DVDFab Platinum [Lưu Tr ] - DI N ðÀN TINH T

http://www.tinhte.com/forum/archive/index.php/t-2548.html

DI N ðÀN TINH T > MÁY TÍNH WINDOWS (LAPTOP, PC, UMPC) > MT WINDOWS ::: PH N M M - GAMES > DVDFab Platinum

View Full Version : DVDFab Platinum
tcm

PDA

07-03-2007, 07:33 AM

Sao chép nguyên ñĩa phim DVD, sao chép nh ng ph n ch n l c, sao chép ñĩa có ch b tr y xư c, c t b nh ng ño n phim không thích, c t ñĩa DVD-9 thành 2 ñĩa DVD-5, chuy n 1 ñĩa DVD thành ñúng 1 ñĩa VCD, t o file ISO, chuy n ñ i ra các d ng phim chi u ñư c trên máy iPod, PSP... là nh ng tính năng chính c a DVDFab Platinum 3. http://khoahocphothong.com.vn/images/news/1172661891_DVD1.jpg V i dung lư ng ch 5,57 MB nhưng DVDFab Platinum 3.0.70 có t t c các tính năng mà b n c n như sao chép ñĩa phim DVD và t ñ ng lo i b t t c các lo i mã vùng, mã b o m t, t o file ISO cho ñĩa DVD phim..., nhân b n ñĩa phim DVD v i ch t lư ng 1/1, hay c t ñĩa phim DVD-9 thành 2 ñĩa DVD-5 mà v n gi nguyên c u trúc menu trên các ñĩa ñã ñư c chia ra. Ngoài ra v i tính năng Write Data, b n d dàng chuy n phim DVD trong máy thành file ISO d li u r i ghi ñĩa CD/DVD d li u t file ISO này. Chương trình còn có th chuy n ñ i ñĩa phim DVD sang MP4 ñ dùng ñư c trên máy Ipod, Sony PSP..., hay chuy n m t ñĩa DVD phim thành v a ñúng dung lư ng m t ñĩa VCD. M t tính năng r t ñáng chú ý là chương trình có kh năng ñánh giá ch t lư ng ñĩa phim DVD t t hay x u bao nhiêu ph n trăm khi b n ñưa ñĩa vào, ñ t ñó ch n tính năng nào ñ sao chép (Full Disk hay Clone). Chương trình tương thích v i m i h ñi u hành Windows, k c Vista. B n t i có th t i DVDFab Platinum 3.0.70 cho dùng th 30 ngày t i các ñ a ch sau: http://www.dvdfab.com/ hay http://www.dvdidle.com/. Hay t i tr c ti p t các ñ a ch : http://72.55.133.121/download/DVDFabPlatinum3070.exe. http://www.dvdfab.com/download/DVDFabPlatinum3070.exe. Xác l p các tùy ch n: Kh i ñ ng DVDFab Platinum. B m nút Common Settings có hình bánh răng góc trên bên ph i giao di n. h p Common Preferences xu t hi n (hình 1), b n có th tùy ch n l i như sau: - B m ch n m c General bên trái, bên c a s ph i b m nút có hình 3 d u ch m c a m c Ouput directory và Temporary directory ñ n ñ nh thư m c lưu phim DVD trong c ng, chương trình s t o thư m c DVDFab ñ ch a d li u khi b n chép t ñĩa DVD sang. ðánh d u ki m vào t t c các m c bên dư i như Add autoPlay handler ñ khi ñưa ñĩa DVD vào thì chương trình s ñư c kh i ñ ng t h p tho i Autorun c a Windows. - B m nút hình d u c ng (+) c a m c DVD bên trái. Trong menu th xu ng b m ch n Protection, ñánh d u ki m vào t t c các ô như Remove CSS... ñ chương trình khi sao chép phim DVD vào ñĩa c ng hay khi ghi ñĩa DVD s t lo i b t t c các lo i mã vùng, khóa b o v ... http://www.khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1172660474_DVD2.jpg - B m ch n m c DVD to Mobile bên trái. Bên ph i gõ vào ô “1 CD” dung lư ng là 650 MB hay 700 MB... ñ khi chuy n t DVD sang VCD s có dung lư ng file t o thành ñúng như ñã ch n. Sau cùng, b m OK ñ xác nh n và ñóng h p tho i này l i. Chép toàn b n i dung DVD: B ñĩa DVD vào ñĩa, chương trình s t kh i ñ ng thông qua h p tho i Autorun. B n nhìn vào góc trái bên dư i s bi t ñĩa ñưa vào là DVD-5 hay DVD-9. M c Quality bên c nh s cho bi t ch t lư ng (ph n trăm) t t hay x u ñĩa phim DVD. M c Source s t ñ ng th hi n tên ñĩa và ñĩa DVD. B n có th b m nút mũi tên nh quay xu ng c a Target, ch n tên ghi DVD ñ sao chép và ghi ñĩa. N u mu n t o file ISO, b n b m nút Choose ISO Image File có hình cái ñĩa và t gi y c a Target r i ch n nơi lưu file ISO là xong. Bây gi b n có th sao chép ñĩa DVD phim b ng các cách sau: http://www.khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1172661785_DVD3.jpg - N u máy c a b n có 2 ghi DVD, b n có th chép toàn b n i dung ñĩa phim DVD t này sang kia. ð th c hi n, b n b m ch n m c Full Disk c a s trái. B ñĩa DVD tr ng vào ghi DVD. B m nút Start góc dư i c a s ph i ñ ti n hành sao chép và ghi ñĩa. Chương trình s t o file ISO r i m i ghi vào ñĩa DVD. Khi ghi xong n u mu n ghi ti p b n b m nút Burn Again còn không thì b m Finish ñ v l i giao

1 of 3

9/13/2008 10:03 AM

DVDFab Platinum [Lưu Tr ] - DI N ðÀN TINH T

http://www.tinhte.com/forum/archive/index.php/t-2548.html

di n chính (hình 2). - Trư ng h p máy ch có m t ghi DVD, b n có th t o file ISO b ng cách b m nút Choose ISO Image File có hình cái ñĩa và t gi y, ch n Target ñ ch ñ nh nơi lưu file r i b m Start ñ t o file ISO. Sau khi t o file ISO, b n b m nút Open có hình cái ñĩa và t gi y c a Source ñ ch n file ISO phim v a t o. B m nút Choose ISO Image File c a Target, ch n tên ghi DVD r i b ñĩa DVD tr ng vào ñĩa. B m nút Start ñ ghi file ISO vào ñĩa DVD tr ng. http://www.khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1172661811_DVD4.jpg Lưu ý: V i nh ng ñĩa phim DVD b cũ hay tr y xư c nh , ch t lư ng ñĩa còn dư i 95% (xem t i m c Quality) thì khi t o file ISO, có th chương trình s báo l i. B n nên dùng tính năng Clone ñ t o file ISO cho ñĩa phim DVD r i ghi ñĩa như trên. Ch sao chép ph n movie: M t ñĩa phim DVD ngoài ph n chính là movie còn có các n i dung khác như Trailer (qu ng cáo), Extra features... ð sao chép riêng ph n movie, b n b m ch n m c Main Movie bên c a s trái (hình 3). Bên c a s ph i b n ch n l a tiêu ñ b ng cách ñánh d u ki m vào ô c a c t Title. Xem l i n i dung phim ñã ch n c a s trái bên dư i. ðánh d u ki m vào ph n audio tương ng bên c a s ph i Audio r i lưu thành file ISO phim hay ghi ñĩa DVD như nói trên. Chương trình còn cho phép b n l a ch n cao hơn n a b ng tính năng Customize. V i tính năng này b n có th bi t chi ti t nhi u hơn n a v ñĩa DVD phim c n trích xu t, sao chép. Cách dùng tương t như Main Movie. Nhân b n phim DVD: ð t o m t ñĩa DVD gi ng y h t ñĩa DVD phim g c, b n b m ch n m c Clone bên trái (hình 4). B ñĩa phim DVD vào ñ c r i ñưa ñĩa DVD tr ng vào ghi DVD. B m nút mũi tên nh quay xu ng c a Target, ch n tên ghi DVD. B m nút Start bên dư i ñ chương trình t o file nh r i t ñ ng ghi file nh này vào ñĩa DVD tr ng. Sau cùng b n cũng b m Finish ñ quay l i giao di n chính chương trình. Còn n u mu n ch t o file ISO phim DVD, b n b m nút Choose ISO Image File c a Target ñ ch n nơi lưu file r i b m Start ñ chương trình t o file ISO. Lưu ý: N u ch mu n ghi ñĩa phim DVD d ng d Data Only c a s DVD to DVD - Clone. C t ñĩa: B n có th c t ñĩa DVD-9 thành 2 ñĩa DVD-5 mà cách b trí menu trên các ñĩa phim DVD s như nhau. ð c t, b n b m ch n Split bên c a s trái. ðưa ñĩa DVD-9 vào ñĩa DVD. Bên c a s DVD to DVD - Split bên ph i, b m nút mũi tên nh quay xu ng c a c t Split Chapter, ch n s chapter s c t ra cho 2 ñĩa (b n c n chú ý ñ n dung lư ng th hi n khi chia c t các ô Disk1 và 2 góc bên dư i). Xong, b m Start ñ ti n hành chia c t và ghi ñĩa. T o và ghi CD/DVD d li u: li u t file ISO d li u, b n li u, b n hãy ñánh d u ki m vào ô Copy DVD-Video

ð t o file ISO d li u cho phim DVD có s n trong máy hay ghi ñĩa CD/DVD d b m ch n Write Data bên trái. Bên c a s ph i: http://www.khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1172661836_DVD5.jpg http://www.khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1172661862_DVD6.jpg

- B m nút Browse For Folder có hình thư m c c a Source. h p Browse For Folder xu t hi n, b n tìm ñ n thư m c có ch a phim DVD (Video_TS) ñ ñưa vào. B n cũng có th b m nút Open có hình cái ñĩa và t gi y bên c nh ñ ñưa file ISO d li u, phim vào Source. - B m nút mũi tên nh quay xu ng c a Target, ch n tên ghi CD/DVD, b ñĩa CD/DVD tr ng vào ghi r i b m Start ñ ghi ñĩa. N u mu n chuy n phim DVD sang file ISO, b n hãy b m nút Chose ISO Image File c a Tartget, ch n nơi lưu file r i b m Start ñ ti n hành chuy n ñ i. B n có th dùng ch c năng Write Data ñ ghi b t kỳ file ISO d li u nào vào ñĩa CD/DVD-R/RW v i t c ñ ghi ñĩa r t nhanh và an toàn. Chuy n ñ i DVD: V i các tính năng Generic, iPod, PSP b n d dàng chuy n ñ i phim DVD sang MP4, VCD... ñ s d ng trên

2 of 3

9/13/2008 10:03 AM

DVDFab Platinum [Lưu Tr ] - DI N ðÀN TINH T

http://www.tinhte.com/forum/archive/index.php/t-2548.html

các ñ u máy VCD gia ñình hay trên các máy Ipod, PSP... B n c n chú ý các tính năng sau: - Generic: dùng ñ chuy n ñĩa phim DVD sang AVI/MP4... ñ có th ghi file chuy n vào ñĩa VCD (hình 5). - iPod: chuy n ñĩa DVD phim thành d ng MPEG-4/H.264, MP4... ñ xem trên máy iPod c a Apple. - PSP: chuy n ñĩa DVD phim thành d ng MPEG-4/H.264, MP4... ñ chơi ñư c trên máy PSP c a Sony. Cách chuy n ñĩa phim DVD hay phim DVD có s n trong máy cũng gi ng như ph n trên, nghĩa là sau khi ñưa ñĩa phim DVD vào ñĩa, b n s lưu phim vào thư m c m c ñ nh hay b m nút Browse For Folder c a Target ñ ch n nơi lưu khác. Ch n Title c a s DVD to Mobile r i b m Next và Start ñ ti n hành chuy n ñ i. NGUYÊN THU (khoahocphothong)

haifangshi

07-03-2007, 08:25 AM

ðã dùng ph n m m này r i, ñây là ph n m m r t hay ñ convert sang các máy Ipod, PSP. Cũng như ñ t o và ghi CD/DVD.

yEuBB

02-03-2008, 06:23 PM

Soft này có th convert sang Avi mà ñ u DVD thông thư ng ñ c ñư c không nh ? chép vào DVD theo d ng data y? Ch t lư ng?

giaduylong

12-03-2008, 09:53 PM

Em cũng chuyên dùng Soft này convert t DVD vào IPOD ho c chép D9 -> D5/VCD, chưa Soft nào sánh k p . Version 4 này có b n Portable r i, các bác vào 4shared.com down v xài cho nh

mitose

23-05-2008, 12:26 AM

em xin h i , dùng chương trình này ñ split 1 dvd thành 2 r i thì lúc mu n ghép nó l i như cũ v i menu nguyên g c thì em ph i dùng chương trình nào ñây ? hi n nay em không có ñĩa g c, ch có 2 ñĩa ñã split r i thôi .r t mong nh n ñư c tr l i, c m ơn nhi u vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

3 of 3

9/13/2008 10:03 AM