Lôùp Höôùng

Nghieäp 11

Gv : Buøi Phöôùc
Ñieàn

.

THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: NGHỀ TƢƠNG LAI CỦA TÔI. CÒN BẠN THÌ SAO? (Thảo luận theo Phiếu điều tra về xu hƣớng nghề của học sinh) .

Toâi thích ngheà gì ? .Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì ? . Toùm taét noäi dung cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà phuø hôïp. Traû lôøi caùc caâu hoûi : .1.Nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà aáy theá naøo? .

Ñoïc cho caû lôùp nghe vaø goùp yù.Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp .2.Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? .Töï laäp keá hoaïch ngheà nghieäp. .Thöïc hieän keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? .

Quan sát một số hình ảnh nghề nghiệp dƣới đây .

BS Đông y Hóa trang Chăm sóc sắc đẹp Dán Điện thoại Gia công Game Trợ lý riêng Luật sƣ Thiết kế .

Đầu bếp Ngành Dƣợc Du lịch Công tác XH Nghề Báo Thƣ kí QH công chúng .

.

.

Bƣu tá 2. Thƣ viện 10. Vệ sĩ.. Kỹ thuật viên tin học 16. Bộ đội.) Nhà báo.. 8.Thợ sửa chữa (ĐT. Văn thƣ.. NV Bƣu điện.bán hàng 7.. Họa sĩ 6.. Nông nghiệp.. Hƣớng dẫn viên du lịch 12. Bảo vệ.. Ảo thuật . 4. Giáo viên. Ngân hàng. Công nhân.Kế toán. suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dƣới đây: 1-Hãy kể tên những nghề em biết: 1. Giám đốc 9. giáo sƣ. NV tiếp thị. Công an 15.ĐTDĐ. Y sĩ.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH Em hãy đọc. Tiếp viên nhà hàng. KTV xét nghiệm. tài xế 5. Kiến trúc sƣ. Thủy thủ 13. Bác sĩ 11. Kỹ sƣ (XD. KS 14. Thủ quỹ 3.

em chọn cho mình hƣớng đi nào trong số các hƣớng sau: Thi vào đại học □ Học nghề □ Vừa học.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 2-Trong những nghề đó em thích nghề nào? Tại sao? Vì:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………. vừa làm □ Đi làm ngay để giúp gia đình □ Tại sao em chọn hƣớng đi đó ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 3-Sau khi tốt nghiệp phổ thông.

mẹ □ Giáo viên chủ nhiệm □ Bạn □ Anh. em có sở thích gì? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. khá. yếu ) --------------------------------------------------------------------------------------------------6-Trong các môn học ở trƣờng.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 4. học lực của em đƣợc xếp lọai nào? ( giỏi.Ngoài thời gian ở trƣờng em có sở thích gì? . trung bình. em sẽ hỏi ai trong số những ngƣời dƣới đây? Cha. chị □ Cán bộ tư vấn chọn nghề □ 5-Trong năm học vừa qua.Nếu phải xin ý kiến về chọn nghề tuơng lai.

năng khiếu về âm nhạc.Em hãy tự đánh giá điểm mạnh.Những điểm mạnh:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Hoàn cảnh gia đình:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .) . hội họa. nghề truyền thống gia đình…. khéo tay. hoàn cảnh gia đình. sức khỏe.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 8. điểm yếu của bản thân ( về học lực.Điểm yếu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 9. . .. lớp:……………………………. .Em hãy cho biết đôi điều về bản thân: .Trƣờng..Nghề nghiệp:…………………………… .Họ và tên: ……………………………….Họ và tên cha:………………………….Nghề nghiệp:…………………………… .Họ và tên mẹ:…………………………… .

               .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful