Phân tích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản và chỉ ra cơ sở để giải quyết mâu thuẫn

đó?-công thức chung của tư bản là T-H-T'.thoạt nhìn vào công thức chung của tư bản,người ta có cảm giác giá trị thặng dư được tạo ra trong lưu thông nhưng thực ra không phải vậy. -trong lưu thông thuần túy,dù diễn ra ở bất kì hình thức nào,kể cả việc mua rẻ bán đắt,cũng không làm tăng thêm giá trị,không tạo ra giá trị thặng dư.Chỉ có sự phân phối lại lượng giá trị trong xã hội.bởi vì nếu mua rẻ thứ này thì phải mua mắc thứ khác.bán mắc thứ này phải bán rẻ thứ khác.vì tổng số lượng hàng hóa và tiền tệ trong toàn xã hội ở một thời điểm nhất định là 1 số không đổi.nhưng không có lưu thông thì không thể tạo ra giá trị thặng dư được.Mâu thuẫn công thức chung của tư bản là giá trị thặng dư không do lưu thông để ra,nhưng lại thư được qua lưu thông. -chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung là nhà tư bản phải mua một loại hàng hóa đặc biệt có khả năng tạo ra giá trị thặng dư đó là hàng hóa sức lao động.