P. 1
Chuyen de Xac Suat

Chuyen de Xac Suat

|Views: 793|Likes:
Được xuất bản bởiminh tâm80

More info:

Published by: minh tâm80 on Nov 11, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT

Biên soạn : Nguyễn Văn Ngọc - THPT Nông Cống II
PHẦN 1 : BÀI TẬP SỬ DỤNG CÁC ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT
Bài1: Gieo 1 co !"c !#c $%i !&' (à $)' c*+,-T./ !0c 12+, $3 $45c:
67 89, : c*+/ !2+, *i;
<7 89, c= 1% c*+/ >à 1% c*? !2+, *i;
H@: GAi ABB >C >45, >à c0c <iD c% E89, : c*+/ !2+, *i;F (à E89, c=
1% c*+/ >à 1% c*? !2+, *i;E-T6 c= :
1 1
( ) ; ( )
6 2
P A P B = =
BàiG: C= 1HH ,+/ <.6 *.* (2I' $45c $0* 1% ,J 1 $D 1HH-T6 >+K
'L2 *iM 1 ,+/ <.6-T./ !0c 12+, $3 >+K $45c:
678N, ,+/ <.6 c= 1% O*I' c*&6 c*P 1% Q P
6
R HBS
<78N, ,+/ <.6 c= 1% c*i6 *D, c*o G *o9c Q *o9c cT G (à Q P
<
R HB:
BàiU: 8N, *NV c= c*&6 6 W2T cC2 ,X#' (à < W2T cC2 $e-Y+K X6 >C
>45, ,J *NV ,J' W2T cC2Z/N, c0c* 'L2 *iM[-T./ !0c 12+, $3
67\2T cC2 ,*& G >à ,X#' <7 \2T cC2 c2%i c]'
>à ,X#'
Đ0V 1% : P
6
R P
<
R 676^<
Bài_: Gieo $)' ,*`i G $)' !2-T./ !0c 12+, $3 c= :
67H6i /9, c]' 1+V !2+, *i; ZPRHBGQ[
<78N, /9, 1+VB/N, /9, 'a6 ZPRHBQ [
c7C= b, *+, 1 /9, 1+V ZPRHBcQ [
BàiQ: Gieo $)' ,*`i G !"c !#c $%i !&' (à $)' c*+,-T./ !0c 12+, $3
$45c:
67Td' 1% c*+/ !2+, *i; <e' c ZPR17:[
<7Td' 1% c*+/ !2+, *i; *f *g S ZPRc71G[
c7 C= b, *+, 1 /9, : c*+/ !2+, *i; ZPR117U:[
Bài::T*6' /0K ch6 1 ,oà *à c ,C' !2+, V*0, ,J ,+' 1 (ii U
O*0c*-,./ !0c 12+, $3 :
67T+, cT c]' X6 j ,C' _ ZPR17G1:[
<7T+, cT c]' X6 j /N, ,C' ZPR17U:[
c78ki '4`i X6 j /N, ,C' O*0c *62 ZPRQ7l[
Bàic: 8ki (m !d 1% Ob *i;2 <ji 1 1% c= Q c*P 1%-T./ !0c 12+, $3 1 '4`i
/26 1 (m $45c:n
67om c= Q c*P 1% O*0c *62 ZPRHBUHG_[
<7om c= Q c*P 1% $p2 c*? ZPRHBHU1GQ[
BàiS: Q '4`i ABBBCBDBq ')i /N, c0c* 'L2 *iM (ào 1 c*iDc '*D
@ài-T./ !0c 12+, $3:
67N'4`i C ')i c*b* 'iP6 ZPRHBG[
<7H6i '4`i ABB ')i j G $C2 ZPRHB1[
Bàil: TXo' /N, c*iDc *NV c= W2T cC2 $45c $0* 1% ,J 1 $D -Y+K
'L2 *iM c]' >"c X6 G W2T cC2-Tb* !0c 12+, $3 '4`i $= >+K $45c 1
W2T c= 1% *i;2 >i *g O (à /N, W2T c= 1% *i;2 *f *g O Z$0V 1% :
2( 1)( )
( 1)
k n k
P
n n
− −
=

