OÂN THI MOÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI KHOA HOÏC Phaàn A: Heä thoáng khaùi nieäm cô baûn

. Caâu 1: Phaân tích caùc khaùi nieäm “giai caáp coâng nhaân” “söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân” Traû lôøi : Ñònh nghóa veà GCCN Caùc Maùc, AÊnghen duøng nhieàu thuaät ngöõ, khaùi nieäm ñeå chæ veà GCCN laø g/c voâ saûn; g/c coâng nhaân coâng nghieäp; g/c coâng nhaân ñaïi coâng nghieäp; g/c lao ñoäng trong theá kyû XIX. Ñaây laø nhöõng cuïm töø ñoàng nghóa ñeå chæ GCCN coù söù meänh xoùa boû aùch aùp böùc cuûa CNTB. GCCN laø g/c nhöõng NLÑ trong q/trình sx v/chaát coù t/chaát coâng nhgieäp vôùi trình ñoä coâng ngheä –kyõ thuaät, kyõ thuaät hieän ñaïi, laø g/c cuûa nhöõng ngöôøi maø hoïat ñoäng lao ñoäng cuûa hoï (SLÑ cuûa hoï keát hôïp vôùi TLSX) seõ taïo ra g/trò thaëng dö- nguoàn goác chuû yeáu cuûa söï giaøu coù trong söï hieän ñaïi. * GCCN coù nhöõng thuoäc tính sau : -Noù ra ñôøi cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa neàn ñaïi coâng nghieäp cô khí , hoï laø nhöõng NLÑ sx v/chaát trong neàn ñaïi coâng nghieäp , vì vaäy ñaïi coâng ngieäp caøng ph/trieån thì GCCN cuõng ph/trieån theo laø saûn phaåm cuûa baûn thaân neàn ñaïi coâng nghieäp. -Döôùi CNTB, GCCN laø nhöõng NLÑ kg coù TLSX, phaûi baùn SLÑ cuûa mình cho nhaø T/baûn vaø bò nhaø T/baûn boùc loät g/trò thaëng dö , vì vaäy lôïi ích c/baûn cuûa GCCN ñoái laäp tröïc tieáp vôùi lôïi ích c/baûn cuûa g/c T/saûn. -GCCN coù heä tö töôûng laø CN-MLN ra ñôøi laø söï ph/aûnh quy luaät ph/trieån cuûa l/söû, ñoù laø th/giôùi quan laø ph/phaùp luaän cuûa GCCN noù luaän chöùng toøan dieän caùc quy luaät cuûa söï caûi bieán CM töø CNTB leân CNXH. -GCCN laø g/c coù ÑCS, Ñaûng laø moät boä phaän tieân tieán nhaát, giaùc ngoä nhaát , laø ñieàu kieän tieân quyeát thöïc hieän söù meänh l/söû cuûa GCCN. Söï ra ñôøi cuûa ÑCS ñaùnh daáu böôùc chuyeån cuûa ph/traøo GCCN töø töï phaùt ñeán töï giaùc. ( töï phaùt- coù söï laõnh ñaïo cuûa ÑCS------ töï giaùc----ñaáu tranh ch/trò; thieát laäp xh; ñeà ra con ñöôøng, bieän phaùp thöïc hieän) . GCCN laø moät phaïm truø l/söû , tính l/söû ñöôïc theå hieän trong söï ph/trieån cuûa LLSX vaø t/chaát trình ñoä ph/trieån ngaøy caøng cao theo söï bieán ñoåi cuûa QHSX vaø ñòa vò k/teá –xh ñöông thôøi cuûa caùc g/c. ÔÛ nhöõng nöôùc XHCN, GCCN

trôû thaønh g/c thg/trò veà ch/trò , g/c l/ñaïo cuoäc ñ/tranh ñeå caûi taïo xh cuõ x/döïng xh môùi , GCCN trôû thaønh ngöôøi laøm chuû taäp theå nhöõng TLSX chuû yeáu. Toùm laïi, GCCN ñoù laø g/c nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng sx coù t/chaát coâng nghieäp, thuoäc caùc trình ñoä, kyõ thuaät kh/nhau maø ñòa vò k/teá xh tuøy thuoäc vaøo xh ñöông thôøi. Ôû caùc nöôùc TBCN hoï laø nhöõng ngöôøi kg coù hoaëc cô baûn kg coù TLSX, phaûi baùn SLÑ laøm thueâ cho g/c T/saûn vaø bò nhaø T/baûn boùc loät (m) . ÔÛ nhöõng nöôùc XHCN hoï laø nhöõng ngöôøi cuøng nh/daân l/ñoäng laøm chuû nhöõng TLSX chuû yeáu vaø cuøng nhau l/ñoäng vì lôïi ích chính ñaùng, coâng baèng xh trong ñoù coù lôïi ích cuûa baûn thaân cuûa mình. + GCCN coù caùc ñaëc ñieåm sau: - laø g/c tieân tieán, ñaïi dieän cho LLSX hieän ñaïi xh hoùa ngaøy caøng cao. Do tieân tieán trg k/teá daãn ñeán tieân tieán trg ch/trò, GCCN trôû thaønh g/c duy nhaát coù theå l/ñaïo g/c l/ñoäng trg cuoäc ñ/tranh cho daân sinh, daân chuû vaø tieán boä xh. – GCCN laø g/c coù tinh thaàn CM treäit ñeå, theå hieän tröôùc heát laø trg CNTB do bò aùp böùc boùc loät naëng neà cho neân GCCN tích cöïc ñ/tranh ñeå g/p mình vaø g/p xh. Trg cuoäc ñ/tranh naøy GCCN kg maát gì ngoaøi xieàng xích ñang troùi buoäc hoï, neáu ñ/tranh ñöôïc thaéng lôïi hoï seõ ñöôïc caû theá giôùi . – GCCN coù yù thöùc t/chöùc, kyû luaät cao, do ñöôïc reøn luyeän trg neàn ñaïi cg/nghieäp ñaõ taïo cho cg/nhaân coù yù thöùc t/chöùc kyû luaät trg l/ñoäng, noù kg ngöøng ñöôïc cuûng coá vaø ph/huy trg quaù trình ñ/tranh choáng g/c t/saûn, bôûi g/c t/saûn coù boä maùy ñaøn aùp khoång loà vaø nhieàu thuû ñoïan thaâm ñoäc. Tính toå chöùc, kyû luaät coøn ñieàu kieän caàn thieát ñeå GCCN x/döïng xh môùi, noù coøn laø c/sôû kh/quan ñeå daãn tôùi hình thaønh chính ñaûng cuûa GCCN ñoù laø ÑCS. – GCCN laø g/c coù baûn chaát q/teá, bôûi vì GCCN ôû taát caû caùc nöôùc ñeàu coù cuøng caûnh ngoä, muïc tieâu ñ/tranh cuûa hoï laø thoáng nhaát. Vì vaäy trg cuoäc ñ/tranh choáng CNTB, GCCN phaûi ñoøan keát q/teá ñeå thöïc hieän söï nghieäp g/p cuûa mình, tính ñoøan keát q/teá laø b/chaát cuûa GCCN. * Söù meänh lòch söû cuûa GCCN laø toøan boä nhöõng chöùc naêng cô baûn, nh/vuï CM, taát yeáu coù t/chaát l/söû maø GCCN coù theå th/hieän vaø caàn phaûi thöïc hieän ñöôïc nhaèm thuû tieâu cheá ñoä CNTB x/döïng CNXH vaø CNCS treân phaïm vi toaøn theá giôùi. Nhöõng nh/vuï l/söû naøy laø do chính ñòa vò k/teá – xh cuûa g/c CN trong neàn sx, trong neàn k/teá-xh cuûa CNTB quy ñònh. Do doù, SMLS cuûa GCCN coù nhöõng noäi dung

sau: xeùt moät caùch kh/quaùt thì n/dung SMLS cuûa GCCN laø xoùa boû aùch aùp böùc cuûa CNTB x/döïng CNXH vaø CNCS ñoù laø xh döïa treân cheá ñoä coâng höõu nhöõng TLSX chuû yeáu, laø xh kg coøn tình traïng ngöôøi boùc loät ngöôøi. Vì vaäy MaùcAênghen cho raèng “thöïc hieän söï nghieäp giaûi phoùng theá giôùi aáy ñoù chính laø SMLS cuûa GCCN”. ÔÛ caùc nöôùc thuoäc ñòa vaø phuï thuoäc SMLS /GCCN laø l/ñaïo cuoäc CM d/toäc, d/chuû, nh/daân, giaønh laáy chính quyeàn thieát laäp neân chuyeân chính coâng noâng, chuaån bò nhöõng ñ/kieän caàn thieát ñeå chuyeån sang CM-XHCN. SMLS cuûa GCCN coù nhöõng ñaëc ñieåm sau : +SMLS/GCCN kg phaûi laø th/hieän söï chuyeån bieán töø cheá ñoä tö höõu naøy sang cheá ñoä tö höõu khaùc, thay ph/thöùc boùc loät naøy sang ph/thöùc boùc loät khaùc, maø laø xoùa boû cheá ñoä tö höõu nhöõng TLSX chuû yeáu vaø thieát laäp cheá ñoä coâng höõu nhöõng TLSX chuû yeáu xoùa boû tình traïng ngöôøi boùc loät ngöôøi ñeå tieán tôùi xoùa boû g/c noùi chung .Taát caû caùc ph/traøo l/söû tröôùc ñaây ñeàu do thieåu soá th/hieän vaø möu lôïi ích cho thieåu soá , coøn ph/traøo voâ saûn laø ña soá vaø möu lôïi ích cho ña soá. + SMLS/GCCN laø söï thoáng nhaát bieän chöùng cuûa 2 q/trình caûi taïo xh cuõ vaø x/döïng xh môùi trong ñoù q/trình x/döïng môùi laø q/troïng vaø q/ñònh nhaát. +SMLS/GCCN coøn laø söï th/nhaát bieän chöùng cuûa 2 yeáu toá D/toäc-Q/teá, cuoäc CM do GCCN moãi nöôùc tieán haønh tröôùc heát dieãn ra trong khuoân khoå nöôùc mình nhöng thöïc chaát noù ñaõ mang t/chaát q/teá , bôûi vì thaéng lôïi cuûa GCCN moãi nöôùc ñaõ goùp phaàn suy yeáu CNTB vaø coå vuõ ph/traøo coâng nhaân, ph/traøo g/p d/toäc. +SMLS/GCCN chæ coù theå hoøan thaønh khi x/döïng thaønh coâng CNCS ôû moãi nöôùc vaø treân toøan theá giôùi, ñieàu naøy noùi leân t/chaát phöùc taïp khoù khaên vaø laâu daøi cuûa SMLS/GCCN. Caâu 2: Phaân tích caùc khaùi nieäm “caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa “ “thôøi kyø quaù ñoä töø CNTB leân CNXH” . Traû lôøi : CM- XHCN laø moät cuoäc CM xh do GCCN l/ñaïo nhaèm thuû tieâu CNTB, x/döïng CNXH vaø CNCS, thöïc hieän thaéng lôïi SMLS cuûa GCCN. Caùc thuaät ngöõ CMVS, CM coâng nhaân, CM-XHCN ñeàu coù yù nghóa ñoàng nghóa. CM-XHCN ñöôïc hieåu theo 2 nghóa : + Nghóa heïp : noù chæ cuoäc CM

cuûa g/c l/ñoäng maø noàng coát laø GCCN döôùi söï l/ñaïo cuûa ÑCS laät ñoå aùch th/trò cuûa g/c T/saûn giaønh laáy chính quyeàn, thieát laäp N/nöôùc cuûa GCCN vaø nh/daân l/ñoäng. +Nghóa roäng: CM-XHCN laø moät q/trình caûi bieán CM toøan dieän, trieät ñeå, laâu daøi q/trình naøy ñöôïc baét ñaàu töø khi GCCN thoâng qua chính ñaûng l/ñaïo caùc taàng lôùp nh/daân laät ñoå ch/quyeàn cuûa gc/ T/saûn, x/döïng ch/quyeàn môùi vaø duøng noù laøm coâng cuï ñeå caûi taïo xh cuõ x/döïng xh môùi treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng, q/trình naøy chæ keát thuùc khi xh môùi ñöôïc taïo laäp, ñöôïc hoøan thaønh vöõng chaéc. Ñaây laø q/trình dieãn ra laâu daøi. * CM-XHCN coù nhöõng ñaëc tröng c/baûn sau : - CM-XHCN laø cuoäc CM-XHCN coù n/dung toaøn dieän nhaát trg l/söû, noù ñöôïc dieãn ra treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng nhö k/teá, ch/trò ,vaên hoùa, xh, t/töôûng. – Ñoù laø cuoäc CM trieät ñeå nhaát trong l/söû loaøi ngöôøi, bôûi vì noù thuû tieâu cheá ñoä chieám höõu t/nhaân cao nhaát trong l/söû. CM-XHCN laø cuoäc CM cuoái cuøng trong xh. – Cuoäc CM-XHCN laø cuoäc CM xh coù t/chaát nh/daân roäng raõi nhaát trg xh , bôûi vì kg nhöõng noù g/p GCCN coøn g/p taát caû nh/daân l/ñoäng mang laïi haïnh phuùc cho nh/daân l/ñoäng. – CM-XHCN laø cuoäc CM xh gay go, phöùc taïp, khoù khaên vaø laâu daøi nhaát trong l/söû , muïc ñích noù laø g/p aùp böùc, boùc loät x/döïng xh môùi. *Thôøi kyø quaù ñoä töø CNTB leân CNXH: -Quaù ñoä laø moät kh/nieäm tr/hoïc duøng ñeå chæ söï chuyeån bieán veà chaát töø s/vaät h/töôïng naøy sang s/vaät h/töôïng khaùc phuø hôïp vôùi quy luaät ph/trieån cuûa l/söû. Quaù ñoä leân CNXH laø moät kh/nieäm duøng ñeå chæ söï chuyeån bieán coù t/chaát CM ñöôïc dieãn ra töø sau khi GCCN giaønh ñöôïc ch/quyeàn töø nhöõng tieàn ñeà y/toá maø CNTB ñeå laïi töøng böôùc x/döïng moät cheá ñoä xh môùi treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng. –TKQÑ töø CNTB leân CNXH laø moät thôøi kyø caûi bieán CM saâu saéc toaøn dieän, trieät ñeå vaø laâu daøi treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng, taïo ra nhöõng tieàn ñeà v/chaát tinh thaàn caàn thieát cho xh môùi trg ñoù nhöõng ng/taéc c/baûn cuûa xh –XHCN ñöôïc th/hieän ñoù laø neàn k/teá döïa treân cheá ñoä coâng höõu, daân chuû. Caùc nhaø saùng laäp CN-MLN cho raèng coù 03 hình thaùi TKQÑ leân CNXH töông öùng vôùi 03 loaïi nöôùc veà trình ñoä ph/trieån ñoù laø Quaù ñoä töø TBCN ph/trieån cao ñi leân CNXH; Quaù ñoä ñi leân CNXH töø caùc q/gia T/baûn ñaõ ph/trieån, T/baûn ph/trieån trung bình thaáp nhö Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng Aâu; Quaù ñoä ñi leân

CNXH töø caùc nöôùc tieàn TBCN nhö T/quoác, VN, Cuba… Söï quaù ñoä töø CNTB leân CNXH laø moät quaù trình ñaáu tranh g/c , ñ/tranh d/toäccoù yù thöùc giöõa caùc nöôùc XHCN vaø caùc nöôùc TBCN, giöõa caùc d/toäc laïc haäu bò aùp böùc vaø caùc nöôùc ñeá quoác, giöõa g/c coâng nhaân vaø g/c T/saûn ôû caùc nöôùc T/baûn Chuû nghóa . Söï quaù ñoä naøy dieãn ra baèng caùc cuoäc CM choáng CN ñeá quoác vaø CM-XHCN nhaèm caùc muïc tieâu cuûa thôøi ñaïi laø hoøa bình, ñoäc laäp d/toäc, d/chuû, tieán boä xh vaø CNXH. Ñaây laø moät q/trình l/söû laâu daøi, traõi qua nhieàu khoù khaên, phöùc taïp quanh co thaäm chí coù caû thuït luøi taïm thôøi, traõi qua nhieàu thôøi kyø, nhieàu giai ñoïan töø thaáp leân cao, töø chöa hoøan thieän ñeán hoaøn thieän….tính chaát khoù khaên, phöùc taïp, laâu daøi vaø quanh co cuûa thôøi ñaïi hieän nay ñöôïc quy ñònh moät caùch khaùch quan bôûi t/chaát trieät ñeå vaø toøan dieän cuûa chính q/trình l/söû cuûa thôøi ñaïi hieän nay. Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa TKQÑ ñi leân CNXH: - Laø thôøi kyø coù nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät nhö : laø thôøi kyø caûi bieán CM saâu saéc toøan dieän cuûa xh cuõ thaønh xh môùi, laø thôøi kyø coù söï ñan xen giöõa caùi cuõ vaø caùi môùi, caùi cuõ ñaõ bò ñaùnh baïi nhöng chöa thaát baïi, caùi môùi ra ñôøi nhöng coøn yeáu, song xu theá caùi môùi lôùn daàn leân ñeå chieán thaéng caùi cuõ. – Ñaây laø thôøi kyø ñ/tranh g/c dieãn ra quyeát lieät treân taát caû caùc lónh vöïc ñôøi soáng, cuoäc ñ/tranh g/c naøy nhaèm g/p nhaân toá veà k/teá-xh do xh cuõ ñeå laïi vaø x/döïng xh môùi treân taát caû caùc lónh vöïc ñôøi soáng xh. – Ñaây laø th/kyø theå hieän roõø nhaát nhöõng ñaëc thuø cuûa caùc loaïi nöôùc do söï kh/nhau veà ñieåm xuaát phaùt, veà ttrình ñoä ph/trieån, veà ñieàu kieän ôû trong nöôùc cuõng nhö th/giôùi, veà truyeàn thoáng l/söû xh cuûa moãi d/toäc, ñieàu ñoù noù theå hieän söï ña daïng, söï phong phuù veà moâ hình CNXH vaø nhöõng böôùc ñi trg tieán trình x/döïng CNXH. TKQÑ laø thôøi kyø voâ cuøng khoù khaên, Maùc cho raèng TKQÑ laø thôøi kyø ñau ñeõ laâu daøi vaø ñau ñôùn. Leânin cho raèng “TKQÑ leân CNXH laø thôøi kyø ñau ñeõ laâu daøi kg traùnh khoûi, thöïc chaát cuûa hình aûnh naøy muoán noùi leân nhöõng khoù khaên ñaëc bieät cuûa TKQÑ, ñaây laø thôøi kyø kh/khaên treân caû lónh vöïc ñôøi soáng, nhöõng khoù khaên cuûa TKQÑ ñoù laø nhöõng noåi thoáng khoå, söï thieáu thoán, söï hy sinh chöa töøng coù treân th/giôùi. +Veà maët kh/quan: g/c T/saûn ph/khaùng laïi moät caùch ñieân cuoàng ñeå giaønh laïi nhöõng gì ñaõ maát, maët khaùc khoù

khaên naøy coøn do söï ph/khaùng cuûa caùc theá löïc tieåu T/saûn vaø teä quan lieâu, ñoù laø keû thuø nguy hieåm cuûa CNXH. +Veà maët chuû quan: ñaây laø thôøi kyø cuûa nhöõng sai laàm vaáp vaù, nhöõng thaát baïi taïm thôøi laø thôøi kyø phaûi moø maåm, laøm ñi laøm laïi cuûa GCCN môùi leân caàm quyeàn, böôùc vaøo TKQÑ hoï vöøa buoâng tay suùng ñeå hoïc vaø t/chöùc q/lyù ñaát nöôùc, maët khaùc xeùt veà maët baûn sinh thì GCCN chöa coù naêng löïc t/chöùc vaø q/lyù vì vaäy nhaát ñònh gaëp nhöõng khoù khaên. Tröôùc nhöõng khoù khaên TKQÑ vaø Ñaûng cuûa noù phaûi coù ph/phaùp xem xeùt vaø nhìn nhaän khoù khaên moät caùch bieän chöùng trong söï v/ñoäng nhö moät m/thuaån môùi xuaát hieän, m/thuaån naøy ñöôïc g/p seõ xuaát hieän nhöõng m/thuaån môùi. Ví duï ( ñeå tham khaûo khi laøm baøi) Ñoái vôùi nhöõng nöôùc T/baûn ph/trieån vieäc khai sinh ra moät xh môùi ñaõ gaëp khoù khaên thì ôû caùc nöôùc chaäm ph/trieån nhö nöôùc ta, khoù khaên coøn to lôùn hôn nhieàu, vì vaäy Baùc ñaõ kh/ñònh trg söï nghieäp x/döïng CNXH chuùng ta nhaát ñònh seõ gaëp nhöõng khoù khaên, bieán ñoåi moät xh cuõ thaønh moät xh môùi ñaâu phaûi deã daøng, nhöng ñoù laø khoù khaên trg söï tröôûng thaønh. Ñeå g/q nhöõng khoù khaên aáy thì thaùi ñoä ñuùng ñaén cuûa Ñaûng, GCCN laø phaûi nhìn thaúng vaøo khoù khaên, töï pheâ bình nhöõng sai laàm cuûa mình tröôùc q/c, töï giaùo duïc vaø naâng cao naêng löïc cuûa mình veà moïi maët ñeå l/ñaïo t/chöùc, giaùo duïc nh/daân x/döïng thaønh coâng CNXH. Ñaây cuõng chính laø thaùi ñoä cuûa Ñaûng ta trong thôøi kyø ñoåi môùi Ñaïi hoäi VI chæ ra khuyeát ñieåm chuû quan, duy yù chí, kg töôûng… k/teá keùm ph/trieån, ñôøi soáng ngheøo khoù, vi phaïm d/chuû , kg laáy daân laøm goác, töï pheâ phaùn, töï pheâ bình, sai laàm trong coâng taùc caùn boä, laïm phaùt 776%... Caâu 3: Phaân tích khaùi nieäm “neàn daân chuû XHCN” Traû lôøi : D/chuû nguyeân nghóa tieáng Hylaïp Demos cratos: q/löïc thuoäc veà nh/daân, d/chuû laø saûn phaåm cuûa q/heä g/c vaø ñ/tranh g/c, noù laø moät phaïm truø l/söû, D/chuû coøn ñöôïc hieåu laø moät hình thaùi N/nöôùc, laø moät cheá ñoä xh trong ñoù thöøa nhaän veà maët ph/luaät, nhöõng quyeàn töï do d/chuû, quyeàn bình ñaúng cuûa nh/daân. D/ chuû ñöôïc cuï theå hoùa thaønh cô cheá thöïc thi trg cuoäc soáng, ñöôïc quy ñònh thaønh ng/vuï cg/daân vôùi N/nöôùc vaø thöïc hieän cuûa N/nöôùc vôùi cg/daân. D/chuû coøn ñöôïc hieåu laø moät ng/taéc sinh

hoaït cuûa caùc t/chöùc ch/trò xh, cuûa coäng ñoàng daân cö theo ng/taéc thieåu soá phuïc tuøng ña soá. D/chuû coøn laø moät ph/truø ch/trò bôûi noù gaén lieàn vôùi b/chaát g/c th/trò xh, b/veä lôïi ích cho g/c th/trò, theo nghóa naøy thì d/chuû seõ maát ñi cho xh kg coøn g/c . D/chuû laø ph/truø l/söû khi noù gaén vôùi moät cheá ñoä N/nöôùc, noù laø thaønh quaû cuûa cuoäc ñ/tranh nh/daân l/ñoäng choáng aùp böùc boùc loät, caùc cheá ñoä xh kh/nhau seõ coù caùc cheá ñoä d/chuû kh/nhau vaø ñoù laø nhöõng naác thang ñaùnh daáu söï ph/trieån cuûa xh loaøi ngöôøi, g/p con ngöôøi. Neàn d/chuû XHCN laø moät taäp hôïp , heä thoáng caùc thieát cheá N/nöôùc, xh ñöôïc xaùc laäp, vaän haønh vaø töøng böôùc hoøan thieän nhaèm ñaûm baûo thöïc hieän treân thöïc teá caùc q/löïc ch/rò thuoäc veà GCCN vaø nh/daân l/ñoäng. Neàn D/chuû XHCN noù ñöôïc ra ñôøi thoâng qua cuoäc CM-XHCN laät ñoå g/c T/saûn, hoaëc thoâng qua q/trình chuyeån neàn chuyeân chính coâng noâng sang laøm nh/vuï l/söû cuûa CCVS . Nhö vaäy neàn D/chuû XHCN laø heä thoáng q/löïc thoáng trò ch/trò cuûa GCCN, caùc taàng lôùp nh/daân khaùc ñöôïc toå chöùc vaø hoïat ñoäng ngaøy caøng hoøan chænh vôùi nhöõng hình thöùc thích hôïp vaø ñoù laø coâng cuï ch/trò chuû yeáu ñeå th/hieän thaéng lôïi g/p g/c, g/p xh ôû töøng nöôùc cuõng nhö treân toaøn theá giôùi. Neàn d/chuû XHCN coù caáu truùc goàm 2 nhoùm caùc thaønh toá sau : - Xeùt veà maët chuû theå q/löïc ch/trò, ñoù laø q/löïc ch/trò cuûa ÑCS, cuûa caùc ñaûng phaùi chính trò khaùc, cuûa N/nöôùc XHCN, cuûa caùc ñoaøn theå q/c, cuûa caùc g/c vaø caùc taàng lôùp xh, cuûa cg/daân vaø caùc mqheä giöõa caùc chuû theå q/löïc ñoù. – xeùt veà maët t/chöùc ñ/d cho q/löïc ch/trò thì ÑCS, N/nöôùc XHCN, caùc ñoøan theå q/c vaø söï taùc ñoäng qua laïi giöõa chuùng, noù coøn mang yù nghóa laø moät heä thoáng thieát cheá, toå chöùc ch/trò –moät heä thoáng chính trò, ñöôïc thieát laäp x/döïng, vaän haønh nhaèm thöïc thi q/löïc ch/trò cuûa GCCN tr qheä chính theå, thoáng nhaát vôùi qlöïc ch/trò cuûa nh/daân l/ñoäng vaø cuûa toaøn xh. Neàn D/chuû XHCN mang baûn chaát sau: -B/chaát GCCN ñöôïc theå hieän ôû v/troø laõnh ñaïo, v/troø ñoäng löïc c/baûn cuûa GCCN thoâng qua ÑCS trong q/trình x/döïng vaø hoøan thieän D/chuû. Ñaây laø neàn d/chuû maø q/löïc ch/trò thuoäc veà nh/daân l/ñoäng. Neàn d/chuû XHCN ñöôïc theå hieän toøan dieän treân lónh vöïc k/teá, ch/trò, vaên hoùa, xh…

-Tính nhaân daân cuûa neàn d/chuû XHCN, theå hieän ôû v/troø chuû theå sôû höõu q/löïc N/nöôùc cuûa nh/daân döôùi söï l/ñaïo cuûa Ñaûng cuûa GCCN, theå hieän ôû v/roø chuû theå ñoäng löïc cuûa nh/daân döôùi söï l/ñaïo cuûa GCCN trg q/trình x/döïng vaø hoaït ñoäng cuûa neàn d/chuû , theå hieän ôû v/troø chuû theå höôûng thuï cuûa nh/daân ñoái vôùi nhöõng thaønh quaû cuûa q/trình söû duïng qlöïc ch/trò treân moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xh. Ñaûng ta ñaõ khaúng ñònh taïi Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII, D/chuû laø quy luaät hình thaønh, ph/trieån vaø töï hoøan thieän cuûa heä thoáng ch/trò XHCN, noù vöøa laø muïc tieâu vöøa laø ñoäng löïc cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi xh ta. X/döïng vaø baûo veä Toå quoác, theå hieän mqheä gaén boù giöõa Ñaûng, N/nöôùc vaø nh/daân. N/nöôùc ñaïi dieän quyeàn laøm chuû cuûa nh/daân, ñoàng thôøi laø ngöôøi toå chöùc thöïc hieän ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng vaø phaùp luaät cuûa N/nöôùc ñeàu vì lôïi ích cuûa nh/daân, coù söï tham gia yù kieán cuûa nh/daân. X/döïng moät xh d/chuû, trg ñoù c/boä, ñaûng vieân vaø coâng chöùc phaûi thaät söï laø coâng boäc cuûa nh/daân. Xaùc ñònh caùc hình thöùc t/chöùc vaø coù cô cheá ñeå nhaân daân thöïc hieän quyeàn d/chuû treân caùc lónh vöïc k/teá, chính trò, v/hoùa, xh. Ñeà cao tr/nhieäm cuûa caùc t/chöùc Ñaûng, N/nöôùc ñoái vôùi nh/daân. Boä maùy n/nöôùc, caùc thieát cheá khaùc trg heä thoáng chính trò coù nhieäm vuï ñeà xuaát yù kieán vôùi Ñaûng trg quaù trình x/döïng, hoaïch ñònh vaø toå chöùc thöïc hieän ñöôøng loái ch/saùch cuûa ñaûng Caâu 4: Phaân tích khaùi nieäm “neàn vaên hoùa XHCN” . Traû lôøi : Vaên hoùa laø thuaät ngöõ ña nghóa coù noäi haøm roäng thöôøng ñöôïc xem xeùt töø nhieàu khía caïnh kh/nhau. Thuaät ngöõ VH coù goác töø tieáng latinh Cultural laø töø chæ hoïat ñoäng, noù noùi leân söï quan taâm cuûa con ngöôøi ñeán moät caùi gì ñoù thuoäc veà laâu daøi. VH laø toång theå caùc giaù trò chuaån möïc trg ñôøi soáng tinh thaàn cuûa coäng ñoàng xh hay cuûa moät d/toäc trg moät thôøi kyø l/söû nhaát ñònh, ñoù laø caùc g/trò t/töôûng, khoa hoïc, thaåm myõ, nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc, nhöõng t/töôûng ch/trò phaùp quyeàn, noù toàn taïi vaø vaän ñoäng trg moái qheä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. VH lieân quan maät thieát vôùi l/ñoäng vì noù laø saûn phaåm hoaït ñoäng saùng taïo cuûa c/ngöôøi, VH laø thöôùc ño trình ñoä vaên minh cuûa nh/loaïi theå hieän caùi ñuùng, caùi toát ñeïp trong caùc moái qheä.

VH ñöôïc hieåu theo 2 nghóa: +Nghóa roäng, VH laø toøan boä cuûa caûi v/chaát t/thaàn do loaøi ngöôøi saùng taïo ra. +Nghóa heïp, VH laø heä thoáng caùc g/trò tinh thaàn nhö ñaïo ñöùc, t/töôûng, vaên hoïc, ngheä thuaät v.v… *Neàn vaên hoùa XHCN laø moät taäp hôïp caùc ph/thöùc, cô cheá vaø thieát cheá xh trg hoaït ñoäng saùng taïo höôûng thuï caùc saûn phaåm VH nhaèm ñaùp öùng ngaøy caøng toát hôn nhu caàu tinh thaàn cuûa GCCN, nh/daân l/ñoäng vaø toøan xh treân c/sôû heä t/töôûng CN-MLN, cheá ñoä d/chuû XHCN vaø neàn k/teá XHCN. Neàn VH XHCN do nh/daân l/ñoäng saùng taïo ra döôùi söï l/ñaïo cuûa ÑCS vaø nh/daân ñöôïc höôûng thuï moïi g/trò VH aáy. Neàn VH-XHCN coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: VHXHCN laáy CN-MLN laøm neàn taûng t/töôûng ÑCS laø ngöôøi l/ñaïo söï nghieäp VH. Söï nghieäp VH laø moät boä phaän höõu cô, laø moät maët traän cuûa söï nghieäp caûi taïo xh cuõ x/döïng xh môùi. Noù mang tính d/toäc vaø tính nh/loaïi, noù phuïc vuï lôïi ích cho c/ngöôøi, ñaùp öùng nhöõng nhu caàu tieán boä cuûa c/ngöôøi. Neàn VH naøo cuõng mang tính d/toäc bôûi vì VH laø ñaëc tröng cho d/toäc, neàn VH cuûa moãi d/toäc ñöôïc bieåu hieän ôû caùc daïng: VH v/chaát, tinh thaàn, xh….Vì vaäy, trong quaù trình ph/trieån d/toäc naøo cuõng b/veä neàn v/hoùa cuûa mình , neáu ñaùnh maát ñi baûn saéc VH thì d/toäc toàn taïi kg coù yù nghóa gì. Vaø ñaáu tranh b/veä neàn v/hoùa d/toäc laø nh/vuï to lôùn noù khaúng ñònh söï toàn vong cuûa d/toäc aáy… +Tính keá thöøa: neàn v/hoùa naøo cuõng phaûi keá thöøa nhöõng thaønh töïu cuûa theá heä tröôùc ñeå laïi…. (Ñeå tham khaûo khi coù caâu hoûi ñeà ra) Neàn vaên hoùa XHCN coù caùc chöùc naêng c/baûn sau: chöùc naêng nhaän thöùc; chöùc naêng giaùo duïc; chöùc naêng giao tieáp; chöùc naêng döï baùo, tieáp noái l/söõ (SGK tr 98) Caâu 5: Phaân tích caùc khaùi nieäm “daân toäc” “toân giaùo” “gia ñình” Traû lôøi : Daân toäc khaùi nieäm veà d/toäc: D/toäc laø moät trg nhöõng hình thaùi coäng ñoàng ngöôøi ñöôïc hình thaønh trg quaù trình ph/trieån cuûa l/söû . CN-MLN veà d/toäc “ d/toäc laø moät saûn phaåm cuûa moät quaù trình laâu daøi cuûa xh loaøi ngöôøi tröôùc khi tieán tôùi trình ñoä coäng ñoàng d/toäc, loaøi ngöôøi ñaõ traõi qua caùc hình thöùc coäng ñoàng kh/nhau töø thaáp ñeán cao… ñoù laø thò toäc, boä laïc, boä toäc, d/toäc . Söï bieán ñoåi cuûa PTSX chính laø ng/nhaân quyeát ñònh ñeán söï bieán ñoåi cuûa coäng ñoàng ngöôøi” . Laø söï hình

thaønh ph/trieån cuûa d/toäc phuï thuoäc k/teá nhaát ñònh. D/toäc coù nhöõng ñaëc tröng c/baûn sau: coù chung moät laõnh thoå, coù neàn k/teá chung, coù ngoân ngöõ chung, coù neàn v/hoùa chung. Xtalin, ñònh nghóa veà d/toäc” d/toäc laø moät coäng ñoàng ngöôøi oån ñònh ñöôïc hình thaønh, thaønh laäp trong l/söû, döïa treân c/sôû veà coäng ñoàng töøng nöôùc, laõnh thoå, sinh hoaït k/teá vaø taâm lyù, ñöôïc bieåu hieän trong coäng ñoàng veà v/hoùa” .Ñònh nghóa naøy coù öu ñieåm noåi baät laø xem d/toäc nhö laø moät ph/truø l/söû laø s/phaåm cuûa söï ph/trieån laâu daøi cuûa nhieàu nh/toá caû v/chaát vaø t/thaàn, tính th/nhaát cuûa coäng ñoàng ngöôøi, tính oån ñònh beàn vöõng cuûa qheä coäng ñoàng laø ñaëc ñieåm noåi baät cuûa d/toäc. Ñònh nghóa naøy neâu ñöôïc töông ñoái ñaày ñuû, toøan dieän nhöõng c/sôû hình thaønh vaø toàn taïi d/toäc. Vì vaäy g/trò veà kh/hoïc laø kg theå phuû nhaän. Töø ñònh nghóa treân, d/toäc ñöôïc hieåu laø moät kh/nieäm duøng ñeå chæ coäng ñoàng oån ñònh, ñöôïc hình thaønh ph/trieån trg l/söû, treân c/sôû coäng ñoàng veà laõnh thoå, coù ñôøi soáng k/teá chung, moät coäng ñoàng veà ngoân ngöõ, veà v/hoùa, loái soáng, phong tuïc, vaø taäp quaùn. Daân toäc coøn coù nhöõng ñaëc tröng sau: noù laø moät ph/truø l/söû vaø caùc q/heä coäng ñoàng, d/toäc luoân chòu söï quy ñònh cuûa caùc qheä k/teá. D/toäc coù nhöõng ñaëc tröng c/baûn: coù chung laõnh thoå, coù chung k/teá, ngoân ngöõ, ñôøi soáng xh. Ñoù laø nhöõng daáu hieäu ñaùnh daáu d/toäc ñoù laø moät d/toäc ñoäc laäp. Toân giaùo, khaùi nieäm veà tín ngöôõng toân giaùo: Engghen ñònh nghóa veà toân giaùo “Taát caû caùc toân giaùo chaúng qua laø söï ph/aûnh hö aûo vaøo trg ñaàu oùc c/ngöôøi, nhöõng löïc löôïng ôû beân ngoaøi chi phoái cuoäc soáng haøng ngaøy cuûa hoï, chæ laø söï ph/aûnh trg ñoù nhöõng l/löôïng ôû traàn theá ñaõ mang hình thöùc nhöõng l/löôïng sieâu traàn theá” . Thuaät ngöõ toân giaùo baét nguoàn töø tieáng Latinh “Religion” coù nghóa laø söï raøng buoäc (cuûa caùi thöïc vaø caùi hö aûo sieâu hình) laø söï thaâu löôïm laïi caùi sieâu nhieân, caùi voâ hình. Neáu nhö, moät soá q/nieäm veà t/giaùo ñöùng treân laäp tröôøng duy taâm, ñeàu xuaát phaùt töø thuaät ngöõ t/giaùo treân vaø coù kh/höôùng ñeà cao maët tích cöïc cuûa t/giaùo ñoái vôùi ñôøi soáng c/ngöôøi, thì tr/hoïc Maùcxít ñoøi hoûi phaûi xem xeùt t/giaùo phaûi treân caû 3 phöông dieän (baûn theå luaän, nhaän thöùc luaän vaø xh hoïc ). Treân ph/dieän baûn theå luaän, t/giaùo laø töï sinh ra töø yù thöùc cuûa baûn thaân

chuû theå nh/thöùc. Treân ph/dieän nhaän thöùc luaän, t/giaùo laø söï nh/thöùc sai leäch, xuyeân taïc hoang ñöôøng hö aûo th/giôùi hieän thöïc. Treân ph/dieän xh hoïc , tín ngöôõng t/giaùo coù nhöõng ch/naêng xh , coù taùc duïng nh/ñònh trg ñôøi soáng c/ngöôøi. Tuy nhieân, taùc duïng ñoù chæ thuaàn tuùy veà maët tinh thaàn maø thoâi. Tín ngöôõng t/giaùo khaùc tín ngöôõng noùi chung ôû choã noù vöõa laø moät hình thaùi yù thöùc xh, vöøa laø moät thieát cheá xh (giaùo hoäi). Tín ngöôõng laø nieàm tin, söï ngöôõng voïng cuûa c/ngöôøi vaøo l/löôïng sieâu nhieân huyeàn bí, l/löôïng ñoù chi phoái taùc ñoäng ñeán c/ngöôøi ñöôïc ngöôøi ta tin theo laø söï thaät vaø vì vaäy ñaõ toân thôø, suøng baùi. Tín ngöôõng coù 2 loaïi : -Tín ngöôõng d/gian bao goàm thôø cuùng toå tieân, caùc leã hoäi. Meâ tín, nieàm tín ngöôõng, xem boùi, töû vi, leân ñoàng…v..v.. Tín ngöôõng toân giaùo, taäp trung vaøo moät hay nhieàu thaàn linh nhaát ñònh, tin theo giaùo lyù cuûa vò thaàn linh aáy vaø theå hieän hình thöùc suøng baùi. Toân giaùo coøn goïi laø ñaïo nhö : ñaïo Phaät, coâng giaùo, hoøa haûo,noùi ñeán toân giaùo laø noùi ñeán giaùo lyù, giaùo luaät, giaùo hoäi, giaùo ñöôøng…. Khaùi nieäm veà gia ñình: gia ñình laø moät hình thöùc coäng ñoàng ngöôøi gaén boù vôùi nhau bôûi qheä hoân nhaân vaø huyeát thoáng bao goàm hoân nhaân, huyeát thoáng vaø nuoâi döôõng). Trg moãi gia ñình coù söï toàn taïi cuûa nhieàu moái qheä kh/nhau, nhöng trg ñoù chæ coù 2 moái qheä c/baûn:qheä vôï choàng, qheä giöõa cha, meï vôùi caùc con. Hoân nhaân, gia ñình laø nhöõng moái qheä coù t/chaát rieâng tö. Song ph/trieån cuûa caùc qheä hoân nhaân vaø gia ñình trg l/söû cuõng tuøy thuoäc vaøo trình ñoä ph/trieån cuûa caùc ñ/kieän kteá xh . C.Maùc vieát trong baûn thaûo k/teá -tr/hoïc 1844 “Toân giaùo, gia ñình, nhaø nöôùc, phaùp quyeàn, ñaïo ñöùc, kh/hoïc, ngheä thuaät v.v… chæ laø nhöõng hình thöùc ñaëc thuø cuûa sx vaø phuïc tuøng quy luaät chung cuûa sx”. Trg caùc giai ñoïan ph/trieån ñaàu tieân cuûa q/trình l/söû , do trình ñoä ph/trieån cuûa LLSX coøn thaáp keùm- cuoäc soáng c/ngöôøi vaãn nhôø vaøo saên baét, haùi löôïm laø chính, neân qheä H/nhaân, g/ñình chæ coù theå toàn taïi ph/trieån treân c/sôû cheá ñoä maãu heä vaø chòu söï taùc ñoäng bôûi quy luaät ñaøo thaûi töï nhieân. Caùc hình thöùc g/ñình phuø hôïp vôùi trình ñoä ph/trieån cuûa giai ñoaïn naøy laø gia ñình cuøng doøng maùu vaø g/ñình caëp ñoâi. Coâng cuï sx baèng kim khí xuaát hieän ñaõ taïo ñ/kieän cho söï ra ñôøi vaø ngaøy caøng thaéng theá cuûa cheá ñoä tö höõu. Do cheá ñoä tö höõu ra ñôøi, cheá ñoä maãu quyeàn daàn daàn

ñöôïc thay theá baèng cheá ñoä phuï quyeàn. Caùc hình thöùc gia ñình tröôùc ñoù ñöôïc thay theá bôûi gia ñình moät vôï moät choàng. Nguyeân nhaân tröïc tieáp cuûa söï thay theá laø do töø nhu caàu baûo veä cheá ñoä tö höïu vaø duy trì quyeàn ñöôïc truyeàn laïi cuûa caûi rieâng, do chính ngöôøi ñaøn oâng ñaõ taïo ra. Qua caùc giai ñoaïn ph/trieån, gia ñình moät vôï moät choàng coù moät soá thay ñoåi veà hình thöùc , keát caáu vaø t/chaát , ñ/ñieåm veà mqheä giöõa caùc thaønh vieân. Song veà m/ñích vaø b/chaát cuûa g/ñình döôùi cheá ñoä tö höõu trg caùc giai ñoïan vaãn kg thay ñoåi. CNTB ra ñôøi, ñaõ kg ngöøng thuùc ñaåy q/trình CM hoùa ñoái vôùi coâng cuï sx ñöa ñeán söï ra ñôøi cuûa neàn ñaïi cg/nghieäp . Neàn ñaïi cg/nghieäp ra ñôøi ph/trieån döôùi CNTB laø nh/toá giöõ v/troø raát q/troïng vöøa taïo neân moät böôùc nhaûy voït lôùn trong lónh vöïc LLSX, vöøa taïo tieàn ñeà v/chaát cho söï ra ñôøi cuûa moät h/thöùc qheä h/nhaân vaø g/ñình môùi. C.Maùc vieát trg boä t/baûn “nhôø ôû v/troø quyeát ñònh maø neàn cg/nghieäp lôùn giao cho phuï nöõ, thanh nieân vaø treû em nam nöõ, ngoaøi phaïm vi g/ñình, trg caùc q/trình sx coù t/chöùc vaø coù t/chaát xh , cho neàn cg/nghieäp lôùn cuõng taïo ra caû caùi c/sôû k/teá môùi cho moät h/thöùc g/ñình cao hôn laø moät h/thöùc qheä nam nöõ cao hôn”. Toùm laïi, coù theå coi gia ñình laø moät thieát cheá xh c/baûn, ñaëc thuø(moät teá baøo) cuûa xh, ñöôïc h/thaønh, toàn taïi vaø ph/trieån treân c/sôû caùc mqheä hoân nhaân, qheä huyeát thoáng vaø caùc qheä taát yeáu naûy sinh töø caùc qheä c/baûn ban ñaàu aáy. Caâu 6: Phaân tích caùc khaùi nieäm “nhaân toá con ngöôøi” “phaùt huy nhaân toá con ngöôøi” Traû lôøi : Nhaân toá con ngöôøi laø toaøn boä nhöõng yeáu toá noùi leân khaû naêng, vai troø tieàm aån cuûa con ngöôøi coù theå ñöôïc huy ñoäng, trôû thaønh caùc hoaït ñoäng tích cöïc, saùng taïo cuûa con ngöôøi thuùc ñaåy söï ph/trieån cuûa ñôøi soáng xh, ñaùp öùng caùc yeâu caàu ph/trieån xh. Nhö vaäy nh/toá c/ngöôøi laø moät kh/nieäm roäng bao goàm nhöõng yeáu toá veà v/troø xh cuûa c/ngöôøi, veà nh/caùch cuûa c/ngöôøi, veà v/troø cuûa c/ngöôøi vôùi tö caùch laø saûn phaåm, chuû theå cuûa caùc mqheä xh trg q/trình caûi taïo xh cuõ vaø x/döïng xh môùi. Nhaân toá con ngöôøi, bao goàm caùc thaønh toá, caùc phöông dieän: - Trình ñoä hoïc vaán, chuyeân moân nghieäp vuï trình ñoä naøy laø ñöôïc ñaøo taïo hoaëc töï ñaøo taïo. – Trình ñoä vaên hoùa, naêng löïc giao tieáp öùng xöû trg qheä xh, naêng löïc phaùt hieän xöû lyù caùc tình huoáng trg hoaït ñoäng

chuyeân moân, nghieäp vuï vaø caùc hoïat ñoäng xh khaùc. – Phaåm chaát ñaïo ñöùc loái soáng, yù thöùc ch/trò xh vaø traùch nhieäm cuûa cg/daân trg caùc mqheä vôùi g/ñình vôùi xh. – Caùc tieâu chí noùi veà tình hình söùc khoûe, theå chaát con ngöôøi. Caùc thaønh toá treân ñaây coù mqheä höõu cô, noù taùc ñoäng qua laïi laãn nhau, noù taïo thaønh moät toång hôïp caùc chæ soá, noùi leân khaû naêng vaø tieàm naêng cuûa nhöõng ngöôøi, caù nhaân, nhöõng coäng ñoàng, caùc nhoùm xh, caùc g/c taàng lôùp ñeå coù theå huy ñoäng söû duïng vaøo coâng cuoäc l/ñoäng vaø hoaït ñoäng xh, x/döïng ñaát nöôùc. *Khaùi nieäm veà Phaùt huy nh/toá c/ngöôøi: Nh/toá c/ngöôøi hay coøn goïi laø tieàm löïc c/ngöôøi ñöôïc xem laø nhöõng söùc maïnh coøn tieàm aån, caàn coù theå ñöôïc khai thaùc, ñöôïc huy ñoäng vaøo caùc hoïat ñoäng l/ñoäng saùng taïo cuûa xh, ñaùp öùng caùc nhu caàu ph/trieån k/teá xh , nhaát laø tuøy thuoäc vaøo chuû theå qlyù trg moãi cheá ñoä xh, moãi giai ñoaïn l/söû xaùc ñònh, nh/toá c/ngöôøi cuõng v/ñoäng bieán ñoåi theo vaø coù theå ñöôïc phaùt huy vôùi caùc möùc ñoä, hieäu quaû kh/nhau. Moät chaát löôïng tieàm löïc (yeáu toá) con ngöôøi cao laø tieàn ñeà q/troïng, c/baûn cho söï ph/trieån xh. Nhöng moät hoïat ñoäng coù keá hoïach, khoa hoïc cuûa chuû theå q/lyù laïi ñöôïc coi laø taùc nhaân tröïc tieáp, chuû yeáu quyeát ñònh ñeán hieäu quaû söû duïng y/toá con ngöôøi. Phaùt huy nh/toá con ngöôøi laø kh/nieäm duøng ñeå chæ moät taäp hôïp coâng cuï, ph/tieän, cô cheá q/lyù ñöôïc xaùc ñònh, vaän haønh nhaèm khai thaùc, söû duïng nh/toá c/ngöôøi moät caùch coù hieäu quaû, höôùng vaøo th/hieän caùc m/tieâu, nh/vuï ph/trieån ñôøi soáng xh. Phaùt huy nh/toá c/ngöôøi laø toøan boä hoaït ñoäng nhaèm khai thaùc, söû duïng taát caû nhöõng kh/naêng, ñieàu kieän cho hoaït ñoäng tích cöïc saùng taïo cuûa c/ngöôøi trg hoøan caûnh coù theå nhaèm ñaåy nhanh toác ñoä ph/trieån xh theo höôùng tieán boä. Phaàn B – Caùc vaán ñeà troïng taâm Caâu 1: Phaân tích noäi dung Cöông lónh daân toäc cuûa chuû nghóa Maùc-Leânin, lieân heä laøm roõ söï vaän duïng cuûa Ñaûng ta. Phöông höôùng, giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû thöïc hieän chính saùch daân toäc, lieân heä vôùi thöïc teá ñòa phöông, ngaønh. Traû lôøi : Cöông lónh d/toäc laø moät chöông trình haønh ñoäng theå hieän ñöôøng loái vaø nh/vuï q/troïng nhaát cuûa GCCN cuûa

caùc ÑCS trg vieäc g/q v/ñeà d/toäc. Cöông lónh d/toäc cuûa CNMLN, bao goàm quyeàn bình ñaúng d/toäc, quyeàn töï quyeát d/toäc vaø lieân hôïp coâng nhaân caùc d/toäc laïi, caùc quyeàn treân ñöôïc theå hieän ôû nhöõng noäi dung cuï theå nhö sau: + Quyeàn bình ñaûng d/toäc ( caùc d/toäc hoøan toaøn bình ñaúng): bình ñaúng d/toäc laø quyeàn thieâng lieâng chuû yeáu cuûa caû d/toäc, kg phaân bieät trình ñoä ph/trieån, laø d/toäc chieám ña soá hay thieåu soá, ôû trình ñoä ph/trieån cao hay thaáp. Quyeàn bình ñaúng d/toäc ñöôïc theå hieän treân caùc lónh vöïc k/teá , ch/trò, vaên hoùa, xh, trg caùc n/dung bình ñaúng treân thì bình ñaúng veà k/teá laø c/sôû ñeå ñaûm baûo cho caùc bình ñaúng khaùc, coøn bình ñaúng veà ch/trò laø tieàn ñeà ñeå thöïc hieän caùc quyeàn bình ñaúng. Quyeàn bình ñaúng d/toäc coù quyeàn vaø ng/vuï ngang nhau treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xh kg coù moät d/toäc naøo ñöôïc giöõ ñaëc quyeàn ñaëc lôïi. Trg qheä xh cuõng nhö trg qheä q/teá kg moät d/toäc naøo coù quyeàn ñi aùp böùc boùc loät caùc d/toäc khaùc, trg moät q/gia nhieàu d/toäc thì quyeàn bình ñaúng d/toäc ñöôïc theå hieän treân c/sôû phaùp lyù vaø ñieàu q/troïng hôn laø phaûi ñöôïc theå hieän trg th/teá treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng. Con ñöôøng th/hieän quyeàn bình ñaúng d/toäc laø phaûi thuû tieâu tình traïng aùp böùc g/c, aùp böùc d/toäc, GCCN vôùi g/c khaùc trg l/söû laø th/hieän bình ñaúng moät caùch trieät ñeå vaø muïc ñích cuoái cuøng cuûa bình ñaúng laø thuû tieâu g/c. +Caùc d/toäc coù quyeàn töï quyeát, ñöôïc theå hieän laø quyeàn quyeát ñònh vaän meänh cuûa mình, quyeàn löïa choïn cheá ñoä ch/trò vaø con ñöôøng ph/trieån cuûa d/toäc, quyeàn taùch ra thaønh laäp moät q/gia d/toäc ñoäc laäp hoaëc coù quyeàn lieân hieäp vôùi caùc d/toäc khaùc, quyeàn gia nhaäp caùc lieân bang treân c/sôû bình ñaúng, quyeàn töï do söû duïng taøi nguyeân thieân nhieân , töï do ph/trieån k/teá-xh. Tuy nhieân nhöõng yeâu caàu vaø ñoøi hoûi treân cuûa d/toäc kg ñöôïc maâu thuaån vôùi g/trò cuûa q/gia vaø cuûa coäng ñoàng. Quyeàn töï quyeát cuûa caùc d/toäc phaûi ñaûm baûo ng/taéc ñöùng vöõng treân laäp tröôøng cuûa GCCN, ñaûm baûo söï thoáng nhaát giöõa lôïi ích d/toäc vaø lôïi ích GCCN. Trieät ñeå uûng hoä caùc ph/traøo tieán boä, kieân quyeát ñaáu tranh choáng laïi moïi aâm möu thuû ñoaïn lôïi duïng chieâu baøi ñöôïc töï quyeát ñeå phaù hoaïi hoaëc can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa caùc d/toäc. +Ñoøan keát GCCN caùc d/toäc, ñoù laø söï ñoaøn keát thoáng nhaát GCCN vaø caùc taàng lôùp nh/daân l/ñoäng ôû taát caû

caùc d/toäc theo ñöôøng loái ñaáu tranh chung ñeå thöïc hieän SMLS cuûa GCCN, nhaèm ñeå giaûi phoùng GCCN vaø nh/daân l/ñoäng tieán tôùi hoøan thaønh SMLS theá giôùi cuûa GCCN. Tình ñoøan keát q/teá cuûa GCCN ñöôïc naõy sinh töø ñieàu kieän soáng lao ñoäng ñeå choáng laïi aùp böùc boùc loät cuûa CNTB, ñoaøn keát laø truyeàn thoáng quyù baùu cuûa GCCN. MaùcAênghen naêm 1848, vieát trg Tuyeân ngoân cuûa ÑCS “Voâ saûn caùc nöôùc anh em ñoaøn keát laïi”. Thôøi kyø Leânin CNTB chuyeån sang CNXH vôùi khaåu hieäu “ Voâ saûn caùc nöôùc vaø caùc d/toäc bò aùp böùc ñoaøn keát laïi” ñaây laø Cöông lónh nhaân baûn, nhaân ñaïo nhaát cuûa CN-MLN. Ñaûng ta, vaän duïng Cöông lónh veà d/toäc cuûa CN-MLN baèng caùc ñöôøng loái, Nghò quyeát vaø caùc chính saùch veà d/toäc cuï theå nhö sau: tröôùc heát laø tö töôûng cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ khaúng ñònh “Nöôùc VN laø moät D/toäc VN laø moät, caùc d/toäc ñeàu laø con chaùu VN, ñeàu laø anh em ruoät thòt, soáng cheát coù nhau, söôùng khoå cuøng nhau, no ñoùi giuùp nhau … ñoù laø moät chaân lyù kg bao giôø thay ñoåi” . Ñoøan keát d/toäc laø coát loõi cuûa chuû nghóa yeâu nöôùc, laø tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh, HCM ñaõ ra moät chaân lyù “Kg coù gì quyù hôn ñoäc laäp-töï do” Nöôùc VN laø cuûa ngöôøi VN…. Ñoäc laäp d/toäc gaén lieàn vôùi CNXH. “Nöôùc VN laø moät, d/toäc VN laø moät soâng coù theå caïn, nuùi coù theå moøn song chaân lyù aáy kg bao giôø thay ñoåi” Nhöõng tö töôûng cuûa Ngöôøi veà d/toäc laø neàn taûng cuûa chính saùch d/toäc cuûa Ñaûng vaø N/nöôùc ta. Xuaát phaùt töø tö töôûng cuûa Chuû tòch HCM, Nhöõng noäi dung cô baûn veà thöïc hieän chính saùch daân toäc cuûa Ñaûng vaø N/nöôùc ta hieän nay: +Veà ñoái noäi, laø phaùt huy söùc maïnh ñaïi ñoaøn keát toaøn daân. Keá thöøa truyeàn thoáng quyù baùu cuûa d/toäc, Ñaûng ta luoân luoân giöông cao ngoïn côø ñaïi ñoøan keát toaøn daân. Ñoù laø ñöôøng loái chieán löôïc, laø nguoàn söùc maïnh vaø ñoäng löïc to lôùn ñeå x/döïng vaø b/veä toå quoác. Thöïc hieän toát chính saùch caùc d/toäc bình ñaúng, ñoaøn keát töông trôï, giuùp nhau cuøng ph/trieån: x/döïng keát caáu haï taàng k/teá-xh, ph/trieån sx haøng hoùa, chaêm lo ñôøi soáng v/chaát vaø tinh thaàn, xoùa ñoùi giaûm ngheøo, môû mang daân trí , giöõ gìn laøm giaøu vaø phaùt huy baûn saéc v/hoùa vaø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa caùc d/toäc. Quan taâm ph/trieån k/teá xh gaén vôùi cuûng coá quoác phoøng an ninh ôû caùc vuøng mieàn nuùi, vuøng ñoàng baøo d/toäc thieåu soá …. Baûo toàn vaø ph/huy caùc di saûn v/hoùa d/toäc,

caùc g/trò v/hoùa ngheä thuaät, ngoân ngöõ, chöõ vieát vaø thuaàn phong myõ tuïc cuûa caùc d/toäc, toân taïo caùc di tích lòch söû, v/hoùa. +Veà ñoái ngoaïi, môû roäng qheä ñoái ngoaïi vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kteá qteá. Thöïc hieän nhaát quaùn ñöôøng loái ñoái ngoaïi ñoäc laäp töï chuû, môû roäng, ña phöông hoùa ña daïng hoùa caùc qheä q/teá. Vieät Nam saún saøng laø baïn, laø ñoái taùc tin caäy cuûa caùc nöôùc trg coäng ñoàng qteá, phaán ñaáu vì hoøa bình, ñoäc laäp vaø ph/trieån. Nhieäm vuï ñoái ngoaïi laø tieáp tuïc giöõ vöõng moâi tröôøng hoøa bình vaø taïo caùc ñieàu kieän qteá thuaän lôïi ñeå ñaåy maïnh, ph/trieån kteá xh, CNH,HÑH ñaát nöôùc, x/döïng vaø b/veä toå quoác, baûo ñaûm ñoäc laäp vaø chuû quyeàn q/gia, ñoàng thôøi goùp phaàn tích cöïc vaøo cuoäc ñaáu tranh chung cuûa nh/daân theá giôùi vì hoøa bình, ñoäc laäp d/toäc, d/chuû vaø tieán boä xh. Môû roäng qheä vôùi caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå, caùc trung taâm chính trò-kteá, q/teá lôùn, caùc toå chöùc q/teá vaø khu vöïc theo caùc ng/taéc toân troïng ñoäc laäp chuû quyeàn vaø toaøn veïn laõnh thoå, kg can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhau, kg duøng vuõ löïc hoaëc ñe doïa duøng vuõ löïc , bình ñaúng vaø cuøng coù lôïi ; g/q caùc baát ñoàng vaø tranh chaáp baèng thöông löôïng hoøa bình; phaûn ñoái moïi aâm möu vaø haønh ñoäng gaây söùc eùp , aùp ñaët vaø cöôøng quyeàn. Chuû ñoäng hoäi nhaäp kteá qteá vaø khu vöïc theo tinh thaàn phaùt huy toái ña noäi löïc, naâng cao hieäu quaû , hôïp taùc qteá, baûo ñaûm ñoäc laäp töï chuû vaø ñònh höôùng XHCN, baûo veä lôïi ích d/toäc, giöõ vöõng an ninh q/gia , giöõ gìn baûn saéc vaên hoùa d/toäc, baûo veä moâi tröôøng. Coi troïng vaø ph/trieån qheä höõu nghò hôïp taùc vôùi caùc nöôùc XHCN vaø caùc nöôùc laùng gieàng….thuùc ñaåy qheä ña daïng vôùi caùc nöôùc ph/trieån vaø caùc t/chöùc q/teá . tích cöïc tham gia g/q caùc v/ñeà toaøn caàu. Uûng hoä vaø cuøng nh/daân theá giôùi ñaáu tranh baûo veä hoøa bình, choáng nguy cô chieán tranh vaø chaïy ñua vuõ trang, goùp phaàn x/döïng traät töï ch/trò kteá qteá, daân chuû, coâng baèng. Cuûng coá vaø taêng cöôøng qheä ñoaøn keát vaø hôïp taùc vôùi caùc Ñaûng CS vaø coâng nhaân vôùi caùc Ñaûng chính taû, caùc ph/traøo g/p vaø ñoäc laäp d/toäc vôùi caùc ph/traøo CM vaø tieán boä treân theá giôùi. Môû roäng hôn nöõa coâng taùc ñoái ngoaïi nh/daân, taêng cöôøng qheä song phöông vaø ña phöông vôùi caùc toå chöùc nh/daân caùc nöôùc, naâng cao hieäu quaû hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû quoác gia vaø q/teá. Taêng cöôøng vaø naâng cao

hieäu quaû cuûa coâng taùc thoâng tin ñoái ngoaïi vaø vaên hoùa ñoái ngoaïi. +Moät soá giaûi phaùp cô baûn : - Quaùn trieät thöïc hieän ñaïi ñoøan keát toøan d/toäc trg tình hình môùi. – phaùt trieån kteá xh trg caùc vuøng ñoàng baøo d/toäc thieåu soá treân c/sôû quy hoïach laïi caùc vuøng kteá. – giöõ gìn phaùt huy baûn saéc vaên hoùa caùc d/toäc thieåu soá vaø caùc g/trò v/hoùa chung cuûa coäng ñoàng caùc d/toäc Vieät Nam. – ñoåi môùi coâng taùc caùn boä thöïc hieän chính saùch ñoái vôùi caùc d/toäc thieåu soá. Toùm laïi, vieäc thöïc hieän ch/saùch caùc d/toäc cuûa Ñaûng vaø N/nöôùc laø nhaèm taïo moïi ñieàu kieän ñeå töøng d/toäc vaø caû coäng ñoàng d/toäc Vieät Nam ph/trieån phoàn vinh. Trg ñieàu kieän ñoù yù thöùc töï chuû, vöôn leân cuûa moãi d/toäc thieåu soá coù yù nghóa voâ cuøng quan troïng ñeå thu heïp daàn khoaûng caùch veà trình ñoä ph/trieån vôùi d/toäc ña soá vaø caùc nöôùc ph/trieån. + Veà thöïc hieän chính saùch d/toäc cuûa Ñaûng boä thaønh phoá Hoà Chi Minh, laø luoân luoân phaûi xem ”Vaán ñeà d/toäc vaø ñoaøn keát caùc d/toäc coù vò trí chieán löôïc laâu daøi, trg söï nghieäp CM nöôùc ta”. Caùc d/toäc trg ñeàu bình ñaúng, ñoaøn keát, toân troïng vaø giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä; cuøng nhau thöïc hieän thaéng lôïi söï nghieäp CNH, HÑH ñaát nöôùc, x/döïng vaø b/veä Toå quoác VN –XHCN. Xem vieäc thöïc hieän ÑÑKTDT treân neàn taûng lieân minh GCCN vôùi g/c noâng daân vaø ñoäi nguõ trí thöùc, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng laø ñöôøng loái chieán löôïc cuûa caùch maïng VN, laø nguoàn söùc maïnh, ñoäng löïc chuû yeáu vaø laø nh/toá coù yù nghóa quyeát ñònh ñ/baûo thaéng lôïi beàn vöõng cuûa söï nghieäp x/döïng vaø baûo veä Toå quoác, laáy muïc tieâu giöõ vöõng ñoäc laäp, thoáng nhaát cuûa Toå quoác, vì daân giaøu, nöôùc maïnh, xh coâng baèng d/chuû vaø vaên minh laøm ñieåm töông ñoàng ñeå gaén boù ñoàng baøo caùc d/toäc, caùc toân giaùo, caùc taàng lôùp nh/daân ôû trg nöôùc vaø ngöôøi VN ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, xoùa boû moïi maëc caûm, ñònh kieán phaân bieät ñoái xöû veà quaù khöù, veà thaønh phaàn g/c. toân troïng nhöõng yù kieàn khaùc nhau kg traùi vôùi lôïi ích cuûa d/toäc. Ñeà cao truyeàn thoáng nhaân nghóa, khoan dung, x/döïng tinh thaàn côûi môû, tin caäy laãn nhau vì söï oån ñònh chính trò vaø ñoàng thuaän xh. Ñaïi ñoaøn keát laø söï nghieäp cuûa toaøn d/toäc, cuûa caû

heä thoáng ch/trò maø haït nhaân laõnh ñaïo laø caùc toå chöùc ñaûng, ñöôïc thöïc hieän baèng nhieàu bieän phaùp, hình thöùc, trg ñoù caùc chuû tröông cuûa ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa N/nöôùc coù yù nghóa q/troïng haøng ñaàu. Ñaûng thöïc hieän v/troø l/ñaïo cuûa mình thoâng qua ñöôøng loái, chính saùch,lieân heä maät thieát vôùi nh/daân. N/nöôùc kg ngöøng hoøan thieän heä thoáng phaùp luaät vaø q/lyù, taïo ñ/kieän ñeå nh/daân ñöôïc laøm nhöõng vieäc maø p/luaät kg caám. N/nöôùc vaø nh/daân cuøng noå löïc phaán ñaáu cho söï ph/trieån cuûa Thaønh phoá noùi rieâng vaø cuûa caû nöôùc noùi chung, keát hôïp haøi hoøa lôïi ích caù nhaân, lôïi ích taäp theå vaø lôïi ích toaøn xh. Thöïc hieän ñoàng boä caùc ch/saùch vaø luaät phaùp cuûa N/nöôùc nhaèm phaùt huy d/chuû (d/chuû ñaïi dieän, d/chuû tröïc tieáp vaø cheá ñoä töï quaûn cuûa coäng ñoàng d/cö) vaø giöõ vöõng kyû cöông trg xh. Toå chöùc vaø ñoäng vieân nh/daân tham gia caùc ph/traøo thi ñua yeâu nöôùc, laøm k/teá gioûi, ph/trieån k/teá ñi lieàn vôùi ph/trieån v/hoùa –xh, moãi ngöôøi, moãi hoä ñeàu phaán ñaáu laøm giaøu cho chính mình,cho coäng ñoàng vaø cho ñaát nöôùc, thu nhaäp chính ñaùng, naâng cao ñôøi soáng. Chaêm lo vaø baûo veä lôïi ích cuûa caùc taàng lôùp nh/daân, baûo ñaûm coâng baèng xh. Toân troïng vaø phaùt huy v/troø göông maãu, daãn daét cuûa nhöõng ngöôøi tieâu bieåu, coù uy tín trg coäng ñoàng d/cö, caùc d/toäc, caùc toân giaùo. Khoâng ngöøng phaùt trieån k/teá , chaêm lo ñôøi soáng v/chaát vaø tinh thaàn, XÑGN, naâng cao trình ñoä d/trí, giöõ gìn vaø phaùt huy baûn saéc v/hoùa, tieáng noùi chöõ vieát vaø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa caùc d/toäc. Thöïc hieän toát chieán löôïc phaùt trieån k/teá-xh ôû vuøng saâu, vuøng caên cöù CM thuoäc ñòa baøn Cuû Chi, Bình Chaùnh, Hoác Moân, Nhaø Beø vaø Caàn Giôø…; laøm toát coâng taùc ñònh canh ñònh cö vaø x/döïng vuøng k/teá môùi. Quy hoaïch, phaân boå, saép xeáp laïi d/cö, gaén ph/trieån k/teá vôùi b/ñaûm an ninh-quoác phoøng. Cuûng coá vaø naâng cao chaát löôïng heä thoáng chính trò ôû c/sôû , ñoàng baøo d/toäc Hoa, d/toäc thieåu soá Chaêm taäp trung ôû moät soá Quaän, huyeän; ñoäng vieân phaùt huy v/troø cuûa nhöõng ngöôøi tieâu bieåu trg caùc d/toäc. Thöïc hieän chính saùch öu tieân trg ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä, trí thöùc laø ngöôøi d/toäc. Caùn

boä c/taùc d/toäc thieåu soá vaø phaûi gaàn guõi, hieåu phong tuïc taäp quaùn tieáng noùi cuûa ñoàng baøo d/toäc, laøm toát c/taùc daân vaän. Choáng caùc bieåu hieän kyø thò, heïp hoøi, chia reõ d/toäc. Caâu 2: Phaân tích noäi dung cô baûn cuûa lieân minh giöõa giai caáp coâng nhaân vôùi giai caáp noâng daân vaø taàng lôùp trí thöùc trong TKQÑ leân CNXH . lieân heä vôùi thöïc teá cuûa ñòa phöông, ngaønh. Traû lôøi : Lieân minh g/c laø moät hình thöùc lieân keát g/c, taàng lôùp trg xh nhaèm muïc tieâu chung ñaáu tranh thuû tieâu boä maùy cuûa g/c thoáng trò, xoùa boû cheá ñoä xh cuõ, thieát laäp quyeàn thoáng trò cuûa cheá ñoä xh môùi, xaùc laäp moät cheá ñoä xh môùi phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa g/c, phuø hôïp vôùi caùc quy luaät ph/trieån cuûa l/söû, lieân minh g/c coù söù meänh l/söû trg moãi cuoäc CM xh ñeàu coù nhu caàu vaø lôïi ích lieân keát vôùi caùc g/c, taàng lôùp bò thoáng trò khaùc, laø trung taâm haït nhaân cuûa khoái lieân keát ñoù hôïp thaønh ñoäng löïc xh caên baûn cuûa CM. lieân minh g/c coù tính taát yeáu nhö sau : +Tính taát yeáu k/teá-xh : ñoái vôùi caùc q/gia noâng daân, q/trình CNH, HÑH laø q/trình coù tính quy luaät. Quaù trình CNH, HÑH ñaát nöôùc laø nh/vuï trung taâm cuûa caû TKQÑ leân CNXH, taát yeáu seõ gaén keát noâng nghieäp, noâng daân vôùi coâng nghieäp, ñoâ thò, coâng nhaân vôùi kh/hoïc coâng ngheä tieân tieán vôùi taàng lôùp trí thöùc. Trong thôøi ñaïi ngaøy nay , thôøi ñaïi maø cuoäc CM kh/hoïc vaø cg/ngheä phaùt trieån nhö vuõ baûo, thôøi ñaïi q/teá hoùa quaù trình sx vaø ñôøi soáng xh, cho pheùp thöïc hieän toát chieán löôïc ph/trieån Ng/nghieäp vaø k/teá ng/thoân, ñoàng thôøi ñaåy nhanh vieäc thöïc hieän chöông trình cg/nghieäp , chöông trình x/döïng c/sôû haï taàng vaø dòch vuï , chöông trình kh/hoïc vaø cg/ngheä, giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Caùc chöông trình naøy ñöôïc thöïc hieän moät caùch coù hieäu quaû treân c/sôû khoái lieân minh giöõa cg/nhaân vôùi g/c ng/daân vaø taàng lôùp trí thöùc ñöôïc cuûng coá , ñoàng thôøi söï thöïc hieän thaéng lôïi caùc chöông trình naøy seõ taïo ñieàu kieän cho taêng cöôøng söùc maïnh cuûa khoái lieân minh g/c voán ñaõ coù söï thoáng nhaát veà maët lôïi ích. +Tính taát yeáu chính trò-xh: lieân minh cuûa GCCN vôùi g/c ng/daân vaø taàng lôùp trí thöùc xuaát phaùt töø y/c cuûng coá vaø taêng cöôøng v/troø laõnh ñaïo cuûa GCCN. Ñoàng thôøi cuõng töø nhu caàu tìm baïn ñoàng minh chieán löôïc, laâu daøi cuûa GCCN , maø baïn ñoàng minh chieán löôïc laâu daøi aáy,

chæ coù theå laø caùc g/c, caùc taàng lôùp nh/daân l/ñoäng. Lieân minh naøy laø löïc löôïng noàng coát cuûa Maët traän d/toäc thoáng nhaát vaø laø neàn taûng cuûa N/nöôùc phaùp quyeàn XHCN cuûa daân, do daân vaø vì daân. Chính trg khoái l/minh naøy vaø trg q/trình CM XHCN maø v/troø, khaû naêng vaø söùc maïnh cuûa moãi giai taàng môùi ñöôïc ph/huy cao ñoä vaø ñöôïc bieåu hieän cuï theå trg x/döïng vaø ph/trieån k/teá, trg ñoåi môùi heä thoáng ch/trò vaø d/chuû hoùa ñôøi soáng xh , trg x/döïng vaø ph/trieån neàn v/hoùa tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc d/toäc, trg môû roäng qheä q/teá vaø b/veä t/quoác XHCN. Maët khaùc, lieân minh coâng-noâng-trí coøn xuaát phaùt töø söï thoáng nhaát giöõa muïc tieâu, lyù töôûng cuûa g/c coâng nhaân vaø nhu caàu g/p cuûa quaàn chuùng l/ñoäng. Trg CM XHCN nh/daân l/ñoäng laø chuû theå, laø ñoäng löïc chính cuûa söï nghieäp g/p, ñoàng thôøi chính hoï laïi laø ñoái töôïng caàn ñöôïc g/p trg quaù trình CM ñoù. Nhö vaäy, chính lôïi ích ch/trò xh laø nhu caàu ñöôïc g/p trieät ñeå ñaõ gaén boù moät caùch töï nhieân GCCN vôùi noâng daân vaø trí thöùc thaønh moät lieân minh vöõng chaéc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa GCCN. +Lieân minh cuûa gc coâng nhaân vôùi g/c ng/daân vaø taàng lôùp trí thöùc coøn do y/c ñeå xaùc laäp heä t/töôûng cuûa GCCNheä tö töôûng Maùc-Leânin trg toøan xh. Trg CM XHCN, sau khi giaønh ñöôïc chính quyeàn veà tay GCCN, cuoäc ñ/tranh g/c theo Leânin , vaãn chöa chaám döùt, chæ thay ñoåi veà n/dung vaø hình thöùc. Cuoäc ñ/tranh ñoù kg chæ dieãn ra treân lónh vöïc ch/trò , k/teá maø caû treân lónh vöïc tö töôûng nhaèm xaùc laäp heä t/töôûng Maùc-Leânin, ñaåy luøi t/töôûng phaûn ñoäng laïc haäu. Tính taát yeáu cuûa lieân minh cuûa GCCN vôùi g/c ng/daân vaø taàng lôùp trí thöùc vaø baét nguoàn töø nhu caàu b/veä t/quoác. Baûo veä ñieàu kieän hoøa bình cho x/döïng, baûo veä thaønh quaû cuûa söï nghieäp x/döïng CNXH. Töø nhöõng phaân tích neâu treân, lieân minh g/c coù nhöõng noäi dung cô baûn nhö sau : -Noäi dung chính tri: Muïc tieâu cuûa khoái lieân minh laø x/döïng thaønh coâng CNXH, laø theå hieän söï g/p trieät ñeå c/ngöôøi. Chính muïc tieâu naøy ñaõ gaén GCCN vôùi g/c ng/daân vaø taàng lôùp trí thöùc phaán ñaáu thöïc hieän ñöôøng loái ch/trò do ÑCS ñeà ra, n/dung ch/trò cuûa khoái lieân minh ñöôïc theå hieän treân phöông dieän sau: *X/döïng N/nöôùc phaùp quyeàn cuûa daân do daân vaø vì daân, ñaûm baûo quyeàn laøm chuû cuûa nh/daân, x/döïng thaønh coâng CNXH. *Thöïc hieän vaø taêng

cöôøng söï l/ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi xh bôûi vì söùc maïnh cuûa Ñaûng chính laø moái qheä maät thieát giöõa ñaûng vôùi daân, khoái lieân minh naøy ñöôïc cuûng coá taêng cöôøng thì ñöôøng l61i chính saùch cuûa ñaûng ñöôïc thöïc hieän. Maët khaùc noù coøn cung caáp cho Ñaûng nhöõng nh/toá öu tuù nhaát, taêng cöôøng c/taùc kieåm tra ñaûng töø phía nh/daân coù chaát löôïng hôn. *X/döïng khoái lieân minh vöõng chaéc nhaèm xaùc laäp beàn vöõng CN-MLN laøm cho CN-MLN baùm reã vöõng chaéc trg ñôøi soáng tinh thaàn cuûa xh. - Noäi dung kinh teá cuûa lieân minh, bao goàm nhöõng vaán ñeà sau: Ñaây laø n/dung c/baûn nhaát, coù yù nghóa quyeát ñònh nhaát ñoái vôùi vieäc thöïc hieän caùc n/dung ch/trò xh, laø vieäc thöïc hieän söï keát hôïp haøi hoøa lôïi ích giöõa 03 chuû theå : cg/nhaân, ng/daân vaø trí thöùc. Noäi dung k/teá cuûa khoái lieân minh laø ñöôïc theå hieän ôû vieäc gaén coâng, noâng nghieäp vôùi kh/hoïc vaø cg/ngheä töøng caûi taïo hoaøn thieän QHSX x/döïng cô caáu k/teá vaø cô cheá q/lyù k/teá theo ngaønh, töøng vuøng, laõnh thoå vaø trg toaøn xh. x/döïng chieán löôïc ph/trieån k/teá xh vaø caùc chính saùch k/teá cuï theå ñaûm baûo cho vieäc ph/trieån nhòp nhaøng cuûa caùc thaønh phaàn k/teá trg moät neàn k/teá thoáng nhaát. Thöïc hieän toát n/dung treân môùi ñaûm baûo mang laïi lôïi ích cho caùc g/c trg xh. -Treân lónh vöïc xh : theå hieän cg baèng xh ñöôïc bieåu hieän ôû phaân phoái hôïp lyù TLSX, taïo ñieàu kieän cho moïi ngöôøi coù c/hoäi ph/trieån vaø söû duïng toát naêng löïc cuûa moïi ngöôøi. Thöïc hieän coâng baèng trg xh ñoøi hoûi phaûi ña daïng hoùa caùc hình thöùc ph/phoái trg ñoù laáy phaân phoái theo keát quaû l/ñoäng vaø hieäu quaû k/teá laø chuû yeáu, thöïc hieän khuyeán khích laøm giaøu hôïp lyù ñi ñoâi vôùi XÑGN . ÔÛ ñòa phöông caàn taäp trung thöïc hieän toát noäi dung lieân minh g/c sau : Xaùc ñònh x/döïng vaø baûo veä T/quoác laø quy luaät sinh toàn, laø nhieäm vuï chính trò quan troïng vaø haøng ñaàu cuûa toøan boä heä thoáng chính trò, cuûa töøng vuøng, mieàn, ñaëc bieät laø cuûa ñòa phöông…. Vì vaäy, y/c x/döïng lieân minh g/c, huy ñoäng söùc maïnh ñaïi ñoøan keát cuûa nhaân daân ñeå thöïc hieän thaéng lôïi caùc muïc tieâu trg k/teá, ch/trò, v/hoùa xh, quoác phoøng-an ninh cuûa ñòa phöông cuõng coù nghóa laø goùp phaàn vaøo vieäc thöïc hieän thaéng lôïi söï nghieäp baûo veä toå quoác, giöõ gìn hoøa bình cho ph/trieån cuûa ñaát nöôùc. Töø ñoù phaûi xem noäi dung ch/trò xuyeân suoát cuûa lieân minh g/c laø ñaûm baûo tính ñònh höôùng XHCN cuûa coâng

cuoäc ñoåi môùi, laø xaùc laäp CN-MLN vaø t/töôûng HCM laø x/döïng N/nöôùc phaùp quyeàn cuûa daân do daân vaø vì daân laø töøng böôùc ñoåi môùi heä thoáng ch/trò vaø thöïc hieän daân chuû hoùa, laø ñaûm baûo q/löïc thuoäc veà nh/daân. Muïc tieâu quan troïng haøng ñaàu hieän nay cuûa ñòa phöông laø muïc tieâu ph/trieån k/teá laø ph/trieån k/teá cao vaø beàn vöõng chuaån bò caùc tieàn ñeà ñeå ph/trieån nguoàn nhaân löïc, ph/trieån kh/hoïc vaø cg/ngheä, x/döïng keát caáu haï taàng ñaåy maïnh CNH, HÑH. Taäp trung taêng tröôûng k/teá phaûi ñi ñoâi vôùi ñaûm baûo an sinh xh, ñaûm baûo giöõ vöõng an ninhquoác phoøng, baûo veä moâi tröôøng cuûa ñòa phöông, xaây döïng ñòa phöông luoân xöùng ñaùng laø vò trí trung taâm cuûa caû nöôùc…….. Song song vôùi vieäc thöïc hieän caùc chính saùch moät caùch hieäu quaû laø g/q vieäclaøm, taïo ra nhieàu vieäc laøm coù thu nhaäp cao cho NLÑ, giaûm tæ troïng thaát nghieäp ôû thaønh thò vaø thieáu vieäc laøm ôû noâng thoân (Bình Chaùnh, Cuû Chi, Caàn Giôø) . Thöïc hieän toát XÑGN, caùc chính saùch ñeàn ôn ñaùp nghóa, ñaåy maïnh caùc hoïat ñoäng nhaân ñaïo, töø thieän. Chaêm soùc söùc khoûe, naâng cao theå chaát cho nh/daân ñaëc bieät laø phuï nöõ vaø treû em. Phaûi ñaåy maïnh coâng taùc d/soá, keá hoïach hoùa gia ñình, ñaåy luøi caùc teä naïn xh. Phaûi naâng cao daân trí phaán ñaáu naâng cao daân trí , ñaøo taïo nhaân löïc boài döôõng nh/taøi. Caâu 3: Phaân tích caùc phöông höôùng, giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû thöïc hieän chính saùch toân giaùo trong TKQÑ leân CNXH, lieân heä vôùi thöïc teá ñòa phöông. Traû lôøi : Theo caùc quan ñieåm c/baûn cuûa CN-MLN veà g/q caùc vaán ñeà toân giaùo, theå hieän ôû caùc noäi dung sau: Thöù nhaát, caàn khaéc phuïc daàn nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa aûnh höôûng toân giaùo baèng quaù trình caûi taïo xh cuõ, x/döïng xh môùi, xh XHCN, bôûi vì muoán thay ñoåi YTXH moät caùch caên baûn vaø trieät ñeå phaûi thay ñoåi TTXH moät caùch trieät ñeå vaø toøan dieän. Muoán xoùa boû nieàm tin hö aûo, xoùa boû tín ngöôõng trg t/töôûng c/ngöôøi, phaûi xoùa boû nguoàn goác xh saûn sinh ra aûo töôûng aáy. Thöù hai, phaûi toân troïng vaø baûo ñaûm quyeàn töï do tín ngöôõng vaø töï do kg tín ngöôõng cuûa nh/daân, bôûi vì tín ngöôõng laø nhu caàu tinh thaàn cuûa q/c nh/daân . noù coù nhöõng giaù trò ñaïo ñöùc coøn phuø hôïp vôùi y/c x/döïng c/ngöôøi môùi XHCN. Noù laø

moät hình thaùi yù thöùc coøn toàn taïi laâu daøi. Thöù ba, phaûi quaùn trieät quan ñieåm l/söû cuï theå trg vieäc g/q vaán ñeà toân giaùo, vì trg thöïc tieãn laø tieâu chuaån cuûa chaân lyù. Tín ngöôõng toân giaùo ra ñôøi trg nhöõng ñieàu kieän l/söû khaùc nhau. Ôû nhöõng thôøi kyø l/söû kh/nhau thì v/troø, taùc ñoäng cuûa moïi toân giaùo, quan ñieåm thaùi ñoä cuûa giaùo hoäi, giaùo só, qheä giöõa giaùo hoäi vaø N/nöôùc v.v..luoân luoân bieán ñoåi. Do ñoù caàn coù quan ñieåm l/söû cuï theå trg vieäc g/q v/ñeà toân giaùo. Thöù tö, phaûi phaân bieät roõ hai maët chính trò vaø tö töôûng khi g/q v/ñeà tín ngöôõng t/giaùo, vì treân thöïc teá tín ngöôõng t/giaùo xuaát hieän vaø toàn taïi laø nhaèm ñaùp öùng nhu caàu tinh thaàn cuûa c/ngöôøi. Ñoù laø maët tö töôûng taâm linh. Maët khaùc töø khi xh phaân chia vaø toàn taïi g/c thì tín ngöôõng t/giaùo, moät hình thaùi YTXH, cuõng mang tính g/c, chòu taùc ñoäng vaø ph/aûnh lôïi ích cuûa ñ/tranh g/c. ñoù laø maët ch/trò cuûa v/ñeà tín ngöôõng t/giaùo. Thöù naêm, trg nhaän thöùc vaø g/q caùc v/ñeà t/giaùo phaûi höôùng tôùi cuûng coá , ph/trieån khoái ñaïi ñoøan keát toaøn d/toäc, ph/huy truyeàn thoáng ñoaøn keát , tinh thaàn yeâu nöôùc, truyeàn thoáng CM cuûa coäng ñoàng ñoàng baøo caùc d/toäc VN. Xuaát phaùt töø caùc quan ñieåm veà toân giaùo cuûa CN-MLN, trong giaûi quyeát veà chính saùch toân giaùo trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH caàn taäp trung vaøo caùc phöông höôùng, giaûi phaùp nhö sau : -Ch/saùch tín ngöôõng toân giaùo laø moät boä phaän trg chính saùch xh, noù höôùng tôùi phuïc vuï nhöõng v/ñeà thieát thöïc caûi thieän ñôøi soáng cho nh/daân caû veà v/chaát vaø tinh thaàn, noù höôùng tôùi söï nghieäp g/p c/ngöôøi, vì haïnh phuùc cuûa c/ngöôøi. -Coâng taùc toân giaùo vöøa phaûi quan taâm g/q hôïp lyù nhu caàu tín ngöôõng cuûa q/c vöøa phaûi kòp thôøi ñaáu tranh choáng ñòch lôïi duïng t/giaùo ñeå phaù hoaïi CM. Noäi dung coát loõi cuûa c/taùc t/giaùo laø v/ñoäng q/c soáng toát ñôøi ñeïp ñaïo goùp phaàn b/veä vaø x/döïng t/quoác theo ñònh höôùng XHCN. Coâng taùc t/giaùo phaûi laø tr/nhieäm cuûa toaøn boä heä thoáng ch/trò do Ñaûng laõnh ñaïo.. Ñeå th/hieän toát, hieäu quaû noäi dung ch/saùch veà coâng taùc toân giaùo vaø töï do tín ngöôõng cuûa Ñaûng, N/nöôùc ta treân c/sôû vaän duïng saùng taïo nhöõng quan ñieåm, nhöõng ng/taéc g/q veà v/ñeà t/giaùo cuûa CN-MLN, t/töôûng HCM treân lónh vöïc tín ngöôõng t/giaùo, caàn phaûi taäp trung nhöõng vaán ñeà coù tính nguyeân taéc sau:

Thöïc hieän quyeàn töï do tín ngöôõng vaø quyeàn tín ngöôõng cuûa cg/daân treân c/sôû luaät phaùp. Tích cöïc vaän ñoäng ñoàng baøo caùc toân giaùo taêng cöôøng ñoaøn keát goùp phaàn vaøo coâng cuoäc ñoøan keát ñoåi môùi ñaát nöôùc, kg ngöøng naâng cao ñôøi soáng vaø tinh thaàn cho ñoàng baøo caùc t/giaùo. Höôùng daãn caùc t/giaùo, caùc chöùc saéc cuûa caùc giaùo hoäi hoaït ñoäng theo khuoân khoå Hieán phaùp vaø phaùp luaät, uûng hoä vaø phaùt huy nhöõng yeáu toá tích cöïc cuûa caùc t/giaùo nhaèm thöïc hieän soáng toát ñôøi ñeïp ñaïo, goùp phaàn vaøo söï nghieäp x/döïng khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân. Kg ngöøng naâng cao caûnh giaùc kòp thôøi, choáng laïi nhöõng aâm möu thuû ñoaïn cuûa caùc theá löïc thuø ñòch lôïi duïng toân giaùo ñeå phaù hoaïi söï nghieäp CM choáng CNXH. Moái qheä q/teá vaø ñoái ngoaïi cuûa caùc t/giaùo phaûi theo ñuùng ñöôøng loái vaø ch/saùch ñoái ngoaïi cuûa ÑaûngN/nöôùc, thöïc hieän bình ñaúng chuû quyeàn thoáng nhaát, toaøn veïn laõnh thoå kg can thieäp vaøo cg vieäc noäi boä cuûa moãi nöôùc. Ôû ñòa phöông, TP HCM do laø moät thaønh phoá trung taâm cuûa caû nöôùc, nôi hoäi tuï nhieàu thaønh phaàn toân giaùo ñoâng nhaát laø Phaät giaùo, tieáp laø Thieân chuùa giaùo, Tin laønh, Hoài giaùo vaø moät soá toân giaùo noäi sinh nhö laø Cao ñaøi, Hoøa haûo….. Do vaäy, vaán ñeà toân giaùo luoân mang tính nhaïy caûm, deã phaùt sinh phöùc taïp, hoaëc maát caûnh giaùc ñeå keû thuø vaø caùc phaàn töû lôïi duïng toân giaùo ñeå hoaït ñoäng chính trò, choáng phaù thaønh quaû CM cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta, cho neân trg quaù trình thöïc hieän, g/q caùc vaán ñeà veà chính saùch toân giaùo caàn xaùc ñònh vaø quaùn trieät trg toøan boä heä thoáng chính trò, trg caùc taàng lôùp nhaân daân, caùc thaønh phaàn toân giaùo veà quan ñieåm ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng ta veà coâng taùc t/giaùo, ñoàng thôøi trg quaù trình g/q caùc vaán ñeà veà t/giaùo phaûi xem ñoàng baøo caùc toân giaùo laø boä phaän quan troïng cuûa khoái ñaïi ñoøan keát d/toäc. Th/hieän nhaát quaùn chính saùch toân troïng vaø baûo ñaûm quyeàn töï do tín ngöôõng, theo hoaëc kg theo toân giaùo cuûa cg/daân, quyeàn sinh hoaït toân giaùo bình thöôøng theo phaùp luaät. Ñoaøn keát ñoàng baøo theo caùc toân giaùo khaùc nhau, ñoàng baøo theo toân giaùo vaø ñoàng baøo kg theo t/giaùo. Phaùt huy nhöõng g/trò v/hoùa , ñaïo ñöùc toát ñeïp cuûa toân giaùo. Ñoäng vieân giuùp ñôõ ñoàng baøo theo ñaïo vaø caùc chöùc saéc toân giaùo, soáng “toát ñôøi ñeïp

ñaïo”. Caùc toå chöùc t/giaùo hôïp phaùp hoïat ñoäng theo p/luaät vaø ñöôïc p/luaät baûo hoä. Ñaûm baûo caùc toân giaùo ñöôïc môû roäng c/sôû hoïat ñoäng tín ngöôõng toân giaùo, naâng caáp caùc tröôøng daïy veà lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa caùc toân giaùo theo quy ñònh phaùp luaät. Thöïc hieän toát caùc chöông trình ph/trieån k/teá –xh, naâng cao ñôøi soáng v/chaát, v/hoùa cuûa ñoàng baøo caùc t/giaùo gaén vôùi caùc hoïat ñoäng nhaân ñaïo, XÑGN, cöùu trôï thieân tai, ñòch hoïa, thöïc hieän toát caùc chính saùch an sinh xh cuûa ñòa phöông. Taêng cöôøng cg/taùc ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä laøm coâng taùc t/giaùo. Ñaáu tranh ngaên chaën caùc hoïat ñoäng meâ tín dò ñoan, caùc haønh vi lôïi duïng tín ngöôõng, t/giaùo laøm phöông haïi ñeán lôïi ích chung cuûa ñaát nöôùc, vi phaïm quyeàn töï do t/giaùo cuûa cg/daân. Hoaït ñoäng t/giaùo phaûi gaén vôùi vieäc giöõ gìn traät töï xh, an ninh quoác phoøng, an ninh quoác gia vaø choáng moïi thuû ñoïan choáng phaù cuûa caùc theá löïc thuø ñòch ñoäi lôùp toân giaùo. Caâu 4: Phaân tích phöông höôùng vaø giaûi phaùp xaây döïng gia ñình trong TKQÑ leân CNXH, lieân heä vôùi cuoäc vaän ñoäng xaây döïng gia ñình vaên hoùa ôû ñòa phöông, ngaønh . Traû lôøi : Gia ñình laø moät hình thöùc coäng ñoàng ngöôøi gaén boù vôùi nhau bôûi qheä hoân nhaân vaø huyeát thoáng bao goàm hoân nhaân, huyeát thoáng vaø nuoâi döôõng. Trg moãi gia ñình coù söï toàn taïi cuûa nhieàu moái qheä kh/nhau, nhöng trg ñoù chæ coù 2 moái qheä c/baûn laø qheä vôï choàng, qheä giöõa cha, meï vôùi caùc con. Gaén vôùi hoân nhaân, thì gia ñình ñoù laø nhöõng moái qheä coù t/chaát rieâng tö. Song ph/trieån cuûa caùc qheä hoân nhaân vaø gia ñình trg l/söû cuõng tuøy thuoäc vaøo trình ñoä ph/trieån cuûa caùc ñ/kieän kteá xh. Nhö vaäy, x/döïng gia ñình trg TKQÑ leân CNXH phaûi döïa treân moâ thöùc naøo? Loaïi hình naøo? Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra laø phaûi döïa treân c/sôû keá thöøa nhöõng giaù trò toát ñeïp cuûa gia ñình truyeàn thoáng, keát hôïp vôùi vieäc tieáp thu coù choïn loïc nhöõng tieán boä cuûa gia ñình hieän ñaïi. Gia ñình truyeàn thoáng laø hình thöùc toàn taïi laâu ñôøi, chung thuûy, hieáu thaûo, hoøa thuaän, thöông yeâu ñuøm boäc laãn nhau, ñoøan keát xoùm gieàng, toái löûa taét ñeøn coù nhau. Gia ñình hieän ñaïi laø gia ñình coù nhöõng maët tích cöïc trog x/döïng gia ñình haïnh phuùc tuy nhieân noù cuõng boäc loä nhieàu tieâu cöïc… vì vaäy phaûi coù söï choïn loïc vaø keá thöøa

nhöõng neùt ñeïp vaên hoùa, nhöõng tinh hoa giöõa hai moâ hình gia ñình treân ñeå x/döïng gia ñình vaên hoùa, gia ñình trg xh XHCH. Töø nhöõng ñònh nghóa khaùi quaùt veà gia ñình neâu treân, phöông höôùng vaø giaûi phaùp x/döïng gia ñình TKQÑ leân CNXH ñöôïc theå hieän ôû nhöõng noäi dung nhö sau: *Veà Phöông höôùng ; 1/ X/döïng vaø töøng böôùc hình thaønh, phaùt trieån cheá ñoä hoân nhaân môùi: H/nhaân trg xh XHCN laø qheä h/nhaân töï do vaø tieán boä. Noäi dung chuû yeáu cuûa qheä h/nhaân môùi bao goàm h/nhaân moät vôï moät choàng döïa treân c/sôû tình yeâu chaân chính, töï do keát hoân, ñoàng thôøi ñaûm baûo quyeàn ñöôïc töï do ly hoân. Thöïc hieän vieäc ñaûm baûo h/nhaân veà maët phaùp lyù. H/nhaân töï do vaø tieán boä döïa treân c/sôû tình yeâu chaân chính, coøn bao haøm caû quyeàn töï do ly hoân. Töï do ly hoân gaén vôùi y/c vaø m/ñích tieán boä xh cuûa xh XHCN hoøan toøan kg ñoàng nghóa vôùi quan ñieåm töï do cuûa g/c t/saûn trg lónh vöïc h/nhaân, maø ñoù laø quyeàn töï do hoøan toøan ñöôïc thöøa nhaän treân c/sôû gaén lieàn vôùi nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh, ly hoân chæ caàn thieát moät khi qheä vôï choàng kg coøn tình yeâu ñoái vôùi nhau vaø ly hoân kg ñeå laïi nhöõng haäu quaû naëng neà ñoái vôùi treû em vaø xh. Gaén vôùi töï do keát hoân vaø ñaûm baûo quyeàn ñöôïc töï do ly hoân, h/nhaân môùi döôùi CNXH coøn laø qheä hoân nhaân ñöôïc ñaûm baûo veà maët phaùp lyù – hoân nhaân phaûi ñöôïc söï thöøa nhaän vaø baûo hoä cuûa phaùp luaät. Ñaây laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå taêng cöôøng traùch nhieäm cuûa ñoâi beân, ñeå ñaûm baûo cuoäc soáng haïnh phuùc GÑ, ñeå ngaên ngöøa vaø khaéc phuïc nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa qheä h/nhaân vaø GÑ cuõ. 2/ Keá thöøa, phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa gia ñình truyeàn thoáng: tieáp thu caùc giaù trò vaên hoùa gia ñình môùi cuûa nhaân loaïi taïo neàn taûng cho hình thaønh caùc giaù trò vaên hoùa gia ñình hieän ñaïi, ñaëc thuø phuø hôïp vôùi vaên hoùa Vieät Nam : GÑ truyeàn thoáng vaø caùc giaù trò v/hoùa GÑ truyeàn thoáng bao goàm caû caùc g/trò tieán boä, caùc g/trò loãi thôøi, laïc haäu. Traùch nhieäm moãi GÑ, moãi ñoaøn theå xh, moãi caáp uûy ñaûng, chính quyeàn laø ñeà ra, t/chöùc thöïc hieän caùc cuoäc v/ñoäng, caùc phong traøo ñeå qua ñoù, töøng böôùc tieáp thu, ph/huy caùc g/trò v/hoùa ,v/hoùa GÑ hôïp lyù, tieán boä ñi ñoâi vôùi khaéc phuïc, loaïi boû caùc g/trò v/hoùa laïc haäu, loãi thôøi. Trg ñieàu kieän hoäi nhaäp, toaøn caàu hoùa vaø

giao löu maïnh meõ giöõa caùc d/toäc, quoác gia, vieäc tieáp nhaän coù pheâ phaùn, choïn loïc caùc g/trò v/hoùa GÑ caùc d/toäc treân theá giôùi laø heát söùc caàn thieát. Nhöng ñoù thaät söï laø moät q/trình khoù khaên , phöùc taïp ñoøi hoûi vöøa tieáp nhaän vöøa caûi bieán, saùng taïo ñi ñoâi vôùi loaïi tröø caùc g/trò kg phuø hôïp vôùi caùc g/trò ñaïo ñöùc, vaên hoùa hôïp lyù , tieán boä cuûa GÑ Vieät Nam vaø v/hoùa VN. 3/ X/döïng toát qheä giöõa caùc thaønh vieân trg GÑ, qheä giöõa GÑ vôùi xh : x/döïng toát mqheä noäi taïi cuûa GÑ vaø qheä giöõa GÑ vôùi xh laø thöïc hieän n/dung cô baûn cuûa vieäc x/döïng GÑ môùi trg xh XHCN. Qheä giöõa caùc thaønh vieân trg GÑ raát ña daïng, ph/phuù. Ñeå x/döïng thaønh coâng GÑ môùi tröôùc heát caàn taäp trung vaøo 3 mqheä chuû yeáu vaø coù tính chaát noåi baät nhaát. Qheä giöõa vôï vaø choàng, qheä giöõa cha meï vôùi caùc con vaø caùc con vôùi cha meï, qheä giöõa anh chò em trg moät GÑ. Qheä vôï choàng laø qheä bình ñaúng, thuûy chung döïa treân tình caûm yeâu thöông gaén boù giöõa vôï vaø choàng laø n/dung cô baûn ñaàu tieân ñaët c/sôû cho söï ph/trieån beàn vöõng cuûa GÑ trg xh môùi. Qheä gaén boù giöõa cha meï vôùi caùc con vaø caùc con vôùi cha meï, döïa treân c/sôû loøng yeâu thöông vaø yù thöùc traùch nhieäm cuûa cha meï vôùi con caùi, loøng bieát ôn vaø nghóa vuï cuûa con caùi ñoái vôùi cha meï phaûn aûnh trình ñoä tieán boä cuûa GÑ XHCN. Cuøng vôùi qheä bình ñaúng, thuûy chung giöõa vôï vaø choàng, qheä gaén boù giöõa cha meï vôùi caùc con vaø caùc con vôùi cha meï, qheä gaén boù döïa treân c/sôû tình caûm ruoät thòt giöõa caùc anh chò em trg moãi GÑ laø mqheä noäi taïi cuûa GÑ ñaûm baûo cho söï ph/trieån ñaày ñuû vaø beàn vöõng cuûa qheä GÑ. Gaén lieàn vôùi caùcmqheä beân trg, qheä noäi taïi giöõa caùc thaønh vieân laø qheä gaén boù giöõa GÑ vôùi xh, GÑ ph/trieån cuøng vôùi söï ph/trieån cuûa xh. Trg xh XHCN giöõa GÑ vaø xh luoân coù mqheä gaén boù chaët cheõ vaø taùc ñoäng qua laïi laãn nhau trg quaù trình ph/trieån. Mqheä vaø söï taùc ñoäng ñöôïc theå hieän; GÑ kg theå ph/trieån neáu thieáu söï quan taâm cuûa xh, traùi laïi xh cuõng raát khoù ph/trieån neáu thieáu söï noã löïc cuûa GÑ. 4/ X/döïng GÑ môùi phaûi treân c/sôû ñaùnh giaù ñuùng tình hình hoân nhaân gia ñình hieän nay ôû nöôùc ta: gaén vôùi söï ph/trieån vaø tieán boä treân caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xh, hoân nhaân vaø GÑ ôû nöôùc ta hieän nay ñaõ coù nhieàu bieán ñoåi q/troïng. Qheä h/nhaân ôû nöôùc ta hieän nay laø h/nhaân moät vôï moät choàng ñöôïc x/döïng treân c/sôû tình yeâu cuûa

hai beân nam nöõ, coù söï ñoàng thuaän cuûa 2 beân GÑ vaø coù söï coâng nhaän cuûa chính quyeàn, N/nöôùc. Qheä h/nhaân ñoù ñaõ theå hieän ñöôïc söï keát hôïp haøi hoøa giöõa 2 yeáu toá truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi trg quaù trình x/döïng qheä h/nhaân môùi trg TKQÑ ôû nöôùc ta. GÑ ôû nöôùc ta tröôùc ñaây chuû yeáu mang nhieàu yeáu toá cuûa GÑ truyeàn thoáng- GÑ coù nhieàu theá heä, ñoâng con, qheä giöõa caùc thaønh vieân trg GÑ chuû yeáu chòu aûnh höôûng vaø taùc ñoäng cuûa Nho giaùo. Hieän nay GÑ ôû nöôùc ta ñaõ coù nhieàu bieán ñoåi caû veà loaïi hình, quy moâ laãn qheä giöõa caùc thaønh vieân. Veà loaïi hình : GÑ haït nhaân- GÑ goàm 2 theá heä laø loaïi hình GÑ ngaøy caøng chieám öu theá (theo keát quaû ñieàu tra xh hoïc vaøo nöûa ñaàu nhöõng naêm 90- tæ leä 68,4%) . Veà quy moâ nhaân khaåu:ngaøy caøng haï thaáp so vôùi tröôùc, quy moâ trung bình cuûa GÑ trg thaäp nieân 80 laø 5,2 ngöôøi/GÑ, cuoái naêm 90 coøn 4,6 ngöôøi/GÑ. Qheä giöõa caùc thaønh vieân laø qheä bình ñaúng, d/chuû ngaøy caøng trôû thaønh xu höôùng giöõ v/troø chuû ñaïo. Maëc duø coù nhieàu bieán ñoåi quan troïng vaø mang tính tích cöïc, song do söï taùc ñoäng bôûi maët traùi cuûa k/teá thò tröôøng vaø cuûa xu theá môû cöûa hoäi nhaäp, GÑ ôû nöôùc ta hieän nay cuõng ñang coøn toàn taïi kg ít nhöõng haïn cheá, tieâu cöïc caàn kieân quyeát ñaáu tranh ñeå khaéc phuïc, moät boä phaän do chaïy theo ñoàng tieàn daãn ñeán coi nheï caùc g/trò cuûa GÑ, qheä GÑ thieáu gaén boù. Tình traïng ly hoân vaø baïo löïc GÑ coù chieàu höôùng gia taêng, ngöôøi giaø coøn bò boû rôi, treû lang thang cô nhôõ daãn chöa ñöôïc chaám döùt v.v… * Caùc giaûi phaùp cô baûn nhaèm tieáp tuïc naâng cao hieäu quaû cuoäc vaän ñoäng x/döïng GÑ vaên hoùa: Ñaïi hoäi IX Ñaûng CS Vieät Nam ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu toång quaùt veà ph/trieån kteá xh cuûa nöôùc ta trg 10 naêm tôùi: “Ñaåy maïnh CNH, HÑH ñöa ñaát nöôùc ra khoûi tình traïng keùm ph/trieån” vaø ñeán naêm 2020 “Nöôùc ta cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp” . Ñeå ñaûm baûo GÑ ôû nöôùc ta ph/trieån ñuùng ñònh höôùng GÑ XHCN vaø tröïc tieáp goùp phaàn thöïc hieän caùc nh/vuï muïc tieâu cuûa CM, tröôùc maët hieän nay caàn quan taâm g/q toát caùc vaán ñeà: -Phaûi naâng cao nhaän thöùc vaø phaùt huy v/troø traùch nhieäm cuûa taát caû moïi ngöôøi trg vieäc x/döïng qheä h/nhaân vaø GÑ môùi . – Ñaåy maïnh tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø ñaûm baûo thöïc hieän ñaày ñuû, nghieâm tuùc luaät Hoân nhaân vaø GÑ, khaéc phuïc coù hieäu quaû tình traïng coi thöôøng phaùp luaät vaãn ñang dieãn ra trg lónh vöïc

qheä h/nhaân vaø GÑ. – Ñaåy maïnh cuoäc vaän ñoäng x/döïng GÑ v/hoùa môùi. Ñaáu tranh ñeå töøng böôùc khaéc phuïc coù hieäu quaû nhöõng taùc ñoäng bôûi maët traùi cuûa keát thò tröôøng vaø cuûa caùc teä naïn xh ñang ngaøy caøng aûnh höôûng tôùi cuoäc soáng GÑ. – Gaén lieàn vôùi chuû tröông thöïc hieän nhaát quaùn vaø laâu daøi ch/saùch k/teá nhieàu thaønh phaàn, n/nöôùc quan taâm chæ ñaïothöïc hieän coù hieäu quaû hôn nöõa caùc n/dung cuûa ch/saùch xh, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi vaø hoã trôï ñaéc löïc cho söï ph/trieån cuûa GÑ. – Tieáp tuïc ñaåy maïnh caùc hoïat ñoäng ng/cöùu vaø naâng cao hôn nöõa hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng caùc thaønh töïu ng/cöùu khoa hoïc veà GÑ trg hoïat ñoäng thöïc tieãn, x/döïng qheä h/nhaân vaø GÑ môùi. Veà vieäc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng xaây döïng gia ñình vaên hoùa ôû ñòa phöông, theo höôùng tieáp tuïc x/döïng vaø hoøan thieän giaù trò, nhaân caùch con ngöôøi VN, b/veä vaø phaùt huy baûn saéc v/hoùa d/toäc trg thôøi kyø CNH, HÑH, hoäi nhaäp k/teá q/teá. Phaùt huy tinh thaàn töï nguyeän, tính töï quaûn vaø naêng löïc laøm chuû cuûa nh/daân trg ñôøi soáng vaên hoùa . ña daïng hoùa caùc hình thöùc hoaït ñoäng cuûa ph/traøo laáy cuoäc vaän ñoäng phong traøo “Toøan daân ñoøan keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa” laøm noàng coát ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû phong traøo x/döïng khu phoá v/hoùa, hoä gia ñình vaên hoùa ñaït hieäu quaû veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng theo caùc tieâu chí coù tính quy chuaån ñöôïc xh toân troïng, thöøa nhaän baèng caùc tieâu chuaån mang tính chaát phaùp quy, phuø hôïp caùc ñaëc thuø veà ñieàu kieän moâi tröôøng sinh hoaït, caùc ñaëc thuø veà taäp quaùn v/hoùa, loái soáng, ñaùp öùng caùc y/c ñöôïc ñaët ra töø söï phaùt trieån k/teá, v/hoùa, xh cuûa ñaát nöôùc, cuûa ñòa phöông, cô sôû, ñòa baøn daân cö. GÑ v/hoùa laø moâ hình maø moãi gia ñình caàn ñaït tôùi, baûo ñaûm söï phaùt trieån haøi hoøa GÑ, ñaùp öùng caùc nhu caàu ph/trieån xh. x/döïng GÑVH caàn ñöôïc xaùc ñònh kg chæ döïa vaøo caùc g/trò v/hoùa GÑ, maø coøn caàn thieát phaûi döïa vaøo caùc ñònh höôùng ph/trieån k/teá-xh cuûa ñaát nöôùc,moã ñòa phöông, moãi ñòa baøn daân cö vaø caùc cô quan doanh nghieäp, ñaûm baûo phaùt huy cao ñoä v/troø GÑ , cuûa nh/daân l/ñoäng trg vieäc x/döïng GÑVH. Caùc tieâu chí cô baûn hôïp thaønh cuûa GÑVH phaûi laø nhöõng tieâu chí cuï theå, xaùc ñònh, theå hieän qheä bieän chöùng giöõa nhu caàu ph/trieån k/teá, v/hoùa, ch/trò cuûa xh nhaèm ph/huy caùc g/trò v/hoùa GÑ. Vì vaäy, moãi ñòa

phöông, moãi khu d/cö tuøy theo caùc ñaëc thuø veà k/teá, chính trò, v/hoùa, xh, caùc ñaëc thuø veà ngheà nghieäp, ñaëc thuø veà taäp quaùn v/hoùa, loái soáng tín ngöôõng-toân giaùo vaø v/hoùa truyeàn thoáng maø caàn ñeà ra caùc tieâu chí cuï theå, phuø hôïp cho moâ hình GÑVH. Gia ñình truyeàn thoáng vaø caùc g/trò v/hoùa GÑ truyeàn thoáng bao goàm caû caùc g/trò tieán boä, caùc g/trò loãi thôøi, laïc haäu. Traùch nhieäm moãi GÑ, moãi ñoaøn thjeå xh, moãi caáp uûy Ñaûng, chính quyeàn laø ñeà ra, t/chöùc thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng, caùc ph/traøo ñeå qua ñoù, töøng böôùc tieáp thu, phaùt huy caùc g/trò v/hoùa, v/hoùa GÑ hôïp lyù, tieán boä, ñi ñoâi khaéc phuïc, loaïi boû caùc g/trò v/hoùa laïc haäu, loãi thôøi. Trg ñieàu kieän hoäi nhaäp, toaøn caàu hoùa vaø giao löu ,maïnh meõ caùc d/oäc, quoác gia, vieäc tieáp nhaän coù pheâ phaùn, choïn loïc caùc g/trò v/hoùa GÑ caùc d/toäc treân theá giôùi laø heát söùc caàn thieát. Nhöng ñoù thaät söï laø moät quaù trình khoù khaên, phöùc taïp ñoøi hoûi vöøa tieáp nhaän vöøa caûi bieán saùng taïo ñi ñoâi vôùi loaïi tröø caùc g/trò kg phuø hôïp vôùi caùc g/trò ñaïo ñöùc v/hoùa hôïp lyù, tieán boä cuûa GÑ Vieät Nam vaø v/hoùa VN. Caâu 5: Phaân tích caùc phöông höôùng, giaûi phaùp xaây döïng neàn vaên hoùa, phaùt huy nhaân toá con ngöôøi ôû nöôùc ta hieän nay. Lieân heä vôùi thöïc teá ñòa phöông ngaønh. Traû lôøi : Trg Cöông lónh x/döïng ñaát nöôùc TKQÑ leân CNXH, Ñaïi hoäi VII cuûa Ñaûng ta naêm 1991 chæ ra 06 muïc tieâu CNXH, trg ñoù coù muïc tieâu, phöông höôùng veà x/döïng vaên hoùa : “X/döïng neàn v/hoùa tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc d/toäc” laø ñoäng löïc thuùc ñaåy ph/trieån xh , tröôùc heát xh taïo neân phaåm chaát, tinh thaàn cho c/ngöôøi, giuùp cho GCCN löïa choïn con ñöôøng ph/trieån hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc phuø hôïp vôùi hoøan caûnh, vôùi ñieàu kieän cuûa moãi quoác gia. Kg coù v/hoùa thì kg theå naøo ñeà ra ñöôøng loái ñuùng ñaén cho söï ph/trieån ñöôïc. Noäi dung tieân tieán cuûa neàn vaên hoùa nöôùc ta ñoù laø: laáy CN-MLN laøm neàn taûng tö töôûng vaø choáng laïi chuû tröông kg coù tính ñaûng treân lónh vöïc vaên hoùa. Neáu kg ñöùng vöõng treân quan ñieåm naøy thì ngöôøi chieán só v/hoùa deã daøng bò cheäch höôùng, taùc phaåm cuûa hoï seõ phaûn taùc duïng ñoái vôùi söï nghieäp x/döïng CNXH. V/hoùa –XHCN theå hieän sinh ñoäng lôïi ích cuûa GCCN vaø nh/daân l/ñoäng, phuïc

vuï ñaéc löïc cho vieäc caûi taïo xh cuõ x/döïng xh môùi. Vaên hoùa XHCN phuïc vuï ñaéc löïc cho söï nghieäp x/döïng moät lyù töôûng soáng môùi, moät quan ñieåm thaåm myõ. Phuïc vuï cho söï nghieäp x/döïng c/ngöôøi, goùp phaàn hình thaønh moät kieåu nhaân caùch môùi ñaëc tröng cho loái soáng coâng nghieäp hieän ñaïi, nhöng vaãn giöõ ñöôïc neùt ñeïp, ñaïo ñöùc, truyeàn thoáng. Noäi dung ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ñoù laø, baûn saéc d/toäc laø caùi rieâng coù cuûa moãi d/toäc ñöôïc hình thaønh vaø ñònh hình trg quaù trình l/söû laø boä phaän tinh tuùy nhaát, bieåu hieän saâu saéc nhaát baûn lónh söùc soáng noäi sinh cuûa moãi d/toäc. b/saéc v/hoùa d/toäc cuûa v/hoùa ñöôïc theå hieän treân caùc phöông dieän sau: - Coù keá thöøa vaø phaùt huy tinh hoa vaên hoùa cuûa d/toäc: loøng yeâu nöôùc, tính coäng ñoàng, tinh thaàn d/chuû, tinh thaàn xaû thaân vì nghóa lôùn. Tính d/toäc phaûi thaám nhuaàn chuû nghóa yeâu nöôùc vaø chuû nghóa ñeá quoác voâ saûn, neàn vaên hoùa naøy phaûi boài döôõng t/töôûng bình ñaúng höõu nghò choáng chieán tranh, chaïy ñua vuõ trang, baûo veä cuoäc soáng vaên minh vaø haïnh phuùc treân traùi ñaát. Neàn vaên hoùa ñaäm ñaø baûn saéc d/toäc phaûi phaùt huy tinh hoa vaên hoùa theá giôùi vaø ñoùng goùp vaøo söï ph/trieån phong phuù cuûa v/hoùa theá giôùi. Töø Nghò quyeát TW 5 khoùa VIII cuûa Ñaûng ta ñaõ chæ ra nhieäm vuï to lôùn cuûa vaên hoïc ngheä thuaät, vaên hoùa trg thôøi kyø ñoåi môùi. Phöông höôùng, giaûi phaùp thöïc hieän x/döïng neàn v/hoùa ôû nöôùc ta hieän nay ñöôïc taäp trung ôû caùc lónh vöïc sau: *Veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo: tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toøan dieän, ñoåi môùi n/dung ph/phaùp daïy vaø hoïc, heä thoáng tröôøng lôùp vaø heä thoáng q/lyù giaùo duïc, thöïc hieän chuaån hoùa, HÑH, XHH. Phaùt huy tö duy khoa hoïc vaø saùng taïo, naêng löïc töï gn/cöùu cuûa hoïc sinh vaø sinh vieân, ñeà cao naêng löïc töï hoïc töï hoøan thieän hoïc vaán vaø tay ngheà . ñaåy maïnh ph/traøo hoïc taäp trg nhaân baèng nhöõng hình thöùc chính quy vaø kg chính quy, thöïc hieän giaùo duïc cho moïi ngöôøi, caû nöôùc trôû thaønh xh hoïc taäp, thöïc hieän phöông chaâm: hoïc ñi ñoâi vôùi haønh, giaùo duïc keát hôïp vôùi l/ñoäng sx, nhaø tröôøng gaén lieàn vôùi ñôøi soáng xh. Chaêm lo ph/trieån giaùo duïc maàm non, cuûng coá thaønh töïu xoùa muø chöõ vaø phoå caäp giaùo duïc baäc tieåu hoïc. Ñaåy maïnh tieán ñoä phoå caäp giaùo duïc THCS, taêng ngaân saùch N/nöôùc cho giaùo duïc, ñaøo taïo theo nhòp ñoä taêng tröôûng k/teá. HÑH moät soá tröôøng daïy ngheà , taêng nhanh tæ leä l/ñoäng ñöôïc ñaøo taïo trg toaøn boä l/ñoäng xh . khuyeàn khích

ph/trieån heä thoáng caùc tröôøng, lôùp daïy ngheà daân laäp vaø tö thuïc .môû roäng hôïp lyù quy moâ giaùo duïc ñaïi hoïc, laøm chuyeån bieán roõ neùt veà chaát löôïng vaø hieäu quaû ñaøo taïo. Töøng böôùc cuùc tieán vieäc noái maïng thoâng tin q/teá (Internet) ôû tröôøng hoïc. Thöïc hieän coâng baèng xh trong giaùo duïc, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi ngheøo coù cô hoäi hoïc taäp. Taêng ng/saùch N/nöôùc cho vieäc cöû ngöôøi ñi ñaøo taïo ôû caùc nöôùc coù neàn khoa hoïc vaø cg/ngheä tieân tieán. Khuyeán khích vieäc du hoïc töï tuùc. Trg nhöõng naêm tröôùc maét g/q döùt ñieåm nhöõng vaán ñeà böùc xuùc, söûa ñoåi chöông trình ñaøo taïo, caûi tieán cheá ñoä thi cöû , khaéc phuïc khuynh höôùng thöông maïi hoùa , giaùo duïc, q/lyù chaët cheõ vieäc caáp vaên baèng, coâng nhaän hoïc haøm, hoïc vò, chaán chænh c/taùc q/lyù heä thoáng tröôøng hoïc caû coâng laäp vaø ngoaøi coâng laäp. *Veà khoa hoïc vaø coâng ngheä: phaùt trieån kh/hoïc xh nhaân vaên vaøo vieäc giaûi ñaùp caùc vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn, döï baùo caùc xu theá ph/trieån, cung caáp luaän cöù khoa hoïc cho vieäc hoaïch ñònh ñöôøng loái chuû tröông, chính saùch ph/trieån k/teá xh, x/döïng c/ngöôøi. Khoa hoïc töï nhieân höôùng vaøo vieäc g/q caùc v/ñeà thöïc tieãn, x/döïng c/sôû khoa hoïc cuûa söï ph/trieån caùc lónh vöïc cg/ngheä troïng ñieåm vaø khai thaùc caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân, b/veä moâi tröôøng, döï baùo phoøng choáng thieân tai. Khoa hoïc cg/ngheä höôùng vaøo vieäc naâng cao NSLÑ, ñoåi môùi saûn phaåm, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa haøng hoùa treân thò tröôøng, x/döïng naêng löïc cg/ngheä quoác gia . taïo thò tröôøng cho khoa hoïc vaø cg/ngheä, ñoåi môùi cô cheá taøi chính nhaèm khuyeán khích saùng taïo vaø gaén öùng duïng kh/hoïc vaø cg/ngheä vôùi sx, kinh doanh, q/lyù, dòch vuï. Coi troïng vieäc ng/cöùu c/baûn trg caùc ngaønh khoa hoïc. Taêng ñaàu tö ng/saùch vaø huy ñoäng caùc nguoàn löïc khaùc cho khoa hoïc vaø cg/ngheä. Hoøan thaønh x/döïng nhöõng khu cg/ngheä cao vaø heä thoáng phoøng thí nghieäm troïng ñieåm q/gia. saép xeáp laïi vaø ñoåi môùi heä thoáng ng/cöùu kh/hoïc, phoái hôïp chaët cheõ vieäc ng/cöùu kh/hoïc töï nhieân, kh/hoïc kyû thuaät vôùi kh/hoïc vaø xh vaø nh/daân, ñaåy maïnh hôïp taùc q/teá trg ng/cöùu kh/hoïc vaø cg/ngheä. Thöïc hieän toát ch/saùch baûo hoä sôû höõu trí tueä, ñaõi ngoä ñaëc bieät ñôùi vôùi nhaø kh/hoïc coù coâng trình ng/cöùu xuaát saéc. *Veà x/döïng neàn v/hoùa tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc d/toäc : höôùng moïi hoaït ñoäng v/hoùa vaøo vieäc x/döïng c/ngöôøi VN ph/trieån toøan dieän veà ch/trò, tö töôûng, trí tueä,

ñaïo ñöùc, theå chaát , naêng löïc saùng taïo, coù yù thöùc coäng ñoàng, loøng nhaân aùi, khoan dung, toân troïng nghóa tình, loái soáng coù v/hoùa, qheä haøi hoøa trg gia ñình, coäng ñoàng vaø xh. Taïo ñieàu kieän ñeå nh/daân ngaøy caøng naâng cao trình ñoä thaåm myõ vaø thöôûng thöùc ngheä thuaät, trôû thaønh nhöõng chuû theå saùng taïo v/hoùa, ñoàng thôøi laø ngöôøi höôûng thuï ngaøy caøng nhieàu caùc thaønh quaû v/hoùa. Naâng cao chaát löôïng heä thoáng baûo taøng, ñaåy maïnh x/döïng thö vieän, nhaø v/hoùa, nhaø thoâng tin, CLB söùc khoûe, saân baõi theå duïc theå thao, khu vui chôi giaûi trí…. Baûo toàn ph/huy caùc di saûn v/hoùa d/toäc, caùc giaù trò vaên hoïc, ngheä thuaät, ngoân ngöõ, chöõ vieát vaø thuaàn phong myõ tuïc cuûa caùc d/toäc, toân taïo caùc di tích l/söû v/hoùa , tieáp thu tinh hoa vaø goùp phaàn laøm ph/phuù theâm neàn v/hoùa cuûa nhaân loaïi. Baûo ñaûm töï do daân chuû cho moïi ngöôøi saùng taïo v/hoùa-vaên hoïc-ngheä thuaät, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt huy hieäu quaû cuûa l/ñoäng ngheä thuaät. Vaên ngheä só neâu cao traùch nhieäm tröôùc nh/daân, Toå quoác vaø CNXH, phaán ñaáu coù nhieàu taùc phaåm coù g/trò t/töôûng vaø ngheä thuaät cao thaám nhuaàn saâu saéc tinh thaàn nhaân vaên, d/chuû, coù taùc duïng giaùo duïc, x/döïng c/ngöôøi, chaêm soùc ñôøi soáng vaên ngheä só, ñaõi ngoä thoûa ñaùng ñoái vôùi vaên ngheä só taøi naêng. Toùm laïi, x/döïngneàn v/hoùa XHCN VN hieän nay laø moät söï nghieäp khoù khaên laâu daøi,phaûi coù söï l/ñaïo cuûa Ñaûng CS, söï q/lyù cuûa N/nöôùc XHCN vaø söï tham gia tích cöïc cuûa nh/daân… +Caùc phöông höôùng, giaûi phaùp veà phaùt huy nhaân toá c/ngöôøi. Xuaát phaùt töø muïc tieâu cuûa CNXH laø g/p trieät ñeå c/ngöôøi, phaùt trieån c/ngöôøi moät caùc toaøn veïn. Ñaûng ta trg Cöông lónh x/döïng ñaát nöôùc trg TKQÑ leân CNXH ñaõ xaùc ñònh moâ hình phaùt trieån ñaát nöôùc ñoù laø “Daân giaøu, nöôùc maïnh, xh coâng baèng, vaên minh”. Caùc m/tieâu treân ñeàu höôùng tôùi c/ngöôøi phuïc vuï vaø ph/trieån c/ngöôøi. Quaùn trieät quan ñieåm treân Ñaïi hoäi IX Ñaûng ta moät laàn nöõa khaúng ñònh “Taêng tröôûng k/teá phaûi ñi lieàn vôùi ph/trieån xh, töøng böôùc caûi thieän ñôøi soáng v/chaát vaø tinh thaàn cho nhy/daân vaø moâ hình x/döïng ñaát nöôùc cuûa ta hieän nay laø taêng tröôûng k/teá gaén lieàn vôùi tieán boä vaø coâng baèng xh, ñaët c/ngöôøi vaø vò trí trung taâm”. Caùc giaûi phaùp nhaèm ph/huy nh/toá c/ngöôøi ôû nöôùc ta hieän nay laø +phaùt trieån k/teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn vaän ñoäng theo cô cheá thò tröôøng theo ñònh höôùng XHCN coù söï

q/lyù cuûa N/nöôùc, ñoù laø ph/trieån neàn k/teá nhieàu thaønh phaàn laø bieän phaùp höõu hieäu laøm cho neàn k/teá ph/trieån nhanh, coù hieäu quaû, noù laøm cho LLSX phaùt trieån, tieàm naêng cuûa c/ngöôøi ñöôïc phaùt huy. Söï phaùt trieån cuûa k/teá laø c/sôû ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa CNXH, trg ñoù coù m/tieâu x/döïng vaø ph/huy nh/toá c/ngöôøi. Neàn k/teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn seõ taïo ñ/kieän cho caùc chuû theå sôû höõu, caùc thaønhy phaàn k/teá chuû ñoäng phaùt huy tieàm naêng trg sx, löu thoâng ñoù laø moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå moãi cg/daân phaùt huy tinh thaàn chuû ñoäng, daùm nghó, daùm laøm giaøu moät caùch chính ñaùng. Söï giaøu coù cuûa ñaát nöôùc vaø cuûa moãi GÑ laø ñieàu kieän ñeå N/nöôùc thöïc hieän toát caùc ch/saùch xh, caùc t/chöùc xh, moãi cg/daân coù ñ/kieän thöïc hieän ñaïo lyù “Uoáng nöôùc, nhôù nguoàn” “ñeàn ôn ñaùp nghóa” coù ñ/kieän ñeå naâng cao trình ñoä hoïc vaán cho baûn thaân. + Ñaåy maïnh söï nghieäp CNH, HÑH ñaát nöôùc, ñoù laø c/sôû ñeå thöïc hieän böôùc chuyeån bieán cuûa c/ngöôøi, töø loái suy nghó ñeán vieäc cuûa c/ngöôøi sx nhoû sang loái suy nghó, caùch laøm vieäc cuûa ngöôøi sx lôùn, coâng nghieäp hieän ñaïi. Quaù trình CNH, HÑH nöôùc ta höôùng vaøo CNH ng/nghieäp vaø ng/thoân. Ñoù laø giaûi phaùp ñuùng ñaén, hôïp lyù ñeå phaùt huy nhaân toá c/ngöôøi ôû nöôùc ta- moät nöôùc maø 80% d/soá soáng ôû noâng thoân. CNH, HÑH coøn taïo ra nhieàu cô hoäi ñeå g/q vieäc laøm, taêng thu nhaäp cho ngöôøi l/ñoäng, taïo ñieàu kieän ñeå taêng cöôøng khoái lieân minh coâng, noâng, trí trg CM-XHCN. +X/döïng N/nöôùc phaùp quyeàn XHCN naâng cao hieäu löïc q/lyù cuûa n/nöôùc, thöïc hieän d/chuû hoùa ñôøi soáng xh, ñoù laø giaûi phaùp then choát ñeå phaùt huy nh/toá c/ngöôøi ôû nöôùc ta hieän nay. Giaûi phaùp naøy ñaûm baûo cho c/ngöôøi ñöôïc soáng trg moâi tröôøng laønh maïnh, coù ñieàu kieän phaùt huy naêng löïc saùng taïo cho söï nghieäp x/döïng vaø b/veä ñaát nöôùc, b/veä phaåm giaù, taøi saûn tính maïng cuûa töøng caù nhaân. Thöïc hieän toát caùc n/dung treân ñaây môùi khaéc phuïc ñöôïc teä quan lieâu, tham nhuõng môùi phaùt huy maïnh meõ quyeàn d/chuû cho cg/daân, baûo ñaûm phaùt huy nh/toá c/ngöôøi treân moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xh. +Ñaåy maïnh cuoäc CM-XHCN treân lónh vöïc tö töôûng, v/hoùa, boài döôõng ñaïo ñöùc CM, ph/trieån trí tueä c/ngöôøi VN, CM t/töôûng v/hoùa laø moät boä phaän cuûa CMXHCN do GCCN vaø nh/daân l/ñoäng tieán haønh, phaùt huy nhaân toá c/ngöôøi laø ñoäng löïc cuûa cuoäc CM treân lóunh vöïc t/töôûng v/hoùa. Cuoäc CM naøy coù taùc duïng ph/huy nh/toá

c/ngöôøi, thoâng qua ñoù maø x/döïng neân c/ngöôøi môùi. Cuoäc CM t/töôûng v/hoùa töøng böôùc hình thaønh theá giôùi quan, nhaân sinh quan coäng saûn cho cg/daân, giaùo duïc ñaïo ñöùc, tình caûm loái soáng môùi, tính tích cöïc xh cho moãi cg/daân. Muïc ñích cao nhaát cuûa CNXH laø g/p c/ngöôøi, taïo ñ/kieän cho moãi caù nhaân ph/trieån töï doù vaø toøan dieän caùc khaû naêng cuûa mình. Do ñoù, trg coâng cuoäc môùi, nhaân toá c/ngöôøi ñöôïc xem laø trung taâm cuûa moïi ch/saùch k/teá-xh. Noù naâng cao tính tích cöïc cuûa c/ngöôøi, söùc maïnh quyeát ñònh cuûa CNXH. Lieân heä thöïc tieãn taïi ñòa phöông, tieáp tuïc ph/trieån saâu roäng vaø naâng cao chaát löôïng neàn v/hoùa VN tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc d/toäc, gaén keát chaët cheõ vaø ñoàng boä hôn vôùi ph/trieån k/teá-xh,laøm cho v/hoùa thaám saâu vaøo moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xh. Naâng cao tinh hoa v/hoùa trg moïi hoïat ñoäng k/teá, ch/trò, xh vaø sinh hoaït cuûa nh/daân. Baûo ñaûm söï gaén keát giöõa nh/vuï ph/trieån k/teá laø trung taâm, x/döïng Ñaûng laø then choát vôùi ph/trieån v/hoùa- neàn taûng tinh thaàn cuûa xh. Ñaëc bieät coi troïng naâng cao v/hoùa l/ñaïo vaø q/lyù, v/hoùa trg kinh doanh vaø v/hoùa trg nhaân caùch cuûa thanh, thieáu nieân, choáng nhöõng hieän töôïng phaûn v/hoùa, phi v/hoùa. Ñaåy maïnh vieäc x/döïng ñôøi soáng v/hoùa ñaïi chuùng vaø moâi tröôøng v/hoùa laønh maïnh. x/döïng vaø hoøan thieän giaù trò, nhaân caùch c/ngöôøi VN, b/veä vaø ph/huy baûn saéc v/hoùa d/toäc trg thôøi kyø CNH,HÑH, hoäi nhaäp k/teá q/teá. Boài döôõng caùc g/trò v/hoùa trg thanh nieân, hoïc sinh, sinh vieân, ñaëc bieät laø lyù töôûng soáng, loái soáng, naêng löïc trí tueä, ñaïo ñöùc vaø baûn lónh v/hoùa c/ngöôøi VN. Ph/huy tinh thaàn töï nguyeän, tính töï quaûn vaø naêng löïc laøm chuû cuûa nh/daân trg ñôøi soáng h/hoùa. Ña daïng hoùa caùc hình thöùc hoaït ñoäng cuûa phong traøo “Toøan daân ñoaøn keát x/döïng ñôøi soáng v/hoùa”. Phaùt huy tieàm naêng , khuyeán khích saùng taïo vaên hoïc, ngheä thuaät, taïo ra nhöõng taùc phaåm coù g/trò cao veà tö töôûng vaø ngheä thuaät. x/döïng vaø naâng caáp ñoàng boä heä thoáng thieát cheá v/hoùa, chuù troïng coâng trình v/hoùa lôùn, tieâu bieåu. Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng nhaø v/hoùa, baûo taøng, nhaø truyeàn thoáng, thö vieän, phoøng ñoïc, ñieåm böu ñieän-vaên hoùa xaõ, khu vui chôi, giaûi trí…. Baûo veä vaø phaùt huy g/trò cuûa taøi lieäu löu tröõ. Tieáp tuïc ñaàu tö cho vieäc baûo toàn, toân taïo caùc di tích lòch söû CM, khaùng chieán, caùc di saûn vaên hoùa vaät theå vaø phi vaät theå cuûa

d/toäc, caùc g/trò v/hoùa, ngheä thuaät, ngoân ngöõ, thuaàn phong myõ tuïc cuûa coäng ñoàng caùc d/toäc. Baûo toàn vaø ph/huy v/hoùa, vaên ngheä daân gian. Keát hôïp haøi hoøa vôùi caùc hoaït ñoäng ph/trieån k/teá, du lòch. Taïo ñieàu kieän cho caùc lónh vöïc xuaát baûn, thoâng tin ñaïi chuùng ph/trieån, naâng cao chaát löôïng tö töôûng vaø vaên hoùa, vöôn leân hieän ñaïi veà moâ hình, cô caáu toå chöùc vaø c/sôû v/chaát-kyû thuaät; ñoàng thôøi x/döïng cô cheá q/lyù phuø hôïp, chuû ñoäng, khoa hoïc. Baûo ñaûm töï do, d/chuû cho moïi hoaït ñoäng saùng taïo v/hoùa, vaên hoïc, ngheä thuaät ñi ñoâi vôùi phaùt huy traùch nhieäm coâng daân cuûa vaên ngheä só. Coù ch/saùch troïng duïng caùc taøi naêng v/hoùa, chaêm lo ñôøi soáng v/chaát vaø tinh thaàn cuûa vaên ngheä só. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng lyù luaän- pheâ bình vaên hoïc, ngheä thuaät. Ñoåi môùi noäi dung, phöông thöùc hoaït ñoäng vaø cô caáu t/chöùc cuûa caùc hoäi vaên hoïc, ngheä thuaät. Taêng cöôøng q/lyù cuûa N/nöôùc veà v/hoùa. x/döïng cô cheá, ch/saùch, cheá taøi oån ñònh, phuø hôïp y/c ph/trieån v/hoùa trg thôøi kyø môùi. Tích cöïc môû roäng giao löu vaø hôïp taùc q/teá veà v/hoùa, choáng söï xaâm nhaäp cuûa caùc loaïi v/hoùa phaåm ñoäc haïi, lai caêng. Phaùt huy tính naêng ñoäng, chuû ñoäng cuûa caùc cô quan Ñaûng, N/nöôùc, MTTQ, caùc ñoøan theå nh/daân, caùc hoäi vaên hoïc, ngheä thuaät, khoa hoïc, baùo chí, caùc hoä GÑ, caù nhaân, caùc trí thöùc tham gia hoaït ñoäng treân caùc lónh vöïc v/hoùa- thaåm myõ, neáp soáng vaên minh, hieän ñaïi trg nh/daân. -Phaûi caûi taïo hoøan caûnh, caûi taïo caùc qheä xh , taïo ra moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå c/nguôøi ph/huy taøi naêng vaø nhöõng phaåm chaát toát ñeïp. – Thöïc hieän quaù trình caù theå hoùa c/ngöôøi vôùi tö caùch laø moät caù nhaân sinh ñoäng, caù nhaân c/nguôøi vôùi tö caùch laø moät thaønh vieân cuûa taäp theå, cuûa xh thoâng qua caùc hoïat ñoäng cuûa hoï trg taäp theå aáy ñaõ boäc loä roõ phaåm chaát, naêng löïc vaø hoï yù thöùc ñöôïc v/troø vò trí mình tröôùc baûn thaân, tröôùcgia ñình vaø xh. – Thöïc hieän xh hoùa nhaân caùch laø quaù trình xh taùc ñoäng vaøo caù nhaân laøm cho hoï nhaän thöùc ñöôïc haønh vi tö töôûng tình caûm cuûa mình, bieát haønh ñoäng vì söï tieán boä cuûa xh vì söï phaùt trieån phoàn vinh cuûa ñaát nöôùc. – Ñeå coù nh/toá c/ngöôøi saùng taïo, vaán ñeà ñaët ra laø phaûi môû roäng quyeàn d/chuû vaø ph/huy quyeàn d/chuû cg/daân taïo ra moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå caùc caù nhaân töï do hoïat ñoäng trg khuoân khoå p/luaät

Caâu 6: Phaân tích caùc quan ñieåm cô baûn cuûa chuû nghóa Maùc-Leânin, Tö töôûng Hoà Chí Minh trong chæ ñaïo quaù trình giaûi quyeát caùc vaán ñeà toân giaùo. Lieân heä vôùi thöïc teá ñòa phöông, ngaønh. Traû lôøi : Theo quan ñieåm c/baûn cuûa CN-MLN veà g/q caùc vaán ñeà toân giaùo, theå hieän ôû caùc noäi dung sau: Thöù nhaát, caàn khaéc phuïc daàn nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa aûnh höôûng toân giaùo baèng quaù trình caûi taïo xh cuõ, x/döïng xh môùi, xh XHCN, bôûi vì muoán thay ñoåi YTXH moät caùch caên baûn vaø trieät ñeå phaûi thay ñoåi TTXH moät caùch trieät ñeå vaø toøan dieän. Muoán xoùa boû nieàm tin hö aûo, xoùa boû tín ngöôõng trg t/töôûng c/ngöôøi, phaûi xoùa boû nguoàn goác xh saûn sinh ra aûo töôûng aáy. Thöù hai, phaûi toân troïng vaø baûo ñaûm quyeàn töï do tín ngöôõng vaø töï do kg tín ngöôõng cuûa nh/daân, bôûi vì tín ngöôõng laø nhu caàu tinh thaàn cuûa q/c nh/daân . noù coù nhöõng giaù trò ñaïo ñöùc coøn phuø hôïp vôùi y/c x/döïng c/ngöôøi môùi XHCN. Noù laø moät hình thaùi yù thöùc coøn toàn taïi laâu daøi. Thöù ba, phaûi quaùn trieät quan ñieåm l/söû cuï theå trg vieäc g/q vaán ñeà toân giaùo, vì trg thöïc tieãn laø tieâu chuaån cuûa chaân lyù. Tín ngöôõng toân giaùo ra ñôøi trg nhöõng ñieàu kieän l/söû khaùc nhau. Ôû nhöõng thôøi kyø l/söû kh/nhau thì v/troø, taùc ñoäng cuûa moïi toân giaùo, quan ñieåm thaùi ñoä cuûa giaùo hoäi, giaùo só, qheä giöõa giaùo hoäi vaø N/nöôùc v.v..luoân luoân bieán ñoåi. Do ñoù caàn coù quan ñieåm l/söû cuï theå trg vieäc g/q v/ñeà toân giaùo. Thöù tö, phaûi phaân bieät roõ hai maët chính trò vaø tö töôûng khi g/q v/ñeà tín ngöôõng t/giaùo, vì treân thöïc teá tín ngöôõng t/giaùo xuaát hieän vaø toàn taïi laø nhaèm ñaùp öùng nhu caàu tinh thaàn cuûa c/ngöôøi. Ñoù laø maët tö töôûng taâm linh. Maët khaùc töø khi xh phaân chia vaø toàn taïi g/c thì tín ngöôõng t/giaùo, moät hình thaùi YTXH, cuõng mang tính g/c, chòu taùc ñoäng vaø ph/aûnh lôïi ích cuûa ñ/tranh g/c. ñoù laø maët ch/trò cuûa v/ñeà tín ngöôõng t/giaùo. Thöù naêm, trg nhaän thöùc vaø g/q caùc v/ñeà t/giaùo phaûi höôùng tôùi cuûng coá , ph/trieån khoái ñaïi ñoøan keát toaøn d/toäc, ph/huy truyeàn thoáng ñoaøn keát , tinh thaàn yeâu nöôùc, truyeàn thoáng CM cuûa coäng ñoàng ñoàng baøo caùc d/toäc VN. +Tö töôûng cuûa Hoà Chí Minh veà toân giaùo, Ngöôøi coi tín ngöôõng t/giaùo laø di saûn vaên hoùa cuûa loaøi ngöôøi, vöøa coù nhöõng giaù trò nhaân vaên phuø hôïp vôùi lyù töôûng CS. Bôûi vì ngöôøi ñaõ tìm ra neùt ñeïp cuûa t/giaùo ñeå nöu caàu haïnh phuùc cho loaøi ngöôøi vaø cho xh. Trg caùi khaúng ñònh

lyù töôûng toát ñeïp cuûa toân giaùo, Ngöôøi cuõng khaúng ñònh söï kh/nhau cuûa theá giôùi quan duy vaät vôùi theá giôùi quan duy taâm. Tuy vaäy cuõng kg neân ñoá kî baøi xich laãn nhau. Toân troïng töï do tín ngöôõng vaø nhu caàu t/giaùo cuûa nh/daân , mieãn laø ñöøng laøm vieäc gì traùi vôùi traùi vôùi luaät phaùo vaø moãi ngöôøi VN ñöôïc quyeàn theo hoaëc kg theo moät t/giaùo naøo. Ñoøan keát löông giaùo ñaây laø moät trg y/toá cô baûn nhaát cuûa t/töôûng HCM veà t/giaùo, ñoaøn keát löông-giaùo laø moät phaàn vieäc cuûa t/töôûng ñaïi ñoaøn keát d/toäc. Ngöôøi kieân quyeát pheâ phaùn haønh vi lôïi duïng t/giaùo ñeå choáng phaù söï nghieäp CM cuûa nh/daân , xaâm phaïm ñeán lôïi ích chung cuûa ñaát nöôùc, Ngöôøi coøn nhaéc nhôû caùn boä ñaûng vieân phaûi thöïc hieän toát ch/saùch t/giaùo, kg xaâm phaïm quyeàn töï do tín ngöôõng cuûa nh/daân vaø kieân quyeát ñaáu tranh vaïch traàn nhöõng keû lôïi duïng t/giaùo ñeå choáng phaù söï nghieäp CM. Lieân heä thöïc tieãn ôû ñòa phöông Ôû ñòa phöông, TP HCM do laø moät thaønh phoá trung taâm cuûa caû nöôùc, nôi hoäi tuï nhieàu thaønh phaàn toân giaùo ñoâng nhaát laø Phaät giaùo, tieáp laø Thieân chuùa giaùo, Tin laønh, Hoài giaùo vaø moät soá toân giaùo noäi sinh nhö laø Cao ñaøi, Hoøa haûo….. Do vaäy, vaán ñeà toân giaùo luoân mang tính nhaïy caûm, deã phaùt sinh phöùc taïp, hoaëc maát caûnh giaùc ñeå keû thuø vaø caùc phaàn töû lôïi duïng toân giaùo ñeå hoaït ñoäng chính trò, choáng phaù thaønh quaû CM cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta, cho neân trg quaù trình thöïc hieän, g/q caùc vaán ñeà veà chính saùch toân giaùo caàn xaùc ñònh vaø quaùn trieät trg toøan boä heä thoáng chính trò, trg caùc taàng lôùp nhaân daân, caùc thaønh phaàn toân giaùo veà quan ñieåm ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng ta veà coâng taùc t/giaùo, ñoàng thôøi trg quaù trình g/q caùc vaán ñeà veà t/giaùo phaûi xem ñoàng baøo caùc toân giaùo laø boä phaän quan troïng cuûa khoái ñaïi ñoøan keát d/toäc. Th/hieän nhaát quaùn chính saùch toân troïng vaø baûo ñaûm quyeàn töï do tín ngöôõng, theo hoaëc kg theo toân giaùo cuûa cg/daân, quyeàn sinh hoaït toân giaùo bình thöôøng theo phaùp luaät. Ñoaøn keát ñoàng baøo theo caùc toân giaùo khaùc nhau, ñoàng baøo theo toân giaùo vaø ñoàng baøo kg theo t/giaùo. Phaùt huy nhöõng g/trò v/hoùa , ñaïo ñöùc toát ñeïp cuûa toân giaùo. Ñoäng vieân giuùp ñôõ ñoàng baøo theo ñaïo vaø caùc chöùc saéc toân giaùo, soáng “toát ñôøi ñeïp ñaïo”. Caùc toå chöùc t/giaùo hôïp phaùp hoïat ñoäng theo p/luaät vaø ñöôïc

p/luaät baûo hoä. Thöïc hieän toát caùc chöông trình ph/trieån k/teá –xh, naâng cao ñôøi soáng v/chaát, v/hoùa cuûa ñoàng baøo caùc t/giaùo. Taêng cöôøng cg/taùc ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä laøm coâng taùc t/giaùo. Ñaáu tranh ngaên chaën caùc hoïat ñoäng meâ tín dò ñoan, caùc haønh vi lôïi duïng tín ngöôõng, t/giaùo laøm phöông haïi ñeán lôïi ích chung cuûa ñaát nöôùc, vi phaïm quyeàn töï do t/giaùo cuûa cg/daân.