P. 1
Giáo án lý thuyết

Giáo án lý thuyết

|Views: 1,102|Likes:
Được xuất bản bởillphibaoll

More info:

Published by: llphibaoll on Nov 12, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

18/10/2009

Giáo án lý thuyết
Môn dạy: anh văn lớp dạy: ck 10
Tên bài: meeting people
Số giáo án: 1 Số tiết dạy: 1. Số tiết đã dạy:0
Thc hi!n t" ngày: 18/10/2009. #ến ngày: 18/10/2009.
A. Chuẩn bị:
I Mục tiêu dạy học: $%& khi hoc 'ong bài này $inh (iên c) kh* n+ng
• Về kiến thức: hi,& (à (-n d.ng đ/0c b*ng đại t" nh1n '/ng (ào cách
'/ng hô t2ong tiếng %nh. Tiếp th& thê3 34t l/0ng t" 3ới5 là3 già&
thê3 (ốn t" (ng cho b*n th1n.
• Về kĩ năng: c) kh* n+ng chào h6i5 giới thi!& (7 b*n th1n 38nh nh/
là: 9tên t&:i5 ngh7 nghi!p5 ;&ê ;&án...<. =%y h6i %i đ) c) kh* n+ng
là3 đ/0c đi7& gi h%y không5 b>ng tiếng %nh.
• Về thi !"# ? th@c 3ôn hAc tiếng %nh là 3ôn g)p phBn ;&%n t2Ang
t2ong gi%o tiếp đối ngoại (à đCnh h/ớng 2D (i!c hAc tiếng %nh là cBn
thiết.
II V$t %i&u' dụng cụ' (h)*ng ti&n dạy học:
• V$t %i&u dạy học# $ách l/& hành n4i b4 %2tE&l Fnghli$h cG% Hg&yIn
ThC Th/Jng (à =oàng HgAc T2%ng biên $oạn.
• +ụng cụ dạy học: b*ng5 phKn.
B. Các bước lên lớp:
1. ,n !-nh %.(: / 0 (h1t2
− 3i.i thi&u %45 6u7n: L(iết tên gi%o (iên lên b*ng tạo t8nh h&ống co
phBn giới thi!& bài 3ớiM. #7 nghC b%n cán $ lớp giới thi!& tên t"ng
ng/Ni. Tạo Kn t/0ng tốt t" b&:i đB& gOp 3Ot. Hê& 34t $ố th6% th&-n
tạo t13 thế tốt cho ng/Ni hAc đ, đôi bên là3 (i!c tốt hJn nh/ là:
 không đi hAc t2I.
 Phông n)i ch&y!n (à là3 (i!c 2iêng t2ong lớp.
 Qê& cB& ch&Rn bC bài t2/ớc khi lên lớp.
 =Ac bài (à là3 bài đBy đG.
Trang 1
18/10/2009
− 8i95 danh: nhN lớp t2/Sng báo cáo $T $ố.
2. :n ;4i c<: L 0 (h1t2
− Uiáo (iên đOt c1& h6i nhVc nhớ kWến th@c cX.
 Yh%t yo&2 n%3FZL đ, h6i %i tên %i đ) t% h6i nh/ thế nàoZM
 YhF2F %2F yo& E2o3ZL 3&ốn biết ng/Ni đ) t" đ1& đến5 t% h6i
nh/ thế nàoZ
 Yh%t do yo& doZL (à h6i ngh7 nghi!p5 t% h6i (ới dạng c1&
nàoZM
 [h%t i$ yo&2 3%\o2ZL 3&ốn biết ch&yên ngành cG% hA là gi5 t%
bVt đB& 2% $%oZM
− S lớp d/ới5 các bạn đã đ/0c hAc nh]ng dạng c1& t2ên. Yho c%nZ ^i
co th, t2* lNiZ
− += kiến >? học >inh t@A %Bi: _ ng/Ni. T2/Nng h0p $inh (iên th. đ4ng
giáo (iên ch` đCnh bKt k8 $inh (iên nào.
3. 3iAng ;4i 5.i# / 0 (h1t 2
a) 3i.i thi&u ;4i 5.i: h6i 34t (ài ng/Ni (ới nh]ng c1& h6i g1y $ cha
? cG% $inh (iên nh/ $%&: t2/ớc khi (ào bài 3ới5 tôi 3&ốn h6i các bạn
(ài c1&.
 bin lci5 bạn tên giZ
 dạn ;&ê S đ1&Z
 dạn đ%ng là $inh (iên th&4c kho% nàoZ L ;&%y $%ng h6i ng/Ni
kế tiếp cXng (ới nh]ng c1& h6i t2ên M
− Hối tiếp (Kn đ75 giáo (iên tiếp lNi: 9 nê& tên e ng/Ni ("% h6i tên. U(
h6i: 9thế tên tôi là giZ fác bạn biết khôngZ gà (iết tên cG% 38nh lên
b*ng....(à n)i: 9 đ) là tên cG% tôi 9.T" đB& b&:i tới giN là3 (i!c (ới
lớp. Thế... là3 thế nào5 3à các bạn biết tên cG% tôi (-yh ...ià3 thế
nàoh jh5 đJn gi*n ;&á ph*i khôngh ...g-y hành đ4ng (iết tên lên
b*ng đ)5 t% gAi hành đ4ng đ) là giZ ...ià gi n%oZ Nh5là giới thiệu.
ph*i (-y khôngh...Thế tại $%o5 tôi không n)i (ới các bạn5 tên cG%
tôi 53à tôi ph*i (iết lên b*ng5 đ, là3 g8Z #, thKy 2>ng, giới thiệu c)
nhi7& cách. f) th, thông ;&% lNi n)i5 (i!c là35 thông ;&% các
ph/Jng ti!n t2&y7n thông đại chang đ, ;&*ng cáo chkng hạn5 ;&*ng
cáo h%y n)i khác hJn l% giới thi!& 3Ot hàng h%y $*n phR3 nào đ)
đến (ới công chang.c) đang không nàoh...
Trang 2
18/10/2009
− kế đến tôi h6i e bạn t2ong lớp 38nh nh]ng c1& h6i nh/ là: 9 bạn tên
giZ dạn ;&ê S đ1&Z dạn đến t" kho% n%o< ...nh/ (-y thFo các bạn5
tôi đ%ng là3 gi nàoZ L nế& không %i t2* lNi5 giáo (iên nê& g0i ? nh/
$%&: 9 các bạn thKy đ)5 đ1y là lBn đB& tôi đ@ng lớp5gOp các bạn lBn
đB&5 ph*i (-y khôngZ Tôi không biết bạn ^ đ) tên gi c*. Uiống nh/
các bạn ngày đB& đi hAc không ;&Fn %i5 các bạn chG đ4ng bVt ch&y!n
5(-y đ) gAi là gi ZM c1& t2* lNi là: “ làm quen<.
− Hh/ (-y5 $%& khi hAc 'ong bài này5 chang t% $l co kh* n+ng...(nêu
phần mục tiêu dạy học. HhKn 3ạnh phBn thi !" đ, ng/Ni hAc
nh-n th@c tB3 ;&%n t2Ang cG% 3ôn tiếng %nh5 nh>3 tạo t13 thế tốt
cho ng/Ni hAc t" ng%y ngày đB& cG% 3ôn hAc.
b) C@Dnh ;4y ;4i 5.i#/20 (h1t2
ThNi
gi%n
H4i d&ng =oạt đ4ng
cG% giáo (iên
=oạt đ4ng
cG% hAc $inh
Uhi
cha
1(.
2(.
I..........................................................V
ocabulary:
−......................................................... U
2%phic dF$ign: tk đm hA%.
−......................................................... M
&lti3Fdi% g2%phic dF$ign: đ% t2&y7n
thông.
−......................................................... n
ntF2io2 dF$ign: tk n4i thKt.
−......................................................... f
F2%3ic$: gố3
−......................................................... S
c&lpt&2F: điê& khVc.
−......................................................... o
hotog2%phy: nhiếp *nh.
II..........................................................C
onversation:
•......................................................... =
ào: hFlloh My n%3F i$ hào. n E2o3
(iFt n%3.[h%t i$ yo&2 n%3FZ
−..........
Hê&
nghT%
cG% t"
(ng.
−..........
U(
đAc
đoạn
h4i
thoại.5
cho e
cOp
đ)ng
(%i
nh1n
(-t
t2ong
đoạn
h4i
thoại .
−...........
Sinh
(iên
thFo
dDi (à
ghi
chpp.
−...........
S(
là3
thFo
đ7
nghC
cG% g(
(%
thFo
dDi.
ohát
phiế
&
thôn
g tin
cho
$inh
(iên
thFo
dDi
tiếp
th&
bài.
Trang 3
18/10/2009
E(.
•......................................................... T
o$hi: i %3 To$hi d%kF2. olF%$F to
3FFt yo&5 =%o.
•................................................................... =
%o: plF%$F to 3FFt5 too5 To$hi. ^nd
[hF2F %2F yo& E2o3Z
•......................................................... T
o$hi: iq3 E2o3 bF\ng5 chin%. nq3 %
$t&dFnt. Yh%t do yo& doZ
•................................................................... =
ào: iq3 % $t&dFnt5 tooh i $t&dy g2%phic
dF$ign.
•......................................................... T
o$hi: 2F%llyZ f%n yo& d2%[ 3F %
pict&2FZ...
III..........................................................G
rammar focus:
•......................................................... f
K& t2ac cG% 1 c1& hoàn ch`nh: $r(ro.
•................................................................... S
&d\Fct: chG t". Thế nào là chG t".chG
t" là t" là3 chG hành đ4ng.
•................................................................... s
b\Fct: tac t". Thế nào là tac t"Z ià t"
dtng đ, ch&y,n t*i hành đ4ng cG%
chG t".
•......................................................... g
F2d: đ4ng t".
•...................................................................
ub!ect pronouns: !ại t" nh#n $ưng5
đ@ng là3 chG t". gd: i5 hF5 $hF5 it5
[F5 yo& 5 thFy.
−.................................................................... V
d1: she i$ % tF%chF2.
−.................................................................... V
−........
U(
dtng
lNi đ,
t2&y7n
t*i
thông
tin.
−...........
S(
lVng
nghF
(à tiếp
th&
bài.
Trang 4
18/10/2009
d2%"hey %2F (F2y l%uy.
•................................................................... #
b!ect pronouns% nh#n $ưng !ại
d&nh t" đ@ng là3 tac t".
−.................................................................... V
d 1# ho[ c%n i tFll her$
−.................................................................... V
d 2: n hF%(Fnqt $FFn him5 yFt.
⇒.................................................................. H
h/ (-y5 tty th&4c (ào chG t" là gi5
th&4c ngôi th@ 3Ky5 th8 chang t% c)
nh]ng tac t" t/Jng @ng. Hh/ là5 hF v
hi$. ShF v hF2. ThFyw thF3....n'ddt
dtng đ, nhVc đến ng/Ni th@ _ t2ong
đối thoại.
•................................................................... T
/Jng t/: chang t% c) possessive
a%!ective# t'nh t" () h*u. xtng đ,
n)i đến $ $S h]&.T2ong tiếng (i!t
chang t% dtng t" c&a đ, n)i lên $
$S h]& cG% %i đ) (7 (-t g8. T2ong
tiếng %nh c) nh]ng t" 2iêng dtng đ,
diIn t* $ $S h]& (à đ/0c dtng tty
thFo các ngôi. gd: i w 3y v cG% tôi.
ThFyw ThF3w cG% ho....
⇒.................................................................. V
d1# c1y (iết này th&4c $S h]& cG%
tôi. Tôi n)i: thi$ i$ my pFn.LchG t"
đ/0c hi,& ngB3 t2ong c1& t2ên là :t'i
( I. Hh/ (-y5 t% c) tac t" t/Jng @ng
l% : my.
•................................................................... )
osessive pronouns% !ại t" () h*u.
xtng đ, n)i đến $ $S h]&.(à đ,
t2ánh l-p lại nhi7& lBn 1 t" t2ong c1&.
gd nh/:thFi2$w cái cG% hA.3inFw cái
cG% tôi...
⇒.................................................................. (
d: i donqt likF my 5F;i%. n likF hers.
−..........
Qê&
cB&
$inh
(iên
ngmi
tại
−.........
Sinh
(iên
lVng
nghF

chKp
hành.
Trang 5
18/10/2009
* nh/ (-y hF2$w đ/0c hi,& ngB3 S
đ1y là cài đi!n thoại cG% cô Ky. T&y
nhiên chang t% (yn c) th, n)i: i donqt
likF my 3obil.i likF her mobil.
⇒.................................................................. +
h, (-y5 t% kết l&-n:dtng po$F$$i(F
p2ono&n$ là3 cho c1& (+n thê3 $inh
đ4ng5 bớt nhà3 chán khi ph*i nhVc
đến nhi7& lB 1 t" nào đ) t2ong c1&.
IV..............................................................-
.ercise:
.................................../
e [o2d$ in % E%$hion co3p%ny.
LthFyzthF3zhFM
.............................T
hF $c&plt&2Fd col&3n$ %2F (F2y nicF.
Li$z%2FzbFM.
..............n
oEtFn %$k hi3 Eo2 hFlp in dF$igning %
d2%[inh.L3FzhFzhi3M
................n
b2o&ght hi3 % 2FliFE l%$t Mond%y.
L$hFzhFzhi3M.
..............f
olo2 c%n FEEFct % $c&lpt&2F in 3%ny
[%y$.L coloE&lzcolo2zcolo2lF$$M.
..............T
hF dFco2$ oE th%t pl%y %2F (F2y $tyli$h
%nd 3odF2n.Lcolo2z3odF2nzdF$ignM.
..............T
hi$ p%lFttF i$ not 3inF5 i think it i$
yo&2$.L3yziz3inFM.
..............S
hF i$ % p%intF2. =F2 $i$tF2 i$ %
%ni3%tFd dF$ignF2.LhF2$zh{z$hFM.
..............n
chc
đAc
đáp
án bài
t1p (à
$|%
$%i.
Hế&
c}n
thNi
gi%n
đ7
nghC
3ci
bạn
lên
(iết
đáp
án
t2ên
b*ng.
−........
Hế&
c}n
thNi
gi%n5
cho
$(
đAc
;&%5
(à t83
c1&
t2*
lNi.
Trang 6
18/10/2009
E(.
think thFy $&ggF$t th%t p2o\Fct.
LthFi2zthF3zthFyM.
................x
o yo& [%nt 3F too t%kF yo& pict&2FZ
Lyo&2zyo&zyo&2$M
..............s
&2 $chool i$ % (F2y good $chool %nd
[F lo(F it.L[Fz&$zo&2M.
..............M
y 3%\o2 i$ cF2%3ic dF$ign. n likF it
(F2y 3&ch bFc%&$F it i$ (F2y
intF2F$ting5Liz3yz3inFM.
..............Y
h%t do yo& think %bo&t yo&2 3%\o2Z
Lyo&zyo&2zyo&2$M.
..............n
donqt likF yo&2 $kFtchF$ bFc%&$F thFy
look too co3lic%tFd.LthFyzyo&zitM
..............o
lF%$F donqt t%kF hi$ t%kF hi$ tF'tbook
[itho&t hi$ pF23i$$ion.LhFzhi3zhi$M.
V..............................................................
pea0ing: Ghat dF th7 har% and
blac0 and nu5;7@> 57an Fn a
(7nci%H
Trang 7
18/10/2009
8(.

Trang 8
18/10/2009
Trang 9
18/10/2009
cM ~p d.ng: bài t-p F'cF2ci$F S t2ên.
dM Pi,3 t2%: cha ? phBn bài t-p 3à $inh (iên là35 đo 3@c đ4 hi,& bài
cG% $inh (iên.
4. fGng cố bài: h! thống h)% n4i d&ng bài hAc5 nhKn 3ạnh phBn t2Ang đi,3
cG% bài hAc. L _p M.
5. Ui%o bài: yê& cB& $inh (iên $%& b&:i hAc (7 nhà hAc t" (ng. fh&Rn bC bài
3ới L ep M
Hgày...... tháng......n+3
Hg/Ni $oạn giáo án
T2Bn ngAc b*o (1n.
Trang 10
18/10/2009
Trang 11
18/10/2009
Trang 12
18/10/2009
Trang 13
18/10/2009
Trang 14
18/10/2009
Trang 15
18/10/2009
Trang 16
18/10/2009
Trang 17
18/10/2009
Trang 18

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->