Lôùp Höôùng

Nghieäp 11

Gv : Buøi Phöôùc
Ñieàn

.

THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: NGHỀ TƢƠNG LAI CỦA TÔI. CÒN BẠN THÌ SAO? (Thảo luận theo Phiếu điều tra về xu hƣớng nghề của học sinh) .

1.Nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà aáy theá naøo? . Toùm taét noäi dung cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà phuø hôïp.Toâi thích ngheà gì ? . Traû lôøi caùc caâu hoûi : .Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì ? .

Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp .2. .Thöïc hieän keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? . Ñoïc cho caû lôùp nghe vaø goùp yù.Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? .Töï laäp keá hoaïch ngheà nghieäp.

Quan sát một số hình ảnh nghề nghiệp dƣới đây .

BS Đông y Hóa trang Chăm sóc sắc đẹp Dán Điện thoại Gia công Game Trợ lý riêng Luật sƣ Thiết kế .

Đầu bếp Ngành Dƣợc Du lịch Công tác XH Nghề Báo Thƣ kí QH công chúng .

.

.

Hƣớng dẫn viên du lịch 12. suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dƣới đây: 1-Hãy kể tên những nghề em biết: 1. Kỹ sƣ (XD. Công an 15. Ảo thuật . Bảo vệ. 4. KTV xét nghiệm. Thủ quỹ 3. NV Bƣu điện. Giám đốc 9. Kỹ thuật viên tin học 16. Thƣ viện 10.. NV tiếp thị.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH Em hãy đọc. Tiếp viên nhà hàng. Bác sĩ 11. Kiến trúc sƣ.Thợ sửa chữa (ĐT. Vệ sĩ. giáo sƣ. Ngân hàng. Bƣu tá 2. Giáo viên.. tài xế 5.ĐTDĐ.bán hàng 7. 8. KS 14. Bộ đội. Công nhân..) Nhà báo... Nông nghiệp.Kế toán. Thủy thủ 13. Họa sĩ 6. Y sĩ... Văn thƣ.

em chọn cho mình hƣớng đi nào trong số các hƣớng sau: Thi vào đại học □ Học nghề □ Vừa học. 3-Sau khi tốt nghiệp phổ thông. vừa làm □ Đi làm ngay để giúp gia đình □ Tại sao em chọn hƣớng đi đó ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 2-Trong những nghề đó em thích nghề nào? Tại sao? Vì:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………….

mẹ □ Giáo viên chủ nhiệm □ Bạn □ Anh.Nếu phải xin ý kiến về chọn nghề tuơng lai. em có sở thích gì? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. yếu ) --------------------------------------------------------------------------------------------------6-Trong các môn học ở trƣờng. em sẽ hỏi ai trong số những ngƣời dƣới đây? Cha. chị □ Cán bộ tư vấn chọn nghề □ 5-Trong năm học vừa qua. trung bình.Ngoài thời gian ở trƣờng em có sở thích gì? . khá. học lực của em đƣợc xếp lọai nào? ( giỏi.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 4.

nghề truyền thống gia đình….) . hoàn cảnh gia đình. điểm yếu của bản thân ( về học lực. hội họa.Em hãy tự đánh giá điểm mạnh.Những điểm mạnh:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. năng khiếu về âm nhạc.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 8.Điểm yếu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. sức khỏe.Hoàn cảnh gia đình:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . khéo tay.

Trƣờng..Họ và tên cha:…………………………..Họ và tên: ………………………………. . lớp:……………………………. .PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 9.Họ và tên mẹ:…………………………… .Nghề nghiệp:…………………………… . .Nghề nghiệp:…………………………… .Em hãy cho biết đôi điều về bản thân: .

               .