Tr­êng THcs th¸i phóc

Chµo mõng thÇy c« vÒ dù tiÕt h×nh häc 7 Tr­êngTHCS N¨m häc: 2007 - 2008

? ThÕ nµo lµ ®­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng ? Cho ®o¹n th¼ng AB, h·y dïng th­íc cã chia kho¶ng vµ ª ke vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB

1 . Định lý về tÝnh chất cña c¸c điểm thuộc đường trung trực :
a. Thực hành : b. Định lý 1 : (Định lý thuận) M
GT
1

Đoạn thẳng AB I ∈ AB ; IA = IB d ⊥ AB tại I ; M ∈ d MA = MB

A

a,

B

A≡ B

b,

B Chứng minh Xét ∆ MAI và ∆ MBI có: A
d

1 2

I

K L

M

I1= I2 = 90o IA = IB (I là trung điểm của AB) MI chung

2

1

⇒ ∆ MAI = ∆ MBI (c.g.c) ⇒ MA = MB (2 cạnh tương ứng)

A≡ B

C,

H - 41

1 . Định lý về tÝnh chất các điểm thuộc đường trung trực : a. Thực hành : b. Định lý 1 : (Định lý thuận) 2. Định lý 2 : (Định lý đảo)
M * M ∈ AB : A

M

I

B

GT K B L
Chứng minh

Đoạn thẳng AB MA = MB M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB

Vì MA = MB nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB. đó M ∈ đường trung trực của đoạn thẳng AB Do * Nhận xét : (SGK - 75) * Bài 46 :(SGK – 76)
A

A

1

2

∆ ABC (AB = AC)
D

I

* M ∉ AB : Nối M với I Xét ∆ MIA và ∆ MIB có : MA = MB (GT)

G T
C

∆ DBC (DB = DC) ∆ EBC (EB = EC) 3 điểm A, D, E thẳng hàng

B

KL

IA = IB (I là trung điểm của AB) MI chung ⇒ ∆ MIA = ∆ MIB (c.c.c) ⇒ I1 = I2 (2 góc tương ứng) Mặt khác I1 + I2 = 180 (2 góc kề bù) Nên I1 = I2 = 90o
o

E

Sơ đồ chứng minh
3 đỉnh A, D, E thẳng hàng

A, D, E ∈ đường trung trực của đoạn thẳng BC AB = AC ⇒ A ∈đường trung trực của đoạn thẳng BC DB = DC ⇒ D ∈đường trung trực của đoạn thẳng BC EB = EC ⇒ E ∈đường trung trực của đoạn thẳng BC

Vậy MI là đường trung trực của đoạn thẳng AB

1 . Định lý về tÝnh chất các điểm thuộc đường trung a. Thực hành : trực : b. Định lý 1 : (Định lý 2. thuận) 2 : (Định lý đảo) Định lý 3. Ứng dụng:

* Bài 45 : (SGK – 76) Chứng minh Nối MP, MQ, NP, NQ Theo cách vẽ có : PM = PN = R ⇒ P ∈trung trực của MN (Định lý 2) QM = QN = R ⇒ Q ∈trung trực của MN ⇒ Đường thẳng PQ là trung trực của đoạn thẳng MN

P

M

N

Q * Chú ý : (SGK – 76)

M ¹n h

kho Î

Ch Goodbye, see vÒ in xhµo vµ hÑn gÆp l¹ óc dù c¸c you again tiÕt thÇ häc y c«
Ph óc

c¶m ¬n

chóc c¸c em häc h¹nh