P. 1
Chủ đê 9 - Nghề Tương Lai Của Tôi

Chủ đê 9 - Nghề Tương Lai Của Tôi

|Views: 6|Likes:
Được xuất bản bởiPhan Anh Đào

More info:

Published by: Phan Anh Đào on Apr 01, 2014
Bản quyền:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2015

pdf

text

original

Lôùp Höôùng

Nghieäp 11
Gv : Buøi Phöôùc
Ñieàn
THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ:
NGHỀ TƢƠNG LAI CỦA TÔI.
CÒN BẠN THÌ SAO?
(Thảo luận theo Phiếu điều tra về xu
hƣớng nghề của học sinh)

Traû lôøi caùc caâu hoûi :
- Toâi thích ngheà gì ?
- Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì ?
- Nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà aáy theá naøo?

- Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ?
- Thöïc hieän keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ?
- Töï laäp keá hoaïch ngheà nghieäp. Ñoïc cho caû lôùp nghe
vaø goùp yù.
át một số hình ảnh
nghề nghiệp dƣới đây
Gia công Game Dán Điện thoại
BS Đông y
Hóa trang Chăm sóc sắc đẹp
Trợ lý riêng
Luật sƣ
Thiết kế
Du lịch
Đầu bếp
Thƣ kí
QH công chúng
Ngành Dƣợc
Công
tác
XH
Nghề
Báo
Em hãy đọc, suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dƣới đây:
1-Hãy kể tên những nghề em biết:
PHIẾU ĐIỀU TRA
XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Công nhân, Giám đốc
Giáo viên, giáo sƣ, Thƣ viện
Y sĩ, KTV xét nghiệm, Bác sĩ
Hƣớng dẫn viên du lịch
Kiến trúc sƣ, Thủy thủ
Tiếp viên nhà hàng, KS
Bộ đội, Công an
Kỹ thuật viên tin học
NV Bƣu điện, Bƣu tá
Kế toán, Văn thƣ, Thủ quỹ
Thợ sửa chữa (ĐT,ĐTDĐ,...
Vệ sĩ, Bảo vệ, tài xế
Ngân hàng, Họa sĩ
NV tiếp thị- bán hàng
Nhà báo, Ảo thuật
Kỹ sƣ (XD, Nông nghiệp,....)
2-Trong những nghề đó em thích nghề nào? Tại sao?
Vì:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………….
3-Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em chọn cho mình
hƣớng đi nào trong số các hƣớng sau:
Thi vào đại học □ Học nghề

Vừa học, vừa làm □ Đi làm ngay để giúp gia đình

Tại sao em chọn hƣớng đi đó ?
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
PHIẾU ĐIỀU TRA
XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH
4- Nếu phải xin ý kiến về chọn nghề tuơng lai, em sẽ hỏi ai
trong số những ngƣời dƣới đây?
Cha, mẹ □ Giáo viên chủ nhiệm

Bạn □ Anh, chị

Cán bộ tư vấn chọn nghề □
5-Trong năm học vừa qua, học lực của em đƣợc xếp lọai
nào? ( giỏi, khá, trung bình, yếu )
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------
6-Trong các môn học ở trƣờng, em có sở thích gì?
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
7- Ngoài thời gian ở trƣờng em có sở thích gì?
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
PHIẾU ĐIỀU TRA
XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH
8- Em hãy tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
( về học lực, sức khỏe, khéo tay, năng khiếu về âm nhạc,
hội họa, hoàn cảnh gia đình, nghề truyền thống gia
đình….)

- Những điểm mạnh:-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
- Điểm yếu:------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
- Hoàn cảnh gia đình:---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
PHIẾU ĐIỀU TRA
XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH
PHIẾU ĐIỀU TRA
XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH
9- Em hãy cho biết đôi điều về bản thân:

- Họ và tên: ………………………………..
- Trƣờng, lớp:…………………………….
- Họ và tên cha:…………………………..
- Nghề nghiệp:……………………………
- Họ và tên mẹ:……………………………
- Nghề nghiệp:…………………………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->