P. 1
GiaoTrinhMangMayTinh_LeDinhDanh

GiaoTrinhMangMayTinh_LeDinhDanh

5.0

|Views: 22,433|Likes:
Được xuất bản bởiapi-16461247

More info:

Published by: api-16461247 on Nov 13, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

Tư tưởng ca phương pháp CRC:

-

Chọn trước một đa thức (gọi là đa thức sinh) G(x) với hệ số bậc cao nhất và thấp

nhấp đều bằng 1.

Đình Danh - Giáo trình Mng máy tính

http://www.ebook.edu.vn

76

-

Tìm tập bit kiểm tra Checksum thoả mãn đièu kiện: đa thức tương ứng với xâu ghếp
(xâu gốc và checksum) phải chia hết (theo modulo 2) cho G(x).

-

Khi nhận tin, bên nhận kiểm tra lỗi bằng cách lấy xau bit nhận được chia (modulo 2)
cho G(x). Nếu không chia hết thì có nghĩa là đã có lỗi (ngược lại thì cũng chưa thể
khẳng định là không có lỗi).
Giả sử G(x) có bậc là r, xâu bit gốc tương ứng với da thức M(x) có bậc m. Cấc bước

tính checksum như sau:
(1) Thêm r bit 0 vào cuối xâu bit cần truyền: xâu ghép sẽ gồm có m+r bit tương ứng với

đa thức xr

M(x).
(2) Chia (modulo 2) xâu bit tương ứng cho xâu bit tương ứng với G(x)
(3) Lấy xâu bit bị chia trừ (modulo2) cho số dư. Kết quả là xâu bit được truyền đi (xâu
gốc+checksum). Ký hiệu đa thức tương ứng với nó là T(x), rõ ràng T(x) chia hết
(modulo 2) cho G(x).
Thí d áp dng: Cho xâu bit 1101010111, đa thức sinh G(x) = x4

+ x3

+ x + 1, hãy tính

xâu bit được truyền đi trên mạng.
Xâu bit gốc 1101010111 tương ứng với đa thức M(x) = x9

+ x8

+ x6

+ x4

+ x2

+ x + 1.

Đa thức sinh G(x) = x4

+ x3

+ x + 1 tương ứng với xâu bit 11011.

xr

M(x) = 11010101110000.
Ta tính checksum như sau:

Kết quả:
Checksum = 0011.
Xâu bit được truyền đi trên mạng là: T(x) = 11010101110011.

4.2. ĐIU KHIN LƯU LƯỢNG VÀ ĐIU KHIN TC NGHN
4.2.1. Các khái ni
m

Điu khin lưu lượng liên quan đến việc vận chuyển giữa một người gửi đã biết
nào đó và một người nhận. Nhiệm vụ của nó là đảm bảo rằng bên gửi có tốc độ nhanh
không thể tiếp tục truyền dữ liệu nhanh hơn mức mà bên nhận có thể tiếp thu được. Điều

1000100001
11011 11010101110000
11011

11011
11011

010000
10011
0011

Checksum

Đình Danh - Giáo trình Mng máy tính

http://www.ebook.edu.vn

77

khiển lưu lượng luôn luôn liên quan đến một sự phản hồi trực tiếp từ phía người nhận đến
người gửi để báo cho bên gửi về khả năng nhận số liệu thực của bên nhận.
Điu khin tc nghn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho mạng có khả năng vận
chuyển lưu lượng đưa vào, đó là một vấn đề toàn cục, liên quan đến hành vi của mọi nút
mạng, quá trình chứa và chuyển tiếp trong mỗi nút mạng và các yếu tố khác có khuynh
hướng làm giảm thông lượng của mạng.
Điều khiển lưu lượng và điều khiển tắc nghẽn là hai khái niệm khác nhau, nhưng
liên quan chặt chẽ với nhau. Điều khiển lưu lượng là để tránh tắc nghẽn, còn điều khiển
tắc nghẽn là để giải quyết vấn đề tắc nghẽn khi nó xuất hiện hoặc có dấu hiệu sắp xảy ra.
Trong thực tế triển khai thực hiện các thuật toán điều khiển lưu lượng và điều khiển tắc
nghẽn, nhiều khi cả hai thuật toán này cùng được cài đặt trong một giao thức, thể hiện ra
như là một thuật toán duy nhất, thí dụ trong giao thức TCP.

Các tng có th thc hin điu khin lưu lượng

Có thể thực hiện điều khiển lưu lượng ở một vài tầng trong mạng, thí dụ:
Điu khin lưu lượng tng Giao vn: thường được gọi là điều khiển lưu lượng đầu
cuối - đầu cuối: nhằm tránh cho bộ đệm của quá trình nhận tại đích khỏi bị tràn.
Điu khin lưu lượng trên tng chng: nhằm tránh cho từng đường truyền khỏi bị
tắc nghẽn. Tuy nhiên, việc điều khiển lưu lượng trên từng chặng sẽ có ảnh hưởng đến các
chặng khác, do đó nó cũng có tác dụng tránh tắc nghẽn cho các đường truyền có nhiều
chặng. Trong mô hình tham chiếu OSI, điều khiển lưu lượng theo từng chặng được thực
hiện ở tầng Liên kết dữ liệu và tầng Mạng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->