Lôùp Höôùng

Nghieäp 11

Gv : Buøi Phöôùc
Ñieàn

.

THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: NGHỀ TƢƠNG LAI CỦA TÔI. CÒN BẠN THÌ SAO? (Thảo luận theo Phiếu điều tra về xu hƣớng nghề của học sinh) .

Toâi thích ngheà gì ? .1.Nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà aáy theá naøo? .Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì ? . Toùm taét noäi dung cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà phuø hôïp. Traû lôøi caùc caâu hoûi : .

Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp . Ñoïc cho caû lôùp nghe vaø goùp yù.Thöïc hieän keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? .2.Töï laäp keá hoaïch ngheà nghieäp.Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? . .

Quan sát một số hình ảnh nghề nghiệp dƣới đây .

BS Đông y Hóa trang Chăm sóc sắc đẹp Dán Điện thoại Gia công Game Trợ lý riêng Luật sƣ Thiết kế .

Đầu bếp Ngành Dƣợc Du lịch Công tác XH Nghề Báo Thƣ kí QH công chúng .

.

.

Kỹ sƣ (XD.. Kiến trúc sƣ. KTV xét nghiệm. Hƣớng dẫn viên du lịch 12. NV Bƣu điện. NV tiếp thị.. Nông nghiệp.ĐTDĐ. Vệ sĩ. Công nhân. Bác sĩ 11.Thợ sửa chữa (ĐT. suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dƣới đây: 1-Hãy kể tên những nghề em biết: 1. Bộ đội. 8. Thƣ viện 10. Tiếp viên nhà hàng.bán hàng 7. giáo sƣ.Kế toán.. Y sĩ. 4..PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH Em hãy đọc. Ảo thuật . Công an 15. Bƣu tá 2. tài xế 5.) Nhà báo. Kỹ thuật viên tin học 16. Giám đốc 9.. Họa sĩ 6. Ngân hàng. Giáo viên.. Bảo vệ.. Thủ quỹ 3. Văn thƣ. Thủy thủ 13. KS 14.

3-Sau khi tốt nghiệp phổ thông. vừa làm □ Đi làm ngay để giúp gia đình □ Tại sao em chọn hƣớng đi đó ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . em chọn cho mình hƣớng đi nào trong số các hƣớng sau: Thi vào đại học □ Học nghề □ Vừa học.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 2-Trong những nghề đó em thích nghề nào? Tại sao? Vì:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………….

em có sở thích gì? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.Ngoài thời gian ở trƣờng em có sở thích gì? .Nếu phải xin ý kiến về chọn nghề tuơng lai. trung bình. khá. yếu ) --------------------------------------------------------------------------------------------------6-Trong các môn học ở trƣờng. mẹ □ Giáo viên chủ nhiệm □ Bạn □ Anh. chị □ Cán bộ tư vấn chọn nghề □ 5-Trong năm học vừa qua. học lực của em đƣợc xếp lọai nào? ( giỏi.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 4. em sẽ hỏi ai trong số những ngƣời dƣới đây? Cha.

nghề truyền thống gia đình…. hội họa.Những điểm mạnh:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.) . sức khỏe. khéo tay.Điểm yếu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. năng khiếu về âm nhạc. hoàn cảnh gia đình.Em hãy tự đánh giá điểm mạnh.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 8.Hoàn cảnh gia đình:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . điểm yếu của bản thân ( về học lực.

.Họ và tên mẹ:…………………………… ..PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 9..Họ và tên cha:………………………….Họ và tên: ………………………………. .Em hãy cho biết đôi điều về bản thân: .Nghề nghiệp:…………………………… .Nghề nghiệp:…………………………… . . lớp:…………………………….Trƣờng.

               .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful