P. 1
de_tai_hach_toan_tscd_o_don_vi_hcsn_0005

de_tai_hach_toan_tscd_o_don_vi_hcsn_0005

|Views: 611|Likes:
Được xuất bản bởianhminh0212

More info:

Published by: anhminh0212 on Nov 17, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2010

pdf

text

original

'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ

"

A. PHẦN MỞ ĐẦU:
I. Lý do chọn đề tài:
Để làm tốt công việc kế toán thì trước hết phải hiểu rất rõ về nghiệp v kế
toán! "#i nghiệp v kinh tế phát $inh là phản ánh $% t&ng giảm ngu'n( vốn c)*
+,n v-! ./p ph0n 1uản l2 ch3t ch4 về ngu'n (vốn( tài $ản c)* nhà nước n/i
chung( c)* +,n v- n/i ri5ng!
6goài việc h7ch toán các nghiệp v kế toán( việc 8Hạch toán tài sản cố
đnh8 c9ng không k:m ph0n 1u*n tr;ng( n/ phản ánh $% t&ng ho3c giảm và $ố
h*o m<n += tr>ch về tài $ản cố +-nh c)* +,n v- th?o t@ng thAi +iểm! Bu* +/ nCm
+ưDc giá tr- tài $ản c)* +,n v- mEt cách ch>nh Fác nhất! Bu* 1uá trình làm việc
tôi nhGn thấH việc h7ch toán tài $ản cố +-nh c)* nhiều +'ng nghiệp c<n c/ nhIng
khJc mCc( tJng tJng ! Đ/ c9ng là nguH5n nhKn thJc +LH tôi m7nh M7n FKH M%ng
+ề tài nàH!
Nrong 1uá trình làm việc( tôi lấH +ưDc rất nhiều 2 kiến về việc h7ch toán tài
$ản cố +-nh( c/ ngưAi c<n hiểu $*i về nguH5n tCc về Fác +-nh nguH5n giá( giá tr-
c<n l7i c)* NOPĐ( c/ ngưAi n/i làm thế nàH +Jng( c/ ngưAi n/i làm thế nàH là
$*i! 6hưng tôi vQn Rảo vệ 2 kiến c)* tôi( và tôi v@* th%c hiện v@* nghi5n cSu tài
liệu! P thể t@ n&m TUUV +ến n*H( n&m +/ c9ng là n&m nhà nước R*n hành B Đ
$ố WXXY NNg ngàH Z[ tháng \ n&m TUU\ c)* Nh) tướng Ph>nh ph) về việc tiến
hành t]ng kiểm k5 +ánh giá l7i NOPĐ c)* nhà nước t7i khu v%c hành ch>nh $%
nghiệp( và t@ +/ tôi c&n cS $ố liệu +/ +ể th?o Mõi giá tr- NOPĐ c)* +,n v- trưAng
Niểu h;c ^õ _iệt [ cho +ến n*H!
6gàH `ZYZ`Y[ZZX( aE trưbng aE tài ch>nh += k2 BuHết +-nh $ố TU Y
[ZZXYBĐcaNP R*n hành chế +E hành ch>nh $% nghiệp áp Mng cho các +,n v-
hành ch>nh $% nghiệp trong cả nước th%c hiện t@ n&m [ZZX th*H thế BĐ $ố UUUc
NPYBĐYPĐdN ngàH Z[YTTYTUUX c)* aE Nài ch>nh! Pác chế +E kế toán +%,c R*n
hành l0n nàH +ưDc thiết kế ( FKH M%ng tr5n nguH5n tCc thoả m=n và cGp nhGt các
H5u c0u mới nhất c)* nền kinh tế th- trưAng b ^iệt 6*m trong +iều kiện hEi nhGp
Buốc tế( tuKn th) luGt ngKn $ách nhà nước( luGt kế toán! Đ'ng thAi các chế +E kế
toán +ưDc FKH M%ng c9ng phe hDp( th>ch Sng với +3c +iểm kinh tế( H5u c0u và
1
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
trình +E 1uản l2 kinh tế( tài ch>nh c)* các +,n v- hành ch>nh $% nghiệp b ^iệt
6*m hiện n*H và nhIng n&m $Cp tới!
II. M!c đ"ch:
1. Nghiên cứu thực trạng về hạch toán kế toán nói chung và về nghiệp vụ
hạch toán tài sản cố định nói riêng.
6&ng l%c chuH5n môn( nghiệp v c)* +Ei ng9 kế toán chư* +'ng +ều( c/
nhIng nghiệp v kinh tế phát $inh chư* khCng +-nh +ưDc mình += làm +Jng h*H
$*i( mifn là Rảng cKn +ối += cKn là +Jng!
^ề h7ch toán tài $ản cố +-nh l7i càng lJng tJng h,n nI*( c/ +'ng ch> Fác
+-nh nguH5n giá NOPĐ n&m n*H Rgng giá tr- c<n l7i n&m trước! ^ề mSc +E +ánh
giá tài $ản cố +-nh không +'ng nhất ( như mSc giá tr- tài $ản cố +-nh ( thAi h7n $h
Mng và ti lệ tr>ch khấu h*o tài $ản!
2. Nhi#$ %! %à &h'(n) &há& n)hi*n c+, %ề n)hi#& %! hạch toán tài sản
cố đnh!
*j Nhi#$ %!: dế toán là mEt trong nhIng công c 1u*n tr;ng nhất +ể 1uản l2
kinh tế( tài ch>nh( tài $ản c)* +,n v- và phải th%c hiện tốt các nhiệm v $*u:
c Nhu thGp( ghi ch:p( phản ánh Fh l2 các thông tin về ngu'n vốn( ngu'n kinh ph>(
+ưDc cấp ( +ưDc tài trD( +ưDc hình thành t@ các ngu'n khác nh*u và tình hình $h
Mng ngu'n vốn th?o +Jng +ối tưDng( chuLn m%c và chế +E kế toán 1uH +-nh!
c diểm tr* ( giám $át tình hình M% toán( th%c hiện các ti5u chuLn +-nh mSc hiện
hành! diểm tr* ngu'n hình thành và việc 1uản l2( $h Mng tài $ản c)* +,n v-! phát
hiện và ng&n ng@* các hành vi vi ph7m pháp luGt về tài ch>nh ( kế toán!
c N] chSc phKn t>ch thông tin( $ố liệu kế toánk th*m mưu +ề Fuất các giải pháp
1uản l2 tài ch>nh( tài $ản c)* +,n v-!
c _Gp và nEp +Jng thAi h7n các Ráo cáo tài ch>nh cho các c, 1u*n 1uản l2 cấp
tr5n và c, 1u*n tài ch>nh( cung cấp thông tin( $ố liệu kế toán th?o 1uH +-nh hiện
hành c)* 6hà nước phc v cho th) trưbng( giám +ốc và cấp tr5n và công kh*i
tài ch>nh th?o chế +E 1uH +-nh!
Rj Ph'(n) &há& n)hi*n c+,:
6ghi5n cSu các tài liệu li5n 1u*n +ến chế +E h7ch toán kế toán lN&ng giảm
NOPĐm tr5n lnnh v%c hành ch>nh $% nghiệp! Pác luGt kế toán( ngh- +-nh c)* Ph>nh
2
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
ph) R*n hànhk Pho th-( Nhông tư c)* aE tài ch>nh k Pác 1uHết +-nh c)* aE tài
ch>nh ( c thể:
BuHết +-nh $ố `pTcNPYBĐYPĐdN ngàH [[YpY TUU\ c)* aE trưbng aE tài
ch>nh về việc R*n hành chế +E 1uản l2 ( $h Mng và t>nh h*o m<n tài $ản cố +-nh!
BuHết +-nh $ố [ZX Y[ZZ`YBĐcaNP ngàH T[YT[Y[ZZ` c)* aE tài ch>nh về việc
R*n hành chế +E 1uản l2( $h Mng và tr>ch khấu h*o tài $ản cố +-nh!
Puốn lPhế +E kế toán hành ch>nh $% nghiệpm R*n hành th?o BuHết +-nh $ố
TUY[ZZXYBĐcaNP ngàH `ZY`Y[ZZX c)* aE trưbng aNP! q6hà ra Nài ch>nhj!
Puốn lNh%c hành kế toán trong trưAng h;cm q thuEc Rản 1uHền nhà Fuất Rản
giáo Mc s [ZZVj! Nác giá : NhO!6guHfn tuH _ifu!
-. N.I /UN0:
1Hạch toán t2n) )iả$ tài sản cố đnh3 4 các đ(n % hành ch"nh s5 n)hi#&!
1. 6,7 đnh ch,n) :
c uhản ánh +0H +) ( ch>nh Fác( k-p thAi cả về $ố lưDng( giá tr- và hiện tr7ng
tài $ản cố +-nh hiện c/( tình hình tCng giảm và việc $h Mng( thông 1u* +/
giám +ốc ch3t ch4 việc mu* $Cm( $h Mng tài $ản cố +-nh c)* +,n v-!
c Nrong m;i trưAng hDp kế toán tài $ản cố +-nh phải tôn tr;ng nguH5n tCc
+ánh giá tài $ản cố +-nh th?o nguH5n giá q giá th%c tế hình thành tài $ản cố +-nhj
và giá tr- c<n l7i c)* tài $ản cố +-nh!
c uhản ánh +0H +) ` cho ti5u c)* tài $ản cố +-nh: 6guH5n giák .iá tr- h*o
m<n và giá tr- c<n l7i c)* NOPĐ!
c uhKn lo7i NOPĐ th?o +Jng phư,ng pháp phKn lo7i += +ưDc 1uH +-nh thống
nhất!
2. 89 sách : ch+n) t;:
O] tài $ản cố +-nh qmQu O`Tcvj k
ai5n Rản gi*o nhGn NOPĐ q mQu PpZcvtj!
ai5n Rản th*nh l2 NOPĐ qmQu PpTcvtj!
ai5n Rản +ánh giá l7i NOPĐ q mQu Pp[cvtj!
ai5n Rản kiểm k5 NOPĐ qmQu Pp`cvtj!
ai5n Rản gi*o nhGn NOPĐ $h* chI* lớn hoàn thành qmQu PpWcvtj
aảng t>nh h*o m<n NOPĐ qmQu Ppp*cvtj!
3
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
^à các chSng t@ li5n 1u*n như hDp +'ng( Ri5n Rản nghiệm thu việc FKH M%ng
ho3c $h* chI* lớnk các Rảng kế chi tiết kwm th?o!
`! <ài =hoản s> d!n): P/ [ tài khoản ch>nh và [ tài khoản li5n 1u*n !
x Nài khoản [TT s NOPĐ hIu hình!
x Nài khoản [T` s NOPĐ vô hình!
x Nài khoản [TW s v*o m<n NOPĐ!
x Nài khoản WXX s 6gu'n hình thành NOPĐ!
I. PH?@N0 PHAP HBCH <DAN <EI 8FN CG ĐHNH:
<EI IHDFN JKK
Nyz O{6 P| Đ}6v v~• v€6v
v•Pv N‚ƒ6 Nyz dv‚{6 6y„ P…6 N†6 N‡ˆ6. "‰N O| B•„ t}6v OŠ•:
1. NOPĐ hIu hình là nhIng tư liệu l*o +Eng c/ hình thái vGt chất( c/ +) ti5u
chuLn c)* NOPĐ về giá tr- và thAi gi*n $h Mng th?o 1uH +inh trong chế +E
1uản l2 tài ch>nh qc/ giá tr- t@ p n&m triệu +'ng trb l5n( và c/ thAi gi*n $h
Mng t@ T n&m trb l5nj! vo3c NOPĐ trong nhà trưAng c/ mEt $ố lo7i +ưDc
1uH +-nh +3c Riệt như: Nư liệu l*o +Eng c/ thAi gi*n $h Mng tr5n T n&m
nhưng chư* +7t chuLn về giá tr- qMưới p n&m triệu +'ngj vQn +ưDc 1uH +-nh
là NOPĐ g'm như máH m/c thiết R-( phư,ng tiện 1uản l2 v&n ph<ng như :
RE máH vi tinh( các thiết R- ngoài c)* máH vi t>nh q]n áp( lưu +iệnj( +0u
máH vi M?o( máH +iện tho7i( Mng c Meng cho h;c tGp( k:t $Ct( RE $*
lông(t) +%ng tài liệu( t)(giá N^( t) +%ng Natv( Rảng chống loá( Ràn ghế
h;c $inh( Ràn ghế giáo vi5n‹!
2. .iá tr- NOPĐ hIu hình phản ánh tr5n Nd [TT th?o nguH5n giá( tuŒ thuEc
vào ngu'n hình thành( nguH5n giá NOPĐ +ưDc Fác +-nh như $*u:
a) !"# $o %u& s'%:
6guH5n giá NOPĐ hIu hình mu* $Cm qkể cả NOPĐ mới và += $h Mungj R*o
g'm: .iá mu* th%c tế qgiá ghi tr5n hoá +,n c/ cả thuế .N.Nj s các khoản
giảm giá ( chiết khấu mu* hàng qnếu c/ j x Phi ph> vGn chuHển( Rốc M•( $h*
chI*( cải t7o( nKng cấp trước khi +ư* NOPĐ vào $h Mng( lCp +3t( ch7H thh(
thuế( lệ ph> trước R7 qnếu c/j
‡i5ng trưAng hDp NOPĐ mu* về Meng cho ho7t +Eng Ordt M-ch v thuEc
+ối tưDng ch-u thuế .N.N t>nh th?o phư,ng pháp khấu tr@ thì 6. NOPĐ
4
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
R*o g'm giá mu* qkhông c/ thuế .N.Nj x các chi ph> vGn chuHển( Rốc M•(
lCp +3t ch7H thh qnếu c/j!
b) !"# $o hoàn thành đ(u t) *+",:
6. NOPĐ Mo hoàn thành +0u tư rtPa Ràn gi*o +ư* vào $h Mng Ž giá
th%c tế c)* công trình FKH M%ng +ưDc MuHệt H 1uHết toán th?o 1uH +-nh t7i
Điều lệ 1uản l2 +0u tư và FKH M%ng hiện hành( các chi ph> khác c/ li5n 1u*n
và lệ ph> trSoc R7 qnếu c/j !
Đối với NOPĐ là $Jc vGt l7m việc ho3c $Jc vGt cảnh cho $ản phLm ( vưAn
cKH lKu n&m thì nguH5n giá là toàn RE chi th%c tế hDp l2( hDp lệ += chi r* cho
$Jc vGt ( vưAn cKH t@ lJc hình thành cho +ến khi +ư* vào kh*i thác( $h Mng
th?o 1uH +-nh t7i Điều lệ 1uản l2 +0u tư FKH M%ng hiện hành( các chi ph>
khác c/ li5n 1u*n và lệ ph> trước R7 qnếu c/j!
c) !"# $o đ)-c c.p/ đ)-c điều chu01n đến.
6guH5n giá tài $ản Mo +ưDc cấp( +ưDc +iều chuHển +ến‹ là giá tr- c)*
NOPĐ += ghi trong lRi5n Rản gi*o nhGn NOPĐm c)* +,n v- c/ tài $ản cấp
ho3c giá th?o +ánh giá th%c tế c)* vEi +'ng gi*o nhGn và chi ph> $h* chI*(
cải t7o nKng cấpk Phi ph> vGn chuHển( Rốc M•( lCp +3t( ch7H thh( lệ ph> trước
R7( qnếu c/j‹ mà R5n nhGn phải chi r* trước khi +ư* vào $h Mng!
d) !"# $o đ)-c viện tr-/ tài tr-/ 2iếu t3ng4. _à giá +ưDc c, 1u*n
tài ch>nh t>nh +ể ghi thu ghi chi ngKn $ách ho3c giá tr- th?o +ánh giá th%c tế
c)* vEi +'ng giáo nhGn cEng qxj các chi ph> $h* chI*( cải t7o( nKng cấp
NOPĐ( các chi ph> vGn chuHển( Rốc M•( lCp +3t( ch7H thh( lệ ph> trS,c R7
qnếu c/j mà R5n nhGn phải chi r* trước khi +ư* vào $h Mng!
3. 6guH5n giá NOPĐ +ưDc +ánh giá l7i th?o 1uHết +-nh c)* 6hà nước là giá
khôi phc áp Mng trong việc +ánh giá l7i tài $ản cố +-nh!
6guH5n giá NOPĐ trong +,n v- hành ch>nh $% nghiệp cho +ưDc th*H +]i trong
các trưAng hDp $*u:
c Đánh giá l7i giá tr- NOPĐ th?o 1uHết +-nh c)* nhà nướck
c Pải t7o( nKng cấp làm t&ng n&ng l%c(k:o Mài thAi gi*n $h Mng c)* NOPĐ!
c Nháo M• mEt h*H mEt $ố RE phGn NOPĐ NOPĐk
c rKH M%ng ( tr*ng R- th5m T h*H mEt $ố RE phGn c)* NOPĐ!
5
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
4. ";i trưAng hDp t&ng giảm NOPĐ hIu hình +ều phải lGp lai5n Rản gi*o(
nhGn tài $ản cố +-nhm lai5n Rản th*nh l2( như•ng Rán NOPĐmphải th%c
hiện +Jng và +0H +) các th) tc th?o 1uH +-nh c)* 6hà nước ! O*u +/ phải
lGp và hoàn chonh h' $, NOPĐ về m3t kế toán !
5. NOPĐ hIu hình phải +%,c th?o Mõi chi tiết cho t@ng +ối tưDng ghi NOPĐ (
th?o t@ng lo7i NOPĐ và +-* +iểm Rảo 1uản( 1uản l2 và $h Mng tài $ản cố
+-nh!
IL< CMU NE N.I /UN0 PHFN ANH
COA <EI IHDFN JKK P <8CĐ HQU HRNH
-*n nS:
c 6guH5n giá c)* NOPĐ hIu hình t&ng Mo mu* $Cm( Mo FKH M%ng c, Rản
hoàn thành Ràn gi*o +ư* vào $h Mng( Mo +%,c cấp( Mo +ưDc tài trD( t3ng(
Riếu( viện trD‹
c Điều chonh t&ng nguH5n giá c)* NOPĐ Mo FKH lCp( tr*ng R- th5m ho3c Mo
cải t7o( nKng cấpk
c Pác trưAng hDp khác làm t&ng nguH5n giá c)* NOPĐ q+ánh g>* l7i NOPĐ
th?o BĐ c)* nhà nước( kiểm k5 phát hiện th@*!!j!
-*n cT:
c 6guH5n giá c)* NOPĐ hIu hình giảm Mo +iều chuHển cho +,n v- khác( Mo
như•ng Rán( th*nh l2 ho3c Mo nhIng l2 Mo khác qmất( h•ng Mo thi5n t*i
như l9 lt gKH r*‹jk
c 6guH5n giá NOPĐ hIu hình giảm Mo tháo M• T $ố RE phGnk
c Pác trưAng hDp khác làm giảm nguH5n giá c)* NOPĐ qĐánh giá l7i NOPĐ
th?o BĐ c)* nhà nước( kiểm k5 phát hiện thiếu‹j
8ố d' nS:
6guH5n giá c)* NOPĐ hIu hình hiện c/ b +,n v-!
Nài khoản [TT c/ X tài khoản cấp [ như $*u:
<I JKKK c Nhà c>U : %Vt =iWn tXYc: uhản ánh giá tr- c)* các NOPĐ là
nhà ch*( vGt kiến trJc g'm:
6
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
Z Nhà c>U: Nhà làm việc, nhà hát, nhà bảo tàng, , thư viện, hội trường,
câu lạc bộ, cung văn hoá, nhà thi đấu thể thao, phng nghi!n c"u, th# nghiệm ,
th$c hành, nhà h%c, nhà tr&, nhà m'u giáo, nhà để (hám bệnh và đi)u tr* bệnh
nhân, nhà an +ư,ng, nhà để -., nhà (ho,chu/ng trại gia 01c23
x NVt =iWn tXYc: 4/m gi5ng (hoan, gi5ng đào, 0ân ch,i, 0ân thể thao, 0ân
v6n động, bể b,i, trường b7n, bờ rào, đ! đ6p, đường -á 8 +o đ,n v* đ9u tư -â:
+$ng; c<ng thoát nư=c, lăng t>m, tư?ng đài2
<I JKKJ [ Má7 $Tc thiWt \: @hản ánh giá tr* các loại ABCD là má:
mEc thi5t b* +Fng cho cGng tác chu:!n mGn cHa đ,n v* như I Já: mEc thi5t b*
+Fng trong ngành văn hoá, thGng tin, tu:!n tru:)n, phKc vK cho cGng tác nghi!n
c"u th$c hành, th# nghiệm , phKc vK cGng tác (hám, chLa bệnh, h%c t6p, giảng
+ạ:, thăm +, (hảo 0át2 và (ể cả nhLng má: mEc, thi5t b* 0M +Kng cho hoạt
động 0ản -uất , (inh +oanh, phKc vK nhu c9u ph1c l?i cHa đ,n v*3
<I JKK] [ Ph'(n) ti#n %Vn tải tX,7ền d^n: @hản ánh giá tr* các
phư,ng tiện, v6n tài tru:)n +'n +Fng cho cGng tác chu:!n mGn và các cGng việc
(hác 80ản -uất , (inh +oanh, ph1c l?i đời 0<ng2; cHa đ,n v* g/m -. má:, G tG,
tàu thu:)n, -. ng$a, -. lam, đường <ng2 và các thi5t b*, tru:)n +'n 8thGng tin,
điện nư=c2;3
<I JKK_ [ <hiWt \ d!n) c! `,ản a": @hản ánh các loại thi5t b* và
+Kng cK 0M +Kng trong cGng tác Nuản lO và văn phng , nhưI PQt đ$ng ti)n, ti vi,
tH lạnh, má: t#nh, đ/ gR cao cấp cE đH ti!u chu>n ABCD thi5t b*, +Kng cK đo
lường, (iểm tra chất lư?ng, h1t >m, h1t bKi, ch<ng m<i m%t2
<I JKK b [ Cc7 ac, n2$: sYc %Vt aà$ %i#c %à cho sản &hd$: @hản
ánh giá tr* ABCD là c, thể 0<ng, câ: lâu năm, 01c v6t làm việc và 01c v6t cho
0ản ph>m, vườn câ: cảnh, 01c v6t cảnh2
<I JKK e [ <8CĐ =hác: @hản ánh giá tr* các loại ABCD hLu hSnh (hác
chưa phản ánh T các tài (hoản n!u tr!n 8chH :5u là ABCD mang t#nh đUc thF;
như I Aác ph>m nghệ thu6t, 0ách báo (hoa h%c, (V thu6t trong các thư viện và
0ách báo phKc vK cho cGng tác chu:!n mGn, các tác ph>m trưng bà: trong các
nhà bảo tàng2
7
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
PH?@N0 PHAP HBCH <DAN If <DAN
M.< 8G HDB< Đ.N0 IINH <L CHO gLU
z! IL <DAN <hN0 <8CĐ HQU HRNH:
NOPĐ hIu hình c)* +,n v- +ưDc cấp( Mo mu* $Cm( Mo công tác FKH M%ng
+= hàon thành ( nghiệm thu Ràn gi*o +ư* vào $h Mng( Mo +ưDc viện trD( tài trD
ho3c Riếu t3ng‹
Tj NrưAng hDp mu* $Cm NOPĐ q kể cả mu* mới ho3c mu* l7i NOPĐ += $h
Mngj:
P&n cS các chSng t@ c/ li5n 1u*n( kế toán Fác +-nh nguH5n giá c)* NOPĐ(
lGp h' $, kế toán( lGp Ri5n Rản gi*o nhGn NOPĐ và tiến hành ghi $] kế toán th?o
các trưAng hDp $*u:
N" d! K: Tj .iấH rJt M% toán ki5m chuHển khoản ngàH TZ tháng U n&m
[ZZV( chuHển trả PtH v'ng và tiền vĐ mu* máH pôtô cop pi( $ố tiền là W[ Z\Z
ZZZ +'ng! Phi ph> vGn chuHển là pZZ ZZZ +'ng chi Rgng tiền m3t !q Phi t@ nh/m
zzz chi vĐj N* +-nh khoản như $*u:
6D Nd [TT W[ p\Z ZZZ
P/ Nd WXT W[ Z\Z ZZZ q+'ng thAi ghi P/ Nd ZZV: W[ Z\Z ZZZj
P/ Nd TTT pZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nk XXT W[ p\Z ZZZ
P/ Nd WXX W[ p\Z ZZZ
[j ai5n Rản gi*o nhGn NOPĐ $ố [W ngàH Tp tháng U n&m [ZZV q kwm các
chSng t@ gốc li5n 1u*nj( M% án chư,ng trình nước $7ch v@* hoàn thành Ràn gi*o
cho +,n v- mEt hệ thống l;c nước tr- giá [ZZ ZZZ ZZZ +'ng( chi ph> lCp +3t ch7H
thh hết TZZZ ZZZ +'ng chi Rgng tiền m3t! N* +-nh khoản như $*u:
[*j 6D Nd [WT [ZT ZZZ ZZZ
P/ Nd WX[ [ZZ ZZZ ZZZ q +'ng thAi ghi:P/ Nd ZZU: [ZZ ZZZ ZZZj
P/ Nd TTT T ZZZ ZZZ
[Rj 6D Nd [TT [ZT ZZZ ZZZ
P/ Nd [WT [ZT ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nd XX[ [ZZ ZZZ ZZZ
6D Nd XXT T ZZZ ZZZ
P/ Nd WXX [ZT ZZZ ZZZ
8
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
`j 6gàH TpYTZY[ZZV Fuất 1u• tiền m3t trả cho ch* hàng Rán +' nEi thất
th?o vĐ mu* RE Ràn ghế ^u tr- giá [p ZZZ ZZZ( chi ph> vGn chuHển [ZZ ZZZ
+'ng!mu* về +ư* vào $h Mng ng*H! N* +-nh khoản như $*u:
6D Nd [TT [p [ZZ ZZZ
P/ Nd TTT [p [ZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nd XXT [p [ZZ ZZZ
P/ Nd WXX [p [ZZ ZZZ
Wj 6gàH [ZYTZY[ZZV mu* T RE máH vi t>nh tr- giá Tp pZZ ZZZ+'ng( th*nh
toán Rgng tiền ghi kho R7c( mu* về +ư* vào $h Mng ng*H!
Đd: 6D Nd [TT Tp pZZ ZZZ
P/ Nd TT[ Tp pZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nd XXT Tp pZZ ZZZ
P/ Nd WXX Tp pZZ ZZZ
2) Đối với công trình rtPa += hoàn thành Ràn gi*o +ư* vào $h Mng( c&n cS
vào 1uHết toán += +ưDc MuHệt giá tr- th%c tế c)* công trình( ghi:
N" d! J:
Tj ai5n Rản Ràn gi*o NOPĐ $ố Zp kwm Rản 1uHết toán nhà thư viện += +ưDc
MuHệt th?o giá th%c tế TVp ZZZ ZZZ +'ng( +ưDc +0u tư Rgng ngu'n kinh ph>
+0u tư rtPa c)* •a6t F=! N* +-nh khoản như $*u:
T*j 6D Nd [TT TVp ZZZ ZZZ
P/ Nd [WT TVp ZZZ ZZZ
TRj 6D Nd [WT TVp ZZZ ZZZ
P/ Nd ``T TVp ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nd WWT TVp ZZZ ZZZ
P/ Nd WXX TVp ZZZ ZZZ
[j ai5n Rản Ràn gi*o +ư* vào $h Mng PN $I* chI* nKng cấp nhà h;c X
ph<ng kwm th?o Rản 1uHết toán += +ưDc MuHệt th?o giá th%c t5: T[Z ZZZ ZZZ
+'ng!chi Rgng ngu'n kinh ph> ho7t +Engq nh/m zzz(6O cấpj
Đ-nh khoản : 6D Nd [TT T[Z ZZZ ZZZ
P/ Nd [WT T[Z ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nd XXT T[Z ZZZ ZZZ
9
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
P/ Nd WXX T[Z ZZZ ZZZ
`j ai5n Rản Ràn gi*o NOPĐ ngàH [pYTTY[ZZV Mo +%Dc cấp tr5n cấp kinh ph> ho7t
+Eng Rgng NOPĐ là T +0u chiếu tr- giá [T ZZZ ZZZ +'ng!qP/ BĐ cấp phát $ố
T[pYBĐc•a6t ngàH [ZYTTY[ZZVj +ư* vào $h Mng ng*H!
6D Nd [TT [T ZZZ ZZZ
P/ Nd WXT [T ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nd XXT [T ZZZ ZZZ
P/ Nd WXX [T ZZZ ZZZ
Wj ai5n Rản gi*o nhGn NOPĐ là Tph<ng +;c +ưDc •a6t F= chuHển như•ng T
nhà kho tháo M•(vGn chuHển +ến!BĐ Ràn gi*o NOPĐ Fác +-nh nguH5n giá là Wp
triệu +'ng( giá tr- h*o m<n [X `[p ZZZ( giá tr- c<n l7i NOPĐ TV X\p ZZZ +'ng( chi
ph> tháo M•( lCp M%ng hết TT pZZ ZZZ +'ng( += th*nh toán Rgng tiền m3tk ghi:
6D Nd [TT pX pZZ ZZZ
P/ Nd [TW [X `[p ZZZ
P/ Nd WXX TV X\p ZZZ
P/ Nd TTT TT pZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi : 6D Nd XXT TT pZZ ZZZ
P/ Nd WXX TT pZZ ZZZ
pj ai5n Rản gi*o nhGn NOPĐ là T giàn máH vi t>nh g'm TZ chiếc( tr- giá Xp triệu
+'ng( Mo t] chSc hEi +'ng hư,ng Riếu t3ng +ể Meng cho cho ho7t +Eng vPO6 (
ghi:
6D Nd [TT Xp ZZZ ZZZ
P/ Nd WXT Xp ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi:
6D Nd XXT Xp ZZZ ZZZ
P/ Nd WXX Xp ZZZ ZZZ
Xj! dhi mu* NOPĐ là XZ RE Ràn ghề h;c $inh tr- giá TV triệu +'ng Rgng WZ‘ tr>ch
t@ tiền +/ng g/p ngàH công l*o +Eng c)* PaPP và vO hàng n&m (ghi :
6D Nd [TT TV ZZZ ZZZ
P/ Nd TTT TV ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi t&ng ngu'n du += hình thành NOPĐ
6D Nd W`T TV ZZZ ZZZ
10
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
P/ Nd WXX TV ZZZ ZZZ
N" d! ]:
1) ai5n Rản tiếp nhGn NOPĐ ngàH `ZYTTY[ZZV là Tlô Nhiết R- +'ng RE tr- giá
TpZ triệu +'ng +ể phc v cho công tác M7H h;c! to t] chSc r vifn trD
ghi:
6D Nd [TT TpZ ZZZ ZZZ
P/ Nd WXT TpZ ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi: 6D Nd XXT TpZ ZZZ ZZZ
P/ Nd WXX TpZ ZZZ ZZZ
2) ai5n Rản tiếp nhGn NOPĐ ngàH ZWYT[Y[ZZV là $ách giáo kho* t@ khối T+ến
khối p t]ng giá tr- T[Z ZZZ ZZZ Mo chư,ng trình M% án T`p phc v cho nhu
c0u h;c tGp c)* h;c $inh thuEc F= miền nJi!
6D Nd [TT T[Z ZZZ ZZZ
P/ Nd WX[ T[Z ZZZ ZZZ
Đ'ng thAi ghi : 6D Nd XX[ T[Z ZZZ ZZZ
P/ Nd WXX T[Z ZZZ ZZZ
II. IL <DAN 0IFM <8CĐ HQU HRNH:
NOPĐ hIu hình giảm Mo nhIng l2 Mo khác nh*u( như: 6hư•ng Rán( th*nh l2(
mất( phát hiện thiếu khi kiếm k5( +iều chuHển cho +,n v- khác( tháo M• mEt ho3c
mEt $ố RE phGn‹
dhi giảm NOPĐ hIu hình( kế toán phải làm +0H +) th) tc( Fác +-nh +Jng nhIng
thiệt h7i và thu nhGp q nếu c/j! P&n cS chSng t@ li5n 1u*n kế toán ghi $] th?o
t@ng trưAng hDp c thể như $*u:
T. r)5ng h-p nh)6ng 2án !"# h7u h8nh:
Đối với NOPĐ không c0n Meng c/ thể như•ng Rán $*u khi +ưDc c, 1u*n Nài
ch>nh +'ng 2 q tài $ản Mo ngKn $ách cấp ho3c c/ ngu'n gốc ngKn $áchj ho3c th)
trưbng +,n v- r* 1uHết +-nhqĐối với NOPĐ hình thành Rgng ngu'n khácj! dhi
như•ng Rán NOPĐ phải làm +0H +) th) tc c0n thiết như: BuHết +-nh( thành lGp
hEi +'ng‹
N" d! _:
1) BĐ như•ng Rán NOPĐ ngàH [pYT[Y[ZZV( tài $ản là mEt ph<ng thư viện qMo
không +7t ti5u chuLnj! giá tr- +ưDc phản ánh b $] kế toán :
11
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
6guH5n giá WV ZZZ ZZZk .iá tr- h*o m<n [V ZVZ ZZZk .iá tr- c<n l7i
TUU[ZZZZ +'ng! .iá Rán +Sng [Z ZZZ ZZZ +'ng!Phi ph> tháo M• M;n M’p hết
[ pZZ ZZZ +'ng += th*nh toán Rgng tiền m3t q chi ph> nàH R5n Rán ch-u như +=
thoả thuGnj! N* ghi +-nh khoản như $*u:
T*j 6D Nd TTT [Z ZZZ ZZZ
P/ Nd pTT [Z ZZZ ZZZ
TRj 6D Nd pTT [ pZZ ZZZ
P/ Nd TTT [ pZZ ZZZ
c P&n cS BĐ +%,c R] $ung $ô ch5nh lệch thu l,n h,n chi Mo như•ng Rán NOPĐ
vào ngu'n kinh ph> ho7t +Eng: ghi:
6D Nd pTT T\ pZZ ZZZ
P/ Nd WXT T\ pZZ ZZZ
9. h&nh :; !"# h7u h8nh<
NOPĐ +ưDc th*nh l2 là nhIng tài $ản += R- hư h•ng không thể $h* chI* +ưDc(
ho3c 1uá l7c hGu về m3t ki thuGt! dhi c/ NOPĐ hIu hình th*nh l2 ( +,n v- phải r*
1uHết +-nh th*nh l2( th*nh lGp R*n th*nh l2 NOPĐ! a*n th*nh l2 c/ nhiệm v th%c
hiện việc th*nh l2 NOPĐ và 8Ri5n Rản th*nh l2 NOPĐ8 +ưDc lGp [ Rản( T Rản
chuHển cho ph<ng kế toán th?o Mõi và ghi $]( T Rản cho +,n v- += 1uản l2 $h
Mng NOPĐ!
P&n cS vào 8Ri5n Rản Nh*nh l2 NOPĐ8 và các chSng t@ c/ li5n 1u*n( kế toán
phản ánh tình hình th*nh l2 NOPĐ như $*u:
[j ai5n Rản th*nh l2 T nhà v&n ph<ng c9 th?o 1uHết +-nh c)* •a6t F= ngàH
TpYTTY[ZZV! Oố liệu th?o $] $ách dN +*ng th?o Mõi k
6guH5n giá XV ZZZ ZZZ+( .iá tr- h*o m<n XT VVZ ZZZk giá tr- c<n l7i X T[Z ZZZk
Phi ph> phải trả về công tháo M•( M;n M’p T[ZZ ZZZ k vGt liệu thu +ưDc và += Rán
và thu tiền m3t là p ZZZ ZZZk Oô ch5nh lệch +ưDc R] $ung 1u• c, 1u*n (ghi:
[*j 6D Nd WXX X T[Z ZZZ
6D Nk [TW XT VVZ ZZZ
P/ Nd [TT XV ZZZ ZZZ
[Rj 6D Nd pTT T [ZZ ZZZ
P/ các Nd ``T T [ZZ ZZZ
12
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
[cj 6D Nd TTT p ZZZ ZZZ
P/ Nd pTT p ZZZ ZZZ
[Mj 6D Nk pTT ` VZZ ZZZ
P/ Nd W`T ` VZZ ZZZ
III.d“ N‚ƒ6 NOPĐ v~• v€6v uvƒN vz”6 Nv•Š Nvz“• dvz dz–" d—
";i trưAng hDp phát hiện th@* thiếu NOPĐ +ều phải truH tìm nguH5n nhKn(
ngưAi ch-u trách nhiệm và Fh l2 k-p thAi! v7ch toán NOPĐ th@* thiếu phải c&n cS
1uHết +-nh Fh c)* cấp c/ thLm 1uHền!
=. >ế toán !"# phát hiện thiếu khi ki1% kê<
T!T NrưAng hDp NOPĐ hIu hình Mo 6O cấp ho3c c/ ngu'n gốc 6O phát hiện
thiếu:
c Nrong thAi gi*n chA 1uHết +-nh Fh l2( kế toán c&n cS vào kết 1uả kiểm k5 +ể
ghi giảm NOPĐ:
N" d! b:
Ki ai5n Rản kiểm k5 ngàH [X tháng T[ n&m [ZZV( += t]ng hDp $ố tài $ản R- thiếu
t]ng giá tr- [[ pZZ ZZZ +'ng! Nrong +/: mất T t) +%ng Natv và T ti vi c/ $ố liệu
+= tông hDp: 6guH5n giá \ pZZ ZZZk .iá tr- h*o m<n [ [pZ ZZZ +'ngk giá tr- c<n
l7i p [pZ ZZZ Mo cô v&n thư $, $uất r* về không khoá ch*k "ất mEt RE máH vi
t>nh c/ $ô liệu ghi $] kế toán Tp ZZZ ZZZ +'ngk giá tr- h*o m<n ` ZZZ ZZZk giá tr-
c<n l7i T[ ZZZ ZZZ +'ng! to k˜ trEm +Et nhGp! a*n _Đ nhà trưAng và cấp c/
thLm 1uHền += r* BĐ cô ^N phải R'i thưAng $ô NO += thiệt h7i Mo cô $, $uất tr@
vào lư,ng hàng tháng!P<n RE vi t>nh cho ph:p Foá R• thiệt h7i Mo PO^P c)* +,n
v- chư* +ảm Rảo! Oố tiền R'i thưAng +ưDc t&ng ngu'n duvĐ!
T*j 6D 6D Nd WXX T\ [pZ ZZZ
6D Nd [TW p [pZ ZZZ
P/ Nd [TT [[ pZZ ZZZ
TRj 6D Nd `TTq`TTVj T\ [pZ ZZZ
P/ Nd pTT qpTTVj T\ [pZ ZZZ
Tcj 6D Nd pTT qpTTVj T[ ZZZ ZZZ
P/ Nd `TT q`TTVj T[ ZZZ ZZZ
TMj 6D Nd ``W p [pZ ZZZ
13
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
P/ Nd `TTq`TTVj p [pZ ZZZ
T?j 6D Nd pTT qpTTVj p [pZ ZZZ
P/ Nd WXT p [pZ ZZZ
[. >ế toán !"# phát hiện th?& khi ki1% kê<
c 6ếu NOPĐ hIu hình Mo 6O cấp ho3c c/ ng'n gốc t@ 6O! dhi kiểm k5 phát hiện
th@* Mo chư* ghi $• kế toán qĐể ngoài $]j dế toán c&n cS vào phiếu kiểm k5 và
h' $, NOPĐ +ể ghi t&ngNOPĐ! Đông thAi t]ng hDp toàn RE giá tr- nhIng tài $ản
chư* ghi $]( lGp chSng t@ ghi t&ng giá tr- NOPĐ th?o nguH5n giá( giá tr- c<n l7i
th?o kiểm k5 và Fác +-nh giá tr- h*o m<n th%c tế ghi:
Jj ai5n Rản kiểm k5 NOPĐ cuối n&m [ZZV phát hiện th@* `p RE Ràn ghế h;c
$inh giá tr- th?o chSng t@ Ri5n Rản Ràn giáo ngàH TZYVY[ZZ\ là V \pZ ZZZ +'ngk
ql> Mo chư* vào $] dNjk và W t) +%ng Natv c/ giá tr- +ưDc +ánh giá th?o NO
ceng lo7i là TX ZZZ ZZZ + ô'ng q chư* rõ ngu'n gốc!j!
[*j 6D Nd [TT V \pZ ZZZ
P/ Nd WXX V \pZ ZZZ
[Rj 6D Nd [TT TX ZZZ ZZZ
P/ Nd ``Tq``TVj TX ZZZ ZZZ Đ'ng thAi ghi: 6D Nd ZZ[ TX ZZZ ZZZ
[cj BĐ $ố [`YBĐcu.t về việc chuHển $ố NO tr5n cho +,n trưAng tiểu h;c Š :
6D Nd ``T q``TVj TX ZZZ ZZZ ĐN ghi P/ Nd ZZ[ TX ZZZ ZZZ
P/ Nd [TT TX ZZZ ZZZ
C. I L< LU jN
P&n cS vào th%c tế c)* +,n v-:
Đ,n v- NrưAng Niểu h;c ^õ _iệt [( là mEt trưAng +ưDc FKH M%ng t@ rất lKu(
không rõ n&m FKH M%ng( hiện += Fuống cấp tr0m tr;ng( nhưng t@ khi tiếp nhGn
công tác kế toán +ến n*H( tôi chư* t@ng thấH mEt chSng t@ gì g;i là Ràn gi*o tài
$ản( h*H h' $, về tài $ản! 6hưng t@ n&m TUUV c/ BĐ$ố WXXYNN. ngàH
Z[YZ\YTUU\ c)* Nh) Nưbng Ph>nh ph) về việc tiến hành kiểm k5 +ánh giá l7i tài
$ản cố +-nh c)* nhà nước t7i khu v%c hành ch>nh $% nghiệp! ^à t@ +/ tôi c&n cS
vào $ố liệu c)* R*n +ánh giá tài $ản cố +-nh( += vào $] kế toán th?o Mõi( tình h*o
m<n hàng n&m cho +ến n*H!
Nôi += mb $] th?o Mõi ltài $ản cố +-nhm và chi tiết cho t@ng lo7i tài $ản!
14
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
vàng n&m c/ FKH M%ng( $h* chI*( mu* $Cm h*H th*nh l2 +ều +ưDc phản ánh
t&ng( giảm giá tr- tài $ản! vàng n&m +ều tr>ch khấu h*o tài $ản cố +-nh! P thể:
qNr>ch th%c tifn $ố liệu t@ n&m [ZZX +ến n*Hj!
Oố liệu n&m [ZZX: N]ng giá tr- tài $ản cố +-nh +0u n&m: pU[ WpZ pZZ +'ng!
Oố t&ng trong n&m: W\ XXZ UZZ +'ng!
N&ng Mo thống k5 NOPĐ khác vào R] $ung: T[` Z\p UZZ +'ng!
Oố giảm trong n&m: p WZZ ZZZ +'ng qN!l2 $ố Rảng g#j
.iá tr- NOPĐ cuối n&m: \p\ \V\ `ZZ +'ng!
N]ng $ố h*o m<n += tr>ch +ến cuối n&m: W[[ Z\Z [ZZ +'ng!
.iá tr- c<n l7i cuối n&m : ``p \T\ TZZ +'ng!
Oố liệu n&m [ZZ\: N]ng giá tr- tài $ản cố +-nh +0u n&m: \p\ \V\ `ZZ +'ng!
Oố t&ng trong n&m: WX ZU\ ZZZ +'ng!
Oố giảm trong n&m: Z
.iá tr- NOPĐ cuối n&m: VZ` VVW `ZZ +'ng!
N]ng $ố h*o m<n += tr>ch n&m [ZZ\ : WV UUW UZZ +'ng!
.iá tr- c<n l7i : ``[ VTU [ZZ +'ng!
Oố liệu n&m [ZZV: N]ng giá tr- tài $ản cố +-nh +0u n&m: VZ` VVW `ZZ +'ng!
Oố t&ng trong n&m: V\ `pW ZZZ +'ng!
Oố giảm trong n&m: Z
.iá tr- NOPĐ cuối n&m: VUT [`V `ZZ +'ng!
N]ng $ố h*o m<n += tr>ch n&m [ZZV: p[ WpW TZZ +'ng!
.iá tr- c<n l7i : `X\ \TU TZZ +'ng!
c Bu* th%c tế += h7ch toán cho +,n v-( tôi nhGn thấH việc tuKn th) các
nguH5n tCc kế toán += +?m l7i hiệu 1uả tối ưu! 6/ phản ánh ch>nh Fác (c
thể( ch3t ch4 về $ố lưDng( chất lưDng các ho7t +Eng kinh tế phát $inh!
c Pung cấp thông tin +0H +)( k-p thAi b Rất cS thAi +iểm nào( t* cho c0n mb
$] kế toán +ể cGp nhGt( +ể kiểm tr* t]ng giá tr- NOPĐ c)* +,n v- t7i mEt
thAi +iểm t* cho c0n mb $] cái F?m $ố Mư tài khoản [TT t7i thAi +iểm +/
ho3c M<ng t]ng cEng cEt nguH5n giá NOPĐ b $] th?o Mõi NOPĐ( ho3c +ể
Fác +-nh ngu'n hình thành tài $ản cố +-nh‹
Nr5n +KH là mEt $ố nghiệp v kinh tế phát $inh phán ánh tình hình
t&ng( giảm NOPĐ mà +,n v- tôi c9ng += t@ng g3p trong th%c tifn! ^@* áp
15
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
Mng tài liệu( v@* áp Mng th%c tifn( tôi muốn +ư* r* +ể nhiều +'ng nghiệp
ceng áp Mng g/p 2 R] $ung! Nrong 1uá trình trình RàH c/ gì $*i $/t( rất
mong +ưDc $% g/p 2 chấn thành c)* cấp tr5n và các R7n +'ng nghiệp!
Nôi Fin chKn thành cảm ,n™
WX Yiệt, ngà: Z[ tháng \ năm Z[[]
N)'ki %iWt \ài
Ngu:^n Ah* ASnh

16
'"PH ƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ "
M!c a!c
Arang
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
II. M!c đ"ch _
B. N.I /UN0<
Z
I. Ph'(n) &há& hạch toán t2n) )iả$ tài sản cố đnh
`
IWt cl, %à nmi d,n) &hản ánh cnU <I JKK[ <ài sản cố đnh ho, hpnh p
Ph'(n) &há& hạch toán $mt số hoạt đmn) =inh tW &hát sinh a
I. IW toán t2n) <8CĐ ho, hpnh. a
II. IW toán )iả$ <8CĐ ho, hpnh.
b
III. IW toán <8CĐ ho, hpnh &hát hi#n th;U thiW, =hi =iq$ =*
_[
C. IL< LUjN: __
17

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->