P. 1
Danh Muc Thiet Bi Day Hoc

Danh Muc Thiet Bi Day Hoc

|Views: 619|Likes:
Được xuất bản bởitnthatinh

More info:

Published by: tnthatinh on Oct 20, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2009

pdf

text

original

SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
DANH SÁCH THIẾT BỊ DẠY HỌC
I.1. MÔN HOÁ (DỤNG CỤ )
STT T$N THI%T &' ĐVT SL ĐẶT Đ(N GI) TIỀN
* &+,- ./0, 123, ,-/45, .6 127 189 C7: 3 ;<=>?? 277500
< &@ .AB,1 127 189 *? C< .DE F@G &@ 1 H?=??? 40000
I &@ -:7 .1J ,-1:KL &@ *;*=>?? 0
H M,- ,-1:KL *NO*N? C7: I=??? 0
> M,- ,-1:KL P Q *N 9R ,17,1 C7: >=??? 0
N M,- 1S. ,1T -:8. C7: 30 I=>?? 105000
U &7. VW ,/,- C7: X=??? 0
X Y:Z,- ,/,- :,2O I 91[, C7: *I=>?? 0
; Đ\ VW CH*?G C7: ;=??? 0
*? Đ], 9^, .1J ,-1:KL C7: ;=>?? 0
** &_,1 90/ <>? L` a74 .Ab, C7: <?=??? 0
*< &_,1 90/ 9R ,17,1 C`2c: <>? L`G C7: <N=>?? 0
*I N1:K. d\ Aef/ C? *??G C7: 5 *U=>?? 87500
*H Dg,- 9g a:K, h1[, L/6: C7: 0 *IN=>?? 0
*> &@ ,-/^, CDPMG *A NA C7: 0 XU=>?? 0
*N G:7 `ih h:, C7: 0 <I=>?? 0
*U L8 .1/j .:,1 MR 9R ,S. CL3/ .Ai,-G C7: *U=>?? 0
*X L8 .1/j .:,1 MR 9R ,S. C,[/G C7: *U=>?? 0
*; L8 .1/j .:,1 MR 9R ,S. `:Z, 6,- ,1T -:8. C,[/G C7: *U=>?? 0
<? L8 .1/j .:,1 MR 9R ,S. `:Z, 6,- ,1T -:8. C.Ai,-G C7: *U=>?? 0
<* C69 .1/j .:,1 >??L` C7: <X=??? 0
<< C69 .1/j .:,1 <>?L` C7: <<=>?? 0
<I ĐkB .1/j .:,1 C7: X=??? 0
<H P1l/ `89 .1/j .:,1 C7: *N=??? 0
<> P1l/ 91:\. N?L` C7: II=??? 0
<N &_,1 .BL -:79 *??L` C7: *I=>?? 0
<U M,- Pm, .1/j .:,1 C U `2c: G &@ *N=??? 0
<X C1n/ .1/j .:,1 <??L` C7: 3 NH=??? 192000
<; M,- a2,- *??L` C7: IH=>?? 0
I? M,- a2,- 1_,1 .Ag <?L` C7: *N=??? 0
I* M,- .1/j .:,1 1_,1 .Ag P Q *XOI?? C7: >=>?? 0
I< M,- 1_,1 .Ag `2o L@. a0/ C7: *N=??? 0
II G:7 ap 6,- ,-1:KL ,1qB C7: 5 *<=??? 60000
IH G:7 ap 6,- ,-1:KL :,2O C7: IN=??? 0
I> Dg,- 9g a:Z/ 91\ 91r. d1J .s 91r. Ai, t3 91r. `T,- C7: 5 XX=??? 440000
IN Leu: :,2O C7: 10 U=>?? 75000
IU &@ ,S. 9B2 V/ C N `2c: G &@ 5 <<=>?? 112500
1
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
IX C[, a:K, .v *??- C7: *=*<<=??? 0
I; M/w,- a6. 127 91r. Fx,- :,2O C7: 10 X=>?? 85000
H? Yyh a6. 127 91r. 9z ,1T C7: 10 <I=>?? 235000
H* M,- Pm, Fx,- 9B2 V/ C7: ;=??? 0
H< G:r4 `89 H@h I?=>?? 0
HI T1_B OS9 127 91r. Fx,- .1/j .:,1 C7: 30 I=??? 90000
HH &_,1 AvB d1J C7: 5 UX=??? 390000
H> YJ,1 t/{,- C7: <=>?? 0
HN Yyh 6,- ,-1:KL C7: 10 ;=>?? 95000
HU C1|: AvB 6,- ,-1:KL C7: 10 U=>?? 75000
HX M,- ,-1:KL P Q <H 9R ,17,1 C7: *<=??? 0
H; C6: 9134 VW C7: <?=??? 0
>? Yyh M2 C7: 5 U=>?? 37500
>* &@ 127 91r. H27 *? C GV } HS G &@ I=U<;=??? 0
>< M,- V:,1 13, .1~,- C7: NU=>?? 0
>I M,- .1/j .:,1 9R F0/ .Ab, C7: >=>?? 0
>H M,- .1/j .:,1 .1~,- C7: I=??? 0
>> C1n/ .1/j .:,1 C7: NH=??? 0
>N Đ•B .1/j .:,1 C7: ;>=??? 0
>U &_,1 90/ 9R ,17,1 *??L` C7: *N=??? 0
>X YJ,1 F+2 tK C7: <N=>?? 0
>; G€,- .B4 9B2 V/ C•h >=>?? 0
N? )2 9123,- .Ai,- C7: NI=>?? 0
N* Dg,- 9g ,1n, F:\. .J,1 Pm, a:K, C7: <H=>?? 0
N< Leu: .1‚h d1{,- Aƒ C7: X=??? 0
NI &@ 127 91r. H27 ** C GV } HS G &@ H=IX<=>?? 0
NH &@ .AB,1 127 189 *< CI .DE F@G &@ N*=??? 0
N> M,- 1_,1 .Ag 9R a\ P Q H< C7: *N=??? 0
NN M,- .1/j .:,1 1_,1 91e U P Q *N C7: *N=??? 0
NU &_,1 a„,1 LW9 *??L` C7: <;=>?? 0
NX &@ Pg,- 9g .1J ,-1:KL h1[, .J91 .1p .J91 &@ INH=>?? 0
N; G:r4 …/† .JL H@h 5 H?=??? 200000
U? CỘNG Đ(N HÀNG 152 2597000
C &x,- 91‡ˆ G

HIỆU TRƯỞNG T‰ TRƯỞNG THỦ YHO THỦ ŠU‹
DANH SÁCH THI%T BỊ DẠY HỌC
2
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
I.2. MÔN HOÁ ( HOÁ CHŒT G
STT T$N HÀNG CT HO) H•C
ŠUY
C)CH SL ĐŽT Đ(N GI) TI•N
*AL2,: 9B9F2,B. CNH
H
G
<
CO
I
?=>d-E91B: <;=??? ?
<AL2,: 9`2A/B NH
H
C` ?=>d-E91B: <;=??? ?
IAL2,: L2`:hPB. CNH
H
G
<
M2O
H
?=>d-E91B: *=<H*=??? ?
HAL2,: a:1:aA2 h12.h1B. CNH
H
GH
<
PO
H
?=>d-E91B: >I=??? ?
>AL2,: ,:.AB. NH
H
NO
I
?=>d-E91B: H?=??? ?
NAL2,: V/,•B. CNH
H
G
<
SO
H
?=>d-E91B: II=??? ?
UA,92` o.4`:9CAef/ o.4`:9G C
<
H
>
OH ?=>`J.E91B: <N=>?? ?
XA,a51:.•2L:9 HCHO ?=>`J.E91B: * NN=??? NN???
;A,1:PA:. BOo.:9 CCH
I
COG
<
O ?=>`J.E91B: * ;N=>?? ;N>??
*?A,:`:, C
N
H
>
NH
<
?=>`J.E91B: ? <**=>?? ?
**AOo.2, CH
I
COCH
I
?=>`J.E91B: H;=??? ?
*<AO:. BOo.:9 ;;‘ CH
I
COOH ?=>`J.E91B: HN=>?? ?
*IAO:. 9`21:PA:9 IU‘ HC` ?=>`J.E91B: <N=>?? ?
*HAO:. •2L:9 HCOOH ?=>`J.E91B: * NN=??? NN???
*>AO:. N:.A:9 NI‘ HNO
I
?=>`J.E91B: I <N=>?? U;>??
*NAO:. h12.h12A:9 H
I
PO
H
?=>`J.E91B: * II=??? II???
*UAO:. V/,•/A:9 ;X‘ H
<
SO
H
?=>`J.E91B: I H?=??? *<????
*XAO:. 2OB`:9 HOOCCOOH ?=>d-E91B: * HN=>?? HN>??
*;&c9 ,:.AB. A-NO
I
?=?*d-E91B: * *X>=??? *X>???
<?&BA: 9`2A/B &BC`
<
?=>d-E91B: * II=??? II???
<*&BA: 1:PA2O:. &BCOHG
<
?=>d-E91B: ? *<>=>?? ?
<<&o,’o, C
N
H
N
?=>`J.E91B: * *<*=>?? *<*>??
<I&A2LCPP F“2 123G &A
<
*?L`E6,- * <;=??? <;???
<HCB,O: 9B9F2,B. CBCO
I
?=>d-E91B: <;=??? ?
<>CB,O: 9B9F/B CBC
<
?=>d-E91B: * H?=??? H????
<NCB,O: 9`2A/B CBC`
<
?=>d-E91B: <N=>?? ?
<UCB,O: 1:PA2O:. CBCOHG
<
?=>d-E91B: * <*=>?? <*>??
<XCB,O: P:1:PA2h12.h1B. CBCH
<
PO
H
G
<
?=>d-E91B: * II=??? II???
<;CB,O: ,:.AB. CBCNO
I
G
<
?=>d-E91B: * <N=>?? <N>??
I?CB,O: 2O:. CBO ?=>d-E91B: * <N=>?? <N>??
I*CB,O: V/,•B. CBSO
H
?=>d-E91B: * <N=>?? <N>??
I<CB,O: h12.h1B. CB
I
CPO
H
G
<
?=>d-E91B: * II=??? II???
IIC1_ ,:.AB. PFCNO
I
G
<
?=>d-E91B: <HH=>?? ?
3
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
IHC`2A2•2L CHC`
I
?=>`J.E91B: * HN=>?? HN>??
I>C^, 4 .\ C9^, a6.G C
<
H
>
OH ?=>`J.E91B: <?=??? ?
INC2FB, 9`2A/B C2C`
<
”NH
<
O ?=?>d-E91B: * *;X=??? *;X???
IUCA2L CIIG 2O:. CAO ?=>d-E91B: <N*=>?? ?
IXCA2L CIIIG 9`2A/B CAC`
I
?=>d-E91B: *<>=>?? ?
I;CA2L CIIIG 2O:. CA
<
O
I
?=>d-E91B: <N*=>?? ?
H?D0/ hBAB•:, ?=>`J.E91B: <H=>?? ?
H*D0/ .1q9 tn. CRCOOG
I
C
I
H
>
?=?>L`E91B: * U=??? U???
H<DP BL2,:B9 F“2 123 NHI ?=>`J.E91B: * <?=??? <????
HIDP I2. I
<
?=>L`E6,- * I=>?? I>??
HHDP P1o,2`h1.B`o:, ?=>`J.E91B: * NN=??? NN???
H>•.4` BL:, C
<
H
>
NH
<
?=>`J.E91B: ? ;?=??? ?
HNG:r4 .1v P1o,2`h1.B`o:, .nh *? II=??? II????
HUGA:OoA2` C
I
H
>
COHG
I
?=>`J.E91B: >?=??? ?
HXG`:OoA:, H
<
NCH
<
COOH ?=?>d-E91B: <N=>?? ?
H;G`/92’– C
N
H
*<
O
N
?=>d-E91B: II=??? ?
>?YB`: 9`2AB. YC`O
I
?=>d-E91B: H;=??? ?
>*YB`: 9`2A/B YC` ?=>d-E91B: * II=??? II???
><YB`: •oA:O:B,/B Y
I
—oCCNG
N
”IH
<
O ?=?>d-E91B: * <?=??? <????
>IYB`: 1:PA29B9F2,B. YHCO
I
?=>d-E91B: * NN=??? NN???
>HYB`: 1:PA2O:. YOH ?=>d-E91B: * ;=>?? ;>??
>>YB`: I2./B YI ?=?>d-E91B: **?=??? ?
>NYB`: P:9A2LB. Y
<
CA
<
O
U
?=>d-E91B: *I<=??? ?
>UYB`: ,:.AB. YNO
I
?=>d-E91B: H?=??? ?
>XYB`: hoALB,-B,B. YM,O
H
?=>d-E91B: N;=??? ?
>;YB`: V/•2O:B,/B YSCN ?=>d-E91B: <N*=>?? ?
N?YB`: 9B9F2,B. Y
<
CO
I
?=>d-E91B: * NN=??? NN???
N*Y˜L 9`2A/B ™,C`
<
?=>d-E91B: * <;=>?? <;>??
N<Y˜L V/,h1B. ™,SO
H
?=>d-E91B: II=??? ?
NIY˜L V/,•:. ™,SO
I
?=>d-E91B: * <N=>?? <N>??
NHY˜L t:5, ™, ?=>d-E91B: *I<=??? ?
N>Le/ 1/†,1 F@. S ?=>d-E91B: II=??? ?
NNMB-:o P[4 M- ?=*d-E91B: **;=??? ?
NUMB-:o 2O:. M-O ?=>d-E91B: <N=>?? ?
NXMB-:o V/,h1B. M-SO
H
?=>d-E91B: <N=>?? ?
N;MB,-B, a:2O:. M,O
<
?=>d-E91B: <N=>?? ?
4
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
U?MB-B, V/,h1B. M,SO
H
?=>d-E91B: * II=??? II???
U*Mo.4` BL:, CH
I
NH
<
?=>`J.E91B: *<I=??? ?
U<Mo.4` PB9BL ?=>`J.E91B: * IU=??? IU???
UINB.A: NB ?=>d-E91B: <?<=??? ?
UHNB.A: BOo.B. CH
I
COONB ?=>d-E91B: II=??? ?
U>NB.A: FA2L/B NB&A ?=>d-E91B: **<=>?? ?
UNNB.A: 9B9F2,B. NB
<
CO
I
?=>d-E91B: <N=>?? ?
UUNB.A: 9`2A/B NBC` *d-E91B: >I=??? ?
UXNB.A: 1:PA29B9F2,B. NBHCO
I
?=>d-E91B: <N=>?? ?
U;NB.A: 1:PA2O:. NBOH ?=>d-E91B: II=??? ?
X?NB.A: :2./B NBI ?=?>d-E91B: >;=>?? ?
X*NB.A: ,:.AB. NBNO
I
?=>d-E91B: II=??? ?
X<NB.A: ,:.A:9 NBNO
<
?=>d-E91B: IU=??? ?
XINB.A: h12.h1B. NB
I
PO
H
?=>d-E91B: * <N=>?? <N>??
XHNBA: V/,•B. NB
<
SO
H
?=>d-E91B: IU=??? ?
X>NB.A: V/,•:. NB
<
SO
I
?=>d-E91B: IU=??? ?
XNNB.A: V/,•/B NB
<
S ?=>d-E91B: * <N=>?? <N>??
XUNB.A: .1:2V/,h1B. NB
<
S
<
O
I
?=>d-E91B: * <N=>?? <N>??
XX,1oOB, C?”>`E91B:G C
N
H
*H
?=>`J.E91B: I*U=??? ?
X;N1{L F@. A` ?=>d-E91B: <*X=??? ?
;?N1{L 9`2A/B A`C`
I
?=>d-E91B: II=??? ?
;*N1{L `7 A` ?=>d-E91B: **<=>?? ?
;<N1{L 2O:. A`
<
O
I
?=>d-E91B: HN=>?? ?
;IN1{L V/,•B. A`
<
CSO
H
G
I
?=>d-E91B: <<=>?? ?
;HĐ^,- CIIG 2O:. C/O ?=>d-E91B: *><=??? ?
;>Đ^,- 9`2A/B C/C`
<
?=>d-E91B: * *>X=>?? *>X>??
;NĐ^,- `7 C/ ?=>d-E91B: <XH=??? ?
;UĐ^,- h12: F32 CF@.G C/ ?=>d-E91B: <*X=??? ?
;XĐ^,- V/,•B. C/SO
H
?=>d-E91B: < NN=??? *I<???
;;Neu9 9r. H
<
O >`J.E91B: NN=??? ?
*??Neu9 -:Bto, C?”>`E91B:G NBC`O ?=>`J.E91B: *?=>?? ?
*?*Neu9 2O: -:3 anL a•9 H
<
O
<
?=>`J.E91B: * U>=>?? U>>??
*?<P1o,2` C?”>`E91B:G C
N
H
>
OH ?=>`J.E91B: * N>=>?? N>>??
*?IP1], 91/B Y
<
SO
H
A`
<
CSO
H
G
I
”<HH
<
O ?=>d-E91B: * <;=??? <;???
*?HP12.h12 aT P ?=?>d-E91B: *?<=??? ?
*?>SB99BA2’– C
*<
H
<<
O
**
”H
<
O ?=>d-E91B: II=??? ?
*?NSi. CIIG V/,•B. —oSO
H
”UH
<
O ?=>d-E91B: <;=??? ?
5
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
*?USi. CIIIG 2O:. —o
<
O
I
*d-E91B: N;=??? ?
*?XSi. CIIIG V/,•B. —o
<
CSO
H
G
I
”*XH
<
O ?=>d-E91B: * <<X=>?? <<X>??
*?;Si. CIIIG 9`2A/B —oC`
I
”NH
<
O *d-E91B: *I<=??? ?
*<?Si. F@. —o ?=>d-E91B: ;;=??? ?
*<*Si. h12: F32 CF@.G —o *d-E91B: NN=??? ?
*<<Si. V/,•/B —oS ?=>d-E91B: * *>X=>?? *>X>??
*<IS:`:9 a:2O:. S:O
<
?=>d-E91B: <;=??? ?
*<HS.A2,.: ,:.AB. SACNO
I
G
<
?=>d-E91B: <;=??? ?
*<>T1B, 12c. .J,1 C ?=>d-E91B: <;=??? ?
*<NT2`/o, C?”>`E91B:G C
N
H
>
CH
I
?=>`J.E91B: * H?=??? H????
*<UCỘNG Đ(N HÀNG >; I?H*>??
C &x,- 91‡ˆ G

HIỆU TRƯỞNG T‰ TRƯỞNG THỦ YHO THỦ ŠU‹
DANH SÁCH THIẾT BỊ DẠY HỌC
II. MÔN SINH HỌC
STT T$N THI%T &' ĐVT SL ĐŽT Đ(N GI) TI•N
* &@ .AB,1 S:,1 *? CF@EI .DG F@ * >;=>?? >;>??
6
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
< N-/45, h1[,= -:+L h1[, *= -:+L h1[, < F@ *=??I=>?? ?
I MH 9r/ .AS9 d1{,- -:B, AND CL*?G F@ *N*=>?? ?
H C69 .1/j .:,1 >??L` 97: <X=??? ?
> Đ], 9^, .1J ,-1:KL 97: ;=>?? ?
N Leu: I,2O 97: U=>?? ?
U Y:Z,- ,/,- I,2O I 91[, 97: *I=>?? ?
X C6: 9134 VW 97: <?=??? ?
; P1l/ `89 .1/j .:,1 97: *N=??? ?
*? YJ,1 1:p, t: *I A CTŠG 97: <=I<I=>?? ?
** LBLo``o CPš,- 912 dJ,1 1:p, t:G -R: *U=>?? ?
*< L8 TT MH 9R ,S. `:Z, 6,- ,1T -:8. C,[/G 97: H *U=>?? U????
*I L8 TT MH 9R ,S. `:Z, 6,- ,1T -:8. C.Ai,-G 97: H *U=>?? U????
*H Y1B4 L| ,1qB 97: <*=>?? ?
*> &_,1 .BL -:79 *??L` 97: *I=>?? ?
*N ĐkB .1/j .:,1 97: X=??? ?
*U M,- ,-1:KL *NO*N? 97: I=??? ?
*X G:7 ap 6,- ,-1:KL I,2O 97: I>=??? ?
*; C1B/ `2,- &29B, 97: N<=>?? ?
<? L8 .1/j .:,1 MR 9R ,S. CL3/ .Ai,-G 97: H *U=>?? U????
<* L8 .1/j .:,1 L:K,- A@,- 9R ,S. C,[/G 97: H *U=>?? U????
<< &@ 127 91r. V:,1 *? CGV}HSG F@ H?I=>?? ?
<I &@ .AB,1 V:,1 ** CF@EH .DG F@ * U;=>?? U;>??
<H &@ a^ L| F@ XN=??? ?
<> &@ a^ -:[L= 91:\.= -1‚h F@ XN=??? ?
<N LBL dJ,1 1@h <N=>?? ?
<U N1:K. d\ a2 ,1:K. .1[, ,-eD: 97: *? *U=>?? *U>???
<X &@ 127 91r. V:,1 ** CGV}HSG F@ *=*U?=>?? ?
<; LB Lo, 1@h *U=>?? ?
I? &@ .AB,1 V:,1 L*< C*< .DEF@G F@ <H<=>?? ?
I* C69 ,1qB <>?L` 97: *?=>?? ?
I< T:5/ F+, ,1:pL Vi9 .1p L*< 1@h *=I<?=??? ?
II CỘNG Đ(N HÀNG <X >;H???
C &x,- 91‡ˆ G

HIỆU TRƯỞNG T‰ TRƯỞNG THỦ YHO THỦ ŠU‹
DANH SÁCH THIẾT BỊ DẠY HỌC
III. MÔN CÔNG NGHỆ
STT T$N THI%T &' ĐVT SL ĐŽT Đ(N GI) TI•N
* &@ .AB,1 9{,- ,-1K `uh *?C> .DEF@G &@ * >U=??? >U???
< M74 a2 hH C7: *=>XH=??? ?
7
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỘC LẬPT! DOH"NH PH#C
I C[, a^,- 1^ < d- C7: *H>=>?? ?
H M,- a2,- Fx,- ,1qB *??L` 9R 91:B a@ C7: *U=>?? ?
> M,- 1S. C7: <H=??? ?
N D/,- P„91 Y,{h CGVG C91B: *`J.G C1B: U;=>?? ?
U Vf. Fi. 9{, .Aš,- CGVG C7: H<=>?? ?
X Y‚2 9i. 93,1 C7: H*=??? ?
; PB,1 C7: ;=>?? ?
*? YJ,1 `Sh 90L .B4 P Q N? C7: *<=??? ?
** G:r4 …/† H@h ? H?=??? ?
*< &@ .AB,1 9{,- ,-1K `uh **CN .DEF@G &@ * ;;=??? ;;???
*I •do I?H?>? ,1qB C7: <H=??? ?
*H C2LhB *>? LL C7: I>=>?? ?
*> C2LhB**? LL C7: <>=??? ?
*N T1eu9 T ,1qB C7: XX=>?? ?
*U T1eu9 ,1:Z/ `w ,1qB C7: I<=>?? ?
*X &@ .AB,1 9{,- ,-1K `uh *<CI .DEF@G &@ * N*=??? N*???
*; Đ^,- 1^ a2 a:K, tc, ,€,- ;<?> C7: <NH=??? ?
<? Š/c. a:K, C7: <?<=??? ?
<* &S. .1v a:K, C7: > U=??? I>???
<< Y_L a:K, C7: II=??? ?
<I &@ ./69 ,– tJ. &@ *?=>?? ?
<H M74 .1/ .1B,1CABa:2G C7: <**=>?? ?
<> &@ `:,1 d:K, a:K, .v &@ <XU=>?? ?
<N Mc91 a:K, ,6: .+: I h1B &@ NN?=??? ?
<U Mc91 ,-/^, 9rh a:K L@. 91:Z/ &@ >H>=>?? ?
<X Mc91 d1/4\91 ac: [L .0, &@ N*<=>?? ?
<; Mc91 .c2 O/,- aB 13: &@ HN*=??? ?
I? Mc91 ĐY .69 a@ a@,- 9– d1{,- a^,- F@ * •B &@ HUH=??? ?
I* Mc91 F+2 tK …/7 a:K, 7h &@ ><?=>?? ?
I< &@ L74 a2 1/4\. 7h &@ *
II CỘNG Đ(N HÀNG ; <><???

C &x,- 91‡ˆ G
HIỆU TRƯỞNG T‰ TRƯỞNG THỦ YHO THỦ ŠU‹
8

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->