P. 1
Mach Dien Tu Tien Dung

Mach Dien Tu Tien Dung

|Views: 1,978|Likes:
Được xuất bản bởiviettiepx2

More info:

Published by: viettiepx2 on Nov 14, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Posts tagged with "các mạch điện tử lý thú by

minhdt"
các mạch điện tử lý thú by minhdt
MONDAY, 1! "#$%&A%Y '((), 1*+*,+(,
-.- MẠ-/ 01ỆN 2Ử 34 2/5 $Y M1N/D2
0ầ6 n7m 8ề 96: lục lại máy t;nh ở nh< 8ẫn c=n lư6 lại website c> đ? thực hiện cách đ@y mấy
n7m Alúc c=n BCD nhưng hosting đ? die từ l@6 Eồi ! -F mấy mạch điện lý thú m< tGi Hhát tEiển
tEong thời gian học ở /6ế Host lại mong Eằng sẽ giúH ;ch cho các bạn Binh Ci:n học ng<nh 0iện
2ử , những ai đ? 8< đang y:6 mGn Iỹ th6ật n<y cF th:m chút Ihái niệm cơ bản tEước Ihi bước
8<o đời l<m những cGng 8iệc lớn lao hơn c>ng như tự tay l<m những mFn 96< tặng người th@n!
2Gi sẽ cố gắng minh hoạ bằng thực nghiệm 8< hJnh ảnh để cho các bạn dể hJnh d6ng! -ác bạn
đ? sãn s<ng chưaK $ắt đầ6 nhLM
1!Mạch Hhát "M 1 tEansistoE đơn giản
/oạt đông + Mạch điện dNng l<m micEo IhGng d@y đơn giản ,tầm Hhát Oa Ihoảng )m! -*P* dao
đông tạo sFng mang t;n hiệ6 từ mic điện d6ng đưa 8<o l<m thay đôi điện d6ng $# cúa tEansisto
l<m tần số sFng mang thay đôi 96a antenna Hhát Oạ Ea ngo<i ! $ạn điề6 chinh -'(H để cho tần
số Hhát như mong m6ốn A2Eong dải "M D ! Antena dNng môt đoạn d@y nhiề6 lói d<i )*cm! các
c6ôn d@y 31,3',3P 96ấn như sa6+
Chi tiết L1 L2 L3
số vòng 6 5 2
đường kính vòng 3mm 5,5mm 5,5mm
cở dây 0,61 0,61 0,61
3inh Iiện+ MicEo l< loại điện d6ng 2EansistoE -*P* hoặc bất IQ tEansistoE NPN cao tần n<o Ng6ồn
điện + l< ' 8i:n Hin AA 1,*C ! Mạch th6 các bạn lấy cái Eadio "M cúa 2E6ng 96ốc nhó gọn l< th6
đưoc
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
'!Mạch hen giờ đơn giản
R Bơ đồ ng6y:n lý+
S /oạt đông +
/iện nay đa số những chiếc 96ạt b<n tE:n thj tEường đề6 sử dụng mạch hen giờ bằng cơ Ih;
n:n đô bền IhGng cao, thời gian hen giờ ngắn ,đồng thời Ihi hoạt đông thJ Hhát Ea những tiếng
I:6 Eất IhF chj6 M chi cần bạn bó chút thời giờ để lắH mạch điện đơn giản n<y n<y bạn sẽ thấy
nF hơn hãn cái cGng tắc hen giờ bằng cơ Ih; Iia !chi cần bạn ấn nút l< nF hoạt đông ngay !
Ng6y:n lý cúa nF như sa6 + TIhi bạn ấn nút staEt lậH túc ng6ồn 1'C môt chiề6 đưoc nạH cho tụ
điện ''((6" ,môt Hhần d=ng điện đưoc đưa 96a %1((U 8< C%1M đến baVơ cúa ' tEansitoE mắc
dalington W1,W' l<m hai tEansitoE n<y dẫn cấH d=ng cho Eơle ! TUhi bạn b6Gng tay Ea ,d=ng điện
tEong tụ ''((6" tiếH tục HhFng Ea 96a 1((U 8< C%1M d6y tEJ Hh@n cực thụ@n cho ' tEansitoE n<y
TTTXEơle 8ẫn tiếH tục hút đFng cGng tắc cho 96ạt T sa6 môt thời gian tụ điện HhFng hết điện thJ
sự d6y tEJ Hh@n cực th6ận cho tEansitoE IhGng c=n nữa TTTX tEansistoE W1,W' ngắt TTTX cắt d=ng
96a Eơle T điề6 chinh C%1M để cho thời gian giử Eơle như mong m6ốn ,diode mắc ngưoc để
chFng d=ng điện cảm úng cúa c6ôn d@y sinh Ea l<m hóng tEansitoE! Mạch điện Eất dể lắH , hoạt
đông đưoc ngay M nế6 m6ốn cF thời gian l@6 hơn thJ bạn thay - ''((6" bằng tụ cF điện d6ng
Y)((6" -húc các bạn th<nh cGng 8ới sơ đồ n<y M S 3inh Iiện+ cGng tắc l< loại ấn nhả , Eơle môt
chiề6 1'C -,',Z' ,C%1M, diode 1NY(()
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
P!mạch Mega $ass
Bơ đồ ng6y:n lý+
/oạt đông+
-F bao giờ bạn thưởng thúc hiệ6 96ả cúa @m thanh Mega bass chưaK cực IQ sống đông M!
Megabass l< ch6ân @m thanh cúa h?ng BONY cho hiệ6 96ả @m tEầm s@6 8< mạnh ,@m cao sắc
sảo d6 dương M l<m cho người nghe như đi lạc 8<o thế giới thần ti:n cúa @m nhạc M bạn h?y lắH
mạch đi:n tE:n 8< gắn 8<o amHli[ieE cúa mJnh ,bạn sẽ cảm thấy cái 3oa cú E;ch cúa mJnh tự
dưng dở chúng hGm nay sao I:6 hay lạ M -Gng tác U dNng để tắt chúc n7ng Mega bass !-húc
các bạn th<nh cGng
M RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Y!Mạch Ih6ếch đại cassette
sơ đồ ng6y:n lý +
hoạt đông+
Cới 1- $A P', giá Eé bạn cF thể dê d<ng lắH cho mJnh môt bô Ih6ếch đại cassette! 2;n hiệ6 ở
đầ6 Ea Ihá lớn AcF thể cắm 8<o headHhone để nghe hoặc đưa 8<o AmHli[ieE để Hhát Ea loa
2hNng !Mạch điện đưoc c@n chinh tốt 8J 8ậy bạn chi cần lắH đúng theo sơ đồ l< mạch cF thể
hoạt đông ngay ! Ng6ồn cấH cho mạch l< ng6ồn đơn 1'C!-húc các bạn th<nh cGng M
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
*!Mạch tạo @m thanh si:6 tEầm
R Bơ đồ ng6y:n lý+
S /oạt đông +
$ạn đ? bao giờ 96an sát 2hNng loa cúa máy t;nh chưaK-hắc l< cF Eồi M $ạn sẽ thấy NF gồm cF
môt 2hNng loa -h;nh 8< Y loa 8ệ tinh O6ng 96anh! 2hNng loa ch;nh cF nhiệm 8ụ tạo Ea @m tEầm
s@6 8< mạnh ,nế6 ghL tai 8<o đF bạn chi nghe đưoc tần số thấH m< thGi nhưng nế6 bạn lấy tay
che nF lại thJ cái d<n nhạc cúa bạn I:6 IhGng Ihác gJ cái I\n đám maM 2E:n đ@y l< mạch điện
tạo Ea @m tEầm tEong thNng loa ]&M$OY BTP((( mạch điện Ihá hay ,bạn cF thể tham Ihảo để
sửa chửa hoặc lắH mới cho những úng dụng cần cF loa si:6 tEầm Ihác! 3ư6 ý ng6ồn cấH cho
mạch l< ng6ồn đối Oúng 1'C S 3inh Iiện+ 1- ]^- Y**,
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
_!Mạch Ih6ếch đại cGng s6ất si:6 Eé
R Bơ đồ ng6y:n lý+
R /oạt đông +
Cới _(((đ ,bạn cF thể cF đưoc 1- n<y !2DA'(P( l< 1- Ih6ếch đại cGng s6ất cúa h?ng P/131P
Mạch điện cực IQ đơn giản ,Eất th;ch hoH cho những bạn mới "8<o nghề"! Ng6ồn điện cho nF
Hhải l< ng6ồn đGi `1'C! $ạn nhớ lắH giải nhiệt tốt cho 1- !-húc các bạn th<nh cGng M R 3inh
Iiện+ 1- 2DA'(P( giá tEj các linh Iiện Ihác+ như tEong sơ đồ
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR )!
Uhoá m? số điện tử
mặt trước khóa số R Bơ đồ ng6y:n lý+
S /oạt đông +
Nế6 bạn m6ốn c7n nh< mJnh tEở n:n hiện đại, h?y gắn cái Ihoá n<y 8<o M 2Gi sử dụng nF hai
n7m Eồi AcF lẽ hai mươi n7m 8ẫn chạy tốt D -F nhiề6 người cF ý đjnh "cEacI" nhưng IhGng
th<nh cGng !0@y l< mạch ng6y:n lý cúa nF !Uhi chế tạo bạn Hhải th:m 8<o các mạch bảo 8ệ hú
c=i Ihi ấn sai m? số ,hay IhGng cho HhLH d= m? Asẽ giới thiệ6 sa6D ng6y:n lý +-D Y(1) l< 1-
đếm h<ng cF 1( đầ6 Ea ,úng 8ới các O6ng clocI thJ lần lưot các đầ6 Ea sẽ cF múc cao! ta tận
dụng t;nh n7ng n<y để đưa đầ6 Ea cF múc cao tEở 8ề đầ6 8<o clocI theo sự m? hoá b<n
Hh;m!Uhi mới cấH điện cho mạch, 1- đưoc Eeset ,đầ6 Ea W( cF múc cao ,lúc n<y nế6 ấn Hh;m số
' thJ múc cao n<y sẽ đưoc đưa 8<o ch@n clocI l<m cho 1- đếm h<ng đưa đầ6 Ea W' cF múc
cao,nế6 tiếH tục ấn Hh;m số ( thJ WP lại nhảy l:n múc cao !!!lần lưot ấn các Hh;m đúng sẽ đưa
đến W_ cF múc cao để I;ch mạch điện mở Ihoá! Nế6 bạn ấn sai thJ điề6 gJ Oảy EaKNế6 ấn sai
m? số thJ -,', đưoc Hh@n cực th6ận thGng 96a D1 đưa 8<o ch@n Eeset !1- sẽ tEở 8ề tEạng thái
ban đầ6 !26Q theo cách sắH OếH các diot m< bạn cF các m? số Ihác nha6 !M? số cúa mạch n<y
l< ',(,*, A0@y l< ng<y sinh nhật cúa me tớ M D !-húc các bạn th<nh cGng M S 3inh Iiện+ 1-
-DY(1)
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ,!Mạch
nạH ac96y tự đông Bơ đồ ng6y:n lý+
S /oạt đông +
0@y l< mach nạH ắc96y hết súc đôc đáo , chi dNng 8<i linh Iiện giản đơn nhưng nF cF t;nh n7ng
tự đông IhGng th6a ILm môt bô nạH n<o Ihác !Uhi ắc 96y đầy điện thJ mạch tự đông cắt điện
để bảo 8ệ ắc96y D=ng Ooay chiề6 96a biến áH hạ thế tạo Ea P(CA- 96a điốt nắn nửa ch6 IQ tạo
Ea 1*C môt chiề6 cF dạng nhấH nhG Ad=ng nạH cho ắc96y cF dạng O6ng sẽ l<m cho ắc 96y ma6
đầy điện Ihi nạHD d=ng điện đưoc sụt áH 96a bFng đ\n d@y tFc '1a AcF tác dụng như môt điện
tEở đGng thời l<m đ\n chi thj d=ng nạH D 'NP(** ,1U, bene 1P,*C tạo th<nh mạch nạH tự đông
Ihi ắc96y hết điện thJ điện áH tE:n nF l6Gn l6Gn c1'C AIhoảng 1(CD lúc đF &$# cúa 'NP(** d
1P,*C T 1(C d P,*C tEansitoE dẫn cấH d=ng nạH cho ac96y Ihi ắc96y đầy điện thJ điện áH cúa nF
t7ng cao AIho?ng 1PC chãng hạn D lúc đF &$# cúa 'NP(** d 1P,* T 1P d (,* C điện áH n<y IhGng
đú Hh@n cực cho tEansitoE l<m 8iệc TTTX tEansitoE ngắt cắt d=ng để bảo 8ệ ắc96y M bFng đ\n cF
tác dụng hạn d=ng 8< chi thj !Ihi bJnh đang nạH TXbFng đ\n sáng mạnh , Ihi bJnh nạH đầy bFng
đ\n sẽ tắt S 3inh Iiện+ tEj số linh Iiện + như tEong sơ đồ M nế6 bạn m6ốn nạH cho ắc96y _C thJ
thay Vene d )!*C bạn nhớ giải nhiệt tốt cho 2EansitoE !chúc các bạn th<nh cGngM
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
!0\n đọc sách 86i t;nh
R Bơ đồ ng6y:n lý+
S /oạt đông +
0@y c>ng l< môt chiếc đ\n IQ lạ Ihác nữa M bạn m6ốn nF sáng l:n ưK Eất đơn giản ,chi cần bạn
hLt l:n môt tiếng . . Nế6 bạn lại hLt như thế môt lần nữa thJ đ\n sẽ tắt đi Ng6y:n lý hoạt
đông cúa nF c>ng Eất đơn giản ,nF gồm cF các Ihối sa6+ 1 Ihối th6 nhận 8< Ih6ếch đại @m
thanh +gồm micEo điện d6ng 8< 1-$AP', đảm nhận, cF nhiệm 8ụ th6 t;n hiệ6 @m thanh từ mGi
tEường ' Ihối giới hạn tần số cúa @m thanh Achọn tần số cao, chử AD gồm C%PU 8< -[ 1(' ,đ@y
l< mạch lọc thGng cao chi cho tần số Iho?ng tE:n 1IhV đi 96a P Ihối giới hạn bi:n đô Achống
can nhiể6 8ới tạH @m cúa mGi tEườngD Ihối n<y do 1- AN_,,Y đảm nhận, led1 chi tEạng thái cF
@m thanh 8<o mạch Y Ihối tạo O6ng ch6ân để I;ch tEigeE N#*** lắH th<nh mạch đơn ôn * Ihối
ôn đjnh tEạng thái AcGng tắc điện tử D -DY(1) tạo th<nh mạch tEigeE 2 cF tác dụng như môt
cGng tắc điện tử để đFng mở đ\n M S 3inh Iiện+ micEo l< loại điện d6ng 1- $AP', 1- AN_,,Y 1-
N#*** 1- -DY(1) Eơle 1'C các linh Iiện Ihác cF giá tEj như tEong sơ đồ M
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
1(!Mạch đ\n signal
R Bơ đồ ng6y:n lý+
/oạt đông +
W1, W' mắc th<nh mạch dao đông da h<i tạo O6ng 86Gng tần số cF thể điề6 chinh đưoc bởi
C%1((U t;n hiệ6 ở lối Ea từ emitoE cúa W' 96a WP /1(_1 Ih6ếch đại d=ng cho bFng đ\n lớn điề6
chinh C% 1((U để cho tần số chớH tắt như ý m6ốn chúc các bạn th<nh cGng M
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
11!0iề6 Ihiển đ\n bằng cách sờ tay M
R
Bơ đồ ng6y:n lý+
S /oạt
đông +
2Eong đ:m tối , cF Ihi bạn Hhải m= mẫm để tJm cái cGng tắc tEeo tE:n tường ! Nế6 tay bạn
m=!!! nhầm Hhải cái ô cắm ,Eất cF thể bạn sẽ s6ng sướng đưoc ngồi!!! 6ống tE< 8ới thánh
PeEo M mạch điện tE:n l< môt giải HháH tối ư6 cho 8iệc từ chối sự s6ng sướng đF M 2Eong mạch
cF hai điện cực M1, M' cho bạn "sờ " thoải mái ! Nế6 bạn sờ 8<o M1 lậH túc đ\n sẽ sáng l:n !
Nế6 bạn sờ 8<o M' thJ đ\n sẽ tắt đi ! TUhi bạn sờ 8<o M1 thJ do ảnh hưởng cúa nhiể6 điện
tEường cGng nghiệH tEong người bạn l<m Hh@n cực th6ận cho hai tEansistoE -,', mắc
daElington dẫn thGng cấH d=ng cho Eơle , Eơ le hút đFng Ihoá U l<m cho %1((I đưoc nối O6ống
baVơ cúa hai tEansitoE n<y,mục đ;ch d6y tEJ Hh@n cực cho mạch để giử Eơle! TUhi bạn sờ tay
8<o điện cực M' thJ l<m cho -,', tương úng dẫn thGng 8< l<m mất Hh@n cực tại baVơ cúa hai
tEansitoE mắc daElington TTTX Eơle nhả Ea TTTX ngắt tiếH điểm U l<m mạch tEở 8ề tEạng thái ban
đầ6 S T 2ận dụng môt tiếH điểm thú hai tEong Eơle để đFng cGng tắc cho đ\n, 96ạt hay các
thiết bj cần điề6 Ihiển 3inh Iiện+ tụ ng6ồn (,Y)6"eY((C điot cầ6 1A %ơle 1'C Y tiếH điểm -,',
Z P ,Vene 1'C S -ân thận 8ới ng6ồn Ooay chiề6 ''(C M
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
1'!C=ng 96ay điện tử
R Bơ đồ ng6y:n
lý+
S /oạt đông +
8=ng 96ay điện tử l< môt 8=ng tE=n IhLH I;n đưoc Iết th<nh từ nhiề6 bFng đ\n Ihác nha6 !
Mục đ;ch để chi chj hoặc l<m đeH cho AmHli[ieE hoặc các thiết bj điện tử Ihác M S nF cF ng6y:n
lý như sa6 + -D Y(1) l< môt 1- đếm h<ng cF 1( đầ6 Ea W(!!!!W, úng 8ới cạnh l:n cúa môt O6ng
nhjH đồng hồ AclocID đưa 8<o 1-sẽ cho 1 đầ6 Ea nhảy l:n múc cao AW1d /D O6ng nhjH tiếH theo
sẽ l<m cho W'd /,W1d3,W(d3 Z6ng nhjH tiếH sa6 nữa sẽ l<m cho WPd / ,W'd3,W1d3,W(d3 như
8ậy sẽ tạo Ea môt điểm chạy theo môt 8=ng tE=n Eất đeH mắt T N# *** lắH th<nh mạch dao đông
đa h<i tạo O6ng 86Gng đưa 8<o ch@n clocI cúa Y(1) !điề6 chinh 8aEiaH 1((I để cho tần số chạy
như mong m6ốn ! 3ắH EáH cụ thể bạn sẽ thấy th;ch cho m< Oem Abật m; + cái n<y m< gắn 8<o
đ\n hậ6 Oe máy thJ "đôc" hết chô nFi D -húc các bạn th<nh cGng M S 3inh Iiện+ -D Y(1) ! N# ***
, %#D 3#D (,Pmm Z 1(
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
1P!0\n biết nghe lời
R Bơ đồ ng6y:n lý+
S /oạt đông +
Ba6 môt t6ần "ng@m cú6" thiết Iế 8< "hJ hục" lắH EáH tGi đ? ho<n th<nh chiếc đ\n n<y 8ới hi
8ọng sẽ l<m cho cG bạn gái cúa mJnh h<i l=ng !Uết 96ả thật mỹ m?n Ih>ng IhiếH !tGi đ? lọt
8<o !!!sô đen cúa n<ng !2ừ đF tGi đ? l@m 8<o thời IQ đa6 Ihô tEiền mi:n, dai dãng MMM 0@y l<
chiếc đ\n biết nghe lời cúa bạn !Ihi bạn nFi ch6yện 8ới nF ,nF sẽ nháy theo lời nFi cúa bạn !
