P. 1
ren_ki_nang_giai_nhanh_toan_hoa_hoc_thong_qua_de_thi_dai_hoc_va_cao_dang_5777_28175460

ren_ki_nang_giai_nhanh_toan_hoa_hoc_thong_qua_de_thi_dai_hoc_va_cao_dang_5777_28175460

|Views: 307|Likes:
Được xuất bản bởionelove_forever16792

More info:

Published by: onelove_forever16792 on Oct 18, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

Đề Cao Đẳng Khối A – 2007 – Mã đề 326

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO
2
và H
2
O có tỉ lệ số mol
tương ứng là 3 !" #h$
t%ch &h% o'( c)n *+ng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO
2
thu được (ở
c+ng điề ki!n"# C$ng th%c
,h-n t. c/a X là
A. C
3
H
8
O. 0" 1
3
H
2
O
3
" 1" 1
3
H
!
O"
3" 1
3
H
2
O
2
"
4(5(
2 2
3 !
CO & O
n n · ⇒
1H 632 67 ancol 1
3
H
2
O
'
8
( ) ( )
2
98 :" 9 "3"2 9
2
' · − − ·
67
ch;n <
Câu 2: =h( đốt cháy hoàn toàn !8! gam ch>t h?u cơ X đ(n ch%c th được )*n
+h,- cháy ch. g/- !8!2 l%t 1O
2
(@ đktc" 0à 38A gam nưBc" CDu cho !8! gam hợ,
ch>t X tEc *Fng vB( *ung *Gch CaOH vHa đ1 đ2n khi +h*n %ng hoàn toàn8 thu
được 3,4 g5- -ối c15 5'it h6 c( 7 0à ch>t h?u cơ I" #Jn c/a X là (1ho H 6
9K 1 6 92K O 69AK Ca 6 23)
<" LtMl a'Ltat" . !"#$% &'o&iona#" 1" (so,ro,Ml a'Ltat"
3" LtMl ,ro,(onat"
4(5(
2 2
N8 2 8 N8 2
CO & O
n -ol n -ol · ·
2
38 A N8 2"!! !8 !
N8 2:
32
O
n -ol
+ −
· ·
67
N8 2"9 N8 2"2 N8 2:"2
N8 N:
2
8)t8
n -ol
+ −
· ·
!8 ! N8 N:"!N !82 9
92 " 9
N8 N: 9!
c95 C 5ncol
n
+ − ¸ _
· − ·

¸ ,
67 ancol là 1H
3
OH 67 1h;n 0
Câu (: Đốt cháy hoàn toàn một th$ t%ch &h% th(Jn nh(Jn gOm mLtan8 Ltan8 ,ro,an PQng
o'( &hRng &h% (trong &hRng &h%8 o'( ch(Dm 2NS th$ t%ch)8 thu được :,43 lít khí CO
2
(@
đktc" 0à T8T gam nưBc" #h$ t%ch &hRng &h%
(@ đktc" nh; nh<t cần =+ng để đốt cháy hoàn toàn lượng &h% th(Jn nh(Jn trJn là
(1ho H 6 9K 1 6 92K O 6 9A)
<" :A8N l%t" 0" U28! l%t" C. 70)0 %*#.
3" 2!8N l%t"
4(5(
U8 2! T8 T
":"228 ! UN
228 ! 92"2
>t ? l
¸ _
· + ·

¸ ,
67 ch;n 1
Câu 6: Để t@ng hVa 2: gam *ung *Gch c/a một am(n đ(n ch%c X n/ng đA
1B,3C cần =+ng 9NNml *ung *Gch H1l 9W" 1Rng thức ,h-n t. c/a X là (1ho H 6 9K 1
6 92K C 6 9!)
<" 1
2
H
U
C" 0" 1
3
H
U
C" 1" 1
3
H
:
C"
+. CH
(
,.-31.
4(5(
2:"N892!
39
N89"9
D
¸ _
· ·

¸ ,
67 1h;n 3
Câu 8: #hJm m gam &al( vào 3NNml *ung *Gch chứa 0a(OH)
2
N89W và CaOH N89W thu
được =ng =Ech X# Cho tF tF =ng =Ech X 0ào 2NNml *ung *Gch <l
2
(XO
!
)
3
N89W
thu được k2t t15 7# Để th được lượng k2t t15 7 lGn nh<t thY g(E trG c/a m là
(1ho H 6 9K O 6 9AK Ca 6 23K <l 6 2UK X 6 32K = 6 3TK 0a 6 93U)
<" 98:T" . 1)17. 1" 98T:"
3" 98U9"
4(5(
2 ! 3 2
( ) ( )
N8 N2 8 N8 N3 8 N8 N3
Hl IO J5 O& K5O&
n -ol n -ol n -ol · · ·
( ) N8 N2"2"3 N8 N3"2 N8 N3 "3T 989U - g5- · − − ·
67 ch;n 0
Câu 13: HVa tan hoàn toàn 3822 gam hZn hợ, X gOm [L8 Wg và In PQng một lượng vHa
đ1 =ng =Ech &
2
XO
!
lo\ng8 thu được 1,L33 lít hiđ@o (ở đktc" 0à *ung *Gch chứa
m gam muố(" 4(E trG c/a m là (1ho H 6 9K O 6 9AK Wg 6 2!K X 6 32K [L 6 :AK In 6 A:)
<" 9N82U" 0" T8:2" C. 8)/8.
3" U82:"
4(5(
98 3!!
38 22 "TA 28 T2
228 !
- g5- · + ·
67 ch;n 1
Câu 18: 3]n ^ l%t (@ đktc" hMn hợ+ X g/- 5'8til8n 0à h(đ@o đi N5 ống )%
đOng bAt nik8n nng nPng, th được khí 7# QRn 7 0ào lượng *ư <gCO
3
(ho_c <g
2
O) trong *ung *Gch CH
3
thu được 1B g5- k2t t15# Shí đi @5 kh;i =ng
=Ech +h*n %ng 0F5 đ1 0Gi 1T g5- b@o- 0à cVn l`( &h% I" Đốt cháy hoàn toàn
&h% I thu được B,B3 lít khí CO
2
(@ đktc" 0à !8: gam nưBc" 4(E trG c/a ^ PQng (1ho
H 6 9K 1 6 92K O 6 9AK 0r 6 2NK <g 6 9N2)
A. 11)2. 0" 938!!" 1" 28TA"
3" :8AN"
4(5(
2 2
N89 8 N8 2:
CO & O
n -ol n -ol · ·
( )
92 9A N89
2" "3 N8 2: N89"98 : "228 ! 998 2
2!N 9AN 2
l>t ?
¸ _
· + + + − ·

¸ ,
67 ch;n <
Câu 22: 1ho hZn hợ, ha( an&Ln đ/ng đUng k2 ti2+ nh5 tác =Vng 0Gi nưGc
(cP &
2
XO
!
làm 'ac tEc) thu được hMn hợ+ W g/- h5i @ượ (5ncol" X 0à b" Đốt
cháy hoàn toàn 98NA gam hZn hợ, I sau đP h<+ thV toàn Pộ s5n ,hcm chEM vào 2 l%t
*ung *Gch CaOH N89W thu được =ng =Ech X t@ong đP n/ng đA c15 K5O&
bằng Y,Y5D# C$ng th%c c< tZo th g[n c15 X 0à b là (1ho H 6 9K 1 6 92K O
6 9AK th$ t%ch *ung *Gch thaM đ\i kh$ng đáng kể"
<" 1
!
H
T
OH và 1
:
H
99
OH" 0" 1
2
H
:
OH và
1
!
H
T
OH"
1" 1
3
H
U
OH và 1
!
H
T
OH" +. C
2
H
(
OH 01
C
3
H
7
OH.
4(5(
( )
2
2" N89 N8 N:
N8 N:
2
-ol
CO
n

· ·
67
98 NA"
9! 92 28 :
N8 N:
n
n n + · ⇔ ·
67 ch;n 3
Câu 22: 1ho một m]u hợ, &(m Cad0a tEc *Fng vB( nưBc (*ư)8 thu được =ng =Ech X
0à 383A l%t H
2
(@ đktc"# Xhể tích =ng =Ech 5'it &
2
XO
!
2W c)n *+ng để t@ng
hoà *ung *Gch X là
<" ANml" 0" 9:Nml" 1" 3Nml"
+. 7(!%.
4(5(
N89:
N8 NU: U:
2
l>t -l ? · · ·
67 ch;n 3
Câu 32: 1ho :Nml *ung *Gch glucoeơ chưa rf nOng đA tác =Vng 0Gi -At lượng =ư
HgKO
3
(ho_c <g
2
O) trong *ung *Gch CH
3
thu được B,1T g5- bZc k2t t15# K/ng
đA -ol (ho]c -ol^l" c15 =ng =Ech glucoeơ đ\ *+ng là (1ho H 6 9K 1 6 92K O 6
9AK <g 6 9N2)
<" N8N9W" 0" N8N2W" C. 0)20M.
3" N89NW"
4(5(
N8 N2 g 2
N8 2
N8 N:
D
C D · ·
67 1h;n 1
Câu 38: 1ho :8UA gam a'(t h?u cơ X đ(n ch%c, -Zch hở tác =Vng h2t 0Gi
C5CO
3
thu được :,B4 g5- -ối c15 5'it h6 c(# C$ng th%c c< tZo th
g[n c15 X là (1ho H 6 9K 1 6 92K O 6 9AK 1a 6 !N)
A. CH
2
3CH4COOH-72.. 0" H1h1d1OOH" (UN) 1" 1H
3
d1H
2
d1OOH"(U!)
3" 1H
3
1OOH"(AN)
4(5(
:8 UA"32
U2
2"(U8 22 :8 UA)
_n H D Ch
¸ _
· · ·>


¸ ,
Câu 2/: 1ho !8!2 l%t &h% 1O (@ đktc" tF tF đi N5 ống )% nng nPng đOng 4
g5- -At o'it )`t đ2n khi +h*n %ng '*y @5 hoàn toàn" =h% thu được )5
+h*n %ng cP t. khối )o 0Gi hiđ@o bằng BY# C$ng th%c c15 o'it )`t 0à ,h)n
tra- thể tích c15 khí CO
2
trong hZn hợ, &h% sau ,h5n ứng là (1ho H 6 9K 1 6 92K O
6 9AK [L 6 :A)
<" [L
3
O
!
K U:S" . 5"
2
O
3
6 7(7. 1" [L
2
O
3
K A:S"
3" [LOK U:S"
4(5(
N8 2"22 2 2N"2"N8 2 :8 A g5-
b8
- · + − ·
67
2 :8 A 28 ! g5-
O
- · − ·
67
:8 A 28 !
2 3
:A 9A
b8 O
n n · ·
9 [L
2
O
3
"
2
28 !
S "9NNS U:S
9A"N8 2
CO
?
¸ _
· ·

¸ ,
67 1h;n 0
Đề đ8i h9: ;hối – 2007 – Mã đề 28(
Câu 1: 1ho m gam một ancol (rượu) no8 đ(n ch%c X N5 bYnh đOng CO (=ư",
nng nPng# I5 khi +h*n %ng hoàn toàn8 &hố( lượng ch>t rin trong PYnh g(5m
N832 gam" HZn hợ, hơ( thu được cP t. khối đối 0Gi hiđ@o là 9:8:" 4(E trG c/a m là
(cho H 6 98 1 6928 O 6 9A)
<" N8T2" 0" N832" 1" N8A!"
3" N8!A"
4(5(
N8 32
"2"2"9:8 : N8 32 N8 T2
9A
g5- -
¸ _
· − ·

¸ ,
67 ch;n <
Câu 7: 1ho 2NN ml *ung *Gch <l1l
3
98:W tEc *Fng vB( ^ l%t *ung *Gch CaOH N8:W8
lượng &Dt t/a thu được là 9:8A gam" 4(E trG lBn nh>t c/a ^ là (cho H 6 98 O 6 9A8 <l 6
2U)
<" 982" 0" 982" 1" 28!"
3" 2
4(5(
( )
3
9:8 A
N8 2
U2
-ol
Hl O&
n · ·
67
( ) ! N8 3 N8 2 N8 2"3
2
N8 :
?
− + ¸ _
· ·

¸ ,
67 1h;n 3
Câu 12: Cung m gam Pột sit trong o'(8 thu được L g5- hMn hợ+ ch<t @`n X# &Va
tan hDt hZn hợ, X trong *ung *Gch HCO
3
(*ư)8 thoEt ra N8:A l%t (@ đktc" KO (là s5n
,hcm &h. *uM nh>t)" 4(E trG c/a m là(cho O 6 9A8 [L 6 :A)
<" 28:2" 0" 2822" 1" 28A2"
3" 2832"
4(5(
N8 N2: -ol
KO
n ·
67
U"3 :A"N8 N2:"3
28 :2
9N
g5- -
+
· ·
67 ch;n <
Câu 1(: Đốt cháy hoàn toàn N89 mol một a'(t cacPo'Ml(c đ(n ch%c, cần 0F5 đ1
? lít O
2
(@ đktc", th được Y,L -ol CO
2
và N82 mol H
2
O" 4(E trG c/a ^ là
<" 28TA" 0" 9982" 1" A8U2"
3" !8!2"
4(5(
N8 3"2 N8 2 N89"2
"228 ! A8 U2
2
l>t ?
+ − ¸ _
· ·

¸ ,
67 ch;n 1
Câu 17: 1ho 98AU gam hZn hợ, gOm ha( &(m lo`( @ 2 chu &j l(Jn t(D, thuộc nhóm kk<
(,h-n nhóm ch%nh nhóm kk) tEc *Fng hDt vB( *ung *Gch H1l (*ư)8 thoEt ra N8AU2 l%t &h% H
2
(@ đktc"# Ha( &(m lo`( đP là (cho 0L 6 T8 Wg 6 2!8 1a 6 !N8 Xr 6 2U8 0a 6 93U)
<" 0L và Wg" 0" Wg và 1a" 1" Xr và 0a"
3" 1a và Xr"
4(5(
98 AU"228 !
::8 AU
N8 AU2
D · ·
67 1h;n 3
Câu 21: HZn hợ, X gOm Ca và <l" 1ho m gam X vào một lượng *ư nưBc thY thoEt ra ^
l%t &h%" CDu clng cho m gam X vào *ung *Gch CaOH (*ư) thY được 1,:5? lít khí#
Xhành ,h)n ,h)n tra- th8o khối lượng c15 K5 t@ong X là (P(Dt cEc th$ t%ch &h%
đo t@ong c+ng điề ki!n, cho K5 c BL, Hl c B:"
<" 3T82US" 0" UU839S" 1" !T82US"
3" 2T82US"
4(5(
9"2
N8 :
!
-ol
K5
n · ·
8
98 U:"2 N8 :
9
3
-ol
Hl
n
− ¸ _
· ·

¸ ,
67
N8 :"23
S "9NNS 2T8 2US
N8 :"23 9"2U
-· ·
+
67 ch;n 3
Câu 22: Cung 938! gam hZn hợ, 2 muố( cacPonat c/a 2 &(m lo`( hóa trG 28 thu được
T,4 g5- ch<t @`n 0à &h% X" mượng &h% X s(nh ra cho h>, thF vào U: ml *ung *Gch
CaOH 9W8 &hố( lượng muố( &han thu được )5 +h*n %ng là (cho H 6 98 1 6 928 O 6
9A8 Ca 6 23)
<" :82 gam" 0" A8: gam" 1" !82 gam"
3" A83 gam"
4(5(
2 2
938 ! A8 2
N89: N8 NU:
!!
-ol ,n -olcdn
CO K5O& CO
n

· · ·
7
K5O&
n
67 muố(
CaH1O
3
6 2!"N8NU: 6A83 gam 67 ch;n 3
Câu 27: 1ho m gam hZn hợ, Pột In và [L vào lượng *ư *ung *Gch 1uXO
!
" Xau &h( &Dt
thac cEc ,h5n ứng8 l;c Pn ,h)n *ung *Gch thu được - g5- bAt @`n# Xhành ,h)n
,h)n tra- th8o khối lượng c15 Wn t@ong hMn hợ+ bAt b5n đầ là (cho [L 6
:A8 1u 6 A!8 In 6 A:)
<" TN82US" 0" 2:83NS" 1" 2282NS"
3" 928AUS"
2"A:
"9NNS TN8 2US
2"A: 9":A
-· ·
+
67 ch;n <
Câu 28: 1ho N8N9 mol một hợ, ch>t c/a sit tEc *Fng hDt vB( H
2
XO
!
đ]c nPng (=ư",
thoát @5 Y,11B lít
(@ đ&tc) &h% XO
2
(là s5n ,hcm &h. *uM nh>t)" 1Rng thức c/a hợ, ch>t sit đP là
<" [LX" 0" [LX
2
" 1" [LO
3" [L1O
3
"
4(5(
N8 NN:"2
9
N8 N9
cho 8
n · ·
67 ch;n 1 ( &hRng th$ là 3 vY nDu là 3 thY n
L
o 9 vR l% )
Câu 2/: =h( o'( hóa hoàn toàn 282 gam một anđ8hit đ(n ch%c th được L g5-
5'it tư(ng %ng# C$ng th%c c15 5nđ8hit là (cho H 6 98 1 6 928 O 6 9A)
<" H1HO (2T) 0" 1
2
H
3
1HO"(:A) 1" 1
2
H
:
1HO" (:2)
3" 1H
3
1HO" (!!)
4(5(
28 2"9A
!!
3 28 2
D
¸ _
· ·


¸ ,
67 1h;n 3
M<# =>ng #o?n ho? h9: #'ong đề thi hoá khối A -2008 có nhiều cách
giải nhanh :
1ho 9983A gam hZn hợ, gOm [L8 [LO8 [L
2
O
3
và [L
3
O
!
,h5n ứng hDt vB( *ung *Gch HCO
3
lo\ng (*ư)8 thu được 1,L33 lít khí KO ()*n +h,- khe =y nh<t, ở đktc" 0à
*ung *Gch X" 1R c`n *ung *Gch X thu được - g5- -ối kh5n# fiá t@E c15 - là
<" 3!83A" 0" 3:8:N" 1" !T8NT"
3" 328U2"
4(5(
C?:h 1 :
98 3!!
U"998 3A :A"3"
228 !
"2!2 328 U2
9N":A
- g5-
¸ _
+

· ·


¸ ,
C?:h 2
N8 NA"3
998 3A "9A
2
"2"2!2 328 U2
9AN
- g5-
¸ _
+

· ·


¸ ,
C?:h 3 g;( số mol [L là a 67 3a 6
998 3A :A
"2 N8 NA"3 N89A N89A"2!2 328 U2
9A
5
5 - g5-

+ ⇔ · ·> · ·
C?:h 2 : 1o( hZn hợ, đ\ cho gOm [L ( amol ) và O ( P mol )
:A 9A 998 3A N89A
N89A"2!2 328 U2
3 2 N8 NA"3 N89:
5 b 5
- g5-
5 b b
+ · · ¹ ¹
⇔ ⇒ · ·
' '
· + ·
¹ ¹
C?:h ( :
998 3A N8 NA":A
N8 NA "2 "2!2 328 U2
9AN
- g5-
− ¸ _
· + ·

¸ ,
C?:h 6:
8 8 " "
" 8 " " 8 g5- -
− ¸ _
· + ·

¸ ,
11LT Y YTL:B
B Y YTL B3B L4 :B
1TY
C?:h 7 : m 6
8 8 " "
" 8 " " " 8 g5-
− ¸ _
+ ·

¸ ,
11LT Y YTLBLB
B Y YTLL B3B L4 :B
1TY
C?:h 8 :
8 " 8
8 8
-ol
-ol
' y '
' y y
+ · · ¹ ¹

' '
+ · · −
¹ ¹
Y YTL Y1g
:B BLB 11LT Y Y1
67m 6(N89T dN8N9"3)"2!2
6328U2 gam
C?:h / :
8 " 8
8 8
-ol
-ol
' y '
' y y
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
L Y YTL Y Y1
5T :B 11LT Y15
67m 6(N8N9pN89:)"2!2
6328U2 gam
q-M là U cEch mà mYnh c5m th>M nhanh nh>t 8 P`n nào cVn cEch t%nh nhanh n?a
'(n h\M gó, r s
Đề 263
@An %u$Bn ;C năng tính thông qua đề thi đại học 2008
Câu 2: Để ho1 #an ho1n #o1n 2)32 ga! hDn hE& gF! 5"O) 5"
3
O
2
01 5"
2
O
3
-#'ong
đó ố !o" #$% &'ng ố !o" #$
2
O
3
.) :Gn HIng 0Ja đ( ) "ít *ung *+ch
,-" ./0 1iá t2+ c(a ) "1
A. 0)23. . 0)18. C. 0)08. +.
0)16.
KiLi M 3
28 32
"!"2 N8 N2
232
· ·>
Ch9n C
Câu 7: Cho 2)13 ga! hDn hE& N gF! =a ;i! %o8i Mg) Cu 01 A% O H8ng =<# #?: HPng
ho1n #o1n 0Qi
oRi #hu đ34c h5n h46 7 g8! các o9it có khối "34ng :;:: ga!0 ShT
#*:h Hung HU:h HC% 2M 0Ja đ( để
&hLn Vng hW# 0Qi X %1
A. (7 !%. . (0 !%. C. 7( !%. +. /0
!%.
KiLi : M 3
38 33 2893 9
"2" N8 NU: U:
9A 2
>t l -l

· ·
3Y Ch9n C
Câu 10 : Cho 3)6 ga! anđ$hit đ<n ch=c > 6hản =ng ho1n #o1n 0Qi !<#
%ZEng HZ Ag
2
O -ho[: Ag,O
3
. #'ong Hung HU:h ,H
3
đun n\ng) #hu đZE: ! ga! Ag.
Ho1 #an ho1n #o1n ! ga! Ag =>ng Hung HU:h H,O
3
đ?c; inh 2a 2;2@ "ít A%
2
-]Ln &h^! ;h_ Hu$ nh`#) O đktcB0 Cang #hV: :ba N %1
A. C
3
H
7
CHO. - 72 . . HCHO. - 30. C. C
2
H
/
CHO.-86. +.
C
2
H
(
CHO. - (8.
KiLi :
38 A
U2
9 28 2!
"
2 228 !
h 5n 8hit
D · ·
3Y :h9n A
Câu 12: Cho M %*# Hung HU:h ,aOH 2M 01o Hung HU:h :hVa 0)1 !o% A%
2
-cO
2
.
3
01 0)1
!o% H
2
cO
2
đCn khi 6hản =ng ho1n #o1n) #hu đ34c D;8 ga! kCt t(a0
1iá t2+ "En nhFt c(a ) để thu đ34c "34ng kCt t(a t2dn %1 :
A. 0)2(. . 0)3(. C. 0)2(. +.
0)0(.
KiLi : M3
U8 2 U8 2
"3 (N89"2 )"! N89"2
U2 U2
N8 !:
2
¸ _
+ − +

·


¸ ,
3Y Ch9n A
Câu 22: Cho M %*# hDn hE& ;h* -O đktcB g8! -% G1 H
2
&hLn Vng 0Qi !<# %ZEng
HZ hDn hE& 'en gF! CuO 01 5"
3
O
2
nung n\ng. cau ;hi :?: &hLn Vng RL$ 'a ho1n
#o1n) ;hối %ZEng hDn hE& 'en giL! 0)32 ga!. Ki? #'U :ba M %1
A. 0)228. . 0)112. C. 0)222. +.
0)(60.
KiLi : M 3
N8 32
"228 ! N8 !!2
9A
·
3Y Ch9n A
Câu 22: Ho1 #an ho1n #o1n 0)3 !o% hDn hE& gF! A% 01 A%
2
C
3
01o Hung HU:h KOH
-HZ.) #hu đ34c a !o" h5n h46 khí G1 Hung HU:h N. cP: ;h* CO
2
-HZ. 01o
Hung HU:h N) %ZEng ;W# #ba #hu đ34c "1 26)8 ga!. Ki? #'U :ba a %1
A. 0)((. . 0)60. C. 0)20. +.
0)2(.
KiLi : A% - R !o% . ) A%
2
C
3
- $ !o% .
N8 3
N8 2
!A8 2
N89 !
U2
' y
'
y ' y
+ · ¹
· ¹ ¹

' '
· + ·
¹
¹
¹
3Y a 3
3"N8 2
3"N89 N8 A
2
¸ _
+ ·

¸ ,
Câu 2(: Đun n\ng hDn hE& ;h* gF! 0)06 !o% C
2
H
2
01 0)02 !o% H
2
0Qi Rf: #?: ,i) ]au
!<# #hgi gian #hu đ34c h5n h46 khí 70 HIn to1n =< hDn hE& X %<i #J #J hua
=inh đJng *ung *+ch &2o! K*3B thi :jn %8i 0)228 %*# hDn hE& ;h* k -O
đktcB có tL khối o GEi %
2
%1 0)(. Khối %ZEng =inh Hung HU:h ='o! #ăng "1
A. 1)02 ga!. . 1)32 ga!. C. 1)62 ga!. +. 1)20
ga!.
KiLi : ! 3
N8 !!2
N8 NA"2A N8 N!"2 N8 :"32" 98 32
228 !
¸ _
+ − ·

¸ ,
g5-
3Y :h9n
Câu 27: H`& #hP ho1n #o1n 2)28 %*# ;h* CO
2
-O đktcB G1o (00 !% Hung HU:h hDn
hE& gF! ,aOH 0)1M
01 a-OH.
2
0)2M) ]inh 'a ! ga! ;W# #ba. Ki? #'U :ba ! %1
A. 1/)70. . 17)73. C. /)8(. +.
11)82.
KiLi : ! 3
( )
!8 !2
N8 :" N89 N8 2"2 "9TU T82:
228 !
g5-
¸ _
+ − ·

¸ ,
Câu 28: S'<n %ln M !% Hung HU:h ,aOH 0)01M 0Qi M !% Hung HU:h HC% 0)03 M
đ34c 2) !" *ung *+ch 70 Hung *+ch 7 có 6, "1
A. 2. . 3. C. 2. +. 1.
KiLi : &H 3 4%g
N8 N3 N8 N9
2
2
− 1
·
1
¸ ]
3Y :h9n C
Câu 2/: Cho 11)36 ga! hDn hE& gF! 5") 5"O) 5"
2
O
3
01 5"
3
O
2
&hLn Vng hW# 0Qi
Hung HU:h H,O
3
%oãng -HZ.) #hu đ34c .;:@@ "ít khí A% Kản 6hM! khN
*uO nhFt; P đktcB G1 Hung HU:h N. Ca :8n Hung HU:h N #hu đ34c ! ga!
!uối khan0 1iá t2+ c(a ! "1
A. 38)72. . 3()(0. C. 2/)0/. +.
32)36.
C?:h 1 :
98 3!!
U"998 3A :A"3"
228 !
"2!2 328 U2
9N":A
- g5-
¸ _
+

