h tr o tû 0,2 - 0,3%, töc àö lûu hoa n an , th öc loai ca o su h h u mïm . V ïc cao mu th o p û n g p ap sú k a i bùt àêu tû c y à úc 2 i e hú h h ê û àïn 3 tuöi, thûc h ïn vao mua k ö . T úc hït, q et don i h rû u sach àêt
1. Möt cêy cao su (Hevea brasiliensis) co kñch thûúc lún àûúc xû ly thñch húp co thï chõu àûúc trïn 20 lên cao mu trong mua thu hoach, cung cêp túi 10 lñ t latex ûng vúi 3kg cao su khö.

20 CAO SU THIÏN NHIÏN

ú göc c y va thu g m la lai, kï àïn cao mùt n o ai vo, röi ê o g vac vo. L atex ch ay ra day àùc, möt p ên dñ h trï n c y , p ên con lai h n ê h tu trïn lúp la àï tû k ö tro g vai n ay. P û n g p ap sa u h n g hú h nay t ïn bö h n c y à úc cao mu kï tû 5 tuöi àïn 6 tuöi, i ú, ê û late x à úc xû ly x n g k oi. û ö h
I.3. Sapium:

Cac cê y ca o su thu öc gi öng S apiu m la n ûng cê y to chó h söng ú m ïn Trun g va Na m My. Ta co th ï kï túi lo ai i Sapium biglandulosum , Sapiu m tolimens e Hort , Sapiu m verum H sley , Sapiu m util e Preuss , S em apiu m decipien s Preuss.. . Cac gi öng cê y nay àïu bõ th ai hoa vò o ch ung kem chõ u àûng cao mu. C o su cua cê y gi öng nay àû úc goi la ca o su cauch o a (caucho blanco , cauch o virgin , cauch o verde , cauch o m orado) , colum bia v i n (co m i a scrap irg lu p s)...
I.4. Euphorbia:

C y ca o su th öc gi öng E ho i a co rêt n i ïu, ch ung ê u up rb h moc ú nh ûng vung thu öc khñ hêu n i ït àúi ca vung th öc h u khñ hêu ön àúi. À y la nh ûng cê y loai co, bui rêm ho ùc ê xûún g röng. T u b ïu ch o g öng nay la loai E p o i a in y co iï i i u h rb tis n u ön göc ú M ag g ad ascar , ào la cê y n o k a g au ca o su , h h i h ïn àa tu ït g ön do c n n û úi k a i th ac tri ït àï. i y i g o g h E uphorbi a resinifer a la loai cê y ca o su co dang xûún g röng, sin h trû úng ú M aroc , late x cua no co n i ïu n ûa, h h mau vang h nêu, àuc, co úi àöc tñnh va khi nung nong phat ra m hûúng n an , bui cua no g y hùt h i vò kñch thñc h ui h g ê ú mang nh êy mui. E uphorbi a balsam ifer a ha y salan e la cê y bui rêm co ngu ön göc ú S u an , k a gi au ca o su. od h E p o i a tiru u h rb call i la loai cê y ca o su co rêt n i ïu ú h vung ban sa mac A ngola , ca o su cua no àû úc goi la ca o su khoa i têy vò àêu tiï n àû a túi L isbon e (B ö Àao N ) dû úi ha dang cu khoa i têy , co mau vang dú tû n g tû n û n ûa, ú h h k ö g mui, cûng va g on, n n hn i ug nong mïm ra va c ay nïu n n g nong liï n h u tuc.

CAO SU THIÏN NHIÏN 21

II . Cê y ca o su thuö c ho M oraceae: Töng q at ho nay co cê y ca o su th öc gi öng F s va C u u icu astilloa.
II.1. Ficus:

G iöng Ficus co rêt nhiïu loai cêy cao su nhûng ta th úng chó àï cêp túi loai F u s e stic . û ic la a
Ficus elastica:

ngûúi

F icu s elastic a hêu n û th úng moc n êu sin h ú n ûng h û g h vun nhi ït àúi, nh êt la vung À g N m A. Ào la loai cê y g ön a to (m oc ú rûng hoang) cao túi 60m co rï t ï n khöng goi , r la rï khñ sinh (ram bong ) àö i k i ca o túi 25m . No moc riïn g h b ït h ùc moc than tûng n om 5 cêy . La hòn h bêu duc, i o h h dai, mau xan h sêm bong bêy. T ai th öc loai trai àö , n o, r u i h mau x h h i vang g öng trai su g Noth c h húp nú i nh ïu an ú i n. ñ i m a , co mua k ö n ùn, do ào th úng moc ú rûng d úi û h g û û ch n nui, va söng àû úc ú ca o àö 1.600m. ê T úc k i c n h tac c y c o su H v a b silie si s n û úi rû h a ê a ee ra n g ta àa can h tac cê y nay ú Indonesi a (à ön ài ïn Assam , Jav a va S m tra . C êt lûúng c o su töt, b ïu thõ àùc tñ h u a ) h a i n q a xu hû úngd n h nh û n ûa va co mau tûú i àöi th anh mau u ñ h n u nh h ch ong n û g cê y ca o su nay lai ch o n n g su êt ê an , hn ù thêp . N ûng loai cê y kh ac la F s vogelii , Ficu s rigo , v.v... h icu khöng àang kï.
II.2 . Castilloa:

G öng Castillo a co 8 loai cê y ca o su ma àùc sùc nh êt la i loai C astillo a elastica . Cac cê y ca o su thu öc gi öng nay àïu co ngu ön göc tai T run g va N m My. a
Castilloa elastica:

C y ca o su C ê astillo a elastic a la möt loai cê y n êu sin h g tro ng rûng rêm T run g My va N m My. No ca o hú n 20 m co a thê n nh ùn mau vang , àû úng kñn h thê n ào àû úc tû 60c m àïn 120cm , gö lai khön g cûng va khön g kh oe lùm. La dai tû 15c m àïn 20cm , mau

22 CAO SU THIÏN NHIÏN

x h tûú , bong bêy, co lö g mùt d úi. C y trö h a vao an i n û ê o mua k ö. h Tr ai chñ n sa u 4 thang àïn 5 thang , bï ngo ai trai hòn h non xep ch ûa cac hat dep h n hbêu duc, lún h n àêu Hoa L . ò ú an (G öng khó va vet rêt th h ùn hat cê y nay i ñc ). Tuy th o vun , e g p û n g k ac n a : hú h hu co tïn la U e (n û l h A quoquitl . Ú E a o cu d co tï n C u h . aco cê y ca o su nay co n i ïu tïn àõ a h ú N ara u a co tïn la H , ú M ic g ule exic o à àï cêp ú muc lõch sû ca o su ) va a r co tïn la H e ha y Jeve , ú P ev anam a

Cao su thuöc cêy Castilloa elastica goi la cao su Caucho, nhûn g xû co cê y na y nh û N icaragua , H onduras , M ïhicö, G uatam ala , P anam a va Peru cun g ûng vúi dang kh öi, tú hay m ïng nh o, kñch th úc k n g àöng àïu, th úng la i û hö û (1) mau à n , b n o ai co tñ h dñn h nh û ch êt n ûa . K a i thac e ï g n h h loai cê y ca o su nay cung the o löi “c ao mu”. III. Cêy cao su thuöc ho Apocynaceae: Àa sö cê y ca o su thu öc ho A cyn po ac eae àïu sin h trû úng ú P i ch . Co n ïu loai àa cu g cêp sö lûúng q n h êu hi n ua trong tro g T c i ïn th û n êt va thû h i. n hï h h a Ho nay cung co nh ûng gi öng Funtumia , Landolphia, H co i a D er a la àang kï. an rn y
III.1 . Funtumia:

T n g sö n ûng loai c y c o su th öc g öng F n m ro h ê a u i u tu i àang k n êt la loai F n m a elastic ï h u tu i a.

a

C y ca o su F n m a elastic a k ac vúi n ûng loai k ac ê u tu i h h h th öc ho A u pocynacea e ú à ïm no la möt cê y lún n êu sin h i g ú rûng rêm A.O.F, N igeria , A.E.F. va Congo. N û úi Àûc àa bo y àõ h tröng cê y nay tai C eru , búi g n am n no kem chõ u àûng cao mu, chó co thï cao mu möi n m tû 1 ù àïn 2 lên .
1. Khöng phai cao su Caucho, chó dung à chó riïng loai cao su ú Peru ma thöi. ï

CAO SU THIÏN NHIÏN 23

C o su cua loai c y nay co c êt lû úng töt, n û úi ta th úng thûc a ê h g û h ïn à n g àùc la x bùng n úc sö i ö te û i.
III.2 . Landolphia:

Giöng L and olphi a co rêt nh ïu loai la cê y ca o su , tron g i ào co loai th öc d y leo moc ú rûn , n û loai L n o h a u ê g h a d lp i o a n s h ùc sin h trû úng ú àöng co lún, n û L n o h a w rie si o h a d lp i h u e tii . Cung co loai th öc d y leo n û g co th n ú e d lo u ê hn ê d úi àêt, n û g öng C o in s, û h i arb d u C d a (c o su cua g öng litan r a i nay goi la c o su co h y rï). a a N hûng cêy cao su thuöc loai dêy leo, theo W ildem ann va G entil , ch o ca o su dung àû úc la Landolphi a ow ariensis, D rogm ansiana ,G entilii , K hanii , ca àïn C n r a lita d a o ia rn ld n a v C n r a n u d . a lita d zne Cao su cua giöng cêy Landolphia göm mö t sö loai: cao su A a (chi ït rut tû L ccr andolphi a florida ) co ú C e d’O r öt (B ú bi ïn Vang ) P i ch , ch êt lûúng töt, ca o su A h êu ngola , ca o su B enguela, G abon , G bie , K am assai , Liberia , M adagascar,...
III.3 . Hancornia:

T n g cac c y c o su th öc g öng H n o ia ro ê a u i a c rn H n o i a sp sa. a c rn ecio

, àang kï n êt la h

H co i a sp an rn ecios a la möt cê y ca o su nh o ca o kho ang 7m , co trai tû n g t û trai ö m i ùn àû úc, n êu sin h ú B esil . ú a g r L x cêy nay co mau h i ào, àû úc àö g àùc hoa th úng ate ú n û la vúi p en ch a. C o su cua no àû úc goi la ca o su h u a M angabeira , tr n thõ trû ún dang mùt n o ai la mau n u ï g g ê ào cùt ra co mau höng tû i (san x êt ch u yïu tai tó h ú u n B i a va P am o c). ah ern b u
III.4 . Dyera:

T n g g öng D e , loai c y c o su àang kï la D e a ro i y ra ê a yr c stu n o la a co ngu ön göc tai M alaysia , no thu öc loai cê y to ch o ca o su nh ûa goi la “Jeluto ng”.

24 CAO SU THIÏN NHIÏN

IV. Cê y ca o su thuö c ho Asc lepiadaceae: Ho nay rêt gên vúi n ûng ho trû úc n û g n i ïu loai lai h hn h k ö g co lúi ñch vï san x êt ca o su hn u . Trong cac cêy cao su thuöc ho nay, co loai thuöc giöng A ep s (n û A ep s siriaca , n u ön göc C ad ) söng scl ia h scl ia g an a àû úc ú vung ön àúi ma n û úi ta àa tòm cach k a i th ac g h tro g th ï c i ïn thû h . L ai C p steg n h ai o ry to i a g d r a cung ran iflo àû úc m u àõ h k a thac luc êy tai H û n hi aiti. V. Cêy cao su thu öc ho Com pos ees: Ho C p s ees göm co möt sö cê y ca o su n ûn g co lúi om o h h n ca la loai k k h z va g a u , n ûng cê y k ac chó co ú o -sag y u y le h h y nghô a lõch s m thöi nhû cac giöng: Scorzonera, û a Chondrilla, Solidago, C ry o a n h s th m u s ma n û úi ta à n h g õ k a i thac vao thï c i ïn thû h i. h h a T ron g sö cac loai cê y ca o su thu öc ho C pos ees nh û om T arax- acu m Kok-saghyz , T araxacu m m egalorhizo n (K rim saghyz), P arthen iu m arg entatu m (guay ule ) va S corzo ner a tau -saghy z söng àû úc ú vung ön àúi, cê y ch o ca o su la kok-saghy z va Gu- a u , la h i loai à úc k a i thac n i ïu y le a û h h n êt. h
V.1. K ok-saghy z (Taraxacu m kok-saghyz):

- Àai cûú g : K -sag y z la loai cê y ca o su co n ön göc n ok h gu ú cao n u yïn T iï n S n vung T rk ta n ma n û úi k am g h ú u iz g h p a àêu tiïn la n a tham h ïm P ap G. C h h i h apu s va àû úc D lsteud t àï x ún t n goi la T ah û g ï araxacu m bicorne . Vao nù m 1930, n a thûc vêt R d h o in (L n Xö cu) tòm thêy loai iï cê y nay sa u k i àa h an têt n i ïm vu tham h ïm do V ïn h o h i i T ûc vêt Ûng dung Len g d p ai cû vúi muc àñc h thöng h in ra h kï n ûng c y n êu s h tai L n Xö àï co thï g up ñch vï h ê g in iï i k h tï h y c i ïn lûúc. Tû ào ö g R d n àùt tï n c y c o in a h n oi ê a su nay la K k h z , tïn cua bö lac vung ma ö g k am o -sag y n h p a ra no. h T n g cac loai cê y c o su tòm thêy ú L n Xö cu, c y K k ro a iï ê osag y h z la c y à úc tu ïn c on c n h tac vò no co ham ê û y h a lûúng c o su k a h n a h ú hït, co thï cai th ïn à úc va c n h tac à úc ú àö c o (vung lan ). i û a û a h

CAO SU THIÏN NHIÏN 25

K -sag y z la möt cê y rêt g öng cê y P ok h i issen t th n g th ún , li ö û g k ac b ït ú à ïm no co la nh o hú n va àai ho a ñt lö ra hún . h i i No co hat nh o, dai va hat co hòn h rùn g cû a (c ua lûúi cûa ) nh o. K ok- sag y z àû úc tòm thêy ng êu sin h ú àöng co êm h thêp. Mach latex th öc loai mach n an , h ïn hûu k ùp u h h i h toan thï c y , àùc b ït la mach late x nay co nhi ïu tro g ê i n lib e thû cêp cua rï. Luc rï p at tr ïn ài sê u x öng àêt, tï h i u bao q a h mach tû hû rûa chó con lai ca o su late x àön g un àùc, ào la sû thanh lêp möt lúp boc rï va lúp ca o su ba o boc nay àû úc goi la “ba o rï ca o su” (gant) . Co th ï noi p ên rï cua K k h h o -sag y z múi la p ên k a i thac c u yïu, h h h do ào ta p ai thu h ach late x trû úc kh i co sû thanh lêp h o “ba o rï ca o su” nay xay ra. T n g cac n úc n h n cûu cai th ïn hêu tù g kñch ro û g iï i n thû úc v kh öi lûúng rï cung nh û cai thi ïn sin h ly va can h a tac cê y K ok- saghyz , L n Xö la nû úc nghiï n cûu nhi ïu iï nh êt. N ûng nû úc kh ac nh û Àûc, T uy À ïn, P ap, My, h h i h C anada , Uc, N w Zealand cung tòm cach can h tac. e - C h tac: C y ca o su K k h an ê o -sag y z cên àêt th t g au õ i ch êt hûu cú , gên tru g tñ h , xöp va g û n úc. Àêt k ö g n n i û hn p u húp vúi K k sa h z la àêt set, n û úi ta àa tröng th û h ogy g tai vung P s thêy cê söng rêt yïu tro g th úi g n àêu ari y n ia (à êt s et x m hai va can trú sû p at ti ïn cua cêy . Àêt ê h r ) thñc h húp ch o cê y nh êt la vung àêt àen cua L n Xö. K iï oksaghy z la loai cê y hao nû úc, chõ u àû úc mua àö g g a lanh n i vúi ài ïu k ïn p ai p ong ch öng tu ït. C g tac c u ên bõ i h h y ön h àêt p ai th êt ky àï c y dï sin h trû úng va tù g trû ún h ê n g tro g g i ào an àêu. Co thï noi cö g v ïc ch ên bõ àêt cua n ia n i u cêy K k o -sagh y z gi öng vúi v ïc c u ên bõ àêt c o c y cu cai i h h ê à ún : àêt cay sêu , xúi ky. Sö hat g o la tû 3 g àïn 5k g û g ie k möi hecta ; thû úng la gie o rêt can (kho ang 5m ) ho ùc lïn m dong li ïp ho ùc gie o lö vúi mêt àö tû 65.000 cê y àïn 90.000 cêy/hecta . Ú vung g a lan , nïu n ên xet thêy k ö g n u y i h h hn g hai, ta co thï g o tröng vao àêu mua xuên . Cön g vi ïc ie chù m soc cê y vön la lam sach co va xúi àêt lai nga y kh i cê y kh úi moc. C g vi ïc bon phê n thû úng thûc ön hi ïn
26 CAO SU THIÏN NHIÏN

trû úc kh i cay vúi phê n lên va phê n àam loai rai àï tùn g ham lûúng ca o su ú rï (bon vûa ph ai). K -sagh ok y z àû úc tröng möi nù m möt mua ho ùc ha i nù m möt mua. T n g trû úng húp àêu n û úi ta thu h ach t ï, ro g o r n û g p ai thu h ach trû úc mua à g g a lan . T n g hn h o ön i h ro trû úng húp thû h n û úi ta thu h ach sa u mua x ê n thû ai g o u h , trû úc kh i ba o rï cao su thanh hòn h vò ba o rï nay lam ai gi am lûúng ca o su àang kï. Ta thêy c n h tac c y K k g y z rêt tin h tï va tön kem. a ê o -sa h Du co sû dung cú gi úi ài nûa cung p ai cên n ïu nhê n h hi cöng , cû möi h c a ûúc k o ang cên 375 ng ay cö et h ng. - Xû ly rï va c i ït rut c o su : Rï c y K k g y z sa u h a ê o -sa h k i th lêy àe m rûa sach va sêy k ö nïu ta k ö g xû ly h u h hn tûc thò. C ung àû úc tan n h ïn cung vúi d n g dõch xut àï h gi u phê n gi ai cac mö r dï dang , sa u ào àe m rê y lûúc àï gan ï bo ba thûc vêt. T ïp ào, n û úi ta à m tan n h ïn lai th m i g e gi ï möt lên nûa va tach lêy c o s bùng cach lam nöi ca o su a u lïn mùt. C o su àû úc ly têm àï lo ai nû úc ra , lam kh ö va a ch o thï m möt vai ch êt ch öng lao hoa (hay k ang o y e ). h x gn - N n g su êt: N n g su êt c y K k h ù ù ê o -sag y z ú N a àû úc b ït g i la vao kho ang 100kg , 400k g va 800k g ca o su/hect a (ta chû a b ït c n h tac möi nù m möt mua ha y ha i mua) . T i a ron g kh i ào tai T uy À ïn n n g su êt c o b ït la thêp, 250k g ca o h i ù h i su/hect a tron g cu öc tröng thû. - C êt lûúng ca o su cua cê y K k-saghyz : C o su cua cê y h o a K ok saghyz co thï sanh vúi cao su cua cêy H evea brasiliensis euphorbiac eae , tuy ñt nh ûa hún , nhûn g ca o su cua cê y K ok- sag z thò mïm h n hy ú.
V.2. G uayul e (Partheniu m argentatum ):

- Àai cûúng : Cê y ca o su G uayul e la möt loai cê y xêu xñ co dang n û bui, n u ön göc tai Bùc M ic , n êu sin h h g ïh ö g trï n cac c o n u ï n soi àa c o túi 2.000m, do H. L ck e a gy a em k am p a tron g cu öc h h
CAO SU THIÏN NHIÏN 27

du hanh t ai M ic ö n m 1898. N ïh ù hûn g mai àïn th ï ky 20 cê y cao su nay múi àû úc can h tac tai My va p at tr ïn röng lún h i tai h ti ïu ban g C ai aliforni a va A rizon a sa u kh i ap dung can h tac vao V ïn À g nù m 1922. L ai cê y nay cung àû úc i ön o n êp vao L n Xö nù m 1925 va h ïn cung con c n h tac tai h iï i a A e aid n z rb ja . K ac vúi nh ûng loai cê y ca o su kh ac, cê y Guayul e khön g h co mach latex : late x ca o su ú tron g cac tï bao bai ti ït cö lêp, nùm rai àïu tron g moi nh u mö cêy . Do ào, cên c i ït h rut th o cach tan nghi ïn toan bö cê y va phê n tñc h lêy e hydrocarbo n ca o su theo p û n g p ap cú hoc h y hoa hoc hú h a . Ú trang thai ng êu sinh , cê y Guayul e tùn g trû úng ch êm, ph ai mêt n i ïu n m c y múi p at tr ïn àêy àu. h ù ê h i C y ca o su Gu ul e la àöi tû úng cua n ïu cön g tac ê ay hi k ao cûu co muc àñc h tòm cê y gi öng cai thi ïn the o löi h tuy ïn ch on va lai g öng vúi cac loai c y k ac. Nïu thûc i ê h h ïn th o löi dên thuy n êp à ïn thò cên p ai co cê y g öng i e h i h i k a i thac à úc n a h , nïu th o löi kh ö thò cên gi öng co h û hn e ham lûúng ca o su ca o àï bu vao tñn h ph at t i ïn ch êm. r T n g trû úng húp àêu, cac n a ky th êt S a s àa g y ro h u alin ê àû úc g öng lai g ûa P en i i arth iu m arg tatu m va P en m en arth iu s m n m , kït q a c o c y p at t i ïn n a h. Tro g tra o iu u h ê h r hn n trû úng húp thû h i , ho àa cö lêp à úc n i ïu g öng c y a û h i ê k ac n a u tû cac g ön cê y moc hoan g co ngu ön göc tai h h i g M ïhicö . Muc àñc h cua cön g tac kh ao cûu kh ac la luên vï sû din h dû úng cê y Guayule , bïnh têt, cach c i ït rut c o su h a va c u g q a h vên àï sin h ly cua cê y nay hn un . - C h tac: G an uayu e la cê y thñ h húp vúi àêt co àa vö i l c (c o t ï tan ra à úc) va dï th at n úc. Àêt set de àïu h û o û khö g thñc h húp à can h tac cê y nay. No kem chõ u àûng ú n ï nh ûng vung co nhi ït àö thêp, do ào k ö g th ï can h tac hn g o tröng ú n ûng vung th öc vung cao . T o löi can h tac ie h u he khö , cê y G uayul e cên tû 250m m àïn 300m m m a möi nùm , möt ph ên cên vao luc gie o hat ho ùc û dúi cêy . (Ú ch u Ê , vung co thï tröng à úc cê y nay la k u ê u û h vûc Àõa T run g Hai. Ú My, vung tröng à úc la vung th öc t ïu b n g û u i a C li- fornia , A a rizona , N m T a exas).

28 CAO SU THIÏN NHIÏN

Co t ï noi, hat Guayu e nêy ch öi k o k n , thû úng thò n û úi h l h hù g ta xû ly gie o hat tai ch ö ho ùc töt n êt la n ö cê y ûúm lïn h h va dúi tröng k i thêy mêm p at t i ïn, cön g v ïc nay àoi h h r i hoi n i ïu than do sû sin h trû úng ch êm luc àêu cua cê . h g y C n g v ïc cêy à úc thûc h ïn bùng cú g úi tai ch u My. ö i û i i ê Noi chung , cê y àû úc tröng hang thùng can , cach k o ang h h tû 50cm àïn 6 c m va tû 70c m àïn 80cm Nïu tröng cach 0 . kho ang tû 70cm àïn 80c m sö cê y ûúc tñn h la tû 17.000 cê y àïn 29.000 cê y/hecta . Cön g v ïc chù m soc cê y nay i vön la lam sach co va p u n th öc d ït trung (lo ai dêu h u i hoa ). C h tac the o löi dên thuy, n û úi ta thûc hi ïn dên n úc an g û vao mua k ö , nh êt la mua thu va àön . h g C g v ïc thu h ach c y bùt àêu vao n m thû h i thû ön i o ê ù a ba h ùc àö i kh i vao n m thû nù . o ù m - Xû ly va ch ït rut ca o su : T û úng thò n û úi ta hai i h g n u ï n c cêy , ch ùt thanh kh uc, va nghi ïn nat bùng may gy a tan bi . C o su àû úc tach ra bùng cach lam nöi lïn mùt, a thu lêy, sêy kh ö lam thanh dang kh öi, h ùc la (têm o ). - N g su êt: N g su êt cê y Guayul e thû úng ha y tha y ùn ùn àöi va tha y àöi tuy the o tuöi cê y luc thu ho ach va the o phûún g cach c n h tac. Tñnh th o trong k öi thï c o su a e h a k ö , cê y à úc 7 than , ham lûúng ca o su k o ang 2%; va k i h û g h h cê y àû úc 4 n m ham lûún ca o su vao kho ang 12%. T o ù g he löi dên n úc vao ru öng co sû dung g öng múi, ta co thï û i thu àû úc 1.000k g àïn 1.800k g ca o su/hecta vúi cê y àû úc tû 3 tuöi àïn 5 tuöi. C h tac khö , nùn g su êt àat àû úc vao an kho ang 1.500k g ca o su/hect a tron g cung han tuöi. - C êt lûúng ca o su : C o su cê y G h a uayul e co ham lûúng nh ûa vao khoang 20%. Sau khi thai trû nhûa bùng cach xû ly vúi a e n töt n êt la fu ral (1) , ca o su cê y G c to h rfu uayul e co tñ h ch êt vêt n
1. Furfural: C5 H4 O2 con goi la furfuraldehyde, furfurol, furol, chï tao tû ngu cöc têm acid sulfuric. Ào la chêt long khöng mau, m ui thúm, hoa nêu va phên g i ai khi tiïp xuc khöng khñ, tan trong nûúc, rûúu (cön), benzene, ether. Söi ú 1620C, tó trong d = 1,16.

CAO SU THIÏN NHIÏN 29

ly va ky thu êt kh a gi öng vúi ca o su cua cê y H eve a brasiliensis. T ron g kh i ào, ca o su G uayul e gi up ta gi am bút àû úc cön g sûc nh öi can hoa deo va ch o san ph êm lûu hoa chõ u nhi ït nöi cao h , nh g cön g v ïc tin h k i ït hoa cua no lai tön ún ûn i h kem h n ú. Tom lai, tuy cê y Guayul e ch o ca o su khön g tin h khi ït va k ho chi ït rut, nhûn g no co nhi ïu lúi ñch nhû : co thï gie o tr öng ú n ûng vung khñ hêu ön àúi, co thï c n h tac th o h a e p û n g p ap c gi úi ho an toan; mùt k ac ta co th ï cai hú h ú h th ïn g öng àï tùn g nùng su êt. i i D. KHAI THAÁC EUPHORBIA CEÁAE CÊY CAO SU HEVEA BRASILIENSI S

I. Th u hoac h late x ca o su: C g vi ïc thu ho ach late x ma ta thû úng goi la “c ao mu” ön la rach cao möt à úng trï n vo th n c y n ùm cùt àût cac û ê ê h mach la te x àï ch o late x ca o su ti ït, c ay ra . P û n g h hú p ap thu h ach nay àû úc ap dung vao cê y ca o su H e a h o ev b rasilien si s vò late x cua cêy nay co àö n út th êp va do c y h ê co hï thöng late x th öc lo ai mac phê n nh anh va tûún g u h gia o vúi nhau . C y ca o su nay lai co kha n n g tai tao late x ê ù n an h c ong va co thï k a i thac à úc su öt ca nù . h h h û m
I.1. Phûún g pha p cao mu:

T n g q a k û co n i ïu p û n g p ap cao mu, n û g ro u h h hú h hn rut k h n h ïm n û úi ta ch ûng m h nïu cao x n tû trai in gi g in iï sa g p ai se cùt à úc n i ïu mach la x h n , do ào n n g n h û h te ú ù su êt se tù g lïn n . Möt cach töng q at, n ay n y n û úi ta d ung cac u g a g p û n g p ap cao mu n û sau : Cao th o àû úng x ùn öc hú h h e o nûa c u vi th n c y (cao nûa von ) 1 - 2 n ay möt lên, tûc h ê ê g g la möi n m cao àû úc 150 lên àïn ù 160 lên; cao x ùn öc n u ï n ch u vi th n cê y (cao n u ï n o gy ê gy von ) 3 g 4 n ay möt lên tûc la möi n m cao k o ang 75 lên àïn 90 g ù h lên; va cao x ùn öc h i nûa ch u vi th n cê y (cao h i ban o a ê a von ) 4 n ay cao möt g g lên, tûc la möi n m cung cao k ang 75 lên àïn ù ho

90 lên .

30 CAO SU THIÏN NHIÏN

P û n g p ap cao thû n êt th úng àû úc ap dung c o n ûn hú h h û h h g cê y ca o su tr , n êt la g öng g ep. P û n g p ap thû h i e h i h hú h a con goi la ph n g ph ap S ûú ocfi n thû úng ap dung ch o cê y trû úng than T n g cac p û n g p ap cao mu thò p û n g h. ro hú h hú p ap cao th o à ún xo ùn nguyï n vong ti ït k ïm à úc h e û g i û k o ang 30% cön g thú so vúi p û n g p ap cao ban x ùn h hú h o h y nûa von . a g N ûng cê y xet thêy k ö g chõ u àûng à úc n ûng àút h hn û h cao m thön g thû úng (cê y kh ö heo vo hoa nêu ) ta nï n cao u mu cach 3 ng ay möt lên ap dung cao th o p û n g p ap e hú h nûa vong h ùc cao o 1/3 vong 2 ng ay möt lên ho ùc ngûn g cao mu. Vúi nh ûng cê y qua gi a, ta nï n gi a tùn g sö lên cao vúi kho ang cach thúi gia n ng ùn h n vao nh ûng thang cu öi trû úc kh i àön cê y ú tröng lai, cao n hû thï c y se m u c ït. ê a h
I.2. Th ûc hi ïn cao mu:

- À ïu k ïn va cach cao mu: K i thêy vao k ang 70% i i h ho cê y cao su tai àön à ïn àat ch u vi kho ang 45cm , ta cao vao i vo thê n cêy cach mùt àêt tû 1m àïn 1,2 m ào la trû úng húp cua cê y göc thap; h ùc k i thêy k o ang 70% cê y gh ep àat o h h ch u vi 50c m ta cao cach mùt àêt 1,5m. Noi chung , v ïc cao i mu thûc h ïn k úi tû n m th i h ù û 6 hoùc thû 7 tñ h tû luc cê y múi trön , tûc la k i cê y àû úc n g h 6 tuöi ho ùc 7 tuöi. Àö ca o àû úng rach cao, chi ïu dai va àö döc cua àû úng rach cao àïu àû úc àõ h th o c ûc n n , n e h ùg tuöi v a ban ch êt cua cêy g ön . T û úng th úng n û úi ta i g h û g cao vo th n cê y tû ch ïu ca o 1 cach mùt àêt, thûc h ïn ê i m i rach cao möt à úng tû tr ai sa g p ai vúi àö döc la 300 û n h àöi vúi à úng nùm n a g th o möt tro g ba p û n û gn e n h ú g p ap h àa kï; th n g th úng n û úi ta dung möt k u n mêu àï ö û g hö rac . h - Lùp àùt dung cu ú cê y ca o su : Dung cu tran g bõ ch o cê y cao su göm co möt cai ch en ha y cai cöc k hön g ch n ê k ön g q ai , bùn àêt trang m n h ùc thuy tin h day, tûc la h u g e o loai ch en bïn va dï la ch ui, ch en nay dung àï hûng late x u (m u nû úc) tû nú i rach cao ch ay ti ït ra; dun cu th h g û ai la möt cai gia sùt (th ep d eo) co àû úng k h àu àï n g g û ch en hûn ; thû ba la möt vong ñn ên i g

sùt cöt
CAO SU THIÏN NHIÏN 31

vao thê n cê y g û cai g a n g ch en va cu öi cung la möt cai mang i i ên n o bùng sùt ma àùt d úi cu öi àû úng rach cao àï dên h û late x ch ay vao ch en hûng (xe m hòn h 1). Nïu k ö g co c en bùng àêt h y bùng thuy tin , à i hn h a h ö k i n û úi ta th y thï bùng c en n ö m n û g loai c en h g a h h hn h nay dï bõ b ïn dan (meo mo), kh o lau ch ui sach va co th ï i g bõ nong lï n (d ên tru ïn hêp thu n i ït) g y à n g àùc la x y , h ê ö te tro g c en hûn . n h g

À úng cao mu àêu tiïn û

Vung vo àa cao Vo àan g cao Mang dên Bï mùt vo cêy cua àút cao m u àêu ti ïn

À úng cao mu û cu öi cung cua th n cêy ê

C en hûng h m u

H : Lêy mu ú cê y ca o 1 su

- Dung cu cua cö g n ê n cao mu: Dung cu cua cön g n ê n göm n h h co 1 co n d o àùc bi ït goi la d o cao mu dung àï rach cao a a vo cêy; m öt cai g o co n i ïu n ù n ch ûa cac loai ca o su thû i h g p êm thu lêy cung möt luc cao mu nh û mu dêy , mu ch en, h ca o su dñn h àêt, vo cê y (mu àêt); möt cai xö (th ung xach tay ) bùng tön co dun g tñch tû 20 lñt àïn 50 lñt àï ch ûa late x tû ch en hûng àö rot vao. T ng trû úng húp thêy cên n û ro h trû úng húp la x bõ à n g àùc n a h luc chû a thu lêy, cö g te ö hn n nh n cao mu cên àû úc sùm thï m möi n úi ê gû möt bòn h dun g dõch am o ia c cêm mn tay .

32 CAO SU THIÏN NHIÏN

- Bùt tay cao mu: C n g tac cao mu th úng àû úc thûc h ïn bùt ö û i àêu vao bu öi sang súm, ào la luc t ït c ay la x ra n i ïu n êt. i h te h h Möi cö g n n cao mu th úng àû úc qu i àõ h sö cê y cao; n hê û n sö cêy nay th y àöi tuy th o ban ch êt cua cê y g ön , tuöi a e i g cua cêy , mêt àö cêy , p û h ún g p ap cao mu; töng qu at sö h cê y qu i àõn h ch o möi n û úi la tû 400 cê y àïn 600 cê y kh i g ap dung cao the o phûúng p ap nûa von ; tû 250 cê y àïn h g 350 c y k i ap dung p û n g p ap nguyï n vong va 225 cê y ê h hú h àïn 300 cê y kh i ap dung the o phûúng p ap h i nûa von . h a g C n g n ê n cao mu k úi sû rach tach möt vo b o mong ö h h a tû 1 m àïn 1,5m m àï ch o late x ch ay ra . N û th ï bï day m h sö vo cê y cao möi nù m vao kho ang 20c m kh i ap dung cao the o phûún g ph ap nûa vong (t û 150 lên àïn 160 lên cao mu tron g möt nùm ) va vao kho ang 15c m kh i ap dung cao àû úng nguyï n vong . N û th ï v cê y dû sûc tai lêp trû úc h o kh i ta cao mu vung cao múi (v o cê y tai lêp tû 6 nù m àïn 8 n m . K i cao rach x öng túi göc cêy , n û úi ta bùt àêu ù ) h u g trú lai à úng rach cao múi ú möt àö ca o nao ào. û - T u latex : Vúi sö cê y qu i àõn h ph ai cao ch o möi cön g h nhên, cön g v ïc cao mu keo dai ûúc kh ang 4 g ú àö i k i i o i h h n (sa u k i cao, latex ch ay ti ït ra vao kho ang tû 1 giú ú h àïn 5 gi ú). K hi tö trû úng h ùc n û úi g am thõ c o b ït, o g i h i c n g n ê n se ài thu lêy la tex tûng c en hûng rot vao ö h h thung xach ta , k úi tû c y cao trû úc ti ïp tuc àïn cac cê y y h ê sau , röi m g àïn n i thu g m an ú o . II. Sû cö - s kñch san m : û u
II.1 . Sû cö luc thu hoach:

T n g luc thu h ach la x , sû cö th úng xay ra n êt la ro o te û h la x bõ àö g àùc tro g ch en hûng mu. Sû àö g àùc th úng te n n n û xay ra ú vai g öng cê y nao ào va n êt la ú n ûng cê y tre i h h múi àû úc cao mu (sû cö xay ra tuy th o tuöi cêy . Àï e ) tranh bêt l úi nay, ta n n ch o vao ch en hûng h ùc thung ï o xach tay (cai x ) vai g ot ch êt ch öng àön ö i g àùc late x ma thû úng nh êt la dun g dõch am oniac . Sû cö àöng m
CAO SU THIÏN NHIÏN 33

àùc late x cung xay ra k i co n ûng cú n m a to vao b öi h h û u sang can trú c n g tac cao mu, n úc m a lam mïm vo cê , late x thûa ö û û y dõp ró lan tran ra ngo ai àû úng rach cao; ngo ai ra nû úc m a û ch ay lïnh lang k ùp th n c y hoa tan c êt c at cua vo, h ê ê h h ch ay vao ch en hûng g y àö g àùc latex ê n . Vai cê y ca o su lai co thúi gia n t ït late x keo dai: sa u kh i i lêy, mu ca o su vên ch ay liï n tuc. H ïn tû úng nay dï xay i ra àùc b ït do m a va p û n g p ap cao mu. Gùp trû úng i û hú h húp nay, co th ï g ai quyït thu m cao su lên thû hai vao i u buöi chiïu; nhûng nïu k n g thûc hi ïn, cung se co möt ty hö lï k a c o su th û p êm (m c en) c ï tao c e , chó co h a h u h h rïp gi a trõ thûún g mai thêp hú n nh ûng san ph êm ch ï tao tû sû àö g àùc hoa mu (c o g a trõ xu êt k êu). n i h
II.2 . Sû cö sin h ly:

H ïn tûúng th úng thêy n êt la ú n ûng àû úng rach i û h h cao bõ kh ö heo: cê y khön g san xu êt late x nûa. H ïn tûúng i kh ac nûa la vo cê y hoa n , co sû b ïn dang ú vung cao va êu i mu bõ àö g àùc ú à úng rach cao. N ûng sû cö nay n û h th úng xay ra do n i ïu n u ïn n ê n k o b ït hït h ùc û h gy h h i o n ên ra à úc. N ai trû sû chõ u àûng cua vo cê y ú ch ö cao h û go khön g àu, hò hnh û n y n n ê n la cê y th ïu n u ön c n g n gu ï h i g u cêp d h d ún , th ïu thanh p ên vö cú h y hûu c . in û g i h a ú T úng húp cê y k ö heo va vo hoa n , cach c ù m soc rû h êu h à n g an nh êt la gi am sö lên cao mu ho ùc ngûn g cao ho an ú i toan su öt möt thúi g n h ùc à ïu ch n h k o ang tö th ïu ia o i ó h i hut g y ra sû cö nay ê .
II.3 . Sû kñch san mu: (Kñch ho at ca o su)

N ai sû cai thi ïn gi öng cê y ra , co n ngû úi con m ön go u nùng su êt ti ït mu lï n c o nûa, bùng cach ap dung a p û n g p ap tac àöng sin h ly vao cê y ca o su , tûc la kñch hú h th h cê y ch o nh ïu m u. ñc i T úc thï c i ïn th û h i , n û úi ta n ên th êy nïu cao rû h a g h va àùp möt loai dêu thao möc vao vo dû úi àû úng cao, se co sû tùng cû úng tai lêp vo, àû a túi tùn g t ït ra mu. i N ay na y vi ïc kñch san late x (m u ca o su ) thûc h ïn p ö b ïn g i h i

34 CAO SU THIÏN NHIÏN

n êt th o löi sû dung hön húp c êt àùp th öc dêu thao möc co ch êt h e h u kñch ho at nh û m öi cua aci d 2,4- D (aci d 2,4u dichlorophenoxy acetic ) gên àê y la E T E N (aci d 2NR chloroethylphosphoric). Mù t khac, nhûng khao sat vï chûc nùng cua vitam in va kho ang tö ú sû thanh lêp ca o su cua cê y (V ïn N i ghiï n cûu C ao su V ït N i am ) àa ch ûng m h : nïu tiï m vao th n c y in ê ê (1) c êt su te àöng , n n g su êt cung thêy tù g lïn h lfa ù n . Ú trû úng húp àêu, ngû úi ta àùp vao vung ûng vúi sö vo cêy tiï u th u tro g 3 thang möt hön húp th öc n úc dên n u û x êt tû c êt kñch thñ h 2,4- D ha y 2 u h c ,4,5-T . T n g trû úng húp ro thû h , ng úi ta k o n lö d úi àû úng cao, n et v n su ai û ha û h iï lfat e àöng vao . Sû tù g n n g su êt mu th úng h y th y àöi, co thï n n g n ù û a a ù su êt bõ lï th öc ca tò h trang can h tac (c o thï ch ïm túi u n i 20% àïn 30%). N ûng ti ïn hoa th m dû vao qu a tròn h vên h a àan g àû úc ti ïp tuc n h n cûu th .(2) g iï ïm

1. Sulfate àöng: CuSO4 . 5H2O, co tïn khac la Vitriol lam, couperose lam, Vitriol de Chypre. Tinh thï mau lam võ chat, lam sùn va ùn da, tan trong nûúc (3 phên nûúc ú nhiï t àö thûúng), tan trong glycerine, khöng tan trong cön. Sulfate àöng ngêm nûúc co mau lam, d khû nûúc búi nhi ït; cho sulfate khan vúi nûúc mau trùng. T ó trong vao khoang 2,28. ï 2. Vi ïn Nghiïn cûu Cao su Vi ït Nam cöng bö cho bi ït nhûng thñ nghi ïm vï chêt kñch hoat mu va Vi ïn cung Trûúng Àai Hoc Töng Húp TP/Hö Chñ Minh húp tac, àa co kït qua kha quan.

CAO SU THIÏN NHIÏN 35

PHAÀ PHU LUÏC N Ï
I. Ñ A Ï CÖÔNG V E PHÖÔNG P H A Ù THU HOACH LATEX ÔÛ C A Ù C I À P C A Â CAO SU K H A Ù C Y Tuy the o sû ph at tr ïn cua cê y ca o su , ban ch êt, võ trñ mach i late x va àö nh út cua latex , ma n úi ta ap dung phûún g gû ph ap th h ach k ac n au u o h h : pûn húg p ap th h ach h u o trû tiïp v p û n g p ap thu h ach th o löi cao mu. c a hú h o e C g v ïc thu h ach tr ûc t ïp th úng chó ap dung ch o ön i o i û n ûn cê y ca o su ho co co ca o su late x nùm tron g cac cú h g qu n d úi àêt n û g öng C o u u a û h i arp d n s , C d a va litan r R h n ap io acm e ú ch u P ê hi. C g v ïc t ïn hanh vön la hai ön i i n u ï n ca c y , à m tan n h ïn v c i ïc rut ca o su th o gy ê e gi a h e p û n g p ap c ú hoc h y hoa hoc. P û n hú h a h ú g p ap nay à a h û àïn tu ït g öng c y y i ê. C g v ïc thu h ach th o löi cao mu th úng àû úc th ûc ön i o e û h ïn ú nh ûng cê y ca o su co thê n to va ú nh ûng dê y leo to. i Co nhi ïu p û n g p ap cao mu k ac n a u àa h ùc à n g ap hú h h h o a dung ma ta à cêp tron g phûún g ph ap cao mu cê y ca o su ï H eve a brasiliensis e p o ia u h rb c ea . T n g ào p û n g p ap e ro hú h sú k a i la rach n i ïu lên va rach cao sê u vao vo cê y va h h àö i luc con ch ùt bo (n û trû úng húp cua gi öng C h astilloa) . H ïn na y co möt sö qu i àõn h bùt bu öc ap dung cao mu vúi i n ûng àû úng rach cao doc th o k o ang g ûa à c y co thï h e h i ï ê cao lai à úc. û L x thu lêy, àû úc lam àön g àùc bùng nû úc sö i ho ùc ate bùng nû úc ep trai cêy chua ho ùc bùng m öi. À u öi khi ngû úi ta vùt ch h lïn k ñ arach cao àï thu à úc c o su an h û a d úi dang súi d y dai û ê (m u d ) röi cu ön lai thanh êy bup .
36 CAO SU THIÏN NHIÏN

II. TRUNG TAÂ COÂN NGHIEÄ CHÍNH T H Ö C V AØ C A Ù V IE Ä K H AO C Ö Ù U M G P Ù C N Û KHOA H OÏ CAO SU Q U O C T E Á C Á
II.1 . Trun g têm cön g nghi ïp ca o su : (cac nû úc tû ban)

- Ú H a Ky tru g têm c n g n h ïp c o su q a n trong o n ö gi a u n êt têp tru g tai ti ïu ban g O h n hio . N ûng thanh ph ö cön g h nghi ïp quan trong kh ac la B oston , D etroit , B uffal o va vung ngo ai ö N w Y rk. To an bö cön g nghi ïp nay têp trun g ú e o kh u À g Bùc H a Ky, n û g tû th ï ch ïn th û h i n a ön o hn i a h may san x êt vêt dung ca o su moc lïn rai rac k ùp n úc u h û do n u cêu san x êt. My co 5 cön g ty c o su q a n tr ong h u a u n êt co thï kï la G h oodyea r T e an d R ir ubber, B .G od .F o rich , F iresto e T e an d R ber , U n ir ub nite d S tate s R b ub er va G enera l T e an d R er . R g G ir ubb iïn oodyea r T e an d R ir ubber ngo ai cú sú tai A kro n ra con co cac nh a may ca o su ú G adsden (A labam a) , Jackso n (M ichigan , L l n (N ) inco ebraska) , L s o A geles (C n alifornia) , N w B e edfor d (M assachussetts) , T opek a (K ansas), W indso r (V ont) . C o àïn n y cö g n h ïp ca o erm h a n gi su tai My q i tu tro g 6 n i co thï kï: A u n ú kron , B oston , N ark.. . N w Y , Los A g ew e ork n esles ,D etroi t va P ilad hiah elp C d . am en - Ú C ad , cön g ngh ïp ca o su ph at sin h m ön hún , an a i u tru ng têm ch h la T ro . ñn o nto - Ú ch u Ê , cö g n h ïp ca o su cua A h Q öc la lêu ê u n gi n u àúi n êt va q n trong n êt, cac cú sú san x êt ca o su h ua h u nùm rai rac k ùp nû úc A h va Scotland . Trun g têm qua n h n trong nh êt cua A nh Q öc la ú vung ngo ai ö L n À n va u uê ö tai B ingham . C g ty ca o su lún n êt la c n g ty irm ön h ö D n p co rêt n i ïu ch i n anh à ùt ú n i ïu n úc àùc b ït u lo h h h û i la ú My, Àûc va P ap. h - Ú T y Àûc cu co trï n 200 nh a may ca o su ma ha i nh a ê may lún n êt la C tin ta l G m i-W h on en u m erk e A.G ú H n v e aor va P o h e- ni x G m ark e A.G ú H b rg . Cac th ún g um i-W am ou û cu öc k ac lún la D h eutsch e D unlo p G m . G ú H um i-A anovre , E ngleber t ú A ix-la- C hapelle , G m i W um erk e Fuld a ú F ulda , M etzele r ú M unic h va P ahlsch e G m i um un d A sbestgesellschaf túD usseldorf . N ûng h vung co cön g nghi ïp ca o su ph at tri ïn la kh u R enanh
CAO SU THIÏN NHIÏN 37

w h estp alien , lûu vûc sö g R i n va sö g M , B i ere va n êt la n h n ain av h vung phñ a Bùc. - Ú P ap, n a may c o su àêu tiï n àû úc th ït lêp la ú h h a i P in la e Saint-D eni s nù m 1828 (do R attie r va G uiba l lêp) . N m 1895, M eli n lêp ra cön g n h ïp vo xe ú C o tù ich gi lerm n F erran d (C n g ty M ö ichelin) , cung tron g vung C ontlerm F erran d con co nh a may D unlo p ú M ontlucon . T run g têm ky ngh ï ca o su qua n trong ú P ap nùm tai L on , B h y ordeau , x G ble , M reno arseille,...
II.2 . Cac vi ïn nghiï n cûu kho a hoc ca o su:

Hêu hït cac n a may ca o su trï n thï g úi àïu co ph ong h i thñ n h ïm, möt ph ên cön g v ïc cua ph ong thñ n h ïm la gi i gi danh vao v ïc kh ao cûu. Co thï noi Hoa L n la möt nû úc i a kh ao cûu ca o su the o k a hoc lêp ra trû úc súm h n hït. ho ú Tû nù m 1909, cac chu n ê n àön à ïn àa lêp ra möt v ïn h i i k ao cûu ú trû úng C o àùng k th êt D t va v ïn àa h a y u elf i gop p ên lún ch o k ïn thûc cua c ung ta vï thanh p ên h i h h va tñ hch êt cua ca o su th n n iïn . C n iï h hñn h phu Hoa L n a n an h ch ong thêy co lúi ñch n n no tr ú thanh V ïn N a h ï i h n úc D t (Institu t G uv û elf o ernem ta en l de D elft). Cung möt luc, cac ch u n ê n àön à ïn cung àa lêp ra cac h i V ïn nghiï n c ûu ú Indonesi a tai B i uitenzor g (Java ) va M edan (Sum atra) . N ûng ti ïn bö àû úc thûc thi tai à ön h ài ïn ca o su la nh ú vao cac cú qu n k ao sat nay va chñ h a h n n ûng ti ïn bö nay à k i ïn n ûng c u n ê n àön à ïn ca o h a h h h h i su A h lêp ra cac V ïn K ao cûu cua ho tai M si a va n i h alay S iL k r an a. Tai A h Q öc, R n u ubbe r G w s A ciatio n (H ïp höi C o ro er sso i a su) trû úc tiï n àa k huy ïn khñc h kh ao cûu k a hoc ca o su ho bùng cach tai tr ú c o n i ïu p ong thñ n h ïm àùc b ït h h h gi i h ùc th öc trû ún àai hoc. K ào hiïp höi tiïn tú v o u g ï i iïc th h lêp cac h c v an o iïn c u ï n n h n cûu n ûng gò liï n hy g iï h q a n túi àön à ïn ca o su va m ra cac v ún th û n h ïm: ú u i ú û gi D artonfiel d (Sr i L anka ) la R ubber R esearc h Schem e (kh úi lêp vao nù m 1913 n û g h an têt vao nù m 1921); ú K al a hn o u L pu r (M um alaysia ) la R bb r R u e esearc h Institut e n m 1925. N ai ra cac p ong thñ n h ïm à úc lêp ra ú ù go h gi û
38 CAO SU THIÏN NHIÏN

V ïn H ang g a L ê n À n (à ï liï n kït vúi cac hoc v ïn th öc à a i o i u ö i u õ va àï n h n cûu cac vên àï ûng dun g iï g). N û g , àöng thúi vúi v ïc q i àõ h vï san x êt c o su , hn i u n u a cac c u n ê n àön à ïn cung k n g m ön bo qu a n ûng h h i hö u h à ïu hûu ñch v kh ao cûu kho a hoc m g àïn. Búi th ï Uy i ï an ba n Lêp qu y Q öc t u ï (C m e In atio al e o it tern n de Reg en n ) t ïn túi v ïc lêp dûn ra cac hoc v ïn chó lem tatio i i g i danh riïn g c o v ïc k ao cûu k o a hoc ca o su tai ba n úc h i h h û san x êt lún (1936) la: u - B ritis h R b e r P d c r s R se rc h A c tio ub ro u e e a sso ia (v ït tùt la B.R.P.R.A.); i - R b e r S tin g tai Hoa L ; ub tich an - Is n titu t F nçai s du C o tc o ra au hu P ap B.R.P.R.A. h ). c tai P ap (V ïn C o su h i a àa thûc h ïn liï n húp moi h at àöng i o n tai A h n

k o a hoc v h a tr ûc th öc R b e r G w s A ciatio . u ub ro er sso n R ubbe r S tichtin g àùt ph ong thñ n ghi ïm ú D t gên Institut elf G u e e e ta o v rn m n l. In titu t Fa çai s du C u h u càùt tai P s va tû n m s rn ao tc o ari ù 1940 p at t i ïn thanh V ïn K ao cûu C o su À g d n g h r i h a ön ûú (n y la V ïn K ao cûu C o su V ït N a i h a i am ) co ph ong thñ ngh ïm tai L i K ï, tro g k i ào möt cú qua n kh ac cung i a h n h àû úc lêp ra ú C pu am chia (S.A.R.C) co tram thû nghi ïm tai T apao . Tû nù m 1956, In t F nçai s du C utchou c cung stitu ra ao p at tr ïn thanh V ïn K ao cûu c ê u P i lêp tai C t e h i i h h h ö d o e ú B b ss o gên thu àö A id n ’Iv ir im re b ja . Cung ph ai àï cêp túi sû h ïn d ïn cua In t o i i stitu E ag o l d C ch , lêp ra vao n m 1955 tai B rc lo e , sp n el au o ù a e n àöng thúi vúi sû h ïn di ïn cua nhi ïu V ïn N g nghi ïp i i ön con co cac phê n vi ïn ca o su qua n trong tai C ong o B elge , ú Y angam bi , V ïn Q öc gi a N i u ghiïn cûu N g nghi ïp cua ön C ong o B elge ; tai B esil , V ïn N g nghi ïp N e gên r i ön ort B elem ; tai C osta-R ic a V ïn K a hoc N g nghi ïp L n My i ho ön iï ú T rria lb . u b a Ú H a Ky, V n ph ong C y N g nghi ïp cua Bö N g nghi ïp o ù ê ön ön H a Ky cung co n ûng h at àöng k ao cûu cê y ca o su ; v n p on o h o h ù h g
CAO SU THIÏN NHIÏN 39

nay co möt tram thû n h ïm cê y ca o su H e a b gi ev rasilien si s ú C o conu t G rov e thu öc ti ïu ban g F lorid a va möt tr am k ac h nh g iïn cûu cê y ca o su G u e ú S a s th öc ti ïu ban g uay l alin u C rn alifo ia. T n g trû úng húp cua ca o su n ê n tao, nö lûc k ao cûu ro h h man me nh êt trû úc cac n úc k ac co thï noi la ú L n Xö h û h iï trû úc àêy Àûc va H a Ky. , o C ñn h tai E h lberfeld-B e arm n (Àûc) , cac nh a hoa hoc cua cö g ty B y r àa n ùm vao cac loai c o su B a. N m 1939, n ae h a un ù C n g ty B er lêp ph ong thñ n ö ay ghi ïm ú L everkuse n àùt tïn la T run g têm Thñ n h ïm C o su , c ñ h n i à y àa thûc h ïn gi a hn ú ê i à úc n ûng p at m h q a n trong vï c o su n ê n tao; va û h h in u a h cung la n i k am p a ra möt loai san p êm töng húp gên ú h h h à y n êt: c o su töng húp V lk lla . ê h a u o n L n Xö tû lêu àa h at àöng manh k ao cûu vï c o su iï o h a töng húp T úi ky Cach mang T ang 10 thanh cön , n m . h h g ù 1918, Uy viï n Höi K h tï Töi ca o àa t i ïu têp cac c u ï n in r hy g a va àï ra n i ïm vu san xu êt ca o su töng húp. N m 1932 i h ù k úi x y dûng h i n a may lún à úc x m n û q öc g a h ê a h , û e h u i ch ï tao àêu tiï n loai c o su nay. Àöng thúi ho cung ch u a trong túi vi ïc tòm cê y ch o ra ca o su ma kh ao cûu n i ïu h n êt la c y c o su K k g y z (K K A G ). h ê a o -sa h O -C P IZ H a Ky, cú q a n n a n úc co c û n g trò h k ao cûu o u h û hú n h röng lún la R econstructio n Finance . Co möt sö ph ong thñ n h ïm àan ch u y, nh û PT N cua cön g ty D u Pon t de gi g N ours , kh ao cûu cao su töng húp N em eopren e va H ypalon ; PT N cua cön g ty Standard O l D i evelopm en t k ao cûu ca o h su B utyl . Àöng thúi H a Ky cung co cú q a n k ao cûu c o o u h a su th n n iï n (k ï ca c o su töng húp) la P ê n v ïn cua iï h a h i “N n l B rea u of S d s ” ú W in to . atio a u tan ard ash g n C thï noi vúi tñnh cach khoa hoc, muc àñchc ua cac o vi ïn ngh n cûu ca o su la cai thi ïn vï san x êt va vï tñn h iï u ch êt cua c o su th n n iïn , n êt la p at tr ïn ûng dung . a iï h h h i H at àöng cua n ûng V ïn K ao cûu C o su co sû p öi o h i h a h húp cua h i Uy höi Q öc tï la: Internationa l R a u ubbe r R esearc h B oar d (Uy ba n K ao cûu C o su Q öc tï) va h a u In atio a l R b e r D elo m tern n ub ev p en t C m o ittee (Uy ba n Phat t i ïn C o su Q öc tï), tai L n À n (L nd r a u uê ö o res).

40 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚN G II

THAØN PHAÀ V A TÍNH CHAÁ LATEX H N Ø T

L x la mu ca o su ú trang thai phê n tan nùm lûng lú ate trong d n g dõch c ûa n i ïu c êt vö cú va hûu c . u h h h ú H ïn n y ta b ït à úc la x tao ra tro g hï th öng mach i a i û te n la x àöc lêp vúi hï th öng mach n ûa th n g th úng va te h ö û chó b ït ñt v n u ön göc sin h ly cua no. Cac tac g a n û i ï g i h H arrie s va D a r nghô rùng c o su la möt c êt sin h ra tû itm a h sû b ïn àöi cua ch êt g ci d m àùc b ït la cac p n san . i lu a i e to N ûng tac g a k ac thò thêy co sû liïn q a n g ûa àöng h i h u i hoa c o su va sû tiï u thu a id n dû tr û. P k fie a mo ro o v kït luên q a c öc k ao sat cua ö g la sû töng húp ca o su xay ra u u h n tro g mach la x p at x êt tû h d n te h u y rat eca o , th o lûúc àö rb n e n û s u : m n sa c a -a e h a o o c h rid c tone c ta e y de p n -c o u -a e ld h -iso re e a s . Sa u nay, tû nh ûng cu öc kh ao c ûu vï cê y ca o su Guayule, J o n r àùt g a th ït la c o su thanh lêp th o .B n e i i a e k ïu t ïn trò h sa à y : a i d a e c p an ûng vúi a e ne i i n u ê c c ti h c to s h ra a i d β-m th lc to ic in c e y ro n , ac d nay tû n û g tu th o p an ûng k û ch o ra c u öi isopre ne. i gn e h h h Cac k ao sat cua T a s vï c y c o su H v a b silie si h e ê a ee ra n cung ài túi xac m h c ûc n n g ào cua a i d a e . in h ù c c tic A. T H A Ø N P H A À LATEX H N N o ai h d c rb g y ro a o n c o su ra, la x con c ûa n i ïu c êt a te h h h cêu tao b o g ú cung co tro g moi tï bao sön . Ào la cac a i n g protein , aci d beo, dên x êt cua a i d beo, s ro , g c , h t ero , e z m , m öi k o an . u c te l lu id e sid n y e u h g s

CAO SU THIÏN NHIÏN 41

Ham lûúng nh ûng ch êt cêu tao nï n late x tha y àöi tuy theo cac à ïu k ïn vï khñ hêu, ho at tñn h sin h ly va hi ïn trang i i söng cua cêy cao su. Cac phên tñch latex tû nhi ïu loai cêy cao su k ac n a u chó àû a ra n ûng c n sö p ong c ûng h h h o h h vï thanh p ên latex: h C o su - - - - - - - a ------40% N úc - - - - - - - - - - - û ---- -------2 70% Poe n rti 3% A d ci ----------------------beo va dên xu êt c i ïm tû 30 h 52

---------------------------- --------

1 - 2% G luci d va h etero d si k o ang 1% K o ang c êt h h h 0,3 - 0,7%

N i ïu dang c o su trï n thõ trû úng àïu co ch ûa n i ïu h a h h ùc ñt lûúng ch êt cêu tao late x p u, h ùc co ch ûa n ûng o h o h c êt b ïn àöi cua c ung va co th ï ch ung co tñn h liï n hï h i h mêt th ït vúi tñn h ch êt cua c o su thö h y late x àû úc bao i a a q an u . Vï p û n g d ïn ky th êt, co th ï noi trû ca o su ra ta hú i u k ö g b ït tûúng tên th anh p ên cêu tao latex , n n g ta hn i h hû b ït àû úc thanh p ên late x n û thï nao va n ûng th y àöi i h h h a cua c ung co anh hû úng gò túi tñnh ch êt cêu tao cua cao h su va latex dung tro g c n g n h ïp c ï b ïn san p êm ca o n ö gi h i h su . I. Cêu tr uc th ï gia o tr ang: Töng q at, late x àû úc tao búi n ûng p ên tû ca o su u h h nùm lûn lú tro g ch êt long goi la “seru ” tû n g tû n û g n m ú h seru m cua sûa. T û úng th úng n û úi ta th ûa n ên tñ h p ê n tan ön h û g h n h àõ h co àû úc la do cac p tei n bõ n ûng p ên tû ca o su n ro h h tro g late x hut lêy, röi do tñ h ch êt ion cua p tei n anh n n ro h úng àïn cac p ên tû ca o su möt ion êm nh û tron g û h trû úng húp cua àa sö ch êt nhu tû n g th n n iïn . Io n ú iï h cung à ïn tñc h se ph at sin h lûc àêy gi ûa cac hat tû c o su i a (io n k ac dêu se hut lên n a , cac p ên tû c o h hu h a su hut dñn h vao nhau , goi la sû àön g àùc latex) . Ban ch êt àñch

42 CAO SU THIÏN NHIÏN

1

thûc cua cac p te n nay thò c û a ro h an toan, n û g n û úi ta ro i h o hn g b ït àû úc n o ai p tei n ra con co lip id c va vai ch êt vö cú i g ro o i . S ru m cung co c ûa möt p ên n ûng c êt húp thanh e h h h h thï g o trang , ch u yïu ào la protei n va phospholipi d va ia möt ph ên la nhûng húp chêt thanh dung dõch thêt nhû: m uöi khoang, heterosi d vúi 1-m ethylinosito l ho ùc quebrachito l va cac am ino acid , am ine , vúi tó lï th êp h n ú. - Tó lï p a bõ p ê n tan h y ham lûúng ca o su k ö h h a h: Tó lï p a bõ p ê n tan h y tó lï c o su tro g la x h h a a n te th úng à úc goi la ham lûúng cao su khö (m ú vai nû úc û û a (1) thû úng goi la DR C ) . Vi ïc b ïu thõ “h am lûúng ca o su i khö ” khön g àû úc ro rang àêy àu vï cac trõ sö m ön xac u àõn h va ngû úi ta ph ai thûa nh ên ham lûúng ca o su kh ö (D C ) la k öi lûúng ch êt k ö tro g R h h n 100g late x àû úc àö g àùc hoa va xû ly tron g n ûng ài ïu n h ki ïn húp tiï u c u ên h . Tó lï cua cac ch êt cêu tao late x ph i ca o su vên con lên lön hydrocarbo n ca o su , no tha y àöi t uy the o cach ch ï tao. Ham lûúng tron g ca o su cua ch ung àû úc p n tñ h hê c bùng p n ph ap AFNOR. T hûú g ron g ca o su tú xön g kh oi thûún g mai ch ï tao tro g n ûng ài ïu k ïn cö g n h ïp n h i n gi th n g th úng n êt la vao kho ang 5% àïn 7%. ö û h N i ïu kït q a xac à n h ham lûúng ca o su k ö àa g up h u õ h i ch o ta co k ïn th ûc töt vï g úi han cua b ïn th n va vï i i i iï cac yïu tö xac àõnh . Q a hang ng an cu öc phê n tñc h cua u V ïn K ao cûu C o su À g D i h a ön ûún g trû úc à y c o b ït, ham ê h i lûúng c o su k ö tro g la te x cua c y c o su ti ït ra c o a h n ê a a n êt àat túi 53% va thêp nh êt la h 18%, moi yïu tö anh h úng túi nöng àö late x sa u k i late x ch ay û h ra k oi cê y àû n g n iï n k ö g kï. N ûng ngu n nhê n chñnh h ú h hn h yï
1. Chû vi ït tùt cua Anh tû nhûng chû Dry Rubber Content co nghôa la Ham lûúng cao su khö. Co ngû úi hiïu lêm DRC la Densite Reel du Caoutchouc nï n dõch la Tó trong thêt cua cao su.

CAO SU THIÏN NHIÏN 43

lam th y àöi ham lûúng ca o su k ö la tñ h di tru ïn cua a h n y cê y cao su , tuöi cê y (cê y tre ch o sö lûúng late x ca o n û g ham hn lûúng cao su k ö lai thêp, cê y g a n û úc lai) va ài ïu k ïn h i g i sin h ly cua cêy T n g cac à ïu k ïn sin h ly, h ïn tûúng . ro i i i vï th y àöi mua la àùc b ït q a n tr on . a i u g Nïu têt ca n ûng ài ïu k ïn k ac k ö g àöi, thò àùc h i h hn tñn h di tru ïn co thï noi lïn àû úc late x th öc “clo ” ha y y u ne ho nao ào bi ïu thõ àùc tñn h qu a ham lûúng ca o su trun g bòn h hang nù m noi c u g tû 25% àïn 35% tro g n ûng hn n h n m k úi cao mu àêu tiïn va 35% àïn 45% tron g n ûng ù h h nù m kh i thac cu öi. a T run g bònh , ham lûúng ca o su kh ö cua late x cê y tùn g l n ï àïu àïu tû nù m nay san g nù m kh ac va tùn g àïn mûc töi àa kh i cêy àa cao mu túi vung cao lên thû b . Vï b ïn th n a i iï ham lûúng c su k ö xay ra tro g n m , ta co thï x m àö ao h n ù e thõ sa u à y (à ùc b ït ê i thêy ro ú V ït N m nú i co ha i mua ro i a rït):
DRC (%) 45%

C y tröng àû úc ê 10 nùm

40%

35%

C y tröng àû úc ê 8 nùm

Th a ùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

G.II.1 . Thñ du vï sû b ïn th n D C the o mua i iï R

44 CAO SU THIÏN NHIÏN

Vï ài ïu k ïn sin h ly cua cê y ca o su , töng q at n úi ta thêy i u gû ham lûúng ca o su kh ö co xu hû úng ha thêp kh i sû hêp th u va chuyïn hoa cac khoang tö àûúc dï dang (tònh trang xay ra th ên . N û g no cung co xu h úng (tr ai n û úc lai) u ) hn û g ha thêp k i ch êt hûu cú dû trû böi vao vung cao mu (vung h vo cao) bõ can trú (tòn h trang xay ra nghõch) . Ham lûúng ca o su kh ö th êp n êt à úc n ên th êy k i q a trò h töng h û h h u n húp g am túi töi t i ïu. i h
I.1. Lutoides:

N ûng k ao sat late x t ït ra tû cê y ca o su (qu a kñn h h h i hi ïn vi) àa ch ûng m h la cac ph ên tû ca o su khön g ph ai in cêu tao nïn “pha ” bõ p ê n tan d y n êt cua latex . F h u h rey W sslin g ch o thêy ro sû h ïn d ïn cua vai ti ïu cêu thu öc y i i vï nh ûa va co mau vang, ngo ai cac ph ên tû ca o su ra . Cac ti ïu cêu nay h ïn d ïn vúi sö rêt nh o, ch ung co dang i i h n hcêu va noi ch n g to h n c ac p ên tû ca o su . C ung ò u ú h h àû úc goi la cac p ên tû F -W sslin . h rey y g Cac nguyï n nhê n nhu öm mau vang ñt ho ùc nh ïu cua i latex àïu co y nghôa , vò sû n öm mau nay tû p an anh hu h sùc dang cua “crïp e pêle ” ha y crïp e tr ùng . E ato n va F ullerto n àa tòm thêy mau vang ào la do sû hi ïn hûu cua sùc tö caroten . (T ron g lônh vûc nay co cac nha kh ao cûu kh ac la D Vries, Van H e arpen, A a n va K ltm raay , Mc Colm) . Möt à ïm àùc b ït q a n trong q a cac cön g cu öc tòm cach i i u u phê n tñc h cac ph ên tû mau vang cua F y y re -W sslin g ra , q a p ep ly têm , ch ûng m h àû úc late x tû i vúi à ïu k ïn u h in ú i i k ö g bõ p a loang h y tac dung vúi am o ia c co c ûa hn h a mn h cac p ên tû ú tr ang thai lú lûng k ac b ït vúi cac p ên h h i h tû ca o su , hú i nùng hú n nû úc va qu a l y têm (2.000 von /p ut) th à úc d úi dang k öi g öng n û c êt k o g h u û û h i h h e mau vang n i ïu h y ñt, th úng c i ïm tû 20% àïn 30% t ï h a û h h tñc h b n à êu cua latex . N ûng p ên tû nay àû úc goi la a h h “lu id to es” . (Xem hò h II-1 ) À ïu ch u y la p ên lu id s chó n i h to e p ê n ly àû úc q a ph ep ly têm vúi à ïu k ïn la h u i i late x k ö g bõ ph a loang ha y ch o am onia c hn m vao.

CAO SU THIÏN NHIÏN 45

H .II.1 : Dang cua luto ide s ú late x tû i , d úi k n h h ïn ú û ñ i vi, sa u 2 gi ú cao mu (ph ong àai X 400).

Cac lu id s ú trang thai lûng lú tû kït tu dên k i la x à úc to e h te û gi û tron g vai gi ú va dû úi kñn h hi ïn vi dang cua ch ung tha y àöi dên dên . Ph ên vang phê n ly cua ph ep ly têm co ch ûa moi lutoide s va cac phê n tû cua F rey-W ysslin g tu ú bï mùt dû úi dang möt lúp mong co mau vang tû i ma thï tñc h khön g qu a 1% ú t ï tñc h ban àêu cua latex . L x con lai àû úc goi la p ên h ate h trùn . g L utoides thï hi ïn àùc tñnh qua ham lû úng nû úc rêt cao, k ang 75% àïn 85%; va ngo ai nû úc ra göm co m öi, ho u protei n va cac ch êt tan tron g aceton e (c o le la phospholipid) . P ên vang phê n ly qu a ph ep ly têm vên co h ch ûa cac ph ên tû ca o su . T heo H -H m aan o an s va V n G , a ils n u ï n thuy lu id s k ö g co ch ûa cac hat tû c o su , gy to e hn a n û g do xu h úng kït tu manh n n no bõ keo theo. Tó lï hn û ï cao su p ên van la möt tó lï àang chu y (chi ïm k o ang h g h 30% ch êt k ö h ). J. R in n n h n cûu lu id s va sû à n h võ cua ch ung u e g iï to e õ tro g cac mö cê y ca o su H n eve a brasiliensi s qu a kñn h hi ïn vi ch o bi ït lutoides co th anh ph ên rêt phûc tap. C ung hi ïn di ïn nhû h
46 CAO SU THIÏN NHIÏN

n ûng thï n êt àõ h tro g n u ï n sin h ch êt, doc th o h h n n gy e mang t ï bao cung nh û tron g khön g bao va the o R uinen , ön g bac bo sû k ïn n u n sin h ch êt ú tro g k n g bao cung möt luc i g yï n hö vúi cac p ên tû c o su . N û g , cung co thï cac p ên tû h a hn h c o su cua “ h ên trùn ” cêu tao n n p a bõ p ê n tan a p g ï h h th n g th úng cua dõch k ö g bao, tro g luc cac lu id s la ö û hn n to e n ûng p ên n u ï n sin h ch êt cun göm co ca o su th o h h gy g e cach thûc thanh lêp n û vêy h . H n o an aa -H m s va V n G s ch o kït qu a phê n tñc h ph ên a il vang va trùng qu a bang II. 1 dû úi àêy : BANG II.1 Ham lûúng cac ch êt ph i ca o su cua ph ên vang va ph ên trùng
TRÑCH KHÖ PH ÊN VANG (lutoides) - Tr o ... - Mg (mg MgO/g ca o su)... - P (mg P O /g ca o su)... 2 5 - Àam ... - T h ly vúi acetone... rñc - Chó sö aci d tû trñc h ly acetone... - Trñc h ly n úc... û 0,9 àïn 1,1 0,5 - 0,7 2,0 - 4,2 0,4 - 0,5 2,3 - 2,9 180 - 250 1,0 - 2,0 TRÑCH KHÖ PH ÊN TRÙNG (ph a ca o s u bõ p n tan) hê 4,0 àïn 7,0 4,0 -12,0 16 - 28 1,2 - 2,0 4,3 - 7 500 - 850 10,0 - 20,0

Ta cên lûu y túi cac tó lï lún n êt cua cac c êt cêu tao k ö g h h hn p ai la ca o su ú p ên van . Búi vò vai ch êt n ao ào tro g h h g n cac ch êt cêu tao nay tha m gi a tr ûc ti ïp ho ùc gi an ti ïp vao tñn h ch êt cua cac dang ca o su thûún g mai (phosphoru s va m agnesiu m anh h úng túi tñn h ön àõ h cua latex , húp û n ch êt n itrog n anh h ún túi àùc tñ h lûu hoa) , ta co t ï e û g n h nghô rùng p ên van , tûc lu id s la möt yïu tö cua sû h g to e th y àöi. Sû k am p a cac lu e s àa tao n n möt ti ïn bö a h h toid ï q n trong ch o vi ïc n iï n cûu sû àõn h võ cua n ûng ch êt ua gh h p i ca o su h . P ên vang thò k n g bïn lùm, va lai, k i p ú i ra k h hö h h hön g khñ,

CAO SU THIÏN NHIÏN 47

no tû nhu öm mau nhan h ch ong . Sû nhu öm mau nay la nh ú vao h at tñ h cua cac en m , o id e hoa. Cac en m e nay tro g o n zy e x zy n p ên vang tñc h cûc hú n tron g ph ên trùng. h Tñnh k ö g bïn cua p ên vang g up late x tû i chõ u sû hn h i ú àöng àùc hoa tûng p ên va n û thï tro g möt th úi g n h h n ia àêu, th ai trû àû úc àa sö ph ên lutoides, kït qua la thai trû sùc tö v ang. P û h ún g ph ap nay àû úc dung n i ïu n êt h h tro g v ïc ch ï b ïn crïp e sem n i i elle , san p êm tû sû àö g h n àùc latex , trùng n i ïu h h ún hït. Vï p û n g d ïn ky th êt, hú i u n ûng c êt cêu tao late x p i cao su , san p êm tû sû àö g h h h h n àùc thû n êt thò rêt g au ch êt xuc ti ïn (a c le to h i c e ra r ) lûu hoa th n n iïn , n û ta àa thêy ú bang II. 1 kït q a p ê n iï h h u h tñch. Hònh n û c o su cua à an àêu cung co n i ïu c êt h a o h h ch öng lao (ha y kh ang oxygen ) àùc b ït n êt liï n hï túi sû i h o id hoa tac dung búi anh nùn . x e g
I.2. Ph ên tû ca o su:

Nïu ta k ao sat möt g ot late x loang q a kñ h h ïn vi ú h i u n i b öng töi mú, ta se thêy co möt sö rêt lún t ïu cêu c u ïn u i hy àöng b w . Vï hòn h dang cua ch ung , bï n canh cac ph ên ro n tû co hòn h cêu, vai p ên tû co dang k n g àïu (nh û hòn h h hö q a lï) , cac qua n sat nay àû úc ap dung ch u yïu vúi nh ûng u hat tû to nh êt. Vên àï hònh dang cua cac p ên tû ca o su h àa àû a túi n i ïu cu öc tran h lu ên the o P h ; etc h va B obiliof f la nh ûng ngû úi kh ao sat trû úc hït, cho rùng cac ph ên tû cao su hi ïn di ïn khöng ph ai la hònh cêu. N hûn g L uca s dung möt kñn h hi ïn vi lam vi ïc bùng tia tû ngo ai àï k ao h sat c o b ït hêu hït cac p ên tû c o su tro g la x kï c h i h a n te a cac ph ên tû rêt nh o àïu la hòn h cêu; nïu vai ph ên tû nao ào x êt h ïn vúi dang k ac, ào la p ên n ïu cac ph ên tû u i h h hi h h cêu tû liï n k ït c o ra möt p ên tû múi co kñch thû úc òn h h lún hú n va co dang kh g àïu. G a th y ït nay h ïn n y ön i u i a àû úc c n g n ên ö h . Vï cêu truc cua hat tû ca o su , tû cön g cu öc nghiï n cûu cua H auser , co sû dung may vi thûc nghi ïm Z eiss , àû a túi tac gia nay àï xû úng ch o hat tû ca o su cêu tao göm möt vo ca o su àùc
48 CAO SU THIÏN NHIÏN

b o boc möt ca o su long va san , ú n o ai la möt lúp a h g p tei n do v ro o hêp thu . Vï phûún g di ïn nay, àa bõ Bloom fiel d bac bo. Tû kït qu a c ua B loom field , ta nh ên àõn h àû úc la khön g th ï th ûa n ên kh öi long do H h ause r qua n sat, tao tû hydrocarbo n co phê n tû k öi thêp h . Vên àï kñch thû úc k ön g àöng àïu cua p ê n tû ca o su h h àû úc tra h lu ên n i ïu h n vên àï hòn h dang . Dï hi ïu la, n h ú vò co möt lûúng ch êt cêu tao late x (k ön g p ai l a ca o su ) h h bõ n ûng hat tû hut lêy, tûc la noi àïn b mù t cua nh ûng h ï hat nay, tao ra sû k ö g àöng àïu vï kñch th úc. Noi k ac hn û h ài , tó sö c êt cêu tao la tex p i ca o su trï n ca o su c o h h h n ûng hat tû n o se ca o h n ch n ûng hat tû lún. Nïu h h ú o h möt xû ly nao ào, co tac dung phê n ly thñc h húp ch o ra àû úc hat tû nh o nh êt h y lún nh êt, se thêy co nh ûng kh ac a bi ït ú thanh ph ên ca o su àa ch ï tao, nh ûng kh ac b ït nay i se p an anh lïn tñ h ch êt. T êy ro h n ca la ú trû ún h n h ú g húp ca o su co x êt xû tû sû àö g àùc p ê n ào an, h y ca o u n h a su th lêy tû seru m thai ú q a tròn h ly têm u u . T o doi nh ûng thñ nghi ïm lên àêu qu a kñn h hi ïn vi , he trong nhi ïu nùm ngû úi ta nhòn nh ên hat tû cao su ú latex co kñch th úc g ûa 0,5 m û i icro n va 6 m icro n (àû úng kñnh ) va sö hat lï n túi 2 x 108 ch o möi cm3 latex . Vï sau , vúi nh ûng phûún g ph ap ho an hao h n , n û úi ta àa lam lö ro àû úc möt sö lún hat tû n o ú g h n êt. T o K p , sö hat ca o su ú 1g late x 40% la 7,4 x 1012; h he em L uca s lam vi ïc vúi tia tû ngo ai, nh ên th êy 90% hat tû cao su ú latex co àû úng knh ñ d úi û 0,5µm. Vï sa u n ay H essel s tha y qu a tròn h phê n ào an va phê n tñch nh u tûún g late x cê y ca o su H eve a brasiliensi s bùng phûúng p ap kït tên . h g T e o n ûng à úng b ïu d ïn kït têng ma H sse s lêp ra , h h û i i e l ta c thï tñn h toan thêy nïu 90% hat tû ca o su co àû úng o kñn h dû úi 0,5µm, gên 3/4 ca o su ú tro g cac hat tû ma àû úng k h ca o n ñn

h ún co n nay.

CAO SU THIÏN NHIÏN 49

Co le tó lï n ûng hat tû co kñch th úc th y àöi k ac n a u tuy th öc h û a h h u vao n u ön göc la x . T e o n ûng à ïu àa b ït tû lê , la x g te h h i i u te c y tr e, à sö la co hat tû n o. T y n iï n q a n n ïm nay ê a h u h u i àoi hoi xet lai, cên p ai sû dung p û n g p ap c ñ h xac h hú h hn h n , n û p û n g p ap H sse s h y à n g an h n la p û n g ú h hú h e l a ú i ú hú p ap C c b i n ma ta se àï cêp h ok a . H essel s nghiï n cûu thanh ph ên ca o su tû möi ào an. Ú bang II. 2 sa u àêy , gi up ta s o sanh thanh ph ên ca o su kït qu a tû sû à n g àùc p ê n à an vúi thanh p ên ca o su cua ö h o h la x k úi àêu te h . BANG II.2 Th anh ph ên ca o su tû möi ào an va tû late x kh úi àêu
ÀOAN ÀAM (%) TRO (%) C I ÏT RUT H VÚI NÛÚC CH ÏT RUT (+) I VÚI ACETONE

1 0,04 0,06 0,5 2,2 2 3 0,17 0,08 0,7 3,7 4 5 0,44 0,10 1,7 6,1 6 7 0,74 0,17 3,3 8,9 8 9 1,46 0,38 12,0 12,9 L atex 0,30 0,10 1,5 4,5 k úi h àêu + N ûng sö nay hú i ca o h n n ûng sö ú late x th úng búi co tac h ú h û dung cua o leat e am o iu m sû dung n û ch êt ön àõ h latex mn h n .

S u hït, àöi vúi bï mùt cua 1g ca o su, tó lï ch êt cêu tao latex a p i c o su bõ hêp thu th y àöi tû 1 ú à an 1 ch o àïn 7,3 ú h a a o à an 8 + o 9, H ssel s g i c u n ûng sö liï n q a n túi n ûng yïu tö e h h h u h hêp th k ac n a u nay àïu tû n g à ú g vúi n ûng sö ûng u h h ú ûn h vúi tó sö bï mùt ú à an 1 va 6, n û g thêp h n ú n ûng o hn ú h ào an 8 va 9. S u ào, V n de n T pe l kh ao sat qu a kñn h hi ïn vi lam a a em vi ïc vúi tia tû ngo ai va qu a kñn h hi ïn vi à ïn tû, ch o kñch i th úc cua cac hat tû va sû ph n bö cua ch ung ch h xac û ê ñn lai. Ö g cung nh n û

50 CAO SU THIÏN NHIÏN

C ockbai n àõn h kñch thû úc trun g bòn h cua hat tû ca o su qu a tac dung cua möt ch êt têy va k ao sat sû p n bö cua no g ûa h hê i p n úc va p a ca o su ha û h . Tñnh k ac b ït cua hat tû c o su co thï k ö g chó d y h i a hn u n êt v sû k ac b ït kñch th úc, n û M. H re t c ûng m h h ï h i û h u h in tû q a trò h siï u ly têm latex . C g vi ïc nay nh ùm vao u n ön late x àa àû úc bao q an n û g ch a àêm àùc hoa va co sû u hn û dung túi may siï u ly têm H uguenard , vúi bö ph ên “bol ” àat túi vên töc 100.000 vong/ph ut. Ú cung à ïu k ïn nay, co n ûng sû ki ïn xet th êy: i i h - P ep s u ly têm g up ta thu à úc möt se m k ö g co c o su(1). h iï i û ru hn a - Cac hat tû ca o su tû ph n ly d úi dang th ï nh ao sït ê û h ay san , n û g k ö g g öng thï thu à úc tû sû à n g h hn hn i û ö àùc. T ï lïn , sanh nay göm h i p ên p ê n b ït ro: p ên h h a h h i h nùng n êt vúi tó tron h g 0,926 co mau vang , ph ên con lai co tó tr ong 0,907 la mau trùng. T a vï p a p ê n tan, hat tû cua p ên van , àa sö r h h h g chó thêy à úc q a k n h siï u hi ïn v , tro g luc p ên trùng û u ñ i n h göm co n ûng hat tû to h . C o su ú p ên vang chó göm h ún a h kho ang 3% töng ca o su. Cac phê n tñc h 2 p ên nay àa lam ro à úc sû k ac b ït h û h i lên lû út vï ham lûúng n úc, p te , a e n e va tro n û g û ro in c to hn k ö g co tó l nao ch n h xac. P ên vang ûng vúi p ên hn ï ñ h h nùng n êt ma H h essel s àa p ê n ly à úc, tro g luc p ên h û n h trùng ûng vúi p ên n e n êt ma tac g a nay àa àï x ún . h h h i û g Ta cên noi th , co n ûng thûc n h ïm bùng p û n g ïm h gi hú p ap ly têm vúi töc àö ca o ma V ïn K ao cûu C o su À g h i h a ön dûún g trû úc àê y th o àu öi va cac kït qu a chû a cön g bö e hòn h nh û la nh ûng phên tû phên vang do M. H re u t à ï xûúng la phat xu êt tû lutoide s ma H aan-H an s va V n om a G s àa noi àïn, cac lutoides il nay n û ta àa noi, bõ hoa tan búi tac dung cua am o iac . h mn N ûn h g
1. Sû dung may ly têm thûúng hay may ly têm cöng nghi ïp (chûa àat túi may ly têm siï u töc) àï cö àùc hoa latex, serum thai ra bao giú cung con lên möt lûúng cao su (lam cho serum cung co mau trùng sûa).

CAO SU THIÏN NHIÏN 51

à ïm lûu y nay bac bo gia thuy ït cua cac tac gia cho rùng i lutoid s chó co ch ûa ca o su gi û lai tñn h ch êt cú hoc, nhûn g e gi up ta h ïu rùng tro g late x cung luc co cac p ên tû ca o i n h su co tñ nh ch êt k ac n h hau . C u y la thanh p ên cua p ên h h h vang k a tû n h ú g tû vúi th anh p ên cua lu id s va ch u h to e yïu p ê n b ït q a ham lûúng tro . T úc kh i c o tac dung h i u rû cua am oniac , cac lutoides ph öi húp vúi tó lï lún ch êt cêu m tao vö cú n n co tó trong h i cao h n tó trong cua latex ; ï ú ú dû úi tac dung cua am o iac , th ï nay bõ phên gi ai: no tû mn kït tua th an h möt phosphate am oniac m m n ag esiu m ph ûc húp cung löi keo p tei n th , va cac ph ên tû g û lai ro eo i sùc tö vang g au p te n va lip . K i thai trû lu id s , ta i ro i id h to e thûc sû k ö g con thêy p ên mau th o n û M. H re hn h e h u t. II. T anh ph ên hoa hoc late x cê y ca o su (H h eve a brasiliensis)
II.1. Hydrocarbon cao su:

P a p ê n tan cua la x c u yïu göm co gên 90% h d c rb n h h te h y ro a o ca o su vúi cön g thûc nguyï n la (C ma ta se àï cêp c i ti ït h H) 5 8 n tro g ch ú g k ac. Ú à y ta noi túi àö trung húp n ûn h ê ca o su . B om lo fiel d àa thûc hi ïn ngh n cûu q n trong ài túi kït iï ua lu ên h d c rb y ro a o n c o su luc no c ay k oi cê y c o su la àa a h h a ú d úi dan po e r (ch êt trung phên . N ûng co n sö co û g lym ) h àû úc qu a ph ep ào thêm thêu cung n û ào àö n út àa h h ch ûng m h ca o su cua cêy cao su H in evea brasiliensis thu lêy ú nh ûng ài ïu ki ïn bònh thû ún , göm co hang loat g p olym r àöng ch ung ma ph n tû kh öi dai tû 50.000 àïn 3 x e ê 6 10 . Töng qu at, möt tó lï rêt lún (ñt n êt la h 60%) h d c rb y ro a o n co p ê n tû k öi c o túi 1 àïn 3 x 106. Tuy h h a th eo n u ön göc c y , co n ûng b ïn th n àang c u y vï tó g ê h i iï h lï h do ayr cr b n co p ê n tû k öi ca o va thêp; va n û úi ta o h h g tòm th êy lû úng h - drocarbo n co phê n tû kh öi thêp (nh o y hú n 250.000) cua ca o su tû n g àöi mïm thò lún h n lûúng ú ú h d c rb y ro a o n co p ê n tû k öi thêp cua ca o su cûng h n h h ú.
II.2 . Àam:
52 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

C u yïu ào la p tei n h y n ûng ch êt dên x êt tû q a trò h h ro a h u u n d yd eh rat e hoa enzy e . Möt late x tûú i co ham lûúng ca o su m k ö la 40% thò àam vao kho ang 2%, tro g ào p h n rotei n chi ïm tû 1% àïn 1,5%. Tó lï nay th y àöi th o thanh p ên bach a e h p ê n cua c su tro g latex h ao n . P rotei n bòn h thû úng bam vao cac hat tû ca o su toan bö gi up vao v ïc ön à n h thï g o tran , möt p ên búi àùc i õ ia g h tñ h à ïn tñch n i àû úc cua ch ung n ú cac n om – COOH va nh om – tû do v h h a NH möt p ên búi tñ h “h d p ilie ” cua ch un . h n y ro h g À ïm àùng i g ûa 4,6 va 4,7. i tru g hoa v n a chñn h sû ki ïn acid . à ïn cua toan bö p tei n late x àû úc àõ h i ro n X g quan h pH nay, cac hat tû àïu la à ïn un i àö ön àõn h cua late x trú nï n xu öng thêp; nay àùt ra vên àï àön g àùc hoa late x bùng

P te n co thï tach ra thanh n i ïu n om k ac n a u ro i h h h h ûng vúi tñ h hoa tan va à ïm àùng à ïn kh ac n au . Tû n i i h n m 1927, B ù ishop cö lêp àû úc 3 p ên p ê n b ït ma ö g àùt h h i n tï n la p te n A, B va ro i C. M idgle y àa ch ûng m h toan bö cac protei n nay ûng vúi cöng in th ûc n u ï n gy H N O ) va qu a qu a trò h d y n eh drat e hoa ta co (C 10 16 2 3 à úc 1 ga m rêt loang am o acid . T o A an , cac am o û in he ltm in acid àïu h ïn hûu n a y tû luc thu h ac , k ö g kï co i g o h hn mùt ti ïp ào búi sû dehydrated protein. Ap dung ky thu êt phên gi ai, A an ch ûng m h rùng late x co ch ûa cac ch êt ltm in àam k ïm tû n iïn , h ùc búi hiïn tûúng hû thöi, i h o nhû cholin, colam in, trigonellin va s c y rin ta h d . N ay n y n û úi ta thûa n ên late x co ch ûa cac húp ch êt g a g h àam nh û sau : arginin , aci d aspartic , aci d glutam ic , alanin , cystin, cholin, colam in, glycin, histidin, hydroxyprolin, isoleucin, leucin , m ethionin , m ethylam in , ornithin , p rolin , phenylalanin, sta h d c y rin , try to h n , ty sin , trig n llin , p pa ro oe tu in , v lin ric a . Ph ên nhi ïu cac húp ch êt protein bònh thû úng ch ung bao q a h cac hat tû c o su tro g la x tû i àa thu h ach un a n te ú o co thï loai trû à úc q a n i ïu q a trò h xû ly k ac n a u û u h u n h h

nû h:
CAO SU THIÏN NHIÏN 53

- L te x p a loang ra co sû h ïn hûu cua sa o n (n û o a e p a h i v h le t o tassium ), kï ào àem ly têm ho ùc cr em e-h oa (phûúng ph ap cr em age) , cön g v ïc nay lam ài lam lai n i ïu lên i h ; - L x àe m n n g nong co sû h ïn d ïn cua xut ùn d . ate u i i a - L x ch o xû ly búi en ate zym e n û try sin h p . N û g tr n g cac p û n g p ap kï tr n c û a co p û n g hn o hú h ï h hú p ap nao co thï loai trû à úc h an toan p te n ma cac h û o ro i hat tû c o su g û lai, luö n lu n con sot lai ñt n êt la 0,02% a i ö h à ïn 0,03% protein , búi ly d nay ma n û úi ta tin co cac o g c ûc hoa hoc liï n kït vúi c o s . h a u Tû nù m 1920, ö g O e V s àa q a n sat n ûng b ïn n .d rie u h i àöi lún vï ky th êt cua ca o su k i late x trai qu a cac xû ly u h nh û u latex. Ngay n , h ïn n iï n n ûng xû ly nay co h ïu ay i h h i q a sin h ra (tû cac p tein ) c ac c êt co p ê n tû k öi n o u ro h h h h h n , co c ûc n n g cua c êt xuc ti ïn lûu hoa. Vao nù m ú h ù h 1948, A a n àa lam sang to vên à bùng cach c ûng ltm ï h m h cac dên x êt p te in u ro in , n û c o h h lin , c la in o m , trig n o elli n va stach d n la n ûng ch êt xuc t ïn lûu hoa rêt c n h ïu. y ri h i ög i Ö g cung ch ûng m h p ên lún cac am o aci d co tac n in h in dun n û c êt ch öng lao h y k ang o x g n c o ca o su g h h a h ye h sön . g N o ai ch ûc n g ûu vi ït cua protei n vï sû tha y àöi cac g ùn tñnh c êt c o su à úc n h n cûu sê u x , c ûc n n g cua h a û g iï a h ù p te n cun à úc n h n cûu q a v ïc th ï h ïn sû q a n ro i g û g iï u i i u hï mêt th ït g ûa i i ham lûúng nh om – NH . cua ca o su (chó sö NH ) va “m odule ”(1) 2 2 lûu hoa . Sa u P. C pagno n va cung thúi ky la J.C e N om .d eef , G .E.V an G s n h n cûu vï anh h úng cua à ïu k ïn à n g il g iï û i i ö àùc hoa latex túi “m odule” , A . K .J luyve r va E . H uw k .H o in àa ch ûng m h la ta co thï co à úc möt c o su àöng n êt in û a h h n ca vï tñ h c êt lûu hoa ú n h

1. Module àêy khöng phai la ûng suêt àan höi Young ma la sûc chõu keo àût ú möt àö dan dai nhêt àõnh cua cao su lûu hoa. Con àûúc goi la lûc àõnh dan.

54 CAO SU THIÏN NHIÏN

qu a xû ly late x vúi vi khu ên söng , nh ùm ph a huy cac ch êt xuc ti ïn lûu hoa tû n iïn h . Ham lûúng protei n trun g bòn h cua late x co th ï th y àöi a lún th o n i ïu yïu tö n û tuöi cua cê y ca o su , mua h y e h h a sû ch y ïn àöi trang thai quê n bòn h sin h ly cua cê y th ïu u i n u ön b ïn d ún ha y do cê y bõ cao mu vúi cû úng àö g i û g man . Gên àêy , n û úi ta àa ch ûng m h la n ûng ài ïu h g in h k ïn bao q an va xû ly late x àïu co thï lam th y àöi ham i u a lûúng húp ch êt àam cua late x va th y àöi p ê n tû k öi a h h p te n h y cùn ba cua c un . ro i a h g N û thï ta thêy va h ïu rùng cac p te n c ûa ú tro g h i ro i h n la x c möt têm quan trong cho qua trònh chï bi ïn cao te o su vò ch ung k öng c ï möt sö tñ hc êt töt cua c o su th , h h n h a ö anh h úng túi k a nùn g lûu hoa, sû lao hoa cua ca o su û h sön , tñn h dên ài ïn va sû nöi p at n i ït cua ca o su lûu g h h hoa.
II.3 . Lipid:

T ron g latex , lipi d va dên xu êt cua ch ung chi ïm vao kho ang 2%, ta co thï trñ h ly à úc bùng rûúu h y a e n . L i d c û a c to e ip th ún bõ h ïu lêm la c êt n ûa (r esin s). û g i h h e Tû nùm 1924, W hitby àa ch ûng m inh ch êt trñch ly bùng aceton e co ch ûa cac ch êt àú n gi an nh û aci d oleic , aci d linoleic, aci d steari c va aci d palm itic , àöng thúi cung co ch ûa cac ch êt p ûc tap h n n û cac ste l (p y ste l ) h ú h ro h to ro va cac e r cua ste l. ste ro E to n àa lêp luên rùng sùc tö anh h úng lïn t ïn tròn h a û i n öm mau vang la caro id hu teno . Vao nù m 1930, R hode s va B isho p àa ch ûng m h ngo ai in cac lip d àú n g an, v ïc xû ly late x cung n û ca o su co th ï i i i h trñ h ra àû úc cac húp ch êt thu öc lipi d nh û l a ch êt c phosp hatid . S u ào, cac glycolipid, a am ino lipid va sulf olipi d cung àû úc ngû úi ta trñ h ra. c R .S it h gên àê y àa ch o bang p n tñc h p spho .H m hê ho lipi latex n û sa : h u d

CAO SU THIÏN NHIÏN 55

- Lct i n coc ûa c êt à úng k ûo y e n hoa húp - - - 51% e ih h h û h xg -- P o h a t k m loai co ch ûa in sito l hoa húp h sp atid i o vac êtà úngk ûo y e n--------------h û h xg --------------1, % 0 5 - P o h tid h sp a y - T ly e rig c rid l e ao m th n la in e - - - - - - - -------3% 20% 15,5%

e -------- -----------------

- C êt k ö g sa o n hoa à úc - - - - - - h hn v û ---- --

Ta ch u y la v ïc trñ h ly lip d bùng rû úu h y aceto e àa i c i a n ch ûn m h àû úc late x co ch ûa ham lûúng aci d beo co g in phê n tû kh öi thêp cang lún b o n iï u thò late x ào cang cu a h h n bêy n ú hiïu . V sû p ê n bö cua ch un , lip d va dên x êt ï h g i u cua ch ung ch ûa ú latex d úi ba h n h thûc k ac n : u ò h hau - C u yïu c ung cêu tao n n cac p ên tû F y y g h h ï h re -W sslin ; - C ung th m dûvao thanh p ên mùt tr n g cua cac h a h o p ên tûc o su; h a - N ûng p ên co p ê n tû k öi n o h n , n û cac aci d h h h h h ú h beo b y h i h y m öi cua ch un , àïu tan h an toan tro g a ú a u g o n se m ru . Cac húp ch êt lipi d va dên x êt c ua ch ung cung la möt u yïu tö anh h úng túi tñ h ch êt latex û n . Töng q at, n ûng c êt nay la n ûng c êt h at àöng bï u h h h h o mùt v ch ung co tha m gi a vao tñn h ön àõn h thï g o trang a ia cua la x tû i va cua late x àa ly têm . C ùng han n û chó te ú h h cên möt lûúng sav n th êp n êt cung àu àï ön àõn h tñn h o h ch êt cú ly late x àa ly têm . Vï lônh vûc ön àõnh , phosphoru s cua phospholipi d tha m gia vao p an ûng vúi m n h ag esiu m cua late x se sin h ra tac dung àö g àùc latex . Ty lï M P tron g late x khön g thñc h n g/ húp se gê y ra àöng àùc latex khöng húp luc ú trïn cêy; mù t khac, ta se thêy lai p o h ru s d úi dang p o h h sp o û h sp at e am o iu -m n m n m ag esiu m ú b ph ên “bol ” cua may ly têm ö . Nïu d y ra e hoa p o h lip eh d t h sp o id , se th êy x êt h ïn cac u i p - tei n ki ïm nh û choli n va colam ro in , ma A a n àa ltm ch ûng m inh ch ûc n n g cua ch ung n û la ch êt xuc ti ïn lû u hoa th n ù h iï n iïn h .

56 CAO SU THIÏN NHIÏN

Cac aci d beo ba y hú i cua late x tûú i va nh êt la cac aci d beo x êt h ïn vao luc t ïn hanh ly têm latex , ch ung th m g a u i i a i vao cac tñn h ch êt cua late x àa ly têm nhû: - C ung anh h úng möt p ên vï sû g a tù g chó sö potasse; h û h i n - C ung co tac dung xêu túi tñn h ön àõn h cú hoc, àöi h vúi cac aci d beo co p ê n tû k öi lún h h ; - C ung tha m g a tron g qu a trò h hoa tan o h i n xid e kem ma n c ï b ïn c o vao la x ha h i h te . H ïn nay , ngû úi ta cön g nh ên la sa u kh i hoa tan , m öi i u kem p an ûng vúi sav n cua aci d beo ch o ra möt savo n h o kem khöng tan kh i gi a nhi ït, ph an ûng nay quy ït àõn h àïn qu a tròn h gel hoa. Co nhi ïu chuyï n gi a nghiï n cûu tñn h hoa tan cua oxide kem tron g late x àa ly têm , ma hòn h nh û V n de n T pe l gên à y àa g ai q y ït vên àï bùng a em ê i u cach lam ro ch ûc nùn g cua pH + va ch ûc nùn g cua tó sö NH /NH , tûc la tû tû do àïn NH N H 3 4 3 3 bõ m öi hoa búi cac aci d latex , ch ung ch u yïu la nh ûng u acid b y h i. a ú
II.4 . Glucid:

T n g luc p tei n va lip d àïu anh h úng túi tñ h ch êt ro ro i û n cua la- tex , thò gluci d cêu tao ch u yïu tû nh ûng ch êt tan àû úc (tó l g ci d ch ïm tû 2 - 3% tro g latex ) lai k ö g ï lu i n hn co q a n hï gò túi möt tñn h ch êt nao cua latex . N ai u go quebrachito la x la: te - D b ite am on : 1 -d ethy ,2 im l in sito o l; l (1-m ethyl inositol ) cac gluci d chñn h tòm thêy ú

- D bose : inosito am l. N ûng c êt tan à úc tro g n úc chó lên tro g ca o su h h û n û n vúi möt tó lï rêt n o (ca o su tú x n g k oi h y mu tú co h ö h a thï ch ûa k o an tû 0,1% à ïn 0,2%). Tó lï nay co th ï tù g h g n lïn tro g vai trû úng húp n àùc b ït, n êt la c o su co à úc tû sû àö g àùc seru m loai ra tû i h a û n

CAO SU THIÏN NHIÏN 57

may ly têm . N û trû úng húp nay, ca o su se co àö hut êm rêt cao h va se bõ vi k u ên va nêm möc tên cö g rêt manh h n .
II.5. Khoang:

Vao nù m 1938, C . F t àa ch o bang n y n tö co tro g .P lin gu ï n möt la x c û a àêm àùc hoa n û g àa à úc tac dung vúi te h hn û a mn c m o ia nh û sau : (nh ûng sö nay àû úc tñn h % the o töng sö tro):
Na 0,96 K 96 Rb 0,72 Mg 0,36 Ca 0,43 Mn 0,02 Fe 1,7 Cu 0,07

Ta p ai c uy lala x àac o a m n h h te h m o ia c vao röi secomöt anh h ún û g rorït túi ham lûúng cua vai n u ï n tö, n êt lavúi mg e iu . gy h a ns m E . B .R aufil s la ngû úi àa nghiï n cûu toan bö anh hû úng cua ki m loai tro g latex . S u n i ïu thñ nghi ïm phê n tñc h n a h late x tûúi va n i ïu loai la x k ac n a , ö g c o kït qu a h te h hu n h ch n h xac h n v cac ngu n tö K, Mg, P, C , Cu , Fe , M , ñ ú ï yï a n Rb nh û sau:
Kalium (K):

K aliu m (po tassium ) la n yï n tö q n trong nh êt cua gu ua latex No co mùt àïn 58% töng sö n u ï n tö àû úc n h n . gy g iï cûu túi. Möt lñt late x ch ûa vao kho ang 1,7g K. Tó lï K vúi ph a seru m luö n la hùng sö (0,28m gcho möi 100g se m , trû ru ) trû úng húp cê y c o su th ïu c êt d h d ún . a i h in û g Têt ca moi cê y ca o su àû úc n h n cûu àïu thêy co ham g iï lûún kaliu m ú seru m ph u húp vúi nhau , m ïn la ch ung ú g i tòn h trang töt. Kït q a la, ham lûúng k u aliu m tron g late x th y àöi th o ch ky thûc vêt cung n û th o tó lï se m , a e u h e ru tûc la tó lï nghõc h vúi ham lûúng ca o su cua latex.
Magnesium (Mg):

M nesiu m la n y n tö ch ïm túi 24% töng sö cac ag gu ï i n y n tö àû úc nghiïn cûu. Möt lñt latex trung gu ï bònh ch ûa vao kho ang 700m . Ham lûúng m g agnes ium cua late x cê y cao su co th ï th y a àöi d úi anh h úng cua p ê n k i va p ê n àöng bon cêy û û h al h .
58 CAO SU THIÏN NHIÏN

M agnesiu m anh hû úng tr ûc ti ïp lïn tñn h ön àõn h cua latex tû i , kï ca late x àa ly têm ú .
Phosphorus (P):

P o h ru s la n u ï n tö c i ïm tó lï gên bùng tó lï cua h sp o gy h mg e a nsiu , tru g b n hc i ïm k o ang 17% töng lûúng m n ò h h k o an . Möt lñt l - tex trun g bòn h ch ûa vao kho ang 500m g h g a phosphorus. Ham lûún p o h ru s cothï tù g lïn àang g h sp o n c u y d úi h ïu q a cua sû kñch th c hsan x êt la x h y h û i u ñ u te a búi tac dung cua p ê n lên h . À ïu ta cên lûu y la tó sö M P cua möt late x ph ai la bùng 1 i g/ thò late x nay múi co àö ön àõn h töt. T ron g trû úng húp ngû úc lai, late x se thû úng bõ àön g àùc ú àû úng cao rach , n n ch ùn late x ch ay ti ït ra va à a gù û túi la x à àêm àùc hoa co àö ön àõn h cú hoc thêp, nïu te a thûa n ên la co th ly têm à úc. h ï û M.W. Philpott va D .R.W estgarth àa ch ûng m inh co tûúng qua n nghõc h gi ûa tñn h ön àõn h cú ly va ham lûúng m agnesium cua late x àa ly têm . C reti n cung la n úi àa gû lam ro tû n g q an nghõc h gi ûa tñn h ön àõn h nay va ham ú u lûúng phosphorus . À ïu nay gi ai thñc h vò sa o tó sö M P cên i g/ ph ai la 1, àï d úi tac dun cua am o ia c ca h i n u ï n tö û g mn a gy nay àïu bõ thai trû cung möt luc .
Calcium (Ca):

T ron g latex , calciu m chó h ïn d ïn vúi nöng àö thêp, i i ch ïm kho ang 1% töng sö cac kho ang tö àû úc xac àõnh . i Möt lñt latex trun g bòn h ch ûa vao kho ang 30m . N û vêy ta g h khön g cên noi túi ch ûc n n g àö g àùc late x cua no. ù n
Àö ng (Cu):

Do ch ûc nùn g sin h ly cua no, àöng la möt nguyï n tö quan trong n êt cua latex . Möt lñt late x trun g bòn h ch ûa h vao kho ang 1,7mg . No liï n kït tr ûc ti ïp vúi ph a serum . L u y tron g trû úng û húp cua cê y ca o su co sin h ly quê n bòn h töt, tó sö K u ú /C ph a se- rum late x luö n luö n la 1.000 la p u húp h .
CAO SU THIÏN NHIÏN 59

C ûc n n g ai o y e n cua àöng àû úc b ït la anh h úng n i ïu h ù xg i û h túi sû lao hoa cua ca o su ha y late x àa ly têm (t a se àï cêp túi ro h n ú ch ú g o id e hoa va lao hoa ca o su ú ûn x ).
Sùt (Fe):

Tó lï sùt tron g late x thû úng khön g nh êt àõnh , nhûn g trong moi trû úng húp, no khön g ba o gi ú co qu a 1m g ch o möi lñt latex.
Mangan (Mn):

Cung n û àöng , m ga n cung co ai lûc vúi ox e n h an yg manh gêy lao hoa ch o ca o su . L úng m û anga n khön g ba o gi ú co qu a 0,1m ch o möi ga m ch êt trñc h khö. g
Rubidiu m (Rb):

R b iu m la n u ï n tö àû úc F t v a R ag e tòm thêy u id gy lin am tro g latex . B fil s ch o b ït la tro g 1 lñt late x co kho ang n eau i n 70m , àêy la tó lï tû n g àöi lún. N û úi ta h ïn ch a b ït g ú g i û i ro n u ï n tö nay co ch ûc nùn g gò vï sin h ly cua cê y ca o gy su . B. TÍNH C H A Á LATEX T I. Ly tñnh:
I.1. Tó trong:

Tó trong cua late x àû úc ûúc àõn h la 0,97. Ào la kït q a u tû tó trong ca o su la 0,92 va cua seru m la 1,02. Sú dô seru m co tó tr on h i ca o h n n úc la do no co ch ûa n ûng ch êt g ú ú û h hoa tan .
I.2. Àö nh út:

Ta kh o ma xac àõ h àû úc trõ sö tu ït àöi cua àö nh út. n y Àö n út late x th öc cac “clon ” k ac n u n ûn g co cung h u es h ha h ham lûúng cao su kh ö lai co thï co àö nh út kh ac nhau . N ûng nguyï n n h hên th y àöi n û sû kït húp vúi a h am oniac , kñch thû úc trun g b m ònh cua cac p ên tû c o su , h a ham lûúng cac k o ang tö cung àïu co th anh h úng túi h ï û sû tû n g q a n g ûa àö n út va ham lûúng c o su ú u i h a . Töng qu at, àö nh út latex tûúi co 35% cao su la tû 12-15
60 CAO SU THIÏN NHIÏN

centipo ises , cua late x àa àêm àùc hoa la tû 4 p àïn 120c p (àö 0c n út cua n úc la 1 ). h û cp N û úi ta à o àö nh út cua möt late x bùng möt dung cu g goi la n út kï (viscosim etre) . Co ha i loai nh út kï, möt lo ai h ap dung tû sû rú i cua v n bi va loai tru x a y tron. N út iï o h kï loai ap dung sû rú i cua viï n bi vön la do töc àö rú i cua möt viï n bi bùng thep tro g 1 öng thuy tin h c ûa àêy n h la x te .
I.3. Sûc cùn g mùt ngo ai:

Sûc cùn g mùt ngo ai cua möt late x tû 30% àïn 40% ca o su la vao kho ang 38 dynes/c m2 àïn 40 dynes/c m2, tron g luc sûc cùng mùt n o ai cua n úc n u ï n c êt la 73 dynes/c m2. g û gy h Chñn h lip d va dên x êt lip d la tac n ê n anh h úng túi i u i h û sûc cùn g mùt n o ai latex , n êt la cac savo n aci d beo g h .
I.4. pH:

Trõ sö pH cua late x co anh hû úng qua n trong túi àö ön àõnh latex . L x tûú i vûa ch ay kh oi cê y ca o su co pH ate bùng ho ùc húi thêp h n 7. Àï tron g vai g ú pH se ha ú i xu öng gên 6 do ho at tñnh cua vi khu ên va late x se bõ àön g lai. Tû nù m 1922, n û úi ta lam x êt h ïn khñ c rb n c ú g u i a oi tro g la tex tû i . F . P n va H.M. C n ú .J ato ollie r ch ûng m h in vao luc cao mu, la x c ûa 20 m q anhydrid e carboni c ch o te h E möi lñt seru ; sa u 6 g ú àï y , ham lûúng nay túi 85 m m i ïn Eq. H ïn n iïn khñ carbonic i h tao ra co tac àöng ñt nh êt la möt p ên vï sû ha th êp pH tro g n ûng g ú tön tr û àêu h n h i tiïn . T y n iïn , ta k ö g thï q i sû ha thêp pH nay vao u h hn u sû à n g àùc n êu nhiï n late x sin h ra vao nh ûng gi ú cao ö g mu. V n G s àa ch ûng m h m a il in agnesiu m tû late x tao vúi savo n co ú cac hat tû ca o su th anh möt savo n khön g tan , va savo n nay co anh hû úng möt p ên lïn sû à n g àùc h ö late x n êu sin . g h Ú cac àön à ïn ca o su V ït N m n û úi ta th úng n g ca o p i i a g û ên H late x bùng cach th m vao am on c àï tranh la x bõ ï m ia te àö g àùc kh n g húp luc, trû úc k i xû ly no tai x ún . n ö h û g
CAO SU THIÏN NHIÏN 61

Ú V ït N i am , am on m ia c la ch êt àû úc dung p ö b ïn n êt, chu h i h yïu no co tac dung n û c êt sat tr ung va n û c êt k ïm h h h h i lam cho late x k ö g bõ anh h úng búi à ïm àùng à ïn cua hn û i i no. Va lai, a - m n c nay k ö g p ai la k ö g tac dung m o ia hn h hn túi n ûng c êt cêu tao late x p i ca o su ; no co xu h úng h h h û hoa tan p ên vang n û V n G h h a ils àa ch ûng m h va no in cung g y ra sû h ê ydraci d hoa kh úi àêu ú protei n va lipid. T úc àê y ngû úi ta ào pH late x the o phûún g ph ap ào rû mau, n û g h ïn n y p û n g p ap nay k ö g à úc d ung hn i a hú h hn û túi do àö àuc cua la x k ö g th ï nao c o kït qu a chñn h te hn h xac nh û y m ön, m n û úi ta dung túi p û n g p ap ào pH u a g hú h bùng à ïn cûc thuy tin (electro e de v i h d erre ) àï ào n a h hn va dï th êy h n ú.
I.5. Tñnh dên à ïn: i

Tû nù m 1940, V n G s la n û úi àêu tiï n ào àö dên ài ïn a il g cua latex . Ö g àa ch ûng m h àö dên à ïn cua late x b ïn n in i i àöi n h ch the o ham lûúng ca o su . H ïn nhiï n chñn h gõ i seru m la ch êt anh h úng tr ûc ti ïp àïn trõ sö cua àö dên û ài ïn àùc b ït do cac húp ch êt ion hoa ma no ch ûa. i V n G s cung ch o thêy àö dên ài ïn cua möt late x tû i a il ú àû úc bao qu an vúi möt lûúng am on m ia c cûc thêp h ùc o k n g co am m hö oniac se tùng cûc nhanh. Vao nùm 1955, A.S. Cook va K.C. S eka r àa lêp àû úc sû tûún g qua n g ûa i tñn h dên à ïn cua late i x tûú i ha y late x àa ly têm va ham lûúng aci d beo ba y hú i cua no. Àùc bi ït ho ch ûng m h sû in bao qu an late x khön g ho an toan trû úc k i àe m ly têm la h n u y h ïm, vò möt p ên a d beo b y h i nay (b úi sû hû g i h ci a ú thöi) se tû tao trú lai ú late x àa ly têm . N ay n g ay co n n û úi àa b ït ro anh h úng xêu cac aci d beo b y h i túi g i û a ú à ön àõn h cú ly va túi chó sö potassiu m cua late x àa ly ö têm . II. Tñnh ch êt sin h hoa:
II.1 . Enzyme:

H aan - H m o an s ch o bi ït tron g late x tûú i co cac enzy e n m hû
62 CAO SU THIÏN NHIÏN

catalase , ty sin ro ase , o y as e va p x d xd ero y ase . N o ai trû catalase g ra , cac enzym e kh ac àïu co ch êt k ïm ham ài kem i . H a -H m n an o a s cung noi ro sû h ïn d ïn cua möt i i e te s e tro g late x va S it h ch ûng m h möt en m e k ac s ra n m in zy h co thï g ai p on c o n tû cac le ith n cua la x ú tro g i h g h li c i te n vai à ïu k ïn nao ào. i i C reti n lêp luên möt hï thöng o id e - k û cua late x tû i x h ú h ay late x à a ly têm chõ u sû lï thu öc cua cac enzym e co nh om – SH. Ö g c ûng m h late x tû i n a y tû luc ch ay ra n h in ú g k oi c y c o su la àa co möt thï o id e - k û d ú g vao h ê a x h ûn k o ang + 150mV va sa u vai g ú thu h ach no trú thanh êm h i o (– 100mV). T e o tai li ïu cua V ïn K ao cûu C o su À g h i h a ön dûún g trû úc àê y cön g bö thò n ûng c êt à úc x m n û la h h û e h c êt k ïm ham hï thöng enzym e ch o vao latex sa u kh i ly h i têm , kh a dô tha y àöi àû úc sû bi ïn àöi cua late x nay, tro g n luc n ûng ch êt k û k ac n û c lo h h h h h rin e h d y rat e h d x y ro y lam e va pyrogallo l thò ki ïm ham b ïn th n cua àö ön in i iï àõ h c ly va co xu hû úng nên g chó sö p tassiu m lïn cao n ú o . Cung y tûúng ph u húp vúi cac cön g vi ïc lam cua C ollier , tac g a nay lûu têm túi anh h úng cua k ö g khñ i û hn tro g sû b ïn àöi cua la x àa ly tê . Ta co thï tom tùt la n i te m sû tön trû la x ú n i c khön g khñ se co xu h úng p u trú te ú o û h sû x êt h ïn cua cac aci d beo co p ê n tû k öi lún, tr ûc u i h h ti ïp vï v ïc cai th ïn àö ön àõn h cú ly, tro g luc sû ti ïn i i n hoa ú n i yïm khñ à a túi x êt h ïn c u yïu la cac aci d ú û u i h beo co p ê n tû k öi n o lam ch o chó sö p h h h otassiu m nêng ca o va lam ch o trõ sö cua àö ön àõn h cú ly thêp ài. Cac en y e o y as e va p x d zm xd ero y as e h ïn d ïn tro g late x i i n xuc tac tac dung cua o g n va p x xy e ero id e túi n ûng ch êt h cêu tao la- tex . Hêu qu a la sa u kh i late x àön g àùc, ca o su co mau hú i xam ho ùc h i n . Búi th ï ngû úi ta thû úng ú êu ch o bisulfit e vao latex tro g v ïc c ï tao c e n at trùn . n i h rïp h g Ta cung cên b ït töc àö hêp thu o y e n cua late x tuy i xg th öc k a n i ïu vao pH cua no; cac la tex à úc bao q an u h h û u vúi c êt k ïm ma pH gên 10 àïu k a n ay vúi h i h h oxyge n khñ tr úi.

CAO SU THIÏN NHIÏN 63

Cac enzym e proteolyti c co thï sùn co ú c y c o su n û g cun ê a hn g co thï do tû vi k u ên x m n êp tro ng luc cao mu h ùc h ê h o sa u k i cao mu. Sû hû thöi protei n búi cac enzym e nay h cung co th ï la n u ön göc àö g àùc late x n êu sin . g n g h L ate x tûú i àï ngo ai trúi, tron g vai gi ú no se bõ àö g àùc n tû n iï n (c ú c ï àö g àùc se à úc àï cêp ú p ên tñ h h h n û h n c êt thï g o tr ang), ào la do cac enzym e sùn co tron g h ia latex , trû úc kh i ch ay t ït k oi cê y ma ta thû úng goi la i h en m e coagu zy lase.
II.2 . Vi khu ên:

C ùc ch ùn vi khu ên co ch ûc nùn g tron g sû àön g àùc h latex ng êu sinh , do cac enzym e ma ch ung t ït ra ho ùc do i ch ung tr ûc ti ïp tac dung lam ha thêp pH latex. T n g la x , n û úi ta tòm th êy rêt n i ïu lo ai vi k u ên (ñt ro te g h h n êt la 27 loai), co loai tac dung vao glucid , loai thò tac h dung g y h thöi p te . Ú n i yïm khñ, loai vi k u ên tac ê û ro in ú h dung vao g ci d se g y lïn m n thanh a d acetic , aci d lu ê e ci lactic , aci d b ty c va c u ri ar- b n c g y àö g àùc latex , oi ê n q eb ito l cung co thï lïn m n d loai vi k u ên nay. Ú u rach e o h nú i co k n g khñ tr úi, cac vi k u ên tac dun vao p tei n hö h g ro (v i k u ên p teo tic) , h at àöng va tao ra möt c êt p ê n h ro ly o h h ti ït mau vang trï n mùt latex. Àï c öng lai tac dung à n g àùc hoa la x cua vi k u ên h ö te h va e - zy e , ta ch o vao late x ch êt sat khu ên ma ta se àï n m cêp ú p ên túi. h III . Tñnh ch êt th ï gia o tr ang:
III.1 . Ph a phê n tan: serum

S eru m cua late x co thï tach k oi ca o su h an to an q a h o u may siïu ly têm ho ùc qua ph ep lûút cûc mõn. Trong , serum ham lû úng th ï k ö c i ïm tû 8% àïn 10%. No ch o , h h hi ïu ûng T yndall manh liït n ú c ûa n i ïu c êt hûu cú h h h h húp th anh d n g dõch t ï gia o trang . N û vêy seru m cua u h h late x la möt dõ ch êt, nhûn g no ûng vúi àö p ê n tan manh h n i ïu h n àö p ê n tan cua cac hat tû ca o su ; va the o thoi h ú h q n ngû úi ta xe m no nh û la möt p a p ên ue h h tan d y u n êt. h

64 CAO SU THIÏN NHIÏN

III.2 . Ph a bõ phê n tan: hat tû ca o su

Vên àï kñch th úc cua cac p ên tû c o su k ö g àöng û h a hn n êt à à úc àï cêp ú p ên thanh p ên late x va b ït rùng h a û h h i k o ang 90% hat tû ca o su co àû úng k h nh o h n 0,5µm h ñn ú . S choo n va V n de r B e àa nghiï n cûu cac hat tû ca o su a i cua möt late x àa àû úc xû ly vúi hú i brom ine , qu a kñn h h ïn i vi à ïn tû, ch ûng m h kñch th úc cua ch ung th úng la i in û û möt böi sö cua kñch th úc à n võ k o ang 60µm. Cac hat tû û ú h la x co c u ïn àön te hy g b w , ào la àùc tñ h cua trang thai lûng lú thï g o ro n n ia tran . Q a g u ph ep ho at a nh , ngû úi ta ch ûng m h vên töc di chuy ïn in trung bòn h cua cac hat tû c o su , ú cê y c o su late x c û a bõ a a h b ïn àöi búi tac dung cua cac ch êt p an ûng hoa hoc la i h vao k o ang 12µm h /giêy (g ên 1 m h ut). Töc àö di ch y ïn ca o n êt àû úc q a n sat m /p u h u thêy la vúi late x th ún . Q a tac dung cua ch êt k ïm ham, töc àö û g u i nay bõ gi am ài ; tron g luc vúi cung möt tó lï acid , trõ sö vên töc hêu nhû la tri ït tiïu . C huy ïn àöng brow n cung co thï bõ gi am rêt nhi ïu, ca àïn mûc co thï bõ tri ït tiïu , búi sû g a tù g àö n út la x i n h te (c ùnghan n û th m vao g la n h y g c rin h h ï e ti a ly e ). Hat tû c o su tro g la x k ö g chó c u ïn àöng b w n a n te hn hy ro (1) k ö g th i , ma ch ung con ch y ïn àöng cr em hn ö u age . H ïn i tû úng xay ra la cac p ên t û ca o su co xu h úng nöi lïn h û mùt ch êt long do ch ung n e h n . Sû c u ïn àöng nay co h ú hy thï noi la cûc ch êm; nïu ta ap 2g (d - d') r2 (2) dung àõn h luêt S toke s v = vao cac hat tû late x co 9 η ban kñn h 1µm (tr õ sö ban k n h nay ca o h n thûc tï n i ïu) , vúi la ñ ú h tex co àö nh út la 2 cen o tip ise s ta se thêy cac p ên tû ca o su lah

1. Cremage: tam goi la creme-hoa, hay kem hoa. Phûúng phap kem hoa cung la möt trong cac phûúng phap àêm àùc hoa latex tûúi. 2. Trong cöng thûc nay: V la vên töc kem hoa, η la àö nhút chêt long, d la tó trong cua serum, d' la tó trong cua hat tû cao su, r la ban kñnh hat tû cao su va g la gia töc trong trûúng.

CAO SU THIÏN NHIÏN 65

2

3

3

2

3 3

2

tex p ai mêt túi 1 th ang àï tû nöi lïn à úc 1cm . Chñn h h û àõn h luêt S k s nay g up tiï n liïu moi n u ï n n ê n tai sa o lam to e i gy h g am àö n út h y lam tù g àö lún cua cac p ên tû ca o su i h a n h àï g up vên töc nöi cua chung nhanh hún (theo àõnh luêt i nay, àö nhút tó lï nghõc h va àö lún cua hat tû tó lï thu ên vúi vên töc nöi). T úng húp cua n ûng ch êt ta goi la “cr eme - hoa” àï rû h lai b ïn d úi möt lúp se m , (xa n úc se m ra ta se con û ru û ru lai möt la x àêm àùc), ch ung lam tù g àö n út late x n û g te n h hn ch n h ch ung cung g ñ êy c o cac hat tû tu n om lai, n û h h h th ï àû úng k h cua cac ph ên tû à úc x m n û tù g lïn va ñn û e h n anh h úng cua àö n út hêu n û k ö g àang kï. D úi anh û h h hn û h úng cua c êt k m hoa, cac hat tû tu n om lai n û g û h e h hn ch ung vên g û tñ h ch êt àùc b ït cua ch un , n n k i p a i n i g ï h h mu k m vúi n úc, c ung tû tach rúi n a u (k ö g tu lai e û h h hn nûa ). Vï kh a nùn g tñc h à ïn cua cac hat tû c o su , ta b ït cac i a i p ên tû ca o su àû úc b o boc möt lúp p tei n n û g ban h a ro hn ch êt cua lúp p te n nay thò con chû a ro lùm. C ro i hñn h no xac àõn h tñn h ön àõnh va sû kït húp thï g o tr ang cua la x , ia te va àï n h n cûu sû kït húp nay, ch ung ta k ao sat tñ h g iï h n ch êt cua p tein . Àï ch o ro h n ro ú, ta p ac hoa p ê n tû p te n q a cö g thûc töng h h ro i u n q at: u NH – Pr – COOH Vúi NH la möt göc am ine ; COOH la göc acid ; Pr la möt chu öi p te . ro in T e o th y ït h ïn n y , n û úi ta trò h bay p ê n tû ú à ïm h u i a g n h i – àùn à ïn qu a ion hön húp +NH –Pr–COO , va ta thûa n ên g i h co möt sûc n bùng g ûa h i trang th ai: ê i a + NH2 –Pr–COO H ⇔ NH 3–Pr–COO – T n g cung nh ûng à ïu k ïn nay, vúi d n g dõch a i d ta se co: ro i i u c +NH –Pr–CO O– + H+ ⇔ + NH –Pr–COOH va vúi dun g dõch k ïm ta co: i + NH –Pr–COO – + OH – ⇔ NH –Pr–COO – + H O 2

66 CAO SU THIÏN NHIÏN

3 2

i

À ïm àùng ài ïn cua p tei n late x la tû n g àû g pH = i ro ú ún – 4,7. Vúi cac trõ sö pH > 4,7 cön g thûc NH –Pr–CO O c i ïm ûu h thï v a cac hat tû m n g à ïn tñc h êm . N úc lai trõ sö pH < 4,7 cö g thûc a i gû n + NH –Pr–COO H c i ïm ûu thï va hat tû c o su m n g à ïn h a a i tñch dúg ûn: (anh h úng cua pH túi à ïn tñ h cua hat tû latex û i c )

Haï t cao su

Haï t cao su

Haï t cao su

pH < 4,7 dûún g ài ïn

pH = 4,7 trun g hoa

pH > 4,7 êm àiïn

Cac hat m ang à ïn i th n n iïn iï h . ho ùc cung nhau , àam

tû ca o su late x tû i ma pH tûú g àû n g 7 àïu ú n ú êm n û trû úng húp cua àa sö thï n u tû n g h h ú Chñn h à ïn tñc h nay nïu cung à ïn tñc h êm i i dûún g tao ra lûc àêy gi ûa cac hat ca o su vúi bao sû phê n tan cua ch ung tro g seru . n m

Mùt kh ac, protei n con co tñn h hut nû úc manh gi up ch o cac p ên tû ca o su àû úc b o boc xun g qu h möt vo phê n h a an tû nû úc ch öng lai sû va ch am g ûa cac hat tû, àê y cung la i möt yïu tö ön àõn h cua latex .
III.3 . Sû àön g àùc latex: Àöng àù c tû nhiïn:

L ate x tû i nïu àï ngo ai trúi se tû nhiï n àön g àùc lai. ú Möt cach töng q at, n û úi ta thûa n ên h ïn tûúng nay u g h i la do cac e - zy e h y vi k u ên b ïn àöi hoa hoc ma g y n m a h i ê ra. Nïu ào pH late x tûúi , ta se thêy pH se gi am xu öng ch o àïn luc late x àön g àùc; tñn h aci d nay lam ch o ngû úi ta nghô rùng
CAO SU THIÏN NHIÏN 67

ng ön göc tû cac enzy e h y vi kh ên tac d ung túi u m a u nh ûng cêu tao late x ph i ca o su . N û úi ta cung àa ch ûng m h ng y g in a tû luc cao mu late x àa co ch ûa an yd h rid e carb ni c ma ham o lûúng vên t ïp tuc tù g lïn (d o sû k û carb x y cua aci d i n h o carb x lic) . N û g co à ïm àang ch u y la sû àön g àùc nay oy hn i la do sû gi a tùn g àö acid d y n êt, n êt la nïu ta g û pH u h h i late x bùng 8 vúi xut, sû àö g àùc vên con xay ra. V n G l n a i nghô rùng cac lipi d p ûc húp cua latex, phosphatid , h lecithi d àïu bõ dehydrat e hoa búi enzym . Co sû th anh lêp e s v n k ö g tan (a a o rre z ao hn lc lin te u ) th y th ï lúp p te a ro in cua hat tû c o su va g y ra àö g àùc. a ê n Möt thûc n h ïm àa lam ro têm q a n trong cua cac gi u e z m e tac dung vao pro ny tei n anh h úng túi ài ïu ki ïn ön û àõ h latex : C n ho try si n vao latex , cac p tei n se bõ p ro dh d e y ra te hoa va sa u tac dun n û th ï la x se bõ à n g g h te ö àùc k i ta k u êy trön h y n n g nong lïn h h a u .
Àöng àùc bùng acid:

À g àùc hoa late x bùng aci d la möt tac dung c u yïu ön h b ïu h ïn q a à ïn tñc h bùng cach ha pH xu öng túi möt trõ i i u i sö sao cho tñ h ön à n h cua thï p ê n tan k ö g con nûa n õ h hn . K i ta ch o ac d vao latex , sû àö g àùc se xay ra n an h h i n h ch on . T êt t ï, v ïc thï m aci d vao late x àa lam ha pH va g h h i gi up ch o la- tex àat túi àö àùng à ïn, tûc la àö ma sûc i àêy tô hài ïn k ö g con nûa va late x se àö g àùc. n hn n N û g sû à n g àùc la x k ö g p ai la möt h ïn tûúng hn ö te hn h i xay ra n y lêp tûc: no sin h ra vúi töc àö tû n g àöi ch êm. ga ú Cung co th nïu ta rot aci d vao late x m u le àï v út q a ï a û u à ïm àùng à ïn k a n an h thò sû àön g àùc late x khön g i i h h xay ra . T ron g trû úng húp nay, à ïn tñc h cac hat tû ca o su i late x la d ng , late x ön àõn h vúi aci d va sû àö g àùc xay ûú n ra k i ta ch o ch êt k ïm vao àï àû a p h i H vï àïn à ïm àùng i à ïn: i

68 CAO SU THIÏN NHIÏN

Vung late x ön àõnh (k hön g àö g àùc) n

Vung late x bõ àö g àùc n

Vung late x ön àõnh (k hön g àö g àùc) n À úng b ïu û i d ïn àö g àùc i n latex

+
pH : 1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

G .II.2 : Sû thanh lêp cac vung the o àö pH

T n g cö g n h ïp ca o su , n û úi ta th úng dung aci d fo ic ro n gi g û rm (lû úng dung 0,5% the o k öi lûúng latex ) va nh êt la aci d h acetic, (li ïu dung 1%) vò ch ung to ra kin h tï va ph ö bi ïn, thêt ra moi aci d àïu ha àû úc pH x ön , g y àön g àùc hûu u g ê h ïu. i
Àöng àù c bù ng muö i hay ch ê t ài ï n gia i:

Vao nù m 1906, V icto rH r i la n û úi àêu tiï n q a n sat en g u th êy sû kït húp cua late x àöi vúi ch êt m öi h y töng q at u a u la nh ûn c êt ài ïn g ai thò tû n g tû vúi sû kït húp cua g h i ú n ûng th ï g o trang k ac h ia h . H ïn n y ta b ït ro la k i ch o möt dun g dõch m öi vao i a i h u latex vúi th ï tñc h tùn g dên, late x se bõ àö g àùc k i lû úng n h ch êt ài ïn g ai c o vao v út tröi h n “trõ sö àön g kït”. i h u ú Cú c ï à n g àùc la x búi c êt à ïn g ai n û s u : p ên h ö te h i i h a h tû th gia o trang bõ k û à ïn tñc h do sû hêp thu cua ion ï h i à ïn tñc h àöi nghõc h va sû àön g kït tû s h ra s u sû k û i in a h mêt à ïn tñch. i Trõ sö à n g kït (à n g cuc) th y àöi tuy th o la x va ö ö a e te ban c êt cua m öi, ch u yïu la ban ch êt cua m öi catio n h u u búi vò à ïn tñch cua cac hat tû ca o su late x la êm i . L x khön g ph ai luö n luö n nh ay vúi tac dung àön g àùc ate cua m öi. C ùng han ta thêy late x thêm tñc h (dialyse) , tûc u h la àa lêy mêt p ên lún c êt à ïn g ai cua no, se bõ àö g àùc k o h h i i n h h n d úi ú û
CAO SU THIÏN NHIÏN 69

.

tac dung cua m öi. N ûng yïu tö n û mua, tuöi cê y ca o su , tñ u h h nh ch êt vung àêt can h tac, v.v... àïu anh hû úng túi thanh ph ên kho ang ch êt cua latex , va la ngu ön göc cua sû tha y àöi nay. K i la x à úc p a loan , h ïu q a à n g àùc ñt thêy ro h te û h g i u ö ran ; k i ào ta c ên c o vao möt tó lï m öi c o h n , àöi g h h u a ú vúi p a bõ p ê n tan h h . Ban ch êt catio n cua m öi sû dung tron g vi ïc àön g àùc u latex ch ïm ûu thï n êt. Tac dung àö g àùc la möt h ïn i h n i tû úng k û mêt à ïn tñch, no tùn g the o hoa trõ cua cation . h i T ûc tï ta k ö g h hn + + thï co à úc sû à n g àùc vúi cac ion k ïm K , Na (nh û m öi ùn û ö i u ++ ++ ++ ++ NaCl ) no chó xay ra vúi cac ion Ca , Mg , Sr , Ba va +++ con n a h h n nûa vúi ion Al hn ú Anh h úng cua a io n m öi túi sû à n g àùc thò k ö g û n u ö hn àang kï. T ûc tï n ûng m öi àû úc dung àï àön g àùc h h u late x la nitrate c alciu m h y chlo a rid e calcium, c lo h rid e m g e m a n siu m g nesiu m va sulfat e nhöm a.
Àöng àù c bù ng rûú u (cö n):

, su te lfa

K i ch o vao late x möt lûúng rû úu àêy àu, no se lam h àön g àùc latex . Àöàêm àùc cua ca o su tron g late x anh hû úng rêt lún túi töc àö àön g àùc nay. C ùng han vúi h late x co ham lûúng ca o su k ö la 35%, ta p ai c o 10% t ï h h h h 0 tñc h ruúu eth c 96 múi co àû úc sû àö g àùc n y lêp tûc; yli n ga vúi late x co 15% ca o su lûúng ethanol 960 ch o vao ph ai túi 80% t ï tñch. h Co nhi ïu gi ai thñc h vï hi ïu qu a àön g àùc hoa late x cua rû úu h ïn n y n û úi ta c ûng m h à y la möt tac dung ; i a g h in ê k û n úc. T bi ït rùng lúp protei n bam quan h cac hat tû h û a ca o su hut nû úc manh va lúp vo p ê n tû n úc ch öng lai h û sû ti ïp xuc va ch am g ûa cac hat tû c o su vúi n a u (möt i a h tro g h i yïu tö ön àõn h latex n a ), tro g k i ào rû úu àö ca o n h la möt ch êt k û n úc man : k i nön àö ru úu tron g seru m h û h h g thñc h ûng , no se ha thêp trõ sö hut nû úc bòn h thû úng cua lúp protei n bam quan h cac hat tû ca o su . Chó möt yïu tö vï à ïn tñc h khön g àu àï àam bao ch o late x ön àõnh i va sû àön g àùc xay ra.

70 CAO SU THIÏN NHIÏN

Sû àön g àùc late x bùng aceton e xay ra the o t ïn tròn h tûúng i tû. T ron g cön g nghi ïp ca o su va late x ngû úi ta thû úng dung aceto e àï à n g àùc la x h n la dung rû úu vò sû n ö te ú àö g àùc bùn rû úu chó dung tro g p ong thñ n h ïm n g n h gi n h n cûu ma th i. g iï ö
Àöng àù c bù ng ca ch khu ê y trö n:

K i ta k u êy trön manh va keo dai, late x se bõ àön g h h àùc. T êt t ï, v ïc k u êy trön àa lam ch o àöng n g tru g h h i h ùn n b h cua cac hat p ê n tû ca o su tù g lïn ; àöng n n g nay òn h n ù àat túi möt trõ sö àu à k öng c ï à úc lûc àêy à ïn tû va ï h h û i vö h ïu hoa lúp po i n hut n úc. K i la x à úc c o th m i r te û h te û h ï vao c êt co tac dung g am àö ön à n h latex n û o h i õ h xid e kem ch ùng han, sû àön g àùc se àû úc g a töc. i H ïn n y n û úi ta dung p û n g p ap k u êy trön cú i a g hú h h hoc n û la möt thñ n h ïm ch ûng m h (test ) h ïn tûúng h gi in i vï àö ön àõ h latex , n û g tó sö gi ûa àö ön àõn h cú ly va n hn àö ö n àõn h hoa hoc thò chû a àû úc xac àõn h ro. P n g hûú ph ap khu êy trön cú hoc àû úc dung àï gi a töc sû àön g àùc late x tron g cön g nghi ïp ca o su , ta thêy co mùt tro g n p û n g p ap CEXO c ï tao mu tú. hú h h
Àöng àù c bú i nhi ï t:

L te x co th ï bõ àö g àùc n ú lam lan . Lam ch o late x lanh túi a n h h 0 - 15 C va àû a trú vï nhi ït àö bòn h thû úng , no se àön g àùc lai, co le búi vò sû lam lanh àa p a vú hï thöng hêp thu h n úc cua p - te ; tro g k i ào p û n g p ap à n g àùc û ro in n h hú h ö hoa nay hêu n û k ö g sû dung trï n th ûc tï, búi vò vi ïc h hn lam lanh ph ai keo dai túi 15 ng ay thò sû àö g àùc múi co n thï xay ra. L x cê y ca o su (H ate eve a brasilien sis ) chõ u n i ït àö c o k a töt; h a h n û g n i ït nong lai g a töc tac dung cua cac c êt g y hn h i h ê à n g àùc ö . Vai ch êt hoa hoc khön g co tac dung gò túi la x k i ú te h n i ït à bòn h thû úng , nhûn g lai co tac dung gê y àön g àùc h ö kh i nong lïn, n ûng c êt nay goi la “ h êt n ay n i ït” h h c h h (a e t s therm gn osensibles ). T úng húp tiï u b ïu n êt la rû i h trû úng húp co mùt ú la x ion kem va ion am oniu m te m cung möt luc: kh i nong , ch ung tao thanh ion d ú g p ûc húp zin c am o iu m g y ra àö g àùc ûn h mn ê n la . tex

CAO SU THIÏN NHIÏN 71

III.4 . Sû bao qu an:

Ta ph n biït sû bao q an n ùn han va sû bao q an dai han ê u g u . Ú n ûng àön ài ïn lún th úng co möt thúi g n p ai ch ú h û ia h àúi tû n g àöi k a lêu g ûa c n g v ïc cao mu cê y ca o su va ú h i ö i n êp latex vao xû úng . Mùt kh ac, vao möt ng ay nao ào, late x h bõ êm ûút búi n úc m a lai ng êm ch êt ch at (tannin ) cua û û vo cê y la ch êt co tac dung vö h ïu hoa tñ h ön àõ h cua i n n late . H i sû k ïn n u t ï n àïu co thï lam àö g àùc la x x a i ï r n te súm k i ta vên c u ïn la x vï x ún . Àï ch ùn àûng h ïn h hy te û g i tûúng nay ta cên c o vao late x cac húp ch êt k ïm àï h i n g ca o pH cua no lïn , tranh xa àiïm àùng à ïn cua la ên i te . C êt à úc sû dung th úng n êt c o v ïc bao q an x h û û h h i u n ùn han nay q a n trong n êt la am o iac , kï ào la g u h mn s lfit e s d m u o iu . L u y la n ûng ch êt n û fo o , b lfit e so û h h rm l isu diu m va cac ch êt hûu cú dên x êt p o l n û p u hen h entach r o p en l sû lo h o dung cun à úc; n û g ch u yïu ch ung chó co tac dung sat g û hn trung ch o latex ma thöi . (T ron g luc am onia c co ch ûc m nùn g hön húp; vûa sat trung vûa n g ca o p ). ên H Sû bao q an dai han c u yïu la sû bao q an la x àa u h u te àêm àùc hoa. Ta p ê n b ït h i loai ch êt: h i a - C êt b z n û xut va n êt la am o iac; h a h h mn C êt h sat tr ung àùc bi ït n êt h n û h la pentach ph ate loro en so iu d m , c êt nay k ö g thï dung d y h hn u n êt àï bao q an late x m àoi hoi co möt lûúng n o ch êt h u a h k ïm h ïn d ïn i i i . Àöng thúi, cên kï àïn c êt p u tr ú n ûng c êt bao h h h h q an k trïn , ào la sa o . Dung p u trú c o cac c êt sat u ï vn h h h trun , sa o n g up tù g à úc àö ön à n h thï g o trang cua g v i n û õ ia la x möt cach àang lûu y búi sû th y thï lúp p te n b o te a ro i a q a h hat tû c o su la x un a te .
III.5 . Àêm àùc hoa latex:

Co n i ïu p û n g p ap àêm àùc hoa latex h hú h :
Kem ho a

a. P û n g p ap hú h :
72 CAO SU THIÏN NHIÏN

C o vao late x tûú i möt ch êt g up h ïn tûúng hoa thanh k h i i em cua late x loang xay ra nhan h ch ong : late x loang bõ p ê n h than ha i ph ên, ph ên dû úi la seru m khön g co möt lûúng h ca o su nao h ïn d ïn va p ên trï n la late x àêm àùc n û i i h h k em . H ïn tûún àa à úc g ai th c . i g û i ñh N ûng ch êt àû úc goi la ke m hoa late x töng qu at la h gom e m adragante , agar-agar , alginat e sodium , alginat e am onium m ,... n û g k i sû dung cên c o th m vao möt hn h h ï s v n àùc b ït n û o - at e am oniu m àï cai th ïn tac ao i h le m i dun , nh êt la àöi vúi algin g ate so iu m va alg at e d in am o iu . mn m Mu ke m co tñn h ch êt töt la kh i no àa àû úc loai hït bun àêt. Lû úng am onia c sû dung tûún g ûng v úi lûúng bòn h m thû úng (0,7%) àöi vúi lûúng ca o su ; n û g sa u k i k m hoa hn h e late x ta cên ph ai chón h lai nöng àö am onia c 0,7% ch o m àung vò àa co vao k ang 1/2 am o ia c mêt ài ú tro g ho mn n se m thai tr û. ru Cach thûc k m hoa late x tû i ti ïn hanh n û sau : L x e ú h ate tû i ch ûa tro g bön co trang lúp v i s h ùc sú n àùc b ït. ú n ern o i C o alg h i- n e am o iu m (lû úng dung 0,1% alg at mn inat e am o iu m k ö àöi vúi latex ) hoa tan vúi n úc nong (m u mn h û a tan , d g dõch nay dun n a y lêp tûc vò no bõ hû hong k a ) un g g h n an , rot vao late x tro g luc a m n h h n m o ia c hoa; kï ào k u êy h trön ñt n êt la 1 gi ú va àï y n tr n h ï o g kho ang 2 ng ay. Tron g vong 2 ng ay nay se co kho ang 80% àïn 90% ca o su tach ly va sa u ào xa n úc seru m ra ta con lai û möt la tex àêm àùc nh û ke m goi la mu kem . C hón h lai nöng àö am o- n c tron g mu k m nay m ia e . Luc k u êy ch o d n g dõch a in t e tan àïu tro g la x h u lg a n te tû i , ta ch o th m vao möt lûúng d n g dõch o ú ï u leat e so iu m àï d cai th ïn tac dung cua alg a e va àï ön à n h la x . Nïu i in t õ te se m co mau à n k i xa ra la do la x tû i bên va do bun ru e h te ú àêt h ùc bön c ûa ra ró. o h P û n g p ap k m hoa nay rêt c n g h ïu vò s ru m loai hú h e ö i e trû chó c ûa tû 1% àïn 2% ca o su (tron g kh i ào seru m loai h tû phûúng ph ap ly têm co thï con ch ûa túi 10%). N hû vêy nïu ap dung

CAO SU THIÏN NHIÏN 73

p û n g p ap àêm àùc hoa la x nay ta kh n g cên p ai thu höi sö hú h te ö h c o su mêt ài ú tro g seru ; mùt k ac se m dung lam a n m h ru p ê n bon rêt t öt. h b. Ûu va khuy ït à ïm: i v Ûu à ïm: i 1/ - N n g su êt cao, ù 2/ - Dung cu à n g an, ta co thï thûc h ïn tai àön à ïn. ú i i i 3/ - C i phñ vï n n g lûúng thêp, h ùc k ö g h ù o hn 4/ - C i phñ vï c n g th ú th êp h ö , 5/ - Mu k m (late x àêm àùc) co p êm c êt tû n g à ú g e h h ú ûn vúi m k m co à úc ú n ûng p û n g p ap k ac va dung u e û h hú h h à úc vao bêt k ûng dung nao, nïu p û n g p ap à úc û y hú h û k ïm tra th c h húp i ñ . v K u ït à ïm: hy i 1/ - P û n g p ap nay dï lam th y àöi th anh p ên late x hú h a h h n n ûng p û n g p ap k ac. Cên p ai thû n h ïm rêt ú h hú h h h gi n i ïu múi c thï xû ly àû úc late x trai q i tùc. Möt cach h o u töng q at, ta co th noi p ên mau vang cua late x cang u ï h thêp, cö g v ïc k m hoa can dï dang ; ào la nguyï n do ma n i e g V n G s àï nghõ tach lêy ph ên vang trû úc k i thûc h ïn a il h i cö g tac k m hoa n e . 2/ - Vï p û n g d ïn têm ly, late x àêm àùc the o phûún g hú i ph ap nay ú n ûng à ïu k ïn k ö g húp ly àa lam ch o h i i hn n û úi sû dung c cam tûúng mu k m ly têm (àêm àùc g o e th o p û n g p ap ly têm ) la töt va àöng n êt h n mu k m e hú h h ú e nay .
Ly têm:

a. P û n g p ap hú h : Àêm àùc hoa late x th o löi ly têm la möt p û n g cach e hú àû úc sû dung n ïu n êt n ùm lo ai tr û möt ph ên nû úc ra hi h h kh oi latex. T n th ûc tï n û úi ta sû dung may ly têm rï g c n g n h ïp àat à úc mu ke m 60% àïn 62% ca o su . P û n g ö gi û hú p ap nay dûa vao sû k ac h h b ït g ûa tó trong cua cac p ên tû ca o su va tó trong cua seru . i i h m
74 CAO SU THIÏN NHIÏN

2 d – d' À y con la möt ûng dung cua à n h luêt S k s v = g -- - r2. ê õ to e 9 η N û vêy àï tùn g töc àö ngo ai vi ïc tùn g kñch thû úc cua h cac p ên tû ca o su (th m g a tro g cö g thûc sto e s d úi h a i n n k û dang ban kñnh bònh phûúng), ngûúi ta cung co thï tùng gia töc trong trû úng g lïn . Kït q a tach cac p ên tû ca o su tro g p û n g p ap ly u h n hú h têm ñt h an toan hú n ú trû úng húp ke m hoa vò th ï con sot o lai möt s - ru m trùng àuc nh û sûa ch ûa kho ang 5 - 10% e ca o su . Vï kñch th úc cua p ên tû c o su ma n i ïu tac g a û h a h i àa c ûng m h co sû k ac b ït lún vï kñch th úc g ûa cac h in h i û i p ên tû ca o su cua mu k h em va ph ên tû ca o su cua serum : mu ke m ly têm ch u yïu cêu tao to an cac hat tû to, tro g n luc seru m chó c ûa to an n ûng hat tû n o h n . Cac hat h h h ú tû cua se m co tiït d ïn lún va tû n g ûng vúi möt sö ru i ú ch êt bõ hêp thu cao . N û vêy ca o su co àû úc tû mu k m ly têm se tin h k i ït h e h n i ïu h n c o su co à úc tû seru m thai trû q a may ly têm h ú a û u (ca o su nay P ap goi la ca o su “skim h ”). C hñn h ca o su lêy tû se m ly têm , àö g àùc hoa, c û a ru n h q a möt xû ly àùc b ït nao, ch ûa vao kh ang 25% ch êt u i o k ön g ph ai la cao su trai hùn vúi ca o su tú x g k oi R S h ön h S chó c ûa tû 7% àïn 10%. À ú g n iï n ca o su nay se co tñ h h ûn h n ch êt ky th êt rêt k ac la, cên p ai rûa sach va xû ly vúi u h h en m e àï p a huy va hoa tan cac húp c êt àam nïu ta zy h h m ön co à úc tñ h ch êt tû g tû vúi tñn h ch êt cua ca o su u û n ún th ú g mai th n g th ún . ûn ö û g Vï sû dung may ly têm , may ly tûúng la möt may ch o àû úc m k m co ham lûúng ca o su rêt c o va seru m p ai u e a h h an toan k ö g àuc, tro g möt thúi g n n ùn n êt. May o hn n ia g h ly têm ly tûúng n û vêy rêt l a àùt t ïn va àoi hoi cö g h i n su êt tiï u thu to lún. N ûng may ly têm dung ch o cön g h nghi ïp hi ïn na y xû ly möi gi ú àû úc 450 lñt late x va àoi hoi co möt àöng cú à ïn lún h n 5 HP (CV). Hêu q a i ú u la nùng su êt c ua ch ung tûúng àöi th êp va hi ïu su êt chó vao
CAO SU THIÏN NHIÏN 75

kho ang 90%, n û g cac n a ch ï tao ch o rùng ch ung tû n g hn h ú àöi k h in tï hn ú. Xet möt bu öng ly têm h an toan kñn co ch ûa àêy late x th ún o û g 40% ca o su ; ch o bu öng nay chõ u möt lûc ly têm va tro g n möt thúi g n nh û may ph n ly cö g n i ïp, lên lûút ta co ia ê n gh late x 60% cao su ú tru g têm , late x 40% k ö g th y àöi n hn a n û g ú võ trñ hú i gên tru g têm h n va late x 10% ú ch u vi hn n ú n o ai b : nïu b y g ú ta àùt nh ûng lö ú trun g têm va ú g iïn ê i ch u vi ngo ai biïn , ta se thu lêy late x àêm àùc va seru , ta m cung cên cu g cêp late x tû i vao may ú à ïm thñc h húp n ú i ào la ú nú i late x khön g tha y àöi 40% àï v ïc p ê n ly à úc i h û liï n tuc va à ïu hoa. i

H .II.2 . Möt à an mùt cùt doc cua may ly o têm

C hñn h nguyï n tùc nay àû úc ap dung vao cac may ly têm cöng n h ïp, n û g ú may, n i cu g cêp late x tû i con gên gi hn ú n ú tru g têm ch ûa h n vò p ê n ly ca o su tû seru m q a n trong n ú h u h n la p ê n ly seru m tû late x àa àêm àùc (t ûc la àùt ú h n ûng lö c n g cêp gên v phñ a tru g têm . Ú may ly têm h u ï n ) cö g n h ïp n û úi ta k ö g dun möt bu öng àú n ma la n gi g hn g gh ep ch öng nhi ïu àô a khön g ró set hònh non cut co n ûng h lö àa àõ h võ, tûc la xïp àùt k ö g nùm n a g vúi muc n hn gn, àñc h àï late x lo ang nùng h n dï ch ay vï phñ a ch u vi ú n o ai b ; t ïp ào d úi anh h úng cua lûc ly tê , se m g iïn i û û m ru tröi lïn trú lai doc th o thanh n o ai àï th at ra q a möt lö e g o u àa à n h sùn ú nùp, nh û hòn h H õ .II.3: Bö ph ên xoa y chuy ïn cua may ly têm àû úc goi la “bo l may ly tê ” . Töc àö q a y cua th ït bõ àa à úc cac n a c ï m u i û h h tao may à n õh sùn. Nïu töc àö q a lún n u y h ïm xay ra la sû nö tu g u g i n may .

76 CAO SU THIÏN NHIÏN

la x tû c y c o te ê a su la x q a te u àêy tr ao ra ltx ae àêm àùc sr m eu

P hûún g ph ap ly têm latex la phûúng phap àêm àùc hoa late x (c un g vúi phûúng phap kem hoa, cung la phûúng p ap tin h h k i ït hoa la tex h ). b. Ûu va khu ït à ïm: y i v Ûu à m: iï 1/ - Ch êt lû úng m u kem ly têm töt va à u, ï nhûng khöng cao hún ch êt lûúng mu k m e àêm àùc qua phûúng phap k m hoa húp e q y tùc. u

H .II.3 . Mùt cùt p ên c u ïn h hy vên cua may ly têm

2/- V phûúng di ïn ï san x êt, p û n g p ap nay co lúi vò ta co th ï ap dung bêt u hú h ky luc nao cung àû úc, do no ñt n ay thu vúi sû th y àöi h a thanh p ên la tex h . v K u ït à ïm: hy i 1 - N n g s êt thêp (m ön tù g san lûúng chó co cach tù g sö may / ù u u n n ). 2 - Cên lêp ra möt cú sú thu höi ca o su ch ûa tro g / n seru m thai tr û. Nïu k n g xû ly nh h , no se lïn m n h i hö an e ö thöi dû döi, g y ö n i ïm m i trû úng trêm tron . ê h ö g 3 - T i ït bõ ly têm àùt ti ïn. / h 4 - Phñ tön c n g thú / ö cao Phûúng pha p ài ï n .
gia i: a. P û n g p ap hú h

Phûún g ph ap nay dûa vao nh ûng cön g vi ïc ng ay xû a cua C g t t va H n i thûc h ïn, ho àa ch ûng m h cac p ên lin e er i in h tû cao
CAO SU THIÏN NHIÏN 77

su late x do tñ hhut ài ïn cua ch ung se tû di ch y ïn tro g n u n möt à ïn trû ún . (À y la àêu àï cua hang lo at lu ên an cua i g ê höi n û úi g Ao Sem perit). Nïu ta cho möt dong ài ïn ch ay gi ûa hai ài ïn cûc doc àùt tro g möt thung c ûa n u tû n g h y möt c êt ú trang n h h ú a h thai lûn lú th ï g o tran , ta se thêy n o ai sû di c u ïn g ia g g hy cua cac hat tû, co sû xïp têng cua n ûng p ên tû nay xay h h ra H : .II.4

H .II.4 . Sû xïp têng cua cac p ên tû th ï g o h ia tr ang d úi anh h úng cua dong à ïn. û û i

Nïu cac hat tû nùng h n c êt lon , c ùng han n û höng h y ït ú h g h h u cêu (m au) , ch ung se tu ú àay thung . Nïu ch ung nh e hú n ch êt long n û late x ch ùng han, ch ung se tu trï n mùt. h Àï tranh cac p ên tû la x bam vao à ïn cûc, ta cên h te i p ai tac riïn g bùng möt mang ban thêm n û la h h h c llo h ne c ùng han, n û t ï (th ung ) bòn h à ïn gi ai se co e pa h h h i 3 ngù n ma 2 ngù n bòa la ngù n co à ïn cûc c ûa àêy c êt à ïn g ai loang n û d n g dõch am o ia . i h h i i h u mn c

late x àêm àùc

mau àêm àùc

H .II.5 . Cac p ên tû late x àêm àùc tu ú p ên t ï h h rn
78 CAO SU THIÏN NHIÏN

Cac p ên tû ca o su late x lai co xu hû úng bam vao mang ch ùn h va à n g lai tao thanh möt lúp cach à ïn khön g ch o dong ö i àiïn à qua . Àï tranh hi ïn tûúng nay, ta àao nghõc h chi ïu i dong à ïn tro g thúi ky cûc n ùn àï cac p ên tû ca o su i n g h troc ra va p u trú c o h ïn tûúng nöi trï n bï mùt cua h h i c un . Ta cung co thï tù g sö n ù n ú g ûa lïn va thu lêy h g n g i late x àêm àùc ú tûng n ù n nay. L x con p ai àû úc lam g ate h n u öi, àùc b ït la nïu xû ly ú vung n i ït àúi n úc ta g i h û . Vï tñ h ch êt cua mu k m thûc h ïn àêm àùc hoa mu n e i tû i q a p û n g p ap à ïn gi ai nay, M ú u hú h i urph y ch o kït q a u so sanh vúi m ke m ly têm nh û sau: u Bang II.3 : So sanh tñn h ch êt mu ke m ly têm va mu ke m ài ïn gi ai
LY TÊM 1 lên Àö k ïm (% NH 3 ) i Töng ch êt rùn (%) Ham lûúng c/s u kh ö (%) Tr o (%)... Àam (%)... - Mau sùc cua vang c/su (à n võ Lovibond): ú T úc k i lao rû h hoa Sa u 16 gi ú ú 950C Ön àõn h vúi oxid e kem 0,63 61,3 59,7 0,45 À ÏN GIAI LY TÊM I 1 lên 2 lên 0,59 61,4 59,8 0,40 0,67 61,7 61,5 0,14 0,22 À ÏN GIAI I 2 lên 0,66 61,8 61,5 0,14 0,23

1,5 2,5 64

1,0 2,5 63

1,0 1,25 14

1,0 1,5 15

P hûún g ph ap nay àa la àöi tûúng cua nhi ïu qu a tròn h cai th ïn liï n q a n túi sû cö à n h cua mang c ùn, v ïc ch o i u õ h i th m vao late x sorbitol , borat e am oniu m co tac dung lam ï m gi am àö nh út ch êt lon , h ùc liï n q a n túi k ïu bö trñ cú g o u i hoc g up keo dai ch i u ky sû dung th ït bõ g ûa 2 lên n n g àï rûa sach mang i i gû ch ùn .

CAO SU THIÏN NHIÏN 79

b. Ûu k u ït à ïm: hy i v Ûu à ïm: i 1/ - N n g su êt cao. ù 2/ - Mu ke m co c êt lûúng töt, tû n g àû n g vúi mu k m h ú ú e ly tê m h y mu k m co àû úc q a p û n g p ap k m hoa a e u hú h e àû úc k ïm so at cên thên i . 3/ - San x êt co th ï thûc h ïn liï n tuc à úc. u i û v K u ït à ïm: hy i 1/ - Cú sú p ai à úc à ïu k i ïn búi möt c u ï n v n co n n g lûc h û i h hy iï ù . 2/ - À ïn n n g tiï u th u c o i ù a.
Bö c húi:

P û n g p ap böc h i n úc la p û n g p ap àêm àùc hú h ú û hú h hoa la x rêt p ö b ïn vao th úi ti ïn c i ïn. N ay nay , mu te h i h g ke m thu àû úc theo phûúng ph dung trong ap nay hêu nhû khöng sû cöng nghi ïp ca o su vò san ph êm ch ï bi ïn co

xu hû úng hut êm rêt man . Lônh vûc ûng dung cua mu h k m nay la dung lam k o dan ch o cö g nghi ïp da , gi êy, e e n lam àö chú i tre em v.v... P û n g p ap nay töng q at à úc th ûc h ïn n û sa : hú h u û i h u (k ö g hn n n p ö b ïn . T úc à y n û úi ta cung àa àï nghõ ï h i ) rû ê g , àï àat à úc möt thï böt hêu n û gên k ö , û h h nû úc va àöi thanh àêm àùc hoa late x vúi ch êt ön àõ h thñ h húp la n c h o lo in em g b co th ï k u ïch tan tr ú lai n a h tro g h hn n

möt late x àêm àùc ú mûc àö ma ta m ön. P û n g p ap u hú h nay k ö g th êy co kït q a trï n th ûc tï co le vò san p êm hn u h thu àû úc bõ à n g àùc d úi tac dung cua sûc ep, nïu àû úc ö û bao q an se g û àû úc àö ön àõ u i nh. K u ït à ïm lún cua phûún g ph ap böc hú i nû úc la mu hy i kem ch ûa àêy àu ch êt cêu tao late x khö g p ai la ca o su . n h Möt latex àû úc lam b y h i n úc àat túi ham lûúng ch êt a ú û k ö vao k an h ho g

80 CAO SU THIÏN NHIÏN

80%, nïu ta dung möt ch êt ki ïm cö àõn h àï ön àõn h hoa, no co th ï c ûa túi 10% ch êt n o ai lai. h g
Àê m àù c ho a kï t hú p:

N û úi ta àanh g a mu k m (late x àêm àùc) töt n êt la g i e h mu k em co à úc q a p û n g p ap k m hoa la x àa à úc û u hú h e te û àêm àùc hoa möt lên q a p û n g p ap ly tê . P û n g u hú h m hú p ap àêm àùc hoa kït húp nay con à úc x m la p û n g h û e hú p ap tin h k i ït hoa late x(1). h h Ta cung co thï dung möt late x àa àû úc ke m hoa ha y ly têm möt lên röi c o b y h i n úc ti ïp th o . P û n g p ap h a ú û e hú h kït húp nay ch o möt mu ke m co àö àêm àùc ca o ma ham lûúng ch êt khöng p ai la ca o su thò thêp h n mu k m ma h ú e ta lam b n àêu tr ûc ti ïp a tû la x th ún . te û g

1. Nïu pha loang nûúc trú lai röi lai ap dung phûúng phap kït húp nï u trïn, àö tinh khi ït cang cao.

CAO SU THIÏN NHIÏN 81

CHÛÚN G III

THAØN PHAÀ HOÙ HOÏC H N A V A Ø U TRUÙ CAO SU CAÁ C

A. T H A Ø N P H A À CAO SU S O Á N - C H A Á C A Á T A Ï PHI CAO SU H N G T U O L x thû úng ho ùc late x àêm àùc àû úc lam àön g àùc va ate sêy khö , ch êt co àû úc goi la ca o su söng. T anh ph ên ca o su söng co möt vai tñn h tha y àöi nao ào h tuy th öc vao u : - Cac yïu tö sin h vêt va khñ hêu la n ûng yïu tö anh h h ún túi thanh p ên la x û g h te . - Cac ti ïn tròn h xû ly late x àï b ïn àöi no thanh ca o su i sön àa àï lai möt ph ên ho ùc toan bö cac ch êt co ú seru m g latex . (Tuy the o phûún g ph ap xû ly ma ta se co nhi ïu dang ca o su thûúng mai: tú x g kh oi, crïpe , v.v...) ön I. Phê n tñc h ca o su söng: C û a co p û n g p ap àú n g an nao g up xac àõ h tr ûc h hú h i i n ti ïp ro rang vï h dro o n ca o su . K i ph n tñ h möt mêu y carb h ê c ca o su söng ta àõnh gi úi han vï ham lûúng êm àö, ham , lû úng chi ït rut a n , ham lûúng tro va ham lûúng ceto e p tein . Tó lï h d c rb n ro y ro a o ca o su co àû úc q a sû k ac b ït u h i nay . Àï co k ai n ïm vï thanh p ên c o su söng n û úi ta h i h a g ch o ban phên tñch cao su (mu) tú xöng kh oi va crïpe co g ph êm ch êt th úng han , c ï tao tû la x hang n êt: û g h te h
82 CAO SU THIÏN NHIÏN

Bang III.1 : Th anh ph ên ca o su söng
Tú xön g kh oi tû latex hang nh êt Tu g rn bònh - Êm àö ... - C i ït rut a e n ... h c to e - P te ... ro in - T ro... - C o su... a 0,61 2,89 2,82 0,38 93,30 Trõ sö g úi i han 0,3 - 1,08 1,52 - 3,50 2,18 - 3,50 0,20 - 0,85 Tu g rn bònh 0,42 2,88 2,82 0,30 93,58 C rïp e tû latex hang nh êt Trõ sö g úi i han 0,18 - 0,90 2,26 - 3,45 2,37 - 3,76 0,87 - 1,15 -

N û vêy ham lûúng hyd h rocarbo àïn 95%.

n ca o su trun g b h la tû 92% òn

Vúi n ûng mêu xêu co c ûa cat h y àêt, ham lûúng tro h h a co t ï v út túi 1%. C o su th o p û n g p ap b y h i late x h û a e hú h a ú vên g û moi c êt c ua se m , ham lûúng c êt c êu tao p i i h ru h h c o su töng sö co th àat túi 12% àïn 15%; àöng thúi ham a ï lûúng êm àö cung tù g lïn the o tó lï ch êt hut êm co tron g n ca o su nay. II . Cêu tao cua ph i ca o su: T úc k i k ao sat tûúng tên h d c o n c o su , ta rû h h y ro arb a noi q a vï ban ch êt hoa hoc cua nh ûng ch êt cêu tao ch h u ñn k ö g p ai la ca o su va ch o b ït anh h úng cua c ung túi hn h i û h tñ h ch êt cua h d - ca o n c o su n y ro rb a .
II.1 . Êm àö:

Ham lûúng nû úc ú ca o su rêt bi ïn thiïn . No tuy thu öc vao n i ït àö, êm àö cua khñ trúi va thanh p ên h oa hoc h h ca o su . Ê m àö quan hï m êt thiït vúi ham lûúng protein m a ham lûúng p tei n thò tuy th öc vao cach ch ï tao ca o su . ro u N ûng xû ly nh û la xön g kh oi con lam tùn g ham lûúng h nay lïn hú n nûa, vò k oi co ch ûa n ûng ch êt hut êm h h . Nïu êm àö qu a ca o (s êy kh ö khön g àêy àu, tñc h trû nú i m öi
CAO SU THIÏN NHIÏN 83

trû úng êm ûút,... ) no co thï lam tù g sû p at tr ïn cua vi n h i k u ên. h Mùt k ac, ham lûúng n úc co thï co möt anh h úng h û û nao ào túi tñ h ch êt cú ly cua ca o su ; búi thï ta p ai q a n n h u (1 ) têm túi v ïc tön trû cac hön húp c o su ch a lûu hoa. i a û
II.2 . C t chiï t ru t acetone: hê

N ûng ch êt co tron g dun g dõch trñc h ly aceton e tû lêu h àû úc goi d úi d h tû k û an hön g àung la “ch êt nh ûa” . N ay g na y ta b ït n ûng c êt nay k ö g p ai la c êt n ûa i h h hn h h h (r esin s). e Chñn h vao nù m 1920, W hitb y la ngû úi àa àõn h àû úc thanh p ên hoa hoc c êt c i ït rut à úc bùng a e n , n û h h h û c to e h sa : u C êt c i ït rut a e n e - - - - - - - - - h h c to ------- -2,71 v P ên àöng nh êt göm h : S ro l - - - - - - - - - - - - - - te -------------E r cua stero l - - - - - - - - - - ste ---------- 0,075 G co lu sid e cua stero l - - - - - - - - --------0,175 D-v li n - - - - - - - - - - - - - a -------------Qu rach eb ito l (1 e y -m th l in sito : co vït o l) 0,015 0,225

Aci d olei c va aci d linolei c - - - - - - - ---- --1,25 Aci d s a c - - - - - - - - - - - - te ri ---- --------Töng cöng v P ên k h hön g àöng n êt va mêt - - - - - h ----0,82 P ên qua n trong nh êt la ph ên c o ngu ön göc lipid , ch u h yïu àû úc tao búi cac aci d beo; D e r àa ch ûng m h cung ekk in co cac es- ter cua aci d beo . P ên thu öc g ci d ch u yïu göm co cac g cosid e cua h lu lu ste l. ro C êt ch ït rut cung co ch ûa cac ch êt co àùc tñ h k ang h i n h oxygen 0,15 1,89

1. Hön húp cao su: cao su + hoa chêt nhû chêt lûu hoa, chêt gia töc lûu hoa, chêt chöng lao, chêt àön, chêt hoa deo cao su, v.v...

84 CAO SU THIÏN NHIÏN

C H O

20

H30

(ch öng lao) . N û úi ta àa cö lêp àû úc h i stero l co thanh p ên la g a h va C O la nh ûng ch êt ngùn trú sû oxide hoa tû 27 42 3 nhiï n va ch ung co tron g mu crïp e vúi tó lï kho ang 0,1%. Mùt k ac, crïp e lu n lu n co thï n u öm mau vang ñt ho ùc h ö ö h n i ïu; sû h ïu b ït cua c ung ta vï c u àï nay chû a àêy h i i h h àu lùm . T n g moi trû úng húp, anh h úng cua c êt c i ït rut ro û h h nay àïu qua n trong , àùc bi ït do cac aci d beo va cac ch êt kh ang oxygen (ch öng o e hoa ha y ch öng lao hoa). xid C o su chi ït rut vúi aceton e se mêt ài ch êt kh ang a oxygen th n n iï n cua no; do ào no se tû hû hong n an h iï h h ch on , kï ca sa u k i lûu hoa g h . Àöi vúi aci d beo, c o su c i ït rut vúi a n e co anh a h ceto h úng rêt ro rang túi sû lûu hoa cac hön húp c o su co û a (1) c ûa c êt g a töc lû hoa . Cac aci d nay àû úc x m n û la h h i u e h ch êt h at hoa” (activ r) o ateu n û g tac dung cua c ung kem hn h ài ro rang k i dung àï lûu hoa cac hön húp ca o su lûu h h ynh k ö g co ch ûa c êt g a töc lûu hoa. u hn h i S au cung, chêt chiït rut acetone co thï ham chûa ca cac am e m g tñn h àöc tö (putrescin , cadaverin... ) do qu a in an tròn h u late x vúi vi khu ên. V ïc u nay àû úc xe m nh û la i möt ti ïn trònh d y rat e hoa sin h hoa p tei n cua latex . eh d ro D y rat e hoa se ch ra cac p ly ep eh d o o p tid , kï ào la cac am o acid , cac am o aci d nay kh û nh om carbox y ch o ra in in cac am e co ch ûc nùn g qua n trong tro g qu a trò h lûu hoa in n n ca o su .
II.3. Protein:

N ûng c êt th öc p tei n cua la x hay con c û a b ït h h u ro te h i ro. Tó l va ban ch êt cua ch ung th y àöi the o yïu tö sin h ï a hoc cung nh cac p û n g p ap c ï tao. Ta co thï n ên û hú h h h th êy ham lûúng p te ro in b ïn th n tû 1,6% àïn 3,4% gi ûa i iï nh ûng cu öc cao mu liï n tuc cung möt cêy .

1. Accelerateur: chêt gia töc phan ûng, chêt xuc tiïn phan ûng.

CAO SU THIÏN NHIÏN 85

Vï anh hû úng cua protei n túi tñn h ch êt ca o su ch o àïn nay n û úi ta th êy tac dung t g rûc t ïp cua p te n la sû hêp thu i ro i n úc. N û g n û ta àa b ït, cac c êt am e p at sin h tû û hn h i h in h sû p ê n huy p tei n lai co ch ûc n n g g a töc lûu hoa. h ro ù i
II.4. Tro:

Ham lûúng tro cung bõ anh h úng búi cac yïu tö sin h û hoc v búi p û n g p ap c ï tao. a hú h h Sû p a loang late x se lam ha thêp tó lï tr , tû 0,30% tr o ú late h o x 35% ca o su kh ö ha xu öng con 0,15% tro ú late x 10% ca o su khö . Möt p ên l ún cac k o ang ch êt c êu tao late x bõ th ai tr û h h tro g t ïn trò h c ï tao c o su th n g th ún . T n g k i ào, n i n h a ö û g ro h cac k o an tö tön tai se co anh h úng túi k a n n g hut h g û h ù n úc cua ca o su àa lûu hoa va túi tñn h cach à ïn cua no. û i S u k i àêm àùc hoa va rûa n úc, cac k o ang ch êt ú a h û h late x chó con lai vao kho ang 0,16%. S u àê y la bang so sanh a cac kho ang c êt ú crïp e ch ï tao tû late x hang n êt va ú h h la x böc h i n úc: te ú û Bang III.2 : So sanh kho ang ch êt cua crïp e ch ï tao tû cac loai latex
K ang ch êt ho (tñn h trï n töng lûúng tro ) - C O a -MgO - KO 2 - Na2 O -PO 2 5 - SO3 - Cl, CO 2 , Fe C ÏP R E tû la x hang te n êt (%) h 16,4 6,2 23,4 8,9 43 1,4 0,7 C ÏP R E tû latex böc h i n úc ú û (%) 8,7 5,8 43 12,4 24 2,8 0,7

N úi ta con ch ûng m h àû úc cac vït àöng va m gû in anga n ú tron g ca o su vúi tó lï cûc th êp, ào la k m lo ai ma húp i c êt cua ch ung tan àû úc tro g ca o su g y àöc hai ch o ca o h n ê su do tac dun hao oxyge n manh va con àang sú hú n nûa g kh i ham lûúng cua c ung h v út û q a u 10–3% (0,001%).
86 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

B. TINH K H IE Á H O Ù HYDROCARBON CAO SU T A C o su söng co ch ûa 92% à ïn 95% hydrocarbo a n ca o su. T o nguyï n tùc, moi nghiï n cûu hoa hoc, m ön chñn h he u xac, cön g v ïc cên th ït àêu tiï n la cö lêp h d c rb i i y ro a o n n u ï n c êt. T n thûc tï, àê y la cön g v ïc rêt k o. gy h rï i h C o su th úng hêp thu cac c êt bên va h n nûa nïu a û h ú q a trò h lam tin h khi ït hûu hi ïu se loai trû cac ch êt u n kh ang oxyge n tû n iï n thò h d carb h y ro o n ca o su se cûc nh ay vúi cac ch êt o id e m ch u yïu la o y e n tro g k ö g khñ. x a xg n hn H ïn co n i ïu p û n g p ap tin h k i ït hoa h y n u ï n i h hú h h a gy ch êt hoa h d c o n c o su k ac n a u ma n û úi ta ap y ro arb a h h g dung vao c su k ö ha y vao latex. ao h I. Trûúng húp cao su khö:

T n g trû úng húp ca o su kh ö àùc, àï tin h k i ït hoa, ro h n û úi ta nh ú v ao nh ûng ch êt hûu cú ma ào la cac dun g g m i cua ca o su ha y cua ch êt cêu tao ph i ca o su . Ta phê n ö b ït: i - C êt hoa tan töt h d c rb n : b n e e , te c lo h y ro a o ezn tra h r c rb n cac loai xùn g (dêu hoa) , chloroform a o, ; o

- C êt lam trûún g nú hydrocarb h o n va chó hoa tan àû úc möt p ên: ethe r eth li c va eth r dêu hoa. h y e - C êt khön g ph ai la dun g m i cua hydrocarbon , ch ung h ö chó lam trû n g nú vûa p ai ma k ö g hoa tan à úc ú h hn û h d c rb y ro a o n c o su , n a hûn g ch ung hoa tan àû úc cac ch êt n ûa va möt p ên n o ch êt àam va ch êt àû ún , ào la rûúu h h h g (cön) va aceto e. n
I.1. C t ru t bùn g chê t ph i dun g m i - Phûún g pha p H hiï ö arries:

T o phûún g ph ap H he arries , tin h k ït hoa ca o su ngû úi hi ta thû úng dung nh êt la acetone , the o ào n úi ta xû ly ca o gû su àa àû úc cùt thanh n ûng manh n o h ùc ú dang la cûc h h o mon . V ïc c i ït rut nay àoi hoi thúi g n va co lúi nïu g i h ia thûc h ïn tro g m i trû úng khñ nitroge n (N ), tr anh anh i n ö sang àï ch o hydrocarbon k ö g bõ p ê n huy búi sû o id e hoa. hn h x
CAO SU THIÏN NHIÏN 87

P û ng p ap nay co thï tom tùt nh û sau : ca o su kh ö (àa cùt hú h thanh manh nh o) n m vao b zen e tro g möt th úi g n gê en n ia àï ta thanh d n g dõch, kï ào rot tûng g ot d n g dõch vao n u i u cön (rû úu), ca o su se bõ kït tua, ta lai ti ïp tuc c i ït rut h vúi a e n . c to e C o su cö lêp th o p û n g p ap nay lu n lu n con c ûa a e hú h ö ö h p te ro in (vao k o ang 0,1%) kï ca nïu ta lam ài lam lai n i ïu h h lên c n g v ïc t h k i ït hoa nay. T n g tro cung con vao ö i in h ro k o ang c ûng êy p te . h h ro in
I.2. Kït tua phê n ào an ca o su:

N ï n tùc kït tua phê n ào an la hoa tan ho an to an ca o guy su tro g möt d n g m i töt n û b n e e h y ch ro rm . Ta n u ö h e zn a lo fo tach lêy p ên k ön g tan va ch o d n g dõch kït tua p ê n h h u h à an bùng cac ch o thï m vao tûng gi ot rû úu (c ön) ho ùc o h acetone . N ûng ch êt o id e hoa, k o ang ch êt va hêu hït h x h p rotei n àû úc th ai tr û theo à an thû n êt, n û g san p êm o h hn h cu öi cung b o g ú cung con c ûa möt ch êt protei n ma vi ïc a i h phê n tñc h ch o kït q a ro rang (n o co mau trùn ). u g N û úi ta àa àï nghõ cai thi ïn phûún g ph ap bùng cach g cho p ên c o su àa tin h k i ït hoa chõ u tac dung cua h a h po tass e co rûúu. T an bö àû úc àu n nong tron g nhi ïu ng ay. o Nïu vi ïc xû ly nay th ai trû àû úc vït àam cu öi cun , thò g rêt k o ma loai à úc hït p ta e ú san p êm h an têt. h û o ss h o Ta cung co thï kït tua p ê n à an c o su bùng cach h o a lam n u öi dun g dõch cua no, àê y la phûún g ph ap ch o kït g q a k a töt v à úc thûc h ïn n û s u : Möt hön húp ma u h a û i h a tó lï àa àõ h ro (ch ùn han ca o su 2%, rû úu 23,1%, benzen e n g 74,9%) cun g cêp möt dung dõch àöng n êt ú trï n möt n i ït h h àö nao ào goi la “ h ït túi han cua d g dõch (thñ du ch o ni ” un la 430C). Ha thêp n i ït àö x öng 10C d úi “ h ït àö túi h u û ni han” nay, möt thï g l tao thanh co c ûa c o su va hêu hït e h a têt ca p tein . C êt long nöi lïn àû úc gan lêy, kï à ta ro h o kït tua q a sû lam n u öi h ùc tac dung vúi cön möt ca o u g o su co c ûa rêt ñt ch êt àam. C n g v ïc kït tua p ê n ào an h ö i h p ai lam ài lam lai n i ïu lên. S u lên thû 3, ham lûúng h h a àam ú ca o su la vao k o ang 0,02%. h
88 CAO SU THIÏN NHIÏN

I.3. Hoa ta n phê n ào an:

N m ca o su söng vao dun g m , no se nú lún. Sa u möt gê öi th úi g n nao ào, möt p ên ca o su se tan , tro g luc p ên ia h n h k ac ú d úi dang “gel ” àùc ñt ho ùc n i ïu; p ên hoa tan h û h h göm h d carb y ro o n c ao su k hön g co ch êt àam va ph ên “gel ” thò ch ûa àa sö c êt cêu tao k ö g p ai la ca o su . T n g h hn h ro p û n g p ap nay n û úi ta sû dun dun g m i la ethe r h y hú h g g ö a ethe r dêu hoa va kh úi dung cach nay tû c o su àa tin h a k i ït hoa vúi a e n e àa noi trïn . C öc tin h k i ït hoa nay h c to u h thò lêu , ky th êt kh o va n g su êt thêp u ùn . T e o cung n u ï n tùc, ta co th ï th ûc h ïn v ïc ch ït rut h gy i i i cao su liï n tuc n ú vao möt kh öi lûúng du g m i thñc h h n ö húp k a lún, ú möt th ït bõ c i ït rut x h n h i h i-p ö g . C o su c i ït a h rut àû úc luc àêu thò tû n g àöi n u ï n c êt, chó ch ûa vao ú gy h k o ang 0,05% àïn 0,06% àam, nhûn g tó lï bach phê n nay h ti ïp tuc tùn g dên tron g vi ïc ch ït rut. Co le cac ch êt bên i bõ löi keo the o tron g dun g dõch búi sû chuy ïn àöng cua kh öi nú lún, sû ki ïn nay khön g xay ra ú p û n g p ap hoa hú h tan tô h n. II. Trû úng húp Latex Möt late x tin h k i ït se c o àû úc ca o su n u ï n ch êt. h h gy L x co lúi la ch ûa ca o su d úi dang p ê n tan, ú trang ate û h thai n u tû ng tûc la ca o su ú dang hat n o h y t ïu cêu h ú , h a i nùm lûng lú tro g möt dun g dõch. Àa sö ch êt bên bam vao n ca o su àû úc tòm th êy la ú b mùt cac t ïu cêu. ï i C êt bên bam vao bï mùt ti ïu cêu ca o su ch u yïu la h p te , ro in c êt cêu tao la x àùc b ït k o th ai trû tro g h te i h n trû úng húp cua c o su k . a hö Ta co th ï tin h k i ït hoa late x n û sa : h h u
II.1 . Àêm àùc hoa va ph a loang liï n ti ïp:

P û n g p ap tin h k i ït hoa late x àú n g an n êt la àêm hú h h i h àùc hoa late x àa àû úc bao q an vúi am o iac , lêy mu u mn k m co àû úc e

CAO SU THIÏN NHIÏN 89

ph a loang vúi nû úc sach trú lai; cön g vi ïc àêm àùc hoa va pha loang trú lai àû úc th ûc h ïn n i ïu lên; sa u ào ta àö g àùc i h n hoa bùng aceton e ha y aci d aceti c va rûa nû úc thêt ky kh öi àöng trû úc k i à m sêy k ö . P û n g p ap àêm àùc h e h hú h hoa à úc ap dun la phûúng ph ap ly têm hay kem hoa û g (cr em age). Nïu dung p û n g p ap k m hoa, cac ch êt k m hú h e e hoa dung thñ h húp l a alg c i- nat e ha y dên xu êt c ua cellulose . T ron g ha i phûún g ph ap àêm àùc hoa, p û n g hú p ap ma àoi hoi ta p ai ch o hoa ch êt vao latex la möt yïu h h tö cên p ai thai trû bö tuc vï sa . h u P hûún g ph ap tin h khi ït hoa nay g up loai bo àû úc cac i ch êt tan tro g n úc va möt p ên c êt k ö g ta ; n û g n û h h hn n hn sa u lên àêm àùc hoa thû b , k ö g con lúi nûa. a hn
II.2. Di chuyïn protein:

Àï thai p tei n àû úc àêy àu h n , ta tao ra sû di c u ïn ro ú hy cua p te n rúi k oi bï mùt cac t ïu cêu ca o su bùng ro i h i cach ch o vao la- tex möt c êt h at àöng bï mùt n û m öi h o h u k ïm cua ac d beo d úi dang d n g dõch n úc; n û vêy i i û u û h trû úc möi q a trò h àêm àùc hoa, ta àï y n la x 24 g ú co u n ï te i sû h ïn d ïn cua c êt h at àöng bï mùt. Q a tròn h xû ly i i h o u late x nay th ûc hi ïn dï dang ú nhi ït àö bònh th úng va û ch o àû úc möt ca o su ch ûa vao k o ang 0,1% àam c êt. h h
II.3. Phên huy protein:

Ham lûúng àam co thï k û àû úc nïu ta thûc h ïn q a h i u trò h kñch h at p te n o ro in , àùc b ït bùng c êt k ïm ha y i h i enzym , v ïc xû ly nay g up b ïn àöi p te n tû tû thanh e i i i ro i c êt tan à úc tro g n úc h û n û . T úng húp p ê n huy p te n búi c êt k ïm xay ra rû h ro i h i c ùng han vao luc late x ke m hoa àû úc n n g nong th c h h u ñ húp co sû h ïn d ïn cua xut. K o khù n ú xû ly nay la late x i i h co xu hû úng àön g àùc trû úc k i thûc h ïn k m hoa kï h i e ti ïp, ch êt k ïm k ö g thï nao lo ai hït à úc 0,02% ch êt i hn û àam cu öi cun , ta con ph ai l o n ai tac dung cua xut túi g g h d c rb y ro a o n c o su co thï co xay ra; va v ïc loai bo h an a i o to an ch êt k ïm k o ma th ûc h ïn àû úc, kï ca ta th ûc i h i hi ïn thêm tñc h latex , àön g àùc va rûa thêt ky.

90 CAO SU THIÏN NHIÏN

Ta cung co thï p ê n huy p tei n bùng tac dung cua en m h ro zy e n û try sin , p ai n h y p sin , sa u k i àa ön àõ h , late x h p ap a ep h n ch ön lai sû àön g àùc do vi khu ên. K i ti ïn tròn h phê n g h huy nay ho an têt à úc, ta xû ly la x q a p û n g p ap û te u hú h k m hoa h y ly têm liïn tuc, àï loai bo cac ch êt sin h ra tû e a p ê n huy h . D yd eh raci d hoa p tei n ú late x con àû úc thûc h ïn q a ro i u tac dung cua nhi ït cao . C ùng han, nun g nong ú 1500C h tron g su öt n i ïu g ú g up ta co à úc möt c o su c ûa ñt h i i û a h h n 0,1% ch êt àam sa u k i àö g àùc, rûa sach va h n g ú , h n o kö h. Tac dung cua ch êt k ïm, en m e h y n i ït, du rùng k a i zy a h h hûu h ïu c o v ïc p a huy cac ch êt p tein , n û g vên i h i h ro hn con àï lai cùn ba cua ch êt àam kh a lún; hú n nûa, cêu truc cua hydrocarbon à úc thêy la bõ b ïn àöi n i ïu h ùc û i h o ñt.
II.4 . Phûún g ph ap kh ac:

Co phûún g ph ap gi up àat àû úc àö tin h khi ït ca o vûa gi am àû úc nhi ïu nh ûng nguy hi ïm bi ïn àöi hydrocarbon cao su. Phûúng ph ap ào la ly têm nhi ïu lên latex co hi ïn di ïn ch êt sav n , kï ào hoa tan no vao hexa n co ch ûa o oleat e am onium m . Q a qu a tròn h ly têm dun g dõch nay, co u möt lúp cùn mau nêu nh at tao búi àa sö ch êt àam va ch êt kho ang . S u kh i kït tua bùng ace n , ca o su àat àû úc a to e ch ûa ñt h n 0,01% àam va ch ûn êy tro ; n û vêy ap dung ú g h p û n g p ap nay ta c o thï se co möt c o su ma tó lï hú h a h d c rb y ro a o n ca o su n u ï n c êt c i ïm h n 99,9%. gy h h ú S u cun , n û úi ta con àï nghõ dung p ún g ph ap thêm a g g hû tñ ch ha y à ïn g ai la x ; n û g du c o ta thûc h ïn n i ïu i i te hn h i h lên lam à lam lai ài nûa, nh ûng phûún g ph ap nay khön g i gi up àat àû úc möt c o su cûc tin h k i ït à úc. a h û C. C A Á TA Ï H O Ù H O C CAO U O A Ï SU Ta bi ït rùng cön g thûc nguyï n cua hydrocarbo n ca o su la (C H ) . Tó sö g ûa carb n va h d g n àa àû úc F a y xac i o y ro e arad àõ5h 8 n n

CAO SU THIÏN NHIÏN 91

vao nù m 1826; va n ûng v ïc phê n tñc h cang ng ay cang chñn h xac h i h n àa à úc th ûc h ïn àï röi cung xac n ên cö g thûc nay ú û i h n . C n g thûc n u ï n cua ca o su th n n iï n (C ö gy iï h tròn h bay H) 5 8 n möt h d carb y ro o n p ly n , tûc la möt h d c o n c û a n . o ee y ro arb h o Boucharda t (W illiam , Tilden ) qua n sat ca o su nun g s 0 nong n a h 300 C àïn 3500C ú c ê n k ö g , g y ra àût hn h hn ê ào an p ê n tû; tro g nh ûng ch êt sin h ra tû ch g cêt nay, h n ûn ön g àa cö lêp àû úc ch u yïu la ch êt iso pren e C H 5 p ê n tû iso re e h p n:
8

va d en ip ten

e la kït q a cua h u ai

CH 3 C CH2 CH CH2
is p n e ( e ite e o re h m rp n ) eCH
5 8

hay

CH3 C HC H2C HC C H2C CH3 H 2C CH2 CH2 ha y nhò truøng H 2C ha y H 2C

CH 3 C CH CH 2 HC C CH 3

2 phê n tû isopren e

1 phê n tû dipentene (terpen e C10H16)

92 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

Isoprene la ch êt àún gi an nh êt sinh ra tû qua trònh nhi ït p ê n ca o su ; h n nûa cö g thûc C cua no ûng vúi möt yïu tö h ú n H 5 8 n(1 ) cua cön g thûc h ro o n ca o su va sû p yd carb olym r hoa (tr un e g p ên ) C h H 5
8

àû a túi co àû úc möt àai p ê n tû co tñ h ch êt àan höi. h n

K i v ït c n g thûc c o su la (C , ta c o anh h úng cua cac h i ö a h û H) 5 8 n n om tên cung la k ö g àang kï va v ït (C H la ta àa k h hn i ï H) 5 8 n 2 túi anh h úng cua n om tên cun . N û vêy àû n g n iï n û h g h ú h thûa n ên p ê n tû c o su la kït q a tû sû p ly e r hoa h h a u o m iso re e . T y nhiïn, phai nhòn nhên rùng trong suöt thúi p n u gian trûúc àêy, n ûng kï h ach p ly e rhoa iso re e chó h o o m p n ch o àû úc möt ch êt co tñ h àan höi ma cêu tr uc kem àïu n n i ïu h n cêu tr uc cua h d - carb n ca o su va tñ h ch êt h ú y ro o n cú ly ro rang la xêu h n . Mai àïn nùm ú 1955 co n n û úi múi töng húp àû úc möt p ly pren e co cêu g o iso tr uc g öng thûc sû vúi cêu truc cua c o su th n n iïn i a iï h . Mùt k ac, nïu xet túi sin h töng húp ca o su , ta p ai h h ch u y la k ö g b o g ú co thï thêy ro sû h ïn hûu cua hn a i i iso ren e ú tro g cac n u mö cê y ca o su. p n h Möt tron g cac gi a thuy ït múi nh êt (gi a thuy ït cua B onner) d iïn tiïn sin h tö g h p cao su p at k ú tû n ú h hi acid acetic (g ia th y ït nay àû úc ch u y ú sû k ïn la nïu u i àû a vao n u mö cê y ca su mö t nöng àö 10–4% acid acetic, h o se co sû gia tùng lún ham lûúng c o su . T n g g i à an àêu, h i p ê n tû a i d a e c a ) ro ia o a h c c ti p an h ûng tao ra aci d acety lacetic , aci d nay k û ch o ra acetone; h CO g i ào an àêu nay àû úc goi la g i ào an sin h töng húp aceto e: ia ia n
O CH3 C OH + H CH 2 COOH H2 O CH3 O C CH
2

COOH

(2 phê n tû aci d acetic )

(aci d acetylacetic)

1. Chó sö n biïu thõ àö polymer hoa cua cao su, tûc la sö isoprene ú trong cêu truc àai phên tû. Chó sö nay rêt lún cho trûúng húp cao su thiïn nhiïn.

CAO SU THIÏN NHIÏN 93

OH

O

kh?

CH 2 CH 2

HCH

O CH 3 C CH
2

O COOH
û

CH 3

C

CH 3

CO2

S h töng húp tû xay ra ti ïp tuc tû a to e va a i d in ce n c a etic , vúi sû co à úc a i d β-m c û c ethylcrotonic , kï ào d h da te hoa liï n p ê tû aci d nay; sa u cung k û n om eyr hn h h carbon l ch o àû úc po pre ne y lyiso th n n iïn iï h :
CH3 CH3
(acetone ) (aci d acetic )

C

H2C H

COOH

CH 3 - H2O CH 3

C

CH

COOH

(aci d β-m ethylcrotonic)

CH 3

O C OH + H CH 2

CH 3 C CH

O C OH + . . .

... +H

CH 2

C

CH

Sû dehydrate hoa cua acid β−methylcrotonic

CH 3

O CH C CH 2

CH 3 C CH

O C

...

CH2

C

...

CH 3

CH 3 CH
2 H d c rb y ro a o n c o su a

...

CH2 C

CH

CH 2

C

CH

CH 2

...

C öi polyisopren e khön g ph ai chó bi ïu h ïn àùc tñn h hu i duy nh êt phê n tû ca o su ; ng úi ta cung thêy chu öi û polyisopren e ú n i ïu thï th öc ho te e e (d y ro y e e h u rp n ih d m rc n , d y ro rn se e ih d fa e n , sq ualene...). Hònh sa u à y c ûng to sû b ïn àöi cua p ê n tû is p n e ê h i h o re trû úc k i p ly e r hoa. H i nöi àö i tû mú ra , kï ào möt sû h o m a sùp xïp trú

94 CAO SU THIÏN NHIÏN

Dihydrotarnese n hay (C5H )8 3H2

lai à a túi tao thanh möt nöi àö i ú g ûa, tro g luc cac carbo n ú û i n bòa (võ trñ 1,4) àïu co möt hoa trõ tû do , ch ung co th ï p an h ûn vúi möt p ê n tû kh ac: g h - Cú c ï p an ûng cua 2 h y n i ïu p ê n tû is p n : h h a h h o re e
CH3 C H2C CH CH 2 hay 1 8 1 4 1 4

+
1 4

(carbo n 1,8 à ïu lin h àöng va co thï gùn nöi vúi 1 p ê n tû is h o p n e k ac re h ). - C u öi p ly p n h o iso re
8 1

e tû n g tû vúi ch öi ca o su th n n iïn ú u iï h :
CH 3 hay C CH2 CH3 C CH 3 hay (C 5 H8 )2H2 dihydromyrcen e CH3 CH
2

CH3 CH

CH2 CH

CH hay 1
3

CH CH
2 3

C CH3 CH Dihydrotarnesene

C CH 2 CH

C

CH3

hay (C 5H 8) 3H 2

CH2 CH

hydrocarbon cao su hay (C 5H8 )nH2

Q a trò h p ly e r hoa is p n e va c u öi p ly p n u n o m o re h o iso re e

L úc àö nay g a th ït möt sû àõ h h úng töi ûu cua û i i n û cac n om àú n p n tû iso re e ; sû àõ h h úng cua cac h hê p n n û n om nay co th à úc th ûc h ïn th o 3 k ïu p öi húp tû h ï û i e i h p ê n p öi ú p ê n tû c öi h h h u cung the o cac àõn h luêt H assar d (x m lûúc àö sau). e
CAO SU THIÏN NHIÏN 95

CH

CH

CH3 C H2C CH CH 2
Àêu

CH 3

+
H2 C
Àuö i

C

CH CH 2
Sû ph öi húp àêu vúi àuöi cua cac isoprene

CH3 C H2C CH CH
2 Àêu

CH 3

+
H2 C
Àêu

HC

C CH 2

Sû ph öi húp àêu vúi àêu cua cac isoprene

CH3
HC

CH 3

C CH 2

+
H2 C
Àuö i

C

CH CH 2

H2C

Àuö i

Sû phö i h úp àuö i vúi àuöi cua cac isoprene

P olym r hoa cua isop e ren e (lo ai p olym r hoa àû a túi e n y gu ïn tùc co p ê n tû dai). h N o ai ra , ta co thï h ïu la co k ïu p ly e r hoa iso ren e g i i o m p k ac khöng ài túi cú cêu ph ùng nûa, m la mang lûúi ba h a chi ïu (tridim ension el) n : (x m lûúc àö sau e ) G i ào an I: àa p ê n hoa th o ch ïu dai: ia h e i

+

+

96 CAO SU THIÏN NHIÏN

G i ào an II: sû lêp cêu nöi gi ûa cac chu öi: ia

c u öi thû n êt h h L ai cêu truc o co t ï h co

cêu

c u öi thû h h ai

Cac p ly e r hoa cua o m is p n o re e (lo ai p ly e r hoa ài túi co möt cêu tr uc mang o m lûúi)

I. Võ trñ cua nöi àöi: S u k i xet q a cac cêu tr uc p ly p n e k ac n a u co a h u o iso re h h thï c àûúc, cö t yïu chûng m o inh qua cac sû kiïn thûc nghiïm gia th y ït vï cêu t u ruc ch u ky àïu àùn cua ca o su (hòn h sa u àêy)

CH 3 C CH 2 CH CH
2

CH
3

CH CH
2 3

CH CH
2 3

C CH 2 CH

C CH 2 CH

C CH2 CH

CH2

Cêu tr uc ca o su

Ta ch ûng m h vï möt k ïu mêu àai p ê n tû co th ï in i h d ïn ta àû úc q a cac kh ao cûu cua H i u arrie s vï sû k û h ozo e ca o su . T b ït rùng cac húp c êt c û a no co thï n a i h h gùn möt p ê n tû o o evao möi nöi à i tao thanh cac h zn ö p ro id e von , k ïu àùc b ït goi la o o e x g i i znide . N g nong vúi nû úc, cac ozonid e nay se phê n tñc h un ch o ta

CAO SU THIÏN NHIÏN 97

+

H2 O2 (ea u o y en enee) va cac ald y de h y ceto ne (x m h n h n û xg g eh a e ò h su a ):
Sû than h lêp ozonid e Sû thu y gia i ozonide

R C H
hydrocarbo

R' C H

R

O C C O

+ O3

H

O

R' + H O R 2 C H2O2 H H

R' O v aø O C H

n ethylen e

ozonid e

aldehyd e (2 phê n tû) co h i n om th a h ï

R C H C

R' R''

R

O C

+ O3

H

O

R' + H O R 2 C C - H 2O 2 R'' H O

R' O v aø O C R''

hydrocarbon

ethylene

aldehyde va cetone co ba n om h th ï

Sû thanh lêp o o id e va k û zn h ozone

Sû nh ên ro cac ch êt sin h ra tû vi ïc phê n tñc h àa gi up tai lêp lai phê n tû ba n àêu, cac nöi àö i àûng trû úc àùt vao gi ûa cac n u ï n tû c rb n b ïn àöi thanh n om c rb n l. gy a o i h a oy T ron g trû úng húp ca o su , H arrie s chó tòm thêy cac dên x êt levulini c aldehyde , aci d va peroxid e cua acid . N û vêy u h ca o su ûng vúi chu öi isopren e ma tron g ào moi nh om “isoprene ” àïu ch on h úng àïu àùn, aci d va p x û ero id e la n ûng c êt sin h ra tû h h sû oxid e hoa aldehyd e (xe m hòn h sau):

Chu öi hydrocarbon cao su

98 CAO SU THIÏN NHIÏN

s? chuoi O n - he xanzon ph?? o di cao alde?hyd succinic hay hydr ocarbur ?eu hay 3 2 H ozon-giai mot polyisopren coCHkh?ng le on su H aldehyd vulic s? kh?? ozon mot polyisopre n co ph??n g khong ?e u

chuöi hydrocarbon cao su khû ozone

ã

O H O hay H O H C CH2 CH CH3 C O
sûï khû ozon eû mötä polyisoprene co phù ûúng à u ï
à

O

H
alde hù yde levùulinic

Nïu sû àõn h hû úng cua cac nh om isop ren e la khön g àïu, sû phê n tñc h ozonid e se ch o ra aldehyd e succini c va aceto y n laceto n e (h y n ex ed n ,5 a -h an io -2 ) (x m h n h sau e ò ):
giaû thieát laø chuoãi khoâng ñeà u

khû oû zone

H O O O O H H C CH 2 CH 2 C O
n-hexandion-2,5 hay

H
aldehyde succinic hay

O

CH 3 C O

O

C

H

CH 2 CH 2

CH3
ï
sû kä hû ozone möt polyisù oprene co phûâ úng khà öng àïu

CAO SU THIÏN NHIÏN 99

Ace?tone

kh?? ozon

N , n û úi ta chó thêy n ûng c êt sin h ra nay (n o ai cac dên ay g h h g xu êt levulinic ) co ú sû phê n huy cac polyisopren e nhê n tao sú cêp. T e o n ûng kït q a nay, sû p m r hoa co th ï h h u oly e à a túi ( ïu k ö g àû úc h úng dên thñ h húp) möt àai û n hn û c p ê n tû tro g ào cac n om iso re e se ú n i ïu h úng h n h p n h û k ac n a , tro g luc sin h tön húp lai ch o möt cêu t uc h hu n g r ch u ky àïu. Sû xac àõn h cêu truc qu a kh û ozon e cung àa àû úc ap dung röng rai ch o n h n cûu c o su n ê n tao g iï a h . II. Nh om tên cung: N û vêy p ê n tû c o su mach thùng à n la kït q a h h a ú u cua sû kït húp möt sö dû isopren e nao ào. N n g sû tròn h hû bay nay lai têp tru g vao vên àï n om tên cun . n h g Ta co th ï tûúng tûúng ra n i ïu cêu tr uc k ac n a , h h hu c ùng han vúi sû dúi c ö cua möt h d g n tû àêu nay h h y ro e àïn àêu k a c u öi v sû thanh lêp möt hï thöng nöi à i i h a ö (1) ti ïp húp . Thñ du butadien e va isopren e la nh ûng hydrocarbo nöi à i t ïp húp: (1) (xe m hòn h sau àêy): ö i n co

- Cêu tr uc 1: (n om tên cung cua h d ro o n ca o su h y carb )

nhoù m taän cuøng

khöû ozone ch uoãi cao su

nhoù m taän cuø ng (dien tieá p hôïp) O

H H

O Acetone

khû ozone bình thö ôøng thaø nh aldeh yde levulinic caùc ch aát sinh ra töø söï khö û ozone caù c nhoù m taän cuøng

H

H

Methanal O

aldehyde malonic

Methyl glyoxal

1. Ngû úi ta cùt nghôa möt h thöng nöi àöi tiïp húp la möt h thöng àûúc tao búi hai nöi àöi ï ï cach nhau búi möt nöi àún.

100 CAO SU THIÏN NHIÏN

kh? ozon

- Cêu tr uc 2: (n om tên cung cua h d carb h y ro o

n ca o su )

nhoù m taän cuø ng (dien tieáp hôï p) O H H

nhoù m taän cuø ng khöû ozone

H

methanal

acetylethanal

khû û ozone bình thö ôøng thaønh aldehyde levulinic caù c chaát sinh ra töø söï khöû ozo ne caùc nhoùm taän cuøng

H
ethanal

O

methylglyoxal

Q a h n h trïn , ch ûng to sû k û o n e p ai cu g cêp (n o ai alu ò h zo h n g d ehyd e lev ic): ulin - Àöi vúi cêu tr uc 1: aceto e , ald h d e m lo i c (ch êt n ey a n sin h ra ma töng húp chû a thûc hi ïn àû úc) , m ethylglyoxa l va m ethanal (aldeh d e form y ic); - Àöi vúi cêu truc 2: m ethanal, (al deh de acetic ) va acety anal. y leth m ethylglyoxal, eth anal

N û vêy xac à n h ca c êt lên lûúng cac c êt sin h ra h õ h h à úc, th o ly th ït, p ai gi up lêp àû úc ban ch êt c ua cac û e uy h n om tên cun , cung n û cêu tr uc àêy àu cua h g h h d c o n va p ê n tû k öi cua no. N n g ch o àïn n , y ro arb h h hû ay möt cu öc p ê n tñc h n û th ï k ö g th ï c àû úc, ca àïn thûc h h hn o h ïn vúi ca o su àa tin h k i ït hoa tri ït àï v thûc hi ïn möt i h a cach cên thên. No gi ai th h qu a sû ki ïn cac n om chó ñc h tûú g ûng vúi möt tó lï bach p ê n cûc n o tro g töng n h h n k öi h p ê n tû. h

CAO SU THIÏN NHIÏN 101

III . Cú cêu lêp th ï: Sû hi ïn di ïn cua cac nöi àö i ú chu öi gi up tiï n liïu co möt àöng p ê n cis-tran : (àöng p ê n h n h hoc): h s h ò
H R H R H R R H
Àöng p ê n lêp t ï cst a h h i -r n s cua p l i o r n oys pe e

ñoàng phaân cis

ñoàng phaân trans

Àöng p ê n nay g ai th c h sû k ac b ït g ûa c o su , g tta h i ñ h i i a u (1) p rc a va b lat a , la n ûng c êt co cung c n g thûc n u ï n e h a h h ö gy (C H ) . 5 8 n Dang ci s tûún g ûng vúi ca o su , dang tran s ûng vúi gutta- p erch a va b alata . Cac p olyiso ren e töng húp thu p àû úc gên àêy cung n û h d c o n c o su th n n iï n h y ro arb a iï h àïu co cêu tr uc dan ci s (ci s - 1,4 - p ly p e). g o iso ren D. PH AÂ Ñ O ÏA V A P H A N T ÖÛ K H O Á I N N Ø Â I. Ca o su “SOL va ca o su “GE L”: Nïu noi q a vï cêu tr uc p ê n tû c o su thò hay con u h a c û a àu, vò moi tñ h c êt cua c o su söng(2) k ö g p ai chó h n h a hn h à úc g ai th c h n û t ï. û i ñ h h Ngê m vao möt dun g m , ca o su söng se nú; kï ào no se öi tû tach ra möt ph ên tan va möt ph ên k hön g tan , hi ïn tûúng àùc b ït thêy ro la vúi d n g m i eth r eth lic . Vai i u ö e y tac g a àa thêy ào la h i sû b ïn àöi cua h d c rb n i a i y ro a o , k ac h b ït búi trang thai p ly i o -

1. Chêt “gutta-percha” va “balata” la 2 chêt thiïn nhiï n tûúng tû cao su, ta se àï cêp trong möt chûúng khac. 2. Ta dung la cao su söng àï chó cao su thö chûa qua chï biïn lûu hoa nhûng àa trai qua sú ch ï tû latex.
102 CAO SU THIÏN NHIÏN

m r h y kït húp cua ch ung , ma ch ung àû úc goi la ca o su “sol” e a (ph ên tan ) va ca o su “gel ” (ph ên khön g tan). N ûng , nïu v ïc p ê n à an thûc h ïn co sû h ïn d ïn h i h o i i i cua o y gen , ca àïn vúi sö lûúng nh o, sû tùn g lún cua xph ên “sol ” thûc sû la bêt àõnh . N úc lai nïu ta thûc h ïn gû i cên th ên tr anh o y en xg , c u yïu p ên tan chó tuy th öc h h u vao trang thai o id e hoa cua vêt li ïu trû úc k i xû ly. x h K p va Peter s àa ch ûng m h ph ên tan tù g th o möt em in n e cach n h m n ùt cua v ïc xû ly co oxygen. g iï g i T n g trû úng húp thû n êt, c ûc n n g cua o y e n co th ï ro h h ù xg la p a vú cac cêu nöi g ûa möt sö p ê n tû c o su nao ào. h i h a H ïn tûúng n û úc lai à úc n ên thêy: ú vao à ïu k ïn nao i g û h i i ào (c ùng han, tac dung cua anh sang tro g khñ trú , h y h n a cua vït oxy e n cûc n o), p ên tan co thï trú thanh p ên g h h h k ö g ta . N û úi ta g ai th c h sû k ïn nay q a sû thanh hn n g i ñ i u lêp cêu nöi g ûa cac p ê n tû h d c rb i h y ro a o n k ac n a . Cac h hu nöi liï n p ê n tû nay co thï la kït q a cua sû k û h d og n h u h yr e d úi an h úng cua o y e , cua sû gùn o y e n g ûa h i û h û x gn xg i a p ê n tû h y cua sû thanh lêp tr ûc t ïp cêu nöi búi h at h a i o tñ h nöi à i (x m h n h sa u à y C uyïu à y la möt h ïn n ö e ò ê ). h ê i tûúng liï n kït vúi h ïn tûúng lûu hoa i . G a th y ït vï sû thanh lêp cac cêu liï n p ê n tû. i u h - Kït q a tû sû k û h d g n u h y ro e :

H

H +1/2 O 2 - H2O

+

2 phê n tû hydrocarbo

n ca o su

phê n tû cùp àöi búi cêu àún

CAO SU THIÏN NHIÏN 103

- Kït q a cua sû gùn o y en u xg : (möt p ê n tû o y e n gùn vao 2 nöi àöi) h xg
O + O2 O

+

- Kït q a cua h at tñ h nöi àö u o n i:

+

N û vêy ta co thï h ïu lõch sû trû úc àê y cua cac mêu thû h i n h n cûu àa g û möt v i tro ch n h ú cac kït q a àat à úc g iï i a ñ u û tro g n ûng c öc thû n h ïm hoa tan p ê n ào an ma n i ïu n h u gi h h n a k o hoc th ûc n h ïm àa ti ïn han . C u yïu, ta n n h ha gi h h ï n ú ca o su th k n g ph ai l a möt p m r àa xac àõn h h ö hö oly e àû úc ro röi, ma la àû úc tao búi hang loat polym er àöng chung thûúng hay biïn àöi k ö g n i ïu thò ñt, ta k n g hn h hö thï nao ào an ch ùc àû úc ú vai thñ n h ïm o y e n gùn vao gi xg p ê n tû àï g y ph n huy h ê ê . II . Phê n tû kh öi: N û ta àa noi qua , trõ sö co àû úc tro g v ïc xac à n h h n i õ p ê n tû k öi c o su rêt b ïn th : ñt n êt la 10.000 àïn h h a i iïn h h n 400.000, tuy the o qu a tròn h xû ly. Ta cung nï n lû u y túi ú cac phûún g ph ap dung àï ào p ê n tû k öi. h h
104 CAO SU THIÏN NHIÏN

II.1 . Phûún g pha p ào:

T n g cac p û n g p ap ào , p ep n h ïm lanh k ö g ro hú h h gi hn thï ap dung ào sö lûúng m l cua àai p n tû àû úc, möt o hê p ên vò àö h bùn g à ïm (tó lï nghõc h vúi phê n tû kh öi) rêt h a i thêp va möt p ên vò ch êt bên ma vêt liïu gi û ú tron g h khön g tr anh kh oi co anh h úng nöi bêt. û Cac phûún g ph ap chñn h dung àï ào p ê n tû k öi c o h h a su la phep ào thêm thêu, ph ep ào àö nhút, ph ep siïu ly têm va k u ïch tan anh san ; ma th úng h n ca la ào h g û ú thêm thêu va àö n út. h
Ph ep ào thêm thêu:

Theo nguyïn tùc, trõ sö cua phên tû kh öi M àû úc suy tû phûún g tròn h V t Hoff: π(M/C) = R , vúi π la ap su êt an’ T thêm thêu va C la nöng àö àêm àùc tñn h the o g/lñt. Àùt RT = K, ta co: π= K C M M=K C π

C n g thûc nay chó ap dung à úc nïu M tû n g àöi nh o. ö û ú K i M àat túi trõ sö nao ào, ta n ên thêy ap su êt thêm h h th êu th o möt à n h luêt k ac ma ta co thï à a vao dang π e õ h û 2 = aC + bC . Thön g sö a chó tuy thu öc vao phê n tû kh öi M, thön g sö b tuy thu öc vao dang cua p ê n tû va ban ch êt h cua d n g m i . T y n iï n ta b ït rùng π/C ti ïn túi möt trõ u ö u h i sö gi úi han (àöc lêp vúi dun g m i àa ch on) kh i C ti ïn túi ö zer o (0). L u y la ap s êt thêm thêu π0 thò ûng vúi nöng àö àêm àùc la z ro û u e .
Ph e p ào àö nhú t:

Vúi hang lo at polym r àöng ch ung (polystyrolene, e polyox m ylen y eth e v.v...) S u in e r n ên thêy àö n út c ua ta d g h h d n dõch th y àöi th o p ê n tû k öi. Ö g àa th ït lêp ug a e h h n i à n h luêt vï à õ ö n út n û s u h h a:
CAO SU THIÏN NHIÏN 105

m

?

gm

C

n

ηsp = KmCgm M vúi: ηsp = η – η0
0

C
gm

=

M

tron g ào M la phê n tû kh öi, n la àö polym r hoa, η la àö e nh út riïn g cua d n g dõch, η0 àö nh út cua d g m i n u ï n u un ö gy ch êt, ηsp tó n út cua húp ch êt àai p ê n tû, nöng àö cua dun g dõch (àöi h h C vúi ca o su tñn h the o nh om iso e/lñt) , C nöng àö cua d n g dõch pren u (tñn h the o g/lñt) va K la möt hùng sö thûc nghi ïm . Àõnh luêt nay àa à a túi n i ïu c öc tra h lu ên. T e o û h u n h n ûn cu öc kh ao sat gên àêy , hòn h nh û àõn h luêt nay chó h g ap dung ch cac p ê n tû dang c u öi cêu t o h h ruc mach thùn , g ch a p ê n n an . û h h h Cac sa i sö àû úc xet g ûa p û n g p ap xac àõ h vï àö i hú h n n út v xac àõn h vï thêm th êu àa àû a túi y nghô cua h a S taudinge r cho p ê n tû ca o su k ö g th ï àung la mach h hn thùng àú n ma co th ï la co sû p ê n n anh nao ào. h h
Ph ep ly têm siï u töc:

T e o sû h ïu b ït vï töc àö kït têng ha y sû quê n bòn h h i i phên ph öi cua cac ph ên tû ú möt ài ïn trû úng man , ta co h thï tñ h à úc p ê n tû k öi. P û n g p ap nay àa à úc n û h h hú h û S e b r g ap dun vao p te n àa c o à úc kït qu a àang vd e g ro i h û lûu y. N hûn g hòn h thûc cua cac p ên tû th m g a vao töc h a i àö kït têng ú thñ n h ïm ào hay con c û a b ït ro. gi h i
Khu ïch tan anh sang:

C úng àö anh sang k u ïch tan q a möt dun g dõch û h u polym er gi up ta xac àõn h àû úc kñch thû úc cua cac phê n tû hoa tan . À “tr ang thai àuc cua ch êt lon ” co hang loat o g nöng àö k ac n , ta se àû úc trõ sö cua p ê n tû k öi. h hau h h Cac d n g dõch k ao sat à ú g n n cên p ai lo ai bo moi u h ûn hiï h ch êt bên .
II.2 . Kït qu a th ûc nghi ïm :

N û úi ta th úng thûc h ïn àõ h p ê n tû k öi ú n ûng g û i n h h h p ên co àû úc q a chi ït rut ca o su bùng d g m i , tranh h u un ö o g n h ïn xy e i

106 CAO SU THIÏN NHIÏN

hûu. Trõ sö trun g bòn h tòm thêy ú p ên tan n êt la vao k o an h h h g 50.000, tron g luc trõ sö phê n tû kh öi trun g bòn h tòm thêy ca o h n ú 200.000 la ú n ûng p ên k u ïch tan c êm n êt. h h h h h Thñ n h ïm can ca o su (c o sû p ê n cùt p ê n tû do gi h h oye n g xg êy ra ) àa lam ch o phê n tû kh öi ca o su ha thêp xu öng 25.000 hay 30.000; möt q a trò h can trön manh h n h y sû o id e hoa u n ú a x man h n , p ê n tû k öi ha x öng túi 10.000 va co thï la h ú h h u kem h n nûa ú . Q a n hï vï phê n tû kh öi c ua ca o su “gel ”(ph ên ca o su u khöng tan , ta k ö g thï nao àõ h tr ûc ti ïp à úc; K ) hn n û em p va P erte r àa nhò n nh ên no tröi hú n 300.000. T ron g kh i ào, àê y khön g ph ai “ch ïu dai” p n tû la à ïu ki ïn tñ h k n g tan i hê i n hö cua p ên “gel”, ma la co h ïn d ïn cua n ûng húp lûc h i i h liï n p ê n tû à a túi th an lêp möt mang : cön g dung cua h û h cac dun g m i àöi cûc la lam gi am cac húp lûc nay ra ; va ö nh û vêy ta khön g lêy lam ng ac nhiï n la p n tû kh öi thêp hê hú n p n tû k öi cua p ên “sol ” nao ào, n û ú thñ n i ïm hê h h h gh cua G ee. S u àê y la bang thñ du vï kït q a th ûc n h ïm: a u gi Bang III.3 : Thñ du vï phê n tû kh öi ca o su
Ban chêt cao su PHÊN ÀOAN MÖT CAO SU C ÏP R E - p ên ta n n i ïu h h - p ên tan ñt... h - toan bö p ên tan h - p ên k ö g ta ... h hn n P ê n tû k öi h h tru g b n n òh 50.000 210.000 150.000 330.000 Àö àa phê n hoa tru g n bn òh 730 3.000 2.200 4.800

- C o su àa nh öi can (15 a p ut ú 35 0C... ) h - C o su nh öi can a va oxid e hoa manh...

Nïu ta cung kï túi cac trõ sö nao ào cua phê n tû kh öi tòm thêy q a p ep ly têm siï u töc va cac trõ sö nay v út h n u h û ú 400.000, ta thêy la sö n om isopren e tao thanh chu öi p n tû h hê ca o su co th ï th y àöi g ûa 150 va 6.000 tuy th o à ïu k ïn a i e i i .
CAO SU THIÏN NHIÏN 107

E. CAO SU K E Á TINH K H A O S A Ù V Ô Ù QUANG TUYEÁ X T Û T I N I. T h th ï ca o su: in N û úita àa kït tin h à úc tin h thï h d c rb g û y ro a o n c o su , a n êt la q a tròn h th ûc h ïn cua p ong thñ nghi ïm “B h u i h urea u of S tan- dards ” (Q an ly ch êt lûúng) . (W u ashingto n My). C o su n u ï n ch êt àû úc p ê n th anh h i p ên, p ên tan a gy h a h h v p ên k ö g tan tro g e e . Lam lanh möt d n g dõch a h hn n th r u loang (1 p ên ca o su ch o 2.000 p ên eth r) x öng túi – 650C h h e u 0 (êm 65 C), n û úi ta q a n sat thêy co sû x êt h ïn cua cac g u u i tin h th ï c o s , c ung to lïn dên va c öi cung co dang a u h u h n h cêu húp búi n i ïu h n h k m n o. ò h ò i h Àö ch ay cua cac tin h th ï nay la k o ang 100C, xac àõ h h n q a sû b ïn mêt cua tñ h k uc xa kep (b efrin en u i n h ir g ce). Sû ki ïn nay ph u húp vúi ph ên “sol ” (ph ên tan ) búi vò ph ên “gel ” thò k ö g ta n nïu no k ö g bõ oxyge n tac hn hn dung . S u khi hoa tan p ên g , ta cung se co àû úc cac a h el tin h thï tû n g tû. ú II. Ca o su “Ge l hoa”: C o su söng (mu tú ha y crïpe ) co tñn h àan höi va co àö a trong vûa ph ai ú nhi ït àö hú i ca o hú n nhi ït àö bòn h thû úng . N hûng nïu no à úc àï lêu ú k o c ûa cua n ûng û h h h vung ön àúi, no se trú n n cûng va àuc dên dên (t a co th ï ï th ûc h ïn à úc bùng cach à vao tu lanh) ; ta goi no àa i û ï “gel ” hoa. H ïn tûúng nay thêy ro ú n i ït àö d úi 100C. Sû i h û b ïn àöi nay ûng vúi möt cêu tr uc vö àõnh hò h chu ïn i n y q a cêu tr uc tin h th ï. u Mùt kh ac, chó cên ta lam nong sú , ca o su ge l hoa se trú vï trang thai ba n àêu cua no. T o doi cac ly tñn h nh û tó he tron , àö cûng h y àö hêp thu anh sang b ïn th n th o g a i iï e n i ït àö luy t ïn, ta n ên thêy cac tñ h gi an ào an tû p at h i h n h x êt h ïn vao k o an u i h g 360C àïn 380C, àanh dêu ch u ky ge l hoa. III . K ao sat vúi tia X: h K ao sat tin h thï c o su q a tia X se g up ta àõ h àû úc h a u i n sû sùp xïp cua cac n u ï n tû. gy
108 CAO SU THIÏN NHIÏN

T n g cac ky thu êt sû dung vao v ïc k ao sat nay, k ïu bö trñ ro i h i tin h th ï q a y tr on c o anh trï n kñn h ph ùng bi ïu thõ àùc u h tñnh qua cac vït phên bö trïn nhûng àûúng hyperbol; trai lai, ú phûún g ph ap “poudres ” (D eby e va S cherrer) , cac vi tin h th ï s h ïn d ïn d úi moi p û n g co thï co va ta e i i û hú co à úc cac vong àön tê m trï n kñn h ph ùng , cû úng àö û g nhi ïu xa àû úc phê n chi a àöng àïu t ï n ào. Nïu cac vi tin h r th ï co möt p û n g àùc b ït, ta co sû kït húp cua h i k ïu hú i a i bö trñ trïn : cû úng àö se àû úc àõ h võ ú k u vûc nao ào n h cua vong tron àöng têm va n ûng c n g nay se tû b ïu h u i h ïn trï n cac àû úng h p o l cua g an àö tin h thï q a y i y erb i u tron À y la trû úng húp noi túi nh ïu ch êt co àö poly e r . ê i m hoa manh àùc b ït la cac c êt súi n û c to , so , , i h h o n ie c lo . ellu se C o su ú trang thai chû a keo dan, àû úc möt ch um tia X a à n sùc chi ïu qu a co möt gi an àö àùc bi ït la gi an àö trang ú thai vö àõn h hò h vúi ha i vong àöng têm n . N úc lai, ú trang thai keo dai, ca o su ch o möt gi an àö gû súi b ïu lö q a cac vït g o th a nöi ro (K i u ia o atz , 1925). Mùt kh ac, ca o su “g l hoa” ch o cac vong àöng têm ch ûng e to co sû h ïn d ïn cua möt sö lún vi tin h thï à n h p û n g i i õ hú bêt ky. Cac à ïm g o tho a co àû úc vúi ca o su keo dan, nùm i ia àung vao cac vong ma ca o su ge l hoa àa cho. N û úc vúi trû úng húp c o su , k ao sat g tta e h a va g a h u -p rc b la a ta q a tia X (ú trang thai bòn h thû úng ) ch o thêy ch ung u co möt cêu tr uc tin h thï n êt à n h b ïu thõ àùc tñn h qu a h õ i möt g an àö tao tû nh ûng vong àöng têm . (Möi loai ch êt i ch o möt g an àö k ac b t). i h iï Àöi vúi ca o su , cac vït gia o tho a xu êt hi ïn bêt ky búi sû keo dai, tû möt àö dan 80%; cû úng àö cua ch ung gên n û tùn g th h eo àö dan dai. Vúi àö dan 400%, ta co möt gi an àö súi ro ran g. T y nhiïn , àöi vúi sû cùn g dan àùng nhi ït va rêt ch êm, u thò cac g o tho a chó x êt h ïn mú; tro g luc cac g o th a ia u i n ia o x êt h ïn ro (c o cû úng àö manh ) nïu sû cùn g dan la u i ào an n ït va rêt hi

CAO SU THIÏN NHIÏN 109

n an , thò ú cung möt àö dan dai. Mùt k ac, cú ch ï co thï p uc h h h h höi àû úc va g an àö súi b ïn mêt nïu ta k ö g keo dai nûa. i i hn Vïvõ trñcua cac vït g o th a , nok ö g th y àöi k i sûc ia o hn a h c n g tù g lïn , c ûng to co sû h ïn hûu cua möt mang ù n h i k ö g g n n êt à n . hn ia h õh C o su co thï keo dai àû úc túi 10.000%, bùng cach keo a n hanh keo nong röi lam ngu öi dû úi lûc cùn g (tûc la vên , keo dai) liïn ti ïp. C o su nay àû úc goi la ca o su “ c e”. a ra k v T ö g tin tû k ao sat vúi tia X: hn h N û úi ta g ai th c h sû xu êt hi ïn g an àö súi q a sû h ïn g i ñ i u i di ïn cua cac yïu tö àùc b ït, k ö g thï àung la tin h thï i hn àû úc, c un co sû sùp xïp àùc b ït àïu, ñt n êt la th o h g i h e p û n g cua truc keo dai. Cac yïu tö nay àû úc goi la hú “cristallit ” (cristallites). C ung ûng vúi sû sùp xïp son g son g va àïu cua cac h isoprene th öc n i ïu p ê n tû lê n cên k ac b ït. u h h h i Möt cu öc thûc n h ïm cua H c k ch ûng m h cêu tr uc gi o in cua cao su d úi lûc dan cù g : ca o su àû úc keo dai ú n i ït û n h àö th ún , k ào ngê m vao khön g khñ long , àêp vú t ïp ào. û g ï i No ch o möt kh öi súi, tao tû nhûng chum song song xuöi theo chiïu keo dan. N úc lai ca o su ch a keo dai v a gû û n m vao kh g khñ long se tû bï vú n û thuy tin h thanh gê ön h n ûng manh co dang h an toan k ö g àïu. h o hn À n g an h n , ta co thï keo tay möt bù g ca o su va vên ú i ú n du y trò dan cùng ; lam ngu öi dû úi möt luöng nû úc, ta se thêy no bõ xe rach möt cach dï dang (n û xe tú g êy) th o h i e ch ïu dai. i Mùc du cai th ïn vï ky th êt, cac g an àö tia X co àû úc i u i vúi cao su vên tû n g àöi k ö g k a q a n va k ö g g up ú hn h u hn i àõ h àû úc “tñ h kït tin ” ; c ùc c ùn c n n û úi hay con n n h h h o g de dùt vúi vên àï h ïu h th öng kït tin h hoc i ï (c ristallo rap iq e g h u ) l a “ rth rh m ic o o o b ” h y la “m a onoclinic” , mùt m onoclini c co le la àung hú n ca. The o M eyer va M , mùt sú cêp co ch ûa 8 nh om iso e . Sö nh o n om C H ark pren h5 8 nay co le k ö g tûú g húp vúi p n tû k öi ca o su cao ; à ïu nay hn n hê h i
110 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

liï n hï túi sû v ïc la, cac chu öi bõ q ên thanh trö n öc, g an àö tia i u i X chó ch o ch u ky xo ùn öc nay. (hòn h III. 1 va III.2).

: nuï g yn tû C : CH

H h III.1 : Mùt ca o òn su

H h III.2 : L úc àö cùt n an g mùt òn û g

IV. Cêu tr uc phê n tû ca o su: Tñnh ch êt àùc bi ït nh êt cua ca o su la tñn h àan höi cua no; nhi ïu nö lûc m g m ön tròn h bay cêu truc phê n t û on u ca o su va gi ai thñc h qu a cac ch êt àai bi ïu no la co tñn h àan höi cao. Cac th y ït àêu tiï n dûa vao k ai n ïm vï ca o su “gel ” u h i va cao su “sol”, kï ào dûa vao g a th y ït p ê n tû gêp thanh i u h dang lo x . o

CAO SU THIÏN NHIÏN 111

2 n

n 2 3 n

((CH2 2) S )4 n teasulfur- polyethylen

n n

H ïn n y n ú ap dung cac th y ït tô h hoc, n û úi ta ch o i a h u n g p ê n tû h ca o su mach thùng dai röi loan. T êt th ï, nïu ta xet h n ûng th kh ac nha u vúi ca o su n h ï hûn g cung co tñn h àan höi nh û polym er lûu h ynh h y se n m mïm, u a le iu p ly h rid e p o h n o c lo h sp o itrile , rû úu polyvinylic.. . (hòn h III.3) , ta thêy nh ûng ch êt nay co du y nh êt möt à ïm chu g : chu öi àai p ê n tû mach thùng i n h (filfo e). rm
s s
Se Se Se Se

s s

s s
Se Se

s s
Se Se

s
(S)
Se

(Se)

Cl P Cl O O S O
H C OH CH2

Cl P Cl O O S O
H C

Cl P Cl O O S O
OH CH
2

(PCl N) Polychloride phosphonitrile

(SO ) Polyanhydride sulfuric

H C

OH CH
2

(CH = CHOH) Rûúu polyvinylic

Polyethylene tetrasù ulfur
CH2 CH2 S S S S CH 2 CH 2 S S S S

[(CH 2)2S4)]n

H h III.3 : Vai ch êt vö cú va hûu cú co tñ h àan òn n höi. Vï th y ït àan höi ta se noi ro h n vao möt c û n g u ú hú k ac. h

112 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚNG

IV

H O Ù TÍNH C U Û CAO SU A A

Du vai ch i ti ït vï cêu tr uc ca o su hay con chû a àõ h ro, n n û g ban ch êt alk n (alcen , o hn e lefin ) cua hy ro o n ca o su d carb thò kh n con gò n h i n ú nûa. N û vêy th o n u ï n tùc, ög g g h e gy hoa tñ h cua no se ûng vúi cac p an ûng àùc trû g cua n h n cac dên x êt eth len . T y n iïn , ta k ö g n n q ï n co u y e u h hn ï u vai sû v ïc n êu n iï n g y rùc röi túi sû kït húp cua i g h ê h d carb y ro o n nay . C o su khön g ph ai la ng a uyï n ch êt thu ên tron g tû nhiï n va hú n nûa no rêt kh o ma tin h k ït hoa àû úc. No co hi ch ûa tû 6% àïn 8% ch êt n o ai lai k ac n a u co thï th m g h h a g a vao p an ûn . T e o n u ï n tùc ta p ai tin h k i ït hoa i h g h gy h h àï co àû úc ca o su n u ïn ch êt (x m ch ú g III) , n û g gy e ûn hn p ê n tû k öi hay con c û a àõ h ro àû úc va ca o su luö n h h h n luö n bõ oxyge n tac dung ñt n i ïu. Ta co th noi c o su h ï a ch n h la möt hön húp cua cac p ly e r p ûc húp va cua ñ o m h ch êt p ê n huy. Cac ch êt sin h ra tû p an ûng th úng k o h h û h ma b ïu thõ hoa tñn h ch o chñn h xac àû úc va àï th o doi i e cac b ïn àöi nay ta ph ai dûa vao sû tha y àöi vï hòn h dang i va vï ly tñnh. Xet cú cêu p ê n tû ca o su va möt sö lún nöi àö i ma no h ch ûa, ta th êy no co thï xay ra cac ph an ûng cöng , th ï, huy, àöng phên hoa, àöng ho an hoa va polym r hoa (ph an e ûng trung húp) . T uy n iïn , ta k o ma p ê n b ït ch o àung h h h i lo ai p an ûng nao vò vai h trû úng húp co th ï à a túi n i ïu lo ai p an ûng cung möt luc. û h h

CAO SU THIÏN NHIÏN 113

3

2

2

A. PH AÛ Ö ÙN C OÄ NG N G P an ûng cöng cua hydrocarbo n ca o su h ïm k i th ûc h i h h ïn à úc möt cach àú n gi an. N ai ch êt ph an ûng bòn h i û go thû úng gùn vao nöi àö , ta con p ai tiï n liïu co cac p an i h h ûng p ûc tap cên loai tr û, n û trû úng húp p an ûng cöng h h h co sû th m g a cua o y g n tro g k ö g khñ k ö g tranh a i x- e n hn hn à úc. û Cac nöi àö i khön g ph ai la nh ûng à ïm nh ay du y nh êt cua i ch öi hy rocarb u d o n ca o su : cac n om – – ú gên c rb n nöi à i h a o ö CH m g – CH cung co th ï dû vao p an ûng th ï, kï ca p an ûn an h h g àöng p ê n h y àöng h an. N ûng n om – CH – nay con àû úc goi h a o h h la n om “α-m h ethylene ” (hòn h IV.1).
CH 3 C CH CH2 CH hay

α

2

α
H h IV.1: N om αòn h m th le e e y n

S u hït, ta b o g ú cung p ai tiï n liïu co möt sö nöi à i nao à a a i h ö o kh n g n ay vúi p an ûng cöng b n h th ún ö h h ò û g. I. Cöng hydrogen (hydrogen hoa).

Tû nùm 1869, M arcellin B erthelot àa ap dung vao cao su phûún g ph ap cö à ïn cua ön , k û cac húp ch êt ch a no i g h û (ch ûa bao hoa) bùng aci d iodin e hydride . N g nong hön un 0 húp aci d va h d c rb y ro a o n túi 280 C tro g su öt 20 gi ú, ö g n n thu à úc möt c êt n êy, no h an toan va k ö g co ch ûa û h h o hn io in . T y n iï n n û cac thûc nghi ïm cua Staudinger d e u h h ch ûng m inh sau nay, ch êt nay khön g tûú g ûng vúi cön g thûc ly thuy ït cua ca o su hydrogen n hoa (C ) : ham lûúng c rb n thò c o h n va ham lûúng h d a o a ú y ro H 5 10 n ge n thò thêp hún , do co sû tao vong . N û vêy ch êt ma h B erthelot co àû úc goi àung la h ro cl o ca o su. yd cy Vï p an ûng tr ûc ti ïp cua h d g n vúi c o su àa àû úc n i ïu h y ro e a h

114 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

2

n úi ng n cûu, n êt la S gû hiï h tauding er , P m um erre r va H arries. N û úi ta th úng hoa tan ca o su vao möt d n g m i va loc g û u ö sach cac c êt bên t i n n i n àï tranh c ung bõ p ê n h hï hï h h huy. Töng q at, p ai n n g nong n i ïu g ú ú n i ït àö k a u h u h i h h c o (1500C àïn 2800C) d úi ap lûc khñ h d g n man , co a û y ro e h möt tó lï lún c êt xuc tac h ïn d ïn (P N . N n g ta co h i i t, i) hû thï noi k o ma n ù n can à úc p an ûng huy v p an ûng h g û h a h àöng h an xay ra cung möt lûút va chó la ú cac à ïu k ïn o i i h an toan àùc b ït ta múi co thï co à úc c o su h d g n o i û a y ro e hoa vên con co p n tû k öi lún, tû 80.000 àïn 90.000 hê h ch ùng han. T rong trû úng húp nay, ta co c êt thï àùc, vên h con g öng c o su va co tñ h àan höi; do cêu tr uc i a n p ra ffini c cua no, ch ung chõ u àû úc oxid e hoa va k ö g th ï a hn lûu hoa àû úc nûa. (hòn h IV. 2) T ron g thñ n h ïm h d g n hoa ca o su , do th úng co sû gi y ro e û p ên huy p ê n tû rêt man , n n c êt s h ra th úng la h h h ï h in û c êt k öi n êy h h h h ùc g öng n û o i h dêu .

H h IV.2: C o su hydroge n hoa (C H (c ú cêu co le àun ) òn a g ) 5 10 n

II. Cön g halo gen (haloge n hoa) Cac h g n (fluorine , chlorine , brom e va iodine ) àïu co alo e in th p an ûng vúi c o su , n û g sû kït húp cua c ung tuên ï h a hn h tû co möt k ac b ït ro rït. h i
II.1. Fluorine (F ):

P an ûng cua n u ï n tö nay à úc tï n l ïu la p an ûng h gy û i i h p ûc tap. C o àïn n y vên àï k ö g à úc n h n cûu n i ïu h h a hn û g iï h va ta chó co t ï à cêp túi möt bùng c ûng cua “I.G h ï h G rb n d s a e in u tri e va N ls n ” noi túi c n g dung cua flu rin , ie e ö o e p a loang vúi khñ t ú àï à ïu t ït tac dun cua no, va co h r i i g à úc cac c êt c ûa túi 30% flu rin . û h h o e
II.2 . Chlorin e (Cl ):

Tac dung cua c lo h rin e vao c o su àa à úc n h n cûu rêt n i ïu. a û g iï h

CAO SU THIÏN NHIÏN 115

2 + Cl2

2 + Cl2 H

8 n

2

10

H13

Clo
7 n

Ca o su c o? 68% clo

T e o n y n tùc, möi p n tû p ai gùn vao möi nöi àö i ch o ra h gu ï hê h C l ca o su co 51% ch e : (C H Cln) lorin 5 8 2

Cl2

Cl2

Cl Cl Cl Cl Ca o su coù 51% chlorine

N û g th ûc ra , nïu ta ch o ch rin e tac dung vúi ca o hn lo su ch àïn kh i p an ûng n ûng lai, dên xu êt chlorin e hoa o h g co àû úc lai chûa túi 68% chlorine, ûng vúi dên xuêt tetrachlorine hoa (C 5 H6 Cl4 )n . À ïu nay ch ûng to vûa co ph an ûng cöng vûa co ca i p an ûng th ï, do co khñ h d g n c lo h y ro e h rid e th at ra o :

H H Cl Cl
+ 2Cl

H H Cl Cl
+ 2Cl

- (2HCl)2 Cl Cl Cl

Cl Cl

Cl Cl

Cl

Cao su co 68% chlorine

Tû nù m 1888, G sto e va H b t àa ch u y túi sû tao lad n ib er than khñ h d g n c lo h y ro e h rid e va c o b ït n û vêy lên lûút h i h p ai co p an ûng cöng va th ï. Nù m 1923, Mc G v c k n h n h h aa g iï cûu hï th öng d y ch y ïn p an ûn , sû dung möt ki ïu bö ê u h g trñ gi up luö n luö n bi ït àû úc sö lûúng chlorin e cöng ha y th ï; kït q a c ûng m h g i u h in ia ào an cua p an ûng vön la th ï, con cöng khön g thñc h húp. P h hên tñ h ch êt sin h ra , ön g àû a ra cön g thûc c Cl ) . (C T ron g kh i ào, cú cêu cua h tach r o ca o su n û thï ep lo h göm 4 n u ï n tû c lo gy h rin e cöng va 3 n u ï n tû c loin e t ï, gy hr h àa lam c o cac n a hoa hoc k o ch u vò k ö g g ai th c h h h h õ hn i ñ à úc sang to vò sa o chó co 7 n u ï n tû c lo û gy h rin e gùn vao 2 n om iso re e th y vò la 8. K h f h p n a irch o cung co à úc c êt s h ra c öi cung cua q a trò h c lo û h in u u n h rin e hoa húp ch êt co cö g thûc n Cl ) , ö g à a n a y lûúc àö n û sau , d n û g h u 10 12 (C rùng tr ai n û úc vúi v ïc q a n sat thûc n h ïm cua Mc G g i u gi avack:

116 CAO SU THIÏN NHIÏN

5 C + Cl 2 H

2

2 2

H

2

H

7

Cl 5

+ Cl2 Cl Cl + Cl2 Cl Cl Cl Cl

HCl

HCl Cl Cl

+ Cl2 Cl Cl Cl Cl

C n g thûc nay àû úc ch êp n ên ch o àïn kh i B ö h loom fiel d thûc h ïn n h n cûu trú lai c lo i g iï h rin e hoa ca o su vao n m 1943. ù Öng hoa tan ca o su vao tetrach r o carb n àu n sö i lïn röi lo o ch o p an ûng vúi (sö lûúng th y àöi) c loin , thûc h ïn h a hr e i d úi luöng khñ n- tro e . S u p an ûn , ö g à n h p ê n û i gn a h g n õ h lûúng c lo h rin e k ö g p an ûng va a i d c lo hn h c h rin e h d y rid e tao ra va p ê n g ai à n h lûúng c lo rin e h oa húp. Àï ài túi h i õ htròn h bay cac gia i ào an kh ac nha u cua p an ûng q a n ûng p û n g trò h sa u h u h hú n ày ê:
10 10 16 14

+ 2Cl +

→ C10 2Cl →

14

Cl

+

2HCl

(th ) ï

C10 H13 (th ï va cöng)

+ HCl

10

13

+

2Cl

C10

11

Cl (th ) ï

+ 2HCl

C g thûc cu öi co ham lûúng 65,4% chlo ön rin e, nh û vêy khöng ûng vúi dên x êt o to h rin e h a cua K h o , cung u c c lo o irc h f k ö g ûn vúi dên x êt h p c lo hn g u e ta h rin e hoa cua Mc G ack . av Cên noi th m la B ï loom fiel d àa bö tuc cac thñ n h ïm cua gi ö g q a cac p ep ào àö ch a bao hoa: ch ung ch ûng to àö n u h û ch a no g am cung möt lûút vúi û i ac d c lo i h rin e h d y rid e th at ra . Sû mêt àö c û a no nay co o h thï q i u
CAO SU THIÏN NHIÏN 117

3

*

vao sû kït von . T êt th ï, F rm r àa b ïu thõ möt cú ch ï tro g g h a e i n ào sû àöng ho an hoa co ài kem th o ti ïn trò h thï cua e n h lo e . (dêu ho a thõ * ûng vúi cac n u ï n tû Cl*, C* ho at a gn gy àöng):
CH CH3 C CH2 CH3 CH CH2 C CH3 CH2 C CH3 CH + Cl2 CH3 C CH CH3 CH2 C CHCl CH2 CH CH2 CH CH2 CH2 C CH CH2 CH2

+ Cl *

CH3

C CH

CH2

+ HCl

*

CH CH3 C CH

CH2

CH2

+ Cl *

N guyï n tû Cl ho at àöng (Cl*) liï n tuc tao p an ûng kï ti ïp. h N û vêy ta co thï thûa n ên c lo h h h rin e gùn h an toan se àû a túi o möt húp ch êt ûng àung vúi cön g thûc nguyï n (C B o fie d àa à a lo m l û ra : H Cl ) m a
10 11 7 n

hay

118 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

10

H16

4 n

Cöng thûc vong co le àung cua cao su chlorin e hoa (theo F e r va B arm loom field). Àöng thúi sû àöng h an hoa nay con g ai thñ h àû úc o i c cac b ïn àöi vï trang thai vêt ly cua ca o su sa u k i i h ch rin e hoa. C o su c lo lo a h rin e hoa thûc sû co d úi d ang û cuc h y böt mau trùn , n i ït deo. No chõ u àû úc aci d va a g h baz , tan àû úc tron g nh ïu dun g m , do ào co thï dung àï i öi ch ï tao sú n ha y vecn i chõ u àû úc hoa ch êt. C o su c lo a h rin e hoa àa àû úc c ï tao co tñ h cach cö g h n n n h ïp ma ta se àï cêp ro h n ú chû n g dên xu êt hoa hoc gi ú ú h y chuy ïn hoa c êt c o su th n n iïn a h a iï h .
II.3. Bromine: (Br )

Tac dung cua b m e àöi vúi c o su ch o ra möt dên ro in a x êt n êt à n h n i ïu h n tro g trû úng húp cua c lo e . u h õ h ú n h rin Bromine hoa ch u yïu vön la möt ph an ûng cöng , ch êt sin h ra àû úc goi la tetrab m o ca o su (C ro Br ) :

+ Br2

+ Br2

Br Br

Br Br

T ai hùn vúi ca o su ch rin e hoa, ca o su brom e hoa khöng r lo in ch o möt ûng dung nao thûc tï, ma hêu n û no àû úc dung h àï c ï tao möt sö chuy ïn hoa ch êt co ñch vï p û n g d ïn h hú i ly th y ït. u N û úi ta c ïtao c o su b m e hoa (th o Wb r ) th o g h a ro in e ee e cach ngêm b m e bùng möt d n g dõch c o su c lo fo m àa ro in u a h ro r lam n u öi. D n dõch nay à úc r ot vao cön va c o su g ug û a b m e hoa se kït tua d úi dang cuc. C n g thûc cua c êt ro in û ö h sin h ra à úc cang gên g öng vúi c n th ûc ly th y ït b o û i ög u a n iï u cên p ai tranh o y e n h ïn hûu bêy n iïu h h xg i h . C o su b m e hoa tan à úc tro g c lo fo m va tan ñt a ro in û n h ro r tro g cac d g m i k ac. No k úi sû n ït p n vao n un ö h h hi hê 0 k o ang 60 C co sû th at khñ h roge n b id e (H r) . Sû h o yd rom B p ê n tñ h nay gi a töc theo h c

CAO SU THIÏN NHIÏN 119

2

cac p an ûng “F e l va C h rid rafts” . N û chñ h ph o l p an h n en h ûng d ï dang vao kho ang 600C. C n cû the o tñn h ch êt va the o sû ù phên g ai, p an ûng co thï xay ra th o lûúc àö: i h e
+ 2C6 H5OH + xuùc taù c - 2HBr Br Br OH OH

Dên x êt p e y l nay la möt c êt böt vö àõ h h n , tan tro g cac u hn h n òh n d n g dõch n úc h y ruúu co xut n ú cac o y y ry l tû do u û a h xhd cua no, n û g k ö g tan tr n g b ze ne. P an ûng nay hn hn o en h cot ïth ûc h ïn à úc vúi möt sö lún p e o l co h ïn d ïn cua h i û hn i i c loid e sùt. S u hït a ilin e c t ï t a y t hr a n o h h hï p e o l va c o hn a su a in e hoa co à úc à m hoa húp a in bêc 2, röi húp m û e me vúi p e o , c o ra hang loat p êm mau n u öm; n û úi ta hn l h h h g cung àa c ûng m h co thï gùn n i ïu a in e c i p û n g h in h m h hú vao c o s b m e hoa à úc vacoà úc cac dên x êt a u ro in û û u bo o a in e hoa rm m .
II.4 . Iodin e (I ):

Tac dung cua iodin e (iöt ) vúi ca o su ñt àû úc n h n cûu g iï túi, ng y n tö nay co xu h úng tû hoa thanh aci d io in e uï û d hd y rid e (H va búi thï p ai c o cac p an ûng à n g an. I) h h h ú i W e r ch o io in e p an ûng vúi möt du g dõch su r carb n eb d h n lfu o ca o su , p ê n g ai àû úc möt h i c êt böt k ö g tan tro g moi d n g m i . C êt sin h ra ûng h hn n u ö h vúi c n ög th ûc H I). (C 10 16 4 n Wijs ch ûng m h IC l hoa tan tro g aci d aceti c lanh se tû in n gùn vao cac nöi àö i cua hy drocarb o n ca o su , cû möi ph n ê tû IC l ch möi nh om isoprene . À y chñn h la nguyï n tùc cua o ê phûún g ph ap ào “chó sö iodine ” cua ca o su (phûún g ph ap àa àû úc K em p cai ti ïn); vúi dun g dõch su r carbo n ca o lfu su , ta ch o thï m vao möt lûúng dû c êt p an ûng Wijs, kï h h ào c o d n g dõch k h u aliu m io id (K ) vao va àõn h lûúng d e I io in e g ai p ong bùng d n g dõch th s l- fat e sodiu m vúi d i h u io u chó thõ hö tin h böt, ta se xac àõn h àû úc mûc àö ch a bao hoa rêt ch n h xac. û ñ

120 CAO SU THIÏN NHIÏN

III . Cön g hydraci d (ta c dun g cu a hydracid)
III.1. Acid fluorine hydride (HF):

Tû lêu n û úi ta à a xet thêy p an ûng cöng cua aci d g h flu rin o e hydrid e vúi ca o su ú dang dun g dõch co ài kem the o ph an ûng àöng h an hoa q a n trong va c o ra c êt o u h h k a àan höi va rêt n ay thu vúi n i ït. N û g vao n m h h h hn ù 1956, T m àa ch ûng m h ta co t ï g am k û àû úc sû àöng o in h i h h an hoa vúi à ïu k ïn lam v ïc ú x len o i i i y e vúi n i ït àö h th êp: 65% àïn 70% nöi àö i àû úc aci d flu orin e h - d e bao y rid hoa. Húp c êt thu à úc co tñ h ön à n h n i ït rêt c o v h û n õ h a a ch o san p êm lûu hoa co tñ h ch êt cú ly töt, nú yïu tro g h n n h d - carbo n ch i phûúng , ch u ozon e rêt töt va thêm thêu y ro õ khñ yïu .
III.2. Acid chlorine hydride (HCl):

C êt sin h ra tû sû c lo h h rin e h d y rid e hoa ca o su co ve n û h àõ h ro n ïu h n ca o su chlorin e hoa. Ú à ïu k ïn thñc h n hi ú i i húp, ta co thï gùn a i d c lo c h rin e h d y rid e vao c o su , cû möi a p ê n tû c o möt nöi àöi: h h

+ HCl

+ HCl

Cl

H

Cl

H

Cao su chlorine hydride hoa (C5H9Cl)n

Tû nù m 1900, C.O. W ebe r àa nghiï n cûu ph an ûng nay. C ho möt luöng khñ chlorin e hydrid e êm vao möt dun g dõch benzene ca o su , ön g thêy khñ nay bõ hut manh liït vao t ïn i ky p an ûng v tru g ky p an ûng b ïu lö q a sû g am h a n h i u i bút àang kï àö n út d n dõch va q a sû hoa n u cua no. h ug u ê Rot d n g dõch nay vao rûúu, co sû kït tua möt k öi c êt u h h mau trùng cûn , tû b ïn àöi n a h ch on thanh böt g i hn g trùng . Phê n gi ai ca o su chlorin e hydrid e nay, öng ch ûng m h thanh p ên cua no ûng vúi cö g thûc (C H Cl ) in h n , tûc 5 9 n la cû möi p ê n tû h d h y raci d gùn vao möt nh om isop e. ren Cac cön g vi ïc vï sa u cua nhi ïu tac gi a kh ac chó nh ùm xac
CAO SU THIÏN NHIÏN 121

m h kït qu a nay. (T o nh ûng thûc nghi ïm gên àêy , cú in he chï p an ûng p ûc tap h n , c o su c lo h h ú a h rin e h d y rid e à úc tao û ra co le q a tru g g n ch êt von ) . Ta cên noi th m n h n u n ia g ï g iï cûu cêu tr uc cua ca o su chlorin e hydrid e vúi tia X àa gi up lêp luên la acid ch rin e h d lo y rid e tû c öng th o q i tùc e u (1) M on o ark v ik v , tûc la c lo rin e tû gùn vao n u ï n t û h gy carb n m g n i ïu n om th ï. Cöng o an h h thûc k a i ti ïn cua ca o su ch rin e h d h r lo y rid e se la:
CH CH 3 CH
2

...
CH 2

3

C Cl

CH
2

CH 2

C Cl

CH
2

CH
2

...

T o möt c öc n h n cûu co hï thöng vï töc àö he u g iï c lo h rin e h - drid e hoa ca o su ú n i ïu d n g m i k ac nh , y h u ö h au V n V a eerse n àa àû a ra möt cú ch ï g ai th c h sû thanh lêp i ñ ch rin e h d lo y rid e tro g d g dõch, va tron g ào ban ch êt cua n un d g m i sû dung co tham dû vao; t i ïn k a i cac k ao sat un ö r h h ly th y ït dûa vao sû h ïn hûu cua möt ch êt trung gian u i ph ûc húp (tûúng tû vúi ph an ûng cöng hydraci d vúi alke n (olefin ) àú n g an qu a trun g g n ch êt ph ûc húp , ö g i ia ) n c ûng m h co thï gùn a i d c lo h in c h rin e h d y rid e vao n u h tû n g c o su (t ûc la late ) rêt n an . ú a x h h C o su chlorin e hydrid e chó àû úc ch ï tao co tñn h cach a cöng n h ïp la vao n m 1934, x êt h ïn d úi t n th ú g gi ù u i û ï ûn mai la “ lio ” P film . A d chlorin e hy rid e hoa húp vúi ca o su söng d úi ci d û dang th rêt kem. La c e , ca àïn cûc mong , chó hut à úc ö rïp û vai % khñ HCl. Cach ch ï tao ca o su ch rin e h d lo y rid e cö ài ïn la hoa tan ca o su vao möt d n g m i n û ch ro rm , u ö h lo fo b zen , d lo eth en e ich ro an e h te c ro th n ay tra lo e a e , kï ào c o khñ h chlorin e hydrid e suc vao dung dõch. D g dõch co thï c o un h rû úu h y ac n e vao àï kït tua c o su ch a eto a lorin e hydrid e. San p êm thö ti ïp ào àû úc loai ac d ch - rin e h d h i lo y rid e dû ra . Sû dung d n g dõch c o su co h i bêt lúi: d n g dõch k ö g thï nao u a a u hn
1 Qui tùc Markovnikov (Markovnikoff): vúi hï thöng R → CH = CH2, nïu R nha ài ïn tû, X: se vao C mang R, tûc la mang nhiïu nhom thï .

122 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

cûc àêm àùc à úc va d n g m i p ai n n thu höi múi k h û u ö h ï in tï. N û úi g ta àa àï nghõ ch o khñ h d g n c lo y ro e h rid e tac dung vúi c o a su c e d úi ap s êt 10 a o h ere , co c êt xuc tac rïp û u tm sp s h c lo h rid e n ö m (AlCl ). Möt p û n g p ap k ac la n ê m c e h hú h h g rïp vao a e t e e y l àa à úc khñ hydroge n chl orid e bao hoa (ûng c ta th û vúi 18-20 % H l) , cao su se tû chlo- rin e h d C y rid e hoa h an o toan tro g 36 gi ú àïn 48 g ú ma k ö g ta . n i hn n Têt ca p û n g p ap c ï tao kï trï n àïu p ai dung khñ hú h h h h d - g n ch rid e k ö ; ào la ài ïu k ïn c u yïu àï co y ro e lo h i h àû úc san ph êm bïn. C ï tao vúi a i d c lo h c h rin e h d y rid e êm, 0 san p êm bõ n i ït p ê h h h n ú 40 C; vúi a i d c lo c h rin e h d y rid e 0 k ö , no bïn c o túi h n 100 C. h h ú C o su chlorin e hydrid e la möt ch êt cûng mau trùng . a C ho dun g dõch cua no ba y húi , ta co àû úc möt san p êm h d úi dan vang mon . Cung n û ca o su chlo û g g h rin e hoa ta co th ï c o c êt deo hoa (p h h lastifian ) p u g a vao àï tùn g tñn h t h i mïm deo cua no. Vang ca o su ch rin e h d lo y rid e àe m so vúi cello h p an e to ra con töt h n c p a ú ello h n e vï p û n g d ïn nao hú i ào. Àùc b ït ca o su ch rin e h - drid e khön g cam thu vúi i lo y êm àö va kh o ch ay. (Ú 1000C, ca o su c lo h rin e h d y rid e trú vï tñ h c êt àan höi cua ca o su sön ). n h g K i ca o su chlorin e hydrid e àû úc ch ï tao bòn h thû úng , h kh ao sat vúi quan g tuy ïn X ch ûng to no co möt cêu tr uc tin h th ï ú n i ït àö th ún . Ú tr n 1100C, no co cú cêu vö h û g ï àõn h hònh ; thñ n h ïm keo dai no se c o kït q a vúi möt gi h u g an àö súi. Tom lai, v p û n g d ïn vêt ly, co th ï noi c o i ï hú i a su c lo h rin e h d y rid e ú n i ït à th úng thò n û la ca o su h ö û h g l hoa; va ú trï n 1000C, no nh û la cao su th n n iï n ú e iï h n i ït àö th ún . h û g C o su chlorin e hydrid e tan manh tron g cac a hydrocarbon chlo rin e hoa; nú luc n u öi va tan tron g g b enzen e nong , nú tro g cac este r nong va k ö g tan tro g n hn n rûúu, eth r va a n . e ceto e Cung n û c o su c lo h a h rin e hoa, àö n út cua d n g dõch h u tuy th öc q a trò h xû ly ma ca o su p ai ch u trû úc k i u u n h õ h c lo h rin e h d y rid e hoa . C o su chlorin e hydrid e hoa chõ u àû úc aci d hûu cú va a ch êt k ïm. N n g ngû úc lai vúi ca o su chlorin e hoa no i hû

nh ay thu vúi tac dung cua ch êt o id e x hoa.
CAO SU THIÏN NHIÏN 123

(C H

n
2

H

n

S u cung ta noi sú lûúc q a trû úng húp co à úc c o su c lo e a u û a h rin hd y rid e tû la tex . T úc hït, ta ön àõ h late x vúi möt s v n rû n ao c t- ion (n û tro g b m c a h n ro o ety l p rid iu y in m ) h y sav n k ö g a o hn ion hoa àû úc (nh û ethe r olei c polyglycol) , kï ào suc khñ h d g n c lo rid e vao no se tû tan vao seru m va ion hoa. y ro e h K i seru m àa bao hoa, aci d ch rin e h d h lo y rid e ch a ion hoa û se gùn vao ca o su .
III.3. Acid bromine hydride (HBr):

Tac dung cua H r thò kh a gi öng tac dung cua H l , B C nhû g ch êt sin h ra àû úc lai kem bïn n i ïu h n . C n g thûc n h ú ö n u ï n cua cao gy su brom e hydrid e se la: in , 2H ) . Br 10 16 (C
III.4. Acid iodine hydride (HI):

Tac dung cua HI ñt à úc n h n cûu túi. Hònh n û no û g iï h hoa húp vúi ca o su k ö g tron va ch o ra möt ca o su m n o hn o iod e h d e in y rid
10 16

H kem bïn. I)

IV. S kït húp vúi oxygen (oxy): (tac dung vúi oxygen) û O xyge n tac dung vúi c o su th o n i ïu cach k ac n a : a e h h hu no th m g a vao sû deo hoa c o su , no la n u ï n n ê n tr ûc a i a gy h t ïp cua sû lao hoa c o su , no g y ra h ïn tûúng “ u hoa” i a ê i lû ú à ïu k ïn nao ào... (m a ta se àï cêp tro g tûng c û n g i i n hú riïn g b ït). T y n iïn , àung ra, sû gùn o y e n vao i u h xg h d c rb y ro a o n c o su sap n êp vao p an ûng cöng à úc, t a h h û a p ê n b ït n i ïu trû úng húp tuy th o c êt ox e sû dun . h i h e h id g
IV.1. Oxygen (O ):

T ïp xuc vúi khön g khñ, ca o su se gùn lêy oxyge n ñt i n i ïu(1), n û g àöng th úi co sû p ê n huy xay ra rêt q a n h hn h u tron ; kït q a à a túi tao th anh möt hön húp p ûc tap g u û h cac húp ch êt àõ h ro v cêu tr uc ñt à úc n h n cûu túi. n a û g iï T ron g cac ph an ûng nay, lûúng oxyge n tha m gi a tûún g àöi
1 Cao su tinh khi ït hay nguyï n chêt bõ oxide hoa dï va nhi ïu hún cao su thö do chêt khang oxygen thiïn nhiïn bõ loai bo. Tac dung cua oxygen àûúc d dang hún búi sû nung ï nong cung nhû can cao su.

124 CAO SU THIÏN NHIÏN

* *

*

thêp; trai lai, co sû h ïn d ïn cua c êt xuc tac o id e hoa i i h x n û cac h lin le at e m g o n an an , àön , c b lt , ta co th ï ch ï tao cac dên g oa x êt co ham lûúng oxygen cao, thûúng àûúc u goi trïn quöc tï la “ u b n e . R b o n s” Co 3 loai R ubbonne s chñnh , ûng vúi àö oxid e hoa kh ac bi ït nh u va phê n bi ït vï ch êt lûúng qu a tñn h hoa tan cua a ch un tro g n i ïu d n g m i k ac n a . Cac san p êm g n h u ö h hu h nay à a túi v ïc tòm oxyge n gùn vao ca o su . No co dû úi û i dang epox y ha y ether , k àïn la ch ûc rû úu; sö nh om àõn h ï ch ûc aldehyd e ha y ceton e va a d (tû do h y e r hoa) thò ci a ste ñt h n va n û úi ta chó tòm thêy o y g n ú trang thai ú g xe p ro id e con ñt h n nûa e x ú . Cú c ï thanh lêp à úc g a th ït la cac n u ï n tû h û i i gy c rb n mth y n e trû úc tiï n bõ oxyge n kñch ho at ch o ra a o e le hydroperox id e sú cêp, cac hy pero dro xid e nay t ïp th o t ïn i e i tr ïn àöi thanh n om oxyge n hoa (nh û hydroxy l ha y i h carboxyl ) va gi ai ph ong oxygen ho at àöng , no se gùn vao cac nöi àö i ch o ra cac peroxid e hay th úng h n g y ra sû û ú ê p ê n cùt c u öi vúi sû thanh lêp (ú cac àêu cua à an) h h o n i ïu c ûc k ac n a . C ùng han ta co: h h h hu h (dêu h a thõ b ïu thõ n u ï n tû h at àön ) o i gy o g
CH3 CH2 C CH CH2 + O2 CH OOH CH 3 CH OOH CH 3 CH OH CH 3 CH2 C CH CH 2 + 2O C CH CH
2

CH3 C CH CH2

CH3 CH
2

C

CH

CH OH

C

CH

CH 2

+O

*

+O

*

CH 3 C O CH 3 CH
2

C

CH

CH
2

+ H2O

*

C

O O

CH 2

Con co nhi ïu cach co thï co àû úc, nh û sû kït húp gi ûa hai à an k ac n a u q a sû kït húp cua h i n om o h h u a h h d x l . T an b y ro y o ö
CAO SU THIÏN NHIÏN 125

4

3

3

4

cac k ao sat nay àa à a ra möt q a n n ïm vï tñ h p ûc húp cua h û u i n h cac húp c êt k a dô tû tao ra àû úc va g ai th c h cac k o h h i ñ h k ù n gùp p ai ú c öc n h n cûu p ê n g ai cac c êt o id . h h u g iï h i h x e
IV.2. KMnO (perm anganat e potassium ):

C o cac dun g dõch n úc KMnO , co nöng àö kh ac nha u h û tac dung vúi möt dun g dõch tetrachlor o carbo n ca o su , ta co hang loat c êt o id e hoa c ûa túi h n 20% ox g h x h ú y en ,ma trang thai th ay àöi tuy th o ham lûúng o y e n tû t ï àùc e xg h co tñ h àan höi yïu ch túi th ï n ûa hoa böt à úc. n o h û N û g p an ûng hay con rêt p ûc tap la möt p ên ch êt hn h h ; h sin h ra àû úc tao búi c êt bao hoa va co o y e h x g n n i ïu va h möt p ên à úc tao búi cac c u öi iso re e n ùn vên g h û h p n g iû à úc àö c û a bao hoa cua c un . û h h g
IV.3. Peracid:

Cok a n i ïu k ao sat tac dung cua aci d p h h h eracetic , h ùc o t rûc t ïp, ho ùc dung nû úc ox y gi a (H O ) co a i d a ti c h ïn i c ce i d ïn. Cac i 2 2 ch êt sin h ra tû p an ûng co d úi dang böt trùn , ch a h û g û bao hoa àöi vúi brom e . Cú cêu cua ch ung vên con chû a in bi ït ro; tro g k i ào h n h n û àöng thúi vúi sû tao lêp cac n h ò h c ûc rûúu n êt ú cac ào an, cac ch ûc nay ti ïp ào hêu n û h h h bõ este r hoa h an toan búi aceti c ch o ra möt “acetat e ca o o su ”. T ai lai, th o P rm r e u erer , a d p e zo c p an ûng ch o ra ci erb n i h möt k öi n êy mau trùn , àöi vúi b m e no to ra n : h h g ro in o
O + C6H5 C O
Hydrocarbon ethylene

OH + C6H5 O
Epoxycarbon

COOH

Acid perbenzoic

Acid benzoic

IV.4. Ta c dun g cu a ozon e (O ):

P an ûng cua ozon e vúi ca o su ch o ra cac peroxid e àùc b ït: h i ozonide ; möi phê n tû gùn vao möt nöi àöi . Ta àa noi vï cac O o n e nay ú c û n g trû úc ào. zo id hú

126 CAO SU THIÏN NHIÏN

OOH

IV.5. Ta c dun g cu a ca c chê t oxid e ho a khac:

Möt sö ch êt oxid e hoa nh û peroxid e benzoyl , nitrobenzene, c lo i l co tac dung n û la lûu hoa c o su h ran h a ma ta se àï cêp tr n o g chûún g lûu hoa. N ûng ch êt oxid e h hoa kh ac ma tac dung cua ch ung vúi ca o su thò c û a à úc h û k ao sat tûúng tên h . V. Tac dung cua cac dên xu êt nitrogen
V.1. Aci d nitric:

A d nitri c àêm àùc p an ûng manh liït vúi ca o su tao ci h ra möt d n g dõch, p a loang vúi n úc c o ra möt c êt kït u h û h h tua mau van . C êt sin h ra nay k ö g bïn, co thanh p ên g h hn h c û a à n h ro. h õ
V.2. Nitroge n oxid e (N 2 O 3 va N 2O 4):

Tac dung cua cac n g n o id e àa à úc n i ïu n û úi itro e x û h g nh g iïn cûu, cung ch o kït q a k a p u húp. Möt cach töng u h h q at, vúi sû gùn n g n v a o y e n se co sû p ê n huy u itro e xg h p ê n tû rêt lún. Möt sö h chêt sinh ra àûúc ûng vúi cöng thûc C N O ,C H N O H 10 16 2 3 10 16 2 4, C H N O , (trû úng húp cua N ha y N O ). O 10 16 2 6 2 3 2 4
V.3. H úp chêt nitro hoa:

Cac húp ch êt nitr o hoa cung co ph an ûng vúi ca o su . T úng húp cua n so e ze rû itro b n n e (n h n cûu n i ïu n êt), g iï h h p an ûng xay ra th o lûúc àö sa u à : h e êy

+ 2C6H5NO N O

+ C6H5NH

H

C6H5 C6H5 NH OH + C 6H5 NO C 6H5 N N

C 6H5

O

CAO SU THIÏN NHIÏN 127

2

N û vêy àï co möt p ê n tû n so en n h h itro b ze e gùn möi n om iso h p e , cên p ai dung túi 3 p ê n tû n s b n e e ren h h itro o e z n . P an ûng cung xay ra vúi o , m- va p itro to e e h -n so lu n , vúi e r cua a d o itro b n i ste ci -n so e zo c va cac b z n o hoa. a itr T ai lai, p an ûn k ö g xay ra vúi n so h n l. r h g hn itro p e o
V.4. Tac dung cua tetranitrom ethane:

T tra itro e a e n m th n a e (h y o fin . lk n a le ) c êt cöng c t ï h o h m y clo ex n eth lcy h a , k ö g mau hn .

e la möt c êt p an ûng cua cac nöi à i h h ö Vúi h d c rb y ro a o n c û a n , no ch o cac húp h o phê n tñc h dï dan . Vúi d n g dõch ca o su g u n c o ra möt san p êm cöng hêu n û o h h h e vúi ca o su th o ly thu ït; e y

Tac dung cua tetran m itro ethan
NO2 + O2N C NO2

NO2

NO2 C(NO

C êt sin h ra nay bïn, ca àïn ú 60 àö ch n k ö g . Tuy th o cao h ê hn e su va tuy th o à ïu k ïn ch ï tao, tó sö p ê n tû e i i h te itro e a e tran m th n trï n n om iso re e b ïn àöi tû 1/4 túi h p n i 1/6. Cac húp ch êt nay lam b y mau n úc b m e c ûng to a û ro in h ch ung ch a bao hoa. û VI. Tac dung cua cac ch êt kh ac Du rùng co möt sö c êt k ac co thï co k a n n g gùn h h h ù vao c o su q a p an ûng cön , n û g ta chó co th ï àï cêp a u h g hn túi möt sö thñ d ma th i. u ö
VI.1. A nhydrid e sulfurou s (A nhydri t sulfurú ; sulfu r dioxide) : SO 2

Ah d n y rid e su ro s hoa húp vúi ca o su ú dang d n g lfu u u dõch cho ra möt sö c êt vên con tñ h àan höi h y cûng tuy h n a th o ham lûún lûu h yn ; ban ch êt cua d n g m i anh e g u h u ö h úng rêt n i ïu túi vên töc cua p an ûng . Xû ly qu a möt û h h dun g dõch ki ïm, cac dên xu êt nay se trú n n tan àû úc tro g n úc. Ta cung co thï co ï n û à úc cao û
128 CAO SU THIÏN NHIÏN

n

2

2

2

su su n c hoa co phên tû k öi c o , tan tro g n úc bùng cach c o lfo i h a n û h th m vao d n g dõch c o s -e e r (d . àêm àùc) a i d c lo s lfo ic ï u a u th .d c h ro u n .
VI.2. Thiocyanogen:

T ûc h ïn p an ûng ú O0C k ö g co o y e n va anh h i h hn xg sang h ïn hûu, th c an g i io y o e n p an ûng vúi ca o su ú dang h d n g dõch, c o ra u h möt san p êm cöng ûng vúi thanh p ên h h : . . . – C5 H (SCN) 2 – . . . 8
VI.3. Thioacid:

P an ûng cöng cua thioaci d xay ra möt cach tû n g àöi h ú d dan . Vúi a i d th ac tic , cên p ai c i ïu sang tro g ï g c io e h h n n i ïu g ú vúi àen h i thuy n ê n d n g dõch ca o su b zen e h i ú g u en va aci d àû úc ch ûa tro g möt öng Pyre x kñn m ïng . Ta co n i àû úc möt ch êt no , gi öng n û ca o su th ên b n àêu. h u a T io h acetat e ca o su nay ûng vúi: CH 3 . . . – CH – C _ CH – CH – . . . SCOCH
3

nïu ta thuy g ai tro g d n g dõch benzene , no ch o ra möt i n u ch êt cûn , co súi, ào la möt m g ercap ta n ca o su co thanh p ên h :
CH 3

...

CH 2

C SH

CH 2

CH 2

...

VI.4. Aci d hypochlorou

s (axi t hypoclorú)

: HOCl

Tac dung cua aci d hypochlorou s vúi ca o su la àöi tûúng cua n ûng c öc k ao cûu k a q a n tron . h u h h u g C o aci d h och ro h yp lo u s p an ûng vúi latex , ta se co àû úc möt h ch êt böt khön g tan , mau vang , ûng vúi dên xu êt cöng (C 8H – 5 ClOH) c ûa túi 29,4% chlo h rine . Tó lï 29,4% ch rin e nay ûng vúi lo möt phê n tû H C l gùn liïn vao möi nh om isoprene . Tac O dung cua a i d h p c lo u s vúi cac d n g dõch c o su c y o h ro u a th úng c o ra cac ch êt co ch ûa hú n 29,4% chlorine . Cú cêu û h cua cac húp ch êt kh ac n a u nay c û a à úc n h n cûu h h û g iï th m va c û a co möt ûng dun ï h g nao trï n thûc tï.

CAO SU THIÏN NHIÏN 129

3

VI.5. Aldehyde:

Aldehyd e co thï p an ûng vúi ca o su ch o ra san p êm h h cön . C ùng han K g h irchho f àa ch ï àû úc möt ch êt böt ma ön g goi la “form olit e ca o su” : xû ly du g dõch c o su n a b n en e vúi a i d su - ri c àêm àùc, kï ào c o d n g dõch ez c lfu h u form aldehy d e 40% vao. Ta àa b ït p en l h y am e co thï gùn vao ca o su q a i h o a in u p an ûng F d l va C ft s n û thï nao. Ta cung co th ï h rie e ra h n û g tu cac h d c rb gn y ro a o n p û n g h ú g , a i d beo, a i d hú ûn c c ch rin e h d e .v lo y rid ,v ... Lam vi ïc ú ài ïu k ïn àa àõ h ro, ta i n cung co th ï gùn cac nh om ben lidien e vao ca o su : ch o zy ch ro zy l vao möt d g dõch cao su tetrachlor o carbo n lo ben un va rot n han h ch lorid e n m (AlCl ) n u tûún g cung dun g hö h m i vao; ph an ûng xay ra dû döi co aci d chlo- rin e hydrid e ö tho at ra va cu öi cung ta àû úc möt ch êt vö àõnh hònh , gi on, co mau trùng . D úi tac dung cua chlorid e nhöm û , c lo b n y l c o ra c lo d e z l h ro e z h h ro ib n y , c lo d e z h ro ib n y l p an ûng h vúi c o su c lo a h rin e h d y rid e tao búi ac d c lo i h rin e h d y rid e gùn vao c o a su ; do ào ta se co:

...

CH3 CH CH2 H Cl CH C6H
5

CH
2

C

..

.
Cl

...

CH3 CH CH2 CH 2 C

...

H CH C6H
5

CH C6 H
5

CH C6 H5

Cac n om m y h eth len e cua ch êt long cu öi nay con co thï p an ûng vúi chlorobenzy l ha y chlorodibenzy h l ch o ra cac dên xu êt kh ac, nh êt la húp ch êt co cön g thûc nguyï n H ) ûng vúi (C 26 26 n p an ûng cua 3 p ê n tû c lo b n y l vúi 1 n om iso ren h h h ro e z h p e. VII. Tac dung cua húp ch êt ethylene Ta àû a tac dung cua húp ch êt eth ylen e vao ph ên nay vò möt mùt no göm co cac à n p ê n tû v y c co thï gùn ú h in li

vao c o su vûa tû p a olym r hoa ch o ra cac ch öi dai ú e u chu g q h , àïn nöi cú n uan
130 CAO SU THIÏN NHIÏN

cêu co k ac b ït n i ïu vúi cú cêu cua n i ïu dên x êt k ac ma ta à h i h h u h a k ao cûu trû úc ào; mùt k ac, p an ûng nay thêt sû à a h h h û túi à úc c o su b ïn àöi ma n ay n y n û úi ta goi la “c o su û a i g a g a g ep” (ca o su g ff e). h re T úc tiï n ta k ao sat trû úng húp cua a y rid e m le c rû h lh d a i va cac húp c êt tû n g tû. h ú B aco n va F e r àa ch ûng m h la n n g nong möt d n g arm in u u dõch ca o su b zen e h y ca o su to en e vúi an y rid e m en a lu hd alei c co p er- o id e ben y l h ïn hûu, ta se co àû úc möt sö ch êt x zo i súi ha y ch êt nh ûa cûng gi on vên con ca o su tñnh , tuy the o tó lï a h d e n y rid m le . G a th ït la a h d a ic i i n y rid e gùn vao h i a nöi à i ú gên n a u cua ö h cung möt p ê n tû ca o su h :

CH CH CO CO O

CH

CH

CH

CH

CO

CO

CO

CO

O

O

H ùc anhydrid e gùn vao ha i nöi àö i thu öc ha i ào an xa nhau o hú n cua cung möt phê n tû ho ùc gùn vao ha i nöi àö i thu öc hai p ê n tû k ac n a , n û th ï ch o ra cac vong p ûc húp h h hu h h h n h y cêu liï n p ê n tû. ú a h Kï ào, V ïn C o su P ap tr ïn k a i p an ûng vúi n i ïu i a h i h h h dên x êt eth len e k ac va cung àa ch ûng m h co thï u y h in tr anh dun p ro id e va ch ï tao à úc ch êt hoa ta , ú g e x û n n h n cûu c u yïu vúi N ethyl im g iï h -m ide m aleic. Trong trû úng húp nay sû gùn vao kög hn xay ra ú cac nöi à i cua c o ö a su m a CH CH2 CH CH2 la ú cac nguyï n tû carbon CO CO CO CO α-m ethylene cua no, nhû vêy N N cö g thûc la: n

CH3

CH3

CAO SU THIÏN NHIÏN 131

V ïn C o su P ap cung ch o b ït p an ûng co thï thûc hi ïn i a h i h à úc ú thï k öi, q a v ïc n öi can à n g an h ùc sû n n g û h u i h ú i o u nong c ch êt xuc tac th c h húp h ïn hûu; R b er-S tin o ñ i u b tich g ti ïp ào c ûn m h k ö g cên p ai dung ch êt xuc tac, h g in hn h vúi ài ïu k ïn la n g nong lï n túi 150-20 00C tron g chê n i un khöng. À ú g n iï n n û úi ta cung nghô àïn cac húp c êt ûn h g h e y n e hoat àöng k ac, n êt la n ûng ch êt co thï th le h h h p ly e r hoa àû úc n û la c êt à n p ê n v y o m h h ú h in lic . V ïc i p ly e r hoa cac húp c êt nay chó à a túi kït q a thêt o m h û u von . Mai c o túi n m 1941, V ïn C o su P ap tòm thêy g h ù i a h cac húp ch êt loai nay nh û ac rylonitril e, styrole ne, ester acry lic , ú à ïu k ïn nao ào co thï gùn cac n om vao i i h h d c rb n y ro a o ca o su k i kït húp vúi latex . Sû hoa húp nay h cung co thï xay ra à úc q a sû n öi can, n û trû úng húp û u h h a h d de m le . n y ri a ic Sû hoa húp g ûa ca o su va cac húp ch êt eth len e h at i y o àöng co ve nh û la möt h ïn tû úng töng q at, co th ï thûc i u h ïn lo ai p an ûng nay ú cac à ïu k ïn vên dung th o i h i i e th úng lï k ac n a , tûc la ú dang d n g dõch, ú dang û h hu u k öi h y dang n u tû n . h a h úg Tû ào, p an ûng trú thanh àöi tûúng n h n cûu rêt h g iï q a n tron àùc bi ït nh êt la ú cac ph ong thñ nghi ïm cua u g “B ritis h R ubber P d c r’ s R sea h A ciatio ” . N û g ú ro u e e rc sso n hn à y ch ung ta chó n ên à n h töng q at vï vên àï nay (ta se ê h õ u noi t ïp ú ch ú g k ac i ûn h ). T e o n u ï n tùc, ta ch o tac dung vúi möt c êt xuc tac h gy h àï gêy polym r hoa ch êt àú n phên , àöng thúi gùn vao ca o e su . N û vêy th o à ïu k ïn lam v ïc co anh h úng túi töc h e i i i û àö tuên tû p ly e o m r hoa va q i trò h gùn vao, ta nh ên thêy u n co th ï co à úc 3 lo ai k ïu û i san p êm n û lûúc àö sa u h h ày ê:
Cao su Kieåu 1 Polymer

Kieåu 2

132 CAO SU THIÏN NHIÏN

Kieåu 3

K ïu 1 la möt hön húp àú n gi an ca o su va polym i er . Ú k ïu 2, i ca o su can trú p ly e r hoa va ch êt àú n p ê n tû gùn vao o m h ca o su the o tûng phê n tû riïn g le. Ú lo ai k ïu 3, p an ûng i h à a túi than lêp n anh b n n ùn h y dai; ch n h k ïu nay û h h ï g a ñ i ma n û úi ta g a th ït co lúi thêt sû n i ïu n êt. g i i h h Cac k ao cûu tûúng tên n û vêy la dûa vao ky th êt h h u p ly e r hoa va dûa vao sû xac à n h cú cêu p ê n tû cua om õ h n ûng c êt tao than . h h h Vï à ïm thû n êt, tû úc k i àû a m n m r ñt tan tro g i h r h oo e n c o su vao late x thò chón h pH àïn trõ sö thñc h húp nïu hï a xuc tac dun co h at tñ h n ay vúi am n c tû d o (h y g o n h o ia a vúi ion am n m ) h ùc p ai thûc h ïn tro g m i trû úng o iu o h i n ö khñ tr ú nïu tr úng húp hï th ön xuc tac sû dung n ay û g h vúi o g xy en .Sû h ïn d ïn cua ca o su co tac dung lam ch êm i i ñt n i ïu túi sû p ly e r hoa cua ch êt àú n p ên P ai tranh h o m h . h dung dû c êt h at àöng bï mùt àï ch êt m n m r múi co h o oo e thï n êm vao t ïu cêu ca o su va n û vêy múi p an ûng g i h h àû úc vúi ca o su . Vúi m ethacrylate , hï xuc tac à úc g úi û i th ïu (h at tñn h khön g bõ tac kñch búi am nia c va chó tac i o o kñch rêt ñt búi khñ trúi) la möt hön húp h ydrop id erox e tertbu ty l va tetraethy lene p n m e ; vúi sty le e , hï xuc e ta in ro n tac cung n û th ï vúi à ïu k ïn cung ph ai ch o vao möt ch êt h i i ön àõn h khön g ion hoa àû úc. Vúi acrylonitrile va chlorovinylidene, tùng ho at hydroperoxide te u rtb ty l bùng möt hï thöng d y ro yaceto ih d x n e sùt la th c h húp ñ . Vï sû p ê n g ai cac ch êt tao than , ch u yïu no à úc h i h û àû a vao q a trò h p ê n ào an bùng d n g m i g up tach u n h u ö i ca o su ch a b ïn û i tñn h ra ca o su gh ep va polym r tû do . Àï phê n ly polym r e e tao

CAO SU THIÏN NHIÏN 133

thanh ú n o ai ti ïu cêu latex , ta ap dung p û g h ún g p ap k m h e hoa liï n tuc múi co lúi (lúi dung sû k ac b ït cua tó trong va h i cú hat cua cac p ên tû). N h n cûu n i ïu à an k ac h g iï h o h n a u va p ê n tû kh öi cua ch ung ch ûng to cac chu öi g ep h h h (g reff ees ) th úng n êt àïu co p ê n tû k öi tû n g à ú g û h h h ú ûn vúi p ê n tû k öi ma p ly e h h o m r àa co (nïu no à úc tao thanh û vúi tñ h cach àöc lêp , p ê n tû k öi cua c ung àat tû n ) h h h 100.000 àïn 400.000. C o su bi ïn tñn h (m a odifi e) co àû úc, co ve nh û la nguyï n liïu múi co ûng dung ky thu êt hûu ñch. Ta se noi àïn thanh p ên v àùc tñ h cua ca o su b ïn tñ h ú möt p ên àùc b ït h a n i n h i k ac. h B.PHAÛ NÖÙN GHUÛ Y K i ca o su chõ u möt xû ly nao ào, ta n ên thêy àö n út h h h d n dõch cua no gi am xu öng rêt lún; tûc m ön noi co sû ug u phê n cùt p n tû dai thanh n ûng ào an n ùn h n . Do ào hê h g ú n úi ta goi co “s û kh û p m r hoa” (d o m gû oly e ep ly erisatio n) ; thûc ra, cac p ê n tû àïu la tru g têm cua sû o id e hoa va h n x àö i k i cua sû àöng p ên hoa. Vêy ta co t ï goi la “s û h h h phê n huy”. I. Ta c dun g cu a nhiït : (s û chûn g khö) C o su chõ u tac dung cua n i ït se bùt àêu mïm ra , kï a h ào b ïn àöi thanh möt ch êt n û dêu mau n u rêt n êy, i h ê h lam n u öi k ö g thï àùc lai àû úc. Co thï noi ca o su bõ g hn nh ït ph n (v ao kho ang i ê 0 300 C àïn 3500C) ch o ra iso ren , d en p e ip ten e v a cac h d carb n y ro o co àö sö i cao , n êt la àû úc tao búi h terp e: en

cao su

isoprene

134 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

N û úi ta thûa n ên c u öi bõ p ê n cùt thanh n ûng à an n o g h h h h o h vúi sû xu êt hi ïn cua cac nöi àöi . N hûn g cac “diene ” thanh lêp n û t ï àïu rêt h at àöng va tû hoa húp vúi n a u h h o h c o ra cac húp c êt p ûc tap h h h . N i ït p ê n c o su àa à úc n i ïu n a k ao cûu thûc h h a û h h h h ïn vao thúi ky ma co n n û úi c u ï n têm xac à n h cú i g hy õ cêu cua h d car- bo n nay. T y nhiïn , tó lï iso re e ú san y ro u p n p êm c û g cêt lai la thêp: h hn chùng han 5% theo B ouchardat, 3% theo H arries hay S u in e ta d g r . Gên àê , y n û úi ta àa tòm àû úc cach tù g n n g su êt iso g n ù pren e lïn ; àat àû úc trõ sö tû 50% àïn 60% bùng cach ch o cao su bõ n i ït h 0 p ê n d úi dang p ên tû n o ú n i ït àö 700 C àïn h û h h h 0 800 C, vûa ti ïp xuc vúi möt kh öi ki m loai co bï mùt röng lún, àû úc tao búi mat àöng h y n e l ch ùng han, va vûa rut a ick lêy san p êm tao ra à úc n ú möt luöng khñ trú h û h . Ta cung thûc h ïn n i ït p ê n c o su bùng cach c o i h h a h p an ûn vúi ch rid e n ö m h ïn d ïn. N i ït p ê n xay ra h g lo h i i h h ú n i ït àö thêp k ö g co iso ren e tao ra . Ta co à úc cac h hn p û h d c rb y ro a o n n e àa bao hoa, co tñ h ch êt n û x g va dêu h n h ùn nùn , ch u yïu àa bao hoa. Cac san ph êm nay àïu gi au g hydrocarbo n vong , nh êt la dên xu êt c c h x n y lo e a . Ta cung bi ït sû p n tñc h ca o su hy ro e n hoa ch o ra hê d g cac san p êm huy tû n g àöi bïn, vò ch ung k ö g ch ûa h ú hn q a möt nöi àö À ïu nay gi ai thñc h vò sa o ma co n ngû úi u i. i co y àõn h ch ï tao dêu trú n va x n g tû ca o su ù . II. Tac dung cua oxyge n (O ): Tac dung cua o y e n tro g k ö g khñ vúi c o su la n êu xg n hn a g n iïn no la n u ï n n ê n cua sû thanh lêp c o su “sol”. Sû h , gy h a p ê n huy búi o y e n àû úc tòm thêy tro g moi t ïn trò h h xg n i n n h n cûu ca o su v àùc b ït b ïu lö qu a nöng àö oxy n g iï a i i ge cûc thêp. C o su chõ u sû “tû oxid e hoa” trû úc tiï n q a sû a u th anh lêp p ro ide ma cac h ïu q a e x i u p ê n huy àïu k ö g p u húp vúi lûúng o y e n h hn h xg b n àêu a .
CAO SU THIÏN NHIÏN 135

Tac dung cua o y e n con th m g a vao h ïn tûúng deo hoa v xg a i i a lao hoa, ta se àï cêp ú ch ú g k ac. ûn h Töng q at, ca o su söng àû úc n öi can ú may can se u h mêt ài tñ h àan höi cua n o va trú nï n deo (chñn hca o su n hoa deo múi co t ï ch o cac hoa ch êt ph u gi a vao àû úc va h àõn h hòn h àû úc) . O xygen p ê n cùt p ê n tû c o su g y ra h h a ê sû deo hoa, c ûng m h q a thûc n h ïm n öi can tro g h in u gi h n m i trû úng khñ trú , c o su k ö g hoa deo O ö a hn . xyge n con anh hû úng àïn hi ïn tûúng ch ay nh ûa c ua ca o su sön , ca o su g trú n n d n h va n êy n úp ï ñ h h . S u hït, ca o su àa lûu hoa bòn h thû úng bõ g am dên tñ h a i n ch êt cú ly cua no va trú thanh vö dung; ào la hi ïn tûúng lao hoa. N uy n nh n cua sû lao hoa nay la sû tû ox e g ï ê id hoa: chó cên 1% oxyge n (tñn h the o trong kh öi) gùn vao ca o su àu lam ch o no trú n n vö dung h an toan. H ïn n y àï ï o i a lam c êm sû lao hoa nay, ta sû dung ch êt goi la ch êt h k ang o y e n (an x g h xg tio y en , an x a t) tio id n ma ta se àï cêp ú chûún g "O xid e hoa va lao hoa ca o su thiïn n iïn ” va c û n g h hú “Ch êt ph ong lao”. G ch u: hi Nïu tac dung cua oxyge n bòn h thû úng bi ïu hi ïn qu a sû phên huy p ê n tû ca o su , thò no co th ï àû a túi hi ïn tûúng h ngh h àao, ú à ïu k ïn àùc b ït nao ào, tûc la h ïn tû úng õc i i i i tù g p ê n tû k öi, ma sa u àê y la vai vñ du: n h h - Nïu ta x û ly (ú à ïu k ïn nao ào) late x vúi q in n , i i u oe ferric a- n e k m , p x e b zo l , ta se co àû úc möt y id aliu ero id en y san p êm co x h úng tan va nú tro g d n g m i th úng h u û n u ö û sû dun . g - Nïu ta c o d n g dõch ca o su chõ u tac dung ph ong à ïn, h u i tro g khñ h d g n (k ö g co o y en , ta se thêy co sû tù g n y ro e hn xg ) n àö n út v sû gi am àö chû a bao hoa cua ca o su ; dû úi tac h a dung cua tia tû ngo ai ha y anh nùng mùt tr úi, àùc bi ït n êt h la kh n g co o gen hi ïn di ïn, ta se th êy xu hû úng trú nï n ö xy khön g tan cua ca o su tro g d n g m i. n u ö

136 CAO SU THIÏN NHIÏN

Hi ïn na y ngû úi ta gi ai thñc h (nh êt la gi ai thñc h cua S u in e ta d g r ) cac h ïn tûúng nay q a sû thanh lêp cêu liï n i u p ên tû, n ú sû k û h d g h h h y ro en , h ùc n ú sû thanh lêp cêu o h o y en ,h ùc n ú sû thanh lêp tr ûc t ïp cêu nöi búi ho at xg o h i tñn h cua cac nöi àöi (x m g a th y ït vï sû thanh lêp cêu e i u liï n p ê n tû). h T ûc ra , cac cêu liï n p ê n tû nay p ai à úc x m n û h h h û e h la h ïn tûúng lûu hoa hú n la polym r hoa the o sat nghô a tû. i e T ûc tï, sû lûu hoa bi ïu h ïn àung qu a sû chuy ïn àöi tû h i tñn h ch êt ûu deo ûng vúi c o su tan à úc tro g d n g m i , , a û n u ö àïn tñ h c êt àan höi û v ït, ûng vúi c o su k ö g ta . n h u i a hn n C. P H A Û Ö Ù N Ñ O À G P H A Â H O Ù N G N N A V A ØÑ O ÀN H O Ø AG H O Ù (K E Á G N A T VO Ø N G ) Ta bi ït ca o su thiï n n hiïn , g tt a perch a va b u alat a(1 ) co cun cö g thûc ngu n (C H ) . T g n yï ron g luc ào ch ung lai co tñn h ch êt 5 8 n k ac n a u ro rang va n û úi ta àa ch ûng m h ào la möt h h g in àöng p ê n lêp th ï (àöng p ê n cis-tran s h y àöng p ê n h h a h h n hhoc). ò N ïu ph an ûng cua ca o su cung ch o ra möt sö san hi ph êm co cung thanh p ên bach p ê , n û g tñ hc êt l ai h hn hn n h k ac b ït n a . Àùc tñ h ch u yïu cua n ûng ch êt nay la co h i hu n h sû g am thêp àö ch a bao hoa àang kï, so vúi ca o su luc i û àêu . Sû mêt àö c û a no (b ao hoa) nay à úc q i vao p an h û u h ûng “ ön ho an hoa” lam xu êt hi ïn cac nöi nöi nh ú vao à g cac nöi àöi , vúi sû thanh lêp vong nöi liïn nha u qu a chu öi carbon . Ta goi nh ûng ch êt n û thï la “d ên x êt àöng h u h an hoa cua ca o su ” h y àú gi an h n la “cycl o - ca o o a n ú su ; ú möt sö tai liïu nao ào, ta cung gùp ch û ca o su àöng ” phê n hoa ha y àöng phê n ca o su , nhûn g khöng n n dung tû ï b ïu thõ nay vò co thï h ïu lêm vúi àöng p ê n c êt thiï n i i h h nhiï n cua ca o su tron g ào khön g co sû àöng ho an hoa. (k ö g co p an ûng kït von ). hn h g
1 Ta se noi v chêt gutta percha va balata trong möt chûúng riïng biït. ï

CAO SU THIÏN NHIÏN 137

C o su co xu hû úng tû lêp vong rêt manh va nh û àa noi, ta a thûa nh ên co cac ph an ûng ph u b n canh ph an ûng ï chñn hnhû p an ûng h g n hoa, h d g n hoa ch ùng han h alo e y ro e . I. P han ûng kït vong búi nhiït: Nïu ta c o c o su tac dung vúi n i ït ma k ö g ài túi h a h hn p ê n huy h an to an, ta se co sû b ïn àöi vï cêu tr uc ûng h o i vúi sû thanh lêp cac san ph êm von . g N n g nong ca o su söng tron g khñ trú , ta th êy gên ú trï n u 0 200 C, no mïm ra n hûn g ch a chõ u möt b ïn àöi q a n tr ong û i u vï cêu tr uc cua no; àùc b ït àö c û a bao hoa cua no vên y i h n u ïn , n û g à nh út cua dun g dõch ha thêp the o sû gy hn ö gi am bút phê n tû kh öi. Ú t ï n 2500C, ng úc lai co sû th y r û a àöi tr ït àï b ïu lö ra ; àa sö nöi àö i b ïn mêt ch o ra möt i i i “polycycl o ca o su ” vên con ch ûa vao kho ang möt nöi àö i ch o möi 4 n om iso ren , n û úi ta àû a ra h p e g cön g thûc:
CH3 CH 2 C CH 2 CH2 CH 2 CH2 C CH2 CH2 CH 2 CH2 C CH2 CH2 CH2 CH C CH 2 CH2

À ïu k ïn töt n êt àï co sû bi ïn àöi la nun g nong ch êm möt i i h d g dõch ca o su eth r ú 2500C tro g su öt 2 n ay, d úi ap su êt. un e n g û S u k i kït tua bùng rû úu, ta se co möt c êt böt mau a h h trùng h i vang k ö g con g öng h an toan n û ca o su nûa. ú hn i o h Cac d n g dõch cua no à úc b ïu thõ àùc tñ h q a àö n út u û i n u h thêp. P ê n tû k öi cua no vao kho ang 2.200 àïn 2.500, àõ h h h n qu a ph ep n i ïm lanh vúi d n g m i la b zen gh u ö en e. II. Phan ûng kït vong búi sû phong à n: iï

Ch o möt dun g dõch ca o su chõ u tac dung ph ong à ïn ú i möt à ïn trû úng x a y ch ïu ca o ap va k ö g co o y e n i o i hn xg h ïn d ïn, ta se thêy co sû b ïn àöi rêt lún cua c o su . i i i a T ûc h ïn vúi d n g dõch h i u c o su tin h k i ït va d ca y ro a h a n a h e h d n p th le e , ta se co möt cy clo
138 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

c o su mau h i van , hoa böt à úc, b ïu h ïn àùc tñ h q a sû h a ú g û i i n u a thêp àö c û a bao hoa, àö n út, àö mïm va p ê n tû k öi. h h h h Mùt k ac, n û úi ta n ên thêy tac dung p ong à ïn d n g h g h h i u dõch ca o su b zen e àû a túi sû p ly e r hoa möt p ên, b ïu en o m h i h ïn q a sû thanh lêp “gel” . P ên g l hoa n û vêy la à úc i u h e h û tao tû möt c êt ban àan höi ma thanh p ên bach p ê n h h h tû n g ûng vúi thanh p ên bach phê n cua isopren e va àö ú h chû a no àû úc tòm thêy la bõ h thêp àöi vúi àö ch a no a û cua ca o su b n àêu a . III . Pha n ûn g kï t von g bú i ho a chêt: Cac hoa ch êt g y ra kït vong ca o su noi ch n g la ê u n ûng húp c êt co p an ûng a i d h y co k a n n g p ong h h h c a h ù h th c h a i d d úi an h úng nao ào. Ta co thï p ê n thanh 3 ñ c û h û h n om c êt àa à úc n h h h û g iïn cûu túi: - A i d su ri c va töng q at h n , cac húp c êt vö cú h y hûu cú c lfu u ú h a co cön g thûc R – – X, tron g ào R la möt göc hûu cú ha y möt SO nh om hydroxy l va X la ch lorin e h y möt nh om hydroxy l kh ac; a n û a i d c lo su n h c h ro lfo ic , c lo su n l h ro lfo y , a d p lu n e su n ; ci -to e lfo ic - Cac halogenid e cua vai ki m loai nao ào va dên xu êt cua ch un , n êt la a d c lo stan o g h ci h ro n u s va a d ci ch ro n lo stan ic; - Cac húp c êt k ac, n û p e o l (th o F h r , p e o l h h h hn e is e hn kït húp n û la möt ch êt xuc tac, vò sa u p an ûng ta co thï h h thu höi tron ven) ú tro g acid , ac d h ac n i alo etic , vai dên x êt h g n cua b h (B) h y cua ph h r (P u alo e or a osp o )... C o su kït vong à úc c ï tao tû n ûng húp c êt kï trï n a û h h h àa c n ûng ûng dung hûu ñch vï c n g n h ïp; c ùng han o h ö gi h n û cac c êt p an ûng cua nh om 1 àa à a túi c ï tao h h h û h “therm opre ne”, nh om thû ha i àû a túi co àû úc ch êt nh ûa “pliolite ” va “plioform ”. Vï cú cêu hoa hoc cua cac dên x êt nay, n û úi ta àû a u g ra n i ïu g a th y ït. h i u T úc tiï n g a th ït la h i àai p ê n tû lên cên tû bao hoa lên rû i i a h
CAO SU THIÏN NHIÏN 139

nhau , luê n phiï n tao thanh cac vong co 8 ng uyï n tû carbo n:

CH 3

N û úi ta cung à a ra c n g thûc k ac vúi vong h x c rb g û ö h eaa o h i àai p ê n tû lê n cên tû bao hoa lên n a : a h hu

nd o

H ùc vong 6 n u ï n tû ca o n do möt àai p ê n tû tû bao hoa o gy rb h :

(h y con b ïu thõ l a:) a i
Cac nöi à i mú ra ö d úi tac dung cua û H2SO4 va àöng h an o hoa

140 CAO SU THIÏN NHIÏN

N hûn g n úi ta nh ên thêy sû mêt àö ch a no töng qu at chó gû û vao kho ang 50% à ïn 60%. N h n cûu cú c ï p an ûn , g iï h h g n û úi ta à a ra lûúc àö n û sa , mêt möt nöi àö i tro g h i g û h u n a nöi àö i:

T ûc ra, cú cêu co le con p ûc tap h n nûa, vai ào an h h ú p ê n tû ào tûún g ûng vúi möt tron g ha i lû úc àö nay, tron g h luc möt sö n om iso ren e k ac vên k ö g àöi. h p h hn IV. Pha n ûn g cu a ca c dê n xuê t hydrohaloge
IV.1. Àöng phê n hoa búi tac dung cua baz:

n hoa:

N n g nong c o su c lo u a h rin e h d y rid e vúi b z hûu cú n û a h an ilin e, p rid ne h y p erid ne, trû úc tiï n n û úi ta n ên y i a ip i g h th êy möt p ên aci d chlorin e hydrid e bõ th ai t h rû. T ïp ào i n û úi ta ch ûng m h n n g nong ca o su ch rin e h d g in u lo y rid e ú 0 125 - 145 C vúi p rid ne h y p e i ne k a n n úc, sû th at y i a ip rid h û o h i h d c d co thï la h an toan. Ú à ïu k ïn nay, sû thai ú y ra i o i i trû aci d chlorin e h drid e k ö g ch o ra lai ca o su b n àêu, y hn a ma ch o ra möt h d carb y ro o n múi, mïm h n va ñt àan höi ú h n , H rrie s g oi c êt c û a bao hoa nay la “α-is o ca o su”. ú a h h Q a n h n cûu k û o ne α-is o ca o su , H u g iï h zo arrie s ch ûng m h sû k û c lo in h h rin e h d y rid e co thï xay ra th o 3 cach e k ac n a , k ö g co sû àöi c ö h y co sû àöi c ö cua cac h hu hn h a h nöi à i , àöi vúi võ trñ cua nöi ö àö i ca o su ch a xû ly: û
(khoâng ñoåi choã)

- HCl Cl H

CAO SU THIÏN NHIÏN 141

- HCl Cl H H

(ñoåi cho ã)

- HCl Cl

(ñoåi cho ã)

Do tñn h chû a no cua α-is o ca o su , ta lûu hoa àû úc vúi lûu h ynh ngo ai tñn h co th ï gùn lêy ozone , ú trû úng húp u nay, san p êm lûu hoa co àû úc chó co tñ h bïn d i cûc h n a thêp. Cung búi àùc tñ h chû a no , ta co thï gùn b m e n ro in vao α-is o c o su tro g c lo ro rm , ch o ra cac dên x êt a n h fo u cöng k ö g bïn. S u hït, ac d c lo rin e h d hn a i h y rid e co thï tû gùn vao trú lai. C o su ch a lorin e h d e tao ra lai n û y rid h t ï, n n g nong vúi p rid e tro g su öt 4 g ú d úi ap su êt, h u y in n i û cung mêt aci d ch rin e h d lo y rid e cua no ch o ra möt k öi h mïm deo, mau tñm sêm, tan n i ïu tro g b n e e ; n û g h n e zn hn vúi rû úu c o kït tua k ö g h an toan. C êt nay àû úc h hn o h L te b ich n er g goi la “β-is o ca o su” , vên con co àö chû a no vò q a thuy g ai, no ch o ra ozonide , va dû úi tac dung cua u i brom ine , aci d chlorin e hydride h y a i d n a c itric , no tû b ïn i thï thanh c êt àùc c û a ro à úc. β-iso ca o su àû úc b ït h h û i túi ñt hú n àöng phê n α nhi ïu, búi kh o khùn ch h vï tin h ñn k ït hoa. hi
IV.2. Àöng ho an hoa búi tac dung c ua böt kem:

K i c o möt dên x êt h d h lo e n hoa cua c o su chõ u h h u y ro a g a tac dun vúi böt kem (Zn) , no se mêt ài h lo e n cua no àï g a g b ïn àöi thanh möt san p êm vong tro g ào co x êt h ïn i h n u i trú lai möt sö nöi à i. ö C hñn h Staudinge r va àöng sû àa nghiï n cûu ph an ûng nay n i ïu n êt. Ho ch ûng m h xû ly ca o su ch rin e h h in lo hd y rid e hoa vúi böt kem tro g to n luen e sö , su öt n i ïu n ay, i h g se co àû úc möt “cy clo c o su ” co thï kït tua à úc bùng a û rû úu. C êt àöng p ê n nay à úc goi la “m h h û onocycl o ca o su” co àö chû a no kem hú n àö chû a no cua ca o su la p ê n nûa h .
142 CAO SU THIÏN NHIÏN

T ûc hi ïn ph an ûng vúi böt kem, gi ai ph ong khñ hydrogen h chlorid e ta se co àû úc “polycycl o ca o su ” vên con co àö chû a bao hoa, ûng vúi möt nöi àö i ch o 4 n om iso e: h pren
H H +Zn - 2HCl Cl Cl

à a túi c n g th ûc: û ö

monocyclo ca o su Cl + HCl

monocyclo cao su chlorine hydride hoa

Cl

+ Zn - HCl polycyclo cao su

C u y la cêu tr uc cu öi nay (polycycl o ca o su ) gi öng y nh û cêu h tr uc ma ta àa noi túi ú trû úng húp sû kït vongbúi n i ït. h

CAO SU THIÏN NHIÏN 143

- P u ch u: Tac dung cua b z vúi ca o su chlo h a rin e hoa. Tac dung cua cac b z hûu cú n û p rid e h y a h y in a p erid ip in e vúi d n g dõch c o su c lo u a h rin e hoa cung g y ra ê b ïn àöi c o su c lo rin e h oa tûa n û trû úng húp ca o su i a h h c lo h rin e h d y rid e hoa, co ài kem the o sû g am bút ham i lûúng chlo rine , g l hoa d n g dõch va tha y àöi ly tñnh. e u N û úi ta ch a ch o cú cêu cua cac dên xu êt co àû úc g û th ï. T y n iïn , sû thai trû h lo e n cung k ö g n i ïu u h a g hn h trû úng húp cua ca o su chlorin e hydrid e hoa va dûa cön g thûc ca o su c lo h rin e hoa àa à a ra trû úc ào, û à an k û c lo o h h rin e h d e y rid co thï la th o lûúc àö sau e :
Cl C H Cl C CH 3 C Cl C CH 3 Cl C H Cl C H Cl H C Cl H C Cl C Cl C H CH 3 C Cl C CH 3 Cl C H Cl C H H C Cl H C Cl

n û h n û h vao g i ia

Cl

Cl

Cl

Cl

- HCl

...

H CH 3

H Cl H Cl CH3 Cl Cl

H CH3

H Cl H H

...

Cl

CH3 Cl Cl

144 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚNG

V

L Y TÍNH CU Û CAO SU Ù A

Tñnh c êt tr ûc tiïp cua cao su söng n û tñn h ch êt b n h h ï ngoai: sû hiïn hûu cua möc, tñnh c ay n ûa dñnh , àö khö h h (ha y àö êm àö sach... ; va tñn h ch êt bïn tro g : àö deo ), n M oon ey, kh a nùng lûu hoa . ta se àï cêp ú chûúng k ac .. h . Ta àa kh ao sat hoa tñ h cua cao su th n nh n va b y n iï iï ê g ú ta tiïp tuc k ao sat ly tñnh cua no, la tñnh ch êt cú ban i h cua ca o su. T ron g qu a tròn h bi ïn àöi thanh vêt dung chï biïn, cao su hêu nh û ba o gi ú cung ph ai trai qu a xû ly biïn àöi tñn h c êt h cua no, à la sû lûu hoa. o T e o n ô a àún g an n êt, lûu hoa la cho vao ca o su möt h gh i h tó lï lûu h ynh nao ào (nhöi can) va thûc hi ïn hoa húp u chung bùn cach n g nong hön húp ú möt n i ït àö va g un h tro g möt thúi g n th c hhúp. N ay n y ta con cho vao n ia ñ g a cao su húp chêt hûu cú goi la chêt g a töc (a c elera te r , i c u a c le t or) lûu hoa co tac dung àöi la gi am thúi gia n nun g c e ra nong rêt nh ïu v a cai thi ïn vai tñ h ch êt cua san p êm i n h lûu hoa àûúc. Ta se k ao sat lû u hoa c o su th n n iï n ú c û n g VI. h a iï h hú À ïm d y n êt cên àï cêp ú à y la sû biïn àöi triït àï ma i u h ê cao su p ai chõ u trong tiïn trònh lûu hoa. Trûúc k i lûu h h hoa, ca o su la möt ch êt co tñ h deo ch iïm ûu thï h y tröi n a h n tñ h àan höi, nhêt la luc no àa trai q a xû ly cú hoc ú n u cên th ït àï c o cac c êt p u gia i h h h vao àûúc (cöng ào an deo hoa) . S u kh i lûu hoa, trai lai chñnh a

CAO SU THIÏN NHIÏN 145

tñ h àan höi lai tr ú n n ûu thï h n tñnh deo (tu y nhiï n tñn h n ï ú deo kh öng ph ai ho an toan bi ïn mêt). N û vêy ta cên tòm nh ûng sû khac bi ït gi ûa ly tñnh cao h su tr úc k i lûu hoa va ly tñ h cua cung c o su nay sa u û h n a k i lûu hoa Thêt thï, khi noi ly tñn h cua möt ca o su ta phai h . hoi ly tñn h cua cao su ú trang thai nao, ào la n uyïn n ên g h ta àï cêp ly tñnh àöng thúi tr n g trû úng húp c o su söng o a va trû úng húp c o su lûu hoa ú c û n g nay a hú . Nghiï n cûu ly tñn h cua ca o su ng úi ta àû a ra bang kït û q ua n û sau (bang V.1), cac trõ sö ghi trong bang khöng h à ú c xem la hùng sö vêt ly tu ït àöi. û y Ban g V.1: Hùng sö vêt ly cu a ca o su (1 atmosphere, 25 0C)
Hùng sö À n võ ú Hï sö C o su a tin h khiït C o su thö a loai mïm 2% S C o su Eb nite a o lûu 32% S hoa

mùt sú cêp tó t rong ( D) d D d T àö dên nhiït tó nhiït (Cp...) d p C dT N iït h c ay h ú 11 0C

Angstrom (A0)

a = 8,54 r 0,05 b = 8,20 r 0,05 c = 12,65 r 0,05 (E) = 83 020' 0,906 x 10 –6 x 10– 6 – 595 0,91 1 – 620 1340 320 1,880 0,449 x 10 –3 x 10 –3 5,0 1,2 16,7 3,99 0,923 – 611 1430 b 342 b 2,14c 0,510 c 1,173 – 241 1625a 388a 1,43c 0,341 c

g/cm3 g/cm3/0C j/s/cm/0C (cal/s/cm/0C ) J/g/0C (cal/g /0C) J/g /0C2 (cal/ g/0C2) J/g (c l/g) a

146 CAO SU THIÏN NHIÏN

N iït h c ay h chó sö khu c dD n d T khuïch tan n 4861 – n6563 àö nen ep 1 . dV V d P d (1 dV) dT (Vd ) P hï sö Poisso n (àö dan vên töc (v ) d V d T hùng sö cac h à ïn (ú i 1.000 c u ky/ h giê y) àö dên à ïn i

J/g (cal/g)

x 1 03 x 1 03

45,25 10,82 1,519 1,519 d

44,45 10,63 1,5264

33,11 7,92 1,6
a

1/0C

x 10 –6

350 0,033

350 d

350

1 ar /b

x 10 –6

53,7

51,0

24,3

1/bar/0C

x 10 –9

260

262 0,5
b

110 0,2

m/s (met/giêy) m/s/0C 2,37 2,45

37 a –0,2 44a 2,68

1560a

2,82

ohm/cm

x 10–18

23

420

13

15

a: thanh p ên c û a chó ro, b: hön húp co chûa chêt g a töc lûu hoa, c: trõ sö h h i trung bònh ú g ûa 250C va 1750C, d: cung trõ sö vúi trõ sö cua cao i su tin khiït vò sû tin h khiït hoa co hiïu qua k ö g àang kï vï h hn q an g hoc. u

Ta co thï khao sat toan bö ly tñnh, nh ng ú à y ta chó û ê khao sat tñn h ch êt àùc biït nh êt ma thöi . T ong cac tñn h r ch êt vêt ly cua
CAO SU THIÏN NHIÏN 147

cao su, tñnh q an trong nhêt la tñ h àan höi khac th úng cua no, u n û tûc la tñ h ma no co k a n g chõ u àûúc b ïn dang rêt lún n h ùn i va s u ào trú vï dang b n àêu cua no möt cach dï dan . a a g A.THÖÛ NGH IEMÄ K E OÙ DANÕ

N û úi ta tiïn hanh khao sat c o su chõ u àûng n û thï g a h nao k i no bõ b ïn dan . N û vêy vên àï trûúc hït à úc àùt h i g h û ra la se c on k ïu biïn dang à úc c êp n ên, vò ca o su co h i û h h thï ch o biïn dan th o nhiïu cach kh ac n a u n û keo dai, g e h h nen ep, uön gêp, xo ùn, v.v... T n thûc tï n û úi ta th úng c on löi keo dai. K ïu biïn rï g û h i dan nay àûúc chon trûúc tiïn vò no thñch húp vúi ngh ïn g i cûu cac yïu tö ú trang th ai th ên tuy, tûc l a yïu tö p u u h th m g a vao rêt ñt; kï ào vò no gi up ào àû úc lûc tac dung a i va hi ïu qua cua lûc möt cach thuên lúi va kït q a ào co u th ï g i thanh àö thõ dï dang h . Thû ng i ïm keo dan vön la keo dai cac mêu cao su bùng h möt àöng lûc kï vúi möt vên töc dan àïu va g i kït q a trõ sö h u lûc tac dung vao mêu thû cung nh û àö dan dai. Hòn h dang va kñch cú cua mêu thû va àöng lûc à úc sû dung ta se noi û ú möt c û n h ú g khac . Nïu m ön k ao sat thû nghi ïm nay ch o ch h xac, ta cên u h ñn ào lûc va àö dan kh a n hanh , ào la phû úng phap vò sa o ng ay nay n û úi ta dung cac àöng lûc kï phö thön g co gh i àö g thõ; ng ai ra no con g up cho ta thûc h ïn ào àûúc möt o i i cach liï n tuc. N û th kït qu a la möt àö thõ ma àûúng bi ïu h ï di ïn vúi àö dan la truc h anh va lûc keo la truc tu g o n. Àûún g nhiï n ào nh û th ï, trõ sö co à úc khön g p ai la û h tu ït àöi, n û g muc tiï u cua ta la àï so sanh tòm nh ûng y hn àöng ài ïm h y dõ à ïm cua cac à úng b ïu d ïn a i û i i . N û vêy nhûng à úng b ïu d ïn khac n a u co à úc, h û i i h û p ai à úc àöi chi ïu vúi nha u va chñn h vò th ï ta khöng thï h û dung töng lûc

148 CAO SU THIÏN NHIÏN

(lûc chung) tac dung vao mêu th û, tr û phi dung mêu th û luön luön co mùt cùt thêt bùng nhau; ma thûc hi ïn mùt cùt cua cac mêu thû bùng n a u tu ït àöi khöng phai la dï va khön g h y bao giú lam àûúc. Nhû vêy ta p ai thay thï töng lûc bùng h lûc tac d un vao àú n võ mùt cùt (h ay möi möt mùt cùt). Ú g ài ïu kiïn nay, cac lên ào àac cac mêu thû co mùt cùt kh ac nhau ph ai àû úc àöi chiïu, ú g úi han nao ào. i Theo ly thu yït, sû tñnh to an lûc tac dung vao àú n võ bï mùt nay p ai thûc hiïn chúp n o an , búi vò mùt cùt luö n h h g luön bõ giam lên lûút th o àö dan tùn g. T n thûc han , e rï h n û úi ta àöng y àùt lûc keo ú mùt cùt thùng goc cua mêu g thû b n àêu a . Àï tranh moi mú hö vï sa u ta goi “charge” (l ûc àêu) la th ú ng sö cua töng lûc tac dung vao mêu thû va mùt cùt û ban àêu cua mêu thû va “ten n ” (lûc cù g) th ú g sö sio n ûn cua cung töng lûc va mùt cùt cua mêu thû àûúc xet túi ngay tûc thúi. Ta co thï lêp möt bai toan rêt à n g an co sû tû n g ú i ú q a n g ûa lûc c ng va lûc àêu, vúi àiïu kiïn la thûa nhên u i ù thï tñ h cua mêu thû vên kh n g àöi tro g luc dan cùng c ö n (thûc ra co thay àöi möt ñt). Goi C la “l ûc àêu” , T la “l ûc cùng” , K la töng lûc tac dung vao mêu th û, S la mùt cùt ban àêu cua mêu th û va S’ mùt cùt cua mêu thû k i chiïu dai cua no h n c i ïu dai b n h ú h a àêu L la GL d úi tac dung cua töng lûc K, tûc la S’ la mùt û cùt cua mêu thû ú ch ïu dai L + GL. i Ta co: C= K S va T= K S’ , hay T C = S S'

G a sû thï tñch vên khön g àöi, ta co: i S x L = S’ (L + GL) h y a : S S' = L + GL L =1 + GL L

CAO SU THIÏN NHIÏN 149

N u vay he thuc lien lac g ua luc cùng va luc àau la: h i T GL =1 + C L hay T = C(1 + GL L co the tr a n n rat lan, d e o

GL T ron g tru ang hap cao su , trõ sO
L

ào luc cùng se c o h n luc àau rat nhieu a a . Vai mOt àOng luc ke, ta g i à ac à ang b eu dien cua h u u i (1) mOt mau c o su luu hoa “ u an tuy c o su” n u h n h V.1. a th a h ò N u g à ang b eu d en co dang tuang tu vai à ang b eu hn u i i u i d en cao su sOng (hòn h V. 3) chó k ac a à em trõ sO cua luc i h i thap han àOi vai cung mOt àO dan . Theo àõnh nghôa àa ch o, mOt àu ang bieu di en nhu the la àuang b eu dien “l uc àau àO dan” . Ta co the àOi thanh i à an bieu d en “luc cùng àO dan” n u h h V. 2: u g i h òn
2000

30 0

S??c ch?u ke?o da?n (kg/cm

S??c ch?u ke?o da?n (kg/c

1500

20 0

1000

10 0

100

200

400

600

800 1000 Ñoä daõn( %

200

400

600

800 1000 Ño ä daõn( % )

)

Hònh V.1: àu ang bieu dien “l uc àau àO dan”

Hònh V.2: àuang bieu dien “luc cùn g àO dan” so sanh vai à ang bieu dien “luc àau àO u dan”

1. Hön húp cao su lûu hoa “cao su th uên tuy” la hön húp chó co chûa cac hoa chêt cên thiït cho lûu hoa, ngoai cao su ra (tûc la hön húp chó göm: cao su, lûu huynh va chêt gia töc lûu hoa) ma khöng co chêt phu gia nao khac.

150 CAO SU THIÏN NHIÏN

So sanh h i à ang b eu dien vai n a u ta th ay trõ sO luc c n g à a u i h ù i 2 2 tai à ut le n c o tai 2.000 kg/c m àen 2.400 kg/c m so vai 250 kg/ a 2 cm àen 300 k / cm2 cua luc àau g . N o ai su k ac b et nay ra , k ac b et c u yeu ma ta g h i h i h n an thay la àuang b eu d en luc àau co àO uOn cong h i i tro ng k i àuang b eu dien luc cùn g lai khO g co. h i n Tom lai, tu àay ve sa u ta chó noi tai àuang b eu d en i i luc àau ma thOi, ào la àuang b eu d en à ac dung d y i i u u n at tre n thuc te, va ta goi ào la luc keo dan ha y s uc h chõ ukeo àut. S u k i àõ h ro ài eu k en thu ngh em keo dai ca o su , ta a h n i i tien hanh ngh en cuu th u n h em nay i gi . Nhu àa noi, cao su sOng thò kem àan hOi h n ca o su àa a lu hoa. Su phan bi et n ay chó co tñnh cach tOng q at, ta u u can p ai k ao sat ky h n nua h h a . T uac het, kho khùn àau tie n la àõ h n h a ca o su sOng r n gô va cao su luu hoa. À an g n ie n h i d h tu nay àeu co y u h a an n h a àõ h ro rieng; nhun g neu ta tach chung ra, ch ung co gô n y n hô a ma hO (t uc la ta chó goi cao su thOi). g Cao su sOng h en huu d ai mOt sO lan h n h thuc nhu ta i u ò xOng kh oi, cr epe , cac loai ca o su thu pham (mu ch en, mu day...) . Tat ca cac dang nay àeu la cao su sOng, n ung h c at luang ca o su lai thay àOi tuy th o loai; va trong moi h e tru ang hap no àa à ac xu ly cOng n h ep va ñt n i eu àa u gi h anh h ang tai ly tñnh cua no. u Ben canh à eu ào, c o su luu hoa lai co thanh p an rat i a h bien thie th o hoa chat ma ta n Oi trOn vao àe b en àOi n e h i tñ h c at cua no. n h T y n ie , su kho khùn àe tòm àõ h n h ôa tu g th c h u h n n g an ñ nay àa khO ng ga y tra n ai ve n an àõ h: neu ta so sanh g h n mOt mau c o su sOng nao ào vai mOt mau c o su luu hoa a a nao ào q a su b en dan n u keo dai c ùng han, ta n an u i g h h h thay mau c o su sOng khi ngung keo (tuc la bu Ong ra) se a tra ve dang b n àau cua no kem nh h a an va kem àay àu h n tru ang hap cua cao su luu hoa a .

CAO SU THIÏN NHIÏN 151

Ta cung can noi tai mOt tru ang hap ma khac biet nay tra n n e rat nh o, ào la tru ang hap cua cao su sOng ch a q a xu ly u u ca hoc hay hoa hoc nao, nh u cao su co àuac tu cach cho latex bay hai nuac àan th an. Ú àieu k en b n h th ang, ta u i ò u se thay c o su sOng nay cung co tñnh àan hOi nhu la cao a su luu hoa . Cac cuOc k ao sat cua Jean Le Bras va n i eu n a h h h n h n cuu c o su tren the giai àua ra n ung su k ac b et g ie a h h i giua c o su sOng va c o su luu hoa x at hien ro ret h n , a a u a n at la xet cac yeu tO an h ang tai cuOc thu n h em h h u gi keo dai n u n iet àO va van tOc dan c n : h h ùg

I. Anh hua ng cua nhiet àO
Neu lam lanh cao su sOng a d ai n i et àO bòn h th an , u h u g ta se thay suc chõ u keo dan cua no tùn g len , tuc la ph ai dung tai mOt luc keo lan h n àe ch o mau ca o su dan tai a mOt àO dan àa àõ h h ùc àe c o no àut. ÀOng th ai àO dan n o h cua mau thu bõ gi am xu Ong rat nhieu va neu ta l am lanh xuOng d ai – 80 0C, cao su se ho an toan mat het tñnh dan u cùn g. Ta noi no àa bõ ge l hoa. Nguac lai, neu nan g ca o nhi et àO cua mau ca o su len tren n i et àO bòn h th a ng, ta se thay suc chõ u keo cua no h u gi am xu Ong rat n a h , tro g luc àO dan àut tùng le . hn n n S u àay la bang ket qua thu nghi em cua ca o su sOng (bang a V.2) va cua ca o su luu h oa (b ang V.3): Ban g V.2: Anh huan g cu a nhi et àO ta i ca tñnh ca o su sOng
N iet àO h (0C) -185 -0 8 0 20 40 60 80 Suc c õ u keo dan h (kg/cm2) 536 380 88 31,7 19 11,2 5 ÀO dan (%) 0 50 1000 1.250 1.450 1.800

152 CAO SU THIÏN NHIÏN

Luu y: N ung co n sO tro ng bang chó co muc àñ h du y nh at la h c gi up ta àanh gi a tam qu an trong cua su tha y àOi nay ma thO i.
Ban g V.3: Anh hu ang cu a nh iet àO tai ca tñnh cua cao su luu hoa (hOn hap thuan tuy cao su)
N i et àO h (0C) -0 7 -0 4 -0 2 0 20 60 100 140 Suc c õ u keo dan h (kg/cm2) 382 284 262 242 233 211 182 35 ÀO dan (%) 0 680 710 730 770 880 980

N an àõnh: Neu lam lanh cao su sOng va ca o su luu hoa, hieu h q a sinh ra se kha tuang tu nhau; neu nang cao nhiet àO u len , suc chõu keo àut cao su luu hoa ha xuOng ñt n anh h h n tru ang hap cua cao su sOng, àOng thai àO dan cua ca o a su luu hoa tù g len yeu h n tru ang hap c o su sOng. n a a
Nhu vay, vi ec nan g ca o nh iet àO tro g cuOc thu ng i em n h keo dan àa lam x at h en mOt su k ac biet rat ro giua u i h tñ h ch at cua cao su sOng va tñnh ch at cua ca o su luu hoa, n chung to ban chat ca o su sOng nhiet deo nhieu h n c o su a a luu hoa .

II. Anh huang cua tOc àO keo dan:
T n g truang hap c o su sOng, tOc àO keo dan lan luat ro a co an h ang tai suc chõ u keo dan va àO dan keo àut va h u dang cua à an b eu d en keo dan u g i i . Neu ta thu ngh em lie n tiep cac mau thu tre n cung mOt i loai cao su va keo dan vai cac tOc àO k ac nhau, ta se thay h tOc àO keo dan cang lan (t uc la keo cang n an ) thò trõ sO h h cua suc chõu keo dan v a àO dan cang cao.

CAO SU THIÏN NHIÏN 153

Bang IV.4 sa u àa y la ket q a keo dai cac mau ca o su sOng a u 0 n i et àO 30 C vai cac tOc àO k ac nh : h h au Bang IV.4: Anh huan g cu a tOc àO ke o da n tai ca tñnh ca o su sOng
Tó le keo dan (% mOi g ay i ) 50 14 3 0,1 0,025 Thai g n ia can th et àe i àut 20 giay 1 phut 5 phut 1 gia 4 gia Suc chõu keo àut (kg/cm2) 31,7 25,6 10,2 2,9 2,2 ÀO dan (%) 1.300 1.280 1.020 400 300

Ve dang cua àu ang b eu d en keo dan, anh h ang cua tOc àO i i u keo dan àuac mO ta q a n ung àu ang b eu d en cua h n h V.3: u h i i ò

S??c ch?u ke?o da?n (kg/c

Hònh V.3: à ang b eu dien u i keo dan cua cao su sOng

1

2

Ñ oä daõn(%)

Kh i tOc àO keo dan kha lan, c ùng han k i tó le dan la 50% mOi h h g y , àuang b eu dien co dang cua à ang b eu dien 1 cua ia i u i hònh V.3 nay. Àùc tñ h cua àu ang b eu d en nay la vao n i i ch u ky thu n h em luc keo tù g n a h tro g k i àO dan chó gi n hn n h tù g len tu n g àOi ñt cho àen k i bõ àut. n a h Ngu ac lai, neu tOc àO keo dan n o h , c ùng han tó le dan la h an h 3% mOi g iay , àu ang b eu dien se co dang tuang tu n u i h àu an bi eu d en 2 cua hòn h V.3. Àùc tñn h cua àu ang bi eu g i di en nay la
154 CAO SU THIÏN NHIÏN

tu mOt luc nao ào luc keo tù g len rat ñt àu g y ch o àO dan tù g n a n le n rat lan c o àen àut. h T n g tru ang hap ca o su luu hoa, anh h ang cua tOc ro u àO keo dan tai suc chõ u àung va àO dan àut h y th y àOi, a a nh ung luOn luO n kem nOi bat n i eu han a truang hap cao h su sOng. TOng q at han , van tOc keo tùn g len thò suc chõu u àung va àO dan àut cun tù g len mOt ñt, n ung a vai g n h tru ang hap nao ào ket q a co the c su giam bat ve suc u o chõ u keo àut h y àO dan h ùc ca h a o ai. Ve dang cua àuang b eu d en keo dan tro g truang i i n hap c o s luu hoa (hòn h V.4), su b en thien ve tOc àO keo a u i chó lam bi en àOi no rat ñt va tro g moi tru ang hap, ke ca n vai tOc àO keo cuc n o, ta khO g ba o gi a co àuang b eu h n i d en co dang giOng vai à ang b eu i u i dien ca o su sOng.
Hònh V.4: àu ang bi eu di en keo dan cua ca o su luu hoa “th an tuy cao su” u

S??c ch?u ke?o da?n (kg/cm2)

C

1

A 0

B

Ñoä daõn(%)

N u vay à y la k ac b et th u h i thay ro g ua tñ h c at c o su h a h i a i n h a sOng va tñn h ch at ca o su luu hoa, chung to cao su sOng co tñnh deo han va cao su luu hoa co tñnh àan hOi han .

III . Anh hua ng cua thanh ph an hOn hap:
T ac k i tòm h eu ti ep, ta can n h n cuu tu ang tan ru h i g ie àuan bieu dien keo dan cao su luu hoa, vò co bao nhieu g loai ca o su luu

CAO SU THIÏN NHIÏN 155

hoa se co bay nhieu thanh p an hOn hap k ac n a u va bai the ta c h h h o the tie n à an cac à ang b eu d en keo dan cung se co su k ac biet. o u i i h Vai mOt c o su luu hoa loai thuan tuy c o su , ta co a a à ang bieu di en n u h n h V.4 àa noi a muc A I anh u h ò -I h ang cua van tOc keo dan. MOt àuang b eu d en n u u i i h the gOm co 3 phan : - P an th u n at OA co be lom qua y ve phña truc ho anh . h h N bieu thõ àO dan tùng n anh h n luc keo o h a . - Phan thu hai AB tu ang àOi thùng. - P an thu ba BC, ài em C ung vai mau thu bõ àut, co h be lom quay ve phña tr uc tu g , no bieu thõ tu ngay luc thu n n h em un v ai àiem 3 luc keo dan tù g nhanh h n àO gi g n a dan . T y vò mOt hOn hap th an tuy c o su , neu ta thu ha u a n h em cac hOn hap co thanh p an rat k ac b et nh , ta gi h h i au se nhan th ay 3 p an cua àuang b eu d en co th e b en àOi h i i i th o cach k ac e h . P an th u n at co th e tra n n rat nh o, n u g luOn luO n h h e hn hi en huu. Ú va i truang hap ñt tha y, no co the tra th an h toa n the à ang b eu dien, p an AB va BC khO ng con nua. u i h Phan th u h i AB co ch eu dai rat b en th ien va a gi ai a i i han d ai, cothe tra thanh mOt à ang cong à n gian u u a . Sa u cung, phan BC tOng quat la p an q a n trong n at h u h cua àu ang bi eu d en keo dan, no de dang th y àOi. Àuang i a con g cua no a gan ài em B co the lan h n ñt n i eu va p an a h h tan cung cua no ve p a ài em C co the gan nh u thùng hñ àung.

IV. Bieu thõ cua àuang bieu dien keo dan:
À ang b eu dien keo dan cua mOt mau c o su cho ta u i a biet à ac luc keo can th et àe tao ra mOt àO dan àa àõnh u i hoùc àO dan tao ra bai luc keo àa àõnh. Àùc biet a giai han cua àuang bieu dien, ta tòm à ac suc chõu keo àut va u àO dan àut. ÀOi kh i nguai ta khO g chó bieu thõ àùc tñn h mOt hOn hap cao n

156 CAO SU THIÏN NHIÏN

su qu a cac trõ sO cua su c ch õu keo àut va àO dan kh i àut, ma nguai ta con bieu thõ qua tñc h sO cua ch ung . SO co àuac goi la “tñc h sO dan cùng” àuac d en ta àan gian qua tñch sO cua i hai sO: P = R x A (vai R la suc chõu keo àut va A la àO dan k i àut cua h mOt mau ca o su va P la tñc h sO dan cùn g); h ùc d en ta q a tñ h sO p an trù : o i u c h m P= RxA 100 %

V. Module (Luc àõnh dan):
Neu ta so sanh cac mau ca o su luu hoa co thanh ph an kh ac n a u bùng cach keo à n g an bùng tay tai mOt àO h a i dan àa à n , ta se thay ro phai dung suc keo kh ac nhau , õh ke ca keo tay nh ung mau cao su nay co kñc h t u ac àeu h giOng nhau. Àe dien ta bùng sO n ung k ac b et nay, n u ai ta à o h h i g luc keo can thiet àe sinh ra mOt àO dan dai àa àõnh . Trõ sO cua luc keo nay àuac goi la “m odule ” va ng uai ta bieu thõ àùc tñn h cua mOt hOn hap qua module cua no a 300% hay 500% tuc la luc keo can th et àe co àuac mOt àO dan dai la i 300% h y 500%. a M d l e co the thay n a y tre n àu ang b eu dien ou g i . Ta ph ai luu y “m odule ” nay khO g phai la “module ” cua n tñnh àan hOi h y ung su at àan hOi. a Tuy n ie , a vai cuOc n ie n cuu kh oa hoc nao ào, ta co h n gh the dun ung suat àan hOi Y u g àe ào c o cac àO dan g on h khO g q a vai %. n u

VI. Su tha y àOi the tñch ca o su tron g luc dan cùng:
N u ta à a noi luc àau, cao su tro g luc bõ dan cùn g h n khO g the g u tuyet àOi the tñch khOn g àOi. T at th e, neu n i h ta keo dai àùn g n i et c o su , ta se thay the tñch cua no van khO g àOi cho cac àO h a n

CAO SU THIÏN NHIÏN 157

dan n o (th uc ra a àO dan n o co su tùn g the tñc h n n g h h hu chó co the lam ro àu ac qua cac thñ nghi em cuc tin h vi , dung phuang p ap ca n thuy tô h hoc); n u g tu mOt àiem tai h n hn han no bùt àau bõ gi am xuOng , neu vao mOt luc nao ào ta ngu g tùng luc keo dan ma chó giu àO dan àat à ac, ta se n u thay co su gi am the tñc h th o thai g n . ÀO dan àat à ac e ia u ung vai à em tai han tuy thuOc vao nhiet àO thu n i em i gh va àO dan cang lan bao n ieu thò n i et àO nay cang c o h h a bay n i eu h . N u àa noi tai g an àO ch eu xa tia X, su g am the tñc h h i i i bai su keo dan dai la ket qua cua su ket tin h mOt phan ca o su . T ai n u ac vai tru ang hap cua nhung c at co p a n tu r g h h khOi thap, p an tinh the nay bõ ket hap chùt che vai p a h h vO àõn h hòn h con lai m no khO g the tach ra àuac. MOt a n trong cac h eu q a cua su luu hoa la lam ch am tOc àO ket i u tin . Ào la n uyen nh an cao su sOng (khac vai cao su luu h g hoa) co the ket tin h à ac a nhiet àO bònh thuang vai cac u àO dan d ai h n 200%. u a Sau àa y la bang ket qu a ve trõ sO cua àO dan tai han a cac n i et àO thu nghiem khac n a , c o tru ang hap cua h hu h mOt ca o su luu hoa “th an tuy ca o su : (B ang V.5). u ” Ban g V.5: ÀO dan ta i h n a n i et àO kha c nha u a h
Nh et àO (C) i 0 25 60 70 ÀO dan tai h an (%) vao khoang 200 vao khoang 400 vao kh oang 500 tren 600

Àe thay ro su thay àOi gi am the tñc h theo thai gia n nhu the nao cua cung hOn hap ca o su kh i gi u àO dan dai kh Ong àOi a 600%, n u ai ta àua ra bang V.6 n u sau , trong ào lay the tñ h b n g h c a àau lam à n võ: a

158 CAO SU THIÏN NHIÏN

Ban g V.6: Su tha y àOi th e tñch th eo th ai gian (cua mOt hOn hap cao su “thu an tuy cao su” dan a 600 %)
S u thai gia a n 5 giay 30 giay 1 p ut h 1 gia 1 ngay 7 ngay 21 n ay g T e tñch h 0,9935 0,9912 0,9901 0,9881 0,9865 0,9852 0,9847

Vai nhung hOn hap cao su co ph u g , tuc la tro g ào ta cho ia n vao chat bOt vO c , hien tuang xay ra c ung tuan g tu, a n ung su g am that cua the tñ h co the bõ che lap bai su h i c tù g the tñch cun luc vai ket q a tao thanh k oang n g u h trOng c u g q a h cac p an tu chat àOn a c o su hn un h a .

VII . ÀO du cua ca o su:
Ngo ai cuOc th u n h em à n g an keo dan c o su , tro g gi a i a n ào ta à n th an keo mau thu c o àen k i àut, co mOt a u h h cuOc th u n h iem keo dan kh ac, the o ào ta khO g keo cho g n tai àut. Neu keo dai mOt mau cao su tai mOt àO dan nao ào rOi buOng ra , tr ac tien ta n an thay mau c o su nay tra ve u h a dang b n àau n an h c ong (àan hOi) tai ch eu dai b n a h h i a àau cua no; n u g neu ta keo tai mOt àO dan lan va giu hn trong mOt k oang thai g an la , mau ca o su khO g con tra h i u n ve àung chieu dai b n àau nua va su co rut nay xay ra a tro g th ai gian ch am n i eu h n ch o àen k i khO g con n h a h n sin h ra su bi en àOi nao nua. Su k ac biet giua ch eu dai h i cua cao su àa co rut va c i eu dai b n àau cua no, ta goi h a la su bien dang du h y àO du cua cao su a . Ta co the lam mat mOt phan àO du cua ca o su bùng cach gia n iet, c ùng han nhu ngam vao n ac nong. Hien h h u tuang à ac giai th c hla cac luc àan hOi g y co rut cao su u ñ a à ac th an lai hoa tac u u

CAO SU THIÏN NHIÏN 159

dung cua c ung q a su g am bat àO n at nOi do su n n g h u i h a c o n i et a h àO. Hien tuang nay th y àOi nhieu ve cu ang àO tuy theo ào a la c o su sOng h y la c o su luu hoa va h en tuang thay ro a a a i a c o su sOng h n la ca o su luu hoa. a a Co 4 yeu tO anh h ang tai àO du c o su la: tOc àO keo u a dan, tó le dan, thai g n dan va n iet àO. ia h - Neu ta keo cac mau ca o su cung loai vai cac tOc àO kh ac n a , a n i et àO khO g àOi va neu ta buO g ch ung hu h n n ra nga y tu cung mOt àO dan àa àõnh , ta se thay àO du cang lan khi tOc àO keo cang n o. h - Neu (a cu Oc thu nghi em khac) ta keo dai cac mau ca o su cung mOt loai giOng nhau vai tOc àO khOn g àOi tai cac àO dan kh ac nhau va buOng chung ra , ta se thay àO dan cang lan b o nh eu thò àO du cung lan th o bay n i eu. C ùng a i e h h han n u bang V.7 c o ket qua tac dung n u sau h h h : Ban g V.7: Anh hu ang cu a tó le dan ta i àO du cua cao su sOng
ÀO dan (%) ÀO du sau 10 n ay (%) g 7,5 20 27,5 40 55 125 ÀO du mat ài a n iet àO h 1000C (%) 0 2,5 7,5 12,5 25 72,5 ÀO du con lai (%) 7,5 17, 5 20 27, 5 30 52, 5

50 100 150 200 250 350

- T ep tuc, neu ta keo dai cac mau c o su giOng n a u vai mOt i a h tOc àO khO g àOi cho tai mOt àO dan àa à n h va neu ta g u n õ i c un dan c n g trong suOt thai g n k ac nha , ta se thay h g ù ia h u mau c o su cang g u dan cù g lau bao nh u thò àO du a i n ie cang lan bay n ieu h . Ta co the thay a ket qua trùc n h em a bang V.8 gi sa u àay:

160 CAO SU THIÏN NHIÏN

Ban g V.8: Anh hua ng cua thai gia n dan cùng tai àO du ca o su sOng
Thai g n ia dan dai a àO dan 5 10 30 60 120 240 ÀO du sau 10 ngay àe y en (%) 22,5 27,5 40 52,5 62,5 67,5 ÀO du mat ài a nhiet àO 1000C (%) 5 10 12,5 17,5 20 20 ÀO du con lai (%) 17, 5 17, 5 27, 5 35 42, 5 47, 5

S u het, neu ta keo dai cac mau th u gi Ong nha u gi u tOc àO a dan dai, tó le dan va thai gian duy trò dan cùn g khO g àOi n ma chó tha y àOi ve n i et àO thu n h em, ta se thay n i et àO h gi h thu n h em cang ca o ba o nhie u àO du cang lan bay nh gi ieu . Anh h ang nay à ac c ung to a bang V.9 sa u àay: u u h Ban g V.9: Anh hu ang cu a nhi et àO ta àO du cao su sOng i
N i et àO h thu n hi em g (C ) 20 25 35 40 60 70 85 ÀO du sau 10 ngay (%) 17,5 22,5 30 47,5 55 70 90 ÀO du mat ài bai nn g u non g tai 100 0C (%) 2,5 5 10 25 10 15 15 ÀO du con lai (%) 15 17, 5 20 22, 5 45 55 75

Trong truang hap c o su luu hoa, àO du thap h n cao su sOng a a n i eu, no cung bõ anh h ang bai n ung yeu tO neu tre . h u h n Han nua, thanh p an hOn hap cung co anh h ang tai h u àO d cua cao su luu hoa, mOt sO c at nhOi trOn vao ca o su u h co xu h an u g tùng àO du le . n

CAO SU THIÏN NHIÏN 161

2

1

VIII. “Hysteresis” cua cao su (Hien tuang tre àan hOi):
Neu nh ung thu ngh iem keo dan rOi co rut àuac thuc hien vai mOt àOng luc ke co ghi àO thõ, ta co the thay co 2 su hien dien cua àO du va cac su kien cuc q a n tr ong u k ac a àO thõ. h Chùng han a tru ang hap cua mOt mau cao su sOng, àOng luc ke co gh i àO thõ cho ket qua nh u sau : (hò h V.5) n Àuang bieu di en 1 la àuang b eu d en dan cù ng. T o i i he dang cua no, no ung vai thu n h iem keo dan thuc h en a g i tOc àO nho à e tùng lan àO du.
Hònh V.5: Àuang bi eu di en keo dan va co rut cua mOt mau ca o su sOng

S??c ch?u ke?o da?n

(kg/cm2)

1

P P1

3 2 4

0

A2 A1

Ñoä daõn( %)

G a thiet ta ch o àOng luc ke n ung h at àOng vao luc àat à ac i g o u mOt àO dan ung vai àiem P cua àuang bieu d en. Ke ào ta cho i A àOng luc ke h at àOng tra lai th o c i eu nghõch . Luc dan o e h c n g v àO dan se giam xuOng , ta n an à ac mOt à ang ù a h u u b eu dien tr a v sO 2. Ta se n an thay àu ang b eu dien sO 2 i e h i nay tu et àOi khOng y chOng k ñ t len à ang b eu d en thu n at, no g o vai tr uc h u i i h ia h an o h tai àiem p a ben ph ai gOc O. ÀO dan la àO du cua cao su hñ . A OA Hien tuang cua cac à ang b eu d en ài va tra ve u i i

khOng ch Ong khñ t len nh au àuac goi la “hy steresis ” (tre) cua ca o su . No co y n h a rat ro. gô

162 CAO SU THIÏN NHIÏN

1

1 1

That th e, di en tñc h trong a gi ua àu ang bi eu di en 1 (tu g àO n PA ) va truc ho anh tó le vai n n g luang cu g cap vao ca o ù n su àe dan cùng va d en tñch tro g g ua àuang b eu d en 2 i n i i i (tu g àO PA ) va truc hoanh tó le vai n n g lu ang h an tra n ù o bai cao su tro ng luc co rut. Su k en la di en tñch thu ha i i nh o ha n di en tñch th u n at chung to n n g luang hoan tr a h ù bai ca o su n o h n nù g luan tie u thu àe no b en dang , h a n g i va dien tñc h tron g a gi ua àuang bi eu dien 1 va 2 tó le vai n n g luang c u a h an tra bai c o su ù h o a . Bay gia gia thu sa u k i co àuac ch u ky thu nh at, ta h khO g ga lay mau thu ra ma lai cho àOng luc ke ho at àOng n tra lai th eo chi eu dan cùn g. Ta se co à ac mOt à ang bieu u u d en mai sO 3 khac h an toan vai àuang b eu d en keo dan i o i i thu n at. Chung to cau h tr uc b n tro g c o su àa bõ bien àOi bai thu n h iem lan e n a g thu nhat. Cung n u lan thu n at, mau cao su àuac keo tai àO h h thò dan A ngun g rOi ch o tra ve, ta se n an à ac à ang b eu dien co h u u i rut sO 4. H i à ang b eu dien 3 va 4 nay xac àõnh mOt chu a u i ky “tre” thu hai va ta thay di en tñc h cua ch u ky mai nay n o ha n di en tñc h cua chu ky àau h . Neu lie n tuc ch o cung mau ca o su ch õu dan cùn g rOi co rut, ta se thay cac ch u ky “tre” lien tiep co àuac àeu co di en tñc h gi am dan va ài ve giai han . T n g tru ang hap c o su luu hoa, hien tuang cung xay ro a ra n u the n ung vai c ang àO kem h n n i eu va h n nua h h u a h a co su tham g a cua thanh phan hOn hap vao h en tuan . i i g Cung n u tru an hap cua àO du , mOt sO hoa chat cho vao h g cao su lam tùn g àu ac tñnh “tre”. Su khac bi et ve cu ang àO cua àO du va cua “tr e” gi ua ca o su sOng va cao su luu hoa mOt lan nua con c ung to h àùc tñnh deo u v et cua ca o su sOng va àùc tñn h àan hOi u i uu v et cua cao su lu hoa ; nh ung su ki en àO du van tOn i u tai a cao su luu hoa cu ng ch ung m h la su luu hoa khO g in n lam mat ho an toan à ac tñnh u

deo cua cao su sOng (su ket tinh bai keo dai la mOt tron g cac
CAO SU THIÏN NHIÏN 163

nguye n nha n ch ñnh cua tñnh “tre”). Can p a n biet ro “tr e” h truac ào the h en àùc tñnh b en dang c am co bien àO lan vai i i h “t re” sin ra a su bien dang n an , ca àe n b n àO cua h h h ie ch ung cuc nh o. T n g tru ang hap cuOi nay, ca n g ma ro ùn cao su tieu thu kh Ong mOt tñ gò la ket q a ve tñnh deo h y u a su ket tin h cua no, ma la do mOt h en tuang co tñnh tu ang i tu nao ào vai tñ hn at cua ch at lon . n h g MOt phu ng phap rat àan gian co tñnh cach thuc a ngh em àe thay à ac tñn h “tr e” cua c o su luu hoa thu hai i u a nay vOn la tha r i tu do mOt qu a bong ca o su àùc xuOng a mOt tam thep. Vao luc c am tam thep, luc rai cua qua h bong se àOi thanh xun g luc, qua bong b en dang c o àen i h k i hap thu h an toan n n g luang nay Tiep ào tñnh àan h o ù . hOi co xu h ang tra lai n n g luang nay va ta thay qu a u ù bong tun g len khO g tai àO c o k ai àau th a ra , ta c th e n a h i o ket luan nùng luang h an tra kem h n n n g luang hap o a ù th n i eu u h .

IX. Hien tuang nh iet:
Ta vua thay mOt p an n ng luang cung cap ch o cao su h ù àe n bi en dang nhanh , khO g àuac cao su hoan tra k i ta o n h c o no tra ve dang b n àau cua no. N n g luang hap t hu h a ù mOt c ieu nay se tu b en àOi thanh n i et. N u g cung h i h hn n u c at k ac, cao su luu hoa cung co the bien àOi hO h h h tua g àuac: ca n n g b en thanh n i et nùn g va nhi et nùn g n ù i h bi en thanh ca nùng . À eu can la vat lieu hoù c luOn luOn a i trang th ai qua n bòn h vai mOi truan g xung quan , ho ùc ta h ch o no bi en dang rat ch am theo lOi àùng nhiet h ùc o nguac lai rat n anh th o lOi àoan n i et. h e h Cac h en tuang n i et ài theo su b en dang cua c o su i h i a àa àuac biet tu cuOc nghi em xet do G ug h thuc hi en n m o ù 1805. Jo l e la n u ai àùt tra lai van àe d ai khña canh u g u nhiet àOng hoc, àa chu thñch la ca o su tu phat nong len k i no bõ b en dang àOt ngOt va h i n u ac lai no tu nguOi lai neu ta lam cho no n u g b en g gn i dang mOt

164 CAO SU THIÏN NHIÏN

Hònh V.6: con lùc W egand i

cach àOt ng Ot. Öng cung nh an àõn h la neu ta gùn mOt àau mau ca o su vao mOt cai gia va lam dan dai m au cao su nay bùng cach treo mOt qua can vao àau con lai, rOi gay co rut mau thu bùng cach nang ca o àOt ngOt nhiet àO cua no. Toan bO cac hien tu ang n i et n ay à ac goi h u la hieu ung Gu h u . o g -Jo le Cuang àO cua c ung tuy th Oc h u c u yeu vao àO nhan h le ma ca o h su bõ bien dang hay bõ nong len . Neu no bõ b en dang h y bõ i a nong len ch am , ta se khO g thay àuac gò n ca.

W iegan d àa lam àuac mOt th et bõ g up thay ro à ac su i i u àan hOi cua c o su keo dai duai tac dung àOt ngOt cua a n i et. T i et bõ nay àuac goi la “co n lùc W eg and” co dang h h i nh u hòn h V.6. MOt b n g ca o su luu hoa mOt àau àuac gùn vao g a cO ù i àõ nh cua con lùc va àau kia gùn vao phña d ai Ong gO cua u con lùc. N u vay bù ng ca o su nay ph ai chõ u suc cùn g tOi àa h k i c n lùc ài q a mOt tron g cac võ trñ bien cua no va tOi h o u th eu khi no tai võ trñ thùng àun . T i et bõ à ac àùt sao i g h u ch o b n g ca o su nhan àuac mOt suc nong àOt ngOt vao luc ù ma con lùc ài tai mOi mOt võ trñ bie n cua no, tuc la khi cao su bõ dan cùng (phuang phap phan ch ieu para o . D ai b l) u tac dung cua n i et, b n g c o su rut n ùn lai, lam cho con h ù a g lùc kñch àOng nh e khi no ài th o c i eu n u ac lai. e h g Neu ta d o àOng co n lùc ma khO g co su lam nong , no a n se àung lai vao mOt luc nao ào, nhun g neu ta ch o no dao àOng bùng cach lam cho b n g cao su nong len a mOi mOt ù tro g c ac võ trñ bie n cua no, ta se n an thay su ch yen n h u àOng van d y trò . N u ai ta àa lam àuac mOt may n i et u g h

n u the hoat àOng the o hi eu ung G gh h ou Ju . o le
CAO SU THIÏN NHIÏN 165

X. Racking:
R in g la mOt tñ h ch at ky la cua ca o su sOng, ta se ack n k ao sat a à y vò no lien q a n tai su dan cù g cua ca o su h a u n . Neu ta keo dan manh ca o su sOng va du y trò dan dai, ha thap n iet àO cua n o bùng mOt hOn hap sin h han, no se h gel-h oa va luc ay ta buO g ha i àau ra, no khO g co rut lai n n (àan hOi); n u g neu ta lay hOn hap sinh han ra khoi mau hn ca o su , ta se thay no tu co rut lai dan dan, k i n i et àO h h tù g len tai n i et àO bòn h th ang, c o tai gan c i eu dai n h u h h b n àau cua no, gan àO d . a u Neu ta bùt àau th uc ngh em tr a lai n u th e, n u g lan i h hn nay van giu ha i àau cua no khO ng cho co rut lai, luc àa tra ve tai nhiet àO bòn h thu ang ta buOng no ra, ta se thay no khO ng rut n ùn lai va van bõ dan dai n at àõ h n u g h n h th e. C hñn h hi en tuang nay goi la “R ck g a in ”. Neu ta tiep ào tù g manh n i et àO mau ca o su len n h ch ùng han n u n ung vao nuac sOi, tuc thai ta thay no h h tra ve chieu dai b n àau cua no. a N u ai ta àa tòm cach àõnh nhiet àO thap n at àe àat g h àuac ket qua nay va ho n an thay R c ing tuy thuOc vao h ak nhiet àO ma cao su bõ dan dai tu ac kh i àO ng g a hoa. r i N i et àO dan c n g b n àau cang ca o b o n ie , thò R k g h ù a a h u ac in cang ca o bay n i eu h . Khi àa che tao àuac mOt mau ca o su Rackin g hoa, ta co the bùt àau tra lai cOng v ec lam nhu th e, vua ch o no co i mOt àO dan mai, vua gel-h oa va vua d y trò dan dai tro g u n luc no nong len tra lai. Ta co the bùt àau lai nhieu lan n u th e, cho tai khi àat à ac mOt mau ca o su sOng th ang h u u tr uc co àO dan c o h n àO dan àut b n h th ang cua cung a a ò u mOt mau ca o su . C ùng han, lan l am àau tie n ta co the ch o mau cao su h co àO dan th ang tr uc 1.000% h i th ap han àO dan àut cua u a mOt ca o su sOng c at lu ang tOt. Sau 4 lan th uc h en, ta co h i th e àat àuac àO dan 2.000%, ca o ha n àO dan àu t ba n àau. Lam nhieu lan h an

166 CAO SU THIÏN NHIÏN

nua, chùng han 12 lan ta àat à ac tai 4.000% va 50 lan àO dan le u n tai 10.000%. Ú mOt trang thai dan cùng th uang tr uc n u th e, tñ h h n ch at vat ly cua cao su h an toan bõ bi en àOi. Day ca o su co o à ac co ve nhu mOt cau truc sai va giOng n u day cua vat u h àanh cau. Suc chõu keo àut tù g len va àO dan cùn g gi am n n i eu. ÀOng th ai tó tron tùng len n u bang ket q a thuc h g h u n h em ma cac nha n h ien cuu àa c ung m h sa u à : gi g h in ay (b ang V.10) Bang V.10: Anh h ang cua Rac ing tai tó trong ca o su sOng u k
Rack ing (%) 0 500 1.000 2.000 4.000 Tó tr on g 0,937 0,946 0,950 0,953 0,953

B. E CAO SU NENÙ PÙ Cac thu ngh em nen ep c o su tuang àOi ñt à ac thuc i a u h en han thu n h iem keo dan, du rùng loai b en dang i g i nay th ang gùp tre thuc te h n , n at la tru ang hap c o u n a h a su luu hoa. Lydo la k o thuc h en thu ngh em nen ep mOt h i i cach thñch àang. P u ang cach cO ài en la ep mOt mau ca o su giua 2 m m h a song son g khO g con hap cach nua vò a h i mùt tiep xuc n a giua mau c o su va m m ban ep co su b en dang tu d : a a i o mau ca o su g am ch eu day, lam ch o ha i mùt tiep xuc nay i i tùn g len . N u vay cu Oc thu nghiem khOng con chñn h xac. h T o lõch su, àe tranh bat lai nay, h i n a thuc n hiem he a h g My la Shepp ard va C lap son àa dung mOt ki eu bO trñ hoan toan k ac hùn h . Ho k ai ài tu ng e n tùc lam gi am be day cua mOt la h uy ca o su the o hai cach kh ac nhau . Truac het ch o luc nen ep tac dung

CAO SU THIÏN NHIÏN 167

thùng goc vai mùt p ùng cua la cao su, rOi keo dai la cao h su th o e moi ph uang , nh a cac luc dan cùn g tac dung cung mOt lu at v àõn h võ a mùt ph ùng la ca o su . Cac luc dan cùn g nh u a vay ph ai chon c o th c h hap àe g y ra cung mOt h eu q a h ñ a i u n u luc nen ep h . Àe ap d ung n yen tùc nay, ho lay q a bong cao su gu u dung lam mau th u, thOi phOng len vai khO g khñ. Duai tac n dung cua khO khñ, qu a bong phòn h lan va be day ca o su ng gi am xuOng , n u th tai mOi àiem cua d en tñch àeu co h e i mOt luc nen tac dun . g N a meo nay nguai ta th uc h en àuac mOt hieu qua h i giOng vai hieu q a co à ac vai cac luc nen tac dung tu u u do. S p hep ar d va C so n ch o ket qua thu n h em nen ep lap gi ca o su n u sa u (bang V.11): h Bang V.11: Nen ep ca o su
Tó sO d en tñch tr n i e d en tñch b n àau i a 1,00 1,18 1,55 2,05 3,55 5,05 5,75 6,25 ÀO nen (%) 0 28,5 58, 4 76, 2 92, 1 96, 2 97, 0 97, 4 Trõ sO tuang un g cua luc nen (kg/cm2) 0 3,9 15, 4 47, 4 465 2.160 5.040 9.170

L u y: Luc nen va ung vai qua bong nO vao k o ang 9.000 kg/cm 2, u h trõ sO nay neu àe m so vai suc ch õu keo àut a thu nghiem keo dan la vao khoang tu 250 kg/cm 2 àen 300 kg/c m2.
Ket q a nay c o p ep ta vach ra mOt à ang b eu d en u h h u i i nen ep cung nhu la ta vach à ang bieu dien keo dan u . Ta cung co the g m h i àu ang b eu d en vao ch n g o a i i u cung mOt àO thõ vai luc keo dan àùt theo truc tu g d a g n un va luc nen th o e tr uc tu g am , àO dan tùng theo truc h anh du n g va àO giam be n o a

168 CAO SU THIÏN NHIÏN

C

100
D 0 A

day the o tr uc ho anh am . N hu the ta co mOt à ang b eu u i d en lie n tuc ve su bien i dang cua c o su ài tu àO a nen tai àO keo àut, n u h h n h sa u àa y (h n h V.7). ò ò T nhan thay àu ang bieu a dien nen ep ñt ph uc tap han àuang bieu dien keo dan, vò luc nen tù g cuc nh h va n an b e lom cua phan àu ang b eu dien i

C'

nay ba o g a cung q y ve i ua ph ña truc tu g . H en n ie n n i h àu an g bieu dien nen ep co mOt àuang tiem can doc ung vai su g am b day 100%. i e
Hònh V.7: àu ang bi eu di en nen ep va dan cùng

N oai cac cuOc thu nghi em nen àa n gi an, co the thuc g hi en àuac thu ngh em ve àO du va “tñn h tre” nen ep n u i h tru ang hap thu ngh em keo dan i . ÀOi vai c o su sOng, thu n h em nen ep th ang à ac a gi u u dung tai n i eu, n u g muc àñ h ch u yeu la àe cu g cap h hn c n mOt sO kien thuc theo q i uac ve àO deo. T i et bõ chu e n u h y dung nay àuac goi la may ào àO deo. C. D BIENÁ A NÏ GLI ENÂ TUCÏ

Tu tr ac ta chó xet tai n ung truang hap ma mau c o u h a su th nghi em bõ bi en dang mOt lan ha y mOt sO nh o lan. u ÀOi vai un dung thuc te cua ca o su luu hoa, kh ao sat cac g mau ca o su ch õu mOt sO rat lan bien dang cung loai lien tiep theo n õp àO nhanh rat huu ñch. Ta co the n h n cuu h g ie tai su b en dang q a keo dan dai, nen ep ha y x ùn i u o . T ong moi truang hap, ta n an th ay sa u mOt thai g an r h i

lau h y mau co su xuat hien a be mùt c o su cac à ang a a u ran nut cang luc sau rOng dan .
CAO SU THIÏN NHIÏN 169

Cac àu ang ran nut xu at hi en la do nhi eu nguye n nha n m a tro g ào su o id e hoa c o su co anh h ang q an trong n x a u u n at. That the, neu ta lam th uc n h em a khñ tr a h y khñ h gi a nitr oge n ch ùng han (khO g co oxy gen ) ta se lam cham n xuat hien à ang ran nut rat n i eu. Àe cac àuang ran nut u h x at h en, khO g can ph ai cho cao su tiep xuc vai mOt u i n lu ang oxygen that lan vò neu ta th u ngh em a trong i o y gen n u e n c at th y vò a mOi truang k O g khñ, ta x gy h a h n kh Ong thay co su tùn g hi en tuang nao àang ke. N u g mùt khac, viec c o th m vao c o su c at k ang hn h e a h h oye x g n (antio y e ) àa chung to oxy e n khO g ph ai la x gn g n nguy en nha n duy n at lam xuat hien cac à ang ran nut. h u T at th e, neu ta c ho vao ca o su cac chat khang oxyge n h khac nhau co hieu qu a so sanh à ac ve p u g d en u h an i phong chOng lao hoa b n h th ang cho cao su, ta se thay ò u chung co hieu qua rat thay àOi ve vi ec lam xuat hien c am cac à ang ran nut. h u Tam quan tr ong cua su bien dang lie n tuc lùp ài lùp lai la co su lien tuc lùp ài lùp lai h en tuang “tre” va hau q a i u h en tuan n i et cua no ài kem th o . Bai t i g h e he, mOt vat dung c o su chõ u bi en dang lie n tuc se tu p at nong len a h c o àen k i nao no àat àuac tai mOt nh et àO un g vai h h i trang thai qua n bòn h gi ua luang nhiet tro g ca o su thoat n ra va luang n i et n uang lai a mOi truan x n g q a h h h g u un . À y la ly do vò sa o vo xe(1) tu phat nong len tro g luc a n lùn ban va vò sa o mOt sO ca o su n a n tao lai co “tñn h tr e” h h manh nong len n i eu h n so vai c o su thien n ie . h a a hn Su n g ca o n iet àO nay àOi khi rat quan trong va dan an h àen hu hai a phan tru g tam (a tron ) mau ca o su n g .

1. Löp xe: vo xe

T anh phan hOn hap X h KhOi luan g (kg) 170 CAO SU THIÏN NHIÏN T? tron g The t?ch (dm3) 100

3 0,75 1,25 0,93 5,6 2 1,41 0,92

D. TÆ TROÏNG CAO SU

107 ,5 0,89 1,5 Ta àa thay c o su sOng 1, 53 mOt su g am n e the tñ h a chõu i h c k i n o bõ keo dai. Neu khOi1,36 h luang khOn g àOi, su giam the

tñ h se g y ra su tùn g tó trong cao su . H en tuang tùng tó c a i 11 0 thay a phan R c ing c o su. kg trong cung à ac n an u h ak a ÀOi vai cao su luu hoa, tó trong àu g n ie n tuy thuOc an h 111,7 8 dm 3 vao thanh p an cua hOn hap. Tó trong cua ca o su àa luu h hoa co th e P tñn h theo cO g thuc D = , vai D la tó trong cao su luu hoa, n P la V khOi luang va V la the tñch cao su luu hoa. N hun g tru ang hap muOn àõn h hOn hap c o su c u a luu hoa co tó trong la a h b o n ie (th et lap mOt hOn hap cao su ), ta co the ap dung a h u i theo cach sau àay : tñn h ra the tñch tung nguye n lieu hoa chat su dung theo khOi luang su dung cua c un , tó trong h g cua hOn hap ca o su lu u hoa se la tOng khOi luang c i a cho tOng the tñch ,ch ùng han h n hu:

-

cao su ta xOng k oi h o id e kem (ZnO) x luu h yn u h MBT (Bayer) steai c ac d r i

Vay tó trong cua hOn hap luu hoa X h y ca o su luu hoa X la : a 110 D = = 0,98 111,78

E. TÍNH CHAÁT ÑIEÄN CUÛA CAO SU Cac tñn h ch at ài en hoc cua cao su (cao su thO, cao su luu hoa co chua hoùc khO g c ua c at p u g a vO c ) àeu n h h h i a

q a n trong vò u
CAO SU THIÏN NHIÏN 171

ch uc n n g cua no n u la c at cach ài en c o tro g viec c e ù h h a n h bi en d y à en va d y cap à en a i a i . Ta b et c o su thO khO g ph ai la mOt c at hoa hoc i a n h n u e n c at. N o ai h d carbon c o su ra con co su hien gy h g y ro a d en cua tó le n o chat khac, chung co anh huang xau tai i h toan bO tñnh chat àien . Ào la nguye n nha n ma ta m On tòm ca o su co tñnh chat u ài en tOt n at, tr ac tie n ta p ai tin h k i et hoa no. Su tin h h u h h k i et hoa nay co the thuc hien ch o ca o su khO bùng cach h rua, n u g ta c the tinh khiet hoa ng y ch n h tu latex hn o a ñ . Bang V.12 sa u àa y c ung m h ham luang c at ban cua h in h mOt latex tha y àOi nh u the nao trong nhieu lan xu ly ke m hoa: Ban g V.12: Anh huan g “ke m hoa” (1) lie n tu c tai ha m lu ang cha t ban ca o su.
Chat chiet rut a e n e c to (%) 5,20 3,24 2,83 2,48 Àam (%) 0,70 0,33 0,24 0,10 Tro (%) 1,00 0,42 0,15 0,09

L te x th uang a S u 1 lan k m a e hoa S u 2 lan a ke m hoa S u 3 a lan k m hoa e

Ve cao su luu hoa, mùc du àa co n eu n h n cuu, ta k n hi g ie hO g the nao lap àuac tua g q a n h an toan àung g ua hoa n u o i chat m a ta trOn vao cao su va tñn h ch at àien ca hOn hap, nhùm xac àõnh tr ac cac tñnh chat àien cua hOn hap nay u . S u het, n uai ta cho b et co han c e tai n ung cu Oc a g i h h nghien cuu ve tô h à en tao a c o su q a su co xat va ve n i a u tñ h cam ung tu n cua su . c o a

1. Kem hoa: cremage, ào la phûúng phap àêm àùc hoa latex tûúi cung vûa la möt trong

cac phûúng phap tinh khiït hoa.

172 CAO SU THIÏN NHIÏN

F. D TACÙ U NÏ

G CH CUAÛ ATÁ

LONÛ G

Ú àa y ta khO g noi tai tac dung hoa hoc cua cac c at n h long vao cao su. Ve p u ang d en vat ly, n i eu chat long co tac dung tai h i h cao su the hi en qu a su na lan hay chuy en thanh dun g dõc h, n at la a truang hap c ua cac p o san dau mo: b n e e , h h ezn dan x at b n e e u e zn, chat beo, su r c rb n , dan x at lfu a o u h lo e n hoa cua h d c rb n a g y ro a o , v.v... T ong tru ang hap cao su sOng, k i ta c o no tiep xuc r h h vai mOt tro g cac c at long nay, ket q a co à ac se k ac n h u u h n a u tuy th o c o su c u a q a mOt tien tròn h xu ly nao h y h e a h u a ca o su àa à ac xu ly. u Ú tru ang hap thu n at, c ùng han neu ta d ung cao su h h co à ac qua cach bOc hai n uac late x àa n gi an, ta nhan u th y no tùng n a han h the tñ h len n eu h ùc ñt c o tai mOt c hi o h giai han nao ào n khO ng tha y àOi nua. o N u ac lai neu ta dung c o su àa q a xu ly a may nh Oi g a u can, ta n an th ay no na len ch o tai k i ta n h an to an h h o tro g ch at lon th anh mOt dun g dõc h àOng n at va nhay ñt n g h nhieu h ùc thanh mOt “gel” . Cao su cang ñt bõ nhOi can o bao nhieu , àO nhat cua d n u g dõc h cang lan bay nhieu . Bang V.13 sa u à y c ung to anh h an cua su nh Oi can a h u g cao su tai àO nhat cua dung dõch nhu the nao . Ban g V.13: Anh huan g nh Oi ca n ca o su tai àO nha t dun g dõch cu a no
SO lan ài q a g ua u i 2 truc may nh Oi can 0 7 15 37 100 ÀO n at h (cen ip i ses) t o 27,9 16,1 9,6 3,4 1,5

CAO SU THIÏN NHIÏN 173

ÀO n at cua dung dõc h cao su cung tuy thu Oc vao àO àam àùc h cua no. ÀO àam àùc dun g dõc h cang lan, àO nh at cang ca o cho tru ang hap cao su àa qua mOt lan nh Oi can n at h àn. õh N hu vay tr en thuc te ngu ai ta qui àõnh co hai yeu tO anh huang tai àO nhat cua mOt dun g dõch , àO àam àùc va su nh Oi can cao su. Cac yeu tO k ac con co the co anh hu ang tai àO n at, h h ch ùn han nhu ban chat cua du g mOi. Bang V.14 sau à y g n a c o àO n at cua cac du ng dõ ch co àuac ch o cung mOt cao h h su a cung àO àam àùc, a n i eu loai d n g mOi k ac nha : h u h u Ban g V.14: Anh huan g ban cha t dun g mOi ta i àO n a t h
D n g mOi u teta chloo ca bo r r r n heptan tol e ne u bn zene e xln ye e s l u r car o uf bn ether ÀO n at h (ce t ip i se ) n o s 22,4 15,7 13,2 12,5 10,9 9,7 3,9

Ta cung co the bi en àOi àuac àO n at cua mOt dun g dõ ch bùng h cach ch o ch at long k ac the m vao ma ch ung kh Ong hùn la h du ng mOi c o su . C ùng han n u , neu ta cho mOt luang a h h n o ru au h y acetone vao mOt dun g dõc h cao su benzene , h a se giam àuac àO n at cua no. Bang V.15 sa u àay ch ung to h anh hu ang cua chat long khO ng hùn la du ng mOi tai àO n at cua mOt dung dõc h ca o su: h Bang V.15
ru au - sO c . (m ) ch o vao .c l - àO nhat (c ) p me yli th c 0 1 2 94 58 44 eh lic ty 0 4 5 94 43 37 am lic y 0 15 17 94 55 49

174 CAO SU THIÏN NHIÏN

T n th uc te, ta thu ang su dung cac dun g dõc h khO ng phai chó re gOm co cao su va dun g mOi, ma con co c at can th et c o h i h luu hoa va n i eu chat phu g a k ac. Vai ch at co the n ù n h i h g can su hoa ta thanh dung dõch, nhu khoi àen carbo n chùng n han. Dung mOi tOt n at cua ca o su sOng la cac hydrocarbo n h vong, p uan g h an , ch i p u g ; cac h d carb h u g h an y ro o n h g n alo e hoa, vai e e r (ethyl ic, iso pro y ) , e te r (n u a e tate th p lic s h c b ty , hap chat dõ hoan (pip ri dine, th p en e), hap c hat u l) e io h s lfu r hoa (s ulfu r c rb n u a o, ethyl merc ap n), vai am ne ta i (d eth lan in ) h y ce to e (o id m l).. . N ac lai co im y il e a n x e esity gu mOt sO c at khO g co tac dung ro rang , ta co the àe cap tai h n àa sO hap ch at hyd x l , ac d c rb x ylic , cun n u mOt sO ro y i a o g h a eh d , e er , ce n e (n at la ac n ld y e th to h eto e) , am e v hap in a c at n tro h i . Cac c at long co anh h ang tai cao su sOng cung co tac h u dun tai cao su luu hoa. Tac dung nay the hien a n i et g h àO bònh th an q a su na lan th y àOi th o c at long va u g u a e h thanh p an hOn hap c o su luu hoa. Bang V.16 sa u àa y h a cho bi et anh hu ang cua nhieu c at long k ac n a u tai àO h h h na ca o su luu hoa : Bang V.16
C at long h - sul fur c r on ab - b ne e e zn - ee t r h - ae to e c n - ruau a ylic m àO na (%) 550 290 150 11 6,2

Ta khO g the nao tòm àuac nhung tua g q a n g up tien lieu n n u i àay àu ve su ket hap cua c o su tro ng mOt mOi truang a c at lon the o hoa tñ h hay ly tñ h cua ch at long ay. ÀO h g n n na va tOc àO can lan b o n ie , thò àO n at va àO sOi cua g a h u h chat long cang n o thap bay nhieu ; nhun g ài eu nay chó h nghi em àung ch o ch at long co cung ch uc hoa hoc.

CAO SU THIÏN NHIÏN 175

T

Ta co the vach mOt àuang b eu d en cua mOt mau ca o su n i i a tro g mOt c at long àa à n h bùng cach àùt truc hoanh la n h õ thai g n n a m va tr uc tu g la àO tù g the tñ h tu ng un . ia g n n c a g À ang b eu d en na th o thai gian tOng q at se co dang u i i e u n u h n h V.8 sa u à y h ò a:

v
A

B

Hònh V.8: àuang bi eu d en na th o th ai gian i e

t
0

Àuang b eu dien nay co h i p an k ac n au ro rang. i a h h h P an thu n at OA ung vai àO na tù ng len tu ng àOi n a h h h a hn tro g luc àau thu n h em. P an thu h i AB the hien àO na n gi h a tùng len c am h n He sO goc cua ph an nay la mOt tro ng h a. cac àùc tñ h cua tac dun chat na su dung. n g Bang V.17 sa u àay cho vai ket qua àat àuac tro ng thñ n h em n h n cuu ve àO na tro ng n i eu c at long k ac g i g ie h h h n a u cua cao su luu hoa à n gian vai luu h yn : h a u h Bang V.17
A t a cho o c rb n etr lr a o chloroform sulfur car on b tol e ne u xln ye e bn zene e et x ng terebenthin ù dau hoa an so i dau paraffin eh r eh l ic te ty a etate a y c ml e e r dau hoa th nitro e nz n b ee a ili e n n 65 9 651 583 504 50 1 489 48 3 389 323 303 24 3 23 7 234 14 5 14 B 133 71 42 101 92 390 98 163 460 39 168 400 C 8,9 24,0 18,0 7,6 9,0 69,0 8,4 3,4 1,0 3,0 13,0 3,8 0,1

176 CAO SU THIÏN NHIÏN

COt A la cOt àO na % tu n g ung vai àiem A cua h h V.8; c Ot B a òn la cOt thai g n tñnh bùng g a, no tu n g ung vai àiem A va ia i a cOt C la cOt he sO goc cua p an gan nhu thùng hang cua h àuang bieu dien he sO goc nay à ac d en ta q a su tù g , u i u n àO na tr n g 100% g a (t rong toan bO th ai g n thñ ngh iem o i ia ). Neu ta thu n h em c o na a cac nhiet àO c o h n n i et gi h a a h àO bòn th an , ta se thay n i et tac dung tai h i p an ma h u g h a h àa p a n b et a àuang bieu dien na th o cach k ac biet h i e h n au. Trõ sO truc tu g a ài em A chó tù g len n e, trong luc h n n h he sO goc cua phan AB tr ai lai tù g lan mOt cach nOi bat. n Àieu nay ch o b et su tùng àO na lie tuc n ay vai n i et àO i n h h ca o h . Cung co the hoa tan à ac ca o su luu hoa neu ta an u n a m no a n i et àO àay àu va vai thai gian k a lau . Àay g h h chñ h la nguye n tùc cua phu ang ph ap àõ h luang cua c at n n h àOn a c o su luu hoa a . Ve tOc àO na, ket qua àat àuac thay àOi kha nh ay the o dang va the tñch cua mau thu su dung . N u vay àe co ket h qu a co the so sanh vai nh u àuac, ta ph ai dung nh ung a mau ca o su co cung dang va the tñch. MOt tac dung q a n trong tai cao su luu hoa cua chat u na la lam giam ca tñn h cua no mOt cach co h eu q a. i u Cao su àa na tra n n ñt cù g dai va n at la gion n i eu han e n h h . C ùng han, mOt hOn hap cao su luu hoa “thuan tuy c o h a su ” n suOt 7 ngay tro g x n , suc chõ u keo àut cua no tu a n ùg 2 200 kg/cm se gi am xuOng con 15 kg/cm2 va àO dan tu 700% xuOng con 500% thò àut. ÀOng th ai àO cung bõ gi am xuOng n ieu h . Nhung hau q a tra n n bat lai n h m trong k i ta u e g ie h ch e tao cac vat dung dung vao muc àñch tiep xuc vai ch at long co kha nùng lam na chung len (nhu “c up bel” thùn ) . g Ta co the cuu van bùng cach lap thanh p an hOn hap h th c h hap; n ung van àe nay à ac àap ung n i eu h n la ñ h u h a phai dung tai c o su n a n tao va c at a h h tOng hap .

CAO SU THIÏN NHIÏN 177

CHÛÚNG

VI

SÖÏ LÖU HOÙA

L u hoa la möt ph an ûng qua n trong nh êt cua ca o su û söng. C hñn h nh ú kh am ph a ra no ma ky ngh ï ca o su trï n th ï g úi p at t i ïn manh me to lún n û n ay n . i h r h g ay A. Ñ AÏ CÖÔNG I T úc k i ài túi k ao sat c i t ït sû lûu hoa, ta noi rû h h h i vùn tùt túi sû k am p a p an ûng nay, n u ön göc d h tû h h h g an va àõ h n hô n g a. I. Lõch sû: Vao möt ng ay mua àö g nù m 1839 tai N w Y r k (My), n e o C arles G h oodyea r (T hûún g gi a My) tho a lûu hu ynh vao ca o su söng vúi muc àñc h àú n gi an la “l am ch o no khö” , tûc la lam mêt tñn h dñnh cua c o su (th o p û n g p ap chó dên ú a e hú h v n bùng My sö 1.090 cua N. H ard) . Do sû bêt cên, ù ayw G oodyea r lam rú i möt mêu ca o su àa tho a lûu hu ynh vao lo sû úi, no nong lïn möt luc va sùp böc c ay h . Ö g vöi nem manh ra n o ai t n g rúi, rú i nùm lanh g a trï n i àa nût ne. N ay hö m sau , tòm lai mêu ca o su nay àa q a g u n ûng xû ly xêu la cûc nong va cûc lanh , ön g thêy no vên h mïm deo va àan höi. N û vêy sû tac dung cua nhi ït vao hön húp ca o su va h lûu h ynh àa q y ït à n h c êt lûúng rêt quñ bau cua ca o su u u õ h tñ h àan n höi va àö bïn da i cua no, vûa t i ït t ï u tñn h dñn h cua no. r i

17 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

N û g ch h T m s H co hn ñn ho a an ck , n a p at m h A h àa kh am h h in n p a trú lai sû lûu hoa, múi la n û úi liï n q a n túi v ïc àùt h g u i tïn p û n g p ap, th o lúi tû th êt tro g q y ïn n êt ky hú h e u n u h cua ö g n. T ên tòn h vúi ban öng , B r rockedon , moi ch i ti ït vï sû c ï h hoa va nh ú àùt möt tï n goi àï chó sû bi ïn àöi ma ca o su àa chõu; B rockedo n àï nghõ goi la “vulcanisation” , dan h tû “vulcain ” co nghô a la thên lûa va nui lûa, búi lûu hu ynh àû úc trñc h lêy tû nui lûa va lûa th m g a c n g cêp n i ït a i u h cên th ït c o sû hoa húp. K tû ào p an ûng nay àû úc goi i h ï h la “v lca isatio u n n ” (P ap , “v lca i- zation ” (A h My) va V ït h ) u n n i (1) N m goi la “s û lûu hoa” . a N ay n y d h tû nay co ha i à ïu lam ch o sa i nghô a búi g a an i vò ta co thï thûc h ïn à úc “ û lûu hoa": i û s 1. K ö g cên p ai co n ït th m g hn h hi a ia. 2. Dung ch êt k ac vúi lûu h yn . h u h T e o n ö n n û A h , n û úi ta con b ïu thõ cön g v ïc nay h g g n g i i bùng möt dan h tû kh ac, ào la ch û “cure ” co nghô a la sû ch ûa bïnh p an anh gên àung h n , h ú. T e o n ö n n û cua ta, c n g v ïc nay con àû úc goi la h g g ö i “ êp chñn” ha y “h oa chñn” tron g ào tû “h êp chñn” co y h nghô abi ïu hi ïn co n i ït th m g a (h êp ban ) , do ào co thï h a i h tam goi la “ oa chñn” à co thï h ïu n a y co sû k ac b ït h ï i g h i g ûa ca o su söng va ca o su àa chõ u sû bi ïn àöi the o ph an i ûng nay. T o so an gi a, vò hêu hït moi n a c ï b ïn vêt dung he h h i c o su ú n úc ta àïu sû dung lûu h ynh àï b ïn àöi no, a û u i n n ta vên dun danh tû “lûu hoa”, khöng nh ûng àï chó ï g sû hoa húp gi ûa lûu hu ynh va ca o su ma con àï chó sû hoa húp cua cac ch êt kh ac co cung tac dung tû n g tû; tro g ú n trû úng húp cu öi nay, ch ùng han dung se n m th y thï le iu a c o lûu h yn , ta se goi la “ u hoa c h u h lû ao su vúi selen m iu ”.
1 Möt sö nha chï biïn tai nûúc ta con goi la “hêp chñn”hay “hoa chñn”cao su.

CAO SU THIÏN NHIÏN 179

II. Àõnh nghôa: Vò h ïn tûúng lûu hoa k ö g con ûng vúi n u ï n n û i hn gy g cua n nûa va y n ô a cua no cang röng thò àõ h ng ô a o gh n h cang p ai àêy àu h n h ú. So sanh ly tñn h ca o su söng va ly tñn h ca o su lûu hoa (chûúng V) ta thêy tñn h deo cua ca o su söng nöi bêt h n ú rêt n ïu so vúi ca o su lûu hoa, do ào ma ngû úi ta àõn h hi nghô a lûu hoa la sû bi ïn àöi cua ca o su co xu hû úng tû trang thai deo ûu vi ït àöi qua tr ang th ai àan höi ûu v ït. i N hûn g àõn h nghô anay khi ïn ta nghô tñn h àan höi co àû úc la n ú vao lûu hoa, tron g luc tñn h àan höi la möt h tñn h ch êt sùn co cua p ê n tû c o su h a . H ïn nay , àõn h nghô a sa u àê y co ve húp ly hún : lûu hoa i la sû bi ïn àöi cua ca o su , co xu hû úng du y trò tñn h àan höi vûa lam gi am tñn h deo cua no. Àõnh nghô a nay thêt ra chû a ho an toan àu y, ch ùng han lûu hoa ca o su eb n e (ca o su cûng àùc b ït) bùng cach sû o it i dung lû hu ynh àï bi ïn àöi cao su söng. C u ao su ebonite nay hêu nhû k ö g con tñ h àan höi va bõ n i ït deo. hn n h N û g trû úng húp nay ta co thï à a vao n o ai lï. Do ào ta hn û g vên ch êp nh ên àõ h nghô a trïn. n T n th ûc tï, ca o su lûu hoa co tñn h ch êt tha y àöi the o rï loai, ban ch êt, tó lï dung cua hoa ch êt nh öi trön vao ca o su , v.v... ca àïn p û n g p ap thûc h ïn, cach xû ly, anh hú h i hû úng may moc t i ït bõ, à ïu k ïn n i ït àö, v.v... do ào h i i h the o y tac gi a, ta co th ï x m y nghô a cua lûu hoa la sû bi ïn e àöi cua ca o su söng trú thanh vêt liïu bïn h n , tuöi lao ú hoa c o h n th o y m ön tû n g àöi cua ta a ú e u ú . C ùng han vêt dung ca o su la truc xê y xat lua gao cên h ph ai àat àû úc lûc chõ u ma sat cao , ba o tay ca o su cên ph ai co àö xe rac , keo àût cao ; join t chõ u dêu chõ u nhi ït, v.v... h

18 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

III . C t lûu hoa: hê S u k i àa àï cêp túi àõn h nghô a lûu hoa va y nghô a a h tûúng thñ h vï d h goi, ta àöng y tû “lû u hoa” k n g c an hö p ai chó la möt p an ûng n i ït g ûa lûu h ynh va ca o su , h h h i u va n û thï “ch êt lû hoa” k ö g p ai la lûu h ynh d y h u hn h u u n êt. h Nïu k ö g kï túi cac n h n cûu cua cac p ong thñ hn g iï h n h ïm n úc n o ai c ûng m h la co thï thûc h ïn lûu gi û g h in i hoa q a sû th m g a cua n n g lûúng n u ï n tû, thò b o g ú u a i ù gy a i thûc h ïn lûu hoa cun p ai n ú vao möt hoa ch êt goi la i g h h (1) “ch êt lûu hoa” . S u à y la c êt lûu hoa àa k am p a ra à úc: a ê h h h û
Nùm 1839 1842 1846 1847 1912 1913 1915 1918 1918 1921 1921 1925 1931 1932 1933 1934 1936 1939 1940 N a p at m h h h in Go ya o d er Hn o k acc Pr e ak s Br e uk O m sk stro islen y K p to k lo s c O m sk stro islen y Pa h y ec e B g og s B izo u v R mn o ai Le B c va K er lan rog Fs e ihr E la d dn Fs e ihr M idgley , H enn e va Shepard Fs e ihr Rb e r S h g ub tic tin D ufrais e va P. C m o pagno n C êt lûu hoa h lûu h yn u h lûu h yn u h c lo h rid e su r (lû u hoa n u öi) lfu g p n s lfu r a tim in e ta u n o e dên x êt n o u itr (p ly itro e z n ) o n bne e h lo e u r a gn se n m va te riu le iu llu m p ro id e e x bno l ezy lûu h ynh sin h ra (SO + H S) u 2 2 se n m le iu d zo in b n en ia am o e z e va dên x êt d u u is lfu r te a o iu m tra lc lth ra th c a a e s lfu io y n t u r q in n e h lo e n u o a g hoa te riu llu m p en l h y am e + oxide h o a in húp c êt k m loai hûu h i c q in n e im e ú u o in

1. Nïu goi theo möt sö nha ch ï bi ïn cao su lûu hoa la sû hêp chñn hay hoa chñn cao su söng, thò “thuöc chñn” chñnh la chêt lûu hoa, nhû lûu huynh chùng han, goi MBT (Mercapto benzo thiazole) la thuöc chñn hay böt chñn vang la sai nghôa, vò no khöng co tac dung “lam cho cao su chñn” ma co tac dung “gia töc chñn” hay “thuc giuc cho mau chñn” Thñ du: möt hön . húp göm cao su 100 phên, MBT 2 phên (hay hún) oxide kem 5 phên, àem nung ú bêt cû nhi ït àö nao va bêt cû thúi gian nao, hön húp nay khöng bao giú “chñn”.

CAO SU THIÏN NHIÏN 181

Vï p û n g d ïn thûc tï, têt ca n ûng c êt nay àïu co têm mûc hú i h h qua n trong kh ac nhau . Du rùng vai ch êt lûu hoa àa àû úc ûng dung vao c n g n h ïp c o su , n û g co thï noi chó co ö gi a hn lûu h yn la c êt à úc sû dung p ö th n g n êt. u h h û h ö h B. LÖU HUØYNH HOÙ A V Ô Ù LÖU I duy nhêt

I. T rûúng

húp lûu huynh

À y la trû úng húp àú n gi an nh êt. T ön vao ca o su söng ê r möt lûúng lûu h ynh nao ào (th ûc h ïn bùng cach n öi u i h can q a may K i hön húp àa àïu, ch o no vao khuö n xi ït u ). h lai, röi ch o khuön nong lïn . N a y tû n i ït àö ca o h n àö g h ú 0 nong ch ay cua lûu h yn (120 C), lûu h ynh k u ïch tan va u h u h tan vao c o su möt p ên vúi tó lï tuy th o à ïu k ïn c ï a h e i i h hoa . C ùc ch ùn co xay ra sû hoa húp g ûa lûu h ynh va ca o h i u su , búi vò ap dung n i ïu p û n g p ap p ê n g ai hoa hoc h hú h h i k ö g thï nao tòm lai àû úc töng sö lûu hu ynh ma ta àa ch o hn vao ca o su . L úng lûu h ynh “ oa húp” nay h ïn n iï n û u h i h th y àöi th o tó lï lû u h yn c o vao hön húp, cung n û a e u h h h th o n i ït àö va thúi g n n n g non . e h ia u g
I.1. Cao su “m ïm” va cao su “ebonite”:

T n th ûc tï tñn h ch êt cua ca o su lûu hoa tha y àöi the o rï tó l lûu h ynh hoa húp. N û úi ta àanh g a chó cên lûúng ï u g i töi th ïu cua lûu h ynh hoa húp 0,15 p ên la àu xac àõ h i u h n co sû lûu hoa. C o su co: a - Tû 0,15% àïn 8% túi 10% lûu h ynh hoa húp: ta co ca o u su lû hoa mïm, tûc la san ph êm thûún g mai thön g u thû úng (àûúng nhiï n ngo ai lûu hu ynh va ca o su con co hoa ch êt kh ac ch o vao tuy th o n u cêu, ú à y chó tñ h e h ê n th o lûúng S hoa húp vúi ca o su e ). - Tû 10% àïn 25% lûu h ynh hoa húp: ta co c o su ban u a eb n o ite co àö bïn thêp, ñt àan höi va khön g co lúi. - Tû 25% àïn 32% lûu h ynh hoa húp: ta co ca o su u eb nit e la c êt cûn , rêt bïn va gên n û bõ mêt tñ h àan o h g h n höi.

18 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

I.2. Sû ho a hú p cu a lûu huyn h va ca o su:

Cac thûc n h ïm cua S en e va Y u g àa g up ch o ta co gi p c on i y n ïm vï sû hoa húp xay ra ú hön húp àún g an göm c o i i a su va lûu h yn . u h S penc e va Y n g nun g nong möt hön húp ca o su co ou ch ûa 37% lûu h ynh ú n i ït àö 1350C, su öt n ïu k o ang u h hi h thúi g n k ac n a u va cû möi k o ang lêy mêu thû r a ia h h h p ê n g ai àõ h lûúng lû h ynh hoa húp. Kït qu a la h i n u u lûúng lûu hu ynh hoa húp tùn g lïn th o thúi g n nu g e ia n nong va töi àa chó àat à úc 32% sa u 20 giú n g nong ; nïu û un n n g nong ti ïp tuc, sû hoa húp vên k ö g xay ra (hòn h u hn VI.1) N û g nïu ta c o vao hön húp 10% lûu h ynh th y vò la 37% hn h u a

L???ng l?u huy?nh ho?a h??p(

40 30 20 10 0 5 10 15 20 25 30 S toång coäng 37% S = 32% Thôøi gian ñun noùng (giôø)

H I.1 : L úng lûu hu ynh hoa húp the o thúi gia n .V û nn ug

ta se thêy vên töc hoa húp cua lûu h ynh yïu h n n i ïu, u ú h ú cun g à ïu k ïn n n g non . Lên nay lûúng lûu h ynh hoa húp i i u g u töi àa chó la 8,4% sa u 20 gi ú nun g nong va lûúng lûu h ynh u hoa húp cung tù g lï n tó lï vúi thúi gia n nun g nong (hòn h n VI.2). Mùt k ac, töc àö hoa húp cua lûu hu ynh cung tuy thu öc h vao n i ït àö n n g nong hön húp. T n g thûc tï, hï sö h u ro n i ït àö la vao kho ang 2,5 tûc la töc àö cua p an ûng h h tùn g lïn gêp 2,5 lên k i h n i ït àö tù g lï n 100C. (hòn h h n VI.3)

CAO SU THIÏN NHIÏN 183

L????ng l?u huy?nh ho?a h??p L???ng l?u huy?nh ho?a h??p(

(gi?? )

40 30 20 10 0 S = 10% S = 8,4% 5 10 15 20 25 30 Thôøi gian nung noùng (giú)

Hòn h VI . 2: Sû hoa húp cua lûu h ynh va c o su ú u a 1350C (lû u h ynh töng cöng la u 10%)

40 30 20 10 0

S = 37% 155oC 135 o C 5 10 15 20

S = 32% Thôøi gian gia nhieät (giôø) 25 30

Hòn h VI . 3: Sû hoa húp cua lûu h ynh va c o s u a u ú 13 50C va 15 50C (lû u hu ynh töng cöng la 37%)

I.3. Anh hû úng cua yïu tö kh ac:

L úng lûu h ynh hoa húp k ö g p ai la yïu tö d y û u hn h u n êt an hû úng túi gi a trõ cua ca o su lûu hoa. Cac tñ h h h n ch êt cú ly cua cao su lûu hoa (àö bïn va àö àan höi) cung n û c êt lûúng cua san p êm lï th öc, th y àöi th o n i ït h h h u a e h àö va thúi g n n n g nong va k ö g thï nao àanh g a ia u hn i c ung à úc th o ham lûúng lûu h ynh hoa húp kï ca h û e u , ûúc lû ún . g Àï th o doi d ïn ti ïn lûu hoa, cên ph ai ào cac trõ sö cua e i tñnh ch êt cú ly, àùc bi ït nh êt la àö chõ ukeo àût va àö dan keo cùng. Cac lûúc àö sa u àê y lên lûút c ûng m h anh h úng h in û cua thúi gia n lûu hoa, nhi ït àö lûu hoa va tó lï lûu hu ynh ch o vao hön húp, túi tñn h ch êt cú ly cua ca o su lûu hoa.

18 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

)

S??c ch?u ke?o da?n (kg/

th?i gian (phu?t)

Àö thõ (hòn h VI. 4) sa u àê y ûng vúi möt hön húp göm 100 p ên h ca o su va 8 p ên lûu h ynh à úc n n g nong túi 1470C, h u û u tro g su öt th úi g n tû 90 p ut àïn 240 p ut. Ta thêy thúi n ia h h g n lûu hoa tù g lïn lam ch o “m ia n odule ” tùn g the o(1), n û g hn àö bïn àût ha x ön th o àö bïn töi à . u g e a ø 200 160 120 80 40 0 Ñoä daõn( %) 200 400 600 800 1000 1200 cao su : 100 löu huyønh : 8 180 150 90

210 240 A

B

H h VI.4: Anh h úng cua th úi g n lû u òn û ia hoa túi cú tñ h c o su lûu hoa (lo ai n a mïm )

Q a hòn h VI.5 sa u à y ûng vúi cung hön húp göm 100 p ên c o u ê h a 0 su , 8 p ên lû u h yn , n n g nong su öt 120 p ut ú 140 C, h u h u h 1500C va 1600C, ta th êy sû tù g n i ït àö th ï h ïn q a sû tù g töc n h i u n lû u hoa lam ch o “m odule ” tùn g lïn , sûc chõ ukeo àût ài lïn túi àö töi àa röi g am x ön , àö dan àût g am dên i u g i . S u hït, qu a hòn h VI.6 sa u àê y ûng vúi cac hön húp göm a 100 p ên ca o su co ch ûa lên lûút 3, 5, 8 va 10 p ên lûu h h 0 h yn , têt c àïu àû úc nung nong ú 147 C trong cung th úi u h a gian 120 ph ut: c ûng to sû tù g tó lï lû u h ynh th ï h ïn h n u i q a àö lû u hoa c o h n u a ú vò cac tñn h ch êt cú ly àïu töt h n ú lïn .

1. Module: àö chõu keo dai ú möt àö dan àa àõnh, (xem chûúng Ly tñnh cua cao su).

CAO SU THIÏN NHIÏN 185

2 S??c ch?u ke?o da?n (kg/cm2

th??i gian (phut)

0

ù 200 160 120 15 80 40 C 0 160o 140o C Ñ o ä daõn( %) 200 400 800 1000 1200 cao su : 100 löu huyønh : 8

o

C

600

H h VI.5: Anh h úng cua n i ït àö lû u òn û h hoa túi cú ly tñ h c o su lûu hoa n a

200 160 120 80 40 0

cao su : 100 löu huyønh : thay ñoå i 10 8 5 3 200 400 600 800 1000

Ñ oä daõn (%) 1200

H h VI.6: Anh h úng cua tó lï lû u h ynh òn û u túi cú ly tñ h c o su lûu hoa n a

I.4. H ïn tû úng ph u: i

Möt cach töng q at, cung möt hön húp göm 100 p ên ca o su v u h a 8 p ên lûu h ynh c ùng han, cên n n g nong gên 2 gi ú ú 15 00C va h u h u 5 gi ú vao kho ang 1400C àï cun g cêp möt san p êm bïn va àan h
18 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

höi. N hûn g san ph êm nay lai bao tön xêu; no mêt nhan h ch ong cac tñn h ch êt nöi bêt ma no àa co, àö bïn cua no thêp àïn nöi ta xe bùng tay àû úc, ta goi no àa bõ lao. Sû nun g nong lêu dai m ca o su ph ai chõ u àa gê y ra sû tan ra phê n tû lam a ch o no dï h hong h n ; mùt k ac, n û úi ta n ên th êy c o û ú h g h a su cang c ûa n i ïu lûu h ynh hoa húp b o n iïu , no cang h h u a h hû hong n a h bêy n iïu hn h . Ta cung cên lûu y la lûu hu ynh tû do con tön tai ú ca o su àa lûu hoa co xu h úng tû hoa húp dên dên vúi ca o su ; û sû hoa húp nay vúi vên töc n an h h y c êm tuy th öc vao h a h u à ïu k ïn tön trû hön húp ca o su , no g y ra “s û hêu lû u i i ê hoa” b ïn àöi cac tñ h c êt b n àêu cua c o su lûu hoa i n h a a . S u cun , möt lûúng lûu h ynh tû do q a dû co thï kït a g u u tin h ú mùt c o su àa lûu hoa, tao thanh möt lúp bui lêm a c êm vang h i trùn ; ào la h ïn tûúng “ h at mun ú d ” h ú g i p a (e re e c fflo sc n e ) h y nöi möc a . N hû vêy trïn thûc t ta khöng thûc hiïn lûu hoa vúi ï lûu h ynh d y n êt, ma n a y tû àêu cua ky n h ï c o su , u u h g g a n û úi ta à ch o th m vao hön húp ca o su vai hoa ch êt g a ï k ac àï g a töc töc àö hoa húp cua lûu h yn : ào la c êt h i u h h xuc t ïn lûu hoa, g up rut n ùn thúi gia n lûu hoa va gi am i i g tó lï lûu hu ynh sû dung xu öng . Cac k ao cûu àa c ûng h h m h li ïu dung 20% lûu h ynh g i tro g v n bùng sö 1844 in u h n ù cua G o yea r àa ha x öng dên dên va ch o túi n th ûc sû od u ay chó tû 2% àïn 3% (m ax). Tû nù m 1840 àïn 1960 la thúi ky dûa vao kin h nghi ïm cua cö g n h ïp ca o su , n û úi ta ch a b ït ro lûúng lûu n gi g û i h ynh sû dun . N û g kï tû n m 1960 à ïn nay , tó lï sû u g hn ù dung gi am dên va b ït ro. i II . L u h n h va ch t x c tiï n lû u h a û uy ê u o Ta se kh ao sat ch i ti ït “ h êt xuc ti ïn lûu hoa” tron g chûún c g XII. C ung la n ûng c êt cên th ït trï n thûc tï, do ào ta h h h i kö h ng thï k ö g noi vï tac dung va anh h úng cua hn û c un . h g

CAO SU THIÏN NHIÏN 187

II.1 . Sû gi a töc lûu hoa:

N û àa noi ú trïn , möt hön húp c o su va lûu h ynh h a u 0 d y n êt cên p ai n n g nong túi k o ang 5 g ú ú 140 C múi u h h u h i co thï c o à úc möt san p êm lû u hoa ky th êt co thï h û h u dung à úc. û Cung hön húp ca o su ào, nïu ta c o th m vao c êt h ï h o id e kem (ZnO ) thò thúi g n lû u hoa co thï g am x öng x ia i u àû úc 1 gi ú. Nïu ch o thï m vao ch êt aniline , ta se rut ng ùn thúi gia n nay àû úc phê n nûa; vúi thiocarbanilid e , chó cên co 2 gi ú; vúi m ercapto benzothiazol e (MBT), chó con 30 p ut; vúi cac ch êt thiu m chó cên vai p ut va chó tro g vai h ra h n g y la vúi cac c êt n om d io a iê h h ith c r- b mte a a. Ta p ai lûu y la vên töc lûu hoa cung th y àöi the o n ït àö. h a hi N û vêy, dung cac ch êt g a töc lûu hoa ta co th ï thûc h i h ïn lû hoa ú n i ït àö va thúi g n ma ta m ön (ài ïu i u h ia u k ïn thêy töt n êt ch o muc àñc h the o àu öi). i h
II.2 . Àùc tñn h lûu hoa:

L u hoa la möt t ïn tròn h luy t ïn va hön húp ca o su k i û i i h àû úc n n g nong se trai q a n i ïu trang th ai nöi ti ïp u u h nhau , ào la àùc tñnh . N û th ï, tro g q a trò h n n g nong h n u n u möt k u n co hön húp ca o su àû úc g a töc lûu hoa, ta se hö i thêy co n i ïu h ïn tûúng k ac n a . h i h hu S u vai p ut, hön húp c o su co àö deo cua möt thï a h a n ao n êy M ön hú n möt ch ut, hön húp ca o su nay thao h h . u lêy ra k u n d dan , no mïm, g û n ûng b ïn dang (th o hö ï g i h i e dang cua k u n ) ma n ph ai chõ u va nïu ta cùt ra thò mùt hö o cùt cua no hay con dñn h vúi nhau : hön húp àa àû úc àõn h hò . T ïp tuc nun g nong lïn , ca o su dên dên trú nï n àan nh i höi hú n va àùc h . Ta se thêy sûc chõ u keo dan tùn g lïn ún nhan h (hòn h VI.7), àat túi möt àón h cûc àai bet n i ïu ha y h ñt. N úi ta goi “à ö lûu hoa töt nh êt” (optim m de gû u v lc n tio u a isa n ) la thúi ky n ùn n êt ú n i ït àö àa c o , g h h h tru ïn vao y hön húp ca o su sûc chõ u keo dan ha y keo àût töi à . a
18 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

S??c ch?u ke?o da?n (kg/cm2)

thôøi gian löu hoùa (giú)
H h VI.7: “h oa ch n ” h y lûu hoa k ö g co “à öi” (san s p òn ñ a hn lateau )

T y nhiïn , cac trõ sö cua sûc chõ u keo àût va àö dan àût co y u n hô a th öc vï lônh vûc n h n cûu h n , vò àa sö cac vêt g u g iï ú dung c o su k ö g àû úc lam v ïc ú n ûng ài ïu k ïn n û a hn i h i h th ï. N û úi ta cung th úng sû dung “m dule ” la lûc keo g û o cên t i ït àï à a c o su túi möt àö dan dai àa àõ h .Möt h û a n “m odule ” ca o ûng vúi san ph êm da i cûn , “m dule ” thêp g o ûng vúi san ph êm mïm, no bõ dan dai d dang d úi tac ï û dung cua möt lûc keo kem cao . N û vêy “m h odule” con la möt p ep ào “à ö d i cûng ” cua ca o su lûu hoa. h a Àï b ïu thõ àùc tñ hcac ài ïu k ïn lûu hoa cua möt hön i n i húp ca o su , tha y vò vach à úng b ïu d ïn sûc chõ u bïn àût û i i va àö dan th y àöi th o thúi g n lûu hoa, ta con co thï a e ia nöi n ûng à ïm ûn vúi àuö i àû úng bi ïu di ïn lûc keo àö h i g dan (àû úng AB cua hònh VI.4). Ta cung thêy àû úc sû th y a àöi hö tû n g cua àö bïn va àö dan th o th úi g n lû u hoa ú e ia n û th ï nao. h B y g ú ta xet túi möt hön húp ca o su th n n iï n àû úc ê i iï h 0 lû hoa ú n i ït àö 135 C tro g su öt cac k o ang thúi g n u h n h ia th y àöi 15, a

CAO SU THIÏN NHIÏN 189

?

S??c ch?u ke?o da?n (kg/cm2)

30, 45, 60, 90, 120 va 180 p ut, ta se co cac àû úng b ïu d ïn n û h i i h hòn h VI.8 sa u àêy : T úi g n trû úc k i àat túi “à ö lûu hoa töt n êt” h y h ia h h a àat túi “v ung àöi” tûc la k ang thúi g n ma cac trõ sö ho ia cua tñ h ch êt cú ly ca o su lûu hoa vên g û gên “à ö lûu hoa n i töt n êt”, ta goi la hön húp lûu hoa c û a túi mûc (so s h h u v lca isa n u n tio ) . K o ang thúi g n v út q a k oi vung àöi h ia û u h à úc goi la hön húp lûu hoa q a mûc (su vulcanisation) û u r . Ca ha i trû úng húp, tñn h ch êt cú ly àïu th êp ca. T n thûc rï han , n û úi ta c u öng thûc h ïn möt c öc “ u hoa k h g h i u lû y th êt” ûng vúi sû lûu hoa gên túi mûc h y gên túi “ ö u a à lûu hoa töt n êt” h .

(

)

Hònh VI.8: Anh h úng thúi g n n n g nong túi cú ly tñ h c o su lûu hoa û ia u n a

19 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

S??c ch?u ke?o da?n

N û àa noi, n n g nong lêu g ú v út q a “à ö lûu hoa töt n êt” h u i û u h se lam ch o cú ly tñn h ca o su lûu hoa gi am xu öng . Sû ha thêp nay b ïu lö k ac n a u tuy th o ham lûúng lûu h ynh i h h e u ú hön húp. Vúi cac hön húp c o su c ûa h n 6% lûu a h ú h yn , no se bõ gi on va cûng Ham lûúng lûu h ynh thêp u h . u h n , sa u k i cûn , no se tû mïm ra v trú vï trang thai ú h g a cang luc cang deo: ào la hiïn tûúng hoan n u ïn . N û g gy hn ban ch êt cua ch êt g a töc lûu hoa co anh h ún rêt lún túi i û g sû h an n u ï n nay. C ùng han vao n m 1938, G o gy h ù arvey c o h b ït n i ïu loai ch êt g a töc lûu hoa th ú g mai co thï i h i ûn àû úc xïp th anh 2 hang : hang möt nh û cac ch êt gi a töc lûu hoa n om g anidin h u e , k ö g ch öng àû úc sû h an n u ï n hn o gy va hang thû h n û cac c êt n om th ra ai h h h iu m , h ïn tûúng i h an n u ï n k ö g xay ra h ùc k o xay ra. o gy hn o h N ûng ch êt gi a töc lûu hoa hang cu öi nay gê y ra cai goi h la “h ïu ûng àöi” (e t de p i ffe lateau ) c on à úc goi la h ïu û i ûng “m ” à úng b ïu d ïn sûc chõ u keo dan bi ïn thiï n êm , û i i the o thúi gia n lûu hoa rêt la bet (hòn h VI.9): tron g su öt thúi gia n lêu dai, cac tñnh ch êt cú ly cua ca o su vên du y trò ú trõ sö cao , gên àö lûu hoa töt n êt; tro g k i ào n om c êt h n h h h g a töc thû n êt co tac dung n û úc lai: àû úng b ïu d ïn co i h g i i àó h gên n û n on; tro g su öt thúi g n h h n ian lêu dai, cac tñn h ch êt cú ly bõ gi am xu öng thêp (hòn h VI.7).
Hònh VI.9: h iïu ûng àöi lûu hoa (effe t de p te u la a ).

th ôøi gian löu hoù a

CAO SU THIÏN NHIÏN 191

S u hït, v ïc sû dung cac c êt g a töc lûu hoa n a h va n êt la a i h i hn h cûc n a h co thï xay ra h ïn tû úng “ h ït trï n may” (1). hn i c T ron g luc n öi can h y à n h h n h n û can h ùc “oi”, n i ït h a õ ò h o h àö cua hön húp c o su lïn c o va n n g lûc q a manh cua a a ù u c êt g a töc lûu hoa g y ra “ û t ïn lûu hoa” , no xuc t ïn h i ê s i i hoa húp súm g ûa lûu h ynh va c o su i u a . Àï tranh hön húp c o su bõ “ h ït t ï n may , ta dung a c r ” c êt co tac dung lam m ön gi a töc (retardateur , retardator ) h u h y con goi la ch êt trò h an lûu hoa, “ch êt ch öng c ït t ï n a o h r may”. III. Thuyït lûu hoa vúi lûu huynh

N û àa noi, dan h tû “lû u hoa” co ngh a rêt röng rai; no h ô khö ng n ûng chó ph an ûng n ït gi ûa ca o su va lûu h ynh , h hi u ma con la ph an ûng gi ûa ca o su va möt sö lún ch êt kh ac. Àï gi ai thñch, n û úi ta à a ra n i ïu g a th y ït. g û h i u
III.1. Lõch sû:

Tû nù m 1852, P y n sa u k i thûc n h ïm àa kït luên ae h gi lûu hoa la möt p an ûng thï h d g n búi lûu h yn . h y ro e u h Àïn nù m 1900, W ebe r gh i ch u la khön g co lûúng hydrogen su lfu r àang kï th at ra tro g ti ïn tròn h lûu hoa o n va su y ra co p an ûng cöng lûu h ynh tao ra hang loat h u su lfu r p iso ren oly p e liï n t ïp. Dûa vao th y ït nay, ö g i u n trò h bay cac kït q a c n g cêp à úc tû v ïc ào lû u n u u û i h ynh hoa húp b ïn th n th o n i ït àö v thúi g n n n g u i iï e h a ia u non : cac àû úng b ïu d ïn nöi n ûng à ïm gay ch ûng to g i i h i W e r q y vao sû thanh lêp cac húp ch êt hoa hoc n êt eb u h àõ h .T êt ra th y ït nay vên con k u ït ài ïm. n h u hy Vao nù m 1910, O al d àû a vao vên àï nay möt k ai stw h n ïm múi. Ö g ph u nh ên sû thanh lêp cac húp ch êt hoa i n hoc va gi ai th c h cú ch ï lûu hoa bùng möt th y ït co tñ h ñ u n cach thu ên tuy t ï h g o tran , lûu h ynh bõ hêp thu vao ca o ia g u su .
1 Goi theo möt sö nha chï biïn vêt dung cao su ú nûúc ta. Danh tû chuyïn mön cua Phap la “Grillage”,cua Anh My la “scorch”.

19 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Q a n n ïm nay bõ ch öng àöi n a y lêp tûc va ch n h S en e múi u i g ñ p c la ngû úi gi ai àap vên àï cú ban thû nghi ïm vûng ch ùc. Ö ng ch ûng m h lû u hoa thêt sû la möt p an ûng hoa hoc in h ti ïn tr ïn àïu àùn va kït th uc la möt húp ch êt co ch ûa i 32% lûu h yn . u h S u k am p a cac ch êt g a töc, lûu hoa co ve nh û la a h h i möt h ïn tûúng vö cung p ûc tap. N i ïu th y ït vên con i h h u àû úc t i ïn k r hai, k i thò dûa th o p an ûng hoa hoc, k i thò h e h h dûa th o h ïn tû ún thï g o tran . N û g cac k ao sat e i g ia g hn h thï g o trang hay con n i ïu mêp mú va àï g ai th c h àùc ia h i ñ tñ h ch u yïu lûu hoa, th y ït hoa hoc ba o g ú cung co ve n u i vûng ch ùc hú n. N û úi ta p ê n ra 2 g a th y ït: g h i u - Sû hoa húp cua lûu h ynh va ca o su u ; - Sû thanh lêp cac cêu nöi hoa hoc q a p ly e r hoa u o m d úi tac dung cua ch êt xuc tac (lû u h ynh ch ùng han û u ). H i tac dung nay kh g x g kh ùc vúi thu ït cêu nöi a ön un y ma ta k ao sat d úi à y h û ê.
III.2. Thuyït cêu hoa hoc:

T ron g sû lûu hoa ca o su , co ha i t ïn trò h ma h ïn n y i n i a k ö g th ï p u n ên à úc: hn h h û - Lûu h ynh hoa húp vúi ca o su u , - Àö ch a bao hoa cua hy ro o û d carb tro ng t ïn trò h lûu hoa. i n n ca o su g am xu öng i

N û vêy têt ca moi th y ït cên p ai p u húp vúi h i h u h h a t ïn trò i nh thûc n h ïm nay gi . T ïn ti ïn cac g a thu ït: i r i y Vao nù m 1918, P s à a ra cac g a th y ït göm co th y ït rin û i u u hoa vong liï n p ê n tû, vúi lûu h ynh h y k ön g co lûu h u a h h ynh (vong loai c clo u u y b ta n h y th fen , h ùc g a th y ït a io ) o i u lûu h ynh c öng vao nöi àöi , vong 3 ho ùc 4 co le ñt chñn h u xac hún:

CAO SU THIÏN NHIÏN 193

+ +

2

v o?ng thioete te?tra-hydro thiofen

2

+ xuùc taùc (S)

caáu truùc cyc lobutan (coù leõ ít ñuùng)

+S

caáu truù c
tetrahydro thiofen

S

+S

S

vong thioet hâ er

(coù leõ ít ñuùng hôn)

Gia thuy ït cua Prins

Vao nù m 1936, Va n Rosse m àï y túi lû úng nh o acid hydrosulfuri c (H S) tho at ra tron g lûu hoa cac hön húp ca o su k ö g co c êt g a töc va à a vao g a th y ït cua P s ; hn h i û i u rin ö g xet túi sû h ïn hûu, g ûa cac p ê n tû k ac n a , cua n i i h h hu nöi m n su o o lfu r h y cua nöi khön g co lûu hu ynh tûún g ûng a vúi sû kh û hydrogen, tro g h i trû úng húp co sû p ong n a h th h H S. ñc

S

+

+ 2S -H2 S +S -H2 S

gia thuy ït cu a Prins va Van Rossem

19 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

Vong thio-ether

2 Vong thio-ether gi?a

V n R sse m d ïn ta q a n à ïm cua ö g n û sa : “ an c êt lû a o i u i n h u b h u hoa la thanh lêp cêu nöi g ûa cac ch öi dai h d carb i u y ro o n ca o su ”. À ïu nay liï n q a n túi th y ït ba c i ïu i u u h (trid e sio n l im n n e ) co à úc q a sû thanh lêp nöi liï n p ê n û u h tû. Ta con co thï nghô g ûa lûu h ynh va ca o su co thï co i u sû hoa húp kh ac, ho ùc la nöi phê n tû, h ùc la liï n p ê n tû o h n û thñ d cua H se r va B w n àû a ra n m 1938: h u au ro ù - Sû hoa húp nöi p ê n tû (c öng S): h
S SH S S
thiol

S S

S

S S

Voøng disulfur

thioozonide

Vonø g thioet hù er

( keát v oø ng
S 2 noái ñoâi)

õ

S

Vonø g thioet hù er

(keát voøng ô û noái ñoâi)

S

- Sû hoa húp liï n p ê n tû (c öng S): h
S
+ 2S

S

-HS

S

CAO SU THIÏN NHIÏN 195

S + SH2
2

+ SH2

S

S S

S S S S S S

S

S

Giaû thuyeát cuûa Hauser vaø Brown

Cac lûúc àö nay co ve nh û rêt mú hö va H ause r cung B n row k ö g à a à úc möt c ûng m h thûc n h ïm tr ûc t ïp hn û û h in gi i nao vï s hiïn hûu cua cac nhom thiol (m û ercaptan), m onosulfur hay d u r. is lfu T ron g kh i ào, têm q a n trong vï möt vên àï n û th ï àa u h dên àïn nhi ïu k ao cûu ban ch êt cua nöi liï n p n tû h hê kh ac, bùng cach kh ao sat tac dung cua lûu hu ynh vúi ca o su ho ùc vúi cac alce n (olefin ) àú n gi an nh êt (cyclohexene , 2-m ethyl-2-butene, squalene, v.v...) va hiïn nay ta thûa nhên chung co thï la m onosulfur , disulfur , polysulfu r ha y carbon-carbon , tuy theo cach thûc lû u hoa . F ishe r x et möt cú ch ï n u ï n thuy àï gi ai thñc h sû lûu gy hoa. Cú c ï nay dûa vao sû th anh lêp a i d h d s lfu h c y ro u ri c kït q a tû s k û lûu h ynh búi cac ch êt cêu tao p i ca o u û h u h su h y ch n h búi h - drocarbo n ca o su . N û vêy aci d a ñ y h hydrosulfuri c H S tû cöng vao cac nöi àö i nao ào cua ca o su tao ra cac n om th l – S . Sû oxh io H ide hoa nh ûng ch ûc thio l (m ercaptan ) nay bòn h thû úng àû a túi

19 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

cac d lfu r –S–S– co th ï tû tao ra ú cung möt p ê n tû h y ú h isu h a ai p ê n tû, tûc la thanh cêu hoa hoc: h

+ H2S H2S coäng vaøo moät noái ñoâ i

H SH

Sû thanh lêp th l(1) ú nöi àö i (th o F er) io e ish

SH

+ SH

S

S

Sû thanh lêp cêu d lfu r nöi g ûa 2 p ê n isu i h tû

G a th y ït cua F e r cung n û cac g a th y ït trû úc, i u ish h i u àïu dûa vao tñn h ph an ûng cua cac nöi àöi ; ng ay na y ta bi ït nh ûng nöi nay k ö g p ai la n ûng à ïm n ay d y hn h h i h u n êt cua p ê n tû c o su (th y ït cua F e . Cac n om αh h a u arm r) h m y eth len e cung rêt n ay p an h h ûn , do ào co thï dûa vao tñ h p an ûng cua cac n om α-m th lg n h h e y en e nay àï lêp ra th y ït lû u hoa u . N û th ï th y ït cua F h u ishe r àû úc tri ïn k a i ú sû th anh h lêp c ûc th l ú α-m ylene , búi möt n u ï n tû lûu h ynh h io eth gy u cöng à n th ên vao –CH –. Cac th l nay do sû sùp xïp ú u io nöi p ê n tû trú lai co thï c o cac vong dang m n su r , h h o o lfu h ïn n iï n co sû th m g i h a ia cua nöi à i . Sû sùp xïp trú lai con co thï xay ra g ûa h i p ê n tû, ö i a h ch ùng han n û m t p ê n tû co cac –SH tai α, p ê n tû k a la h h ö h h i y

1. Nhom àõnh chûc thiol–SH con goi la mercaptan.

CAO SU THIÏN NHIÏN 197

drocarbo n khön g co –SH. T n g trû úng húp cu öi nay, ta co cêu ro m n su o o lfu r g ûa 2 p ê n tû: i h

+ 2S

SH dò hoaøn hoùa S S hay S

SH

S

eth Sû thanh lêp c ûc th l ú n om α-m ylen h io h

e ú möt p ê n tû h

+
SH SH

S

S

Trû úng húp cua 2 p ê n tû: sû th anh lêp cêu h

Cú c ï h ïn n y h i a: Farm r va B e loom fiel d àa bö su g cac th y ït trï n va n u à a ra möt cú ch ï húp ly n êt àï gi ai thñc h cac hi ïn û h tûún . Ta han chï chó xet túi trû úng húp cua cac nöi liï n g p ê n tû. h - B n àêu, co sû h ïn d ïn cua lûu h yn , möt n u ï n a i i u h gy tû h - d g n cua c rb n α-m y y ro e a o eth len e tû tach rúi c o ra h möt göc h d - carb n va möt göc su d l: y ro o lfhy ry

19 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

*

**** *

*

*

*

*H

*

...

CH3 CH2 C CH CH
2

... +
S

...

CH3

*

CH

C

CH

CH
2

... + S* H

Àï à n g an, ta th y thï bùng lûúc àö: ú i a
*

+S
*

+ SH

H i göc nay t ïp ào co thï t ïn t i ïn th o n i ïu cach k ac n a : a i i r e h h hu
Gö c hydrocarbon hú p vú i lûu huy nh ta o tha nh mö t gö c sulfur:

+S
*

S*

P at x êt tû göc su r nay, ta xet 3 loai ph an ûng: h u lfu a) Nhõ p ê n hoa (nhõ trung húp) cac göc g öng n a u h i h h ùc g ûa cac göc k ac n au , thanh lêp cêu d lfu , o i h h isu r m n su o o lfu r h y cara bn a o o -c rb n , n û g vên c û a mêt àö c û a bao hoa hn h h :

S*

+
S
*

S S

CAO SU THIÏN NHIÏN 199

** *

** **S* ***

*

*

*

+
S*

*

S

+
*

**

b) P an ûng chu öi ha y p an ûng d y ch y ïn, göm co göc su h h ê u lfur cöng vao möt nöi àö , cung vúi mêt àö ch a bao hoa i û ûng vúi möt nöi à i ch o möi n u ï n tû lûu h yn : ö gy u h

+
S*
*

S

+

S

+
*

20 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

*

*

**** *
2

*

*

*

c) P an ûng c u öi h y p an ûng d y c u ïn vúi sû lêy bút möt h h a h ê hy nguyï n tû hydroge n ú möt p n tû kh ac àï tao ra möt hê thiol (m rcap n e ta ) ; co lûu h ynh h ïn hûu, no co thï tû u i su r hoa ch ra cac nöi d lfu r h y p ly lfu lfu o isu a o su r:

+
S* SH

+
*

2 SH

+

(x - 1)S

Sx

+ H2 S

Vï gö c sulfhydryl,

no cö ng va o mö t nö i àöi cho ra mö t gö c cao su kha H S:

mú i, co th ï pha n û ng vú i mö t phê n tû hydrocarbon c hay vú i acid hydrosulfuric

+ HS *

*

(goác môùi) SH

+
SH

+
* *

*
SH

+ H2 S
SH

+

SH

CAO SU THIÏN NHIÏN 201

2

M ercapta n (thiol ) co àû úc se chõ u nh ïu sû hoa húp kh ac nhau: i a) P an ûng vúi möt nöi àö i tao th anh möt cêu h m onosulfur tû n g ûng vúi sû mêt h i nöi à i c o möi ú a ö h n u ï n tû lûu h yn : gy u h

+
SH

S

b) Hoa húp vúi lûu h ynh thanh p ly lfu r cung vúi sû than u o su h lêp aci d hydrosulfuri c H S va mêt àö chû a bao hoa cû 2 nöi àöi ch o x n u ï n tû lûu h yn : gy u h

2 SH

+

(x - 1)S

Sx

+

H2 S

c) P an ûng cua th l nay vúi th l ma ta àa thêy co thï tao ra h io io à úc vï trû úc, ch o ra möt nöi polysulfu r cung vúi mêt möt û nöi àö i ch o x n u ï n tû lûu h yn : gy u h

SH

+
SH

+

(x - 1)S

Sx

+

H2 S

20 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

A d h d lfu ci y rosu ri c sin h ra ú n ûng lûúc àö trï n se p an ûn h h g vúi c o su n a y tûc thúi, búi vò tro g lûu hoa ta k ö g b o a g n hn a g ú tòm thêy vït a i d h d s lfu i c y ro u ri c tû d . Va lai à ïu nay o i rêt p u húp vúi tñ h dï dang cöng vao alke n (olefin ) co h n göc sulfhydry l cua acid h d su ric y ro lfu . Bònh th úng ta thêy cac à ïu k ïn lû u hoa àùc b ït la û i i i ban c êt cua ch êt gi a töc lûu hoa, se hö trú ñt n i ïu cac h h p an ûng àa à cêp; va lai sû thanh lêp möi loai nöi liï n h ï p ê n tû co th ï ài kem th o sû mêt àö ch a bao hoa, ta h e û h ïu vò sa o k ö g th ï nao lêp à úc möt tû n g q a n töng i hn û ú u q at n êt à n h g ûa sû mêt àö c û bao hoa va tó lï lû u u h õ i ha h ynh hoa húp u . N û th ï, xet q a cac lûúc àö nay, sû thanh lêp cêu nöi h u g ûa cac phê n tû co le thñc h húp va co gi a trõ hú n ca nh ùm i gi ai thñc h cac kït q a thûc n h ïm. T êt t ï, sû th ït lêp u gi h h i möi q a n hï g ûa cac p ê n tû k ac b ït n a u têt n iï n u i h h i h h dên àïn sû p at tr ïn vï möt cêu truc ba chi ïu, dang h i mang lûúi tûún g àöi ch ùt ch e. Co thï h ïu sû kït húp cac i p ê n tû nay lam g am bút n i ït túi han riïn cua c ung h i h g h va àö deo. Hï q a k ac la lam tù g h n nûa kñch th úc u h n ú û p ê n tû va b ïu thõ ro cac tñn h c êt liï n hï vúi sû tù g h i h n lún p ê tû k öi, àùc b ït la tñ h k ö g tan tro g d n g hn h i n hn n u m i . Tñnh khöng tan va sû g am bút àö deo àñ hxac la àùc ö i c tñ h cua sû ch y ïn àöi tû trang thai söng sa g trang thai n u n lûu hoa . C. LÖU H O Ù V Ô Ù C H A Á A I T KHAÙC I. V i chê t phon g thñc h lûu hu ynh ha y ph i ki m cung ú ho ho ùc ch êt co lûu hu ynh
I.1. Chloride lûu huynh:

Vai nù m sa u sû kh am ph a lûu hoa ca o su vúi lûu hu ynh cua G oodyea r va H ancock , nù m 1846 n a hoa hoc A an e r h lex d P es (Scotland ) cön g bö co th ï lûu hoa c o su th n ark a iï n iï n vúi c êt c lo h h h rid e lûu h yn . Ö g thêy p an ûng u h n h n u öi (c u y la k ö g g g h hn ia n i ït) cua d n g dõch h y cua h i ch rid e lûu h ynh vúi h u a ú lo u ca o su

CAO SU THIÏN NHIÏN 203

x

cung g y ra sû b ïn àöi g öng n û sû b ïn àöi búi lûu h yn . ê i i h i u h P ûú g p ap lûu hoa nay la hoa tan chlo h n h rid e lûu h ynh u vao su r c rb n , b n e e , x n g h y te c lo c rb n lfu a o e zn ù a tra h ro a o ; kï ào n ê g m cac vêt dung m ön lûu hoa vao d n g dõch liï n u u tuc tro g vai g y àïn vai p ut, tuy th o àö day mong cua n iê h e vêt dung ca o su . Nïu sû dung c lo h rid e lû u h ynh th ï khñ, u ta p ai tre o vêt dung tro h ng n ûng p ong chò vach àö , röi h h i ch o h i ch êt lûu hoa nay vao ú . P û n g p ap lûu hoa nay co k u ït à ïm la chó ap dung hú h hy i à úc ch o nh ûng la ca o su mong , vêt dung ca o su lûu hoa û co mui acid chlorin e hydrid e va àö lao hoa cua ch ung kem, sûc chõ u keo àût k hön g ca o lùm . Cú ch ï lûu hoa ca o su vúi ch êt nay àû úc K.H. M eye r va W. H h n m o e e se r à a ra n û sa : û h u

CH CH 3
2

CH 2

CH2 CH
3

CH2 Cl S
2

C CH CH 2

+ S2Cl2 +

C CH3 CH CH
2

C CH

Cl

C CH

CH3

CH
2

CH2

+

S2 Cl2

+

Cl S Cl
2

S u hït p û n g p ap nay à úc b ït la n ùm bö tuc c o c n a hú h û i h h ög dung latex , g up ch ï b ïn dï dang cac vêt dung n ung co i i h ch êt lûúng rêt c o a.
20 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

2

2 2 2

I.2. C t lûu ho a phon g thñc h lûu huynh: hê

Co th ï noi sa u àê y la sû lûu hoa g an t ïp vúi lûu i i h yn ; möt sö ch êt ph an ûng se sin h r a lûu hu ynh röi u h chñ h lûu h ynh sinh ra nay lai tao ra lû u hoa ca o su n u . - The o phûún g ph ap Peachey , àï lûu hoa, vêt dung ca o su à úc p ú i trû úc tiï n vao khñ a h d û h n y rid e su ro s (SO ), lfu u kï ào la q a khñ hydroge n sulfid e (H S), cö g v ïc co thï u n i lam ài lam lai n i ïu lên the o y m ön. Ta nghô sû lûu hoa h u nay la kït q a cua sû u th anh lêp lûu h ynh sin h ra u : 2H S + SO –––––––– 3S + 2H O Sû x êt h ïn cac nöi n a g g y ra d o lûu h ynh h at u i gn ê u o àöng àùc b ït. No ph n tan töt va sû lûu hoa xay ra ú n i ït i ê h àö th ún û g. N. B ekkedahl , F.A Q uin n va E.W. Z m an n k ïm im erm i ch ûn g a th y ït nay ch o b ït cac c êt nay chó à úc hêp g i u i h û th u th o tó l e ï 0,2% trong kh öi, tron g luc bòn h thû úng ph ai la kho ang 3% lû h ynh hoa húp múi co à úc sû lûu hoa töt n êt. u u û h - Vao nùm 1921, E. R ani kham pha ra chêt lûu hoa om la disulfu r tetram ethylthiuram ; àê y cung la sû lûu hoa gi an ti ïp vúi lûu h yn . u h T úc hït g a th y ït möt tro g bön n u ï n tû lû u rû i u n gy h ynh cua d lfu r te eth lth ra u isu tram y iu m co thï g y ra lûu ê hoa, möt n u ïn tû lûu h ynh cua c êt nay dï bõ gi ai gy u h ph ong búi sodiu m sulfide. Va lai m n su o o lfu r te m th lth ra tra e y iu m tao ra k ö g thï lûu hoa ca o su ma hn k ö g co lûu hu yn . A.D. C m hn h um ing s va H E Sim ons ung . m hö thuy ït cua C.W B edfor d va H. G ray , the o ào ho at tñnh cua disulfu r tetram ylthiu eth ra m la kït q a cua sû th anh u lêp d ethyld carbam im ithio at e kem. E . F e r va G. G e thò .H arm e ch o sû lûu hoa ca o su bùng ch êt disulfu r tetram ethylthiura m la möt ph an ûng cua cac göc tû do tha m gi a tao nöi C . S u hït, N. B e m dên k úi la möt -C a erg h p ên d lfu r te eth lth ra h isu tram y iu m gùn vao nöi àö i th o lûúc àö n û sau e h :

CAO SU THIÏN NHIÏN 205

polysu lfur te? t ame?tylthiuram r

H + polysu lfur te? t ame?ty r lthiuram

ZnO

+

(CH3 ) 2NC SSCN(CH3 ) 2 S S

vaø

SCN(CH3 ) 2 S

G.F . Bloom fiel d cho bi ït cac nöi ngan g co àû úc la nh ú cac m n o va d lfu , lûúng lûu hu ynh vong thò k ö g o isu r hn àang kï. D. C raig , A.E Ju e va W.L. D id v av so n n h n cûu ky p an g iï h ûn , sû dung cac p û n g p ap múi me àa ch ûng m h g hú h in : - A d beo k ö g cên túi. ci hn - K ö g co o id e kem, d lfu r tetram y iu hn x isu eth lth ra lû hoa c o su h an toan u a o . m kö g hn

- Co oxid e kem h ïn hûu, lû u hoa ca o su h an to an i o h n nïu cung co m n su ú o o lfu r te m th lth ra tra e y iu m h ïn d ïn. i i Ho su y lu ên tac dung cua disulfu r tetram ethylth iura thï h ïn q a cac p û n g trò h sa u à y i u hú n ê:
2 (CH3 )2NC SSCN(CH3 )
2

m

(CH3 ) 2NC SCN(CH3 )2 S S

S

S

+ polysulfur tetramethylthiuram

S
polysulfur tetramethylthiuram

S

(CH3 ) 2NC SS

+

(CH3 ) 2NCS

20 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

disulfur tetrametylthiuram (CH32)

S (CH3 ) 2NCS S (CH3 ) 2NC SS
S (CH3)2 NCSS + cao su

disulfur tetraù meth yù lthiuram

*

S taïo noái ngang

+
CH3

(CH3 )2NC SCN(CH3 )2 S S

...

CH2

C

*

CH

CH 2

SSCN(CH3)2 S S cao su löu hoù a CH CH2
3

+ (CH3)2

_

NCS

C

*

CH CH 2 S S*

+

(CH3 )2 NCSCN (CH3 )2 S S

cao su löu hoù a (noái sulfur)

Sû lûu hoa búi d lfu r te e thy iu isu tram lth ra m tû lêu à úc x û em n û möt phûún g ph ap san xu êt ca o su lûu hoa co sûc chõ u h lao hoa rêt töt, n û úi ta àa c ûng m h lûu hoa c o su g h in a vúi c êt nay k ö g co dêu h ïu vï sû h an n u ï n ca àïn h hn i o gy sa u möt th úi g ian nun g nong hú n gêp 12 lên thúi g n n g ia un nong ûng vúi “à ö lû hoa töt nh êt”, ài ïu nay ch ûng to u cac nöi ng g la möt loai nöi rêt bïn an . - R.R . Lewi s va A.J . W s àû a ra cö g dung n û la ch êt eis n h lû hoa c o su cua cac tio o l (th k l ) va àùt g a th y ït u a k io o i u tac dung cua n ûng ch êt nay la n ú vao sû tao lûu h ynh h h u ma ra . Y tûúng n ay à úc k ïm c ûng q a sû k ïn cac û i h u i th k l d y n êt lûu hoa à úc io o u h û
CAO SU THIÏN NHIÏN 207

ca o su la thioko l A, D, AZ va U -1 ; ch ung co ch ûa möt tó lï lû A u h ynh co thï thai trû à úc búi so iu m su e. u û d lfid The o Lew s va W i eiss , möt c o su lû u hoa n û th ï co th ï a h chõu àû úc nhi ït àö cao , chõ udêu va khön g bõ h ïn tû úng i “p at muc lêm ch êm ú mùt” (ta c on goi la nöi möc) ; vï h hi ïn tûúng ho an n u ï n c û a th êy tai liïu nao àï cêp túi. gy h - G.M. Wolf, T. E Geger , H.Crame r va C.C. D ehilste r kh am pha ra cöng dung nhû chêt lûu hoa cao su cua cac sulfur alco h o . Cac ch êt nay k ö g p ai la ch êt g a töc lp en l hn h i lûu hoa, m la ch êt à úc dung th y thï lû u h ynh ú a û a u n ûng hön húp th n h ö g th ún , c ung anh h úng àïn c o û g h û a su lûu hoa tñ h c êt vï lao hoa töt va sûc chõ u uön gêp, n h xe rach cao . N úc lai, àö toa n i ït àön cua ch ung thò gû h g tû n g àöi cao ú . C êt lûu hoa loai nay thñ du la loai ch êt V lta c do tö h u húp n úc ngoai Sharples û Chem icals san xuêt, göm co m onosulfur va d lfu r b s (p m lp e y isu i -a y h n l) , c ùng han h :
CH3 CH3 CH 2 C CH3 S S CH3 C CH
2

CH 3

CH3

- R L S le y n h n cûu n i ïu su r hûu cú co tac dung n û . ib g iï h lfu h ch êt lûu hoa ch o ca o su thiï n nhiïn . Ö g nh ên th êy n disulfur diethoxy l la vûa y, du kh o à ïu ch ï va co tñ h g y i n ê ch ay n úc mùt. T û etrasu lfu r d e zy l thò g y “ h ït trï n ib n ê c may” n ûn g tao hön húp ca o su k a dï. Chñn h 4 húp c êt h h h s u à y à úc b ït töt h n hït la: a ê û i ú
CH 3 N S2 CH

;
(C2H5OCS)2S2 ;

3

NCS

S

2

;

C6H11

2
O

C6H11
N
2

2
S2

20 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

T ron g ào ch êt cu öi (disulfu r bism orpholine ) co tñn h an toan rêt c o c o q a trò h g a c n g (tr û p i co g u ro n de p n a h u n i ö h od i hùc ñn, n ûa th n ) va tru ïn vao ca o su lûu hoa ch êt h ög y lûúng töt vï lao hoa; n úc lai no gê y ra nût ran thai q a gû u (1) ú cac hön húp ca o su mùt ngo ai vo xe (löp xe ) .
I.3. Selenium va tellurium :

S eleniu m va telluriu m la ha i nguyï n tö cung nùm ú cöt VI A bang p ê n loai tuên h an cac n u ï n tö, à úc cac n a h o gy û h k ao cûu ca o su k am p a lûu hoa àû úc ca o su h h h . S iu m àû úc d ung tha y th ï lûu hu ynh ch o ra san elen ph êm tû g tû nh ún ûn g àoi hoi ph ai nun g nong vúi thúi gia n dai h ún. Bònh th ún , n û úi ta k ö g dung lam c êt û g g hn h lûu hoa d y n êt m la sû dung n û ch êt lûu hoa p u. u h a h h T llu e riu m à úc thêy la co tac dung kem hú n selenium . No û thñ ch húp dung àï tranh h ïn tûúng h an n u ï n cua cac i o gy hön húp c o s k n g co lûu h ynh ho ùc co ham lûúng a u hö u lûu hu ynh thêp, no tùng ch o ca o su lûu hoa sûc chõ u n i ït h va chõ u khñ rêt töt. II . Lû u hoa vúi ch êt kh ac Ú cac ph ún g p ap lû u hoa se àï cêp d úi àêy , ta se û h û thêy co sû tha m gi a cua möt sö c êt k ac b ït k ö g liï n h h i hn hï gò túi lû h yn . T u ït lûu hoa h ïn n y g up ta co u u h hy i a i k ai n ïm vï tac dun c u g cua c un . h i g hn h g
II.1 . Dên xu êt nitro:

Vao nù m 1912, I.I . O m stro islensk y la n úi kh am p a ra gû h tac dung lû u hoa ca o su cua möt sö ch êt nitr o ch u yïu la m in b n en -d itro e z e va 1, 3, 5 itro e ze e -trin b n n . Tac dung cua c un h g thûc ra c ên àû úc dï dang hoa va g a töc vúi cac o id e i x h y su r a lfu
1. Disulfur bismorpholine àûúc Monsanto Chemical Cty ban dûúi nhan hi ïu la Sulfasan R.

CAO SU THIÏN NHIÏN 209

*

*

**

ki m loai h y vúi k oi àe n carb n ; n ai ra ch ung àû úc a h o go ngh iïn cûu thêy co “h ïu ûng àöi” h y h ïu ûng m m (effe t de i a i ê p lateau ) àùc b ït ro i rït. C o su lûu hoa vúi húp ch êt nay co tñn h k ang lao kem a h va toan bö ly tñn h cua ch ung àïu co thï sanh à úc vúi ly û tñ h cua ca o su lûu hoa vúi lûu h yn ; vai tñ h ch êt lai n u h n con ca o h n n û àö ch u aci d h y àö va ch am vúi k m loai. ú h õ a i
II.2. Peroxide hûu cú:

Trû úc kh am ph a tac dung cua cac húp ch êt nitro, O m sk stro islen y àa k am p a tac dung cua p x h h ero id e hûu cú lû hoa ca o su cûc nhan h ma khön g àoi hoi möt hoa u ch êt nao k ac p u g . C ùng han n û möt hön húp göm h h ia h h 100 p ên mu tú x n kh oi va 10 p ên p x e b zo l , lûu h ög h ero id en y hoa h an têt chó 5 p ut ú o h 0 143 C. Cung n û c o su c o lûu hoa vúi húp c êt n h a h h itro , c o a su lû hoa vúi húp ch êt nay co tñn h kh ang lao kem. N ai u go ra ú mùt ng ai bõ möt lúp tin h thï trùn , n o cua ac d o g h i b z i c b o p u. en o a h Gên à y , n û úi ta ch o b ït tro g cac p ro id e hûu c , ê g i n e x ú p ro - ide d m l co tac dung lûu hoa töt h n hït. C o e x icu y ú a su lûu hoa vúi chêt nay khöng co bêt lúi cua peroxide benzoyl. Peroxide d icum l con àû úc b ït la dung ch o v ïc y i i ch ï tao ca o su lûu hoa tro g su öt (tran a n n sp re t). A. Van Rossem , P. Dekker va R.S. Prawirodipoero chûng m h sû ph at möc lêm ch êm ú mùt ca o su lûu hoa in vúi peroxide
O C6 H 5 C O C C 6 H5 O RH + C6 H5 C O* R* + C H5 COOH 2 C6 H5 O C O*

*

2R *

R

R

21 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

13

R

1

2

b zo l la do a d b zo c sin h ra th o p an ûng sa u àêy en y ci en i e h : (vúi RH la hydrocarbo n cao su va R* la göc tû do co à úc û sa k i bõ lêy mêt möt n u ï n tû h d g n u h gy y ro e ). Co le ph an ûng nay kh n g p ai l a ph an ûng du y n êt ö h h xay ra, cac tac gi a ng ay trû úc ch o bi ït ho nh ên thêy ca o su bõ benzoyl hoa möt p ên h . Möt ch êt lû u hoa k ac cua n om nay la p x h h ero id e ditertbu l ty àa àû úc E H F e r va G.C. M o e ch o b ït. . arm or i T ûc h ïn vúi alk h i en à n g an, nöi n a g la loai nöi c rb n ú i gn a oc o. arb n
II.3. H úp chêt diazoam ine:

Vao nù m 1921, B in v c o b ït thû n h ïm n û la c êt u o h i gi h h lûu hoa ca o su cua d am o e ze iazo in b n ne. T y n iïn , ch êt u h nay ch a àû úc h ïu ro mêy, c o àïn nù m 1936 q a cac û i h u n h n cûu cua F h r , k ào la cua L v , ch êt nay va dên g iï is e ï ei x êt múi àû úc ch u y túi. u Co t ï noi têt ca cac húp ch êt d am h iazo in e(1 ) àïu co ch ûc nùng n û la c êt lûu hoa ca o su ; c ung k ö g àoi hoi p ai h h h hn h co ch êt nao kh ac ph u gi a va ch o àû úc ca o su lûu hoa co àö tron g su öt cao. P an ûng co khñ n g n th at ra , co thï h itro e o lam c o vêt dung cao su bõ p ön , tro g vai trû úng húp h h g n . Cú ch ï tac dung cua cac húp ch êt diazoam in e hay con chû ch ùc ch ùn, nhûn g hòn h nh û möt p ên ch êt lûu h oa a h nay gùn vao p ê n tû c o su h a . D iazoam inobenzen
N N NH

e co thï p an ûng d úi dang àöng p ê n cua h û h
N N NH2

NH
2

N

NH

1. Húp chêt diazoamine co cöng thûc: R – N = N–N

vúi R la möt nhom aryl, R la R3 nhom aryl, aralcoyl hay arylamine va R la hydrogen, möt kim loai, möt nhom alcol, acyl, aryl, hay aralcol.
CAO SU THIÏN NHIÏN 211

no, q in n h d z n : u o e y ra o e Ta cung co thï nghô húp ch êt diazo in am thanh cac göc tû d , ch ùng han n û o h: e tû ph n tñc h ê

C 6 H5 – N = N – NHC 6 H5 → C 6H5* + N 2 + C 6 H5 NH* Va göc tû do nay co thï g y ra sû thanh lêp cac nöi ê n a g c r- b nc r o . gn a o - ab n L i lêp luên cac húp ch êt diazoam ev in e co xu hû úng ch o san ph êm lûu hoa co lö va àö lao hoa kem, tron g trû úng húp ca o su th n n iïn ; n û g vúi ca o su töng húp n û úi iï h hn g ta k ö g thêy x hû úng ào va tñ h lao hoa co thï sanh hn u n àû úc vúi c o su lûu hoa vúi lûu h yn . a u h HL . F e r ish àû a ra ch ûc nng ù cua N b zy iazo in b zen en ld am o en e, kït húp tñ h c êt cua möt ch êt n h g a töc lûu hoa va möt ch êt k an oxygen . J. Le B s i h g ra ch ûng m h lûu hoa ca o su vúi ch êt loai nay k ö g co h ïn in hn i tûúng h an n u ïn , c ùng han n n g nong keo dai tû 10 o gy h u 0 p ut àïn 8 g ú ú 143 C möt hön húp göm 100 p ên ca o su h i h v a 5 p ên d am o en e h iazo in b zen , cac tñ h ch êt cua ca o su àa lûu n hoa vên g öng n û n au ; n o ai ra ö g con lêp luên la nïu i h h g n n n g non keo dai se cai th ïn àû úc tñn h k ang lao u g i h .
II.4 . Quinon e va dên xu êt:

Vao nùm 1931, nha hoa hoc H.L Fisher (My) tòm thêy cac q in n e va q in n e h g n hoa co k a n n g lûu hoa u o u o alo e h ù c o su . Cac q in n e h lo e n hoa àïu h at àöng àùc b ït va a uo a g o i te a h r q in n tr c loo u o e (h y ch ro il ) ch o möt ca o su lûu hoa a lo an töt q a n n g nong tro g k o ang 12 p ut ú 1430C(1) . u u n h h Mùc du co k a n n g lûu hoa riïn , têt ca cac c êt h ù g h q in n e c o à úc kït q a k a q a n p ai co sû h ïn d ïn u o h û u h u h i i cua c êt o id e n û h x h o id e sùt, o id e thuy n ê n sùc van , p x e chò h y x x g g ero id a cro at e chò. m
1. Tetrachloroquinone va N-phenolquinoneimine àûúc dung àï lûu hoa cao su co sûc chõu ma sat töt .

21 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Z

2*

*

Fishe r con ch o bi ït cac ch êt lûu hoa kh ac: quinoneim ine, q in n e h im e , q in n e o im , cung n û n i ïu ch êt ch u u o alo in u o x e h Z h yïu thu öc nh om phenol , thio l va am ine , ch ung cung àoi hoi ph ai co möt c êt o id eh ïn hûu h x i . Vï c lo a i l tûc l a te c lo q in n h ro n tra h ro u o e , J. Le B s c o ra h b ït c ch êt nay h ïn hûu se lam ch o ca o su lûu hoa nh ay i o i vúi sû ox h oa. Ö g cung ch o b ït ca o su lûu hoa ch ûa ide n i cac q n e h uino alo- im e àïu k o thao k u n sa u k i lûu in h hö h hoa h an têt. o E . F e r àùt gi a thuy ït cac ch êt lûu hoa nay bõ b ïn .H arm i àöi thanh cac göc tû d o:
O O

*O

O *

Do v ïc tach ú p ê n tû ca o su cac n u ï n tû h d g n ,tao ra i h gy y ro e cac göc tû do trï n p ê n tû ca o su . Cac göc tû do nay co h thï nöi vúi nha u ch o ra nöi carbon-carbon , ho ùc ph an ûng vúi cac göc q in n e tû do àï tao thanh nöi n a g k ïu: u o gn i
cao su O O ca o su

C ûc n n g cua q in n e d x h ù u o io im e n û la c êt lû u hoa àa à úc J h h û . R n r va P . F r y g ai th c h tû n g ûng vúi möt p an eh e .J lo i ñ ú h ûng g ûa h i àêu p an ûng cua möt p ê n tû i a h h d itro o e z n in s b n e e vúi h i p ê a hn
HON NOH ON NO + 2H*

2

+

ON

NO

N

O

+

4H*

N

O

CAO SU THIÏN NHIÏN 213

tû ca o su :
II.5. H úp chêt cú kim :

Tac dung lûu hoa c o su rêt ky la nay àa àû úc M a idgley , H enne va S ep d k am p a. h ar h h C o vao dun g dõch ca o su b zen e c êt b m p en h en h ro o h y l m n ag e- sium , ca o su se bõ ge l hoa, mêu thû nay àû úc lam kh ö se co àùc tñn h cua möt ca o su lûu hoa; ph an ûng chó xay ra nïu ca o su c c ûa vït o y e n hoa húp (do ào c o o h xg a su n n à úc n öi can hoa deo trû úc k i hoa tan vao ï û h h b zen ). en e T y n iïn , cach lûu hoa nay hay con chû a ch ûng m h u h in àû úc àêy àu.
II.6 . Ta c dun g cu a an h sang:

Tac dung cua tia tû n o ai vúi d n g dõch ca o su g u cyclohexa n se sin h r a ca o su g l hoa; sêy k ö , no co tñn h e h ch êt cua möt ca o su àa lûu hoa n e. (N û vêy anh nùng h h mùt trúi co tac dung nay ). Sû c u ïn tû möt dang tan cua ca o su san g dang k hy hön g tan nay cung à úc xet thêy vúi cac tia bûc xa k ac. û h N û g ta th ún xe m no nh û la möt sû àa phê n hoa nghõc h hn û g nhi ïu h ún.
II.7 . N ûa ho at àöng - “proth ese-syn ese” h

“P th ese-sy ese ” la möt t ïn trò h lûu hoa ca o su àû úc ro n i n V ïn C o su P ap (I.F ) k am ph a vao n m 1940. N u ï n i a h .C h ù gy tùc la trû úc hït gùn vao p ê n tû c o su möt p e o l n û h a hn h re o i n co cac n om p an ûn , kï ào thûc h ïn n û g tu s rc h h g i gn hoa p e o l fo o l àï g y ra nöi kït g ûa cac p ê n tû vúi hn rm ê i h n au h . À y la möt h ïn tûúng tû n g tû h ïn tûúng xay ra k i ta ê i ú i h dun nh ûa pheno l form l ho at àöng ha y pheno l alco l nh û g o R ubber- S h tic tin g c o b ït (h ïn tû úng chó xay ra tro g h i i n möt thúi g n m ia a th i). ö

21 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

H

OH

O

O

HO HO

HO HO

+ HCHO - H2 O

HO HO CH
2

- Cú c ï lûu hoa cua t ïn trò h “p th ese-sy ese ” n û h i n ro n h sau: - T ïp sa u cön g vi ïc cua H i ultzsc h vï ng g tu hoa ûn pheno alco l va cac ch êt chû a bao hoa, tac dung vúi ca o l su cua nhi ïu phenol alcol khac nhau àûúc xet túi. N gûúi ta nhên thêy salig o l h y 2 eth l salig o l k ö g g y en a -m y en hn ê àû úc lûu h oa ca o su tron g luc 4-m , ethyl-2-m ethylo l saligeno l gi up co àû úc lûu hoa. À y la möt ch ûng m h xac ê in àõn h thuy ït cêu hoa hoc, búi vò h i c êt àêu chó gùn nöi a h chu g q an h möt ch öi ca o su , tro g luc 4 n u u n m ethyl-2-m ethylo l saligeno l con co thï m möt nh om ph an ûng
Phaûn öùng OH - H2 O giöõ a caùc O phaâ n töûkhoâng xaûy ra
tac dung cua saligenol

CAO SU THIÏN NHIÏN 215

OH Phaûn öùng giöõa caùc - 3H2O phaân töûcoù theå x aûy ra

OH

m th lo l tû do co thï tao thanh cêu nöi g ûa h i p ê n tû ca o su e y i a h : Tac dung cua dên x êt m ylo l cua salig u eth eno l (4m y - m ylo l saligen eth l-2 eth ol) T úng húp cua t ïn trò h “ ro ese n ese , húp c êt rû i n p th -sy ” h p e o alcol , n ûa ho at àöng k am ph a ra àû úc xe m la hn l h h nh ûng ch ûng m h vï sû thanh lêp cêu hoa hoc tro g t ïn trò h lûu hoa ca o su in n i n .

21 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

5

8

CHÛÚN G VII

SÖÏ OXIDE H O Ù V A Ø A L A Õ H O Ù CAO SU THIEÂ NHIEÂN O A N

Lamthï nao àï tù g àû úc thúi g n sû dung cac vêt n ia dung cao su , ào la möi ûu tû trû úc àê y cua cac nh a hoa hoc cung n û cac n a san xu êt ca o su h h . T êt th ï, trû úc kh i kh am ph a ra sû lûu hoa ca o su , cac h vêt dung vûa rúi k oi x úng ch ï b ïn àa ch ay n ûa n êy h û i h h d n h k n thï sû dungà úc. S u k am p a lûu hoa cac ñ hö g û a h h vêt dung ca o su lû hoa kh i àa sû dung àû úc möt th úi u g n k n g lê u tr ú n n b muc; ào la sû lao hoa, hêu qu a ia hö ï ú cua sû oxid e hoa. C o su th n n iïn , vúi cêu t a iï h ruc polyisopren e cua no, ta thêy ào la möt po e r co àö ch a b ao hoa àùc b ït cao , lym û i búi vò tro g n möi mù t xñch _ C H _ àïu co möt nöi àöi. N hû th , g th ït ï ia i phê n tû kh öi cua polyisopren e la 340.000, ta co thï tñ h n àû úc kho a ng 5.000 nö i àöi . Cú cê u bêt àöi xûng cua nöi àöi polyisopren e hòn h n û àùc bi ït nh ay vúi tac nhê n h oxid e hoa va n om α e y n e lên cên co thï co möt h -m th le ch ûc n g tñc h cûc ú cac ùn p an h ûn . g
CH 2 CH 3 CH 2 H cis
e h at àön o g

C

C

Tñn h bêt àöi xûng cua nöi à i va n om α-m th le ö h e yn

CAO SU THIÏN NHIÏN 217

Tñnh p ûc tap cua vên àï la àa sö cö g cu öc k ao cûu th ún h n h û g nh g iïn g vï p û n g d ïn ky th êt h n la k o a hoc va kït hú i u ú h q a àat à úc q a n i ïu tac g a k ac n a u à i k i k a u û u h i h h ö h h m u th ên. T n k i ào E . F e r ng n cûu vao nïn ê u ro g h .H arm hiï tang hoa hoc cua sû o - ide hoa cac polyisoprene . The o x ch u àï nay, cu öc nghiï n cûu n ùm vao h d carb h y ro o n ca o su n u ï n ch êt va ca o su lûu hoa. gy N û vêy ta se àï cêp 2 ph ên: h - N h n cûu töng q at vï sû o id e hoa p ly n . g iï u x o ee - N h n cûu o id e hoa va lao hoa cua ca o su lûu hoa. g iï x A. OXIDE H O Ù A POLYNE, HYDROCARBON CAO SU I. Àai cûúng: T û n h ïm àêu tiï n c ûng m h khñ oxyge n gùn vao h gi h in ca o su do J.T o p h m so n thûc h ïn: ca o su àû úc d y trò ú c ê n i u h k ö g h y ú khñ trú th êt sû khöng bõ hû hong. Cho àïn hn a nùm 1912 vên à khön g t ïn tr ïn mêy, kï ào S. P ï i i eache y àï x êt g a th y ït vï s thanh lêp p x e ma ö g q i vao u i u û ero id n u la do sû gùn o y e n ú nöi àö Cac p x e nay àïu la xg i. ero id n ûng c êt o id e hoa manh h n o y e , ào la y tûúng vï h h x ú xgn p an ûng tû xuc tac àû úc B. P rrit t tr ïn k ai ti ïp ào. h o i h S. P ac e y c ûng m h h d c rb e h h in y ro a o n c o su co thï gùn töi à a a 47% o y e n tñn h th o trong lûúng cua no, nh n g ö g k n g xg e û n hö g ai th c h àû úc sû hû hong xay ra do lûúng n o ox g n i ñ h ye gùn vao. Vao nù m 1923, B. Mrz tt i n ên à n h tac dung a e h õ p a huy la do vït o y g n gùn vao ca o su co anh h úng h x- e û àöi vúi cú tñ h ca o su . H ïn n ta b ït chó cên 1% o y e n n i ay i xg gùn vao ca o su th i cung àu lam ch o cú ly tñn h cua no àö i ö kh i gi am qu a 90% àöi vúi gi a trõ ba n àêu. À êy co sû k ac h b ït ro g ûa möt thï p ly e r n û ca o su va möt c êt thêp i i o m h h phê n tû nh û aldehyd e benzoic , vï phûún g di ïn tû oxide hoa. So sanh gi ûa ca o su va aldehyd e benzoi c (do C . h D ufraisse) ch o th êy ald y e b eh d enzo c co th ï gùn 30% oxyge n va ca o i su la

21 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

47% o xyge n tñn h th o trong lûúng . Vúi 1% o y e n hoa húp, e xg ald eh e benzoi c chó bõ oxid e hoa 6%, con lai 94% aldehy e yd d k ö g bõ bi ïn àöi; tron g luc cung tó lï oxyge n gùn vao ca o hn su , thò sû h hong xay ra h an toan û o . H. S d g r xac n ên p an ûng cua möt lûúng nh o tau in e h h o gen vúi c o su àu g y ra sû cùt àût àa sö p ê n tû. C . xy a ê h h M oure u va C D fraiss e c ûng m h àû úc àùc tñ h tû xuc h. u h in n tac cua h ïn tûún o id e hoa. H i tac g a nay àa k am i g x a i h p a ra h ïu q a “ h ang o y g ” , àung r a la h ïu q a h i u k x - en i u n ù n trú h y con la sû xuc tac tiï u cûc cua sû tû o id e g a x hoa . S u ào cac tac g a k ac thûc h ïn n h n cûu hoa hoc a i h i g iï trï n húp ch êt eth len e àa àe m lai nïn tang hoa hoc vï cú y ch ï o id e hoa ca o su vûng ch ùc hún . R. C x riegee , kï ào la H. H k nghiï n cûu o id e hoa c c h x n oc x y lo e e e , c o thêy sû tao h thanh h d p ro id e gùn y ro e x trï n n om h αm th le e e y n.

H

H
+ O2

H

O

OH

Tû ào kït luên n om α eth len e cua nöi àö i cung n ay vúi h -m y h sû o id e hoa, p x x ero id e tao ra ú nöi àö i co thï ch y ïn võ u th an h d p ro id h y ro e x e tao ra ú n om α e y n . h -m th le e
CH C C +O
2

CH

C O O

C O

C O

C H

C

C. P u t p ac hoa k a c ñ h xac cú cêu cua cac p x e e aq o h h hn ero id th y e . Cung thúi vúi ö g , E .F e r va cac cöng sû v n n u ra len n .H arm iï ï

CAO SU THIÏN NHIÏN 219

n ûng kït q a múi vï sû o id e hoa töng q at cua cac h u x u p ly n e v o e a àùc b ït cua c o s , g y k h n ac hêu hït cac n a hoa i a u ê in g h hoc. À ïm nöi bêt ch u yïu cua F e r la mö ta cêu tao i arm p ly p o iso ren e àú g an th y vò la p ê n tû ca o su to lún n û n i a h h n i ïu tac g a k ac, à àï cêp túi vên àï p ûc tap cua cú h i h ï h ch ï o id e hoa p ly e ; thñ d u: x o en T y vò d ïn ta p ê n tû c o su n û sa : ha i h a h u
CH3

...

CH 2

C

CH

CH 2

F rm r sû dung k ïu mêu à n g an hoa a e i ú i :

T n möt p û n g d ïn ñt th öc ly th y ït h n , n i ïu n h rï hú i u u ú h g iïn cûu àa cö g bö cac h ïn tûúng o n i xid e hoa ca o su , V n a R sse m v nh ûng tac gi a kh ac àa ch ûng m h tac dung o a in cua ch êt xuc tac “h ao oxy gen ” n û m öi hûu cú cua àöng , h u m angan , cobal t va sùt. Anh h úng cua anh san , n i ït h y û g h a n h ïn hoa deo . túi sû o id hoa búi oxyge n cung àïu la gi .. x e àöi tû úng cua rêt n i ïu cu öc k ao cûu. S u hït, n ûng h h a h cach thûc o id e hoa n û vúi o o e , p ro id x h zn e x e va cac ch êt oxid e kh ac cung àû úc nghiï n cûu co muc àñc h gi up c o h k ïn thûc cua ta vï cêu tr uc ca o su àû úc p o g p u h n i hn h ú h ùc la àï ch ï tao dên x êt cua ca o su n û o id e ca o su o u h x . II. Tû oxid e hoa: T o C . D he h ufraisse , sû tû oxid e hoa cua ca o su khön g kh ac mêy vúi sû tû o id e hoa cua n ûng c êt à n g an x h h ú i hn ú. O xyge n tû do luö n luö n gùn vao ca o su dû úi dang cua möt p ê n tû ch ú k ö g p ai la n u ï n tû. San p êm h an h hn h gy h o têt à i luc chó g û möt n u ï n tû, ào la do p an ûng p u ö i gy h h k ö g liï n q a n gò túi p an ûng sú cêp va noi ch n g la co hn u h u thï tranh àû úc.

22 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

C êt sin h ra tû p an ûng sú cêp la möt p ro id e k ö g bïn c h h e x hn o h at tñn h cao . Nïu A la p ê n tû co thï tû o id e hoa à úc, o h x û cú c ï do C . D fraiss e àû a ra la: h h u A + O2 → A(O 2 ) → chêt trung gian → AO 2 o id e x

peroxid e sú cêp (bïn (khöng bïn) )

Cung co thï k a n n g o id e hoa p x h ù x ero id e tû tru ïn q a y u möt p ê n tû n o ai lai B: h g A + O2 → A(O 2 ); A(O 2 ) + B → A + B(O 2) → ... → BO2 Ú trû úng húp cu öi nay, A co ch ûc nùn g nh û ch êt xuc tac cua sû tû o id e hoa x . Ta co th ï xet möt trû úng húp kh a thön g thû ún , g oxyge n tû p ê n ch a g ûa p x e sú cêp va möt p ê n tû h i i ero id h k ac: ào la sû o - id e hoa cam ûng h y nhõ liïn . A se la h x a c êt tû o id e hoa à úc va B h x û la c êt n ên h h . A + O 2 → A(O 2); A A(O 2 ) + B → ... → AO + BO

A cung co thï la c êt n ên h h : + O2 → A(O 2); A(O 2 ) + A → ... → 2AO

K hön g th ï nao cö lêp cac p ro id e tru g g n à úc, búi e x n ia û thï ta k ö g thï h ïu àung cú c ï, kï ca k i ào la ch êt hn i h h à n g an n û a e y e b n ic. ú i h ld h d e zo Ta co thï p ac hoa lûúc àö ly th y ït ch o trû úng húp h u cu th cua aldeh d e b ï y enzo c àï ra n o ai tr úi: i g
O C6H5 C O2 H + C6H
5

O C (O2) H C6H
5

O C O OH

acid perbenz oic

CAO SU THIÏN NHIÏN 221

O C 6 H5 C O + C H 6 5 OH C

O 2 C6H5 H C

O OH

K a n g ox e hoa va cac hi ïu qu a xuc tac cua nh ûng h ùn id ch êt p ro id e nay à úc noi àïn vò c ung th m g a vao e x û h a i trû úng húp cua ca o su . Va lai, n ûng húp ch êt nay co k a h h n n g o id e hoa con lún h n ch n h o y e n tû do ma ch ung ù x ú ñ xg sin h ra. S u cung n û úi ta con ch u y túi vai ch êt nao ào a g bòn h thû úng thò bïn vúi k ö g khñ, co t ï bõ o y n tac hn h x ge kñch kh i co möt hï thöng tû o id e hoa co ch ûc n n g n û x ù h la c êt cam ûng h ïn hûu h i . T n g trû úng húp c o s , n û úi ta àa lûu y lûúng o y e n ro a u g xg th o ly th y ït co th ï gùn la 47%. T n g luc ào cac trõ sö e u ro thûc n hi ïm bao hoa ca o su bùng o y e n thò rêt b ïn th n g xg i iï va n o h n 47%. T êt r , k ö g p ai la vên àï bao hoa h ú h a hn h cung möt lûút têt ca cac nöi à i cua möt p ê n tû ca o su , ö h búi vò àai p ê n tû xïp gêp vúi n a u möt cac hön àön chó h h h ch o möt sö n o nöi àö i tr ûc t ïp, coth ï dï bõ tac kñch hoa h i hoc. P an ûng o id e hoa xay ra th o d y c u ïn n n h x e ê hy ï tru g têm trú n n p ûc tap va la möt hön húp göm n i ïu n ï h h àai p ê n tû k ac n a , k ö g thï tach ra h y b ïu thõ àùc h h hu hn a i tñ h tro g trû ún húp töng q at à úc. T y n iïn , sû h ïn n n g u û u h i d ïn cua p ro id e ú c o s c o thï b ïu thõ tro g vong tû i e x a u i n o id e hoa (P a h y . Cac tac g a cun àa nh ên thêy ro x ece) i g ch ûc aci d carbo y c ox hy ry x li y d l.. . ú ca o su àa tû o id e hoa x thò k ö g th ï nao cö lêp àû úc húp c êt n êt à n . C ùc hn h h õh h ch ùn p an ûng cöng cua o y e n àa xay ra tro g q a trò h h xg n u n o id hoa c o s , n û n i ïu c n g bö àa c ûng m h ; n û g x e a u h h ö h in hn n û úi ta cun c ûng m h tû möt mûc àö o id e hoa nao g g h in x ào cac h ïn tûúng c ay n êm tao n úc va khñ c r o i c i h g û ab n cung xay ra b n canh a e y e f r m c va n ûng c êt ï ld h d oi h h n û la a id h c . III. Thuy ït Farm er: Cú c ï o id e hoa trû úc à y dûa vao g a th y ït cua h x ê i u B c , kï à la E ah o ngler . Cac tac gi a nay gi a thi ït möt phê n tû oxyg n tû gùn vao nöi àö i cua h d e y rocarb o n ch o ra möt p x e bao hoa: ero id

22 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

O

O

O
CH 3 C C H
+ O2

CH 3 C O

H C O

F e r va cac cöng sû v n àa gop p ên q a n trong arm iï h u vao v ïc lam ro cú ch ï o id e hoa n ûng alk n (h y o i x h e a lefin ) co nöi àö i ch a bõ b ïn àöi. û i Tñnh àùc sùc cua thuy ït F e r la àùt gi a trõ ch ûc nùn g arm cua n om α eth h -m ylen e n an g vúi nöi àö i va àa ch ûng g m h cú ch oxid e hoa ch u yïu la cú ch ï ph an ûng dê y in ï chuy ïn göm 3 giai ào an: gia i ào an bùt àêu, gia i ào an truy ïn va gia i ào an ngûng p an ûn . h g - G i à an bùt àêu co thï à úc xet 2 cach , h ùc búi ia o û o p an ûn cua nöi àö h g i:

*

+ O2

*
O O

*

h ùc búi sû kñch h at cua α-m th le e o o e y n:

α

+ *

* *

+

H

- G i à an tru ïn cua p an ûng göm co möt p ê n tû n u ïn ia o y h h gy múi kh ac R–H bõ kñch ho at búi göc ho at àöng . R–H tû b ïn i àöi thanh göc tû do R*:
(R O O* + R H R O OH + R* )

CAO SU THIÏN NHIÏN 223

O

*

*

O

O

H

*
O O

+

*
O O H

+
*

*

( R* + O 2

R

O

O*)

+
*

*

*
O O

*

(*R

OOH

+ R

H

R

OOH + R* )

*
O O H

+
O O H

+
*

Ta thêy ro d ïn ti ïn co tñn h cach ly thuy ït xu êt ph at do möt i göc ho at àöng kñch h at àïn p ê n tû R–H àûng kï cên va o h tao ra möt göc h at àöng múi tro g ch öi p ê n tû ca o su o n u h . - S u cung g i à an n û g p an ûng ài túi thanh lêp a ia o gn h h d p e x e tao ú α-m th len e h y nöi à i. y ro ro id e y a ö

22 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

α
OOH

hay
OOH

F e r cung xet túi sû thanh lêp cua p x arm ero id e von . g
OOH

O O

v aø O

O

IV. Tac dung cua ch êt xuc tac “H ao oxygen ” : Tac dung cua cac m öi cobalt , àöng , m u anga n va sùt túi poly- e e àa àû úc b ït ro n êt la cac m öi hûu cú tan n i h u àû úc tron g no. T hön g thû úng ngû úi ta dung cac oleate , linoleate , linolenate, n p th n te , re a e àöng h y ah ea sin t a mn a . a gn C o su thiï n nhiï n thö cûc nh ay vúi tac dung xuc tac a cua n ûng c êt nay vúi lûúng d úi 10–3% àa co h ïu q a h h û i u c êm. N û úi ta àa lúi dung h ïu q a nay àï ch ï tao h g i u “o id e ca o su ” (ru b n s) x boe sû dung tû 2-3 % linoleat e cobal t tñn h the o trong lûúng ca o su. À ûún g nhiïn , sû co mùt cua oxyge n tan tron g ca o su cên cho p an ûng nay. Sû h ïn h i d ïn cua d n g m i rêt th ên lúi c o p an ûng thûc h ïn i u ö u h h i o id e hoa d n g dõch ca o su h y ca o su trû n g n tro g x u a ú ú n d n g m i töt h n thûc h ïn àöi vúi c o su k ö . T n g v ïc u ö ú i a h ro i c ï tao R b o e , n û úi ta à a möt d n g dõch ben h ub ns g û u zen e ca o 0 su co c ûa 2,5% m öi c b l t lïn túi n i ït àö 65 C va ch o h u oa h möt luöng khñ oxyge n suc vao tron g kho ang 40 gi ú. C êt h xuc tac à úc tach lêy bùng cach ly têm va ch o dun g m i û ö böc húi . C o nhi ïu loai oxide ca o su àû úc ch ï tao, ch ung àû úc p n hang the o tñn h hoa tan hê tron g dun g m , vò co liï n hï túi mûc àö o id e hoa cua c un . öi x h g

CAO SU THIÏN NHIÏN 225

Dang o id e hoa c o n êt (R b o e s C) gên n û tûú g ûng vúi x a h ubn h n möt n u ï n tû o y e n gùn vao h i n om iso re e , tûc la2(C H ) O. gy xg a h p n 5 8 Con i ïu n a k o a hoc n h n cûu túi ch êt xuc tac o id e h h h g iï x hoa ca o su , àùc b ït n êt la B i h loom fiel d va Farm r àa thûc e h ïn vúi c o su th n n iï n dang d n g dõch co sû h ïn i a iï h u i d ïn cua a i d a e tic h y a h d i c ca n y rid e a e . Húp c êt thu c tic h à úc co c n g thûc n u ïn tû n g tû c n gth ûc n u ï n àa kï û ö gy ú ö gy trïn , c ûa cac n om h d x l h h y ro y va acetyl . Cac tac gi a nay cung àa thu àû úc möt oxid e ca o su tû n g tû q a tac dung ú u cua a d p ra ti c k ö g co sû h ïn d ïn cua ch êt xuc tac ci e ce hn i i k m loai. i V ïc c ï tao o id e c o su àa à úc cai th ïn, àùc b ït do i h x a û i i S vn te e s va P ham , ho àï x êt c o p an ûng xay ra d úi op u h h û ap lûc, ú trû ún húp nay co thï tù g nöng àö (à ö àêm g n àùc) c o su tû 20% l n 50%. S u hït, cung co thï c o p an a ï a h h ûng xay ra ú trang thai k ö à úc bùn cach can (q a may h û g u n öi can) c o su vúi böt gö, nh ùm tùn g d ïn tñ h t ïp xuc h a i c i lïn va thûc h ïn p an ûng co lin le t e Co h y M . i h oa a n Sû o id e hoa c o su th n n iï n co xuc tac àa à úc ap x a iï h û dung c o la x . Tac dung cua s lfa e àöng va s lfa e h te u t u t mn a , n t e c b l t v c lo a gn itra oa a h rid e sùt ú la x àa à úc te û F ud re n lic h va T la y n h n cûu túi. a la g iï Tac dung xuc tac o xid e hoa ca o su töng húp c ua cac dên xu êt àöng , m angan , cobal t va sùt àïu kh a gi öng sû xuc tac oxid e hoa n ên thêy c o trû úng húp cua c o su th n h h a iï n iïn h . V. Ta c dun g cu a chê t oxid e hoa:
V.1. O xyge n tû do:

T úc à y àa co n ûng c öc n h n cûu c ûng m h co rû ê h u g iï h in sû gùn oxyge n vao ca o su söng tan tron g benzen e (H erbst) , kï ào la s gùn o y e n n u ï n c êt vao c o su (P a h y . û xg gy h a ec e ) Cung n û lêp luên sû n öi can ca o su ma kït qu a la sû h h hoa deo, la möt h ïn tû ún o id e hoa ph ûc tap (F e r va i g x ish G ) , P m ere r va B rk d xac à n h n ûng thûc n h ïm ray u m u ar õ h gi cua P a h y va ngh n cûu túi tac dun ec e iï g cua möt luöng khñ o y e n ài vao möt d n g dõch h d carb xg u y ro o n ca o

22 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

10

H16

25

H40O 9. 3

su rêt loang (0,27%), tan tron g m ethylcyclohexa n ú nhi ït àö thû úng . S u möt thúi gia n ph an ûng kh a lêu (kho ang 50 a gi ú), cung gùn à úc 1 n u ï n tû o y e n vao möi n om û gy xg h iso ren p e. Bosw l oxid e hoa möt vang ca o su söng , mong , tron g el m trû úng k ö g khñ, ca o su nay àa q a xû ly ch ït rut öi hn u i ac n e loai bo cac c êt k ang o y e n tû n iï n cua no. eto h h xg h Ö g co àû úc möt ch êt n û la n ûa, tan tro g a eto e , n h h n c n k ö g tan tro g su r ca o , hn n lfu rb n n ú tñ h ch êt nay ö g p ê n g ai àû úc h i húp ch êt co cö g thûc h n n h i a n n u ï n la C gy O va C P n tñc h ch i ti ït cac n h n cûu àï cêp ú trï n c ûng hê g iï h to tò h trang hay con mú hö, búi vò cac húp c êt co àû úc n h q a n i ïu tac g a k ac n a u àa k ac hùn vï ài ïu k ïn u h i h h h i p an ûn . Cac tac g n û K h g ia h em p àa tòm cach àao sê u ch u àï nay va à a àïn n ên xet: co c êt b y h i tao ra tro g û h h a ú n q a trò h o id e hoa; mùt k ac n ûn húp ch êt huy àai u n x h h g p n tû vên con, co ham ch ûa nh ûng ch ûc co o ge n nh û hê xy –COOH, –OH... Gên àêy , cac n a k ao cûu cua “H öi san h h x êt - k ao cûu ca o su A ” (B.R.P.R.A.) mú röng vên àï u h nh nay ma möt tro g cac kït q a àat à úc la th y ït F rm r , n u û u a e n û àa n . h ïu
V.2 Ta c dun g cu a ozon e (O ):

O zon e àû úc bi ït la möt ch êt p an ûng lïn nöi àö , sû h i o n hoa c o ra cac o n e: zo e h zo id
C C C + O3 O O C O (1) ha y C O O C O (2)

C êt nay k ö g bïn, bõ thuy g ai ch o h i húp ch êt c o y h hn i a arb n l:
O C C + - H2O2 H 2O O O C O + O C

CAO SU THIÏN NHIÏN 227

2

2

3

Q ua trònh khû ozone cua hydrocarbon cao su àa àûúc P m um ere r va n êt la H h arrie s n ghiï n cûu túi. P an û ng h thûc h ïn vúi ca o su söng àa bõ trû n g nú tro g möt d n g i ú n u m i kög ö hn bõ ozon e tac dung àû úc nh û clorofo c (chloroform ) ha y acetate eth l . C o möt luöng o yge n co y h x ch ûa möt ty lï o n e ài vao d n dõch. Vúi 6% o zo ug zon e se co àû úc möt ozo id e th g thû úng (1) h n ön ay (2) ûng vúi cö g thûc n u ï n (C H O ) ; vúi 12% o o e trú n gy zn lïn , c o 5 8 3 x àû úc möt o n e ûng vúi cö g thûc n u ï n (C 4H O ) . zo id n gy 5 8 x O o id e th n g th úng thu à úc vúi möt h ïu su êt c o , zn ö û û i a sa u k i ch o d n g m i b y h i . Ào la möt ch êt nh û dêu, h u ö a ú k ö g bïn, p ê tû k öi k ö g th ï nao xac àõn h chñn h hn hn h hn xac àû úc nhûn g co le kha ca o búi vò co n i ïu p an ûng h h p ê n cùt c u öi h d ca o n va keo dai p an ûn . h h y ro rb h g O n e cua ca o su th n n iï n bõ thuy g ai búi n úc zo id iï h i û nong rêt dï dang ch o ra aldehyde , aci d va peraci d levulini c cung nhû n ûng húp ch êt ch n h cua p an ûn . h ñ h g T ûc h ïn thuy g ai co H O h i i 2 2 tao than , c êt tao ra c u yïu la a i d levulini c(1), b n canh h h h c ï ào con co aci d fo ic , aci d succini c va o id e carbon rm x . Q a trò h k û o n e h d carb u n h zo y ro o n ca o su rêt q a n trong u ch v ïc à an cú cêu cua c o su th n n iï n c û a lûu hoa o i o a iï h h . N goai nghiïn cûu ly thuyït cua Staudinger, kï ào la cua P m e u m re r va M tth u s túi cú cêu co thï co à úc cua a a û n om o o n e (1), iso h z - id ozonid e (2), m olozonid e (3), cên p ai h lûu y túi sû k û o n e ca o su töng húp h zo .
C O C O O
1. Acid levulinic

O C HO – CH – CH –

CH C = O

22 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

4

4

25

H40

4

4

410

H 16

4

V.3. Ta c dun g cu a ca c chê t oxid e ho a khac: Chê t oxide ho a vö cú:

KMnO à úc b ït la möt ch êt o û i xid e hoa nöi àö i C = C. N ûng h thû n h ïm àêu tiï n vúi c o su th n n iï n do H rrie s thûc h ïn: gi a iï h a i hoa trön d n g dõch u vao möt d g dõch ca o su b zene , co un en KMnO à úc möt san p êm, n û g ch a xac àõ h àû úc ro. B sw l àû û h hn û n o el a ra möt thûc n h ïm, sû dung gi dang dun g dõch àêm àùc KMnO ch o tac dung vúi dun g dõch ca o su va tetrachlorom etha n C l C (5% ca o su , tranh o y e n khñ tr úi. S u n i ïu n ay k u êy ) xg a h g h trön ú n i ït àö thû ún , ch o o id e ca o su kït tua bùng h g x m ethan l (c ön m o ethylic) , ca o su nay co dû úi dang cua möt kh öi nh ao ûng vúi c n g thûc n u ï n C ö gy O. Húp ch êt nay co p ê n tû k öi hay con h h k a ca o búi vò no k ö g tan tro g cön h y aceto e vên con h hn n a n k an n g gùn o y e n bùng cach p ú i n o ai trúi àú n g an, h ù xg h g i àï àat túi th anh p ên C h O . Möt cön g trò h ng n hiï n cûu sê u àa àû úc H 25 40 2 R obertso n va M r cön g bö ti ïp ào. H i tac gi a nay sû dung ky ai a th êt cua B ell , nhû g vúi àö àêm àùc cua u osw n k ac n a h hu KMnO nh ùm gùn 1, 2, 3... 10 n u ï n tû o y e n ch o möi gy xg . Kït n om C h qu a la oxid e ca o su co hòn h dang ngo ai tha y àöi tû th ï àùc mau vang n at àan höi yïu àïn thï n ûa g on va k ö g h h i hn mau . Du rùng ham lûúng o y e n cua n ûng san p êm o id e hoa vúi xg h h x KMnO la kh a ca o nh n g àö chû a bao hoa hay con rêt lún. G ai û i thñc h àû a ra la nh ûng húp ch êt phê n huy àû úc tao tû nh ûng phê n tû hoa húp oxyge n manh co ch ûc – COOH va –OH, mùt kh ac tû nh ûng ào an chu öi polyisopren e gên nh û gi û àû úc àö ch a bao hoa b n àêu cua ch un . Ú cac p an û a g h ûng nay, ta co t ï nh ên ra aci d form , aci d acetic , aci d h ic oxalic , aci d levulini c va n ûng c êt n ûa o y y ry l hoa h h h xhd man . h C hùc chùn kït qua nay àa àûa KMnO à n mö t khao cûu khac vò ï

k n g ch o cac hö p an ûng àú n g an àu àï k a i th ac va ài h i h àïn n ûng kït luên co g a trõ vï p û n g d ïn k o a hoc, h i hú i h tro g k i vï p û n g d ïn thûc tï ta k ö g th ï ap dung n h hú i hn à úc. û
CAO SU THIÏN NHIÏN 229

=

4

2

2 4

15 2 224 25

H H O. 40

4

H2 O 2 àû úc dung n û ch êt o id e hoa d n g dõch ca o su. K êy h x u hu tr ön lê u möt dun g dõch co ch ûa 4% ca o su ta n trong tetrachlorom etha n (C l ), h ïn d ïn cua möt d g dõch n úc C i i un û co 3% H2 O 2 , ú nhi ït àö bòn h thû úng se thu àû úc ha i ch êt. Lúp nû úc co k öi k o trùng hut n an h c ong luc ti ïp xuc vúi k ön g khñ. h e h h h O Lúp dun g m i ch o möt san ph êm mau vang trong , kh a ö cûng va àùc b ït tan tro g eth . Tû ào, ta kït tua bùng i n er m an eth o l ch o möt ch êt ûng vúi cö g thûc n O, hay con hao oxygen , ph ên C nay the o B el l co thï sanh à úc vúi húp c êt co à úc búi tac osw û h û dung cua KMnO . P ên tan tro g h n va k ö g tan tro g e er hn n th Cl C thò ûng vúi thanh p ên C h T y n iïn , sû o id e hoa c o su búi d n g dõch ox y 2 a (H O ) con u h x a u gi 2 p ûc tap h n kït q a co àû úc búi B sw h ú u o ell . N i ïu n a k ao h h h cûu àa àao sê u ch u àï, àùc bi ït la R obertso n va M , M r air ai va T odd, K g n va S k a v aa u h re a , kï ào la B o -F l d va lo m ie F rm r . T n g k i a e ro h ào cên n ên manh túi sû ki ïn n ûng n a k a hoc h h h ho B om lo fiel d va F e r k ö g sû dung H d y n êt ma con co sû h ïn d ïn cua arm hn u h i i O 2 2 aci d ac c va co le ch êt p an ûng thêt la a d p eti h ci erace tic. Sû ox e hoa ca o su búi id àa à úc ung hö ú My àoi hoi n öi û h HO 2 2 can ca o su vúi kï ào xû ly vúi a i d c lo c h rin e h d y rid e ma ûn g B aO dung àû úc xe m xet túi la ch ï tao “chew in g gum . Möt tai li ïu ” k ac àa àï nghõ dung H àï oxid e hoa ca o su latex , ti ïp ào h O chlorin e hoa. Sa u hït, B loom field , Farm r va Schidrow e it z àa n h n cûu túi p û n g p ap o id e hoa nong late x àa ly g iï hú h x têm , ön àõn h hoa va k û am n c àû a túi möt húp ch êt h o ia deo va dñ h n.
Peracide hû u cú:

O Peracide R–C–O–OH àû úc bi ït dung àï oxide hoa nöi àöi

C = C. Töng q at ch ung p an ûng ch o ra u h epo y x:
O C C O C OOH
23 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

+

R

C

C O

+

R

C OH

3

Tû nù m 1932, à úc b ït p an ûng cua c o su k ö h y cua d n û i h a h a ug dõch ca o su vúi p eraci d ch i p ún g d úi 450C ch o ra cac hû û n om h rox acety h yd y l . B om lo fiel d va F e r dung aci d arm p eraceti c k ö g co ac hn ety l p x e , co à úc ch êt tan tro g ero id û n alco , eth r va aceto e l e n n û g k ö g tan tro g cac hn hn n h d c rb y ro a o n c i p û n . Vï p û n h húg h ú g di ïn ly th ït, p an uy h ûng ch ùc ch ùn ph ûc tap h n sû “epo y hoa” à n g an. Ta ú x ú i co th ï thûa n ên cac ch ûc o y y ry l tao ra k a dô acety l h xhd h hoa àû úc búi CH –COOH ti ïp ào; ch ùc ch ùn co sû p ê n cùt h c u öi. h A d p en i c va aci d m no erph ali ci erb zo o p th c cung àa àû úc k ao sat, n û g kït q a co à úc k ö g k ac mêy so vúi h hn u û hn h kït q a à úc b ït c o trû úng húp a i d p ra e u û i h c e c tic . Cac p ro id e R–O–O–R cun àa à úc xet th û, n û g h ïn tûúng e x g û hn i o id e hoa ma c ung k úi p at hay con p ûc tap h n x h h h h ú trû úng húp cua p ra e cid , c ung xuc tac sû kñch ho at búi h oxygen ; nhûn g bu lai vùng mùt oxygen , ch ung co k a n n g h ù g y ra cac p an ûng n û la lûu hoa ê h h .
V.4. Ban ch êt cua cac ch ûc co oxygen:

N aylo r va B loom fiel d àa nghô ra hang lo at gi a thuy ït gi ai thñ h sû thanh lêp cac ch ûc co o y e n p at x êt tû c xg h u h dro ero y p x ide sú cêp cua thu ït F er . Sû p a huy y arm h ch ûc h rop x e yd ero id à a túi lêp möt c ûc rû úu û h :
OH OH O* O

+

O xyge n ho at hoa xu êt xû tû ch ûc hydroperoxid e co t ï kñch h h at möt nöi à i g y àût c u öi va tao thanh 2 carbonyl: o ö ê h
H

+

2 O*

O

+

O

CAO SU THIÏN NHIÏN 231

+

O xyge n ho at hoa nay con co t ï kñch h at möt ox hydry h o y tao ra va o id e hoa thanh ceto e k ö g g y àût ch öi: x n hn ê u

l àa

H

O

+
O

H2O

*
OH

Cac a e y e à úc tao ra trû úc ào co t ï bõ o id e hoa thanh a id ld h d û h x c c rb x lic ; cac a i d nay co k a n n g e r hoa à úc cac o y y ry a oy c h ù ste û x h d l:
HO O

H O HO O

+

O

*

+
OH O O C

+

H2 O

Ta con co thï tiï n ào an co sû thanh lêp e o y ú võ trñ nöi àöi; px ào cung la n yï n tùc ph an ûng ch h cua h ro gu ñn yd perox id e ú nöi àö , do ào sû sùp xïp lai co thï la: i

+

O* O

+
O

23 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

2 2

2

E pox y cung co t ï p an ûng vúi möt o y y ry h h xhd th n g th úng c o ra möt e e ö û h th r:

l th o p an ûn e h g

+
O OH

O OH

Ta lûu y ph an ûng cu öi nay co xu hû úng gùn ha i ho ùc nhi ïu c u öi vúi n a , g y ra h ïu ûng lû u hoa. T e o cung h hu ê i h n i ïu c i ïu h ún , eth r hoa hö tû n g h i o y y ry l cung h h û g e ú a xhd vúi sû k û n úc àï s h ra möt cêu liï n p ê n tû: h û in h

OH OH

-- H2O

O

N û úi ta àa n ên thêy ro sû tao thanh n úc tro g vong p an g h û n h ûng o id e hoa c o su . T y n iïn , k ö g thï dûa vao sû x a u h hn x êt h ïn H O nay ma c on möt tro g ba g a th y ït à a ra u i h n i u û à úc ûa c u ön nh êt, búi vò ph an ûng huy àêy àu ch o möt û h g ào an chu öi carbon à ú g n iï n s h ra ûn h in va H O. CO N ûng lûúc àö nay khön g tra cûu tûúng tên àû úc moi h tñnh c êt co th ï co. H n nûa cac nöi àö i co th ï tû di h ú c u ïn va doc hy th o cung c u öi h d c rb e h y ro a o n c o su co thï c o ra moi p an ûn . a h h g

CAO SU THIÏN NHIÏN 233

Ú à ïu k ïn nay, cac phûún g ph ap phê n gi ai hoa hoc thöng i i th úng àïu khön g thñc h húp va chó co th ï k ao sat sû h ïn û h i d ïn cua nh om ch ûc ú oxid e ca o su . C g v ïc nay àa à úc i ön i û H n , k ào la N ilto ï aylo r döc têm lam vúi R bb n e loai B co u o 10,8% oxyge n va loai C co 13,3% oxygen. S u à y la àai cû n g vï p û n g p ap p ê n g ai àa sû dun : a ê ú hú h h i g - Oxyge n nguyï n (phê n gi ai nguyï n tö qu a ph an ûng ch ay n êm g ). - O xyge n thu öc peroxid e (phûún g ph ap Z erew itinof B ollan d cai t ïn). i - O ge n cua nh om –COOH (p ep ào k ïm tñnh). xy h i - Oxy n cua nh om –COO–R (sav n hoa) ge o - Ox ge n cua ch ûc rûúu nhò (h d g n lin h àön ) y y ro e g - O g n cua ch ûc carbo y l C = O (p û n g p ap L n ) xy e n hú h ud Cac ch ûc eth r va ep x y th o cac tac g a kï trïn , e o e i n û úc lai, k ö g thï àõn h phê n àû úc nh û y. Àö chû a bao g hn hoa àû úc ào bùng chó sö iodin e th o p ún g p ap K p . Kït e hû h em qu a co àû úc ch ûng to tó lï h d p ro id y ro e x e lên lûút g am, àö i o id e hoa n u ï n liïu tù g lïn . Cac R b o e à úc o id e x gy n ubn û x hoa n i ïu n êt chó c ûa lû úng h - d ero id e vao h h h y rop x –2 –3 k ang tû 10 % àïn 10 %. ho Phê n gi ai àõn h lûúng oxyge n cua nh ûng ch ûc kh ac nha u ú tro g R b o e C chó c o kït q a 5,9%, tro g luc n ubn h u n o y e n n u ïn co à úc q a p an ûng c ay n êm lïn túi xg gy û u h h g 13,3% The o N aylor , co sû k ac b ït la do cac ch ûc ep x y h i o ch a àõ h lûún . Chó sö iodine c o thêy ro sû b ïn mêt cua û n g h i möt sö nöi àö i tû n g ûng vúi cac nöi à i bõ b ïn àöi thanh ú ö i eoy px. T an bö c n g v ïc kï trï n à a àïn nh ên àõn h la ú cac o ö i û oxide ca o su R ubbon e ch ùng han, oxyge n àû úc tòm thêy ú d úi dan e o y h y e e , k ï ào la rû úu, n ûng c ûc û g px a th r h h c rb n l va c rb x l a oy a oy ro rang h ïm hún . Sa u cung , cac i nh om peroxid e con h ïm h n i ú nûa . f àû úc

23 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

VI. C hêt bao vï (Chê t khang oxygen) Ào la ch êt k ang o ge n ha y goi dï h ïu h n “ch êt p ong lao h xy i ú h ” (1) h y “ch êt ch öng o id e hoa” . a x Möt sö loai c o su th n n iï n ú tr ang thai thö c öng a iï h h lai à úc sû o id e hoa n ú vao sû h ïn d ïn sùn co tro g û x h i i n ca o su möt c êt goi la ch êt k ang o y e n th n n iïn . Ta h h xg iï h con co thï c o vao c h ao su söng àï h ïu q a kh ang o i u xid e hoa àû úc ca o hún , ch êt goi la “k ang o y h x gen ” töng húp . N û th ï, n ûng san p êm c o su th n n iï n söng àa h h h a iï h trai q a q a trò h tin h k i ït hoa n û “m u crïp e trùn ” u u n h h g ch ùng han, bõ loai bo àa sö ch êt k ang o y e n tû n iï n se h xg h bõ lao n an h h n h ú. À ïu àang lûu y la n ûng ch êt “k ang ox g i h h y en ” töng húp (n ên tao) à úc à a ra dung àï bao vï c o su lûu hoa àïu h û û a tû n g àöi ñt c n g h ïu tro g v ïc bao vï ca o su sön . ú ö i n i g N ûng c êt k a dô àû úc b ït co tac dung lam ch êm h h h i o id e hoa ca o su söng la S x antova r O va A (tï n th ú g mai ûn cua M n to o san C ical ) co thanh ph ên hoa hoc la hem ditertbuty l va ditertam yl hydroquinon e va Iono l (tï n thûún g mai cua S l C ical ) co thanh p ên la 2 - ite u l-4 hel hem h ,6d rtb ty mth lp e o e y h n l. Cac p i k m ho lûu h ynh h n h n û àùc b ït co ch ûc h i u ò h i n n g n û ch êt ngù n trú oxid e hoa ca o su söng , tron g luc ù h chñ h lûu hu ynh àû úc x m n û ch êt bao vï töt cua ca o su n e h lûu hoa. C . D fraisse c o b ït n u ï n tö lû u h ynh hûu h u h i gy u h ïu gêp 4 lên h d q in n i y ro u o e tro g v ïc bao vï a eh d e n i ld y b n ic . Ca àïn lûu h ynh d úi dan m n su e zo u û g o o lfu r h y a d lfu r c i p û n g cung rêt hûu h ïu. B isu h hú i ogg s va F lla sb e o n e àa c ûng m h se n m cung co thï la te n m (T ) àïu h in le iu lu iu e la ch êt bao vï. À ïu nay con ro h n k i cöt yïu la sû o id e hoa co anh i ú h x CAO SU nùn , ta co thï tomKH?NGy CO OXIDEa KEM g v ïc cua K e va g tùt nay q u cn ö i alk CAO SU + OXIDE KEM (Zn O) B ruce : “À a sö
PBNA(%)
1. Hêu qua cua oxide hoa cao su la sû lao .

s? O ? ?c h?p th u (c m3/g i ?) ? /g

c ?t k an o y e h h g xgn % s? O h u .th (cm3/g i? /g ) 0 0,5
CAO SU THIÏN NHIÏN 235

2 4 19 x 10-4 26 x 10-4 22 x 10-4 22 x 10-4 20 x 10-4 k ? g c PBNA D P hn o ND l?u h ynh h do un n u yr qi o -

c êt k ang o y e n th n g dung t ï n thõ trû úng co k u n h h h xg ö r hy 2 h ún û g 2 tù g h at loai o id e hoa nay h n lam c êm . T e o thûc tï, n o x ú h ” h 2 pey hn l 2 - β - n p th la in e co k u n h h úng g y tù g lûúng ah y m hy û ê n 57 x 10-4 o y e n hêp thu búi c -4o su th n n iï n c û a lûu hoa, tro g xg a iï h h n 157 x 10 luc lûu h ynh106yx h d q in n e tac dung th o ch ïu h úng u h a 10-4 u o y ro e i û n h c h lai (Bang VII.1): gõ 26 x 10-4
26 x 10 Bang VII.1 : Lû úng-4oxyge n àû úc ca o su chû a lûu hoa PBNA P P ND hê p a h y m e àö 460C) th u (nhiï t p e y -?-n p th la in hnl Di-?-n p th l-p h n le d m e a h y -p e y n ia in

2

2

Vï ca o su töng húp, ta ch o ch êt bao vï vao noi ch n g la àï à u a phê n hoa. Ta se àï cêp ú p ên k ac. h h B. SÖÏ LA Õ H O Ù C U Û CAO SU LÖU H O Ù A O A A M arzeti i la n úi àêu tiï n àa ch ûng m h lûúng o y gû in x ge n hoa húp vúi ca o su tû n g àöi n o va vao k o ang 1% àöi ú h h vúi c o su à àï lam b ïn mêt hêu n û h an toan cac tñ h a u i h o n ch êt cú ly cua c o su lûu hoa. N l ch o b ït sû hêp thu 1% a ea i 0 oxy e n ú nhi ït àö la 25 C gê y gi am túi 93% sûc chõ u keo g àût. K em p ch o bi ït thï m lûúng o y e n tû 1,7% àïn 2% à a xg û túi hû hong h an toan c o su lûu hoa n û g liï n q a n o a , hn u túi v ïc mêt k a n n g chõ u keo àût thò tuy th öc vao h i i h ù u a yïu tö la n i ït àö va ban ch êt cua c o su àa lûu hoa h a . Vï p û n g d ïn thûc tï, vên àï ox e hoa ca o su lûu hoa ch ùc hú i id

23 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

c ùn q a n trong n i ïu h n vên àï o id e hoa cac àai h u h ú x p ê n tû p ly h oene . Bu lai, chñn h vên àï c öi lai la àöi tûúng cua àai àa u sö c n c öc k ao cûu tri ït àï; n û úi ta dung d h tû ky ög u h g an th êt h n la n h n cûu sû lao hoa cua c o su lûu hoa vön u ú g iï a la àöi tûúng cua möt s rêt n o k ao cûu têm mûc q a n ö h h u trong tr ûc t ïp. Moi cön g v ïc nay k ö g thï n u ra hït i i hn ï à úc, do ào ta g úi han n ûng à ïm c u yïu. û i h i h Sû lao hoa cua ca o su lûu hoa bõ anh h úng k ö g chó û hn búi ban ch êt ca o su , ma con bõ anh h úng búi ban c êt û h cua “ h êt lûu hoa va à ïu k ïn lûu hoa, ban ch êt cua c ” i i ch êt àön va c êt p u g , ban c êt cua c êt k ang lao h h ia h h h cung n û tó lï dung cua c un . h h g Mùt k ac, cac à ïu k ïn vêt ly vï sû lao hoa àïu rêt h i i q a n tron . N i ït, o n , cac tia sang àïu àêy n a h sû u g h zo e hn hû hong c o su a . I. Sû tac kñch búi oxygen - anh hûúng lû c nhiït va ap

Co n i ïu cach qu n sat sû tac kñch ca o su lûu hoa búi h a o yg , n û g thûc h ïn c o c o su vao cai b m B re r x en hn i h a ú ie D v s àû úc x ai em n û p û n g p ap n h n cûu vï sû g a h hú h g iï i töc lao hoa. N û thï k i n ûng vang ca o su mong àû úc h h h àû a vao th ït bõ bú m va xû ly ú i 700C vúi ap lûc oxyge n vao kho ang 20kg/cm 2, sû oxid e hoa trú n n n a h àu àï g y p an ûng nö. Co le cach oxid e ï hn ê h hoa nh û t ï phai tach ra riïng khi trûúng húp hoa lao ú h àiïu kiïn bònh th úng va p ai húp lai n ûng à ïu k ïn û h h i i thai q a n û n i ït àö v ap lûc ca o àï loai bo p an ûng u h h a h nay. Nïu m ön rut ra kït lu ên, ta p ai nghô sû g a töc lao u h i hoa chó co anh h úng g an t ïp àïn sû lao hoa bòn h thû úng û i i va rêt kh o lêp àû úc tûún g qua n co gi a trõ gi ûa h i h ïn a i tûún . g Sû k i ïm k uy ït vï tû n g q a n gi ûa sû gi a töc o h h ú u xid e hoa ú à ïu k ïn cua p ong thñ nghi ïm va sû oxid e hoa b h i i h òn thû úng cao su lû u hoa sû dung trï n thõ trû ún , àa tao n n g ï möt su y à n h v sû h ïn d ïn cua n i ïu loai p an ûng hoa õ ï i i h h hoc .

Tû cön g cu öc nghiï n cûu cua S tevens , hêu hït cac n a h sû têm àïu th ûa n ên sa i lêm la xet sû b ïn th n cua u h i iï sûc chõ u keo
CAO SU THIÏN NHIÏN 237

àût la tiï u c u ên töt n êt àï th o doi sû hû hong cua ca o su lû h h e u hoa tro g q a trò h bõ lao n u n . Àùt sûc chõ u keo àût th o tr uc tu g va thúi g n lao e n ia th o tr uc h an , cac àû úng bi ïu di ïn vach ra àû úc g up so e o h i sanh sûc chõ lao cua n i ïu hön húp c o su k ac n a u u h a h h vúi c o su c u ên va àan g a àû úc h at tñ h cua ch êt a h h i o n ch öng lao. Vúi phû n g p ap nay, sû th y ït m h kït q a ú h u in u àat à úc co th ï noi la kh o. N ú vao vñ d cua N l va û h u ea V incen , ngû úi ta lam sang to sû kh o th ït m h: t uy in (xe m hòn h VII.1)
C

S??c ch?u ke?o ???t

B

A thôøi gian laõo
H hV òn II.1 : Cac à úng b ïu d ïn û i i lao

À úng b ïu d ïn A la möt ca o su k ö g co ch êt k ang û i i hn h lao, h à úng b ïu d ïn B va C la àû úng b ïu d ïn lao cua ai û i i i i cung ca o su n û g co h i c êt k ang lao p ê n b ït. Ta hn a h h h i thêy à úng B co dan tû n g tû vúi à úng b ïu d ïn c u ên û g ú û i i h A. N û úc lai à úng b ïu d ïn C, luc àêu sû lao to ra th ên g û i i u lúi h n B, ti ïp ào döc x öng va trú n n xêu h n B. ú u ï ú À ïu nay gi an ti ïp ch ûng to co sû hi ïn di ïn cua nhi ïu i loai ph an ûng oxid e hoa. N û vêy dang cua àû úng bi ïu h di ïn tuy thu öc vao loai oxid e hoa bõ ch êm búi ch êt k ang h lao. Sû th y ït m h co le con k o h n nûa nïu ta b ït co u in h ú i möt sö hoa c êt co tac h dung khön g hoa ch êm ph an ûng oxid e hoa, ma la co tac dung
23 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

thûc sû lêp ra cac cêu nöi g ûa cac p ê n tû àa bõ àût ch öi h y i h u a àût cêu möt p ên nao tro g vong hoa lao h n . H iïn tûúng cuöi vûa à cêp àa àûa túi cac nha khoa ï hoc n h n cûu möt p û n g p ap dûa vao sû dan c ung g iï hú h h (d an lú , núi ra ) liï n tuc va gi an ào an bùt bu öc; sû kh ac i bi ït qua n s at thêy tron g luc lao gi ûa 2 k ïu do b ïu h ïn i i i àùc tñ hvï sû tao man búi sû th anh lêp cêu liï n c u öi. n g h P û n g p ap th o doi nay co thï noi la t ïn bö, búi vúi hú h e i phûúng ph ap cö à ïn dûa vao p ep ào sû mêt ài cua sûc i h chõ u keo àût, du rùng cú ban hay con à n g à úc tra h a û n luên . Kït q a àêu cua p û n g p ap múi nay g y ch u y túi u hú h ê (1) tñ h àùc bi ït cua ch êt goi la “d esactiveur ” co tac d ung n nh û ch êt kït mang (lêp cêu hoa hoc) k ac vúi ch êt h “n ûng p an ûn ” tû o id hoa peroxide . (J . Le B g h g x e ras). C . D fraiss e va cöng sû v n n h n cûu sû gùn o y e n h u iï g iï xg th eo doi sû o id e hoa, kï ào la n i ïu n a k o a hoc k ac, x h h h h g up th o doi sû o id e hoa, n û g k ö g tiï n li ïu à úc i e x hn hn û kït q a c u g ky h u hn û hai. T úng húp cua cac rû “d esactiveur ” la möt thñ du k a hun hön búi vò n ûng h g h c êt nay, n û cac c êt k ang o y en ,lam ch êm sû su y h h h h xg gi am tñn h ch êt cú ly cua ca o su lûu hoa, nhûn g chó tac dung tû n g àöi ñt vúi sû gùn oxyge n vao ca o su. ú T n g cac p û n g p ap th o doi k ac à úc dung túi, ro hú h e h û ta co th kï túi c öc n h n cûu hoa ly vï p an ûng b ïn ï u g iï h i th n th o n i ït àö va nöng àö o y en . Cac n a n h n cûu iï e h xg h g iï n ûB h iere r va D is, W av illiam sva N l àa ch ûng m h hï sö ea in n i ït àö o id e hoa th h x ay àöi g ûa 2,0 va 2,5 ch o möt b ïn i i 0 th n 10 C. Hï sö nay àû úc xem n û hï sö n ït àö bòn h iï h hi th úng ch o möt p an ûng hoa hoc. û h N ûng thûc n h ïm k ac xay ra ú n i ït àö ca o h n la tû 80 h gi h h ú
1. Chêt “desactiveur” la chêt khang lao khöng co tac dung can trú hoa chêm sû hêp thu oxygen vao cao su lûu hoa nhû nhûng chêt khang lao thöng thûúng ma co tac dung tai lêp cêu nö i giûa cac phên tû cao su bõ àût cêu hay àût chuö i trong qua trònh lao.

CAO SU THIÏN NHIÏN 239

àïn 1000C àa c ûng to hï sö co xu h úng g am. Va lai, k i h û i h ta xet ) anh h úng cua ap lûc o y e n túi p an ûng o id e hoa, ta û xg h x %( ?p se thêy töc àö cua p an ûng k ö g hï tó lï vúi sû tù g g a h hn n i h? a ma la tù g c êm n i ïu h n ap lûc. Tû n ên à n h ap lûc, n h h ú h õ ? nay y túi c ûng to k ö g thï thûc h ïn p an ûng o id e ài h hn i h x ho x à n g an va rêt k o ma ap dun n u ï n t ùc th n g hoa ú i h g gy ö o th úng vao àanh g a kït q a cac p an ûng n ùm lêp dû û i u h h à an vï sû kït húp cua c o su tro g tûng trû úng húp o a n . N i ït àö p an ûng o id e hoa à úc xet rêt la q a n h h x û u tron . T êt th ï, lûúng o e n cên àï g y ra hû hong g h xyg ê (c ùng han ào th o à gi am sûc chõ u keo àût), gi am rêt dï h e ö th o sû g a n i ït n û h n sa u àê y trñc h tû kh ao sat cua e i h h òh K p , Ingm em anso n va M ueller:
oxygen hoa ? (%) ? h?p

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 60 70 80 90 100 110
Nhi ït àö oxide hoa (0C)

H h V : B ïu àö o id e hoa th o n i ït à òn II.2 i x e h ö

Ta thêy ro lûúng oxyge n cên àï gi am phê n nûa sûc chõ ukeo àût b n àêu cua möt ca o su lû u hoa tha y àöi tû 1,2% àïn 0,65% a k i n i ït àö ài tû 600C lï n 1100C. h h

24 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

N û úi ta àa k ïm ch ûng nun g nong cung möt ca o su ú 1100C g i k ö g co o g n h ïn di ïn tron g su öt cung möt thúi g n , hn xy e i ia thûc sû se k ön g co sû tha y àöi vï tñ h ch êt cú ly. h n À y con la ch ûng cú th m nûa vï h ïn tûúng noi trïn , ê ï i b ït rùng sû hû huy c o su búi o id e hoa k ö g thï x m i a x hn e n û la trû ún húp p an ûng o id e hoa à n g an n û tro g h g h x ú i h n hoa hûu c . ú Möt cu öc kh ao sat àû úc thûc hi ïn búi N l va N ea ortha m àa ch ûng to möt tòn h hu öng kh ac cua vên àï va tñn h cûc ph ûc tap cua no. Nïu n h n cûu n i ïu c êt bao vï k ang g iï h h h lao k ac n a va so sanh hi ïu qu a cua ch ung lên lû út qu a h hu nh ûng cu öc thû n h ïm tô h hoc, àöng hoc, la thû n h ïm gi n gi sin h ra à úng rùn nût uön gêp bòn h thû úng , ta se thêy sû û phê n hang bõ àao lön. P he- nyl -β-naph thylami ne (PBNA) àï u tñc h cû c tron g ca hai trû úng húp, n û g d -βhn i n p thy -p e y ah l-p h n le ne d i ne (D P ) thò rêt tñ h cûc iam ND c ch öng oxid e hoa tônh , tron g luc rêt têm th úng ch o vi ïc û ch öng oxid e hoa àöng ; trai lai so vúi D P D h ïu q a N i u n õ h xay ra tron g trû úng húp dung d heny in e (DPA), gh c ip lam nû h bang c ûng m h sa u à y h in ê:
C êt bao v h ï k ang h C úng àö cua hi ïu qua ph ong ch öng (%), + û ú b m ap ú su êt O 2 PBNA DPA DN PD 100 30 120 chõu uön dêp liï n ti ïp 100 90 30

Co nhi ïu loai ch êt bao vï kh ang oxyge n ch o ca o su lûu hoa, c êt thò àùc b ït à a ra n ùm bao vï c öng n i ït, c êt thò h i û h h h h k an lai sû hû hong búi oxid e hoa àöng , ch êt thò àï h g kh ang lai sû lao hoa ú n i ït àö th ún . Àï h ïu q a hö h û g i u tû n g vúi n a , n û úi ta (n û S o n ch ùng han) àa k ao ú hu g h em h sat sû p öi húp g ûa p en l- β- naphthylam h i h y in e va N,N' diphenyl-p-phenylen e diam ine . Con h ïu q a h n nûa la c êt n û trip e y l stilb n h y i u ú h h hn e a p th lo a h a cy -

CAO SU THIÏN NHIÏN 241

n e àön , th o H w in g e o lan d va V incen t vúi lûúng n o ch ung h co tac dung tù g h at tñ h cua vai ch êt k ang lao nao ào rêt dï n o n h dang. II . H u qu a cua kh oi àe n carbo n(1 ) tron g sû oxid e ho a iï Cac k oi àe n carb n , va n êt la k oi àe n carb n tù g h o h h o n cû ún lûc ca o su , ch ùc ch ùn co möt tac dung vúi tñn h g oxid e hoa cua cao su th n n iï n va cua c o su töng húp iï h a b tad n u ie e-sty le ro n e vên àï nay àa àû a túi n i ïu cu öc h k ao cûu vò no chõ u cac hêu qua thûc tï, n êt la ú lônh h h vûc vo xe (l öp) , tac dung cua kh oi àe n túi tñn h oxid e hoa cua ca o su lûu hoa àa tha m dû vao ph ên lún cac h ïn i tû úng ma sat. Cac nh a kh a hoc L n , B rges s va S eitze r àa ch ûng o yo u w m h k oi à n c rb n co thï co c ûc n n g n û c êt n ù n in h e a o h ù h h g trú h ùc c êt g a töc o id e hoa c o su . Tac dung n ù n trú o h i x a g b ïu h ïn c ùng han vúi ca o su töng húp butadienei i h styrolen e “ngu öi” ú trang thai chû a lûu hoa, nhûn g hòn h n û sû gi am bút àö oxid e hoa la nhú vao sû thanh lêp “n öi h ca o su ” búi ph an ûng cua ca o su vúi kh oi àe n ca o n ú rb n i ït àö c . Va lai, ta co th ï thûa n ên k ö g c sû k ac h ao h hn o h b ït àang kï g ûa c o su töng húp b ta ie e ro n i i a u d n -sty le e (s re e u d n ty n -b ta ie e ) va c o su th n n iï n vï p û n g d ïn a iï h hú i o id x e hoa, the o V n A erongen , kh oi tùn g cû úng lûc co a m tac dung gia töc sû oxid e hoa cua ca o su thiï n nhiïn . K uz’m inski i nghô rùn k oi à n c o n g a töc o id e hoa g h e arb i x ca o su lûu hoa co c ûa cac c êt bao vï k ang o h h h xyge n búi vò ch ung hut lêy va vö hi ïu hoa ch êt kh ang o en . xyg W atso n cung nh û G arte n àa ch ûng m h co hi ïn di ïn cua in cac ph an ûng göc gi ûa ca o su va kh oi àen , m g àïn möt an g ai th c h vï h ïu q a bao vï ca o su söng cua k oi àe n cari ñ i u h bo : kh oi àe n p an ûng vúi nh ûng göc tû do va vúi n ûng n h h ch êt tru g g n o id e hoa c o su , n û thï th m g a vao n ia x a h a i canh tra h vúi n ch n h o y e n vûa lo ai trû möt p ên tñ h co thï p an ûng ñ xg h n h cua no.

1. Carbon black (Anh, My): noir de carbone (Phap)

24 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

2

2

2

Vï ch ûc nùn g cua kh oi àe n tron g sû gi a töc o xid e hoa ca o su (th n n iï n va töng húp) lûu hoa vúi lûu h yn , S e n iï h u h h lo nghô la p ai bö tuc th y ït cua K h u uz’m inski i vï sû hêp th u c êt bao vï búi c ûc n n g xuc tac cua k oi à n ; th o ào h h ù h e e c ung g y ra sû p ê n tñ h cac p ro id e thanh göc tû do h ê h c e x k a dô mú àêu o id e hoa c u öi c o s à úc (p an ûng mú h x h a u û h àêu . S u hït, V n A eronge n kñch thñc h tñnh hoa tan cûc ) a a m manh cua o y e n tro g c o su àön vúi k oi à n co t ï xg n a h e h anh h úng lïn sû g a tù g töc àö o id e hoa. À ïu nay p u û i n x i h húp vúi n ên àõ h vï töc àö o id e hoa cua möt ca o su lûu h n x hoa tù g th n eo ham lûúng k oi àe n va th o tó d ïn cua k oi; h e i h n o ai ra p ai kï túi sû k ïn kh oi àen nh om “lo” kem tñc h g h i cûc hú n kh oi “hêm”. III . Anh hûún g cu a ki m loa i “ha o oxygen” Àöc tñ h cua vai n u ï n tö k m loai n û àön , m g n n gy i h g an a va p u la sùt, co alt , n e l àa àû úc b ït ro va àa àï cêp ú h b ick i ca o su söng c û a lûu hoa h . Ú ca o su lû u hoa, sû h ïn d ïn cua n ûng vït m öi i i h u àöng h ay m n a n se g a töc o id e hoa rêt lún va thï h ïn ag i x i q a sû hoa n ûa (ch ay nh ûa) , tñn h ch êt cú ly cua ca o su u h lûu hoa mêt ài nhanh ch ong . Möt tro g n ûng cön g bö àêu n h tiï n co le la cö g bö M n iller. T hom pso n nh ên xet cac m öi àöng con àöc hú n nûa kh i u co h ïn d ïn cua c êt dêu, g up m öi nay p ê n tan dï i i h i u h dang tro g ca o su. W n ebe r ti ïp ào n h n cûu h ïu q a nay g iï i u möt cach co h ï th öng h n va àa à a ra kït luên n û ú û h su a: - Àöng la ch êt àöc ú trû úng húp lû u hoa n u öi g vúi S C l ú trû úng húp lûu hoa non . g h n la ú

- Ham lûúng àöng p ai d úi 5 x 10–3% ú ca o su lûu hoa n u öi h û g vúi S Cl va d úi 10–2% (0,01%) ú ca o su lûu hoa nong. û - Sû h ïn hûu cua c êt dêu to ro n ûng h ïu q a cua i h h i u àöng. Bu lai, ch o phthalocyanin can bùng e àöng vao ca o su (nh öi

may, M orle y nh ên thêy nh ûng lûúng ca o cua sùc tö nay àïu

CAO SU THIÏN NHIÏN 243

k ö g co tac dung túi sû lao, co le vò tñ h bïn hoa hoc ca o cua n hn n o àa lam mêt tac dung cua àön . g Tñnh hoa tan cûc yïu vao h rocarbo n ca o su cua dên yd xu êt àöng nay cung la dên ch ûng; bi ït rùng quan ni ïm nay cung n ùm vao n ûng dên x êt k ac cua àöng h y h h u h a m g an an . Tû ào ài túi y tûúng co húp c êt àöc va húp c êt h h gên n û trú cua àöng v m h a angan. Mö t lêm lên kha phö biïn la xem C hay M nhû k ö g th ï ion hoa àû úc, u n hn tro g luc lai ûu tï n àï cêp túi tñn h hoa tan tro g n i n h d c rb y ro a o n c o su h n a ú. V i n dûa vao kït q a n h n cûu cac c êt m öi àöng illa u g iï h u k ac n a ú lo hêp g e r va ú b m o y e n à a ra bang h hu e ú xg û p ê n loai n û s u h h a:
ste arat e àön ... re at e g sin àön ... g su lfat e àön ... g c lo h rid e àönt...e a ta ce g àön ... o id e g x àön ... böt g sulfu r àön ... àöng... g ñt àöc àöc tru g b n n òh àöc rêt àöc

Bang nay ch ûng to kh a ro la àöc tñn h liï n hï vúi tñn h hoa tan trong cao su; ta cung thêy hiïu qua cua acid beo (nhû acid ste ric ) tac kñch m öi àöng c o ra n ûng hoa húp a u h h àöng tan h n N u ön tru ïn àöc búi àöng va m ú. g y anga n ch u yïu la n ûng ch êt àön vö cú co tñ h k h tï h n n û : böt h n in ú h àa v i (c rb n t e c lc m ö a oa a iu ), set kaolin , tin h àêt.. . va vai chó súi nao ào, ta cên lûu y kh i sû dung c êt àön noi trïn . h Cac c êt p u g a k ac n û : c êt g a töc lûu hoa, ch êt h h i h h h i k ang o g n (k ang lao , o id e kem, ch êt hoa deo ca o h xy e h ) x su , the o nguyï n tùc àa àû úc cac xû úng san xu êt hoa ch êt k ïm tra n h m n ùt (h oa c êt n êp) va n u y h ïm vï sû i g iï g h h g i tr y ïn àöc hêu nh û khön g co. u Vúi nh ûng ch êt àön thû úng co thï con lên lön m n a n tro g ag n
24 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

3

ào, ta c êp n ên c ung c o vao c o su sa o c o k ö g q a 5 x 10–3% h h h h a h hn u M .T n ron g kh i ào qua n n ïm nay kh a núi long va tuy thu öc i vao dang ch êt co n u ï n tö àöc. gy N û lûúng 7x10–3% Mn dû úi dang carbonat e m h anga n (M O ) nC ú tron g böt àa vö i thò gên nh û vö hai. Ban ch êt lûu hoa C O aC h n hn û co ch ûc n n g liï n q a n túi àöc tñ h cua Mn; ca o ò h ù u n su lû hoa co ch êt g a töc MBT chõ u töt hú n ca o su lûu hoa u i co D G .T co th ï nghô rùng cac c êt g a töc lûu hoa n om P a h i h th z l e va d io ia o ith - ca a at e ch o ra möt cach dï dang rb m m öi àöng tû n g àöi tan ñt tron g ca o su , nh û vêy ñt àöc va u ú ch e khu êt ngu n tö àöc. Bu lai, cac gu idin e va th yï an iura m k n g co k a nù g nay, n n g co t ï noi la chû a co möt hö h n hû h ch ûng cú thûc n h ïm tr ûc t ïp nao. gi i Cung chi ïu hû úng , co möt sö ch êt hûu cú co kh a nùn g lam g am n e bút h ïu q a àöc rêt ro cua àöng h y i h i u a m g an an , ch ùc la tao ra c êt p ûc húp k a bïn va tan ñt h h h tron g ca o su , nh ûng húp c êt nay co thï goi la “c êt p ûc h h h húp . Ta co thï kï: ” - D isalicy la l eth len e d in , d y iam e isalicy la l p p len e d in ro y iam e: k ang àöng rêt töt, k ang o y e n yïu h ùc h h xg o kög hn; - D a h y -p e y n in p th l-p h n le e d m e (DNPD): k ang àöng ia in h rêt töt, khang oxygen kha töt; diphenyl-p-phenylene diam ine (D ) : kh ang àöng töt, kh ang oxyge n rêt töt; PPD - P heny l cyclohexyl-p-phenyle töt, k ang o y e n töt; h xg ne diam ne: kh ang àöng i e diam ine

- N -(p-tolylsulfonyl)-N ’-phenylene-p-phenylen k ang àöng töt, k ang o y e n töt. h h xg

Vï ca o su töng húp, ch ung k ö g p ai la k ö g n ay hn h hn h vúi k im loai hao oxygen . N l va O ea ttenhof f àa ch ûng m h in ca o su töng húp b ta ie e ty le u d n -s ro n e lûu hoa bõ hû hong búi sû h ïn d ïn cua m öi àöng h y m n a n tan à úc i i u a ag û tro g c o su , n û g so ra h ïu q a kem manh h n trû úng n a hn i u ú húp c o su th n n iïn . Ta se àï cêp ú a iï h p ên h k ac h .

CAO SU THIÏN NHIÏN 245

3

IV. H ïu ûng anh nùng va ozone: i Anh nùng mùt trúi va o n e co n ûng h ïu ûng nao ào túi zo h i O ca o su va àùc b ït la c o su th n n iï n va c o su töng i a iï h a húp b ta- d n u ie e-sty le e ro n . T n g ca h i trû úng húp, ta ro a thêy cac h ïu ûn c u yïu g úi han ú bï mùt, ñt n êt ú i g h i h g i à an hû hong àêu tiïn ia o . Q ua thûc nghiïm , ngûúi ta nhên thêy tia mù t trúi gêy ra n ûng h ïn tûúng o id e hoa p ûc tap, töng q at, thï h i x h u h ïn q a “ û ch ay n ûa” lêy n êy, kï ào hoa cûng t ïp bï i u s h h i mùt vêt dung ca o su cung vúi sû x êt h ïn möt hï th öng , u i à úng rù n nût àùc b ït tûa n û àö sanh cu. O ne tû û i h zo thû úng têng khñ q y ïn tac dung möt cach k ac b ït, tac u h i kñch ú bï mùt c o s , n û vêy cac à úng rù n nût so g a u h û n so g vúi n a u va toan bö thùng goc vúi p û n g bùt b öc. n h hú u Sû hû hong búi anh nùng àa à úc q a n sat su öt möt û u thúi g n k a lê , h ïn tûúng àû úc c u y n a y tû k i ia h u i h g h n û úi ta q a n sat sû chõ u àûng cua cac vêt dung c o su g u a tiï u dung àï n o ai anh nùn , à y la trû úng húp th n g g g ê ö th úng n êt. V ïc k ao sat tac dung cua ozon e thò m ön û h i h u h n , n û g gên àê y múi àû úc p at tri ïn k a p o g p u. ú hn h h hn h K ao sat toan bö ca ha i loai hû hong co ve la chñn h h àang vò c ung x êt h ïn th úng cung möt lûút, n û g h u i û hn k ö g g öng vúi c c ï hû hong hoa hoc. hn i ú h N i ïu n a k o a hoc nghô rùng ca h i h ïn tû úng àïu h h h a i cung möt cú ch ï hoa hoc; thûc ra xac n ên h i sû v ïc àïu h a i g öng hït co v p iï u lû u vò ta c û a h ïu à úc cú c ï c n i e h h i û h ù ban . Ta thûa nh ên cac nöi àö i C=C cua phê n tû ca o su la nh ûng à ïm nh ay tron g nh ûng sû tac kñch gê y ra búi i ozon e ha y anh nùn . T e o d n h tû töng q at, cac p an g h a u h ûng nay co thï x m n û la sû o id e hoa. Ú trû úng húp e h x anh nùn , ta co thï th ûa n ên an nùng g a töc à n g h h i ú th ên t ïn tròn h o e hoa bòn h thû ún , la ti ïn t i ïn tû n g u i xid g r ú àöi b ït ro c o trû úng húp cua c o su söng c ú k ö g i h a h hn ph ai ca o su lûu hoa. Möt vai ngû úi nghô rùng o n e co thï zo x em

24 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

n û l a o y e n h at àöng sin h ra búi anh n ùng h y búi h xg o a h ïu ûn i g C a . Cung nh û moi tia san , o n e h ïn nh n chó tac oron g zo i iï dun vao bï mùt ca o su va ú ài ïu k ïn nay k o ma b ït g i h i àû úc n ûn b ïn àöi hoa hoc xay ra ú möt sö lûúng ch êt h g i liïu cûc nh o. Ú sû h hong búi n i ït, ta co th ï n ên xet û h h dï dang h n , n û co th ï b ït àû úc lûúng oxyge n gùn vao ú h i ca o su tron g luc oxid e hoa, vò p an ûng xay ra toan kh öi h va cac tñn h ch êt cú ly bi ïn àöi möt cach tû n g àöi c êm ú h va liï n tuc, à ïu nay k ö g co ú trû úng húp an nùng h y i hn h a o e. zon
IV.1. Ta c dun g cu a an h nùn g mù t trú i:

Anh nùng tac dung túi àö n út cac d n g dõch c o su h u a söng rêt ro, th ïu o y e n no g y sû k û àa p ê n hoa àang i xg ê h h kï. Nïu c o su chû a lûu hoa co ch ûa lûu hu ynh , anh nùng a mùt trúi se g y ra möt h ïn tû úng tû n g tû sû lû u hoa ê i ú b úc àêu. Ca àïn cac ch êt am e h y ceto e d úi tac û in a n û dung cua anh nùng àïu co thï co möt h ïu ûng lû u hoa i . C o su söng thï àùc phú i dû úi anh nùng , tranh a oxygen ,ta se thêy tó lï ca o su “gel ” cua no tùn g lïn man , h tû n g ûng vúi sû lû hoa nao ào. H ïn tûúng tû n g tû xay ú u i ú ra vúi vai bûc xa nao ào (tia C obal t 60) k i k n g co moi h hö ch êt lûu hoa p ö th g hi ïn di ïn Co oxyge n hi ïn di ïn, h ön . trû úc tiï n anh nùng tac dung the o cach k ac, g y ra ch ay h ê n ûa n êy d n h rêt th ún , do ch öi p ê n tû bõ p ê n cùt; h h ñ û g u h h sa u ào ta thêy co sû thanh lêp möt vang mong cûng va g on ú mùt n o ai, p ên lún tao búi n ûng c êt tan tro g i g h h h n ae n. c to e T n g trû úng húp nay, n ûng ch êt k ang o y e n ro h h xg (k ang lao p ö th n g lai tac àöng àïn t ïn trò h hû h ) h ö i n hon ; àùc b ït ta co th kï túi p en l -β-n p th la in g i ï h y ah y m e à úc x m n û la c êt co hai. û e h h N úc lai, lûu h yn , b zid gû u h en in e h y d itro en a in ph o l lam ch êm sû hû hong ca o su söng p ú i d úi anh nùn , no co h û g xu h úng tû hoa cûng h n û ú. Sû h ïn d ïn cua p ro id e tro g c o su àa p ú i ra anh nùng c i i e x n a h o

CAO SU THIÏN NHIÏN 247

thï thêy ro àû úc bùng cach àêy lïn c o su nay möt m ïng a i p him anh , sa u k i mú ra, m ïng p m nay àuc mú la do tac h i hi dung cua peroxid e nay (hi ïu ûng R ussell) . B enzidin e ha y dinitrop heno l thûc tï tr ït ti u h ïu ûng R sse . H ïu ûng i ï i u ll i nay cung à úc thêy sa u kh i phú i ca o su söng ra ozone . û C o su lûu hoa ch o ñt ho ùc k ö g c o h ïu ûng R sse a hn h i u ll. Vï c o su lûu hoa, sû hong tuy th öc n i ïu vao cach a u h thûc p ú nùn : hi g - Khön g bùt b öc th öc vï vêt ly. u u - Bùt b öc th o sû núi long co tñ h cach tuên h an u e n o . - Bùt b öc k ö g àöi. u hn Ú trû úng húp th û n êt, bï mùt bõ hoa cûng ch êm tron g h su öt thúi g n c i ïu sang lêu dai vò co sû thanh lêp möt ia h lúp ox e cao su ú n o ai, kï ào x êt h ïn möt mang à úng id g u i û ran nût c ùng chõt. Ta co thï n ên thêy co sû tù g k öi h h n h lûúng rêt n e do o y e n gùn vao. N û úi ta th ûa nh ên vúi h xg g möt m ïng phi m ca o su lûu h oa se c o vên töc oxid e hoa i phú i ra anh nùng gêp 20 lên vên töc oxide hoa ma ta n ên h thêy ú bong töi. J. B k e nghô ban ch êt o id e hoa nay la x gi öng vúi ban ch êt oxid e hoa ma ta nh ên thêy ú möt trùc n h ïm vï àö lao à úc g a töc búi n i ït, nïu vai c êt gi û i h h k ang o y g n nao ào co h ïu q a bao vï c öng anh h x- e i u h san , h ïu q a nay se k ö g liï n q a n gò túi sû bao vï ú g i u hn u bong töi. N ûng thûc n h ïm cua cac n a k o a hoc vên h gi h h ch a cö g bö g up ta k ïm ch ûng möi n h i n ú vï c n g û n i i g g ö h ïu cua n i ïu ch êt k ang o y e n nay, àùc b ït la cac i h h xg i am e p û in h ún g hû n g n û ph ú h eny l n h ylam e ap th in , tro g n n i ïu trû úng húp k ö g n ûng k ö g bao vï ch öng àû úc h hn h hn an nùn , ma con g a töc t ïn trò h hû hon . Bu lai co h g i i n g n ûng cu öc th ngh ïm ch ûng m h vai ch êt kh ang oxy n h û i in ge ho pheno l nh û 2,6- d itertb ty -m y u l-4 eth l p en l ; 2 'h o ,2 d eth len -m y im y e-(4 eth l (h ay e y -te u l th l)-6 rtb ty ) p e o , co hn l h at tñ htro g n i ïu trû úng húp n û g k ö g co h ïu q a o n n h , hn hn i u g y hai (àöc) n û ch n h p e y β- a h ê h ñ h n lnp th lam e . Ky la h n nûa la àö bïn cua vai c êt p ûc húp y in ú h h n kl ic e

24 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

(k ïn) n û d utyl d io a at h ib ith carb rm ào co

e kïn, ú à ïu k ïn nao i i

h at tñ h k ang anh nùng k a manh ma ta vên c û a h ïu o n h h h i àû úc. Co th ï la do co möt tac dung n ù n trú c u ï n b ït g hy i túi cú c ï hoa hoc àùc b ït vï o id e hoa, h n la tac dung h i x ú man anh th ûc h ïn ú mùt mêu th û bõ ch ïu. G a th ït i i i uy cu öi nay co vai tñ h vûng ch ùc búi vò n ûng ch êt n e l n h ick p ûc húp tñc h cûc, hò h nh û co àö hêp thu m anh tia t û h n n o ai. T n g moi tò h h ön , cac dên x êt kïn nay g y g ro n u g u ê röi loan sû lao n ït cua ca o su möt cach trêm trong v hi a cên p öi húp ch ung vúi cac k ang o y e n p ûc húp n û h h xg h h p en l h y c c h x l-p h n le y lo e y -p e y n e d in e (th c h húp iam ñ ). e kem gop ph ên bö tuc àang kï M ercaptobenzim idazolat

vao q a trò h bao vï p öi húp kï trïn u n h . T e o n i ïu h úng k ac n û úi ta lûu y túi sû p ú i h h û h g h nùn , kï c p ú i ng ùn n ay, töc àö hong cua möt mêu ca o g a h g su tù g manh h n la àùt vao b m o y en . T e o J. B e , n ú ú xg h lak n ûng loai lûu hoa vúi tó l p ên trù m lûu h ynh thêp h ï h u n û g ham lûúng c êt g a töc lûu hoa lai ca o ba o gi ú hn h i cung co sûc chõ u oxid e hoa búi n i ït rêt töt, ch u h õ anh nùng cung kh a. À ïu nay con ph ai tranh sû su y röng , vò i n ûng c öc thûc n h ïm cua cac n a k o a hoc c n g bö vï h u gi h h ö sa u à c ûng m h c o su th n n iï n lûu hoa co à úc búi a h in a iï h û tac dung cua ch êt disulfu r tetraalco l thiura m ma khön g ph ai lûu hu ynh bõ hong dû úi anh nùng nhan h hú n ca o su lûu hoa vúi lûu hu ynh th ún . T n g luc kït q a lai àao û g ro u n û úc tro g n ûng thû n h ïm ú b m oxygen , thò c o su g n h gi ú a lûu hoa vúi c êt n om th ra m rêt c o h n ca o su lûu hoa h h iu a ú vúi ch êt k ac möt cach rêt ro ran . h g K a n n g x ï n thêu vao ca o su cua n ûng tia (bûc xa) h ù uy h h at àöng cung th m dû vao. N û vêy, ca o su co c ûa o a h h k oi àe n carb n h o (carbo n black ) se bõ tac kñch c êm n i ïu h h h n ca o su tû n g ûn n û g k ö g co ch ûa k oi àen ú ú g hn hn h . Ta co thï thêy k oi àe n carb n c u yïu th m g a vao h o h a i va lam mú tia sang cua ch un . Anh sang trùng mùc du co g k a n n g p an h ù h

CAO SU THIÏN NHIÏN 249

ch ïu cao , cung k ö g bao vï ca o su ch öng lai anh sang àû úc vò i hn àö mú àuc (o acity ) thêp p . Vúi ca o su àa p ú i nùn , lu n p iï n thûc h ïn keo dan h g ê h i dai röi tha ra , cac àû úng ran nût se x êt h ïn thùng goc u i vúi p û n g keo Ú p û n g d ïn nao ào k o ma noi h ïn hú . hú i h i tûúng nay chõ u anh hû úng tr ûc ti ïp cua anh sang ha y ozon e va khön g co qu i tùc chñn h xac vï ch êt bao vï lam ch êm sû x êt h ïn n ûng àû úng ran nût nay nïu k ö g u i h , hn n ûng c êt th öc p h h u araffi n h y sap (th n g th úng c hi ïu a ö û o q a bao vï vao trû úng húp phú i tônh ) àïu vö h ïu n a y tû u i g luc co n ûng b ïn dang liï n tuc. h i
IV.2. Tac dun g cu a ozone:

K i ca o su phú i dû úi ap su êt khñ quy ïn, ta se th êy no h ph at tri ïn nh ûng àû úng ran nût kh ac b ït vúi sû chi ïu i sang . V an R sse m àa ch ûng m h p i b n àï m rêt th ên o in hú a u lúi ch o sû ph at tr ïn n ûng à úng ran nût co p û n g so g i h û hú n so g vúi n a u va ta goi la à úng ran nût o n . Ham n h û zo e lûúng o o e cua k ö g khñ th y àöi tû 0,5 àïn 6 p ên tr ïu. zn hn a h i L úng ozon e nay tuy thu öc vao têm q a n tr ong cua sû û u ch ïu tia U.V. (t û n o ai) tû th úng têng khñ quy ïn, nú i sin h i g û ra ozone . Sû hi ïn di ïn cua möt sö ch êt trong k ö g khñ hn (o id , an y rid e su ro s , su ric... ) va bui do tû sû ho at x e hd lfu u lfu àöng cua cön g nghi ïp nùng hòn h nh û co anh hû úng lún tro g sû tac kñch cua khñ q ïn vao ca o su. n uy Sû p at tr ïn n ûng à úng ran nût nay co th ï gi ai h i h û thñc h qua sû thanh lêp o n e ú mùt ca o su , ch ung l am zo id mêt tñn h àan höi cua ca o su va tao thanh möt phi m mong cûng va gi on. - C tre e va K p àû a ra möt ky th êt thû n h ïm co rab em u gi g a töc g up tiï n liïu ham lûúng o n e cua möt ca o su. i i zo Ho sû dung nguyï n tùc àêm àùc hoa 25 p ên tr ïu ozon e h i à tai sin h n ûng q a trò h th öc vï khñ q y ïn, lam v ïc ï h u n u u i vúi lûún ca o hú n gêp 10 lên ch ùng han, ho gi a töc manh g ti ïn tròn h hong n û g k ö g lam th y àöi ban c êt h ïn hn hn a h i tûún . Cac h ïu ûng v g i ï

25 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

n i ït àö ch öng lïn h ïu ûng o h i zon e tro g v ïc àû a ra t ac n i n ên h thu öc k hön g khñ, n û g k ö g thï àõ h à úc àung anh hn hn n û h ún cua yïu tö nay, nïu k ö g thò nhò n nh ên la no co û g hn ch ûc nùng k ö g p ai la k ö g àang kï. Ta th ûa n ên hn h hn h c úng àö ran nût ûúc ch ûng h n gêp 10 lên kh i nhi ït àö û ú 0 trun g bòn h tùn g lïn 10 C. Sû tac kñch búi o n e co thï trò ho an möt cach t i ït àï zo r bùng cach dung möt hön húp göm paraffi n vö àõn h hòn h va lûúng n ho paraffi n vi tin h th ï, toan bö hön húp nay se di chuy ïn ra mùt n o ai c o su thanh möt vang n ù n cac . g a g h P û n g cach nay co kït q a k a töt ch o ca o su k ö g bõ hú u h hn b ïn dan . Ú trû úng húp n û úc lai, sû tac kñch con ro h n i g g ú nûa nïu ta k ö g sû dung p hn araffin . T y nhiïn , ch ûc nùn g cua paraffi n ha y cac ch êt sap u khöng p ai chó co bêy nhiïu , vò ch ung con co ch ûc nùn g h qua n trong k ac la hö tr ú sû ch y ïn àöng ra mùt n o ai h u g (1) cua vai ch êt bao v co tï n goi la “kh ang ozone ” . ï Möt tro g n ûng c êt bao vï k ang o o e àï nghõ àêu tiï n la n h h h zn 6 th x -2 ,4 e y ,2 ih d q in n -e o y ,2 -trim th l-1 -d y ro u o e . Gên à y S a w ê h à c o thêy r o c ûc n n g cua p h n len e d m e ,N ' a h h ù -p e y ia in -N h an àöi ú võ trñ thû h i n û N h n l-N y lo e y o a h -p e y '-c c h x l-p p e y n e d m e àû úc bi ït la cön g hi ïu. N a kho a hoc h n le ia in h nay àa ch ûng m h têm quan trong cua in nhûng yïu tö hoa tan, bay húi va kha nùng chuy ïn àöng cua ch êt bao vï va ài túi kït lu ên: nh ûng ch êt k ang o n e töt n êt la N 'h zo h ,N d ex l , h ty , o l h y n n l-p ih y ep l cty a o y - p e y nd m h n le e ia in e à úc û ûa c u öng h n d c l. h ú io ty T y n ûng ch êt trï n la n ûng ch êt co tñ h k ang u h h n h o n e k a töt, n û g gên n û lai k ö g co tac d ung zo h hn h hn “k ang anh nùn ” . Mùt k ac, n ûng c êt nay lai bõ h g h h h c u ïn àöi thanh mau n u h y ào v g y lem bên n a y tû hy ê a a ê g n ûng g ú àêu bõ c i ïu nùn . h i h g Sû h ïn d ïn cua p i i araffi n cên t i ït àï n ûng ch êt nay h at h h o
1. Theo ngön ngû Anh, goi la “antioxidant” (khang oxygen hoa), kï ào goi la “antiozonant” ta dõch la “khang ozone”.

CAO SU THIÏN NHIÏN 251

àöng hûu h ïu töi àa ; lûúng dung thñ h húp àï àat h ïu i c i q a bao u vï töt n êt la tû 2% àïn 5% àöi vúi ca o su , tñ h tûú g húp h n n vúi cac c êt k ang o y e n th n g th úng àïu rêt töt vï h h xg ö û moi p û n g d ïn. P ai lûu y ky àa sö ch êt p h y hú i h -p en len e d in e àïu la ch êt àöc v g y bïnh n o ai d . iam a ê g a Cac c êt p ûc húp n e l (k ïn) àa kï co àö bïn k ö g h h ick hn ca o so vúi àö bïn ozon e cua ca o su thiï n nhiïn . Ú vai ài ïu k ïn nao ào, ch ung to ra co h ïu q a k ang o o e ro rït, i i u h zn tù g àö bïn rêt c o k i co N '-d h y -p e y n a h ,N ip en l-p h n len e d in e va p iam araffi n h ïn d ïn. J. V rb n c lûu y túi h ïu q a i i e a i u cua cac dên x êt n k l h at àöng tro g trû úng húp ca o u ic e o n su th n n iïn ; n û àa noi, d u liï h h ib ty d io a a a ith c rb m t e kïn dung d y n êt h ùc sû dung vúi p en l -βu h o h y naphthylam in e kh i no gop ph ên lam hong ca o su thiï n nhiïn chõ u tac dung n i ït tron g m i trû úng o ygen ,hi ïu h ö x q a nay dên àïn co thï ki ïm ham hay tri ït tiïu àû úc u bùng cach sû dung ph öi húp cac ch êt bao vï thñc h húp va ch on möt hï th öng lû hoa thñc h nghi. u Cên noi th m vúi muc àñ h tù g k ïn th ûc: cac loai ca o ï c n i su tön húp (tr û c o su töng húp b ta ie e re e g a u d n -sty n ) , toan bö ñt n ay vúi ozone nhiïu hún cao su thiïn nhiïn va cao h su butadienestyrolene . C o su buty l va neopren e chõ u a ozon e àang lûu y túi; th úi g n àï x êt h ïn ran nût àêu ia u i tiï n lê u gêp 10 à ïn 100 lên so vúi ca o su thû úng . H alo n yp cung co sûc chõ u ozon e rêt töt. N û g p rb n n thò ú g ûa hn e ua i àö bïn cua n p eo ren e va co o m r b tad p ly e u i- e es r n . n - tye e V. Cú ch ï bi ïn àöi ly tñn h cua ca o su lûu hoa (ca o su th iïn n iïn + cao su töng húp) h Sû b ïn àöi cac ly tñ h cua ca o su lûu hoa (ca o su th n i n iï n iïn h y ca o su töng húp) búi sû o id e hoa co thï q i h a x u vao p an ûn p ê n cùt ch öi h y cêu liï n p ê n tû, n h g h u a h hûn g cac p an ûng phu h cung co thï th m dû vao va g y ra lêp cêu h y kït a ê a von . g

25 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

L??c buo?ng (kg/cm

Ho?n h?? p m t ng oai v o? xe a

So sanh ca o su thiï n n n va ca o su cop hiï olym r b ienee utad styrolen e co lúi ñch àùc bi ït, ca ha i lo ai caTh??i gian (gi?) o su nay co àö bïn th úng la k ac b ït n a . û h i hu T ron g trû úng húp cua ca o su butadiene-styrolen e (G Shay SB , ngû úi ta thêy co sû tùn g “m R R) odule ” lïn tron g qu a trònh n ït lao, àû a túi k ai n ïm co p an ûng hi h i h p u lêp cêu nöi tro h ng ào, tro g luc c o su th n n iï n n a iï h n û úc lai thêy bõ gi am “m g odule” k i hêu lûu hoa àa n û g h gn lai. Cac n iï n cûu b ö g liï n tuc va gi an ào an cac hön gh un húp cao su bõ keo dan, àû úc T bo o lsk y thûc h ïn, c o thêy i h n ûng sû k ac bi ït gi ûa ha i loai ca o su nay nh û h h VII.3 h h òn va VII.4 sa u àêy:

20 18 16 14 12 10 8 6 4
2
ø

Hön húp mùë t ngoai
ø

vo xe

0,001

0,01

0,1

1

10

100
Thúi gian (giú)

H h V . 3: Sû b ö g ra liï n tuc va g an òn II un i à an o cac hön húp c o su S R bõ dan ú àö dan dai 50%, a B 1300C

CAO SU THIÏN NHIÏN 253

L??c buo?ng (kg/c

Ho?n h??p ma?t ng oa?i v o? xe

20 18 16 14 12 10 8 6 4
2
Hön húp mùt ngo ai vo xe

0,001

0,01

0,1

1

10 100 Thôøi gian (giôø)

H h V . 4: Sû b ö g ra liï n tuc va g an à an cac hön òn II un i o húp c n ban la c o su th n n iï n bõ dan ú àö dan dai 50%, ù a iï h 1300C.

K i möt mêu c o su àùt ú möt n i ït àö vao k o ang h a h h 0 100 C à úc keo dai röi g û k ö g àöi, ta se cam thêy co sû û i hn g am bút sûc c n dên dên. H ïn tûúng nay ch o thêy ro i ùg i co sû p ê n cùt x êt h ïn ú mang p ê n tû do sû o id e hoa. h u i h x T n g k i ào, sû lêp cêu co thï la kït q a cua n ûng p an ro h u h h ûng p u xay ra ú n ûng p ên mang lûúi àa bõ núi long h h h va c ung k ö g thï q i vao sû tù g sûc c n g nûa ú thñ h hn u n ù ng i ïm do ta th ûc h ïn bu h i ön g ra liï n tuc. T ai lai, nïu ta r thûc h ïn b ö g ra g an ào an, cac p an ûng p u lêp cêu i un i h h nay se tha m dû vao sûc cùn g va kït q a xet thêy la töng u sö h ïu qua p ê n cùt va lêp cêu i h . T n g trû úng húp c o su th n n iïn , sû ha thêp s ûc ro a iï h c n g àïu xay ra ch o ca h i loai b ö g ra, n û g thñ ù a un hn n h ïm ào liï n tuc c o thêy s û gi am sûc cù g xay ra gi h n nhan h hú n thñ n ghi ïm ào b uöng gi an ào an. H ïn tûúng i ch ûng to: du ph an ûng phê n cùt chu öi
25 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

c i ïm ûu th ï, thò cung co cac p an ûng lêp cêu xay ra tro g sû h h n oxid e hoa ca o su. T úng húp cua S R , h ïn tûúng lai k ac va têm q a n rû B i h u tr on cua p an ûng lêp cêu ro rït h n ; v ïc nay h ïn n iï n g h ú i i h rêt p u húp vúi vi ïc bi ït ro la ca o su S R lûu hoa bõ hoa h B cûng búi sû hong nhi ït co oxyge n hi ïn di ïn. S helto n va W n kït lu ên n ûng sû k ac b ït vï sû lao hoa g ûa ca o in h h i i su th n n iï n va ca o su tön húp b ta ie e ty le iï h g u d n -s ro n e p an h anh sû tû n g húp töc àö c o ca h i p an ûng canh tra h ú h a h n h n la n ûng sû k ac b ït vï cú c ï hon . ú h h i h g C oly e r b ien op m utad e-styro len e (G S ) à úc ön àõ h R û n lanhú1 5% àïn 1,50% c êt bao vï c o vao tro g q a trò h ,2 h h n u n c ï b ïn. N ûng c êt th úng dung n êt la p yl -βh i h h û h hen naphthylam ine , ch êt p an ûn d h n la in c to e h g ip e y m e e n , hp l e ty d h n la in ip e y m e , n û g h ïn n y ta cung thêy cac ch êt bao hn i a vï khön g gê y lem bên nh û triphe- n lp o h y h sp ite , d rtb ty l ite u h d q in n y ro u o e , cac alk l p en l va dên x êt s lf r cua y h o u uu c ung va c êt p an ûng c s l-s ro n h h h re o ty le e . C êt àön c n ban h ù la lig in e (möc tö) c û a bõ o id e hoa cung àa à úc àï nghõ n h x û va h n h n û anh h úng lïn G S (S R ) àö ch u lao töt. ò h û R B õ N ûng c êt nay co tac dung tro g luc c ï tao G S (ha y h h n h R SBR) thö , bao vï tron g kh i sêy khö , àam bao ch o sû bao qu an trang thai söng cua no, ch ung con tha m dû rêt hûu h ïu sa u k i lû hoa. T y nhiïn , W n va S i h u u in helto n ch ûng m h ch êt bao vï cho ca o su söng töt n êt k ö g p ai la in h hn h ch êt bao vï töt n êt c o cao su lûu hoa, tûú g tû nh û h h n trû úng húp cua ca o su thiï n nhiïn. Cung möt lûúng dung 2% p en l -β-na h y in h y p th lam e bao vï G S töt h n 2 ,4 R ú ,2 trim th l-6 h n l-1 -d y ro u o e e y -p e y ,2 ih d q in n , n û g à bao vï hn ï kh ang lao ch o G S lûu hoa, sû nghõc h àao lai xay ra. R Cac p olych ro ren lo p e (n p e ) trai n û úc vúi ca o su eo ren g th iïn nh iïn , bïn kh i n i ït va o h xid e hoa tac kñch; co xu hû úng tùng “m odule ” lïn va mêt tñn h qua n hï hö tû n g vï ú sû dan dai b an àêu; tro g luc c o su th n n iï n bõ mêt n a iï h m d l e va trú n n n êy ou ï h d n h búi n i ït o ñ h xid e hoa.
CAO SU THIÏN NHIÏN 255

N eopren e hoa cûng con hú n ca G S , nhûn g n i ït tac dung túi R h n p eo ren e lai kem n i ïu h n n i ït tac dung túi G S h ú h R. N , B m a n va V cen t ch o bi ït p ai à úi túi möt eal im erm in h 0 thúi g n la 40 ng ay ú b m o y n 70 C co ap lûc v ao ia ú x ge 2 kh ang 2 kg m múi g am àû úc 50% trõ sö sûc chõ u keo àût o 0 /c i b n àêu cua n o re e a ep n àa lûu hoa. K alsk i thêy p ai lûu ow h 0 2 g û ú bú m o ge n 70 C d úi ap lûc 20kg/c m la möt nù m i xy û múi ph a huy àû úc ho an toan tñnh c êt cú ly cua möt h n p n e co c ûa 1% p en l -β-n p th la in eo re h h y ah y m e (PBNA). C ùc h ch ùn àï co kït qu a cai thi ïn kh ang oxyge n cho neoprene, ta nïn sû dung 2% PBNA hay töt hún la 2% p -(p to lsu n lam o ly lfo y id ) d h y in ip en lam e la ch êt à úc b ït k ang û i h o y g n ch o n p x- e eo ren e töt n êt. h D u l d io a a a ib ty ith c rb m t e kïn (N ) cung àû úc àï nghõ sû i dun àï tùn g sûc chõ u n i ït c o n o re e . T y n iï n ú g h h ep n u h 0 0 k o ang tû 100 C àïn 104 C, ch êt nay k ö g co hy vong co h hn h ïu q a k ang o y . i u h x gen G iöng nhû cao su thiïn nhiïn, N eoprene khi lûu hoa vúi disulfu r tetraalcoy l thiura m (khön g co lûu hu yn ) ch o h tñn h chõu n i ït ca o h n k i lûu hoa vúi lûu h ynh co sû h ú h u dung ch êt g a töc lûu hoa d h n lg a id i ip e y u n in e (D G P ). C o su töng húp b ta ie e c lo itril a u d n -a ry n e (p rb n n s ta e ua th ún goi la ca o su töng húp N û g itrile ) co sûc chõ u nhi ït töt hú n ca o su b tad e-sty e u ien ren . N û ca o su th n n iïn , ca o h iï h su N itril e n lûu hoa vúi möt ñt lûu h ynh h y k ö g co ïn u a hn lûu h ynh àï c o kït q a töt h . T ûc ra , ca o su N u h u ún h itril e rêt n ay vúi o y h x gen , nh g c ung lai dï à úc bao vï hú n ûn h û ca o su thiï n nhiï n ha y G S (S R la lûúng dung 1% àïn 3% R B) PBNA sin h ra n ûng h ïu q a bao v k ang o y e n rêt h i u ï h xg man . h C o su töng húp iso u len -iso re a b ty e p n e (h y c o su b ty ) a a u l la ca su co àö chû a bao hoa thêp, ch o san ph êm lûu hoa o chõ u nh ûng h ïu q a vï o id e hoa nong möt cach nöi bêt. i u x So sanh töc àö hêp thu o y e n ú 1300C cua cac loai c o su k ac n a u ú d úi dang san xg a h h û

25 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

ph êm lûu hoa “thu ên tuy ca o su” , ngû úi ta àû a ra bang phên hang sa u àê y th o àö o id e hoa tù g dên: ca o su e x n p ly o silico n , p ly ester, o cao su butyl, thiokol, G RS, neoprene va cao su thiïn n iïn ; sû so sanh su y tû thûc h n h ïm cua M b gi esro ia n va T b lsk oo y co thï khön g vûng . C o su töng húp va àùc bi ït la GR S (SBR) th o sû c ï a e h b ïn cua c un , àïu àû úc k ang manh me búi ch êt i h g h “kh ang oxygen ” thñc h húp va rêt hi ïu nghi ïm, ma tac dung bi ïu h ïn ro rït ú san ph êm lûu hoa; tron g luc ca o su i thiï n nhiïn trû úc k i bi ïn àöi th anh tú xön g kh oi co th ï h ti ïp nh ên ch êt k ang töng húp, àöi k ang lai c êt k ang h h h h o y e n th n n iï n m h ïu q a sa u k i lû u hoa la rêt xg iï h a i u h kem . C o su bu l (ha y buty l ca o su ) ch u sû oxid e hoa manh ú a ty õ n i ït àö tû n g àöi c o , th úng th úng bõ mïm ra. N úc h ú a û û gû lai, vúi G S perbunan s va neopren e thò hoa cûng con ca o R, su thiï n nhiïn trû c tiïn bõ m ú ïm ra va tiï p ào thò hoa cûng. M esrobian va T b lsk y q i n ûng h ïn tûúng nay oo u h i vao sû canh tran h g ûa p an ûng p ê n cùt c u öi va p an i h h h h ûng lêp cêu. P an ûng lêp cêu liïn p ê n tû ài túi hoa h h cûng c o s , n û úc lai p an ûng p ê n cùt ài túi lam a u g h h mïm. G ai thñc h hi ïn tûúng cua ca o su buty l la ca o su i töng húp co möt sö rêt nh o nöi àö i sùn co, kem kh a nùn g tron g vi ïc lêp cêu bö sun g tron g qu a tròn h oxid e hoa, ma do nhi ïu m ethyl gên b n tan trú sû p ê n cùt ch öi, n û g ï h u hn chó xay ra ú n i ït à cao . Con n ïu cú ch ï àa àû úc c ac h ö hi nh a kho a hoc k ac àû a ra h n û g ta k ö g thï kï hït hn hn à úc. û

CAO SU THIÏN NHIÏN 257

CHÛÚN G VIII

LA Ä C O Â N TH Ö Ù H O Ã HÔÏP CAO SU P G C N CHO CH E BIEÁ SA Û PH A Å TIEÂ D U Ø N G Á N N M U
A. H O Ã H Ô P CAO SU: N Ï Hön húp ca o su (ha y goi tùt la hön húp) : la möt k öi h deo àön n êt cù n ban cua ca o su co thï b ïn àöi th anh g h i möt kh öi co tñnh àan höi, àa trai q a sû hoa trön g ûa ca o u i su vúi cac loai hoa c êt cên th ït ch o sû b ïn àöi nay h i i . 1. Hön húp göm c o su va möt loai hoa c êt c i ïm ty lï a h h c o goi la hön húp ch u (Melang e m a aitre) , nh û ca o su C L T (C : 100, T ent erre: àêt, L: latex ) la hön húp ch u ca o su kh ö 100 p ên va tin h àêt la h 100 p ên à úc hoa trön tû mu c o su n úc h û a û . 2. T úng húp sû dung t rû rûc ti ïp la x c o c ï b ïn san te h h i p êm ta goi la hön húp latex h . 3. Ta nh êt trñ goi “s an ph êm cú ban la ca o su ” tha y vò “b ùng ca o su” , búi ca o su thiï n nhiï n ha y ca o su töng húp hi ïm khi dung ú trang thai n u ï n c êt, cên p ai hoa trön gy h h vúi möt sö hoa ch êt, ch ung co tac dung khön g kem qua n tr ong , chû a kï cac n u ï n li ïu p u: vai man , cû úc thep gy h h v.v... 4. Hön húp ca o su àû úc chi a lam ha i loai: loai co àön va loai khön g co ch êt àön, àö i kh i goi la hön húp “thu ên tuy ca o su” (pu e gom e ) n r m hûn g vên co cac ch êt cên thi ït ch o lûu hoa. B. ÑAÏ CÖÔNG V EÀ C A Ù C L A Ä C O Â N T H Ö Ù C : I H P G T n g ch ï b ïn san p êm ca o su tiï u dun , cö g v ïc trû úc ro i h g n i
25 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

tiï n la c ï tao hön húp c o su . L ït kï thanh p ên, sö h a i h lûúng c o a su va cac loai hoa ch êt hoa ch n g vúi n a u àû úc goi la u h cö g th ûc. Ta p ê n b ït c n g thûc ú p ong thñ n h ïm va n h i ö h gi c n g thûc thûc t san x êt tai x ún . T n g moi trû úng ö ï u û g ro húp n h n cûu c ï b ïn san p êm k ac h ùc san p êm g iï h i h h o h múi, h y ài ïu chón h cön g thûc th o hoa ch êt p u liïu tha y a e h àöi, ho ùc do san x êt gùp sû cö, ca ha i lo ai cön g thûc th û u nghi ïm va th ûc tï àïu ph ai hö tûúng, n û g trû úc tiï n la hn x y dûng c n g thûc p ong thñ n h ïm àï tao nïn tang ê ö h gi vûng ch ùc. I. Cöng thûc phong thñ nghiïm C g th ûc tñ h th o tylïbach p ê n àöi vúi k öi lûúng ön n e h h c osu à úc goi la cö g th ûc p ong thñ n h ïm (h y cö g a û n h gi a n th ûc k o a hoc) co muc àñc h àï so sanh n i ïu thanh p ên h h h n u ï n li ïu hoa c êt vúi n a . gy h hu T n g möt c n g thûc co thï co túi 20 ch êt, möi ch êt ro ö k ö g chó co tñn h ch êt àùc b ït ch u yïu, ma con co anh hn i h úng ñt n i ïu túi n ûng ch êt k ac va cai th ïn tac dung û h h h i cua no. Do ào chó dung n ûng q i tùc k o a hoc th i c û a h u h ö h àu àï g up lêp cö g thûc ch n xac. N n g k o a hoc ch u i n ñh hû h yïu la hoa va ly hoa, lai g up ch o n û úi lêp c n g thûc h y i g ö a c u ï n g a c ï b ïn san p êm ca o su h ïu v g ai th c h hy i h i h i a i ñ àû úc h ïn tûúng va tû ào tiï n liïu àû úc n ûng sû cö k i h y th êt h y ky th êt múi. u a u Àï lam vi ïc co kho a hoc, nï n lêp phi ïu tron g ào co gh i ro p ên à ïn t n cön g thûc, sö, ng ay lêp, sö cua cön g thûc h i ï nguyïn thuy, ly do tha y àöi, cac àùc tñn h cua hön húp ca o su : mau, ty trong , thúi gia n va nhi ït àö lûu hoa, tñn h ch êt cú ly cên chu tron , p ên d úi p i ïu la cöt th û tû, tïn va g h û h q i cach n u ï n li ïu, ty lï dun . u gy g T n g c n g thûc cên co so sanh vï mùt k öi lûún , thï ro ö h g tñc h va gi a thanh . Tû ào lêp ra cac cöt ti ïp th o : th ï tñc h e (ty trong möi c êt x trong lûúng àû úc dung , trõ gi a. h ) Tû töng k öi lûúng va thï tñc h ta tñn h àû úc ty trong hön húp h
CAO SU THIÏN NHIÏN 259

c o su , su y ra thï tñc h ph u húp vúi nùn g su êt may can luy ïn; tû a töng k öi lûúng va trõ g a ta tñn h àû úc g a thanh hön húp ca o su h i i . Kem the o ph ïu nay la cac ch ûng tû cua tûng loai hoa i ch êt, co gh i ro: tï n hoa hoc, tï n th ú g mai, q i cac , sö ûn u h h ïu, cú q an san xu êt, tòn h trang nh êp kh o tön tr û, kït i u q a xet n h ïm cua hön húp ca o su lûu hoa ú à ïu k ïn u gi i i àa g i. h T úng húp latex , tó lï hoa ch êt vên àû úc tñ h th o ty lï rû n e p ên trù m àöi vúi 100 ph ên ca o su kh ö co tron g latex . Thñ h du: 100 ph ên ca o su kh ö tû n g ûng 166,7 ph ên late x co ham ú lûúng 60% ca o su.
P ong thñ n h ïm h gi Sö: 011/CL-NÀ Ng ay: 01/02/1982 C n g thûc n u ïn ö gy thuy sö 010/CL-XK Ly do tha y àöi: thï m vao böt àêt g am gi a thanh i C g thûc hön húp ca o ön su: Tui chû úm lanh nöi àõa Mau: Ào (tû i) ú Tó trong: 1,2 Lû u hoa: 07 p ut ú 1400C Àùc h à ïm cên co: lûc keo àût i k ö g ha xuöng dûúi 1800N m2 hn /c khön g thêm n úc - Bïn lao û hoa ú n i ït àö êm h .

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T n va q i ï u cach n u ï n gy C o su tú x n g k oi a ö h loai I 3CaCO Böt àêt (L ai T iïu h ) A d stearic ci O id e kem x L u h ynh û u MBT N êt (Accel.M) h D G N êt (Accel.D) P h Mau ào hûu cú chõu n i ït h K ang lao h PB N Töng

Tó l ï dun

Thï tñch

100 107,527 25 9,262 15 6,773 2 2,128 10 1,790 1,5 0,750 1 0,709 0,7 0,865 0,4 0,370 1 3,840 156,6 130,114

Trõ gia Gi h cu h à n g th anh ú ia t ïn i 24 2400 9 225 1 15 30 60 80 800 4 6 50 50 65 45,5 200 80 100 100 3781, 5(*)

G i ch u: (*) Sö liïu cua nùm 1982. h - - -- -- -- - -- --- --- -- - -- -- -- - -----------------------------Thñ du vï p i ïu c n g thûc ú p ong thñ n h ïm h ö h gi

26 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

À n võ tñ h luc cê n ào g the o cö g th ûc nay co thï la g . ú n n n ram Luc tñ h thï tñc h va gi a thanh hön húp ca o su co th ï lêy n à n võ tñ h trong lûúng la k , thï tñc h la dm 3 va gi a trõ la ú n g àöng àï s u nay dï q i àöi ra ú c n g th ûc tai x ún . a u ö û g II. C öng thûc thûc t tai xûúng ï S u k i hön húp c o su th o c n g thûc ú p ong thñ a h a e ö h n h ïm àat y u cêu tñ h n n g cú ly hoa, ta ch y ïn àöi q a gi ï n ù u u cö g thûc thûc t ap dung tai x ún . n ï û g K ac vúi cön g thûc p ong thñ n h ïm, c n g thûc x úng h h gi ö û à úc tñ h sa o ch o töng sö thï tñc h hön húp ca o su ph u û n húp vúi nùng su êt may tan n h ïn (trû úng húp latex ) h y gi a may n öi trön, may can lu ïn (trû úng húp c o su k ö ) àï h y a h ch o v ïc hoa trön thûc h ïn ú à ïu k ïn th ên lúi n êt, i i i i u h n û g ú c n g thûc nay bùt b öc p ai tû n g ûng vúi cö g hn ö u h ú n thûc p ong thñ n h ïm h gi . Trû úng húp ca o su khö , möt may nh öi can co sö truc nh êt àõnh , se co möt töng th ï tñc h nh öi trön töi hao (khön g liï n quan túi töc àö cua may) . L úng nay lï th öc ban û u c êt c o su : cun thûc h ïn ú möt may, hön húp c o su h a g i a th n n iï n n öi can vúi sö lûúng ca o hú n hön húp ca o su iï h h nhê n tao. Thñ du vúi may can lu ïn hú h i tr uc bùng thep y a 500m m x 1000m m h at àöng töt co kh a nùn g hön luy ïn o àû úc 40d m3 hön húp ca o su thiï n nhiï n va khoang 30dm 3 hön húp cao su nhên tao. N hû vêy cöng thûc x úng bùt û b öc p ai tñ hth o c n g thûc thï tñc h hön húp ca o su hön u h n e ö lu ïn àû úc ú möt may cö g cu n êt àõ h y n h n. T n g cö g th ûc x ún , ta lêp p i ïu p ên trï n g i ro: ro n û g h h h P ên x úng ap dung - t n - sö cö g thûc - n ay lêp h û ï n g L ai va q i cach may - T úi g n h an têt can lu ïn. o u h ia o y P ên d úi c i a cöt thû tû - tïn va q i cach n u ï n liïu h û h u gy hoa c êt àung n û g i ú b o bò - sö lûúng . P ên dû úi h h h a h cung la nh ûng à ïm lûu y kh i cê n àon g cên c êp han . i h h Ú möt sö xñ ng i ïp cö g ty n úc n o ai, th anh p ên ng y h n û g h u ïn
CAO SU THIÏN NHIÏN 261

li ïu liït kï ú c n g th ûc x úng la cac ky h ïu riïn g àa à úc g i ö û i û h sùn trï n b o bò n u ï n liïu göc àa xoa n an, àï tranh a gy h p ö b ïn c n g thûc ra n o ai. h i ö g À kem theo cöng thûc xû úng, cên thi ït lêp qui trònh i can lu ïn h y möt p i ïu q i à n h vï can lu ïn c o c n g y a h u õ y h ö n ê n àûn may, tro g ào chó ro moi v ïc cên th ït, thúi h g n i i g n va n ên m an n ûng à ïm cên lûu y va ch êp han . ia h h h i h Möt cö g thûc töt k i cö g tac hoa trön va lûu hoa thûc n h n hi ïn töt. À y la cön g vi ïc ma moi c u ï n g a àïu cên th ït ê hy i i thûc h ïn; nïu k ö g , àö deo mïm cua hön húp, àö i hn k u ïch tan h y hoa ta , cac loai hoa c êt tro g hön húp h a n h n c o su se k ö g àöng n êt tro g möt àút can lu ïn va a hn h n y kög hn àöng bö g ûa cac àút can lu ïn ti ïp nöi. i y
C n g thûc hön húp ca o su ö Tui chû úm lanh nöi àõa May can luy ïn: Sö 02 300m m x 600mm Töng thúi g n ho an têt can lu ïn: ia y 30 p ut/à út h k g 7.900 0.800 0.160 0.080 0.080 0.056 0.032 2.000 1.200 0.240 12.548 Àöi ra d 3 m

X ún , p ê n x ún û g h û g Sö: 011/TC À N -N -PT ng ay: 08/02/1982 Mau: Ào (tû i) ú

T û tû h A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8

C D

T va qu y cach ïn n u ï n li ïu hoa gy c êt h C o su tú xön g kh oi a IO xid e kem N êt h sö 3 A d steari c N êt dang ci h hat A ntioxydan t P N B A c le to r M c e ra A c le to r D c e ra Mau ào B Böt àa vö i C O (ú kh o 1) aC 3 Böt àêt trùng (k o 1) h Hön húp c u 1 0 h 0 -S Töng cöng

L u y: û

1. C êu B c o vao c u g cac loai trïn , trön àïu. h h hn 2. C êu C ch o vao chung h Thñ du vï c n g thûc ö x úng û

26 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

QUY TRÒNH CAN LUY ÏN HÖN HÚP CAO SU Tui chû úm lanh nöi àõa C g thûc sö: 011/TC-ND-PT N Ng ay 08/02/1982 ön May can luy ïn: Sö 02 0 300 x 600m m (may nh öi ha i truc loai hú) Töng sö lûúng can luy ïn: 12,500kg Hön húp mau: Ào tû i ú Tó trong hön húp: 1,2 Àö deo y u cêu: 20 àö M ï ooney Cac y u cêu thûc h ïn ï i 1. C o ca o su vao, kho ang hú gi ûa ha i tr uc 2m , h m can dat bön lên. 2. C o ca o su cu ön tr uc, k o ang hú g ûa h i tr uc lún h h i a dên sa u k i lang bong k o ang hú x ït nh o, cùt trú , h h i n û úc ch cu ön truc may ho an toan. g o 3. Rùc àïu, doc truc àan g c ön c o su hït c êu th öc B. u a h u X ït k o ang hú nh o, cùt trú h i àêu va cùt lön n û úc i h a g c o àïu mau. h 4. Can dat vúi kho ang hú nh o dên túi 0,5mm: 4 lên. 5. T ut böt dên dên ú ch êu C vao hön húp àan g cu ön r t uc. r Cùt rach th úng x y n - S u k i böt bam hït can dat û uï a h 5 lên, qu a ha i lên, can mong 0,5m ,àï xu öng san may. m 6. Can ch o nong hoa mïm hön húp ch u 100-S. 7. N êp vao hön húp trï n can vúi k o ang hú n o dên h h h 8. Keo ra day 2m . m Th úi gia n can luy ïn töng cöng Lûu y: T úi g n h ia

5 p ut h

5 p ut h

5 p ut h 4 p ut h

6 p ut h 1 p ut h 4 p ut h 30 ph ut

1. C o ca o su vao ú àêu truc b n p ai. h ï h 2. K ïm tra nhi ït àö cua nû úc gi ai nhi ït tho at ra khön g qu a i 40 0C 3. S u möi àút, x ït nut ep mú bo (ch êt b i trún ) vao p a i ö alier. Thñ du vï p i ïu q y àõ hcan lu ïn h u n y

CAO SU THIÏN NHIÏN 263

C. V A Á Ñ EÀ Ñ A Ë RA KHI L A Ä C O Â N T H Ö Ù (xem phuï luïc E. Thí d uï N T P G C höôùn daã laäp coân thöùc) g n g I. Phê n tñch Ta àùt ra h i vên àï chñnh: a 1. San ph êm cú ban l a ca o su cên co nh ûng àùc tñn h nao, àöi vúi san ph êm múi, h ùc chó tiï u c êt lû úng y u o h ï cêu n û th ï nao, àöi vúi san ph êm kh ac ha y san ph êm gùp h sû cö? 2. Hön húp ca o su söng kh úi cön g ú may moc thi ït bõ n êt àõ h y u cêu co àùc tñ h gò? h n ï n N û vêy cön g v ïc bùt ta y àêu tiï n la: h i - P ê n tñ h thên trong n ûng à ïu k ïn x n g q a h san h c h i i u un p êm c ï b ïn, àï xac àõn h nh ûng à ïu k ïn àa co va chû a h h i i i co, xac àõnh tñ h ch êt hön húp ca o su lûu hoa àïn t i ïn n r kh i moi tñn h àùc thu. a - Àõnh ro q y trò h san x êt p u húp n êt h ùc k ïm u n u h h o i so at lai q y trò h àa thûc h ïn gùp sû cö. Xem xet cac u n i ch ûng tû ky th êt toan bö may moc th ït bõ, dung cu u i p û n g ti ïn san x êt. Dû tru cac p û n g p ap à ïu chónh , hú u hú h i sûa ch ûa, lùp àùt múi (nïu co), may moc th ït bõ va ky i th êt th o tac. u a - C on ài ïu k ïn lûu hoa: n i ït àö, th úi g n , k ïu h i h ia i th ûc h ïn lûu hoa ú kh n ep non , may ep, nû úc söi , i uö g p ong hú i non , nöi n i ït ap lûc v.v... h g h II . N ghiï n cûu B úc t ïp th o ta n h n cûu cac yïu tö cú ban do û i e g iï ch y n g c ï b ïn c o su h y hoa c o su àùt ra: uï ia h i a a a
II.1 . N ghiï n cûu vêt tû:

- Xem xet toan bö n u ï n liïu hoa c êt co th o thûc tï: gy h e n û à co sùn tron g kh o ú xû úng , loai cun g cêp, loai ngo ai h a ho ùc chûa nh êp, loai h ïm, loai nöi àõ a àa ho ùc chû a xû ly i v.v... T ïn han i h xet nghi ïm tñn h ch êt ly hoa tûng ch êt möt, töng húp lai thanh

26 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

ch ûng tû ch h xac. Ta co th ï lêp p i ïu m u ta ky th êt ñn h iï u n ûà h a n , tro g ào göm cac tñ h ch êt cên xet ng i ïm, nh û àö ïu n n h mõn (tó lï lot qu a rêy ) co qu y cach àa àõnh , àö nguyï n ch êt, tó tron , àö nong ch ay, êm àö, ty lï tro , tó lï tap c êt v.v... g h N h n cûu nay rêt q a n trong búi cac tñ h ch êt ly hoa g iï u n cua vêt tû co anh h úng lún túi tac dung c o su h y túi û a a tñ h n n g cua cac vêt tû se sû dung . Thñ du, sû dung böt n ù àêt lam ch êt àön, kñch th úc h y àö mõn cua no la yïu tö û a q a n trong vï tac dung tù g cû úng lûc; vúi böt àêt chû a u n xû ly co tñ h aci d se g y trò ho an lû hoa hön húp k i n ê u h dung MBT la c êt xuc t ïn chñnh ; tap ch êt Cu v Mn ph at h i a hi ïn vúi ham lûúng vû út mûc se gi a töc lao hoa manh san p êm; êm àö ca o tao ch o cac hat àong cuc k i hön lu ïn, h h y àö p ê n tan k ö g àat y u cêu v.v... h hn ï Àú g n ûn hiïn , toan bö cön g dun , tac dun , cú ch ï p an g g h ûn vúi c o su cua hoa c êt h y anh h úng tû n g q a n g a h a û ú u g ûa cac c êt àïu ph ai nùm ro (xe m cac ch ú g hoa ch êt). i h ûn
II.2 . Nghiï n cûu vên àï töng qu at:

N h n cûu vêt tû g up b ït h ùc tiï n liïu à úc anh g iï i i o û h úng s u xa túi sû b ïn àöi ca o su . N h n cûu vên àï û ê i g iï töng q at g up c on ph u i h ûún g hû úng àû úng löi àï ài túi muc tiï u àa àõn , kït q a la q y ït à n h c on loai, q y h u u õ h u cac , p êm c êt n u ï n liïu hoa c êt à a vao thanh p ên h h h gy h û h hön húp . Vên àï töng q at co rêt nhi ïu va kh g co gi úi han. Sû u ön x êt h ïn liï n tuc cac hoa ch êt múi, n ûng y u cêu cai u i h ï ti ïn ky th êt tron g qu y tròn h ch ï bi ïn, húp ly hoa san u xu êt, cac sû cö kh ùc ph uc trong san xu êt nh ûng kho khùn vï nguyïn li ïu, vêt tû k a n h ïm, y u cêu vï th y th ï h i ï a n u ï n li ïu n êp, ky th êt múi v.v... liï n ti ïp àùt ra cac gy h u vên àï múi la. N h n cûu th y d n g dõch ca o su bùng latex , n h n g iï a u g iï cûu àö bam dñn h vúi ki m loai, sûc chõ u nùng m , chõ u ûa nhi ït, chõ u xùng dêu v.v... àû úc xïp vao n om n h n cûu h g iï nay .

CAO SU THIÏN NHIÏN 265

III . Xa c àõnh S u kh i p n tñ h va n iï n cûu, ta ài àïn xac àõ h h i a hê c gh n a vên à àa p ê n tñch. ï h
III.1 . Àöi vúi hön húp ca o su lûu hoa (s an ph êm tiï u dung )

cên xac àõn h ro àùc tñn h cua no tron g cac tñn h ch êt sau:
III.1.1. Cú tñnh:

a. Keo dan dai: lûc keo àût, àö dan àût, lûc àõ h dan n (m d le), lûc xe rach , bi ïn hòn h sa u kh i keo dan (à ö t ï). ou r b. Nen ep: lûc nen ep, lûc nö, lûc ûng vúi àönen n o(àöcûng s o ). c. Tônh: àö dan th úng tr ûc, àö bep h h re û th úng tr ûc v.v... û d. Àöng : àö àan höi (à ö nêy tûng) , àö ph at nhi ït nöi do lûc nen ep, tai d ïn liï n tuc, àö bïn uön gêp tai d ïn liï n i i tuc, àö bïn xo ùn tai di ïn liï n tuc, àö bïn va àêp (r esiliense) , àö tr (hyst eresis) , àö ma sat v.v... ï
III.1.2. Ly tñnh:

Ty tron , àö tro g , àö àuc q a tia X, àö thêm n úc, àö g n u û lao hoa (hï sö lao hoa) , àö chõ u nût, àö chõ u nhi ït, àö chõ u hú i nû úc, àö chõ u lanh , àö cach à ïn, àö dên à ïn, àö i i chõ utia tû ngo ai v.v...
III.1.3 . Ho a tñnh:

Àö chõ u hydrocarbon , dun g m , acid , baz , ozon , àö ùn mon öi e hay hû hong ki m loai, àöc tñn h (ti ïp xuc d úc p êm, thûc û h p êm) v.v... h
III.1.4 . Cac tñn h ch êt kh ac:

Àö ph at ch ay, àö chõ ulûa, àö thêm khñ v.v...
III.2 . Àöi vú i hö n hú p söng , xa c àõn h cac àù c tñn h cên co III.2.1 . Xû ly ba n àêu: àö deo, àö co rut, àö nú (ca o su khö )

àö ön àõnh , àö àön g àùc v.v...
III.2.2. À ïu ki ïn lûu hoa: nhi ït àö va thúi gia n gi a nhi ït, i àö lû u hoa súm (“ h ït trï n may” h y luc tön tr û), àö dên c a n i ït, h ïu h i ûng àöi, àö lûu hoa möi têng (nh û löp xe vên tai).

26 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

III.2.3 . Tñnh tû n g húp: trû úng húp san p êm ch ï b ïn co tû 2 ú h i loai hön húp c o su k ac n a u trú lïn a h h . III.2.4 . À ïu ki ïn bao qu an: (trû úng húp tön tr û, göi àêu i

chûa àû a n a y vao k ê u san x êt k ac) lam n u öi tûc g h u h g thúi, n u öi tû n iïn , n i ït àö va thúi g n tön tr û v.v... g h h ia IV. V i lû u y cê n thiï t a
IV.1. Lûc keo àût:

Sû c úng bach keo dan dai hön húp c o su lûu hoa c o û a h àïn k i àût, ch u yïu anh h úng búi: h û a. C êt lûúng ca o su h . b. C êt lûúng va ham lûúng c êt àön va n ûng ch êt h h h k ac trön vao ca o su . Cú hat (particl e size ) cua ph u gia. h c. Àö hoa tan va kh ïch tan cua cac hoa ch êt tro g u n ca o su d. P û n g p ap lûu hoa. . hú h
IV.2. Sû ho a trön:

Möt cö g thûc töt n û g sû hoa trön h y lûu hoa xêu n hn a àû a túi ch êt lû úng san p êm kem, do ào ta àùc b ït lûu y h i h i yïu tö nay a . - T úng húp latex : Àöi vúi cac hoa ch êt ph u gi a khön g rû tan tro g n úc (th úng ú thï k ö ,trû úc k i hoa trön vao n û û h) h late x cên p ai tan n h ïn (ú may tan b ) thêt mõn tro g h gi i n n úc thanh möt t ï n u tû n . Àöi vúi cac hoa ch êt p u û h h úg h g a tan à úc tro g n úc cung h ïm k i rot vao late x tr ûc i û n û i h ti ïp ú tr ang thai n u ï n ch êt. N o ai ra p ai kït húp vúi gy g h à ïu k ïn k u êy trön töt n êt k i c o ch ung vao late x i i h h h h n ùm muc àñ h g up ch ung p ê n tan àöng n êt tro g h c i h h n (1) la x va tr anh h ïn tû úng kït lùng . te i - Tû úng húp c o su k ö: Q y tr n h can lu ïn (sú lu ïn, hön lu ïn r a h u ò y y y ) cên à úc xac à n h thûc tï, à n h ro toan bö cach thûc th o tac, th û õ õ a û
1. Möt sö cú sú sû dung böt talc cho san xuêt nïm mousse àa khöng ap dung phûúng thûc nay dên àïn gêy ö nhi ïm möi trûúng va àöc hai phöi cho cöng nhên.

CAO SU THIÏN NHIÏN 267

tû, ba o göm ca thúi g n àa qu i àõn h n û t a àa àï cêp ia h cung co muc àñ hg up àö k u ïch tan cac hoa ch êt tro g ca o su c i h n àû úc töt va àöng bö su öt cac àút can lu ïn liï n ti ïp n a . y hu Sû k u ïch tan ha y p ê n bö töt l a möi hat h y möi p ên h h a h tû hoa ch êt àû úc möt lúp ca o su b o boc, sû k u ïch tan a h xêu la xu h úng kït tu than “h at to . N û vêy can lu ïn û h ” h y n a h tay h y th m ch êt hoa deo à gi am thúi gia n can hn a ï ï luy ïn k hön g p ai la yïu tö àu gi up àat àö k u ïch tan töt. h h
IV.3. Àö deo cua hön húp cao su khö

Àö deo mïm cua hön húp ca o su kh g chó anh h úng ön û búi c êt lûúng va ham lûúng ch êt hoa deo ma con anh h hû úng búi tònh trang ca o su n u ï n thuy, töng thúi g n gy ia va q y trò h can lu ïn à ïu k ïn tön trû hön húp v.v... u n y , i i N û vêy, trû úng húp àï hön húp ca o su àû úc mïm, deo h th , k ö g n êt th ït p ai tù g th m lûúng c êt hoa deo ïm h n h i h n ï h tr n g c n g thûc. o ö
IV.4. Sû lûu hoa

Möt hön húp c o su lûu hoa keo dai ú möt n i ït àö a h n êt à n , lên lûút se b ïn àöi tr ang thai th o thû tû n û h õh i e h sa : u
1. T ang th ai cua th ï deo n ao r h . 2. Àöi san g trang thai àùc n û g mùt cùt vên con tñn h hn

dñnh : ú trang thai nay hön húp àa à úc à n h h n h va lûu û õ ò hoa ch a túi mûc û .
3. T ang th ai àùc d i lïn dên túi mûc d i bïn n êt: ta r a a h

goi la lûu hoa túi mûc ha y lûu hoa töi hao, la kho ang thúi gia n ng ùn n êt ú nh ït àö n êt àõn , lûc keo àût cua hön h i h h húp lûu hoa àat túi mûc töi à a.
4. T ang thai àùc cûng bú: lûu hoa q a mûc. r u 5. T ang thai thï mïm röi túi n ao d n : trang thai h an r h ñh o

n uy . Cên bi ït, tuy the o ban ch êt cua ch êt xuc ti ïn lû u g ïn hoa, d ïn i ti ïn lû u hoa co th ï co “hi ïu ûng àöi” su öt thúi gia n dai, cac tñ h ch êt cú ly cua hön húp ca o su lûu hoa vên d y trò n u ú trõ sö ca o gên mûc töi hao, ûng dung ch o san x êt mùt u hang ca o su chõ u nhi ït.

26 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

Hön húp ca o su cên thûc hi ïn lûu hoa ú mûc töi hao. M ön u b ït ro, ta c o can hön húp cung möt c n g thûc, g a n i ït, i h ö i h lûu hoa tûng thúi g n k ac n a u ú cung möt n i ït àö ia h h h n êt à n h va têt c à a q a k ïm n h ïm trï n may ào àö h õ a û u i gi bïn àût. N ay na y àï à n g an hoa t ïn trò h trïn , cac n a k o a g ú i i n h h hoc à p at m h may ào lûu b ïn - R eo ete r - th o doi a h in i h m e hön húp su öt ca qu a tròn h lûu hoa. Anh h úng cua thúi û g n lûu hoa àïn mûc àö lûu hoa (àùc trûn g bùng m e n ia om xo ùn) se àû úc may tû àöng gh i nh ên va dûng lïn àû úng con g lûu hoa. Tû àû úng con g nay c ung ta co thï xac h à n h à úc thúi g n lûu hoa töi û , thúi g n g a cö g , töc õ û ia u ia i n àö lûu h oa cung n û k u n h h úng th ai hoa cua san h hy û o p êm h .
IV.5. H n tûún g ph u cu a sû lûu ho a iï

Sû dung lûu h ynh lam c êt lûu hoa hön húp, ta lûu y u h cac h ïn tû úng àï tranh xay ra i :
1. Sû gi a nhi ït lêu dai gê y phê n huy phê n tû ca o su lam

cho san p êm m u hong va hön húp cang c ûa n i ïu lûu h a h h h ynh can hong n a h : h ïn tûúng lao hoa u g hn i .
2. L u h ynh tû do con tön tai tro g hön húp àa lûu û u n

hoa co x hû úng hoa húp dên dên vúi hön húp, töc àö nay u tuy thu öc vao à ïu k ïn tön trû h y sû dun : h ïn tû úng i i a g i hêu lû u hoa h y lû hoa ti ïp tuc. a u
3. Mùt k ac, lûu h ynh tû do c û a hoa húp hït vúi c o h u h a

su se d c u ïn ra mùt n o ai hön húp àa lû u hoa thanh i hy g möt lúp trùng mong (S tû d o th êp) h ùc kït tin , mau o h vang ong anh (S tû d cao : con goi la h ïn tûúng nöi o ) i möc (rep u r e efflo od rescen ce). N û vêy, tro g lêp cö g thûc, ta thên trong àõ h lûúng h n n n dun lûu hu ynh , ch êt xuc ti ïn, tr ú xuc ti ïn va à ïu k ïn g i i lû u hoa, à tranh cac h ïn tû úng noi trïn ï i . D. TIEÁ H A Ø N N H BIEÄ T LA Ä C O Â N TH Ö Ù - NG H IEÂ P G C N cûu tai CÖ Ù ÑAËC U

I. C öng thûc va nghiïn

phong thñ nghi ïm
CAO SU THIÏN NHIÏN 269

Sa u kh i nùm ro cac vên àï àùt ra cung vúi cac dû liïu liïn quan , ta lêp ra cön g thûc sú bö. T úc tiïn , ba o gi ú cung ph ai rû ghi n u ï n li ïu àêu tiï n la ca o su , trû úng húp co n i ïu gy h loai ca o su k ac nh u k i cöng lai vên la 100 p ên (thñ du h a h h c e + tú). rïp T ïp th , àû a vao cac hoa ch êt cên thi ït ch o sû b ïn i eo i àöi à àat cac tñn h nùn g yï u cêu, lûúng dung tñn h the o ty ï lï % àöi vúi ca o su , tro g ào möt sö ch êt ty lï dung k ö g n hn à úc q a g úi han Ta kï tuên tû cac lo ai hoa c êt p ö û u i . h h b ïn: c êt àön (n ïu la loai c àön) , ch êt hoa deo, ch êt lûu i h o hoa, xuc ti ïn lûu hoa, trú xuc ti ïn, ph êm mau (nïu co), ch êt kh ang lao... C n g thûc sú bö lêp ra do su y luên cua ta q a sû h ïu ö u i bi ït v cön g dung , tac dung , cú ch ï ph an ûng ca o su ha y ï anh hû úng tû n g q a n g ûa cac n u ï n liïu hoa ch êt. N û ú u i gy h vêy k ö g co cú sú vûng ch ùc, chñn h xac, cên ph ai àû úc hn ki ïm ch ûng qu a thû n h ïm, búi co n i ïu c êt chó cên th y gi h h a àöi n o ham lûúng cun àu àï th y àöi c êt lûúng san h g a h p êm, h y lûúng dung thêp n û g hi ïu q a lai rêt lún. h a hn u C n g thûc sú bö nay con goi la cö g thûc ly th y ït. N n ö n u ï b ït loai cö g thûc nay c o kït q a tû n g àöi c ñ h xac, i n h u ú hn k i n û úi lêp cang co n i ïu k h n h ïm thûc han , tro g h g h in gi h n luc àa nùm vûng ly thu ït. y Dûa vao cön g thûc sú bö, ta x y dûng hang loat c n g ê ö thûc th n h ïm b n àêu bùng cach th y àöi thanh p ên û gi a a h h ùc lûúng dun , h ùc ca h , n ûng ch êt co h ïu q a tao o g o ai h i u ra ch êt lûúng th o y cêu. T e ïu ron g ào, ta co th ï gi û khön g àöi: - Cac c êt cú ban vúi ty lï xac à n : cao su , c êt àön, c êt hoa h õh h h deo . - H ùc ham lûúng c êt g a töc, c êt k ang lao, p êm mau v.v... o h i h h h - H ùc lûúng ha y t ï tñ h ch êt àön v.v... (xe m muc E o h c Thñ d vï lêp cö g th ûc p ong thñ n h ïm u n h gi ). - Àö polym r hoa cua ca o su (trû úng húp ca o su e butadiene) , àö deo va àö àan höi cua ca o su sû dung. T ïn hanh cê n ào g , can luy ïn, lûu hoa hön húp ûng vúi möi i n

27 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

c n g thûc thû àêu va kiïm n h ïm tñ h c êt cú ly hoa hön húp à ö gi n h a lûu hoa . Cac àùc tñ h vï g a n i ït, thúi g n , n i ït àö lûu hoa va n i h ia h àö lû hoa súm cua hön húp ûng vúi loat c n g thûc thû u ö àêu chó co tñnh cach ûúc lûúng . Do ào, ch on möt ho ùc vai cön g thûc ú loat thû àêu ta tr ïn k a i lo at cö g th ûc thû i h n àút 2 q a sû th y àöi ty lï ch êt xuc ti ïn va ch êt trò h an u a o lûu hoa. Tûng hön húp se àû úc lû hoa, cac ch ùng ky ba u ph ut, tron g gi úi han m g m ön, àï c on hön húp co ham on u h lûúng ch êt gi a töc àat mûc lûu hoa töi hao ú n i ït àö va h thúi g n lûu hoa àa à n h sùn tû luc àêu ia õ . Nïu n û san p êm y u cêu q a n trong vï lao hoa, n û h h ï u h tön trû n ïu n m , han dung v.v... dûa vao cö g thûc t öi hi ù n hao ú àút th h i , ta t i ïn k a i loat c n g thûc thû c öi, û a r h ö u th y àöi c êt lûúng v ham lûúng dung ch êt kh ang lao. a h a Tûng hön húp se chõ u ki ïm nghi ïm, vï àö lao hoa àa àõnh : lo nhi ït lao hoa, lo bú m oxygen, tia tû n o ai h ùc anh g o nùng v.v... Tû kït q a c öi, ta co à úc möt cön g thûc ph ong thñ u u û n h ïm töi hao moi mùt. N u ï n liïu hoa c êt sû dung gi gy h k ö g bõ lang phñ do sû dung dû thûa, cung n û bao àam hn h vï mùt c êt lûúng ú n a chñn h cön g thûc. N û th ï, q a h gy h u n i ïu q a trò h th û n h ïm thò cö g thûc lêp ra cu öi cung h u n gi n co tñ h töi hao vò dûa trï n cú sú k o hoc thûc n h ïm n ha gi . II. C öng thûc xûúng va nghiïn cûu ap dung

Tû c n g thûc p ong thñ n h ïm, ta c u ïn q a c n g thûc ö h gi hy u ö x ún dûa vao n n g su êt va tò h trang may moc th ït bõ. û g ù n i Àöi vúi nh ûng c êt co lûúng dung thêp cung cên p ai g i h h h c u c o ro. T anh p ên k ö g cên g i th o thû tû n û ú h h h h hn h e h c n g thûc p ong thñ n h ïm, m g i sa o c o n û úi c n ö h gi a h h g ê à n g va can lu ïn ro va dï lam v ïc. o y i C n g thûc x úng ap dung vao san x êt d úi s û k ïm ö û u û i so at cua ph ong thñ n h ïm, p ong ky th êt. gi h u S u k i cê n ào g , thûc h ïn can lu ïn th o q y trò h àa à a h n i y e u n ï
CAO SU THIÏN NHIÏN 271

x êt, k ïm tra thúi g n tûng c n g à an, ào n i ït tru ïn u i ia ö o h y q a hön u húp, n i ït àö n úc g ai n i ït tr uc may, trñ h cac mêu ú h û i h c tûng cö g ào an, ào àö deo va àö co rut, ta co thï k ao sat n h cac àû úng b ïu d ïn b ïn th n th o th úi g n , g up à ïu i i i iï e ia i i ch h (nïu co) q y trò ón u nh can lu ïn h y à n h thúi g n h an y a õ ia o têt à úc àung h n . K ê u à n h n h hön húp ca o su àû úc û ú h õh ò t ïn hanh tû n g tû, n û g àùc b ït lû y túi àö lûu hoa i ú hn i u súm co thï g y “ h ït trï n may” cac hön húp àan àõn h ê c g hòn h (nh û oi nh a ch ùng han) ho ùc àa qu a möt thúi ky tön trû (n û vun thûa c ùng han h h ). T ïp tuc the o doi va ki ïm tra cac khê u tron g qu y tròn h i san x êt, n êt la k ê u lûu hoa, k ïm tra àö deo trû úc k i u h h i h lûu hoa, n i ït àö va thúi g n g a n i ït, ap lûc v.v... h ia i h C öi cun , lêy n i ïu san p êm h an têt à a k ïm tra u g h h o û i tñ h c êt cú ly hoa va so sanh vúi cac tñ h c êt co àû úc ú n h n h p ong thñ n h ïm Töng q at, kït q a co sû c ïn h lïch do h gi . u u h co sû k ac b ït vï à ïu k ïn lam v ïc. Möt sö tiï u c u ên h i i i i h à úc c n g n ên n û s u û ö h h a: - Lûc keo àût: - Àö cûng : - Àö ma sat mai mon: ± 8% ± 3 àö shore ± 12%

- Àùc tñn h kh ac gi am sau lao hoa: – 10% H an têt n h n cûu san x êt, p ong thñ ngh ïm va o g iï u h i p ong k th êt ban g o c o tûng k ê , bö p ên tro g h y u ia h hu h n q y trò h c ï b ïn, àï lai x úng möt can bö ky th êt chõ u u n h i û u trach n i ïm ch n g vúi can bö qu an ly, nhûn g vên lêp ra h u möi qua n hï c ùt c e vúi x úng san xu êt. T h h û ron g ào ph ong thñ ngh ïm la möt bö ph ên ch u yïu cua p ong ky i h th êt. u E. THÍ D UÏ H Ö Ô ÙG D A Ã V EÀ LA Ä C O Â N TH Ö Ù PH O ØG N N P G C N NGHIEÄM THÍ

Ta lêy vñ du tû n g àöi à n g an àï lêp cö g thûc hön ú ú i n húp cao su c ï b ïn tui c û úm lan , cú ban la c o su h i h h a th n n iïn iï h .

27 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

I. P hê n tñch 1. La cai tui tron dep cú ban la ca o su , ch ûa n úc àa cuc. û 2. C û úm ú bun , tran bïnh n ê . h g hn 3. T u thu ú n anh y tï va nh n iï g ê dên Do ào san ph êm co yï u cêu: . 1. Chõu lanh ú 00C - chõ u trong lûúng kh öi nû úc àa khöng thêm n úc - m ïng tui dï vö n úc àa, kñn. û i û 2. T y ïn n i ït töt - khön g ti ïp xuc d úc p êm, thûc p êm ru h û h h . 3. Àep, bïn, re, gon, sach se. Q a h n h dang va y u cêu ky th êt mùt hang co th ï u ò ï u thûc h ïn q i trò h ch ï b ïn th o löi t ïu thu cö g n h ïp, i u n i e i n gi hön húp ca o su ep àuc khuön , lûc ep ca o àï hön húp dï àat k ang th êm n úc. M ïng tui tûú g àöi lún ch o ph ep h û i n sû dung nong ru öt bùng k im loai (t ao röng ru öt). S u lûu a hoa thao k u n lêy nong ru öt ra q a cùp vi s gia o àêu va hö u cên co möt ch êt trú n k ö g anh h úng hön húp ca o su lûu hn û hoa: ch on nû úc xa bön g kh g co xut dû va rûa n úc (l êp ön û lûúc àö q y trò h c ï b ïn). u n h i X úng àa co: möt may can luy ïn hön húp ca o su , hú, 2 tr uc û 300mmx600mm , co nû úc gi ai nhi ït; 5 may ep th út 400mmx400m m , n i ït h i n úc h at àöng töt v.v... Cên h ú û o tra g bõ 5 bö k u n va nong ru öt bùng húp k m n ö m (b an n hö i h ve ky th êt), g cön g ha i bö vi s àöi , v.v... u ia Àï c o cö tui ch úm k ö g bõ b ïn dan , g a cö g bö cö h û hn i g i n + nùp n ûa, möt k ö n join t tron, (cac ban ve), sû dung h hu hön húp ca o su vun thûa ep àuc àï nùp àû úc kñn, v.v... Mùt bùng san x êt cên sach se, tranh nhi ïm bên cac u loai mau k ac h . T út may ep n o chó àu c o 1 k u n h h h h ö /th anh p êm út, h /à cên lû hoa n a h àï tù g san lûúng n û g p u húp thúi u hn n hn h g n th o tac ia a . II . N ghiï n cûu
III.1 N ghiïn cûu vêt tû:
CAO SU THIÏN NHIÏN 273

3

- Xem xet toan bö n u ï n liïu hoa c êt co th o thûc tï: àa co gy h e sùn tro g k o x úng h y c û a n êp, loai c n g cêp, loai n h û a h h u n o ai h y nöi àõa, àa xû ly h y ch a v.v... g a a û - T ïn hanh k ïm tra cac tñ h ch êt ly hoa (àa àõ h i i n n tû úc) cua tûng ch êt möt, tû ào töng húp lai thanh ch ûng r tû ch h xac. ñn - T ïp àïn thûc h ïn lêp p i ïu m u ta ky th êt vï cac i i h iï u tñ h c êt àa k ïm tra n û : àö mõn (t y lï lot q a rê ) , àö n h i h u y n u ï n c êt, ty trong , n i ït àö nong ch ay, àö êm, ty lï gy h h tr , ty lï tap ch êt (C Mn...) v.v... o u,
II.2 . N ghiï n cû u vê n àï tön g quat:

Tû n h n cûu vêt tû (d ûa vao bang m u ta ky th êt) g iï iï u ta q y ït àõn h ch on loai, qu y cach , ph êm ch êt cua ng ï n u uy liïu, hoa ch êt àû a v ao thanh p ên hön húp sa o ch o àat h àû úc y u cêu vï ch b ïn tui c û úm lan . ï ï i h h C ùng han àï gi am gi a thanh san ph êm tui chû úm h lanh ta tù g ty lï c êt àön sû dung lï n 20% töng lûúng n h ch êt àön C O aC 3 dung c o tui c û úm nong x êt k êu. T a y thï möt p ên h h u h h h C O aC bùng tin h böt àêt n û g c êt lûúng san p êm vên à úc hn h h û àam bao. III . Xa c àõnh:
III.1 . Àö i vúi h o ã nhú p ca o su lûu ho a cê n co : III.1.1. Ly tñnh:

- Ty trong d = 1,1 - 1,2 (k n g àön ca o q a 50%) hö u - Àö day trun g bònh: 2mm . Àõnh hòn h tron trun g bòn h 0.2m, cùt ú tú hön húp c o su can ra (à u tru ïn n i ït + a y h nh e). - Mau ào (ph êm mau hûu cú chõ u nhi ït sùn co). - Àö thêm n úc: x m n û k ö g thêm n úc û e h hn û . - Hï sö lao hoa: 700C x 48 gi ú lún h n 0,8. ú
III.1.2. Cú tñnh:

- Lûc keo àût lún h n 1800N/cm2 (l uc ra k u n thao nong ru öt). ú hö

27 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

- Àö dan dai kh i àût lún h n 600% (chõ u möt àö dan gêp 4 lên ú luc àan g nong 80-10 00C ). - Àö dû k n g lún hú n 20% (tr anh b ïn h n h m ïng tui hö i ò i ch úm sa u k i thao nong ru öt). û , h - Àö cûng : 40-4 5 àö shor e A (tñn h mïm gi am sû ge l hoa).
III.2. À vúi hön húp cao su söng cên co : öi

- Àö deo: 20 àö m o e y (d ï n ao, ch ay tro g k u n on h n hö k ö g bõ k u ït têt luc lûu hoa hn hy ). - L u hoa: 7 p ut ú 1400C (v ûa thúi g n rûa n úc thanh û h ia û p êm lûu hoa àút trû úc, cùt àõn h hòn h tron hön húp h söng , cên ki ïm so at trong lûúng va c u ên bõ àút lûu hoa h t ïp. Nöi h i à úc p ep sû dung ú ap lûc 4kg/cm 2, tûún g i ú û h ûng vúi 1510C. Q y ït à n h n i ït àö 1400C trï n n i ït àö nong u õ h h c ay cua lûu h ynh va ûng vúi n i ït c n g cêp cua h i h u h u ú n úc û ). - Tön 3 n ay àï têp tru g vun thûa (d ech ) can lai k ö g bõ g n ets hn " h ït trï n may" (grillage). c IV. Tiï n han h lêp cön g thû c phon g thñ nghiïm :
IV.1. C g thûc sú bö (th anh ph ên ph u gi a tñn h trï n ca o su khö): ön

- C o su tú xön g kh oi lo ai I: a - CaCO nöi àõ a àa rêy : - Böt àêt tr ùng mõn (lö 2): - O e kem ngo ai (Zn O sö 3): xid - A d steari c dang hat (N êt): ci h - L u h yn : û u h - MBT N êt (A h ccelerato - D G N êt (A P h ccelerato - P êm mau ào: h - A ntioxydan t PB : N r M): r D):

100 20% 20% 12% 2,5% 1,7% 1% 0,5% 0,6% 1%

CAO SU THIÏN NHIÏN 275

3

3 3

Ly luên tro g luc lêp c n g thûc trïn n ö : 1. Hön húp khön g cên co tñn h bïn àùc bi ït àöi vúi dêu, vúi n i ït. Do ào dung ca o su th n n iïn , àa co loai tú h iï h x n g k oi tön tr û 1 thang . Dung loai I àï mau sùc tûú i va ö h ñt tap ch êt (ñt ch êt cêu tao k ö g p ai c o su ) àï ñt anh hn h a h úng tñ h hut n úc. Àö deo ào à úc 60 àö m o û n û û o ney , vêy loai nay tiï n ào an cung p ai hoa deo lêu h n (sa u nay) ú h ú q y trò h can lu ïn u n y . 2. Tó tr ong san p êm tû 1,1 - 1,2 n n k ö g à úc àön h ï hn û cao , v lai h ïn n y x úng chó co loai ch êt àön trú sö a i a û lûúng ca o la C O , va böt àêt cac loai dung lûúng ca o se aC gi am àö keo àût, tùn g àö cûng g y tet m ïng tui c û úm ê i h luc thao nong ru öt ra k u n . Àõnh töng lûúng àön à úc hö û 40%. C on böt àêt trùng ú lö 2 vò loai böt àa co nay lot q a à úc rê h u û y 325 m sh , tù g c úng lûc à úc möt p ên, mau trùng ñt anh e n û û h h ún mau sùc, nhûn g pH aci d se gê y trò ho an tac dung û g MBT ma ta d k ïn se dun , n o ai ra böt àêt nay co ham û i g g lûúng C , Mn k a cao do ào àï khön g qu a ham lûúng u h ; qu y àõn h 0,001% Cu , Mn trong töng lûúng àön va vò khön g co ch êt kh ang àöng ta quy ït àõnh dung ty lï 20% - ph öi húp vúi ph êm nh e la 20% co tñnh C O aC ki ïm trun g hoa pH aci d cua böt àêt nay - G a böt àêt re h i ún CaCO n i ïu. h 3. Sû dung oxid e kem ngo ai vò ham lûúng nguyï n ch êt cao k hön g lam àe n hön húp lûu hoa, n öm trùng àï mau hu sùc tûú lïn . Se dung MBT àï lam ch êt xuc t ïn lûu hoa, i i do ào àõn h ty l tù g ho at la 5% – 7% tac dung tru ïn ï n y n i ït, n u öm mau tr ùn , tù g bïn p êm mau se sû dun . h h g n h g 4. A d steari c àû úc sû dung vò co tac d ung tù g h at ci n o MBT co ph öi húp ZnO: 1%. Do khön g co sap paraffi n àï tùn g àö deo, kh ang thêm nû úc hön húp lûu hoa + hoa deo hön húp ca o su, dung th m 1,5% ac d ste ric ï i a . 5. L u h ynh la ch êt ch u yïu tro g thanh p ên hön húp cao û u n h

27 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

su lûu hoa. Sû lûu hoa b ïn àöi ca o su söng àï tr ú n n bïn la n ú i ï h vao lûu hu ynh nh û ta àa bi ït. Do co sû dung ch êt xuc ti ïn lû hoa, n n ta g úi han lû úng dung ch o san p êm u ï i h loai mïm la 0,5 3%. Ta ch on tó lï 1,5%, n û g do co sû dung ch êt àön, lûu hn h yn bõ hêp thu möt ñt, ta tù g lï n th m 0,2%, töng cöng u h n ï 1,7%. 6. Do n i ït àö àa àõ h la 1400C, ch on c êt g a töc dung h n h i th ún n êt hi ïn n y la m û g h a ercapto en th l b zo iazo e (MBT) co tac dung gia töc lûu hoa n a h kï tû n i ït àö 1200C, cên hn h p öi húp vúi d h - ny l guanidin e (D h ip e PG ) àï trú th anh g a i töc cûc n a h n û g d tao tñ h lûu hoa súm. Hön húp hn hn ï n k ö g co y u cêu tön trû lêu n ay va k ö g q a c n g hn ï g hn u ö à an oi n a n n sû dung p öi húp à úc. N ai muc àñc h o h ï h û go gi a töc lûu hoa nhan h MBT tao ch o san ph êm co tñnh lûu hoa töt, D G n û úc lai n û g co tñ h cai th ïn tñn h ch êt P g hn n i san ph êm. Q a lûúng gi úi han MBT c on ty lï 1%, DPG : u h 0,5%. 7. P êm mau ào hûu cú chõ u n i ït co k a n n g n u öm h h h ù h c o , ta àõn h lûúng 0,6%. a 8. P en l- β-n h y in h y ap th lam e (P N ) kh ang oxid e hoa tû B nhiïn ch o hön húp lûu hoa, con co tñn h kh ang nhi ït, nhûn g lai co anh hû úng túi mau s ùc, do ào ta dung lûúng tru g n b h 1%, tro g g úi han 0,5-2%. òn n i
IV.2. Loa t cöng thûc thû àêu

Tû c n g thûc trïn , ta lêp ra loat c n g thûc thû àêu, thñ du la 5 ö ö cö g thûc sa u à : n êy
CT th û 1 - Tú xön g kh oi L1 - C aCO 3 - Böt àêt - Z nO - A i d ste ric c a 100 20% 20% 12% 2,5% CT th û 2 100 20% 20% 12% 2,5% CT th û 3 100 20% 20% 10% 2% C T th û 4 100 25% 15% 10% 2% CT th û 5 100 20% 10% 10% 2%

CAO SU THIÏN NHIÏN 277

- S lf r uu - A c le to c e ra - A c le to c e ra - Mau ào - A i - O PB N nt 2 rM rD

1,7% 1% 0,5% 0,6% 1%

1,7% 1% 0,5% 0,5% 1%

1,5% 1% 0,5% 0,4% 1%

1,5% 1% 0,5% 0,4% 1%

1,5% 1% 0,5% 0,4% 1%

Thñ du kït q a àat à úc: u û
- Lûc keo àût (N m2) /c - Àö dan àût (%) Àöb ïndangs uk iàût(% i a h ) - Àö cûng sh r e A o - Lû u hoa töi hao ú 14 00C (p ut) h 2.150 602 20 50 10 h i sêm ú 2.104 601 20 50 10 vûa y 2.100 670 18 46 12 vûa y 2.090 749 14 42 11 vûa y 2.270 751 12 42 9 vûa y

So sanh vúi cac tñ h ch êt àa àõ h ho ùc vúi chó tiï u c êt lû ún n n h g q y àõ h , ta thêy cö g thûc thû àêu sö 4 va sö 5 àat, tro g u n n n k i à cön g thûc sö 5 co gi a trõ kin h tï kem sö 4, do lûúng h o àön thêp. D ào, ta ch on cön g th ûc thû àêu sö 4, gi am o àû úc ty lï ZnO , acid steari c va p êm mau, töng lûúng àön h vên 40%, cac àùc tñ h y cêu àïu v út (d û tru se g am n ïu û i n e tro g san x êt thûc tï). h n u
IV.3. Lo at cöng thûc thû à út 2

Q a cö g thûc thû àêu sö 4, ta tr ïn k a i loat c n g thûc u n i h ö th y àöi ham lûúng ch êt gi a töc àï àû a ài ïu k ïn lû u hoa a i töi hao 1400C la 7 p ut th o y u cêu, vúi vñ du sa u h e ï àêy :
CT CT th û 1 - Tú xön g kh oi L1 - C aCO 3 - Böt àêt - Z nO 100 25% 15% 10% CT th û 2 100 25% 15% 10% CT th û 3 100 25% 15% 10% CT th û 4 100 25% 15% 10% CT th û 5 100 25% 15% 10%

27 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

- A d ste ci aric - S lfu u r - A c le to c e ra - A c le to c e ra - Mau à o - A i - O PB N nt 2 rM rD

2% 1,5% 1,2% 0,5% 0,4% 1%

2% 1,5% 1,1% 0,6% 0,4% 1%

2% 1,5% 1% 0,7% 0,4% 1%

2% 1,5% 1% 0,6% 0,4% 1%

2% 1,5% 1% 0,8% 0,4% 1%

Ta ch on cö g thûc àat lûu hoa töi hao ú à ïu k ïn lû u hoa à n i i a àõn h nhûn g chó lam th y àöi cac àùc tñ htrï n rêt nh e. Thñ a n d tro g loat cö g thûc thû àút 2 q a kït q a k ïm u n n u u i 0 n h ïm thêy cön g thûc sö 3 àat y u cêu (7 p ut 140 C), ta gi ï h ch on cö g thûc nay va t i ïn k a i loat c n g thûc thû àút 3. n , r h ö
IV.4. Lo at cöng th ûc thû à út 3
CT CT th û 1 - Tú xön g kh oi L1 - C aCO 3 - Böt àêt -ZnO - A i d ste ric c a - S lfu u r - A ce ra c le to r M - A c le to r D c e ra - Mau ào - A i - O PB N nt 2 100 25% 15% 10% 2% 1,5% 1% 0,7% 0,4% 1% CT th û 2 100 25% 15% 10% 2% 1,5% 1% 0,7% 0,4% 1,2% CT th û 3 100 25% 15% 10% 2% 1,5% 1% 0,7% 0,4% 1,5% C T th û 4 100 25% 15% 10% 2% 1,5% 1% 0,7% 0,4% 0,8% CT th û 5 100 25% 15% 10% 2% 1,5% 1% 0,7% 0,4% 0,5%

S u k i c n à n , can lu ïn, lûu hoa th o loat c n g thûc trïn a h ê og y e ö , 0 ta ch o thû lao hoa ú lo n ït 70 C x 48 gi ú tûng cön g thûc hi möt; têt ca cac kït qu a ào cú tñnh , ly hoa tñn h àû úc so sanh vúi nhau. Thñ du cac cön g thûc thû 1, 2, 3 àïu àat vï àö lao hoa, ta ch on cö g thûc 1 vò lûúng dung thêp, ba o n göm mau sùc cua hön húp khön g anh hû úng ti ïp tuc do tùn g lûúng ch êt kh ang lao P N B (lo ai nay gê y anh h úng mau sùc hön húp lû u û hoa).

CAO SU THIÏN NHIÏN 279

V a ä c u o á c u ø n ta ñaït co â n th ö ù p h o ø n thí n g h ieä h o a ø ch æ n n h a át y i g g c g m n h 1. Cao su tôø x o â n k h o ù p h a å haïng 1: g i m 100 2. CaCO3 n o ä ñ òa ñ aõ r a â y : i 25% 3. B o ät ñ a át tra é n mòn ( loâ 2): g 15% 4. Oxide k eõm ngoaïi (N h a tä s oá 3): 5. Acid stearic daïng haït (Nhaät): 6. Löu h u yøn h : 7. Accelerator M (Nhaät) 8. Accelerator D (Nhaät) 9. M a ø ñ oû h ö õ cô chòu nhieät: u u 10. Antioxidant PBN (Bayer): C oângthöùcxöôûngtieán haønhñaõneâu. 10% 2% 1,5% 1% 0,7% 0,4% 1%

280 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚNG

IX

QUI TRÌNH CHE BIEÁ TOÅN Á N G QUAÙT N PHAÅ CÔ B A Û L AØ SAÛ M N CAO SU

Q i trò h c ï b ïn san p êm à úc tom tùt q a lûúc àö sa u à y u n h i h û u ê:

CAO SU THIÏN NHIÏN 281

Tuy th o loai san p êm, n u ï n liïu p u (chó súi, cû úc thep e h gy h , x n , xa b n g h y böt tal c v.v...) th m g a ñt n i ïu tro g cac ùg ö a a i h n k ê cua qu y trònh , noi chung , chï b ïn san p êm göm cac hu i h g i ào an c ñ h ia hn: - B ïn àöi vêt ly ca o su söng àï co th ï hoa trön hoa i ch êt cên th ït goi la gia i ào an hoa deo ca o su i . - G i ào an n öi trön cac hoa ch êt vao ca o su àa hoa ia h deo ch ra hön húp ca o su o . - G i ào an àõn h h hhön húp ca o su (t ú can, trùc di ïn ia òn liïn tuc àun ep, dun g dõch), va àõn h hòn h san ph êm sú bö (cùt, rap, dan, vên, nöi...) - G i ào an lûu hoa. ia K hön g kï g i à an k û g l hoa (à n g cûng c o su ) ma ia o h e ö a chó ap dung ú cac n úc co khñ hêu lan , tû n u ï n li ïu û h gy b n àêu c ï b ïn ra mùt hang ca o su tiï u dung göm cac a h i g i ào an ia : A. T O À T R Ö N G U Y EN N Õ Â TÖ L IE Ä V A Ä U T

Cac à ïu k ïn vêt ly n û sû th ang khñ, sach se, n i ït i i h o h àö, an sang , êm àö, thúi g n tön trû v.v... tro g bao q an h ia n u n u ï n li ïu vêt tû ú k o bai co têm mûc q a n trong anh gy h u h úng àïn q i trò h san x êt va c êt lûúng thanh p êm û u n u h h . Cên bö trñ p n cach gi ûa ca o su - hoa c êt - n u ï n hê h gy li ïu p u “nh om ch êt lûu hoa - nh om ch êt kh ac” , “c ac loai h ph êm mau”, “ h êt dï ch ay” v.v... nh ùm muc àñc h ph ong c ch ay, ch ûa ch ay va tr anh sû anh h úng do n i ïm búi möt û h sö lún hoa ch êt n anh cao su . Cac hoa c êt nay th úng co g h û h ïu q a tac dung rêt lún du chó vúi möt lûúng nh o. i u B. C A É X EÛ CAO T SU C o su th n n iï n th úng àû úc tön tr û d úi dang cua a iï h û û möt k ïn hang lún, cên à úc xe thanh banh h y manh i û a n o tû 5 - 15kg múi ch o vao may nh öi can àû úc. G i ào an h ia nay ba o göm cê n cao
28 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

su vúi trong lûúng àung th o c n g thûc x ún . e ö û g T e o p û n g p ap c n g n h ïp, c n g v ïc à úc thûc h hú h ö gi ö i û h ïn bùn may moc, xe möt k ïn c o su 6 manh h y 8 i g i a a man , vúi k ïu bö trñ d o xe n a g h y doc. T e o p û n g h i a gn a h hú p ap t ïu thu c n g n h ïp, p û n h i ö gi h ú g t ïn la d o h y c a ban, i a a û dung n úc n û la c êt tr n dï dang cùt xe. û h h ú N û vêy, ú gia i ào an nay, cên lûu y trong lûúng ca o su àa h xe, ch êt lû úng th ûc tï ba o göm ki ïm tra , xû ly tòn h trang ca o su n êm n úc. g û C. H O Ù D E Û CAO SU A O La q a tròn h xû ly bi ïn àöi ca o su thö rêt da i thanh u möt t ï deo mïm àï co thï n öi trön c ac hoa ch êt cên h h th ït ú cac cö g à an sa . Xû ly nay co thï thûc h ïn q a i n o u i u 4 tac dun : o id e hoa tû n iïn , n i ït, hoa, c . N u ï n liïu g x h h ú gy p u co thï th m dû vao k ê nay la böt tal c àï chöng h a hu dñnh. I. Nhûn g tac dun g ho a de o
I.1. H oa deo búi sû oxide hoa tû nhiïn:

C o su thiï n nhiï n la möt polym r isopren e (C H n) , co àö a e 5 8 ch a no cao , dï bõ oxid e hoa. O û xyge n khñ tr úi tac àöng lïn v phê n cùt chu öi àai phê n tû dai hydrocarbo n ca o su , gê y a gi am p ê n tû k öi do ào tao ra h ïn tûúng hoa deo c o h h i a su , n û vêy sû hoa deo ca o su cú ban la do o id e hoa tû h x n iï n va xay ra n an hú n nûa kh i co hi ïn di ïn cua nhi ït h h h non , ch êt xuc tac gi a töc o id e hoa h y tac dung n öi g x a h can n h ïn àût p ê n tû. gi h
I.2. N hiït hoa deo

Töng qu at àû úc thûc hi ïn ú ph ong nong ha y lo nong 150 2000C d úi tac dung ap s êt khñ trúi bòn h th úng va thúi û u û gia n gia n i ït k o ang 24 gi ú. h h Vúi san xu êt qu i mö lún, co th ï thi ït kï lo hoa deo liï n tuc, thûc h ïn d y c u ïn vúi lûu lûúng n i ïu tên i ú q a i ê hy h /g u b n g tai ú hêm dai. Cên b ït, p û n g p ap n i ït hoa deo ù i hú h h múi h ïn n y (x êt i a u
CAO SU THIÏN NHIÏN 283

p at tû p û n g p ap xû ly c o su töng húp) la c o c o su h hú h a h a ch u tac õ dung búi h i n úc bao hoa vúi ap lûc c o tro g möt thúi ú û a n g n rêt n ùn. Kït q a àat rêt n a h n û g àoi hoi co nöi ia g u hn hn ap lûc (a to la e u c v) vúi sûc ch ûa lún, ch u à úc ap s êt õ û u 2 0 k o ang 40kg/c m (250 C). h
I.3. Hoa deo hoa hoc

Töng q at n ú möt hoa ch êt goi la “ch êt hoa deo pepti ” u h (xem c û n g c êt hoa deo) tac dung àang kï k i g a n i ït hú h h i h k o ang 80 h 1000C, c o su hoa deo cûc n an . Ta lûu y p ê n b ït vúi a h h h i ch êt hoa deo th n g th úng (p stifia t ) tac dung kem h n ö û la n ú n i ïu va co an h úng lún túi c êt lûúng thanh p êm h h û h h .
I.4. Hoa deo cú hoc

P û n g p ap p ö b ïn hoa deo c o su bùng may moc hú h h i a th úng la may nh öi 2 tr uc, loai hú h y kñn h ùc ú may àùc û a o bi ït goi la may hoa deo G rdo o n. C o ca o su k ö q a lai, can ep g ûa h i tr uc may, sa u h h u i a möt thúi g n tuy th o à ïu k ïn lam v ïc, no se b ïn àöi ia e i i i i trang thai tû th cûng da i dên dên tr ú nï n mïm deo. Sû ï hoa deo the o cach nay con àû úc goi la “s ú luy ïn” . Töng qu at, àö deo mïm anh hû úng búi: a/ T úi gia n nh öi can: cang nh öi can lêu ba o nhiïu , ca o h su cang mïm deo bêy n iïu h . b/ À ïu ki ïn cú ly cua may: nùn g su êt, cön g su êt, sûc can i ep, n i ït àö. T ûc tï, ca o su cang trai röng thò di ïn tñc h h h cang ti ïp xuc vúi nhi ïu khön g khñ trúi, s û nen ep co xat p at sin h n i ït v.v... T an bö cai thi ïn àö deo mïm ca o su. h h o Ta co thï nghô n i ït àö cang c o , sû hoa deo cang co h a h ïu q a. N i u hûn g vao nù m 1938, B ss e va C n gh u un in a m ch ûng m h ca o su n öi ú n i ït àö th y àöi g ûa 700C va in h h a i 1700C cung möt thúi g ian n êt àõn , àö deo sa u cung h h k ö g ph ai la ham sö àöng b ïn th hn i eo n i ït àö: n i ït àö h h tù g , töc àö hoa deo trû úc hït se g am x ön n i u g 0 cûc ti ïu ú 120 C, sa u ào töc àö hoa deo lai tùn g nhanh . Tû võ trñ

28 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

cûc t ïu nay, n ay n y ta p ê n b ït sû hoa deo cú hoc i g a h i “n öi” v gu a “n ong” . T ron g hoa deo cú hoc ngu öi ha y n öi can ng öi, h u 0 n ït àö k o ang 60 - 70 C, cö g su êt ú mûc töi th ïu, do ào hi h n i n û úi ta th ch hoa deo ca o su ú n i ït àö nay ch o may g ñ h n öi hú. (V ûa tranh h ïn tû úng “ h ït trï n may” ch o hön h i c húp co dung ch êt xuc ti ïn cûc nhan h va gi up cön g nhê n àûng may dï tha o tac, kh i àïn giai à an hön lu ïn o y ). c/ Tha o tac cua ngû úi àûng may: ch u yïu cên lam ch o cöng v ïc hoa deo t ïn tr ïn àïu àùn, khön g trò t ï, àö deo i i i r mïm àöng n êt, àam bao ca o su ch i q a g ûa h i tr uc h u u i a toan bö va thu lûúm vun bùn ra v.v... d/ O xyge n khñ tr úi: cac cu öc thû n h ïm n öi can ca o su gi h tro g m i trû úng khñ trú (k ö g co o y en ) sû hoa deo hêu n ö hn xg n û k ö g xay ra. Do ào, oxyge n la yïu tö cên thi ït ch o sû h hn hoa deo. T rïn thûc tï la yïu tö k ö g àöi. hn May nh öi hú 2 truc (c on àû úc goi la may can luy ïn) cêu tao ch u yïu göm 2 truc nh ùn (ú V ït N m th g thû úng i a ön φtr uc = 1/2 chi ïu dai lam vi ïc cua truc) . φ200 - 500m m (lo ai nh o). φ 500 800m m (loai lún), dai 400 - 1200mm (loai nho) hay 1.500 2.000m m (lún) bùng gan g cûng ha y thep àùc bi ït, nùm ngang, trï n k u g bùng g n g h y thep àuc, q a cac hn a a u p lie . À i p lie a rs ö a rs ú tr uc sa u cö àõnh , àö i trû úc di àöng co muc àñ h tha y àöi àû úc k o ang hú g ûa ha i tr uc. Ca ha i c h i truc àïu röng ru öt, ch ûa n úc dên àï g ai nhi ït lam sa o û i co thï du y trò nhi ït àö kho ang 60 700C. Q a y tron q a bö tru ïn lûc va töc àö th úng la u u y û k ac n a : h hu tr uc trû úc tû 15 - 25 von /p ut, tr uc s u n a h h n , ty lï g h a hn ú s i kem a 1 - 1,5%. Àöng cú à ïn 20 - 25CV (may nh o) ha y 50 - 150CV i (may lún , à i k i th y thï búi àöng cú nö ú n ûng n i ) ö h a h ú san x êt k ö g co à ïn. u hn i May nh öi kñn cêu tao c u yïu göm h i tr uc co àû úng ke h a xo ùn nùm tron g möt bu öng kñn, phñ a trï n h i tr uc la 1 a pisto n àêy ep ca o su vao, vên töc qua y cua ha i truc tû 20-6 0 vong/ph ut,

cöng
CAO SU THIÏN NHIÏN 285

su êt àöng cú à ïn tû 200CV (k ïu cu may B b ry ) àïn i i an u 1.500CV (k ïu múi) cung vúi cêu tr uc kiï n cö, sû hoa deo ca o su rêt i n a h àat tro g vai p ut, h ïu q a n i ït deo xay ra trï n hn n h i u h 0 0 110 C, p öb ïn h ïn n y la 150 - 180 C tûc la nh öi “n ong” , h i i a àê y la à ïm k ac b ït vúi may n öi hú. Kït q a àö mïm i h i h u deo c o su àat àöng n êt, àön bö va yïu tö n ê n lûc x m a h g h e n û k ö g th m dû vao h hn a . May hoa deo ca o su Gordo n la möt ki ïu may ep àun (bo udineuse) , to lún h at àöng hoa deo ú nh ït àö 1600C, o i nùng su êt liï n tuc h y lû u lû úng àat hang tên/gi ú, àöng a cú ài ïn tû trù m CV tr ú lïn . II. L ûu y cên thiït - Sû hoa deo mïm ca o su ú n öi nong (1200C trú lïn ) h à úc g ai thñc h q a sû p ê n cùt n i ït c u öi àai p ê n tû û i u h h h h hd cc y ro a b on c o s , búi p an ûng “t û o id e hoa” . Ú n öi a u h x h 0 can n u öi (120 C trú x ön ) àû úc g ai thñ hqu a cú ch ï g u g i c ng i ïn cùt p ê n tû ca o su tao ra cac “göc” tû d ; k ö g co h h o hn o y e n h y möt ch êt n ên göc k ac, cac göc tû húp vúi xg a h h n a u k ö g g y b ïn àöi p ê n tû k öi, n û úc lai, co h hn ê i h h g o y e n h y c êt n ên göc, no se tû gùn vao göc tû d , xg a h h o xay ra p an ûng göc tên cun , tao ra ào an p ê n tû n ùn: h g h g ào la sû hoa deo. C ch ï nay co g a trõ kï ca c o loai c o ú i h a su töng húp co àö c û a no c o h a. - N anh c o su c ï b ïn n úc ta ap dung hoa deo th o g a h i û e pûn h ú g p ap cú hoc, th úng goi la sú lu ïn, vúi may n öi h û y h hú h i tr uc. T bi ït sû hoa deo ca o su xay ra la do sû a a oxid e hoa (sû oxid e hoa cung la ng yï n nh n cua sû lao u ê hoa ca o su söng ha y ca o su lû hoa) . N û vêy, cac loai u h ca o su thû ph êm cua àön à ïn: mu dêy, mu ch en, mu àêt i v.v... c ung àa tr ai q a möt thúi g n o id e lêu dai ú àön h u ia x à ïn (n n g trû ún ) c o su va q a q i trò h sú c ï than i ö g a u u n h h crïp e n , c e à n sû o id e hoa xay ra t ïp tuc, do ào se êu rïp e x i mïm deo h n cac loai ca o su sú ch ï tû late x va têt ca cac ú loai ca o su cang tön trû lêu dai cang mïm deo hún. T rong chï bi ïn san p êm tiï u dun , k i th y thï p êm loai ca o su cên lûu y h g h a h túi àö

28 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

deo mïm luc sû dung cua no àï ch n h q i trò h va thúi g n h an ó u n ia o têt hoa deo hoùc thön g qua gia i àoan hoa deo. Ap dung phûúng p ap nay rêt k o àam bao an toan lao àöng ú may h h can lu ïn hú. y D. C A Â ÑONG N K ê u c n à n g rêt q a n tron , no anh h úng àïn q y h ê o u g û u trò h c ï b ïn va ch êt lûúng san p êm. N û úi cê n ào g n h i h g n lam v ïc cên co 3 yïu tö: t û tû - chñn h xac - co ph ú g i h ûn p ap; va lûu y n ûng à ïm: h h i 1. K ïm tra vabötrñ cok o a hoc cac dung cu, p û n g t ïn c n à n . i h hú i ê og 2. N ghiï m chón h ch êp hanh nh ûng qu i àõn h gh i ú cön g thûc x ún : loai, q i cach , p êm ch êt, sö lûúng n u ï n û g u h gy liïu hoa ch êt, n om hoa trön ch n g v.v... h u 3. C n ào g tûng ch êt möt va the o tûng cön g thûc möt. ê n 4. T n trong cac à ïu lï bao hö lao àöng va p ong c ay c ûa c ay ö i h h h h . 5. K ö g q ï n trû bò, vêt ch ûa va dung àung loai vêt ch ûa. hn u 6. K ïm tr a toan bö n u ï n liïu sa u k i cê n ào g i gy h n. N i cê n àon g thêt kh ö rao, sach se, ngù n nùp. N ú guyï n li ïu hoa c êt à úc àanh dêu va g i n an h ïu (k y h ïu h û h h i i nïu co) nh êt àõnh . Dung cu va phûún g ti ïn cê n ào g cên n co: cac loai cê n lún nh o, cac loai vêt ch ûa: thau , ch êu (phê n bi ït loai ch ûa ph êm mau àe n vúi ph êm mau kh ac) xu öng , m öng , da o v.v... Àöi vúi c êt long san , sïn sït u h h cên co hï thöng h m nong va dung cu c n à n g c u ï n ê ê o hy b ït. i Cên lêp möi q a n hï mêt th ït g ûa p ong ky th êt u i i h u ph ong thñ n h ïm - x úng - k ê u c n à n . gi û h ê og E. N H O ÀT R O Ä N I La sû trön lên cú hoc cac hoa c êt cên th ït vao c o su h i a àa hoa deo thanh möt hön húp, ta th úng goi la hön û lu ïn y . I. N guyïn tùc chung
CAO SU THIÏN NHIÏN 287

2

3 2

Vên àï àùt ra tro g c n g ào an hön lu ïn la ch o ch êt nao h n ö y ay n om ch êt nao vö àêu ky? L u h yn , ch êt g a töc lûu hoa h û u h i c o v àêu ky ha y cu öi ky? v.v... h ö N u ï n tùc ch n g la g û hön húp ca o su gy u i : 1. K hön g bõ lûu hoa súm vao luc hön lu ïn y . 2. Töng thï tñc h ha y trong lûúng ph u húp vúi nùn g su êt may h y tòm cach àat àû úc n n g su êt töi hao a ù . 3. Co àö hoa tan va khu ïch tan töt, àöng nh êt, àöng bö. 4. Àö deo hön húp àöng bö. Net chung, ta lûu y àïn àö deo mïm cao su, tac dung anh h úng g ûa cac hoa ch êt vúi n a u va g ûa hoa ch êt û i h i vúi ca o su , co ho ùc khön g dung ch êt trò ho an lûu hoa, tòn h trang may moc, n i ït àö tr uc may v.v... tû ào g ai h i q y ït vên àï àùt ra u . Ta co thï lêy thñ du nh öi trön hön húp ca o su san xu êt tui ch úm lanh co cö g thûc n û chû n g V I va lêp q i û n h ú II u trò h nhû p i ïu àa lêp. K i ào ta lêp luên: k ö g co ch êt n h h hn trò h an lûu hoa; àö deo mïm ca o su sú lu ïn 35 àö o y m on o ey , g û n i ït àö tr uc may i h 0 khön g qu a 80 C. N öi àêu ky hön luy ïn: Z O + aci d steari c + h n MBT + DP G + a ti-O + p êm mau, búi Z O va ph êm mau la cac n h n ch êt k o k u ïch tan tro g c o su , a d stea c co th m h h n a ci ri ï h ïu q a dï dang k u ïch tan; MBT + D i u h PG , anti- O , ph êm mau la nh ûng c êt dung lûúng n o n û g h ïu q a lún h h hn i u cên n öi trû úc ch o àïu, MBT + D G khön g co lûu hu ynh h P tû do tron g san ph êm nguyïn thuy h y lûu h ynh n öi a u h ch n , se k ö g g y ra lûu hoa ca o su ug hn ê . S u àêu ky àö deo hön húp ào àû úc 30 àö m a oone y (mïm hún). G ûa ky ch o vao böt àêt + i la ch êt dung lûúng lún n û g hn CaCO kït qu a cung q a n tron . Àö deo ào àû úc 25 àö m u g ooney . C öi k la vö lûu hu yn , n û g àê y la ch êt ch u yïu tro g u y h hn n th anh p ên hön húp + lûúng dung thêp; nïu ch o vao cu öi h ky, àö khu ïch tan tro g hön húp se k ö g töt, n öi lêu q a n hn h u thò S + MBT + D G p P hu trú la Z O + aci d steari c se tac dung g y lûu hoa möt p ên n ê h no h

28 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

t ï n may h ùc tù g àö deo mïm cua hön húp. Vêy q y ït r o n u àõ h ch n o S vao cu öi ky hön lu ïn àa ú sùn dang hön húp ch u: 100- S y (göm ca o su : 100ph ên; S: 100 ph ên; aci d stearic : 2 ph ên) tûc la dang S àa k u ïch tan sùn tro g ca o su . T n g q y h n ro u trò h , thûc h ïn cac cach thûc gi up tùn g àö khu ïch tan n i cac hoa ch êt tron g ca o su àû úc töt: ep mong , cùt luö n tay , rùc àïu... II. À iïu kiïn nhöi trön
II.1 . À ïu ki ïn cú ly cua may: i

C n g tac n öi trön h y hön lu ïn àû úc thûc h ïn ú may ö h a y i n öi 2 tr uc loai hú ho ùc kñn n û ú hoa deo cú hoc (sú h h lu ïn , may n öi hú cai t ïn co th m tr uc th û 3 m g y ) h i ï an àû úng so , nùm ú trïn , g ûa h i tr uc nh ùn (m ay n öi i i a h S haw ) h y may àun ep àùc bi ït tao sû n öi trön à úc liï n a h û tuc .
a. Cöng su êt:

May nh öi can tiï u thu rêt nhi ïu nùn g lûúng va khön g àïu tron g qu a tròn h nh öi trön. C g su êt ha y ài ïn n n g ön ù tiï u th manh n êt vao luc n öi ca o su , ti ïp ào gi am dên, u h h möi lên vö möt ch êt nao lai tùn g lïn möt luc ng ùn röi gi am trú lai. N û vêy, cö g su êt àöng cú à ïn cên p ai h n i h ca o h n ky tiï u thu manh n êt múi co thï keo nöi. T n g ú h ro trû úng húp x úng co n i ïu may n öi ho at àöng ha y cac û h h may co chun g möt àöng cú à ïn, ta tr anh s trung húp vï i û h at àöng àöng thúi c n g s êt tiï u thu manh n êt. o ö u h
b. Sûc ep:

Sûc ep p at sin h g ûa h i tr uc may vao luc hön lu ïn h i a y rêt lún no cung th y àöi n û ú c n g su êt va sin h ra c ên , a h ö h àöng rêt man vao luc nap ca o su vao. N û vêy, toan bö h h may cûc kh oe, ch on c êt trú n (mú dêu) chõ u n i ït va chõ u h h sûc ep töt. Vúi may nh öi truc dai 2.100m ,ngû úi ta tñn h sûc ep sau 1 m p ut rûúi n öi hön húp ca o su vo xe (löp) la 1 tên m2 h y h h /c a 120 tên ch o toan may .

CAO SU THIÏN NHIÏN 289

N û vêy, cö g su êt va sûc ep anh h úng rêt lún túi n n g su êt h n û ù nh öi trön hön húp. Moi sû cö, kh ûng may, gay tr uc kh i khön g co vêt la, may múi h ùc hû hong nh h àïu do o an töng thï tñc h ca o su h y hön húp v út q a mûc chõ u àûng. a û u
c. Nhi ï t àö :

Àöi vúi may nh öi hú 2 tr uc, n i ït àö tr uc may g û töt n êt la h i h 0 60 - 70 C búi c n g su êt tiï u thu thêp - n û úi àûng may ö g dï lam v ïc (nong q a p ong tay ) - k o xay ra lûu hoa i u h h súm, k i hön húp co lûu h ynh va ch êt g a töc lûu hoa. h u i Àöi vúi may nh öi kñn, n i ït àö tr uc may tû 150 - 1800C, h n û g trû úng húp n öi lûu h ynh va c êt g a töc lûu hoa, hn h u h i 0 n i ït àö cên th ït la 60 - 70 C. h i Têt ca cac loai may nh öi àïu cên co tr uc röngàï dên n úc g ai n i ït, à i k i sû dung n úc lanh 5 - 70C àï g ai û i h ö h û i n i ït n a h h ùc co k i g ai q y ït àöt x êt tùt m ay àùp h hn o h i u u b o vai ûút h y tùm tr uc may nïu th ên t ïn (ti ïu thu a a u i cö g n h ïp ú V ït N m n gi i a ).
II.2 . À ïu ki ïn vï nhê n lûc: i

Cung n û ú hoa deo cú hoc, th o tac cua n û úi àûng h a g may rêt qua n trong . Vúi co n da o àùc bi ït, cùt rach , àao trön, vên dung sa o ch o hön húp àöng àïu va àï hoa c êt h k u ïch tan tro g c o su töt. K a nùn g bêc ngh ï cang ca o h n a h tha o tac cang nh e nh ang, hön húp ñt h o phñ, àat c êt a h lû úng tro g thúi g n n a h n êt v g ai q y ït à úc moi n ia hn h a i u û sû cö co thï xay ra . Du sa o ài nûa, àï cac àút hön luy ïn kh ac nha u àû úc àöng bö, cung nh û tron g sû àöi ca, ngû úi ky thu êt cung cên ph ai lêp qu i tròn h nh öi trön, ba o göm cac th o tac c u yïu th o thúi g n ên à n h p u húp bêc a h e ia õ h tay n h c u g g ï hn. N anh c ï b ïn c o su n úc ta hêu n û chó sû dung g h i a û h may n öi hú h i tr uc. À y la cön g v ïc kh o nh oc do t ïp h a ê i i xuc n i ït, àöc hai va nguy h ïm: hön húp ph at nong, cac h i hoa ch êt dang böt co k u n h h úng böc bui, ban tay dï bõ cu ön n h ïn g ûa hy û gi i h it a ruc
29 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

may. Cên tra g bõ va ap dung b ïn p ap bao hö lao àön , n i h g cùt mon g tay , ao tay ng ùn, v.v... lùp àùt hï th öng hut bui, th ït kï i c ï tao d o cùt g an t ïp, k ö g sû dung hoa c êt àöc, h a i i hn h n êt la lith rg e (o - ide chò) v.v... h a x F. HÌNH ÑÒNH

I. Àõnh hòn h hö n hú p ca o su - Tú can: la cön g v ïc àõ h h n hthûc h ïn ú may can. i n ò i Hön húp c o su àa à úc c ï tao can ra th anh möt tú dai, a û h co àö day m ong m ön, àöng n êt va k ö g àöi. u h hn May can töng qu at göm loai 4 truc va loai 3 tr uc. Lo ai 3 tr uc nh ùn, nùm doc, thùng goc vúi mùt àêt, son g so g vúi n n au . T uc gi ûa cö àõnh , 2 tr uc con lai di àöng à úc àï h r û ch h kho ang hú cac tr uc h y àö day hön húp. C i ïu q a y ón a h u tron cua t ruc trï n va d úi gi öng nh , nghõc h chi ïu vúi û au tr uc cö àõnh. Àï tú hön húp can ra co àö day àïu n a u su öt c i ïu h h n a g cua tú va khön g àöi, may can cên co ha i yïu tö gn chñnh : cac truc may ph ai son g son g va à ïu ch n h àû úc i ó n i ït à ö. h Àöi vúi may can 3 tr uc (dung à úc c o can trang vai û h manh möt mùt) à n h bï day cua tú hön húp trai q a 2 ky: õ u hön húp c u i q a kho ang hú cùp truc (trï n va gi ûa) röi h u qu a cùp tr uc 2 (gi ûa va dû úi). Àöi vúi may 4 tr uc, àõn h bï day cua tú trai qu a 3 ky va dung àû úc ch o can trang vai manh 2 mùt tro g 1 lên n . N anh c ï b ïn san p êm c o su n úc ta th úng sû g h i h a û û dung may n öi hú 2 tr uc àï k m n i ïm k ê u can, tûc la h iï h h sû dung c o k ê hoa deo cú hoc (s ú luy ïn) , n öi trön h hu h (hön luy ïn) va can. K huy ït à ïm la tú can ra co àö day i k ö g àöng àïu (b n day, b n mon hún) , khön g chñn h xac hn ï ï g (cên day 2m , can ra 2,1m m ch ùng han) va k ö g àöng bö m hn ú cac àút can k ac (àút nay can 2m , àút kï can h m 1,8mm , àút k a 2,1m ) ph u thu öc rêt n i ïu vao tay n h ï i m h g va k h n h ïm n û úi àûng may (ch ï b ïn san p êm àuc in gi g i h cên cê n k ïm i tr a tr ong

lûún ). g
CAO SU THIÏN NHIÏN 291

I.1. T ùc di ïn liï n tuc ep àun: r

La cön g v ïc àõ h h n h ú may ep àun, ch o trùc d ïn àõ h i n ò i n ky v th úng x y . a û u ïn May ep àun co cêu tao ch u yïu la co n v s bùng thep i àùc bi ït àû úng k h tû 10 - 250m m (vi s vö tên, vi s ñn archim ede ) xoa y tron tro g möt cy d e q a bö ch y ïn lûc n lin r u u co thï th y àöi vên töc. Hön húp ca o su se bõ cu ön th o a e b úc rù g cua v s nay àêy ep ra phñ a tr úc la möt bö p ên û n i û h goi la àêu may co trùc d ïn n êt àõ h co hï thöng c n g i h n, u cêp n i ït (h i n úc h y n i ït à ïn tr ú) va n úc g ai n i ït. h ú û a h i û i h Tuy th o àêu may th ït kï ma ta co dang m n g m ön e i o u : bùn g hön húp ca o su mùt ng ai vo xe , boc dê y à ïn, lûúc, o i öng àùc (join t tron ch ùng han) , öng röng (ru öt xe , öng nû úc, dê y thun k o h ) v.v... h an Sû dung may ep àun, ta lû u y n ûng à ïm: h i - N öi nong hön húp c o su (n i ït lu ïn) túi n i ït àö h a h y h sa o c o àö deo àat tû n g à ú g àö deo hön húp h at h ú ûn o àöng tro g may ep àun, k ö g ch o hön húp n u öi vao n hn g may . - K ïm s at à úc n i ït àö c n g cêp va n i ït àö n úc g ai n i ït. i o û h u h û i h - Vên töc ep àun ha y vên töc vi s may tha y àöi thñc h ûng vúi tûng hön húp . - C öi ky h an têt ep àun, n êp hön húp ca o su k ö g u o h hn lûu hoa à úc, n û ú àêu ky bùt àêu àun ep, àï c ui sach û h h hön húp àa lû hoa àû úc con sot (nïu co). u - C o hön húp vao may àïu àùn th o töc àö n a, g û h e h i hön húp sach se. - L u y àö mïm d eo hön húp ch a ep àun va tranh û û dung ch êt hoa deo co àùc tñn h tùn g àö dñnh , anh h úng û hoa ch êt g y g am n i ït túi han cua c êt xuc t ïn. ê i h h i Têt ca cac b ïn p ap trï n ba o göm bao trò ki ïm tra i h may, co muc àñc h tranh hön húp ep àun lûu hoa súm tron g may, sên sû ún , “h at c ït”, co soc, v.v... g h
29 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

I.2. Dun g dõch:

La p û n g p ap àõ h h n h hön húp ca o su q a sû hoa hú h n ò u tan hön húp tro g d n g m i thanh d n g dõch àï tran , n u ö u g th a , p ït, p u sû n g h y n un , c o ra 1 vang mong sa u o h hn ú a h g h k i d n g m i b y h i. h u ö a ú Àï d n g dõch ch ï tao n an h ch ong va co h ïu qu a, hön u h i húp à úc cùt n o h y can mong (tù g bï mùt t ïp xuc) û h a n i n ê m trön vúi d n g m i : x n g cö g n h ïp, b zen , to en e g u ö ù n gi en e lu v.v... tr n g th ït bõ ha y may hoa trön kñn. N ay nay , do tòn h o i g hòn h kh o khù n nhi ïu mùt, n û úi ta àa han ch ï h ùc th y g o a th ï bùng hön húp la tex , chó tr û trû úng húp c o d n g dõch h u k o dan àùc b ït. e i N o ai n ûng bêt lúi vï k h tï n û d n g m i k a n g h in h u ö h h ïm, h i ao phñ do dun g m i ba y hú i ho ùc tùn g ch i phñ th ït ö i kï hï th öng th höi d n g m i . N û g sû dung d g m i co u u ö hn un ö ûu à ïm la th m à úc lûúng dung h ùc dung à úc loai i ï û o û c êt g a töc lûu hoa cûc n a h , vai manh h y hang dït dï h i hn a n êm thêu g . II. Àõnh hòn h tön g th ï sú bö sa n phê m - Tûc la tao ra hò hdang gên àung vúi dang thêt sû n cua san ph êm qu a cac cön g v ïc cùt, dan, rap h y nöi, i a h ùc tran , p ït, n ung h y p u n sû n . o g h h a h úg C ùng han: - Tû tú can, ta cùt h n h tron φ2 d /c aitui h ò m c û úm lan (möt co k o et lö φ40m m ú g ûa ; cùt b n g dai h h h i ) ù 110 x 2.050 x 2m m dan lïn vai manh àa can trang + vên vúi cû úc thep thanh xac bö/cai vo xe àap 650B, cùt thanh v n iï v ö g rap vao nong ru öt ung c o su v.v... un a - Tû trùc d ïn öng ep àun, ta cùt tûng ào an 2100 i m /c ai ru öt xe àap 650B loai nöi; cùt ào an 1800 m / öng m m d y thu n kh ê oan h cú nh o, v.v... - Tû dun g dõch, ta nh ung khuö n hòn h gùn g tay ca o su chõu n i ït + hoa ch êt, trang ao ài m a v.v... h û Têt ca cac cön g v ïc nay, nïu th o cach t ïu thu c n g i e i ö n h ïp n û úi àõ h h n hcên k eo leo, thên tron , can bö gi , g n ò h g ky th êt lêp cac u
CAO SU THIÏN NHIÏN 293

qu y àõ , qu y ûúc, b ïn ph ap, tiï u ch ên, àï tha o tac àöng bö, nh i u gi am ty lï th û va p ï p êm töi à . h h a G. LÖU H O Ù A La g i ào an q a n trong tro g q y trò h ch ï b ïn san ia u n u n i p êm tao ra p an ûng lûu hoa c o su àï san p êm àat h , h a h cac tñ h ch êt c ly hoa tñn h àa q y àõ , qu a sû gi a n ït n ú u nh hi tro g trû úng húp hön húp ca o su co ch êt lû u hu ynh ha y n ch êt nhi ït ph ong thñc h lûu h yn . u h T û trû úng húp hön húp ca o su tû lûu ú nhi ït àö b h r òn thû úng h y d úi tac dung anh nùn , th n g th úng san a û g ö û p êm àû úc lû hoa ú khuö n àuc, may ep, ph ong nong , nöi h u ap lûc ha y nû úc söi. N ön nh ït la h i n úc co ap lûc gu i ú û ha y n ït ài ïn tr ú, àö i khi n i ït th n cui c n g cêp tr ûc hi h a u ti ïp h y g an t ïp. a i i H ïn n y trï n thï g úi p at ti ïn k ïu lûu hoa san i a i h r i p êm th h eo löi àuc b m (in c n ) n û c êt deo p sti c va ú je tio h h la k ïu lûu hoa q a tac dung luöng ài ïn x a y ch ïu ca o tên i u o i la 10 - 15 MHz ch o cac san p êm cûc day h . N u ï n tùc cên lûu y: gy 1. L u hoa àung nhi ït àö va thúi gia n qu y àõnh . À y la û ê cöng v ïc co tñn h cach bùt bu öc, vò lûu hoa ch a túi mûc i û h y lûu hoa qu a mûc, àïu tao ch êt lûúng san ph êm kem, a khön g àöng bö va nh ûng hi ïn tû úng ph u cua sû lûu hoa ca o su se xay ra , trong trû úng húp c n g th ûc, n u ï n li ïu ö gy hoa c êt c ï b ïn àat y u cêu h h i ï . 2. Sû truy ïn nh ït ph ai àöng n êt toan bö di ïn tñc h san i h p êm va àöng bö su öt bï day san p êm. T úng húp san h h rû p êm q a day co thï ap dung : tao möi tên , lúp àat mûc h u g lû u hoa töi ûu cung thúi g n , n i ït àö g am dên kï tû ia h i lúp ti ïp n i ït tr ûc ti ïp, ho ùc th ït kï hön húp co h ïu ûng h i i àöi lûu hoa. À y la trach n i ïm cua n û úi lêp c n g thûc. ê h g ö 3. T anh thûc hi ïn lûu hoa nh ïu gi ú ch o san p êm day, m r i h a
29 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

c n g thûc th ït lêp k ö g co h ïu ûng àöi lûu hoa, vò co p an ûn ö i hn i h g n i ït lao hoa xay ra (tr ach n i ïm n û úi lêp cö g thûc). h h g n 4. L u hoa vúi lûc ep nen c ang cao , hön húp cang de û dùt, cho c êt lûúng cang töt. h 5. Nùm vûng nhi ït àö C (C elcius ) tûún g ûng cua ap lûc húi n úc h y n i ït àö F (F re h ih û a h a n e t) H. GIAÛ NHIEÄT I Ta b ït sû o id e hoa c o su búi o y e n khñ trúi la i x a xg n u ï n n ê gê y lao hoa va deo hoa ca o su söng va gê y gy hn lao hoa ca o su lûu hoa. Sû o id e hoa xay ra n a h h n x hn ú nûa k i co n i ït nong th m g . h h a ia Àöi vúi ca o su söng àa hoa deo va hön húp ca o su àa hön lu ïn h an têt, thò k i àï ngu öi tû nhiïn : oxyge n ú y o h khñ trúi gùn vao p ê n tû c o su n i ïu tro g luc c o su h y h a h n a a hön húp nong n êt v g am dên th o thúi g n n u öi. Sû h a i e ia g tön trû n ùn h y lêu dai cun àïu co p an ûng o id e hoa g a g h x xay ra , hêu q a la àö mïm deo k ö g con àung nûa u hn . N û vêy tro g trû úng húp c o su àa hoa deo h y hön h n a a húp c û àõn h hòn h àï cach möt h y n i ïu n ay g y cam ha a h g ê tûúng se c o c êt lûúng töt, th êt ra chó vò sû hoa deo cú h h hoc (sú luy ïn) h y sû n öi trön (h ön lu ïn) c û a àat àö a h y h deo mïm n a y tûc thúi. K i sû dun ch ung lai qu a thï m g h g möt lên nh öi trön va tùn g thï m tñn h mïm deo (h ön húp se co àö k u ïch tan töt h n h ú ). À y cung la möt p û n g p ap àï n u öi tû n iï n va tön ê hú h g h trû göi àêu tro g q y trò h can lu ïn va cên co sû k ïm n u n y i so at th o thúi g n àö mïm deo cua ch un . e ia g Co àö i k i n û úi ta ap dung sû g ai n ït n an h àï h an h g i hi h c ï p an ûng n i ït o id e hoa g y b ïn àöi tñ h ch êt à at h h h x ê i n à úc. û Àöi vúi hön húp h y san ph êm lûu hoa k a hön g chõ u n ït, hi ngay vûa h an têt n û thao gú k u n c ùng han, c ung o h hö h h vên con non , g p an ûng lûu hoa ti ïp tuc xay ra àöng th úi vúi p an ûng n i ït h h h
CAO SU THIÏN NHIÏN 295

lao hoa va yïu dên th o thúi g n àï n u öi tû n iïn . e ia g h T n g ki ro h ào, ta b ït chó cên möt lûúng nh o kho ang 1% oxyge n gùn i vao p ê n tû ca o su àu àï lam ch o no trú thanh vö dung . h Do ào, cên ap dung g ai n i ït n a h àï han c ï tò h i h hn h n trang trïn , han dun cua san p êm se lêu h n g h ú. Ta co thï nghô möt vêt th ï à n g nong ma bõ lam n u öi a g n an se khön g töt q a sû bi ïn dang co rut àöt ng öt (nh û h h u thuy tinh ch ùng han) ha y bi ïn àöi ch êt lû úng (nh û thep töi ch ùng han), n ûn g àöi vúi ca o su , n êt la ca o su lûu h h hoa, no co àùc tñ h k ac b ït vúi cac vêt c êt k ac la co n h i h h tñ h àan höi va tñ h bïn, va n i ït àö p an ûng thêp h n n n h h ú n i ïu. h Ta co thï dung n úc h y xa b n , q at thöi c o sû g ai û a ög u h i n i ït. Cên noi thï m sû gi ai nhi ït àöt ng öt gi up ph at hi ïn h súm tònh trang n öi möc do lû u h ynh tû do con tön tai, u ch a hoa húp hït vúi ca o su û . I. H O Ø A N A Á T- KCS T K u ho an têt ba o göm cùt ron g bòa (nh û vo xe àap) , hê àuc lö, lùp van , dan nöi (ru öt xe àap loai nöi), lùp cö nùp (tui chû úm v.v... tûc la cac cön g v ïc tao ra san ph êm ho an ) i chón h nh êt, göm ca cön g v ïc àong goi ba o bò, dan n an i h h ïu. i T ron g gia i ào an ho an têt, cên lêp ra bö ph ên ki ïm tra ch êt lûúng san ph êm goi tùt la KCS, ki ïm tra cac tñn h ch êt ngo ai quan : àö lang bong , mau sùc, khuy ït têt, kñch thû úc, v.v... va tron g bö ph ên KCS tr ûc ti ïp n i san x êt co ú u möi q a n hï mêt th ït vúi p ong thñ nghi ïm, ph ong ky u i h thu êt àï th úng x y û u ïn k ïm tra cac àùc tñn h cú ly (nöi i tñnh ) cua san ph êm va the o doi tñn h àöng bö vï ch êt lûúng cua tûng lö hang . Net chung , du la san x êt ti ïu thu cön g u nghi ïp, tûng khêu , tûng bö ph ên trong qu y trònh , tûng ca san xu êt lam v ïc co kho a hoc, àung phûúng p ap cua q y i h u àõ h ky th êt, se tao ra ch êt lûúng san p êm àön n u h g bö tro g möt q y trò h san x êt vúi n u ï n liïu vêt tû n u n u gy may moc
29 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

th ït bõ, nùn g lûúng nh êt àõnh , ma ng ay na y ta goi la hï th ön i g q an ly ch êt lûúng q öc tï (ISO). u u Cac tñn h ch êt cú ly cua san ph êm àat àöng bö ú cac lö hang h y ú cac àút san x êt k ac n a u k i: a u h h h - Àö cûng ch h lïch: ± 3 àö shor e àïn ± 5 àö shore ïn - Tó tron : g - Lûc keo àût: ± 0,05 ± 5 kg/cm
2

àïn ± 7 kg/c m2

(± 50 N/cm 2 àïn ± 70 N/c m2) - Àö dan dai kh i keo àût: ± 20% àïn ± 50%

CAO SU THIÏN NHIÏN 297

CHÛÚNG

X

CAÙ LOÏA NGUYEÂ LIEÄ CAO SU C I N U V A LATEX THIEÂ NHIEÂN Ø N

A. CAO SU T H IE Â N H IE Â N N I. C ao su thûúng dung

I.1. N hom cao su sú chï

1. Tú x n g k oi: R S (R b d S o e d S eets) . San x êt ö h S ib e mk h u tû la- tex tû i q a xû ly x n g k oi àï k ang nêm möc do ú u ö h h cac ch êt dên x êt ph o l co tro g k oi va sêy kh u en n h ö. 2. Tú sêy kh ö ADS (A r D d S eets) . San xu êt tû late x i rie h tûúi, sêy kh ö vúi hú i nong , khön g co xön g kh oi. 3. Tú co àû úc th o ph n g ph ap M elin : ca o su IC R e ûú ich (In itial C n en tio o c tra n R b er) . San x êt tû late x tû i à n g ub u ú ö àùc ú thun hòn h tr u, kh öi àön g xe thanh tú, k n g qu a g hö ph a loang vúi n úc trû úc k i àö g àùc hoa vúi acid û h n . 4. Tú co àûú c the o phûún g pha p C.E.X.O (Caoutchouc d x ’E trïm e O n ) san x êt tû la x tû i k ïm so at à n g rie t u te ú i ö àùc la tex bùng pH kï, kït húp n n g nong va da o àöng u cú hoc àï han c ï lûúng a d sû dun . h ci g 5. Bun, cöm. San xu êt tû late x tûúi , nh a ra súi àön g lai nhû súi bun, rûa, sêy k ö , cùt vun, ep lai thanh k ïn h i . 6. C e n at: C û “cr ïp” àû úc goi tû P ap ng û “crïpe ” rïp h h h co y nghô a la sû nghi ïn can vúi nû úc thêt nghiï m ng ùt qu a hï th ön g
29 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

cac may can tr uc co ranh n a g va doc, àö sê u cua k e ranh g am gn h i dên, goi la “crïpeu ses ” (t a goi la may can bö ). ng San xu êt tû late x tûúi , sa u kh i àön g cên qu a qu a tròn h rûa n úc thêt ky àï loai trû thanh p ên cêu tao late x p i û h h ca o su . 7. Cïp e àï dep (crïp e sem r elle) . San x êt tû late x tû i u ú loai b ph ên vang tron g late x vúi m öi hoa trõ 2 (calciu m o u chlorid e hay m agnesiu m chloride) , xû ly ti ïp th o n û crïp e e h n at, co dun ch êt têy trùng b lfite h g isu . 8. C e n . San x êt tû mu tap: mu d , mu ch en, mu rïp êu u êy àö ng ú bön ch ûa q a q a trò h n h ïn rûa n úc thêt ky, u u n gi û à a vï tr an th ai cua möt m ïng mon , sach h n va húp û g i g ú cach. 9. C e à n . San x êt tû mu àêt, mu voc y , xû ly n û c e n u rïp e u ê h rïp ê. 10. C e rem rïp illin g (B lanket , R illed , F t B em la ark) . San xu êt tû loai c o su n u h ùc àe n q a th m möt lên can a ê o u ï rûa n úc nûa àï sach h n (t ai c e hoa). û ú rïp 11. Manh vun (C ttin s u g crïp àï dep. e , D ets ) cua tú x n g k oi h y ech ö h a
(àön àiïn): m u
Xuêt xû

I.2. N hom cao su thû phêm nöng trûúng
T go i ïn tr n g n úc o û - Muc en h L p s ha y F d de tasse um on T nûúc ngoai ïn

tap

Gú lêy tû ch en hûng ú cêy , late x con sot àön g bam ú ch en, thung xach tay.

- Mu dêy - Mu àêt - Mu vo cêy - Mu àöng

S rn m y e a b E r k S ra a c p B kS ar crap Ca u o g la

Gú lêy dê y la x àö g ú à ún te n û g rach cao ú cê y ca o su . Tû late x rúi vai lêu n ay x öng àêt. g u Tû late x àön g bam dñn h vo cêy va la cêy. Tû late x àön g vö qu i tùc, bam

CAO SU THIÏN NHIÏN 299

d n hdung cu ú x úng sú ch ï + ñ û cùn thûa . - Mu “skim ” mu thöi. S im in k m gs Tû seru m loai ra tû may ly têm cö g n h ïp con lên ch ûa n gi ca o su lêu n ay àö g thöi. g n T e scraps , cu p film re Mu dê y + mu ch en.

II . C o su àùc bi ït a
II.1 . N om ca o su dï can luy ïn (Tron g ch ï bi ïn mùt hang h tiïu dung)

a. C o su Plastoru b (C y Socfi n - M a t alaysia) . C o ch êt h pepti hoa (p p n ) vao la x tû i trû úc k i g y à n g àùc, e tisa t te ú h ê ö röi q a cac xû ly b h thû úng nh û cac loai th g th úng u òn ön û kh g xö g kh oi. ön n b. C o su FS P 35 (F ill e Sech ee P a eu eptis ee) . San xu êt tû xû ly nh û plastoru b vúi ch êt p i hoa la R A 3 h y R aci t ept P a en IV - dan tú co àö deo mïm 35 àö m g oone y - V ïn K ao i h cûu C o su À a öng d ú g trû úc à y c ï t ao - k ön g x n g ûn ê h h ö kh oi. c. Ca o su TR P 40 (T e R err oug e P eptis e). San xu êt, xû ly nhû p sto la ru b - dang tú, mau tû i , k ö g x n g k oi - àö ú hn ö h deo mïm 40 àö m ooney , do Höi Àön à ïn C o su Àêt ào i a trû úc à y san x êt. ê u + d. Ca o su RS S (RS S cöng) . San xu êt xû ly nh û tú xön g kh oi R S thö g thû úng , nh g trû úc k i àö g àùc late x co S n ûn h n ch o ch êt pept i hoa la disulfurdiorth o benzam idopheny l (pepton e 22 va 22D) do cön g ty U .R be r ch ï tao. .S ub e. Ca o su U.S. F. San xu êt tû late x qu a xû ly tri ït àï lo ai trû thanh p ên cêu tao la x p i c o su , sach h n c e h te h a ú rïp p ö cêp gêp m úi lên, co thï m p ton e 22D vao sú c ï, h û ep h dang crïpe , do cöng ty U ite d S n tate s R b e r san x êt. ub u f. C o su SP (S a uperio r processing) . San x êt tû hön húp u bön p ên la x tû i + 1 p ên la x lûu hoa - dang tú - sû h te ú h te dung tro g ch ï bi ïn san ph êm tiï u dung gi up hön húp ca o n su àõn h hònh , ñt

30 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

nú, ñt co rut, k ö g bõ n i ït b ïn dang - do V ïn K ao cûu C o su hn h i i h a M si a san x êt. alay u
II.2. Nhom cao su cho cú tñnh cao

a. T so et t h y T ru b S. San x êt tû la x tû i en sh a enso u te ú dang tú xön g kh oi do cön g ty S ocfi n - M alaysi a khön g cön g bö cach san x êt. u b. T crep e h y T ru b C. T ú g tû T so enso a enso ûn en ru b S n û g ú dang c e hn rïp . c. Ca o su HD C (H h D y R b e r C n n R ig r ub o te t) . San x êt u tû la- tex tûú , co ch ûa ham lûúng ch êt cêu tao late x p i i h ca o su thêp h n cac loai th n g th ún , cûng - do cön g ty ú ö û g S ocfi n - M alaysia san x êt. u d. C o su T S va T H (T e R a R R err ouge) . San xu êt tû latex , giû ch êt lûu hoa tû nhiï n co ch ûa tron g latex . H i loai a kh ac bi ït nha u qu a àö deo va lûc àõn h dan. C g ty Àön ön ài ïn C o su Àêt ào san x êt trû úc àêy a u .
II.3 . N om ca o su rêt sach (m au rêt tûúi) h

a. C o su A a irdriru b ha y GSK (G uarantee d S upe r K leep) . San x êt tû late x àa q a xû ly àùc b ït, loai t û t i ït àï u u i r r cac ch êt c êu tao p i ca o su , c êt bên - cön g ty S h h ocfi n M si a san x êt. alay u b. C o su U . Cung àû úc phê n vao nh om dï can lu ïn a SF y do c c êt p p i hoa o h et .
II.4. N om cao su bi ïn àö i (chuy ïn hoa ch êt cao su thiïn nh iïn) h

a. H eveap lu s MG (M thyl m e ethacry lat e-G reff es): p êm h p ly m r g ep dang c e , cûng h n c e n at va ñt bõ o e h rïp ú rïp h n i ït deo h n - san x êt tû la x àêm àùc g ep vúi à n h ú u te h ú p ê n tû mth l mth c h e y e a ry la e, sö kem th o la ham lûúng t e à n p ê n tû, n û H v ap ú h h e e lu s N -2 la p êm àa p ê n g ep G 3 h h h 23% m y l m acry eth eth la te. b. H eveaplu s SG (S ro n G ty le reff es) : p êm p ly e r g ep h o m h tû n ú g tû H v a lu s MG n û g g ep vúi àú n p ê n tû eep hn h h sty le e. ro n

CAO SU THIÏN NHIÏN 301

c. Heveaplu s M.M (M ethy l m ethacrylat e - Melang es): ph êm p ly e r hön húp - dang c e - san x êt tû la x àêm o m rïp u te àùc - hön húp ca o su vúi polym r m e ethy l m ethacrylate . Sö kem the o la ham lûúng àa p ê n tû. h
II.5. N hom hön húp chu cao su thiïn nhiïn (m elange m aitre)

a. Hön húp ch u tin h àêt: ào, van , tr ùn .. . Rêt n i ïu cú g g h sú trïn th ï g úi san x êt, tû la x tû i + böt àêt cûc mõn, i u te ú gi up böt àêt k u ïch tan töt + h ïn d ïn sùn tro g c o su . h i i n a Dang c e co mau cua àêt sû dun . Tuy th o ham lûúng rïp g e böt àêt, ta p ê n loai: h * CT L (Cent : 100; T rre : àêt; L: latex ) co 100 p ên tin h àêt e h k ö va 100 p ên ca o su k ö co tro g latex ; 50TL; 75 TL; 150 h h h n TL v.v... * Hön húp ca o su àöng h an hoa: (C clit e - C clatex . o y y ) San x êt tû la x tû i + ca o su àöng ho an hoa - dang u te ú c e - phê n loai hang th o ham lûúng ca o su àöng h an. rïp e o C n g ty H an d C la x v cú qua n T e R ö te a h ubbe r E stat e A genc y L d va E t thelburg a A gency L d san x êt. t u b. Hön húp ch u k oi carb n àen . San x êt tû la x tû i h o u te ú + ca- b n b k - p ê n hang th o ham lûúng va loai r o lac h e carb n b k - rêt n i ïu cú sú trï n thï g úi san x êt. o lac h i u c. Hön húp ch u lignin e (möc ch êt). San xu êt tû late x töúi + möc ch êt cûc mõn, thai tr û ú cö g ng ïp g êy. Rêt n hi i nhi ïu cú sú trï n th ï g úi san x êt. i u d. Cac hön húp ch u kh ac àïu co tñn h cach sú ch ï nga y tai x úng c ï b ïn mùt hang ca o su tiï u dung q a sû û h i u n öi can vúi ca o su k ö : hön húp ch u lûu h yn , hön húp h h u h ch u o id e kem v.v... x C o su dang hön húp c u à úc sû dung th n g th úng a h û ö û trï n th g úi n o ai tñ h ch êt töt vï àö k u ïch tan, con co ï i g n h muc àñ hbao v m i trû úng va han ch ï àöc hai ch o ngû úi c ï ö thú àûng may can lu ïn y .
II.6 . Ca o su skim

280-324

C o su san xu êt tû seru m loai ra ú may ly têm cön g a nghi ïp
30 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

tron g ào con lên ham lûúng cao su khö : 3-10% , àû úc àön g àùc vúi lû úng aci d rêt lún h ùc tû n iï n do vi k u ên tac dung lïn o h h m en thöi, co ch ûa n ïu thanh p ên cêu tao late x p i ca o hi h h su - dang c e , à i k i dang tú - th öc n o ai han . rïp ö h u g g
II.7. C ao su dang böt khö

a. P ulvatex . San x êt tû late x tûú i the o phû u ún g p ap h S , ph n sû n g va sêy k . À úng k n h hat tru g bòn h tam u ú hö û ñ n 3µm boc hat vúi am o m niu m p o at e va am o ia c kem àï h sph mn cö lêp - san x êt tai J v a - In o e . u a d n sia b. M a ru . San x êt tû la x tû i (k ö g àï cu) th o e lo b u te ú hn e pûn h ú g p ap V n D h a alfsen , àö g àùc late x àa lû u hoa vúi S n + c êt g a töc so h i diu m dieth l dithio am y carb ate , sêy k ö , tan h thanh böt va rêy mõn - C y R b e r L x san x êt. t ub ate u c. V lcru b u m . San x êt tûú g tû M ru b tai My. u n ealo

d. Cac loai böt ca o su kh ac ñt p ö b ïn. San x êt th o h i u e pûn h ú g ph ap H opkinson , D ielsen , Y l de S sse hepres , M arti , C g ty cao su D lo , ha y p ûú g p ap R o le,... ön un p h n h .J.N b B. LATEX CAO SU T H IE Â N H IE Â N N Cac loai late x co àû úc tû cê y ca o su , töng qu at àû úc phên thanh h i n om, göm cac loai sa u àêy: a h I. L ate x co àiï n tñc h êm
I.1. Late x thûúng:

La loai thu lêy trûc ti ïp tû cê y ca o su qu a sû cao mu. Ham lûúng ca o su k ö tû 25 - 35% ú n ûng cê y tre va tû h h 35 - 45% ú nh ûng cê y gi a (xe m chûún g T anh ph ên va h tñn h ch êt latex). À úc sû dung ch o sú ch ï ca o su k ö cac û h loai, àö i kh i dung tr ûc ti ïp c o c ï b ïn san p êm c o su h h i h a tiï u dun , ta p ê n b ït: g h i - L x tû i : loai múi thu tû cêy , àû úc bao q an n ùn han ate ú u g . - L x cu: lo ai àa àï lê , à úc bao q an dai han ate u û u .
CAO SU THIÏN NHIÏN 303

I.2. Latex àêm àùc thöng thûúng

La late x thû úng àû úc àêm àùc lo ai trû bút nû úc ra àï ham lûúng ca o su tù g lïn , con àû úc goi la mu k n em . Ta p ê n b ït q a cac p û n g p ap àêm àùc hoa: h i u hú h a. Ly têm : ham lûúng ca o su kh ö 60 - 62% ch êt th ï àùc 61 - 63%.
(1)

, ham lûúng

b. K m hoa (p û n g p ap dung hoa ch êt): tû n g tû loai e hú h ú ly têm nïu san x êt àung q i tùc. u u c. À ïn gi ai: tûún g tû nh û loai ly têm i . d. Böc húi nûú c: ham lûúng thï àùc rêt cao 60 - 75% con n u ï n cac ch êt cêu tao late x p i ca o su + cac ch êt ön gy h àõn h luc th ûc h ïn. i e. Ly têm va k m hoa: ham lûúng ch êt thï àùc 67 e 68%, ham lûúng ca o su khö : 66 - 67%.
I.3. L ate x àùc bi ït

a. L x àêm àùc va k û p tein : loai tin h k i ït, tó lï ate h ro h c êt p i ca o su töi àa la 0,5%. Ham lûúng ca o su khö : 60 h h 62%. b. L x co hat tû n o h y hat tû lún: ñt sû dung - ham ate h a lûún ca o su kh ö 51 - 62%. g c. L x àêm àùc u cu: loai bao qu an dai han, co ch êt ate hoa deo mïm hat ca o su . Ham lûúng ca o su khö : 58 - 62%. d. L x t ïn lûu hoa: cac hat c o su àa q a g i à an ate i a u ia o lûu hoa n û g vên con ú thï n u tû n g k u ïch tan tro g hn h ú h n n úc, sû dun th úng ú àö àêm àùc 56 - 62%. û g û e. L x cua p êm p ly e r g ep va hön húp: thï n u ate h o m h h tû n ú g cua c o su p ly e r g ep h y c o su p ly e r hön a o m h a a o m húp (L x MG, ate L x SM,...). Ham lû úng thï àùc 60-62%. ate
1. Mu ly têm cua cac cú sú tû nhên DRC tû 54 - 58% do pha loang vúi nûúc hoùc ammoniac nûúc sau ly têm, hoùc do latex tûúi bõ pha loang trûúc ào hoùc thay àöi nho töc àö qua ly têm cua may.

30 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

II. L atex

co ài ïn tñch dûúng

N a y tû cê y ca o su ch ay t ït ra, late x co tñ h tru g hoa g i n n pH gên bùng 7, cac hat ca o su tro g ào co à ïn ê . Nïu ta n i m rot n a h a id vao sao ch o pH < 3 no se khö g bõ à n g àùc hn c n ö va k i ào cac hat cao su late x se co à ïn tñc h dûún g (xe m h i muc Tñnh c êt thï g o tran ). N om nay hêu nh û chó sû h ia g h dung ch o trang nh ung vai manh búi tñ h a d cua súi n ci c to , töng q at à úc p ê n thanh 2 loai: o n u û h - L ai lûu hoa à úc. o û - L ai ti ïn lûu hoa h y àa lûu hoa o a . C. V A ØLÖU YÙ KHI S ÖÛ DUÏNG CHO C H E BIEÁ H A Ø N TIEÂ D U Ø N G I Á N G U 1. C o su ha y late x thiï n nh n la ngu n li ïu sû dung a iï yï cho ch ï b ïn san p êm ca o su tiï u dung (s an p êm cú i h h ban la ca o su lûu hoa) k ö g àoi hoi cac tñ h ch êt bïn hn n àùc b ït n û chõ u dêu, chõ u dun g m , chõ u nhi ït àö cao , i h öi chõ u anh nùng mùt tr úi liïn tuc, dai han, chõ u dêu kiï m chõ u nhi ït, chõ u hoa ch êt kiï m chõ n i ït. T û p i th y thï u h r h a la c o su n ê n tao h y dung p öi húp p a vúi c o su a h a h h a n ê n tao h ùc b ïn àöi c o su th n n iï n thanh e o - ite h o i a iï h bn (kh i san ph êm co tñn h yï u cêu rêt cûng nh û vo bòn h à ïn i ch ùng han . C o su th n n n la n u ï n liïu th c h húp ) a iï hiï gy ñ ch o ch b ïn san p êm co àö dan cao , lûc keo àût cao , àö ï i h àan höi cao . 2. Sû p ê n hang cac loai c o su sú c ï p ö cêp th o h a h h e bang p ên hang RMA (R b e r M u h ub an factu rer s A ciatio sso n ) àû úc thûa n ên trï n th ï g úi h y th o sû p ê n hang àú n h i a e h g an töng q at lo ai 1, loai 2 va loai 3 àïu co tñn h cach i u ngo ai quan. - Lo ai 1: Thñc h húp ch o c ï b ïn san p êm mau tr ùn , h i h g tro g va mau tû i , kï ca mau àe . n ú n - L ai 2: T o hñc h húp ch o c ï b ïn san p êm mau tr ùng h i h va mau th úng (k i ào co thï tön kem th m lûúng ch êt û h ï mau trùng Z O Ti O ), kï ca mau à n n , e. - Lo ai 3: Chó thñc h húp ch ï bi ïn san ph êm mau sêm va mau
CAO SU THIÏN NHIÏN 305

2

àen . (T anh sû dung ch ï bi ïn cac san ph êm chõ u sû thêm thêu r khñ n û ru öt xe do tap ch êt co kñch th úc to h û ). À i k i n û úi ta con sû dung loai 3 h y ca o su thû ö h g a p êm n n trû úng ch o ch ï b ïn san p êm mau tû i co h ög i h ú möt lúp ao boc (sún h y nh ung v.v...) bùng hön húp mau a tû i (à ö ch i tre em ch ùn han ú ú g ). 3. T n g c ï b ïn san p êm, ta cên lûu y túi cac tñ h ro h i h n c êt cua n u ï n li ïu ca o su h gy : a. Êm àö ca o su : Cac loai ca o su thön g thû úng ba o gi ú cung con tó lï êm àö 0,5 - 1%. Nïu v út q a tó lï nay n û û u h trû úng húp bao q an tro g m i trû úng êm ûút, cùt xe ca o u n ö su con àong nû úc, h y sû dung tr ûc ti ïp c o su thû p êm a a h n n g trû úng h ùc sú c ï crïp e hoa chû a khö,v.v.. .se anh ö o h hû úng túi hön húp ca o su chï b ïn n û i h: - Àö khu ïch tan cua cac hoa ch êt hut êm manh (ZnO , MgO v.v...) k ö g töt. hn - Tao xöp ha y nöi bot khñ k i hön húp ca o su g a n i ït. h i h b. Nêm möc cao su : Ú n ûng à ïu k ïn n û êm àö c o , h i i h a con tön tai thanh ph ên cêu tao ph i ca o su nh û protein , glu cid,.. . ca o su söng la m i trû úng thu ên lúi ch o nêm ö möc ph at tr ïn, co tac dung nh û ch êt xuc tac phê n huy i hydrocarbo n ca o su va ph at tr ïn m n lam g am k a n n g i e i h ù lûu hoa vï sau . c. C ay nh ao dñn h cua ca o su: Möt sö ca o su söng co àùc h à ïm ch ay nh ao, con goi la ch ay nh ûa, ta kït lu ên c ung i h bõ oxid e hoa va lao hoa manh , do sû phú i nùng , tön trû qu a han, bao qu an kem, h y tön tr û n ùn han n û g co a g hn h ïn d ïn cua tó lï k a c o ki m loai C , Mn gê y oxid e hoa i i h a u ca o su manh (ta co th ï th êy ú hön húp c u tin h àêt ào h 100TL). T ron g moi trû úng húp ca o su söng c ay n ao k ö g à úc à a vao c ï b ïn san p êm tiï u dung (n û h h hn û û h i h h ph a trön vúi ca o su n guyï n ch ùng han) vò lam tùn g tó gùn lï O 1% vao ca o su lûu hoa, han dung se kem ài h y v út trï n a û tó lï O 2
30 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

lam ch o mêt h an toan tñ h n n g cú ly àa àat n a y vûa múi h an o n ù g o têt lû u hoa kï ca hön húp co n i ïu lûúng ch êt k ang h h o y en . T trû úng húp dung c o p a trön tro g c ï b ïn xg rû h h n h i e o it e re ti ïn. bn d. Àö tin h khi ït late x va ca o su . Ta lûu y ha i à ïm: i - C o su söng ha y late x bõ n i ïm cac tap c êt b n a h h ï n o ai à a vao, gê y bi ïn àöi mau sùc san ph êm lûu hoa, g û ho ùc anh hû úng ch êt lûúng san p êm ch ï b ïn n û cat tao h i h soc hön húp can h y àun ep mon , cho an ch ö ch öi a g u p ly e r lam ch o lûc keo àût tai à ïm ào kem, n h et lö o m i g p u n tia v.v... va k ö g dung c o c ï b ïn san p êm t ïp h hn h h i h i xuc thûc p êm, d úc p êm h û h . - C o su söng ha y late x co thanh ph ên ph i ca o su ca o se a gêy b ïn àöi c êt lûúng san p êm, tro g ào lûu y k ö g i h h n hn thï dung c o c ï b ïn san p êm co tñ h k ang thêm h h i h n h n úc, san p êm t ïp xuc thûc p êm va d úc p êm û h i h û h . Àöi vúi san ph êm ca o su lûu hoa ti ïp xuc thûc ph êm, dû úc ph êm nh û num vu ca o su , join t nùp cha i bia , nut lo penicilline v.v..., ngoai sû lûu y à ïn à tin ö h k iït, tñnh h khöng àöc cua n u ï n liïu c o su h y late x sû dun , con gy a a g p ai lû u y túi àö tin k i ït, tñ h kh n g àöc, tñn h k n g h h h n ö hö anh h úng mau sùc, tñn h k ac cua n u ï n liïu hoa c êt sû û h gy h dun , may moc th ït bõ, sû bao q an v.v... tro g q i trò h g i u n u n c ï b ïn h i . e. Àö deo mïm: Töng qu at late x cu ha y ca o su qu a xû ly rûa t i ït àï tro g sú c ï (n û cac loai c e ) se deo mïm r n h h rïp h n cac loai late x múi ha y ca o su qu a x û ly rûa bòn h ú thû úng tron g sú c ï. N û vêy, tro g q y trò h ch ï b ïn san h h n u n i p êm cên ch n h ch o àun àö deo mïm y u cêu h ó g ï . f. Tñnh nùn g lûu hoa: C o su ha y late x àïu co ch ûa möt a ty lï ch êt xuc ti ïn lû u hoa b z tû n iï n (t y lï c o n êt ú a h a h c o su th p êm n n g trû ún , la x th ún , la x th o a û h ö g te û g te e p û n g p ap böc h i n úc) ú ài ïu k ïn c u ên h y moi yïu hú h ú û i h a tö k ac k ö g àöi. T n h hn ro g q y trò h c ï b ïn san p êm tiï u dun , ch ung co töc àö lûu hoa u n h i h g
CAO SU THIÏN NHIÏN 307

n han h h y ch êm h n möt ñt, lam ch o hön húp ca o su bõ lûu hoa a ú súm ha y trò ho an ñt n i ïu h . Tñnh n n g lûu hoa à úc b ïu thõ q a lûc àõ h dan h y ù û i u n a lûc keo dan dai ú àö dan n êt à n h 100% cua ca o su k ö h õ h àû úc cö g n ên A.C.S (A erica n Chem n h m ica l Society ) göm ca o su : 100 p ên; lû hu ynh : 3,5; ZnO: 6; aci d stearic : 0,5 va h u MBT: 0,5 - lûu hoa gia n i ït 40 p ut ú 1400C. Töng qu at: h h lûc àõn h dan 100%: - G ûa 4,40 - 5,65 kg/c m2: ca o su co tñn h nùn g lûu hoa thêp i (nh an hi ïu co vong tron mau ào). - G ûa 5,02 - 6,27 kg/cm 2: ca o su co tñn h nùn g lûu hoa i trung bòn h (nh an hi ïu co vong tron mau vang). - G ûa 5,65 - 7,15 kg/c m2: c o su co tñ h n n g lûu hoa ca o i a n ù (n an h ïu co vong tron mau lam h i ). Cac loai ca o su co lûc àõn h dan 100% d úi 4,40 kg/cm 2 ha y û 2 cao h n 7,15 kg/c m àïu la ngo ai lï. ú

30 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚNG

XI

C H A Á TLÖU H O Ù A CAO SU

Sû lûu hoa ca o su àû úc àõn h n ghô a n û sau h : - Àõnh nghô a cu: La ph an ûng gi ûa ca o su va lûu hu ynh , à b ïn àöi ca o su söng tû trang th ai co tñ h deo ûu v ït ï i n i trú than tr ang th ai àan höi ûu v ït bïn h n h i ú. Q a àõ h ng ô a trïn , ta liï n tûúng tñn h àan höi co àû úc u n h la nh vao sû lûu hoa. Tron g kh i ào tñn h àan höi la tñn h ú sùn co cua p ê n tû ca o su , va n ay n , ch êt g y ra sû h g ay ê b ïn àöi ca o su sön trú n n bïn k ö g hùn la lûu h ynh i g ï hn u va k ö g p ai lu n lu n c sû gi a nhi ït, nï n àõn h nghô a hn h ö ö o trï n à úc th y àöi n û s u û a h a: - Àõnh n ô a múi: L u hoa ca o su la sû b ïn àöi ca o su gh û i söng co xu hû úng du y trò tñn h àan höi vûa lam gi am tñn h deo cua no. N ay nay , lûu hu ynh vên la ch êt sû dung ph ö cêp tron g g cac qui trònh chï biïn nïn ta nhêt trñ vên dung tû “lûu hoa” va n ûng c êt g y ra b ïn àöi nay la “c êt lûu hoa . h h ê i h ” K i dung c êt k ac lûu h ynh ta th m tï n cua no, c ùng h h h u ï h han trû úng húp se le- niu m ta goi la ch êt lûu hoa Se ha y lûu hoa ca o su vúi selenium . Nïu k ö g kï àïn ti ïn tròn h lûu hoa ca o su ti ïn bö ng ay hn nay co sû th m g a cua n g lûúng n yï n tû, noi ch n g a i ùn gu u sû lûu hoa th ûc h ïn àïu n ú vao hoa ch êt ma ta goi la i h ch êt lûu hoa àû úc p at h ïn n û s u h i h a: L u h ynh (G o y û u o d ear , 1839 - H ancoc k 1842) - su r c lo e lfu h rid r an o n (B rk , 1847) - dên tim u e
CAO SU THIÏN NHIÏN 309

(S2 Cl ) (P rk s 1846) - p tasu a e en lfu 2

2

xuêt nitro (O strom islensky 1912) - selenium va tellurium (K lopstock , 1913) - benzoy l peroxid e (O strom islensky , 1915) - lûu h ynh múi sin h (P ey , 1918) - seleniu m (B u each oggs , 1918) - diazo am inobenzene va dên xuêt (B uizov, 1921) disulfur te a y iu tra lco lth ra m (R m n , 1921) o ai - su r lfu th cy at e (Le B c va K io an lan roge r 1925) - quinon e haloge n (F isher , 1931) - tellurium (E dland , 1932) - pheno l ha y am e + ch êt oxid e (F in ishe r 1938 - húp ch êt ki m loai hûu cú (M idgley , H enn e va Shepard , 1934) - quinon e - im e in (Fisher , 1936), nh ûa ho at tñn h pheno l form ol (R b e r ub S tin , 1939) v.v... (xe m chû g L u hoa). tich g ún û Ta àï cêp n ûng c êt th n g dung n êt. h h ö h I. LÖU H UØ YN H 1. K i quat: ha - T n k ac: L u h an , d m san , d m sin , so fre , sulfu ï h û o g iï h iï h u r. - Ky h ïu: S i - P ê n loai: T n thõ trû úng co 4 t ï chñnh : L u hu ynh h rï h û thoi, lûu hu ynh thù g hoa , lûu hu ynh thù g ho a rûa lai, n n lûu h yn kït tua u h . 2. Tñnh ch êt: a. Tñnh ch êt chung: C êt mau vang , tó trong d = 2,07, khön g mui, khön g võ, h k ng tan tro g n úc, tan ñt tro g cön, e e , g c rin , tan hö n û n th r ly e e n i ïu tro g c rb n disul fide, c a xat p at s h à ïn êm . Ú h n a o h h in i trang th ai n u ïn c êt co p an ûng tru g tñnh . Àö dên gy h h n à ïn va dên n i ït kem. Non ch ay ú 1190C; thanh ch êt i h g long mau vang n at, tro g , sêm mau ú h n 1600C; hoa day va nh ao ú 200-25 00C, trú lai long ú 3300C va böc h i mau n u ú 444,60C. N i ït àö böc ch ay la 2660C, vúi ú ê h n on lûa mau xan h lam va böc khñ a h d g n y rid e su ro s (SO lfu u ) h i. ö b. Tñnh chêt tûng thï lûu huynh: au vang cûc nhat + Lûu huynh kït tua: dang böt mõn, m
31 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

gên

2

4

nh û trùng , khön g mui, khön g võ, vö àõn h hònh . Ta n ho an toan tro g c o n d lfid . Q i trò h c ï tao p ûc tap n arb isu e u n h h . Rêt th c h húp sû dung tro g cö g n hi ïp ch ï b ïn ca o su ñ n n g i tin khiït, nhêt la san phêm cao su dung trong cac nganh h dûúc p êm, thûc p êm h h .
+ Lûu huynh thùng hoa rûa lai: ào la lûu hu ynh thùn g ho a

àû úc xû ly vúi am onia c loang àï k û aci d su ri c va m h lfu su fide arse ic. Rûa t ïp vúi n úc q a rê y lûúc, k û k ïm, l n i û u h i sêy k ö ú n i ït àö thêp h h . Dang böt mõn mau vang nh at, khö , khön g mui, khön g võ, co ph an ûng trun g tñnh . T hñc h húp sû dung ch o c ï b ïn h i san p êm ca o su va late x (mu ca o su nû úc). h
+ Lûu huynh thùng hoa: dang böt mõn, m au vang, khöng m ui, k ö g võ, co cêu tao la hön húp göm möt ñt lû u h ynh tin h hn u th ï v ph ên lún la lûu hu ynh vö àõn h hònh . T n ñt tro g a a n 0 ca o n d l- fide , nun g nong keo dai ú 100 C múi tan rb isu n i ïu tro g d n g m i nay. Co thï p ê n b ït loai nay q a h n u ö h i u sû p a i mau va von cuc k h hi ch o lêu vao n úc söi . No û th úng ch ûa lûúng n o aci d sulfuri c va û h êm àö. T û úng àû úc sû dung ch o ch ï b ïn san p êm ca o su vúi h i h à ïu k ïn ham lûúng H k n g q a 0,2%. i i hö u SO + Lûu huynh thoi: dang thoi cûng gi on, mau vang long lanh ,

co cêu tr uc tin h th ï, vú bï k i nen ep, hêu n û ta n h an h h o toan tro g carb n d lfid . L ai nay con ch ûa n i ïu tap n o isu e o h ch êt. K ö g dun ch o cö g n h ïp ca o su hn g n gi . 3. Cöng dung - tac dung: L u h ynh àû úc sû dung la ch êt lûu hoa ch o ca o su va û u latex th n n iïn , töng húp, n o ai tr û c o su c lo p n . iï h g a h ro re e À y la c êt ch u yïu, sû dung p ö b ïn àï c ï b ïn mùt ê h h i h i hang ca o su tiï u dung h n 100 nù m nay . Co tac dung lûu ú hoa qu a sû thanh lêp cêu nöi gi ûa cac phê n tû hydrocarbo n ca o su . Nïu k ö g co lûu h ynh h y ch êt lûu hn u a hoa k ac thò sû lûu hoa k ö g h hn xay ra va ca o su vên ú trang thai sön . g
CAO SU THIÏN NHIÏN 311

Àï sû lûu hoa xay ra m u le, cên ph ai sû dung cac ch êt p a hu trú lû u hoa, q a n trong n êt la c êt xuc t ïn. Tuy th o u h h i e ban ch êt, lûúng dung cua ch êt nay, sû lûu hoa co th ï th ûc h ïn ú n i ïu n i ït àö va thúi g n k ac n a , tû sû tû lûu i h h ia h hu hoa ú n i ït àö b n th úng ch o túi n i ït àö 1600C. T ön g h òh û h h 0 0 thû úng n êt la tû 120 C àïn 160 C, trï n àö nong c ay cua h h lûu h yn , vúi à ïu k ïn k ö g dung ch êt xuc t ïn lûu hoa u h i i hn i cûc n a h hn . T n g q i trò h can lu ïn hön húp c o su , húp ly n êt ro u n y a h la p ai lam sa o ch o lûu h ynh phê n tan töt tron g ca o su h u vò àê y la ch êt ch u yïu va chó sû dung lûúng n o th o àa h e p at tr ïn ng ay nay. Do ào vên àï n öi can lûu h ynh h i h u tr úc ha y sa u tro g qu i trònh can lu ïn cên p ai àùt ra , û n y h n û g bêt ky trû úc h y sa u cung p ai lu n lu n bao àam hn a h ö ö sû p ê n tan cua no à úc töt. h û Àöi vúi trû úng húp c ï b ïn san p êm ca o su lûu hoa h i h tû latex lû u h ynh k ö g th ï hoa trön ú tr ang th ai , u hn th ú g mai b n àêu ma cên p ai xû ly b ïn àöi thanh 1 ûn a h i tro g 3 dang: n thûúng m àem ai tan n h ïn k ö ch n g vúi “ch êt p ê n tan hoa” va “t êm ûút gi h u h hoa”, h i c êt àùc b ït sû dung c o la x nay se b o boc a h i h te a cac hat tû lû huynh, tao cho chung ú trang thai cö lêp. u Trön vao latex se k ö g k o k ù . hn h hn Do ha i loai ch êt noi trï n rêt àùt g a va k a n h ïm ú i h i n úc ta, p û n g p ap nay k ö g k h tï. û hú h hn in
+ Dang thï giao trang: lûu h ynh th ï g o trang co àû úc q a u ia u + Dang khö àa têm hoa chê t khac: lûu huynh

sû k u ïch tan c ùng han tû a h d ide s lfu c va a i d h h nyr u ri c s lfu u ric . N û th ï no se rêt mõn, n û g cach nay ñt sû dung h hn do co tñ h acid. n
+ Dang khu ïch tan “bun”: lû u hu ynh kh ö àû úc tan nghi ïn

(h ùc cung vúi cac c êt p u g a k ac) vúi n úc liï n tuc o h h i h û n i ïu g ú may n h ïn bi (b y u r a b u ts) , co h ïn d ïn h iú gi ro e o le i i cua c êt p ên tan, têm ûút va ch êt k ïm (t y lï dung cûc h h i thêp nïu keo dai th úi g n p ê n tan va ch êt k ïm dung àï trun g hoa H SO , nïu ia h i co). 2 4

31 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Cach nay àû úc ap dung röng rai. S u hït, tro g q a trò h lûu hoa vúi lûu h ynh th úng a n u n u û co cac h ïn tû úng p u xay ra , à úc tom tùt n û sa : i h û h u * H ïn tûúng “n öi möc” mau trùng h ùc tin h th ï ong i o anh mau vang con goi la hi ïn tûúng ph at ph ên ú mùt ngo ai san ph êm N u ï n n ê n la co lûúng lûu h ynh tû do . gy h u con tön tai ú san p êm àa lûu hoa (c û a hoa húp hït), di h h c u ïn kït tin h ra mùt ngo ai, c u yïu la do sû dung hy h lûúng lûu h ynh c , h ùc g a n i ït c û àu thúi g n va u ao o i h ha ia n i ït àö q i àõ h , h ùc do töc àö hoa húp vúi cao su ch êm h u n o ho ùc do sû lam ngu öi hön húp ca o su àan g ú nhi ït àö nong ch ay cua lûu h yn . u h * H ïn tû úng lao hoa lam phê n huy phê n tû ca o su kh i i gia n i ït, lûu hoa keo dai n êt la sû dung lûúng lûu h h h ynh q a c . u u ao * H ïn tûúng hêu lûu hoa: lûu h ynh tû do con tön tai i u co xu h úng tû hoa húp dên dên vúi ca o su g y b ïn àöi û ê i cac tñ h ch êt b n àêu àat à úc cua san p êm n a û h . 4. Lûúng dung: Sû lûu hoa xay ra (h y àu xac àõ h co sû lûu hoa) k i a n h co lûún lûu h ynh hoa húp la 0,15% àöi vúi trong lûúng g u ca o su . L úng dung töng q at ch o cac hön húp û u : - C o su lûu hoa mïm: 0,5 - 3% àöi vúi trong lûúng c o a a su va c sû dung ch êt g a töc lûu hoa. Co th ï sû dung lïn o i túi 10% àï san p êm cûng lïn , n û g thên trong do cac h hn p an ûng p u dï xay ra h h . - C o su lûu hoa ban cûn : 10 - 25% àöi vúi trong a g lûúng c o su co ch êt xuc t ïn lûu hoa. Ñt k i dung túi a , i h lûúng lûu h ynh nay búi ch êt lûúng san p êm kem u h . - C o su cûng e o ite : tû 25 - 60%, thên trong dï g y lûu hoa súm a bn ê . 5. Gh i chu : H ïn tûúng hön húp c o su “ h ït” trï n may h y lûu i a c a hoa súm la h ïn tûúng c o su bõ lûu hoa möt p ên n o ai y i a h g m ön u .

CAO SU THIÏN NHIÏN 313

* *****

* S

*

*

* SH

*

6. C chï lûu hoa vúi lûu huynh: ú T rûúc tiïn, co sû hiïn diïn cua lûu huynh ú cao su, mö t n u ï n tû h d g n cua c rb n α - m th le gy y ro e a o e y n e tû tach rúi c o ra h möt göc hyd rocarb o n va möt göc sulfh ryl: yd
CH CH 2
3

CH CH CH 2

* (c u öi p ê n tû c o su th n n iïn h h a iï h )

C

+

S CH

3

CH

C

CH 2

+

S

** H

Àï à n g an hoa, ta th y th ï bùng lû úc àö: ú i a

+

S

+
*

*

H i göc nay t ïp ào co thï p an ûng th o n i ïu cach k ac n a : a i h e h h hu Göc h d carb y ro o n húp vúi lûu h ynh tao thanh möt göc su r: u lfu

+
*

S

*S*

P at x êt tû göc su r nay, co 3 loai p an ûn : h u lfu h g a. Nhõ trung húp: cac göc gi öng nha u ho ùc gi ûa cac göc kh ac n au , thanh lêp cêu d lfu , m n su r , h y carb n h isu r o o lfu a o - carb n n û g vên c û a mêt àö ch a n : o, hn h û o

S

*

+
S*

S S

31 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

*

+
S*

*

S

+
*

*

b. Ph an ûng chu öi göm co göc sulfu r cöng vao möt nöi àöi, cung vúi mêt àö ch a no ûng vúi möt nöi àö i ch o möi û n u ï n tû lûu h yn : gy u h

+
S S*

*

+

S

+
*

CAO SU THIÏN NHIÏN 315

*

*
2

*

SH

c. P an ûng chu öi vúi sû lêy bút möt n u ï n tû h d g n ú h gy y ro e möt p ê n tû k ac àï ra möt thio l (m h h ercaptan) . Co lûu hu ynh hi ïn hûu, no co th ï tû sulfu r hoa ch o ra cac nöi disulfu r hay p ly lfu o su r:

+
S

+
SH

*

*

2 SH

+

(x - 1)S

Sx

+

H2S

- Xet göc sulfhydryl : no cöng vao möt nöi àö i ch o ra möt göc múi, co thï p an ûng vúi möt p ê n tû h d c rb h h y ro a o n c o su a k ac ha y vúi h ge n sulfid e (hydr o sulfua , H S). h ydro

+
S

*

(göc múi)

**

H SH

+
SH

+
*

*
SH

+

H 2S SH

+ *

31 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

2 2

S

2

M ercapta n (thiol ) co àû úc se chõ u nh ïu sû hoa húp kh ac n i hau: a. P an ûng vúi möt nöi àö i tao thanh möt cêu h m onosulfur tû n g ûng vúi sû mêt h i nöi à i c o möi ú a ö h n u ï n tû lûu h yn : gy u h

*
SH

+

S

b. Hoa húp vúi lûu h ynh thanh p ly lfu r cung vúi sû than u o su h lêp hy ge n sulfid e H S va mêt àö ch a bao hoa, cû ha i dro û nöi àöi ch o x n u ï n tû lûu h yn : gy u h

2 SH

+

(x - 1)S

Sx

+

H2S

c. P an ûng cua th l nay vúi th l àa tao ra à úc vï trû úc, c o r h io io û h a möt nöi p ly u o s lfu r cung vúi möt nöi à i c o n u ï n tû lûu h yn : ö h gy u h
SH

+
SH

+

(x - 1)S

Sx

+

H2 S

H d oge n su fide H S sin h ra se p an ûng vúi ca o su n a y tûc yr l h g th úi, búi vò q a trò h lûu hoa k ö g b o g ú tòm thêy vït H S tû d . u n hn a i o
CAO SU THIÏN NHIÏN 317

2

Bònh th ún , cac h ïn tûúng lûu hoa àùc b ït n û ban c êt cua û g i i h h ch êt xuc t ïn lûu hoa, se hö trú ñt n i ïu cac p an ûng àa i h h àï cêp; va lai sû th anh lêp möi lo ai nöi liï n kït p ê n tû h co th ï ài kem th o sû mêt àö ch a n . Tû ào, ta h ïu vò e û o i sa o k ö g thï nao lêp à úc möt tû n g q a n töng q at hn û ú u u n êt à n h g ûa sû mêt àö c û a n va tó lï lû u h ynh hoa h õ i h o u húp . N û vêy, sû thanh lêp nöi g ûa cac p ê n tû k ac b ït h i h h i n a , têt n iï n dên àïn sû p at tr ïn möt cêu truc mang hu h h i lûúi ch ùt ch e, lam g am bút àö túi han cua ch ung va àö i deo. Hêu q a tù g lún p ê n tû k öi, àùc b ït la tñ h u n h h i n k ö g tan tro g d n g m i , àö deo gi am ài , la àùc tñn h cua hn n u ö ca o su tû trang thai söng chuy ïn sang tr ang thai lûu hoa . II. SELENIUM 1. K i quat: ha - T n th ú g mai: VANDEX (C y R . V ï ûn t .T anderbilt) , v.v... - Ky h ïu: Se i - P n loai: Co ha i loai selenium hê : a. S eleniu m xam: selen m ào xû ly rûa vúi aci d chlo iu rin e h - d e va n úc, kït tin . Sû dung tro g t ïn tròn h lûu y rid û h n i hoa ca o su . b. Seleniu m ào: co à úc tû d n g dõch aci d selen c vúi cac û u i m öi k m loai k ac (c i ït rut tû q ùng Z rg u i h h u o ite ) xû ly q a u möt luöng khñ SO . L ai nay k ö g sû dung c o c ï b ïn o hn h h i san p êm c o su h a . 2. Tñnh chêt: S n m d úi dang thoi h ùc böt. Sû dung tro g cö g ele iu û o n n n h ïp ca o su la böt mau xam (c ua thep) , tó tr ong la 4,79 gi 4,81, nong ch ay ú > 2170C, sö i ú 6850C. K hön g mui nhûn g bui cua no kñch th c h àû úng hö hêp. K ö g tan tro g n úc ñ hn n û va cac du g m i hûu c . S le iu m kït tin h (lo ai mau xam n ö ú e n va loai n u ï n c êt) co tñ h gy h n ch êt nöi bêt la àö dên ài ïn ca o va tó lï hêp th u anh sang th êp .

31 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

3. Cöng dung - tac dung La ch êt lûu hoa ch o ca o su va late x th n n iï hiïn . Co tac dung p ly e r hoa, thanh lêp cêu nöi g ûa cac p ê n tû o m i h h d c rb y ro a o n c o su , n û g k a n n g kem h n lûu h yn . a hn h ù ú u h Rêt h ïm k i sû dung du y nh êt ma thû úng p öi húp vúi i h h cac ch êt k ac: h * P öi húp vúi lûu h yn , san p êm ca o su co tñ h àan h u h h n höi, àö tûn g cao , n i ït t ï thêp. Con àû úc bi ït la tùn g sûc h r chõ u ma sat, lûc keo àût. * Phöi húp vúi disulfur tetram ethylthiuram (DTMT hay TMTD) ha y disulfu r tetraethy l thiura m (D TET) , san ph êm cao su lûu hoa co tñn h chõ unhi ït lao hoa rêt töt. 4. Lû úng d ung: L úng p öi húp vúi c êt lûu hoa k ac la 0,5 - 1%, àöi û h h h vúi tron lûúng ca o su g . 5. C hêt co tac dung tûúng tû : T elluriu m (T ) - P êm th e h ûún g mai T ello y (C y R T V t . andabilt) - A cate l (C y A t ncho r C ical ) hem v.v... III. D ISULFU TETRA M ETH Y LTHIURA M R 1. Kha i quat: - T n k ac: B s (d e y io arb m l ï h i im th lth c a y ) d lfid ; d lfu e isu e isu r d e tetram ethylthiuram ; tetram ethylthiuram disulfide; DTMT; TMTD. - T n th ú g mai: TMTD ï ûn (L n xö) FE M T iï P A (T ïp k ùc) i h THIURAM M (C y E. I Du Pon t de N ours) t em TUEX (Cty Nu a c k C e ic l th öc U ite d S te s R b e) a g tu hm a u n ta u br

CAO SU THIÏN NHIÏN 319

CYURA MDS-CYURA MDSP L E S(C yA e a nC a a id ELT t mric ynm ) TMT HENLEY (H enle y va C .) om METHYL THIURAM (C y P t ensal t C icals) hem ECET O TMTD (C y A o C ical) t cet hem VULCACUR E TMD (Ct y Alco O l an d i C ical) hem THIURAD (C y M t onsant o C ical) hem

TUADS METHYL (Ct y R . V .T anderbilt) VULCAFOR TMT (I.C.I)

VULKACIT THIURAM (B ayer) SU R ACCELERATEUR PE ACCELERATEUR 501 (C y R ö ou t h ne-P lenc) R P E TB (SMC et P C de S in A ID . a t

Dn e is) N CCELE R TT (Ct y O O uch i Shink o Chem . Ind.) ACCEL TMT (C y K aguch i C t aw hem . Ind.) SOXINOL TMT (C y Sum t itom o C .) hem K RE-B U LEN D MTT (C y T e genera l T e an d R bb r t h ir u e - co 50% ca o su töng húp b tad n re e). u ie e-sty n v.v... - C g ön th ûc:
CH 3 N CH 3 S C S S S C N CH 3 CH 3

2. Tñnh chêt: Dang böt mõn h ùc mau k m n at, gên n û trùn , k ö g o e h h g hn mui. T n tro g cac d n g m i hûu cú th n g dun . T n ñt a n u ö ö g a tr n g tric l oroethyl- ene. K ö g tan tro g n úc, x n g (dêu o h hn n û ù hoa , a i d loang va c êt k ïm ) c h i . Tó tro ng tû 1,29 (TUEX, CYURAM DS VULCACURE NOCCELER TT....) à ïn 1,42 (SUPER ACCELERATEUR TMD 501,

32 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

ACETO TMTD, METYL THIURAM, TMT HENLEY, TUADS METYL, THIURAM M,...) N ong chay tû 1350C VULCACURE TMD, CYURAM DS, THIURAD, TUEX) 1400C (NOCCELER TT...) 1420C (TUADS METHYL, METHYL THIURAM,...) à ïn 0 150 C (Supe r ACCELERATEUR 501, THIURAM, TMT HENLEY, ACETO TMTD,...). 3. Cöng dung - Tac dung: D lfu r te m th lth ra isu tra e y iu m la c êt sû dung c o c n g h h ö n h ïp ca o su va late x (th n n iï n va töng húp , co tac gi iï h ) dun : g a. L u hoa ca o su . D úi tac dung cua n ït, no p ong û û hi h th c h ra lûu h ynh tû do (13% trong lûúng cua no) va ñ u chñn h lûu hu ynh p ong thñ h nay àa th m g a tao lûu hoa. h c a i Ta co thï dung d y n êt h ùc p öi húp vúi möt lûúng u h o h n o lû h yn . T n g trû úng húp nay san p êm ca o su lûu h u u h ro h hoa se co tñ h chõ u n i ït va chõ u lao hoa rêt töt. n h b. Xuc ti ïn lû u hoa. K a n an h c o cac hön húp c o h h h a su lû hoa vúi lûu hu ynh (lû úng S bòn h thû úng ) ú nhi ït àö u 1000C àïn 1300C. Tac dung nay manh hú n MBT va kem hú n ch êt xuc ti ïn lûu hoa n om h d io a a a . ith c rb m te R g trû úng húp cua c o su töng húp b ta ie e iïn a u d nsty n , n la ch êt g a töc n an h ch û k ö g p ai k a re e o i h hn h h n an h va g up c o hön húp co lûc àõ h dan thêp h i h n . c. T g ho at ch o ch êt xuc ti ïn lûu hoa kh ac. Tûc la sû ùn dung lûúng cûc thêp ph öi húp vúi ch êt gi a töc lûu h oa kh ac (lû úng bòn h thû úng ) àï töc àö lûu hoa n a h , manh hn h n nûa ú . d. Àùc tñn h lûu hoa. D lfu r tetram y iu isu eth lth ra m co h ïu i ûng àöi lûu hoa: cac san p êm ca o su lûu hoa co cú ly tñn h h vên ú trõ sö cao , du ta nun g nong keo dai, gêp 12 lên . e. C êt ph u tr ú. Àï h ïu q a DTMT àû úc àêy àu h n , h i u ú cên sû dung oxid e kem (Z ) . A d steari c khön g cên th ït nO ci i lùm, n û g co thï dung lûúng n o àï kït q a àat à úc hn h u û töt h n ú.

CAO SU THIÏN NHIÏN 321

f. Anh h úng cua c êt k ac túi DTMT. M û h h agnesiu m oxid e lam ch o tac dung xuc t ïn lûu hoa cua no n a h , manh h n i hn ú nûa, vûa ha th êp n i ït àö túi han; do ào p ai th ên tr on , h h g co th ï g y lû hoa súm ê u . N û úc lai lith g arg e (o id e chò) lûúng thêp (0,5%) co tac x dung trò h an o . K i dung DTMT d y n êt, cac c êt àön n û set k o h u h h h a lin , fa tic c e nêu , kh oi carbo n àen , ca o su tai sin h k ïm tñn h i gi am hi ïu qua cua no. Do ào k i co ch êt àön nay, cên sû h dung p öi húp vúi ch êt g a töc th öc n om th l e (MBT) h i u h iazo va guanidin e (D ). PG g. Tñnh ch êt hön húp ca o su söng . Hön húp ca o su àan g can luy ïn, DTMT co tñnh phên tan (khu ïch tan) töt nhûng thên trong tranh “ch ït” trï n may xay ra à öt n öt, h ùc g o lûu hoa súm vao luc tön trû ch a kõp thûc h ïn lûu hoa, û i vao trû úng húp sû dung lûúng lûu hu ynh bò h th ún , n û g h ùc co c êt anh h úng p u tr ú n û àa n . o h û h h ïu K i ào ta xû ly: dung p öi húp vúi ch êt xuc t ïn co tac h h i dung trò h an lûu hoa. o h. Tñnh c êt hön húp ca o su lûu hoa. Sû dung DTMT h n û c êt lûu hoa k ö g co p öi húp vúi lûu h ynh h ùc h h hn h u o co lûúng cûc n o lûu hu ynh , ca o su lûu hoa co tñn h chõ u h nhi ït lao hoa cûc töt, kh n g àöc tñ h , mui võ (th c h húp sû ö n ñ dung ch o cac hön húp ca o su ti ïp xuc vúi thûc p êm, vúi h à ïu k ïn p ai c on p êm tin h k i ït) va k ö g anh h úng i i h h h h hn û túi mau sùc th h húp sû dung ch o cac hön húp tro g su öt ñc n mau n at, mau tû i va mau trùn . h ú g i. Sû dung ch o latex , ta cung cên àöi dang böt kh ö ba n àêu th anh möt trong ba dang, tûúng tû nhû trû úng húp cua lûu hu yn , h ùc sû dung p êm DTMT àùc ch ï ch o h o h latex . 4. L úng dung : (% àöi vúi kh öi lûúng ca o su). û a. T n g c o su th n n iïn ro a iï h :
l

Sû dung nh û ch êt lûu hoa: 2,5 - 4%, kh n g dung lûu h yn ö u h,

32 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

1,5 -3% co p öi húp vúi lûu h ynh lûúng rêt thêp h u . Sû dung n û ch êt xuc t ïn lûu hoa chñnh : 0,15-0,5% h i (c êt lû hoa S vúi lûúng bò h th úng 1-3% h u n û ).
l

Sû dung n û ch êt tù g h at: 0,05-0,3%, k i ào ch êt xuc h n o h ti ïn lûu hoa chñn h dung lûúng 0,5-1 % MBT ha y MBTS (DM) (lûu h ynh 1,5 - 3%). u
l

b. T n g ca o su töng húp: ro
l l

Sû dung n û c êt lûu hoa: 3-5 % (khön g dung lûu hu ynh). h h Sû dung nh û ch êt xuc ti ïn lûu hoa:

- 0,25-0,4% (lû u h ynh 2-2,5%). u - 1-2 % (lû u hu ynh 2-2,5% ) ch o ca o su butyl , co thï p öi húp vúi h 0,5% MBT h y MBTS àï g a töc lûu hoa n a h h n nûa a i hn ú . Sû dung nh û ch êt tùn g ho at: 0,1-0,3%, kh i ào ch êt xuc ti ïn lûu hoa chñn h la MBT ha y MBTS dung 1-1,25% (ch êt lûu hoa la lûu h ynh 2-2,5%). u
l

c. T n g la x (th n n iï n h y töng húp : lûúng dung ro te iï h a ) n û trïn ha y ca o hún , nhûn g tñn h the o trong lûúng ca o su h kh ö co trong latex . 5. C chï lûu h oa: ú Vao nù m 1921, E o a i k am p a ra c êt lûu hoa la .R m n h h h d lfu isu r te a e y iua tr mth lth r m , noc o p an ûng lûu hoa g an h h i t ïp vúi l i ûu h yn . u h T úc hït, g a th ït möt tro g bön n u ï n tû lûu h ynh rû i i n gy u cua disulfur tetram ethylthiuram co thï gêy ra lûu hoa. Va lai m n su rtetra eth lth ra o o lfu m y iu m k ö g th ï lûu hoa hn c o su à úc k i k a û h hön g ch o lûu h ynh vao. A.D. C m u um ing s va H . Sim ons ung hö thuy ït cua C.W .E m .Bedfor d va H. G ray , ch o ho at tñn h cua d lfu r tetram th lth ra isu e y iu m la kït q a cua sû thanh lêp d - ethy l dithiocarbam u im at e kem. E .F e r va G e e ch o sû lûu hoa ca o su bùng ch êt .H arm .G d lfu r tetram lthiura isu ethy m la möt p an ûn h g cua cac göc tû do tha m g a tao lêp nöi C . i -C
CAO SU THIÏN NHIÏN 323

polys ulfur tetrametylthi uram

disulf ur te tram tylthi tetrame tylthi uram * e + polysul fur uram

H

Sa u hït, N. Berge m àï x êt möt ph ên disulfuru tetram y iu eth lth ra m gùn vao nöi àö i th o lûúc àö n û sau e h :

+

ZnO (CH3)2NC SCN(CH3)2 S S S

vaø

SCN(CH3)2 S

G .B m .F loo fiel d ch o cac nöi n an g co àû úc la n ú cac g h m o va d lfu r va lûúng lûu h ynh vong k ö g àang kï. on isu u hn D raig , A.E. Juv e va W.L. D .C avidso n thûc hi ïn p an ûn , h g sû dung cac p û n g p ap múi, ch ûng m h hú h in : - A d beo k ö g cên ch o p an ûn . ci hn h g - K ö g co o id e kem, d lfu r tetram y iu hn x isu eth lth ra lû hoa ca o su àû úc tron ven u . Co o id e kem h ïn hûu, d lfu r tetra eth lth ra x i isu m y iu hoa c o su h an toan h n , kï ca co m n su a o ú o o lfu r te m th lth ra tra e y iu m h ïn d ïn. i i
2 (CH3)2NCSS CN(CH3)2 S S

m kö g hn m lûu

(CH3)2NCSCN(CH 3)2 S S

+ polysulfur tetramù ethyl tùhiuram
S S

polysulfur tetraù meth yù lthiuram
S (CH3)2NCS

(CH3)2NC S S

+

(CH3)2NCS

disulfur tetraù meth yù lthiuram

32 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

*

*

*
N( CH3) 2

S (CH3)2 NCSS S cao su (CH3)2NCS S S* taïo noá i ngang

S S

+

(CH3)2 NCSC N(CH3) 2

CH

CH
2

3

C

CH

CH2

*

SSCN( CH 3)2 S

cao su löu hoùa

CH3 CH2 C

+ (CH3)2 NCS
CH S CH 2 S* (CH3)2 NCSC S S

S

*

+

(CH3)2

cao su löu hoù a (caàu noá i sulfur)

Ho su y luên tac dung cua disulfu r tetram ethylthiura cac p û n g trò h trïn hú n . - C êt co tac dung tû n g tû: h ú

m qua

+ P ong th c h lûu h ynh 13% àöi vúi trong lûúng cua h ñ u c un : D h g isulfur tetraethylthiuram (THIURAM E; ETYL

TUEX); E thy l thiura m tuad s ethyl ; VULCAFOR TET ; Ethy l thiuram SU R ACCELERATEUR ; PE 481, v.v...) D isulfu r diethy l dipheny l thiura m (ACCELERATEUR RAPID E TE) D lfu r d en eth len iu isu ip tam y eth ra m (ROBAC PT D v.v...) m (TETRO E , v.v...) N E A,

+ P ong th c h lûu h ynh 26% àöi vúi trong lûúng cua h ñ u ch un : Tetrasulfu r tetram g ethylthiura Tetrasulfu r dipentametylen SULFADS, v.v...) Cac te su tra lfu r th ra m k ac iu h .

e thiura m (TETRON

CAO SU THIÏN NHIÏN 325

CHÛÚN G XII

C H A Á X U Ù TIEÁ LÖU H O Ù A T C N

A. ÑÒNH NGHÓA: C êt g a töc lûu h oa, con goi la ch êt xuc t ïn, la ch êt h i i hûu cú co tac dung tù g töc àö lûu hoa ca o su . À úc sû n û dung vúi möt lûún nh o, co k a n g lam g am thúi gia n g h ùn i ha y ha n ït àö g a nh ït, g am ty lï sû dung c êt lûu hoa hi i i i h va cai th ïn c êt lûúng san p êm i h h .

B. P H A Â N LOÏAI: - T o pH : baz , trun g tñnh , acid he - T e o töc àö lûu hoa h
(1)

:

1. G a töc lûu hoa ch êm i 2. G a töc lûu hoa trun g bò i nh 3. G a töc lûu hoa n an i h h 4. G a töc lûu hoa ban cûc n an i h h 5. G a töc lûu hoa cûc n an i h h - T o n om hoa hoc: he h 1. A ine m 2. A in o - alco m l

1. Cöng ty Rhöne-Poulenc Phap àùt tïn thûúng mai theo töc àö, con sö kem theo sau tïn cang lún, töc àö cang nhanh.

32 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

HN

3. A ldehyd e am ine 4. T io h ure a va u a re 5. G uanidine 6. T iazol e va T h hiazoline dung p ö b ïn: h i 7. S lfen id u am e 8. T ram hiu 9. Dith c rb m t io a a a 10. X anthate Ta àï cêp möt sö ch êt sû dung p ö b ïn h i . e tan vak ö g tan tr n g n úc hn o û

I. DIPHENYLGUANIDINE:
I.1. T thûúng ïn m ai:

DP G

(1)

D PG : R höne-Poulen c (Ph ap) , M onsant o C ica l (A , hem nh My), A erica n - C m yanam d (My)... i VULKACIT D: B aye r - Àûc ACCELERATEUR D: S.M.C et P C de S t D . ain enis , D: K ag aw uch iC hem . Industr y -

P ap ACCELERATOR h

N êt NOCCELE R D: O h uch i S in o C em . In u h k h d stria l N êt SOXINOL D: S itom o C ica l - N êt h um hem h v.v...
I. 2. Cöng thûc: H N C
NH

H N

M: 211
1. Nïn tranh goi la thuöc chñn trùng.

CAO SU THIÏN NHIÏN 327

I.3. Tñnh ch êt:

Böt mau trùng mõn. T0nc ≥ 1450C, d = 1,13 - 1,19. K hön g mui. T n tro g b zen , to en , ch ro rm , aceto e , cön, a n en e lu e lo fo n eth . T rêt ñt tron g nû úc. K er an hön g tan tron g et-x ùng . Co võ h i àùng (cac p êm th ú g mai h i k ac b ït n a u vï tñ h ú h ûn ú h i h n hoa tan .)
I.4. Tac dung:

T ron g ng anh ca o su, D G co 4 tac dun : P g a. Xuc ti ïn lûu hoa trun g bònh , tñn h baz , nh om guanidine , ú n i ït àö tac dung trï n 1400C, ch o ca o su thiï n h nhiï n va ca o su töng húp . b. T n g h at h y p u trú manh ch o ch êt xuc t ïn n om ù o a h i h th z ia - o , th lin e h y th ram ; n êt la n om th l e le iazo a iu h h iazo acid , p öi húp trú thanh möt hön húp co tac dung g a töc h i ban cûc n a h c o lû hoa ca o su thiï n n n va ca o su hn h u hiï töng húp b utadiene-sty rene. K i ào h ïn tûúng “ h ït trï n h i c may” cua hön húp ca o su dï xay ra Vúi àiïu kiïn hiïn . nay, co thï phöi húp D PG vúi disulfur b n o ia y l e z th z (a c le te c e ra u r DM) an toan h n ú. c. Hoa deo rêt co h ïu q a c o c o su töng húp i u h a c lo b ta ie e h ro u d n , n û g cung vûa co tac dung g a töc lûu hn i hoa c êm va cung n û à sö ba z hûu cú , D G co tac dung h h a P hoa deo vai p sulfu r alke n n û T oly h hioko l A, Thioko l AZ. Àï du y trò hi ïu q a hoa deo nay mùc du co ch êt àön nh û u kh oi carbo n ha y oxid e kem, ta thï m disulfur th r m iua . d. Hêp thu n i ït àö g àùc latex , tûc la g up ch o late x h n i àö g lai k i hêp th u n i ït non . n h h g Sû dung vúi tac dung tù g h at c o c êt xuc tac n om n o h h h th zo ia le ha y cac ch êt xuc ti ïn aci d kh ac (D G + MBTS) hön P húp ca o su lûu hoa se co tñn h ch êt cú ly thû úng hang va lûc àõn h dan rêt c o a. Vï àùc tñ h lûu hoa, k i sû dung d y n êt se co h ïu n h u h i ûng àöi n û g k ö g bùng n om th ra m p ly lfu hn hn h iu o su r.
l

32 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

l C êt ph u trú va anh hû úng cua ch êt kh ac: D G khön g cên h P ph ai dung oxid e kem ph u tr ú, n û g co thï dung lûúng hn n o à tac dung à úc àêy àu h n . Mg e h ï û ú a n siu mo id e va x mg e a n siu m c r- bonat e tùn g trú D G . N úc lai, lith a P gû arg e (ox t chò), litho o e v n êt la set k lin , k oi carb n àe n y pn a h ao h o (carb n b ) , factic e lai trò h an tac dung cua no. o lack o

T n g hön húp ca o su söng can lu ïn, D G ph n tan töt ro y P ê va sû dung an toan k i dung d y n êt. h u h T ron g hön húp lûu hoa, D G ch o àö chõ u lao tûún g àöi, P nïu lûúng lûu h ynh va sû lûu hoa thûc h ïn ch n h xac. u i ñ Töt n êt n tù g lûúng ch êt k ang lao, n êt la k i dung h ïn n h h h no n û ch êt g a töc d y n êt. Do tru ïn vao ca o su lûu h i u h y hoa võ n e, k ö g à úc dun ch o mùt hang ca o su ti ïp xuc h hn û g vúi thûc ph êm. D G co xu hû úng hoa vang n e h y h i P h a ú g y sêm mau möt ñt, do ào k ö g n n dun ch o cac hön ê hn ï g húp ca o su mau trùng . N ûn g nïu sû dung n û c êt tùn g h h h ho at ch o ch êt gi a töc acid , no khön g con khuy ït à ïm nay i nûa .
I.5. Lû úng dung:

- Dung nh û ch êt hoa deo ch o ca o su chlorobutadiene :14% (àöi vúi T hioko l P A ha y T H hioko l N, D G k P hön g co tac dung hoa deo ). Dung n û ch êt xuc t ïn: 1 - 2% (lû u h ynh k i ào dung 2,5 h i u h 4%) ch o lûu hoa san p êm day cên lûu hoa h lêu .
l l

Dung nh û ch êt tù g ho at: n

+ C o su th n n iïn : 0,2 - 0,7%, k i ào ch êt g a töc MBT a iï h h i (a - c le to r M) dung tû 0,5 - 0,8%, ho ùc MBTS (a c le to r c e ra c e ra DM) 0,5 - 1,2% (lû úng lûu h ynh tû 1,5 u 3%). + C o su töng húp butadiene-styrene a : 0,1 - 0,7% k i ào h ch êt g a töc MBT dung tû 0,7 - 1,5%, h y MBTS tû 1 - 1,5% i a (lû u h yn dung tû 1,5 - 2,5%). u h

CAO SU THIÏN NHIÏN 329

I.6. Ch êt co tac dung tûún g tû :
l

D -to lg a id i-o ly u n in

e (D.O.T.G., A ccelerat

or DT...)

Tac dung h i manh h n D G 1/4 lên, k ö g co àöc tñ h , ú ú P hn n kh n tru ïn mui va võ, ñt anh h úng mau sùc, dung à úc ög y û û ch o c ï b ïn mùt hang ti ïp xuc thûc p êm h i h .
l

O -toly l biguanidin

e (A ccelerato

r 80, V ulkaci t 1.000,...).

Tac dung hú i kem hú n D G . T û úng àû úc dung ch o ch ï P h bi ïn mùt hang t ïp xuc vúi thûc p êm i h .
l

Ph alat e d h y l g an in e (DELAC P - GUANTAL,...). th ip en u id

Phöi húp vúi nhom Thiazole co tac dung gia töc ban cûc n an , vûa co h ïu q a trò h an lûu hoa ú n i ït àö d úi h h i u o h û 0 110 C. O alat e d h y l g a id x ip en u n in e (DELAC P th - la -D G h a te P .
l

O,...): tû n g tû ú A): tû n g tû ú

A cetat e dipheny l guanidin e (DELAC P th - la -D G h a te P .
l

II. MERCAPTOBENZOTHIAZOLE: - T n k ac: ï h 2 ec p b n o ia o -mr a to e z th z le 2 e z th z l-tio -b n o ia o l
II.1. Tïn thûúng m ai:

MBT.

M.B.T:

C y E . du P t de N our s - My t .I on em CyN t augatuc k C hem . th öc U .R e u .S ubb C y A erica n C t m yanam d - My, i r - My

v.v... THIOTAX: C y M t onsant o C ica l hem A , My MERTAX: C y M nh t onsant o C ica l hem A , My CAPTAX: C y R.T . V nh t anderbilt, ROTAX: Ct y R T V . anderbilt, EVEIT E M: Y, VULKACIT M RCAPTO : Bayer , Àûc, E
33 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

ACCELERATEUR

RA PID E 200: C y R ö o len t h ne-P u M: C y K aguch t aw

c - P ap h

A C L R AT U R R PID E G: S.M.C et P C de S in t D n s CEE E A . a ei P ap ACCELERATOR h v.v...
II.2. Cöng thûc: N

iC hem . Ind . N êt h

- NOCCELE R M: C y O t uch i S hink o C hem . Ind - N êt h

S

M = 167
II.3 . Tñnh ch êt:

Böt h y hat xöp, vang n at, võ àùn , mui àùc trû g . Cac a h g n p êm th ú g mai h i k ac b ït n a u vï tñ h c êt: co p êm h ûn ú h i h n h h àùc c ï têm dêu àùc b ït k ö g anh h úng túi tac dun , h i hn û g àï tranh böc bui,... N ûng p êm th ú g mai à ïn hònh: h h ûn i ACCELERATOR M: T0nc: 1750C. T n tro g aceto e , a n n ch ro form , eth , b zen e va eth o . T n ñt tro g et-x n . lo er en an l a n ùg K ö g tan tro g n úc hn n û .
l

MBT cua N augatuck : d = 1,48. T0nc : 163 - 1790C. T n a trong benzene , chloroform . T n ñt tro g d lo o eth len . a n ich r y e K ö g tan tro g n úc va et-x n . hn n û ùg
l l l l l l l l

MBT cua du P t de N ours on em

: d = 1,5. T0nc : 1700C.

MERTAX: d = 1,5. T0nc : 175 0C töi th ïu i . THIOTAX: d = 1,5 T0nc : 1700C töi th ïu i CAPTAX: d = 1,5 T0nc : 1700C töi th ïu i d = 1,41. T0nc: 1700C ROTAX: d = 1,52 T0nc : 1690C töi th ïu i VULCACIT MERCAPTO: ACCELERATOR RAPID E 200: d = 1,52. T0nc : 1720C

CAO SU THIÏN NHIÏN 331

II.4 . Tac dung:

T n g n anh c o s , m rc p b n o ia o ro g a u e a to e z th z l

e co3 tac dung c ñ h hn:

a. Tac dung xuc ti ïn lûu hoa n an h ch o ca o su th n h iï n iïn c o su töng húp va la x kï tû n i ït àö trï n 1200C. h , a te h N om th h iaz- ole , acid. b. Tac dung tùn g ho at manh ch o ch êt gi a töc baz , nh û D PG n om g a id h u n in e c ùng han, trú thanh hön húp xuc h ti ïn lûu hoa ban cûc n a h hn. c. Tac dung hoa deo mïm ca o su thiï n nh n the o ti ïn iï trònh hoa hoc: xe m chû g C êt deo hoa ca o su va ch êt ún h p tit. ep T ron g trû úng húp sû dung nh û ch êt gi a töc lûu hoa ch h, MBT tru ïn vao san p êm ca o su lûu hoa lûc àõ h ñn y h n dan (m d le) thêp, sûc chõ u lao hoa ca o va chõ u ma sat ou mai mon töt. Ào la n u ï n n ê n c u öng dung c o c ï tao gy h h h h hön húp c o su mùt n o ai vo xe (löp) cac lo ai. a g
l

Sû dung vúi tac dung nay, cên co oxid e kem va aci d beo (acid stearic ) p u g a àï h at tñ h àû úc tron ven h i o n . N ûng hoa c êt n û lith rg , m g e h h h a e a n siu m o id e tù g trú x n man h at tñn h cua no vûa ha thêp nhi ït àö chuy ïn bi ïn h o (nhi ït túi han , g y ch o cac hön húp ca o su dï bõ “ h ït” ) ê c trï n may àun ep h y ú k ê u tön tr û. F c e n u va c o su a h a tic ê a tai sin h k ïm tñn h cung tùn g ho at nhûn g yïu hún . N úc i gû lai factic e trùn , böt àêt cac loai, kh oi carbo n (carbo n g black ) nh om channe l aci d lai co tac dung trò ho an nh e. T n g vai trû úng húp, k i thûc h ïn lûu hoa c o su cûc ro h i a n a h ú n i ït àö ca o h ùc th o k h n h ïm, n û úi ta hn h o e in gi g n ên thêy co sû kh ac bi ït vï “tñn h lûu hoa súm” gi ûa cac h ph êm thûún g mai co cung thanh ph ên hoa hoc m ercapto en th le b zo iazo . Ào la n uy g ïn n ê n cac n a c ï b ïn h h h i c o su th úng c on lûa tïn san p êm v n a san x êt a û h h a h u MBT th úng san x êt n ûng san p êm MBT m û u h h ang n an h ïu àùc h i b ït. i
33 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Mùc du MBT co tñn h acid , ta vên sû dung àû úc ch o late x vúi à ïu k ïn late x àa àû úc ön àõn h hoa thñc h húp ho ùc xû ly i i trung tñn h hoa MBT n ùm tranh sû àö g àùc xay ra ch o h n latex . K i hoa trön vao latex , MBT cên àû úc ch y ïn thanh h u dang k u ïch tan tro g n úc n û n u ï n tùc cua lûu h n û h gy h yn , h ùc sû dung cac loai k u u h o h ïch tan sùn nhû phêm thûúng mai PARACURE AC-50, PARACUR E AC-5 1 (c ua Ct y Testwort h Products), RUBBACURE D ISPERSIO N 6031 (C y R t ubba) , v.v... C o MBT vao ca o su söng àan g can luy ïn, MBT p ê n h h tan rêt töt, n ûn g co thï g y “ch ït” trï n may cac loai ca o h ê su co no vúi lûúng h i c o (2 - 3%) h ùc co n ûng ch êt ú a o h tù g h at man . T n trû úng húp nay ta thï m vao ch êt n o h ro g trò ho an lû u hoa ho ùc trung tñn h hoa ch êt tùn g ho at ch o no, ho ùc b ïn àöi MBT th anh möt c ûc e e i h th r. MBT k ö g co anh h úng túi mau sùc ca o su lûu hoa, hn û do ào co th ï dung c o c ï tao mùt hang ca o su mau tû i , h h ú mau n at, mau trùn . N û g do anh hû úng túi mui võ, no h g hn k ön g àû úc sû dun ch o ch ï tao mùt hang ca o su ti ïp xuc h g vúi thûc ph êm (join t nut c a i b a c ùng han h i h ). T n g trû úng húp sû dung nh û ch êt tù g ho at, MBT ro n thñch húp ch o sû ph öi húp vúi ch êt g a töc n om i h g an e , thiuram u idin , d io am ith carb at e va n êt la a eh d e h ld y am e. in
l

P öi húp vúi D G (diphenylguanidine) h P , trú thanh hön húp ch êt g a töc ban cûc n an , g up tù g àö d i c o c o i h h i n a h a su lûu hoa, th úng à úc sû dung c o c ï tao cac hön húp û û h h c o su cú ban la c o su töng húp b tad n a a u ie e-sty n re e . N û g p öi húp nay dï g y ra “ h ït” trï n may c o hön hn h ê c h húp c o su , do ào n n dung b n o ia y a ï e z th z l d lfu r (MBTS, isu Accel.DM) tha y ch o MBT. Cên b ït p öi húp dung g ûa MBT va ch êt nh om i h i aldehydeam e co lúi la co hi ïu ûng “à öi”, töt hú n ph öi in húp MBT + ch êt n om g an h u idine . P öi húp dung MBT + h ch êt n om th ra m thò th c h húp ch o ca o su töng húp h iu ñ N itril e (b tad e-acry n u ien lo itrile), ca o su b t yl. u

CAO SU THIÏN NHIÏN 333

- Tac dung thû ba cua MBT kh g kem q n tron . K ac vúi ön ua g h cac ch êt hoa deo ca o su th n g th úng g y b ïn àöi tñ h ö û ê i n ch êt cao su lûu hoa, MBT co àùc tñn h hoa deo ca o su nhûn g khön g gêy b ïn àöi nay. Do ào ta nï n lúi dung n öi MBT i h vúi ca o su trû úc nh êt tron g qu y trò h can luy ïn, vûa g am n i àû úc lûúng ch êt hoa deo sû dung vûa g up ch o MBT p ê n i h tan töt tro g c o su , àö lû hoa va c êt lûúng san p êm n a u h h à úc töt h n û ú. - MBT con co möt tac dung chó riïn g àöi vúi ca o su chloro- p ren e (n p eo rene ) la tac dung trò h an lûu hoa ca o o su nay .
II.5. Lûúng dung:

Tñnh the o tó lï % àöi vúi trong lûúng ca o su: a. Sû dung n û ch êt g a töc lûu hoa ch nh h i ñ : C o su th n n iïn : 0,6 - 1,2% (lû u h ynh k i ào dung tû 1,5 a iï h u h - 3%).
l

C o su töng húp: - C o su butadiene-styrene a a : 0,25 1,5% (S dung tû 1 - 3%), C o su N a itrile : 1 - 1,5% (S dung tû 0,5 - 3%), - C o su butyl : 0,5 - 1% (S dung tû 1 - 2%). a
l

b. Sû dung n û ch êt tù g ho at: h n C o su th n n iïn : 0,5 - 0,8% kh i ph öi húp D G 0,2 a iï h P 0,7%, h ùc dung lûúng 0,5 - 1,2% k i p öi húp vúi c êt o h h h n om th ra h iu m 0,1 - 0,5% (S dung tû 1,5 3%).
l

C o su töng húp: - C o su b tad a a u ien e-styrene : 0,5 - 1,5% k i p öi húp vúi D G 0,2 - 0,7% (S dung tû 1,5 - 3%): h ùc h h P o dung lûún g 0,5 - 0,8% ch o ca o su Nitri le va c o su b ty , k i p öi húp a u l h h vúi c êt n om th ra m 0,1 - 0,4% (S dung tû 1,5 - 3%). h h iu
l

L úng dung MBT tro g hön húp la x cung tû n g tû û n te ú tro g c o su k ö , n û g tñ h th o ty lï àöi vúi c o su k ö n a h hn n e a h c ûa tro g la x h n te . II.6. C chï xuc ti ïn lû hoa: ú u N i ïu n û úi àa nö lûc xac àõ h cac b ïn àöi ma ch êt h g n i xuc ti ïn lûu hoa g y ra tro g q a trò h lûu hoa ca o su , ê n u n

n êt la dung túi h
33 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

*

8

*

+

+

++

8 8-1

phûún g ph ap quan g ph ö va sùc ky. Àùc à ïm la k ö g th ï nao i hn tòm thêy lai töng sö ch êt xuc ti ïn co dû úi dang ba n àêu cua no h y sa u k i àa b ïn àöi hoa hoc a h i . Co rêt n i ïu th y ït xuc ti ïn lû u hoa ca o su àû a ra , h u n û g kh n g co th ït nao àû a ra àùc tñn h ch g cua hn ö uy un cac ch êt ma ta p ai àï nghõ möt cú ch ï cua tûng loai ch êt h möt. Möt tro g cac cú c ï lêy ra thñ du, co g a trõ n êt la n h i h th y ït u cua D g d in e oak c o h trû úng húp cua m ap b n o iaz l erc to e z th o e (MBT), la c êt g a töc à úc b ït túi h i û i n i ïu n êt va sû dung p ö th n g n êt. h h h ö h
Thuy ït cua Dogadkine

- Phê n tû lû u huyn h tû hú p than h von g 8 nguyï n tû . M ercap b zo iaz l to en th o e p an ûng vúi lûu h yn , mú h u h nay vong S thanh n ûng göc: h
N C S S SH N

+

S8

C S*

+
HS*

+

S

7

Sa u ph an ûng mú vong , göc lûu hu ynh hoa trõ 2 thñc h húp thanh lêp cêu nöi g ûa cac p ê n tû cao su. Göc i h sulfhydry l (HS*) co th ï p at t i ïn th o möt p an ûng n û h r e h h àa àï cêp ú cú c ï lû h u hoa vúi lûu hu ynh . Göc benzothiazy l co th ï: r trung

- P an ûng vúi möt phê n tû tao ra möt polysulfu h S gian , tû ph ong thñc h cac göc hoa trõ 2.

- Ph an ûng vúi möt mùt cua chu öi isoprene tao ra trú lai m a to e z th z l erc p b n o ia o e va möt göc h d c rb y ro a o n (ca o n αrb mth e y e ) la göc ú cú ch ï lûu hoa vúi lûu h yn : len u h

N

N C --S*

+
(cao su) S

+ *
S

C _SH

CAO SU THIÏN NHIÏN 335

*

*

N

+
*
S

C--S

*
S C N S

N

+
S

C-S*

*
S C N S

- Gùn vao p ê n tû ca o su q a ph an ûng vúi göc h drocarbon h u y noi trïn , h ùc vúi möt nöi à i tao ra möt göc múi. o ö T an bö p an ûng n û vêy rêt p ûc tap, k ö g thï o h h h hn trò h bay àung hït cú ch ï cua q a trò h p an ûn . n u n h g N û g ta cung h ïu à úc p ên nao anh h úng cua c êt hn i û h û h xuc t ïn lûu hoa túi cêu tr uc cua ca o su lûu hoa. i III . DISULFU R BENZOTHIAZYL: - T n k ac: ï h 2 en o ia ly -B z th zo D en th ib zo iazy l d lfid isu e, l d lfid , isu e

D lfu r de b zo iazy isu en th l, 2 '- i iobsb n oh z le ,2 dth - i - e z t ia o .

33 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

III.1. Tïn thûúng

mai:

M.B.T.S:

(MBTS) E . du P t de N ours, .I on em N atuc k C aug hem . thu öc U.S. R b er, ub A erica n C m yanam id...

TH FID E (MBTS) M IO onsant o C hem . - A , My, nh ACCELERATEUR ACCELERATEUR RA PID E 201: R ö e o le h n -P u n c - P ap h

R P E GS: S.M.C. et P S de S in t Dn s A ID . a ei

P ap VULKACIT DM: B h . aye r - Àûc, ACCELERATOR DM: K aguch i C aw hem . Ind . -

N êt, NOCCELE R DM: O h uch i S kink o C hem . Ind . N êt, ALTAX: R.T . V h anderbilt. v.v....
III.2. Cöng thûc: N C S III.3 . Tñnh ch êt: S S C N

M: 332 Dang böt h ùc hat n o xöp mau vang n at h i trùng o h h ú (tr ùng h i vang) , khön g mui, khön g àöc. Ty trong d = 1,5. ú 0 T nc trun g bònh 1700C. T n tro g b z n , c lo fo a n en e e h ro rm , a e n , e e . K ö g c to e th r hn ta tro g n úc, et x n . Cac p êm th ú g mai h i k ac n n û ùg h ûn ú h b ït n a u v tñn h h oa ta n acetone , cön, nh û MBTS cua i h ï Naugatuck, A ccelerateu r rapid e 201, A ccelerato r DM k ö g hn tan tro g ac eton , n n g V aci d DM lai hoa tan n e hû ulk . Cac ph êm thûún g mai thû úng àû úc xû ly vúi dêu àùc bi ït k ö g anh h úng túi tac dun , àï tranh böc bui. hn û g
III.4 . Tac dung:

S

T ron g ng anh ca o su , disulfu r benzothiazy

l co 5 tac dun : g
CAO SU THIÏN NHIÏN 337

a. G a töc lûu hoa n i han h ch o cac hön húp ca o su th n n iï hiïn va c o su töng húp ú n i ït àö 1400C. D úi n i ït àö nay a h û h (1200C) co tac dung gi a töc trun g bònh , nhûn g co tñn h an toan sû dung rêt töt ch o cac hön húp can luy ïn, àõn h h ònh , tûc la kh o lûu hoa súm h n MBT. T öc nh om ch êt gi a töc ú hu lûu hoa thiazole , acid . N hû vêy h ïu q a h i kem h n MBT. i u ú ú b. T n g h at h ùc àû úc tù g h at búi cac g a töc n om ù o o n o i h g an d e , th ram , d io arb a u i- in iu ith c am t e va a e y e in . ld h d -am e c. Phu trú lûu hoa cao su butyl vúi chêt dioxim e q in n e h y q in n e d x u o a u o io im e d e z a . ib n o te lûu hoa

d. Hoa deo ca o su th n n iï n th o t ïn tròn h hoa hoc, iï h e i nhûng tac dung kem h n MBT. ú e. Trò h an lûu hoa ca o su ch ro ren o lo p e (n o ren e p e).

Vï mùt g a töc lûu hoa, à úng b ïu d ïn co à n h lún i û i i ó h n MBT. Cung cên co aci d b eo va oxid e kem àï p u trú ú h tac dun . Cac c êt lith e , m n g h arg ag esiu m o id e tù g trú x n manh h at tñ h cua no, song son g vûa gi am tñ h an toan o n n nay, nh g kem h . Böt àêt k o ûn ún a lin va cac loai carbo n blac k k hön g co tac dung trò ho an . K i sû dun , n n co lûúng n o aci d steari c àï àö p ê n h g ï h h tan àat töi àa tron g luc nh öi can. Cung nh û MBT, ch êt nay ch o àö lao hoa töt va k ö g anh h úng túi mau sùc hn û cua san p êm h . Vï mùt tùn g ho at, sû ph öi húp gi ûa benzothiazy l disulfu r va diphenylguanidin e (nh om aci d + nh om baz ) co àö an toan kho g y “ h ït trï n may” ha y gê y lûu hoa súm hú n ê c ph öi húp MBT + D G . T n g p öi húp nh om th l e + P ro h iazo a eye m e ld h d -a in , h ïu ûn àöi lûu hoa dai hú n ph öi húp i g thiazol e + guanidine , ph öi húp d lfu r b n th zy l + isu e zo ia a eh d ld y e-am in e la töt n êt, rêt th c h húp cho mù t hang àuc h ñ theo löi búm (injection). C ên noi thïm la b zoth en iazy l p öi h húp vúi D G con àû úc x m n û hön húp ch êt hoa deo ch o P e h T hioko l P, T hioko l PH A va T hioko l N la cac loai cao su p ly lfu r hûu o su cú .
33 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

III.5 . L úng dung : (àöi vúi trong lûúng ca o su khö) û

a. Sû dung n û ch êt gi a töc chñ : h nh
l l

C o su th n n iïn : 0,8 - 1,5% (lû u h ynh dung tû 1,5 - 3,5%) a iï h u C o su töng húp: a

+ B ta ie e ty n u d n -s re e : 1,5 - 3% (lû u h ynh dung 0,2 - 2%) h ùc 1 u o - 1,5% (S dung tû 1 - 2%) + C o su butyl : 0,25 - 1% (lû u h ynh tû 1 - 2%) a u Late x ca o su thiï n nhiïn : 1-2 % (lû u hu ynh 1-2% , cên thïm vao 0,1 - 2% KOH ha y N H àï ön àõn h hoa) aO
l

b. Sû dung n û ch êt tù g tr ú: h n C o su th n n a iï hiïn : 0,5 - 1,2%, ph öi húp vúi D G 0,2 - 0,7% P ho ùc ph öi húp vúi DTMT ha y DTE T 0,1 - 0,4% (lû u hu ynh 2 3,5%)
l l

C o su töng húp: a

+ B tad ne-styren : 1 - 1,5%, p öi húp vúi D G 0,4 - 0,7% u ie e h P (lû h ynh 1,5 - 2,5%) h ùc dung lûúng 0,6 - 1% p öi húp u u o h vúi D G 0,2 P 0,4% (S dung tû 1,75 - 2,5%) c o sû lûu hoa c êm h n h h ú. c. Sû dung nh û ch êt ph u trú ch o lûu hoa ca o su buty l bùng dioxim equinon e ha y quinon e dibenzoate : 4%, kh i ào quinone d en at e dung 6% ho ùc dio ib zo xim e q in u on e 2% (c othï tù g lïn tû n 0 - 2%) d. Sû dung n û ch êt trò h an lûu hoa ch o ca o su chlo prene h o ro (n p e) : 0,25-1%. eo ren e. Sû dung nh û ch êt hoa deo pepti : lûúng dung nh û ch êt gia töc lûu hoa h y tù g t a n rú, n û g ch o vao may can n öi hn h trû úc k i ch o ch êt àön va lûu h ynh vao (sû dung p öi h u h húp 2 tac dung vûa hoa deo vûa g a töc lûu hoa vï sau i ).
III.6 . C t co tac dun g gi a tö c lûu ho a tûún g tû : hê

M öi kem m u ercaptobenzothiazol

e (ZMBT - MBTZ - DENITE

CAO SU THIÏN NHIÏN 339

OXAF - ZETAX - BANTEX - ACCELERATEUR RA PID E Z 200 ACCELERATEUR RAPID E GZ VULKACIT ZM -ACCELERATO R MZ - NOCCELE R MZ). IV. CYCLOHEXYL - 2 - BENZOTHIAZYL e cy h x clo e y SULFENAMI DE:

- T n k ac: 2 e zo ia o ï h -b n th z l
IV.1. T thûúng ïn m ai:

l su n m e. lfe a id

SANTOCURE:

M onsant o C em h ica l - A , nh

My, CONAC S: E . du P t de N our s .I on em My, DELAC S: Nu a c k C e . th öc U ite d S te s R b e r a g tu hm u n ta ub My, FURBAC: A ch r C e ical. n o hm CYDAC ACCELERATEUR, VULCAFOR FLAKED: A erica n C an id m y am

HBS: I.C.I, VULKACI T 16:

CZ: B aye r - Àûc, RHODIFAX R ö e o le h n -P u n ACCELERATOR c - P ap h

CZ: K aguch i C aw hem . Ind . - N êt h

NOCCELE R CZ: O uch i Skink o C hem . Ind . - N êt, v.v... h
IV.2. Cöng thûc: N C S S NH CH CH2 CH 2 CH2 CH 2 CH2

M: 264
IV.3. Tñnh ch êt:

Dang böt ho ùc hat mau trùng hú i vang (mau kem . d = 1,27 ) 0 0 1,3. T nc > 95 C. Co võ àùng. Tan trong cac dung m hûu öi cú thön g dung . K hön g tan tron g nû úc. Tñnh ön àõn h thñc h húp ú à ïu ki ïn tön trû bòn h thû ún i g.

34 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

IV.4. Tac dung:

T ron g ng anh ca o su la ch êt gi a töc lûu hoa ban cûc nhanh n om su am h lfen id e co th m c ûc n n g n û ch êt trò ï h ù h h an lûu hoa c o c o su th n n iï n va c o su töng húp, o h a iï h a n êt la c o su b ta i- ene-styrene . Rêt th c h húp sû dung h a ud ñ ch o cac hön húp ca o su àön vúi kh oi carbo n àe n nh om kh oi lo. Tac dung lûu hoa trò ho an àùc bi ït g up ch o cac hön i húp cao su co ch ûa kh oi carb n pH ca o (S F , F , SAF, o R F IS F ) cac hön húp àun ep va cac hön húp co ch ûa c o su A a tai sin h k ïm tñn h khön g bõ “ h ït trï n may” , ha y lûu hoa i c súm tron g luc tön tr û. Ú n i ït à t ï n 1350C, no co tac h ö r dung lûu hoa n h , tru ïn vao san p êm ca o su lûu hoa han y h lûc keo àût, lûc àõn h dan cao , àö chõ u va àêp töt, àö p at h n i ït nöi yïu va àö lao hoa töt. h N y lo e y -b n o ia y -c c h x l-2 e z th z l su n m lfe a id e co h ïu q a g a i u i töc lûu hoa tûún g àûún g vúi sû ph öi húp gi ûa ch êt gi a töc aci d + b , n û MBTS + D G ch ùng han, vûa k n g co tñ h az h P hö n bêt lúi n t ï . ïu rn Ban ch êt cua no “t û tùn g ho at” khö g cên th ït p ai co n i h ch êt p u trú h at hoa. O id e kem va aci d steari c k ö g h o x hn cên dung túi, n û g co thï dung lûúng n o be àï tac hn h dung à úc töt h n û ú. Cung do tñ h “t û tù g h at” co thï sû dung d y nh êt n n o u k ö g cên co ch êt gi a töc tùn g ho at kh ac. T y nhiïn , xet hn u cên co sû lûu hoa n an h manh h n , co thï sû dung p öi h ú h húp vúi ch êt g a töc n om g an in , th le , th ra m h y i h u id e iazo iu a d io am ith carb ate . N û g tro g moi trû úng húp, tñ h an toan hn n n sû dung se bõ gi am . Àùc tñn h cua cac hön húp ca o su co N-cyclohexyl-2b n th y l su a id : e zo iaz lfen m e Ú hön húp söng can lu ïn: àö p ê n tan tro g ca o su y h n rêt töt búi no co n i ït nong ch ay thêp, va h ïn tû úng h i “ch ït trï n may” hêu n û k ö g xay ra k i ta dung d y h hn h u n êt. h
l l

Ú hön húp

cao su lûu hoa: cho sûc chõu lao hoa cûc töt.

CAO SU THIÏN NHIÏN 341

K ö g tru ïn mui, n û g võ h i àùn . K ö g anh h úng túi mau hn y hn ú g hn û sùc, c ï tao à úc mùt hang mau trùn , mau tû i. h û g ú
IV.5. Lû úng dung : (% àöi vúi trong lûúng ca o su)

a. T n g c o su th n n iïn ro a iï h : Cac hön húp co ch ûa kh oi carbo n nh om kh oi lo: 0,5% àïn 0,7% (lû u h ynh k i ào dung tû 2 - 2,5%), u h
l

Cac hön húp ch ûa ch êt àön k ac n û kh oi carbo n h h nh om tû hêm, böt àêt, c lc m c rb n t e v.v...: 0,7 - 1% (lû u a iu a oa h ynh k i à dung tû 2% àïn 2,75%). u h o
l

b. T n g ca o su töng húp b ta ie e ren : ro u d n -sty e Vúi cac hön húp ca o su co ch ûa k oi carb n n om k oi h o h h lo: 0,8% àïn 1% (lû u h ynh k i ào dung tû 1,75% à ïn 2,25%) u h nïu cên lû hoa n a h h n nûa th m vao 0,1% àïn 0,30% u hn ú ï (0,3) DPG.
IV.6. Ch êt co tac dung tûúng tû:

- N x d th le e -b n o ia y -o y ie y n -2 e z th z MORAMAX NOBS SPECIAL...) - Np na eh l n - - e z t i z - e t mt ye e2b n oha y - N '- is po y- - e z t i z ,Ndi o r p l2b n oha y V. MONOSULFUR

l s lfe a id u nm l s le a i uf n m d l s le a i uf n md

e (SANTOCURE e (VULKACIT BZ,..)

e ( I SDP C DB - I A ,...)

TETRAMETHYLTHIURAM: m m n su r o o lfu , TMTM, MTMT.

- T n k ac: T ï h etram y iu eth lth ra T etram y eth B im y is-(d eth
V.1. T thûúng ïn m ai:

l th ra m m n su e, iu o o lfid l th carb y io am l ) su e. lfid

THIONEX: E . du P t de N our s - My .I on em MONEX: N augatuc k C hem . th öc U.S. R b e r - My u ub CYURAM. MS: A erica n C i d - My m yam ACETO TMTM: A o C ica l - My cet hem TMTM HENLEY: H enle y - My
34 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

UNADS: R T V . anderbilt M O-THIURA ON D :M onsant o Chem ical , A h - My n VULKACIT THIURAM MS: B aye r Àûc SU R ACCELERATEUR PE ACCELERATEUR 500: R ö e o le h n -P u n c - P ap h

R PID E TM: S.M.C et P . S in t D n s A .C a ei TS: K aguch aw iC hem . Ind - N êt h

P ap ACCELERATOR h

NOCCELE R TS: C uch i S hink o C hem . Ind . N êt v.v... h
V.2. Cöng thûc: CH3 N CH3 S C S S C N CH 3 CH 3

M = 208
V.3. Tñnh ch êt:

Dang böt ho ùc dang hat, mau vang nh at ho ùc vang chanh, d = 1,37 - 1,4. T0nc = 103 - 1050C. K hön g mui, khön g võ. T n tro g cac d n g m i hûu cú th n g dun : b zen , a n u ö ö g en e ch ro rm , ace n lo fo to e... K ö g tan tro g n úc va g o e . T n hn n û az lin a ñt tro g e e , cön n th r .
V.4. Ta c dung:

K ac vúi ch êt cung n om th ram , m n su h h iu o o lfu r tetram y eth lth ra m chó co tac dung g a töc lûu hoa n an h iu i h ch o ca o su th iïn n iï n va ca o su töng húp ú n i ït àö tû h h 1000C àïn 1200C ha y gia töc lûu hoa ban cûc n a h ú n i ït hn h 0 àö 120 -1 0 C va tac dung tù g h at ch o cac ch êt g a töc 5 n o i lûu hoa k ac. L ai tru g tñ h. h o n n Sû lûu h oa ca o su co m onosulfu r thiura m àoi hoi ph ai co lûu h ynh lam c êt lûu hoa, n û g co thï sû dung u h hn lûúng thêp h n lûúng bòn h thû úng , kh i ào ca o su lûu hoa ú se co tñn h ch êt chõu n i ït va chõ u lao nöi bêt. h T n g c o su th n n iïn , so vúi cac c êt n om d io a a ro a iï h h h ith c rb m

CAO SU THIÏN NHIÏN 343

3

at e ha y cung n om, sû dung cung lûúng , thò TMTM co tac dung h trò ho an lûu hoa nöi bêt. Tûc la kem gê y “ch ït t ï n may” r ha y ñt lûu hoa súm h n so vúi cac c êt kï trïn ú h . T n g ca o su töng húp b tad e-sty e ro u ien ren , TMTM co tac dun nh û ch êt gi a töc lûu hoa nhanh , ch o san ph êm lûc g àõn h dan th êp, àùc b ït hûu ñch ch o ca ca o su N i itrile. No thñc h húp ú lûu hoa ca o su vúi khön g khñ nong (gi o nong), h i n úc ap lûc h y nen ep ú û a . TMTM co h ïu ûng “à öi” lûu hoa k i sû dung lûúng lûu i h h yn thêp. H ïu ûng nay khön g con nûa kh i sû dung u h i lûúng S bònh thû úng , àû úng bi ïu di ïn lûu h oa co àón h “nh on” , dï bõ lûu hoa q a mûc, va thêm chñ bõ h ïn tûúng u i h an n u ïn , san p êm lû hoa trú n n bú muc, h ùc o gy h u ï o dn. ñh K i tù g h at c o c êt g a töc n om ald h d -a in h n o h h i h eye m e , g a i- d e h ùc th zo un in o ia le , dï g y h ïn tûúng lûu hoa súm ê i trï n may v luc tön tr û. a
l

C êt ph u tr ú: cên co oxid e kem àï kït qu a ho an hao h nh êt. A d steari c k n g cên th ït dun , nh n g c o th ï ci hö i g û dung n û p u g a vúi lûúng nh o àï à ïu hoa. h h i i
l

Anh hû úng cua cac ch êt kh ac: m agnesiu m oxide , litharge, calciu m carbon e (C O ), n ûa th n , dêu tung at aC h ög tiïu , c êt dêu n ûa cê y va factic e trùng co tac dung trò h h h an h y gê y ch êm tac dung g a töc cua cua TMTM. Cac o a i ch êt àön tù g cû úng lûc ca o su n û set k lin , k oi carbo n n h ao h àe n cung co tac dung trò h an o .
l

F actic e n , cac loai dêu vö cú , k ö g anh h úng túi êu hn û tac dun . N û úc lai, cac loai c o su tai s h k ïm tñ h g g a in i n lai tù g h at TMTM. n o
l

Àùc tñn h cua hön húp ca o su:

- Ú hön húp söng c û a lûu hoa, TMTM p ê n tan töt. So h h vúi cac ch êt disulfu r thiuram , no sû dung an toan hún , nhûn g so vúi MBT dï g y lûu hoa súm h n . Àï an toan sû dung cên dung p öi ê ú h

34 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

húp vúi “ch êt trò ho an lûu hoa” ha y vúi MBTS (disulfur b n o ia y e z th z l). - Ú hön húp söng ch a lûu hoa, TMTM gi up tùn g tñn h û chõ u lao töt kh i dung lûúng lûu hu ynh thêp. Búi khön g anh hû úng túi mau sùc ca o su lûu hoa, cung nh û khön g lam tha y àöi mui võ, n n no sû dung àû úc ch o th ït kï ï i cac mùt hang ca o su trong, mau trùn , mau tû i , san p êm g ú h t ïp xuc vúi thûc p êm i h .
V.5. Lû úng dung : % àöi vúi trong lûúng ca o su khö:

a. T n g c o su th n n iïn ro a iï h : Dung nh û ch êt gi a töc chñn h 0,15% à ïn 0,3% (lû u h ynh u k i ào dung tû 1,5 - 3%). h
l

Dung nh û ch êt tùn g ho at: 0,05 - 0,5%, kh i ào ch êt gi a töc chñn h nï n dung la MBT ha y MBTS vúi lûúng 0,5% àïn 1% (lûu h ynh k i ào tû 1,5 - 3%). u h
l

Dung n û c êt g a töc chñnh , n û g ch o cac mùt hang h h i hn ca o su chõ u lao cao : 1 -3 % (lû u h ynh dung tû 0,25 - 0,75%). u
l

b. T n g ca o su töng húp: ro B tad e-sty e u ien ren : 0,2 - 1%, co thï p öi húp tù g h at vúi h n o MBT h y MBTS tû 0,5 - 1%, tuy th o mùt hang (S dung tû 1 - 3%). a e
l

N itrile : 0,1 - 3%, co th ï kït húp vúi MBT h y MBTS tû 1 a - 2% (S dung tû 0,5 - 2%).
l l l

Butyl : 1 - 2% (S dung tû 1 - 2%).

N eopren e W: 0,5 - 1%, p öi húp vúi DOTG 1 - 3% (S dung tû h 0,5 - 1%) TMTM co tac dung n û ch êt trò h an h o . c. T ron g latex: L úng dung tû n g tû, n û g tñ h th o trong lûúng c o û ú hn n e a su k ö c ûa tro g la x , co thï sû dung lûúng c o h n . h h n te a ú K i ào cên b ïn h i àöi thanh dang p ê n tan tro g n úc h n û .

CAO SU THIÏN NHIÏN 345

V.6. Ch êt co tac dung tûúng tû:

- M onosulfu r tetrabuty l thiura m (PE T N EX , TBTM, MTBT,...) - Monosulfu r diethy l dipheny l thiura m (ACCELERATEUR RA PID E TC,...) - M n su o o lfu VI. DIETHYL
VI.1. T thûúng ïn

r d e ta e ip n m t

hy n e th ra m (ROBAC PTM,...) le iu KEM

DITHIOCARBAMATE
m ai:

ETHAZATE (N u atu ag c

k C e ic l th öc U.S. R b e r hm a u ub

My) ETHASAN (M onsanto) ETHYLZIRAM: (P ensal t C em h .)

ZIMATE ETHYL (R T V . anderbilt) ACETO ZDED (A o Chem cet .) VULKACIT LDA (B ayer). SU R ACCELERATEUR PE P u c) o len 1505 (R hön e -

SOXINOL EZ: (Sum itom o C ). hem EZ (K aguch aw i C hem .

ACCELERATOR

Ind.) NOCCELE R EZ (O uch i S hink o C hem . Ind.) CYZATEE (A erica n C m yanam id ) v.v...
VI.2. Cöng thûc:

M = 361,4
C 2H 5 N C2H5 S C S Zn S S C N C2H5 C2H5

VI.3. Tñnh ch êt:

Böt mau trùng - d= 147; (Zim e ethyl : 1,48; V at ulkaci d LDA: 0 0 1,49; E thasan : 1,50), T nc : 171 - 178 C, khön g tan tron g nû úc,
34 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

xù , cön - tan tro g b z e , c lo fo ng n en en h ro rm tan ñt tro g c rb n te c lo o a e n . n a o tra h r c to e
VI.4. Tac dung:

, carb n d lfid e (C S ), o isu

T n g ch ï b ïn san p êm tû latex , ca o su th n n iïn , ro i h iï h tön g húp, d y l d io am ieth ith carb at e kem th öc n om u h d io am ith carb ate kh n g tan tro g nû úc, tru g tñ , co tac ö n n nh dun g: a. Xuc t ïn lû u hoa kï t û n i ït àö 700C, tac dung cûc i h 0 n a h ú n i ït àö tû 90 - 100 C ch o àïn 1600C. hn h b. T n g h at manh ch o cac ch êt g a töc n om th le , ù o i h iazo g an u i- d e va ald y e-am e in eh d in . San p êm co tñ h ch êt töt h n h n k i p öi húp vúi n om th le ú h h h iazo .
l C êt p u tr ú: sû dung ch êt nay k ö h h h n g cên th ït dung i o id kem va aci d stearic , nhûn g co th ï dung lûúng rêt x e nh o àï tac dung h an hao h n o ú.

Àùc tñ h vï g a töc lûu hoa: k ö g co h ïu ûng àöi, do n i hn i ào lû y tranh lûu hoa qu a mûc töi hao. u
l l

Àùc tñn h cua hön húp ca o su , latex:

- Hön húp söng : C êt nay k ïch tan töt. Do nhi ït tac h hu dun th êp dï g y lû u hoa súm h y “ h ït trï n may” cac g ê a c hön húp ca o su khö . Àöi vúi latex , no co tñn h an to an sû dung , kh i ào cên bi ïn àöi thanh dang k u ïch tan tro g h n n úc n û moi trû úng húp cua c êt k ö g tan tro g n úc û h h hn n û k ac h . - Hön húp lûu hoa: Àö lao hoa töt kh i lû u hoa túi mûc töi hao. K hön g anh hû úng mau sùc, do ào thñc h húp ch o ch ï bi ïn san p êm mau tû i va mau trùn , san p êm h ú g h tro g su öt k i k ö g sû dung oxid e kem va nh ûng ch êt n h hn khön g tan tron g ca o su va do khön g àöc tñnh , khön g tru yïn mui võ, do ào dung àû úc ch o ch b ïn san p êm t ïp xuc ï i h i vúi thûc p êm h . Cung n û moi ch êt g a töc lûu hoa cûc n an , d y l h i h h ieth d io ca am t e kem chó th c h húp d ung ch o la x (th n ith rb a ñ te iï n iï n va tön h g húp , tuy nh n ú la x c o su b ta ie e re ) iï te a u d n -sty n e cên dung lûún g
CAO SU THIÏN NHIÏN 347

ca o 3 - 4%. Àöi vúi ca o su kh ö thñc h húp ch o ch ï tao dun g dõch k o tû lûu k i p öi húp vúi cac ch êt g a töc k ac, n êt la e h h i h h n om x n a . h a th te
VI.5. Lûúng dung:

a. T úng húp ca o su k ö rû h:
l Dung nh û ch êt gi a töc chñnh : 0,25 - 1% (lû u hu ynh kh i ào dung tû 0,75 - 2%). l

Dung n û ch êt tù g h at: 0,05 - 0,3%, co ch êt gi a töc chñn h n o h.

b. T úng húp late : rû x Dung n û ch êt g a töc chñnh : 0,5 - 1,5%, co th ï à úc tù g h i û n h at manh h n nûa vúi 0,2 - 0,6% n om th z l e (S dung o ú h ia o tû0,5% àïn 2,5%).
VI.6. Ch êt co tac dung tûúng tû:

+ Dim ethy l dithiocarbam at e kem (E A C I - METHAZATE PT - METHASAN - METHYL ZIRAM - ZDMD - ZIMATE METHYL - VULKACIT L - ACCELERATEUR 1605 ACCELERATEUR R PID E 4R - ACCELERATOR A PZ, v.v...) tac dung g a töc h i man h n diethyl d hio ab m te kem i ú h ú it cr a a . + Dibuty l dithiocarbam at e kem (BUTAZATE - BUTYL ZIRAM - ZIMATE BUTYL - ACCELERATEUR RAPID E 3RS - SU R ACCELERATEUR PE 400S - CYZATE B ACCELERATOR BZ - NOCCELE R BZ, v.v...) tac dung g a töc i h i manh h n d e y l d io a a a ú ú i- th ith c rb m t e kem . +E thy l pheny l dithiocarbam at e kem (VULKACIT P EXTRA N - ACCELERATEUR RAPID E 3RN - SUPER ACCELERATEUR 1105 - ACCELERATOR PX - NOCCELE R PX - HARMAT FED K VUCAFOR ZEP , v.v...): tac dung gi a töc lûu hoa h i kem h n d y l d io am ú ú ieth ith carb at e kem . + Pentam ethylene dithiocarbam ate kem (ZPD HENLEY ROBAC Z.P D - SU R ACCELERATEUR PE 1555, v.v...): tac dun tû n g à ú g d th l d io a a a g ú ûn ie y ith c rb m t e kem . + M ethy l pheny l dithiocarbam at RA PID E R,...)
34 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

e kem (ACCELERATEUR

H
3

H

+ D e z l d io ab mt ib n y ith c r a a + P n m th le e ta e y n + D methyl dt i c r a a i iho ab mt + Pe ta e y n n m th le

e chò (LEDATE - ACCELERATOR e chò (ROBAC LPD,...) e àöng (CUMATE ACCELERATOR

P ,...) B CU,...)

e d io a a a ith c rb m t

e d io rb m t ith ca a a

e c d iu m (ROBAC C ,...) am PD

+ D ty l dithiocarbam ibu at

e nicke l (B N E L Y T -M N E ...)

Àùc b ït co th m h ïu q a k ang O n eh y k ang lao i ï i u h zo a h hoa d anh h úng cua O . o û + Diethy l dithiocarbam at e seleniu m (SELAZATE-ETHYLSELENAC - ETHYL SELERAM - ACCELERATOR SL, v.v...) + D e y l d io a a a im th ith c rb m t +D iethy l dithiocarbam at ERATOR TL, v.v...). e se n m (METHYL SELENAC,...) le iu e teluriu m (LELLURAC ACCEL-

VII. PENT A METHYLENE ERIDINE:
VII.1. Tïn thûúng m ai

DITHIOCARBAMATE

P IP

ACCELERATOR N ours) em P oulenc)

552 (E . du P t de .I on 5010 (R ön e h

ACCELERATEUR

P P - P P (M n t o I I o san C em VULKACIT P h .) (B er) ay ACCELERATOR PP (K aguch aw iC hem . Ind .)

N CCELE R P (O O uch i Shink o Chem . Ind. ) v.v... - C g th ûc: ön M = 246
CH 2 CH2 CH 2 CH 2 CH 2 N S C S N CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH2

CAO SU THIÏN NHIÏN 349

VII.2. Tñnh ch êt:

Böt tin h thï mau trùng h i van , k ö g mui, vai p êm ú g hn h th ú g mai co mui àùc trû , d = 1,13 - 1,20 tuy th o p êm ûn ng e h 0 th ú g mai. SUPE R ACCELERATEUR ûn 5010. T nc : 1500C. ACCELERATOR PP T 0nc: 1650C, ACCELERATOR 552 T0nc: 1670C. Tan trong nû úc va eth l . T n ñt tron g aceton e va ano a et-xùn g (dêu mo). T n i ïu tro g b n e e va c lo fo . an h n e zn h ro rm Bao q an y u cêu kñn, tranh c ûa tro g thung k m loai, u ï h n i tran nong va anh sang , oxyge n khñ trúi, êm àö, g y b ïn h ê i àöi th an tñ h k ö g tan tro g n úc h n hn n û .
VII.3. Tac dung:

P tam y n en eth le

e d io arb at ith c am

e p erid ip in e co 3 tac dun : g

a. Xuc t ïn lûu hoa ca o su , loai tru g tñ h , th öc n om i n n u h d io carbam ith ate tan trong nûúc, co hiïu qua kï tû nhiït àö bònh th úng va tr ú n n cûc n a h ú n i ït àö kï tû û ï hn h 0 60 C. N û vêy chó th c h húp p a tr ön vao cac hön húp late x h ñ h sû dung n y tûc thúi. ga b. T g ho at rêt manh ch o cac ch êt gi a töc nh om ùn thiazol e va th ra iu m . P öi húp vúi n om th o e c o san h h iaz l h p êm co c êt lûún töt h n . Tac dung nay co h ïu q a vúi h h g ú i u lûúng dung cûc thêp . c. Hoa deo ca o su töng húp polychlorop ren e (neoprene):

l C êt p u tr ú: O id e kem cên th ït sû dung àï h ïu h h x i i q atr on ven. A d steati c khön g cên th ït. u ci i l

Àùc tñn h cua hön húp ca o su va latex:

- Ú hön húp söng : khu ïch tan töt tron g ca o su kh ö nhûng k ö g an toan sû dun . Cên p ai n öi can 2 hön hn g h h húp riïn g b ït, tro g ào möt hön húp co ch êt nay n û g i n hn k ö g co lûu h yn , v n û úc lai, c o c ï tao d n g dõch hn u h a g h h u k o tû lûu (k i ào p a h i d n dõch lai). Àöi vúi late x cên e h h a ug p ai lam lanh va sû dung tûc thúi. h - Ú hön húp lûu hoa: ch o àö ch u lao hoa töt dung àung õ lûún lûu h ynh va c êt g a töc nay, thûc h ïn lûu hoa g u h i i k ö g q a mûc hn u

35 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

töi hao. K ö g anh h úng mau sùc, ch ï tao àû úc san p êm mau hn û h tû i , mau trùn . ú g Cung nh û moi ch êt dithiocabam at e tan tron g nû úc, co thï thûc h ïn lûu hoa san p êm c o su mong n ê m ú n úc i h a g û sö i co c ûa ch êt nay. T y n iï n k ac b ït vúi cac ch êt tan h u h h i tro g n úc k ac n û d y l dith n û h h ieth iocarb at am e so m , diu d ty l d io am ibu ith carb ate sodium , v.v... thñc h húp ch o ch ï tao hön húp late x nh ung kh i sû àö g àùc àû úc ap dung the o n löi àï k ö àú n th ên, búi tac dun cua p n a m th le e h u g et e yn d io a a a ith c rb m t e p e in e q a man . ip rid u h
VII.4. Lû úng dung : (% àöi vúi trong lûúng ca o su khö)

Dung n û ch êt g a töc chñnh : 0,25 - 1% (lû u h ynh 0,5 - 2,5%) h i u co oxid e kem 1-5% .
l l l

Dung n û ch êt tù g h at: 0,02-0,1% h n o Dung nh û ch êt hoa deo polychloroprene : 0,1-2%

VII.5. Chê t co tac dun g gi a töc tûún g tû :

- C yclohexy l am oniu m cyclohexy l dithiocarbam at e (LATAC: Du P t de N our s L , VULKACIT 774 (B on em td. ayer) , v.v...) - D iethylam in e diethyldithiocarbam at e (SU PER ACCELERATEUR 3010) (R hön e Poulen c v.v...)
VII.6. Ch êt cung nh om co tac dung yïu hún:

- D thyl d io am ie ith carb at e so iu m (S P R ACCELATEUR 1500 d UE R neP hö oulenc) , N C E E R SDC (O c i S in o C e . In . v.v...). OCL uh h k hm d - Dibuty l dithiocarbam at e sodiu m (S PE R ACCELATEUR U 4.000, R hön e P oulen c - TEPID N O E : Du Pon t de N ours , em A - CELERA C TO R TP , K awaguch i Chem . Ind...) VIII. ISOPROPYLXANTHATE
VIII.1. Tïn thûúng m ai:

KEM

SU R ACCELERATEUR PE ACCELERATEUR

6005 (R ön e P h oulenc)

RA PID E 5R (Sain t D enis) . v.v...
CAO SU THIÏN NHIÏN 351

VIII.2. Cöng thûc:

M: 335
CH3 CH CH3 VIII.3. Tñnh ch êt: O S C S Zn S S C O CH CH 3 CH 3

Böt mau trùng ha y trùng hú i vang , mui toi àùc b ït. d = i 0 0 1,10. T nc : 160 C - K hön g tan tron g nû úc va cac dun g m i ö hûu cú th g dun . T n ñt tron g cön va aceto e. ön g a n Cên bao q an c ûa tro g thung kñn, tranh non . u h n g
VIII.4. Tac dung:

Iso ro y a th p p lx n at e kem la c êt tiï u b ïu c o n om h i h h x n ate tru g tñ h co tac dung g a töc lûu hoa cûc n a h a th n n i hn ch o la x c o su thiï n nhiï n nga y tû nhi ït àö bòn h thû úng , te a do ào chó dung (ú dang k u ïch tan tro g n úc) c o c ï h n û h h b ïn hön húp la x sû dun tûc th úi h y ch ï tao d n g dõch i te g a u ke o tû lûu tû ca o su kh ö theo p û n g p ap hoa 2 d n g dõch hú h u r g b ït. iïn i Àöi vúi ca o su töng húp b ta ien ren u d e-sty g a töc yïu h n i ú.
l

e thò tac dung

C êt ph u tr ú: O h xid e kem cên thi ït dung àï tac dung ti ïn tr ïn töt. i Àùc tñn h ca o su lûu hoa: Àö lao hoa töt kh i tñn h àung lûúng dung lûu h ynh va c êt nay co c êt k ang lao h ïn u h h h i d ïn. Mui toi bi ïn mêt sa u kh i lûu hoa. Do khön g anh i hû úng mau sùc, nïn dung àû úc c o c ï b ïn san p êm h h i h mau tû i , mau trùn . ú g
l

C êt tùn g ho at: B h is-butylxanthogen hay cac am e h at hoa k ac. in o h
l

, cyclohexylam in

e

(% àöi vúi trong lûúng ca o su kh ö ch ûa tro g late x h y d n g dõch) n a u
VIII.5. Lûúng dung:

35 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

- 0,5 - 2% (lû u h ynh dung tû 0 - 2% + Zn O 2-4%) u ,5
VIII.6. C êt co tac dung tûúng tû: h

- E lx thy anthat U.S. R b e r L .) ub td - B ty an at u lx th

e kem (XANTHOPONE: e kem (ZBX: N augatuck...)

N g c au atu

k th öc u

- Ghi chu : N hom xanthate tan trong nûúc, tiïu biïu la Iso rop lx at p y anth e so iu m (ACCELERATEUR d SOLUB E LAT-5: Sain t Deni s - SUPE R ACCELERATEUR 6.000 Rhöne P u c,... ) hi ïu o len q a g a töc lûu hoa tûú g tû u i n Iso ro lx th p py an ate kem, n û g chó dung ch o late x búi tñ h hn n tan tro g n úc va k ö g n û hn tan tro g cac d n g m i hûu cú th n g dun . n u ö ö g

CAO SU THIÏN NHIÏN 353

CHÛÚN G XIII

CHAÁ TAÊN HOÏAT VAØ T G TRÌ HOAÕ LÖU N HOÙA

A. CHAÁ TAÊN HOAÏ LÖU H O Ù ( Coø goïi laø taêng trôï löu hoùa) T G T A n I. Àõnh nghôa: La ch êt co tac dung p u trú g a töc lûu hoa ca o su , tù g h i n cû ún ho at tñn h ch êt gi a töc ha y bö chón h tac dung nghõc h g cua möt sö hoa ch êt k ac tro g cêu tao hön húp ca o su h n (b o göm latex a ). II. Phê n loai: 1. N om vö cú : oxid e ki m loai. h 2. N om hûu cú : cac aci d beo, ch êt gi a töc lûu hoa yïu h ho ùc cac ch êt g a töc lûu hoa manh lûúng dung thêp so i vúi lûúng b n th ún . òh û g III . N hûn g chê t tùn g hoa t ph ö biïn:
III.1. Oxide kem (ZnO)

III.1.1 . Ch ï tao: Tr ûc ti ïp tû ki m loai kem ha y gi an ti ïp tû q ùng kem ha y húp ki m kem u . a. P û n g p ap k ö : O id e hoa h i kem böc lïn do hú h h x ú n n g non ki m loai kem ha y qu ùng kem u g . b. P û n g p ap ûút: N n g h d t e kït tua bùng c êt hú h u y ra h kï m tû d g dõch hoa tan k m loai kem i un i .

35 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

III.1.2 . Tñnh ch êt o xid e kem th ún û g: Böt mau trùng d = 5,57 – 5,6 ú trang thai vö àõn h hòn h hay hòn h ki m tuy the o ài ïu k ïn o id e hoa kem, kñch i x th úc tru g bònh thay àöi giûa 0,1 - 0,9 µm. À dên nhiït û n ö (àún võ CGS): 0,00166. N hiït dung riïn (1): = 0,646 cal/ 0C.cm 3. Ú trang thai g n u ï n c êt no tan tro g n úc 0,005 g/lñt ú 250C. gy h n û III.1.3 . À ïu k ïn sû dung ch o n anh ca o su i i g . Chó tiï u ch êt lûúng Z O th úng n û (AFIC)
C hñn h ph êm 1. Dang 2. Êm àö, töi àa 3. G û lai ú rêy 200 m i esh - G û lai ú rê y 300 m i esh , töi à a 4. A cid , töi àa 5. K n g tan tron g H l loang , töi hö C àa 6. Ham lûúng Z O töi thi ïu n 7. Ham lûúng Pb va C , töi àa d Böt mau trùng 0,5% 0 1% 0,1% 0,1% 99% 0,1% 0,002% T û p êm h h Böt mau trùng h i xam ú 0,5% 0 1% 0,1% 0,1% 97% 0,5% 0,002%

III.1. 4 Tac dung : Tron g ng anh ca o su Zn O co 6 tac dung: 1. T n g trú lûu hoa ca o su h y tù g h at ch o ch êt g a ù a n o i töc t rûc ti ïp h ùc q a sû thanh lêp sav n kem k i p öi o u o h h húp vúi aci d beo . 2. Àön tùn g cû úng lûc ca o su. 3. Dên n i ït va k u ïch tan n i ït. h h h 4. N i ït g l hoa h y thu n i ït à n g àùc latex h e a h ö . 5. N öm mau trùng (à öi vúi ph êm àat ham lûúng Z O t ï hu n rn 99% va ham lûúng Pb va Cd khön g qu a 0,1%) 6. Bö ch n h h ïu qu a cua MgO lûu hoa c o su p ly lo p n ó i a o ch ro re e.
1. Nhiï t lûúng cên àï nêng nhiï t àö cua möt àún võ thï tñch lïn 10C.

CAO SU THIÏN NHIÏN 355

- Àöi vúi tac dung 1, cú c ï p an ûng n û sa : h h h u
l

Cao su söng + S →

+ ZnO

Cao su – S – ZnO – S – Cao su + S

Cao su – S – Cao su + ZnS Cao su – S – S – Cao su + ZnS

Zn O + A d beo → savo n kem (ta n tron g ca o su ) + ch êt g ci ia töc → m öi kem cua ch êt gi a töc. u
l

M öi kem nay p an ûng vúi lûu h ynh c o ra p ûc húp u h u h h k ö g bïn (n û p ly lfu ) p ong th c h lûu h ynh h at hn h o su r h ñ u o àön , c o than lêp cêu nöi g ûa cac p ê n tû c o su . P an g h h i h a h ûng nay xay ra n a h hn . - Àöi vúi tac dung 2, cac tñ h ch êt cú hoc n êt la lûc n h keo àût cua hön húp ca o su tùn g the o lûúng àön, àat trõ sö töi àa vao kho ang 50-60 % kh öi lûúng ca o su, àöng thúi ch o àö “ ï” töt. N úc lai, lûc xe rach bõ ha thêp, no chó k n g tr gû hö anh hû úng khi dung lûúng p u húp ch o tac dung tù g h n h at. o - Tac dung 3, Z O àû úc ûa chu öng ch o lûu hoa san n ph êm húi day ho ùc ch ï bi ïn san ph êm chõ u nh ûng à ïu k ïn i i bêt lúi vï àön lûc (vo xe , löp) cac loai, ca o su ch öng ch ên g àöng , v.v...) búi no tri ït tiï u n i ït nöi p at sin h do sû co h h xat liï n tuc g ûa cac p ê tû c o su i hn a . - Tac dung 4 n ït g l hoa late x cua Z O àoi hoi co hi ïn hi e n d ïn cua ac d beo àa b ïn àöi thanh sa o n tan tro g n úc, i i i v n û q a cú c ï n û sa : o id e kem kït húp vúi m öi u h h u x u am n o iu m tao thanh p ûc húp “k em - a o ia ” k ö g g y h mn c hn ê 0 àö g . K i nong lïn k o ang 70 C, p ûc húp nay p n ly ion n h h h hê kem va cac ion nay p an ûng hoa hoc vúi savon m cac h a hat cao su trong latex hêp thu , tao thanh sav n kem o k ö g tan lam ch o cac hat ca o su kït lai thanh möt thï hn gel . À y la tac dung qu n trong ch o ch ï b ïn san p êm ê a i h tû la x th o löi àuc k ö g loai trû n úc tro g luc lûu hoa, te e hn û n n û nïm h m usse , àö ch i tre em àùc ru öt, v.v... o ú
35 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

- T y kh a nùn g nhu öm sùc trùng cua Z O kem hú n titanium u n dioxid e (Ti O ) n û g h ïu q a vên àang kï, thñ h húp ch o hn i u c chï b ïn san p êm mau trùn , mau tû i , ûng vúi cac tac i h g ú dung k ac N êt la lúi dung th m tac dung k u ïch tan h . h ï h n i ït c o c ï tao hön húp “hon g trùng ” vo xe cac loai, h h h bùn g ke o ph êu thu êt, v.v... N o ai ra do tñ h cach à ïn töt cua Z , con àû úc dung g n i nO ch o chï tao vo boc dê y à ïn, vêt dung à ïn mau tû i. i i ú - Z O con gi up lûu hoa nhan h va àöng nh êt hön húp n ca o su töng húp p ly lo p n o ch ro re e (n p n eo re e ) n û g rêt dï hn g y lûu hoa súm (c ït trï n may) ca o su nay. ê h III.1.5 . Àùc tñn h cua hön húp ca o su , latex: Ú hön húp c o su sön , búi tñ h dï “k ït tu” (nh am tay ) a g n Z nO kh o phê n tan tron g ca o su , do ào cên n öi thêt ky vúi h ca o su co aci d stea c thanh hön húp ch u h ùc thûc h ïn ri o i vao ti ïn ky hön luy ïn ho ùc xû ly boc ao hat Z O vúi aci d n stearic . N ûng ph êm vêt co p an ûng tru g tñ h se co à ïn h h n n i tñc h dûún g dï p ê n tan vao ca o su h n búi tro g luc can h ú n lu ïn ca o su bõ co xat p at sin h à ïn tñc h êm y h i .
l

Ú hön húp late x cên àû a q a dang k u ïch tan tro g u h n n úc n û trû úng húp lûu h yn , cên ti ïn hanh thñ n h ïm û h u h gi hön húp c o 3% Zn O thû úng göm :
l

a. Ào àö nh út cua hön húp nga y sa u kh i ph a tr ön va sa u 2448-7 2 ha y 144 gi ú àï y , àï xac àõn h àö ön àõn h (ho ùc ïn dung ön àõn h kï nïu co). b. Ào töc àö trêm h ïn cua no ú thï k u ïch tan tro g i h n n úc (tó trong Z O cao ) búi möt sö hön húp late x thû úng û n àû úc àï y n ñt n êt la 24 g ú ch o tan bot va àö i k i tön ï h i h n i ïu n ay h g . c. T û n h ïm vï cú tñ h cua hön húp lûu hoa c ï tao h gi n h ú à ïu ki ïn bòn h thû úng àï àanh g a n n g lûc tù g h at. i i ù n o Ú hai thû nghiïm àêu rêt quan trong vò oxide kem co xu hû úng lam day late x ñt nhi ïu, tha y àöi àö nh út va lam tñn h ön

CAO SU THIÏN NHIÏN 357

3 4 3

àõn h cú hoc kem (àön g àùc luc àanh ha y khu êy trön) do co sû ph ong thñc h ion dûún g hoa trõ 2 (tro g luc hat late x m g n an à ïn tñc h êm i ):
(trong latex)

(do ZnO + H O) + 4NH Zn(OH) 2 2 3 + NH ⇔ Zn(NH ) ++ + 2(OH)–

→ Zn(NH ) OH+ + OH – +
3 3

Ho ùc Zn O + 2NH 4 + + 2NH 3 ⇔ Zn(N H 3 4 + H 2 ) ++ O T ron g vai trû úng húp, cên ch o xut ha y potass e vao late x sao c o pH àat 10,7 - 11 àï àö ön àõn h cú hoc cua hön húp h co Z O àat töi àa (h ùc ch êt ön àõ h k ac th h húp n o n h ñc dung loai ch ï bi ïn ). T úng húp töc àö trêm h ïn n a h , cên th ûc h ïn tan rû i hn i n h ïn vúi n úc ú may n hi ïn bi lêu h n nûa, h ùc thï m gi û g ú o vao ch êt n u hoa h ùc kït húp ca h h o ai.
l Ú hön húp late x va ca o su lûu hoa. T û lûúng dung r n û c êt tù g h at, nïu lûúng Zn O cang cao , thò àö lao h h n o hoa cua hön húp cang kem do ào p ai lûu y túi v ïc sû h i dung c êt k ang lao va cên chó h lai lûúng lûu hu ynh h h n tron g cö g thûc bõ mêt q a p an ûn sin h ra su r kem. n u h g lfu N ûng p êm co p an ûng aci d cung n û cac ch êt àön aci d h h h h kh ac, se gê y trò ho an lûu hoa vúi töc àö tó lï v úi lûúng Z , ch o cac hön húp co ch êt g a töc aci d (MBT). nO i

N ûng ph êm co ham lûúng chò ca , kï ca ú dang o id e h o x chò se g y sêm mau san p êm lûu hoa, do p an ûng vúi ê h h lûu h ynh ch su u o lfu r chò mau àe n va gê y tùn g ho at lûu hoa manh hön húp co MBT, dï gê y lûu hoa súm, ho ùc gê y trò ho an tac dung cua ch êt gi a töc nh om thiura m (do co sû thanh lêp húp ch êt khön g tan tro g ca o su ) - C d iu m n am cung co anh h úng tû n g tû. û ú N û vêy, tñ h c êt cua o id e kem co anh h úng q a n h n h x û u trong túi tac dung cua no, cên p ai àû úc xet n h ïm trû úc h gi k i sû dun , n êt la n ûng p êm nöi àõa. h g h h h III.1.6 . L úng dung : (% àöi vúi trong lûúng ca o su) û - Dung n û ch êt tù g h at ch o ch êt g a töc. h n o i
35 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

3

Ú ca o su khö : 3 - 5% ch o n om thiazo e va n ûng ch êt co y h l h ïu cêu, h y 0,5 - 3% ch o n ûng ch êt g a töc k ö g cên p u tr ú. a h i hn h Ú latex : 1 - 3% co hi ïu qu a ch o moi ch êt gi a töc. Ú san ph êm tron g su öt: khön g qu a 0,3% ch o Zn O thû úng (co t ï sû dung Z O ho at tñn h ha y peroxid e kem lûúng 1%). h n - Dung nh û ch êt truy ïn nhi ït + àön tùn g cû úng lûc nh e + ph êm mau: 8 - 20% (à a trû mêt ài c o tac dung tù g h at). h n o - Dung nh û ch êt àön tùn g cû úng lûc chñn h + tru ïn n i ït + y h p êm mau: 20 - 50% (h ïm dun ). h i g - Dung n û c êt n i ït g l hoa: 5 - 10%. h h h e III.1. 7. Chêt co tac dung tù g h at tû n g n o ú tû: a. O e chò: (litharge , lea d m xide ) xid ono PO b . Dang böt rêt nùng d: 9,1 - 9,7, co mau vang ho ùc mau ào tuy th o töc àö lam n u öi n an , ch êm luc ch ï tao, th úng la p êm e g h h û h mau van . Hêp thu tro g k ö g khñ b ïn àöi th anh c rb n g n hn i a oCO a e chò. Tac dung tù g h at n an h h n Z , ch o san ph êm t n o h ú nO mau àe n sùc àep, do co p an ûng tao su r chò. Lûu y: h lfu h ïn n y tu ït àöi k ö g àû úc sû dung c o n anh ca o su , i a y hn h g búi àöc tñ h rêt n u h ïm ch o sûc kh oe. n gy i b. C arbonat e kem: (ZnC O ) N anh c ï b ïn c o su chó dung loai c rb n t e kem kït g h i a a oa tua, tó trong d: 4,43 - 4,45. Dang böt vö àõn h hòn h mau trùng . N ai sû dung lam c êt àön trú , con à úc sû dung go h û n û c êt tù g h at th y t ï Z O ch o ch ï bi ïn san ph êm h h n o a h n tron g (dê y thu n khoanh , gùng tay ca o su tro , ch ùng han ng ).
III. 2. M agnesium oxide (MgO)

III.2. 1. Tñnh ch êt: Sû dung ch o ng anh ca o su la MgO loai nh e: dang böt mõn vö àõn h hòn h mau trùng . d= 3,2, k hön g mau, khön g àöc. Ham lûún tap c êt k ö g q a 2,5%. Hut êm rêt man , g y g h hn u h ê àong k öi cûn . h g
CAO SU THIÏN NHIÏN 359

III.2.2 . Tac dung : sû dung ch o ch ï bi ïn san ph êm ca o su , MgO co 3 tac dun : g 1. T n g h at lûu h oa ca o su , latex . Rêt th c h húp ch o ù o ñ tù g h at cac hön húp ca o su “b an ebonite ” va “ebonite” , n o gi up ch o àö lao hoa àat töt n û g lam c o sùc àe n cua san hn h p êm mêt bong va co mau hú i xan h luc. MgO rêt dï g y h ê lû u hoa súm, ch ït trï n may ch o têt ca cac hön húp ca o su , do ào cên chó h lûúng dung cung n û cach can lu ïn, n h y àö mïm deo cua hön húp h ùc co h ïn d ïn cua ch êt trò o i i h an lûu hoa. o 2. Hut êm: àùc b ït la trû úng húp hön húp ca o su co i ch êt àön ú trang thai co àö êm con tön tai n û : chó súi, vai h xa y nh o, ca o su tai sin , böt àêt v.v... àï lam gi am anh h hû úng gê y trò ho an lûu hoa h y tao bot khñ luc lûu hoa a san p êm h . 3. L u hoa ca o su töng húp p lychloro e û o pren , n û vêy h MgO la ch êt lûu hoa ch o loai ca o su nay va tru ïn vao cac y tñn h ch êt: a. G am àö ch ït trï n may h y tro g luc tön i a n t rû. b. T n g àö bïn n i ït va anh nùn . ù h g c. Hêp thu H l ph ong thñc h tron g luc lûu hoa va tron g C qua tròn h lao hoa. MgO co tac dung ngû úc lai Z nO . Do ào nï n dung p öi húp àï h ïu q a töt h n h i u ú. III.2.3 . L úng dung : (% àöi vúi trong lûúng ca o su) û - Dung n û ch êt tù g h at ca o su “b an cûng eb n h n o o ite ” va “eb - nite” : 3 - 7% o - Dung n û c êt hut êm h y à ïu hoa àö lûu hoa: 0,5 - 3%. h h a i - Dung n û ch êt lûu hoa p ly lo p e h o ch ro ren
III.3 . Aci d stearic:

: 4% (+5% ZnO)

III.3.1 . Tï n kh ac: A d octadecyli c - aci d octadecanoi ci sap acid ste ri c - sap c u . a ha III.3.2 . Cön g th ûc: CH (CH COOH M: 284 ) 3 2 16

c -

III.3.3 . Tñnh chêt : La möt aci d beo, tin h th ï dang la mong,

36 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

mau trùng sang . Dang thûún g mai: böt, hat, vay, phi ïn, cuc. d: 0,84 - T0nc : 69,60C - T0s: 2910C (100m H m g) . T n tron g ether , a chlo- roform , benzene , C l , CS , cön (ñt). K ö g tan tro g C hn n n úc. û 4 2 Cac ph êm thûún g mai nöi va ngo ai kh ac bi ït nha u v ï ham lûúng aci d o c con tön tai tro g ch ï tao lei n . III.3.4 . Tac dung : T g ng anh ca o su, aci d steari c co 6 tac dun : ron g 1. T ùng hoat chêt gia töc trûc tiï p hoùc qua sû thanh lêp sav n kem tan tro g c o su k i p an ûng vúi o id e o n a h h x kem . 2. Hoa mïm deo ca o su can luy ïn. 3. K u ïch tan ch êt àön va hoa ch êt k ac. h h 4. G am tñn h dñn h cua ca o su söng : trún. i 5. K ang lao hoa vêt ly ch o ca o su lûu hoa. h 6. P u trú tao xöp (tr ú nöi) ch o b h icarb n o at e so iu . d m

- Cú ch ï tù g h at ch êt g a töc àa àï cêp ú oxid e kem. n o i T rong trû úng húp la x , p ai àöi thanh d n g dõch so iu m te h u d stea t e múi co th ï hoa trön vao àû úc. S ra avo n nay con rêt thñc h húp ch o thoa k u n , dï thao lêy san p êm lûu hoa hö h h an têt h n cac loai sa o c ï tû dêu th ûc vêt. o ú vn h - Tac dung dï dang k u ïch tan ch êt àön la do ac d h i ste ri c co ch ûc n n g têm ûút ch êt àön; va co: a ù a. N om carbo y l hut cac hat cua ch êt àön h x . b. C u öi h d c o h y ro arb n dai tan tro g c o su n a .

- H ïu q a g am tñ h d n h n n g hön húp ca o su vên i u i n ñ hû mïm deo th c h húp ch o ch ï b ïn san ph êm àõn h h n hq a ñ i ò u may àun ep h can tran . ay g - Do aci d steari c co àö hoa tan tron g ca o su co gi úi han (trû ca o su butyl) , kh i co lûúng tû do , no se di chuy ïn ra mùt ngo ai san p êm n a y sa u lûu hoa tao sû k ang lao h g h hoa vêt ly cö lêp cao su va k ön g khñ. h

CAO SU THIÏN NHIÏN 361

- Tac dung trú tao xöp, trú nöi c o b a o a e so iu m co h ïu h ic rb n t d i qu a töt k i lûúng aci d steari c dung cao , ch o ch ï bi ïn dep h xöp m , ouss e v.v... th y thï c o c llu r- D (d itro o a h e la in s p n m th le e e ta e y n tetram e ) h y cac ch êt tao xöp, th öc nöi in a u k ac. h N n nh öi aci d steari c vao ca o su n y ti ïn ky hön lu ïn ï ga y vúi ch êt k o k ïch tan va tron g cö g thûc lûúng dung h hu n tùn g h at vên ph ai tñn h ào cung la lûúng ch êt hoa deo o . T ron g san ph êm ca o su lûu hoa, ph êm aci d steari c co ham lûúng aci d o c thêp ch o cú tñ h va àö hoa deo töt. lei n N û úc lai, àö lao hoa cang xêu kh i ham lûúng aci d olei c g cang ca o do cú cêu chû a no cua aci d beo long nay. N û h vêy lûu y túi àö n u ï n ch êt cua aci d steari c sû dun . gy g III.3.5 . L úng dung : (% àöi vúi trong lûúng ca o su) û - Dung nh û ch êt tùn g ho at co cac hi ïu qu a kh ac: 1 - 4% ho ùc 0 - 1% ch o n ûng ch êt g a töc k ö g àoi hoi co ch êt aci d h i hn stearic tù g h at. n o III.3.6 . C êt co tac dung tûún g tû: h - A d palm ci itic : CH COOH: co c ûc n n g tû n g tû a id h ù ú c (CH ) 3 2 14 stea c (aci d beo n ) n û g h ïu q a mïm deo ca o su kem h n ri o hn i u ú. - A d lauric : CH ci COOH: co ch ûc n n g tû n g tû, n û g ù ú hn (CH ) 3 2 10 tac dung hoa mïm deo kem h n aci d stearic , aci d palm ú itic ; va co àö hoa tan tro g ca o su ca o h n , th c h húp dung ch o n ú ñ c ï b ïn san p êm tro g su öt. h i h n - Aci d oleic : CH (CH2 )7 CH = CH(C H2 )7 COOH: co ch ûc nùng 3 tûún g tû nhûn g tac dung hoa mïm deo ca o su kem hú n acid steari c va kem ta n tro g ca o su h n , do ào rêt dï n ú thêm thêu ra mùt ngo ai san ph êm lûu hoa. Do cú cêu chû a n , no truy ïn vao àö lao hoa xêu o . A d olei c con dung àï c ï t ao d n g dõch am n m ci h u o iu o te tù g h at va co tac dung ön à n h cú hoc hön húp lea n o õ la x , q a sû th y th p tei n bam mùt n o ai hat ca o su te u a ï ro g tro g la x , va tac dung tao bot n te
36 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

nhan h qu a àanh nöi ch o ch ï bi ïn san ph êm xöp tû late x theo p û n g p ap àanh nöi (n ïm göi ca o su m u e ch ùng han hú h o ss ). - M öi aci d beo (stearat e kem, stearat e cad ium , v.v...) u m co tac dung tù g h at tû n g à ú g p öi húp o id e k m loai n o ú ûn h x i va a i d beo H ïu q a hoa deo kem h n aci d beo va g y c . i u ú ê cûng cac hön húp cao su th n n iï n lûu hoa iï h . B. CH A Á TRÌ H O Õ A LÖU H O Ù A T N I. Àõnh nghôa: C êt trò ho an lûu hoa la nh ûng ch êt (sû dung lûúng h nh o) co kh a nùn g trò ho an sû lûu hoa cua cac loai ca o su , lam ch o ph an ûng cua ch êt gi a töc khön g xay ra súm ha y bö chón h tac dung nghõc h cua vai ch êt cêu tao hön húp. K hön g lam tùn g sû keo dai lûu hoa, n û g g am n u y h ïm hn i g i lûu hoa xay ra súm . II. Nitrosodiphenylam ine
II.1. Tïn thûúng m ai:

RETARDE R J (N g au atuc R b er) ub

kC hem . thu öc U.S.

VULTROL G ood-rit e (B . G .F oodric h A: (B ayer)

C .) VULKALENT hem

DIPH EN E SD: (S.M.C et P. C Sain t D enis). Ind) v.v...
II.2. Cöng thûc:

SCONOC: (O uch i S hink o C em . h

N

N

O

CAO SU THIÏN NHIÏN 363

2

3

II.3 . Tñnh ch êt:

Dang böt h y p i ïn, tinh thï mau n u h y vang tuy a h ê a 0 th o p êm thûú g mai. d: 1,24. T nc : 63 - 670C. T n tro g e h n a n b ze e non . en n g
II.4 . Tac dung:

To g n anh c o su c ïb ïn, N - N o o ip e y m rn g a h i itr s d h n la i

ne co2 tac dun : g

1. Trò h an lûu hoa ú n i ït àö d úi 1300C, g am tñ h lûu o h û i n hoa súm cua hön húp c o su t iï n n iïn , c o su b ta i n a h h a u de e s r n e vab t dtye ua i e ea r lo itr n - cy n ile coc êt g a töc th n g h i ö th ún , n êt lap öi húp MBT û g h h + D . Kï tû n i ït àö 1380C, thúi g n lûu hoa trú n n b n h th ún . PG h ia ï ò û g 2. T g trú lûu hoa hön húp ca o su co ch êt gi a töc ùn thiazole dung du y nh êt, khön g co Z O va aci d steari c ph u n trú (tha y th ï). C êt nay dï n öi trön va k u ïch tan tro g c o su . Cên lûu y ú h h h n a hön húp àön kh oi carbo n àe n nh om lo, nöi v.v... lûúng CaCO cao , n n sû dung àï an toan can tran , àun ep, tön tr û, ï g vûa lû hoa n a h h n u hn ú.
II.5 . Lû úng dung : 0,1 - 0,5% àöi vúi trong lûúng ca o su. II.6 . Ch êt co tac dung trò ho an tûún g tû:

- Aci d salicyli c (RETARDE R W: Du Pon t de N ours , em R - TARDER TSA: M E onsanto, v.v...): thñch húp cho chï bi ïn san p êm mau trùng , mau tûú . Ú tr ang thai n u ï n h i gy c êt cên à úc xû ly àùc b ït àï t anh kñch th c h n m h û i r ñ iï mac mui. Con co tac dun g p u trú tao xöp ch o d itro pen eth len h in so tam y e tetram e , do sû in p ê n huy thanh h va p en l k i g a n i ït cao h o h i h . CO - Aci d benzoi c (RETARDE R BA: M onsant o - Akro n Chem Ltd. ) RETARDE R (C.P . H l Ltd. ) v.v... . al - A h d ep th n y rid h ali c (E.S.E.N: N gatuc k - RETARDE R au PD: C am d - RETARDE R PA; M nsant o - WILTROL P: yan i o N ational P olychem ical s - VULKALENT B B ayer , v.v...) - SCURAX (R ö ne P u n , thanh p ên hoa hoc k ö g c n g bö). h o le c h hn ö - Sd m o iu a e te v.v... c ta .

36 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚN G XIV

C H A Á PH O Ø N LA Õ CHO T G O CAO SU LÖU H O Ù A

A. ÑÒNH NGHÓA: C êt p ong lao con goi la ch êt k ang lao co ch ûc n n g h h h ù can trú h y g am töi th ïu sû hû hong cua ca o su lûu hoa. a i i Sû hû hong thï hi ïn qu a sû bi ïn àöi gi am mêt cac àùc tñnh b n àêu, th úng à a àïn h ïn tûúng “ch ay n ao a û û i h ”. B. P H A Â B IE Ä T : N T e o cac yïu tö g y hû hong ca o su , ch êt p ong lao h ê h àû úc ch thanh 3 nh om chñnh: ia I. Khang oxygen: K ang lai ox e hoa ca o su ú cac à ïu k ïn tön trû va sû h id i i dun k i k ö g ra nùn . g h hn g Trò h an sû b ïn àöi g am mêt àùc tñ h toan k öi àa àat o i i n h töt v h ïn tûúng ch ay n ao cua ca o su àa lûu hoa a i h . II. Kh ang ki m loai Cu va Mn: K ang lai tac dung xuc tac q a trò h ox e hoa p n h u n id hê huy cao su cua àöng (C ) ha y m u anga n (M n). Can trú sû b ïn mêt n an h cac àùc tñ h toan k öi àa i h n h àat àû úc töt va ch ay n ao n an h cua ca o su lûu hoa. h h
CAO SU THIÏN NHIÏN 365

3

III . Kh ang quang huy va ozone: K ang o id e hoa h y o n e hoa ca o su ú cac à ïu k ïn h x a zo i i p ú i r anh nùng mùt trúi h y ra khñ trúi liï n tuc. h a a Can trú hi ïn tûúng ch ay nh ao, hoa cûng ha y xu êt hi ïn cac à úng ran nût ú bï mùt c o su û a . P ê n b ït cac à úng ran nût x êt h ïn: h i û u i - Hön loan: do anh nùng tac dun . g - S n g so g vúi nhau : do ozon e tac dun . o n g - Hön loan + son g song : anh nùng + O . Àï k ang q a g huy va o o e co thï ap dung möt tr n g h i cac : h un zn o a h - P ong kh ang hoa hoc: sû dung ch êt ph ong lao chuyï n h b ït tao ra p an ûng hoa hoc. i h - P ong k ang vêt ly: sû dung cac loai sap tao ra möt h h lúp van mong , cö lêp ca o su va khñ tr úi. g C. SÖÏ PH O Ø G K H AÙN PH O Á H Ô ÏP: N G I Tuy th o y u cêu san p êm c o su c ï b ïn ma cên e ï h a h i th ït p ai c sû p ong lao th c h húp, th úng la p öi húp i h o h ñ û h àï h ïu q a àat töi û . C ùng han, mùt hang vo xe (l öp) i u u h vên tai la san ph êm tiï u dung ng ai trúi chõ u n ûng à ïu o h i k ïn àùc b ït, hön húp c o su mùt n o ai co sû p ong lao i i a g h töi hao n êt la co àêy àu cac yïu tö sa u àêy h : I. K ang oxygen : co àùc tñnh: h - K ang lao hoa ú à ïu k ïn bòn h thû úng. h i i - K ang n i ït lao hoa: n i ït n o ai p at sin h do sû co h h h g h xat vúi mùt à úng va n i ït nöi p at sin h g ûa cac p ê n tû û h h i h c o su co xat vúi n a u liï n tuc q a trong tai nen ep a h u . - K ang sû ran nût (ú h n ) do sû uön gêp tai d ïn h ög i liï n tuc q a trong tai nen ep u . - K ang oxyge n àùc b ït: tai lêp cac cêu nöi g ûa cac h i i p ê n tû ca o su bõ àût tro g q a trò h hû hong do sû o id e h n u n x hoa.
36 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

II. K ang Cu va Mn: vö h ïu hoa tac dung xuc tac o h i xid e hoa cua c ung k i sû dung c êt àön k h tï co tñn h chõ u ma h h h in sat mai mon ch o ca o su : tin h àêt ào, set k li n cûc mõn. ao III . K ang quan g huy va ozon e the o löi ph ong kh ang vêt h ly. Ào la nguyï n nhê n ma t ï n thõ trû úng co n i ïu p êm r h h th ú g ûn mai la hön húp cac ch êt p ong lao h . D. N H Ö ÕG C H A Á PH O ØG L A Õ S ÖÛ DUÏNG PH O B IEÁ N : N T N O Å
1. PHENYL- β-NAPHTHYLAM INE

1.1. T thûúng ïn Pu n o le c N ours em V anderbilt

m PERMANAX: R n e ai hö E I Du Pon t de .

ANTIOXYGENE:

AGE RIT E POWDER: R.T .

STD: B so n P ces s D u eerin en ro n in g ANTIOXYDANT PB : M N onsant o C ical hem VULKANOX PBN : Bayer ANTIOXYDANT D h y ANTAGE D: Kwg c i C e . I d a a a uh hm n ANTIOXYDANT D h y NOCRAC D: O c i S i k o C e . I d . v.v... a uh hn hm n 1.2. Cöng thûc
H N

1.3. Tñnh chê t Dang böt ha y vay ca mau xam höng ha y xam nh at (nguyïn thuy la mau trùng àöi mau khi gùp anh sang va khöng khñ). K n g tan tron g nû úc, tan vûa p ai tro g x g hö h n ùn va cön. Dï tan tron g chloroform , benzene , aceton e va carbo n disulfide . Cac p êm th ú g mai h i k ac b ït h ûn ú h i n a u vï tó trong (d: 1,18 - 1,24) v h a n ït nong ch ay (T 0nc : 102 - 1060C). hi
CAO SU THIÏN NHIÏN 367

3 3

1.4. Tac dung T öc nh om am hu ine , co tac dung ph ong lao ch o san ph êm cao su lûu hoa c ï b ïn tû c o su , la x th n n iï n h i a te iï h h y töng húp. C h ïu q a k ang o y e : a o i u h x gn a. Ú à ïu ki ïn bòn h thû úng : kh ang lao hoa tû nhiï n rêt töt. i b. Ú à ïu k ïn ti ïp xuc n i ït non : k ang n i ït lao hoa rêt töt. i i h g h h c. Ú à ïu k ïn àön : trò h an nût ran (d o sû uön gêp tai i i g o di ïn liï n tuc) rêt töt. T y n iï n k ö g co h ïu q a k ang àön , k ang q a g u h hn i u h g h un huy v k ang O . a h 1.5. Àùc tñn h tron g hön húp ca o su latex - Ú hön húp lai tù g töc àö n hön lu ïn thêt y co àö ph n tan ê sön . L u y k ö g co ch ûc n n g p ong lao g û hn ù h lao hoa c o su sön . Cên th ït n öi can a g i h ky, h ùc tan n h ïn vúi n úc th êt mõn àï o gi û töt tro g ca o su h y latex n a .

- Ú hön húp lûu hoa: + T n g h at n e ch o ch êt g a töc lûu hoa DOTG ú cac ù o h i hön húp c o su k ö g p ai la c o su th n n iïn , n û c o a hn h a iï h h a su b ta ie e u d nsty ren e va p ly lo p o ch ro rene. + Trò h an lû u hoa rêt ñt tro g hön húp c o su p ly h ro re e o n a o c lo p n . + G y bi ïn àöi mau sùc cua cac hön húp mau trùng ha y ê mau n at va hoa n u san p êm p ú i ra anh nùn . Do ào h ê h h g th c h húp ch ph ong lao cac san ph êm mau àe n va sêm ñ o mau. T úng h úp s an p êm mau tû i sû dung n i bong rû h ú ú mat cên co ham lûúng thêp . + L úng dung ca o h n g úi han töi àa , thên trong h ïn û ú i i tûún di c u ïn ra mùt n ai san p êm g hy go h . + Àöi vúi cac p êm p ai t ïp xuc vúi anh nùng mùt trúi h h i n û v x e (l öp , öng n úc h y tro g ch ï b ïn co n u ön h o ) û a n i g tru ïn n i ïm àöc nh û ch êt àön vö cú re ti ïn (böt àêt, y h C O , chó súi, v.v...) cên p öi húp vúi ch êt ph ong lao co aC h hi ïu qu a kh ang qu g huy hay an
36 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

O2

k ang àön , h y p öi húp vúi ca h g a h h ai. + Sû tha y àöi mau cua P N khön g anh hû úng hi ïu qu a B tac dun . g 1.6. L úng dung : 0,5 - 2% àöi vúi trong lûúng ca o su kh ö hay û 0,25 - 1% p öi húp vúi ch êt p ong lao h h k ac. h 1.7. Ûn g dung C ï b ïn cac mùt hang cú ban la c o su co tñn h chõ u h i a nhi ït, chõu cac à ïu ki ïn vï àöng lûc: p u tung ca o su ky i h thu êt ch o cac loai may, dê y couroie , dê y à ïn, vo xe (löp) i cac loai, ruöt xe (sùm ), nong ruöt ca o su (b y o au) , v.v... 1.8. C hêt co hiïu qua tûúng tû + Phen l -α-n phth y a ylam ne (NEOZONE i P ont de N ours ) - ANTIOXYGENE: em Bayer PA: Ouchi ANTIOXYDANT PAN: NOCRAC A P L E S : Du ELT S t D ain eni s PA hay A h y a i v.v...)

- ANTIOXYDANT

S ink o - ANTIOXYDANT h C (böt, K aguch aw

ANTAGE A (nh ûa) : K aguchi aw - ANTIOXYDANT C h y ANTAGE a T an tron g ca o su va nhi ït nong ch ay kho ang 500C, do ào co thï sû dung lûúng ca o h n àïn 4% c o trû úng húp thêt ú h àùc b ït. i + P lym r 2 -trim y o e ,2,4 eth R hön e P oulenc , FLEXTOL D enis, l d droq olin ihy uin e (PERMANAX 45 B, ANTIOXYDANT PA: S t ain

NONOX B Im peria l C hem . Ind . v.v...): cac san p êm h

th ú g mai k ac b ït n a u v ï àö àa p ê n hoa co anh ûn h i h h h úng túi tñ h ch êt v tac dung th öc n om hoa hoc û n a u h c to e m e e n -a in . + C hêt M n to o san : SUPERFLEA phan ûng giûa acetone va diphenylam ine DPA: AGERIT E (ANTIOXYGENE P L : S t D is , SANTOFLEX C ain en AMINOX: Naugatuck ,

B.L. E 25

: R.T. V n e ilt a d rb

, v.v...): cac p êm th ú g mai h ûn

k ac b ït n a u vï à ïu k ïn p an ûng hoa hoc. T u öc h i h i i h h n om c to e m e h e n -a in . +A ldo l naphthylam in e thu öc nh om aldehyde-am ine , kh ang rêt töt, nh êt la nhi ït lao hoa. Tuy nhiï n khön g co hi ïu qua

CAO SU THIÏN NHIÏN 369

kh ang nût ran do sû uön gêp tai di ïn liï n tuc. Do sû dung phö cêp k ö g co h ïu q a k ang tac n ê n g y hû hong k ac hn i u h h ê h va cun hoa n u san p êm ra anh nùng n n tam xïp vao g ê h ï n om tû n g tû. P êm thûún g mai co 2 dan . Dang n ûa h ú h g h cê y dï p ê n hoa tro g ca o su kh ö (A ER h n G IT E R ESIN : V anderbilt , ANTIOXYDANT AN: Bayer , ANTIOXYDANT A ha y ANTAGE A: Kawaguchi, ANTIOXYGENE R S:Sain t E D enis , v.v...) dang böt thñc h húp cho latex : ANTIOXIDANT AP: Baye r - ANTIOXYDANT C hay ANTAGE C: 0 Kawaguchi , ANTIOXYGENE INC (T nc thêp) 0 ANTIOXYGENE RA (T nc cao) , Sain t D enis , v.v...)
2. PHENYL CYCLOHEXYL-P-PHENYLE NEDIAMI NE

2.1 T thûúng ïn FLEXZONE

m ai:

6H: N augatuc k C hem . thu öc U.S. R ubbe r C ty 4010: B ayer 810 ha y NOCRAN 811: O uch i Shink o

ANTIOXYDANT ANTIOXIDANT C . Ind . v.v.... hem 2.2. Cöng thûc:

NH

NH

2.3 Tñnh chêt: Böt mau xam trùng h y xam tñm, sêm mau kh i g ùp a khön g khñ va anh san . d:1,29. T0nc : 110-11 50C. K g hön g tan tron g nû úc. Tan ñt tro g x n . T n tron g b n ùg a enzene , ethan , ol aceton , tetrach ro e lo carb n , m y l ch rid , eth l acetate , o eth lo e y eth l ch rid y lo e. 2.4. Ta c dung: Phong lao c o san p êm ca o su lûu hoa c ï b ïn tû c o h h h i a su , la- tex th n n iï n h y töng húp, co h ïu qu a: iï h a i

37 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

1. Kha ng oxygen:

a. - Ú à ïu ki ïn bòn h thû úng : kh ang lao hoa tû nhiï n töt. i b. - Ú à ïu k ïn ti ïp xuc n i ït non : k ang n i ït lao töt. i i h g h h c. - Ú ài ïu k ïn àön : g am nût ran (d o sû uön gêp tai i g i d ïn liï n tuc) töt. i
2. Khang Cu va Mn: töt. 3. Kha ng ozon e rê t tö t.

H ïu q ak ang o y e n so vúi p en l-β-n phthy i ne i u h xg h y a lam kem h n n û g co àùc tñ h k ang àöng va o o e n n rêt ú hn n h zn ï th úng sû dung p öi húp vúi P N àï bö ch ónh tac dung va û h B ph ong lao ho an hao hún. T úng húp kh ang anh nùng + o n e h an hao n êt, rû zo o h n n sû dung p öi húp vúi ch êt sap (n û sap p ï h h araffi n ch ùng han) àï tao lúp vang mong cö lêp ca o su va khñ tr úi q a sû di c u ïn cua sap ra mùt ngo ai. u hy Àùc tñn h cua hön húp ca o su latex: - Ú hön húp sön : Àö k u ïch tan tron g ca o su töt, n n g g h hû cung cên thûc h ïn n öi can ky va tan n h ïn th êt mõn vúi i h gi nû úc cho trû úng húp late . K ö g co tac dung p ong x hn h k ang lao c o c o su söng n û trû úng húp P N h y PAN. h h a h B a - Ú hön húp lû u hoa, co tac dun : T n g h at lûu hoa g ù o g y cûn san p êm rêt nh e. C u yïu k ö g bõ di c u ïn ê g h h hn hy ra mùt n o ai san p êm va k ö g b ïn àöi mau san p êm g h hn i h k i t ïp xuc vúi vêt k ac va k ö g ra nùng lêu . Hön húp h i h hn co ch êt p ong lao nay tranh ti ïp xuc vúi cac ch êt oxid e h hoa nhan h ha y dun g dõch ch ûa m öi sùt g y lem bên mau u ê x h dúg an ûn. Do co h ïu q a k ang àön , th c h húp dung c o hön i u h g ñ h húp àön vúi c êt vö cú re t ïn n i ïm k m loai àöc C , Mn h i h i u (böt àêt C O , v.v...) aC L úng dun : 0,5 - 2% àöi vúi trong lûúng ca o su h y 0,25 - 1% û g a k i p öi húp vúi ch êt p ong lao k ac. h h h h 2.5. Ûng dung: Phöi húp vúi chêt phong lao khac nhêt la
CAO SU THIÏN NHIÏN 371

PBN , PAN c o c ï b ïn mùt hang chõ u n i ït + chõ u cac à ïu k ïn h h i h i i bêt lúi vï cú tñ h n û löp (vo) x , d y co roie , p u tung n h e ê u h ca o su k thu êt cac loai may v.v... y 2.6. C hêt co hiïu qua tûúng tû : - D iphenyl-p-phenylen e diam e (T.Z.F: N in augatuc A ER G IT E D PPN : R T V . anderbil t - v.v...) - N - is po y Np e y pp e y n o r p l- '- h n l- - h n le C N gatu k v.v...) au c k 3

e d m e (FLEXZONE ia in e d in iam e

- N enyl-N -ph '-(1 ,3 -dim y l b eth utyl)-p -phen ylen (FLEXZONE 7L: N augatuc k v.v...)
3. DINAPHTHYL - P - PHENYLENE DIAMINE: DNPD

3.1. T thûúng ïn

mai:

SANTOWHIT E KI: M onsant o C . hem AGERIT E WHITE: R. T V anderbilt ANTIOXYDANT ANTIOXYDANT S ink o C h hem . Ind. v.v... 3.2. Cöng thûc:
H N H N

DPN : Bayer WHITE ha y NOCRAC WHITE: Ouchi

3.3. Tñnh ch êt: Böt mau xam n at h y xam n u n at, gùp k ö g khñ h a ê h hn 0 0 sêm mau Ty trong d: 1,25. T nc: 220 - 225 C. K . höng tan trong nûúc, te h r o carb n , x n . T n ñt tro g cön, e y l trac lo o ùg a n th a e te , m th lc ta e y en e ch rid , b zen . T n tro g aceto e. lo e en e a n n

37 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

3.4. Tac dung : Ph ong lao ch o san ph êm ca o su lûu hoa chï b ïn tû c o su , la x (th n n iïn , töng húp) co h ïu qu a: i a te iï h i
1. Kha ng oxygen:

a. Ú à ïu ki ïn bòn h thû úng : kh ang lao tû nhiï n kh a töt. i b. Ú à ïu k ïn ti ïp xuc non : k ang n i ït töt. i i g h h
2. Khang Cu va Mn rêt töt:

H ïu i q a u k ang h oye n xg so vúi d h y ip en l-p p en len iam e h y ed in tû n g à ú g n û g h i kem h n p e y l ú ûn hn ú ú hn n p th la in ah y m e , do ào c th ï p öi húp sû dung àï tac dung o h p ong lao, àû úc bö ch h qu h ïu q a k ang àöng h ón a i u h man , kït q a àat töi àa vï chõ unhi ït va lao hoa. h u C u yïu la ch êt p ong lao, k ö g anh h úng àïn mau h h hn û sùc san ph êm tiï u dung nú i bong mat thñc h húp ch o ch ï bi ïn hön húp mau trùng va mau tûúi , do ào möt sö ph êm thûún g mai co chû "tr ùng " (W hite) . Tron g trû úng húp nay p öi húp vúi ch êt k an h h g o ge n àùc bi ït 2xy m ercaptob zim en idazol e (h y m öi kem cua ch êt nay , tac a u ) dung p ong lao töi àa. h L u y: k ö g sûdung c o c ïb ïn mùt hang t ïp xuc vúi thûc û hn h h i i p êm h . 3.5. L úng dun : t ú g tûp e y l c co e y pp e y n da i e û g ûn hn y l h x l- - h n le e i mn . 3.6. C hêt co hiïu qua tûúng tû : -Np e y N(pto e - h n l- '- - lu n Nu u c ,...) a g tu k es lfo y -p e y n u n l)-p h n le ed m e(ARANOX: ia in

4. 2,6-DITERTBUTYL-4-METHY c so ; 2 -D re l ,6 itertb l-p y ro y lu e) uty -h d x to en

L PHENO L (2,6 - ditertbutyl-p-

4.1. T thûúng ïn

mai:

IONOL: Shel l C . hem AMOCO 533 ANTIOXIDANT: TENEMEN E 3: E astm an v.v....
CAO SU THIÏN NHIÏN 373

Amoco

4.2. Cöng thûc:
CH CH
3 3

OH

CH
3

C CH
3

C CH
3

CH 3

CH
3

4.3. Tñnh ch êt: Dang tin h thï h y vay mau trùng h i co mui p en l . d: a ú h o 0 0 1,04. T nc : 69 - 75 C. T u öc n om húp c êt p û n g h ú g h h h hú ûn h d x l. y ro y 4.4. Ta c dung: P ong lao ca o su (th n n iï n va b ta ien -sty e h iï h u d e ren ) co h ïu q a k ang ox ge n ú à ïu ki ïn bòn h thû úng va nhi ït i u h y i lao hoa töt. - C u yïu th úng dung p ong lao c o su söng (crïp , h û h a e tú). À la à ïm k ac b ït lún so vúi àa sö cac ch êt p ong êy i h i h lao sû dung c o ca o su lûu hoa co k y h h úng xuc tac h hu n û lao hoa ca o su söng . - Àöi vúi san p êm lûu hoa ch ï b ïn tû ca o su h y h i a late x cun co tac dung p ong lao n û g kem h n p en l g h hn ú h y β-n h y in ap th lam e. N hûng àùc bi ït khöng bi ïn àöi mau sùc san ph êm dû úi anh h úng cua anh nùng mùt tr úi. Do ào û thñ h húp ch o ch ï b ïn san p êm mau trùng h y mau c i h a tû i . T úng húp cên àat kït q a töi àa nï n ph öi húp ú rû u vúi ch êt kh ang oxyge n àùc bi ït m rc p b n im a o . e a to e z id z le 4.5. L úng dung: 0,5 - 4% àöi vúi trong lûúng ca o su khö. û 4.6. C hêt co hiïu qua tûúng tû : - D rtb ty l h d q in n ite u y ro u o C . Cty , v.v...) hem e (SANTOVAR O: M onsant o

- D itertam l hydroquinon e (SANTOVAR y A: M onsanto , v.v...) ANTIOXYDANT DAH ha y ANTAGE DAH: K aguch i aw Chem . In . d

37 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

H
3

5. MERCAPTOBENZIMIDAZOLE:

MB

5.1. T thûúng ïn ANTIOXYGENE

mai: MB: S ain t D enis

PERMANAX 21: R ö e P ulen hn o c ANTIOXYDANT MB h y ANTAGE MB: K w g c i a a a uh 5.2. Cöng thûc:
N C N
H

. In . v.v... d

SH

5.3. Tñnh ch êt: Böt mau trùng ha y trùng hú i xam, khön g mui, võ àùng . Ty trong d: 1,42, T0nc : 280 - 3000C vûa bõ n i ït h p ê . K ö g tan tro g nû úc va chlo fo hn hn n ro rm . T n ñt tro g a n x n g va b - zen . T n k a tron g cön ù en e a h . 5.4. Tac dun : T n g ch ï b ïn san p êm tiï u dung tû g ro i h ca o su kh ö ha y latex , m ercaptobenzim idazol e co 4 tac dun : g 1. C u yïu ph ong lao ch o ca o su lûu hoa co hi ïu qu a h kh ang o y e n àùc b ït (a tio id xg i n x an t “ esac e r” ) va k ang d tiv u h àöng (C ). u 2. Trò h an m h o an nhom d io a a a . ith c rb m te ch êt xc u tiïn lûu hoa cûc nhanh

3. Xuc t ïn lûu hoa ca o su töng húp p ly lo p e. i o ch ro ren 4. N ït àön g àùc late x ú 80 - 1700C, nh êt la ú late x ön hi àõnh hoa vúi NH . - K ac vúi àa sö c êt p ong lao k ang o y e n k ac co h h h h xg h n n g lûc trò h an sûhêp thuo y e n cua c o su lûu hoa, MB ù o xg a con n g lûc kyd ïu la tai lêp cac cêu nöi g ûa cac p ê n tû ù i i h c o su bõ àût tro g vong lao hoa Àolan u ï n n ê n th úng a n . gy h û dung p öi húp vúi cac c êt p ong lao k ac h h h h àï h ïu q a àat töi à , n êt la sû k ang n i ït va k ang i u a h h h h C , M. u n
CAO SU THIÏN NHIÏN 375

- Tac dung tr ò ho an ch êt gi a töc nh om dithiocarbam at e co ñch ch o ca o su söng , gi am àû úc n y h ïm lûu hoa súm hön gu i húp can luy ïn, vûa co àùc tñ h kh ang lao vï sau. n - So vúi cac ch êt thu nhi ït àön g àùc late x kh ac, MB co ûu à ïm la co thï dung c o cac hön húp la x àön k a i h te h c o , hön húp late x (c ung co hoa ch êt k ac) àu ön àõ h a h n su öt thúi g n k a lêu va k ö g cên p ai loai trû c êt thu ia h hn h h n i ït sa u k i àö g àùc, k i ào co ca ch ûc n g ph ong lao h h n h ùn . - C êt p u tr ú: Moi ho at tñn h cua MB àïu cên co Z O ph u tr ú. h h n - Àùc tñn h cua hön húp ca o su latex: Ú hön húp söng : MB p ê n tan rêt töt do hoa tan àû úc h tro g c o su . T úng húp la x , cên tan n h ïn vúi n úc n a rû te gi û àï à at àö mõn nh û moi hoa ch êt kh ac. L u y: MB co tñn h û aci d yïu, do ào cên dung ch êt ön àõ h töt ch o hön húp n late x co MB.
l

Ú hön húp lûu hoa: MB tùn g ho at cac ch êt gi a töc lûu hoa ba z (DPG) , trò ho an n e ch êt g a töc aci d (MBT v.v...) h i va khöng co tac dung vúi ch êt gi a töc trun g tñn h nh om thiura m (riïng dithiocarbam at e lai co tñn h trò ho an).
l

Do co n i ïu tac dung vúi ca o su va ch êt k ac, ta n n h h ï lúi dun tr t àï nhùm co sû phong khang töt töi àa, àùc g iï biït la tñnh k ang n ït, nh êt la hön húp ca o su ha y late x h hi lûu hoa vúi ch êt “th ra m p ly lfu ” k ö g dung lûu iu o su r hn h yn , p öi húp vúi ch êt p ong lao k ang n i ït k ac u h h h h h h . Búi tñ h k ö g anh h úng mau sùc san p êm kï ca n hn û h p ú i ra anh nùng , àùc bi ït thñc h húp ch o ph ong lao cac h san ph êm mau trùng h y mau tûú , cung n û tñ h k ang a i h n h C , Mn àön àû úc ch êt vö cú re ti ïn nhi ïm ki m loai àöc u nay nhû : böt àêt, set kaolin, v.v... Àöi vúi san ph êm ca o su tron g su öt, cên ha thêp lûúng dung 0,5% àöi vúi tr ong lû úng ca o su khö , àï tr anh gê y àuc san p êm h .
37 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

5.5. Lûúng dung: - Dung n û ch êt p ong lao ch n : h h ñh K ang O àùc b ït: 0,5 - 3% h i K ang C , Mn: 0,5 - 2% h u - Dung nh û ch êt ph ong lao p u tr ú: 50 - 100% àöi vúi h lûúng ch êt p ong lao ch n . h ñh - Dung nh û ch êt trò ho an tac dung cua ch êt gi a töc nh om d io a a a ith c rb m t e 0,5 -1,5% . - Dung tron g late x (c o tac dung thu nhi ït àön g latex) : 0,5 1,5% 5.6. C hêt co hiïu qua tûúng tû : - M öi kem M u ercaptobenzim idazol e (PERMANX Z 2l: R höne Poulenc, ANTIOXYGENE MBTZ: Saint D enis, v.v...) ñt anh h úng túi ch êt xuc ti ïn lûu hoa kh ac va àö ön àõn h û late x kem h n MB... ú
6. DISALICYLAL PROPYLEN E DIAMINE-1, 3 (N, N '-disalicy-

lide n - 1,3 - diam e propan). in

6.1 T thûúng ïn

m ai:

COPPE R INHIBITO R (50,65 X. 812-L) : E.l . du Pon t de N our s v.v...). em - C g thûc: ön
H C OH N H C H H C H H C H N H C

6.2 Tñnh chêt: C êt long , mau hö ph ach , mui àùc trûng . d: 1,03. T anh h r ti ïp xuc vúi d a.

CAO SU THIÏN NHIÏN 377

3

6.3. Ta c dung: P ong lao ch y n k ang àöng (C ) va m g n (M ) tûc la h uï h u an a n k an lai tac dung xuc tac o id e hoa c o su cua cac k m h g x a i loai nay c o c o su th n n iïn , c o su b ta ie e ty n h a iï h a u d n -s re e vap ly h r p n o c loo re e , k ö g c h ïu q a k ang o y e , anh hn o i u h x gn nùng va o o e z n. Àöng h y m g n ú dang hai n êt ch o c o su la steara e a an a h a t àön (oxid e àöng + aci d stearic) , resinat e àöng . Kï àïn la g sulfate, chloride , acetate , sulfid e àöng . Cac m öi àöng con u hai hú n n ûa k i co c êt dêu h y c êt k u ïch tan hoa h h a h h g up c ung dï k u ïc tan tron g ca o su . N ön truy ïn C , i h h h gu u Mn vao ca o su ch u yïu la nh ûng ch êt àön vö cú re ti ïn nhû : set kaolin , böt àêt cac loai, CaCO vai loai chó súi, v.v... ho ùc hoa ch êt co ham lûúng Cu hay Mn cao , ho ùc ca o su ti ïp xuc tr ûc ti ïp vúi àöng . Ào la nguyïn n n cac dung cu, th ït bõ san x êt mùt hang ca o hê i u su k ö g th bùng àöng va hön húp ch u ca o su tin h àêt hn ï súm bõ ch ay n ao h . Sû p ong k ang cua d h h isalicy la l p p len e d in e q a ro y iam u p an ûng vúi àöng h y m n a n h ïn d ïn tro g c o su h a ag i i n a thanh húp c êt co tñn h bïn hoa hoc lún, ch e khu êt va tan h ñt tron g ca o su . N hû vêy trû úng húp c ï b ïn san p êm co h i h lûúng böt àêt c o v út q a ham lûúng 0,01% Cu va 0,005% a û u Mn ha y co t ïp xuc vúi Cu n û vo boc dê y à ïn, cên th ït i h i i p ai sû dung no h ùc c êt k ang o y e h o h h x g n co h ïu q a i u k ang àöng tû n g tû. h ú Lûu y: disalicyla l propylen e diam e co tac dung tùn g in ho at lûu hoa ch o cac hön húp c o su th n n iï n co ch êt a iï h g a töc n om thiazole , thiazoli n va thiuram . Do co tñn h kñch i h thñc h rat da , sû dung cên th ên trong tranh t ïp xuc tr ûc i ti ïp va tranh h i bui böc lïn . G y b ïn àöi n e mau sùc ú ê i h c o su lûu hoa, thên trong c o c ï b ïn mau tû i va a h h i ú k ö g th ï dung c o c ï b ïn mùt hang t ïp xuc thûc hn h h i i p êm h . 6.4. L úng dung (% àöi vúi kh öi lûúng ca o su khö). û - C o su th n n iïn : 0,3 - 1,5% a iï h

37 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

- C o su töng húp b tad e-sty e a u ien ren - C o su töng húp p ly lo p e a o ch ro ren

: 0,3 - 1,75% : 0,3 - 1,25%

- L x cac loai: 0,3 - 0,75% (à öi thanh dang n u tû n ) ate h úg
7. DIBUTYL DITHIOCARBAMATE NIKEL

7.1. T thûúng ïn

mai:

NBC: E l Du Pon t de N ours . em ANTIOXIDANT NBC h y ANTAGE NBC: K w g c a a a uh i Ce . hm In . BTN - HENLEY: H d enley v.v... 7.2. Cöng thûc:
(C4H9)2N C S S Ni S C S N(C4H9)2

7.3. Tñnh ch êt: Böt mau xan h la cê y sêm, khön g mui. d: 1,26, T nc : 860C. Àö böc ch ay 2630C. T anh ti ïp xuc vúi da. r
0

7.4. Tac dun : T n g c ï b ïn san p êm tiï u dung co tac dun : g ro h i h g 1. K ang q an g huy o n e p ong sû nût ran ú à ïu k ïn h u zo h i i tô h ha y àöng ch o ca o su töng húp butadiene-styren n e phú i ra anh nùng mùt tr úi. K n g co hi ïu qu a k ang ox hö h ygen . G up n g cao àö chõ uthúi ti ït rêt töt. i ên 2. Trò h an sû hoa nê u ch o ca o su töng húp chlo o ropren kh p ú i ra anh nùn . i h g e

3. G töc lûu h oa cûc nhanh cho cao su thiïn nhiïn. ia Tuy nhiïn , do no lam su y yïu tñn h chõ u lao hoa cua san ph êm nïn h ïm k i dung vúi tac dung nay i h . T n g sû p ong k ang q an g huy, cac c êt k ang ro h h u h h o y e n p ö bi ïn PB N lai gi a töc ti ïn tròn h hû hong san xg h ph êm kh i phú i ra nùng, kï ca co dung ch êt lûu hoa nh om polysulfur thiuram . T ron g kh i ào dibuty l dithiocarbam at e Ni co ho at tñn h kh ang
CAO SU THIÏN NHIÏN 379

q a g huy k a n a h , ma cú ch ï p an ûng c û a h ïu ro. un h hn h h i Chó co cac g a th ït à a r a à úc c n g n ên n i ïu n êt la tac i i û û ö h h h dung tao ra n û man anh p an c i ïu cac bûc xa q a p an h h h u h ûng hoa hoc, n êt la ca o su butadiene-styren h e co ch êt kh ang quan g huy àön vúi kh oi carbo n àen , do tñn h hoa mú tia sang cua ph êm nay (sùc tö trùng mùc du co k a n n g h ù p an ch ïu cao , n û g k ö g bao v ca o su àû úc do tñ h h i hn hn ï n hoa mú yïu ). Ú hön húp ca o su ch ro e , d u l d io am lo pren ib ty ith carb at e Ni co anh h úng trò h an n e lûu hoa va lam su y yïu tñ h û o h n ch êt chõ u lao töt, do ào cên co ch êt p ong lao thñ h húp h c . Ú hön húp ca o su butadiene-styrene , ch êt nay truy ïn mau xan h cua no, do ào cên thên trong dung ch o hön húp mau trùng va mau tû i. ú 7.5. L úng dung : (% àöi vúi trong lûúng ca o su) û - Dung n û c êt k ang q a g huy c o su b ta ien h h h un a ud e sty n . re e San p êm mau trùn : h g 0,1 - 0,25% 0,1 - 0,5% 0,5 - 1% : 0,5 - 1%. San p êm mau tû i : h ú San p êm mau àe n h y sêm mau: h a

- Dung n û c êt trò h an hoa n u c o su c lo p n h h o ê a h ro re e
8. SAP PARAFIN

8.1. Tñnh ch êt: Dang k öi, p i ïn, tin h thï trùng tro g . d: 0,85 h h n 0 0 0 - 0,91. T nc : 45 - 62 C. S i trï n 300 C. Cêu tao ch u yïu la ö hd y ro c rb n no ch öi thùn . K ö g tan tro g n úc. T n a o u g hn n û a tro g e e r v cön nong , ch n th a loroform , tin h dêu th g , carb n ön o d isulfide . A d v ba z k ö g ùn mon. Sû dung cên tan ci a hn n h ïn h y got mon . gi a g 8.2. Tac dung: T n g ch ï b ïn san p êm ca o su lûu hoa, ro i h sap paraffi n co h i tac dung ch h a ñn : 1. Hoa deo yïu ch o ca o su (thiï n n hiïn , töng húp) hön luy ïn gi up ch o hön húp ca o su tranh d h t ñn ruc may nh öi, may can, vis may àun ep .

38 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

2. P ong kh ang quan g huy va ozon e gi an ti ïp ch o ca o su lûu h hoa do sû di ch y ïn kït tin h ú mùt n ai san p êm thanh u go h möt lúp vang rêt mon . K ön g co hi ïu qu a k ang o ge n g h h xy va C , M . u n T an bö ch ûc n n g cua sap p o ù araffi n co àû úc do tñ h hoa n tan ñt tron g ca o su , thñc h húp ch o ch ï bi ïn san ph êm qu a àõn h hònh àun ep (ru öt xe , dê y thu n khoanh , öng dên nû úc v.v...), kh an g q uan g huy, c o san p êm h an têt lûu hoa h h o . O - Àöi vúi hön húp ca o su söng sap p araffi n p ê n tan töt, h do co àö nong c ay thêp h . - Àöi vúi hön húp latex , cên b ïn àöi thanh dang nh u i tûúng c u g vúi a i d ste ri c (q a may àan ) h ùc th y hn c a u h o a th ï la dêu p r- a . a ffin - Àöi vúi hön húp lû u hoa: sap p araffi n lam g am lûc i keo àût, va lûc àõ h dan, th y àöi n e àö dan dai h y àö n a h a cûn , k ö g an h úng àïn mau sùc san p êm. P êm g hn h û h h tin h k ït dung àû úc ch c ï b ïn mùt hang t ïp xuc thûc hi o h i i p êm, d úc p êm h û h . Àï p ong k ang anh nùng mùt trúi töt, n n n öi t h h ï h rûc ti ïp vao ca o su söng (v ûa lúi dung tñ h dï àõn h hònh ) àï n di c u ïn p at lö ra mùt n o ai dên dên, thúi g n p ong hy h g ia h vï lê u dai h n p u , tran bï mùt san p êm lû u hoa h an ú hn g h o têt (d ï bõ ùn mon). Cung n û a i d ste c ta co thï dung n û c êt b i trú , h c ari h h ö n g up dï thao san p êm ra k u n h y th a lïn tr uc may i h hö a o can lu ïn hön húp co àö dñ h tr uc cao. y n 8.3. L úng dung : 0,5 - 2% àöi vúi trong lûúng ca o su khö. û 8.4. C hêt co hiïu qua tûúng tû : - Cac loai sap kh ac: sap ong , O zokerit , v.v... - Dêu p ra a ffin - V aselin e v.v...

CAO SU THIÏN NHIÏN 381

3

3

CHÛÚN G XV

C H A Á TÑ O Ä NTRONG CAO SU

A. ÑÒNH NGHÓA - C êt àön tùn g cû úng lûc ca o su la ch êt p a trön vao h h ca o su (vúi möt lûúng lún) g up ch o hön húp ca o su lûu i hoa tù g cû ún àû úc cac tñ h ch êt cú hoc. n g n - C êt àön trú la c êt p a trön vao c o su (v úi lûúng h h h a lún) àï h g a thanh hön húp ca o su lûu hoa khön g lam a i tùn g cac tñn h ch êt cú hoc . - C êt àön p a loang la ch êt co tñ h tû n g húp vúi ca o h h n ú su , p a trön vao (lû úng lún) àï ha g a than , vûa co tac h i h dung lïn möt sö tñ h ch êt àùc b ït. n i B. P H A Ä N O ÏA I L - V mù t hoa hoc cên phên biït: ï 1. C êt àön vö cú : set kaoli n (böt àêt), C O , kh oi carbon h aC à n v.v... e 2. C êt àön hûu cú : böt gö, böt möc ch êt (lignine) , böt h ca o su tai sinh , factice , böt ca o su lûu hoa v.v... - V mù t tac dung cên phên biït: ï 1. C êt àön tù g cû úng lûc ca o su : k oi carb n àen , silic a h n h o àùc b ït, böt lig i n cûc mõn, v.v.. i n 2. C êt àön trú : h C O aC th , böt àêt th ö v.v... ö

38 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

3. Chêt àön pha loang: lûu hoa. C. CAÙ ÑIEÅ LÖU Y Ù C M

cao su tai sinh, factice,

böt cao su

Mùcdu cú ch ï tùn g cû úng lûc ca o su rêt ph ûc tap, àïn nay k o a hoc c û a h ïu ro tûúng tên, so g cac c êt àön h h i n h hûu cú va v cú à úc sû dung àï tù g c úng lûc c o c o ö û n û h a su cung cên àoi hoi töi th ïu p ai co: i h 1. Àö mõn ca o (àû úng k h p ên tû va cú hat ch êt àön). ñn h Lûu y: dung xuc giac khön g th ï kït lu ên vï àö mõn y u ï cêu ma cên p ai k ïm tra q a cac loai rê . , h i u y 2. P hên tan thêt töt trong mù t th úng k o thêy à úc. û h û cao su: tranh sû kït tu m a

N û úc lai, cac c êt k ö g àat h i y u cêu kï trï n se la g h hn a ï n om c êt àön trú h h . Cên lûu y túi cac tñn h ch êt: a. pH cua c êt à ön: anh h úng töc àö lûu hoa h y tac h û a dung cua ch êt xuc t ïn. i b. Àö hêp thu hoa ch êt kh ac: anh hû úng lûúng dung , thanh p ên cêu tao cö g th ûc. h n c. Ham lûúng tap ch êt: - Chò, c d iu a m m , Fe ... anh h úng àïn mau sùc cua san p êm l û h ûu hoa . - Àön , m gan : anh h úng àïn àö lao hoa. g an û d. Êm àö: anh h úng àïn k a n n g p ê n tan tro g c o û h ù h n a su va töc àö lûu hoa . e. L úng dung ch êt àön: anh h úng àïn cac tñ h ch êt û û n cua hön húp ca o su söng va san p êm lûu hoa. h D. CA Ù L O ÏA C H A Á Ñ O Ä TH O Â N DUÏNG C I T N G I. Kh oi carbo n àe n (carbo n black):
CAO SU THIÏN NHIÏN 383

I.1. Chï tao:

C ï tao kh oi ca rbo n cên co kho ang 40 ài ïu k ïn va th o h i e 4 phûún g ph ap. Ta àï cêp 3 phûún g ph ap töng qu at san xu êt 3 n om k oi c o n sû dung ch o n anh ca o su ch ï h h arb g b ïn: i - P ûú g p ap mang (chan h n h nel ) con goi la p ú g ph ap hû n hêm (tunnel ) vön la àöt ch ay khön g ho an toan khñ àöt th n n iïn tro g hang loat th ït bõ àùc b ït bö trñ sa o ch o iï h n i i n on lûa li ïm vao thep ch û U, kh oi se bam vao ào. g - P û n g p ap lo liï n tuc (fu a e : àöt c ay k ö g hú h rn c ) h hn h an toan khñ àöt th n n iï n h y h d c rb o iï h a y ro a o n (dêu mo) p u n sû n , lûún k ö g khñ à úc k ïm so at, lam n u öi h úg g hn û i g k oi q a rûa n úc h u û . - P û n g p ap n i ït p ê n h y lo tuên h an: n i ït hú h h h a o h p ê n h - d c rb h y ro a o n th ï khñ thanh c o n va h d g arb y ro en . N i ït lûúng cên c o n i ït p ê n à úc c n g cêp búi sû àöt h h h h û u c ay möt p ên c êt khñ nay. N û vêy ch u ky göm co ky h h h h n n g nong búi sû àöt ch ay khñ v ky sin h ra k oi búi sû u a h n i ït p ê n c êt khñ, lu n p iï n n a . h h h ê h hu
I.2. Phê n loai:

K oi àe n sû dung ch o ng anh ca o su àû úc phê n lam 3 h nh om chñnh : mang (channel) , lo (furnace ) va n i ït h (therm ic ) the o 3 p û n g p ap ch ï tao. Vï p û n g d ïn thûc hú h hú i tï, c ung à úc p ê loai n û sau h û hn h : - CC: C n u tiv odc e C an e h nl - HC : H h P P ig rocessin g C hannel - MPC: M iu m P cessin g C an el ed ro h n - E C : E y P cessin g C el P as ro hann - HAF: H h A rasio n F rn ig b u ace (ha y SAF, ISAF: S p r A rasio n F rn ue b u ac e - In rm d t te e ia S - p r A ra u e b sio n F rn c ) u ae - RF h y VFF: R in rc a e fo in - F : F e F r nac F in u e
38 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

e

g F rn e - V y F e F rn u ac er in u ace

-H F 1h yF F :H hM d lu sF r a eh yF s tE tr s nF r a e Ma E ig ou un c a a x u io un c - H F 2 ha y H F thû úng : H h M MM ig odulu s F urnace -S Fh yG F : S m iR in rc gF r a e-Gn ra lP r o eF r a e R a P e e fo in un c ee up s un c - CF : C n u tiv odc e F rn e u ac

- FT : F e T erm in h ic - MT : M ediu m T herm ic
I.3. Tñnh ch êt: Têt ca cac loai ú dang böt h y hat xöp, a

mau àen tu ïn, hêp thu dêu, co cac tñ h ch êt k ac n û y n h h sau :
N om h loai À ún û g kñnh tru g n bòn h cua möi p ên tû h Mang CC H C P M C P E C P Lo HAF V FF CF FF H F M FF E HF E S F R N i ïtp ê h hn FT MT (µm) 5 0 -3 17-24 23-26 25-28 27-30 25-80 26-30 25-35 50 30-40 45-50 55-60 55-60 75-80 100-120 100-110 110-120 15-25 8 0 -2 90-100 80 75-80 65-95 30-50 40-60 35 25-35 6 ,3-9 60 60 9 -1 0 00 30 2-3 140-280 80-100 90-115 105-140 8,5-10 75-80 72 70-80 67-78 60 60-65 60 60 1-3 1-3 3 1 1 1-3 1 05-116
0

Bï mùt rï g in (m2/g) pH

L úng û dêu (kg/100 k) g

À ïn i tr ú suêt (Ω/cm)

Àö àn e

Àö hut ch êt xuc t ïn i (%)

3,7-5,6

108 72-80 75-89 83-108

5-50 15-20 40-50 120-180

68-9 00

15-35

90-10 50

5 0 -1

CAO SU THIÏN NHIÏN 385

I.4. Cöng dung - Tac dung:

N o ai trû n om sû dung c u ï n b ït c o mûc in, sú n g h hy i h (p û n h ú g ph ap mang co tr uc ha y àô a qua y tron ch o ph êm mõn 5-2 5µm va trõ sö sùc àe n 57-8 70), cac loai kh oi carbo n kï t ï n àïu co ch ûc n n : r ùg 1. T n g cû úng lûc ch o ca o su k ö (th n n iï n h y töng húp ù h iï h a ) k i dung lûúng c , h ïu q a nay k ö g co ú h ao i u hn latex. 2. N u öm sùc àe n ch o ca o su h y late x (th n n iï n töng h a iï h húp k i dung lûúng ca o h y thêp h a ). Tñnh ch êt cua k oi carb n co anh h úng q n trong túi h o û ua tñ h ch êt cua hön húp ca o su lûu hoa. Töng q at: n u - K oi carb n cang mõn cang tù g lûc keo àût. N o ai h o n g trû n om chuy n dung ch o ng anh in (m ûc in loai HCC, h ï LCC, LFC... ) mùc du mõn hú n kh oi M C nhûn g ch ung trï n P th ûc tï kh o ma nh öi àû úc vao ca o su . - K oi nh om mang co ph an ûng aci d (p H <7) lam ch o h cac hön húp c o su th n n iï n h y c o su töng húp a iï h a a b tad n u ie e-sty n re e, butadiene , isoprene , butadieneacrylonitril e ha y T hiko l F.A (ch êt p m r hoa tû oly e poly sulfu r hûu cú ) ñt bõ lûu hoa súm, h ay kem nh h hú n an k oi nh om lo co ph an ûng k ïm (pH > 7) n êt la trû úng h i h húp co ch êt g a töc aci d (MBT). i - Àö hut dêu cang ca o ch o chó sö cêu tr uc cao 100 % x

(

àö hut dêu ào àû úc

àö hut dêu bò nh thû úng

)

àû a túi tr ang thai kït tu dang ch öi lû úi k i n öi can u h h vao hön húp ca o su , lam c o tac dung tù g cû úng lûc kem h n h n k oi co cêu tr uc nh o nhûn g co cung cú hat va pH . Töt ú h n êt, bêt cû loai k oi nao cung n n àû a vao dang hön h h ï húp ch u. Àö hut ch êt xuc ti ïn gi up ta chón h lûúng dung ch êt xuc ti ïn lûu hoa tro g hön húp n ca o su the o ch êt lûúng cua k oi carbo n sû dun . Noi h g chu g , cên n
38 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

tù g lûúng MBT, k i dung k oi n om mang àön ú tó lï c o h ùc n h h h a o g am lûúng MBT kh i dung kh oi nh om lo. i - Àùc tñ h tù g cû úng lûc ch o hön húp ca o su lûu hoa, n n t ï h ïn ú tûng loai n û sa : h i h u K oi carbo n CC: Co h ïu q a tù g àö dên ài ïn lï n töi h i u n àa, chõ u lûc xe rach , va àö chõ u ma sat mai mon töt. Do ào th h húp c o c ï b ïn san p êm dên à ïn töt, k u ïch tan ñc h h i h i h tô h à ïn s h ra tro g luc sû dun : d y co ro e (d y trên , n i in n g ê u i ê ) tham ca o su nong v.v...
l

K oi carbo n H C : T n g cû úng lûc töi àa kh i p n tan h P ù hê h an toan tron g ca o su . T úi gia n hön luy ïn ca o su va o h kh oi nay lêu h n , va tiï u thu nùn g lûúng ca o hú n nh om ú M C . Hön húp söng ñt mïm deo va kh o àun ep. C o lûc P h keo àût, àö chõ u ma sat rêt c o va àö dên n i ït k a töt, a h h n û g àö bïn p ê n huy nöi va àö àan höi (nêy tû g ) cua hn h n ca o su lûu hoa àöi vúi k oi nay kem h n k oi M . Thñc h h ú h PC húp cho c ï b ïn san p êm àuc k u n h i h hö.
l

K oi carbo n MPC: Co h ïu q a tù g cû úng lûc cao , h i u n vûa d n öi vao ca o su àa hoa deo mïm vûa p ai. Cotñ h ï h h n tû n g húp vúi nhi ïu loai ca o su töng húp. T ú hñc h húp ch o àa sö ûng dung thöng th ún : hön húp ca o su mùt ngo ai vo xe û g (löp) cac loai, san ph êm c n g n h ï v.v... ö g
l

K oi EPC : Co tñn h dï trön vao ca o su , do ào co thï àön h vúi tó lï ca o hú n M . L u y cên chón h lûúng dung sao ch o PC û san ph êm àat tñn h ch êt ph u húp vï lûc keo àût, àö chõ u ma sat, va àö àan höi (nêy tûng) . So vúi kh oi M , loai nay ch o PC àö chõ u phê n huy nöi ca o h n va cung tû n g húp vúi ca o ú ú su th n n iï n va n i ïu loai ca o su töng húp. T iï h h hñc h húp tùn g cû úng lûc cac san ph êm chï b ïn q a àõ h h n hoi n a, b m i u n ò h ú nen .
l

K oi HAF: C o cac tñn h ch êt cú hoc töt nh û kh oi M , h h PC àùc biït nhêt la àö chõu m sat m m a ai on. C ung cho àö dên à iïn tû n g tû k oi CC k i àön vúi ty lï 40% àöi vúi ú h h trong lûúng c o su T û úng dung àï tù g cû úng lûc cac a . h n loai ca o su . Sû dung lûu y túi
l

CAO SU THIÏN NHIÏN 387

töc àö xuc ti ïn lûu hoa va àö chñ n súm. Thñc h húp ch o c ï b ïn h i san ph êm chõ u mai mon: ga i (mùt ngo ai) vo xe cac loai, tr uc ch lua (xa y xat) v.v... a Khoi VFF: Co àö mõn àat gên bùng cac loai nhom m ang (c a n l ) dï n öi can vao c o su , n êt la c o su hn e h a h a b ta ie e u d n -sty ren e àa hoa deo (s ú luy ïn) ñt. Noi chung , gi up tùn g tñn h dï hön lu ïn hön húp c o su , dï àõn h hònh , y a tùn g cû úng lûc cao , ch o lûc àõn h dan cao , àö dan dai thêp, àö chõ u ma sat cao . Do ào co t ï th y th ï n om HAF, SAF, h a h ISA F cho san x êt san p êm tû n g tû qu a àõn h hòn h ep u h ú àun, b m nen. ú
l

K hoi FF: Cho àö chõu uön gêp va àö àan höi cao, nhûng khön g lam gi am lûc keo àût (thön g thû úng àö àan höi tûúng qua n nghõc h vúi lûc keo àût). L ai nay dï p ê n o h tan vao ca o su töng húp G - M ma khön g gê y ra sû ph at R nhi ït tron g luc hön luy ïn nh û cac lo ai kh ac. T hñc h húp ch o san ph êm chõ u à ïu k ïn bêt lúi vï àöng lûc tñ h n û : h n g i i n h ö (löp) vo xe cac loai, àïm ca o su ch öng ch ên àöng v.v...
l

K oi HMF: Co àùc tñ h dï n öi tr ön va àön àû úc h n h lûúng lún vao ca o su . G up hön húp ca o su söng co àö co i rut nh o, sa u k i àõn h hòn h can. Tñnh ch êt nay àùc b ït th c h h i ñ húp ch o ch ï b ïn san ph êm qu a àõn h hòn h sú bö tranh àö i co rut ca o nh û gi êy, ung... nh êt la hön húp co ca o su butadiene-styrene , va cac san ph êm cên th y àöi bï day a kh i ep àun, bú m nen. Àö b ïn hò h(à ö dû sa u k i dan i n ) h thêp n û ruöt xe (cac loai) n êt la hön húp co ca o su h h b ta ie es r n . u d n - tye e
l

K oi F F : K ac b ït vúi H F qu a cêu tr uc ch o hön h E h i M húp cao su söng tñ h dï àun ep, b m nen. G up tù g lûc n ú i n dan san p êm lûu hoa ca o hú n H Fva ch o àö cûng tûún g h M àöi lún. Noi chung, th c h húp ch o ch ï b ïn san p êm cú ñ i h ban la ca o su th n n iï n v ca o su bu ien iï h a tad e-sty ren e àön thêp, qu a àõ h h hep àun nh n òn û ru öt xe cac loai.
l

38 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

l K oi C : C o àö dên à ïn töt n û k oi acety e h F h i h h len , th c h húp ñ ch ï b ïn vo xe may b y h y xe à ïn, t i ït tï u tôn h à ïn, i a a i r i i co n th i may dït, öng dên xùng , ha y dên n ït (th am ca o o hi su nong , san ph êm ti ïp xuc nen ep) . Cên thi ït thûc hi ïn n öi vúi ca o su ch nh h vao cu öi ky hön luy ïn do tñn h h o an dên à ïn co q a n hï túi s thanh lêp chu öi cua loai k oi i u û h nay va ch on ca o su th c h húp nh êt n û c o su b ta ie e ñ h a u d nsty n e c ùng han re h .

K oi H F : G up tùn g lûc xe rach ca o hön húp lûu hoa h E i kï c k i àa bõ dan cùn g lún. Do ào thñc h húp ch o ch ï a h bi ïn: qua i dep r u ,àï gi êy gu öc ca o su , hön g vo xe cac loai, ê öng nû úc, v.v...
l

K oi S F : L ai nay sû dung röng rai, ûng dung ch o h R o moi san ph êm mau àen . Co 3 à ïm nöi bêt n êt ng ai àùc i h o tñ h ban tù n ng c úng lûc û :
l

1. Tó trong thêp . 2. Cai th ïn àö c õ u dêu c o san p êm lûu hoa k i tù g lûúng àön i h h h h n . 3. C o àö àan höi (tûng ) ca o cac hön húp ch ûa no. h Thñc h húp ch o san ph êm öng dên xùn g bùng ca o su chloro- prene , hön g vo xe ca o su butadiene-styrene , àïm ch öng ch ên àöng ca o su th n n iïn , àï gi êy dep, vo boc iï h dê y à ïn, ru öt xe, v.v....(kh oi L blac k (LB) tû n g tû) i am ú K oi FT : C o lûc àõn h dan thêp, àö àan höi lún va lûc h h xe rach cao . T hñc h húp c o ûng dung c ï b ïn ru öt x , cac h h i e san p êm àuc. h
l

K oi MT: T û úng àû úc sû dung n û ch êt àön tr ú cai h h h th ïn cac àö bïn n û chõ u dêu c ùng han. H ïu q a tù g i h h i u n c úng lûc rêt yïu û .
l

1.5. Lû úng dun g (% àö i vú i tron g lûún g ca o su)

- Dung n û p êm mau n öm àen : 1,5 - 4% h h hu - Dung n û ch êt àön tù g cû úng lûc d y n êt: 20 - 50% h n u h - Dung p öi húp vúi ch êt àön k ac: 10 - 30% h h
CAO SU THIÏN NHIÏN 389

II. Böt àêt: (set thû úng, set kaolin,
II.1 . Than h phê n ho a hoc:

tinh à êt ào,...)

Cêu tao ch u yïu tû hoa húp cua n ö , silico n va n úc. hm û Co lên Fe , Ti , Ca , Mg, K, N , M , C , vúi ham lûúng tha y a n u àöi the o loai va vung àêt. Tó sö Si/Al th úng la 2/1 co th ï û àat 6/1 h y h n nûa ú b n n . a ú e to ite
II.2 . Tñnh chê t va àiï u kiï n sû dun g ch o ngan h ca o su:

- Tó trong trun g b h d: 2,6. òn - Mau: ào, n u , trùn , trùng n a, vang , xam, lam ê g g . - Êm àö: bòn h thû úng khön g co tñn h hut êm, ú khön g khñ co 90% êm àö chó hut 1,3% nû úc. Cên bao qu an nú i kh ö rao. - Dang böt mõn, ph ên tû set hòn hluc gi ac co bï day nh o hún canh rêt n i ïu. P êm töt k ö g co cat mõn, toan bö h h hn q a à úc rê u û y 325 m esh. - pH À sö co ph an ûng acid khi khu ïch tan trong : a nû úc. P êm tin h mõn xû ly qu a trêm lùng , cên trun g tñn h h hoa ho ùc k ïm hoa (pH = 7). i
II.3 . Cach lêy tin h àêt:

- T e o löi k ö (c o p êm c êt th ún ) : T öi àêt thö ú h h h h h û g h thï k ö àa à úc tan n h ïn, cac p ên tû mõn böc lïn c , h û gi h ao cac p ên tû to h n lùng n an h x ön . h ú h u g - T e o löi ûút h y trêm (c o p êm c êt rêt töt): K u êy h a h h h h àêt th vúi nû úc sach , qu a loat rêy da o àöng ho ùc àï y n ö ï möt th úi g ian ng ùn àï giû lai hay trêm l ùng àêu tiïn àa soi, cat to vêt la... S g q a hö h y bï k ac. S u möt thúi an u a h a gia n trêm lùng co k ïm so at, thu lêy cac à an k ac n au : i o h h p ên trï n cung cûc mõn, p ên kï mõn, ph ên dû úi kem mõn h h hú n va ph ên d úi àay toan la cac p ên tû to va cat mõn, û h n û vêy th o p û n g p ap nay co thï c n i ïu han . h e hú h o h g L úng tin h mõn th u à úc tû 10 - 35% àöi vúi tron û û g lûúng àêt thö (p ú i k ö h y sêy k ö can mõn). h h a h

39 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

Àöi vúi set kaolin , àö i luc cên têy trùng , kh i cac oxid e sùt k ö g tan thanh húp ch êt sùt tan tro g n úc, tranh sû hn n û n u öm mau h y anh h úng mau sùc san p êm vï sau h a û h .
II.4 . Tac dung:

T n g c ï b ïn san p êm c o su (t û c o su k ö h y ro h i h a a h a la x ) th te iïn n iïn , töng húp, cac p êm àêt la c êt àön co h h h cac àùc à ïm sau i : - Àön trú k i p êm k ö g àat y u cêu vï àö mõn. Lûc h h hn ï keo àût cua hön húp ca o su lûu hoa g am n an h th o ty lï i h e àön tù g n. - Àön tù g cû úng lûc k i p êm àat y u cêu vï àö mõn, n h h ï la loai cûn , c o lûc à n h dan va lûc keo àût cao , àö chõ u g h õ ma sat mai mon töt. T û àö ma sat, cac cú tñ h àat töi àa r n k i lûúng àön la 10% va vên ú trõ sö ca o ch o àïn 25% t ï h h tñc h ca o su . Q a gi úi han nay, cú tñ h kem dên n û g vên u n hn c o h n p êm k ö g àat vï àö mõn. a ú h hn - Hoa cûng hön húp söng th o tó lï àön, do ào th h e ñc húp dung lam ch êt àön ch o cac mùt hang cên tranh b ïn i dang vao luc lû hoa. Sû phê n loai ph êm àêt (tr û tin h àêt u ào) loai cûng va loai mïm k ö g dûa vao thanh p ên hoa hn h hoc, ma chó dûa trï n cú s hoa cûng hön húp ca o su sön . ú g C o àö cûng ú ca o su lûu hoa kem h n k oi carb n n û g h ú h o hn ca o h n C O . ú aC T n g cac p êm àêt, tin h àêt ào nöi bêt n êt la c o àö ro h h h chõ u m sat mai mon töt n êt. Àùc tñ h tù g cû úng lûc a h n n cua cac p êm àêt th úng kem h n k oi c rb n à n , n û g h û ú h a o e hn do h ïu q a k h tï nn th úng dung p öi húp àï c ï i u in ï û h h b ïn san p êm c o cêp mau à n h ùc sû dung lam ch êt i h a e o àön d y n êt c o ch ï b ïn moi san p êm p ö cêp, àùc u h h i h h b ït san p êm àön trï n 100% chõ u mai mon nh û tr uc c a i h h lua, tham ca o su (tap , àï gi êy, dep, gu öc ca o su , v.v... is) K i sû dung böt àêt cên lûu y n ûng à ïm q a n tron : h h i u g 1. K ïm tra àö mõn: Lêy mêu n ïu võ trñ cung möt ba o i hi ch ûa va n i ïu b o , n i ïu lö k ac n a . Dung rê y th úng h a h h hu û k ïm tr a soi àa , vêt la . Rêy lûúi mõn kiïm tra cat, vêt la i mù t khöng thêy à úc. Co muc àñc h tranh: û

CAO SU THIÏN NHIÏN 391

a. L ûc keo àût rêt kem tai à m ào hay gêy hû hong san , iï ph êm nh û tao lö mot, gê y soc hön húp àun ep, v.v... b. Pha may moc thi ït bõ khi hön luy ïn, nh êt la vao luc ep mong àï àö p ê n tan töt, h y vao luc can n h ïn k ö h a gi h h y ûút. a Dung rêy 300 m h àï xac àõ h p êm trú h y tù g es n h a n cû úng lûc. Noi chung , sö lûúng gi û lai ú rê y nay cang cao , tac dung cû úng lûc cang kem, kït q a x m n û àön trú u e h . 2. K ïm tra mau sùc ha y ham lûúng ch êt co anh hû úng i mau sùc san p êm lûu hoa k ö g p ai mau àe n n û : F , h hn h h e C , P , v.v... T n th ûc tï co thï ap dung lûu hoa hön húp d b rï (m êu n o) co ch ûa san p êm àêt so sanh vúi mêu hön h h húp c u ên. P êm tin h àêt à thñc h húp ch ï bi ïn san ph êm h h o mau àe n ha y mau ào ho ùc gi am à úc lûúng p êm mau û h ào. P êm böt kao n th h húp ch o ch ï b ïn san p êm mau h li ñc i h trùng mau tû i k i ham lûúng tap c êt hoa à n rêt thêp , ú h h e h y àa q a x ly têy trùn a u û g. 3. K ïm tra àö pH cua p êm àêt: Nïu pH < 7 (acid ) se i h gê y trò h an hön húp ca o su co ch êt g a töc aci d o i (A ccelerato r M, DM...) vúi cû úng àö cang ca o k i tr õ sö pH h cang thêp va lûúng àön can cao . T n g trû úng húp nay g ro co thï tù g lûúng ch êt g a töc h n i ay dung p u trú ch êt g a h i töc b z (n û D G - Acc.D) h ùc dung p öi húp vúi cac a h P o h ch êt k ïm tñn h àï trun g tñn h hoa, ba o göm xe m xet cac i c êt anh h úng túi töc àö lûu hoa k ac. Nïu pH = 7 - 8 h û h k ö g anh h úng túi töc àö àa n , n êt la n ûng p êm hn û ïu h h h q a xû ly trêm lùng àa tru g tñ h hoa. P êm pH aci d u n n h con dï g y àö g àùc cac hön húp latex , ngû úc lai p êm ê n h pH k ïm thñc h húp lam ch êt àön c o la x va co th ï lïn i h te túi 500% (co tñn h cach thñ n h ïm, thûc t hêu n û chó àön gi ï h c o n êt la 300%). a h 4. L úng àön cang cao , n o ai v ïc ài ïu chón h lûúng û g i ch êt gia töc, lûúng lûu h ynh va ch êt kh ac bõ hêp th , cên u u th ït p ai sû dung ch êt p ong lao co h ïu q a k ang i h h i u h o y e n k m k ang C , xg iï h u

39 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

3

Mn (ho ùc ch êt chuyï n kh ang C ) kh i töng lûúng àön vû út u qua 0,01% Cu ha y 0,005% Mn àöi vúi trong lûúng ca o su , àï han dun san p êm c o h n va p ong h ïn tûúng lao hoa g h a ú h i c ay n ao súm d tac dung xuc tac o id e hoa cua cac k m h h o x i loai nay. T û úng th ún , lûúng àön d úi 25% thò töng ham h û g û lûúng C , Mn k u hön g vû út mûc qu i àõ nh. Àï c êt lû úng san p êm töt, n o ai cac y u cêu vï ch êt h h g ï lû ún àêt noi trïn , tac dung tù g c úng lûc àang kï k i g n û h co sû p ê n tan töt tron g ca o su . Ào la n ï n nh n n úi h guy ê gû ta chu öng ch ï tao hön húp c u tin h àêt tû la x (50 TL h te 100 TL - 150 TL - v.v...)
II.5. Lû úng dung: (àöi vúi ph êm cûc mõn va tñn h the o tó lï % àöi vúi trong lûúng c o su th n a iï n iïn h )

- San ph êm co lûc keo àût > 200kg/c m2 : 15 - 40% - San p êm co lûc keo àût tû 100 - 200 kg/c m2 : 40 - 100% h - San p êm co lûc keo àût < 100kg/c m2: 100 - 300% h III . Calciu m carbonate : CaCO
III.1 . T n kh ac: C ï arbonat e calciu m - C e - Böt àa - Böt rai à vö i - Böt p ên a h .

, co tap ch êt silica , calciu m sulfate , oxid e sùt, àêt set, calciu m hy- d xid , m g es e h d x e , v.v... ro e an an y ro id au trùng. d: 2,7. À nguyïn chêt 90 ö III.3 . Tñnh chêt : Bö t m 99,5% CaCO tuy the o ph êm thûún g mai. Kñch th úc p ên tû û h th y àöi tû 0,02 - 3µm. a
III.4 . Ch ï tao va phê n loai:

III.2. Th anh ph ên hoa hoc: C u yïu la calciu m carbonate h

- C alciu m c o at e th n n iï n ch ït rut tû àa vö i ú mo, arb n iï h i qua p û n g p ap k ö h y ûút n û trû úng húp böt àêt. hú h h a h - C alciu m carb n e kït tua, co à úc tû p an ûng cua khñ CO o at û h 2 suc vao n úc sûa v i (v i söng kït q a tû à n àa v i + û ö ö u u ö n úc) ho ùc û

CAO SU THIÏN NHIÏN 393

3 3

3

3

p an ûng g ûa calciu m ch rid e va sod m carbo ate h i lo iu n th úng ch o àö mõn va cûc mõn. û Töng q at ca h i loai à úc p ê n hang n û sau u a û h h : 1.- Cûc mõn k i p ên tû < 0,1µm. h h 2.- Mõn k i p ên tû tû 0,1 - 1µm. h h 3.- T run g bòn h kh i ph ên tû tû 1 - 3µm. 4.- To k i p ên tû > 3µm. h h

. L ai nay o

L u y: hang to k ö g th ï n ò n thêy bùng mùt th úng va û hn h û k ö g thï xac à n h bùng tay sú à úc. hn õ û
III.5 . Tac dung:

T ron g ch ï bi ïn san ph êm ca o su (t û ca o su kh ö ha y latex) th n n iïn , töng húp, iï h la ch êt àön co àùc à ïm sau: i CC a O - T n g cû úng lûc manh n êt ú p êm cûc mõn va yïu ù h h dên trú thanh àön trú ú p êm to h . - Tac dung tù g cû úng lûc cua n cûc mõn cên co à ïu k ïn i i C O aC la p ê n tan thêt töt tro g c o su , c o lûc keo àût, lûc xe h n a h rac , à chõ u ma sat, àö bïn va àêp töt, vûa ñt b ïn àöi àö h ö i cûn , àö dan dai, àö àan höi va lûc àõ h dan cua ca o su g n lûu hoa nh û trû úng húp böt àêt ha y kh oi carbo n àen . R g iïn àö chõ u uön gêp lai cao h n k oi carb n (th h húp ch o ú h o ñc hö g vo xe). n Ú hön húp co cung lûúng àön 25% t ï tñc h ca o su , töng qu at h loai kït tua c o lûc keo c o h n tû 20 - 40 kg/c m2, àö chõu h a ú C O aC ma sat mai mon töt h n 1,5 - 2,5 lên va lûc xe rach ca o gêp 4 lên ú loai C O th n n iïn aC iï h . Nïu ph êm co kñch thû úc tûún g àûún g kh oi carbo n va xû ly p ê n tan töt tro g c o su n û boc ao cac p ên tû (c ang h n a h h mõn can k o p ê n tan tro g hön húp) h ïu q a tù g g h h n i u n c úng lûc se tû n àûún g kh oi S F va tùn g the o tó lï àön û úg R c o àïn 70% ch o lûc keo àût va 100% ch o lûc xe rach. h - N ûng p êm co p ên tû to (hang to) ch ùng n ûng k ö g cai h h h h hn
39 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

3

3 2

3

3

2

th ïn àû úc lûc keo àût, xe rach va àõ h dan, ma con ha thêp moi i n cú tñn h kh i tùn g tó lï àön lï n dên. Cung n û böt àêt k ö g àat h hn y u cêu àö mõn, ï àû úc sû dung lam ch êt àön trú , ha gia CaCO thanh san ph êm khön g àoi hoi co cú tñn h ca o va khön g ti ïp xuc vúi acid , n û tham ca o su (tap , öng n úc, àö h is) û ch i tre e , v.v... ú m Sû dung C O aC ta cên lûu y cac à ïm k ac n a u n û sa : i h h h u

- Àö trùng ha y ham lûúng Mn va Cu àï tr anh sû dung tön lûúng àön v út mûc g úi han h y cên th ït sû dung g û i a i ch êt p on h g lao co hi ïu qu a kh ang kiï m kh ang C , Mn va tranh sû bi ïn u O àöi mau sùc san p êm kh i dung lûúng cao. h - N ûng san p êm san x êt ch a àat y u cêu, cên h h u û ï th ït p ai q a r y àï g û lai àa v i n o con sot.. . tranh hû i h u ê i ö h hai san p êm v t i ït bõ may moc. h a h Cên ch u y túi ham lûúng ha y C O dï g y “ h ït trïn a ê c C H a(O ) may” cac hön húp ca o su can lu ïn, ep àun h y lûu hoa y a súm vao luc tön tr û, n êt la hön húp co ch êt g a töc MBT h i do ha thêp n i ït h àö túi han, tro g k i n h àa co tac dung tù g h at hön húp c n o o C O aC ch êt g a töc acid i . - P êm co àö n u ï n ch êt c , th c h húp àön ch o latex . Dï ch h gy ao ñ ï tao dõch k u ïch tan 70% h ma khön g cên ph a loang , co lúi CaCO c o ap dung p û n g p ap n i ït g l hoa h hú h h e .
III.6 . L úng dung : T û ûún g tû böt àêt vúi ph êm cûc mõn.

IV. C c chê t àö n dê n xuê t tû Si O2 a
IV.1. SiO thiï n nhiïn : (c at)

Cat la dung c o h Àï tr anh nong lï n

n u ï n li ïu rêt p o g p u trï n tr ai àêt. Sû gy hn h n anh ch ï b ïn ca o su cên àû úc tan n h ïn mõn. g i gi h hong n an h th ït bõ tan ngh ïn, cên n g û h i i un 0 850 C. Ú nhi ït àö nay no chõu sû thay àöi th ï

tñch va tó trong gi up ta n i ïn nat, mau sùc cung àû úc cai gh t i ïn. Tó trong trun g bòn h d: h 2,6.
CAO SU THIÏN NHIÏN 395

2

2

2 2

2

Töng qu at, àû úc dung n û ch êt àön trú , hoa cûng hön h SiO húp sön , cac tñ h ch êt cú hoc ca o su lûu hoa g am th o tó g n i e lï àön n û g àö cûng tù g lïn do ào à úc ap dung tro g , hn n û n c ï tao cac loai öng lûu hoa liï n tuc ú h i n úc ap lûc h ú û (tr anh xep . Co tñ h trú àöi vúi aci d va baz , khön g mui võ ) n va do co tñn h mai mon n n th úng à úc dung c o c ï tao ï û û h h g mtêy. ö Ú hön húp ca o su àö i luc co hi ïu qu a trò ho an lûu hoa, do ào cên chón h lai töc àö va lûu y gê y mon da o ch o moi hön húp àoi hoi q a k ê u cùt n û jo t ca o u h h in su .
IV.2. SiO àù c biït:

Xû ly tan n h ïn, cat th n n iï n k ö g th ï c o àö cûc gi iï h hn h mõn, do ào n û úi ta tòm cach xû ly bi ïn àöi sa o ch o àat y u g ï cêu nay Ph êm thûún g mai göm: SILICA , H . I-SIL , TH ERM -SI L (My), AEROSIL, O DUROSIL (Àûc) FRANSIL, SILICE SPECIAL, SILIC E COLLOIDALE (Ph ap).. . Kñch th úc cac p ên tû tû 15 û h 25µm, àöi khi 40 - 50µm. Tó trong trun g bòn h d: 2 . Cach c ï tao th n g th úng à úc g êu kñn, ta chó b ït túi h ö û û i i p êm A h ERO L (Àûc) c ï tao tû silic m te ch rid e trön SI h iu tra lo vúi k ö g khñ va h hn ydrogen , àöt phñ a dû úi cai tröng ki m khñ q y tron vúi ua töc àö nh o, se lùng bam vao tröng nay, àï n u öi tû n iïn g h SiO con 1800C, àû úc cao lêy chuy ïn ài qu a vi s chuy ïn. N g un 0 bònh th úng 250 - 300 C àï loai chlorin e ú dang H l (co û C kho ang 0,2%). Noi chung , co h ïu q a tù g cû úng lûc ca o su n û g h i i u n hn ú SiO kem h n k oi carb n búi sû k ac b ït vï h at tñ h bï mùt, du àat ú h o h i o n àö mõn tûún g àûúng . So vúi kh oi carbon , ch o lûc keo àût SiO hön húp lûu hoa, lûc xe rach , àö chõ u lan röng vït nût töt tû n ú g àûúng . Lûc àõn h dan, àö chõ u mai mon kem hú n va àö cûng cao h n , kï ca hön húp sön . ú g

Àùc bi ït tranh dung MBT àï gi a töc lûu hoa, cên tùn g lûúng lûu h ynh va ch êt g a töc búi co àö hêp thu cao . u i L úng àön tù g cû úng lûc tû n g tû k oi ca o n va n n cai û n ú h rb ï th ïn tñ h ch êt va q y i n u

39 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

2

3

2

trò h hön lu ïn vúi d ro y n y ip p len e g co , d y ly l ieth len e g co , g cerly l ly ine trieth o in an lam e h y aci d b zo , búi co sû ha thêp àö a en ic n út va àö p at n i ït cua hön húp h h h . SiO àùc bi ït thñc h húp ch o ch ï bi ïn san ph êm ca o su (t û cao su k ö àïn la x ) tro g su öt co àön, töt h n h te n ú mg e a n siu m c rb n ate . K i ào tranh dung aci d stearic , b o a oh a göm dung ch êt p ê n tan hoa chuyï n bi ït nh û glycol , h glycerin e ha y am ine : öng truy ïn mau, gùn g tay gi ai ph êu (y tï) v.v... N o ai ra g àùc b ït con th c h húp ch o ch ï b ïn d y co ro i ñ i ê u ie S iO mau tûúi , ph u tung may san xu êt thûc ph êm, vo boc dê y à ïn, öng hut, hön g trùng vo xe v.v... i
IV.3. Calciu m silicate : CaSiO

Dang böt mõn mau trùng , khön g mui. d: 2,1, pH: 9,8-10,2 . Kñch th úc p ên tû tû 30-10 0µm. Co àû úc tû d n g dõch û h u so iu m silic d ate (cat + N H àû a qu a lo nong ch ay) + d n g dõch aO u (h ùc sûa o CaCl vöi) . C alciu m silicat e kït tua à m rûa sêy k ö va tan n h ïn e h gi . K a n n g tù g c úng lûc c o c o su th n n iï n va c o h ù n û h a iï h a su tön húp cua c iu m silica e à úc xïp vao hang kem g alc t û h n set k o ú a lin ho at tñnh . L úng àön thêp ch o lûc xe rach û va àö chõ u nhi ït va chõ u lao töt. Lû úng àön ca o ch o àö cûng chõ u ma sat mai mon k a töt. Àùc b ït so vúi cac h i ch êt àön k ac, àê y la n u ï n liïu ch hön húp ca o su co àö h gy o cûng cao , n a y ca lûúng àön thêp g . K i sû dung ch êt àön nay ta cên lûu y: h 1. K n g sû dung m hö ercap en thiazo tob zo l e (MBT) d y n êt u h à g a töc lûu hoa hön húp c o su tû n iï n búi vò co p an ï i a h h ûng tao ra m öi calciu m cua MBT vö tac dun , do ào n n u g ï sû dung ch êt g töc kh ac ho ùc tùn g ho at thñc h húp ch o ia MBT. Ú hön húp ca o su b ta ie e re u d n -sty n e h y N a itril e anh h úng nay bõ ñt h n , cên tù g lû úng ch êt g a töc ca o h n û ú n i ú lûúng dung bòn h thû úng. 2. Cên sû dung c êt k u ïch tan àùc b ït c o c o su h h i h a k ö e y h th l- en e g co , trieth o in ly l an lam e h y g co l n öi trön a ly h

vao ca o su th iïn
CAO SU THIÏN NHIÏN 397

3

2

n iï n h y töng húp (lû úng dung 6% àöi vúi trong lûúng ca o su) h a àï cai thi ïn gia töc lûu hoa, àöng thúi gi up cho ch êt àön dï k u ïch tan àï tùn g lûc keo àût, xe rach va àö cûng. h C alciu m silicat e thû úng dung lam ch êt àön ch o ch ï b ïn i à (gi êy, dep) x öp mõn va dung ch u yïu ú ca o su ï ch ro ren e (n - p lo p eo rene ) ch o lûc dñ h va àö cûng töt. n L úng àön tù g cû úng lûc ca o n êt la 25% t ï tñc h ca o su. û n h h
IV.4. Silicat e nhöm:

Bö t m au trùng. d: 2,56. pH: 9,5 - 10,5. C àûúc tû o quùng silim it e h y hön húp nong ch ay silico n va nh m an a ö . Tac dung tù g cû úng lûc kem h n SiO àùc b ït, búi kñch n ú i th úc p ên tû to h n va co xu h úng kït tu n i ïu h n û h ú û h ú (t ûc la àö p ê tan tro g ca o su kem h n hn n ú .)
IV.5. M agnesium silicate ngêm nûúc: böt talc

Böt mau trùng , mõn ha y xam. Mõn tay , trún . d: 2,72. T anh h ph ên hoa hoc 4Si O . 3MgO.H O co th ï ch ûa va cac tap C O aC 2 2 3 ch êt kh ac. Trñc h lêy tû qu ùng mo. Kñch thû úc trun g bòn h cua p ên tû ta c vao k o ang 8µm. h l h T ö g th úng böt tal c àû úc dung lam ch êt cach ly hn û k ang d n ch o cac hön húp ca o su söng búi tñ h trú n cua h ñh n no va lam ch êt àön trú n û c lc m c rb n t e hang to c o h a iu a oa h c o su th n n iï n va c o su töng húp, th c h húp n êt la a iï h a ñ h c o su p ly h ro ren a o c lo p e (n p n eo re e). Khac vúi CaCO , böt talc thñch húp lam chêt àön cho san ph êm chõ u acid , san ph êm co àö cach à ïn töt va san i p êm àõ h h n h q a àun ep (do tñ h trú ) . Con àû úc dung h n ò u n n c o ch ï tao ca o su eb n h o ite , ch êt àön ch o san x êt m u e u o ss latex . N ûng ph êm nöi àõ a cên k ïm tr a nh û böt àêt trû úc h i kh i sû dun . g

39 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

V. Möc ch êt (lignine)
V.1. Nguön möc chêt:

C n g n h ïp ch ï b ïn cellu s e (g êy) cu g cêp lûúng ö gi i lo i n lún möc c êt q a xû ly dõch cùn dû bùng p û n g p ap xut h u hú h va su lfat e h ùc p û n g p ap ac , su e . Dung ch o ca o su o hú h id lfid la loai möc ch êt àû úc xû ly bùng p û n g p ap su hú h lfate.
V.2. Tñnh ch êt:

Böt mau nêu , sùc sang n at, tha y àöi tuy the o phû h ún g p ap ch ï tao, khön g tan tron g nû úc va cac dun g dõch acid . h T n d tro g d n g dõch k ïm. Tó tr ong 1,3. Kñch th úc p ên a ï n u i û h tû th y àöi tû 0,5 - 20µm, àa sö la 5-1 0µm. La ch êt àön a hûu cú ch o ca o su.
V.3. Ta c dung:

T g cû úng lûc ch o san ph êm ca o su thiï n nh , töng ùn iïn húp, c ï b ïn tû ca o su k ö h y latex . C o cai th ïn lûc h i h a h i keo àût va x rach tû n g tû c lc m c rb n t e cûc mõn va e ú a iu a oa tù g cû úng lûc àõ h dan va gi am àö chõ u ma sat mai mon. n n Ú c o su th n n iïn , k i lûúng àön möc c êt cang c o , a iï h h h a thò lûc keo àût g am dên va n û úc lai àöi vúi lûc xe rach i g . Àï san p êm co moi tñ h ch êt h an hao, n êt la cai h n o h th ïn lûc àõn h dan va àö chõ uma sat nï n dung ph öi húp i vúi kh oi carbon àe n ha y ch êt tù g cû úng lûc k ac. Cên lûu n h y, möc c êt c o kït q a tù g c úng lûc c o su lûu hoa töt h h u n û a k i no p ê n tan töt tro g ca o su , n êt la ú dang hön húp h h n h ch u san x êt tû latex , tû n g tû hön húp c u tin h àêt h y u ú h a k oi c rb n à n h a o e. T n g hön húp ca o su h y latex , cên th y àöi lûúng ch êt ro a a tù g h at h y ch êt g a töc tro g trû úng húp g y trò h an n o a i n ê o lûu hoa. Do mau nê u cua ch êt àön nay, ta khön g th ï dung tro g n c ï tao san p êm mau trùn , mau rêt tûú . N û g do tó h h g i hn tr ong thêp n n no th h húp ch o ch ï b ïn san p êm n e, , ï ñc i h h mau àe n h y mau a n at, san p êm àõn h h h q a p n g p ap n ung tû latex h h òn u hûú h h .

CAO SU THIÏN NHIÏN 399

V.4. Cac ch êt àön hûu cú tûúng tû:

- Böt gö: Sû dung n û ch êt àön trú (bui mat cû , d m h a ù bao ) co àö mõn q a àû úc rêy : 100 - 120 - 140, töt n êt la ... u h rê y 200 m esh. Nïu böt gö mõn xû ly vúi form l trû úc kh i o trön vao ca o su (t ac dung vúi nh om pheno l cua möc ch êt gö tao thanh nh ûa p henolform aldehyd e tao lûc nöi manh vúi ca o su . Co ch ûc nùn tù g c úng lûc n û set k o ) g n û h a lin . À y la c êt àön dung c o c ï b ïn san p êm n e mau ê h h h i h h tû i , lûúng dung c o ma k ö g cên dung c êt hoa deo. ú a hn h - Xú dûa, chó súi vun, à n à ïn v.v... sû dung d úi dang iï i û lam c êt àön trú c o c ï b ïn san p êm n e h ùc ú dang h h h i h h o súi lam àön liï n kït san p êm tiï u dung ú n anh x y h g ê dûng (k ö g q a n i ït lûu hoa) . v.v.... hn u h VI. Bö t ca o su lûu ho a
VI.1. Ch ï tao: Tû rong bòa, vun dû cao su lûu hoa hay phï

p êm tro g san x êt, san p êm hû hong k i tiï u dun , h n u h h g n û g chû a lao hoa ch ay nh ao. Töng qu at, ch o vao may hn can nghi ïn 2 tr uc nùm n a g co àû úng so i ú bï mùt t gn ruc, co rû úi n úc, ca o su lûu hoa se bõ n h ïn nat. Cac p ên tû û gi h to g û lai ú rê y àû úc àû trú lai vao may n h ïn nay i a gi .
VI.2. Tñnh chê t va phê n loa i sû dung:

Tñnh ch êt böt ca o su lûu hoa th y àöi th o x êt xû cua a e u ch un . T úc k i sû dung cên lûu y túi möt sö ly tñ h . Sû g rû h n p ê n loai cun dûa vao cac ly tñn h nay. h g 1. T anh p ên: Hön húp ca o su lûu hoa n u ï n thuy h h gy dung à c ï tao böt co thanh p ên n n p u húp vúi ï h h ï h thanh p ên hön húp c ï b ïn múi àï c o c êt lûúng töt h h i h h hn ú. 2. Tó trong : C on böt cung tó trong hön húp múi (böt dep h xöp kh ac böt mai tû vo xe).

40 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

3. Mau sùc: Yïu tö nay anh h úng àïn mau sùc san p êm h an û h o têt, do ào mau cua böt cên g öng mau hön i húp múi. 4. Àö mõn: G úi han kñch th úc p ên tû va q a à úc rê y 20 àïn i û h u û 50 m esh , àï ly tñ h hön húp múi k n g th y àöi. Nïu ú n hö a d úi g úi han nay, p ên tû böt se q a to va hön húp múi û i h u k ö g àöng n êt (k ö g lan ) va lam g am n a h lûc keo hn h hn g i hn àût. Nïu böt àat àö mõn trï n g úi han n û q a à úc rê y i h u û 100 h y 300 se co tñn h ch êt tùng cû úng lûc, cai th ïn lûc a i keo àût va xe rach n û g se g y k ö hön húp can lu ïn hn ê h y . 5. T úi gia n tön trû böt: Böt vûa múi ch ï tao se ph an h ûng manh trú lai vúi lûu h ynh ú hön húp múi n öi trön u h c un . h g
VI.3. Tac dung:

T n g ch ï b ïn san p êm ca o su th n n iïn , böt ca o su ro i h iï h lû hoa àû úc dung lam ch êt àön ph a loang loai hûu cú co u cac hi ïu q a n û sa : u h u + Ú ca o su lûu hoa: - Ha thêp lûc keo àût, àö dan dai, àö ch u uön gêp va lûc xe rach õ . - Àö cûng tha y àöi th o àö cûng hön húp b n àêu e a . - Àö chõ u ma sat mai mon ca o hú n àön trú va thêp hú n àön tù g c ún . n û g - G up hön húp dï c ay vao k e ranh sê u tro g k u n , i h h n hö tran th eo bï mùt san p êm vûa g am k û bot khñ. h h i h - Ön àõn h kñch th úc san p êm, cai th ïn àang kï àö û h i co rut sa u lûu hoa . - K ön g anh hû úng àö lao hoa san p êm h an têt, àö i h h o k i co tac dung cai t i ïn. h h + Ú hön húp ca o su söng: - Hoa cûng nhûn g tûún g àöi con gi û tñn h deo. Böt cang mõn, cang g y k ö hön húp can lu ïn ê h y .

CAO SU THIÏN NHIÏN 401

- Dï n öi trön vao hön húp lûúng lún ma k ö g tû p at n i ït h hn h h q a n i ïu búi sû co xat. u h - G am tñn h dñn h tron g may cua hön húp co àö bam dñn h cao. i - Dï dang ep àun h y can, ch o mùt lang nh ùn, ön àõn h a kñch th úc va g am k û bot khñ tao ra û i h . Töng q at, böt x êt xû tû hön húp co àön cang ca o u u cang co tac dung trò ho an lûu hoa, co th ï lúi dung àï kh û àö lûu hoa súm ho ùc à ïu chón h tùn g cû úng ch êt gi a töc i va lûu hoa. Àöi vúi böt x êt xû tû hön húp k n g co àön u hö (n û d y thu n k an h ch ùn han) lai k ö g anh h úng túi h ê ho g hn û hön húp múi.
VI.4. Ûng dung va lûúng dung:

1. Dung n û c êt àön k h tï, co tñ h àan höi. Dung h h in n tro g ch b ïn cac san p êm co c êt lûúng thêp n û : àï, got n ï i h h h g êy dep, g öc ca su , thùng xe àap, tham c o su lot san i u o a n a, jo t th ún , àö c ú i tre em v.v... L úng dung 50 h in û g h û 100% àöi vúi trong lûúng c o s . a u 2. Dung nh û ch êt àön cai thi ïn dang cua san ph êm co ch êt lûúng töt, àõ h h n h àuc h y àun ep 5 - 20% àöi vúi n ò a lûúng ca o su . 3. Dung lam n u ï n li ïu d y n êt àï àuc k u n , t gy u h hö rûc ti ïp vúi ap su êt ca o ch o ch ï tao san p êm co p êm ch êt h h rêt kem (c o th co ch êt hö). ï VII. C t àö n ph a loan g kha c hê
VII.1 . Factic e (dê u thao möc lûu hoa)

Göm co 2 loai chñnh: L ai n u : C ï tao q a p an ûng n i ït g ûa lûu h ynh va dêu o ê h u h h i u beo; oxid e hoa à úc; co sùc n u , thï nh ao, dñn h àïn th ï û ê k ö (t uy th o tó lï lû u h yn , n i ït àö va th úi g n g a h e u h h ia i n i ït). h L ai trùng : C ï tao qu a ph an ûng ngu öi gi ûa chlorid e o h lûu h ynh va dêu beo, co àö trùng tuy th o loai dêu, ú th ï u e àùc cûn . g S u möt thúi g n , no trú n n mïm va n ao d n . a ia ï h ñh

40 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Co h ïu q a ú ca o su lûu hoa tû n g tû n û böt c o su lûu hoa i u ú h a nhûn g àö chõ u mai mon ha thêp the o lû úng dung tùng , ch o àö cach ài ïn töt; ú lûúng dung 5 - 10% àöi vúi trong lûúng ca o su, khön g bi ïn àöi lûc àõn h dan, àö dan dai, àö cûng san ph êm va àùc b ït g am h ïn tûúng nöi möc do i i i lûu h ynh tû do tro g hön húp lûu hoa di c u ïn ra mùt u n hy n o ai. g Ú hön húp ca o su söng cung co àö ön àõn h vï kñch th úc, b mùt lang n ùn va dï dang àun ep, can. Chó k ac û ï h h b ït vúi böt c i ao su lûu hoa la factic e n u co ch ûc n n g ê ù g up k u ïch tan cac ch êt àön vö cú va k oi carb n àen i h h o . Factic e trùng co tac dung trò ho an lûu hoa, cên tùn g lûúng ch êt xuc ti ïn lûu hoa ho ùc thï m M agnesiu m carbonate , co ûng dung tûún g tû factic e nêu , àùc bi ït thñc h húp san ph êm mau trùng va mau tû i. ú Fc a tic e n u lûúng àön tû 5 - 50% k ö g anh h úng töc ê hn û àö lû hoa. T n gi úi han n ay cên tùn g lû u hu ynh 10% àöi u rï vúi trong lûúng factice . Ûng dung lam àön ph a loang san ph êm sêm mau ha y àen , cai thi ïn àõn h hòn h ep àun, can àuc: öng dên nû úc, vo boc dê y à ïn, tham ca o su v.v... i
VII.2. Ca o su tai sinh

C ï tao tû böt c o su lûu hoa, p a àût cêu lûu h ynh h a h u nöi g ûa cac p ê n tû ca o su va loai trû thanh p ên cêu i h h tao san p êm p i ca o su, àï tra vï n û ca o su söng n u ï n h h h gy thuy . N úc ta co n u ön c o su thû p êm n n g trû úng rêt lún û g a h ö c û àïn luc cên p ai tai sin . ha h h

CAO SU THIÏN NHIÏN 403

CHÛÚN G XVI

C H A Á H O Ù D E Û CAO SU T A O V A CHAÁ "PEPTI" Ø T (Chaát xuùc tieán hoùa deûo cao su)

A. C H A Á H O Ù D E Û CAO SU T A O I. C chï hoa de o: ú Ta bi ït ca o su cêu tao búi nh ûng chu öi p n tû röi loan hê dai; d úi tac d ung keo dan, ch ung cùn g thanh möt dang û th ï tr êt tû. N ûng c u öi nay à úc nöi vúi n a u búi h h û h n ûng lûc tû n iï n k ac nha u va do anh hû úng nhi ït h h h ch ung se tû núi long ra . K i möt ch êt hoa deo ca o su ti ïp h xuc vúi möt hï th öng n û th ï, no xen vao gi ûa n ûng h h ch öi ca o su vûa lam tach nh ûng ch öi ra vûa lam g am u u i lûc hut gi ûa cac ph n tû. ê Töng qu at, ngû úi ta phê n bi ït ha i loai ch êt hoa deo: loai dung m öi cao su va loai khöng ph ai la dung m öi. Nh om dung m tûún g húp vúi ca o su ú moi ty lï va n û úi ta öi g th ûa n ên n ûn ch êt hoa deo thu öc loai nay khön g chó h h g lam gi am lûc hut gi ûa p ê n tû cua cac c u öi, ma con c o h h h n ûng n om àùc b ït ú p ly m r , cung n û lêp ra n ûng h h i o e h h lûc hut múi k ö g chó g ûa p ly er vúi p ly e r ma con hn i o m o m g ûa po m r vúi ch êt hoa deo ca o su i ly e . N om ph i dun g m i co ch ûc nùn g ph a loang va tac dung h ö cua no thu ên tuy la cú hoc. No lam tùn g àú n thu ên kho ang cach gi ûa cac ch öi. u

40 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

II . C ûc nùn g cua ch êt hoa deo tron g ca o su: h C êt hoa deo co ch ûc n n g lún tro g ca o su gi up ch ï h ù n b ïn va g a c n g hön húp c o su à úc dï dan , lam b ïn i i ö a û g i àöi vai cú ly tñ h cua ca o su lûu hoa. n Vai ch êt cai thi ïn àû úc qu a tròn h ep àun, can lam tùn g hay lam mêt tñn h dñn h nh û keo ; vai ch êt lam ch o hön húp ca o su ú trang thai söng hoa deo n n g lai lam ch o ca o su hû lûu hoa cûn vai ch êt lai lam b ïn àöi cac cú ly tñ h k i g; i n h san p êm àa h an têt. h o
II.1 . Ta c dun g va o ca o su söng:

Möt tron g cac cön g dung chñn h cua ch êt hoa deo ca o su la d dang ch o xû ly b n àêu cac loai ca o su . V ïc xû ly ï a i b n àêu ca o su cang dï dang b o n iïu , ch êt hoa deo cang a a h p ai tan vao ca o su bêy n iïu h h . Vï xû ly b n àêu, vai ch êt hoa deo g up ch o ta n öi a i h trön àû úc c êt àön vao vúi ty lï c o va g up c êt àön h a i h p ê n tan töt tro g c o su ; dï dang àõn h hòn h vï sa u (tùn g h n a töc àö can va ep àun) ; gi up th ûc hi ïn nh öi trön cac ch êt phu gia va ch êt àön ú nhi ït àö k ö g ca o lùm, g up ch o hn i hön húp ca o su tranh h ïn tûúng "chñn súm" ha y c ït t ï n i h r may. Vï p û n g d ïn k h tï, cac ch êt hoa deo lam gi am bút hú i in thao tac cú hoc cên th ït ch o sû hoa deo ca o su ; g up g am i i i àû úc cö g su êt tiï u thu va à i k i g up ta g am à úc thúi n ö h i i û g n c ï tao hön húp ia h . Vai ch êt hoa deo nh û vai loai nh ûa ha y hùc ñn lam ch o hön húp ca o su tùn g tñn h dñn h nh û ke o co ñch ch o v ïc ch ï i tao vêt dung (b úi th ï möt sö n a c ï b ïn c o su tai n úc h h i a û ta th úng goi hön húp ca o su la “k ” vò ch ung co tñn h û eo dñn h ñt ho ùc n i ïu). h Co ch êt hoa deo lam gi am tñn h da i cua ca o su , ho ùc lam cho n ûng hön húp d i h n h a ú. T n g vai trû úng húp, ch ung tac dung n û ch êt k u ïch tan ro h h (agen t disp ersant ) kh i ch ung co ch ûc nù g dñn , têm n êm ch êt n h g
CAO SU THIÏN NHIÏN 405

àön vúi möt nh om ch ûc ha y möt ch öi h ro o n tan u yd carb àû úc n i ïu tro g c o su . Möt loai ch êt hoa deo thñ du n û ac d h n a h i ste aric co ch ûa n om carb x l hut àû úc p ên t û k oi h oy h h mang va vò chu öi h d c rb y ro a o n cua a i d s a c tan à úc c te ri û tro g c o su n n g up q a trò h p ê n tan p ê n tû k oi n a ï i u n h h h ca o n vao ca o su dï dan . rb g
II.2 . Ta c dun g va o ca o su lûu hoa:

Ta co thï dung möt ch êt hoa deo ca o su àï b ïn àöi sûc i chõ keo dan, m u odule , àö dan dai, àö cûng cua möt ca o su lûu hoa. C êt hoa deo cung co thï anh h úng túi tñ h h û n àan höi, àö t ï, xe rach , sûc chõ u ma sat, sûc chõ u lanh , r chõ u ozon e va chõ u dung m i . Têt ca n ûng àùc tñ h nay la ö h n tuy thu öc vao cêu tao vêt ly v hoa hoc cua ch êt hoa deo a ma ta dun . g III . Phê n loai: C êt hoa deo ca o su àû úc dung k úi àêu tron g cön g h h ngh ïp ca o su la ch êt nh ûa asphalt e thiï n nhiïn , dêu th ûc i vêt, acid stearic . Àïn cu öi thï ky 19, n û úi ta dung àïn g sap paraffi n va cac factic e (d êu thûc vêt hoa húp lûu h yn ) . Kï ào la v u h aselin e, cac lo ai dêu mo, hùc ñn nh ûa thön g (goudro n de pin) , cac m öi k m loai cua aci d beo. u i Kï nûa la n ûng ch êt hoa deo ester... h Töng q at n ûng c êt hoa deo th úng à úc dung vúi lûúng tû u h h û û 0,5 - 10%, tñn h the o ty lï 100 p ên ca o su . T n g vai trû úng h ro húp àùc b ït c ung à úc dung vúi lû úng tû 10 - 50%. i h û T e o ly th y ït vï n ûng c êt à úc dung n û c êt hoa h u h h û h h deo c o su co thï noi la vö sö kï, n û g hi ïn n y vên a hn a ch a co sû p ên loai ro ran . Tuy th o n u ön göc cua ch êt û h g e g hoa deo, ta co th ï c ia c ung thanh 4 n om lún sa u àêy h h h : - N om co ngu ön göc àöng vêt va thûc vêt. h - N om co n ön göc dên x êt tû th n àa. h gu u a - N om co n ön göc dên x êt tû dêu mo. h gu u - N om töng húp h .
40 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

T ron g möi nh om (tr û nh om ch êt töng húp) ta chi a ch êt hoa deo th o ch ûc n n g ch u yïu cua ch ung tro g ca o su e ù n n û sau: h a. C êt dêu: C êt hoa deo co cö g dung töng qu at dï h h n dan lam deo mïm vûa ha thêp àö n út cua ca o su g h . b. C êt trún : Co cön g dung gi úi han, trû út dï dang h tro g q a tròn h can va ep àun. N ûng ch êt nay ñt tûún g n u h húp vúi ca o su , ñt ho ùc khön g co tñn h dñn h nh û keo. c. C êt dñn h va nh ûa: T g tñn h dñn h nh û ke o hön húp h ùn söng. C ung têm ûút ch êt àön va do ào cai th ïn àû úc h i tñ h n n g cú ly cua ca o su lûu hoa. T n g n ûng ch êt nay n ù ro h co n ûng ch êt co ch ûc n n g la c êt p a loan . N ûng c êt h ù h h g h h loai nay töng q at à úc c u y túi tñ h cai th ïn vï sûc u û h n i chõ u uön con g va sûc chõ u nhi ït. d. Hùc ñn thö va nh ûa rai àû úng : N ûng ch êt hùc ñn àïu h la nh ûng ch êt ph a loang re ti ïn, ch ung gi up ch o hön húp ca o su ch ay dï dang tron g khuö n (ch ay chu i vao nh ûng ke ho a cua khuön , tûc la san ph êm ca o su lûu hoa se co mùt ho a àêy àùn, k ö g bõ theo) va ch o vao hön húp söng hn möt ñt tñn h dñn h nh û keo. Cac n ûa rai àû úng (b m ) va h itu e “M era l R b er ” àû úc x m la c êt p a lo ang rêt töt vò in ub e h h ch ung ñt lam b ïn àöi cac cú ly tñn h cua ca o su lûu hoa, ca i àïn k i ta dung li ïu lûúng c o h a. S u àê y la möt sö ch êt hoa deo à ïn hònh: a i
III . 1. CH ÊT HOA DEO CO NGUÖN GÖC ÀÖNG VÊT VA THÛC VÊT

T n g n om nay, lên lûút ta àï cêp túi: ro h - Cac c êt dêu th n n iïn h iï h . - Cac c êt trú , à ïn hòn h la cac aci d beo va dên xu êt. h n i - Cac ch êt n ûa, à ïn h n h la n ûa th n g va dên x êt. h i ò h ö u - Hùc ñn n ûa th n . h ög III.1.1 . Dêu: Cac loai dêu thûc vêt va àöng vêt co àö nh út thêp àïu co tac

CAO SU THIÏN NHIÏN 407

dung töt tro g hoa deo c o su . C u yïu ch ung à úc dung n a h û ch o x û ly b n àêu va trön cac ch êt àön vao hön húp. C ung a h k ö g co tac dung nao ch o xû ly b n àêu sû lûu hoa, hn a n û g cac tñ h n n g cú ly cua ca o su lûu hoa noi ch n g hn n ù u àïu bõ ha thêp k i ta dung dêu loai nay. Anh h úng nay h û àùc b ït nöi bêt tro g trû úng húp cua c o s töng húp i n a u b ta ie e ty n . u d n -s re e Co thï noi dêu àöng vêt va dêu thûc vêt th úng à úc û û sû dun tro g nh ûng hön húp cù n ban la ca o su th n g n iï nhiï n h y ca o su töng húp butadiene-styren a e (tron g cac loai ca o su kh ac thò ñt h ùc k ö g dung túi). o hn C êt hoa deo ca o su la dêu co ngu ön göc thûc vêt nhû : h dêu thöt nöt, dêu lan h (lin , dêu dûa, v.v... Vï dêu co ngu ön ) göc àöng vêt ta co thï kï túi dêu ca ö g n. Cên noi th , ta co thï dung dêu th ûc vêt lam ch êt hoa ïm deo c o su tro g trû úng húp c ï tao vêt dung c o su xöp a n h a co dung c êt tao xöp la sodiu m bicarbonat e (xe m chûún g h C êt tao xöp) vò ch ung con co tac dung tù g trú ch o ch êt h n tao xöp . a. Dêu thöt nöt: La loai dêu ban long àû úc c i ït su êt tû h n ên höt cê y thöt nöt b ùng cach ep va àu n sö i vúi n úc. h û Co cêu tao ch yïu la aci d palm u itic , olei c va linolei c va möt ñt aci d stearic . Tó tr ong tû 0,88 àïn 0,94. b. Dêu lin (lan ) : La dêu àû úc trñ h lêy tû hat lan h bùng h c cach ep nong . Ào la ch êt long co cêu tao ch u yïu la aci d lin oleic , lin lenic , isolinolei c va olei c vúi cac tó lï tha y àöi. oÚ cac nû úc k ac, dêu lin à úc dung c u yïu tro g n ûng h û h n h hön húp e o it e re t ïn. Ú nû úc ta, dêu nay hêu nh û bn i khön g dung àïn vò ào la lo ai dêu n êp h . c. Dêu dûa: La loai dêu àû úc trñc h lêy tû ph ên cú m trùng cua tr ai dûa gi a, khö. d. Dêu höt ca o su : Cên àû úc n iï n cûu anh h úng tac gh û dun cua loai dêu nay tro g ca o su ky h n nûa. g n ú
40 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

e. Dêu ca ö g : La loai dêu à úc trñ h tû mú ú trï n àêu c n ca n û c o ö g th o q i trò h h i n úc. C u yïu co ch ûa cac este r n e u n ú û h cua acid beo va möt sö lún este r chû a bao hoa. L ai nay, o töng q at k ö u h ng dung tro g c n g n h ïp c o su ú n úc ta n ö gi a û vò p ai n êp h h . f. Möt sö dêu kh ac: Möt sö dêu k ac n û dêu ph öng , dêu h h cai, dêu bön g vai, dêu à êu nanh , d êu c a sardine,.. . cung àïu àû úc dung lam ch êt hoa deo ca o su . III.1.2 . Aci d be o va dên xu êt: Cac aci d beo co ha i ch ûc nùn g chñn h tro g ca o su: n a. C êt tùn g trú lûu hoa: Töng qu at ch ung tùn g trú ch o h moi c êt xuc t ïn lûu hoa hûu cú , h ùc t h i o rûc ti ïp, h ùc gi an o t ïp bùng cach tao vúi o id e kem ra sav n kem tan àû úc i x o tro g ca o su n . b. C êt hoa deo ca o su : Lam mïm hön húp ca o su , hoa h deo cao su àï cac c êt àön dï dang p ê n tan h h .
II I.1.2.1 . Acid stearic:

Xem ch ú g ch êt T n g trú va trò ho an lûu hoa. ûn ù
III.1.2.2 . Acid palmitic: CH (CH ) 3 2 COOH
14

Ào la möt aci d beo co ú cac loai dêu thûc vêt va mú àöng vêt à úc thêy d úi dang g c rid . û û ly e e Ly tñnh : la ch êt cûng , dang tin h th ï, mau trùng , khön g võ, d = 0,85. Nong ch ay 62-6 40C. Sö i ú 3520C. Hoa tñnh: ào la ch êt co cêu tao gi ûa acid m yristic va acid steari c tro g day aci d beo bao hoa. n C ûc n n : a i d p lm c co c ûc n n g tû n g tû n û a i d h ùg c a iti h ù ú h c sa te ric n û g tac dung hoa deo cua no tro g c o su thò ñt hn n a nöi bêt h n ú.
III.1.2.3 . Acid oleic: CH 3(CH 2) 7CH = CH(CH 2) 7COOH

A d olei c co vúi lûúng phon g ph u tron g möt sö lún mú ci àöng vêt va dêu thûc vêt àùc bi ït co nhi ïu tron g dêu öliu . T úng th ún , a i d o i c à úc thu höi tû c êt thai c n g hû û g c le û h ö n h ïp c ï tao gi h aci d stearic , ào la aci d o c cö g n h ïp lei n gi .

CAO SU THIÏN NHIÏN 409

Ly tñ : C êt long gi öng n û dêu, mui àùc trûn , co mau vang nh h h g nh at. K hön g àöc nhûn g khön g ùn àû úc. Tó trong d = 0,9. Àöng àùc ú 14 - 160C. S i ú 3600C. ö C g dung: ön - Àöi vúi ca o su khö , aci d olei c co ch ûc nùn g tûún g tû acid ste ric , tûc la co tac dung la c êt tù g trú lûu hoa va a h n la c êt hoa deo ca o su , nhûn g tac dung hoa deo cua no thò h kem nöi bêt h ún aci d stearic . Àùc bi ït aci d olei c ñt àû úc dung túi hú n aci d beo k ac vò möt p ên no lam c o su h h a lûu hoa dï bõ lao hoa do no ch ûa no (p n tû cua no co nöi hê àöi). - Àöi vúi latex , n ai ch ûc nùn g hoa deo no con co tac go dung ön àõ h sû àö g àùc late x va tao bot m uss e latex n n o .
III.1.2.4 . Acid lauric: CH (CH ) 3 COOH
2 10

A d lauri c co cêu tao ch u yïu tû nh ûng loai dêu thiï n ci n hiïn k ac n a u va àùc b ït n êt la tû dêu thöt nöt. h h i h Ly tñnh : C êt th ï àùc, mau trùng , khön g àöc. Nong ch ay ú h 44 - 460C. Tó trong d = 0,89. T n tro g rû úu, eth a n er. C ûc nù : Co ch ûc n g gi öng nh û nh ûng aci d beo h ng ùn àa kï trïn , tûc la co ch ûc nùn g tùn g trú lûu hoa va hoa deo ca o su, nh n g tac dung hoa deo cua no kem nöi bêt û hú n aci d steari c v aci d p itic . Àùc b ït no tan tro g ca o a alm i n su n i ïu h n n ûng ac kh ac, nï n no thû úng àû úc dung h ú h id tron g nh ûng hön húp ca o su tro g su öt. n
III .1.2.5 . Cac acid beo khac:

A dm ci yristi c CH (CH COOH: c êt thï àùc mau trùng h ùc h o ) 3 2 12 khön g mau, khön g àöc. Nong ch ay 550C. Tó trong d=0,86. A d ricino ci leic , aci d ricilin oleic,.. . cung nh û aci d m risti c y àïu àû úc dung n û ch êt h oa deo ca o su va tù g trú lûu h n hoa (t êt ca n ûng aci d beo nay àïu p an ûng vúi o h h xid e kem luc lûu hoa ch ra cac m öi kem tan à úc tro g ca o o u û n su , n û g noi ch n g c un ) hn u h g ñt àû úc dung h n so vúi n ûng aci d beo k ac. ú h h
41 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

II I.1.2.6 . Muöi acid beo:

T ron g ca o su , m öi cua aci d beo co ch ûc nùn g cung u tûún g tû n û cac ac d beo h i . M öi aci d beo tro g vai trû úng húp ng úi ta chu öng u n û dung à th y thï a i d beo va o id e kem tro g c ûc n n g ï a c x n h ù tù g trú lûu hoa N ûng c êt th úng dung h n ca la: n . h h û ú - Cac stearat e kem, nhöm , chò va calcium . - L u t e kem a ra . N ûng ch êt n u trï n hêu n û chó àû úc dung tron g cac h ï h hön húp cù n ban la ca o su th n n iïn , va cac m öi aci d iï h u beo nay noi chun g la hoa cûng ca o su lûu hoa. Cac stearat e kem ha y nhöm àö i kh i cung àû úc dung ch o ca o su buty l àï dï dang xû ly ban àêu vûa lam gi am tñn h da i va tñn h ke o dñnh. Àï co k ai n ïm vï àö p ê n tan cua cac m öi aci d beo h i h u tro g ca o su , n û úi ta àa thû n h ïm va àû a ra bang so n g gi sanh cac tñ h ch êt cua ca o su lûu hoa àat àû úc gi ûa aci d n steari c va cac m öi aci d beo dung lam c êt hoa deo tro g u h n cung möt hön húp cù n ban la ca o su th n n iï n (ca o su iï h tú x n g k oi) àû úc àön 80% kh oi mang M . (xe m bang 1 ö h PC tra g 453) n
III.1.2.7 . Ester acid beo:

Ào la n ûng ch êt co ch ûc nùn g nh û la ch êt lam trú n ca o h su. Vai ch êt (ricinoleat e va oleate ) lam tùn g cac tñn h ch êt ûu vi ït ú n iït à th p m ta se à cêp phên chêt hoa h ö ê a ï deo ester. C ac ste arat e tao thanh möt lúp vang mong ú mùt ca o su lûu hoa à ï ch öng lai sû lao hoa (l úp cach ly khön g khñ va ca o su). g ûa O i T n g cac c êt hoa deo la a i d beo ta co thï kï túi möt ro h c loai c êt hoa deo la dêu ca ö g h d g n hoa (la dêu c a h n y ro e ö g à úc h d g n hoa co ch êt xuc tac àï àat à úc möt n û y ro e û c êt th y thï a i d s a ). h a c te ric
III .1.3 . N a thön g (C hû ollophane

) va dê n xuê t

N ûa th n g h y c llo h n e à úc c i ït x êt tû c y th n g h ö a o pa û h u ê ö (c y con sön ) the o p ún g ph ap trñc h ly (ex ê g hû traction ).

CAO SU THIÏN NHIÏN 411

19

H29

Q a tròn h trñc h nh ûa thön g la gú möt bùn g vo cê y àï lö ra u ph ên thõ t gö, tû êy nh ûa cê y se ch ay ra (mua nong) . N úi gû ta thu lêy n ûa tro g n ûng c en hûng à úc gùn n a y ú h n h h û g d úi c ö trñ h û h c. N ûa thön g th ö co cêu t ao göm kho ang 20% tin h dêu h th ng (essenc e de terebenthine ) 70% aci d resini c va 10% ö nû úc. À em chûn g cêt, ta se thu lêy tin h dêu nay va aci d resini c con lai la c llo h n . o pae - Ly tñnh : Collophan e la möt ch êt ú dang àùc tro , ng dñnh , co mau sùc va san p êm th y àöi tuy th o àö tin h h a e k i ït cua n ûa th n g th , q a trò h xû ly b n àêu va h h ö ö u n a p û n g p ap c û g cêt th lêy tin h dêu th n . Tó trong d = hú h hn u ög 0 1,08. Nong ch ay 80-130 C, khöng tan tro g n úc. T n tro g n û a n rû úu, a e n , e e . Tû bõ oxid e hoa. c to e th r - T anh p ên: C llo han e co cêu tao ch u yïu la aci d abietic; h h o p c êt p u la cac a i d k ac n û a i d n o b ti c va d x p a . h h c h h c e -a ie e tro im ric A d ab ci ieti c co cö g thûc n yï n la n gu COOH h y cö g thûc a n C n û h sa : u H C COOH
3

H3C

CH 3 CH CH 3

- C n g dung tro g ca o ö n su:

C llo h o p an e àû úc dung n û ch êt h oa deo ca o su va la h ch êt tao dñn h nh û ke o ch o ca o su . C llo h o p an e tû n g húp àû úc vúi ca o su th n n iï n cung ú iï h n û ca o su töng húp butadiene-styren h e va ca o su chloroprene . N g up dï dang xû ly b n àêu, n û g h i o i a hn ú lam c êm lûu hoa. h K ö g n n dung c llo h n e ú trang thai tû n iï n vò no hn ï o pa h tru ïn vao cac hön húp ca o su tñ h dï bõ lao hoa, ma àùc y n b ït la n ûn hön húp cù n ban la ca o su thiï n nhiï n chõ u i h g

sû tha y àöi thúi ti ït.
41 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

19

H29

Ú cac nû úc ph at tr ïn, ngû úi ta àöi aci d abieti c (ch êt cêu i tao ch n h cua co p an ) ra aci d d y ro ieti c bùng cach ch o ñ llo h e eh d ab x êt h ïn àö c û a no trï n möt n ê n p û n g h ú g , h ùc u i h h hú ûn o lam g am à chû a no cua no bùng cach hydroge n hoa nöi i ö àö i àï ch o ra acid d y ro b tic ih d a ie .
H3C COOH
_ H2

H3C

COOH

CH H3C
3

H3C

CH 3 CH CH 3

CH CH
3

H i acid : aci d dehydroabieti a c va aci d dihydroabieti c thò bïn nhi ïu h , k a nù g hut oxyge n cua ch ung gi am àû úc tû 10% ún h n àïn 1%, ch ung cung co ch ûc n n g tro g ca o su n û la co p an ù n h llo h e (aci d ab ietic , C COOH) n û g tù g àö lao hoa töt h n hn n ú.
II I.1.3.1 . Ester collophane:

Cac e r c llo h n e à úc dung c u yïu tro g v ïc c ï ste o pa û h n i h tao cac loai keo cùn ban la cao su töng húp butadienestyrene va V istanex. C ac Ester quan trong hún ca la cac diabietate va dihydroabietate cua m ono, di, triethylene glycol. Cung nhû tro g trû úng húp cua c llo h n n o p a e , cac e r a ie c h d g n hoa lam tù g àö lao hoa töt h n cac ste b ti y ro e n ú ch y ïn hoa ch êt kem bao hoa... u Cac e te r c llo h n e h d g n hoa à úc b ït q a t s o pa y ro e û i u ïn t û n g mai la STAYBELITE E hú STER S cua H ercule s Pow r de HERCOLYN; PENTALYN (H rc le s P w e r ) v.v.. e u o d
III.1.3.2 . Dêu nhûa:

C û g cêt co p ane , ta co àû úc hang loat dêu n e àïn hn llo h h dêu nùng co mau sùc th y àöi tuy th o p ê n ào an c û g a e h hn cêt; lên lûút ta co cac dêu nh ûa mau vang hung , xan h lú, xan h luc ha y nêu, gi au aci d abietic , tó trong tû 0,98 àïn 1,10.

CAO SU THIÏN NHIÏN 413

T n g ca o su , cac loai dêu n ûa th n g co cung ch ûc n n g n û ro h ö ù h co h llop an e (tûc la hoa deo va tñn h dñ h ch o ca o su), n n g n hû ch un tru ïn vao hön húp ca o su cac tñ h ch êt kem h n g y n ú co p an llo h e. Àùcb ït n û úi ta th úng dung cac loai dêu nay àï lam i g û than cac dun g dõch cù n ban la ca o su thiï n nhiïn , ca o su h töng húp b tad e-sty u ien ren e h y n p e , tro g ào ch ung a eo ren n se tru ïn vao tñn h ke o dñn h rêt töt. y III .1.4 . Hùc ñn gö thöng : G oudro n de pin ; pin e tar Hùc ñn à úc c i ït x êt tû c y c ït, ma n ûng p ên û h u ê h h h g au n êt à úc tu ïn ch on va nap liï n tuc vao möt lo àöt i h û y thanh th , nùm doc co möt luöng khñ x y n q a , àï tr anh an uï u h ïn tû úng q a n i ït cuc bö va hêu qu a lam hùc ñn bõ nût i u h ran. N û vêy möt trong n ûng p ên nay p ai q a n ûng h h h h u h lên gan long liï n tuc, muc à c tach hùc ñn th anh n i ïu ñh h p ên, t ïp ào ph ai qu a cön g ào an xû ly c öi cung la tin h h i u lu ïn, k û a i d va k û n úc y h c h û . - Ly tñnh: La ch êt thï ban àùc, mau àen , mui hùc ñn àùc trû g , ty n tron d = 1,08. T anh p ên n ûa th n g co th ï trï n 23%. g h h h ö K hön g tan tro g n úc, dï ta n tro g rû úu va e e n û n th r. - C g dung tron g ca o su: ön Hùc ñn gö thön g co möt sö p êm àùc b ït la hït sûc q y h i u tro g v ïc ch ï tao cac hön húp cù n ban la ca o su thiï n n i n hiïn . No cun àû úc dung tro g cac hön húp cù n ban la g n ca o su töng húp . N o ai tac dung hoa deo ca o su , no con tru ïn vao cac g y hön húp söng tñn h dñn h co ñch lúi c o cac vêt dung cên h p ai c ï tac n û v xe ch ùng han; tñn h ke o dñn h nay àùc h h h o bi ït la khön g tû tiï u trong möt thúi gian , do ào g up tön trû i àû úc cac hön húp tron g su öt thúi g n c ú àúi sû dung ia h c o ca o su töng húp b ta ie e cry h u d n -a lo itril e va b ta ie e n u d nsty n . re e K i cac hön húp ca o su àû úc àön k oi carb n àe n vúi h h o lûún lún, hùc ñn gö th n g se g up q a trò h n öi trön va g ö i u n h p ê n tan à úc h û dï dan . g

41 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

N ai nh ûng tac dung trïn , hùc ñn nay con co tac dung nhû go c êt trú , g up ch o cac hön húp ca o su dï ep àun h n h n i ú. Cung n û ac d stearic , hùc ñn nay tù g trú ch o sû lûu h i n hoa. Tac dung nöi bêt àùc b ït tro g cac hön húp àön vúi i n k oi c rb n à n h a o e. Vï lao hoa ca o su , hùc ñn gö thön g co anh hû úng töt, co le do thanh p ên cua no co cac p e o l h ïn d ïn vúi c ûc h hn i i h n n g n û la ch êt ch öng lao hoa. ù h (Vï cac cú ly tñnh , xe m bang so sanh gi ûa nh ûng ch êt hoa deo k ac n a ). h hu Dung hùc ñn nay, ta cên p ai tin h k i ït hoa thêt ky vò tó h h lï êm àö qu a ca o va pH qu a aci d se lam ch êm lûu hoa.
III . 2. CH ÊT HOA DEO CO NGUÖN GÖC TÛ THAN ÀA

T n g n om nay k ö g co ch êt hoa deo co tac dung ro h hn lam trú . Ta àï cêp túi möt sö ch êt: n - C êt dêu, à ïn h n h la dêu anth h i ò racen e. - C êt n ûa, à ïn h n hla cac loai n ûa p u aro h h i ò h -co m n - Hùc ñn va dêu hùc. III.2.1 . Dêu anthracene: Dêu nay ta chó àï cêp tï n vúi muc àñc h àï b ït ch û v ïc i i sû dung ch ung lam ch êt hoa deo ca o su àa àû úc bo hùn vò ban c êt cua ch ung co tñ h gê y phê n huy. h n Ào la ph ên hùc ñn cua th n àa c û g cêt p ê n à an tû 2800C àïn a hn h o 0 400 C: c êt long lïn , mau vang h i x n h luc, hoa n u n o ai tr úi. h h ú a ê g III.2.2. Nh ûa p-coum arone indene: e in en d e.

T n g cac ch êt hoa deo ca o su , cac loai n ûa nay ch ïm ro h i möt võ trñ q n trong tro g ca o su ua n . C ung co à úc tû sû àa p ê n hoa in e e va c u a n e h û h dn o m ro c ûa tron g cac ph ên cu öi phê n ào an chûn g cêt dêu nh e h cua hùc ñn th n àa. a
CAO SU THIÏN NHIÏN 415

P n ào an co àö sö i tû 160 - 2000C trûúc tiï n àû úc lo ai b hê o p eno , creso l va p rid h l y in e bùng cach rûa vúi aci d loan , g 0 0 kï ào in en e va c u a n e (sö i g ûa 160 C va 182 C) à úc d o m ro i û àa p ê n hoa co h ïn d ïn cua aci d sulfuri c àêm àùc (2-5% ) h i i n û la c êt xuc tac. C öi cung c êt àa p ê n hoa à úc rûa h h u h h û sach va p ên c û a à úc à p ê n hoa (c o àö sö i thêp) se h h û a h àû úc tach ra bùng cach ch n g cêt. û - Tñnh c êt: h Cac ch êt nh ûa nay co cêu tao cua möt hön húp coum arone (C H O), in en e va cac loai n ûa k ac àa p ê n d h h h hoa. 6 8 Mau sùc cua ch ung tha y àöi tû mau vang nh at àïn mau nêu sêm tuy the o àö tin h luy ïn cua ch un . P n t û kh öi g hê nùm gi ûa 600 va 1000 va àö àùc cua c ung th y àöi tû tr ang thai sït h a n û mêt àïn trang thai c ûng va g on. C ung bïn n i ït h i h h 0 0 ch o àïn 250 C va bùt àêu nong ch ay vao kho ang 300 C. K i h ch o ch ung nong ch ay, ta se thu àû úc cac ch êt rêt long va sa u k i hoa tan trong cac dun g m i thñc h húp, cac du g h ö n dõch se co àö n út thêp h . T n thûc tï, cac c êt n ûa nay tru g tñ h va k ö g thï rï h h n n hn s v n hoa àû úc, do ào ch ung chõ u àû úc cac acid , baz , ao nû úc va nhi ït nong . Co tñn h khön g dên à ïn c o va hï sö i a tön h o thò rêt nh o. Tó tr ong tû 1,03 àïn 1,16. T n à úc a a û tro g n i ïu d n g m i hûu cú v k ö g tan tro g rûúu n h u ö a hn n . - Vai t n th ú g mai: ï ûn HEAVY OI L (Nevill e Chem . T ï long lïn . ) h h N IN EN E (N EV D evill e Chem ical) . P i ïn h ùc cuc g on h o i mau h ph ach nh at. Nong ch ay 150 - 1600C. d = 1,15. ö NEVINOL (N evill e Chem . T ï sït (l onglïn ) mau hö ) h h p ac nh at. Àö n út tû 65 - 110 cp (centipoises) . Ty trong h h h d = 1,08. Söi tû 300 - 3700C. N ILL E RESI N (N EV evill e Chem . Göm N ) evill e resi n R-1 6 (àö mïm tû 94 - 1070C, kï ca N evill e R-1 6A . N ) evill e resi n R 12 (àö

41 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

mïm 108 -117 0C , N ) evill e R 7 (àö mïm tû 67 - 850C), R 9 (àö -1 -2 0 mïm tû 5 - 41 C). PARADENE (N evill e C em . T ang thai àùc mau nê u h ) r sêm, co ty trong d = 1,16 (ca o hú n N evill e R esin ) göm 0 P araden e sö 1 (àö mïm 65 - 85 C), sö 2 (à ö mïm tû 86 1000C), sö 33 (m ïm tû 26 350C), sö 35 (m ïm tû 42 - 640C). PICC O RESIN S (Harwic k Standar d Chem . Göm hang ) loat n ûa tû th ï long lïnh àïn thï àùc co àö nong ch ay h h y àö mïm tû 100C, 250C, 350C, 550C, 750C, 1000C, va 1150C; a co ty trong tû 1,03 àïn 1,15. CUMAR R ESI N (A llie d C ical , phê n vi ïn hoa hoc hem ch êt deo va tha n àa), göm cum r resi n P 10 (tr ang thai a 0 long sït, àö mïm ch ay 7 - 16 C, d = 1,080), P 25 (s ït, ch ay tû 20 - 280C, d = 1,085), RH (th ï àùc, mïm ch ay 67 - 740C, d = 1,090), T (t hï àùc, mïm ch ay 109 - 1170C, d = 1,080), V (nong ch ay 109 - 1170C, d = 1,135)... BUNAREX R SIN S (H ic k Standar d C E arw hem ) thï àùc co 0 à nong ch ay tû 100 - 115 C, d = 1,15,... ö - C n g dung tro g ca o ö n su: Cac ch êt nh ûa nay àêu tiï n àû úc ap dung vao ca o su thiïn n iïn , sa u ào múi p at t i ïn q a cac loai ca o su töng h h r u húp. Àö ph n tan cua ch ung tron g cac hön húp ca o su tuy ê thu öc chu yïu vao àö nong c ay va thanh p ên cua n ûa, h h h töng q at: u - N ûng p êm mïm, sït h y deo vûa à úc dung n û h h a û h c êt hoa deo vûa ch o tñ h k o d n h à úc c o vao cac hön h n e ñ û h húp cên tao h n h (nong c ay d úi 500C). C ung co tñ h hoa ò h û h n tan à úc lûu h ynh va gop p ên vao v ïc lam c o hön húp û u h i h à úc àöng n êt, p ê n bö cac c êt p u g àïu, cung vûa û h h h h ia cai th ïn cac àùc tñ h c o su lûu hoa. T û úng th ún p êm i n a h û g h n ûa nay à úc th y thï c o hùc ñn, n ûa th n . h û a h h ög - N ûng ph êm cûng h y àùc vûa co ch ûc n g hoa deo h a ùn vûa co c ûc n n g p a loan . h ù h g

CAO SU THIÏN NHIÏN 417

- N ûng p êm tru g g n (k ö g mïm, k ö g cûng q a) g up h h n ia hn hn u i dï xû ly b n àêu va ch o ra ca o su lûu hoa mïm deo a . Vai ph êm àa phê n hoa (nh û N V E ILL E RESIN ) gop ph ên S vao tù g c úng lûc c o su ma k ö g lam g am àö n út n û a hn i h möt cach àan kï; c ung th úng lam b ïn àöi c úng lûc g h û i û cua c o su , búi tñ h d dang p n tan ú cön g ào an can a n ï hê luy ïn. C o su lûu hoa thò cûng h n va m d l e thò ca o h n a ú ou ú. Têt ca cac ch êt n ûa nay co k u ït à ïm la anh h úng h hy i û àïn à g on ú cac n i ït àö thêp cung nh û sûc chõ u anh ö i h nùng kem . Àö àuc mú cua n ûa c u a n e in e e g up ta tiï n liïu h o m ro dn i à úc àö p n tan cua no tro g hön húp ca o su : möt dun g û hê n dõch n ûa tro g dêu se bõ hoa mú àuc k i lam n u öi. h n h g T n g cac hön húp cù ban la c o su th n n iïn , thò ca o su ro n a iï h töng húp b tad e-sty e u ien ren h y ca o su N a itril e co àö mú cang cao , se ch o tac dung hoa deo cao su cang ñt nöi bêt; cac hön húp cang cûng , m odul e cang cao , thò sûc chõ u keo dan va àö dan dai cang thêp. C hñn h cac nh ûa hoa tan co àö mú thêp múi co tac dung lam mïm hön húp ca o su nöi bêt h n . T n 1000C, n ûa se trú n n k o p ê n tan ú rï h ï h h . N ûa c u a n e in en e à úc c o tr ûc t ïp vao c o su h o m ro d û h i a k i hön húp àû úc c ï tao q a may n öi 2 tr uc, no se gi up h h u h ch o cön g v ïc hoa deo à úc dï dang va rut n ùn q i i û g u trò h c ï tao hön húp. Nïu c ï tao hön húp (n öi trön n h h h c o su vúi cac c êt p u g , c êt àön àû úc thûc h ïn ú a h h ia h ) i may nh öi nöi (n û may B h anbu ry ) thò cên cho n ûa mïm h deo se p ê n tan à úc dï dang ú d úi 600C, tron g luc h û û n ûng p êm cûng h n thò cên p ai n öi nong trï n 650C. h h ú h h Töng q at, n ûa co m n e in en e co tac d ung lam u h u aro d ch êm sû lûu hoa tro g c o su th n n iï n va cac c o su n a iï h a töng húp b ta i- en u d e-sty e , do ào k i dung ch êt hoa deo ren h nay ta cên ch n h (tù g liïu) ch êt xuc t ïn lûu hoa. Tac ó n i dung lam ch êm lûu hoa nay gop ph ên vao v ïc tranh ch o i cac hön húp k n g p ai trai q a xû ly b n àêu h y à úc hö h u a a û tön trû k ö g bõ “chñn” (lû u hoa) súm (con goi hn la “ch ït”) mùc du ta co tùn g tó lï c êt lû u hoa lïn h .
41 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

T n g ca o su th n n iïn , c ung anh h úng töt àïn hoa tñnh, ro iï h h û do ào àê y la ch êt dung àï th y th ï ch o n ûa th n g a h ö co p an llo h e rêt töt. Sûc chõ u xe rach luc nong rêt töt, àùc b ït rêt töt c o cac qu a tròn h àuc cac khuö n hòn h chõ u nen i h manh . Cac cú ly tñn h cao su lûu hoa ma ch ung co anh hû úng túi, so sanh vúi nh ûng ch êt hoa deo k ac x m tran g h e sa u àêy . T ron g ca o su töng húp butadiene-styrene , ch ung cai thi ïn àû úc sûc ch u keo dan, xe rach va nût ran “ ön ” õ à g. Bang sa u àê y g up ta so sanh c ac àùc tñ h anh h úng i n û àïn möt hön húp cù n ban la ca o su b tad e-sty u ien ren e àön vúi 40% k oi HAF cua cac ch êt hoa deo n ûa co m ro e , h h u a n co p an e va hùc ñn gö th n g (p e ta ) dung vúi liïu 10% llo h ö in r tñnh th o k öi lûúng ca o su e h .

KHÖNG CO CH ÊT HOA DEO

COUMARONE COUMARONE COUMARONE NH ÛA

HÙC ÑN GÖ THÖNG (p e ta in r)

AX (Long sït)

BHF (ch ay ú 650C)

HBF (non g c ay h

THÖNG (c ph ollo ane)

125 0C)

- Àö deo W illiam s, - L u û hoa töt n êt... h - Àö bïn keo àût (k /c m2) g - Md l e ú ou 300% (kg/cm 2) - Àö bïn x e 43,5 53,5 48 60 54 48 192 98 116 132 106 98 232 252 252 280 255 243 8mn i 11 min 11 min 11 min 15 min 11 min 4,16 3,52 3,65 3,63 3,44 3,85

T ron g ca o su N itril e (butadiene-acrylonitrile ) co lûúng ch êt hoa deo e r c o , sû h ïn d ïn cua n ûa c u a n e cên ste a i i h o m ro t i ït à lam gi am bút tac dung gê y trú n cua nh ûng este r h ï nay. Cac tñnh
CAO SU THIÏN NHIÏN 419

ch êt cú ly àat àû úc töt, m odul e thêp va àö chõ u anh nùng mùt tr úi, dêu va d g m i àû úc cai th ïn. un ö i T ron g neoprene , ch ung àû úc dung tron g cac hön h úp chõ u co xat va cac hön húp chõ u dêu. S u cun , tro g c o su b ty l va th k l , c ung cai th ïn a g n a u io o h i àû úc tñn h ke o dñn h tron g hön húp söng. III.2.3 . Hù c ñn tha n àa (v a dê u hùc): Hùc ñn tha n àa va dêu hùc (brais ) la möt tron g cac ch êt hoa deo àû úc sû dung kh úi àêu tron g ca o su . H ïn nay , i dên dên n û úi ta àa th y th ï bùng n ûng c êt k ac co g a h h h n u ön göc tû dêu mo. Sû tha y thï nay c u yïu la do mui g h cua hùc ñn th n àa tr y ïn vao hön húp ca o su cung nh û a u do ban ch êt aci d cua ch ung lam ch êm lûu hoa. - San ph êm hùc ñn th n àa la do sû àöt c ay th n tû a h a th n à (hêm) tron g nh ûng bòn h kñn. Ban ch êt cua hùc ñn a a àat à úc tuy thu öc vao ban ch êt cua tha n ma ch ung ch o û ra . Vï thanh ph ên, hùc ñn tuy th öc c u yïu vao n i ït àö u h h ch n g cêt. û Hùc ñn tû n i ït àö c û g cêt th êp (5000C) h hn p araffi n v p e o l th úng han . a hn û g thò g au i

Hùc ñn tû n i ït àö c û g cêt c o (900 - 12000C) thò g au h hn a i h d - cr o n pûn g hú g y ro ab hú ûn. N ûng hùc ñn g au h d c rb h i y ro a o n p û n g h ú g (n û san hú ûn h x êt tai P ap) co àö àùc tha y àöi tû long àïn sït la n ûng u h h c êt hoa deo c o ca o su th n n iï n h y töng húp rêt töt h h iï h a n û g c ung c k u ït à ïm la lam ha thêp cú ly tñ h cua hn h o hy i n ca o su lûu hoa. C un anh h úng àïn tñn h ke o dñn h vao h g û ca o su söng va cai thi ïn àû úc àö xe rach ú n i ït àö ca o h cua ca o su lûu hoa. Vai loai hùc ñn à úc tin h lu ïn töt h n va àû úc àa p ê n hoa û y ú h (t ai My) la n ûng ch êt hoa deo töt, k ö g g y hai túi cac h hn ê àùc tñ h cua san p êm ca o su h an têt. n h o

42 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

- Dêu hùc (b rais) : la p ên thai cua sû ch n g cêt hùc ñn, göm co h û 3 loai chñn h sa u àêy: 1.- Dêu hùc mïm: d h , ch ay tro g kho ang 35 - 500C. ñn n 2.- Dêu hùc trung : hoa mïm ú 600C va ch ay ú 700C. 3.- Dêu hùc cûn : g on, hoa mïm ú80 - 850C vac ay tû90 g i h -1000C. Dêu hùc co mau nê u sêm àïn àen , co mui hùc ñn nöng . À úc û dung lam ch êt hoa deo ch o ca o su , khön g phê n bi ït la ca o su th n n iï n h y ca o su töng húp; ch ung dï dang hoa iï h a deo ca o su va cai thi ïn xû ly ba n àêu cua cac hön húp. C ung khön g tac dung túi q a trò h lûu hoa va anh h u n h úng àïn cac vêt dung c o su àuc k u n (v êt dung h an û a hö o têt) àï ch o möt hòn h dang àep.
III.3 . CH ÊT HOA DEO CO NGUÖN GÖC TÛ DÊU MO

C êt hoa deo dên xu êt tû dêu mo thò n ïu vö sö kï ma h hi ta k ö g thï nao li ït kï hït vò cêu tao va thanh ph ên hoa hn hoc cua ch ung cûc ky tha y àöi. Töng qu at ta phê n thanh 4 nh om nhû s u a: - Cac loai dêu. - Cac ch êt tao tñ h trú n (t a àï cêp túi ch êt sap n ). - Cac loai n ûa àat à úc tû sû àa p ê n hoa h û h . - Cac loai asphalt e va bitum e (hùc ñn rai à ún ). û g III.3.1 . Dêu: Têt ca cac dên x êt dêu mo àïu à úc dung n û c êt u û h h hoa deo tr n c o s , ào la n ûng loai dêu à úc san x êt og a u h û u co mûc tiï u thu lún . T n thõ trû úng co rêt n i ïu lo ai va ta co th ï p ê n th o rï h h e cêu tao cua c ung thanh 4 loai sau: h a - Cac c êt dêu co cêu tr uc p ra ic . h a ffin . b - Cac c êt dêu co cêu tr uc n p th n . . h a h e ic c - Cac c êt dêu p û n g h ú g c i ïm ûu . h hú ûn h th ï. d - Cac c êt dêu co cêu tr uc p û n g . h hú húg ûn.

CAO SU THIÏN NHIÏN 421

Sû p n loai nay ho an toan co tñ h cach chó àõn h vò hê n tro g cac n loai dêu c u yïu àïu co cêu tr uc hoa húp tû 2 h y 3 tro g h a n n ûn chu öi nay. C ùng han nh û SUNDEX 53 (cua Su n O l h g h i C ) co 28 ng y n tû carb n ma tro g ào 10 carb n tao cêu ty uï o n o tr uc p û ng h ú g , 8 tao cêu tr uc n h en c va 10 tao cêu hú ûn ap th i tr uc p ra ic a ffin . T n g cac loai dêu th úng dung n êt, sö n u ï n tû ro û h gy c rb n ûn vúi cac cêu tr uc k ac b ït nay co th ï th y àöi a o g h i a th o cac tó lï s u e a: Tó lï C p û n g h ú g tû hú ûn Tó lï C n p th i a h en Tó lï C p ra i a ffin c c 0 - 50% 20 - 45% 20 - 75%

C hñn h cac cêu tr uc p û n g h ú g va n p th n c la hú ûn ah ei n ûng cêu tr uc àû úc k ao cûu n i ïu n êt tro g cac ch êt h h h h n hoa deo . Töng q at, n û úi ta àoi hoi möt loai dêu co p ê n tû u g h k öi (x ac àõ h the o àö n út va tó trong ) va tñn h ba y hú i h n h àïu cung thêp. Cac loai dêu co phê n tû kh öi thêp àïu co tñn h tao trú n töt, nhûng ch ung lai co tñn h ba y hú i qu a manh , tron g luc dêu co phê n tû kh öi ca o lai c o tñ h trú n n trun g b h n òn hûn g co lúi la ñt bõ b y h i. N û vêy n û úi ta a ú h g p ai cê n bùng h i tñ h ch êt nay h a n .
II I.3.1.1 . Dêu co cêu truc paraffinic:

Cac c êt d êu p ra i c chó co ch ûc n n g la tao trú n h a ffin ù tro g ca su . C ung khö g co tac dung hoa deo, búi vò n o h n ch ung chó g û à úc rêt ñt ú mang p m i û oly er. C ung p ê n tan vao ca o su k o k ù , n û g se dï h h h hn hn dang n öi trön c êt àön vao vï sa , tro g q i trò h c ï h h u n u n h tao hön húp . Cac cú ly tñn h noi chun g àïu bõ ha thêp, n û g ú cac hn n i ït à thêp, àö uön co g cua ca o su lûu hoa dung ch êt h ö n dêu co cêu tr uc nay thò töt h n n ûng c êt dêu n p th n c ú h h ah ei h y a m tic . À y la loai dêu khön g co àöc tñnh , do ào a ro a ê ch ung la ch êt hoa deo àû úc ch on dung àï c ï tao cac vêt h dung ca o su dung tro g thûc p êm n h va d úc û

p êm h .

42 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Vu? ng co? ta?c du?ng de?o ho?a cao

Cac c êt dêu nay k ö g thï dung à úc tro g c o su n o re e h hn û n a ep n vò à ïm anilin e cua ch ung qu a cao . N úc lai ch ung la ch êt i gû hoa deo rêt töt c o c o su b ty l do c ung àa bao hoa. h a u h T û úng th ún n û úi ta dung c ung c o c o su th n h û g g h h a iï n iï n va ca o su töng húp b ta ie es r n . h u d n - tye e Vï cac àùc tñn h ma ch ung anh hû úng àïn ca o su so vúi cac ch êt hoa deo k ac, ta co thï x m bang so sanh cac h e tñ h c êt m cac ch êt hoa deo anh hû úng àïn möt hön n h a húp cù n ban la ca o su th n n iï n va c n ban la b ta ie e iï h ù u d ns re e , à úc àön 80% k oi MPC: bang 1 va 2 tra g 453 va ty n û h n 454. N ûng ch êt hoa deo th öc loai nay ta co thï kï túi cac h u ch êt dêu trùng h y dêu v se e , dêu p ra a a lin a ffi n v.v...
II I.3.1.2 . Dêu co cêu truc naphthenic:

Ào la nh ûng ch êt hoa deo co cön g dung töng qu at. Tac dung hoa deo cua ch ung la nh ú vao sû hi ïn di ïn cua nhê n vong va ch ung trön vao ca o su k ön g k o k n h h hù . Têt ca nh ûng ch êt co cêu truc vong àïu la nh ûng ch êt an h úng àïn hön húp ca o su cac àùc tñ h töt h n hït. h û n ú Sûc chõ u ox id e hoa töt, àö bïn n i ït nùm k o ang g ûa h h i àö bïn n i ït cua dêu paraffini c va dêu phûún g hûúng . Sû h ph at nhi ït, sûc chõ uch ?? gi??a h Vu? ng em bat (n û trû úng húp v o xe ) va ma sat noi ch n g àïu rêt töt. u N ûng p êm co àö n út thêp àïu co àö b y h i tû n g h h h a ú ú àöi cao Chñn h n ûng dêu co àö n út ca o h n àû úc dung . h h ú àï c ï tao vai loai ca o su b tad n ren h u ie e-sty e g au dêu i . C n g dung cua dêu n htheni c àùc b ït àû úc p at tr ïn ö ap i h i cho ca o su töng húp. C ung la n ûng ch êt hoa deo töt cua h h n p e: eo ren N o re e cang hut lêy dêu b o n iïu , à ïm ep n a h i n h en c cang nöi bêt va à ïm a ilin e cang thêp bêy ap th i i n n iï u n û bang kït q a th n h ïm sa u àêy : (v úi n p h h u û gi eo ren e co àö n út cao , n û úi ta ch ön dung loai dêu p û n g h g u g hú hú g hn ûn ú ). - T n th ú g mai dêu loai n p th n . ï ûn a h e ic
CAO SU THIÏN NHIÏN 423

S??? Kg d??u ????c 100Kg Neoprene

50 30 50 40

Vu? ng co? ta?c du?ng de?o ho?a tha?p

?o ANILIN (oC)

2

CIRCOSO L 2 XH (S n O : trang thai long mau xan h nh at u il) (xan h luc) , tó trong d = 0,95 (0,9483), àö nh út ú 990C la 83 sec. À ïm aniline : 17 40F (790C). i CIRCOSO L NS (Su n O l Ltd.) : Th ï long mau nh at, tó i trong d = 0,93 (0,9279). Àö nh út ú 2100F (990C): 61 sec . À ïm i aniline: 1790F (820C).
200

100 90 80 70

60
50

40 30 20

10 8 7 6 5 4

3
2

1

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Ài ïm naphthenic cua dêu

CIRCOLIGH T PROCES S AID (Su n O : thï long mau n at, tó il) h 0 trong d = 0,92, àö nh út ú 38 C la 156 sec , à ïm aniline : i 0 15 6 F. SH ELLFLE X (Shel l O : Shellfle x 212, th ï long mau il) n at k ö g mui, ty trong d = 0,9, àö n út ú 1000F (380C) la h hn h 105 SSU; Shellflex 292: d = 0,91, àö n út ú 10 00F la 213 SSU, Shellfle x 412: d = h 0,915, àö nh út ú 10 00F la 560 SSU; Shellfle x 732: d = 0,92, àö nh út ú
42 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

210 0F (990C) la 98SSU,... (Shellfle x 274 göm hydrocarbon n p th n c va p û n g h ú g , v.v... ah ei hú ûn)
II I.3.1.3 . Dê u co cê u tru c phûúng hûúng chi ï m ûu th ï :

Ào la nh ûng dêu co cêu tr uc àa sö la dên x êt p û n g u hú h ú g ngo ai ra con co cac cêu truc kh ac ma thû úng la ûn, cac dên xu êt n h en c va àö i k i la cac dên x êt c û a ap th i h u h n. o Ào la nh ûng loai dêu co àö nh út tha y àöi, tó trong va ?i? m h ûng (0C) à ïm anilin e thêp. ? NANILINE dêu lïnh h n thò co ch ûc nùn g i ú ph a loang, n ûng dêu ñt lïnh h n la n ûng c êt hoa deo h ú h h ûu v ït, c ung cun dï dang tro g xû ly b n àêu i h g n a . Cac c êt dêu nay à úc dung rêt n i ïu c o c o su th n h û h h a iï n iïn cung n û c o c o su töng húp. C ung rêt dï c o h h h a h h vao c o su va ta co th ï trön vao c o àïn 50% tro g cac ca o a h n su töng húp ma k ö g gê y hai ch o cac cú ly tñn h cua ca o hn su lûu hoa. T n g ca o su sön , ch ung cai th ïn àû úc sû p ê n tan ro g i h cua cac ch êt àön va co anh h úng àïn tñ h ke o d h cua û n ñn cac hön húp. Do ch ung ch a n , n n vai ch êt dêu nay àa lam c êm û o ï h lûu hoa vò th ï ta cên ph ai chón h liïu ch êt xuc ti ïn lûu ; hoa tron g cöng thûc ch o àung va n n tù g ham lûúng lûu ï n h ynh lïn möt c ut. u h Töng q at, c ung anh h úng àïn cú ly tñ h ca o su lûu u h û n hoa, cao su th n n iï n cung n û c o su töng húp. T n g iï h h a ro trû úng húp c o su b ta ie e , c ung cai th ïn àang kï vï a udn h i “ ö t ï” tru g bòn h cua cac hön húp àön n i ïu k oi à r n h h c rb n à n . T n g n o re e , c un cai th ïn àû úc àö uön a o e ro ep n h g i con , lam ch êm cûng va kït tin h cua ca hön húp ca o su g söng va ca o su lûu hoa. C ung cung à úc dung c o vai c o su töng húp h û h a b ta ie e u d n -sty ren e co àö n út m o e y cao. h on Ta co thï x m cú ly tñ h cua c o su lûu hoa ma c ung e n a h tru ïn vao so vúi n ûng ch êt hoa deo k ac, tro g cung y h h n möt hön húp cù ban la c o su th n n iï n (tú x n g k oi) n a iï h ö h va tro g hön húp c o su n a b ta ie e tye e u d n -s r n , ca h i àïu à úc àön 80% kh oi M C . (N om dêu a û P h

CAO SU THIÏN NHIÏN 425

nay à úc cac hang c o su sû dung p ö b ïn trû úc nù m û a h i 1975). Cac c êt dêu n om nay co tïn th ú g mai à ïn h h ûn i hòn h la: NAFTOLEN E (Àûc); NAPHTOLEN E (My); DUTREX (Ct y Shell ) göm DUTREX 419 (c êt dêu lïn , h h 0 0 mau sêm àö nhút ú 10 0 F (38 C) la 510 SSU, ú 21 00F , 0 (99 C) la 47 SSU); Sö 726 (àö nhút ú 21 0 0F la 83 SSU); sö 739 (àö nhút ú 210 0F la 97 SSU); sö 757 (à ö n út ú 21 00F la 115 SSU); sö 786 h 0 (àö n út ú 21 0 F la 150 SSU); sö 787 (à ö nh út ú 21 00F la 150 h SSU); sö 896 (à ö nh út ú 21 00F la 265 SSU),... têt ca àïu co tó trong lêy trun g bòn h d = 1 (t û 0,994 àïn 1,014). RAVOLENS (A ncho r C ); hem NUSO 90 (E o S ss tandard); SUNDEX 53, 170, 1585 (Su n Oil); MOBILSOL K (M l Oil) ; v.v... obi

II I.3.1.4 . Dê u co cê u tru c phûúng hûúng:

N hom dêu nay göm nhûng chêt hydrocarbon p û n g h ú g trï n 90%. hú ûn

dêu

co

V ïc sû dung ch ung th úng co g úi han, vò c ung dï bõ i û i h b ïn àöi do sû o id e hoa va do ch ung b y h i manh i x a ú (n û úc lai ú cac n i ït àö th êp, c ung tr ú n n q a lïnh g h h ï u n êy, va anh h úng x êu àïn cú ly tñn h cua hön húp ca o h û su). T û úng à úc dung c o cac ûng dung àùc b ït c ùng h û h i h han n û hoa deo cac loai neopren e co àö nh út cao , loai h WHV ha y con dung àï c ï tao vai loai b ta ien -sty h u d e ren e g au dêu i . À i kh i àï g am bút tñ h dï o id e hoa cung n û àï cai ö i n x h th ïn àö lao hoa cua cac hön húp ca o su , n û úi ta hoa i g trön n ûng dêu nay (ho ùc dung ph öi húp) vúi möt dêu h paraffini c ho ùc vúi dêu n p th n c (à úc c u öng h n dêu ah ei û h ú p ra ic a ffin ).

42 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

Cac c êt dêu lo ai nay ta co th ï kï túi: h DUTREX 20 (Ct y Shell); CALIFUX TT (Ct y Golde n Bea r Oil); SUNDEX 85 (C y Su n Oil);... t III.3.2 . Sap: Cir e (Ph ap) , Wax (Anh , My). Cac ch êt sap dên x êt tû dêu mo co th ï àû úc x m n û u e h la cac c êt dêu co n i ït àö nong c ay ú trï n n i ït àö h h h h bòn h thû úng ; do ào co le ta khön g nï n goi la “s ap” nhûn g vò n ûng th ï nay co nh ûng tñn h ch êt tûún g tû gên vúi h tñn h ch êt cua “s ap” , vò th n û úi ta vên goi la “s ap ï g ”. Cac ch êt sap dên xu êt tû dêu mo th u àû úc tû nh ûng phên à an c öi cua q a trò h c û g cêt dêu thö va c u o u u n hn h yïu c ung à úc tao ra tû n ûng h d c rb h û h y ro a o n no co p ê n h tû k öi c o . C ung co 4 dan : h a h g a - Dang “ e la m ; . p tro tu ” b - Sap p ra ; . a ffin c. - Dang “o k zo erite ” (n ay x a goi la sap th n n iïn g û iï h );

d - Sap tin h th ï nh o. . Tac dung hoa deo cua cac dang sap nay k ö g àang hn kï, n û g c ung dï dang tro g v ïc xû ly b n àêu ca o su hn h n i a vûa g up ch o hön húp ca o su tranh bõ dñn h vao cac tr uc i may n öi, can va dï dan tro g cö g ào an can lu ïn (àõ h h g n n y n h n ). òh T n g ca o su lûu hoa, töng q at ch ung lam g am àö keo ro u i dan v m a odul e (lûc keo ú möt àö dan àa àõn ) nh g àö h ûn dan dai va àö cûng thò ñt bõ b ïn àöi. i C ung co tac dung töt túi sû lao hoa cua ca o su lûu hoa h vò c ung tan ñt tro g c o su , kït tin h thanh möt lúp vang h n a cûc mon ú bï mùt cua ca o su lûu hoa, do ào ch ung bao g vï ph ong ch öng à úc t ac dung cua anh nùng mùt trúi va û c öng à úc n ûng nût h û h ran “tônh” (àê y la möt tac dung töt, n n ta th úng dung ch un ï û g
CAO SU THIÏN NHIÏN 427

tron g vi ïc ph öi húp vúi cac ch êt ph ong lao co tac dung ch öng ozone , àï ch öng anh nùng ch o ca o su lûu hoa, xe m ch ú g ûn C êt p ong lao. h h
II I.3.2.1 . “Petrolatum”: (Petroleum)

C êt nay con àû úc goi la “g l dêu mo” tû n g tû n û h e ú h v se e a lin , la c êt àat à úc tû n ûng cùn dû cua q a trò h h û h u n c û g cêt dêu th (ch êt con lai sa u k i c û g cêt dêu mo hn ö h hn ú ch n k ö g ê h n ). À y la möt c êt thï ban àùc à úc cêu tao búi n ûng ê h û h san p êm mïm cua cac h d ca o n loai p h y ro rb araffin ic , k öi h rêt sït n û mêt, mau h i van , k ö g tan tro g n úc, h ú g hn n û rû úu; tan à úc tro g e e û n th r, carbo n disu e , benzen e; tó lfid 0 trong 0,82 - 0,85; c ay ú 38 - 54 C. h
II I.3.2.2 . Sap paraffin: (Cire de paraffin, paraffin wax)

Sap nay thu à úc tû n ûng c êt cùn n û dêu c û g û h h h hn cêt ú n i ït àö cao h . L úng dung c o c o su rêt thêp vò tñ h tan à úc tro g û h a n û n c o su cua no con yïu h n dêu p ra a ú a ffin . (Xem c û n g C êt hú h c öng lao hoa h ).
III.3.2.3 . Ozokerite:

N ay xû a ngû úi ta goi “ozokerite ” la sap thiï n nhiï n vò g no à úc tòm thêy tro g vai mo ca o n b m eo û n rb itu in u s h ïm, co i cêu tao g öng n û sap p i h araffin . Kï ào n û úi ta goi g “o k zo erite ” la n ûn c êt c û g cêt ú trï n p ê n à an cua h g h hn h o p ra a ffin , à úc tin h k i ït hoa ch o ra möt ch êt sap mau û h trùn , co cêu truc tin h thï h y v tin h th ï tuy th o àö tin h g a i e 0 k i ït, nong c ay tû 65 - 80 C. h h Cên noi ro o o e z k rit e th n n iï n h ïn n y k ö g con iï h i a hn à úc sû dung lam ch êt hoa deo ch o ca o su nûa. û Vï o k zo erit e dên x êt tû dêu mo co tñ h tû n g húp vúi u n ú ca o su ca o h n p ú araffin . N o ai ra no co lúi h n o k g ú zo erit e th n n iï n ú à ïm no co mau trùn , tro g luc loai th n iï h i g n iï n iï n thò co mau van h g.
III .3.2.4 . Sap vi tinh th ï:

Ào la ch êt tû sap o kerit e n n g co àö tin h th ït ca o h . zo hû i ún

42 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

T h thï n o h n tin h thï to cua p ra in h ú a ffi n (s ap . P ê n tû k öi ) h h ca o hú n n ïu p n tû kh öi cua sap paraffin . Àö àùc tha y hi hê àöi tû tr ang thai mïm àïn trang thai ch ùc va cûng . Àö nong ch ay vao k o ang tû 60 - 950C. So vúi sap paraffin , h ch ung keo thanh súi à úc, uön co g àû úc va d h h n . û n ñn ú K a n g g û lai du g m i cua c ung thò ca o h n h ùn i n ö h ú. T ron g ca o su , ch ung lam tùn g àö dñn h cac hön húp ca o su ú trang thai sön , g up c o c o su dï c ay tro g k u n g i h a h n hö va c o san p êm h an têt möt hò h dang àep. C ung h h o n h cung tû n g húp àû úc n i ïu vúi c o su b ty ú h a u l. III.3.3 . Nh ûa: Töng q at, ào la n ûng san p êm tû sû àa p ê n hoa u h h h à n p ê tû (m ú hn onom er) co ngu ön göc tû dêu mo, ban ch êt la cêu tr uc p û n g h ú g à úc bao hoa n i ïu h ùc ñt. hú ûn û h o - Vai tï n th ú g mai n ûa dên x êt tû dêu mo: ûn h u R S E X R SIN ; PIC O IZ R (H ic k S E IN E S C C E arw tandar d C .); P C P L E R S S (H ic k S hem IC O A E IN arw tandar d C em h .); VELSICO L (VELSICOL v.v... - Tñnh ch êt va cö g dun : n g N ûng ch êt n ûa nay h ïn d ïn ú trang thai long n êy h h i i h h ùc trang thai àùc nhi ït deo, thï hi ïn àùc tñ h q a tñ h o n u n k ö g dên à ïn àùc b ït ca o tro g trû úng húp cua cac hn i i n ch öi ch i p û n g vò cêu truc cua ch ung la hydrocarbon , do u hú àùc tñn h nay ma ch ung à úc dung ch o cac hön húp cach û à ïn. i À y la n ûng ch êt h oa deo töt ch o ca o su thiï n n iï n ê h h va cao su töng húp, ch ung lam tù g àö deo n û g k ö g n hn hn lam g am cú ly tñnh . C ung dï dang k u ïch tan cac c êt i h h h àön, thï h ïn q a v ïc tùn g àö keo dan va àö chõ uxe rach i u i (ta nï n nh ú la möt c êt àön tù g àû úc cû úng lûc ca o su h n lûu hoa vúi à ïu k ïn la c ung p ai i i h h phê n tan töt tron g ca o su) . Àö chõ uuön con g va vït ch em lan G - 9 R SI N V E E elsico l C .) ; hem

CAO SU THIÏN NHIÏN 429

2

röng lún (n û trû úng húp vo x ) àïu à úc cai th ïn tro g h e û i n n ûn h g hön húp ca o su ch ûa no. Dung ch êt hoa deo nay, hön húp ca o su lûu hoa cung chõ u àû úc lao hoa do phê n tû kh öi cua ch ung cao, n ûng c êt àa p ê n hoa nay thò bïn va b y h h h a h i rêt ñt. Töng q at, n ûng loai n ûa nay hêu n û k ö g ú u h h h hn dung ú n úc ta vò p ai n êp va g a cua ch ung h i àùt. û h h i ú III.3.4 . “A sphalte ” va dêu hùc rai àû úng bitum e:

C êt hoa deo nay àû úc phê n bi ït thanh ha i loai: ch êt h thiïn nhiï n co ú trang thai mo, ào la A sphalte s (A alts ) sph va cac ch êt co tû c û g cêt dêu mo, ào la “B e ” hn itum (P etroleu m A sphalts). Cac “asphalte ” cung nh û “bitum es ” (g oi the o P ap) ha y h “as- p alts ” cung n û “p h h etroleu m asp alts ” (goi the o My) la h c êt hoa deo ca o su th úng àû úc dung àï th y th ï hùc ñn h û a th n àa. a
II I.3.4.1 . Asphaltes:

L nhûng khoang chêt thiïn nhiïn co lên bitum a e ñt hoùc n i ïu. N û úi ta b ïu thõ àùc tñ h ham lûúng b m e h g i n itu q a tñ h hoa tan cua k o ang c êt tro g c rb n d lfid e u n h h n a o isu (C S ) (b m e n u ïn c êt tan à úc h an toan tro g c rb n itu gy h û o n a o du e is lfid ). Tai Êu - My, phêm àû úc dung tron g ca o su la “GILSONITE” ào la möt a h lt e th n n iï n ú Bùc My, co sp a iï h tñ h tan àû úc tro g carb n d lfid e ca o túi 99%. n n o isu G ilsonit e co dang cuc mau àe n ha y böt mau nê u sêm, n ûng p êm k ac n a u àû úc p ê n b ït q a àö mïm cua h h h h h i u ch un . g G ilsonit e thï hi ïn àùc tñ h qu a àö nong ch ay cao , qu a n tñnh chõ u aci d va baz , tñn h khön g th êm nû úc va cac tñn h c êt vï à ïn v út tröi. h i û Co le k ön g n n goi asph h ï alte s la ch êt hoa deo ca o su ma n goi la ch êt p a loang (d ïn h iluan . No lam b ïn àöi ñt t) i ho ùc lam tùng àö cûng cua ca o su lûu hoa va n g ca o ên tñn h ch êt à ïn. N û úita cung dung no tro g v ïc cai th ïn i g n i i tñ hk ö g thêm n úc h y sûc n hn û a chõ u aci d va ba z cua nh ûng hön húp ca o

su.
43 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

Co thï noi n ûng c êt nay h ïn n y ñt à úc dung túi vò ch ung co h h i a û g a thanh c o , ta co thï dung n ûng c êt k ac àï th y th ï töt h n i a h h h a ú. T n g cac a h lte s ta co thï kï túi tïn th ú g mai ro sp a ûn cua cac G n e hoa deo co ú My n û WILMEX M 4 ilso it h (W in to n C em c l ) dï dang c o xû ly b n àêu va hoa ilm g h i- a h a deo hön húp c o su a .
II I.3.4.2 . Bitumes:

N û úi ta àa thu à úc cac b m s a h lte s h y dêu g û itu e sp a a hùc, hùc ñn dêu mo q a sû c û g cêt vai dêu mo th n u hn iï n iï n g au h d - carbo n asphaltes . Phê n tû kh öi cua h i y ro ch ung vao kho ang 500 ú nh ûng dêu co b m e ch o àïn 5.000 itu ú nh ûng hang ca o h . À o la cac hön húp h d c o n ún y ro arb p ra ic , n h en a ffin ap th ic , d e , p û n ien h ú g hûún g va cac húp ch êt nitro , sulfu r va oxid e hoa. C ung nùm tro g loai thï k o h n e hûu cú va cac p ly e r co p ê n tû k öi thêp o m h h . Vï p û n g d ïn cú hoc, n ûng n h n cûu àa c ûng to hú i h g iï h b m itu e co thï la möt ch êt thï àùc co tñ hch êt àan höi, n h ùc thï th ên tuy n êy h ùc thï ban n êy ban àùc. Ta o u h o h co thï ap dung no vúi moi àùc tñ h cua cac p ly e r n i ït n o m h deo. T n g thûc tï, n û úi ta p ê n b ït b m e tû sû c û g ro g h i itu hn cêt tr ûc ti ïp, que n goi la bitum e C va cac b m e àû úc b ïn itu i àöi q a q a tròn h thöi nong (oxid e hoa) que n goi la bitum e u u D. C êt cêu tao la asp a h h lte n (th ï àùc) va m alte n (c êt long h n û dêu) ma tó lï a p a h s h lte n cang c o thò b a itum e se cang cûng . N ûng p êm àû úc dung ch o ca o su la: h h 1. Cac b m e (g oi àun ) ú trang thai cûng h ùc ban itu g o cûng h ay m . C ïm hung biïu hiïn àùc tñnh qua àö m ïm thay àöi tû 35 -4 0C va q a àö thêm thêu cua ch un . 5 u g Töng q at, b m e gop p ên vao xû ly b n àêu va u itu h a k u ïch tan cua cac ch êt àön. T úng thò ch ung co ch ûc h hû nùn g nh û la ch êt ph a loang , ha gi a thanh cua hön húp ca o su . Töng qu at, ch ung lam ch êm lûu hoa möt ch ut, lam ch o cac vêt dung àuc k u n co hö

möt hòn h dang àep. Dung ch ung vúi lûúng thêp ch o àïn 20%,
CAO SU THIÏN NHIÏN 431

ch ùng n ûng ch ung k ö g lam b ïn àöi cú ly tñ h cua ca o su lû h hn i n u hoa, ma con cai thi ïn àû úc àö keo dan, xe rach , uön con g va lao hoa tro g vai trû úng húp n . N û úc lai vúi asp alt es th n n iïn , hùc ñn dêu mo g h iï h (brai s de petr le ) la n ûng c êt cûc re t ïn, co thï sû dung o h h i n û c êt p a lo an . h h h g 2. N ûng c êt cûng va g on c u yïu à úc dung n û h h i h û h c êt p a loang ca o su ; ch ung cai th ïn àû úc cú tñ h , hoa h h i n cûng cac hön húp ca o su. Tñnh tû n g húp cua c ung co ú h g úi han tro g c o su th i n a iïn n iïn h . 3. N ûng c êt mïm dï dang c o v ïc xû ly b n àêu va h h h i a hoa deo hön húp c o su , c ung cai th ïn à úc àö chõ u a h i û aci d va ba z loang. L ai nay àû úc dung ch o cac hön húp o “eb n o ite”. 4. C êt long h y rêt n êy à úc dung àï nên g ca o àö h a h û dñn h keo töt ch o hön húp ca o su söng va dung n û ch êt h hoa deo; ch ung cai th ïn à úc sû p ê n tan cua cac c êt i û h h àön va àö chõ u uön cong. T n g h i loai b m , p ê n b ït th o thûc tï thò b m e ro a itu e h i e itu b ïn tñ h co thï noi la à úc c u öng dung n êt, ào la i n û h h b m e thöi h y o id e hoa (th úng q e n àû úc goi la b m e itu a x û u itu D) loai nay con àû úc b ït q a tû “M era l R b er” . P êm i u in ub h nay àû úc ch ï tao bùng cach thöi luöng khön g khñ q a u asp alte s àan g ú n i ït àö ca o tro g möt th úi g n cên àï h h n ia àat àû úc àö mïm va àö x y n thêu m n uï o g m ön. Kït qu a u la tñn h keo súi ú 00C se ca o hú n va sûc chõ u lao hoa töt hn ú. Cac bitum e oxid e hoa noi chun g khön g co tac dung túi tñnh hoa deo ca o su ma àùc b ït la g up dï àõn h hòn h ep i i àun. C ung cung dï dang k u ïch tan ch êt àön va n ù n h h g trú cac hön húp ca su dï “ h ït” h y co tñ h “chñn” súm o c a n . T ron g vai ph êm bitum e oxid e hoa, do vên con co àö chû a no tron g ph êm nay, möt p ên lûu h ynh tro g hön h u n húp lûu hoa se bõ hêp thu , ch o nï n ta cên ch h lûúng ch êt ón lûu hoa tro g cö n ng thûc c o àun . h g

43 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Dung vúi ham lûúng thêp, ch ung ñt lam b ïn àöi cac tñ h ch êt i n cua ca o su lûu hoa. T n g k i ào, c ung lai cai th ïn à úc ro h h i û àö bïn xe rach , àö thêm nû úc, àö chõ u aci d va ba z cung nh û àö lao hoa. Cac tñn h ch êt ma ch ung anh hû úng àïn ca o su so vúi nh ûng ch êt hoa deo k ac, ta co thï x m bang so san . h e h Dung lûúng c o va àùc b ït la tro g c o su th n n iïn , a i n a iï h c un lam tù g àû úc àö keo dan, uön con g va xe rach h g n . T n g cac hön húp e o ite , c ung dï dang ep àun va ro bn h gop p ên h an têt san p êm möt hòn h dang àep. h o h Vai tïn th ú g mai cua “ itu e : ûn b m” B M E D 3 ERGUM (C g ty B e s ITU ön itum S eciaux); HARD ASPHALT (S n a p ta d r d s Petro e les); SOFTENE R 20 (Ct y W o Chem itc .); MINERAL RUBBER , HARD C .) : bitum e oxid e hoa; v.v... hem HYDROCARBON (Witco dF ran çais e BITUM E 135/10 (C g ty Shell); ön

III.4 . CH ÊT HOA DEO TÖNG HÚP

T ron g nh om nay, ta co thï p ê n ra h : - Cac ch êt hoa deo ester. - Cac c êt n ûa, thï h ïn q a h h i u: a. - Cac abietate , du rùng chñn h la este r nhûn g ch ung höi àu c ûc n n g cua möt c êt n ûa h ù h h . b - Cac p ly e r co p ê n tû k öi thêp . o m h h . - Dên xu êt cua chlorine , ch ung khön g ú tron g muc nao cua bang p ê n loai töng q at. h u III.4.1 . C êt hoa deo ester: h Cac ch êt hoa deo este r la n ûng ch êt töng húp àû úc h ch ï tao bùng cach ch o möt rû úu ph an ûng vúi möt acid , töng qu at la
CAO SU THIÏN NHIÏN 433

p an ûng cua 2 c êt hûu c . R úu à úc dung n i ïu n êt h h ú û û h h la b u tan , hexanol , octanol , caprano l (rû úu caprylic) , glyco l ol (rû úu glycolic) . Cac aci d àû úc dung th úng la aci d phthalic , û pho osph ric , sebacic , adipic , ricinolei c va azelaic . Q a u nh ûng qu a trònh p an ûng cua n ûng c êt nay, ta se thu h h h à úc cac es r k ac n a co möt têm q a n trong n i ïu û te h hu u h h ùc ñt ch o cö g ng i ïp ca o su o n h . Cac ch êt hoa deo este r àû úc ap dung ch u yïu vao ca o su N tril e va n p e . C ûc n n g ch u yïu cua ch ung la ieo ren h ù gop p ên vao cai th ïn ch o cac loai ca o su co tñ h ch êt h i n töt. Töng q at, n û úi ta chó dung cac ch êt hoa deo nay k i u g h vên àï dung cac ch êt hoa deo k ac k ö g g ai q y ït h hn i u àû úc, vò g a thanh cua ch ung k a cao i h . Co möt sö lúi ñch vï tñn h tûún g húp, tñn h ön àõn h va tñn h chõu n i ït àö thêp cua ch ung (x û lan ). h h 1.- N ú vao tñ h tû n g húp, n êt la vúi c o su N h n ú h a itril e h y n o p e , ch ung k ö g bõ di c u ïn ra n o ai san a e - ren hn hy g p êm (h ïn tûún di c u ïn h i g h y ). 2.- Do p ê n tû k öi cao , t ï n 300, ch ung k ö g bõ kh ö h h r hn (kh öng ba y húi ) ú cön g ào an àêu, vao luc sû dung vêt dung ho an têt. À y la tñn h ön àõn h cua möt ch êt hoa deo ê va tñn h nay cang töt h n b o n iï u thò p ê n tû k öi cang ú a h h h c o bêy n iïu . N ûng c êt hoa deo bi ïu hi ïn àùc tñn h qu a a h h h sûc chõ u nhi ït töt kh i phê n tû kh öi àat túi vao kho ang 400. N ûng ch êt hoa deo lam tùn g àö chõ u dun g m i töt kh i h ö phê n tû kh öi àat túi 2.000 h y h n nûa. Thñ du n û seb a ú h acat e buty l la aci d sebaci c àû úc este r hoa bùng butano l co phê n tû kh öi la 314, ào la möt ch êt hoa deo ca o su th úng dung û ú cac n i ït àö thêp. K i th y thï b ta o l bùng möt rû úu h h a u n co p ê n tû k öi c o h n n û o ta o , ta thu à úc se a a h h a ú h c nl û b c te octy l co ph n tû kh öi la 426, thï h ïn àùc tñ h q a àö bïn ê i n u n i ït. Nïu th y th ï octano l (rû úu octylic ) bùng glycol , san h a ph êm àa phê n hoa se co àö chõ udêu töt. 3.- N ûng ch êt hoa deo nay g up hön húp ca o su tùn g h i àö uön c n g rêt c o ú n i ït àö thêp. N û úc lai vúi à ïu o a h g i ma ta co thï nghô

43 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

la àö àö g cua ch êt hoa deo khö g p u húp vúi sû ha n i ït cua n n h h hön húp ca o su . N ûng yïu tö ma ta cên p ai kï la: cêu truc (c ac este r h h mach thùng co hi ïu qu a nh êt) va nh êt la àö nh út. K i möt h ca o su ú n i ït àö th êp thò c u ïn àöng cua cac p ê n tû h hy h ca o su se c êm v ch êt hoa deo se dï dang g up cac p ê n h a i h tû ca o su di ch y ïn. S ch y ïn àöng cang dï dang ba o u û u n iï u k i ch êt hoa deo cang ñt n êy bêy n iïu . T y n iï n h h h h u h ú n i ït àö thêp, no co thï hoa n êy cung n û hoa àùc, ào h h h la nguyï n do ma ta cên ph ai bi ït túi àö n út ú n i ït àö h h th úng va àö n út ú n i ït àö sû dung san p êm h an û h h h o têt. Vai loai ch êt hoa deo este r g up tù g cû úng cac tñ h i n n ch êt tön q at, n û úc lai cung co vai ch êt kh g th h húp g u g ön ñc ch o cön g dun töng qu at, nhûn g gi up ch o hön húp ca o su g cac tñn h ch êt ho an toan àùc bi ït, nh û àö chõ u lanh , tñ h n kh o ch ay (k y hoa) , àö bïn n i ït v.v... h S u àê y ch ung ta lên lûút k ao sat n ûng c êt hoa deo a h h h ester th úng dung la: û a. C t ho a de o este r co cön g dun g tön g quat: hê T ron g loai nay, thû úng dung n êt la ha i este r cua aci d h ph- th c va möt este r cua a d p o h ric; ali ci h sp o
Phthalate:
l

P hthalat e dib utyl : C4 H COO–C 6 H –COO–C 4 H 9 4 9 (M = 278)

À y la ch êt hoa deo rêt töt cua ca o su thiï n nhiï n va ê ca o su töng húp va àùc bi ït nh êt la ca o su N itrile . No gi up gi am àû úc thúi g n hoa deo c o su , dï dang xû ly b n ia a a àêu va lam tù g à úc àö deo cua cac hön húp ca o su . C o n û a su lûu hoa co ch ûa no thò mïm va uön co g à úc. n û À öng thúi, no co khuyït à m la rêt bay húi (khö), ào iï la n u ï n n ê n ma ta n n p öi húp cung vúi möt c êt hoa gy h ï h h deo nùn g
CAO SU THIÏN NHIÏN 435

8

hún . Co th ï noi vò n u ï n n ê n nay ma n û úi ta dung p th la gy h g h a te d c l n i ïu h n io ty h ú. Vï ly tñnh , àê y la ch êt long nh û dêu khön g mau, khön g mui h ùc co mui rêt yïu, tó trong d = 1,04. o Vai t n th ú g mai: ï ûn RC PLA STICIZE R D P (C y R ber); B t ub TETRAFLE X DB P (Ct y Nationa l Polychemicals);... P hthalat e dioctyl : C H 8
l

–COO–C H –COO–C H
17 6 4 8 17

(M = 391) Co 3 p th h alat e tû rû úu àú n p ê n tû co tñn h ch êt tûúng h C àû n g vúi n au : p th ú h h alat e eth lh y , o l th úng la cap l. y ex l cty û ry Chñn h p th la e d -e y e y h a t i-2 th lh x l à úc c u öng dung n êt û h h c o c o su va dung n û la p th h a h h alat e d u l n û g no co ib ty hn lúi h n p - th la e d u l ú à ïm la ñt k ö (ñt b y h i) , tan ú h a t ib ty i h a ú ñt tro g n úc v g up hön húp c o su co àö bïn chõ u lanh n û a i a töt h n . Noco cac tñn h v à ïn töt, àùc b ït la ú n ûng ú ï i i h p êm tin h k i ït n û GARBEFLEX D -8 . h h h OC T n g c o su N ro a itrile , no cai th ïn à úc àö chõ u keo dan, i û àö tï va àö uön co g ú cac n i ït àö thêp (l an ). r n h h Vï ly tñnh , ào la nh ûng ch êt long nh û dêu, khön g mau, mui àùc b ït dõu, tó trong d : 0,983 - 0,989, àö n út ú 200C la i h 0 88 cp , àö àö g àùc -55 C n . Vai tïn th ú g mai cua p th la ûn h a t e d c l: io ty DIOCTYL PHTHALAT E (Foo d M achiner y an d Chem., Sherwin-Williams) ; DI (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (E astm n C a hem . P roduct) ; GARBEFLEX (C.P.C.S.); ALAIFLEX F 3 (Pec in ); h ey (R.V.A.); TETRAFLEX DOP (National C IZE R D P (Rubber); O
43 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

ERVAFLEX Polychemical); RC PLASTI-

Phosphat e
l

P hosphat e tricresyl : (CH C H O)3 PO 3 6 4 (M = 368)

P osph h at e tricresy l la ch êt hoa deo ch u yïu cua ca o su tön húp. No th ï h ïn àùc tñ h qu a tñn h kh ö (ba y húi ) g i n thêp va kha nùn g ky hoa (kh o ch ay) cua no. No tùn g cû úng ch o hön húp cao su cac cú tñ h töt va àö lao hoa töt do n tñ h b y h i ñt cua no. À kh i ngû úi ta dung ph öi húp vúi n a ú öi möt ch êt hoa deo kh ac àï tac àöng àû úc möt tñ h ch êt àa n àõ h ch o hön húp ca o su n . C g dung cua no co gi úi han, möt p ên vò àö bïn n i ït ön h h th êp (lanh ) cua no kem va möt ph ên do no co àöc tñn h khön g thñch húp ch o moi hön húp ca o su dung tro g n n anh thûc p êm. T êt th ï, phosphat e tricresy l co cêu tao g h h la möt hön húp göm 3 dên x êt o , m- va p- ma dên x êt u u o- la c êt àöc h . Vï ly tñnh , ào la ch êt long nh û dêu, khön g mau, khön g mui, bïn va khön g ba y húi , pH trun g tñnh , tó tr ong tû 1,157 àïn 1,173, n i ït àö sö i ú ap su êt 20 m H g la 2750C, k ö g h m hn tan tro g n úc tan tro g cac d n g m i hûu cú th n g dun . n û , n u ö ö g Vai tïn th ú g mai cua p o p a e tric s l : cung n û ûn h s ht re y h cac e - ter k ac, c êt hoa deo e r nay à úc goi th o tïn s h h ste û e hoa hoc cua n h ùc à úc àùt tïn n û o o û h: KRONITEX (F d M oo achiner y an d C ica l C ; hem ty) v.v... b. Chê t ho a de o este r co cön g dun g àù c biït: C êt hoa deo dung ch o ca o su chõ u lanh. h Cac este r tù g cû úng ch o ca o su cac tñn h ch êt töt ú cac n n i ït àö thêp thò rêt nhiïu m thûúng dung nhêt la cac h a seb açate, a ip d ate , p th h alate , ricin leat e va vai p o h o h sp ate.
Seba çate

À ïn hòn h la seb açat e dibutyl : C4H9–COO–(C H2)8–COO–C i

4

H9

co p ê n tû k öi M = 314. À y la ch êt hoa deo este r ch u yïu dun h h ê g
CAO SU THIÏN NHIÏN 437

c o c o su N h a itrile , no cung tû n g húp à úc vúi c o su ú û a th n n iïn iï h , h ùc cac loai ca o su töng húp kh ac. N ai tùn g cû úng ch o o go ca o su tñ h ch êt ûu vi ït ú n i ït àö thêp, no thï h ïn àùc n h i tñn h qu a tñnh k ö g dên à ïn (no tru ïn vao hön húp ca o hn i y su cac cú ly tñ h töt); k u ït à ïm cua e r nay la tû n g n hy i ste ú àöi k ö (tû n g àöi b y h i). h ú a ú À la chêt thï long nhû dêu, khöng m o au, 0 0 trong d = 0,93 - 0,94; sö i ú 180 C; àön g àùc -11 C . trong, tó

C êt hoa deo e r n ay à úc goi th o tïn hoa hoc cua h ste û e no h ùc co tïn th ú g mai n û o ûn h: GARBEFLEX S- 4 (C .S ; Ph ap); .P.C

MORFLE X 240 (C has . Pfize r va C , ty My);... Phthalate: Du la möt ch êt hoa deo co cön g dung töng qu at, phthalate diocty l la möt p th h alat e d y n êt th úng dung u h û àï tùn g cû úng ch o hön húp ca o su àö uön co g töt ú n i ït n h àö thêp, àùc bi ït la tro g cac hön húp ca o su N n itril e (x m e p th h alat e d cty io l).
Adipate :

Têt ca ad at e àïu la n ûng ch êt hoa deo töt, dung ch o ip h ca o su chõ u n i ït àö th êp (n i ït àö lan ) . So vúi s b açate , h h h e ch ung co gia thanh thêp h n ú.
l

A dipat e diisobutyl

: C4 H OOC-(C H 4 –COO–C 4 H ) 9 2 9 (M = 258)

La möt ch êt hoa deo este r chó dung ch o cac ca o su töng húp ma thö i n û ca o su butad h iene-styrene , neoprene , ca o su butyl, ca o su N itrile . Notùn g cû úng ch o cac hön húp ca o su nay cac tñ nh ch êt ûu v ït ú cac n i ït àö thêp. N o ai ra i h g no th c h húp dung ch cac hön húp lam b o bò thûc p êm ñ o a h . T y vêy, cön g dung cua no vên bõ gi úi han vò no co tñn h khö u (ba y húi ) cao . T úng thò n n dung p öi húp vúi möt c êt hû ï h h hoa deo polym r àï han ch ï tñ h b y h i. e n a ú
43 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

T n th ú g mai cua c êt hoa deo nay à ïn hònh la: ï ûn h i CABFLEX DIBA (G.L. Cabot); DAREX DIBA (D e y an d Almy);... ew A dipat e dioctyl : C H 8
l

–COO–(CH ) –COO–C H .
17 2 4 8 17

(M = 371) T ron g cac dên xu êt octyl , di-2-ethylhexy l adipa te la ch êt thû úng àû úc dung nhi ïu nh êt. No tûún g húp àû úc vúi ca o su thiïn n iï n va cac loai c o su töng húp ma àùc b ït h a i la vúi c o su Nitri le. a S vúi ester dibutyl kï trïn, no ñt khö hún o vúi seb açat e tû n g ûng thò no k ö h n ú h ú. nhûng so

C êt nay tru ïn vao cac hön húp ca o su àö chõ u n i ït h y h lanh töt va cac tñ h vï à ïn cung töt. n i T n th ú g mai cua a ip t e d c l h y a ip t e d 2 ï ûn da io ty a da i- e y ey th lh x l la: GARBEFLEX A 8 (C .S. ) Ph ap; .P.C , ALIFLEX A 4 (P iney , P ap); ech h ELASTOSANE O (R ö e o le c h n -P u n P ap RC PLASTICIZE R DOA (R h ); ubber , My); MORFLEX 310 (C has . Pfize r C ty); ELASTEX 60- A (A d Chem llie .); DIOCTYL ADIPAT E (Kessle r Chem.);...
l

A ipat e d to yetho yeth d ibu x x yl

: (C H OC2 H OC H COO) (CH4 ) 4 9 4 2 4 2 2 (M = 434)

À y la c êt rêt ñt b y h i, tù g c úng c o c o su lûu hoa ê h a ú n û h a àö uön c n g töt ú cac n i ït àö thêp cung n û chõ u töt ú o h h cac n i ït àö c o h a. Tï n thûún g mai chùng han nh û PLASTIFIAN T hioko l L td.
Azelate:

T TP-9 5 cua

À y la cac ch êt hoa deo cua ca o su töng húp va àùc ê b ït la cao su Nitrile. i
CAO SU THIÏN NHIÏN 439

l

A zelat e d ex l h y azelat e d -eth lb ty ih y a i-2 y u l: C H –COO–C H –COO–C 6 13 7 14 H (M = 356)
6 13

C êt hoa deo este r nay c o kït q a g öng n û a ip t e h h u i h d a d c l, n û g no k ö h n (b y h i h n io ty hn h ú a ú ú ). T n thûú g mai cua ch êt hoa deo nay: ï n PLASTOLEI N 9050 D - 2 (E er y Industries);... H m A zelat e dioctyl : C H 8
l
17

COO–C H –COO–C H 7 14

(M = 413)
8 17

T ron g cac ch êt hoa deo nay, thò dên xu êt ethy l hexy l va iso- o l la àû úc ch öng dung nh êt. Àö kh ö (ba y h ) cua cty u úi ch ung thò thêp h n àö k ö cua a ip t e d c l. ú h d a io ty Vai t n thûún g mai cua ch êt hoa deo nay: ï PLASTOLEI N 9058 D - 2 (E er y In ustries) O m d eth h y l h y di (2 y l h y ) azelate; yl ex a -eth ex l PL ST L I N 9057 D 102 (E e y In u trie ) A OE mr ds s is o ty o c l; : dên x êt u

: ae t e z la

CABFLEX D -102 G (L. C abot) : azelat e isooctyl;

MORFLEX 410 (C has . P fizer) : azelat e di-(ethy l hexyl);
Phosphate :

Möt cach töng qu at, cac phosphat e tùn g cû úng ch o hön húp c o su àö bïn n i ït thêp tru g bònh , tron g kh i ào 2 a h n po h h sp ate tù g c úng c o hön húp c o su àö bïn lanh n û h a töt, ào la:
l

Po ht h sp a

e trib to y th l u xe y

: (C H OC2 H O) PO 4 9 4 3 (M = 398)

C êt hoa deo nay chó dung ch o cac loai ca o su kh ö töng h húp ma àùc b ït la c o su N i a itrile , no tù g cû úng c o hön n h húp lûu hoa àö uön (co g ) deo ú cac n i ït àö thêp (à ö n h lan ) n o ai ra con tù g cû úng ch o hön húp söng àö ke o h g n dñn h rêt töt. N ûng tñn h vï ky lûa (k o ch ay) cua no thò h h h i kem h n p o h t e tric sy ú ú h sp a re l. C êt hoa deo e te r nay th úng à úc b ït q a tïn th ú g mai: h s û û i u ûn K -14 0 (Foo d M P achiner y an d C . , O o A hem hi pex);
44 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

REOMOL BJ (G eigy);...
l

Phosphat e trioctyl : [CH (CH 3 –CH(C2 H )CH O] PO 3 2 ) 5 2 3 (M = 434)

T n g cac ch êt hoa deo nay thò p o h t e d ro h sp a i-2 eth lh y l la thû úng dung nh êt. No tùn g cû úng ch o hön y ex húp ca o su cac tñnh c êt cú hoc g öng n û p o h t e h i h h sp a tricre l . No dung àû úc ch o cao su th n n iï n cung n û c o sy iï h h a su töng húp, tù g c úng àö uön deo töt ú cac n i ït àö n û h th êp . So vúi p th la e d u l noñt k ö h n , do àocoàöbïn n i ït nong töt hat ib ty h ú h . C êt hoa deo nay à úc b ït q a tïn th ú g mai: T P h û i u ûn O (C id an d C o );... arb e arb n
Ester cu a acid be o
l

R icinoleate:

Cac c êt hoa deo e r nay àang kï la ric o a e h ste in le t m th l , ric noleat e m e y iethy l acetyl , ricinoleat e buty l acety l va ricinoleate g cery l triace l. ly ty Cac ch êt hoa deo nay àïu tûún g húp vúi cac loai ca o su töng húp, ch ung tù g cû úng àö uön deo ú àö lanh ca o h n n ú p th h alate d u l . C ung lam ch o cac hön húp ca o su trú n ib ty h (t ac dung trún hoa) , dï dang n öi trön cac c êt àön cung h h n û g a c n g vï sa . h i ö u Töng q at ào la n ûng c êt long n û dêu, co tó trong u h h h d = 0,9 - 1. T n th ú g mai cua cac e te r nay à úc b ït ï ûn s û i q a tïn u : FLEX IC N P- 1 (Bake r C R I asto r O : ricinoleat e m il) ethyl , dang long n û dêu tro g , mau rú m n at co mui dêu rêt h n h yïu, d = 0,92 0,94, söi 2250C ú ap s êt 15 m H , àö n út 1,5 cp ú 400C va u m g h 0 2,7 cp ú 100 C; chó sö aci d la 4, chó sö iod la 83 va chó sö sav n hoa la 179. o FLEXRICIN P-4 (Baker Castor Oil): ricinoleate m ethyl acety , ch êt long tro g , mui dêu rêt yïu, d = 0,94, àö g àùc l n n d úi û 300C êm , chó sö aci d tû 1 , chó sö iod la 73 va chó sö sav n hoa la -6 o 290.

CAO SU THIÏN NHIÏN 441

FLEX RICI N P- 6 (Bake r C asto r O : Ricinoleat e buty l acetyl, il) ch êt long tron g co mui dêu rêt yïu, d = 0,93-0,94 ; söi 2200C ú 3 m H , chó sö a i d tû 1 àïn 4,8; chó sö iod 65 va chó sö sav n hoa 270. m g c o FLEXRICI N P-8 : (Bake r Castor) : Ricinoleat e glycery l tr iacety , ch êt long mau rú , tro g , co mui dêu rêt yïu, d = l m n 0,97 chó sö aci d tû 0,2 àïn 2; chó sö iod 75 va chó sö savo n hoa 297; v.v...
l

Oleate:

T ron g cac ch êt hoa deo este r nay, oleat e buty l la qua n trong n êt, kï ào la cac oleat e diethylen e glycol , oleat e h m ethoxyethyl va oleat e p en x y eth , ma ch ûc n n g thò h o yl ù g öng n û ch ûc n g cua cac ste ra . i h ùn a te
Ester kha c:
l

Mth le e is io ly o t e y n -b -th g c la

e b ty u l:

À y la ch êt hoa deo rêt töt ch o ca o su Nitrile , no tùn g ê cû úng àö chõ u lanh töt, àö àan höi ca o va àö dñn h töt ch o hön húp cao su söng . C êt nay cung th c h húp dung ch o hön húp late x ú d úi h ñ û dan n u tû n . g h úg - Ly tñnh : ch êt long co tó trong d = 1,09 ú n i ït àö 200C, sö i tû h 0 0 185 - 190 C. À g àùc d úi -70 C ön û . - T n th ú g mai: ï ûn PLASTICATO R 88 (F arben ri fab k B er ) ay

Àûc; PLASTIFIAN T 160 (UCLAF, P ap); h v.v... - G c u: eth r b zili c tù g c úng c o c o su N hi h e en n û h a itril e cac tñ h ch êt vï àö bïn lanh g öng n û ch êt nay n i h .
Dicaprylate triethylene glycol:

T ron g ca o su N itrile , ch êt hoa deo nay tùn g cû úng cac tñnh
44 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

c êt chõ u lanh ca o h n cac ch êt ad ate . C êt hoa deo nay àû úc h ú ip h b ït q a tïn th ú g mai s u i u ûn a: PLA STIC IZE S olvents); T - 8 (R b G u ber , My);... Sa u cung ethe r dibutoxyethoxyform a PLA STIFIA N T TP-90 B (Thiokol). c. C t ho a de o kh o chay: hê Cac ch êt hoa deo tù g cû úng ch o ca o su lûu hoa tñ h k o ch ay n n h (ig ifu e n n g a t) , ào la cac e r cua a i d p o p o ste c h s h ric , tûc la p o h h sp at e: Po h h sp at e tricresy : ch êt hoa deo g up ch o ca o su k o l i h ch ay no cung àû úc dung n û la ch êt hoa deo co cö g , h n dung töng q at. u
l l

R SC (H ic k Standar d arw

C .); BISOFLE X 102 (B hem ritis h Ind .

l àû úc bi ït dû úi tïn

Po h h sp at

e trib ty : (C4 H O)3 PO (M = 226) u l 9

C êt hoa deo e r nay tû n g húp à úc vúi c o su th n h ste ú û a iï n iïn va ca o su töng húp, n o ai tac dung g up ca o su lûu h g i hoa k o ch ay no con tùn g cû úng tñn h ch êt k a töt ú n i ït h , h h àö thêp, nhû g n thò tû n g àöi k ö n o ú h. C êt hoa deo nay à úc goi th o tïn hoa hoc cua no h û e h ùc co tïn th ú g mai n û o ûn h: GARBEFLEX
l

PB (C.P.C.S ; Ph ap);...

Po h h sp at

e trip en l (C6 H O)3 PO (M = 326) h y 5

La c êt hoa deo chó tû n g húp vúi c o su N e va c o h ú a itril a su b ta i- e e ty n ud n -s re e , th ï h ïn àùc tñ h q a tñ h bïn n i ït i n u n h 0 ûu v ït cua n (à ïn k o ang 400 C). No tùn g cû úng hön húp i o h ca o su cac tñn h ch êt g öng n û p o h e tricresy , n û g àö i h h sp at l hn ch u lanh töt h n õ ú. C êt hoa deo e te r nay th úng à úc goi th o tïn hoa hoc cua no. h s û û e Tom tùt: Vï àö chõ ulanh , bang kït q a thû n h ïm sa u à y g up u gi ê i ta so sanh cac c êt hoa deo cai th ïn à úc àö chõ u lanh h i û (n i ït àö th êp h )
CAO SU THIÏN NHIÏN 443

tro g n i ïu loai c o su k ac n au . B ït rùng hön húp c o su th n h a h h i a û n h ïm à úc àön vúi 50% k oi àe n E C gi û h P.
Àö gi on C o su a Chêt hoa deo va liïu dung (%) (tñ h th o trong k öi ca o n e h - Ti n n in hï hï (tú x n g k oi) ö h su ñn gö th n g (p e tar ) - - - ) Hùc ö in --- P op a h s ht e trib ty l - - - - - u ----- S açat e d cty l - - - - - - eb io ------ Bt d nua ie e s rn tye e s n a ... ta d rd (G -S S n .) R ta d - ue x --------------------Dt r - C aro n H F - - - - - - - - oum B -------(nong ch ay cao ) - - - - - - ------2% - R in le t ic o a - P op a h s ht - G - S lanh R (K l en ry e) e m th l - - - - - e y ----e trib ty l - - - - - u ----5% 5% 5% 5% 5% 10% 6% 6% 6% 10% 10% 10% 10% 10% 10% -55 0C -56 0C -440C -55 0C -56 0C -200C -20 0C -200C -200C -350C -350C -380C -440C -410C -390C -400C 3% 6% 6% 5% gay cua -52, 50C -55 0C -550C -460C -460C

- D tr x - - - - - - - - - - ue ---------- R in le t ic o a - P op a h s ht e m th l - - - - - e y ----e tr u l - - - - - ib ty -----

- C aro e H F - - - - - oum n B ------ H yca r OR 15 E P - P op a h s ht - P op a h s ht e tr r s l - - - - - ice y ----e tr h n l - - - - ip e y -----

- P th la e d c l - - - - - - hat io ty ------ S açat e d cty l - - - - - eb io ------ R in le t ic o a - N o re e GN ep n e b ty c ty u la e l ------

- C lig t P irco h roces s O l (+) - - i --- S açat e d cty l - - - - - eb io ------ R in le t ic o a e b ty c ty u la e l ------------------

- B l 301 uty

- P ra a ffi n (3%) + Dêu A 3 (+) Dêu loai n p th ic a h en

Ta n n n ú la c o su ú n i ït àö thêp (l an ) se hoa cûn , n êt ï h a h h g h la ca o su söng chû a lûu hoa, va nhi ït àö cang thêp thò ca o su cang g on dï gay. Àï ch o ca o su lûu hoa (chõ u lanh töt i h n c o su ú a
44 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

söng ) vên mïm deo uön àû úc, ta dung ch êt hoa deo ca o su à ï tù g cû úng tñ h mïm deo ú n i ït àö thêp n n h . d. C êt hoa deo dung ch o ca o su chõ u ú nhi ït àö ca o h va chõ u dêu , mú va dun g möi: C êt hoa deo p m r ha y p ester. h oly e oly Ào la n ûng ch êt hoa deo co phê n tû k öi lún, noi ch g h h un àû úc c ï tao bùng cach c o möt g co l p an ûng vúi möt h h ly h a i d n û a id a ip c h y p th c h c d i a h alic . N ûng c êt hoa deo nay h h th úng àû úc goi la “ch êt hoa deo p ly er”. û o m Cac ch êt nay thï hi ïn àùc tñn h qu a àö kh ö (à ö ba y húi ) cûc n o do ch ung co p ê n tû k öi lún va búi vêy ch ung h h h bïn àû úc ú n i ït àö ca o (n on ) ; ch ung ch o ca o su lûu hoa h g co àö bïn ca o vúi dêu, mú va dun g m öi. N úc lai, ú cac nhi ït àö thêp ch ung lai tùn g cû úng cac gû tñn c êt bòn h th úng va tac dung hoa deo cua ch ung thò h h û kem h n cac ch êt hoa deo à n p ê n tû (m n m ú ú h o o er) . Cac hön húp ch ûa loai ch êt hoa deo nay thò cûng h n v a ñt ú mïm . e. C t ho a de o polym r dê n xuê t tû aci d sebasi c àû úc hê e b ït q a tï n th ú g mai la: i u ûn GARBEFLEX H aas);... f. C êt hoa deo polym r ha y polyeste h e ad i c co tï n th ú g mai la: ip ûn GARBEFLEX PARAFLEX (I.C.I.); DIOLPAT E va DIOLPAT E 195 (R.W Cree f va Cty);... - N û úi ta àa tòm cach b ïn àöi cac este r àï àat àû úc g i àö ch u xùn g dêu ca o àöng thúi àat àû úc cac tñn h ch êt õ töt ú nhi ït àö HM 0 (C.P.C.S); -2 G 0 (R m an d -4 ho PP A VA PP L r dê n xu êt tû acid H -1 0 (C .S. , M .P.C G 5 (R m an d -2 ho Ph ap); PARAFLEX

H aas); HEXAPLAS

CAO SU THIÏN NHIÏN 445

thêp. Ào la nh ûng ch êt kït q a tû p an ûng cua d n g u h u dõch oxy gi a (ea u oxyg ene, hydroge n peroxide ) vúi cac este r rû úu chi ph ú g cua aci d beo: ch êt hoa deo ep xy . Tñnh tû n g húp ûn o ú vúi cac loai ca o su thò co gi úi han va k a n n g hoa deo h ù ca o su cua ch un thò yïu g . C êt hoa deo ep x y àû úc b ït q a tïn th ú g h o i u ûn mai la: PARAPLEX G 0 va G 1 (R m va H -6 -6 oh aas);

DRAPEX 3.2 (A rgu s C hem . Ph ong thñ nghi ïm); ADMEX 710 va 711 (Arche r Dan . M ild);... III.4.2 . C t dñn h va nhûa: hê
III.4.2.1 . Cac abietate: àa nïu II I.4.2.2 . Nhû a loa i phenol formaldehyde:

Ào la nh ûa thï àùc dang cuc h y böt mau n u n at, a ê h n u h i ào, mau hö ph ach , co mui phenolic , co tó trong d = 1 ê ú - 1,25, nong ch ay tû 65 - 900C. N ûa nay tûún g húp vúi ca o h su töng húp va nh ûa P C ma àùc b ït la ca o su N V i itrile , tuy the o p êm. Co p êm co tac dung tù g cû úng lûc hön húp h h n ca o su N itril e lûu hoa n û DUREZ (H h ooke r C .) , N -333 4 hem X (M innesot a M inin g and Mfg.). Co ph êm thò àû úc dung lam ch êt tao d n h ch o ca o su b tad e- styrene va isobutylene, ñ u ien isoprene nhû AMBEROL ST-137X (R m va C y H oh t aas).. . N ûa loai p e o c àùc b ït à úc c u ön dung àï tao ke o h h n li i û h g dñn h va tùn g cû úng lûc ch o ca o su töng húp m àùc b ït la a i ca o su N itril e co th ï noi la BAKELIT E (Unio n Car- b e id P lastics)...
II I.4.2.3 . Polymer co phê n tû kh öi nh o: a. Polymer butylene:

À la cac chêt hoa deo polybutene, o polybutadiene hay p olyiso ty bu len e co àö àa p n tû hoa nh o, ch êt long mau hê nh at, co àö n út tuy th öc vao àö àa p ê n hoa. h u h N ûng c êt hoa deo nay g up dï dang n öi trön va k u ïch tan h h i h h
44 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

ch êt àön àam bao tñ h àöng n êt cua hön húp ca o su n h (ch êt àön k u ïch tan àïu) . C ung lam tùn g tñn h ke o dñn h cua hön h h húp söng va g am bút tñ h co rut cua hön húp lûu hoa. i n Vúi lûúng dun thêp, ch ung cai thi ïn àû úc àö keo dan, g uön con g va ha th êp “m odule ” xu öng . Vúi nh ûng li ïu dung trï n li ïu g úi han, c un lam g am cú tñ h cua ca o su lûu i h g i n hoa, tro g ca o su b tad e n u ien -sty re e thò bõ ñt h n tro g c o n ú n a su th n n iïn iï h . N ûng p êm co phê n tû kh öi kh a ca o thò rêt lïnh nh êy h h va co tñn h ke o dñnh . N úi ta àùc b ït dung àï c ï tao gû i h k o dan e . Töng q at, àö lao hoa cua cac hön húp ca o su co ch ûa u ch êt hoa deo nay àïu à úc cai th ïn vò c ung la n ûng û i h h c êt rêt bïn. h N û úi ta thûa n ên c ung co anh h úng túi sû lûu g h h û hoa, n û g c ung k ö g lam th y àöi töc àö lûu hoa möt hn h hn a cach tu ït àöi. y Co thï noi cac ch êt p ly e r b ty o m u len e chó àû úc dung àïn k i ta cên tòm nh ûng ph êm ca o su co àùc tñn h h ïm co h i vò ch ung la n ûng ch êt co g a thanh cao , so vúi cac ch êt h i hoa deo th n g dun ö g. Cac c êt hoa deo nay à úc b ït q a tïn th ú g mai n û h û i u ûn h: IN O D PO L L-10 , H -300 , H 0 (A oc o Chem ) lên lûút -10 m . p êm co àö n út tû ca o àïn thêp h h ; VISTAC (A dvanc e Solven t va C .); hem VIATANEX LMMS (Enjay); 32 (I.G. F en d strie) arb in u r butadiene-acrylonitrile: ; v.v... IN O L S (Indoi l C D PO hem . Products); PLASTIKATOR b. C opolym e

À ïn hòn h la HYCAR 1012X41 (B. F G i oodric h Chem ) la . möt c p ly e r co àö àa p ê n hoa nh o, chó dung ch o cac oo m h hön húp cù ban la ca o su N n itrile ; tro g ào, no cai th ïn n i à úc tro g xû ly b n àêu, dï dang tro g cö g ào an can û n a n n 0 lu ïn va ep àun. T n 50 C, cac hön húp söng co ch êt hoa y rï deo nay se co tñ h k o dñ h ûu v ït n e n i co gia trõ qu y bau ch o q y trò h ch ï b ïn san u n i p êm h .

CAO SU THIÏN NHIÏN 447

Luc lûu hoa, ch êt nay hêp thu möt ñt lûu h ynh do ào no lam u ch êm lûu hoa (t a cên ch n h ch o àung lûúng ch êt lûu hoa). ó Cung nh û cac polym r butylene , ch êt hoa deo nay chó e à úc dung ch o n ûng trû úng húp àùc b ït ma th i. û h i ö
II I.4.3 . Dên xu êt chloride

T n g cac dên x êt cua húp c êt c lo e , n û úi ta ro u h h rid g p ê n b ït ha i loai chñnh : cac dipheny l chlorid e hoa va h i paraffi n chloride hoa. Têt ca cac dên x êt cua húp ch êt u nay àïu th ï h ïn àùc tñ h q a tñ h k o ch ay ma ch ung i n u n h anh h úng àïn ca o su. û
II I.4.3.1 . Diphenyl chloride ho a:

D h n l thu à úc tû p an ûng nöi cua h i n ê n ip e y û h a h b n e e d úi anh hû úng cua nhi ït nong co xuc tac thñc h e zn û húp. À m dipheny e l c lo h rid e hoa, ta thu à úc hang loat û dên x êt te , p n a va h x ch ro ip en u tra et ea lo d h y l dung àû úc n û la ch êt hoa deo c o su h a . Ào la nh ûng ch êt long lïnh nh êy, khön g mau ho ùc co mau vang rêt n at, b ïu h ïn àùc tñ h q a tñ h trú (k ö g h i i n u n hn tac dun ) àöi vúi cac hoa ch êt, tñn h khön g dên ài ïn cua g ch ung va n êt la tñn h kh o àöt ch ay. T h ron g trû úng húp àöt ch ay pentachlorodiph l , aci d chlorin e hyd eny rid e tao ra se dêp tùt ng on lûa lêp tûc; à ïu nay chó co th ï co à úc i û nïu sö n u ï n tû c lo gy h rin e tro g p ê n tû ñt n êt la bùng n h h vúi sö n u ï n tû h d g . gy y ro en - C n g dung cua p tach r ö en lo o d h y l hoa tro g ca o su ip en n : P n h ro ip e y e tac lo d h n l k ö g co tac d ung hoa deo ú cac hn hön húp sön . Ta co thï dung c êt nay c o c o su th n g h h a iï n iï n h y c o su töng húp ma khön g gê y hai àïn cú ly h a a tñn h cua ca o su lûu hoa. T rong cao su N itrile, ta co thï dung chung vúi phosphate tricresy l h y p th a h alat e b ty . u l Cac hön húp söng se k a cûng h n n o ai ra c ung co lúi h ú, g h la rêt dñ , àö d h nh û ke o cua ch ung anh h úng ú nh ñn û k o ang g ûa àö d n h cua hùc ñn gö th n g va n ûa th n h i ñ ö h ög collophan e tùn g cû úng ch o hön húp söng . Cac cú ly tñn h thò k a th ên lúi (x m bang so sanh cac tñ h ch êt cua ca o su h u e n lûu hoa m a cac loai ch êt hoa deo k ac n u co tac dun ). h ha g

44 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

C êt hoa deo nay à úc b ït q a tïn th ú g mai: h û i u ûn PLASTIFIAN T 2 B S I (Pechiney); PH O LO EN CH 5 (P rogil); v.v... R DP

II I.4.3.2 . Paraffin chloride:

Ào la n ûng c êt ú dang long mau vang n at ma àö h h h n út tù g th o àö c lo h n e h rin e hoa, h ùc ú dang àùc k i àö o h c lo h rin e hoa àat túi 70%. Cac paraffi n chlorid e àïu trú àöi vúi hoa ch êt. Ú n i ït h 0 à th ún , c ung bïn, n û g ú trï n 135 C ch ung ph ong ö û g h hn thñc h acid chlorin e hydride ; nh û vêy ta cên thï m ch êt ön àõn h kh i dung ch un . C ung cung tù g cû úng ch o ca o su g h n lûu hoa tñ h k o ch ay búi vò k i bõ àöt ch ay, nhi ït àö tùn g n h h cao , ch ung se ph ong thñch göc Cl* dêp tùt n on lûa; noi g ch g tñn h kh o ch ay tù g th o ham lûúng c lo e un n e h rin . N û úi ta dung cac c êt nay c u yïu la c o c o su g h h h a N itrile , b ta diene-styren e va neopren e do tñn h kh o ch ay ucua ch ung anh hû úng . N ai ra ch ung con gi up dï dang go g a cö g b n àêu cac hön húp c o su noi trïn i n a a . N ûng c êt hoa deo nay à úc b ït q a tïn th ú g h h û i u ûn mai n û CERECLO R (I.C.I); h: CHLOROWAX lûúng c lo e h rin ; (Cty Diamond) sö 40, 50, 70 chó àõnh ham

CP (H ooke r E lectr o C .)... hem
II I.4.3.3 . Cac dên xu êt chlorine khac:

Ào la tetrach nap alen loro hth e àû úc b ït qu a tï n th ú g i ûn mai AUBANITE C 0 (Pechiney ) ha y CLONALINE -9 PF 90 (Progil), h ùc hön húp p n a va te c lo n p th le o et tra h ro a h a n e à úc b ït q a tïn th ú g mai AUBANITE û i u ûn 120 (Pech ey) . in C ung àû úc dung n h hû c êt hoa deo c o su , nh n g c ung h a û h thò k a k ö (b y h i) . Tac dun h h a ú g hoa deo c o su cua c ung co thï noi la trun g bòn h va ch ung tùng a h

CAO SU THIÏN NHIÏN 449

cû úng ch o ca o su lûu hoa cac cú ly tñ h kem h n cú ly tñ h ma cua n ú n p n c lo d h n e ta h ro ip e y l anh h ún . û g
III.5. CH ÊT HOA DEO CO THANH PH ÊN HOA HOC KHÖNG RO

Möt sö ch êt hoa deo ma thanh ph ên hoa hoc khön g cön g bö c o ta b ït àû úc h y cac n a san x êt g û bñ mêt, co h i a h u i tïn th ú g mai n û ûn h: III.5.1 . BUNATAK (Bunata k Chemical) , göm cac ph êm: * BUNATAK SÖ 21: C êt long mau n u n at co mui dï h ê h chõu, th an . Tó trong d = 0,92. Dung c o c o su th n n iï n o g h a iï h cung n û c o su töng húp b tad n re h a u ie e-sty n e va n p n e eo re vúi tac dung hoa deo va lam mïm, cung n û cai th ïn g a h i i cö g ca o su . L úng dun m nha san xuêt B n û g a unatak cho biït la tû 15% à ïn 30% trong trû úng húp c o su b ta ie e a u d nsty n . re e * BUNATAK SÖ 90: C êt long mau nêu vúi mui tho ang, h tó trong 0,94, àö n út S b t ú 2120F (1000C) la 73sec . À y h ay ol ê la ch êt hoa deo va lam mïm ca o su th n n iïn , ca o su iï h b ien utad e-sty ren e va n o ren , g up g am à úc thúi g n ep e i i û ia hoa deo ca o su va cai thi ïn àö phê n tan cua ch êt àön. C êt nay khön g lam dñn h hön húp vao may can ha y truc h can, tûc la no co tñn h tao trú . L ún dung la 10% c o c o n û g h a su th n n iïn , co thï dung àïn 50% ch o cao su b ta ie e iï h u d nsty n e àön k oi à n re h e. * BUNATAK SÖ 210: C êt long m h au nêu rêt nhat, co mui th ang dï chõu. Tó trong 0,966, àö n út S y o t ú 1000C la o h abl 85sec. Co tac dung hoa deo va lam mïm ca o su nh û B unata k 21 va 90, n û g àùc b ït dung c o cac hön húp hn i h k ö g co àön k oi carb n àe n (dung ch o hön húp àön vúi hn h o ch êt àön mau n at). L úng dun c o b ït la 10 - 35%, tñn h h û g h i the o trong kh öi ca o su. * BUNATAK AH: C êt long mau nh at, co tó trong 0,91 vúi h àö n út S y o t ú 1000C la 61sec . Dung hoa deo va lam h abl mïm ca o su th n n iïn , c o su töng húp b ta ie e ty n e va c o su c lo iï h a u d n -s re a h ro

45 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

p n e (n o re e ) n û g àùc b ït dung c o vêt dung c o re ep n hn i h a su mau tû i , mau n at, lûúng dung c o b ït la 10 ú h h i 20%. * BUNATAK N: C êt long mau nê u nh at mui thúm . Tó tron h g 0 0 1,03, àö n út S h aybol t ú 100 F (38 C) la 86,13 sec . Dung ch êt hoa deo va tao dñn h ch o ca o su N itril e (cung dung àï tao dñn h cho H ypalon) . Dung liïu tû 10 - 30%. * BUNATAK U: C êt long mau n u n at, mui th ang dï h ê h o chõu, tó trong d = 0,987. Àö nh út S aybol t ú 1000C la 100sec . Dung hoa deo va lam mïm c o su th n n iïn , c o su töng a iï h a húp b ta ie e u d nsty n e va n o re e , cai th ïn àö p ê n tan re ep n i h cua cac ch êt àön, àùc b ït g up c o can lu ïn dï dan , i i h y g g û à úc ly tñ h ca o cua ca o su lûu hoa. L ïu dung 10 i û n i 35% ch o ca o su butadiene-styrene , vúi lûu h ynh 2 - 25%. u K ö g lam p i mau vêt dun hn ha g. III.5.2. BUNAWELD POLYMER 780 (Bunatak Chem.): C êt long lïnh mau n u n at vúi mui th ang dï chõ u h ê h o khöng àöc, tó tr ong d = 1,04. Àö nh út S aybol t ú 1000C la 495sec. Dung lam ch êt hoa deo va lam mïm ca o su th n n iï n iï h va cao su b tad e ren u ien -sty e . C êt nay cung tù g cû úng àö h n d n h ch o hön húp söng nhûn g khön g lam dñn h t ñ ruc may can va g up g û àû úc cac ly tñ h ca o cua ca o su lûu hoa. i i n L úng dung ch o ta b ït la 20% ch o hön húp trang p ït cua û i h ca o su b tad e-sty e u ien ren , tû 10% àïn 20% ch o vêt dung xöp, nöi va tû 5% àïn 10% ch o vêt dung co cú tñn h töt. Co thï dung p öi húp vúi cac ch êt hoa deo k ac. h h III.5.3 . BUNNATOL (Beaco n Chem ica l Industries): La c êt co tac dung hoa deo va lam mïm c o su th n h a iï n iï n va cac loai ca o su töng húp. Co d úi dang c êt long h û h lïnh va co h i p êm a h . BUNNATOL G: mau n u n at, tan àû úc tro g dêu; d = ê h n S: k ö g mau, tan à úc tro g n úc hn û n û . OI L 542 (Texaco): 0,996. BUNNATOL III.5.4 . CAPELLA

La möt ch êt dêu k ö g àöc, mau n at, co mui dêu hoa hn h n û g thanh p ên hoa hoc k ö g àû úc t ït lö (t a co thï hn h hn i ào an ch êt nay

CAO SU THIÏN NHIÏN 451

co ngu ön göc tû dêu mo), tó tr ong 0,92, àö nh út S aybol t ú 380C tr n 150 sec , dung lam ch êt hoa deo va lam mïm ca o su ï thiïn n iï n va ca o su töng húp h . III.5.5 . NILLREX (M alre x Chemical): La c êt thï long co àö n út thêp, mau n u n at, k ö g h h ê h hn mui, tó trong d = 0,83, co tac dung hoa deo va lam mïm ca o su thiïn nhiï n va ca o su töng húp. G up dï dang tro g i n cön g ào an can lu ïn va ep àun y . III.5.6 . POLY S E S E A - 2 VA L -2 0 (N n l P ly em PR P C atio a o ch ical): C êt long mau sêm (A -2 ) va mau nh at (LC-20) , tó trong h P la 1. Dung lam ch êt hoa deo ch o ca o su thiï n nhiï n va ca o su töng húp n û g P l y S ers e A - 2 àùc b ït th c h húp hn o p P i ñ vúi ca o su b ta- d e-sty e u ien ren . C ung g up dï dang n öi h i h trön ch êt àön, k ö g n u öm mau va p i m au vêt dun , hn h ha g n n g p êm A - 2 thò co tac dung lam p a i mau n e. hû h P h h III.5.7 . POLYMER PLASTICI L (Polymel): À y la ch êt ú tr ang thai böt mau nê u nh at co mui àùc ê bi ït, kh g àöc, tó trong d = 1,08; co tac dung hoa deo va ön lam mïm cao su th n n iï n cung n û c o su töng húp, iï h h a g up dï dang n öi trön c êt àön ma àùc b ït la àön vúi i h h i c êt set k o n vúi lûúng ca . h a li o P êm P h olym r P e lastici l NS àùc b ït dung àû úc ch o hön i húp mau trùn , mau tû i , mau n at v.v... g ú h Bang tom tùt va so sanh cac tñn h ch êt cua cac ch êt hoa deo tù g c úng c o hön húp ca o su n û h : Ta xet túi 2 bang: - BANG 1: So sanh cac àùc tñn h cua cac ch êt hoa deo kh ac n a u ma c ung tru ïn vao möt hön húp c n ban la h h y ù c o su th a iïn n iï n à úc àön vúi 80% kh oi àe n M C h û P . - BANG 2: So sanh tron g trû úng húp cua hön húp cù n ban la ca o su töng húp b tad e-sty u ien ren e cung àû úc àön vúi 80% k oi h c rb n à n a o e.
45 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

Bang 1: So sanh cac àùc tñn h cua nhi ïu loai ch êt hoa deo tùng cû úng ch o hön húp cù n ban la ca o su th n n iï n àû úc àön vúi iï h 80% kh oi M . PC

CAO SU THIÏN NHIÏN 453

Bang 2: So sanh cac àùc tñn h cua nhi ïu loai ch êt hoa deo tùng c úng c o hön húp c n ban la c o su b ta ie e re û h ù a u d n -sty n e à úc àön vúi 80% kh oi M . û PC

45 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

B. C H A Á X U Ù T IE Á H O Ù D E Û OPEPTI (PEPTISANT; PEPTIZER) T C N A : Tû nù m 1936, möt sö c êt hoa deo c o su à úc p ê n b ït h a û h i than möt nh om kh ac bi ït vúi ch êt hoa deo ma ta vûa àï h cêp ú muc trïn , goi la “ch êt p ti ” h y “ch êt xuc ti ïn hoa ep a deo ca o su”. C ûc n n g cua n ûng ch êt nay vön chó la thuc àêy sû h ù h hoa deo (h y n hi ïn deo) cua ca o su va tuy ït àöi ch ung a g k ö g lam b ïn àöi cú ly tñn h cua ca o su lûu hoa. N û vêy hn i h ch ung co q n hï mêt th ït vúi ch êt hoa deo búi tac dung ua i sin h ra ú ca o su , n û g ti ïn trò h lai h an toan k ac b ït. hn n o h i Co th ï noi tac dung cua möt c êt hoa deo (p stifia t , h la n p lasti- cizer ) sin h ra búi möt ti ïn tròn h cú hoc, con tac dung cua ch êt p p i s h ra búi möt t ïn trò h hoa hoc va et in i n vúi liïu dung cûc nh o. I. Cac h ta c dung: K i ca o su àû úc nh öi ngu öi, no se bõ phê n huy do cac h chu öi p ly e r àût lòa. H ïn tûúng àût ch öi la do o y e n o m i u xg gùn vao cac ch öi h d carb u y ro o n ca o su lam ch ung p ê n h thanh cac göc tû d . o C êt p t i th m gi a xuc tac ox g n gùn vao chu öi va do h ep a ye ào n thuc àêy sû p ê n huy c u öi h d c o n ca o su o h h y ro arb . II. Chû c nùn g tron g ca o su: C êt pept i co möt sö ch ûc nùn g nh û sau: h 1. Vúi ham lûúng thêt thêp, ch êt pept i gi up gi am àû úc thúi gia n nghi ïn deo ca o su , t ït k ïm c n g su êt tiï u thu i i ö (m ay n öi) va möt p ên k ac lam g am thúi g n c ï tao h h h i ia h c o su a . Àï g up h ïu ro ch ûc n n g nay, ta s o sanh thúi g n i i ù ia p t i hoa va à ïn n n g tiï u th u cua möt hön húp cù n ban ep i ù la ca o su thiïn n iï n (t ú x n g k oi) k ö g co ch êt p ta x h ö h hn ep (ch êt p ti) , ma kït q a la b ïu àö sau ep u i : G c u: hi h - À úng bi ïu d ïn liï n tuc la hön húp co ch êt pepti ; û i àû úng g an ào an la hön húp k ö g co ch êt p ti. i hn ep
CAO SU THIÏN NHIÏN 455

- Hònh (B) ch o thêy à ïn n n g tiï u thu k ac b ït cua h i hön i ù h i a húp àï cung àat möt àö deo m oone y la 50. (G ch u: - Trõ sö deo m hi oone y cang thêp thò hön húp ca o su cang deo mïm ).
100 100

?o? de? o Moon

50

?o? de? o Moon
50 20 0 5 10 15 20 Thôøi gian pepti-hoù a (A) 0

50

100

150 Ñieän naêng (B)

2. C êt pepti gi up gi am àû úc nhi ït nong cên thi ït luc h gia cö ; ca o su cang deo, qu a tròn h nh öi trön se thûc ng hi ïn àû úc ú n i ït àö k ö g cên ca o va n û th ï hön húp h hn h àan g n öi can ñt bõ n y cú “chñn” súm (lû u hoa súm h gu ). 3. C êt p t i hoa k ö g lam b ïn àöi tñ h ch êt cua ca o h ep hn i n su lû h oa, tro g luc ch êt hoa deo th úng lam b ïn àöi u n û i tñ h ch êt ca o su ñt n i ïu n h . 4. T n g ch ï tao ca o su tai sin h (reg ro enerativ ch êt p p i g up g am à úc thúi g n h an têt. et i i û ia o e ru er) , bb

5. T n g trû úng húp cua cac d n g dõch co àö n út bùng ro u h n au sû h ïn d ïn cua c êt p p i g up c o ty lï c êt àùc h , i i h et i h h c o h n , g thanh se g am do lûúng d g m i dung ñt à a ú ia i un ö i. III . Cach dung: Cac ch êt p ept i àû úc ch o vao ca o su dû úi dang hi ïn hûu cua ch ung h ùc d úi dang hön húp ch u (m elan e m o û g aitre ) ú may n öi. Nïu la may nh öi nöi nh û la may B h anbury , ta ph ai àúi vai giêy

45 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

sa u kh i ch o ca o su vao röi múi ch o pept i vao; nïu la may n öi 2 h tr uc (may hú tr uc), ta àúi c o su bõ can n h ïn cu ön q an h a gi u tr uc röi múi ch o p t i vao ep . N ûng c êt p u g a k ac (c ï tao hön húp) chó àû úc h h h i h h ch o vao k i ti ïn tròn h hoa deo ca o su àa ho an têt, vò noi h chun g ch ung lam c êm h ùc can tr ú t ac dung cua c êt h o h p ti ; vï p û n g d ïn nay lûu hu ynh la ch êt àùc bi ït co ep hú i hi ïu qu a va chñn hno gi up ta ch h àö hoa deo nh û y m ön ón u (lû u hu ynh can trú tac dung ). L úng dung ch êt pept i luö n luö n thêp. T û ron g ca o su thiïn n iïn , lûúng dung tû 0,05% àïn 0,1% la àu co tac h dung . T rong ca o su töng húp butadien e-styren e thò àoi hoi lûúng dung cao hú n gêp 1,5 lên àïn 2 lên . N i ït àö hoa deo ca o su tuy th öc vao ban ch êt cua h u ch êt p ti va cua c o su . T n g ca o su b ta ien ren ep a ro u d e-sty e , möt n i ït àö q a ca o se co k u n h h úng lam cûng hön h u hy û húp nïu ham lûúng cua o y e n k ö g àêy àu. xg hn IV. Phê n loai: Ta chi a ch êt thuc àêy hoa deo pept i thanh 5 nh om göm bön nhom hoa hoc biït ro va mö t nhom m thanh phên a hoa hoc k ö g à úc n a san x êt c n g bö: hn û h u ö 1. N om m ap h erc ta n p û n g h ú g hú ûn. 2. N om dên xu êt cua im azo h id le. 3. N om h d h y razi n p û n g h ú g hú ûn. 4. N om dên x êt cua aci d sulfon h u ic. 5. N om ch êt co thanh p ên khö g bi ït ro. h h n
IV.1. N om M h ercapta n phûún g hûúng: β - naphthyl mercaptan: (2-Naphthalenethiol)

- T n th ú g mai: ï ûn RPA N02 (E.I.Du Pont de Nem ours n h ale th ap th n io l va 66,67% sap trú . va Cty) göm 33,33%

CAO SU THIÏN NHIÏN 457

VULCAMEL TBN (I.C.I) : göm 33% n p th le th a h a n io thy l m ercap tan ) va 67% sap trú ; - C g th ûc: ön
SH

l (β - n p ah

- Ly tñnh: Dang p i ïn mau C eme n at co mui àùc b ït, ty trong h r h i d = 0,92. Cên tön trû tro g thung ch ûa kñn va àï ú nhi ït àö n 0 thêp. (R A N 2) CH ÊT ÀÖC. P - C n g dun : ö g La c êt p p i hoa à úc dung c o c o su th n n iï n va h et û h a iï h c o su bu ien a tad e-styren e . Co tac dung tù g trú lûu hoa n e n h cac hön húp g a töc lûu hoa vúi ch êt n om th l e h y i h iazo a th ram . K ö g an h úng túi mau sùc cua ca o su lûu iu hn h û hoa. T n g n p e , no co tac dung lam ch êm lûu hoa ro eo ren nh e. Cac ch êt co tac dung can trú h ïu q a cua no la lûu i u h yn , k oi c o n à n n om mang va cac c êt xuc t ïn u h h arb e h h i lûu hoa. - L úng dung cua R A N02 va V û P ulcam l TBN: e - Tû 0,15% àïn 0,5% ch o ca o su thiï n nhiï n (nh öi nong thò dung liïu thêp, n öi n u öi dung liïu ca ). h g o - Tû 1% àïn 4% ch o ca o su butadiene-styrene . GR - S, SBR (tuy ph êm: nh û S R lanh , ngu öi va àe n dung 4%). B (L úng dung trï n la ap dung ch o R A N02 va VULCAMEL co û P 67% sap trú .)
Xylyl mercaptan:

- T n àoc k ac: X len io ï h y eth l - T n th ú g mai: ï ûn RP A N03 (E.I . Du Pon t de N ours) : co 36,5% xylenethio em 63,5% dêu co n ön göc tû dêu mo; gu
45 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

l va

PEPTISA N T 3 (M.L.P.C.);... - C g th ûc: ön
SH CH3 CH3

- Ly tñnh: RP A N03: Dang ch êt long mau hö ph ach , co mui àùc bi ït, tó trong d = 0,91. Tön trû ön àõn h töt nïu c ûa tro g h n th ung kñn va àï ch ö mat. CH ÊT ÀÖC. - C n g dun : ö g Xylyl m ercap ta n h y x len io l la ch êt p t i hoa ch o ca o a y eth ep su th n n iïn , co tac dung tù g trú lûu hoa n e cac hön iï h n h húp c o su àû úc g a ia töc lû hoa vúi cac ch êt xuc ti ïn u n om th le h iazo v thiuram . Nocung àû úc dung ch o ca o su a töng húp b tad e-sty u ien r n e th ún . e û g Tac dung thuc àêy hoa deo cua ch êt nay bõ can búi lûu h yn , k oi carb n àen , riïn g o id e kem thò can n e. u h h o x h L úng dung cua R A N03 ch o c o su th n n iï n la tû û P a iï h 0,25% àïn 0,6% tuy the o hoa deo ca o su vúi may nh öi h i a tr uc ha y may n öi nöi va n öi ng öi h y non . h h u a g G ch u: RP A N03 CONC: göm 71% xylenethio hi co ngu ön göc tû dêu mo.
Muö i ke m xylyl mercaptan:

l va 29% dêu

- T n th ú g mai: ï ûn RP A N05 (E . Du Pon t de N ours) : Göm 50% m öi kem .I em u cua x l m yly ercap n va 50% h d c rb ta y ro a o n trú . - C g th ûc: ön

CAO SU THIÏN NHIÏN 459

CH3 CH 3 S Zn S

CH
3

CH 3

- C n g dun : ö g RP A N05 la möt ch êt p t i hoa cua ca o su b tad eep u ien 0 sty e manh h n R A N 3. No co tac dung gi am kh a ch êm ren ú P töc àö lûu hoa. T n g luc β-n p th ro a h y l m rc p e a ta n va x ly l m rc p y e a ta n la n ûn ch êt àöc dung ngu y h ïm thò m öi kem cua xyly l h g i u m ercapta n ñt àöc h n , sû dung ñt ngu y h ïm h n , n û g ú i ú hn cung cên n n tr an ch êt nay ti ïp xuc vúi da. ï h
Phenyl * mercaptan:

Pentachlorothiophenol:

- T n th ú g mai: ï ûn RPA N06 (E.I. Du Pont Nemours) th p en l va 10% h d c rb io h o y ro a o n trú ; göm 90% pentachlorol va cac

RENACI T V (B ayer) : göm pentachlorothiopheno ch êt p u g a k ac: h i h ... - C g th ûc: ön
Cl Cl Cl Cl Cl SH

- Ly tñnh: RP A N06: Dang böt (k ö g böc bui) mau xam n at, co hn h mui te p e th an , tó trong d = 1,79. K ö g àöc k i dung r- en o g hn h ú n ûng à ïu k ïn b n h th úng h i i ò û . RENACI T V: Dang böt mau xam, tó trong d = 1,5; ta n àû úc
46 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

möt p ên tro g xù g , b zene , ch ro r h n n en lo fo rid . K ö g tan tro g n úc e hn n û . - C n g dun : ö g

m va carb n tetrachlo o -

La ch êt pept i hoa cua ca o su thiï n nhiï n va cac lo ai ca o su töng húp. N o cung co tac dung hoa deo ca o su b tadien u e-styrene lanh n û g k o hoa deo h n ca o su hn h ú b tad e-sty u ien ren e th ún . Tac dung thuc àêy hoa deo ca o û g su cua no bõ can búi lûu h yn , cac ch êt su u h lfid e va tetrasulfid e th ra m (ch êt g a töc lûu hoa v la ch êt lûu iu i a hoa). À y la c êt p t i k ö g àöc, k ö g g y anh h úng mui, ê h ep hn hn ê û k ö g lam p a i mau cung n û k ö g anh h úng túi töc hn h h hn û àö lûu hoa va sû lao hoa cua ca o su lûu hoa (th ûc ra ch êt nay co anh hû úng túi mau sùc ca o su lûu hoa n n g hû k ö g àang kï). hn RP A N06 va REN CI T V h h n û la nh ûng A òn h mai co tac dung p p i hoa c n g h ïu n êt et ö i h N itrile . Cac thûc n i ïm ú may n öi nöi B b r gh h an u kg P u a n co ch ûa erb n 2,5% c êt p p i hoa, àa c o kït q a àö deo D h et h u ef deo ú 1650C n û sa : h u C êt p p i hoa th ú g mai:` h et ûn RENACI T V RP A N 3
0

ch êt thû n g ú ch o ca o su y möt lö 40 o sa u 20 p ut hoa h

Àö deo D efo 1123 1175 1275 2450

P p n e 22 e to K ö g co ch êt pepti hn
0

Co thï noi tron g ca o su Perbunan , RENACI T V va RP A N 6 h y p n c lo th p e o a e ta h ro io h n l tù g trú n e luc k úi àêu n h h lûu hoa cac hön húp àû úc g a töc lûu hoa vúi i b n th le e zo iazo . T n g B n , tac àöng nay chó ro ú n i ït àö ro ua h 0 trï n 130 C. N úc lai, tron g cac hön húp à úc thuc àêy lûu gû û hoa vúi c êt n om th ra m dung k ö g c lûu h yn , h h iu hn o u h ch ung lai lam ch êm lûu hoa .
* Muö i ke m cu a pentachlorothiophenol:

- T n th ú g mai: ï ûn
CAO SU THIÏN NHIÏN 461

EN O R (E.I . Du Pon t de N ours); D em RENACI T IV (Bayer);... - C g th ûc: ön
Cl Cl Cl Cl Cl S Zn S Cl Cl Cl Cl Cl

- Ly tñnh: ENDOR: Böt mau x h luc h i xam, k ö g mui, k ö g an ú hn hn àöc. Tó trong d = 2,39. Tön trû ön àõn h töt. RENACI T IV: Böt mau trùng xam, khön g mui, khön g àöc. Tó trong d = 2,33. Nong ch ay ú 3400C va bõ ph n tñch. K ê hön g tan tro g cac d n g m i va n úc. Tön trû ön àõ h töt. n u ö û n - C g dung ön : La ch êt p t i hoa dung ch o ca o su th n n iï n va ca o su ep iï h tön húp b tad e-sty e g u ien ren . N û úita c o b ït ENDO R co g h i 0 h ïu q a manh h n R A N 3 tro g c o su th n n iïn ; i u ú P n a iï h tro g c o su b ta dien n a ue-styren e gi au dêu, ho at tñn h cua EN DO R va RENACI T IV thò bùng n a . hu C hêt pepti nay tac dung thuc àêy hoa deo bõ can búi lûu h ynh va cac ch êt thuc àêy lûu hoa; k oi carb n àe n thò u h o k ngc o tac dung nay h ùc co tac dung can n e. hö o h L ïu dung tro g c o su th n n iï n la tû 0,1 - 0,4% (ENDOR); i n a iï h li ïu dung EN O R tron g ca o su butadiene-styren e la 1 - 4%. D
* Benzamidothiophenate ke m:

- T n th ú g mai: ï ûn PEPTO E 65 (A erica n C N m yanam id); - C n g dun : ö g

46 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

La c êt p p i hoa k ö g àöc n û g cung n n cên thên luc sû h et hn hn ï dun . Co thï kït luên la n ûng ch êt p t i hoa vûa kï trï n g h ep n û β-n p th h ah y l m ercap tan , x ly l m y ercap ta n v.v... b ïu h ïn i i 0 h at tñ h töt n êt la ú k o ang tû 120 - 180 C, tron g luc o n h h PE O PT N E 65 t ï h ïn àùc tñ h q a h at tñ h cua no ú h i n u o n 0 n i ït àö thêp, tûc la no àa co tac dung ú 65 C. h
* Disulfur o,o'-dibenzamido diphenyl:

- T n àoc k ac: D -b n a id p e y ï h i-o e z m o h n

l d lfid isu e R (Ha y

- Tï n thûún g mai: PE O PT N E 22 PLASTICIZE PEP- TON E 22) (A erica n C m yanam id);... - C g th ûc: ön
O C NH S S NH O C

- Ly tñnh : (Pepton e 22) Dang böt mau vang n at, k ön g mui, k ö g àöc. Bïn, tó h h hn tr on d = 1,40. Nong ch ay 136 - 1430C. g - C n g dun : ö g La ch êt p t i hoa cua ca o su th n n iïn , ca o su ep iï h b tad eu ien styrene , ca o su N itril e va neoprene . C êt nay co h 0 tac dung hoa deo ca o su ú trï n 115 C (240 0F) , khön g nhu öm mau vao ca o su th n n iï n va c o su b ta ie e iï h a u d ns re e ty n . Tac dung hoa deo ca o su cua n o bõ ngù n can búi lûu hu ynh, k oi carb n à n va àa sö ch êt xuc ti ïn lûu hoa. No h o e k hön g co an h úng túi töc àö lûu hoa h û . P p n e 22 va P to e 65 àïu la n ûng c êt k ö g àöc e to ep n h h hn n û g cung n n cên thên luc sû dun . hn ï g

CAO SU THIÏN NHIÏN 463

L ïu dung P p n e 22 tro g c o su th n n iï n tû 0,05 - 0,5% i e to n a iï h va tro g ca o su b tad e ren n u ien -sty e la 0,5 - 3%.
* Mercaptobenzothiazole MBT

(x m ch ú g C êt g a töc lûu hoa) e ûn h i - C n g dun : ö g K i nh öi deo du y nh êt vúi ca o su thiï n nhiïn , MBT la h ch êt pept i hoa àû úc n úi ta ch ûng m h la co tac dung gû in manh hún P to e 22, àùc b ït k i ph öi húp vúi D G ep n i h P (d hen lg an in ip y u id e). (MBT la c êt p p i hoa c o su th n h et a iï n iïn h ). Cac dên xu êt cua MBT nh û m öi kem MBT, disulfide u b zo iazo en th l e (MBTS) cung co k a n n g la p p i hoa c o su h ù et a th iïn n iïn , n û g c ung co tac dung kem nöi bêt h n h hn h ú MBT. - T n g hön húp c o su lûu hoa (c o su th n n iï n va ro a a iï h cac c êt p u g , ch êt àön ) MBT la c êt xuc t ïn lûu hoa h h ia ... h i tù g cû úng cac tñ h ch êt cú hoc töt ch o ca o su lûu hoa. n n
IV.2. N om dên xu êt im h idazole:

T n g n om nay ta àï cêp túi D eth lim azo ro h im y id le:
Dimethylimidazole

- T n th ú g mai: ï ûn PLASTO R EG 33 (C y k ao cûu va ûng dung ky n h ï t h g hoa hoc xû Languedoc); thanh phên hoa hoc la dung dõch co 33% d eth lim a le; im y id zo - C g th ûc: ön
CH 3 C CH N N CH 3 CH

- C g dung : Cung nh û Pepton e 22, Plasto r E -3 3 la ch êt ön G p t i hoa co tac dung ú cac n i ït àö thêp, h at tñ h cua no àû úc ep h o n

46 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

b ïu thõ ú k o ang tû 45 - 1350C. À y la ch êt p t i hoa cua cac cao i h ê ep su th n n iï n ma th i. iï h ö
IV.3. N om H h ydrazin e phûún g hûúng : Phenylhydrazine

T n g n om nay ta àï cêp túi stea t e p e y l ro h ra hn h d z e. y ra in
Stearate phenyl hydrazine:

- T n th ú g mai: ï ûn PEPTA X (Ct y trñc h ly va töng húp hoa hûu cú) : thanh ph ên hoa hoc la ste ra e p e y y ra in a t h n lh d z e dên x êt. u - C g th ûc: ön C 6 H5 –NH–NH–CO–C - C n g dun : ö g P epta x cung la möt ch êt pept i hoa ca o su co tac dung ú cac n i ït àö thêp. H at tñ h cua no töt n êt g ûa 600C va h o n h i 1000C. T ai hùn vúi àa sö c êt n om p e y y ra in r h h h n lh d z e , stea rat e p e- n lh d h y y razin e co ûu à ïm la khön g co àöc tñn i h.
IV.4. N m dê n xuê t tû aci d sulfonic ho
17

H35

T n g n om nay ta àï cêp túi h i c êt co tïn th ú g mai n û s u ro h a h ûn h a: - BONDOG ENE (R.T. V n erb a d ilt) : thanh p ên hoa hoc la h möt hön húp acid sulfonic co phên tû khöi lún vúi mö t rû u h d p o e co p ê n tû k öi lún ú y ro h l h h . - ANCAPLAS OB (A ncho r C .) : thanh p ên la möt hön hem h húp cua cac dên x êt su n c hoa dêu mo. u lfo i Cön g dung cua BONDOG ENE va ANCAPLAS OB: H i c êt kï trï n àùc b ït n n dung c o cac d n g dõch a h i ï h u cù n ban la c o su th n n iï n h y c o su b ta ie e re e a iï h a a u d n -sty n . C ung cun co tac dung pept i hoa ch o ca o su k . h g hö
IV.5. N hom chêt co thanh phên hoa hoc khöng ro : PEPTIZER P-12 (Cty Americhem):

CAO SU THIÏN NHIÏN 465

- Ly tñnh: Böt mau trùn , tön trû ön àõ h rêt töt, tó trong d = 1,12. g n - C n g dun : ö g La ch êt p i hoa ch o ca o su ch ro ren e (n ren e G). ept lo p eop C êt nay k ö g lam ch êm lûu hoa hön húp n pren , do h hn eo e ào cên n c o th m möt ch êt lam m ön lûu hoa àï tr anh ïn h ï u hön húp bõ “ h ït” luc gi a cö . c ng L ïu d ung ch o b ït la tû 0,5 - 3% tñn h the o trong kh öi i i neo- p ren e G.
PEPTIZER W-9 (Cty Americhem):

- Ly tñnh: Böt mau vang , tön trû ön àõn h rêt töt, tûún g àöi khön g àöc k i dung ú n i ït àö thêp. Tó trong d = 1,38. h h - C g dung ön : La ch êt pept i hoa ch o neopren e loai W, co thï dung p öi h húp vúi n o re e P p e r P 2 . L úng dung c o b ït la ep n e tiz -1 û h i 3/4 ch êt nay dung p öi húp vúi 1/2 P p e r P 2 h e tiz -1 .
PEPTIZER H-20

- Ly tñnh: P i ïn mau n u d . T ú g àöi k ö g àöc ú n i ït àö h ê a ûn hn h thêp. Tó trong d = 1,37. - C g dung ön : La ch êt pept i hoa ch o hypalo n (polyethylen e bi ïn tñnh ) vúi lûúng dung c o b ït la tû 0,5 - 3% tñ h the o trong k öi h i n h h alo yp n.
PEPTIZER (Crowley Hydrocarbon Chemicals):

- Ly tñnh: C êt long lïnh sêm mau, khön g àöc. Tó trong d = 1,08. h

46 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

- C n g dun : ö g C êt p t i hoa ch o ca o su th n n iï n va cac loai ca o su h ep iï h tön húp. L úng dung c o b ït la 0,15 - 3% (c ên g am liïu g û h i i c êt dêu hoa deo k ac). h h G c u: hi h Co ha i ch êt xuc ti ïn lûu hoa dung àû úc n û la c êt h h p p i hoa cua n o re e et e p n: 1. P tam th len en e y e d io rb at ith ca am e p erid e : C êt xuc ip in h t ïn trun g tñn h ACCELERATOR i 552 cua E . Du Pon t de .I N ours, (x m C ûú g ch êt g a töc lûu hoa). em e h n i 2. D rth to lg a id e io o ly u n in .

CAO SU THIÏN NHIÏN 467

2 2

2 3

4 2

3

CHÛÚN G XVII

C H A Á TAÏO X O Á P T

C êt tao xöp ha y ch êt nöi (th úng goi la thu öc nöi) la h û n ûng ch êt do sû n ït p ê n co k a n n g p ong th c h ch êt h hi h h ù h ñ khñ va chñnh ch êt khñ tao ra nh ûng kho ang tröng nh û tö on g nh o ho ùc cûc nh o, h y noi k ac ài ch êt khñ ch ûa a h tro g ca o su do ch êt tao xöp ph ong thñ h lam ch o ca o su n c nöi lïn va trú n n xöp ï . C êt tao xöp dung tro g c n g n h ïp c o su co thï c i a h n ö gi a h th an h 2 nh om: ch êt tao xöp vö cú va ch êt hûu cú , co kh a nùn g ph ong thñc h khñ N , va CO do sû n i ït p ê n ú n i ït àö lû u hoa c o su h h h a . I. C H A T T A O X O Á V OÂ CÔ: Á Ï P
AMMONIUM CARBONATE: (NH4)2CO3

- T n k ac: ï h C arbonat e am oniu m (carbonat e d’am oniaque) m m khai lam banh bao , m öi ba y hú i (se l volatil) , v.v... u - P n loai va ly tñnh: hê A m m oniu m carb n o at e dung lam ch êt tao xöp co 3 loai: - C arbonat e dang trun g tñnh : (NH ) dang böt ho ùc kh öi CO tin h th ï mau trùng co mui kha i cua am oniac , tan àû úc m 0 tro ng n úc, nong ch ay trï n 85 C, phê n huy vao kho ang û 530C ph ong thñc h khñ CO va NH , tó trong d : 1,45 - 1,50. - C arbonat e dang acid : A m m oniu m bicarbonat e NH HCO , 4 3 , böt

46 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

3

2

3

2

p ê n huy ú n i ït àö ca o h n carb n e dang tru g tñ h , k o an h h ú o at n n h g 700C ch ung ph ong thñc h khñ va NH . CO - Hön húp h i loai c rb n t a a oa e n u trïn ï .

C hñn h khñ NH b y ra n n s u k i lûu hoa vêt dung co mui k a a ï a h h i. - C n g dun : ö g La c êt tao xöp c o hön húp c n ban la ca o su th n h h ù iï n iïn , c h ao su töng húp ha y latex . K i dung ch êt nay, hön h húp ca o su söng cên à úc hoa deo mïm va k i n öi trön û h h n n may cên tr anh n i ït àö ca o q a g y n i ït p ê n ch êt ï h u ê h h nay. Noi ch n g ch êt tao xöp nay ñt dung h n so iu m u ú d b a oa . ic rb n te
SODIUM BICARBONATE: NaHCO
3

- T n k ac: B o a ï h icarb n t - T n th ú g mai: ï ûn

e so iu m (b rb n t d ica o a

e de so d u e)...

U IC L S (E.I . Du Pon t de N ours ) göm 50% so iu m N E em d b ar- b at e va 50% dêu long co n u ön göc tû dêu q ùn , ic on g u g ú trang thai long , lïnh mau cr em , k n g mui, k ö g e hö hn àöc, n i ït p ê n trïn h h 1490C, tó trong d = 1,3. RS L SPO G E PAST E (Ct y M N onsanto) : sodiu m bicarbonate àû úc xû ly àùc b ït àï dï p ê n tan vao ca o su i h . GONFLANT ly àùc b ït. i v.v... - Ly tñ h so iu m b n d icarb n o at e n u ï n ch êt: gy SD (S in en a t-D is) : so iu m b a o a d ic rb n t e à úc xû û

Dang kh öi ho ùc tin h th ï mau trùng , khön g mui, tan trong n úc (s ui bot khñ). Tó trong d = 2,2. N i ït p ê n trï n û h h 1500C p on thñc h khñ CO . Cên bao qu an nú i kh ö rao va h g tranh ti ïp xuc vúi k n g khñ vò co thï bõ p ê n tñc h thanh hö h carbo at e trun g tñn n h. - C n g dun : ö g La ch êt tao xöp ch o hön húp ca o su thiï n nh , ca o su töng iïn

CAO SU THIÏN NHIÏN 469

2

2

húp ho ùc latex , n n g noi ch n g ñt k i dung c êt nay d y hû u h h u n êt h búi no tan ñt tro g ca o su ma th úng dung p öi húp vúi n û h möt acid hûu cú co tac dung tùn g trú ph ong thñc h khñ CO . A d hûu cú th úng à úc dung n i ïu n êt la a d ste ri c ci û û h h ci a va a d o i c (a ci le cid beo) la n ûng ch êt cung co tac dung h hoa deo va tù g trú lûu hoa hön húp ca o su . T e o ly n h th y ït, 335g so iu m b arb n t e se p an ûng vúi 1 kg aci d u d ic o a h olei c ha y aci d steari c (ph an ûng xay ra ho an toan) n û g hn trï n th ûc tï ta th úng dung lûúng a i d beo c o h n àï û c a ú àam bao so iu m b a o a e p an ûng tron ven, n o ai ra d ic rb n t h g möt p ên ac d beo lai con p an ûng vúi o id e kem tro g h i h x n hön húp (tac dung tù g trú lû u hoa n ). C êt tao xöp so iu m b h d icarb n o at e co tac dung tù g trú n n e c o cac hön húp àû úc g a töc lûu hoa vúi ch êt n om h h i h acid , n û g n k ö g tac dung àïn lao hoa ca o su. hn o hn - L úng dun : û g Ta co thï dung tû 0,5% àïn 8% tñ h th o trong k öi c o n e h a su va cên p öi húp vúi c êt tù g trú tao xöp la a i d ste ri c h h n c a h y a i d o ic a c le .
SODIUM CARBONATE: Na 2CO
3

- T n kh ac: carbona t natr i (carbonat ï m öi xut, soud e solvay , v.v... u - Ly tñnh:

e de soude) , soda ,

Böt mau trùng àïn trùng hú i xam, khön g mui, khön g àöc, (co thï ú dang cuc, bop vú àû úc) , tó trong d : 2,47 2,53. T n trong n úc. a û - C n g dun : ö g C êt tao xöp c o hön húp c o su th n n iïn , ca o su h h a iï h töng húp ho ùc latex . Luc lûu hoa ch êt nay gi ai ph ong khñ CO . Noi chung c êt nay co tac dung kem h n so iu m h ú d b a o a e va co tac dun tù g trú lûu hoa ch o hön húp ic rb n t g n co ch ûa c êt g a töc lûu hoa n om h i h acid . T û úng dung p öi húp vúi cac ch êt tao xöp k ac h h h .

47 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

II. C H A Á T A O X O Á H Ö Õ CÔ: T Ï P U
N,N' - DINITROSO PENTAMETHYLENE TETRAAMINE: DPT

- T n th ú g mai: ï ûn CELLU RLA D (Eiw a Chem . Ind . Ct y N êt); h

NOCBLOW D T (O .P. uch i Shink o C hem . Ind . C y N êt). t h POROG ENE NS (N ationa l P olychem icals 40 (th anh p ên göm 40% D T va 60% ch êt àön trú ) va OPEX h P P -80 (co 80% D T va 20% ch êt hoa deo ca o su loai ester). L P UNICE L ND (40% D ) va U ICE L NDX (80% D ) (cua PT N PT E.I. Du P t de N our s va C ; My). on em ty VULCACEL BN, VULCACEL B 40 (40% DPT) cua Arnold, H offm n va C , H ic k Standar d C . , I.C a ty arw hem .I); SA M E-C PA IN - C g th ûc: ön
CH2 O N N CH2 N CH2 N CH2 N CH2 N O

, My): göm OPEX

H (C y C t iba) , v.v...

- Ly tñnh: T n thõ trû úng co dû úi dang phi ïn cuc vun xöp mau rï cr em hay mau vang nh at nhû UNICEL NDX (80% DPT) e ho ùc dû úi dang böt mau vang nh at (40% D ) . N ai ra PT go ngû úi ta con àûa àön vao nitros o pen ethylen tam e tetraam in e àï g am bút nguy h ïm vò tñ h dï ch ay cua i i n ch êt nay (n û C lar-D , U ice l ND, O x 40, Nocblo w h ellu n pe DPT...). Noi chun g t ï n thõ trû úng co h i n om r a h : - Lo ai co 80% DPT : tó tr ong d : 1,38 - 1,40.

CAO SU THIÏN NHIÏN 471

- Lo ai co 40% DPT : tó trong d : 1,90 - 1,94. DP T bõ n i ït p ê n tû n i ït àö 1900C àïn 2000C, vúi ch êt h h h thuc àêy tao x öp no bõ n i ït p ê n ú n i ït àö 800C àïn h h h 0 180 C. - C g dung va tñn h ch êt tron g ca o su: ön La c êt tao xöp c o cac hön húp ca o su th n n iï n h y h h iï h a ca o su töng húp. C êt nay dung àï ch ï tao cac vêt dung h xöp mïm h ùc cûng ha y ca o su xöp co cêu tr uc tö o g hú o n h ùc kñn (n úc k ö g n êm q a àû úc) . Àùc à ïm cua no o û hn g u i k ö g anh h úng túi mau sùc ca o su cung n û cac ch êt hn û h ti ïp xuc vúi no. K i nh öi vúi ca o su , ta cên ca h n i ït àö h n h 0 n öi trön k ö g q a 70 C va k n g q a 3 àïn h hn u hö u 5 p ut àï tranh th êt th at h y h o hut búi n i ït p ê . h o a a h hn Hêu n û h khön g dung ch êt tao xöp nay du y nh êt, ma th úng la ph öi û húp vúi c êt tù g trú tao xöp k ac vò do n i ït p ê n no h n h h h 0 0 g ai p ong khñ ú 190 C àïn 200 C, nhûng co ch êt tùng trú i h tao xöp nhû urea (C ask ) , glyco l (nh û diethy ellp -K len e glyco , C l) -centy l betai n h ay cac aci d hûu cú (nh û aci d salicylic : cung la ch êt co tac dung trò h an lûu hoa) thò o 0 nhi ït àö ph ong thñc h khñ la tû 80 C ha y 840C, tûc la ú n i ït h àö thêp h n n i ïu ú h . N, N '-dinitros o pentam ethylen e tetraam in e (D T ) hêu P nhû k ö g b o g ú dung d úi dang n u ï n c êt ma hn a i û gy h th úng à úc dun dû úi dang co ph a ch êt àön trú ha y cac û û g ch êt kh ac vúi muc àñ ch g am bút n u y h ïm cua D T tû i g i P böc ch ay va cac ch êt th ú g mai th úng la hön húp göm ûn û 80% D T va hön húp 40% D T , tro g ào dang hön húp co P P n 40% DP T thò àû úc sû dung n i ïu n êt vò an toan sû dung h h hn ú. L úng ma ta co th ï dung ch o ch êt co 40% D T töng qu at la: û P - San ph êm ca o su xöp (m ouss e khön g thön g húi ) co cêu tr uc tö on g (cellules ) kñn, cù n ban la: C o su th n n iï n a iï h N p n e eo re C o su b tad n -sty n a u ie e re e 1 - 15% 1 - 15% 1 - 15%

47 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

C o su N a itril e C o su buty l a

5 - 15% 5 - 15%

- San ph êm ca o su xöp (m ouss e thön g húi ) co cêu tr uc tö ong hú, cù n ban la: C o su th n n iï n a iï h N p eo ren e C o su b ta ie e re a u d n -sty n C o su N a itril e C o su bu l a ty e 0,5 - 5% 0,5 - 5% 0,5 - 5% 2 - 5% 2 - 5%

- Cên lûu y n i ït àö g a n i ït p ai g û k ö g àöi va àö h i h h i hn k u ïc tan thêt töt tro g c o su múi c o ra san p êm co h h n a h h cêu t ruc tö ong àïu va àöng bö. C êt tù g trú h y p u trú tao xöp sû dung la: h n a h - A d salicy c vúi liïu dung bùng 1/3 cua c êt tao xöp ci li h th ú g mai co 40% D , nïu dung c êt tù g trú nay thò ûn PT h n hön húp lûu hoa se co mui am e àùc bi ït. in - Húp c êt u a h y dên x êt u a (n û c ast-K ) vúi h re a u re h ellp liïu dung tû n g à ú g vúi c êt th ú g mai co 40% D T ú ûn h ûn P (n û C - l rD. h ellu a- ) U a va C re -cety l b etai n (AQUAREX NS du P n t de o N o rs) vúi lûúng dung u a 1 p ên + A em u re h quare x NS 0,6 àïn 1 ph ên ch o 4 p ên ch êt th ú g mai co 40% D T ; ch o hön h ûn P húp khön g mui. Vúi ch êt thûún g mai co 80% D T (nh û U ICE L NDX, P N OPEX PL-8 0 VULCACEL BN) thò lûúng dung bùng 1/2 ch êt tao xöp thûún g mai co 40% D T (nh û U IC L NS, OPEX P N E 40...)
AZODICARBONAMID:

- T n th ú g mai: ï ûn CELOGE N - AZ (N gatuck au ); VIN FO Y R-A C (Eiw a C hem . Ind. ; Nh êt)
CAO SU THIÏN NHIÏN 473

2

KEM POR E 150; K PO E R EM R -12 5 (N ationa l Polychem icals) v.v... - Ly tñnh: Böt mõn tin h thï cûc nh o (v i tin h th ï) mau vang àïn vang n at, k ö g mui. Tó trong d : 1,63 - 1,65. T n ñt tro g h hn a n n úc v a cac d n g m i th n g dung n û b n e e , ac to e , û u ö ö h e zn e n eth le e d lo e yn ich rid . Cên bao q an tranh non , anh nùng mùt trúi h y cac n u ön n i ït u g a g h 0 k ac. N i ït p ê n ú 190 C gi ai ph ong khñ vúi th ï tñc h lún; co h h h N diethylene glycol (1%) no bõ n ït p hi hên ú nh ït àö th êp i 0 h ún kh ang 130 C. o - C g dung ön : La c êt tao xöp c o c o su th n n iïn , c o su töng húp h h a iï h a b ta d e-sty e u ien ren , n p e , ca o su b ty l va n ûa P.V.C. eo ren u h (polyvinyl c lo e h rid ). Dung ch êt nay, ca o su xöp co cac lö tröng àïu va nh o mõn. D no co mau vang nhûn g dung àû úc ch o cac vêt u dung ca o su mau trùng h y mau n at (k ö g n u öm mau a h hn h ). L uc nhöi trön, cên tranh nhiït àö lïn cao qua 1400C. Tuy nhiï n àê y la ch êt an toan sû dung luc nh öi trön ú may nh öi 2 tr uc. Vï lûu hoa, ch êt nay k ö g co anh h úng hn û túi. Àï thuc àêy tao xöp h y àï hön húp ca o su nöi n an h a h va nöi ú nhi ït àö thêp hú n nhi ït àö phê n tñc h cua ch êt nay cung nh û à cai th ïn ly tñ hcua san p êm h an têt, t a ï i n h o n n dung ch êt thuc àêy tao xöp u a , o id e kem, c rb n t e ï re x a oa chò, p o h t e chò, s a- a e chò va cac glycol. h sp a te r t T n g n ûa PVC, ch êt th uc àêy nöi la cac dên xu êt cua ro h húp ch êt chò va cac hön húp PV C nhi ït phê n co hi ïu qu a ú 140 1500C. L úng dung : 3% àïn 30%. û

47 4 CAO SU THIÏN NHIÏN

P,P’-OXY BI S (BENZENE

SULFONYL

HYDRAZINE):

BSH

- T n th ú g mai: ï ûn CELO E N (N G augatuck); PO PH RO O R BS H (Bayer); BS H NOCBLOW (O uch i Shink o C hem . Ind . C ty); - C g th ûc: ön
H 2NHNO 2S O SO2 NHNH 2

- Ly tñnh: Böt tin h th ï mau trùng mõn, khön g mui, tó trong d = 1,52, ta tron g aceton e (c o ph an ûng) , tan ñt tron g nû úc nong , n ethanol. K hön g tan tron g benzene , ethylen e dich loride , xùn g dêu, nû úc lan . Cên bao q an tön trû tranh xa cac h u n u ön n i ït. N i ït p ê ú th ï k ö la 1500C àïn 1600C, tron g g h h hn h late x k ïm tñn h la 80 - 900C. i - C n g dun : ö g C êt tao xöp ch o cac hön húp ca o su th n n iïn , ca o su h iï h tön húp va nh ûa P C (p l y v y l ch rid g V o in lo e) . C êt nay co h tac dung yïu h n d itro o p tam y ú in s en eth len e tetraam in e va ch o san p êm xöp kh n g mui, kh g anh h úng mau sùc h ö ön û hön húp ca o su xöp. C êt tù g trú tao xöp la so iu m h n d b a oa . ic rb n te C hêt nay co tac dung lam chêm nhe lûu hoa cao su thiïn n n va ca o su töng húp. Co th ï dung d úi dang hiï û p ê n tan tro g nû úc co 25% c êt nay àï ch o vao late x h n h (late x ca o su th n n iïn late x ca o su töng húp iï h , ). III. C A Ù C H A Á TA Ï X O Á C T O P KHAÙC:
DIAZO AMINO BENZENE:

C êt nay co lúi la k ö g tac dung h y anh h úng túi h hn a û töc àö lû hoa va kh i dung no, ca o su khön g cên ph ai àû úc u hoa deo mïm

CAO SU THIÏN NHIÏN 475

2 2

3

nh û cac ch êt tao xöp thön g thû úng , tûc la àö nöi cua vêt dung dung c êt tao xöp nay k ö g q a n hï túi àö deo cua hön h hn u húp c o su (ch ùng han hön húp ca o su co cac àö deo a W illiam sla 110, 85 va 75, khi dung ch êt tao xöp nay àïu co àö nöi gi öng nhau). N û g g a thanh cua ch êt nay cao , va hn i co anh h úng t úi mau sùc c o su lûu hoa cung n û co û a h th ï g y ra p u trï n bï mùt nïu k ö g thên tr ong n öi ê h hn h tr ön . - 4,4' - DIPHENY L DISULFONYL N R P R E IT O O C -10 0 L cua P olychem icals): AZI DE: (T n th ún g mai ï û N ationa l

Ào la ch êt tao xöp ch o hön húp ca o su th n n iïn , ca o iï h su töng húp, ce lo e ac llu s etate , n ûa p ly in l acetate , h o v y p ly ste r va p ly e y e ; h ïn d ïn trï n thõ trû úng d úi o e o - th len i i û dang böt mau trùn , tó trong d = 0,51, nong ch ay 142 g 1450C, k ö g ta n tro g n úc, ta tro g a e n , tan vûa hn n û n n c to e p ai h tro g n bne e ezn va to e e ; lu n cung nû h d itro p tam y in so en eth len e tetraam e , ch êt nay dï tû ch ay in n cên bao q an tr anh xa n u ön n i ït. ïn u g h -N '-D E H L ,N IM T Y -N ,N-D IT O O E E H H L M ' IN R S T R P T A A I D (D N ) DP

(T n thûún g mai la NITROSAN ï co 70% DDN P va 30% ch êt àön trú , cua E . Du P n t de N o .I o em urs): Ào la ch êt tao xöp ch o ca o su thiï n n hiïn , ca o su töng húp co d úi dang böt mau vang , k n g mui, k ö g hut û hö hn êm, tó trong d = 1,2; n i ït p ê n tû 800C àïn h h 1000C.
UREA: CO(NH )

T û úng dung d úi tïn thûún g mai la CELLPAST h û C hem . Ind C , ty) BK I (N augatuck),...

E K (Eiw a

La ch êt tao xöp ch o ca o su thiï n nhiï n ha y ca o su töng húp (khön g dung ch o latex) , co kh a nùn g gi ai ph ong khñ NH . Ñt k i ta dung d y n êt, m a th úng dung lam c êt h u h û h tù g trú tao xöp c o cac ch êt tao xöp so iu m b n h d icarb n o ate , d itro o p tam y e in s en eth len te a in tra m e , v.v...
DINITRILE CUA ACID AZODIBUTYRIC:

47 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

(T n thûún g mai la PO O O R N cua B ï R PH ayer , Àûc) : La ch êt tao xöp ky th êt, sû dung cên p ai thên trong vò a d u h ci cy h d an y ric dang khñ bõ g ai p on . i h g
VAI CH ÊT THÛÚNG MAI CO THANH PH ÊN HOA HOC KHÖNG RO:

- EPANDEX 177 (N ationa l Polychem .); - CELLULAR BL (Eiw a C hem . Ind.);...

IV. V A Ø C H A Á Ñ A Ë B IEÄ S ÖÛ DUÏNG: I T C T - T n g cac c êt tao xöp kï trïn , ta con co thï dung ro h cac c êt long b y h i àû úc ñt h ùc n i ïu, tan àû úc tro g h a ú o h n ca o su , va dun du y n êt h ùc ú dang hön húp, ào la g h o n ûng ch êt n û b h h enzen e, toluene , dên xu êt chlorin e hoa ma thû úng dung nh êt la trichloroethylen e ho ùc cac ch êt khön g tan tron g ca o su va v ïc trön n öi vúi c o su se k o i h a h h n , n û rû úu c ùng han. N ûng c êt long nay co lúi la ú h h h h co tac dung nh û ch êt hoa deo lam mïm ca o su n êt thúi, h n û g do tñ h b y h i n an h cua c ung lam ch o ta sû hn n a ú h h dung kh o khùn , nh êt la kh i ta ch o ch ung vao may nh öi trön 2 tr uc. Ky thu êt sû dung töt cac ch êt nay la rot ch ung vao ca o su dû úi dang du g dõch day ho ùc rot vao may n nh öi kñn (may nh öi nöi). Cach dung dun g m i ba y hú i húp ö ly hú n la sû dung than ho at tñnh , silica , alum e hut lêy in dun g m i (alum e thñc h húp n êt) , kï ào trön n öi ch êt ö in h h böt nay vao ca o su ch o ch ung p ên tan àïu va ch ung se h g ai p ong d n g m i ú n i ït àö lûu hoa ca . i h u ö h o - Möt ch êt long tao xöp àùc bi ït àû úc xet túi, ào la n úc. C th ï noi k o ma tr ön n úc vao ca o su d úi dang û o h û û th ï long cua no, n û g ta co thï trön n úc vao ca o su dï hn û dang bùng cach dun n úc ú dang hö böt (n úc + tin h g û û böt), dang g l g e elatine , silico e, h d x n y ro id e kem, h ùc ú o dang thï böt n ao co n úc c n ban la a i- nate , “gom e h û ù lg m adragante” , cac rûúu polyvilynic , v.v... T ron g cac dang nay, ca o su se g û àû úc k a n i ïu n úc. Ta con co thï th ûc i h h û h ïn cac ch êt p ûc húp, c ùng han n û möt ch êt hö böt am o i h h h id n

CAO SU THIÏN NHIÏN 477

3

2

2

co ch ûa lûúng carbo nat e am onium . Vúi möt tó lï n o c êt m h h p ûc h húp n û thï c o vao möt hön húp à úc hoa nöi vúi h h û sd m b a o iu ic r- b onat e thò k a n n g nöi se rêt lún va àö h ù k úi nöi se rêt n an . Co th ï noi dung cac hön húp c êt h h h h n u trï n co kït q a tro g v ïc c ï tao cac bö p ên n o ï u n i h h h àuc (lû u hoa tro g k u n n h ö ). V ïc sû dung cac m öi tru g tñ h , co ch ûa n úc, tin h t ï i u n n û h hoa ( ú n úc à úc g ai p ong k i g a n i ït) la möt hi û û i h h i h p û n g p ap t ïn lúi v c ùc ch ùn c o n úc vao hön húp hú h i a h h û c o su , vò ú n i ït àö cua tr uc may n öi k ö g n u y h ïm a h h hn g i k i lam böc h i n úc. C ñ h vò muc à c h nay ma cac n a h ú û hn ñ h c ï tao ú My th úng c o möt tó lï n o a m e su h û h h lu in lfate tin h thï vao hön húp c n ban la a i d o i c va b rb n ù c le ica o at e. - Ta co thï dung hön húp so iu m n d itrid e (N a N)+ am onium c lo h rid e àï tao xöp nöi c o c o su . H i c êt nay h a a h p an ûng vúi n a g ai p ong khñ N , n û g c ung tan vao h hu i h hn h hön húp c o su vúi lûún lún àoi hoi ta p ai rûa va sêy a g h k ö san p êm xöp trû úc k i tu g ra thõ trû ún . À y la h h h n g ê cö g v ïc tön kem va mêt n i ïu thúi g n n i h ia . - Ta cung co thï c o a d ste ri c h y ac d o i c p an h ci a a i le h ûng vúi böt àa v i h y böt kem (p ê n b ït vúi böt o id e ö a h i x kem . S u hït, ta co th ï dung böt calciu m carb e (C C ) ) a id a hoa húp vúi möt m öi tru g tñ h co k a n n g g ai p ong u n n h ù i h n úc tro g ti ïn trò h lûu hoa. C û n n hñn h nû úc se gê y ra sû th at khñ acety e . T y n iï n k u ït à ïm cua p û n g o len u h hy i hú p ap nay la carb n lu n lu n co ch ûa ch êt bên ch o mui h o ö ö kh o chõ u ú san ph êm ho an têt. S odiu m hyposulfit e hay so iu m su t e cung la c êt tao xöp c o kït q a m n g d lfa h h u o m ön u . Cên nh ùc lai, têt ca cac “th öc nöi” ho ùc nh ûng ch êt sû u dung n û “th öc nöi” tro g hön húp ca o su ch o kït q a h u n u tro g san x êt san ph êm ca o su xöp, ca o su m usse , cên n u o co 2 y u cêu ch n : ï ñh - Àö kh ïch tan tron g ca o su töt: àïu, àöng bö, khön g kït hat. u - G û cö àõ h n i ït àö g a n i ït va àung n i ït àö n i ït i n h i h h h p ên cua hön húp h .

47 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

CHÛÚN G XVIII

M O Ä SOÁ N G U Y EÂ LIEÄ U T N HO Ù CHA Á K HA ÙC A T

I. PH AÅ M AØ NH UO ÄM : M U 1. Möt p êm mau sû dung c o c n g n h ïp c ï b ïn san h h ö gi h i p êm cù n ban la ca o su thiï n nhiï n h y ca o su töng húp, h a cên ph ai co cac à ïu k ïn sa u à y i i ê: a. Chõu n i ït tû 100 - 2000C (chõ u àû úc sû gi a n i ït lû u h h hoa ca o su ). b. K hön g tan tron g ca o su , dun g m i va ch êt hoa deo ca o su. ö c. Bïn vúi anh san , n úc, rû úu sav n va xut, tro g hön g û o n húp ca o su . d. K ö g anh h úng túi sû lûu hoa va bao q an ca o su hn û u . e. Mõn (vò àö mõn p ên nao q y ït à n h tñ h dï k u ïch h u õ n h tan v n n g su êt). a ù f. Co kh a nùn g nhu öm mau cao. g. Sùc mau thêt tû úi. h. Àat moi tñn h ch êt töng qu at cua möt ph êm mau ma ng an c n g n h ïp k ac cên h ö gi h . 2. P êm mau àû úc p n thanh h i nh om: vö cú va hûu cú. h hê a N om vö cú àû úc dung n i ïu trû úc 1925, n ay n y à úc h h g a û th y th ï búi ph êm hûu cú, trû titanium dioxide (TiO ) va a carbon b lack , do co k u ït à ïm: ty trong c o , k a n n g hy i a h ù n u öm mau yïu (lû úng dung cao) , ch o san ph êm àuc h khön g tûú i mau, vai dên x êt ch m e (cro ) g a töc lao hoa ca o su va möt sö th m g a vao u ro m i a i

CAO SU THIÏN NHIÏN 479

p an ûng lûu hoa do co lû u h ynh tû d . Co thï kï túi h u o n u öm h trùng: titanium dioxide, sulfite kem ... N huöm àen: carbon black...N hu öm vang : chrom e kem; oxid e sùt vang.. . at N öm xan h luc: chrom m hem 2 3 e (Cr O ) xan h luc... hu iu itrioxid N om hûu cú , la nh ûng ch êt töng húp àat cac à ïu h i k ïn à n , lûúng sû dung thêp n û g co k a n n g i a ïu hn h ù n u öm c , vúi à ïu ki ïn p ai k ïch tan töt tro g hön h ao i h hu n húp ca o su . N om nay co v sö loai san p êm va co trï n h ö h thõ trû úng vúi vö sö tïn th ú g mai k ac n a , ta k ö g ûn h hu hn th ï nao kï hït. Töng q at co thï c i a than ha i nh om: u h h “toneur ” (toner ) khön g co kho ang tö nh û cac loai monoazoi c nitr o hoa, diazoi c benzidine , indanthrene, indigoid...v.v.. . Va “T oneur ” co ch ûa ñt n êt möt kho ang tö h n hû: cac sulfonat e azoic , carboxylat e azoic , phosphate u g m ly ate n sto o bd , cac ki m loai p ûc húp v.v... h 3. Vên àï ph êm mau co ki m loai àöng (C , àa gê y ra u) nhi ïu tran h luên va ta àa bi ït C , Mn la ki m loai gê y lao u hoa ca o su nghiï m trong , nhûn g khön g hùn moi húp ch êt co ch ûa no àïu àöc hai (n û p h hthalocyan in e àön , do ào g) co ba vên àï àùt r : a a. T n g möt p ê n tû cua húp ch êt àön , àöng co p ai ro h g h thûc sû ú trang thai p ûc húp bïn, k ö g co ú trang th ai h hn tû d ? o b. P êm co àön , tû cac húp ch êt àöng ch ï tao ra p êm h g h nay, co p ai lu n lu n la k ö g co àöng tû d ? h ö ö hn o c. P êm co àön , khö g co àöng t û do , tron g cac à ïu h g n i k ïn lû hoa h y co sû h ïn d ïn cua c êt k ac, co bao i u a i i h h àam la co tñ h bïn k ö g p ong th c h ra àöng tû d ? n hn h ñ o Töt hú n hït ta ch on p êm mau lo ai kh ac co vö sö trï n h thõ trû úng k ö g thï nao liït kï ra hït, h ùc trû úng húp co hn o sû dun thò thï m ch êt kh ang àöng ch o bao àam hú n (xe m g ch ún g C êt p ong lao û h h ). II. FACTICE:

48 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

2

2 2

2

Nù m 1846, Jo a s n h n cûu p an ûng cua aci d n c loan n g iï h itri g vúi dêu lan h (lin ) nong , ch o ra möt c êt n ao àùt tïn “d êu h h c ao su ” (kh ac vúi dêu höt ca o su) . Ñt nù m sau , F z S rit ollie r sû dung vao c ï b ïn vêt liïu c öng th êm n úc tû p an h i h û h ûng cua a i d n tri c vúi dêu lan h co litharg . Kï ào, dêu c ie cai vúi su r ch rid lfu lo e. N n g chñn h nh a hoa hoc P ap hû h R oussin , vao nù m 1858, la n û úi àa bao cao tû úng tên kït g q a n h n cûu vï p an ûng cua c lo rid e su r vúi c êt u g iï h h lfu h dêu t û úc V ïn Han lêm K a hoc. Vao thúi ky nay, gi a r i ho ca o su th n n iï n trï n thõ trû úng th ï g úi lï n c o cac iï h i a, n a san x êt trï n th ï g úi tòm cach ha g a thanh hön húp h u i i cao su ài túi v ïc “à ön ch êt dêu ca o su ” nay va àùt tïn la i “Factice”. Cên p ai noi k ö g chó ha g a than , factic e con h hn i h tù g cû úng ch hön húp ca o su möt sö tñ h c êt àùc b ït, n o n h i n n no àû úc san x êt àai tr a tai cac n úc p at tr ïn Ph ap, ï u û h i Àûc, A h v.v... n
Phê n loa i

- F actic e trùn : P êm thu àû úc tû p an ûng n öi cua S C g h h gu l 2 2 vúi dêu beo, dang kh öi tan nghi ïn nh o. P an ûng nay la ph an h ûng sin h n i ït (r ot S vao dêu thêt c êm ú th ït bõ co hï thön h h i g C l 2 2 n û g lanh va lam n u öi) ty lï sû dung p ai àung àï tr an gn g h h S Cl 2 2 ch êt sin h ra vên con thï long h y thï k o h ùc p an ûng a e o h se d döi kem the o ch ay bung ch o ra ph êm co mau sêm û (lû úng dung àung tuy th öc vao ch êt lûúng cua loai dêu, lö han , kñch th úc u g û va dang th ït bõ ch ûa, töc àö khu êy trön, vên töc rot v.v..) i SC l dêu va th ït bõ ch ûa p ai ho an toan k ön g co nû úc i h h dï bõ (do S C l n úc p ê n tñch). F û h actic e thu àû úc àe m trun g tñn h hoa vúi vöi ng êm nû úc, m agnesiu m oxid e ha y sodiu m bicarbonate , àï n khön g co xu hû úng loai H l trú n n mïm thanh thï o C ï k o , va p ai lam n u öi n an h trû úc k i àong goi. e h g h h F actic e trùng k o sû dung ch o hön húp ca o su lûu hoa h n ït, do aci d chlorin e h hi ydrid e p ong th h ñch , hú n la factic e nêu . - Fc a tic e n u : P êm thu tû p an ûng n i ït cua lûu ê h h h h ynh vúi dêu beo, dang k öi à úc tan n h ïn n o. Phan u h û gi h ûng nay g öng n û i h

lûu hoa ca o su vúi lûu h yn , cac loai dêu thûc vêt va u h dêu àön g

CAO SU THIÏN NHIÏN 481

2

vêt chû a no , loai khön g ba y hú i ha y ñt ba y húi , chó sö iodin e töi th ïu la 80 àïu dung à úc i û . L u h ynh ch o vao dêu nu g nong vûa kh êy trön, k i û u n u h th ay àöi n i ït àö va ty lï lûu h ynh se àû úc hang loat h u loai factice , tû th ï k o àïn thï rùn co mau nê u va cêu e truc dang phi ïn nh o. N i ït àö q a thêp p an ûng xay ra h u h k ö g tron ven, q a c o se d döi va co thï böc ch ay do hn u a û khñ H S tho at ra . Töng qu at co nhi ïu cach ch ï tao factice , nhûn g phûún g ph ap töt nh êt se ch o san p êm k ö g g y h hn ê trò h an lûu hoa hön húp c o su va sû dung à úc ch o hön o a û húp mau tu i. ú
Ta c dun g cu a Factice:

Fc a tic e à úc sû dung tro g c n g n h ïp c ï b ïn c o su û n ö gi h i a th iïn nhiïn , ca o su töng húp (butadiene-styrene , neoprene ) nh û la c êt p a loang (d a t). h h ilu n - Ú hön húp ca o su söng : G up ch o cac hoa ch êt ph u gi a i va ch êt àön k u ïch tan rêt töt tro g ca o su , n êt la àön h n h cac ch êt àön vö cú , carbo n blac k lû úng cao . Tao hön húp tñn h bong lang, khön g co tñn h ke o dñnh , tùn g töc àö can luy ïn va ep àun va ön àõn h kñch th úc. û - Ú hön húp c o su lûu hoa: Cai th ïn àö chõ u lao hoa a i tû nhiïn, àö bïn anh nùng va o o ne. L úng dung tû 5 z û 10%, lûc à n h dan v àö cûng san p êm k ö g bõ b ïn àöi, õ a h hn i n û g lûc keo àût va àö c õ ma sat gi am (lû úng ca o hn hu thñc h húp ch o san xu êt gö m têy) . L úng dung tr n 50% û ï à úc x m la c êt àön hûu cú co tñ h àan höi, n û g cên û e h n hn ch n h tù g ch êt g a töc lûu hoa, ho ùc lûu hu ynh ho ùc ca ó n i h h ùc th m vao hön húp m n ai, o ï ag esiu m carb n o ate , do tñ h n lam ch êm lûu hoa cua hön húp co factic e (b úi sû ph ong thñc h aci d luc gia n i ït). F h actic e con g up ch o hön húp i g am h ïn tûúng “n öi möc”, san p êm àuc co dang àep ro, i i h va ñt bõ co rut. Ûng dung ch o san x êt v êt dung ep àun, àuc (öng u nû úc, ru öt xe , dê y à ïn,... ) tham ca o su , àö chú i tr e em , gö m i têy...

48 2 CAO SU THIÏN NHIÏN

MUÏC LUÏC
Lôøi Giôùi Thieäu: CHÖÔNG I: ÑA ÏI CÖÔNG A.LÒCHSÖ Û I. LÒCH S Ö P H A Ù T R IE Å C A Â CAO SU Û T N Y II. T IE Á B OÄ KHOA HOÏ V A C O Â N N G H IEÄ CAO SU T R E Â T H E G IÔ Ù I N C Ø G P N Á III. SÔ L Ö Ô Ï CV E ÀV IE Ä C R O À N G A Â Y T C CAO SU T R E Â N H E Á IÔ Ù I T G B. TR AÏN TH A Ù T HIEÂ N HIEÂ G I N N I. H E ÄT H O Á N G LATEX V A Ø LATEX CAO SU II. SÖÏ T A Ï T H A Ø H LATEX C U Û C A Â CAO SU - C H Ö Ù N A Ê N SINH L Y Ù O N A Y C G SINH T O Å N G Ô ÏPCAO SU H C. P H A Â L O ÏA C A Â CAO SU N I Y I. C A Â YCAO SU T H U O Â C O ÏEUPHORBIACEA H II. C A Â Y CAO SU T H U O Ä C O ÏMORACEÙAE H III. C A Â YCAO SU T H U O Ä C APOCYNACEAE HO IV. C A Â Y CAO SU T H U O Ä C ASCL E Ù IADACE Ù E HO P A V. II. C A Â Y CAO SU T H U O Ä C COMPOSEÙES HO D. KHAI T H A Ù C A Â Y C CAO SU HEVEA BRASILIENSIS EUPHORBIACEÙX I. THU HOÏACHLATEX CAO SU II.SÖÏC OÁ-SÖÏKÍCHSAÛ U Ø NM PHAÀ PHU C N ÏLUÏ I. ÑA ÏICÖÔNG V E À PHÖÔNG P H A Ù P THU H O ÏA C HL A T E X Ô Û A Ù CC A Â YCAO SU C K H A Ù C TRUNG T A Â C O ÂN N G H IE P CHÍNH V AØ C A Ù V IE Ä K H A O C Ö Ù U II. M G Ä C N Û KHOA H O ÏCCAO SU Q U O Á C E Á T 36 16 17 18 22 23 25 25 5 7 7 7 10 13 14 15

CHÛÚNG II: THANH PHÊN VA TÑNH CHÊT LATEX A. THANH PHÊN LATEX I. CÊU TRUC THÏ GIAO TRANG II. THANH PHÊN HOA HOC LATEX CÊY CAO SU B. TÑNH CHÊT LATEX I. LY TÑNH II. TÑNH CHÊT SINH HOA III. TÑNH CHÊT THÏ GIAO TRANG

41 41 42 52 60 60 62 64 CAO SU THIÏN NHIÏN 485

CHÛÚNG III: THANH PHÊN HOA HOC VA CÊU TRUC CAO SU A. THANH PHÊN CAO SU SÖNG - CHÊT CÊU TAO PHI CAO SU I. PHÊN TÑCH CAO SU SÖNG II. CÊU TAO CUA PHI CAO SU B. TINH KHIÏT HOA HYDROCARBON I. TRÛÚNG HÚP CAO SU KHÖ II. TRÛÚNG HÚP LATEX C. CÊU TAO HOA HOC CAO SU I. V Õ TRÑ CUA NÖI ÀÖI II. NHOM TÊN CUNG III. CÚ CÊU LÊP THÏ D. PHÊN ÀOAN VA PHÊN TÛ KHÖI I. CAO SU “SOL VA CAO SU “GEL” II. PHÊN TÛ KHÖI E. CAO SU KÏT TINH KHAO SAT VÚI QUANG TUYÏN X I. TINH THÏ CAO SU II. CAO SU “GEL HOA” III. KHAO SAT VÚI TIA X IV. CÊU TRUC PHÊN TÛ CAO SU CAO SU

82 82 82 83 87 87 89 91 97 100 102 102 102 104 108 108 108 108 111

CHÛÚNG IV: HOA TÑNH CUA CAO SU A. PHAN ÛNG CÖNG I. CÖNG HYDROGEN (HYDROGEN-HOA) II. CÖNG HALOGEN (HALOGEN HOA) III. CÖNG HYDRACID (TAC DUNG CUA HYDRACID) IV. SÛ KÏT HÚP VÚI OXYGEN (TAC DUNG VÚI OXYGEN) V. TAC DUNG CUA CAC DÊN XUÊT NITROGEN VI. TAC DUNG CUA CAC CHÊT KHAC VII. TAC DUNG CUA HÚP CHÊT ETHYLENE B. PHAN ÛNG HUY I. TAC DUNG CUA NHIÏT (SÛ CHÛNG KHÖ) II. TAC DUNG CUA OXYGEN C. PHAN ÛNG ÀÖNG PHÊN HOA VA ÀÖNG HOAN HOA (KÏT VONG) I. PHAN ÛNG KÏT VONG BÚI NHIÏT II. PHAN ÛNG KÏT VONG BÚI SÛ PHONG ÀIÏN

113 114 114 115 121 124 127 128 130 134 134 135 137 138 138

48 6 CAO SU THIÏN NHIÏN

III. PHAN ÛNG KÏT VONG BÚI HOA CHÊT IV. PHAN ÛNG CUA CAC DÊN XUÊT HYDROHALOGEN HOA

139 141

CHÛÚNG V: LY TÑNH CUA CAO SU A. THÛ NGHIÏM KEO DAN I. ANH HÛÚNG CUA NHIÏT ÀÖ II. ANH HÛÚNG CUA TÖC ÀÖ KEO DAN III. ANH HÛÚNG CUA THANH PHÊN HÖN HÚP IV. BIÏ U T H Õ CUA ÀÛÚNG BIÏ U DIÏN KEO DAN V. MODULE: LÛC ÀÕNH DAN VI. SÛ THAY ÀÖI THÏ TÑCH CAO SU TRONG LUC DAN CÙNG VII. ÀÖ DÛ CUA CAO SU VIII. “HYSTERESIS” CUA CAO SU (HIÏN TÛÚNG TRÏ ÀAN HÖI) IX. HIÏN TÛÚNG NHIÏT X. RACKING B. NEN EP CAO SU C. BIÏN DANG LIÏN TUC D. T Ó TRONG CAO SU E. TÑNH CHÊT ÀIÏN CUA CAO SU F. TAC DUNG CUA CHÊT LONG

145 148 152 153 155 156 157 157 159 162 164 166 167 169 171 171 173

CHÛÚNG VI: SÛ LÛU HOA A. ÀAI CÛÚNG I. LÕC HSÛ II. ÀÕNH NGHÔA III. CHÊT LÛU HOA B. LÛU HOA VÚI LÛU HUYNH I. TRÛÚNG HÚP LÛU HUYNH DUY NHÊT II. LÛU HUYNH VA CHÊT XUC TIÏN LÛU HOA III. THUYÏT LÛU HOA VÚI LÛU HUYNH C. LÛU HOA VÚI CHÊT KHAC I. VÚI CHÊT PHONG THÑCH LÛU HUYNH HAY PHI KIM CUNG HO HOÙC CHÊT CO LÛU HUYNH II. LÛU HOA VÚI CHÊT KHAC

178 178 178 180 181 182 182 187 192 203

203 209

CAO SU THIÏN NHIÏN 487

CHÛÚNG VII: SÛ OXIDE HOA VA LAO HOA CAO SU THIÏN NHIÏN A. OXIDE HOA POLYENE, HYDROCARBON I. ÀAI CÛÚNG II. TÛ OXIDE HOA III. THUYÏT FARMER IV. TAC DUNG CUA CHÊT XUC TAC “HAO OXYGEN” V. TAC DUNG CUA CHÊT OXIDE VI. CHÊT BAO V (CHÊT KHANG OXYGEN) Ï B. SÛ LAO HOA CUA CAO SU LÛU HOA I. SÛ TAC KÑCH BÚI OXYGEN - ANH HÛÚNG NHIÏT VA AP LÛC II. HIÏU QUA CUA KHOI ÀEN CARBON TRONG SÛ OXIDE HOA III. ANH HÛÚNG CUA KIM LOAI “HAO OXYGEN” IV. HIÏU ÛNG ANH NÙNG VA OZON V. CO CHÏ BIÏN ÀÖI LY TÑNH CAO SU LÛU HOA CAO SU

217 218 218 220 222 225 226 235 236 237 242 243 246 252

CHÛÚNG VIII: LÊP CÖNG THÛC HÖN HÚP CAO SU CHO CH Ï BIÏ N SA N PHÊM TIÏU DUNG A. HÖN HÚP CAO SU B. ÀAI CÛÚNG V CACH LÊP CÖNG THÛC Ï I. CÖNG THÛC PHONG T H Ñ NGHIÏM II. CÖNG THÛC THÛC T TAI XÛÚNG Ï C. VÊN À ÀÙT RA KHI LÊP CÖNG THÛC Ï I. PHÊN TÑCH II. NGHIÏN CÛU III. XAC ÀÕNH IV. VAI LÛU Y CÊN THIÏT D. TIÏN HANH LÊP CÖNG THÛC - NGHIÏN CÛU ÀÙC BIÏT I. CÖNG THÛC VA NGHIÏN CÛU TAI PHONG TH Ñ NGHIÏM II. CÖNG THÛC XÛÚNG VA NGHIÏN CÛU AP DUNG E. TH Ñ DU HÛÚNG DÊN V LÊP CÖNG THÛC PHONG TH Ñ NGHIÏM Ï I. PHÊN TÑCH II. NGHIÏN CÛU III. XAC ÀÕNH IV. TIÏN HANH LÊP CÖNG THÛC PHONG TH Ñ NGHIÏM 258 258 258 259 261 264 264 264 266 267 269 269 271 272 273 273 274 275

48 8 CAO SU THIÏN NHIÏN

CHÛÚNG IX: QUI TRÒNH CH Ï BI ÏN TÖNG QUAT SAN PHÊM CÚ BAN LA CAO SU A. TÖN TRÛ NGUYÏN LIÏU VÊT TÛ B. CÙT XE CAO SU C. HOA DEO CAO SU I. NHÛNG TAC DUNG HOA DEO II. LÛU Y CÊN THIÏT D. CÊN ÀONG E. NHÖI TRÖN I. NGUYÏN TÙC CHUNG 281 282 282 283 283 286 287 287 287 289 291 291 293 294 295 296

II. ÀIÏ U KIÏN NHÖI TRÖN F. ÀÕNH HÒ NH I. ÀÕNH HÒ NH HÖN HÚP CAO SU II. ÀÕNH H ÒNH TÖNG THÏ SÚ BÖ SAN PHÊM G. LÛU HOA H. GIAI NHIÏT I. HOAN TÊT - KCS

CHÛÚNG X: CAC LOAI NGUYÏN A. CAO SU THIÏN NHIÏN I. CAO SU THÛÚNG DUNG II. CAO SU ÀÙC BIÏT B. LATEX I. LATEX CO ÀIÏN TÑCH ÊM

LIÏ U CAO SU VA LATEX THIÏN NHIÏN

298 298 298 300 303 303 305 305

II. LATEX CO ÀIÏN TÑCH DÛÚNG C. VAI LÛU Y KHI SÛ DUNG CHO CHÏ BIÏN HANG TIÏU DUNG

CHÛÚNG XI: CHÊT LÛU HOA CAO SU I. LÛU HUYNH II. SELENIUM III. DISULFUR TETRAMETHYLTHIURAM

309 310 318 319

CHÛÚNG XII: CHÊT XUC TI ÏN LÛU HOA A. ÀÕNH NGHÔA B. PHÊN LOAI

326 326 326

CAO SU THIÏN NHIÏN 489

I. DIPHENYLGUANIDIN: DPG II. MERCAPTOBENZOTHIAZOL: III. DISULFUR BENZOTHIAZYL IV. CYCLOHEXYL-2-BENZOTHIAZYL SULFENAMIDE MBT

327 330 336 340 342 346 349 351

V. MONOSULFUR TETRAMETHYL THIURAM VI. DIETHYL DITHIOCARBAMATE KEM VII. PENTA METHYLENE DITHIOCARBAMATE PIPERIDINE VIII. ISOPROPYLXANTHATE KEM

CHÛÚNG XIII: CHÊT TÙNG HOAT VA T RÒ HOAN LÛU HOA A. CHÊT TÙNG HOAT LÛU HOA (CON GOI LA TÙNG TRÚ LÛU HOA) I. ÀÕNH NGHÔA II. PHÊN LOAI III. NHÛNG CHÊT TÙNG HOAT PHÖ BIÏN B. CHÊT TRÒ HOAN LÛU HOA I. ÀÕNH NGHÔA II. NITROSODIPHENYLAMINE

354 354 354 354 354 363 363 363

CHÛÚNG XIV: CHÊT PHONG LAO CHO CAO SU LÛU HOA A. ÀÕNH NGHÔA B. PHÊN BIÏT I. KHANG OXYGEN II. KHANG KIM LOAI Cu VA Mn III. KHANG QUANG HUY VA OZONE C. SÛ PHONG KHANG PHÖI HÚP I. KHANG OXYGEN II. KHANG Cu VA Mn III. KHANG QUANG HUY VA OZONE D. NHÛNG CHÊT PHONG LAO SÛ DUNG PHÖ BIÏN

365 365 365 365 365 366 366 366 367 367 367

CHÛÚNG XV: CHÊT ÀÖN TRON G CAO SU A. ÀÕNH NGHÔA B. PHÊN LOAI C. CAC ÀIÏ M LÛU Y D. CAC LOAI CHÊT ÀÖN THÖNG DUNG

382 382 382 383 383

49 0 CAO SU THIÏN NHIÏN

I. KHOI CARBON ÀEN (CARBON BLACK) II. BÖT ÀÊT: (SET THÛÚNG, SET KAOLIN, TINH ÀÊT ÀO...) III. CARBONATE CALCIUM IV. CAC CHÊT ÀÖN DÊN XUÊT TÛ SiO 2 V. MÖC CHÊT (LÑT-NIN, LIGNINE) VI. BÖT CAO SU LÛU HOA VII. CHÊT ÀÖN PHA LOANG KHAC

383 390 393 395 399 400 402

CHÛÚNG XVI : CHÊT HOA DEO CAO SU VA CHÊT “PEPTI” (CHÊT XUC TIÏ N HOA DEO CAO SU) A. CHÊT HOA DEO CAO SU I. CÚ CHÏ HOA DEO II. CHÛC NÙNG CUA CHÊT HOA DEO TRONG CAO SU III. PHÊN LOAI B. CHÊT XUC TIÏN HOA DEO: PEPTI (PEPTISANT; PEPTIZER) I. CACH TAC DUNG II. CHÛC NÙNG TRONG CAO SU III. CACH DUNG IV. PHÊN LOAI 404 404 404 405 406 455 455 455 456 457

CHÛÚNG XVII: CHÊT TAO XÖP I. CHÊT TAO XÖP VÖ CÚ II. CHÊT TAO XÖP HÛU CÚ III. CAC CHÊT TAO XÖP KHAC IV. VAI CHÊT ÀÙC BIÏT SÛ DUNG

468 468 471 475 477

CHÛÚNG XVIII: MÖT SÖ NGUYÏN I. PHÊM MAU NHUÖM II. FACTICE

LIÏU HOA CHÊT KHAC

479 479 481

TAI LIÏU THAM KHAO

483

CAO SU THIÏN NHIÏN 491

CAO SU T H IE Â N H IE Â N N
NGUYEÃ ÕUTRÍ NHÖ

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn : TS. QUAÙC THU NGUYEÄT H Bieân taäp Trình baøy Söù baûn in : THANH L IE Â M : THU H A Ø : THANH L IE Â M

NH A UAÁ BA Û TREÛ ØX T N
161B L yù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ÑT: 9316211 - 9317864 - 9314289 - 8495595 - 8495596

49 2 CAO SU THIÏN NHIÏN