-=n Ihi bạn hát thJ nF sẽ nh?y múa theo điệ6 nhạc cúa bạn ! NF gồm cF ba Hhần + T Phần th6
nhận 8< Ih6ếch đại @m thanh cúa mGi tEường do 1- $AP', ,MicEo điện d6ng đảm nhận T Phần
hiển thj 3ed do 1- AN_,,Y 8< * led chi thj m<6 Oanh, 1led đó T Phần điề6 Ihiển ng6ồn chạm nhe
sử dụng B-% AtEisistoED l<m cho mạch điện gọn g<ng 8< hiện đại S lư6 ý + T điề6 chinh C%PU để
lấy đô nhạy cho đ\n T Mạch điện lắH gọn g<ng 8< đeH mắt ,hạn chế diện t;ch AcF dạng hJnh
tháHD T $ố tE; các led theo hJnh tEái tim hay chử cái !!!IhGng nhất thiết như tEong sơ đồ l< hJnh
chử - T CJ l< 96< tặng n:n nF d6y nhất 8ới tớ!!!bởi 8ậy các bạn Hhải tự lắH lấy, tớ IhGng cF
cái thú ' để bán hay tEao đôi M -húc các bạn th<nh cGng M S 3inh Iiện+ các giá tEj linh Iiện + như
tEong sơ đồ M Ei:ng B-% bạn lấy loại M3Y(_ cF tEong bô đ\n nháy cúa tE6ng 96ốc !nF cF I;ch
thước bL bằng NPN-,',
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
1Y!D<n nhạc tự đông cho máy t;nh
R Bơ đồ ng6y:n lý+ R
/oạt đông + $ạn đang ngồi l<m 8iệc tEước máy t;nh bông Ihát Ihao đưoc nghe môt bản
nhạc !$ạn 8ôi mở ainamH hay windows media Hlay !I;ch 8<o môt b<i hát !-hương tEJnh chạy
Eồi m< sao chưa nghe tiếng !Uhi thật ,cái loa chưa cắm điện M mất cả húng !Mạch điện tE:n sẽ
giúH bạn Ihói Hhải bận t@m !-hi cần bạn Hlay l< hát liền !nế6 bạn IhGng nghe nhạc nữa thJ sa6
Iho?ng môt Hhút mạch điện sẽ tự đông cắt điện để tiết Iiệm 8< bảo 8ệ cho cái loa th@n y:6
cúa bạn!Ng6y:n lý cúa nF Eất đơn giản M t;n hiệ6 @m nhạc từ so6ndcaEd đưoc đưa 8<o 1-
AN_,,Y úng 8ới môt bi:n đô nhất đjnh thJ ch@n số ' nhảy O6ống múc thấH l<m cho mạch đơn
ôn *** ch6yển tEạng thái đầ6 Ea Ach@nPD nhảy l:n múc cao l<m cho Eơle hút đFng Ihoá U cấH
điện cho loa !tEạng thái n<y đưoc giử bởi thời hằng %1((I 8< -1((6[ !sa6 môt thời gian nế6
IhGng cF t;n hiệ6 từ AN_,,( đưa đến thJ ch@n số P cúa *** nhảy O6ống múc thấH Uhoá U
nhả !cắt điện để tiết Iiệm !$ạn thấy thế n<o K96á súc tiện loi Hhải IhGng K R 3inh Iiện+ 1- AN
_,,Y 1- N# *** %ơ le 1'C 2EansitoE NPN -,',
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
1*!2ắt đ\n 8ới điề6 Ihiển từ Oa
R Bơ đồ ng6y:n lý+
ạch in lắ H linh Iiện ghi chú+ m ch t ạ
ực t đ? thay E le 1'C ế ơ bằng tE iac $21P) Ihi đi6 Ihi n I ! hGng cF t i ng ế ồn 8 < nhi ê6 do ti H đ ế i
m E l ơ e tạo Ea, cF t hể dNng b t " c đi # ều k
i n h ng ngo i n<o !!! RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ! $ ạ
RRRR R RRRRRRRRRRRRRRRR 1_!M
ch bass tEeabl e 8ol6meM ch th c t t ạ % ế ừamHli[ieE sans6i , ch nh & bass tEe able c c % IQ hiệu 96ả ,
ạch này lắptE c t ư' ( ng Idc s giá tE j l i
Ii n nh tEong s đ RR ệ ư ơ $
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
^iới thiệ6 môt 8<i mod6l thương mại cúa minhdt
Mạch điều khiển từ xa chỉ với 3 transistor
T Mạch dNng điề6 Ihiển từ Oa cho đ\n , 96ạt tEần !!!
T -F led 8< loa chiH báo tEạng thái nhận t;n hiệ6 hồng ngoại
T Uhả n7ng chống nhiê6 cao 8J dNng Eất ;t linh Iiện ngoại 8i
T DNng tEực tiếH ng6ồn ''(C IhGng cần adaHtoE
T 2ương th;ch 8ới bất cú điề6 Ihiển Oa hồng ngoại n<o
T Mạch gọn I;ch thước mm O mm Abô s6ng sa6D
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Mạch điều khiển quạt, đèn cảm ứng
T Mạch dNng điề6 Ihiển từ Oa cho đ\n , 96ạt tEần , chi cần Hhây tay l< nhảy số chạy! Uhoảng
cách điề6 Ihiển cảm úng l< P( T Y(cm ,ngo<i Ea c=n -F thể dNng các điề6 Ihiển hồng ngoại
thGng thường để ch6yển số
T -F led 8< loa chiH báo tEạng thái nhận t;n hiệ6 hồng ngoại
T 3ed ) đoạn báo số tốc đô 96ạt, -F P múc thay đôi tốc đô
T 2ương th;ch 8ới bất cú điề6 Ihiển Oa hồng ngoại n<o
T Mạch gọn I;ch thước mm O mm Abô s6ng sa6D
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Modul quản lý năng lượng acquy và điều khiển tốc độ quạt sạc
T DNng để 96ản lý nạH Oả bảo 8ệ ac96y 8< điề6 chinh tốc đô giF cho 96ạt t;ch điện
T 2ự ch6yển 96ạt dNng điện lưới Ihi cF điện 8< dNng ac96y Ihi mất điện
T ac96y hết tự nạH 8< đầy tự cắt
T tự đông tắt 96ạt Ihi ac96y hết AsetHoint 1(CD
T led báo tEạng thái chế đô l<m 8iệc
T I;ch thước mm O mm Abô s6ng sa6D
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Modul hẹn giờ sấy bugi cho máy dầu
T hen giờ chạy máy sấy từ 1( T P(s
T ch6yển mạch cho máy sấy d=ng ) T 1(A
T I;ch thước mm O mm Abô s6ng sa6D
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Modul điều khiển đèn tự động
T DNng điề6 Ihiển đ\n h<nh lang , đ\n cầ6 thang hoặc đ\n b<n !!!
T 0\n chi sáng Ihi b6ôi tối cF người ở tEước mạch AIhGng cần Hhải ch6yển đôngD Ihoảng cách
c'm
T giữ chậm 8< ôn đjnh hồng ngoại
T DNng tEực tiếH điện lưới ''(C A- IhGng cần adaHtoE
T I;ch thước mm O mm Abô s6ng sa6D
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Modul đóng cắt tho nhiệt độ
úng dụng nhó + lắH 8<o 96ạt cho tEé tEánh bj 8i:m Hhôi!!! T DNng đFng cắt điện theo nhiệt đô
T ngưõng đFng cắt cF thể chinh đưoc
T dNng tEực tiếH điện lưới ''(C A- IhGng cần adaHtoE
T I;ch thước mm O mm Abô s6ng sa6D
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
!oard "hát triển "ic nhỏ gọn
T 2ương th;ch 8ới boaEd cắm thử mạch
T t;ch hoH ng6ồn ôn áH cấH cho mạch 8< đưa Ea boaEd cắm thử
T t;ch hoH giao tiếH %B'P' cách ly oHto
T t;ch hoH mắt nhận hồng ngoại 8<o công ngắt
T t;ch hoH c=i chiH 8<o ch@n PaM
T 3ed 8<o công %A(!!!
T ^iao tiếH ch@n công Ea thãng boaEd cắm thử!!!
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
modul sạc acquy #$ % &$$'
T UhGng nạH điện Ihi ac96y hóng hoặc đấ6 ngưoc cực
T UhGng HhFng điện Ihi đầ6 Ea bô nạH bj chậH T 2ự đông nạH Ihi ac96y yế6 điện
T 2ự đông cắt điện Ihi nạH đầy
T /iển thj chế đô nạH!
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Mạch điện chuyển mạch và quản lý năng lượng (s)itch * mannagr+
3ư6 đồ th6ật toán điề6 Ihiển cF dạng như sa6+
MG tả logic cúa lư6 đồ+
Uhi mới cấH ng6ồn, hệ thống sẽ Iiểm tEa Oem điện lưới A- đầ6 8<o cF tồn tại IhGng , nế6 cF
thJ đ\n A- bật sáng ! 0ầ6 8<o điện lưới sẽ đưoc nối tới đầ6 Ea ô cắm tải nhờ tiếH điểm N- cúa
%ơle 1'C! /ệ thống tiếH tục Iiểm tEa điện áH cúa Ac96y , nế6 thấH dưới múc n<o đF Aset Hoint
T cF thể chinh đưoc DthJ sẽ đFng A- 8<o biến áH nạH ! Uhi Ac96y đầy đến ngưõng Aset HointD thJ
tự đông cắt nạH 8< ch6yển 8ề chế đô chờ ! 2Eong chế đô n<y đ\n A- on bật sáng 8< đ\n báo
d6ng lưong Ac96y hoạt đông
Uhi mất điện lưới ,hệ thống lậH túc ch6yển 8ề chế đô tự đông bacI6H ,hệ thống sẽ +
T Ihởi đông in8eEteE
T ch6yển mạch đưa điện áH A- từ in8eEteE nối tới ô cắm đầ6 Ea tải
T bật đ\n báo hiệ6 chế đô bacI 6H nháy I\m theo loa chiH I:6 b;H 8ới tần số (!*/b!
T bật đ\n led chiế6 sáng dự Hh=ng
T bật time * Hhút Achinh đưoc D
T đoi lệnh từ Hh;m ấn cúa người dNng Aman6alD!
2Eong lúc n<y nế6 ấn Hh;m Oác nhận AoID, hệ thống sẽ ch6yển 8ề chế đô man6al
T D6y tEJ chế đô hoạt đông cúa in8eEteE
T D6y tEJ ch6yển mạch A- từ in8eEteE Ea tải
T tắt đ\n báo hiệ6 a6to bacI6H , tắt tiếng cảnh báo loa chiH
T bật đ\n báo hiệ6 chế đô man6al AOanhD
T tắt bô đếm thời gian
T tắt đ\n led chiế6 sang dự Hh=ng !
Ngưoc lại nế6 ấn Hh;m húy AcancelD thJ hệ thống sẽ tắt to<n bô 8< ch6yển 8ề chế đô chờ
AstandbyD!
R Ó chế đô man6al , hệ thống 8ừa Hhát điện 8ừa Iiểm tEa tJnh tEạng ac96y , nế6 ac96y hết
điện thJ hệ thống tự đông sh6tdown 8< ch6yển 8ề tEạng thái chờ standby
R Ó chế đô a6to bacI6H nế6 người dNng IhGng ấn bất IQ Hh;m n<o thJ sa6 môt Ihoảng thời gian
AZ HhútD bô đếm thời gian hoạt đông 8< đưa to<n hệ thống 8ề tEạng thái tắt để tiết Iiệm
ac96y !
2Fm lại 8ới cấ6 tEúc như tE:n thJ đầ6 Ea tải l6Gn l6Gn cF điện , nế6 bạn IhGng cắm tải 8<o 8<
mất điện lúc đang đ:m thJ đ\n dự Hh=ng sẽ bật sáng soi đường cho bạn , thậm ch; nế6 bạn ngú
96:n hoặc đi 8ắng thJ c>ng IhGng cần lo lắng gJ 8J sa6 môt thời gian Hhát điện m< IhGng cF ai
"Oác nhận" thJ hệ thống sẽ tự tắt để tiết Iiệm 8< đảm bảo an to<n cho thiết bj !!!
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Mod6l dNng cho mod điện thoại
mạch Ih6ếch đại cGng s6ất dNng 3MY,_1 cGng s6ất 1a điề6 Ihiển bằng hồng ngoại
mạch Ih6ếch đại cGng s6ất dNng 3MY( [6ll a6to
Mạch so6nd le8el meteE cho 8ó gô
Mạch so6nd le8el meteE cho slY*
,iều chỉnh tốc độ động cơ -. bằng /0M (/uls%)idth modulation+
T dải điện áH l<m 8iệc từ *T'Y 8olt
T 2hiết Iế 8ới ]acI cắm ng6ồn D-
T -hj6 đưoc tải 8ới d=ng PPA
T -hiết áH thay đôi tý lệ chiếm tEống Ad6ty cycleD từ *f T *f
T Ngg 8<o cho HhLH hoạt đông t;ch cực ở múc cao 8< sh6tdown ở múc thấH
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Oem th:m nhiề6 HEohec 8ề điện tử tại httH+eemy!oHeEa!comeminhdtealb6mseshow!dmlK
iddP_P,*P
3#1 .2MM3456
minhdt
!log sarch
search
/hotos

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->