· ·


¸ ,
C?:h 2 :
N8 NA"3
998 3A "9A
2
"2"2!2 328 U2
9AN
- g5-
¸ _
+

· ·


¸ ,
C?:h 3 : : g9i ]ố !o% 5" %1 a 3Y 3a 3
998 3A :A
"2 N8 NA"3 N89A N89A"2!2 328 U2
9A
5
5 - g5-

+ ⇔ · ·> · ·
C?:h 2 : : Coi hDn hE& đã :ho gF! 5" - a!o% . 01 O - = !o% .
:A 9A 998 3A N89A
N89A"2!2 328 U2
3 2 N8 NA"3 N89:
5 b 5
- g5-
5 b b
+ · · ¹ ¹
⇔ ⇒ · ·
' '
· + ·
¹ ¹
C?:h ( : :
998 3A N8 NA":A
N8 NA "2 "2!2 328 U2
9AN
- g5-
− ¸ _
· + ·

¸ ,
Câu 30: Cho hDn hE& gF! ,a 01 A% :\ #m %B ]ố !o% #Znng Vng %1 1 : 2 01o nZQ: -HZ..
cau ;hi :?: &hLn Vng RL$ 'a ho1n #o1n) #hu đ34c 8;QR "ít khí ,
2
-O đktcB G1
! ga! :h`# 'en ;hang #an. Ki? #'U :ba ! %1
A. 10)8. . ()2. C. 7)8. +.
23)2.
KiLi : ! 3
28 TA 9
"2" "2U :8 !
228 ! !
g5- ·
3Y :h9n
Câu 32: HDn hE& N :\ #m ;hối ]o 0Qi H
2
%1 21)2 gF! &'o&an) &'o&"n 01 &'o&in. Khi
đốt cháO ho1n #o1n 0)1 !o% N) #ong ;hối %ZEng :ba CO
2
01 H
2
O #hu đ34c "1
A. 20)20 ga!. . 18)60 ga!. C. 18)/6 ga!. +.
16)80 ga!.
KiLi : ! 3
298 2 92"3
N89"3"!! "N89"92 928 TA
2
g5-
¸ − _ ¸ _
+ ·

¸ , ¸ ,
3Y :h9n C
@An %u$Bn ;C năng tính thông qua đề thi đại học 2008 -Shối T U /ã
1/(
Câu 7: Đun nóng h5n h46 g8! hai 234u Kanco"B đ<n ch=c; !ạch
hP; kC tiC6 nhau t2ong *ã$ đ8ng đVng GEi ,
2
cO
2
đ?c P .@0
o
C. cau
;hi :?: &hLn Vng ;W# #hf:) #hu đ34c R ga! h5n h46 g8! &a $t$ G1 1)8
ga! nZQ:. Cang #hV: &hân #_ :ba hai 'ZEu #'dn %1
A. CH
3
OH 01 C
2
H
(
OH. . C
2
H
(
OH 01 C
3
H
7
OH.
C. C
3
H
(
OH 01 C
2
H
7
OH. +. C
3
H
7
OH 01 C
2
H
/
OH.
KiLi :
2
& O
n ·
0)1 !o% .3Y
A 98 2 9
92 " 98 :
N89"2 9!
n
+ ¸ _
· − ·

¸ ,
3Y :h9n A
Câu /: ORi ho? 1)2 ga! CH
3
OH =>ng CuO nung n\ng) ]au !<# #hgi gian #hu đ34c
h5n h46 ản 6hM! > Kg8! ,-,%; ,
2
O 01 CH
3
OH HZ.. Cho #o1n =< N #?:
HPng 0Qi %ZEng HZ Ag
2
O -ho[: Ag,O
3
. #'ong Hung HU:h ,H
3
) đ34c .2;QR ga!
Ag0 HiBu ]u`# :ba &hLn Vng oRi ho? CH
3
OH %1
A. 76)67. . 80)07. C. 6()(7.
+. 70)27.
KiLi : 7H 3
9 928 TA 9
" "32" "9NNS 2NS
! 9N2 98 2
¸ _
·

¸ ,
3Y Ch9n
Câu 12: Cho /)12 ga! hDn hE& gF! 5"O) 5"
2
O
3
) 5"
3
O
2
#?: HPng 0Qi Hung HU:h HC%
-HZ.. cau ;hi :?: &hLn Vng RL$ 'a ho1n #o1n) đ34c *ung *+ch 7W cô cạn 7
thu đ34c D;R2 ga! #$-"
2
01 ! ga! 5"C%
3
. Ki? #'U :ba ! %1
A. /)7(. . 8)7(. C. 7)80.
+. 6)(0.
KiLi :
U8 A2 9
T892 "U2 "2" "9A28 : T8 U:
92U 9AN
-
¸ _ ¸ _
· − ·

¸ , ¸ ,
3Y Ch9n A .
Câu 16: Cho 2)16 ga! Mg #?: HPng 0Qi Hung HU:h H,O
3
-HZ.. cau ;hi &hLn Vng RL$
'a ho1n #o1n #hu đ34c 0;8QR "ít khí A% KP đktcB G1 Hung HU:h N. Khối
%ZEng !uối ;han #hu đ34c khi "1! =a$ hni Hung HU:h N %1
A. 8)88 ga!. . 13)/2 ga!. C. 6)(2 ga!.
+. 13)32 ga!.
KiLi :
N8 N!"3
"2! N8 N!"3"A2 2822
2
- g5-
¸ _
· + ·

¸ ,
3Y :h9n A
Câu 26: Cho ! ga! hDn hE& N gF! A%) Cu 01o Hung HU:h HC% -HZ.) ]au ;hi ;W#
#hf: &hLn Vng ]inh 'a 3)36 %*# ;h* -O đktcB0 ACu cho ! ga! h5n h46 >
t2dn 01o !<# %ZEng HZ aRi# ni#'i: -đ?c; nguXiB; au khi kCt thYc 6hản
=ng inh 2a R;D2 "ít khí A%
2
-]Ln &h^! ;h_ Hu$ nh`#) O đktcB0 1iá t2+
c(a ! "1
A. 11)(. . 10)(. C. 12)3.
+. 1()6.
KiLi :
N89:"2 N8 3"9
"2U "A! 928 3
3 2
- g5-
¸ _ ¸ _
· + ·

¸ , ¸ ,
3Y :h9n C
Câu 2/: Cho 3)6 ga! aRi# :a:=oR$%i: no) đ<n ch=c > tác *Zng ho1n #o1n 0Qi
(00 !% Hung HU:h gF! 0)12M 01 ,aOH 0)12M. Ca :8n Hung HU:h #hu đ34c 8;28
ga! h5n h46 chFt 2[n khan0 Cang #hV: &hân #_ :ba N %1
A. C
2
H
(
COOH. . CH
3
COOH. C. HCOOH.
+. C
3
H
7
COOH.
KiLi :
( ) ( )
2
38 A N8 : N892" :A !N 28 22
N8 NA
92
& O
n -ol
¸ _ + + −
· ·

¸ ,
3Y
38 A 9
!A " 9"
N8 NA 9!
_n n Ch C
¸ _
· − ·

¸ ,
Câu 32: ,hiB# &hân ho1n #o1n 20 ga! !<# %o8i hu[ng đô"ô!it có "In tạ6
chFt t2< inh 2a 8;QR "ít khí -%
2
-O đktcB0 \h1nh &hGn &hGn #'ă! Gề
khối "34ng c(a -a-%
3
.MgCO
3
#'ong %o8i hu[ng ndu #'dn %1
A. 207. . (07. C. 827.
+. /27.
KiLi : 7! 3
N8 2"9NN N8 2"2!
"9NNS T2S
!N
+
·
3Y Ch9n +
Câu 3/: N1 &hjng ho? ho1n #o1n 17)22 ga! :h`# =po :Gn 0Ja đ( 0;0R !o"
Aa%,0 -ô cạn *ung *+ch au 6hản =ng thu đ34c khối "34ng 91
&hjng %1
A. 17)80 ga!. . 18)22 ga!. C. 16)68 ga!.
+. 18)38 ga!.
KiLi :
9U8 2! N8 NA"!N T2"N8 NA g 3 9U82 -· + − ·
.Ch9n A
Câu 22: Khi đốt cháO ho1n #o1n !<# "]#" no) đ<n ch=c thi ]ố !o% CO
2
]inh
'a =>ng ]ố !o% O
2
đã &hLn Vng. Sdn g9i :ba "]#" %1
A. !"#$% qo!ia#. . "#$% aR"#a#. C. n4&'o&$% aR"#a#.
+. !"#$% aR"#a#.
KiLi :
2 2
2"2 !
CO & O
n n & · ⇒ · · ⇒
C
2
H
2
O
2
3Y HCOOCH
3
3Y !"#$% qo!ia#. 3Y Ch9n
A
Câu 26: ShT #*:h Hung HU:h H,O
3
1M -%oãng. *# nh`# :Gn HIng để ho1 #an ho1n
#o1n !<# hDn hE& gF! 0)1( !o% 5" 01 0)1( !o% Cu %1 -=iW# &hLn Vng #8o :h`# ;h_
Hu$ nh`# %1 ,O.
A. 1)0 %*#. . 0)6 %*#. C. 0)8 %*#.
+. 1)2 %*#.
KiLi : M 3
N89:"2 N89:"2
"! "!
3 3
N82
9
+
·
3Y Ch9n C
Câu (6: Cho !<# %ZEng =<# kn 01o Hung HU:h N gF! 5"C%
2
01 CuC%
2
. Khối %ZEng
:h`# 'en ]au ;hi :?: &hLn Vng RL$ 'a ho1n #o1n nhr hnn ;hối %ZEng =<# kn =an
đ]u "1 0)( ga!. Ca :8n &hGn Hung HU:h ]au &hLn Vng #hu đ34c .:;R ga!
!uối khan0 \^ng khối "34ng các !uối t2ong > "1
A. 13)1 ga!. . 17)0 ga!. C. 1/)( ga!.
+. 12)1 ga!.
KiLi : ! 3 13)6s0)( 312)1 ga! 3Y :h9n +

@An %u$Bn ;C năng tính thông qua đề thi cao đVng 2008 – Mã 216
Câu 17: +ln #J #J M %*# ;h* CO -O đktcB đi qua !Xt ống = đJng
"34ng *3 h5n h46 2[n g8! -u%;
5"2O3 -O nhiB# đX caoB0 _au khi các 6hản =ng 9ảO 2a ho1n #o1n) #hu
đ34c khí >0 HIn to1n =< ;h* N O
#'dn 01o %ZEng HZ Hung HU:h Ca-OH.2 #hi #8o #h1nh 2 ga! ;W# #ba. Ki? #'U :ba
M %1
A.1)12 .0)8/6 C.0)228
+.0)222
M 3
!
"228 ! N8 2TA
9NN
>t l ·
3Y Ch9n
Câu 16: Cho hDn hE& gF! 0)1 !o% HCHO 01 0)1 !o% HCOOH #?: HPng 0Qi
%ZEng HZ Ag2O -ho[:Ag,O3. #'ong Hung HU:h ,H3) đun nóng0 _au khi các
6hản =ng 9ảO 2a ho1n #o1n) ;hối %ZEng Ag #8o #h1nh %1
A.23)2 ga! .10)8 C.62)8
+.21)6
KiLi : ! 3 - 0)1.2s0)1.2..108 362)8 ga! 3Y :h9n C
Câu 20: S'ong &hân #_ a!inoaRi# N :\ !<# nh\! a!ino 01 !<# nh\!
:a:=oR$%. Cho 1()0 ga! N #?:
HPng 0Ja đ( GEi *ung *+ch Aa%,; cô cạn *ung *+ch au 6hản
=ng thu đ34c .Q;@ ga! !uối khan0 -ông th=c c(a > "1
A.H
2
,C
3
H
6
COOH-103.
.H
2
,CH
2
COOH-7(.
C.H
2
,C
2
H
2
COOH.-8/
+.H
2
,C
2
H
8
COOH-117.
KiLi : M 3
22
"9: U:
9T8 ! 9:
·

.Ch9n
Câu 38: S'<n ()6 ga! =<# ]e# 0Qi 2)2 ga! =<# %Zu hutnh 'Fi nung n\ng -#'ong
điều ki`n không có;hang ;h*.) #hu đ34c h5n h46 2[n /0 -ho / tác
*Zng GEi "34ng *3 *ung *+ch ,-"; giải 6hóng h5nh46 khí > G1 :jn
%8i !<# &hGn ;hang #an K. Để đốt cháO ho1n #o1n N 01 K :Gn 0Ja đ( ) "ít khí
%
2
-Ođ;#:.. Ki? #'U :ba M %1:
KiLi : n
5"
30)1 !o% ) n
c
3 0)07( !o% .
A.2)8 .3)36 C.3)08
+.2)28
M 3
N89"2 N8 NU:"!
"228 ! 28 2
! !
>t l
¸ _
+ ·

¸ ,
3Y Ch9n A
Câu 22: Ho1 #an hW# 7)72 ga! hDn hE& =<# Mg) A% =>ng (00 !% Hung HU:h hDn
hE& HC% 1M 01 H
2
cO
2
0)28M #hu đ34c *ung *+ch > G1 8)736 %*# ;h* H
2
-O
đktcB0 -ô cạn *ung *+ch > thu đ34c "34ng !uối khan "1
A.38)/3 .103)8( C.2()/(
+.77)/6
KiLi : Ho
( ) ( )
28 U3A
"2 N8 :" 9 N8 22"2 N8 U2
228 !
· + ·
ndn :
M 3 7)72 s 0)(.- 1.3()( s 0)28./6. 3 38)/3 ga! 3Y :h9n A
Câu 2(: Đố# n\ng !<# hDn hE& gF! A% 01 16 ga! 5"
2
O
3
-#'ong điều ki`n
không có không khíB đCnkhi 6hản =ng 9ảO 2a ho1n #o1n) #hu
đ34c h5n h46 2[n >0 -ho > tác *Zng Gaa đ( GEi ) !" *ung
*+ch Aa%, ./ inh 2a :;:R "ít ,
2
-O đktcB0 1iá t2+ c(a ) "1 :
A.1(0 .100 C.200
+.300
KiLi :
N89:"2 9A
"2 N8 3 3NN
3 9AN
>t ? l -l
¸ _
· + · ·

¸ ,
3Y Ch9n +
Câu (2: Cho 13)( ga! hDn hE& :?: ;i! %o8i A%) C') 5" #?: HPng 0Qi %ZEng HZ
Hung HU:h H
2
cO
2
%oãng n\ng -#'ong điều ki`n không có không khíB;
thu đ34c *ung *+ch > G1 7)82 %*# ;h* H2 -O đktcB0-ô cạn *ung *+ch
> Kt2ong điều ki`n không có không khíB đ34c ! ga! !uối
khan0 1iá t2+ c(a ! "1
A.22)6 .2()( C.28)8
+.27)1
KiLi : ! 3 13)( s
U8 2!
"TA
228 !
3 27)1 ga! .Ch9n +
ugi ;W# :
C?: =1i #o?n O #'dn :hfng #a :\ #hT giLi !`# ;hoLng #J 1(] – 60 ] :ho !Di =1i
nWu :hfng #a :\ #Z Hu$ #ố# vĐiều n1$ :\ #hT %1! đ34c nCu các $!
th3bng 9uOdn 'An %u$Bn #Z Hu$ #*nh 01 :hm :Gn ne! đ34c . ố !co
giải toán G1 :\ ;iWn #hV: #'e: 0ề h\a h9: %1 onv Chfng :?: "! #h1nh :ang v
S'ong hu? #'inh =idn ]o8n ;hang #hT #'?nh ;hri #hiWu ]\# !ong :?: "! 01 :?:
=8n 01 anh :hU đ8ng nghi`6 gó6 d e

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->