[
Bài1H:r C= 1H '4`i O*0c* <4ic 'L2 *iM (ào /N, ca6 *à' c= U
W2CK-Hfi !0c 12+, $3 U '4`i c]' $D W2CK 1% 1 >à <6o *iM2s
HD: 8ki O*0c* c= U O*T t' *4 *62 $3 @D U W2CK-S% <iD c% $)'
O*T t' >à: U
1H
-Cu 1% <iD c% ,*2v >5i >à:
3 7
10
.2 C 12K X6
3 7
10
10
.2
3
C
P =
Bài11: C= '4`i Z,Xo' $= c= / '4`i ,X]' ,M[ !DV 'L2 *iM
,*à* *à' '6'-X0c 12+, $3 / '4`i ,X]' ,M $= $&' cw* *62
>à <6o *iM2s
Đ0V 1% :
( 1)! !
!
n m m
P
n
− +
=
PHẦN G : BÀI TẬP SỬ DỤNG CÁC ĐỊNH Yx XÁC SUẤT
Bài1: 8N, c*i ,iD, /0K $45c >+K 'L2 *iM-C*i ,iD, >owi 1Zc*i ,iD, A[yc*i
,iD, >owi GZc*i ,iD, B[yc*i ,iD, >owi UZc*i ,iD, C[-HzK /I ,T c0c <iD c% 162
${K
67 A B ∪ <7
A B +
c7
( . ) A B C ∪
@7 . AC
BàiG: B6 '4`i c]' <# (ào /N, /|c ,iM2-GAi
k
A
>à <iD c% '4`i ,*&
<6 <# ,X"' /|c ,iM2 ZOR1BGBU[-C0c <iD c% 162 ${K $45c (iD, <e' Ob
*i;2 X6 16os
67C*} c= '4`i ,*& *+, <# ,X"' /|c ,iM2
<7C*} c= /N, '4`i <# ,X"' /|c ,iM2
c7C*} c= *6i '4`i <# ,X"' /|c ,iM2
@7C= b, *+, /N, '4`i <# ,X"' /|c ,iM2
BàiU: ~*i Oi3/ ,X6 ,*eo ,*& ,• /N, >I *à' c= 1H 1T V*€/Zc0c 1T
V*€/ $p2 ,*2Nc 1 ,Xo' G >owi ,%, *o9c !+2[-GAi A
O
>à <iD c% E1T
V*€/ ,*& O >à >owi !+2E-oiD, <e' Ob *i;2 c0c <iD c% 162:
67CT 1H 1T V*€/ $p2 !+2
<7C= b, *+, 1 1T V*€/ !+2
c7S02 1T V*€/ $C2 >à ,%, cu >wi >à !+2
@7C0c 1T V*€/ Oi3/ ,X6 ,*eo ,*& ,• c*? >à ,%,B,*& ,• >• >à !+2
Bài_: C= G *NV $•' <i:*NV 1 $•' U <i ,X#'Bc <i $fB1Q <i !6* y *NV G
$•' 1H <i ,X#'B: <i $fBl <i !6*-T6 >+K 'L2 *iM ,J /ki *NV 1 (iM
<i-T./ !0c 12+, $3 G (iM <i >+K X6 c]' /à2 ZPR GHc7:GQ[
BàiQ: H6i '4`i c]' <# (ào /N, /|c ,iM2-X0c 12+, <# ,X"' ch6
,J' '4`i >à HBS (à HBl-T./ !0c 12+, ch6 c0c <iD c% 162
67C*} c= /N, '4`i <# ,X"' /|c ,iM2 ZPRHBG:[
<7C= b, *+, /N, '4`i <# ,X"' /|c ,iM2 ZPRHBlS[
c7CT *6i '4`i <# ,X45, ZPRHBHG[
Bài:: B# >iM ,iDV (ào 1 /|c ,iM2 $D O*i (iM $w $C2 ,iM ,X"' /|c
,iM2 ,*. @J'-Tb* !0c 12+, 16o c*o V*Ti <# $D (iM $w ,*& :-BiD,
Xe' !0c 12+, ,X"' /|c ,iM2 ch6 /ki (iM $w >à HBG-oà c0c >C <#
$Nc >vV (ii *62 ZPRHBH:QQU:[
Bàic: Gieo G co !"c !#c $%i !&' (à $)' c*+,-GAi A >à <iD c% ,d'
1% c*+/ !2+, *i; >à 1% >•-B >à <iD c% $45c b, *+, /N, /9, /N,
c*+/-HzK ,b*
67 PZ A B ∪ [ ZPRGU7U:[ <7 PZAB[ ZPR17:[
BàiS: C= G <=' $i; (ii !0c 12+, *f' >à HB1 (à HBG Zoi;c c*"' *f'
>à $Nc >vV (ii *62[-Tb* !0c 12+, $3 /wc* O*I' c= $i; @o <='
*f' D2
67C*"' $45c /#c 1o' 1o' PRHBHG
<7C*"' $45c /#c %i ,iDV PRHBGS
PHẦN U : BÀI TẬP o‚ BIƒN NG„U NHI…N †‡I †ˆC
Bài1: 8N, *NV c= U W2T cC2 ,X#' (à G W2T cC2 $e-Y+K 'L2 *iM
,J' W2T cC2 c*o $D O*i >+K $45c W2T cC2 ,X#'-HzK >vV <T' V*{
V*%i !0c 12+, ch6 c0c W2T cC2 $45c >+K X6
BàiG: 8N, V*u' ,*i (+ $0V c= GH c{2 *fi >‰ ,*2KD, (à 1H c{2 <ài
,vV-8ki '4`i (ào ,*i $45c >+K 1 c{2 >‰ ,*2KD, (à 1 c{2 <ài ,vV-TXT >`i
$"' $45c Q $i3/B,XT >`i 16i $45c H $i3/ Zc*o /ki c{2[-oi;c ,XT >`i c{2
>‰ ,*2KD, (à c{2 <ài ,vV >à $Nc >vV-~*i (ào ,*i *cA 1i* A ,*2Nc 1G c{2
>‰ ,*2KD, (à c= ,*3 >à/ $45c : c{2 <ài ,vV-
67Tb* !0c 12+, $3 A $w, $i3/ H ZPR _7GQ[
<7GAi X >à 1% $i3/ A $w, $45c-C8†: X >à /N, <iD 'L2 *iM X`i Xwc
Š YvV <T' V*{ <% !0c 12+, ch6 X-
Š Tb* !0c 12+, $3 A $w, ,J Q $i3/ ,Xj >M ZPR G17GQ[
c7Tb* 1% $i3/ ,X2' <.* /à A c= ,*3 $w, $45c Z~‹ (A' qZX[R:[
BàiU: 8N, ,*iD, <Œ ')/ U <N V*v *ow, $N' $Nc >vV (ii *62-X0c 12+,
,Xo' ,*`i 'i6 , c0c <N V*v <Œ *f' ,4g' &' >à: HB_ y HBG y HBU-GAi X
>à 1% <N V*v <Œ *f' ,Xo' ,*`i 'i6 ,
67YvV <T' V*{ <% !0c 12+, ch6 X
<7X0c 12+, $3 ,Xo' ,*`i 'i6 , c= O*I' W20 G <N V*v <Œ *f' >à <6o
*iM2s
Bài_: 8N, '4`i $i ,J *à $D cg W26 V*Ti W26 U 'z ,4-X0c 12+, $3
'4`i $= '9V $• $f j c0c 'z ,4 ,4g' &' >à : HBG y HB_ y HBQ-8ki O*i
'9V $• $f '4`i +K V*Ti @J' >wi U V*",-Hfi ,*`i 'i6 ,X2' <.* /à
'4`i $= V*Ti @J' >wi ,XM $4`' >à <6o *iM2s Z$0V 1% : O*oT' UBU
V*",[
BàiQ: H6i cC2 ,*h >C >45, m/ <=' (ào Xd c*o $D O*i ,X"' (ii !0c
12+, m/ ,X45, ch6 ,J' '4`i >à: HBc (à HB:-N'4`i ,*& *+, m/ ,X4ic
67YvV <T' V*{ <% !0c 12+, ch6 1% >C m/ Xd c*o /ki '4`i
<7YvV <T' V*{ <% !0c 12+, ch6 ,d' 1% >C m/ Xd ch6 cT *6i '4`i

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->