Lôùp Höôùng

Nghieäp 11

Gv : Buøi Phöôùc
Ñieàn

.

CÒN BẠN THÌ SAO? (Thảo luận theo Phiếu điều tra về xu hƣớng nghề của học sinh) .THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: NGHỀ TƢƠNG LAI CỦA TÔI.

Nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà aáy theá naøo? .Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì ? .1. Toùm taét noäi dung cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà phuø hôïp. Traû lôøi caùc caâu hoûi : .Toâi thích ngheà gì ? .

2. .Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? .Thöïc hieän keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? . Ñoïc cho caû lôùp nghe vaø goùp yù.Töï laäp keá hoaïch ngheà nghieäp.Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp .

Quan sát một số hình ảnh nghề nghiệp dƣới đây .

BS Đông y Hóa trang Chăm sóc sắc đẹp Dán Điện thoại Gia công Game Trợ lý riêng Luật sƣ Thiết kế .

Đầu bếp Ngành Dƣợc Du lịch Công tác XH Nghề Báo Thƣ kí QH công chúng .

.

.

Thủy thủ 13. Ngân hàng. tài xế 5. Tiếp viên nhà hàng. Thƣ viện 10. Thủ quỹ 3.bán hàng 7.. Giáo viên. Công nhân. Giám đốc 9. Nông nghiệp. Bảo vệ. 8. Kỹ sƣ (XD.) Nhà báo. Văn thƣ. Kiến trúc sƣ. suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dƣới đây: 1-Hãy kể tên những nghề em biết: 1.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH Em hãy đọc.. Kỹ thuật viên tin học 16. NV tiếp thị.. 4. Họa sĩ 6. Công an 15. KS 14. Vệ sĩ.Kế toán. Y sĩ. NV Bƣu điện.ĐTDĐ. Bƣu tá 2...Thợ sửa chữa (ĐT. Bác sĩ 11. KTV xét nghiệm... Ảo thuật . giáo sƣ. Hƣớng dẫn viên du lịch 12. Bộ đội.

vừa làm □ Đi làm ngay để giúp gia đình □ Tại sao em chọn hƣớng đi đó ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . em chọn cho mình hƣớng đi nào trong số các hƣớng sau: Thi vào đại học □ Học nghề □ Vừa học. 3-Sau khi tốt nghiệp phổ thông.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 2-Trong những nghề đó em thích nghề nào? Tại sao? Vì:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………….

Ngoài thời gian ở trƣờng em có sở thích gì? . em có sở thích gì? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. học lực của em đƣợc xếp lọai nào? ( giỏi. mẹ □ Giáo viên chủ nhiệm □ Bạn □ Anh.Nếu phải xin ý kiến về chọn nghề tuơng lai.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 4. trung bình. chị □ Cán bộ tư vấn chọn nghề □ 5-Trong năm học vừa qua. khá. em sẽ hỏi ai trong số những ngƣời dƣới đây? Cha. yếu ) --------------------------------------------------------------------------------------------------6-Trong các môn học ở trƣờng.

hội họa. khéo tay. hoàn cảnh gia đình. nghề truyền thống gia đình…. sức khỏe.Những điểm mạnh:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. điểm yếu của bản thân ( về học lực.Điểm yếu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. năng khiếu về âm nhạc.Em hãy tự đánh giá điểm mạnh.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 8.) .Hoàn cảnh gia đình:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Họ và tên cha:………………………….Trƣờng.Họ và tên: ……………………………….PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 9.Họ và tên mẹ:…………………………… . . lớp:……………………………..Nghề nghiệp:…………………………… . .Nghề nghiệp:…………………………… .Em hãy cho biết đôi điều về bản thân: . ..

               .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful