P. 1
Bien Ban Dai Hoi Chi Doan

Bien Ban Dai Hoi Chi Doan

|Views: 284|Likes:
Được xuất bản bởinguyenduyloves

More info:

Published by: nguyenduyloves on Nov 10, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

BIEÂN BAÛN ÑAÏI HOÄI CHI ÑOAØN C1TH3

NHIEÄM KYØ 2006 – 2007

I. THÔØI GIAN, ÑÒA ÑIEÅM:
- Thôøi gian: töø 10
h
30 ñeán 11
h
30 (15/12/2006)
Ñòa ñieåm Phoø! A1 " T#$%ø! C&o Ñ&'! ()h T*+ " Co,! N!h*-
T..HCM /C% 0%1 A2
II. THAØNH PHA3N THAM 45Ï:
- Soá ñoaøn vieân coù maët laø 20 Ñoaøn vieân, teân to!n" #oá ñoaøn vieân
$%i ñoaøn laø 2& Ñoaøn vieân'
III. NOÄI 46NG:
1' Ñ78 Traàn The !h"ông 9 T#$%1! :& Th&;< =#& =$ 8&>8h ?&@) :)*;A
?o@8 :)*, :&1 Th&;< =#& =$ 8&>8h ?&@) :)*;A.
B. Ch&øo 8%ø, =AC*, :o+ DC> Eo, !)%>) =h)*-A ?&@) :)*;A
a/' $%aøo c(ø
)/' *+,eân )oá l,ù -o
c/' .i(ùi t%ie/+ ña0i )ie!+'
1 Ñ/c #$% &e' (a)* +'n - 2%où 34 t%ö 5ieân $%i 6%oa Ñoaøn Ñie/n 7
Ñie/n *ö8 7 *in 9o0c
1 Ñ/c &e' Ng$,e'n Thie'n Tr- - 2%où 34 t%ö 5ieân $%i Ñoaøn 6%oa
$'6%4 7 :';ö0n" 7 S'9o0c
1 Ñ/c Ng$,e.n H$,ønh &*ng - 2%où 34 t%ö 5ieân $%i Ñoaøn 6%oa
<+a8n *=
>' Ñ&@) ho-) :)*;A FAC*+= =ho,! FA& E&h 0&>8h Ño&ø ChA1 =G8h !oH<
03 ?oH! 8hI.
1' Ñ/c H$,ønh Kim &*ng
2' Ñ/c &e' Ng$,e.n Thanh T*aøn
>' Ñ/c Ng$,e.n H*aøi /ôn
 20 / 20 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
ÑOAØN TNCJ HO3 CHK MINH
BCH THAØNH PHOL HO3 CHK MINH
BCH ÑOAØN TM5ÔØNG CAO ÑANNG (INH TEL
" COÂNG NGHEÄ Th&øh Pho+ HoH ChI M)h
/HIAJT2
BCH OIEÂN CHI ÑOAØN ÑIEÄN " ÑIEÄN T5Û "
TIN HOÏC
99999999999999999999999999999
ÑAÏI HOÄI CHI ÑOAØN C1TH3
T!0H1M2 ngaø, 03 4ha5ng
62 na7m 2006
 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
 BC Aieán A%aùc: Kh*'ng 8*5 ,5 9ien
Ñoaøn $%+8 t=c% leân laøm vie/c'
D' Ño&ø ChA1 =G8h ?)*HA Ph)*; Ñ&@) ho-) :)*;A FAC*+= =ho,! FA& E&h
0&>8h B& Th$ PI !oH< 0B ?78:
1' Ñ/c &e' Thò Kha)i H$,eàn
2' Ñ/c Ng$,e.n Ñ"58 Kh*a
 20 / 20 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
 BC Aieán A%aùc: Kh*'ng 8*5 ,5 9ien
 3an *%ö A4 leân laøm vie/c'
5' Ñ/c H$,ønh Kim &*ng , *E Ñoaøn $%+8 t=c%, tFn% )aø, toùm taGt Döï thaûo
Baùo caùo hoaït ñoäng của Chi ñoaøn 16TH: trong thời gian laâm thôøi.
6' Đ/c' H$,ønh Kim &*ng , *E Ñoaøn $%+8 t=c%, tFn% )aø, toùm taGt Döï thaûo
Chöông trình hoaït ñoäng cuûa Chi ñoaøn 16TH: nhieäm kì !!"# !!$
$. Ñaïi hoäi thaûo luaän %e& caùc noäi 'ung trong %a(n kieän )
Ña0i %o/i ñoùn" "oùH ,ù Aieán - Ñoaøn $%+8 t=c% "ia8i tFn% (BC Aieán t%a?,
coâ, 3$9 Ñ6 neá+ coù):
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Q. B)*;A FAC*+= =ho,! FA& R&S P)*- Ñ&@) ho-):
- (a5* 8a5* 4*ång 9e4 ;
 B0 / B0 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
 BC Aieán
A%aùc: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
IIIIIIIIIIII''
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIII''
- !h"ông h"ô5ng h*a<4 ñ*=ng nhie=m 9> 200?@200A
 B0 / B0 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
Ña0i 9o/i ñaJ t%oân" 3a8n 3aùo $aùo c+8a $%i Ñoaøn vaø 2%ö(n" %ö(ùn"
c+8 n%ie/m A,ø 2006 7 200K'
LaMn Aie/n c+Jn" ñaJ ñö(0c t%oân" N+a
 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
 BC Aieán
A%aùc: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
IIIIIIIIIIII'
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIII'
O' B)*;A FAC*+= =ho,! FA& Ñeà a5n nha'n B"< (1H 1hi ñ*aøn nhie=m
9,ø 2006 – 2007;
C ÑD8 Ng$,e.n H*aøi /ôn, Tha, maE4 Ñ*aøn 1h$) 4ò8h2 giô5i 4hie=$
4ie'$ 8h$aån Faø 8ô 8a$ (1H 1hi ñ*aøn 16TH: nhie=m 9> 2006 @ 20070
*e& tieâu chua+n BC, Chi ñoaøn) 1*5 Ghaåm 8ha4 8h-nh 4rò2 ña<* ñ"58
H*i B*ng 4*42 8*5 na7ng H"<8 Faø hie=$ I$a) 4r*ng 8*'ng 4a582
8*5 4r>nh ñ*= h*<8 Fan 62D622 8*5 nghie=G F$<2 B"58 9h*e)2 8*5
m*i I$an he= 4*4 Faø ñ"ô<8 Ñ*aøn Fie'n 4a<i 1hi Ñ*aøn 4-n
nhie=m0
 B0 / B0 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
 BC Aieán
A%aùc: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIII
*e& -o. löôïng thaønh %ieân BC,: 03 ño?n" c%4
 B0 / B0 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
 BC Aieán
A%aùc: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIII
C Ñ*aøn 1h$) 4ò8h giô5i 4hie=$ Janh Ba58h KLng 8") Fie'n (1H 1hi
ñ*aøn g*àm MMM ñD8;
1' ÑD8 TAU ÑVh Th)*-
2' ÑD8 O*, N!AC*W Th&h To&ø
>' ÑD8 Ph&@< T&S (h&>h
D' ÑD8 N!AC*W ÑVh O*,
5' ÑD8 N!AC*W Ho&ø) J%
*ö0 öùn" cö8 ("i(ùi t%ie/+ mFn%): Kh*'ng 8*5
 3ie!+ N+,eát t%oân" N+a -an% #aùc% P$L:
- B0 / B0 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
- 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
- BC Aieán A%aùc: Kh*'ng 8*5
C Ña<i h*=i Nieå$ I$,e4 4h*'ng I$a Janh Ba58h (an (aà$ 8") g*àm 02
ñ*àng 8h-;
1' ÑD8 N!AC*W ThG MCU ()< 7 *ö(8n" )an
2' ÑD8 T#&H ThG T&,< - 2%où )an
>' ÑD8 Ph&@< HACøh Ñ&X8 T&,< - *%aøn% vieân
 B0 / B0 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
BC Aieán A%aùc: Kh*'ng 8*5
C ÑD8 Ng$,e.n Thò M,% Kim 2 Tr"ô)ng Nan (aà$ 8")2 giô5i 4hie=$ 4heå
He= Naà$ 8")0 Ña<i h*=i 9ieåm 4ra 4h$øng Ghie$ 4r*ng2 4ien haønh Naà$
8")
10' YZ P)*+ 8h[ ?&@o:
11' Ñ78 N!AC*W ThG MCU ()< 9 T#$%1! :& B&HA 8$1 8o,! :o+
P*+= FA&1 :&HA 8$1:
(1H 1hi ñ*aøn nhie=m 9> 20060 – 2007; "o?m 0\ ño?n" c%4
H*< 4e'n K1# /* Ghie$ 4-n nhie=m D B* Ghie$
Naà$ TO HP Q
1' ÑD8 N!AC*W Ho&ø) J% 1O / 1O 100 @
2' ÑD8 TAU ÑVh Th)*- 1> / 1O 6&,D @
>' ÑD8 O*, N!AC*W Th&h To&ø 12 / 1O 6>,1 @
D' ÑD8 N!AC*W ÑVh O*, 0O / 1O DD,K @
5' ÑD8 Ph&@< T&S (h&>h 0D / 1O 21,1 @
1B. BCH h)*-< PV 8AU =AC*, :o+ <&U h)*-<. BCH <%>) h&-
h)*-< RA@.
1>' Ñ78 HACøh ()< Oo!, TM Ño&ø ChA1 =G8h, ?o@8 N!hG FAC*+=
Ñ&@) ho-).
(ieå$ I$,e4 4h*'ng I$a;
- B0 / B0 ño?n" ,ù, c%ieám 100 @
- 00 / 00 A%oân" ño?n" ,ù, c%ieám 00 @
- BC Aieán A%aùc: Kh*'ng 8*5
1]. Ch&øo 8%ø :*+ <&@8.
3ieân )a8n Aeát t%+ùc vaøo l+ùc 11
h
1\ c+øn" n"aø,'
/0.,C12 ngaø3 45 thaùng
4 na(m !!"
TM. Ño&ø ChA1 =G8h TM. B& Th$ PI
HACøh ()< Oo! O*, ThG (h&1)
HAC*H

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->