Ngöôøi thöïc hieän : NGOÂ THÒ NHÖ QUYØNH LEÂ THÒ KIM CUÙC

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

*Caâu hoûi: Em haõy neâu teân vaø cho bieát caùc ñoà duøng ñieän treân thuoäc nhoùm ñoà duøng ñieän loaïi gì? Vì sao? Ñaây laø ñeøn ñieän thuoäc nhoùm ñoà duøng ñieän – quang . Vì noù bieán ñoåi ñieän naêng thaønh quang naêng.

BÀI 38

ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG
ĐÈN SỢI ĐỐT I/ PHAÂN LOAÏI ÑEØN ÑIEÄN : Naêm 1879, nhaø baùc hoïc ngöôøi Myõ Thomas Edison ñaõ phaùt minh ra ñeøn sôïi ñoát ñaàu tieân. Naêm 1939 ñeøn huyønh quang xuaát hieän. Töø ñoù loaøi ngöôøi bieát duøng caùc loaïi ñeøn ñieän ñeå Döïa vaøo söï hieåu bieát cuûa em thì ñeøn ñieän coù chieáu saùng. maáy loaïi chính ? Ñoù laø nhöõng loaïi naøo ?

BÀI 38

ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG
ĐÈN SỢI ĐỐT I/ PHÂN LOẠI ĐÈN ĐIỆN :
Đèn điện có 3 loại chính:

Đèn sợi đốt

Đèn huỳnh quang

Đèn phóng điện (đèn cao áp thủy ngân, đèn cao áp natri…)

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : Đèn sợi đốt có mấy bộ phận chính?

Sợi đốt Bóng thủy tinh

Đuôi đèn

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : a) Sợi đốt: Sợi đốt có dạng gì? Thường làm bằng gì ? Sợi đốt là dây kim loại có dạng lò xo xoắn , thường làm bằng vonfram . Sợi đốt làm bằng vonfram có tác dụng gì? Sợi đốt làm bằng vonfram để chịu được đốt nóng ở nhiệt độ cao. Sợi đốt là phần tử rất quan trọng của đèn , ở đó điện năng được biến đổi thành quang năng.

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : a) Sợi đốt b) Bóng thủy tinh : Bóng thủy tinh thường được làm bằng gì? Bóng thủy tinh thường được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt Người ta rút hết không khí và bơm khí trơ (khí acgon, khí kripton…) vào trong bóng đèn để làm gì? Người ta rút hết không khí và bơm khí trơ (khí acgon, khí kripton…) vào trong bóng đèn để làm tăng tuổi thọ của sợi đốt.

Mỗi bóng có kích thước to hay nhỏ , bóng mờ hay bóng sáng khác nhau là còn tùy thuộc vào công suất .

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : a) Sợi đđốt b) Bóng thủy tinh : c) Đuôi đèn: Đuôi đèn thường làm bằng gì ? Đuôi đèn thường làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm Trên đuôi có mấy cực tiếp xúc? Trên đuôi có hai cực tiếp xúc Các em hãy thảo luận nhóm và chỉ ra hai cực tiếp xúc trên đèn .

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : a) Sợi đđốt b) Bóng thủy tinh : c) Đuôi đèn:

2 cực tiếp xúc

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : a) Sợi đđốt b) Bóng thủy tinh : c) Đuôi đèn: Có hai kiểu đuôi:đuôi xoáy và đuôi ngạnh

Đuôi ngạnh Hiện nay loại đèn đuôi xoáy được sử dụng rất phổ

Đuôi xoáy

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : 2/ Nguyên lý làm việc: Em hãy phát biểu tác dụng phát quang của dòng điện ? Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn làm cho vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao thì vật dẫn phát sáng. Từ đó các em hãy thảo luận nhóm và phát biểu nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt. Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt: khi đóng điện , dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao , dây tóc đèn phát sáng.

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : 2/ Nguyên lý làm việc: 3/ Đặc điểm của đèn sợi đốt: a)Đèn phát ra ánh sáng liên tục b)Hiệu suất phát quang thấp Vì sao sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng không tiết kiệm điện năng? Vì khi đèn làm việc chỉ có khoảng 4% đến 5% điện năng tiêu thụ của đèn được biến đổi thành quang năng phát ra ánh sáng , phần cón lại tỏa nhiệt. c)Tuổi thọ thấp: chỉ khoảng 1000 giờ Vì sao tuổi thọ của đèn sợi đốt lại thấp? Vì sợi đốt bị đốt nóng ở nhiệt độ cao nên chóng

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : 2/ Nguyên lý làm việc 3/ Đặc điểm của đèn sợi đốt 4/Số liệu kỹ thuật: Điện áp định mức : 127V ; 220V Công suất định mức : 15W; 25W; 40W; 60W; 75W; 100W; 200W; 300W. Điện áp định mức

Công suất định mức

BÀI 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT II/ ĐÈN SỢI ĐỐT: 1/ Cấu tạo : 2/ Nguyên lý làm việc 3/ Đặc điểm của đèn sợi đốt 4/Số liệu kỹ thuật 5/ Sử dụng : Đèn sợi đốt được dùng để chiếu sáng ở những nơi như phòng ngủ, nhà tắm , nhà bếp , bàn làm việc …Phải thường xuyên lau bụi bám vào đèn để đèn sáng tốt , không sử dụng đèn dưới trời mưa.

Ghi nhớ :
1. Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt : dòng điện đốt nóng dây tóc đèn đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng. 2. Hiệu suất phát quang và tuổi thọ của đèn sợi đốt thấp. 3. Sử dụng đèn sợi đốt chiếu sáng sẽ không tiết kiệm điện năng.