Lôùp Höôùng

Nghieäp 11

Gv : Buøi Phöôùc
Ñieàn

.

THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: NGHỀ TƢƠNG LAI CỦA TÔI. CÒN BẠN THÌ SAO? (Thảo luận theo Phiếu điều tra về xu hƣớng nghề của học sinh) .

Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì ? . Traû lôøi caùc caâu hoûi : .Toâi thích ngheà gì ? .Nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà aáy theá naøo? . Toùm taét noäi dung cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà phuø hôïp.1.

.2.Thöïc hieän keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? .Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? . Ñoïc cho caû lôùp nghe vaø goùp yù.Töï laäp keá hoaïch ngheà nghieäp.Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp .

Quan sát một số hình ảnh nghề nghiệp dƣới đây .

BS Đông y Hóa trang Chăm sóc sắc đẹp Dán Điện thoại Gia công Game Trợ lý riêng Luật sƣ Thiết kế .

Đầu bếp Ngành Dƣợc Du lịch Công tác XH Nghề Báo Thƣ kí QH công chúng .

.

.

Nông nghiệp.) Nhà báo. NV Bƣu điện. suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dƣới đây: 1-Hãy kể tên những nghề em biết: 1.. Bộ đội.. Họa sĩ 6. NV tiếp thị. Hƣớng dẫn viên du lịch 12. Tiếp viên nhà hàng. Thủ quỹ 3. Bƣu tá 2. Kỹ sƣ (XD. Kiến trúc sƣ. KS 14. 4. KTV xét nghiệm. Thƣ viện 10. Y sĩ.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH Em hãy đọc. Văn thƣ. Thủy thủ 13. Giám đốc 9. Ngân hàng.. giáo sƣ.... tài xế 5.bán hàng 7. Kỹ thuật viên tin học 16. Vệ sĩ.Kế toán. Công an 15.ĐTDĐ.Thợ sửa chữa (ĐT. Công nhân. Bác sĩ 11. Ảo thuật . 8. Giáo viên.. Bảo vệ.

vừa làm □ Đi làm ngay để giúp gia đình □ Tại sao em chọn hƣớng đi đó ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . em chọn cho mình hƣớng đi nào trong số các hƣớng sau: Thi vào đại học □ Học nghề □ Vừa học. 3-Sau khi tốt nghiệp phổ thông.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 2-Trong những nghề đó em thích nghề nào? Tại sao? Vì:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………….

học lực của em đƣợc xếp lọai nào? ( giỏi.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 4. mẹ □ Giáo viên chủ nhiệm □ Bạn □ Anh. em có sở thích gì? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.Ngoài thời gian ở trƣờng em có sở thích gì? . yếu ) --------------------------------------------------------------------------------------------------6-Trong các môn học ở trƣờng. chị □ Cán bộ tư vấn chọn nghề □ 5-Trong năm học vừa qua. trung bình.Nếu phải xin ý kiến về chọn nghề tuơng lai. khá. em sẽ hỏi ai trong số những ngƣời dƣới đây? Cha.

) .Hoàn cảnh gia đình:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . sức khỏe.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 8. nghề truyền thống gia đình….Những điểm mạnh:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. hoàn cảnh gia đình.Điểm yếu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. khéo tay. điểm yếu của bản thân ( về học lực. hội họa.Em hãy tự đánh giá điểm mạnh. năng khiếu về âm nhạc.

Nghề nghiệp:…………………………… ..Họ và tên: ……………………………….Em hãy cho biết đôi điều về bản thân: . lớp:…………………………….Họ và tên cha:………………………….Nghề nghiệp:…………………………… .Họ và tên mẹ:…………………………… . .Trƣờng. .PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 9.. .

               .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful