ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH

BCH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
BCH ÑOAØN TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ
– COÂNG NGHEÄ Thaønh Phoá Hoà Chí Minh
(HIAST)
BCH LIEÂN CHI ÑOAØN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ –
TIN HOÏC
----------------------------ÑAÏI HOÄI CHI ÑOAØN C1TH3

TP.HCM, ngaøy 08 thaùng
12 naêm 2006

BIEÂN BAÛN ÑAÏI HOÄI CHI ÑOAØN C1TH3
NHIEÄM KYØ 2006 – 2007

I. THÔØI GIAN, ÑÒA ÑIEÅM:

-

Thôøi gian: töø 10h30 ñeán 11h30 (15/12/2006)

Ñòa ñieåm Phoøng A1 – Tröôøng Cao Ñaúng Kinh Teá – Coâng Ngheä
Tp.HCM (Cô sôû A)
II. THAØNH PHAÀN THAM DÖÏ:

-

Soá ñoaøn vieân coù maët laø 20 Ñoaøn vieân, treân toång soá ñoaøn vieân
Chi ñoaøn laø 28 Ñoaøn vieân.

III. NOÄI DUNG:

1. Ñ/c Traàn Theá Phöông - Tröôûng ban Thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu
ñoïc bieân baûn Thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu.
2. Chaøo côø, tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu
a/. Chaøo côø
b/. Tuyeân boá lyù do
c/. Giôùi thieäu ñaïi bieåu.
+ Ñ/c Vuõ Leâ Baûo Aân - Phoù Bí thö Lieân Chi Khoa Ñoaøn Ñieän –
Ñieän Töû – Tin Hoïc
+ Ñ/c Leâ Nguyeân Thieân Trí
C.Khí – X.Döïng – S.Hoïc

- Phoù Bí thö Lieân Chi Ñoaøn Khoa

+ Ñ/c Nguyeãn Huyønh Long
Quaûn Trò

- Phoù Bí thö Lieân Chi Ñoaøn Khoa

3. Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoâng qua danh saùch Ñoaøn Chuû tòch goàm
03 ñoàng chí.
1. Ñ/c Huyønh Kim Long
2. Ñ/c Leâ Nguyeãn Thanh Toaøn
3. Ñ/c Nguyeãn Hoaøi Sôn

20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %

00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %

YÙ kieán khaùc: Khoâng coù yù kieán

Ñoaøn Chuû tòch leân laøm vieäc.

4. Ñoaøn Chuû tòch ñieàu khieån Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoâng qua danh
saùch Ban Thö kí goàm 02 ñ/c:
1. Ñ/c Leâ Thò Khaûi Huyeàn
2. Ñ/c Nguyeãn Ñöùc Khoa

20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %

00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %

YÙ kieán khaùc: Khoâng coù yù kieán

Ban Thö kí leân laøm vieäc.

5. Ñ/c Huyønh Kim Long , TM Ñoaøn Chuû tòch, trình baøy toùm taét Döï thaûo
Baùo caùo hoaït ñoäng của Chi ñoaøn C1TH3 trong thời gian laâm thôøi.

6. Đ/c. Huyønh Kim Long , TM Ñoaøn Chuû tòch, trình baøy toùm taét Döï thaûo
Chöông trình hoaït ñoäng cuûa Chi ñoaøn C1TH3 nhieäm kì 2006– 2007
7. Ñaïi hoäi thaûo luaän veà caùc noäi dung trong vaên kieän :
Ñaïi hoäi ñoùng goùp yù kieán - Ñoaøn Chuû tòch giaûi trình (YÙ kieán thaày
coâ,
neáu
coù): Baûn Baùo Caùo cuûa Chi Ñoaøn vaø Phöông höôùng
Ñaïi BCH
HoäiÑK
ñaõ
thoâng
cuû
nhieäm kyø 2006 – 2007.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vaên kieän cuõng ñaõ ñöôïc thoâng qua
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. Bieåu quyeát thoâng qua vaên kieän Ñaïi hoäi:
-

Baùo caùo toång keát :

20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %
00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %

 YÙ
kieán
khaùc:
.................................................................................................
………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………..
-

Phöông höôùng hoaït ñoäng nhieäm kì 2004-2005

20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %


00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %

khaùc:
……………………………….

kieán
.................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………….

9. Bieåu quyeát thoâng qua Ñeà aùn nhaân söï BCH Chi ñoaøn nhieäm
kyø 2006 – 2007:
* Ñ/c Nguyeãn Hoaøi Sôn, Thay maët Ñoaøn Chuû tòch, giôùi thieäu
tieâu chuaån vaø cô caáu BCH Chi ñoaøn C1TH3 nhieäm kì 2006 - 2007.
Veà tieâu chuaån BCH Chi ñoaøn: Coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc

loái soáng toát, coù naêng löïc vaø hieäu quaû trong coâng taùc,
coù trình ñoä hoïc vaán 12/12, coù nghieäp vuï, söùc khoeû, coù
moái quan heä toát vaø ñöôïc Ñoaøn vieân taïi Chi Ñoaøn tín
nhieäm.

20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %
00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %

 YÙ
kieán
khaùc:
............................................................................................
……………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………
Veà soá löôïng thaønh vieân BCH: 03 ñoàng chí

20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %
00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %

 YÙ
khaùc:
………………………………

kieán
............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………
* Ñoaøn Chuû tòch giôùi thieäu danh saùch ÖÙng cöû vieân BCH Chi
ñoaøn goàm ……… ñ/c:
1. Ñ/c Vuõ Ñình Thieän
2. Ñ/c Leâ Nguyeãn Thanh Toaøn
3. Ñ/c Phaïm Vaên Khaùnh
4. Ñ/c Nguyeãn Ñình Leâ
5. Ñ/c Nguyeãn Hoaøi Sôn

Töï öùng cöû (giôùi thieäu mình): Khoâng coù

Bieåu quyeát thoâng qua danh saùch ÖCV:
- 20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %

- 00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %
- YÙ kieán khaùc: Khoâng coù
* Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoâng qua danh saùch Ban Baàu cöû goàm 02
ñoàng chí:
1. Ñ/c Nguyeãn Thò Myõ Kim – Tröôûng ban
2. Ñ/c Traàn Thò Taâm - Phoù ban
3. Ñ/c Phaïm Huyønh Ñaéc Taâm - Thaønh vieân

20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %
00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %

YÙ kieán khaùc: Khoâng coù
* Ñ/c Nguyeãn Thò Myõ Kim , Tröôûng ban Baàu cöû, giôùi thieäu theå
leä baàu cöû. Ñaïi hoäi kieåm tra thuøng phieáu troáng, tieán haønh baàu
cöû

10.

YÙ kieán chæ ñaïo:

11.

Ñ/c Nguyeãn Thò Myõ Kim keát quaû baàu cöû:

Tröôûng ban Baàu cöû coâng boá

BCH Chi ñoaøn nhieäm kì 2006. – 2007: goàm 05 ñoàng chí

1.
2.
3.
4.
5.

Hoï teân ÖCV
Soá phieáu tín nhieäm / soá phieáu
baàu
Tỉ lệ %
Ñ/c Nguyeãn Hoaøi Sôn
19 / 19
100 %
Ñ/c Vuõ Ñình Thieän
13 / 19
68,4 %
Ñ/c Leâ Nguyeãn Thanh Toaøn 12 / 19
63,1 %
Ñ/c Nguyeãn Ñình Leâ
09 / 19
44,7 %
Ñ/c Phaïm Vaên Khaùnh
04 / 19
21,1 %

12.
BCH nhieäm kì cuõ tuyeân boá maõn nhieäm. BCH môùi nhaän
nhieäm vuï.

13.

Ñ/c Huyønh Kim Long, TM Ñoaøn Chuû tòch, ñoïc Nghò quyeát
Ñaïi hoäi.
Bieåu quyeát thoâng qua:
- 20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %
- 00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %
- YÙ kieán khaùc: Khoâng coù

14.

Chaøo côø beá maïc.

Bieân baûn keát thuùc vaøo luùc 11h15 cuøng ngaøy.

TP.HCM, ngaøy 15 thaùng
12 naêm 2006
TM. Ñoaøn Chuû tòch

Huyønh Kim Long
Huyeàn

TM. Ban Thö kí

Leâ

Thò

Khaûi