P. 1
Bài tập môn kiểm toán tài chính

Bài tập môn kiểm toán tài chính

4.0

|Views: 12,282|Likes:
Được xuất bản bởiphuonghuuvinh

More info:

Published by: phuonghuuvinh on Oct 27, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

NỘI DUNG ÔN TẬP

Môn: Kiểm toán tài chính
------------------------
Phần 1 – Lý thuyết
1. Hệ thn! "iểm #oát n$i %$
&. Th' n!hiệm "iểm #oát( th' n!hiệm c) %*n
+. ,ác %-.c côn! /iệc c01 "iểm toán /i2n t3on! "iểm toán các ch4 t35nh
"iểm toán
6. 71i t38 c01 các ch4 t35nh
Ph9n & : ;ài t<=
Bài 1:
1. Th0 >4? n$= /ào tài "ho*n TGNH # ti@n A-)n! ch-1 th1nh toán thBo thôn!
%áo # 11C n!àD 11E1E&FFG /.i # ti@n C.FFF.FFFH. Nh-n! thBo Aệnh /@ >4? #
11I n!àD 1GE1 HJ !hi /ào #K >4? C.IFF.FFFH.
2. Th0 >4? HJ 3Lt MG.FFF.FFFH tN tài "ho*n ti@n !'i n!On hàn! n!àD 1PE& thBo
chQn! tN # +F6CP1 /à thBo =hiR4 th4 # +I6 n!àD 1IEM HJ !hi th4 thBo #K >4?
1G.FFF.FFFH.
3. S41 "iểm t31 HJ =hát hiện nhTn! #1i Aệch t3on! các chQn! tN #14: T3on! =hiR4
th4 # &F1 n!àD 1CE+ # ti@n ICF.FFFH HJ chT1 thành PCF.FFFH UTi@n th4 /@ ti24
thV #*n =hWmX. T3on! =hiR4 chi &FC n!àD &CE6 cY # ti@n Aà C.IFF.FFFH HJ #'1
thành P.IFF.FFFH Uti@n tZm Qn! cho nhOn /i2n th4 m41X.T3on! =hiR4 chi # &1&
n!àD 1&EC cY # ti@n Aà 1.6FF.FFFH HJ #'1 thành 16.FFF.FFFH Uti@n th1nh toán /@
h[= H\n! A1o H$n!X
4. D]n! ti@n m^t th1nh toán thBo =hiR4 chi # 6F1 n!àD &&EC cho /iệc m41 #_m
# =hV t]n! #'1 chT1 `B ô tô cho %$ =h<n %án hàn! Aà C.MFF.FFFH. a =hV t]n!
nàD HJ `4bt n!1D Hể #'1 chT1 /à ccn! n!àD nàD !hi /ào chi =hí #'1 chT1 `B ô tô
Aà I.MFF.FFFH
5. PhiR4 chi # 6PM n!àD &FEM chi t3* ti@n A-)n! "hôn! cY %*n! th1nh toán
A-)n! Hi "dm # ti@n Aà &M.C&F.FFFH
6. PhiR4 chi # CFC n!àD CEG /@ m41 ô tô t3e !iá CCF.FFF.FFFH "hôn! cY hoá
H)n !c ccn! nh- %i2n %*n %àn !i1o ô tô.
7. T3on! =hiR4 chi # C+C n!àD 1EI /@ "ho*n th1nh toán tZm Qn! Aà &.CFF.FFFH(
"hôn! cY !ibD th1nh toán tZm Qn! Hi "dm /à "hôn! cY chT "f c4* "R toán
t3-gn!
8. hệnh chi # M1F n!àD 1CE1F # ti@n Aà P.CFF.FFFH /à %*n! "2 th1nh toán A-)n!
t3on! thán! 1F "hôn! cY chT "f c01 !iám Hc.
9. T3on! =hiR4 chi # M&1 n!àD 1&E1F "hôn! cY %i2n nh<n( # ti@n GFF.FFFH chi
tZm Qn! Hi côn! tác c01 cán %$.
10. T3on! các =hiR4 chi # GCF /à 1CE11( # GIC n!àD ME1& /à # IFC n!àD IE1&:
# IFM n!àD 1ME1& HJ !hi # ti@n Hể m41 n!4D2n /<t Aiệ4 c01 côn! tD Th1nh
N!4D2n "dm thBo Aệnh chi cY 1F hoá H)n # ti@n tN &FF.FFFH HRn 1.FFF.FFFH.
TKn! # ti@n Aà 1C.GFF.FFFH
Yêu cầu:
1. h<= %*n! "2 /@ /i =hZm các n!hiệ= /V /@ >4?
&. iác Henh các Hi@4 "ho*n nào c01 cán %$ >4*n Af ti@n m^t %e /i =hZm
+. H5nh thành tj t35nh Hể !hi /ào %i2n %*n "iểm "2
Bài 2:
Tài Aiệ4 /@ "iểm "2 /<t Aiệ4 c4i nkm c01 m$t lo1nh n!hiệ= nh- #14:
Loi !"t t#
$%n &i'
U1FFFHX
(ho )* 1 +t,n- (ho )* 2 +t,n-
./ )'ch (i01 2ê ./ )'ch (i01 2ê
7<t Aiệ4 m &C.FFF +C(F ++(& +F(F &G(+
7<t Aiệ4 ; 1C.FFF C&(F P&(F CF(F C1(+
7<t Aiệ4 , I.FFF 6+(C +&(1 1F(F G(C
7<t Aiệ4 D M.FFF +1 +F(C &&(C &1(P
Tài Aiệ4 %K #4n! /@ nh<= `4bt /<t Aiệ4 thBo #K #ách nh- #14:
$%n !3
Loi !"t
t#
31412406
5h"6 t7on&
n81 2007
9u,t t7on&
n81 2007
:hi ch;
Kho # 1
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
6C(F
CF(F
6F(F
+P
&F(F
+F(F
CF(F
+F
+F(F
&G(F
6P(C
+C
Kho #&
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
6C(F
CC(F
+F(F
&C
&F(F
+F(C
6F(F
&F
+C(F
+C(C
PF(F
&&(C
Yêu cầu:
1. h<= %*n! "2 #o #ánh /@ "Rt >4* "iểm "2
&. N24 các chQn! tN c9n Hính "dm
+. H5nh thành "iRn n!he Hể !hi /ào %i2n %*n "iểm "2
<ho =iết:
1. nenh mQc lo t3T /<t Aiệ4 m: +F tbn( /<t Aiệ4 ;: MF tbn( /<t Aiệ4 ,: PF tbn( /<t
Aiệ4 D: 6F tbn
&. H1o hVt t3on! Henh mQc Aà &p
Bài 3:
1. Th0 >4? n$= /ào tài "ho*n TGNH # ti@n A-)n! ch-1 th1nh toán thBo thôn!
%áo # 11C n!àD 1&E1E&FFG /.i # ti@n C.FFF.FFFH. Nh-n! thBo Aệnh /@ >4? #
11I n!àD &GE& HJ !hi /ào #K >4? G.&FF.FFFH.
2. Th0 >4? HJ 3Lt IF.FFF.FFFH tN tài "ho*n ti@n !'i n!On hàn! n!àD 1PE+ thBo
chQn! tN # &F6CMG /à thBo =hiR4 th4 # +&C n!àD 1IEM HJ !hi th4 thBo #K >4?
PF.FFF.FFFH.
3. S41 "iểm t31 HJ =hát hiện nhTn! #1i Aệch t3on! các chQn! tN #14: T3on! =hiR4
th4 # &F1 n!àD &FE+ # ti@n +CF.FFF.FFFH HJ chT1 thành &CF.FFF.FFFH UTi@n
th4 /@ ti24 thV #*n =hWmX. T3on! =hiR4 chi &FC n!àD &CE6 cY # ti@n Aà
P.FFF.FFFH HJ #'1 thành P.IFF.FFFH Uti@n tZm Qn! cho nhOn /i2n th4
m41X.T3on! =hiR4 chi # &1& n!àD 1&EC cY # ti@n Aà 1.6FF.FFFH HJ #'1 thành
1F.6FF.FFFH Uti@n th1nh toán /@ h[= H\n! A1o H$n!X
4. D]n! ti@n m^t th1nh toán thBo =hiR4 chi # 6F1 n!àD &&EC cho /iệc m41 #_m
# =hV t]n! #'1 chT1 `B ô tô cho %$ =h<n %án hàn! Aà &.CFF.FFFH. a =hV t]n!
nàD HJ `4bt n!1D Hể #'1 chT1 /à ccn! n!àD nàD !hi /ào chi =hí #'1 chT1 `B ô tô
Aà +.CFF.FFFH
5. PhiR4 chi # 6&M n!àD &FEM chi t3* ti@n A-)n! "hôn! cY %*n! th1nh toán
A-)n! Hi "dm # ti@n Aà +C.1CF.FFFH
6. PhiR4 chi # 6PC n!àD CEG /@ m41 ô tô t3e !iá &CF.FFF.FFFH "hôn! cY hoá
H)n !c ccn! nh- %i2n %*n %àn !i1o ô tô.
7. T3on! =hiR4 chi # 6IM n!àD 1EI /@ "ho*n th1nh toán tZm Qn! Aà +.&FF.FFFH(
"hôn! cY !ibD th1nh toán tZm Qn! Hi "dm /à "hôn! cY chT "f c4* "R toán
t3-gn!
8. hệnh chi # C1F n!àD 1CE1F # ti@n Aà C.&FF.FFFH /à %*n! "2 th1nh toán A-)n!
t3on! thán! 1F "hôn! cY chT "f c01 !iám Hc.
9. T3on! =hiR4 chi # M&1 n!àD 1&E1F "hôn! cY %i2n nh<n( # ti@n GFF.FFFH chi
tZm Qn! Hi côn! tác c01 côn! nhOn /i2n.
10. T3on! các =hiR4 chi # GFF /à 1FE11( # G&F n!àD ME1& /à # G+& n!àD IE1&:
# GIF n!àD 1ME1& HJ !hi # ti@n Hể m41 n!4D2n /<t Aiệ4 c01 côn! tD ,hiRn
Th_n! "dm thBo Aệnh chi cY 1F hoá H)n # ti@n tN &FF.FFFH HRn 1.FFF.FFFH.
TKn! # ti@n Aà &F.GFF.FFFH
Yêu cầu:
1. h<= %*n! "2 /@ /i =hZm các n!hiệ= /V /@ >4?
&. iác Henh các Hi@4 "ho*n nào c01 cán %$ >4*n Af ti@n m^t %e /i =hZm
+. H5nh thành tj t35nh Hể !hi /ào %i2n %*n "iểm "2
Bài 4:
Tài Aiệ4 /@ "iểm "2 /<t Aiệ4 c4i nkm c01 m$t lo1nh n!hiệ= nh- #14:
Loi !"t t#
$%n &i'
U1FFFHX
(ho )* 1 +t,n- (ho )* 2 +t,n-
./ )'ch (i01 2ê ./ )'ch (i01 2ê
7<t Aiệ4 m &C.FFF CC(F 66(C &C(F &+(+
7<t Aiệ4 ; 1C.FFF 6&(F C&(F C1(F C1(+
7<t Aiệ4 , I.FFF ++(C +&(1 1F(F I(1
7<t Aiệ4 D M.FFF +1 &G &&(C &1(P
Tài Aiệ4 %K #4n! /@ nh<= `4bt /<t Aiệ4 thBo #K #ách nh- #14:
$%n !3
Loi !"t
t#
31412407
5h"6 t7on&
n81 2008
9u,t t7on&
n81 2008
:hi ch;
Kho # 1
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
6C(F
+F(F
6F(F
&P
+F(F
6F(F
6F(F
+F
&F(F
&G(F
6P(C
&C
Kho # &
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
+C(F
6C(C
+F(F
&C
&F(F
+F(C
6F(F
&F
+F(F
&C(F
PF(F
&&(C
Yêu cầu:
1. h<= %*n! "2 #o #ánh /@ "Rt >4* "iểm "2
&. N24 các chQn! tN c9n Hính "dm
+. H5nh thành "iRn n!he Hể !hi /ào %i2n %*n "iểm "2
<ho =iết:
1. nenh mQc lo t3T /<t Aiệ4 m: 6F tbn( /<t Aiệ4 ;: MC tbn( /<t Aiệ4 ,: PF tbn( /<t
Aiệ4 D: GF tbn
&. H1o hVt t3on! Henh mQc Aà &p
Bài 5:
M$t "iểm toán /i2n H-[c !i1o nhiệm /V "iểm toán /i2n t32n %*n! "2 # 1
thán! ME&FFG( nh-n! lo H$t `4bt "hôn! thể tiR= tVc côn! /iệc #14 &CEM. Tài Aiệ4
!i1o AZi !\m cY:
1. >./ t?y 2i01 to'n !iên> &hi 7@ nhAn& )?i )Bt )?u
1. Th0 >4? HJ nh<n các #qc AoZi 1.FFF.FFFH tN # 1M.++C HRn # 1M.+66 /à
AoZi CFF.FFFH tN # 1I.1CC HRn 1I.1CG n!àD 6EM nh-n! !hi th4 n!àD &6EM /.i #
ti@n Aà 1F.FFF.FFFH.
%. ,ác =hiR4 th4 # GFF( G+C( GMG( GIF !hi nh<n ti@n hàn! 4r thác `4bt #
ti@n Aà 6C.FFF.FFFH "hôn! cY !ibD %i2n nh<n ti@n.
2. .* CiDu cE? =Fn& 2ê )* 1 tG n&ày 2647 Hến n&ày 2ho' )/ H0 Iuyết to'n nh# )?u
Đơn vị tính: 1.000đ
N!àD
Ghi N[ TK 111( !hi ,Y các TK "hác ,$n!
n[ TK
111
a
c4i "s
11& 11+ C11 ++1 1+1 ++6 1CC
&P 1G.FFF 1G.FFF &C.FFF
&M G.FFF G.FFF &+.FFF
&G 1.FFF 1F.FFF 11.FFF I.FFF
&I +.FFF P.FFF I.FFF
+F I.FFF C.FFF 6.FFF 1G.FFF 1&.FFF
,$n! CC.FFF I.FFF &F.FFF 1P.FFF +C.FFF &F.FFF G.FFF
ni
chiR4
CF.FFF I.FFF &&.FFF 16.FFF +C.FFF &F.FFF G.FFF
Ghi chó: Sè ph¸t sinh Cã cña tµi kho¶n 111 trªn NKCT sè 1
tõ 26! "#n $%! nh sa&: '(%%%(%%%") 12(%%%(%%%")
1%(%%%(%%%") !(%%%(%%%" *µ 1(%%%(%%%"(
Yªu cÇu:
1( +nh ,ch-. h/0 ti#p t1c c¸c c2n3 *i4c c5n 67i "#n kh8&
69p :¶n3 kª
2( ;<nh thµnh ki#n n3h- "= ch&>n :- 69p :¸o c¸o c¸c
ki=? tra ,:i#t thª? nh& c@& chi tiª& thAn3 B&0ªn cña "Cn *- 6µ
!(%%%(%%%"n3µ0.(
Bài 6:
M$t "iểm toán /i2n H-[c =hOn côn! "iểm toán các n!hiệ= /V /@ >4? t32n
nh<t "f chQn! tN # 1 thán! 1F nkm &FFG( nh-n! /5 lo H$t `4bt "hôn! tiR= tVc
côn! /iệc tN n!àD &C thán! 1F. Tài Aiệ4 !i1o AZi !\m cY:
1. >5h"t 2ý 2i01 to'n !iên> HJ &hi nhAn& )?i )Bt 6h't hiDn H#Kc
1.1. T3on! các Aệnh chi # &6F n!àD +E1F( # &CG n!àD 1&E1F # &PC n!àD
1CE1F HJ !hi # ti@n chi Aà 1F.CFF.FFFH. Kdm thBo các Aệnh chi cY G hoá H)n
hàn! hoá( t3on! HY cY P hoá H)n cY # ti@n 1.FFF.FFFH mti hoá H)n /à & hoá
H)n c8n AZi cY tKn! # ti@n +.FFF.FFFH.
1.&. T3on! các =hiR4 chi # &+C n!àD &E1F( # &+M n!àD 1&E1F( &6& n!àD
16E1F /.i tKn! # ti@n Aà PF.FFF.FFFH /@ "ho*n tZm Qn! cho nhOn /i2n th4 m41
/<t Aiệ4 "hôn! "dm thBo !ibD `in tZm Qn!.
1.+. hệnh chi # &MP n!àD &FE1F chi cho h[= H\n! "inh tR /.i côn! tD
;5nh Minh( # ti@n Aà +C.FFF.FFFH( "hôn! cY %*n h[= H\n! "dm thBo.
2. .* CiDu tG 21410 Hến n&ày 2ho' )/ H0 Iuyết to'n nh# )?u
Đơn vị tính: 1000đ
5&ày
:hi <B L( 111 &hi 5K c'c L( )?u:
<Mn&
1C1 1C& 1C+ 1C6 1CC 1CM &1+ +1C
&1 &.FFF C.FFF &.FFF I.FFF
&& +.FFF C.FFF G.FFF
&+ M.FFF &.CFF I.CFF
&6 6.FFF C.FFF I.FFF
&C &F.FFF &F.FFF
<Mn& &F.FFF &C.FFF G.FFF 1C.FFF &6.FFF &P.FFF &F.FFF PF.FFF
$*i
chiếu
1C.FFF &F.FFF P.FFF &6.FFF &P.FFF &F.FFF PF.FFF
Yêu cầu:
1. mnh UcheX hJD tiR= tVc các côn! /iệc c8n AZi HRn "hO4 A<= %*n! "2
&. H5nh thành "iRn n!he Hể ch4Wn %e A<= %áo cáou
Bài 7:
M$t "iểm toán /i2n H-[c !i1o nhiệm /V "iểm toán /i2n t32n %*n! "2 # 1
thán! 6E&FFG( nh-n! lo H$t `4bt "hôn! thể tiR= tVc côn! /iệc #14 &CE6. Tài Aiệ4
!i1o AZi !\m cY:
1. >./ t?y 2i01 to'n !iên> &hi 7@ nhAn& )?i )Bt )?u
1. Th0 >4? HJ nh<n các #qc AoZi 1.FFF.FFFH tN # &&C HRn # &+& /à AoZi
CFF.FFFH tN # 1CC HRn 1PF n!àD +E6 nh-n! !hi th4 n!àD 1+E6 /.i # ti@n Aà
1F.FFF.FFFH.
%. ,ác =hiR4 th4 # MFF( M&P( M&G( MCF !hi nh<n ti@n hàn! 4r thác `4bt #
ti@n Aà CC.FFF.FFFH "hôn! cY !ibD %i2n nh<n ti@n.
2. .* CiDu cE? =Fn& 2ê )* 1 tG n&ày 2644 Hến n&ày 2ho' )/ H0 Iuyết to'n nh# )?u
Đơn vị tính: 1.000đ
N!àD
Ghi N[ TK 111( !hi ,Y các TK "hác ,$n!
N[ TK
111
a
c4i "s
11& 11+ C11 ++1 1+1 ++6 1CC
&P 1I.FFF 1I.FFF &C.FFF
&M 1F.FFF 1F.FFF 1C.FFF
&G &.FFF 1F.FFF 1&.FFF 1I.FFF
&I 1.FFF C.FFF P.FFF
+F &.FFF C.FFF &.FFF I.FFF &F.FFF
,$n! &F.FFF &C.FFF 1G.FFF 1C.FFF &6.FFF &P.FFF &F.FFF
ni
chiR4
1C.FFF &F.FFF 1P.FFF &6.FFF &P.FFF &F.FFF
Ghi chó: Sè ph¸t sinh Cã cña tµi kho¶n 111 trªn NKCT sè 1
tõ 26D "#n $%D nh sa&: 11(%%%(%%%") 1%(%%%(%%%")
E(%%%(%%%") 12(%%%(%%%" *µ D(%%%(%%%"(
Yªu cÇu:
1( +nh ,ch-. h/0 ti#p t1c c¸c c2n3 *i4c c5n 67i "#n kh8&
69p :¶n3 kª
2( ;<nh thµnh ki#n n3h- "= ch&>n :- 69p :¸o c¸o c¸c
ki=? tra ,:i#t thª? nh& c@& chi tiª& thAn3 B&0ªn cña "Cn *- 6µ
!(%%%(%%%"n3µ0.(
Bài 8:
M$t "iểm toán /i2n H-[c =hOn côn! "iểm toán các n!hiệ= /V /@ >4? t32n
nh<t "f chQn! tN # 1 thán! P nkm &FFG( nh-n! /5 lo H$t `4bt "hôn! tiR= tVc
côn! /iệc tN n!àD &C thán! P. Tài Aiệ4 !i1o AZi !\m cY:
1. >5h"t 2ý 2i01 to'n !iên> HJ &hi nhAn& )?i )Bt 6h't hiDn H#Kc
1.1. T3on! các Aệnh chi # &1G n!àD 1+EP( # &+F n!àD 1&EP # &+C n!àD
1CEP HJ !hi # ti@n chi Aà 1P.&FF.FFFH. Kdm thBo các Aệch chi cY G hoá H)n hàn!
hoá( t3on! HY cY C hoá H)n cY # ti@n 1.FFF.FFFH mti hoá H)n /à + hoá H)n c8n
AZi cY tKn! # ti@n 6.FFF.FFFH.
1.&. T3on! các =hiR4 chi # &11 n!àD &EP( # &&M n!àD 1&EP( &+& n!àD
16EP /.i tKn! # ti@n Aà 6F.FFF.FFFH /@ "ho*n tZm Qn! cho nhOn /i2n th4 m41
/<t Aiệ4 "hôn! "dm thBo !ibD `in tZm Qn!.
1.+. hệnh chi # &6P n!àD &FEP chi cho h[= H\n! "inh tR /.i côn! tD
H\n! Hà( # ti@n Aà PC.FFF.FFFH( "hôn! cY %*n h[= H\n! "dm thBo.
2. .* CiDu tG 2146 Hến n&ày 2ho' )/ H0 Iuyết to'n nh# )?u
Đơn vị tính: 1000đ
5&ày
:hi <B L( 111 &hi 5K c'c L( )?u:
<Mn&
1C1 1C& 1C+ 1C6 1CC 1CM &1+ +1C
&1 C.FFF 6.FFF P.FFF 1C.FFF
&& +.FFF C.FFF G.FFF
&+ P.FFF +.FFF I.FFF
&6 P.FFF C.FFF 11.FFF
&C &F.FFF &F.FFF
<Mn& &G.FFF &C.FFF +G.FFF 1C.FFF &6.FFF &C.FFF &F.FFF CF.FFF
$*i
chiếu
&6.FFF &&.FFF +P.FFF &6.FFF &C.FFF &F.FFF CF.FFF
Yêu cầu:
1. mnh UcheX hJD tiR= tVc các côn! /iệc c8n AZi HRn "hO4 A<= %*n! "2
&. H5nh thành "iRn n!he Hể ch4Wn %e A<= %áo cáou
Bài 9:
M$t "iểm toán /i2n H-[c =hOn côn! "iểm toán các n!hiệ= /V /@ >4? t32n
nh<t "f chQn! tN # 1 thán! 1& nkm &FFG( nh-n! /5 lo H$t `4bt "hôn! tiR= tVc
côn! /iệc tN n!àD &C thán! 1&. Tài Aiệ4 !i1o AZi !\m cY:
1. >5h"t 2ý 2i01 to'n !iên> HJ &hi nhAn& )?i )Bt 6h't hiDn H#Kc
1.1. T3on! các Aệnh chi # +1G n!àD 6E1&( # ++F n!àD 16E1& # ++C n!àD
1ME1& HJ !hi # ti@n chi Aà 1G.&FF.FFFH. Kdm thBo các Aệch chi cY 1F hoá H)n
hàn! hoá( t3on! HY cY C hoá H)n cY # ti@n 1.&FF.FFFH mti hoá H)n /à C hoá
H)n c8n AZi cY tKn! # ti@n M.CFF.FFFH.
1.&. T3on! các =hiR4 chi # +11 n!àD &E1&( # +&M n!àD 1&E1&( ++& n!àD
16E1& /.i tKn! # ti@n Aà +C.IFF.FFFH /@ "ho*n tZm Qn! cho nhOn /i2n th4 m41
/<t Aiệ4 "hôn! "dm thBo !ibD `in tZm Qn!.
1.+. hệnh chi # +M& n!àD &FE1& chi cho h[= H\n! "inh tR /.i côn! tD
Th4<n Phát( # ti@n Aà +F.FFF.FFFH( "hôn! cY %*n h[= H\n! "dm thBo.
2. .* CiDu tG 21412 Hến n&ày 2ho' )/ H0 Iuyết to'n nh# )?u
Đơn vị tính: 1000đ
5&ày
:hi <B L( 111 &hi 5K c'c L( )?u:
<Mn&
1C1 1C& 1C+ 1C6 1CC 1CM &1+ +1C
&1 M.FFF 6.FFF +.FFF 16.FFF
&& C.FFF P.FFF 11.FFF
&+ +.FFF P.FFF +.FFF 1&.FFF
&6 6.FFF C.FFF I.FFF
&C 1G.FFF 1G.FFF
<Mn& &F.FFF &C.FFF G.FFF &1.FFF &6.FFF &F.FFF 1G.FFF PF.FFF
$*i
chiếu
1M.FFF &+.FFF M.FFF &6.FFF &F.FFF 1G.FFF PF.FFF
Yêu cầu:
1. mnh UcheX hJD tiR= tVc các côn! /iệc c8n AZi HRn "hO4 A<= %*n! "2
&. H5nh thành "iRn n!he Hể ch4Wn %e A<= %áo cáou
Bài 10:
M$t "iểm toán /i2n H-[c !i1o nhiệm /V "iểm toán /i2n t32n %*n! "2 # 1
thán! +E&FFG( nh-n! lo H$t `4bt "hôn! thể tiR= tVc côn! /iệc #14 &CE+. Tài Aiệ4
!i1o AZi !\m cY:
1. >./ t?y 2i01 to'n !iên> &hi 7@ nhAn& )?i )Bt )?u
1. Th0 >4? HJ nh<n các #qc AoZi 1.FFF.FFFH tN # 1+.&PC HRn # 1+.&MI /à
AoZi CFF.FFFH tN # 1C.1MC HRn 1C.1GF n!àD 6E+ nh-n! !hi th4 n!àD 16E+ /.i #
ti@n Aà 1C.FFF.FFFH.
%. ,ác =hiR4 th4 # 11C( 1&P( 1+F( !hi nh<n ti@n hàn! 4r thác `4bt # ti@n
Aà &P.GFF.FFFH "hôn! cY !ibD %i2n nh<n ti@n.
2. .* CiDu cE? =Fn& 2ê )* 1 tG n&ày 2643 Hến n&ày 2ho' )/ H0 Iuyết to'n nh# )?u
Đơn vị tính: 1.000đ
N!àD
Ghi N[ TK 111( !hi ,Y các TK "hác ,$n!
n[ TK
111
a
c4i "s
11& 11+ C11 ++1 1+1 ++6 1CC
&P 1P.FFF 1P.FFF 6C.FFF
&M G.FFF G.FFF ++.FFF
&G 1.FFF 1F.FFF 11.FFF
&I 1.FFF M.FFF G.FFF &I.FFF
+F M.FFF C.FFF +.FFF 1C.FFF &C.FFF
,$n! 6C.FFF M.FFF &C.FFF 1P.FFF +C.FFF &F.FFF G.FFF
ni
chiR4
6F.FFF M.FFF &&.FFF 16.FFF +C.FFF &F.FFF G.FFF
Ghi chó: Sè ph¸t sinh Cã cña tµi kho¶n 111 trªn NKCT sè 1
tõ 26$ "#n $%$ nh sa&: 1'(%%%(%%%") 2%(%%%(%%%")
2E(%%%(%%%") 1F(%%%(%%%" *µ !(%%%(%%%"(
Yªu cÇu:
1( +nh ,ch-. h/0 ti#p t1c c¸c c2n3 *i4c c5n 67i "#n kh8&
69p :¶n3 kª
2( ;<nh thµnh ki#n n3h- "= ch&>n :- 69p :¸o c¸o c¸c
ki=? tra ,:i#t thª? nh& c@& chi tiª& thAn3 B&0ªn cña "Cn *- 6µ
1%(%%%(%%%"n3µ0.(
Bài 11:
1. Th0 >4? n$= /ào tài "ho*n TGNH # ti@n A-)n! ch-1 th1nh toán thBo thôn!
%áo # 11C n!àD 1E1 /.i # ti@n +.FFF.FFFH. Nh-n! thBo Aệnh /@ >4? # 11I
n!àD &GE1 HJ !hi /ào #K >4? G.IFF.FFFH.
2. Th0 >4? HJ 3Lt IF.FFF.FFFH tN tài "ho*n ti@n !'i n!On hàn! n!àD &PE& thBo
chQn! tN # +F6CP1 /à thBo =hiR4 th4 # +I6 n!àD &IEM HJ !hi th4 thBo #K >4?
MF.FFF.FFFH.
3. S41 "iểm t31 HJ =hát hiện nhTn! #1i Aệch t3on! các chQn! tN #14: T3on! =hiR4
th4 # &F1 n!àD 1CE+ # ti@n PCF.FFFH HJ chT1 thành &CF.FFFH UTi@n th4 /@ ti24
thV #*n =hWmX. T3on! =hiR4 chi &FC n!àD &CE6 cY # ti@n Aà P.FFF.FFFH HJ #'1
thành P.IFF.FFFH Uti@n tZm Qn! cho nhOn /i2n th4 m41X.T3on! =hiR4 chi # &1&
n!àD 1&EC cY # ti@n Aà 1.6FF.FFFH HJ #'1 thành 1F.6FF.FFFH Uti@n th1nh toán /@
h[= H\n! A1o H$n!X
4. D]n! ti@n m^t th1nh toán thBo =hiR4 chi # 6FI n!àD &6EC cho /iệc m41 #_m
# =hV t]n! #'1 chT1 `B ô tô cho %$ =h<n %án hàn! Aà I.1FF.FFFH. a =hV t]n!
nàD HJ `4bt n!1D Hể #'1 chT1 /à ccn! n!àD nàD !hi /ào chi =hí #'1 chT1 `B ô tô
Aà 1&.1FF.FFFH
5. PhiR4 chi # 6PM n!àD &FEM chi t3* ti@n A-)n! "hôn! cY %*n! th1nh toán
A-)n! Hi "dm # ti@n Aà &I.6CF.FFFH
6. PhiR4 chi # 6II n!àD CEG /@ m41 ô tô t3e !iá PFF.FFF.FFFH "hôn! cY hoá
H)n !c ccn! nh- %i2n %*n %àn !i1o ô tô.
7. T3on! =hiR4 chi # CCC n!àD 1EI /@ "ho*n th1nh toán tZm Qn! Aà +.&FF.FFFH(
"hôn! cY !ibD th1nh toán tZm Qn! Hi "dm /à "hôn! cY chT "f c4* "R toán
t3-gn!
8. hệnh chi # M+F n!àD 1CE1F # ti@n Aà +.CFF.FFFH /à %*n! "2 th1nh toán A-)n!
t3on! thán! 1F "hôn! cY chT "f c01 !iám Hc.
9. T3on! =hiR4 chi # M61 n!àD 1&E1F "hôn! cY %i2n nh<n( # ti@n C.CFF.FFFH
chi tZm Qn! Hi côn! tác c01 cán %$.
10. T3on! các =hiR4 chi # GMF /à 1CE11( # GIC n!àD ME1& /à # IFC n!àD IE1&:
# IFM n!àD 1ME1& HJ !hi # ti@n Hể m41 n!4D2n /<t Aiệ4 c01 côn! tD ,hiRn
Th_n! "dm thBo Aệnh chi cY 1F hoá H)n # ti@n tN &FF.FFFH HRn 1.FFF.FFFH.
TKn! # ti@n Aà 1F.GFF.FFFH
Yêu cầu:
1. h<= %*n! "2 /@ /i =hZm các n!hiệ= /V /@ >4?
&. iác Henh các Hi@4 "ho*n nào c01 cán %$ >4*n Af ti@n m^t %e /i =hZm
+. H5nh thành tj t35nh Hể !hi /ào %i2n %*n "iểm "2

Bài 12:
Tài Aiệ4 /@ "iểm "2 /<t Aiệ4 c4i nkm c01 m$t lo1nh n!hiệ= nh- #14:
Loi !"t t#
$%n &i'
U1FFFHX
(ho )* 1 +t,n- (ho )* 2 +t,n-
./ )'ch (i01 2ê ./ )'ch (i01 2ê
7<t Aiệ4 m 1M.FFF +&(F &I(F &&(F &6(+
7<t Aiệ4 ; 1C.FFF C&(F C6(F 6+(F 61(C
7<t Aiệ4 , &F.FFF 6C(F 6&(F 1F(F I(1
7<t Aiệ4 D I.FFF +& +F(C &&(C &1(P
Tài Aiệ4 %K #4n! /@ nh<= `4bt /<t Aiệ4 thBo #K #ách nh- #14:
$Kn !3
Loi !"t
t#
31412 n81
t7#Nc
5h"6 t7on&
n81
9u,t t7on&
n81
:hi ch;
Kho # 1
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
6&(F
CF(F
6F(F
&C
1C(F
6F(F
6C(C
+C
&C(F
+G(F
6F(C
&G
Kho #&
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
+C(F
6&(F
+F(F
&C
&C(F
+P(F
6F(F
&F
+G(F
+C(F
PF(F
&&(C
Yêu cầu:
1. h<= %*n! "2 #o #ánh /@ "Rt >4* "iểm "2
&. N24 các chQn! tN c9n Hính "dm
+. H5nh thành "iRn n!he Hể !hi /ào %i2n %*n "iểm "2
<ho =iết:
1. nenh mQc lo t3T /<t Aiệ4 m: 6F tbn( /<t Aiệ4 ;: MF tbn( /<t Aiệ4 ,: PF tbn( /<t
Aiệ4 D: 6C tbn
&. H1o hVt t3on! Henh mQc Aà &p
Bài 13:
Tài Aiệ4 /@ "iểm "2 /<t Aiệ4 c4i nkm c01 m$t lo1nh n!hiệ= nh- #14:
Loi !"t t#
$%n &i'
U1FFFHX
(ho )* 1 +t,n- (ho )* 2 +t,n-
./ )'ch (i01 2ê ./ )'ch (i01 2ê
7<t Aiệ4 m 1M.FFF CF(F 6C(C &M(F &C(F
7<t Aiệ4 ; 1C.FFF C&(F C&(C 6I(F CF(F
7<t Aiệ4 , &F.FFF +&(F &&(1 &&(F 1I(C
7<t Aiệ4 D I.FFF C6(C CF(C +&(C +1(P
Tài Aiệ4 %K #4n! /@ nh<= `4bt /<t Aiệ4 thBo #K #ách nh- #14:
$%n !3
Loi !"t
t#
31412 n81
t7#Nc
5h"6 t7on&
n81
9u,t t7on&
n81
:hi ch;
Kho # 1
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
6C(F
+F(F
6F(F
&P
+C(F
6F(F
6M(F
CG(C
+F(F
1G(F
CC
+F
Kho # &
7<t Aiệ4 m
7<t Aiệ4 ;
7<t Aiệ4 ,
7<t Aiệ4 D
+C(F
6C(C
+F(F
&C
&&(F
+C(C
6&(F
+C
+F(F
+&(F
CF(F
&G(F
Yêu cầu:
1. h<= %*n! "2 #o #ánh /@ "Rt >4* "iểm "2
&. N24 các chQn! tN c9n Hính "dm
+. H5nh thành "iRn n!he Hể !hi /ào %i2n %*n "iểm "2
<ho =iết:
1. nenh mQc lo t3T /<t Aiệ4 m: 6F tbn( /<t Aiệ4 ;: MC tbn( /<t Aiệ4 ,: PF tbn( /<t
Aiệ4 D: GF tbn
&. H1o hVt t3on! Henh mQc Aà &p
Bài 14:
M$t "iểm toán /i2n H-[c !i1o nhiệm /V "iểm toán /i2n t32n %*n! "2 # 1
thán! GE&FFG( nh-n! lo H$t `4bt "hôn! thể tiR= tVc côn! /iệc #14 &CEG. Tài Aiệ4
!i1o AZi !\m cY:
1. >./ t?y 2i01 to'n !iên> &hi 7@ nhAn& )?i )Bt )?u
1. Th0 >4? HJ nh<n các #qc AoZi &.FFF.FFFH tN # 1C.G&C HRn # 1C.G+6 /à
AoZi CFF.FFFH tN # 1M.1CC HRn 1M.1CG n!àD 6EG nh-n! !hi th4 n!àD 16EG /.i #
ti@n Aà &G.FFF.FFFH.
%. ,ác =hiR4 th4 # MC&( G&1( G&G( GCF !hi nh<n ti@n hàn! 4r thác `4bt #
ti@n Aà GG.IFF.FFFH "hôn! cY !ibD %i2n nh<n ti@n.
2. .* CiDu cE? =Fn& 2ê )* 1 tG n&ày 2648 Hến n&ày 2ho' )/ H0 Iuyết to'n nh# )?u
Đơn vị tính: 1.000đ
N!àD
Ghi N[ TK 111( !hi ,Y các TK "hác ,$n!
n[ TK
111
a
c4i "s
11& 11+ C11 ++1 1+1 ++6 1CC
&P &G.FFF &G.FFF +C.FFF
&M 1C.FFF 1C.FFF 1+.FFF
&G 1.FFF 1F.FFF 11.FFF I.FFF
&I 1.FFF C.FFF P.FFF
+F M.FFF C.FFF &.FFF 16.FFF 1F.FFF
,$n! PC.FFF M.FFF &+.FFF &P.FFF +C.FFF &F.FFF G.FFF
ni
chiR4
PC.FFF M.FFF &C.FFF &P.FFF +G.FFF &F.FFF G.FFF
Ghi chó: Sè ph¸t sinh Cã cña tµi kho¶n 111 trªn NKCT sè 1
tõ 26' "#n $%' nh sa&: 12(%%%(%%%") 1F(%%%(%%%")
'(%%%(%%%") E(%%%(%%%" *µ F(%%%(%%%"(
Yªu cÇu:
1( +nh ,ch-. h/0 ti#p t1c c¸c c2n3 *i4c c5n 67i "#n kh8&
69p :¶n3 kª
2( ;<nh thµnh ki#n n3h- "= ch&>n :- 69p :¸o c¸o c¸c
ki=? tra ,:i#t thª? nh& c@& chi tiª& thAn3 B&0ªn cña "Cn *- 6µ
!(%%%(%%%"n3µ0.(
$'6 'n
;ài 1:
1. Lập bảng kê các vi phạm về quỹ
?. BFn& 2ê chênh CDch
n7T: 1.FFF 7Nn
<hOn& tG 5Mi Pun& .* tiQn :hi ch;
.* 5&ày ./ )'ch LhRc tế <hênh
CDch
)?i )Bt
11I 1GE1 N$= ti@n A-)n! ch-1 th1nh
toán /ào n!On hàn!
C.FFF C.IFF IFF !hi tkn! chi
+F6CP1
PT+I6
1PE&
1IEM
vLt TGNH /@ nh<= >4? ti@n
m^t
1G.FFF MG.FFF PF.FFF !hi !i*m th4
/à !hi ch<m
n!àD
PT&F1 1CE+ th4 ti@n ti24 thV #*n =hWm PCF ICF +FF !hi !i*m th4
P,&FC &CE6 tZm Qn! cho nhOn /i2n th4
m41
P.IFF C.IFF 1.IFF !hi tkn! chi
P,&1& 1&EC Th1nh toán Hn A1o H$n! 16.FFF 1.6FF I.FFF Ghi tkn! chi
P,6F1 &&EC Th1nh toán m41 =hV t]n!
#'1 chT1 ô tô
I.MFF C.MFF 6.FFF Ghi tkn! chi
=hí
=. BFn& 2ê S'c 1inh
n7T: 1.FFF 7Nn
<hOn& tG 5Mi Pun& .* $*i t#Kn& S'c 1inh :hi ch;
.* 5&ày tiQn L7Rc tiế6 :i'n tiế6 )?i )Bt
P,6F1 &&EC ,hi ti@n m^t m41 =hV
t]n! #'1 chT1 `B ô tô
I.MFF th0 "ho(
th0 >4?(
"R toán
th1nh toán
Aái `B !hi tkn! chi =hí
#'1 chT1
P,6PM &FEM ,hi ti@n A-)n! "hôn! cY
%*n! th1nh toán A-)n!
&M.C&F ,N7
t3on! DN
KR toán
t3-gn!( "R
toán chi
chi ti@n thiR4 th0
tVc th1nh toán
P,CFC CEG M41 ô tô "hôn! cY hoá
H)n !c /à %i2n %*n %àn
!i1o
CCF.FFF %$ =h<n
th4 m41
"R toán
t3-gn!
chi ti@n m^t thiR4
chQn! tN Hi "dm
P,C+C 1EI th1nh toán tZm Qn!
"hôn! cY !ibD tZm Qn!
/à chT "f KT t3-gn!
&.CFF "R toán
!hi #K( th0
>4?
"R toán
t3-gn!
chi ti@n thiR4 th0
tVc th1nh toán
M1F 1CE1F th1nh toán A-)n! "hôn!
cY chT "f !iám Hc
P.CFF n!-ji
H-[c
th1nh toán
"R toán
t3-gn!( Gn
chi ti@n thiR4 th0
tVc th1nh toán
P,M&1 1&E1F ,hi tZm Qn! "hôn! cY
!ibD %i2n nh<n
GFF n!-ji
nh<n T.w
"R toán
t3-gn!
chi ti@n thiR4 th0
tVc th1nh toán
GCF
GIC
IFC
IFM
1CE11 ,tD Th1nh N!4D2n M41
N7h
1C.GFF ,TD
Th1nh
N!4D2n
"R toán (
Gn
Ghi tkn! chi
2. Các điều khoản cán bộ quản ! "iền m#" b$ vi phạm
N71: , t5nh !hi tkn! chi
N7&: , t5nh !hi !i*m th4 /à !hi ch<m n!àD
N7+: , t5nh !hi !i*m th4 chQn! tN # &F1
, t5nh !hi !i*m chi chQn! tN # &FC
, t5nh !hi !i*m chi chQn! tN # &1&
N76: , t5nh !hi tkn! chi
N7C: ,hi ti@n m^t thiR4 th0 tVc th1nh toán
N7P: ,hi ti@n m41 ô tô thiR4 chQn! tN Hính "dm
N7M: ,hi ti@n m^t thiR4 th0 tVc th1nh toán
N7G: ,hi ti@n m^t thiR4 th0 tVc th1nh toán
N7I: ,hi ti@n m^t thiR4 th0 tVc th1nh toán
N71F: , t5nh !hi tkn! chi
%. &'nh "h(nh ") "*'nh
T $'nh &i': a1i #Yt `*D 31 t3on! thán! nhi@4 /à m1n! tính hệ t3xn! g /iệc:
- Ghi !i*m th4.
- Ghi tkn! chi
- Thji !i1n !hi #K ch<m
- ,hi ti@n m^t thiR4 th0 tVc th1nh toán
- M41 ô tô "hôn! cY hoá H)n !c ccn! nh- %i2n %*n %àn !i1o tài #*n.
T (iến n&h3
- n)n /e =h*i cY %iện =há= th4 h\i # ti@n ch2nh Aệch
y Do !hi !i*m th4: N7&: PF.FFF.FFFH
N7+: +FF.FFFH
y Do !hi tkn! chi: N71: IFF.FFFH
N7+: 1.IFF.FFFH
N7+: I.FFF.FFFH
N76: 6.FFF.FFFH
- ni /.i các n!hiệ= /V:
y N7C: H@ n!he "R toán ti@n A-)n! %K #4n! th2m %*n! th1nh toán A-)n!.
y N7P: Do1nh n!hiệ= D24 c94 n!-ji %án ô tô c4n! cb= hoá H)n /à /iRt
%i2n %*n %àn !i1o tài #*n.
y N7M: H@ n!he DN `Bm `qt AZi "ho*n th1nh toán tZm Qn! nàD.
y N7G: H@ n!he !iám Hc "f t2n( HYn! lb4( nR4 "hôn! HLn! th5 h4r Aệnh
chi.
y N7I: H@ n!he nhOn /i2n H-[c tZm Qn! /iRt !ibD %i2n nh<n tZm Qn!.
y N71F: H@ n!he DN cY %iện =há= th4 h\i "ho*n chi /-[t >4á %zn! /iệc
`Bm AZi các hoá H)n m41 hàn!.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->