cAc HA-NGMl)C

STT

7 Lavabo
Caesar, Inax hoac lien doanh dam bao chat luong
8 _Vach tarn dirng
Kinh
cirong luc phu kien dong b9
~~--_~--------~-------~~~~--~--~~~~--~--------~
9 B6n tarn nam
Caesar, Inax hoac lien doanh dam bao chat lirong
10 Cira s<5+ phl;!ki~~
I-C_u_a
__
n--,-h_l!'---a_l_o_i_th_e--"p--'-,_k_in_h
__an__to__an__E_u_ro_w
__in_d_o_w
_
11 Chi tier khac
Voi nra ve sinh, girong, gia treo khan, h9P dung giay, quat
thong gio
-_~I----~~-------------------------------------

~~I~~~--~--------------~I-----~----~--------~----------~~~~------

-

V

-------:---------:7-----.------1-------------------------------

---------

-

---

cAc CHI TIET KHAc

-

Chuong man hinh mau LCD: Billumination, Panasonic hoac
nrong dirong

1 H~ thong chuong

-----------------I----~--------------------------------------

--

2
3

Dien thoai, internet
Dau earn dien thoai, internet, truyen hinh cap
Den chieu -sa-n-g- -----------I-D--e-n-V-i-~-t -N-a-m--h-o-~c--tl1-on--g-d-l1-on--g--d-,--am--b-a:---o-c-h-a-'t-Iu-o
-g----

4

Di~n

Phl;!ki~n di~n va <5dm Lioa, Sino hoac nrong dirong
--

-

-

---- ---

Day dien Lioa, Tran Phii, TaiHan hoac urong dirong

5

Day dien

6

Dau bao chay

Hochiki, Nohmi hoac tuong dirong

---------------I---------------~--~~--~-----------

7

Ong cap thoat mroc

Dekko, Tien Phong hoac nrong dirong

*

Ghi chil:
Cac vat lieu tren diroc cung cap boi cac nha sari xuat co uy tin tren thi tnrong
Cac vat lieu tren dam bao cac yeu can ky thuat chung theo tieu chuan hien hanh va duoc
kiern dinh boi cac co quan co tham quyen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful