Lôùp Höôùng

Nghieäp 11

Gv : Buøi Phöôùc
Ñieàn

.

THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: NGHỀ TƢƠNG LAI CỦA TÔI. CÒN BẠN THÌ SAO? (Thảo luận theo Phiếu điều tra về xu hƣớng nghề của học sinh) .

Traû lôøi caùc caâu hoûi : .Nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà aáy theá naøo? .Toâi thích ngheà gì ? .1.Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì ? . Toùm taét noäi dung cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà phuø hôïp.

Thöïc hieän keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? . .Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì ? .Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp .Töï laäp keá hoaïch ngheà nghieäp. Ñoïc cho caû lôùp nghe vaø goùp yù.2.

Quan sát một số hình ảnh nghề nghiệp dƣới đây .

BS Đông y Hóa trang Chăm sóc sắc đẹp Dán Điện thoại Gia công Game Trợ lý riêng Luật sƣ Thiết kế .

Đầu bếp Ngành Dƣợc Du lịch Công tác XH Nghề Báo Thƣ kí QH công chúng .

.

.

Thủ quỹ 3. Kiến trúc sƣ. Giáo viên. Bác sĩ 11. Vệ sĩ. Bƣu tá 2. 4. Công an 15. 8.Thợ sửa chữa (ĐT. Kỹ thuật viên tin học 16. Bảo vệ.. Nông nghiệp. giáo sƣ. NV Bƣu điện. tài xế 5..ĐTDĐ.. Kỹ sƣ (XD..PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH Em hãy đọc. Bộ đội.. Văn thƣ. Công nhân. KTV xét nghiệm. Giám đốc 9. Hƣớng dẫn viên du lịch 12. Thủy thủ 13. Tiếp viên nhà hàng. Ngân hàng. Họa sĩ 6.bán hàng 7. suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dƣới đây: 1-Hãy kể tên những nghề em biết: 1.. Y sĩ.) Nhà báo.. Ảo thuật . KS 14. NV tiếp thị. Thƣ viện 10.Kế toán.

em chọn cho mình hƣớng đi nào trong số các hƣớng sau: Thi vào đại học □ Học nghề □ Vừa học. vừa làm □ Đi làm ngay để giúp gia đình □ Tại sao em chọn hƣớng đi đó ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 2-Trong những nghề đó em thích nghề nào? Tại sao? Vì:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………. 3-Sau khi tốt nghiệp phổ thông.

khá. chị □ Cán bộ tư vấn chọn nghề □ 5-Trong năm học vừa qua. em có sở thích gì? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 4. em sẽ hỏi ai trong số những ngƣời dƣới đây? Cha. mẹ □ Giáo viên chủ nhiệm □ Bạn □ Anh. yếu ) --------------------------------------------------------------------------------------------------6-Trong các môn học ở trƣờng. học lực của em đƣợc xếp lọai nào? ( giỏi.Ngoài thời gian ở trƣờng em có sở thích gì? . trung bình.Nếu phải xin ý kiến về chọn nghề tuơng lai.

Những điểm mạnh:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. điểm yếu của bản thân ( về học lực.Hoàn cảnh gia đình:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . hội họa. sức khỏe. nghề truyền thống gia đình…. hoàn cảnh gia đình. năng khiếu về âm nhạc.Em hãy tự đánh giá điểm mạnh. khéo tay.PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 8.) .Điểm yếu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

. .Trƣờng.Họ và tên: ………………………………..Nghề nghiệp:…………………………… .Nghề nghiệp:…………………………… . lớp:…………………………….Họ và tên mẹ:…………………………… . ..Họ và tên cha:………………………….PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƢỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH 9.Em hãy cho biết đôi điều về bản thân: .

               .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful