P. 1
Đề thi học sinh giỏi 12 THPT môn Tin học

Đề thi học sinh giỏi 12 THPT môn Tin học

|Views: 1,816|Likes:
Được xuất bản bởiapi-19476528

More info:

Published by: api-19476528 on Nov 22, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỒNG THÁP
--------------------------------------------------------------------------
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2! " 2#
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đ$ THI M%N: TIN HỌC 12
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 16 tháng 11 năm 2008
(Đề thi gồm có: 2 (hai t!ang
&'( 1) (8 điểm Ch" #$ ng%y&n '()ng N (10
2
≤ N ≤ 10
*
+ T,m t-t c. các #$ t/ nhi&n
0 #a" ch" (0 ≤ N 1à th2a các 3iề% 4i5n #a% 36y:
7 0 8à #$ ng%y&n t$ (#$ t/ nhi&n 4hác 1 ch9 gồm các (:c 8à 1 1à ch;nh nó+
7 0 8à #$ <i="nacci (3(>c 3?nh ngh@a nh( #a%:
<(1 A 1B <(2 A 1B <(n A <(n-1C<(n-2 1:i mDi n ≥ E+
D* +(,- ./01: NhFG #$ N tH =àn Gh;m+ IiJm t!a giá t!? nhFG+
D* +(,- 2-34: 0%-t !a màn h,nh thK" tHng 'LngM mNi 'Lng 8à 1 giá t!? có thJ có
cOa 0+
V5 67:
PQ1+INR PQ1+STT
1000 2
3
5
13
89
233
Q(% =ài 8àm 1:i t&n PQ1+RUV+
&'( 28 (7 điểm C/-9( :;( 2<.= )
WXt ch%Ni gDi 8à ch%Ni 3$i YZng n[% nó có tH mXt 4\ t/ t!] 8&n 1à các 4\ t/
cOa ch%Ni thK" thZ t/ tH t!ái #ang Gh.i hay tH Gh.i #ang t!ái 3ề% gi$ng nha%+
^; '_ : `UaM `TUTaM `CHUSSUHCa 8à ch%Ni 3$i YZng
`UPCbcCba 8à ch%Ni 4hdng 3$i YZng
^i[t ch()ng t!,nh nhFG 1à" ch%Ni 4\ t/ ch" t!(:c VM có chiề% 'ài n ( 1eA n
eA20000+ Ch%Ni c"n cOa V 8à ch%Ni có mXt hay nhiề% 4\ t/ 8i&n ti[G nha% t!"ng V có
3X 'ài nh2 h)n h"fc =gng n+ Ch" =i[t chiề% 'ài ch%Ni c"n 3$i YZng 'ài nh-t cOa
ch%Ni V+
h&% ci%:
D* +(,- ./01: 3(>c ch" t!"ng tFG tin PQ2+INR gồm 2 'Lng
- bLng 3i% ghi giá t!? n+
- bLng #a% gồm n 4\ t/ 8i&n ti[G gồm các chj cái in h"a th%Xc các chj
cái tH U 3[n k+
1l2
Đ> ?/5./ 4/<?
D* +(,- 2-34: mhi 1à" tFG tin PQ2+STT gồm mXt #$ '%y nh-t 8à 3X 'ài cOa ch%Ni
c"n 3$i YZng 'ài nh-t cOa V+
V5 67)
PQ2+INR PQ2+STT
12
HAIBEGIGEBOH
7
Q(% =ài 8àm 1:i t&n PQ2+RUV+
&'( @: (5 điểm Ch" 8(:i W
×
N (0 e WeA N eA 20 d 1%dngM t!"ng mNi d ch" t!(:c
mXt #$ t/ nhi&n+ Hny t,m cách chia 8(:i t!&n 8àm hai Ghin (chia thK" conh 8(:i #a"
ch" t!? t%y5t 3$i hi5% #$ cOa tpng các #$ t!"ng mNi Ghin có giá t!? nh2 nh-t+
D* +(,- ./01: <i8K PQE+INRM 3(>c ch" nh( #a%:
7 bLng 3i% ti&n gồm 2 #$ WM N 8à 4;ch th(:c cOa d 8(:i+
7 W 'Lng ti[G thK"M mNi 'Lng gồm N #$ cách nha% =]i '-% cáchM d t!$ng 3(>c ch"
=gng giá t!? 0+
D* +(,- 2-34 <i8K PQE+STT : 8à mXt ma t!Fn 4;ch th(:c W
×
N gồm các #$ 0 1à 1
(#$ 0 4; hi5% ch" các d t()ng Zng 1:i Ghin thZ nh-tM 1à #$ 1 4; hi5% ch" các d t()ng
Zng 1:i Ghin thZ hai+ Pài t"án có nhiề% 8qi gi.i th, ch9 cin in !a mXt cách+
V5 67) bj 8i5% 1à" 1à !a #a% 36y t()ng Zng 1:i h,nh 1 '(:i 36y: (Winh hDa hai
cách chia ch" crng mXt =X 'j 8i5% nhFG+
HA./ 1 &L@8INP &L@8OBT C1D &L@8OBT C2D
5 6
0 0 0 0 7 0
0 1 3 5 0 0
0 12 2 5 0 0
0 9 2 10 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Q(% =ài 8àm 1:i t&n PQE+RUV+
-HsT-
2l2
t
1 E u
1
2
2 u
* 2 1
0

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->