ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI LĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT HẢI LĂNG Hải Lăng, ngày 24 tháng 03 năm 2014
BẢN ĐĂNG KÝ VIỆC LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐAO ĐUC HO CHI MINH NĂM 2014
Hç và tên: NGUYỄN THANH VŨ
Ngày tháng nàm sinh: 02/02/1982
Chúc vµ trong Đang: Đảng viên
Chúc vµ chính quyên: Giá viên
Đon v| công tác: T!"#ng TH$T Hải %ăng
Sinh hoçt Đang tçi Chi bç: T!"#ng TH$T Hải %ăng
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
1. Tu tuong chính tr|, dço dúc, lôi sông:
& 'h() hành *+ng ,-.n *i/m, 0h1 t!"2ng, *"#ng 34i, ngh5 ,-y6t 01. Đảng và 0h7nh 8á0h
)há) 3-9t 01. nhà n":0, ;<ng vi=0 gi+) *>ng nghi=) và h?0 8inh @ thA0 *"B0 nhi=m vC t!?ng
tDm Eh?0 t9) !Fn 3-y=n vG ngày m.i 39) nghi=) vG HI hJi 0Kng ;<ng LDn 0h1 văn minhM
& T!-ng thành v:i 0h1 nghN. Oá0&%ênin, t" t"Png H> 'h7 Oinh và *"#ng 34i *Qi
m:i 01. ĐảngR Siên *5nh mC0 tiê- *J0 39) LDn tJ0 và 0h1 nghN. HI hJi, th/ hi=n ,-. 3#i nTi
và vi=0 3àm
& T-yên t!-yUn và tá0 *Jng m?i ng"#i hi/- *"B0 nhi=m vC và t!á0h nhi=m 01. mGnh
t!ng nhà t!"#ng và t!":0 HJi *>ng nhà t!"#ng, ShKng ngVng nW 3X0 h?0 t9) và !Fn 3-y=nY
& Gi+) *>ng 0h7 *>ng nghi=) Há0 *5nh *"B0 v.i t!Z 01. mGnh t!":0 t9) th/ 01.
mGnh[ nê- 0. tinh th\n t!á0h nhi=m, 0h4ng 0h1 nghN. 0á nhDn, nTi *i *Ki v:i 3àmY
2. Phong cách, tác phong làm viçc và thµc hiçn nhüng quy chê, quy d|nh cua
co quan, don v|; thµc hiçn quy d|nh vê nhüng diêu dang viên không duçc làm
& Gi] gGn t" 0á0h, *^ *A0 01. ng"#i *ảng viên, thX0 hi=n t4t 0á0 ,-y *5nh L nhà
t!"#ng *U !. và 0á0 ,-y *5nh 01. ngànhY _i6t t!-ng thX0, th`ng than, gi] gGn 8X *àn S6t
t4t, thX0 hi=n nghiêm t+0 nh]ng *iU- *ảng viên ShKng *"B0 3àm
& V9n *Jng và Sh-y6n Sh70h *Jng viên h?0 8inh thX0 hi=n t4t 0-J0 v9n *Jng EH?0
t9) và 3àm thb t(m g"2ng *^ *A0 H> 'h7 OinhM
& cFn 3-y=n 0h h?0 8inh 0T tá0 )hng *+ng mX0, 0T n6) 84ng văn minh, nhi=t tGnh
v:i 37 t"Png dH'NY TKn t!?ng và vDng 3#i th\y 0KY
& Giải ,-y6t *+ng *an m4i ,-.n h= gi]. 0á nhDn và t9) th/, gi]. nghN. vC và ,-yUn
3Bi, gi]. 04ng hi6n và h"Png thC 01. ng"#i giá viên
& dDy LXng tGnh th\n và thái *J 3àm vi=0 nghiêm t+0
3. Thµc hiçn tiêt kiçm, chông lãng phí, dâu tranh phòng chông tham nhüng
(trong tâm là thµc hiçn Chi th| 33-CT/TW; Chi th| 21-CT/TW)
& 'T thái *J t70h 0X0 t!ng vi=0 *(- t!.nh 0h4ng 0á0 hành vi tiê- 0X0, 3Ing )h7,
th.m nhengY
& T70h 0X0 ;ả v= tài 8ản 01. 0KngY ThX0 hi=n ti6t Si=m, 0h4ng 3Ing )h7, *(- t!.nh
)hZng 0h4ng th.m nheng t!ng 02 ,-.nY
& T-yên t!-yUn và v9n *Jng 0á0 thành viên t!ng HJi *>ng nhà t!"#ng thX0 hi=n t4t
0Kng tá0 ti6t Si=m, 0h4ng 3Ing )h7, *(- t!.nh )hZng 0h4ng th.m nheng
4. Thµc hiçn nhiçm vµ chính tr| duçc giao
& ENê- 0. tinh th\n t!á0h nhi=m t!ng 0Kng tá0 'h1 nhi=m 3:), 0Kng tá0 0h-yên mKn
giảng L^y, t70h 0X0 t-yên t!-yUn 0h4ng 0h1 nghN. 0á nhDn, 3#i nTi *i *Ki v:i vi=0 3àmM
& Th#i gi.n thX0 hi=n và hàn thành[ năm 2014
& NJi L-ng 0Kng vi=0[ f
g T70h 0X0 thb Lhi và giám 8át vi=0 thX0 hi=n 0Kng tá0 thi *-. 01. t9) th/ 3:)Y 'T
hGnh thA0 Shbn 0hê *+ng *an và S5) th#i */ nDng 0. nh9n thA0 và hành *Jng 0h h?0 8inh
g Tăng 0"#ng 0Kng tá0 8inh h^t, t9) t!-ng giá LC0 h?0 8inh ,-. 8inh h^t 0h1
*i/m, Si/m t!. và *Kn *40 vi=0 t" ,-ản thKng ,-. 8inh h^t *\- gi#Y Tăng 0"#ng v.i t!Z tX
,-ản 01. ;.n 0án 8X 3:) và tQ 0hA0 0hi *àn
g $h4i hB) v:i 0á0 tQ 0hA0 *àn th/, hJi 0h. mi h?0 8inh và 0á0 3X0 3"Bng giá
LC0, giá viên ;J mKn 01. 3:) */ S5) th#i thb Lhi và -4n nan h?0 8inh
g dDy LXng t4t tinh th\n tX ,-ản
* Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao:
& ThX0 hi=n t4t 0Kng tá0 thKng tin 3iên 3^0 v:i nhà t!"#ng và 0hi hJi )hC h-ynh */
nDng 0. hi=- ,-ả và thái *J h?0 t9) 01. 0á0
& ThX0 hi=n t4t vi=0 th"#ng H-yên Si/m t!. 0Kng tá0 h?0 t9) 01. h?0 8inhY 'jng v:i
giá viên ;J mKn HDy LXng mKi t!"#ng h?0 t9) thDn thi=n và 0Pi mP *4i v:i h?0 8inhY k5)
th#i 0h(n 0hlnh nh]ng h?0 8inh 0h". ng.n 0h". 0hăm, 0h". 0T thái *J 0\- ti6n h.m h?0
*/ HDy LXng )hng t!à h?0 t9) 01. 3:)
& 'T hành *Jng ;i/- L"2ng và )hê ;Gnh *4i v:i 0á0 h?0 8inh 0hăm ng.n và h?0
8inh 0h". 0T thái *J và tinh th\n h?0 t9), tinh th\n t" h?0Y
&Tăng 0"#ng 0Kng tá0 h?0 t9), nDng 0. t!Gnh *J và Shả năng nghi=) vC 0h-yên mKn
Xác nhçn cua Chi bç Nguòi xây dµng kê hoçch
_7 th"
Lê Th| Thanh Thuy Ng-ymn Th.nh Ve